ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 208

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

49 tomas
2006m. liepos 29d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

2006 m. liepos 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1155/2006, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

1

 

*

2006 m. liepos 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1156/2006, nustatantis 2006 m. viršutines biudžeto ribas Tarybos reglamente (EB) Nr. 1782/2003 numatytam daliniam ar savanoriškam bendrosios išmokos schemos įgyvendinimui, vienkartinės išmokos už plotą didžiausias metines paramos tiesioginėmis išmokomis sumas ir didžiausias atskirų išmokų už cukrų sumas ir iš dalies pakeičiantis minėtą reglamentą

3

 

*

2006 m. liepos 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1157/2006, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 188/2005, nustatantį išsamias pagalbos schemos taikymo taisykles mėsos pramonės sektoriuje atokiausiuose regionuose

15

 

 

2006 m. liepos 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1158/2006, nustatantis mažiausias sviesto pardavimo kainas 14-am atskiram konkursui, vykdomam pagal Reglamente (EB) Nr. 1898/2005 numatyto nuolatinio konkurso nuostatas

17

 

 

2006 m. liepos 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1159/2006, nustatantis didžiausią pagalbą už grietinėlę, sviestą ir koncentruotą sviestą 14-am atskiram konkursui, paskelbtam pagal Reglamente (EB) Nr. 1898/2005 numatyto nuolatinio konkurso nuostatas

19

 

 

2006 m. liepos 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1160/2006, nustatantis didžiausias sviesto supirkimo kainas 4-o atskiro konkurso tvarka, kuris vykdomas pagal Reglamente (EB) Nr. 796/2006 numatyto nuolatinio konkurso nuostatas

21

 

 

2006 m. liepos 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1161/2006, nustatantis didžiausią pagalbą už koncentruotą sviestą 14-am atskiram konkursui, paskelbtam pagal Reglamente (EB) Nr. 1898/2005 numatyto nuolatinio konkurso nuostatas

22

 

 

2006 m. liepos 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1162/2006, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 796/2006 dėl valstybių narių, kuriose iki 2006 m. rugpjūčio 31 d. leidžiama supirkti sviestą konkurso būdu, sąrašo

23

 

 

2006 m. liepos 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1163/2006, nustatantis minimalią sviesto pardavimo kainą 46-iam individualiam kvietimui dalyvauti konkurse, teikiamam pagal Reglamente (EB) Nr. 2771/1999 minimą nuolatinį kvietimą dalyvauti konkurse

24

 

 

2006 m. liepos 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1164/2006, nustatantis grąžinamąsias išmokas, taikomas eksportuojant iš grūdų pagamintus kombinuotuosius pašarus

25

 

 

2006 m. liepos 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1165/2006, pataisantis Reglamentą (EB) Nr. 1001/2006, nustatantį didžiausią pagalbą už koncentruotą sviestą 12-am atskiram konkursui, paskelbtam pagal Reglamente (EB) Nr. 1898/2005 numatyto nuolatinio konkurso nuostatas

27

 

 

II   Aktai, kurių skelbti neprivaloma

 

 

Taryba

 

*

2006 m. liepos 17 d. Tarybos sprendimas dėl Europos bendrijos ir Grenlandijos bei Danijos Karalystės santykių ( 1 )

28

Europos bendrijos ir Grenlandijos vietinės vyriausybės bei Danijos Vyriausybės bendra deklaracija dėl Europos bendrijos ir Grenlandijos partnerystės

32

 

 

Komisija

 

*

2006 m. liepos 27 d. Komisijos sprendimas dėl maisto saugos, gyvūnų sveikatos ir gerovės bei zootechnikos tyrimų, poveikio nustatymo ir vertinimo finansavimo

37

 

*

2006 m. liepos 27 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 2006/147/EB dėl profilaktinio skiepijimo nuo labai patogeniško paukščių gripo H5N1 pradžios ir susijusių vežimo nuostatų Nyderlanduose (pranešta dokumentu Nr. C(2006) 3338)

39

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, kuriuos skelbti privaloma

29.7.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 208/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1155/2006

2006 m. liepos 28 d.

nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1994 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 3223/94 dėl vaisių ir daržovių importo taisyklių (1), ypač į jo 4 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Vadovaujantis Urugvajaus raundo daugiašalių prekybos derybų rezultatais Reglamentas (EB) Nr. 3223/94 numato kriterijus, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo vertes iš trečiųjų šalių importuojamiems jo priede išvardintiems produktams ir laikotarpiams.

(2)

Laikantis aukščiau nurodytų kriterijų, standartinės importo vertės turi būti nustatytos tokios, kaip nurodyta šio reglamento priede,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 3223/94 4 straipsnyje nurodytos standartinės importo vertės nustatomos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. liepos 29 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. liepos 28 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 337, 1994 12 24, p. 66. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 386/2005 (OL L 62, 2005 3 9, p. 3).


PRIEDAS

prie 2006 m. liepos 28 d. Komisijos reglamento, nustatančio kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

052

71,2

096

41,9

999

56,6

0707 00 05

052

78,5

388

52,4

524

46,9

999

59,3

0709 90 70

052

69,2

999

69,2

0805 50 10

388

57,0

524

54,9

528

58,4

999

56,8

0806 10 10

052

160,1

204

133,3

220

142,0

388

8,7

400

200,9

508

48,4

512

56,7

624

158,2

999

113,5

0808 10 80

388

95,5

400

104,3

508

76,8

512

88,4

524

67,7

528

90,3

720

78,9

800

152,2

804

98,3

999

94,7

0808 20 50

052

70,3

388

103,0

512

90,4

528

83,8

720

30,3

804

128,9

999

84,5

0809 10 00

052

135,5

999

135,5

0809 20 95

052

297,9

400

365,8

999

331,9

0809 30 10, 0809 30 90

052

101,7

999

101,7

0809 40 05

093

64,8

098

75,9

624

131,5

999

90,7


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 750/2005 (OL L 126, 2005 5 19, p. 12). Kodas „999“ žymi „kitą kilmę“.


29.7.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 208/3


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1156/2006

2006 m. liepos 28 d.

nustatantis 2006 m. viršutines biudžeto ribas Tarybos reglamente (EB) Nr. 1782/2003 numatytam daliniam ar savanoriškam bendrosios išmokos schemos įgyvendinimui, vienkartinės išmokos už plotą didžiausias metines paramos tiesioginėmis išmokomis sumas ir didžiausias atskirų išmokų už cukrų sumas ir iš dalies pakeičiantis minėtą reglamentą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1782/2003, nustatantį bendrąsias tiesioginės paramos schemų pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir nustatantį tam tikras paramos schemas ūkininkams bei iš dalies pakeičiantį Reglamentus (EEB) Nr. 2019/93, (EB) Nr. 1452/2001, (EB) Nr. 1453/2001, (EB) Nr. 1454/2001, (EB) Nr. 1868/94, (EB) Nr. 1251/1999, (EB) Nr. 1254/1999, (EB) Nr. 1673/2000, (EEB) Nr. 2358/71 ir (EB) Nr. 2529/2001 (1), ypač į jo 41 straipsnio 1 ir 1a dalį, 64 straipsnio 2 dalį, 70 straipsnio 2 dalį, 71 straipsnio 2 dalį, 110i straipsnio 3 ir 4 dalis, 110l straipsnio 1 dalį, 143b straipsnio 3 dalį, 145 straipsnio i punktą ir 155 straipsnį,

kadangi:

(1)

Remiantis informacija, perduota pagal Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 145 straipsnio i punktą, reikėtų persvarstyti to reglamento VIII priede nustatytas nacionalines viršutines ribas valstybėms narėms, kurios pasinaudoja to reglamento 62 straipsnyje numatyta galimybe.

(2)

2006 m. sausio 30 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 247/2006, nustatančio specialias žemės ūkio priemones atokiausiems Sąjungos regionams (2), 23 straipsnyje yra numatytas Bendrijos įnašas į specialių priemonių paramos programų gyvulininkystei remti finansavimą atokiausiuose regionuose nuo 2006 m. Todėl atitinkamoms valstybėms narėms reikėtų iš nacionalinių viršutinių ribų, nustatytų Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 VIII priede, atimti minėto įnašo sumą, atitinkančią šias specialias priemones, iš pradžių įtrauktas į minėtą VIII priedą.

(3)

Atsižvelgiant į naujausius duomenis apie cikoriją, reikėtų patikslinti Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 VII priedo K.2 punkte nustatytas nacionalines viršutines ribas ir atitinkamai pritaikyti nacionalines viršutines ribas, nustatytas minėto reglamento VIII priede, nekeičiant bendrųjų sumų.

(4)

Taip pat reikėtų pritaikyti viršutines ribas, nustatytas Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 VII priedo K.2 punkte, atsižvelgiant į kiekius, įtrauktus į cukraus kvotos ir į inulino sirupo kvotas, kurie pagaminti vienoje valstybėje narėje iš runkelių ir cikorijų, auginamų kitoje valstybėje narėje nuo 2000–2001 iki 2005–2006 prekybos metų. Todėl reikėtų atitinkamai pritaikyti nacionalines viršutines ribas, nustatytas minėto reglamento VIII ir VIIIa prieduose.

(5)

Valstybėms narėms, 2006 metais įgyvendinančioms Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 III antraštinėje dalyje numatytą bendrosios išmokos schemą, reikėtų nustatyti 2006 metų visų to reglamento 66–69 straipsniuose numatytų išmokų biudžeto viršutines ribas, taikant minėtos antraštinės dalies 2 skirsnyje nustatytas sąlygas.

(6)

Reikėtų 2006 metams nustatyti biudžeto viršutines ribas valstybėms narėms, pasinaudojančioms Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 70 straipsnyje numatyta galimybe, dėl tiesioginių išmokų, kurioms netaikoma bendrosios išmokos schema.

(7)

Valstybėms narėms, pasinaudojančioms Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 71 straipsnyje numatytu pereinamuoju laikotarpiu, reikėtų nustatyti viršutines tiesioginių išmokų, išvardytų to reglamento VI priede, biudžeto ribas.

(8)

Reikėtų pritaikyti didžiausią paramos už alyvmedžius sumą, nustatytą Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 110i 3 dalyje, atsižvelgiant į koeficiento, nustatyto to reglamento VII priedo H punkte, vertę ir į sumų užlaikymą, taikomą remiantis minėto straipsnio 4 dalimi, apie kuriuos pranešė atitinkamos valstybės narės, ir atitinkamai pritaikyti nacionalines viršutines ribas, nustatytas VIII priede. Valstybėms narėms, kurios nusprendė VII priedo H punkte numatytą koeficientą nustatyti lygų 1, jokia suma neturi būti nustatyta.

