ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 170

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

49 tomas
2006m. birželio 23d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

2006 m. birželio 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 922/2006, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

1

 

*

2006 m. birželio 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 923/2006, iš dalies keičiantis Reglamentus (EB) Nr. 1164/2005, (EB) Nr. 1165/2005, (EB) Nr. 1168/2005, (EB) Nr. 1700/2005 ir (EB) Nr. 1845/2005 dėl nuolatinių konkursų perparduoti Bendrijos rinkoje Lenkijos, Vengrijos, Austrijos, Slovakijos ir Čekijos Respublikos intervencinių agentūrų saugomus kukurūzus paskelbimo

3

 

 

2006 m. birželio 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 924/2006, iš dalies keičiantis Reglamentu (EB) Nr. 874/2006 nustatytas grąžinamąsias išmokas už neperdirbto baltojo cukraus ir neperdirbto žaliavinio cukraus eksportą

5

 

 

2006 m. birželio 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 925/2006, nustatantis didžiausią grąžinamąją išmoką už baltojo cukraus eksportą į kai kurias trečiąsias šalis 30-ajame daliniame konkurse, vykdomame remiantis Reglamente (EB) Nr. 1138/2005 numatytu nuolatiniu konkursu

7

 

*

2006 m. birželio 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 926/2006, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2535/2001, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1255/1999 taikymo taisykles dėl pieno bei pieno produktų importo tvarkos ir tarifinių kvotų atidarymo

8

 

*

2006 m. birželio 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 927/2006, dėl pradėjimo naudoti specialų restruktūrizavimo rezervą, nurodytą Tarybos reglamento (EB) Nr. 1788/2003 1 straipsnio 4 dalyje

12

 

*

2006 m. birželio 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 928/2006, iš dalies keičiantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 32/2000 nuostatas dėl tam tikrų naujų Bendrijos tarifinių kvotų, nustatytų laikantis GATT nubrėžtų ribų

14

 

 

2006 m. birželio 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 929/2006, nustatantis sąlygas, kuriomis galima priimti importo pažymėjimų prašymus, įvestus 2006 m. birželio mėn. kai kuriems paukštienos ir kiaušinių sektorių produktams pagal Reglamentus (EB) Nr. 593/2004 ir (EB) Nr. 1251/96

17

 

 

2006 m. birželio 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 930/2006, nustatantis sąlygas, kuriomis galima priimti importo pažymėjimų prašymus, įvestus 2006 m. birželio mėn. kai kuriems paukštienos pagrindu pagamintiems produktams pagal režimą, numatytą Tarybos reglamentu (EB) Nr. 774/94, atidarančiu tam tikras Bendrijos tarifines paukštienos ir kai kurių kitų žemės ūkio produktų kvotas bei numatančiu tokių kvotų administravimą

19

 

 

2006 m. birželio 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 931/2006, nustatantis sąlygas, kuriomis galima priimti importo pažymėjimų prašymus, įvestus 2006 m. birželio mėn. kai kuriems paukštienos pagrindu pagamintiems produktams pagal režimą, numatytą Reglamentu (EB) Nr. 2497/96

21

 

 

2006 m. birželio 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 932/2006, nustatantis reprezentacines kainas ir papildomus importo muitus už cukraus sektoriaus produktą melasą, taikomus nuo 2006 m. birželio 23 d.

23

 

 

2006 m. birželio 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 933/2006, dėl pasiūlymų, perduotų remiantis Reglamente (EB) Nr. 1059/2005 numatytu konkursu dėl paprastųjų kviečių eksporto

25

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, kuriuos skelbti privaloma

23.6.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 170/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 922/2006

2006 m. birželio 22 d.

nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1994 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 3223/94 dėl vaisių ir daržovių importo taisyklių (1), ypač į jo 4 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Vadovaujantis Urugvajaus raundo daugiašalių prekybos derybų rezultatais Reglamentas (EB) Nr. 3223/94 numato kriterijus, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo vertes iš trečiųjų šalių importuojamiems jo priede išvardintiems produktams ir laikotarpiams.

(2)

Laikantis aukščiau nurodytų kriterijų, standartinės importo vertės turi būti nustatytos tokios, kaip nurodyta šio reglamento priede,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 3223/94 4 straipsnyje nurodytos standartinės importo vertės nustatomos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. birželio 23 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. birželio 22 d.

Komisijos vardu

J. L. DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 337, 1994 12 24, p. 66. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 386/2005 (OL L 62, 2005 3 9, p. 3).


PRIEDAS

prie 2006 m. birželio 22 d. Komisijos reglamento, nustatančio kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

052

65,7

204

44,1

999

54,9

0707 00 05

052

122,5

999

122,5

0709 90 70

052

96,3

999

96,3

0805 50 10

388

67,1

528

59,8

999

63,5

0808 10 80

388

95,2

400

97,8

404

101,4

508

84,3

512

84,1

524

55,6

528

78,8

720

97,1

804

107,0

999

89,0

0809 10 00

052

220,6

204

61,1

624

217,3

999

166,3

0809 20 95

052

316,2

068

111,4

999

213,8

0809 40 05

624

194,6

999

194,6


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 750/2005 (OL L 126, 2005 5 19, p. 12). Kodas „999“ žymi „kitą kilmę“.


