ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 166

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

49 tomas
2006m. birželio 19d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

*

2006 m. gegužės 4 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 865/2006, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą įgyvendinimo taisykles

1

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, kuriuos skelbti privaloma

19.6.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 166/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) NR. 865/2006

2006 m. gegužės 4 d.

nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą įgyvendinimo taisykles

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1996 m. gruodžio 9 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą (1), ypač į jo 19 straipsnio 1, 2 ir 4 punktus,

kadangi:

(1)

Būtina priimti nuostatas, reikalingas įgyvendinti Reglamentą (EB) Nr. 338/97 ir užtikrinti visišką Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencijos (CITES) (toliau – Konvencija) laikymąsi.

(2)

Siekiant užtikrinti vienodą Reglamento (EB) Nr. 338/97 įgyvendinimą, būtina nustatyti išsamius paraiškų leidimams ir sertifikatams gauti svarstymo bei šių dokumentų išdavimo, galiojimo ir naudojimo reikalavimus bei kriterijus. Todėl reikia nustatyti pavyzdžius, kuriuos turėtų atitikti minėti dokumentai.

(3)

Be to, būtina nustatyti išsamias nuostatas dėl reikalavimų ir kriterijų, taikytinų elgesiui su nelaisvėje gimusių bei užaugintų gyvūnų ir dirbtinai padaugintų augalų rūšių egzemplioriais, siekiant užtikrinti vienodą tokiems egzemplioriams taikomų nukrypti leidžiančių nuostatų įgyvendinimą.

(4)

Reglamento (EB) Nr. 338/97 7 straipsnio 3 dalyje numatytiems egzemplioriams, kurie yra asmeniniai arba namų ūkio daiktai, skirtos nukrypti leidžiančios nuostatos reikalauja, kad būtų nustatytos nuostatos, užtikrinančios Konvencijos VII straipsnio 3 dalies laikymąsi.

(5)

Siekiant užtikrinti, kad būtų vienodai taikomos Reglamento (EB) Nr. 338/97 8 straipsnio 1 dalyje nurodytos bendrosios vidaus prekybos draudimams taikomos leidžiančios nukrypti nuostatos, būtina nustatyti jų apibrėžimo reikalavimus ir kriterijus.

(6)

Siekiant lengviau identifikuoti tam tikrus rūšių egzempliorius ir užtikrinti Reglamento (EB) Nr. 338/97 nuostatų įgyvendinimą, būtina nustatyti minėtų egzempliorių ženklinimo tvarką.

(7)

Turėtų būti nustatytos nuostatos dėl Reglamente (EB) Nr. 338/97 numatytų periodinių ataskaitų turinio, formos ir pateikimo.

(8)

Kad ateityje būtų galima svarstyti Reglamento (EB) Nr. 338/97 priedų pakeitimus, turėtų būti prieinama visa susijusi informacija, ypač apie rūšių biologinį bei prekybinį statusą, jų naudojimą ir prekybos kontrolės metodus.

(9)

2002 m. lapkričio 3–15 dienomis Santjage (Čilė) vykusioje Konvencijos šalių konferencijos dvyliktoje sesijoje buvo priimtas tam tikras skaičius nutarimų dėl, inter alia, supaprastintų leidimų ir sertifikatų išdavimo procedūrų, specialaus sertifikato, palengvinančio tam tikrų kategorijų egzempliorių, kurie yra kilnojamosios parodos dalis, pervežimą, papildomų leidžiančių nukrypti nuostatų asmeniniams daiktams, atnaujintų ikrams skirtos taros ženklinimo reikalavimų ir kitų įprastinio bei techninio pobūdžio priemonių, įskaitant leidimuose ir sertifikatuose naudojamų kodų pakeitimus bei standartinių nuorodų, naudojamų Konvencijos priedėliuose išvardytų rūšių pavadinimams nustatyti, sąrašo papildymus, todėl reikia atsižvelgti į šiuos nutarimus.

(10)

Atsižvelgiant į administracinę naštą, susijusią su gyvų nelaisvėje gimusių bei išaugintų ir priklausančių asmenims gyvūnų, taip pat priklausančių asmenims gyvūnų, kurie buvo įvežti į Bendriją prieš pradedant taikyti Reglamentą (EB) Nr. 338/97, 1982 m. gruodžio 3 d. Tarybos reglamentą (EEB) 3626/82 dėl Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencijos įgyvendinimo Bendrijoje (2) arba Konvenciją įgyvendinančius nacionalinius teisės aktus, eksporto ir importo reguliavimu, ir į tai, kad toks eksportas ir importas netrukdo laukinių gyvūnų rūšių apsaugai, šiam tikslui turėtų būti nustatytas specialus sertifikatas.

(11)

2001 m. rugpjūčio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1808/2001, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą įgyvendinimo taisykles (3), turėtų būti iš esmės pakeistas. Atsižvelgiant į šių pakeitimų apimtį ir siekiant aiškumo, minėtas reglamentas turėtų būti pakeistas visas.

(12)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Prekybos laukine fauna ir flora komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I SKYRIUS

SĄVOKŲ APIBRĖŽIMAI

1 straipsnis

Sąvokų apibrėžimai

Šiame reglamente be Reglamento (EB) Nr. 338/97 2 straipsnyje pateiktų sąvokų apibrėžimų taikomi šie sąvokų apibrėžimai:

1)

„įsigijimo data“ – tai diena, kurią egzempliorius buvo paimtas iš natūralios aplinkos, gimė nelaisvėje arba buvo dirbtinai padaugintas;

2)

„antrosios kartos palikuonis (F2)“ ir „vėlesnės kartos palikuonis (F3, F4 ir t. t.)“ – tai egzemplioriai, kontroliuojamoje aplinkoje gimę iš tėvų, kurie taip pat gimė kontroliuojamoje aplinkoje, skirtingai nei egzemplioriai, kontroliuojamoje aplinkoje gimę iš tėvų, kurių bent vienas buvo pradėtas natūralioje aplinkoje arba buvo iš jos paimtas (pirmosios kartos palikuonis (F1));

3)

„veislinė banda“ – tai visi reprodukcijos tikslais veisimo įmonėje laikomi gyvūnai;

4)

„kontroliuojama aplinka“ – tai aplinka, keičiama atsižvelgiant į tai, kokių rūšių gyvūnai joje veisiami, aptverta, kad į kontroliuojamą aplinką nepatektų arba iš jos nebūtų pašalinami gyvūnai, jų kiaušiniai arba gametos, o jos pagrindiniai požymiai apima veiklą susijusią su dirbtiniu apgyvendinimu, atliekų šalinimu, sveikatos apsauga, apsauga nuo plėšrūnų ir dirbtinai tiekiamu maistu, bet ja neapsiriboja;

5)

„asmuo, paprastai gyvenantis Bendrijoje“ – tai asmuo, kuris kiekvienais kalendoriniais metais Bendrijoje gyvena ne mažiau kaip 185 dienas dėl savo darbo, o jei asmuo su Bendrija nesusijęs darbo ryšiais – dėl asmeninių ryšių, rodančių glaudžias jo sąsajas su vieta, kurioje jis gyvena.

6)

„kilnojamoji paroda“ – tai komerciniais tikslais viešai rodomas pavyzdžių rinkinys, keliaujantis cirkas, žvėrynas arba augalų paroda.

7)

„operacijoms skirti sertifikatai“ – tai pagal 48 straipsnį išduoti sertifikatai, galiojantys tik konkrečioms operacijoms atlikti išdavusios valstybės narės teritorijoje.

8)

„egzemplioriams skirti sertifikatai“ – tai pagal 48 straipsnį išduoti sertifikatai, išskyrus operacijoms skirtus sertifikatus.

II SKYRIUS

FORMOS IR TECHNINIAI REIKALAVIMAI

2 straipsnis

Formos

1.   Importo leidimų, eksporto leidimų, reeksporto sertifikatų, asmeninės nuosavybės sertifikatų ir paraiškų šiems dokumentams gauti formos turi atitikti I priede pateiktą pavyzdį, išskyrus naudojimui šalies viduje skirtas tų formų vietas.

2.   Pranešimų apie importą formos turi atitikti II priede pateiktą pavyzdį, išskyrus naudojimui šalies viduje skirtas tų formų vietas. Jose gali būti nurodytas serijos numeris.

3.   Kilnojamosios parodos sertifikatų ir paraiškų šiems sertifikatams gauti formos turi atitikti III priede pateiktą pavyzdį, išskyrus naudojimui šalies viduje skirtas tų formų vietas.

4.   Asmeninės nuosavybės sertifikatų papildomi lapai ir kilnojamosios parodos sertifikatų formos turi atitikti IV priede pateiktą pavyzdį.

5.   Reglamento (EB) Nr. 338/97 5 straipsnio 2 dalies b punkte, 5 straipsnio 3 ir 4 dalyse, 8 straipsnio 3 dalyje ir 9 straipsnio 2 dalies b punkte numatytų sertifikatų ir paraiškų šiems sertifikatams gauti formos turi atitikti šio reglamento V priede pateiktą pavyzdį, išskyrus naudojimui šalies viduje skirtas tų formų vietas.

Tačiau valstybės narės gali nurodyti, kad 18 ir 19 skiltyse vietoje iš anksto atspausdinto teksto būtų tik atitinkamas patvirtinimas ir (arba) leidimas.

6.   Reglamento (EB) Nr. 338/97 7 straipsnio 4 dalyje nurodytų etikečių forma turi atitikti šio reglamento VI priede pateiktą pavyzdį.

3 straipsnis

Formų techninės specifikacijos

1.   2 straipsnyje nurodytų formų popierius turi būti be mechaninių priemaišų, paruoštas rašyti ir sveriantis ne mažiau kaip 55 g/m2.

2.   2 straipsnio 1–5 dalyse nurodytų formų matmenys turi būti 210 × 297 mm (A4), o didžiausia leistina ilgio paklaida – 18 mm mažiau ir 8 mm daugiau.

3.   2 straipsnio 1 dalyje nurodytoms formoms naudojamo popieriaus spalva turi būti:

a)

balta formai Nr. 1, originalui, su rėminiu ornamentu fone, priekinėje lapo dalyje atspausdintu pilkai, kad būtų galima atpažinti mechaniniu arba cheminiu būdu padarytą klastotę;

b)

geltona formai Nr. 2, turėtojui skirtam egzemplioriui;

c)

šviesiai žalia formai Nr. 3, importo leidimo, skirto eksportuojančiai ir reeksportuojančiai šaliai, egzemplioriui arba eksporto leidimo ar reeksporto sertifikato egzemplioriui, kurį muitinė grąžina juos išdavusiai valdymo institucijai;

d)

rausva formai Nr. 4, išdavusiai valdymo institucijai skirtam egzemplioriui;

e)

balta formai Nr. 5, paraiškai.

4.   2 straipsnio 2 dalyje nurodytoms formoms naudojamo popieriaus spalva turi būti:

a)

balta formai Nr. 1, originalui;

b)

geltona formai Nr. 2, importuotojui skirtam egzemplioriui.

5.   2 straipsnio 3 ir 5 dalyje nurodytoms formoms naudojamo popieriaus spalva turi būti:

a)

geltona formai Nr. 1, originalui, su rėminiu ornamentu fone, priekinėje lapo dalyje atspausdintu pilkai, kad būtų galima atpažinti mechaniniu arba cheminiu būdu padarytą klastotę;

b)

rausva formai Nr. 2, išdavusiai institucijai skirtam egzemplioriui;

c)

balta formai Nr. 3, paraiškai.

6.   2 straipsnio 4 dalyje nurodytiems papildomiems lapams ir 2 straipsnio 6 dalyje nurodytoms etiketėms naudojamo popieriaus spalva turi būti balta.

7.   2 straipsnyje nurodytos formos spausdinamos ir pildomos viena iš oficialių Bendrijos kalbų taip, kaip nurodo kiekvienos valstybės narės valdymo institucijos. Prireikus jų turinys išverčiamas į vieną iš Konvencijos oficialių darbo kalbų.

8.   Už 2 straipsnyje nurodytų formų spausdinimą yra atsakingos valstybės narės, o 2 straipsnio 1–5 dalyse nurodytoms formoms gali būti taikoma kompiuterinė leidimų (sertifikatų) išdavimo tvarka.

4 straipsnis

Formų pildymas

1.   Formos pildomos spausdinimo būdu.

Tačiau paraiškos importo ir eksporto leidimams, reeksporto sertifikatams, Reglamento (EB) Nr. 338/97 5 straipsnio 2 dalies b punkte, 5 straipsnio 3 ir 4 dalyse, 8 straipsnio 3 dalyje ir 9 straipsnio 2 dalies b punkte numatytiems sertifikatams, asmeninės nuosavybės sertifikatams ir kilnojamosios parodos sertifikatams gauti, o taip pat pranešimai apie importą, papildomi lapai ir etiketės gali būti pildomi ranka, su sąlyga, kad pildoma įskaitomai, rašalu ir didžiosiomis raidėmis.

2.   I priedo 1–4 formose, II priedo 1 ir 2 formose, III priedo 1 ir 2 formose, V priedo 1 ir 2 formose ir 2 straipsnio 4 dalyje nurodytuose papildomuose lapuose bei 2 straipsnio 6 dalyje nurodytose etiketėse negali būti jokių trynimų arba taisymų, nebent tų trynimų ar taisymų autentiškumą savo antspaudu ir parašu būtų patvirtinusi dokumentus išdavusi valdymo institucija. Trynimai ar taisymai 2 straipsnio 2 dalyje nurodytuose pranešimuose apie importą ir 2 straipsnio 4 dalyje nurodytuose papildomuose lapuose taip pat gali būti patvirtinami įvežimo muitinės įstaigos antspaudu ir parašu.

5 straipsnis

Leidimų, sertifikatų ir paraiškų šiems dokumentams gauti turinys

Leidimuose, sertifikatuose ir paraiškose šiems dokumentams gauti pateikiama informacija ir nuorodos atitinka šiuos reikalavimus:

1)

egzempliorių apraše, jei taip numatyta, turi būti nurodomas vienas iš VII priede pateiktų kodų;

2)

kiekio ir grynosios masės matavimo vienetams nurodyti turi būti naudojami VII priede pateikti vienetai;

3)

taksonų, kuriems priklauso egzemplioriai sąrašas turi būti sudarytas pagal rūšis, išskyrus tuos atvejus, kai remiantis Reglamento (EB) Nr. 338/97 priedais rūšys yra suskirstytos į porūšius, arba Konvencijos šalių konferencijoje nusprendus, kad pakanka diferencijuoti aukštesniu taksonų lygmeniu;

4)

moksliniams taksonų pavadinimams nurodyti turi būti naudojamos šio reglamento VIII priede pateiktos standartinės nomenklatūros nuorodos;

5)

jei reikalaujama, taikant vieną iš šio reglamento IX straipsnio 1 punkte išvardytų kodų nurodomas operacijos tikslas;

6)

egzempliorių šaltinis turi būti nurodomas naudojant vieną iš šio reglamento IX priedo 2 punkto kodų.

Tais atvejais, kai 6 punkte nurodytų kodų naudojimui būtina atitikti Reglamente (EB) Nr. 338/97 ar šiame reglamente nustatytus kriterijus, jie turi atitikti šiuos kriterijus.

6 straipsnis

Formų priedai

1.   Jei prie bet kurios 2 straipsnyje minėtos formos pridedamas priedas sudaro neatskiriamą jos dalį, šis faktas ir priedo puslapių skaičius aiškiai nurodomi atitinkamame leidime arba sertifikate, o kiekviename priedo puslapyje nurodoma:

a)

leidimo arba sertifikato numeris bei išdavimo data;

b)

leidimą ar sertifikatą išdavusios valdymo institucijos spaudas arba antspaudas ir parašas.

2.   Jei 2 straipsnio 1 dalyje minėtos formos naudojamos daugiau kaip vienai siuntoje esančiai rūšiai, pridedamas priedas, kuriame, be šio straipsnio 1 dalyje reikalaujamos informacijos, kiekvienai siuntoje esančiai rūšiai atkartojamos atitinkamos formos 8‐22 skiltys ir tuščios vietos 27 skiltyje, kur nurodoma „faktiškai importuotas arba (re)eksportuotas kiekis ir (arba) neto masė“ ir atitinkamais atvejais – „negyvų gyvūnų skaičius atvykus“.

3.   Jei 2 straipsnio 3 dalyje minėtos formos naudojamos daugiau kaip vienai rūšiai, pridedamas priedas, kuriame, be šio straipsnio 1 dalyje reikalaujamos informacijos, kiekvienai rūšiai atkartojamos atitinkamos formos 8–18 skiltys.

4.   Jei 2 straipsnio 5 dalyje minėtos formos naudojamos daugiau kaip vienai rūšiai, pridedamas priedas, kuriame, be šio straipsnio 1 dalyje reikalaujamos informacijos, kiekvienai rūšiai atkartojamos atitinkamos formos 4–18 skiltys.

7 straipsnis

Trečiųjų šalių išduoti leidimai ir sertifikatai

1.   4 straipsnio 1 ir 2 dalys, 5 straipsnio 3, 4 ir 5 punktai bei 6 straipsnis taikomi priimant sprendimus dėl trečiųjų šalių išduotų leidimų ir sertifikatų, skirtų egzempliorių įvežimui į Bendriją, priimtinumo.

2.   Jei 1 dalyje nurodyti leidimai ir sertifikatai yra skirti egzemplioriams, kurių rūšims taikomos savanoriškai nustatytos eksporto kvotos arba Konvencijos šalių konferencijos paskirtos eksporto kvotos, jie yra priimami, jei juose nurodytas visų tais metais eksportuotų egzempliorių skaičius, įskaitant egzempliorius, kuriems išduotas šis leidimas, ir atitinkamų rūšių kvota.

3.   Trečiųjų šalių išduoti reeksporto sertifikatai vėliau priimami, jei juose yra nurodyta kilmės šalis, atitinkamo eksporto leidimo numeris bei išdavimo data, o tais atvejais, kai taikoma – paskutiniojo reeksporto šalis ir atitinkamo reeksporto sertifikato numeris bei išdavimo data arba jei juose pateikiamas priimtinas šios informacijos nebuvimo pateisinimas.

III SKYRIUS

DOKUMENTŲ IŠDAVIMAS, NAUDOJIMAS IR GALIOJIMAS

8 straipsnis

Dokumentų išdavimas ir naudojimas

1.   Dokumentai išduodami ir naudojami laikantis šio reglamento ir Reglamento (EB) Nr. 338/97, ypač pastarojo reglamento 11 straipsnio 1–4 dalių, nuostatų bei vadovaujantis juose nustatytomis sąlygomis.

Siekiant užtikrinti šių reglamentų ir jų įgyvendinimui priimtų nacionalinių teisės aktų nuostatų laikymąsi dokumentus išduodanti valdymo institucija gali nustatyti atitinkamuose dokumentuose nurodomas išlygas, sąlygas ir reikalavimus.

2.   Dokumentai naudojami nepažeidžiant kitų formalumų, susijusių su prekių judėjimu Bendrijoje, su prekių įvežimu į Bendriją, jų eksportu arba reeksportu iš Bendrijos, ar dokumentų, naudojamų atliekant šiuos formalumus išdavimu.

3.   Sprendimą dėl leidimų ir sertifikatų išdavimo valdymo institucijos priima per mėnesį nuo išsamiai užpildytos paraiškos pateikimo dienos.

Tačiau tada, kai dokumentus išduodanti valdymo institucija tariasi su trečiosiomis šalimis, minėtas sprendimas gali būti priimtas tik šioms konsultacijoms sėkmingai pasibaigus. Kai paraiškų nagrinėjimas užtrunka ilgiau, pareiškėjams apie tai pranešama.

9 straipsnis

Egzempliorių siuntimas

Kiekvienai egzempliorių siuntai, kuri yra sudėtinė vieno krovinio dalis, išduodamas atskiras importo leidimas, pranešimas apie importą, eksporto leidimas arba reeksporto sertifikatas.

10 straipsnis

Importo ir eksporto leidimų, reeksporto sertifikatų, kilnojamosios parodos sertifikatų ir asmeninės nuosavybės sertifikatų galiojimas

1.   Remiantis 20 ir 21 straipsniais išduotų importo leidimų galiojimo laikas – ne daugiau kaip 12 mėnesių. Tačiau importo leidimas negalioja, jei nėra atitinkamo galiojančio eksporto arba reeksporto šalies dokumento.

2.   Remiantis 26 straipsniu išduotų eksporto leidimų ir reeksporto sertifikatų galiojimo laikas – ne daugiau kaip 6 mėnesiai.

3.   Kilnojamosios parodos ir asmeninės nuosavybės sertifikatų, išduotų atitinkamai remiantis 30 ir 37 straipsniais, galiojimo laikas – ne daugiau kaip 3 metai.

4.   1, 2 ir 3 dalyse nurodytų leidimų ir sertifikatų galiojimo laikui pasibaigus, jie laikomi negaliojančiais.

5.   Kilnojamosios parodos sertifikatai arba asmeninės nuosavybės sertifikatai nustoja galioti pardavus, pametus, sunaikinus ar pavogus egzempliorių, kitaip perleidus egzemplioriaus nuosavybės teisę arba gyviems egzemplioriams žuvus, pabėgus arba juos paleidus į laisvę.

6.   Be reikalo nedelsdamas turėtojas grąžina pasibaigusį, nepanaudotą arba nebegaliojantį importo leidimo, eksporto leidimo, reeksporto sertifikato, kilnojamosios parodos sertifikato arba asmeninės nuosavybės sertifikato originalą ir visas jo kopijas dokumentus išdavusiai institucijai.

11 straipsnis

Panaudotų importo leidimų ir 47, 48, 49, 60 ir 63 nurodytų straipsniuose sertifikatų galiojimas

1.   Turėtojui skirtos panaudotų importo leidimų kopijos nustoja galioti šiais atvejais:

a)

gyviems juose nurodytiems egzemplioriams žuvus;

b)

gyviems juose nurodytiems gyvūnams pabėgus ar juos paleidus į laisvę;

c)

sunaikinus juose nurodytus egzempliorius;

d)

kai bent vienas iš 3, 6 ar 8 skiltyse esančių įrašų nebeatspindi tikrosios padėties.

2.   47, 48, 49 ir 63 straipsniuose nurodyti sertifikatai nustoja galioti šiais atvejais:

a)

gyviems juose nurodytiems egzemplioriams žuvus;

b)

gyviems juose nurodytiems gyvūnams pabėgus ar juos paleidus į laisvę;

c)

sunaikinus juose nurodytus egzempliorius;

d)

kai bent vienas iš 2–4 skiltyse esančių įrašų nebeatspindi tikrosios padėties.

3.   Pagal 48 ir 63 straipsnį išduoti sertifikatai yra operacijoms skirti sertifikatai, išskyrus atvejus, kai egzemplioriai, kuriems išduotas sertifikatas, turi individualią ilgalaikę žymę.

Be to, valstybės narės, kurioje yra egzempliorius, valdymo institucija, pasikonsultavusi su atitinkama mokslo institucija, operacijoms skirtus sertifikatus gali nuspręsti išduoti remdamasi tuo, kad yra kitų veiksnių, susijusių su rūšių išsaugojimu ir kliudančių išduoti egzemplioriams skirtą sertifikatą.

4.   48 straipsnio 1 dalies d punkte ir 60 straipsnyje nurodyti sertifikatai nustoja galioti, kai 1 skiltyje esantis įrašas nebeatspindi tikrosios padėties.

Šie dokumentai be reikalo nedelsiant grąžinami juos išdavusiai valdymo institucijai, kuri pagal 51 straipsnį prireikus gali išduoti reikalaujamus pokyčius atspindintį sertifikatą.

12 straipsnis

Dokumentų keitimas kitais

1.   Kai leidimas arba sertifikatas išduodamas vietoj panaikinto, pamesto, pavogto arba sunaikinto dokumento ar pasibaigus leidimo arba reeksporto sertifikato galiojimo laikui, skiltyje „ypatingos sąlygos“, nurodomas pakeisto dokumento numeris ir pakeitimo priežastis.

2.   Jei eksporto leidimas arba reeksporto sertifikatas buvo panaikintas, pamestas, pavogtas arba sunaikintas, jį išdavusi valdymo institucija apie tai praneša paskirties šalies valdymo institucijai ir Konvencijos sekretoriatui.

13 straipsnis

Paraiškų importo ir (re)eksporto dokumentams gauti pateikimo laikas ir muitinės procedūros taikymas

1.   Atsižvelgiant į 8 straipsnio 3 dalį, dėl importo leidimų, eksporto leidimų ir reeksporto sertifikatų kreipiamasi pakankamai anksti, kad šie būtų išduoti dar prieš įvežant egzempliorius į Bendriją arba prieš eksportuojant ar reeksportuojant iš Bendrijos.

2.   Neleidžiama egzemplioriams taikyti muitinės procedūros tol, kol nepateikti reikalingi dokumentai.

14 straipsnis

Trečiųjų šalių išduotų dokumentų galiojimas

Įvežant egzempliorius į Bendriją, būtini trečiųjų šalių dokumentai galiojančiais laikomi tik tada, kai jie buvo išduoti eksportui arba reeksportui iš tos šalies ir panaudoti šiam tikslui iki paskutinės jų galiojimo dienos, o egzempliorių įvežimui į Bendriją panaudoti nepraėjus 6 mėnesiams nuo jų išdavimo datos.

