ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 183

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

49 tomas
2006m. liepos 5d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

2006 m. liepos 4 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1014/2006, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

1

 

 

2006 m. liepos 4 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1015/2006, dėl vyno alkoholio, skirto naudoti Bendrijoje kaip bioetanolį, pardavimų konkurso pradžios

3

 

*

2006 m. liepos 4 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1016/2006, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1615/2001, nustatantį prekybos melionais standartą

9

 

*

2006 m. liepos 4 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1017/2006, dėl tarifinių kvotų, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1472/2003, atidarantį Bendrijos tarifines kvotas vynuogių sultims ir misai ir numatantį jų administravimą nuo 2003–2004 prekybos metų

11

 

*

2006 m. liepos 4 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1018/2006, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2799/1999, nustatantį išsamias Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1255/1999 taikymo taisykles, susijusias su pagalbos už pašarams skirtą nugriebtą pieną ir nugriebto pieno miltelius suteikimu ir šių nugriebto pieno miltelių pardavimu

12

 

*

2006 m. liepos 4 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1019/2006, uždraudžiantis su Prancūzijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti siūlapelekes vėgėles ICES VIII, IX zonose (Bendrijos ir tarptautiniai vandenys)

13

 

*

2006 m. liepos 4 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1020/2006, draudžiantis su Ispanijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti melsvąsias molves ICES VI ir VII zonose (Bendrijos ir tarptautiniai vandenys)

15

 

 

II   Aktai, kurių skelbti neprivaloma

 

 

Taryba

 

*

2006 m. balandžio 24 d. ES ir Čilės asociacijos tarybos sprendimas Nr. 1/2006, panaikinantis muitus ES ir Čilės asociacijos susitarimo II priede išvardytiems vynams ir spiritiniams bei aromatiniams gėrimams

17

 

 

Komisija

 

*

2006 m. birželio 27 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Tarybos sprendimo 79/542/EEB dėl šviežios mėsos importo iš Botsvanos II priedą (pranešta dokumentu Nr. C(2006) 2880)  ( 1 )

20

 

*

2006 m. birželio 27 d. Komisijos sprendimas, dėl laikinų neatidėliotinų priemonių siekiant išvengti Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu įvežimo į Bendriją ir išplitimo joje (pranešta dokumentu Nr. C(2006) 2881)

29

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, kuriuos skelbti privaloma

5.7.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 183/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1014/2006

2006 m. liepos 4 d.

nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1994 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 3223/94 dėl vaisių ir daržovių importo taisyklių (1), ypač į jo 4 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Vadovaujantis Urugvajaus raundo daugiašalių prekybos derybų rezultatais Reglamentas (EB) Nr. 3223/94 numato kriterijus, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo vertes iš trečiųjų šalių importuojamiems jo priede išvardintiems produktams ir laikotarpiams.

(2)

Laikantis aukščiau nurodytų kriterijų, standartinės importo vertės turi būti nustatytos tokios, kaip nurodyta šio reglamento priede,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 3223/94 4 straipsnyje nurodytos standartinės importo vertės nustatomos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. liepos 5 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. liepos 4 d.

Komisijos vardu

J. L. DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 337, 1994 12 24, p. 66. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 386/2005 (OL L 62, 2005 3 9, p. 3).


PRIEDAS

prie 2006 m. liepos 4 d. Komisijos reglamento, nustatančio kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

052

70,1

204

28,7

999

49,4

0707 00 05

052

107,6

999

107,6

0709 90 70

052

83,9

999

83,9

0805 50 10

388

57,9

528

42,1

999

50,0

0808 10 80

388

90,1

400

114,5

404

102,8

508

84,8

512

87,2

524

54,3

528

72,7

720

114,4

800

145,8

804

103,1

999

97,0

0808 20 50

388

106,5

512

92,4

528

92,2

720

37,6

999

82,2

0809 10 00

052

206,2

999

206,2

0809 20 95

052

319,0

068

115,5

608

218,2

999

217,6

0809 40 05

624

146,6

999

146,6


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 750/2005 (OL L 126, 2005 5 19, p. 12). Kodas „999“ žymi „kitą kilmę“.


5.7.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 183/3


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1015/2006

2006 m. liepos 4 d.

dėl vyno alkoholio, skirto naudoti Bendrijoje kaip bioetanolį, pardavimų konkurso pradžios

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1493/1999 dėl bendro vyno rinkos organizavimo (1), ypač į jo 33 straipsnį,

kadangi:

(1)

2000 m. liepos 25 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1623/2000, nustatančiu išsamias Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 dėl bendro vyno rinkos organizavimo įgyvendinimo taisykles (2), susijusias su rinkos mechanizmais, taip pat yra nustatomos distiliavimo būdu pagal 1987 m. kovo 16 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 822/87 dėl bendro vyno rinkos organizavimo (3) 35, 36 ir 39 straipsnių nuostatas ir pagal Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 27, 28 ir 30 straipsnių nuostatas gauto alkoholio atsargų, kurias perima intervencinės agentūros, išsamios pardavimo taisyklės.

(2)

Siekiant sumažinti Bendrijos vyno alkoholio atsargas ir užtikrinti tiekimo tęstinumą pagal Reglamento (EB) Nr. 1623/2000 92 straipsnio nuostatas patvirtintoms įmonėms, laikantis Reglamento (EB) Nr. 1623/2000 92 straipsnio nuostatų, reikia pradėti vyno alkoholio, skirto naudoti Bendrijoje tik kuro sektoriuje kaip bioetanolį, pardavimo konkursą.

(3)

Kaip reikalaujama 1998 m. gruodžio 15 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 2799/98, nustatančiame žemės ūkio politikos priemones dėl euro (4), nuo 1999 m. sausio 1 d. pasiūlytos kainos ir garantijų sumos turi būti nurodomos eurais bei mokėjimai atliekami eurais.

(4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Vyno vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Pradedamas vyno alkoholio, skirto naudoti Bendrijoje kaip bioetanolį, pardavimas pagal konkursą Nr. 6/2006 EB.

Valstybių narių intervencinių agentūrų perimtas alkoholis gaunamas distiliavimo būdu pagal Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 27, 28 ir 30 straipsnių nuostatas.

2.   Parduoti skirtas kiekis sudaro 700 000 hektolitrų absoliutaus alkoholio, kuris paskirstomas taip:

a)

50 000 hektolitrų absoliutaus alkoholio partija, kurios numeris 54/2006 EB;

b)

50 000 hektolitrų absoliutaus alkoholio partija, kurios numeris 55/2006 EB;

c)

50 000 hektolitrų absoliutaus alkoholio partija, kurios numeris 56/2006 EB;

d)

50 000 hektolitrų absoliutaus alkoholio partija, kurios numeris 57/2006 EB;

e)

50 000 hektolitrų absoliutaus alkoholio partija, kurios numeris 58/2006 EB;

f)

50 000 hektolitrų absoliutaus alkoholio partija, kurios numeris 59/2006 EB;

g)

50 000 hektolitrų absoliutaus alkoholio partija, kurios numeris 60/2006 EB;

h)

50 000 hektolitrų absoliutaus alkoholio partija, kurios numeris 61/2006 EB;

i)

50 000 hektolitrų absoliutaus alkoholio partija, kurios numeris 62/2006 EB;

j)

50 000 hektolitrų absoliutaus alkoholio partija, kurios numeris 63/2006 EB;

k)

50 000 hektolitrų absoliutaus alkoholio partija, kurios numeris 64/2006 EB;

l)

50 000 hektolitrų absoliutaus alkoholio partija, kurios numeris 65/2006 EB;

m)

50 000 hektolitrų absoliutaus alkoholio partija, kurios numeris 66/2006 EB;

n)

50 000 hektolitrų absoliutaus alkoholio partija, kurios numeris 67/2006 EB.

3.   Partijas sudarančių talpyklų buvimo vieta ir su jomis susijusi informacija, kiekvienoje talpykloje laikomo alkoholio tūris, alkoholio stiprumas ir alkoholio savybės nurodyti šio reglamento I priede.

4.   Konkurse gali dalyvauti tik pagal Reglamento (EB) Nr. 1623/2000 92 straipsnio nuostatas patvirtintos įmonės.

2 straipsnis

Pardavimas vykdomas pagal Reglamento (EB) Nr. 1623/2000 93, 94, 94b, 94c, 94d, 95–98, 100 ir 101 straipsnių nuostatas ir pagal Reglamento (EB) Nr. 2799/98 2 straipsnio nuostatas.

3 straipsnis

1.   Pasiūlymai turi būti pateikti II priede išvardytoms alkoholį laikančioms intervencinėms agentūroms arba joms išsiunčiami registruotu laišku.

2.   Pasiūlymai siunčiami antspauduotame voke su nuoroda „Pasiūlymas pardavimų konkursui Nr. 6/2006 EB, vyno alkoholio, skirto naudoti Bendrijoje kaip bioetanolį“. Šis vokas įdedamas į kitą voką, adresuotą konkrečiai intervencinei agentūrai.