23.6.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 170/3


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 923/2006

2006 m. birželio 22 d.

iš dalies keičiantis Reglamentus (EB) Nr. 1164/2005, (EB) Nr. 1165/2005, (EB) Nr. 1168/2005, (EB) Nr. 1700/2005 ir (EB) Nr. 1845/2005 dėl nuolatinių konkursų perparduoti Bendrijos rinkoje Lenkijos, Vengrijos, Austrijos, Slovakijos ir Čekijos Respublikos intervencinių agentūrų saugomus kukurūzus paskelbimo

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1), ypač į jo 6 straipsnį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentais (EB) Nr. 1164/2005 (2), (EB) Nr. 1165/2005 (3), (EB) Nr. 1168/2005 (4), (EB) Nr. 1700/2005 (5) ir (EB) Nr. 1845/2005 (6) atidaryti nuolatiniai konkursai perparduoti Bendrijos rinkoje Lenkijos, Vengrijos, Austrijos, Slovakijos ir Čekijos Respublikos intervencinių agentūrų saugomus kukurūzus. Minėti konkursai baigiasi 2006 m. birželio 28 d.

(2)

Kad gyvulininkystės ūkiams ir pašarų gamybos įmonėms būtų užtikrintas grūdų tiekimas konkurencingomis kainomis 2006–2007 prekybos metų pradžioje, reikėtų į grūdų rinką toliau tiekti Lenkijos, Vengrijos, Austrijos, Slovakijos ir Čekijos Respublikos intervencinių agentūrų saugomus kukurūzus.

(3)

Dėl šio pratęsimo, nebuvo patikslinta, kuriomis savaitėmis po 2006 m. birželio 28 d. joks konkursas nevyks. Tomis savaitėmis ūkio subjektai vis tiek gali pateikti pasiūlymus, nors tuo metu nėra numatytas joks vadybos komiteto susirinkimas.

(4)

Todėl reikėtų iš dalies pakeisti Reglamentus (EB) Nr. 1164/2005, (EB) Nr. 1165/2005, (EB) Nr. 1168/2005, (EB) Nr. 1700/2005 ir (EB) Nr. 1845/2005.

(5)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Grūdų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Reglamentų (EB) Nr. 1164/2005, (EB) Nr. 1165/2005, (EB) Nr. 1168/2005, (EB) Nr. 1700/2005 ir (EB) Nr. 1845/2005 4 straipsnio 1 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

„Vėlesnių dalinių konkursų galutinis pasiūlymų pateikimo terminas baigiasi kiekvienos savaitės trečiadienį 15 valandą (Briuselio laiku), išskyrus 2006 m. rugpjūčio 2 d., 2006 m. rugpjūčio 16 d. ir 2006 m. rugpjūčio 23 d., t. y. šiomis savaitėmis joks konkursas nebus vykdomas.“.

2.   Reglamentų (EB) Nr. 1164/2005, (EB) Nr. 1165/2005, (EB) Nr. 1168/2005, (EB) Nr. 1700/2005 ir (EB) Nr. 1845/2005 4 straipsnio 1 dalies trečioje pastraipoje data „2006 m. birželio 28 d.“ pakeičiama data „2006 m. rugsėjo 13 d.“.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. birželio 22 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 78. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1154/2005 (OL L 187, 2005 7 19, p. 11).

(2)  OL L 188, 2005 7 20, p. 4. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 714/2006 (OL L 124, 2006 5 11, p. 11).

(3)  OL L 188, 2005 7 20, p. 7. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1990/2005 (OL L 320, 2005 12 8, p. 23).

(4)  OL L 188, 2005 7 20, p. 16. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 800/2006 (OL L 144, 2006 5 31, p. 7).

(5)  OL L 273, 2005 10 19, p. 3.

(6)  OL L 296, 2005 11 12, p. 3. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 703/2006 (OL L 122, 2006 5 9, p. 7).


23.6.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 170/5


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 924/2006

2006 m. birželio 22 d.

iš dalies keičiantis Reglamentu (EB) Nr. 874/2006 nustatytas grąžinamąsias išmokas už neperdirbto baltojo cukraus ir neperdirbto žaliavinio cukraus eksportą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2001 m. birželio 19 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1260/2001 dėl bendro cukraus sektoriaus rinkos organizavimo (1), ypač į jo 27 straipsnio 5 dalies trečią pastraipą,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamente (EB) Nr. 874/2006 (2) yra nustatytos grąžinamosios išmokos, taikytinos už baltojo cukraus ir žaliavinio cukraus eksportą.

(2)

Reikėtų iš dalies pakeisti šias grąžinamąsias išmokas, nes Komisijos šiuo metu turimi duomenys skiriasi nuo Reglamento (EB) Nr. 874/2006 priėmimo metu turėtų duomenų,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamente (EB) Nr. 1260/2001 nustatytos grąžinamosios išmokos už Reglamento (EB) Nr. 874/2006 1 straipsnio 1 dalies a punkte išvardytų neperdirbtų ir nedenatūruotų produktų eksportą iš dalies pakeičiamos ir nurodomos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. birželio 23 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. birželio 22 d.

Komisijos vardu

J. L. DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 178, 2001 6 30, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 39/2004 (OL L 6, 2004 1 10, p. 16).

