ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 143

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

49 tomas
2006m. gegužės 30d.


Turinys

 

II   Aktai, kurių skelbti neprivaloma

Puslapis

 

 

Taryba

 

*

2006 m. vasario 14 d. Tarybos sprendimas dėl Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, steigiančio Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Libano Respublikos asociaciją, sudarymo

1

Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimas steigiantis Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Libano Respublikos asociaciją

2

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Aktai, kurių skelbti neprivaloma

Taryba

30.5.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 143/1


TARYBOS SPRENDIMAS

2006 m. vasario 14 d.

dėl Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, steigiančio Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Libano Respublikos asociaciją, sudarymo

(2006/356/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 310 straipsnį kartu su 300 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos antru sakiniu ir 3 dalies antra pastraipa,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento pritarimą,

kadangi:

(1)

Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimas, steigiantis Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Libano Respublikos asociaciją, Europos bendrijos vardu buvo pasirašytas 2002 m. birželio 17 d. Liuksemburge su sąlyga, kad jis gali būti sudarytas vėliau.

(2)

Šis Susitarimas turėtų būti patvirtintas,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

1.   Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimas, steigiantis Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Libano Respublikos asociaciją, Susitarimo priedai ir protokolai, taip pat bendros deklaracijos ir Europos bendrijos deklaracijos, įtrauktos į baigiamąjį aktą, patvirtinami Europos bendrijos vardu.

2.   Šio straipsnio 1 dalyje paminėti tekstai yra šio sprendimo dalis.

2 straipsnis

1.   Bendrijos poziciją Asociacijos taryboje ir Asociacijos komitete, vadovaudamasi Komisijos pasiūlymu, nustato Taryba arba tam tikrais atvejais Komisija, laikydamasi Sutarčių atitinkamų nuostatų.

2.   Pagal Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių asociacijos susitarimo 75 straipsnį Asociacijos tarybai pirmininkaus Tarybos pirmininkas. Asociacijos komitetui pirmininkaus Komisijos atstovas, vadovaudamasis suderintomis darbo tvarkos taisyklėmis.

3.   Sprendimą skelbti Asociacijos tarybos ir Asociacijos komiteto sprendimus Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje kiekvienu atskiru atveju priims atitinkamai Taryba ir Komisija.

3 straipsnis

Tarybos pirmininkas įgaliojamas paskirti asmenį (-is), įgaliotą (-us) Europos bendrijos vardu deponuoti Susitarimo 91 straipsnyje numatytą pranešimo aktą.

Priimta Briuselyje, 2006 m. vasario 14 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

K.-H. GRASSER


EUROPOS IR VIDURŽEMIO JŪROS REGIONO ŠALIŲ SUSITARIMAS

steigiantis Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Libano Respublikos asociaciją

BELGIJOS KARALYSTĖ,

DANIJOS KARALYSTĖ,

VOKIETIJOS FEDERACINĖ RESPUBLIKA,

GRAIKIJOS RESPUBLIKA,

ISPANIJOS KARALYSTĖ,

PRANCŪZIJOS RESPUBLIKA,

AIRIJA,

ITALIJOS RESPUBLIKA,

LIUKSEMBURGO DIDŽIOJI HERCOGYSTĖ,

NYDERLANDŲ KARALYSTĖ,

AUSTRIJOS RESPUBLIKA,

PORTUGALIJOS RESPUBLIKA,

SUOMIJOS RESPUBLIKA,

ŠVEDIJOS KARALYSTĖ,

JUNGTINĖ DIDŽIOSIOS BRITANIJOS IR ŠIAURĖS AIRIJOS KARALYSTĖ,

Europos bendrijos steigimo sutarties Susitariančiosios Šalys, toliau – valstybės narės, bei

EUROPOS BENDRIJA, toliau – Bendrija,

ir

LIBANO RESPUBLIKA, toliau – Libanas,

ATSIŽVELGDAMI į glaudžius Bendrijos, jos valstybių narių ir Libano santykius bei tarpusavio priklausomybę, susiformavusią dėl istorinių ryšių ir bendrų vertybių;

ATSIŽVELGDAMI į tai, kad Bendrija, jos valstybės narės ir Libanas siekia stiprinti tuos ryšius ir sukurti ilgalaikius abipusiškumu, solidarumu, partneryste ir bendru vystymusi grindžiamus santykius;

ATSIŽVELGDAMI į tai, kad Šalims svarbūs Jungtinių Tautų Chartijos principai, visų pirma pagarba žmogaus teisėms, demokratiniams principams ir ekonominei laisvei, kuriais grindžiama asociacija;

ATSIŽVELGDAMI į politinius ir ekonominius pokyčius Europos žemyne ir Artimuosiuose Rytuose bei dėl to atsiradusias bendras pareigas, susijusias su Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių stabilumu, saugumu ir klestėjimu;

ATSIŽVELGDAMI į laisvosios prekybos, garantuotos 1994 m. Bendruoju susitarimu dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT) ir kitais daugiašaliais susitarimais, pridėtais prie PPO steigimo sutarties, svarbą Bendrijai ir Libanui;

ATSIŽVELGDAMI į skirtingą Libano ir Bendrijos ekonomikos vystymosi ir socialinės plėtros skirtumus bei poreikį stiprinti ekonominio vystymosi ir socialinės plėtros procesą Libane;

PATVIRTINDAMI, kad šio Susitarimo nuostatos, kurios patenka į Europos bendrijos steigimo sutarties III dalies IV antraštinės dalies taikymo sritį, privalomos Jungtinei Karalystei ir Airijai ne kaip Bendrijos daliai, bet kaip atskiroms Susitariančiosioms Šalims tol, kol Jungtinė Karalystė arba Airija (priklausomai nuo aplinkybių) praneš Libanui, kad ji tapo saistoma kaip Bendrijos dalis pagal prie Europos Sąjungos sutarties ir Europos bendrijos steigimo sutarties pridėtą Protokolą dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos. Tos pačios nuostatos taikomos Danijai, vadovaujantis prie tų sutarčių pridėtu protokolu dėl Danijos pozicijos,

SIEKDAMI iki galo pasiekti asociacijos tikslus įgyvendindami šio Susitarimo atitinkamas nuostatas, kad suartintų Bendrijos ir Libano ekonominio vystymosi ir socialinės plėtros lygius;

SUPRASDAMI šio Susitarimo, grindžiamo interesų abipusiškumu, abipusėmis nuolaidomis, bendradarbiavimu ir dialogu, svarbą;

SIEKDAMI plėtoti nuolatinį politinį dialogą dvišaliais ir tarptautiniais abi Šalis dominančiais klausimais;

ATSIŽVELGDAMI į Bendrijos norą remti Libano pastangas atkurti, reformuoti ir pertvarkyti ekonomiką bei skatinant socialinę plėtrą;

SIEKDAMI užmegzti, vystyti ir stiprinti nuolatiniu dialogu grindžiamą bendradarbiavimą ekonomikos, mokslo, technologijų, socialiniais, kultūros, audiovizualiniais klausimais, kad būtų pasiektas geresnis savitarpio supratimas;

ĮSITIKINĘ, kad šiuo Susitarimu bus sukurtos sąlygos, palankios jų ekonominių santykių augimui, visų pirma prekybos ir investicijų sektoriuose, kurie yra esminiai sėkmingai įgyvendinant ekonomikos atkūrimo ir pertvarkos programą bei modernizuojant technologijas,

SUSITARĖ:

1 straipsnis

1.   Steigiama Bendrijos bei jos valstybių narių ir Libano asociacija.

2.   Šio Susitarimo tikslai:

a)

suteikti Šalių politiniam dialogui tinkamą pagrindą, taip sudarant sąlygas plėtoti glaudžius santykius visose srityse, kurios, jų manymu, šiam dialogui svarbios;

b)

sudaryti sąlygas palaipsniui liberalizuoti prekybą prekėmis, paslaugomis ir kapitalu;

c)

skatinti prekybą ir darnių ekonominių ir socialinių Šalių santykių plėtojimą, visų pirma palaikant dialogą ir bendradarbiaujant, siekiant skatinti Libano ir jo žmonių raidą bei klestėjimą;

d)

skatinti bendradarbiavimą ekonomikos, socialinėje, kultūros, finansų ir pinigų srityse;

e)

skatinti bendradarbiavimą kitose abipusio intereso srityse.

2 straipsnis

Šalių santykiai ir visos šio Susitarimo nuostatos yra grindžiami pagarba demokratiniams principams ir pagrindinėms žmogaus teisėms, išdėstytoms Visuotinėje žmogaus teisių deklaracijoje, kuria grindžiama Šalių vidaus ir tarptautinė politika ir kuri yra vienas iš pagrindinių šio Susitarimo elementų.

I ANTRAŠTINĖ DALIS

POLITINIS DIALOGAS

3 straipsnis

1.   Užmezgamas nuolatinis Šalių politinis dialogas. Jis padeda formuoti ilgalaikius partnerių solidarumo ryšius, kurie prisidės prie Viduržemio jūros regiono klestėjimo, stabilumo ir saugumo bei sukurs kultūrų tarpusavio supratimo ir tolerancijos aplinką.

2.   Politiniu dialogu ir bendradarbiavimu visų pirma siekiama:

a)

palengvinti Šalių suartėjimą plėtojant geresnį tarpusavio supratimą ir nuolat derinant nuomones abipusio intereso tarptautiniais klausimais;

b)

sudaryti sąlygas kiekvienai Šaliai atsižvelgti į kitos Šalies poziciją ir interesus;

c)

prisidėti prie saugumo ir stabilumo Viduržemio jūros regione ir visų pirma Artimuosiuose Rytuose stiprinimo;

d)

skatinti bendras iniciatyvas.

4 straipsnis

Politinis dialogas apima visus abipusio intereso klausimus, visų pirma išnagrinėjant sąlygas taikai ir saugumui, pasitelkiant paramą bendradarbiavimui, užtikrinti. Dialogu taip pat siekiama sukurti naujas bendradarbiavimo formas bendriems tikslams pasiekti.

5 straipsnis

1.   Politinis dialogas vyksta reguliariai ir visais atvejais, kai būtina, visų pirma:

a)

ministrų lygiu, daugiausia Asociacijos taryboje;

b)

tarp Libano vyresniųjų pareigūnų ir Tarybos bei Komisijos pirmininkų;

c)

išnaudojant visas galimybes, kurias teikia diplomatiniai kanalai, įskaitant nuolatinius pareigūnų pasitarimus, konsultacijas tarptautinių susitikimų metu ir diplomatinių atstovų trečiosiose šalyse kontaktus;

d)

prireikus bet kokiu kitu būdu, kuris padėtų stiprinti šį dialogą ir didinti jo veiksmingumą.

2.   Užmezgamas Europos Parlamento ir Libano Parlamento dialogas.

II ANTRAŠTINĖ DALIS

LAISVAS PREKIŲ JUDĖJIMAS

PAGRINDINIAI PRINCIPAI

6 straipsnis

Bendrija ir Libanas pereinamuoju laikotarpiu, trunkančiu ne ilgiau kaip dvylika metų nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos, laikydamiesi šioje antraštinėje dalyje išdėstytų nuostatų ir 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos bei kitų daugiašalių susitarimų, pridėtų prie Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) steigimo sutarties (toliau – GATT), nuostatų, palaipsniui sukuria laisvosios prekybos zoną.

1 SKYRIUS

Pramonės gaminiai

7 straipsnis

Šio skyriaus nuostatos taikomos Bendrijos ir Libano kilmės gaminiams, klasifikuojamiems Kombinuotosios nomenklatūros ir Libano muitų tarifo 25–97 skirsniuose, išskyrus I priede išvardytus gaminius.

8 straipsnis

Libano kilmės gaminių importui į Bendriją netaikomi jokie muitai ir jokie kiti lygiaverčio poveikio privalomieji mokėjimai.

9 straipsnis

1.   Muitai ir lygiaverčio poveikio privalomieji mokėjimai, taikomi Bendrijos kilmės gaminių importui į Libaną, palaipsniui panaikinami pagal tokį grafiką:

praėjus penkeriems metams nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos kiekvienas muitas ir mokėjimas sumažinamas iki 88 % bazinės normos,

praėjus šešeriems metams nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos kiekvienas muitas ir mokėjimas sumažinamas iki 76 % bazinės normos,

praėjus septyneriems metams nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos kiekvienas muitas ir mokėjimas sumažinamas iki 64 % bazinės normos,

praėjus aštuoneriems metams nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos kiekvienas muitas ir mokėjimas sumažinamas iki 52 % bazinės normos,

praėjus devyneriems metams nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos kiekvienas muitas ir mokėjimas sumažinamas iki 40 % bazinės normos,

praėjus dešimčiai metų nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos kiekvienas muitas ir mokėjimas sumažinamas iki 28 % bazinės normos,

praėjus vienuolikai metų nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos kiekvienas muitas ir mokėjimas sumažinamas iki 16 % bazinės normos,

praėjus dvylikai metų nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos likę muitai ir mokėjimai panaikinami.

2.   Jeigu dėl tam tikro gaminio atsiranda didelių sunkumų, Asociacijos komitetas bendru sutarimu gali peržiūrėti pagal 1 dalį taikomą grafiką, su sąlyga, kad grafikas, kurį prašoma peržiūrėti, negali būti pratęstas tam gaminiui tiek, kad viršytų ilgiausią pereinamąjį dvylikos metų laikotarpį. Jeigu Asociacijos komitetas nepriima sprendimo per trisdešimt dienų nuo Libano prašymo peržiūrėti grafiką, Libanas gali laikinai netaikyti grafiko, tačiau ne ilgiau nei vienerius metus.

3.   Kiekvienam atitinkamam gaminiui bazinis muitas, mažintinas palaipsniui kaip nustatyta 1 dalyje, mažinamas pagal 19 straipsnyje nurodytas normas.

10 straipsnis

Nuostatos dėl importo muitų panaikinimo taikomos ir fiskalinio pobūdžio muitams.

11 straipsnis

1.   Libanas gali imtis ribotos trukmės išimtinių priemonių, nukrypstančių nuo 9 straipsnio nuostatų, padidindamas arba pakartotinai įvesdamas muitus.

2.   Tokios priemonės gali būti taikomos tik naujoms ir neseniai atsiradusioms pramonės šakoms arba sektoriams, kurie pertvarkomi arba kuriuose atsiranda didelių sunkumų, visų pirma, jei tie sunkumai sukelia didelių socialinių problemų.

3.   Bendrijos kilmės gaminių importui į Libaną taikomi muitai, įvesti taikant tokias išimtines priemones, negali viršyti 25 % ad valorem muitų ir jais turi būti išlaikytas preferencijos Bendrijos kilmės gaminiams elementas. Bendra importuotų gaminių, kuriems taikomos šios gaminių vertės, negali viršyti 20 % metinio vidurkio viso pramonės gaminių importo iš Bendrijos per paskutinius trejus metus, apie kuriuos turima statistinių duomenų.

4.   Šios priemonės taikomos ne ilgiau nei penkerius metus, nebent Asociacijos komitetas leidžia tai daryti ilgiau. Jas nustojama taikyti ne vėliau kaip pasibaigus ilgiausiam dvylikos metų pereinamajam laikotarpiui.

5.   Tokios priemonės gaminiui negali būti įvestos, jeigu praėjo daugiau kaip treji metai nuo visų tam gaminiui taikomų muitų ir kiekybinių apribojimų ar lygiaverčio poveikio privalomųjų mokėjimų ar priemonių panaikinimo.

6.   Libanas informuoja Asociacijos komitetą apie bet kokias išimtines priemones, kurias jis ketina patvirtinti, ir Bendrijos prašymu prieš jas įgyvendinant surengiamos konsultacijos dėl atitinkamų priemonių ir sektorių. Tvirtindamas tokias priemones, Libanas pateikia Komitetui pagal šį straipsnį įvedamų muitų panaikinimo grafiką. Pagal šį grafiką šie muitai palaipsniui naikinami vienodais metų intervalais, pradedant ne vėliau kaip praėjus dvejiems metams nuo jų įvedimo. Asociacijos komitetas gali nustatyti kitokį grafiką.

7.   Nukrypstant nuo 4 dalies nuostatų, Asociacijos komitetas, siekdamas atsižvelgti į naujų pramonės šakų kūrimo sunkumus, gali išimties tvarka leisti taikyti priemones, kurias Libanas jau taiko pagal 1 dalį, ne ilgiau kaip trejus metus pasibaigus dvylikos metų pereinamajam laikotarpiui.

II SKYRIUS

Žemės ūkio, žuvininkystės ir perdirbti žemės ūkio produktai

12 straipsnis

Šio skyriaus nuostatos taikomos Bendrijos ir Libano kilmės produktams, klasifikuojamiems Kombinuotosios nomenklatūros ir Libano muitų tarifo 1–24 skirsniuose, ir produktams, išvardytiems 1 priede.

13 straipsnis

Bendrija ir Libanas palaipsniui vis labiau liberalizuoja savo prekybą abiem Šalims svarbiais žemės ūkio, žuvininkystės ir perdirbtais žemės ūkio produktais.

14 straipsnis

1.   1 protokole dėl importo į Bendriją išvardytiems Libano kilmės žemės ūkio produktams taikoma tame Protokole nustatyta tvarka.

2.   2 protokole dėl importo į Libaną išvardytiems Bendrijos kilmės žemės ūkio produktams taikoma tame Protokole nustatyta tvarka.

3.   Prekybai perdirbtais žemės ūkio produktais, kuriems taikomas šis skyrius, taikoma 3 protokole nustatyta tvarka.

15 straipsnis

1.   Praėjus penkeriems metams nuo šio Susitarimo įsigaliojimo, vadovaudamiesi 13 straipsnyje nustatytu tikslu Bendrija ir Libanas įvertina padėtį, kad nustatytų priemones, kurias Bendrija ir Libanas turi taikyti po vienerių metų nuo Susitarimo peržiūrėjimo.

2.   Nepažeidžiant 1 dalies nuostatų ir atsižvelgiant į prekybos žemės ūkio, žuvininkystės ir perdirbtais žemės ūkio produktais tarp abiejų Šalių apimtį bei ypatingą tokių produktų jautrumą, Bendrija ir Libanas Asociacijos taryboje abipusiškumo pagrindu reguliariai svarsto kitų nuolaidų suteikimo kiekvienam produktui galimybes.

16 straipsnis

1.   Jeigu įgyvendinant Šalies žemės ūkio politiką nustatomos konkrečios taisyklės, keičiamos galiojančios taisyklės arba keičiamos ar išplečiamos nuostatos, susijusios su jos žemės ūkio politikos įgyvendinimu, atitinkama Šalis gali iš dalies keisti Susitarime atitinkamiems produktams nustatytą tvarką.

2.   Šalis, nusprendusi daryti tokius pakeitimus, apie juos praneša Asociacijos komitetui. Jeigu kita Šalis prašo, Asociacijos komitetas susirenka, kad būtų tinkamai atsižvelgta į kitos Šalies interesus.

3.   Jeigu Bendrija arba Libanas, taikydami 1 dalį, pakeičia tvarką, nustatytą šiame Susitarime žemės ūkio produktams, jie suteikia kitos Šalies kilmės importuotiems produktams lengvatą, panašią į numatytą šiame Susitarime.

4.   Bet kokie šiame Susitarime nustatytos tvarkos pakeitimai kitos Šalies prašymu svarstomi Asociacijos taryboje.

17 straipsnis

1.   Abi Šalys susitaria bendradarbiauti, siekdamos sumažinti galimą sukčiavimą taikant šio Susitarimo nuostatas dėl prekybos.