Tačiau kilmės sertifikatai, išduoti Reglamento (EB) Nr. 338/97 C priede išvardytų rūšių egzemplioriams, gali būti naudojami egzempliorių įvežimui į Bendriją 12 mėnesių nuo jų išdavimo datos, o kilnojamosios parodos sertifikatai arba asmeninės nuosavybės sertifikatai įvežant į Bendriją arba kreipiantis dėl atitinkamų sertifikatų remiantis šio reglamento 30 ir 37 straipsniais gali būti naudojami 3 metus nuo jų išdavimo dienos.

15 straipsnis

Tam tikrų dokumentų išdavimas atgaline data

1.   Nukrypstant nuo šio reglamento 13 straipsnio 1 dalies ir 14 straipsnio, jeigu importuotojas arba (re)eksportuotojas atvykus siuntai arba prieš ją išsiunčiant kompetentingai valdymo institucijai praneša dėl kokių priežasčių nėra būtinų dokumentų, išimties tvarka Reglamento (EB) Nr. 338/97 B arba C prieduose išvardytų rūšių egzempliorių dokumentai ir minėto reglamento A priede išvardytų ir jo 4 straipsnio 5 dalyje nurodytų rūšių egzempliorių dokumentai gali būti išduoti atgaline data.

2.   1 dalyje numatyta nukrypti leidžianti nuostata taikoma tada, kai valstybės narės kompetentinga valdymo institucija, prireikus pasitarusi su trečiosios šalies kompetentingomis institucijomis, įsitikina, kad visi pažeidimai buvo padaryti ne dėl importuotojo arba (re)eksportuotojo kaltės ir kad atitinkamų egzempliorių importas arba (re)eksportas kitais atžvilgiais atitinka Reglamentą (EB) Nr. 338/97, Konvenciją ir atitinkamus trečiosios šalies teisės aktus.

3.   Vadovaujantis 1 dalimi išduotuose dokumentuose turi būti aiškiai nurodyta, kad jie buvo išduoti atgaline data, ir tokio išdavimo priežastys.

Ši informacija įrašoma Bendrijos importo leidimų, Bendrijos eksporto leidimų ir Bendrijos reeksporto sertifikatų 23 skiltyje.

4.   Apie eksporto leidimus ir reeksporto sertifikatus, išduotus remiantis 1, 2 ir 3 dalimis, pranešama Konvencijos sekretoriatui.

16 straipsnis

Tranzitu per Bendriją vežami egzemplioriai

Šio reglamento 14 ir 15 straipsniai taikomi mutatis mutandis per Bendriją tranzitu vežamiems Reglamento (EB) Nr. 338/97 A ir B prieduose išvardytų rūšių egzemplioriams, jei visais kitais aspektais tranzitas atitinka minėto reglamento nuostatas.

17 straipsnis

Fitosanitariniai sertifikatai

1.   Dirbtinai padaugintų Reglamento (EB) Nr. 338/97 B ir C prieduose išvardytų rūšių augalams ir dirbtinai išvestiems hibridams, gautiems iš to paties reglamento A priede išvardytų neanotuotų rūšių taikomos šios nuostatos:

a)

valstybės narės gali nuspręsti, kad vietoj eksporto leidimo arba reeksporto sertifikato būtų išduodamas fitosanitarinis sertifikatas;

b)

trečiųjų šalių išduoti fitosanitariniai sertifikatai yra priimami vietoj eksporto leidimų.

2.   Jei išduodamas 1 dalyje minėtas fitosanitarinis sertifikatas, jame turi būti nurodytas mokslinis rūšies pavadinimas, o jei į Reglamento (EB) Nr. 338/97 priedus pagal šeimas įtrauktų taksonų mokslinių pavadinimų nurodyti neįmanoma – genties pavadinimas.

Tačiau Reglamento (EB) Nr. 338/97 B priede išvardytos dirbtinai padaugintos orchidėjos ir kaktusai gali būti vadinami jų pavadinimais.

Be to, fitosanitariniuose sertifikatuose turi būti nurodyta egzempliorių rūšis bei kiekis ir uždėtas antspaudas, spaudas ar pateikta kita konkreti nuoroda, patvirtinanti, kad „egzemplioriai yra dirbtinai padauginti, kaip apibrėžta CITES“.

18 straipsnis

Tam tikrai prekybai biologiniais mėginiais taikoma supaprastinta tvarka

1.   Prekybai, kuri neturi įtakos atitinkamų rūšių išsaugojimui arba ta įtaka yra nežymi, remiantis išankstiniais leidimais ir sertifikatais gali būti taikoma supaprastinta tvarka XI priede nurodytos rūšies ir dydžio biologiniams mėginiams tais atvejais, kai jie būtų naudojami tik tame priede nurodytais tikslais ir laikantis šių reikalavimų:

a)

kiekviena valstybė narė privalo sudaryti ir tvarkyti asmenų ir įstaigų, kurie turi teisę naudotis supaprastinta tvarka (toliau – registruoti asmenys ir įstaigos), o taip pat rūšių, kuriomis jie gali prekiauti pagal tokią tvarką, registrą, ir užtikrinti, kad valdymo institucijos kas penkerius metus peržiūrėtų registrą;

b)

valstybės narės registruotiems asmenims ir įstaigoms privalo pateikti iš dalies užpildytus leidimus bei sertifikatus;

c)

valstybės narės privalo registruotiems asmenims arba įstaigoms leisti priekinėje leidimo ar sertifikato pusėje įrašyti tam tikrą informaciją, jei atitinkamos valstybės narės institucija 23 skiltyje ar panašioje vietoje arba leidimo ar sertifikato priede numatė:

i)

skilčių, kurias registruotiems asmenims arba įstaigoms leidžiama užpildyti kiekvienos siuntos atveju, sąrašą;

ii)

vietą dokumentą užpildžiusio asmens parašui.

Jei c punkto i papunktyje nurodytame sąraše yra mokslinių pavadinimų, valdymo institucija priekinėje leidimo arba sertifikato pusėje arba jų priede pateikia patvirtintų rūšių aprašą.

2.   Asmenys ir įstaigos gali būti įtraukiami į registrą, skirtą konkrečiai rūšiai, tik kompetentingai mokslo institucijai remiantis Reglamento (EB) 338/97 4 straipsnio 1 dalies a punktu, 4 straipsnio 2 dalies a punktu, 5 straipsnio 2 dalies a punktu ir 5 straipsnio 4 dalimi pritarus, kad daugkartinės operacijos su šio reglamento XI priede išvardytais biologiniais pavyzdžiais nepakenks šios rūšies išsaugojimui.

3.   Ant talpyklos, kurioje siunčiami 1 dalyje nurodyti biologiniai pavyzdžiai, turi būti etiketė su užrašu „Muestras biológicas CITES“, arba „CITES Biological Samples“, arba „Echantillons biologiques CITES“ ir remiantis Konvencija išduoto dokumento numeris.

19 straipsnis

Negyvų egzempliorių eksportui ir reeksportui taikoma supaprastinta tvarka

1.   Reglamento (EB) Nr. 338/97 B ir C prieduose išvardytų rūšių negyvų egzempliorių, įskaitant visas jų dalis ir gaminius iš jų, eksportui arba reeksportui valstybės narės gali numatyti supaprastintą tvarką, remiantis išankstiniais eksporto leidimais arba reeksporto sertifikatais, jei laikomasi šių reikalavimų:

a)

kompetentinga mokslo institucija turi pranešti, kad toks eksportas arba reeksportas neturės neigiamo poveikio tų rūšių išsaugojimui;

b)

kiekviena valstybė narė privalo sudaryti ir tvarkyti asmenų ir įstaigų, kurie turi teisę naudotis supaprastinta tvarka (toliau – registruoti asmenys ir įstaigos), o taip pat rūšių, kuriomis jie gali prekiauti pagal tokią tvarką registrą, ir užtikrinti, kad valdymo institucijos kas penkerius metus peržiūrėtų registrą;

c)

valstybės narės registruotiems asmenims ir įstaigoms privalo pateikti iš dalies užpildytus leidimus ir sertifikatus;

d)

valstybės narės privalo leisti registruotiems asmenims arba įstaigoms įrašyti tam tikrą informaciją į leidimo ar sertifikato 3, 5, 8 ir 9 arba 10 skiltis, jei šie laikosi šių reikalavimų:

i)

pasirašo užpildyto leidimo arba sertifikato 23 skiltyje;

ii)

leidimo arba sertifikato kopiją nedelsdami išsiunčia juos išdavusiai valdymo institucijai;

iii)

registruoja duomenis, kuriuos pateikia kompetentingai valdymo institucijai jos prašymu, apimančius informaciją apie parduotus egzempliorius, įskaitant rūšies pavadinimą, egzemplioriaus rūšį ir šaltinį, pardavimo datas, pirkėjų pavardes (pavadinimus) ir adresus.

2.   Kitais atvejais 1 dalyje nurodytas eksportas ar reeksportas atliekamas remiantis Reglamento (EB) Nr. 338/97 5 straipsnio 4 ir 5 dalimis.

IV SKYRIUS

IMPORTO LEIDIMAI

20 straipsnis

Paraiškos

1.   Importo leidimo prašytojas prireikus užpildo paraiškos formos 1, 3–6 ir 8–23 skiltis ir originalo bei visų kopijų 1, 3, 4, 5 ir 8–22 skiltis. Tačiau valstybės narės gali nurodyti, kad būtų pildoma tik paraiškos forma, ir tada tokia paraiška gali būti taikoma daugiau kaip vienai siuntai.

2.   Tinkamai užpildyta forma pateikiama paskirties valstybės narės valdymo institucijai, ir joje nurodoma tokia dokumentiniais įrodymais pagrįsta informacija, kokios, tos institucijos nuomone, reikia, kad būtų galima nustatyti, ar, remiantis Reglamento (EB) Nr. 338/97 4 straipsnio nuostatomis, turėtų būti išduotas leidimas.

Informacijos nepateikimas paraiškoje turi būti pateisintas.

3.   Pareiškėjas, pateikęs paraišką gauti importo leidimą egzemplioriams, dėl kurių ankstesnė paraiška buvo atmesta, apie šį faktą informuoja valdymo instituciją.

4.   Norėdamas gauti importo leidimus 64 straipsnio 1 dalies a–f punktuose nurodytiems egzemplioriams, pareiškėjas valdymo institucijai įrodo, kad buvo įvykdyti 66 straipsnyje nustatyti ženklinimo reikalavimai.

21 straipsnis

Į Konvencijos I priedėlį įtrauktų ir Reglamento (EB) Nr. 338/97 A priede išvardytų rūšių egzemplioriams išduodami importo leidimai

Į Konvencijos I priedėlį įtrauktų ir Reglamento (EB) Nr. 338/97 A priede išvardytų rūšių egzemplioriams išduoto importo leidimo eksportuojančiai arba reeksportuojančiai šaliai skirtas egzempliorius gali būti grąžintas pareiškėjui, kad šis pateiktų jį eksporto arba reeksporto šalies valdymo institucijai siekdamas eksporto leidimo ar reeksporto sertifikato išdavimo. Šio importo leidimo originalas remiantis minėto reglamento 4 straipsnio 1 dalies b punkto ii papunkčiu sulaikomas tol, kol bus pateiktas atitinkamas eksporto leidimas arba reeksporto sertifikatas.

Jei eksportuojančiai arba reeksportuojančiai šaliai skirtas egzempliorius pareiškėjui negrąžinamas, jam pateikiamas rašytinis patvirtinimas, kad bus išduotas importo leidimas, ir nurodomos jo išdavimo sąlygos.

22 straipsnis

Dokumentai, kuriuos importuotojas turi pateikti muitinės įstaigai

Nepažeisdamas 53 straipsnio nuostatų, importuotojas arba jo įgaliotasis atstovas remdamasis Reglamento (EB) Nr. 338/97 12 straipsnio 1 dalimi paskirtame įvežimo į Bendriją punkte esančiai pasienio muitinės įstaigai atiduoda visus šiuos dokumentus:

1)

importo leidimo originalą (forma Nr. 1);

2)

„turėtojui skirtą egzempliorių“ (forma Nr. 2);

3)

kai tai nurodyta importo leidime, visus dokumentus, gautus iš eksporto ir reeksporto šalies.

Jei reikia, importuotojas ar įgaliotasis jo atstovas 26 skiltyje nurodo važtaraščio arba oro transporto važtaraščio numerį.

23 straipsnis

Dokumentų tvarkymas muitinės įstaigoje

22 straipsnyje arba atitinkamais atvejais 53 straipsnio 1 dalyje nurodyta muitinės įstaiga, užpildžiusi importo leidimo originalo (forma Nr. 1) ir „turėtojui skirto egzemplioriaus“ (forma Nr. 2) 27 skiltį, grąžina pastarąjį importuotojui arba jo įgaliotajam atstovui.

Importo leidimo originalas (forma Nr. 1) ir visi iš eksportuojančios arba reeksportuojančios šalies gauti dokumentai perduodami remiantis 45 straipsniu.

V SKYRIUS

PRANEŠIMAI APIE IMPORTĄ

24 straipsnis

Dokumentai, kuriuos importuotojas turi pateikti muitinės įstaigai

1.   Importuotojas arba jo įgaliotasis atstovas prireikus užpildo pranešimo apie importą originalo (forma Nr. 1) ir „importuotojui skirto egzemplioriaus“ (forma Nr. 2) 1–13 skiltis ir, nepažeisdamas 25 straipsnio, kartu su kitais iš eksporto arba reeksporto šalies gautais dokumentais, atiduoda juos pasienio muitinės įstaigai, esančiai pagal Reglamento (EB) Nr. 338/97 12 straipsnio 1 dalį paskirtame įvežimo į Bendriją punkte.

2.   Jei pranešimai apie importą yra susiję su Reglamento (EB) Nr. 338/97 C priede išvardytomis egzempliorių rūšimis, muitinės įstaigos prireikus gali sulaikyti šiuos egzempliorius, kol bus gautas minėto reglamento 4 straipsnio 3 dalies a ir b punktuose nurodytas lydinčiųjų dokumentų galiojimo patvirtinimas.

25 straipsnis

Dokumentų tvarkymas muitinės įstaigoje

24 straipsnyje arba atitinkamais atvejais 53 straipsnio 1 dalyje nurodyta muitinės įstaiga, užpildžiusi pranešimo apie importą originalo (forma Nr. 1) ir „importuotojui skirto egzemplioriaus“ (forma Nr. 2) 14 skiltį, grąžina pastarąjį importuotojui arba jo įgaliotajam atstovui.

Pranešimo apie importą originalas (forma Nr. 1) ir visi dokumentai, gauti iš eksporto arba reeksporto šalies, perduodami remiantis 45 straipsniu.

VI SKYRIUS

EKSPORTO LEIDIMAI IR REEKSPORTO SERTIFIKATAI

26 straipsnis

Paraiškos

1.   Eksporto leidimo arba reeksporto sertifikato prašytojas prireikus užpildo paraiškos formos 1, 3, 4, 5 ir 8–23 skiltis ir originalo bei visų kopijų 1, 3, 4, 5 ir 8–22 skiltis. Tačiau valstybės narės gali nurodyti, kad būtų pildoma tik paraiškos forma, ir tuomet tokia paraiška gali būti taikoma daugiau nei vienai siuntai.

2.   Tinkamai užpildyta forma pateikiama valstybės narės, kurios teritorijoje yra egzemplioriai, valdymo institucijai, ir joje nurodoma tokia dokumentiniais įrodymais pagrįsta informacija, kokios, tos institucijos nuomone, reikia, kad būtų galima nustatyti, ar, remiantis Reglamento (EB) Nr. 338/97 5 straipsnio nuostatomis, turėtų būti išduotas leidimas (sertifikatas).

Informacijos nepateikimas paraiškoje turi būti pateisintas.

3.   Pareiškėjas, pateikęs paraišką gauti eksporto leidimą arba reeksporto sertifikatą egzemplioriams, dėl kurių ankstesnė paraiška buvo atmesta, apie šį faktą informuoja valdymo instituciją.

4.   Norėdamas gauti eksporto leidimus ir reeksporto sertifikatus 65 straipsnyje nurodytiems egzemplioriams, pareiškėjas valdymo institucijai įrodo, kad buvo įvykdyti 66 straipsnyje nustatyti ženklinimo reikalavimai.

5.   Jei kartu su paraiška reeksporto sertifikatui gauti yra pateikiamas importo leidimo „turėtojui skirtas egzempliorius“ arba pranešimo apie importą „importuotojui skirtas egzempliorius“ arba jais remiantis išduotas sertifikatas, šie dokumentai pareiškėjui grąžinami tik tada, kai ištaisomas egzempliorių, kuriems tebegalioja minimas dokumentas, skaičius.

Šis dokumentas pareiškėjui negrąžinamas, jei reeksporto sertifikatas suteikiamas bendram egzempliorių, kuriems dokumentas galioja, skaičiui arba jei dokumentas pakeičiamas taip, kaip nurodyta 51 straipsnyje.

6.   Valdymo institucija, jei reikia pasitarusi su kitos valstybės narės valdymo institucija, nustato visų patvirtinamųjų dokumentų galiojimą.

7.   5 ir 6 dalių nuostatos taikomos, kai kartu su paraiška eksporto leidimui gauti pateikiamas sertifikatas.

8.   Jei, valstybės narės valdymo institucijai prižiūrint, kiekvienas egzempliorius buvo atskirai paženklintas taip, kad galima lengvai rasti nuorodą į 5 ir 7 dalyse minėtus dokumentus, nereikalaujama, kad šie dokumentai būtų pateikti kartu su paraiška, jei paraiškoje yra nurodytas jų skaičius.

9.   Jei 5–8 dalyse nurodyti patvirtinamieji įrodymai nėra pateikti, valdymo institucija, prireikus pasitarusi su kitos valstybės narės valdymo institucija, nustato, ar (re)eksportuotinų egzempliorių įvežimas į Bendriją arba jų įsigijimas Bendrijoje yra teisėtas.

10.   Jei, taikydama 3–9 dalių nuostatas, valdymo institucija tariasi su kitos valstybės narės valdymo institucija, ši duoda atsakymą per vieną savaitę.

27 straipsnis

Dokumentai, kuriuos (re)eksportuotojas turi pateikti muitinės įstaigai

Reeksportuotojas arba jo įgaliotasis atstovas remdamasis Reglamento (EB) Nr. 338/97 12 straipsnio 1 dalimi paskirtai muitinės įstaigai atiduoda eksporto leidimo arba reeksporto sertifikato originalą (forma Nr. 1), „turėtojui skirtą egzempliorių“ (forma Nr. 2) ir „išdavusiai institucijai grąžinti skirtą egzempliorių“ (forma Nr. 3).

Prireikus reeksportuotojas arba įgaliotasis jo atstovas 26 skiltyje nurodo važtaraščio arba oro transporto važtaraščio numerį.

28 straipsnis

Dokumentų tvarkymas muitinės įstaigoje

27 straipsnyje nurodyta muitinės įstaiga, užpildžiusi eksporto leidimo arba reeksporto sertifikato originalo (forma Nr. 1) ir „turėtojui skirto egzemplioriaus“ (forma Nr. 2) 27 skiltį, grąžina juos (re)eksportuotojui arba jo įgaliotajam atstovui.

Eksporto leidimo arba reeksporto sertifikato „išdavusiai institucijai grąžinti skirtas egzempliorius“ (forma Nr. 3) perduodamas remiantis 45 straipsniu.

29 straipsnis

Išankstiniai leidimai daigynams

Jei valstybė narė, laikydamasi Konvencijos šalių konferencijoje priimtų gairių, registruoja daigynus, kurie eksportuoja dirbtinai padaugintus Reglamento (EB) Nr. 338/97 A priede nurodytų rūšių egzempliorius, šiems daigynams ji gali išduoti minėto reglamento A ir B prieduose išvardytoms rūšims skirtus išankstinius eksporto leidimus.

Šių išankstinių eksporto leidimų 23 skiltyje nurodomas daigyno registracijos numeris ir įrašomas šis sakinys:

„Leidimas galioja tik dirbtinai padaugintiems augalams, kaip apibrėžta CITES rezoliucijoje Konf. 11.11 (Rev.CoP13) Jis taikomas tik šiems taksonams: ...“.

VII SKYRIUS

KILNOJAMOSIOS PARODOS SERTIFIKATAI

30 straipsnis

Išdavimas

1.   Valstybės narės kilnojamosios parodos sertifikatus gali išduoti teisėtai įsigytiems kilnojamosios parodos dalį sudarantiems egzemplioriams, kurie atitinka šiuos reikalavimus:

a)

jie gimė ir buvo išauginti nelaisvėje remiantis 54 ir 55 straipsniais, arba dirbtinai padauginti remiantis 56 straipsniu;

b)

jie buvo įsigyti Bendrijoje arba įvežti į ją prieš pradedant jiems taikyti nuostatas, susijusias su Konvencijos I, II arba III priedėlyje, Reglamento (EEB) Nr. 3626/82 C priede arba Reglamento (EB) Nr. 338/97 A, B ir C priede išvardytomis rūšimis.

2.   Kilnojamosios parodos sertifikatą išduodant gyviems gyvūnams, jis yra skirtas kiekvienam atskiram egzemplioriui.

3.   Prie kilnojamosios parodos sertifikato pridedamas papildomas lapas, naudojamas remiantis 35 straipsniu.

4.   Jei kilnojamosios parodos egzemplioriai yra ne gyvi gyvūnai, valdymo institucija prie kilnojamosios parodos sertifikato prideda lapą su aprašu, kuriame, remiantis III priede pateikto pavyzdžio 8–18 skiltimis, pateikiama visa reikalinga informacija apie kiekvieną egzempliorių.

31 straipsnis

Naudojimas

Kilnojamosios parodos sertifikatas gali būti naudojamas kaip:

1)

importo leidimas remiantis Reglamento (EB) Nr. 338/97 4 straipsniu;

2)

eksporto leidimas remiantis Reglamento (EB) Nr. 338/97 5 straipsniu;

3)

sertifikatas remiantis Reglamento (EB) Nr. 338/97 8 straipsnio 3 dalimi, vien tik leidžiantis viešai demonstruoti egzempliorius.

32 straipsnis

Išduodanti institucija

1.   Kai kilnojamoji paroda suformuojama Bendrijoje, kilnojamosios parodos sertifikatą išduoda valstybės narės, kurioje suformuojama kilnojamoji paroda, valdymo institucija.

2.   Kai kilnojamoji paroda suformuojama trečiojoje šalyje, kilnojamosios parodos sertifikatą išduoda valstybės narės, į kurią pirmiausia atvyksta paroda, valdymo institucija, ir tas sertifikatas išduodamas remiantis atitinkamu tos trečiosios šalies sertifikatu.

3.   Jei gyvūnas, kuriam yra išduotas kilnojamosios parodos sertifikatas, būdamas valstybėje narėje atsiveda palikuonį, apie tai pranešama tos valstybės narės valdymo institucijai ir ši išduoda atitinkamą leidimą arba sertifikatą.

33 straipsnis

Egzemplioriams taikomi reikalavimai

1.   Įtraukus egzempliorių į kilnojamosios parodos sertifikatą, laikomasi šių reikalavimų:

a)

egzempliorių turi užregistruoti sertifikatą išduodanti valdymo institucija;

b)

iki pasibaigiant sertifikato galiojimo terminui egzempliorius grąžinamas į valstybę narę, kurioje jis užregistruotas;

c)

egzempliorius turi būti individualiai ir visam laikui paženklintas, jei tai gyvas gyvūnas remiantis 66 straipsniu, arba kitaip atpažįstamas, kad kiekvienos valstybės narės, į kurią egzempliorius yra įvežamas, institucijos galėtų įsitikinti, jog sertifikatas išduotas būtent šiam įvežamam arba išvežamam egzemplioriui.

2.   Jei kilnojamosios parodos sertifikatas yra išduotas remiantis 32 straipsnio 2 dalimi, šio straipsnio 1 dalies a ir b punktai netaikomi. Tuomet sertifikato 20 skiltyje įrašomas šis tekstas:

„Šis sertifikatas galioja tik kartu pateikus trečiosios šalies išduotą kilnojamosios parodos sertifikato originalą“.

34 straipsnis

Paraiškos

1.   Kilnojamosios parodos sertifikato prašytojas prireikus užpildo paraiškos formos (forma Nr. 3) 3 ir 9–18 skiltis ir originalo bei visų kopijų 3 ir 9–18 skiltis.

Tačiau valstybės narės gali nurodyti, kad būtų pildoma tik paraiškos forma, ir tuomet tokia paraiška gali būti taikoma daugiau nei vienam sertifikatui gauti.

2.   Tinkamai užpildyta forma pateikiama paskirties valstybės narės, kurioje yra egzemplioriai, valdymo institucijai, o 32 straipsnio 2 dalyje nurodytu atveju – valstybės narės, į kurią pirmiausia atvyksta paroda, valdymo institucijai, ir joje nurodoma tokia dokumentiniais įrodymais pagrįsta informacija, kokios, tos institucijos nuomone, reikia, kad būtų galima nustatyti, ar sertifikatas turėtų būti išduotas.

Informacijos nepateikimas paraiškoje turi būti pateisintas.

3.   Pareiškėjas, pateikęs paraišką gauti sertifikatą egzemplioriams, dėl kurių ankstesnė paraiška buvo atmesta, apie šį faktą informuoja valdymo instituciją.

