ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 186

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

49 tomas
2006m. liepos 7d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

*

2006 m. birželio 19 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1028/2006, dėl prekybos kiaušiniais standartų

1

 

*

2006 m. birželio 19 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1029/2006, iš dalies keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 1906/90 dėl tam tikrų prekybos paukštiena standartų

6

 

 

2006 m. liepos 6 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1030/2006, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

9

 

*

2006 m. liepos 4 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1031/2006, įgyvendinantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 808/2004 dėl informacinės visuomenės Bendrijos statistikos ( 1 )

11

 

*

2006 m. liepos 6 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1032/2006, nustatantis automatinių sistemų, kurias skrydžių valdymo tarnybos naudoja keisdamosi skrydžio duomenimis, perduodamos pranešimus, derindamos ir vienos kitai perduodamos skrydžių valdymą, reikalavimus ( 1 )

27

 

*

2006 m. liepos 4 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1033/2006, nustatantis bendro Europos dangaus priešskrydinio etapo skrydžių planų procedūrų reikalavimus ( 1 )

46

 

 

2006 m. liepos 6 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1034/2006, nustatantis grąžinamąsias išmokas, taikomas eksportuojant grūdus, kviečių arba rugių miltus, rupinius ir kruopas

51

 

 

2006 m. liepos 6 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1035/2006, dėl pasiūlymų, perduotų remiantis Reglamente (EB) Nr. 935/2006 numatytu konkursu dėl miežių eksporto

53

 

 

2006 m. liepos 6 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1036/2006, nustatantis maksimalią paprastųjų kviečių eksporto grąžinamąją išmoką Reglamente (EB) Nr. 936/2006 numatyto konkurso tvarka

54

 

 

2006 m. liepos 6 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1037/2006, iš dalies keičiantis importo muitus grūdų sektoriuje taikomus nuo 2006 m. liepos 7 d.

55

 

 

II   Aktai, kurių skelbti neprivaloma

 

 

Europos Parlamentas

 

*

2006 m. sausio 18 d. Europos Parlamento sprendimas, dėl bendrovės Equitable Life Assurance Society krizės tyrimo komiteto sudarymo

58

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, kuriuos skelbti privaloma

7.7.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 186/1


TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1028/2006

2006 m. birželio 19 d.

dėl prekybos kiaušiniais standartų

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1975 m. spalio 29 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2771/75 dėl bendro kiaušinių rinkos organizavimo (1), ypač į jo 2 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Prekybos kiaušiniais standartai gali padėti pagerinti kiaušinių kokybę ir taip palengvinti jų pardavimą. Todėl kiaušiniams skirtų prekybos standartų taikymas atitinka gamintojų, prekybininkų ir vartotojų interesus.

(2)

Taikant 1990 m. birželio 26 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1907/90 dėl tam tikrų prekybos kiaušiniais standartų (2) įgyta patirtis rodo, kad būtini tolesni pakeitimai ir supaprastinimas. Todėl Reglamentas (EB) Nr. 1907/90 turėtų būti panaikintas ir pakeistas nauju reglamentu.

(3)

Standartai iš esmės turėtų būti taikomi visiems Gallus gallus rūšies vištų kiaušiniams, kuriais prekiaujama Bendrijoje. Vis dėlto patartina suteikti valstybėms narėms galimybę šių standartų netaikyti kiaušiniams, gamintojo parduodamiems galutiniam vartotojui tam tikrais tiesioginio pardavimo būdais, kai realizuojami nedideli kiaušinių kiekiai.

(4)

Reikėtų aiškiai atskirti tinkamus tiesiogiai vartoti žmonių maistui kiaušinius nuo tų, kurie nėra tinkami tiesiogiai vartoti žmonių maistui ir kurie yra skirti naudoti maisto bei ne maisto pramonėje. Reikėtų atskirti dvi kiaušinių kokybės klases – A klasę ir B klasę.

(5)

Vartotojui turėtų būti įmanoma atskirti skirtingos kokybės ir svorio kategorijų kiaušinius bei atpažinti naudotą ūkininkavimo būdą pagal 2002 m. sausio 30 d. Komisijos direktyvą 2002/4/EB dėl vištas dedekles laikančių įmonių, kurioms taikoma Tarybos direktyva 1999/74/EB, registravimo (3). Šio reikalavimo turėtų būti laikomasi ženklinant kiaušinius ir pakuotes.

(6)

A klasės kiaušiniai turėtų būti paženklinti skiriamuoju gamintojo numeriu, kaip nurodyta Direktyvoje 2002/4/EB, kad būtų galima atsekti pateiktus į rinką žmonių maistui skirtus kiaušinius. B klasės kiaušiniai taip pat turėtų būti paženklinti siekiant užkirsti kelią nesąžiningai praktikai. Tačiau taip pat turėtų būti galima B klasės kiaušinius paženklinti kitokia nei gamintojo kodas nuoroda, jeigu tai leidžia atskirti įvairias kokybės klases. Pagal proporcingumo principą valstybėms narėms turėtų būti leista numatyti leidžiančias nukrypti nuostatas tais atvejais, kai B klasės kiaušiniais prekiaujama tik jų teritorijoje.

(7)

Siekiant užkirsti kelią nesąžiningai praktikai, kiaušiniai, kai tik padėti, turėtų būti ženklinami kiek galima anksčiau.

(8)

Pakavimo centruose, patvirtintuose pagal 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 853/2004, nustatantį konkrečius gyvūninės kilmės maisto produktų higienos reikalavimus (4), kiaušiniai turėtų būti surūšiuoti pagal kokybę ir svorį. Neturėtų būti reikalaujama, kad pakavimo centrai, dirbantys išimtinai maisto ir ne maisto pramonės įmonėms, rūšiuotų kiaušinius pagal svorį.

(9)

Siekiant užtikrinti, kad pakavimo centrai turėtų reikiamą įrangą kiaušiniams rūšiuoti ir A klasės kiaušiniams pakuoti, kompetentingos institucijos jiems turėtų suteikti leidimą, ir jie turėtų gauti pakavimo centro kodą, palengvinantį į rinką pateiktų kiaušinių atsekamumą.

(10)

Tiek gamintojui, tiek vartotojui yra labai svarbu, kad iš trečiųjų šalių įvežti kiaušiniai atitiktų Bendrijos standartus. Tačiau tam tikrose trečiosiose šalyse galiojančiomis specialiosiomis nuostatomis gali būti pateisintos nuo tų standartų leidžiančios nukrypti nuostatos, jei užtikrinamas teisės aktų lygiavertiškumas.

(11)

Valstybės narės turėtų paskirti kontrolės tarnybas, atsakingas už šio reglamento taikymo priežiūrą. Tokios priežiūros tvarka turi būti vienoda.

(12)

Valstybės narės turėtų nustatyti taisykles dėl sankcijų, taikytinų pažeidus šio reglamento nuostatas.

(13)

Šiam reglamentui įgyvendinti būtinas priemones reikėtų patvirtinti pagal 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimą 1999/468/EB, nustatantį Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (5),

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

1.   Šiame reglamente nustatomos Bendrijoje vykdomos prekybos Bendrijoje pagamintais arba iš trečiųjų šalių importuojamais kiaušiniais sąlygos.

Šios prekybos sąlygos taip pat taikomos ir kiaušiniams, kurie skirti eksportuoti iš Bendrijos.

2.   Valstybės narės gali netaikyti šio reglamento reikalavimų, išskyrus 4 straipsnio 3 dalį, kiaušiniams, tiesiogiai gamintojo parduodamiems galutiniam vartotojui:

a)

gamybos vietoje; arba

b)

atitinkamos valstybės narės gamybos regiono vietiniame viešame turguje arba pristatant į namus.

Kai tokia išimtis suteikiama, kiekvienas gamintojas gali nuspręsti taikyti ją ar ne. Taikant šią išimtį, negalima naudoti kokybės klasių ir svorio kategorijų.

Pagal savo nacionalinės teisės aktus valstybės narės gali nustatyti „vietinio viešojo turgaus“, „pristatymo į namus“ ir „gamybos regiono“ sąvokų apibrėžimus.

2 straipsnis

Sąvokų apibrėžimai

Šiame reglamente taikomi tokie sąvokų apibrėžimai:

1)

„kiaušiniai“ – Gallus gallus rūšies vištų kiaušiniai su lukštu, kurie yra tinkami tiesiogiai vartoti žmonių maistui arba kiaušinių gaminiams ruošti, išskyrus sudužusius, perintus arba virtus kiaušinius.

2)

„sudužę kiaušiniai“ – kiaušiniai, kurių lukštas įskilęs, o polukštinė plėvelė įtrūkusi ir matomas kiaušinio turinys;

3)

„perinti kiaušiniai“ – kiaušiniai nuo jų padėjimo į inkubatorių;

4)

„prekyba“ – kiaušinių laikymas pardavimui, įskaitant siūlymą parduoti, sandėliavimą, pakavimą, ženklinimą, pristatymą ar bet kokią kitą mokamą ar nemokamą perdavimo formą;

5)

„ūkio subjektas“ – gamintojas ir bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, užsiimantis prekyba kiaušiniais;

6)

„gamybos vieta“ – įmonė, kurioje laikomos vištos dedeklės ir kuri įregistruota pagal Direktyvos 2002/4/EB reikalavimus;

7)

„pakavimo centras“ – pakavimo centras, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 853/2004, kuriam pagal šio reglamento 5 straipsnio 2 dalį suteiktas leidimas ir kuriame pagal kokybę ir svorį rūšiuojami kiaušiniai;

8)

„galutinis vartotojas“ – galutinis maisto produkto vartotojas, kuris jo nevartos kokiai nors su maisto verslu susijusiai operacijai atlikti ar veiklai vykdyti;

9)

„gamintojo kodas“ – skiriamasis gamybos vietos numeris pagal Direktyvos 2002/4/EB priedo 2 punktą.

3 straipsnis

Kokybės klasės ir svorio kategorijos

1.   Pagal kokybę kiaušiniai rūšiuojami į:

A klasės arba „šviežius“,

B klasės.

2.   A klasės kiaušiniai taip pat rūšiuojami pagal svorį. Tačiau nereikalaujama pagal svorį rūšiuoti kiaušinių, pristatomų maisto ir ne maisto pramonės įmonėms.

3.   B klasės kiaušiniai tiekiami tik maisto ir ne maisto pramonės įmonėms.

4 straipsnis

Kiaušinių ženklinimas

1.   A klasės kiaušiniai ženklinami gamintojo kodu.

B klasės kiaušiniai ženklinami gamintojo kodu ir (arba) kitokia nuoroda.

Valstybės narės gali netaikyti šio reikalavimo B klasės kiaušiniams, jei tokie kiaušiniai parduodami tik jų teritorijoje.

2.   Kiaušinių ženklinimas pagal 1 dalį atliekamas gamybos vietoje arba pirmajame pakavimo centre, į kurį pristatomi kiaušiniai.

3.   Kiaušiniai, kuriuos gamintojas parduoda galutiniam vartotojui atitinkamos valstybės narės gamybos regiono vietiniame viešame turguje, ženklinami pagal šio straipsnio 1 dalį.

Tačiau valstybės narės gali netaikyti šio reikalavimo gamintojams, laikantiems ne daugiau kaip 50 vištų dedeklių, jei prekybos vietoje yra nurodoma gamintojo vardas, pavardė (pavadinimas) ir adresas.

5 straipsnis

Pakavimo centrai

1.   Pakavimo centruose kiaušiniai rūšiuojami ir pakuojami bei ženklinamos jų pakuotės.

2.   Kompetentinga institucija pakavimo centrams suteikia leidimą rūšiuoti kiaušinius ir bet kuriam ūkio subjektui, kurio patalpos ir techninė įranga yra tinkama kiaušiniams rūšiuoti pagal kokybę ir svorį, skiria pakavimo centro kodą. Nereikalaujama, kad pakavimo centrai, dirbantys išimtinai maisto ir ne maisto pramonės įmonėms, turėtų tinkamą įrangą kiaušiniams rūšiuoti pagal svorį.

3.   Toks leidimas gali būti panaikintas, jei nebesilaikoma pagal 11 straipsnį priimtose įgyvendinimo taisyklėse nustatytų sąlygų.

6 straipsnis

Kiaušinių importas

1.   Atitinkamai šaliai paprašius, Komisija įvertina prekybos kiaušiniais standartus, taikomus kiaušinius eksportuojančiose trečiosiose šalyse. Šis įvertinimas taip pat taikomas ženklinimo, ūkininkavimo būdų, kontrolės bei įgyvendinimo taisyklėms. Jei Komisija nustato, kad taikomos taisyklės suteikia pakankamai garantijų, lygiaverčių toms, kurias suteikia Bendrijos teisės aktai, iš atitinkamų šalių importuojami kiaušiniai ženklinami skiriamuoju numeriu, lygiaverčiu gamintojo kodui.

2.   Jei būtina, Komisija veda derybas su trečiosiomis šalimis, siekdama surasti tinkamus būdus garantijoms, numatytoms 1 dalyje, suteikti ir sudaryti susitarimus dėl tokių garantijų.

3.   Jei nesuteikiama pakankamų garantijų dėl taisyklių lygiavertiškumo, iš atitinkamos trečiosios šalies importuojami kiaušiniai ženklinami kodu, pagal kurį galima nustatyti kilmės šalį, ir nuoroda, kad ūkininkavimo būdas yra „nenurodytas“.

7 straipsnis

Patikrinimai

1.   Valstybės narės skiria kontrolės tarnybas tikrinti, ar laikomasi šio reglamento reikalavimų.

2.   1 dalyje nurodytos kontrolės tarnybos tikrina produktus, kuriems taikomas šis reglamentas, visuose prekybos etapuose. Be atsitiktinės mėginių atrankos, patikrinimai vykdomi remiantis rizikos analize, atsižvelgiant į atitinkamos įmonės tipą ir apyvartą, bei į tai, kaip ūkio subjektas anksčiau laikėsi prekybos kiaušiniais standartų.

3.   Iš trečiųjų šalių importuojami A klasės kiaušiniai tikrinami, kaip nurodyta 2 dalyje, atliekant muitinės formalumus ir prieš išleidžiant į laisvą apyvartą.

Iš trečiųjų šalių importuojami B klasės kiaušiniai išleidžiami į laisvą apyvartą tik tuo atveju, kai atlikus muitinės formalumus nustatoma, kad jų galutinė paskirtis yra perdirbimo įmonė.

8 straipsnis

Sankcijos

Valstybės narės nustato taisykles dėl sankcijų, taikytinų pažeidus šio reglamento nuostatas, ir imasi visų būtinų priemonių, užtikrinančių jų įgyvendinimą. Numatytos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios.

9 straipsnis

Keitimasis informacija

Valstybės narės ir Komisija perduoda viena kitai informaciją, būtiną šio reglamento taikymui.

10 straipsnis

Komitetas

1.   Komisijai padeda Paukštienos ir kiaušinių vadybos komitetas.

2.   Darant nuorodą į šį straipsnį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 4 ir 7 straipsniai.

Sprendimo 1999/468/EB 4 straipsnio 3 dalyje nustatytas laikotarpis – vienas mėnuo.

3.   Komitetas patvirtina savo darbo tvarkos taisykles.

11 straipsnis

Įgyvendinimo taisyklės

10 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka priimamos išsamios šio reglamento įgyvendinimo taisyklės, visų pirma taisyklės dėl:

1)

kiaušinių surinkimo, pristatymo, konservavimo ir tvarkymo dažnumo;

2)

kokybės kriterijų, visų pirma lukšto vaizdo, baltymo ir trynio konsistencijos bei oro tarpo dydžio;

3)

svorio kategorijų, įskaitant išimtis;

4)

zenklinimo ant kiaušinių ir nuorodų ant pakuočių, įskaitant kitas išimtis;

5)

patikrinimų;

6)

prekybos su trečiosiomis šalimis;

7)

9 straipsnyje nurodyto keitimosi informacija;

8)

ūkininkavimo būdų;

9)

įrašų ir registrų tvarkymo.

12 straipsnis

Panaikinimas

1.   Nuo 2007 m. liepos 1 d. Reglamentas (EEB) Nr. 1907/90 panaikinamas.

2.   Nuorodos į panaikintą reglamentą aiškinamos kaip nuorodos į šį reglamentą ir suprantamos pagal priede pateiktą atitikties lentelę.

13 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2007 m. liepos 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Liuksemburge, 2006 m. birželio 19 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. PRÖLL


(1)  OL L 282, 1975 11 1, p. 49. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 679/2006 (OL L 119, 2006 5 4, p. 1).

(2)  OL L 173, 1990 7 6, p. 5. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1039/2005 (OL L 172, 2005 7 5, p. 1).

(3)  OL L 30, 2002 1 31, p. 44. Direktyva su pakeitimais, padarytais 2003 m. stojimo aktu.

(4)  OL L 139, 2004 4 30, p. 55. Ištaisyta redakcija OL L 226, 2004 6 25, p. 22. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2076/2005 (OL L 338, 2005 12 22, p. 83).

(5)  OL L 184, 1999 7 17, p. 23.


PRIEDAS

Atitikties lentelė

Reglamentas (EEB) Nr. 1907/90

Šis reglamentas

1 straipsnis

2 straipsnis

2 straipsnio 1 dalis

1 straipsnio 1 dalis

2 straipsnio 2 dalis

2 straipsnio 3 dalis

1 straipsnio 2 dalis

2 straipsnio 4 dalis

3 straipsnis

4 straipsnis

5 straipsnio 1 ir 3 dalys

5 straipsnis

5 straipsnio 2 dalis

6 straipsnio 1 ir 2 dalys

3 straipsnis

6 straipsnio 3 dalis

11 straipsnis

6 straipsnio 4 ir 5 dalys

7 straipsnio 1 dalies a punktas

4 straipsnio 1 dalis

7 straipsnio 1 dalies b ir c punktai

6 straipsnis

7 straipsnio 1 dalies d punktas

11 straipsnis

7 straipsnio 2 dalis

8 straipsnio 1 dalis

4 straipsnio 1 dalis

8 straipsnio 2 dalis

9 straipsnis

10 straipsnis

11 straipsnis

12 straipsnis

13 straipsnis

14 straipsnis

15 straipsnis

16 straipsnio 1 dalies pirmas sakinys

1 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

16 straipsnio 2 ir 3 dalys

17 straipsnis

18 straipsnis

7 straipsnio 1 ir 2 dalys

19 straipsnis

20 straipsnis

11 straipsnis

21 straipsnis

8 straipsnis

22 straipsnio 1 dalis

9 straipsnis

22 straipsnio 2 dalis

11 straipsnis

22a straipsnis

23 straipsnis

12 straipsnis

24 straipsnis

13 straipsnis

Priedas

Priedas

II priedas


7.7.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 186/6


TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1029/2006

2006 m. birželio 19 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 1906/90 dėl tam tikrų prekybos paukštiena standartų

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1975 m. spalio 29 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2777/75 dėl bendro paukštienos rinkos organizavimo (1), ypač į jo 2 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Nuo 2006 m. sausio 1 d.1971 m. vasario 15 d. Tarybos direktyva 71/118/EEB dėl sveikatos problemų, turinčių įtakos prekybai šviežia paukštiena ir pateikimui į rinką (2) yra panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/41/EB (3) ir pakeičiama 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 852/2004 dėl maisto produktų higienos (4) ir 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 853/2004, nustatančiu konkrečius gyvūninės kilmės maisto produktų higienos reikalavimus (5).

(2)

1978 m. gruodžio 18 d. Tarybos direktyva 79/112/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su galutiniam vartotojui skirtų maisto produktų ženklinimu etiketėmis, pateikimu ir reklama, suderinimo (6) buvo panaikinta ir pakeista 2000 m. kovo 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva Nr. 2000/13/EB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių maisto produktų ženklinimą, pateikimą ir reklamavimą, derinimo (7).

(3)

Tarybos reglamente (EEB) Nr. 1906/90 (8) yra kelios nuorodos į Direktyvą 71/118/EEB ir Direktyvą 79/112/EEB. Siekiant aiškumo, šias nuorodas reikėtų pritaikyti. Taip pat „skerdenos“ apibrėžimą reikėtų suderinti su Reglamento (EB) Nr. 853/2004 III priedo, II skirsnio, IV skyriaus 7 punkto c papunkčiu.

(4)

Reglamento (EEB) Nr. 1906/90 1 straipsnio 3 dalies antroji įtrauka to reglamento taikymo srityje neapima Direktyvos 71/118/EEB II skyriaus 3 straipsnio II dalyje nurodyto prekybos tipo. Ši nuostata susijusi su neprivaloma valstybėms narėms leidžiančia nukrypti nuostata dėl nedidelės apimties gamybos – mažiau nei 10 000 paukščių. Nors Reglamentuose (EB) Nr. 852/2004 ir (EB) Nr. 853/2004 numatyta nukrypti leidžianti nuostata, ji nėra neprivaloma ir neapsiriboja konkrečiu paukščių kiekiu; tokia kaip Direktyvos 71/118/EEB 3 straipsnio II dalyje nustatyta neprivaloma leidžianti nukrypti nuostata taikoma tik konkretaus paukščių kiekio atveju, turėtų būti palikta Reglamente (EEB) Nr. 1906/90.

(5)

Reglamento (EEB) Nr. 1906/90 6 straipsnyje yra nuoroda į 1980 m. rugsėjo 3 d. Komisijos direktyvą 80/879/EEB dėl didelių paukštienos pakuočių sveikumo žymėjimo (9). Ta direktyva buvo panaikinta 1992 m. gruodžio 17 d. Tarybos direktyva 92/116/EEB, iš dalies keičiančia ir papildančia Direktyvą 71/118/EEB dėl sveikatos problemų, turinčių įtakos prekybai šviežia paukštiena (10). Ta nuoroda yra nereikalinga ir turėtų būti išbraukta.