2.   Nepažeidžiant kitų šio Susitarimo nuostatų, tais atvejais, kai viena Šalis nustato, kad yra pakankamai sukčiavimą įrodančių faktų, pavyzdžiui, žymiai išaugusi vienos Šalies prekyba produktais su kita Šalimi viršijant ekonomines sąlygas, pavyzdžiui, įprastus gamybos ir eksporto pajėgumus, atspindintį lygį, arba kitos Šalies nebendradarbiavimas administracinėje srityje siekiant patvirtinti kilmės įrodymus, abi Šalys nedelsdamos pradeda tartis, kad rastų tinkamą sprendimą. Kol tokio sprendimo yra ieškoma, atitinkama Šalis gali imtis jos nuomone būtinų atitinkamų priemonių. Renkantis priemonę prioritetas turi būti teikiamas toms priemonėms, kurios mažiausiai sutrikdo šiame Susitarime nustatytos tvarkos veikimą.

III SKYRIUS

Bendrosios nuostatos

18 straipsnis

1.   Bendrijos ir Libano tarpusavio prekyboje neįvedama jokių naujų importo ar eksporto muitų arba lygiaverčio poveikio privalomųjų mokėjimų ir nedidinami tie, kurie jau buvo taikomi įsigaliojant šiam Susitarimui, išskyrus atvejus, kai šiame Susitarime numatyta kitaip.

2.   Bendrijos ir Libano tarpusavio prekyboje neįvedama jokių naujų kiekybinių importo apribojimų ar lygiaverčio poveikio priemonių.

3.   Įsigaliojus šiam Susitarimui, panaikinami Libano ir Bendrijos tarpusavio prekyboje taikyti importo kiekybiniai apribojimai ir lygiaverčio poveikio priemonės.

4.   Tarpusavio eksportui Bendrija ir Libanas netaiko muitų, lygiaverčio poveikio privalomųjų mokėjimų, kiekybinių apribojimų ar lygiaverčio poveikio priemonių.

19 straipsnis

1.   Kiekvienam produktui bazinė norma, nuosekliai mažintina kaip nustatyta 9 straipsnio 1 dalyje, yra bazinė norma, faktiškai taikoma Bendrijai derybų užbaigimo dieną.

2.   Libanui įstojus į PPO, Šalių tarpusavio importui taikoma privaloma PPO norma arba galiojanti mažesnė norma, priskirta nuo įstojimo dienos. Jeigu įstojus į PPO tarifai mažinami erga omnes pagrindu, taikoma sumažinta norma.

3.   2 dalyje nustatyta nuostata taikoma bet kokiam tarifų sumažinimui, taikomam po derybų užbaigimo dienos erga omnes pagrindu.

4.   Šalys derybų užbaigimo dieną viena kitai praneša atitinkamas taikomas normas.

20 straipsnis

Į Bendriją importuojamiems Libano kilmės produktams netaikomas režimas, palankesnis už režimą, kurį valstybės narės taiko tarpusavyje.

21 straipsnis

1.   Šalys nesiima jokių vidaus fiskalinio pobūdžio priemonių arba praktikos, tiesiogiai arba netiesiogiai sukuriančių vienos Šalies produktų ir kitos Šalies teritorijos kilmės panašių produktų diskriminaciją.

2.   Už produktus, eksportuotus į vienos iš Šalių teritoriją, grąžinta netiesioginių vidaus mokesčių suma negali viršyti netiesioginių mokesčių, kuriais jie tiesiogiai ar netiesiogiai apmokestinami, sumos.

22 straipsnis

1.   Šis Susitarimas netrukdo taikyti arba kurti muitų sąjungų, laisvosios prekybos zonų arba sudaryti susitarimus dėl pasienio prekybos, jeigu jie nekeičia šiame Susitarime numatytos prekybos tvarkos.

2.   Šalys konsultuojasi Asociacijos taryboje dėl susitarimų, kuriais įkuriamos tokios muitų sąjungos ar laisvosios prekybos zonos, ir, jei prašoma, dėl kitų svarbių klausimų, susijusių su jų atitinkama prekybos su trečiosiomis šalimis politika. Tokios konsultacijos visų pirma būtinos tais atvejais, kai prie Bendrijos prisijungia trečioji šalis, siekiant užtikrinti, kad būtų atsižvelgta į abipusius Bendrijos ir Libano interesus.

23 straipsnis

Jeigu viena iš Šalių nustato, kad prekyboje su kita Šalimi dempingas taikomas pagal įsigalėjusias tarptautines taisykles, kaip apibrėžta 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos VI straipsnyje ir susijusiuose vidaus teisės aktuose, ji gali imtis atitinkamų priemonių šios praktikos atžvilgiu, remdamasi PPO susitarimu dėl 1994 m. GATT VI straipsnio įgyvendinimo ir susijusiais vidaus teisės aktais.

24 straipsnis

1.   Nepažeisdamos 35 straipsnio, Šalys taiko PPO susitarimą dėl subsidijų ir kompensacinių priemonių.

2.   Jeigu tol, kol nepriimtos būtinos 35 straipsnio 2 dalyje nustatytos taisyklės, kuri nors Šalis nustato, kad prekyba su kita Šalimi subsidijuojama pagal įsigalėjusias tarptautines taisykles, kaip apibrėžta 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT) VI ir XVI straipsniuose ir susijusiuose vidaus teisės aktuose, ji gali imtis atitinkamų priemonių šios praktikos atžvilgiu, remdamasi PPO susitarime dėl subsidijų ir kompensacinių priemonių ir susijusiuose vidaus teisės aktuose apibrėžtomis taisyklėmis.

25 straipsnis

1.   Šalys taiko 1994 m. GATT XIX straipsnio ir PPO susitarimo dėl apsaugos priemonių bei susijusių vidaus teisės aktų nuostatas.

2.   Prieš taikydama tarptautinėmis taisyklėmis apibrėžtas apsaugos priemones, šias priemones ketinanti taikyti Šalis pateikia Asociacijos komitetui visą susijusią informaciją, būtiną išsamiai padėties analizei, kad būtų rastas abiems Šalims priimtinas sprendimas.

Siekdamos rasti tokį sprendimą, Šalys nedelsdamos surengia konsultacijas Asociacijos komitete. Jei konsultuodamosi Šalys per trisdešimt dienų nuo konsultacijų dėl sprendimo pradžios nepasiekia susitarimo, kad išvengtų apsaugos priemonių taikymo, apsaugos priemones ketinanti taikyti Šalis gali taikyti 1994 m. GATT XIX straipsnio ir PPO susitarimo dėl apsaugos priemonių nuostatas.

3.   Pasirinkdamos apsaugos priemones pagal šį straipsnį, Šalys pirmenybę teikia toms, kurios mažiausiai trikdo vykdyti šio Susitarimo uždavinius.

4.   Apie apsaugos priemones nedelsiant pranešama Asociacijos komitetui, ir dėl jų vyksta nuolatinės konsultacijos Komitete, visų pirma siekiant jas panaikinti, kai tik tai leis aplinkybės.

26 straipsnis

1.   Jeigu dėl to, kad laikomasi 18 straipsnio 4 dalies nuostatų:

a)

reeksportuojama į trečiąją šalį, kuriai atitinkamo produkto atžvilgiu eksportuojanti Šalis taiko kiekybinius eksporto apribojimus, eksporto muitus arba lygiaverčio poveikio priemones arba privalomuosius mokėjimus;

arba

b)

eksportuojančiai Šaliai pradeda labai trūkti arba ji gali pritrūkti svarbių produktų,

ir tais atvejais, kai susiklosčius pirmiau minėtoms aplinkybėms eksportuojančiai Šaliai kyla arba gali kilti didelių sunkumų, ta Šalis gali imtis atitinkamų priemonių šio straipsnio 2 dalyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka.

2.   Sunkumai, kilę susiklosčius šio straipsnio 1 dalyje nurodytoms aplinkybėms, pateikiami nagrinėti Asociacijos komitetui. Asociacijos komitetas gali priimti bet kokį sprendimą šiems sunkumams pašalinti. Jeigu jis per 30 dienų nuo klausimo pateikimo nepriima sprendimo, eksportuojanti Šalis atitinkamo produkto eksportui gali taikyti tinkamas priemones. Priemonės turi būti nediskriminacinės ir jos turi būti panaikintos, kai nebelieka jas pateisinančių sąlygų.

27 straipsnis

Nė viena šio Susitarimo nuostata nekliudo taikyti prekių importo importo, eksporto ar tranzito draudimų arba apribojimų, jei jie pateisinami visuomenės dorovės, viešosios tvarkos arba visuomenės saugumo; žmonių, gyvūnų ar augalų sveikatos bei gyvybės apsaugos, nacionalinių meno, istorijos ar archeologijos vertybių apsaugos bei intelektinės, pramoninės ir komercinės nuosavybės apsaugos sumetimais arba jeigu tai grindžiama taisyklėmis, susijusiomis su auksu ir sidabru arba senkančių gamtinių išteklių apsauga. Tačiau tokie draudimai arba apribojimai neturi tapti savavališka diskriminacijos priemone ar užslėptu Šalių tarpusavio prekybos apribojimu.

28 straipsnis

Sąvoka „produktų kilmė“, reikalinga taikant šios antraštinės dalies nuostatas, ir su jomis susiję administracinio bendradarbiavimo metodai yra nustatyti 4 protokole.

29 straipsnis

Į Bendriją importuojamų prekių klasifikacijai taikoma kombinuotoji prekių nomenklatūra. Klasifikuojant į Libaną importuoti skirtas prekes yra taikomas Libano muitų tarifas.

III ANTRAŠTINĖ DALIS

ĮSISTEIGIMO TEISĖ IR PASLAUGŲ TEIKIMAS

30 straipsnis

1.   Režimas, kurį viena Šalis taiko kitai Šaliai įsisteigimo teisės ir paslaugų teikimo srityse, grindžiamas kiekvienos Šalies įsipareigojimais ir kitais įsipareigojimais pagal Bendrąjį susitarimą dėl prekybos paslaugomis (GATS). Ši nuostata įsigalioja Libano galutinio įstojimo į PPO dieną.

2.   Libanas įsipareigoja pateikti Europos bendrijai ir jos valstybėms narėms pagal GATS XX straipsnį prisiimtų konkrečių įsipareigojimų paslaugų srityje įvykdymo grafiką, kai tik bus patvirtinta jo galutinė redakcija.

3.   Šalys įsipareigoja svarstyti galimybę išplėsti pirmiau minėtas nuostatas, kad būtų sudarytas GATS V straipsnyje apibrėžtas „ekonominės integracijos susitarimas“.

4.   Šio straipsnio 3 dalyje numatytą tikslą Asociacijos taryba pirmą kartą svarsto po metų nuo šio Susitarimo įsigaliojimo.

5.   Laikotarpiu nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos iki Libano įstojimo į PPO Šalys nesiima jokių priemonių ar veiksmų, dėl kurių Bendrijos arba Libano paslaugų teikėjų paslaugų teikimui nustatytos sąlygos, palyginti su iki šio Susitarimo įsigaliojimo dienos esančiomis sąlygomis, būtų labiau diskriminuojančios.

6.   Šioje antraštinėje dalyje:

a)

Šalies paslaugų teikėjai – fizinis arba juridinis asmuo, kuris ketina teikti paslaugą arba ją teikia;

b)

juridinis asmuo – bendrovė arba jos dukterinė bendrovė, įsteigta atitinkamai pagal Bendrijos valstybės narės arba Libano įstatymus, kurios registruota buveinė, centrinė administracija arba pagrindinė verslo organizavimo vieta yra atitinkamai Bendrijos arba Libano teritorijoje. Tuo atveju, jei Bendrijos arba Libano teritorijoje yra tik minėtos bendrovės arba dukterinės bendrovės registruota buveinė arba centrinė administracija, ji laikoma Bendrijos arba Libano juridiniu asmeniu tik tuo atveju, jei jos veikla turi realų ir nuolatinį ryšį su Bendrijos arba Libano ekonomika;

c)

dukterinė bendrovė – juridinis asmuo, kurį veiksmingai kontroliuoja kitas juridinis asmuo;

d)

fizinis asmuo – Bendrijos valstybės narės ar Libano pilietis pagal atitinkamus jų nacionalinės teisės aktus.

IV ANTRAŠTINĖ DALIS

MOKĖJIMAI, KAPITALAS, KONKURENCIJA IR KITI EKONOMINIAI KLAUSIMAI

1 SKYRIUS

Einamieji mokėjimai ir kapitalo judėjimas

31 straipsnis

Pagal šio Susitarimo nuostatas ir taikant 33 ir 34 straipsnių nuostatas Bendrija ir Libanas tarpusavyje netaiko jokių apribojimų kapitalo judėjimui ir nediskriminuoja savo piliečių jų pilietybės ar gyvenamosios vietos atžvilgiu ir nediskriminuoja vietos, į kurią šis kapitalas investuojamas atžvilgiu.

32 straipsnis

Einamiesiems mokėjimams, susijusiems su prekių, asmenų, paslaugų ar kapitalo judėjimu, pagal šį Susitarimą netaikomi jokie apribojimai.

33 straipsnis

1.   Vadovaujantis šio Susitarimo nuostatomis ir kitais Bendrijos ir Libano tarptautiniais įsipareigojimais, 31 ir 32 straipsnių nuostatos neturi įtakos apribojimams, kurie šio Susitarimo įsigaliojimo dieną galioja Šalių tarpusavyje kapitalo, susijusio su tiesioginėmis investicijomis, įskaitant į nekilnojamąjį turtą, tarpusavio judėjimui, įsisteigimui, finansinių paslaugų teikimui ir vertybinių popierių įtraukimui į kapitalo rinkas.

2.   Tačiau tai neturi įtakos Bendrijos rezidentų investicijų Libane arba Libano rezidentų investicijų Bendrijoje ir iš jų gauto pelno pervedimui į užsienį.

34 straipsnis

Kai viena ar kelios Bendrijos valstybės narės arba Libanas susiduria arba gali susidurti su dideliais sunkumais, susijusiais su mokėjimų balansu, atitinkamai Bendrija arba Libanas, vadovaudamiesi GATT nustatytomis sąlygomis ir Tarptautinio valiutos fondo statuto VIII ir XIV straipsniais, gali imtis einamuosius mokėjimus ribojančių priemonių, jeigu tokios priemonės yra tikrai būtinos. Atitinkamai Bendrija arba Libanas nedelsdami informuoja apie tai kitą Šalį ir kuo greičiau nurodo terminus, kada tos priemonės bus panaikintos.

II SKYRIUS

Konkurencija ir kiti ekonominiai klausimai

35 straipsnis

1.   Tai, kas nurodyta toliau, prieštarauja tinkamam šio Susitarimo veikimui tiek, kiek gali turėti įtakos Bendrijos ir Libano tarpusavio prekybai:

a)

visi įmonių tarpusavio susitarimai, įmonių asociacijų sprendimai ir įmonių suderinti veiksmai, kurių tikslas arba padarinys yra konkurencijos prevencija, ribojimas arba iškraipymas, kaip apibrėžta jų atitinkamuose teisės aktuose;

b)

vienos ar kelių įmonių piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi visoje Bendrijos arba Libano teritorijoje ar didelėje jos dalyje, kaip apibrėžta jų atitinkamuose teisės aktuose.

2.   Šalys užtikrins jų atitinkamų konkurencijos teisės aktų vykdymą ir keisis informacija, atsižvelgdamos į konfidencialumo reikalavimais nustatytus apribojimus. Tam, kad būtų įgyvendintos šio straipsnio 1 dalies nuostatos, Asociacijos komitetas patvirtina būtinas bendradarbiavimo taisykles per penkerius metus nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos.

3.   Jei Bendrija arba Libanas mano, kad tam tikri veiksmai prieštarauja šio straipsnio 1 dalies nuostatoms, ir jei dėl tokių veiksmų smarkiai pakenkiama arba gali būti pakenkta kitos Šalies interesams, ji, pasikonsultavusi su Asociacijos komitetu arba praėjus trisdešimčiai darbo dienų po kreipimosi dėl tokios konsultacijos, gali imtis atitinkamų priemonių.

36 straipsnis

Valstybės narės ir Libanas, nepažeisdami savo įsipareigojimų, atitinkamai prisiimtų arba prisiimtinų pagal GATT, visas valstybines komercinio pobūdžio monopolijas pertvarko taip, kad būtų užtikrinta, jog baigiantis penktiesiems metams po šio Susitarimo įsigaliojimo nė vienas valstybių narių ir Libano nacionalinis subjektas nebus diskriminuojamas prekių pirkimo ir pardavimo sąlygų atžvilgiu. Asociacijos komitetas bus informuotas apie šio tikslo įgyvendinimui patvirtintas priemones.

37 straipsnis

Asociacijos taryba užtikrina, kad nuo penktųjų metų po šio Susitarimo įsigaliojimo dienos valstybės įmonių ir įmonių, kurioms yra suteiktos specialios arba išimtinės teisės, atžvilgiu nebus nustatytos arba taikomos jokios priemonės, iškraipančios Bendrijos ir Libano tarpusavio prekybą taip, kad tai prieštarautų Šalių interesams. Ši nuostata nei teisiškai, nei faktiškai neturėtų trukdyti tokioms įmonėms atlikti joms patikėtų tam tikrų uždavinių.

38 straipsnis

1.   Pagal šio straipsnio ir 2 priedo nuostatas Šalys užtikrina tinkamą ir veiksmingą intelektinės, pramoninės ir komercinės nuosavybės teisių apsaugą, vadovaudamosi aukščiausiais tarptautiniais standartais, įskaitant veiksmingas tokių teisių vykdymo užtikrinimo priemones.

2.   Šalys reguliariai peržiūri šio straipsnio ir 2 priedo įgyvendinimą. Jeigu intelektinės nuosavybės apsaugos srityje kyla problemų, turinčių įtakos prekybos sąlygoms, bet kurios Šalies prašymu surengiamos skubios konsultacijos, kad būtų rasti abi Šalis tenkinantys sprendimai.

39 straipsnis

1.   Šalių tikslas – abipusis ir laipsniškas viešųjų pirkimų sutarčių liberalizavimas.

2.   Asociacijos taryba imasi reikiamų priemonių šio straipsnio 1 dalies nuostatoms įgyvendinti.

V ANTRAŠTINĖ DALIS

EKONOMINIS BENDRADARBIAVIMAS IR BENDRADARBIAVIMAS SEKTORIUOSE

40 straipsnis

Tikslai

1.   Abi Šalys kartu nustato strategijas ir procedūras, būtinas bendradarbiavimui srityse, kurioms taikoma ši antraštinė dalis, užtikrinti.

2.   Šalys įsipareigoja stiprinti abipusio intereso ekonominį bendradarbiavimą, laikydamosi partnerystės, kuri yra šio Susitarimo pagrindas.

3.   Ekonominio bendradarbiavimo tikslas – remti Libano pastangas siekti tvaraus ekonomikos vystymosi ir socialinės plėtros.

41 straipsnis

Taikymo sritis

1.   Bendradarbiavimas pirmiausia orientuojamas į veiklos sritis, kurias neigiamai paveikė vidaus suvaržymai ir sunkumai arba kurioms turėjo įtakos bendras Libano ekonomikos liberalizavimo procesas, ypač Libano ir Bendrijos tarpusavio prekybos liberalizavimas.

2.   Taip pat bendradarbiavimas orientuojamas į sritis, kurios galėtų suartinti Bendrijos ir Libano ekonomiką, visų pirma į tas jos sritis, kurios skatina augimą ir užimtumą.

3.   Aplinkos išsaugojimas ir ekologinė pusiausvyra sudaro ekonominio bendradarbiavimo įvairiose srityse pagrindą.

4.   Šalys gali susitarti vykdyti ekonominį bendradarbiavimą ir kituose sektoriuose, kuriems šios antraštinės dalies nuostatos netaikomos.