(9)

Reikėtų nustatyti didžiausią sumą, kurią Bendrija skiria alyvuogių aliejaus sektoriaus patvirtintų veiklos vykdytojų parengtoms darbo programoms finansuoti, remiantis užlaikytų sumų koeficientu, nustatytu Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 110i straipsnio 4 dalyje, apie kurį pranešė atitinkamos valstybės narės.

(10)

Reikėtų pritaikyti didžiausią visos paramos už tabaką sumą, nustatytą Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 110l 1 dalyje, atsižvelgiant į koeficiento, nustatyto to reglamento VII priedo I punkte, vertę, apie kurią pranešė atitinkamos valstybės narės ir atitinkamai pritaikyti nacionalines viršutines ribas, nustatytas VIII to reglamento priede. Valstybėms narėms, kurios nusprendė VII priedo I punkte numatytą koeficientą nustatyti lygų 1, jokia suma neturi būti nustatyta.

(11)

Aiškumo sumetimais reikėtų paskelbti 2006 metų bendrosios išmokos schemos biudžeto viršutines ribas, iš Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 VIII priedo persvarstytų viršutinių ribų atėmus to reglamento 66–70 straipsniuose nustatytų išmokų viršutines ribas.

(12)

Reikėtų nustatyti didžiausią lėšų, skirtų valstybėms narėms, 2004 m. įstojusioms į Europos Sąjungą ir kurios taikys vienkartinių išmokų už plotą schemą, sumą atskiroms išmokoms už cukrų 2006 m. išmokėti pagal Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 143ba straipsnį, remiantis tų valstybių narių gautais pranešimais.

(13)

Valstybėms narėms, kurios įstojo į Europos Sąjungą 2004 m., ir 2006 m. įgyvendins Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 IVa antraštinėje dalyje numatytą bendrosios išmokos už plotą schemą, turėtų būti nustatytos didžiausios metinės paramos tiesioginėmis išmokomis sumos, remiantis to reglamento 143b straipsnio 3 dalimi.

(14)

Reglamentas (EB) Nr. 1782/2003 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas.

(15)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Tiesioginių išmokų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 66–69 straipsniuose numatytos 2006 m. viršutinės biudžeto ribos yra nurodytos šio reglamento I priede.

2.   Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 70 straipsnio 2 dalyje numatytos 2006 m. viršutinės biudžeto ribos yra nurodytos šio reglamento II priede.

3.   Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 71 straipsnio 2 dalyje numatytos 2006 m. viršutinės biudžeto ribos yra nurodytos šio reglamento III priede.

4.   Viršutinės 2006 metų biudžeto vienkartinių išmokų schemos, numatytos Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 III antraštinėje dalyje, ribos yra nurodytos šio reglamento IV priede.

5.   Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 143b straipsnio 3 dalyje numatytos 2006 metų didžiausios metinės paramos tiesioginėmis išmokomis sumos yra nurodytos šio reglamento V priede.

6.   Didžiausia lėšų, numatytų Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 143ba straipsnio 4 dalyje, skirtų Čekijai, Latvijai, Lietuvai, Vengrijai, Lenkijai ir Slovakijai, suma atskiroms išmokoms už cukrų 2006 m. išmokėti nurodyta šio reglamento VI priede.

2 straipsnis

Didžiausia suma, kurią Bendrija skiria alyvuogių aliejaus sektoriaus patvirtintų veiklos vykdytojų parengtoms darbo programoms finansuoti, remiantis Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 110i straipsnio 4 dalimi, yra tokia:

milijonais eurų

Graikija

11,098

Prancūzija

0,576

Italija

35,991

3 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 1782/2003 iš dalies keičiamas taip:

1)

110i straipsnio 3 dalies pirmoje pastraipoje pateikta lentelė pakeičiama šia lentele:

milijonais eurų

Ispanija

103,14

Kipras

2,93

Malta

0,07

Slovėnija

0,17

2)

110l straipsnio 1 dalyje pateikta lentelė pakeičiama šia lentele:

milijonais eurų

 

2006–2009

Vokietija

21,287

Ispanija

70,599

Prancūzija

48,217

Italija (išskyrus Apuliją)

189,366

Portugalija

8,468

3)

VII priedo K.2 punkto 1 lentelė pakeičiama šio reglamento VII priede pateikta lentele;

4)

VIII priedas pakeičiamas šio reglamento VIII priede nurodytu tekstu;

5)

VIIIa priedas pakeičiamas šio reglamento IX priede nurodytu tekstu.

4 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. liepos 28 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytas Reglamentu (EB) Nr. 319/2006 (OL L 58, 2006 2 28, p. 32).

(2)  OL L 42, 2006 2 14, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 318/2006 (OL L 58, 2006 2 28, p. 1).


I PRIEDAS

TIESIOGINIŲ IŠMOKŲ, MOKĖTINŲ PAGAL REGLAMENTO (EB) Nr. 1782/2003 66–69 STRAIPSNIUS, VIRŠUTINĖS BIUDŽETO RIBOS

2006 metai

(tūkstančiais EUR)

 

BE

DK

DE

EL

ES

FR

IT

NL

AT

PT

FI

SE

UK

 

Flandrija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Škotija

Ploto išmokos už lauko kultūras

 

 

 

 

 

372 670

1 154 046

 

 

 

 

 

 

 

Papildoma išmoka už kietuosius kviečius

 

 

 

 

 

42 025

14 820

 

 

 

 

 

 

 

Priemoka už karves žindenes

77 565

 

 

 

 

260 242

733 137

 

 

70 578

79 031

 

 

 

Papildomos priemokos už karves žindenes

19 389

 

 

 

 

26 911

1 279

 

 

99

9 503

 

 

 

Speciali priemoka už jautieną

 

 

33 085

 

 

 

 

 

 

 

 

24 420

37 446

 

Skerdimo priemoka už suaugusius galvijus

 

 

 

 

 

47 175

101 248

 

62 200

17 348

8 657

 

 

 

Skerdimo priemoka už veršelius

 

6 384

 

 

 

560

79 472

 

40 300

5 085

946

 

 

 

Priemokos už avis ir ožkas

 

 

855

 

 

183 499

 

 

 

 

21 892

600

 

 

Priemoka už avis

 

 

 

 

 

 

66 455

 

 

 

 

 

 

 

Papildomos priemokos už avis ir ožkas

 

 

 

 

 

55 795

 

 

 

 

7 184

200

 

 

Papildoma priemoka už avis

 

 

 

 

 

 

19 572

 

 

 

 

 

 

 

Pagalba už plotą: apyniai

 

 

 

2 277

 

 

98

 

 

27

 

 

 

 

69 straipsnis, visi sektoriai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 020

 

69 straipsnis, lauko kultūros

 

 

 

 

47 323

 

 

141 712

 

 

1 878

5 840

 

 

69 straipsnis, ryžiai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

 

 

 

69 straipsnis, galvijiena

 

 

 

 

8 810

54 966

 

28 674

 

 

1 684

10 118

 

29 800

69 straipsnis, aviena ir ožkiena

 

 

 

 

12 615

 

 

8 665

 

 

616

 

 

 

69 straipsnis, medvilnė

 

 

 

 

 

13 432

 

 

 

 

 

 

 

 

69 straipsnis, alyvuogių aliejus

 

 

 

 

22 196

 

 

 

 

 

5 658

 

 

 

69 straipsnis, tabakas

 

 

 

 

7 578

2 353

 

 

 

 

 

 

 

 

69 straipsnis, cukrus

 

 

 

 

1 794

16 150

 

6 389

 

 

1 005

 

 

 

69 straipsnis, pieno produktai

 

 

 

 

 

19 763

 

 

 

 

 

 

 

 


II PRIEDAS

TIESIOGINIŲ IŠMOKŲ, MOKĖTINŲ PAGAL REGLAMENTO (EB) Nr. 1782/2003 70 STRAIPSNĮ, VIRŠUTINĖS BIUDŽETO RIBOS

2006 metai

(tūkstančiais EUR)

 

Belgija

Graikija

Ispanija

Prancūzija

Italija

Nyderlandai

Portugalija

Suomija

70 straipsnio 1 dalies a punktas

Pagalba už sėklas

1 397

1 400

10 347

2 310

13 321

726

272

1 150

70 straipsnio 1 dalies b punktas

Išmokos už lauko kultūras

 

 

23

 

 

 

 

 

Pagalba už ankštinius augalus

 

 

1

 

 

 

 

 

Konkreti išmoka už ryžius

 

 

 

3 053

 

 

 

 

Pagalba už tabaką

 

 

 

 

 

 

166

 


III PRIEDAS

TIESIOGINIŲ IŠMOKŲ, MOKĖTINŲ PAGAL REGLAMENTO (EB) Nr. 1782/2003 71 STRAIPSNĮ, VIRŠUTINĖS BIUDŽETO RIBOS

2006 metai

(tūkstančiais EUR)

 

Malta

Slovėnija

Ploto išmokos už lauko kultūras

203

14 550

Pagalba už sėklas

34

40

Priemoka už karves žindenes

31

6 050

Papildomos priemokos už karves žindenes

4

730

Speciali priemoka už jautieną

235

6 780

Skerdimo priemoka už suaugusius galvijus

168

4 510

Skerdimo priemoka už veršelius

 

630

Galvijienos sektoriaus ekstensifikacijos išmoka

 

6 250

Papildomi mokėjimai galvijienos gamintojams

22

1 040

Priemoka už avis ir ožkas

62

610

Papildomos priemokos už avis ir ožkas

21

210

Papildomos išmokos avių ir ožkų augintojams

3

30

Alyvuogių aliejus

47

120

Pagalba už plotą: apyniai

 

350

Cukrus

 

2 284


IV PRIEDAS

BENDROSIOS IŠMOKŲ SCHEMOS VIRŠUTINĖS BIUDŽETO RIBOS

2006 metai

(tūkstančiais EUR)

Valstybė narė

 

Belgija

475 641

Danija

981 539

Vokietija

5 644 898

Graikija

2 041 887

Ispanija

3 529 453

Prancūzija

6 060 555

Airija

1 335 311

Italija

3 593 132

Liuksemburgas

36 602

Nyderlandai

325 103

Austrija

540 440

Portugalija

365 645

Suomija

519 628

Švedija

630 451

Jungtinė Karalystė

3 914 945


V PRIEDAS

BENDROSIOS IŠMOKOS UŽ PLOTĄ SCHEMOS DIDŽIAUSIOS METINĖS PARAMOS TIESIOGINĖMIS IŠMOKOMIS SUMOS

2006 metai

(tūkstančiais EUR)

