ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 159

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

49 tomas
2006m. birželio 13d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

2006 m. birželio 12 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 856/2006, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

1

 

 

2006 m. birželio 12 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 857/2006, nustatantis eksporto grąžinamąsias išmokas riešutams (migdolams be kevalų, lazdyno riešutams su kevalais, lazdyno riešutams be kevalų, graikiniams riešutams su kevalais) pagal A1 sistemą

3

 

 

2006 m. birželio 12 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 858/2006, nustatantis eksporto grąžinamąsias išmokas pagal eksporto licencijų sistemas A1 ir B vaisiams ir daržovėms (pomidorams, apelsinams, citrinoms, valgomosioms vynuogėms, obuoliams ir persikams)

5

 

 

2006 m. birželio 12 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 859/2006, nustatantis iš vaisių ir daržovių pagamintų produktų eksporto grąžinamąsias išmokas, išskyrus suteikiamas už įdėtą cukrų (laikinai konservuotos vyšnios, nulupti pomidorai, konservuotos vyšnios, paruošti lazdyno riešutai, tam tikros apelsinų sulčių rūšys)

8

 

 

2006 m. birželio 12 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 860/2006, iš dalies keičiantis importo muitus grūdų sektoriuje taikomus nuo 2006 m. birželio 13 d.

10

 

*

2006 m. birželio 12 d. Komisijos direktyva 2006/55/EB, iš dalies keičianti Tarybos direktyvos 66/402/EEB III priedo nuostatas dėl didžiausio sėklų partijų svorio ( 1 )

13

 

 

II   Aktai, kurių skelbti neprivaloma

 

 

Taryba

 

*

2006 m. birželio 12 d. Tarybos sprendimas, dėl Vokietijai atstovaujančio Regionų komiteto nario skyrimo

14

 

 

Komisija

 

*

2006 m. birželio 9 d. Komisijos sprendimas, suteikiantis galimybę valstybėms narėms pratęsti laikinuosius leidimus, išduotus naujai aktyviajai medžiagai profoksidimui (pranešta dokumentu Nr. C(2006) 1632)  ( 1 )

15

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, kuriuos skelbti privaloma

13.6.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 159/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 856/2006

2006 m. birželio 12 d.

nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1994 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 3223/94 dėl vaisių ir daržovių importo taisyklių (1), ypač į jo 4 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Vadovaujantis Urugvajaus raundo daugiašalių prekybos derybų rezultatais Reglamentas (EB) Nr. 3223/94 numato kriterijus, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo vertes iš trečiųjų šalių importuojamiems jo priede išvardintiems produktams ir laikotarpiams.

(2)

Laikantis aukščiau nurodytų kriterijų, standartinės importo vertės turi būti nustatytos tokios, kaip nurodyta šio reglamento priede,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 3223/94 4 straipsnyje nurodytos standartinės importo vertės nustatomos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. birželio 13 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. birželio 12 d.

Komisijos vardu

J. L. DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 337, 1994 12 24, p. 66. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 386/2005 (OL L 62, 2005 3 9, p. 3).


PRIEDAS

prie 2006 m. birželio 12 d. Komisijos reglamento, nustatančio kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

052

78,2

204

33,8

999

56,0

0707 00 05

052

70,8

068

47,7

999

59,3

0709 90 70

052

96,4

999

96,4

0805 50 10

052

51,3

388

63,4

508

52,0

528

48,5

999

53,8

0808 10 80

388

93,2

400

111,3

404

82,8

508

85,5

512

85,9

524

45,3

528

108,3

720

93,7

804

102,8

999

89,9

0809 10 00

052

278,4

204

61,1

999

169,8

0809 20 95

052

357,3

068

95,0

999

226,2


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 750/2005 (OL L 126, 2005 5 19, p. 12). Kodas „999“ žymi „kitą kilmę“.


13.6.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 159/3


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 857/2006

2006 m. birželio 12 d.

nustatantis eksporto grąžinamąsias išmokas riešutams (migdolams be kevalų, lazdyno riešutams su kevalais, lazdyno riešutams be kevalų, graikiniams riešutams su kevalais) pagal A1 sistemą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1996 m. spalio 28 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2200/96 dėl vaisių ir daržovių rinkos bendro organizavimo (1), ypač į jo 35 straipsnio 3 dalies trečią pastraipą,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1961/2001 (2), nustato eksporto grąžinamųjų išmokų vaisių ir daržovių sektoriuje tvarką.

(2)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 2200/96 35 straipsnio 1 dalį, atsižvelgiant į apribojimus, numatytus susitarimuose pagal Sutarties 300 straipsnį, Bendrijos produktų eksportui gali būti skirtos grąžinamosios išmokos, kad būtų užtikrintas ekonomiškai reikšmingų kiekių eksportas.

