ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 199

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

49 tomas
2006m. liepos 21d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

2006 m. liepos 20 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1113/2006, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

1

 

*

2006 m. liepos 20 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1114/2006, dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje

3

 

*

2006 m. liepos 20 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1115/2006, iš dalies keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 3703/85, nustatantį išsamias bendrų prekybos standartų tam tikroms šviežioms arba atšaldytoms žuvims taikymo taisykles

6

 

*

2006 m. liepos 20 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1116/2006, uždraudžiantis ančiuvių žvejybą TJTT VIII parajonyje

8

 

*

2006 m. liepos 20 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1117/2006, dėl skerdimo priemokos ir papildomų išmokų mokėjimo kaip nurodyta veterinarinėse priemonėse, pagal kurias privaloma skersti galvijus Nyderlanduose

9

 

*

2006 m. liepos 20 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1118/2006, dėl Naujosios Zelandijos sviesto, importuojamo pagal tarifinę kvotą, importo licencijų išdavimo sustabdymo

11

 

 

2006 m. liepos 20 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1119/2006, nustatantis maksimalią kukurūzų importo muito mokesčio lengvatą Reglamente (EB) Nr. 1058/2006 numatyto konkurso tvarka

13

 

 

2006 m. liepos 20 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1120/2006, nustatantis maksimalią kukurūzų importo muito mokesčio lengvatą konkurso, numatyto Reglamente (EB) Nr. 1057/2006, tvarka

14

 

 

2006 m. liepos 20 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1121/2006, nustatantis grąžinamąsias išmokas, taikomas eksportuojant grūdus, kviečių arba rugių miltus, rupinius ir kruopas

15

 

 

2006 m. liepos 20 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1122/2006, dėl pasiūlymų, perduotų remiantis Reglamente (EB) Nr. 935/2006 numatytu konkursu dėl miežių eksporto

17

 

 

2006 m. liepos 20 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1123/2006, dėl pasiūlymų, perduotų remiantis Reglamente (EB) Nr. 936/2006 numatytu konkursu dėl paprastųjų kviečių eksporto

18

 

 

II   Aktai, kurių skelbti neprivaloma

 

 

Taryba

 

*

2006 m. liepos 11 d. Tarybos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 2005/231/EB leidžiantį Švedijai taikyti sumažintą mokesčio tarifą elektros energijai, suvartojamai tam tikruose namų ūkiuose ir paslaugų sektoriaus įmonėse, kaip numatyta Direktyvos 2003/96/EB 19 straipsnyje

19

 

 

Komisija

 

*

2006 m. liepos 12 d. Komisijos sprendimas, dėl specialiųjų reikalavimų, taikomų tam tikrų maisto produktų, kurie gali būti užteršti aflatoksinais, importui iš tam tikrų trečiųjų šalių (pranešta dokumentu Nr. C(2006) 3113)  ( 1 )

21

 

*

2006 m. liepos 14 d. Komisijos sprendimas, įsteigiantis Nuomonės apie apskaitos standartus vertinimo grupę, kuri konsultuotų Komisiją Europos finansinės atskaitomybės patariamosios grupės (EFAPG) nuomonių objektyvumo ir neutralumo klausimais

33

 

*

2006 m. liepos 19 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 2006/415/EB dėl tam tikrų apsaugos priemonių, susijusių su labai patogeniniu paukščių gripu, kurį Bendrijos naminiams paukščiams sukelia gripo viruso H5N1 potipis (pranešta dokumentu Nr. C(2006) 3257)  ( 1 )

36

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, kuriuos skelbti privaloma

21.7.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 199/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1113/2006

2006 m. liepos 20 d.

nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1994 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 3223/94 dėl vaisių ir daržovių importo taisyklių (1), ypač į jo 4 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Vadovaujantis Urugvajaus raundo daugiašalių prekybos derybų rezultatais Reglamentas (EB) Nr. 3223/94 numato kriterijus, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo vertes iš trečiųjų šalių importuojamiems jo priede išvardintiems produktams ir laikotarpiams.

(2)

Laikantis aukščiau nurodytų kriterijų, standartinės importo vertės turi būti nustatytos tokios, kaip nurodyta šio reglamento priede,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 3223/94 4 straipsnyje nurodytos standartinės importo vertės nustatomos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. liepos 21 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. liepos 20 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 337, 1994 12 24, p. 66. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 386/2005 (OL L 62, 2005 3 9, p. 3).


PRIEDAS

prie 2006 m. liepos 20 d. Komisijos reglamento, nustatančio kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

096

42,0

999

42,0

0707 00 05

052

111,0

999

111,0

0709 90 70

052

82,4

999

82,4

0805 50 10

052

61,1

388

61,1

524

49,3

528

53,6

999

56,3

0808 10 80

388

87,1

400

113,1

404

125,7

508

93,4

512

82,7

524

48,3

528

71,3

720

103,7

800

153,9

804

106,8

999

98,6

0808 20 50

388

97,3

512

88,8

528

84,5

720

35,8

804

120,7

999

85,4

0809 10 00

052

114,8

999

114,8

0809 20 95

052

290,5

400

401,5

404

426,8

999

372,9

0809 30 10, 0809 30 90

052

148,1

999

148,1

0809 40 05

052

60,3

624

135,9

999

98,1


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 750/2005 (OL L 126, 2005 5 19, p. 12). Kodas „999“ žymi „kitą kilmę“.


21.7.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 199/3


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1114/2006

2006 m. liepos 20 d.

dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (1), ypač į jo 9 straipsnio 1 dalies a punktą,

kadangi:

(1)

Siekiant užtikrinti, kad Reglamento (EEB) Nr. 2658/87 priede pateikta Kombinuotoji nomenklatūra būtų taikoma vienodai, būtina patvirtinti priemones, susijusias su šio reglamento priede nurodytų prekių klasifikavimu.

(2)

Reglamente (EEB) Nr. 2658/87 nustatytos bendrosios Kombinuotosios nomenklatūros aiškinimo taisyklės. Šios taisyklės taip pat taikomos bet kuriai kitai specialiomis Bendrijos teisės aktų nuostatomis įteisintai nomenklatūrai, kuri visiškai ar iš dalies parengta pagal Kombinuotąją nomenklatūrą arba pagal kurią ji papildomai detalizuojama atsižvelgiant į tarifų ir kitų su prekyba susijusių priemonių taikymo poreikius.

(3)

Laikantis minėtų bendrųjų taisyklių, šio reglamento priede pateiktos lentelės 1 skiltyje aprašytos prekės turėtų būti klasifikuojamos priskiriant KN kodą, nurodytą 2 skiltyje, remiantis 3 skiltyje išdėstytais motyvais.

(4)

Reikėtų numatyti, kad valstybių narių muitinių išduota privalomąja tarifine informacija apie prekių klasifikavimą Kombinuotojoje nomenklatūroje, neatitinkančia šio reglamento nuostatų, jos turėtojas galėtų remtis dar tris mėnesius vadovaudamasis 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą (2), 12 straipsnio 6 dalies nuostatomis.

(5)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Muitinės kodekso komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šio reglamento priede pateiktos lentelės 1 skiltyje aprašytos prekės Kombinuotojoje nomenklatūroje klasifikuojamos priskiriant minėtos lentelės 2 skiltyje nurodytą KN kodą.

2 straipsnis

Valstybių narių muitinių išduota privalomąja tarifine informacija, neatitinkančia šio reglamento nuostatų, dar galima remtis tris mėnesius vadovaujantis Reglamento (EEB) Nr. 2913/92 12 straipsnio 6 dalies nuostatomis.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. liepos 20 d.

Komisijos vardu

László KOVÁCS

Komisijos narys


(1)  OL L 256, 1987 9 7, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 996/2006 (OL L 179, 2006 7 1, p. 26).

(2)  OL L 302, 1992 10 19, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 648/2005 (OL L 117, 2005 5 4, p. 13).


PRIEDAS

Prekių aprašymas

Klasifikavimas

(KN kodas)

Motyvai

(1)

(2)

(3)

1.

Skystas produktas, daugiausia sudarytas iš arnikos tinktūros (arnikos/ekstrakto santykis 1:10), supilstytas į mažmeninei prekybai skirtus 50 ml talpos buteliukus, kurio alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, 45 % tūrio.

Atsižvelgiant į pateikimą, produktas skirtas vartoti žmonėms ne kaip alkoholinis gėrimas.

Rekomenduojama dozė: 2–3 kartus per dieną po 30–50 lašų, praskiedus pusėje stiklinės vandens.

2208 90 69

Klasifikuojama vadovaujantis Kombinuotosios nomenklatūros 1 ir 6 bendrosiomis aiškinimo taisyklėmis, 13 skirsnio 1 pastabos d punktu bei KN kodus 2208, 2208 90 ir 2208 90 69 atitinkančiais prekių aprašymais.

Kadangi produktas yra gėrimas, jis neklasifikuotinas 13 skirsnyje.

Produktas nelaikytinas medikamentu, priskiriamu 3004 pozicijai, nes jis neatitinka 30 skirsnio 2 papildomojoje pastaboje nurodytų kriterijų.

Produktas turi būti laikomas spiritiniu gėrimu ir priskiriamas 2208 pozicijai (Suderintos sistemos paaiškinimų 2208 pozicijos paaiškinimų 3 pastraipos 16 punktas).

2.

Skystas produktas, supilstytas į mažmeninei prekybai skirtus 30 ml talpos buteliukus, kurio alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, 68 % tūrio ir kurio sudėtyje yra:

siauralapio gysločio (Plantago lanceolata) lapų, čiobrelių (Thymus vulgaris) ir šlamučių (Helichrysum italicum) žiedų

2,1 g

sauso propolio ekstrakto

84 mg

šaldyto ir džiovinto grindelijų ekstrakto (Grindelia robusta)

45 mg

eukaliptų (Eucalyptus globulus) eterinio aliejaus

10,5 mg

paprastosios pušies (Pinus sylvestris) eterinio aliejaus

10,5 mg

alkoholio

vandens.

Atsižvelgiant į pateikimą, produktas gali būti naudojamas kvėpavimui pagerinti ir yra skirtas vartoti žmonėms.

Rekomenduojama dozė: 3 kartus per dieną po 25 lašus, praskiedus nedideliu vandens kiekiu.

2208 90 69

Klasifikuojama vadovaujantis Kombinuotosios nomenklatūros 1 ir 6 bendrosiomis aiškinimo taisyklėmis bei KN kodus 2208, 2208 90 ir 2208 90 69 atitinkančiais prekių aprašymais.

Produktas nelaikytinas medikamentu, priskiriamu 3004 pozicijai, nes jis neatitinka 30 skirsnio 1 papildomojoje pastaboje nurodytų kriterijų.

Produktas turi būti laikomas spiritiniu gėrimu ir priskiriamas 2208 pozicijai (Suderintos sistemos paaiškinimų 2208 pozicijos paaiškinimų 3 pastraipos 16 punktas).

3.

Skystas produktas, supilstytas į mažmeninei prekybai skirtus 30 ml talpos buteliukus, kurio alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, 70 % tūrio ir kurio sudėtyje yra:

propolio (ne mažiau kaip 38 mg/ml visų flavanoidų, išreikštų galanginu)

16 % masės

alkoholio

vandens.

Atsižvelgiant į pateikimą, produktas gali būti naudojamas gerklės natūraliai apsaugai sustiprinti ir yra skirtas vartoti žmonėms.

Rekomenduojama dozė: per dieną po 40–60 lašų arbatiniame šaukštelyje cukraus ar medaus.

2208 90 69

Klasifikuojama vadovaujantis Kombinuotosios nomenklatūros 1 ir 6 bendrosiomis aiškinimo taisyklėmis, 30 skirsnio 1 pastabos a punktu bei KN kodus 2208, 2208 90 ir 2208 90 69 atitinkančiais prekių aprašymais.

Produktas nelaikytinas medikamentu, priskiriamu 30 skirsniui.

Produktas turi būti laikomas spiritiniu gėrimu ir priskiriamas 2208 pozicijai (Suderintos sistemos paaiškinimų 2208 pozicijos paaiškinimų 3 pastraipos 16 punktas).

4.

Skystas produktas, supilstytas į mažmeninei prekybai skirtus 30 ml talpos buteliukus, kurio alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, 70 % tūrio ir kurio sudėtyje yra:

hidroalkoholinio propolio ekstrakto (standartizuoto natūraliu sausu propolio ekstraktu)

0,6 g

alkoholio

vandens.