42 straipsnis

Metodai ir sąlygos

Ekonominis bendradarbiavimas vykdomas visų pirma:

a)

palaikant nuolatinį Šalių ekonominį dialogą, kuris apima visas makroekonomikos politikos sritis;

b)

reguliariai keičiantis informacija kiekviename bendradarbiavimo sektoriuje, įskaitant pareigūnų ir ekspertų susitikimus;

c)

perduodant patarimus, žinias ir organizuojant mokymą;

d)

vykdant bendrą veiklą, pavyzdžiui, rengiant seminarus ir praktinius užsiėmimus;

e)

teikiant techninę, administracinę ir reguliavimo pagalbą;

f)

skleidžiant informaciją apie bendradarbiavimą.

43 straipsnis

Švietimas ir mokymas

Bendradarbiavimo tikslas:

a)

apibrėžti priemones, kurios pastebimai pagerintų padėtį švietimo ir mokymo srityje, visų pirma profesinio mokymo srityje;

b)

skatinti užmegzti glaudžius ryšius tarp bendrą veiklą vykdančių agentūrų, ketimąsi patirtimi ir pažangiąja patirtimi, visų pirma, jaunimo mainus, mainus tarp universitetų ir kitų švietimo įstaigų, tokiu būdu suartinant kultūras;

c)

pirmiausia skatinti moterų galimybes mokytis, įskaitant aukštesniojo, aukštojo mokslo ir profesinio mokymo įstaigose.

44 straipsnis

Mokslinis, techninis ir technologinis bendradarbiavimas

Bendradarbiavimo tikslas:

a)

skatinti užmegzti nuolatinius ryšius tarp Šalių mokslinių bendruomenių, ypač tokiais būdais:

suteikiant Libanui galimybę dalyvauti Bendrijos mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros programose pagal Bendrijos taisykles, reglamentuojančias Bendrijai nepriklausančių šalių dalyvavimą tokiose programose,

Libanui dalyvaujant decentralizuoto bendradarbiavimo tinkluose,

skatinant mokymo ir mokslinių tyrimų sinergiją;

b)

didinti Libano mokslinių tyrimų pajėgumus ir intensyvinti technologijų plėtrą;

c)

skatinti technologines inovacijas, naujų technologijų perdavimą ir pažangiosios patirties sklaidą;

d)

nagrinėti, kokiais būdais Libanas gali dalyvauti Europos bendrosiose mokslinių tyrimų programose.

45 straipsnis

Aplinka

1.   Šalys skatina bendradarbiavimą siekiant neleisti blogėti aplinkos būklei, kontroliuojant taršą ir užtikrinant racionalų gamtinių išteklių naudojimą, kad būtų užtikrintas tvarus vystymąsis.

2.   Pirmiausia bendradarbiaujama sprendžiant šiuos klausimus:

a)

Viduržemio jūros vandens kokybės ir jūrų taršos kontrolės bei prevencijos;

b)

atliekų, ypač toksiškų, tvarkymo;

c)

druskėjimo;

d)

jautrių pakrančių zonų aplinkos valdymo;

e)

ekologinio švietimo ir sąmoningumo;

f)

šiuolaikiškų aplinkosaugos vadybos ir aplinkos monitoringo priemonių naudojimo, visų pirma aplinkos srities informacinės sistemos taikymo ir poveikio aplinkai tyrimų vykdymo;

g)

bendro pramonės vystymosi poveikio aplinkai, visų pirma pramonės įmonių saugumui;

h)

žemės ūkio poveikio dirvožemio ir vandens kokybei;

i)

dirvožemio apsaugos ir derlingumo išsaugojimo;

j)

racionalios vandentvarkos;

k)

bendros mokslinių tyrimų ir monitoringo veiklos, programų ir projektų.

46 straipsnis

Pramoninis bendradarbiavimas

Bendradarbiavimo tikslas:

a)

skatinti Šalių ekonominės veiklos vykdytojų bendradarbiavimą, įskaitant bendradarbiavimą, atsižvelgiant į Libano galimybes dalyvauti Bendrijos verslo tinkluose;

b)

remti pastangas modernizuoti ir restruktūrizuoti Libano valstybinio ir privataus sektoriaus pramonę (įskaitant žemės ūkio maisto produktų pramonę);

c)

puoselėti privačiai iniciatyvai palankią aplinką, kurioje skatinama kuo įvairesnė vidaus ir eksporto rinkoms skirta produkcija;

d)

didinti Libano žmogiškuosius išteklius ir pramoninį potencialą, geriau pritaikant politiką inovacijų, mokslinių tyrimų ir tehnologijų plėtros srityse;

e)

sudaryti palankesnes sąlygas patekti į kapitalo rinkas, siekiant finansuoti produktyvias investicijas;

f)

skatinti MVĮ steigimą, visų pirma:

skatinant įmones palaikyti ryšius, iš dalies naudojant Bendrijos tinklus ir priemones pramoniniam bendradarbiavimui ir partnerystei remti,

sudarant palankesnes sąlygas finansuoti investicijas kreditais,

teikiant informacines ir paramos paslaugas,

didinant žmogiškuosius išteklius inovacijoms skatinti ir kuriant projektus bei ekonominės veiklos rūšis.

47 straipsnis

Investicijų skatinimas ir apsauga

1.   Bendradarbiavimu siekiama didinti kapitalo, žinių ir technologijų srautus į Libaną inter alia:

a)

atitinkamomis investavimo galimybių nustatymo priemonėmis ir kanalais, kuriais teikiama informacija apie investavimo reglamentavimą;

b)

teikiant informaciją apie Europos investavimo režimus (techninę pagalbą, tiesioginę finansinę paramą, fiskalines paskatas, investicijų draudimą ir t. t.), susijusius su investicijomis užsienyje ir didinant Libano galimybes gauti iš jų naudos;

c)

nagrinėjant galimybes steigti bendras įmones (visų pirma mažas ir vidutines) ir tam tikrais atvejais sudaryti valstybių narių ir Libano susitarimus;

d)

nustatant investicijų skatinimo ir rėmimo mechanizmus;

e)

sukuriant abiejų Šalių tarpusavio investicijoms palankią teisinę sistemą, tam tikrais atvejais valstybėms narėms ir Libanui sudarant investicijų apsaugos susitarimus ir susitarimus dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo.

2.   Bendradarbiavimas gali apimti projektų, demonstruojančių veiksmingą pagrindinių technologijų įsigijimą bei naudojimą, standartų taikymą, žmogiškųjų išteklių plėtotę ir darbo vietų kūrimą vietos lygiu, planavimą ir įgyvendinimą.

48 straipsnis

Bendradarbiavimas standartizacijos ir atitikties įvertinimo srityse

Šalys bendradarbiauja:

a)

mažindamos skirtumus standartizacijos, metrologijos, kokybės kontrolės ir atitikties įvertinimo srityse;

b)

modernizuodamos Libano laboratorijas;

c)

derėdamosi dėl abipusio pripažinimo susitarimų, kai tik bus įvykdytos juos reglamentuojančios sąlygos;

d)

stiprindamos Libano institucijas, atsakingas už standartizaciją, kokybę bei intelektinę, pramoninę ir komercinę nuosavybę.

49 straipsnis

Teisės aktų derinimas

Siekdamos sudaryti palankesnes sąlygas šio Susitarimo įgyvendinimui, Šalys deda visas pastangas atitinkamiems savo įstatymams suderinti.

50 straipsnis

Finansinės paslaugos

Bendradarbiavimo tikslas – nustatyti vienodesnes bendras taisykles ir standartus susijusiose srityse, įskaitant:

a)

finansų rinkų kūrimą Libane;

b)

finansinių paslaugų apskaitos, audito, priežiūros ir reglamentavimo bei finansinio monitoringo gerinimą Libane.

51 straipsnis

Žemės ūkis ir žuvininkystė

Bendradarbiavimo tikslas:

a)

remti politikos kryptis, skirtas produkcijos įvairinimui;

b)

mažinti priklausomybę nuo maisto;

c)

skatinti tokias žemės ūkio formas, kurios kreiptų reikiamą dėmesį į aplinką;

d)

užmegzti glaudesnius santykius tarp dviejų Šalių įmonių, grupių ir profesinių organizacijų;

e)

teikti pagalbą ir organizuoti techninės krypties rengimą; teikti paramą agronominiams tyrimams, patariamąsias paslaugas, užtikrinti žemės ūkio srities mokymą ir techninės krypties žemės ūkio sektoriaus darbuotojų rengimą;

f)

suderinti fitosanitarijos ir veterinarijos standartus;

g)

remti integruotą kaimo plėtrą, įskaitant pagrindinių paslaugų gerinimą ir pagalbinės ekonominės veiklos rūšių kūrimą, visų pirma neteisėtų pasėlių išnaikinimo paveiktuose regionuose;

h)

vystyti kaimo vietovių bendradarbiavimą, užtikrinti keitimąsi patirtimi ir pažangiąja patirtimi apie kaimo plėtrą;

i)

plėtoti žvejybą jūroje ir akvakultūrą;

j)

nustatyti pakavimo, sandėliavimo ir pardavimo būdus; ir gerinti paskirstymo kanalus;

k)

plėtoti žemės ūkio vandens išteklius;

l)

plėtoti miškininkystės sektorių, visų pirma pakartotinio apželdinimo mišku, miškų priešgaisrinės saugos, miškingųjų ganyklų ir kovos su dykumėjimu srityse;

m)

vystyti žemės ūkio mechanizaciją ir skatinti kurti žemės ūkio paslaugų kooperatyvus;

n)

stiprinti žemės ūkio kreditavimo sistemą.

52 straipsnis

Transportas

Bendradarbiavimo tikslas:

a)

pertvarkyti ir modernizuoti kelių, geležinkelių, uostų, oro uostų infrastruktūrą, susijusią su pagrindiniais abipusio intereso transeuropinio susisiekimo maršrutais;

b)

nustatyti ir taikyti veiklos ir saugos standartus, panašius į Bendrijoje galiojančius standartus;

c)

modernizuoti techninę įrangą pagal Bendrijos standartus, nustatytus įvairiarūšiam transportui, vežimui konteineriuose ir perkėlimui į kitos rūšies transportą;

d)

gerinti tranzitinį vežimą kelių, jūrų ar įvairiarūšiu transportu ir uostų, oro uostų, laivybos ir skrydžių valdymą bei geležinkelių ir navigacijos priemonių valdymą;

e)

reorganizuoti ir pertvarkyti visuomeninio transporto sektorių, įskaitant viešąjį transportą.

53 straipsnis

Informacinė visuomenė ir telekomunikacijos

1.   Šalys pripažįsta, kad informacinės ir ryšių technologijos yra viena iš pagrindinių šiuolaikinės visuomenės dalių, nepaprastai svarbus ekonominio ir socialinio vystymosi veiksnys ir besikuriančios informacinės visuomenės kertinis akmuo.

2.   Bendradarbiavimo šioje srityje tikslas:

a)

užmegzti dialogą klausimais, susijusiais su įvairiais informacinės visuomenės aspektais, įskaitant telekomunikacijų politikos kryptis;

b)

keistis informacija ir technine pagalba dėl informacinių technologijų ir telekomunikacijų technologijų reguliavimo klausimų, standartizavimo, atitikties tikrinimo ir sertifikavimo;

c)

skleisti naują informaciją ir telekomunikacijų technologijas bei informuoti apie modernizuotas pažangiųjų ryšių, informacinių paslaugų ir technologijų priemones;

d)

skatinti ir įgyvendinti bendrus mokslinių tyrimų, technologijų plėtros ir pritaikymo pramonėje projektus informacinių technologijų, ryšių, telematikos ir informacinės visuomenės srityse;

e)

Libano organizacijoms dalyvauti bandomuosiuose projektuose ir europinėse programose pagal nustatytas sistemas;

f)

sujungti Bendrijos ir Libano telematikos tinklus bei paslaugas ir užtikrinti jų sąveiką;

g)

užmegzti dialogą dėl bendradarbiavimo tarptautinių paslaugų reguliavimo srityje, įskaitant su duomenų ir privatumo apsauga susijusius aspektus.

54 straipsnis

Energetika

Prioritetinės bendradarbiavimo sritys:

a)

atsinaujinančiųjų energijos išteklių skatinimas;

b)

energijos taupymo ir energijos efektyvumo skatinimas;

c)

taikomieji moksliniai tyrimai, susiję su duomenų bazių tinklais, jungiančiais abiejų Šalių ekonominės ir socialinės veiklos vykdytojus;

d)

parama energetikos tinklų modernizavimui ir plėtrai bei tokių tinklų prijungimui prie Bendrijos tinklų.

55 straipsnis

Turizmas

Bendradarbiaujant siekiama:

a)

skatinti investicijas turizmo srityje;

b)

gerinti žinias apie turizmo pramonę ir užtikrinti nuoseklesnes turizmui įtakos turinčios politikos kryptis;

c)

skatinti tinkamą sezoninį turizmo paskirstymą;

d)

akcentuoti kultūrinio paveldo svarbą turizmui;

e)

užtikrinti tinkamą turizmo ir aplinkos sąveiką;

f)

didinti turizmo konkurencingumą skatinant taikyti aukštesnius standartus didinti profesionalumą;

g)

plėsti informacijos srautus;

h)

sustiprinti mokymą viešbučių valdymo ir administravimo srityje bei kitais viešbučių verslo klausimais;

i)

organizuoti keitimąsi patirtimi siekiant užtikrinti subalansuotą ir tvarų turizmo vystymąsi, pirmiausia keičiantis su turizmu susijusia informacija ir leidiniais bei organizuojant parodas ir renginius.

56 straipsnis

Bendradarbiavimas muitinės veiklos srityje

1.   Šalys plėtoja bendradarbiavimą muitinės veiklos srityje, kad užtikrintų prekybos nuostatų laikymąsi. Šiuo tikslu jos pradeda dialogą muitinės veiklos klausimais.

2.   Prioritetinės bendradarbiavimo sritys:

a)

muitinės kontrolės ir procedūrų, susijusių su muitinės formalumų prekėms atlikimu, supaprastinimas;

b)

galimybės tarpusavyje sujungti Bendrijos ir Libano tranzito sistemas;

c)

ekspertų keitimasis informacija ir profesinis mokymas;

d)

prireikus – techninė pagalba.

3.   Nepažeisdamos kitų šiame Susitarime numatytų bendradarbiavimo formų, visų pirma kovos su narkotikų vartojimu ir pinigų plovimu srityse, Susitariančiųjų Šalių administracinės institucijos teikia savitarpio pagalbą pagal 5 protokolo nuostatas.

57 straipsnis

Bendradarbiavimas statistikos srityje

Bendradarbiavimo tikslas – suderinti Šalių naudojamą metodiką ir naudoti duomenis, įskaitant duomenų bankus, apie visas šiame Susitarime nurodytas sritis, kuriose galima surinkti statistinių duomenų.

58 straipsnis

Vartotojų apsauga

Bendradarbiavimu šioje srityje turėtų būti siekiama suderinti Bendrijos ir Libano vartotojų apsaugos schemas, ir jis, jei įmanoma, turėtų apimti:

a)

vartotojų apsaugos teisės aktų suderinamumo didinimą siekiant išvengti prekybos kliūčių;

b)

abipusio keitimosi informacija apie pavojingus maisto produktus ir pramonės gaminius sistemų sukūrimą ir plėtojimą bei šių sistemų jungimą tarpusavyje (skubaus įspėjimo sistemos);

c)

keitimąsi informacija ir ekspertais;

d)

mokymo programų ir techninės pagalbos teikimo organizavimą.

59 straipsnis

Bendradarbiavimas stiprinant institucijas ir teisinę valstybę

Šalys pakartoja teisinės valstybės ir tinkamo institucijų veikimo visais lygiais reikšmę administravimo, teisėsaugos, ypač teisingumo vykdymo srityse. Šioje srityje ypač svarbi nepriklausoma ir veiksminga teismų sistema bei gerai parengti teisininkai.

60 straipsnis

Pinigų plovimas

1.   Šalys susitaria, kad būtina dėti visas pastangas bendradarbiauti, kad būtų užkirstas kelias jų finansinių sistemų naudojimui lėšoms, gautoms iš nusikalstamos veiklos, ypač su narkotikais susijusių nusikaltimų, plauti.

2.   Bendradarbiavimas šioje srityje gali apimti administracinę ir techninę pagalbą, skirtą veiksmingoms tarptautinius standartus atitinkančioms taisyklėms sukurti ir joms veiksmingai įgyvendinti kovos su pinigų plovimu srityje.

61 straipsnis

Organizuoto nusikalstamumo prevencija ir kova su juo

1.   Šalys sutaria bendradarbiauti siekdamos užkirsti kelią organizuotam nusikalstamumui ir kovoti su juo, visų pirma šiose srityse: prekybos žmonėmis; seksualinio išnaudojimo; korupcijos; finansinių priemonių klastojimo; neteisėtos prekybos uždraustomis, suklastotomis ar piratinėmis prekėmis bei neteisėtų sandorių, visų pirma susijusių su pramonės atliekomis ar radioaktyviosiomis medžiagomis; prekybos šaunamaisiais ginklais ir sprogmenimis; kompiuterinių nusikaltimų; vogtų automobilių.

2.   Šalys glaudžiai bendradarbiauja siekdamos įdiegti atitinkamus mechanizmus ir standartus.

3.   Techninis ir administracinis bendradarbiavimas šioje srityje apima mokymą ir valdžios institucijų ir struktūrų, atsakingų už kovą su nusikalstamumu ir jo prevenciją, veiksmingumo stiprinimą ir nusikalstamumo prevencijos priemonių parengimą.

62 straipsnis

Bendradarbiavimas nelegalių narkotikų srityje

1.   Pagal savo atitinkamus įgaliojimus ir kompetenciją Šalys bendradarbiauja, kad užtikrintų suderintą ir jungtinį požiūrį į narkotikus. Kovos su narkotikais politikos ir veiksmų tikslas – sumažinti nelegalių narkotikų tiekimą, prekybą jais ir jų poreikį bei veiksmingiau kontroliuoti prekursorius.

2.   Šalys susitaria dėl bendradarbiavimo metodų, būtinų šiems tikslams pasiekti. Veiksmai grindžiami bendrai suderintais principais, atitinkančiais penkis svarbiausius principus, patvirtintus 1998 m. Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos specialioje sesijoje dėl narkotikų (UNGASS).

3.   Šalių bendradarbiavimas gali apima techninę ir administracinę pagalbą, ypač šiose srityse: nacionalinės teisės aktų ir politikos krypčių rengimo; institucijų ir informacijos centrų steigimo; personalo mokymo; su narkotikais susijusių mokslinių tyrimų; ir prekursorių naudojimo nelegaliai narkotikų gamybai prevencijos. Šalys gali susitarti įtraukti kitas sritis.

VI ANTRAŠTINĖ DALIS

BENDRADARBIAVIMAS SOCIALINIAIS IR KULTŪROS KLAUSIMAIS

1 SKYRIUS

Dialogas ir bendradarbiavimas socialinių reikalų srityje

63 straipsnis

Abi Šalys kartu nustato metodus, būtinus bendradarbiavimui šioje antraštinėje dalyje reglamentuojamose srityse užtikrinti.

64 straipsnis

1.   Šalys palaiko nuolatinį dialogą visais joms svarbiais socialiniais klausimais.

2.   Šiuo dialogu ieškoma būdų skatinti darbuotojų judėjimą, Libano ir Bendrijos piliečių, teisėtai gyvenančių priimančiųjų šalių teritorijose, vienodas galimybes ir socialinę integraciją.

3.   Dialogas visų pirma apima klausimus, susijusius su:

a)

migrantų bendruomenių gyvenimo ir darbo sąlygomis;

b)

migracija;

c)

nelegalia imigracija;

d)

projektais ir programomis, kuriomis skatinamas vienodas požiūris į Libano ir Bendrijos piliečius, abipusis kultūrų ir civilizacijų pažinimas, tolerancijos puoselėjimas ir diskriminacijos šalinimas.