(6)

Reglamentas (EEB) Nr. 1906/90 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EEB) Nr. 1906/90 iš dalies keičiamas taip:

1)

1 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Šis reglamentas netaikomas:

a)

paukštienai, skirtai eksportui iš Bendrijos;

b)

naminiams paukščiams, kurių išdarinėjimas buvo atidėtas, kaip nurodyta 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 853/2004, nustatančiame konkrečius gyvūninės kilmės maisto produktų higienos reikalavimus (11).

b)

Įterpiama tokia dalis:

„3a   Valstybės narės gali nukrypti nuo šio reglamento reikalavimų tiesioginio mažų paukštienos kiekių tiekimo atvejais, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 853/2004 1 straipsnio 3 dalies d punkte, kai ją tiekiantis gamintojas per metus išaugina mažiau nei 10 000 paukščių.“;

2)

2 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

2 punktas pakeičiamas taip:

„2.

„skerdena“ – tai 1 straipsnyje 1 dalyje minimų rūšių paukščio visas kūnas, nuleidus kraują, nupešus ir išdarinėjus; tačiau inkstų pašalinimas yra nebūtinas; išdarinėta skerdena gali būti pateikta parduoti su pilvo ertmėje sudėtais subproduktais, t. y. širdimi, kepenimis, skilviu ir kaklu, arba be jų;“;

b)

4 punktas pakeičiamas taip:

„4.

„fasuota paukštiena“ – pagal 2000 m. kovo 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/13/EB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių maisto produktų ženklinimą, pateikimą ir reklamavimą, derinimo 1 straipsnio 3 dalies b punkte nustatytas sąlygas pateikiama paukštiena (12).

3)

4 straipsnyje įvadiniai žodžiai pakeičiami taip:

„Be to, kad turi būti laikomasi nacionalinių teisės aktų, priimtų pagal Direktyvą 2000/13/EB, pridedamuose komerciniuose dokumentuose, kaip apibrėžta tos direktyvos 13 straipsnio 1 dalies b punkte, dar pateikiamos tokios nuorodos:“;

4)

5 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalyje „Direktyvą 79/112/EEB“ pakeičiama „Direktyvą 2000/13/EB“;

b)

2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Pagal Direktyvos 2000/13/EB 10 straipsnį šviežiai paukštienai minimali tinkamumo vartoti trukmė pakeičiama įrašu „Tinka vartoti iki [data].“;“

c)

3 dalies d punktas pakeičiamas taip:

„d)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 853/2004 4 straipsnį suteikto skerdyklos ar išpjaustymo įmonės patvirtinimo numerį, išskyrus atvejus, kai išpjaustoma ir kaulai atskiriami pardavimo vietoje, kaip nustatyta to reglamento 4 straipsnio 2 dalies d punkte;“;

d)

4 ir 5 dalys pakeičiamos taip:

„4.   Kai paukštiena yra pateikiama parduoti nefasuota, išskyrus tuos atvejus, kai išpjaustoma ir kaulai atskiriami pardavimo vietoje, kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 853/2004 4 straipsnio 2 dalies d punkte, su sąlyga, kad išpjaustoma ir kaulai atskiriami vartotojui prašant ir jam matant, 3 dalyje pateikiamoms nuorodoms taikomas Direktyvos 2000/13/EB 14 straipsnis.

5.   Išsamios nuorodos apie pavadinimą, kuriuo produktas praduodamas, kaip apibrėžta Direktyvos 2000/13/EB 3 straipsnio 1 dalies 1 punkte, pateikimo taisyklės gali būti nurodytos Reglamento (EEB) Nr. 2777/75 17 straipsnyje nurodyta tvarka.“;

5)

6 straipsnis pakeičiamas taip:

„6 straipsnis

Nukrypstant nuo 3, 4 ir 5 straipsnių paukštienos nebūtina klasifikuoti ar pateikti šiuose straipsniuose nurodytą papildomą informaciją, ją tiekiant pjaustymo ar perdirbimo įmonėms.“.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Liuksemburge, 2006 m. birželio 19 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. PRÖLL


(1)  OL L 282, 1975 11 1, p. 77. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 679/2006 (OL L 119, 2006 5 4, p. 1).

(2)  OL L 55, 1971 3 8, p. 23.

(3)  OL L 157, 2004 4 30, p. 33. Ištaisyta redakcija OL L 195, 2004 6 2, p. 12.

(4)  OL L 139, 2004 4 30, p. 1. Ištaisyta redakcija OL L 226, 2004 6 25, p. 3.

(5)  OL L 139, 2004 4 30, p. 55. Ištaisyta redakcija OL L 226, 2004 6 25, p. 22. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2076/2005 (OL L 338, 2005 12 22, p. 83).

(6)  OL L 33, 1979 2 8, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 97/4/EB (OL L 43, 1997 2 14, p. 21).

(7)  OL L 109, 2000 5 6, p. 29. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2003/89/EB (OL L 308, 2003 11 25, p. 15).

(8)  OL L 173, 1990 7 6, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1101/98 (OL L 157, 1998 5 30, p. 12).

(9)  OL L 251, 1980 9 24, p. 10.

(10)  OL L 62, 1993 3 15, p. 1. Direktyva su pakeitimais, padarytais 1994 stojimo aktu.

(11)  OL L 139, 2004 4 30, p. 55. Ištaisyta redakcija OL L 226, 2004 6 25, p. 22. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2076/2005 (OL L 338, 2005 12 22, p. 83).“;

(12)  OL L 109, 2000 5 6, p. 29. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2003/89/EB (OL L 308, 2003 11 25, p. 15).“.


7.7.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 186/9


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1030/2006

2006 m. liepos 6 d.

nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1994 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 3223/94 dėl vaisių ir daržovių importo taisyklių (1), ypač į jo 4 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Vadovaujantis Urugvajaus raundo daugiašalių prekybos derybų rezultatais Reglamentas (EB) Nr. 3223/94 numato kriterijus, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo vertes iš trečiųjų šalių importuojamiems jo priede išvardintiems produktams ir laikotarpiams.

(2)

Laikantis aukščiau nurodytų kriterijų, standartinės importo vertės turi būti nustatytos tokios, kaip nurodyta šio reglamento priede,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 3223/94 4 straipsnyje nurodytos standartinės importo vertės nustatomos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. liepos 7 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. liepos 6 d.

Komisijos vardu

J. L. DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 337, 1994 12 24, p. 66. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 386/2005 (OL L 62, 2005 3 9, p. 3).


PRIEDAS

prie 2006 m. liepos 6 d. Komisijos reglamento, nustatančio kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

052

67,5

204

28,7

999

48,1

0707 00 05

052

93,2

999

93,2

0709 90 70

052

83,8

999

83,8

0805 50 10

388

58,2

528

55,3

999

56,8

0808 10 80

388

87,3

400

114,5

404

94,7

508

87,3

512

81,2

524

54,1

528

87,1

720

114,4

800

145,8

804

99,7

999

96,6

0808 20 50

388

103,9

512

94,6

528

90,7

720

35,0

999

81,1

0809 10 00

052

192,0

999

192,0

0809 20 95

052

313,5

068

95,0

608

218,2

999

208,9

0809 40 05

624

146,4

999

146,4


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 750/2005 (OL L 126, 2005 5 19, p. 12). Kodas „999“ žymi „kitą kilmę“.


7.7.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 186/11


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1031/2006

2006 m. liepos 4 d.

įgyvendinantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 808/2004 dėl informacinės visuomenės Bendrijos statistikos

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 808/2004 dėl informacinės visuomenės Bendrijos statistikos (1), ypač į jo 8 straipsnį,

kadangi:

(1)

Reglamentu (EB) Nr. 808/2004 nustatyta bendra informacinės visuomenės Bendrijos statistikos sistemiško rengimo sistema.

(2)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 808/2004 8 straipsnio 1 dalį įgyvendinimo priemonės reikalingos siekiant nustatyti statistikai rengti teiktinus duomenis, apibrėžtus to reglamento 3 ir 4 straipsniuose, ir jų perdavimo terminus.

(3)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Statistikos programų komiteto, įkurto Tarybos sprendimu 89/382/EEB, Euratomas (2), nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Duomenys, perduodami Bendrijos informacinės visuomenės statistikai rengti, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 808/2004 3 straipsnio 2 dalyje ir 4 straipsnyje, yra nurodomi šio reglamento I ir II prieduose.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. liepos 4 d.

Komisijos vardu

Joaquín ALMUNIA

Komisijos narys


(1)  OL L 143, 2004 4 30, p. 49.

(2)  OL L 181, 1989 6 28, p. 47.


I PRIEDAS

1 modulis.   Įmonės ir informacinė visuomenė

1.   TEMOS IR JŲ RODIKLIAI

a)   Temos, pagal kurias bus teikiami 2007 ataskaitinių metų duomenys, atrinktos iš Reglamento (EB) Nr. 808/2004 I priedo sąrašo:

IRT (angl. ICT) sistemos ir jų naudojimas įmonėse,

interneto ir kitų elektroninių tinklų naudojimas įmonėse,

elektroninės prekybos ir elektroninio verslo procesai,

IRT kompetencija įmonės vienete ir IRT įgūdžių poreikis.

b)   Renkami šie įmonių rodikliai:

IRT sistemos ir jų naudojimas įmonėse

Visų įmonių rinktini rodikliai:

kompiuterių naudojimas.

Naudojančių kompiuterius įmonių rinktini rodikliai:

(neprivaloma) dirbančiųjų asmenų, kurie naudojasi kompiuteriais bent kartą per savaitę, procentas,

bevielio vietinio tinklo (angl. LAN) turėjimas,

vielinio vietinio tinklo (angl. LAN) turėjimas,

intraneto turėjimas,

ekstraneto turėjimas,

IT sistemos užsakymams pateikti ir (arba) priimti turėjimas.

Įmonių, kurios turi IT sistemą užsakymams pateikti ir (arba) priimti, rinktini rodikliai:

užsakymų tvarkymo IT sistema, prijungta prie vidaus sistemos, kuria galima iš naujo užsakyti pakeitimo reikmenų,

užsakymų tvarkymo IT sistema, prijungta prie sąskaitų pateikimo ir mokėjimo sistemų,

užsakymų tvarkymo IT sistema, prijungta prie gamybos, logistikos arba paslaugų operacijų administravimo sistemos,

užsakymų tvarkymo IT sistema, prijungta prie tiekėjų verslo sistemų,

užsakymų tvarkymo IT sistema, prijungta prie klientų verslo sistemų.

Interneto ir kitų elektroninių tinklų naudojimas įmonėse

Naudojančių kompiuterius įmonių renkami rodikliai:

prieiga prie interneto.

Turinčių prieigą prie interneto įmonių renkami rodikliai:

dirbančiųjų asmenų, kurie bent kartą per savaitę naudojasi kompiuteriais, prijungtais prie visuotinio žiniatinklio (angl. World Wide Web), procentas,

interneto ryšys: paprastasis modemas,

interneto ryšys: ISDN,

interneto ryšys: DSL,

interneto ryšys: kitas fiksuotas interneto ryšys,

interneto ryšys: mobilusis ryšys,

interneto naudojimas banko ir finansinėms paslaugoms,

interneto naudojimas mokymui ir švietimui,

interneto naudojimas rinkos stebėsenai,

interneto naudojimas bendravimui su viešosiomis institucijomis praėjusiais kalendoriniais metais,

savo tinklalapio turėjimas.

Įmonių, internetu bendravusių su valdžios institucijomis praėjusiais kalendoriniais metais, rinktini rodikliai:

interneto naudojimas informacijai iš valdžios institucijų tinklaviečių gauti praėjusiais kalendoriniais metais,

interneto naudojimas formoms iš valdžios institucijų tinklaviečių gauti praėjusiais kalendoriniais metais,

interneto naudojimas persiųsti užpildytas formas viešosioms institucijoms praėjusiais kalendoriniais metais,

interneto naudojimas pasiūlymui elektronine paraiškų teikimo sistema pateikti (viešieji elektroniniai pirkimai) praėjusiais kalendoriniais metais.

Turinčių tinklalapius įmonių rinktini rodikliai:

tinklalapis savo prekėms parduoti,

tinklalapis prieigai prie katalogų ir kainoraščių palengvinti,

tinklalapis garantinio aptarnavimo paslaugoms teikti.

Elektroninės prekybos ir elektroninio verslo procesai

Naudojančių kompiuterius įmonių rinktini rodikliai:

ĮIP (Įmonių išteklių planavimo (angl. ERP)) programinės įrangos naudojimas,

RKV (Ryšių su klientais valdymo (angl. CRM)) programinės įrangos naudojimas informacijai apie klientus saugoti, tvarkyti ir analizuoti,

RKV programinės įrangos naudojimas duomenims rinkti,

Free/Open Source programinės įrangos naudojimas operacinių sistemų lygiu,

elektroninių sąskaitų išsiuntimas,

elektroninių sąskaitų gavimas,

saugių elektroninių parašų (skaitmeninių parašų) naudojimas,

Turinčių prieigą prie interneto įmonių, kurios nėra klasifikuojamos NACE 1.1 red. J sekcijoje, rinktini rodikliai:

atliko užsakymus internetu praėjusiais kalendoriniais metais,

gavo užsakymus internetu praėjusiais kalendoriniais metais.

Turinčių prieigą prie interneto įmonių, kurios atliko užsakymus internetu ir kurios nėra klasifikuojamos NACE 1.1 red. J sekcijoje, rinktini rodikliai:

visi užsakant internetu atlikti pirkimai (%), pagal procentinės dalies klasę, praėjusiais kalendoriniais metais ([0;1[, [1;5[, [5;10[, [10;25[, [25;100]).

Turinčių prieigą prie interneto įmonių, kurios gavo užsakymus internetu ir kurios nėra klasifikuojamos NACE 1.1 red. J sekcijoje, rinktini rodikliai:

visa iš internetu gautų užsakymų gauta apyvarta (%) praėjusiais kalendoriniais metais,

saugių protokolų (SSL/TLS) priimant užsakymus internetu naudojimas.

Naudojančių kompiuterius įmonių, kurios nėra klasifikuojamos NACE 1.1 red. J sekcijoje, rinktini rodikliai:

pateikė užsakymus kompiuteriniais tinklais, išskyrus internetą, praėjusiais kalendoriniais metais,

gavo užsakymus kompiuteriniais tinklais, išskyrus internetą, praėjusiais kalendoriniais metais.

Pateikusių užsakymus kompiuteriniais tinklais, išskyrus internetą, įmonių, kurios nėra klasifikuojamos NACE 1.1 red. J sekcijoje, rinktini rodikliai:

visi pirkimai, atlikti užsakant kompiuteriniais tinklais, išskyrus internetą, (%), pagal procentinės dalies klasę, praėjusiais kalendoriniais metais ([0;1[, [1;25[, [25;50[, [50;75[, [75;100]).

Gavusių užsakymus kompiuteriniais tinklais, išskyrus internetą, įmonių, kurios nėra klasifikuojamos NACE 1.1 red. J sekcijoje, rinktini rodikliai:

visa iš užsakymų, gautų kitais nei internetas kompiuteriniais tinklais, gauta apyvarta (%) praėjusiais kalendoriniais metais.

IRT kompetencija įmonės vienete ir IRT įgūdžių poreikis

Naudojančių kompiuterius įmonių rinktini rodikliai:

IRT/IT specialistų įdarbinimas,

įdarbino arba bandė įdarbinti darbuotojus darbo vietoms, kurioms reikia IRT specialistų įgūdžių, praėjusiais kalendoriniais metais,

įdarbino arba bandė įdarbinti darbuotojus darbo vietoms, kurioms reikia IRT vartotojų įgūdžių, praėjusiais kalendoriniais metais,

teikė mokymus IRT specialistų įgūdžiams įgyti ir tobulinti praėjusiais kalendoriniais metais,

teikė mokymus IRT vartotojų įgūdžiams įgyti ir tobulinti praėjusiais kalendoriniais metais,

išorinių tiekėjų turėjimas IRT funkcijoms, kurioms atlikti reikalingi IRT/IT specialistai, vykdyti praėjusiais kalendoriniais metais,

tiekėjų iš įmonės įsteigtų užsienio filialų turėjimas IRT funkcijoms, kurioms atlikti reikalingi IRT/IT specialistai, vykdyti praėjusiais kalendoriniais metais,

tiekėjų iš kitų užsienio įmonių turėjimas IRT funkcijoms, kurioms atlikti reikalingi IRT/IT specialistai, vykdyti praėjusiais kalendoriniais metais,

(neprivaloma) išorinių tiekėjų turėjimas verslo funkcijoms, kurioms atlikti reikalingi IRT vartotojai, vykdyti praėjusiais kalendoriniais metais,

(neprivaloma) tiekėjų iš įmonės įsteigtų užsienio filialų turėjimas verslo funkcijoms, kurioms atlikti reikalingi IRT vartotojai, vykdyti praėjusiais kalendoriniais metais,

(neprivaloma) tiekėjų iš kitų užsienio įmonių turėjimas verslo funkcijoms, kurioms atlikti reikalingi IRT vartotojai, vykdyti praėjusiais kalendoriniais metais.

Įmonių, kuriose dirba IRT/IT specialistai, rinktini rodikliai:

dirbančių IRT/IT specialistų procentas palyginti su bendru dirbančių asmenų skaičiumi.

Įmonių, kurios įdarbino arba bandė įdarbinti IRT/IT specialistus, rinktini rodikliai:

sunkiai užpildomų darbo vietų, kuriose turi dirbti IRT/IT specialistai, turėjimas praėjusiais kalendoriniais metais.

Įmonių, kurios įdarbino arba bandė įdarbinti darbuotojus siekdamos užpildyti darbo vietas, kurioms reikalingi IRT naudojimo įgūdžiai, rinktini rodikliai:

sunkiai užpildomų darbo vietų turėjimas dėl pretendentų nepakankamų IRT naudojimo įgūdžių, praėjusiais kalendoriniais metais.

Įmonių, kurios samdė užsienio tiekėjus IRT funkcijoms atlikti, rinktini rodikliai:

samdė užsienio tiekėjų IRT/IT specialistus iš kitų ES valstybių narių praėjusiais kalendoriniais metais,

samdė užsienio tiekėjų IRT/IT specialistus iš ES nepriklausančių šalių praėjusiais kalendoriniais metais,

(neprivaloma) IRT funkciją atliko užsienio tiekėjų IRT/IT specialistai praėjusiais kalendoriniais metais: IRT valdymas,

(neprivaloma) IRT funkciją atliko užsienio tiekėjų IRT/IT specialistai praėjusiais kalendoriniais metais: IRT kūrimas ir įgyvendinimas,

(neprivaloma) IRT funkciją atliko užsienio tiekėjų IRT/IT specialistai praėjusiais kalendoriniais metais: IRT operacijos,

(neprivaloma) IRT funkciją atliko užsienio tiekėjų IRT/IT specialistai praėjusiais kalendoriniais metais: kita.

(Neprivaloma) Įmonių, kurios samdė užsienio tiekėjus verslo funkcijoms atlikti, rinktini rodikliai:

(neprivaloma) verslo funkciją atliko užsienio tiekėjų IRT vartotojai praėjusiais kalendoriniais metais: pardavimas ir rinkodara, klientų aptarnavimas,

(neprivaloma) verslo funkciją atliko užsienio tiekėjų IRT vartotojai praėjusiais kalendoriniais metais: moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla, gaminio projektavimas ir inžinerija,

(neprivaloma) verslo funkciją atliko užsienio tiekėjų IRT vartotojai praėjusiais kalendoriniais metais: kitos (ne IRT) verslo funkcijos,

(neprivaloma) samdė užsienio tiekėjų IRT vartotojus iš kitų ES valstybių narių praėjusiais kalendoriniais metais,

(neprivaloma) samdė užsienio tiekėjų IRT vartotojus iš ES nepriklausančių šalių praėjusiais kalendoriniais metais.

Įmonių, turinčių sunkiai užpildomų laisvų darbo vietų, kurioms reikalingi IRT/IT specialistai, rinktini rodikliai:

sunkiai užpildomų darbo vietų, kuriose turi dirbti IRT/IT specialistai, priežastys praėjusiais kalendoriniais metais: pretendentų stoka arba nedidelis jų skaičius,

sunkiai užpildomų darbo vietų, kuriose turi dirbti IRT/IT specialistai, priežastys praėjusiais kalendoriniais metais: kvalifikacijos stoka,

sunkiai užpildomų darbo vietų, kuriose turi dirbti IRT/IT specialistai, priežastys praėjusiais kalendoriniais metais: darbo patirties stoka,

sunkiai užpildomų darbo vietų, kuriose turi dirbti IRT/IT specialistai, priežastys praėjusiais kalendoriniais metais: reikalauja per didelių atlyginimų,

(neprivaloma) sunkiai užpildomų darbo vietų, kuriose turi dirbti IRT/IT specialistai, priežastys praėjusiais kalendoriniais metais: kita.

c)   Iš alternatyvių šaltinių rinktini arba gautini šie papildomi įmonių rodikliai:

 

Visų įmonių renkami rodikliai:

įmonės pagrindinė ūkinė veikla praėjusiais kalendoriniais metais,

vidutinis dirbančiųjų skaičius praėjusiais kalendoriniais metais,

vieta pagal priklausymą 1 tikslo (ne 1 tikslo) regionui praėjusiais kalendoriniais metais.

