ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 171

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

49 tomas
2006m. birželio 23d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

*

2006 m. birželio 21 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 883/2006, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1290/2005 taikymo taisykles dėl mokėjimo agentūrų apskaitos tvarkymo, išlaidų ir įplaukų deklaravimo ir išlaidų kompensavimo iš EŽŪGF ir EŽŪFKP sąlygų

1

 

*

2006 m. birželio 21 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 884/2006, nustatantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 1290/2005 nuostatų dėl intervencinių priemonių finansavimo iš EŽŪOGF ir valstybių narių mokėjimo agentūrų saugojimo valstybės sandėliuose operacijų apskaitos taikymo taisykles

35

 

*

2006 m. birželio 21 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 885/2006, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1290/2005 nuostatų dėl mokėjimo agentūrų ir kitų įstaigų akreditavimo bei EŽŪGF ir EŽŪFKP sąskaitų patikrinimo ir patvirtinimo taikymo taisykles

90

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, kuriuos skelbti privaloma

23.6.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 171/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 883/2006

2006 m. birželio 21 d.

nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1290/2005 taikymo taisykles dėl mokėjimo agentūrų apskaitos tvarkymo, išlaidų ir įplaukų deklaravimo ir išlaidų kompensavimo iš EŽŪGF ir EŽŪFKP sąlygų

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2005 m. birželio 21 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1290/2005 dėl bendrosios žemės ūkio politikos finansavimo (1), ypač į jo 42 straipsnį,

kadangi:

(1)

Reglamentu (EB) Nr.1290/2005 buvo įkurtas Europos žemės ūkio garantijų fondas (EŽŪGF) ir Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai (EŽŪFKP), kurie dalyvauja pasidalijamajame Bendrijos biudžeto išlaidų ir priskirtųjų įplaukų valdyme. Šiame reglamente yra nustatytos mokėjimo agentūroms patikėtų išlaidų ir įplaukų apskaitos tvarkymo ir deklaravimo bei tų išlaidų kompensavimo Komisijos lėšomis sąlygos ir bendrosios taisykles. Tos taisyklės ir sąlygos turi būti patikslintos, atskiriant abiems fondams taikomas bendras ir kiekvienam jų atskirai taikomas konkrečias taisykles.

(2)

Siekiant užtikrinti tinkamą Europos Bendrijų biudžeto fondams skiriamų lėšų administravimą, būtina, kad visos mokėjimų agentūros vestų specialią apskaitą vien tik EŽŪGF ir EŽŪFKP finansavimo lėšoms tvarkyti. Tam mokėjimo agentūrų vedamoje apskaitoje turi būti aiškiai atskirtos abiejų fondų išlaidos ir įplaukos, padarytos ar gautos atitinkamai pagal Reglamento (EB) Nr. 1290/2005 3 straipsnio 1 dalį ir 4 bei 34 straipsnius, ir sudaryta galimybė tas išlaidas ir įplaukas susieti su Bendrijos biudžete mokėjimo agentūroms skirtais finansiniais ištekliais.

(3)

Bendra žemės ūkio politika yra finansuojama eurais, o euro zonai nepriklausančioms valstybėms narėms suteikiama galimybė naudos gavėjams mokėti išmokas nacionaline valiuta. Siekiant konsoliduoti visas išlaidas ir įplaukas, reikia, kad mokėjimo agentūros galėtų pateikti išlaidų ir įplaukų duomenis eurais ir valiuta, kuria jos yra atliekamos ir gaunamos.

(4)

Siekiant tinkamai valdyti finansinius srautus, nes valstybės narės sukaupia finansinius išteklius Reglamento (EB) Nr. 1290/2005 3 straipsnio 1 dalyje nurodytoms išlaidoms padengti arba gauna avansinius mokėjimus to reglamento 4 straipsnyje nurodytoms išlaidoms, prieš tai kai Komisija juos padengia kompensuodama išlaidas, reikia numatyti, kad valstybės narės kauptų tokiam kompensavimui reikalingą informaciją ir Komisijai ją teiktų palaipsniui darydamos išlaidas ir gaudamos įplaukas arba teiktų periodiškai. Todėl reikia atsižvelgti į EŽŪGF ir EŽŪFKP būdingus valdymo aspektus ir organizuoti valstybių narių informacijos pateikimą Komisijai prie kiekvieno fondo valdymo pobūdžio pritaikytu dažnumu, nepažeidžiant valstybėms narėms keliamo reikalavimo Komisijai teikti surinktą informaciją išlaidų kaitai tinkamai prižiūrėti.

(5)

Bendruosiuose mokėjimo agentūrų įpareigojimuose dėl sąskaitų tvarkymo yra nurodyti išsamūs Bendrijos fondams valdyti ir kontroliuoti reikalingi duomenys, kurie kompensuojant išlaidas nėra būtini. Todėl reikia patikslinti, kokią informaciją ir duomenis apie EŽŪGF ir EŽŪKPF finansuotinas išlaidas Komisijai periodiškai teikti būtina.

(6)

Valstybių narių Komisijai teikiama informacija turi pastarajai sudaryti galimybę tiesiogiai ir kuo veiksmingiau panaudoti perduotą informaciją apie EŽŪGF ir EŽŪFKP sąskaitų tvarkymą bei susijusius mokėjimus. Tam reikia nustatyti, kad visa valstybių narių Komisijai perduodama informacija būtų teikiama elektroniniu arba skaitmeniniu būdu. Tačiau gali būti numatyta, kad duomenų perdavimas kitokiais būdais yra būtinas ir reikia nustatyti, kokiais atvejais toks reikalavimas būtų pagrįstas.

(7)

Reglamento (EB) Nr.1290/2005 8 straipsnio 1 dalies c punkto i papunktyje yra numatyta, kad priemonių, susijusių su EŽŪGF ir EŽŪFKP finansuojamomis operacijomis, išlaidų deklaracijos, kurios laikomos mokėjimo paraiškomis, Komisijai turi būti pateikiamos kartu su reikalinga informacija. Siekiant sudaryti galimybę valstybėms narėms ir mokėjimo agentūroms parengti išlaidų deklaracijas pagal suderintą tvarką ir Komisijai atsižvelgti į mokėjimo paraiškas, reikia nustatyti kokiomis sąlygomis tos išlaidos gali būti įtraukiamos į atitinkamus EŽŪGF ir EŽŪFKP biudžetus, kokios taisyklės taikomos įtraukiant išlaidas ir įplaukas į apskaitą, ypač priskirtąsias įplaukas ir atliktinas korekcijas bei praktinį jų deklaravimą.

(8)

1978 m. rugpjūčio 2 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr.1883/78, išdėstančio bendrąsias taisykles dėl intervencijoms skirto Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo Garantijų skyriaus finansavimo (2), 4 straipsnyje numatyta, kad finansuotina intervencinės priemonės suma yra nustatoma pagal mokėjimo agentūrų rengiamas metines finansines atskaitomybes. Tame reglamente taip pat nustatytos tokioms atskaitomybėms taikomos taisyklės ir sąlygos. Reglamentu (EB) Nr. 1290/2005 panaikinus Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondą (EŽŪOGF) ir jį pakeitus EŽŪGF, tokių priemonių atveju reikia patikslinti tvarką, pagal kurią jų finansavimas iš EŽŪGF įtraukiamas į mėnesio išlaidų ir mokėjimų deklaracijų sistemą.

(9)

Reglamento (EB) Nr. 1290/2005 15 straipsnio 4 dalyje numatoma, kad nuo spalio 1 d. iki spalio 15 d. padarytos išlaidos priskiriamos spalio mėnesį padarytoms išlaidoms, o nuo spalio 16 d. iki spalio 31 d. padarytos išlaidos priskiriamos lapkričio mėnesį padarytoms išlaidoms. Tačiau saugojimo valstybės sandėliuose išlaidų atveju visos spalio mėnesį padarytos išlaidos priskiriamos N + 1 biudžetiniams metams. Todėl reikia nustatyti, kad rugsėjo mėnesį atliktų saugojimo valstybės sandėliuose operacijų išlaidos, finansuotos iš EŽŪGF, į apskaitą būtų įtraukiamose vėliau nei spalio 15 d.

(10)

Taikytini valiutos keitimo kursai turi būti nustatyti priklausomai nuo to, ar valiutos keitimo kurso data žemės ūkį reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatyta, ar ne. Siekiant, kad euro zonai nepriklausančios valstybės narės į apskaitą įrašydamos gautas įplaukas ir pagalbos gavėjams ne eurais išmokėtas sumas ir mokėjimo agentūros, rengdamos išlaidų deklaracijas, netaikytų skirtingų valiutos keitimo kursų, reikia nustatyti, kad atitinkamos valstybės narės su EŽŪGF susijusių išlaidų deklaracijoms taikytų tą patį valiutos keitimo kursą, kuris taikomas įskaitant įplaukas ir atliekant mokėjimus pagalbos gavėjams. Be to, siekiant supaprastinti išieškojimų pagal kelias operacijas administracinę tvarką, reikėtų nustatyti vienodą tokiems išieškojimams taikomą valiutų keitimo kursą. Tačiau tokia nuostata turėtų būti taikoma tik toms operacijoms, kurios buvo atliktos iki šio reglamento taikymo įsigaliojimo.

(11)

Komisija atlieka mėnesio arba periodinius mokėjimus valstybėms narėms, remdamasi jų pateiktomis išlaidų deklaracijomis. Tačiau ji turi atsižvelgti į mokėjimo agentūros iš Bendrijos biudžeto gautas įplaukas. Todėl reikia nustatyti sąlygas, pagal kurias turi būti atlikta EŽŪGF ir EŽŪFKP išlaidų ir įplaukų tarpusavio užskaita.

(12)

Priėmusi sprendimą dėl mėnesio mokėjimų, Komisija valstybėms narėms skiria finansinius išteklius, reikalingus EŽŪGF ir EŽŪFKP finansuojamoms išlaidoms padengti, laikydamasi praktinių taisyklių ir sąlygų, kurios turi būti nustatytos, remiantis valstybių narių Komisijai pateikta informacija ir Komisijos įdiegtomis kompiuterinėmis sistemomis.

(13)

Jei biudžetinių metų pradžioje biudžetas dar nėra galutinai priimtas, pagal 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr.1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento (3) 13 straipsnio 2 dalies antrąją pastraipą yra numatoma, kad mokėjimus galima atlikti kas mėnesį pagal kiekvieną skyrių, neviršijant vienos dvyliktosios dalies ankstesniais biudžetiniais metais visų numatytų atitinkamame skyriuje asignavimų. Siekiant teisingai paskirstyti esamus asignavimus valstybėms narėms, reikėtų numatyti, kad tokiu atveju mėnesio mokėjimai iš EŽŪGF ir periodiniai mokėjimai iš EŽŪFKP būtų atliekami, laikantis valstybių narių pateiktose išlaidų deklaracijose kiekvienam skyriui nustatyto procentinio dydžio, ir kad nesumokėtas atitinkamo mėnesio likutis būtų perskirstomas Komisijos sprendimais dėl vėlesnių mėnesio ar periodinių mokėjimų.

(14)

Kai, remiantis iš valstybių narių pagal EŽŪGF gautomis išlaidų deklaracijomis, iš anksto paskirtų įsipareigojamųjų asignavimų, kurie leidžiami pagal 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr.1605/2002 150 straipsnio 3 dalį, bendra suma viršija pusę einamųjų biudžetinių metų asignavimų, Komisija šiuos asignavimus privalo sumažinti. Siekiant geresnio valdymo, toks sumažinimas turi būti proporcingai paskirstytas valstybėms narėms, remiantis jų pateiktomis išlaidų deklaracijomis. Siekiant teisingai paskirstyti esamus asignavimus valstybėms narėms, reikėtų numatyti, kad tokiu atveju mėnesio mokėjimai iš EŽŪGF būtų atliekami, laikantis valstybių narių pateiktose išlaidų deklaracijose kiekvienam skyriui nustatyto procentinio dydžio, ir kad nesumokėtas atitinkamo mėnesio likutis būtų perskirstomas Komisijos sprendimais dėl vėlesnių mėnesio mokėjimų.

(15)

Žemės ūkį reglamentuojančiuose Bendrijos teisės aktuose EŽŪGF atveju yra numatytos vėliausios pagalbos lėšų išmokėjimo gavėjams datos, kurių valstybės narės privalo laikytis. Mokėjimai, atlikti pasibaigus tiems terminams, kai mokėjimo vėlavimas yra nepateisinamas, privalo būti laikomi netinkamais ir todėl Komisija jų kompensuoti neturi. Tačiau siekiant, kad finansinės pasekmės būtų proporcingos nustatytam mokėjimo vėlavimui, reikia numatyti, kad Komisija mokėjimo mažinimą atliktų palaipsniui priklausomai nuo nustatyto vėlavimo trukmės. Be to, turi būti numatyta fiksuota vėlavimo trukmė, kad būtų įmanoma sumažinimo netaikyti, kai mokėjimus vėluojama atlikti dėl ginčo procedūros.

(16)

Vykdant Bendros žemės ūkio politikos reformą ir įvedus bendrosios išmokos schemą, norint tinkamai taikyti finansinės drausmės taisykles yra labai svarbu, kad valstybės narės laikytųsi mokėjimų terminų. Todėl reikia parengti specialias taisykles, leisiančias kiek įmanoma išvengti Bendrijų biudžete turimų metinių asignavimų viršijimo.

(17)

Taikydama Reglamento (EB) Nr. 1290/2005 17 ir 27 straipsnius, Komisija mokėjimus valstybėms narėms gali sumažinti arba sustabdyti, jei valstybės narės nesilaiko nustatytų mokėjimo datų, nepateikia su išlaidomis susijusių duomenų arba minėtame reglamente nurodytos informacijos, reikalingos duomenų nuoseklumui patikrinti. Tokia pati nuostata taikoma ir EŽŪFKP atveju, jei valstybė narė nepateikia duomenų, reikalaujamų pagal 2005 m. rugsėjo 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1698/2005 (4) dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai ir jo taikymo taisykles, įskaitant programos įvertinimo ataskaitą, praėjus pusei programos laiko. Todėl reikia nustatyti tokių sumažinimų arba sustabdymų vykdymo sąlygas atitinkamai EŽŪGF ir EŽŪFKP išlaidoms.

(18)

Reglamento (EB, Euratomas) Nr.1605/2002 180 straipsnyje nustatyta, kad nuo 2007 m. sausio 1 d. neigiamos išlaidos bus pakeistos asignuotomis įplaukomis ir priskirtos, atsižvelgiant į jų kilmę, EŽŪGF arba EŽŪFKP asignavimams. Reglamento (EB) Nr.1290/2005 32 straipsnio 1 dalyje numatoma, kad nustačius pažeidimo ar aplaidumo atvejus mokėjimo agentūrų susigrąžintos sumos į apskaitą įrašomos kaip priskirtosios įplaukos. Nustačius pažeidimus arba finansavimą sumažinus dėl aplinkos apsaugai taikomų sąlygų nesilaikymo, nustatytos sumos priskiriamos įplaukoms, susijusioms su pažeidimais ir aplaidumu, nurodytais Reglamento (EB) Nr.1290/2005 32 straipsnyje, ir turi būti tvarkomos kaip tokios rūšies įplaukos. Todėl atitinkamoms sumoms reikia nustatyti tokias pat kaip ir priskirtųjų įplaukų, gautų tiesiogiai dėl minėtame 32 straipsnyje nustatytų pažeidimų ar aplaidumo, apskaitos taisykles.

(19)

Išlaidos EŽŪFKP pagalbos kaimo plėtros priemonėms, kurias bendrai finansuoja Bendrijų biudžetas ir nacionaliniai biudžetai, yra nustatomos remiantis išsamiomis atskirų priemonių programomis. Todėl tas išlaidas būtina prižiūrėti ir jų apskaitą vesti taip, kad visas operacijas būtų galima susieti su programa ir priemone bei patikrinti, ar padarytos išlaidos atitinka skirtas lėšas. Atsižvelgiant į tai, reikia patikslinti duomenis, į kuriuos mokėjimo agentūros turi atsižvelgti ir numatyti, kad valstybės ir Bendrijos lėšų kilmė apskaitoje būtų nurodyta aiškiai, ir susieti su atliktais mokėjimais, o iš naudos gavėjų išieškotinos ir išieškotos sumos būtų įrašytos ir identifikuotos, jas susiejant su pirminėmis operacijomis.

(20)

Kai EŽŪFKP finansuojamų kaimo plėtros programų mokėjimo arba išieškojimo operacija atliekama ne eurais, o nacionaline valiuta, atitinkamas sumas reikia konvertuoti į eurus. Todėl reikia nustatyti vienodą valiutos keitimo kursą visoms tą mėnesį į apskaitą įtrauktoms operacijoms, kurie turi būti naudojami išlaidų deklaracijose.

(21)

Lėšų, kurios dar tais pačiais kalendoriniais metais turi būti išmokėtos iš EŽŪFKP, poreikio planavimas ir kitų kalendorinių metų finansavimo paraiškų įvertinimas Komisijai yra būtini administruojant biudžetą ir finansus. Kad Komisija galėtų vykdyti savo įsipareigojimus, atitinkama informacija jai turi būti pateikta iš anksto, bet ne rečiau nei du kartus per metus ir ne vėliau nei sausio 31 d. ir liepos 31 d.

(22)

Tam, kad Komisija galėtų patvirtinti kiekvienos kaimo plėtros programos finansavimo planą, numatyti jo galimus patobulinimus ir atlikti reikalingus patikrinimus, jai turi būti pateikti tam tikri duomenys. Tam reikia, kad visos mokėjimo agentūros į bendrą EŽŪFKP kompiuterinę sistemą įvestų reikalingą informaciją, kad Komisija galėtų nustatyti didžiausią iš EŽŪFKP finansuotiną sumą, jos metinį suskirstymą, suskirstymą pagal kryptis ir priemones bei kiekvienai krypčiai taikomą bendro finansavimo lygį. Taip pat reikia nustatyti, kokiu būdu bendros sumos įrašomos į bendrą kompiuterinę sistemą.

(23)

Komisija, taikydama Reglamento (EB) Nr. 1290/2005 26 straipsnio 6 dalį, privalo nustatyti EŽŪFKP finansuojamų operacijų išlaidų deklaracijų rengimo dažnumą. Atsižvelgiant į EŽŪFKP apskaitai taikomų taisyklių ypatybes, išankstinio finansavimo naudojimą bei priemonių finansavimą pagal kalendorinius metus, reikia nustatyti, kad tos išlaidos būtų deklaruojamos prie šių specifinių sąlygų priderintu dažnumu.

(24)

Paprastai Komisija ir valstybės narės keičiasi informacija bei dokumentais ir valstybės narės Komisijai informaciją teikia elektroniniu arba skaitmeniniu būdu. Siekiant EŽŪGF ir EŽŪFKP atveju pagerinti informacijos mainus ir tai daryti reguliariai, reikia pritaikyti esamas arba įdiegti naujas kompiuterines sistemas. Reikia nustatyti, kad Komisija numatytų šiuos darbus ir apie tai per Žemės ūkio fondus informavusi valstybes nares juos įgyvendintų.

(25)

Dėl teisės aktų ir valdymo poreikių kaitos dažnai reikia pritaikyti šių kompiuterinių sistemų atliekamo informacijos apdorojimo sąlygas bei laikantis Reglamento Nr. 1290/2005 teiktinų dokumentų formą ir turinį. Valstybių narių teiktinų dokumentų formą taip pat reikėtų suvienodinti. Siekiant šių tikslų, supaprastinti procedūras ir sudaryti galimybes atitinkamas kompiuterines sistemas pradėti naudoti iš karto, reikėtų nustatyti dokumentų formos ir turinio pavyzdžius ir numatyti, kad Komisija tuos pavyzdžius pritaikytų ir atnaujintų, prieš tai informavusi Žemės ūkio fondų komitetą.

(26)

Išlaidų, finansuojamų iš EŽŪGF ir EŽŪFKP, administravimas ir teisėtumo kontrolė yra mokėjimo agentūrų kompetencijos sritis. Todėl už duomenų apie finansines operacijas perdavimą arba suvedimą į kompiuterines sistemas ir atnaujinamą turi būti atsakinga mokėjimo agentūra; tai atlikti gali ji pati arba įstaiga, kuriai tokios funkcijos yra patikėtos, arba prireikus, akredituotas koordinavimo organizacijų tarpininkas.

(27)

Kai kuriems Reglamente (EB) Nr.1290/2005 ir jo taikymo taisyklėse numatytiems dokumentams ar procedūroms yra reikalingas įgalioto asmens parašas arba sutikimas viename arba keliuose atitinkamos procedūros etapų. Įdiegtos kompiuterinės dokumentų teikimo sistemos tokiais atvejais turi sudaryti galimybę nedviprasmiškai identifikuoti kiekvieną asmenį ir suteikti pakankamas garantijas, kad dokumentų turinys nebus pakeistas, įskaitant atskirus procedūros etapus. Tas pats principas taip pat turi būti taikomas išlaidų deklaracijoms, metinėms atskaitomybėms ir patikinimo pareiškimams, nurodytiems Reglamento (EB) Nr. 1290/2005 8 straipsnio 1 dalies c punkto i ir iii papunkčiuose, bei pagal šias procedūras elektroniniu būdu teikiamiems dokumentams.

(28)

Bendrijoje buvo nustatytos dokumentų teikimui elektroniniu ir skaitmeniniu būdu taikomos taisyklės, apibrėžiant dokumentų pateikimo tvarką, jų tinkamumo Komisijai, saugojimo, visapusiškumo ir tinkamumo panaudoti ateityje sąlygas. Kadangi pasidalijamasis Bendrijos biudžeto valdymas EŽŪGF ir EŽŪFKP atveju yra susijęs su Komisijos arba mokėjimo agentūrų parengtais bei gautais dokumentais bei su bendrai žemės ūkio politikai finansuoti įvestomis procedūromis, reikia nustatyti Bendrijos teisės aktų taikymą elektroniniam ir skaitmeniniam dokumentų, pateikiamų remiantis šiuo reglamentu, perdavimui ir nustatyti dokumentų elektroninėse ir skaitmeninėse laikmenose saugojimo terminus.

(29)

Kai kuriais atvejais informaciją pateikti elektroniniu būdu gali būti neįmanoma. Siekiant išspręsti dėl kompiuterinės sistemos gedimo arba ilgalaikio ryšio nebuvimo galinčias iškilti problemas, valstybėms narėms turi būti sudaryta galimybė pateikti dokumentus kitokia forma, kurios sąlygas reikia nustatyti.

(30)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1290/2005 39 straipsnio 1 dalies d ir e punktus valstybė narė finansinius išteklius, kuriais ji disponuoja 2007 m. sausio 1 d. po to, kai savo noru pagal 2004 m. rugsėjo 22 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1655/2004, nustatančio perėjimo nuo Tarybos reglamento (EB) Nr. 1259/1999 4 straipsnyje nustatytos savanoriškos moduliavimo sistemos prie Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1782/2003 (5) nustatytos privalomos moduliavimo sistemos, 1 straipsnį ar dėl sankcijų pagal 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1259/1999 nustatančio bendrąsias tiesioginės paramos schemų pagal bendrąją žemės ūkio politiką taisykles (6) 3, 4 ir 5 straipsnius buvo sumažintos ar panaikintos išmokų sumos, turi panaudoti kaimo plėtros priemonėms finansuoti. Jeigu valstybės narės per tam tikrą laiką tų finansinių išteklių nepanaudoja, atitinkamos sumos grąžinamos į EŽŪGF biudžetą. Siekiant nustatyti šių priemonių taikymo sąlygas, reikia apibrėžti mokėjimo agentūrų atitinkamoms sumoms taikytiną apskaitos ir administravimo tvarką bei jų įtraukimą į Komisijos sprendimus dėl mokėjimo.

(31)

Taikant Reglamento (EB) Nr. 1290/2005 39 straipsnio 1 dalies a punktą, pagrįstais atvejais ir laikydamasi minėtame straipsnyje numatytų sąlygų Komisija Europos Sąjungai iki 2004 m. gegužės 1 d. priklausiusioms valstybėms narėms gali leisti iki 2006 m. gruodžio 31 d. atlikti mokėjimus 2000–2006 m. kaimo plėtros programoms. Tam, kad būtų galima taikyti tokią nukrypti leidžiančią nuostatą, reikia valstybėms narėms nustatyti taikytiną tvarką ir terminus bei įgyvendinimo sąlygas.

(32)

Todėl reikia panaikinti 1996 m. vasario 16 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 296/96 dėl valstybių narių teiktinos informacijos ir mėnesinio Žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo (EŽŪOGF) Garantijų skyriaus lėšomis finansuojamų išlaidų užsakymo, bei panaikinantį Reglamentą (EEB) Nr. 2776/88 (7) ir 2004 m. balandžio 26 d. Komisijos sprendimą C/2004/1723 (8), nustatantį valstybių narių perduodamų dokumentų, siekiant įtraukti EŽŪOGF Garantijų skyriaus finansuojamas išlaidas, formą.

(33)

Šiame reglamente nurodytos priemonės atitinka Žemės ūkio fondų komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 SKYRIUS

BENDROSIOS ĮŽANGINĖS EŽŪGF IR EŽŪFKP TAIKOMOS NUOSTATOS

1 straipsnis

Dalykas

Šis reglamentas nustato tam tikras pasidalijamojo Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) išlaidų ir įplaukų valdymo, mokėjimo agentūrų apskaitos tvarkymo, išlaidų ir įplaukų deklaravimo bei tų išlaidų kompensavimo Komisijos lėšomis sąlygas ir konkrečias taisykles pagal Reglamentą (EB) Nr. 1290/2005.

2 straipsnis

Mokėjimo agentūrų apskaita

1.   Mokėjimų agentūros veda apskaitą, skirtą vien tik Reglamento (EB) Nr.1290/2005 3 straipsnio 1 dalyje bei 4 ir 34 straipsniuose nurodytoms išlaidoms ir įplaukoms bei finansiniams ištekliams, skirtiems kompensuoti atitinkamas išlaidas, tvarkyti. Tokia apskaita turi leisti atskirti ir atskirai pateikti EŽŪGF ir EŽŪFKP finansinius duomenis.

2.   Euro zonai nepriklausančių valstybių narių mokėjimo agentūros veda apskaitą valiuta, kuria daromos išlaidos ir gaunamos įplaukos. Tačiau, siekiant konsoliduoti visas jų padarytas išlaidas ir gautas įplaukas, jos atitinkamas sumas nurodo nacionaline valiuta ir eurais.

Tačiau Reglamento (EB) Nr. 1290/2005 45 straipsnio 2 dalyje nenurodytų EŽŪGF išlaidų ir įplaukų atveju valstybės narės, kurių apskaita iki 2006 m. spalio 16 d. negalės atitikti nurodytų kriterijų, šį terminą, ne vėliau kaip iki 2006 m. rugsėjo 15 d. informavusios Komisiją, galės atidėti iki 2007 m. spalio 16 d.

2 SKYRIUS

EŽŪGF APSKAITA

3 straipsnis

Valstybių narių teikiama informacija

Valstybės narės kaupia ir prireikus Komisijai teikia informaciją apie visas kiekvieną savaitę padarytas išlaidas ir gautas priskirtąsias įplaukas tokia tvarka:

a)

ne vėliau kaip trečią savaitės darbo dieną pateikia informaciją apie visas nuo mėnesio pradžios iki prieš tai ėjusios savaitės pabaigos padarytas išlaidas ir gautas priskirtąsias įplaukas;

b)

tuo atveju, kai savaitė prasideda vieno mėnesio pabaigoje, o baigiasi kito mėnesio pradžioje, ne vėliau kaip trečią mėnesio darbo dieną, pateikia informaciją apie bendrą praėjusį mėnesį padarytų išlaidų ir gautų priskirtųjų įplaukų sumą.