65 straipsnis

1.   Siekiant sustiprinti Šalių bendradarbiavimą socialinėje srityje, visose joms svarbiose srityse vykdomi projektai ir programos, kuriais siekiama:

a)

pagerinti gyvenimo sąlygas, pirmiausia nepalankiausioje padėtyje esančiose vietovėse ir vietovėse, kurių gyventojai buvo perkelti;

b)

stiprinti moterų vaidmenį ekonominio ir socialinio vystymosi procese, pirmiausia pasitelkiant švietimą ir informavimo priemones;

c)

remti ir kurti Libano šeimos planavimo, motinos ir vaiko apsaugos programas;

d)

tobulinti socialinės apsaugos bei sveikatos draudimo sistemas;

e)

tobulinti sveikatos priežiūros sistemas, pirmiausia bendradarbiaujant visuomenės sveikatos ir ligų prevencijos, sveikatos draudimo, medicinos mokymo ir valdymo srityse;

f)

įgyvendinti ir finansuoti keitimosi ir laisvalaikio programas, skirtas mišriomis Libano ir Europos jaunimo, jaunų darbuotojų, nevyriausybinių organizacijų jaunų atstovų ir kitų jaunimo srities ekspertų, gyvenančių valstybėse narėse, grupėms siekiant skatinti atitinkamų kultūrų abipusį pažinimą ir stiprinti toleranciją.

2.   Šalys pradeda dialogą dėl visų abipusio intereso aspektų, pirmiausia socialinių problemų, pavyzdžiui, nedarbo, mažiau darbingų asmenų reabilitacijos, vienodo požiūrio į vyrus ir moteris, darbo santykių, profesinio mokymo, darbuotų saugos ir sveikatos apsaugos.

66 straipsnis

Bendradarbiavimo schemos gali būti įgyvendinamos bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis ir atitinkamomis tarptautinėmis organizacijomis.

2 SKYRIUS

Bendradarbiavimas kultūros, audiovizualinių priemonių ir informacijos klausimais

67 straipsnis

1.   Šalys susitaria skatinti kultūrinį bendradarbiavimą abipusio intereso srityse ir gerbdamos viena kitos kultūrą. Jos užmezga tęstinį kultūrinį dialogą. Šis bendradarbiavimas visų pirma skatina:

a)

istorinio ir kultūros paveldo (paminklų, lankytinų vietų, istorinių įrankių, retų knygų, rankraščių ir pan.) išsaugojimą ir restauravimą;

b)

keitimąsi meno parodomis ir menininkais;

c)

asmenų, dirbančių kultūros srityje, mokymą.

2.   Bendradarbiavimu audiovizualinių priemonių srityje siekiama skatinti bendradarbiavimą tokiose srityse kaip bendra gamyba ir mokymas. Šalys ieško būdų Libano dalyvavimui Bendrijos iniciatyvose šiame sektoriuje paskatinti.

3.   Šalys susitaria, kad Libanas gali būti įtrauktas į dabartines Bendrijos ir vienos ar kelių valstybių narių kultūros programas ir tolesnę abiem Šalims svarbia veiklą.

4.   Be to, Šalys siekia skatinti komercinio pobūdžio kultūrinį bendradarbiavimą, visų pirma vykdant bendrus projektus (gamybos, investicijų ir prekybos), organizuojant mokymą ir keičiantis informacija.

5.   Šalys, nustatydamos bendradarbiavimo projektus, programas ir bendrus veiksmus, ypač daug dėmesio skiria jaunimui, saviraiškai, paveldo išsaugojimo klausimams, kultūros sklaidai ir bendravimo įgūdžiams naudojantis rašytinėmis ir audiovizualinėmis priemonėmis.

6.   Bendradarbiaujama 42 straipsnyje nustatytu būdu.

3 SKYRIUS

Bendradarbiavimas nelegalios imigracijos prevencijos ir kontrolės srityje

68 straipsnis

1.   Šalys susitaria bendradarbiauti siekdamos užkirsti kelią nelegaliai imigracijai ir ją kontroliuoti. Šiuo tikslu:

a)

kiekviena valstybė narė sutinka priimti savo piliečius, nelegaliai esančius Libano teritorijoje, jiems to prašant ir be jokių papildomų formalumų, jei yra aiškiai nustatyta, kad šie asmenys atitinka pilietybės sąlygas;

b)

Libanas sutinka priimti savo piliečius, neteisėtai esančius kurios nors valstybės narės teritorijoje, jiems to prašant ir be jokių ypatingų formalumų, jei yra aiškiai nustatyta, kad šie asmenys atitinka pilietybės sąlygas.

Minėtais tikslais valstybės narės ir Libanas savo piliečiams suteikia atitinkamus asmens tapatybės dokumentus.

2.   Europos Sąjungos valstybių narių atžvilgiu šiame straipsnyje numatyta prievolė taikoma tik tų asmenų, kurie turi būti laikomi jų piliečiais Bendrijos tikslais pagal Europos Bendrijos steigimo sutartį, atžvilgiu.

3.   Libano atžvilgiu šiame straipsnyje numatyta pareiga taikoma tik tų asmenų, kurie laikomi libaniečiais pagal Libano teisinę sistemą ir visus atitinkamus pilietybės įstatymus, atžvilgiu.

69 straipsnis

1.   Įsigaliojus šiam Susitarimui, Šalys bet kurios iš jų prašymu derasi ir viena su kita sudaro dvišalius susitarimus, reglamentuojančius konkrečias pareigas, susijusias su jų piliečių readmisija. Šie susitarimai, jei tai, kurios nors Šalies manymu, yra būtina, taip pat reglamentuoja trečiųjų šalių piliečių readmisijos tvarką. Tokiuose susitarimuose bus nustatyta išsami informacija apie asmenų, kuriems taikoma minėta tvarka, kategorijas ir nurodytos jų readmisijos sąlygos.

2.   Libanui gali būti teikiama šiems susitarimams įgyvendinti reikalinga finansinė ir techninė pagalba.

70 straipsnis

Asociacijos taryba apsvarsto, kokios kitos bendros pastangos gali būti dedamos siekiant užkirsti kelią nelegaliai imigracijai ir ją kontroliuoti.

VII ANTRAŠTINĖ DALIS

FINANSINIS BENDRADARBIAVIMAS

71 straipsnis

1.   Siekiant visapusiškai įgyvendinti šio Susitarimo tikslus, svarstomos finansinio bendradarbiavimo su Libanu galimybės pagal atitinkamas finansines procedūras ir naudojantis atitinkamais finansiniais ištekliais.

2.   Įsigaliojus šiam Susitarimui, šios procedūros patvirtinamos Šalių abipusiu susitarimu naudojantis pačiomis tinkamiausiomis priemonėmis.

3.   Be šio Susitarimo V ir VI antraštinėse dalyse išvardytų sričių, bendradarbiaujama, inter alia, siekiant:

a)

palengvinti reformas, skirtas ekonomikai modernizuoti;

b)

atkurti ir atnaujinti ekonomikos infrastruktūrą;

c)

skatinti privačias investicijas ir darbo vietų kūrimą;

d)

atsižvelgti į laipsniško laisvosios prekybos zonos įdiegimo poveikį Libano ekonomikai, ypač atnaujinimo ir restruktūrizavimo įtaką ekonomikos sektoriams, pirmiausia pramonei;

e)

sugretinti priemones, skirtas socialiniuose sektoriuose įgyvendinamai politikai, pirmiausia socialinės apsaugos reformai.

72 straipsnis

Vadovaudamasi Bendrijos priemonėmis, skirtomis Viduržemio jūros regiono šalių struktūrinio pertvarkymo programoms remti, ir glaudžiai bendradarbiaudama su Libano valdžios institucijomis ir kitais donorais, ypač su kitomis tarptautinėmis finansų įstaigomis, Bendrija nagrinės tinkamiausius būdus, kaip būtų galima remti Libano struktūrinę politiką, vykdomą siekiant atkurti finansinę pusiausvyrą pagrindinėse finansų srityse ir sukurti augimo skatinimui palankią ekonominę aplinką, kartu didinant socialinę gerovę.

73 straipsnis

Siekdamos užtikrinti suderintą požiūrį į išimtinių makroekonominių ir finansinių problemų, galinčių atsirasti dėl laipsniško šio Susitarimo įgyvendinimo, sprendimą, Šalys atidžiai stebi prekybos ir Bendrijos bei Libano finansinių santykių raidą naudodamosi pagal V antraštinę dalį pradėtu nuolatiniu ekonominiu dialogu.

VIII ANTRAŠTINĖ DALIS

INSTITUCINĖS, BENDROSIOS IR BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

74 straipsnis

1.   Įkuriama Asociacijos taryba, kuri posėdžiauja ministrų lygiu, atsižvelgiant į aplinkybes – pirmininko iniciatyva ir laikydamasi jos darbo tvarkos taisyklėse nustatytų sąlygų.

2.   Asociacijos taryba nagrinėja visus svarbius klausimus, susijusius su šiuo Susitarimu, ir visus kitus abipusio intereso dvišalius ar tarptautinius klausimus.

75 straipsnis

1.   Asociacijos tarybą sudaro Europos Sąjungos Tarybos nariai, Europos Bendrijų Komisijos nariai ir Libano Vyriausybės nariai.

2.   Asociacijos tarybos nariai gali skirti savo atstovus pagal Asociacijos tarybos darbo tvarkos taisyklių nuostatas.

3.   Asociacijos taryba nustato savo darbo tvarkos taisykles.

4.   Asociacijos tarybai paeiliui pirmininkauja Europos Sąjungos Tarybos narys ir Libano Vyriausybės narys pagal jos darbo tvarkos taisyklių nuostatas.

76 straipsnis

1.   Siekiant šio Susitarimo tikslų, Asociacijos taryba įgaliojama priimti sprendimus šiame Susitarime numatytais atvejais.

2.   Priimti spendimai privalomi Šalims ir jos imasi priemonių, būtinų priimtiems sprendimams įgyvendinti. Asociacijos taryba gali teikti ir atitinkamas rekomendacijas.

3.   Asociacijos taryba rengia sprendimus ir rekomendacijas abiejų Šalių susitarimu.

77 straipsnis

1.   Pagal Asociacijos tarybos įgaliojimus įkuriamas Asociacijos komitetas, atsakingas už šio Susitarimo įgyvendinimą.

2.   Asociacijos taryba gali perduoti Asociacijos komitetui visus savo įgaliojimus arba jų dalį.

78 straipsnis

1.   Asociacijos komitetą, kuris posėdžiauja pareigūnų lygiu, sudaro Europos Sąjungos Tarybos bei Europos Bendrijų Komisijos atstovai ir Libano Vyriausybės atstovai.

2.   Asociacijos komitetas nustato savo darbo tvarkos taisykles.

3.   Asociacijos komiteto posėdžiai paprastai vyksta pakaitomis Bendrijoje arba Libane.

79 straipsnis

1.   Asociacijos komitetas įgaliojamas priimti sprendimus, susijusius su šio Susitarimo administravimu, taip pat tose srityse, kuriose Asociacijos taryba jam perdavė savo įgaliojimus.

2.   Asociacijos komitetas rengia sprendimus abiejų Šalių susitarimu. Šie spendimai privalomi Šalims ir jos imasi priemonių, būtinų priimtiems sprendimams įgyvendinti.

80 straipsnis

Asociacijos taryba gali nuspręsti įsteigti darbo grupę arba įstaigą, būtiną šiam Susitarimui įgyvendinti. Ji nustato tokios darbo grupės ar įstaigos, kuri yra jai pavaldi, įgaliojimus.

81 straipsnis

Asociacijos taryba imasi reikiamų visų priemonių, kad palengvintų Europos Parlamento ir Libano Parlamento, Bendrijos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto bei analogiškos institucijos Libane bendradarbiavimą ir ryšius.

82 straipsnis

1.   Kiekviena Šalis gali kreiptis į Asociacijos tarybą dėl ginčų, susijusių su šio Susitarimo taikymu ar aiškinimu.

2.   Asociacijos taryba gali išspręsti ginčą priimdama sprendimą.

3.   Kiekviena Šalis privalo imtis priemonių, būtinų 2 dalyje nurodytam sprendimui įvykdyti.

4.   Jei Asociacijos taryba negali išspręsti ginčo pagal 2 dalį, bet kuri iš Šalių gali pranešti kitai Šaliai apie arbitro paskyrimą; tada kita Šalis per du mėnesius privalo paskirti antrąjį arbitrą. Taikant šią procedūrą Bendrija ir valstybės narės laikomos viena ginčo Šalimi.

Asociacijos taryba skiria trečiąjį arbitrą.

Arbitrų sprendimai priimami balsų dauguma.

Kiekviena ginčo Šalis privalo imtis veiksmų, būtinų arbitrų sprendimui įgyvendinti.

83 straipsnis

Nei viena šio Susitarimo nuostata nedraudžia Šaliai imtis bet kokių priemonių:

a)

kurios, jos nuomone, yra būtinos, kad nebūtų atskleista informacija, prieštaraujanti jos pagrindiniams saugumo interesams;

b)

susijusių su ginklų, amunicijos arba karo medžiagų gamyba ar prekyba, arba su moksliniais tyrimais, taikomąja veikla ar gamyba, būtina gynybos tikslams, jeigu tokios priemonės neblogina konkurencijos sąlygų prekėms, kurios nėra specialiai skirtos kariniams tikslams;

c)

kurios, jos nuomone, yra būtinos jos saugumui užtikrinti kilus dideliems neramumams šalyje, turintiems įtakos viešosios tvarkos palaikymui, prasidėjus karui arba atsiradus didelei tarptautinei įtampai, kuri galėtų sukelti karą, arba įsipareigojimams, kuriuos ji prisiėmė taikai ir tarptautiniam saugumui užtikrinti, vykdyti.

84 straipsnis

Šio Susitarimo taikymo srityse ir nepažeidžiant kitų specialių šio Susitarimo nuostatų:

a)

tvarka, kurią Libanas taiko Bendrijai, negali tapti pagrindu valstybių narių, jų piliečių, bendrovių ar firmų diskriminavimui;

b)

tvarka, kurią Bendrija taiko Libanui, negali tapti pagrindu Libano piliečių, bendrovių ar firmų diskriminavimui.

85 straipsnis

Tiesioginių mokesčių srityje nė viena šio Susitarimo nuostata:

a)

neišplečia mokestinių lengvatų, kurias kuri nors iš Šalių yra suteikusi pagal bet kokį tarptautinį susitarimą arba tvarką, kurie yra jai privalomi;

b)

netrukdo kuriai nors iš Šalių priimti arba taikyti priemones, skirtas sukčiavimo ar tyčinio vengimo mokėti mokesčius prevencijai;

c)

neprieštarauja kurios nors iš Šalių teisei taikyti atitinkamas savo mokesčių teisės aktų nuostatas mokesčių mokėtojams, kurių padėtis nėra lygiavertė, ypač dėl jų gyvenamosios vietos.

86 straipsnis

1.   Šalys imasi bendrų ar konkrečių priemonių, reikalingų jų įsipareigojimams pagal šį Susitarimą įgyvendinti. Jos prižiūri, kad būtų pasiekti šiame Susitarime nustatyti tikslai.

2.   Jeigu kuri nors iš Šalių mano, kad kita Šalis nevykdo savo įsipareigojimų pagal šį Susitarimą, ji gali imtis atitinkamų priemonių. Išskyrus ypatingos skubos atvejus, prieš imdamasi priemonių ji pateikia Asociacijos tarybai visą susijusią informaciją, būtiną išsamiai padėties analizei, kad būtų rastas abiem Šalims priimtinas sprendimas.

3.   Pasirenkant atitinkamas 2 dalyje nurodytas priemones, pirmenybė turi būti teikiama toms priemonėms, kurios mažiausia sutrikdo šio Susitarimo veikimą. Šalys taip pat susitaria, kad šių priemonių imamasi laikantis tarptautinės teisės ir jos yra proporcingos pažeidimui.

Apie šias priemones nedelsiant pranešama Asociacijos tarybai, kurioje dėl jų konsultuojamasi, jei to prašo kita Šalis.

87 straipsnis

1 ir 2 priedai bei 1–5 protokolai yra neatskiriama šio Susitarimo dalis.

88 straipsnis

Šiame Susitarime Šalys – tai Bendrija ar valstybės narės, arba Bendrija ir jos valstybės narės pagal jų atitinkamus įgaliojimus, ir Libanas.

89 straipsnis

1.   Šis Susitarimas sudaromas neribotam laikotarpiui.

2.   Bet kuri iš Šalių gali denonsuoti šį Susitarimą apie tai pranešdama kitai Šaliai. Šis Susitarimas baigiamas taikyti praėjus šešiems mėnesiams po tokio pranešimo dienos.

90 straipsnis

Šis Susitarimas taikomas teritorijoms, kuriose taikoma Europos bendrijos steigimo sutartis, pagal toje Sutartyje nustatytas sąlygas, ir Libano teritorijai.

91 straipsnis

Šis Susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais anglų, arabų, danų, graikų, ispanų, italų, olandų, portugalų, prancūzų, suomių, švedų ir vokiečių kalbomis. Visi tekstai yra autentiški. Jis deponuojamas Europos Sąjungos Tarybos Generaliniame sekretoriate.

92 straipsnis

1.   Šalys šį Susitarimą patvirtina laikydamosi įprastų procedūrų.

2.   Šis Susitarimas įsigalioja pirmą antro mėnesio dieną po tos dienos, kai Šalys viena kitai praneša apie 1 dalyje nurodytų procedūrų užbaigimą.

3.   Įsigaliojęs šis Susitarimas pakeičia Europos ekonominės bendrijos ir Libano Respublikos bendradarbiavimo susitarimą ir Europos anglių ir plieno bendrijos valstybių narių ir Libano Respublikos susitarimą, pasirašytus 1977 m. gegužės 3 d. Briuselyje.

93 straipsnis

Laikinasis susitarimas

Jei dar neužbaigus šio Susitarimo įsigaliojimui būtinų procedūrų, tam tikrų šio Susitarimo dalių nuostatos, ypač nuostatos, susijusios su laisvu prekių judėjimu, bus įgyvendintos pagal Bendrijos ir Libano laikinąjį susitarimą, Šalys susitaria, kad tokiomis aplinkybėmis šio Susitarimo II ir IV antraštinėse dalyse bei 1 ir 2 prieduose bei 1–5 protokoluose sąvoka „šio Susitarimo įsigaliojimo diena“ įsipareigojimų, nustatytų šiuose straipsniuose, prieduose ir protokoluose, atveju reikš laikinojo susitarimo įsigaliojimo dieną.

