ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 178

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

49 tomas
2006m. liepos 1d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

*

2006 m. birželio 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 950/2006, nustatantis išsamias tam tikrų tarifinių kvotų ir lengvatinių susitarimų, taikomų cukraus sektoriaus produktų importui ir rafinavimui 2006–2007, 2007–2008 ir 2008–2009 prekybos metais taikymo taisykles

1

 

*

2006 m. birželio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 951/2006, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 318/2006 įgyvendinimo taisykles dėl prekybos su trečiosiomis šalimis cukraus sektoriuje

24

 

*

2006 m. birželio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 952/2006 dėl Tarybos reglamento (EB) Nr. 318/2006 taikymo taisyklių, susijusių su cukraus vidaus rinkos valdymu ir kvotų sistema

39

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, kuriuos skelbti privaloma

1.7.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 178/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 950/2006

2006 m. birželio 28 d.

nustatantis išsamias tam tikrų tarifinių kvotų ir lengvatinių susitarimų, taikomų cukraus sektoriaus produktų importui ir rafinavimui 2006–2007, 2007–2008 ir 2008–2009 prekybos metais taikymo taisykles

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2006 m. vasario 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 318/2006 dėl bendro cukraus sektoriaus rinkų organizavimo (1), ypač į jo 40 straipsnio 1 dalies e punkto iii papunktį ir f punktą bei 44 straipsnį,

kadangi:

(1)

3 protokolo dėl AKR cukraus (toliau — AKR protokolas) 1 straipsnio 1 dalyje, pridėto prie Afrikos, Karibų jūros bei Ramiojo vandenyno grupės valstybių ir Europos ekonominės bendrijos ir jos valstybių narių partnerystės susitarimo, pasirašyto 2000 m. birželio 23 d. Kotonu (2) (toliau — AKR ir EB partnerystės susitarimas) V priedo ir Europos ekonominės bendrijos ir Indijos Respublikos susitarimo dėl cukranendrių cukraus (3) (toliau — Susitarimas su Indija) 1 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad Bendrija įsipareigoja už sutartas kainas pirkti ir importuoti atitinkamą AKR šalių ir Indijos kilmės cukranendrių cukraus kiekį, kurį pirmiau minėtos šalys įsipareigoja jai tiekti.

(2)

Reglamento (EB) Nr. 318/2006 29 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad rafinuoti skirto cukranendrių cukraus, kuris klasifikuojamas KN kodu 1701 11 10 ir kurio kilmės šalis yra viena iš VI priede nurodytų valstybių, importo muitai laikinai netaikomi papildomam kiekiui, kurio reikia užtikrinti tinkamą tiekimą nuolatinėms rafinavimo įmonėms 2006–2007, 2007–2008 ir 2008–2009 prekybos metais.

(3)

2000 m. rugsėjo 18 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 2007/2000, įvedančio išskirtines prekybos priemones, skirtas Europos Sąjungos stabilizavimo ir asocijavimo procese dalyvaujančioms arba su juo susijusioms šalims ir teritorijoms, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 2820/98 ir panaikinančio Reglamentus (EB) Nr. 1763/1999 ir (EB) Nr. 6/2000 (4), 4 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad kombinuotosios nomenklatūros pozicijose Nr. 1701 ir 1702 klasifikuojamų cukraus produktų, kurių kilmės šalys yra Albanija, Bosnija ir Hercegovina bei Serbijos, Juodkalnijos ar Kosovo (5) muitų teritorijos, importui taikomos metinės tarifinės kvotos be muitų. Minėtų kvotų atidarymo ir taikymo taisyklės nustatytos 2005 m. birželio 30 d. Komisijos reglamentu, nustatančiu išsamias tarifinių kvotų, taikomų Albanijos, Bosnijos ir Hercegovinos bei Serbijos, Juodkalnijos ir Kosovo kilmės cukraus produktams, atidarymo ir taikymo taisykles, kaip numatyta Tarybos reglamente (EB) Nr. 2007/2000 (6). Siekiant racionalumo Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1004/2005 turėtų būti panaikintas, o visos cukraus sektoriaus cukraus produktų importo taisyklės sujungtos į vieną tekstą.

(4)

Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos stabilizacijos ir asociacijos susitarimo (7), įsigaliojusio 2006 m. sausio 1 d. 27 straipsnio 2 dalyje nustatoma, kad Bendrija Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos kilmės produktus, klasifikuojamus Kombinuotosios nomenklatūros 1701 ir 1702 pozicijose, į Bendriją leidžia įvežti be muitų, neviršijant 7 000 tonų (grynojo svorio) metinės tarifinės kvotos. 2005 m. gruodžio 23 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2151/2005, nustatančiu išsamias Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos kilmės cukraus produktų tarifinių kvotų atidarymo ir administravimo taisykles, kaip numatyta Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos stabilizacijos ir asociacijos susitarime (8), minėtos kvotos buvo atidarytos nuo 2006 m. sausio 1 d. Siekiant racionalumo, šiuo reglamentu nuo 2007 m. sausio 1 d. reikėtų nustatyti šių kvotų atidarymo ir administravimo taisykles. Todėl nuo šios datos Reglamentas (EB) Nr. 2151/2005 turėtų būti panaikintas.

(5)

Reglamento (EB) Nr. 318/2006 29 straipsnyje nustatytiems tradiciniams rafinuoti skirto cukraus tiekimo poreikiams valdyti 2006–2007, 2007–2008 ir 2008–2009 prekybos metais būtina taikyti specialias taisykles. Todėl šio reglamento taikymą pageidautina riboti tiems prekybos metams.

(6)

Išskyrus tuos atvejus, kai šiame reglamente numatyta kitaip, pagal šį reglamentą išduotoms importo licencijoms turi būti taikomi 2000 m. birželio 9 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1291/2000, nustatantis bendrąsias išsamias taisykles dėl importo ir eksporto licencijų bei išankstinio nustatymo sertifikatų sistemos taikymo žemės ūkio produktams (9) ir specialiosios taisyklės, taikomos cukraus sektoriui, nustatytos 2006 m. birželio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 951/2006, nustatančiame išsamias Tarybos reglamentas (EB) Nr. 318/2006 įgyvendinimo taisykles prekiaujant su trečiosiomis šalimis cukraus sektoriuje (10) (naujasis „trečiųjų šalių valdymo“ reglamentas). Be to, siekiant supaprastinti importo administravimą pagal šį reglamentą ir užtikrinti, kad būtų laikomasi metinių apribojimų, turėtų būti patvirtintos išsamios taisyklės, reglamentuojančios žaliavinio cukraus, išreikšto baltojo cukraus ekvivalentu, importo licencijas.

(7)

Reglamento (EB) Nr. 318/2006 30 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad paraiškos dėl cukraus garantuotąja kaina importo licencijų pateikiamos kartu su eksportuojančios šalies valdžios institucijų išduotu eksporto sertifikatu, patvirtinančiu, kad cukrus atitinka tam tikruose susitarimuose numatytas taisykles. Siekiant užtikrinti tvarų Serbijos, Juodkalnijos ir Kosovo cukraus sektorių ekonominį vystymąsi šiose teritorijose ir atsižvelgiant į gana aukštas tarifinių kvotų apimtis, cukraus importui pagal šias kvotas taip pat reikia nustatyti eksporto sertifikatą. Todėl būtina patikslinti pirmiau minėto sertifikato pavyzdį ir naudojimosi ja tvarką.

(8)

Kadangi bendrosioms tarifinėms kvotoms, nurodytoms Reglamento (EB) Nr. 318/2006 28 straipsnyje, nebuvo nustatyta jokia leistina viršijimo riba, visiems cukraus, išreikšto baltojo cukraus ekvivalentu, kiekiams, remiantis Bendruoju muitų tarifu, turi būti taikomas visas muito tarifas, jeigu importuojant šiuos kiekius viršijami importo licencijoje nurodyti kiekiai.

(9)

Tradiciniai atskirų valstybių narių tiekimo rafinavimui poreikiai nustatyti Reglamento (EB) Nr. 318/2006 29 straipsnio 1 ir 2 dalyse. Siekiant suinteresuotųjų valstybių narių nuolatiniams rafinuotojams užtikrinti galimybę rafinuoti skirto cukraus importo licencijas gauti kiekiams, nurodytiems pirmiau minėtose dalyse, ir išvengti piktnaudžiavimų, sudarančių sąlygas derėtis dėl licencijų, pageidautina numatyti, kad atitinkamų valstybių narių nuolatinių rafinuotojų prašymų rafinuoti skirtam cukrui suteikti importo licencijas pateikimas būtų ribojamas iki datos, nustatytos pagal lengvatinėmis sąlygomis įvežamą cukrų.

(10)

AKR protokole ir Susitarimo su Indija numatyto lengvatinėmis sąlygomis įvežamo cukraus atveju, atsižvelgiant į tai, kad nuo cukraus siuntos pakrovimo iki jos pristatymo gali pasitaikyti nenumatytų vėlavimų, tiekimo laikotarpiams turėtų būti numatyta tam tikra leistina paklaida, kuria atsižvelgiama į tokius vėlavimus. Be to, atsižvelgiant į tai, kad pagal konkrečius susitarimus cukrų tiekti privaloma ir tarifinės kvotos jam netaikomos, vadovaujantis dabartine prekybos praktika, turėtų būti numatyta tam tikra leistina paklaida, taikoma suminiams kiekiams, tiektiems per pristatymo laikotarpį ir to laikotarpio pradžios dieną.

(11)

AKR protokolo 7 straipsniu ir Susitarimo su Indija 7 straipsniu įtvirtinamos nuostatos, taikomos tuomet, kai per pristatymo laikotarpį tam tikra įsipareigojimą prisiėmusi valstybė sutarto kiekio tiekti negali. Siekiant taikyti pirmiau minėtąsias nuostatas, būtina apibrėžti būdus, kaip nustatyti lengvatinėmis sąlygomis įvežamo cukraus siuntos pristatymo dieną.

(12)

AKR-EB Partnerystės susitarimo V priedo 1 protokolo 14 straipsnyje, Reglamento (EB) Nr. 2007/2000 2 straipsnio 1 dalyje ar 1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93, išdėstančio Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą (11), 47 straipsnyje nustatytos su kilmės įrodymais susijusios nuostatos, kurias, atsižvelgiant kiekvieną konkretų atvejį, būtina taikyti pagal šį reglamentą importuojamiems produktams.

(13)

Po Austrijos, Suomijos, Švedijos, vėliau — Čekijos Respublikos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Lenkijos, Slovėnijos ir Slovakijos įstojimo į Europos Sąjungą ir pagal GATT XXIV straipsnio derybų išvadas, Bendrija įsipareigojo importuoti iš trečiųjų šalių skirto rafinuoti lengvatinio cukranendrių žaliavinio cukraus kiekį, kurio tonai taikomas 98 eurų muitas.

(14)

Siekiant atsižvelgti į įprastus importo kiekius, kuriems taikoma tarifinė kvota ir kurie CXL sąraše (Europos Bendrijos), nustatytame pagal 1996 m. birželio 18 d. Tarybos reglamento (EB) 1095/96 dėl nuolaidų, numatytų CXL sąraše, sudarytame pasibaigus deryboms dėl GATT XXIV.6 straipsnio (12), įgyvendinimo 1 straipsnyje, įtraukti į jame nurodytas nuolaidas, turėtų būti imtasi priemonių, leidžiančių nuo 2006 m. liepos 1 d. kilmės šalims paskirstyti 96 801 tonos dydžio kvotą, taikant tą patį paskirstymo būdą, koks buvo taikomas praeityje.

(15)

Siekiant atsižvelgti į tai, kad 2006–2007 prekybos metai trunka penkiolika mėnesių, tų prekybos metų metinės tarifinės kvotos turėtų būti patikslintos.

(16)

Siekiant užtikrinti veiksmingą lengvatinėmis sąlygomis įvežamų kiekių administravimą pagal šį reglamentą, būtina numatyti priemones, leidžiančias valstybėms narėms tvarkyti su įvežimu susijusių duomenų apskaitą ir apie juos informuoti Komisiją. Siekiant pagerinti tikrinimus, reikėtų numatyti, kad metinei tarifinei kvotai priklausančių arba pagal lengvatinius susitarimus importuojamų produktų priežiūra būtų vykdoma pagal Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 308d straipsnį.

(17)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Cukraus vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I SKYRIUS

TAIKYMO SRITIS IR APIBRĖŽTYS

1 straipsnis

1.   Šiuo reglamentu nustatomos išsamios taikymo taisyklės 2006–2007, 2007–2008 ir 2008–2009 prekybos metams importuoti cukraus sektoriaus produktus, nurodytus:

a)

AKR protokolo 1 straipsnio 1 dalyje;

b)

Susitarimo su Indija 1 straipsnio 1 dalyje;

c)

Reglamento (EB) Nr. 318/2006 26 straipsnio 2 ir 3 dalyse;

d)

Reglamento (EB) Nr. 318/2006 29 straipsnio 4 dalyje;

e)

CXL sąraše (Europos Bendrijos), numatytame (Reglamento (EB) Nr. 1095/96 1 straipsnyje;

f)

Reglamento (EB) Nr. 2007/2000 4 straipsnio 4 dalyje;

g)

Stabilizacijos ir asociacijos susitarimo su Buvusiąja Jugoslavijos Respublika Makedonija 27 straipsnio 2 dalyje.

2.   Pagal 1 dalyje nuo c iki g punktuose numatytas nuostatas 2006–2007, 2007–2008 ir 2008–2009 prekybos metams importuotiems kiekiams (toliau — tarifinės kvotos) ir pagal šios dalies a ir b punktų (toliau — tiekimo įsipareigojimai) nuostatas importuotiems kiekiams suteikti I priede nurodyti eilės numeriai.

2 straipsnis

Šiame reglamente:

a)

AKR ir Indijos cukrus — Reglamento (EB) Nr. 318/2006 VI priede išvardytų valstybių kilmės cukrus, klasifikuojamas pagal KN 1701 kodą, į Bendriją importuojamas pagal AKR protokolą ar Indijos susitarimą;

b)

papildomas cukrus — Reglamento (EB) Nr. 318/2006 29 straipsnio 4 dalyje nurodytas papildomas kiekis, kuriam netaikomi rafinuoti skirto cukranendrių cukraus, klasifikuojamo pagal KN 1701 11 10 kodą ir kurio kilmės šalis yra viena iš minėto reglamento VI priede išvardytų valstybių, importo muitai;

c)

CXL lengvatinis cukrus — žaliavinis cukranendrių cukrus, įtrauktas į CXL sąrašą (Europos bendrijos), nurodytame Reglamento (EB) Nr. 1095/96 1 straipsnio 1 dalyje;

d)

Balkanų cukrus — cukraus sektoriaus produktai, kurių kilmės šalis Albanija, Bosnija ir Hercegovina, Serbija, Juodkalnija, Kosovas ar Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija, klasifikuojami pagal KN 1701 ir 1702 kodus, kurie importuojami į Bendriją pagal Reglamentą (EB) Nr. 2007/2000 ir pagal Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos stabilizacijos ir asociacijos susitarimą;

e)

išskirtinio importo cukrus — Reglamento (EB) Nr. 318/2006 26 straipsnio 2 dalyje nurodyti produktai;

f)

pramoninio importo cukrus — Reglamento (EB) Nr. 318/2006 26 straipsnio 3 dalyje nurodyti produktai;

g)

AKR protokolas — 2000 m. birželio 23 d. Kotonu pasirašytas Afrikos, Karibų jūros bei Ramiojo vandenyno grupės valstybių ir Europos bendrijos be jos valstybių narių Partnerystės susitarimo V priedo 3 protokolas dėl AKR cukraus (toliau — AKR ir EB partnerystės susitarimas);

h)

Susitarimas su Indija — Europos ekonominės bendrijos ir Indijos susitarimas dėl cukranendrių cukraus;

i)

tiekimo laikotarpis — AKR protokolo 4 straipsnyje ir Susitarimo su Indija 4 straipsnyje nustatytas laikotarpis;

j)

siunta — tam tikras cukraus kiekis konkrečiame laive, kuris faktiškai iškraunamas Europos uoste Bendrijoje;

k)

esamas svoris — natūralaus pavidalo cukraus svoris;

l)

nurodytas poliarizacijos laipsnis — faktiniai importuoto žaliavinio cukraus poliarimetro parodymai, prireikus patvirtinti kompetentingų nacionalinių valdžios institucijų, taikančių poliarimetrinį metodą, ir išreikšti laipsniais šešių dešimtųjų tikslumu;

m)

darbo diena — Komisijos darbo diena pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1182/71 (EEB, Euratomas) (13) 2 straipsnį;

n)

rafinavimas — žaliavinio cukraus, apibrėžto Reglamento (EB) Nr. 318/2006 2 straipsnyje, pavertimas baltuoju cukrumi, taip pat visos tapačios nesupakuotam baltajam cukrui taikomos techninės operacijos.

o)

nuolatinės rafinavimo įmonės — Reglamento (EB) Nr. 318/2006 2 straipsnio 13 punkte išvardytos rafinavimo įmonės.

II SKYRIUS

IMPORTO LICENCIJOS

3 straipsnis

Importuojant pagal 1 straipsnyje nurodytas nuostatas, reikalaujama pateikti importo licenciją, išduotą pagal Reglamentą (EB) Nr. 1291/2000 ir Reglamentą (EB) Nr. 951/2006, jeigu šiame reglamente nenustatyta kitaip.

4 straipsnis

1.   Importo licencijų paraiškas suinteresuotieji asmenys pateikia kompetentingoms valstybių narių valdžios institucijoms.

2.   Importo licencijų paraiškos pateikiamos kiekvieną savaitę nuo pirmadienio iki penktadienio, nuo šio straipsnio 5 dalyje nustatytos datos iki 5 straipsnio 3 dalies antrojoje pastraipoje nustatyto licencijų išdavimo nutraukimo.

Licencijos paraiška pateikiama valstybės narės, kurioje paraiškos teikėjas yra įregistruotas PVM mokėtoju, kompetentingai valdžios institucijai.

Paraiškos teikėjas per savaitę ir pagal eilės numerį gali pateikti tik vieną licencijos paraišką. Jei per konkrečią savaitę paraiškos teikėjas pagal vieną eilės numerį pateikia daugiau nei vieną paraišką, visos per tą savaitę pateiktos paraiškos dėl šio eilės numerio atmetamos, o pateikiant paraiškas sumokėtas užstatas atitenka atitinkamai valstybei narei.

3.   Paraiškos importo licencijai ir importo licencijos 20 langelyje nurodomas vienas iš šių įrašų: „rafinuoti skirtas cukrus“ ar „rafinuoti neskirtas cukrus“. Įrašas nesusijęs su KN kodu, kuriam pateikiama paraiška, ar pagal kurį jis bus importuojamas.

4.   Kartu su importo licencijų paraiškomis pateikiami:

a)

įrodymas, kad paraiškos teikėjas už toną nuo bendro cukraus kiekio, nurodyto licencijos 17 langelyje, sumokėjo 20 eurų užstatą;

b)

rafinuoti skirto cukraus atveju — pagal Reglamento (EB) Nr. 318/2006 17 straipsnį patvirtintas ūkio subjekto įsipareigojimas užtikrinti, kad aptariamo cukraus kiekiai būtų rafinuoti iki trečiojo mėnesio pabaigos, t.y. tada, kai baigiasi atitinkamos importo licencijos galiojimo laikas.

5.   Tarifinių kvotų atveju — pirmasis importo licencijų pateikimo laikotarpis, prasidedantis aptariamosios kvotos atidarymo dieną.

AKR ir Indijos cukraus atveju — pirmasis importo licencijų pateikimo laikotarpis, prasidedantis prieš ankstesniojo tiekimo laikotarpio birželio 10 d. einantį pirmadienį. Tačiau, jei viena iš eksportuojančių šalių per nustatytą tiekimo laikotarpį pasiekia įsipareigojimo ribą, pirmasis licencijų, susijusių su būsimuoju laikotarpiu, paraiškų pateikimo laikotarpis šiai šaliai prasideda prieš gegužės 6 d. einantį pirmadienį.

5 straipsnis

1.   Ne vėliau kaip kiekvienos savaitės pirmąją darbo dieną valstybės narės praneša Komisijai apie baltojo ar žaliavinio cukraus kiekius, išreikštus baltojo cukraus ekvivalentu, kuriems per praeitą savaitę buvo pateiktos importo licencijų paraiškos, pritaikius, jei reikia, 10 straipsnio 2 dalyje numatytą skyrimo koeficientą.

Prašomi kiekiai suskirstomi pagal aštuonženklius KN kodus, nurodant atitinkamus prekybos metus ar tiekimo laikotarpį, kiekvienos kilmės šalies kiekius ir nuorodą apie tai, kokiam, t. y., skirtam ar neskirtam rafinuoti cukrui, pateikiamos licencijų paraiškos. Jei paraiškų importo licencijoms nebuvo pateikta, apie tai valstybės narės taip pat praneša Komisijai. Jei paraiškų importo licencijoms nebuvo pateikta, apie tai valstybės narės taip pat praneša Komisijai.

2.   Komisija kiekvieną savaitę į apskaitą įtraukia kiekius, kuriems buvo pateiktos importo licencijų paraiškos.

3.   Jei AKR ir Indijos cukraus ar vienos iš kitų rūšių cukraus tarifinių kvotų atveju atitinkamos šalies licencijų paraiškos atitinka ar viršija pagal 12 straipsnį prisiimtų įsipareigojimų kiekį, Komisija atitinkamai turimai kiekio daliai, kurią valstybės narės taiko visom paraiškom, nustato skyrimo koeficientą.

Komisija valstybėms narėms taip pat praneša, kad atitinkama riba pasiekta ir todėl licencijų paraiškos tiekimo įsipareigojimui ar tam tikrai tarifinei kvotai daugiau nepriimamos.

Jei tiekimo įsipareigojimas palyginti su visu tiekimo įsipareigojimu AKR ir Indijos cukraus atveju atitinkamai šaliai viršijamas 5 % arba mažiau, ir yra mažesnis nei 5 000 tonų, skyrimo koeficientas šiai šaliai yra 100 %.

4.   Komisijai valstybėms narėms pranešus, kad importo licencijų paraiškų priėmimas baigtas, nes priėmimui nustatyta riba pasiekta ir jei iš 2 dalyje nurodytos apskaitos paaiškėja, kad AKR ir Indijos cukraus ar kitų cukrų tarifinių kvotų atveju pagal prisiimtus tiekimo įsipareigojimus cukraus kiekių dar esama, Komisija praneša valstybėms narėms, kad aptariama riba jau nepasiekta.

6 straipsnis

1.   Licencijos išduodamos trečią darbo dieną po 5 straipsnio 1 dalyje nurodyto pranešimo. Tiektinų kiekių atžvilgiu valstybės narės atsižvelgia į Komisijos per tą laiką, jei būtina, pagal minėto straipsnio 3 dalyje nustatytą skyrimo koeficientą.

2.   Tarifinių kvotų atveju, licencijos galioja iki prekybos metų, kuriems jos išduotos, pabaigos.

3.   Valstybės narės kiekvienos savaitės pirmąja darbo dieną praneša Komisijai apie su kiekviena tarifine kvota ar tiekimo įsipareigojimu ir kiekviena kilmės šalimi susijusius cukraus kiekius, kuriems per praeitą savaitę buvo išduotos importo licencijos, atskirai nurodydamos rafinuoti skirtą ir neskirtą rafinuoti cukrų.

4.   Jei importo licencija perleidžiama pagal Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 9 straipsnį, apie tai perėmėjas nedelsdamas praneša licenciją išdavusios valstybės narės kompetentingai valdžios institucijai. Importo ir rafinavimo įsipareigojimai neperduodami.

5.   Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 35 straipsnio 2 dalies, rafinuoti neskirto cukraus importo licencijų atveju:

a)

jei licencija ją išdavusiai institucijai grąžinama per pirmąsias šešiasdešimt jos galiojimo dienų, negrąžinama užstato dalis sumažinama 80 %;

b)

jei licencija ją išdavusiai institucijai grąžinama nuo 61-osios jos galiojimo dienos iki jos galiojimo dienos pabaigos, nugrąžinama užstato dalis sumažinama 50 %.

6.   Valstybės narės vėliausiai kiekvienos savaitės pirmąją darbo dieną praneša Komisijai apie kiekius, kuriems pagal šio straipsnio 5 dalį per praėjusią savaitę licencijos buvo grąžintos. Laikantis 12 straipsnyje tiekimo įsipareigojimais nustatytų kiekių ir 19, 24 bei 28 straipsniuose nustatytų tarifinių kvotų, pagal šio straipsnio 5 dalį grąžintose licencijose įrašyti kiekiai yra pridedami prie tiekimo įsipareigojimo kiekių ar atitinkamos tarifinės kvotos.

7 straipsnis

1.   Kiekviena valstybė narė tvarko pagal 6 straipsnio 1 dalyje numatytas importo licencijas faktiškai importuoto baltojo cukraus ir žaliavinio cukraus apskaitą, jei reikia, žaliavinio cukraus kiekius išreikšdama baltojo cukraus ekvivalentu remdamasi nurodytu poliarizacijos laipsniu pagal Reglamento (EB) Nr. 318/2006 I priedo III.3 punkte aprašytą metodą.

2.   Jeigu valstybėje narėje, išdavusioje importo licenciją, produktas į laisvą apyvartą neišleidžiamas, valstybė narė, kurioje jis į ją išleidžiamas, pasilieka kilmės sertifikatą ir, jei reikia, papildomą dokumentą, užpildytą pagal 22 ir 23 straipsnius, ir jo egzempliorių perduoda valstybei narei, išdavusiai importo licenciją.

3.   Vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 50 straipsnio 1 dalimi, visa bendrojo muitų tarifo norma, taikytina išleidimo į laisvą apyvartą dieną, išskyrus šio reglamento 15 straipsnio 3 dalyje numatytus atvejus, turi būti taikoma visiems baltojo cukraus kiekiams pagal esamą svorį, žaliavinio cukraus, išreikšto baltojo cukraus ekvivalentu, ar CXL lengvatiniam žaliaviniam cukrui pagal esamą svorį, importuojamiems didesniais nei atitinkamoje licencijoje nurodytais kiekiais.

8 straipsnis

Kiekvienos tarifinės kvotos ar tiekimo įsipareigojimo ir kiekvienos kilmės šalies atveju valstybės narės praneša Komisijai:

a)

prieš kiekvieno mėnesio pabaigą — apie cukraus kiekius, išreikštus esamu svoriu ir baltojo cukraus ekvivalentu, faktiškai importuotus per praeitą trečiąjį mėnesį;

b)

iki kovo 1 d. ir atitinkamai už praėjusius prekybos metus ar už praeitą tiekimo laikotarpį:

i)

faktiškai importuotą bendrą kiekį:

skirto rafinuoti cukraus pavidalu, išreikšto esamu svoriu ir baltojo cukraus ekvivalentu,

neskirto rafinuoti cukraus pavidalu, išreikšto esamu svoriu ir baltojo cukraus ekvivalentu;

ii)

faktiškai rafinuoto, esamu svoriu ir baltojo cukraus ekvivalentu išreikšto, cukraus kiekį.

9 straipsnis

1.   5 straipsnio 1 dalyje, 6 straipsnio 3 dalyje ir 6 dalyse ir 8 straipsnyje nurodyti pranešimai perduodami elektroniniu būdu, naudojant formas, kurias Komisija pateikė valstybėms narėms.

2.   Komisijai paprašius, valstybės narės jai praneša apie per tam tikrus nurodytus mėnesius pagal metinę tarifinę kvotą ir lengvatines sutartis į laisvą apyvartą išleistų produktų patikslintus kiekius patikslintina pagal Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 308d straipsnį.

III SKYRIUS

TRADICINIAI TIEKIMO POREIKIAI

10 straipsnis

1.   Nukrypstant nuo 4 straipsnio 1 dalies ir neviršijant kiekvienai valstybei narei nustatytų kiekių, kuriems rafinuoti skirto cukraus importo licencijos gali būti išduotos pagal tradicinius tiekimo poreikius, numatytus Reglamento (EB) Nr. 318/2006 29 straipsnio 1 ir 2 dalyse, rafinuoti skirto cukraus importo licencijų paraiškas kompetentingai atitinkamos valstybės narės valdžios institucijai, gali pateikti:

a)

toje valstybėje narėje įsisteigusios nuolatinės rafinavimo įmonės iki prekybos metų birželio 30 d.;

b)

visos Bendrijos nuolatinės rafinavimo įmonės nuo birželio 30 d. iki prekybos metų pabaigos.

2.   Atitinkamos valstybės narės kiekvieną savaitę tvarko rafinuoti skirto cukraus importo licencijų paraiškų, išskyrus tų, kurių importui taikomas nesumažintas muito tarifas apskaitą.

Nepažeisdama šio straipsnio 3 dalies ir 5 straipsnio 3 dalies nuostatų taikymo, jei valstybėje narėje rafinuoti skirtam cukrui importo licencijų paraiškos prekybos metams, išskyrus tas, kurių importui taikomas nesumažintas muito tarifas, atitinka ar viršija šio straipsnio 1 dalyje nustatytą kiekio ribą, valstybė narė praneša Komisijai, kad jos importuotinų tradicinių tiekimo poreikių riba pasiekta ir, jei reikia, proporcingai turimam kiekiui, kiekvienai per einamąją savaitę rafinuoti skirto cukraus importo licencijos paraiškai nustato taikytiną skyrimo koeficientą.

3.   Nepažeisdama 5 straipsnio 3 dalies nuostatų taikymo, jei rafinuoti skirto cukraus importo licencijų paraiškos, išskyrus tas, kurių importui prekybos metams taikomas nesumažintas muito tarifas, atitinka šio straipsnio 2 dalyje nustatytus kiekius, Komisija valstybėms narėms praneša, kad importuotinų tradicinių tiekimo poreikių riba Bendrijos lygiu pasiekta.

Nuo pirmojoje pastraipoje nustatyto pranešimo datos iki atitinkamų prekybos metų pabaigos, licencijų rafinuoti skirtam cukrui gali prašyti visi suinteresuotieji asmenys, išskyrus tais prekybos metais prasidedančiu AKR ir Indijos cukraus tiekimo laikotarpiu. Tokiu atveju, AKR ir Indijos rafinuoti skirto cukraus importo licencijų paraiškos pateikiamos pagal 1 dalies a punktą, o jų apskaita tvarkoma pagal tradicinius kitų prekybos metų tiekimo poreikius.

