ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 168

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

49 tomas
2006m. birželio 21d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

2006 m. birželio 20 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 904/2006, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

1

 

*

2006 m. birželio 20 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 905/2006, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 835/2006 dėl nuolatinio konkurso perparduoti Bendrijos rinkoje Lenkijos intervencinės agentūros saugomus paprastuosius kviečius paskelbimo

3

 

*

2006 m. birželio 20 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 906/2006, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 836/2006 dėl nuolatinio konkurso perparduoti Bendrijos rinkoje Vokietijos intervencinės agentūros saugomus paprastuosius kviečius paskelbimo

4

 

*

2006 m. birželio 20 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 907/2006, iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 648/2004 dėl ploviklių siekiant patikslinti III ir VII priedus ( 1 )

5

 

*

2006 m. birželio 20 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 908/2006, nustatantis kiaulienos reprezentacinių rinkų Bendrijoje sąrašą

11

 

*

2006 m. birželio 20 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 909/2006, iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 138/2004 dėl žemės ūkio ekonominių sąskaitų Bendrijoje I ir II priedus ( 1 )

14

 

*

2006 m. birželio 20 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 910/2006, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 474/2006, sudarantį oro vežėjų, kuriems taikomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 2111/2005 II skyriuje nurodytas draudimas vykdyti veiklą Bendrijoje, Bendrijos sąrašą ( 1 )

16

 

 

2006 m. birželio 20 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 911/2006, dėl galvijienos sektoriaus produktų, kurių kilmės šalys yra Botsvana, Kenija, Madagaskaras, Svazilendas, Zimbabvė ir Namibija, importo licencijų

28

 

 

2006 m. birželio 20 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 912/2006, dėl cukranendrių cukraus importo licencijų išdavimo pagal kai kurias tarifines kvotas ir susitarimus dėl lengvatinių sąlygų

30

 

 

II   Aktai, kurių skelbti neprivaloma

 

 

Komisija

 

*

2006 m. birželio 19 d. Komisijos sprendimas, nustatantis, kad Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/17/EB dėl subjektų, vykdančių veiklą vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų tvarkos derinimo 30 straipsnio 1 dalis taikoma elektros energijos gamybai ir pardavimui Suomijoje, išskyrus Alandų salas (pranešta dokumentu Nr. C(2006) 2337)  ( 1 )

33

 

*

2006 m. birželio 20 d. Komisijos sprendimas, nutraukiantis antidempingo tyrimą dėl Rumunijos kilmės silicio karbido importo

37

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, kuriuos skelbti privaloma

21.6.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 168/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 904/2006

2006 m. birželio 20 d.

nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1994 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 3223/94 dėl vaisių ir daržovių importo taisyklių (1), ypač į jo 4 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Vadovaujantis Urugvajaus raundo daugiašalių prekybos derybų rezultatais Reglamentas (EB) Nr. 3223/94 numato kriterijus, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo vertes iš trečiųjų šalių importuojamiems jo priede išvardintiems produktams ir laikotarpiams.

(2)

Laikantis aukščiau nurodytų kriterijų, standartinės importo vertės turi būti nustatytos tokios, kaip nurodyta šio reglamento priede,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 3223/94 4 straipsnyje nurodytos standartinės importo vertės nustatomos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. birželio 21 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. birželio 20 d.

Komisijos vardu

J. L. DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 337, 1994 12 24, p. 66. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 386/2005 (OL L 62, 2005 3 9, p. 3).


PRIEDAS

prie 2006 m. birželio 20 d. Komisijos reglamento, nustatančio kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

052

73,6

204

44,5

999

59,1

0707 00 05

052

71,1

068

46,6

999

58,9

0709 90 70

052

82,3

999

82,3

0805 50 10

052

54,6

388

59,1

528

51,5

999

55,1

0808 10 80

388

99,3

400

102,2

404

101,4

508

81,6

512

87,6

524

88,5

528

81,6

720

112,6

804

104,9

999

95,5

0809 10 00

052

230,8

204

61,1

624

217,3

999

169,7

0809 20 95

052

315,9

068

127,8

999

221,9

0809 40 05

624

194,4

999

194,4


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 750/2005 (OL L 126, 2005 5 19, p. 12). Kodas „999“ žymi „kitą kilmę“.


21.6.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 168/3


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 905/2006

2006 m. birželio 20 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 835/2006 dėl nuolatinio konkurso perparduoti Bendrijos rinkoje Lenkijos intervencinės agentūros saugomus paprastuosius kviečius paskelbimo

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1), ypač į jo 6 straipsnį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 835/2006 (2) buvo pradėtas nuolatinis konkursas dėl Lenkijos intervencinės agentūros saugomų 150 000 t paprastųjų kviečių perpardavimo vidaus rinkoje.

(2)

Atsižvelgiant į dabartinę padėtį rinkoje, reikėtų padidinti paprastųjų kviečių kiekį, kurį Lenkijos intervencinė agentūra nuolatinio konkurso tvarka parduoda vidaus rinkoje, iki 250 000 tonų.

(3)

Todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Reglamentą (EB) Nr. 835/2006.

(4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Grūdų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 835/2006 iš dalies keičiamas taip:

1)

1 straipsnyje žodžiai „150 000 ton“ pakeičiami žodžiais „250 000 tonų“;

2)

priedo pavadinime žodžiai „150 000 ton“ pakeičiami žodžiais „250 000 tonų“.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. birželio 20 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 78. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1154/2005 (OL L 187, 2005 7 19, p. 11).

(2)  OL L 152, 2006 6 7, p. 3.


21.6.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 168/4


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 906/2006

2006 m. birželio 20 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 836/2006 dėl nuolatinio konkurso perparduoti Bendrijos rinkoje Vokietijos intervencinės agentūros saugomus paprastuosius kviečius paskelbimo

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1), ypač į jo 6 straipsnį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 836/2006 (2) buvo paskelbtas nuolatinis konkursas perparduoti Bendrijos rinkoje Vokietijos intervencinės agentūros saugomus paprastuosius kviečius.

(2)

Atsižvelgiant į poreikius rinkoje ir į Vokietijos intervencinės agentūros turimą kiekį, Vokietija pranešė Komisijai apie savo intervencinės agentūros ketinimą 50 000 tonų padidinti konkursui pateiktą kiekį. Atsižvelgiant į situaciją rinkoje, Vokietijos prašymą reikėtų patenkinti.

(3)

Todėl reikėtų iš dalies pakeisti Reglamentą (EB) Nr. 836/2006.

(4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Javų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 836/2006 iš dalies keičiamas taip:

1)

1 straipsnyje „100 000 tonų“ kiekis pakeičiamas „150 000 tonų“;

2)

priedo pavadinime žodžiai „100 000 tonų“ pakeičiami žodžiais „150 000 tonų“.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. birželio 20 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 78. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1154/2005 (OL L 187, 2005 7 19, p. 11).

(2)  OL L 152, 2006 6 7, p. 6.


21.6.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 168/5


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 907/2006

2006 m. birželio 20 d.

iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 648/2004 dėl ploviklių siekiant patikslinti III ir VII priedus

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 648/2004 dėl ploviklių (1), ypač į jo 13 straipsnio pirmą dalį,

kadangi:

(1)

Reglamentu (EB) Nr. 648/2004 užtikrinama laisva ploviklių apyvarta vidaus rinkoje ir tuo pat metu numatomas aukštas aplinkos ir žmonių sveikatos apsaugos lygis nustatant taisykles, susijusias su plovikliuose esančių aktyviųjų paviršiaus medžiagų biologiniu skilimu ir ploviklio ingredientų ženklinimu.

(2)

Kai kurie Reglamento (EB) Nr. 648/2004 III priede nurodyti metodai, pvz., ISO 14593 standartinis metodas, taip pat gali būti naudojami blogai vandenyje tirpstančioms medžiagoms tirti, jei užtikrinama tinkama medžiagos dispersija. Daugiau nurodymų, kaip tirti blogai vandenyje tirpstančias medžiagas, pateikiama ISO 10634. Vis dėlto turėtų būti įtrauktas papildomas bandymo metodas blogai vandenyje tirpstančioms aktyviosioms paviršiaus medžiagoms tirti. Siūlomas papildomas bandymo metodas yra ISO standartas 10708:1997 „Vandens kokybė – Organinių junginių galutinio aerobinio skilimo vandeninėje terpėje įvertinimas“. Pavojų sveikatai ir aplinkai mokslinis komitetas (PSAMK) priėjo prie išvados, kad ISO 10708 yra lygiavertis jau įtrauktiems į to reglamento III priedą bandymo metodams, ir pasisakė už jo naudojimą.

(3)

Siekiant užtikrinti aukštą sveikatos apsaugos lygį reikia išplėsti plačiosios visuomenės galimybes gauti informaciją apie ploviklio sudėtį. Todėl tinklavietės, kurioje galima lengvai rasti Reglamento (EB) Nr. 648/2004 VII priedo D skirsnyje nurodytą ingredientų sąrašą, adresas turėtų būti nurodytas ant ploviklio pakuotės.

(4)

Alergiją sukeliantys aromatai turi būti nurodyti, jei jie panaudoti grynosios medžiagos pavidalu. Vis dėlto nėra reikalaujama juos nurodyti, jei jie pridėti kaip sudėtinių ingredientų (pvz., eterinių aliejų ar kvapų) sudedamosios dalys. Užtikrinant didesnį skaidrumą vartotojo atžvilgiu alergiją sukeliantys aromatai turėtų būti nurodyti nepriklausomai nuo to, kokiu pavidalu jie buvo pridėti į ploviklį.

(5)

Reglamento (EB) Nr. 648/2004 VII priedo D skirsnyje nurodytame plačiajai visuomenei skirtame ingredientų sąraše reikalaujama naudoti specializuotą mokslinę nomenklatūrą, kuri galėtų būti jai nesuprantama. Be to, yra tam tikrų nedidelių neatitikimų lyginant plačiajai visuomenei skirtą informaciją ir pagal to paties priedo C skirsnį medicinos darbuotojams skirtą informaciją. Plačiajai visuomenei skirta informacija apie ingredientus turėtų tapti lengviau suprantama naudojant INCI nomenklatūrą (jau naudojamą kosmetikos gaminių ingredientams), o C ir D skirsniai turėtų būti suderinti.

(6)

Reglamente nurodytame „ploviklio“ apibrėžime paaiškinama, kad ženklinimo taisyklės taikomos visiems plovikliams neatsižvelgiant, ar juose yra aktyviosios paviršiaus medžiagos, ar ne. Vis dėlto Reglamento (EB) Nr. 648/2004 VII priedo D skirsnyje nustatomos skirtingos taisyklės pramoniniams ir instituciniams plovikliams atsižvelgiant į tai, ar juose yra aktyviųjų paviršiaus medžiagų, ar ne. Šis reikalavimuose dėl ženklinimo esantis skirtumas yra betikslis ir turėtų būti pašalintas.

(7)

Reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Reglamento (EB) Nr. 648/2004 III ir VII priedus. Siekiant aiškumo reikėtų pakeisti tuos priedus.

(8)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Ploviklių komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 648/2004 iš dalies keičiamas taip:

1)

III priedas pakeičiamas šio reglamento I priedo tekstu.

2)

VII priedas pakeičiamas šio reglamento II priedo tekstu.

2 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

1 straipsnio 2 dalis yra taikoma praėjus šešiems mėnesiams nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. birželio 20 d.

Komisijos vardu

Günter VERHEUGEN

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 104, 2004 4 8, p. 1.


I PRIEDAS

„III PRIEDAS

AKTYVIŲJŲ PAVIRŠIAUS MEDŽIAGŲ PLOVIKLIUOSE GALUTINIO BIOLOGINIO SKILIMO (MINERALIZACIJOS) BANDYMO METODAI

A.

Šiame reglamente galutinio aktyviųjų paviršiaus medžiagų biologinio skilimo laboratorinių bandymų pamatinis metodas yra pagrįstas standartu EN ISO 14593:1999 (CO2 dinaminės garų fazės bandymas).

Aktyviosios paviršiaus medžiagos plovikliuose laikomos biologiškai skylančiomis, jeigu biologinio skilimo lygis (mineralizacija), matuojamas atliekant vieną iš toliau nurodytų bandymų (1), yra ne mažesnis kaip 60 % per dvidešimt aštuonias dienas:

1.

EN ISO standartas 14593:1999. Vandens kokybė. – Organinių junginių galutinio aerobinio biologinio skilimo vandeninėje terpėje įvertinimas. – Metodas analizuojant neorganinę anglį sandariuose induose (CO2 dinaminės garų fazės bandymas). Netaikoma išankstinė adaptacija. Netaikomas 10 dienų lango principas. (Pamatinis metodas).