PRIEDŲ IR PROTOKOLŲ SĄRAŠAS

1 PRIEDAS

7 ir 12 straipsniuose nurodytų žemės ūkio ir perdirbtų žemės ūkio produktų, klasifikuojamų SS 25–97 skirsniuose, sąrašas

2 PRIEDAS

38 straipsnyje nurodyta intelektinė, pramoninė ir komercinė nuosavybė

1 PROTOKOLAS

dėl 14 straipsnio 1 dalyje nurodytų Libano kilmės statusą turinčių žemės ūkio produktų importui į Bendriją taikomos tvarkos

2 PROTOKOLAS

dėl 14 straipsnio 2 dalyje nurodytų Bendrijos kilmės statusą turinčių žemės ūkio produktų importui į Libaną taikomos tvarkos

3 PROTOKOLAS

dėl Libano ir Bendrijos prekybos 14 straipsnio 3 dalyje nurodytais perdirbtais žemės ūkio produktais

1 PRIEDAS

dėl Libano kilmės statusą turinčių perdirbtų žemės ūkio produktų importui į Bendriją taikomos tvarkos

2 PRIEDAS

dėl Bendrijos kilmės statusą turinčių perdirbtų žemės ūkio produktų importui į Libaną taikomos tvarkos

4 PROTOKOLAS

dėl produktų kilmės statuso apibrėžimo ir administracinio bendradarbiavimo metodų

5 PROTOKOLAS

dėl tarpusavio administracinės pagalbos muitinės veiklos srityje

1 PRIEDAS

7 ir 12 straipsniuose nurodytų žemės ūkio ir perdirbtų žemės ūkio produktų, klasifikuojamų SS 25–97 skirsniuose, sąrašas

SS kodas

2905 43

(manitolis)

SS kodas

2905 44

(gliucitolis (sorbitolis))

SS kodas

2905 45

(glicerolis)

SS pozicija

3301

(eteriniai aliejai)

SS kodas

3302 10

(kvapiosios medžiagos)

SS pozicijos

3501–3505

(albumininės medžiagos, modifikuoti krakmolai, klijai)

SS kodas

3809 10

(apdailos agentai)

SS pozicija

3823

(pramoninės riebalų rūgštys, rūgščiosios alyvos, gautos rafinuojant, pramoniniai riebalų alkoholiai)

SS kodas

3824 60

(gliucitolis (sorbitolis), išskyrus klasifikuojamą kitoje pozicijoje)

SS pozicijos

4101–4103

(kailiai ir odos)

SS pozicija

4301

(neapdoroti kailiai)

SS pozicijos

5001–5003

(šilko žaliava ir šilko atliekos)

SS pozicijos

5101–5103

(vilna ir gyvūnų plaukai)

SS pozicijos

5201–5203

(medvilnės žaliava, medvilnės atliekos ir karšta arba šukuota medvilnė)

SS pozicija

5301

(žaliaviniai linai)

SS pozicija

5302

(žaliavinės kanapės)

2 PRIEDAS

38 straipsnyje nurodyta intelektinė, pramoninė ir komercinė nuosavybė

1.

Iki penktųjų metų nuo šio Susitarimo įsigaliojimo pabaigos Libanas ratifikuos šių intelektinės nuosavybės sritį reglamentuojančių daugiašalių konvencijų, kurių Šalys yra valstybės narės ir Libanas arba kurias valstybės narės taiko de facto, pakeitimus:

Paryžiaus konvencijos dėl pramoninės nuosavybės saugojimo (1967 m. Stokholmo aktas, iš dalies pakeistas 1979 m.),

Berno konvencijos dėl literatūros ir meno kūrinių apsaugos (patikslinta 1971 m. Paryžiuje ir iš dalies pakeista 1979 m.),

Nicos sutarties dėl tarptautinės prekių ir paslaugų ženklų registravimo klasifikacijos (1977 m., Ženeva, iš dalies pakeista 1979 m.).

2.

Iki penktųjų metų nuo šio Susitarimo įsigaliojimo pabaigos Libanas prisijungs prie šių daugiašalių konvencijų, kurių Šalys yra valstybės narės arba kurias valstybės narės taiko de facto:

Patentinės kooperacijos sutarties (1970 m., Vašingtonas, iš dalies pakeista 1979 m. ir patikslinta 1984 m.),

Budapešto sutarties dėl tarptautinio mikroorganizmų deponavimo pripažinimo patentavimo procedūros reikmėms (1977 m., patikslinta 1980 m.),

Madrido sutarties dėl tarptautinės ženklų registracijos protokolo (1989 m., Madridas),

Sutarties dėl prekių ženklų įstatymų (1994 m., Ženeva),

Tarptautinės konvencijos dėl naujų augalų veislių apsaugos (1991 m. Ženevos aktas),

Sutarties dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba, sudarančios Pasaulio prekybos organizacijos steigimo sutarties 1C priedą (TRIPs, 1994 m., Makarešas).

Šalys dės visas pastangas, kad kaip galima greičiau būtų ratifikuotos šios daugiašalės konvencijos:

Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos autorių teisių sutartis (1996 m., Ženeva),

Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos atlikimų ir fonogramų sutartis (1996 m., Ženeva).

3.

Asociacijos taryba gali nuspręsti, kad 1 dalis taikoma kitoms daugiašalėms konvencijoms šioje srityje.

1 PROTOKOLAS

dėl 14 straipsnio 1 dalyje nurodytų Libano kilmės statusą turinčių žemės ūkio produktų importui į Bendriją taikomos tvarkos

1.

Toliau nurodytų Libano kilmės statusą turinčių produktų importui į Bendriją taikomos toliau išdėstytos sąlygos.

2.

Minėtų Libano kilmės statusą turinčių žemės ūkio produktų, išskyrus išvardytus šiame Protokole, importui į Bendriją muitai netaikomi.

3.

Pirmaisiais taikymo metais tarifinių kvotų kiekiai skaičiuojami pro rata baziniams kiekiams, atsižvelgiant į laikotarpį, praėjusį iki šio Susitarimo įsigaliojimo.

 

A

B

C

D

E

F

KN kodas 2002

Aprašymas (1)

Muito pagal didžiausio palankumo prekyboje statusą sumažinimas (2)

Tarifinė kvota

Muito, taikytino viršijus tarifinę kvotą, sumažinimas (B) (2)

Metinis padidėjimas

Konkrečios nuostatos

(%)

(neto masė tonomis)

(%)

(kiekis)

(neto masė tonomis)

0603

Puokštėms ir kitiems dekoratyviniams tikslams skintos gėlės ir gėlių žiedpumpuriai

0

 

 

0701 90 50

Šviežios bulvės, šviežios arba šaldytos, nuo sausio 1 d. iki gegužės 31 d.

100

10 000

 

1 000

 

0701 90 50

ex 0701 90 90

Šviežios bulvės, šviežios arba šaldytos, nuo birželio 1 d. iki liepos 31 d.

100

20 000

 

2 000

 

ex 0701 90 90

Šviežios bulvės, šviežios arba šaldytos, nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31 d.

100

20 000

 

2 000

 

0702 00 00

Pomidorai, švieži arba atšaldyti

100

5 000

60

neribotas

1 000

 (2)

0703 20 00

Valgomieji česnakai, švieži arba atšaldyti

100

5 000

60

3 000

0

 (3)

0707 00

Agurkai ir dygliuotieji agurkai (kornišonai), švieži arba atšaldyti

100

neribotas

 

 

 

 (2)

0709 10 00

Artišokai, švieži arba atšaldyti

100

neribotas

 

 

 

 (2)

0709 90 31

Alyvuogės, šviežios arba atšaldytos, neskirtos aliejaus gamybai

100

1 000

0

 (4)

0709 90 70

Cukinijos, šviežios arba atšaldytos

100

neribotas

 

 

 

 (2)

0711 20 10

Konservuotos alyvuogės, neskirtos aliejaus gamybai

100

1 000

0

 (4)

0805 10

Apelsinai, švieži arba džiovinti

60

neribotas

 

 

 

 (2)

0805 20

Mandarinai (įskaitant tikruosius mandarinus (tangerines) ir likerinius mandarinus (sausumas); klementinos (clementines), vilkingai (wilkings) ir panašūs Citrusų hibridai, švieži arba džiovinti

60

neribotas

 

 

 

 (2)

0805 50

Tikrosios citrinos ir žaliosios citrinos, šviežios arba džiovintos

40

neribotas

 

 

 (2)

ex 0806

Vynuogės, šviežios arba džiovintos, išskyrus šviežias valgomąsias vynuoges nuo spalio 1 d. iki balandžio 30 d. ir nuo birželio 1 d. iki liepos 11 d. ir išskyrus valgomąsias Emperor veislės vynuoges (vitis vinifera cv)

100

neribotas

 

 

 

 (2)

ex 0806 10 10

Šviežios valgomosios vynuogės nuo spalio 1 d. iki balandžio 30 d. ir nuo birželio 1 d. iki liepos 11 d. ir išskyrus valgomąsias Emperor veislės vynuoges (vitis vinifera cv)

100

6 000

60

4 000

 (2)

0808 10

Obuoliai, švieži

100

10 000

60

neribotas

 (2)

0808 20

Kriaušės ir svarainiai, švieži

100

neribotas

 

 

 

 (2)

0809 10 00

Abrikosai, švieži

100

5 000

60

neribotas

 (2)

0809 20

Vyšnios, šviežios

100

5 000

60

neribotas

 (2)

0809 30

Persikai, įskaitant nektarinus, švieži

100

2 000

500

 (2)

ex 0809 40

Slyvos ir dygiųjų slyvų vaisiai, švieži, nuo rugsėjo 1 d. iki balandžio 30 d.

100

neribotas

 

 

 

 (2)

ex 0809 40

Slyvos ir dygiųjų slyvų vaisiai, švieži, nuo gegužės 1 d. iki rugpjūčio 31 d.

100

5 000

 (2)

1509 10

1510 00 10

Alyvuogių aliejus

100

1 000

 (5)

1701

Cukranendrių arba cukrinių runkelių cukrus ir chemiškai gryna sacharozė, kurių būvis kietas

0

 

2002

Pomidorai, paruošti arba konservuoti be acto arba acto rūgšties

100

1 000

 

2009 61

2009 69

Vynuogių sultys (įskaitant vynuogių misą)

100

neribotas

 

 

 

 (2)

2204

Vynas iš šviežių vynuogių, įskaitant pastiprintus vynus; vynuogių misa, išskyrus klasifikuojamą 2009 pozicijoje

0

 


(1)  Nepaisant Kombinuotosios nomenklatūros įgyvendinimo taisyklių, produktų aprašymo formuluotė turi būti laikoma turinčia tik nurodomąją vertę, kadangi preferencinė schema pagal šį protokolą nustatoma pagal KN kodą. Kai nurodyti ex KN kodai, preferencinė schema turi būti nustatoma pagal KN kodą ir aprašymą.

(2)  Muito sumažinimas taikomas tik ad valorem muito daliai.

(3)  Įrašui šioje subpozicijoje taikomos atitinkamomis Bendrijos nuostatomis nustatytos sąlygos (žr. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 1047/2001 (OL L 145, 2001 5 31, p. 35) 1–13 straipsnius ir vėlesnius pakeitimus).

(4)  Įrašui šioje subpozicijoje taikomos atitinkamomis Bendrijos nuostatomis nustatytos sąlygos (žr. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93 (OL L 253, 1993 10 11, p. 71) 291–300 straipsnius ir vėlesnius pakeitimus).

(5)  Ši lengvata taikoma tik importuojant neapdorotą alyvuogių aliejų, išgautą tik Libane ir vežamą tiesiai iš Libano į Bendriją.

2 PROTOKOLAS

dėl 14 straipsnio 2 dalyje nurodytų Bendrijos kilmės statusą turinčių žemės ūkio produktų importui į Libaną taikomos tvarkos

1.

Toliau nurodytų Bendrijos kilmės statusą turinčių produktų importui į Libano Respubliką taikomos toliau išdėstytos sąlygos.

2.

A skiltyje nurodyto muito B skiltyje nurodytos sumažinimo normos netaikomos nei minimaliems muitams, nei akcizams, nurodytiems C skiltyje.

 

A

B

C

Libano muitinės kodeksas

Aprašymas (1)

Šiuo metu taikomas muitas

A skiltyje nurodyto muito sumažinimas nuo penktųjų metų po šio Susitarimo įsigaliojimo

Konkrečios nuostatos

(%)

(%)

0101

Gyvi arkliai, asilai, mulai ir arklėnai

5

100

 

0102

Gyvi galvijai

neapmokestinama

neapmokestinama

 

0103

Gyvos kiaulės

5

100

 

0104 10

Gyvos avys

neapmokestinama

neapmokestinama

 

0104 20

Gyvos ožkos

5

100

 

0105 11

Gallus domesticus rūšies vištos, ne didesnės kaip 185 g masės

5

100

 

0105 12

Gyvi kalakutai, ne didesni kaip 185 g masės

5

100

 

0105 19

Kiti gyvi naminiai paukščiai, ne didesni kaip 185 g masės

5

100

 

0105 92

Gallus domesticus rūšies gyvos vištos, ne didesnės kaip 2 000 g masės

70

20

Minimalus muitas: LBP 2 250 kg/net

0105 93

Gallus domesticus rūšies gyvos vištos, ne didesnės kaip 2 000 g masės

70

20

Minimalus muitas: LBP 2 250 kg/net

0105 99

Kiti gyvi naminiai paukščiai (antys, žąsys, kalakutai, perlinės vištos)

5

100

 

0106

Kiti gyvi gyvūnai

5

100

 

0201

Galvijiena, šviežia arba atšaldyta

5

100

 

0202

Galvijiena, sušaldyta

5

100

 

0203

Kiauliena, šviežia, atšaldyta arba sušaldyta

5

100

 

0204

Aviena arba ožkiena, šviežia, atšaldyta arba sušaldyta

5

100

 

0205 00

Arkliena, asilų, mulų arba arklėnų mėsa, šviežia, atšaldyta arba sušaldyta

5

100

 

0206

Galvijienos, kiaulienos, avienos, ožkienos, arklienos, asilų, mulų arba arklėnų valgomieji mėsos subproduktai, švieži, atšaldyti arba sušaldyti

5

100

 

0207 11

Gallus domesticus rūšies vištų, nurodytų 0105 pozicijoje, mėsa ir valgomieji mėsos subproduktai, nesukapoti į gabalus, švieži ar atšaldyti

70

20

Minimalus muitas: LBP 4 200 kg/net

0207 12

Gallus domesticus rūšies vištų, nurodytų 0105 pozicijoje, mėsa ir valgomieji mėsos subproduktai, nesukapoti į gabalus, švieži ar sušaldyti

70

20

Minimalus muitas: LBP 4 200 kg/net

0207 13

Gallus domesticus rūšies vištų, nurodytų 0105 pozicijoje, mėsos gabalai ir valgomieji mėsos subproduktai, švieži arba atšaldyti

70

20

Minimalus muitas: LBP 9 000 kg/net

0207 14

Gallus domesticus rūšies vištų, nurodytų 0105 pozicijoje, mėsos gabalai ir valgomieji mėsos subproduktai, sušaldyti

70

20

Minimalus muitas: LBP 9 000 kg/net

0207 24

Kalakutų, nurodytų 0105 pozicijoje, mėsa ir valgomieji mėsos subproduktai, nesukapoti į gabalus, švieži ar atšaldyti

5

100

 

0207 25

Kalakutų, nurodytų 0105 pozicijoje, mėsa ir valgomieji mėsos subproduktai, nesukapoti į gabalus, sušaldyti

5

100

 

0207 26

Kalakutų, nurodytų 0105 pozicijoje, mėsos gabalai ir valgomieji mėsos subproduktai, sušaldyti arba atšaldyti

70

20

Minimalus muitas: LBP 2 100 kg/net

0207 27

Kalakutų, nurodytų 0105 pozicijoje, mėsos gabalai ir valgomieji mėsos subproduktai, sušaldyti

70

20

Minimalus muitas: LBP 2 100 kg/net

0207 32

Ančių, žąsų ir perlinių vištų, nurodytų 0105 pozicijoje, mėsa ir valgomieji mėsos subproduktai, nesukapoti į gabalus, švieži ar atšaldyti

5

100

 

0207 33

Ančių, žąsų ir perlinių vištų, nurodytų 0105 pozicijoje, mėsa ir valgomieji mėsos subproduktai, nesukapoti į gabalus, sušaldyti

5

100

 

0207 34

Ančių, žąsų ir perlinių vištų, nurodytų 0105 pozicijoje, mėsa ir valgomieji mėsos subproduktai, riebiosios kepenys, šviežios arba atšaldytos

5

100

 

0207 35

Ančių, žąsų ir perlinių vištų, kitų naminių paukščių, nurodytų 0105 pozicijoje, mėsa ir valgomieji mėsos subproduktai, švieži arba atšaldyti

5

100

 

0207 36

Ančių, žąsų ir perlinių vištų, kitų naminių paukščių, nurodytų 0105 pozicijoje, mėsa ir valgomieji mėsos subproduktai, sušaldyti

5

100

 

0208

Kita mėsa ir valgomieji mėsos subproduktai, švieži, atšaldyti arba sušaldyti

5

100

 

0209 00

Kiauliniai riebalai be liesos mėsos ir naminių paukščių taukai, nelydyti ar kitu būdu neekstrahuoti, švieži, atšaldyti, sušaldyti, sūdyti, užpilti sūrymu, džiovinti arba rūkyti

5

100

 

0210

Mėsa ir valgomieji mėsos subproduktai, sūdyti, užpilti sūrymu, džiovinti arba rūkyti; valgomieji mėsos arba mėsos subproduktų miltai ir rupiniai

5

100

 

0401 10 10

Nekoncentruotas pienas, į kurį nepridėta cukraus ir kitų saldiklių, kurio riebumas ne didesnis kaip 1 % masės

70

30

Minimalus muitas: LBP 700/l + akcizas LBP 25/l

0401 10 90

Kiti, nekoncentruoti, į kuriuos nepridėta cukraus ir kitų saldiklių, kurių riebumas ne didesnis kaip 1 % masės

5

100

B skiltyje nurodytas muito sumažinimas tam tikru procentu bus laipsniškas, pradedant penktaisiais ir baigiant dvyliktaisiais metais po šio Susitarimo įsigaliojimo

0401 20 10

Nekoncentruotas pienas, į kurį nepridėta cukraus ir kitų saldiklių, kurio riebumas didesnis kaip 1 %, bet ne didesnis kaip 6 % masės

70

30

Minimalus muitas: LBP 700/l + akcizas LBP 25/l

0401 20 90

Kiti, į kuriuos nepridėta cukraus ir kitų saldiklių, kurių riebumas didesnis kaip 1 %, bet ne didesnis kaip 6 % masės

5

A

B skiltyje nurodytas muito sumažinimas tam tikru procentu bus laipsniškas, pradedant penktaisiais ir baigiant dvyliktaisiais metais po šio Susitarimo įsigaliojimo

0401 30 10

Nekoncentruotas pienas, į kurį nepridėta cukraus ir kitų saldiklių, kurio riebumas didesnis kaip 6 % masės

70

30

Minimalus muitas: LBP 700/l + akcizas LBP 25/l

0401 30 90

Kiti, į kuriuos nepridėta cukraus ir kitų saldiklių, kurių riebumas didesnis kaip 6 % masės

5

100

B skiltyje nurodytas muito sumažinimas tam tikru procentu bus laipsniškas, pradedant penktaisiais ir baigiant dvyliktaisiais metais po šio Susitarimo įsigaliojimo

0402 10

Pienas ir grietinėlė, koncentruoti arba į kuriuos pridėta cukraus ar kitų saldiklių, miltelių, granulių arba kitokio pavidalo sausieji produktai, kurių riebumas ne didesnis kaip 1,5 % masės

5

100

B skiltyje nurodytas muito sumažinimas tam tikru procentu bus laipsniškas, pradedant penktaisiais ir baigiant dvyliktaisiais metais po šio Susitarimo įsigaliojimo

0402 21

Pienas ir grietinėlė, miltelių, granulių arba kitokio pavidalo sausieji produktai, kurių riebumas didesnis kaip 1,5 % masės, į kuriuos nepridėta cukraus ir kitų saldiklių

5

100

B skiltyje nurodytas muito sumažinimas tam tikru procentu bus laipsniškas, pradedant penktaisiais ir baigiant dvyliktaisiais metais po šio Susitarimo įsigaliojimo

0402 29

Pienas ir grietinėlė, miltelių, granulių arba kitokio pavidalo sausieji produktai, kurių riebumas didesnis kaip 1,5 % masės

5

100

B skiltyje nurodytas muito sumažinimas tam tikru procentu bus laipsniškas, pradedant penktaisiais ir baigiant dvyliktaisiais metais po šio Susitarimo įsigaliojimo

0402 91

Pienas ir grietinėlė, išskyrus miltelių, granulių ar kitokio pavidalo sausuosius produktus, į kuriuos nepridėta cukraus ar kitų saldiklių

5

100

B skiltyje nurodytas muito sumažinimas tam tikru procentu bus laipsniškas, pradedant penktaisiais ir baigiant dvyliktaisiais metais po šio Susitarimo įsigaliojimo