(3)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 2200/96 35 straipsnio 2 dalį, turi būti stebima, kad pagal grąžinamųjų išmokų tvarką jau sukurtiems prekybos srautams nebūtų trukdoma. Dėl šios priežasties ir dėl sezoninio vaisių ir daržovių eksporto turi būti nustatytas kiekvieno eksportuojamo produkto kiekis, remiantis Reglamentu (EEB) Nr. 3846/87, nustatančiu žemės ūkio produktų, kuriems skiriamos grąžinamosios išmokos, nomenklatūrą (3). Šie produktų kiekiai turi būti paskirstyti atsižvelgiant į šių produktų gedimą.

(4)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 2200/96 35 straipsnio 4 dalį, eksporto grąžinamosios išmokos turi būti nustatomos, atsižvelgiant į situaciją ir numatomus vaisių ir daržovių kainų ir Bendrijos rinkoje esamų produktų kiekių pokyčius. Be to, turi būti atsižvelgta į tarptautinės prekybos kainas, pateikimo į rinką ir transporto išlaidas ir numatomo eksporto ekonominius aspektus.

(5)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 2200/96 35 straipsnio 5 dalį, Bendrijos rinkos kainos yra nustatomos, atsižvelgiant į eksportui palankias kainas.

(6)

Dėl tarptautinėje prekyboje susiklosčiusios situacijos arba atskirose rinkose taikomų konkrečių reikalavimų, konkretaus produkto grąžinamąsias išmokas gali reikėti diferencijuoti priklausomai nuo šalies, į kurią jis yra eksportuojamas.

(7)

Migdolai be kevalų, lazdyno riešutai su kevalais ir graikiniai riešutai su kevalais šiuo laikotarpiu gali būti ekonomiškai reikšminga eksporto prekė.

(8)

Kadangi riešutus galima palyginti ilgai sandėliuoti, eksporto grąžinamosios išmokos jiems gali būti nustatomos ilgesniam laikotarpiui.

(9)

Siekiant užtikrinti patį veiksmingiausią turimų išteklių panaudojimą ir atsižvelgiant į Bendrijos eksporto struktūrą, eksporto grąžinamosios išmokos riešutams turėtų būti nustatomos pagal A1 sistemą.

(10)

Europos susitarimų kontekste vykstančiomis derybomis tarp Europos bendrijos ir Rumunijos bei Bulgarijos ypač siekiama liberalizuoti prekybą produktais, kuriems taikomas bendras atitinkamos rinkos organizavimas. Todėl šioms dviems šalims eksporto grąžinamosios išmokos turėtų būti panaikintos.

(11)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Šviežių vaisių ir daržovių vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Eksporto grąžinamosios išmokos riešutams, paraiškų dėl licencijų pateikimo laikas ir numatomi kiekiai yra nustatomi šio reglamento priede.

2.   Licencijos dėl pagalbos maisto produktais, išduotos pagal Komisijos reglamento (EB) Nr. 1291/2000 (4) 16 straipsnį, nebus priskaičiuojamos prie šio reglamento priede numatytų kiekių.

3.   Nepažeidžiant Reglamento (EB) Nr. 1961/2001 5 straipsnio 6 dalies nuostatų A1 tipo licencijų galiojimo trukmė yra trys mėnesiai.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. birželio 24 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. birželio 12 d.

Komisijos vardu

J. L. DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 297, 1996 11 21, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 47/2003 (OL L 7, 2003 1 11, p. 64).

(2)  OL L 268, 2001 10 9, p. 8. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 386/2005 (OL L 62, 2005 3 9, p. 3).

(3)  OL L 366, 1987 12 24, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2180/2003 (OL L 335, 2003 12 22, p. 1).

(4)  OL L 152, 2000 6 24, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 410/2006 (OL L 71, 2006 3 10, p. 7).


PRIEDAS

2006 m. birželio 12 d. Komisijos reglamento, nustatančio dėl eksporto grąžinamąsias išmokas grąžinamųjų išmokų riešutams (pagal A1 sistemą)

Paraiškų dėl licencijų pateikimo laikas: nuo 2006 m. birželio 24 d. iki gruodžio 24 d.

Produktų kodas (1)

Paskirties vieta (2)

Grąžinamosios išmokos dydis

(EUR/tona neto)

Numatomi kiekiai

(tonomis)

0802 12 90 9000

F08

45

1 200

0802 21 00 9000

F08

53

600

0802 22 00 9000

F08

103

4 000

0802 31 00 9000

F08

66

600


(1)  Produktų kodai yra nustatomi Komisijos reglamentu (EEB) Nr. 3846/87 (OL L 366, 1987 12 24, p. 1), pakeista.