2.

Direktyvos 67/548/EEB V priedo C.4-C dalies metodas (Anglies dioksido (CO2) išsiskyrimo modifikuotas Sturm bandymas): Netaikoma išankstinė adaptacija. Netaikomas 10 dienų lango principas.

3.

Direktyvos 67/548/EEB V priedo C.4-E dalies metodas (Uždarojo butelio): Netaikoma išankstinė adaptacija. Netaikomas 10 dienų lango principas.

4.

Direktyvos 67/548/EEB V priedo C.4-D dalies metodas (Manometrinė respirometrija): Netaikoma išankstinė adaptacija. Netaikomas 10 dienų lango principas.

5.

Direktyvos 67/548/EEB V priedo C.4-F dalies metodas (MITI: Japonijos tarptautinės prekybos ir pramonės ministerija): Netaikoma išankstinė adaptacija. Netaikomas 10 dienų lango principas.

6.

ISO 10708:1997. Vandens kokybė – Organinių junginių galutinio aerobinio skilimo vandeninėje terpėje įvertinimas – biocheminio deguonies poreikio nustatymas dviejų etapų uždarojo butelio bandymu. Netaikoma išankstinė adaptacija. Netaikomas 10 dienų lango principas.

B.

Priklausomai nuo aktyviosios paviršiaus medžiagos fizinių savybių, galima taikyti vieną iš toliau išvardytų metodų, jei tai tinkamai pagrindžiama (2). Reikia paminėti, kad turėtų būti laikoma, kad ne mažiau kaip 70 % lygis šiems metodams turėtų būti laikomas lygiaverčiu ne mažiau kaip 60 % lygiui, nurodytam A punkte išvardytiems metodams. Kurio nors iš toliau išvardytų metodų pasirinkimo tinkamumas patvirtinamas kiekvienu konkrečiu atveju, kaip numatyta šio reglamento 5 straipsnyje:

1.

Direktyvos 67/548/EEB V priedo C.4-A dalies metodas (Ištirpusios organinės anglies kiekio COD mažėjimas): Netaikoma išankstinė adaptacija. Netaikomas 10 dienų lango principas. Atliekant bandymą, matuojamas biologinio skilimo lygis turi būti ne mažesnis kaip 70 % per dvidešimt aštuonias dienas.

2.

Direktyvos 67/548/EEB V priedo C.4-B dalies metodas (Modifikuotos EBPO atrankos COD mažėjimas): Netaikoma išankstinė adaptacija. Netaikomas 10 dienų lango principas. Atliekant bandymą, matuojamas biologinio skilimo lygis turi būti ne mažesnis kaip 70 % per dvidešimt aštuonias dienas.

Pastaba. Visi pirmiau minėti metodai, kurie buvo paimti iš Tarybos direktyvos 67/548/EEB, taip pat išvardyti publikacijoje „Pavojingų medžiagų klasifikavimas, pakavimas ir ženklinimas Europos Sąjungoje“, 2 dalis: „Tyrimo metodai“. Europos Komisija 1997. ISBN 92-828-0076-8.


(1)  Nustatyta, kad šie bandymai labiausiai tinka aktyviosioms paviršiaus medžiagoms.

(2)  COD metodai gali duoti pašalinimo, o ne galutinio biologinio skilimo rezultatus. Manometrinės respirometrijos ir MITI bei 2 etapų BOD metodai netiktų kai kuriais atvejais, nes didelė pradinė bandymo koncentracija gali veikti slopinamai.“


II PRIEDAS

„VII PRIEDAS

ŽENKLINIMO IR INGREDIENTŲ DUOMENŲ LAPAS

A.   Sudėties ženklinimas

Plačiajai visuomenei parduodamų ploviklių pakavimui taikomos šios nuostatos.

Toliau nurodytos masės dalies procentais ribos:

mažiau kaip 5 %,

5 % arba daugiau, bet mažiau kaip 15 %,

15 % arba daugiau, bet mažiau kaip 30 %,

30 % ir daugiau,

naudojamos nurodyti toliau išvardytų sudedamųjų dalių kiekiui, jeigu jų dedama viršijant 0,2 % masės koncentraciją:

fosfatų,

fosfonatų,

anijoninių aktyviųjų paviršiaus medžiagų,

katijoninių aktyviųjų paviršiaus medžiagų,

amfoterinių aktyviųjų paviršiaus medžiagų,

nejoninių aktyviųjų paviršiaus medžiagų,

deguonies pagrindo balinimo priemonių,

chloro pagrindo balinimo priemonių,

EDTA ir jos druskų,

NTA (nitrilotriacto rūgšties) ir jos druskų,

fenolių ir halogenintų fenolių,

paradichlorbenzeno,

aromatinių angliavandenilių,

alifatinių angliavandenilių,

halogenintų angliavandenilių,

muilo,

zeolitų,

polikarboksilatų.

Nepriklausomai nuo jų koncentracijos, išvardijamos šios pridėtų sudedamųjų dalių klasės:

fermentai,

dezinfekantai,

optiniai balikliai,

kvapai.

Nepriklausomai nuo jų koncentracijos, išvardijamos pridėtos konservavimo medžiagos, naudojantis, jeigu įmanoma, bendra nomenklatūra, nustatyta 1976 m. liepos 27 d. Tarybos direktyvos 76/768/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su kosmetikos gaminiais, suderinimo (1) 8 straipsniu.

Jeigu viršijant 0,01 % masės koncentraciją pridėta alergiją sukeliančių aromatų, įtrauktų į Direktyvos 76/768/EEB III priedo 1 dalies medžiagų sąrašą, kuris buvo iš dalies pakeistas Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/15/EB (2), į jį įtraukiant alergiją sukeliančių kvapų ingredientus iš sąrašo, kurį pirmą kartą parengė Kosmetikos gaminių ir vartotojams skirtų ne maisto produktų mokslinis komitetas (KGVSNMK) savo nuomonėje SCCNFP/0017/98, jie, o ir visi kiti alergiją sukeliantys aromatai, kuriais vėliau papildoma Direktyvos 76/768/EEB III priedo I dalis suderinant tą priedą su technikos pažanga, išvardijami pagal minėtos direktyvos nomenklatūrą.

Jeigu KGVSNMK vėliau nustato atskiras pavojingas alergiją sukeliančių aromatų koncentracijos ribas, Komisija, remdamasi 12 straipsnio 2 dalimi, pasiūlo patvirtinti tokias ribas, pakeičiančias pirmiau nurodytą 0,01 % ribą.

Tinklavietės, kurioje galima rasti VII priedo D skirsnyje nurodytą ingredientų sąrašą, adresas nurodomas ant pakuotės.

Plovikliai, skirti naudoti pramonės ir institucijų sektoriuose ir neparduodami plačiosios visuomenės nariams, neprivalo tenkinti pirmiau išvardytų reikalavimų, jeigu lygiavertė informacija pateikiama techninių duomenų lapuose, saugos duomenų lapuose arba panašiu tinkamu būdu.

B.   Dozavimo informacijos ženklinimas

Kaip nustatyta 11 straipsnio 4 dalyje, plačiajai visuomenei parduodamų ploviklių pakavimui taikomos toliau nurodytos nuostatos dėl ženklinimo. Ant ploviklių, parduodamų plačiajai visuomenei naudoti kaip skalbinių plovikliai, nurodoma tokia informacija:

Rekomenduojami kiekiai ir (arba) dozavimo nurodymai, atitinkamai išreikšti mililitrais arba gramais standartiniam skalbiamosios mašinos pakrovimui, atskirai minkštam, vidutiniam ir kietam vandeniui darant prielaidą, kad skalbimas atliekamas vienu arba dviem ciklais.

Stiprių teršalų plovikliams nurodomas standartinių „įprastai nešvarių“ skalbinių skalbiamosios mašinos pakrovimų skaičius, o švelnių skalbinių plovikliams nurodomas standartinių šiek tiek nešvarių skalbinių skalbiamosios mašinos pakrovimų skaičius, kuriam tinka pakuotėje esantis kiekis, kai vandens kietumas yra vidutinis ir atitinka 2,5 mmol CaCO3/l.

Dozavimo indo, jeigu pridedamas, talpa nurodoma mililitrais arba gramais ir pateikiamos žymos, rodančios ploviklio dozę, tinkamą standartiniam skalbiamosios mašinos pakrovimui, atskirai nurodant dozes minkštam, vidutiniam ir kietam vandeniui.

Standartinis skalbiamosios mašinos pakrovimas yra 4,5 kg sausų skalbinių stiprių teršalų plovikliams ir 2,5 kg sausų skalbinių lengvų teršalų plovikliams, vadovaujantis 1999 m. birželio 10 d. Komisijos sprendimo 1999/476/EB, nustatančio ekologinius kriterijus, taikomus skalbinių plovikliams suteikiant Bendrijos ekologinį ženklą (3), apibrėžimais. Ploviklis laikomas stiprių teršalų plovikliu, nebent gamintojas daugiausia reklamuoja skalbinių apsaugą, t. y. skalbimą žemoje temperatūroje, švelnių skalbinių skalbimą ir spalvų apsaugą.

C.   Ingredientų duomenų lapas

9 straipsnio 3 dalyje nurodytame duomenų lape ingredientai išvardijami laikantis šių nuostatų.

Duomenų lape nurodomas ploviklio ir gamintojo pavadinimas.

Visi ingredientai išvardijami mažėjančia masės dalies tvarka, o sąrašas suskirstomas pagal šias masės dalies procentais grupes:

10 % arba daugiau,

1 % arba daugiau, bet mažiau kaip 10 %,

0,1 % arba daugiau, bet mažiau kaip 1 %,

mažiau kaip 0,1 %.

Priemaišos nelaikomos ingredientais.

„Ingredientas“ – bet kokia sąmoningai į ploviklio sudėtį įtraukta sintetinė ar natūralios kilmės cheminė medžiaga. Šiame priede kvapas, eterinis aliejus ar dažiklis laikomi vienu ingredientu ir jokia jų sudedamoji dalis nenurodoma sąraše, išskyrus tuos alergiją sukeliančius aromatus, kurie nurodyti Direktyvos 76/768/EEB III priedo I dalyje pateikiamame sąraše, jei bendra alergiją sukeliančių aromatų koncentracija viršija A skirsnyje nurodytą ribą.

Nurodomas kiekvieno ingrediento bendrinis cheminis pavadinimas arba IUPAC (4) pavadinimas ir, jei yra, INCI (5) pavadinimas, CAS numeris bei Europos farmakopėjos pavadinimas.

D.   Ingredientų sąrašo skelbimas

Gamintojai tinklavietėje skelbia pirmiau minėtą ingredientų duomenų lapą, išskyrus šią informaciją:

informacijos apie masės dalies procentais ribas nebūtina nurodyti,

CAS numerio nebūtina nurodyti,

ingredientų pavadinimai turėtų būti skelbiami pagal INCI nomenklatūrą, o jei tai yra neįmanoma, turėtų būti vartojamas Europos farmakopėjos pavadinimas. Jei nėra nė vieno iš šių pavadinimų, naudojamas įprastas cheminis pavadinimas arba IUPAC pavadinimas. Kvapas nurodomas žodžiu „parfum“, dažiklis nurodomas žodžiu „colorant“. Kvapas, eterinis aliejus ar dažiklis laikomi vienu ingredientu ir jokia jų sudedamoji dalis nenurodoma sąraše, išskyrus tuos alergiją sukeliančius aromatus, kurie nurodyti Direktyvos 76/768/EEB III priedo I dalyje pateikiamame medžiagų sąraše, jei bendra alergiją sukeliančių aromatų koncentracija viršija A skirsnyje nurodytą ribą.

Prie tinklavietės prieinama be jokių apribojimų ar sąlygų, o tinklavietės turinys yra nuolat atnaujinamas. Tinklavietėje pateikiama nuoroda į Komisijos „Pharmacos“ tinklavietę ar bet kurią kitą tinkamą tinklavietę, kurioje pateikiama INCI pavadinimų, Europos farmakopėjos ir CAS numerių atitikimo lentelė.

Šis įpareigojimas netaikomas pramoniniams ar instituciniams plovikliams, kurių sudėtyje yra aktyviųjų paviršiaus medžiagų, arba pramoninių ar institucinių ploviklių aktyviosioms paviršiaus medžiagoms, kurių techninių duomenų lapas arba saugos duomenų lapas jau yra paskelbtas.


(1)  OL L 262, 1976 9 27, p. 169. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2005/80/EB (OL L 303, 2005 11 22, p. 32).