11 straipsnis

1.   Visi rafinuoti skirto cukraus importo licencijų turėtojai per šešis mėnesius nuo atitinkamos importo licencijos galiojimo pabaigos, pateikia valstybei narei, išdavusiai licenciją, pastarajai priimtinus rafinavimą patvirtinančius įrodymus. Jei cukrus nebuvo rafinuotas per 4 straipsnio 4 dalies b punkte nustatytą laikotarpį, išskyrus dėl force majeure atvejų ar dėl išskirtinių technologinių priežasčių, paraiškos teikėjas, pasibaigus konkretiems prekybos metams, iki kitų metų birželio 1 d. už kiekvieną nerafinuotų cukraus kiekių toną sumoka 500 eurų.

2.   Visi pagal Reglamento (EB) Nr. 318/2006 17 straipsnį patvirtinti cukraus gamintojai kompetentingai valstybės narės valdžios institucijai pasibaigus konkretiems prekybos metams, iki kitų metų kovo 1 d. praneša apie cukraus kiekius, kuriuos kiekvienas jų tais prekybos metais rafinavo, tiksliai nurodydami:

a)

cukraus kiekius, atitinkančius rafinuoti skirto cukraus importo licencijas, pateikdamos nuorodas į atitinkamas licencijas;

b)

Bendrijoje pagamintus cukraus kiekius, pateikdami nuorodas į cukrų pagaminusią patvirtintą įmonę;

c)

kitus cukraus kiekius, nurodydami kilmės vietą.

3.   Visi patvirtinti cukraus gamintojai pasibaigus konkretiems prekybos metams, iki kitų metų birželio 1 d. už kiekvieną cukraus kiekių toną sumoka 500 eurų, jei:

a)

nebuvo laikomasi 4 straipsnio 4 dalies b punkte nustatyto laikotarpio;

b)

jie negali pateikti kompetentingai valdžios institucijai priimtinus patvirtinančius įrodymus, kad šio straipsnio 2 dalies c punkte nurodytas neskirtas rafinuoti cukrus nėra importuotas ar, rafinuoti skirto cukraus atveju, kad jis nebuvo rafinuotas dėl ypatingų technologinių priežasčių ar dėl force majeure atvejo.

IV SKYRIUS

AKR IR INDIJOS CUKRUS

12 straipsnis

1.   Visų atitinkamų eksportuojančių šalių tiekimo įsipareigojimų kiekiai nustatyti pagal Reglamento (EB) Nr. 318/2006 39 straipsnio 2 dalyje numatytą tvarką, taikant AKR protokolo 3 ir 7 straipsnius, Susitarimo su Indija 3 ir 7 straipsnius ir šio reglamento 14 ir 15 straipsnius.

2.   Tiekimo įsipareigojimų kiekiai tiekimo laikotarpiui:

a)

preliminariai nustatomi iki gegužės 1 d., neprasidėjus aptariamajam laikotarpiui;

b)

tvirtinami iki aptariamojo laikotarpio vasario 1 d.;

c)

patikslinami per aptariamąjį laikotarpį, jeigu to reikia atsiradus naujai informacijai, ir visų pirma siekiant išsiaiškinti tinkamai pagrįstus konkrečius atvejus.

Tiekimo įsipareigojimai, į kuriuos atsižvelgiama išduodant 5 straipsnyje nurodytas licencijas, atitinka šio straipsnio 1 dalyje nustatytus kiekius, kurie, jei būtina, koreguojami pagal sprendimus priimtus vadovaujantis AKR protokolo 3 ir 7 straipsniais ir Susitarimo su Indija 3 ir 7 straipsniais.

3.   Tiekimo įsipareigojimų kiekiai nustatyti atsižvelgiant į:

a)

per ankstesniuosius tiekimo laikotarpius faktiškai užregistruotus tiekimus;

b)

kiekius, apie kuriuos pranešta, kad pagal AKR protokolo 7 straipsnį ir Susitarimo su Indija 7 straipsnį jų nebuvo įmanoma pateikti.

Kai kiekiams išduotos importo licencijos viršija ankstesniais tiekimo laikotarpiais faktiškai užregistruotus tiekimo kiekius, nepažeidžiant kompetentingų valdžios institucijų atliktinų tyrimų rezultatų, nominalūs licencijose nurodyti kiekiai, kurių importo į Bendriją nebuvo įmanoma faktiškai užregistruoti, priskiriami kiekiams, nurodytiems pirmos pastraipos a punkte.

4.   2 dalies c punkte numatyti patikslinimai gali apimti pirmiau minėtų kiekių perkėlimus tarp dviejų, vienas po kito einančių laikotarpių, jei tai netrikdo Reglamento (EB) Nr. 318/2006 29 straipsnyje nurodytos tiekimo tvarkos.

5.   Kiekvienam tiekimo laikotarpiui nustatytas bendras kiekis, kurį įsipareigoja tiekti konkrečios eksportuojančios šalys, yra importuojamas kaip pagal prisiimtus tiekimo įsipareigojimus AKR ir Indijos cukrus, taikant nulinį muito tarifą.

13 straipsnis

1.   AKR ir Indijos cukraus siuntos oficiali pateikimo data yra siuntos, nurodytos Tarybos reglamento (EB) Nr. 2913/92 40 straipsnyje, pateikimo muitinei diena (14).

Oficialią pateikimo datą patvirtinanti deklaracija, pateikiama įteikiant papildomo dokumento, atitinkamai nurodyto šio reglamento 17 straipsnio 1 dalyje arba 18 straipsnio 2 dalyje, egzempliorių.

2.   Nukrypstant nuo 1 dalies nuostatų, jeigu importuotojas pateikia atitinkamo laivo kapitono deklaraciją, patvirtintą kompetentingos uosto administracijos, kurioje nurodyta, kad siunta parengta iškrauti tam tikrame uoste, oficiali pristatymo data yra ta, kurią siunta yra parengta iškrauti, kaip nurodyta deklaracijoje.

14 straipsnis

1.   Tais atvejais, kai AKR ir Indijos cukrus, sudarantis visą ar dalį tiekimo įsipareigojimų kiekį, pristatomas pasibaigus tam tikram tiekimo laikotarpiui, vis dėlto laikoma, kad siunta buvo pristatyta tuo laikotarpiu, jeigu, atsižvelgiant į įprastą gabenimo trukmę, ši siunta eksporto uoste buvo pakrauta numatytu laiku.

Įprasta gabenimo trukme laikomas dienų skaičius, gautas padalinus atstumą, skiriantį du atitinkamus jūrų uostus ir išreikštą jūrų myliomis, iš 480.

2.   1 dalis netaikoma kiekiui, kuriam, vadovaujantis AKR protokolo 7 straipsnio 1 dalimi arba 2 dalimi, arba Susitarimo su Indija 7 straipsnio 1 dalimi arba 2 dalimi, buvo taikytas Komisijos sprendimas.

15 straipsnis

1.   Jeigu iki tam tikro tiekimo laikotarpio pabaigos konkreti eksportuojanti šalis pristatė mažesnį AKR ir Indijos cukraus kiekį, nei numatyta pagal tiekimo įsipareigojimus, taikomos AKR protokolo 7 straipsnio arba Susitarimo su Indija 7 straipsnio nuostatos.

2.   1 dalis netaikoma, jeigu tiekimo įsipareigojimų kiekio ir bendro suskaičiuoto AKR ir Indijos cukraus kiekio skirtumas neviršija 5 % pagal tiekimo įsipareigojimus numatyto kiekio ir sudaro 5 000 arba mažiau tonų cukraus, išreikšto baltuoju cukrumi.

3.   Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 50 straipsnio 1 dalies ir su sąlyga, kad jiems išduotas šio reglamento atitinkamai 16 straipsnyje ar 17 straipsnyje nustatytas kilmės sertifikatas, nepažeidžiant leistinų paklaidų, nustatytų Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 8 straipsnio 4 dalyje, importuotiems kiekiams taikomos AKR ir Indijos cukrui skirtos nuostatos.

4.   Tais atvejais, kai taikomos 2 dalies ir 3 dalies nuostatos, skirtumų likutį Komisija prideda prie būsimojo laikotarpio tiekimo įsipareigojimų kiekio arba, atitinkamai, šį kiekį atima.

16 straipsnis

1.   Importo licencijos paraiškoje ir licencijoje turi būti šie įrašai:

a)

8 langelyje: kilmės šalis (AKR protokole nurodyta šalis arba Indija);

b)

17 ir 18 langeliuose: cukraus kiekis, išreikštas baltojo cukraus ekvivalentu, kuris negali viršyti 12 straipsnyje atitinkamai šaliai nustatyto tiekimo įsipareigojimo;

c)

20 langelyje: kiekius atitinkantis tiekimo laikotarpis ir mažiausiai vienas iš III priedo A dalyje nurodytų įrašų.

2.   Importo licencijos paraiška pateikiama kartu su eksportuojančios šalies kompetentingų valdžios institucijų išduotu tapačiu licencijos paraiškoje nurodytam kiekiui eksporto sertifikato originalu, atitinkančiu II priede pateiktą pavyzdį. Šis eksporto sertifikatas gali būti pakeistas eksportuojančios šalies kompetentingų institucijų patvirtintu kilmės įrodymo dokumento egzemplioriumi, numatytu 17 straipsnyje AKR protokole nurodytoms šalims ir 18 straipsnyje — Indijai.

3.   Licencijos rafinuoti neskirtam AKR ir Indijos cukrui galioja nuo jų tikrosios išdavimo dienos iki trečiojo mėnesio pabaigos po jų išdavimo mėnesio. Licencijos rafinuoti skirtam AKR ir Indijos cukrui galioja iki tiekimo laikotarpio, kuriam jos išduotos, pabaigos arba licencijų, išduotų nuo balandžio 1 d. atveju — iki trečiojo mėnesio pabaigos nuo faktinio išdavimo mėnesio.

4.   Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 18 straipsnio 1 dalies, importo licencija, kurios 15 ir 16 langeliuose yra pateiktas prekių aprašymas ir KN kodas 1701 99 10, gali būti naudojamos importui,

a)

pagal KN kodą 1701 11 10 klasifikuojamam cukrui — licencijos rafinuoti skirto cukraus atveju;

b)

pagal KN kodą 1701 11 90 klasifikuojamam cukrui — licencijos rafinuoti neskirto cukraus atveju.

17 straipsnis

1.   Kartu su kilmės įrodymo dokumentu, nurodytu AKR ir EB Partnerystės susitarimo 1 protokolo V priedo 14 straipsnyje, kai importuojama, muitinei pateikiamas papildomas dokumentas, kuriame nurodoma:

a)

bent vienas iš šio reglamento III priedo A dalies įrašų;

b)

prekių pakrovimo data ir atitinkamas tiekimo laikotarpis;

c)

atitinkamo produkto kombinuotosios nomenklatūros subpozicija.

Kilmės įrodymo dokumentas galioja nepriklausomai nuo b punkte nurodyto tiekimo laikotarpio.

2.   Jei būtina, kilmės įrodymas ir papildomas dokumentas, kuriame yra pagal KN kodą 1701 99 klasifikuojamo cukraus aprašymas, gali būti naudojami pagal KN kodą 1701 11 klasifikuojamam cukrui importuoti.

3.   Kontrolės tikslais, visų pirma tiekimo laikotarpio ir kiekių, suinteresuotoji šalis kompetentingai išleidimo į laisvą apyvartą valstybės narės valdžios institucijai pateikia 1 dalyje nurodyto papildomo dokumento egzempliorių, kuriame turi būti nurodyta:

a)

data, nustatyta remiantis tinkamu jūros transporto dokumentu, kurią buvo baigtas cukraus pakrovimas eksporto jūrų uoste;

b)

13 straipsnio 1 dalyje nurodyta data;

c)

su importu susiję duomenys, visų pirma nurodytas poliarizacijos laipsnis ir faktiškai importuoto kiekio esamas svoris.

18 straipsnis

1.   Šiame skyriuje cukrus, kurio kilmė nustatyta pagal Bendrijoje galiojančias teisės aktų nuostatas ir kurio kilmės įrodymas patvirtintas kilmės sertifikatu, išduotu pagal Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 47 straipsnį, laikomas Indijos kilmės.

2.   Kai importuojama, muitinei pateikiamas papildomas dokumentas, kuriame nurodoma:

a)

bent vienas iš III priedo A dalies įrašų;

b)

prekių pakrovimo į laivą data ir atitinkamas tiekimo laikotarpis, nurodytas laikotarpis, importuojant neturintis įtakos kilmės sertifikato galiojimui;

c)

atitinkamo produkto kombinuotosios nomenklatūros subpozicija.

3.   Kai tinkama, cukrui, klasifikuojamam pagal KN kodą 1701 11, importuoti gali būti naudojamas kilmės sertifikatas ir papildomas dokumentas, kuriame pateiktas prekių aprašymas ir KN kodas 1701 99.

4.   Kontrolės tikslais, visų pirma tiekimo laikotarpio ir kiekių, suinteresuotoji šalis kompetentingai išleidimo į laisvą apyvartą valstybės narės valdžios institucijai pateikia 2 dalyje nurodyto papildomo dokumento egzempliorių, kuriame turi būti nurodyta:

a)

data, nustatyta remiantis tinkamu jūros transporto dokumentu, kurią buvo baigtas cukraus pakrovimas Indijos eksporto jūrų uoste;

b)

13 straipsnio 1 dalyje nurodyta data;

c)

su importu susiję duomenys, visų pirma nurodytas poliarizacijos laipsnis ir faktiškai importuoto kiekio esamas svoris.

V SKYRIUS

PAPILDOMAS CUKRUS

19 straipsnis

1.   Reglamento (EB) Nr. 318/2006 29 straipsnio 4 dalyje nurodyti trūkstami kiekiai, nustatyti pagal Reglamento (EB) Nr. 318/2006 39 straipsnio 2 dalyje numatytą tvarką atskiriems prekybos metams arba jų daliai, remiantis išsamia Bendrijos žaliavinio cukraus tiekimo balanso prognoze. Šie kiekiai, jei būtina, importuojami kaip papildomas cukrus.

Siekiant nustatyti šiuos kiekius, remiantis valstybių narių Komisijai perduotais duomenimis apie paskutiniuosius prekybos metus, kasmet įvertinami tiesioginiam vartojimui skirti Prancūzijos užjūrio departamentų ir lengvatinio cukraus kiekiai į kuriuos būtina atsižvelgti sudarant balansus.

2.   Pirmą kartą 1 dalyje numatyti kiekiai nustatomi iki spalio mėn. 31 d. ir persvarstomi iki gegužės mėn. 31 d. Atsiradus naujai informacijai, jei būtina, kiekiai per prekybos metus gali būti nustatyti kitu laiku iš naujo.

20 straipsnis

1.   Minimali standartinės kokybės žaliavinio cukraus kaina (CIF europiniuose Bendrijos uostuose kaina), kurią turi sumokėti rafinuotojai, taikoma prekėms, importuojamoms pagal 19 straipsnyje nurodytus kiekius.

2.   Kiekvienais prekybos metais, minimali pirkimo kaina atitinka Reglamento (EB) Nr. 318/2006 30 straipsnyje numatytą garantuotąją kainą.

21 straipsnis

1.   Importo licencijos paraiškoje ir licencijoje turi būti šie įrašai:

a)

8 langelyje: kilmės šalis arba šalys (Reglamento (EB) Nr. 318/2006 VI priede nurodytos šalys);

b)

17 ir 18 langeliuose: baltojo cukraus ekvivalentu išreikštas žaliavinio cukraus kiekis, kuris negali viršyti 19 straipsnyje numatyto pradinio kiekio;

c)

20 langelyje: kiekius atitinkantis prekybos laikotarpis ir mažiausiai vienas iš III priedo B dalyje nurodytų įrašų.

2.   Kartu su importo licencijos paraiška pateikiami:

a)

eksportuojančios šalies ar vienos iš eksportuojančių šalių kompetentingų valdžios institucijų išduotu tapačiu licencijos paraiškoje nurodytam kiekiui eksporto sertifikato originalu, atitinkančiu II priede pateiktą pavyzdį. Šis sertifikatas gali būti pakeistas eksportuojančios šalies kompetentingų institucijų patvirtintu kilmės įrodymo dokumento egzemplioriumi, numatytu 22 straipsnyje AKR protokole nurodytoms šalims ir 23 straipsnyje — Indijai.

b)

pagal Reglamento (EB) Nr. 318/2006 17 straipsnį patvirtinto rafinuotojo įsipareigojimas užtikrinti, kad sumokėta kaina būtų ne mažesnė nei šio reglamento 20 straipsnyje nustatyta minimali kaina.

22 straipsnis

1.   Kartu su kilmės įrodymo dokumentu, nurodytu AKR ir EB Partnerystės susitarimo 1 protokolo V priedo 14 straipsnyje, kai importuojama, muitinei pateikiamas papildomas dokumentas, kuriame nurodoma:

a)

bent vienas iš šio reglamento III priedo C dalies įrašų;

b)

KN kodas 1701 11 10.

2.   Kontrolės tikslais, visų pirma kiekių, suinteresuotoji šalis importuojančios valstybės narės kompetentingai valdžios institucijai pateikia 1 dalyje nurodyto papildomo dokumento egzempliorių, kuriame turi būti nurodyti su importu susiję duomenys, visų pirma nurodytas poliarizacijos laipsnis ir faktiškai išleisto į laisvą apyvartą kiekio esamas svoris.

23 straipsnis

1.   Šiame skyriuje papildomas cukrus, kurio kilmė nustatyta pagal Bendrijoje galiojančias teisės aktų nuostatas ir kurio kilmės įrodymas patvirtintas kilmės sertifikatu, išduotu pagal Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 47 straipsnį, laikomas Indijos kilmės.

2.   Importuojant muitinei pateikiamas papildomas dokumentas, kuriame įrašytas bent vienas iš šio reglamento III priedo C dalies įrašų.

3.   Kontrolės tikslais, visų pirma kiekių, suinteresuotoji šalis valstybės narės kompetentingai valdžios institucijai pateikia 2 dalyje nurodyto papildomo dokumento egzempliorių, kuriame ji nurodė duomenis apie importo operaciją, ypač nurodytą poliarizacijos laipsnį ir faktiškai importuotus žaliavinio cukraus kiekius.

VI SKYRIUS

CXL LENGVATINIS CUKRUS

24 straipsnis

1.   Kiekvienais prekybos metais 96 801 tonų rafinuoti skirto, klasifikuojamo pagal KN kodą 1701 11 10, žaliavinio cukranendrių cukraus tarifinės kvotos atidaromos kaip CXL lengvatiniam cukrui, kurio tonai taikomas 98 eurų muitas.

Tačiau 2006–2007 prekybos metams, žaliavinio cukranendrių cukraus kiekis yra 126 671 tonos.

2.   1 dalyje nurodyti kiekiai pagal kilmės šalis paskirstomi taip:

Kuba

58 969 tonos,

Brazilija

23 930 tonų,

Australija

9 925 tonos,

Kitos trečiosios šalys

3 977 tonos.

Tačiau 2006–2007 prekybos metams pagal kilmės šalis paskirstoma taip:

Kuba

73 711 tonų,

Brazilija

29 913 tonų,

Australija

17 369 tonos,

Kitos trečiosios šalys

5 678 tonos.

3.   98 eurų dydžio muitas taikomas standartinės kokybės, nustatytos Reglamento (EB) Nr. 318/2006 I priedo III punkte, žaliavinio cukraus tonai.

Jeigu poliarimetro parodymai importuojamo žaliavinio cukraus atžvilgiu nukrypsta nuo 96 laipsnių, tonai taikomas 98 eurų dydžio muitas turi būti atitinkamai padidintas ar sumažintas 0,14 % kiekvieno laipsnio, nuo kurio nukrypstama, dešimtajai daliai.

25 straipsnis

Importo licencijos paraiškoje ir licencijoje turi būti šie įrašai:

a)

8 langelyje: kilmės šalis (viena iš 24 straipsnio 2 dalyje nurodytų šalių);

b)

17 ir 18 langeliuose: esama verte išreikštas žaliavinio cukraus kiekis, kuris negali viršyti 24 straipsnio 2 dalyje numatyto pradinio kiekio;

c)

20 langelyje: kiekius atitinkantis prekybos laikotarpis ir bent vienas iš III priedo D dalyje nurodytų įrašų;

d)

24 langelyje: bent vienas iš III priedo E dalies įrašų.

26 straipsnis

1.   Šiame skyriuje CXL lengvatinis cukrus, kurio kilmė nustatyta pagal Bendrijoje galiojančias teisės aktų nuostatas ir kurio kilmės įrodymas patvirtintas kilmės sertifikatu, išduotu pagal Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 47 straipsnį, laikomas Australijos, Kubos ar Brazilijos kilmės.

2.   Importuojant muitinei pateikiamas papildomas dokumentas, kuriame įrašytas bent vienas iš šio reglamento III priedo F dalies įrašų.

3.   Kontrolės tikslais, visų pirma kiekių, suinteresuotoji šalis valstybės narės kompetentingai valdžios institucijai pateikia 2 dalyje nurodyto papildomo dokumento egzempliorių, kuriame ji nurodė duomenis apie importo operaciją, ypač nurodytą poliarizacijos laipsnį ir faktiškai importuotus žaliavinio cukraus kiekius.

27 straipsnis

Jeigu iki einamųjų prekybos metų liepos 1 d. 24 straipsnio 2 dalyje Kubai nurodytiems kiekiams ir Brazilijos kilmės kiekiui, kuris yra 23 930 tonų, nebuvo išduotos importo licencijos, atsižvelgdama į tiekimo programas, Komisija gali nuspręsti šias licencijas minėtiems kiekiams skirti kitoms trečiosioms šalims, minimoms pirmiau nurodytame straipsnyje.

VII SKYRIUS

BALKANŲ CUKRUS

28 straipsnis

1.   Kiekvienais prekybos metais 200 000 tonų cukraus sektoriaus produktų, klasifikuojamų pagal KN kodą 1701 ir 1702, tarifinės kvotos atidaromos kaip Balkanų cukrui, kuriam muitas netaikomas.

Tačiau 2006–2007 prekybos metams, cukraus sektoriaus produktų, klasifikuojamų pagal KN kodą 1701 ir 1702 kiekis yra 246 500 tonų.

2.   1 dalyje nurodyti kiekiai pagal kilmės šalis paskirstomi taip:

Albanija

1 000 tonų,

Bosnija ir Hercegovina

12 000 tonų,

Serbija ir Juodkalnija

180 000 tonų,

Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija

7 000 tonų.

Tačiau 2006–2007 prekybos metams pagal kilmės šalis paskirstoma taip:

Albanija

1 250 tonų,

Bosnija ir Hercegovina

15 000 tonų,

Serbija ir Juodkalnija

225 000 tonų,

Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija

5 250 tonų.

Kvota Buvusiajai Jugoslavijos Respublikai Makedonijai 2006–2007 prekybos metams atidaroma tik nuo 2007 m. sausio 1 d.

29 straipsnis

1.   Importo licencijos paraiškoje ir licencijoje turi būti šie įrašai:

a)

8 langelyje: kilmės šalis (viena iš 28 straipsnio 2 dalyje nurodytų šalių);

b)

17 ir 18 langeliuose: esama svoriu išreikštas kiekis, kuris negali viršyti 28 straipsnio 2 dalyje numatyto pradinio kiekio;

c)

20 langelyje: kiekius atitinkantis prekybos laikotarpis ir mažiausiai vienas iš III priedo G dalyje nurodytų įrašų.

2.   Importo licencijos paraiška Juodkalnijos, Serbijos ar Kosovo muitų teritorijų kilmės Balkanų cukrui pateikiama kartu su Juodkalnijos, Serbijos ar Kosovo kompetentingų muitų teritorijų valdžios institucijų išduotu tapačiu licencijos paraiškoje nurodytam kiekiui eksporto sertifikato originalu, atitinkančiu II priede pateiktą pavyzdį.

VIII SKYRIUS

IŠSKIRTINIS IR PRAMONINIS CUKRAUS IMPORTAS

30 straipsnis

1.   Išskirtinio ir (arba) pramoninio cukraus importo kiekiai, kurių atžvilgiu visi importo muitai ar jų dalis bus suspenduota atskiriems prekybos metams ar jų daliai, nustatomi pagal Reglamento (EB) Nr. 318/2006 39 straipsnio 2 dalyje nustatytą tvarką.

2.   Siekiant nustatyti 1 dalyje nurodyto pramoninio cukraus importo kiekius, sudaroma Reglamento (EB) Nr. 318/2006 13 straipsnio 2 dalyje numatytų produktų gamybai būtinas išsami Bendrijos cukraus tiekimo balanso prognozė. Šiame balanse visų pirma atsižvelgiama į Bendrijos rinkoje turimus kiekius, kvotą viršijančio cukraus kainą ir minėto reglamento 19 straipsnio 3 dalyje numatytą galimybę iš rinkos atšauktą cukrų laikyti pertekliniu cukrumi, galinčiu tapti pramoniniu.

31 straipsnis

Importo licencijos paraiškoje ir licencijoje turi būti šie įrašai:

a)

8 langelyje: kilmės šalis;

b)

17 ir 18 langeliuose: esamu svoriu išreikštas kiekis, kuris negali viršyti 30 straipsnyje nustatyto pradinio kiekio;

c)

20 langelyje:

i)

prekybos metai, kuriems jos skirtos;

ii)

bent vienas iš įrašų, esančių:

bent vienas iš III priedo H dalyje nurodytų įrašų išskirtinio cukraus importo atveju,

bent vienas iš III priedo I dalyje nurodytų įrašų pramoninio cukraus importo atveju.

IX SKYRIUS

NAIKINANČIOS IR BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

32 straipsnis

2006 m. liepos 1 d. Reglamentas (EB) Nr. 1004/2005 panaikinamas.

2007 m. sausio 1 d. Reglamentas (EB) Nr. 2151/2005 panaikinamas.

33 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra taikomas nuo 2006 m. liepos 1 d.

Tačiau 1 straipsnio g punkte nurodytoms kvotoms jis taikomas tik nuo 2007 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. liepos 28 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 58, 2006 2 28, p. 1.

(2)  OL L 317, 2000 12 15, p. 3.

(3)  OL L 190, 1975 7 23, p. 36.

(4)  OL L 240, 2000 9 23, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytas Reglamentu (EB) Nr. 1946/2005 (OL L 312, 2005 11 29, p. 1).

(5)  Kaip numatyta Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijoje Nr. 1244.

(6)  OL L 170, 2005 7 1, p. 18.

(7)  OL L 84, 2004 3 20, p. 13.

(8)  OL L 342, 2005 12 24, p. 26.

(9)  OL L 152, 2000 6 24, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 800/2006 (OL L 144, 2006 5 31 p. 7).

(10)  Žr. šio Oficialiojo leidinio 24 p.

(11)  OL L 253, 1993 10 11, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytas Reglamentu (EB) Nr. 402/2006 (OL L 70, 2006 3 9, p. 35).

(12)  OL L 146, 1996 6 20, p. 1.

(13)  OL L 124, 1971 6 8, p. 1.

(14)  OL L 302, 1992 10 19, p. 1.


I PRIEDAS

AKR ir Indijos cukrui suteikti eilės numeriai

Trečiosios šalys

Eilės Nr.

Barbadosas

09.4331

Belizas

09.4332

Dramblio Kaulo Krantas

09.4333

Kongo Respublika

09.4334

Fidžis

09.4335

Gajana

09.4336

Indija

09.4337

Jamaika

09.4338

Kenija

09.4339

Madagaskaras

09.4340

Malavis

09.4341

Mauricijus

09.4342

Mozambikas

09.4343

Sent Kristofas ir Nevis — Angilija

09.4344

Surinamas

09.4345

Svazilandas

09.4346

Tanzanija

09.4347

Trinidadas ir Tobago

09.4348

Uganda

09.4349

Zambija

09.4350

Zimbabvė

09.4351

Papildomam cukrui suteikti eilės numeriai

Trečiosios šalys

Eilės Nr.

Indija

09.4315

AKR protokolą pasirašiusios šalys

09.4316

Lengvatiniam CXL cukrui suteikti eilės numeriai

Trečiosios šalys

Eilės Nr.

Australija

09.4317

Brazilija

09.4318

Kuba

09.4319

Kitos trečiosios šalys

09.4320

Balkanų cukrui suteikti eilės numeriai

Trečiosios šalys

Eilės Nr.

Albanija

09.4324

Bosnija ir Hercegovina

09.4325

Serbija, Juodkalnija ir Kosovas

09.4326

Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija

09.4327

Išskirtiniam cukraus importui ir pramoniniam cukraus importui suteikti eilės numeriai

Cukraus imortas

Eilės Nr.

Išskirtinis

09.4380

Pramoninis

09.4390


II PRIEDAS

16 straipsnio 2 dalyje, 21 straipsnio 2 dalies a punkte ir 29 straipsnio 2 dalyje numatyto eksporto sertifikato pavyzdys

Image


III PRIEDAS

A.

16 straipsnio 1 dalies c punkte, 17 straipsnio 1 dalies a punkte ir 18 straipsnio 2 dalies a punkte nurodyti įrašai:

—   ispanų kalba: Aplicación del Reglamento (CE) no 950/2006, azúcar ACP-India. Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

—   čekų kalba: Podle nařízení (ES) č. 950/2006, cukr ze zemí AKT/Indie. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte podle přílohy I)

—   danų kalba: Anvendelse af forordning (EF) nr. 950/2006, AVS-/indisk sukker. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)

—   vokiečių kalba: Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 950/2006, AKP-/indischer Zucker. Laufende Nummer (laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen)

—   estų kalba: Kohaldatakse määrust 950/2006, AKV/India suhkur. Järjekorranumber (lisatakse vastavalt I lisale)

—   graikų kalba: Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 950/2006, ζάχαρη ΑΚΕ/Ινδίας. Αύξων αριθμός (να τοποθετηθεί ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα Ι).

