ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 189

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

49 tomas
2006m. liepos 12d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

2006 m. liepos 11 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1051/2006, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

1

 

*

2006 m. liepos 11 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1052/2006, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2222/2000, nustatantį Tarybos reglamento (EB) Nr. 1268/1999 dėl Bendrijos paramos pasirengimo stojimui priemonėms žemės ūkio ir kaimo plėtros srityse Vidurio ir Rytų Europos šalims kandidatėms pasirengimo stojimui laikotarpiu taikymo finansines taisykles (Sapard) ( 1 )

3

 

*

2006 m. liepos 11 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1053/2006, dešimtą kartą iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EB) 1763/2004, nustatantį tam tikras ribojančias priemones, remiančias veiksmingą Tarptautinio baudžiamojo tribunolo buvusiai Jugoslavijai (TBTBJ) mandato vykdymą

5

 

 

II   Aktai, kurių skelbti neprivaloma

 

 

Taryba

 

*

2006 m. birželio 19 d. Tarybos sprendimas, dėl pusės Europos maisto saugos tarnybos valdančiosios tarybos narių paskyrimo

7

 

 

Komisija

 

*

2006 m. liepos 10 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis 2003 m. Stojimo akto VIII priedo A priedėlį dėl tam tikrų Latvijos mėsos sektoriaus įmonių (pranešta dokumentu Nr. C(2006) 3084)  ( 1 )

9

 

*

2006 m. liepos 11 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis 2003 m. Stojimo akto IX priedo B priedėlį dėl tam tikrų Lietuvos mėsos sektoriaus įmonių (pranešta dokumentu Nr. C(2006) 3115)  ( 1 )

12

 

 

Valstybių narių vyriausybių atstovų konferencija

 

*

2006 m. birželio 22 d. Valstybių narių Vyriausybių atstovų sprendimas, dėl Europos Bendrijų Pirmosios instancijos teismo teisėjo paskyrimo

15

 

 

Aktai, priimti remiantis Europos Sąjungos sutarties V antraštine dalimi

 

*

2006 m. balandžio 10 d. Tarybos sprendimas 2006/482/BUSP, dėl Europos Sąjungos ir Turkijos Respublikos susitarimo, nustatančio Turkijos Respublikos dalyvavimo Europos Sąjungos krizių valdymo operacijose bendrąsias sąlygas, sudarymo

16

Europos Sąjungos ir Turkijos Respublikos susitarimas, nustatantis Turkijos Respublikos dalyvavimo Europos Sąjungos krizių valdymo operacijose bendrąsias sąlygas

17

 

*

2006 m. liepos 11 d. Tarybos sprendimas 2006/483/BUSP, įgyvendinantis Bendrąją poziciją 2004/852/BUSP dėl ribojančių priemonių Dramblio Kaulo Krantui

23

 

*

2006 m. liepos 11 d. Tarybos sprendimas 2006/484/BUSP, įgyvendinantis Bendrąją poziciją 2004/694/BUSP dėl tolesnių priemonių, remiančių veiksmingą Tarptautinio baudžiamojo tribunolo buvusiai Jugoslavijai (TBTBJ) mandato vykdymą

25

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, kuriuos skelbti privaloma

12.7.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 189/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1051/2006

2006 m. liepos 11 d.

nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1994 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 3223/94 dėl vaisių ir daržovių importo taisyklių (1), ypač į jo 4 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Vadovaujantis Urugvajaus raundo daugiašalių prekybos derybų rezultatais Reglamentas (EB) Nr. 3223/94 numato kriterijus, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo vertes iš trečiųjų šalių importuojamiems jo priede išvardintiems produktams ir laikotarpiams.

(2)

Laikantis aukščiau nurodytų kriterijų, standartinės importo vertės turi būti nustatytos tokios, kaip nurodyta šio reglamento priede,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 3223/94 4 straipsnyje nurodytos standartinės importo vertės nustatomos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. liepos 12 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. liepos 11 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 337, 1994 12 24, p. 66. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 386/2005 (OL L 62, 2005 3 9, p. 3).


PRIEDAS

prie 2006 m. liepos 11 d. Komisijos reglamento, nustatančio kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

052

93,3

999

93,3

0707 00 05

052

124,8

999

124,8

0709 90 70

052

87,1

999

87,1

0805 50 10

388

58,9

524

54,3

528

58,5

999

57,2

0808 10 80

388

88,1

400

106,1

404

94,7

508

85,1

512

74,5

524

48,2

528

62,0

720

106,9

800

162,7

804

97,3

999

92,6

0808 20 50

388

101,5

512

97,4

528

90,5

720

32,6

999

80,5

0809 10 00

052

176,2

999

176,2

0809 20 95

052

305,3

068

95,0

400

425,1

999

275,1

0809 30 10, 0809 30 90

052

124,8

999

124,8

0809 40 05

624

140,2

999

140,2


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 750/2005 (OL L 126, 2005 5 19, p. 12). Kodas „999“ žymi „kitą kilmę“.


12.7.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 189/3


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1052/2006

2006 m. liepos 11 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2222/2000, nustatantį Tarybos reglamento (EB) Nr. 1268/1999 dėl Bendrijos paramos pasirengimo stojimui priemonėms žemės ūkio ir kaimo plėtros srityse Vidurio ir Rytų Europos šalims kandidatėms pasirengimo stojimui laikotarpiu taikymo finansines taisykles (Sapard)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. birželio 21 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1268/1999 dėl Bendrijos paramos pasirengimo stojimui priemonėms žemės ūkio ir kaimo plėtros srityse Vidurio ir Rytų Europos šalims kandidatėms pasirengimo stojimui laikotarpiu (1), ypač į jo 12 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamento (EB) Nr. 2222/2000 (2) 7 straipsnio 3 dalyje nustatytos išsamios automatiško įsipareigojimų dėl nepanaudotų asignavimų panaikinimo taisyklės ir numatyta juos panaikinti 2004 ir 2005 metų atžvilgiu antrųjų metų, einančių po atitinkamo finansinio įsipareigojimo metų, gruodžio 31 d. (automatinio panaikinimo „n + 2 taisyklė“) pagal 1999 m. birželio 21 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1260/1999, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl struktūrinių fondų (3), 31 straipsnio 2 dalį.

(2)

2005 metais Bulgarijoje ir ypač Rumunijoje buvo dideli potvyniai, kurie trukdė įgyvendinti priemonę ir galėjo turėti poveikio 2004 ir 2005 m. numatytų asignavimų naudojimui.

(3)

Todėl būtų tikslinga Bulgarijai ir Rumunijai taikyti „n + 3“ automatinio panaikinimo taisyklę 2004 ir 2005 metų atžvilgiu.

(4)

Todėl Reglamentą (EB) Nr. 2222/2000 reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(5)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo (EŽŪOGF) komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 2222/2000 7 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Atsižvelgdama į 10 straipsnio reikalavimus, Komisija automatiškai panaikina bet kurią įsipareigojimo dalį, kuri nebuvo sumokėta į sąskaitą arba kuriai ji negavo priimtinos mokėjimo paraiškos iki šių datų:

a)

dėl asignavimų, atitinkančių 2000 m. metinį paskyrimą: 2004 m. gruodžio 31 d.;

b)

dėl asignavimų, atitinkančių 2001 m. metinį paskyrimą: 2005 m. gruodžio 31 d.;

c)

dėl asignavimų, atitinkančių 2002 m. metinį paskyrimą: 2006 m. gruodžio 31 d.;

d)

dėl asignavimų, atitinkančių 2003 m. metinį paskyrimą: 2006 m. gruodžio 31 d.;

e)

dėl asignavimų, atitinkančių 2004 m. metinį paskyrimą: 2007 m. gruodžio 31 d.;

f)

dėl asignavimų, atitinkančių 2005 m. metinį paskyrimą: 2008 m. gruodžio 31 d.;

g)

dėl asignavimų, atitinkančių 2006 m. metinį paskyrimą: 2008 m. gruodžio 31 d.“.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. liepos 11 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 161, 1999 6 26, p. 87. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2112/2005 (OL L 344, 2005 12 27, p. 23).