0402 99 10

Pienas ir grietinėlė, išskyrus miltelių, granulių ar kitokio pavidalo sausuosius produktus, skysto pavidalo, nekoncentruoti, į kuriuos nepridėta cukraus ar kitų saldiklių

70

30

Minimalus muitas: LBP 700/l + akcizas LBP 25/l

0402 99 90

Kiti

5

100

B skiltyje nurodytas muito sumažinimas tam tikru procentu bus laipsniškas, pradedant penktaisiais ir baigiant dvyliktaisiais metais po šio Susitarimo įsigaliojimo

ex 0403 10

Nearomatintas jogurtas

70

43

Minimalus muitas: LBP 1 000 kg/p. br + akcizas LBP 25/l

0403 90 10

Labneh

70

43

Minimalus muitas LBP 4 000 kg/p. br

ex 0403 90 90

Kiti produktai, nearomatinti, klasifikuojami 0403 pozicijoje

20

30

Akcizas LBP 25/l

B skiltyje nurodytas muito sumažinimas tam tikru procentu bus laipsniškas, pradedant penktaisiais ir baigiant dvyliktaisiais metais po šio Susitarimo įsigaliojimo

0404 10

Išrūgos ir pakeistų savybių išrūgos, koncentruotos arba nekoncentruotos, į kurias pridėta arba nepridėta cukraus ar kitų saldiklių

5

100

 

0404 90

Kiti produktai, išskyrus išrūgas, kurių sudėtyje yra natūralių pieno sudedamųjų dalių, nenurodyti kitoje vietoje

5

100

 

0405 10

Sviestas

neapmokestinama

neapmokestinama

 

0405 90

Kiti pieno riebalai ir aliejai

neapmokestinama

neapmokestinama

 

0406 10

Švieži (nenokinami arba nekonservuojami) sūriai, įskaitant išrūgų sūrius, ir varškė

70

30

Minimalus muitas: LBP 2 500 kg/p. br

0406 20

Visų rūšių trinti arba miltelių pavidalo sūriai

5

100

B skiltyje nurodytas muito sumažinimas tam tikru procentu bus laipsniškas, pradedant penktaisiais ir baigiant dvyliktaisiais metais po šio Susitarimo įsigaliojimo

0406 30

Lydyti sūriai, išskyrus trintus arba miltelių pavidalo sūrius

5

100

B skiltyje nurodytas muito sumažinimas tam tikru procentu bus laipsniškas, pradedant penktaisiais ir baigiant dvyliktaisiais metais po šio Susitarimo įsigaliojimo

0406 40

Pelėsiniai sūriai

5

100

B skiltyje nurodytas muito sumažinimas tam tikru procentu bus laipsniškas, pradedant penktaisiais ir baigiant dvyliktaisiais metais po šio Susitarimo įsigaliojimo

ex 0406 90

Kashkaval

35

30

B skiltyje nurodytas muito sumažinimas tam tikru procentu bus laipsniškas, pradedant penktaisiais ir baigiant dvyliktaisiais metais po šio Susitarimo įsigaliojimo

ex 0406 90

Kiti sūriai, išskyrus Kashkaval sūrį

35

20

Ši lengvata įsigalios nuo Susitarimo įsigaliojimo (nuo pirmųjų metų)

0407 00 10

Kiaušiniai, švieži

50

25

Minimalus muitas: LBP 100/p. st

0407 00 90

Kitų paukščių kiaušiniai

20

25

 

0408 11

Kiaušinių tryniai, džiovinti

5

100

 

0408 19

Kiaušinių tryniai, išskyrus džiovintus

5

100

 

0408 91

Kitų paukščių kiaušiniai, išskyrus kiaušinių trynius, be lukšto, džiovinti

5

100

 

0408 99

Kitų paukščių kiaušiniai, išskyrus kiaušinių trynius, be lukšto, išskyrus džiovintus

5

100

 

0409 00

Natūralus medus

35

25

Minimalus muitas: LBP 8 000 kg/net

0410 00

Gyvūninės kilmės maisto produktai, nenurodyti kitoje vietoje

5

100

 

0504 00

Gyvūnų (išskyrus žuvis) žarnos, pūslės ir skrandžiai, sveiki arba jų gabalai, švieži, atšaldyti, sušaldyti, sūdyti, užpilti sūrymu, džiovinti arba rūkyti

neapmokestinama

neapmokestinama

 

0511 10

Galvijų sperma

5

100

 

0511 91

Produktai iš žuvų arba vėžiagyvių, moliuskų arba kitų vandens bestuburių; nugaišę gyvūnai, klasifikuojami 3 skirsnyje

neapmokestinama

neapmokestinama

 

0511 99

Kiti gyvūninės kilmės produktai, nenurodyti kitoje vietoje

neapmokestinama

neapmokestinama

 

0601

Svogūnėliai, gumbai, šakniagumbiai, gumbasvogūniai, šaknų skrotelės ir šakniastiebiai, esantys vegetacinės ramybės, vegetacijos arba žydėjimo būsenoje; trūkažolės (cikorijos) augalai ir šaknys, išskyrus šaknis, klasifikuojamas 1212 pozicijoje

5

100

 

0602 10

Neįsišakniję auginiai ir ūgliai

5

100

 

0602 20

Valgomuosius vaisius arba riešutus vedančių rūšių medžiai, krūmai ir kerai, skiepyti arba neskiepyti

5

100

 

0602 30

Augantys rododendrai ir azalijos, skiepytos arba neskiepytos

30

100

Įsigaliojus šiam Susitarimui, šiuo metu taikomas muitas, nurodytas A skiltyje, bus sumažintas iki 5 %

0602 40

Augančios rožės, skiepytos arba neskiepytos

5

100

 

0602 90 10

Kiti, miško medžiai, dekoratyviniai augalai atskiruose vazonuose, kurių diametras didesnis kaip 5 cm

30

100

Įsigaliojus šiam Susitarimui, šiuo metu taikomas muitas, nurodytas A skiltyje, bus sumažintas iki 5 %

0602 90 90

Kiti

5

100

 

0603

Puokštėms ir kitiems dekoratyviniams tikslams skintos gėlės ir gėlių žiedpumpuriai, gyvos, džiovintos, dažytos, balintos, įmirkytos arba kitu būdu apdorotos

70

25

Įsigaliojus šiam Susitarimui, šiuo metu taikomas muitas, nurodytas A skiltyje, bus sumažintas iki 30 %

0604

Lapai, šakos ir kitos augalų dalys be žiedų arba žiedpumpurių, taip pat žolės, samanos ir kerpės, tinkamos puokštėms ar kitiems dekoratyviniams tikslams, gyvos, džiovintos, dažytos, balintos, įmirkytos arba kitu būdu apdorotos

70

25

Įsigaliojus šiam Susitarimui, šiuo metu taikomas muitas, nurodytas A skiltyje, bus sumažintas iki 30 %

0701 10

Sėklinės bulvės, šviežios arba atšaldytos

5

100

 

0701 90

Bulvės, išskyrus sėklines bulves, šviežios arba atšaldytos

70

20

Minimalus muitas: LBP 550 kg/br

0702 00

Pomidorai, švieži arba atšaldyti

70

20

Minimalus muitas: LBP 750 kg/br

0703 10 10

Svogūnai, švieži arba atšaldyti

5

100

 

0703 10 90

Kiti, askaloniniai česnakai, švieži arba atšaldyti

70

20

Minimalus muitas: LBP 350 kg/br

0703 20

Valgomieji česnakai, švieži arba atšaldyti

70

20

Minimalus muitas: LBP 1 000 kg/br

0703 90

Daržiniai porai ir kitos svogūninės daržovės, šviežios arba atšaldytos

25

25

 

0704 10

Žiediniai kopūstai ir brokoliai, švieži arba atšaldyti

70

20

Minimalus muitas: LBP 300 kg/br

0704 20

Briuselio kopūstai

25

25

 

0704 90

Gūžiniai kopūstai, žiediniai kopūstai, kaliaropės, savojos (garbanotieji) kopūstai ir panašios valgomosios bastučio genties (brassica) daržovės, šviežios arba atšaldytos, išskyrus žiedinius kopūstus ir Briuselio kopūstus

70

20

Minimalus muitas: LBP 350 kg/br

0705 11

Gūžinės salotos, šviežios arba atšaldytos

25

25

 

0705 19

Kitos salotos, šviežios arba atšaldytos

70

20

Minimalus muitas: LBP 300/p.st

0705 21

Salotinės trūkažolės (cikorijos), šviežios arba atšaldytos

25

25

 

0705 29

Kitos trūkažolės, šviežios arba atšaldytos

25

25

 

0706 10

Morkos ir ropės, šviežios ar atšaldytos

70

20

Minimalus muitas: LBP 300 kg/br

0706 90 10

Ridikai

70

20

Minimalus muitas: LBP 1 500 kg/br

0706 90 90

Kiti, švieži arba atšaldyti

25

25

 

0707 00

Agurkai ir dygliuotieji agurkai (kornišonai), švieži arba atšaldyti

70

20

Minimalus muitas: LBP 600 kg/br

0708 10

Žirniai, švieži arba atšaldyti

70

20

Minimalus muitas: LBP 550 kg/br

0708 20

Pupelės, šviežios arba atšaldytos

70

20

Minimalus muitas: LBP 500 kg/br

0708 90

Kitos ankštinės daržovės, šviežios arba atšaldytos

70

20

Minimalus muitas: LBP 350 kg/br

0709 10

Artišokai, švieži arba atšaldyti

70

20

Minimalus muitas: LBP 350 kg/br

0709 20

Smidrai (šparagai), švieži arba atšaldyti

25

25

 

0709 30

Baklažanai, švieži arba atšaldyti

70

20

Minimalus muitas: LBP 500 kg/br

0709 40

Salierai, išskyrus šakniavaisinius arba vokiškuosius salierus, švieži arba atšaldyti

25

25

 

0709 51

Pievagrybiai (Agaricus genties), švieži arba atšaldyti

25

25

 

0709 52

Trumai, švieži arba atšaldyti

25

25

 

0709 59

Kiti grybai ir trumai

25

25

 

0709 60

Capsicum genties arba Pimenta genties vaisiai, švieži arba atšaldyti

70

20

Minimalus muitas: LBP 350 kg/br

0709 70

Špinatai, Naujosios Zelandijos špinatai ir daržinės balandūnės (gigantiškieji špinatai), švieži arba atšaldyti

70

20

Minimalus muitas: LBP 350 kg/br

0709 90 10

Alyvuogės, šviežios arba atšaldytos

70

20

Minimalus muitas: LBP 1 200 kg/br

0709 90 20

Moliūgai ir aguročiai, švieži arba atšaldyti

70

20

Minimalus muitas: LBP 400 kg/br

0709 90 30

Švieži hibiskai, švieži arba atšaldyti

70

20

Minimalus muitas: LBP 300 kg/br

0709 90 40

Portulakos (portulaka), petražolės, argula, kalendos, šviežios arba atšaldytos

70

20

Minimalus muitas: LBP 750 kg/br

0709 90 50

Lapiniai runkeliai, švieži arba atšaldyti

70

20

Minimalus muitas: LBP 350 kg/br

0709 90 90

Kitos daržovės, šviežios arba atšaldytos

25

25

 

0710 10

Bulvės, sušaldytos

70

20

Minimalus muitas: LBP 1 200 kg/br

0710 21

Žirniai, sušaldyti

35

25

 

0710 22

Pupelės, sušaldytos

35

25

 

0710 29

Kitos ankštinės daržovės, sušaldytos

35

25

 

0710 30

Špinatai, Naujosios Zelandijos špinatai ir daržinės balandūnės (gigantiškieji špinatai), sušaldyti

35

25

 

0710 80

Kitos daržovės, sušaldytos

35

25

 

0710 90

Daržovių mišiniai, sušaldyti

35

25

 

ex 0711

Konservuotos daržovės, netinkamos ilgai laikyti ir papildomai neapdorojus tiesiogiai vartoti maistui, išskyrus cukrinius kukurūzus

5

100

 

0712 20

Svogūnai, džiovinti, sveiki, supjaustyti stambiais gabalais, griežinėliais, susmulkinti arba sumalti į miltelius, bet toliau neapdoroti

25

25

 

0712 31

Pievagrybiai (Agaricus genties), džiovinti, sveiki, supjaustyti stambiais gabalais, griežinėliais, susmulkinti arba sumalti į miltelius, bet toliau neapdoroti

25

25

 

0712 32

Ausiagrybiai (wood ears)(Auricularia spp.), džiovinti, sveiki, supjaustyti stambiais gabalais, griežinėliais, susmulkinti arba sumalti į miltelius, bet toliau neapdoroti

25

25

 

0712 33

Žiūryčiai (jelly fungi) (Tremella spp.), džiovinti, sveiki, supjaustyti stambiais gabalais, griežinėliais, susmulkinti arba sumalti į miltelius, bet toliau neapdoroti

25

25

 

0712 39

Kiti grybai ir trumai, džiovinti, sveiki, supjaustyti stambiais gabalais, griežinėliais, susmulkinti arba sumalti į miltelius, bet toliau neapdoroti

25

25

 

0712 90 10

Cukrinių kukurūzų sėklos

5

100

 

0712 90 90

Kitos daržovės, džiovintos, sveikos, supjaustytos stambiais gabalais, griežinėliais, susmulkintos ar sumaltos į miltelius

25

25

 

0713

Džiovintos ankštinės daržovės, gliaudytos, su luobelėmis arba be luobelių, skaldytos arba neskaldytos

neapmokestinama

neapmokestinama

 

0714 10

Manijokai

5

100

 

0714 20

Batatai (saldžiosios bulvės)

5

100

 

0714 90 10

Valgomosios kolokasijos

25

25

Minimalus muitas: LBP 300 kg/br

0714 90 90

Kiti šakniavaisiai ir gumbavaisiai, turintys daug krakmolo arba inulino; sago palmės šerdys

5

100

 

0801

Kokosai, braziliniai riešutai (bertoletijos) ir anakardžių (cashew) riešutai, švieži arba džiovinti, su kevalais arba be kevalų, išgliaudyti arba neišgliaudyti

5

100

 

0802 11

Migdolai, su kevalais

70

20

Minimalus muitas: LBP 500 kg/br

0802 12

Migdolai, be kevalų

5

100

 

0802 21

Lazdynų arba amerikiniai (Corylus spp.) riešutai, su kevalais

5

100

 

0802 22

Lazdynų arba amerikiniai (Corylus spp.) riešutai, be kevalų

5

100

 

0802 31

Graikiniai riešutai, su kevalais

5

100

 

0802 32

Graikiniai riešutai, be kevalų

5

100

 

0802 40

Kaštainiai

5

100

 

0802 50

Pistacijos

5

100

 

0802 90 10

Pignolia riešutai

70

20

Minimalus muitas: LBP 15 000 kg/net

0802 90 90

Kiti riešutai

5

100

 

0803 00

Bananai, įskaitant tikruosius bananus (plantains), švieži arba džiovinti

70

20

Minimalus muitas: LBP 1 000 kg/p. br

0804 10

Datulės, šviežios arba džiovintos

5

100

 

0804 20 10

Figos, šviežios

70

20

Minimalus muitas: LBP 400 kg/br

0804 20 90

Figos, džiovintos

5

100

 

0804 30

Ananasai, švieži arba džiovinti

70

20

Minimalus muitas: LBP 2 000 kg/br

0804 40

Avokadai, švieži arba džiovinti

70

20

Minimalus muitas: LBP 2 000 kg/br

0804 50

Gvajavos, mangai ir garcinijos, švieži arba džiovinti

70

20

Minimalus muitas: LBP 2 000 kg/br

0805

Citrusų vaisiai, švieži arba džiovinti

70

20

Minimalus muitas: LBP 400 kg/br

0806 10

Vynuogės, šviežios

70

20

Minimalus muitas: LBP 500 kg/br

0806 20

Vynuogės, džiovintos

5

100

 

0807 11

Arbūzai, švieži

70

20

Minimalus muitas: LBP 500 kg/br

0807 19

Kiti melionai, švieži

70

20

Minimalus muitas: LBP 500 kg/br

0807 20

Melionmedžių vaisiai (papajas), šviežios

70

20

Minimalus muitas: LBP 2 000 kg/br

0808 10

Obuoliai, švieži

70

20

Minimalus muitas: LBP 800 kg/br

0808 20

Kriaušės ir svarainiai, švieži

70

20

Minimalus muitas: LBP 800 kg/br

0809 10

Abrikosai, švieži

70

20

Minimalus muitas: LBP 350 kg/br

0809 20

Vyšnios, šviežios

70

20

Minimalus muitas: LBP 800 kg/br

0809 30

Persikai, įskaitant nektarinus, švieži

70

20

Minimalus muitas: LBP 500 kg/br

0809 40

Slyvos ir dygiųjų slyvų vaisiai, švieži

70

20

Minimalus muitas: LBP 400 kg/br

0810 10

Braškės ir žemuogės, šviežios

70

20

Minimalus muitas: LBP 1 000 kg/br

0810 20

Avietės, gervuogės, šilkuogės ir loganberijos (loganberries), šviežios

5

100

 

0810 30

Juodieji, baltieji arba raudonieji serbentai ir agrastai, švieži

5

100

 

0810 40

Spanguolės, mėlynės ir kiti šilauogių (Vaccinium) genties augalų vaisiai, švieži

5

100

 

0810 50

Kiviai, švieži

70

20

Minimalus muitas: LBP 1 500 kg/br

0810 60

Durijai (durians)

25

25

 

0810 90 10

Ličiai, pasiflorų (kryžiažiedės) vaisiai, anonos vaisiai, persimonai

70

20

Minimalus muitas: LBP 5 000 kg/br

0810 90 20

Lokvos vaisiai

70

20

Minimalus muitas: LBP 500 kg/br

0810 90 30

Granatai

70

20

Minimalus muitas: LBP 500 kg/br

0810 90 40

Zizifų vaisiai

45

25

Minimalus muitas: LBP 500 kg/br

0810 90 90

Kiti vaisiai, švieži

25

25

 

0811 10

Braškės, sušaldytos

70

20

Minimalus muitas: LBP 1 500 kg/br

0811 20

Avietės, gervuogės, šilkuogės, loganberijos (loganberries), juodieji, baltieji arba raudonieji serbentai ir agrastai, sušaldyti

70

20

Minimalus muitas: LBP 1 500 kg/br

0811 90

Kiti vaisiai ir riešutai, sušaldyti

70

20

Minimalus muitas: LBP 1 500 kg/br

0812

Konservuoti vaisiai ir riešutai, netinkami ilgai laikyti ir papildomai neapdorojus tiesiogiai vartoti maistui

5

100

 

0813 10

Džiovinti abrikosai

15

25

 

0813 20

Džiovintos slyvos

25

25

 

0813 30

Džiovinti obuoliai

25

25

 

0813 40

Kiti džiovinti vaisiai, išskyrus klasifikuojamus 0801–0806 pozicijose

25

25

 

0813 50

08 skirsnyje klasifikuojamų riešutų arba džiovintų vaisių mišiniai

25

25

 

0814 00

Citrusų vaisių žievelės arba melionų (įskaitant arbūzus) luobos, šviežios, sušaldytos, džiovintos arba konservuotos sūrymu, sieros vandeniu arba kitais konservuojamais tirpalais, bet netinkamos ilgai laikyti

5

100

 

0901

Kava, skrudinta arba neskrudinta, be kofeino arba su kofeinu; kavos išaižos ir luobelės; kavos pakaitalai, turintys bet kokį kiekį kavos

5

100

 

0902

Arbata, aromatinta arba nearomatinta

5

100

 

0904

Pipirai (Piper genties); džiovinti, grūsti arba malti Capsicum genties arba Pimenta genties vaisiai;

5

100

 

0905 00

Vanilė

5

100

 

0906

Cinamonas ir cinamonų žiedai

5

100

 

0907 00

Gvazdikėliai (sveiki vaisiai, žiedai ir žiedkočiai)