—   anglų kalba: Application of Regulation (EC) No 950/2006, ACP/India sugar. Serial No (serial number to be inserted in accordance with Annex I)

—   prancūzų kalba: application du règlement (CE) no 950/2006, sucre ACP/Inde. Numéro d'ordre (numéro d'ordre à insérer selon l'annexe I)

—   italų kalba: Applicazione del regolamento (CE) n. 950/2006, zucchero ACP/India. Numero d'ordine (inserire in base all'allegato I)

—   latvių kalba: Regulas (EK) Nr. 950/2006 piemērošana, ĀKK un Indijas cukurs. Sērijas numurs (ievietot sērijas numuru saskaņā ar I pielikumu)

—   lietuvių kalba: Taikomas Reglamentas (EB) Nr. 950/2006), AKR ir Indijos cukrus. Eilės numeris (eilės numeris įrašytinas pagal I priedą)

—   vengrų kalba: A(z) 950/2006/EK rendelet alkalmazása, AKCS-országokból/Indiából származó cukor. Tételszám (a tételszámot az I. mellékletnek megfelelően kell beilleszteni)

—   maltiečių kalba: Applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 950/2006, zokkor AKP/Indja. Nru tas-serje (in-numru tas-serje għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

—   olandų kalba: Toepassing van Verordening (EG) nr. 950/2006, ACS-/Indiase suiker. Volgnummer (zie bijlage I)

—   lenkų kalba: Zastosowanie rozporządzenia (WE) 950/2006, cukier z AKP/Indii. Numer seryjny (numer seryjny zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I)

—   portugalų kalba: Aplicação do Regulamento (CE) n.o 950/2006, açúcar ACP/da Índia. Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

—   slovakų kalba: Uplatňovanie nariadenia (ES) č. 950/2006, cukor AKT-India. Poradové číslo (uviesť poradové číslo podľa prílohy I)

—   slovėnų kalba: Uporaba Uredbe (ES) št. 950/2006), sladkor iz držav AKP/Indije. Zaporedna številka: (vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I)

—   suomių kalba: Asetuksen (EY) N:o 950/2006 soveltaminen, AKT-maista/Intiasta peräisin oleva sokeri. Järjestysnumero (lisätään järjestysnumero liitteen I mukaisesti)

—   švedų kalba: Tillämpning av förordning (EG) nr 950/2006, AVS/Indien-socker. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).

B.

21 straipsnio 1 dalies c punkte minimi įrašai:

—   ispanų kalba: Azúcar adicional, azúcar en bruto para refinar, importado de conformidad con el artículo 29, apartado 4, del Reglamento (CE) no 318/2006. Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

—   čekų kalba: Doplňkový cukr, surový cukr určený k rafinaci a dovezený podle čl. 29 odst. 4 nařízení (ES) č. 318/2006. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte podle přílohy I)

—   danų kalba: Supplerende sukker; råsukker til raffinering importeret i henhold til artikel 29, stk. 4, i forordning (EF) nr. 318/2006. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)

—   vokiečių kalba: Zusätzlicher Zucker, zur Raffination bestimmter Rohzucker, eingeführt in Anwendung von Artikel 29 Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr. 318/2006. Laufende Nummer (laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen)

—   estų kalba: Lisasuhkur, vastavalt määruse (EÜ) nr 318/2006 artikli 29 lõikele 4 imporditud rafineerimiseks ettenähtud toorsuhkur. Järjekorranumber (lisatakse vastavalt I lisale)

—   graikų kalba: Συμπληρωματική ζάχαρη, ακατέργαστη ζάχαρη που προορίζεται για ραφινάρισμα, εισαγόμενη σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006. Αύξων αριθμός (να τοποθετηθεί ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα Ι).

—   anglų kalba: Complementary sugar, raw sugar for refining, imported in accordance with Article 29(4) of Regulation (EC) No 318/2006. Serial No (serial number to be inserted in accordance with Annex I)

—   prancūzų kalba: Sucre complémentaire, sucre brut destiné à être raffiné, importé conformément à l'article 29, paragraphe 4, du règlement (CE) no 318/2006. Numéro d'ordre (numéro d'ordre à insérer selon l'annexe I)

—   italų kalba: Zucchero complementare, zucchero greggio destinato alla raffinazione importato ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 318/2006. Numero d'ordine (inserire in base all'allegato I)

—   latvių kalba: Papildu cukurs, rafinējamais jēlcukurs, kas importēts saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 318/2006 29. panta 4. punktu. Sērijas numurs (ievietot sērijas numuru saskaņā ar I pielikumu)

—   lietuvių kalba: Pagal Reglamento (EB) Nr. 318/2006 29 straipsnio 4 dalį importuotas papildomas cukrus, rafinuoti skirtas žaliavinis cukrus. Eilės numeris (eilės numeris įrašytinas pagal I priedą)

—   vengrų kalba: A 318/2006/EK rendelet 29. cikke (4) bekezdésének megfelelően behozott kiegészítő cukor, finomításra szánt nyerscukor. Tételszám (a tételszámot az I. mellékletnek megfelelően kell beilleszteni)

—   maltiečių kalba: Zokkor komplimentarju, zokkor mhux ipproċessat għall-irfinar, importat skond l-Artikolu 29(4) tar-Regolament (KE) Nru 318/2006. Nru tas-serje (in-numru tas-serje għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

—   olandų kalba: Aanvullende suiker, voor raffinage bestemde ruwe suiker, ingevoerd overeenkomstig artikel 29, lid 4, van Verordening (EG) nr. 318/2006. Volgnummer (zie bijlage I)

—   lenkų kalba: Cukier uzupełniający, cukier surowy do rafinacji, przywieziony zgodnie z art. 29 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 318/2006. Numer seryjny (numer seryjny zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I)

—   portugalų kalba: Açúcar complementar, açúcar bruto para refinação, importado em conformidade com o n.o 4 do artigo 29.o do Regulamento (CE) n.o 318/2006. Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

—   slovakų kalba: Doplnkový cukor, surový cukor určený na rafináciu, dovezený v súlade s článkom 29 ods. 4 nariadenia (ES) č. 318/2006. Poradové číslo (uviesť poradové číslo podľa prílohy I)

—   slovėnų kalba: Dopolnilni sladkor, surovi sladkor za prečiščevanje, uvožen v skladu s členom 29(4) Uredbe (ES) št. 318/2006. Zaporedna številka: (vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I)

—   suomių kalba: Täydentävä sokeri, puhdistettavaksi tarkoitettu raakasokeri, tuotu asetuksen (EY) N:o 318/2006 29 artiklan 4 kohdan mukaisesti. Järjestysnumero (lisätään järjestysnumero liitteen I mukaisesti)

—   švedų kalba: Tilläggssocker, råsocker för raffinering importerat i enlighet med artikel 29.4 i förordning (EG) nr 318/2006. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).

C.

22 straipsnio 1 dalies a punkte ir 23 straipsnio 2 dalyje minimi įrašai:

—   ispanų kalba: Aplicación del Reglamento (CE) no 950/2006, azúcar complementario. Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

—   čekų kalba: Podle nařízení (ES) č. 950/2006, doplňkový cukr. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte podle přílohy I)

—   danų kalba: Anvendelse af forordning (EF) nr. 950/2006, supplerende sukker. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)

—   vokiečių kalba: Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 950/2006, zusätzlicher Zucker. Laufende Nummer (laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen)

—   estų kalba: Kohaldatakse määrust (EÜ) nr 950/2006, lisasuhkur. Järjekorranumber (lisatakse vastavalt I lisale)

—   graikų kalba: Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 950/2006. Αύξων αριθμός (να τοποθετηθεί ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα Ι)

—   anglų kalba: Application of Regulation (EC) No 950/2006, complementary sugar. Serial No (serial number to be inserted in accordance with Annex I)

—   prancūzų kalba: Application du règlement (CE) no 950/2006, sucre complémentaire. Numéro d'ordre (numéro d'ordre à insérer selon l'annexe I)

—   italų kalba: Applicazione del regolamento (CE) n. 950/2006, zucchero complementare. Numero d'ordine (inserire in base all'allegato I)

—   latvių kalba: Regulas (EK) Nr. 950/2006 piemērošana, papildu cukurs. Sērijas numurs (ievietot sērijas numuru saskaņā ar I pielikumu)

—   lietuvių kalba: Taikomas Reglamentas (EB) Nr. 950/2006), papildomas cukrus. Eilės numeris (eilės numeris įrašytinas pagal I priedą)

—   vengrų kalba: A(z) 950/2006/EK rendelet alkalmazása, kiegészítő cukor. Tételszám (a tételszámot az I. mellékletnek megfelelően kell beilleszteni)

—   maltiečių kalba: Applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 950/2006, zokkor komplimentarju. Nru tas-serje (in-numru tas-serje għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

—   olandų kalba: Toepassing van Verordening (EG) nr. 950/2006, aanvullende suiker. Volgnummer (zie bijlage I)

—   lenkų kalba: Zastosowanie rozporządzenia (WE) 950/2006, cukier uzupełniający. Numer seryjny (numer seryjny zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I)

—   portugalų kalba: Aplicação do Regulamento (CE) n.o 950/2006, açúcar complementar. Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

—   slovakų kalba: Uplatňovanie nariadenia (ES) č. 950/2006, doplnkový cukor. Poradové číslo (uviesť poradové číslo podľa prílohy I)

—   slovėnų kalba: Uporaba Uredbe (ES) št. 950/2006), dopolnilni sladkor. Zaporedna številka: (vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I)

—   suomių kalba: Asetuksen (EY) N:o 950/2006 soveltaminen, täydentävä sokeri. Järjestysnumero (lisätään järjestysnumero liitteen I mukaisesti)

—   švedų kalba: Tillämpning av förordning (EG) nr 950/2006, tilläggssocker. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).

D.

25 straipsnio c punkte minimi įrašai:

—   ispanų kalba: Azúcar «concesiones CXL», azúcar en bruto para refinar, importado de conformidad con el artículo 24, apartado 1, del Reglamento (CE) no 950/2006. Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

—   čekų kalba: Koncesní cukr CXL, surový cukr určený k rafinaci a dovezený podle čl. 24 odst. 1 nařízení (ES) č. 950/2006. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte podle přílohy I)

—   danų kalba: CXL-indrømmelsessukker; råsukker til raffinering, importeret i henhold til artikel 24, stk. 1, i forordning (EF) nr. 950/2006. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)

—   vokiečių kalba: „Zucker Zugeständnisse CXL“, zur Raffination bestimmter Rohzucker, eingeführt in Anwendung von Artikel 24 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 950/2006. Laufende Nummer (laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen)

—   estų kalba: Kontsessioonisuhkur, vastavalt määruse (EÜ) nr 950/2006 artikli 24 lõikele 1 imporditud rafineerimiseks ettenähtud toorsuhkur. Järjekorranumber (lisatakse vastavalt I lisale)

—   graikų kalba: Ζάχαρη παραχωρήσεων CXL, ακατέργαστη ζάχαρη που προορίζεται για ραφινάρισμα, εισαγόμενη σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 950/2006. Αύξων αριθμός (να τοποθετηθεί ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα Ι)

—   anglų kalba: CXL concessions sugar, raw sugar for refining, imported in accordance with Article 24(1) of Regulation (EC) No 950/2006. Serial No (serial number to be inserted in accordance with Annex I)

—   prancūzų kalba: Sucre concessions CXL, sucre brut destiné à être raffiné, importé conformément à l'article 24, paragraphe 1, du règlement (CE) no 950/2006. Numéro d'ordre (numéro d'ordre à insérer selon l'annexe I)

—   italų kalba: Zucchero concessioni CXL, zucchero greggio destinato alla raffinazione, importato ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 950/2006. Numero d'ordine (inserire in base all'allegato I)

—   latvių kalba: CXL koncesiju cukurs, rafinējamais jēlcukurs, kas importēts saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 950/2006 24. panta 1. punktu. Sērijas numurs (ievietot sērijas numuru saskaņā ar I pielikumu)

—   lietuvių kalba: „CXL lengvatinis cukrus“, rafinuoti skirtas žaliavinis cukrus, importuotas pagal Reglamento (EB) Nr. 950/2006 24 straipsnio 1 dalį. Eilės numeris (eilės numeris įrašytinas pagal I priedą)

—   vengrų kalba: A(z) 950/2006/EK rendelet 24. cikkének (1) bekezdésével összhangban behozott CXL engedményes cukor, finomításra szánt nyerscukor. Tételszám (a tételszámot az I. mellékletnek megfelelően kell beilleszteni)

—   maltiečių kalba: Zokkor tal-konċessjonijiet CXL, zokkor mhux ipproċessat għall-irfinar, importat skond l-Artikolu 24(1) tar-Regolament (KE) Nru 950/2006. Nru tas-serje (in-numru tas-serje għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

—   olandų kalba: Suiker CXL-concessies, voor raffinage bestemde ruwe suiker, ingevoerd overeenkomstig artikel 24, lid 1, van Verordening (EG) nr. 950/2006. Volgnummer (zie bijlage I)

—   lenkų kalba: Cukier wymieniony w koncesji CXL, cukier surowy do rafinacji, przywieziony zgodnie z art. 24 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 950/2006. Numer seryjny (numer seryjny zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I)

—   portugalų kalba: Açúcar «concessões CXL», açúcar bruto para refinação, importado em conformidade com o n.o 1 do artigo 24.o do Regulamento (CE) n.o 950/2006. Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

—   slovakų kalba: Koncesný cukor CXL, surový cukor určený na rafináciu, dovezený v súlade s článkom 24 ods. 1 nariadenia (ES) č. 950/2006. Poradové číslo (uviesť poradové číslo podľa prílohy I)

—   slovėnų kalba: Sladkor iz koncesij CXL, surovi sladkor za prečiščevanje, uvožen v skladu s členom 24(1) Uredbe (ES) št. 950/2006. Zaporedna številka: (vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I)

—   suomių kalba: CXL-myönnytyksiin oikeutettu sokeri, puhdistettavaksi tarkoitettu raakasokeri, tuotu asetuksen (EY) N:o 950/2006 24 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Järjestysnumero (lisätään järjestysnumero liitteen I mukaisesti)

—   švedų kalba: Socker enligt CXL-medgivande, råsocker för raffinering importerat i enlighet med artikel 24.1 i förordning (EG) nr 950/2006. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).

E.

25 straipsnio d punkte minimi įrašai:

—   ispanų kalba: Importación sujeta a un derecho de 98 EUR por tonelada de azúcar en bruto de la calidad tipo en aplicación del artículo 24, apartado 1, del Reglamento (CE) no 950/2006. Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

—   čekų kalba: Dovoz s celní sazbou ve výši 98 EUR za tunu surového cukru standardní jakosti podle čl. 24 odst. 1 nařízení (ES) č. 950/2006. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte podle přílohy I)

—   danų kalba: Import til en told på 98 EUR pr. ton råsukker af standardkvalitet i henhold til artikel 24, stk. 1, i forordning (EF) nr. 950/2006. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)

—   vokiečių kalba: Einfuhr zum Zollsatz von 98 EUR je Tonne Rohzucker der Standardqualität in Anwendung von Artikel 24 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 950/2006. Laufende Nummer (laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen)

—   estų kalba: Vastavalt määruse (EÜ) nr 950/2006 artikli 24 lõikele 1 tollimaksumääraga 98 eurot tonni kohta imporditud standardkvaliteediga toorsuhkur. Järjekorranumber (lisatakse vastavalt I lisale)

—   graikų kalba: Εισαγωγή με δασμό 98 ευρώ ανά τόνο ακατέργαστης ζάχαρης ποιοτικού τύπου κατ' εφαρμογή του άρθρου 24 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 950/2006. Αύξων αριθμός (να τοποθετηθεί ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα Ι).

—   anglų kalba: Import at a duty of EUR 98 per tonne of standard-quality raw sugar in accordance with Article 24(1) of Regulation (EC) No 950/2006. Serial No (serial number to be inserted in accordance with Annex I)

—   prancūzų kalba: Importation à droit de 98 EUR par tonne de sucre brut de la qualité type en application de l'article 24, paragraphe 1, du règlement (CE) no 950/2006. Numéro d'ordre (numéro d'ordre à insérer selon l'annexe I)

—   italų kalba: Importazione al dazio di 98 EUR/t di zucchero greggio della qualità tipo in applicazione dell' articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 950/2006. Numero d'ordine (inserire in base all'allegato I)

—   latvių kalba: Regulas (EK) Nr. 950/2006 24. panta 1. punktā definētā standarta kvalitātes jēlcukura ievešana, piemērojot nodokļa likmi EUR 98 par tonnu. Sērijas numurs (ievietot sērijas numuru saskaņā ar I pielikumu)

—   lietuvių kalba: Už 98 eurų muitą už toną pagal Reglamento (EB) Nr. 950/2006 24 straipsnio 1 dalį importuotas standartinis žaliavinis cukrus. Eilės numeris (eilės numeris įrašytinas pagal I priedą)

—   vengrų kalba: A(z) 950/2006/EK rendelet 24. cikkének (1) bekezdése alapján tonnánként 98 eurós vámtétellel behozott szabványminőségű nyerscukor. Tételszám (a tételszámot az I. mellékletnek megfelelően kell beilleszteni)

—   maltiečių kalba: Importazzjoni b'dazju ta' EUR 98 għal kull tunnellata metrika ta' zokkor mhux ipproċessat ta' kwalità standard skond l-Artikolu 24(1) tar-Regolament (KE) Nru 950/2006. Numru tas-serje (in-numru tas-serje għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

—   olandų kalba: Invoer tegen een recht van 98 euro per ton ruwe suiker van standaardkwaliteit overeenkomstig artikel 24, lid 1, van Verordening (EG) nr. 950/2006. Volgnummer (zie bijlage I)

—   lenkų kalba: Przywóz objęty stawką celną 98 EUR za tonę cukru surowego jakości standardowej, zgodnie z zastosowaniem art. 1 rozporządzenia (WE) nr 950/2006. Numer seryjny (numer seryjny zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I)

—   portugalų kalba: Importação a direito de 98 euros por tonelada de açúcar bruto da qualidade-tipo, em aplicação do n.o 1 do artigo 24.o do Regulamento (CE) n.o 950/2006. Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

—   slovakų kalba: Dovoz s clom 98 EUR za tonu surového cukru štandardnej kvality v zmysle článku 24 ods. 1 nariadenia (ES) č. 950/2006. Poradové číslo (uviesť poradové číslo podľa prílohy I)

—   slovėnų kalba: Uvozna dajatev 98 EUR na tono surovega sladkorja standardne kakovosti na podlagi člena 24(1) Uredbe (ES) št. 950/2006. Zaporedna številka: (vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I)

—   suomių kalba: Asetuksen (EY) N:o 950/2006 24 artiklan 1 kohdan mukaisesti 98 euron tullilla tonnia kohden tuotava vakiolaatua oleva raakasokeri. Järjestysnumero (lisätään järjestysnumero liitteen I mukaisesti)

—   švedų kalba: Import till en tullsats av 98 euro per ton råsocker av standardkvalitet med tillämpning av artikel 24.1 i förordning (EG) nr 950/2006. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).

F.

26 straipsnio 2 dalyje minimi įrašai:

—   ispanų kalba: Aplicación del Reglamento (CE) no 950/2006, azúcar «concesiones CXL». Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

—   čekų kalba: Podle nařízení (ES) č. 950/2006, koncesní cukr CXL. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte podle přílohy I)

—   danų kalba: Anvendelse af forordning (EF) nr. 950/2006, CXL-indrømmelsessukker. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)

—   vokiečių kalba: Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 950/2006, „Zucker Zugeständnisse CXL“. Laufende Nummer (laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen)

—   estų kalba: Kohaldatakse määrust (EÜ) nr 950/2006, CXL kontsessioonisuhkur. Järjekorranumber (lisatakse vastavalt I lisale)

—   graikų kalba: Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 950/2006. Αύξων αριθμός (να τοποθετηθεί ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα Ι).

—   anglų kalba: Application of Regulation (EC) No 950/2006, CXL concessions sugar. Serial No (serial number to be inserted in accordance with Annex I)

—   prancūzų kalba: Application du règlement (CE) no 950/2006, sucre concessions CXL. Numéro d'ordre (numéro d'ordre à insérer selon l'annexe I)

—   italų kalba: Applicazione del regolamento (CE) n. 950/2006, zucchero concessioni CXL. Numero d'ordine (inserire in base all'allegato I)

—   latvių kalba: Regulas (EK) Nr. 950/2006 piemērošana, CXL koncesiju cukurs. Sērijas numurs (ievietot sērijas numuru saskaņā ar I pielikumu)

—   lietuvių kalba: Taikomas Reglamentas (EB) Nr. 950/2006), CXL lengvatinis cukrus. Eilės numeris (eilės numeris įrašytinas pagal I priedą)

—   vengrų kalba: A(z) 950/2006/EK rendelet alkalmazása, CXL engedményes cukor. Tételszám (a tételszámot az I. mellékletnek megfelelően kell beilleszteni)

—   maltiečių kalba: Applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 950/2006, zokkor tal-konċessjonijiet CXL. Nru tas-serje (in-numru tas-serje għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

—   olandų kalba: Toepassing van Verordening (EG) nr. 950/2006, suiker CXL-concessies. Volgnummer (zie bijlage I)

—   lenkų kalba: Zastosowanie rozporządzenia (WE) nr 950/2006, cukier wymieniony w koncesji CXL. Numer seryjny (numer seryjny zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I).

—   portugalų kalba: Aplicação do Regulamento (CE) n.o 950/2006, açúcar «concessões CXL». Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

—   slovakų kalba: Uplatňovanie nariadenia (ES) č. 950/2006, koncesný cukor CXL. Poradové číslo (uviesť poradové číslo podľa prílohy I)

—   slovėnų kalba: Uporaba Uredbe (ES) št. 950/2006, sladkor iz koncesij CXL. Zaporedna številka: (vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I)

—   suomių kalba: Asetuksen (EY) N:o 950/2006 soveltaminen, CXL-myönnytyksiin oikeutettu sokeri. Järjestysnumero (lisätään järjestysnumero liitteen I mukaisesti)

—   švedų kalba: Tillämpning av förordning (EG) nr 950/2006, socker enligt CXL-medgivande. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).

G.

29 straipsnio 1 dalies c punkte minimi įrašai:

—   ispanų kalba: Aplicación del Reglamento (CE) no 950/2006, azúcar «Balcanes». Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

—   čekų kalba: Podle nařízení (ES) č. 950/2006, cukr z balkánských zemí. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte podle přílohy I)

—   danų kalba: Anvendelse af forordning (EF) nr. 950/2006, Balkan-sukker. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I).

—   vokiečių kalba: Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 950/2006, Balkan-Zucker. Laufende Nummer (laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen)

—   estų kalba: Kohaldatakse määrust (EÜ) nr 950/2006, Balkani suhkur. Järjekorranumber (lisatakse vastavalt I lisale)

—   graikų kalba: Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 950/2006, ζάχαρη Βαλκανίων. Αύξων αριθμός (να τοποθετηθεί ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα Ι).

—   anglų kalba: Application of Regulation (EC) No 950/2006, Balkans sugar. Serial No (serial number to be inserted in accordance with Annex I)

—   prancūzų kalba: Application du règlement (CE) no 950/2006, sucre Balkans. Numéro d'ordre (numéro d'ordre à insérer selon l'annexe I)

—   italų kalba: Applicazione del regolamento (CE) n. 950/2006, zucchero Balcani. Numero d'ordine (inserire in base all'allegato I)

—   latvių kalba: Regulas (EK) Nr. 950/2006 piemērošana, Balkānu cukurs. Sērijas numurs (ievietot sērijas numuru saskaņā ar I pielikumu)

—   lietuvių kalba: Taikomas Reglamentas (EB) Nr. 950/2006, Balkanų cukrus. Eilės numeris (eilės numeris įrašytinas pagal I priedą)

—   vengrų kalba: A(z) 950/2006/EK rendelet alkalmazása, balkáni cukor. Tételszám (a tételszámot az I. mellékletnek megfelelően kell beilleszteni)

—   maltiečių kalba: Applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 950/2006, zokkor tal-Balkani. Nru tas-serje (in-numru tas-serje għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

—   olandų kalba: Toepassing van Verordening (EG) nr. 950/2006, Balkansuiker. Volgnummer (zie bijlage I)

—   lenkų kalba: Zastosowanie rozporządzenia (WE) nr 950/2006, cukier z krajów Bałkańskich. Numer seryjny (numer seryjny zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I)

—   portugalų kalba: Aplicação do Regulamento (CE) n.o 950/2006, açúcar dos Balcãs. Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

—   slovakų kalba: Uplatňovanie nariadenia (ES) č. 950/2006, cukor z Balkánu. Poradové číslo (uviesť poradové číslo podľa prílohy I)

—   slovėnų kalba: Uporaba Uredbe (ES) št. 950/2006, balkanski sladkor. Zaporedna številka: (vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I)

—   suomių kalba: Asetuksen (EY) N:o 950/2006 soveltaminen, Balkanin maista peräisin oleva sokeri. Järjestysnumero (lisätään järjestysnumero liitteen I mukaisesti)

—   švedų kalba: Tillämpning av förordning (EG) nr 950/2006, Balkansocker. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).

H.

31 straipsnio c punkto ii papunkčio pirmoje įtraukoje minimi įrašai:

—   ispanų kalba: Aplicación del Reglamento (CE) no 950/2006, azúcar «importación excepcional». Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

—   čekų kalba: Podle nařízení (ES) č. 950/2006, cukr výjimečného dovozu. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte podle přílohy I)

—   danų kalba: Anvendelse af forordning (EF) nr. 950/2006, sukker — undtagelsesvis import. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)

—   vokiečių kalba: Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 950/2006, „Zucker — außerordentliche Einfuhr“. Laufende Nummer (laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen)

—   estų kalba: Kohaldatakse määrust (EÜ) nr 950/2006, erakorraline importsuhkur. Järjekorranumber (lisatakse vastavalt I lisale)

—   graikų kalba: Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 950/2006, ζάχαρη εξαιρετικής εισαγωγής. Αύξων αριθμός (να τοποθετηθεί ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα Ι).

—   anglų kalba: Application of Regulation (EC) No 950/2006, exceptional import sugar. Serial No (serial number to be inserted in accordance with Annex I)

—   prancūzų kalba: Application du règlement (CE) no 950/2006, sucre importation exceptionnelle. Numéro d'ordre (numéro d'ordre à insérer selon l'annexe I)

—   italų kalba: Applicazione del regolamento (CE) n. 950/2006, zucchero di importazione eccezionale. Numero d'ordine (inserire in base all'allegato I)

—   latvių kalba: Regulas (EK) Nr. 950/2006 piemērošana, īpaša ieveduma cukurs. Sērijas numurs (ievietot sērijas numuru saskaņā ar I pielikumu)

—   lietuvių kalba: Taikomas Reglamentas (EB) Nr. 950/2006, išskirtinio importo cukrus. Eilės numeris (eilės numeris įrašomas pagal I priedą)

—   vengrų kalba: A(z) 950/2006/EK rendelet alkalmazása, kivételes behozatalból származó cukor. Tételszám (a tételszámot az I. mellékletnek megfelelően kell beilleszteni)

—   maltiečių kalba: Applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 950/2006, zokkor ta' importazzjoni eċċezzjonali. Numru tas-serje (in-numru tas-serje għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

—   olandų kalba: Toepassing van Verordening (EG) nr. 950/2006, suiker voor uitzonderlijke invoer. Volgnummer (zie bijlage I)

—   lenkų kalba: Zastosowanie rozporządzenia (WE) nr 950/2006, cukier pozakwotowy z przywozu. Numer seryjny (numer seryjny zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I).

—   portugalų kalba: Aplicação do Regulamento (CE) n.o 950/2006, açúcar importado a título excepcional. Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

—   slovakų kalba: Uplatňovanie nariadenia (ES) č. 950/2006, mimoriadne dovezený cukor. Poradové číslo (uviesť poradové číslo podľa prílohy I)

—   slovėnų kalba: Uporaba Uredbe (ES) št. 950/2006, sladkor iz posebnega uvoza. Zaporedna številka: (vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I)

—   suomių kalba: Asetuksen (EY) N:o 950/2006 soveltaminen, poikkeustuonnin alainen sokeri. Järjestysnumero (lisätään järjestysnumero liitteen I mukaisesti)

—   švedų kalba: Tillämpning av förordning (EG) nr 950/2006, socker för exceptionell import. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).

I.

31 straipsnio c punkto ii papunkčio antroje įtraukoje minimi įrašai:

—   ispanų kalba: Aplicación del Reglamento (CE) no 950/2006, azúcar «importación industrial». Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

—   čekų kalba: Podle nařízení (ES) č. 950/2006, cukr průmyslového dovozu. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte podle přílohy I)

—   danų kalba: Anvendelse af forordning (EF) nr. 950/2006, sukker — import til industrien. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I).

—   vokiečių kalba: Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 950/2006, „Zucker — industrielle Einfuhr“. Laufende Nummer (laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen)

—   estų kalba: Kohaldatakse määrust (EÜ) nr 950/2006, tööstuslik importsuhkur. Järjekorranumber (lisatakse vastavalt I lisale)

—   graikų kalba: Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 950/2006, ζάχαρη βιομηχανικής εισαγωγής. Αύξων αριθμός (να τοποθετηθεί ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα Ι).

—   anglų kalba: Application of Regulation (EC) No 950/2006, industrial import sugar. Serial No (serial number to be inserted in accordance with Annex I)

—   prancūzų kalba: Application du règlement (CE) no 950/2006, sucre importation industrielle. Numéro d'ordre (numéro d'ordre à insérer selon l'annexe I)

—   italų kalba: Applicazione del regolamento (CE) n. 950/2006, zucchero di importazione industriale. Numero d'ordine (inserire in base all'allegato I)

—   latvių kalba: Regulas (EK) Nr. 950/2006 piemērošana, rūpnieciska ieveduma cukurs. Sērijas numurs (ievietot sērijas numuru saskaņā ar I pielikumu)

—   lietuvių kalba: Taikomas Reglamentas (EB) Nr. 950/2006), pramoninio importo cukrus. Eilės numeris (eilės numeris įrašytinas pagal I priedą)

—   vengrų kalba: A(z) 950/2006/EK rendelet alkalmazása, ipari behozatalból származó cukor. Tételszám (a tételszámot az I. mellékletnek megfelelően kell beilleszteni)

—   maltiečių kalba: Applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 950/2006, zokkor ta' importazzjoni industrijali. Numru tas-serje (in-numru tas-serje għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

—   olandų kalba: Toepassing van Verordening (EG) nr. 950/2006, suiker voor industriële invoer. Volgnummer (zie bijlage I)

—   lenkų kalba: Zastosowanie rozporządzenia (WE) nr 950/2006, cukier przemysłowy z przywozu. Numer seryjny (numer seryjny zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I).

—   portugalų kalba: Aplicação do Regulamento (CE) n.o 950/2006, açúcar importado para fins industriais. Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

—   slovakų kalba: Uplatňovanie nariadenia (ES) č. 950/2006, cukor na priemyselné spracovanie. Poradové číslo (uviesť poradové číslo podľa prílohy I)

—   slovėnų kalba: Uporaba Uredbe (ES) št. 950/2006), sladkor iz industrijskega uvoza. Zaporedna številka: (vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I)

—   suomių kalba: Asetuksen (EY) N:o 950/2006 soveltaminen, teollisuuden tarpeisiin tuotava sokeri. Järjestysnumero (lisätään järjestysnumero liitteen I mukaisesti)

—   švedų kalba: Tillämpning av förordning (EG) nr 950/2006, socker för industriell import. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).