(2)  „A“ serijos paskirties vietų kodai yra nustatomi Reglamento (EEB) Nr. 3846/87 II priedu. Skaitmeniniai paskirties vietų kodai yra nustatomi Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2081/2003 (OL L 313, 2003 11 28, p. 11).

Kitos paskisties vietos nustatomos taip:

F08

:

Visos paskisties vietos, išskyrus Bulgariją ir Rumuniją.


13.6.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 159/5


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 858/2006

2006 m. birželio 12 d.

nustatantis eksporto grąžinamąsias išmokas pagal eksporto licencijų sistemas A1 ir B vaisiams ir daržovėms (pomidorams, apelsinams, citrinoms, valgomosioms vynuogėms, obuoliams ir persikams)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1996 m. spalio 28 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2200/96 dėl vaisių ir daržovių rinkos bendro organizavimo (1), ypač į jo 35 straipsnio 3 dalies trečią pastraipą,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1961/2001 (2) nustatė eksporto grąžinamųjų išmokų vaisių ir daržovių sektoriuje tvarką.

(2)

Reglamento (EB) Nr. 2200/96 35 straipsnio 1 dalis numato, kad tokiu mastu, koks yra reikalingas sudaryti sąlygas šiame straipsnyje išvardytų produktų ekonomiškai reikšmingiems kiekiams eksportuoti, tokiems produktams gali būti taikomos eksporto grąžinamosios išmokos atsižvelgiant į pagal Sutarties 300 straipsnį sudarytuose susitarimuose numatytus apribojimus.

(3)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 2200/96 35 straipsnio 2 dalies nuostatas reikia pasirūpinti, kad nebūtų pažeisti prekybiniai ryšiai, kuriuos anksčiau skatino grąžinamųjų išmokų mokėjimo tvarka. Dėl šių priežasčių bei dėl vaisių ir daržovių eksporto sezoniškumo turi būti nustatomas kiekvieno produkto numatomas kiekis, vadovaujantis žemės ūkio produktų, kuriems skiriamos eksporto grąžinamosios išmokos, nomenklatūra, patvirtinta Komisijos reglamentu (EEB) Nr. 3846/87 (3). Šie kiekiai turi būti paskirstyti atsižvelgiant į produktų tinkamumo vartoti terminą.

(4)

Reglamento (EB) Nr. 2200/96 35 straipsnio 4 dalis numato, kad nustatant eksporto grąžinamųjų išmokų dydį turi būti atsižvelgiama, viena vertus, į tuo metu esančias vaisių ir daržovių kainas bei pasiūlą Bendrijos rinkoje ir į jų galimus pokyčius, o kita vertus, į kainas tarptautinėje prekyboje. Taip pat turi būti atsižvelgiama į prekybos bei transportavimo išlaidas ir į numatomo eksporto ekonominį aspektą.

(5)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 2200/96 35 straipsnio 5 dalį Bendrijos rinkos kainos nustatomos atsižvelgiant į eksportui palankiausias kainas.

(6)

Dėl tarptautinėje prekyboje susiklosčiusios situacijos arba atskirose rinkose taikomų specifinių reikalavimų konkretaus produkto grąžinamąsias išmokas gali reikėti diferencijuoti priklausomai nuo šalies, į kurią jis yra eksportuojamas.

(7)

Bendrų prekybos standartų „Ekstra“ klasės, I ir II klasės pomidorai, apelsinai, citrinos, valgomosios vynuogės, obuoliai ir persikai šiuo metu gali būti eksportuojami ekonomiškai reikšmingais kiekiais.

(8)

Tam, kad turimi ištekliai būtų panaudoti kuo efektyviau, ir turint omenyje Bendrijos eksporto struktūrą, eksporto grąžinamąsias išmokas reikėtų nustatyti pagal eksporto licencijų sistemas A1 ir B.

(9)

Europos susitarimų kontekste vykstančiomis derybomis tarp Europos bendrijos ir Rumunijos bei Bulgarijos ypač siekiama liberalizuoti prekybą produktais, kuriems taikomas bendras atitinkamos rinkos organizavimas. Todėl šioms dviems šalims eksporto grąžinamosios išmokos turėtų būti panaikintos.

(10)

Šviežių vaisių ir daržovių vadybos komitetas nepateikė nuomonės per pirmininko nustatytą laiką,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   A1 sistemos grąžinamųjų išmokų dydžiai, paraiškų teikimo laikotarpiai ir konkrečių produktų numatomi kiekiai yra nustatomi šio reglamento priede. B sistemos orientaciniai grąžinamųjų išmokų dydžiai, licencijų paraiškų teikimo laikotarpiai ir konkrečių produktų numatomi kiekiai yra nustatomi šio reglamento priede.