(2)  OL L 253, 2000 10 7, p. 5. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 188/2003 (OL L 27, 2003 2 1, p. 14).

(3)  OL L 161, 1999 6 26, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 173/2005 (OL L 29, 2005 2 2, p. 3).


12.7.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 189/5


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1053/2006

2006 m. liepos 11 d.

dešimtą kartą iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EB) 1763/2004, nustatantį tam tikras ribojančias priemones, remiančias veiksmingą Tarptautinio baudžiamojo tribunolo buvusiai Jugoslavijai (TBTBJ) mandato vykdymą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2004 m. spalio 11 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1763/2004, nustatantį tam tikras ribojančias priemones, remiančias veiksmingą Tarptautinio baudžiamojo tribunolo buvusiai Jugoslavijai (TBTBJ) mandato vykdymą (1), ypač į jo 10 straipsnio a dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1763/2004 I priede yra išvardyti asmenys, kuriems taikomas tame reglamente numatytas fondų ir ekonominių išteklių įšaldymas.

(2)

Komisija yra įgaliota iš dalies keisti šį priedą atsižvelgdama į Tarybos sprendimus, įgyvendinančius Bendrąją poziciją 2004/694/BUSP dėl tolimesnių priemonių, remiančių veiksmingą TBTBJ mandato vykdymą (2). Ši bendroji pozicija įgyvendinama Tarybos sprendimu 2006/484/BUSP. Todėl Reglamento (EB) Nr. 1763/2004 I priedas turėtų būti atitinkamai pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1763/2004 I priedas iš dalies keičiamas taip, kaip nurodyta šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. liepos 11 d.

Komisijos vardu

Eneko LANDÁBURU

Ryšių su užsieniu generalinis direktorius


(1)  OL L 315, 2004 10 14, p. 14. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 416/2006 (OL L 72, 2006 3 11, p. 7).

(2)  OL L 315, 2004 10 14, p. 52. Bendroji pozicija su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 2006/484/BUSP (žr. šio Oficialiojo leidinio p. 25).


PRIEDAS

Šis asmuo išbraukiamas iš Reglamento (EB) Nr. 1763/2004 I priedo:

Zelenovic, Dragan. Gimimo data: 1961 m. vasario 12 d. Gimimo vieta: Foca, Bosnija ir Hercegovina. Pilietybė: Bosnijos ir Hercegovinos.


II Aktai, kurių skelbti neprivaloma

Taryba

12.7.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 189/7


TARYBOS SPRENDIMAS

2006 m. birželio 19 d.

dėl pusės Europos maisto saugos tarnybos valdančiosios tarybos narių paskyrimo

(2006/478/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 178/2002, nustatantį maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiantį Europos maisto saugos tarnybą ir nustatantį su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (1), ypač į jo 25 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į Europos Bendrijų Komisijos Tarybai pateiktą kandidatų sąrašą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento pareikštą nuomonę,

kadangi:

(1)

Gyvybiškai svarbu užtikrinti Europos maisto saugos tarnybos (toliau – Tarnyba) nepriklausomybę, aukštą mokslinę kokybę, skaidrumą ir veiksmingumą. Būtinas ir bendradarbiavimas su valstybėmis narėmis.

(2)

Pusės Tarnybos valdančiosios tarnybos narių įgaliojimai baigsis 2006 m. birželio 30 d.

(3)

Siekiant paskirti septynis naujus Valdančiosios tarybos narius, kandidatūros buvo patikrintos remiantis Komisijos pateiktais dokumentais ir atsižvelgiant į Europos Parlamento pareikštą nuomonę, kad būtų užtikrinti aukščiausi kompetencijos standartai, patirtis įvairiose srityse, pavyzdžiui, valdymo ir viešojo administravimo srityse, ir kuo didesnis geografinis pasiskirstymas Sąjungos teritorijoje.

(4)

Vienas iš tokių narių turėtų būti susijęs su vartotojus ir kitus maisto grandinės dalyvius atstovaujančiomis organizacijomis,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Šie asmenys skiriami Europos maisto saugos tarnybos valdančiosios tarybos nariais laikotarpiui nuo 2006 m. liepos 1 d. iki 2010 m. birželio 30 d.:

Diána BÁNÁTI,

Marianne ELVANDER,

Peter GÆMELKE (2),

Marion GUILLOU,

Bart SANGSTER,

Roland VAXELAIRE,

Konstantinos YAZITZOGLOU.

2 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Liuksemburge, 2006 m. birželio 19 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. PRÖLL


(1)  OL L 31, 2002 2 1, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 575/2006 (OL L 100, 2006 4 8, p. 3).

(2)  Narys, susijęs su organizacijomis, atstovaujančiomis vartotojus ir kitus maisto grandinės dalyvius.


Komisija

12.7.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 189/9


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2006 m. liepos 10 d.

iš dalies keičiantis 2003 m. Stojimo akto VIII priedo A priedėlį dėl tam tikrų Latvijos mėsos sektoriaus įmonių

(pranešta dokumentu Nr. C(2006) 3084)

(Tekstas svarbus EEE)

(2006/479/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į Čekijos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Lenkijos, Slovėnijos ir Slovakijos Stojimo aktą, ypač į jo VIII priedo 4 skyriaus B skirsnio I poskirsnio 1 punkto d papunktį,

kadangi:

(1)

Tam tikroms Latvijos įmonėms, išvardytoms 2003 m. Stojimo akto VIII priedo A priedėlyje (1), buvo suteiktas pereinamasis laikotarpis. Tas priedėlis buvo iš dalies pakeistas Komisijos sprendimais 2004/460/EB (2), 2004/472/EB (3) ir 2005/420/EB (4).

(2)

Latvija pateikė pareiškimą, kuriame nurodė, kad visos devynios mėsos sektoriaus įmonės, išvardytos įmonių, kurioms suteiktas pereinamasis laikotarpis, sąraše, baigė modernizavimo procesą ir dabar arba visiškai atitinka Bendrijos teisės aktų nuostatas, arba nutraukė savo veiklą. Todėl tas įmones reikėtų išbraukti iš įmonių, kurioms suteiktas pereinamasis laikotarpis, sąrašo.

(3)

Todėl reikėtų atitinkamai iš dalies keisti 2003 m. Stojimo akto VIII priedo A priedėlį.

(4)

Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatiniam komitetui buvo pranešta apie šiame sprendime numatytas priemones,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Todėl šio sprendimo priede nurodytas įmones reikėtų išbraukti iš 2003 m. Stojimo akto VIII priedo A priedėlio.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2006 m. liepos 10 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL C 227 E, 2003 9 23, p. 104.

(2)  OL L 156, 2004 4 30, p. 78.

(3)  OL L 160, 2004 4 30, p. 61.

(4)  OL L 143, 2005 6 7, p. 34.


PRIEDAS

Iš 2003 m. Stojimo akto VIII priedo A priedėlio išbraukiamų įmonių sąrašas

MĖSOS ĮMONĖS

Nr.

Vet. Nr.

Įmonės pavadinimas

Trūkumai

Visiškos atitikties data

1

 

“Talsu gaļa”, Akciju sabiedrība

Tarybos direktyvos 64/433/EEB:

 

I priedo I skyriaus 1 punkto a, b, c, e ir g papunkčiai,

 

I priedo I skyriaus 2 punkto a papunktis,

 

I priedo I skyriaus 4 punkto a papunktis,

 

I priedo I skyriaus 11 punktas,

 

I priedo II skyriaus 14 punkto e ir f papunkčiai,

 

I priedo III skyriaus 15 punktas,

 

I priedo IV skyriaus 16 punkto b papunktis,

 

I priedo IV skyriaus 17 punkto b papunktis,

 

I priedo XIV skyriaus 68 punktas.