 

Įmonių, kurios nėra klasifikuojamos NACE 1.1 red. J sekcijoje, rinktini rodikliai:

bendras prekių ir paslaugų pirkimas (vertė, be PVM) praėjusiais kalendoriniais metais,

bendra apyvarta (vertė be PVM) praėjusiais kalendoriniais metais.

2.   APRĖPTIS

Šio priedo 1 dalies b ir c punktuose apibrėžti rodikliai rinktini ir gautini įmonėms, kurios priskiriamos toliau išvardytoms ūkinės veiklos rūšims, yra toliau nurodyto dydžio ir priklauso toliau nurodytai geografinei sričiai.

a)   Ekonominė veikla: įmonės, priskiriamos šioms NACE 1.1 red. kategorijoms:

NACE kategorija

Aprašymas

D sekcija

„Gamyba“

F sekcija

„Statyba“

G Sekcija

„Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas, asmeninių ir namų ūkio reikmenų taisymas“

55.1 ir 55.2 grupės

„Viešbučiai“ ir „Stovyklavietės ir aprūpinimas kita laikinąja buveine“

I sekcija

„Transportas, sandėliavimas ir ryšiai“

65.12 klasė

„Kitas piniginis tarpininkavimas“

65.22 klasė

„Kitas kredito teikimas“

66.01 klasė

„Gyvybės draudimas“

66.03 klasė

„Ne gyvybės draudimas“

K sekcija

„Nekilnojamasis turtas, nuoma ir kita verslo veikla“

92.1 ir 92.2 grupės

„Kino filmų ir vaizdajuosčių gamyba“ ir „Radijo ir televizijos veikla“

Neprivaloma įtraukti įmonių, priskiriamų šioms NACE 1.1 red. kategorijoms:

NACE kategorija

Aprašymas

E sekcija

„Elektros, dujų ir vandens tiekimas“

55.3 ir 55.4 ir 55.5 grupės

„Restoranai“, „Barai“ ir „Valgyklos ir pagaminto valgio tiekimas“

92.3-92.7 grupės (įskaitytinai)

„Poilsio organizavimo, kultūrinė ir sportinė veikla“, išskyrus „Kino filmų ir vaizdajuosčių gamyba“ ir „Radijo ir televizijos veikla“

93 skyrius

„Kita aptarnavimo veikla“

67.12, 67.13, 67.2 klasės

„Pagalbinė finansinio tarpininkavimo veikla“, išskyrus „Finansų rinkos valdymą“

b)   Įmonių dydis: įmonės, kuriose dirba 10 ar daugiau asmenų; įmonių, kuriose dirba mažiau nei 10 asmenų, neprivaloma įtraukti.

c)   Geografinė aprėptis: įmonės, esančios bet kurioje valstybės narės teritorijoje.

3.   ATASKAITINIAI LAIKOTARPIAI

Rodiklių, susijusių su praėjusiais kalendoriniais metais, ataskaitinis laikotarpis yra 2006 m. Kitų rodiklių ataskaitinis laikotarpis yra 2007 m. sausio mėn.

4.   SUSKIRSTYMAI

Šio priedo 1 dalies b punkte išvardytos temos ir jų rodikliai pateikiami atskirai, suskirstant juos, kaip nurodyta toliau:

a)   Skirstymas pagal ekonominės veiklos rūšį: duomenys skaidomi pagal šiuos NACE 1.1 red. suvestinius duomenis.

NACE suvestiniai duomenys

 

DA + DB + DC + DD + DE

 

DF + DG + DH

 

DI + DJ

 

DK + DL + DM + DN

 

F

 

50

 

51

 

52

 

55.1 + 55.2

 

60 + 61 + 62 + 63

 

64

 

65.12 + 65.22

 

66.01 + 66.03

 

72

 

70 + 71 + 73 + 74

 

92.1 + 92.2

 

(Neprivaloma) 22

 

(Neprivaloma) 40 + 41

 

(Neprivaloma) 55.3 + 55.4 + 55.5

 

(Neprivaloma) 67.12 + 67.13 + 67.2

 

(Neprivaloma) 92.3 – 92.7

 

(Neprivaloma) 93

b)   Skirstymas pagal dydžio kategoriją: duomenys skaidomi į toliau nurodytas dydžio kategorijas pagal darbuotojų skaičių.

Dydžio kategorija

 

(Neprivaloma) Dirba mažiau nei 10 asmenų

 

(Neprivaloma) Dirba mažiau nei 5 asmenys

 

(Neprivaloma) Dirba nuo 5 iki 9 asmenų

 

Dirba 10 ar daugiau asmenų

 

Dirba nuo 10 iki 49 asmenų

 

Dirba nuo 50 iki 249 asmenų

 

Dirba 250 ar daugiau asmenų

c)   Geografinis suskirstymas: duomenys skaidomi į toliau nurodytas grupes pagal regionus.

Regioninė grupė

 

1 tikslo regionai (įskaitant laikinai 1 tikslui priskiriamus arba palaipsniui šio tikslo nebeatitinkančius regionus)

 

ne 1 tikslo regionai

5.   PERIODIŠKUMAS

2007 m. duomenys pateikiami vieną kartą.

6.   TERMINAI

a)   Reglamento (EB) Nr. 808/2004 6 straipsnyje nurodyti apibendrinti duomenys, prireikus pažymint jų konfidencialumą arba netikslumą, pateikiami Eurostatui iki 2007 m. spalio 5 d. Iki šios datos duomenų rinkinys turi būti baigtas rengti, patvirtintas ir priimtas. Sutraukta į lentelę duomenų teikimo forma kompiuterine laikmena pateikiama vadovaujantis Eurostato nurodytomis instrukcijomis.

b)   Reglamento (EB) Nr. 808/2004 6 straipsnyje nurodyti metaduomenys pateikiami Eurostatui iki 2007 m. gegužės 31 d. Metaduomenys perduodami remiantis Eurostato ataskaitos pavyzdžiu.

c)   Reglamento (EB) Nr. 808/2004 7 straipsnio 4 dalyje nurodyta kokybės ataskaita pateikiama Eurostatui iki 2007 m. lapkričio 5 d. Kokybės ataskaita pateikiama remiantis Eurostato ataskaitos pavyzdžiu.


II PRIEDAS

2 modulis.   Individualūs asmenys, namų ūkiai ir informacinė visuomenė

1.   TEMOS IR JŲ RODIKLIAI

a)   Temos, pagal kurias bus teikiami 2007 ataskaitinių metų duomenys, atrinktos iš Reglamento (EB) Nr. 808/2004 II priedo sąrašo:

galimybė individualiems asmenims ir (arba) galimybė namų ūkiuose naudotis IRT ir jų naudojimas,

individualių asmenų naudojimasis internetu ir (arba) interneto naudojimas namų ūkiuose įvairiais tikslais,

IRT saugumas,

IRT kompetencija,

IRT ir interneto naudojimo kliūtys.

b)   Renkami šie rodikliai:

Galimybė individualiems asmenims ir (arba) galimybė namų ūkiuose naudotis IRT ir jų naudojimas

Apie visus namų ūkius rinktini rodikliai:

galimybė naudotis IRT įranga namuose: kompiuteris,

galimybė naudotis internetu namuose, neatsižvelgiant į tai, ar juo yra naudojamasi.

Apie namų ūkius, turinčius prieigą prie interneto, rinktini rodikliai:

prieigai prie interneto namuose naudojama įranga: stalinis kompiuteris,

prieigai prie interneto namuose naudojama įranga: nešiojamasis kompiuteris,

prieigai prie interneto namuose naudojama įranga: televizorius, kuriame yra tam tikra prijungimo prie interneto įranga,

prieigai prie interneto namuose naudojama įranga: žaidimų konsolės,

prieigai prie interneto namuose naudojama įranga: kitos priemonės (neprivaloma: atskirai pranešti apie ryšį mobiliuoju telefonu su interneto prieigos funkcija, rankiniu kompiuteriu),

interneto ryšys, naudojamas prieigai prie interneto namuose: modemas arba ISDN,

interneto ryšys, naudojamas prieigai prie interneto namuose: DSL (pvz., ADSL, SHDSL ir kt.),

interneto ryšys, naudojamas prieigai prie interneto namuose: kitas plačiajuostis ryšys (pvz., kabelis, UMTS ir kt.),

interneto ryšys, naudojamas prieigai prie interneto namuose: mobilusis telefonas su siaurajuosčio ryšio funkcija (GPRS ir kt.).

Apie visus individualius asmenis rinktini rodikliai:

kompiuterio naudojimas paskutinį kartą (per paskutinius tris mėnesius; prieš tris mėnesius–vienerius metus; daugiau nei prieš vienerius metus; niekada nesinaudojo kompiuteriu),

mobiliojo telefono naudojimas.

Apie visus individualius asmenis, išskyrus į pensiją išėjusius asmenis, rinktini rodikliai:

paties individo vertinimas, ar jo naudojimosi kompiuteriu įgūdžiai yra pakankami, jei jam per metus reikėtų ieškoti darbo arba keisti darbą (taip; ne; netaikytina).

Apie individualius asmenis, naudojusius kompiuterį per pastaruosius tris mėnesius, rinktini rodikliai:

kompiuterio naudojimo dažnumas (kiekvieną dieną arba beveik kiekvieną dieną; bent vieną kartą per savaitę (bet ne kiekvieną dieną); bent vieną kartą per mėnesį (bet ne kiekvieną savaitę); rečiau nei kartą per mėnesį),

vieta, kurioje naudotasi kompiuteriu per pastaruosius tris mėnesius: namuose,

vieta, kurioje naudotasi kompiuteriu per pastaruosius tris mėnesius: įprastinėje darbo vietoje (ne namuose),

vieta, kurioje naudotasi kompiuteriu per pastaruosius tris mėnesius: mokymo vietoje,

vieta, kurioje naudotasi kompiuteriu per pastaruosius tris mėnesius: kito asmens namuose,

vieta, kurioje naudotasi kompiuteriu per pastaruosius tris mėnesius: kitose vietose.

Individualių asmenų naudojimasis internetu ir (arba) interneto naudojimas namų ūkiuose įvairiais tikslais

Apie visus individualius asmenis rinktini rodikliai:

interneto naudojimas paskutinį kartą (per paskutinius tris mėnesius; prieš tris mėnesius–vienerius metus; daugiau nei prieš vienerius metus; niekada nesinaudojo internetu).

Apie individualius asmenis, jau naudojusius internetą, rinktini rodikliai:

pirkimas internetu privačiam naudojimui paskutinį kartą (per paskutinius tris mėnesius; prieš tris mėnesius–vienerius metus; daugiau nei prieš vienerius metus; niekada nepirko ir niekada neužsisakė).

Apie individualius asmenis, naudojusius internetą per pastaruosius tris mėnesius, rinktini rodikliai:

interneto naudojimo dažnumas per pastaruosius tris mėnesius (kiekvieną dieną arba beveik kiekvieną dieną; bent vieną kartą per savaitę (bet ne kiekvieną dieną); bent vieną kartą per mėnesį (bet ne kiekvieną savaitę); rečiau nei kartą per mėnesį),

vieta, kurioje naudotasi internetu per pastaruosius tris mėnesius: namuose,

vieta, kurioje naudotasi internetu per pastaruosius tris mėnesius: darbo vietoje (ne namuose),

vieta, kurioje naudotasi internetu per pastaruosius tris mėnesius: mokymo vietoje,

vieta, kurioje naudotasi internetu per pastaruosius tris mėnesius: kito asmens namuose,

vieta, kurioje naudotasi internetu per pastaruosius tris mėnesius: kitose vietose (neprivaloma: atskirai pranešti apie naudojimąsi internetu viešojoje bibliotekoje; pašto skyriuje; viešojoje įstaigoje, miesto savivaldybėje arba valdžios įstaigoje; bendruomenės ar savanorių organizacijos patalpose; interneto kavinėje; viešųjų pramoginių renginių vietoje),

mobiliųjų prietaisų naudojimas prieigai prie interneto: mobilusis telefonas su GPRS funkcijomis,

mobiliųjų prietaisų naudojimas prieigai prie interneto: mobilusis telefonas su UMTS (3G) funkcija,

mobiliųjų prietaisų naudojimas prieigai prie interneto: rankinis kompiuteris (delninis (angl. palmtop), PDA),

mobiliųjų prietaisų naudojimas prieigai prie interneto: nešiojamasis kompiuteris (laptop) su beviele jungtimi nesant darbo vietoje ar namuose,

interneto naudojimas privačiais tikslais per pastaruosius tris mėnesius elektroniniam laiškui siųsti ir (arba) gauti,

interneto naudojimas privačiais tikslais per pastaruosius tris mėnesius skambinant internetu,

interneto naudojimas privačiais tikslais per pastaruosius tris mėnesius kitai komunikacinei veiklai (naudojimasis pokalbių svetainėmis, pranešimų siuntimas ir kt.),

interneto naudojimas privačiais tikslais per pastaruosius tris mėnesius ieškant informacijos apie prekes ir paslaugas,

interneto naudojimas privačiais tikslais per pastaruosius tris mėnesius naudojantis su keliavimu ir apgyvendinimu susijusiomis paslaugomis,

interneto naudojimas privačiais tikslais per pastaruosius tris mėnesius klausantis internetu radijo arba žiūrint internetu televizijos programas,

interneto naudojimas privačiais tikslais per pastaruosius tris mėnesius žaidžiant arba parsisiunčiant žaidimus, paveikslėlius arba muziką,

interneto naudojimas privačiais tikslais per pastaruosius tris mėnesius programinei įrangai parsisiųsti,

interneto naudojimas privačiais tikslais per pastaruosius tris mėnesius skaitant arba parsisiunčiant laikraščius ir naujienų žurnalus,

interneto naudojimas privačiais tikslais per pastaruosius tris mėnesius ieškant darbo arba prašymui dėl darbo išsiųsti,

interneto naudojimas privačiais tikslais per pastaruosius tris mėnesius ieškant su sveikatos priežiūra susijusios informacijos,

interneto naudojimas privačiais tikslais per pastaruosius tris mėnesius ieškant kitos informacijos arba naudojantis internetu teikiamomis paslaugomis,

interneto naudojimas privačiais tikslais per pastaruosius tris mėnesius naudojantis banko paslaugomis internetu,

(neprivaloma) interneto naudojimas per pastaruosius tris mėnesius prekėms arba paslaugoms parduoti,

interneto naudojimas privačiais tikslais per pastaruosius tris mėnesius informacijai iš viešųjų institucijų tinklalapių gauti,

interneto naudojimas privačiais tikslais per pastaruosius tris mėnesius formoms iš viešųjų institucijų tinklalapių parsisiųsti,

interneto naudojimas privačiais tikslais per pastaruosius tris mėnesius norint išsiųsti užpildytas formas viešosioms institucijoms,

interneto naudojimas privačiais tikslais per pastaruosius tris mėnesius ieškant informacijos apie švietimą, mokymą arba siūlomus kursus,

interneto naudojimas privačiais tikslais per pastaruosius tris mėnesius studijuojant internetu (bet kurį dalyką),

interneto naudojimas privačiais tikslais per pastaruosius tris mėnesius ieškant internete informacijos mokymosi tikslu,

dalyvavimas kursuose (bet koks mokymas, ne tik kompiuterių ar interneto kursai, įskaitant mokykloje arba universitete) per pastaruosius 3 mėnesius,

domėjimasis didesnėmis interneto naudojimo galimybėmis.

Rodikliai, rinktini apie individualius asmenis, naudojusius internetą per pastaruosius tris mėnesius privačiais tikslais skaitant arba parsisiunčiant laikraščius ir naujienų žurnalus.

interneto naudojimas privačiais tikslais per pastaruosius tris mėnesius skaitant arba parsisiunčiant individualaus asmens prenumeruojamus laikraščius ir naujienų žurnalus, kad jis juos reguliariai gautų.

Rodikliai, rinktini apie individualius asmenis, kurie per pastaruosius tris mėnesius naudojosi internetu ir dalyvavo kursuose:

interneto naudojimas per pastaruosius tris mėnesius renkant medžiagą, reikalingą mokymo kursui arba individo švietimui,

interneto naudojimasis per pastaruosius tris mėnesius keičiantis susijusiais su mokymo kursu pranešimais su kitais besimokančiaisiais,

interneto naudojimas per pastaruosius tris mėnesius elektroniniu ryšiu pateikiamai mokymo medžiagai parsisiųsti,

interneto naudojimas per pastaruosius tris mėnesius norint sužinoti, ar bibliotekoje yra mokymo kursui reikalinga knyga arba straipsnis.

Apie individualius asmenis, naudojusius internetą internetinei prekybai per paskutinius dvylika mėnesių, rinktini rodikliai:

interneto naudojimas maisto produktams arba gastronomijos prekėms užsisakyti,

interneto naudojimas namų ūkio prekėms užsisakyti,

interneto naudojimas filmams arba muzikai užsisakyti (atskirai pranešti: ar pristatyta internetu),

interneto naudojimams knygoms, žurnalams, laikraščiams arba elektroninio mokymo medžiagai užsisakyti (atskirai pranešti: ar pristatyta internetu),

interneto naudojimas drabužiams arba sporto prekėms užsisakyti,

interneto naudojimas programinei įrangai ir programos plėtotei užsisakyti (atskirai pranešti: ar pristatyta internetu),

interneto naudojimas kompiuterinei įrangai užsisakyti,

interneto naudojimas elektroninei įrangai užsisakyti,

interneto naudojimas akcijoms pirkti, finansinėms paslaugoms arba draudimui užsisakyti,

interneto naudojimas kelionių arba atostogų metu reikalingam gyvenamajam plotui užsisakyti,

interneto naudojimas bilietams į renginius užsisakyti,

interneto naudojimas loterijos bilietams užsisakyti arba dalyvaujant lažybose,

interneto naudojimas kitoms prekėms arba paslaugoms užsisakyti.

IRT saugumas

Apie individualius asmenis, naudojusius internetą per pastaruosius tris mėnesius, rinktini rodikliai:

kompiuterinio viruso atsiradimas, dėl ko buvo prarasta informacija arba laikas naudojantis internetu per pastaruosius dvylika mėnesių,

atsarginių kopijų darymo dažnumas (dokumentai, paveikslėliai ir kt.) iš kompiuterio, pvz., į diskelį, CD arba į interneto serveriuose esančius diskus (visada arba beveik visada; kartais; niekada arba beveik niekada; netaikytina, nes individualus asmuo nelaiko bylų kompiuteryje).

IRT kompetencija

Apie individualius asmenis, naudojusius kompiuterį bent kartą, rinktini rodikliai:

paskutinį kartą lankyti ne mažiau kaip trijų valandų trukmės mokymo kursai, bet kokiu aspektu susiję su kompiuterio naudojimu (per paskutinius tris mėnesius; prieš tris mėnesius–vienerius metus; prieš vienerius–trejus metus; daugiau nei prieš trejus metus; nebuvo lankyta),

naudojimosi kompiuteriu įgūdžiai: gebėjimas kopijuoti arba perkelti rinkmeną ar aplanką,

naudojimosi kompiuteriu įgūdžiai: gebėjimas naudotis teksto kopijavimo arba įdėjimo priemonėmis norint nukopijuoti arba perkelti informaciją viename dokumente,

naudojimosi kompiuteriu įgūdžiai: gebėjimas lentelinėje skaičiuoklėje naudoti pagrindines aritmetines formules,

naudojimosi kompiuteriu įgūdžiai: gebėjimas glaudinti rinkmenas,

naudojimosi kompiuteriu įgūdžiai: gebėjimas prijungti arba sumontuoti naujus prietaisus, pavyzdžiui, spausdintuvą arba modemą,

naudojimosi kompiuteriu įgūdžiai: gebėjimas kurti kompiuterio programą naudojantis specialia programavimo kalba,

naudojimosi kompiuteriu įgūdžiai: gebėjimas prijungti kompiuterius prie vietinio tinklo,

naudojimosi kompiuteriu įgūdžiai: gebėjimas nustatyti ir spręsti kompiuterines problemas (pvz., kompiuteris lėtai veikia).

Apie individualius asmenis, bent kartą naudojusius internetą, rinktini rodikliai:

naudojimosi internetu įgūdžiai: gebėjimas rasti informaciją naudojantis paieškos sistema,

naudojimosi internetu įgūdžiai: gebėjimas siųsti elektroninius laiškus pridedant rinkmenas,

naudojimosi internetu įgūdžiai: gebėjimas siųsti žinutes į pokalbių kambarius, naujienų grupes arba diskusijų forumus internete,

naudojimosi internetu įgūdžiai: gebėjimas skambinti internetu,

naudojimosi internetu įgūdžiai: gebėjimas naudotis tiesioginio keitimosi (angl. peer-to-peer) rinkmenomis keičiantis filmais, muzika ir kt.,

naudojimosi internetu įgūdžiai: gebėjimas kurti tinklalapį,

naudojimosi internetu įgūdžiai; gebėjimas rasti, parsisiųsti ir įdiegti programinę įrangą,

naudojimosi internetu įgūdžiai: gebėjimas užtikrinti, kad į kompiuterį nepatektų virusai, šnipinėjimo ir reklaminės programos (angl. spyware and adware).

Apie individualius asmenis, turinčius vieną ar daugiau kompiuterių arba interneto įgūdžių, rinktini rodikliai:

e. įgūdžių įgijimo būdas: oficiali švietimo įstaiga,

e. įgūdžių įgijimo būdas: mokymo kursai suaugusiųjų mokymo centre (bet ne darbdavio iniciatyva),

e. įgūdžių įgijimo būdas: profesinio rengimo kursai (darbdavio iniciatyva),

e. įgūdžių įgijimo būdas: savarankiškas mokymasis iš knygų, naudojant kompaktines plokšteles (CD ROM) ir kt.,

e. įgūdžių įgijimo būdas: savarankiškas patirtinis mokymasis,

e. įgūdžių įgijimo būdas: neoficialiai padedant kolegoms, giminaičiams, draugams,

e. įgūdžių įgijimo būdas: kita.