3.   Pasiūlymai turi pasiekti konkrečią intervencinę agentūrą ne vėliau nei 2006 m. liepos 26 d. 12 valandą (Briuselio laiku).

4 straipsnis

1.   Kad pasiūlymas būtų priimtinas, jis turi atitikti Reglamento (EB) Nr. 1623/2000 94 ir 97 straipsnių nuostatas.

2.   Kad pasiūlymas būtų priimtinas, jis turi būti pateikiamas kartu su:

a)

įrodymu, kad konkrečiai alkoholį perėmusiai intervencinei agentūrai už kiekvieną hektolitrą absoliutaus alkoholio yra pateiktas 4 EUR dalyvavimo užstatas;

b)

konkurso dalyvio pavadinimu ir adresu, kvietimo dalyvauti konkurse nuoroda ir siūloma kaina, nurodyta eurais už hektolitrą absoliutaus alkoholio;

c)

konkurso dalyvio įsipareigojimu laikytis visų konkurso nuostatų;

d)

konkurso dalyvio pareiškimu, kuriuo:

i)

jis atsisako pateikti bet kokį skundą dėl jam priskirto produkto kokybės ir jo savybių;

ii)

jis sutinka, kad alkoholio paskirtis ir panaudojimas būtų kontroliuojami;

iii)

prisiima įsipareigojimą pateikti įrodymą, kad alkoholis buvo panaudotas pagal sąlygas, nustatytas šiame kvietime dalyvauti konkurse.

5 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1623/2000 94a straipsnyje nurodyta informacija, susijusi su šiuo reglamentu pradedamu konkursu, išsiunčiama Komisijai šio reglamento III priede nurodytu adresu.

6 straipsnis

Mėginių ėmimo formalumai apibrėžti Reglamento (EB) Nr. 1623/2000 98 straipsnyje.

Intervencinė agentūra pateikia reikalingą informaciją apie parduodamo alkoholio savybes.

Kiekvienas į konkrečią intervencinę agentūrą besikreipiantis interesantas gali gauti parduodamo alkoholio mėginių, kuriuos paima konkrečios intervencinės agentūros atstovas.

7 straipsnis

1.   Valstybių narių intervencinės agentūros, kuriose sandėliuojamas parduodamas alkoholis, įveda tam tikslui pritaikytą kontrolę, siekdamos išsiaiškinti, kokios rūšies alkoholis imamas galutiniam naudojimui. Tuo tikslu jos gali:

a)

remtis mutatis mutandis Reglamento (EB) Nr. 1623/2000 102 straipsnyje numatytomis nuostatomis;

b)

kontroliuoti kiekvieną mėginį, atlikdamos branduolinio magnetinio rezonanso tyrimus, kad patikrintų, kokios rūšies alkoholis imamas galutiniam naudojimui.

2.   Pirmoje dalyje numatytas kontrolės išlaidas dengia įmonės, kurioms buvo parduotas alkoholis.

8 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. liepos 4 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 179, 1999 7 14, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2165/2005 (OL L 345, 2005 12 28, p. 1).

(2)  OL L 194, 2000 7 31, p. 45. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1820/2005 (OL L 293, 2005 11 9, p. 8).

(3)  OL L 84, 1987 3 27, p. 1. Reglamentas, panaikintas Reglamentu (EB) Nr. 1493/1999.

(4)  OL L 349, 1998 12 24, p. 1.


I PRIEDAS

Valstybė narė ir partijos Nr.

Vietovė

Talpų numeriai

Kiekis

(hektolitrais absoliutaus alkoholio)

Nuoroda į Reglamento (EB) Nr. 1493/1999

straipsnius

Alkoholio rūšis

Ispanija

Partija Nr. 54/2006 EB

Tarancón

A-1

24 503

27

Briutas

A-2

2 770

27

Briutas

B-4

22 727

27

Briutas

 

Iš viso

 

50 000

 

 

Ispanija

Partija Nr. 55/2006 EB

Tarancón

A-3

24 659

27

Briutas

B-3

24 742

27

Briutas

B-4

599

27

Briutas

 

Iš viso

 

50 000

 

 

Ispanija

Partija Nr. 56/2006 EB

Tarancón

A-2

21 440

27

Briutas

B-1

24 551

27

Briutas

C-1

4 009

27

Briutas

 

Iš viso

 

50 000

 

 

Ispanija

Partija Nr. 57/2006 EB

Tarancón

B-4

977

27

Briutas

B-5

24 736

27 + 28

Briutas

B-6

24 151

27

Briutas

C-1

136

27

Briutas

 

Iš viso

 

50 000

 

 

Ispanija

Partija Nr. 58/2006 EB

Tarancón

A-6

1 036

30

Briutas

A-7

24 830

30

Briutas

A-8

24 134

30

Briutas

 

Iš viso

 

50 000

 

 

Ispanija

Partija Nr. 59/2006 EB

Tarancón

A-4

24 505

30

Briutas

A-8

467

30

Briutas

B-2

12 354

30

Briutas

B-7

12 674

30

Briutas

 

Iš viso

 

50 000

 

 

Prancūzija

Partija Nr. 60/2006 EB

Deulep

Bld Chanzy

F-30800 Saint-Gilles

503B

1 525

28

Briutas

119

22 605

27

Briutas

503

7 910

27

Briutas

504

810

30

Briutas

501

3 550

27

Briutas

504

540

28

Briutas

501B

5 075

30

Briutas

501B

150

28

Briutas

508

7 835

27

Briutas

 

Iš viso

 

50 000

 

 

Prancūzija

Partija Nr. 61/2006 EB

Viniflhor — Port-la-Nouvelle

Entrepôt d'alcool

Av. Adolphe-Turrel, BP 62

F-11210 Port-la-Nouvelle

2

48 215

27

Briutas

18

305

27

Briutas

18

150

30

Briutas

18

1 330

28

Briutas

 

Iš viso

 

50 000

 

 

Prancūzija

Partija Nr. 62/2006 EB

Viniflhor — Port-la-Nouvelle

Entrepôt d'alcool

Av. Adolphe-Turrel, BP 62

F-11210 Port-la-Nouvelle

3

47 880

27

Briutas

18

2 120

28

Briutas

 

Iš viso

 

50 000

 

 

Prancūzija

Partija Nr. 63/2006 EB

Viniflhor — Port-la-Nouvelle

Entrepôt d'alcool

Av. Adolphe-Turrel, BP 62

F-11210 Port-la-Nouvelle

6

22 025

27

Briutas

18

7 230

28

Briutas

38

5 325

28

Briutas

38

3 195

30

Briutas

13

9 910

28

Briutas

13

2 315

30

Briutas

 

Iš viso

 

50 000

 

 

Italija

Partija Nr. 64/2006 EB

Bertolino — Partinico (PA)

22A-5A

24 766,65

30

Briutas

Trapas — Petrosino (TP)

20A-24A-3A-11A

6 750

30

Briutas

Enodistil — Alcamo (TP)

22A

3 933,35

30

Briutas

S.V.M. — Sciacca (AG)

30A-32A-35A-36A

3 400

27

Briutas

Ge.Dis. — Marsala (TP)

12A-19A-12B-13B

11 150

27/30

Briutas

 

Iš viso

 

50 000

 

 

Italija

Partija Nr. 65/2006 EB

Bonollo — Loc. Paduni-Anagni (FR)

6A-33A-36A

5 300

27/30

Briutas

Dister — Faenza (RA)

122A-123A

7 560

27

Briutas

I.C.V. — Borgoricco (PD)

5A

315

27

Briutas

Mazzari — S. Agata sul Santerno (RA)

1A-2A

25 800

27

Briutas

Tampieri — Faenza (RA)

11A-19A

850

27

Briutas

Villapana — Faenza (RA)

7A

10 175

27

Briutas

 

Iš viso

 

50 000

 

 

Italija

Partija Nr. 66/2006 EB

Bonollo — Loc. Paduni-Anagni (FR)

6A-33A-36A

26 700

30

Briutas

Caviro — Faenza (RA)

15A

17 500

27

Briutas

Cipriani — Chizzola d'Ala (TN)

28A

5 800

27

Briutas

 

Iš viso

 

50 000

 

 

Italija

Partija Nr. 67/2006 EB

Balice Distill. — San Basilio Mottola (TA)

2A-3A

2 750

27

Briutas

Balice S.n.c. — Valenzano (BA)

41A-42A-59A

12 800

30

Briutas

Caviro — Carapelle (FG)

2C-6C

5 500

30

Briutas

D'Auria — Ortona (CH)

41A-43A-48A

7 600

27

Briutas

De Luca — Novoli (LE)

15A-1A-5A

5 100

27

Briutas

Deta — Barberino Val d'Elsa (FI)

4A-8A

1 450

27/30

Briutas

Di Lorenzo — Ponte Valleceppi (PG)

3A-10A-22A-21A

11 900

27

Briutas

S.V.A. — Ortona (CH)