(2)  OL L 164, 2006 6 16, p. 10.


PRIEDAS

GRĄŽINAMOSIOS IŠMOKOS UŽ NEPERDIRBTO BALTOJO CUKRAUS IR NEPERDIRBTO ŽALIAVINIO CUKRAUS EKSPORTĄ, TAIKOMOS NUO 2006 M. BIRŽELIO 23 D. (1)

Produktų kodas

Paskirtis

Mato vienetas

Grąžinamųjų išmokų dydis

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

24,40 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

22,41 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

24,40 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

22,41 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % sacharozės × 100 kg produkto neto

0,2652

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

26,52

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

24,36

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

24,36

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % sacharozės × 100 kg produkto neto

0,2652

N. B.: Produktų kodai ir „A“ serijos paskirčių kodai yra nustatyti Komisijos reglamente (EEB) Nr. 3846/87 (OL L 366, 1987 12 24, p. 1) su pakeitimais.

Paskirčių skaitiniai kodai yra apibrėžti Reglamente (EB) Nr. 2081/2003 (OL L 313, 2003 11 28, p. 11).

Kitos paskirtys apibrėžiamos taip:

S00

:

visos paskirtys (trečiosios šalys, kitos teritorijos, maisto tiekimas ir paskirtys, prilygintos eksportui už Bendrijos ribų), išskyrus Albaniją, Kroatiją, Bosniją ir Hercegoviną, Serbiją ir Juodkalniją (įskaitant Kosovą, kaip jis yra apibrėžtas 1999 m. birželio 10 d. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijoje Nr. 1244) ir Buvusiąją Jugoslavijos Respubliką Makedoniją, tačiau netaikoma cukrui, pridėtam į produktus, išvardytus Tarybos reglamento Nr. 2201/96 (OL L 297, 1996 11 21, p. 29) 1 straipsnio 2 dalies b punkte.


(1)  Šiame priede nustatyti dydžiai netaikomi eksportui nuo 2005 m. vasario 1 d., pagal 2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos sprendimą 2005/45/EB dėl Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo, iš dalies keičiančio 1972 m. liepos 22 d. Europos ekonominės bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimą dėl perdirbtiems žemės ūkio produktams taikomų nuostatų, sudarymo ir laikino taikymo (OL L 23, 2005 1 26, p. 17).

(2)  Šis dydis taikomas žaliaviniam cukrui, kurio išeiga yra 92 %. Jei eksportuojamo žaliavinio cukraus išeiga nėra lygi 92 %, taikytinas grąžinamosios išmokos dydis nustatomas pagal Reglamento (EB) Nr. 1260/2001 28 straipsnio 4 dalies nuostatas.


23.6.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 170/7


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 925/2006

2006 m. birželio 22 d.

nustatantis didžiausią grąžinamąją išmoką už baltojo cukraus eksportą į kai kurias trečiąsias šalis 30-ajame daliniame konkurse, vykdomame remiantis Reglamente (EB) Nr. 1138/2005 numatytu nuolatiniu konkursu

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2001 m. birželio 19 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1260/2001 dėl bendro cukraus sektoriaus rinkos organizavimo (1), ypač į jo 27 straipsnio 5 dalies antrą pastraipą,

kadangi:

(1)

2005 m. liepos 15 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 1138/2005 dėl 2005–2006 prekybos metais vykdomo nuolatinio konkurso, siekiant nustatyti eksporto muitus ir (arba) grąžinamąsias išmokas už baltojo cukraus eksportą (2), numatyta vykdyti dalinius konkursus dėl tokio cukraus eksporto į trečiąsias šalis.

(2)

Reglamento (EB) Nr. 1138/2005 9 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad didžiausias grąžinamosios išmokos dydis daliniame konkurse nustatomas pagal aplinkybes, visų pirma atsižvelgiant į cukraus rinkos Bendrijoje bei pasaulinės cukraus rinkos padėtį ir numatomą raidą.

(3)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Cukraus vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 1138/2005 nuostatomis vykdomame 30-ajame daliniame konkurse yra nustatoma 29,359 EUR/100 kg didžiausia grąžinamoji išmoka už baltojo cukraus eksportą į kai kurias į trečiąsias šalis.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. birželio 23 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. birželio 22 d.

Komisijos vardu

J. L. DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 178, 2001 6 30, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 39/2004 (OL L 6, 2004 1 10, p. 16).

(2)  OL L 185, 2005 7 16, p. 3.


23.6.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 170/8


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 926/2006

2006 m. birželio 22 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2535/2001, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1255/1999 taikymo taisykles dėl pieno bei pieno produktų importo tvarkos ir tarifinių kvotų atidarymo

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1255/1999 dėl bendro pieno ir pieno produktų rinkos organizavimo (1), ypač į jo 29 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamento (EB) Nr. 2535/2001 (2) I.A priede nustatomos pagal kilmės šalis nesuskirstytos tarifinės kvotos, kurios gali būti importuotos per kvotos laikotarpį.

(2)

2006 m. sausio 30 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 267/2006 dėl Europos bendrijos ir Australijos susitarimo pasikeičiant laiškais pagal 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT) XXIV straipsnio 6 dalį ir XXVIII straipsnį, susijusio su nuolaidų pakeitimu Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos įsipareigojimų sąraše, joms stojant į Europos Sąjungą, papildančio Reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priedą, įgyvendinimo (3) numatyta skirti papildomą sviesto ir kitų pieno riebalų bei aliejų metinę importo kvotą.