Valstybė narė

 

Čekija

310 457

Estija

35 150

Kipras

17 236

Latvija

48 429

Lietuva

128 534

Vengrija

445 499

Lenkija

997 483

Slovakija

128 640


VI PRIEDAS

DIDŽIAUSIA VALSTYBĖMS NARĖMS SKIRTŲ LĖŠŲ ATSKIROMS IŠMOKOMS UŽ CUKRŲ IŠMOKĖTI PAGAL REGLAMENTO (EB) Nr. 1782/2003 143ba STRAIPSNĮ SUMA

2006 metai

(tūkstančiais EUR)

Valstybė narė

 

Čekija

19 130

Latvija

4 219

Lietuva

6 547

Vengrija

26 105

Lenkija

99 135

Slovakija

11 813


VII PRIEDAS

„1 lentelė

Viršutinės sumų ribos, kurias reikia įtraukti į referencinę sumą ūkininkams

(tūkstančiais EUR)

Valstybė narė

2006

2007

2008

2009 ir vėlesni metai

Belgija

47 429

60 968

74 508

81 752

Čekija

27 851

34 319

40 786

44 245

Danija

19 314

25 296

31 278

34 478

Vokietija

154 974

203 607

252 240

278 254

Graikija

17 941

22 455

26 969

29 384

Ispanija

60 272

74 447

88 621

96 203

Prancūzija

152 441

199 709

246 976

272 259

Airija

11 259

14 092

16 925

18 441

Italija

79 862

102 006

124 149

135 994

Latvija

4 219

5 164

6 110

6 616

Lietuva

6 547

8 012

9 476

10 260

Vengrija

26 105

31 986

37 865

41 010

Nyderlandai

41 743

54 272

66 803

73 504

Austrija

18 971

24 487

30 004

32 955

Lenkija

99 135

122 906

146 677

159 392

Portugalija

3 940

4 931

5 922

6 452

Slovėnija

2 284

2 858

3 433

3 740

Slovakija

11 813

14 762

17 712

19 289

Suomija

8 255

10 332

12 409

13 520

Švedija

20 809

26 045

31 281

34 082

Jungtinė Karalystė

64 340

80 528

96 717

105 376“


VIII PRIEDAS

„VIII PRIEDAS

41 straipsnyje nurodytos nacionalinės viršutinės ribos

(tūkstančiais EUR)

Valstybė narė

2005

2006

2007

2008

2009

2010 ir vėlesni metai

Belgija

411 053

580 376

593 395

606 935

614 179

611 805

Danija

943 369

1 015 479

1 021 296

1 027 278

1 030 478

1 030 478

Vokietija

5 148 003

5 647 175

5 695 607

5 744 240

5 770 254

5 774 254

Graikija

838 289

2 143 603

2 170 117

2 174 631

2 177 046

1 987 715

Ispanija

3 266 092

4 635 365

4 649 913

4 664 087

4 671 669

4 673 546

Prancūzija

7 199 000

8 236 045

8 282 938

8 330 205

8 355 488

8 363 488

Airija

1 260 142

1 335 311

1 337 919

1 340 752

1 342 268

1 340 521

Italija

2 539 000

3 791 893

3 813 520

3 835 663

3 847 508

3 869 053

Liuksemburgas

33 414

36 602

37 051

37 051

37 051

37 051

Nyderlandai

386 586

428 329

833 858

846 389

853 090

853 090

Austrija

613 000

633 577

737 093

742 610

745 561

744 955

Portugalija

452 000

504 287

571 277

572 268

572 798

572 494

Suomija

467 000

561 956

563 613

565 690

566 801

565 520

Švedija

637 388

670 917

755 045

760 281

763 082

763 082

Jungtinė Karalystė

3 697 528

3 944 745

3 960 986

3 977 175

3 985 834

3 975 849“


IX PRIEDAS

„VIIIa PRIEDAS

71c straipsnyje nurodytos nacionalinės viršutinės ribos

(tūkstančiais EUR)

Kalendoriniai metai

Čekija

Estija

Kipras

Latvija

Lietuva

Vengrija

Malta

Lenkija

Slovėnija

Slovakija

2005

228 800

23 400

8 900

33 900

92 000

350 800

670

724 600

35 800

97 700

2006

294 551

27 300

12 500

43 819

113 847

446 305

830

980 835

44 184

127 213

2007

377 919

40 400

16 300

60 764

154 912

540 286

1 640

1 263 706

58 958

161 362

2008

469 986

50 500

20 400

75 610

193 076

672 765

2 050

1 572 577

73 533

200 912

2009

559 145

60 500

24 500

90 016

230 560

802 610

2 460

1 870 392

87 840

238 989

2010

644 745

70 600

28 600

103 916

267 260

929 210

2 870

2 155 492

101 840

275 489

2011

730 445

80 700

32 700

117 816

303 960

1 055 910

3 280

2 440 492

115 840

312 089

2012

816 045

90 800

36 800

131 716

340 660

1 182 510

3 690

2 725 592

129 840

348 589

vėlesni metai

901 745

100 900

40 900

145 616

377 360

1 309 210

4 100

3 010 692

143 940

385 189“


29.7.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 208/15


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1157/2006

2006 m. liepos 28 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 188/2005, nustatantį išsamias pagalbos schemos taikymo taisykles mėsos pramonės sektoriuje atokiausiuose regionuose

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2001 m. birželio 28 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1452/2001, įvedantį specialias priemones tam tikriems Prancūzijos užjūrio departamentų žemės ūkio produktams ir iš dalies pakeičiantį Direktyvą 72/462/EEB bei panaikinantį Reglamentus (EEB) Nr. 525/77 ir (EEB) Nr. 3763/91 (Poseidom) (1), ypač į jo 9 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į 2001 m. birželio 28 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1453/2001, įvedantį specialiąsias priemones tam tikriems Azorų salų ir Maderos žemės ūkio produktams ir panaikinantį Reglamentą (EEB) Nr. 1600/92 (Poseima) (2), ypač į jo 13 straipsnio 3 dalį ir 22 straipsnio 4 bei 10 dalis,

atsižvelgdama į 2001 m. birželio 28 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1454/2001, įvedantį specialiąsias priemones tam tikriems Kanarų salų žemės ūkio produktams ir panaikinantį Reglamentą (EEB) Nr. 1601/92 (Poseican) (3), ypač į jo 5 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamento (EB) Nr. 188/2005 (4) 4 straipsnyje nustatyta nuo 2005 kalendorinių metų finansuojamos programos, skirtos Prancūzijos užjūrio departamentų tradicinei veiklai mėsos pramonės sektoriuje remti, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1452/2001 9 straipsnio 1 dalyje, metinė finansavimo suma.

(2)

Reglamento (EB) Nr. 1452/2001 9 straipsnio 2 dalies 2 pastraipoje nustatyta, kad Komisija, neviršydama toje nuostatoje numatytos didžiausios ribos, didina šią metinę sumą, kad būtų atsižvelgta į vietinės gamybos vystymąsi.

(3)

Dėl vietinės gamybos vystymosi Prancūzijos užjūrio departamentuose, kaip nustatyta Reglamento Nr. 188/2005 5 straipsnyje, reikėtų, neviršijant Reglamento (EB) Nr. 1452/2001 9 straipsnio 2 dalyje nustatytos didžiausios ribos, atitinkamai padidinti to reglamento 4 dalyje nustatytą konkrečią metinę sumą.

(4)

Reglamentą (EB) Nr. 188/2005 reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(5)

Kadangi aptariamoji pagalbos programa taikoma nuo 2006 m. sausio 1 d., nuo tos datos reikėtų taikyti ir šį reglamentą.

(6)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Tiesioginių išmokų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 188/2005 4 straipsnis pakeičiamas taip:

„4 straipsnis

Programos finansavimas

Bendrija finansuoja programą nuo 2006 kalendorinių metų, skirdama tokio dydžio metines sumas (mln. EUR):

a)

Ispanija

7,00

b)

Prancūzija

14,255

c)

Portugalija

16,91“.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Jis taikomas nuo 2006 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. liepos 28 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 198, 2001 7 21, p. 11. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1690/2004 (OL L 305, 2004 10 1, p. 1).

(2)  OL L 198, 2001 7 21, p. 26. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1690/2004.

(3)  OL L 198, 2001 7 21, p. 45. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1690/2004.

(4)  OL L 31, 2005 2 4, p. 6.


29.7.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 208/17


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1158/2006

2006 m. liepos 28 d.

nustatantis mažiausias sviesto pardavimo kainas 14-am atskiram konkursui, vykdomam pagal Reglamente (EB) Nr. 1898/2005 numatyto nuolatinio konkurso nuostatas

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1255/1999 dėl bendro pieno ir pieno produktų rinkos organizavimo (1), ypač į jo 10 straipsnį,

kadangi:

(1)

Pagal 2005 m. lapkričio 9 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1898/2005, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1255/1999 įgyvendinimo taisykles, taikomas grietinėlės, sviesto ir koncentruoto sviesto realizavimo Bendrijos rinkoje priemonėms (2), intervencinės agentūros gali nuolatinio konkurso tvarka parduoti tam tikrus sviesto iš jų saugomų intervencinių atsargų kiekius ir teikti pagalbą už grietinėlę, sviestą ir koncentruotą sviestą. To reglamento 25 straipsnyje nustatyta, kad, atsižvelgiant į kiekvienam atskiram konkursui gautas paraiškas, yra nustatoma mažiausia sviesto pardavimo kaina ir didžiausia pagalba už grietinėlę, sviestą ir koncentruotą sviestą Be to, nustatyta, kad kaina arba pagalba gali skirtis priklausomai nuo numatomo sviesto panaudojimo, jo riebalų kiekio ir įdėjimo procedūros. Atitinkamai turi būti nustatyta perdirbimo užstato suma, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 28 straipsnyje.

(2)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Pieno ir pieno produktų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

14-ame atskirame konkurse, vykdomame pagal Reglamente (EB) Nr. 1898/2005 numatyto nuolatinio konkurso nuostatas, mažiausios sviesto pardavimo iš intervencinių atsargų kainos ir perdirbimo užstato suma, kaip nurodyta to reglamento atitinkamai 25 ir 28 straipsniuose, yra nustatomos kaip nurodyta šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. liepos 29 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. liepos 28 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 160, 1999 6 26, p. 48. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1913/2005 (OL L 307, 2005 11 25, p. 2).