4 straipsnis

Valstybių narių teikiamos informacijos perdavimas

1.   Valstybės narės pagal Reglamento (EB) Nr. 1290/2005 8 straipsnio 1 dalies c punkto i ir ii papunkčius Komisijai elektroniniu būdu pateikia informaciją ir dokumentus, remdamosi šio reglamento 5 ir 6 straipsniuose numatyta tvarka:

a)

ne vėliau kaip trečią mėnesio darbo dieną pateikia informaciją apie bendrą praėjusį mėnesį padarytų išlaidų ir gautų priskirtųjų įplaukų sumą, naudodamos I priede pateikiamą pavyzdį, ir visą informaciją, kuria galima paaiškinti visus didesnius sąmatų, parengtų pagal šio straipsnio 2 dalies a punkto iii papunktį, ir padarytų išlaidų arba gautų priskirtųjų įplaukų, skirtumus.

b)

ne vėliau kaip 10 mėnesio dieną pateikia Reglamento Nr.1290/2005 15 straipsnio 2 dalyje nurodytų išlaidų deklaraciją, kurioje nurodoma bendra praėjusį mėnesį padarytų išlaidų ir gautų priskirtųjų įplaukų suma bei saugojimo valstybės sandėliuose išlaidos, naudodamos šio reglamento II priede pateikiamą pavyzdį. Tačiau apie spalio 1–15 d. laikotarpiu padarytas išlaidas ir gautas priskirtąsias įplaukas turi būti pranešama ne vėliau kaip to paties mėnesio 25 dieną.

Išlaidų deklaracijoje nurodomas išlaidų ir priskirtųjų įplaukų suskirstymas pagal Europos Bendrijų biudžeto nomenklatūros straipsnius, o žemės ūkio išlaidų audito ir priskirtųjų įplaukų skyrių atveju – dar ir suskirstymas pagal biudžeto punktus. Tačiau ypatingomis biudžeto patikrinimo sąlygomis Komisija gali pareikalauti smulkesnio suskirstymo;

c)

ne vėliau kaip 20 mėnesio dieną pateikia dokumentų rinkinį, skirtą praėjusį mėnesį mokėjimo agentūros padarytoms išlaidoms ir gautoms priskirtosioms įplaukoms įtraukti į Bendrijos biudžetą, išskyrus dokumentų rinkinį, skirtą spalio 1–15 d. laikotarpiu padarytoms išlaidoms ir gautoms priskirtosioms įplaukoms įtraukti, kurį pateikia ne vėliau kaip lapkričio 10 d.;

d)

ne vėliau kaip gegužės 20 d. ir lapkričio 10 d. papildant c punkte nurodytą dokumentų rinkinį pateikia pagal Reglamento (EB) Nr. 1259/1999 5 straipsnio 2 dalį ir pagal Reglamento (EB) Nr. 1655/2004 3 straipsnio 1 dalį neišmokėtas ir panaudotos sumas.

2.   1 dalies c punkte nurodytame dokumentų rinkinį sudaro:

a)

(T104, esanti V priede) mokėjimo agentūros parengta ataskaita, kurioje pateikiami pagal Europos Bendrijų biudžeto nomenklatūrą išdėstyti duomenys, suskirstyti pagal išlaidų bei įplaukų rūšį, pagal išsamią valstybėms narėms pateiktą nomenklatūrą, nurodant:

i)

praėjusį mėnesį padarytas išlaidas ir gautas priskirtąsias įplaukas,

ii)

bendras nuo biudžetinių metų pradžios iki prieš tai ėjusio mėnesio pabaigos padarytas išlaidas ir priskirtąsias įplaukas,

iii)

išlaidų ir priskirtųjų įplaukų sąmatas, kurios priklausomai nuo atvejo apima:

einamąjį mėnesį ir du po jo einančius mėnesius,

arba

einamąjį mėnesį, du po jo einančius mėnesius ir iki biudžetinių metų pabaigos likusį laiką;

b)

a punkte nurodytų duomenų suvestinė (IV priede pateikta T103) kiekvienai valstybei narei ir visoms jos mokėjimo agentūroms;

c)

ataskaita (III priede pateikta T101) apie galimą pagal 1 dalies b punkto deklaruotų išlaidų ir pagal šios dalies a punktą deklaruotų išlaidų skirtumą, prireikus, pateikiant šio skirtumo pagrindimą;

d)

Komisijos reglamento (EB) Nr. 884/2006 (9) 10 straipsnyje 2 dalyje nurodytų saugojimo valstybės sandėliuose išlaidų ir įplaukų sąskaitos, pateikiamos lentelėse (Lentelės e.faudit) pagal minėto reglamento III priedą.

e)

lentelės (VI, VII, VII ir XI prieduose pateikiamos nuo T 106 iki T 109), papildančios a ir b punktuose nurodytas lenteles, skirtas gegužės 20 d. ir lapkričio 10 d. pranešimams, nurodytiems 1 dalies d punkte, kuriuose pateikiama sąskaitų padėtis balandžio mėnesio pabaigoje ir biudžetinių metų pabaigoje bei:

informacija apie mokėjimo agentūrų taikant Reglamento (EB) Nr. 1259/1999 3 ir 4 straipsnius arba Reglamento (EB) Nr. 1655/2004 1 straipsnį neišmokėtas sumas, įskaitant galimas palūkanas (T 106 ir T 107),

kiekvienos mokėjimo agentūros atitinkamų lėšų panaudojimo ataskaita pagal Reglamento (EB) Nr. 1259/1999 5 straipsnio 2 dalį arba Reglamento (EB) Nr.1655/2004 3 straipsnio 1 dalį (T108),

šio punkto pirmoje ir antroje įtraukoje nurodytų duomenų ir iš nepanaudotų lėšų gautų palūkanų bendra suvestinė ataskaita kiekvienai valstybei narei (T 109).

3.   2 dalies b punkte numatyta duomenų santrauka (T103) Komisijai perduodama ir popieriuje.

4.   Pagal šį reglamentą reikalaujami finansiniai duomenys pateikiami eurais.

Tačiau:

2 dalies e punkte minimose lentelėse valstybės narės duomenis įrašo ta pačia valiuta, kuri buvo naudojama lėšų neišmokėjimo metams,

Reglamento (EB) Nr. 1290/2005 39 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose nurodytų išlaidų ir sumažinimų deklaracijų atveju valstybės narės naudoja nacionalines valiutas.

Tačiau finansinius 2007 biudžetinių metų duomenis, nenurodytus Reglamento (EB) Nr. 1290/2005 45 straipsnio 2 dalyje, valstybės narės, nurodytos šio reglamento 2 straipsnio 2 dalies antroje pastraipoje, pateikia nacionaline valiuta.

5 straipsnis

Bendrosios išlaidų ir priskirtųjų įplaukų deklaracijų taisyklės

1.   Mokėjimo agentūrų deklaruotos tam tikro mėnesio išlaidos ir priskirtosios įplaukos atitinka tą mėnesį faktiškai atliktus mokėjimus ir gautas įplaukas, nepažeidžiant specialiųjų nuostatų dėl saugojimo valstybės sandėliuose išlaidų ir įplaukų deklaracijų, nurodytų 6 straipsnyje.

Šios išlaidos ir įplaukos į EŽŪGF biudžetą yra įtraukiamos, jas priskiriant N biudžetiniams metams, kurie prasideda N-1 metų spalio 16 d. ir baigiasi N metų spalio 15 d.

Tačiau:

a)

išlaidos, kurios gali būti apmokamos prieš pradedant taikyti nuostatą, leidžiančią visą arba dalinį jų padengimą iš EŽŪGF, gali būti deklaruotos tik:

už tą mėnesį, kurį minėtą nuostatą pradėta taikyti,

arba

už kitą mėnesį, einantį po jos taikymo pradžios;

b)

priskirtosios įplaukos, kurias valstybė narė yra skolinga Komisijai, pateikiamos mėnesio, kurį baigiasi Bendrijos teisės aktuose nustatytas atitinkamų lėšų mokėjimo terminas, deklaracijoje.

c)

korekcijas, dėl kurių atlikdama sąskaitų patikrinimą ir patvirtinimą bei atitikties patikrinimą Komisija priėmė sprendimą, Komisija tiesiogiai įskaito arba išskaito į (nuo) mėnesio mokėjimų, nurodytų atitinkamai Reglamento (EB) Nr. 885/2006 (10) 10 straipsnio 2 dalyje ir 11 straipsnio 4 dalyje. Tačiau valstybės narės koregavimus atitinkančias sumas įtraukia į mėnesio, kurį koregavimai atliekami, deklaraciją.

2.   Išlaidos ir priskirtosios įplaukos įskaitomos tą dieną, kai jos įskaitomos į arba nuskaitomos nuo mokėjimo agentūros sąskaitos. Tačiau mokėjimams įskaityti galima remtis data, kurią agentūra parengė arba finansų įstaigai arba gavėjui išsiuntė mokėjimo nurodymą. Mokėjimo agentūra visus biudžetinius metus naudoja tą patį metodą.

3.   Į deklaruotinas išlaidas neįtraukiami sumažinimai, atlikti taikant Reglamento (EB) Nr.1655/2004 1 straipsnį.

4.   Pagal 1 dalį deklaruotose išlaidose ir priskirtosiose įplaukose gali būti nurodyti ankstesniais tų pačių biudžetinių metų mėnesiais deklaruotų duomenų pataisymai.

Jei atlikus priskirtųjų įplaukų korekcijas mokėjimo agentūrai biudžeto eilutėje tenka deklaruoti neigiamas priskirtąsias įplaukas, išlyginamosios korekcijos perkeliamos į kitą mėnesį. Esant reikalui, jos yra išlyginamos, atliekant atitinkamų metų sąskaitų patikrinimą ir patvirtinimą.

5.   Neatlikti mokėjimo nurodymai ir nuo sąskaitos debetuojami ir paskui pakartotinai kredituojami mokėjimai ataskaitose pateikiami kaip atskaitymai nuo išlaidų už mėnesį, kurį mokėjimo agentūrai pranešta apie neapmokėjimą arba anuliavimą.

6.   Jeigu susidaro įsiskolinimai dėl EŽŪGF finansuotinų lėšų neišmokėjimo, laikoma, kad jie visiškai padengti 1 dalies taikymo tikslais:

a)

įsiskolintos sumos išmokėjimo naudos gavėjui dieną, jeigu įsiskolinimas mažesnis už kompensuojamas išlaidas;

b)

išlaidų kompensavimo dieną, jeigu tos išlaidos mažesnės arba lygios įsiskolinimui.

7.   Suvestiniai duomenys apie biudžetinių metų išlaidas ir priskirtąsias įplaukas, kurie Komisijai turi būti pateikti iki lapkričio 10 d., gali būti taisomi tik metinėse atskaitomybėse, Komisijai teikiamose laikantis Reglamento (EEB) Nr. 1290/2005 8 straipsnio 1 dalies c punkto iii papunkčio.

6 straipsnis

Specialios saugojimo valstybės sandėliuose išlaidų deklaracijoms taikomos taisyklės

8. Rengiant saugojimo valstybės sandėliuose išlaidų deklaraciją, reikia įtraukti iki mėnesio pabaigos į mokėjimo agentūros sąskaitas įrašytas išlaidas, padarytas nuo biudžetinių metų, apibrėžtų Reglamento (EB) Nr. 884/2006 2 straipsnio 3 dalies a punkte, pradžios iki minėto mėnesio pabaigos.

Į šią išlaidų deklaraciją įtraukiamos pagal Reglamento (EB) Nr. 884/2006 6, 7 ir 9 straipsnius nustatytos vertės ir sumos, į mokėjimo agentūros apskaitą įrašytos po nurodytų operacijų einantį mėnesį.

Tačiau:

a)

rugsėjo mėnesį įvykdytų operacijų vertes ir sumas mokėjimo agentūros į apskaitą įrašo ne vėliau kaip spalio 15 d.

b)

bendros nuvertėjimo, nurodyto Reglamento (EB) Nr. 884/2006 4 straipsnio 1 dalies d punkte, sumos į apskaitą įrašomos jas numatančiuose sprendimuose nustatytą datą.

7 straipsnis

Išlaidų deklaracijoje taikomas valiutų keitimo kursas

1.   Euro zonai nepriklausančios valstybės narės išlaidų deklaracijose taiko tą patį valiutos keitimo kursą, kuris buvo taikomas atliekant mokėjimus pagalbos gavėjams arba gaunant įplaukas, laikantis Komisijos reglamento (EB) Nr. 2808/98 (11) ir žemės ūkį reglamentuojančių teisės aktų.

2.   Kitų nei 1 dalyje numatytų operacijų, ypač tų, kurioms to žemės ūkio sektoriaus teisės aktuose valiutos keitimo kurso data nenumatyta, atveju taikomas Europos Centrinio Banko priešpaskutinis mėnesio, einančio prieš mėnesį kurio išlaidų ir įplaukų deklaracija buvo pateikta, nustatytas valiutos keitimo kursas.

3.   2 dalyje nurodytas valiutų keitimo kursas taip pat taikomas atliekant bendrą išieškojimą kelioms iki 2006 m. spalio 16 d. ar 2006 m. spalio 16 dieną, jei taikoma 2 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa, įvykdytoms operacijoms.

8 straipsnis

Komisijos sprendimas dėl mokėjimo

1.   Remdamasi duomenimis, pateiktais laikantis 4 straipsnio 1 dalies b punkto, Komisija priima sprendimus dėl mėnesio mokėjimų ir juos išmoka, nepažeisdama korekcijų, į kurias reikės atsižvelgti vėlesniuose sprendimuose, ir Reglamento (EB) Nr. 1290/2005 17 straipsnio taikymo.

2.   Jei biudžetinių metų pradžioje Bendrijos biudžetas dar nėra galutinai priimtas, mėnesio mokėjimai skiriami proporcingai valstybių narių deklaracijose pateiktoms išlaidoms kiekvienam skyriui ir neviršijant Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/200213 straipsnyje nustatytų ribų. Sprendimuose, susijusiuose su tolesnėmis kompensuotinomis sumomis, Komisija atsižvelgia į valstybėms narėms nesumokėtą likutį.

3.   Jeigu pagal Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 150 straipsnio 3 dalį iš anksto paskirti įsipareigojamieji asignavimai viršija pusę visų atitinkamų einamųjų biudžetinių metų asignavimų, mėnesio mokėjimai yra skiriami proporcingai valstybių narių pateiktose deklaracijose nurodytoms išlaidoms. Sprendimuose, susijusiuose su tolesnėmis kompensuotinomis sumomis, Komisija atsižvelgia į valstybėms narėms nesumokėtą likutį.

9 straipsnis

Komisijos mokėjimų sumažinimas

1.   Išlaidos, atliktos pasibaigus nustatytiems terminams, sumažinamos per mėnesio mokėjimus, laikantis tokių taisyklių:

a)

jeigu terminams pasibaigus padarytos išlaidos sudaro 4 % ar mažiau visų laikantis terminų padarytų išlaidų, avansai nemažinami;

b)

viršijus 4 % ribą, visos tolimesnės pavėluotos išlaidos, yra sumažinamos taip:

pavėlavus iki vieno mėnesio, sumažinamos 10 %,

pavėlavus iki dviejų mėnesių, išlaidos sumažinamos 25 %,

pavėlavus iki trijų mėnesių, išlaidos sumažinamos 45 %,

pavėlavus iki keturių mėnesių, išlaidos sumažinamos 70 %,

pavėlavus daugiau nei keturis mėnesius, išlaidos sumažinamos 100 %.

2.   Nukrypstant nuo 1 dalies, tiesioginėms išmokoms, kurioms taikomas Tarybos reglamento (EB) Nr. 1782/2003 (12) 12 straipsnis ir III antraštinė dalis arba prireikus jo IVa antraštinė dalis, išmokėtoms už N metus, ir kurios pasibaigus numatytiems terminams yra išmokėtos vėliau nei N+1 metų spalio 15 d., yra taikomos tokios sąlygos:

a)

jei mokėjimams, atliktiems iki N+1 metų spalio 15 d. nebuvo išnaudota visa 1 dalies a punkte numatyta 4 % dalis, ir jei tos dalies likutis viršija 2 %, ta dalis sumažinama 2 %;

b)

bet kokiu atveju valstybės narės finansavimo reikalavimus atitinka tik mokėjimai, atlikti N+2 ir vėlesniais biudžetiniais metais, neviršijantys viršutinių nacionalinių ribų, numatytų Reglamento (EB) 1782/2003 VIII arba VIIIa prieduose arba metinės sumos, nustatytos laikantis minėto reglamento 143b straipsnio 3 dalies metams, pasibaigusiems prieš biudžetinius metus, kurių metu buvo atliktas mokėjimas, esant reikalui, padidinti sumomis, susijusiomis su išmokomis už pieno produktus ir papildomais mokėjimais, numatytais minėto reglamento 95 ir 96 straipsniuose ir papildoma pagalbos suma, nurodyta minėto reglamento 12 straipsnyje, sumažinti minėto reglamento 10 straipsnyje nurodytu procentiniu dydžiu ir patikslinti pagal minėto reglamento 11 straipsnį, atsižvelgiant į minėto reglamento 12a straipsnį ir Komisijos Reglamento (EB) Nr. 188/2005 (13) 4 straipsnyje nustatytas sumas.

c)

išnaudojus a punkte minėtas normas, šioje dalyje nurodytos išlaidos sumažinamos 100 %.

3.   Komisija taiko kitokią nei nurodyta 1 ir 2 dalyse laiko skalę ir (arba) mažesnius ar visiškai netaiko sumažinimų, jeigu tam tikroms priemonėms bus taikomos ypatingos valdymo sąlygos arba valstybės narės pateikia tinkamai pagrįstus pateisinimus.

Tačiau 2 dalyje nurodytiems mokėjimams taikoma šios dalies pirma pastraipa, neviršijant minėtos 2 dalies b punkte nurodytų viršutinių ribų.

4.   Tikrinimai, kaip laikomasi mėnesinių mokėjimų terminų pagal išlaidų įrašymą į apskaitą, kiekvienais biudžetiniais metais atliekami du kartus, tikrinant:

iki kovo 31 d. padarytas išlaidas,

iki liepos 31 d. padarytas išlaidas.

Į rugpjūčio, rugsėjo ir spalio mėnesiais viršytaus terminus atsižvelgiama sprendime dėl sąskaitų patikrinimo ir patvirtinimo, nurodyto Reglamento (EB) Nr. 1290/2005 30 straipsnyje.

5.   Informavusi suinteresuotas valstybes nares Komisija gali joms atidėti mėnesio mokėjimą, kaip numatyta Reglamento (EEB) Nr. 1290/2005 15 straipsnio 2 ir 3 dalyse, jeigu 4 straipsnyje minimas pranešimas įteikiamas per vėlai arba jame yra neatitikimų, dėl kurių reikia papildomo patikrinimo.

6.   Šiame straipsnyje minimi sumažinimai ir kiti galimi, taikant Reglamento (EB) Nr. 1290/2005 17 straipsnį atlikti, sumažinimai yra atliekami nepažeidžiant vėlesnio minėto reglamento 31 straipsnyje nurodyto sąskaitų patikrinimo ir patvirtinimo tinkamumo sprendimo galimybės.

10 straipsnis

Priskirtųjų įplaukų apskaita ir gavimas

1.   Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 150 ir 151 šiame reglamente nurodytų priskirtųjų įplaukų apskaitai taikomi mutatis mutandis.

2.   Komisija pagal sprendimą dėl mėnesio mokėjimų, priimtą taikant Reglamento (EB) Nr. 1290/2005 15 straipsnio 2 dalį, išmoka valstybių narių deklaruotų išlaidų likutį, iš jo atėmus tos valstybės narės pateiktoje deklaracijoje nurodytą priskirtųjų įplaukų sumą. Šis kompensavimas prilygsta atitinkamų įplaukų gavimui.

3.   Iš priskirtųjų įplaukų gautais įsipareigojimų asignavimais ir mokėjimų asignavimais galima pradėti naudotis, kai tos įplaukos priskiriamos biudžeto eilutėms. Priskyrimas yra atliekamas priskirtąsias įplaukas įtraukiant į apskaitą per du mėnesius, gavus valstybių narių ataskaitas, pateiktas laikantis 1 dalyje nurodytų taisyklių.

11 straipsnis

Lėšų suteikiamas valstybėms narėms

1.   Priėmusi sprendimą dėl mėnesio mokėjimų Komisija valstybėms narėms į jų atidarytas sąskaitas perveda finansinius išteklius, reikalingus EŽŪGF finansuojamoms išlaidoms padengti, prieš tai išskaičiavus priskirtąsias įplaukas atitinkančią sumą.

Jeigu atėmus priskirtąsias įplaukas Komisijos valstybei narei mokėtina suma yra neigiama, skirtumo perviršis yra perkeliamas į kitus mėnesius.

2.   1 dalyje nurodytos sąskaitos pavadinimą ir numerį valstybės narės Komisijai praneša, laikydamosi jos nurodytos formos.

3.   Jei 2 straipsnio 2 dalies antroje pastraipoje nurodyta valstybė narė išlaidų deklaracijas 2007 biudžetiniams metams toliau teikia nacionaline valiuta, Komisija atitinkamiems mokėjimas turi taikyti mėnesio, einančio po mėnesio, už kurį teikiama deklaracija, dešimtos dienos valiutų keitimo kursą, o jei bendro tos dienos kurso nėra, – pieš tokio kurso nustatymą einančios dienos valiutų keitimo kursą.

12 straipsnis

Priskirtosiomis laikomos įplaukos

1.   Šios sumos, kaip ir dėl pažeidimų ir aplaidumo, nurodytų Reglamento (EB) Nr. 1290/2005 32 straipsnyje 1 dalyje, gautos lėšos yra laikomos priskirtosiomis įplaukomis:

a)

į Bendrijos biudžetą mokėtinos sumos, gautos skyrus baudas ar sankcijas, laikantis atskirų žemės ūkio sektorių teisės aktuose numatytų taisyklių;

b)

taikant Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 II dalies 1 skyriuje numatytas su sąlygomis susijusias taisykles sumažintos arba neskirtos sumos.

2.   Kitoms nei 1 dalyje nurodytoms priskirtoms įplaukoms nustatytos taisyklės taikomos mutatis mutandis. Tačiau, jei prieš išmokant paramą, su kuria yra susiję nustatyti pažeidimų ir aplaidumo atvejai, 1 dalies a punkte nurodytos sumos išskaitytos nebuvo, atitinkamų išlaidų suma yra sumažinama jų dydžiu.

3 SKYRIUS

EŽŪFKP APSKAITA

13 straipsnis

Kaimo plėtros programų apskaita

1.   Kaimo plėtros programoms vykdyti paskirta mokėjimo agentūra veda apskaitą, leidžiančią nustatyti visas programos operacijas ir priemones. Į šią apskaitą įtraukiama:

a)

valstybinio finansavimo ir už kiekvieną operaciją Bendrijos išmokėtos sumos;

b)

dėl nustatytų pažeidimų ar aplaidumo iš pagalbos gavėjų išieškotina suma;

c)

nustačius pirminę operaciją susigrąžintos sumos;

2.   Euro zonai nepriklausančių valstybių narių mokėjimo agentūros deklaracijose nurodydamos išlaidas eurais, mokėjimo ar išieškojimo operacijoms taiko Europos Centrinio Banko priešpaskutinį mėnesio, einančio prieš operacijų įrašymą į mokėjimo agentūros apskaitą, nustatytą valiutos keitimo kursą.

14 straipsnis

Finansavimo poreikių planavimas

Pagal Reglamento (EB) Nr.1290/2005 8 straipsnio 1 dalies c punkto ii papunktį valstybės narės Komisijai du kartus per metus kartu su iki sausio 31d. ir liepos 31 d. teiktinomis išlaidų deklaracijomis pagal šio reglamento X priede pridedamą pavyzdį pateikia atnaujintas kiekvienos kaimo plėtros programos tais metais iš EŽŪFKP finansuotinų lėšų poreikio prognozes bei kitų metų finansavimo paraiškas.

15 straipsnis

Kaimo plėtros programų finansavimo planas

Kiekvienos kaimo plėtros programos finansavimo plane yra nustatoma didžiausia EŽŪFKP finansavimo dalies suma, jos metinis suskirstymas bei suskirstymas pagal kryptis ir priemones, taip pat kiekvienai krypčiai taikomas bendro finansavimo procentinis dydis.

Finansavimo planas įsigalioja Komisijai patvirtinus kaimo plėtros programą. Jei programose daromi pakeitimai, kuriems naujas Komisijos sprendimas nėra būtinas, jie įsigalioja, kai tik yra patvirtinami naudojant Tarybos reglamento (EB) Nr. 1698/2005 taikymo tikslais numatytą saugią Komisijos ir valstybių narių keitimosi informacija ir dokumentais sistemą. Jei programose daromi pakeitimai, kuriems naujas Komisijos sprendimas yra būtinas, jie įsigalioja priėmus naująjį sprendimą.

Kaimo plėtros programas administruojančios institucijos kiekvienos programos finansavimo planą ir visus jo pakeitimus įtraukia į antroje pastraipoje minėtą saugią keitimosi informacija sistemą.

16 straipsnis

Išlaidų deklaracijos

1.   Mokėjimo agentūros teikia kiekvienos kaimo plėtros programos išlaidų deklaracijas. Tose deklaracijose pateikiama valstybinio finansavimo reikalavimus atitinkančių išlaidų suma, kurią atskaitiniu laikotarpiu mokėjimo agentūra faktiškai sumokėjo ir kuri atitinka EŽŪFKP finansavimo dalį.

2.   Patvirtinus programą, laikydamosi Reglamento (EB) Nr.1290/2005 8 straipsnio 1 dalies c punkto i papunkčio, valstybės narės elektroniniu būdu pagal šio reglamento 18 straipsnyje numatytas sąlygas Komisijai pateikia išlaidų deklaracijas tokiu dažnumu ir laikydamosi tokių terminų:

a)

išlaidų, padarytų nuo sausio 1 d. iki kovo 31 d., ne vėliau nei balandžio 30 d.;

b)

išlaidų, padarytų nuo balandžio 1 d. iki birželio 30 d., ne vėliau nei liepos 31 d.;

c)

išlaidų, padarytų nuo liepos 1 d. iki spalio 15 d., ne vėliau nei lapkričio 10 d.;

d)

išlaidų, padarytų nuo spalio 16 d. iki gruodžio 31 d., ne vėliau nei sausio 31 d.;

Deklaruojant išlaidas už atskaitinį laikotarpį, galima pateikti pakoreguotus tais pačiais biudžetiniais metais už kitus laikotarpius deklaruotus duomenis.

Tačiau, jei Komisija kaimo plėtros programos nepatvirtina iki 2007 m. kovo 31 d., mokėjimo agentūros iki programos patvirtinimo savo atsakomybe iš anksto padarytas išlaidas įtraukia į pirmąją po programos patvirtinimo Komisijai teikiamą išlaidų deklaraciją.