2.   Produktai, kurių eksportui išduotos pagalbos maisto produktais licencijos, kaip tai numatyta Komisijos reglamento (EB) Nr. 1291/2000 (4) 16 straipsnyje, nebus įskaitomi į šio reglamento priede numatytus kiekius.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. birželio 24 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. birželio 12 d.

Komisijos vardu

J. L. DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 297, 1996 11 21, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 47/2003 (OL L 7, 2003 1 11, p. 64).

(2)  OL L 268, 2001 10 9, p. 8. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 386/2005 (OL L 62, 2005 3 9, p. 3).

(3)  OL L 366, 1987 12 24, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2091/2005 (OL L 343, 2005 12 24, p. 1).

(4)  OL L 152, 2000 6 24, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 410/2006 (OL L 71, 2006 3 10, p. 7).


PRIEDAS

prie 2006 m. birželio 12 d. Komisijos reglamento, nustatančio eksporto grąžinamąsias išmokas vaisiams ir daržovėms (pomidorams, apelsinams, citrinoms, valgomosioms vynuogėms, obuoliams ir persikams)

Produkto kodas (1)

Paskirties vieta (2)

Sistema A1

Paraiškos teikimo laikotarpis: 2006 6 24–2006 10 24

Sistema B

Licencijų paraiškos teikimo laikotarpis: 2006 7 1–2006 10 31

Gražinamųjų išmokų dydžiai

(EUR/neto tona)

Numatomi kiekiai

(t)

Orientaciniai grąžinamųjų išmokų dydžiai

(EUR/neto tona)

Numatomi kiekiai

(t)

0702 00 00 9100

F08

20

 

20

2 667

0805 10 20 9100

F08

29

 

29

10 000

0805 50 10 9100

F08

50

 

50

1 667

0806 10 10 9100

F08

12

 

12

16 667

0808 10 80 9100

F04, F09

23

 

23

23 333

0809 30 10 9100

0809 30 90 9100

F03

11

 

11

13 333


(1)  Produktų kodai yra nustatyti Komisijos reglamente (EEB) Nr. 3846/87 (OL L 366, 1987 12 24, p. 1), su pakeitimais.

(2)  „A“ serijos paskirties vietų kodai yra nustatyti Reglamento (EEB) Nr. 3846/87 II priede.

Skaitiniai paskirties vietų kodai yra nustatyti Komisijos reglamente (EB) Nr. 2081/2003 (OL L 313, 2003 11 28, p. 11).

Kitos paskirties vietos nustatomos taip:

F03

:

Visos kitos paskirties vietos, išskyrus Šveicariją, Rumuniją ir Bulgariją.

F04

:

Honkongas, Singapūras, Malaizija, Šri Lanka, Indonezija, Tailandas, Taivanis, Papua ir Naujoji Gvinėja, Laosas, Kambodža, Vietnamas, Japonija, Urugvajus, Paragvajus, Argentina, Meksika, Kosta Rika.

F08

:

Visos kitos paskirties vietos, išskyrus Bulgariją ir Rumuniją.

F09

:

Šios paskirties vietos:

Norvegija, Islandija, Grenlandija, Farerų salos, Albanija, Bosnija ir Hercegovina, Kroatija, Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija, Serbija ir Juodkalnija (iskaitant Kosovą kaip apibrėžta 1999 m. birželio 10 d. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijoje Nr. 1244), Armėnija, Azerbaidžanas, Baltarusija, Gruzija, Kazachija, Kirgizija, Moldova, Rusija, Tadžikija, Turkmėnija, Uzbekija, Ukraina, Saudo Arabija, Bahreinas, Kataras, Omanas, Jungtiniai Arabų Emyratai, (Abu Dabis, Dubajus, Šardža, Adžmanas, Um al Kaivanas, Ras al Khaima, Fudžeira), Kuveitas, Jemenas, Sirija, Iranas, Jordanija, Bolivija, Brazilija, Venesuela, Peru, Panama, Ekvadoras, Kolumbija,

Afrikos valstybės ir teritorijos, išskyrus Pietų Afrikos Respubliką,

paskirties vietos, minimos Komisijos reglamento (EB) Nr. 800/1999 36 straipsnyje (OL L 102, 1999 4 17, p. 11).