14A-15A-16A-12A

2 900

27/30

Briutas

 

Iš viso

 

50 000

 

 


II PRIEDAS

3 straipsnyje nurodytos intervencinės agentūros alkoholio laikytojos

Viniflhoor – Libourne

Délégation nationale, 17 avenue de la Ballastière, BP 231, F-33505 Libourne Cedex (Tel. (33) 557 55 20 00; teleksas 57 20 25; faksas (33) 557 55 20 59)

FEGA

Beneficencia, 8, E-28004 Madrid (Tel. (34) 913 47 64 66; faksas (34) 913 47 64 65)

AGEA

Via Torino, 45, I-00184 Rome (Tel. (39-06) 49 49 97 14; faksas (39-06) 49 49 97 61)


III PRIEDAS

5 straipsnyje minėtas adresas

Commission européenne

Direction générale de l’agriculture et du développement rural, unité D-2

B-1049 Bruxelles

Faksas (32-2) 292 17 75

El. paštas: agri-market-tenders@cec.eu.int


5.7.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 183/9


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1016/2006

2006 m. liepos 4 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1615/2001, nustatantį prekybos melionais standartą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1996 m. spalio 28 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2200/96 dėl bendro vaisių ir daržovių rinkos organizavimo (1), ypač į jo 2 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1615/2001 (2) buvo nustatytas prekybos melionais, įskaitant ženklinimą, standartas.

(2)

Siekiant aiškumo ir užtikrinant tarptautinį skaidrumą, reikėtų atsižvelgti į Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos (JT/EEK) greitai gendančių produktų standartizavimo bei kokybės gerinimo darbo grupės neseniai atliktus dalinius FFV-23 standarto, susijusio su prekyba melionais ir jų prekinės kokybės kontrole, pakeitimus.

(3)

Melionai apibūdinami ir jais prekiaujama pagal jų prekinius tipus. Pagrindiniai prekiniai tipai yra pateikiami Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (OECD) informaciniame leidinyje, kuriame nurodomas pagrindinių melionų prekinių tipų sąrašas ir taip pat pateikiami komentarai bei iliustracijos. Šiuo leidiniu siekiama palengvinti vienodą galiojančių standartų išaiškinimą, įskaitant (JT/EEK) FFV-23 standartą, kuriuo remiantis buvo parengtas Reglamentas (EB) Nr. 1615/2001.

(4)

Todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Reglamentą (EB) Nr. 1615/2001.

(5)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Šviežių vaisių ir daržovių vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1651/2001 priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. liepos 4 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 297, 1996 11 21, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 47/2003 (OL L 7, 2003 1 11, p. 64).

(2)  OL L 214, 2001 8 8, p. 21. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 907/2004 (OL L 163, 2004 4 30, p. 50).


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 1615/2001 priedo VI. B punkto (Ženklinimo nuostatos – Produkcijos tipas) antroji įtrauka pakeičiama taip:

„—

Prekinio tipo pavadinimas (1)

Veislės pavadinimas (neprivaloma).


(1)  Pagrindiniai prekiniai tipai yra pateikti OECD leidinyje dėl tarptautinių standartų taikymo vaisiams ir daržovėms tvarkos „Commercial types of melons/Les types commerciaux de melons, OECD, 2006“, su kuriuo galima susipažinti adresu http://www.oecdbookshop.org“


5.7.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 183/11


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1017/2006

2006 m. liepos 4 d.

dėl tarifinių kvotų, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1472/2003, atidarantį Bendrijos tarifines kvotas vynuogių sultims ir misai ir numatantį jų administravimą nuo 2003–2004 prekybos metų

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1493/1999 dėl bendro vyno rinkos organizavimo (1), ypač į jo 62 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamente (EB) Nr. 1472/2003 (2) nustatyta tarifinė kvota importuoti 14 000 tonų vynuogių sulčių ir misos, kurių KN kodai 2009 61 90, 2009 69 11, 2009 69 19, 2009 69 51 ir 2009 69 90.

(2)

Tarybos sprendimu 2006/333/EB (3) patvirtintame Europos bendrijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarime pasikeičiant laiškais pagal 1994 m. GATT XXIV straipsnio 6 dalį ir XXVIII straipsnį nuo 2006 m. birželio 15 d. numatyta 29 tonomis padidinti vynuogių sulčių metinę importo tarifinę kvotą. Todėl tą vynuogių sulčių ir misos kiekį reikėtų pridėti prie tarifinės kvotos, kurios Nr. 09.0067, nurodytos Reglamento (EB) Nr. 1472/2003 1 straipsnyje.

(3)

Todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Reglamentą (EB) Nr. 1472/2003.

(4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Vyno vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1472/2003 1 straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje „14 000 tonų“ pakeičiama į „14 029 tonų“.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Jis taikomas nuo 2006 m. birželio 15 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. liepos 4 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 179, 1999 7 14, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2165/2005 (OL L 345, 2005 12 28, p. 1).

(2)  OL L 211, 2003 8 21, p. 10.

(3)  OL L 124, 2006 5 11, p. 13.


5.7.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 183/12


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1018/2006

2006 m. liepos 4 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2799/1999, nustatantį išsamias Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1255/1999 taikymo taisykles, susijusias su pagalbos už pašarams skirtą nugriebtą pieną ir nugriebto pieno miltelius suteikimu ir šių nugriebto pieno miltelių pardavimu

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1255/1999 dėl bendro pieno ir pieno produktų rinkos organizavimo (1), ypač į jo 15 straipsnį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamento (EB) Nr. 2799/1999 (2) 7 straipsnio 1 dalyje paramos už pašarams skirtą nugriebtą pieną ir nugriebto pieno miltelius dydžiai yra nustatyti atsižvelgiant į kriterijus, išdėstytus Reglamento (EB) Nr. 1255/1999 11 straipsnio 2 dalyje. Atsižvelgiant į nugriebto pieno miltelių intervencinės kainos sumažėjimą 2006 m. liepos 1 d., turėtų būti sumažintas ir paramos dydis.

(2)

Reglamentas (EB) Nr. 2799/1999 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas.

(3)

Pieno ir pieno produktų vadybos komitetas nepateikė nuomonės per pirmininko nustatytą laiką,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 2799/1999 7 straipsnio 1 dalis keičiama taip:

„1.   Nustatoma tokia pagalba:

a)

0,81 EUR už 100 kilogramų nugriebto pieno, kuriame baltymai sudaro ne mažiau kaip 35,6 % sausosios neriebalinės medžiagos;

b)

0,71 EUR už 100 kilogramų nugriebto pieno, kuriame baltymai sudaro ne mažiau kaip 31,4 % sausosios neriebalinės medžiagos, bet mažiau kaip 35,6 % sausosios neriebalinės medžiagos;

c)

10,00 EUR už 100 kilogramų nugriebto pieno miltelių, kuriuose baltymai sudaro ne mažiau kaip 35,6 % sausosios neriebalinės medžiagos;

d)

8,82 EUR už 100 kilogramų nugriebto pieno miltelių, kuriuose baltymai sudaro ne mažiau kaip 31,4 % sausosios neriebalinės medžiagos, bet mažiau kaip 35,6 % sausosios neriebalinės medžiagos.“.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. liepos 4 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 160, 1999 6 26, p. 48. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1913/2005 (OL L 307, 2005 11 25, p. 2).

(2)  OL L 340, 1999 12 31, p. 3. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 606/2006 (OL L 107, 2006 4 20, p. 23).


5.7.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 183/13


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1019/2006

2006 m. liepos 4 d.

uždraudžiantis su Prancūzijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti siūlapelekes vėgėles ICES VIII, IX zonose (Bendrijos ir tarptautiniai vandenys)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2002 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2371/2002 dėl žuvų išteklių apsaugos ir tausojančio naudojimo pagal Bendrąją žuvininkystės politiką (1), ypač į jo 26 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į 1993 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2847/93, nustatantį bendros žuvininkystės politikos kontrolės sistemą (2), ypač į jo 21 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2270/2004, nustatančiu Bendrijos žvejybos laivams tam tikrų giliavandenių žuvų išteklių žvejybos galimybes 2005 ir 2006 metais (3), buvo nustatytos kvotos 2005 ir 2006 metams.

(2)

Pagal Komisijai pateiktą informaciją, gaudydami šio reglamento priede nurodytus išteklius, laivai, kurie plaukioja su tame priede nurodytos valstybės narės vėliava arba yra joje registruoti, išnaudojo 2006 m. suteiktą kvotą.

(3)

Todėl yra būtina uždrausti žvejoti, laikyti laivuose, perkrauti ir iškrauti šių išteklių žuvis,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Kvotos išnaudojimas

Šio reglamento priede nurodytai valstybei narei skirta tame priede nurodytų išteklių žvejybos kvota 2006 m. laikoma išnaudota nuo tame priede nurodytos datos.