IRT ir interneto naudojimo kliūtys

Apie namų ūkius, turinčius prieigą prie interneto, tačiau ne plačiajuosčiu ryšiu, rinktini rodikliai.

kliūtys naudotis internetu namuose plačiajuosčiu ryšiu: per brangu,

kliūtys naudotis internetu namuose plačiajuosčiu ryšiu: nėra poreikio,

kliūtys naudotis internetu namuose plačiajuosčiu ryšiu: mano rajone nėra,

kliūtys naudotis internetu namuose plačiajuosčiu ryšiu: turi galimybę prisijungti prie interneto plačiajuosčiu ryšiu kitur (pvz., darbe),

kliūtys naudotis internetu namuose plačiajuosčiu ryšiu: nė viena iš pirmiau minėtų, bet kitos.

Apie individualius asmenis, naudojusius internetą per pastaruosius tris mėnesius ir norinčius daugiau naudotis internetu, rinktini rodikliai:

kliūtys intensyviau naudotis internetu: nepakankamas užsienio kalbų mokėjimas,

kliūtys intensyviau naudotis internetu: laiko stoka,

kliūtys intensyviau naudotis internetu: per lėtas ryšys,

kliūtys intensyviau naudotis internetu: papildomos prisijungimo arba parsisiuntimo, atsižvelgiant į parsisiunčiamos informacijos apimtį, išlaidos,

kliūtys intensyviau naudotis internetu: internetinės informacijos išlaidos,

kliūtys intensyviau naudotis internetu: turinys (tai, kas yra internete nėra taip įdomu, kad būtų juo labiau naudojamasi),

kliūtys intensyviau naudotis internetu: įgūdžių arba žinių stoka (pvz., interneto svetainės nėra patogios vartotojams arba pernelyg sudėtingos),

kliūtys intensyviau naudotis internetu: nerimas dėl saugumo arba privatumo.

Apie individualius asmenis, naudojusius kompiuterį bent kartą, tačiau nelankiusius jokių kursų (bent trijų valandų), susijusių su bet kokiu kompiuterio naudojimo aspektu, per pastaruosius trejus metus rinktini rodikliai:

kompiuterių naudojimo kursų lankymo kliūtys: nereikia, nes turi pakankamus naudojimosi kompiuteriu įgūdžius,

kompiuterių naudojimo kursų lankymo kliūtys: nereikia, nes individualus asmuo retai naudojasi kompiuteriu.

Apie individualius asmenis, naudojusius kompiuterį bent kartą, tačiau nelankiusius jokių kursų (bent trijų valandų), susijusių su bet kokiu kompiuterio naudojimo aspektu, per pastaruosius trejus metus, tačiau kuriems galbūt reikėtų lankyti kursus, rinktini rodikliai:

kompiuterių naudojimo kursų lankymo kliūtys: laiko stoka,

kompiuterių naudojimo kursų lankymo kliūtys: kursų išlaidos,

kompiuterių naudojimo kursų lankymo kliūtys: nėra tinkamų kursų,

kompiuterių naudojimo kursų lankymo kliūtys: kursai pernelyg sunkūs.

2.   APRĖPTIS

a)   Statistiniai vienetai, apie kuriuos rinktini šio priedo 1 dalies b punkte išvardyti rodikliai, susiję su namų ūkiais, yra namų ūkiai, kuriuose bent vienas narys yra 16–74 metų amžiaus.

b)   Statistiniai vienetai, apie kuriuos rinktini šio priedo 1 dalies b punkte išvardyti rodikliai, susiję su individualiais asmenimis, yra 16–74 metų amžiaus individualūs asmenys.

c)   Geografinė sritis: bet kurioje valstybės narės teritorijos dalyje gyvenantys individualūs asmenys (arba) ten esantys namų ūkiai.

3.   ATASKAITINIS LAIKOTARPIS

Rinktinos statistikos ataskaitinis laikotarpis yra 2007 m. pirmasis ketvirtis.

4.   SUSKIRSTYMAI

a)   Šio priedo 1 dalies b punkte išvardytoms temoms ir jų rodikliams, susijusiems su namų ūkiais, renkami šie pagalbiniai rodikliai:

geografinė vieta: gyvenantys 1 tikslo regionuose (įskaitant laikinai 1 tikslui priskiriamus arba palaipsniui šio tikslo nebeatitinkančius regionus); gyvenantys kituose regionuose,

urbanizacijos laipsnis: gyvenantys tankiai apgyvendintose vietovėse; gyvenantys vidutiniu tankumu apgyvendintose vietovėse; gyvenantys retai apgyvendintose vietovėse,

namų ūkio tipas: namų ūkio narių skaičius (atskirai rinkti duomenis: apie jaunesnių nei 16 metų vaikų skaičių),

(neprivaloma) namų ūkio grynosios mėnesio pajamos (nustatyti pajamų dydį arba taikyti kvartilius).

b)   Šio priedo 1 dalies b punkte išvardytoms temoms ir jų rodikliams, susijusiems su individualiais asmenimis, renkami šie pagalbiniai rodikliai:

geografinė vieta: gyvenantys 1 tikslo regionuose (įskaitant laikinai 1 tikslui priskiriamus arba palaipsniui šio tikslo nebeatitinkančius regionus); gyvenantys kituose regionuose,

urbanizacijos laipsnis: gyvenantys tankiai apgyvendintose vietovėse; gyvenantys vidutiniu tankumu apgyvendintose vietovėse; gyvenantys retai apgyvendintose vietovėse,

lytis: vyras; moteris,

amžiaus grupė: jaunesni nei 16 metų (neprivaloma); 16–24; 25–34; 35–44; 45–54; 55–64; 65–74; vyresni nei 74 metų (neprivaloma),

aukščiausias įgytas išsilavinimas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED 97): žemas (ISCED 0, 1 arba 2); vidurinis (ISCED 3 arba 4); aukštasis (ISCED 5 arba 6),

užimtumas: tarnautojas arba dirbantis savarankiškai, įskaitant šeimos narius; bedarbis; nedirbantys studentai; kiti nedirbantys asmenys,

profesija pagal Tarptautinį standartinį profesijų klasifikatorių (ISCO-88 (COM)): darbininkai, ne darbininkai; IRT darbuotojai, ne IRT darbuotojai.

5.   PERIODIŠKUMAS

2007 m. duomenys pateikiami vieną kartą.

6.   REZULTATŲ PATEIKIMO TERMINAI

a)   Reglamento (EB) Nr. 808/2004 6 straipsnyje nurodyti apibendrinti duomenys, prireikus pažymint jų konfidencialumą arba netikslumą, pateikiami Eurostatui iki 2007 m. spalio 5 d. Iki šios datos duomenų rinkinys turi būti baigtas rengti, patvirtintas ir priimtas. Sutraukta į lentelę duomenų teikimo forma kompiuterine laikmena pateikiama vadovaujantis Eurostato nurodytomis instrukcijomis.

b)   Reglamento (EB) Nr. 808/2004 6 straipsnyje nurodyti metaduomenys pateikiami Eurostatui iki 2007 m. gegužės 31 d. Metaduomenys perduodami remiantis Eurostato ataskaitos pavyzdžiu.

c)   Reglamento (EB) Nr. 808/2004 7 straipsnio 4 dalyje nurodyta kokybės ataskaita pateikiama Eurostatui iki 2007 m. lapkričio 5 d. Kokybės ataskaita pateikiama remiantis Eurostato ataskaitos pavyzdžiu.


7.7.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 186/27


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1032/2006

2006 m. liepos 6 d.

nustatantis automatinių sistemų, kurias skrydžių valdymo tarnybos naudoja keisdamosi skrydžio duomenimis, perduodamos pranešimus, derindamos ir vienos kitai perduodamos skrydžių valdymą, reikalavimus

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2004 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 552/2004 (1) dėl Europos oro eismo valdymo tinklo sąveikos (sąveikos reglamentas), ypač jo 3 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į 2004 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 549/2004, nustatantį bendro Europos dangaus sukūrimo pagrindą (pagrindų reglamentas) (2), ypač į jo 8 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Vykdant skrydžių valdymą negalima apsieiti be saugių ir veiksmingų mechanizmų, kurie skrydžių valdymo tarnybų naudojami pranešimų perdavimui, derinimui ir skrydžių valdymo perdavimui. Minėtų mechanizmų taikymas Europos oro eismo valdymo tinkle reikalauja, kad skrydžio duomenis apdorojančios sistemos skrydžio duomenimis keistųsi automatiškai. Išnagrinėjus dabartinę padėtį Bendrijoje buvo nustatyta, kad tam tikrose valstybėse narėse minėti mechanizmai kol kas neatitinka pakankamo lygio ir turėtų būti toliau tobulinami. Dėl to reikia nustatyti skrydžio duomenų apdorojimo sistemų reikalavimus atsižvelgiant į sistemų sąveiką, jų eksploatacinius parametrus ir sistemų naudojimo kokybę pagal keitimosi skrydžio duomenimis funkcijas.

(2)

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 549/2004 8 straipsnio 1 dalimi Europos saugios oro navigacijos organizacija (Eurokontrolė) buvo įgaliota parengti automatinių sistemų, kurios naudojamos keičiantis skrydžio duomenimis perduodant pranešimus, derinant ir perduodant skrydžių valdymą, reikalavimus. Šis reglamentas grindžiamas atitinkama 2005 m. kovo 31 d. ataskaita.

(3)

Eurokontrolės standartas, skirtas duomenų mainams realiuoju laiku, buvo įtrauktas į 2000 m. rugsėjo 6 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 2082/2000, patvirtinančio Eurokontrolės standartus ir iš dalies keičiančio Direktyvą 97/15/EB, patvirtinančią Eurokontrolės standartus ir iš dalies keičiančią Tarybos direktyvą 93/65/EEB (3) priedą ir tapo privalomu Bendrijoje tais atvejais, kai perkamos naujos skrydžio duomenų apdorojimo sistemos. Kadangi nuo 2005 m. spalio 20 d. Reglamentas (EB) Nr. 2082/2000 nustojo galioti, Bendrijos teisės aktus reikia atnaujinti siekiant užtikrinti atitinkamų reguliavimo nuostatų nuoseklumą.

(4)

Šis reglamentas neturėtų būti taikomas karinėms operacijoms ir mokymui kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 549/2004 1 straipsnio 2 dalyje.

(5)

Pareiškimu dėl karinių klausimų, susijusių su bendru Europos dangumi (4), valstybės narės įsipareigojo tarpusavyje bendradarbiauti atsižvelgdamos į nacionalinius karinius reikalavimus ir siekdamos, kad visi oro erdvės naudotojai visose valstybėse narėse iki galo ir vienodai taikytų lankstaus oro erdvės naudojimo koncepciją.

(6)

Taikant Reglamento (EB) Nr. 549/2004 2 straipsnio 22 dalyje apibrėžtą lankstaus oro erdvės naudojimo koncepciją būtina pradėti taikyti sistemas, leidžiančias oro eismo paslaugas teikiantiems vienetams tinkamu laiku keistis skrydžio duomenimis su kontroliuojančiais kariniais vienetais.

(7)

Rajono skrydžių valdymo centrai turėtų įgyvendinti automatizuotus pranešimo ir pirminio koordinavimo procesus, kuriais skrydžio valdymą perduodančioms ir jį perimančioms tarnyboms nuosekliai būtų perduodama skrydžio informacija ir kurie padėtų derinti numatytą skrydžių valdymo perdavimą. Minėti procesai – Reglamentu (EB) Nr. 2082/2000 nustatytų standartų dalis – ir dėl to jie turėtų būti taikomi nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.

(8)

Per pradinio derinimo procesą perduota informacija turėtų būti nuolatos atnaujinama. Dėl to automatizuoti procesai turėtų būti diegiami palaipsniui, kad skrydžių, kuriems anksčiau buvo taikytas pradinis derinimo procesas arba kurių derinimas buvo nutrauktas, informaciją būtų galima atnaujinti, kai perimančioji tarnyba jau nevaldo skrydžio.

(9)

Skrydžių valdymo tarnybos, išskyrus rajono skrydžių valdymo centrus, galėtų pasinaudoti įdiegtais automatizuotais procesais perduodamos pranešimus, atlikdamos pradinį derinimą, atnaujindamos perduotą pradinio derinimo informaciją ir nutraukdamos skrydžių derinimą. Jeigu oro eismo valdymo tarnybos nuspręstų pasinaudoti minėtais procesais, jos turėtų taikyti tokius pačius reikalavimus, kurie taikomi rajono skrydžių valdymo centrams, siekiant užtikrinti Europos oro eismo valdymo tinklo (toliau – OEVT) sąveiką.

(10)

Siekiant, kad oro eismo paslaugas teikiantys vienetai ir kontroliuojantys kariniai vienetai laiku apsikeistų skrydžio duomenimis, derėtų laipsniškai įdiegti automatizuotus procesus. Pirmas etapas – pagrindinių skrydžio duomenų perdavimo tarp minėtų civilinių ir karinių vienetų įdiegimas ir numatymas galimybės atnaujinti tuos duomenis, jeigu prireiktų.

(11)

Buvo nustatyta, kad taikant dar kitus automatizuotus procesus būtų galima užtikrinti patikimesnį derinimą tarp skrydžių valdymo tarnybų arba oro eismo paslaugas teikiančių vienetų ir kontroliuojančių karinių vienetų. Jeigu jie nuspręstų naudoti papildomus automatizuotus procesus, pastariesiems jie turėtų taikyti vienodus reikalavimus siekiant užtikrinti EOEVT sąveiką.

(12)

Įgyvendinant šį reglamentą turėtų būti įmanoma diegti kitas naujoves siekiant užtikrinti aukštesnį sąveikos lygį.

(13)

Siekiant palaikyti ar padidinti dabartinį skrydžių saugos lygį turėtų būti reikalaujama, kad valstybės narės užtikrintų, jog suinteresuotos šalys atliktų saugos įvertinimą, įskaitant pavojaus identifikavimą, rizikos įvertinimą ir jų sumažinimo procedūras. Siekiant minėtus procesus darniai diegti sistemose, kurioms taikomas šis reglamentas, turi būti nustatyti specialūs saugos reikalavimai, taikytini kartu su privalomaisiais sąveikos, eksploataciniais ir sistemų naudojimo kokybės reikalavimais.

(14)

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 552/2004 3 straipsnio 3 dalimi sąveikos įgyvendinimo taisyklėse turėtų būti nustatytos specialios atitikties įvertinimo procedūros, kurios taikytinos sudedamųjų dalių atitikčiai įvertinti arba nustatant tų dalių tinkamumą naudoti ir tikrinant sistemas.

(15)

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 552/2004 10 straipsnio 1 ir 2 dalimis pereinamojo laikotarpio priemonių taikymo datą galima nustatyti atitinkamose sąveikos įgyvendinimo taisyklėse.

(16)

Gamintojams ir oro navigacijos paslaugų teikėjams turėtų būti numatytas tam tikras laikotarpis, per kurį jie pagal naujus techninius reikalavimus galėtų sukurti naujas sudedamąsias dalis ir sistemas.

(17)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Reglamento (EB) Nr. 549/2004 5 straipsniu įsteigto Bendro dangaus komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reguliavimo dalykas ir taikymo sritis

1.   Šiame reglamente nustatomi automatinių skrydžio duomenų mainų tarp skrydžių valdymo tarnybų perduodant pranešimus, atliekant derinimą ir perduodant skrydžių valdymą bei vykdant civilinį ir karinį derinimą reikalavimai.

2.   Šis reglamentas taikomas:

a)

skrydžio duomenų apdorojimo sistemoms, kurias naudoja bendrąjį oro eismą užtikrinančias paslaugas teikiančios skrydžių valdymo tarnybos;

b)

skrydžio duomenų mainų sistemoms, leidžiančioms taikyti derinimo procedūras tarp oro eismo paslaugas teikiančių vienetų ir kontroliuojančių karinių vienetų.

3.   Šis reglamentas netaikomas skrydžio duomenų mainams tarp skrydžių valdymo tarnybų, naudojančių 2 dalyje nurodytas skrydžio duomenų apdorojimo sistemas, kurioms skrydžio duomenys, kuriems taikomas šis reglamentas, sinchronizuojami naudojant bendrąją sistemą.

2 straipsnis

Sąvokų apibrėžimai

1.   Šiame reglamente taikomi Reglamente (EB) Nr. 549/2004 pateikti sąvokų apibrėžimai.

2.   Be 1 dalyje nurodytų sąvokų apibrėžimų taikomi šie sąvokų apibrėžimai:

1)

„pranešimas“ – duomenų, kuriais atnaujinama priimančiosios tarnybos sistema ir kuriuos siunčia perduodančioji tarnyba, perdavimas rengiantis derinimui;

2)

„derinimas“ – skrydžių valdymo tarnybų atliekamas numatytų bendrą ribą kertančių skrydžių derinimas siekiant užtikrinti skrydžio saugą;

3)

„skrydžių valdymo tarnyba“ (toliau – ATC tarnyba) – priklausomai nuo aplinkybių rajono skrydžių valdymo centras, prieigos vadavietė ar skrydžių valdymo bokštas;

4)

„civilinis-karinis koordinavimas“ – civilinių ir karinių institucijų, įgaliotų priimti sprendimus ir susitarti dėl veiksmų plano, vykdomas koordinavimas;

5)

„skrydžio duomenų apdorojimo sistemos“ – oro eismo paslaugų sistemos dalis, kuri priima, automatiškai apdoroja ir skrydžių valdymo tarnyboms paskirsto darbo vietas, skrydžio plano duomenis ir atitinkamus pranešimus;

6)

„oro eismo paslaugas teikiantis vienetas“ (toliau – ATS vienetas) – civilinės arba karinės tarnybos vienetas, atsakingas už oro eismo paslaugų teikimą;

7)

„kontroliuojantis karinis vienetas“ – bet koks stacionarus ar mobilus karinis vienetas, valdantis karinį oro eismą ir (arba) vykdantis kitą veiklą, kuriai dėl jos ypatingo pobūdžio gali reikėti rezervuoti arba apriboti oro erdvę;

8)

„perduodančioji tarnyba“ – skrydžių valdymo tarnyba, kuri atsakomybę už skrydžių valdymo paslaugos teikimą orlaiviui perduoda kitai ATC tarnybai visu skrydžio maršrutu;

9)

„priimančioji tarnyba“ – duomenis priimanti skrydžių valdymo tarnyba;

10)

„riba“ – horizontali arba vertikali plokštuma, apibrėžianti oro erdvę, kurioje ATC tarnyba teikia oro eismo paslaugas;

11)

„rajono skrydžių valdymo centras“ (toliau – ACC) – tarnyba, įsteigta skrydžių valdymo paslaugas valdomiesiems skrydžiams teikti jos atsakomybei priskirtuose skrydžių valdymo rajonuose;

12)

„darbo vieta“ – baldai ir techninė įranga, kurią naudoja oro eismo paslaugas teikiantys darbuotojai, imdamiesi jiems pagal pareigas paskirtų darbų;

13)

„skrydžio planas“ – oro eismo paslaugas teikiantiems vienetams teikiama atitinkama informacija apie numatomą orlaivio skrydį ar jo dalį;

14)

„įspėjimas“ – darbo vietoje pateikiamas pranešimas, jeigu sutrinka automatinis derinimo procesas;

15)

„skaičiuojamieji duomenys“ – tai derinimo taškas, apskaičiuotasis orlaivio laikas ir numatomas orlaivio skrydžio lygis derinimo taške;

16)

„antrinis apžvalgos radiolokatorius“ (toliau – SSR) – iš siųstuvų arba imtuvų ir atsakiklių sudaryta apžvalgos radiolokacinė sistema;

17)

„susitarimo dokumentas“ – dviejų gretimų ATC tarnybų sudarytas susitarimas, kuriame nustatoma, kaip reikėtų suderinti atitinkamas ATC tarnybų atsakomybės sritis;

18)

„valdymo perdavimo taškas“ – skrydžio trajektorijos taškas, kuriame atsakomybė už oro eismo paslaugų teikimą iš vienos ATC tarnybos perduodama kitai ATC tarnybai;

19)

„derinimo duomenys“ – oro eismo valdymo paslaugas teikiantiems darbuotojams perduodant pranešimą, derinant ir perduodant skrydžius svarbūs ir karinio-civilinio derinimo duomenys;

20)

„skrydžio perdavimo lygis“ – derinant sutartas skrydžio lygis, jei tai horizontalusis skrydis, arba leidžiamasis skrydžio lygis, kuriame orlaivis tęsia skrydį, jei valdymo perdavimo taške orlaivis kyla į aukštesnį arba leidžiasi į žemesnį lygį;

21)

„perimančioji tarnyba“ – kita skrydžių valdymo tarnyba, kuri perima orlaivio skrydžio valdymą;

22)

„derinimo taškas“ (toliau – COP) – ribos, kurią naudoja ATC tarnybos ir kuri nurodoma per derinimo procesus, taškas arba greta jos esantis taškas;

23)

„informuotoji tarnyba“ – ATC tarnyba, kuri yra gavusi informacinį pranešimą;

24)

„koreliacija“ – skrydžio plano duomenų susiejimo su radiolokatoriaus ekrane rodoma to paties skrydžio trajektorijos linija procesas;

25)

„leidimo suteikimas“ – skrydžių vadovo, kuris perduoda orlaivio skrydžio valdymą, leidimas perimančiosios tarnybos skrydžių vadovui pateikti orlaiviui skrydžio valdymo nurodymus orlaiviui dar nekirtusiam valdymo perdavimo taško;

26)

„tinkamumas“ – sistemos arba sudedamosios dalies tinkamumo naudoti ir prieinamumo, kai jas reikia naudoti, lygis;

27)

„patikimumas“ – tikimybė, kad antžeminės įrangos eksploatacinės charakteristikos atitiks nustatytąsias leidžiamąsias nuokrypas.