Atsižvelgiant į pateikimą, produktas skirtas vartoti žmonėms, rekomenduojama dozė – vieną arba du kartus per dieną po 25 lašus, praskiedus pusėje stiklinės vandens. Juo, praskiedus 25 lašus norimame vandens kiekyje, taip pat galima skalauti burną.

2208 90 69

Klasifikuojama vadovaujantis Kombinuotosios nomenklatūros 1 ir 6 bendrosiomis aiškinimo taisyklėmis, 33 skirsnio 3 pastaba bei KN kodus 2208, 2208 90 ir 2208 90 69 atitinkančiais prekių aprašymais.

Produktas nelaikytinas burnos skalavimo priemone, priskiriama 3306 pozicijai, nes jis nėra pateikiamas pakuotėse, kurios akivaizdžiai skirtos tokiam vartojimui (Suderintos sistemos paaiškinimų 33 skirsnio paaiškinimų Bendrųjų nuostatų ketvirtos pastraipos b punktas).

Produktas turi būti laikomas spiritiniu gėrimu ir priskiriamas 2208 pozicijai (Suderintos sistemos paaiškinimų 2208 pozicijos paaiškinimų 3 pastraipos 16 punktas).

5.

Skystas produktas, daugiausia sudarytas iš juodųjų serbentų (Ribes Nigrum) glicerolio macerato (vaisto/ekstrakto santykis 1:20), supilstytas į mažmeninei prekybai skirtus 100 ml talpos buteliukus, kurio alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, 38 % tūrio.

Atsižvelgiant į pateikimą, produktas skirtas vartoti žmonėms ne kaip alkoholinis gėrimas.

Rekomenduojama dozė: per dieną po 50–150 lašų, praskiedus nedideliu kiekiu vandens.

2208 90 69

Klasifikuojama vadovaujantis Kombinuotosios nomenklatūros 1 ir 6 bendrosiomis aiškinimo taisyklėmis, 13 skirsnio 1 pastabos d punktu bei KN kodus 2208, 2208 90 ir 2208 90 69 atitinkančiais prekių aprašymais.

Kadangi produktas yra gėrimas, jis neklasifikuotinas 13 skirsnyje.

Produktas turi būti laikomas spiritiniu gėrimu ir priskiriamas 2208 pozicijai (Suderintos sistemos paaiškinimų 2208 pozicijos paaiškinimų 3 pastraipos 16 punktas).

6.

Produktas, supilstytas į mažmeninei prekybai skirtus 30 ml talpos buteliukus su purškikliais, kurio alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, 20 % tūrio ir kurio sudėtyje yra:

hidroalkoholinio propolio ekstrakto

86,75 %

medaus

13 %

natūralios aromatinės medžiagos (citrinų)

0,1 %

ksantano dervos

0,1 %

citrinų (Citrus limonum) eterinio aliejaus

0,05 %.

Produktas supakuotas kaip purškiklis, skirtas burnos ertmės higienai. Jis purškiamas tiesiai į burną.

3306 90 00

Klasifikuojama vadovaujantis Kombinuotosios nomenklatūros 1 ir 6 bendrosiomis aiškinimo taisyklėmis, VI skyriaus 2 pastaba, 33 skirsnio 3 pastaba bei KN kodus 3306 ir 3306 90 00 atitinkančiais prekių aprašymais.

Produktas pateikiamas pakuotėse, kurios akivaizdžiai skirtos burnos ertmės higienai (Suderintos sistemos paaiškinimų 33 skirsnio paaiškinimų Bendrųjų nuostatų ketvirtos pastraipos b punktas).


21.7.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 199/6


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1115/2006

2006 m. liepos 20 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 3703/85, nustatantį išsamias bendrų prekybos standartų tam tikroms šviežioms arba atšaldytoms žuvims taikymo taisykles

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 104/2000 dėl bendro žuvininkystės ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo (1), ypač į 2 straipsnio 3 dalį ir į 3 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į 1996 m. lapkričio 26 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2406/96 nustatantį bendras pardavimo normas tam tikriems žuvininkystės produktams (2), ypač į jo 8 straipsnio 4 dalį ir 9 straipsnį,

kadangi:

(1)

Reglamente (EB) Nr. 2406/96 nustatomos bendros tam tikrų žuvininkystės produktų pardavimo normos. Išsamios šių normų taikymo taisyklės nustatytos Komisijos reglamente (EEB) Nr. 3703/85 (3).

(2)

Reglamente (EB) Nr. 2406/96 numatyta, kad pelaginių rūšių žuvis, taikant mėginių ėmimo sistemą, galima išrūšiuoti į skirtingas šviežumo ir dydžio kategorijas, kad būtų užtikrintas šioms rūšims taikomų bendrų pardavimo normų atitikimas.

(3)

Daliniu Reglamento (EB) Nr. 2406/96 pakeitimu, padarytu Komisijos reglamentu (EB) Nr. 790/2005 (4), kuriuo buvo nustatytos pardavimo normos ir šprotams.

(4)

Išsamios pelaginių rūšių žuvų rūšiavimo ir svėrimo taisyklės, nustatytos Reglamentu (EEB) Nr. 3703/85, šiuo metu šprotams netaikomos. Todėl reglamentą reikėtų iš dalies pakeisti, kad jis būtų taikomas ir šiai rūšiai.

(5)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Žuvininkystės produktų valdymo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EEB) Nr. 3703/85 iš dalies keičiamas taip:

1)

į I priedą įtraukiamas šio reglamento priede esantis įrašas;

2)

į II priedą įtraukiamas šis įrašas:

„8)

Sprattus sprattus rūšies šprotai“.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. liepos 20 d.

Komisijos vardu

Joe BORG

Komisijos narys


(1)  OL L 17, 2000 1 21, p. 22. Reglamentas su pakeitimais, padarytais 2003 m. Stojimo aktu.

(2)  OL L 334, 1996 12 23, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 790/2005 (OL L 132, 2005 5 26, p. 15).

(3)  OL L 351, 1985 12 28, p. 63. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EEB) Nr. 3506/89 (OL L 342, 1989 11 24, p. 11).

(4)  OL L 132, 2005 5 26, p. 15.


PRIEDAS

Rūšis

Dydis

Tūris m3

Koeficientas

„Šprotai

1

1

0,92“


21.7.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 199/8


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1116/2006

2006 m. liepos 20 d.

uždraudžiantis ančiuvių žvejybą TJTT VIII parajonyje

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2005 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 51/2006, nustatantį 2006 m. Bendrijos vandenyse ir vandenyse, kuriuose privaloma nustatyti žvejybos apribojimus, žvejojantiems Bendrijos laivams taikomas tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių bendrąsias žvejybos galimybes ir susijusias sąlygas (1), ypač į jo 5 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 51/2006 IA priede yra nustatyta laikinoji Bendrijos žvejybos pastanga laivams, žvejojantiems ančiuvius Biskajos įlankos TJTT VIII parajonyje (Biskajos įlanka).

(2)

Remdamasi to reglamento 5 straipsnio 3 dalimi, Komisija nedelsdama sustabdo ančiuvių žvejybos veiklą VIII parajonyje, jei ŽMTEK duomenimis neršto išteklių biomasė neršto metu 2006 m. yra mažiau nei 28 000 tonų.

(3)

ŽMTEK nustatė, kad neršto išteklių biomasė neršto metu 2006 m. yra 18 640 tonų.

(4)

Kadangi ančiuvių neršto išteklių biomasė neršto metu 2006 m. yra žemiau 28 000 tonų ribos, likusiai 2006 m. daliai žvejyba turi būti uždrausta,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Ančiuvių žvejyba TJTT VIII parajonyje uždraudžiama nuo 2 straipsnyje nustatytos įsigaliojimo dienos iki 2006 m. gruodžio 31 d. Taip pat TJTT VIII parajonyje laivuose draudžiama laikyti, perkrauti ir iškrauti po šio Reglamento įsigaliojimo dienos sugautus ančiuvius.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. liepos 20 d.

Komisijos vardu

Joe BORG

Komisijos narys


(1)  OL L 16, 2006 1 20, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 941/2006 (OL L 173, 2006 6 27, p. 1).


21.7.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 199/9


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1117/2006

2006 m. liepos 20 d.

dėl skerdimo priemokos ir papildomų išmokų mokėjimo kaip nurodyta veterinarinėse priemonėse, pagal kurias privaloma skersti galvijus Nyderlanduose

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1254/1999 dėl bendro galvijienos rinkos organizavimo (1), ypač į jo 50 straipsnio 2 įtrauką,

kadangi:

(1)

Dėl Nyderlanduose kilusios snukio ir nagų ligos epidemijos 2001 m. ir galvijų spongiforminės encefalopatijos 2000–2003 m., galvijai buvo vežami į skerdyklą skerdimui.

(2)

Nyderlandų valdžios institucijos panaikino Reglamento (EB) Nr. 1254/1999 11 straipsnyje numatytą skerdimo priemoką už skerdykloje paskerstus galvijus ir su ja susijusias papildomas išmokas, numatytas minėtos direktyvos 14 straipsnyje. Vis dėlto galvijų augintojai būtų galėję gauti šias tiesiogines išmokas, nes jų galvijai atitiko su išmokomis susijusius reikalavimus.

(3)

Siekiant patenkinti teisėtus galvijų augintojų lūkesčius, skerdimo priemoka ir papildomos išmokos turėtų būti mokamos už 2001 m. dėl galvijų spongiforminės encefalopatijos skerdykloje paskerstus galvijus iki 2006 m. spalio 15 d., vadovaujantis 1985 m. lapkričio 18 d. Tarybos direktyva 85/511/EEB dėl Bendrijos snukio ir nagų ligos kontrolės priemonių įdiegimo (2).

(4)

Dėl tos pačios priežasties reikėtų numatyti priemokos mokėjimą už 2000–2003 m. skerdykloje paskerstus galvijus taikant priimtas galvijų spongiforminės encefalopatijos kontrolės priemones, vadovaujantis 1990 m. birželio 26 d. Tarybos direktyva 90/425/EEB dėl Bendrijos vidaus prekyboje tam tikrais gyvūnais ir produktais taikomų veterinarinių ir zootechninių patikrinimų, siekiant užbaigti vidaus rinkos kūrimą (3) ir 2001 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 999/2001, nustatančiu tam tikrų užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų prevencijos, kontrolės ir likvidavimo taisykles (4).

(5)

Nuo 2005 m. sausio 1 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1782/2003 (5) panaikinamos Reglamento (EB) Nr. 1254/1999 tiesioginių išmokų nuostatos. Todėl nebegali būti taikomos šiame reglamente numatytos minėtomis nuostatomis grindžiamos priemonės. Dėl to kyla konkreti praktinė problema.

(6)

Reikėtų numatyti, kad šiuo reglamentu numatomų mokėjimų suma neviršytų nustatytų maksimalių dydžių ir bendrųjų sumų.

(7)

Skerdimo priemoka ir papildomos išmokos galėtų būti įskaičiuotos į galvijų vertę, skirtą kompensacijai, teikiamai pagal 1990 m birželio 26 d. Tarybos sprendimą 90/424/EEB dėl išlaidų veterinarijos srityje (6) ir 2001 m. rugpjūčio 16 d. Komisijos sprendimą 2001/652/EB dėl finansinės pagalbos snukio ir nagų ligos padarinių likvidavimui Nyderlanduose 2001 m. (7), nustatyti. Tokiu atveju išmokant skerdimo priemoką ir papildomas išmokas, susidarytų kompensacijos permoka. Reikėtų numatyti, kad Nyderlandų kompetentingos institucijos prieš pradedant teikti skerdimo priemoką ir papildomas išmokas įsitikintų, kad taip nėra jų atveju.

(8)

Atsižvelgiant į tai, kad šiuo reglamentu reglamentuojama 2000–2003 m. padėtis, reikėtų numatyti, kad jis įsigaliotų nedelsiant.

(9)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Galvijienos vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Skerdimo priemoka ir papildomos išmokos gali būti mokamos už 2001 m. dėl galvijų spongiforminės encefalopatijos skerdykloje paskerstus galvijus iki 2006 m. spalio 15 d., vadovaujantis Direktyva 85/511/EEB.