3.   Išlaidų deklaracijos rengiamos naudojant XI priede pateikiamą pavyzdį. Keliuose regionuose vykdomų kaimo plėtros programų atveju, kai tuose regionuose bendro finansavimo procentinės dalys skiriasi, laikantis Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 70 straipsnio 3 ir 4 dalių, kiekvienos rūšies regiono išlaidos pateikiamos atskirose lentelėse.

4.   Jei atskaitinio laikotarpio išlaidų deklaracijose nustatomi neatitikimai, skirtingi išaiškinimai arba nenuoseklumas, kylantys dėl Reglamente (EB) Nr.1698/2005 ir taikymo taisyklėse reikalaujamos informacijos nepateikimo, ir dėl to deklaracijas reikia papildomai tikrinti, atitinkamos valstybės narės yra prašoma pateikti daugiau informacijos. Ta informacija yra teikiama naudojant šio reglamento 15 straipsnio antroje pastraipoje numatytą saugią keitimosi informacija sistemą.

Tokiu atveju Reglamento (EB) Nr.1290/2005 26 straipsnio 5 dalyje nustatytas mokėjimo terminas visai arba daliai mokėjimo paraiškoje nurodytos sumos gali būti sustabdytas laikotarpiui nuo prašymo pateikti daugiau informacijos datos iki paprašytos informacijos gavimo, bet ne ilgiau nei iki kito laikotarpio išlaidų deklaravimo.

Jei iki to termino pabaigos sprendimo nerandama, Komisija gali sumažinti arba sustabdyti mokėjimus pagal Reglamento Nr. 1290/2005 27 straipsnio 3 dalį.

5.   Suvestiniai duomenys apie biudžetinių metų išlaidas ir priskirtąsias įplaukas, kurie Komisijai turi būti pateikti iki lapkričio 10 d., gali būti taisomi tik metinėse atskaitomybėse, Komisijai teikiamose laikantis Reglamento (EEB) Nr. 1290/2005 8 straipsnio 1 dalies c punkto iii papunkčio.

17 straipsnis

Mokėtinų sumų apskaičiavimas

1.   Už kiekvieną atskaitos laikotarpį ir kiekvieną veiklos kryptį deklaruotų finansavimo reikalavimus atitinkančių valstybinių išlaidų dalis, kurią turi sumokėti Bendrija yra apskaičiuojama pirmąją to laikotarpio dieną galiojančio finansavimo plano pagrindu.

2.   Atitinkamo laikotarpio išlaidų deklaracijoje EŽŪFKP mokėtina suma sumažinama iš naudos gavėjų kiekvienu atskaitiniu laikotarpiu susigrąžintų pagal atitinkamą kaimo plėtros programą EŽŪFKP finansuotų sumų dydžiu.

3.   Laikantis Reglamento (EB) Nr. 885/2006 10 straipsnio 1 dalies trečiosios pastraipos atlikus sąskaitų patikrinimą ir patvirtinimą galimai nustatytas lėšų perviršis ar trūkumas, kuris gali būti iš naujo panaudotas kaimo plėtros programoms, yra pridedamas arba atimamas iš EŽŪFKP finansavimo dalies rengiant pirmą deklaraciją po sąskaitų patikrinimo ir patvirtinimo sprendimo.

4.   Neviršijant Reglamento (EB) Nr. 1290/2005 24 straipsnio 4 dalyje nustatytų viršutinių ribų, kai bendra deklaracijose pateikiamų išlaidų suma viršija kaimo plėtros programos krypčiai suplanuotą sumą, mokėtina suma neviršija tai krypčiai suplanuotos sumos. Dėl šios priežasties nepadengtos valstybės išlaidos gali būti įtrauktos į kitą išlaidų deklaraciją, su sąlyga, kad valstybė narė Komisijai prieš tai pateiktų pataisytą finansavimo planą ir Komisija jį patvirtintų.

5.   Į kiekvienos valstybės narės atidarytą sąskaitą arba sąskaitas Bendrijos finansavimo dalį perveda Komisija, atsižvelgdama į biudžete turimas lėšas.

1 dalyje nurodytos sąskaitos ar sąskaitų pavadinimą(-us) ir numerį (-ius) valstybės narės Komisijai praneša, laikydamosi jos nurodytos formos.

4 SKYRIUS

BENDROSIOS EŽŪGF IR EŽŪFKP TAIKOMOS NUOSTATOS

18 straipsnis

Keitimasis informacija ir dokumentais elektroniniu būdu

1.   Komisija įdiegia kompiuterines sistemas, leidžiančias jai ir valstybėms narėms elektroniniu būdu keistis dokumentais ir informacija, teikiant Reglamento (EB) Nr. 1290/2005 ir jo taikymo taisyklėse numatytus pranešimus ir informaciją. Komisija apie šių sistemų įgyvendinimo sąlygas per Žemės ūkio fondus informuoja valstybes nares.

2.   1 dalyje nurodytos kompiuterinės sistemos turi suteikti galimybę tvarkyti:

a)

su mokėjimo agentūrų mėnesio sąskaitomis ir metinėmis atskaitomybėmis, išlaidų ir įplaukų deklaracijomis susijusioms finansinėms operacijoms reikalingus duomenis ir šio reglamento 5, 11, 15 ir 17 straipsniuose, Reglamento (EB) Nr. 885/2006 6 straipsnyje ir Reglamento (EB) Nr. 884/2006 2, 10 ir 11 straipsniuose nurodytai informacijai ir dokumentams teikti reikalingus duomenis;

b)

naudotis bendros svarbos dokumentais, leidžiančiais prižiūrėti sąskaitas, ir susipažinti su mokėjimo agentūros Komisijai teiktina informacija ir dokumentais;

c)

naudotis Bendrijos teisės aktais ir Komisijos gairėmis dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo per Reglamento (EB) Nr.1290/2005 nustatyta tvarka akredituotas ir paskirtas įstaigas bei susipažinti su gairėmis dėl darnaus atitinkamų teisės aktų taikymo.

3.   Šio reglamento 4, 14 ir 17 straipsniuose, Reglamento (EB) Nr. 885/2006 7 straipsnio 1 dalies a, b ir d punktuose ir Reglamento (EB) Nr. 884/2006 10 ir 11 straipsniuose apibrėžtų dokumentų formą ir turinį pagal šio reglamento II ir XI prieduose, Reglamento (EB) Nr. 885/2006 II ir III prieduose ir Reglamento (EB) Nr. 884/2006 III priede pateikiamus pavyzdžius nustato Komisija.

Šiuos pavyzdžius taiso ir atnaujina Komisija, remdamasi Žemės ūkio fondų komiteto teikiama informacija.

4.   1 dalyje nurodytose kompiuterinėse sistemose gali būti Komisijai reikalingos priemonės duomenims įrašyti ir EŽŪGF ir EŽŪKPF sąskaitoms tvarkyti, priemonės nustatyto dydžio išlaidoms bei pagal vienodą metodiką skaičiuotinoms išlaidoms apskaičiuoti, ypač kai tai susiję su finansinėmis išlaidomis ir nuvertėjimu.

5.   Už finansinių operacijų duomenų perdavimą, įvedimą ir atnaujinimą į 1 dalyje nurodytą kompiuterinę sistemą atsakinga mokėjimo agentūra; tai atlikti gali ji pati arba įstaiga, kuriai tokios funkcijos yra patikėtos, prireikus, pagal Reglamento (EB) Nr. 1290/2005 6 straipsnio 3 dalies antrą pastraipą akredituotas koordinavimo organizacijų tarpininkas.

6.   Kai Reglamente (EB) Nr. 1290/2005 ir jo taikymo taisyklėse numatytam dokumentui ar procedūrai yra reikalingas įgalioto asmens parašas arba sutikimas viename arba keliuose tos procedūros etapų, įdiegtos kompiuterinės dokumentų teikimo sistemos turi sudaryti galimybę nedviprasmiškai identifikuoti kiekvieną asmenį ir suteikti pakankamas garantijas, kad dokumentų turinys negalės būti pakeistas, įskaitant atskirus procedūros etapus, laikantis Bendrijos teisės aktų. Išlaidų deklaracijų ir patikinimo pareiškimų, pridedamų prie metinių ataskaitų, nurodytų Reglamento (EB) Nr. 1290/2005 8 straipsnio 1 dalies c punkto i ir iii papunkčiuose, atveju mokėjimo agentūros arba, prireikus, pagal minėto reglamento 6 straipsnio 2 ir 3 dalis akredituotos koordinavimo įstaigos saugo elektroniniu būdu pateiktų dokumentų originalus.

7.   Dokumentų saugojimas elektroninėse ir skaitmeninėse laikmenose turi būti užtikrintas visą laikotarpį, nustatytą taikant Reglamento (EB) Nr. 885/2006 9 straipsnį.

8.   Kompiuterinės sistemos gedimo arba ilgalaikio ryšio nebuvimo atveju, valstybė narė gavus išankstinį Komisijos sutikimą ir pastarosios nustatytomis sąlygomis gali dokumentus pateikti kitu pavidalu.

5 SKYRIUS

PEREINAMOJO LAIKOTARPIO PRIEMONĖS IR GALUTINĖS NUOSTATOS

19 straipsnis

Iš moduliavimo arba dėl aplinkosaugos reikalavimų gaunamų lėšų apskaita

1.   Taikant Reglamento (EB) Nr. 1259/1999 3 ir 4 straipsnius arba Reglamento (EB) Nr. 1655/2004 1 straipsnį neišmokėtas sumas valstybės narės perveda į kiekvienos mokėjimo agentūros arba valstybės tam tikslui atidarytą specialią sąskaitą. Įrašymas į apskaitą turi leisti nustatyti kreditavimo kilmę pagal atitinkamos pagalbos išmokėjimą pagalbos gavėjui.

2.   Valstybės narės gali pasirinktoms mokėjimo agentūroms paskirstyti 1 dalyje nurodytas lėšas, kad jos būtų panaudotos. Tos lėšos pervedamos į 1 dalyje nurodytą sąskaitą arba sąskaitas ir skirtos vien tik Reglamento (EB) Nr. 1259/1999 5 straipsnio 2 dalyje nurodytai papildomai Bendrijos paramai arba Reglamento (EB) Nr. 1655/2004 1 straipsnio 3 dalyje nurodytoms papildomoms priemonėms finansuoti.

Jei iš nepanaudotų lėšų gaunama palūkanų, jomis kiekvienų biudžetinių metų pabaigoje padidinamas turimas likutis ir jos panaudojamos finansuoti toms pačioms priemonėms.

3.   Mokėjimo agentūros veda nuo kitų kaimo plėtros išlaidų apskaitos atskirą 2 dalyje nurodytų priemonių išlaidų apskaitą ir kiekvieno mokėjimo atveju aiškiai buhalteriškai atskiria nacionalines lėšas ir lėšas, skirtas taikant Reglamento (EB) Nr. 1259/1999 3 ir 4 straipsnius arba Reglamento (EB) Nr. 1655/2004 1 straipsnį.

4.   Mėnesio mokėjimai, Komisijai taikant Reglamento (EB) Nr. 1290/2005 15 straipsnio 2 dalį priimant sprendimą dėl atitinkamų biudžetinių metų spalio mėnesio išlaidų, yra sumažinami taikant Reglamento (EB) Nr.1259/1999 3 ir 4 straipsnius arba Reglamento (EB) Nr. 1655/2004 1 straipsnį neišmokėtų sumų dydžiu ir iš jų gautų palūkanų, nesumokėtų laikantis Komisijos Reglamento (EB) Nr. 963/2001 (14) 1 straipsnį arba pagal Reglamento (EB) Nr. 1655/2004 3 straipsnio 1 dalį, dydžiu. Prireikus, taikomas šio reglamento 7 straipsnio 2 dalyje nurodytas valiutos keitimo kursas.

20 straipsnis

EŽŪOGF Garantijų skyriaus išlaidos kaimo plėtrai 2006 m. spalio 16 d. – gruodžio 31d.

Jeigu pagal Reglamento (EB) Nr. 1290/2005 39 straipsnio 1 dalies a punkto antrąjį sakinį valstybė narė planuoja iki 2006 m. gruodžio 31 d. gauti Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo (EŽŪOGF) Garantijų skyrius mokėjimus pagal 2000–2006 m. kaimo plėtros programą, ji ne vėliau kaip 2006 m. liepos 1 d. Komisijai pateikia paraišką ir atitinkamą pagrindimą. Paraiškoje nurodoma atitinkama (-os) programa(-os) ir priemonės.

Jei taikoma pirmoji šio straipsnio pastraipa, valstybės narės ne vėliau kaip iki 2007 m. sausio 31 d. Komisijai pateikia kiekvienos EŽŪOGF Garantijų skyriaus finansuojamų programų ir priemonių mokėjimų atlikimo datas.

21 straipsnis

Panaikinimas

Reglamentas (EB) Nr. 296/96 ir 2004 m. balandžio 26 d. Sprendimas C/2004/1723 panaikinami nuo 2006 m. spalio 16 d.

Tačiau Reglamentas Nr. 296/96, išskyrus jo 3 straipsnio 6a dalies a punktą, ir Sprendimas C/2004/1723 visoms iki 2006 m. spalio 15 d. valstybių narių padarytoms Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo (EŽŪOGF) Garantijų skyriaus finansuojamoms išlaidoms yra taikomi toliau.

Nuorodos į panaikintą reglamentą ir sprendimą yra nuorodos į šį reglamentą ir išdėstytos taip, kaip nurodyta XII priede pateikiamoje koreliacijos lentelėje.

22 straipsnis

Įsigaliojimas

1.   Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

2.   2007 m. ir vėlesniais biudžetiniais metais valstybių narių iš EŽŪGF ir EŽŪKPF gautoms įplaukoms ir padarytoms išlaidoms jis taikomas nuo 2006 m. spalio 16 d. Tačiau 20 straipsnis taikomas nuo šio reglamento įsigaliojimo datos.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. birželio 21 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narys


(1)  OL L 209, 2005 8 11, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 320/2006 (OL L 58, 2006 2 28, p. 42).

(2)  OL L 216, 1978 8 5, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 695/2005 (OL L 114, 2005 5 4, p. 1).

(3)  OL L 248, 2002 9 16, p. 1.

(4)  OL L 277, 2005 10 21, p. 1.

(5)  OL L 298, 2004 9 23, p. 3.

(6)  OL L 160, 1999 6 26, p.113. Reglamentas panaikintas Reglamentu (EB) Nr. 1782/2003 (OL L 270, 2003 10 21, p.1).

(7)  OL L 39, 1996 2 17, p. 5, su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1607/2005 (OL L 256, 2005 10 1, p. 12).

(8)  Pranešta 2004 m. balandžio 26 d., su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu C/2005/3741, apie kurį pranešta 2005 m. rugsėjo 30 d.

(9)  Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 35.

(10)  Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 90.

(11)  OL L 349, 1998 12 24, p. 36.

(12)  OL L 270, 2003 10 21, p. 1.

(13)  OL L 31, 2005 2 4, p. 6.

(14)  OL L 136, 2001 5 18, p. 4.


PRIEDŲ SĄRAŠAS

I PRIEDAS

BENDRA MĖNESIO IŠLAIDŲ IR PRISKIRTŲJŲ ĮPLAUKŲ SUMA (4 STRAIPSNIO 1 DALIES A PUNKTAS)

II PRIEDAS

MĖNESIO IŠ EŽŪGF FINANSUOJAMŲ IŠLAIDŲ ATASKAITA (4 STRAIPSNIO 1 DALIES B PUNKTAS)

III PRIEDAS

T 101 – SKIRTUMŲ SUVESTINĖ (4 STRAIPSNIO 2 DALIES C PUNKTAS)

IV PRIEDAS

T 103 – DUOMENŲ SUVESTINĖ (4 STRAIPSNIO 2 DALIES B PUNKTAS)

V PRIEDAS

T104 – PAGAL EUROPOS BENDRIJŲ BIUDŽETO NOMENKLATŪRĄ IŠDĖSTYTI DUOMENYS, SUSKIRSTYTI PAGAL IŠLAIDŲ BEI ĮPLAUKŲ RŪŠĮ (4 STRAIPSNIO 1 DALIES A PUNKTAS)

VI PRIEDAS

T 106 – TAIKANT REGLAMENTO (EB) NR. 1259/1999 3 STRAIPSNĮ NEIŠMOKĖTOS SUMOS (4 STRAIPSNIO 2 DALIES E PUNKTAS)

VII PRIEDAS

T 107 – TAIKANT REGLAMENTO (EB) NR. 1259/1999 4 STRAIPSNĮ ARBA REGLAMENTO (EB) NR. 1655/2004 1 STRAIPSNĮ NEŠMOKĖTOS SUMOS (4 STRAIPSNIO 2 DALIES E PUNKTAS)

VIII PRIEDAS

T 108 – TAIKANT REGLAMENTO (EB) NR. 1259/99 3 IR 4 STRAIPSNIUS ARBA REGLAMENTO (EB) NR. 1655/2004 1 STRAIPSNĮ NEIŠMOKĖTŲ SUMŲ PANAUDOJIMAS (4 STRAIPSNIO 2 DALIES E PUNKTAS)

IX PRIEDAS

T 109 – TAIKANT REGLAMENTO (EB) NR. 1259/99 3 IR 4 STRAIPSNIUS ARBA REGLAMENTO (EB) NR. 1655/2004 1 STRAIPSNĮ NEIŠMOKĖTŲ SUMŲ PANAUDOJIMO SUVESTINĖ (4 STRAIPSNIO 2 DALIES E PUNKTAS)

X PRIEDAS

EŽŪFKP FINANSUOJAMŲ IŠLAIDŲ PLANAVIMAS (14 STRAIPSNIS)

XI PRIEDAS

IŠ EŽŪFKP FINANSUOJAMŲ IŠLAIDŲ ATASKAITA (17 STRAIPSNIS)

XII PRIEDAS

KORELIACIJOS LENTELĖ

I PRIEDAS

BENDRA MĖNESIO IŠLAIDŲ IR PRISKIRTŲJŲ ĮPLAUKŲ SUMA (4 STRAIPSNIO 1 DALIES A PUNKTAS)

IDES

Deklaracijos turinys

Deklaracijos antraštė

Deklaracijos antraštėje turi būti:

Pateikiamos informacijos rūšies ir informaciją pateikiančios valstybės narės identifikavimo kodas. Kodą jums pateiks Komisija.

Deklaruojamasis laikotarpis

Atitinkamo laikotarpio išlaidų ir įplaukų duomenys:

Bendra suma, neįskaitant sąskaitų patikrinimo ir patvirtinimo

Prognozės, neįskaitant sąskaitų patikrinimo ir patvirtinimo

Sąskaitų patikrinimas ir patvirtinimas

Valstybinio sandėliavimo duomenys

Pagrindinė deklaracijos dalis

Pagrindinėje deklaracijos dalyje turi būti:

Punkto ar straipsnio identifikavimo kodas

Deklaruojamos ir planuojamos išlaidos

Planuotų ir faktinių duomenų skirtumų paaiškinimas

Baigiamoji dalis

Baigiamojoje deklaracijos dalyje pateikiama kontrolinė suma, kurią sudaro visų antraštinėje ir pagrindinėje deklaracijos dalyje nurodytų sumų suma.

Kompiuterinis žinutės kodas

<I>[IDENTIFICATION]

<C>010<V>[BEGINDATE]/[ENDDATE] <C>020<V>[EXPENDITURE]

<C>030<V>[FORECAST]

<C>040<V>[CLEARANCE]

<C>050<V>[PUBLIC STORAGE]

<C>060<V>[ITEM]

<C>070<V>[AMOUNT]/[FORECAST]

<C>080<V>[DIFF1]/[DIFF2]/[DIFF3]/[DIFF4]

<C>060<V>[ITEM]

<C>070<V>[AMOUNT]/[FORECAST]

<C>080<V>[DIFF1]/[DIFF2]/[DIFF3]/[DIFF4]

<C>090<V>[CHECKSUM]

Laukelių aprašymas

Pavadinimas

Formatas

Aprašymas

Deklaracijos antraštė: duomenų pasikartojimas = 1

[IDENTIFICATION] *

 

Komisijos suteiktas identifikavimo kodas

[BEGINDATE] *

Data (ddmmMMMM)

Deklaruojamo laikotarpio pradžia

[ENDDATE] *

Data (ddmmMMMM)

Deklaruojamo laikotarpio pabaiga

[EXPENDITURE] *

Skaičius (30,2)

Bendra mėnesio suma be sąsk. patikr. ir patvirt.

[FORECAST] *

Skaičius (30,2)

Prognozės

[CLEARANCE] *

Skaičius (30,2)

Sąsk. patikr. ir patvirt.

[PUBLIC STORAGE]*

Skaičius (30,2)

Valstybinio sandėliavimo išlaidos

Pagrindinė deklaracijos dalis: duomenų pasikartojimas nuo 1 iki n

[ITEM]

Skaičius (8)

Biudžeto eilutė (punktas ir straipsnis)

[AMOUNT]

Skaičius (30,2)

Išlaidų/įplaukų suma

[FORECAST]

Skaičius (30,2)

Planuojama suma

[DIFF1]

Skaičius (30,2)

Skirtumas palyginti su praėjusiais mėnesiais

[DIFF2]

Skaičius (30,2)

Į kitus mėnesius planuojamas perkelti skirtumas

[DIFF3]

Skaičius (30,2)

Skirtumas palyginti su kitais mėnesiais

[DIFF4]

Skaičius (30,2)

Planavimo klaidos

Baigiamoji dalis: duomenų pasikartojimas = 1

[CHECKSUM] *

Skaičius (30,2)

Kontrolinė vertė: visų žinutės verčių suma

* pažymėtus langelius pildyti privaloma

Pavyzdys

<I>AGRWDMT1

<C>010<V>16102005

<C>020<V>135454513.93

<C>030<V>163388000

<C>040<V>0

<C>050<V>2801326.91

<C>060<V>050201

<C>070<V>5462115.83/21358000

<C>080<V>0/-15835484.17/0/0

<C>060<V>050202

<C>070<V>0/0

<C>080<V>0/0/0/0

<C>090<V>157894562

E-AGREX

Valstybė narė:

Perdavimo data:

Kontaktinis asmuo:

Telefonas:

El. pašto adresas:

Laikotarpio nuo … iki … išlaidos

eurais

Bendra mėnesio suma be sąsk. patikr. ir patvirt. (1):

Planuojama be sąsk. patikr. ir patvirt. (2):

Skirtumas = (1)-(2):

Patikrinimas ir patvirtinimas:

Bendra mėnesio suma, įskaitant patikr. ir patvirt.:

Iš jų saugojimo valstybės sandėliuose išlaidos (2 kategorija)

 

 

 

 


Privaloma siunčiant paskutinį kassavaitinį mėnesio faksą arba Komisijai specialiai paprašius

Atitinkamas nomenklatūros Nr.

Išlaidos/įplaukos (1)

Planuojama (2)

Skirtumas = (1)-(2)

Pagrindinių skirtumų paaiškinimas (mln. eurų)

Iš praėjusių mėnesių

Perkėlimas į tolesnius mėnesius

Iš tolesnių mėnesių

Planavimo klaidos

 

 

 

 

 

 

 

 

IŠ VISO

 

 

 

 

 

 

 

II PRIEDAS

MĖNESIO IŠ EŽŪGF FINANSUOJAMŲ IŠLAIDŲ ATASKAITA (4 STRAIPSNIO 1 DALIES B PUNKTAS)

Deklaracijos turinys

Deklaracijos antraštė

Deklaracijos antraštėje turi būti:

Pateikiamos informacijos rūšies ir informaciją pateikiančios valstybės narės identifikavimo kodas. Toks kodas yra Komisijos naudojamas atpažinimo kodas, leidžiantis nustatyti teikiamos deklaracijos rūšį ir atitinkamą valstybę narę. (Pastaba: Jis bus naudojamas siekiant užtikrinti, kad deklaraciją pateikiantis asmuo turi įgaliojimus teikti deklaracijas atitinkamos valstybės narės vardu). Kodą jums pateiks Komisija.

Laikotarpis, už kurį deklaracija pateikiama. Pavyzdys: 1105 11-2005 išlaidų laikotarpiui ir 2005 m. sausio 10 d. deklaracijai.

Už deklaravimą atsakingo asmens pavardė, telefono ir fakso numeriai, elektroninio pašto adresas

Pagrindinė deklaracijos dalis

Pagrindinėje deklaracijos dalyje kiekvienam EŽŪOGF nomenklatūros straipsniui turi būti nurodytas:

Straipsnio arba punkto identifikavimo kodas (pvz.: 050201)

Deklaruota suma eurais.

Baigiamoji dalis

Santraukoje pateikiama tokia informacija:

Visa deklaruota suma eurais

Pastabų dalis

Žinutės pabaigoje yra nuo 0 iki 100 eilučių teksto talpinanti langelis pastaboms laisva forma pateikti. Šis langelis naudojamas išsamesnei informacijai pateikti, Komisijai paprašius.

Kompiuterinis žinutės kodas

<I>[IDENTIFICATION]

<C>001<V>[PERIOD]

<C>004<V>[RESPNAME]

<C>005<V>[RESPPHONE]

<C>006<V>[RESPFAX]

<C>007<V>[RESPEMAIL]

<C>010<V>[ITEM]/[AMOUNT]

<C>010<V>[ITEM]/[AMOUNT]

<C>010<V>TOTALS/[TOT AMOUNT]

<C>999<V>[COMMENT]

<C>999<V>[COMMENT]

Laukelių aprašymas

Pavadinimas

Formatas

Aprašymas

Deklaracijos antraštė: duomenų pasikartojimas = 1

[IDENTIFICATION] *

 

AGRI GD suteiktas identifikavimo kodas

[PERIOD] *

Data (mmMM)

Laikotarpis, dėl kurio siunčiamas faksas

[RESPNAME] *

laisvas tekstas (250 ženklų)

Už deklaraciją atsakingo asmens vardas ir pavardė

[RESPPHONE]

laisvas tekstas (50 ženklų)

Už deklaraciją atsakingo asmens telefono Nr.

[RESPFAX]

laisvas tekstas (50 ženklų)

Už deklaravimą atsakingo asmens elektroninio pašto adresas

[RESPEMAIL]

laisvas tekstas (50 ženklų)

Už deklaraciją atsakingo asmens fakso Nr.

Pagrindinė deklaracijos dalis: duomenų pasikartojimas nuo 1 iki n

[ITEM]

Tekstas (8 ženklai)

Punktas arba skyrius, dėl kurio teikiama deklaracija

[AMOUNT]

Skaičius (15,2)

Suma eurais

Baigiamoji dalis: duomenų pasikartojimas = 1

[TOT AMOUNT]

Skaičius (15,2)

Bendra deklaracijos suma eurais

Pastabų dalis: duomenų pasikartojimas nuo 1 iki n

[COMMENT]

laisvas tekstas (200 ženklų)

Laisva forma pateikiamo pastabos

* pažymėtus langelius pildyti privaloma

Pavyzdys

<I>FAX10IE

<C>001<V>1105

<C>004<V>John Smith

<C>005<V>00 32 2 2994789

<C>006<V>00 32 2 2994789

<C>007<V>John. Smith@gmail.com

<C>010<V>050201/23986.21

<C>010<V>050202/0

<C>010<V>050203/3898153.27

<C>010<V>050401/3656976.04

<C>010<V>05070108/0

<C>010<V>05070109/0

<C>010<V>TOTALS/23154379.29

<C>999<V>Tai yra pastaba– Pirmoji eilutė

<C>999<V>Tai yra pastaba– antroji eilutė

Spausdinti skirta forma

Image

EŽŪGF deklaracijos mėnesio 10 d.: Išlaidos ir įplaukos

 

Valstybė narė:

 

 

 

Atsakingas asmuo:

 

 

 

Telefono Nr.