2 straipsnis

Draudimai

Nuo šio reglamento priede nurodytos datos laivams, kurie plaukioja su tame priede nurodytos valstybės narės vėliava arba yra joje registruoti, yra uždraudžiama gaudyti tame priede nurodytus išteklius. Po tos datos yra draudžiama nurodytuose laivuose laikyti, perkrauti arba iškrauti šių išteklių žuvis.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. liepos 4 d.

Komisijos vardu

Jörgen HOLMQUIST

Žuvininkystės ir jūrų reikalų generalinis direktorius


(1)  OL L 358, 2002 12 31, p. 59.

(2)  OL L 261, 1993 10 20, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytas Reglamentu (EB) Nr. 768/2005 (OL L 128, 2005 5 21, p. 1).

(3)  OL L 396, 2004 12 31, p. 4. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytas Reglamentu (EB) Nr. 742/2006 (OL L 130, 2006 5 18, p. 7).


PRIEDAS

Nr.

12

Valstybė narė

Prancūzija

Ištekliai

GFB/89-

Rūšys

Siūlapelekė vėgėlė (Phycis blennoides)

Zona

VIII, IX (Bendrijos ir tarptautiniai vandenys)

Data

2006 m. birželio 18 d.


5.7.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 183/15


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1020/2006

2006 m. liepos 4 d.

draudžiantis su Ispanijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti melsvąsias molves ICES VI ir VII zonose (Bendrijos ir tarptautiniai vandenys)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2002 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2371/2002 dėl žuvų išteklių apsaugos ir tausojančio naudojimo pagal Bendrąją žuvininkystės politiką (1), ypač į jo 26 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į 1993 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2847/93, nustatantį bendros žuvininkystės politikos kontrolės sistemą (2), ypač į jo 21 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 2270/2004, nustatančiame Bendrijos žvejybos laivams tam tikrų giliavandenių žuvų išteklių žvejybos galimybes 2005 ir 2006 metais vandenyse, kuriuose privaloma taikyti žvejybos apribojimus (3), nustatytos kvotos 2005 ir 2006 m.

(2)

Pagal Komisijai pateiktą informaciją, gaudydami šio reglamento priede nurodytos rūšies žuvis, laivai, kurie plaukioja su tame priede nurodytos valstybės narės vėliava arba yra joje registruoti, išnaudojo 2006 m. suteiktą kvotą.

(3)

Todėl yra būtina uždrausti žvejoti, laikyti laivuose, perkrauti ir iškrauti šios rūšies žuvis,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Kvotos išnaudojimas

Šio reglamento priede nurodytai valstybei narei skirta tame priede nurodytų išteklių žvejybos kvota 2006 m. laikoma išnaudota nuo tame priede nurodytos datos.

2 straipsnis

Draudimas

Nuo šio reglamento priede nurodytos datos laivams, kurie plaukioja su tame priede nurodytos valstybės narės vėliava arba yra joje registruoti, yra draudžiama gaudyti tame priede nurodytos rūšies žuvis. Po tos datos yra draudžiama nurodytuose laivuose laikyti, perkrauti arba iškrauti šios rūšies žuvis.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. liepos 4 d.

Komisijos vardu

Jörgen HOLMQUIST

Žuvininkystės ir jūrų reikalų generalinis direktorius


(1)  OL L 358, p. 2002 12 31, p. 59.

(2)  OL L 261, 1993 10 20, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 768/2005 (OL L 128, 2005 5 21, p. 1).

(3)  OL L 396, 2004 12 31, p. 4. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 742/2006 (OL L 130, 2006 5 18, p. 7).


PRIEDAS

Valstybė narė

Ispanija

Ištekliai

BLI/67-

Rūšys

Melsvoji molvė (Molva dypterygia)

Zona

VI, VII (Bendrijos ir tarptautiniai vandenys)

Data

2006 m. birželio 14 d.


II Aktai, kurių skelbti neprivaloma

Taryba

5.7.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 183/17


ES IR ČILĖS ASOCIACIJOS TARYBOS SPRENDIMAS Nr. 1/2006

2006 m. balandžio 24 d.

panaikinantis muitus ES ir Čilės asociacijos susitarimo II priede išvardytiems vynams ir spiritiniams bei aromatiniams gėrimams

(2006/462/EB)

ASOCIACIJOS TARYBA,

atsižvelgdama į 2002 m. lapkričio 18 d. Briuselyje pasirašytą Susitarimą, įsteigiantį Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Čilės Respublikos asociaciją (toliau – Asociacijos susitarimas), ypač į jo 60 straipsnio 5 dalį,

kadangi:

(1)

Asociacijos susitarimo 60 straipsnio 5 dalimi Asociacijos tarybai yra suteikta teisė priimti sprendimus, kad muitai būtų panaikinti greičiau nei numatyta 72 straipsnyje, arba kad kitaip būtų gerinamos jame nustatytos patekimo į rinką sąlygos.

(2)

Tokie sprendimai anuliuoja 72 straipsnyje nustatytas sąlygas dėl atitinkamo produkto,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Čilė panaikina muitus, taikomus Asociacijos susitarimo II priede išvardytiems Bendrijos kilmės vynams ir spiritiniams bei aromatiniams gėrimams, kaip numatyta šio sprendimo priede.

2 straipsnis

Šis sprendimas anuliuoja Asociacijos susitarimo 72 straipsnyje nustatytas sąlygas dėl minėtų produktų importo į Čilę.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja šešiasdešimtą dieną nuo jo priėmimo dienos.

Priimta Briuselyje, 2006 m. balandžio 24 d.

Asociacijos tarybos vardu

Pirmininkas


PRIEDAS

Produktai, kuriems šio sprendimo įsigaliojimo dieną Čilė panaikina muitus, taikomus Bendrijos kilmės prekėms:

Partida S.A.

Glosa

Base

Categoría

2204

Vino de uvas frescas, incluso encabezado, mosto de uva, excepto el de la partida 2009

 

 

2204 10 00

– Vino espumoso

6

Nuliniai metai

 

– los demás vinos; mosto de uva en el que la fermentación se ha impedido o cortado añadiendo alcohol:

 

 

2204 21

– – en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 l:

 

 

 

– – – Vinos blancos con denominación de origen:

 

 

2204 21 11

– – – – Sauvignon blanc

6

Nuliniai metai

2204 21 12

– – – – Chardonnay

6

Nuliniai metai

2204 21 13

– – – – Mezclas

6

Nuliniai metai

2204 21 19

– – – – los demás

6

Nuliniai metai

 

– – – Vinos tintos con denominación de origen:

 

 

2204 21 21

– – – – Cabernet sauvignon

6

Nuliniai metai

2204 21 22

– – – – Merlot

6

Nuliniai metai

2204 21 23

– – – – Mezclas

6

Nuliniai metai

2204 21 29

– – – – los demás

6

Nuliniai metai

2204 21 30

– – – los demás vinos con denominación de origen

6

Nuliniai metai

2204 21 90

– – – los demás

6

Nuliniai metai

2204 29

– – los demás:

 

 

 

– – – Mosto de uva fermentado parcialmente y, apagado con alcohol (incluidas las mistelas):

 

 

2204 29 11

– – – – Tintos

6

Nuliniai metai

2204 29 12

– – – – Blancos

6

Nuliniai metai

2204 29 19

– – – – los demás

6

Nuliniai metai

 

– – – los demás:

 

 

2204 29 91

– – – – Tintos

6

Nuliniai metai

2204 29 92

– – – – Blancos

6

Nuliniai metai

2204 29 99

– – – – los demás

6

Nuliniai metai

2204 30

– los demás mostos de uva:

 

 

 

– – Tintos:

 

 

2204 30 11

– – – Mostos concentrados

6

Nuliniai metai

2204 30 19

– – – los demás

6

Nuliniai metai

 

– – Blancos:

 

 

2204 30 21

– – – Mostos concentrados

6

Nuliniai metai

2204 30 29

– – – los demás

6

Nuliniai metai

2204 30 90

– – los demás

6

Nuliniai metai

2205

Vermut y demás vinos de uvas frescas preparados con plantas o sustancias aromáticas

 

 

2205 10

– en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 l:

 

 

2205 10 10

– – vinos con pulpa de fruta

6

Nuliniai metai

2205 10 90

– – los demás

6

Nuliniai metai

2205 90 00

– los demás

6

Nuliniai metai

2206 00 00

Las demás bebidas fermentadas (por ejemplo: sidra, perada, aguamiel); mezclas de bebidas fermentadas y mezclas de bebidas fermentadas y bebidas no alcohólicas, no expresadas ni comprendidas en otra parte

6

Nuliniai metai

2207

Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico superior o igual al 80 % vol; alcohol etílico y aguardiente desnaturalizados, de cualquier graduación

 

 

2207 10 00

– Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico superior o igual al 80 % vol

6

Nuliniai metai

2207 20 00

– Alcohol etílico y aguardiente desnaturalizados, de cualquier graduación

6

Nuliniai metai

2208

Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico inferior al 80 % vol; aguardientes, licores y demás bebidas espirituosas