2.   Skerdimo priemoka ir papildomos išmokos gali būti mokamos ir už skerdykloje paskerstus galvijus taikant galvijų spongiforminės encefalopatijos kontrolės priemones, vadovaujantis Direktyva 90/425/EEB ir Reglamentu (EB) Nr. 999/2001, anksčiausiai nuo 2000 m. sausio 1 d. ir vėliausiai iki 2003 m. gruodžio 31 d.

2 straipsnis

1.   Prieš suteikdama skerdimo priemoką, Nyderlandų kompetentinga institucija užtikrina, kad skerdimo metu galvijai atitiko šiuos tinkamumo reikalavimus:

a)

bulių, jaučių, karvių ir telyčių amžius siekė ne mažiau kaip aštuonis mėnesius;

b)

veršelių amžius – daugiau nei vieno ir mažiau nei septynių mėnesių.

Priemoka išmokama galvijų augintojui, laikiusiam galviją minimalų dviejų mėnesių išlaikymo laikotarpį, kuris baigėsi mažiau kaip prieš mėnesį iki skerdimo.

2.   Skerdimo priemoka negali viršyti neišnaudotos nacionalinės ribos dalies, kuri kiekvienais metais siekia 1 207 849 suaugusiems galvijams ir 1 198 113 – veršeliams.

Už reikalavimus atitinkančius galvijus, nurodytus 1 dalies a punkte, 2000 kalendoriniais metais mokama 27 EUR priemoka, 2001 kalendoriniais metais – 53 EUR, o 2002 ir 2003 kalendoriniais metais – 80 EUR.

Už reikalavimus atitinkančius galvijus, nurodytus 1 dalies b punkte, 2000 kalendoriniais metais mokama 17 EUR priemoka, 2001 kalendoriniais metais – 33 EUR, o 2002 ir 2003 kalendoriniais metais – 50 EUR.

3 straipsnis

Nyderlandų kompetentinga institucija skiria papildomas išmokas už galvijų vienetą ir už kiekvieną skerdimo priemoką atsižvelgdama į objektyvius kriterijus, visų pirma į atitinkamą gamybos struktūrą ir sąlygas, ir tokiu būdu, kad visiems gamintojams būtų užtikrintos vienodos sąlygos ir būtų išvengta rinkos ir konkurencijos iškraipymų. Šios išmokos nesiejamos su rinkos kainų svyravimais.

Papildomos išmokos negali viršyti neišnaudotos bendrosios sumos dalies, kuri 2000 m. siekia 8,4 mln. EUR, 2001 m. – 16,9 mln. EUR, o 2002 m. ir 2003 m. atskirai – 25,3 mln. EUR.

4 straipsnis

Skerdimo priemoka ir papildomos išmokos teikiamos su sąlyga, kad jos nebuvo įtrauktos į už tam tikrus galvijus mokamos kompensacijos nustatymo vertę, vadovaujantis Sprendimu 90/424/EEB ir Sprendimu 2001/652/EB, nei faktiškai išmokėtos tuo atžvilgiu.

5 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. liepos 20 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 160, 1999 6 26, p. 21. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1913/2005 (OL L 307, 2005 11 25, p. 2).

(2)  OL L 315, 1985 11 26, p. 11. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 807/2003 (OL L 122, 2003 5 16, p. 36).

(3)  OL L 224, 1990 8 18, p. 29. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/33/EB (OL L 315, 2002 11 19, p. 14).

(4)  OL L 147, 2001 5 31, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1041/2006 (OL L 187, 2006 7 8, p. 10).

(5)  OL L 270, 2003 10 21, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 953/2006 (OL L 175, 2006 6 29, p. 1).

(6)  OL L 224, 1990 8 18, p. 19. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 2006/53/EB (OL L 29, 2006 2 2, p. 37).

(7)  OL L 230, 2001 8 28, p. 8.


21.7.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 199/11


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1118/2006

2006 m. liepos 20 d.

dėl Naujosios Zelandijos sviesto, importuojamo pagal tarifinę kvotą, importo licencijų išdavimo sustabdymo

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1255/1999 dėl bendro pieno ir pieno produktų rinkos organizavimo (1), ypač į jo 29 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

2001 m. gruodžio 14 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 2535/2001, nustatančiame išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1255/1999 taikymo taisykles dėl pieno bei pieno produktų importo tvarkos ir tarifinių kvotų atidarymo (2), nustatytos tokios taisyklės, ir jos visų pirma taikomos „Naujosios Zelandijos sviestui“, kaip apibrėžta to reglamento 25 straipsnio 1 dalyje.

(2)

Europos Bendrijų Teisingumo Teismas bylos C-313/04 Franz Egenberger GmbH Molkerei und Trockenwerk v. Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung2006 m. liepos 11 d. sprendime nurodė, kad „2001 m. gruodžio 14 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 2535/2001, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1255/1999 taikymo taisykles dėl pieno bei pieno produktų importo tvarkos ir tarifinių kvotų atidarymo, 35 straipsnio 2 dalis neturi juridinės galios, nes joje nustatyta, kad Naujosios Zelandijos sviesto importo licencijų paraiškos gali būti pateiktos tik Jungtinėje Karalystėje“; taip pat „Reglamento (EB) Nr. 2535/2001 25 ir 32 straipsniai, siejami su to reglamento III, IV ir XII priedais, neturi juridinės galios, nes jų nuostatos sudaro sąlygas diskriminavimui išduodant Naujosios Zelandijos sviesto importo licencijas sumažintu muito tarifu.“.

(3)

Šio Teisingumo Teismo sprendimo išvada yra ta, kad neįmanoma veiksmingai taikyti Naujosios Zelandijos sviesto importo pagal atitinkamą tarifinę kvotą tvarkos, visų pirma todėl, kad tos Reglamento (EB) Nr. 1535/2001 nuostatos, kurioms netaikomas sprendimas, yra nepakankamos užtikrinti, kad pagal kvotą ketinamų importuoti produktų kilmė ir kokybė atitiktų kvotos reikalavimus, taip pat nepakankamos užtikrinti tinkamą kvotos administravimą, visų pirma kontroliuojant kvotos naudojimą.

(4)

Todėl būtina iš dalies pakeisti Reglamentą (EB) Nr. 2535/2001, siekiant numatyti tokius reikalavimus, tuo pačiu užtikrinant, kad tokie daliniai pakeitimai atitiktų Teisingumo Teismo sprendime nustatytus reikalavimus. Dalinių pakeitimų negalima priimti iš karto, visų pirma todėl, kad reikia konsultuotis su suinteresuotosiomis šalimis.

(5)

Siekiant išvengti spekuliavimo, užkirsti kelią tolesniam Teisingumo Teismo sprendime nurodytam diskriminavimui ir išvengti rizikos, susijusios su nekontroliuojamu kvotos naudojimu ir kvotos kokybės bei kilmės reikalavimų neatitinkančių produktų importu pagal kvotą, būtina sustabdyti Naujosios Zelandijos sviesto importo licencijų išdavimą iki tol, kol bus priimti Reglamento (EB) Nr. 2535/2001 daliniai pakeitimai. Dėl tų pačių priežasčių būtina, kad importo licencijų išdavimas būtų sustabdytas kitą dieną nuo Teisingumo Teismo sprendimo priėmimo, t. y. nuo 2006 m. liepos 12 d.

(6)

Tačiau, siekiant apsaugoti teisėtus atitinkamų ekonominių subjektų lūkesčius ir užtikrinti sklandžią prekybą laikantis Teisingumo Teismo sprendimo, būtina toliau išduoti Naujosios Zelandijos sviesto, kuriam išduotas IMA 1 sertifikatas iki 2006 m. liepos 12 d. ir kuris fiziškai buvo išvežtas iš Naujosios Zelandijos iki tos datos, importo licencijas.

(7)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Pieno ir pieno produktų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 2535/2001 nuostatų, valstybės narės sustabdo Naujosios Zelandijos sviesto importo licencijų išdavimą, kaip nustatyta to reglamento 25 straipsnio 1 dalyje. Ši leidžianti nukrypti nuostata netaikoma Naujosios Zelandijos sviestui, kuriam išduotas IMA 1 sertifikatas iki 2006 m. liepos 12 d. ir kuris fiziškai buvo išvežtas iš Naujosios Zelandijos iki tos datos.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Jis taikomas nuo 2006 m. liepos 12 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. liepos 20 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 160, 1999 6 26, p. 48. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1913/2005 (OL L 307, 2005 11 25, p. 2).

(2)  OL L 341, 2001 12 22, p. 29. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 926/2006 (OL L 170, 2006 6 23, p. 8).


21.7.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 199/13


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1119/2006

2006 m. liepos 20 d.

nustatantis maksimalią kukurūzų importo muito mokesčio lengvatą Reglamente (EB) Nr. 1058/2006 numatyto konkurso tvarka

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1), ir ypač į jo 12 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1058/2006 (2) yra atidarytas konkursas dėl maksimalios muito mokesčio lengvatos iš trečiųjų šalių į Ispaniją importuojamiems kukurūzams.

(2)

Laikydamasi Komisijos reglamento (EB) Nr. 1839/95 (3) 7 straipsnio nuostatų Komisija gali Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 25 straipsnyje nustatyta tvarka nuspręsti nustatyti maksimalią importo muito mokesčio lengvatą. Nustatant maksimalią importo muito mokesčio lengvatą, reikia visų pirma atsižvelgti į Reglamento (EB) Nr. 1839/95 6 ir 7 straipsniuose išvardytus kriterijus. Konkursą laimi visi konkurso dalyviai, kurių siūloma maksimali importo muito mokesčio lengvata yra lygi arba mažesnė už maksimalų lengvatos dydį.

(3)

Dabartinei minėtų grūdų rinkos situacijai taikant anksčiau nurodytus kriterijus, reikėtų nustatyti maksimalią importo muito mokesčio lengvatą. Lengvatos dydis nurodomas 1 straipsnyje.

(4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Grūdų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Pasiūlymams, kurie buvo perduoti 2006 m. liepos 14 d. iki 20 d., remiantis Reglamente (EB) Nr. 1058/2006 numatytu konkursu, nustatoma 30,87 EUR/t dydžio maksimali importo mokesčio lengvata maksimaliam bendram 80 911 t kiekiui.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. liepos 21 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. liepos 20 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 78. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1154/2005 (OL L 187, 2005 7 19, p. 11).

(2)  OL L 192, 2006 7 13, p. 10.

(3)  OL L 177, 1995 7 28, p. 4. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Regulamentu (EB) Nr. 1558/2005 (OL L 249, 2005 9 24, p. 6).


21.7.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 199/14


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1120/2006

2006 m. liepos 20 d.

nustatantis maksimalią kukurūzų importo muito mokesčio lengvatą konkurso, numatyto Reglamente (EB) Nr. 1057/2006, tvarka

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1), ir ypač į jo 12 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1057/2006 (2) buvo atidarytas konkursas dėl maksimalios muito mokesčio lengvatos iš trečiųjų šalių į Portugaliją importuojamiems kukurūzams.

(2)

Laikydamasi Komisijos reglamento (EB) Nr. 1839/95 (3), 7 straipsnio nuostatų Komisija gali Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 25 straipsnyje nustatyta tvarka nuspręsti nustatyti maksimalią importo muito mokesčio lengvatą. Nustatant maksimalią importo muito mokesčio lengvatą, reikia visų pirma atsižvelgti į Reglamento (EB) Nr. 1839/95 6 ir 7 straipsniuose išvardytus kriterijus. Konkursą laimi visi konkurso dalyviai, kurių siūloma importo muito mokesčio lengvata yra lygi arba mažesnė už maksimalų lengvatos dydį.

(3)

Dabartinei minėtų grūdų rinkų situacijai taikant anksčiau nurodytus kriterijus, reikėtų nustatyti maksimalią importo muito mokesčio lengvatą. Lengvatos dydis nurodomas 1 straipsnyje.

(4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Grūdų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Pasiūlymams, kurie buvo perduoti nuo 2006 m. liepos 14 d. iki 20 d., remiantis Reglamente (EB) Nr. 1057/2006 numatytu konkursu, nustatoma 31,97 euro už toną dydžio maksimali importo mokesčio lengvata maksimaliam bendram 100 000 t kiekiui.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. liepos 21 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. liepos 20 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 78. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1154/2005 (OL L 187, 2005 7 19, p. 11).

(2)  OL L 192, 2006 7 13, p. 9.

(3)  OL L 177, 1995 7 28, p. 4. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1558/2005 (OL L 249, 2005 9 24, p. 6).