1.7.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 178/24


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 951/2006

2006 m. birželio 30 d.

nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 318/2006 įgyvendinimo taisykles dėl prekybos su trečiosiomis šalimis cukraus sektoriuje

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2006 m. vasario 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 318/2006 dėl bendro cukraus sektoriaus rinkų organizavimo (1), ypač į jo 23 straipsnio 4 dalį ir 40 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamente (EB) Nr. 318/2006 išdėstomos nuostatos dėl importo ir eksporto licencijų sistemos taikymo, eksporto gražinamųjų išmokų skyrimo ir importo valdymo cukraus sektoriuje. Siekiant padidinti prekybai cukrumi su trečiosiomis šalimis taikomų taisyklių skaidrumą, į vieną Komisijos reglamentą reikėtų sujungti išsamias šių nuostatų taikymo taisykles.

(2)

Reglamento (EB) Nr. 318/2006 32 straipsnyje numatyta galimybė skirti eksporto į trečiąsias šalis grąžinamąsias išmokas siekiant kompensuoti cukraus pasaulinės rinkos kainos ir kainos Bendrijoje skirtumą.

(3)

Siekiant užtikrinti Bendrijoje vienodas sąlygas nustatant eksporto grąžinamosios išmokos dydį, turėtų būti nustatytas standartinis sacharozės kiekio tam tikruose produktuose nustatymo metodas. Be to, reikia nustatyti specialius kriterijus, taikomus tais atvejais, kai pagal tą standartinį metodą negalima nustatyti bendro sacharozės kiekio. Sirupams, kurių grynumo laipsnis yra sąlygiškai mažas, turi būti nustatytas pastovus sacharozės kiekis remiantis išgaunamo cukraus kiekiu.

(4)

Iš baltojo arba rafinuoto žaliavinio cukraus gaminamo kramelinio cukraus poliarizacijos laipsnis labai dažnai yra mažesnis kaip 99,5 %. Atsižvelgiant į aukštą žaliavinės medžiagos grynumo laipsnį, už karamelinį cukrų suteikiama grąžinamoji išmoka turėtų būti kiek įmanoma panašesnė į grąžinamąją išmoką už baltąjį cukrų. Todėl reikėtų nustatyti tikslų karamelinio cukraus apibrėžimą.

(5)

Jei nusprendžiama skirti eksporto grąžinamąją išmoką už izogliukozę, turėtų būti nustatytos fruktozės ir polisacharidų kiekių ribos, kad grąžinamoji išmoka būtų suteikta tik už tikrą produktą.

(6)

Reglamento (EB) Nr. 318/2006 23 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad visi to reglamento 1 straipsnio 1 dalyje išvardyti produktai, išskyrus nurodytus h punkte, importuojami į Bendriją ir eksportuojami iš jos pateikus importo ar eksporto licenciją. Todėl reikėtų nustatyti išsamias taisykles, visų pirma susijusias su informacija, pateikiama licencijų paraiškose ir pačiose licencijose, licencijų išdavimui taikomomis sąlygomis, užstatu, taip pat išduotų licencijų galiojimu.

(7)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 318/2006 34 straipsnį, remiantis eksporto licencijų sistema reikėtų užtikrinti, kad būtų laikomasi įsipareigojimų dėl gamybos apimčių, nustatytų pagal Sutarties 300 straipsnį sudarytais susitarimais. Šiuo tikslu prašomos licencijos turėtų būti išduotos po svarstymų laikotarpio, per kurį Komisija gali įvertinti prašomus kiekius ir imtis reikiamų veiksmų, jeigu minėtų paraiškų patvirtinimas viršytų ar galėtų viršyti atitinkamiems prekybos metams nustatytą apimtį ir (arba) asignavimus. Todėl valstybės narės turėtų nedelsdamos pranešti apie visas licencijų, susijusių su periodinėmis grąžinamosiomis išmokomis, paraiškas. Jei buvo nustatytas priėmimo procentinis dydis, pareiškėjams turėtų būti suteikta galimybė tam tikromis sąlygomis atsiimti savo paraiškas.

(8)

Tiksli ir nuolatinė prekybos su trečiosiomis šalimis stebėsena yra vienintelis būdas atidžiai stebėti pokyčius atsižvelgiant į suvaržymus, atsirandančius dėl Bendrijos įsipareigojimų pagal susitarimus, sudarytus pagal Sutarties 300 straipsnį, ir prireikus imtis reikalingų priemonių, ypač dėl Reglamento (EB) Nr. 318/2006 19 straipsnio 1 dalies taikymo. Todėl Komisija turėtų nuolat gauti svarbią informaciją apie eksportą ir importą produktų, už kuriuos pagal Reglamento (EB) Nr. 318/2006 32 ir 33 straipsnius buvo nustatytos grąžinamosios išmokos, produktų, eksportuojamų be grąžinamosios išmokos, su ar be licencijos, esančių laisvoje apyvartoje Bendrijos cukraus rinkoje ar eksportuojamų, taip pat produktų, kuriems taikomi susitarimai dėl įvežimo perdirbti.

(9)

Siekiant užtikrinti Bendrijos cukraus rinkos stabilumą ir išvengti, kad referencinės kainos viršytų rinkos kainas, reikia numatyti papildomų importo muitų taikymą.

(10)

Reglamento (EB) Nr. 318/2006 27 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad importui už mažesnę kainą nei Bendrijos Pasaulio prekybos organizacijai praneštos ribinės kainos, gali būti taikomas papildomas importo muitas.

(11)

Taikant papildomą importo muitą reikia atsižvelgti į atitinkamos siuntos CIF importo kainą. Tačiau tokią CIF importo kainą reikia sutikrinti su aptariamo produkto reprezentacinėmis kainomis pasaulinėje ar Bendrijos šio produkto importo rinkose. Todėl būtina nustatyti kriterijus, skirtus nustatyti produktų, kuriems gali būti taikomas papildomas importo muitas, reprezentacines CIF importo kainas. Reprezentacinėms CIF importo kainoms nustatyti Komisija turėtų atsižvelgti į visą informaciją, kurią ji gauna tiesiogiai ar keisdamasi tokia svarbia informacija su valstybėmis narėmis.

(12)

2002 m. gruodžio 10 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2286/2002 dėl priemonių, taikomų žemės ūkio produktams ir prekėms, pagamintoms perdirbus žemės ūkio produktus, kilusius iš Afrikos, Karibų baseino ir Ramiojo vandenyno valstybių (AKR šalių), ir panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 1706/98 (2) atidaroma metinė 600 000 tonų AKR kilmės melasos tarifinė kvota taikant nulinį importo muitą. Šiomis aplinkybėmis ir atsižvelgiant į tai, kad tokio kiekio melasos importas neturėtų sutrikdyti Bendrijos rinkos, tokio importo nereikėtų apmokestinti papildomu muitu, nes tai iš esmės prieštarautų tikslui sudaryti lengvesnes sąlygas žemės ūkio produktų importui iš Afrikos, Karibų baseino ir Ramiojo vandenyno valstybių (AKR šalių) į Bendriją. Todėl tų valstybių kilmės cukranendrių melasai turėtų būti taikomas nulinis importo muito tarifas.

(13)

1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamentu (EEB) Nr. 2454/93, išdėstančiu Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas (3), buvo susistemintos tarifinių kvotų administravimo taisyklės, skirtos naudoti vadovaujantis muitinės deklaracijų datų chronologine tvarka.

(14)

Šiame reglamente nustatytos išsamios taisyklės pakeičia taisykles, nustatytas Komisijos reglamentuose: 1968 m. birželio 26 d. Reglamente (EEB) Nr. 784/68, nustatančiame išsamias baltojo cukraus bei žaliavinio cukraus CIF kainų apskaičiavimo taisykles (4), 1968 m. birželio 26 d. Reglamente (EEB) Nr. 785/68, nustatančiame melasos standartinę kokybę ir išsamias CIF kainos apskaičiavimo taisykles (5), Reglamente (EB) Nr. 1422/95 (6), 1995 m. birželio 23 d. Reglamente (EB) Nr. 1423/95, nustatančiame išsamias cukraus sektoriaus produktų, išskyrus melasą, importo įgyvendinimo taisykles (7), 1995 m. birželio 27 d. Reglamente Nr. 1464/95 dėl specialiųjų išsamių taisyklių, reglamentuojančių importo ir eksporto licencijų sistemos taikymą cukraus sektoriuje (8) ir 1995 m. rugsėjo 7 d. Reglamente (EB) Nr. 2135/95, nustatančiame išsamias eksporto grąžinamųjų išmokų suteikimo cukraus sektoriuje taikymo taisykles (9). Siekiant užtikrinti skaidrumą ir teisinį aiškumą, tuos reglamentus reikėtų panaikinti.

(15)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Cukraus vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I SKYRIUS

TAIKYMO SRITIS IR APIBRĖžTYS

1 straipsnis

Taikymo sritis

Vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 318/2006 III antraštine dalimi, šiame reglamente nustatomos specialios išsamios importo ir eksporto licencijų sistemos taikymo, eksporto grąžinamųjų išmokų skyrimo ir importo valdymo, įskaitant papildomų importo muitų taikymą, cukraus sektoriuje taisyklės.

2 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame reglamente:

(1)

„periodinė grąžinamoji išmoka“ — periodiškai nustatoma eksporto grąžinamoji išmoka, kaip paminėta Reglamento (EB) Nr. 318/2006 33 straipsnio 2 dalies a punkte;

(2)

„karamelinis cukrus“ — cukrus:

a)

sudarytas iš ne mažesnių kaip 5 mm ilgio kristalų, gaunamas šaldant ir lėtai kristalizuojant pakankamai koncentruotą cukraus tirpalą;

b)

sauso pavidalo pagal svorį turi 96 % ar daugiau sacharozės, nustatytos poliarimetriniu būdu.

II SKYRIUS

EKSPORTO GRĄžINAMOSIOS IŠMOKOS

3 straipsnis

Sacharozės kiekio nustatymas įvairiuose cukraus sirupuose, už kuriuos gali būti skiriama eksporto grąžinamoji išmoka

1.   Eksporto grąžinamoji išmoka už 100 kilogramų Reglamento (EB) Nr. 318/2006 1 straipsnio 1 dalies c punkte išvardytų produktų yra lygi bazinei sumai, padaugintai iš tam produktui nustatyto sacharozės kiekio, tam tikrais atvejais pridėjus kito į sacharozės ekvivalentą perskaičiuoto cukraus kiekį.

2.   Nepažeidžiant šio straipsnio 3 ir 4 dalių nuostatų, sacharozės kiekis, prie jo tam tikrais atvejais pridėjus kitų sacharoze išreikštų cukrų kiekį, yra bendras cukraus kiekis, gautas pagal Clerget-Herzfeld invertuotam tirpalui taikomą Lane ir Eynon metodą (vario sumažinimo metodas). Šiuo metodu nustatytas bendras cukraus kiekis išreiškiamas sacharoze, dauginant jį iš koeficiento 0,95.

3.   Sirupams, kurių grynumas yra ne mažesnis kaip 85 %, bet ne didesnis kaip 94,5 %, nustatomas pastovus 73 % sacharozės kiekis, o atitinkamais atvejais ir kito cukraus, perskaičiuoto į sacharozę, kiekis pagal sauso pavidalo svorį. Sirupų grynumas procentais apskaičiuojamas bendrą cukraus kiekį dalijant iš sausosios masės kiekio ir rezultatą dauginant iš 100. Bendras cukraus kiekis nustatomas remiantis šio straipsnio 2 dalyje nurodytu metodu, o sausosios masės kiekis — areometriniu metodu.

4.   Karamelės, gautos vien tik iš KN 1701 kodu žymimo nedenatūruoto cukraus, sacharozės, o prireikus ir kito sacharoze išreikšto cukraus kiekis nustatomas remiantis sausosios medžiagos kiekiu. Sausosios medžiagos kiekis nustatomas atsižvelgiant į santykiu 1:1 praskiesto tirpalo tirštumą. Nustatytas sausosios masės kiekis išreiškiamas sacharoze, rezultatą padauginus iš koeficiento 1.

Tačiau paprašius atsižvelgti į pirmoje pastraipoje minėtą karamelę, yra nustatomas tikrasis panaudotas sacharozės kiekis, o atitinkamais atvejais ir kito sacharoze išreikšto cukraus kiekis, jei karamelinis cukrus yra pagamintas taikant muitinio sandėliavimo arba laisvosios zonos procedūrą, suteikiančią lygiavertes garantijas.

5.   Šio straipsnio 1 dalyje paminėta bazinė suma netaikoma mažesnio kaip 85 % grynumo sirupams.

4 straipsnis

Eksporto grąžinamoji išmoka už izogliukozę

Už Reglamento (EB) Nr. 318/2006 1 straipsnio 1 dalies d ir g punktuose išvardytus produktus eksporto grąžinamosios išmokos gali būti skiriamos tik jei šie produktai:

a)

yra gauti izomerizuojant gliukozę;

b)

kuriuose fruktozė sudaro ne mažiau kaip 41 % sausosios medžiagos svorio;

c)

kuriuose polisacharidai ir oligosacharidai, įskaitant di- ir trisacharidus, sudaro ne daugiau kaip 8,5 % sausosios medžiagos svorio.

Izogliukozės sausosios medžiagos kiekis nustatomas santykiu 1:1 remiantis praskiesto tirpalo tirštumu, o jei produktas yra labai tirštas — džiovinant.

III SKYRIUS

EKSPORTO LICENCIJOS

5 straipsnis

Licencijos reikalavimas

1.   Visam Reglamento (EB) Nr. 318/2006 1 straipsnio 1 dalyje, išskyrus šio straipsnio h punktą, išvardytų produktų eksportui būtina gauti eksporto licenciją.

2.   Taikant Komisijos reglamento (EB) Nr. 800/1999 (10) 4 straipsnio 2 dalies nuostatas, produktai yra skirstomi į šias produktų grupes:

a)

I produktų grupė: Reglamento (EB) Nr. 318/2006 1 straipsnio 1 dalies b punkte nurodyti produktai;

b)

II produktų grupė: Reglamento (EB) Nr. 318/2006 1 straipsnio 1 dalies c punkte nurodyti produktai;

c)

III produktų grupė: Reglamento (EB) Nr. 318/2006 1 straipsnio 1 dalies d ir g punktuose nurodyti produktai.

6 straipsnis

Eksporto licencija su nustatyta grąžinamąja išmoka

1.   Jei grąžinamoji išmoka nustatoma Bendrijoje konkurso teikti pasiūlymus būdu, paraiška eksporto licencijai gauti pateikiama kompetentingai tos valstybės narės, kuri yra paskelbusi pranešimą apie sutarties sudarymą, institucijai.

2.   Licencijos paraiškos ir pačios licencijos 20 skiltyje nurodoma:

„Reglamentas (EB) Nr. 951/2006 (OL L 178, 2006 7 1, p. 24), galutinis pasiūlymų pateikimo terminas: …“

3.   Eksporto licencija išduodama kiekiui, kuris įrašytas atitinkamame pranešime apie sutarties sudarymą. Pagal minėtąjį pranešimą licencijos 22 skiltyje nurodoma eksporto grąžinamosios išmokos norma eurais. Pateikiama ši nuoroda:

„Taikytinos grąžinamosios išmokos norma: …“

4.   Komisijos reglamento (EB) Nr. 1291/2000 (11) 49 straipsnis netaikomas.

7 straipsnis

Cukraus, izogliukozės ar inulino sirupo eksporto licencija be grąžinamosios išmokos

Jeigu laisvoje apyvartoje Bendrijos rinkoje esantis ir virškvotiniu nelaikomas cukrus, izogliukozė ar inulino sirupas turi būti eksportuojamas netaikant grąžinamosios išmokos, licencijos paraiškos ir pačios licencijos 22 skiltyje pateikiama ši nuoroda, nurodant atitinkamą produktą:

„Virškvotiniu nelaikomas (cukrus), (izogliukozė) ar (inulino sirupas) eksportui be grąžinamosios išmokos.“

8 straipsnis

Eksporto licencijų galiojimas

1.   Eksporto licencijos, išduotos Reglamento (EB) Nr. 318/2006 1 straipsnio 1 dalies b ir c punktuose išvardytų produktų kiekiams, viršijantiems 10 tonų, galioja nuo faktinės jų išdavimo dienos iki trečio mėnesio po jų išdavimo pabaigos.

2.   Eksporto licencijos, išduotos Reglamento (EB) Nr. 318/2006 1 straipsnio 1 dalies b ir c punktuose išvardytų produktų kiekiams, neviršijantys 10 tonų, galioja nuo jų išdavimo dienos, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 23 straipsnio 1 dalyje, iki trečio mėnesio po jų išdavimo pabaigos.

Pirmojoje pastraipoje paminėtu atveju suinteresuotoji šalis gali naudotis ne daugiau kaip viena tokia licencija tam pačiam eksportui.

3.   Eksporto licencijos, išduotos Reglamento (EB) Nr. 318/2006 1 straipsnio 1 dalies a, d, e, f ir g punktuose išvardytiems produktams, galioja nuo jų išdavimo dienos, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 23 straipsnio 1 dalyje, iki trečio mėnesio po jų išdavimo pabaigos.

9 straipsnis

Eksporto licencijų išdavimo sustabdymas

1.   Jeigu išduodant eksporto licencijas atitinkamu laikotarpiu gali būti viršijamos biudžeto sumos arba didžiausi kiekiai ir (arba) išlaidų įsipareigojimai, nustatyti PPO susitarime dėl žemės ūkio (12), Komisija gali:

a)

nustatyti procentinį dydį, kuriuo remiantis bus išduodamos licencijos prašomiems kiekiams;

b)

atmesti paraiškas, kurioms dar neišduotos eksporto licencijos;

c)

penkioms darbo dienoms sustabdyti licencijų paraiškų teikimą; ji gali pratęsti sustabdymo laikotarpį Reglamento (EB) Nr. 318/2006 39 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka.

2.   1 dalyje nustatytos priemonės taip pat gali būti patvirtintos, kai eksporto licencijų paraiškose yra nurodyti kiekiai, kurie viršija ar gali viršyti įprastą prekybos mastą vienoje paskirties vietoje ar paskirties vietų grupėje, ir prašomų licencijų išdavimas sukeltų pavojų, kad bus sudarytos sąlygos spekuliacijai, iškraipyta konkurencija tarp ekonominės veiklos vykdytojų arba sutriks atitinkamos prekyba ar Bendrijos rinka.

3.   Jei prašomi kiekiai būtų sumažinti arba jiems nebūtų išduotas leidimas, licencijos užstatas už nepaskirtus kiekius iš karto grąžinamas.

4.   Pareiškėjai gali atsiimti savo licencijų paraiškas per 10 darbo dienų nuo 1 dalies a punkte paminėto procentinio dydžio, jei jis mažesnis kaip 80 %, paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Tuomet valstybės narės grąžina užstatą.

IV SKYRIUS

IMPORTO LICENCIJOS

10 straipsnis

Importo licencijos ir jų galiojimas

1.   Visi Reglamento (EB) Nr. 318/2006 1 straipsnio 1 dalyje išvardyti produktai, išskyrus nurodytus h punkte, importuojami į Bendriją pateikus importo licenciją.

2.   Importo licencijos, išduotos Reglamento (EB) Nr. 318/2006 1 straipsnio 1 dalies b punkte išvardytų produktų kiekiams, viršijantiems 10 tonų, galioja nuo faktinės jų išdavimo dienos iki kito mėnesio po jų išdavimo pabaigos.

Importo licencijos, išduotos Reglamento (EB) Nr. 318/2006 1 straipsnio 1 dalies b punkte išvardytų produktų kiekiams, neviršijantiems 10 tonų, ir importo licencijos, išduotos to reglamento 1 straipsnio 1 dalies, a, c, d, e, f ir g išvardytiems produktams, galioja nuo jų išdavimo dienos, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 23 straipsnio 1 dalyje, iki kito mėnesio po jų išdavimo pabaigos.

V SKYRIUS

BENDROSIOS EKSPORTO IR IMPORTO LICENCIJŲ TAISYKLĖS

1 SKIRSNIS

Licencijų išdavimas ir užstatas

11 straipsnis

Eksporto ir importo licencijų paraiškos ir tų licencijų išdavimas

1.   Licencijos KN kodu 1701 žymimo cukraus kiekiui, viršijančiam 10 tonų, išduodamos:

a)

importo licencijos — trečią darbo dieną nuo paraiškos pateikimo dienos;

b)

eksporto licencijos — penktą darbo dieną nuo paraiškos pateikimo dienos;

c)

jei išduodamos eksporto licencijos su iš anksto nustatyta grąžinamąja išmoka — penktą darbo dieną nuo paraiškos pateikimo dienos, jei Komisija per tą laiką nesiėmė jokių šio reglamento 9 straipsnio 1 dalyje nurodytų konkrečių priemonių.

Pirma pastraipa netaikoma:

a)

karameliniam cukrui;

b)

aromatizuotam cukrui; aromatizuotam arba dažytam cukrui;

c)

cukrui, kuris pagal Komisijos reglamentą (EB) Nr. 950/2006 (13) turi būti importuotas į Bendriją lengvatinėmis sąlygomis.

2.   Jeigu prašoma licencijos ne daugiau kaip 10 tonų produktų, kuriems taikoma 1 dalies pirma pastraipa, suinteresuotoji šalis tą pačią dieną kompetentingai institucijai gali pateikti ne daugiau kaip vieną tokią paraišką.

12 straipsnis

Užstatas

1.   Užstatas už licencijas, pateikiamas už Reglamento (EB) Nr. 318/2006 1 straipsnio 1 dalyje išvardytus produktus, išskyrus nurodytus h punkte, turi būti mokamas už 100 kilogramų grynojo produkto, 100 kilogramų grynosios izogliukozės sausosios medžiagos arba 100 kilogramų inulino sirupo grynosios sausosios medžiagos cukraus (izogliukozės) ekvivalentu, t. y:

a)

jeigu tai importo licencija:

0,30 EUR už produktus, kurių KN kodai 1701, 1702 ir 2106, išskyrus KN kodus 1702 50 00 ir 1702 90 10 bei inulino sirupą,

0,06 EUR už produktus, kurių KN kodai 1212 91, 1212 99 20 ir 1703,

0,60 EUR už inulino sirupą, kurio KN kodai ex 1702 60 80 ir 1702 90 80;

b)

jeigu tai eksporto licencija:

11,00 EUR už produktus, kurių KN kodas 1701,

0,90 EUR už produktus, kurių KN kodai 1212 91, 1212 99 20 ir 1703,

4,20 EUR už produktus, kurių KN kodai 1702 20, 1702 60 95, 1702 90 60, 1702 90 71, 1702 90 99 ir 2106 99 59, išskyrus inulino sirupą,

4,20 EUR už produktus, kurių KN kodai 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10, 1702 90 30 ir 2106 90 30 kodus,

8,00 EUR už inulino sirupą, kurio KN kodas 1702 60 80 ir 0,60 EUR už inulino sirupą, kurio KN kodas 1702 90 80.

2.   Už produktus, kurių KN kodas 1701, licencijos turėtojas pateikia papildomą užstatą, jeigu:

a)

išskyrus force majeure atvejus, neįvykdžius įsipareigojimo eksportuoti pagal eksporto licencijas, išskyrus licencijas, išduotas Bendrijoje surengus atvirą konkursą;

b)

1 dalies b punkto pirmoje ir antroje įtraukose nurodytas užstatas yra mažesnis už eksporto grąžinamąją išmoką, galiojančią paskutinę licencijos galiojimo dieną po licencijoje nurodytos grąžinamosios išmokos sumažinimo.

Papildoma užstato suma yra lygi skirtumui tarp pirmos pastraipos b punkte minimų sumų.

2 SKIRSNIS

Specialaus („EX/IM“) perdirbimo operacijų licencijos

13 straipsnis

Bendrosios taisyklės

1.   Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 2 straipsnio, jeigu pagal Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92 (14) 116 straipsnyje nustatyta tvarka duotą oficialų leidimą eksportavus baltąjį cukrų, kurio KN kodas 1701 99 10, po to yra importuojamas KN kodais 1701 11 10, 1701 11 90, 1701 12 10 ir 1701 12 90 žymimas žaliavinis cukrus, reikalaujama baltojo cukraus eksporto ir žaliavinio cukraus importo licencijų.

2.   Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 9 straipsnio, 1 dalyje minimų eksporto ir importo licencijų suteikiamos teisės negali būti perleidžiamos.

14 straipsnis

Licencijų paraiška

1.   Baltojo cukraus eksporto licencijos paraiška priimama tik pateikus 13 straipsnio 1 dalyje nurodytą leidimą kartu su žaliavinio cukraus importo licencijos paraiška.

2.   Importo licencijos paraiškoje nurodytas standartinės kokybės žaliavinio cukraus kiekis priklausomai nuo jo išeigos turi atitikti eksporto licencijos paraiškoje nurodytą baltojo cukraus kiekį. Žaliavinio cukraus išeiga apskaičiuojama atėmus 100 iš skaičiaus, kuris gaunamas padauginus cukraus poliarizacijos laipsnį iš dviejų.

Jeigu importuotas žaliavinis cukrus neatitinka standartinės kokybės, žaliavinio cukraus kiekis, kuris turi būti importuotas pagal licenciją, apskaičiuojamas padauginant licencijoje nurodytos standartinės kokybės žaliavinio cukraus kiekį iš korekcijos koeficiento. Korekcijos koeficientas gaunamas 92 padalijus iš faktiškai importuoto žaliavinio cukraus procentinės išeigos.

3.   Baltojo cukraus eksporto licencijos paraiškos bei pačios eksporto licencijos ir žaliavinio cukraus importo licencijos paraiškos bei pačios importo licencijos 20 skiltyje įrašoma:

„EX/IM, Reglamento (EEB) Nr. 2913/92 116 straipsnis — licencija galioja.. . (licenciją išduodanti valstybė narė).“

Eksporto licencijos 20 skiltyje taip pat nurodomas atitinkamos importo licencijos numeris, o atitinkamame importo licencijos skiltyje — atitinkamos eksporto licencijos numeris.

4.   1 dalyje minimos importo ir eksporto licencijos atšaukiamos abi kartu, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 13 straipsnio 2 dalyje.

15 straipsnis

Licencijų galiojimas

1.   Nukrypstant nuo 9 ir 11 straipsnių, baltojo cukraus eksporto licencija ir žaliavinio cukraus importo licencija galioja:

a)

iki birželio 30 d., jeigu paraiška buvo pateikta atitinkamų prekybos metų spalio 1 d. arba vėliau, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 17 straipsnio 1 dalyje;

b)

iki rugsėjo 30 d., jeigu paraiška buvo pateikta atitinkamų prekybos metų liepos 1 d., arba vėliau, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 17 straipsnio 1 dalyje.

2.   Taikant Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 561 straipsnį, laikotarpis, per kurį turi būti importuotas žaliavinis cukrus, atitinkantis ankstesnį baltojo cukraus eksportą, turi būti toks pat, kaip ir žaliavinio cukraus importo licencijos galiojimo laikotarpis.

16 straipsnis

Užstatas

1.   Nukrypstant nuo 12 straipsnio 1 dalies ir nepažeidžiant toliau išdėstytų dalių nuostatų, 13 straipsnio 1 dalyje paminėtos importo licencijos užstatas yra 11,50 EUR už 100 kilogramų grynojo svorio.

2.   Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 8 straipsnio 4 dalis netaikoma šio reglamento 13 straipsnio 1 dalyje nurodytoms eksporto licencijoms. Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 35 straipsnio 4 dalis netaikoma šio reglamento 13 straipsnio 1 dalyje nurodytoms importo licencijoms.

3.   Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 8 straipsnio 5 dalies ir 35 straipsnio 1 dalies:

a)

visas užstatas už importo licenciją grąžinamas tik jeigu faktiškai importuotas žaliavinio cukraus kiekis yra lygus arba didesnis už faktiškai eksportuoto baltojo cukraus kiekį, atsižvelgiant į žaliavinio cukraus išeigą;

b)

jeigu faktiškai importuotas žaliavinio cukraus kiekis yra mažesnis už faktiškai eksportuotą baltojo cukraus kiekį, negrąžinama užstato dalis, atitinkanti faktiškai eksportuoto baltojo cukraus ir faktiškai importuoto žaliavinio cukraus kiekių skirtumą.

Pirmos pastraipos b punktas taikomas atsižvelgiant į atitinkamą žaliavinio cukraus išeigą.

VI SKYRIUS

VALSTYBIŲ NARIŲ PANEŠIMAI

17 straipsnis

Pranešimai apie išduotas eksporto licencijas

Kai eksportuojama į trečiąsias šalis, iki kiekvieno mėnesio 15 d. kiekviena valstybė narė Komisijai pateikia ankstesnio mėnesio duomenis apie:

a)

kiekius, kuriems faktiškai išduotos licencijos su jose nurodytomis eksporto grąžinamųjų išmokų sumomis, nustatytomis pagal Reglamento (EB) Nr. 318/2006 33 straipsnio 2 dalies a punktą, suskirstytus pagal:

baltojo cukraus, kurio KN kodai 1701 91 00, 1701 99 10 ir 1701 99 90,

tel quel žaliavinio cukraus, kurio KN kodai 1701 11 90 ir 1701 12 90,

KN kodais 1702 60 90, 1702 90 60, 1702 90 71, 1702 90 99 ir 2106 90 59 žymimų sacharozės sirupų, išreikštų baltojo cukraus ekvivalentu,

KN kodais 1702 40 10, 1702 60 10, 1702 90 30 ir 2106 90 30 žymimos izogliukozės, išreikštos sausosios medžiagos ekvivalentu,

KN kodas ex 1702 60 90 žymimo inulino sirupo, išreikšto cukraus ir (arba) izogliukozės sausosios medžiagos ekvivalentu;

b)

baltojo cukraus, kurio KN kodas 1701 99 10, kiekius, kuriems faktiškai išduota licencija su joje nurodytomis eksporto grąžinamųjų išmokų sumomis, nustatytomis pagal Reglamento (EB) Nr. 318/2006 33 straipsnio 2 dalies b punktą;

c)

baltojo cukraus kiekius su atitinkamomis eksporto grąžinamųjų išmokų sumomis, nustatytomis pagal Reglamento (EB) Nr. 318/2006 33 straipsnio 2 dalies a punktą, žaliavinio cukraus ir sacharozės sirupo, išreikštų baltojo cukraus ekvivalentu, ir izogliukozės, išreikštos sausosios medžiagos ekvivalentu, kiekius, kuriems faktiškai išduota eksporto licencija ir kurie skirti eksportuoti Tarybos reglamento (EB) Nr. 2201/96 (15) 1 straipsnio 2 dalies b punkte nurodytų produktų pavidalo.