35 straipsnis

Dokumentai, kuriuos turėtojas turi pateikti muitinės įstaigai

1.   Jei kilnojamosios parodos sertifikatas yra išduotas remiantis 32 straipsnio 1 dalimi, turėtojas arba jo įgaliotasis atstovas pagal Reglamento (EB) Nr. 338/97 12 straipsnio 1 dalį paskirtai muitinės įstaigai atiduoda patikrinti to sertifikato originalą (forma Nr. 1), papildomo lapo originalą bei jo kopiją.

Muitinės įstaiga, užpildžiusi papildomą lapą, grąžina originalus turėtojui ar jo įgaliotajam atstovui, patvirtina papildomo lapo kopiją ir tą patvirtintą kopiją persiunčia atitinkamai valdymo institucijai remdamasi 45 straipsniu.

2.   Jei kilnojamosios parodos sertifikatas yra išduotas remiantis 32 straipsnio 2 dalimi, taikomos šio straipsnio 1 dalies nuostatos, be to, turėtojas arba jo įgaliotasis atstovas patikrinimui dar pateikia trečiosios šalies išduotą sertifikato originalą ir papildomą lapą.

Muitinės įstaiga, užpildžiusi abu papildomus lapus, kilnojamosios parodos sertifikatų originalus ir papildomus lapus grąžina importuotojui arba jo įgaliotajam asmeniui, o patvirtintą valstybės narės valdymo institucijos išduotą sertifikato papildomo lapo kopiją persiunčia tai institucijai remiantis 45 straipsniu.

36 straipsnis

Pakeitimas

Pamestą, pavogtą arba sunaikintą kilnojamosios parodos sertifikatą pakeisti kitu gali tik jį išdavusi institucija.

Naujam sertifikatui suteikiamas toks pat numeris, jei įmanoma, ir nurodomas toks pat galiojimo laikas, o jo 20 skiltyje įrašoma:

„Šis sertifikatas yra tikra originalo kopija“.

VIII SKYRIUS

ASMENINĖS NUOSAVYBĖS SERTIFIKATAS

37 straipsnis

Išdavimas

1.   Valstybės narės gali išduoti asmeninės nuosavybės sertifikatą teisėtai įsigytų gyvų gyvūnų, laikomų asmeniniais nekomerciniais tikslais, teisėtam savininkui, jei minėti gyvūnai atitinka šiuos kriterijus:

a)

jie yra gimė ir buvo išauginti nelaisvėje remiantis 54 ir 55 straipsniais;

b)

jie buvo įsigyti Bendrijoje ar įvežti į ją prieš pradedant taikyti su Konvencijos I, II arba III priedėlyje, Reglamento (EEB) Nr. 3626/82 C priede arba Reglamento (EB) Nr. 338/97 A, B ir C priede išvardytomis rūšimis susijusias nuostatas.

2.   Asmeninės nuosavybės sertifikatas išduodamas tik vienam egzemplioriui.

3.   Prie sertifikato pridedamas papildomas lapas, naudojamas remiantis 42 straipsniu.

38 straipsnis

Naudojimas

Jei egzemplioriaus, kuriam išduotas asmeninės nuosavybės sertifikatas, teisėtas savininkas vyksta kartu, sertifikatas gali būti naudojamas:

1)

kaip importo leidimas remiantis Reglamento (EB) Nr. 338/97 4 straipsniu;

2)

kaip eksporto leidimas arba reeksporto sertifikatas remiantis Reglamento (EB) Nr. 338/97 5 straipsniu, jei su tuo sutinka paskirties šalis.

39 straipsnis

Išduodanti institucija

1.   Jei egzempliorius yra Bendrijos kilmės, asmeninės nuosavybės sertifikatą išduoda valstybės narės, kurioje yra egzempliorius, valdymo institucija.

2.   Jei egzempliorius yra įvežamas iš trečiosios šalies, asmeninės nuosavybės sertifikatą išduoda valstybės narės, į kurią pirmiausia atkeliauja egzempliorius, valdymo institucija, ir tas sertifikatas išduodamas remiantis atitinkamu tos trečiosios šalies išduotu sertifikatu.

3.   Asmeninės nuosavybės sertifikato 23 skiltyje arba atitinkamame sertifikato priede įrašomas šis tekstas:

„Galioja daugkartiniam pervežimui per sieną, kai egzempliorių lydi jo savininkas. Originalą saugo teisėtas savininkas.

Egzemplioriaus, kuriam išduotas šis sertifikatas, negalima parduoti ar kitaip perleisti, išskyrus Komisijos reglamento (EB) Nr. 865 43 straipsnyje numatytus atvejus. Šio sertifikato negalima perleisti. Jei egzempliorius žūsta, yra pavagiamas, sunaikinamas, pametamas, parduodamas arba jo nuosavybė kitaip perleidžiama, šį sertifikatą būtina nedelsiant grąžinti jį išdavusiai valdymo institucijai.

Šis sertifikatas galioja tik kartu pateikus papildomą lapą, kurį kiekvieną kartą kertant sieną turi antspauduoti ir pasirašyti muitinės pareigūnas.

Šis sertifikatas nepažeidžia teisės priimti griežtesnes nacionalines priemones, susijusias su gyvų gyvūnų laikymo sąlygomis ir apribojimais.“.

4.   Jei gyvūnas, kuriam yra išduotas asmeninės nuosavybės sertifikatas, būdamas valstybėje narėje, atsiveda palikuonį, apie tai tos valstybės narės valdymo institucijai pranešama, ir ji išduoda atitinkamą leidimą arba sertifikatą.

40 straipsnis

Egzemplioriams taikomi reikalavimai

1.   Išdavus egzemplioriui asmeninės nuosavybės sertifikatą, laikomasi šių reikalavimų:

a)

egzempliorių turi užregistruoti valstybės narės, kurioje yra savininko įprastinė gyvenamoji vieta, valdymo institucija;

b)

iki pasibaigiant sertifikatų galiojimo terminui egzempliorius turi būti grąžintas į valstybę narę, kurioje jis užregistruotas;

c)

egzemplioriai negali būti naudojami komerciniai tikslais, išskyrus tuos atvejus, kai taikomos 43 straipsnyje nustatytos sąlygos;

d)

egzemplioriai turi būti individualiai ir visam laikui pažymėti remiantis 66 straipsniu.

2.   Jei asmeninės nuosavybės sertifikatai yra išduoti pagal 39 straipsnio 2 dalį, šio straipsnio 1 dalies a ir b punktai netaikomi.

Tuomet sertifikato 23 skiltyje įrašomas šis sakinys:

„Šis sertifikatas galioja tik kartu pateikus trečiosios šalies išduotą kilnojamosios parodos sertifikato originalą ir tik tuomet, kai egzempliorių, kuriam išduotas sertifikatas, lydi jo savininkas.“

41 straipsnis

Paraiškos

1.   Asmeninės nuosavybės sertifikato prašytojas prireikus užpildo paraiškos formos 1, 4 ir 6–23 skiltis ir originalo bei visų kopijų 1, 4 ir 6–22 skiltis.

Tačiau valstybės narės gali nurodyti, kad būtų pildoma tik paraiškos forma, ir tuomet tokia paraiška gali būti taikoma daugiau nei vienam sertifikatui gauti.

2.   Tinkamai užpildyta forma pateikiama paskirties valstybės narės, kurioje yra egzemplioriai, valdymo institucijai, o 39 straipsnio 2 dalyje nurodytu atveju – valstybės narės, į kurią pirmiausia atkeliauja egzempliorius, valdymo institucijai, ir joje nurodoma tokia dokumentiniais įrodymais pagrįsta informacija, kokios, tos institucijos nuomone, reikia, kad būtų galima nustatyti, ar sertifikatas turėtų būti išduotas.

Informacijos nepateikimas paraiškoje turi būti pateisintas.

Pareiškėjas, pateikęs paraišką gauti sertifikatą egzemplioriams, dėl kurių ankstesnė paraiška buvo atmesta, apie šį faktą informuoja valdymo instituciją. Informacijos nepateikimas paraiškoje turi būti pateisintas.

42 straipsnis

Dokumentai, kuriuos turėtojas turi pateikti muitinės įstaigai

1.   Jei importuojamam, eksportuojamam arba reeksportuojamam egzemplioriui asmeninės nuosavybės sertifikatas yra išduotas remiantis 39 straipsnio 1 dalimi, sertifikato turėtojas pagal Reglamento (EB) Nr. 338/97 12 straipsnio 1 dalį paskirtai muitinės įstaigai atiduoda patikrinti to sertifikato originalą (forma Nr. 1), papildomo lapo originalą bei jo kopiją.

Muitinės įstaiga, užpildžiusi papildomą lapą, grąžina originalus turėtojui, patvirtina papildomo lapo kopiją ir patvirtintą kopiją persiunčia atitinkamai valdymo institucijai remdamasi šio reglamento 45 straipsniu.

2.   Jei kilnojamosios parodos sertifikatas yra išduotas pagal 39 straipsnio 2 dalį, taikomos šio straipsnio 1 dalies nuostatos, be to, turėtojas arba jo įgaliotasis atstovas patikrinimui dar pateikia ir trečiosios šalies išduotą sertifikato originalą.

Muitinės įstaiga, užpildžiusi abu papildomus lapus, grąžina dokumentų originalus turėtojui, o patvirtintą valstybės narės valdymo institucijos išduotą sertifikato papildomo lapo kopiją persiunčia tai institucijai remiantis 45 straipsniu.

43 straipsnis

Egzempliorių, kuriems išduotas asmeninės nuosavybės sertifikatas, pardavimas

Jei remiantis šio reglamento 39 straipsnio 1 dalimi išduoto asmeninės nuosavybės sertifikato turėtojas nori egzempliorių parduoti, pirmiausia jis turi sertifikatą atiduoti jį išdavusiai valdymo institucijai ir, jei egzempliorius priklauso vienai iš Reglamento (EB) Nr. 338/97 A priede išvardytų rūšių, kreiptis į kompetetingą instituciją dėl sertifikato išdavimo remiantis minėto reglamento 8 straipsnio 3 dalimi.

44 straipsnis

Pakeitimas

Pamestą, pavogtą arba sunaikintą asmeninės nuosavybės sertifikatą pakeisti kitu gali tik jį išdavusi institucija.

Naujam sertifikatui suteikiamas toks pat numeris, jei įmanoma, ir nurodomas toks pat galiojimo laikas, laiką, o jo 20 skiltyje įrašoma:

„Šis sertifikatas yra tikra originalo kopija“.

IX SKYRIUS

MUITINĖS PROCEDŪRA

45 straipsnis

Muitinės įstaigai pateiktų dokumentų persiuntimas

1.   Muitinės įstaigos atitinkamai jų valstybės narės valdymo institucijai nedelsdamos išsiunčia visus dokumentus, kurie joms buvo pateikti remiantis Reglamentu (EB) Nr. 338/97 ir šiuo reglamentu.

Gavusios šiuos dokumentus, valdymo institucijos atitinkamoms valdymo institucijoms nedelsdamos išsiunčia kitų valstybių narių išduotus dokumentus ir visus patvirtinamuosius remiantis Konvencija išduotus dokumentus.

2.   Nukrypdamos nuo šio straipsnio 1 dalies nuostatų, muitinės įstaigos gali elektroniniu būdu patvirtinti, jog gavo jų valstybės narės valdymo institucijos išduotus dokumentus.

X SKYRIUS

REGLAMENTO (EB) NR. 338/97 5 STRAIPSNIO 2 DALIES B PUNKTE, 5 STRAIPSNIO 3 IR 4 DALYSE, 8 STRAIPSNIO 3 DALYJE IR 9 STRAIPSNIO 2 DALIES B PUNKTE NURODYTI SERTIFIKATAI

46 straipsnis

Išduodančioji institucija

Valstybės narės, kurioje yra egzemplioriai, valdymo institucija, gavusi paraišką remiantis šio reglamento 50 straipsniu, gali išduoti Reglamento (EB) Nr. 338/97 5 straipsnio 2 dalies b punkte, 5 straipsnio 3 ir 4 dalyse, 8 straipsnio 3 dalyje ir 9 straipsnio 2 dalies b punkte numatytus sertifikatus.

47 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 338/97 5 straipsnio 2 dalies b punkte, 3 ir 4 dalyse numatyti sertifikatai (sertifikatai, būtini eksportuojant ir reeksportuojant)

Reglamento (EB) Nr. 338/97 5 straipsnio 2 dalies b punkte, 3 ir 4 dalyse numatytuose sertifikatuose nurodoma, kuris iš šių konstatavimų taikomas egzemplioriams:

1)

jie buvo paimti iš natūralios aplinkos laikantis kilmės valstybės narės teisės aktų;

2)

jie buvo pamesti arba pabėgo, bet buvo susigrąžinti laikantis valstybės narės, kurioje jie buvo susigrąžinti, teisės aktų;

3)

jie buvo įsigyti Bendrijoje arba įvežti į ją remiantis Reglamentu (EB) Nr. 338/97;

4)

jie buvo įsigyti Bendrijoje arba įvežti į ją iki 1997 m. birželio 1 d. remiantis Reglamentu (EEB) Nr. 3626/82;

5)

jie buvo įsigyti Bendrijoje arba įvežti į ją iki 1984 m. sausio 1 d. remiantis Konvencija;

6)

jie buvo įsigyti valstybės narės teritorijoje arba įvežti į ją prieš tai, kol jiems arba kol toje valstybėje narėje buvo pradėti taikyti 3 arba 4 dalyse minėti reglamentai arba Konvencija.

48 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 338/97 8 straipsnio 3 dalyje numatytas sertifikatas (komercinio naudojimo sertifikatas)

1.   Reglamento (EB) Nr. 338/97 8 straipsnio 3 dalyje minėtame sertifikate nurodoma, kad to reglamento A priede išvardytų rūšių egzemplioriams netaikomas vienas arba daugiau minėto reglamento 8 straipsnio 1 dalyje nurodytų draudimų dėl vienos iš šių priežasčių:

a)

jie buvo įsigyti Bendrijoje arba įvežti į ją, kai jiems nebuvo taikomos Reglamento (EB) Nr. 338/97 A priede, Konvencijos I priedėlyje arba Reglamento (EEB) Nr. 3626/82 C1 priede išvardytoms rūšims skirtos nuostatos;

b)

jie yra valstybės narės kilmės ir buvo paimti iš natūralios aplinkos laikantis tos valstybės narės teisės aktų;

c)

jie yra nelaisvėje gimę ir išauginti gyvūnai, jų dalys arba iš jų išvesti gyvūnai;

d)

jie yra patvirtinti naudoti vienam iš Reglamento (EB) Nr. 338/97 8 straipsnio 3 dalies c ir e–g punktuose numatytų tikslų.

2.   Kompetentinga valstybės narės valdymo institucija importo leidimą, gali laikyti priimtinu naudoti kaip Reglamento (EB) Nr. 338/97 8 straipsnio 3 dalyje nurodytą sertifikatą, pateikus „turėtojui skirtą egzempliorių“ (forma Nr. 2), jeigu toje formoje nurodoma, kad, kaip numatyta to reglamento 8 straipsnio 3 dalyje, egzemplioriams netaikomas vienas ar keli minėto reglamento 8 straipsnio 1 dalyje nurodyti draudimai.

49 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 338/97 9 straipsnio 2 dalies b punkte numatytas sertifikatas (gyvų egzempliorių judėjimo sertifikatas)

Reglamento (EB) Nr. 338/97 9 straipsnio 2 dalies b punkte minėtame sertifikate nurodoma, kad to reglamento A priede išvardytų rūšių gyvus egzempliorius yra leidžiama išvežti iš importo leidime arba anksčiau išduotame sertifikate nurodytos vietos.

50 straipsnis

Paraiškos Reglamento (EB) Nr. 338/97 5 straipsnio 2 dalies b punkte, 5 straipsnio 3 ir 4 dalyse, 8 straipsnio 3 dalyje ir 9 straipsnio 2 dalies b punkte numatytiems sertifikatams gauti

1.   Reglamento (EB) Nr. 338/97 5 straipsnio 2 dalies b punkte, 5 straipsnio 3 ir 4 dalyse, 8 straipsnio 3 dalyje ir 9 straipsnio 2 dalies b punkte numatytų sertifikatų prašytojai prireikus užpildo 1, 2 bei 4–19 paraiškos formos skiltis ir 1 bei 4–18 originalo ir visų kopijų skiltis.

Tačiau valstybė narė gali nurodyti, kad būtų pildoma tik paraiškos forma, ir tuomet tokia paraiška gali būti skirta daugiau kaip vienam sertifikatui gauti.

2.   Tinkamai užpildyta forma pateikiama valstybės narės, kurioje yra egzemplioriai, valdymo institucijai kartu su būtina informacija bei dokumentiniais įrodymais, kurių, minėtos institucijos nuomone, reikia tam, kad ji galėtų nustatyti, ar turėtų būti išduotas sertifikatas.

Informacijos nepateikimas paraiškoje turi būti pateisintas.

Pareiškėjas, pateikęs paraišką gauti sertifikatą egzemplioriams, dėl kurių ankstesnė paraiška buvo atmesta, apie šį faktą informuoja valdymo instituciją.

51 straipsnis

Leidimų, pranešimų ir sertifikatų pakeitimai

1.   Jei siunta, kuriai yra išduotas importo leidimo „turėtojui skirtas egzempliorius“ (forma Nr. 2), pranešimo apie importą „importuotojui skirtas egzempliorius“ (forma Nr. 2) arba sertifikatas, yra padalinta į dalis arba jei dėl kitų priežasčių įrašai šiuose dokumentuose neatitinka tikrovės, valdymo institucija gali imtis bet kurio iš šių veiksmų:

a)

remdamasi 4 straipsnio 2 dalimi gali padaryti reikiamus pakeitimus;

b)

gali išduoti vieną ar daugiau atitinkamų sertifikatų 47 ir 48 straipsniuose nurodytais tikslais.

Taikydama b punktą valdymo institucija pirmiausiai nustato dokumento, kurį reikia pakeisti, galiojimą, prireikus pasitarusi su kitos valstybės narės valdymo institucija.

2.   Jei yra išduoti sertifikatai, pakeičiantys importo leidimo „turėtojui skirtą egzempliorių“ (forma Nr. 2), pranešimo apie importą „importuotojui skirtą egzempliorių“ (forma Nr. 2) arba anksčiau išduotą sertifikatą, šį dokumentą pasilieka sertifikatą išdavusi valdymo institucija.

3.   Pamestą, pavogtą arba sunaikintą sertifikatą pakeisti kitu gali tik jį išdavusi institucija.

4.   Jei, kaip numatyta 1 dalyje, valdymo institucija tariasi su kitos valstybės narės valdymo institucija, atsakymą pastaroji duoda per savaitę.

XI SKYRIUS

ETIKETĖS

52 straipsnis

Etikečių naudojimas

1.   2 straipsnio 6 dalyje nurodytos etiketės naudojamos tik iš vienų tinkamai įregistruotų mokslininkų arba mokslo įstaigų kitiems pervežant nekomercinės paskirties skolinamus daiktus, dovanas ir mainams skirtus herbariumų egzempliorius, užkonservuotus, džiovintus arba įmontuotus muziejų egzempliorius ir moksliniam tyrimui skirtą gyvą augalinę medžiagą.

2.   Valstybės narės, kurioje yra įsikūrę 1 dalyje nurodyti mokslininkai bei mokslo įstaigos, valdymo institucija paskiria jiems registracijos numerius.

Registracijos numerį sudaro penki skaitmenys, kurių pirmieji du yra valstybei narei paskirtas dviejų raidžių ISO šalių kodas, o kiti trys – kompetentingos valdymo institucijos kiekvienai įstaigai paskirtas unikalus numeris.

3.   Mokslininkai ir mokslo įstaigos užpildo 1–5 etiketės skiltis ir, sugrąžinę tam tikslui numatytą etiketės dalį, tuoj pat išsamiai informuoja valdymo instituciją, kurioje jie yra įsiregistravę, apie etiketės panaudojimą.

XII SKYRIUS

NUKRYPTI NUO REGLAMENTO (EB) NR. 338/97 4 STRAIPSNIO 7 DALYJE NURODYTŲ MUITINĖS PROCEDŪRŲ LEIDŽIANČIOS NUOSTATOS

53 straipsnis

Muitinės įstaigos, išskyrus įvežimo vietoje esančią pasienio muitinės įstaigą

1.   Jei įvežimui į Bendriją skirta siunta į pasienio muitinės įstaigą atvežama jūra, oru arba geležinkeliu, kad toliau tuo pačiu transportavimo būdu be tarpinio saugojimo būtų pristatyta į kitą Bendrijoje esančią muitinės įstaigą, paskirtą remiantis Reglamento (EB) Nr. 338/97 12 straipsnio 1 dalimi, patikrinimai baigiami ir importo dokumentai pateikiami šioje muitinės įstaigoje.

2.   Jei siunta buvo patikrinta remiantis Reglamento (EB) Nr. 338/97 12 straipsnio 1 dalimi paskirtoje muitinės įstaigoje ir tolesnei muitinės procedūrai atlikti išsiųsta į kitą muitinės įstaigą, ši muitinės įstaiga reikalauja pateikti importo leidimo „turėtojui skirtą egzempliorių“ (forma Nr. 2), užpildytą remiantis šio reglamento 23 straipsniu, arba pranešimo apie importą „importuotojui skirtą egzempliorių“ (forma Nr. 2), užpildytą remiantis šio reglamento 24 straipsniu, ir gali atlikti bet kokius patikrinimus, kurie, jos nuomone, yra reikalingi tam, kad būtų laikomasi Reglamento (EB) Nr. 338/97 ir šio reglamento.

XIII SKYRIUS

NELAISVĖJE GIMĘ IR IŠAUGINTI BEI DIRBTINAI PADAUGINTI EGZEMPLIORIAI

54 straipsnis

Nelaisvėje gimę ir išauginti gyvūnų egzemplioriai

Nepažeidžiant 55 straipsnio, gyvūnų egzempliorius laikomas gimusiu ir išaugintu nelaisvėje tik tuomet, kai kompetentinga valdymo institucija, pasitarusi su valstybės narės kompetentinga mokslo institucija, įsitikina, kad laikomasi šių kriterijų:

1)

egzempliorius yra kontroliuojamoje aplinkoje gimęs arba kitu būdu iš kontroliuojamoje aplinkoje atsiradęs palikuonis, arba yra išvestas iš tokio palikuonio, kuris yra:

a)

susiporavusių tėvų arba tėvų, kurių gametos buvo perkeltos į kontroliuojamą aplinką, palikuonis, jei dauginimasis yra lytinis,

b)

tėvų, kurie buvo kontroliuojamoje aplinkoje prasidėjus palikuonio vystymuisi, palikuonis, jei dauginimasis nelytinis;

2)

veislinė banda buvo suformuota pagal teisines nuostatas, taikomas ją įsigyjant, ir taip, kad minimos rūšys galėtų išlikti natūralioje aplinkoje;

3)

veislinė banda yra palaikoma nepapildant jos egzemplioriais iš natūralios aplinkos, išskyrus retus atvejus, kai ji papildoma gyvūnais, kiaušiniais arba gametomis, laikantis galiojančių teisinių nuostatų taip, kad atitinkamos rūšys galėtų išlikti natūralioje aplinkoje ir išimtinai dėl vieno ar kelių šių tikslų:

a)

siekiant išvengti arba palengvinti sveikatai žalingą įvaisą, tokio papildymo mastą turi nulemti naujos genetinės medžiagos poreikis;

b)

realizuoti pagal Reglamento (EB) Nr. 338/97 16 straipsnio 3 dalį konfiskuotus gyvūnus;

c)

išimties tvarka naudoti kaip veislinę bandą;

4)

veislinės bandos gyvūnai patys kontroliuojamoje aplinkoje davė antros ar vėlesnių kartų palikuonių (F2, F3 ir t. t.) arba yra prižiūrimi tokiu būdu, kuris, kaip pasitvirtino, patikimai leidžia kontroliuojamoje aplinkoje atsivesti antrosios kartos palikuonių.

55 straipsnis

Protėvių nustatymas

Jei kompetentinga institucija, taikydama 54 straipsnį, 62 straipsnio 1 punktą arba 63 straipsnio 1 punktą, yra tos nuomonės, kad gyvūno protėvius būtina nustatyti tiriant jo kraują arba kitus audinius, tokie tyrimai atliekami arba reikalingi mėginiai imami tos institucijos nurodytu būdu.

56 straipsnis

Dirbtinai padauginti augalų egzemplioriai

1.   Augalų egzempliorius laikomas dirbtinai padaugintu tik tuomet, jei kompetentinga valdymo institucija, pasitarusi su valstybės narės kompetentinga mokslo institucija, įsitikina, kad laikomasi šių kriterijų:

a)

egzempliorius yra išaugintas arba išvestas iš augalų, kurie buvo išauginti iš sėklos, auginių, augalų dalių, kaliaus audinių arba kitų augalo audinių, sporų arba kitų ūglių kontroliuojamomis sąlygomis;

b)

kultūriniai motininiai augalai buvo išvesti pagal teisines nuostatas, taikomas juos įsigyjant, ir prižiūrimi taip, kad šios rūšys galėtų išlikti natūralioje aplinkoje;

c)

kultūriniai motininiai augalai yra tvarkomi taip, kad būtų užtikrinta ilgalaikė jų priežiūra;

d)

paskiepytų augalų šakniastiebiai bei skiepai buvo dirbtinai padauginti laikantis a, b ir c punktų.