 

 

2208 20

– Aguardiente de vino o de orujo de uvas:

 

 

2208 20 10

– – de uva (pisco y similares)

 

 

ex 2208 20 10

– – – Cognac, Amagnac, Grappa y Brandy de Jerez

6

Nuliniai metai

ex 2208 20 10

– – – los demás

6

Nuliniai metai

2208 20 90

– – los demás

 

 

ex 2208 20 90

– – – Cognac, Amagnac, Grappa y Brandy de Jerez

6

Nuliniai metai

ex 2208 20 90

– – – los demás

6

Nuliniai metai

2208 30

– Whisky:

 

 

2208 30 10

– – de envejecimiento inferior o igual a 6 años

6

Nuliniai metai

2208 30 20

– – de envejecimiento superior a 6 años pero inferior o igual a 12 años

6

Nuliniai metai

2208 30 90

– – los demás

6

Nuliniai metai

2208 40

– Ron y demás aguardientes de caña:

 

 

2208 40 10

– – Ron

6

Nuliniai metai

2208 40 90

– – los demás

6

Nuliniai metai

2208 50

– «Gin» y ginebra:

 

 

2208 50 10

– – «Gin»

6

Nuliniai metai

2208 50 20

– – Ginebra

6

Nuliniai metai

2208 60 00

– Vodka

6

Nuliniai metai

2208 70 00

– Licores

6

Nuliniai metai

2208 90

– los demás:

 

 

2208 90 10

– – Tequila

6

Nuliniai metai

2208 90 90

– – los demás

6

Nuliniai metai


Komisija

5.7.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 183/20


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2006 m. birželio 27 d.

iš dalies keičiantis Tarybos sprendimo 79/542/EEB dėl šviežios mėsos importo iš Botsvanos II priedą

(pranešta dokumentu Nr. C(2006) 2880)

(Tekstas svarbus EEE)

(2006/463/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos direktyvą 2002/99/EB, nustatančią gyvūnų sveikatos taisykles, reglamentuojančias žmonių vartojimui skirtų gyvūninės kilmės produktų gamybą, perdirbimą, paskirstymą ir importą (1), ypač į jos 8 straipsnio 1 ir 4 dalis,

kadangi:

(1)

1976 m. gruodžio 21 d. Tarybos sprendimo 79/542/EEB, pateikiančio trečiųjų šalių arba jų dalių sąrašą ir nustatančio gyvūnų ir visuomenės sveikatos bei veterinarinio sertifikavimo reikalavimus importuojant į Bendriją tam tikrus gyvus gyvūnus ir jų šviežią mėsą (2), II priedo 1 dalyje pateikiamas trečiųjų šalių ir jų teritorijos dalių, iš kurių valstybėms narėms leidžiama importuoti šviežią gyvūnų mėsą, sąrašas.

(2)

Pagal tą sprendimą iš kai kurių Botsvanos teritorijos dalių leidžiama į Bendriją importuoti iškaulinėtą ir brandintą galvijieną iš naminių galvijų, avių, ožkų ir laukinių ar prijaukintų nenaminių galvijų, išskyrus kiaulinius ir neporakanopius.

(3)

Tačiau Botsvanos veterinarijos tarnybos pranešė Komisijai apie snukio ir nagų ligos protrūkį Botsvanos BW-1 teritorijoje. Pirmuosius šios ligos klinikinius požymius veterinarijos tarnybos nustatė 2006 m balandžio 20 d. ir ėmėsi skubių ir tinkamų kontrolės priemonių paveiktoje vietovėje, įskaitant įtariamų gyvūnų ir jų produktų vežimo toje vietovėje ir iš jos sustabdymą ir dviejų eksporto įmonių, kurioms leidžiama importuoti į Bendriją, uždarymą.

(4)

Siekiant atsižvelgti į Botsvanos nustatytas priemones, sprendime 79/542/EEB II priedo I dalyje pateiktą trečiųjų šalių arba jų dalių sąrašą reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti. Todėl iš Botsvanos į Bendriją įvežamos iškaulinėtos ir brandintos galvijienos iš naminių gyvūnų ir ūkiuose auginamų medžiojamųjų gyvūnų arba laukinių medžiojamųjų gyvūnų, paskerstų arba sumedžiotų iki 2006 m. balandžio 20 d., kurių kilmės teritorija yra BW-1, siuntų importas turėtų būti nurodomas kaip leidžiamas. Tačiau visos tokių gyvūnų, paskerstų ar sumedžiotų tą datą arba po tos datos, mėsos, kilusios iš tos teritorijos, siuntos turėtų būti nurodomos kaip neleidžiamos.

(5)

Todėl sprendimo 79/542/EEB II priedo 1 dalį reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(6)

Šis sprendimas turi būti persvarstytas atsižvelgiant į Botsvanos pateikiamą informaciją.

(7)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 79/542/EEB II priedo 1 dalis pakeičiama šio sprendimo priedu.

2 straipsnis

Šis sprendimas taikomas trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2006 m. birželio 27 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 18, 2002 1 23, p. 11.

(2)  OL L 146, 1979 6 14, p. 15. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos sprendimu 2006/360/EB (OL L 134, 2006 5 20, p. 34).


PRIEDAS

„II PRIEDAS

ŠVIEŽIA MĖSA

1   dalis

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ARBA JŲ DALIŲ SĄRAŠAS (1)

Šalis

Teritorijos kodas

Teritorijos aprašymas

Veterinarijos sertifikatas

Specialios sąlygos

Pavyzdys (-iai)

SG

1

2

3

4

5

6

AL – Albanija

AL-0

Visa šalies teritorija

 

 

AR – Argentina

AR-0

Visa šalies teritorija

EQU

 

 

AR-1

Buenos Aires, Catamarca, Corrientes (išskyrus Berón de Astrada, Capital, Empedrado, General Paz, Itati, Mbucuruyá, San Cosme ir San Luís del Palmar departamentus), Entre Ríos, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquen, Rio Negro, San Juan, San Luis, Santa Fe ir Tucuman provincijos

BOV

A

1 ir 2

AR-2

La Pampa ir Santiago del Estero

BOV

A

1 ir 2

AR-3

Cordoba

BOV

A

1 ir 2

AR-4

Chubut, Santa Cruz ir Tierra del Fuego

BOV, OVI, RUW, RUF

 

1

AR-5

Formosa (tik Ramon Lista teritorija) ir Salta (tik Rivadavia departamentas)

BOV

A

1 ir 2

AR-6

Salta (tik General Jose de San Martin, Oran, Iruya, ir Santa Victoria departamentai)

BOV

A

1 ir 2

AR-7

Chaco, Formosa (išskyrus Ramon Lista teritoriją), Salta (išskyrus General Jose de San Martin, Rivadavia, Oran, Iruya, ir Santa Victoria departamentus), Jujuy

BOV

A

1 ir 2

AR-8

Chaco, Formosa, Salta, Jujuy, išskyrus 25 km pločio buferinę zoną, kuri tęsiasi pasieniu su Bolivija ir Paragvajumi nuo Santa Catalina rajono Jujuy provincijoje iki Laishi rajono Formosa provincijoje

BOV

A

1 ir 2

AR-9

25 km pločio buferinė zona, kuri tęsiasi pasieniu su Bolivija ir Paragvajumi nuo Santa Catalina rajono Jujuy provincijoje iki Laishi rajono Formosa provincijoje

 

 

AR-10

Corrientes provincijos dalis: Berón de Astrada, Capital, Empedrado, General Paz, Itati, Mbucuruyá, San Cosme ir San Luís del Palmar departmentai

BOV

A

1 ir 2

AU – Australija

AU-0

Visa šalies teritorija

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW

 

 

BA – Bosnija ir Hercegovina

BA-0

Visa šalies teritorija

 

 

BG – Bulgaria a

BG-0

Visa šalies teritorija

EQU

 

 

BG-1

Varna, Dobrich, Silistra, Choumen, Targovitchte, Razgrad, Rousse, V. Tarnovo, Gabrovo, Pleven, Lovetch, Plovdic, Smolian, Pasardjik provincijos, Sofijos rajonas, Sofijos miestas, Pernik, Kustendil, Blagoevgrad, Vratza, Montana ir Vidin provincijos

BOV, OVI, RUW, RUF

BG-2

Bourgas, Jambol, Sliven, Starazagora, Hasskovo, Kardjali provincijos ir 20 km pločio koridorius pasienyje su Turkija

BH – Bahreinas

BH-0

Visa šalies teritorija

 

 

BR – Brazilija

BR-0

Visa šalies teritorija

EQU

 

 

BR-1

Minas Gerais valstijos dalis (išskyrus Oliveira, Passos, São Gonçalo de Sapucai, Setelagoas ir Bambuí regionines vietoves)