5

100

 

0908

Muskatai, macis (mace) ir kardamonas

5

100

 

0909

Anyžinių ožiažolių, žvaigždanyžių (badijonų), pankolio, kalendrų, kmynų arba paprastųjų kmynų sėklos; kadagių uogos

5

100

 

0910 10

Imbieras

5

100

 

0910 20

Šafranas

5

100

 

0910 30

Ciberžolė (curcuma)

5

100

 

0910 40 10

Čiobreliai

70

20

Minimalus muitas: LBP 1 000 kg/br

0910 40 90

Lauro lapai

5

100

 

0910 50

Karis

5

100

 

0910 91

Kiti prieskoniai ir mišiniai, nurodyti 9 skirsnio 1 pastabos b punkte

5

100

 

0910 99

Kiti prieskoniai, išskyrus mišinius, nurodytus 9 skirsnio 1 pastabos b punkte

5

100

 

1001

Kviečiai ir meslinas (kviečių bei rugių mišinys)

neapmokestinama

neapmokestinama

 

1002 00

Rugiai

neapmokestinama

neapmokestinama

 

1003 00

Miežiai

neapmokestinama

neapmokestinama

 

1004 00

Avižos

neapmokestinama

neapmokestinama

 

1005 10

Miežių sėkla

5

100

 

1005 90

Miežiai, išskyrus sėklą

neapmokestinama

neapmokestinama

 

1006

Ryžiai

5

100

 

1007 00

Grūdinis sorgas

5

100

 

1008

Grikiai, soros ir kanarėlių lesalas (strypainio sėklos); kiti javai

5

100

 

1101 00

Kvietiniai arba meslininiai (kviečių ir rugių mišinio) miltai

neapmokestinama

neapmokestinama

 

1102

Kitų javų, išskyrus kviečius ir mesliną (kviečių ir rugių mišinį), miltai

neapmokestinama

neapmokestinama

 

1103 11

Javų kruopos ir rupiniai

neapmokestinama

neapmokestinama

 

1103 13

Kukurūzų kruopos ir rupiniai

5

100

 

1103 19

Kitų javų kruopos ir rupiniai

5

100

 

1103 20

Granulės

5

100

 

1104

Javų grūdai, apdirbti kitais būdais (pavyzdžiui, lukštenti, traiškyti, perdirbti į dribsnius, gludinti, skaldyti arba smulkinti), išskyrus ryžius, klasifikuojamus 1006 pozicijoje; javų gemalai, sveiki, traiškyti, perdirbti į dribsnius arba malti

5

100

 

1105

Bulvių miltai, rupiniai, milteliai, dribsniai ir granulės

5

100

 

1106

Džiovintų ankštinių daržovių, klasifikuojamų 0713 pozicijoje, sago palmių šerdžių arba šakniavaisių ar gumbavaisių, klasifikuojamų 0714 pozicijoje, arba produktų, klasifikuojamų 8 skirsnyje, miltai, rupiniai ir milteliai

5

100

 

1107

Salyklas, skrudintas arba neskrudintas

neapmokestinama

neapmokestinama

 

1108

Krakmolas; Inulinas;

5

100

 

1109 00

Kviečių glitimas, džiovintas arba nedžiovintas

neapmokestinama

neapmokestinama

 

1201 00

Sojos pupelės, skaldytos arba neskaldytos

neapmokestinama

neapmokestinama

 

1202

Žemės riešutai (arachiai), neskrudinti ir nevirti arba nekepti, gliaudyti arba negliaudyti, skaldyti arba neskaldyti

neapmokestinama

neapmokestinama

 

1203 00

Kopra

neapmokestinama

neapmokestinama

 

1204 00

Linų sėmenys, skaldyti arba neskaldyti

neapmokestinama

neapmokestinama

 

1205 00

Rapsų arba rapsukų sėklos, skaldytos arba neskaldytos

neapmokestinama

neapmokestinama

 

1206 00

Saulėgrąžų sėklos, skaldytos arba neskaldytos

neapmokestinama

neapmokestinama

 

1207 10

Palmių riešutai ir branduoliai

neapmokestinama

neapmokestinama

 

1207 20

Vilnamedžių (medvilnės) sėklos

neapmokestinama

neapmokestinama

 

1207 30

Ricinmedžių sėklos

neapmokestinama

neapmokestinama

 

1207 40

Sezamų sėklos

5

100

 

1207 50

Garstyčių sėklos

neapmokestinama

neapmokestinama

 

1207 60

Dygminų sėklos

neapmokestinama

neapmokestinama

 

1207 91

Aguonų sėklos

neapmokestinama

neapmokestinama

 

1207 99

Kitos sėklos

neapmokestinama

neapmokestinama

 

1208

Miltai ir rupiniai iš aliejinių kultūrų sėklų arba vaisių, išskyrus garstyčios sėklas

neapmokestinama

neapmokestinama

 

1209

Sėklos, vaisiai ir sporos, tinkamos sėti

5

100

 

1210

Apynių spurgai, švieži arba džiovinti, susmulkinti arba nesusmulkinti, sumalti į miltelius arba nemalti, granuliuoti arba negranuliuoti; lupulinas

neapmokestinama

neapmokestinama

 

1211 10

Saldišaknių šaknys

5

100

 

1211 20

Ženšenių šaknys

5

100

 

1211 30

Kokamedžių lapai

5

100

 

1211 40

Aguonų stiebeliai

5

100

 

1211 90 10

Šviežios mėtos

70

20

Minimalus muitas: LBP 750 kg/br

1211 90 90

Kiti augalai ir augalų dalys, dažniausiai naudojami parfumerijoje, farmacijoje arba kaip insekticidai, fungicidai ar panašiai, švieži arba džiovinti, supjaustyti arba nesupjaustyti, grūsti arba negrūsti, sumalti į miltelius arba nemalti

5

100

 

1212 10

Saldžiavaisio pupmedžio vaisiai, įskaitant saldžiavaisio pupmedžio vaisių sėklas

5

100

 

1212 30

Abrikosų, persikų (įskaitant nektarinus) arba slyvų kauliukai ir branduoliai

5

100

 

1212 91

Cukriniai runkeliai

5

100

 

1212 99

Kiti

5

100

 

1213 00

Javų šiaudai ir pelai, neapdoroti, kapoti arba nekapoti, susmulkinti arba nesusmulkinti, presuoti arba nepresuoti, granuliuoti arba negranuliuoti

5

100

 

1214

Šakniavaisiniai griežčiai, pašariniai runkeliai, pašariniai šakniavaisiai, šienas, mėlynžiedė liucerna, dobilai, bandvikiai, pašariniai kopūstai, lubinai, vikiai ir panašūs pašariniai produktai, granuliuoti arba negranuliuoti

5

100

 

1301 10

Šelakas

5

100

 

1301 20

Gumiarabikas

5

100

 

1301 90

Kitas šalakas ir lipai

neapmokestinama

neapmokestinama

 

1302 11

Opijus

5

100

B skiltyje nurodytas muito sumažinimas tam tikru procentu bus laipsniškas, pradedant penktaisiais ir baigiant dvyliktaisiais metais po šio Susitarimo įsigaliojimo

1302 39

Kiti

5

100

B skiltyje nurodytas muito sumažinimas tam tikru procentu bus laipsniškas, pradedant penktaisiais ir baigiant dvyliktaisiais metais po šio Susitarimo įsigaliojimo

1501 00

Kiauliniai riebalai (įskaitant kiaulinius taukus) ir naminių paukščių taukai, išskyrus klasifikuojamus 0209 arba 1503 pozicijose:

5

100

B skiltyje nurodytas muito sumažinimas tam tikru procentu bus laipsniškas, pradedant penktaisiais ir baigiant dvyliktaisiais metais po šio Susitarimo įsigaliojimo

1502 00

Galvijų, avių arba ožkų taukai, išskyrus klasifikuojamus 1503 pozicijoje

5

100

B skiltyje nurodytas muito sumažinimas tam tikru procentu bus laipsniškas, pradedant penktaisiais ir baigiant dvyliktaisiais metais po šio Susitarimo įsigaliojimo

1503 00

Kiaulinių taukų stearinas, kiaulinių taukų aliejus, oleostearinas, oleoaliejus ir lajaus aliejus, neemulsuoti, nesumaišyti arba neapdoroti kitu būdu

5

100

B skiltyje nurodytas muito sumažinimas tam tikru procentu bus laipsniškas, pradedant penktaisiais ir baigiant dvyliktaisiais metais po šio Susitarimo įsigaliojimo

1504 10

Žuvų kepenų taukai ir jų frakcijos

neapmokestinama

neapmokestinama

 

1504 20

Žuvų taukai ir aliejus bei jų frakcijos, išskyrus žuvų kepenų taukus

5

100

B skiltyje nurodytas muito sumažinimas tam tikru procentu bus laipsniškas, pradedant penktaisiais ir baigiant dvyliktaisiais metais po šio Susitarimo įsigaliojimo

1504 30

Jūrų žinduolių taukai ir aliejus bei jų frakcijos

5

100

B skiltyje nurodytas muito sumažinimas tam tikru procentu bus laipsniškas, pradedant penktaisiais ir baigiant dvyliktaisiais metais po šio Susitarimo įsigaliojimo

1507 10

Sojų aliejus ir jo frakcijos, rafinuotas arba nerafinuotas, bet chemiškai nemodifikuotas

5

100

B skiltyje nurodytas muito sumažinimas tam tikru procentu bus laipsniškas, pradedant penktaisiais ir baigiant dvyliktaisiais metais po šio Susitarimo įsigaliojimo

1507 90

Kitas sojų aliejus, išskyrus ir neapdorotą aliejų, rafinuotas arba nerafinuotas, bet chemiškai nemodifikuotas

15

30

B skiltyje nurodytas muito sumažinimas tam tikru procentu bus laipsniškas, pradedant penktaisiais ir baigiant dvyliktaisiais metais po šio Susitarimo įsigaliojimo

1508 10

Neapdorotas žemės riešutų (arachių) aliejus ir jo frakcijos, rafinuotas arba nerafinuotas, bet chemiškai nemodifikuotas:

5

100

B skiltyje nurodytas muito sumažinimas tam tikru procentu bus laipsniškas, pradedant penktaisiais ir baigiant dvyliktaisiais metais po šio Susitarimo įsigaliojimo

1508 90

Žemės riešutų (arachių) aliejus ir jo frakcijos, išskyrus neapdorotą aliejų, rafinuotas arba nerafinuotas, bet chemiškai nemodifikuotas

15

30

B skiltyje nurodytas muito sumažinimas tam tikru procentu bus laipsniškas, pradedant penktaisiais ir baigiant dvyliktaisiais metais po šio Susitarimo įsigaliojimo

1509

Alyvuogių aliejus ir jo frakcijos, rafinuotas arba nerafinuotas, bet chemiškai nemodifikuotas

70

0

Minimalus muitas: LBP 6 000/l

1510 00

Kiti aliejai ir jų frakcijos, gauti tik iš alyvuogių, nerafinuoti arba rafinuoti, bet chemiškai nemodifikuoti, įskaitant šių aliejų arba jų frakcijų mišinius su aliejais arba frakcijomis, klasifikuojamais 1509 pozicijoje

15

0

 

1511 10

Neapdorotas palmių aliejus ir jo frakcijos, rafinuotas arba nerafinuotas, bet chemiškai nemodifikuotas

5

100

B skiltyje nurodytas muito sumažinimas tam tikru procentu bus laipsniškas, pradedant penktaisiais ir baigiant dvyliktaisiais metais po šio Susitarimo įsigaliojimo

1511 90

Palmių aliejus ir jo frakcijos, išskyrus neapdorotą, rafinuotas arba nerafinuotas, bet chemiškai nemodifikuotas

15

30

B skiltyje nurodytas muito sumažinimas tam tikru procentu bus laipsniškas, pradedant penktaisiais ir baigiant dvyliktaisiais metais po šio Susitarimo įsigaliojimo

1512 11

Neapdorotas saulėgrąžų arba dygminų aliejus ir jo frakcijos

5

100

B skiltyje nurodytas muito sumažinimas tam tikru procentu bus laipsniškas, pradedant penktaisiais ir baigiant dvyliktaisiais metais po šio Susitarimo įsigaliojimo

1512 19

Saulėgrąžų arba dygminų aliejus ir jo frakcijos, išskyrus neapdorotą

15

30

B skiltyje nurodytas muito sumažinimas tam tikru procentu bus laipsniškas, pradedant penktaisiais ir baigiant dvyliktaisiais metais po šio Susitarimo įsigaliojimo

1512 21

Neapdorotas vilnamedžio (medvilnės) sėklų aliejus ir jo frakcijos, iš kurio pašalintas arba nepašalintas gosipolis

5

100

B skiltyje nurodytas muito sumažinimas tam tikru procentu bus laipsniškas, pradedant penktaisiais ir baigiant dvyliktaisiais metais po šio Susitarimo įsigaliojimo

1512 29

Vilnamedžio (medvilnės) sėklų aliejus ir jo frakcijos, išskyrus neapdorotą

15

30

B skiltyje nurodytas muito sumažinimas tam tikru procentu bus laipsniškas, pradedant penktaisiais ir baigiant dvyliktaisiais metais po šio Susitarimo įsigaliojimo

1513 11

Neapdorotas kokosų aliejus ir jo frakcijos

5

100

B skiltyje nurodytas muito sumažinimas tam tikru procentu bus laipsniškas, pradedant penktaisiais ir baigiant dvyliktaisiais metais po šio Susitarimo įsigaliojimo

1513 19

Kokosų aliejus ir jo frakcijos, išskyrus neapdorotą

15

30

B skiltyje nurodytas muito sumažinimas tam tikru procentu bus laipsniškas, pradedant penktaisiais ir baigiant dvyliktaisiais metais po šio Susitarimo įsigaliojimo

1513 21

Neapdorotas palmių branduolių ir atalių aliejus ir jo frakcijos

5

100

B skiltyje nurodytas muito sumažinimas tam tikru procentu bus laipsniškas, pradedant penktaisiais ir baigiant dvyliktaisiais metais po šio Susitarimo įsigaliojimo

1513 29

Palmių branduolių arba atalių aliejus ir jo frakcijos, išskyrus neapdorotą

15

30

B skiltyje nurodytas muito sumažinimas tam tikru procentu bus laipsniškas, pradedant penktaisiais ir baigiant dvyliktaisiais metais po šio Susitarimo įsigaliojimo

1514 11

Neapdorotas mažai eruko rūgšties turintis rapsų arba rapsukų aliejus ir jo frakcijos, rafinuotas arba nerafinuotas, bet chemiškai nemodifikuotas

5

100

B skiltyje nurodytas muito sumažinimas tam tikru procentu bus laipsniškas, pradedant penktaisiais ir baigiant dvyliktaisiais metais po šio Susitarimo įsigaliojimo

1514 19

Mažai eruko rūgšties turintis rapsų arba rapsukų aliejus ir jo frakcijos, rafinuotas arba nerafinuotas, bet chemiškai nemodifikuotas, išskyrus neapdorotą

15

30

B skiltyje nurodytas muito sumažinimas tam tikru procentu bus laipsniškas, pradedant penktaisiais ir baigiant dvyliktaisiais metais po šio Susitarimo įsigaliojimo

1514 91

Kitas neapdorotas rapsų, rapsukų arba garstyčių aliejus ir jo frakcijos, rafinuotas arba nerafinuotas, bet chemiškai nemodifikuotas

5

100

B skiltyje nurodytas muito sumažinimas tam tikru procentu bus laipsniškas, pradedant penktaisiais ir baigiant dvyliktaisiais metais po šio Susitarimo įsigaliojimo

1514 99

Kitas rapsų, rapsukų arba garstyčių aliejus ir jo frakcijos, rafinuotas arba nerafinuotas, bet chemiškai nemodifikuotas, išskyrus neapdorotą

15

30

B skiltyje nurodytas muito sumažinimas tam tikru procentu bus laipsniškas, pradedant penktaisiais ir baigiant dvyliktaisiais metais po šio Susitarimo įsigaliojimo

1515 11

Neapdorotas sėmenų aliejus ir jo frakcijos

5

100

B skiltyje nurodytas muito sumažinimas tam tikru procentu bus laipsniškas, pradedant penktaisiais ir baigiant dvyliktaisiais metais po šio Susitarimo įsigaliojimo

1515 19

Sėmenų aliejus ir jo frakcijos, išskyrus neapdorotą

15

30

B skiltyje nurodytas muito sumažinimas tam tikru procentu bus laipsniškas, pradedant penktaisiais ir baigiant dvyliktaisiais metais po šio Susitarimo įsigaliojimo

1515 21

Neapdorotas kukurūzų aliejus ir jo frakcijos

5

100

B skiltyje nurodytas muito sumažinimas tam tikru procentu bus laipsniškas, pradedant penktaisiais ir baigiant dvyliktaisiais metais po šio Susitarimo įsigaliojimo

1515 29

Kukurūzų aliejus ir jo frakcijos, išskyrus neapdorotą

15

30

B skiltyje nurodytas muito sumažinimas tam tikru procentu bus laipsniškas, pradedant penktaisiais ir baigiant dvyliktaisiais metais po šio Susitarimo įsigaliojimo

1515 30

Ricinos aliejus ir jo frakcijos

5

100

B skiltyje nurodytas muito sumažinimas tam tikru procentu bus laipsniškas, pradedant penktaisiais ir baigiant dvyliktaisiais metais po šio Susitarimo įsigaliojimo

1515 40

Tungų aliejus ir jo frakcijos

5

100

B skiltyje nurodytas muito sumažinimas tam tikru procentu bus laipsniškas, pradedant penktaisiais ir baigiant dvyliktaisiais metais po šio Susitarimo įsigaliojimo

1515 50

Sezamų aliejus ir jo frakcijos

15

30

B skiltyje nurodytas muito sumažinimas tam tikru procentu bus laipsniškas, pradedant penktaisiais ir baigiant dvyliktaisiais metais po šio Susitarimo įsigaliojimo

1515 90 10

Lauro ir simondsijų aliejus ir jo frakcijos

neapmokestinama

neapmokestinama

 

1515 90 90

Kitas aliejus

15

30

B skiltyje nurodytas muito sumažinimas tam tikru procentu bus laipsniškas, pradedant penktaisiais ir baigiant dvyliktaisiais metais po šio Susitarimo įsigaliojimo

1516 10

Gyvūniniai riebalai ir aliejus bei jų frakcijos

15

30

B skiltyje nurodytas muito sumažinimas tam tikru procentu bus laipsniškas, pradedant penktaisiais ir baigiant dvyliktaisiais metais po šio Susitarimo įsigaliojimo

ex 1516 20

Augaliniai riebalai ir aliejus bei jų frakcijos, išskyrus sukietintąjį ricinos aliejų, vadinamą „opaliniu vašku“

15

30

B skiltyje nurodytas muito sumažinimas tam tikru procentu bus laipsniškas, pradedant penktaisiais ir baigiant dvyliktaisiais metais po šio Susitarimo įsigaliojimo

1601 00

Dešros ir panašūs produktai iš mėsos, mėsos subproduktų arba kraujo; maisto produktai, daugiausia pagaminti iš šių produktų

5

100

B skiltyje nurodytas muito sumažinimas tam tikru procentu bus laipsniškas, pradedant penktaisiais ir baigiant dvyliktaisiais metais po šio Susitarimo įsigaliojimo

1602 10

Homogenizuoti produktai iš mėsos, mėsos subproduktų arba kraujo

5

100

B skiltyje nurodytas muito sumažinimas tam tikru procentu bus laipsniškas, pradedant penktaisiais ir baigiant dvyliktaisiais metais po šio Susitarimo įsigaliojimo

1602 20

Kiti gaminiai arba konservai iš bet kurių gyvūnų kepenų

5

100

B skiltyje nurodytas muito sumažinimas tam tikru procentu bus laipsniškas, pradedant penktaisiais ir baigiant dvyliktaisiais metais po šio Susitarimo įsigaliojimo