(2)  OL L 66, 2003 3 11, p. 26.

(3)  OL L 187, 1999 7 20, p. 52. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 2003/200/EB (OL L 76, 2003 3 22, p. 25).

(4)  Tarptautinė teorinės ir taikomosios chemijos sąjunga.

(5)  Tarptautinė kosmetikos ingredientų nomenklatūra.“


21.6.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 168/11


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 908/2006

2006 m. birželio 20 d.

nustatantis kiaulienos reprezentacinių rinkų Bendrijoje sąrašą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1975 m. spalio 29 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2759/75 dėl bendro kiaulienos rinkos organizavimo (1), ypač į jo 4 straipsnio 6 dalį,

kadangi:

(1)

1989 m. liepos 14 d. Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 2123/89, nustatantis kiaulienos reprezentacinių rinkų Bendrijoje sąrašą (2), buvo keletą kartų iš esmės keičiamas (3). Siekiant aiškumo ir racionalumo minėtas reglamentas turėtų būti kodifikuotas.

(2)

Reglamentas (EEB) Nr. 2759/75 numato, kad kiaulių skerdienos kainos Bendrijos rinkoje turi būti nustatomos pagal kainas reprezentacinėse rinkose.

(3)

Norint taikyti šio reglamento 4 straipsnio 2 dalį, turi būti sudarytas reprezentacinių rinkų sąrašas. Nustatant kiaulių skerdienos kainas, turi būti remiamasi laisvomis tiesiogiai iš rinkos arba iš skerdyklų skelbiamomis kainomis, beje kaip ir iš laisvų skelbiamų kainų, nustatytų kainų skelbimo centruose ir kurių visuma sudaro kiekvienos valstybės narės reprezentacinę rinką.

(4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Kiaulienos vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reprezentacinės rinkos, kaip numatyta Reglamento (EEB) Nr. 2759/75 4 straipsnio 2 dalyje, yra rinkos, išvardytos šio reglamento I priede.

2 straipsnis

Reglamentas (EEB) Nr. 2123/89 yra panaikinamas.

Nuorodos į panaikintą reglamentą laikomos nuorodomis į šį reglamentą, ir skaitomos pagal III priede pateiktą atitikmenų lentelę.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. birželio 20 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 282, 1975 11 1, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1913/2005 (OL L 307, 2005 11 25, p. 2).

(2)  OL L 203, 1989 7 15, p. 23. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1901/2004 (OL L 328, 2004 10 30, p. 71).

(3)  Žr. II priedą.


I PRIEDAS

Valstybė narė

Reprezentacinės rinkos tipas

Rinka ir kainų skelbimo centras

Belgija

Šis kainų skelbimo centras:

Brussel/Bruxelles

Čekijos Respublika

Ši rinka:

Praha

Danija

Šis kainų skelbimo centras:

København

Vokietija

Šie kainų skelbimo centrai:

Kiel, Hamburg, Oldenburg, Münster, Düsseldorf, Trier, Gießen, Stuttgart, München, Bützow, Potsdam, Magdeburg, Erfurt ir Dresden

Estija

Šis kainų skelbimo centras:

Tallinn

Graikija

Šie kainų skelbimo centrai:

Preveza, Chalkida, Korinthos, Agrinio, Drama, Larissa ir Verria

Ispanija

Šie kainų skelbimo centrai:

Ebro, Mercolleida, Campillos, Segovia, Segura ir Silleda

ir ši rinkų grupė:

Murcia, Malaga, Barcelona, Huesca, Burgos, Lleida, Navarra, Pontevedra, Segovia ir Ciudad Real

Prancūzija

Šie kainų skelbimo centrai:

Rennes, Nantes, Metz, Lyon ir Toulouse

Airija

Ši rinkų grupė:

Waterford ir Edenderry

Italija

Ši rinkų grupė:

Milano, Cremona, Mantova, Modena, Parma, Reggio Emilia ir Perugia

Kipras

Ši rinka:

Nicosia

Latvija

Ši rinka:

Rīga

Lietuva

Šis kainų skelbimo centras:

Vilnius

Liuksemburgas

Ši rinkų grupė:

Esch-sur Alzette, Ettelbruck, Mersch ir Wecker

Vengrija

Šis kainų skelbimo centras:

Budapest

Malta

Šis kainų skelbimo centras:

Marsa

Nyderlandai

Šis kainų skelbimo centras:

Zoetermeer

Austrija

Šis kainų skelbimo centras:

Wien

Lenkija

Šis kainų skelbimo centras:

Warszawa

Portugalija

Ši rinkų grupė:

Famalicão, Coimbra, Leiria, Montijo, Póvoa da Galega ir Rio Maior

Slovėnija

Šis kainų skelbimo centras:

Ljubljana

Slovakija

Šis kainų skelbimo centras:

Bratislava

Suomija

Šis kainų skelbimo centras:

Helsinki

Švedija

Ši rinkų grupė:

Helsingborg, Trelleborg, Skövde, Skara, Kalmar, Uppsala, Visby ir Kristianstad

Jungtinė Karalystė

Milton Keynes kainų skelbimo centras šiems regionams:

Scotland, Northern Ireland, Northern England ir Eastern England


II PRIEDAS

Panaikinamas reglamentas su vėlesniais pakeitimais

Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 2123/89

(OL L 203, 1989 7 15, p. 23)

Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 1786/90

(OL L 163, 1990 6 29, p. 54)

Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 3787/90

(OL L 364, 1990 12 28, p. 26)

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 3236/94

(OL L 338, 1994 12 28, p. 18)

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1448/95

(OL L 143, 1995 6 27, p. 47)

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 426/96

(OL L 60, 1996 3 9, p. 3)

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 532/96

(OL L 78, 1996 3 28, p. 14)

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1285/98

(OL L 178, 1998 6 23, p. 5)

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2712/2000

(OL L 313, 2000 12 13, p. 4)

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1901/2004

(OL L 328, 2004 10 30, p. 71)


III PRIEDAS

Atitikmenų lentelė

Reglamentas (EEB) Nr. 2123/89

Šis reglamentas

1 straipsnis

1 straipsnis

2 straipsnis

2 straipsnis

3 straipsnis

3 straipsnis

Priedas

I priedas

II priedas

III priedas


21.6.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 168/14


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 909/2006

2006 m. birželio 20 d.

iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 138/2004 dėl žemės ūkio ekonominių sąskaitų Bendrijoje I ir II priedus

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. gruodžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 138/2004 dėl žemės ūkio ekonominių sąskaitų Bendrijoje (1), ypač į jo 2 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 138/2004 I ir II prieduose pateikiama žemės ūkio ekonominių sąskaitų Bendrijoje (ŽŪES) metodika ir duomenų perdavimo programa. Padarius Europos sąskaitų sistemos (ESS 95) pakeitimus dėl netiesiogiai apskaičiuotų finansinio tarpininkavimo paslaugų (NAFTAP) traukimo į apskaitą, ŽŪES metodika turėtų būti atnaujinta, kad atitiktų ESS – nacionalinių sąskaitų pagrindą.

(2)

Todėl atitinkamai reikėtų iš dalies keisti Reglamentą (EB) Nr. 138/2004.

(3)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Tarybos sprendimu 72/279/EEB įsteigto Žemės ūkio statistikos nuolatinio komiteto nuomonę (2),

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 138/2004 I priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento I priedą.

2 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 138/2004 II priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento II priedą.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. birželio 20 d.

Komisijos vardu

Joaquín ALMUNIA

Komisijos narys


(1)  OL L 33, 2004 2 5, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 306/2005 (OL L 52, 2005 2 25, p. 9).

(2)  OL L 179, 1972 8 7, p. 1.


I PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 138/2004 I priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

2.096 pastraipa išbraukiama;

2)

po 2.107 pastraipos įterpiama tokia pastraipa:

„j)   Netiesiogiai apskaičiuotos finansinio tarpininkavimo paslaugos (NAFTAP)

2.107.1.

Pagal ESS 95 susitarimą, žemės ūkio ekonominės veiklos rūšies naudojamos netiesiogiai apskaičiuotos finansinio tarpininkavimo paslaugos (NAFTAP) turėtų būti traukiamos į apskaitą kaip žemės ūkio ekonominės veiklos rūšies tarpinis vartojimas (plg. ESS 95, I priedas).“;

3)

2.108 pastraipos antraštė keičiama taip:

„k)   Kitos prekės ir paslaugos“;

4)

2.108 pastraipos i) punktas keičiamas taip:

„i)

banko mokesčiai (bet ne banko paskolų palūkanos)“;

5)

3.079 pastraipa keičiama taip:

„3.079.

Finansinių tarpininkų teikiamų paslaugų vertė skirstoma skirtingiems klientams, faktiniai palūkanų finansiniams tarpininkams mokėjimai arba gavimai turėtų būti koreguojami, kad būtų pašalintos sumos, atitinkančios numanomus finansinių tarpininkų mokesčius. Apskaičiuota šių išlaidų vertė turėtų būti atimta iš palūkanų, kurias skolininkai sumokėjo finansiniams tarpininkams, ir pridedama prie indėlininkų gautų palūkanų. Išlaidos laikomos atlygiu už finansinių tarpininkų jų klientams suteiktas paslaugas, o ne palūkanų mokėjimu (plg. 2.107.1 ir 2.108 i); ESS 95, I priedas, 4.51).“.


II PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 138/2004 II priedo 19.10 punktas „Kitos prekės ir paslaugos“ keičiamas šiais dviem punktais:

Punktas

Kintamųjų sąrašas

Perdavimas ataskaitiniais n metais

Lapkritis

n metai

(įvertinti duomenys)

Sausis

n + 1 metai

(įvertinti duomenys)

Rugsėjis

n + 1 metai

„19.10

Netiesiogiai apskaičiuotos finansinio tarpininkavimo paslaugos (NAFTAP)

X

X

X

19.11

Kitos prekės ir paslaugos

X

X

X“


21.6.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 168/16


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 910/2006

2006 m. birželio 20 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 474/2006, sudarantį oro vežėjų, kuriems taikomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 2111/2005 II skyriuje nurodytas draudimas vykdyti veiklą Bendrijoje, Bendrijos sąrašą

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2005 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2111/2005 dėl oro vežėjų, kuriems taikomas draudimas vykdyti veiklą Bendrijoje, Bendrijos sąrašo sudarymo ir oro transporto keleivių informavimo apie skrydį vykdančio oro vežėjo tapatybę bei panaikinantis Direktyvos 2004/36/EB (1) 9 straipsnį (toliau – pagrindinis reglamentas), ypač jo 4 straipsnį,

kadangi:

(1)

2006 m. kovo 22 d. Komisija priėmė Reglamentą (EB) Nr. 474/2006, sudarantį oro vežėjų, kuriems taikomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 2111/2005 (2) II skyriuje nurodytas draudimas vykdyti veiklą Bendrijoje, Bendrijos sąrašą.

(2)

Pagal pagrindinio reglamento 4 straipsnio 2 dalį ir pagal 2006 m. kovo 22 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 473/2006, nustatančio oro vežėjų, kuriems galioja Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 2111/2005 (3) II skyriuje nurodytas draudimas vykdyti veiklą Bendrijoje, Bendrijos sąrašo taikymo taisykles, 2 straipsnį tam tikros valstybės narės Komisijai pranešė apie papildomų oro vežėjų, kuriems taikomas draudimas vykdyti skrydžius jų teritorijose, tapatumą kartu nurodydamos priežastis ir kitą svarbią informaciją dėl kurios šie draudimai buvo pritaikyti.

(3)

Pagal pagrindinio reglamento 4 straipsnio 3 dalį valstybės narės Europos Komisijai perdavė visą informaciją, kuri yra svarbi atnaujinant Bendrijos sąrašą. Tuo remdamasi Komisija turėtų nuspręsti atnaujinti Bendrijos sąrašą savo iniciatyva ar valstybėms narėms prašant.

(4)

Pagal pagrindinio reglamento 7 straipsnį ir Reglamento (EB) Nr. 473/2006 4 straipsnį Komisija visiems suinteresuotiems oro vežėjams pranešė tiesiogiai arba, jeigu pranešimo nebuvo įmanoma perduoti, paprašė, kad tą pranešimą jiems perduotų valdžios institucijos, atsakingos už teisės aktais nustatytą oro vežėjų priežiūrą, nurodydama esminius faktus ir priežastis, kuriomis remiantis turėtų būti nuspręsta tam tikriems oro vežėjams uždrausti vykdyti skrydžius Bendrijoje.