3 straipsnis

Sąveikos ir eksploataciniai reikalavimai

1.   Oro navigacijos paslaugos teikėjai turi užtikrinti, kad ACC naudojamos 1 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytos sistemos atitiktų I priedo A ir B dalyse nustatytus sąveikos ir eksploatacinius reikalavimus.

2.   Oro navigacijos paslaugos teikėjai, kurie savo susitarimo dokumente yra nurodę, kad jie įdiegs pranešimo perdavimo, pradinio derinimo, perduotos pradinio derinimo informacijos atnaujinimo, derinimo nutraukimo, pagrindinių skrydžio duomenų arba pagrindinių skrydžio duomenų pakeitimo procesus tarp ATC tarnybų, kurios nėra ACC, užtikrina, jog 1 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytos sistemos atitiktų I priedo A ir B dalyse nustatytus sąveikos ir eksploatacinius reikalavimus.

3.   Oro navigacijos paslaugos teikėjai, kurie savo susitarimo dokumente yra nurodę, kad jie įdiegs per etapą prieš išvykimą perduodamo pranešimo ir derinimo, pranešimo perdavimo dažnio keitimo arba pranešimų perdavimo perjungimo į rankinį režimą procesus, užtikrina, jog 1 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytos sistemos atitiktų I priedo A ir C dalyse nustatytus sąveikos ir eksploatacinius reikalavimus.

4.   Valstybės narės užtikrina, kad 1 straipsnio 2 dalies b punkte nurodytos sistemos, jeigu būtų vertinamos pagrindinių skrydžio duomenų ir pagrindinių skrydžio duomenų keitimo procesų atžvilgiu, atitiktų I priedo A ir B dalyse nustatytus sąveikos ir eksploatacinius reikalavimus.

5.   Jeigu oro eismo paslaugas teikiantys vienetai ir kontroliuojantys kariniai vienetai į 1 straipsnio 2 dalies b punkte nurodytas savo sistemas yra įdiegusios pranešimo apie numatomą kirtimą, prašymo suteikti kirtimo leidimą, pakeisto ribos kirtimo pasiūlymo arba kirtimo leidimo atšaukimo procesus, valstybės narės užtikrina, kad minėtos sistemos atitiktų I priedo A ir C dalyse nustatytus sąveikos ir eksploatacinius reikalavimus.

4 straipsnis

Paslaugos kokybės reikalavimai

1.   Oro navigacijos paslaugos teikėjai užtikrina, kad 1 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytos sistemos atitiktų II priede nustatytus paslaugos kokybės reikalavimus.

2.   Valstybės narės užtikrina, kad 1 straipsnio 2 dalies b punkte nurodytos sistemos atitiktų II priede nustatytus paslaugos kokybės reikalavimus.

5 straipsnis

Susijusios procedūros

1.   Skrydžio, kuriam taikomas pradinis derinimas, sutartos skrydžio perdavimo sąlygos operacijų atžvilgiu turi galioti abiems ATC tarnyboms, jeigu nenutraukiamas derinimas arba jeigu jis nėra iš dalies pakeičiamas.

2.   Skrydžio, su kuriuo susijusi perduota pradinio derinimo informacija yra atnaujinama, sutartos skrydžio perdavimo sąlygos operacijų atžvilgiu turi galioti abiems ATC tarnyboms, jeigu nenutraukiamas derinimas arba jeigu vėliau sąlygos nėra iš dalies pakeičiamos.

3.   Jeigu perduotos pradinio derinimo informacijos atnaujinimo ar derinimo nutraukimo užbaigimas nėra patvirtinamas atsižvelgiant į taikomus paslaugos kokybės reikalavimus, perduodančioji tarnyba pradeda žodinį derinimą.

6 straipsnis

Saugos reikalavimai

Valstybės narės imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad prieš atliekant bet kokius veikiančių automatinių keitimosi skrydžio duomenimis sistemų, kurioms taikomas šis reglamentas, pakeitimus ar pradedant taikyti naujas sistemas, suinteresuotos šalys atliktų skrydžių saugos įvertinimą, įskaitant pavojaus identifikavimą, rizikos įvertinimą ir jų sumažinimo procedūras.

Atliekant minėtą saugos įvertinimą atsižvelgiama bent jau į III priede nustatytus saugos reikalavimus.

7 straipsnis

Sudedamųjų dalių atitiktis arba tinkamumas naudoti

1 straipsnio 2 dalies a ir b punktuose nurodytų sistemų sudedamųjų dalių gamintojai prieš išduodami Reglamento (EB) Nr. 552/2004 5 straipsnyje nurodytas sudedamųjų dalių EB atitikties arba tinkamumo naudoti deklaracijas pagal IV priedo A dalyje nustatytus reikalavimus įvertina minėtų sudedamųjų dalių atitiktį arba tinkamumą naudoti.

8 straipsnis

Sistemų tikrinimas

1.   Oro navigacijos paslaugos teikėjai, galintys įrodyti, kad jie laikosi V priede nustatytų sąlygų, 1 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytas sistemas patikrina pagal IV priedo B dalyje nustatytus reikalavimus.

2.   Oro navigacijos paslaugos teikėjai, negalintys įrodyti, kad jie laikosi V priede nustatytų sąlygų, 1 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytoms sistemoms patikrinti su notifikuotaja institucija sudaro subrangos sutartį. Minėtas patikrinimas atliekamas pagal IV priedo C dalyje nustatytus reikalavimus.

3.   Valstybės narės užtikrina, kad per 1 straipsnio 2 dalies b punkte nurodytų sistemų patikrinimą būtų įrodyta tų sistemų atitiktis šiame reglamente nustatytiems sąveikos ir naudojimo reikalavimams, paslaugos kokybės ir saugos reikalavimams.

9 straipsnis

Vykdymas

Valstybės narės imasi reikiamų priemonių užtikrinti, kad būtų vykdomi šio reglamento reikalavimai.

10 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio priemonės

1.   Reglamento (EB) Nr. 552/2004 10 straipsnio 1 dalyje numatytos pereinamojo laikotarpio priemonės pranešimo ir pradinio derinimo procesų atžvilgiu taikomos 1 straipsnio 2 dalyje nurodytoms Europos oro eismo valdymo tinklo (toliau – EOEVT) sistemoms nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.

Jos taikomos EOEVT sistemoms nuo 2009 m. sausio 1 d. perduotos pradinio derinimo informacijos atnaujinimo, derinimo nutraukimo, pagrindinių skrydžio duomenų ir pagrindinių skrydžio duomenų pakeitimo procesų atžvilgiu.

2.   Reglamento (EB) Nr. 552/2004 10 straipsnio 2 dalyje numatytos pereinamojo laikotarpio priemonės taikomos 1 straipsnio 2 dalyje nurodytoms sistemoms nuo 2012 m. gruodžio 31 d.

11 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2009 m. sausio 1 d. visoms 1 straipsnio 2 dalyje nurodytoms EOEVT sistemoms perduotos pradinio derinimo informacijos atnaujinimo, derinimo nutraukimo, pagrindinių skrydžio duomenų ir pagrindinių skrydžio duomenų pakeitimo procesų atžvilgiu.

Jis taikomas nuo 2012 m. gruodžio 31 d. visoms 1 straipsnio 2 dalyje nurodytoms EOEVT sistemoms, kurios iki minėtos datos jau buvo naudojamos.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. liepos 6 d.

Komisijos vardu

Jacques BARROT

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 96, 2004 3 31, p. 26.

(2)  OL L 96, 2004 3 31, p. 1.

(3)  OL L 254, 2000 10 9, p. 1.

(4)  OL L 96, 2004 3 31, p. 9.


I PRIEDAS

Sąveikos ir eksploataciniai reikalavimai

(nurodyti 3 straipsnyje)

A DALIS:   BENDRIEJI REIKALAVIMAI

1.   SISTEMOS REIKALAVIMAI

1.1.

Sistema turi pateikti visą informaciją, kuri reikalinga, kad vaizduoklyje būtų rodoma, apdorojama ir sukaupiama sisteminė informacija, kuria keičiamasi per nustatytus procesus.

1.2.

Sistema turi būti tinkama automatiškai priimti, laikyti, apdoroti, išrinkti ir perduoti su pranešimu, derinimu ir perdavimu bei civilinio–karinio derinimo procesais susijusią skrydžio informaciją, kad ją būtų galima pateikti vaizduoklyje.

1.3.

Sistema turi perduoti įspėjimą, jeigu informacijos mainų įrenginys sugenda arba nustatomas jo veiklos sutrikimas.

1.4.

Sistema turi būti tinkama į atitinkamas darbo vietas perduoti su sisteminės informacijos mainais susijusius įspėjimus.

1.5.

Sistemoje turi būti numatytos priemonės, ATC tarnybų darbuotojams leidžiančios keisti su procesais susijusią skrydžio informaciją.

1.6.

Sistema turi būti tinkama, kad ATC tarnybos darbuotojams būtų teikiama informacija apie atitinkamų sisteminės informacijos mainų procesų būseną.

2.   SISTEMINĖS INFORMACIJOS MAINŲ DUOMENŲ REGISTRAVIMAS

2.1.

Oro navigacijos paslaugos teikėjas sisteminės informacijos mainų duomenis turi registruoti taip, kad užregistruotus duomenis būtų galima suieškoti ir pateikti vaizduoklyje.

B DALIS:   PRIVALOMŲJŲ PROCESŲ, KURIEMS NAUDOJAMI SISTEMINĖS INFORMACIJOS MAINAI, REIKALAVIMAI

1.   PRANEŠIMAS

1.1.   Atitinkama skrydžio informacija

1.1.1.

Į informaciją, kuriai taikomas pranešimo procesas, turi įeiti bent iš šie duomenys:

orlaivio atpažinimo kodas,

SSR režimas ir kodas (jei naudojami),

išskridimo oro uostas,

skaičiuojamieji duomenys,

paskirties oro uostas,

orlaivio numeris ir tipas,

skrydžio tipas,

funkcinis įrangos pajėgumas ir būsena.

1.1.2.

Į informaciją „funkcinis įrangos pajėgumas ir būsena“ turi įeiti bent jau sumažintieji minimalūs vertikaliojo skirstymo atstumai (toliau – SMVSA, angl. RVSM) ir 8.33 KHz kanalo skyrimo pajėgumas.

1.1.3.

Į informaciją „funkcinis įrangos pajėgumas ir būsena“ galima įtraukti kitus duomenis atsižvelgiant į susitarimo dokumentą.

1.2.   Taikymo taisyklės

1.2.1.

Pranešimo procesas bent kartą taikomas kiekvienam skrydžiui, kuriam patvirtintas skrydžio planas ir kuris pagal planą turi kirsti ribą, jeigu skrydžiui netaikomi per etapą prieš išvykimą perduodamo pranešimo ir derinimo procesai.

1.2.2.

Tinkamumo kriterijai, taikomi perduodant pranešimą apie tai, kad orlaivis kerta ribą, turi atitikti susitarimo dokumentą.

1.2.3.

Jeigu pranešimo proceso per laiką, dėl kurio susitarė abi pusės, negalima vykdyti prieš pradinio derinimo procesą, pranešimo procesas turi būti integruojamas į koordinavimo procesą.

1.2.4.

Jeigu pranešimo procesas vykdomas, prieš jį turi būti vykdomas pradinio derinimo procesas.

1.2.5.

Derinimo procesas turi būti vykdomas iš naujo kiekvieną kartą, jeigu prieš pradinio derinimo procesą keičiami kurie nors iš šių duomenų:

COP,

numatytas SSR kodas valdymo perdavimo taške,

paskirties oro uostas,

orlaivio tipas,

funkcinis įrangos pajėgumas ir būsena.

1.2.6.

Jeigu nustatoma perduotų duomenų neatitiktis atitinkamiems priėmimo sistemos duomenims arba jeigu jokia minėta informacija nėra prieinama dėl kurios reikėtų gavus kitus pradinio derinimo duomenis imtis taisomųjų veiksmų, neatitiktis turi būti perduota į atitinkamą darbo vietą, kad būtų pašalinta.

1.3.   Pranešimo proceso pradėjimo laikas

1.3.1.

Pranešimo procesas turi būti pradedamas iki apskaičiuotojo laiko derinimo taške likus parametru nustatytam minučių skaičiui.

1.3.2.

Pranešimo parametras (-ai) turi būti įtrauktas (-i) į atitinkamų ATC tarnybų tarpusavio susitarimo dokumentus.

1.3.3.

Kiekvienam derinimo taškui galima nustatyti skirtingą (-us) pranešimo parametrą (-us).

2.   PRADINIS DERINIMAS

2.1.   Atitinkama skrydžio informacija

2.1.1.

Į informaciją, kuriai taikomas pradinio derinimo procesas, turi įeiti bent šie duomenys:

orlaivio atpažinimo kodas,

SSR režimas ir kodas,

išskridimo oro uostas,

skaičiuojamieji duomenys,

paskirties oro uostas,

orlaivio numeris ir tipas,

skrydžio tipas,

funkcinis įrangos pajėgumas ir būsena.

2.1.2.

Į informaciją „funkcinis įrangos pajėgumas ir būsena“ turi įeiti bent jau SMVSA ir 8.33 KHz kanalo skyrimo pajėgumas.

2.1.3.

Į informaciją „funkcinis įrangos pajėgumas ir būsena“ galima įtraukti kitus duomenis, jeigu susitariama dvišaliais susitarimo dokumentais.

2.2.   Taikymo taisyklės

2.2.1.

Pradinio derinimo procesas turi būti taikomas visiems numatytiems skrydžiams, kuriems patvirtintas skrydžio planas ir kurie kirs ribas.

2.2.2.

Tinkamumo kriterijai, taikomi atliekant pradinį ribą kertančio orlaivio skrydžio derinimą, turi atitikti susitarimo dokumentą.

2.2.3.

Jeigu pradinis derinimo procesas anksčiau nebuvo pradėtas rankinio valdymo priemonėmis, jis automatiškai pradedamas:

prieš skaičiuojamąjį laiką derinimo taške ir parametru nustatytu laiku, dėl kurio abi pusės yra susitarusios, arba

laiku, kai orlaivis yra nustatytu atstumu, dėl kurio abi pusės yra susitarusios, derinimo taško,

pagal susitarimo dokumentus.

2.2.4.

Skrydžio pradinio derinimo procesas vykdomas tik tada, jeigu nepradedamas derinimo proceso nutraukimas.

2.2.5.

Jeigu derinimo procesas nutraukiamas, ta pati tarnyba gali jį pradėti iš naujo.

2.2.6.

Pranešimas apie pradinio derinimo proceso, įskaitant priimančios tarnybos pateikiamą patvirtinimą, užbaigimą perduodamas perduodančiajai tarnybai – tada laikoma, kad skrydis buvo „suderintas“.

2.2.7.

Jeigu pradinio derinimo proceso užbaigimas nepatvirtinamas pagal galiojančius paslaugos teikimo kokybės reikalavimus, tada į darbo vietą, kurioje dirba už skrydžio derinimą atsakingi perduodančiosios tarnybos darbuotojai, perduodamas įspėjimas.

2.2.8.

Pradinio derinimo informacija turi būti prieinama priimančiosios tarnybos atitinkamoje darbo vietoje.

3.   PERDUOTOS PRADINIO DERINIMO INFORMACIJOS ATNAUJINIMAS

3.1.   Atitinkama skrydžio informacija

3.1.1.

Perduotos pradinio derinimo informacijos atnaujinimo procesas vykdomas taip, kad būtų užtikrinama sąsaja su anksčiau derintu skrydžiu.

3.1.2.

Į perduotos pradinio derinimo informacijos atnaujinimą turi būti įtraukiami šie duomenys, jeigu jie buvo pakeisti:

SSR režimas ir kodas,

skaičiuojamasis laikas ir skrydžio lygis,

funkcinis įrangos pajėgumas ir būsena.

3.1.3.

Jeigu numatyta dvišaliu susitarimu, į perduotų pradinio derinimo duomenų atnaujinimą įtraukiami šie duomenys, jeigu jie buvo pakeisti:

derinimo taškas,

maršrutas.

3.2.   Taikymo taisyklės

3.2.1.

Perduotą pradinio derinimo informacijos atnaujinimo procesą kartą arba daugiau kartų iš naujo gali pradėti tarnyba, su kuria skrydis iš tikrųjų buvo derintas.

3.2.2.

Perduotos pradinio derinimo informacijos atnaujinimo procesas vykdomas, jeigu:

skaičiuojamasis skridimo per derinimo tašką laikas nuo numatytojo anksčiau skiriasi daugiau nei viena verte, dėl kurios yra susitarusios abi pusės,

perdavimo lygis (-iai), SSR kodas arba įrangos pajėgumas ir būsena skiriasi nuo anksčiau numatytosios.

3.2.3.

Jeigu numatyta dvišaliu susitarimu, perduotos pradinio derinimo informacijos atnaujinimo procesas vykdomas tada, jeigu buvo pakeista:

derinimo taškas,

maršrutas.

3.2.4.

Pranešimas apie perduotos pradinio derinimo informacijos atnaujinimo proceso, įskaitant priimančiosios tarnybos perduodamą patvirtinimą, užbaigimą perduodamas perduodančiajai tarnybai.

3.2.5.

Jeigu perduotos pradinio derinimo informacijos atnaujinimo proceso užbaigimas nepatvirtinamas pagal galiojančius paslaugos teikimo kokybės reikalavimus, tada į darbo vietą, kurioje dirba už skrydžio derinimą atsakingi perduodančiosios tarnybos darbuotojai, perduodamas įspėjimas.

3.2.6.

Perduotos pradinio derinimo informacijos atnaujinimo procesas vykdamas nedelsiant po atitinkamo duomenų įvedimo arba atnaujinimo.

3.2.7.

Perduotos pradinio derinimo informacijos atnaujinimo proceso negalima vykdyti, jeigu orlaivis yra per dvišaliu susitarimu nustatytą skrydžio trukmę arba atstumą nuo valdymo perdavimo taško pagal susitarimo dokumentus.

3.2.8.

Perduotos pradinio derinimo informacijos atnaujinimo duomenys turi būti prieinami atitinkamoje priimančiosios tarnybos darbo vietoje.

4.   DERINIMO NUTRAUKIMAS

4.1.   Atitinkama skrydžio informacija

4.1.1.

Nutraukiant derinimo procesą turi būti užtikrinama sąsaja su ankstesniais pranešimo arba derinimo procesais, kurie yra nutraukiami.

4.2.   Taikymo taisyklės

4.2.1.

Derinimo procesą nutraukia skrydžio derinimą vykdanti tarnyba, jeigu:

tarnyba jau nebėra kita derinimo sekos tarnyba,

perduodančioji tarnyba skrydžio planą paskelbia negaliojančiu ir derinimas nėra reikalingas,

iš pirmesnės tarnybos gaunama informacija apie skrydžio derinimo nutraukimą.

4.2.2.

Skrydžio, apie kurį buvo pranešta, derinimo procesą nutraukia to skrydžio derinimą vykdanti tarnyba, jeigu:

tarnyba jau nebėra kita derinimo sekos tarnyba,

perduodančioji tarnyba skrydžio planą paskelbia negaliojančiu ir derinimas nėra reikalingas,

iš pirmesnės tarnybos gaunama informacija apie skrydžio derinimo nutraukimą,

skrydis atidedamas ir atnaujintų skaičiuojamųjų duomenų negalima nustatyti automatiškai.

4.2.3.

Pranešimas apie derinimo proceso nutraukimo, įskaitant priimančiosios tarnybos perduodamą patvirtinimą, užbaigimą perduodamas perduodančiajai tarnybai.

4.2.4.

Jeigu derinimo proceso nutraukimo užbaigimas nepatvirtinamas pagal galiojančius paslaugos teikimo kokybės reikalavimus, tada į darbo vietą, kurioje dirba už skrydžio derinimą atsakingi perduodančiosios tarnybos darbuotojai, perduodamas įspėjimas.

4.2.5.

Derinimo nutraukimo informacija turi būti prieinama informuotosios tarnybos arba tarnybos, kuri nutraukia derinimą, atitinkamos darbo vietos darbuotojams.

5.   PAGRINDINIAI SKRYDŽIO DUOMENYS

5.1.   Atitinkama skrydžio informacija

5.1.1.

Į informaciją, kuriai taikomas pradinio derinimo procesas, turi įeiti bent iš šie duomenys:

orlaivio atpažinimo kodas,

SSR režimas ir kodas.

5.1.2.

Bet kokiai papildomai informacijai, kuri pateikiama vykdant pagrindinį skrydžio duomenų procesą, taikomas dvišalis susitarimas.

5.2.   Taikymo taisyklės

5.2.1.

Kiekvieno skrydžio, kuriam patvirtintas skrydžio planas, pagrindinių skrydžio duomenų procesas vykdomas automatiškai.

5.2.2.

Pagrindinių skrydžio duomenų tinkamumo kriterijai turi atitikti susitarimo dokumentus.

5.2.3.