Tarybos direktyvos 77/99/EEB:

 

A priedo I skyriaus 2 punkto a, b, c, d, e, f ir g papunkčiai,

 

A priedo I skyriaus 6 ir 11 punktai,

 

B priedo I skyriaus 1 ir 2 punktai,

 

B priedo II skyriaus 3 punktas.

Tarybos direktyvos 94/65/EB:

 

I priedo I skyriaus 1 punkto a papunktis,

 

I priedo III skyriaus 1 punkto a papunktis.

2005 12 31

2

 

“Tukuma gaļas pārstrādes sabiedrība”, Akciju sabiedrība

Tarybos direktyvos 64/433/EEB:

 

I priedo I skyriaus 1 punkto a, b, c, e, f ir g papunkčiai,

 

I priedo I skyriaus 2 punkto a papunktis,

 

I priedo I skyriaus 4 punkto a papunktis,

 

I priedo I skyriaus 11 punktas,

 

I priedo II skyriaus 14 punkto e ir f papunkčiai,

 

I priedo III skyriaus 15 punktas,

 

I priedo IV skyriaus 16 punkto b papunktis,

 

I priedo IV skyriaus 17 punkto b papunktis,

 

I priedo XIV skyriaus 68 punktas.

Tarybos direktyvos 77/99/EEB:

 

A priedo I skyriaus 2 punkto a, b, c, d, e, f ir g papunkčiai,

 

A priedo I skyriaus 6 ir 11 punktai,

 

B priedo I skyriaus 1 ir 2 punktai,

 

B priedo II skyriaus 3 punktas.

Tarybos direktyvos 94/65/EB:

 

I priedo I skyriaus 1 punkto a papunktis,

 

I priedo III skyriaus 1 punkto a papunktis.

2005 12 31

3

 

“Triāls” filiāle “Valmieras gaļas kombināts”, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Tarybos direktyvos 64/433/EEB:

 

I priedo I skyriaus 1 punkto a, b, c, e, f ir g papunkčiai,

 

I priedo I skyriaus 2 punkto a papunktis,

 

I priedo I skyriaus 4 punkto a papunktis,

 

I priedo I skyriaus 11 punktas,

 

I priedo II skyriaus 14 punkto e ir f papunkčiai,

 

I priedo III skyriaus 15 punktas.

Tarybos direktyvos 77/99/EEB:

 

A priedo I skyriaus 2 punkto a, b, c, d, e, f ir g papunkčiai,

 

A priedo I skyriaus 6 ir 11 punktai,

 

B priedo I skyriaus 1 ir 2 punktai,

 

B priedo II skyriaus 3 punktas.

Tarybos direktyvos 94/65/EB:

 

I priedo I skyriaus 1 punkto a papunktis,

 

I priedo III skyriaus 1 punkto a papunktis.

2005 12 31

4

 

Gravendāle, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Tarybos direktyvos 64/433/EEB:

 

I priedo I skyriaus 1 punkto a, b, c, e ir g papunkčiai,

 

I priedo I skyriaus 2 punkto a papunktis,

 

I priedo I skyriaus 11 punktas,

 

I priedo III skyriaus 15 punktas.

Tarybos direktyvos 77/99/EEB:

 

A priedo I skyriaus 2 punkto a, b, c, d, e, f ir g papunkčiai,

 

A priedo I skyriaus 11 punktas,

 

B priedo I skyriaus 1 ir 2 punktai.

Tarybos direktyvos 94/65/EB:

 

I priedo I skyriaus 1 punkto a papunktis,

 

I priedo III skyriaus 1 punkto a papunktis.

2005 12 31

5

 

Putnu fabrika “Kękava”, Akciju sabiedrība

Tarybos direktyvos 71/118/EEB:

 

I priedo I skyriaus 1 punkto a, b, c, e ir g papunkčiai,

 

I priedo I skyriaus 4 punkto c papunktis,

 

I priedo II skyriaus 14 punkto b ir c papunkčiai,

 

I priedo V skyriaus 18 punkto d papunktis,

 

I priedo VII skyriaus 43 punktas.

Tarybos direktyvos 77/99/EEB:

 

A priedo I skyriaus 2 punkto a, b, c, d, ir e papunkčiai,

 

A priedo I skyriaus 11 punktas,

 

B priedo I skyriaus 1 ir 2 punktai.

Tarybos direktyvos 94/65/EB:

I priedo III skyriaus 1 punkto a papunktis.

2005 12 31

6

 

“Erso7”, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Tarybos direktyvos 64/433/EEB:

 

II priedo 1 skyriaus 4 punkto a papunktis,

 

II priedo 1 skyriaus 9 punktas.

Tarybos direktyvos 77/99/EEB:

 

A priedo I skyriaus 2 punkto f papunktis,

 

A priedo I skyriaus 6 ir 11 punktai,

 

B priedo I skyriaus 1 ir 2 punktai.

2005 12 31

7

 

“Strautmaļi”, Zemnieku saimniecība

Tarybos direktyvos 64/433/EEB:

 

II priedo I skyriaus 1 punkto a, b, c ir e papunkčiai,

 

II priedo I skyriaus 4 punkto a papunktis,

 

II priedo I skyriaus 9 punktas.

Tarybos direktyvos 77/99/EEB:

 

A priedo I skyriaus 2 punkto a, b, c, d, e ir f papunkčiai,

 

A priedo I skyriaus 6 ir 11 punktai,

 

B priedo I skyriaus 1 ir 2 punktai,

 

B priedo II skyriaus 3 punktas.

2005 12 31

8

 

“Bērzlejas”, Zemnieku saimniecība

Tarybos direktyvos 64/433/EEB:

 

II priedo I skyriaus 1 punkto a, b, c ir e papunkčiai,

 

II priedo I skyriaus 4 punkto a papunktis,

 

II priedo I skyriaus 9 punktas.

Tarybos direktyvos 77/99/EEB:

 

A priedo I skyriaus 2 punkto a, b, c, e ir f papunkčiai,

 

A priedo I skyriaus 6 ir 11 punktai,

 

B priedo I skyriaus 1 ir 2 punktai.

2005 12 31

9

 

GPC “Smārde”, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Tarybos direktyvos 64/433/EEB:

 

II priedo I skyriaus 1 punkto a, c ir e papunkčiai,

 

II priedo I skyriaus 4 punkto a papunktis,

 

II priedo I skyriaus 9 punktas.

Tarybos direktyvos 77/99/EEB:

 

A priedo I skyriaus 2 punkto b ir c papunkčiai,

 

A priedo I skyriaus 11 punktas,

 

B priedo I skyriaus 1 ir 2 punktai.

2005 12 31


12.7.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 189/12


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2006 m. liepos 11 d.

iš dalies keičiantis 2003 m. Stojimo akto IX priedo B priedėlį dėl tam tikrų Lietuvos mėsos sektoriaus įmonių

(pranešta dokumentu Nr. C(2006) 3115)

(Tekstas svarbus EEE)

(2006/480/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į Čekijos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Lenkijos, Slovėnijos ir Slovakijos Stojimo aktą, ypač į jo IX priedo 5 skyriaus B skirsnio I poskirsnio d papunktį,

kadangi:

(1)

Tam tikroms Lietuvos įmonėms, išvardytoms 2003 m. Stojimo akto IX priedo B priedėlyje (1), buvo suteiktas pereinamasis laikotarpis.

(2)

2003 m. Stojimo akto IX priedo B priedėlis buvo iš dalies pakeistas Komisijos sprendimais 2004/472/EB (2), 2004/473/EB (3), 2005/421/EB (4) ir 2005/657/EB (5).

(3)

Kaip teigiama oficialiame Lietuvos kompetentingos institucijos pareiškime, tam tikros mėsos sektoriaus įmonės baigė modernizavimo procesą ir dabar visiškai atitinka Bendrijos teisės aktų nuostatas. Viena įmonė nutraukė savo veiklą. Todėl tas įmones reikėtų išbraukti iš įmonių, kurioms suteiktas pereinamasis laikotarpis, sąrašo.