(2)  OL L 308, 2005 11 25, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2107/2005 (OL L 337, 2005 12 22, p. 20).


PRIEDAS

Mažiausios sviesto pardavimo kainos ir perdirbimo užstatas 14-am atskiram konkursui, vykdomam pagal Reglamente (EB) Nr. 1898/2005 numatyto nuolatinio konkurso nuostatas

(EUR/100 kg)

Formulė

A

B

Įdėjimo procedūra

Su atsekamosiomis medžiagomis

Be atsekamųjų medžiagų

Su atsekamosiomis medžiagomis

Be atsekamųjų medžiagų

Mažiausia pardavimo kaina

Sviestas ≥ 82 %

Nepakeistas

206

210

210

Koncentruotas

204,1

Perdirbimo užstatas

Nepakeistas

79

79

79

Koncentruotas

79


29.7.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 208/19


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1159/2006

2006 m. liepos 28 d.

nustatantis didžiausią pagalbą už grietinėlę, sviestą ir koncentruotą sviestą 14-am atskiram konkursui, paskelbtam pagal Reglamente (EB) Nr. 1898/2005 numatyto nuolatinio konkurso nuostatas

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1255/1999 dėl bendro pieno ir pieno produktų rinkos organizavimo (1), ypač į jo 10 straipsnį,

kadangi:

(1)

Pagal 2005 m. lapkričio 9 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1898/2005, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1255/1999 įgyvendinimo taisykles, taikomas grietinėlės, sviesto ir koncentruoto sviesto realizavimo Bendrijos rinkoje priemonėms (2), intervencinės agentūros gali nuolatinio konkurso tvarka parduoti tam tikrus sviesto iš jų saugomų intervencinių atsargų kiekius ir teikti pagalbą už grietinėlę, sviestą ir koncentruotą sviestą. To reglamento 25 straipsnyje nustatyta, kad, atsižvelgiant į paraiškas, gautas kiekvienam atskiram konkursui, yra nustatoma mažiausia sviesto pardavimo kaina ir didžiausia pagalba už grietinėlę, sviestą ir koncentruotą sviestą. Be to, nustatyta, kad kaina arba pagalba gali skirtis priklausomai nuo numatomo sviesto panaudojimo, jo riebalų kiekio ir įdėjimo procedūros. Atitinkamai turi būti nustatyta perdirbimo užstato suma, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 28 straipsnyje.

(2)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Pieno ir pieno produktų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

14-ame atskirame konkurse, vykdomame pagal Reglamente (EB) Nr. 1898/2005 numatyto nuolatinio konkurso nuostatas, didžiausia pagalba už grietinėlę, sviestą ir koncentruotą sviestą ir perdirbimo užstato suma, kaip nurodyta to reglamento atitinkamai 25 ir 28 straipsniuose, yra nustatomos kaip nurodyta šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. liepos 29 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. liepos 28 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 160, 1999 6 26, p. 48. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1913/2005 (OL L 307, 2005 11 25, p. 2).

(2)  OL L 308, 2005 11 25, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2107/2005 (OL L 337, 2005 12 22, p. 20).


PRIEDAS

Didžiausia pagalba už grietinėlę, sviestą ir koncentruotą sviestą ir perdirbimo užstatas 14-am atskiram konkursui, vykdomam pagal Reglamente (EB) Nr. 1898/2005 numatyto nuolatinio konkurso nuostatas

(EUR/100 kg)

Formulė

A

B

Įdėjimo procedūra

Su atsekamosiomis medžiagomis

Be atsekamųjų medžiagų

Su atsekamosiomis medžiagomis

Be atsekamųjų medžiagų

Didžiausia pagalba

Sviestas ≥ 82 %

18,5

15

15

Sviestas < 82 %

14,63

14,6

Koncentruotas sviestas

22

18,5

22

18,5

Grietinėlė

10

6,3

Perdirbimo užstatas

Sviestas

20

Koncentruotas sviestas

24

24

Grietinėlė

11


29.7.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 208/21


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1160/2006

2006 m. liepos 28 d.

nustatantis didžiausias sviesto supirkimo kainas 4-o atskiro konkurso tvarka, kuris vykdomas pagal Reglamente (EB) Nr. 796/2006 numatyto nuolatinio konkurso nuostatas

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1255/1999 dėl bendro pieno ir pieno produktų rinkos organizavimo (1), ypač į jo 10 straipsnį,

kadangi:

(1)

Pagal 1999 m. gruodžio 16 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 2771/1999, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1255/1999 taikymo taisykles dėl intervencijos sviesto ir grietinėlės rinkoje (2), 16 straipsnio 2 dalį Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbtas kvietimas dalyvauti konkurse, kurio tikslas – supirkti sviestą nuolatinio konkurso, vykdomo pagal Komisijos reglamentą (EB) Nr. 796/2006 (3), tvarka.

(2)

Atsižvelgiant į paraiškas, gautas pagal atskirą konkursą, reikia nustatyti didžiausias sviesto supirkimo kainas arba priimti sprendimą konkurso procedūrą nutraukti, remiantis Reglamento (EB) Nr. 2771/1999 17a straipsniu.

(3)

Atsižvelgiant į paraiškas, gautas pagal 4-ą atskirą konkursą, reikėtų nustatyti didžiausias sviesto supirkimo kainas.

(4)

Pieno ir pieno produktų vadybos komitetas nepateikė nuomonės per pirmininko nustatytą laiką,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

4-o atskiro konkurso tvarka, vykdomo pagal Reglamente (EB) Nr. 796/2006 numatyto nuolatinio konkurso nuostatas, kurio atžvilgiu paraiškų teikimo terminas baigėsi 2006 m. liepos 25 d., didžiausia sviesto supirkimo kaina nustatyta 232,00 EUR/100 kg.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. liepos 29 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. liepos 28 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 160, 1999 6 26, p. 48. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1913/2005 (OL L 307, 2005 11 25, p. 2).

(2)  OL L 333, 1999 12 24, p. 11. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2107/2005 (OL L 337, 2005 12 22, p. 20).

(3)  OL L 142, 2006 5 30, p. 4.


29.7.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 208/22


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1161/2006

2006 m. liepos 28 d.

nustatantis didžiausią pagalbą už koncentruotą sviestą 14-am atskiram konkursui, paskelbtam pagal Reglamente (EB) Nr. 1898/2005 numatyto nuolatinio konkurso nuostatas

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1255/1999 dėl bendro pieno ir pieno produktų rinkos organizavimo (1), ypač į jo 10 straipsnį,

kadangi:

(1)

Pagal 2005 m. lapkričio 9 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1898/2005, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1255/1999 įgyvendinimo taisykles, taikomas grietinėlės, sviesto ir koncentruoto sviesto realizavimo Bendrijos rinkoje priemonėms (2), 47 straipsnį intervencinės agentūros skelbia nuolatinį konkursą pagalbai už koncentruotą sviestą teikti. To reglamento 54 straipsnyje numatyta, kad, atsižvelgiant į paraiškas, gautas kiekvienam specialiam konkursui, turi būti nustatyta didžiausia pagalbos suma už koncentruotą sviestą, kurio sudėtyje yra mažiausiai 96 % riebalų.

(2)

Siekiant užtikrinti koncentruoto sviesto perdavimą į mažmeninę prekybą, turi būti pateiktas Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 53 straipsnio 4 dalyje numatytas sunaudojimą garantuojantis užstatas.

(3)

Atsižvelgiant į gautas paraiškas, didžiausia pagalba turėtų būti nustatyta atitinkamu lygiu ir atitinkamai turėtų būti nustatytas sunaudojimą garantuojantis užstatas.

(4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Pieno ir pieno produktų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

14-am atskiram konkursui pagal nuolatinį konkursą, paskelbtą pagal Reglamentą (EB) Nr. 1898/2005, didžiausia pagalbos suma už koncentruotą sviestą, kurio sudėtyje yra mažiausiai 96 % riebalų, kaip nurodyta to reglamento 47 straipsnio 1 dalyje, yra 19,8 EUR/100 kg.

Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 53 straipsnio 4 dalyje numatytas sunaudojimą garantuojantis užstatas yra 22 EUR/100 kg.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. liepos 29 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. liepos 28 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 160, 1999 6 26, p. 48. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1913/2005 (OL L 307, 2005 11 25, p. 2).

(2)  OL L 308, 2005 11 25, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2107/2005 (OL L 337, 2005 12 22, p. 20).


29.7.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 208/23


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1162/2006

2006 m. liepos 28 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 796/2006 dėl valstybių narių, kuriose iki 2006 m. rugpjūčio 31 d. leidžiama supirkti sviestą konkurso būdu, sąrašo

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1255/1999 dėl bendro pieno ir pieno produktų rinkos organizavimo (1),

atsižvelgdama į 2006 m. gegužės 29 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 796/2006, sustabdantį sviesto supirkimą už 90 % intervencinės kainos ir skelbiantį supirkimą konkurso būdu iki 2006 m. rugpjūčio 31 d. (2), ypač į jo 2 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 1255/1999 6 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa, Reglamentu (EB) Nr. 796/2006 buvo pradėtas sviesto supirkimas konkurso būdu iki 2006 m. rugpjūčio 31 d.

(2)

Remdamasi naujausiais Estijos pranešimais, Komisija nustatė, kad sviesto rinkos kainos dvi savaites paeiliui buvo lygios arba didesnės nei 92 % intervencinės kainos. Todėl šioje valstybėje narėje intervenciniai supirkimai konkurso būdu turėtų būti sustabdyti. Todėl ši valstybė narė turėtų būti išbraukta iš Reglamente (EB) Nr. 796/2006 nustatyto sąrašo.

(3)

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 796/2006 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 796/2006 2 straipsnio 1 dalis keičiama taip:

„1.   Sviesto supirkimas konkurso būdu, kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 1255/1999 6 straipsnio 1 dalies trečioje pastraipoje, pradedamas nuo 2006 m. liepos 29 d. ir baigiamas rugpjūčio 31 d. šiose valstybėse narėse laikantis Reglamento (EB) Nr. 2771/1999 3a skirsnio sąlygų: Ispanijoje, Airijoje, Lenkijoje ir Portugalijoje.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. liepos 28 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 160, 1999 6 26, p. 48. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1913/2005 (OL L 307, 2005 11 25, p. 2).

(2)  OL L 142, 2006 5 30, p. 4. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1096/2006 (OL L 195, 2006 7 15, p. 17).