18 straipsnis

Pranešimai apie eksportuotus kiekius

Kiekviena valstybė narė Komisijai pateikia:

1)

ne vėliau kaip kiekvieno kalendorinio mėnesio pabaigoje ankstesnio kalendorinio mėnesio duomenis apie 17 straipsnio b punkte nurodyto baltojo cukraus kiekius, eksportuojamus pagal Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 8 straipsnio 4 ir 5 dalis;

2)

už kiekvieną kalendorinį mėnesį ir ne vėliau kaip trečiojo kalendorinio mėnesio po kiekvieno iš tų mėnesių pabaigoje:

a)

cukraus ir sirupo, išreikštų Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 5 straipsnio 1 dalies ketvirtoje įtraukoje nurodyto baltojo cukraus ekvivalentu, kiekius, nurodant atitinkamas eksporto grąžinamųjų išmokų sumas, eksportuojamus toliau neperdirbant ir be eksporto licencijos;

b)

kvotinio cukraus, eksportuojamo kaip baltasis cukrus arba baltojo cukraus ekvivalentu išreikštų perdirbtų produktų pavidalo, kiekius, kuriems eksporto licencija išduota įgyvendinant Bendrijos ir nacionalinę pagalbą maistu vadovaujantis tarptautinėmis konvencijomis arba kitomis papildomomis programomis ir įgyvendinant kitas Bendrijos priemones dėl laisvo maisto tiekimo;

c)

eksportuojant Reglamento (EB) Nr. 800/1999 4 straipsnio 2 dalyje nurodytus produktus, cukraus ir sacharozės sirupų, išreikštų baltojo cukraus ekvivalentu, ir izogliukozės, išreikštos sausosios medžiagos ekvivalentu, kiekius, kurie eksportuojami toliau jų neperdirbant, kartu nurodant atitinkamas eksporto grąžinamųjų išmokų sumas;

d)

baltojo cukraus kiekius su atitinkamomis eksporto grąžinamųjų išmokų sumomis, nustatytomis pagal Reglamento (EB) Nr. 318/2006 33 straipsnio 2 dalies a punkto reikalavimus, žaliavinio cukraus ir sacharozės sirupo, išreikštų baltojo cukraus ekvivalentu, kiekius ir sausosios medžiagos ekvivalentu išreikštos izogliukozės kiekius, eksportuojamus Tarybos reglamento (EB) Nr. 1255/1999 (16) II priede ir Komisijos reglamento (EB) Nr. 1043/2005 (17) II priede nurodytų produktų pavidalo;

e)

eksportuojant 17 straipsnio c punkte ir šio straipsnio d punkte nurodytus produktus be grąžinamųjų išmokų.

d ir e punktuose nurodyta informacija pateikiama Komisijai atskirai pagal kiekvieną konkrečiam perdirbtam produktui taikytiną reglamentą.

19 straipsnis

Pranešimai apie importo licencijas

Kiekviena valstybė narė Komisijai pateikia:

1)

kiekvieną mėnesį duomenis apie ankstesnio mėnesio tel quel baltojo cukraus ir žaliavinio cukraus, išskyrus lengvatinį arba cukraus sirupų, izogliukozės ir inulino sirupo kiekius, kuriems faktiškai išduota importo licencija;

2)

kiekvieną savaitę ankstesnės savaitės duomenis apie baltojo cukraus ir tel quel žaliavinio cukraus kiekius, kuriems importo ar eksporto licencija išduota pagal 13 straipsnio nuostatas;

3)

duomenis už kiekvieną ketvirtį ir atskirai ne vėliau kaip baigiantis antrajam kalendoriniam mėnesiui po kiekvieno ketvirčio apie cukraus, įvežamo iš trečiųjų šalių ir eksportuoto kaip kompensaciniai produktai taikant Reglamento (EEB) Nr. 2913/92 116 straipsnyje apibrėžtas laikinojo įvežimo perdirbti priemones, kiekius.

20 straipsnis

Ad hoc pranešimai apie eksporto licencijas su grąžinamąja išmoka

Komisijos prašymu valstybės narės nedelsdamos nurodytu laikotarpiu kasdien Komisijai praneša apie:

a)

visas eksporto licencijų paraiškas dėl produktų, už kuriuos gali būti skirta periodinė grąžinamoji išmoka, kai kiekiai viršija 10 tonų;

b)

kiekius, kuriems daro įtaką 9 straipsnio 1 dalyje numatytų priemonių taikymas.

21 straipsnis

Pranešimų perdavimo priemonės

Valstybės narės perduoda šiame skyriuje nurodytą informaciją elektroninėmis ryšio priemonėmis, pasitelkdamos Komisijos valstybėms narėms pateiktas formas.

VII SKYRIUS

IMPORTO VALDYMAS

1 SKIRSNIS

Baltojo cukraus ir žaliavinio cukraus CIF kainų apskaičiavimas

22 straipsnis

CIF kainų nustatymas

Komisija baltojo ir žaliavinio cukraus CIF kainas nustato remdamasi palankiausiomis įsigijimo pasaulinėje rinkoje galimybėmis. Šios kainos apskaičiuojamos pagal 23–26 straipsnių nuostatas.

23 straipsnis

Informacija, į kurią atsižvelgiama

Kai nustatomos palankiausios įsigijimo pasaulinėje rinkoje galimybės, reikia atsižvelgti į visą informaciją, kurią Komisija gauna tiesiogiai ar per atitinkamos valstybės narės agentūrą, susijusią su:

a)

pasiūla pasaulinėje rinkoje;

b)

kursais vertybinių popierių biržose, kurie yra svarbūs tarptautinei prekybai cukrumi;

c)

pagrindinėse trečiųjų šalių rinkose nustatytomis kainomis;

d)

sudarytais tarptautiniais prekybiniais sandoriais.

24 straipsnis

Informacija, į kurią neatsižvelgiama

Kai nustatomos palankiausios įsigijimo pasaulinėje rinkoje galimybės, neatsižvelgiama į informaciją apie:

a)

prekes, jei šios nėra geros ir tinkamos prekinės kokybės arba

b)

jeigu už sandorio pasiūlyme nurodytą kainą įmanoma įsigyti tik nedidelį prekių kiekį, kuris neatspindi rinkos, arba

c)

jeigu bendra kainų tendencija arba Komisijai prieinama informacija leidžia manyti, jog sandorio pasiūlyme nurodyta kaina neatspindi faktinių tendencijų rinkoje.

25 straipsnis

Tikslinimas Roterdamo uosto atžvilgiu

1.   Kainos, kurios negalioja apskaičiuojant CIF kainą pristatant urmu į Roterdamą, turi būti tikslinamos.

Tikslinant kainą reikia visų pirma atsižvelgti į prekių pervežimo nuo pakrovimo uosto iki iškrovimo uosto bei nuo pakrovimo uosto iki Roterdamo uosto išlaidų skirtumus.

2.   Jei kaina taikoma maišuose supakuotoms prekėms, kiekvienam 100 kilogramų ji yra mažinama 0,88 EUR.

26 straipsnis

Tikslinimas standartinės kokybės atžvilgiu

1.   Tikslinant nestandartinės kokybės prekių kainas:

a)

baltajam cukrui taikomi kainų padidinimai arba sumažinimai, nustatyti pagal Reglamento (EB) Nr. 318/2006 18 straipsnį;

b)

žaliaviniam cukrui taikomi korekciniai koeficientai, gauti skaičių 92 padalijus iš cukraus, kuriam taikoma ši kaina, išeigos procento.

2.   Išeiga apskaičiuojama pagal Reglamento (EB) Nr. 318/2006 I priedo III punkto 3 dalyje aprašomą metodą.

2 SKIRSNIS

Melasos standartinės kokybės nustatymas ir CIF kainos apskaičiavimas

27 straipsnis

Standartinė melasos kokybė

Standartinės kokybės melasa:

a)

yra nesugedusi, geros prekinės kokybės;

b)

turi bendrą 48 % cukraus kiekį.

28 straipsnis

CIF kainų nustatymas

Komisija melasos CIF kainas nustato remdamasi palankiausiomis įsigijimo pasaulinėje rinkoje galimybėmis. Šios kainos apskaičiuojamos pagal 29–33 straipsnių nuostatas.

29 straipsnis

Informacija, į kurią atsižvelgiama

Kai nustatomos palankiausios įsigijimo pasaulinėje rinkoje galimybės, atsižvelgiama į visą informaciją, susijusią su:

a)

pasiūla pasaulinėje rinkoje;

b)

pagrindinėse trečiųjų šalių rinkose nustatytomis kainomis;

c)

sudarytais tarptautiniais prekybiniais sandoriais, apie kuriuos Komisija gauna informaciją tiesiogiai arba per atitinkamos valstybės narės agentūrą.

30 straipsnis

Informacija, į kurią neatsižvelgiama

Kai nustatomos palankiausios įsigijimo pasaulinėje rinkoje galimybės, neatsižvelgiama į informaciją apie:

a)

prekes, jei šios nėra geros ir tinkamos prekinės kokybės arba

b)

jei už pasiūlyme nurodytą kainą įmanoma įsigyti tik nedidelį prekių kiekį, kuris neatspindi rinkos, arba

c)

jeigu bendra kainų tendencija arba Komisijai prieinama informacija leidžia manyti, jog sandorio pasiūlyme nurodyta kaina neatspindi faktinių tendencijų rinkoje.

31 straipsnis

Tikslinimai Amsterdamo uosto atžvilgiu

Kainos, kurios negalioja apskaičiuojant CIF kainą pristatant urmu į Amsterdamą, turi būti tikslinamos.

Tikslinant kainą reikia visų pirma atsižvelgti į prekių pervežimo nuo pakrovimo uosto iki iškrovimo uosto bei nuo pakrovimo uosto iki Amsterdamo uosto išlaidų skirtumus.

32 straipsnis

Tikslinimai standartinės kokybės atžvilgiu

Kainos, nustatytos po to, kai nustatomos palankiausios įsigijimo galimybės ir kurios netaikomos standartinės kokybės melasai:

a)

padidinamos viena keturiasdešimt aštuntąja dalimi kiekvienam procentiniam bendro cukraus kiekio punktui, kai melasoje esančio cukraus kiekis yra mažesnis nei 48 %;

b)

sumažinamos viena keturiasdešimt aštuntąja dalimi kiekvienam procentiniam bendro cukraus kiekio punktui, kai melasoje esančio cukraus kiekis yra didesnis nei 48 %.

33 straipsnis

Vidutinė kaina

Kai sudaromos palankiausios įsigijimo pasaulinėje rinkoje galimybės, kelių kainų vidurkis gali būti naudojamas kaip bazinė kaina, jeigu jis gali būti laikomas atspindinčiu faktines tendencijas rinkoje.

3 SKIRSNIS

Papildomas importo muitas

34 straipsnis

Papildomas muitas melasai

1.   Reglamento (EB) Nr. 318/2006 27 straipsnio 1 dalyje minimi papildomi importo muitai taikomi KN kodais 1703 10 00 ir 1703 90 000 žymimai melasai.

2.   Šiame reglamente melasos reprezentacinės kainos pasaulinėje rinkoje arba Bendrijos importo rinkoje, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 318/2006 27 straipsnio 2 dalyje, yra tų produktų CIF kainos, kurias Komisija nustatė remdamasi 2 skirsniu (toliau — melasos reprezentacinės kainos).

Šios kainos nustatomos kiekvieniems prekybos metams Reglamento (EB) Nr. 318/2006 39 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka. Tuo laikotarpiu Komisija gali jas keisti, jeigu jos turimais duomenimis anksčiau nustatytos reprezentacinės kainos pakito bent 0,5 EUR už 100 kilogramų.

3.   Valstybės narės iki kiekvieno mėnesio 15 d. pateikia Komisijai turimą informaciją, minimą 29 straipsnyje.

35 straipsnis

Ribinės melasos kainos

Šio reglamento 27 straipsnyje minimos standartinės kokybės melasos 100 kilogramų ribinė kaina, nurodyta Reglamento (EB) Nr. 318/2006 27 straipsnio 2 dalyje, yra:

a)

7,90 EUR už KN kodu 1703 10 00 žymimą melasą;

b)

8,20 EUR už KN kodu 1703 90 00 žymimą melasą.

36 straipsnis

Papildomas muitas cukraus produktams

1.   Reglamento (EB) Nr. 318/2006 27 straipsnio 1 dalyje minimi papildomi importo muitai taikomi KN kodais 1701 11 10, 1701 11 90, 1701 12 10, 1701 12 90, 1701 91 00, 1701 99 10, 1701 99 90 ir 1702 90 99 žymimiems produktams.

2.   Šiame reglamente baltojo ir žaliavinio cukraus reprezentacinės kainos pasaulinėje rinkoje arba Bendrijos importo rinkoje, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 318/2006 27 straipsnio 2 dalyje, yra tų produktų CIF kainos, nustatytos pagal 1 skirsnį (toliau — cukraus reprezentacinės kainos).

Šios kainos nustatomos kiekvieniems prekybos metams Reglamento (EB) Nr. 318/2006 39 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka. Jeigu dėl kainos apskaičiavimo elementų kaitos šios kainos padidėja ar sumažėja 1,2 arba daugiau EUR už 100 kg, palyginti su anksčiau nustatytomis reprezentacinėmis kainomis, tuo laikotarpiu Komisija gali jas keisti.

3.   KN kodu 1702 90 99 žymimų produktų cukraus reprezentacinė kaina yra reprezentacinė kaina, nustatyta baltajam cukrui ir taikoma kiekvienam 1 % sacharozės kiekio 100 kilogramų atitinkamo grynojo produkto.

37 straipsnis

Cukraus produktų ribinės kainos

100 kilogramų grynojo produkto ribinė kaina, nurodyta Reglamento (EB) Nr. 318/2006 27 straipsnio 2 dalyje, yra:

a)

53,10 EUR už Reglamento (EB) Nr. 318/2006 I priedo II punkte nurodytos standartinės kokybės baltąjį cukrų, kurio KN kodai 1701 99 10 ir 1701 99 90;

b)

64,7 EUR už KN 1701 91 00 kodu žymimą cukrų;

c)

54,10 EUR už Reglamento (EB) Nr. 318/2006 I priedo III punkte nurodytos standartinės kokybės žaliavinį cukrinių runkelių cukrų, kurio KN kodas 1701 12 90;

d)

41,30 EUR už Reglamento (EB) Nr. 318/2006 I priedo III punkte nurodytos standartinės kokybės žaliavinį cukrinių runkelių cukrų, kurio KN kodas 1701 12 10;

e)

55,20 EUR už Reglamento (EB) Nr. 318/2006 I priedo III punkte nurodytos standartinės kokybės žaliavinį cukranendrių cukrų, kurio KN kodas 1701 11 90;

f)

41,80 EUR už Reglamento (EB) Nr. 318/2006 I priedo III punkte nurodytos standartinės kokybės žaliavinį cukranendrių cukrų, kurio KN kodas 1701 11 10;

g)

1,184 EUR už KN kodu 1702 90 99 žymimus produktus, už kiekvieną 1 % sacharozės kiekio.

38 straipsnis

Įrodymai

1.   34 straipsnio 1 dalyje nurodytų visų rūšių melasai ir 36 straipsnio 1 dalyje nurodytiems cukraus produktams taikytinų papildomų importo muitų suma nustatoma pagal atitinkamos siuntos CIF importo kainą vadovaujantis 39 straipsniu.

Atitinkamos melasos siuntos CIF importo kaina perskaičiuojama į standartinės kokybės melasos kainą atliekant patikslinimus, nurodytus 32 straipsnyje.

Atitinkamos baltojo ar žaliavinio cukraus siuntos CIF importo kaina perskaičiuojama į atitinkamai Reglamento (EB) Nr. 318/2006 I priedo II punkte ir III punkte apibrėžtos standartinės kokybės cukraus kainą arba atskirais atvejais — į lygiavertę KN kodu 1702 90 99 žymimo produkto kainą.

2.   Jei 100 kilogramų siuntos CIF importo kaina yra didesnė už 34 straipsnio 2 dalyje minimą taikytiną melasos reprezentacinę kainą arba 36 straipsnio 2 dalyje minimą cukraus reprezentacinę kainą, importuotojas pateikia importuojančios valstybės narės kompetentingoms institucijoms bent šiuos įrodymus:

a)

pirkimo–pardavimo sutartį arba bet jai lygiavertį dokumentą;

b)

draudimo sutartį;

c)

sąskaitą faktūrą;

d)

kilmės sertifikatą (jei taikoma);

e)

pervežimo sutartį;

f)

vežant jūros transportu — krovinio važtaraštį.

Importuojančios valstybės narės institucijos gali paprašyti bet kurios kitos jų nuomone reikalingos informacijos ir dokumentų atitinkamos siuntos CIF importo kainai patikrinti.

3.   2 dalyje nurodytu atveju importuotojas turi pateikti Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 248 straipsnio 1 dalyje minimą užstatą, kurio suma lygi skirtumui tarp papildomo importo muito sumos, apskaičiuotos pagal atitinkamam produktui taikytiną reprezentacinę kainą, ir papildomo importo muito sumos, apskaičiuotos pagal atitinkamos siuntos CIF importo kainą.

4.   Pateiktas užstatas grąžinamas, jei kompetentingoms institucijoms pateikiamas tinkamas įrodymas dėl realizavimo sąlygų. Kitais atvejais užstatas negrąžinamas imant papildomus importo muitus.

5.   Jeigu kompetentingos institucijos patikrinusios nustato, kad šio straipsnio reikalavimai neįvykdyti, jos išieško reikiamą muitą pagal Reglamento (EEB) Nr. 2913/92 220 straipsnį. Į muito, kuris turi būti išieškotas, sumą arba likusią sumą, kuri turi būti išieškota, įtraukiami delspinigiai, apskaičiuoti nuo prekės išleidimo į laisvą apyvartą dienos iki muito išieškojimo dienos. Delspinigių norma išieškojimo operacijoms taikoma pagal nacionalinę teisę.

39 straipsnis

Papildomo importo muito apskaičiavimas

Kai 34 straipsnyje minimos atitinkamos melasos ribinės kainos ar 36 straipsnyje minimos cukraus produktų ribinės kainos ir atitinkamos siuntos CIF importo kainos skirtumas yra:

a)

ne didesnis kaip 10 % ribinės kainos, papildomas mokestis netaikomas;

b)

didesnis kaip 10 %, bet ne didesnis kaip 40 % ribinės kainos, papildomas mokestis sudaro 30 % tos sumos, kuria skirtumas viršija 10 %;

c)

didesnis kaip 40 %, bet ne didesnis kaip 60 % ribinės kainos, papildomas mokestis sudaro 50 % tos sumos, kuria skirtumas viršija 40 %, prie kurio pridedamas papildomas muitas, nurodytas b punkte;

d)

didesnis kaip 60 %, bet ne didesnis kaip 75 % ribinės kainos, papildomas mokestis sudaro 70 % tos sumos, kuria skirtumas viršija 60 %, prie kurio pridedami papildomi muitai, nurodyti b ir c punktuose;

e)

didesnis kaip 75 % ribinės kainos, papildomas mokestis sudaro 90 % tos sumos, kuria viršija 75 %, prie kurio pridedamas papildomi muitai, nurodyti b, c ir d punktuose.

4 SKIRSNIS

Importo muitų mélasai sustabdymas arba sumažinimas

40 straipsnis

Importo muitų taikymo melasai sustabdymas

Jeigu 34 straipsnio 2 dalyje minimos melasos reprezentacinės kainos ir KN kodu 1703 10 00 žymimai cukranendrių melasai taikytino importo muito ar KN kodu 1703 90 00 žymimai cukrinių runkelių melasai taikytino importo muito suma viršija 8,21 EUR už 100 kg, importo muitų taikymas sustabdomas, ir jie pakeičiami Komisijos nustatyto skirtumo suma. Ši suma nustatoma tuo pačiu metu kaip ir 34 straipsnio 2 dalyje minimos reprezentacinės kainos.

Tačiau jei importo muitų taikymo sustabdymas gali turėti neigiamų padarinių Bendrijos melasos rinkai, Reglamento (EB) Nr. 318/2006 39 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka gali būti priimta nuostata netaikyti to sustabdymo konkrečiu laikotarpiu.

41 straipsnis

Melasos importas lengvatinėmis sąlygomis

1.   KN kodu 1703 10 00 žymimai cukranendrių melasai arba KN kodu 1703 90 00 žymimai cukrinių runkelių melasai iš Afrikos, Karibų baseino ir Ramiojo vandenyno (AKR) valstybių taikytinas bendras importo muitas sumažinamas iki nulio iki 600 000 tonų kvotai per prekybos metus. Tačiau 2006–2007 prekybos metais ši kvota bus 750 000 tonų.

2.   Šiame straipsnyje sąvoka „kilmės produktas“ vartojama ir administraciniai bendradarbiavimo metodai pasitelkiami taip, kaip nurodyta prie Kotonu susitarimo priede protokole Nr. 3.

3.   1 dalyje nurodytą tarifinę kvotą Komisija administruoja pagal Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 308a, 308b ir 308c straipsnius.

5 SKIRSNIS

Sacharozės kiekio žaliaviniame cukruje ir tam tikruose sirupuose apskaičiavimas

42 straipsnis

Skaičiavimo metodai

1.   Jei pagal Reglamento (EB) Nr. 318/2006 I priedo III punktą nustatyta importuoto žaliavinio cukraus išeiga skiriasi nuo standartinės kokybės žaliaviniam cukrui nustatytos išeigos, KN kodais 1701 11 10 ir 1701 12 10 žymimų produktų muitas ir KN kodais 1701 11 10, 1701 11 90, 1701 12 10 ir 1701 12 90 žymimų produktų papildomas muitas, nustatytinas kiekvienam 100 kilogramų minėto žaliavinio cukraus, apskaičiuojamas standartinės kokybės žaliaviniam cukrui nustatytą atitinkamą muitą dauginant iš korekcinio koeficiento. Korekcinis koeficientas apskaičiuojamas importuoto žaliavinio cukraus išeigą procentais dalijant iš 92.

2.   Reglamento (EB) Nr. 318/2006 1 straipsnio 1 dalies c punkte minėtų produktų sacharozės kiekis, įskaitant sacharoze išreikštą kitų rūšių cukrų, nustatomas pagal Clerget-Herzfeld invertuotam tirpalui taikomą Lane ir Eynon metodą (vario sumažinimo metodas). Šiuo metodu nustatytas bendras cukraus kiekis išreiškiamas sacharoze dauginant jį iš koeficiento 0,95.

Tačiau produktų, turinčių mažiau kaip 85 % sacharozės ar sacharoze išreikštų kitų rūšių cukraus ir sacharoze išreikšto invertuoto cukraus, sacharozės kiekis, įskaitant sacharoze išreikštą kitų rūšių cukrų, nustatomas įvertinant sausosios medžiagos kiekį. Sausosios medžiagos kiekis nustatomas pagal santykiu 1:1 praskiesto tirpalo svorio savitąjį sunkį, o kietųjų produktų — juos džiovinant. Sausosios medžiagos kiekis išreiškiamas sacharoze, dauginant iš koeficiento 1.

3.   Reglamento (EB) Nr. 318/2006 1 straipsnio 1 dalies d punkte minimų produktų sausosios medžiagos kiekis nustatomas pagal šio straipsnio 2 dalies antros pastraipos nuostatas.

4.   Reglamento (EB) Nr. 318/2006 1 straipsnio 1 dalies e punkte minimų produktų sacharozės ekvivalentas perskaičiuojamas dauginant sausosios medžiagos kiekį, nustatytą pagal šio straipsnio 2 dalies antrosios pastraipą, iš koeficiento 1,9.

VIII SKYRIUS

PANAIKINIMAS IR BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

43 straipsnis

Panaikinimas

Reglamentas (EEB) Nr. 784/68, Reglamentas (EEB) Nr. 785/68, Reglamentas (EB) Nr. 1422/95, Reglamentas (EB) Nr. 1423/95, Reglamentas (EB) Nr. 1464/95 ir Reglamentas (EB) Nr. 2135/95 yra panaikinami.

Tačiau Reglamentas (EB) Nr. 1464/95 toliau taikomas pagal jo nuostatas iki 2006 m. liepos 1 d. išduotoms licencijoms.

44 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Jis taikomas nuo 2006 m. liepos 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. birželio 30 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 58, 2006 2 28, p. 1.

(2)  OL L 348, 2002 12 21, p. 5.

(3)  OL L 253, 1993 10 11, p. 1.

(4)  OL L 145, 1968 6 27, p. 10. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 260/96 (OL L 34, 1996 2 13, p. 16).

(5)  OL L 145, 1968 6 27, p. 12. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1422/95.

(6)  OL L 141, 1995 6 24, p. 12. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 79/2003 (OL L 13, 2003 1 18, p. 4).

(7)  OL L 141, 1995 6 24. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1951/2005 (OL L 312, 2005 11 29, p. 45).

(8)  OL L 144, 1995 6 28, p. 14. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 96/2004 (OL L 15, 2004 1 22, p. 3).

(9)  OL L 214, 1995 9 8, p. 16.

(10)  OL L 102, 1999 4 17, p. 11.

(11)  OL L 152, 2000 6 24, p. 1.

(12)  OL L 336, 1994 12 23, p. 22.

(13)  Žr. šio Oficialiojo leidinio 1 p.

(14)  OL L 302, 1992 10 19, p. 1.

(15)  OL L 297, 1996 11 21, p. 29.

(16)  OL L 160, 1999 6 26, p. 48.

(17)  OL L 172, 2005 7 5, p. 24.


PRIEDAS

A.

6 straipsnio 2 dalyje minimas įrašas:

—   ispanų kalba: «Reglamento (CE) no 951/2006 (DO L 178 de 1.7.2006, p. 24), plazo para la presentación de ofertas:…»,

—   čekų kalba: „Nařízení (ES) č. 951/2006 (Úř. věst. L 178, 1.7.2006, s. 24), lhůta pro předložení nabídek vyprší:…“

—   danų kalba: »Forordning (EF) nr. 951/2006 (EUT L 178 af 1.7.2006, s. 24), frist for indgivelse af tilbud:…«

—   vokiečių kalba: „Verordnung (EG) Nr. 951/2006 (ABl. L 178 vom 1.7.2006, S. 24), Ablauf der Angebotsfrist am:…“

—   estų kalba: “Määrus (EÜ) nr 951/2006 (ELT L 178, 1.7.2006, lk 24), pakkumiste esitamise tähtaeg:…”

—   graikų kalba: «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 951/2006 (ΕΕ L 178 της 1.7.2006, σ. 24), προθεσμία για την υποβολή προσφορών:…»

—   anglų kalba: ‘Regulation (EC) No 951/2006 (OJ L 178, 1.7.2006, p. 24), time limit for submission of tenders:…’

—   prancūzų kalba: «Règlement (CE) no 951/2006 (JO L 178 du 1.7.2006, p. 24), délai de présentation des offres:…»

—   italų kalba: «Regolamento (CE) n. 951/2006 (GU L 178 del 1.7.2006, pag. 24), termine per la presentazione delle offerte:…»

—   latvių kalba: “Regula (EK) Nr. 951/2006 (OV L 178, 1.7.2006., 24. lpp.), piedāvājumu iesniegšanas termiņš:…”

—   lietuvių kalba: „Reglamentas (EB) Nr. 951/2006 (OL L 178, 2006 7 1, p. 24), galutinis paraiškų pateikimo terminas:…“

—   vengrų kalba: „951/2006/EK rendelet (HL L 178, 2006.7.1., 24. o.), a pályázatok benyújtásának határideje:…”

—   olandų kalba: „Verordening (EG) nr. 951/2006 (PB L 178 van 1.7.2006, p. 24), termijn voor het indienen van de aanbiedingen:…”

—   lenkų kalba: „Rozporządzenie (WE) nr 951/2006 (Dz.U. L 178 z 1.7.2006, str. 24), termin składania ofert:…”

—   portugalų kalba: «Regulamento (CE) n.o 951/2006 (JO L 178 de 1.7.2006, p. 24), prazo para apresentação de propostas:…»

—   slovakų kalba: „Nariadenie (ES) č. 951/2006 (Ú. v. EÚ L 178, 1.7.2006, s. 24), lehota na predkladanie ponúk:…“

—   slovėnų kalba: „Uredba (ES) št. 951/2006 (UL L 178, 1.7.2006, str. 24), rok za oddajo predlogov:…“

—   suomių kalba: ”Asetus (EY) N:o 951/2006 (EUVL L 178, 1.7.2006, s. 24), tarjousten tekemiselle asetettu määräaika päättyy:…”

—   švedų kalba: ”Förordning (EG) nr 951/2006 (EUT L 178, 1.7.2006, s. 24), tidsgräns för inlämnande av anbudsinfordran:…”

B.

6 straipsnio 3 dalyje minimas įrašas:

—   ispanų kalba: «Tasa de la restitución aplicable: …»,

—   čekų kalba: „sazba použitelné náhrady“

—   danų kalba: »Restitutionssats«

—   vokiečių kalba: „Anwendbarer Erstattungssatz“

—   estų kalba: “Kohaldatav toetuse määr”

—   graikų kalba: «Ύψος της ισχύουσας επιστροφής»

—   anglų kalba: ‘rate of applicable refund’

—   prancūzų kalba: «Taux de la restitution applicable»

—   italų kalba: «Tasso della restituzione applicabile: ...»

—   latvių kalba: “Piemērojamā eksporta kompensācijas likme”

—   lietuvių kalba: „Taikoma grąžinamosios išmokos norma“

—   vengrų kalba: „Alkalmazandó visszatérítés mértéke: …”

—   olandų kalba: „Toe te passen restitutiebedrag: …”

—   lenkų kalba: „stawka stosowanej refundacji”

—   portugalų kalba: «Taxa da restituição aplicável: …»

—   slovakų kalba: „výška uplatniteľnej náhrady“

—   slovėnų kalba: „višina nadomestila“

—   suomių kalba: ”Tuetta vietävä [sokeri] tai [isoglukoosi] tai [inuliinisiirappi], jota ei pidetä kiintiön ulkopuolisena”.

—   švedų kalba: ”Exportbidragssatsen: …”

C.

7 straipsnyje minimi įrašai:

—   ispanų kalba: «[Azúcar] o [Isoglucosa] o [Jarabe de inulina] no considerado “al margen de cuota” para la exportación sin restitución»,

—   čekų kalba: „(Cukr) nebo (Isoglukosa) nebo (Inulinový sirup), (který/která) se nepovažuje za produkt ‚mimo rámec kvót‘, pro vývoz bez náhrady.“

—   danų kalba: »[Sukker] eller [Isoglucose] eller [Inulinsirup], der ikke anses for at være »uden for kvote« til eksport uden restitution«

—   vokiečių kalba: „[Nicht als ‚Nichtquotenerzeugung‘ geltender Zucker]/[Nicht als ‚Nichtquotenerzeugung‘ geltende Isoglukose]/[Nicht als ‚Nichtquotenerzeugung‘ geltender Inulinsirup] für die Ausfuhr ohne Erstattung“

—   estų kalba: “Kvoodivälisena mittekäsitatava [suhkru] või [isoglükoosi] või [inuliinisiirupi] eksportimiseks ilma toetuseta.”