21.7.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 199/15


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1121/2006

2006 m. liepos 20 d.

nustatantis grąžinamąsias išmokas, taikomas eksportuojant grūdus, kviečių arba rugių miltus, rupinius ir kruopas

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1), ir ypač į jo 13 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 13 straipsnio nuostatas skirtumas tarp to reglamento 1 straipsnyje išvardytų produktų biržos kainų ar kitų pasaulinės rinkos kainų ir tų produktų kainų Bendrijoje gali būti padengiamas eksporto grąžinamosiomis išmokomis.

(2)

Grąžinamosios išmokos turi būti nustatytos, atsižvelgiant į kriterijus, nurodytus 1995 d. birželio 29 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1501/95, nustatančio kai kurias išsamias Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1766/92 taikymo taisykles dėl eksporto grąžinamųjų išmokų už grūdus skyrimo ir priemonių, taikytinų esant trikdymams grūdų rinkoje (2), 1 straipsnyje.

(3)

Kalbant apie grūdus, kviečių arba rugių miltus, rupinius ir kruopas, šiems produktams taikytina grąžinamoji išmoka turi būti apskaičiuota atsižvelgiant į atitinkamiems produktams pagaminti sunaudotą grūdų kiekį. Šie kiekiai buvo nustatyti Reglamente (EB) Nr. 1501/95.

(4)

Dėl pasaulinės rinkos padėties arba kai kurių rinkų ypatingų poreikių būtina nustatyti diferencijuotas grąžinamąsias išmokas už kai kuriuos produktus, atsižvelgiant į jų paskirties šalis.

(5)

Grąžinamoji išmoka turi būti nustatoma vieną kartą per mėnesį. Laikotarpiu iki kito nustatymo dienos ji gali būti iš dalies pakeista.

(6)

Taikant šias taisykles dabartinei grūdų sektoriaus rinkų situacijai, ir ypač šių produktų biržų kursui arba kainoms Bendrijoje, reikėtų nustatyti eksporto grąžinamąsias išmokas, kurių dydžiai nurodomi priede.

(7)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Grūdų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Grąžinamosios išmokos eksportuojant esamos būklės produktus, išvardytus Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 1 straipsnio a, b ir c punktuose, išskyrus salyklą, yra nustatomos tokio dydžio, kaip nurodyta priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. liepos 21 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. liepos 20 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 78. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1154/2005 (OL L 187, 2005 7 19, p. 11).

(2)  OL L 147, 1995 6 30, p. 7. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 777/2004 (OL L 123, 2004 4 27, p. 50).


PRIEDAS

prie 2006 m. liepos 20 d. Komisijos reglamento, nustatančio grąžinamąsias išmokas, taikomas eksportuojant grūdus, kviečių arba rugių miltus, rupinius ir kruopas

Produkto kodas

Paskirtis

Mato vienetas

Grąžinamųjų išmokų dydis

1001 10 00 9200

EUR/t

1001 10 00 9400

A00

EUR/t

0

1001 90 91 9000

EUR/t

1001 90 99 9000

A00

EUR/t

0

1002 00 00 9000

A00

EUR/t

0

1003 00 10 9000

EUR/t

1003 00 90 9000

A00

EUR/t

0

1004 00 00 9200

EUR/t

1004 00 00 9400

A00

EUR/t

0

1005 10 90 9000

EUR/t

1005 90 00 9000

A00

EUR/t

0

1007 00 90 9000

EUR/t

1008 20 00 9000

EUR/t

1101 00 11 9000

EUR/t

1101 00 15 9100

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9130

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9150

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9170

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9180

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9190

EUR/t

1101 00 90 9000

EUR/t

1102 10 00 9500

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9700

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9900

EUR/t

1103 11 10 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9400

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9900

EUR/t

1103 11 90 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 90 9800

EUR/t

NB: produktų kodai ir „A“ serijos paskirčių kodai yra nustatyti Komisijos reglamente (EEB) Nr. 3846/87 (OL L 366, 1987 12 24, p. 1) su pakeitimais.

C01

:

Visos trečiosios šalys, išskyrus Albaniją, Bulgariją, Rumuniją, Kroatiją, Bosniją ir Hercegoviną, Juodkalniją, Serbiją, Buvusiąją Jugoslavijos Respubliką Makedoniją, Lichtenšteiną ir Šveicariją.


21.7.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 199/17


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1122/2006

2006 m. liepos 20 d.

dėl pasiūlymų, perduotų remiantis Reglamente (EB) Nr. 935/2006 numatytu konkursu dėl miežių eksporto

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1), ir ypač į jo 13 straipsnio 3 dalies pirmą punktą,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 935/2006 (2) pradėtas konkursas dėl grąžinamosios išmokos už miežių eksportą į kai kurias trečiąsias šalis.

(2)

Laikantis 1995 m. birželio 29 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1501/95 7 straipsnio nuostatų, nustatančių kai kurias išsamias Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1766/92 taikymo taisykles dėl eksporto grąžinamųjų išmokų už grūdus skyrimo ir priemonių, taikytinų esant trikdymams grūdų rinkoje (3), Komisija nustatyta tvarka gali nuspręsti nesiimti tolesnių veiksmų dėl konkurso.

(3)

Atsižvelgiant visų pirma į kriterijus, nurodytus Reglamento (EB) Nr. 1501/95 1 straipsnyje, nereikėtų nustatyti maksimalios grąžinamosios išmokos.

(4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Grūdų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Nesiimama tolesnių veiksmų dėl pasiūlymų, pateiktų nuo 2006 m. liepos 14 d. iki 20 d., remiantis Reglamente (EB) Nr. 935/2006 numatytu konkursu dėl miežių eksporto grąžinamosios išmokos.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. liepos 21 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. liepos 20 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 78. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1154/2005 (OL L 187, 2005 7 19, p. 11).

(2)  OL L 172, 2006 6 24, p. 3.

(3)  OL L 147, 1995 6 30, p. 7. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 777/2004 (OL L 123, 2004 4 27, p. 50).


21.7.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 199/18


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1123/2006

2006 m. liepos 20 d.

dėl pasiūlymų, perduotų remiantis Reglamente (EB) Nr. 936/2006 numatytu konkursu dėl paprastųjų kviečių eksporto

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1), ir ypač į jo 13 straipsnio 3 dalies pirmą punktą,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 936/2006 pradėtas konkursas dėl grąžinamosios išmokos už paprastųjų kviečių eksportą į kai kurias trečiąsias šalis (2).

(2)

Laikantis 1995 m. birželio 29 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1501/95 7 straipsnio nuostatų, nustatančių kai kurias išsamias Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1766/92 taikymo taisykles dėl eksporto grąžinamųjų išmokų už grūdus skyrimo ir priemonių, taikytinų esant trikdymams grūdų rinkoje (3), Komisija nustatyta tvarka gali nuspręsti nesiimti tolesnių veiksmų dėl konkurso.

(3)

Atsižvelgiant visų pirma į kriterijus, nurodytus Reglamento (EB) Nr. 1501/95 1 straipsnyje, nereikėtų nustatyti maksimalios grąžinamosios išmokos.

(4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Grūdų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Nesiimama tolesnių veiksmų dėl pasiūlymų, pateiktų 2006 m. liepos 14 d. iki 20 d., remiantis Reglamente (EB) Nr. 936/2006 numatytu konkursu dėl paprastųjų kviečių eksporto grąžinamosios išmokos.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. liepos 21 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. liepos 20 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 78. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1154/2005 (OL L 187, 2005 7 19, p. 11).

(2)  OL L 172, 2006 6 24, p. 6.

(3)  OL L 147, 1995 6 30, p. 7. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 777/2004 (OL L 123, 2004 4 27, p. 50).


II Aktai, kurių skelbti neprivaloma

Taryba

21.7.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 199/19


TARYBOS SPRENDIMAS

2006 m. liepos 11 d.

iš dalies keičiantis Sprendimą 2005/231/EB leidžiantį Švedijai taikyti sumažintą mokesčio tarifą elektros energijai, suvartojamai tam tikruose namų ūkiuose ir paslaugų sektoriaus įmonėse, kaip numatyta Direktyvos 2003/96/EB 19 straipsnyje

(2006/503/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. spalio 27 d. Tarybos direktyvą 2003/96/EB, pakeičiančią Bendrijos energetikos produktų ir elektros energijos mokesčių struktūrą (1), ypač į jos 19 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Tarybos sprendimu 2005/231/EB (2) Švedijai buvo leista taikyti sumažintą mokesčio tarifą elektros energijai, suvartojamai tam tikruose namų ūkiuose ir paslaugų sektoriaus įmonėse, kaip numatyta Direktyvos 2003/96/EB 19 straipsnyje. Šis leidimas buvo suteiktas iki 2005 m. gruodžio 31 d. Švedijos valdžios institucijos 2005 m. gruodžio 9 d. raštu kreipėsi į Komisiją, prašydamos pratęsti leidimą iki 2011 m. pabaigos.

(2)

Šiaurinėse šalies vietovėse elektros energijos šildymui suvartojama daugiau negu likusioje šalies dalyje ir šiuo metu šis skirtumas yra 25 %. Todėl nuo 1981 m. liepos mėn. Švedijoje elektros energijai, suvartojamai šiaurinėse šalies dalyse, taikomas sumažintas energijos mokesčio tarifas. Tačiau nuo to laiko mokesčio sumažinimo procentas, palyginti su pagrindiniu tarifu, sumažėjo.

(3)

Namų ūkiams ir paslaugų sektoriaus įmonėms Švedijos šiaurėje sumažinus elektros energijos išlaidas, tiems vartotojams sudaromos vienodos sąlygos kaip ir tokiems vartotojams pietinėse šalies vietovėse. Dėl to šia priemone siekiama regioninės ir sanglaudos politikos tikslų.

(4)

Sumažintas mokesčio už elektros energiją, suvartojamą Švedijos šiaurėje, dydis, kuris šiuo metu yra 22 EUR už MWh, išlieka daug didesnis negu Bendrijos minimalus tarifas, nustatytas Direktyvoje 2003/96/EB. Be to, mokesčio sumažinimas turėtų likti proporcingas papildomoms šildymo išlaidoms, kurias patiria namų ūkiai ir paslaugų sektoriaus įmonės šiaurinėje Švedijoje. Šis mokesčio dydis turėtų užtikrinti, kad apmokestinimo skatinamasis poveikis energijos efektyvumo didinimui būtų išlaikytas.

(5)

Komisija išnagrinėjo sistemą ir nustatė, kad ji neiškreipia konkurencijos, netrukdo vidaus rinkos veikimui ir nėra laikoma nesuderinama su Bendrijos politika aplinkos, energetikos ir transporto srityse.

(6)

Todėl neprieštaraujant valstybės pagalbos bylos Nr. 593/2005 Švedija „Pagal regionus diferencijuojamo energijos mokesčio už elektros energiją, taikomo paslaugų sektoriui, galiojimo pratęsimas“ rezultatams, tikslinga atnaujinti leidimą Švedijai taikyti sumažintą mokesčio tarifą elektros energijai, suvartojamai Švedijos šiaurėje iki 2011 m. gruodžio 31 d., pagal Direktyvos 2003/96/EB 19 straipsnio 2 dalies sąlygas.

(7)

Turėtų būti užtikrinta, kad Sprendimu 2005/231/EB dėl panašių priežasčių, tačiau trumpam laikotarpiui, suteiktas leidimas būtų toliau taikomas be pertrūkio tarp to sprendimo galiojimo pabaigos ir šio sprendimo įsigaliojimo.

(8)

Todėl Sprendimą 2005/231/EB reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2005/231/EB 2 straipsnyje data „2005 m. gruodžio 31 d.“ pakeičiama data „2011 m. gruodžio 31 d.“.

2 straipsnis

Šis sprendimas taikomas nuo 2006 m. sausio 1 d.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Švedijos Karalystei.

Priimta Briuselyje, 2006 m. liepos 11 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

E. HEINÄLUOMA


(1)  OL L 283, 2003 10 31, p. 51. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2004/75/EB (OL L 157, 2004 4 30, p. 100).

(2)  OL L 72, 2005 3 18, p. 27.