(4)

Todėl reikėtų atitinkamai iš dalies keisti 2003 m. Stojimo akto IX priedo B priedėlį. Kad būtų aiškiau, jis turėtų būti pakeistas nauju.

(5)

Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatiniam komitetui buvo pranešta apie šiame sprendime numatytas priemones,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

2003 m. Stojimo akto IX priedo B priedėlis yra pakeičiamas šio sprendimo priedo tekstu.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2006 m. liepos 11 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL C 227 E, 2003 9 23, p. 438.

(2)  OL L 160, 2004 4 30, p. 62.

(3)  OL L 160, 2004 4 30, p. 67.

(4)  OL L 143, 2005 6 7, p. 38.

(5)  OL L 241, 2005 9 17, p. 64.


PRIEDAS

„B priedėlis

nurodytas IX priedo 5 skyriaus B skirsnio I poskirsnyje (1)

Įmonių sąrašas su nurodytais trūkumais ir terminais šiems trūkumams ištaisyti

MĖSOS ĮMONĖS

Pirminis sąrašas

Nr.

Vet. Nr.

Įmonės pavadinimas

Trūkumai

Visiškos atitikties data

1

77-23

Z.Gerulio II

Tarybos direktyvos 64/433/EEB:

 

I priedo I skyriaus 1 punktas,

 

I priedo I skyriaus 2 punktas,

 

I priedo I skyriaus 4 punkto c papunktis,

 

I priedo I skyriaus 9, 11 ir 12 punktai,

 

I priedo II skyriaus 14 punkto a, b, c, e, f, g, h, k ir l papunkčiai,

 

I priedo III skyriaus 15 punkto b papunktis.

Tarybos direktyvos 77/99/EEB:

 

A priedo I skyriaus 1 punktas,

 

A priedo I skyriaus 2 punkto a, b, c, d, e, f ir g papunkčiai,

 

A priedo I skyriaus 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12 ir 15 punktai,

 

B priedo I skyriaus 1 punkto a, d, e ir f papunkčiai,

 

B priedo I skyriaus 2 punkto d, e, h ir i papunkčiai.

2006 11 1

2

77-02

UAB „Stragutės mėsa“

Tarybos direktyvos 64/433/EEB:

 

I priedo I skyriaus 1 punkto a, b, c, e, f ir g papunkčiai,

 

I priedo I skyriaus 2 punktas,

 

I priedo I skyriaus 11 ir 12 punktai,

 

I priedo II skyriaus 14 punkto a, b, c, e, g, h, k ir l papunkčiai,

 

I priedo III skyriaus 15 punkto b papunktis.

Tarybos direktyvos 77/99/EEB:

 

A priedo I skyriaus 1 punktas,

 

A priedo I skyriaus 2 punkto a, b, c, d, e, f ir g papunkčiai,

 

A priedo I skyriaus 3, 4, 6, 8, 9, 11 ir 15 punktai,

 

B priedo I skyriaus 1 punkto a, d, e ir f papunkčiai,

 

B priedo I skyriaus 2 punkto a, b ir j papunkčiai.

2006 11 1

3

88-01

AB „Grabupėliai“

Tarybos direktyvos 64/433/EEB:

 

I priedo I skyriaus 1 punktas,

 

I priedo I skyriaus 2 punktas,

 

I priedo I skyriaus 4 punkto c papunktis,

 

I priedo I skyriaus 5, 9, 11 ir 12 punktai,

 

I priedo II skyriaus 14 punkto b, c, d, e, h, k ir l papunkčiai,

 

I priedo III skyriaus 15 punkto b ir d papunkčiai,

 

I priedo IV skyriaus 16 punkto a papunktis.

Tarybos direktyvos 77/99/EEB:

 

A priedo I skyriaus 1 punktas,

 

A priedo I skyriaus 2 punkto a, b, c, d, e, f ir g papunkčiai,

 

A priedo I skyriaus 4, 6, 7, 8, 9, 11 ir 15 punktai,

 

B priedo I skyriaus 1 punkto a ir f papunkčiai,

 

B priedo I skyriaus 2 punkto c, d, i ir j papunkčiai.

2006 11 1

Didelio pajėgumo mėsos produktų įmonės

4

41-20

UAB „Rukesa ir ko“

Tarybos direktyvos 64/433/EEB:

 

I priedo I skyriaus 1 punkto a, b, c, e, f ir g papunkčiai,

 

I priedo III skyriaus 15 punkto b papunktis.

Tarybos direktyvos 77/99/EEB:

 

A priedo I skyriaus 1 punktas,

 

A priedo I skyriaus 2 punkto a, b, c, d, e, f ir g papunkčiai,

 

A priedo I skyriaus 3, 7, 8, 11, 12, 14 ir 15 punktai,

 

B priedo I skyriaus 1 punktas,

 

B priedo I skyriaus 2 punkto c, d, e ir h papunkčiai.

2006 5 1


ŽUVIES ĮMONĖS

Pirminis sąrašas

Nr.

Vet. Nr.

Įmonės pavadinimas

Trūkumai

Visiškos atitikties data

1

55-27

UAB „Myxum“

Tarybos direktyvos 91/493/EEB:

 

Priedo III.I skyriaus 1 punktas,

 

Priedo III.I skyriaus 2 punkto a, c, d, e ir h papunkčiai,

 

Priedo III.I skyriaus 5, 9, ir 10 punktai,

 

Priedo IV.V skyriaus 1 punktas,

 

Priedo VIII skyriaus 1 punktas.

2006 11 1


PIENO ĮMONĖS

Pirminis sąrašas

Nr.

Vet. Nr.

Įmonės pavadinimas

Trūkumai

Visiškos atitikties data

1

54-01P

UAB „Kelmės pieninė“

Tarybos direktyvos 92/46/EEB:

 

B priedo I skyriaus 2 punkto a, b, c, d, e, f ir g papunkčiai,

 

B priedo I skyriaus 3, 11 ir 13 punktai.

2006 11 1“


(1)  IX priedo tekstą žr. OL L 236, 2003 9 23, p. 836.


Valstybių narių vyriausybių atstovų konferencija

12.7.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 189/15


VALSTYBIŲ NARIŲ VYRIAUSYBIŲ ATSTOVŲ SPRENDIMAS

2006 m. birželio 22 d.

dėl Europos Bendrijų Pirmosios instancijos teismo teisėjo paskyrimo

(2006/481/EB, Euratomas)

EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBIŲ NARIŲ VYRIAUSYBIŲ ATSTOVAI,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 224 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 140 straipsnį,

kadangi:

Pagal Protokolo dėl Teisingumo Teismo statuto 5 ir 7 straipsnius kartu su 47 straipsniu, atsistatydinus Pernilla LINDH, turėtų būti paskirtas Europos Bendrijų Pirmosios instancijos teismo teisėjas likusiam kadencijos laikui iki 2007 m. rugpjūčio 31 d.,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Nils WAHL skiriamas Europos Bendrijų Pirmosios instancijos teismo teisėju nuo priesaikos davimo dienos iki 2007 m. rugpjūčio 31 d.

2 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje, 2006 m. birželio 22 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

G. WOSCHNAGG


Aktai, priimti remiantis Europos Sąjungos sutarties V antraštine dalimi

12.7.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 189/16


TARYBOS SPRENDIMAS 2006/482/BUSP

2006 m. balandžio 10 d.

dėl Europos Sąjungos ir Turkijos Respublikos susitarimo, nustatančio Turkijos Respublikos dalyvavimo Europos Sąjungos krizių valdymo operacijose bendrąsias sąlygas, sudarymo

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 24 straipsnį,

atsižvelgdama į pirmininkaujančios valstybės narės rekomendaciją,

kadangi:

(1)

Trečiųjų valstybių dalyvavimo ES krizių valdymo operacijose sąlygos turėtų būti nustatytos susitarimu, nustatančiu tokio galimo būsimo bendradarbiavimo bendrąsias sąlygas, o ne apibrėžiamos kiekvienai operacijai atskirai.