13.6.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 159/8


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 859/2006

2006 m. birželio 12 d.

nustatantis iš vaisių ir daržovių pagamintų produktų eksporto grąžinamąsias išmokas, išskyrus suteikiamas už įdėtą cukrų (laikinai konservuotos vyšnios, nulupti pomidorai, konservuotos vyšnios, paruošti lazdyno riešutai, tam tikros apelsinų sulčių rūšys)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1996 m. spalio 28 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2201/96 dėl bendro perdirbtų vaisių ir daržovių produktų rinkos organizavimo (1), ypač į jo 16 straipsnio 3 dalies trečią pastraipą,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1429/95 (2) nustato eksporto grąžinamųjų išmokų už iš vaisių ir daržovių pagamintus produktus, išskyrus suteikiamas už įdėtą cukrų, įgyvendinimo taisykles.

(2)

Reglamento (EB) Nr. 2201/96 16 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad tiek, kiek reikia, kad būtų eksportuojami to reglamento 1 straipsnio 2 dalies a punkte išvardytų produktų ekonomiškai reikšmingi kiekiai, jiems gali būti mokamos eksporto grąžinamosiomis išmokos, atsižvelgiant į apribojimus, numatytus susitarimuose sudarytuose pagal Sutarties 300 straipsnį. Šio reglamento 18 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad, kai grąžinamoji išmoka už cukrų, kuris panaudotas 1 straipsnio 2 dalies b punkte išvardytuose produktuose, yra per maža, kad produktus būtų galima eksportuoti, tiems produktams taikomos grąžinamosios išmokos, nustatytos remiantis šio reglamento 17 straipsniu.

(3)

Reglamento (EB) Nr. 2201/96 16 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad reikia pasirūpinti, kad nebūtų sutrikdyti prekybos srautai, kuriuos anksčiau sąlygojo grąžinamųjų išmokų mokėjimo tvarka. Dėl šios priežasties kiekvienam produktui turi būti nustatomi kiekiai, remiantis žemės ūkio produktų, kuriems skiriamos eksporto grąžinamosios išmokos, nomenklatūra, kuri nustatyta Komisijos reglamentu (EEB) Nr. 3846/87 (3).

(4)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 2201/96 17 straipsnio 2 dalį grąžinamosios išmokos turi būti nustatomos atsižvelgiant, viena vertus, į esamą padėtį ir ateities tendencijas, susijusias su iš vaisių ir daržovių pagamintų produktų kainomis ir jų įsigijimo Bendrijos rinkoje galimybėmis ir, kita vertus, į tarptautinėje prekyboje vyraujančias kainas. Be to, privaloma atsižvelgti į pardavimo ir transporto išlaidas ir į numatomo eksporto ekonominius aspektus.

(5)

Reglamento (EB) Nr. 2201/96 17 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad Bendrijos rinkos kainos nustatomos atsižvelgiant į pačias palankiausias eksporto požiūriu kainas.

(6)

Dėl padėties tarptautinėje prekyboje arba kai kurių rinkų ypatingų poreikių gali prireikti nustatyti diferencijuotas grąžinamąsias išmokas už kai kuriuos produktus, atsižvelgiant į jų paskirties vietas.

(7)

Šiuo metu galimas ekonomiškai reikšmingas laikinai konservuotų vyšnių, nuluptų pomidorų, konservuotų vyšnių, paruoštų lazdyno riešutų ir kai kurių rūšių apelsinų sulčių eksportas.

(8)

Reikia nustatyti eksporto grąžinamųjų išmokų dydžius ir kiekius, už kuriuos grąžinamosios išmokos bus mokamos.

(9)

Europos susitarimų kontekste vykstančiomis derybomis tarp Europos bendrijos ir Rumunijos bei Bulgarijos ypač siekiama liberalizuoti prekybą produktais, kuriems taikomas bendras atitinkamos rinkos organizavimas. Todėl šioms dviems šalims eksporto grąžinamosios išmokos turėtų būti panaikintos.

(10)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Perdirbtų vaisių ir darzoviu produktų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Eksporto grąžinamųjų išmokų už perdirbtų vaisių ir daržovių produktus dydžiai, paraiškų teikimo laikotarpiai, licencijų išdavimo laikotarpiai ir numatomi produktų kiekiai yra nustatomi priede.

2.   Komisijos reglamento (EB) Nr. 1291/2000 (4), 16 straipsnyje nurodyti kiekiai, kuriems išduodamos licencijos dėl pagalbos maisto produktais, neįskaičiuojami į priede nurodytus kiekius.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. birželio 24 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. birželio 12 d.

Komisijos vardu

J. L. DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 297, 1996 11 21, p. 29. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 386/2004 (OL L 64, 2004 3 2, p. 25).

(2)  OL L 141, 1995 6 24, p. 28. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 498/2004 (OL L 80, 2004 3 18, p. 20).

(3)  OL L 366, 1987 12 24, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2091/2005 (OL L 343, 2005 12 24, p. 1).