 

 

 

Fakso Nr.

 

 

 

El. pašto adresas:

 

 

 

Mėnuo:

 

 

I puslapis Sumos

 

data

Išlaidos ir įplaukos

 

eurų

straipsnis arba punktas 1

pavadinimas

 

straipsnis arba punktas 2

pavadinimas

 

 

 

 

 

 

straipsnis arba punktas n

pavadinimas

 

 

ĮRAŠYTI VISĄ SUMĄ

 

 

KONTROLINIS LANGELIS

 

 

IŠ VISO SUSKAIČIUOTA

0,00

II puslapis: Pastabos

III PRIEDAS

 

Nepildoma

 

Pildoma

VALSTYBĖ NARĖ:

101 LENTELĖ

FINANSINIAI METAI

PERDUOTŲ DUOMENŲ NUOSEKLUMAS

EUR

 

1) Bendra išlaidų ir priskirtųjų įplaukų suma … mėn.

 

2) To mėnesio išlaidų ir priskirtųjų įplaukų, apie kurias pranešta … [data] suma

 

3) Skirtumas = (1) - (2)

0,00

3 PUNKTO SKIRTUMO PAGRINDIMAS

 

1) Išlaidų biudžeto eilutės:

 

2) Priskirtųjų įplaukų biudžeto eilutės:

 


Data:

 

Atsakingasis pareigūnas:

 

IV PRIEDAS

 

Nepildoma

 

Pildoma


103 LENTELĖ

IŠLAIDŲ IR PRISKIRTŲJŲ ĮPLAUKŲ STRUKTŪRA IR PROGNOZĖS DUOMENŲ SUVESTINĖ

VALSTYBĖ NARĖ:

Finansiniai metai

EUR

Mokėjimo agentūra

Visos n-1 deklaruotos išlaidos

… mėn. išlaidos

Išlaidos nuo 20051016 iki …

Visų išlaidų patikrinimas

Išlaidų prognozės

mėnuo n+1

mėnuo n+2 ir n+3

n+4 mėnuos ir iki spalio 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĮRAŠYTI BENDRĄ SUMĄ

 

 

 

 

 

 

 

Bendros sumos patikrinimas

 

 

 

 

 

 

 

IŠ VISO SUSKAIČIUOTA

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00


Mokėjimo agentūra

Visos n-1 deklaruotos priskirtosios įplaukos

… mėn. priskirtosios įplaukos

Priskirtosios įplaukos nuo 16.10.2005 iki …

Visų priskirtųjų įplaukų patikrinimas

Priskirtųjų įplaukų prognozės

n+1mėnuo

mėnuo n+2 ir n+3

n+4 mėnuos ir iki spalio 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĮRAŠYTI BENDRĄ SUMĄ

 

 

 

 

 

 

 

Bendros sumos patikrinimas

 

 

 

 

 

 

 

IŠ VISO SUSKAIČIUOTA

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00


Mokėjimo agentūra

Visos n-1 deklaruotos išlaidos ir priskirtosios įplaukos

… mėn. iIšlaidos ir priskirtosios įplaukos

Išlaidos ir priskirtosios įplaukos nuo 16.10.2005 iki …

Visų išlaidų ir priskirtųjų įplaukų patikrinimas

Išlaidų ir priskirtųjų įplaukų prognozės

n+1mėnuo

mėnuo n+2 ir n+3

n+4 mėnuos ir iki spalio 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĮRAŠYTI BENDRĄ SUMĄ

 

 

 

 

 

 

 

Bendros sumos patikrinimas

 

 

 

 

 

 

 

IŠ VISO SUSKAIČIUOTA

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

Data:

 

Pasirašyti įgaliotas asmuo:

 

Antspaudas (1):

 


(1)  Taikoma tik tada, jei lentelė pateikiama popieriuje.

V PRIEDAS

T104- PAGAL EUROPOS BENDRIJŲ BIUDŽETO NOMENKLATŪRĄ IŠDĖSTYTI DUOMENYS, SUSKIRSTYTI PAGAL IŠLAIDŲ BEI ĮPLAUKŲ RŪŠĮ

Deklaracijos turinys

Deklaracijos antraštė

Deklaracijos antraštėje turi būti:

Pateikiamos informacijos rūšies ir informaciją pateikiančios mokėjimo agentūros identifikavimo kodas. (Pastaba: Jis bus naudojamas siekiant užtikrinti, kad deklaraciją pateikiantis asmuo turi įgaliojimus teikti deklaracijas atitinkamos valstybės narės vardu). Kodą jums pateiks Komisija.

Laikotarpis, už kurį deklaracija pateikiama. Pavyzdys: 200511 11-2005 išlaidų laikotarpiui ir 2005 gruodžio 20 d. T104.

Deklaracijoje vartojama kalba

Pagrindinė deklaracijos dalis

Pagrindinėje deklaracijos dalyje kiekvienam EŽŪOGF nomenklatūros papunkčiui turi būti nurodyta:

Papunkčio identifikavimo kodas (pvz. 050201043010001, o jei papunktis nežinomas 050201049999999)

Papunkčio pavadinimas, įrašytas deklaracijos antraštėje nurodyta kalba.

Už atitinkamą laikotarpį (N) deklaruota suma, bendra nuo finansinių metų pradžios deklaruota suma, preliminarios planuojamos sumos N+1, N+2… N+3 ir N+4… laikotarpiui iki finansinių metų pabaigos. Visos sumos turi būti deklaruojamos eurais.

Baigiamoji dalis

Po papunkčių sąrašo nurodoma:

Visa už atitinkamą laikotarpį (N) deklaruota suma, visa bendra nuo finansinių metų pradžios deklaruota suma, visos preliminarios planuojamos sumos N+1, N+2… N+3 ir N+4… laikotarpiui iki finansinių metų pabaigos.

Papunkčių 9999999 naudojimo paaiškinimas

Laisvos formos pastabų langelis

Kompiuterinis žinutės kodas

<I>[IDENTIFICATION]

<C>001<V>[PERIOD]

<C>011<V>[LANGUAGE]

<C>002<V>[SUBITEM]

<C>012<V>[DESCRIPTION]

<C>003<V>[AMOUNT]/[AMOUNT CUMUL]/[PRE1]/[PRE2]/[PRE3]

<C>002<V>[SUBITEM]

<C>012<V>[DESCRIPTION]

<C>003<V>[AMOUNT]/[AMOUNT CUMUL]/[PRE1]/[PRE2]/[PRE3]

<C>004<V>[AMOUNT TOT]/[AMOUNT CUMUL TOT]/[PRE1 TOT]/[PRE2 TOT]/PRE3 TOT]

<C>005<V>[EXPLANATION]

<C>006<V>[COMMENT]

Laukelių aprašymas

Pavadinimas

Formatas

Aprašymas

Deklaracijos antraštė: duomenų pasikartojimas = 1

[IDENTIFICATION] *

 

AGRI GD suteiktas identifikavimo kodas

[PERIOD] *

Data (MMMMmm)

Išlaidų laikotarpis

[LANGUAGE] *

2 ženklai

Kalbos ISO kodas

Pagrindinė deklaracijos dalis: duomenų pasikartojimas nuo 1 iki n

[SUBITEM] *

Skaičius (15)

Papunktis

[DESCRIPTION] *

Laisvas tekstas (600 ženklų)

Papunkčio pavadinimas

[AMOUNT] *

Skaičius (15,2)

Deklaruota suma

[AMOUNT CUMUL] *

Skaičius (15,2)

Bendra suma

[PRE1] *

Skaičius (15,2)

Kitam laikotarpiui planuojama suma

[PRE2] *

Skaičius (15,2)

Laikotarpiui N+2…N+3 planuojama suma

[PRE3] *

Skaičius (15,2)

Laikotarpiui N+4… biudžetinio laikotarpio pabaiga planuojama suma

Baigiamoji dalis: duomenų pasikartojimas = 1

[AMOUNT TOT] *

Skaičius (15,2)

Bendra deklaruota suma

[AMOUNT CUMUL TOT] *

Skaičius (15,2)

Visa bendra suma

[PRE1 TOT] *

Skaičius (15,2)

Visa kitam laikotarpiui planuojama suma

[PRE2 TOT] *

Skaičius (15,2)

Visa laikotarpiui N+2…N+3 planuojama suma

[PRE3 TOT] *

Skaičius (15,2)

Visa laikotarpiui N+4… biudžetinio laikotarpio pabaiga planuojama suma

[EXPLANATION]

Laisvas tekstas (80 ženklų)

Papunkčių paaiškinimas 9999999

[COMMENT]

Laisvas tekstas (80 ženklų)

Pastabos

* pažymėtus langelius pildyti privaloma

Pavyzdys

<I>AGRCYP1T3

<C>001<V>200510

<C>011<V>EN

<C>002<V>050203003011001

<C>012<V>Sugar and isoglucose

<C>003<V>0,00/0,00/0,00/30000,00/0,00

<C>002<V>050208011500001

<C>012<V>Export refunds — fresh fruits & vegetables

<C>003<V>32417,34/32417,34/2500,00/2500,00/0,00

<C>002<V>050301020000002

<C>012<V>Single area payment scheme — new Member States — R.1782/03, Art.143b) — year 2005

<C>003<V>0,00/0,00/8357983,69/0,00/0,00

<C>004<V>478378,38/478378,38/9393593,69/330246,00/1400000,00

<C>006<V>No Comment

VI PRIEDAS

106 LENTELĖ

TAIKANT REGLAMENTO (EB) Nr. 1259/1999 3 STRAIPSNĮ NEIŠMOKĖTOS SUMOS

(nuo N-1 10 16 iki …)

VALSTYBĖ NARĖ:

 

FINANSINIAI METAI:

N

MOKĖJIMO AGENTŪRA:

 

 

 


Piniginis vienetas:

 


Biudžeto papunktis

Suma

Antraštė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(N-1, -2, …) finansinių metų korekcijos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

0,00


Data:

 

Pasirašyti įgaliotas asmuo:

 

VII PRIEDAS

107 LENTELĖ

TAIKANT REGLAMENTO (EB) NR. 1259/1999 4 STRAIPSNĮ ARBA REGLAMENTO NR.1655/2004 1 STRAIPSNĮ NEIŠMOKĖTOS SUMOS

(nuo N-1 10 16 iki …)

VALSTYBĖ NARĖ:

 

FINANSINIAI METAI:

N

MOKĖJIMO AGENTŪRA:

 

 

 


Piniginis vienetas:

 


Biudžeto papunktis

Suma

Antraštė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(N-1, -2, …) finansinių metų korekcijos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

0,00


Data:

 

Pasirašyti įgaliotas asmuo:

 

VIII PRIEDAS

108 LENTELĖ

TAIKANT REGLAMENTO (EB) NR. 1259/1999 4 STRAIPSNĮ ARBA REGLAMENTO (EB) 1655/2004 1 STRAIPSNĮ NEIŠMOKĖTŲ SUMŲ PANAUDOJIMAS

(nuo N-1 10 16 iki …)

N NEIŠMOKĖJIMO METAI

VALSTYBĖ NARĖ:

 

MOKĖJIMO AGENTŪRA:

 


Piniginis vienetas:

 


 

 

Finansinių metų išlaidos

BIUDŽETO POZICIJA

Pavadinimas

N

N+1

N+2

N+3

IŠ VISO

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

Iš viso panaudota:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Data:

 

Pasirašyti įgaliotas asmuo:

 

IX PRIEDAS

109 LENTELĖ

TAIKANT REGLAMENTO (EB) Nr. 1259/1999 3 IR 4 STRAIPSNIUS ARBA REGLAMENTO (EB) Nr. 1655/2004 1 STRAIPSNĮ NEIŠMOKĖTŲ SUMŲ PANAUDOJIMO SUVESTINĖ

(nuo 16/10/N-1 iki …)

N NEIŠMOKĖJIMO METAI

VALSTYBĖ NARĖ:

 


Piniginis vienetas:

 


 

N (1) FINANSINIAIS METAIS IŠSKAIČIUOTOS SUMOS

 

 

Finansinių metų išlaidos

MOKĖJIMO AGENTŪRA

N

N+1

N+2

N+3

IŠ VISO

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bendra suma

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Neišmokėtų sumų koregavimas

 

 

 

 

0,00

Iš nepanaudotų lėšų gautos palūkanos

 

 

 

 

0,00

Balansas

 

 

 

 

0,00


Data:

 

Pasirašyti įgaliotas asmuo:

 


(1)  Ši suma turi būti lygi 106 ir 107 lentelių rezultatų sumai, nustatytai [data] …

X PRIEDAS

A)

IKI SAUSIO 31 D. TEIKTINI IŠ EŽŪFKP FINANSUOTINŲ SUMŲ PLANAI

Preliminarios iš EŽŪFKP N metais finansuotinos sumos eurais pagal:

Programos Nr.

sausis – kovas

balandis – birželis

liepa – spalis

 

 

 

 

Preliminari iš EŽŪFKP N+1 metais finansuotina suma eurais pagal:

spalis – gruodis

sausis – kovas

balandis – birželis

liepa – spalis

 

 

 

 

B)

IKI LIEPOS 31 D. TEIKTINI IŠ EŽŪFKP FINANSUOTINŲ SUMŲ PLANAI

Preliminarios iš EŽŪFKP N metais finansuotinos sumos eurais pagal:

Programos Nr.

sausis – kovas

balandis – birželis

liepa – spalis

 

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

 

Preliminari iš EŽŪFKP N+1 metais finansuotina suma eurais pagal:

spalis – gruodis

sausis – kovas

balandis – birželis

liepa – spalis

 

 

 

 

XI PRIEDAS

A)   IŠLAIDŲ DEKLARACIJA

Kaimo plėtros programa ________________ Nr. CCI ______________

Operacijos, už kurias mokėjimo agentūra nuo __/__/__iki __/__/__ išmokėjo Bendrijos finansavimo dalį

Prioritetas/Priemonė

Valstybinės išlaidos, kurių pagrindu teikiamas dalinis Bendrijos finansavimas

Priemonė 111

(suma eurais)

Priemonė 112

(suma eurais)

 

Priemonė 1xy

(suma eurais)

Iš viso I prioritetui

(automatinis apskaičiavimas)

Priemonė 211

(suma eurais)

Priemonė 212

(suma eurais)

 

Priemonė 2xy

(suma eurais)

Iš viso II prioritetui

(automatinis apskaičiavimas)

Priemonė 311

(suma eurais)

Priemonė 312

(suma eurais)

 

Priemonė 3xy

(suma eurais)

Iš viso III prioritetui

(automatinis apskaičiavimas)

Leader veikla pagal I prioritetą (411)

(suma eurais)

Leader veikla pagal II prioritetą (412)

(suma eurais)

Leader veikla pagal III prioritetą (413)

(suma eurais)

Bendradarbiavimo projektai (421)

(suma eurais)

VVG veikla (431)

(suma eurais)

Iš viso Leader prioritetams

(automatinis apskaičiavimas)

Iš viso priemonėms

(automatinis apskaičiavimas)

Techninė pagalba

(suma eurais)

IŠ VISO

(automatinis apskaičiavimas)

B)   VALSTYBINIŲ IŠLAIDŲ SUVETINĖ

Prioritetai

Iš viso valstybinių išlaidų

Bendro finansavimo procentinis dydis

Valstybės finansuojama dalis

Valstybės narės

Bendrijos

I prioritetas

(automatinis apskaičiavimas)

(nustatytas programoje)

(automatinis apskaičiavimas)

(automatinis apskaičiavimas)

II prioritetas

(automatinis apskaičiavimas)

(nustatytas programoje)

(automatinis apskaičiavimas)

(automatinis apskaičiavimas)

III prioritetas

(automatinis apskaičiavimas)

(nustatytas programoje)

(automatinis apskaičiavimas)

(automatinis apskaičiavimas)

LEADER

(automatinis apskaičiavimas)

(nustatytas programoje)

(automatinis apskaičiavimas)

(automatinis apskaičiavimas)

Tech. pagalba

(automatinis apskaičiavimas)

(nustatytas programoje)

(automatinis apskaičiavimas)

(automatinis apskaičiavimas)

IŠ VISO

(automatinis apskaičiavimas)

 

(automatinis apskaičiavimas)

(automatinis apskaičiavimas)

C)   MOKĖJIMO PARAIŠKA

Visa EŽŪFKP finansavimo dalis atitinkanti deklaruotas išlaidas

(automatinis apskaičiavimas)

Susigrąžintos sumos laikotarpiu, kuriam deklaracija teikiama (-)

eurų

Išlyginimas pagal viršutinę ribą arba sumažinimai pagal ankstesnę deklaraciją (+)

eurų

Likutis (galimas +/-) po x metų sąskaitų patikrinimo ir patvirtinimo sprendimo

eurų

Suma prašoma iš EŽŪFKP (fondo)

eurų

Mokėjimo agentūros vardu, data, deklaraciją rengiančio asmens pavardė ir pareigos

Koordinavimo organizacijos vardu, data, leidimą perduoti Komisijai suteikiančio asmens pavardė ir pareigos

XII PRIEDAS

KORELIACIJOS LENTELĖ

Reglamentas (EB) Nr. 296/96

Šis reglamentas

1 straipsnio 1 dalis,

11 straipsnio 1 dalis

1 straipsnio 2 dalis,

11 straipsnio 2 dalis

2 straipsnio 1 dalis

2 straipsnio 1 dalis

2 straipsnio 2 dalis

19 straipsnio 1 dalis

2 straipsnio 3 dalis

19 straipsnio 2 dalies pirmoji pastraipa

2 straipsnio 4 dalis

19 straipsnio 2 dalies antroji pastraipa

2 straipsnio 5 dalis

19 straipsnio 3 dalis

3 straipsnio 1 dalis

3 straipsnis

3 straipsnio 2 dalis

4 straipsnio 1 dalies a punktas

3 straipsnio 3 dalis

4 straipsnio 1 dalies b punktas

3 straipsnio 3a dalis

18 straipsnio 8 dalis

3 straipsnio 4 dalis

4 straipsnio 1 dalies antroji pastraipa

3 straipsnio 5 dalis

4 straipsnio 1 dalies c punktas

3 straipsnio 6 dalies a punktas

4 straipsnio 2 dalies a punktas

3 straipsnio 6 dalies b punktas

4 straipsnio 2 dalies b punktas

3 straipsnio 6 dalies c punktas

4 straipsnio 2 dalies c punktas

3 straipsnio 6 dalies d punktas

4 straipsnio 2 dalies d punktas

3 straipsnio 6a dalies a punktas

Panaikintas

3 straipsnio 6a dalies b punktas

4 straipsnio 2 dalies e punktas

3 straipsnio 7 dalis

Panaikintas

3 straipsnio 8 dalis

Panaikintas

3 straipsnio 9 dalis

1 straipsnio 2 dalis

3 straipsnio 10 dalis

Panaikintas

3 straipsnio 11 dalis

7 straipsnis

4 straipsnio 1 dalis

8 straipsnis

4 straipsnio 2 dalies a ir b punktai

9 straipsnio 1 dalis

4 straipsnio 2 dalies c punktas

9 straipsnio 2 dalis

4 straipsnio 2 dalies d punktas

9 straipsnio 3 dalis

4 straipsnio 2 dalies e punktas

Panaikintas

4 straipsnio 3 dalis

9 straipsnio 4 dalis

4 straipsnio 4 dalis

9 straipsnio 6 dalis

4 straipsnio 5 dalis

9 straipsnio 5 dalis

4 straipsnio 6 dalis

Panaikintas

5 straipsnis

6 straipsnis

6 straipsnis

19 straipsnio 4 dalis

7 straipsnio 1 dalis

5 straipsnio 1, 3 ir 4 dalys

7 straipsnio 2 dalis

5 straipsnio 2 dalis

7 straipsnio 3 dalis

5 straipsnio 5 dalis

7 straipsnio 4 dalis

5 straipsnio 6 dalis

7 straipsnio 5 dalis

5 straipsnio 7 dalis

7 straipsnio 6 dalis

Panaikintas

8 straipsnis

18 straipsnis

9 straipsnis

21 straipsnis

10 straipsnis

22 straipsnis


23.6.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 171/35


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 884/2006

2006 m. birželio 21 d.

nustatantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 1290/2005 nuostatų dėl intervencinių priemonių finansavimo iš EŽŪOGF ir valstybių narių mokėjimo agentūrų saugojimo valstybės sandėliuose operacijų apskaitos taikymo taisykles

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1978 m. rugpjūčio 2 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1883/78, išdėstantį bendrąsias taisykles dėl intervencijoms skirto Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo Garantijų skyriaus finansavimo (1), ypač į jo 9 straipsnį,

atsižvelgdama į 2005 m. birželio 21 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1290/2005 dėl bendrosios žemės ūkio politikos finansavimo (2), ypač į jo 42 straipsnį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1290/2005 3 straipsnio 1 dalies b punkte minimų intervencinių priemonių, skirtų žemės ūkio rinkai reguliuoti, finansavimą užtikrina Bendrija, vadovaudamasi žemės ūkio sektoriaus teisės aktuose nustatytomis sąlygomis. Dėl intervencinių saugojimo valstybės sandėliuose priemonių Reglamento (EEB) Nr. 1883/78 4 straipsnyje numatyta, kad Bendrijos finansavimo suma nustatoma pagal mokėjimo tarnybų ar agentūrų sudarytas metines ataskaitas. Tame reglamente taip pat nustatytos toms ataskaitoms taikomos taisyklės ir sąlygos. Reglamentu (EB) Nr. 1290/2005 įsteigus Europos žemės ūkio garantijų fondą (EŽŪGF), kuris pakeitė Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo Garantijų skyrių (EŽŪOGF), reikėtų nustatyti atitinkamas taikymo taisykles.

(2)

Intervencinės saugojimo valstybiniuose sandėliuose priemonės gali būti finansuojamos tik tada, jei su jomis susijusias išlaidas padarė valstybių narių paskirtos akredituotos mokėjimo agentūros, kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 1290/2005 10 straipsnyje. Tačiau susijusių užduočių, ypač intervencinių priemonių valdymo ar kontrolės (išskyrus pagalbai skirtų sumų mokėjimą), vykdymas gali būti deleguojamas, kaip numatyta minėto reglamento 6 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje. Šias užduotis taip pat turi galėti atlikti kelių mokėjimo agentūrų tarpininkai. Todėl reikėtų numatyti, kad tam tikrų saugojimo valstybės sandėliuose priemonių valdymą mokėjimo agentūros savo atsakomybe patikėtų trečiosioms valstybinėms ar privačioms struktūroms. Todėl reikėtų patikslinti mokėjimo agentūrų atsakomybės dydį šioje srityje, patikslinti jų įsipareigojimus ir apibrėžti, kokiomis sąlygomis bei kokia tvarka konkrečių saugojimo valstybės sandėliuose priemonių valdymą galima patikėti trečiosioms valstybinėms ar privačioms struktūroms. Antruoju atveju taip pat reikėtų užtikrinti, kad atitinkami ūkio subjektai būtinai veiktų pagal sutartis, sudaromas remiantis šiame reglamente nustatomais įsipareigojimais ir bendraisiais principais.

(3)

Išlaidos, susijusios su saugojimo valstybės sandėliuose intervencinėmis priemonėmis, gali būti įvairaus pobūdžio. Todėl atsižvelgiant į kiekvieną operacijų kategoriją reikėtų patikslinti, kokias išlaidas Bendrija gali finansuoti ir ypač kokiomis sąlygomis šios išlaidos gali būti padengiamos, nustatant tinkamumo finansavimui gauti sąlygas ir išlaidų apskaičiavimo taisykles. Visų pirma reikėtų patikslinti, kada šios išlaidos turi būti vertinamos pagal mokėjimo agentūrų nustatytus elementus ar Komisijos apibrėžtas standartines sumas.

(4)

Kad euro zonai nepriklausančios valstybės narės galėtų vienodomis sąlygomis konsoliduoti savo išlaidas bei sąnaudas nacionaline valiuta ir eurais, būtina nustatyti taisykles, pagal kurias su saugojimu valstybiniuose sandėliuose susijusios operacijos būtų įtraukiamos į sąskaitas, ir taikytiną valiutų keitimo kursą.

(5)

Siekiant apibrėžti su saugojimo valstybės sandėliuose išlaidomis susijusio Bendrijos finansavimo dydį, atsižvelgiant į labai įvairų atitinkamų priemonių pobūdį ir į patiriamų išlaidų skirtingumą, reikėtų nustatyti bendrąjį pagrindą remiantis mokėjimo agentūrų ataskaitomis kuriose įvairūs pajamų bei išlaidų punktai buvo atitinkamai kredituoti bei debetuoti.

(6)

Pagal 2006 m. birželio 21 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 883/2005 (3) nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1290/2005 dėl mokėjimo agentūrų sąskaitų tvarkymo, išlaidų ir pajamų deklaravimo ir išlaidų kompensavimo pagal EŽŪGF ir EŽŪFKP taikymo taisykles 6 straipsnį, mokėjimo agentūros, norinčios, kad būtų padengtos jų saugojimo valstybės sandėliuose išlaidos, į savo išlaidų deklaracijas privalo įtraukti visas vertes ir sumas, įtrauktas į apskaitą kitą mėnesį po mėnesio, kada buvo atliktos saugojimo valstybės sandėliuose operacijos. Siekiant užtikrinti sėkmingą šios procedūros eigą, reikėtų nustatyti sąlygas, pagal kurias Komisijai perduodama išlaidoms ir sąnaudoms apskaičiuoti reikalinga informacija.

(7)

Intervencinių valstybinių atsargų apskaita turi būti tokia, kad ja remiantis būtų galima nustatyti Bendrijos finansavimo dydį ir sužinoti, kokia yra pagal intervencinį režimą laikomų produktų būklė. Todėl tuo tikslu reikėtų numatyti, kad mokėjimo agentūros atskirai vykdytų laikomų produktų apskaitą ir finansines sąskaitas, įtraukdamos į jas duomenis, reikalingus atsargų stebėsenai ir saugojimo valstybės sandėliuose intervencinių priemonių išlaidų bei pajamų finansavimo valdymui užtikrinti.

(8)

Mokėjimo agentūros savo apskaitoje privalo pateikti su kiekiais, vertėmis ir tam tikrais vidurkiais susijusius elementus. Tačiau, priklausomai nuo tam tikrų aplinkybių, į tam tikras operacijas arba išlaidas gali būti neatsižvelgiama arba į jas turi būti atsižvelgiama taikant specifines sąlygas. Siekiant išvengti skirtingo taikymo ir užtikrinti Bendrijos finansinių interesų apsaugą, reikėtų patikslinti šiuos atvejus, aplinkybes bei apskaitos tvarką.

(9)

Įvairių su saugojimu valstybiniuose sandėliuose intervencinėmis priemonėmis susijusių išlaidų bei pajamų elementų apskaitos data priklauso nuo operacijų pobūdžio ir gali būti nustatyta galiojančiais žemės ūkio sektoriaus teisės aktais. Atsižvelgiant į tai, reikėtų nustatyti bendrąją taisyklę, pagal kurią minėtų elementų apskaitos data būtų laikoma esminės operacijos, atliktos dėl intervencinės priemonės, data, taip pat apibrėžti ypatingus atvejus, į kuriuos derėtų atsižvelgti.