(5)

Komisija pagal pagrindinio reglamento 7 straipsnį ir Reglamento (EB) Nr. 473/2006 4 straipsnį suteikė galimybę suinteresuotiems oro vežėjams susipažinti su valstybių narių pateiktais dokumentais, pateikti raštiškas pastabas ir per 10 darbo dienų Komisijai ir Skrydžių saugos komitetui pateikti informaciją žodžiu (4).

(6)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 473/2006 3 straipsnį Komisija tariasi su už teisės aktais numatytą oro vežėjų priežiūrą atsakingomis valdžios institucijomis, taip pat ypatingais atvejais – su tam tikromis valstybėmis narėmis.

(7)

Bendrovė „Buraq Air“ pateikė įrodymų, kad krovinių skraidinimas, dėl kurio ji buvo įtraukta į Reglamento (EB) Nr. 474/2006 B priedą, baigtas.

(8)

Už teisės aktais nustatytą „Buraq Air“ priežiūrą atsakingos Libijos valdžios institucijos užtikrino, kad „Buraq Air“ laikosi atitinkamų skrydžių saugos standartų.

(9)

Todėl, remiantis bendraisiais kriterijais ir nepažeidžiant patikrinimų dėl faktinio atitikimo, atliekant atitinkamus patikrinimus perone, nustatyta, kad bendrovei „Buraq Air“ turėtų būti leista vykdyti skrydžius Bendrijoje ir todėl iš B priedo ji turėtų būti išbraukta.

(10)

Naujausiame TCAO (angl. ICAO) oro laivyno bendrovių šaukinių kodų sąrašo leidime minimi oro vežėjai, kuriems pažymėjimus išdavė už teisės aktais nustatytą oro vežėjų priežiūrą atsakingos Kongo Demokratinės Respublikos, Pusiaujo Gvinėjos, Liberijos, Siera Leonės ir Svazilando valdžios institucijos, kurios atskirai Bendrijos sąraše nenurodytos.

(11)

Už teisės aktais nustatytą šių oro vežėjų priežiūrą atsakingos Kongo Demokratinės Respublikos, Pusiaujo Gvinėjos, Liberijos, Siera Leonės ir Svazilando valdžios institucijos nepateikė įrodymų, patvirtinančių, kad pastarieji Komisijai paprašius nutraukė skrydžius.

(12)

Pusiaujo Gvinėjos valdžios institucijos pranešė Komisijai apie sparčią pažangą anuliuojant tų oro vežėjų pažymėjimus, kurie nesilaiko reikiamų skrydžių saugos standartų. Tačiau, kad Komisija šiuos oro vežėjus galėtų išbraukti iš A priedo, Pusiaujo Gvinėjos valdžios institucijos turės pateikti papildomą techninę informaciją.

(13)

Pusiaujo Gvinėjos valdžios institucijos taip pat pranešė Komisijai, kad siekiant įdiegti ir taikyti reikiamus skrydžių saugos standartus pagal Čikagos Konvencijoje nustatytus įsipareigojimus bei reikiamai atlikti oro vežėjų, kuriems pažymėjimai buvo išduoti Pusiaujo Gvinėjoje, skrydžių saugos priežiūrą, buvo sudarytas taisomųjų veiksmų planas. Tačiau Pusiaujo Gvinėjos valdžios institucijos nurodė, kad taisomųjų veiksmų planui visiškai įgyvendinti prireiks daugiau laiko.

(14)

Todėl, siekiant pagerinti skaidrumą ir nuoseklumą, visi oro vežėjai, kuriems oro vežėjo pažymėjimai buvo išduoti Kongo Demokratinėje Respublikoje, Pusiaujo Gvinėjoje, Liberijoje, Siera Leonėje ir Svazilande ir kurie įtraukti į naujausią TCAO oro laivyno bendrovių šaukinių kodų sąrašo leidimą turėtų būti įtraukti į A priedą.

(15)

Yra patvirtintų įrodymų, kad rimtų saugos trūkumų turi bendrovė „Air West Co. Ltd“, kuriai oro vežėjo pažymėjimas buvo išduotas Sudane ypatingiems skrydžiams vykdyti. Minėtus trūkumus nustatė Vokietija pagal UVOSĮ programą atlikdama patikrinimus perone (5).

(16)

„Air West Co. Ltd“ atsakyme į Vokietijos Civilinės aviacijos administracijos paklausimą nurodyta, kad siekiant pašalinti patikrinimo perone metu nustatytus skrydžių saugos trūkumus, buvo sudarytas veiksmų planas. Tačiau nėra įrodymų, kad tinkamas ypatingiems skrydžiams, kurių atžvilgiu buvo nustatyti trūkumai, veiksmų planas būtų įgyvendinamas.

(17)

Vokietijai ir Komisijai pareiškus susirūpinimą, už „Air West Co. Ltd“ teisės aktais nustatytą priežiūrą atsakingos Sudano valdžios institucijos nepateikė užtektinos informacijos apie šių ypatingų „Air West Co. Ltd“ vykdomų skrydžių saugos būklę.

(18)

Paskutiniojo Vokietijos vadovaujamo ST-EWX numeriu įregistruoto orlaivio „IL-76“ patikrinimo metu rimtų išvadų nebūta (6).

(19)

Todėl, remiantis bendraisiais kriterijais buvo nustatyta, kad „Air West Co. Ltd“ neatitinka reikiamų saugos standartų, išskyrus tuos atvejus, kai skrydžiai buvo vykdomi ST-EWX numeriu įregistruotu orlaiviu „IL-76“, ir todėl, atsižvelgiant į visus kitus skrydžius, turėtų būti įtraukta į B priedą.

(20)

Yra patvirtintų įrodymų, kad nesilaikoma Čikagos Konvencijoje nustatytų ypatingų skrydžių saugos standartų. Minėtus trūkumus nustatė Prancūzija pagal UVOSĮ programą atlikdama patikrinimus perone (7).

(21)

Bendrovė „Blue Wing Airlines“ nepateikė atitinkamų atsakymų į Prancūzijos Civilinės aviacijos administracijos ir Komisijos paklausimus dėl jos vykdomų skrydžių saugos.

(22)

Todėl, remiantis bendrais kriterijais buvo nustatyta, kad „Blue Wing Airlines“ neatitinka reikiamų saugos standartų.

(23)

Nors oro laivyno bendrovei „Sky Gate International Aviation“ oro vežėjo pažymėjimas yra išduotas Kirgizijos Respublikoje, yra įrodymų, patvirtinančių, kad minėtos oro laivyno bendrovės pagrindinė verslo vieta nėra Kirgizijoje, kaip nurodė Kirgizijos Civilinės aviacijos administracija, o tai nesuderinama su Čikagos Konvencijos 6 priedo reikalavimais.

(24)

Bendrovė „Sky Gate International Aviation“ nepateikė atitinkamų atsakymų į Jungtinės Karalystės Civilinės aviacijos administracijos ir Komisijos paklausimus dėl jos pagrindinės verslo vietos.

(25)

Kirgizijos Respublikos valdžios institucijos, atsakingos už „Sky Gate International Aviation“ teisės aktais nustatytą priežiūrą, nepateikė įrodymų, kad jos pajėgios vadovauti šio oro vežėjo vykdomų skrydžių saugos priežiūrai.

(26)

Todėl remiantis bendrais kriterijais buvo nustatyta, kad „Sky Gate International Aviation“ neatitinka reikiamų saugos standartų.

(27)

Nors bendrovei „Star Jet“ oro vežėjo pažymėjimas išduotas Kirgizijos Respublikoje, yra patvirtintų įrodymų, kad minėtos oro laivyno bendrovės pagrindinė verslo vieta nėra Kirgizijoje, o tai nesuderinama su Čikagos Konvencijos 6 priedo reikalavimais.

(28)

Bendrovė „Star Jet“ skrydžius vykdo 3 „Lockheed L-1011 Tristar“ orlaiviais, kurių serijiniai gamybos numeriai sutampa su trijų orlaivių, kuriais draudžiama vykdyti skrydžius Bendrijos teritorijoje, serijiniais gamybos numeriais ir kuriais skrydžius vykdo bendrovė „Star Air“, kuriai oro vežėjo pažymėjimą išdavė už teisės aktais nustatytą oro vežėjo priežiūrą atsakingos Siera Leonės valdžios institucijos.

(29)

Bendrovė „Star Jet“ nepateikė atitinkamų atsakymų į Jungtinės Karalystės Civilinės aviacijos administracijos ir Komisijos paklausimus dėl jos pagrindinės verslo vietos.

(30)

Kirgizijos Respublikos valdžios institucijos, atsakingos už „Star Jet“ teisės aktais nustatytą priežiūrą, nepateikė įrodymų, kad jos pajėgios vadovauti šio oro vežėjo vykdomų skrydžių saugos priežiūrai.

(31)

Todėl, remiantis bendraisiais kriterijais buvo nustatyta, kad „Star Jet“ neatitinka reikiamų saugos standartų.

(32)

Už teisės aktais nustatytą bendrovės „GST Aero Air Company“ priežiūrą atsakingos Kazachstano valdžios institucijos Italijai pateikė trijų orlaivių, kuriems išduoti tinkamumo skraidyti pažymėjimai ir kuriuose yra skrydžių saugai užtikrinti skirta įranga, sąrašą. Italijai jos taip pat pranešė, kad siekiant pašalinti saugos trūkumus, kuriuos bendrovės „GST Aero Company“ patikrinimo perone metu nustatė Italija, buvo sudarytas taisomųjų veiksmų planas (8).

(33)

Tačiau vis dar nėra įrodymų, kad bendrovės „GST Aero Air Company“ trūkumams, nustatytiems vykdant skrydžius, pašalinti būtų įgyvendinamas tinkamas veiksmų planas.

(34)

Todėl, remiantis bendrais kriterijais buvo nustatyta, kad „GST Aero Air Company“ neatitinka reikiamų saugos standartų ir todėl turėtų išlikti įtraukta į A priedą.

(35)

Reglamento (EB) Nr. 474/2006 99 konstatuojamoje dalyje numatyta, kad Mauritanijos valdžios institucijos, atsakingos už teisės aktais nustatytą „Air Mauritanie“ priežiūrą, ir jos atsakomybei tenkantys įsipareigojimai turėtų būti įvertinti iki 2006 m. gegužės 23 d.2006 m. gegužės 22 d. Europos ekspertų grupė skrido į Mauritaniją įvertinimo vizito. Iš jos ataskaitos matoma, kad bendrovė neatitinka pagrindinio reglamento bendrųjų kriterijų. Todėl „Air Mauritanie“ neturėtų būti įtraukta į oro vežėjų, kuriems taikomas draudimas vykdyti skrydžius Bendrijoje, sąrašą.

(36)

Mauritanijos civilinės aviacijos sektoriuje vyko didelės permainos, pirmiausia priimant visą naujų civilinės aviacijos teisės aktų rinkinį. Naujųjų teisės aktų, reikalavimų ir procedūrų įgyvendinimo pažanga ateityje turėtų būti vertinama pirmoje 2007 m. pusėje.

(37)

Nepateikta įrodymų, kad kiti oro vežėjai, įtraukti į 2006 m. kovo 24 d. sąrašą, būtų ėmęsi atitinkamų veiksmų padėčiai visiškai ištaisyti ir, kad už teisės aktais nustatytą šių oro vežėjų priežiūrą atsakingos valdžios institucijos, ligi šiol būtų susisiekusios su Komisija, nepaisant, pastarosios perduotų ypatingų prašymų. Todėl remiantis bendraisiais kriterijais buvo nustatyta, kad šiems oro vežėjams ir toliau būtų draudžiama vykdyti skrydžius.

(38)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Skrydžių saugos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 474/2006 iš dalies keičiamas taip:

1)

A priedas pakeičiamas šio reglamento A priedu.

2)

B priedas pakeičiamas šio reglamento B priedu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. birželio 20 d.

Komisijos vardu

Jacques BARROT

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 344, 2005 12 27, p. 15.

(2)  OL L 84, 2006 3 23, p. 14.

(3)  OL L 84, 2006 3 23, p. 8.

(4)  Įsteigtas pagal 1991 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 3922/91 dėl techninių reikalavimų ir administracinės tvarkos suderinimo civilinės aviacijos srityje 12 straipsnį (OL L 373, 1991 12 31, p. 4).

(5)  LBA/D-2006-94, LBA/D-2006-97.

(6)  LBA/D-2006-294.

(7)  0367-06-DAC AG.

(8)  ENAC-IT-2005-166, ENAC-IT-2005-370.