Komisija

21.7.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 199/21


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2006 m. liepos 12 d.

dėl specialiųjų reikalavimų, taikomų tam tikrų maisto produktų, kurie gali būti užteršti aflatoksinais, importui iš tam tikrų trečiųjų šalių

(pranešta dokumentu Nr. C(2006) 3113)

(Tekstas svarbus EEE)

(2006/504/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 178/2002, nustatantį maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiantį Europos maisto saugos tarnybą ir nustatantį su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (1), ypač į jo 53 straipsnio 1 dalies b punkto ii papunktį,

kadangi:

(1)

Maisto produktų mokslinis komitetas pažymėjo, kad aflatoksinas B1 yra stiprus genotoksiškas kancerogenas ir net labai maži jo kiekiai padidina kepenų vėžio riziką.

(2)

2001 m. kovo 8 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 466/2001, nustatančiame didžiausius leistinus tam tikrų teršalų maisto produktuose kiekius (2), nustatomi didžiausi leistini tam tikrų teršalų, ypač aflatoksinų, kiekiai maisto produktuose. Šis didžiausias leistinas aflatoksinų kiekis buvo nuolat viršijamas tam tikruose maisto produktuose iš tam tikrų trečiųjų šalių.

(3)

Ši tarša kelia rimtą grėsmę Bendrijos gyventojų sveikatai, todėl tikslinga Bendrijos lygiu priimti specialiuosius reikalavimus.

(4)

1999 m. gruodžio 6 d. Komisijos sprendime 2000/49/EB, panaikinančiame Sprendimą 1999/356/EB ir nustatančiame ypatingas sąlygas iš Egipto importuojamiems ar iš ten siunčiamiems žemės riešutams ir tam tikriems iš jų pagamintiems produktams (3), nustatomi specialieji reikalavimai iš Egipto importuojamų ar iš ten siunčiamų žemės riešutų ir tam tikrų iš jų pagamintų produktų importui.

(5)

2002 m. vasario 4 d. Komisijos sprendime 2002/79/EB, nustatančiame Kinijoje išaugintų arba iš jos siunčiamų žemės riešutų ir tam tikrų žemės riešutų produktų importo specialiuosius reikalavimus (4), nustatomi specialieji reikalavimai Kinijoje išaugintų arba iš jos siunčiamų žemės riešutų ir tam tikrų žemės riešutų produktų importui.

(6)

2002 m. vasario 4 d. Komisijos sprendime 2002/80/EB, nustatančiame specialius reikalavimus Turkijoje išaugintų arba iš jos siunčiamų figų, lazdynų riešutų, pistacijų ir tam tikrų jų produktų importui (5), nustatomi specialieji reikalavimai Turkijoje išaugintų arba iš jos siunčiamų figų, lazdynų riešutų, pistacijų ir tam tikrų jų produktų importui.

(7)

2003 m. liepos 4 d. Komisijos sprendime 2003/493/EB, nustatančiame specialiąsias Brazilijoje išaugintų arba iš jos siunčiamų riešutų su kevalais importo sąlygas (6), nustatomi specialieji reikalavimai Brazilijoje išaugintų arba iš jos siunčiamų riešutų su kevalais importui.

(8)

2005 m. sausio 26 d. Komisijos sprendime 2005/85/EB, nustatančiame specialiąsias Irano kilmės arba iš Irano siunčiamų pistacijų ir iš pistacijų pagamintų produktų importo sąlygas (7), nustatomi specialieji reikalavimai Irano kilmės arba iš Irano siunčiamų pistacijų ir iš pistacijų pagamintų produktų importui.

(9)

Daugelis specialiųjų reikalavimų maisto produktų importui iš Brazilijos, Kinijos, Egipto, Irano ir Turkijos, nustatytų sprendimuose 2000/49/EB, 2002/79/EB, 2002/80/EB, 2003/493/EB ir 2005/85/EB, yra vienodi. Todėl, siekiant Bendrijos teisės aiškumo, specialiuosius reikalavimus dėl užterštumo aflatoksinais šių maisto produktų importui iš šių trečiųjų šalių yra tikslinga sutraukti į vieną sprendimą.

(10)

2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 882/2004 dėl oficialios kontrolės, kuri atliekama siekiant užtikrinti, kad būtų įvertinama, ar laikomasi pašarus ir maistą reglamentuojančių teisės aktų, gyvūnų sveikatos ir gerovės taisyklių (8), Bendrijos lygiu nustatomas oficialios kontrolės organizavimo bendrųjų taisyklių suderintas pagrindas.

(11)

Tam tikriems maisto produktams iš tam tikrų trečiųjų šalių būtina taikyti specialias papildomas priemones.

(12)

Šiame sprendime nustatytos priemonės, ypač kalbant apie maisto produktus iš Irano ir Brazilijos, daro didelį poveikį valstybių narių kontrolės ištekliams. Todėl teisinga reikalauti, kad visas mėginių ėmimo, tyrimo, sandėliavimo išlaidas ir visas oficialių priemonių taikymo išlaidas, susijusias su netinkamomis siuntomis, dėl kurių pagal šį sprendimą atliekama oficiali maisto produktų iš Irano ir Brazilijos kontrolė, apmokėtų importuotojai arba atitinkami maisto verslo subjektai.

(13)

Iš Komisijos Maisto ir veterinarijos tarnybos (MVT) delegacijos patikrinimo rezultatų galima daryti išvadą, kad šiuo metu Brazilija negali užtikrinti patikimų tyrimo rezultatų arba garantuoti riešutų su kevalais iš Brazilijos partijos vientisumo sertifikuotose siuntose. Be to, galima daryti išvadą, kad dabartinė oficiali atmestų partijų kontrolė yra nepakankama. Todėl tyrimus tikslinga atlikti oficialioje laboratorijoje, galinčioje užtikrinti tyrimo rezultatus ir reikalavimų neatitinkančių partijų grąžinimo atžvilgiu taikyti griežtus reikalavimus. Jei nesilaikoma šių griežtų reikalavimų, tai reikalavimų neatitinkančios partijos turėtų būti sunaikintos.

(14)

Remdamosi visuomenės sveikatos interesu valstybės narės informuos Komisiją, teikdamos šiame sprendime nurodytų maisto produktų siuntų oficialios kontrolės visų rezultatų ketvirčio ataskaitas. Tokios ataskaitos papildo įsipareigojimus pranešti apie pavojų, pagal maisto ir pašarų skubaus įspėjimo apie pavojų sistemą, nustatytą Reglamentu (EB) Nr. 178/2002.

(15)

Svarbu užtikrinti, kad šiame sprendime nurodytų maisto produktų siuntų mėginių ėmimas ir tyrimas visoje Bendrijoje būtų vykdomas suderintu būdu. Be to, pagal šį sprendimą imtini ir tirtini mėginiai turėtų būti imami ir tiriami remiantis 2006 m. vasario 23 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 401/2006, nustatančio ėminių ėmimo ir tyrimo metodus, skirtus oficialiai mikotoksinų kiekio maisto produktuose kontrolei (9), nuostatomis.

(16)

Šio sprendimo vykdymas turėtų būti nuolat tikslinamas atsižvelgiant į kompetentingų atitinkamų trečiųjų šalių institucijų teikiamas garantijas, taip pat į valstybių narių vykdomos oficialios kontrolės, kuria siekiama įvertinti, ar specialieji reikalavimai suteikia pakankamą visuomenės sveikatos apsaugą Bendrijoje ir ar šie reikalavimai tebėra reikalingi, rezultatus.

(17)

Sprendimai 2000/49/EB, 2002/79/EB, 2002/80/EB, 2003/493/EB ir 2005/85/EB turėtų būti atitinkamai panaikinti.

(18)

Šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Taikymo sritis

Šis sprendimas taikomas maisto produktams, nurodytiems a–e punktuose ir perdirbtiems bei sudėtiniams maisto produktams, pagamintiems iš (arba kurių sudėtyje yra) maisto produktų, nurodytų a–e punktuose.

Laikoma, kad maisto produktuose yra maisto produktų, jei pastarieji yra nurodyti etiketėje arba ant pakuotės kaip komponentai pagal 2000 m. kovo 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 2000/13/EB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių maisto produktų ženklinimą, pateikimą ir reklamavimą, derinimo (10), 6 straipsnį.

a)

Šie iš Brazilijos importuoti maisto produktai:

i)

braziliniai riešutai su kevalais, klasifikuojami KN kodu 0801 21 00;

ii)

riešutų arba džiovintų vaisių mišiniai, klasifikuojami KN kodu 0813 50, kurių sudėtyje yra brazilinių riešutų su kevalais;

b)

šie iš Kinijos importuoti maisto produktai:

i)

žemės riešutai, klasifikuojami KN kodu 1202 10 90 arba 1202 20 00;

ii)

žemės riešutai, klasifikuojami KN kodu 2008 11 94 (tiesiogiai supakuoti į pakuotes, kurių neto masė didesnė kaip 1 kg) arba 2008 11 98 (tiesiogiai supakuoti į pakuotes, kurių neto masė ne didesnė kaip 1 kg);

iii)

skrudinti žemės riešutai, klasifikuojami KN kodu 2008 11 92 (tiesiogiai supakuoti į pakuotes, kurių neto masė didesnė kaip 1 kg) arba 2008 11 96 (tiesiogiai supakuoti į pakuotes, kurių neto masė ne didesnė kaip 1 kg);

c)

šie iš Egipto importuoti maisto produktai:

i)

žemės riešutai, klasifikuojami KN kodu 1202 10 90 arba 1202 20 00;

ii)

žemės riešutai, klasifikuojami KN kodu 2008 11 94 (tiesiogiai supakuoti į pakuotes, kurių neto masė didesnė kaip 1 kg) arba 2008 11 98 (tiesiogiai supakuoti į pakuotes, kurių neto masė ne didesnė kaip 1 kg);

iii)

skrudinti žemės riešutai, klasifikuojami KN kodu 2008 11 92 (tiesiogiai supakuoti į pakuotes, kurių neto masė didesnė kaip 1 kg) arba 2008 11 96 (tiesiogiai supakuoti į pakuotes, kurių neto masė ne didesnė kaip 1 kg);

d)

šie iš Irano importuoti maisto produktai:

i)

pistacijos, klasifikuojamas KN kodu 0802 50 00;

ii)

skrudintos pistacijos, klasifikuojamos KN kodu 2008 19 13 (tiesiogiai supakuotos į pakuotes, kurių neto masė didesnė kaip 1 kg) arba 2008 19 93 (tiesiogiai supakuotos į pakuotes, kurių neto masė ne didesnė kaip 1 kg);

e)

šie iš Turkijos importuoti maisto produktai:

i)

džiovintos figos, klasifikuojamos KN kodu 0804 20 90;

ii)

lazdyno riešutai (Corylus sp) su kevalais arba be kevalų, klasifikuojami KN kodu 0802 21 00 arba 0802 22 00;

iii)

pistacijos, klasifikuojamas KN kodu 0802 50 00;

iv)

riešutų arba džiovintų vaisių mišiniai, klasifikuojami KN kodu 0813 50, kurių sudėtyje yra figų, lazdyno riešutų arba pistacijų;

v)

figų pastos ir lazdyno riešutų pastos, klasifikuojamos KN kodu 2007 99 98;

vi)

lazdynų riešutai, figos ir pistacijos, paruoštos arba konservuotos, įskaitant mišinius, klasifikuojamus KN kodu 2008 19;

vii)

lazdyno riešutų, figų ir pistacijų miltai, rupiniai ir milteliai, klasifikuojami KN kodu 1106 30 90;

viii)

skaldyti, supjaustyti ir susmulkinti lazdyno riešutai.

2 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame sprendime taikomos apibrėžtys, nustatytos Reglamento (EB) Nr. 178/2002 2 ir 3 straipsniuose bei Reglamento (EB) Nr. 882/2004 2 straipsnyje.

Paskirtosios importo vietos – tai vietos, tik per kurias į Bendriją galima importuoti 1 straipsnyje nurodytus maisto produktus. Išsamus paskirtųjų importo vietų sąrašas yra pateiktas II priede.

3 straipsnis

Mėginių ėmimo ir tyrimo rezultatai bei sveikumo sertifikatas

1.   Valstybės narės gali leisti importuoti 1 straipsnyje nurodytus maisto produktus (toliau – maisto produktus) tik tuo atveju, jei prie siuntos yra pridedami mėginių ėmimo ir tyrimo rezultatai bei sveikumo sertifikatas (11) pagal I priede pateikiamą pavyzdį, kurį užpildo, pasirašo ir patvirtina įgaliotas šių institucijų atstovas:

a)

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) – maisto produktams iš Brazilijos;

b)

Kinijos Liaudies Respublikos įvežimo ir išvežimo kontrolės ir karantino valstybinė administracija – maisto produktams iš Kinijos;

c)

Egipto žemės ūkio ministerija – maisto produktams iš Egipto;

d)

Irano sveikatos ministerija – maisto produktams iš Irano;

e)

Turkijos Respublikos žemės ūkio ir kaimo reikalų ministerijos apsaugos ir kontrolės generalinis direktoratas – maisto produktams iš Turkijos.