(2)

2004 m. vasario 23 d. gavusi Tarybos leidimą, pirmininkaujanti valstybė narė, padedama generalinio sekretoriaus-vyriausiojo įgaliotinio, derėjosi dėl Europos Sąjungos ir Turkijos Respublikos susitarimo, nustatančio Turkijos Respublikos dalyvavimo Europos Sąjungos krizių valdymo operacijose bendrąsias sąlygas.

(3)

Susitarimas turėtų būti patvirtintas,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Europos Sąjungos vardu patvirtinamas Europos Sąjungos ir Turkijos Respublikos susitarimas, nustatantis Turkijos Respublikos dalyvavimo Europos Sąjungos krizių valdymo operacijose bendrąsias sąlygas.

Susitarimo tekstas pridedamas prie šio sprendimo.

2 straipsnis

Tarybos pirmininkas įgaliojamas paskirti asmenį (-is), įgaliotą (-us) pasirašyti Susitarimą, kad jis taptų privalomas Europos Sąjungai.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

4 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Liuksemburge, 2006 m. balandžio 10 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

U. PLASSNIK


VERTIMAS

Europos Sąjungos ir Turkijos Respublikos

SUSITARIMAS,

nustatantis Turkijos Respublikos dalyvavimo Europos Sąjungos krizių valdymo operacijose bendrąsias sąlygas

EUROPOS SĄJUNGA

ir

TURKIJOS RESPUBLIKA,

toliau – Šalys,

kadangi:

(1)

Europos Sąjunga (ES) gali nuspręsti imtis veiksmų krizių valdymo srityje.

(2)

Europos Sąjunga nuspręs, ar trečiosios valstybės bus pakviestos dalyvauti ES krizių valdymo operacijoje. Turkijos Respublika gali priimti Europos Sąjungos kvietimą ir pasiūlyti savo įnašą. Tuo atveju Europos Sąjunga nuspręs, ar priimti pasiūlytą Turkijos Respublikos įnašą.

(3)

Jeigu Europos Sąjunga nusprendžia vykdyti karinę krizių valdymo operaciją naudojantis NATO ištekliais ir pajėgumais, Turkijos Respublika gali pareikšti principinį ketinimą dalyvauti operacijoje.

(4)

2002 m. spalio 24–25 d. Briuselyje susirinkusi Europos Vadovų Taryba susitarė dėl sąlygų, kuriomis įgyvendinamos 2000 m. gruodžio 7–9 d. Nicoje susirinkusios Europos Vadovų Tarybos sutartos nuostatos dėl ES narėmis nesančių NATO narių dalyvavimo ES vadovaujamose operacijose.

(5)

Turkijos Respublikos dalyvavimo ES krizių valdymo operacijose sąlygos turėtų būti nustatytos Susitarimu, nustatančiu tokio galimo būsimo dalyvavimo bendrąsias sąlygas, o ne apibrėžiamos kiekvienai operacijai atskirai.

(6)

Toks Susitarimas turėtų nepažeisti Europos Sąjungos sprendimų priėmimo autonomiškumo ir neturėtų iš anksto nulemti kiekvienu atveju atskirai priimamų Turkijos Respublikos sprendimų dalyvauti ES krizių valdymo operacijoje.

(7)

Toks Susitarimas turėtų būti taikomas tik būsimoms ES krizių valdymo operacijoms ir turėtų nepažeisti galimų esamų susitarimų, reglamentuojančių Turkijos Respublikos dalyvavimą jau vykstančioje ES krizių valdymo operacijoje,

SUSITARĖ:

I   SKIRSNIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

Sprendimai dėl dalyvavimo

1.   Europos Sąjungai priėmus sprendimą pakviesti Turkijos Respubliką dalyvauti ES krizių valdymo operacijoje ir Turkijos Respublikai nusprendus dalyvauti, Turkijos Respublika pateikia informaciją apie Europos Sąjungai siūlomą jos įnašą.

2.   Europos Sąjungai nusprendus vykdyti karinę krizių valdymo operaciją naudojantis NATO ištekliais ir pajėgumais, Turkijos Respublika informuos Europos Sąjungą apie bet kurį ketinimą dalyvauti operacijoje ir po to pateiks informaciją apie siūlomą įnašą.

3.   Europos Sąjunga nustato Turkijos Respublikos įnašą konsultuodamasi su Turkijos Respublika.

4.   Europos Sąjunga iš anksto kuo greičiau nurodys Turkijos Respublikai tikėtiną įnašo dydį padengiant bendrąsias operacijos išlaidas, kad padėtų Turkijos Respublikai suformuluoti savo pasiūlymą.

5.   Europos Sąjunga laišku praneša Turkijos Respublikai apie įnašo nustatymo rezultatus, kad užtikrintų Turkijos Respublikos dalyvavimą pagal šio Susitarimo nuostatas.

2 straipsnis

Bendrosios sąlygos

1.   Turkijos Respublika prisijungia prie bendrųjų veiksmų, kuriais Europos Sąjungos Taryba nusprendžia, kad ES vykdys krizių valdymo operaciją, ir prie bet kokių bendrųjų veiksmų ar sprendimo, kuriais Europos Sąjungos Taryba nusprendžia išplėsti ES krizių valdymo operaciją, remdamasi šio Susitarimo nuostatomis ir bet kuriais reikalingais įgyvendinimo susitarimais.

2.   Turkijos Respublikos įnašas į ES krizių valdymo operaciją nepažeidžia Europos Sąjungos sprendimų priėmimo autonomiškumo.

3 straipsnis

Personalo ir pajėgų statusas

1.   Į ES civilinę krizių valdymo operaciją Turkijos Respublikos komandiruoto personalo ir (arba) į ES karinę krizių valdymo operaciją nusiųstų Turkijos Respublikos pajėgų statusas grindžiamas Europos Sąjungos ir valstybės (-ių), kurioje (-iose) vykdoma operacija, susitarimu, jei toks yra, dėl pajėgų/misijos statuso.

2.   Į štabą ar vadovaujančius padalinius, įsikūrusius ne toje (tose) valstybėje (-ėse), kur vykdoma ES krizių valdymo operacija, nusiųsto personalo statusas grindžiamas atitinkamo štabo ir vadovaujančių padalinių susitarimais su Turkijos Respublika.

3.   Nepažeidžiant 1 dalyje minėto susitarimo dėl pajėgų/misijos statuso, Turkijos Respublika turi jurisdikciją savo personalo, dalyvaujančio ES krizių valdymo operacijoje, atžvilgiu.

4.   Turkijos Respublika yra atsakinga už bet kokias su dalyvavimu ES krizių valdymo operacijoje susijusias pretenzijas, pateikiamas jos personalo ar susijusias su juo. Turkijos Respublika yra atsakinga už bet kokio ieškinio, ypač teisinio ar drausminio, pareiškimą bet kuriam savo pajėgų ir personalo nariui pagal savo įstatymus ir kitus teisės aktus.

5.   Turkijos Respublika įsipareigoja pateikti deklaraciją dėl pretenzijų bet kuriai valstybei, dalyvaujančiai ES krizių valdymo operacijoje, kurioje dalyvauja Turkijos Respublika, atsisakymo, ir tai padaryti pasirašydama šį Susitarimą. Tokios deklaracijos pavyzdys yra pridėtas prie šio Susitarimo.

6.   Europos Sąjunga įsipareigoja užtikrinti, kad valstybės narės pateiktų deklaraciją dėl pretenzijų Turkijos Respublikai atsisakymo, kai ji dalyvauja ES krizių valdymo operacijoje, ir tai padaryti pasirašydama šį Susitarimą. Tokios deklaracijos pavyzdys yra pridėtas prie šio Susitarimo.

4 straipsnis

Įslaptinta informacija

1.   Turkijos Respublika imasi atitinkamų priemonių, skirtų užtikrinti, kad ES įslaptinta informacija būtų saugoma pagal Europos Sąjungos Tarybos saugumo nuostatus, nustatytus 2001 m. kovo 19 d. Tarybos sprendime 2001/264/EB (1), ir pagal kompetentingų institucijų, įskaitant ES operacijos vadą, tolesnius nurodymus ES karinės krizių valdymo operacijos atveju bei pagal ES misijos vadovo tolesnius nurodymus ES civilinės krizių valdymo operacijos atveju.