A PRIEDAS

ORO VEŽĖJŲ SĄRAŠAS, KURIEMS VYKDYTI SKRYDŽIUS BENDRIJOJE DRAUDŽIAMA (1)

Oro vežėjo OVP nurodyto juridinio asmens pavadinimas (ir jo prekinis vardas, jei skirtingas)

Oro vežėjo pažymėjimo (OVP) numeris arba veiklos licencijos numeris

Oro laivyno bendrovės TCAO trijų raidžių kodas

Valstybinė vežėjo priklausomybė

Air Koryo

Nežinomas

KOR

Korėjos Liaudies Demokratinė Respublika (KLDR)

Air Service Comores

Nežinomas

Nežinomas

Komorų salos

Ariana Afghan Airlines (2)

009

AFG

Afganistanas

BGB Air

AK-0194-04

POI

Kazachstanas

Blue Wing Airlines

SRSH-01/2002

BWI

Surinamas

GST Aero Air Company

AK-020304

BMK

Kazachstanas

Phoenix Aviation

02

PHG

Kirgizija

Phuket Airlines

07/2544

VAP

Tailandas

Reem Air

07

REK

Kirgizija

Silverback Cargo Freighters

Nežinomas

VRB

Ruanda

Sky Gate International Aviation

14

SGD

Kirgizija

Star Jet

30

SJB

Kirgizija

Ir visi kiti oro vežėjai, kuriems pažymėjimą išdavė Kongo Demokratinės Respublikos (KDR) valdžios institucijos, atsakingos už teisės aktais nustatytą oro vežėjų priežiūrą, įskaitant

 

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

Africa One

409/CAB/MIN/TC/017/2005

CFR

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

AFRICAN BUSINESS AND TRANSPORTATIONS

Nežinomas

ABB

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

AFRICAN COMPANY AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/017/2005

FPY

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

AIGLE AVIATION

Ministerijos atstovo parašas

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

AIR BOYOMA

Ministerijos atstovo parašas

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

AIR CHARTER SERVICES (ACS)

Nežinomas

CHR

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

AIR KASAI

409/CAB/MIN/TC/010/2005

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

AIR NAVETTE

409/CAB/MIN/TC/015/2005

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

AIR PLAN INTERNATIONAL

Nežinomas

APV

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

AIR TRANSPORT SERVICE

Nežinomas

ATS

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

AIR TROPIQUES SPRL

409/CAB/MIN/TC/007/2005

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

ATO — Air Transport Office

Nežinomas

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

BLUE AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/038/2005

BUL

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

BUSINESS AVIATION SPRL

409/CAB/MIN/TC/012/2005

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

BUTEMBO AIRLINES

Ministerijos atstovo parašas

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

CAA — Compagnie Africaine d’Aviation

409/CAB/MIN/TC/016/2005

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

CARGO BULL AVIATION

409/CAB/MIN/TC/032/2005

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

CENTRAL AIR EXPRESS

409/CAB/MIN/TC/011/2005

CAX

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

CETRACA AVIATION SERVICE

409/CAB/MIN/TC/037/2005

CER

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

CHC STELAVIA

Ministerijos atstovo parašas

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

COMAIR

Ministerijos atstovo parašas

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

COMPAGNIE AFRICAINE D’AVIATION

409/CAB/MIN/TC/016/2005

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

CONGO AIR

Nežinomas

CAK

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

C0-ZA AIRWAYS

Ministerijos atstovo parašas

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

DAHLA AIRLINES

Nežinomas

DHA

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

DAS AIRLINES

Nežinomas

RKC

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

DOREN AIRCARGO

409/CAB/MIN/TC/0168/2005

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

ENTERPRISE WORLD AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/031/2005

EWS

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

ESPACE AVIATION SERVICES

Nežinomas

EPC

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

FILAIR

409/CAB/MIN/TC/014/2005

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

FREE AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/MNL/CM014/2005

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

FUNTSHI AVIATION SERVICE

Nežinomas

FUN

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

GALAXY CORPORATION

409/CAB/MIN/TC/0002/MNL/CM014/2005

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

GR AVIATION

409/CAB/MIN/TC/0403/TW/TK/2005

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

GLOBAL AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/029/2005

BSP

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

GOMA EXPRESS

Ministerijos atstovo parašas

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

GREAT LAKE BUSINESS COMPANY

Ministerijos atstovo parašas

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

ITAB — International Trans Air Business

409/CAB/MIN/TC/0022/2005

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

Jetair — Jet Aero Services, SPRL

Nežinomas

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

KINSHASA AIRWAYS, SPRL

Nežinomas

KNS

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

KIVU AIR

Ministerijos atstovo parašas

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

LAC — Lignes Aériennes Congolaises

Nežinomas

LCG

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

MALU AVIATION

409/CAB/MIN/TC/013/2005

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

Malila Airlift

409/CAB/MIN/TC/008/2005

MLC

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

MANGO MAT

Ministerijos atstovo parašas

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

OKAPI AIRWAYS

Nežinomas

OKP

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

RWABIKA „BUSHI EXPRESS“

Nežinomas

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

SAFARI LOGISTICS

409/CAB/MIN/TC/0760/KK/2005

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

SCIBE AIRLIFT

Nežinomas

SBZ

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

SERVICES AIR

409/CAB/MIN/TC/034/2005

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

SHABAIR

Nežinomas

SHB

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

TEMBO AIR SERVICES

409/CAB/VC-MIN/TC/0405/2006

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

THOM’S AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/0033/2005

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

TMK AIR COMMUTER

409/CAB/MIN/TC/020/2005

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

TRACEP

Nežinomas

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

TRANS AIR CARGO SERVICES

409/CAB/MIN/TC/035/2005

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

TRANSPORTS AERIENNES CONGOLAIS (TRACO)

409/CAB/MIN/TC/034/2005

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

TRANS SERVICE AIRLIFT

Nežinomas

TSR

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

UHURU AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/039/2005

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

VIRUNGA AIR CHARTER

409/CAB/MIN/TC/018/2005

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

WALTAIR AVIATION

409/CAB/MIN/TC/018/2005

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

WIMBI DIRI AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/005/2005

WDA

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

ZAIRE AERO SERVICE

Nežinomas

ZAI

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

Ir visi kiti oro vežėjai, kuriems pažymėjimą išdavė Pusiaujo Gvinėjos valdžios institucijos, atsakingos už teisės aktais nustatytą oro vežėjų priežiūrą, įskaitant

 

 

Pusiaujo Gvinėja

AIR BAS

Nežinomas

RBS

Pusiaujo Gvinėja

Air Consul SA

Nežinomas

RCS

Pusiaujo Gvinėja

AIR MAKEN

Nežinomas

AKE

Pusiaujo Gvinėja

AIR SERVICES GUINEA ECUATORIAL

Nežinomas

SVG

Pusiaujo Gvinėja

AVIAGE

Nežinomas

VGG

Pusiaujo Gvinėja

Avirex Guinee Equatoriale

Nežinomas

AXG

Pusiaujo Gvinėja

CARGO PLUS AVIATION

Nežinomas

CGP

Pusiaujo Gvinėja

CESS

Nežinomas

CSS

Pusiaujo Gvinėja

CET AVIATION

Nežinomas

CVN

Pusiaujo Gvinėja

COAGE — Compagnie Aeree de Guinee Equatorial

Nežinomas

COG

Pusiaujo Gvinėja

COMPANIA AEREA LINEAS ECUATOGUINEANAS DE AVIACION SA (LEASA)

Nežinomas

LAS

Pusiaujo Gvinėja

DUCOR WORLD AIRLINES

Nežinomas

DWA

Pusiaujo Gvinėja

Ecuato Guineana de Aviacion

Nežinomas

ECV

Pusiaujo Gvinėja

ECUATORIAL EXPRESS AIRLINES

Nežinomas

EEB

Pusiaujo Gvinėja

Ecuatorial Cargo

Nežinomas

EQC

Pusiaujo Gvinėja

EQUATAIR

Nežinomas

EQR

Pusiaujo Gvinėja

EQUATORIAL AIRLINES, SA

Nežinomas

EQT

Pusiaujo Gvinėja

EUROGUINEANA DE AVIACION

Nežinomas

EUG

Pusiaujo Gvinėja

FEDERAL AIR GE AIRLINES

Nežinomas

FGE

Pusiaujo Gvinėja

GEASA — Guinea Ecuatorial Airlines SA

Nežinomas

GEA

Pusiaujo Gvinėja

GETRA — Guinea Ecuatorial de Transportes Aereos

Nežinomas

GET

Pusiaujo Gvinėja

GUINEA CARGO

Nežinomas

GNC

Pusiaujo Gvinėja

Jetline Inc.

Nežinomas

JLE

Pusiaujo Gvinėja

KNG Transavia Cargo

Nežinomas

VCG

Pusiaujo Gvinėja

LITORAL AIRLINES, COMPANIA, (COLAIR)

Nežinomas

CLO

Pusiaujo Gvinėja

LOTUS INTERNATIONAL AIR

Nežinomas

LUS

Pusiaujo Gvinėja

NAGESA, COMPANIA AEREA

Nežinomas

NGS

Pusiaujo Gvinėja

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE GUINEA ECUATORIAL

Nežinomas

ONM

Pusiaujo Gvinėja

PROMPT AIR GE SA

Nežinomas

POM

Pusiaujo Gvinėja

SKIMASTER GUINEA ECUATORIAL

Nežinomas

KIM

Pusiaujo Gvinėja

Skymasters

Nežinomas

SYM

Pusiaujo Gvinėja

SOUTHERN GATEWAY

Nežinomas

SGE

Pusiaujo Gvinėja

SPACE CARGO INC.

Nežinomas

SGO

Pusiaujo Gvinėja

TRANS AFRICA AIRWAYS GESA

Nežinomas

TFR

Pusiaujo Gvinėja

UNIFLY

Nežinomas

UFL

Pusiaujo Gvinėja

UTAGE — UNION DE TRANSPORT AEREO DE GUINEA ECUATORIAL

Nežinomas

UTG

Pusiaujo Gvinėja

VICTORIA AIR

Nežinomas

VIT

Pusiaujo Gvinėja

Ir visi kiti oro vežėjai, kuriems pažymėjimą išdavė Liberijos valdžios institucijos, atsakingos už teisės aktais nustatytą oro vežėjų priežiūrą, įskaitant

 

Liberija

AIR CARGO PLUS

Nežinomas

ACH

Liberija

AIR CESS (LIBERIA), INC.

Nežinomas

ACS

Liberija

AIR LIBERIA

Nežinomas

ALI

Liberija

ATLANTIC AVIATION SERVICES

Nežinomas

AAN

Liberija

BRIDGE AIRLINES

Nežinomas

BGE

Liberija

EXCEL AIR SERVICES, INC.

Nežinomas

EXI

Liberija

INTERNATIONAL AIR SERVICES

Nežinomas

IAX

Liberija

JET CARGO-LIBERIA

Nežinomas

JCL

Liberija

LIBERIA AIRWAYS, INC.

Nežinomas

LBA

Liberija

LIBERIAN WORLD AIRLINES INC.

Nežinomas

LWA

Liberija

LONESTAR AIRWAYS

Nežinomas

LOA

Liberija

MIDAIR LIMITED INC.

Nežinomas

MLR

Liberija

OCCIDENTAL AIRLINES

Nežinomas

OCC

Liberija

OCCIDENTAL AIRLINES (LIBERIA) INC.

Nežinomas

OCT

Liberija

SANTA CRUISE IMPERIAL AIRLINES

Nežinomas

SNZ

Liberija

SATGUR AIR TRANSPORT, CORP.

Nežinomas

TGR

Liberija

SIMON AIR

Nežinomas

SIQ

Liberija

SOSOLISO AIRLINES

Nežinomas

SSA

Liberija

TRANS-AFRICAN AIRWAYS INC.

Nežinomas

TSF

Liberija

TRANSWAY AIR SERVICES, INC.

Nežinomas

TAW

Liberija

UNITED AFRICA AIRLINE (LIBERIA), INC.