Pranešimas apie pagrindinių skrydžio duomenų proceso, įskaitant priimančiosios tarnybos perduodamą patvirtinimą, užbaigimą perduodamas perduodančiajai tarnybai.

5.2.4.

Jeigu pagrindinių skrydžio duomenų proceso užbaigimas nepatvirtinamas pagal galiojančius paslaugos teikimo kokybės reikalavimus, tada į atitinkamą duomenis pateikiančiosios tarnybos darbo vietą perduodamas įspėjimas.

6.   PAGRINDINIŲ SKRYDŽIO DUOMENŲ KEITIMAS

6.1.   Atitinkama skrydžio informacija

6.1.1.

Pagrindinių skrydžio duomenų keitimo procesas turi užtikrinti sąsają su skrydžiu, kuriam anksčiau buvo taikytas pagrindinių skrydžio duomenų procesas.

6.1.2.

Bet kokiai kitai informacijai, kuriai taikomas pagrindinių skrydžio duomenų keitimo procesas, ir susijusiems to proceso vykdymo kriterijams galioja dvišalio susitarimo nuostatos.

6.2.   Taikymo taisyklės

6.2.1.

Pagrindinių skrydžio duomenų keitimo procesas taikomas tik skrydžiui, apie kurį anksčiau buvo pranešta pagrindinių skrydžio duomenų procesu.

6.2.2.

Pagrindinių skrydžio duomenų keitimo procesas turi būti pradedamas automatiškai pagal dvišaliu susitarimu patvirtintus kriterijus.

6.2.3.

Pranešimas apie pagrindinių skrydžio duomenų keitimo proceso, įskaitant priimančiosios tarnybos perduodamą patvirtinimą, užbaigimą perduodamas duomenis pateikiančiajai tarnybai.

6.2.4.

Jeigu pagrindinių skrydžio duomenų keitimo proceso užbaigimas nepatvirtinamas pagal galiojančius paslaugos teikimo kokybės reikalavimus, tada į atitinkamą duomenis pateikiančiosios tarnybos darbo vietą perduodamas įspėjimas.

6.2.5.

Informacija apie pagrindinių skrydžio duomenų keitimą turi būti prieinama atitinkamoje priimančiosios tarnybos darbo vietoje.

C DALIS:   PASIRENKAMŲJŲ PROCESŲ, KURIEMS NAUDOJAMI SISTEMINĖS INFORMACIJOS MAINAI, REIKALAVIMAI

1.   PER ETAPĄ PRIEŠ IŠVYKIMĄ PERDUODAMAS PRANEŠIMAS IR DERINIMAS

1.1.   Atitinkama skrydžio informacija

1.1.1.

Į informaciją, kuriai taikomi per etapą prieš išvykimą perduodamo pranešimo ir derinimo procesai, turi įeiti bent iš šie duomenys:

orlaivio atpažinimo kodas,

SSR režimas ir kodas (jei naudojami),

išskridimo oro uostas,

numatomas kilimo laikas arba skaičiuojamieji duomenys, dėl kurių abi pusės yra susitarusios,

paskirties oro uostas,

orlaivio numeris ir tipas.

1.1.2.

Į informaciją, kuriai taikomi per etapą prieš išvykimą perduodamo pranešimo ir derinimo procesai, atsižvelgiant į oro uosto skrydžių valdymo rajoną ir rajono skrydžių valdymo centrą, turi įeiti:

skrydžio tipas,

funkcinis įrangos pajėgumas ir būsena.

1.1.3.

Į informaciją „funkcinis įrangos pajėgumas ir būsena“ turi įeiti bent jau SMVSA ir 8.33 KHz kanalo skyrimo pajėgumas.

1.1.4.

Į informaciją „funkcinis įrangos pajėgumas ir būsena“ galima įtraukti kitus duomenis, jeigu susitariama dvišaliais susitarimo dokumentais.

1.2.   Taikymo taisyklės

1.2.1.

Per etapą prieš išvykimą perduodamo pranešimo ir derinimo procesai turi būti taikomi vieną arba daugiau kartų kiekvienam skrydžiui, kuriam patvirtintas skrydžio planas ir kuris pagal planą turi kirsti ribas, jeigu skrydžio trukmė nuo orlaivio išskridimo iki derinimo taško yra tokia, kad nebūtų pakankamai laiko pradinio derinimo arba pranešimo procesams vykdyti.

1.2.2.

Tinkamumo kriterijai, taikomi siunčiant per etapą prieš išvykimą perduodamą ribą kertantį pranešimą ir derinant skrydžius, turi atitikti susitarimo dokumentus.

1.2.3.

Per etapą prieš išvykimą perduodamo pranešimo ir derinimo procesai iš naujo turi būti vykdomi kiekvieną kartą, jeigu buvo pakeista bet kokia duomenų, kuriems anksčiau, prieš išvykimą buvo taikyti per etapą prieš išvykimą perduodamo pranešimo ir derinimo procesai, dalis.

1.2.4.

Pranešimas per etapą prieš išvykimą perduodamo pranešimo ir derinimo procesų, įskaitant priimančiosios tarnybos perduodamą patvirtinimą, užbaigimą perduodamas perduodančiajai institucijai.

1.2.5.

Jeigu per etapą prieš išvykimą perduodamo pranešimo ir derinimo procesų užbaigimas nepatvirtinamas pagal galiojančius paslaugos teikimo kokybės reikalavimus, tada į darbo vietą, kurioje dirba už pranešimą ir (arba) skrydžio derinimą atsakingi perduodančiosios tarnybos darbuotojai, perduodamas įspėjimas.

1.2.6.

Per etapą prieš išvykimą perduodamo pranešimo ir derinimo procesų informacija turi būti prieinama informuotosios tarnybos atitinkamoje darbo vietoje.

2.   DAŽNIO KEITIMAS

2.1.   Atitinkama skrydžio informacija

2.1.1.

Į informaciją, kuriai taikomas dažnio keitimo procesas, turi įeiti bent šie duomenys:

orlaivio atpažinimo kodas.

2.1.2.

Į informaciją, kuriai taikomas dažnio keitimo procesas, turi įeiti bet kokie iš šių duomenų, jeigu jie yra prieinami:

leidimo suteikimo pranešimas,

leidžiamasis skrydžio lygis,

nustatytasis kursas ir (arba) leidimas skristi tiesia trajektorija,

nustatytasis greitis,

nustatytoji aukštėjimo/žemėjimo sparta.

2.1.3.

Jeigu numatyta dvišaliu susitarimu, keičiant dažnio duomenis turi būti nurodoma:

tikroji padėtis kelyje,

nustatytasis dažnis.

2.2.   Taikymo taisyklės

2.2.1.

Dažnio keitimo procesą rankinėmis priemonėmis pradeda perduodančiosios tarnybos skrydžių vadovas.

2.2.2.

Pranešimas apie dažnio keitimo proceso, įskaitant priimančiosios tarnybos perduodamą patvirtinimą, užbaigimą perduodamas perduodančiajai skrydžių valdymo tarnybai.

2.2.3.

Jeigu dažnio keitimo proceso užbaigimas nepatvirtinamas pagal galiojančius paslaugos teikimo kokybės reikalavimus, tada į atitinkamą perduodančiosios skrydžių valdymo tarnybos darbo vietą perduodamas įspėjimas.

2.2.4.

Dažnio keitimo informacija nedelsiant turi būti prieinama priimančiajam skrydžių vadovui.

3.   PRANEŠIMŲ PERDAVIMO PERJUNGIMAS Į RANKINĮ REŽIMĄ

3.1.   Atitinkama skrydžio informacija

3.1.1.

Į informaciją, kuriai taikomas pranešimų perdavimo perjungimo į rankinį režimą procesas, turi būti įtrauktas orlaivio atpažinimo kodas.

3.2.   Taikymo taisyklės

3.2.1.

Pranešimų perdavimo perjungimo į rankinį režimą procesą, gavusi pranešimą, pradeda priimančioji tarnyba.

3.2.2.

Pranešimas apie pranešimų perdavimo perjungimo į rankinį režimą proceso, įskaitant perduodančiosios tarnybos perduodamą patvirtinimą, užbaigimą perduodamas priimančiajai skrydžių valdymo tarnybai.

3.2.3.

Jeigu pranešimų perdavimo perjungimo į rankinį režimą proceso užbaigimas nepatvirtinamas pagal galiojančius paslaugos teikimo kokybės reikalavimus, tada į atitinkamą priimančiosios skrydžių valdymo tarnybos darbo vietą perduodamas įspėjimas.

3.2.4.

Pranešimų perdavimo perjungimo į rankinį režimą informacija nedelsiant turi būti pateikiama perduodančiosios tarnybos skrydžių vadovui.

4.   PRANEŠIMAS APIE NUMATOMĄ KIRTIMĄ

4.1.   Atitinkama skrydžio informacija

4.1.1.

Į informaciją, kuriai taikomas pranešimo apie numatomą kirtimą procesas, turi įeiti bent iš šie duomenys:

orlaivio atpažinimo kodas,

SSR režimas ir kodas,

orlaivio numeris ir tipas,

pagrindinio sektoriaus atpažinimo priemonė,

kirtimo maršrutas, įskaitant apskaičiuotąjį laiką ir skrydžio lygį visuose maršruto taškuose.

4.2.   Taikymo taisyklės

4.2.1.

Pranešimo apie numatomą kirtimo procesą skrydžių vadovas pradeda rankinėmis priemonėmis arba tas procesas prasideda automatiškai (kaip yra aprašyta susitarimo dokumentuose).

4.2.2.

Pranešimas apie numatomą kirtimo procesą, įskaitant informuotosios tarnybos perduodamą patvirtinimą, užbaigimą perduodamas informuojančiajai tarnybai.

4.2.3.

Jeigu pranešimas apie numatomo kirtimo proceso užbaigimą nepatvirtinamas pagal galiojančius paslaugos teikimo kokybės reikalavimus, tada informuojančiajai tarnybai perduodamas įspėjimas.

4.2.4.

Pranešimo apie numatomą kirtimą informacija turi būti prieinama atitinkamoje darbo vietoje informuojančiojoje tarnyboje.

5.   PRAŠYMAS SUTEIKTI KIRTIMO LEIDIMĄ

5.1.   Atitinkama skrydžio informacija

5.1.1.

Į informaciją, kuriai taikomas prašymo suteikti kirtimo leidimą procesas, turi įeiti bent iš šie duomenys:

orlaivio atpažinimo kodas,

SSR režimas ir kodas,

orlaivio numeris ir tipas,

pagrindinio sektoriaus atpažinimo priemonė,

kirtimo maršrutas, įskaitant apskaičiuotąjį laiką ir skrydžio lygį visuose maršruto taškuose.

5.1.2.

Jeigu numatyta dvišaliu susitarimu, į prašymą suteikti kirtimo leidimą turi būti įtraukiami funkcinio įrangos pajėgumo ir būsenos duomenys.

5.1.3.

Į informaciją „funkcinis įrangos pajėgumas ir būsena“ turi įeiti bent jau SMVSA ir 8.33 KHz kanalo skyrimo pajėgumas.

5.1.4.

Į informaciją „funkcinis įrangos pajėgumas ir būsena“ gali įeiti kiti duomenys, jeigu tai numatyta dvišaliu susitarimu.

5.2.   Taikymo taisyklės

5.2.1.

Prašymą suteikti kirtimo leidimą savo nuožiūra pateikia skrydžių vadovas, atsižvelgdamas į susitarimo dokumentuose nustatytas sąlygas.

5.2.2.

Pranešimas apie prašymo suteikti kirtimo leidimą proceso, įskaitant prašymą priimančiosios informuotosios tarnybos perduodamą patvirtinimą, užbaigimą perduodamas prašančiajai tarnybai.

5.2.3.

Jeigu prašymo suteikti kirtimo leidimą proceso užbaigimas nepatvirtinamas pagal galiojančius paslaugos teikimo kokybės reikalavimus, tada į atitinkamą prašančiosios tarnybos darbo vietą perduodamas įspėjimas.

5.2.4.

Prašymo suteikti kirtimo leidimą informacija turi būti prieinama atitinkamoje darbo vietoje prašymą priimančioje tarnyboje.

5.3.   Operatyvusis atsakymas

5.3.1.

Jeigu vykdomas prašymo suteikti kirtimo leidimą procesas, galimi atsakymai – tai:

pasiūlyto maršruto ir (arba) išsamių oro erdvės kirtimo duomenų priėmimas, arba

kontrapasiūlymas, įskaitant kitokį maršrutą ir (arba) kitokius išsamius oro erdvės kirtimo duomenis kaip toliau apibrėžta 6 skirsnyje, arba

pasiūlyto maršruto ir (arba) išsamių oro erdvės kirtimo duomenų atmetimas.

5.3.2.

Jeigu operatyviojo atsakymo negaunama per dvišaliu susitarimu nustatytą laiką, į atitinkamą priimančios tarnybos darbo vietą turi būti perduotas įspėjimas.

6.   PAKEISTAS RIBOS KIRTIMO PASIŪLYMAS

6.1.   Atitinkama skrydžio informacija

6.1.1.

Pakeisto ribos kirtimo pasiūlymo procesas turi užtikrinti sąsają su skrydžiu, kuriam anksčiau buvo taikytas derinimas.

6.1.2.

Į informaciją, kuriai taikomas pakeisto ribos kirtimo pasiūlymo procesas, turi įeiti bent iš šie duomenys:

orlaivio atpažinimo kodas,

kirtimo maršrutas, įskaitant apskaičiuotąjį laiką ir skrydžio lygį visuose maršruto taškuose.

6.2.   Taikymo taisyklės

6.2.1.

Į pakeistą ribos kirtimo pasiūlymą turi įeiti nustatytasis naujas skrydžio lygis ir (arba) maršrutas.

6.2.2.

Pranešimas apie pakeisto ribos kirtimo pasiūlymo proceso, įskaitant pirminės prašančiosios tarnybos perduodamą patvirtinimą, užbaigimą perduodamas pakeistą ribos kirtimo pasiūlymą pateikiančiajai tarnybai.

6.2.3.

Jeigu pakeisto ribos kirtimo pasiūlymo proceso užbaigimas nepatvirtinamas pagal galiojančius paslaugos teikimo kokybės reikalavimus, tada į atitinkamos pakeistą ribos kirtimo pasiūlymą pateikiančiosios tarnybos darbo vietą perduodamas įspėjimas.

6.2.4.

Pakeisto ribos kirtimo pasiūlymo informacija turi būti prieinama atitinkamoje pirminės prašančiosios tarnybos darbo vietoje.

6.3.   Operatyvusis atsakymas

6.3.1.

Gavus patvirtinimą, kad pirminėje prašančiojoje tarnyboje buvo sėkmingai apdorota pakeisto ribos kirtimo pasiūlymo informacija, pirminė prašančioji tarnyba perduoda operatyvųjį atsakymą.

6.3.2.

Operatyvusis atsakymas gavus pakeistą ribos kirtimo pasiūlymą – jo priėmimas arba atmetimas, jeigu reikia.

6.3.3.

Jeigu operatyviojo atsakymo negaunama per dvišaliu susitarimu nustatytą laiką, į pakeistą ribos kirtimo pasiūlymą pateikiančios tarnybos atitinkamą darbo vietą turi būti perduotas įspėjimas.

7.   KIRTIMO ATŠAUKIMAS

7.1.   Atitinkama skrydžio informacija

7.1.1.

Kirtimo atšaukimo procesu turi būti užtikrinama sąsaja su ankstesniais pranešimo arba derinimo procesais, kurie buvo atšaukti.

7.2.   Taikymo taisyklės

7.2.1.

Kirtimo atšaukimo procesą turi pradėti už skrydį atsakinga tarnyba, jeigu:

orlaivis, apie kurį anksčiau buvo pranešta vykdant pagrindinių skrydžio duomenų procesą, dabartiniu metu neįskris į informuotosios tarnybos valdomą oro erdvę arba to orlaivio skrydis informuotosios tarnybos jau nėra valdomas,

kirtimas nebus vykdomas skrendant maršrutu, nurodytu pranešimo apie kirtimą informacijoje,

kirtimas nebus vykdomas pagal sąlygas, dėl kurių tariamasi, arba sąlygas, dėl kurių buvo susitarta po ryšio seanso dėl oro erdvės kirtimo.

7.2.2.

Kirtimo atšaukimo procesas pradedamas automatiškai arba jį rankinėmis priemonėmis pradeda skrydžių vadovas pagal susitarimo dokumentus.

7.2.3.

Pranešimas apie kirtimo atšaukimo proceso, įskaitant informuotosios ir (arba) prašomosios tarnybos perduodamą patvirtinimą, užbaigimą perduodamas atšaukiančiajai tarnybai.

7.2.4.

Jeigu kirtimo atšaukimo proceso užbaigimas nepatvirtinamas pagal galiojančius paslaugos teikimo kokybės reikalavimus, tada į atitinkamą atšaukiančiosios tarnybos darbo vietą perduodamas įspėjimas.

7.2.5.

Kirtimo atšaukimo proceso informacija turi būti prieinama atitinkamoje informuotosios ir (arba) prašomosios tarnybos darbo vietoje.


II PRIEDAS

Paslaugos teikimo kokybės reikalavimai

(nurodyti 4 straipsnyje)

1.   Prieinamumas, patikimumas, duomenų saugumas ir jų vientisumas

1.1.

Informacijos mainų įrenginiai turi būti prieinami per tarnybos darbo valandas.

1.2.

Dėl visų numatomų prastovos laikotarpių dvi atitinkamos tarnybos turi sudaryti dvišalį susitarimą.

1.3.

Sisteminės informacijos mainų jungties patikimumas turi būti bent 99,86 %.

1.4.

Informacijos, kuria keičiamasi sisteminės informacijos mainų įrenginiais, vientisumas ir saugumas turi būti užtikrinamas atitinkamu lygiu pagal pripažintą praktiką.

2.   Apdorojimo trukmė

2.1.

Apdorojimo trukmė – laiko tarpas nuo proceso pradžios iki to momento, kai procesą pradėjusioji tarnyba gauna privalomą patvirtinimą.

2.2.

Apdorojimo trukmei nepriskiriamas laikas, kuris gaištamas perduodant operatyviuosius atsakymus, jeigu juos perduoti privaloma.

2.3.

Dėl ilgiausios apdorojimo trukmės, kurią viršijus perduodamas įspėjimas, turi būti sudarytas dvišalis susitarimas.


III PRIEDAS

Saugos reikalavimai

(nurodyti 6 straipsnyje)

1.

Jeigu naudojami sisteminės informacijos mainai ir žemės ir žemės kalbinio ryšio kanalai, turi būti pasirūpinta, atsižvelgiant į prieinamas praktines galimybes, kad vienu metu nenutrūktų sisteminės informacijos mainai ir žemės ir žemės kalbinis ryšys.

2.

Sąveikos ir eksploataciniai reikalavimai, nustatyti I priedo B dalies 3.2.4, 3.2.5, 4.2.3, 4.2.4, 5.2.3, 5.2.4, 6.2.3 ir 6.2.4 pastraipose, taip pat laikytini saugos reikalavimais.

3.

Jei tai perduotos pradinio derinimo informacijos atnaujinimo, derinimo proceso nutraukimo, pagrindinių skrydžio duomenų ir pagrindinių skrydžio duomenų keitimo procesai, II priede nustatyti paslaugos teikimo kokybės reikalavimai taip pat laikytini saugos reikalavimais.


IV PRIEDAS

A DALIS:   SUDEDAMŲJŲ DALIŲ, NURODYTŲ 7 STRAIPSNYJE, ATITIKTIES IR TINKAMUMO NAUDOTI ĮVERTINIMO REIKALAVIMAI

1.

Atliekamais patikrinimais turi būti įrodyta, kad sudedamosios dalys atitinka šiame reglamente nustatytus sąveikos ir eksploatavimo, paslaugos teikimo kokybės ir saugos arba tų dalių tinkamumo naudoti reikalavimus, jeigu minėtos sudedamosios dalys eksploatuojamos bandymų sąlygomis.

2.

Gamintojas yra atsakingas už atitikties įvertinimą ir jis turi:

nustatyti tinkamas bandymų sąlygas,

tikrinti, ar bandymų plane yra pateikiamas sudedamųjų dalių bandymo sąlygų aprašymas,

tikrinti, ar į bandymų planą įeina visi taikomi reikalavimai,

užtikrinti techninių dokumentų ir bandymų plano nuoseklumą bei kokybę,

suplanuoti bandymų atlikimą, parinkti darbuotojus, įrenginius ir bandymų stendo konstrukciją,

atlikti bandymų plane nurodytus patikrinimus ir bandymus,

parengti raštišką ataskaitą apie patikrinimų ir bandymų rezultatus.

3.

Gamintojas turi užtikrinti, kad informacijos mainams, reikalingiems vykdant pranešimo, skrydžių derinimo ir perdavimo bei civilinio-karinio derinimo procesus, naudojamos sudedamosios dalys, jeigu jos eksploatuojamos bandymų sąlygomis, atitiktų šiame reglamente nustatytus sąveikos ir eksploatacijos, paslaugos teikimo kokybės ir saugos reikalavimus.

4.

Gamintojas, užbaigęs atitikties arba tinkamumo naudoti įvertinimą, savo atsakomybe parengia EB atitikties arba tinkamumo naudoti deklaraciją, kurioje pirmiausiai nurodo šio reglamento reikalavimus, kuriuos atitinka sudedamosios dalys ir susijusias tų dalių naudojimo sąlygas pagal sąveikos reglamento III priedo 3 dalį.

B DALIS:   8 STRAIPSNIO 1 DALYJE NURODYTŲ SISTEMŲ PATIKROS REIKALAVIMAI

1.