2.   1 dalyje nurodytas sveikumo sertifikatas maisto produktų importui į Bendriją galioja ne ilgiau kaip keturis mėnesius nuo jo išdavimo datos.

3.   Kiekvienos valstybės narės kompetentingos institucijos užtikrina, kad maisto produktų dokumentai yra tikrinami siekiant užtikrinti, kaip/ar laikomasi 1 dalyje reikalavimų, susijusių su mėginių ėmimo ir tyrimo rezultatais bei sveikumo sertifikatu. Dokumentai tikrinami pirmojo įvežimo į Bendrijos teritoriją vietoje.

4.   Jei prie maisto produktų siuntos nėra pridedami 1 dalyje nurodyti mėginių ėmimo ir tyrimo rezultatai bei sveikumo sertifikatas, siunta negali būti įvežta į Bendriją tranzitui į paskirtąją importo vietą ir negali būti importuojama į Bendriją bei privalo būti grąžinta į kilmės šalį arba sunaikinta.

5.   1 dalyje nurodytas mėginių ėmimas ir tyrimas privalo būti atliekamas pagal Reglamento (EB) Nr. 401/2006 nuostatas.

6.   Kiekviena maisto produktų siunta žymima tokiu pat kodu, koks nurodytas 1 dalyje išvardintuose mėginių ėmimo ir tyrimų rezultatuose bei sveikumo sertifikate. Tuo kodu paženklinamas kiekvienas siuntos maišelis arba kito pavidalo pakuotė.

4 straipsnis

Paskirtosios importo į Bendriją vietos

1.   Maisto produktai gali būti įvežami į Bendriją tik per paskirtąsias importo vietas, išvardytas II priede.

2.   Kiekvienos valstybės narės kompetentingos institucijos užtikrina, kad paskirtosios importo vietos (12), išvardytos II priede, atitinka šiuos reikalavimus:

a)

jose turi dirbti darbuotojai, parengti atlikti oficialią maisto produktų siuntų kontrolę;

b)

jose turi būti imami mėginiai ir siunčiami į laboratoriją vadovaujantis išsamiomis instrukcijomis parengtomis pagal Reglamento (EB) Nr. 401/2006 I priedo nuostatas;

c)

jose turi būti sudarytos sąlygos iškrauti krovinį ir paimti jo mėginį dengtoje aikštelėje paskirtojoje importo vietoje; jose kompetentingai institucijai turi būti sudaryta galimybė atlikti oficialią maisto produktų siuntos kontrolę, jei siunta turi būti pervežama iš paskirtosios importo vietos siekiant paimti mėginius;

d)

jose turi būti įrengtos laikymo patalpos ir sandėliai, kuriuose sulaikymo laikotarpiu tinkamomis sąlygomis būtų laikomi sulaikyti kroviniai, kol bus gauti tyrimo rezultatai;

e)

jose turi būti naudojama iškrovimo įranga ir tinkama mėginių ėmimo įranga;

f)

jose turi veikti oficiali akredituota (13) aflatoksinų tyrimo laboratorija – tokioje vietoje, į kurią mėginiai galėtų būti nuvežti per trumpą laiką; laboratorija turi turėti tinkamą smulkinimo įrangą, kuria galima homogenizuoti 10–30 kg mėginius (14). Laboratorija turi turėti galimybių ištirti mėginį per pagrįstą laikotarpį, kuris neviršytų 15 dienų – ilgiausio galimo krovinių sulaikymo laiko.

3.   Valstybės narės užtikrina, kad maisto tvarkymo subjektai skirs pakankamai darbuotojų ir materialinio techninio aprūpinimo priemonių maisto produktų siuntai iškrauti, kad galima būtų paimti tipinius mėginius.

Jei yra naudojamos specialios transporto priemonės ir (arba) specifinės pakuočių rūšys, subjektas (maisto tvarkymo subjektas) turi aprūpinti oficialiai paskirtą valstybinį pareigūną tinkama mėginių ėmimo įranga, jei tipinių mėginių negalima paimti naudojant įprastą mėginių ėmimo įrangą.

5 straipsnis

Oficiali kontrolė

1.   Kiekvienos valstybės narės kompetentingos institucijos, prieš išleisdamos maisto produktus iš paskirtosios importo vietos į laisvą Bendrijos apyvartą, ima mėginius tyrimui pagal Reglamento (EB) Nr. 401/2006 I priedo nuostatas iš maisto produktų siuntų ir atlieka aflatoksino B1 bei viso užterštumo aflatoksinais tyrimą.

2.   1 dalyje nurodyti mėginiai tyrimui imami:

a)

iš kiekvienos Brazilijos maisto produktų siuntos;

b)

iš apie 10 % Kinijos maisto produktų siuntų;

c)

iš apie 20 % Egipto maisto produktų siuntų;

d)

iš kiekvienos Irano maisto produktų siuntos;

e)

iš apie 5 % kiekvienos kategorijos lazdyno riešutų, nurodytų 1 straipsnio e punkto ii, iv ir vi papunkčiuose, ir šių lazdyno riešutų produktų iš Turkijos siuntų bei apie 10 % kitų kategorijų maisto produktų iš Turkijos siuntų.

3.   Bet kuri maisto produktų siunta, kurios mėginiai turi būti paimti ir atliktas jų tyrimas, prieš ją išleidžiant iš paskirtosios importo vietos į laisvą Bendrijos apyvartą gali būti sulaikyta daugiausia 15 darbo dienų nuo to laiko, kai siunta yra pateikiama importui ir fiziškai galima paimti mėginius.

Importuojančios valstybės narės kompetentingos institucijos išduoda oficialų kartu su siunta pateikiamą dokumentą, kuriuo patvirtinama, kad iš maisto produktų siuntos buvo paimtas mėginys ir atliktas tyrimas bei nurodomas tyrimo rezultatas.

4.   Kas tris mėnesius valstybės narės pateikia Komisijai visų maisto produktų siuntų oficialios kontrolės tyrimo rezultatų ataskaitą. Ši ataskaita pateikiama pirmą kiekvieno metų ketvirčio mėnesį (balandį, liepą, spalį ir sausį).

6 straipsnis

Siuntos padalijimas

Jei siunta padalijama į kelias dalis, kiekvienai jos daliai išduodamos 3 straipsnio 1 dalyje nurodyto sveikumo sertifikato ir 5 straipsnio 3 dalyje nurodyto oficialaus kartu su siunta iki pat didmeninės prekybos etapo pateikiamo dokumento kopijos, patvirtintos valstybės narės, kurios teritorijoje siunta buvo padalinta, kompetentingos institucijos.

7 straipsnis

Papildomi reikalavimai maisto produktų importui iš Brazilijos

1.   3 straipsnio 1 dalyje nurodytas tyrimas turi būti atliekamas Brazilijoje, Belo Horizonte valstybinėje kontrolės laboratorijoje Laboratório de Controle de Qualidade de Segurança Alimentar (LACQSA), skirtoje aflatoksinams maisto produktuose iš Brazilijos nustatyti.

2.   Brazilinių riešutų su kevalais siuntos, kuriose aflatoksino B1 ir bendrojo aflatoksino kiekiai viršija didžiausią leistiną ribą, nustatytą Reglamentu (EB) Nr. 466/2001, gali būti grąžinamos į kilmės šalį tik tada, kai Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) dėl kiekvienos netinkamos siuntos raštu pateikia šiuos dokumentus:

a)

aiškų pritarimą atitinkamos siuntos grąžinimui, nurodydama siuntos kodą;

b)

įsipareigojimą vykdyti oficialią grąžintos siuntos kontrolę nuo jos pristatymo dienos;

c)

atskirai nurodo:

i)

grąžintos siuntos paskirties vietą;

ii)

numatomą grąžintos siuntos panaudojimą bei

iii)

numatomus paimti grąžintos siuntos mėginius ir tyrimą.

Tačiau jei Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) nesilaiko reikalavimų, apibrėžtų a, b ir c punktuose, visas vėlesnes siuntas, kuriose aflatoksino B1 ir bendrojo aflatoksino kiekiai viršija didžiausią leistiną ribą, nustatytą Reglamentu (EB) Nr. 466/2001, sunaikina importuojančios valstybės narės kompetentingos institucijos.

8 straipsnis

Papildomi reikalavimai maisto produktų importui iš Brazilijos ir Irano

1.   Visos mėginių ėmimo, tyrimo, sandėliavimo, pridedamų oficialių dokumentų ir sveikumo sertifikato bei kitų pridedamų dokumentų kopijų išdavimo išlaidos pagal 3 straipsnio 1 dalį ir 5 straipsnio 3 dalį, susidariusios dėl maisto produktų iš Brazilijos ir Irano, nurodytų 1 straipsnio a ir d punktuose, ir perdirbtų bei sudėtinių maisto produktų, pagamintų iš maisto produktų (arba jų turinčių), nurodytų tuose punktuose, priskiriamos už siuntą atsakingam maisto tvarkymo subjektui arba jo atstovui.

2.   Visos išlaidos, susijusios su kompetentingų institucijų taikomomis priemonėmis, kai tai susiję su netinkamomis maisto produktų siuntomis iš Brazilijos ir Irano, nurodytomis 1 straipsnio a ir d punktuose, ir perdirbtiems bei sudėtiniams maisto produktams, pagamintiems iš maisto produktų (arba jų turintiems), nurodytiems tuose punktuose, priskiriamos už siuntą atsakingam maisto tvarkymo subjektui arba jo atstovui.

9 straipsnis

Persvarstymas

Šis sprendimas persvarstomas atsižvelgiant į 5 straipsnio 4 dalyje nurodytas ataskaitas ir maisto produktus eksportuojančių valstybių kompetentingų institucijų garantijas bei valstybių narių atlikto mėginio ėmimo ir tyrimo, siekiant įvertinti, ar 3, 4, 5, 6, 7 ir 8 straipsniuose nurodyti reikalavimai suteikia pakankamą visuomenės sveikatos apsaugą Bendrijoje ir ar šie reikalavimai tebėra reikalingi, rezultatus.

10 straipsnis

Teisės aktų panaikinimas

Sprendimai 2000/49/EB, 2002/79/EB, 2002/80/EB, 2003/493/EB ir 2005/85/EB panaikinami.

11 straipsnis

Taikymas

Šis sprendimas taikomas nuo 2006 m. spalio 1 d.

Valstybės narės priima ir paskelbia būtinas priemones, įgyvendinančias šį sprendimą. Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai.

12 straipsnis

Adresatai

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2006 m. liepos 12 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 31, 2002 2 1, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 575/2006 (OL L 100, 2006 4 8, p. 3).

(2)  OL L 77, 2001 3 16, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 199/2006 (OL L 32, 2006 2 4, p. 34).

(3)  OL L 19, 2000 1 25, p. 46. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 2004/429/EB (OL L 154, 2004 4 30, p. 19).

(4)  OL L 34, 2002 2 5, p. 21. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 2004/429/EB.

(5)  OL L 34, 2002 2 5, p. 26. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 2004/429/EB.

(6)  OL L 168, 2003 7 5, p. 33. Sprendimas su pakeitimais, padarytais Sprendimu 2004/428/EB (OL L 154, 2004 4 30, p. 14).

(7)  OL L 30, 2005 2 3, p. 12.

(8)  OL L 165, 2004 4 30, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 776/2006 (OL L 136, 2006 5 24, p. 3).

(9)  OL L 70, 2006 3 9, p. 12.

(10)  OL L 109, 2000 5 6, p. 29. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2003/89/EB (OL L 308, 2003 11 25, p. 15).

(11)  Sveikumo sertifikatai parengiami tokia kalba, kurią moka juos tvirtinantis pareigūnas, kad jis visiškai suprastų kiekvieno pasirašomo sertifikato turinio prasmę, ir tokia kalba, kurią supranta importuojančios valstybės kontrolės pareigūnas.