(10)

Būdamos atsakingos, mokėjimo agentūros turi reguliariai bei periodiškai kontroliuoti pagal intervencinį režimą saugomus produktus. Siekiant užtikrinti, kad visos mokėjimo agentūros vienodai vykdytų šį įsipareigojimą, reikėtų numatyti patikrinimų ir inventorizacijų periodiškumą ir bendruosius principus.

(11)

Su saugojimu valstybiniuose sandėliuose susijusių operacijų vertinimas taip pat priklauso nuo šių operacijų pobūdžio ir gali būti apibrėžiamas galiojančiais žemės ūkio sektorių teisės aktais. Todėl reikėtų nustatyti bendrąją taisyklę, pagal kurią pirkimo ir pardavimo vertė būtų lygi mokėjimų sumai arba už esmines operacijas gautoms ar gautinoms sumoms, taip pat specialias taisykles ar ypatingus atvejus, į kuriuos reikėtų atsižvelgti.

(12)

Todėl reikėtų nustatyti su saugojimo valstybės sandėliuose intervencinėmis priemonėmis susijusių dokumentų, kuriuos privaloma perduoti Komisijai, formą bei turinį ir valstybių narių vykdomo šių dokumentų perdavimo arba saugojimo sąlygas bei tvarką. Siekiant nuoseklumo su taisyklėmis, nustatytomis kitose srityse, susijusiose su bendrosios žemės ūkio politikos finansavimu, šiame reglamente numatomas informacijos perdavimas ir keitimasis ja turi būti vykdomas pagal reglamento (EB) Nr. 883/2006 18 straipsnyje nurodytas sąlygas ir tvarką.

(13)

Pagal šį reglamentą įgyvendinamos priemonės pakeičia 1988 m. vasario 12 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 411/88 dėl intervencinių supirkimo, saugojimo ir realizavimo priemonių finansinių sąnaudų apskaičiavimo metodikos ir taikytinos palūkanų normos (4), 1989 m. birželio 12 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 1643/89, nustatančio standartinio dydžio sumas, skiriamas esminių su viešuoju žemės ūkio produktų saugojimu susijusių operacijų finansavimui (5), 1989 m. rugsėjo 8 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2734/89 dėl veiksnių, į kuriuos turi būti atsižvelgta pagal Reglamento (EEB) Nr. 822/87 37 straipsnio 2 dalį nustatant EŽŪOGF Garantijų skyriaus finansuojamas išlaidas (6), 1990 m. lapkričio 27 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 3492/90, nustatančio veiksnius, į kuriuos reikia atsižvelgti Žemės ūkio garantijų ir orientavimo fondo Garantijų skyriaus finansuojamų viešojo saugojimo formos intervencinių priemonių metų ataskaitose (7), 1990 m. gruodžio 12 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 3597/90 dėl intervencinių priemonių, taikomų intervencinėms agentūroms superkant, sandėliuojant ir parduodant žemės ūkio produktus, apskaitos taisyklių (8), 1991 m. sausio 22 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 147/91, apibrėžiančio ir nustatančio viešajame intervenciniame saugojime esančių žemės ūkio produktų leistinus kiekio nuostolius (9), ir 1996 m. lapkričio 8 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 2148/96, nustatančio viešųjų intervencinių žemės ūkio produktų atsargų įvertinimo ir kontrolės taisykles (10), nuostatas.

(14)

Todėl Reglamentus (EEB) Nr. 411/88, (EEB) Nr. 1643/89, (EEB) Nr. 2734/89, (EEB) Nr. 3492/90, (EEB) Nr. 3597/90, (EB) Nr. 147/91 ir (EB) Nr. 2148/96 reikėtų panaikinti.

(15)

Šiame reglamente nurodytos priemonės atitinka Žemės ūkio fondų komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 SKYRIUS

SAUGOJIMO VALSTYBĖS SANDĖLIUOSE INTERVENCINĖS PRIEMONĖS

1 straipsnis

Tikslas

Šiame reglamente nustatomos išlaidų, atsiradusių dėl intervencinių priemonių, susijusių su saugojimu valstybės sandėliuose, dėl atitinkamų operacijų, atliekamų Reglamento (EB) Nr. 1290/2005 6 straipsnyje numatytų mokėjimo agentūrų, valdymo bei kontrolės, dėl Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) atitinkamų išlaidų bei pajamų apskaitos ir dėl suo tuo susijusių dokumentų ir informacijos perdavimo Komisijai finansavimo iš EŽŪGF sąlygos ir taisyklės.

2 straipsnis

Mokėjimo agentūros atsakomybė ir įsipareigojimai

1.   Mokėjimo agentūros, laikydamosi šio reglamento I priede numatytų sąlygų ir, esant reikalui, žemės ūkio sektorių teisės aktų, ypač minėtame priede pateikto minimalaus kontrolės procento, užtikrina jų atsakomybei tenkančių operacijų, susijusių su saugojimo valstybės sandėliuose intervencinėmis priemonėmis, tvarkymą ir kontrolę.

Jos gali deleguoti savo įgaliojimus intervencinėms agentūroms, atitinkančioms patvirtinimo sąlygas, nustatytas Komisijos reglamento (EB) Nr. 885/2006 (11) I priedo 1.C punkte arba perduoti vykdyti šias intervencijas kitoms mokėjimo agentūroms.

2.   Mokėjimo agentūros ir intervencinės agentūros, nepažeisdamos savo bendros atsakomybės saugojimo valstybiniuose sandėliuose srityje, gali:

a)

patikėti konkrečių saugojimo valstybiniuose sandėliuose priemonių valdymą fiziniams arba juridiniams asmenims, užtikrinantiems intervencinių žemės ūkio produktų saugojimą (toliau – saugotojai). Šiuo atveju privalomas valdymas pagal saugojimo sutartis sudaromas remiantis II priede apibrėžtais įsipareigojimais ir bendraisiais principais.

b)

įgalioti fizinius arba juridinius asmenis atlikti tam tikrus specifinius uždavinius, numatytus sektorių teisės aktuose.

3.   Mokėjimo agentūrų įsipareigojimai saugojimo valstybės sandėliuose srityje yra visų pirma šie:

a)

vykdyti kiekvieno produkto, skirto saugojimo valstybiniuose sandėliuose intervencinei priemonei, apskaitą ir teikti finansinę atskaitomybę, atsižvelgiant į operacijas, atliekamas laikotarpiu nuo atitinkamų metų spalio 1 d. iki kitų metų rugsėjo 30 d. (toliau – ataskaitiniai metai),

b)

nuolat atnaujinti saugotojų, su kuriais sudaromos saugojimo viešuosiuose sandėliuose sutartys, sąrašą. Šiame sąraše turi būti pateikiamos nuorodos, pagal kurias galima tiksliai nustatyti saugojimo vietas, sandėlių dydžius, angarų, šaldytuvų arba siloso duobių numerius, planus ir schemas,

c)

pateikti Komisijai tipines saugojimo valstybiniuose sandėliuose sutartis, taisykles, nustatytas produktų perdavimui, laikymui bei išvežimui iš saugotojų sandėlių, ir saugotojų atsakomybę reguliuojančias taisykles;

d)

centralizuotai vykdyti elektroninę saugomų produktų apskaitą ir joje pateikti duomenis apie visas saugojimo sandėlius, produktus, šių produktų kiekius ir savybes, taip pat tikslią kiekvieno produkto masę (prireikus neto ir bruto) bei tūrį;

e)

atlikti visas su intervencinių produktų saugojimu, laikymu, vežimu ir perkėlimu susijusias operacijas pagal Bendrijos ir nacionalinės teisės aktus, nepažeisdamos pirkėjų, kitų mokėjimo agentūrų, kurios atlieka intervenciją arba tam įgaliotųjų asmenų atsakomybės;

f)

ištisus metus vykdyti patikrinimus intervencinių produktų saugojimo vietose. Šie patikrinimai vykdomi nereguliariais intervalais ir be ispėjimo. Tačiau jei nerizikuojama pakenkti kontrolės tikslui, apie numatomą atlikti patikrinimą vietoje galima griežtai laikantis nustatyto minimalaus laikotarpio pranešti iš anksto. Pranešama ne anksčiau kaip prieš 24 valandas, išskyrus tinkamai pagrįstus atvejus;

g)

atlikti metinę inventorizaciją 8 straipsnyje numatytomis sąlygomis.

Kai valstybėje narėje vieno ar kelių produktų saugojimo valstybiniuose sandėliuose sąskaitų tvarkymą atlieka kelios mokėjimo agentūros, a ir d punktuose numatyta apskaita ir finansinė atskaitomybė valstybėje narėje prieš pateikiant atititinkamus duomenis Komisijai sujungiama.

4.   Mokėjimo agentūros imasi visų priemonių, kad užtikrintų:

a)

tinkamą Bendrijos intervencinėms priemonėms skirtų produktų saugojimą. Bent kartą per metus jos įsitikina, kad saugomų produktų kokybė yra gera,

b)

intervencinių atsargų saugumą.

5.   Mokėjimo agentūros nedelsdamos informuoja Komisiją:

a)

apie atvejus, kai pratęsus produkto saugojimo laiką gali kilti pavojus jo kokybei,

b)

apie produkto kiekio nuostolius arba dėl stichinių nelaimių pablogėjusią jo kokybę.

Kai Komisijai pranešama apie pirmoje pastraipoje a ir b punkte minėtas situacijas, reikiami sprendimai priimami:

a)

dėl a punkte numatytų situacijų – laikantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 1784/2003 (12) 25 straipsnio 2 dalyje nurodytos procedūros arba, atskirais atvejais, kitų bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentų atitinkamuose straipsniuose numatytų procedūrų;

b)

dėl b punkte numatytų situacijų – laikantis Reglamento (EB) Nr. 1290/2005 41 straipsnio 2 dalyje nurodytos procedūros.

6.   Mokėjimo agentūros prisiima atsakomybę už Bendrijos intervencinio produkto netinkamo saugojimo finansinius padarinius, visų pirma tuos, kurių priežastis – dėl netinkami saugojimo metodai. Nepažeidžiant teisės apskųsti saugotoją, mokėjimo agentūros finansiškai atsako už savo prievolių arba įsipareigojimų nesilaikymą.

7.   Mokėjimo agentūra Komisijos pareigūnams ir jos įgaliotiems asmenims visada suteikia galimybę pamatyti (elektroniniu būdu arba mokėjimo agentūros buveinėje) saugojimo valstybiniuose sandėliuose sąskaitas ir visus parengtus arba gautus su intervencija susijusius dokumentus, sutartis bei bylas.

8.   Mokėjimo agentūros pateikia:

a)

Komisijai paprašius, 7 dalyje išvardytus dokumentus bei informaciją ir papildomas nacionalines administracines nuostatas, priimtas dėl intervencinių priemonių taikymo ir valdymo;

b)

su saugojimu valstybiniuose sandėliuose susijusią informaciją pagal šio reglamento III priede pateikiamus pavyzdžius tokiais laiko intervalais, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 883/2206 4 straipsnio 1 dalyje.

3 straipsnis

Saugojimo valstybiniuose sandėliuose intervencinės priemonės

Saugojimo valstybiniuose sandėliuose intervencinės priemones gali sudaryti žemės ūkio produktų pirkimo operacijos, saugojimas, vežimas ir atsargų perkėlimas, taip pat pardavimas ir kitoks realizavimas, laikantis galiojančiuose žemės ūkio sektorių teisės aktuose ir šiame reglamente nustatytų sąlygų.

4 straipsnis

Intervencinių išlaidų, atsiradusių dėl saugojimo valstybės sandėliuose operacijų, apmokėjimas

1.   Vykdant 3 straipsnyje minimas saugojimo valstybiniuose sandėliuose operacijas, jei atitinkamos išlaidos nėra nustatytos galiojančiais žemės ūkio sektorių teisės aktais, EŽŪGF apmoka šias intervencines išlaidas:

a)

finansines išlaidas, valstybių narių patirtas perkant produktus, pagal IV priede nustatytas apskaičiavimo taisykles;

b)

V priede minimas išlaidas esminėms operacijoms, patirtas perkant, parduodant arba kitaip perleidžiant produktus (atvežant, laikant ir išvežant produktus, skirtus saugojimui valstybiniuose sandėliuose), remiantis Bendrijos vienodomis standartinėmis sumomis, apskaičiuojamomis pagal VI priede nustatytas taisykles;

c)

išlaidas esminėms operacijoms, kurios nebūtinai yra susijusios su produktų pirkimu, pardavimu arba kitokiu perleidimu, vadovaujantis standartinio ar nestandartinio dydžio sumomis pagal Komisijos patvirtintas žemės ūkio sektorių teisės aktų nuostatas dėl šių produktų ir VII priedu;

d)

saugomų produktų nuvertėjimo sumas pagal VIII priede nustatytas apskaičiavimo taisykles;

e)

skirtumus (pelną ir nuostolius) tarp produktų apskaitinės vertės ir realizavimo vertės arba dėl kitų veiksnių atsiradusius skirtumus.

2.   Nepažeidžiant šio reglamento prieduose arba žemės ūkio teisės aktuose, visų pirma Komisijos reglamento (EB) Nr. 2808/98 (13) 3 straipsnio 1 dalyje ir 5 straipsnio 1 dalyje nustatytų specialių taisyklių ir patiriamų išlaidų pagrindo, euro zonai nepriklausančių valstybių narių išlaidos, minėtos šio straipsnio 1 dalies b ir c punktuose, apskaičiuojamos remiantis standartinėmis sumomis eurais, ir pagal šį reglamentą patiriamos išlaidos arba pajamos nacionaline valiuta yra konvertuojamos atitinkamai į nacionalinę valiutą arba eurus pagal naujausią valiutų keitimo kursą, kurį Europos centrinis bankas tvirtina prieš ataskaitinius metus, kuriais operacijos įrašomos į mokėjimo agentūros sąskaitas. Šis valiutų keitimo kursas taikomas ir įtraukiant į apskaitą įvairius šio reglamento 7 straipsnio 1 dalyje minimus ypatingus atvejus.

Tačiau už 2007 ataskaitinius metus Reglamento (EB) Nr. 883/2006 2 straipsnio 2 dalies 2 pastraipoje nurodytos valstybės narės taiko šio reglamento 13 straipsnyje numatytus keitimo kursus.

2 SKYRIUS

SAUGOJIMO VALSTYBINIUOSE SANDĖLIUOSE OPERACIJŲ APSKAITA

5 straipsnis

Mokėjimo agentūrų valstybinių atsargų apskaitos turinys

1.   Laikomų produktų apskaitoje, numatytoje 2 straipsnio 3 dalies a punkte, išskiriamos šios elementų kategorijos:

a)

produktų kiekiai, nustatomi produktus priskiriant saugojimui ir iš jo išbraukiant, įskaitant fizinį vežimą ar be jo;

b)

kiekiai, naudojami pagal Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 3730/87 (14) nustatytą nemokamo tiekimo labiausiai nepasiturintiems asmenims režimą ir įtraukiami į apskaitą pagal Komisijos reglamento (EEB) Nr. 3149/92 (15) 5 straipsnio nuostatas, išskiriant kiekius, perkeliamus į kitą valstybę narę;

c)

mėginiams imti naudojami kiekiai, išskiriant pirkėjų paimtus mėginius;

d)

kiekiai, kurių nebeįmanoma supakuoti po apžiūros, atliktos vykdant metinę inventorizaciją arba kontrolę perėmus produktus intervenciniam saugojimui ir kurie parduodami abipusio susitarimo pagrindu;

e)

trūkstami kiekiai dėl nustatytų arba nenustatytų priežasčių, įskaitant kiekius, atitinkančius leistinus nuokrypius;

f)

pablogėjusios kokybės produktų kiekiai,

g)

kiekių perviršiai,

h)

trūkstami leistinus nuokrypius viršijantys kiekiai,

i)

atvežti saugoti kiekiai, įvertinti kaip neatitinkantys nustatytų sąlygų, todėl nepriimti saugoti;

j)

produktų grynieji kiekiai, kurie saugomi sandėliuose kiekvieno mėnesio arba ataskaitinių metų pabaigoje, ir kurie perkeliami į kito mėnesio arba kitų ataskaitinių metų apskaitą.

2.   2 straipsnio 3 dalies a punkte numatytą finansinę atskaitomybę sudaro:

a)

Šio straipsnio 1 dalies a punkte minėtų kiekių vertė, atskiriant pirkto ir parduoto kiekio vertes;

b)

kiekio, naudojamo ar į kurį atsižvelgiama pagal nemokamo tiekimo režimą, numatytą šio straipsnio 1 dalies b punkte, apskaitinė vertė;

c)

4 straipsnio 1 dalies a punkte minėtos finansinės išlaidos,

d)

su 4 straipsnio 1 dalies b ir c punktuose minėtomis esminėmis operacijomis susijusios išlaidos,

e)

dėl 4 straipsnio 1 dalies d punkte minėto nuvertėjimo susidariusios sumos,

f)

iš pardavėjų, pirkėjų ir saugotojų surinktos arba susigrąžintos sumos, išskyrus 11 straipsnio 2 dalyje nurodytas sumas;

g)

suma, atsiradusi po abipusio susitarimo pagrindu atliktų pardavimų po atliktos metinės inventorizacijos arba po perėmus produktus intervenciniam saugojimui atliktos kontrolės;

h)

patirti nuostoliai ir gautas pelnas išvežus produktus, atsižvelgiant į šios dalies e punkte minėtą nuvertėjimą,

i)

kiti debito ir kredito elementai, visų pirma atitinkantys kiekį, nurodytą šio straipsnio 1 dalies c–g punktuose;

j)

vidutinė apskaitinė vertė (atitinkamai už produkto toną arba hektolitrą).

6 straipsnis

Apskaita

1.   5 straipsnyje minėti elementai į apskaitą įtraukiami pateikiant mokėjimo agentūrų nustatytus tikruosius kiekius, vertes, sumas bei vidurkius arba vertes ir sumas, apskaičiuotas remiantis Komisijos nustatytomis standartinėmis sumomis.

2.   1 dalyje nurodyti įvertinimai ir apskaičiavimai turi būti atliekami laikantis šių taisyklių:

a)

kai nustatoma, kad sumažėjo produktų kiekis arba pablogėjo jų kokybė, laikantis X ir XII prieduose pateiktų taisyklių, šių produktų išvežimo išlaidos į apskaitą įtraukiamos tik tada, kai yra susijusios su tikrais parduotais ir iš saugojimo vietos išvežtais kiekiais;

b)

laikoma, kad kiekiai, prarasti pervežimo iš vienos valstybės narės į kitą metu, nėra patekę į saugojimo vietą paskirties valstybėje narėje, todėl standartinės įvežimo išlaidos jiems netaikomos;

c)

kai produktas yra vežamas ar perkeliamas, šiuo tikslu nustatytos standartinės įvežimo ir išvežimo išlaidos įrašomos į sąskaitas, jei pagal Bendrijos taisykles jos nėra laikomos vežimo išlaidų sudėtine dalimi;

d)

jei Bendrijos teisės aktuose nėra numatyta specialių nuostatų, į EŽŪGF sąskaitas neįtraukiamos sumos iš pablogėjusios kokybės produktų pardavimo ir kitos galimos sumos, gautos vykdant šią veiklą;

e)

susidarę kiekių perviršiai į apskaitą įtraukiami su minuso ženklu prie trūkstamų sandėliuose laikomų ir pervežamų atsargų kiekių,. Šie kiekiai priskaičiuojami prie kiekių, viršijančių leistiną nuokrypį;

f)

mėginiai, paimti ne pirkėjų, įtraukiami į apskaitą pagal XII priedo 2.a punkto nuostatas.

3.   Žemės ūkio fondų komitetas informuojamas apie Komisijos atliekamas pataisas, susijusias su 5 straipsnyje minėtais einamųjų ataskaitinių metų duomenimis. Valstybėms narėms galima apie juos pranešti priimant sprendimą dėl kasmėnesinio mokėjimo arba, jei jo nėra, priimant sprendimą dėl sąskaitų patikrinimo ir patvirtinimo. Mokėjimo agentūros įtraukia pataisas į savo apskaitą atsižvelgdamos į sąlygas, numatytas minėtame sprendime.

7 straipsnis

Išlaidų ir pajamų bei prduktų judėjimo apskaitos datos

1.   Įvairūs išlaidų ir pajamų elementai įtraukiami į apskaitą esminės operacijos, atliekamos dėl intervencinės priemonės, dieną.

Tačiau toliau nurodytais atvejais taikomos tokios datos:

a)

data, kai įsigalioja Komisijos reglamento (EB) Nr. 1262/2001 (16) 9 straipsnio 2 dalyje numatyta saugojimo sutartis baltojo ir žaliavinio cukraus kiekiams, perimamiems pagal saugojimo sutartį, siūlytojo ir mokėjimo agentūros sudarytą prieš perkeliant atsargas;

b)

sumų gavimo diena – pagal 5 straipsnio 2 dalies f ir g punktus gautoms ir išieškotoms sumoms,

c)

su esminėmis operacijomis susijusių išlaidų tikrojo apmokėjimo data – kai šioms išlaidoms netaikomos standartinės sumos.

2.   Įvairūs su fiziniu produktų judėjimu ir su atsargų administravimu susiję elementai įtraukiami į apskaitą esminės operacijos, atliekamos dėl intervencinės priemonės, dieną.

Tačiau toliau nurodytais atvejais taikomos tokios datos:

a)

data, kai pagal reglamentą dėl atitinkamo produkto bendro žemės ūkio rinkos organizavimo mokėjimo agentūra perima produktus savo atsakomybėn – kiekiams, kurie priskiriami saugojimui valstybiniuose sandėliuose nekeičiant jų saugojimo vietos,

b)

faktų konstatavimo data – trūkstamiems arba pablogėjusios kokybės ir pertekliniams kiekiams,

c)

saugomų produktų tikrojo išvežimo diena – kai abipusio susitarimo pagrindu parduodami atsargose likę produktai, kurių nebeįmanoma supakuoti po apžiūros, atliktos vykdant metinę inventorizaciją arba kontrolę perėmus produktus intervenciniam saugojimui,

d)

ataskaitinių metų pabaiga – galimiems leistiną nuokrypį viršijantiems nuostoliams.

8 straipsnis

Inventorizacija

1.   Kiekvienais ataskaitiniais metais mokėjimo agentūros atlieka visų Bendrijos intervencijoms naudotų produktų inventorizaciją.

Jos palygina šios inventorizacijos rezultatus su apskaitos duomenimis. Nustatyti kiekių skirtumai ir sumos, susidariusios dėl šių skirtumų, nustatytų patikrinimų metu, įtraukiami į apskaitą pagal 9 straipsnio 1 dalies b ir c punktus.

2.   Vertinant trūkstamus kiekius, susidarančius dėl įprastinių saugojimo operacijų, atsižvelgiama į XI priede nustatytus leistinus nuokrypius. Šie trūkstami kiekiai atitinka skirtumą tarp teorinių atsargų pagal apskaitos aprašą ir tikrųjų atsargų, kurios nustatomos vykdant 1 dalyje minėtą inventorizaciją, ir į apskaitą įtrauktų atsargų, likusių sandėlyje pasibaigus tikrosioms atsargoms.

3 SKYRIUS

SĄSKAITŲ VERČIŲ NUSTATYMAS

9 straipsnis

Su saugojimu valstybiniuose sandėliuose susijusių operacijų verčių nustatymas

1.   Pirkimo ir pardavimo vertė yra lygi mokėjimų sumai arba už esmines operacijas gautoms ar gautinoms sumoms, jei šiame straipsnyje nėra numatyta specialių nuostatų ir nepažeidžiamos nuostatos, nurodytos:

a)

IX priede – distiliacijos produktams (įvairiam alkoholiui),

b)

X priede – trūkstamiems kiekiams,

c)

XII priede – pablogėjusios kokybės arba sunaikintiems produktams,

d)

XIII priede – saugoti atvežtiems produktams, kuriuos buvo atsisakyta įtraukti į atsargas.

2.   Į atsargas įtraukiamų produktų kiekių pirkimo vertė nustatoma pagal intervencinę kainą, atsižvelgiant į padidinimus, priemokas, sumažinimus, procentinius dydžius ir koeficientus, kurie turi būti taikomi intervencinei kainai produkto pirkimo metu, laikantis žemės ūkio sektorių teisės aktuose nustatytų kriterijų.

Tačiau X ir XII priedų 2.a ir 2.c punktuose numatomiems atvejams bei situacijoms padidinimai, priemokos, sumažinimai, procentiniai dydžiai ir koeficientai netaikomi.

3.   Perkant produktus sumos, sumokėtos arba gautos už 4 straipsnio 1 dalies c punkte minėtas esmines operacijas pagal Bendrijos taisykles, į apskaitą įtraukiamos atskirai nuo pirkimo kainos kaip išlaidos ar pajamos, susijusios su techninėmis išlaidomis.

4.   Produktų kiekiai, saugomi ataskaitinių metų pabaigoje ir perkeliami į kitus ataskaitinius metus, 5 straipsnio 2 dalyje minimoje finansinėje atskaitomybėje vertinami pagal jų vidutinę apskaitinę vertę (perkėlimo kaina), nustatoma pagal paskutinio ataskaitinių metų mėnesio atskaitomybę.

5.   Saugoti atvežti kiekiai, įvertinti kaip neatitinkantys saugojimo sąlygų, išvežimo iš sandėlio dieną į apskaitą įtraukiami kaip parduodami ta pačia kaina, už kurią jie buvo nupirkti.

Tačiau, jei produkto fizinio išvežimo metu tenkinamos X priedo b punkto taikymo sąlygos, dėl prekės išvežimo būtina iš anksto pasitarti su Komisija.

6.   Kai sąskaitoje nurodomas kredito likutis, jis atimamas iš dabartinių ataskaitinių metų išlaidų.

7.   Jei standartinės sumos, mokėjimo terminai, palūkanų normos arba kiti apskaičiavimo elementai pasikeičia po pirmosios mėnesio dienos, naujieji elementai pradedami taikyti kito mėnesio esminėms operacijoms.

4 SKYRIUS

FINANSAVIMO SUMOS IR IŠLAIDŲ BEI PAJAMŲ DEKLARACIJOS

10 straipsnis

Finansavimo suma

1.   Vykdant 3 straipsnyje minėtas intervencines priemones, finansavimo suma nustatoma remiantis sąskaitomis, kurias rengia bei tvarko mokėjimo agentūros remdamosi 2 straipsnio 3 dalies a punktu ir į kurių debetą bei kreditą atitinkamai įtraukiami įvairūs 5 straipsnyje minėtų išlaidų ir pajamų elementai, prireikus atsižvelgiant į žemės ūkio sektorių teisės aktais nustatytas išlaidų sumas.

2.   Mokėjimo agentūra, laikydamasi Reglamento (EB) Nr. 883/2006 4 straipsnio 1 dalies c punkte ir Reglamento (EB) Nr. 883/2006 7 straipsnio 2 dalyje nurodytų terminų, kartą per mėnesį ir metus elektroniniu būdu Komisijai pateikia lenteles (e.faudit lentelės), sudarytas pagal šio reglamento III priede pateiktus pavyzdžius, su saugojimo valstybiniuose sandėliuose išlaidų finansavimui būtina informacija ir ataskaitomis, patvirtinančiomis su saugojimu valstybiniuose sandėliuose susijusias išlaidas bei pajamas.