Nežinomas

UFR

Liberija

WEASUA AIR TRANSPORT, CO. LTD

Nežinomas

WTC

Liberija

Ir visi kiti oro vežėjai, kuriems pažymėjimą išdavė Siera Leonės valdžios institucijos, atsakingos už teisės aktais nustatytą oro vežėjų priežiūrą, įskaitant

Siera Leonė

AEROLIFT, CO. LTD

Nežinomas

LFT

Siera Leonė

AFRIK AIR LINKS

Nežinomas

AFK

Siera Leonė

AIR LEONE, LTD

Nežinomas

RLL

Siera Leonė

AIR RUM, LTD

Nežinomas

RUM

Siera Leonė

AIR SALONE, LTD

Nežinomas

RNE

Siera Leonė

AIR SULTAN LIMITED

Nežinomas

SSL

Siera Leonė

AIR UNIVERSAL, LTD

00007

UVS

Siera Leonė

BELLVIEW AIRLINES (S/L) LTD

Nežinomas

BVU

Siera Leonė

CENTRAL AIRWAYS LIMITED

Nežinomas

CNY

Siera Leonė

DESTINY AIR SERVICES, LTD

Nežinomas

DTY

Siera Leonė

FIRST LINE AIR (SL), LTD

Nežinomas

FIR

Siera Leonė

HEAVYLIFT CARGO

Nežinomas

Nežinomas

Siera Leonė

INTER TROPIC AIRLINES (SL) LTD

Nežinomas

NTT

Siera Leonė

MOUNTAIN AIR COMPANY LTD

Nežinomas

MTC

Siera Leonė

ORANGE AIR SERVICES LIMITED

Nežinomas

ORD

Siera Leonė

ORANGE AIR SIERRA LEONE LTD

Nežinomas

ORJ

Siera Leonė

PAN AFRICAN AIR SERVICES LIMITED

Nežinomas

PFN

Siera Leonė

PARAMOUNT AIRLINES, LTD

Nežinomas

PRR

Siera Leonė

SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES LTD

Nežinomas

SVT

Siera Leonė

SIERRA NATIONAL AIRLINES

Nežinomas

SLA

Siera Leonė

SKY AVIATION LTD

Nežinomas

SSY

Siera Leonė

STAR AIR, LTD

Nežinomas

SIM

Siera Leonė

TEEBAH AIRWAYS

Nežinomas

Nežinomas

Siera Leonė

TRANSPORT AFRICA LIMITED

Nežinomas

TLF

Siera Leonė

TRANS ATLANTIC AIRLINES LTD

Nežinomas

TLL

Siera Leonė

WEST COAST AIRWAYS LTD

Nežinomas

WCA

Siera Leonė

Visi kiti oro vežėjai, kuriems oro vežėjo pažymėjimą yra išdavusios Svazilando valdžios institucijos, atsakingos už teisės aktais nustatytą kontrolę, įskaitant

Svazilandas

AERO AFRICA (PTY) LTD

Nežinomas

RFC

Svazilandas

AFRICAN INTERNATIONAL AIRWAYS, (PTY) LTD

Nežinomas

Nežinomas

Svazilandas

AIRLINK SWAZILAND, LTD

Nežinomas

SZL

Svazilandas

AIR SWAZI CARGO (PTY) LTD

Nežinomas

CWS

Svazilandas

EAST WESTERN AIRWAYS (PTY) LTD

Nežinomas

Nežinomas

Svazilandas

GALAXY AVION (PTY) LTD

Nežinomas

Nežinomas

Svazilandas

INTERFLIGHT (PTY) LTD

Nežinomas

JMV

Svazilandas

JET AFRICA SWAZILAND

Nežinomas

OSW

Svazilandas

NORTHEAST AIRLINES, (PTY) LTD

Nežinomas

NEY

Svazilandas

OCEAN AIR (PTY) LTD

Nežinomas

JFZ

Svazilandas

ROYAL SWAZI NATIONAL AIRWAYS CORPORATION

Nežinomas

RSN

Svazilandas

SCAN AIR CHARTER, LTD

Nežinomas

Nežinomas

Svazilandas

SKYGATE INTERNATIONAL (PTY) LTD

Nežinomas

SGJ

Svazilandas

SWAZI AIR CHARTER (PTY) LTD

Nežinomas

HWK

Svazilandas

SWAZI EXPRESS AIRWAYS

Nežinomas

SWX

Svazilandas

VOLGA ATLANTIC AIRLINES

Nežinomas

VAA

Svazilandas


(1)  A priede išvardyti oro vežėjai gali naudotis skrydžių laisvėmis, nuomodami oro vežėjo, kuriam draudimas vykdyti veiklą netaikomas su sąlyga, kad laikomasi reikiamų saugos standartų, orlaivį, įgulą ir antžeminę įrangą.

(2)  Draudimas vykdyti veiklą nustatytas visiems oro laivyno bendrovės „Ariana Afghan Airines“ naudojamiems orlaiviams, išskyrus šį vienintelį „A 310“, kurio registracijos numeris yra F-GYYY.


B PRIEDAS

ORO VEŽĖJŲ, KURIŲ VYKDOMIEMS SKRYDŽIAMS BENDRIJOJE TAIKOMI APRIBOJIMAI, SĄRAŠAS (1)

Oro vežėjo OVP nurodyto juridinio asmens pavadinimas (ir jo prekinis vardas, jei skirtingas)

Oro vežėjo pažymėjimas (OVP) Numeris

Oro laivyno bendrovės TCAO trijų raidžių kodas

Valstybinė vežėjo priklausomybė

Orlaivio tipas

Registracijos numeris (-iai) ir, jei žinomas, serijinis gamybos numeris (-iai)

Registravimo valstybė

Air Bangladesh

17

BGD

Bangladešas

B747-269B

S2-ADT

Bangladešas

Air West Co. Ltd

004/A

AWZ

Sudanas

Visas oro laivynas, išskyrus IL-76

Visas oro laivynas, išskyrus ST-EWX (gamybos Nr. 1013409282)

Sudanas

Hewa Bora Airways (HBA) (2)

416/dac/tc/sec/087/2005

ALX

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

Visas oro laivynas, išskyrus: L-101

Visas oro laivynas, išskyrus 9Q-CHC (gamybos Nr. 193H-1209)

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)


(1)  B priede išvardytiems oro vežėjams gali būti leista naudotis skrydžių laisvėmis, nuomojant oro vežėjo, kuriam draudimas vykdyti veiklą netaikomas su sąlyga, kad laikomasi reikiamų saugos standartų, orlaivį, įgulą ir antžeminę įrangą.

(2)  „Hewa Bora Airways“ dabartinius skrydžius Europos bendrijoje leidžiama vykdyti tik konkrečiu nurodytu orlaiviu.


21.6.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 168/28


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 911/2006

2006 m. birželio 20 d.

dėl galvijienos sektoriaus produktų, kurių kilmės šalys yra Botsvana, Kenija, Madagaskaras, Svazilendas, Zimbabvė ir Namibija, importo licencijų

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1254/1999 dėl bendro galvijienos rinkos organizavimo (1),

atsižvelgdama į 2002 m. gruodžio 10 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2286/2002 dėl priemonių, taikomų žemės ūkio produktams, kurių kilmės šalys yra Afrikos, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno valstybės (AKR), ir juos perdirbus gaunamoms prekėms, panaikinantį Reglamentą (EB) Nr. 1706/98 (2),

atsižvelgdama į 2003 m. gruodžio 19 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 2247/2003, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 2286/2002 dėl priemonių, taikomų žemės ūkio produktams, kurių kilmės šalys yra Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno valstybės (AKR), ir juos perdirbus gaunamoms prekėms, taikymo galvijienos sektoriuje taisykles (3), ir ypač į jo 5 straipsnį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 2247/2003 1 straipsnyje numatyta galimybė išduoti galvijienos sektoriaus produktų, kurių kilmės šalys yra Botsvana, Kenija, Madagaskaras, Svazilendas, Zimbabvė ir Namibija, importo licencijas. Tačiau importuojami kiekiai neturi būti didesni už kiekvienai iš šių trečiųjų šalių nustatytus kiekius.

(2)

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 2247/2003 nuostatomis, nuo 2006 m. birželio 1 d. iki 10 d. pateiktuose prašymuose licencijai gauti, kuriuose kiekiai apskaičiuojami mėsos be kaulų mase, nurodyti prašomų importuoti produktų, kurių kilmės šalys yra Botsvana, Kenija, Madagaskaras, Svazilendas, Zimbabvė ir Namibija, kiekiai nėra didesni už šioms valstybėms numatytus kiekius. Todėl galima suteikti prašomų kiekių importo licencijas.

(3)

Reikia nustatyti kiekius, dėl kurių nuo 2006 m. liepos 1 d. galima pateikti paraiškas importo licencijai gauti, atsižvelgiant į tai, kad visas kiekis yra 52 100 t.

(4)

Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad šis reglamentas nepažeidžia 1972 m. gruodžio 12 d. Tarybos direktyvos 72/462/EEB dėl sveikatos ir veterinarinio patikrinimo problemų iš trečiųjų šalių importuojant galvijus, kiaules, avis, ožkas, šviežią mėsą arba produktus, kuriuose yra mėsos (4), taikymo,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

2006 m. birželio 21 d. toliau nurodomos valstybės narės išduoda galvijienos sektoriaus produktų, kurių kilmės šalys yra kai kurios Afrikos, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno valstybės, importo licencijas toliau nurodomiems kiekiams, skaičiuojamiems mėsos be kaulų mase, pagal produktų kilmės šalis:

 

Vokietija:

120 t, kurių kilmės šalis yra Botsvana,

450 t, kurių kilmės šalis yra Namibija.

 

Jungtinė Karalystė:

422 t, kurių kilmės šalis yra Namibija.

2 straipsnis

Per 2006 m. liepos pirmąsias dešimt dienų pagal Reglamento (EB) Nr. 2247/2003 4 straipsnio 2 dalies nuostatas gali būti pateikti prašymai gauti licenciją importuoti tokius galvijienos be kaulų kiekius:

iš Botsvanos –

17 609 t,

iš Kenijos –

142 t,

iš Madagaskaro –

7 579 t,

iš Svazilendo –

3 363 t,

iš Zimbabvės –

9 100 t,

iš Namibijos –

9 807 t.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. birželio 21 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. birželio 20 d.

Komisijos vardu

J. L. DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 160, 1999 6 26, p. 21. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1899/2004 (OL L 328, 2004 10 30, p. 67).

(2)  OL L 348, 2002 12 21, p. 5.

(3)  OL L 333, 2003 12 20, p. 37. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1118/2004 (OL L 217, 2004 6 17, p. 10).

(4)  OL L 302, 1972 12 31, p. 28. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 807/2003 (OL L 122, 2003 5 16, p. 36).


21.6.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 168/30


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 912/2006

2006 m. birželio 20 d.

dėl cukranendrių cukraus importo licencijų išdavimo pagal kai kurias tarifines kvotas ir susitarimus dėl lengvatinių sąlygų

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2001 m. birželio 19 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1260/2001 dėl bendro cukraus sektoriaus rinkos organizavimo (1),

atsižvelgdama į 1996 m. birželio 18 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1095/96 dėl nuolaidų, numatytų CXL sąraše, sudarytame pasibaigus deryboms dėl GATT XXIV.6 straipsnio, įgyvendinimo (2),

atsižvelgdama į 2003 m. birželio 30 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1159/2003, nustatantį išsamias tam tikrų tarifinių kvotų ir lengvatinių susitarimų, taikomų cukranendrių cukraus importui 2003–2004, 2004–2005 ir 2005–2006 prekybos metais, taikymo taisykles ir iš dalies pakeičiantį Reglamentus (EB) Nr. 1464/95 ir (EB) Nr. 779/96 (3), ypač į jo 5 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1159/2003 9 straipsnyje yra numatyta tvarka, kaip turi būti nustatomi įsipareigojimai pristatyti importuojamus, taikant nulinį muito tarifą, KN kodu 1701 klasifikuojamus AKR protokolą ir Indijos susitarimą pasirašiusių šalių kilmės produktus, kurių masė nurodoma baltojo cukraus ekvivalentu.

(2)

Reglamento (EB) Nr. 1159/2003 16 straipsnyje numatyta tvarka, kaip turi būti nustatomos nulinio muito tarifo importo kvotos KN kodu 1701 11 10 klasifikuojamiems produktams, kurių kilmės šalis yra AKR protokolą ir Indijos susitarimą pasirašiusios valstybės ir kurių masė nurodoma baltojo cukraus ekvivalentu.

(3)

Reglamento (EB) Nr. 1159/2003 22 straipsnyje atidaromos tarifinės kvotos, kurioms taikomas 98 eurų dydžio muitas už toną, Brazilijos, Kubos ir kitų trečiųjų šalių kilmės importuojamiems produktams, klasifikuojamiems KN kodu 1701 11 10.

(4)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1159/2003 5 straipsnio 1 dalies nuostatas per savaitę nuo 2006 m. birželio 12 iki 16 d. kompetentingoms įstaigoms buvo pateiktos paraiškos gauti importo licencijas dėl AKR-Indijos lengvatinėmis sąlygomis įvežamo cukraus kiekio, kuris visas viršija kiekį, įsipareigojamą pristatyti iš konkrečios šalies, numatytos Reglamento (EB) Nr. 1159/2003 9 straipsnyje.