—   graikų kalba: «[Ζάχαρη] ή [Ισογλυκόζη] ή [Σιρόπι ινουλίνης] που δεν θεωρείται “εκτός ποσόστωσης” προς εξαγωγή χωρίς επιστροφή.»

—   anglų kalba: ‘(Sugar) or (Isoglucose) or (Inulin syrup) not considered as “out-of-quota” for export without refund.’

—   prancūzų kalba: «[Sucre] ou [isoglucose] ou [sirop d'inuline] non considéré “hors quota” pour les exportations sans restitution.»

—   italų kalba: «[Zucchero] o [isoglucosio] o [sciroppo di inulina] non considerato “fuori quota” per le esportazioni senza restituzione»

—   latvių kalba: “[Cukurs] vai [izoglikoze] vai [inulīna sīrups], kas nav uzskatāms par “ārpuskvotu” produkciju eksportam bez kompensācijas.”

—   lietuvių kalba: „Virškvotiniu nelaikomas (cukrus) ar (izogliukozė) ar (inulino sirupas) eksportui be grąžinamosios išmokos.“

—   vengrų kalba: „A [cukrot] vagy az [izoglükózt] vagy az [inulinszirupot] nem tekintik »kvótán felülinek« a visszatérítés nélküli kivitel tekintetében.”

—   olandų kalba: „[Suiker] of [Isoglucose] of [Inulinestroop] die niet als „buiten het quotum geproduceerd” wordt beschouwd, bestemd voor uitvoer zonder restitutie.”

—   lenkų kalba: „[Cukier] lub [Izoglukoza] lub [Syrop inulinowy] niezaliczany/-a do produktów »pozakwotowych«, przeznaczony/-a na wywóz bez refundacji.”

—   portugalų kalba: «[Açúcar] ou [Isoglucose] ou [Xarope de inulina] não considerado(a) “extra-quota” para exportação sem restituição.»

—   slovakų kalba: „[Cukor] alebo [izoglukóza] alebo [inulínový sirup], ktorý sa nepovažuje za ‚nad rámec kvóty’ na vývoz bez náhrady.“

—   slovėnų kalba: „[Sladkor] ali [izoglukoza] ali [inulinski sirup] se ne štejejo kot ‚izven kvote‘ za izvoz brez nadomestila.“

—   suomių kalba: ”Tuetta vietävä [sokeri] tai [isoglukoosi] tai [inuliinisiirappi], jota ei pidetä kiintiön ulkopuolisena”.

—   švedų kalba: ”[Socker] eller [isoglukos] eller [inulinsirap] som inte anses vara ’utomkvotsprodukter’ för export utan bidrag.”

D.

14 straipsnio 3 dalyje minimi įrašai:

—   ispanų kalba: «EX/IM, artículo 116 del Reglamento (CEE) no 2913/92 — certificado válido en … (Estado miembro de emisión).»,

—   čekų kalba: „EX/IM, článek 116 nařízení (EHS) č. 2913/92 — licence platná v … (vydávající členský stát)“

—   danų kalba: »EX/IM, artikel 116 i forordning (EØF) nr. 2913/92 — licens gyldig i … (udstedende medlemsstat)«

—   vokiečių kalba: „EX/IM, Artikel 116 der Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 — Lizenz gültig in … (erteilender Mitgliedstaat)“

—   estų kalba: “EX/IM, määruse (EMÜ) nr 2913/92 artikkel 116 — litsents kehtib … (väljaandev liikmesriik).”

—   graikų kalba: «EX/IM, άρθρο 116 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 — πιστοποιητικό που ισχύει στ … (κράτος μέλος έκδοσης).»

—   anglų kalba: ‘EX/IM, Article 116 of Regulation (EEC) No 2913/92 — licence valid in … (issuing Member State)’,

—   prancūzų kalba: «EX/IM, article 116 du règlement (CEE) no 2913/92 — certificat valable au/en (État membre d'émission)»

—   italų kalba: «EX/IM, articolo 116 del regolamento (CEE) n. 2913/92 — titolo valido in ... (Stato membro di rilascio)»

—   latvių kalba: “EX/IM, Regulas (EEK) Nr. 2913/92 116. pants — licence ir derīga … (izsniedzēja dalībvalsts)“

—   lietuvių kalba: „EX/IM, Reglamento (EEB) Nr. 2913/92 116 straipsnis — licencija galioja … (išduodanti valstybė narė)“

—   vengrų kalba: „EX/IM, a 2913/92/EGK rendelet 116. cikke — az engedély …-ban/-ben (kibocsátó tagállam) érvényes.”

—   olandų kalba: „EX/IM, artikel 116 van Verordening (EEG) nr. 2913/92 — certificaat geldig in … (lidstaat van afgifte)”

—   lenkų kalba: „EX/IM, art. 116 rozporządzenia (EWG) nr 2913/92 — pozwolenie ważne w (państwo członkowskie wydające pozwolenie).”

—   portugalų kalba: «EX/IM, Artigo 116.o do Regulamento (CEE) n.o 2913/92 — certificado eficaz em … (Estado-Membro de emissão).»

—   slovakų kalba: „vývoz/dovoz, článok 116 nariadenia (EHS) č. 2913/92 — licencia platná v … ( vydávajúci členský štát)“

—   slovėnų kalba: „IZ/UV, člen 116 Uredbe (EGS) št. 2913/92 — dovoljenje veljavno v … (država članica izdajateljica).“

—   suomių kalba: ”EX/IM, asetuksen (ETY) N:o 2913/92 116 artikla — Todistus on voimassa … (myöntäjäjäsenvaltio),”

—   švedų kalba: ”EX/IM, artikel 116 i förordning (EEG) nr 2913/92 — licens giltig i … (utfärdande medlemsstat),”


1.7.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 178/39


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 952/2006

2006 m. birželio 29 d.

dėl Tarybos reglamento (EB) Nr. 318/2006 taikymo taisyklių, susijusių su cukraus vidaus rinkos valdymu ir kvotų sistema

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2006 m. vasario 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 318/2006 dėl bendro cukraus sektoriaus rinkų organizavimo (1), ypač į jo 40 straipsnį,

kadangi:

(1)

Cukraus sektoriuje taikant kvotų sistemą, turi būti tiksliai apibrėžtos įmonių gaminamo cukraus, izogliukozės ar inulino sirupo sąvokos. Tik ypatingais atvejais vienos įmonės produkcijos dalis gali būti priskirta kitai įmonei, pagaminusiai cukrų pagal gamybos sutartį.

(2)

Reglamento (EB) Nr. 318/2006 17 straipsnyje numatyta, kad valstybės narės cukrų, izogliukozę ar inulino sirupą gaminančioms arba šiuos produktus į vieną iš minėto reglamento 13 straipsnio 2 dalyje nurodytų produktų perdirbančioms įmonėms, pateikusioms prašymą, išduoda patvirtinimą. Turėtų būti tiksliai apibrėžtas patvirtinimo prašymo, kurį cukraus, izogliukozės ar inulino sirupo gamintojai bei rafinavimo įmonės turi pateikti kompetentingoms valstybių narių institucijoms, turinys. Būtina apibrėžti įmonės įsipareigojimus, kuriuos ji privalo prisiimti gaudama patvirtinimą, ypač įsipareigojimą atnaujinti žaliavų, įvežtų, perdirbtų ir išvežtų galutinių produktų pavidalu, registrą.

(3)

Turėtų būti nustatyti valstybių narių įsipareigojimai dėl patvirtintų įmonių tikrinimo ir apibrėžta pakankamai atgrasanti baudų sistema.

(4)

Reglamento (EB) Nr. 318/2006 4 straipsnyje numatoma įkurti cukraus kainų informacinę sistemą. Minėto reglamento 17 straipsnyje patvirtintoms įmonėms numatomas įpareigojimas teikti informaciją apie parduotą baltojo cukraus kiekį ir atitinkamas kainas bei sąlygas. Turėtų būti apibrėžti informacijos apie kainas, kurią cukraus gamintojai ir rafinavimo įmonės turi parengti, kad galėtų perduoti Komisijai, teikimo dažnis ir turinys. Siekdamos surinkti artimiausio laikotarpio duomenis, įmonės taip pat turėtų sudaryti ir pranešti apie prognozuojamas vidutines kitų trijų mėnesių pardavimo kainas. Patvirtintos įmonės, kurios cukrų naudoja perdirbimui į vieną iš Reglamento (EB) Nr. 318/2006 13 straipsnio 2 dalyje nurodytų produktų, taip pat turi sudaryti ir Komisijai perduoti superkamo cukraus kainą, laikydamosi tokio paties perdavimo dažnio ir formato, kurie taikomi ir cukraus gamintojams.

(5)

Siekiant užtikrinti kainos lygių skelbimą pagal Reglamento (EB) Nr. 318/2006 4 straipsnį ir kartu garantuoti duomenų konfidencialumą, reikia nustatyti, kad Komisija Cukraus vadybos komitetui du kartus per metus praneša apie vidutines baltojo cukraus, parduoto Bendrijos rinkoje per paskutinįjį pusmetį, kainas, išskirdama kvotinį ir nekvotinį cukrų.

(6)

Bus parengta šiame reglamente nurodyto rinkos kainų registravimo ir pranešimo apie jas sistemos veikimo ataskaita, kurioje bus pateikta patobulinimo pasiūlymų ir pasiūlymą dėl kompiuterizuotos pranešimo apie kainas sistemos. Kol šie patobulinimo pasiūlymai bus pateikti, pereinamuoju 2006 — 2007 m. laikotarpiu įmonių nustatytos kainos laikinai turi būti siunčiamos tiesiogiai Komisijos tarnyboms, kad informacija būtų pateikta Cukraus vadybos komitetui.

(7)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 318/2006 14 straipsnį arba 19 straipsnį gamintojas dalį savo produkcijos gali perkelti į kitus prekybos metus ir laikyti ją tų metų produkcija. Todėl tų prekybos metų tiekimo sutartis, pagal kurias taikoma minimali runkelių kaina, gamintojai privalo sudaryti tik tam jų bazinės kvotos cukraus kiekiui, kurio jie dar nepagamino.

(8)

Siekiant užtikrinti tinkamą kvotų sistemos veikimą, būtina apibrėžti sąvokas „prieš sėją“ ir „minimali kaina“, vartojamas Reglamento (EB) Nr. 318/2006 6 straipsnio 5 dalyje. Reikia atsižvelgti į specifines runkelių auginimo kai kuriuose Italijos regionuose agronomines ir klimato sąlygas ir nustatyti kitokią jų sėjos pabaigos datą.

(9)

Reglamento (EB) Nr. 318/2006 5 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad minimali kaina padidinama arba sumažinama atsižvelgiant į nukrypimus nuo standartinės kokybės. Cukrinių runkelių kokybė, taigi ir vertė, daugiausia priklauso nuo juose esančio cukraus kiekio. Pats tinkamiausias nestandartinės kokybės runkelių vertės nustatymo būdas yra kainų padidinimo ir sumažinimo, išreikšto minimalios kainos procentu, skalės sudarymas.

(10)

Reglamento (EB) Nr. 318/2006 8 straipsnyje numatyta skirti papildomas cukraus kvotas. Tokiu kvotų skyrimu siekiama palengvinti perėjimą nuo ankstesnės prie dabartinės kvotų sistemos, ir jos turi būti skirtos tik 2005 — 2006 m. kvotas turėjusioms įmonėms. Be to, turėtų būti patikslintos sąlygos, kuriomis kvotos gali būti skirtos nuo 2006 — 2007 prekybos metų.

(11)

Reglamento (EB) Nr. 318/2006 9 straipsnio 2 dalyje numatyta skirti papildomas izogliukozės kvotas. Atitinkamos valstybės narės šias kvotas įmonėms turi skirti proporcingai joms skirtai izogliukozės kvotai jų nediskriminuodamos. Būtina nustatyti galutinę datą minėto reglamento 9 straipsnio 3 dalyje nurodytam vienkartiniam mokesčiui sumokėti.

(12)

Reglamento (EB) Nr. 318/2006 2 straipsnio 5 punkte kvotinio cukraus produkcija apibrėžiama kaip kiekis, pagamintas konkrečiais prekybos metais pagal atitinkamos įmonės kvotą, o minėto straipsnio 9 punkte kvotiniai cukriniai runkeliai apibrėžiami kaip į kvotinį cukrų perdirbami cukriniai runkeliai. Taigi yra būtina nustatyti taisyklę dėl cukraus produkcijos priskyrimo konkretiems prekybos metams, paliekant valstybėms narėms teisę priimti nuostatas dėl konkrečių atvejų, pavyzdžiui, rudeninių runkelių cukraus ir cukranendrių cukraus produkcijos.

(13)

Siekiant užtikrinti gerą kvotų sistemos administravimą, nustatyti per mėnesį suvartojamo cukraus kiekį ir sudaryti tiekimo balansą, turėtų būti numatytos patvirtintų įmonių ir valstybių narių bei valstybių narių ir Komisijos informacijos perdavimo priemonės. Perduodama informacija turi būti susijusi su atsargomis, gamybos lygiu ir pasėlių plotais.

(14)

Reglamento (EB) Nr. 318/2006 18 straipsnio 2 dalyje numatytos intervencinės cukraus supirkimo priemonės. Įgyvendinant intervencines Bendrijos priemones reikalaujama, kad intervencinės agentūros perimtų cukrų nurodytoje vietoje. Todėl perimti galima tik pasiūlymo teikimo metu patvirtintoje sandėliavimo vietoje laikomą cukrų.

(15)

Siekiant sudaryti prieigos prie intervencijos zonų galimybę, kuri yra labai svarbi žinant, kad jose būna dideli produkcijos kiekiai, Reglamento (EB) Nr. 318/2006 18 straipsnio 2 dalyje nustatytas maksimalus kiekis pirmiausia turi būti paskirstytas visoms cukrų gaminančioms valstybėms narėms, atsižvelgiant į joms skirtas cukraus gamybos kvotas. Turėtų būti numatyta galimybė paskirstytus kiekius patikslinti prieš kiekvienus naujus prekybos metus, atsižvelgiant į dalinius pakeitimus, atsiradusius valstybei narei skirstant kvotas, ir kiekvienais prekybos metais, siekiant perskirstyti neišnaudotus kiekius.

(16)

Siekiant nustatyti sandėliavimo vietų patvirtinimo ir šio patvirtinimo panaikinimo sąlygas, reikia atsižvelgti į gerų cukraus laikymo sąlygų ir cukraus išvežimo patogumo bei išvežimo iš sandėlių pajėgumų reikalavimus.

(17)

Cukrus, kurį vėliau galėtų būti sunku realizuoti dėl laikymo sandėliuose pablogėjusių savybių, neturėtų būti superkamas taikant intervencines priemones. Be to, turėtų būti nustatyta sąlyga, kad intervencinė agentūra ir pardavėjas sudarytų saugojimo sutartį, kuri intervencinio cukraus pirkimo atveju yra privaloma.

(18)

Siekiant palengvinti intervencinių priemonių valdymą, cukrus turėtų būti pateikiamas siuntomis. Todėl reikėtų apibrėžti siuntą, ypač nurodyti jos kiekį.

(19)

Intervencinė agentūra turėdama reikalingą informaciją privalo būti pajėgi nustatyti, ar pasiūlymas atitinka visus reikalavimus. Tam siūlančioji šalis turi jai pateikti visą būtiną informaciją.

(20)

Reglamento (EB) Nr. 318/2006 18 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad supirkimo kaina turi būti tikslinama, jei cukraus kokybė neatitinka standartinės. Taigi yra būtina nustatyti intervencinėms kainoms taikytinas kainų didinimo ir mažinimo skales, atsižvelgiant į siūlomo cukraus kokybę. Šias skales ir jų nulemtas mažesnes kainas galima apibrėžti remiantis objektyviais duomenimis, paprastai naudojamais prekybos sandoriuose.

(21)

Intervencinių agentūrų saugomas cukrus turi būti parduodamas nediskriminuojant Bendrijos pirkėjų, ekonomiškai pačiomis naudingiausiomis sąlygomis. Paprastai šiuos tikslus galima pasiekti, organizuojant konkursus. Norint išvengti, kad cukrus nebūtų parduodamas tada, kai rinkos sąlygos nėra palankios, konkursai turėtų būti skelbiami tik gavus išankstinį leidimą. Tačiau, tam tikromis aplinkybėmis būtų tikslinga taikyti ne konkurso, o kitokias procedūras.

(22)

Siekiant visoms suinteresuotosioms Bendrijos šalims garantuoti vienodas sąlygas, intervencinių agentūrų skelbiamiems konkursams būtina taikyti vienodas taisykles. Atsižvelgiant į tai, būtina užtikrinti sąlygas kad cukrus būtų vartojamas pagal tikslinę paskirtį.

(23)

Parduodamo baltojo cukraus rūšiai ir žaliavinio cukraus išeigai nustatyti turėtų būti taikomi tie patys kriterijai, kuriais remiasi intervencinės agentūros, supirkdamos cukrų. Vienodas sąlygas visoms suinteresuotosioms šalims gali garantuoti tik vienodos ir tiksliai apibrėžtos nuostatos, reglamentuojančios pardavimo kainos arba eksporto grąžinamosios išmokos tikslinimą ir eksporto licencijų pataisymą, kai nustatoma, jog cukraus kokybė neatitinka konkurse nurodytos kokybės.

(24)

Siekiant aiškumo, reikia panaikinti 2001 m. birželio 27 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1261/2001, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1260/2001 nuostatų dėl runkelių tiekimo sutarčių ir runkelių kainos didinimo bei mažinimo taikymo taisykles (2), 2001 m. birželio 27 d. Komisijos Reglamentą (EB) Nr. 1262/2001, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1260/2001 nuostatų dėl intervencinių agentūrų vykdomo cukraus supirkimo ir pardavimo įgyvendinimo taisykles (3) ir 2002m. vasario 20 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 314/2002, nustatantį išsamias kvotų sistemos taikymo cukraus sektoriuje taisykles (4) ir juos pakeisti nauju reglamentu.

(25)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Cukraus vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I SKYRIUS

ĮVADINĖS NUOSTATOS

1 straipsnis

Taikymo sritis

Šiuo reglamentu nustatomos Reglamento (EB) Nr. 318/2006 taikymo taisyklės dėl produkcijos apibrėžimo, gamintojų ir rafinavimo įmonių patvirtinimo, kainų ir kvotų sistemos bei intervencinio cukraus pirkimo ir pardavimo sąlygų.

2 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame reglamente:

a)

„žaliava“ — tai cukriniai runkeliai, cukranendrės, trūkažolės, javai, rafinuoti skirtas cukrus ar bet kokia kita tarpinė šių produktų forma, skirta perdirbti į galutinį produktą;

b)

„galutinis produktas“ — tai cukrus, inulino sirupas ar izogliukozė;

c)

„gamintojas“ — galutinių produktų gamybos įmonė, išskyrus rafinavimo įmones, apibrėžtas Reglamento (EB) Nr. 318/2006 2 straipsnio 13 punkte;

d)

„sandėliavimo vieta“ — silosinė arba sandėlis.

II SKYRIUS

PRODUKCIJOS APIBRĖŽIMAS

3 straipsnis

Cukraus produkcija

1.   Reglamento (EB) Nr. 318/2006 II antraštinėje dalyje „cukraus produkcija“ reiškia visą baltuoju cukrumi išreikštą:

a)

baltojo cukraus;

b)

žaliavinio cukraus;

c)

invertuotojo cukraus;

d)

vienai iš toliau nurodytų kategorijų priskiriamų sirupų (toliau — sirupai):

i)

sacharozės ar invertuotojo cukraus sirupų, turinčių ne mažiau kaip 70 % cukraus ir pagamintų iš cukrinių runkelių;

ii)

sacharozės ar invertuotojo cukraus sirupų, turinčių ne mažiau kaip 75 % cukraus ir pagamintų iš cukranendrių,kiekį.

2.   Cukraus produkcija nelaikomas:

a)

baltojo cukraus, pagaminto iš žaliavinio cukraus arba sirupų, kurie buvo pagaminti ne toje pačioje įmonėje, kaip pagamintas šis baltasis cukrus, kiekis;

b)

baltojo cukraus, pagaminto iš žaliavinio cukraus, sirupų arba cukraus atliekų, pagaminto ne tais pačiais prekybos metais kaip šis baltasis cukrus, kiekis;

c)

žaliavinio cukraus, pagaminto iš sirupų, kurie buvo pagaminti ne toje pačioje įmonėje kaip šis žaliavinis cukrus, kiekis;

d)

žaliavinio cukraus, pagaminto iš sirupų, kurie buvo pagaminti ne tais pačiais prekybos metais, kuriais buvo pagamintas šis žaliavinis cukrus, kiekis;

e)

žaliavinio cukraus, kurį pagaminusi įmonė konkrečiais prekybos metais perdirbo į baltąjį cukrų, kiekis;

f)

sirupų, kuriuos pagaminusi įmonė konkrečiais prekybos metais perdirbo į baltąjį cukrų ar invertuotąjį cukrų, kiekis;

g)

cukraus, invertuotojo cukraus ir sirupų, pagamintų pagal įvežimo perdirbti tvarką, kiekis;

h)

invertuotojo cukraus, pagaminto iš sirupų, kuriuos pagamino ne šį invertuotąjį cukrų pagaminusioji įmonė, kiekis;

i)

invertuotojo cukraus, pagaminto iš sirupų, kurie buvo pagaminti ne tais pačiais, kaip šis invertuotasis cukrus, prekybos metais, kiekis.

3.   Cukraus produkcija baltuoju cukrumi išreiškiama taip:

a)

baltojo cukraus atveju — neatsižvelgiant į kokybės skirtumus;

b)

žaliavinio cukraus atveju — remiantis produkcijos išeiga, nustatoma pagal Reglamento (EB) Nr. 318/2006 I priedo III punktą;

c)

invertuotojo cukraus atveju — produkcijai taikant koeficientą 1;

d)

sirupų, kaip tarpinių produktų, atveju — remiantis išgaunamo cukraus kiekiu, nustatomu pagal šio straipsnio 5 dalį;

e)

sirupų, kurie nėra tarpiniai produktai, atveju — remiantis cukraus kiekiu, išreikštu sacharoze pagal Komisijos reglamento (EB) Nr. 2135/95 3 straipsnio 2 dalį (5).

4.   Praėjusiais prekybos metais pagaminto cukraus atliekos išreiškiamos baltuoju cukrumi pagal sacharozės kiekį.

5.   Sirupų grynumas apskaičiuojamas visą cukraus kiekį dalijant iš sausosios medžiagos kiekio.

Išgaunamo cukraus kiekis skaičiuojamas iš sirupo poliarimetrinių rodmenų atimant iš 1,70 padaugintą to sirupo sausosios medžiagos kiekio ir poliarimetrinių rodmenų skirtumą. Sausosios medžiagos kiekis nustatomas areometriniu arba refraktometriniu metodu.

Tačiau per visus prekybos metus išgautinas cukraus kiekis gali būti nustatytas pagal faktinę sirupų išeigą.

4 straipsnis

Izogliukozės produkcija

1.   Reglamento (EB) Nr. 318/2006 II antraštinėje dalyje „izogliukozės produkcija“ reiškia visą produkto, pagaminto iš gliukozės ar jos polimerų, kurio ne mažiau kaip 10 % sausosios medžiagos masės sudaro fruktozė, kiekį, neatsižvelgiant į fruktozės kiekį, viršijantį nustatytą ribą. Izogliukozės produkcija išreiškiama sausąja medžiaga ir užregistruojama pagal šio straipsnio 2 dalies nuostatą.

2.   Izogliukozės produkcija užregistruojama vos tik pasibaigus izomerizacijos procesui ir prieš pradedant atskirti gliukozės bei fruktozės sudedamąsias dalis arba gaminti mišinius, fiziškai matuojant produkto kiekį ir refraktometrijos būdu nustatant sausosios medžiagos kiekį.

3.   Kiekviena įmonė privalo nedelsdama pranešti apie visus savo įrenginius, kuriuos galima panaudoti gliukozei ar jos polimerams izomerizuoti.

Pranešimas siunčiamas valstybei narei, kurios teritorijoje yra įrenginys. Valstybė narė gali prašyti gamintojo pateikti papildomos informacijos šiuo klausimu.

5 straipsnis

Inulino sirupo produkcija

1.   Reglamento (EB) Nr. 318/2006 II antraštinėje dalyje „inulino sirupo produkcija“ reiškia produkto, gauto hidrolizės būdu iš inulino arba oligofruktozės, kurio ne mažiau kaip 10 % sausosios medžiagos masės sudaro laisva arba sacharozės pavidalo fruktozė, išreikšto cukraus/izogliukozės ekvivalentais, ir turintį ne mažiau kaip 70 % cukraus, kiekį fruktozės kiekį, viršijantį tą ribą.

Grynumu laikoma monosacharidų ir disacharidų procentinė dalis sausojoje medžiagoje, nustatyta taikant International Commission for Uniform Methods of Sugar Analysis metodą, toliau — ICUMSA method GS7/8/4-24.

2.   Inulino sirupo produkcija užregistruojama atliekant visus šiuos veiksmus:

a)

fiziškai matuojant paties produkto apimtį vos išėmus jį iš pirmojo garintuvo, po kiekvieno hidrolizės proceso, ir kiekvienąkart prieš atskiriant gliukozės bei fruktozės sudedamąsias dalis arba prieš pradedant gaminti mišinius;

b)

refraktometrijos būdu nustatant sausosios medžiagos kiekį ir matuojant fruktozės svorio dalį sausojoje medžiagos masės dalyje, remiantis kasdieniniu tipinių bandinių ėmimu;

c)

perskaičiuojant fruktozės kiekį iki 80 % pagal svorį sausame pavidale, sausojoje medžiagoje nustatytą kiekį dauginant iš koeficiento, kuris išreiškia išmatuoto fruktozės kiekio tame sirupo kiekyje ir 80 % santykį;

d)

išreiškiant cukraus arba izogliukozės ekvivalentu, taikant koeficientą 1,9.

3.   Kiekviena įmonė nedelsdama privalo pranešti apie visus savo įrenginius, kuriuos galima panaudoti inulino hidrolizei, ir apie šio straipsnio 1 dalyje nurodytų produktų, kuriuose cukraus kiekis yra mažesnis kaip 70 %, metinius kiekius bei panaudojimą.

Ši informacija siunčiama valstybei narei, kurios teritorijoje yra įrenginys. Valstybė narė gali pareikalauti gamintojo pateikti papildomos informacijos, siekdama įsitikinti, kad 1 pastraipoje minėti produktai nėra naudojami, kaip Bendrijos rinkos žmonėms skirto maisto saldikliai.

Suinteresuotoji valstybė narė ne vėliau kaip kiekvienų metų sausio 31 d. pateikia Komisijai išsamią ataskaitą, kurioje pateikiami praėjusių metų duomenys. Pirmoji ataskaita pateikiama ne vėliau kaip 2007 m. sausio 31 d.

6 straipsnis

Įmonės produkcija

1.   Reglamento (EB) Nr. 318/2006 II antraštinėje dalyje „įmonės cukraus ar izogliukozės arba inulino sirupo produkcija“ reiškia faktinį tos įmonės pagamintą cukraus ar izogliukozės, arba inulino sirupo, kaip apibrėžta šio reglamento 3, 4 ir 5 straipsniuose, kiekį.

2.   Konkrečiais prekybos metais bendra įmonės cukraus, izogliukozės ar inulino sirupo produkcija yra šio straipsnio 1 dalyje nurodyta produkcija:

prie jos pridėjus į tuos prekybos metus perkeltą cukraus, izogliukozės ar inulino sirupo kiekį ir atėmus į kitus prekybos metus perkelto cukraus, izogliukozės ar inulino sirupo kiekį, pagal Reglamento (EB) Nr. 318/2006 atitinkamai 14 ar 19 straipsnio nuostatas,

prie jos pridėjus perdirbėjų pagal atitinkamą sutartį, laikantis 3 dalies, pagamintą kiekį ir atėmus pagrindinės įmonės užsakymu pagal sutartį įmonės pagamintą kiekį, laikantis 3 dalies.

3.   Jei abi atitinkamos įmonės suinteresuotajai valstybei narei įteikia raštišką abiejų pasirašytą prašymą, įmonės (toliau — perdirbėjo) pagal sutartį pagal užsakymą pagaminto cukraus kiekis laikomas pagrindinės įmonės, užsakiusios pagaminti šį cukrų pagal minėtą sutartį (toliau — pagrindinė įmonė), produkcijos dalimi, jei įvykdoma viena iš šių sąlygų:

a)

bendras cukraus perdirbėjo produkcijos kiekis yra mažesnis už jo kvotą;

b)

bendras perdirbėjo ir pagrindinės įmonės cukraus produkcijos kiekis viršija jų kvotų sumą.

Bendra įmonės produkcija, nurodyta pirmos pastraipos b punkte, yra 1 dalyje nurodyta produkcija, prie jos pridėjus iš praeitų prekybos metų perkeltus kiekius ir minėtos įmonės užsakymu perdirbėjo pagal sutartį pagamintą produkcijos kiekį ir atėmus įgaliotojo užsakymu įmonės pagal sutartį pagamintos produkcijos kiekį.

Jei gaunamas didesnis rezultatas, vietoj antroje pastraipoje nurodytų faktiškai pagamintų kiekių kompetentingos valstybių narių valdžios institucijos gali remtis įmonių sudarytomis tiekimo sutartimis nustatytais produkcijos kiekiais.

4.   Jei pagrindinės įmonės ir perdirbėjo gamyklos yra skirtingose valstybėse narėse, šio straipsnio 3 dalyje nurodytas prašymas įteikiamas abiems valstybėms narėms. Šiuo atveju abi valstybės narės, pateikdamos atsakymą, veikia drauge ir imasi būtinų priemonių, kad įsitikintų, jog laikomasi minėtoje dalyje nurodytų sąlygų.

5.   Perdirbėjo pagamintas cukraus kiekis gali būti laikomas pagrindinės įmonės pagamintu kiekiu, valstybės narės pripažintu force majeure atveju, dėl kurios cukrinius runkelius, cukranendres ar melasą teko perdirbti į cukrų ne pagrindinėje įmonėje.