11 straipsnis

Išlaidų bei pajamų deklaracijos

1.   Finansavimas iš EŽŪGF atitinka išlaidas, apskaičiuojamas remiantis mokėjimo agentūros pateiktais elementais, atskaičius visas pajamas iš intervencinių priemonių, patvirtintas naudojant Komisijos įdiegtą informacinę sistemą ir įrašytas mokėjimo agentūros išlaidų deklaracijoje, parengtoje pagal Reglamento Nr. 883/2006 6 straipsnio nuostatas.

2.   Po pažeidimo ar aplaidumo išieškotos sumos, nurodytos Reglamento (EB) Nr. 1290/2005 32 straipsnio 1 dalyje, ir iš pardavėjų, pirkėjų ir saugotojų, atitinkančių Reglamento (EB) Nr. 883/2006 12 straipsnyje nustatytus kriterijus, gautos arba išieškotos sumos deklaruojamos EŽŪGF biudžete vadovaujantis minėto reglamento 4 straipsnio 2 dalies a punkto sąlygomis.

5 SKYRIUS

KEITIMASIS INFORMACIJA IR DOKUMENTAIS

12 straipsnis

Informacinės sistemos

Pateikiant informaciją ir keičiantis ja, kaip numatyta šiame reglamente, taip pat rengiant dokumentus, kurių pavyzdžiai pateikiami III priede, naudojamos informacinės sistemos, užtikrinančios saugų elektroninį duomenų perdavimą pagal Reglamento (EB) Nr. 883/2006 18 straipsnyje nustatytas sąlygas ir tvarką.

6 SKYRIUS

PEREINAMOSIOS IR BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

13 straipsnis

Pereinamasis laikotarpis

1.   Euro zonai nepriklausančioms valstybėms narėms grynųjų kiekių, perkeliamų iš 2006 ataskaitinių metų į 2007 ataskaitinius metus, atimant antrąjį nuvertėjimą 2006 ataskaitinių metų pabaigoje, vertė paverčiama eurais remiantis naujausiu prieš prasidedant 2007 ataskaitiniams metams Europos centrinio banko nustatytu keitimo kursu.

2.   Jei euro zonai nepriklausanti valstybė narė ir toliau veda sąskaitas nacionaline valiuta 2007 ataskaitiniais metais, remiantis Reglamento (EB) Nr. 883/2006 2 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa, tais metais ir jų pabaigoje taikomi tokie keitimo kursai:

a)

naujausias prieš prasidedant 2007 ataskaitiniams metams Europos centrinio banko nustatytas keitimo kursas į nacionalinę valiutą paversti:

standartines sumas, susijusias su šio reglamento 4 straipsnio 1 dalies b ir c punktuose numatytomis išlaidomis,

leistinus nuokrypius viršijančių trūkstamų kiekių, laikymo ir perdirbimo vertę, numatytą šio reglamento X priedo a punkte,

dėl stichinės nelaimės pablogėjusios kokybės arba sugadintų produktų vertę, numatytą šio reglamento XII priedo 2 dalies a punkte,

mėginių, išskyrus tų, kuriuos paėmė šio reglamento 6 straipsnio 2 dalies f punkte numatyti pirkėjai, vertę,

šio reglamento XIII priedo 1 dalies a ir b punktuose numatytų standartinių sumų, susijusių su kiekiu, kurį atsisakyta priimti, vertę,

b)

naujausias prieš 2007 ataskaitinių metų kiekvieno ketvirčio pirmąją dieną, pradedant 2006 m. spalio 1 d., Europos centrinio banko nustatytas keitimo kursas į nacionalinę valiutą paversti:

dėl vagystės ar kitų nustatomų priežasčių trūkstamo kiekio vertę, numatytą šio reglamento X priedo a punkte,

dėl po perkėlimo arba po pervežimo trūkstamo kiekio vertę, numatytą šio reglamento X priedo c punkte,

dėl blogų laikymo sąlygų pablogėjusios kokybės arba sugadintų produktų vertę, numatytą šio reglamento XII priedo 2 dalies c punkte,

c)

naujausias prieš prasidedant 2008 ataskaitiniams metams Europos centrinio banko nustatytas keitimo kursas į eurus paversti produktų grynojo kiekio, kuris bus perkeliamas iš 2007 ataskaitinių metų į 2008 ataskaitinius metus, vertę, atimant antrąjį nuvertėjimą 2007 ataskaitinių metų pabaigoje.

14 straipsnis

Panaikinimas

Reglamentai (EEB) Nr. 411/88, (EEB) Nr. 1643/89, (EEB) Nr. 2734/89, (EEB) Nr. 3492/90, (EEB) Nr. 3597/90, (EEB) Nr. 147/91 ir (EB) Nr. 2148/96 panaikinami nuo 2006 m. spalio 1 d.

Nuorodos į panaikintus reglamentus laikomos nuorodomis į šį reglamentą ir turi būti skaitomos vadovaujantis XVI priede pateikta koreliacijos lentele.

15 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2006 m. spalio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. birželio 21 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narys


(1)  OL L 216, 1978 8 5, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytas Reglamentu (EB) Nr. 695/2005 (OL L 114, 2005 5 4, p. 1).

(2)  OL L 209, 2005 8 11, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 320/2006 (OL L 58, 2006 2 28, p. 42).

(3)  Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 1.

(4)  OL L 40, 1988 2 13, p. 25. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytas Reglamentu (EB) Nr. 956/2005 (OL L 164, 2005 6 24, p. 8).

(5)  OL L 162, 1989 6 13, p. 12. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 269/91 (OL L 28, 1991 2 2, p. 22).

(6)  OL L 263, 1989 9 9, p. 16.

(7)  OL L 337, 1990 12 4, p. 3.

(8)  OL L 350, 1990 12 14, p. 43. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytas Reglamentu (EB) Nr. 1392/97 (OL L 190, 1997 7 19, p. 22).

(9)  OL L 17, 1991 1 23, p. 9. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EEB) Nr. 652/92 (OL L 70, 1992 3 17, p. 5).

(10)  OL L 288, 1996 11 9, p. 6. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 808/1999 (OL L 102, 1999 4 17, p. 70).

(11)  Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 90.

(12)  OL L 270, 2003 10 21, p. 78.

(13)  OL L 349, 1998 12 24, p. 36.

(14)  OL L 352, 1987 12 15, p. 1.

(15)  OL L 313, 1992 10 30, p. 50.

(16)  OL L 178, 2001 6 30, p. 48.


PRIEDŲ LENTELĖ

I PRIEDAS

MOKĖJIMO AGENTŪRŲ PRIEVOLĖS IR FIZINĖS PATIKROS PRIEVOLĖS pagal 2 straipsnio 3 dalį

II PRIEDAS

ĮSIPAREIGOJIMAI IR BENDRIEJI PRINCIPAI, SUSIJĘ SU SANDĖLININKŲ Ų ATSAKOMYBE, ĮTRAUKTINI Į VIEŠOJO SAUGOJIMO SUTARTĮ, PASIRAŠOMĄ TARP MOKĖJIMO AGENTūROS IR SANDĖLININKO, pagal 2 straipsnio 2 dalį

III PRIEDAS

INFORMACIJA, KURIĄ TURI PERDUOTI VALSTYBĖS NARĖS pagal 10 straipsnio 2 dalį, naudodamosi 12 straipsnyje nurodyta kompiuterine sistema (e.faudit lentelės)

IV PRIEDAS

FINANSINIŲ IŠLAIDŲ PASKAIČIAVIMAS pagal 4 straipsnio 1 dalies a punktą + PRIEDĖLIS, kuriame nurodytos orientacinės palūkanų normos

V PRIEDAS

ESMINĖMS OPERACIJOMS TAIKOMI STANDARTINIAI DYDŽIAI pagal 4 straipsnio 1 dalies b punktą

VI PRIEDAS

BENDRIJAI TAIKOMOS STANDARTINIO DYDŽIO SUMOS, numatytos 4 straipsnio 1 dalies b punkte

VII PRIEDAS

SPECIFINIAI ELEMENTAI, Į KURIUOS REIKIA ATSIŽVELGTI IŠLAIDŲ IR PAJAMŲ UŽ KONKREČIUS PRODUKTUS ATVEJU

VIII PRIEDAS

SAUGOMŲ PRODUKTŲ NUVERTĖJIMAS pagal 4 straipsnio 1 dalies d punktą

IX PRIEDAS

SAUGOMŲ DISTILIACIJOS PRODUKTŲ (ĮVAIRIARŪŠIO ALKOHOLIO) VERTĖS NUSTATYMAS

X PRIEDAS

TRŪKSTAMŲ KIEKIŲ VERTĖS NUSTATYMAS

XI PRIEDAS

LEISTINI NUOKRYPIAI

XII PRIEDAS

PABLOGĖJUSIOS KOKYBĖS ARBA SUNAIKINTŲ KIEKIŲ VERTĖS NUSTATYMAS

XIII PRIEDAS

APSKAITOS TAISYKLĖS, TAIKOMOS Į SANDĖLĮ ATVEŽTIEMS, BET NEPRIIMTIEMS SAUGOTI PRODUKTAMS

XIV PRIEDAS

SANDĖLININKO MĖNESINĖS ATASKAITOS MOKĖJIMO AGENTŪRAI PAVYZDYS

XV PRIEDAS

SANDĖLININKO METINĖS ATASKAITOS MOKĖJIMO AGENTŪRAI PAVYZDYS

XVI PRIEDAS

KORELIACIJOS LENTELĖ

I PRIEDAS

MOKĖJIMO AGENTŪRŲ PRIEVOLĖS IR FIZINĖS PATIKROS PROCEDŪROS (2 straipsnio 3 dalis)

A.   MOKĖJIMO AGENTŪRŲ PRIEVOLĖS

I.   Tikrinimai

1.   Periodiškas ir reprezentatyvus tikrinimas

Kiekviename valstybės saugojimo punkte ne rečiau kaip kartą per metus turi būti atliekamas B punkto nuostatas atitinkantis tikrinimas, kurio metu ypač kreipiamas dėmesys:

į informacijos, susijusios su viešuoju saugojimu, rinkimo procedūrą;

į tai, ar sandėlininko turimi apskaitos duomenys sutampa su mokėjimo agentūrai perduotais duomenimis;

fizinį, vizualiai įvertintą, o kilus abejonėms ar ginčams, pasvertą bei išmatuotą saugomų atsargų kiekį, kurį saugotojas nurodė apskaitos dokumentuose ir pagal kuriuos jis pateikė paskutinį mėnesinį žiniaraštį

į tai, ar saugomų produktų prekinė kokybė yra gera.

Fizinis buvimas nustatomas atliekant pakankamai reprezentatyvią fizinę patikrą, kurios metu tikrinama bent B punkte nurodyta procentinė to kiekio dalis, pagal kurią galima spręsti, ar sandėlyje iš tikrųjų yra visas į prekių apskaitą įtrauktas kiekis.

Kokybės kontrolė yra atliekama vizualiai, uostant ir (arba) atliekant organoleptinį patikrinimą, o iškilus abejonėms, atliekant išsamią analizę.

2.   Papildomi tikrinimai

Jeigu fizinės patikros metu nustatomas nukrypimas nuo normos, pagal tą patį metodą reikia patikrinti intervenciniame sandėlyje saugomo kiekio papildomą procentinę dalį. Prireikus patikros metu gali būti pasverti visi tikrinamoje siuntoje arba sandėlyje esantys produktai.

II.   Tikrinimų protokolai

1.   Mokėjimo agentūros vidinės kontrolės įstaiga arba mokėjimo agentūros įgaliota įstaiga surašo kiekvieno atlikto patikrinimo arba fizinės patikros protokolą.

2.   Protokole nurodomi bent šie duomenys:

a)

sandėlininkas, patikrinto sandėlio adresas ir patikrintų siuntų pavadinimai;

b)

tikrinimo operacijos pradžios ir pabaigos diena bei valanda;

c)

tikrinimo vieta bei saugojimo, pakavimo ir galimybės patekti sąlygų aprašas;

d)

tikrinimą atliekančių asmenų išsamūs tapatybės duomenys, jų profesinė kvalifikacija bei įgaliojimai;

e)

atlikti tikrinimo veiksmai ir taikytos tūrio matavimo procedūros, tokios kaip matavimo metodai, skaičiavimai, tarpiniai ir galutiniai rezultatai, bei išvados, padarytos remiantis šiais rezultatais;

f)

kiekvienos saugomos siuntos arba produktų rūšies kiekis, nurodytas mokėjimo agentūros apskaitos knygoje, bei kiekis, nurodytas sandėlio apskaitos knygoje, ir nustatyti šių dviejų knygų skirtumai;

g)

f punkte nurodyti duomenys apie kiekvieną fiziškai patikrintą siuntą arba produktų rūšį bei vietoje nustatytas kiekis ir galimi neatitikimai; siuntos arba produktų rūšies numeris, paletės, dėžės, silosinės, rezervuarai arba kitokios talpyklos, masė (prireikus – grynoji ir bendroji masė) bei tūris;

h)

sandėlininko pareiškimas, jeigu duomenys buvo skirtingi arba nesuderinti;

i)

protokolo surašymo vieta ir data bei protokolą surašiusio asmens, sandėlininko arba jo atstovo parašai;

j)

informacija apie išsamesnį tikrinimą, atliekamą nustačius nukrypimą nuo normos, ir šio išsamesnio tikrinimo metu nustatytas tikslesnis sandėliuojamo kiekio procentas, rasti skirtumai bei pateikti paaiškinimai.

3.   Protokolai nedelsiant nusiunčiami tarnybos, atsakingos už mokėjimo agentūros sąskaitų tvarkymą, vadovui. Gavus protokolą, pagal nustatytus skirtumus ir neatitikimus nedelsiant pataisomi mokėjimo agentūros buhalteriniai dokumentai.

4.   Protokolai saugomi mokėjimo agentūros būstinėje; su jais susipažinti gali Komisijos pareigūnai ir jos įgalioti asmenys.

5.   Mokėjimo agentūra pateikia apibendrinamąjį dokumentą, kuriame nurodo:

atliktus tikrinimus, atskirai nurodydama, kiek iš jų sudarė fizinės patikros (inventoriaus tikrinimai),

patikrintą kiekį,

nustatytus nukrypimus ir šių nukrypimų, lyginant su mėnesinėmis ir metinėmis ataskaitomis, priežastis.

Kiekvieno patikrinto produkto kiekį bei nustačius nukrypimus nurodytus masės arba tūrio vienetais ir procentais nuo viso saugomo kiekio.

Šiame apibendrinamajame dokumente atskirai nurodomi tikrinimai, atlikti saugomų produktų kokybei įvertinti. Dokumentas Komisijai perduodamas kartu su Reglamento (EB) Nr. 1290/2005 8 straipsnio 1 dalies c punkto iii papunktyje nurodytomis metinėmis apyskaitomis.

Pirmasis apibendrinamasis dokumentas buvo sudarytas ir pateiktas Komisijai už 2006 finansinius metus.

B.   BENDROSIOS ŽEMĖS ŪKIO POLITIKOS ATSKIRŲ SEKTORIŲ FIZINĖS PATIKROS PROCEDŪRA, TAIKOMA ATLIEKANT A PUNKTE NURODYTUS TIKRINIMUS

I.   Sviestas

1.   Atrinktas ketinamų tikrinti siuntų kiekis turi būti ne mažesnis kaip 5 % viso valstybės intervenciniame sandėlyje saugomo kiekio. Atranka atliekama pagal mokėjimo agentūros apskaitos duomenis prieš vykstant į sandėlį, tačiau sandėlininkas apie tai nėra informuojamas.

2.   Tikrinant atrinktų siuntų buvimą ir sandėlyje saugomų siuntų sudėtį:

pagal pirkimo arba įvežimo kvitus identifikuojami siuntų ir dėžių kontroliniai numeriai,

sveriamos paletės (viena iš dešimties) ir dėžės (viena dėžė iš paletės),

vizualiai tikrinamas dėžės turinys (vienoje paletėje iš penkių),

tikrinama pakuočių būklė.

3.   Po fizinės patikros siuntų ir nustatytų trūkumų aprašas pateikiamas tikrinimo protokole.

II.   Nugriebto pieno milteliai

1.   Atrinktas ketinamų tikrinti siuntų kiekis turi būti ne mažesnis kaip 5 % viso valstybės sandėlyje saugomo kiekio. Atranka atliekama pagal mokėjimo agentūros apskaitos duomenis prieš vykstant į sandėlį, tačiau sandėlininkas apie tai nėra informuojamas.

2.   Tikrinant atrinktų siuntų buvimą ir sandėlyje saugomų siuntų sudėtį:

pagal pirkimo arba atvežimo kvitus identifikuojami siuntų ir maišų kontroliniai numeriai,

palečių (vienos iš dešimties) ir maišų (vieno iš dešimties) svėrimas,

vizualiai tikrinamas maišo turinys (vienoje paletėje iš penkių),

tikrinama pakuočių būklė.

3.   Po fizinės patikros siuntų ir nustatytų trūkumų aprašas pateikiamas tikrinimo protokole.

III.   Grūdai

1.   Fizinio patikrinimo procedūra

a)

Ketinamose tikrinti talpyklose arba kamerose laikomų produktų atrinktas kiekis turi būti ne mažesnis kaip 5 % viso valstybės sandėlyje saugomų grūdų arba ryžių kiekio.

Atranka atliekama pagal mokėjimo agentūros prekių apskaitos duomenis, tačiau sandėlininkas apie tai nėra informuojamas.

b)

Fizinis patikrinimas:

grūdų arba ryžių buvimo atrinktose talpyklose arba kamerose tikrinimas,

grūdų arba ryžių identifikavimas,

saugojimo sąlygų kontrolė ir saugomų produktų kokybės tikrinimas pagal Komisijos Reglamentas (EB) Nr. 824/2000 (1) 10 straipsnio 2 dalyje išdėstytas sąlygas, kai kalbama apie grūdus, ir pagal Komisijos Reglamentas (EB) Nr. 708/1998 (2) 11 straipsnį, kai kalbama apie ryžius,

saugojimo vietos ir grūdų arba ryžių identifikacinių duomenų palyginimas su sandėlio produktų apskaitos duomenimis,

saugomų atsargų kiekių įvertinimas pagal mokėjimo agentūros iš anksto patvirtintą metodą, kurio aprašas turi būti pateiktas agentūros pagrindinei buveinei.

c)

Kiekviename saugojimo punkte turi būti sandėlio planas, o kiekvienoje silosinėje arba saugojimo kameroje – dokumentas su nurodytais matmenimis.

Kiekviename sandėlyje grūdai ir ryžiai turi būti saugomi taip, kad būtų įmanoma patikrinti jų tūrį.

2.   Nustatytų skirtumų vertinimas

Atliekant produktų tūrio tikrinimą yra leistinas tam tikras tūrio nuokrypis.

Jeigu fizinės patikros metu buvo nustatyta, kad silosinėje arba sandėlyje ant plokščio pagrindo saugomo produkto svoris nuo apskaitoje nurodyto svorio skiriasi 5 % arba daugiau, kai kalbama apie grūdus, ir 6 % arba daugiau, kai kalbama apie ryžius, turi būti laikomasi II priedo II punkte išdėstytų taisyklių.

Jeigu grūdai arba ryžiai saugomi sandėlyje, labiau gali būti atsižvelgta į kiekį, nustatytą į sandėlį atvežamo produkto svėrimo metu, nei į tą, kuris buvo nustatytas įvertinus tūrį, kai apskaičiuoto tūrio tikslumo laipsnis nėra pakankamas, o skirtumas tarp šių dviejų verčių nėra labai žymus.

Mokėjimo agentūra tokia galimybe gali pasinaudoti tuomet, jei, įvertinus visas aplinkybes, susiklosčiusią situaciją galima pateisinti; agentūra šiuo atveju prisiima visą atsakomybę. Apie tai ji nurodo tikrinimo protokole, remdamasi šiuo orientaciniu pavyzdžiu:

(Preliminarus pavyzdys)

GRŪDAI – ATSARGŲ PATIKRINIMAS

Produktas:

Sandėlininkas:

Sandėlis, silosinė:

Talpyklos numeris:

Data:

Partija

Kiekis pagal apskaitos duomenis


A.   Atsargos silosinėje

Kameros numeris

Žurnale nurodytas tūris m3 (A)

Nustatytas laisvas tūris m3 (B)

Saugomų grūdų tūris m3 (A – B)

Nustatytas specifinis svoris kg/hl = 100

Grūdų arba ryžių svoris

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso (A):


B.   Atsargos sandėlyje ant plokščio pagrindo

 

Kameros Nr.

Kameros Nr.

Kameros Nr.

Užimtas plotas: …

… m2

… m3

… m2

… m3

… m2

… m3

Aukštis: …

… m

… m

… m

Koregavimai: …

 

… m3

 

… m3

 

… m3

Tūris: …

… m3

… m3

… m3

Specifinis svoris: …

… kg/hl

… kg/hl

… kg/hl

Bendras svoris: …

… tonos

… tonos

… tonos

 

Iš viso (B): …

 

Bendras svoris sandėlyje: …

 

Skirtumas nuo apskaitoje nurodyto svorio: …

 

%: …

Data: …

 

 

Patikrinimus atliekanti mokėjimo agentūra:

(Antspaudas ir parašas)

IV.   Alkoholis

1.   Ketinamuose tikrinti rezervuaruose esančio alkoholio kiekis turi būti ne mažesnis kaip 5 % viso valstybės intervenciniame sandėlyje saugomo kiekio. Atranka atliekama pagal mokėjimo agentūros apskaitos duomenis prieš vykstant į sandėlį, tačiau sandėlininkas apie tai nėra informuojamas.

2.   Muitinės plombų tikrinimas, jeigu tokios plombos numatytos nacionalinėse taisyklėse.

3.   Rezervuarų buvimo sandėlyje ir jų turinio tikrinimo metu:

pagal numerius identifikuojami rezervuarai, taip pat identifikuojama alkoholio rūšis,

rezervuarų identifikaciniai duomenys ir jų turinys palyginami su sandėlio prekių apskaitos duomenimis ir mokėjimo agentūros apskaitos knygose esančiais duomenimis,

atliekamas alkoholio buvimo, alkoholio rūšies ir jo tūrio rezervuaruose organoleptinis tikrinimas,

atliekama kitų rezervuarų apžiūra, pagal kurią vertinamos saugojimo sąlygos.

4.   Po fizinės patikros rezervuarų ir nustatytų trūkumų aprašas pateikiamas tikrinimo protokole.

V.   Galvijiena

1.   Atrinktas ketinamų tikrinti siuntų kiekis turi būti ne mažesnis kaip 5 % viso valstybės intervenciniame sandėlyje saugomo kiekio. Atranka atliekama pagal mokėjimo agentūros apskaitos duomenis prieš vykstant į sandėlį, tačiau sandėlininkas apie tai nėra informuojamas.

2.   Atrinktų siuntų buvimo ir sandėlyje esančių mėsos be kaulų siuntų sudėties tikrinimo metu:

identifikuojamos siuntos ir paletės, tikrinamas dėžių skaičius,

tikrinama 10 % palečių arba konteinerių masė,

tikrinama kiekvienos pasvertos paletės 10 % dėžių masė,

vizualiai tikrinamas šių dėžių turinys bei dėžėje esančių pakuočių būklė.

Atrenkant paletes reikia atsižvelgti į skirtingas saugomos pjaustytos mėsos rūšis.

3.   Po fizinės patikros siuntų ir nustatytų trūkumų aprašas pateikiamas tikrinimo protokole.

VI   Nesupakuotas cukrus (3)

1.   Valstybinių cukraus atsargų fizinio patikrinimo procedūra, taikoma nuo 2006–2007 prekybos metų:

a)

Tikrintinų silosinių, talpyklų ir kamerų, kuriose yra ne mažiau kaip 5 % valstybės sandėlyje saugomo nesupakuoto cukraus kiekio, atrinkimas.

Atranka atliekama pagal mokėjimo agentūros prekių apskaitos duomenis, tačiau sandėlininkas iš anksto neinformuojamas.

b)

Fizinis patikrinimas:

nesupakuoto cukraus buvimo atrinktose silosinėse, talpyklose arba kamerose tikrinimas,

saugyklos ir mokėjimo agentūros apskaitos duomenų sutikrinimas;

nesupakuoto cukraus identifikavimas,

saugojimo sąlygų kontrolė ir saugojimo vietos bei nesupakuoto cukraus tapatumo palyginimas su saugyklos apskaitos duomenimis;

saugomų atsargų kiekių įvertinimas pagal mokėjimo agentūros iš anksto patvirtintą metodą, kurio aprašas turi būti pateiktas agentūros pagrindinei buveinei.

c)

Kiekviename saugojimo punkte turi būti sandėlio planas ir kiekvienos silosinės arba saugojimo kameros matmenys.

Nesupakuotas cukrus turi būti laikomas taip, kad būtų galima patikrinti jo tūrį.

2.   Valstybinių cukraus atsargų fizinio patikrinimo procedūra, taikoma nuo 2004–2005 ir nuo 2005–2006 prekybos metų:

a)

Tais atvejais, kai 1 punkte nurodytų inventorizacijos procedūrų negalima atlikti, mokėjimo agentūra oficialiai užplombuoja visas patekimo į silosinę ir (arba) iškrovimo iš jų vietas. Mokėjimo agentūra kas mėnesį tikrina plombų stovį, siekdamos užtikrinti, kad jos išliktų nepažeistos. Tokie patikrinimai turi būti išsamiai aprašyti. Asmenims, nelydimiems mokėjimo agentūros inspektoriaus, patekti į sandėlius yra draudžiama.

Valstybė narė yra atsakinga už plombų tvirtinimo procedūrą, kuri turi užtikrinti intervenciniuose viešuosiuose sandėliuose saugomų produktų saugumą.

b)

Mažiausiai kartą metuose turi būti atliekamas patikrinimas, kurio metu yra tikrinamos sandėliavimo sąlygos ir tai, ar produktai yra tinkamai laikomi.

3.   Procedūra, taikoma nustačius skirtumus

Atliekant tūrio patikrinimą, yra taikoma leistina nuokrypio norma.

Tuo atveju, kai silosinėje ar sandėlyje ant plokščio pagrindo saugomų produktų svoris, nustatytas fizinio patikrinimo metu (matuojant tūrį), skiriasi 5 % arba daugiau nuo apskaitoje nurodyto nesupakuoto cukraus svorio, taikomas II priedas.

Tuo atveju, kai nesupakuotas cukrus yra laikomas silosinėje ir (arba) sandėlyje, geriau yra remtis atsargų kiekiais, užfiksuotais, kai jie buvo sveriami juos atvežus į saugojimo vietą, negu tais, kurie buvo nustatyti tūrio įvertinimo metu, jeigu pastaruoju įvertinimu nebuvo siekiama tiksliai nustatyti saugomų kiekių ir jei skirtumas tarp atsargų kiekių nėra pernelyg didelis.

Mokėjimo agentūra gali pasinaudoti trečioje dalyje nurodyta galimybe tuomet, jei įvertinus visas aplinkybes, susiklosčiusią situaciją galima pateisinti; agentūra šiuo atveju prisiima visą atsakomybę. Tai ji nurodo protokole.