(12)  Šie reikalavimai taikomi paskirtosioms importo vietoms arba vietai, kurioje faktiškai imami mėginiai, jei siunta oficialiai kontroliuojant pervežama iš importo vietos į minėtą vietą paimti mėginius.

(13)  Akredituota ir oficiali laboratorija (priklausanti kompetentingos institucijos struktūrai) arba kompetentingos institucijos paskirta laboratorija.

(14)  Šis homogenizacijos etapas – smulkinimas, kaip mėginio paruošimo dalis, gali būti atliekamas ne laboratorijoje, tačiau patalpose, kuriose smulkinama, turi būti tinkama smulkinimo įranga, aplinka ir sudaromas homogenizacijos protokolas.


I PRIEDAS

Image

Image


II PRIEDAS

Paskirtųjų importo vietų, per kurias galima į Bendriją importuoti 1 straipsnyje nurodytus maisto produktus, sąrašas

Valstybė narė

Paskirtosios importo vietos

Belgija

Antwerpen, Zeebrugge, Brussel/Bruxelles, Aalst

Čekija

Celní úřad Praha D5

Danija

Visi Danijos uostai ir oro uostai

Vokietija

HZA Lörrach – ZA Weil am Rhein-Autobahn, HZA Stuttgart – ZA Flughafen, HZA München – ZA München – Flughafen, HZA Berlin – ZA Dreilinden, HZA Frankfurt (Oder) – ZA Frankfurt (Oder) Autobahn, HZA Frankfurt (Oder) – ZA Forst-Autobahn, HZA Bremen – ZA Neustädter Hafen, HZA Bremen – ZA Bremerhaven, HZA Hamburg-Hafen – ZA Waltershof, HZA Hamburg-Stadt, HZA Itzehoe – ZA Hamburg-Flughafen, HZA Frankfurt-am-Main-Flughafen, HZA Braunschweig – ZA Braunschweig-Broitzem, HZA Hannover – ZA Hamburger Allee, HZA Koblenz – ZA Hahn–Flughafen, HZA Oldenburg – ZA Wilhelmshaven, HZA Bielefeld – ZA Eckendorfer Straße Bielefeld, HZA Erfurt – ZA Eisenach, HZA Potsdam – ZA Ludwigsfelde, HZA Potsdam – ZA Berlin – Flughafen Schönefeld, HZA Potsdam – ZA Berlin – Flughafen Tegel, HZA Augsburg – ZA Memmingen, HZA Ulm – ZA Ulm (Donautal), HZA Karlsruhe – ZA Karlsruhe, HZA Gießen – ZA Gießen, HZA Gießen – ZA Marburg, HZA Singen – ZA Bahnhof, HZA Lörrach – ZA Weil am Rhein – Schusterinsel, HZA Hamburg–Stadt – ZA Oberelbe, HZA Hamburg-Stadt – ZA Oberelbe – Abfertigungsstelle Billbrook, HZA Hamburg-Stadt – ZA Oberelbe – Abfertigungsstelle Großmarkt, HZA Düsseldorf – ZA Düsseldorf Nord, HZA Köln – ZA Köln Niehl

Estija

Visos Estijos muitinės

Graikija

Athina, Pireas, Elefsina, Athina International Airport, Thessaloniki, Volos, Patra, Iraklion Kritis, Larisa, Katerini, Veria, Drama, Serres, Kavala, Xanthi, Alexadroupolis, Rodos

Ispanija

Algeciras (Puerto), Alicante (Aeropuerto, Puerto), Almeria (Aeropuerto, Puerto), Asturias (Aeropuerto), Barcelona (Aeropuerto, Puerto, Ferrocarril), Bilbao (Aeropuerto, Puerto), Cadiz (Puerto), Cartagena (Puerto), Castellon (Puerto), Ceuta (Puerto), Gijón (Puerto), Huelva (Puerto), Irun (Carretera), La Coruña (Puerto), La Junquera (Carretera) Las Palmas de Gran Canaria (Aeropuerto, Puerto), Madrid (Aeropuerto, Ferrocarril), Malaga (Aeropuerto, Puerto), Marin (Puerto), Melilla (Puerto), Murcia (Ferrocarril), Palma de Mallorca (Aeropuerto, Puerto), Pasajes (Puerto), San Sebastián (Aeropuerto), Santa Cruz de Tenerife (Puerto), Santander (Aeropuerto, Puerto), Santiago de Compostela (Aeropuerto), Sevilla (Aeropuerto, Puerto), Tarragona (Puerto), Tenerife Norte (Aeropuerto), Tenerife Sur (Aeropuerto), Valencia (Aeropuerto, Puerto), Vigo (Aeropuerto, Puerto), Villagarcia (Puerto), Vitoria (Aeropuerto), Zaragoza (Aeropuerto)

Prancūzija

Marseille (Bouches-du-Rhone), Le Havre (Seine-Maritime), Rungis MIN (Val-de-Marne), Lyon Chassieu CRD (Rhône), Strasbourg CRD (Bas-Rhin), Lille CRD (Nord), Saint-Nazaire Montoir CRD (Loire-Atlantique), Agen (Lot-et-Garonne), Port de la Pointe des Galets à la Réunion

Airija

Dublin – uostas, Shannon – oro uostas

Italija

Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Ancona

Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Bari

Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Genova

Ufficio Sanità Marittima di Livorno

Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Napoli

Ufficio Sanità Marittima di Cagliari

Ufficio Sanità Marittima di Ravenna

Ufficio Sanità Marittima di Savona

Ufficio Sanità Marittima di Salerno

Ufficio Sanità Marittima e aerea di Trieste, compresa Dogana di Fernetti-Interporto Monrupino

Ufficio di Sanità Marittima di La Spezia

Ufficio di Sanità Marittima e Aerea di Venezia

Ufficio di Sanità Marittima e Aerea di Reggio Calabria

Kipras

Limassol uostas, Larnakos oro uostas

Latvija

Grebneva – kelias į Rusiją

Terehova – kelias į Rusiją

Pātarnieki – kelias į Baltarusiją

Silene – kelias į Baltarusiją

Daugavpils – geležinkelio krovinių stotis

Rēzekne – geležinkelio krovinių stotis

Liepāja – jūrų uostas

Ventspils – jūrų uostas

Rīga – jūrų uostas

Rīga – Rygos oro uostas

Rīga – Latvian Post

Lietuva

Kelias: Kybartai, Lavoriškės, Medininkai, Panemunė, Šalčininkai

Oro uostas: Vilnius

Jūrų uostas: Malkų įlankos, Molo, Pilies

Geležinkelis: Kena, Kybartai, Pagėgiai

Liuksemburgas

Centre Douanier, Croix de Gasperich, Luxembourg

Administration des Douanes et Accises, Bureau Luxembourg-Aéroport, Niederanven

Vengrija

Ferihegy – Budapest – oro uostas

Záhony – Szabolcs-Szatmár-Bereg – kelias

Eperjeske – Szabolcs-Szatmár-Bereg – geležinkelis

Nagylak – Csongrád – kelias

Lökösháza – Békés – geležinkelis

Röszke – Csongrád – kelias

Kelebia – Bács-Kiskun – geležinkelis

Letenye – Zala – kelias

Gyékényes – Somogy – geležinkelis

Mohács – Baranya – uostas

Visos Vengrijos pagrindinės muitinės

Malta

Malta Freeport, Malta International Airport ir Grand Harbour

Nyderlandai

Visi uostai ir oro uostai ir visi pasienio punktai

Austrija

Zollamt Feldkirch, Zollamt Graz, Zollstellen Nickelsdorf und Sopron/Bahnhof im Bereich des Zollamtes Eisenstadt, Zollamt Wien, Zollamt Wels, Zollamt Flughafen Wien, Zollamt Salzburg, Zollamt Villach

Lenkija

Bezledy – Warmińsko – Mazurskie – kelio pasienio punktas

Kuźnica Białostocka – Podlaskie – kelio pasienio punktas

Bobrowniki – Podlaskie – kelio pasienio punktas

Koroszczyn – Lubelskie – kelio pasienio punktas

Dorohusk – Lubelskie – kelio ir geležinkelio pasienio punktas

Gdynia – Pomorskie – jūrų uosto pasienio punktas

Gdynia – Pomorskie – jūrų uosto pasienio punktas

Medyka – Przemyśl – Podkarpackie – geležinkelio pasienio punktas

Medyka – Podkarpackie – kelio pasienio punktas

Korczowa – Podkarpackie – kelio pasienio punktas

Jasionka – Podkarpackie – oro uosto pasienio punktas

Szczecin – Zachodniopomorskie – jūrų uosto pasienio punktas

Świnoujście – Zachodniopomorskie – jūrų uosto pasienio punktas

Kołobrzeg – Zachodniopomorskie – jūrų uosto pasienio punktas

Portugalija

Lisboa, Leixões

Sines, Alverca, Riachos, Setúbal, Bodadela, Lisbon oro uostas, Porto oro uostas

Slovėnija

Obrežje – kelio sienos kirtimo punktas

Koper – uosto sienos kirtimo punktas

Dobova – geležinkelio sienos kirtimo punktas

Brnik – oro uosto sienos kirtimo punktas

Jelšane – kelio sienos kirtimo punktas

Ljubljana – geležinkelio ir kelio sienos kirtimo punktas

Gruškovje – kelio sienos kirtimo punktas

Sežana – geležinkelio ir kelio sienos kirtimo punktas

Slovakija

Muitinės: Banská Bystrica, Bratislava, Košice, Žilina, Nitra, Prešov, Trnava, Trenčín, Čierna nad Tisou

Suomija

Visos Suomijos muitinės

Švedija

Göteborg, Stockholm, Helsingborg, Landvetter, Arlanda

Jungtinė Karalystė

Belfast, Dover, Felixstowe, Gatwick Airport, Goole, Harwich, Heathrow Airport, Hull, Ipswich, Liverpool, London (įskaitant Tilbury, Thamesport ir Sheerness), Manchester Airport, Manchester Container Base, Manchester International Freight Terminal, Manchester (tik Ellesmere Port), Southampton, Teesport


21.7.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 199/33


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2006 m. liepos 14 d.

įsteigiantis Nuomonės apie apskaitos standartus vertinimo grupę, kuri konsultuotų Komisiją Europos finansinės atskaitomybės patariamosios grupės (EFAPG) nuomonių objektyvumo ir neutralumo klausimais

(2006/505/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

kadangi:

(1)

Aukštas visų Bendrijos įmonių, kuriomis viešai prekiaujama, finansinės atskaitomybės skaidrumo ir palyginamumo lygis yra būtinas veiksmingai, sklandžiai ir našiai integruotai kapitalo rinkai sukurti.

(2)

Siekiant prisidėti prie geresnio vidaus rinkos veikimo Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1606/2002 (1) nurodoma, kad į reguliuojamos rinkos sąrašą įtrauktos bendrovės turi parengti savo konsoliduotas atskaitomybes pagal visuotinių apskaitos standartų rinkinį, dažnai vadinamą tarptautiniais finansinės atskaitomybės standartais (TFAS). Reglamento 10 konstatuojamojoje dalyje numatomas Apskaitos techninio komiteto, kuris teiktų Komisijai paramą ir pasidalintų patirtimi vertinant tarptautinius apskaitos standartus, įsteigimas.

(3)

2001 m. kovo mėn. Europos finansinės atskaitomybės patariamąją grupę (EFAPG) įsteigė ataskaitų rengėjus, naudotojus ir apskaitos specialistus, kurie dalyvauja finansinių atskaitomybių rengimo procese, atstovaujančios organizacijos. EFAPG teikia nuomones apie tai, ar standartas ar jo aiškinimas, kuris turi būti patvirtintas, atitinka Bendrijos teisę ir visų pirma Reglamento (EB) Nr. 1606/2002 reikalavimus, susijusius su suprantamumu, tinkamumu, patikimumu ir palyginamumu, bei Tarybos direktyvose 78/660/EEB (2) ir 83/349/EEB (3) nurodytą tikrumo ir teisingumo principą.

(4)

Kadangi EFAPG yra privati įstaiga, aukštai tvirtinimo proceso kokybei, skaidrumui ir patikimumui užtikrinti svarbu įsteigti tinkamą institucinę infrastruktūrą, užtikrinančią, kad jos nuomonė dėl tvirtinimo būtų objektyvi ir gerai subalansuota.