(3)

2006 m. kovo 20 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 711/2006 dėl Europos bendrijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimo pasikeičiant laiškais pagal 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT) XXIV straipsnio 6 dalį ir XXVIII straipsnį, susijusio su nuolaidų pakeitimu Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Maltos Respublikos, Slovakijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Vengrijos Respublikos įsipareigojimų sąraše, joms stojant į Europos Sąjungą, įgyvendinimo, iš dalies keičiantis ir papildantis Reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priedą, įgyvendinimo (4) numatyta skirti papildomą kai kurių sūrių metinę importo kvotą.

(4)

Todėl reikia atitinkamai pakoreguoti Reglamento (EB) Nr. 2535/2001 I.A priede nurodytus atitinkamus kvotos kiekius.

(5)

Todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Reglamentą (EB) Nr. 2535/2001.

(6)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Pieno ir pieno produktų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 2535/2001 I.A priedas pakeičiamas šio reglamento priede pateiktu tekstu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2006 m. liepos 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. birželio 22 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 160, 1999 6 26, p. 48. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1913/2005 (OL L 307, 2005 11 25, p. 2).

(2)  OL L 341, 2001 12 22, p. 29. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 591/2006 (OL L 104, 2006 4 13, p. 11).

(3)  OL L 47, 2006 2 17, p. 1.

(4)  OL L 124, 2006 5 11, p. 1.


PRIEDAS

„I.A

TARIFINĖS KVOTOS, NESUSKIRSTYTOS PAGAL KILMĖS ŠALIS

Kvotos numeris

KN kodas

Aprašas (2)

Kilmės šalis

Metinė kvota

Šešių mėnesių kvota

Importo muitas

(EUR/100 kg grynosios masės)

09.4590

0402 10 19

Nugriebto pieno milteliai

Visos trečiosios šalys

68 000

34 000

47,50

09.4599

0405 10 11

0405 10 19

0405 10 30

0405 10 50

0405 10 90

0405 90 10 (1)

0405 90 90 (1)

Sviestas ir kiti pieno riebalai ir aliejai

Visos trečiosios šalys

11 360

5 680

94,80

sviesto ekvivalentu

09.4591

ex 0406 10 20

ex 0406 10 80

Pizza sūris, kurio sausosios medžiagos riebumas ne mažesnis kaip 38 %, o vandens kiekis ne mažesnis kaip 52 % masės, susmulkintas į ne didesnius kaip 1 g masės gabalėlius, užšaldytas ir tiesiogiai sufasuotas į pakuotes, kurių neto masė ne mažesnė kaip 5 kg

Visos trečiosios šalys

5 360

2 680

13,00

09.4592

ex 0406 30 10

Lydytas Emmentaler

Visos trečiosios šalys

18 438

9 219

71,90

0406 90 13

Emmentaler

85,80

09.4593

ex 0406 30 10

Lydytas Gruyère

Visos trečiosios šalys

5 413

2 706,5

71,90

0406 90 15

Gruyère, Sbrinz

85,80

09.4594

0406 90 01

Lydyti skirti sūriai (3)

Visos trečiosios šalys

20 007

10 003,5

83,50

09.4595

0406 90 21

Cheddar

Visos trečiosios šalys

15 005

7 502,5

21,00

09.4596

ex 0406 10 20

Švieži (nenokinami arba nekonservuojami) sūriai, įskaitant išrūgų sūrius, ir varškė, išskyrus kvotos numeriu 09.4591 paženklintą pizza sūrį

Visos trečiosios šalys

19 525

9 762,5

92,60

ex 0406 10 80

106,40

0406 20 90

Kiti trinti arba miltelių pavidalo sūriai

94,10

0406 30 31

Kiti lydyti sūriai

69,00

0406 30 39

71,90

0406 30 90

102,90

0406 40 10

0406 40 50

0406 40 90

Pelėsinis sūris

70,40

0406 90 17

Bergkäse ir Appenzell

85,80

09.4596

0406 90 18

Fribourgeois, Vacherin Mont d’Or ir Tête de Moine sūriai

 

 

 

75,50

0406 90 23

Edam

0406 90 25

Tilsit

0406 90 27

Butterkäse

0406 90 29

Kashkaval

0406 90 31

Fetos sūris, avių arba buivolų pieno

0406 90 33

Fetos sūriai, kiti

0406 90 35

Kefalo-Tyri

0406 90 37

Finlandia

0406 90 39

Jarlsberg

0406 90 50

Avių arba buivolių pieno sūriai

ex 0406 90 63

Pecorino

94,10

0406 90 69

Kiti

0406 90 73

Provolone

75,50

ex 0406 90 75

Caciocavallo

ex 0406 90 76

Danbo, Fontal, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsø

0406 90 78

Gouda

ex 0406 90 79

Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Paulin

ex 0406 90 81

Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey

0406 90 82

Camembert

0406 90 84

Brie

0406 90 86

Didesnis kaip 47 %, bet ne didesnis kaip 52 % masės

0406 90 87

Didesnis kaip 52 %, bet ne didesnis kaip 62 % masės

0406 90 88

Didesnis kaip 62 %, bet ne didesnis kaip 72 % masės

0406 90 93

Didesnis kaip 72 % masės

92,60

0406 90 99

Kiti

106,40


(1)  1 kg produkto = 1,22 kg sviesto.