VII.   Supakuotas cukrus (4)

1.   Valstybinių cukraus atsargų fizinio patikrinimo procedūra, taikoma nuo 2006–2007 prekybos metų:

a)

Partijų, sudarančių ne mažiau kaip 5 % viso valstybinio saugojimo atsargų kiekio, parinkimas. Partijų patikrinimui atranka atliekama prieš atvykstant į saugojimo vietą, pagal mokėjimo agentūros prekių apskaitos duomenis, tačiau sandėlininkas apie tai nėra informuojamas.

b)

Atrinktų partijų buvimo ir jų sudėties tikrinimas vietoje:

pagal pirkimo arba atvežimo kvitus identifikuojami partijų ir maišų kontroliniai numeriai;

saugyklos ir mokėjimo agentūros apskaitos duomenų palyginimas;

tikrinama pakuočių būklė.

Jei tai yra į 50 kg maišus supakuotas cukrus:

palečių (vienos iš dvidešimt) ir maišų (vieno iš paletės) svėrimas,

vizualiai tikrinamas maišo turinys (vienoje paletėje iš dešimties).

Jei tai yra į didelius maišus supakuotas cukrus:

vieno iš dvidešimties maišų svėrimas,

vizualiai tikrinamas vieno didelio maišo iš dvidešimties turinys.

c)

Fiziškai patikrintų partijų ir pastebėtų skirtumų aprašymas inventorizacijos protokole.

2.   Valstybinių cukraus atsargų fizinio patikrinimo procedūra, taikoma nuo 2004–2005 ir nuo 2005–2006 prekybos metų:

a)

Tais atvejais, kai 1 punkte nurodytų inventorizacijos procedūrų negalima atlikti, mokėjimo agentūra oficialiai užplombuoja visas patekimo į silosinę ir (arba) iškrovimo iš jų vietas. Mokėjimo agentūra kas mėnesį tikrina plombų stovį, siekdama užtikrinti, kad jos išliktų nepažeistos. Tokie patikrinimai turi būti išsamiai aprašyti. Asmenims, nelydimiems mokėjimo agentūros inspektoriaus, patekti į sandėlius yra draudžiama.

Valstybė narė yra atsakinga už plombų tvirtinimo procedūrą, kuri turi užtikrinti intervenciniuose viešuosiuose sandėliuose saugomų produktų saugumą.

b)

Mažiausiai kartą per metus turi būti atliekamas patikrinimas, kurio metu yra tikrinamos sandėliavimo sąlygos ir tai, ar produktai yra tinkamai laikomi.


(1)  OL L 100, 2000 4 20, p. 31. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1068/2005 (OL L 174, 2005 7 7, p. 65).

(2)  OL L 98, 1998 3 31, p. 21. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1107/2004 (OL L 211, 2004 6 12, p. 14).

(3)  Bus atliekama sandėliavimo sutartyje numatytų atsargų inventorizacija.

(4)  Bus atliekama sandėliavimo sutartyje numatytų atsargų inventorizacija.

II PRIEDAS

ĮSIPAREIGOJIMAI IR BENDRIEJI PRINCIPAI, SUSIJĘ SU SANDĖLININKŲ ATSAKOMYBE, ĮTRAUKTINI Į SAUGOJIMO VALSTYBĖS SANDĖLIUOSE SUTARTĮ, PASIRAŠOMĄ MOKĖJIMO AGENTŪROS IR SANDĖLININKO (2 straipsnio 2 dalis)

Sandėlininkas yra atsakingas už produktų, kuriems taikomos Bendrijos intervencinės priemonės, tinkamą saugojimą. Jis turi padengti finansines išlaidas, susijusias su netinkamu produktų saugojimu.

I.   I. Produktų kokybė

Jeigu dėl netinkamų arba nepritaikytų saugojimo sąlygų pablogėjo saugomų intervencinių produktų kokybė, nuostolius turi padengti sandėlininkas; šios išlaidos įtraukiamos į saugojimo valstybės sandėliuose sąskaitas kaip nuostoliai, kuriuos lėmė produkto kokybės pablogėjimas dėl saugojimo sąlygų (53 lentelės 900.001 eilutė).

II.   Trūkstamas kiekis

1.   Sandėlininkas yra atsakingas už visus nustatytus saugomo kiekio ir mokėjimo agentūrai teikiamose ataskaitose nurodyto kiekio skirtumus.

2.   Jeigu trūkstamas kiekis yra didesnis už tą, kuris atitinka leistiną nuokrypio ribą arba ribas, kaip nurodyta 8 straipsnio 2 dalyje, I. priedo B. III punkto 2 dalyje ir XI priede arba žemės ūkio sektorius reglamentuojančiuose teisės aktuose, tai visą šį kiekį kaip neidentifikuotus nuostolius padengia sandėlininkas. Jeigu sandėlininkas nesutinka dėl trūkstamo kiekio, jis gali reikalauti produktą pasverti arba išmatuoti, tačiau šios procedūros išlaidas padengia pats, nebent pasirodytų, kad nurodytas kiekis iš tikrųjų yra sandėlyje arba kad nuokrypis neviršija leistinos ribos arba ribų; tokiu atveju svėrimo arba matavimo išlaidas padengia mokėjimo agentūra.

I priedo B. III punkto 2 dalyje ir B. VI punkto 3 dalyje numatyti nuokrypių dydžiai taikomi nepažeidžiant pirmoje pastraipoje nurodytų nuokrypių.

III.   Patvirtinamieji dokumentai ir mėnesinė bei metinė ataskaitos

1.   Patvirtinamieji dokumentai ir mėnesinė ataskaita

a)

Sandėlininkas privalo turėti su produktų atvežimu, laikymu ir išvežimu susijusius dokumentus, pagal kuriuos rengiamos metinės ataskaitos. Dokumentuose turi būti nurodyti bent šie duomenys:

saugojimo vieta (prireikus – kameros arba rezervuaro identifikaciniai duomenys),

iš ankstesnio mėnesio perkeltas kiekis,

atvežtos ir išvežtos siuntos,

saugomos atsargos laikotarpio pabaigoje.

Pagal šiuos dokumentus turi būti įmanoma tiksliai nustatyti bet kuriuo momentu sandėlyje esantį kiekį, ypač atsižvelgiant į pirkimo ir pardavimo sutartis, kurios buvo sudarytos, tačiau kuriose nurodytos atsargos dar nebuvo atvežtos arba išvežtos.

b)

Dokumentus, susijusius su produktų atvežimu, laikymu ir išvežimu, sandėlininkas ne rečiau kaip kartą per mėnesį perduoda mokėjimo agentūrai kartu su mėnesine atsargų suvestine. Mokėjimo agentūrą šie dokumentai turi pasiekti ne vėliau kaip kito mėnesio 10 d.

c)

Mėnesinės atsargų suvestinės pavyzdys pateiktas XIV priede. Šį pavyzdį mokėjimo agentūros sandėlininkams nusiunčia elektroniniu būdu.

2.   Metinė ataskaita

a)

Metinę atsargų ataskaitą sandėlininkas parengia remdamasis 1 punkte aprašytos mėnesinės ataskaitos. Metinę ataskaitą mokėjimo agentūrai reikia nusiųsti ne vėliau kaip iki po finansinių metų einančios spalio 15 d.

b)

Metinėje atsargų ataskaitoje pateikiama kiekvieno produkto ir kiekviename saugojimo punkte saugomo kiekio suvestinė nurodant produkto kiekį, siuntų numerius (išskyrus grūdų), atvežimo į sandėlį metus (išskyrus alkoholį) bei paaiškinimas dėl nustatytų galimų nukrypimų nuo normos.

c)

Metinės atsargų ataskaitos pavyzdys pateiktas XV priede. Šį pavyzdį mokėjimo agentūros sandėlininkams nusiunčia elektroniniu būdu.

IV.   Kompiuterizuota apskaita ir duomenų teikimas

Saugojimo valstybės sandėliuose sutartyje, kurią pasirašo mokėjimo agentūra ir sandėlininkas, yra išdėstytos nuostatos, leidžiančios užtikrinti Bendrijos teisės aktų laikymąsi.

Sutartyje nurodomos šios sąlygos:

turi būti tvarkoma kompiuterizuota intervencinių atsargų apskaita,

nuolatines prekes turi būti įmanoma paimti tiesiogiai ir nedelsiant,

bet kuriuo momentu turi būti įmanoma pateikti visus dokumentus, susijusius su saugomų produktų atvežimu, saugojimu ir išvežimu, bei sandėlininko turimus apskaitos dokumentus ir protokolus, parengtus pagal šio reglamento nuostatas,

mokėjimo agentūros ir Komisijos pareigūnams bei pagal galiojančią tvarką jų įgaliotiems asmenims turi būti suteikta galimybė nuolat naudotis šiais dokumentais.

V.   Mokėjimo agentūrai pateikiamų dokumentų forma ir turinys

III dalies 1 ir 2 punktuose nurodytų dokumentų forma ir turinys turi būti parengti laikantis Reglamento (EB) Nr. 883/2006 18 straipsnyje nurodytų sąlygų ir taisyklių.

VI   Dokumentų saugojimas

Patvirtinamuosius dokumentus, susijusius su visais saugojimo valstybės sandėliuose operacijų aktais, sandėlininkas saugo visą Reglamento (EB) Nr. 885/2006 9 straipsnyje nurodytą laiką nepažeisdamas galiojančių nacionalinių nuostatų.

III PRIEDAS

INFORMACIJĄ, KURIĄ VALSTYBĖS NARĖS TURI PERDUOTI PASINAUDODAMOS 12 STRAIPSNYJE NURODYTA INFORMACINE SISTEMA

FAUDIT 1 LENTELĖ (1)

(10 straipsnio 2 dalis)

1

Mėnesinių ir metinių sumų, susijusių su viešojo saugojimo atsargų pardavimo nuostoliais, bei nuvertėjimo sumų nustatymas

2

Kainų skirtumai ir kiti veiksniai

3

Techninių išlaidų apskaičiavimas

4

Finansavimo išlaidų apskaičiavimas

8

Viešųjų atsargų balansas ir judėjimas

9

Nuostolių, didesnių už leidžiamus, atsiradusius iškaulinėjant mėsą (galvijieną), vertės apskaičiavimas

13

Išlaidų, susidariusių atsisakius priimti prekę, kompensavimas (techninės išlaidos) – XIII priedas

14

Išlaidų, susidariusių atsisakius priimti prekę, kompensavimas finansinės išlaidos) – XIII priedas

28

Pervežimo iš kitų valstybių narių motyvai

52

Apibendrinamoji lentelė į apskaitą įtraukiamoms mėnesinėms sumoms nustatyti

53

Realizavimo detalės

54

Mėnesinių nuostolių, atsiradusių dėl maisto produktų tiekimo skurdžiausiai gyvenantiems Bendrijos asmenims, apskaičiavimas (Reglamentas (EEB) Nr. 3730/87) (produktai, išskyrus galvijieną)

55

Mėnesinių nuostolių, atsiradusių dėl maisto produktų tiekimo skurdžiausiai gyvenantiems Bendrijos asmenims, apskaičiavimas (Reglamentas (EEB) Nr. 3730/87) – Galvijiena

56

Mėnesinių nuostolių, atsiradusių dėl nemokamo maisto produktų tiekimo, apskaičiavimas

99

Vertės, perkeltinos į finansinių metų pradžią, nustatymas

Valstybė narė

Ataskaitiniai metai

Su leistinu nuokrypiu

 

Produktas

OPERACIJOS NUO

IKI

Be leistino nuokrypio

 


1 lentelė

Su viešuoju saugojimu susijusių pardavimo nuostolių bei nuvertėjimo sumų mėnesinė ir metinė apskaita

EUR — tonos

Eilutės Nr.

Skaičiavimo metodas arba sąsajos su kitomis lentelėmis

Aprašymas

Kiekiai (t arba hl)

Vienetinė suma

Vertės

Stulpelis

a

b

c

d

e

001

L99/010 ir 050

Iš ankstesniųjų ataskaitinių metų perrašyti kiekiai apskaitine verte

0,000

0,00

002

Neeilinis nuvertėjimas

Biudžeto straipsnis:

0,00

003

= 001e — 002e

Bendra saugomų produktų kiekių vertė ataskaitinių metų pradžioje

0,00

004

Per laikotarpį nupirktų produktų kiekiai ir vertės

005

=004e × koeficientas

Nuvertėjimas pirkimo metu (=>L52/030e) (VIII priedo 1 punktas)

0,00

006

L28/910

Iki praėjusio mėnesio pabaigos gautų perkeltų produktų kiekiai

0,000

008

L28/910

Į apskaitą po produktų perkėlimo įrašytina vertė

0,00

009

=001c + 004c +006c

Perrašytų, nupirktų ir perkeltų produktų kiekiai

0,000

010

=003e + 004e — 005e +008e

Bendroji apskaitinė vertė

0,00

011

=010e/009c

Vidutinė apskaitinė vertė

0,00

020

L53/997

Kiekiai, realizuoti iki … (taip pat neidentifikuojami nuostoliai)

0,000

021

L53/999

Pajamos, susijusios su kiekiais, realizuotais iki … (taip pat neidentifikuojami nuostoliai)

0,00

025

=009c — 020c

… mėnesio pabaigoje saugomi kiekiai

0,000

031

=011d laikotarpis 12

Apskaitinė perrašymo vertė (paskutiniojo ataskaitinių metų mėnesio VAV)

0,00

034

=025c × 031d

Teorinė perrašomų kiekių vertė

0,00

050

Papildomas nuvertėjimas (VIII priedo 3 ir 4 punktai)

Biudžeto eilutė:

0,00


Valstybė narė

Ataskaitiniai metai

Su leistinu nuokrypiu

 

Produktas

OPERACIJOS NUO

IKI

Be leistino nuokrypio

 


2 lentelė

Kainų skirtumai ir kiti elementai

EUR — tonos

Eilutės Nr.

Skaičiavimo metodas arba sąsajos su kitomis lentelėmis

Aprašymas

Kiekiai (t arba hl)

Vienetinės sumos

Kursas

Koeficientas arba procentinis skaičius

Vertės

Stulpelis

a

b

c

d

e

f

g

DEBETAS

001

Lent. 001 – 9 eilutė

Perrašytų, nupirktų ir perkeltų produktų kiekiai

0,000

002

Lent. 001 – 10 eilutė

Perrašytų, nupirktų ir perkeltų produktų kiekių vertė

0,00

003

Kiti debeto elementai

004

VISAS DEBETAS:

0,00

KREDITAS

005

L53/993

Realizuoti kiekiai ir jų vertė, įskaitant draudimo išmokas ir identifikuojamus nuostolius

0,000

0,00

006

= 1c - 5c - 9c

Nustatyti neidentifikuojami nuostoliai

0,000

007

= 1c × nuokrypis (%)

Leistinas nuokrypis

0,000

0,050

008

= 6c - 7c

Leistiną nuokrypį viršijantys kiekiai ir jų vertė

0,000

0,000

1,000000

1,050

0,00

009

Lent. 001 – 025 ir 034 eilutės

Perrašytini kiekiai ir jų vertė

0,000

0,00

010

Gautos sumos ir užstatai

011

Lent. 016, 017

Išlaidų ir nuobaudų kompensavimas

012

Lent. 028 – 990 eilutė

Perkeltų produktų įgytų kiekių vertė

0,00

013

Lent. 053 arba 007 – 998 eilutė

Perkeliant produktus į kitas valstybes nares nustatyti nuostoliai

0,00

014

Lent. 009 – 600 eilutė

Leistino nuokrypio perdirbant viršijimas

0,00

015

Kiti kredito elementai

016

VISAS KREDITAS:

0,00

017

= 4g - 16g

DEBETO IR KREDITO BALANSAS

0,00


Valstybė narė

Ataskaitiniai metai

Su leistinu nuokrypiu

 

Produktas

OPERACIJOS NUO

IKI

Be leistino nuokrypio

 


3 lentelė

Techninių išlaidų apskaičiavimas

EUR — tonos

Eilutės Nr.

Aprašymas

Nuo(…m. …mėn. …d.)

Iki(… m. …mėn. …d.)

Kiekiai (t arba hl)

Vienetinės sumos(EUR)

Kursas

Vertė

a

b

c

d

e

f

g

h = e×f×g

A.   

Standartinės išlaidos

010

Įvežimo, įskaitant fizinį gabenimą, išlaidos (L08/c+h)

010.001

0,000

0,00

1,000000

0,00

030

Įvežimo be fizinio gabenimo išlaidos (L08/d)

030.001

0,000

0,00

1,000000

0,00

050

Išvežimo, įskaitant fizinį gabenimą, išlaidos (L08/e)

050.001

0,000

0,00

1,000000

0,00

070

Išvežimo be fizinio gabenimo išlaidos (L08/f)

070.001

0,000

0,00

1,000000

0,00

090

Saugojimo išlaidos (Lent. 008 – plg. „vidutinės atsargos“)

090.001

0,000

0,00

1,000000

0,00

130

Denatūravimo arba dažymo išlaidos (tik padidėjimas)

130.001

1,000000

0,00

160

Ženklinimo etiketėmis ir žymėjimo išlaidos (tik padidėjimas)

160.001

0,00

1,000000

0,00

180

Išėmimo iš sandėlio ir sugrąžinimo į sandėlį išlaidos

180.001

0,00

1,000000

0,00

500

Standartinės transportavimo išlaidos (Lent. 020 arba 021)

560

Techninių išlaidų dėl produktų kiekių, kurių atsisakyta, kompensavimas(L3/100)×(–1)

0,00

B.   

Nestandartinės išlaidos

600.1

Faktinės pirminio transportavimo išlaidos perkant – teigiamos

600.2

Faktinės pirminio transportavimo išlaidos perkant – neigiamos

601.1

Transportavimo išlaidos eksportuojant – teigiamos

601.2

Transportavimo išlaidos eksportuojant — neigiamos

602.1

Transportavimo išlaidos pervežant į kitas valstybes nares – teigiamos

602.2

Transportavimo išlaidos pervežant į kitas valstybes nares – neigiamos

603.1

Transportavimo išlaidos po intervencijos – teigiamos

603.2

Transportavimo išlaidos po intervencijos – neigiamos

610.1

Perdirbimo išlaidos – teigiamos

610.2

Perdirbimo išlaidos – neigiamos

620.1

Kitos išlaidos – teigiamos

620.2

Kitos išlaidos – neigiamos

999

VISOS TECHNINĖS IŠLAIDOS (L52/030b):

0,00


Valstybė narė

Ataskaitiniai metai

Su leistinu nuokrypiu

 

Produktas

OPERACIJOS NUO

IKI

Be leistino nuokrypio

 


4 lentelė

Finansinių sąnaudų apskaičiavimas

EUR — tonos

Eilutės Nr.

Laikotarpis

Atsargų suma kiekvieno mėnesio pradžioje

Atsargų suma kiekvieno mėnesio pabaigoje

Vidutinės atsargos

Pirkimai per laikotarpį

Atskaitymai dėl uždelsto mokėjimo

Ankstesnės neigiamos vidutinės atsargos

Vidutinės atsargos (skaičiavimui)

Vidutinė apskaitinė vertė

Palūkanų norma (%)

Finansinės sąnaudos

nuo (…m. …mėn.)

iki (…m. …mėn.)

Stulpelis

a1

a2

b

c

d

e

f

g

h

i

i1

j

001.001

 

 

0,000

0,000

0,000

0,000

 

0,000

0,000

0,00

2,300

0,00

100

TARPINĖ FINANSAVIMO IŠLAIDŲ SUMA

0,00

105

Atskaitymas dėl atsisakymo (L14/050)

0,00

110

Atskaitymas dėl delsimo išvežti parduotus kiekius, už kuriuos sumokėta

[IV priedo III dalies 1 punktas]

0,00

120

Padidėjimas dėl delsimo atsiskaityti už išvežtus parduotus kiekius

[IV priedo III dalies 2 punktas]

0,00

130

VISOS FINANSINĖS ŠĄNAUDOS (=>L52/030c):

0,00


Valstybė narė

Ataskaitiniai metai

Su leistinu nuokrypiu

 

Produktas

OPERACIJOS NUO

IKI

Be leistino nuokrypio

 


8 lentelė

Viešųjų atsargų būklė ir gabenimas

Tonos

Eilutės Nr.

Metai, mėnuo (m. …mėn. …)

Atsargos kiekvieno mėnesio pradžioje

ĮVEŽTI KIEKIAI

IŠVEŽTI KIEKIAI

Perkėlimai laikotarpio metu; sėkmingai perkelti kiekiai

Atsargos kiekvieno mėnesio pabaigoje (kartu su perkeltomis)

Atsargos kiekvieno mėnesio pabaigoje (išskyrus perkeltąsias)

Įvežta įskaitant fizinį gabenimą

Įvežta be fizinio gabenimo

Išvežta įskaitant fizinį gabenimą (+ pavyzdžiai)

Išvežta be fizinio gabenimo

Identifikuojami ir neidentifikuojami trūkstami kiekiai (dėl vagysčių, stichinių nelaimių ir kt.) ir pavėluotai išvežti kiekiai (taikoma grūdinėms kultūroms bei ryžiams)

Stulpelis

a

b

c

d

e

f

g

h

i = b+c+ d-e-f-g+h

j = b+c+d-e-f-g

1

 

 

 

 

 

 

 

0,000

0,000

0,000

2

 

0,000

 

 

 

 

 

0,000

0,000

0,000

3

 

0,000

 

 

 

 

 

0,000

0,000

0,000

4

 

0,000

 

 

 

 

 

0,000

0,000

0,000

5

 

0,000

 

 

 

 

 

0,000

0,000

0,000

6

 

0,000

 

 

 

 

 

0,000

0,000

0,000

7

 

0,000

 

 

 

 

 

0,000

0,000

0,000

8

 

0,000

 

 

 

 

 

0,000

0,000

0,000

9

 

0,000

 

 

 

 

 

0,000

0,000

0,000

10

 

0,000

 

 

 

 

 

0,000

0,000

0,000

11

 

0,000

 

 

 

 

 

0,000

0,000

0,000

12

 

0,000

 

 

 

 

 

0,000

0,000

0,000

99

Iš viso:

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000


Valstybė narė

Ataskaitiniai metai

Su leistinu nuokrypiu

 

Produktas

OPERACIJOS NUO

IKI

Be leistino nuokrypio

 


9 lentelė

Nuostolių, viršijančių leistinus iškaulinėjimo nuostolius, vertės apskaičiavimas (galvijienai)

EUR — tonos

Eilutės Nr.

Laikotarpiai

Panaudoti kiekiai (tikroji masė) (2)

Pagaminti kiekiai (tikroji masė) (2)

Koeficientas arba procentinis skaičius

Intervencinė kaina

Kursas

EŽŪOGF kredituojama suma

Stulpelis

a

b

c

d

e

f

g

100

Per praėjusius ataskaitinius metus panaudoti kiekiai, perdirbti šiais ataskaitiniais metais

200

Šiais ataskaitiniais metais panaudoti ir perdirbti kiekiai

300

Visi panaudoti ir pagaminti kiekiai

= 100 + 200

0,000

0,000

400

Minimalus privalomas našumas

= 300 stulp. (b) × { 1 — 400 stulp. (d) }

0,000

1,00

500

Nuostoliai, viršijantys minimalųjį našumą

= 300 — 400

0,000

600

Į EŽŪOGF kredituojama suma

= L009/500/c (jei neigiama) × L009/600/d × L009/600/e × L009/600/f

1,00

0,00

1,000000

0,00

700

Panaudoti kiekiai, nebaigti perdirbti ataskaitinių metų pabaigoje (iškaulinėta Galvijiena)


Valstybė narė

Ataskaitiniai metai

Su leistinu nuokrypiu

 

Produktas

OPERACIJOS NUO

IKI

Be leistino nuokrypio

 


13 lentelė

Išlaidų dėl prekių atsisakymo (techninių išlaidų) kompensavimas – (XIII priedo 1 punkto a ir b papunkčiai)

EUR — tonos

A.   

IŠVEŽIMO IR ĮVEŽIMO IŠLAIDOS

Eilutės Nr.

Išvežimo metai ir mėnuo (…m. …mėn.)

Prekių, kurių atsisakyta, kiekis tonomis

1, 2, 3 arba 4 kodas (3)

Išvežimo mėnesį galiojusios bendrosios vienetinės sumos (EUR/t)

Standartinėms sumoms taikomas kursas

Vertės

Stulpelis

a

b

c

d

e

f = b×d×e

001.001

 

 

 

 

1,000000

0,00

050 Tarpinė suma

0,000

0,00

B.   

SAUGOJIMO IŠLAIDOS

Eilutės Nr.

Išvežimo metai ir mėnuo (…m. …mėn.)

Saugojimo mėnesių skaičius:

Prekių, kurių atsisakyta, kiekis tonomis:

Išvežimo mėnesį galiojusi vienetinė suma (EUR/t)

Standartinėms sumoms taikomas kursas

Vertės

051.001

 

 

 

0,00

1,000000

0,00

099 Tarpinė suma

0,000

0,00

100 IŠ VISO:

(=> L03/560)

0,00


Valstybė narė

Ataskaitiniai metai

Su leistinu nuokrypiu

 

Produktas

OPERACIJOS NUO

IKI

Be leistino nuokrypio

 


14 lentelė

Išlaidų dėl atsisakymo pirkti (finansinių sąnaudų) kompensavimas – (XIII priedo 1 punkto c papunktis ir 9 straipsnio 5 dalis)

EUR — tonos

1.   

FINANSINĖS SĄNAUDOS

Eilutės Nr.

Išvežimo metai ir mėnuo (…m. …mėn.)

Prekių, kurių atsisakyta, kiekis tonomis:

Saugojimo mėnesių skaičius:

Delsimo sumokėti įvežant mėnesių skaičius

Mėnesių skaičius (apskaičiavimams)

Vidutinė apskaitinė perrašymo suma

Palūkanų normos, taikomos apskaičiuojant finansines sąnaudas (%)

Vertės

Stulpelis

a

b

c

d

e = c-d

f

g

h = b×e×f×(g/12)

001.001

 

 

 

0

0

 

0,000

 

050 Tarpinė suma

0,000

(=> L04/105)

0,00

2.   

PIRKIMŲ VERTĖS (iki vertės sumažinimo perkant)

Eilutės Nr.

Prekių, kurių atsisakyta, kiekis tonomis:

Vienos tonos pirkimo vertė

Bendra vertė

051.001

 

 

0,00

200 Tarpinė suma

0,000

(=> L53/950)

0,00


Valstybė narė

Ataskaitiniai metai

Su leistinu nuokrypiu

 

Produktas

OPERACIJOS NUO

IKI

Be leistino nuokrypio

 


28 lentelė

Pervežimų iš kitų valstybių narių pagrindimas

EUR — tonos

Eilutės Nr.

Metai ir mėnuo

Kilmės šalis

Reglamentas (EB)

Iki laikotarpio pabaigos gauti kiekiai (t arba hl)

Kaina

Valiutų keitimo kursas

Vertės

Stulpelis

a

b

c

d

e

f

g

PERVEŽIMAI PASKUTINĮ PRAĖJUSIŲ ATASKAITINIŲ METŲ MĖNESĮ

001.001

 

 

 

0,00

1,000000

0,00

PERVEŽIMAI ŠIAIS ATASKAITINIAIS METAIS

002.001

 

 

 

0,00

1,000000

0,00

PERVEŽIMAI DABARTINIU LAIKOTARPIU

003.001

 

 

 

0,00

1,000000

0,00

910

išskyrus dabartinį laikotarpį

[Lent. 001, 6 eilutė]

0,00

[L01, 8 eilutė]

0,00

990 iš viso:

be 001

[Lent. 002, 12 eilutė]

0,00

[Lent. 052, 40 eilutė]

0,00

(1) Jei dabartinis mėnuo yra paskutinis šių ataskaitinių metų mėnuo, kiekius ir vertes reikia perrašyti į būsimųjų ataskaitinių metų 28 lentelę.