2.   Jei ES iš Turkijos Respublikos gauna įslaptintos informacijos, šiai informacijai garantuojama apsauga, atitinkanti jos slaptumo lygį ir nuostatuose dėl ES įslaptintos informacijos nustatytus standartus.

3.   Jei ES ir Turkijos Respublika yra sudariusios susitarimą dėl saugumo procedūrų keičiantis įslaptinta informacija, tokio susitarimo nuostatos taikomos veiklai ES krizių valdymo operacijoje.

II   SKIRSNIS

DALYVAVIMO CIVILINĖSE KRIZIŲ VALDYMO OPERACIJOSE NUOSTATOS

5 straipsnis

Į ES civilinę krizių valdymo operaciją komandiruotas personalas

1.   Turkijos Respublika užtikrina, kad į ES civilinę krizių valdymo operaciją komandiruotas jos personalas atlieka savo misiją vadovaudamasis:

bendraisiais veiksmais ir vėlesniais pakeitimais, kaip nurodyta šio Susitarimo 2 straipsnio 1 dalyje,

operacijos planu,

įgyvendinimo priemonėmis.

2.   Turkijos Respublika laiku informuoja ES civilinės krizių valdymo operacijos misijos vadovą ir Europos Sąjungos Tarybos generalinį sekretoriatą apie bet kokį jos įnašo į ES civilinę krizių valdymo operaciją pakeitimą.

3.   Turkijos Respublikos kompetentinga institucija atlieka į ES civilinę krizių valdymo operaciją komandiruojamo personalo sveikatos patikrinimą, skiepijimą ir išduoda medicininius pažymėjimus, kad darbuotojas gali eiti pareigas. Į ES civilinę krizių valdymo operaciją komandiruotas personalas pateikia šios pažymos kopiją.

6 straipsnis

Pavaldumo tvarka

1.   Turkijos Respublikos komandiruotas personalas vykdo savo pareigas ir elgiasi išimtinai atsižvelgdamas į ES civilinės krizių valdymo operacijos interesus.

2.   Visas personalas išlieka visiškai pavaldus savo nacionalinėms institucijoms.

3.   Nacionalinės institucijos perduoda veiklos kontrolę ES civilinės krizių valdymo operacijos misijos vadovui, kuris vadovauja remdamasis vadovavimo ir kontrolės hierarchine struktūra.

4.   Misijos vadovas vadovauja ES civilinei krizių valdymo operacijai ir administruoja jos kasdienę veiklą.

5.   Turkijos Respublika turi tas pačias teises ir pareigas tvarkant kasdienę operacijos veiklą kaip ir šioje operacijoje dalyvaujančios Europos Sąjungos valstybės narės, remiantis šio Susitarimo 2 straipsnio 1 dalyje nurodytais teisiniais dokumentais.

6.   ES civilinės krizių valdymo operacijos misijos vadovas yra atsakingas už ES civilinės krizių valdymo operacijos personalo drausmės kontrolę. Prireikus atitinkama nacionalinė institucija imasi drausminių priemonių.

7.   Turkijos Respublika skiria nacionalinio kontingento koordinatorių (NKK), kuris atstovauja operacijoje dalyvaujančiam jos nacionaliniam kontingentui. NKK nacionaliniais klausimais atsiskaito ES civilinės krizių valdymo operacijos misijos vadovui ir yra atsakingas už kasdienę kontingento drausmę.

8.   Sprendimą užbaigti operaciją priima Europos Sąjunga, pasikonsultavusi su Turkijos Respublika, jei operacijos nutraukimo dieną Turkijos Respublika vis dar prisideda prie ES civilinės krizių valdymo operacijos.

7 straipsnis

Finansiniai aspektai

1.   Turkijos Respublika prisiima visas išlaidas, susijusias su jos dalyvavimu operacijoje, išskyrus bendrai finansuojamas išlaidas, kaip išdėstyta operacijos vykdymo biudžete. Tai nepažeidžia 8 straipsnio nuostatų.

2.   Valstybės, kurioje vykdoma operacija, fizinių arba juridinių asmenų mirties, sužalojimo atveju arba jiems patyrus nuostolius ar žalą Turkijos Respublika, nustačius jos atsakomybę, sumoka kompensaciją pagal sąlygas, numatytas šio Susitarimo 3 straipsnio 1 dalyje nurodytame susitarime, jei toks yra, dėl misijos statuso.

8 straipsnis

Įnašas į veiklos biudžetą

1.   Turkijos Respublika prisideda prie ES civilinės krizių valdymo operacijos veiklos biudžeto finansavimo.

2.   Turkijos Respublikos įnašas į veiklos biudžetą – mažesnė iš šių dviejų pasirinktinų sumų:

a)

orientacinio finansavimo dalis, atitinkanti jos bendrųjų nacionalinių pajamų santykį su visų valstybių, prisidedančių prie operacijos veiklos biudžeto, bendrųjų nacionalinių pajamų suma; arba

b)

veiklos biudžetui skirtos orientacinės sumos dalis, proporcinga jos personalo, dalyvaujančio operacijoje, skaičiaus ir bendro visų operacijoje dalyvaujančių valstybių personalo skaičiaus santykiui.

3.   Nepaisant 1 ir 2 dalių, Turkijos Respublika neprisideda prie Europos Sąjungos valstybių narių personalui mokamų dienpinigių finansavimo.

4.   Nepaisant 1 dalies, Europos Sąjunga paprastai atleidžia trečiąsias valstybes nuo finansinių įnašų, skirtų konkrečiai ES civilinei krizių valdymo operacijai, jeigu:

a)

Europos Sąjunga nusprendžia, kad operacijoje dalyvaujanti trečioji valstybė reikšmingai prisideda prie operacijos, ir tai yra labai svarbu šiai operacijai; arba

b)

operacijoje dalyvaujančios trečiosios šalies BNP vienam gyventojui neviršija nei vienos Europos Sąjungos valstybės narės BNP vienam gyventojui.

5.   ES civilinės krizių valdymo operacijos misijos vadovas ir atitinkamos Turkijos Respublikos administracinės tarnybos pasirašo su praktinėmis mokėjimo sąlygomis susijusį susitarimą dėl Turkijos Respublikos įnašų į ES civilinės krizių valdymo operacijos veiklos biudžetą. Į šį susitarimą, inter alia, įtraukiamos nuostatos dėl:

a)

atitinkamos sumos;

b)

finansinio įnašo mokėjimo tvarkos;

c)

audito procedūros.

III   SKIRSNIS

DALYVAVIMO KARINĖSE KRIZIŲ VALDYMO OPERACIJOSE NUOSTATOS

9 straipsnis

Dalyvavimas ES karinėje krizių valdymo operacijoje

1.   Turkijos Respublika užtikrina, kad ES karinėje krizių valdymo operacijoje dalyvaujančios jos pajėgos ir personalas atlieka savo misiją vadovaudamiesi:

bendraisiais veiksmais ir vėlesniais pakeitimais, kaip nurodyta šio Susitarimo 2 straipsnio 1 dalyje,

operacijos planu,

įgyvendinimo priemonėmis.

2.   Turkijos Respublikos komandiruotas personalas vykdo savo pareigas ir elgiasi išimtinai atsižvelgdamas į ES karinės krizių valdymo operacijos interesus.

3.   Turkijos Respublika laiku informuoja ES operacijos vadą apie bet kokį jos dalyvavimo operacijoje pasikeitimą.

10 straipsnis

Pavaldumo tvarka

1.   Visos ES karinėje krizių valdymo operacijoje dalyvaujančios pajėgos ir personalas išlieka visiškai pavaldūs savo nacionalinėms institucijoms.