(5)

Tokiomis aplinkybėmis Komisija privalo nustatyti mažinimo koeficientą, kuriuo remiantis būtų galima proporcingai paskirstyti licencijas pagal turimą kiekį, ir nurodyti, kad atitinkama riba yra pasiekta,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Pagal prašymus, pateiktus nuo 2006 m. birželio 12 iki 16 d. gauti importo licencijas remiantis Reglamento (EB) Nr. 1159/2003 5 straipsnio 1 dalies nuostatomis, licencijos išduodamos ne didesniems negu šio reglamento priede nurodytiems kiekiams.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. birželio 22 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. birželio 20 d.

Komisijos vardu

J. L. DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 178, 2001 6 30, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 987/2005 (OL L 167, 2005 6 29, p. 12).

(2)  OL L 146, 1996 6 20, p. 1.

(3)  OL L 162, 2003 7 1, p. 25. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 568/2005 (OL L 97, 2005 4 15, p. 9).


PRIEDAS

AKR–INDIJOS lengvatinėmis sąlygomis įvežamas cukrus

Reglamento (EB) Nr. 1159/2003 II antraštinė dalis

2005–2006 prekybos metai

Šalis

Licencija išduodama … % kiekio, prašomo 2006 6 12–16 savaitei

Riba

Barbadosas

100

 

Belizas

100

Pasiekta

Kongas

100

 

Fidžis

100

Pasiekta

Gajana

100

Pasiekta

Indija

0

Pasiekta

Dramblio Kaulo Krantas

100

 

Jamaika

100

Pasiekta

Kenija

99,6083

Pasiekta

Madagaskaras

100

 

Malavis

100

 

Mauricijus

93,6575

Pasiekta

Mozambikas

100

Pasiekta

Sent Kitsas ir Nevis

0

Pasiekta

Svazilandas

100

Pasiekta

Tanzanija

100

 

Trinidadas ir Tobagas

100

 

Zambija

100

 

Zimbabvė

100

Pasiekta


2006–2007 prekybos metai

Šalis

Licencija išduodama … % kiekio, prašomo 2006 6 12–16 savaitei

Riba

Barbadosas

100

 

Belizas

100

 

Kongas

100

 

Fidžis

100

 

Gajana

100

 

Indija

100

 

Dramblio Kaulo Krantas

100

 

Jamaika

100

 

Kenija

100

 

Madagaskaras

100

 

Malavis

100

 

Mauricijus

100

 

Mozambikas

100

 

Sent Kitsas ir Nevis

100

 

Svazilandas

100

 

Tanzanija

100

 

Trinidadas ir Tobagas

100

 

Zambija

100

 

Zimbabvė

100

 

Ypatingasis lengvatinėmis sąlygomis įvežamas cukrus

Reglamento (EB) Nr. 1159/2003 III antraštinė dalis

2005–2006 prekybos metai

Šalis

Licencija išduodama … % kiekio, prašomo 2006 6 12–16 savaitei

Riba

Indija

0

Pasiekta

AKR

100

 


CXL lengvatinis cukrus

Reglamento (EB) Nr. 1159/2003 IV antraštinė dalis

2005–2006 prekybos metai

Šalis

Licencija išduodama … % kiekio, prašomo 2006 6 12–16 savaitei

Riba

Brazilija

0

Pasiekta

Kuba

100

 

Kitos trečiosios šalys

0

Pasiekta


II Aktai, kurių skelbti neprivaloma

Komisija

21.6.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 168/33


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2006 m. birželio 19 d.

nustatantis, kad Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/17/EB dėl subjektų, vykdančių veiklą vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų tvarkos derinimo 30 straipsnio 1 dalis taikoma elektros energijos gamybai ir pardavimui Suomijoje, išskyrus Alandų salas

(pranešta dokumentu Nr. C(2006) 2337)

(autentiški tik tekstai suomių ir švedų kalbomis)

(Tekstas svarbus EEE)

(2006/422/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/17/EB dėl subjektų, vykdančių veiklą vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų tvarkos derinimo (1), ypač į jos 30 straipsnio 4 ir 6 dalis,

atsižvelgdama į Suomijos Respublikos prašymą, 2006 m. vasario 20 d. pateiktą elektroniniu paštu, ir į papildomą informaciją, kurios 2006 m. kovo 10 d. elektroniniu paštu paprašė Komisijos tarnybos ir kurią 2006 m. kovo 23 d. elektroniniu paštu pateikė Suomijos Respublika,

atsižvelgdama į nepriklausomos nacionalinės institucijos, Kilpailuvirasto (Suomijos konkurencijos institucija), išvadas, kad būtų įvykdytos Direktyvos 2004/17/EB 30 straipsnio 1 dalies taikymo sąlygos,

kadangi:

(1)

Direktyvos 2004/17/EB 30 straipsnyje numatyta, kad sutartims, skirtoms suteikti galimybę pradėti vykdyti direktyvoje minimą vieną iš veiklos rūšių, ši direktyva netaikoma, jei valstybėje narėje, kurioje ji yra vykdoma, tokią veiklą tiesiogiai veikia konkurencija rinkose, į kurias patekti nėra jokių apribojimų. Tiesioginės konkurencijos sąlygos vertinamos remiantis objektyviais kriterijais atsižvelgiant į atitinkamo sektoriaus specifiką. Laikoma, kad galimybės patekti į rinką yra neribotos, jeigu valstybė narė įgyvendino ir pritaikė atitinkamus Bendrijos teisės aktus konkrečiam sektoriui ar jo daliai atverti. Šie teisės aktai yra išvardijami Direktyvos 2004/17/EB XI priede, kuriame elektros energijos skyriuje nurodoma 1996 m. gruodžio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 96/92/EB dėl elektros energijos vidaus rinkos bendrųjų taisyklių (2). Direktyvą 96/92/EB pakeitė 2003 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/54/EB dėl elektros energijos vidaus rinkos bendrųjų taisyklių, panaikinanti Direktyvą 96/92/EB (3), kurioje reikalaujama dar labiau atverti rinką.

(2)

Pagal Direktyvos 2004/17/EB 62 straipsnio 2 dalį tos direktyvos III antraštinė dalis, kurioje nustatomos paslaugų projektų konkursų taisyklės, netaikoma projektų konkursams, organizuojamiems atitinkamoje valstybėje narėje vykdyti veiklą, kuriai direktyvos 30 straipsnio 1 dalies taikymas yra nustatytas Komisijos sprendimu arba kuriai ji taikoma pagal 30 straipsnio 4 dalies antrą arba trečią pastraipą arba pagal 30 straipsnio 5 dalies ketvirtą pastraipą.

(3)

Suomijos Respublikos pateiktame prašyme kalbama apie elektros energijos gamybą, taip pat apie kombinuotą šilumos ir elektros energijos gamybą (kogeneraciją), ir pardavimą (didmeninę ir mažmeninę prekybą). Suomijos didmeninė rinka yra didžiąja dalimi integruota į Šiaurės šalių energetikos rinką (Danija, Norvegija, Švedija ir Suomija). Ją sudaro dvišalė prekybos rinka tarp gamintojų ir tiekėjų bei pramonės įmonių, ir savanoriška Šiaurės šalių energetikos birža Nordpool su dabartine ir išankstinių sandorių rinka. Todėl matoma aiški tendencija kurti regioninę didmeninę rinką, nors perdavimo sutrikimai kartais dalija šią rinką į geografiškai skirtingos kainos regionus, iš kurių vienas yra Suomija. Todėl, remiantis Suomijos institucijų ir Nordpool Finland duomenimis, Suomija 2005 m. 9,3 % laiko sudarė atskiros kainos regioną (4). Gamybos srityje taip pat aiškiai matoma, kad susidaro regioninė rinka, nors perdavimo sutrikimai ir jungčių tarp Suomijos tinklų bei kitų Bendrijos regionų ir Rusijos tinklų pajėgumo ribos (5) gali laikinai apriboti šią rinką iki Suomijos teritorijos, išskyrus Alandų salas. Mažmeninės prekybos rinkos ribos sutampa su Suomijos teritorijos ribomis, išskyrus Alandų salas, nes, kaip patvirtino Suomijos institucijos, elektros energijos pardavėjai iš kitų Šiaurės šalių, kurie nėra įsikūrę Suomijoje, dar nesudaro realios alternatyvos vartotojams arba mažoms ar vidutinėms įmonėms.

(4)

Šis vertinimas, kaip ir kiti, pateikti šiame sprendime, skiriamas išimtinai Direktyvai 2004/17/EB ir nepažeidžia konkurencijos taisyklių taikymo.

(5)

Suomija įgyvendino ir taiko ne tik Direktyvą 96/92/EB, bet ir Direktyvą 2003/54/EB, ji visiškai atskyrė perdavimo tinklų nuosavybę ir teisiškai bei funkciškai atskyrė skirstomuosius tinklus, išskyrus mažiausias įmones. Todėl remiantis 30 straipsnio 3 dalies pirmąja pastraipa, reikia laikyti, kad patekti į rinką nėra apribojimų.

(6)

Tiesiogines konkurencijos sąlygas reikia vertinti remiantis įvairiais rodikliais, nė vienas jų, per se, nėra lemiamas.

(7)

Komisijos komunikate Tarybai ir Europos Parlamentui – vidinės dujų ir elektros rinkos kūrimo pažangos ataskaitoje (6), toliau vadinamoje „2005 m. ataskaita“, Komisija nurodė, kad „daugeliui nacionalinių rinkų būdinga didelė pramonės koncentracija, trukdanti veiksmingai konkurencijai“ (7). Todėl laikoma, kad elektros gamybos požiūriu „vienas konkurencijos nacionalinės rinkose rodiklis yra bendra rinkos dalis, tenkanti trims didžiausiems gamintojams“ (8). Remiantis „Techniniu priedu“ (9), bendra trijų didžiausių visos produkcijos gamintojų rinkos dalis Šiaurės rinkoje sudaro 40 % (10), o tai yra pakankamai nedidelė dalis. Kalbant apie Suomijos teritoriją, bendros trijų didžiausių gamintojų užimamos rinkos dalys yra, žinoma, didesnės (11). Tačiau laikotarpiai, kuriais Suomijos rinka yra izoliuota, trunka neilgai (12). Todėl didžiąją metų dalį pastebimas konkurencinis spaudimas, susidarantis dėl galimybės įsigyti elektros energiją už Suomijos teritorijos ribų, juo labiau, kad mokesčiai už tarp Šiaurės šalių perduodamą elektros energiją neimami. Perkrova atsiranda laikinai, todėl neįmanoma investuoti Suomijos teritorijoje neatsižvelgiant į kitus gamintojus Šiaurės šalių rinkoje. Todėl turėtų būti atsižvelgiama į šiuos veiksnius kaip į tiesioginės konkurencijos sąlygų gamybos rinkoje rodiklį, neatsižvelgiant į tai, ar remiamasi nacionaline Suomijos rinka, ar susidarančia regiono rinka.

(8)

Koncentracijos ir likvidumo laipsnis taip pat yra geri konkurencijos elektros energijos didmeninėje rinkoje rodikliai. Nord Pool Spot AS – savanoriškos Šiaurės šalių energetikos biržos, aprašytos 3 konstatuojamojoje dalyje – 2004 m. užimama rinkos dalis sudarė 42 % fizinio elektros energijos pristatymo į Šiaurės šalis (13). Kalbant apie regiono rinką – tai pakankamas lygis. Be to, didmeninės prekybos elektros energija rinkos konkurencijos sąlygoms didelę įtaką daro finansinė prekyba elektros energija šioje rinkoje, kuri, remiantis per NordPool parduodamu kiekiu, buvo 1,5 karto didesnė už Šiaurės šalių sunaudojamą kiekį (14) (ir net 4 kartus didesnė, jei dar atsižvelgiama į nebiržinės prekybos arba tiesioginės prekybos sandorius (15)). Techniniame priede daroma išvada (16), kad šis likvidumo lygis turėtų būti laikomas pakankamu, t. y. jis yra gerai veikiančios, konkurencingos regiono rinkos rodiklis. Kaip jau minėta, taip pat turėtų būti ištirta konkurencija tik Suomijos teritorijoje. Pirmiausia turėtų būti vėl pabrėžta, kad minėti sutrikimai yra ne nuolatinio, o tik laikino pobūdžio. Todėl pastebimas nuolatinis konkurencinis spaudimas, susidarantis dėl galimybės įsigyti elektros energiją už Suomijos teritorijos ribų, juo labiau, kad mokesčiai už tarp Šiaurės šalių perduodamą elektros energiją neimami. Be to, Nordpool nustato didmeninės prekybos elektros energija Suomijoje kainas. Todėl turėtų būti atsižvelgiama į šiuos veiksnius kaip į tiesioginės konkurencijos sąlygų didmeninėje rinkoje rodiklį, neatsižvelgiant į tai, ar remiamasi nacionaline Suomijos rinka, ar susidarančia regiono rinka.