(2)  Neatsižvelgiant į Kombinuotosios nomenklatūros aiškinimo taisykles turi būti laikoma, kad produktų aprašymo formuluotė yra tik nurodomojo pobūdžio, nes šiame priede pateiktų preferencinių susitarimų taikymas nustatomas pagal KN kodus. Kai yra nurodyti KN kodai, preferencinės schemos taikymas nustatomas remiantis kartu KN kodu ir atitinkamu aprašymu.

(3)  Nurodyti sūriai yra laikomi lydytais, jeigu jie perdirbti į produktus, įtrauktus į Kombinuotosios nomenklatūros 0406 30 subpoziciją. Taikomi Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 291–300 straipsniai.“.


23.6.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 170/12


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 927/2006

2006 m. birželio 22 d.

dėl pradėjimo naudoti specialų restruktūrizavimo rezervą, nurodytą Tarybos reglamento (EB) Nr. 1788/2003 1 straipsnio 4 dalyje

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1788/2003, nustatantį mokestį pieno ir pieno produktų sektoriuje (1), ypač į jo 1 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1788/2003 1 straipsnio 4 dalyje nustatomas specialus restruktūrizavimo rezervas Čekijos Respublikai, Estijai, Latvijai, Lietuvai, Vengrijai, Lenkijai, Slovėnijai ir Slovakijai, kuris turi būti pradėtas naudoti nuo 2006 m. balandžio 1 d. tiek, kiek pieno ir pieno produktų suvartojimas ūkyje kiekvienoje iš šių šalių išaugo nuo 1998 m. arba 2000 m., priklausomai nuo šalies.

(2)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1788/2003 1 straipsnio 4 dalį Čekijos Respublika, Estija, Latvija, Lietuva, Vengrija, Lenkija, Slovėnija ir Slovakija Komisijai pateikė ataskaitas, kuriose pateikiami tų šalių pienininkystės sektoriaus faktinio restruktūrizavimo proceso, ypač perėjimo nuo vartojimui ūkyje skirtos gamybos prie rinkai skirtos gamybos, rezultatai ir tendencijos.

(3)

Pagal tas ataskaitas visose tose valstybėse narėse sumažėjo pieno ir pieno produktų suvartojimas ūkiuose.

(4)

Turima gamybos statistika rodo, kad auga pristatymams skirtos pieno produkcijos dalis ir mažėja tiesiogiai parduodamos pieno produkcijos dalis.

(5)

Todėl reikėtų pradėti naudoti specialų restruktūrizavimo rezervą Čekijos Respublikai, Estijai, Latvijai, Lietuvai, Vengrijai, Lenkijai, Slovėnijai ir Slovakijai bei numatyti gautų kiekių paskyrimą jų nacionalinių referencinių kiekių pristatymų daliai.

(6)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Pieno ir pieno produktų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Specialus restruktūrizavimo rezervas, nurodytas Reglamento (EB) Nr. 1788/2003 1 straipsnio 4 dalyje, perduodamas naudoti Čekijos Respublikai, Estijai, Latvijai, Lietuvai, Vengrijai, Lenkijai, Slovėnijai ir Slovakijai. Perduoti kiekiai nurodyti šio reglamento priede.

2 straipsnis

Priede nurodyti kiekiai pervedami į nacionalinį rezervą, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1788/2003 14 straipsnyje, ir naudojami pristatymams.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2006 m. balandžio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. birželio 22 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 123. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2217/2004 (OL L 375, 2004 12 23, p. 1).


PRIEDAS

(tonos)

Valstybė narė

Specialaus restruktūrizavimo rezervo kiekiai

Čekijos Respublika

55 788

Estija

21 885

Latvija

33 253

Lietuva

57 900

Vengrija

42 780

Lenkija

416 126

Slovėnija

16 214

Slovakija

27 472


23.6.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 170/14


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 928/2006

2006 m. birželio 22 d.

iš dalies keičiantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 32/2000 nuostatas dėl tam tikrų naujų Bendrijos tarifinių kvotų, nustatytų laikantis GATT nubrėžtų ribų

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 32/2000, atidarantį ir numatantį Bendrijos tarifinių kvotų, priimtų GATT rėmuose, bei tam tikrų kitų Bendrijos tarifinių kvotų administravimą ir nustatantį išsamias kvotų pritaikymo taisykles bei panaikinantį Reglamentą (EB) Nr. 1808/95 (1), ypač į jo 9 straipsnio 1 dalies b punktą,

kadangi:

(1)

Sprendimu 2006/333/EB Taryba patvirtino Europos bendrijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimą pasikeičiant laiškais pagal 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT) XXIV straipsnio 6 dalį ir XXVIII straipsnį, susijusį su nuolaidų pakeitimu Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Maltos Respublikos, Slovakijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Vengrijos Respublikos įsipareigojimų sąraše, joms stojant į Europos Sąjungą (2).

(2)

Europos bendrijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarime pasikeičiant laiškais kai kurioms prekėms numatytos naujos metinės tarifinės kvotos.