(4)  OL L 152, 2000 6 24, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 410/2006 (OL L 71, 2006 3 10, p. 7).


PRIEDAS

prie 2006 m. birželio 12 d. Komisijos reglamento, nustatančio iš vaisių ir daržovių pagamintų produktų eksporto grąžinamąsias išmokas, išskyrus suteikiamas už įdėtą cukrų (laikinai konservuotos vyšnios, nulupti pomidorai, konservuotos vyšnios, paruošti lazdyno riešutai, tam tikros apelsinų sulčių rūšys)

Paraiškų licencijoms pateikimo laikotarpis: nuo 2006 m. birželio 24 d. iki 2006 m. spalio 24 d.

Licencijų išdavimo laikotarpis: nuo 2006 m. liepos mėn. iki 2006 m. spalio mėn.

Produkto kodas (1)

Paskirties vietos kodas (2)

Grąžinamosios išmokos dydis

(EUR/tona neto)

Numatomas kiekis

(tonomis)

0812 10 00 9100

F06

50

3 000

2002 10 10 9100

F10

45

43 500

2006 00 31 9000

2006 00 99 9100

F06

153

600

2008 19 19 9100

2008 19 99 9100

F08

59

500

2009 11 99 9110

2009 12 00 9111

2009 19 98 9112

F08

5

0

2009 11 99 9150

2009 19 98 9150

F08

29

0


(1)  Produktų kodai yra nustatyti Komisijos reglamente (EEB) Nr. 3846/87 (OL L 366, 1987 12 24, p. 1), su pakeitimais.

(2)  A serijos paskirties vietų kodai yra nustatyti Reglamento (EEB) Nr. 3846/87 II priede.

Skaitiniai paskirties vietų kodai nustatyti Komisijos reglamente (EB) Nr. 2081/2003 (OL L 313, 2003 11 28, p. 11).

Kitos paskirties vietos apibrėžiamos taip:

F06

visos paskirties vietos, išskyrus Šiaurės Amerikos šalis, Rumuniją ir Bulgariją.

F08

visos paskirties vietos, išskyrus Bulgariją ir Rumuniją.

F10

visos paskirties vietos, išskyrus Jungtines Amerikos Valstijas, Bulgariją ir Rumuniją.


13.6.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 159/10


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 860/2006

2006 m. birželio 12 d.

iš dalies keičiantis importo muitus grūdų sektoriuje taikomus nuo 2006 m. birželio 13 d.

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1),

atsižvelgdama į 1996 m. birželio 28 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1249/96 dėl Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1766/92 taikymo taisyklių (grūdų sektoriaus importo muitų mokesčių srityje) (2), ypač į jo 2 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 755/2006 (3) nustatyti grūdų sektoriaus importo muitų mokesčiai.

(2)

Reglamento (EB) Nr. 1249/96 2 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad jeigu importo muito mokesčių taikymo laikotarpiu apskaičiuotas importo muito mokesčių vidurkis ir nustatytas mokestis ima skirtis 5 EUR už toną arba daugiau, tuomet daromas atitinkamas patikslinimas. Toks skirtumas atsirado. Todėl būtina patikslinti Reglamente (EB) Nr. 731/2006 nustatytus importo muitus,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 731/2006 I ir II priedai keičiami šio reglamento I ir II priedais.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. birželio 13 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. birželio 12 d.

Komisijos vardu

J. L. DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 270, 2003 9 29, p. 78. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1154/2005 (OL L 187, 2005 7 19, p. 11).

(2)  OL L 161, 1996 6 29, p. 125. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1110/2003 (OL L 158, 2003 6 27, p. 12).

(3)  OL L 128, 2006 5 16, p. 5. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 755/2006 (OL L 132, 2006 5 19, p. 17).


I PRIEDAS

Produktų, išvardytų Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 10 straipsnio 2 dalyje, importo muito mokesčiai dalyje, importo muito mokesčiai, taikomi nuo 2006 m. birželio 13 d.

KN kodas

Prekių pavadinimas

Importo muito mokestis (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Kietieji kviečiai, aukščiausios kokybės

0,00

Vidutinės kokybės

0,00

Žemos kokybės

15,23

1001 90 91

Paprastieji kviečiai, skirti sėjai

0,00

ex 1001 90 99

Paprastieji kviečiai, aukščiausios kokybės, išskyrus skirtus sėjai

0,00

1002 00 00

Rugiai

54,38

1005 10 90

Kukurūzai, skirti sėjai, išskyrus hibridus

55,31

1005 90 00

Kukurūzai, išskyrus sėklą (2)

55,31

1007 00 90

Grūdinis sorgas, išskyrus hibridus, skirtus sėjai

54,38


(1)  Prekių, kurios į Bendriją atgabenamos per Atlanto vandenyną arba per Sueco kanalą (Reglamento (EB) Nr. 1249/96 2 straipsnio 4 dalis), importuotojui muito mokestis gali būti sumažintas:

3 EUR/t, jei iškrovimo uostas yra Viduržemio jūroje, arba

2 EUR/t, jei iškrovimo uostas yra Airijoje, Jungtinėje Karalystėje, Danijoje, Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Lenkijoje, Suomijoje, Švedijoje arba Iberijos pusiasalio Atlanto vandenyno pakrantėje.