Taikant a punktą kontroliuojamas sąlygas sudaro nenatūrali aplinka, kurią žmogus intensyviai keičia savo įsikišimu, apimančiu arimą, tręšimą, piktžolių naikinimą, drėkinimą arba daiginimo darbus, pavyzdžiui, sodinimą į indus, lysves ir saugojimą nuo oro poveikio, bet šiais darbais neapsiribojančiu.

2.   Vienos rūšies kultūriniame medelyne užaugintų medžių mediena laikoma dirbtinai padauginta remiantis 1 dalimi.

XIV SKYRIUS

ASMENINIAI IR NAMŲ ŪKIO DAIKTAI

57 straipsnis

Asmeninių ir namų ūkio daiktų įvežimas ir pakartotinas įvežimas į Bendriją

1.   Nuo Reglamento (EB) Nr. 338/97 4 straipsnio leidžianti nukrypti nuostata, numatyta to reglamento 7 straipsnio 3 dalyje, dėl asmeninių ir namų ūkio daiktų netaikoma egzemplioriams, kurie yra naudojami siekiant pasipelnyti, parduodami, demonstruojami komerciniais tikslais, laikomi pardavimui, siūlomi parduoti arba vežami parduoti.

Ši leidžianti nukrypti nuostata taikoma tik tiems egzemplioriams, įskaitant medžioklės trofėjus, kurie atitinka vieną iš šių sąlygų:

a)

jie yra iš trečiosios šalies atvykstančių keliautojų asmeniniame bagaže;

b)

jie yra fizinio asmens, iš trečiosios šalies persikeliančio gyventi į Bendriją, asmeninė nuosavybė;

c)

jie yra keliautojo medžioklės trofėjai, kurie vėliau yra importuojami.

2.   Nuo Reglamento (EB) Nr. 338/97 4 straipsnio leidžianti nukrypti nuostata, numatyta to reglamento 7 straipsnio 3 dalyje, dėl asmeninių ir namų ūkio daiktų netaikoma minėto reglamento A priede išvardytų rūšių egzemplioriams, jei asmuo, paprastai gyvenantis Bendrijoje arba beįsikuriantis joje, pirmą kartą įsiveža į Bendriją asmeninius arba namų ūkio daiktus.

3.   Kai asmuo, paprastai gyvenantis Bendrijoje, pirmą kartą įveža į Bendriją asmeninius arba namų ūkio daiktus, įskaitant medžioklės trofėjus, tarp kurių yra Reglamento (EB) Nr. 338/97 B priede išvardytų rūšių egzempliorių, nereikalaujama, kad jis pateiktų muitinei importo leidimą, jei pateikiamas (re)eksporto dokumento originalas ir jo kopija.

Muitinė perduoda originalą remdamasi šio reglamento 45 straipsniu, o kopiją su antspaudu grąžina turėtojui.

4.   Jei asmuo, paprastai gyvenantis Bendrijoje, pakartotinai įveža į Bendriją asmeninius arba namų ūkio daiktus, įskaitant medžioklės trofėjus, tarp kurių yra Reglamento (EB) Nr. 338/97 A arba B priede išvardytų rūšių egzempliorių, nereikalaujama, kad muitinei būtų pateiktas importo leidimas, jei pateikiamas vienas iš šių dokumentų:

a)

muitinės patvirtintas anksčiau naudoto Bendrijos importo arba eksporto leidimo „turėtojui skirtas egzempliorius“ (forma Nr. 2);

b)

3 dalyje nurodyto (re)eksporto dokumento kopija;

c)

įrodymas, kad egzemplioriai buvo įsigyti Bendrijoje.

5.   Nukrypstant nuo 3 ir 4 dalių, (re)eksporto leidimo ar importo leidimo pateikti nereikia į Bendriją įvežant ar pakartotinai įvežant šiuos Reglamento (EB) Nr. 338/97 B priede išvardytus egzempliorius:

a)

eršketinių rūšies (Acipenseriformes spp) ikrų – ne daugiau 250 gramų vienam asmeniui;

b)

kaktusų Cactaceae spp. vamzdelių – ne daugiau trijų vienam asmeniui;

c)

krokodilų Crocodylia spp. negyvų apdorotų egzempliorių (neskaitant mėsos ir medžioklės trofėjų) – ne daugiau keturių vienam asmeniui;

d)

Strombus gigas kiaukutų – ne daugiau trijų vienam asmeniui.

58 straipsnis

Asmeninių ir namų ūkio daiktų eksportas ir reeksportas iš Bendrijos

1.   Nuo Reglamento (EB) Nr. 338/97 5 straipsnio leidžianti nukrypti nuostata, numatyta to reglamento 7 straipsnio 3 dalyje, dėl asmeninių ir namų ūkio daiktų netaikoma egzemplioriams, kurie yra naudojami pasipelnyti, parduodami, demonstruojami komerciniais tikslais, laikomi pardavimui, siūlomi parduoti arba vežami parduoti.

Ši leidžianti nukrypti nuostata taikoma tik tiems egzemplioriams, kurie atitinka vieną iš šių sąlygų:

a)

jie yra į trečiąją šalį vykstančių keliautojų asmeniniame bagaže;

b)

jie yra fizinio asmens, iš Bendrijos persikeliančio gyventi į trečiąją šalį, asmeninė nuosavybė.

2.   Eksportuojant nuo Reglamento (EB) Nr. 338/97 5 straipsnio leidžianti nukrypti nuostata, numatyta to reglamento 7 straipsnio 3 dalyje, dėl asmeninių ar namų ūkio daiktų netaikoma minėto reglamento A ar B prieduose išvardytų rūšių egzemplioriams.

3.   Jei asmuo, paprastai gyvenantis Bendrijoje, reeksportuoja asmeninius arba namų ūkio daiktus, įskaitant Reglamento (EB) Nr. 338/97 A ar B priede išvardytų rūšių egzempliorius, nereikalaujama muitinei pateikti reeksporto sertifikatą, jei pateikiamas vienas iš šių dokumentų:

a)

muitinės patvirtintas, anksčiau naudotas Bendrijos importo arba eksporto leidimo „turėtojui skirtas egzempliorius“ (forma Nr. 2);

b)

šio reglamento 57 straipsnio 3 dalyje nurodyta (re)eksporto dokumento kopija;

c)

įrodymas, kad egzemplioriai buvo įsigyti Bendrijoje.

4.   Nukrypstant nuo 2 ir 3 dalių, eksporto leidimo arba (re)eksporto dokumento pateikti nereikalaujama, jei eksportuojami arba reeksportuojami 57 straipsnio 5 dalies a-d punktuose išvardyti egzemplioriai.

XV SKYRIUS

IŠIMTYS IR LEIDŽIANČIOS NUKRYPTI NUOSTATOS

59 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 338/97 8 straipsnio 3 dalyje numatytos 8 straipsnio 1 dalies išimtys

1.   Reglamento (EB) Nr. 338/97 8 straipsnio 3 dalies a, b ir c punktuose nurodytiems egzemplioriams išimtis daroma tik tuomet, jei pareiškėjas kompetentingai valdymo institucijai įrodė, kad jis laikosi tuose punktuose bei šio reglamento 48 straipsnyje nurodytų sąlygų.

2.   Reglamento (EB) Nr. 338/97 8 straipsnio 3 dalies d punkte nurodytiems egzemplioriams išimtis daroma tik tuomet, jei pareiškėjas kompetentingai valdymo institucijai, kuri tariasi su kompetentinga mokslo institucija, įrodė, kad jis laikosi šio reglamento 48 straipsnyje nurodytų sąlygų ir kad šie egzemplioriai yra gimę ir išauginti nelaisvėje arba dirbtinai padauginti remiantis šio reglamento 54, 55 ir 56 straipsniais.

3.   Reglamento (EB) Nr. 338/97 8 straipsnio 3 dalies e, f ir g punktuose nurodytiems egzemplioriams išimtis daroma tik tuomet, jei pareiškėjas kompetentingai valdymo institucijai, kuri tariasi su kompetentinga mokslo institucija, įrodė, kad jis laikosi tuose punktuose bei šio reglamento 48 straipsnyje nurodytų sąlygų.

4.   Reglamento (EB) Nr. 338/97 8 straipsnio 3 dalies h punkte nurodytiems egzemplioriams išimtis daroma tik tuomet, jei pareiškėjas kompetentingai valdymo institucijai įrodė, kad šie egzemplioriai buvo paimti iš valstybėje narėje esančios natūralios aplinkos laikantis tos valstybės narės teisės aktų.

5.   Reglamento (EB) Nr. 338/97 8 straipsnio 3 dalies h punkte numatyta išimtis gyviems stuburiniams gyvūnams daroma tik tuomet, jei pareiškėjas kompetentingai valdymo institucijai įrodė, kad jis laikosi atitinkamų šio reglamento 66 straipsnio nuostatų.

60 straipsnis

Mokslo įstaigoms taikomos nukrypti nuo Reglamento (EB) Nr. 338/97 8 straipsnio 1 dalies leidžiančios nuostatos

Nepažeidžiant Reglamento (EB) Nr. 338/97 9 straipsnio, mokslo įstaigoms, kurias patvirtino valdymo institucija, pasitarusi su mokslo institucija, gali būti taikomos nuo to reglamento 8 straipsnio 1 dalies draudimų nukrypti leidžiančios nuostatos ir išduodamas sertifikatas visiems jų kolekcijoje esantiems to reglamento A priede išvardytų rūšių egzemplioriams, kurie skirti:

1)

veisimui arba dirbtiniam padauginimui nelaisvėje taip išsaugant atitinkamas rūšis;

2)

mokslo ar ugdymo tikslams, susijusiems su atitinkamų rūšių apsaugojimu arba išsaugojimu.

Egzemplioriai, kuriems išduoti tokie sertifikatai, gali būti parduodami tik kitoms tokį sertifikatą turinčioms mokslo įstaigoms.

61 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 338/97 8 straipsnio 1 ir 3 dalies išimtys

Nepažeidžiant Reglamento (EB) Nr. 338/97 9 straipsnio nuostatų, jo 8 straipsnio 1 dalyje nustatytas draudimas pirkti, siūlyti pirkti arba įsigyti minėto reglamento A priede išvardytų rūšių egzempliorius komerciniais tikslais ir minėto reglamento 8 straipsnio 3 dalies nuostata, numatanti, kad šių draudimų išimtys kiekvienu konkrečiu atveju turi būti taikomos išduodant sertifikatą netaikomi tada, kai egzemplioriai atitinka vieną iš šių kriterijų:

1)

jiems išduotas vienas iš šio reglamento 48 straipsnyje numatytų egzemplioriams skirtų sertifikatų;

2)

jiems taikoma viena iš šio reglamento 62 straipsnyje numatytų bendrųjų išimčių.

62 straipsnis

Bendrosios Reglamento (EB) Nr. 338/97 8 straipsnio 1 ir 3 dalies išimtys

Reglamento (EB) Nr. 338/97 8 straipsnio 3 dalies nuostata, kad 8 straipsnio 1 dalies išimtys suteikiamos kiekvienu konkrečiu atveju išduodant sertifikatą, netaikoma ir sertifikato nereikalaujama šiais atvejais:

1)

šio reglamento X priede išvardytų rūšių nelaisvėje gimusių ir išaugintų gyvūnų egzemplioriams ir jų hibridams, jei anotuotų rūšių egzemplioriai yra paženklinti remiantis šio reglamento 66 straipsnio 1 dalimi;

2)

dirbtinai padaugintiems augalų egzemplioriams;

3)

Reglamento (EB) Nr. 338/97 2 straipsnio w punkte apibrėžtiems perdirbtiems egzemplioriams, įgytiems daugiau kaip prieš 50 metų.

63 straipsnis

Išankstiniai Reglamento (EB) Nr. 338/97 8 straipsnio 3 dalyje numatyti sertifikatai

1.   Taikydama Reglamento (EB) Nr. 338/97 8 straipsnio 3 dalies d punktą, valstybė narė gali suteikti išankstinius sertifikatus augintojams, kuriuos tam tikslui patvirtino valdymo institucija, jei šie išsaugo veisimo dokumentus ir pateikia juos kompetentingai valdymo institucijai jos prašymu.

Šių sertifikatų 20 skiltyje įrašoma:

„Sertifikatas galioja tik šiam taksonui (šiems taksonams): ...“.

2.   Taikydama Reglamento (EB) Nr. 338/97 8 straipsnio 3 dalies d ir h punktus, valstybė narė valdymo institucijos patvirtintiems asmenims gali suteikti išankstinius sertifikatus, suteikiančius teisę šių sertifikatų pagrindu parduoti negyvus nelaisvėje išvestus gyvūnus ir (arba) nedidelį kiekį negyvų gyvūnų, teisėtai paimtų iš Bendrijos natūralios aplinkos, jei šie asmenys atitinka šiuos reikalavimus:

a)

registruoja duomenis, kuriuos pateikia kompetentingai valdymo institucijai jos prašymu, apimančius išsamią informaciją apie parduotus egzempliorius (rūšis), jų mirties priežastį (jei ji žinoma), asmenis, iš kurių egzemplioriai buvo įsigyti, bei asmenis, kuriems jie buvo parduoti;

b)

pateikia kompetentingai valdymo institucijai metinę ataskaitą su išsamia informacija apie tais metais parduotus gyvūnus, egzempliorių tipą ir skaičių, konkrečias rūšis ir egzempliorių įsigijimo būdus.

XVI SKYRIUS

ŽENKLINIMO REIKALAVIMAI

64 straipsnis

Importuojamų egzempliorių ženklinimas ir komercinė veikla Bendrijoje

1.   Importo leidimai toliau nurodytiems objektams išduodami tik tuomet, jei pareiškėjas kompetentingai valdymo institucijai įrodo, kad egzemplioriai yra atskirai paženklinti remiantis 66 straipsnio 6 dalimi:

a)

egzemplioriai, nelaisvėje išvesti pagal Konvencijos šalių konferencijos patvirtintą procedūrą;

b)

egzemplioriai, fermose išvesti pagal Konvencijos šalių konferencijos patvirtintą procedūrą;

c)

iš Konvencijos I priedėlyje išvardytų rūšių populiacijų išvesti egzemplioriai, kurių eksporto kvotą patvirtino Konvencijos šalių konferencija;

d)

ilgesnės kaip 20 cm ir daugiau kaip 1 kg sveriančios neapdirbtos afrikinio dramblio iltys ir jų gabalai;

e)

į Bendriją eksportuojamos žalios, raugintos ir (arba) išdirbtos krokodilų odos, paslėpsniai, uodegos, gerklės, kojos, nugaros atraižos bei kitos jų dalys arba į Bendriją reeksportuojamos žalios, raugintos arba išdirbtos krokodilų odos ir paslėpsniai;

f)

Reglamento (EB) Nr. 338/97 A priede išvardytų rūšių gyvi stuburiniai, priklausantys kilnojamajai parodai;

g)

bet kokia importuojama Acipenseriformes spp. ikrų talpykla, įskaitant skardines, stiklainius arba dėžutes, į kuriuos tiesiogiai pakuojami tokie. ikrai.

2.   Taikant Reglamento (EB) Nr. 338/97 8 straipsnio 5 dalies nuostatas, visos 1 dalies g punkte nurodytos ikrų talpyklos ženklinamos remiantis minėto reglamento 66 straipsnio 6 dalimi ir laikantis 66 straipsnio 7 dalyje numatytų papildomų reikalavimų.

65 straipsnis

Eksportuojamų ir reeksportuojamų egzempliorių ženklinimas

1.   Egzemplioriams, nurodytiems 64 straipsnio 1 dalies a–d ir f punktuose ir iš esmės nepakeistiems, reeksporto sertifikatai išduodami tik tuomet, kai pareiškėjas valdymo institucijai įrodo, kad originalūs ženklai nesugadinti.

2.   Ištisinėms žalioms, raugintoms ir (arba) išdirbtoms krokodilų odoms ir paslėpsniams reeksporto sertifikatai išduodami tik tuomet, kai pareiškėjas valdymo institucijai įrodo, kad originalios etiketės nesugadintos arba, jei originalios etiketės buvo pamestos arba nuimtos – kad egzemplioriai yra paženklinti reeksporto etikete.

3.   Bet kokioms 64 straipsnio 1 dalies g punkte nurodytoms ikrų talpykloms eksporto leidimai ir reeksporto sertifikatai išduodami tik tuomet, kai talpykla paženklinama remiantis 66 straipsnio 6 dalimi.

4.   Reglamento (EB) Nr. 338/97 A priede išvardytų rūšių gyviems stuburiniams eksporto leidimai išduodami tik tuomet, jei pareiškėjas kompetentingai valdymo institucijai įrodo, kad jis laikosi atitinkamų šio reglamento 66 straipsnyje nustatytų reikalavimų.

66 straipsnis

Ženklinimo būdai

1.   Taikant 33 straipsnio 1 dalį, 40 straipsnio 1 dalį, 59 straipsnio 5 dalį ir 65 straipsnio 4 dalį, taikomos šio straipsnio 2 ir 3 dalių nuostatos.

2.   Nelaisvėje gimę ir išauginti paukščiai ženklinami pagal 8 dalį, arba, jei kompetentinga valdymo institucija yra įsitikinusi, kad šis būdas dėl gyvūno fizinių ir elgesio ypatumų negali būti taikomas –ISO standartus 11784: 1996 (E) ir 11785: 1996 (E) atitinkančiomis individualiai sunumeruotomis mikroschemomis, kurių neįmanoma pakeisti.

3.   Gyvi stuburiniai, išskyrus nelaisvėje gimusius ir išaugintus paukščius, ženklinami ISO standartus 11784: 1996 (E) ir 11785: 1996 (E) atitinkančiomis individualiai sunumeruotomis, nepakeičiamomis mikroschemomis arba, jei kompetentinga valdymo institucija yra įsitikinusi, kad toks būdas dėl šių egzempliorių (rūšių) fizinių ir elgesio ypatumų negali būti taikomas, šie egzemplioriai ženklinami žiedais, juostelėmis, etiketėmis, tatuiruotėmis su unikaliais numeriais ir panašiomis priemonėmis arba jų identifikavimas užtikrinamas kitais tinkamais būdais.

4.   33 straipsnio 1 dalis, 40 straipsnio 1 dalis, 48 straipsnio 2 dalis, 59 straipsnio 5 dalis ir 65 straipsnio 4 dalis netaikomos, jei kompetentinga valdymo institucija yra įsitikinusi, kad tuo metu, kai išduodamas atitinkamas sertifikatas, atitinkamų egzempliorių fizinės savybės neleidžia saugiai taikyti nė vieno ženklinimo būdo.

Tokiu atveju atitinkama valdymo institucija išduoda operacijoms skirtus sertifikatus ir įrašo minėtą faktą sertifikato 20 skiltyje arba, jei ženklinimo būdas gali būti saugiai taikomas vėliau, nurodo jame atitinkamas sąlygas.

Egzemplioriams skirti sertifikatai, kilnojamosios parodos sertifikatai ir asmeninės nuosavybės sertifikatai tokiems egzemplioriams neišduodami.

5.   Egzemplioriai, iki 2002 m. sausio 1 d. paženklinti kitomis nei ISO standartus 11784: 1996 (E) ir 11785: 1996 (E) atitinkančiomis individualiai sunumeruotomis mikroschemomis arba iki 1997 m. birželio 1 d. – vienu iš 3 dalyje numatytų būdų, arba, laikantis 6 dalies nuostatų, prieš įvežant juos į Bendriją, laikomi paženklintais pagal 2 ir 3 dalis.

6.   64 straipsnio 1 dalyje ir 65 straipsnyje nurodyti egzemplioriai ženklinami taikant Konvencijos šalių konferencijos tokiems egzemplioriams patvirtintą arba rekomenduojamą metodą, konkrečiai, 64 straipsnio 1 dalies g punkte, 2 dalyje ir 65 straipsnio 3 dalyje nurodytos ikrų talpyklos ženklinamos vienkartinio naudojimo etiketėmis, kurios tvirtinamos ant kiekvienos pirminės talpyklos.

7.   Teisę apdoroti, pakuoti arba perpakuoti eksportui, reeksportui arba Bendrijos vidaus prekybai skirtus ikrus turi tik tos pakavimo ir perpakavimo įmonės, kurioms leidimą suteikė valstybės narės valdymo institucija.

Leidimą turinčios pakavimo ir perpakavimo įmonės turi saugoti duomenis apie importuotų, eksportuotų, reeksportuotų, in situ pagamintų ar saugojamų ikrų kiekius. Prireikus šie dokumentai turi būti pateikiami atitinkamos valstybės narės valdymo institucijai patikrinti.

Minėta valdymo institucija kiekvienai tokiai pakavimo ir perpakavimo įmonei privalo suteikti atskirą registracijos numerį.

8.   Nelaisvėje gimę ir išauginti paukščiai bei kiti kontroliuojamoje aplinkoje gimę paukščiai jau pirmosiomis jų gyvenimo dienomis ženklinami individualiai pažymėtais ištisiniais kojų žiedais.

Ištisiniai kojų žiedai reiškia apskritus nenutrūkstamus žiedus arba juosteles be siūlių arba sujungimų, jokiu būdu paukščiams netrukdančiais, tokio dydžio, kad uždėjus pirmomis paukščio gyvenimo dienomis jų nebūtų galima nuimti nuo kojos šiai galutinai užaugus, ir specialiai tam tikslui pagamintais.

67 straipsnis

Humaniški ženklinimo būdai

Jeigu Bendrijos teritorijoje reikalaujama ženklinti gyvus gyvūnus pritvirtinant prie jų etiketes, juostas, žiedus arba kitas priemones, arba paženklinti anatomines gyvūno dalis arba implantuoti mikroschemas, tai daroma humaniškai, atsižvelgiant į konkretaus egzemplioriaus gerovę ir būdingą elgesį.

68 straipsnis

Abipusis ženklinimo būdų pripažinimas

1.   Valstybių narių kompetentingos institucijos pripažįsta kitų valstybių narių kompetentingų institucijų patvirtintus ženklinimo būdus, kurie atitinka 66 straipsnio nuostatas.

2.   Leidime arba sertifikate, jei tokio dokumento reikalaujama vadovaujantis šiuo reglamentu, nurodoma išsami informacija apie ženklą.

XVII SKYRIUS

ATASKAITOS IR INFORMACIJA

69 straipsnis

Importo, eksporto ir reeksporto ataskaitos

1.   Valstybės narės renka duomenis apie importą į Bendriją ir eksportą bei reeksportą iš jos, vykdytus remiantis jų valdymo institucijų išduotais leidimais bei sertifikatais, neatsižvelgdamos į tikrąją įvežimo arba (re)eksporto vietą.

Valstybės narės, laikydamosi Reglamento (EB) Nr. 338/97 15 straipsnio 4 dalies a punkto ir vadovaudamosi Konvencijos sekretoriato išleistomis Gairėmis dėl CITES metinių atskaitų rengimo ir pateikimo, kompiuterine forma pagal šio straipsnio 4 dalyje grafiką perduoda Komisijai su kalendoriniais metais susijusią informaciją apie šio reglamento A, B ir C prieduose nurodytas rūšis.

Ataskaitoje pateikiama informacija apie sulaikytas ir konfiskuotas siuntas.

2.   1 dalyje nurodyta informacija pateikiama suskirsčius ją į dvi dalis tokiu būdu:

a)

dalis apie Konvencijos priedėliuose išvardytų rūšių importą, eksportą ir reeksportą;

b)

dalis apie kitų Reglamento (EB) Nr. 338/97 A, B ir C prieduose išvardytų rūšių egzempliorių importą, eksportą ir reeksportą bei D priede išvardytų rūšių egzempliorių įvežimą į Bendriją.

3.   Importuojant gyvų gyvūnų siuntas, valstybės narės, jei įmanoma, registruoja, kiek procentų Reglamento (EB) Nr. 338/97 A ir B prieduose išvardytų rūšių egzempliorių įvežant buvo negyvi.

4.   1, 2 ir 3 dalyse nurodyta informacija pateikiama Komisijai už kiekvienus kalendorinius metus iki kitų metų birželio 15 dienos apie kiekvieną konkrečią rūšį ir apie kiekvieną (re)eksporto šalį.

5.   Reglamento (EB) Nr. 338/97 15 straipsnio 4 dalies c punkte nurodytą informaciją sudaro išsami informacija apie teisines, normines ir administracines priemones, kurių buvo imtasi siekiant įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 338/97 ir šio reglamento nuostatas.

Be to, valstybės narės dar pateikia informaciją apie šiuos aspektus:

a)

pagal šio reglamento 18 ir 19 straipsnį registruotus asmenis ir įstaigas;

b)

pagal šio reglamento 60 straipsnį registruotas mokslo įstaigas;

c)

pagal šio reglamento 63 straipsnį patvirtintus augintojus;

d)

ikrų pakavimo ir perpakavimo įmones, kurioms pagal šio reglamento 66 straipsnio 7 dalį suteiktas leidimas;

e)

pagal šio reglamento 17 straipsnį naudojamus fitosanitarinius sertifikatus.

70 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 338/97 priedų pakeitimai

1.   Valstybės narės, siekdamos parengti Reglamento (EB) Nr. 338/97 pakeitimus pagal to paties reglamento 15 straipsnio 5 dalį, Komisijai perduoda visą toliau nurodytą informaciją apie į minėto reglamento priedus jau įtrauktas arba įtrauktinas rūšis, susijusią su šiais aspektais:

a)

jų biologiniu ir prekybiniu statusu;

b)

šių rūšių egzempliorių numatyta paskirtimi;

c)

parduodamų egzempliorių kontroliavimo būdais.