Espíritu Santo valstija

Goias valstija ir

Mato Grosso valstijos teritorijos dalis, įskaitant Cuiaba regionines vietoves (išskyrus San Antonio de Leverger, Nossa Senhora do Livramento, Pocone ir Barão de Melgaço savivaldybes), Caceres regioninė vietovė (išskyrus Caceres savivaldybę), Lucas do Rio Verde regioninė vietovė, Rondonopolis regioninė vietovė (išskyrus Itiquiora savivaldybę), Barra do Garça ir Barra do Burges regioninės vietovės

BOV

A ir H

1 ir 2

BR-2

Rio Grande do Sul valstija

BOV

A ir H

1 ir 2

BR-3

Mato Grosso do Sul valstijos dalis su Sete Quedas savivaldybe

BOV

A ir H

1 ir 2

BR-4

Mato Grosso do Sul valstijos dalis (išskyrus šias savivaldybes: Sonora, Aquidauana, Bodoqueno, Bonito, Caracol, Coxim, Jardim, Ladario, Miranda, Pedro Gomes, Porto Murtinho, Rio Negro, Rio Verde of Mato Grosso ir Corumbá),

Paraná valstija ir

Sao Paulo valstija

BOV

A ir H

1 ir 2

BR-5

Paraná valstija,

Mato Grosso do Sul valstija ir

Sao Paulo valstija

1

BR-6

Santa Catarina valstija

BOV

A ir H

1 ir 2

BW – Botsvana

BW-0

Visa šalies teritorija

EQU, EQW

 

 

BW-1

5, 6, 7, 8, 9 ir 18 veterinarinės ligų kontrolės zonos

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1 ir 2

BW-2

10, 11, 12, 13 ir 14 veterinarinės ligų kontrolės zonos

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1 ir 2

BY – Baltarusija

BY-0

Visa šalies teritorija

 

 

BZ – Belizas

BZ-0

Visa šalies teritorija

BOV, EQU

 

 

CA – Kanada

CA-0

Visa šalies teritorija

BOV, OVI, POR, EQU, SUF, SUW, RUF, RUW

G

 

CH – Šveicarija

CH-0

Visa šalies teritorija

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW

 

 

CL – Čilė

CL-0

Visa šalies teritorija

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF

 

 

CN – Kinijos Liaudies Respublika

CN-0

Visa šalies teritorija

 

 

CO – Kolumbija

CO-0

Visa šalies teritorija

EQU

 

 

CO-1

Regionas, kurio ribos prasideda nuo taško, kur Murri upė įteka į Atrato upę, eina Atrato upe pasroviui iki taško, kur ji įteka į Atlanto vandenyną, nuo to taško – iki sienos su Panama Atlanto vandenyno pakrante iki Cabo Tiburón; nuo to taško – iki Ramiojo vandenyno pagal Kolumbijos ir Panamos sieną; nuo to taško – Ramiojo vandenyno pakrante iki Valle upės žiočių, o nuo jų – tiesia linija iki taško, kur Murri upė įteka į Atrato upę

BOV

A

2

CO-3

Regionas, kurio ribos prasideda nuo Sinu upės žiočių Atlanto vandenyne, eina Sinu upe aukštyn iki jos ištakų Alto Paramillo, nuo šio taško iki Puerto Rey Atlanto vandenyne, palei Antiquia ir Córdoba departamentų sieną bei nuo šio taško iki Sinu upės žiočių Atlanto vandenyno pakrante

BOV

A

2

CR – Kosta Rika

CR-0

Visa šalies teritorija

BOV, EQU

 

 

CU – Kuba

CU-0

Visa šalies teritorija

BOV, EQU

 

 

DZ – Alžyras

DZ-0

Visa šalies teritorija

 

 

ET – Etiopija

ET-0

Visa šalies teritorija

 

 

FK – Folklen do salos

FK-0

Visa šalies teritorija

BOV, OVI, EQU

 

 

GL – Grenlandija

GL-0

Visa šalies teritorija

BOV, OVI, EQU, RUF, RUW

 

 

GT – Gvatemala

GT-0

Visa šalies teritorija

BOV, EQU

 

 

HK – Honkongas

HK-0

Visa šalies teritorija

 

 

HN – Hondūras

HN-0

Visa šalies teritorija

BOV, EQU

 

 

HR – Kroatija

HR-0

Visa šalies teritorija

BOV, OVI, EQU, RUF, RUW

 

 

IL – Izraelis

IL-0

Visa šalies teritorija

 

 

IN – Indija

IN-0

Visa šalies teritorija

 

 

IS – Islandija

IS-0

Visa šalies teritorija

BOV, OVI, EQU, RUF, RUW

 

 

KE – Kenija

KE-0

Visa šalies teritorija

 

 

MA – Marokas

MA-0

Visa šalies teritorija

EQU

 

 

MG – Madagaskaras

MG-0

Visa šalies teritorija

 

 

MK – Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija (3)

MK-0

Visa šalies teritorija

OVI, EQU

 

 

MU – Mauricijus

MU-0

Visa šalies teritorija

 

 

MX – Meksika

MX-0

Visa šalies teritorija

BOV, EQU

 

 

NA – Namibija

NA-0

Visa šalies teritorija

EQU, EQW

 

 

NA-1

Į pietus nuo kordono, kuris tęsiasi nuo Palgrave Point vakaruose iki Gamo rytuose

BOV, OVI, RUF, RUW

F

2

NC – Naujoji Kaledonija

NC-0

Visa šalies teritorija

BOV, RUF, RUW

 

 

NI – Nikaragva

NI-0

Visa šalies teritorija

 

 

NZ – Naujoji Zelandija

NZ-0

Visa šalies teritorija

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW

 

 

PA – Panama

PA-0

Visa šalies teritorija

BOV, EQU

 

 

PY – Paragvajus

PY-0

Visa šalies teritorija

EQU

 

 

PY-1

Chaco central ir San Pedro rajonai

BOV

A

1 ir 2

RO – Rumunija a

RO-0

Visa šalies teritorija

BOV, OVI, EQU, RUW, RUF

 

 

RU – Rusija

RU-0

Visa šalies teritorija

 

 

RU-1

Murmansko regionas, Jamalo nencų autonominė apygarda

RUF

SV – Salvadoras

SV-0

Visa šalies teritorija

 

 

SZ – Svazilandas

SZ-0

Visa šalies teritorija

EQU, EQW

 

 

SZ-1

Teritorija į vakarus nuo „raudonosios linijos“ kuri tęsiasi į šiaurę nuo Usutu upės iki sienos su Pietų Afrika, esančios į vakarus nuo Nkalashane

BOV, RUF, RUW

F

2

SZ-2

Veterinariniai snukio ir nagų ligos stebėjimo ir skiepijimo kontrolės rajonai pagal Vyriausybės biuletenyje 2001 m. teisiniu pranešimu Nr. 51 paskelbtą statutinį dokumentą

BOV, RUF, RUW

F

1 ir 2

TH – Failandas

TH-0

Visa šalies teritorija

 

 

TN – Tunisas

TN-0

Visa šalies teritorija

 

 

TR – Turkija

TR-0

Visa šalies teritorija

 

 

TR-1

Amasya, Ankara, Aydin, Balikesir, Bursa, Cankiri, Corum, Denizli, Izmir, Kastamonu, Kutahya, Manisa, Usak, Yozgat ir Kirikkale provincijos

EQU

 

 

UA – Ukraina

UA-0

Visa šalies teritorija

 

 

US – Jungtinės Valstijos

US-0

Visa šalies teritorija

BOV, OVI, POR, EQU, SUF, SUW, RUF, RUW

G

 

XM – Juodkalnija

XM-0

Visa muitų teritorija (4)

BOV, OVI, EQU

 

 

XS – Serbija (2)

XS-0

Visa muitų teritorija (4)

BOV, OVI, EQU

 

 

UY – Urugvajus

UY-0

Visa šalies teritorija

EQU

 

 

BOV

A

1 ir 2

OVI

A

1 ir 2

ZA – Pietų Afrikos Respublika

ZA-0

Visa šalies teritorija

EQU, EQW

 

 

ZA-1

Visa šalies teritorija, išskyrus:

snukio ir nagų ligos kontrolės teritorijos dalį, esančią Mpumalanga ir šiaurės provincijų veterinariniuose regionuose, Natal veterinarinio regiono Ingwavuma rajone ir pasienio zonoje prie Botsvanos į rytus nuo 28° ilgumos, ir

KwaZulu-Natal provincijos Camperdown rajoną

BOV, OVI, RUF, RUW

F

2

ZW – Zimbabvė

ZW-0

Visa šalies teritorija

 

 

=

Sertifikatas nėra nustatytas, o šviežios mėsos importas yra uždraustas (išskyrus tas rūšis, kurios yra nurodytos visai šaliai skirtoje eilutėje).

a

=

Nebetaikoma, kai ši stojančioji valstybė tampa Europos Sąjungos valstybe nare.