(2)  Importuotojui muito mokestis gali būti sumažintas vienoda 24 EUR/t suma, jei laikomasi Reglamento (EB) Nr. 1249/96 2 straipsnio 5 dalyje nurodytų sąlygų.


II PRIEDAS

Muito mokesčio apskaičiavimo komponentai

(2006 5 31–2006 6 9)

1)

Vidutiniškai per laikotarpį, nurodyto Reglamento (EB) Nr. 1249/96 2 straipsnio 2 dalyje:

Prekių birža

Mineapolio birža

Čikagos birža

Mineapolio birža

Mineapolio birža

Mineapolio birža

Mineapolio birža

Produktai (baltymų procentas, esant 12 % drėgnumui)

Kietieji raudonieji pavasariniai Nr. 2

Kukurūzai Yellow corn Nr. 3

Kietieji gintariniai durum Nr. 2

Vidutinės kokybės (1)

Žemos kokybės (2)

JAV miežiai Nr. 2

Kotiruojama (EUR/t)

148,94 (3)

78,92

154,94

144,94

124,94

86,30

Meksikos įlankos priedas (EUR/t)

10,68

 

 

Didžiųjų ežerų priedas (EUR/t)

25,71

 

 

2)

Vidutiniškai per laikotarpį, nurodyto Reglamento (EB) Nr. 1249/96 2 straipsnio 2 dalyje:

gabenimo išlaidos: Meksikos įlanka–Roterdamas 17,58 EUR/t; Didieji ežerai–Roterdamas 21,85 EUR/t.

3)

Subsidijos, numatytos Reglamento (EB) Nr. 1249/96 4 straipsnio 2 dalies trečiojoje pastraipoje:

0,00 EUR/t (Kietieji raudonieji žieminiai)

0,00 EUR/t (Paprastieji raudonieji žieminiai Nr. 2).


(1)  10 EUR/t nuolaida (Reglamento (EB) Nr. 1249/96 4 straipsnio 3 dalis).

(2)  30 EUR/t nuolaida (Reglamento (EB) Nr. 1249/96 4 straipsnio 3 dalis).

(3)  Įtraukta 14 EUR/t priemoka (Reglamento (EB) Nr. 1249/96 4 straipsnio 3 dalis).


13.6.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 159/13


KOMISIJOS DIREKTYVA 2006/55/EB

2006 m. birželio 12 d.

iš dalies keičianti Tarybos direktyvos 66/402/EEB III priedo nuostatas dėl didžiausio sėklų partijų svorio

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1966 m. birželio 14 d. Tarybos direktyvą 66/402/EEB dėl prekybos javų sėkla (1), ypač į jos 21a straipsnį,

kadangi:

(1)

Neseniai buvo peržiūrėtos tarptautinės taisyklės dėl didžiausio tam tikrų rūšių, visų pirma Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta, Secale cereale, Triticosecale ir Oryza sativa, Avena sativa ir Hordeum vulgare, sėklų partijų svorio verčių.

(2)

Tikslinga suderinti šių Bendrijos teisėje nustatytų rūšių didžiausio sėklų partijų svorio vertes.

(3)

Todėl Direktyva 66/402/EEB turėtų būti atitinkamai iš dalies keičiama.

(4)

Šioje direktyvoje numatytos priemonės atitinka Žemės ūkio, sodininkystės, daržininkystės ir miškininkystės sėklų bei dauginamosios medžiagos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 66/402/EEB III priedo lentelės 2 stulpelyje „25“ pakeičiamas „30“.

2 straipsnis

1.   Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję ne vėliau kaip iki 2006 m. gruodžio 31 d., įgyvendina šią direktyvą. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų nuostatų tekstus ir tų nuostatų bei šios direktyvos koreliacijos lentelę.

Valstybės narės, priimdamos nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Valstybės narės nustato tokios nuorodos darymo tvarką.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

3 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja septintą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

4 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2006 m. birželio 12 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL 125, 1966 7 11, p. 2309/66. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2004/117/EB (OL L 14, 2005 1 18, p. 18).