29.7.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 208/24


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1163/2006

2006 m. liepos 28 d.

nustatantis minimalią sviesto pardavimo kainą 46-iam individualiam kvietimui dalyvauti konkurse, teikiamam pagal Reglamente (EB) Nr. 2771/1999 minimą nuolatinį kvietimą dalyvauti konkurse

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1255/1999 dėl bendro pieno ir pieno produktų rinkos organizavimo (1), ypač į jo 10 straipsnio c dalį,

kadangi:

(1)

Pagal 1999 m. gruodžio 16 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 2771/1999, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1255/1999 taikymo taisykles dėl intervencijos sviesto ir grietinėlės rinkoje (2), 21 straipsnį, intervencinės agentūros paskelbė parduodančios tam tikrus savo turimų sviesto ir grietinėlės atsargų kiekius nuolatinio kvietimo dalyvauti konkurse tvarka.

(2)

Atsižvelgiant į pasiūlymus, gautus atsakant į kiekvieną individualų kvietimą dalyvauti konkurse, nustatoma minimali pardavimo kaina arba nutariama neskirti sutarties vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 2771/1999 24a straipsnyje numatyta tvarka.

(3)

Atsižvelgiant į gautus pasiūlymus, reikia nustatyti minimalią pardavimo kainą.

(4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Pieno ir pieno produktų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Pagal Reglamentą (EB) Nr. 2771/1999, kuriame numatytas paraiškų pateikimo terminas baigėsi 2006 m. liepos 25 d., 46-iam individualiam kvietimui dalyvauti konkurse nustatoma minimali 235,00 EUR/100 kg sviesto pardavimo kaina.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. liepos 29 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. liepos 28 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 160, 1999 6 26, p. 48. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1913/2005 (OL L 307, 2005 11 25, p. 2).

(2)  OL L 333, 1999 12 24, p. 11. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1802/2005 (OL L 290, 2005 11 4, p. 3).


29.7.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 208/25


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1164/2006

2006 m. liepos 28 d.

nustatantis grąžinamąsias išmokas, taikomas eksportuojant iš grūdų pagamintus kombinuotuosius pašarus

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1), ir ypač į jo 13 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 13 straipsnio nuostatas skirtumas tarp to reglamento 1 straipsnyje išvardytų produktų biržos kainų ar kitų pasaulinės rinkos kainų ir tų produktų kainų Bendrijoje gali būti padengiamas eksporto grąžinamosiomis išmokomis;

(2)

1995 m. birželio 29 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1517/95 dėl Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 taikymo kombinuotųjų pašarų importo ir eksporto sistemoms taisyklių, iš dalies pakeičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1162/95, nustatantį importo ir eksporto licencijų sistemos grūdams bei ryžiams taikymo išsamias specialiąsias taisykles (2), 2 straipsnyje yra išvardyti konkretūs kriterijai, į kuriuos reikia atsižvelgti apskaičiuojant grąžinamosios išmokos už šiuos produktus dydį;

(3)

Apskaičiuojant grąžinamosios išmokos dydį reikia atsižvelgti ir į grūdų produktų sudėtį. Paprastinimo sumetimais grąžinamoji išmoka turi būti mokama už dvi „grūdų produktų“ kategorijas, t. y., viena vertus, už kukurūzų grūdus, kurie daugiausiai naudojami gaminant eksportuojamus kombinuotuosius pašarus ir iš kukurūzų pagamintus produktus, ir, kita vertus, už „kitus grūdus“, kurie yra grūdų produktai, už kuriuos gali būti mokama grąžinamoji išmoka, išskyrus kukurūzus ir iš kukurūzų pagamintus produktus. Grąžinamoji išmoka turi būti skiriama už kombinuotuosiuose pašaruose esantį grūdų produktų kiekį;

(4)

Be to, apskaičiuojant grąžinamosios išmokos dydį, reikia atsižvelgti į šių produktų realizavimo galimybes ir pardavimo sąlygas pasaulinėje rinkoje, į būtinybę išvengti Bendrijos rinkos trikdymų ir ekonominį jų eksporto aspektą;

(5)

Dėl dabartinės grūdų rinkos padėties, ypač dėl aprūpinimo perspektyvų, šiuo metu reikia panaikinti eksporto grąžinamąsias išmokas;

(6)

Grūdų vadybos komitetas nepateikė nuomonės per pirmininko nustatytą laiką,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Grąžinamosios išmokos, skiriamos eksportuojant Reglamente (EB) Nr. 1784/2003 nurodytus iš grūdų pagamintus kombinuotuosius pašarus, kuriems taikomos Reglamento (EB) Nr. 1517/95 nuostatos, yra nustatomos tokios, kaip nurodyta šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. liepos 29 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. liepos 28 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 78. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1154/2005 (OL L 187, 2005 7 19, p. 11).

(2)  OL L 147, 1995 6 30, p. 51.


PRIEDAS

prie 2006 m. liepos 28 d. Komisijos reglamento, iš dalies keičiančio grąžinamąsias išmokas, taikomas eksportuojant iš grūdų pagamintus kombinuotuosius pašarus

Kodai produktų, kuriuos eksportuojant skiriama grąžinamoji išmoka:

 

2309 10 11 9000,

 

2309 10 13 9000,

 

2309 10 31 9000,

 

2309 10 33 9000,

 

2309 10 51 9000,

 

2309 10 53 9000,

 

2309 90 31 9000,

 

2309 90 33 9000,

 

2309 90 41 9000,

 

2309 90 43 9000,

 

2309 90 51 9000,

 

2309 90 53 9000.


Grūdų produktai

Paskirtis

Mato vienetas

Grąžinamųjų išmokų dydis

Kukurūzai ir iš kukurūzų pagaminti produktai:

KN kodai 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20, 1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23, 1904 10 10

C10

EUR/t

0,00

Grūdų produktai, išskyrus kukurūzus ir iš kukurūzų pagamintus produktus

C10

EUR/t

0,00

NB: Produktų kodai ir „A“ serijos paskirčių kodai yra nustatyti Komisijos reglamente (EEB) Nr. 3846/87 (OL L 366, 1987 12 24, p. 1) su pakeitimais.

C10

:

Visos paskirtys.


29.7.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 208/27


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1165/2006

2006 m. liepos 28 d.

pataisantis Reglamentą (EB) Nr. 1001/2006, nustatantį didžiausią pagalbą už koncentruotą sviestą 12-am atskiram konkursui, paskelbtam pagal Reglamente (EB) Nr. 1898/2005 numatyto nuolatinio konkurso nuostatas

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1255/1999 dėl bendro pieno ir pieno produktų rinkos organizavimo (1), ypač į jo 10 straipsnį,

atsižvelgdama į 2005 m. lapkričio 9 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1898/2005, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1255/1999 įgyvendinimo taisykles, taikomas grietinėlės, sviesto ir koncentruoto sviesto realizavimo Bendrijos rinkoje priemonėms (2),

kadangi:

(1)

Komisijos reglamente (EB) Nr. 1001/2006 (3) nustatytas Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 53 straipsnio 4 dalyje numatytas sunaudojimą garantuojantis užstatas 12-am atskiram konkursui, paskelbtam pagal Reglamente (EB) Nr. 1898/2005 numatyto nuolatinio konkurso nuostatas.

(2)

Dėl administracinės klaidos sunaudojimą garantuojančio užstato dydis, nurodytas Reglamento (EB) Nr. 1001/2006 1 straipsnio antroje pastraipoje, neatitinka nustatytino faktinio dydžio.

(3)

Todėl reikėtų atitinkamai pataisyti Reglamentą (EB) Nr. 1001/2006. Kadangi teisinga užstato suma yra mažesnė nei anksčiau numatyta suma, reikėtų pataisymą taikyti nuo Reglamento (EB) Nr. 1001/2006 įsigaliojimo dienos,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EEB) Nr. 1001/2006 1 straipsnio tekstas pakeičiamas taip:

„Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 53 straipsnio 4 dalyje numatytas sunaudojimą garantuojantis užstatas nustatomas 22 EUR už 100 kilogramų.“.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Jis taikomas nuo 2006 m. liepos 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. liepos 28 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 160, 1999 6 26, p. 48. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1913/2005 (OL L 307, 2005 11 25, p. 2).

(2)  OL L 308, 2005 11 25, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2107/2005 (OL L 337, 2005 12 22, p. 20).

(3)  OL L 179, 2006 7 1, p. 35.


II Aktai, kurių skelbti neprivaloma

Taryba

29.7.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 208/28


TARYBOS SPRENDIMAS

2006 m. liepos 17 d.

dėl Europos bendrijos ir Grenlandijos bei Danijos Karalystės santykių

(Tekstas svarbus EEE)

(2006/526/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač jos 187 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

1985 m. vasario 1 d. įsigaliojusioje sutartyje, kuria, atsižvelgiant į Grenlandiją, iš dalies keičiamos Europos Bendrijų steigimo sutartys (1) (toliau – Grenlandijos sutartis), numatyta, kad Europos bendrijos steigimo sutartis (toliau – EB sutartis) nebetaikoma Grenlandijai, tačiau Grenlandija, kadangi ji yra vienos iš valstybių narių dalis, bus asocijuota su Europos bendrija kaip viena iš užjūrio šalių ir teritorijų (UŠT).

(2)

Grenlandijos sutarties preambulėje sakoma, kad turėtų būti nustatyta tvarka, leidžianti tarp Bendrijos ir Grenlandijos palaikyti glaudžius ir ilgalaikius santykius vadovaujantis abipusiais interesais, ypač Grenlandijos plėtros reikmėmis, ir kad EB sutarties ketvirtoje dalyje nustatyti UŠT taikomi principai sudaro tinkamą šių santykių pagrindą.

(3)

Pagal EB sutarties 182 straipsnį asociacijos tikslas – skatinti UŠT ekonominę ir socialinę plėtrą bei užmegzti glaudžius jų ir Bendrijos kaip visumos ekonominius santykius. Remiantis EB sutarties 188 straipsniu, 182–187 straipsnių nuostatos Grenlandijai taikomos atsižvelgiant į specialias nuostatas, išdėstytas prie Sutarties pridėtame protokole dėl Grenlandijai skirtų specialių priemonių.

(4)

EB sutarties 182–186 straipsniuose nustatytų principų taikymo nuostatos nustatytos 2001 m. lapkričio 27 d. Tarybos sprendime 2001/822/EB dėl užjūrio šalių bei teritorijų ir Europos bendrijos asociacijos (Užjūrio asociacijos sprendimas) (2), kuris ir toliau taikomas Grenlandijai laikantis tame sprendime nustatytų sąlygų.