Valstybė narė

Ataskaitiniai metai

Su leistinu nuokrypiu

 

Produktas

OPERACIJOS NUO

IKI

Be leistino nuokrypio

 


52 lentelė

Į apskaitą įrašytinų mėnesio verčių apibendrinimo lentelė

EUR — tonos

Eilutės Nr.

APRAŠYMAS

Techninės išlaidos

Finansinės sąnaudos

Kitos išlaidos

Nuvertėjimas perkant

Stulpelis

a

b

c

d

e

020

6 str. 3 dalies pataisa – (…) sprendimas

0

0

0

0

030

Su esminėmis operacijomis susijusios išlaidos nuo … iki …

0,00

0,00

0,00

0,00

052

Gautų perkeltų nemokamam paskirstymui skirtų kiekių vertė (L54,55/390f)

053

Neigiama perrašytų kiekių vertė (L99/065)

0,00

400

Sumos, įrašytinos į apskaitą iki …

0,00

0,00

0,00

0,00

410

Iki praėjusio mėnesio pabaigos į apskaitą įrašytos sumos

 

 

 

 

420

Sumos, … b įrašytinos į apskaitą

0,00

0,00

0,00

0,00


Valstybė narė

Ataskaitiniai metai

Su leistinu nuokrypiu

 

Produktas

OPERACIJOS NUO

IKI

Be leistino nuokrypio

 


53 lentelė

Išsami informacija apie realizavimą

EUR — tonos

Eilutės Nr.

Realizavimo rūšis

Data (…m. …mėn.)

Papildoma privaloma informacija

Kilmės šalis

Paskirties šalis

Realizuoti kiekiai (t arba hl)

Koeficientas

Intervencinė kaina

Kursas

Realizuotų kiekių vertės

Stulpelis

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j = f×g×h×i

001.001

Realizavimas įprastomis sąlygomis

201.001

Specialiosios priemonės

400

Pagalba maisto produktais

500

Pirkėjų paimti pavyzdžiai

501.001

Pavyzdžiai (kiti)

0,00

0,00

1,000000

0,00

502

Pardavimas šalių susitarimu atliekant inventorizaciją5 str. 2 dalies g punktas ir 7 straipsnio 2 dalies c punktas

851

Nemokamas paskirstymas (L54,55/400, Planai 1,2)

860

Skubios priemonės: apibendrinimas(L56/400, Planai 1,2)

900.001

Produkto kokybės pablogėjimas dėl saugojimo sąlygų

0,00

0,00

1,000000

0,00

910.001

Produkto kokybės pablogėjimas dėl saugojimo sąlygų

920.001

Stichinės nelaimės

930.001

Identifikuojami nuostoliai

0,00

0,00

1,000000

0,00

940.001

Draudimo išmokos

0,00

0,00

1,000000

0,00

950

Produktų atsisakymai atlikus kokybės kontrolę (L14/200)

0,000

0,00

991.001

Pervežimai į kitas valstybes nares nemokamam paskirstymui

0

0

0,00

992.001

Pervežimai į kitas valstybes nares. Kiti perkėlimai.

0

0

0,00

993

Tarpinė suma 001 – 992 (=>L02/005c, e)

0,000

0,00

996.001

Nustatyti neidentifikuojami nuostoliai

0,00

0,00

1,000000

0,00

997

Tarpinė suma 993 + 996 (kiekiais)

0,000

998.001

Perkėlimo (nemokamam paskirstymui ar į kitas valstybes nares) nuostoliai L02/013

0,00

0,00

1,000000

0,00

999

IŠ VISO (=>L01/021e) (tik vertė):

0,00


Valstybė narė

Ataskaitiniai metai

Su leistinu nuokrypiu

 

Produktas

OPERACIJOS NUO

IKI

Be leistino nuokrypio

 

54 lentelė

Patirtų nuostolių dėl maisto produktų tiekimo labiausiai nepasiturintiems Bendrijos asmenims mėnesinė apskaita (Reglamentas (EEB) Nr. 3730/87) (išskyrus galvijienos produktus)

EUR — tonos

Iš savo atsargų:

Metinis planas:


Eilutės Nr.

Aprašymas

Data

Realizuoti kiekiai (tonomis)

Intervencinė kaina

Valiutų keitimo kursas

Realizuotų kiekių vertė B013100005

Stulpelis

a

b

c

d

e

f = c×d×e

002

6 str. 3 dalies pataisa – (…) sprendimas

030.001

0,00

300

Iš viso (030):

0,00

310

Kiti debeto elementai (teigiami)

320

Kiti kredito elementai (neigiami – būtinas minuso ženklas)

330

Gauti užstatai

390

Iš viso (300 + 310 + 320 + 330):

0,00

400

Visi realizuoti kiekiai ir sumos, … į apskaitą įrašytini iki (001 + 002 + 390):

0,00

410

Iki praėjusio mėnesio pabaigos apskaitytos sumos (…)

0,00

420

(400 — 410) … į apskaitą įrašytinos sumos

0,00

Valstybė narė

Ataskaitiniai metai

Su leistinu nuokrypiu

 

Produktas

OPERACIJOS NUO

IKI

Be leistino nuokrypio

 

55 lentelė

Galvijiena

Patirtų nuostolių dėl maisto produktų tiekimo labiausiai nepasiturintiems Bendrijos asmenims mėnesinė apskaita (Reglamentas (EEB) Nr. 3730/87)

EUR — tonos

Iš savo atsargų:

Metinis planas:


Eilutės Nr.

Aprašymas

Data

Realizuoti kiekiai (tonomis)

Koeficientas

Intervencinė kaina

Kursas

Realizuotų kiekių vertė

Stulpelis

a

b

c

d

e

f

g = c×d×e×f

002

6 str. 3 dalies pataisa – (…) sprendimas

030.010

Priekiniai ketvirčiai

0,35

0,00

1,000000

0,00

030.020

Užpakaliniai ketvirčiai

0,50

0,00

1,000000

0,00

300

Iš viso (030):

0,000

0,00


Eilutės Nr.

Aprašymas

Data (nuo … iki …)

Realizuoti kiekiai (tonomis)

Intervencinė kaina

Valiutų keitimo kursas

Realizuotų kiekių vertė

Stulpelis

a

b

c

d

e

f

310

Kiti debeto elementai (teigiami)

320

Kiti kredito elementai (neigiami, būtinas minuso ženklas)

330

Gauti užstatai

390

Iš viso (300 + 310 + 320 + 330):

0,00

400

Visi realizuoti kiekiai ir sumos, įrašytini … į apskaitą iki (001 + 002 + 390):

0,000

0,00

410

Sumos, įrašytos į apskaitą iki praėjusio mėnesiopabaigos (…)

0,00

420

(400 — 410) … į apskaitą įrašytinos sumos

0,00

Valstybė narė

Ataskaitiniai metai

Su leistinu nuokrypiu

 

Produktas

OPERACIJOS NUO

IKI

Be leistino nuokrypio

 

56 lentelė

Patirtų nuostolių dėl nemokamo maisto produktų tiekimo … mėnesinė apskaita

EUR — tonos

Paskirtis:

Reglamentas:

Iš savo atsargų:

Metinis planas:


Eilutės Nr.

Aprašymas

Data

Realizuoti kiekiai (tonomis)

Intervencinė kaina

Kursas

Realizuotų kiekių vertė

Stulpelis

a

b

c

d

e

f = 2×d×e

002

6 str. 3 dalies pataisa – (…) sprendimas

030.001

 

 

0,00

1,000000

0,00

300

Iš viso 30 – 200

0,000

0,00


Eilutės Nr.

Aprašymas

Datanuo … iki …

Realizuoti kiekiai (tonomis)

Intervencinė kaina

Kursas

Realizuotų kiekių vertė

Stulpelis

a

b

c

d

e

f

310

Kiti debeto elementai (teigiami)

320

Kiti kredito elementai (neigiami, būtinas minuso ženklas)

330

Gauti užstatai

390

= 300 + 310 + 320 + 330/tarpinė suma

0,00

400

= 1 + 2 + 390 Visi realizuoti kiekiai ir sumos, įrašytini į apskaitą iki …

0,000

0,00

410

Iki praėjusio mėnesio pabaigos į apskaitą įrašytos sumos …

0,00

420

= 400 — 410 / … į apskaitą įrašytinos sumos

0,00

Valstybė narė

Ataskaitiniai metai

Su leistinu nuokrypiu

X

Produktas

OPERACIJOS NUO

IKI

Be leistino nuokrypio

 


99 lentelė

Ataskaitinių metų pradžioje perrašomos vertės nustatymas

EUR — tonos

Eilutės Nr.

Skaičiavimo metodas arba sąsajos su kitomis lentelėmis

Aprašymas

Kiekis (t arba hl)

Vertė

Stulpelis

a

b

c

d

010

L01/025c Praėję ataskaitiniai metai

Praėjusių ataskaitinių metų pabaigoje saugotų produktų kiekiai (=>L01/001)

0,000

020

L01/031d Praėję ataskaitiniai metai

Vidutinė apskaitinė vertė (deklaruota praėjusių ataskaitinių metų lapkričio 10 d., EUR)

030

= 010c×020d

Teorinė į šiuos ataskaitinius metus perrašytų kiekių vertė (EUR)

0,00

040

Papildomas nuvertėjimas: VIII priedo 3 ir 4 punktai (praėjusių ataskaitinių metų pabaiga) (EUR)

0,00

050

Į šiuos ataskaitinius metus perrašytų kiekių vertė (EUR)

0,00

055

Į šiuos ataskaitinius metus perrašytų kiekių vertė (EUR) =>L01/001

0,00

057

Vidutinė apskaitinė praėjusių ataskaitinių metų vertė (EUR) =>L14/001f

060

Neigiama į šiuos ataskaitinius metus perrašytų kiekių vertė (EUR)

0,00

065

Neigiama į šiuos ataskaitinius metus perrašytų kiekių vertė (EUR) =>L52/053

0,00


(1)  Kai kurie šiame priede pateikti bazinių lentelių formos ir turinio duomenys kai kuriems produktams ir laikotarpiams gali skirtis naudojant e-FAUDIT.

(2)  Kiekiai nurodomi tonomis trijų skaičių po kablelio tikslumu.

(3)  kodas

1 = įvežimas ir išvežimas įskaitant FG;

2 = įvežimas ir išvežimas be FG;

3 = įvežimas įskaitant FG ir išvežimas be FG;

4 = įvežimas be FG ir išvežimas įskaitant FG

(FG – fizinis gabenimas).

IV PRIEDAS

FINANSINIŲ IŠLAIDŲ APSKAIČIAVIMAS

pagal 4 straipsnio 1 dalies a punktą

I.   Taikomos palūkanų normos

1.   Apskaičiuojant EŽŪGF tenkančių finansinių išlaidų sumą už valstybių narių sukauptus fondus, skirtus intervenciniams produktams pirkti, Bendrijoje galiojančią nekintamą palūkanų normą kiekvienų finansinių metų pradžioje nustato Komisija. Ši nekintama palūkanų norma atitinka EURIBOR terminuotų trijų mėnesių ir dvylikos mėnesių palūkanų normos vidurkį, nustatomą per šešis mėnesius iki informuojant valstybes nares, kaip nurodyta šio punkto 2 dalyje, šias palūkanas paskirstant vieno trečdalio ir dviejų trečdalių santykiu.

2.   Siekiant nustatyti finansiniais metais taikomų palūkanų normą, Komisijos prašymu valstybės narės turi jai nurodyti vidutinę palūkanų normą, kurią jos iš tikrųjų taikė per atskaitinį laikotarpį, atitinkantį šešis mėnesius iki Komisijos prašymo dienos.

Jeigu kurios nors valstybės narės nurodyta palūkanų norma yra didesnė už Bendrijai atskaitiniu laikotarpiu nustatytą nekintamą palūkanų normą, turi būti taikoma nekintama palūkanų norma. Jeigu kurios nors valstybės narės nurodyta palūkanų norma yra mažesnė už Bendrijai atskaitiniu laikotarpiu nustatytą nekintamą palūkanų normą, šiai valstybei narei turi būti nustatyta Bendrijos normos lygį atitinkanti palūkanų norma.

Jeigu valstybė narė tokios informacijos nepateikė, taikoma palūkanų norma, lygi Komisijos nustatytai nekintamai palūkanų normai. Tačiau jeigu Komisija konstatuoja, kad šios valstybės narės palūkanų normų lygis yra žemesnis už nekintamą palūkanų normą, Komisija tai valstybei narei nustato šio žemesnio lygio palūkanų normą. Toks faktas konstatuojamas remiantis atskaitinių palūkanų normų vidurkiu, nurodytu šio priedo priedėlyje, per pirmoje pastraipoje nurodytą atskaitinį laikotarpį, palūkanas padidinus 1 procentiniu punktu. Jeigu per atskaitinį laikotarpį galima taikyti ne visas atskaitines palūkanų normas, yra naudojamos tuo laikotarpiu taikytinos normos.

II.   Finansinių išlaidų apskaičiavimas

1.   Finansinių išlaidų apskaičiavimas paskirstomas etapais pagal Komisijos nustatytų palūkanų normų galiojimo laikotarpius, vadovaujantis I punkte išdėstytomis taisyklėmis.

2.   4 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytos finansinės išlaidos apskaičiuojamos valstybės narės palūkanų normą taikant vidutinei intervencinio produkto tonos vertei, paskui gautas rezultatas dauginamas iš finansinių metų atsargų vidurkio.

3.   Taikant 2 dalį remiamasi toliau pateiktomis apibrėžtimis:

vidutinė produkto tonos vertė apskaičiuojama pirmąją finansinių metų dieną saugomų produktų verčių ir per tų finansinius metus nupirktų produktų verčių sumą padalijus iš finansinių metų pirmąją dieną saugomų produktų kiekio ir per tuos finansinius metus nupirktų produktų kiekio sumos;

finansinių metų atsargų vidurkis apskaičiuojamas kiekvieno mėnesio pradžioje turimų atsargų ir kiekvieno mėnesio pabaigoje turimų atsargų sumą padalijus iš skaičiaus, lygaus finansinių metų mėnesių skaičiui, padaugintam iš dviejų.

4.   Kalbant apie produktus, kuriems nuvertėjimo koeficientas nustatomas vadovaujantis VIII priedo 1 dalimi, per finansinius metus nupirktų produktų vertė apskaičiuojama iš pirkimo kainos atėmus dėl minėto koeficiento susidariusio nuvertėjimo sumą.

5.   Kalbant apie produktus, kuriems antrasis nuvertėjimas nustatomas vadovaujantis VIII priedo 3 dalies antra pastraipa, atsargų vidurkio apskaičiavimas nutraukiamas prieš įsigaliojant kiekvienam nuvertėjimui, į kurio vidutinę vertę turi būti atsižvelgta.

6.   Jeigu teisės aktuose, reglamentuojančiuose bendrą rinkos organizavimą, yra numatyta, kad mokėjimo agentūra už nupirktą produktą gali sumokėti tik praėjus ne mažiau kaip vienam mėnesiui nuo produkto paėmimo, ataskaitoje iš apskaičiuoto atsargų vidurkio reikia atimti skaičių, gautą atlikus šiuos skaičiavimus:

Formula

kai

Q

=

per finansinius metus nupirktas kiekis,

N

=

mokėjimui skirto minimalaus termino mėnesių skaičius.

Atliekant šiuos skaičiavimus teisės akte nurodytas minimalus terminas turi būti suprastas kaip mokėjimo terminas. Laikoma, kad mėnesį sudaro trisdešimt dienų. Mėnesio dalis, ilgesnė nei penkiolika dienų, laikoma vienu mėnesiu; į mėnesio dalį, lygią penkiolikai dienų arba trumpesnę, šiuose skaičiavimuose neatsižvelgiama.

Jeigu atlikus pirmoje pastraipoje nurodytą atimties veiksmą ir apskaičiavus atsargų vidurkį, finansinių metų gale gaunamas neigiamas rezultatas, neigiamas saldo pridedamas prie kitais finansiniais metais apskaičiuojamo atsargų vidurkio.

III.   Specialiosios nuostatos, už kurių laikymąsi atsako mokėjimo agentūros

1.   Jeigu intervencinei agentūrai parduodant tam tikrą produktą, bendrą rinkos organizavimą reglamentuojančiuose teisės aktuose arba kvietimuose dalyvauti konkurse dėl produkto pardavimo yra nurodytas terminas, per kurį pirkėjas, sumokėjęs už produktą, turi jį paimti, ir tuo atveju, jeigu šis terminas yra ilgesnis nei trisdešimt dienų, pagal II punkte išdėstytas nuostatas mokėjimo agentūros sąskaitoje iš finansinių išlaidų sumos atima sumą, gautą atlikus tokius skaičiavimus:

Formula

kai:

V

=

pirkėjo sumokėta suma,

J

=

dienų, praėjusių nuo mokėjimo dienos iki produkto paėmimo dienos, skaičius, iš jo atėmus trisdešimt dienų,

i

=

finansiniais metais taikyta palūkanų norma.

2.   Jeigu intervencinėms agentūroms parduodant žemės ūkio produktus, pagal specialiuosius Bendrijos reglamentus realus mokėjimo terminas paėmus produktus yra ilgesnis nei trisdešimt dienų, mokėjimo agentūros pagal II punkte išdėstytas nuostatas sąskaitoje prie finansinių išlaidų sumos prideda sumą, gautą pritaikius šią formulę:

Formula

kai

M

=

suma, kurią turi sumokėti pirkėjas,

D

=

dienų, praėjusių nuo produkto paėmimo iki mokėjimo dienos, skaičius, iš jo atėmus trisdešimt dienų,

i

=

finansiniais metais taikyta palūkanų norma.

3.   1 ir 2 dalyse nurodytos finansinės išlaidos finansinių metų gale už dienas iki tos datos turi būti priskirtos finansiniams metams, o likusi dalis – kitiems finansiniams metams.

PRIEDĖLIS

ORIENTACINėS PALūKANų NORMOS, nurodytos IV priede

1.

Čekija

Prahos siūloma tarpbankinė trijų mėnesių palūkanų norma (PRIBOR)

2.

Danija

Kopenhagos siūloma tarpbankinė trijų mėnesių palūkanų norma (CIBOR)

3.

Estija

Talino siūloma tarpbankinė trijų mėnesių palūkanų norma (TALIBOR)

4.

Kipras

Nikosijos siūloma tarpbankinė trijų mėnesių palūkanų norma (NIBOR)

5.

Latvija

Rygos siūloma tarpbankinė trijų mėnesių palūkanų norma (RIGIBOR)

6.

Lietuva

Vilniaus siūloma tarpbankinė trijų mėnesių palūkanų norma (VILIBOR)

7.

Vengrija

Budapešto siūloma tarpbankinė trijų mėnesių palūkanų norma (BUBOR)

8.

Malta

Maltos siūloma tarpbankinė trijų mėnesių palūkanų norma (MIBOR)

9.

Lenkija

Varšuvos siūloma tarpbankinė trijų mėnesių palūkanų norma (WIBOR)

10.

Slovėnija

Siūloma tarpbankinė trijų mėnesių palūkanų norma (SITIBOR)

11.

Slovakija

Bratislavos siūloma tarpbankinė trijų mėnesių palūkanų norma (BRIBOR)

12.

Švedija

Stokholmo siūloma tarpbankinė trijų mėnesių palūkanų norma (STIBOR)

13.

Didžioji Britanija

Londono siūloma tarpbankinė trijų mėnesių palūkanų norma (LIBOR)

14.

Kitos valstybės narės

Siūloma tarpbankinė trijų mėnesių palūkanų norma už eurus (EURIBOR)

V PRIEDAS

ESMINĖMS OPERACIJOMS TAIKOMOS STANDARTINIO DYDŽIO SUMOS

pagal 4 straipsnio 1 dalies b punktą

JAVŲ IR RYŽIŲ SEKTORIUS

I.   STANDARTINIO DYDŽIO PATALPINIMO Į SANDĖLĮ SUMA

a)

Pirminis perkrovimas – fizinis grūdų pergabenimas iš transporto priemonės į saugojimo vietą (silosinę ar sandėlio kamerą);

b)

svėrimas;

c)

bandinių ėmimas/tyrimai/kokybės nustatymas.

II.   STANDARTINIO DYDŽIO SAUGOJIMO SUMA

a)

Patalpų nuoma už sutartinę kainą;

b)

draudimo išlaidos [jeigu neįtraukta į a punktą];

c)

kenkėjų naikinimo priemonės [jeigu neįtraukta į a punktą];

d)

metinė inventorizacija [jeigu neįtraukta į a punktą];

e)

ventiliacija, jeigu įrengta [jeigu neįtraukta į a punktą].

III.   STANDARTINIO DYDŽIO IŠVEŽIMO IŠ SANDĖLIO SUMA

a)

Grūdų svėrimas;

b)

bandinių ėmimas/tyrimai (jei už tai atsakinga intervencinė agentūra);

c)

fizinis grūdų iškrovimas iš sandėlio ir pakrovimas į pirminę transporto priemonę.

CUKRAUS SEKTORIUS

I.   STANDARTINIO DYDŽIO PATALPINIMO Į SANDĖLĮ SUMA

a)

Pirminis perkrovimas – fizinis cukraus pergabenimas iš transporto priemonės į saugojimo vietą (silosinę ar sandėlio kamerą);

b)

svėrimas;

c)

bandinių ėmimas/tyrimai/kokybės nustatymas;

d)

cukraus fasavimas į maišus (jei reikia).

II.   PAPILDOMA STANDARTINIO DYDŽIO SUMA UŽ TRANSPORTĄ

a)

Krovinių gabenimas mokestis pagal atstumo kategoriją.

III.   STANDARTINIO DYDŽIO SAUGOJIMO SUMA

a)

Patalpų nuoma už sutartinę kainą;

b)

draudimo išlaidos [jeigu neįtraukta į a punktą];

c)

kenkėjų naikinimo priemonės [jeigu neįtraukta į a punktą];

d)

metinė inventorizacija [jeigu neįtraukta į a punktą].

IV.   STANDARTINIO DYDŽIO IŠVEŽIMO IŠ SANDĖLIO SUMA

a)

Svėrimas;

b)

bandinių ėmimas/tyrimai (jei už tai atsakinga intervencinė agentūra);

c)

fizinis cukraus iškrovimas iš sandėlio ir pakrovimas į pirminę transporto priemonę.

GALVIJIENOS SEKTORIUS

I.   MĖSOS PRIĖMIMAS, IŠKAULINĖJIMAS IR PATALPINIMAS SAUGOTI (MĖSA BE KAULŲ)

a)

Mėsos su kaulais kokybės tikrinimas;

b)

mėsos su kaulais svėrimas;

c)

prekių paruošimas išsiuntimui;

d)

iškaulinėjimo sutarties sąnaudos, įskaitant:

pirminį atvėsinimą,

gabenimą iš intervencinio centro į pjaustymo cechą (jeigu pardavėjas nepristato prekių į pjaustymo cechą),

iškaulinėjimą, išpjaustymą, svėrimą, pakavimą ir staigų užšaldymą,

laikiną pjaustytos mėsos saugojimą; pakrovimą, pervežimą ir grąžinimą į intervencinio centro šaldymo sandėlį,

išlaidas už pakavimo medžiagas: polietileno maišus, kartonines dėžes, trikotažinius maišus,

kaulų, riebalų ir kitų išpjaustymo ceche likusių nuopjovų vertę (pajamos turi būti išskaičiuojamos iš sąnaudų).

II.   SAUGOJIMAS

a)

Patalpų nuoma už sutartinę kainą;

b)

draudimo išlaidos [jeigu neįtraukta į a punktą];

c)

temperatūros tikrinimas [jeigu neįtraukta į a punktą];

d)

metinė inventorizacija [jeigu neįtraukta į a punktą].

III.   IŠVEŽIMAS IŠ SANDĖLIO

a)

Svėrimas;

b)

kokybės tikrinimas (jeigu už tai atsakinga intervencinė agentūra);

c)

galvijienos nuvežimas iš šaldymo sandėlio į rampą, kur ji toliau laikoma.

PIENO PRODUKTŲ SEKTORIUS: SVIESTAS

I.   PRIĖMIMAS IR PATALPINIMAS Į SANDĖLĮ

a)

Sviesto perkrovimas iš transporto priemonės į saugojimo vietą;

b)

svėrimas ir pakuočių identifikavimas;

c)

bandinių ėmimas/kokybės tikrinimas;

d)

krovimas į šaldymo sandėlį ir užšaldymas;

e)

antrasis bandinių ėmimas/kokybės tikrinimas bandomojo laikotarpio pabaigoje.

II.   SAUGOJIMAS

a)

Patalpų nuoma už sutartinę kainą;

b)

draudimo išlaidos [jeigu neįtraukta į a punktą];

c)

temperatūros tikrinimas [jeigu neįtraukta į a punktą];

d)

metinė inventorizacija [jeigu neįtraukta į a punktą].

III.   IŠVEŽIMAS IŠ SANDĖLIO

a)

Svėrimas ir pakuočių identifikavimas;

b)

sviesto nuvežimas iš šaldymo sandėlio į rampą, jeigu transportuojama konteineriuose arba jeigu transportuojama sunkvežimiais ar geležinkelio vagonais.

IV.   SPECIALUS ŽENKLINIMAS ARBA ŽYMĖJIMAS

Jeigu šis ženklinimas privalomas pagal EEB reglamentą dėl prekių realizavimo.

PIENO PRODUKTŲ SEKTORIUS: NUGRIEBTO PIENO MILTELIAI

I.   PRIĖMIMAS IR PATALPINIMAS Į SANDĖLĮ

a)

Nugriebto pieno miltelių perkrovimas iš transporto priemonės į saugojimo vietą;

b)

svėrimas;

c)

bandinių ėmimas/kokybės tikrinimas;

d)

žymėjimo ir pakuočių tikrinimas.

II.   SAUGOJIMAS

a)

Patalpų nuoma už sutartinę kainą;

b)

draudimo išlaidos [jeigu neįtraukta į a punktą];

c)

temperatūros tikrinimas [jeigu neįtraukta į a punktą];

d)

metinė inventorizacija [jeigu neįtraukta į a punktą].

III.   IŠVEŽIMAS IŠ SANDĖLIO

a)

Svėrimas;

b)

bandinių ėmimas/prekių tikrinimas (jeigu už tai atsakinga intervencinė agentūra);

c)

nugriebto pieno miltelių gabenimas iki sandėlio rampos ir pakrovimas (išskyrus tvarkingą krovinių patalpinimą ir tvirtinimą), į transporto priemonę, jei tai sunkvežimis ar traukinio vagonas; nugriebto pieno miltelių nuvežimas iki sandėlio rampos, jei jie transportuojami kita transporto priemone, ypač konteineriu.

IV.   SPECIALUS ŽYMĖJIMAS

Specialus nugriebto pieno miltelių žymėjimas, jeigu jie parduodami konkurso būdu išskirtiniam naudojimui.

ALKOHOLIO SEKTORIUS (REGLAMENTAS (EB) NR. 1493/1999)

I.   PRIĖMIMAS IR PATALPINIMAS Į SANDĖLĮ

a)