II Aktai, kurių skelbti neprivaloma

Taryba

13.6.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 159/14


TARYBOS SPRENDIMAS

2006 m. birželio 12 d.

dėl Vokietijai atstovaujančio Regionų komiteto nario skyrimo

(2006/408/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 263 straipsnį,

atsižvelgdama į Vokietijos Vyriausybės pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2006 m. sausio 24 d. Taryba priėmė Sprendimą 2006/116/EB (1) dėl Regionų komiteto narių ir pakaitinių narių skyrimo laikotarpiui nuo 2006 m. sausio 26 d. iki 2010 m. sausio 25 d.

(2)

Atsistatydinus Jochen RIEBEL tapo laisva Regionų komiteto nario vieta,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Volker HOFF, Heseno federalinių ir Europos reikalų ministras bei Heseno žemės įgaliotinis federacijoje, skiriamas Regionų komiteto nariu vietoj Jochen RIEBEL likusiam jo kadencijos laikui iki 2010 m. sausio 25 d.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Liuksemburge, 2006 m. birželio 12 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

U. PLASSNIK


(1)  OL L 56, 2006 2 25, p. 75.


Komisija

13.6.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 159/15


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2006 m. birželio 9 d.

suteikiantis galimybę valstybėms narėms pratęsti laikinuosius leidimus, išduotus naujai aktyviajai medžiagai profoksidimui

(pranešta dokumentu Nr. C(2006) 1632)

(Tekstas svarbus EEE)

(2006/409/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1991 m. liepos 15 d. Tarybos direktyvą 91/414/EEB dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką (1), ypač į jos 8 straipsnio 1 dalies ketvirtą pastraipą,

kadangi:

(1)

1998 m. kovo mėn. Ispanija pagal Direktyvos 91/414/EEB 6 straipsnio 2 dalį gavo BASF AG prašymą įtraukti aktyviąją medžiagą profoksidimą (anksčiau vadintą klefoksidimu, BAS 625H) į Direktyvos 91/414/EEB I priedą. Komisijos sprendimu 1999/43/EB (2) patvirtinta, kad buvo pateikti visi dokumentai ir juos galima laikyti iš esmės atitinkančiais šios direktyvos II ir III prieduose išdėstytus duomenims ir informacijai keliamus reikalavimus.

(2)

Siekiant atidžiai išnagrinėti dokumentus ir valstybėms narėms suteikti galimybę išduoti ne ilgiau kaip trejus metus galiojančius laikinuosius augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra minėtų aktyviųjų medžiagų, leidimus, įvykdydamos Direktyvos 91/414/EEB 8 straipsnio 1 dalyje nustatytas sąlygas ir visų pirma sąlygą, susijusią su išsamiu aktyviosios medžiagos ir augalų apsaugos produkto įvertinimu pagal toje direktyvoje nustatytus reikalavimus, buvo būtinas patvirtinimas, kad pateikti visi dokumentai.

(3)

Šios aktyviosios medžiagos poveikis žmonių sveikatai ir aplinkai pareiškėjo siūlomais naudojimo atvejais buvo įvertintas pagal Direktyvos 91/414/EEB 6 straipsnio 2 ir 4 dalių nuostatas. Valstybė narė pranešėja 2001 m. kovo 28 d. pateikė Komisijai įvertinimo ataskaitos projektą.

(4)

Valstybei narei pranešėjai pateikus įvertinimo ataskaitos projektą, buvo nuspręsta pareiškėjo paprašyti papildomos informacijos, kurią valstybė narė pranešėja turėjo išnagrinėti ir pateikti jos įvertinimą. Todėl dokumentai toliau nagrinėjami, ir įvertinimo nebus įmanoma baigti per Direktyvoje 91/414/EEB nustatytą laikotarpį.

(5)

Kadangi atliekant įvertinimą kol kas nenustatyta jokių priežasčių nerimauti, valstybėms narėms turėtų būti suteikta galimybė pratęsti laikinuosius augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra atitinkamų aktyviųjų medžiagų, leidimus 24 mėnesių laikotarpiui pagal Direktyvos 91/414/EEB 8 straipsnio nuostatas, kad būtų galima toliau nagrinėti dokumentus. Tikimasi, kad įvertinimas ir sprendimo dėl galimo profoksidimo įtraukimo į I priedą priėmimo procesas bus užbaigtas per 24 mėnesius.

(6)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Valstybės narės gali pratęsti laikinuosius augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra profoksidimo, leidimus ne ilgesniam kaip 24 mėnesių laikotarpiui nuo šio sprendimo priėmimo dienos.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2006 m. birželio 9 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 230, 1991 8 19, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2006/45/EB (OL L 130, 2006 5 18, p. 27).

(2)  OL L 14, 1999 1 19, p. 30.