(5)

2003 m. vasario 24 d. išvadose dėl Europos bendrijos, Danijos vyriausybės ir Grenlandijos vietinės vyriausybės ketvirtojo protokolo, nustatančio žvejybos sąlygas, vidurio laikotarpio peržiūros Europos Sąjungos Taryba pripažino, kad būsimuosius ES ir Grenlandijos santykius būtina plėsti ir stiprinti, atsižvelgiant į žuvininkystės svarbą ir Grenlandijos struktūrinės plėtros problemas. Be to, Taryba įsipareigojo ES ir Grenlandijos santykius po 2006 m. grįsti visapuse partneryste siekiant tvariojo vystymosi, kurią įgyvendinant bus įtrauktas specialus žuvininkystės susitarimas, dėl kurio bus susitarta vadovaujantis tokiems susitarimams nustatytomis bendrosiomis taisyklėmis ir principais.

(6)

Pirmiau minėtose išvadose Taryba išreiškė nuomonę, kad kitoje ES finansinėje struktūroje ir atsižvelgiant į visų UŠT reikmes, būsimieji finansiniai įsipareigojimai Grenlandijai turėtų būti panašūs į dabartinius, tuo pat metu atsižvelgiant į kitas svarbias aplinkybes bei abipusių interesų – visų pirma Grenlandijos vystymosi poreikių ir Bendrijos poreikių turėti nuolatinę galimybę racionaliai ir atsakingai naudotis žuvų ištekliais Grenlandijos vandenyse – teisingą balansą, taip pat į finansavimą, gaunamą iš kitų šalių.

(7)

1984 m. kovo 13 d. Briuselyje pasirašytas Europos ekonominės bendrijos ir Danijos vyriausybės bei Grenlandijos vietinės vyriausybės susitarimas dėl žuvininkystės (3), liudijantis bendradarbiavimo dvasią, atsiradusią dėl Bendrijos sprendimo suteikti Grenlandijai užjūrio teritorijos statusą, 2007 m. sausio 1 d. bus pakeistas nauju partnerystės susitarimu dėl žuvininkystės.

(8)

2006 m. birželio 27 d. Liuksemburge pasirašytoje bendroje Europos bendrijos ir Grenlandijos vietinės vyriausybės bei Danijos vyriausybės deklaracijoje dėl Europos bendrijos ir Grenlandijos partnerystės (4) primenami glaudūs istoriniai, politiniai, ekonominiai ir kultūriniai Bendrijos ir Grenlandijos ryšiai ir pabrėžiamas poreikis toliau stiprinti jų partnerystę ir bendradarbiavimą srityse, kurioms taikomas šis sprendimas.

(9)

Šiam sprendimui įgyvendinti būtinos priemonės turėtų būti priimtos pagal 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimą 1999/468/EB, nustatantį Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (5),

NUSPRENDĖ:

PIRMA   DALIS

BENDROSIOS NUOSTATOS DĖL BENDRIJOS IR GRENLANDIJOS SANTYKIŲ

1 straipsnis

Partnerystė

1.   Nepažeidžiant Sprendimo 2001/822/EB, Bendrijos ir Grenlandijos partneryste siekiama visų pirma išplėsti ir sutvirtinti Bendrijos ir Grenlandijos santykius ir padėti Grenlandijai tvariai vystytis.

2.   Šios partnerystės tikslai:

a)

sukurti pagrindą dialogui;

b)

siekiant bendrų tikslų ir norint užtikrinti, kad bendradarbiaujant įdėtos pastangos turėtų kuo didesnį poveikį ir atitiktų abiejų partnerių prioritetus, konsultuotis jiems abiems svarbiais klausimais;

c)

sukurti pagrindą bendradarbiavimui ekonomikos, finansų, mokslo, švietimo ir kultūros srityse, kuris būtų pagrįstas savitarpio atsakomybės ir savitarpio paramos principais;

d)

padėti Grenlandijai vystytis.

2 straipsnis

Dialogas

Bendrija, Grenlandija ir Danija tariasi tarpusavyje dėl šiuo sprendimu įsteigtos partnerystės principų, išsamios tvarkos ir rezultatų.

3 straipsnis

Administravimas

Šį sprendimą įgyvendina Komisija ir Grenlandijos vietinė vyriausybė, vadovaudamosi 12 straipsnio 2 dalyje nurodytuose finansavimo susitarimuose nustatytais kiekvienos partnerės vaidmenimis ir pareigomis.

ANTRA   DALIS

BENDRADARBIAVIMAS SIEKIANT GRENLANDIJOS TVARAUS VYSTYMOSI

4 straipsnis

Bendradarbiavimo sritys

Bendradarbiaujant remiamos sektorių politikos sritys ir strategijos, kuriomis sudaroma galimybė imtis veiksmingos veiklos ir gauti reikiamų išteklių, visų pirma:

a)

švietimas ir mokymas;

b)

mineralinių žaliavų ištekliai;

c)

energetika;

d)

turizmas ir kultūra;

e)

moksliniai tyrimai;

f)

maisto sauga.

5 straipsnis

Principai

1.   Bendradarbiavimas grindžiamas partneryste ir įgyvendinamas vadovaujantis pagal 6 straipsnį priimtomis bendradarbiavimo strategijomis. Užtikrinama, kad išteklių srautus būtų galima numatyti ir kad jie būtų reguliarūs ir pritaikyti prie Grenlandijos padėties.

2.   Laikydamosi partnerystės principų, Komisija, Grenlandijos vietinė vyriausybė ir Danijos vyriausybė glaudžiai konsultuodamosi sprendžia, kokia veikla bus atliekama bendradarbiaujant. Tokios konsultacijos vykdomos visapusiškai atsižvelgiant į atitinkamas kiekvienos partnerės institucines, teisines ir finansines galias.

6 straipsnis

Programavimas

1.   Pagal šią partnerystę Grenlandijos vietinė vyriausybė yra atsakinga už sektorių politikos formavimą, įskaitant strategijas ir jų įgyvendinimą. Siekiant užtikrinti sektorių politikos ir strategijų tvarumą, bus atliekami tinkami strateginiai aplinkos vertinimai.

2.   Vadovaudamosi šiuo sprendimu, Grenlandijos vietinė vyriausybė ir Komisija parengia ir priima orientacinį Grenlandijos tvariojo vystymosi programavimo dokumentą (toliau – TVPD), remdamosi 1 dalyje nurodyta sektorių politika.

3.   Grenlandijos vietinės vyriausybės pareigos:

a)

nustatyti sektorių politiką;

b)

stebėti ir vertinti sektorių politikos poveikį ir rezultatus;

c)

užtikrinti tinkamą, greitą ir veiksmingą sektorių politikos strategijų įgyvendinimą;

d)

kasmet pranešti Komisijai apie vykdant sektorių politiką pasiektus rezultatus.

4.   Komisija atsako už kasmetinių finansavimo sprendimų dėl bendro skirstymo pagal TVPD priėmimą 10 straipsnyje nurodyta tvarka.

7 straipsnis

Finansavimo taikymo sritis

Vadovaujantis Grenlandijos vietinės vyriausybės nustatyta sektorių politikos sistema, finansinė parama gali būti teikiama šioms veiklos sritims:

a)

reformos ir projektai, kurie dera su sektorių politika;

b)

institucijų plėtra, gebėjimų plėtotė ir aplinkos apsaugos aspektų integravimas;

c)

techninio bendradarbiavimo programos.

8 straipsnis

Teisė gauti finansavimą

Grenlandijos vietinė vyriausybė turi teisę gauti finansinę paramą, teikiamą pagal šį sprendimą.

9 straipsnis

Įgyvendinimo priemonės

Priemonės, būtinos šiai sprendimo daliai įgyvendinti, priimamos remiantis 10 straipsnio 2 dalyje nurodyta procedūra per 3 mėnesius nuo šio sprendimo įsigaliojimo.

10 straipsnis

Komiteto procedūra

1.   Komisijai padeda Grenlandijos komitetas (toliau – komitetas).

2.   Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 4 ir 7 straipsniai.

Sprendimo 1999/468/EB 4 straipsnio 3 dalyje nustatytas laikotarpis yra trys mėnesiai.

3.   Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles.

11 straipsnis

Finansinė pagalba

1.   Bendrijos finansinė pagalba šioje sprendimo dalyje nurodytai veiklai apima laikotarpį nuo 2007 m. sausio 1 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d.

2.   Bendrijos finansinė pagalba teikiama iš biudžeto lėšų.

3.   Bendrijos finansinė pagalba teikiama naudojant tiesioginį centralizuotą valdymą, kaip apibrėžta 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento (6) 53 straipsnyje.

12 straipsnis

Kontrolė

1.   Šis sprendimas įgyvendinamas atsižvelgiant į Reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002. Visų pirma Grenlandija turėtų įdiegti tinkamą kontrolės sistemą. Grenlandija atlieka reguliarius patikrinimus, siekdama užtikrinti, kad iš Bendrijos biudžeto finansuojama veikla būtų įgyvendinama tinkamai. Be kasmet teikiamos ataskaitos apie rezultatus sektorių politikos srityje, Grenlandija teikia pažymą, kuria užtikrinamas teisėtumas ir tvarkingumas. Ji imasi reikiamų priemonių, kad būtų užkirstas kelias pažeidimams ir sukčiavimui, o prireikus kelia bylas siekdama susigrąžinti neteisingai išmokėtas lėšas.

2.   Išsamus Grenlandijos vietinės vyriausybės pareigų valdant Bendrijos lėšas aprašymas pateikiamas su Komisija sudarytuose finansavimo susitarimuose, kuriais įgyvendinamas šis sprendimas. Finansavimo susitarimais bus visų pirma nustatomi siektini sektorių rodikliai, finansavimui gauti keliamos sąlygos ir būdai, kuriais bus tikrinama siekiant sektorių rodiklių daroma pažanga, apie kurią reikia pranešti, bei sąlygų vykdymas.

TREČIA   DALIS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

13 straipsnis

Peržiūra

Bendrija, Grenlandijos vietinė vyriausybė ir Danijos vyriausybė iki 2010 m. birželio 30 d. atlieka partnerystės vidurio laikotarpio peržiūrą. Po šios peržiūros Komisija, jei reikia, siūlo iš dalies keisti šį sprendimą.

14 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis sprendimas įsigalioja 2007 m. sausio 1 d. Jis taikomas iki 2013 m. gruodžio 31 d.

15 straipsnis

Skelbimas

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje, 2006 m. liepos 17 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

E. TUOMIOJA


(1)  OL L 29, 1985 2 1, p. 1.

(2)  OL L 314, 2001 11 30, p. 1.