6 stulpelyje nurodytos specialios sąlygos:

„1“

Geografiniai ir laiko apribojimai:

Teritorijos kodas

Veterinarijos sertifikatas

Laikotarpis ir (arba) datos, kai leidžiama arba draudžiama importuoti į Bendriją atsižvelgiant į gyvūnų, iš kurių gauta mėsa, skerdimo datą

Pavyzdys

SG

AR-1

BOV

A

Iki 2002 m. sausio 31 d. imtinai

Neleidžiama

Nuo 2002 m. vasario 1 d. imtinai

Leidžiama

AR-2

BOV

A

Iki 2002 m. kovo 8 d. imtinai

Neleidžiama

Nuo 2002 m. kovo 9 d. imtinai

Leidžiama

AR-4

BOV, OVI, RUW, RUF

Iki 2002 m. vasario 28 d. imtinai

Neleidžiama

Nuo 2002 m. kovo 1 d. imtinai

Leidžiama

AR-5

BOV

A

Nuo 2002 m. vasario 1 d. iki 2003 m. liepos 10 d. imtinai

Leidžiama

Nuo 2003 m. liepos 11 d. imtinai

Neleidžiama

AR-6

BOV

A

Nuo 2002 m. vasario 1 d. iki 2003 m. rugsėjo 4 d. imtinai

Leidžiama

Nuo 2003 m. rugsėjo 5 d. imtinai

Neleidžiama

AR-7

BOV

A

Nuo 2002 m. vasario 1 d. iki 2003 m. spalio 7 d. imtinai

Leidžiama

Nuo 2003 m. spalio 8 d. imtinai

Neleidžiama

AR-8

BOV

A

Iki 2005 m. kovo 17 d. imtinai

Žr. AR-5, AR-6 ir AR-7 dėl laikotarpių, kai nebuvo leidžiama importuoti iš nurodytos AR-8 zonos atitinkamų teritorijų

Nuo 2005 m. kovo 18 d. imtinai

Leidžiama

AR-10

BOV

A

Iki 2006 m. sausio 3 d. imtinai

Leidžiama

Nuo 2006 m. sausio 4 d. imtinai, išskyrus iki vasario 2006 m. vasario 4 d. į Bendriją jau išsiųstas siuntas, kurioms išduoti sertifikatai 2006 m. sausio 4 d. – 2006 m. vasario 4 d.

Neleidžiama

BR-1

BOV

A

Nuo 2001 m. gruodžio 1 d.

Leidžiama

BR-2

BOV

A

Iki 2001 m. lapkričio 30 d. imtinai

Neleidžiama

Nuo 2001 m. gruodžio 1 d. imtinai

Leidžiama

BR-3

BOV

A

Iki 2002 m. spalio 31 d. imtinai

Leidžiama

Nuo 2002 m. lapkričio 1 d. imtinai

Neleidžiama

BR-4

BOV

A

Nuo 2001 m. gruodžio 1 d. iki 2005 m. rugsėjo 29 d. imtinai

Leidžiama

BR-5

BOV

 

Nuo 2005 m. rugsėjo 30 d. imtinai

Neleidžiama

BR-6

BOV

A

Nuo 2001 m. gruodžio 1 d.

Leidžiama

BW-1

BOV, OVI, RUW, RUF

A

Iki 2006 m. balandžio 20 d.

Leidžiama

Nuo 2006 m. balandžio 20 d. imtinai

Neleidžiama

BW-2

BOV, OVI, RUW, RUF

A

Iki 2002 m. kovo 6 d. imtinai

Neleidžiama

Nuo 2002 m. kovo 7 d. imtinai

Leidžiama

PY-1

BOV

A

Iki 2002 m. rugpjūčio 31 d. imtinai

Neleidžiama

Nuo 2002 m. rugsėjo 1 d. iki 2003 m. vasario 19 d. imtinai

Leidžiama

Nuo 2003 m. vasario 20 d. imtinai

Neleidžiama

SZ-2

BOV, RUF, RUW

A

Iki 2003 m. rugpjūčio 3 d. imtinai

Neleidžiama

Nuo 2003 m. rugpjūčio 4 d. imtinai

Leidžiama

UY-0

BOV, OVI

A

Iki 2001 m. spalio 31 d. imtinai

Neleidžiama

Nuo 2001 m. lapkričio 1 d. imtinai

Leidžiama

„2“

Kategorijos apribojimai:

Neleidžiama įvežti šalutinių produktų (išskyrus galvijų diafragmą ir kramtomuosius raumenis).“


(1)  Nepažeidžiant Bendrijos ir trečiųjų šalių susitarimuose numatytų specialių sertifikavimo reikalavimų.

(2)  Neįskaitant Kosovo, kaip apibrėžta 1999 m. birželio 10 d. Jungtinių Tautų Saugumo tarybos rezoliucijoje 1244.

(3)  Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija; laikinasis kodas neturi įtakos pastovaus šalies kodo, dėl kurio bus susitarta pasibaigus šiuo metu Jungtinėse Tautose vykstančioms deryboms šiuo klausimu suteikimui.

(4)  Serbija ir Juodkalnija yra atskiras muitų teritorijas turinčios respublikos, sudarančios valstybių sąjungą, todėl turi būti nurodomos atskirai.

=

Sertifikatas nėra nustatytas, o šviežios mėsos importas yra uždraustas (išskyrus tas rūšis, kurios yra nurodytos visai šaliai skirtoje eilutėje).

a

=

Nebetaikoma, kai ši stojančioji valstybė tampa Europos Sąjungos valstybe nare.


5.7.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 183/29


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2006 m. birželio 27 d.

dėl laikinų neatidėliotinų priemonių siekiant išvengti Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu įvežimo į Bendriją ir išplitimo joje

(pranešta dokumentu Nr. C(2006) 2881)

(2006/464/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2000 m. gegužės 8 d. Tarybos direktyvą 2000/29/EB dėl apsaugos priemonių nuo augalams ir augaliniams produktams kenksmingų organizmų įvežimo į Bendriją ir išplitimo joje (1), ypač į jos 16 straipsnio 3 dalies trečią sakinį,

kadangi:

(1)

Pagal Direktyvą 2000/29/EB jei, valstybės narės nuomone, kyla pavojus, kad į jos teritoriją gali būti įvežtas ir gali joje išplisti šios direktyvos I arba II priede nenurodytas kenksmingas organizmas, ji gali laikinai imtis papildomų priemonių nuo gresiančio pavojaus apsisaugoti.

(2)

Kinijoje, Korėjoje, Japonijoje, JAV ir ribotoje Bendrijos teritorijoje atsiradus Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu, Prancūzija 2005 m. kovo 14 d. pranešė kitoms valstybėms narėms ir Komisijai, kad 2005 m. vasario 16 d. ji ėmėsi oficialių priemonių savo teritorijai nuo šio organizmo įvežimo grėsmės apsaugoti.

(3)

2005 m. birželio 29 d. Slovėnija valstybėms narėms ir Komisijai pranešė, kad dėl to paties organizmo išplitimo jos teritorijoje 2005 m. birželio 24 d. ji ėmėsi papildomų priemonių, siekdama užkirsti kelią tolesniam šio organizmo įvežimui ir išplitimui jos teritorijoje.

(4)

Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu nėra nurodytas Direktyvos 2000/29/EB I ar II prieduose. Tačiau kenkėjų keliamo pavojaus įvertinimo ataskaitoje, paremtoje ribotais turimais moksliniais duomenimis, nurodoma, kad tai gali būti vienas žalingiausių kaštainių (Castanea Mill.) kenkėjų. Jie galėtų stipriai sumažinti kaštainių produkciją ir kokybę, be to yra įrodymų, kad dėl šių kenkėjų medžiai gali žūti. Kaštainiai dažniausiai auginami prastose kalvų žemėse arba kalnuose. Kenkėjams išplitus, jų padaryta žala galėtų sustabdyti žmonėms vartoti skirtų kaštainių produkcijos gamybą tose teritorijose ir sąlygoti ekonominės ir aplinkos padėties pablogėjimą.

(5)

Todėl yra būtina imtis laikinųjų priemonių, siekiant užkirsti kelią minėto organizmo įvežimui į Bendriją ir išplitimui joje.

(6)

Šiame sprendime numatytos priemonės turėtų būti taikomos apsaugai nuo minėto organizmo įvežimo ir išplitimo, Castanea augalų auginimui ir vežimui Bendrijos viduje, organizmo kontrolei ir minėto kenkėjo buvimo ar ilgalaikio jo išnykimo stebėjimui valstybėse narėse.

(7)

Būtina, kad šios priemonės 2006, 2007 ir 2008 m. būtų nuolat vertinamos, visų pirma remiantis valstybių narių pateikta informacija. Galimybė imtis tolesnių priemonių bus apsvarstyta atsižvelgiant į šių vertinimų rezultatus.

(8)

Jei reikia, valstybės narės turi pritaikyti savo teisės aktus, kad jie atitiktų šio sprendimo reikalavimus.

(9)

Šių priemonių taikymo rezultatus reikėtų peržiūrėti iki 2008 m. vasario 1 d.