2.   Komisija, prieš pateikdama Komitetui Reglamento (EB) Nr. 338/97 B, C ir D priedų pakeitimo projektą pagal to reglamento 3 straipsnio 2 dalies c arba d punktus arba 3 straipsnio 4 dalies a punktą, minėtą projektą pateikia minėto reglamento 17 straipsnyje nurodytai Mokslinio tyrimo grupei prašydama jos patarimo.

XVIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

71 straipsnis

Paraiškų importo leidimams gauti atmetimas

1.   Vos tik nustačius apribojimą remiantis Reglamento (EB) Nr. 338/97 4 straipsnio 6 dalimi ir iki to laiko, kol jis nebus panaikintas, valstybės narės atmeta paraiškas gauti importo leidimus, taikomus egzemplioriams, eksportuojamiems iš ligos apimtos kilmės šalies arba šalių.

2.   Nukrypstant nuo 1 dalies, importo leidimas gali būti išduodamas tada, kai paraiška importo leidimui gauti buvo pateikta dar prieš įvedant apribojimą ir kai valstybės narės kompetentinga valdymo institucija yra įsitikinusi, kad yra sutartis arba užsakymas, kuris jau apmokėtas arba kuriais remiantis egzemplioriai jau yra išsiųsti.

3.   Importo leidimo, išduoto taikant 2 dalį, galiojimo laikas negali būti ilgesnis kaip vienas mėnuo.

4.   Jei nenumatyta kitaip, 1 dalyje minėti apribojimai netaikomi šiems egzemplioriams:

a)

pagal 54 ir 55 straipsnius nelaisvėje gimusiems ir išaugintiems arba pagal 56 straipsnį dirbtinai padaugintiems egzemplioriams;

b)

Reglamento (EB) Nr. 338/97 8 straipsnio 3 dalies e, f arba g punktuose nurodytais tikslais importuojamiems egzemplioriams;

c)

gyviems arba žuvusiems egzemplioriams, kurie yra į Bendriją vykstančių įsikurti asmenų asmeniniai arba namų ūkio daiktai.

72 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio priemonės

1.   Sertifikatai, išduoti remiantis Reglamento (EEB) Nr. 3626/82 11 straipsniu ir Reglamento (EEB) Nr. 3418/83 (4) 22 straipsniu, gali būti ir toliau naudojami Reglamento (EB) Nr. 338/97 5 straipsnio 2 dalies b punkte, 5 straipsnio 3 dalies b, c ir d punktuose, 5 straipsnio 4 dalyje bei 8 straipsnio 3 dalies a ir d–h punktuose numatytais tikslais.

2.   Reglamento (EEB) Nr. 3626/82 6 straipsnio 1 dalyje numatytiems draudimams taikomos išimtys tebegalioja iki paskutinės jų galiojimo dienos, jei ji nurodyta.

3.   Vienerius metus nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos valstybės narės gali ir toliau išdavinėti Reglamento (EB) Nr. 1808/2001 I priede nustatytos formos importo ir eksporto leidimus, reeksporto sertifikatus, kilnojamosios parodos ir asmeninės nuosavybės sertifikatus.

73 straipsnis

Pranešimas apie įgyvendinimo nuostatas

Kiekviena valstybė narė Komisijai ir Konvencijos sekretoriatui praneša apie nuostatas, kurias ji priėmė šio reglamento taikymui, ir apie visus teisinius dokumentus, kuriais naudojosi, bei priemones, kurių ėmėsi, kad jis būtų taikomas ir vykdomas. Šią informaciją Komisija perduoda kitoms valstybėms narėms.

74 straipsnis

Panaikinimas

Reglamentas (EB) Nr. 1808/2001 panaikinamas.

Nuorodos į panaikintąjį reglamentą yra laikomos nuorodomis į šį reglamentą ir skaitomos pagal XII priede pateiktą atitikmenų lentelę.

75 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. gegužės 4 d.

Komisijos vardu

Stavros DIMAS

Komisijos narys


(1)  OL L 61, 1997 3 3, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1332/2005 (OL L 215, 2005 8 19, p. 1).

(2)  OL L 384, 1982 12 31, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2727/95 (OL L 284, 1995 11 28, p. 3).

(3)  OL L 250, 2001 9 19, p. 1.

(4)  OL L 344, 1983 12 7, p. 1.


I PRIEDAS

Image

Nurodymai ir paaiškinimai

1.

Importuotojo, bet ne jo įgaliotojo atstovo vardas, pavardė (pavadinimas) ir adresas. Išduodant asmeninės nuosavybės sertifikatą, teisėto savininko vardas, pavardė ir adresas.

2.

Eksporto leidimo arba reeksporto sertifikato galiojimo laikas neturi viršyti šešių mėnesių, o importo leidimo – 12 mėnesių. Asmeninės nuosavybės sertifikato galiojimo laikas neturi viršyti trejų metų. Pasibaigus galiojimo laikui, šis dokumentas netenka galios ir yra niekinis, o jo turėtojas, be reikalo nedelsdamas, originalą ir visas kopijas grąžina dokumentus išdavusiai valdymo institucijai. Importo leidimas negalioja, jeigu atitinkamas CITES dokumentas iš (re)eksportuojančios šalies (re)eksportuojant buvo panaudotas pasibaigus jo galiojimo laikui arba jeigu įvežama į Bendriją praėjus daugiau nei šešiems mėnesiams nuo šio leidimo išdavimo dienos.

3.

Faktinio importuotojo, bet ne jo tarpininko, tikslus vardas, pavardė (pavadinimas) ir adresas. Išduodant asmeninės nuosavybės sertifikatą – palikti tuščią.

5.

Išduodant asmeninės nuosavybės sertifikatą – palikti tuščią.

6.

Išduodanti institucija gali nurodyti vietą, kurioje turi būti laikomi gyvi A priede nurodytų rūšių egzemplioriai, išskyrus nelaisvėje išvestus arba dirbtinai padaugintus, šiame skiltyje įrašydama apie tai išsamią informaciją. Išvežimas, išskyrus skubaus veterinarinio gydymo tikslais ir su sąlyga, kad egzemplioriai bus grąžinti tiesiai į patvirtintą jų buvimo vietą, vykdomas gavus išankstinį kompetentingos valdymo institucijos leidimą

8.

Aprašymas turi būti kuo tikslesnis, ir jame turi būti nurodytas Reglamento (EB) Nr. 865/2006 (nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą įgyvendinimo taisykles) VII priede pateiktas trijų raidžių kodas.

9/10.

Naudotini Reglamento (EB) Nr. 865/2006 VII priede nurodyti kiekio ir (arba) neto masės vienetai.

11.

Įrašykite CITES priedėlio (I, II arba III), į kurio sąrašą leidimo (sertifikato) išdavimo dieną yra įtraukta konkreti rūšis, numerį.

12.

Įrašykite Reglamento (EB) Nr. 338/97 priedo (A, B arba C), į kurio sąrašą leidimo (sertifikato) išdavimo dieną yra įtraukta konkreti rūšis, raidę.

13.

Šaltiniui nurodyti naudokite vieną iš šių kodų:

W

Egzemplioriai, paimti iš natūralios aplinkos

R

Egzemplioriai, kilę iš ūkių

D

A priede nurodyti gyvūnai, komerciniais tikslais išvesti nelaisvėje, ir A priede nurodyti augalai, komerciniais tikslais dirbtinai padauginti remiantis Reglamento (EB) Nr. 865/2006 XIII skyriumi, taip pat jų dalys bei išvestiniai produktai

A

A priede nurodyti augalai, dirbtinai išvesti nekomerciniais tikslais, ir B bei C prieduose nurodyti augalai, dirbtinai padauginti remiantis Reglamento (EB) Nr. 865/2006 XIII skyriumi, taip pat jų dalys bei išvestiniai produktai

C

A priede nurodyti gyvūnai, išvesti nelaisvėje nekomerciniais tikslais, ir B bei C prieduose nurodyti gyvūnai, nelaisvėje išvesti remiantis Komisijos reglamento (EB) Nr. 865/2006 XIII skyriumi, taip pat jų dalys bei išvestiniai produktai

F

Nelaisvėje gimę gyvūnai, neatitinkantys Reglamento (EB) Nr. 865/2006 XIII skyriuje nurodytų kriterijų, taip pat jų dalys bei išvestiniai produktai

I

Konfiskuoti arba sulaikyti egzemplioriai (1)

O

Ikikonvenciniai (1)

U

Šaltinis nežinomas (turi būti pateisinta)

14.

Nurodant, kokiu tikslu egzemplioriai bus (re)eksportuojami (importuojami), naudotini šie kodai:

B

Išvedimui nelaisvėje arba dirbtiniam padauginimui

E

Švietimo tikslais

G

Botanikos sodams

H

Kaip medžioklės trofėjai

L

Vykdant įstatymą arba teismo sprendimą

M

Medicinos tikslais (įskaitant biomedicininius tyrimus)

N

Įvedimui arba pakartotiniam įvedimui į natūralią aplinką

P

Asmeniniais tikslais

Q

Cirkams ir kilnojamosioms parodoms

S

Moksliniais tikslais

T

Komerciniais tikslais

Z

Zoologijos sodams

15–17.

Kilmės šalis – tai šalis, kurioje egzemplioriai buvo paimti iš natūralios aplinkos, gimė ir augo nelaisvėje arba buvo dirbtinai padauginti. Jei ši šalis yra trečioji šalis, 16 ir 17 skiltyse turi būti nurodyta išsami informacija apie atitinkamą leidimą. Jei egzemplioriai, kurių kilmės šalis yra Bendrijos valstybė narė, yra eksportuojami iš kitos Bendrijos valstybės narės, 15 skiltyje turi būti nurodytas tik kilmės valstybės narės pavadinimas.

18–20.

Tuo atveju, kai išduodamas reeksporto sertifikatas, paskutiniojo reeksporto šalis yra ta reeksportuojanti trečioji šalis, iš kurios egzemplioriai buvo importuoti prieš reeksportuojant juos iš Bendrijos. Išduodant importo leidimą – tai reeksportuojanti trečioji šalis, iš kurios egzemplioriai turi būti importuojami. 19 ir 20 skiltyse turi būti nurodyta išsami informacija apie atitinkamą reeksporto sertifikatą.

21.

Mokslinis pavadinimas turi atitikti Reglamento (EB) Nr. xx/2006 VIII priede pateiktas standartines nomenklatūros nuorodas.

23–25.

Tarnybinės žymos.

26.

Importuotojas (re)eksportuotojas) arba jo atstovas prireikus privalo nurodyti važtaraščio arba oro transporto važtaraščio numerį.

27.

Pildo muitinės įstaiga, per kurią įvežama į Bendriją, arba atitinkamais atvejais muitinės įstaiga, per kurią (re)eksportuojama. Įvežant originalas (forma Nr. 1) turi būti grąžinamas atitinkamos valstybės narės valdymo institucijai, o turėtojui skirtas egzempliorius (forma Nr. 2) – importuotojui. (Re)eksportuojant egzemplioriai, kuriuos muitinės įstaiga grąžina juos išdavusiai institucijai (forma Nr. 3), turi būti grąžinami atitinkamos valstybės narės valdymo institucijai, o originalas (forma Nr. 1) ir turėtojui skirtas egzempliorius (forma Nr. 2) – (re)eksportuotojui.

Image

Nurodymai ir paaiškinimai

1.

Importuotojo, bet ne jo įgaliotojo atstovo vardas, pavardė (pavadinimas) ir adresas. Išduodant asmeninės nuosavybės sertifikatą, teisėto savininko vardas, pavardė ir adresas.

2.

Eksporto leidimo arba reeksporto sertifikato galiojimo laikas neturi viršyti šešių mėnesių, o importo leidimo – 12 mėnesių. Asmeninės nuosavybės sertifikato galiojimo laikas neturi viršyti trejų metų. Pasibaigus galiojimo laikui, šis dokumentas netenka galios ir yra niekinis, o jo turėtojas, be reikalo nedelsdamas, originalą ir visas kopijas grąžina dokumentus išdavusiai valdymo institucijai. Importo leidimas negalioja, jeigu atitinkamas CITES dokumentas iš (re)eksportuojančios šalies (re)eksportuojant buvo panaudotas pasibaigus jo galiojimo laikui arba jeigu įvežama į Bendriją praėjus daugiau nei šešiems mėnesiams nuo šio leidimo išdavimo dienos.

3.

Faktinio importuotojo, bet ne jo tarpininko, tikslus vardas, pavardė (pavadinimas) ir adresas. Išduodant asmeninės nuosavybės sertifikatą – palikti tuščią.

5.

Išduodant asmeninės nuosavybės sertifikatą – palikti tuščią.

6.

Išduodanti institucija gali nurodyti vietą, kurioje turi būti laikomi gyvi A priede nurodytų rūšių egzemplioriai, išskyrus nelaisvėje išvestus arba dirbtinai padaugintus, šiame skiltyje įrašydama apie tai išsamią informaciją. Išvežimas, išskyrus skubaus veterinarinio gydymo tikslais ir su sąlyga, kad egzemplioriai bus grąžinti tiesiai į patvirtintą jų buvimo vietą, vykdomas gavus išankstinį kompetentingos valdymo institucijos leidimą

8.

Aprašymas turi būti kuo tikslesnis, ir jame turi būti nurodytas Reglamento (EB) Nr. 865/2006 (nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą įgyvendinimo taisykles) VII priede pateiktas trijų raidžių kodas.

9/10.

Naudotini Reglamento (EB) Nr. 865/2006 VII priede nurodyti kiekio ir (arba) neto masės vienetai.

11.

Įrašykite CITES priedėlio (I, II arba III), į kurio sąrašą leidimo (sertifikato) išdavimo dieną yra įtraukta konkreti rūšis, numerį.

12.

Įrašykite Reglamento (EB) Nr. 338/97 priedo (A, B arba C), į kurio sąrašą leidimo (sertifikato) išdavimo dieną yra įtraukta konkreti rūšis, raidę.

13.

Šaltiniui nurodyti naudokite vieną iš šių kodų:

W

Egzemplioriai, paimti iš natūralios aplinkos

R

Egzemplioriai, kilę iš ūkių

D

A priede nurodyti gyvūnai, komerciniais tikslais išvesti nelaisvėje, ir A priede nurodyti augalai, komerciniais tikslais dirbtinai padauginti remiantis Reglamento (EB) Nr. 865/2006 XIII skyriumi, taip pat jų dalys bei išvestiniai produktai

A

A priede nurodyti augalai, dirbtinai išvesti nekomerciniais tikslais, ir B bei C prieduose nurodyti augalai, dirbtinai padauginti remiantis Komisijos reglamento (EB) Nr. 865/2006 XIII skyriumi, taip pat jų dalys bei išvestiniai produktai

C

A priede nurodyti gyvūnai, išvesti nelaisvėje nekomerciniais tikslais, ir B bei C prieduose nurodyti gyvūnai, nelaisvėje išvesti remiantis Komisijos reglamento (EB) Nr. 865/2006 XIII skyriumi, taip pat jų dalys bei išvestiniai produktai

F

Nelaisvėje gimę gyvūnai, neatitinkantys Komisijos reglamento (EB) Nr. 865/2006 XIII skyriuje nurodytų kriterijų, taip pat ir jų dalys bei išvestiniai produktai

I

Konfiskuoti arba sulaikyti egzemplioriai (2)

O

Ikikonvenciniai (2)

U

Šaltinis nežinomas (turi būti pateisinta)

14.

Nurodant, kokiu tikslu egzemplioriai bus (re)eksportuojami (importuojami), naudotini šie kodai:

B

Išvedimui nelaisvėje arba dirbtiniam padauginimui

E

Švietimo tikslais

G

Botanikos sodams

H

Kaip medžioklės trofėjai

L

Vykdant įstatymą arba teismo sprendimą

M

Medicinos tikslais (įskaitant biomedicininius tyrimus)

N

Įvedimui arba pakartotiniam įvedimui į natūralią aplinką

P

Asmeniniais tikslais

Q

Cirkams ir kilnojamosioms parodoms

S

Moksliniais tikslais

T

Komerciniais tikslais

Z

Zoologijos sodams

15–17.

Kilmės šalis – tai šalis, kurioje egzemplioriai buvo paimti iš natūralios aplinkos, gimė ir augo nelaisvėje arba buvo dirbtinai padauginti. Jei ši šalis yra trečioji šalis, 16 ir 17 skiltyse turi būti nurodyta išsami informacija apie atitinkamą leidimą. Jei egzemplioriai, kurių kilmės šalis yra Bendrijos valstybė narė, yra eksportuojami iš kitos Bendrijos valstybės narės, 15 skiltyje turi būti nurodytas tik kilmės valstybės narės pavadinimas.

18–20.

Tuo atveju, kai išduodamas reeksporto sertifikatas, paskutiniojo reeksporto šalis yra ta reeksportuojanti trečioji šalis, iš kurios egzemplioriai buvo importuoti prieš reeksportuojant juos iš Bendrijos. Išduodant importo leidimą – tai reeksportuojanti trečioji šalis, iš kurios egzemplioriai turi būti importuojami. 19 ir 20 skiltyse turi būti nurodyta išsami informacija apie atitinkamą reeksporto sertifikatą.

21.

Mokslinis pavadinimas turi atitikti Reglamento (EB) Nr. 865/2006 VIII priede pateiktas standartines nomenklatūros nuorodas.

23–25.

Tarnybinės žymos.

26.

Importuotojas (re)eksportuotojas) arba jo atstovas prireikus privalo nurodyti važtaraščio arba oro transporto važtaraščio numerį.

27.

Pildo muitinės įstaiga, per kurią įvežama į Bendriją, arba atitinkamais atvejais muitinės įstaiga, per kurią (re)eksportuojama. Įvežant originalas (forma Nr. 1) turi būti grąžinamas atitinkamos valstybės narės valdymo institucijai, o turėtojui skirtas egzempliorius (forma Nr. 2) – importuotojui. (Re)eksportuojant egzemplioriai, kuriuos muitinės įstaiga grąžina juos išdavusiai institucijai (forma Nr. 3), turi būti grąžinami atitinkamos valstybės narės valdymo institucijai, o originalas (forma Nr. 1) ir turėtojui skirtas egzempliorius (forma Nr. 2) – (re)eksportuotojui.

Image

Nurodymai ir paaiškinimai

1.

Importuotojo, bet ne jo įgaliotojo atstovo vardas, pavardė (pavadinimas) ir adresas. Išduodant asmeninės nuosavybės sertifikatą, teisėto savininko vardas, pavardė ir adresas.

2.

Eksporto leidimo arba reeksporto sertifikato galiojimo laikas neturi viršyti šešių mėnesių, o importo leidimo – 12 mėnesių. Asmeninės nuosavybės sertifikato galiojimo laikas neturi viršyti trejų metų. Pasibaigus galiojimo laikui, šis dokumentas netenka galios ir yra niekinis, o jo turėtojas, be reikalo nedelsdamas, originalą ir visas kopijas grąžina dokumentus išdavusiai valdymo institucijai. Importo leidimas negalioja, jeigu atitinkamas CITES dokumentas iš (re)eksportuojančios šalies (re)eksportuojant buvo panaudotas pasibaigus jo galiojimo laikui arba jeigu įvežama į Bendriją praėjus daugiau nei šešiems mėnesiams nuo šio leidimo išdavimo dienos.

3.

Faktinio importuotojo, bet ne jo tarpininko, tikslus vardas, pavardė (pavadinimas) ir adresas. Išduodant asmeninės nuosavybės sertifikatą – palikti tuščią.

5.

Išduodant asmeninės nuosavybės sertifikatą – palikti tuščią.

6.

Išduodanti institucija gali nurodyti vietą, kurioje turi būti laikomi gyvi A priede nurodytų rūšių egzemplioriai, išskyrus nelaisvėje išvestus arba dirbtinai padaugintus, šiame skiltyje įrašydama apie tai išsamią informaciją. Išvežimas, išskyrus skubaus veterinarinio gydymo tikslais ir su sąlyga, kad egzemplioriai bus grąžinti tiesiai į patvirtintą jų buvimo vietą, vykdomas gavus išankstinį kompetentingos valdymo institucijos leidimą.

8.

Aprašymas turi būti kuo tikslesnis, ir jame turi būti nurodytas Reglamento (EB) Nr. 865/2006 (nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą įgyvendinimo taisykles) VII priede pateiktas trijų raidžių kodas.

9/10.

Naudotini Reglamento (EB) Nr. 865/2006 VII priede nurodyti kiekio ir (arba) neto masės vienetai.

11.

Įrašykite CITES priedėlio (I, II arba III), į kurio sąrašą leidimo (sertifikato) išdavimo dieną yra įtraukta konkreti rūšis, numerį.

12.

Įrašykite Reglamento (EB) Nr. 338/97 priedo (A, B arba C), į kurio sąrašą leidimo (sertifikato) išdavimo dieną yra įtraukta konkreti rūšis, raidę.

13.

Šaltiniui nurodyti naudokite vieną iš šių kodų:

W

Egzemplioriai, paimti iš natūralios aplinkos

R

Egzemplioriai, kilę iš ūkių

D

A priede nurodyti gyvūnai, komerciniais tikslais išvesti nelaisvėje, ir A priede nurodyti augalai, komerciniais tikslais dirbtinai padauginti remiantis Reglamento (EB) Nr. 865/2006 XIII skyriumi, taip pat jų dalys bei išvestiniai produktai

A

A priede nurodyti augalai, dirbtinai išvesti nekomerciniais tikslais, ir B bei C prieduose nurodyti augalai, dirbtinai padauginti remiantis Reglamento (EB) Nr. 865/2006 XIII skyriumi, taip pat jų dalys bei išvestiniai produktai

C

A priede nurodyti gyvūnai, išvesti nelaisvėje nekomerciniais tikslais, ir B bei C prieduose nurodyti gyvūnai, nelaisvėje išvesti remiantis Komisijos reglamento (EB) Nr. 865/2006 XIII skyriumi, taip pat jų dalys bei išvestiniai produktai

F

Nelaisvėje gimę gyvūnai, neatitinkantys Reglamento (EB) Nr. 865/2006 XIII skyriuje nurodytų kriterijų, taip pat jų dalys bei išvestiniai produktai

I

Konfiskuoti arba sulaikyti egzemplioriai (3)

O

Ikikonvenciniai (3)

U

Šaltinis nežinomas (turi būti pateisinta)

14.

Nurodant, kokiu tikslu egzemplioriai bus (re)eksportuojami importuojami), naudotini šie kodai:

B

Išvedimui nelaisvėje arba dirbtiniam padauginimui

E

Švietimo tikslais

G

Botanikos sodams

H

Kaip medžioklės trofėjai

L

Vykdant įstatymą arba teismo sprendimą

M

Medicinos tikslais (įskaitant biomedicininius tyrimus)

N

Įvedimui arba pakartotiniam įvedimui į natūralią aplinką

P

Asmeniniais tikslais

Q

Cirkams ir kilnojamosioms parodoms

S

Moksliniais tikslais

T

Komerciniais tikslais

Z

Zoologijos sodams

15–17.

Kilmės šalis – tai šalis, kurioje egzemplioriai buvo paimti iš natūralios aplinkos, gimė ir augo nelaisvėje arba buvo dirbtinai padauginti. Jei ši šalis yra trečioji šalis, 16 ir 17 skiltyse turi būti nurodyta išsami informacija apie atitinkamą leidimą. Jei egzemplioriai, kurių kilmės šalis yra Bendrijos valstybė narė, yra eksportuojami iš kitos Bendrijos valstybės narės, 15 skiltyje turi būti nurodytas tik kilmės valstybės narės pavadinimas.

18–20.

Tuo atveju, kai išduodamas reeksporto sertifikatas, paskutiniojo reeksporto šalis yra ta reeksportuojanti trečioji šalis, iš kurios egzemplioriai buvo importuoti prieš reeksportuojant juos iš Bendrijos. Išduodant importo leidimą – tai reeksportuojanti trečioji šalis, iš kurios egzemplioriai turi būti importuojami. 19 ir 20 skiltyse turi būti nurodyta išsami informacija apie atitinkamą reeksporto sertifikatą.

21.

Mokslinis pavadinimas turi atitikti Reglamento (EB) Nr. 865/2006 VIII priede pateiktas standartines nomenklatūros nuorodas.

23–25.

Tarnybinės žymos.

26.

Importuotojas (re)eksportuotojas) arba jo atstovas prireikus privalo nurodyti važtaraščio arba oro transporto važtaraščio numerį.

27.

Pildo muitinės įstaiga, per kurią įvežama į Bendriją, arba atitinkamais atvejais muitinės įstaiga, per kurią (re)eksportuojama. Įvežant originalas (forma Nr. 1) turi būti grąžinamas atitinkamos valstybės narės valdymo institucijai, o turėtojui skirtas egzempliorius (forma Nr. 2) – importuotojui. (Re)eksportuojant egzemplioriai, kuriuos muitinės įstaiga grąžina juos išdavusiai institucijai (forma Nr. 3), turi būti grąžinami atitinkamos valstybės narės valdymo institucijai, o originalas (forma Nr. 1) ir turėtojui skirtas egzempliorius (forma Nr. 2) – (re)eksportuotojui.

Image

Image

Nurodymai ir paaiškinimai

1.

Importuotojo, bet ne jo įgaliotojo atstovo vardas, pavardė (pavadinimas) ir adresas. Išduodant asmeninės nuosavybės sertifikatą, teisėto savininko vardas, pavardė ir adresas.