(3)

Reglamentu (EB) Nr. 32/2000 buvo įvestos Bendrijos tarifinės kvotos, nustatytos laikantis GATT nubrėžtų ribų ir skirtos taikyti chronologine tvarka pagal muitinės deklaracijų priėmimo datas, bei numatytas jų administravimas.

(4)

Kad būtų galima pradėti taikyti naujas tarifines kvotas, numatytas susitarime pasikeičiant laiškais, būtina iš dalies pakeisti Reglamentą (EB) Nr. 32/2000.

(5)

2006 m. kovo 20 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 711/2006 (3) dėl Europos bendrijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimo pasikeičiant laiškais pagal 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT) XXIV straipsnio 6 dalį ir XXVIII straipsnį, susijusio su nuolaidų pakeitimu Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Maltos Respublikos, Slovakijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Vengrijos Respublikos įsipareigojimų sąraše, joms stojant į Europos Sąjungą, įgyvendinimo, iš dalies keičiančiame ir papildančiame Reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės prekių nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priedą, numatoma, kad naujos tarifinės kvotos taikomos po šešių savaičių nuo reglamento paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos, todėl šis Komisijos įgyvendinimo reglamentas turėtų būti taikomas nuo tos pačios dienos.

(6)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Muitinės kodekso komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 32/2000 I priedas iš dalies keičiamas taip, kaip nurodyta šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Jis taikomas nuo 2006 m. birželio 22 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. birželio 22 d.

Komisijos vardu

László KOVÁCS

Komisijos narys


(1)  OL L 5, 2000 1 8, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2158/2005 (OL L 342, 2005 12 24, p. 61).

(2)  OL L 124, 2006 5 11, p. 13.

(3)  OL L 124, 2006 5 11, p. 1.


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 32/2000 I priedo lentelėje įterpiamos šios eilutės:

„09.0084

1702 50 00

 

Chemiškai gryna fruktozė

Nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.

1 253 tonos

20

09.0085

1806

 

Šokoladas ir kiti maisto produktai, turintys kakavos

Nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.

107 tonos

43

09.0086

1902 11 00

1902 19

1902 20 91

1902 20 99

1902 30

1902 40

 

Tešlos gaminiai, virti arba nevirti, įdaryti arba neįdaryti, taip pat paruošti arba neparuošti kitu būdu, išskyrus įdarytus tešlos gaminius, klasifikuojamus KN 1902 20 10 ir 1902 20 30 subpozicijose; kuskusas, paruoštas arba neparuoštas

Nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.

532 tonos

11

09.0087

1901 90 99

1904 30 00

1904 90 80

1905 90 20

 

Maisto produktai iš javų

Nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.

191 tona

33

09.0088

2106 90 98

 

Kiti maisto produktai, nenurodyti kitoje vietoje

Nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.

921 tona

18“


23.6.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 170/17


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 929/2006

2006 m. birželio 22 d.

nustatantis sąlygas, kuriomis galima priimti importo pažymėjimų prašymus, įvestus 2006 m. birželio mėn. kai kuriems paukštienos ir kiaušinių sektorių produktams pagal Reglamentus (EB) Nr. 593/2004 ir (EB) Nr. 1251/96

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2004 m. kovo 30 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 593/2004, atidarantį tarifines kvotas kiaušinių sektoriuje ir kiaušinių albuminui bei nustatantį jų administravimą (1), ypač į jo 5 straipsnio 5 dalį,

atsižvelgdama į 1996 m. birželio 28 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1251/96, atidarantį tarifines kvotas paukštienos sektoriuje bei nustatantį jų administravimą (2), ypač į jo 5 straipsnio 5 dalį,

kadangi:

Laikotarpį nuo 2006 m. liepos 1 d. iki rugsėjo 30 d. pateiktų importo pažymėjimų prašymų yra mažiau nei turimas kiekis arba tiek pat, todėl jie gali būti visiškai patenkinami, o kitiems produktams – daugiau nei turimas kiekis, todėl turi būti mažinama nustatytu procentu, siekiant užtikrinti teisingą paskirstymą,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Šio reglamento priede nustatytose ribose yra tenkinami importo pažymėjimų prašymai, pateikti laikotarpiui nuo 2006 m. liepos 1 d. iki rugsėjo 30 d., remiantis Reglamentais (EB) Nr. 593/2004 ir (EB) Nr. 1251/96.

2.   Importo pažymėjimų prašymai laikotarpiu nuo 2006 m. spalio 1 d. iki gruodžio 31 d. gali būti pateikti visam kiekiui, nurodytam šio reglamento priede, pagal Reglamentų (EB) Nr. 593/2004 ir (EB) Nr. 1251/96 nuostatas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. liepos 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. birželio 22 d.

Komisijos vardu

J. L. DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 94, 2004 3 31, p. 10.

(2)  OL L 161, 1996 6 29, p. 136. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1043/2001 (OL L 145, 2001 5 31, p. 24).


PRIEDAS

Grupė Nr.

Importo pažymėjimų prašymų, pateiktų laikotarpiui nuo 2006 m. liepos 1 d. iki rugsėjo 30 d., priėmimo procentas

Bendras kiekis, turimas laikotarpiu nuo 2006 m. spalio 1 d. iki gruodžio 31 d.