(10)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Augalų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Apibrėžtis

Šiame sprendime „augalai“ – tai sodinimui skirti Castanea Mill. genties augalai arba jų dalys, išskyrus vaisius ir sėklas.

2 straipsnis

Apsaugos nuo Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu priemonės

Draudžiama į Bendriją įvežti ir leisti joje išplisti Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu (toliau – organizmas).

3 straipsnis

Augalų importas

Augalai gali būti įvežami į Bendriją tik jei:

a)

juos įvežant laikomasi I priedo 1 punkte numatytų priemonių reikalavimų; ir

b)

įvežant į Bendriją yra patikrinama, ar jie nėra užsikrėtę organizmu, kaip nurodyta Direktyvos 2000/29/EB 13a straipsnio 1 dalyje, ir jis neaptinkamas.

4 straipsnis

Augalų vežimas Bendrijoje

Nepažeidžiant 5 straipsnio 3 dalies a punkto ir II priedo II dalies, Bendrijos kilmės arba į Bendriją pagal šio sprendimo 3 straipsnį importuojami augalai gali būti vežami iš jų produkcijos gamybos vietos Bendrijoje ir, jei reikia, sodo ir daržo prekių centrų, jei jie atitinka I priedo 2 punkte nustatytas sąlygas.

5 straipsnis

Tikrinimas ir pranešimai

1.   Valstybės narės atlieka oficialius metinius tyrimus dėl organizmo buvimo arba užsikrėtimo organizmu įrodymų jų teritorijose.

Nepažeidžiant Direktyvos 2000/29/EB 16 straipsnio 2 dalies nuostatų, apie šių tikrinimų rezultatus pranešama Komisijai ir kitoms valstybėms narėms iki kiekvienų metų gruodžio 31 d.

2.   Apie bet kokį įtariamą ar patvirtintą augalų užsikrėtimą organizmu nedelsiant pranešama atsakingoms oficialioms įstaigoms.

3.

a)

Valstybės narės gali reikalauti, kad įvežant augalus ar juos vežant jų teritorijoje būtų taikoma atsekamumo sistema, kuri gali apimti vežimo deklaraciją, kurią už vežimą atsakingas asmuo turi pateikti atsakingoms oficialioms įstaigoms.

b)

Valstybės narės gali reikalauti, kad už augalų sodinimą atsakingi asmenys atsakingoms oficialioms įstaigoms pateiktų sodinimo deklaraciją.

6 straipsnis

Demarkuotų zonų nustatymas

Kai 5 straipsnio 1 dalyje nurodytų tyrimų rezultatais arba 5 straipsnio 2 dalyje nurodytu pranešimu patvirtinamas organizmo buvimas teritorijoje arba užsikrėtimas organizmu įrodomas kitais būdais, valstybės narės nustato demarkuotas zonas ir imasi II priedo I ir II dalyje numatytų oficialių priemonių.

7 straipsnis

Atitiktis

Valstybės narės, jei reikia, iš dalies pakeičia priemones, kurias jos priėmė, siekdamos apsisaugoti nuo organizmo įvežimo ir išplitimo, kad šios priemonės atitiktų šio sprendimo reikalavimus bei nedelsiant apie jas informuoja Komisiją.

8 straipsnis

Persvarstymas

Šis sprendimas persvarstomas ne vėliau kaip iki 2008 m. vasario 1 d.

9 straipsnis

Adresatai

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2006 m. birželio 27 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 169, 2000 7 10, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2006/35/EB (OL L 88, 2006 3 25, p. 9).


I PRIEDAS

ŠIO SPRENDIMO 3 IR 4 STRAIPSNIUOSE NURODYTOS PRIEMONĖS

1)   Priemonės (sertifikatai)

Nepažeidžiant šio sprendimo 5 straipsnio 3 dalies a punkto ir Direktyvos 2000/29/EB III priedo A dalies 2 punkto ir IV priedo A dalies I skirsnio 11.1, 11.2, 33, 36.1, 39 ir 40 punktų reikalavimų, prie trečiųjų šalių kilmės augalų pridedamas sertifikatas, kaip nurodyta Direktyvos 2000/29/EB 13 straipsnio 1 dalyje, kurio skiltyje „Papildoma deklaracija“ nurodoma:

a)

kad augalai visą laiką buvo auginami produkcijos gamybos vietose šalyse, kuriose organizmas nėra aptinkamas; arba

b)

kad augalai visą laiką buvo auginami produkcijos gamybos vietose, kuriose, kaip nustatė kilmės šalies nacionalinės augalų apsaugos tarnyba pagal atitinkamus tarptautinius fitosanitarijos priemonių standartus, nėra kenkėjų, o skiltyje „kilmės vieta“ nurodomas vietos, kurioje nėra kenkėjų, pavadinimas.

2)   Vežimo sąlygos

Nepažeidžiant šio sprendimo 5 straipsnio 3 dalies a punkto, II priedo II dalies ir Direktyvos 2000/29/EB IV priedo A dalies II skirsnio 7 punkto bei V priedo A dalies, I skirsnio 2.1 punkto reikalavimų, visi Bendrijos kilmės arba į Bendriją pagal šio sprendimo 3 straipsnį importuojami augalai gali būti išvežami iš jų produkcijos gamybos vietos valstybėje narėje ir, jei reikia, sodo ir daržo prekių centrų, jei prie jų pridedamas pagal Komisijos direktyvos 92/105/EEB (1) nuostatas parengtas ir išduotas augalo pasas, ir:

a)

šios produkcijos gamybos vietos kilmės augalai visą laiką arba nuo jų įvežimo į Bendriją buvo auginami produkcijos gamybos vietoje valstybėje narėje, kurioje organizmas nėra aptinkamas; arba

b)

augalai visą laiką arba nuo jų įvežimo į Bendriją buvo auginami produkcijos gamybos vietoje, kurioje, kaip nustatė atitinkamos valstybės narės nacionalinės augalų apsaugos tarnyba pagal atitinkamus tarptautinius fitosanitarijos priemonių standartus, nėra kenkėjų.


(1)  OL L 4, 1993 1 8, p. 22. Direktyva su pakeitimais, padarytais Direktyva 2005/17/EB (OL L 57, 2005 3 3, p. 23).


II PRIEDAS

ŠIO SPRENDIMO 6 STRAIPSNYJE NURODYTOS PRIEMONĖS

I.   Demarkuotų zonų nustatymas

1.

6 straipsnyje nurodytas demarkuotas zonas sudaro šios dalys:

a)

užkrėsta zona, kurioje buvo aptiktas organizmas ir kuri apima visus organizmo sukeltus simptomus turinčius augalus ir, jei reikia, visus tos pačios partijos tuo pat metu pasodintus augalus;

b)

židinys su ne siauresne kaip 5 km juosta aplink užkrėstą zoną; ir

c)

buferinė zona su ne siauresne kaip 10 km juosta aplink židinį.

Jei kelios buferinės zonos liečiasi arba geografiškai yra arti viena kitos, nustatoma platesnė demarkuota zona, apimanti atitinkamas demarkuotas zonas ir teritorijas tarp jų.

2.

Nustatant tikslias 1 dalyje nurodytų zonų ribas, atsižvelgiama į pagrįstus mokslinius principus, organizmo biologinius ypatumus, užkrato išplitimo lygį, metų laiką ir į konkretų augalų išsidėstymą atitinkamoje valstybėje narėje.

3.

Jei organizmas aptinkamas už užkrėstos zonos ribų, demarkuotos zonos ribos atitinkamai pakeičiamos.

4.

Jei, remiantis 5.1 straipsnyje nurodytais metiniais tyrimais, kurioje nors demarkuotoje zonoje organizmas neaptinkamas trejus metus iš eilės, šios zonos panaikinamos ir tolesnės šio priedo II dalyje nustatytos priemonės yra nebereikalingos.

5.

Valstybės narės nedelsdamos kitoms valstybėms narėms ir Komisijai praneša apie 1 dalyje nurodytas zonas, pateikdamos tinkamo mastelio žemėlapius, ir nurodo kokių priemonių jos ėmėsi organizmui sunaikinti arba jo plitimui sulaikyti.

II.   Priemonės, kurių imamasi demarkuotose zonose

6 straipsnyje nurodytos oficialios priemonės, kurių reikia imtis demarkuotose zonose, apima mažiausiai:

draudimą vežti augalus demarkuotose zonose arba iš jų

tais atvejais, kai buvo patvirtintas organizmo buvimas ant augalų jų produkcijos gamybos vietoje, tinkamas priemones kenksmingam organizmui sunaikinti ir apimančias mažiausiai užkrėstų augalų, augalų su organizmo sukeltais simptomais ir, jei reikia, visų tos pačios partijos tuo pat metu pasodintų augalų sunaikinimą ir organizmo buvimo stebėjimą, vykdant tinkamus patikrinimus visų pirma laikotarpiu, kai galimas organizmo sukeltų galų atsiradimas.