2.

Nepildoma.

3.

Faktinio importuotojo, bet ne jo tarpininko, tikslus vardas, pavardė (pavadinimas) ir adresas. Išduodant asmeninės nuosavybės sertifikatą – palikti tuščią.

5.

Išduodant asmeninės nuosavybės sertifikatą – palikti tuščią.

6.

Paraiškos formoje pildoma tik tuo atveju, jeigu tai yra A priede nurodytų rūšių gyvi egzemplioriai, išskyrus nelaisvėje išvestus arba dirbtinai padaugintus.

8.

Aprašymas turi būti kuo tikslesnis, ir jame turi būti nurodytas Reglamento (EB) Nr. 865/2006 (nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą įgyvendinimo taisykles) VII priede pateiktas trijų raidžių kodas.

9/10.

Naudotini Reglamento (EB) Nr. 865/2006 VII priede nurodyti kiekio ir (arba) neto masės vienetai.

11.

Įrašykite CITES priedėlio (I, II arba III), į kurio sąrašą leidimo (sertifikato) išdavimo dieną yra įtraukta konkreti rūšis, numerį.

12.

Įrašykite Reglamento (EB) Nr. 338/97 priedo (A, B arba C), į kurio sąrašą paraiškos pateikimo dieną yra įtraukta konkreti rūšis, raidę.

13.

Šaltiniui nurodyti naudokite vieną iš šių kodų:

W

Egzemplioriai, paimti iš natūralios aplinkos

R

Egzemplioriai, kilę iš ūkių

D

A priede nurodyti gyvūnai, komerciniais tikslais išvesti nelaisvėje, ir A priede nurodyti augalai, komerciniais tikslais dirbtinai padauginti remiantis Reglamento (EB) Nr. 865/2006 XIII skyriumi, taip pat jų dalys bei išvestiniai produktai

A

A priede nurodyti augalai, dirbtinai išvesti nekomerciniais tikslais, ir B bei C prieduose nurodyti augalai, dirbtinai padauginti remiantis Reglamento (EB) Nr. 865/2006 XIII skyriumi, taip pat jų dalys bei išvestiniai produktai

C

A priede nurodyti gyvūnai, išvesti nelaisvėje nekomerciniais tikslais, ir B bei C prieduose nurodyti gyvūnai, nelaisvėje išvesti remiantis Komisijos reglamento (EB) Nr. 865/2006 XIII skyriumi, taip pat jų dalys bei išvestiniai produktai

F

Nelaisvėje gimę gyvūnai, neatitinkantys Reglamento (EB) Nr. 865/2006 XIII skyriuje nurodytų kriterijų, taip pat jų dalys bei išvestiniai produktai

I

Konfiskuoti arba sulaikyti egzemplioriai (4)

O

Ikikonvenciniai (4)

U

Šaltinis nežinomas (turi būti pateisinta)

14.

Nurodant, kokiu tikslu egzemplioriai bus (re)eksportuojami (importuojami), naudotini šie kodai:

B

Išvedimui nelaisvėje arba dirbtiniam padauginimui

E

Švietimo tikslais

G

Botanikos sodams

H

Kaip medžioklės trofėjai

L

Vykdant įstatymą arba teismo sprendimą

M

Medicinos tikslais (įskaitant biomedicininius tyrimus)

N

Įvedimui arba pakartotiniam įvedimui į natūralią aplinką

P

Asmeniniais tikslais

Q

Cirkams ir kilnojamosioms parodoms

S

Moksliniais tikslais

T

Komerciniais tikslais

Z

Zoologijos sodams

15–17.

Kilmės šalis – tai šalis, kurioje egzemplioriai buvo paimti iš natūralios aplinkos, gimė ir buvo išauginti nelaisvėje arba buvo dirbtinai padauginti. Jei ši šalis yra trečioji šalis, 16 ir 17 skiltyse turi būti nurodyta išsami informacija apie atitinkamą leidimą. Jei egzemplioriai, kurių kilmės šalis yra Bendrijos valstybė narė, yra eksportuojami iš kitos Bendrijos valstybės narės, 15 skiltyje turi būti nurodytas tik kilmės valstybės narės pavadinimas.

18–20.

Tuo atveju, kai išduodamas reeksporto sertifikatas, paskutiniojo reeksporto šalis yra ta reeksportuojanti trečioji šalis, iš kurios egzemplioriai buvo importuoti prieš reeksportuojant juos iš Bendrijos. Išduodant importo leidimą – tai reeksportuojanti trečioji šalis, iš kurios egzemplioriai turi būti importuojami. 19 ir 20 skiltyse turi būti nurodyta išsami informacija apie atitinkamą reeksporto sertifikatą.

21.

Mokslinis pavadinimas turi atitikti Reglamento (EB) Nr. 865/2006 VIII priede pateiktas standartines nomenklatūros nuorodas.

23.

Pateikite kuo daugiau informacijos ir nurodykite, kokiu pagrindu nepateikiate pirmiau reikalaujamos informacijos (jei nepateikėte).


(1)  Naudoti tik kartu su kito šaltinio kodu.

(2)  Naudoti tik kartu su kito šaltinio kodu.

(3)  Naudoti tik kartu su kito šaltinio kodu.

(4)  Naudoti tik kartu su kito šaltinio kodu.


II PRIEDAS

Image

Nurodymai ir paaiškinimai

1.

Importuotojo, bet ne jo įgaliotojo atstovo vardas, pavardė (pavadinimas) ir adresas.

4.

Kilmės šalis – tai šalis, kurioje egzemplioriai buvo paimti iš natūralios aplinkos, gimė ir augo nelaisvėje arba buvo dirbtinai padauginti.

5.

Pildoma tik tuomet, jei šalis, iš kurios importuojami egzemplioriai, nėra kilmės šalis.

6.

Aprašymas turi būti kuo tikslesnis.

9.

Turi būti nurodomi tik Reglamento (EB) Nr. 338/97 C arba D prieduose išvardyti moksliniai pavadinimai.

10.

CITES III priedėlyje išvardytoms rūšims nurodyti įrašykite III.

12.

Įrašykite Reglamento (EB) Nr. 338/97 priedo, į kurio sąrašą leidimo/sertifikato išdavimo dieną yra įtraukta konkreti rūšis, raidę (C arba D).

13.

Muitinės įstaigai, per kurią minimi egzemplioriai įvežami į Bendriją, importuotojas turi pateikti pasirašytą originalą (forma Nr. 1) ir „importuotojui skirtą egzempliorių“ (forma Nr. 2), prireikus kartu su CITES III priedėlio dokumentais, gautais iš (re)eksportuojančios šalies.

14.

Muitinės įstaiga importuotojo šalies valdymo institucijai išsiunčia antspaudu patvirtintą originalą (forma Nr. 1), o importuotojui arba jo įgaliotajam atstovui grąžina antspaudu patvirtintą „importuotojui skirtą egzempliorių“ (forma Nr. 2).

Image

Nurodymai ir paaiškinimai

1.

Importuotojo, bet ne jo įgaliotojo atstovo vardas, pavardė (pavadinimas) ir adresas.

4.

Kilmės šalis – tai šalis, kurioje egzemplioriai buvo paimti iš natūralios aplinkos, gimė ir augo nelaisvėje arba buvo dirbtinai padauginti.

5.

Pildoma tik tuomet, jei šalis, iš kurios importuojami egzemplioriai, nėra kilmės šalis.

6.

Aprašymas turi būti kuo tikslesnis.

9.

Turi būti nurodomi tik Reglamento (EB) Nr. 338/97 C arba D prieduose išvardyti moksliniai pavadinimai.

10.

CITES III priedėlyje išvardytoms rūšims nurodyti įrašykite III.

12.

Įrašykite Reglamento (EB) Nr. 338/97 priedo, į kurio sąrašą leidimo/sertifikato išdavimo dieną yra įtraukta konkreti rūšis, raidę (C arba D).

13.

Muitinės įstaigai, per kurią minimi egzemplioriai įvežami į Bendriją, importuotojas turi pateikti pasirašytą originalą (forma Nr. 1) ir „importuotojui skirtą egzempliorių“ (forma Nr. 2), prireikus kartu su CITES III priedėlio dokumentais, gautais iš (re)eksportuojančios šalies.

14.

Muitinės įstaiga importuotojo šalies valdymo institucijai išsiunčia antspaudu patvirtintą originalą (forma Nr. 1), o importuotojui arba jo įgaliotajam atstovui grąžina antspaudu patvirtintą „importuotojui skirtą egzempliorių“ (forma Nr. 2).


III PRIEDAS

Image

Nurodymai ir paaiškinimai

1.

Išduodanti valdymo institucija kiekvienam sertifikatui turėtų suteikti atskirą numerį.

2.

Dokumento galiojimo laikas negali būti ilgesnis nei treji metai. Jei kilnojamosios parodos kilmės šalis yra trečioji šalis, galiojimo laikas turi būti ne ilgesnis nei nurodytas atitinkamame trečiosios šalies sertifikate.

3.

Įrašykite egzemplioriaus, kuriam išduodamas sertifikatas, savininko vardą ir pavardę, nuolatinį adresą ir šalį. Sertifikatas be savininko parašo negalioja.

4.

Ant formos turėtų būti iš anksto atspausdintas išduodančios valdymo institucijos pavadinimas, adresas ir šalis.

5.

Ši skiltis atspausdinama iš anksto ir parodo, kad sertifikatas galioja daugkartiniams egzemplioriaus pervežimams per sieną kartu su paroda ir tik demonstravimo tikslais, leidžia egzempliorius viešai demonstruoti pagal Reglamento (EB) Nr. 338/97 8 straipsnio 3 dalį, ir ji skirta paaiškinti, kad sertifikato negalima paimti, bet jis turi likti kartu su egzemplioriumi (pas savininką). Be to, ši skiltis gali būti naudojama pateisinimams dėl tam tikros informacijos nebuvimo pateikti.

6.

Ši skiltis atspausdinama iš anksto ir yra skirta parodyti, kad leidžiama pervežti per sieną į bet kurią šalį, jei šis sertifikatas yra priimtinas pagal tų šalių įstatymus.

7.

Šioje skiltyje iš anksto atspausdinamas Q simbolis, skirtas cirkams ir kilnojamosioms parodoms.

8.

Prireikus nurodykite 19 skiltyje uždėto apsauginio spaudo numerį.

9.

Mokslinis pavadinimas turi atitikti standartines nomenklatūros nuorodas, nurodytas Reglamento 865/2006 (nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą įgyvendinimo taisykles) VIII priede.

10.

Kaip galima tiksliau apibūdinkite egzempliorių, kuriam išduodamas sertifikatas, nurodydami atpažinimo žymes (korteles, žiedus, išskirtines žymes ir pan.), pagal kurias šalies, į kurią atvyksta paroda, valdymo institucijos galėtų įsitikinti, kad sertifikatas išduotas būtent tam egzemplioriui. Jei galima, išduodant sertifikatą įrašoma lytis ir amžius.

11.

Nurodykite bendrą egzempliorių kiekį. Sertifikatą išduodant gyviems gyvūnams, paprastai tai yra vienetas. Jei egzempliorių yra daugiau nei vienas, įrašykite „žr. pridėtą aprašą“.

12.

Įrašykite Konvencijos priedėlio (I, II, arba III), į kurio sąrašą leidimo (sertifikato) išdavimo dieną yra įtraukta konkreti rūšis, numerį.

13.

Įrašykite Reglamento (EB) Nr. 338/97 priedo (A, B arba C), į kurio sąrašą leidimo (sertifikato) išdavimo dieną yra įtraukta konkreti rūšis, raidę.

14.

Šaltiniui nurodyti naudokite vieną iš toliau nurodytų kodų. Šis sertifikatas negali būti išduodamas egzemplioriams, kurių šaltinio kodai yra W, R, F arba U, nebent egzemplioriai buvo įsigyti Bendrijoje arba įvežti į ją prieš pradedant Konvencijos I, II arba III priedėlyje, Reglamento (EEB) Nr. 3626/82 C priede arba Reglamento (EB) Nr. 338/97 A, B ir C prieduose išvardytoms rūšims taikyti joms skirtas nuostatas; tuomet nurodomas ir O simbolis.

W

Egzemplioriai, paimti iš natūralios aplinkos

R

Egzemplioriai, kilę iš ūkių

A

A priede nurodyti augalai, dirbtinai išvesti nekomerciniais tikslais, ir B bei C prieduose nurodyti augalai, dirbtinai padauginti remiantis Reglamento (EB) Nr. 865/2006 XIII skyriumi, taip pat jų dalys bei išvestiniai produktai

C

A priede nurodyti gyvūnai, išvesti nelaisvėje nekomerciniais tikslais, ir B bei C prieduose nurodyti gyvūnai, nelaisvėje išvesti remiantis Komisijos reglamento (EB) Nr. 865/2006 XIII skyriumi, taip pat jų dalys bei išvestiniai produktai

F

Nelaisvėje gimę gyvūnai, neatitinkantys Reglamento (EB) Nr. 865/2006 XIII skyriuje nurodytų kriterijų, taip pat ir jų dalys bei išvestiniai produktai

U

Šaltinis nežinomas (turi būti pateisinta)

O

Ikikonvenciniai (gali būti naudojamas kartu su bet kuriuo kitu simboliu).

15–16.

Kilmės šalis – tai šalis, kurioje egzemplioriai buvo paimti iš natūralios aplinkos, gimė ir augo nelaisvėje arba buvo dirbtinai padauginti. Jei ši šalis yra trečioji šalis, 16 ir 17 skiltyse turi būti nurodyta išsami informacija apie atitinkamą leidimą. Jei egzemplioriai, kurių kilmės šalis yra Bendrijos valstybė narė, yra eksportuojami iš kitos Bendrijos valstybės narės, 15 skiltyje turi būti nurodytas tik kilmės valstybės narės pavadinimas.

17.

Šioje skiltyje turi būti nurodytas parodos registracijos numeris.

18.

Įrašykite tik tų egzempliorių įsigijimo datą, kurie buvo įsigyti Bendrijoje arba įvežti į ją prieš pradedant Konvencijos I, II arba III priedėlyje, Reglamento (EEB) Nr. 3626/82 C priede arba Reglamento (EB) Nr. 338/97 A, B ir C prieduose išvardytoms rūšims taikyti joms skirtas nuostatas.

19.

Pildo sertifikatą išduodantis pareigūnas. Sertifikatą gali išduoti tik tos šalies valdymo institucija, kurioje paroda yra suformuota, ir tik tuomet, kai parodos savininkas toje valdymo institucijoje įregistruoja visus egzemplioriaus duomenis. Kai paroda suformuojama trečiojoje šalyje, sertifikatą gali išduoti tik šalies, į kurią pirmiausia atkeliauja paroda, valdymo institucija. Dokumentą išduodantis pareigūnas privalo įrašyti savo vardą ir pavardę. Antspaudas, parašas ir prireikus apsauginio spaudo numeris turi būti lengvai įskaitomi.

20.

Šioje skiltyje gali būti pateikiamos nuorodos į šalies įstatymus arba kitos ypatingos papildomos sąlygos, kurias pervežimui per sieną nustato valdymo institucija.

21.

Šioje skiltyje iš anksto atspausdinama nuoroda į papildomą lapą, kuriame pažymimi visi pervežimai per sieną.

Pasibaigus 5 punkte nurodytam galiojimo laikui, šis dokumentas turi būti grąžintas išduodančiai valdymo institucijai.

Turėtojas arba jo įgaliotasis atstovas muitinės įstaigai, paskirtai remiantis Reglamento (EB) Nr. 338/97 12 straipsnio 1 dalimi, atiduoda patikrinti šio sertifikato originalą (forma Nr. 1), o prireikus ir trečiosios šalies išduotą kilnojamosios parodos sertifikatą, ir pateikia pridėtą papildomą lapą arba (jei sertifikatas išduotas remiantis atitinkamu trečiosios šalies sertifikatu) du papildomus lapus ir jų kopijas. Muitinės įstaiga, užpildžiusi papildomą lapą (lapus), sertifikato originalą (forma Nr. 1), trečiosios šalies išduoto sertifikato originalą (jei jis yra) ir papildomą lapą (lapus) grąžina savininkui arba jo įgaliotajam atstovui, o valstybės narės valdymo institucijos išduotą sertifikato papildomo lapo patvirtintą kopiją persiunčia atitinkamai valdymo institucijai pagal Reglamento 865/2006 23 straipsnio nuostatas.

Image

Image

Nurodymai ir paaiškinimai

3.

Įrašykite egzemplioriaus, kuriam išduodamas sertifikatas, savininko vardą ir pavardę, nuolatinį adresą ir šalį. Sertifikatas be savininko parašo negalioja.

8.

Prireikus nurodykite 19 skiltyje uždėto apsauginio spaudo numerį.

9.

Mokslinis pavadinimas turi atitikti standartines nomenklatūros nuorodas, nurodytas Reglamento 865/2006 (nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą įgyvendinimo taisykles) VIII priede.

10.

Kaip galima tiksliau apibūdinkite egzempliorių, kuriam išduodamas sertifikatas, nurodydami atpažinimo žymes (korteles, žiedus, išskirtines žymes ir pan.), pagal kurias šalies, į kurią atvyksta paroda, valdymo institucijos galėtų įsitikinti, kad sertifikatas išduotas būtent tam egzemplioriui. Jei galima, išduodant sertifikatą įrašoma lytis ir amžius.

11.

Nurodykite bendrą egzempliorių kiekį. Sertifikatą išduodant gyviems gyvūnams, paprastai tai yra vienetas. Jei egzempliorių yra daugiau nei vienas, įrašykite „žr. pridėtą aprašą“.

12.

Įrašykite Konvencijos priedėlio (I, II, arba III), į kurio sąrašą paraiškos pateikimo dieną yra įtraukta konkreti rūšis, numerį.

13.

Įrašykite Reglamento (EB) Nr. 338/97 priedo (A, B arba C), į kurio sąrašą paraiškos išdavimo dieną yra įtraukta konkreti rūšis, raidę.

14.

Šaltiniui nurodyti naudokite vieną iš toliau nurodytų kodų. Šis sertifikatas negali būti išduodamas egzemplioriams, kurių šaltinio kodai yra W, R, F arba U, nebent egzemplioriai buvo įsigyti Bendrijoje arba įvežti į ją prieš pradedant Konvencijos I, II arba III priedėlyje, Reglamento (EEB) Nr. 3626/82 C priede arba Reglamento (EB) Nr. 338/97 A, B ir C prieduose išvardytoms rūšims taikyti joms skirtas nuostatas; tuomet nurodomas ir O simbolis.

W

Egzemplioriai, paimti iš natūralios aplinkos

R

Egzemplioriai, kilę iš ūkių

A

A priede nurodyti augalai, dirbtinai išvesti nekomerciniais tikslais, ir B bei C prieduose nurodyti augalai, dirbtinai padauginti remiantis Reglamento (EB) Nr. 865/2006 XIII skyriumi, taip pat jų dalys bei išvestiniai produktai

C

A priede nurodyti gyvūnai, išvesti nelaisvėje nekomerciniais tikslais, ir B bei C prieduose nurodyti gyvūnai, nelaisvėje išvesti remiantis Komisijos reglamento (EB) Nr. 865/2006 XIII skyriumi, taip pat jų dalys bei išvestiniai produktai

F

Nelaisvėje gimę gyvūnai, neatitinkantys Reglamento (EB) Nr. 865/2006 XIII skyriuje nurodytų kriterijų, taip pat ir jų dalys bei išvestiniai produktai

U

Šaltinis nežinomas (turi būti pateisinta)

O

Ikikonvenciniai (gali būti naudojamas kartu su bet kuriuo kitu simboliu).

15–16.

Kilmės šalis – tai šalis, kurioje egzemplioriai buvo paimti iš natūralios aplinkos, gimė ir buvo išauginti nelaisvėje arba buvo dirbtinai padauginti. Jei ši šalis yra trečioji šalis (t. y. ne ES šalis), 16 ir 17 skiltyse turi būti nurodyta išsami informacija apie atitinkamą leidimą. Jei egzemplioriai, kurių kilmės šalis yra Bendrijos valstybė narė, yra eksportuojami iš kitos Bendrijos valstybės narės, 15 skiltyje turi būti nurodytas tik kilmės valstybės narės pavadinimas.

17.

Šioje skiltyje turi būti nurodytas parodos registracijos numeris.

18.

Įrašykite tik tų egzempliorių įsigijimo datą, kurie buvo įsigyti Bendrijoje arba įvežti į ją prieš pradedant Konvencijos I, II arba III priedėlyje, Reglamento (EEB) Nr. 3626/82 C priede arba Reglamento (EB) Nr. 338/97 A, B ir C prieduose išvardytoms rūšims taikyti joms skirtas nuostatas.

19.

Pateikite kuo daugiau informacijos ir nurodykite, kokiu pagrindu nepateikiate pirmiau reikalaujamos informacijos (jei nepateikėte).


V PRIEDAS

Image


V PRIEDAS

Image

Nurodymai ir paaiškinimai

1.

Sertifikato turėtojo, bet ne tarpininko, tikslus vardas, pavardė (pavadinimas) ir adresas.

2.

Pildomas tik tuo atveju, jei konkretiems egzemplioriams išduotame importo leidime yra nurodyta vieta, kurioje jie turi būti laikomi, arba jei egzemplioriai, paimti valstybėje narėje iš natūralios aplinkos, turi būti laikomi patvirtintu adresu.

Išvežimas, išskyrus skubaus veterinarinio gydymo tikslais ir su sąlyga, kad egzemplioriai bus grąžinti tiesiai į patvirtintą jų buvimo vietą, vykdomas gavus išankstinį kompetentingos valdymo institucijos leidimą (žr. 19 skiltį).

4.

Aprašymas turi būti kuo tikslesnis, ir jame turi būti nurodytas Reglamento (EB) Nr. 865/2006 (nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą įgyvendinimo taisykles) VII priede pateiktas trijų raidžių kodas.

5/6.

Naudotini Reglamento (EB) Nr. 865/2006 VII priede nurodyti kiekio ir (arba) neto masės vienetai.

7.

Įrašykite CITES priedėlio (I, II arba III), į kurio sąrašą leidimo (sertifikato) išdavimo dieną yra įtraukta konkreti rūšis, numerį.

8.

Įrašykite Reglamento (EB) Nr. 338/97 priedo (A arba B), į kurio sąrašą leidimo (sertifikato) išdavimo dieną yra įtraukta konkreti rūšis, raidę.

9.

Šaltiniui nurodyti naudokite vieną iš šių kodų:

W

Egzemplioriai, paimti iš natūralios aplinkos

R

Egzemplioriai, kilę iš ūkių

D

A priede nurodyti gyvūnai, komerciniais tikslais išvesti nelaisvėje, ir A priede nurodyti augalai, komerciniais tikslais dirbtinai padauginti remiantis Reglamento (EB) Nr. 865/2006 XIII skyriumi, taip pat jų dalys bei išvestiniai produktai

A

A priede nurodyti augalai, dirbtinai išvesti nekomerciniais tikslais, ir B bei C prieduose nurodyti augalai, dirbtinai padauginti remiantis Komisijos reglamento (EB) Nr. 865/2006 XIII skyriumi, taip pat jų dalys bei išvestiniai produktai

C

A priede nurodyti gyvūnai, išvesti nelaisvėje nekomerciniais tikslais, ir B bei C prieduose nurodyti gyvūnai, nelaisvėje išvesti remiantis Komisijos reglamento (EB) Nr. 865/2006 XIII skyriumi, taip pat jų dalys bei išvestiniai produktai

F

Nelaisvėje gimę gyvūnai, neatitinkantys Reglamento (EB) Nr. 865/2006 XIII skyriuje nurodytų kriterijų, taip pat ir jų dalys bei išvestiniai produktai

I

Konfiskuoti arba sulaikyti egzemplioriai (1)

O

Ikikonvenciniai (1)

U

Šaltinis nežinomas (turi būti pateisinta)

10-12.

Kilmės šalis – tai šalis, kurioje egzemplioriai buvo paimti iš natūralios aplinkos, gimė ir buvo išauginti nelaisvėje arba buvo dirbtinai padauginti.

13-15.

Importo valstybė narė atitinkamais atvejais yra ta valstybė narė, kuri išdavė konkretiems egzemplioriams importo leidimą.

16.

Mokslinis pavadinimas turi atitikti Reglamento (EB) Nr. 865/2006 VIII priede pateiktas standartines nomenklatūros nuorodas.

Image

Image

Nurodymai ir paaiškinimai

1.

Pareiškėjo sertifikatui gauti, bet ne tarpininko, tikslus vardas, pavardė (pavadinimas) ir adresas.

2.

Paraiškos formoje pildoma tik tuo atveju, jeigu tai yra A priede nurodytų rūšių gyvi egzemplioriai, išskyrus nelaisvėje išvestus arba dirbtinai padaugintus.

4.

Aprašymas turi būti kuo tikslesnis, ir jame turi būti nurodytas Reglamento (EB) Nr. 865/2006 (nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą įgyvendinimo taisykles) VII priede pateiktas trijų raidžių kodas.

5/6.

Naudotini Reglamento (EB) Nr. 865/2006 VII priede nurodyti kiekio ir (arba) neto masės vienetai.

7.

Įrašykite CITES priedėlio (I, II arba III), į kurio sąrašą leidimo (sertifikato) išdavimo dieną yra įtraukta konkreti rūšis, numerį.

8.