Sistemų tikrinimu turi būti įrodyta, kad jos atitinka šiame reglamente nustatytus sąveikos ir eksploatavimo, paslaugos teikimo kokybės ir saugos reikalavimus, jeigu sistemos tikrinamos sumodeliuotomis sąlygomis, atitinkančiomis tų sistemų eksploatavimo sąlygas.

2.

Informacijos mainams, reikalingiems vykdant pranešimo, skrydžių derinimo ir perdavimo bei civilinio-karinio derinimo procesus, naudojamos sistemos tikrinamos laikantis tinkamos ir pripažintos bandymų praktikos.

3.

Bandymo įranga, kuria tikrinamos informacijos mainams, reikalingiems vykdant pranešimo, skrydžių derinimo ir perdavimo bei civilinio–karinio derinimo procesus, naudojamos sistemos, turi atitikti tam tikrus funkcionalumo reikalavimus.

4.

Patikrinus informacijos mainams, reikalingiems vykdant pranešimo, skrydžių derinimo ir perdavimo bei civilinio-karinio derinimo procesus, naudojamas sistemas turi būti parengtos sąveikos reglamento IV priedo 3 dalyje nustatytieji techninių dokumentų rinkinio ir šie dokumentai:

taikymo aprašymas,

patikrinimų ir bandymų, kurie buvo atlikti prieš pradedant naudoti sistemą, ataskaita.

5.

Oro navigacijos paslaugos teikėjas turi organizuoti patikrinimo veiklą, ypač:

nustatyti tinkamas eksploatavimo ir technines sąlygas, atitinkančias eksploatacinę aplinką,

tikrinti, ar bandymų plane yra aprašytas informacijos mainų, reikalingų vykdant pranešimo, skrydžių derinimo ir perdavimo bei civilinio-karinio derinimo procesus, integravimas į sistemą, kuri bandoma sumodeliuotomis eksploatacinėmis ir techninėmis sąlygomis,

tikrinti, ar į bandymų planą įrašyti visi šiame reglamente nustatyti sąveikos ir eksploatavimo, paslaugos teikimo kokybės ir saugos reikalavimai,

užtikrinti techninių dokumentų ir bandymų plano nuoseklumą bei kokybę,

suplanuoti bandymų atlikimą, parinkti darbuotojus, įrenginius ir bandymų stendo konstrukciją,

atlikti bandymų plane nurodytus patikrinimus ir bandymus,

parengti raštišką ataskaitą apie patikrinimų ir bandymų rezultatus.

6.

Oro navigacijos paslaugos teikėjas turi užtikrinti, kad informacijos mainų, kurie reikalingi vykdant pranešimo, skrydžių derinimo ir perdavimo bei civilinio-karinio derinimo procesus ir kurie integruoti į sumodeliuotomis eksploatacinėmis sąlygomis naudojamas sistemas, vyksmas atitiktų šiame reglamente nustatytus sąveikos ir eksploatacijos, paslaugos teikimo kokybės ir saugos reikalavimus.

7.

Oro navigacijos paslaugos teikėjai, užbaigę atitikties patikrą, kurios rezultatai atitinka privalomuosius, parengia sistemos patikros EB deklaraciją ir nacionalinei priežiūros institucijai tą deklaraciją įteikia kartu su sąveikos reglamento 6 straipsnyje nustatytu techninių dokumentų rinkiniu.

C DALIS:   8 STRAIPSNIO 2 DALYJE NURODYTŲ SISTEMŲ PATIKROS REIKALAVIMAI

1.

Sistemų tikrinimu turi būti įrodyta, kad minėtos sistemos atitinka šiame reglamente nustatytus sąveikos ir eksploatavimo, paslaugos teikimo kokybės ir saugos reikalavimus, jeigu sistemos tikrinamos sumodeliuotomis sąlygomis, atitinkančiomis tų sistemų eksploatavimo sąlygas.

2.

Informacijos mainams, reikalingiems vykdant pranešimo, skrydžių derinimo ir perdavimo bei civilinio-karinio derinimo procesus, naudojamos sistemos tikrinamos laikantis tinkamos ir pripažintos bandymų praktikos.

3.

Bandymo įranga, kuria tikrinamos informacijos mainams, reikalingiems vykdant pranešimo, skrydžių derinimo ir perdavimo bei civilinio-karinio derinimo procesus, naudojamos sistemos, turi atitikti tam tikrus funkcionalumo reikalavimus.

4.

Patikrinus informacijos mainams, reikalingiems vykdant pranešimo, skrydžių derinimo ir perdavimo bei civilinio–karinio derinimo procesus, naudojamas sistemas turi būti parengtos sąveikos reglamento IV priedo 3 dalyje nustatytieji techninių dokumentų rinkinio ir šie dokumentai:

taikymo aprašymas,

patikrinimų ir bandymų, kurie buvo atlikti prieš pradedant naudoti sistemą, ataskaita.

5.

Oro navigacijos paslaugos teikėjas nustato tinkamas eksploatacines ir technines sąlygas, atitinkančias eksploatacinę aplinką, ir pasirūpina, kad patikrą atliktų notifikuotoji institucija.

6.

Notifikuotoji institucija turi organizuoti patikrą, ypač:

tikrinti, ar bandymų plane yra aprašytas informacijos mainų, reikalingų vykdant pranešimo, skrydžių derinimo ir perdavimo bei civilinio-karinio derinimo procesus, integravimas į sistemą, kuri bandoma sumodeliuotomis eksploatacinėmis ir techninėmis sąlygomis,

tikrinti, ar į bandymų planą įrašyti visi šiame reglamente nustatyti sąveikos ir eksploatavimo, paslaugos teikimo kokybės ir saugos reikalavimai,

užtikrinti techninių dokumentų, bandymų plano nuoseklumą ir kokybę,

suplanuoti bandymų atlikimą, parinkti darbuotojus, įrenginius ir bandymų stendo konstrukciją,

atlikti bandymų plane nurodytus patikrinimus ir bandymus,

parengti raštišką ataskaitą apie patikrinimų ir bandymų rezultatus.

7.

Notifikuotoji institucija turi užtikrinti, kad informacijos mainų, kurie reikalingi vykdant pranešimo, skrydžių derinimo ir perdavimo bei civilinio-karinio derinimo procesus ir kurie integruoti į sumodeliuotomis eksploatacinėmis sąlygomis naudojamas sistemas, vyksmas atitiktų šiame reglamente nustatytus sąveikos ir eksploatacijos, paslaugos teikimo kokybės ir saugos reikalavimus.

8.

Notifikuotoji institucija, užbaigusi atitikties patikrą, kurios rezultatai atitinka privalomuosius, tų bandymų, kuriuos ji atliko, atžvilgiu parengia atitikties pažymėjimą.

9.

Tada oro navigacijos paslaugos teikėjas parengia sistemos patikros EB deklaraciją ir nacionalinei priežiūros institucijai tą deklaraciją įteikia kartu su sąveikos reglamento 6 straipsnyje nustatytu techninių dokumentų rinkiniu.


V PRIEDAS

8 straipsnyje nurodytos sąlygos

1.

Oro navigacijos paslaugos teikėjas turi būti numatęs organizacijos vidinės ataskaitos teikimo procedūras, leidžiančias užtikrinti ir įrodyti patikros veiklos vertinimo nešališkumą ir nepriklausomumą.

2.

Oro navigacijos paslaugos teikėjas turi užtikrinti, kad patikros procesuose dalyvaujantys darbuotojai pareigas eitų laikydamiesi griežčiausių profesinio sąžiningumo ir aukščiausios techninės kompetencijos reikalavimų, nebūtų įtakojami iš asmenų ar asmenų grupės, suinteresuotos tikrinimų rezultatais, galinčio kilti kokio nors poveikio ir paskatų, ypač finansinio pobūdžio, kurios galėtų turėti įtakos darbuotojų priimamiems sprendimams arba tikrinimų rezultatams.

3.

Oro navigacijos paslaugos teikėjas privalo užtikrinti, kad patikros procesuose dalyvaujantys darbuotojai turėtų prieigą prie įrangos, reikalingos jiems tinkamai atlikti nustatytus tikrinimus.

4.

Oro navigacijos paslaugos teikėjas privalo užtikrinti, kad patikros procesuose dalyvaujantys darbuotojai būtų įgiję reikiamą techninį ir profesinį pasirengimą, gerai išmanytų patikros, kurią tie darbuotojai turi atlikti, reikalavimus, turėtų pakankamos minėtų veiksmų patirties ir gebėtų parengti deklaracijas, įrašus ir ataskaitas, įrodančias, kad patikrinimai buvo atlikti.

5.

Oro navigacijos paslaugos teikėjas turi užtikrinti, kad patikros procesuose dalyvaujantys darbuotojai tikrinimus sugebėtų atlikti nešališkai. Darbuotojų atlyginimas neturi priklausyti nuo atliktų bandymų skaičiaus ar tų tikrinimų rezultatų.


7.7.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 186/46


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1033/2006

2006 m. liepos 4 d.

nustatantis bendro Europos dangaus priešskrydinio etapo skrydžių planų procedūrų reikalavimus

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2004 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 552/2004 dėl Europos oro eismo valdymo tinklo sąveikos (sąveikos reglamentas) (1), ypač į jo 3 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į 2004 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 549/2004, nustatantį bendro Europos dangaus sukūrimo pagrindą (pagrindų reglamentas) (2), ypač į jo 8 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijai ir Europos saugios oro navigacijos organizacijai (Eurokontrolei) atlikus daug tyrimų paaiškėjo, kad skirtingų skrydžių sauga suinteresuotų šalių, būtent oro eismo paslaugas teikiančių vienetų, vykdytojų ir lakūnų, turimi skrydžių planų duomenys labai nenuoseklūs. Toks duomenų nenuoseklumas gali turėti įtakos Europos oro eismo valdymo sistemos saugai ir veiksmingumui. Be to, didesniu skrydžių planų duomenų nuoseklumu būtų prisidėta prie vientiso veikimo užtikrinimo, naujų veiklos koncepcijų, ypač skirtų oro eismo srautų valdymui, rėmimo ir skrydžių saugos didinimo. Todėl turėtų būti imtasi tinkamų priemonių skrydžio plano duomenų nenuoseklumui mažinti.

(2)

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 549/2004 8 straipsnio 1 dalimi, Eurokontrolė buvo įgaliota parengti bendro Europos dangaus priešskrydinio etapo skrydžių planų reikalavimus. Šis reglamentas grindžiamas 2005 m. kovo 17 d. ataskaita.

(3)

Šio reglamento teritorinis taikymas turėtų būti aiškiai apibrėžtas pagal 2004 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 551/2004 dėl bendro Europos dangaus oro erdvės organizavimo ir naudojimo (3).

(4)

Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija (toliau – ICAO) apibrėžė skrydžių planų pateikimo, priėmimo ir skirstymo procedūras, kurios turėtų įsigalioti siekiant vienodo jų taikymo bendro Europos dangaus oro erdvėje. Šias procedūras reikėtų papildyti nuostatomis, įpareigojančiomis vykdytojus, lakūnus, oro eismo paslaugas teikiančius vienetus ir įvairius skrydžių planų sudarytojus užtikrinti, kad pagrindiniai jų turimų skrydžių planų, skirtų skrydžiams iš oro erdvės, kuriai taikomas šis reglamentas, duomenys išliktų nuoseklūs iki priešskrydinio etapo pabaigos. Šie pagrindiniai duomenys turėtų būti aiškiai apibrėžti.

(5)

Vadovaujant Eurokontrolei buvo įvesta centralizuota skrydžių planų dorojimo ir skirstymo paslauga, teikiama per Integruoto pradinio skrydžio plano dorojimo sistemą (toliau – IFPS). Turėtų būti reikalaujama, kad valstybės narės imtųsi būtinų priemonių, siekdamos užtikrinti, kad IFPS teikiama informacija prisidedama prie skrydžių planų pagrindinių duomenų nuoseklumo.

(6)

Jei IFPS negauna skrydžio plano skrydžiams iš gretimų oro erdvių į oro erdvę, kuriai taikomas šis reglamentas, jiems gali kilti toks pat pavojus, koks kyla skrydžiams iš minėtos erdvės dėl oro eismo paslaugas teikiančių vienetų, vykdytojų ir lakūnų parengto skrydžio plano duomenų neatitikimo. Tokiais atvejais, siekdami išvengti šio pavojaus, oro eismo paslaugas teikiantys vienetai IFPS turėtų pateikti tinkamus skrydžio duomenis.

(7)

Siekiant palaikyti ar padidinti dabartinį skrydžių saugos lygį turėtų būti reikalaujama, kad valstybės narės užtikrintų, jog suinteresuotos šalys atliktų saugos įvertinimą, įskaitant pavojaus identifikavimą, rizikos įvertinimą ir jų sumažinimo procedūras.

(8)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Reglamento (EB) Nr. 549/2004 5 straipsniu įsteigto Bendro dangaus komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reguliavimo dalykas ir taikymo sritis

1.   Šiuo reglamentu nustatomi priešskrydinio etapo skrydžių planų sudarymo tvarkai keliami reikalavimai, siekiant tų planų, kartotinių skrydžių planų ir susijusių atnaujintų vykdytojų, lakūnų bei oro eismo paslaugas teikiančių vienetų pranešimų, teikiamų per Integruoto pradinio skrydžio plano dorojimo sistemą, nuoseklumo prieš tai, kol skrydžių valdymo tarnyba suteikia pirmą leidimą vykdyti skrydžius iš oro erdvės, kuriai taikomas šis reglamentas, ar prieš patenkant į tokią oro erdvę kitiems skrydžiams.

2.   Šis reglamentas taikomas visiems skrydžiams, kuriuos numatyta vykdyti ar kurie vykdomi, kaip bendrojo oro eismo dalis remiantis skrydžių pagal prietaisus taisyklėmis Reglamento (EB) Nr. 551/2004 1 straipsnio 3 dalyje apibrėžtoje erdvėje.

3.   Šis reglamentas taikomas visoms toliau nurodytoms šalims, pateikiančioms, keičiančioms, priimančioms ir skirstančioms skrydžių planus:

a)

vykdytojams ir jų vardu veikiantiems įgaliotiniams;

b)

lakūnams ir jų vardu veikiantiems įgaliotiniams;

c)

bendrąsias oro eismo, vykdomo remiantis skrydžių pagal prietaisus taisyklėmis, paslaugas teikiantiems vienetams.

2 straipsnis

Sąvokų apibrėžimai

1.   Šiame reglamente taikomi Reglamente (EB) Nr. 549/2004 pateikti sąvokų apibrėžimai.

2.   Be 1 dalyje nurodytų sąvokų apibrėžimų taikomi šie sąvokų apibrėžimai:

1)

„skrydžio planas“ – oro eismo paslaugas teikiantiems vienetams teikiama atitinkama informacija apie numatomą orlaivio skrydį ar jo dalį;

2)

„priešskrydinis etapas“ – laikas nuo skrydžio plano pirmojo pateikimo iki pirmojo skrydžių valdymo tarnybos leidimo suteikimo;

3)

„kartotinis skrydžio planas“ – reguliariųjų, dažnai pasikartojančių, vienodas savybes turinčių skrydžių planas, kurį vykdytojas pateikia laikyti ir pakartotinai naudoti oro eismo paslaugas teikiantiems vienetams;

4)

„vykdytojas“ – tai asmuo, organizacija ar įmonė, užsiimanti ar besisiūlanti užsiimti orlaivių naudojimu;

5)

„oro eismo paslaugas teikiantis vienetas“ (toliau – ATS vienetas) – tai civilinės arba karinės tarnybos vienetas, atsakingas už oro eismo paslaugų teikimą;

6)

„integruoto pradinio skrydžio plano dorojimo sistema“ (toliau – IFPS) – Europos oro eismo valdymo tinklo sistema, kuria naudojantis centralizuota skrydžių planų dorojimo ir skirstymo paslauga, susijusi su skrydžių planų priėmimu, tvirtinimu ir skirstymu, teikiama oro erdvėje, kuriai taikomas šis reglamentas;

7)

„skrydžių valdymo tarnybos leidimas“ (toliau – ATC leidimas) – leidimas orlaiviui skristi pagal skrydžių valdymo tarnybos nustatytas sąlygas;

8)

„skrydžių pagal prietaisus taisyklės“ – skrydžių pagal prietaisus taisyklės, nustatytos 1944 m. Čikagos Tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos 2 priede (4);

9)

„skrydžių valdymo tarnyba“ (toliau – ATC tarnyba) – priklausomai nuo aplinkybių rajono skrydžių valdymo centras, prieigos vadavietė ar aerodromo skrydžių valdymo bokštas;

10)

„pagrindiniai skrydžio plano duomenys“ – šie skrydžio plano duomenys:

a)

orlaivio identifikacija;

b)

išskridimo aerodromas;

c)

apskaičiuotoji trinkelių patraukimo data;

d)

apskaičiuotasis trinkelių patraukimo laikas;

e)

paskirties aerodromas;

f)

maršrutas neįskaitant terminalo procedūrų;

g)

kreiserinis greitis (-iai) ir reikalaujamas skrydžio lygis (-iai);

h)

orlaivio tipas ir valkties turbulencijos kategorija;

i)

skrydžio taisyklės ir skrydžio tipas;

j)

orlaivio įranga ir jos atitinkamos galimybės;

11)

„pirmasis sudarytojas“ – skrydžio planus ir visus su IFPS susijusius pranešimus pateikiantis asmuo ar organizacija, įskaitant lakūnus, vykdytojus ir jų vardu veikiančius įgaliotuosius asmenis bei ATS vienetus;

12)

„pradinis skrydžio planas“ – priešskrydiniame etape pirmojo sudarytojo iš pradžių pateiktas skrydžių planas su pakeitimais, jei jų yra, kuriuos inicijavo ir priėmė lakūnai, vykdytojai ir ATS vienetai ar centralizuotos skrydžių planų dorojimo ir skirstymo paslaugas teikiančios tarnybos;

13)

„orlaivio identifikacija“ – raidžių, skaičių grupė ar jų derinys, kuris atitinka orlaivio šaukinį arba yra jo šaukinio kodinis atitikmuo palaikant abipusį oro ir žemės ryšį, ir šis derinys naudojamas atpažinti orlaivį antžeminiais oro eismo paslaugų teikimo ryšiais;

14)

„apskaičiuotoji trinkelių patraukimo data“ – apskaičiuotoji data, kurią orlaivis pradeda judėti prieš skrydį;

15)

„apskaičiuotasis trinkelių patraukimo laikas“ – apskaičiuotasis laikas, kai orlaivis pradeda judėti prieš skrydį;

16)

„terminalo procedūros“ – standartiniai pagal prietaisus vykdomi išskridimai ir standartiniai atskridimo pagal prietaisus maršrutai pagal tai, kaip apibrėžta ICAO Operatyvinių tarnybų procedūrose (PANS-OPS, Dok. 8168 – T.1 – Ketvirtasis leidimas – 1993 m., apimantis Pakeitimą Nr. 13).

3 straipsnis

Sąveika ir naudojimo reikalavimai

1.   Visų skrydžių, kuriems taikomas šis reglamentas, planų pateikimui, priėmimui ir skirstymui ir visiems skrydžio plano priešskrydinio etapo pagrindinių duomenų pakeitimams taikomos priede nurodytos ICAO nuostatos.

2.   Valstybės narės imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad gavusi skrydžio planą ar jo pakeitimus IFPS:

a)

patikrintų jo atitiktį susitarimų formai ir duomenims;

b)

patikrintų jo užbaigtumą ir, pagal galimybes, tikslumą;

c)

imtųsi veiksmų, jei būtina, jį parengti taip, kad būtų priimtinas oro eismo paslaugas teikiantiems vienetams; ir

d)

nurodytų skrydžio plano ar jo pakeitimų priimtinumą pirmajam sudarytojui.

3.   Valstybės narės imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad IFPS visiems susijusiems ATS vienetams praneštų apie priimtą skrydžio planą ir visus priešskrydiniame etape priimtus pagrindinių skrydžio plano duomenų ir su jais susijusių naujausių pranešimų pakeitimus.

4.   Jei pirmasis sudarytojas nėra vykdytojas ar lakūnas, jis užtikrina, kad su IFPS praneštomis skrydžio plano priėmimo sąlygomis ir visais būtinaisiais su jomis susijusiais pakeitimais galėtų susipažinti skrydžio planą pateikęs vykdytojas ar lakūnas.

5.   Vykdytojas užtikrina, kad IFPS pirmajam sudarytojui praneštos skrydžio plano priėmimo sąlygos ir visi būtinieji su jomis susiję pakeitimai būtų įtraukti į suplanuotą skrydį ir apie juos pranešta lakūnui.

6.   Vykdytojas prieš skrydį užtikrina, kad pradinio skrydžio plano turinys teisingai atspindėtų būsimuosius veiksmus.

7.   Priešskrydiniame etape ATS vienetai per IFPS sudaro sąlygas susipažinti su visais būtinais maršruto ar skrydžio lygio pagrindiniams duomenims turinčiais įtakos pakeitimais, galinčiais pakenkti skrydžio saugai, skrydžių planams ir su jais susijusiais naujausiais pranešimais, kuriuos jie pirmiau gavo iš IFPS.

Nesuderinęs su vykdytoju ATS vienetas priešskrydiniame etape negali atlikti kitų skrydžio plano pakeitimų ar atšaukti skrydžio planą.

8.   Valstybės narės imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad IFPS praneštų pirmajam skrydžio plano sudarytojui apie visus būtinus 7 dalies pirmoje pastraipoje nurodytus priešskrydinio etapo pakeitimus.