III SKYRIUS

GAMINTOJŲ IR RAFINAVIMO ĮMONIŲ PATVIRTINIMAS

7 straipsnis

Patvirtinimo prašymas

1.   Patvirtinimą gauti gali jo prašiusios įmonės, kurios yra:

a)

cukraus gamintojos;

b)

izogliukozės gamintojos;

c)

inulino sirupo gamintojos;

d)

nuolatinės rafinavimo įmonės pagal Reglamento (EB) Nr. 318/2006 2 straipsnio 13 punktą.

1 dalyje minėtas prašymas pateikiamas kompetentingai valstybės narės ar valstybių narių, kuriose atitinkama įmonė vykdo veiklą, institucijai.

Įmonė gali prašyti išduoti patvirtinimą vienai ar kelioms pirmoje pastraipoje nurodytų veiklos rūšių.

2.   Patvirtinimo prašyme įmonė nurodo savo pavadinimą, adresą, cukraus, izogliukozės ar inulino sirupo gamybos pajėgumą ir, jei reikia, valstybėje narėje įsteigtų gamybos vietų skaičių, įrašydama kiekvienos vietos adresą ir gamybos pajėgumą.

3.   Įmonė, kuri prašo išduoti patvirtinimą pagal 1 dalies pirmos pastraipos d punktą, pateikia įrodymus, kad ji atitinka Reglamento (EB) Nr. 318/2006 2 straipsnio 13 punkte pateiktą apibrėžtį.

8 straipsnis

Įsipareigojimai

1.   Norėdama gauti patvirtinimą, įmonė raštu įsipareigoja:

a)

kompetentingai valstybės narės institucijai nedelsdama pranešti apie 7 straipsnio 2 dalyje nurodytų duomenų pasikeitimą;

b)

kompetentingai valstybės narės institucijai pateikti registrus pagal 9 straipsnio nuostatas ir pranešti apie pardavimo kainas, sudarytas pagal 13 straipsnio nuostatas;

c)

valstybei narei pateikti informaciją pagal 21 straipsnio nuostatas;

d)

kompetentingai valstybės narės institucijai paprašius, pateikti bet kokią informaciją ar pagrindžiančius dokumentus, reikalingus administravimui ir patikrinimams atlikti.

2.   Patvirtinimas yra kompetentingos institucijos dokumentas, prie kurio pridedamas įmonės pasirašytas dokumentas, kuriame įrašomi 1 dalyje nurodyti įsipareigojimai.

3.   Patvirtinimas panaikinamas, jei nustatoma, kad viena iš 1 dalyje nurodytų sąlygų nebevykdoma. Patvirtinimas gali būti panaikintas prekybos metams nepasibaigus. Panaikinimas negalioja atgaline data.

9 straipsnis

Registrai

Kompetentinga valstybės narės institucija apibrėžia registrus, kuriuos kiekviena pagal 7 ir 8 straipsnius patvirtinta įmonė privalo tvarkyti visose savo gamybos vietose, ir įrašų periodiškumą; įrašai turi būti daromi ne rečiau kaip kartą per mėnesį.

Registrus įmonė saugo ne trumpiau kaip trejus metus, skaičiuojant nuo einamųjų metų, ir juose yra bent tokia informacija:

1)

gautos cukrinių runkelių ir cukranendrių žaliavos, kurioje cukraus kiekis yra toks, kaip nurodyta pristatant ją į įmonę, kiekiai;

2)

gauti galutiniai gaminiai arba pusgaminiai;

3)

gautų galutinių gaminių ir šalutinių gaminių kiekiai;

4)

perdirbant prarastos produkcijos kiekis;

5)

sunaikinti kiekiai ir sunaikinimo pagrindimas;

6)

išsiųstų galutinių produktų kiekiai.

10 straipsnis

Patikrinimai

1.   Kompetentinga valstybės narės institucija kiekvienais prekybos metais tikrina visus patvirtintus gamintojus ir rafinavimo įmones.

2.   Tikrinant siekiama nustatyti, ar 9 straipsnyje nurodytų registrų duomenys ir 21 straipsnyje minimi pranešimai yra tikslūs ir išsamūs, pirmiausia analizuojant pristatytos žaliavos kiekių sutapimą su gautų galutinių produktų kiekiais bei lyginant prekybinius dokumentus ar kitus tinkamus dokumentus.

Per patikrinimus stebimas svėrimo prietaisų tikslumas ir atliekami tyrimai laboratorijoje, siekiant suskaičiuoti pristatytus žaliavos kiekius, jų panaudojimą gamyboje, gautus produktus ir atsargų judėjimą.

Tikrinamas duomenų, naudojamų 13 straipsnio 2 dalyje nurodytoms įmonės vidutinėms mėnesio pardavimo kainoms nustatyti, tikslumas ir išsamumas.

Tikrinant cukraus gamintojus, taip pat stebima, ar gamintojas laikosi įsipareigojimo runkelių gamintojui mokėti minimalią kainą.

Ne rečiau kaip kartą kas dvejus metus tikrinamos fizinės atsargos.

3.   Jei kompetentinga valstybės narės institucija nustato, jog kai kurios patikrinimo dalys gali būti atliktos remiantis mėginiais, mėginiai turi garantuoti patikimą ir reprezentatyvų kontrolės lygį.

4.   Valstybė narė gali reikalauti, kad patvirtintos įmonės prašytų suteikti auditorių, kurio statusas yra pripažintas valstybėje narėje, paslaugas, kad būtų patvirtinti 13 straipsnyje nurodyti kainos duomenys.

5.   Po kiekvieno patikrinimo sudaroma patikrinimo ataskaita, kurią pasirašo tikrintojas ir kurioje patikslinami įvairūs tikrinimo aspektai. Pirmiausia ataskaitoje nurodoma:

a)

tikrinimo data ir dalyvaujantys asmenys;

b)

tikrinimo laikotarpis ir kiekiai;

c)

naudoti tikrinimo būdai, įskaitant, jei reikia, nurodymą apie bandinių ėmimą;

d)

tikrinimo rezultatai ir galimi pareikalauti ištaisymai;

e)

nustatytų klaidų ir neatitikimų sunkumo, paplitimo, pasikartojimų laipsnio ir jų trukmės įvertinimas bei kita informacija, pagal kurią naudos gavėjui taikant nuobaudas taikomi mokesčiai turi būti daugiau ar mažiau sumažinti.

Visos patikrinimo ataskaitos dedamos į archyvą ir jame saugomos ne trumpiau kaip trejus metus nuo tikrinimo metų taip, kad Komisijos kontrolės tarnyboms būtų lengvai prieinamos.

11 straipsnis

Baudos

1.   Jei kompetentinga valstybės narės institucija nustato, kad fizinės atsargos ir 9 straipsnyje nurodytuose registruose esantys duomenys, žaliavos kiekiai ir gautų galutinių produktų kiekiai ar tam tikri dokumentai ir duomenys, arba deklaruoti ar užregistruoti kiekiai, nesutampa, ji nustato arba prireikus įvertina faktinius einamųjų prekybos metų ir galimai ankstesnių prekybos metų produkcijos ir atsargų kiekius.

Už kiekvieną kiekio, kuris buvo netinkamai deklaruotas ir dėl to susidarė nepagrįsta finansinė nauda, toną mokama 500 EUR bauda.

2.   Jei kompetentinga valstybės narės institucija nustato, kad įmonė nesilaikė 8 straipsnyje nurodytų įsipareigojimų ir nepateikė pakankamai pagrindžiančių dokumentų 10 straipsnio 2 dalyje numatytiems patikrinimo tikslams įgyvendinti, kompetentinga institucija, atsižvelgdama į pažeidimo sunkumą, skiria 500 EUR baudą, taikomą už valstybės narės nustatyto galutinio produkto kiekio toną.

3.   1 ir 2 dalys netaikomos, jei produktų kiekio neatitikimas yra mažesnis nei 5 % patikrinto deklaruotų, registruotų arba kontroliuojamų galutinių produktų kiekio arba jie buvo praleisti įrašant ar paprasčiausiai dėl administracinių klaidų, su sąlyga, kad bus imtasi priemonių padėčiai ištaisyti, siekiant išvengti panašių klaidų pasikartojimo.

4.   1 ir 2 dalyse numatytos baudos netaikomos force majeure atveju.

12 straipsnis

Pranešimai Komisijai

1.   Valstybė narė Komisijai pateikia:

a)

patvirtintų įmonių sąrašą

b)

kiekvienam patvirtintam gamintojui skirtą kvotą.

Pranešimas siunčiamas kiekvienais prekybos metais ne vėliau kaip sausio 31 d. 2006 — 2007 prekybos metais pirmasis pranešimas išsiunčiamas ne vėliau kaip 2006 m. liepos 31 d.

Panaikinus patvirtinimą valstybė narė nedelsdama apie tai praneša Komisijai.

2.   Pasibaigus konkretiems prekybos metams, valstybė narė ne vėliau kaip kitų metų kovo 31 d. pateikia Komisijai metinę ataskaitą, kurioje nurodo pagal 10 straipsnį atliktų patikrinimų skaičių ir per kiekvieną patikrinimą nustatytus pažeidimus, priemones, kurių buvo imtasi, bei skirtas baudas.

IV SKYRIUS

KAINA

13 straipsnis

Vidutinių kainų nustatymas

1.   Kiekvieną mėnesį pagal šio reglamento 7 ir 8 straipsnius patvirtintos įmonės ir pagal Reglamento (EB) Nr. 318/2006 17 straipsnį patvirtinti perdirbėjai atitinkamai kvotiniam ir nekvotiniam baltajam cukrui nustato:

a)

praėjusį mėnesį taikytą vidutinę pardavimo ir supirkimo kainą; taip pat nustato parduotą ir supirktą kiekį;

b)

prognozuojamą einamojo ir kitų dviejų mėnesių, vidutinę pardavimo ir supirkimo kainą bei pagal sutartis ar kitus sandorius numatytą atitinkamą kiekį.

Tai yra nepakuoto, gryno, iš gamyklos išvežamo Reglamento (EB) Nr. 318/2006 I priedo II punkte apibrėžtos standartinės kokybės baltojo cukraus kaina.

2.   Kad būtų galima atlikti 10 straipsnyje numatytus patikrinimus, patvirtintos įmonės duomenis, naudotus kainoms ir šio straipsnio 1 dalyje minimiems kiekiams nustatyti, saugo ne trumpiau kaip trejus metus nuo jų parengimo.

14 straipsnis

Informacija apie kainas

Kiekvienų metų birželio ir gruodžio mėnesį Komisija Cukraus vadybos komitetui praneša apie vidutines baltojo cukraus kainas atitinkamai pirmąjį einamųjų metų pusmetį ir antrąjį praėjusių metų pusmetį. Tačiau pirmasis pranešimas pateikiamas 2007 m. birželio mėnesį, nurodant informaciją apie 2006 m. liepos 1 d. — 2007 m. kovo 31 d. laikotarpį.

Atskirai nurodoma kvotinio ir nekvotinio baltojo cukraus kaina.

Informacija parengiama remiantis kainų, kurias įmonės nustato pagal 13 straipsnio 1 dalies a punktą ir praneša pagal 15 straipsnį, svertiniu vidurkiu.

15 straipsnis

Duomenų apie kainas pateikimo pereinamojo laikotarpio nuostatos

Ne vėliau kaip 2006 m. spalio 20 d., 2007 m. sausio 20 d., 2007 m. balandžio 20 d. ir 2007 m. liepos 20 d. įmonės, patvirtintos pagal šio reglamento 7 ir 8 straipsnius, ir pagal Reglamento (EB) Nr. 318/2006 17 straipsnio 1 dalį patvirtinti perdirbėjai Komisijai praneša pagal šio reglamento 13 straipsnio 1 dalį nustatytas paskutiniųjų 3 mėnesių kainas .

Komisija duomenis priima, tvarko ir saugo, garantuodamos jų konfidencialumą.

Kiti cukraus sektoriuje dalyvaujantys ūkio subjektai, ypač pirkėjai, vidutinę cukraus kainą, nustatytą pagal 13 straipsnio nuostatas gali pateikti Komisijai. Ūkio subjektai nurodo savo pavardę, adresą ir pavadinimą.

16 straipsnis

Tiekimo sutartis

1.   Taikant Reglamento (EB) Nr. 318/2006 6 straipsnio 5 dalį, tiekimo sutartis yra cukraus gamintojo ir nuosavus runkelius auginančio pardavėjo sutartis.

2.   Tuo atveju jei gamintojas remdamasis Reglamento (EB) Nr. 318/2006 14 ar 19 straipsnių nuostatomis, dalį savo produkcijos perkelia į kitus metus, to gamintojo kvota tais metais laikoma sumažinta perkeltuoju kiekiu, taikant minėto reglamento 6 straipsnio 5 dalį.

3.   Priešsėjinėmis sutartimis laikomos tik tos sutartys, kurios buvo sudarytos prieš visų sėjų pabaigą ir bet kokiu atveju:

iki balandžio 1 d. Italijoje,

iki gegužės 1 d. kitose valstybėse narėse.

17 straipsnis

Kainos padidinimas ir sumažinimas

1.   Padidinant ir sumažinant kainą, kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 318/2006 5 straipsnio 3 dalyje, minėto straipsnio 1 dalyje nurodyta minimali kvotinių runkelių kaina už kiekvieną 0,1 % sacharozės yra:

a)

didinama ne mažiau kaip:

i)

0,9 %, kai sacharozė sudaro daugiau nei 16 %, bet ne daugiau nei 18 %;

ii)

0,7 %, kai sacharozė sudaro daugiau nei 18 %, bet ne daugiau nei 19 %;

iii)

0,5 %, kai sacharozė sudaro daugiau nei 19 %, bet ne daugiau nei 20 %;

b)

mažinama ne daugiau kaip:

i)

0,9 %, kai sacharozė sudaro mažiau nei 16 %, bet ne mažiau nei 15,5 %;

ii)

1 %, kai sacharozė sudaro mažiau nei 15,5 %, bet ne mažiau nei 14,5 %.

Runkelių, kuriuose sacharozė sudaro daugiau kaip 20 %, kaina neturi būti mažesnė už minimalią kainą, tikslinamą pagal a punkto iii papunktį.

2.   Reglamento (EB) Nr. 318/2006 6 straipsnyje nurodytose tiekimo sutartyse ir tarpšakiniuose susitarimuose gali būti numatyta šio straipsnio 1 dalyje nurodytus didinimus bei mažinimus:

a)

padidinti dar daugiau, kai runkeliuose yra daugiau nei 20 % sacharozės, ir

b)

dar labiau sumažinti, kai runkeliuose yra mažiau nei 14,5 % sacharozės.

Kai runkeliuose yra mažiau nei 14,5 % sacharozės, šiose sutartyse ir susitarimuose gali būti apibrėžiami cukraus gamybai tinkantys runkeliai, bet tik tuo atveju, jei juose numatyta ir toliau mažinti minimalią kainą, kai sacharozės kiekis sudaro mažiau nei 14,5 %, bet viršija minimalų tame apibrėžime nurodytą sacharozės kiekį.

Jei antrojoje pastraipoje minėtas apibrėžimas nėra įtraukiamas į sutartis ir susitarimus, atitinkama valstybė narė gali jį nustatyti. Tokiu atveju tuo pačiu metu ji nustato ir papildomus sumažinimus, nurodytus toje pastraipoje.

V SKYRIUS

KVOTOS

18 straipsnis

Pridėtinės cukraus kvotos

1.   Reglamento (EB) Nr. 318/2006 8 straipsnyje nurodytos pridėtinės cukraus kvotos gali būti skirtos tik 2005 — 2006 m. kvotą turėjusiems cukraus gamintojams.

2.   Įmonė savo pridėtinės kvotos prašyme nurodo, ar ji pageidauja ją gauti nuo 2006 — 2007, ar nuo 2007 — 2008 prekybos metų.

Jei valstybė narė įmonei skiria pridėtinę kvotą, ji nurodo, nuo kurių prekybos metų papildoma kvota pradedama taikyti. Tačiau po 2007 m. sausio 1 d. skirtas kvotas pradedama taikyti nuo 2007 — 2008 prekybos metų.

19 straipsnis

Papildomos izogliukozės kvotos

1.   Italija, Lietuva ir Švedija skiria papildomas izogliukozės kvotas, nustatytas Reglamento (EB) Nr. 318/2006 9 straipsnio 2 dalyje, vieneriems ar keleriems prekybos metams (nuo 2006 — 2007 iki 2009 — 2010), kad būtų išvengta bet kokios suinteresuotųjų ūkio subjektų diskriminacijos.

2.   Reglamento (EB) Nr. 318/2006 9 straipsnio 3 dalyje apibrėžtą vienkartinį mokestį kiekviena atitinkama įmonė sumoka iki galutinės valstybės narės nustatytos datos, kuri negali būti vėlesnė nei prekybos metų, nuo kurių yra skiriama papildoma izogliukozės kvota, gruodžio 31 d.

Jei vienkartinis mokestis nesumokamas iki pirmoje pastraipoje nurodyto termino, papildomos izogliukozės kvotos nėra laikomos skirtomis suinteresuotajai įmonei.

20 straipsnis

Cukrinių runkelių derliaus priskyrimas konkretiems metams

Cukrus, gautas iš konkrečiais prekybos metais pasėtų runkelių, priskiriamas kitiems prekybos metams.

Tačiau Ispanija, Italija ir Portugalija gali priimti sprendimą runkelių, pasėtų konkrečių prekybos metų rudenį, cukrų priskirti tiems prekybos metams, jei taikoma tinkama kontrolės sistema.

Ispanija, Italija ir Portugalija laikydamosi šio straipsnio nuostatų, apie savo sprendimus Komisijai praneša ne vėliau kaip 2006 m. rugsėjo 30 d.

21 straipsnis

Pranešimai dėl produkcijos ir sandėlių

1.   Kiekvieną mėnesį iki 20 d. visi patvirtinti cukraus gamintojai ar rafinavimo įmonės valstybės narės, kurioje buvo pagamintas arba rafinuotas cukrus, kompetentingai institucijai praneša apie bendrus 2 straipsnio 1 dalies a — d punktuose nurodyto cukraus ir sirupų kiekius, išreikštus baltuoju cukrumi:

kurie jiems priklauso arba kuriems išduota garantija,

kurie ankstesnio mėnesio pabaigoje buvo skirti laisvoje Bendrijos teritorijos apyvartoje.

Šie kiekiai suskirstomi pagal valstybes nares, kurioms jie priklauso, į:

tokios įmonės pagamintą cukrų, nurodant kvotinius, nekvotinius ar pagal Reglamento (EB) Nr. 318/2006 14 arba 19 straipsnio nuostatas perkeltus kiekius,

kitą cukrų.

2.   Kiekviena valstybė narė iki paskesnio antro mėnesio pabaigos praneša Komisijai apie bendrą kiekvieno mėnesio pabaigoje 1 dalyje nurodytų įmonių sandėliuojamo cukraus kiekį, suskirstytą pagal cukraus rūšį, kaip nurodyta minėtos dalies antrojoje pastraipoje.

Jeigu cukrus sandėliuojamas ne toje valstybėje narėje, kuri informuoja Komisiją, tai sandėliuojanti valstybė narė iki kito mėnesio pabaigos pirmajai praneša apie savo teritorijoje sandėliuojamus kiekius ir sandėliavimo vietas.

3.   Kiekvienas patvirtintas izogliukozės ar inulino sirupo gamintojas iki lapkričio 30 d. valstybės narės, kurioje buvo vykdoma gamyba, kompetentingai institucijai praneša apie jai ankstesnių prekybos metų pabaigoje priklausiusius ir laisvoje apyvartoje Bendrijos teritorijoje saugotus izogliukozės kiekius, išreikštus sausąja medžiaga, arba inulino sirupo kiekius, išreikštus baltojo cukraus ekvivalentu, suskirstytus pagal:

a)

tokios įmonės pagamintą izogliukozę ar inulino sirupą, nurodant kvotinius, nekvotinius ar pagal Reglamento (EB) Nr. 318/2006 14 arba 19 straipsnio nuostatas perkeltus kiekius;

b)

kitą.

Kiekviena valstybė narė iki gruodžio 31 d. Komisijai praneša apie izogliukozės ir inulino sirupo kiekius, suskirstytus pagal pirmąją pastraipą, kurie buvo saugomi ankstesnių prekybos metų pabaigoje.

4.   Iki kiekvieno mėnesio 15 d. visos izogliukozę gaminančios įmonės praneša valstybei narei, kurios teritorijoje jos vykdė gamybą, apie izogliukozės kiekius, išreikštus sausąja medžiaga, faktiškai pagamintus per praėjusį mėnesį.

Valstybės narės nustato kiekvienos tokios įmonės izogliukozės produkciją ir apie tai per mėnesį, ne vėliau kaip iki paskesnio antro mėnesio pabaigos praneša Komisijai.

Apie kiekius, pagamintus pagal įvežimo perdirbti tvarką, pranešama atskirai.

22 straipsnis

Tiekimo balansas

1.   Kiekvieniems prekybos metams parengiamas Bendrijos cukraus, izogliukozės ir inulino sirupo tiekimo balansas. Balansai konsoliduojami kitų prekybos metų pabaigoje.

2.   Valstybės narės kiekvienai jų teritorijoje esančiai įmonei nustato einamųjų prekybos metų preliminarius cukraus ir inulino sirupo produkcijos duomenis ir iki kovo 1 d. apie juos praneša Komisijai. Cukraus produkcija suskirstoma pagal mėnesius.

Prancūzijos Gvadelupos ir Martinikos departamentams bei Ispanijai cukranendrių cukraus preliminari produkcija nustatoma ir apie ją pranešama iki liepos 1 d.

3.   Iki birželio 1 d. valstybės narės praneša Komisijai apie cukraus, bioetanolio ir kitų tam tikrų produktų gamybai skirtų runkelių bei inulino gamybai skirtos trūkažolės plotus ir produkciją einamaisiais prekybos metais bei numatomus kitų metų duomenis.

4.   Valstybės narės iki lapkričio 30 d. nustato ir Komisijai praneša apie faktinę kiekvienos jos teritorijoje esančios įmonės ankstesnių prekybos metų cukraus, izogliukozės ir inulino sirupo produkciją. Bendra cukraus produkcija suskirstoma pagal mėnesius.

5.   Jeigu, remiantis informacija, perduota pagal šio straipsnio 4 dalį, reikia patikslinti faktinę cukraus produkciją, į susidariusį skirtumą atsižvelgiama nustatant faktinę prekybos metų, kuriais paaiškėjo šis skirtumas, produkciją.

VI SKYRIUS

VALSTYBĖS INTERVENCIJA

1 DALIS

Intervencijos pasiūlymai

23 straipsnis

Pasiūlymai

1.   Pasiūlymas cukrų gaminančios valstybės narės, kurios teritorijoje siūlymo metu yra siūlomas cukrus, intervencinei agentūrai pateikiamas raštu.

2.   Pasiūlymas priimamas tik tada, jei pagal 7 ir 8 straipsnius patvirtintas gamintojas jį pateikia kvotiniam cukrui, kurį jis pagamino einamaisiais prekybos metais ir kuris pasiūlymo metu yra atskirai sandėliuojamas patvirtintoje sandėliavimo vietoje, patvirtintoje pagal 24 straipsnį.

3.   Valstybės narės prekybos metais gali priimti ne didesnį nei priede nurodytą didžiausią joms skirtą kiekį. Jei siūlomas kiekis viršija didžiausią kiekį, valstybės narės kompetentinga institucija pasiūlymams taiko vienodą sumažinimo koeficientą, kad bendras priimamas kiekis būtų lygus skirtam kiekiui.

4.   Kiekvienų prekybos metų pradžioje Komisija iš dalies pakeičia kiekius, nurodytus šio reglamento priede pagal Reglamento (EB) Nr. 318/2006 10 straipsnyje nurodytus patikslinimus ir neviršydama minėto reglamento 18 straipsnio 2 dalyje nustatyto didžiausio kiekio.

Šio reglamento priede nurodyti kiekiai iš dalies pakeičiami Reglamento (EB) Nr. 318/2006 39 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka, prireikus, paskutinįjį kiekvienų prekybos metų pusmetį, atsižvelgus į nepanaudotus kiekius ir neviršijant bendros minėto reglamento 18 straipsnio 2 dalyje nustatytos sumos.

24 straipsnis

Sandėliavimo vietų patvirtinimas

1.   Gamintojo prašymu patvirtinimą intervencinė agentūra išduodama visoms sandėliavimo vietoms, atitinkančioms šias sąlygas:

a)

pritaikyta cukrui saugoti;

b)

yra tokioje vietoje, kurioje yra visos būtinos cukraus išvežimo sąlygos;

c)

intervencinį cukrų joje galima sandėliuoti atskirai.

Intervencinės agentūros gali kelti papildomų reikalavimų.

2.   Sandėliavimo vietos patvirtinimas išduodamas nepakuotam arba supakuotam cukrui sandėliuoti. Jame nustatytas sandėliuojamas kiekis, 50 kartų neviršijantis cukraus, kurį pareiškėjas įsipareigoja pateikti intervencinei agentūrai, dienos išvežimo pajėgumo. Patvirtinime nurodytas bendras kiekis, kuriam jis yra išduotas, ir cukraus dienos išvežimo pajėgumas.

3.   Cukrus turi būti sandėliuojamas taip, kad jį būtų galima identifikuoti ir lengvai prie jo prieiti; įpakuotas cukrus, išskyrus įpakavimą į didelius maišus, turi būti sudėtas ant palečių.

4.   Intervencinė agentūra patvirtinimą panaikina, jei nesilaikoma kurios nors iš šio straipsnio 1, 2 ir 3 dalyje nustatytų sąlygų. Patvirtinimas gali būti panaikintas tais prekybos metais, kuriais jis buvo išduotas. Patvirtinimo panaikinimas negalioja atgaline data.

25 straipsnis

Minimali cukraus kokybė

1.   Intervencijai pasiūlytas cukrus turi atitikti šiuos reikalavimus:

a)

jis turi būti pagamintas pagal kvotą tais prekybos metais, kuriais teikiamas pasiūlymas;

b)

jis turi būti kristalų pavidalo.

2.   Intervencijai siūlomas baltasis cukrus turi būti geros prekinės kokybės, birus, ne daugiau kaip 0,06 % drėgnumo.

3.   Intervencijai siūlomas žaliavinis cukrus turi būti geros prekinės kokybės, o jo išeiga, apskaičiuota remiantis Reglamento (EB) Nr. 318/2006 I priedo III punktu, neturi būti mažesnė kaip 89 %.

Jei tai yra žaliavinis cukranendrių cukraus, saugos koeficientas neturi būti didesnis kaip 0,30.

Jei tai žaliavinis cukrinių runkelių cukraus, jo savybės turi būti:

pH pasiūlymo priėmimo metu — ne mažesnis kaip 7,9,

invertuotojo cukraus kiekis — ne daugiau kaip 0,07 %,

temperatūra — nekelianti jokio pavojaus kokybei,

saugos koeficientas — ne daugiau kaip 0,45, kai poliarizacijos laipsnis yra 97 ar didesnis, arba drėgmė — ne daugiau kaip 1,4 %, kai poliarizacijos laipsnis yra mažesnis kaip 97.

Saugos koeficientas nustatomas procentais išreikštą cukraus drėgmę dalijant iš skirtumo, gauto atėmus to cukraus poliarizacijos laipsnį iš 100.

26 straipsnis

Siuntos

Visas intervencijai pasiūlytas cukrus tiekiamas siuntomis.

Šioje dalyje „siunta“ — tai ne mažiau kaip 2 000 tonų vienodos kokybės ir pateikimo formos toje pačioje vietoje sandėliuojamas cukrus .

27 straipsnis

Pasiūlymų turinys

1.   Intervencinei agentūrai pateiktuose pasiūlymuose nurodoma:

a)

pasiūlymo teikėjo pavadinimas ir adresas;

b)

sandėliavimo vieta, kurioje siūlymo metu yra saugomas cukrus;

c)

išvežimo pajėgumas, garantuojamas pasiūlytam cukrui išvežti;

d)

siūlomo cukraus grynasis kiekis;

e)

siūlomo cukraus rūšis, kokybė ir jo pagaminimo prekybos metai;

f)

cukraus pakuotės rūšis.

2.   Intervencinė agentūra gali reikalauti papildomos informacijos.

3.   Kartu su pasiūlymu siūlančioji šalis pateikia pareiškimą, liudijantį, kad šis cukrus anksčiau nebuvo supirktas intervencijai, kad ji yra cukraus savininkė ir kad cukrus atitinka 25 straipsnio 1 dalies a punkto reikalavimus.

28 straipsnis

Pasiūlymų nagrinėjimas

1.   Pasiūlymai galioja tris savaites nuo jų pateikimo dienos. Tačiau, intervencinei agentūrai pritarus, per tą laiką juos galima atsiimti.

2.   Pasiūlymus nagrinėja intervencinė agentūra. Ji juos priima ne vėliau kaip iki šio straipsnio 1 dalyje nurodyto laikotarpio pabaigos. Tačiau intervencinė agentūra pasiūlymus atmeta, jei juos išnagrinėjusi nustato, jog nesilaikoma kurio nors reikalavimo.

2 DALIS

Sandėliavimas

29 straipsnis

Sandėliavimo sutartys

1.   Sandėliavimo sutartys, kurias dar prieš pasiūlymo priėmimą turi sudaryti cukrų siūlančiosios šalys ir intervencinė agentūra, sudaromos neribotam laikui.

Sandėliavimo sutartys įsigalioja praėjus penkioms savaitėms nuo pasiūlymo priėmimo dienos ir nustoja galioti dešimties dienų laikotarpiui, per kurį baigiama išvežti tam tikrą cukraus kiekį, pasibaigus.

Šiame straipsnyje „dešimt dienų“ reiškia kalendorinius laikotarpius nuo 1 iki 10, nuo 11 iki 20, ir nuo 21 iki paskutinės kiekvieno mėnesio dienos.

2.   Sandėliavimo sutartyse visų pirma:

a)

numatoma, kad sutartis nustoja galioti šiame reglamente nustatytomis sąlygomis, apie tai iš anksto pranešus ne mažiau kaip prieš 10 dienų;

b)

nurodoma ta sandėliavimo išlaidų suma, kurią turi padengti intervencinė agentūra;

3.   Intervencinė agentūra padengia laikotarpio, prasidedančio šio straipsnio 2 dalyje nurodytos sutarties dešimties įsigaliojimo dienų laikotarpiu ir besibaigiančiu šios sutarties galiojimu, sandėliavimo išlaidas.