(9)

Atsižvelgiant į šalies dydį, ekonominės veiklos vykdytojų skaičius mažmeninėje rinkoje yra gana didelis (daugiau kaip 60, o didelė jų dalis siūlo paslaugas nacionalinėje rinkoje), tas pats pasakytina apie įmones, kurių rinkos dalis sudaro daugiau kaip 5 %. Remiantis pateikta naujausia informacija, trijų didžiausių įmonių užimama bendra rinkos dalis tiekiant elektros energiją mažoms ir vidutinėms įmonėms bei labai mažiems komerciniams klientams ir namų ūkiams yra pakankamai nedidelė – 35–40 % (17). Todėl šiuos veiksnius galima laikyti tiesioginės konkurencijos rodikliu.

(10)

Rodikliu taip pat reikėtų laikyti balansuojančių rinkų veiklą, kalbant ne tik apie gamybą, bet ir apie didmeninę bei mažmeninę rinkas. Iš esmės „rinkos dalyvis, kurio gamybos portfelis sunkiai pritaikomas pirkėjų ypatumams, gali pastebėti skirtumą tarp kainos, už kurią PSO (perdavimo sistemos operatorius) parduos balansinę energiją, ir kainos, už kurią jis vėl pirks perteklinę produkciją. Šias kainas tiesiogiai nustatyti gali PSO reguliatorius; arba gali būti panaudotas rinka pagrįstas mechanizmas, kai kaina nustatoma remiantis kitų gamintojų pasiūlymais, siekiant didinti arba mažinti gamybą… pagrindinis sunkumas smulkiesiems rinkos dalyviams kyla tada, kai yra didelis skirtumas tarp pirkimo iš PSO kainos ir pardavimo kainos. Tai atsitinka keliose valstybėse narėse ir trukdo vystytis konkurencijai. Didelis skirtumas gali rodyti nepakankamą konkurencijos lygį balansuojančioje rinkoje, kurioje dominuojančią padėtį užima tik vienas arba du gamintojai. Tokie sunkumai dar padidėja, kai tinklų vartotojai negali suderinti savo padėties pagal realų laiką“ (18). Šiaurės šalyse yra integruota balansuojanti rinka, skirta tiekti balansinę energiją; jos pagrindiniai požymiai: kainas lemia rinka, kas valandą uždaromi uždoriai ir palyginti nedidelis pirkimo bei pardavimo kainų skirtumas, todėl ją reikėtų laikyti tiesioginės konkurencijos sąlygų rodikliu.

(11)

Atsižvelgiant į svarstomosios prekės (elektros energija) savybes ir į tai, kad yra mažai arba nėra tinkamų pakaitinių prekių arba paslaugų, vertinant konkurencijos būklę elektros rinkose didesnę reikšmę įgyja kainų konkurencija ir kainų nustatymas. Tiekėją keičiančių pirkėjų skaičius rodo tikrąją kainų konkurenciją ir netiesiogiai yra „natūralus konkurencijos veiksmingumo rodiklis. Jeigu tiekėją keičia nedaug pirkėjų, rinka neveikia sklandžiai, nors galima suprasti, kad derybas naudinga pradėti iš naujo su tradiciniu tiekėju“ (19). Be to, „reguliuojamos galutinio vartojimo kainos yra akivaizdžiai lemiamas pirkėjų elgesio veiksnys… Jeigu kontrolę galima pateisinti pereinamuoju laikotarpiu, ji vis labiau deformuos rinką, kai iškils investicijų poreikis“ (20).

(12)

Suomijoje trijų kategorijų vartotojai (dideli ir labai dideli pramoniniai vartotojai, maži ir vidutiniai pramoniniai vartotojai bei įmonės, ir labai mažos įmonės bei namų ūkiai) keičia tiekėją šia proporcija: pirmosios dvi grupės – daugiau kaip 75 %, paskutinioji kategorija – 30 % (21); be to, nėra galutinio vartojimo kainų kontrolės (22), t. y. kainas nustato patys ekonominės veiklos vykdytojai ir prieš taikymą jų neturi patvirtinti jokia institucija. Todėl kalbant apie tiekėjo keitimą ir galutinio vartojimo kainų kontrolę padėtis Suomijoje yra patenkinama, todėl ji turėtų būti laikoma tiesioginės konkurencijos sąlygų rodikliu.

(13)

Atsižvelgiant į šiuos rodiklius ir į bendrą šio sektoriaus padėtį Suomijoje – visų pirma mastą, kuriuo tinklai buvo atsieti nuo gamybos ir (arba) tiekimo bei veiksmingą tinklų naudojimo reguliavimą – kuri aiškėja iš Suomijos pateiktos informacijos, 2005 m. ataskaitos ir jos Techninio priedo, laikoma, kad Direktyvos 2004/17/EB 30 straipsnio 1 dalyje nurodytos tiesioginės konkurencijos sąlygos yra įvykdytos gaminant ir parduodant elektros energiją Suomijoje, išskyrus Alandų salas. Kaip minėta 5 konstatuojamojoje dalyje, reikia laikyti, kad įvykdoma ir kita nevaržomo patekimo į rinką sąlyga. Todėl Direktyva 2004/17/EB netaikytina, kai susitariantieji subjektai sudaro elektros energijos gamybos arba pardavimo sutartis tuose geografiniuose regionuose, arba kai jie rengia projektų konkursus tokiai veiklai tuose geografiniuose regionuose atlikti.

(14)

Šis sprendimas pagrįstas teisine ir faktine padėtimi, buvusia 2006 m. vasario mėn., remiantis Suomijos Respublikos pateikta informacija, 2005 m. ataskaita ir jos Techniniu priedu. Jį galima keisti, jeigu smarkiai pasikeistų teisinė arba faktinė padėtis ir nebebūtų tenkinamos Direktyvos 2004/17/EB 30 straipsnio 1 dalyje išdėstytos sąlygos.

(15)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Viešųjų sutarčių patariamojo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Direktyva 2004/17/EB netaikoma susitariančiųjų šalių sudarytoms sutartims, skirtomis joms suteikti galimybę gaminti arba pardavinėti elektros energiją Suomijoje, išskyrus Alandų salas.

2 straipsnis

Šis sprendimas pagrįstas teisine ir faktine padėtimi, buvusia 2006 m. vasario mėn., remiantis Suomijos Respublikos pateikta informacija, 2005 m. ataskaita ir jos Techniniu priedu. Jį galima keisti, jeigu smarkiai pasikeistų teisinė arba faktinė padėtis ir nebebūtų tenkinamos Direktyvos 2004/17/EB 30 straipsnio 1 dalyje išdėstytos sąlygos.

3 straipsnis

Šis sprendimas yra skirtas Suomijos Respublikai.

Priimta Briuselyje, 2006 m. birželio 19 d.

Komisijos vardu

Charlie McCREEVY

Komisijos narys


(1)  OL L 134, 2004 4 30, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2083/2005 (OL L 333, 2005 12 20, p. 28).

(2)  OL L 27, 1997 1 30, p. 20.

(3)  OL L 176, 2003 7 15, p. 37. Direktyva su pakeitimais, padarytais Tarybos direktyva 2004/85/EB (OL L 236, 2004 7 7, p. 10).

(4)  Tai atitinka preliminarios sektoriaus tyrimo dėl konkurencijos dujų ir elektros rinkose ataskaitos išvadas (toliau – preliminari ataskaita), B priedas, p. 197, kuriose nustatyta, kad perkrovos dažnumas linijoje tarp Švedijos ir Suomijos per 2005 m. pirmuosius aštuonis mėnesius siekė 8 %.

(5)  Maždaug 28 % piko poreikių.

(6)  KOM(2005) 568 galutinis.

(7)  2005 m. ataskaita, p. 2.

(8)  2005 m. ataskaita, p. 7.

(9)  Komisijos tarnybų darbo dokumentas, 2005 m. ataskaitos techninis priedas, SEC(2005) 1448.

(10)  Techninis priedas, p. 44, 4.1 lentelė.

(11)  Remiantis preliminaria atskaita, C priedas, p. 201, 2004 m. bendra dalis sudarė 73,6 %.

(12)  2005 m. – 9,3 % viso laiko, plg. 3 konstatuojamąją dalį.

(13)  Techninis priedas, p. 124.

(14)  Preliminari ataskaita, p. 112.

(15)  Žr. Suomijos institucijų pateiktą informaciją ir techninį priedą, p. 44, 4.1 lentelė.

(16)  Techninis priedas, p. 44–45.

(17)  Suomijos paraiška ir Techninis priedas, p. 45.

(18)  Techninis priedas, p. 67–68.

(19)  2005 m. ataskaita, p. 9.

(20)  Techninis priedas, p. 17.

(21)  2005 m. ataskaita, p. 10.

(22)  Techninis priedas, p. 124.


21.6.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 168/37


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2006 m. birželio 20 d.

nutraukiantis antidempingo tyrimą dėl Rumunijos kilmės silicio karbido importo

(2006/423/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1995 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 384/96 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių (1) (toliau – pagrindinis reglamentas), ypač į jo 9 straipsnį,

pasitarusi su Patariamuoju komitetu,

kadangi:

A.   TYRIMAS

(1)

2005 m. gegužės 17 d. Komisija gavo skundą dėl tariamai žalingo dempingo, kurį sukėlė Rumunijos kilmės silicio karbido importas.

(2)

Skundą pagal pagrindinio reglamento 4 straipsnio 1 dalį ir 5 straipsnio 4 dalį pateikė Europos chemijos pramonės taryba (CEFIC) Bendrijos gamintojų, sudarančių 100 % visos Bendrijos silicio karbido gamybos, vardu.

(3)

Skunde buvo pateikti dempingo ir jo padarytos materialinės žalos prima facie įrodymai, kurie buvo laikomi pakankamais antidempingo tyrimui pradėti.

(4)

Todėl Komisija pranešimu Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (toliau – pranešimas apie tyrimo inicijavimą) (2), paskelbė apie antidempingo tyrimo inicijavimą dėl Rumunijos kilmės silikono karbido, kurio KN kodas šiuo metu yra 2849 20 00, importo į Bendriją.

(5)

Komisija apie tyrimo pradžią oficialiai informavo žinomus susijusius eksportuojančius gamintojus, importuotojus ir importuotojų arba eksportuotojų asociacijas, eksportuojančios šalies atstovus, vartotojus, vartotojų organizacijas ir skundą pateikusius Bendrijos gamintojus. Suinteresuotosioms šalims buvo suteikta galimybė raštu pranešti savo nuomonę ir prašyti būti išklausytoms per pranešime apie tyrimo inicijavimą nustatytą laikotarpį. Klausimynai buvo išsiųsti visoms susijusioms šalims.

B.   SKUNDO ATSIĖMIMAS IR TYRIMO NUTRAUKIMAS

(6)

2006 m. kovo 1 d. CEFIC oficialiai atsiėmė skundą.

(7)

Pagal pagrindinio reglamento 9 straipsnio 1 dalį, skundo pateikėjui atsiėmus skundą, tyrimas gali būti nutrauktas, jeigu tai neprieštarauja Bendrijos interesams.

(8)

Komisija nusprendė nutraukti šį tyrimą, kadangi jo metu nebuvo nustatyta jokių aplinkybių, įrodančių, kad nutraukus tyrimą bus pažeisti Bendrijos interesai. Suinteresuotosios šalys buvo apie tai informuotos ir joms buvo suteikta galimybė pateikti pastabas. Nebuvo gauta jokių pastabų, įrodančių, kad nutraukus tyrimą bus pažeisti Bendrijos interesai.

(9)

Todėl Komisija daro išvadą, kad antidempingo tyrimas dėl Rumunijos kilmės silicio karbido importo į Bendriją turi būti nutrauktas neįvedant antidempingo priemonių,

NUSPRENDĖ:

Vienintelis straipsnis

Antidempingo tyrimas dėl Rumunijos kilmės silicio karbido, kurio KN kodas šiuo metu yra 2849 20 00, importo yra nutraukiamas.

Priimta Briuselyje, 2006 m. birželio 20 d.

Komisijos vardu

Peter MANDELSON

Komisijos narys


(1)  OL L 56, 1996 3 6, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2117/2005 (OL L 340, 2005 12 23, p. 17).

(2)  OL C 159, 2005 6 30, p. 4.