9.   Jei ATS vienetai negauna iš IFPS išankstinio skrydžio per jų atsakomybėje esančią erdvę plano, atsakingi vienetai per IFPS turi bent identifikuoti tokių skrydžių erdvėlaivį, nurodyti erdvėlaivio tipą, jų atsakomybėje esančios erdvės kirtimo punktą laiką ir skrydžio lygį šiame punkte, maršrutą ir paskirties oro uostą.

4 straipsnis

Saugos reikalavimai

Valstybės narės imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad prieš atliekant bet kokius galiojančių priešskrydinio etapo skrydžių planų procedūrų, kurioms taikomas šis reglamentas, pakeitimus ar pradedant taikyti naujas procedūras, suinteresuotos šalys atliktų skrydžių saugos įvertinimą, įskaitant pavojaus identifikavimą, rizikos įvertinimą ir jų sumažinimo procedūras.

5 straipsnis

Papildomi reikalavimai

1.   ATS vienetai užtikrina, kad skrydžių planus rengiantis jų personalas būtų tinkamai susipažinęs su atitinkamomis šio reglamento nuostatomis ir reikiamai parengtas vykdyti jam pavesto darbo funkcijas.

2.   Valstybės narės imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad su IFPS dirbantis personalas, dalyvaujantis skrydžių planavime, būtų tinkamai susipažinęs su atitinkamomis šio reglamento nuostatomis ir reikiamai parengtas vykdyti jam pavesto darbo funkcijas.

3.   ATS vienetai:

a)

sudarinėja ir nuolat atnaujina skrydžių vadovus, kuriuose jų skraidymo personalui pateikiamos būtinosios instrukcijos ir šio reglamento nuostatų taikymui reikalinga informacija;

b)

užtikrina, kad a punkte nurodyti vadovai būtų prieinami, atnaujinami, o jų atnaujinimui bei paskirstymui būtų taikoma tinkama kokybės ir dokumentų formų valdymo sistema;

c)

užtikrina, kad darbo metodai ir skrydžių procedūros atitiktų atitinkamas šio reglamento nuostatas.

4.   Valstybės narės imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad centralizuota skrydžių planų dorojimo ir skirstymo tarnyba:

a)

sudarinėtų ir nuolat atnaujintų skrydžių vadovus, kuriuose jų skraidymo personalui pateikiamos būtinosios instrukcijos ir šio reglamento nuostatų taikymui reikalinga informacija;

b)

užtikrintų, kad a punkte nurodyti vadovai būtų prieinami, atnaujinami, o jų atnaujinimui bei paskirstymui būtų taikoma tinkama kokybės ir dokumentų formų valdymo sistema;

c)

užtikrintų, kad darbo metodai ir skrydžių procedūros atitiktų šio reglamento nuostatas.

5.   Valstybės narės imasi reikiamų priemonių užtikrinti, kad būtų laikomasi šio reglamento.

6 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2009 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. liepos 4 d.

Komisijos vardu

Jacques BARROT

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 96, 2004 3 31, p. 26.

(2)  OL L 96, 2004 3 31, p. 1.

(3)  OL L 96, 2004 3 31, p. 20.

(4)  Dešimtas leidimas, 2005 m. liepos mėn., www.icao.int


PRIEDAS

3 straipsnio 1 dalyje minėtos ICAO nuostatos

1.

ICAO 2 priedo 3 skyriaus 3.3 dalis (Skrydžių planai) – Aviacijos taisyklės (Dešimtasis leidimas – 2005 m. liepa).

2.

ICAO PANS-ATM Dok. 4444 4 skyriaus 4 dalis (Skrydžio planas) ir 11 skyriaus 11.4.2.2 dalis (Sudaryto skrydžio plano pranešimai ir susiję atnaujinti pranešimai) (Keturioliktasis leidimas – 2001 m.).

3.

Regioninės papildomosios procedūros, Dok. 7030/4 – EUR 3 skyrius (Skrydžių planai) ir 14 skyriaus 14.1.4 dalis (Skrydžio informacijos rajono apskaičiuotosios ribos), 1 dalis, Aviacijos taisyklės, Oro eismo paslaugas teikiančios tarnybos, Paieška ir gelbėjimas (Ketvirtasis leidimas – 1987 m., apimantis Pakeitimą Nr. 210).


7.7.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 186/51


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1034/2006

2006 m. liepos 6 d.

nustatantis grąžinamąsias išmokas, taikomas eksportuojant grūdus, kviečių arba rugių miltus, rupinius ir kruopas

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1), ir ypač į jo 13 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 13 straipsnio nuostatas skirtumas tarp to reglamento 1 straipsnyje išvardytų produktų biržos kainų ar kitų pasaulinės rinkos kainų ir tų produktų kainų Bendrijoje gali būti padengiamas eksporto grąžinamosiomis išmokomis.

(2)

Grąžinamosios išmokos turi būti nustatytos, atsižvelgiant į kriterijus, nurodytus 1995 d. birželio 29 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1501/95, nustatančio kai kurias išsamias Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1766/92 taikymo taisykles dėl eksporto grąžinamųjų išmokų už grūdus skyrimo ir priemonių, taikytinų esant trikdymams grūdų rinkoje (2), 1 straipsnyje.

(3)

Kalbant apie grūdus, kviečių arba rugių miltus, rupinius ir kruopas, šiems produktams taikytina grąžinamoji išmoka turi būti apskaičiuota atsižvelgiant į atitinkamiems produktams pagaminti sunaudotą grūdų kiekį. Šie kiekiai buvo nustatyti Reglamente (EB) Nr. 1501/95.

(4)

Dėl pasaulinės rinkos padėties arba kai kurių rinkų ypatingų poreikių būtina nustatyti diferencijuotas grąžinamąsias išmokas už kai kuriuos produktus, atsižvelgiant į jų paskirties šalis.

(5)

Grąžinamoji išmoka turi būti nustatoma vieną kartą per mėnesį. Laikotarpiu iki kito nustatymo dienos ji gali būti iš dalies pakeista.

(6)

Taikant šias taisykles dabartinei grūdų sektoriaus rinkų situacijai, ir ypač šių produktų biržų kursui arba kainoms Bendrijoje, reikėtų nustatyti eksporto grąžinamąsias išmokas, kurių dydžiai nurodomi priede.

(7)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Grūdų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Grąžinamosios išmokos eksportuojant esamos būklės produktus, išvardytus Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 1 straipsnio a, b ir c punktuose, išskyrus salyklą, yra nustatomos tokio dydžio, kaip nurodyta priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. liepos 7 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. liepos 6 d.

Komisijos vardu

J. L. DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 78. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1154/2005 (OL L 187, 2005 7 19, p. 11).

(2)  OL L 147, 1995 6 30, p. 7. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 777/2004 (OL L 123, 2004 4 27, p. 50).


PRIEDAS

prie 2006 m. liepos 6 d. Komisijos reglamento, nustatančio grąžinamąsias išmokas, taikomas eksportuojant grūdus, kviečių arba rugių miltus, rupinius ir kruopas

Produkto kodas

Paskirtis

Mato vienetas

Grąžinamųjų išmokų dydis

1001 10 00 9200

EUR/t

1001 10 00 9400

A00

EUR/t

0

1001 90 91 9000

EUR/t

1001 90 99 9000

A00

EUR/t

0

1002 00 00 9000

A00

EUR/t

0

1003 00 10 9000

EUR/t

1003 00 90 9000

A00

EUR/t

0

1004 00 00 9200

EUR/t

1004 00 00 9400

A00

EUR/t

0

1005 10 90 9000

EUR/t

1005 90 00 9000

A00

EUR/t

0

1007 00 90 9000

EUR/t

1008 20 00 9000

EUR/t

1101 00 11 9000

EUR/t

1101 00 15 9100

C01

EUR/t

2,74

1101 00 15 9130

C01

EUR/t

2,56

1101 00 15 9150

C01

EUR/t

2,36

1101 00 15 9170

C01

EUR/t

2,18

1101 00 15 9180

C01

EUR/t

2,04

1101 00 15 9190

EUR/t

1101 00 90 9000

EUR/t

1102 10 00 9500

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9700

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9900

EUR/t

1103 11 10 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9400

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9900

EUR/t

1103 11 90 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 90 9800

EUR/t

NB: produktų kodai ir „A“ serijos paskirčių kodai yra nustatyti Komisijos reglamente (EEB) Nr. 3846/87 (OL L 366, 1987 12 24, p. 1) su pakeitimais.

C01

:

Visos trečiosios šalys, išskyrus Albaniją, Bulgariją, Rumuniją, Kroatiją, Bosniją ir Hercegoviną, Juodkalniją, Serbiją, Buvusiąją Jugoslavijos Respubliką Makedoniją, Lichtenšteiną ir Šveicariją.


7.7.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 186/53


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1035/2006

2006 m. liepos 6 d.

dėl pasiūlymų, perduotų remiantis Reglamente (EB) Nr. 935/2006 numatytu konkursu dėl miežių eksporto

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1), ir ypač į jo 13 straipsnio 3 dalies pirmą punktą,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 935/2006 (2) pradėtas konkursas dėl grąžinamosios išmokos už miežių eksportą į kai kurias trečiąsias šalis.

(2)

Laikantis 1995 m. birželio 29 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1501/95 7 straipsnio nuostatų, nustatančių kai kurias išsamias Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1766/92 taikymo taisykles dėl eksporto grąžinamųjų išmokų už grūdus skyrimo ir priemonių, taikytinų esant trikdymams grūdų rinkoje (3), Komisija nustatyta tvarka gali nuspręsti nesiimti tolesnių veiksmų dėl konkurso.

(3)

Atsižvelgiant visų pirma į kriterijus, nurodytus Reglamento (EB) Nr. 1501/95 1 straipsnyje, nereikėtų nustatyti maksimalios grąžinamosios išmokos.

(4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Grūdų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Nesiimama tolesnių veiksmų dėl pasiūlymų, pateiktų nuo 2006 m. birželio 30 d. iki liepos 6 d., remiantis Reglamente (EB) Nr. 935/2006 numatytu konkursu dėl miežių eksporto grąžinamosios išmokos.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. liepos 7 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. liepos 6 d.

Komisijos vardu

J. L. DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 78. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1154/2005 (OL L 187, 2005 7 19, p. 11).

(2)  OL L 172, 2006 6 24, p. 3.

(3)  OL L 147, 1995 6 30, p. 7. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 777/2004 (OL L 123, 2004 4 27, p. 50).


7.7.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 186/54


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1036/2006

2006 m. liepos 6 d.

nustatantis maksimalią paprastųjų kviečių eksporto grąžinamąją išmoką Reglamente (EB) Nr. 936/2006 numatyto konkurso tvarka

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1), ir ypač į jo 13 straipsnio 3 dalies pirmą punktą,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 936/2006 (2), yra pradėtas konkursas dėl grąžinamosios išmokos už paprastųjų kvieěių eksportą į kai kurias trečiąsias šalis.

(2)

Laikantis 1995 m. birželio 29 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1501/95 7 straipsnio nuostatų, nustatančių kai kurias išsamias Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1766/92 taikymo taisykles dėl eksporto grąžinamųjų išmokų už grūdus skyrimo ir priemonių, taikytinų esant trikdymams grūdų rinkoje (3), Komisija gali priimti sprendimą nustatyti maksimalią eksporto grąžinamąją išmoką, atsižvelgdama į Reglamento (EB) Nr. 1501/95 1 straipsnyje išvardytus kriterijus. Tokiu atveju konkursą laimi tas arba tie konkurso dalyviai, kurių pasiūlymas yra lygus arba mažesnis už maksimalią grąžinamąją išmoką.

(3)

Dabartinei minėtų grūdų rinkų situacijai taikant pirmiau nurodytus kriterijus, reikėtų nustatyti maksimalią eksporto grąžinamąją išmoką.

(4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Grūdų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Pasiūlymams, kurie buvo pateikti nuo 2006 m. birželio 30 d. iki liepos 7 d. remiantis Reglamente (EB) Nr. 936/2006 numatytu konkursu, nustatyta 2,00 EUR/t dydžio maksimali paprastųjų kvieěių eksporto grąžinamoji išmoka.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. liepos 7 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. liepos 6 d.

Komisijos vardu

J. L. DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 78. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 1154/2005 (OL L 187, 2005 7 19, p. 11).

(2)  OL L 172, 2006 6 24, p. 3.

(3)  OL L 147, 1995 6 30, p. 7. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 777/2004 (OL L 123, 2004 4 27, p. 50).


7.7.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 186/55


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1037/2006

2006 m. liepos 6 d.

iš dalies keičiantis importo muitus grūdų sektoriuje taikomus nuo 2006 m. liepos 7 d.

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1),

atsižvelgdama į 1996 m. birželio 28 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1249/96 dėl Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1766/92 taikymo taisyklių (grūdų sektoriaus importo muitų mokesčių srityje) (2), ypač į jo 2 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1008/2006 (3) nustatyti grūdų sektoriaus importo muitų mokesčiai.

(2)

Reglamento (EB) Nr. 1249/96 2 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad jeigu importo muito mokesčių taikymo laikotarpiu apskaičiuotas importo muito mokesčių vidurkis ir nustatytas mokestis ima skirtis 5 EUR už toną arba daugiau, tuomet daromas atitinkamas patikslinimas. Toks skirtumas atsirado. Todėl būtina patikslinti Reglamente (EB) Nr. 1008/2006 nustatytus importo muitus,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1008/2006 I ir II priedai keičiami šio reglamento I ir II priedais.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. liepos 7 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. liepos 6 d.

Komisijos vardu

J. L. DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 270, 2003 9 29, p. 78. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1154/2005 (OL L 187, 2005 7 19, p. 11).

(2)  OL L 161, 1996 6 29, p. 125. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1110/2003 (OL L 158, 2003 6 27, p. 12).

(3)  OL L 179, 2006 7 1, p. 48. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1012/2006 (OL L 180, 2006 7 4, p. 16).


I PRIEDAS

Produktų, išvardytų Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 10 straipsnio 2 dalyje, importo muito mokesčiai dalyje, importo muito mokesčiai, taikomi nuo 2006 m. liepos 7 d.

KN kodas

Prekių pavadinimas

Importo muito mokestis (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Kietieji kviečiai, aukščiausios kokybės

0,00

Vidutinės kokybės

0,00

Žemos kokybės

14,89

1001 90 91

Paprastieji kviečiai, skirti sėjai

0,00

ex 1001 90 99

Paprastieji kviečiai, aukščiausios kokybės, išskyrus skirtus sėjai

0,00

1002 00 00

Rugiai

43,12

1005 10 90

Kukurūzai, skirti sėjai, išskyrus hibridus

56,38

1005 90 00

Kukurūzai, išskyrus sėklą (2)

56,38

1007 00 90

Grūdinis sorgas, išskyrus hibridus, skirtus sėjai

49,93


(1)  Prekių, kurios į Bendriją atgabenamos per Atlanto vandenyną arba per Sueco kanalą (Reglamento (EB) Nr. 1249/96 2 straipsnio 4 dalis), importuotojui muito mokestis gali būti sumažintas:

3 EUR/t, jei iškrovimo uostas yra Viduržemio jūroje, arba

2 EUR/t, jei iškrovimo uostas yra Airijoje, Jungtinėje Karalystėje, Danijoje, Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Lenkijoje, Suomijoje, Švedijoje arba Iberijos pusiasalio Atlanto vandenyno pakrantėje.

(2)  Importuotojui muito mokestis gali būti sumažintas vienoda 24 EUR/t suma, jei laikomasi Reglamento (EB) Nr. 1249/96 2 straipsnio 5 dalyje nurodytų sąlygų.


II PRIEDAS

Muito mokesčio apskaičiavimo komponentai

(30.6.2006–5.7.2006)

1)

Vidutiniškai per laikotarpį, nurodyto Reglamento (EB) Nr. 1249/96 2 straipsnio 2 dalyje:

Prekių birža

Mineapolio birža

Čikagos birža

Mineapolio birža

Mineapolio birža

Mineapolio birža

Mineapolio birža

Produktai (baltymų procentas, esant 12 % drėgnumui)

Kietieji raudonieji pavasariniai Nr. 2

Kukurūzai Yellow corn Nr. 3

Kietieji gintariniai durum Nr. 2

Vidutinės kokybės (1)

Žemos kokybės (2)

JAV miežiai Nr. 2

Kotiruojama (EUR/t)

149,09 (3)

71,68

146,48

136,48

116,48

88,25

Meksikos įlankos priedas (EUR/t)

14,42

 

 

Didžiųjų ežerų priedas (EUR/t)

26,67

 

 

2)

Vidutiniškai per laikotarpį, nurodyto Reglamento (EB) Nr. 1249/96 2 straipsnio 2 dalyje:

gabenimo išlaidos: Meksikos įlanka–Roterdamas 19,55 EUR/t; Didieji ežerai–Roterdamas 25,65 EUR/t.

3)

Subsidijos, numatytos Reglamento (EB) Nr. 1249/96 4 straipsnio 2 dalies trečiojoje pastraipoje:

0,00 EUR/t (Kietieji raudonieji žieminiai)

0,00 EUR/t (Paprastieji raudonieji žieminiai Nr. 2).


(1)  10 EUR/t nuolaida (Reglamento (EB) Nr. 1249/96 4 straipsnio 3 dalis).

(2)  30 EUR/t nuolaida (Reglamento (EB) Nr. 1249/96 4 straipsnio 3 dalis).

(3)  Įtraukta 14 EUR/t priemoka (Reglamento (EB) Nr. 1249/96 4 straipsnio 3 dalis).


II Aktai, kurių skelbti neprivaloma

Europos Parlamentas

7.7.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 186/58


EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMAS

2006 m. sausio 18 d.

dėl bendrovės „Equitable Life Assurance Society“ krizės tyrimo komiteto sudarymo

(2006/469/EB)

EUROPOS PARLAMENTAS,

atsižvelgdamas į EB sutarties 193 straipsnį,

atsižvelgdamas į 1995 m. balandžio 19 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos sprendimą 95/167/EB, Euratomas, EAPB dėl išsamių Parlamento naudojimąsi tyrimo teise reglamentuojančių nuostatų (1),

atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 176 straipsnį,

atsižvelgdamas į 213 Europos Parlamento narių prašymą,

atsižvelgdamas į 2005 m. gruodžio 14 d. Pirmininkų sueigos sprendimą, kuriuo sutariama dėl principo sudaryti Tyrimo komitetą kaltinimams, išdėstytiems Arthur White (Didžioji Britanija) peticijoje 0611/2004 ir Equitable narių veiksmų grupės vardu Paul Braithwaite (Didžioji Britanija) pateiktoje peticijoje 0029/2005 bei kitose peticijose, kurias pateikė Vokietijos ir Airijos gyventojai, ir kurios siejosi su bendrovės Equitable Life Assurance Society veikla, ištirti,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Sudaromas Tyrimo komitetas ištirti įtariamus pažeidimus arba netinkamą administravimą taikant Bendrijos teisę, susijusius su Equitable Life Assurance Society krize, nepažeidžiant nacionalinių ar Bendrijos teismų kompetencijos.

2 straipsnis

Tyrimo komitetas:

tiria tariamus Jungtinės Karalystės kompetentingų institucijų padarytus pažeidimus ar netinkamą administravimą, taikant 1992 m. lapkričio 10 d. Tarybos direktyvą 92/96/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su tiesioginiu gyvybės draudimu, iš dalies pakeičiančią Direktyvas 79/267/EEB ir 90/619/EEB (trečioji gyvybės draudimo direktyva) suderinimo (2), kuri yra kodifikuota 2002 m. lapkričio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/83/EB dėl gyvybės draudimo (3), Equitable Life Assurance Society atžvilgiu, ypač dėl teisinio režimo ir dėl draudimo įmonių finansinės padėties, įskaitant jų mokumo būklę, pakankamų techninių atidėjimų formavimą ir tų atidėjimų padengimą suderintu turtu,

tuo tikslu įvertina, ar Komisija tinkamai atliko savo pareigą prižiūrėti, ar tinkamai ir laiku perkeliama Bendrijos teisė, ir nustato, ar sisteminiai trūkumai prisidėjo prie susidariusios padėties,

įvertina kaltinimus, kad Jungtinės Karalystės reglamentavimo institucijos daugelį metų (ir bent jau nuo 1989 m.) nesugebėjo apsaugoti apdraustųjų asmenų interesų, neatlikdamos apskaitos ir padengimo bei Equitable Life Assurance Society finansinės padėties griežtos priežiūros,

įvertina Europos piliečių, kurie nėra Jungtinės Karalystės piliečiai, pateiktų skundų statusą ir teisių gynimo būdų pagal Jungtinės Karalystės bei ES teisę tinkamumą apdraustiems asmenims iš kitų valstybių narių,

pateikia pasiūlymus, kurie Tyrimo komiteto nuomone būtų reikalingi.

3 straipsnis

Tyrimo komitetas per keturis mėnesius nuo savo veikos pradžios Parlamentui pateikia preliminarią ataskaitą, siekiant galutinę ataskaitą parengti per 12 mėnesių nuo šio sprendimo priėmimo.

4 straipsnis

Tyrimo komitetą sudarys 22 Europos Parlamento nariai.

Priimta Strasbūre, 2006 m. sausio 18 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

J. BORRELL FONTELLES


(1)  OL L 113, 1995 5 19, p. 1.

(2)  OL L 360, 1992 12 9, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/87/EB (OL L 35, 2003 2 11, p. 1).

(3)  OL L 345, 2002 12 19, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2005/68/EB (OL L 323, 2005 12 9, p. 1).