(3)  OL L 29, 1985 2 1, p. 9.

(4)  Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 32.

(5)  OL L 184, 1999 7 17, p. 23.

(6)  OL L 248, 2002 9 16, p. 1.


Europos bendrijos ir Grenlandijos vietinės vyriausybės bei Danijos Vyriausybės bendra deklaracija dėl Europos bendrijos ir Grenlandijos partnerystės

1.   PREAMBULĖ

Europos bendrija ir Grenlandijos vietinė vyriausybė bei Danijos Vyriausybė,

atsižvelgdamos į glaudžius istorinius, politinius, ekonominius bei kultūrinius Europos ir Grenlandijos ryšius,

primindamos artimus ir tvarius Europos bendrijos ir Grenlandijos ryšius, užmegztus 1985 m. Grenlandijos sutartimi; sutikdamos, kad šie ryšiai turi būti palaikomi; patvirtindamos, kad Europos bendrija, formuodama savo politiką, ypač palaikydama santykius su Grenlandija, atsižvelgs į bendrus interesus, visų pirma į Grenlandijos vystymosi reikmes,

pažymėdamos, kad Europos Sąjungos Taryba 2003 m. vasario 24 d. pripažino, jog, atsižvelgiant į žuvininkystės svarbą ir į Grenlandijos struktūrines vystymosi problemas, būsimuosius Europos Sąjungos ir Grenlandijos santykius reikia išplėsti ir sutvirtinti,

atsižvelgdamos į tai, kad Europos bendrija dėl geostrateginių priežasčių yra ir toliau bus suinteresuota laikyti Grenlandiją – vienos iš jos valstybių narių dalį – privilegijuota kaimyne ir prisidėti prie jos klestėjimo bei ekonominio vystimosi,

atsižvelgdamos į tai, kad Grenlandija yra viena iš užjūrio šalių ir teritorijų, asocijuotų su Europos bendrija,

atsižvelgdamos į tai, kad Europos bendrija, vykdydama Šiaurės dimensijos politikos Arkties lango programą, atsižvelgs į Grenlandijos interesus ir skirs daug dėmesio pažeidžiamai Grenlandijos gamtai bei sunkumams, su kuriais susiduria jos gyventojai,

pažymėdamos, kad, Europos bendrijos manymu, tolesnė su valstybės narės vėliava plaukiojančių laivų žvejyba Grenlandijos vandenyse yra vienas iš pagrindinių veiksnių, padedančių užtikrinti tinkamą bendros žuvininkystės politikos Šiaurės Atlante veikimą,

susitarė stiprinti Europos Sąjungos ir Grenlandijos santykius bei bendradarbiavimą remiantis bendrais interesais, siekiant jų gyventojų gerovės, ir suteikti jų tarpusavio santykiams ilgalaikę perspektyvą.

2.   BENDRI TIKSLAI

Europos bendrija ir Grenlandija pareiškia ketinančios stiprinti partnerystę ir bendradarbiavimą šiose srityse:

bendradarbiavimas žuvų išteklių bei jūros aplinkos tausojančio valdymo srityje, taip pat suteikiant žvejybos galimybes Bendrijos laivams. Šis bendradarbiavimas yra ir išliks vienu iš svarbiausių Europos bendrijos ir Grenlandijos partnerystės ramsčių, jis ir toliau bus grindžiamas Europos Bendrijos ir Grenlandijos partnerystės susitarimu dėl žuvininkystės bei vėlesniais jo protokolais,

bendradarbiavimas švietimo ir mokymo srityje,

dalyvavimas Grenlandijai imantis veiksmų siekiant tvaraus jos ekonomikos vystymosi, ypač mineralinių žaliavų išteklių, turizmo ir kultūros srityse,

dalyvavimas Europos bendrijai imantis veiksmų kovojant su klimato kaita ir Arkties regiono tvaraus vystymosi skatinimas,

bendradarbiavimas, bendri moksliniai tyrimai, alternatyvių energijos šaltinių naudojimo plėtojimas,

su šiauriniais jūros keliais ir Grenlandijos išskirtine ekonomine zona susiję bendri moksliniai tyrimai ir plėtra.

Europos bendrija pareiškia, kad:

atsižvelgdama į savo tikslus, išdėstytus 1985 m. vasario 1 d. įsigaliojusioje Grenlandijos sutartyje, ir į dvidešimties pastarųjų metų glaudžius ir abipusiai naudingus santykius su Grenlandija,

atkreipdama dėmesį į Grenlandijos geostrateginę reikšmę, ypač Grenlandijos reikšmę vykdant Šiaurės dimensijos politikos Arkties lango programą,

atsižvelgdama į Grenlandijos, kuri yra atsakinga partnerė valdant ir saugant aplinką ir gamtos išteklius, įskaitant žuvų išteklius, svarbą,

ji norėtų ateinančius septynerius metus plėtoti bendradarbiavimą su Grenlandija, pagrįstą dviguba partneryste, kurią sudarytų partnerystės susitarimas dėl žuvininkystės, kuriame būtų atsižvelgta į dabartines Bendrijos laivų žvejybos Grenlandijos vandenyse galimybes, ir visapusis bendradarbiavimas ne žuvininkystės sektoriuose, atsižvelgiant į Grenlandijos turimą UŠT statusą,

be to, ji norėtų užtikrinti, kad, remiantis šia dviguba partneryste, bendradarbiavimui su Grenlandija būtų toliau skiriamos lėšos iš ES biudžeto, kurių suma nustatoma atsižvelgiant į ankstesniais metais skirtas sumas.

3.   PARTNERYSTĖS ĮGYVENDINIMAS

Siekdamos bendrų tikslų ir plėtodamos partnerystę, Europos bendrija ir Grenlandija informuos viena kitą ir konsultuosis tose srityse, kurias apima ši partnerystė, ir bet kuriose kitose srityse, dėl kurių bus susitarta ir kurios atitiks šios deklaracijos dvasią.

Jos mano, kad:

siekiant įgyvendinti visapusės partnerystės dalį, kuri nėra susijusi su partnerystės susitarimu dėl žuvininkystės, Europos bendrijos ir Grenlandijos, kaip užjūrio šalies ar teritorijos, asociacija yra tinkama priemonė Grenlandijos poreikiams patenkinti ir skirti dėmesio jos ypatingiems poreikiams, susijusiems su jos atokumu, atšiauriu klimatu ir istoriniu paveldu,

jų bendradarbiavimas turėtų vykti švietimo, maisto saugos ir išteklių naudojimo srityse, kurios galėtų padėti tvariai vystyti Grenlandijos ekonomiką ir spręsti jos struktūrines problemas,

reikėtų vystyti mokslinį bendradarbiavimą naujų energijos šaltinių ir klimato kaitos srityje; šis bendradarbiavimas taip pat turėtų apimti mokslinių tyrimų veiklą, kurioje daugiausia dėmesio skiriama Grenlandijos išskirtinei ekonominei zonai, atsižvelgiant į jūrų transporto raidą.

Europos bendrija ketina bendradarbiauti su Grenlandija ne tik žuvininkystės, bet ir kitose srityse remdamasi pagal EB sutarties 187 straipsnį priimtu Tarybos sprendimu, kad pagal 2007–2013 m. finansinę perspektyvą būtų galima numatyti finansinės pagalbos iš biudžeto forma kasmet teikti daugiausiai 25 milijonų eurų finansavimą.

Abi Šalys įsitikinusios, kad jų partnerystei bus labai naudingos žinios ir tarpusavio supratimas, įgyti maksimaliai naudojantis esamais konsultacijų forumais, visų pirma nuolatiniu dialogu ir, atitinkamais atvejais, abiejų Šalių oficialių atstovų konsultacijomis.

Šiomis aplinkybėmis Grenlandija ketina kiekvienų metų pabaigoje pranešti apie pažangą, padarytą siekiant pirmiau minėtų tikslų. Iki 2010 m. birželio mėn. pabaigos Europos bendrija ir Grenlandija atliks išsamią savo partnerystės vidurio laikotarpio peržiūrą.

Hecho en Luxemburgo, el veintisiete de junio de dos mil seis.

V Lucemburku dne dvacátého sedmého června dva tisíce šest.

Udfærdiget i Luxembourg den syvogtyvende juni to tusind og seks.

Geschehen zu Luxemburg am siebenundzwanzigsten Juni zweitausendsechs.

Kahe tuhande kuuenda aasta juunikuu kahekümne seitsmendal päeval Luxembourgis.

Λουξεμβούργο, είκοσι επτά Ιουνίου δύο χιλιάδες έξι.

Done at Luxembourg, on the twenty-seventh day of June, in the year two thousand and six.

Fait à Luxembourg, le vingt-sept juin deux mille six.

Fatto a Lussemburgo, addì ventisette giugno duemilasei.

Luksemburgā, divtūkstoš sestā gada divdesmit septītajā jūnijā.

Priimta du tūkstančiai šeštų metų birželio dvidešimt septintą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kettőezer-hatodik év június havának huszonhetedik napján.

Magħmul fil-Lussemburgu, fis-sebgħa u għoxrin jum ta' Gunju tas-sena elfejn u sitia.

Gedaan te Luxemburg, de zevenentwintigste juni tweeduizend zes.

Sporządzono w Luksemburgu dnia dwudziestego siódmego czerwca roku dwutysięcznego szóstego.

Feito no Luxemburgo, em vinte e sete de Junho de dois mil e seis.

V Luxemburgu dňa dvadsiateho siedmeho júna dvetisícšesť.

V Luxembourgu, sedemindvajsetega junija leta dva tisoč šest.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäseitsemäntenä päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakuusi.