Įrašykite Reglamento (EB) Nr. 338/97 priedo (A arba B), į kurio sąrašą leidimo (sertifikato) išdavimo dieną yra įtraukta konkreti rūšis, raidę.

9.

Šaltiniui nurodyti naudokite vieną iš šių kodų:

W

Egzemplioriai, paimti iš natūralios aplinkos

R

Egzemplioriai, kilę iš ūkių

D

A priede nurodyti gyvūnai, komerciniais tikslais išvesti nelaisvėje, ir A priede nurodyti augalai, komerciniais tikslais dirbtinai padauginti remiantis Reglamento (EB) Nr. 865/2006 XIII skyriumi, taip pat jų dalys bei išvestiniai produktai

A

A priede nurodyti augalai, dirbtinai išvesti nekomerciniais tikslais, ir B bei C prieduose nurodyti augalai, dirbtinai padauginti remiantis Reglamento (EB) Nr. 865/2006 XIII skyriumi, taip pat jų dalys bei išvestiniai produktai

C

A priede nurodyti gyvūnai, išvesti nelaisvėje nekomerciniais tikslais, ir B bei C prieduose nurodyti gyvūnai, nelaisvėje išvesti remiantis Komisijos reglamento (EB) Nr. 865/2006 XIII skyriumi, taip pat jų dalys bei išvestiniai produktai

F

Nelaisvėje gimę gyvūnai, neatitinkantys Komisijos reglamento (EB) Nr. 865/2006 XIII skyriuje nurodytų kriterijų, taip pat ir jų dalys bei išvestiniai produktai

I

Konfiskuoti arba sulaikyti egzemplioriai (2)

O

Ikikonvenciniai (2)

U

Šaltinis nežinomas (turi būti pateisinta)

10-12.

Kilmės šalis – tai šalis, kurioje egzemplioriai buvo paimti iš natūralios aplinkos, gimė ir buvo išauginti nelaisvėje arba buvo dirbtinai padauginti.

13-15.

Importo valstybė narė atitinkamais atvejais yra ta valstybė narė, kuri išdavė konkretiems egzemplioriams importo leidimą.

16.

Mokslinis pavadinimas turi atitikti Reglamento (EB) Nr. 865/2006 VIII priede pateiktas standartines nomenklatūros nuorodas.

18.

Pateikite kuo daugiau informacijos ir nurodykite, kokiu pagrindu nepateikiate pirmiau reikalaujamos informacijos (jei nepateikėte).


(1)  Naudoti tik kartu su kito šaltinio kodu.

(2)  Naudoti tik kartu su kito šaltinio kodu.


VI PRIEDAS

Image


VII PRIEDAS

Kodai, kuriuos būtina nurodyti aprašant egzempliorius, ir matavimo vienetai, kurie turi būti naudojami leidimuose ir sertifikatuose pagal 5 straipsnio 1 ir 2 punktus.

Aprašymas

Kodas

Siūlomi matavimo vienetai

Alternatyvūs matavimo vienetai

Paaiškinimas

Žievė

BAR

kg

 

Medžio žievė (žalia, džiovinta arba malta; neapdorota)

Kūnas

BOD

vnt.

kg

Beveik visas negyvas gyvūnas, įskaitant šviežią arba perdirbtą žuvį, vėžlių iškamšas, užkonservuotus drugelius, roplius spirite, medžioklės trofėjų iškamšas ir kt.

Kaulas

BON

kg

vnt.

Kaulai, įskaitant nasrus

Vėžlio filė

CAL

kg

 

Vėžlio dalis po apatiniu arba po viršutiniu lukštu (vėžlio kremzlė sriubai)

Šarvas

CAP

vnt.

kg

Žalias arba neapdorotas visas Testudinata rūšies šarvas

Drožiniai

CAR

kg

m3

Drožiniai (įskaitant medžio ir užbaigtus medienos produktus, tokius kaip baldai, muzikos instrumentai ir rankdarbiai). NB: yra keletas rūšių, iš kurių galima išdrožti daugiau nei vienos rūšies produktų (pvz., ragas ir kaulas); todėl atitinkamais atvejais aprašyme turi būti nurodytas produkto tipas (pvz., rago drožinys)

Ikrai

CAV

kg

 

Neapvaisinti negyvi apdoroti visų Acipenseriformes rūšių kiaušinėliai; dar vadinami ikrais

Skiedros

CHP

kg

 

Medienos, ypač Aquilaria malaccensis ir Pterocarpu santalinus, skiedros

Kojos

CLA

vnt.

kg

Kojos, pvz. Felidae, Ursidae arba Crocodylia (NB: „vėžlių kojos“ paprastai yra ne tikrosios kojos, o šarvai)

Audinys

CLO

m2

kg

Audinys; jei audinys nėra pagamintas vien iš CITES nurodytų rūšių plaukų, jei įmanoma, šių rūšių plaukų svoris registruojamas įrašant „HAI“ kodą

Koralas (žaliava)

COR

kg

vnt.

Negyvas koralas arba koralų uola (NB: prekyba turėtų būti registruojama pagal gabalų skaičių tik tuo atveju, jei koralų egzemplioriai vežami vandeniu)

Kultūra

CUL

kolbų skaičius ir pan.

 

Dirbtinai padaugintų augalų kultūros

Išvestiniai produktai

DER

kg/l

 

Išvestiniai produktai (išskyrus nurodytus kitose šios lentelės vietose)

Džiovintas augalas

DPL

vnt.

 

Džiovinti augalai, pvz., herbariumo egzemplioriai

Ausis

EAR

vnt.

 

Ausys – dažniausiai dramblio

Kiaušinis

EGG

vnt.

kg

Visas negyvybingas arba įskilęs kiaušinis (taip pat žr. „ikrai“)

Kiaušinis (gyvybingas)

EGL

vnt.

kg

Gyvybingi kiaušiniai – dažniausiai paukščių ir roplių, bet įskaitant ir žuvų bei bestuburių

Kiaušinio lukštas

SHE

g/kg

 

Žalias arba neapdorotas kiaušinio lukštas, išskyrus visą kiaušinį

Ekstraktas

EXT

kg

l

Ekstraktas – dažniausiai augalų ekstraktai

Plunksna

FEA

kg arba sparnų skaičius

vnt.

Plunksnos – kai tai yra daiktai (pvz., paveikslai), padaryti iš plunksnų, užregistruokite daiktų skaičių

Pluoštas

FIB

kg

m

Pluoštas, pvz., augalų pluoštas, bet įskaitant ir teniso rakečių tinklelį

Pelekas

FIN

kg

 

Švieži, užšaldyti arba džiovinti pelekai ir jų dalys

Žuvų jauniklis

FIG

kg

vnt.

Vienerių arba dvejų metų žuvų jaunikliai, skirti akvariumams, perykloms arba paleisti veistis laisvėje

Gėlė

FLO

kg

 

Gėlės

Gėlių vazonas

FPT

vnt.

 

Gėlių vazonai, pagaminti iš augalų dalių, pvz., papartmedžio pluošto (NB: gyvi augalai, kuriais prekiaujama „bendrijos induose“, turėtų būti registruojami kaip „gyvi augalai“, o ne gėlių vazonai)

Varlių kojelės

LEG

kg

 

Varlių kojelės

Vaisiai

FRU

kg

 

Vaisiai

Pėda

FOO

vnt.

 

Pėdos, pvz., dramblio, raganosio, hipopotamo, liūto, krokodilo ir t. t.

Tulžis

GAL

kg

 

Tulžis

Tulžies pūslė

GAB

vnt.

kg

Tulžies pūslė

Drabužis

GAR

vnt.

 

Drabužiai, įskaitant pirštines ir skrybėles, bet ne batus; įskaitant drabužių apdailą arba papuošimą

Genitalijos

GEN

kg

vnt.

Kastratai arba džiovinti peniai

Šakniastiebių skiepas

GRS

vnt.

 

Šakniastiebiai (be skiepūglių)

Plaukai

HAI

kg

g

Plaukai, įskaitant visų gyvūnų plaukus, pvz., dramblių, jakų, vikunijų, gvanakų

Ragas

HOR

vnt.

kg

Ragai, įskaitant elnio ragus

Odos dirbiniai (smulkūs)

LPS

vnt.

 

Smulkūs odos dirbiniai, pvz., diržai, petnešos, dviračių balneliai, čekių arba kredito kortelių dėklai, auskarai, rankinės, raktų žiedai, užrašų knygelės, moteriškos piniginės, tabako kapšeliai, vyriškos piniginės, laikrodžių dirželiai

Odos dirbiniai (stambūs)

LPL

vnt.

 

Stambūs odos dirbiniai, pvz., portfeliai, baldai, lagaminai, kelioniniai lagaminai

Gyvi

LIV

vnt.

 

Gyvi augalai ir gyvūnai. Vandeniu vežami gyvi koralai turėtų būti registruojami tik pagal skaičių.

Lapas

LVS

vnt.

kg

Lapai

Rąstai

LOG

m3

 

Visa rąsto pavidalo mediena, kurios žievė arba balana yra nuskusta arba nenuskusta, arba grubiai aptašyta mediena, skirta perdirbti į pjautinę medieną, medienos masę ar faneros lakštus. NB: Specialios paskirties medienos rąstais prekiaujant pagal svorį (pvz., lignum vitae, Guaiacum spp.), turėtų būti nurodomi kg.

Mėsa

MEA

kg

 

Mėsa, įskaitant žuvieną, jei ji nėra vientisa (žr. „kūnas“)

Vaistai

MED

kg/l

 

Vaistai

Muskusas

MUS

g

 

Muskusas

Aliejus

OIL

kg

l

Aliejus, pvz., vėžlių, ruonių, banginių, žuvų, įvairių augalų

Gabalas – kaulo

BOP

kg

 

Kaulo gabalai, neapdirbti

Gabalas – rago

HOP

kg

 

Rago gabalai, neapdirbti, įskaitant nuolaužas

Gabalas – dramblio kaulo

IVP

kg

 

Dramblio kaulo gabalai, neapdirbti, įskaitant nuolaužas

Skiautės

PLA

m2

 

Kailių skiautės, įskaitant kilimėlius, jei jie pagaminti iš kelių odų

Milteliai

POW

kg

 

Milteliai

Šaknis

ROO

vnt.

kg

Kailių skiautės, įskaitant kilimėlius, jei jie pagaminti iš kelių odų

Pjautinė mediena

SAW

m3

 

Išilgai perpjauta arba profiliuota mediena; paprastai daugiau kaip 6 mm storio. NB: specialios paskirties medienos rąstais prekiaujant pagal svorį (pvz., lignum vitae, Guaiacum spp.), turėtų būti nurodomi kg

Žvynai

SCA

kg

 

Žvynai – pvz., vėžlių, kitų roplių, žuvų, skujuočių

Sėklos

SEE

kg

 

Sėklos

Kiaukutas

SHE

vnt.

kg

Žali arba neapdoroti moliuskų kiaukutai

Šonas

SID

vnt.

 

Odų šonai arba paslėpsniai; neįskaitant krokodilų Tinga frames (žr. „oda“)

Griaučiai

SKE

vnt.

 

Beveik visi griaučiai

Oda

SKI

vnt.

 

Beveik visa oda, žalia arba rauginta, įskaitant krokodilų Tinga frames

Odos gabalas

SKP

vnt.

 

Odos gabalai, įskaitant skiautes, žalias arba raugintas kaukoles

Kaukolė

SKU

vnt.

 

Kaukolės

Sriuba

SOU

kg

l

Sriuba, pvz., vėžlio

Egzempliorius (mokslinės paskirties)

SPE

kg, l, ml

 

Mokslinės paskirties egzemplioriai, įskaitant kraują, audinius (pvz., inkstus, blužnį ir kt.), histologinius preparatus ir kt.

Stiebas

STE

vnt.

kg

Augalų stiebai

Plaukimo pūslė

SWI

kg

 

Hidrostatinis organas, įskaitant žuvų (eršketo) klijus

Uodega

TAI

vnt.

kg

Uodegos, pvz., kaimano (odai) arba lapės (drabužių apdailai, apykaklėms, boa ir kt.)

Dantis

TEE

vnt.

kg

Dantys, pvz., banginio, liūto, hipopotamo, krokodilo ir t. t.

Mediena

TIM

m3

kg

Žaliavinė mediena, išskyrus pjautus rąstus ir pjautinę medieną

Trofėjus

TRO

vnt.

 

Trofėjus – visos vieno gyvūno trofėjaus dalys, jei jos eksportuojamos kartu: pvz., ragai (2), kaukolė, kaklo oda, nugaros oda, uodega ir kojos (t. y. 10 egzempliorių), sudaro vieną trofėjų. Bet jei, pavyzdžiui, eksportuojama tik gyvūno kaukolė ir ragai, tada abu šie gyvūnų egzemplioriai turėtų būti nurodyti kaip vienas trofėjus. Kitu atveju jie įrašomi atskirai. Viso kūno iškamša registruojama „BOD“ kodu. Jei tai vien tik oda, ji registruojama „SKI“ kodu.

Iltis

TUS

vnt.

kg

Beveik sveikos iltys, apdirbtos arba neapdirbtos, įskaitant dramblio, hipopotamo, jūrų vėplio, narvalo iltis, bet ne kitus dantis

Apdariniai lakštai:

rotacinė fanera

faneros dalys

VEN

m3, m2

kg

Vienodo storio, paprastai 6 mm arba plonesni medienos sluoksniai arba lakštai, dažniausiai nušlifuoti (rotacinė fanera) arba supjaustyti (faneros dalys), naudojami gaminti klijuotą fanerą, faneruotus baldus, fanerines talpyklas ir kt.

Vaškas

WAX

kg

 

Vaškas, įskaitant pilkąją ambrą

Visas

WHO

kg

Vnt.

Visas (sveikas) gyvūnas arba augalas (gyvas arba negyvas)

Pagrindiniai matavimo vienetai (gali būti naudojami ekvivalentiški nemetrinės sistemos vienetai)

g

= gramai

kg

= kilogramai

l

= litrai

cm3

= kubiniai centimetrai

ml

= mililitrai

m

= metrai

m2

= kvadratiniai metrai

m3

= kubiniai metrai

vnt.

= egzempliorių skaičius


VIII PRIEDAS

Standartinės nomenklatūros nuorodos, naudotinos pagal 5 straipsnio 4 punktą, siekiant leidimuose ir sertifikatuose nurodyti rūšių mokslinius pavadinimus

a)    Mammalia

Wilson, D. E and Reeder, D. M. 1993. Mammal Species of the World: a Taxonomic and Geographic Reference. Second edition. Smithsonian Institution Press, Washington. (dėl visų žinduolių, išskyrus dėl šių pavadinimų priskyrimo laukinėms rūšims (labiau negu naminių rūšių pavadinimų): Bos gaurus, Bos mutus, Bubalus arnee, Equus africanus, Equus przewalskii, Ovis orientalis ophion)

Alperin, R. 1993. Callithrix argentata (Linnaeus, 1771): taxonomic observations and description of a new subspecies. Boletim do Museu Paraense Emilio Goeldi, Serie Zoologia 9: 317-328. (dėl Callithrix marcai)

Dalebout, M. L., Mead, J. G., Baker, C. S., Baker, A. N. and van Helden, A. L. 2002. A new species of beaked whale Mesoplodon perrini sp. n. (Cetacea: Ziphiidae) discovered through phylogenetic analyses of mitochondrial DNA sequences. Marine Mammal Science 18: 577-608. (dėl Mesoplodon perrini)

Ferrari, S. F. and Lopes, M. A. 1992. A new species of marmoset, genus Callithrix Erxleben 1777 (Callitrichidae, Primates) from western Brazilian Amazonia. Goeldiana Zoologia 12: 1-13. (dėl Callithrix nigriceps)

Flannery, T. F. and Groves, C. P. 1998. A revision of the genus Zaglossus (Monotremata, Tachyglossidae), with description of new species and subspecies. Mammalia 62: 367-396. (dėl Zaglossus attenboroughi)

Groves, C. P. 2000. The genus Cheirogaleus: unrecognized biodiversity in dwarf lemurs. International Journal of Primatology 21: 943-962. (dėl Cheirogaleus minusculus & Cheirogaleus ravus)

van Helden, A. L., Baker, A. N., Dalebout, M. L., Reyes, J. C., van Waerebeek, K. and Baker, C. S. 2002. Resurrection of Mesoplodon traversii (Gray, 1874), senior synonym of M. bahamondi Reyes, van Waerebeek, Cárdenas and Yáñez, 1995 (Cetacea: Ziphiidae). Marine Mammal Science 18: 609-621. (dėl Mesoplodon traversii)

Honess, P. E. and Bearder, S. K. 1997. Descriptions of the dwarf galago species of Tanzania. African Primates 2: 75-79. (dėl Galagoides rondoensis & Galagoides udzungwensis)

Kingdon, J. 1997. The Kingdon fieldguide to African mammals. London, Academic Press. (dėl Miopithecus ogouensis)

Kobayashi, S. and Langguth, A. 1999. A new species of titi monkey, Callicebus Thomas, from north-eastern Brazil (Primates, Cebidae). Revista Brasileira de Zoologia 16: 531-551. (dėl Callicebus coimbrai)

Mittermeier, R. A., Schwarz, M. and Ayres, J. M. 1992. A new species of marmoset, genus Callithrix Erxleben, 1777 (Callitrichidae, Primates) from the Rio Maues Region, State of Amazonas, central Brazilian Amazonia. Goeldiana Zoologia 14: 1-17. (dėl Callithrix mauesi)

Rasoloarison, R. M., Goodman, S. M. and Ganzhorn, J. U. 2000. Taxonomic revision of mouse lemurs (Microcebus) in the western portions of Madagascar. International Journal of Primatology 21: 963-1019. (dėl Microcebus berthae, Microcebus sambiranensis & Microcebus tavaratra)

Rice, D. W. 1998. Marine Mammals of the World. Systematics and distribution. Special Publication Number 4: i-ix, 1-231. The Society for Marine Mammals. (dėl Balaenoptera)

Richards, G. C. and Hall, L. S. 2002. A new flying-fox of the genus Pteropus (Chiroptera: Pteropodidae) from Torres Strait, Australia. Australian Zoologist 32: 69-75. (dėl Pteropus banakrisi)

van Roosmalen, M. G. M., van Roosmalen, T., Mittermeier, R. A. and Rylands, A. B. 2000. Two new species of marmoset, genus Callithrix Erxleben, 1777 (Callitrichidae, Primates), from the Tapajós/Madeira interfluvium, south Central Amazonia, Brazil. Neotropical Primates 10 (Suppl.): 2-18. (dėl Callicebus bernhardi & Callicebus stephennashi)

van Roosmalen, M. G. M, van Roosmalen, T., Mittermeier, R. A. and da Fonseca, G. A. B. 1998. A new and distinctive species of marmoset (Callitrichidae, Primates) from the lower Rio Aripuana, State of Amazonas, central Brazilian Amazonia. Goeldiana Zoologia 22: 1-27. (dėl Callithrix humilis)

van Roosmalen, M. G. M., van Roosmalen, T., Mittermeier, R. A. and Rylands, A. B. 2000. Two new species of marmoset, genus Callithrix Erxleben, 1777 (Callitrichidae, Primates), from the Tapajós/Madeira interfluvium, south Central Amazonia, Brazil. Neotropical Primates 8: 2-18. (dėl Callithrix acariensis & Callithrix manicorensis)

Schwartz, J. H. 1996. Pseudopotto martini: a new genus and species of extant lorisiform primate. Anthropological Papers of the American Museum of Natural History 78: 1-14. (dėl Pseudopotto martini)

Silva Jr, J. and Noronha, M. 1996. Discovery of a new species of marmoset in the Brazilian Amazon. Neotropical Primates 4: 58-59. (dėl Callithrix saterei)

Thalmann, U. and Geissmann, T. 2000. Distributions and geographic variation in the western woolly lemur (Avahi occidentalis) with description of a new species (A. unicolor). International Journal of Primatology 21: 915-941. (dėl Avahi unicolor)

Wang, J. Y., Chou, L.-S. & White, B. N. 1999. Molecular Ecology 8: 1603-1612. (dėl Tursiops aduncus)

Zimmerman, E., Cepok, S., Rakotoarison, N., Zietemann, V. and Radespiel, U. 1998. Sympatric mouse lemurs in north west Madagascar: a new rufous mouse lemur species (Microcebus ravelobensis). Folia Primatologica 69: 106-114. (dėl Microcebus ravelobensis)

b)    Aves

Morony, J. J., Bock, W. J. and Farrand, J., Jr. 1975. A Reference List of the Birds of the World. American Museum of Natural History. (dėl paukščių šeimų ir būrių pavadinimų)

Sibley, C. G. and Monroe, B. L., Jr. 1990. Distribution and Taxonomy of Birds of the World. Yale University Press, New Haven. Sibley, C. G. and Monroe, B. L., Jr. 1993. Supplement to the Distribution and Taxonomy of Birds of the World. Yale University Press, New Haven. (dėl paukščių rūšių, išskyrus Psittaciformes & Trochilidae)

Collar, N. J. 1997. Family Psittacidae (Parrots). Pp. 280-477 in del Hoyo, J., Elliot, A. and Sargatal, J. eds. Handbook of the Birds of the World. Vol. 4. Sandgrouse to Cuckoos. Lynx Edicions, Barcelona. (dėl Psittacidae)

Gaban-Lima, R., Raposo, M. A. and Hofling, E. 2002. Description of a new species of Pionopsitta (Aves: Psittacidae) endemic to Brazil. Auk 119: 815-819. (dėl Pionopsitta aurantiocephala)

Howell, S. N. G. and Robbins, M. B. 1995. Species limits of the Least Pygmy-Owl (Glaucidium minutissimum) complex. Wilson Bulletin 107: 7-25. (dėl Glaucidium parkeri)

Lafontaine, R. M. and Moulaert, N. 1998. A new species of scops owl (Otus: Aves): taxonomy and conservation status. Journal of African Zoology 112: 163-169. (dėl Otus moheliensis)

Lambert, F. R. and Rasmussen, P. C. 1998. A new scops owl from Sangihe Island, Indonesia. Bulletin of the British Ornithologists' Club 204-217. (dėl Otus collari)

Olsen, J., Wink, M., Sauer-Gürth, H. and Trost, S. 2002. A new Ninox owl from Sumba, Indonesia. Emu 102: 223-231. (dėl Ninox sumbaensis)

Rasmussen, P. C. 1998. A new scops-owl from Great Nicobar Island. Bulletin of the British Ornithologists' Club 118: 141-153. (dėl Otus alius)

Rasmussen, P. C. 1999. A new species of hawk-owl Ninox from North Sulawesi, Indonesia. Wilson Bulletin 111: 457-464. (dėl Ninox ios)

Robbins, M. B. and Stiles, F. G. 1999. A new species of pygmy-owl (Strigidae: Glaucidium) from the Pacific slope of the northern Andes. Auk 116: 305-315. (dėl Glaucidium nubicola)

Rowley, I. 1997. Family Cacatuidae (Cockatoos). Pp. 246-279 in del Hoyo, J., Elliot, A. and Sargatal, J. eds. Handbook of the Birds of the World. Vol. 4. Sandgrouse to Cuckoos. Lynx Edicions, Barcelona. (dėl Cacatuidae=Psittacidae)

Schuchmann, K. L. 1999. Family Trochilidae (Hummingbirds). Pp. 468-680 in del Hoyo, J., Elliot, A. and Sargatal, J. eds. Handbook of the Birds of the World. Vol. 5. Barn-owls to Hummingbirds. Lynx Edicions, Barcelona. (dėl Trochilidae)

da Silva, J. M. C., Coelho, G. and Gonzaga, P. 2002. Discovered on the brink of extinction: a new species of pygmy-owl (Strigidae: Glaucidium) from Atlantic forest of northeastern Brazil. Ararajuba 10 (2): 123-130 (dėl Glaucidium mooreorum)

Whittaker, A. 2002. A new species of forest-falcon (Falconidae: Micrastur) from southeastern Amazonia and the Atlantic rainforests of Brazil. Wilson Bulletin 114 (4): 421-445. (dėl Micrastur mintoni)

c)    Reptilia

Andreone, F., Mattioli, F., Jesu, R. and Randrianirina, J. E. 2001. Two new chameleons of the genus Calumma from north-east Madagascar, with observations on hemipenial morphology in the Calumma furcifer group (Reptilia, Squamata, Chamaeleonidae). Herpetological Journal 11: 53-68. (dėl Calumma vatosoa & Calumma vencesi)

Avila Pires, T. C. S. 1995. Lizards of Brazilian Amazonia. Zool. Verh. 299: 706 pp. (dėl Tupinambis)

Böhme, W. 1997. Eine neue Chamäleon art aus der Calumma gastrotaenia – Verwandtschaft Ost-Madagaskars. Herpetofauna (Weinstadt) 19 (107): 5-10. (dėl Calumma glawi)

Böhme, W. 2003. Checklist of the living monitor lizards of the world (family Varanidae). Zoologische Verhandelingen. Leiden 341: 1-43. (dėl Varanidae)

Broadley, D. G. 2002. CITES Standard reference for the species of Cordylus (Cordylidae, Reptilia), parengta CITES nomenklatūros komiteto prašymu. CoP12 Inf. 14. (dėl Cordylus)

Cei, J. M. 1993. Reptiles del noroeste, nordeste y este de la Argentina – herpetofauna de las selvas subtropicales, puna y pampa. Monografie XIV, Museo Regionale di Scienze Naturali. (dėl Tupinambis)