2.   Vadovavimą savo pajėgų ir personalo veiklai ir taktinį vadovavimą ir (arba) kontrolę nacionalinės institucijos perduoda ES operacijos vadui. ES operacijos vadas turi teisę deleguoti savo įgaliojimus.

3.   Turkijos Respublika turi tas pačias teises ir pareigas administruojant kasdienę operacijos veiklą kaip ir dalyvaujančios Europos Sąjungos valstybės narės.

4.   ES operacijos vadas, pasikonsultavęs su Turkijos Respublika, gali bet kada pareikalauti panaikinti Turkijos Respublikos įnašą.

5.   Turkijos Respublika skiria vyriausiąjį karinį atstovą (VKA), kuris ES karinėje krizių valdymo operacijoje atstovauja jos nacionaliniam kontingentui. VKA konsultuojasi su ES pajėgų vadu visais su operacija susijusiais klausimais ir yra atsakingas už kasdienę kontingento drausmę.

11 straipsnis

Finansiniai aspektai

1.   Nepažeisdama 12 straipsnio, Turkijos Respublika prisiima visas išlaidas, susijusias su jos dalyvavimu operacijoje, išskyrus bendrai finansuojamas išlaidas, kaip numatyta šio Susitarimo 2 straipsnio 1 dalyje nurodytuose teisiniuose dokumentuose, taip pat 2004 m. vasario 23 d. Tarybos sprendime 2004/197/BUSP, nustatančiame Europos Sąjungos karinio ar gynybinio pobūdžio operacijų bendrųjų išlaidų finansavimo administravimo mechanizmą (2).

2.   Valstybės, kurioje vykdoma operacija, fizinių arba juridinių asmenų mirties, sužalojimo atveju arba jiems patyrus nuostolius ar žalą Turkijos Respublika, nustačius jos atsakomybę, sumoka kompensaciją pagal sąlygas, numatytas šio Susitarimo 3 straipsnio 1 dalyje nurodytame susitarime, jei toks yra, dėl pajėgų statuso.

12 straipsnis

Įnašas į bendrąsias išlaidas

1.   Turkijos Respublika prisideda prie ES karinės krizių valdymo operacijos bendrųjų išlaidų finansavimo.

2.   Turkijos Respublikos finansinis įnašas į bendrąsias išlaidas – mažesnė iš šių dviejų pasirinktinų sumų:

a)

bendrųjų išlaidų orientacinės sumos dalis, proporcinga jos bendrųjų nacionalinių pajamų (BNP) ir visų valstybių, prisidedančių prie operacijos bendrųjų išlaidų, BNP santykiui; arba

b)

bendrųjų išlaidų orientacinės sumos dalis, proporcinga jos personalo, dalyvaujančio operacijoje, ir visų operacijoje dalyvaujančių valstybių personalo skaičiaus santykiui.

Apskaičiuojant 2 dalies b punkte nurodytą sumą, jeigu Turkijos Respublika komandiruoja personalą tik į operacijos arba pajėgų štabą, atsižvelgiama į jos personalo ir bendro atitinkamų štabų personalo skaičiaus santykį. Kitais atvejais atsižvelgiama į viso Turkijos Respublikos personalo ir bendro operacijoje dalyvaujančio personalo skaičiaus santykį.

3.   Nepaisant 1 dalies, Europos Sąjunga paprastai atleidžia trečiąsias valstybes nuo finansinių įnašų į konkrečios ES karinės krizių valdymo operacijos bendrąsias išlaidas, jeigu:

a)

Europos Sąjunga nusprendžia, kad operacijoje dalyvaujanti trečioji valstybė reikšmingai prisideda prie turto ir (arba) pajėgumų, kurie yra būtini šiai operacijai; arba

b)

operacijoje dalyvaujančios trečiosios šalies BNP vienam gyventojui neviršija nei vienos Europos Sąjungos valstybės narės BNP vienam gyventojui.

4.   Sprendime 2004/197/BUSP numatytas administratorius ir Turkijos Respublikos kompetentingos administracinės valdžios institucijos sudaro susitarimą. Į šį susitarimą, inter alia, įtraukiamos nuostatos dėl:

a)

atitinkamos sumos;

b)

finansinio įnašo mokėjimo tvarkos;

c)

audito procedūros.

IV   SKIRSNIS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

13 straipsnis

Susitarimai dėl šio Susitarimo įgyvendinimo

Nepažeisdami 8 straipsnio 5 dalies ir 12 straipsnio 4 dalies nuostatų, Europos Sąjungos Tarybos generalinis sekretorius-vyriausiasis įgaliotinis bendrai užsienio ir saugumo politikai ir atitinkamos Turkijos Respublikos valdžios institucijos sudaro reikalingus techninius ir administracinius susitarimus šiam Susitarimui įgyvendinti.

14 straipsnis

Įsipareigojimų nesilaikymas

Jei viena iš Šalių nesilaiko pirmesniuose straipsniuose nustatytų savo įsipareigojimų, kita Šalis turi teisę nutraukti šį Susitarimą, pranešusi apie tai prieš vieną mėnesį.

15 straipsnis

Ginčų sprendimas

Ginčus dėl šio Susitarimo aiškinimo ar taikymo Šalys sprendžia diplomatinėmis priemonėmis.

16 straipsnis

Įsigaliojimas

1.   Šis Susitarimas įsigalioja kito mėnesio po to, kai Šalys praneša viena kitai apie šiam tikslui būtinų vidaus procedūrų užbaigimą, pirmą dieną.

2.   Šis Susitarimas peržiūrimas ne vėliau kaip 2008 m. birželio 1 d., o vėliau – ne rečiau kaip kas treji metai.

3.   Šis Susitarimas gali būti iš dalies pakeistas pagal Šalių abipusį rašytinį susitarimą.

4.   Šalis gali denonsuoti šį Susitarimą, raštu pateikdama denonsavimo pranešimą kitai Šaliai. Toks denonsavimas įsigalioja praėjus šešiems mėnesiams po to, kai kita Šalis gavo pranešimą.

Priimta Briuselyje, du tūkstančiai šeštų metų birželio dvidešimt devintą dieną keturiais egzemplioriais anglų kalba.

Europos Sąjungos vardu

Turkijos Respublikos vardu


(1)  OL L 101, 2001 4 11, p. 1. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 2005/952/EB (OL L 346, 2005 12 29, p. 18).

(2)  OL L 63, 2004 2 28, p. 68. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 2005/68/BUSP (OL L 27, 2005 1 29, p. 59).

DEKLARACIJŲ TEKSTAS

ES valstybių narių deklaracija:

„Taikydamos ES bendruosius veiksmus dėl ES krizių valdymo operacijos, kurioje dalyvauja Turkijos Respublika, ES valstybės narės stengsis tiek, kiek joms tai leidžia jų vidaus teisinės sistemos, kiek galima atsisakyti pretenzijų Turkijos Respublikai dėl personalo sužalojimo, mirties arba joms priklausančiam ir ES krizių valdymo operacijų metu naudojamam turtui padarytos žalos ar nuostolių, jeigu toks sužalojimas, mirtis, žala arba nuostoliai:

buvo sukelti Turkijos Respublikos personalo, jam vykdant su ES krizių valdymo operacija susijusias pareigas, išskyrus didelio aplaidumo ar tyčinio nusižengimo atvejus, arba

atsirado naudojant bet kurį Turkijos Respublikai priklausantį turtą, jeigu tas turtas buvo naudotas vykdant operaciją, išskyrus šį turtą naudojusio Turkijos Respublikos ES krizių valdymo operacijos personalo didelio aplaidumo ar tyčinio nusižengimo atvejus.“

Turkijos Respublikos deklaracija:

„Pritardama ES bendriesiems veiksmams dėl ES krizių valdymo operacijos, Turkijos Respublika, kiek jai tai leidžia jos vidaus teisinė sistema, stengsis kiek galima atsisakyti pretenzijų bet kuriai kitai ES krizių valdymo operacijoje dalyvaujančiai valstybei dėl savo personalo sužalojimo, mirties arba jai priklausančiam ir ES krizių valdymo operacijų metu naudojamam turtui padarytos žalos ar nuostolių, jeigu toks sužalojimas, mirtis, žala arba nuostoliai:

buvo sukelti personalo jam vykdant su ES krizių valdymo operacija susijusias savo pareigas, išskyrus didelio aplaidumo ar tyčinio nusižengimo atvejus, arba

atsirado naudojant bet kurį ES krizių valdymo operacijoje dalyvaujančioms valstybėms priklausantį turtą, jeigu tas turtas buvo naudotas vykdant operaciją, išskyrus šį turtą naudojusio ES krizių valdymo operacijos personalo didelio aplaidumo ar tyčinio nusižengimo atvejus.“


12.7.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 189/23


TARYBOS SPRENDIMAS 2006/483/BUSP

2006 m. liepos 11 d.