(5)

Šiomis aplinkybėmis Komisija mano, kad reikėtų įsteigti Nuomonės apie apskaitos standartus vertinimo grupę, sudarytą iš ekspertų ir aukšto lygio nacionalinių standartus nustatančių institucijų atstovų, kuri persvarstytų EFAPG pateiktas nuomones dėl tvirtinimo, siekiant įvertinti, ar jų turinys yra objektyvus ir gerai subalansuotas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Įsteigiama nevyriausybinių apskaitos ekspertų grupė, toliau – grupė.

2 straipsnis

Užduotis

Grupės užduotis yra prieš Komisijai priimant sprendimą dėl tvirtinimo įvertinti, ar EFAPG nuomonės dėl tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų rinkinio ir Tarptautinio finansinės atskaitomybės aiškinimo komiteto (TFAAK) aiškinimų tvirtinimo yra gerai subalansuotos ir objektyvios.

3 straipsnis

Narystė. Skyrimas

1.   Grupę sudaro ne daugiau kaip septyni nariai.

2.   Komisija grupės narius skiria iš nepriklausomų ekspertų, kurių patirtis ir kompetencija apskaitos srityje, ypač finansinės atskaitomybės klausimais, yra visuotinai pripažinta Bendrijos lygiu. Nariai atrenkami pagal reikalavimus atitinkančius pasiūlymus, pateiktus po kvietimo teikti paraiškas, paskelbto Vidaus rinkos ir paslaugų generalinio direktorato tinklavietėje.

3.   Vertindama paraiškas Komisija atsižvelgia į šiuos kriterijus:

įrodytą kompetenciją ir aukštą techninės patirties lygį, įskaitant įgytą Europos ir tarptautiniu lygiu, apskaitos srityje, ypač finansinės atskaitomybės klausimais,

nepriklausomumą,

grupės sudėties geografinės kilmės, lyčių (4), atitinkamų įstaigų ar verslo subjektų funkcijų ir dydžio pusiausvyros poreikį.

4.   Nariai skiriami kaip individualūs asmenys ir pataria Komisijai nepriklausomai nuo išorės įtakos. Nariai nedalyvauja EFAPG darbe nei prieš jų paskyrimą, nei eidami savo pareigas.

5.   Kiekvienais metais nariai pateikia rašytinę deklaraciją, kurioje nurodo, kad jie įsipareigoja veikti visuomenės interesų labui, bei deklaraciją, kurioje patvirtina, kad nėra arba yra kokių nors interesų, galinčių pažeisti jų nepriklausomumą ir objektyvumą.

6.   Grupės nariai paskiriami trejų metų kadencijai, kuri gali būti pratęsta. Grupės darbo tvarkos taisyklėse gali būti numatyta galimybė kiekvienais metais pakeisti dalį narių 2 ar 3 narių grupėmis.

7.   Jei nepasibaigus kadencijai grupės narys atsistatydina arba nebegali veiksmingai dalyvauti grupės svarstymuose arba nesilaiko Sutarties 287 straipsnio 3 ir 4 dalyse nustatytų sąlygų, Komisija pagal 3 ir 4 dalis likusiam kadencijos laikui paskiria naują grupės narį.

8.   Komisijos paskirtų narių vardai ir pavardės skelbiamos Vidaus rinkos ir paslaugų generalinio direktorato tinklavietėje. Narių pavardės renkamos, įforminamos ir skelbiamos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 45/2001 (5).

4 straipsnis

Veikla

1.   Grupei pirmininkauja vienas iš jos narių. Grupės pirmininkas išrenkamas paprastąja balsų dauguma vienerių metų laikotarpiui.

2.   Komisijos atstovas dalyvauja grupės posėdžiuose ir gali dalyvauti diskusijose. Kiti Komisijos pareigūnai, kurie yra suinteresuoti grupėje svarstomais klausimais, taip pat gali dalyvauti grupės posėdžiuose.

3.   Gavusi EFAPG nuomonę dėl TFAS arba TFAAK aiškinimų tvirtinimo, grupė įvertina ar EFAPG nuomonė yra objektyvi ir gerai subalansuota.

4.   Grupė per trumpą laikotarpį, kuris neturėtų viršyti 3 savaičių nuo EFAPG nuomonės gavimo, savo vertinimą pateikia Komisijai. Ypatingomis aplinkybėmis, ypač kai klausimas labai sudėtingas, šis laikotarpis gali būti pratęstas iki keturių savaičių.

5.   Galutinis grupės vertinimas skelbiamas Komisijos tinklavietėje.

6.   Jei grupė susiduria su ypatinga problema, grupės pirmininkas pradeda dialogą su EFAPG, siekiant ją išspręsti prieš grupei paskelbiant galutinį vertinimą. Komisija gali dalyvauti grupės ir EFAPG diskusijose, kad būtų pasiektas subalansuotas sprendimas.

7.   EFAPG techninės ekspertų grupės pirmininkas gali dalyvauti grupės posėdžiuose stebėtojo teisėmis. Pirmininkas arba Komisijos atstovas gali prašyti kitų ekspertų ar stebėtojų, turinčių specifinę kompetenciją darbotvarkėje numatytu klausimu, dalyvauti grupės svarstymuose, jei tai yra naudinga ir (arba) būtina.

8.   Dalyvaujant grupės svarstymuose gauta informacija neplatinama, jei Komisijos nuomone, ši informacija yra susijusi su konfidencialiais klausimais.

9.   Grupė priima darbo tvarkos taisykles remdamasi standartinėmis Komisijos priimtomis darbo tvarkos taisyklėmis (6).

10.   Be to, kartu su šiame straipsnyje minėtais dokumentais, Komisija gali atitinkamo dokumento originalo kalba internete skelbti visas grupės sudarytas santraukas, išvadas ar dalines išvadas arba darbo dokumentus.

5 straipsnis

Posėdžių išlaidos

Komisija apmoka narių, ekspertų ir stebėtojų, susijusių su grupės veikla, kelionės ir prireikus atitinkamas pragyvenimo išlaidas, vadovaudamasi Komisijos taisyklėmis dėl išorės ekspertų išlaidų kompensavimo.

Nariams, ekspertams ir stebėtojams už jų teikiamas paslaugas neatlyginama.

Posėdžių išlaidos dengiamos neviršijant metinio biudžeto, kurį skiria atsakingos Komisijos tarnybos.

6 straipsnis

Taikymas

Sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Jis taikomas iki 2009 m. liepos 13 d. Komisija iki šios dienos nusprendžia dėl galimo šio sprendimo pratęsimo.

Priimta Briuselyje, 2006 m. liepos 14 d.

Komisijos vardu

Charlie McCREEVY

Komisijos narys


(1)  OL L 243, 2002 9 11, p. 1.

(2)  OL L 222, 1978 8 14, p. 11. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/43/EB (OL L 157, 2006 6 9, p. 87).

(3)  OL L 193, 1983 7 18, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2006/43/EB.

(4)  2000 m. birželio 19 d. Komisijos sprendimas 2000/407/EB dėl lyčių pusiausvyros jos įsteigtuose komitetuose ir ekspertų grupėse (OL L 154, 2000 6 27, p. 34).

(5)  OL L 8, 2001 1 12, p. 1.

(6)  Dokumento SEK(2005) 1004 III priedas.


21.7.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 199/36


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2006 m. liepos 19 d.

iš dalies keičiantis Sprendimą 2006/415/EB dėl tam tikrų apsaugos priemonių, susijusių su labai patogeniniu paukščių gripu, kurį Bendrijos naminiams paukščiams sukelia gripo viruso H5N1 potipis

(pranešta dokumentu Nr. C(2006) 3257)

(Tekstas svarbus EEE)

(2006/506/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į 1989 m. gruodžio 11 d. Tarybos direktyvą 89/662/EEB dėl veterinarinių patikrinimų, taikomų Bendrijos vidaus prekyboje, siekiant sukurti vidaus rinką (1), ypač į jos 9 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į 1990 m. birželio 26 d. Tarybos direktyvą 90/425/EEB dėl Bendrijos vidaus prekyboje tam tikrais gyvūnais ir produktais taikomų veterinarinių ir zootechninių patikrinimų, siekiant užbaigti vidaus rinkos kūrimą (2), ypač į jos 10 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į 2005 m. gruodžio 20 d. Tarybos direktyvą 2005/94/EB dėl paukščių gripo kontrolės Bendrijoje priemonių ir panaikinančią Direktyvą 92/40/EEB (3), ypač į jos 66 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Po labai patogeninio H5N1 potipio paukščių gripo protrūkio naminių paukščių pulke Vengrijos teritorijoje, Vengrija ėmėsi tinkamų priemonių, kaip nurodyta 2006 m. birželio 14 d. Komisijos sprendime 2006/415/EB dėl tam tikrų apsaugos priemonių, susijusių su labai patogenišku paukščių gripu, kurį Bendrijos naminiams paukščiams sukelia gripo viruso H5N1 potipis, ir panaikinančiame Sprendimą 2006/135/EB (4).

(2)

Atsižvelgiant į tolesnius epidemiologinės situacijos pokyčius Vengrijoje, pagal Sprendimo 2006/415/EB 4 straipsnio 4 dalies b punkto iii papunktį būtina toliau taikyti A ir B teritorijoms nustatytas priemones.

(3)

Danija pranešė Komisijai, kad visos kontrolės priemonės, susijusios su labai patogeninio paukščių gripo, sukelto gripo viruso H5N1 potipio, protrūkiu paukščių ūkyje prie namų, panaikintos 2006 m. birželio 30 d. ir todėl A ir B teritorijoms pagal minėto sprendimo 4 straipsnio 2 dalį nustatytos priemonės daugiau nėra būtinos.

(4)

Todėl reikia iš dalies atitinkamai pakeisti Sprendimo 2006/415/EB priedo A ir B dalis.

(5)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2006/415/EB priedas pakeičiamas šio sprendimo priedu.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2006 m. liepos 19 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 395, 1989 12 30, p. 13. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/41/EB (OL L 157, 2004 4 30, p. 33).

(2)  OL L 224, 1990 8 18, p. 29. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/33/EB (OL L 315, 2002 11 19, p. 14).

(3)  OL L 10, 2006 1 14, p. 16.

(4)  OL L 164, 2006 6 16, p. 51.


PRIEDAS

Sprendimo 2006/415/EB priedas pakeičiamas taip:

„PRIEDAS

A   DALIS

A teritorija, kaip nustatyta 4 straipsnio 2 dalyje:

ISO šalies kodas

Valstybė narė

A teritorija

Data, iki kurios taikomas 4 str. 4 dalies b punktas

Kodas

(jei žinomas)

Pavadinimas

HU

VENGRIJA

 

Šiose Bács-Kiskun apskrities savivaldybėse:

 

KISKŐRÖS

 

KECEL

 

IMREHEGY

 

ORGOVÁNY

 

KASKANTYÚ

 

BÓCSA

 

SOLTVADKERT

 

TÁZLÁR

 

PIRTÓ

 

KISKUNHALAS

 

JAKABSZÁLLÁS

 

BUGACPUSZTAHÁZA

 

BUGAC

 

SZANK

 

KISKUNMAJSA-BODOGLÁR

 

HARKAKÖTÖNY

 

FÜLÖPJAKAB

 

MÓRICGÁT

 

PETŐFISZÁLLÁS

 

JÁSZSZENTLÁSZLÓ

 

KISKUNMAJSA

 

KISKUNFÉLEGYHÁZA

 

GÁTÉR

 

PÁLMONOSTORA

 

KÖMPÖC

 

CSÓLYOSPÁLOS

2006 8 31

 

Šiose Csongrád apskrities savivaldybėse:

 

ÜLLÉS

 

BORDÁNY

 

ZSOMBÓ

 

SZATYMAZ

 

SÁNDORFALVA

 

FELGYŐ

 

FORRÁSKÚT

 

BALÁSTYA

 

DÓC

 

KISTELEK

 

ÓPUSZTASZER

 

CSONGRÁD

 

BAKS

 

CSENGELE

 

PUSZTASZER

 

CSANYTELEK

 

TÖMÖRKÉNY

2006 8 31

B   DALIS

B teritorija, kaip nustatyta 4 straipsnio 2 dalyje:

ISO šalies kodas

Valstybė narė

B teritorija

Data, iki kurios taikomas 4 str. 4 dalies b punktas

Kodas

(jei žinomas)

Pavadinimas

HU

VENGRIJA

ADNS

Apskritys:

2006 8 31

00003

BÁCS-KISKUN

00006

CSONGRÁD