4.   Sandėliavimo išlaidos negali viršyti 0,48 EUR už toną dešimties dienų laikotarpiui.

5.   Sandėliavimo sutarties galiojimas baigiasi išvežus cukrų, kaip numatyta 50 straipsnyje.

30 straipsnis

Nuosavybės teisės perleidimas

1.   Sandėliavimo sutartyje numatyta cukraus nuosavybės teisė perleidžiama sumos už cukrų išmokėjimo metu.

2.   Iki cukraus išvežimo už šio straipsnio 1 dalyje minėto cukraus kokybę ir už pakuotę, kurioje cukrus buvo, kai intervencinė agentūra jį priėmė, toliau atsakingas pardavėjas.

31 straipsnis

Kokybės ir pakavimo sąlygų užtikrinimas

1.   Jei nustatoma, kad tam tikras cukraus kiekis neatitinka 25 straipsnyje nustatytų kokybės reikalavimų, pardavėjas privalo nedelsdamas pakeisti jį tokiu pačiu reikalaujamos kokybės cukraus kiekiu, saugomu toje pačioje arba kitoje sandėliavimo vietoje, patvirtintoje pagal 24 straipsnį.

2.   Jei cukrus yra laikomas pakuotėje ir nustatoma, kad ši pakuotė neatitinka minėtų reikalavimų, intervencinė agentūra reikalauja, kad pardavėjas ją pakeistų reikalaujamo standarto pakuote.

3 DALIS

Intervencinio pirkimo sąlygos

32 straipsnis

Baltojo cukraus supirkimo kaina ir kokybė

1.   Baltojo cukraus intervencinė supirkimo kaina:

505,52 EUR už toną 2006 — 2007 prekybos metais;

433,20 EUR už toną 2007 — 2008 prekybos metais;

323,52 EUR už toną 2008 — 2009 ir 2009 — 2010 prekybos metais.

2.   Baltasis cukrus skirstomas į keturias rūšis:

a)

1 rūšis: cukrus, kurio kokybė yra aukštesnė už standartinę;

b)

2 rūšis: Reglamento (EB) Nr. 318/2006 I priedo II punkte apibrėžtos standartinės kokybės cukrus;

c)

3 ir 4 rūšys: cukrus, kurio kokybė žemesnė už standartinę.

3.   1 rūšies cukraus savybės:

a)

gera prekinė kokybė; sausas, vientisai granuliuotų, birių kristalų pavidalo;

b)

maksimalus drėgmės kiekis — 0,06 %;

c)

maksimalus invertuotojo cukraus kiekis — 0,04 %;

d)

bendras taškų skaičius neviršija aštuonių ir:

pelenų kiekis — šešių,

spalvos rūšis — nustatoma remiantis Brunsviko žemės ūkio technologijos ir cukraus pramonės instituto metodu (toliau — Brunsviko metodas) — keturių,

tirpalo spalva — nustatoma remiantis ICUMSA metodu — trijų.

Vienas taškas atitinka:

a)

0,0018 % pelenų kiekio, nustatyto remiantis ICUMSA metodu, esant 28° pagal Brix;

b)

0,5 vieneto spalvos rūšies, nustatytos remiantis Brunsviko metodu;

c)

7,5 vieneto tirpalo spalvos, nustatytos remiantis ICUMSA metodu.

4.   3 rūšies cukrus turi šias savybes:

a)

gera prekinė kokybė; sausas, vientisai granuliuotų birių kristalų pavidalo;

b)

minimali poliarizacija — 99,7° S;

c)

maksimalus drėgmės kiekis — 0,06 %:

d)

maksimalus invertuotojo cukraus kiekis — 0,04 %;

e)

spalvos rūšis: daugiausia Nr. 6, nustatyto pagal Brunsviko metodą.

5.   4 rūšiai priklauso cukrus, kuris neįeina į 1, 2 ir 3 rūšį.

6.   Šio straipsnio 1 dalyje nustatyta supirkimo kaina sumažinama:

a)

7,30 EUR tonai 3 rūšies cukraus;

b)

13,10 EUR tonai 4 rūšies cukraus.

33 straipsnis

Žaliavinio cukraus supirkimo kaina

1.   Žaliavinio cukraus intervencinė supirkimo kaina yra:

397,44 EUR už toną 2006 — 2007 prekybos metais;

359,04 EUR už toną 2007 — 2008 prekybos metais;

268,16 EUR už toną 2008 — 2009 ir 2009 — 2010 prekybos metais.

2.   Šio straipsnio 1 dalyje nustatyta intervencinė kaina:

a)

didinama, kai cukraus išeiga didesnė kaip 92 %;

b)

mažinama, kai cukraus išeiga mažesnė kaip 92 %.

3.   Padidinus arba sumažinus gauta suma, išreikšta eurais už toną, turi būti lygi žaliavinio cukraus intervencinės kainos ir tos kainos, padaugintos iš koeficiento, skirtumui. Koeficientas gaunamas žaliavinio cukraus išeigą padalijus iš 92 %.

4.   Žaliavinio cukraus išeiga apskaičiuojama remiantis Reglamento (EB) Nr. 318/2006 I priedo III punkto nuostatomis.

34 straipsnis

Mokėjimo terminas

Intervencinė agentūra mokėjimą atlieka ne anksčiau kaip šimtas dvidešimtą dieną nuo pasiūlymo priėmimo dienos, jei buvo atlikti svorio ir pasiūlytų siuntų kokybės patikrinimai laikanti 4 dalies.

4 DALIS

Patikrinimai

35 straipsnis

Kokybės tikrinimo mėginiai

34 straipsnyje nurodytu laikotarpiu kompetentingos valstybės narės institucijos paskirti ekspertai arba ekspertai, dėl kurių susitarė intervencinė agentūra ir pardavėjas, tyrimui paima keturis tipinius mėginius. Kiekvienai susitariančiajai šaliai yra duodama po vieną mėginį. Kitus du mėginius laiko ekspertas arba kompetentingų institucijų patvirtintoji laboratorija.

Kiekvienas mėginys tiriamas du kartus, ir šių rezultatų vidurkis laikomas mėginio tyrimo rezultatu.

36 straipsnis

Ginčai dėl kokybės

1.   Jei perkančiosios ir parduodančiosios šalies pagal 35 straipsnį atliktų tyrimai skiriasi, aritmetinis abiejų tyrimų rezultatų vidurkis, nustatant cukraus kategoriją, jei skirtumas atsiranda tiriant:

1 rūšies cukrų — ne daugiau kaip vienu tašku, atsižvelgiant į kiekvieną 32 straipsnio 3 dalies d punkte nurodytą savybę,

2 rūšies cukrų — ne daugiau kaip dviem taškais, atsižvelgiant į kiekvieną pagal taškus nustatomos rūšies savybes, kurios nustatomos taškais.

Tačiau bet kurios susitariančiosios šalies prašymu šio straipsnio 35 straipsnio 1 dalyje minėta laboratorija gali atlikti arbitražinį tyrimą. Tada taikomas arbitražinio tyrimo rezultatų ir pardavėjo arba pirkėjo tyrimų rezultatų, priklausomai nuo to, kurie yra panašesni į arbitražinio tyrimo rezultatus, aritmetinis vidurkis.

Nustatant cukraus rūšį, šis vidurkis yra lemiamas. Jei arbitražinio tyrimo rezultatas tarp pardavėjo ir pirkėjo atliktų tyrimų rezultatų yra tarpinis, nustatant rūšį lemia tik arbitražinis tyrimas.

2.   Jei nustatytas perkančiosios ir parduodančiosios šalies pagal 35 straipsnį atliktų tyrimų skirtumas yra didesnis už tą, kuris nurodytas šio straipsnio 1 dalies pirmojoje arba antrojoje įtraukoje, arbitražinį tyrimą atlieka kompetentingos institucijos patvirtintoji laboratorija. Tuo atveju taikoma šio straipsnio 1 dalies antros pastraipos nuostata.

3.   Ginčų dėl 3 rūšies cukraus viršutinės spalvos rūšies ribos, poliarizacijos, drėgnumo arba invertuotojo cukraus kiekio atveju 1 ir 2 dalyje nustatyta tvarka.

Tačiau 1 dalyje nurodyti skirtumai pakeičiami:

3 rūšies cukraus spalvos rūšis 1,0 vienetu,

poliarizacija 0,2° S,

drėgmės kiekis 0,02 %,

invertuotojo cukraus kiekis 0,01 %.

4.   Jei, pritaikius 35 straipsnį nuostatą, ginčas tarp susitariančiųjų šalių kyla dėl supirkto žaliavinio cukraus išeigos, arbitražinį tyrimą atlieka minėto straipsnio 1 dalyje nurodyta laboratorija. Tokiu atveju taikomas arbitražinio tyrimo rezultatų ir tų pardavėjo arba pirkėjo tyrimų rezultatų, kurie yra artimesni arbitražinio tyrimo rezultatams, aritmetinis vidurkis.

Šis vidurkis yra lemiamas nustatant žaliavinio cukraus išeigą. Jei arbitražinio tyrimo rezultatas yra tarpinis tarp pardavėjo ir pirkėjo surengtų tyrimų rezultatų, nustatant žaliavinio cukraus išeigą lemia tik arbitražinis tyrimas.

5.   1 dalies antroje pastraipoje nurodytas arbitražinio tyrimo išlaidas padengia tyrimą užginčijusi susitariančioji šalis.

2 dalyje nurodytas arbitražinio tyrimo išlaidas vienodomis dalimis dengia intervencinė agentūra ir pardavėjas.

3 dalyje nurodytas arbitražinio tyrimo išlaidas dengia taikant 35 straipsnį atliktą tyrimą užginčijusi susitariančioji šalis

37 straipsnis

Sandėliavimo vietų patikrinimas

Kompetentinga įgaliotoji kontrolės institucija be išankstinio įspėjimo atlieka patikrinimus sandėliavimo vietose pagal Komisijos reglamento (EB) Nr. 2148/96 4 straipsnį (6).

38 straipsnis

Svorio ir atitinkamų išlaidų patikrinimas

1.   35 straipsnyje nurodyti ekspertai patikrina parduoto cukraus svorį.

Pardavėjas imasi visų būtinų priemonių, kad ekspertai galėtų patikrinti svorį ir paimti mėginius.

2.   Svorio tikrinimo išlaidas padengia pardavėjas.

3.   Svorį tikrinančių ir mėginius imančių ekspertų išlaidas padengia intervencinė agentūra.

4.   Kiekis gali būti nustatytas remiantis apskaitos duomenimis, kurie turi atitikti prekybinius ir intervencinės agentūros reikalavimus, jei:

a)

apskaitos duomenyse yra įtrauktas sveriant nustatytas svoris ir svėrimo metu nustatyta fizinė kokybė; svėrimas negali būti atliktas vėliau kaip prieš dešimt mėnesių;

b)

sandėliuotojas praneša, kad visa pasiūlyta siunta atitinka apskaitos duomenyse esančią informaciją;

c)

svėrimo metu nustatyta kokybė sutampa su tipinių mėginių kokybe.

5 DALIS

Intervencinis Pardavimas

39 straipsnis

Pardavimas

1.   Intervencinės agentūros gali parduoti cukrų tik priėmus sprendimą Reglamento (EB) Nr. 318/2006 39 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

2.   Cukraus pardavimas, laikantis Reglamento (EB) Nr. 318/2006 18 straipsnio 3 dalyje nustatytų sąlygų — tai pardavimas konkurso tvarka arba kuria nors kita pardavimo tvarka.

3.   Priimant sprendimą skelbti konkursą, nustatomos konkurso, įskaitant parduodamo cukraus numatytą paskirtį, sąlygos.

Šioje dalyje „paskirtis“ reiškia skirtas:

a)

pašarams;

b)

eksportuoti;

c)

kitoms reikmėms, prireikus apibrėžti.

Konkurso laimėtojai, priklausomai nuo atvejo, atrenkami pagal pirkimo kainą, denatūravimo priemokos dydį arba eksporto grąžinamosios išmokos sumą.

4.   Konkurso sąlygos visoms suinteresuotosioms šalims, nepriklausomai nuo jų įsisteigimo Bendrijoje vietos, privalo užtikrinti vienodą galimybę dalyvauti konkurse bei vienodą vertinimą.

40 straipsnis

Kvietimas dalyvauti konkurse

1.   Intervencinė agentūra skelbia konkursą jos turimam cukraus kiekiui .

2.   Kiekviena atitinkama intervencinė agentūra parengia kvietimą dalyvauti konkurse, kurį ji paskelbia iki pasiūlymų teikimui nustatyto laikotarpio pradžios likus ne mažiau kaip aštuonioms dienoms.

Prieš paskelbdama konkursą intervencinė agentūra Komisijai pateikia konkurso pranešimo tekstą ir jo dalinius pakeitimus.

3.   Kvietime pirmiausia nurodoma ši informacija:

a)

konkursą skelbiančios intervencinės agentūros pavadinimas ir adresas;

b)

konkurso sąlygos;

c)

pasiūlymų konkursui pateikimo terminas;

d)

konkursui siūlomos cukraus siuntos ir kiekvienos jų:

identifikacinis numeris,

kiekis,

cukraus kokybė,

pakuotės rūšis,

vieta, kuriame saugomas cukrus,

pristatymo vieta,

jei reikia, visi sandėlyje esantys krovos į vidaus vandenų, jūrų bei geležinkelių transporto priemones įrenginiai.

Šiame skyriuje „siunta“ — tai vienodos kokybės, vienodai supakuoto ir vienoje vietoje sandėliuojamo cukraus kiekis. Mažiausias kiekvieno dalinio konkurso pasiūlyme nurodytas kiekis yra 250 tonų.

4.   Intervencinė agentūra imasi priemonių, kurias laiko tinkamomis, kad suinteresuotos šalys, pareiškusios norą, galėtų patikrinti pardavimui pasiūlytą cukrų.

41 straipsnis

Konkursas

1.   Laimėjusiesiems konkursą suteikiama galimybė sudaryti prekybos sutartį skirtam kiekiui. Laimėtojas, priklausomai nuo atvejo, nustatomas remiantis šiais pasiūlyme nurodytais duomenimis:

a)

konkurso dalyvio mokama kaina;

b)

denatūravimo priemokos dydžiu;

c)

eksporto grąžinamosios išmokos dydžiu.

2.   Konkurso laimėtojo mokėtina kaina:

a)

atitinka pasiūlyme nurodytą kainą, kai taikomas 1 dalies a punktas;

b)

atitinka konkurso sąlygose nurodytą kainą, kai taikomi 1 dalies b ir c punktai.

42 straipsnis

Konkurso reikalavimai

1.   Skelbiant konkursą sprendime dėl konkurso paskelbimo, nustatomos šios sąlygos:

a)

bendras siūlomas parduoti kiekis arba kiekiai;

b)

numatyta paskirtis;

c)

paraiškų pateikimo terminas;

d)

kaina, kurią konkursą laimėjęs konkurso dalyvis turi sumokėti už pašarams ir eksportui numatytą cukrų.

2.   Sprendime dėl konkurso paskelbimo gali būti nustatytos papildomos sąlygos, visų pirma:

a)

mažiausia siūlomo parduoti ne pašarams arba eksportui skirto cukraus, kaina;

b)

didžiausias denatūravimo priemokos arba eksporto grąžinamosios išmokos kiekis;

c)

mažiausias kiekis konkurso dalyviui arba siuntai;

d)

didžiausias kiekis konkurso dalyviui arba siuntai;

e)

konkretus denatūravimo priemokos sertifikato arba eksporto licencijos galiojimo laikas.

43 straipsnis

Nuolatinis konkursas

1.   Dėl Bendrijos cukraus rinkoje susidariusios padėties gali būti skelbiamas nuolatinis konkursas.

Šio nuolatinio konkurso galiojimo laikotarpiu skelbiami daliniai konkursai.

2.   Kvietimas dalyvauti nuolatiniame konkurse skelbiamas tik konkurso pradžiai paskelbti. Nuolatinio konkurso galiojimo laikotarpiu paskelbtas kvietimas gali būti iš dalies keičiamas arba papildomas. Jis taisomas arba keičiamas tada, kai jo galiojimo metu pasikeičia konkurso sąlygos.

44 straipsnis

Pasiūlymų pateikimas

1.   Pasiūlymus intervencinei agentūrai pateikiami elektroniniu būdu.

2.   Pasiūlyme nurodoma:

a)

konkursas, kuriam šis pasiūlymas teikiamas;

b)

konkurso dalyvio pavardė (pavadinimas) ir adresas;

c)

siuntos numeris;

d)

prašomas kiekis;

e)

apskaičiavimas už toną eurais, nurodant du skaičius po kablelio:

siūloma kaina, neįskaitant vidaus mokesčių,

siūlomos denatūravimo priemokos suma,

siūlomos eksporto grąžinamosios išmokos suma.

Intervencinė agentūra gali reikalauti papildomos informacijos.

3.   Kai pasiūlyme nurodomos kelios siuntos, laikoma, kad pasiūlymų yra tiek, kiek siuntų.

4.   Pasiūlymai galioja tik tada, jei:

a)

dar nepasibaigus pasiūlymų teikimo terminui, pateikiamas įrodymas, jog buvo pateiktas šio konkurso užstatas — 200 EUR už toną cukraus;

b)

juose yra pasiūlymo teikėjo deklaracija, kuria jis įsipareigoja dėl cukraus kiekio, už kurį bus paskirta denatūravimo priemoka arba eksporto grąžinamoji išmoka:

prašyti išduoti denatūravimo priemokos sertifikatą ir pateikti reikalaujamą užstatą už jį, jei šiame konkurse skelbiamas pašarams skirto cukraus pardavimas,

prašyti išduoti eksporto licenciją ir pateikti reikalaujamą užstatą už ją, jei šiame konkurse skelbiamas eksportui skirto cukraus pardavimas.

5.   Pasiūlyme gali būti nurodyta, kad jis būtų laikomas pateiktu tik tuo atveju, jei sutartį bus leidžiama sudaryti:

a)

dėl viso pasiūlyme nurodyto kiekio arba nurodytos jo dalies;

b)

ne vėliau kaip pasiūlymą pateikusios šalies nurodytą dieną ir nurodytu laiku.

6.   Pasiūlymai, pateikti nesilaikant 1 — 5 dalių nuostatų arba neatitinkantys konkurso sąlygų, nenagrinėjami.

7.   Pateikto pasiūlymo atsiimti negalima.

45 straipsnis

Pasiūlymų nagrinėjimas

1.   Intervencinė agentūra pasiūlymus nagrinėja uždaruose posėdžiuose. Nagrinėjime dalyvaujantys asmenys prisaikdinami konfidencialumo priesaika.

2.   Apie pateiktus pasiūlymus nedelsiant pranešama Komisijai.

46 straipsnis

Sumų nustatymas

Jei mažiausia kaina arba didžiausias denatūravimo priemokos ar eksporto grąžinamosios išmokos dydis konkurso sąlygose nenurodyti, jie nustatomi Reglamento (EB) Nr. 318/2006 39 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka po to, kai, atsižvelgiant į rinkos sąlygas ir galimas realizavimo rinkas, išnagrinėjami pasiūlymai. Tačiau gali būti priimtas sprendimas nė vieno dalyvio neskelbti konkurso laimėtoju.

47 straipsnis

Konkursų laimėtojų nustatymas

1.   Išskyrus tuos atvejus, kai konkurso arba dalinio konkurso laimėtojas neskelbiamas, nepažeidžiant šio straipsnio 2 ir 3 dalių nuostatų, sudaryti sutartį leidžiama kiekvienam konkurso dalyviui, kurio pasiūlyme nurodyta kaina nėra mažesnė už minimalų arba nėra didesnė už maksimalų denatūravimo priemokos arba eksporto grąžinamosios išmokos dydį.

2.   Sutartį dėl kiekvienos siuntos laimi tas konkurso dalyvis, kuris arba siūlo didžiausią kainą, arba prašo mažiausios denatūravimo priemokos ar eksporto grąžinamosios išmokos.

Jei pasiūlyme nurodyta ne visa siunta, likutis skiriamas kitiems konkurso dalyviams, atsižvelgiant į jų pasiūlyme nurodytas sumas, pradedant nuo antrosios pagal eilę didžiausios kainos arba antrosios pagal eilę denatūravimo priemokos ar eksporto grąžinamosios išmokos.

3.   Jei tokią pačią kainą siūlo arba tokios pačios denatūravimo priemokos ar eksporto grąžinamosios išmokos už vieną siuntą arba siuntos dalį prašo keli konkurso dalyviai, intervencinė agentūra turimą kiekį paskirsto vienu iš nurodomų būdų:

a)

dalija proporcingai pasiūlymuose nurodytiems kiekiams;

b)

dalija pareiškėjams taip, kaip su jais susitaria;

c)

burtų keliu.

48 straipsnis

Konkurso laimėtojo teisės ir pareigos

1.   Jei cukrus yra skirtas pašarams, konkurso laimėtojo skyrimas reiškia, kad:

a)

jam suteikiama teisė gauti sertifikatą tam kiekiui, už kurį skiriama denatūravimo priemoka, visų pirma nurodant pasiūlyme įrašytą denatūravimo priemokos dydį;

b)

jis įpareigojamas intervencinės agentūros, kuriai buvo pateiktas pasiūlymas, prašyti minėto sertifikato tam kiekiui.

2.   Jei cukrus yra skirtas eksportui, konkurso laimėtojo skyrimas reiškia, kad:

a)

jam suteikiama teisė gauti licenciją tam kiekiui, už kurį skiriama eksporto grąžinamoji išmoka, visų pirma nurodant paraiškoje įrašytą eksporto grąžinamosios išmokos dydį, o baltojo cukraus atveju — nurodant kvietime dalyvauti konkurse įrašytą jo rūšį;

b)

jis įpareigojamas intervencinės agentūros, kuriai buvo pateiktas pasiūlymas, prašyti minėtos licencijos tam kiekiui, o kalbant apie baltąjį cukrų — tai rūšiai.

3.   Su konkurso laimėjimu susijusios teisės įgyvendinamos ir įsipareigojimai įvykdomi per 18 dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

4.   Su konkurso laimėjimu susijusios teisės ir įsipareigojimai neperleidžiami.

49 straipsnis

Pranešimas apie konkurso rezultatus

1.   Intervencinė agentūra konkurso laimėtojams nedelsdama išsiunčia pranešimus, o visiems konkurso dalyviams praneša apie konkurso rezultatus.

2.   Pranešimuose apie laimėjimą nurodoma bent jau ši informacija:

a)

tvarka, su kuria susijęs konkursas;

b)

siuntos numeris ir paskirtas kiekis;

c)

paskirtam kiekiui patvirtinta kaina, denatūravimo priemokos už jį arba eksporto grąžinamosios išmokos dydis.

50 straipsnis

Nupirkto cukraus išvežimas

1.   Išskyrus force majeure atvejus, nupirktas cukrus išvežamas iš sandėlių ne vėliau kaip per keturias savaites nuo 49 straipsnyje nurodyto pranešimo apie konkurso laimėjimą gavimo dienos. Konkurso laimėtojas gali neatsiimti cukraus iš sandėlio, jei susitaria su intervencine agentūra, kad ši jam leistų minėtam laikotarpiui sudaryti sandėliavimo sutartį su sandėliu, kuriame yra tas cukrus.

Tačiau kai atsiranda techninių kliūčių cukrui išvežti, intervencinė agentūra prireikus gali nustatyti ilgesnį laikotarpį konkrečioms siuntoms iš sandėlio atsiimti.

2.   Force majeure atvejais intervencinė agentūra nustato priemones, būtinas atsižvelgiant į visas aplinkybes, kuriomis remiasi konkurso laimėtojas.

51 straipsnis

Išvežimo leidimas

1.   Sutarties laimėtojas nupirktą cukrų išvežti ar sandėliavimo sutartį sudaryti pagal 50 straipsnio 1 dalies nuostatas gali tik gavęs leidimą paskirtam cukraus kiekiui išvežti.

Tačiau leidimai išvežti gali būti išduodami tam tikroms to cukraus kiekio dalims.

Visus leidimus išvežti suinteresuotosios šalies prašymu išduoda atitinkama intervencinė agentūra.

2.   Intervencinė agentūra produkcijos išvežimo leidimą išduoda tik laimėtojui pateikus įrodymą, kad jis pateikė užstatą, garantuojantį, jog per nustatytą laiką sumokės jam paskirto cukraus kainą, arba jam pateikus apmokėjimo patvirtinimą.

Užstatas arba apmokėjimo patvirtinimo dokumentas turi atitikti tą kainą, kurią sutarties laimėtojas turi sumokėti už išvežamą cukraus kiekį.

52 straipsnis

Mokėjimai

1.   Paskirto cukraus kaina į intervencinės agentūros sąskaitą turi būti pervesta ne vėliau kaip 30 dieną nuo leidimo išvežti išdavimo.

2.   Išskyrus force majeure atvejus, 51 straipsnio 2 dalyje nurodytas užstatas grąžinamas tik už tą kiekį, už kurį sutarties laimėtojas į intervencinės agentūros sąskaitą pervedė pirkimo kainą per šio straipsnio 1 dalyje nustatytą laiką. Užstatas grąžinamas nedelsiant.

3.   Force majeure atvejais intervencinė agentūra nustato priemones, būtinas atsižvelgiant į visas aplinkybes, kuriomis remiasi konkurso laimėtojas.

53 straipsnis

Nuosavybės teisės perleidimas

1.   Konkurso tvarka suteikta cukraus nuosavybės teisė pereina, kai cukrus išvežamas iš sandėlio.

2.   Tačiau intervencinė agentūra ir konkurso laimėtojas gali susitarti, kad cukraus nuosavybės teisė pereitų kitame etape. Jei intervencinė agentūra ir sutarties laimėtojas, remdamiesi 50 straipsnio 1 dalimi, kartu susitaria, jie gali nustatyti, kuriame etape įvyksta nuosavybės teisės perleidimas.

3.   Galioja tik raštiškas susitarimas dėl nuosavybės teisės perėjimo etapo.

54 straipsnis

Rūšies ir išeigos nustatymas

Nustatant cukraus rūšį arba išeigą, išvežimo iš sandėlio metu yra taikomi 35 ir 36 straipsniai.

Tačiau po sutarties pasirašymo susitariančiosios šalys gali susitarti, kad paraiškų konkurso tvarka parduoto cukraus rūšis arba išeiga išlieka tokia, kokia buvo nustatyta tuo metu, kai jį supirko intervencinė agentūra.

55 straipsnis

Cukraus kainos tikslinimas

1.   Jei taikant 35 ir36 straipsnių nuostatas nustatoma, kad baltasis cukrus yra žemesnės rūšies, negu nurodyta kvietime dalyvauti konkurse, šio cukraus, vartotino pagal 39 straipsnio 3 dalies antros pastraipos b ir c punktuose nurodytą paskirtį, kaina tikslinama pagal 32 straipsnio 6 dalies nuostatas.

2.   Jei nustatoma, kad eksportui skirto baltojo cukraus rūšis neatitinka nurodytos kvietime dalyvauti konkurse rūšies, nurodyta rūšis eksporto licencijoje pataisoma.

3.   Jei taikant 35 ir 36 straipsnių nuostatas nustatoma, kad žaliavinio cukraus išeiga neatitinka nurodytos kvietime dalyvauti konkurse išeigos:

a)

to cukraus kaina tikslinama pagal 33 straipsnio nuostatas;

b)

denatūravimo priemokos arba grąžinamosios eksporto išmokos dydis tikslinamas dauginant jį iš koeficiento, kuris yra lygus nustatytai išeigai, padalytai iš kvietime dalyvauti konkurse nurodytos išeigos.

56 straipsnis

Užstato grąžinimas

1.   Išskyrus force majeure atvejus, konkurso užstatas grąžinamas tik už tą kiekį, kuris:

a)

konkurso laimėtojo:

įvykdžiusio reikalavimus, buvo nurodytas prašyme išduoti denatūravimo sertifikatą arba eksporto licenciją,

buvo nurodytas, pateikiant 51 straipsnio 2 dalyje minimą užstatą arba apmokėjimo patvirtinimą dokumentą,

per nustatytą laiką buvo išvežtas iš sandėlio arba

b)

nebuvo paskirtas.

2.   Užstatas grąžinamas nedelsiant.

3.   Force majeure atvejais intervencinė agentūra nustato priemones, būtinas atsižvelgiant į visas aplinkybes, kuriomis remiasi konkurso laimėtojas.

57 straipsnis

Pranešimai apie kiekius

Valstybės narės nedelsdamos praneša Komisijai apie baltojo cukraus ir žaliavinio cukraus kiekius, kurie yra:

siūlomi, bet intervencinės agentūros dar nepriimti,

intervencinės agentūros priimti,

intervencinės agentūros parduoti.

VII SKYRIUS

BENDROSIOS IR GALUTINĖS NUOSTATOS

58 straipsnis

Pranešimai

Pranešimai Komisijai, nurodyti šio reglamento 12, 21, 22 ir 57 straipsniuose, teikiami elektroniniu būdu, naudojant valstybėms narėms Komisijos pateiktas formas.

59 straipsnis

Panaikinimai

Reglamentai (EB) Nr. 1261/2001, (EB) Nr. 1262/2001 ir (EB) Nr. 314/2002 panaikinami.

Tačiau Reglamentai (EB) Nr. 1261/2001 ir (EB) Nr. 314/2002 toliau taikomai 2005 — 2006 m. prekybos metų produkcijai ir Reglamentas (EB) Nr. 1262/2001 toliau taikomas intervencinės agentūros iki 2006 m. vasario 10 d. priimtam cukrui.

60 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Jis taikomas nuo 2006 m. liepos 1 d.

23 — 38 straipsniai taikomi iki 2010 m. rugsėjo 30 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. birželio 29 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 58, 2006 2 28, p. 1.

(2)  OL L 178, 2001 6 30, p. 46.

(3)  OL L 178, 2001 6 30, p. 48. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 218/2006 (OL L 38, 2006 2 9, p. 19).

(4)  OL L 50, 2002 1 21, p. 40. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 493/2006 (OL L 89, 2006 3 28, p. 11).

(5)  OL L 214, 1995 9 8, p. 16.

(6)  OL L 288, 1996 11 9, p. 6.


PRIEDAS

23 STRAIPSNIO 3 DALYJE NURODYTI VALSTYBĖMS NARĖMS PASKIRSTYTI KIEKIAI

Valstybė narė

kiekiai

(tonomis)

Belgija

28 204

Čekija

15 648

Danija

14 475

Vokietija

117 550

Graikija

10 923

Ispanija

34 298

Prancūzija (žemyninė)

113 141

Prancūzija (DOM)

16 522

Airija

6 855

Italija

53 580

Latvija

2 288

Lietuva

3 544

Vengrija

13 819

Nyderlandai

29 743

Austrija

13 325

Lenkija

57 519

Portugalija (žemyninė)

2 398

Portugalija (Azorų salos)

342

Slovėnija

1 822

Slovakija

7 136

Suomija

5 026

Švedija

12 669

Jungtinė Karalystė

39 172