Som skedde i Luxemburg den tjugosjunde juni tjugohundrasex.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Europai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Image

Por el Gobierno de Dinamarca

Za vládu Dánska

For den danske regering

Für die Regierung Dänemarks

Taani valitsuse ja nimel

Για την Κυβέρνηση της Δανίας

For the Government of Denmark

Pour le gouvernement du Danemark

Per il governo della Danimarca

Dānijas valdības vārdā

Danijos Vyriausybės vardu

Dánia kormánya részéről

Għall-Gvern tad-Danimarka

Voor de Regering van Denemarken

W imieniu Rządu Danii

Pelo Governo da Dinamarca

Za vládu Dánska

Za vlado Danske

Tanskan hallituksen puolesta

På Danmarks regerings vägnar

Image

Por el Gobierno local de Groenlandia

Za místní vládu Grónska

For det grønlandske landsstyre

Für die örtliche Regierung Grönlands

Gröönimaa kohaliku valitsuse nimel

Για την Τοπική Κυβέρνηση της Γροιλανδίας

For the Home Rule Government of Greenland

Pour le gouvernement local du Groenland

Per il governo locale della Groenlandia

Grenlandes pašvaldības vārdā

Grenlandijos vietinės Vyriausybės vardu

Grönland Önkormányzata részéről

Għall-Gvern Lokali tal-Groenlandja

Voor de Plaatselijke Regering van Groenland

W imieniu Rządu Lokalnego Grenlandii

Pelo Governo local da Gronelândia

Za miestnu vládu Grónska

Za lokalno vlado Grenlandije

Grönlannin maakuntahallituksen puolesta

På Grönlands lokala regerings vagnar

Image


Komisija

29.7.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 208/37


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2006 m. liepos 27 d.

dėl maisto saugos, gyvūnų sveikatos ir gerovės bei zootechnikos tyrimų, poveikio nustatymo ir vertinimo finansavimo

(2006/527/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1990 m. birželio 26 d. Tarybos sprendimą 90/424/EEB dėl išlaidų veterinarijos srityje (1), ypač į jo 20 straipsnį,

kadangi:

(1)

Pagal Sprendimą 90/424/EEB Bendrija turi taikyti arba padėti valstybėms narėms taikyti technines ir mokslines priemones, būtinas Bendrijos veterinarijos teisės aktų tobulinimui bei veterinarinio švietimo ir mokymo plėtrai.

(2)

Europos Komisijos išlaidų reikalaujančių programų tyrimai, poveikio nustatymas bei sistemingi ir laiku atliekami vertinimai yra neabejotinas Europos Komisijos prioritetas, nes taip atsiskaitoma už skirtų lėšų valdymą ir skatinama dalijimosi įgyta patirtimi kultūra visoje organizacijoje, ypač kai daugiau dėmesio skiriama į rezultatus orientuotai vadybai.

(3)

Siekiant įvykdyti šias užduotis, 2004 m. paskutinį ketvirtį pabaigus atvirą procedūrą, buvo paskelbtas kvietimas teikti paraiškas dėl vertinimo pagrindų sutarties maisto saugos, gyvūnų sveikatos ir gerovės bei zootechnikos politikos srityse.

(4)

Pagrindų sutartis buvo sudaryta 2005 m. birželio 18 d. 24 mėn. laikotarpiui. Šia pagrindų sutartimi jau teikiama reikiama informacija, kuri yra Bendrijos sprendimų priėmimo pagrindas.

(5)

Visos atskiros užduotys nustatomos konkrečiais susitarimais. Tokius susitarimus pasirašo Komisija ir paskirtas rangovas taip, kaip nurodyta pagrindų sutartyje.

(6)

Šiame sprendime numatyta priemonė atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

NUSPRENDĖ:

Vienintelis straipsnis

Šio sprendimo priede aprašyti veiksmai yra patvirtinti finansavimui.

Priimta Briuselyje, 2006 m. liepos 27 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 224, 1990 8 18, p. 19. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 2006/53/EB (OL L 29, 2006 2 2, p. 37).


PRIEDAS

Sritis: Maisto sauga, gyvūnų sveikata ir gerovė bei zootechnika.

Teisinis pagrindas: Sprendimas 90/424/EEB dėl išlaidų veterinarijos srityje.

Taikymas:

įvairiems tyrimams ir kitoms paslaugoms, kuriomis padedama kurti ir rengti Komisijos pasiūlymus;

ex ante vertinimams ir (arba) poveikio analizėms;

tarpiniams ir ex-post vertinimams.

Tyrimai ir kitos paslaugos, kuriomis padedama kurti ir rengti būsimąją ES gyvūnų sveikatos politiką (2007–2013 m.), 2007 m. Komisijos gyvūnų planavimo strategijoje buvo nustatyti kaip prioritetiniai. Dėl šių tyrimų programavimo bus nuspręsta remiantis dabar vykstančio Bendrijos gyvūnų sveikatos politikos vertinimo išvadomis bei rekomendacijomis.

2006 m. asignavimai: 17 04 02 – Kitos priemonės veterinarijos, gyvūnų gerovės ir visuomenės sveikatos srityje: 900 000 EUR.

Biudžetas: 900 000 EUR antraisiais pagrindų susitarimo metais.

Numatytų konkrečių veiksmų skaičius: maždaug 6.

Visiems veiksmams taikomos bendrosios viešųjų pirkimų taisyklės: in casu naudojimasis galiojančiu pagrindų susitarimu.


29.7.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 208/39


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2006 m. liepos 27 d.

iš dalies keičiantis Sprendimą 2006/147/EB dėl profilaktinio skiepijimo nuo labai patogeniško paukščių gripo H5N1 pradžios ir susijusių vežimo nuostatų Nyderlanduose

(pranešta dokumentu Nr. C(2006) 3338)

(autentiškas tik tekstas olandų kalba)

(2006/528/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2005 m. gruodžio 20 d. Tarybos direktyvą 2005/94/EB dėl paukščių gripo kontrolės Bendrijoje priemonių ir panaikinančią Direktyvą 92/40/EEB (1), ypač į jos 57 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

2006 m. vasario 24 d. Komisijos sprendimu 2006/147/EB dėl profilaktinio skiepijimo nuo labai patogeniško paukščių gripo H5N1 pradžios ir susijusių vežimo nuostatų Nyderlanduose (2) buvo patvirtintas profilaktinio skiepijimo nuo labai patogeniško paukščių gripo H5N1 planas, kurį 2006 m. vasario 21 d. Komisijai pateikė Nyderlandai (toliau – profilaktinio skiepijimo planas). Be to, jame nustatomos tam tikros priemonės, kurios turi būti taikomos Nyderlanduose, jeigu profilaktinis skiepijimas atliekamas tam tikruose naminių paukščių ūkiuose, kuriuose laikomiems paukščiams ypač gresia pavojus užsikrėsti šia liga, įskaitant skiepytų paukščių judėjimo apribojimus.

(2)

Pagal profilaktinio skiepijimo planą Nyderlanduose nuo labai patogeniško paukščių gripo H5N1 profilaktiškai skiepijami ekologiškai auginami, laisvai laikomi ir prie namų auginami naminiai paukščiai. Profilaktinio skiepijimo planas yra bandomasis projektas, nes nėra pakankamos patirties profilaktiškai skiepijant kai kurių rūšių paukščius tokiomis sąlygomis.

(3)

Profilaktinio skiepijimo plane, kurį pateikė Nyderlandai ir kuris buvo patvirtintas Sprendimu 2006/147/EB, nustatoma, kad profilaktinis skiepijimas turi būti baigtas 2006 m. birželio 30 d. Nyderlanduose buvo baigta skiepyti paukščius pagal profilaktinio skiepijimo planą iki šios datos.

(4)

Remdamiesi pareiga teikti ataskaitas pagal Sprendimo 2006/147/EB 13 straipsnį, Nyderlandai Komisijai pateikė ataskaitą su informacija apie profilaktinio skiepijimo plano įgyvendinimą ir Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatiniam komitetui bei ekspertų darbo grupėms pateikė profilaktinio skiepijimo ataskaitą ir paprašė leidimo tęsti šį skiepijimą.

(5)

Be to, remiantis Nyderlandų pateikta informacija, atrodo, kad būtina toliau kaupti praktinę darbo patirtį profilaktiškai skiepijant ir taip kovojant su labai patogeniško H5N1 potipio paukščių gripo išplitimu. Todėl tikslinga leisti tęsti tokį profilaktinį skiepijimą iki 2007 m. liepos 31 d.

(6)

Nyderlandai taip pat paprašė leisti padaryti tam tikrus profilaktinio skiepijimo plano, kuris buvo pateiktas 2006 m. vasario 21 d., pakeitimus dėl jo praktinio įgyvendinimo, pavyzdžiui, dėl skiepijamų rūšių, dvivalenčių vakcinų naudojimo, atskirų paukščių identifikavimo prie namų laikomų naminių paukščių pulkuose, skiepijimo vietos ir tokių naminių paukščių judėjimo apribojimų. Komisija mano, kad šie pakeitimai neprieštarauja atitinkamiems Bendrijos teisės aktams.

(7)

Todėl Sprendimą 2006/147/EB reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(8)

Šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimas 2006/147/EB iš dalies keičiamas taip:

1)

1 straipsnio 2 dalies a punktas keičiamas taip:

„a)

„prie namų laikomi naminiai paukščiai“ – viščiukai, kalakutai ir kitos rūšys, priskiriamos vištinių (Galliformes) būriui, ir antys, žąsys bei kitos rūšys, priskiriamos žąsinių (Anseriformes) būriui, kuriuos savininkai laiko:

i)

savo reikmėms arba

ii)

kaip dekoratyvinius paukščius.“.

2)

2 straipsnio 1 dalis keičiama taip:

„1.   Profilaktinio skiepijimo nuo labai patogeniško paukščių gripo H5N1 planas, kurį 2006 m. vasario 21 d. Nyderlandai pateikė Komisijai, ir šio plano pakeitimai, įskaitant prašymą pratęsti šį planą iki 2007 m. liepos 31 d., kurį 2006 m. birželio 29 d. Nyderlandai pateikė Komisijai, patvirtinamas (profilaktinio skiepijimo planas).

Pagal profilaktinio skiepijimo planą profilaktiškai skiepijama nuo paukščių gripo naudojant H5 potipio paukščių gripo inaktyvuotą heterologinę vakciną arba dvivalentę inaktyvuotą heterologinę vakciną su abiem paukščių gripo potipiais – tiek H5, tiek H7, kurią leido naudoti Nyderlandai prie namų laikomiems naminiams paukščiams, ekologiškai auginamoms ir laisvai laikomoms dedeklėms Nyderlandų teritorijoje.“.

3)

4 straipsnio 1 dalis keičiama taip:

„1)

Skiepyti prie namų auginami naminiai paukščiai identifikuojami atskirai ir gali būti:

a)

vežami tik į kitą prie namų auginamų naminių paukščių ūkį Nyderlanduose arba

b)

tik laikinai telkiami į sambūrius parodoms Nyderlanduose.

Toks judėjimas arba telkimas į sambūrius turi atitikti profilaktinio skiepijimo planą, įskaitant tokio judėjimo ir telkimo duomenų tvarkymą.“.

2 straipsnis

Adresatas

Šis sprendimas skirtas Nyderlandų Karalystei.

Priimta Briuselyje, 2006 m. liepos 27 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 10, 2006 1 14, p. 16.

(2)  OL L 55, 2006 2 25, p. 47.