Colli, G. R., Péres, A. K. and da Cunha, H. J. 1998. A new species of Tupinambis (Squamata: Teiidae) from central Brazil, with an analysis of morphological and genetic variation in the genus. Herpetologica 54: 477-492. (dėl Tupinambis cerradensis)

Dirksen, L. 2002. Anakondas. NTV Wissenschaft. (dėl Eunectes beniensis)

Hallmann, G., Krüger, J. and Trautmann, G. 1997. Faszinierende Taggeckos – Die Gattung Phelsuma: 1-229 – Natur & Tier-Verlag. ISBN 3-931587-10-X. (dėl genus Phelsuma)

Harvey, M. B., Barker, D. B., Ammerman, L. K. and Chippindale, P. T. 2000. Systematics of pythons of the Morelia amethistina complex (Serpentes: Boidae) with the description of three new species. Herpetological Monographs 14: 139-185. (dėl Morelia clastolepis, Morelia nauta & Morelia tracyae, ir Morelia kinghorni priskyrimo rūšiai)

Hedges, B. S., Estrada, A. R. and Diaz, L. M. 1999. New snake (Tropidophis) from western Cuba. Copeia 1999(2): 376-381. (dėl Tropidophis celiae)

Hedges, B. S. and Garrido, O. 1999. A new snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from central Cuba. Journal of Herpetology 33: 436-441. (dėl Tropidophis spiritus)

Hedges, B. S., Garrido, O. and Diaz, L. M. 2001. A new banded snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from north-central Cuba. Journal of Herpetology 35: 615-617. (dėl Tropidophis morenoi)

Hedges, B. S. and Garrido, O. 2002. Journal of Herpetology 36: 157-161. (dėl Tropidophis hendersoni)

Jacobs, H. J. 2003. A further new emerald tree monitor lizard of the Varanus prasinus species group from Waigeo, West Irian (Squamata: Sauria: Varanidae). Salamandra 39(2): 65-74. (dėl Varanus boehmei)

Jesu, R., Mattioli, F. and Schimenti, G. 1999. On the discovery of a new large chameleon inhabiting the limestone outcrops of western Madagascar: Furcifer nicosiai sp. nov. (Reptilia, Chamaeleonidae). Doriana 7(311): 1-14. (dėl Furcifer nicosiai)

Karl, H.-V. and Tichy, G. 1999. Mauritiana 17: 277-284. (dėl vandens ir sausumos vėžlių)

Keogh, J. S., Barker, D. G. and Shine, R. 2001. Heavily exploited but poorly known: systematics and biogeography of commercially harvested pythons (Python curtus group) in Southeast Asia. Biological Journal of the Linnean Society 73: 113-129. (dėl Python breitensteini & Python brongersmai)

Klaver, C. J. J. and Böhme, W. 1997. Chamaeleonidae. Das Tierreich 112: 85 pp. (dėl Bradypodion, Brookesia, Calumma, Chamaeleo & Furcifer, išskyrus dėl Calumma andringitaensis, C. guillaumeti, C. hilleniusi & C. marojezensis pripažinimo esamomis rūšimis)

Manzani, P. R. and Abe, A. S. 1997. A new species of Tupinambis Daudin, 1802 (Squamata, Teiidae) from central Brazil. Boletim do Museu Nacional Nov. Ser. Zool. 382: 1-10. (dėl Tupinambis quadrilineatus)

Manzani, P. R. and Abe, A. S. 2002. Arquivos do Museu Nacional, Rio de Janeiro 60(4): 295-302. (dėl Tupinambis palustris)

Massary, J.-C. de and Hoogmoed, M. 2001. The valid name for Crocodilurus lacertinus auctorum (nec Daudin, 1802) (Squamata: Teiidae). Journal of Herpetology 35: 353-357. (dėl Crocodilurus amazonicus)

McCord, W. P., Iverson, J. B., Spinks, P. Q. and Shaffer, H. B. 2000. A new genus of Geoemydid turtle from Asia. Hamadryad 25: 86-90. (dėl Leucocephalon)

McCord, W. P. and Pritchard, P. C. H. 2002. A review of the softshell turtles of the genus Chitra, with the description of new taxa from Myanmar and Indonesia (Java). Hamadryad 27 (1): 11-56. (dėl Chitra vandijki)

McDiarmid, R. W., Campbell, J. A. and Touré, T. A. 1999. Snake Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference. Volume 1. The Herpetologists„League, Washington, DC. (dėl Loxocemidae, Pythonidae, Boidae, Bolyeriidae, Tropidophiidae & Viperidae, išskyrus dėl Acrantophis, Sanzinia, Calabaria & Lichanura genčių išlaikymo ir Epicrates maurus pripažinimo esama rūšimi)

Nussbaum, R. A., Raxworthy, C. J., Raselimanana, A. P. and Ramanamanjato, J. B. 2000. New species of day gecko, Phelsuma Gray (Reptilia: Squamata: Gekkonidae), from the Reserve Naturelle Integrale d'Andohahela, south Madagascar. Copeia 2000: 763-770. (dėl Phelsuma malamakibo)

Perälä, J. 2001. A new species of Testudo (Testudines: Testudinidae) from the Middle East, with implications for conservation. Journal of Herpetology 35: 567-582. (dėl Testudo werneri)

Pough, F. H., Andrews, R. M., Cadle, J. E., Crump, M. L., Savitzky, A. H. and Wells, K. D. 1998. Herpetology. (dėl Sauria šeimų atribojimo)

Rösler, H., Obst, F. J. and Seipp, R. 2001. Eine neue Taggecko-Art von Westmadagaskar: Phelsuma hielscheri sp. n. (Reptilia: Sauria: Gekkonidae). Zool. Abhandl. Staatl. Mus. Tierk. Dresden 51: 51-60. (dėl Phelsuma hielscheri)

Slowinski, J. B. and Wüster, W. 2000. A new cobra (Elapidae: Naja) from Myanmar (Burma). Herpetologica 56: 257-270. (dėl Naja mandalayensis)

Tilbury, C. 1998. Two new chameleons (Sauria: Chamaeleonidae) from isolated Afromontane forests in Sudan and Ethiopia. Bonner Zoologische Beiträge 47: 293-299. (dėl Chamaeleo balebicornutus & Chamaeleo conirostratus)

Webb, R. G. 2002. Observations on the Giant Softshell Turtle, Pelochelys cantorii, with description of a new species. Hamadryad 27 (1): 99-107. (dėl Pelochelys signifera)

Wermuth, H. and Mertens, R. 1996 (reprint). Schildkröte, Krokodile, Brückenechsen. Gustav Fischer Verlag, Jena. (dėl Crocodylia, Testudinata & Rhynchocephalia)

Wilms, T. 2001. Dornschwanzagamen: Lebensweise, Pflege, Zucht: 1-142 – Herpeton Verlag, ISBN 3-9806214-7-2. (dėl Uromastyx genties)

Wüster, W. 1996. Taxonomic change and toxinology: systematic revisions of the Asiatic cobras Naja naja species complex. Toxicon 34: 339-406. (dėl Naja atra, Naja kaouthia, Naja oxiana, Naja philippinensis, Naja sagittifera, Naja samarensis, Naja siamensis, Naja sputatrix & Naja sumatrana)

d)    Amphibia

Frost, D. R., ed. 2002. Amphibian Species of the World: a taxonomic and geographic reference. http://research.amnh.org/herpetology/amphibia/index.html nuo 2002 m. rugpjūčio 23 d.

e)    Elasmobranchii, Actinopterygii & Sarcopterygii

Eschmeier, W. N. 1998. Catalog of Fishes. 3 vols. California Academy of Sciences. (dėl visų žuvų)

Horne, M. L., 2001. A new seahorse species (Syngnathidae: Hippocampus) from the Great Barrier Reef – Records of the Australian Museum 53: 243-246. (dėl Hippocampus)

Kuiter, R. H., 2001. Revision of the Australian seahorses of the genus Hippocampus (Syngnathiformes: Syngnathidae) with a description of nine new species – Records of the Australian Museum 53: 293-340. (dėl Hippocampus)

Kuiter, R. H., 2003. A new pygmy seahorse (Pisces: Syngnathidae: Hippocampus) from Lord Howe Island – Records of the Australian Museum 55: 113-116. (dėl Hippocampus)

Lourie, S. A., and J. E. Randall, 2003. A new pygmy seahorse, Hippocampus denise (Teleostei: Syngnathidae), from the Indo-Pacific – Zoological Studies 42: 284-291. (dėl Hippocampus)

Lourie, S. A., A. C. J. Vincent and H. J. Hall, 1999. Seahorses. An identification guide to the world“s species and their conservation. Project Seahorse, ISBN 0 9534693 0 1 (Antrasis leidimas yra kompaktiniame diske). (dėl Hippocampus)

f)    Arachnida

Lourenço, W. R. and Cloudsley-Thompson, J. C. 1996. Recognition and distribution of the scorpions of the genus Pandinus Thorell, 1876 accorded protection by the Washington Convention. Biogeographica 72(3): 133-143. (dėl Pandinus genties skorpionų)

Platnick, N. I. 2004 and updates. The World Spider Catalog. Online edition at the following URL: http://research.amnh.org/entomology/spiders/catalog/THERAPHOSIDAE.html. (dėl Brachypelma genties vorų)

g)    Insecta

Matsuka, H. 2001. Natural History of Birdwing Butterflies: 1-367. Matsuka Shuppan, Tokyo. ISBN 4-9900697-0-6. (dėl Ornithoptera, Trogonoptera ir Troides genčių drugelių)

FLORA

The Plant-Book, second edition, (D. J. Mabberley, 1997, Cambridge University Press (reprinted with corrections 1998) (dėl visų augalų genčių pavadinimų, išvardytų Konvencijos priedėliuose, jei jų nepakeičia Konvencijos šalių konferencijos priimti etaloniniai katalogai).

A Dictionary of Flowering Plants and Ferns, 8th edition, (J. C. Willis, revised by H. K. Airy Shaw, 1973, Cambridge University Press) (dėl knygoje The Plant Book nepaminėtų genčių sinonimų, jei jų nepakeičia tolesniuose punktuose minimi Konvencijos šalių konferencijos priimti etaloniniai katalogai).

A World List of Cycads (D. W. Stevenson, R. Osborne and K. D. Hill, 1995; In: P. Vorster (Ed.), Proceedings of the Third International Conference on Cycad Biology, pp. 55-64, Cycad Society of South Africa, Stellenbosch) ir Nomenklatūros komiteto priimti pakeitimai, kaip rekomendacija darant nuorodą į Cycadaceae, Stangeriaceae ir Zamaceae rūšių pavadinimus.

CITES Bulb Checklist (A. P. Davis et al., 1999, compiled by the Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) ir Nomenklatūros komiteto priimti jo pakeitimai, kaip rekomendacija darant nuorodą į Cyclamen (Primulaceae), Galanthus bei Sternbergia (Liliaceae) rūšių pavadinimus.

CITES Cactaceae Checklist, second edition, (1999, compiled by D. Hunt, Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) ir Nomenklatūros komiteto priimti jo pakeitimai, kaip rekomendacija darant nuorodą į Cactaceae rūšių pavadinimus.

CITES Carnivorous Plant Checklist, second edition, (B. von Arx et al., 2001, Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) ir Nomenklatūros komiteto priimti jo pakeitimai, kaip rekomendacija darant nuorodą į Dionaea , Nephentes and Sarracenia rūšių pavadinimus.

CITES Aloe and Pachypodium Checklist (U. Eggli et al., 2001, compiled by Städtische Sukkulenten-Sammlung, Zurich, Switzerland, in collaboration with Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) ir Nomenklatūros komiteto priimti jo pakeitimai, kaip rekomendacija darant nuorodą į Aloe ir Pachypodium gentis sudarančių rūšių pavadinimus.

World Checklist and Bibliography of Conifers (A. Farjon, 2001) ir Nomenklatūros komiteto priimti jo pakeitimai, kaip rekomendacija darant nuorodą į Taxus rūšių pavadinimus.

CITES Orchid Checklist, (compiled by the Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) ir Nomenklatūros komiteto priimti jo pakeitimai, kaip rekomendacija darant nuorodą į Cattleya, Cypripedium, Laelia, Paphiopedilum, Phalaenopsis, Phragmipedium, Pleione ir Sophronitis (Volume 1, 1995), Cymbidium, Dendrobium, Disa, Dracula ir Encyclia (Volume 2, 1997), Aerangis, Angraecum, Ascocentrum, Bletilla, Brassavola, Calanthe, Catasetum, Miltonia ir Miltoniopsis, Renanthera, Rhynchostylis, Rossioglossum, Vanda bei Vandopsis (Volume 3, 2001) rūšių pavadinimus.

The CITES Checklist of Succulent Euphorbia Taxa (Euphorbiaceae), Second edition (S. Carter and U. Eggli, 2003, published by the Federal Agency for Nature Conservation, Bonn, Germany) po pranešimo apie išleidimą bei šalių pateiktų pastabų, ir Nomenklatūros komiteto priimti jo pakeitimai, kaip rekomendacija darant nuorodą į sultingųjų karpažolių rūšių pavadinimus.

Dicksonia species of the Americas (2003, compiled by Bonn Botanic Garden and the Federal Agency for Nature Conservation, Bonn, Germany) po pranešimo apie išleidimą bei šalių pateiktų pastabų, ir Nomenklatūros komiteto priimti jo pakeitimai, kaip rekomendacija darant nuorodą į Dicksonia gentį sudarančių rūšių pavadinimus.

The Checklist of CITES species (2005 m. vėlesni leidimai) išleistas UNEP – WCMC, gali būti naudojamas kaip neoficialus šalių konferencijoje patvirtintų ir Konvencijos priedėliuose išvardytų mokslinių gyvūnų rūšių pavadinimų šaltinis bei kaip neoficiali CITES nomenklatūroje kartu su standartinėmis nuorodomis pateiktos informacijos santrauka.


IX PRIEDAS

1.

Leidimuose ir sertifikatuose įrašomi kodai, nurodantys 5 straipsnio 5 punkte minėtų operacijų tikslus

B

Išvedimui nelaisvėje arba dirbtinai padauginti

E

Švietimo tikslais

G

Botanikos sodams

H

Kaip medžioklės trofėjai

L

Vykdant įstatymą arba teismo sprendimą

M

Medicinos tikslais (įskaitant biomedicininius tyrimus)

N

Įvedimui arba pakartoniam įvedimui į natūralią aplinką

P

Asmeniniais tikslais

Q

Cirkams ir kilnojamosioms parodoms

S

Moksliniais tikslais

T

Komerciniais tikslais

Z

Zoologijos sodams

2.

5 straipsnio 6 punkte nurodyti leidimuose ir sertifikatuose įrašomi kodai, nurodantys paminėtą egzempliorių kilmės šaltinį

W

Egzemplioriai, paimti iš natūralios aplinkos

R

Egzemplioriai, kilę iš ūkių

D

A priede nurodyti gyvūnai, komerciniais tikslais išvesti nelaisvėje, ir A priede nurodyti augalai, komerciniais tikslais dirbtinai padauginti remiantis Reglamento (EB) Nr. 865/2006 XIII skyriumi, taip pat ir jų dalys bei išvestiniai produktai

A

A priede nurodyti augalai, dirbtinai padauginti ne komerciniais tikslais, ir B bei C prieduose nurodyti augalai, dirbtinai padauginti remiantis Reglamento (EB) Nr. 865/2006 XIII skyriumi, taip pat jų dalys bei išvestiniai produktai

C

A priede nurodyti gyvūnai, išvesti nelaisvėje nekomerciniais tikslais, ir B bei C prieduose nurodyti gyvūnai, nelaisvėje išvesti remiantis Komisijos reglamento (EB) Nr. 865/2006 XIII skyriumi, taip pat ir jų dalys bei išvestiniai produktai

F

Nelaisvėje gimę gyvūnai, neatitinkantys Reglamento (EB) Nr. 865/2006 XIII skyriuje nurodytų kriterijų, taip pat ir jų dalys bei išvestiniai produktai

I

Konfiskuoti arba sulaikyti egzemplioriai (1)

O

Ikikonvenciniai (1)

U

Šaltinis nežinomas (turi būti pateisinta)


(1)  Naudoti tik kartu su kito šaltinio kodu.


X PRIEDAS

62 STRAIPSNIO 1 PUNKTE NURODYTOS GYVŪNŲ RŪŠYS

Aves (Paukščiai)

ANSERIFORMES

Anatidae

Anas laysanensis

Anas querquedula

Aythya nyroca

Branta ruficollis

Branta sandvicensis

Oxyura leucocephala

GALLIFORMES

Phasianidae

Catreus wallichi

Colinus virginianus ridgwayi

Crossoptilon crossoptilon

Crossoptilon mantchuricum

Lophophurus impejanus

Lophura edwardsi

Lophura swinhoii

Polyplectron emphanum

Syrmaticus ellioti

Syrmaticus humiae

Syrmaticus mikado

COLUMBIFORMES

Columbidae

Colum ba livia

PSITTACIFORMES

Psittacidae

Cyanoramphus novaezelandiae

Psephotus dissimilis

PASSERIFORMES

Fringillidae

Carduelis cucullata


XI PRIEDAS

18 straipsnyje nurodyti biologinių mėginių tipai ir jų naudojimas

Mėginio tipas

Tipinis mėginio dydis

Mėginio naudojimas

Kraujas, skystas

Lašeliai arba 5 ml viso surinkto kraujo mėgintuvėlyje su antikoaguliantu; per 36 val. gali pasidaryti netinkamas

Hematologiniai ir standartiniai biocheminiai ligos nustatymo tyrimai; taksonominis tyrimas; biologinis medicininis tyrimas

Kraujas, sausas (tepinėlis)

Ant mikroskopo stiklelio paskleistas kraujo lašas, į kurį dažniausiai dedama cheminio fiksatoriaus

Statistinė kraujo analizė ir tyrimas ligos parazitams nustatyti

Kraujas, sukrešėjęs (serumas)

5 ml kraujo mėgintuvėlyje, su kraujo krešuliu arba be jo

Serologinis tyrimas ir antikūnų nustatymas ligai įrodyti, biologinis medicininis tyrimas

Audinių medžiaga, fiksuota

5 mm3 audinio gabalėlių su fiksatoriumi

Histologinis tyrimas ir elektronų mikroskopija ligos požymiams aptikti; taksonominis tyrimas; biologinis medicininis tyrimas

Šviežia audinių medžiaga (išskyrus kiaušialąstes, spermą ir gemalus)

5 mm3 audinio gabalėlių, kartais sušaldytų

Mikrobiologiniai ir toksikologiniai tyrimai organizmams ir nuodams aptikti; taksonominis tyrimas; biologinis medicininis tyrimas

Tamponai

Labai maži audinio gabalėliai mėgintuvėlyje su tamponu

Bakterijų, grybų ir kt. auginimas siekiant nustatyti ligą

Plaukai, oda, plunksnos, žvynai

Maži, kartais labai maži odos paviršiaus mėgintuvėlyje (iki 10 ml tūrio) su fiksatoriumi arba be jo

Genetiniai arba teismo medicinos tyrimai, parazitų ir patogenų nustatymas ir kiti tyrimai

Ląstelių linijos ir audinių kultūros

Mėginio dydis neribojamas

Ląstelių linijos yra dirbtiniai produktai, auginami kaip pirminės arba tolesnės ląstelių linijos, plačiai naudojamos tiriant vakcinų ar kitų vaistinių produktų gamybą, ir atliekant taksonominius tyrimus (pvz., tiriant chromosomas arba atliekant DNR ekstrakciją)

DNR

Nedideli kraujo kiekiai (iki 5 ml), plaukų, plunksnų folikulai, raumenys ir organų audinių medžiaga (pvz., kepenų, širdies ir t. t.), išgryninta DNR ir t. t.

Lyties nustatymas; identifikacija; tesimo medicinos tyrimai; taksonominis tyrimas; biologinis medicininis tyrimas

Išskyros (seilės, nuodai, pienas)

1-5 ml ampulėse

Filogenetinis tyrimas, priešnuodžio gamyba biologinis medicininis tyrimas.


XII PRIEDAS

Atitikmenų lentelė

Reglamentas (EB) Nr. 1808/2001

Šis reglamentas

1 straipsnio a ir b punktai

1 straipsnio 1 ir 2 punktai

1 straipsnio c punktas

1 straipsnio d, e ir f punktai

1 straipsnio 3, 4 ir 5 punktai

1 straipsnio 6, 7 ir 8 dalys

2 straipsnio 1 ir 2 dalys

2 straipsnio 1 ir 2 dalys

2 straipsnio 3 ir 4 dalys

2 straipsnio 3 ir 4 dalys

2 straipsnio 5 ir 6 dalys

3 straipsnis

3 straipsnio

4 straipsnio 1 ir 2 dalys

4 straipsnio 1 ir 2 dalys

4 straipsnio 3 dalies a ir b punktai

5 straipsnio pirmos pastraipos 1 ir 2 punktai

5 straipsnio pirmos pastraipos 3 punktas

4 straipsnio 3 dalies c, d ir e punktai

5 straipsnio pirmos pastraipos 4, 5 ir 6 punktai

4 straipsnio 4 dalis

6 straipsnis

4 straipsnio 5 dalis

7 straipsnis

5 straipsnis

8 straipsnis

6 straipsnis

9 straipsnis

7 straipsnio 1 dalis

10 straipsnis

7 straipsnio 2 dalis

11 straipsnis

7 straipsnio 3 ir 4 dalys

12 straipsnis

8 straipsnio 1 dalis

13 straipsnis

8 straipsnio 2 dalis

14 straipsnis

8 straipsnio 3 dalis

15 straipsnio 1 ir 2 dalys

8 straipsnio 4 dalis

15 straipsnio 3 ir 4 dalys

8 straipsnio 5 dalis

16 straipsnis

8 straipsnio 6 ir 7 dalys

17 straipsnis

18 ir 19 straipsniai

9 straipsnis

20 straipsnis

10 straipsnis

21 straipsnis

11 straipsnis

22 straipsnis

12 straipsnis

23 straipsnis

13 straipsnis

24 straipsnis

14 straipsnis

25 straipsnis

15 straipsnis

26 straipsnis

16 straipsnis

27 straipsnis

17 straipsnis

28 straipsnis

18 straipsnis

29 straipsnis

30–44 straipsniai

19 straipsnis

45 straipsnis

20 straipsnio 1 dalis

46 straipsnis

20 straipsnio 2 dalis

47 straipsnis

20 straipsnio 3 dalies a ir b punktai

48 straipsnio 1 dalies a ir b punktai

20 straipsnio 3 dalies c punktas

20 straipsnio 3 dalies d ir e punktai

48 straipsnio 1 dalies c ir d punktai

20 straipsnio 4 dalis

49 straipsnis

20 straipsnio 5 ir 6 dalys

50 straipsnio 1 ir 2 dalys

21 straipsnis

51 straipsnis

22 straipsnis

52 straipsnis

23 straipsnis

53 straipsnis

24 straipsnis

54 straipsnis

25 straipsnis

55 straipsnis

26 straipsnis

56 straipsnis

27 straipsnio 1 dalies pirma ir antra įtraukos bei tolesnis tekstas

57 straipsnio 1 dalies a, b ir c punktai

27 straipsnio 2, 3 ir 4 dalys

57 straipsnio 2, 3 ir 4 dalys

27 straipsnio 5 dalies a ir b punktai

57 straipsnio 5 dalies a ir b punktai

57 straipsnio 5 dalies c ir d punktai

28 straipsnio 1 dalies pirma ir antra įtraukos

58 straipsnio 1 dalies a ir b punktai

28 straipsnio 2 ir 3 dalys

58 straipsnio 2 ir 3 dalys

28 straipsnio 4 dalies a ir b punktai

58 straipsnio 4 dalis

29 straipsnis

59 straipsnis

30 straipsnis

60 straipsnis

31 straipsnis

61 straipsnis

32 straipsnis

62 straipsnis

33 straipsnis

63 straipsnis

34 straipsnis 1 dalis

34 straipsnio 2 dalies a–f punktai

64 straipsnis 1 dalies a–f punktai

34 straipsnio 2 dalies g–h punktai

64 straipsnio 2 dalis

35 straipsnio 1 dalis ir 2 dalis

65 straipsnio 1 ir 2 dalys

35 straipsnio 3 dalies a ir b punktai

65 straipsnio 3 dalis

65 straipsnio 4 dalis

36 straipsnis 1 dalis

66 straipsnio 1, 2 ir 3 dalys

36 straipsnis 2 dalis

66 straipsnio 4 dalis

36 straipsnis 3 ir 4 dalys

66 straipsnio 5 ir 6 dalys

66 straipsnio 7 dalis

36 straipsnis 5 dalis

66 straipsnio 8 dalis

37 straipsnis

67 straipsnis

38 straipsnis

68 straipsnis

39 straipsnis

69 straipsnis

40 straipsnis

70 straipsnis

41 straipsnis

71 straipsnis

42 straipsnis

74 straipsnis

43 straipsnis

72 straipsnis

44 straipsnis

73 straipsnio

45 straipsnis

75 straipsnis

I skyrius

I skyrius

II skyrius

II skyrius

III skyrius

IV skyrius

III skyrius

V skyrius

IV skyrius

VI skyrius

V skyrius

VII skyrius

VI skyrius

VIII skyrius

VII skyrius

IX skyrius

VIII skyrius

X skyrius

XI skyrius

XII skyrius