įgyvendinantis Bendrąją poziciją 2004/852/BUSP dėl ribojančių priemonių Dramblio Kaulo Krantui

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į 2004 m. gruodžio 13 d. Bendrąją poziciją 2004/852/BUSP dėl ribojančių priemonių Dramblio Kaulo Krantui (1), ypač į jos 6 straipsnį kartu su Europos Sąjungos sutarties 23 straipsnio 2 dalimi,

kadangi:

(1)

2004 m. gruodžio 13 d. Taryba priėmė Bendrąją poziciją 2004/852/BUSP dėl ribojančių priemonių Dramblio Kaulo Krantui, siekiant įgyvendinti Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos Rezoliucija (JTSTR) 1572 (2004) Dramblio Kaulo Krantui nustatytas priemones.

(2)

2006 m. vasario 27 d. Taryba priėmė Sprendimą 2006/172/BUSP, pateikiantį asmenų, kuriems taikomos JTSTR 1572 (2004) 9 ir 11 punktais nustatytos bei JTSTR 1643 (2005) 1 punktu atnaujintos priemonės, sąrašą.

(3)

2006 m. gegužės 1 d. ES perdavė Saugumo Tarybos komitetui, įsteigtam pagal JTSTR 1572 (2004), papildomą identifikuojančią informaciją.

(4)

2006 m. gegužės 30 d. Saugumo Tarybos komitetas patvirtino atnaujintą asmenų, kuriems taikomos JTSTR 1572 (2004) 9 ir 11 punktais nustatytos bei JTSTR 1643 (2005) 1 punktu atnaujintos priemonės, bendrą sąrašą.

(5)

Bendrosios pozicijos 2004/852/BUSP priede pateiktas sąrašas turėtų būti atitinkamai patikslintas,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Bendrosios pozicijos 2004/852/BUSP priede pateiktas asmenų sąrašas pakeičiamas šio sprendimo priede pateiktu sąrašu.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

3 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje, 2006 m. liepos 11 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

E. HEINÄLUOMA


(1)  OL L 368, 2004 12 15, p. 50. Bendroji pozicija su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 2006/172/BUSP (OL L 61, 2006 3 2, p. 21).


PRIEDAS

4 straipsnyje minimų asmenų sąrašas

„1.

Pavardė, vardai: BLÉ, Charles Goudé

Pravardė: Général; Génie de kpo; Gbapé Zadi

2001 m. žinomas adresas: Yopougon Selmer, Bloc P 170; taip pat Ivoire viešbutis

Gimimo data: 1972 1 1

Gimimo vieta: Guibéroua (Gagnoa)

Paso arba tapatybės dokumento numeris: PD. AE/088 DH 12

Pilietybė: Dramblio Kaulo Kranto

Kita informacija: COJEP („Jaunieji patriotai“) lyderis

2.

Pavardė, vardai: KOUADIO, Djué Ngoran Eugène

Gimimo data: 1969 12 20 arba 1966 1 1

Paso arba tapatybės dokumento numeris: 04 LE 017521, išduotas 2005 m. vasario 10 d. ir galioja iki 2008 m. vasario 10 d.

Pilietybė: Dramblio Kaulo Kranto

Kita informacija: UPLTCI (Dramblio Kaulo Kranto visiško išlaisvinimo patriotų sąjunga) lyderis

3.

Pavardė, vardas: FOFIE, Martin Kouakou

Gimimo data: 1968 1 1

Pilietybė: Dramblio Kaulo Kranto

Kita informacija: Vyriausiasis kapralas-naujųjų pajėgų vadas, Korhogo vietovė.“


12.7.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 189/25


TARYBOS SPRENDIMAS 2006/484/BUSP

2006 m. liepos 11 d.

įgyvendinantis Bendrąją poziciją 2004/694/BUSP dėl tolesnių priemonių, remiančių veiksmingą Tarptautinio baudžiamojo tribunolo buvusiai Jugoslavijai (TBTBJ) mandato vykdymą

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į 2004 m. spalio 11 d. Tarybos bendrąją poziciją 2004/694/BUSP dėl tolesnių priemonių, remiančių veiksmingą Tarptautinio baudžiamojo tribunolo buvusiai Jugoslavijai (TBTBJ) mandato vykdymą (1), ypač į jos 2 straipsnį kartu su Europos Sąjungos sutarties 23 straipsnio 2 dalies antra įtrauka,

kadangi:

(1)

Bendrąja pozicija 2004/694/BUSP Taryba patvirtino priemones, skirtas įšaldyti visas lėšas ir ekonominius išteklius, priklausančius fiziniams asmenims, kuriems pareikštas TBTBJ kaltinimas.

(2)

2006 m. kovo 10 d. Taryba priėmė Sprendimą 2006/205/BUSP, pakeičiantį Bendrosios pozicijos 2004/694/BUSP priede pateiktą asmenų sąrašą.

(3)

2006 m. birželio 10 d. Dragan ZELENOVIC perdavus TBTBJ, jo pavardė turėtų būti išbraukta iš sąrašo.

(4)

Būtina atitinkamai patikslinti Bendrosios pozicijos 2004/694/BUSP priede pateiktą sąrašą,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Bendrosios pozicijos 2004/694/BUSP priede pateiktas asmenų sąrašas pakeičiamas šio sprendimo priede pateiktu sąrašu.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

3 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje, 2006 m. liepos 11 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

E. HEINÄLUOMA


(1)  OL L 315, 2004 10 14, p. 52. Bendroji pozicija, kuri paskutinį kartą buvo pratęsta Bendrąja pozicija 2005/689/BUSP (OL L 261, 2005 10 7, p. 29) ir iš dalies pakeista Sprendimu 2006/205/BUSP (OL L 72, 2006 3 11, p. 16).


PRIEDAS

1 straipsnyje nurodytų asmenų sąrašas

„1.

Pavardė, vardas: DJORDJEVIC Vlastimir

Gimimo data: 1948 m.

Gimimo vieta: Vladicin Han, Serbija

Pilietybė: Serbija

2.

Pavardė, vardas: HADZIC Goran

Gimimo data: 1958 m. rugsėjo 7 d.

Gimimo vieta: Vinkovci, Kroatijos Respublika

Pilietybė: Serbija

3.

Pavardė, vardas: KARADZIC Radovan

Gimimo data: 1945 m. birželio 19 d.

Gimimo vieta: Petnjica, Savnik, Juodkalnija

Pilietybė: Bosnija ir Hercegovina

4.

Pavardė, vardas: MLADIC Ratko

Gimimo data: 1942 m. kovo 12 d.

Gimimo vieta: Bozanovici, Kalinovik savivaldybė, Bosnija ir Hercegovina

Pilietybė: Bosnija ir Hercegovina

5.

Pavardė, vardas: TOLIMIR Zdravko

Gimimo data: 1948 m. lapkričio 27 d.

Gimimo vieta:

Pilietybė: Bosnija ir Hercegovina

6.

Pavardė, vardas: ZUPLJANIN Stojan

Gimimo data: 1951 m. rugsėjo 22 d.

Gimimo vieta: Kotor Varos, Bosnija ir Hercegovina

Pilietybė: Bosnija ir Hercegovina“.