(tonomis)

E1

67 500,000

E2

42,686820

1 750,000

E3

100,0

5 593,513

P1

63,681183

1 550,000

P2

100,0

1 970,750

P3

1,488031

175,000

P4

11,125945

250,000

„—“

:

Komisijai nebuvo pateikta prašymų išduoti licencijas.


23.6.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 170/19


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 930/2006

2006 m. birželio 22 d.

nustatantis sąlygas, kuriomis galima priimti importo pažymėjimų prašymus, įvestus 2006 m. birželio mėn. kai kuriems paukštienos pagrindu pagamintiems produktams pagal režimą, numatytą Tarybos reglamentu (EB) Nr. 774/94, atidarančiu tam tikras Bendrijos tarifines paukštienos ir kai kurių kitų žemės ūkio produktų kvotas bei numatančiu tokių kvotų administravimą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1994 m. birželio 22 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1431/94, nustatantį išsamias importo priemonių, numatytų Tarybos reglamente (EB) Nr. 774/94, atidarančiame tam tikras Bendrijos tarifines paukštienos ir tam tikrų kitų žemės ūkio produktų kvotas ir numatančiame tokių kvotų administravimą, taikymo paukštienos sektoriuje taisykles (1), ypač į jo 4 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

Laikotarpiui nuo 2006 m. liepos 1 d. iki rugsėjo 30 d. pateiktų importo pažymėjimų prašymų yra daugiau nei turimas kiekis, todėl turi būti mažinama nustatytu procentu, siekiant užtikrinti teisingą paskirstymą,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Šio reglamento priede nustatytose ribose yra tenkinami importo pažymėjimų prašymai, pateikti laikotarpiui nuo 2006 m. liepos 1 d. iki rugsėjo 30 d., remiantis Reglamentu (EB) Nr. 1431/94.

2.   Importo pažymėjimų prašymai laikotarpiu nuo 2006 m. spalio 1 d. iki gruodžio 31 d. gali būti pateikti visam kiekiui, nurodytam šio reglamento priede, pagal Reglamento (EB) Nr. 1431/94 nuostatas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. liepos 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. birželio 22 d.

Komisijos vardu

J. L. DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 156, 1994 6 23, p. 9. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1043/2001 (OL L 145, 2001 5 31, p. 24).


PRIEDAS

Grupė Nr.

Importo pažymėjimų prašymų, pateiktų laikotarpiui nuo 2006 m. liepos 1 d. iki rugsėjo 30 d., priėmimo procentas

Bendras kiekis, turimas laikotarpiu nuo 2006 m. spalio 1 d. iki gruodžio 31 d.

(tonomis)

1

1,030927

1 775,001

2

5 100,000

3

1,076426

825,000

4

1,555209

450,000

5

3,086419

175,000

„—“

:

Komisijai nebuvo pateikta prašymų išduoti licencijas.


23.6.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 170/21


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 931/2006

2006 m. birželio 22 d.

nustatantis sąlygas, kuriomis galima priimti importo pažymėjimų prašymus, įvestus 2006 m. birželio mėn. kai kuriems paukštienos pagrindu pagamintiems produktams pagal režimą, numatytą Reglamentu (EB) Nr. 2497/96

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1996 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 2497/96, nustatantį Europos bendrijos ir Izraelio valstybės asociacijos sutartyje ir Laikinajame susitarime numatytų priemonių taikymo paukštienos sektoriuje tvarką (1), ypač į jo 4 straipsnio 5 dalį,

kadangi:

Laikotarpiu nuo 2006 m. liepos 1 d. iki rugsėjo 30 d. pateikti importo licencijų prašymai yra mažesni už turimus kiekius, todėl gali tūti visiškai patenkinami,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   2006 m. liepos 1 d. iki rugsėjo 30 d. laikotarpiu turimas kiekis, remiantis Reglamentu (EB) Nr. 2497/96, yra nurodytas priede.

2.   Importo pažymėjimų prašymai laikotarpiu nuo 2006 m. spalio 1 d. iki gruodžio 31 d. gali būti pateikti visam kiekiui, nurodytam šio reglamento priede, pagal Reglamento (EB) Nr. 2497/96 nuostatas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. liepos 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. birželio 22 d.

Komisijos vardu

J. L. DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 338, 1996 12 28, p. 48. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 361/2004 (OL L 63, 2004 2 28, p. 15).


PRIEDAS

Grupė Nr.

Importo pažymėjimų prašymų, pateiktų laikotarpiui nuo 2006 m. liepos 1 d. iki rugsėjo 30 d., priėmimo procentas

Bendras kiekis, turimas laikotarpiu nuo 2006 m. spalio 1 d. iki gruodžio 31 d.

(t)

I1

100,0

381,50

I2

136,25

„—“

:

Komisijai nebuvo pateikta prašymų išduoti licencijas.


23.6.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 170/23


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 932/2006

2006 m. birželio 22 d.

nustatantis reprezentacines kainas ir papildomus importo muitus už cukraus sektoriaus produktą melasą, taikomus nuo 2006 m. birželio 23 d.

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2001 m. birželio 19 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1260/2001 dėl bendro cukraus sektoriaus rinkos organizavimo (1), ypač į jo 24 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

(1)

1995 m. birželio 23 d. Reglamentas (EB) Nr. 1422/95, nustatantis išsamias cukraus sektoriaus produkto melasos importo įgyvendinimo taisykles ir iš dalies pakeičiantis Komisijos reglamentą (EEB) Nr. 785/68 (2) numato, kad melasos importo CIF kainos, nustatytos pagal Komisijos reglamentą (EEB) Nr. 785/68 (3), yra „reprezentacinės kainos“. Ši kaina laikoma nustatyta už standartinę kokybę, apibrėžtą Reglamento (EEB) Nr. 785/68 1 straipsnyje.

(2)

Reprezentacinės kainos nustatomos remiantis visa Reglamento (EEB) Nr. 785/68 3 straipsnyje numatyta informacija, išskyrus atvejus, numatytus šio reglamento 4 straipsnyje, o tam tikrais atvejais šias kainas galima nustatyti pagal Reglamento (EEB) Nr. 875/68 7 straipsnyje pateiktą metodą.

(3)

Koreguojant kainas, kurios nėra taikomos standartinei kokybei, reikia padidinti arba sumažinti kainas pagal siūlomos melasos kokybę, atsižvelgiant į Reglamento (EEB) Nr. 785/68 6 straipsnio nuostatas.

(4)

Kai skiriasi atitinkamo produkto slenkstinė kaina ir jo reprezentacinė kaina, reikia nustatyti papildomus importo muitus, Reglamento (EB) Nr. 1422/95 3 straipsnyje numatyta tvarka. Jeigu pagal Reglamento (EB) Nr. 1422/95 5 straipsnio nuostatas taikomas atleidimas nuo importo muitų, reikia nustatyti tam tikrus tų importo muitų dydžius.

(5)

Reikia nustatyti reprezentacines kainas ir papildomus importo muitus minėtiems produktams pagal Reglamento (EB) Nr. 1422/95 1 straipsnio 2 dalį ir 3 straipsnio 1 dalį.

(6)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Cukraus vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1422/95 1 straipsnyje išvardytiems produktams taikomos reprezentacinės kainos ir papildomi importo muitai yra nustatomi priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. birželio 23 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. birželio 22 d.

Komisijos vardu

J. L. DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 178, 2001 6 30, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 39/2004 (OL L 6, 2004 1 10, p. 16).

(2)  OL L 141, 1995 6 24, p. 12. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 79/2003 (OL L 13, 2003 1 18, p. 4).

(3)  OL L 145, 1968 6 27, p. 12. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1422/95.


PRIEDAS

Reprezentacinės kainos ir papildomi importo muitai už cukraus sektoriaus produktą melasą, taikomi nuo 2006 m. birželio 23 d.

(EUR)

KN kodas

Reprezentacinė kaina už 100 kg neto atitinkamo produkto

Papildomas muitas už 100 kg neto atitinkamo produkto

Importo muito už 100 kg neto atitinkamo produkto dydis, kai pagal Reglamento (EB) Nr. 1422/95 5 straipsnio nuostatas taikomas atleidimas (1)

1703 10 00 (2)

10,92

0

1703 90 00 (2)

11,08

0


(1)  Remiantis Reglamento (EB) Nr. 1422/95 5 straipsnio nuostatomis, šis dydis pakeičia šiems produktams bendrajame muitų tarife nustatytą muitą.

(2)  Nustatoma standartinei kokybei, kaip ji apibrėžta Reglamento (EEB) Nr. 785/68 1 straipsnyje su pakeitimais.


23.6.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 170/25


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 933/2006

2006 m. birželio 22 d.

dėl pasiūlymų, perduotų remiantis Reglamente (EB) Nr. 1059/2005 numatytu konkursu dėl paprastųjų kviečių eksporto

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1), ir ypač į jo 13 straipsnio 3 dalies pirmą punktą,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1059/2005 pradėtas konkursas dėl grąžinamosios išmokos už paprastųjų kviečių eksportą į kai kurias trečiąsias šalis (2).

(2)

Laikantis 1995 m. birželio 29 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1501/95 7 straipsnio nuostatų, nustatančių kai kurias išsamias Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1766/92 taikymo taisykles dėl eksporto grąžinamųjų išmokų už grūdus skyrimo ir priemonių, taikytinų esant trikdymams grūdų rinkoje (3), Komisija nustatyta tvarka gali nuspręsti nesiimti tolesnių veiksmų dėl konkurso.

(3)

Atsižvelgiant visų pirma į kriterijus, nurodytus Reglamento (EB) Nr. 1501/95 1 straipsnyje, nereikėtų nustatyti maksimalios grąžinamosios išmokos.

(4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Grūdų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Nesiimama tolesnių veiksmų dėl pasiūlymų, pateiktų 2006 m. birželio 16 d. iki 22 d., remiantis Reglamente (EB) Nr. 1059/2005 numatytu konkursu dėl paprastųjų kviečių eksporto grąžinamosios išmokos.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. birželio 23 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. birželio 22 d.

Komisijos vardu

J. L. DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 78. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1154/2005 (OL L 187, 2005 7 19, p. 11).

(2)  OL L 174, 2005 7 7, p. 15.

(3)  OL L 147, 1995 6 30, p. 7. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 777/2004 (OL L 123, 2004 4 27, p. 50).