1602 31 10

Kiti gaminiai arba konservai iš kalakutų kepenų oro nepraleidžiančiose metalinėse talpose

5

100

B skiltyje nurodytas muito sumažinimas tam tikru procentu bus laipsniškas, pradedant penktaisiais ir baigiant dvyliktaisiais metais po šio Susitarimo įsigaliojimo

1602 31 90

Kiti gaminiai arba konservai iš kalakutų kepenų

35

30

B skiltyje nurodytas muito sumažinimas tam tikru procentu bus laipsniškas, pradedant penktaisiais ir baigiant dvyliktaisiais metais po šio Susitarimo įsigaliojimo

1602 32 10

Kiti gaminiai arba konservai iš Gallus domesticus rūšies vištų (naminių vištų) kepenų oro nepraleidžiančiose metalinėse talpose

5

100

B skiltyje nurodytas muito sumažinimas tam tikru procentu bus laipsniškas, pradedant penktaisiais ir baigiant dvyliktaisiais metais po šio Susitarimo įsigaliojimo

1602 32 90

Kiti gaminiai arba konservai iš Gallus domesticus rūšies vištų (naminių vištų) kepenų

35

30

B skiltyje nurodytas muito sumažinimas tam tikru procentu bus laipsniškas, pradedant penktaisiais ir baigiant dvyliktaisiais metais po šio Susitarimo įsigaliojimo

1602 39 10

Kiti gaminiai arba konservai iš kitų gyvūnų kepenų oro nepraleidžiančiose metalinėse talpose

5

100

B skiltyje nurodytas muito sumažinimas tam tikru procentu bus laipsniškas, pradedant penktaisiais ir baigiant dvyliktaisiais metais po šio Susitarimo įsigaliojimo

1602 39 90

Kiti gaminiai arba konservai iš kitų gyvūnų kepenų

35

30

B skiltyje nurodytas muito sumažinimas tam tikru procentu bus laipsniškas, pradedant penktaisiais ir baigiant dvyliktaisiais metais po šio Susitarimo įsigaliojimo

1602 41

Kiti gaminiai ir konservai iš kiaulienos, naminių kiaulių kumpiai ir jų dalys

5

100

B skiltyje nurodytas muito sumažinimas tam tikru procentu bus laipsniškas, pradedant penktaisiais ir baigiant dvyliktaisiais metais po šio Susitarimo įsigaliojimo

1602 42

Kiti gaminiai ir konservai iš kiaulienos, naminių kiaulių mentės ir jų dalys

5

100

B skiltyje nurodytas muito sumažinimas tam tikru procentu bus laipsniškas, pradedant penktaisiais ir baigiant dvyliktaisiais metais po šio Susitarimo įsigaliojimo

1602 49

Kiti gaminiai arba konservai iš kiaulienos; kiti, įskaitant mišinius

5

100

B skiltyje nurodytas muito sumažinimas tam tikru procentu bus laipsniškas, pradedant penktaisiais ir baigiant dvyliktaisiais metais po šio Susitarimo įsigaliojimo

1602 50

Kiti gaminiai ir konservai iš jautienos

5

100

B skiltyje nurodytas muito sumažinimas tam tikru procentu bus laipsniškas, pradedant penktaisiais ir baigiant dvyliktaisiais metais po šio Susitarimo įsigaliojimo

1602 90

Kiti gaminiai arba konservai iš mėsos, įskaitant produktus iš bet kurių gyvūnų kraujo

5

100

B skiltyje nurodytas muito sumažinimas tam tikru procentu bus laipsniškas, pradedant penktaisiais ir baigiant dvyliktaisiais metais po šio Susitarimo įsigaliojimo

1701

Cukranendrių arba cukrinių runkelių cukrus ir chemiškai gryna sacharozė, kurių būvis kietas

5

100

 

1702 11

Laktozė ir laktozės sirupas, kurio sudėtyje esančios laktozės masė, išreikšta bevandenės laktozės kiekiu sausojoje medžiagoje, sudaro ne mažiau kaip 99 %

5

100

 

1702 19

Laktozė ir laktozės sirupas, kiti

5

100

 

1702 20

Klevų cukrus ir klevų sirupas

5

100

 

1702 30

Gliukozė ir gliukozės sirupas, kurių sudėtyje nėra fruktozės arba fruktozė sudaro mažiau kaip 20 % sausosios medžiagos masės

5

100

 

1702 40

Gliukozė ir gliukozės sirupas, kurių sudėtyje esanti fruktozė sudaro ne mažiau kaip 20 %, bet mažiau kaip 50 % sausosios medžiagos masės, išskyrus invertuotąjį cukrų

5

100

 

1702 60

Kita fruktozė ir fruktozės sirupas, kurių sudėtyje esanti fruktozė sudaro daugiau kaip 50 % sausosios medžiagos masės, išskyrus invertuotąjį cukrų

5

100

 

1702 90 90

Kiti, įskaitant invertuotąjį cukrų, bei kiti cukraus ir cukraus sirupo mišiniai, kurių sudėtyje esanti fruktozė sudaro 50 % sausosios medžiagos masės

5

100

 

1703 10 10

Išgryninta cukranendrių melasa

5

100

 

1703 10 90

Kita cukranendrių melasa

neapmokestinama

neapmokestinama

 

1703 90 10

Išgryninta melasa, išskyrus cukranendrių melasą

5

100

 

1703 90 90

Neišgryninta melasa, išskyrus cukranendrių melasą

neapmokestinama

neapmokestinama

 

1801 00

Kakavos pupelės, sveikos arba skaldytos, žalios arba skrudintos

neapmokestinama

neapmokestinama

 

1802 00

Kakavos lukštai, išaižos, luobelės ir kitos kakavos atliekos

5

100

 

1904 30

Apvirti ir išdžiovinti kviečiai

10

30

B skiltyje nurodytas muito sumažinimas tam tikru procentu bus laipsniškas, pradedant penktaisiais ir baigiant dvyliktaisiais metais po šio Susitarimo įsigaliojimo

2001 10

Agurkai ir dygliuotieji agurkai (kornišonai), paruošti arba konservuoti su actu arba acto rūgštimi

70

30

Minimalus muitas: LBP 1 000 kg/br

2001 90 10

Alyvuogės, paruoštos arba konservuotos su actu arba acto rūgštimi

70

20

Minimalus muitas: LBP 6 000 kg/br

ex 2001 90 90

Kitos daržovės, paruoštos arba konservuotos su actu arba acto rūgštimi, išskyrus cukrinius kukurūzus, batatus ir palmių šerdis

70

30

Minimalus muitas: LBP 1 000 kg/br

2002 10

Pomidorai, paruošti arba konservuoti be acto arba acto rūgšties, sveiki arba supjaustyti gabalais

70

20

Minimalus muitas: LBP 1 500 kg/br

2002 90 10

Pomidorų sultys, koncentruotos garinant, kurių sudėtyje nėra pridėtojo cukraus, supakuotos į pakuotes, kurių kiekvienos meto masė yra ne mažesnė kaip 100 kg

5

100

 

2002 90 90

Kiti

35

25

 

2003 10

Pievagrybiai (Agaricus genties), paruošti arba konservuoti be acto arba acto rūgšties

35

30

 

2003 90

Kiti grybai ir trumai

35

30

B skiltyje nurodytas muito sumažinimas tam tikru procentu bus laipsniškas, pradedant penktaisiais ir baigiant dvyliktaisiais metais po šio Susitarimo įsigaliojimo

ex 2004 10

Bulvės, paruoštos arba konservuotos be acto arba acto rūgšties, sušaldytos, išskyrus bulves, turinčias miltų, rūpinių arba dribsnių pavidalą

70

43

Minimalus muitas: LBP 1 200 kg/br

2004 90 10

Daržovių mišiniai. Pomidorai, paruošti arba konservuoti be acto arba acto rūgšties, sveiki arba supjaustyti gabalais, sušaldyti

70

43

Minimalus muitas: LBP 1 500 kg/br

ex 2004 90 90

Kiti, įskaitant mišinius, paruošti arba konservuoti be acto arba acto rūgšties, sušaldyti, išskyrus cukrinius kukurūzus

35

43

 

2005 10

Homogenizuotos daržovės, paruoštos arba konservuotos be acto arba acto rūgšties, nesušaldytos

5

100

 

ex 2005 20

Bulvės, paruoštos arba konservuotos be acto arba rūgščiosios alyvos, nesušaldytos, išskyrus bulves, turinčias miltų, rūpinių arba dribsnių pavidalą

70

43

Minimalus muitas: LBP 1 200 kg/br

2005 40

Žirniai, paruošti arba konservuoti be acto arba acto rūgšties, nesušaldyti

35

25

 

2005 51

Aižytos pupelės, paruoštos arba konservuotos be acto arba acto rūgšties, nesušaldytos

35

25

 

2005 59

Kitos pupelės, paruoštos arba konservuotos be acto arba acto rūgšties, nesušaldytos

35

25

 

2005 60

Šparagai, paruošti arba konservuoti be acto arba acto rūgšties, nesušaldyti

35

25

 

2005 70

Alyvuogės, paruoštos arba konservuotos be acto arba acto rūgšties, nesušaldytos

70

20

Minimalus muitas: LBP 6 000 kg/br

2005 90 10

Agurkai, dygliuotieji agurkai (kornišonai), baklažanai, ropės, svogūnai, žiediniai kopūstai, paruošti arba konservuoti be acto arba acto rūgšties, nesušaldyti

70

20

Minimalus muitas: LBP 1 000 kg/br

2005 90 90

Kitos paruoštos arba konservuotos daržovės ar daržovių mišiniai, paruošti arba konservuoti be acto ir acto rūgšties, nesušaldyti

35

25

 

2006 00

Daržovės, vaisiai, riešutai, vaisių žievelės ir kitos augalų dalys, konservuotos cukruje (nusausintos, apcukruotos (glacé) arba cukruotos)

30

25

B skiltyje nurodytas muito sumažinimas tam tikru procentu bus laipsniškas, pradedant penktaisiais ir baigiant dvyliktaisiais metais po šio Susitarimo įsigaliojimo

2007 10

Džemai, vaisių drebučiai (želė), marmeladai ir t. t., homogenizuoti produktai

5

100

B skiltyje nurodytas muito sumažinimas tam tikru procentu bus laipsniškas, pradedant penktaisiais ir baigiant dvyliktaisiais metais po šio Susitarimo įsigaliojimo

2007 91

Citrusų vaisių džemai, vaisių drebučiai (želė), marmeladai ir t. t.

40

30

B skiltyje nurodytas muito sumažinimas tam tikru procentu bus laipsniškas, pradedant penktaisiais ir baigiant dvyliktaisiais metais po šio Susitarimo įsigaliojimo

2007 99 10

Koncentruotos tyrės ir pastos (dibs)

40

30

B skiltyje nurodytas muito sumažinimas tam tikru procentu bus laipsniškas, pradedant penktaisiais ir baigiant dvyliktaisiais metais po šio Susitarimo įsigaliojimo

2007 99 20

Gvajavų ir mangų tyrės, supakuotos į pakuotes, kurių kiekvienos neto masė yra ne mažesnė kaip 3 kg

5

100

B skiltyje nurodytas muito sumažinimas tam tikru procentu bus laipsniškas, pradedant penktaisiais ir baigiant dvyliktaisiais metais po šio Susitarimo įsigaliojimo

2007 99 30

Bananų, braškių, žemuogių, abrikosų tyrės talpyklose, kurių neto masė yra ne mažesnė kaip 100 kg

5

100

B skiltyje nurodytas muito sumažinimas tam tikru procentu bus laipsniškas, pradedant penktaisiais ir baigiant dvyliktaisiais metais po šio Susitarimo įsigaliojimo

2007 99 90

Kiti džemai, vaisių drebučiai (želė), marmeladai ir t. t.

40

30

B skiltyje nurodytas muito sumažinimas tam tikru procentu bus laipsniškas, pradedant penktaisiais ir baigiant dvyliktaisiais metais po šio Susitarimo įsigaliojimo

ex 2008 11

Žemės riešutai (arachiai), išskyrus žemės riešutų sviestą

30

50

B skiltyje nurodytas muito sumažinimas tam tikru procentu bus laipsniškas, pradedant penktaisiais ir baigiant dvyliktaisiais metais po šio Susitarimo įsigaliojimo

2008 19

Kiti riešutai ir sėklos, įskaitant mišinius, paruošti arba konservuoti kitu būdu

30

25

 

2008 20

Ananasai, paruošti arba konservuoti kitu būdu

30

25

 

2008 30

Citrusų vaisiai, paruošti arba konservuoti kitu būdu

30

25

 

2008 40

Kriaušės, paruoštos arba konservuotos kitu būdu

30

25

 

2008 50

Abrikosai, paruošti arba konservuoti kitu būdu

30

25

 

2008 60

Vyšnios, paruoštos arba konservuotos kitu būdu

30

25

 

2008 70

Persikai, įskaitant nektarinus, paruošti arba konservuoti kitu būdu

30

25

 

2008 80

Braškės ir žemuogės, paruoštos arba konservuotos kitu būdu

30

25

 

2008 92

Mišiniai, išskyrus nurodytus 2008 19 subpozicijoje, paruošti arba konservuoti kitu būdu

30

25

 

ex 2008 99

Kiti, paruošti arba konservuoti kitu būdu, išskyrus kukurūzus, išskyrus cukrinius kukurūzus, batatus ir saldžiąsias bulves ir t. t.

30

30

B skiltyje nurodytas muito sumažinimas tam tikru procentu bus laipsniškas, pradedant penktaisiais ir baigiant dvyliktaisiais metais po šio Susitarimo įsigaliojimo

2009 11 10

Sušaldytos apelsinų sultys, koncentruotos garinant, kurių sudėtyje nėra pridėtojo cukraus, supakuotos į pakuotes, kurių neto masė yra ne mažesnė kaip 100 kg

5

100

B skiltyje nurodytas muito sumažinimas tam tikru procentu bus laipsniškas, pradedant penktaisiais ir baigiant dvyliktaisiais metais po šio Susitarimo įsigaliojimo

2009 11 90

Sušaldytos apelsinų sultys, kitos

40

30

Akcizas: LBP 25/l

B skiltyje nurodytas muito sumažinimas tam tikru procentu bus laipsniškas, pradedant penktaisiais ir baigiant dvyliktaisiais metais po šio Susitarimo įsigaliojimo

2009 12

Apelsinų sultys, nesušaldytos, kurių Brikso vertė ne didesnė kaip 20

40

30

Akcizas: LBP 25/l

B skiltyje nurodytas muito sumažinimas tam tikru procentu bus laipsniškas, pradedant penktaisiais ir baigiant dvyliktaisiais metais po šio Susitarimo įsigaliojimo

2009 19 10

Apelsinų sultys, išskyrus sušaldytas, koncentruotos garinant, kurių sudėtyje nėra pridėtojo cukraus, supakuotos į pakuotes, kurių neto masė yra ne mažesnė kaip 100 kg

5

100

B skiltyje nurodytas muito sumažinimas tam tikru procentu bus laipsniškas, pradedant penktaisiais ir baigiant dvyliktaisiais metais po šio Susitarimo įsigaliojimo

2009 19 90

Apelsinų sultys, išskyrus sušaldytas, kitos

40

30

Akcizas: LBP 25/l

B skiltyje nurodytas muito sumažinimas tam tikru procentu bus laipsniškas, pradedant penktaisiais ir baigiant dvyliktaisiais metais po šio Susitarimo įsigaliojimo

2009 21

Greipfrutų sultys, kurių Brikso vertė ne didesnė kaip 20

40

30

Akcizas: LBP 25/l

B skiltyje nurodytas muito sumažinimas tam tikru procentu bus laipsniškas, pradedant penktaisiais ir baigiant dvyliktaisiais metais po šio Susitarimo įsigaliojimo

2009 29 10

Greipfrutų sultys, išskyrus sultis, kurių Brikso vertė mažesnė kaip 20, koncentruotos garinant, kurių sudėtyje nėra pridėtojo cukraus, supakuotos į pakuotes, kurių neto masė yra ne mažesnė kaip 100 kg

5

100

B skiltyje nurodytas muito sumažinimas tam tikru procentu bus laipsniškas, pradedant penktaisiais ir baigiant dvyliktaisiais metais po šio Susitarimo įsigaliojimo

2009 29 90

Greipfrutų sultys, kitos

40

30

Akcizas: LBP 25/l

B skiltyje nurodytas muito sumažinimas tam tikru procentu bus laipsniškas, pradedant penktaisiais ir baigiant dvyliktaisiais metais po šio Susitarimo įsigaliojimo

2009 31

Bet kurių kitų vienos rūšies citrusų vaisių sultys, kurių Brikso vertė ne didesnė kaip 20

40

30

Akcizas: LBP 25/l

B skiltyje nurodytas muito sumažinimas tam tikru procentu bus laipsniškas, pradedant penktaisiais ir baigiant dvyliktaisiais metais po šio Susitarimo įsigaliojimo

2009 39 10

Bet kurių kitų vienos rūšies citrusų vaisių sultys, išskyrus sultis, kurių Brikso vertė mažesnė kaip 20, koncentruotos garinant, kurių sudėtyje nėra pridėtojo cukraus, supakuotos į pakuotes, kurių neto masė yra ne mažesnė kaip 100 kg

5

100

B skiltyje nurodytas muito sumažinimas tam tikru procentu bus laipsniškas, pradedant penktaisiais ir baigiant dvyliktaisiais metais po šio Susitarimo įsigaliojimo

2009 39 90

Bet kurių kitų vienos rūšies citrusų vaisių sultys, kitos

40

30

Akcizas: LBP 25/l

B skiltyje nurodytas muito sumažinimas tam tikru procentu bus laipsniškas, pradedant penktaisiais ir baigiant dvyliktaisiais metais po šio Susitarimo įsigaliojimo

2009 41

Ananasų sultys, kurių Brikso vertė ne didesnė kaip 20

40

30

Akcizas: LBP 25/l

B skiltyje nurodytas muito sumažinimas tam tikru procentu bus laipsniškas, pradedant penktaisiais ir baigiant dvyliktaisiais metais po šio Susitarimo įsigaliojimo

2009 49 10

Ananasų sultys, išskyrus sultis, kurių Brikso vertė mažesnė kaip 20, koncentruotos garinant, kurių sudėtyje nėra pridėtojo cukraus, supakuotos į pakuotes, kurių neto masė yra ne mažesnė kaip 100 kg

5

100

B skiltyje nurodytas muito sumažinimas tam tikru procentu bus laipsniškas, pradedant penktaisiais ir baigiant dvyliktaisiais metais po šio Susitarimo įsigaliojimo

2009 49 90

Ananasų sultys, kitos

40

30

Akcizas: LBP 25/l

B skiltyje nurodytas muito sumažinimas tam tikru procentu bus laipsniškas, pradedant penktaisiais ir baigiant dvyliktaisiais metais po šio Susitarimo įsigaliojimo

2009 50

Pomidorų sultys

40

30

Akcizas: LBP 25/l

B skiltyje nurodytas muito sumažinimas tam tikru procentu bus laipsniškas, pradedant penktaisiais ir baigiant dvyliktaisiais metais po šio Susitarimo įsigaliojimo

2009 61

Vynuogių sultys, kurių Brikso vertė ne didesnė kaip 20

40

30

Akcizas: LBP 25/l

B skiltyje nurodytas muito sumažinimas tam tikru procentu bus laipsniškas, pradedant penktaisiais ir baigiant dvyliktaisiais metais po šio Susitarimo įsigaliojimo

2009 69 10

Vynuogių sultys, išskyrus sultis, kurių Brikso vertė mažesnė kaip 20, koncentruotos garinant, kurių sudėtyje nėra pridėtojo cukraus, supakuotos į pakuotes, kurių neto masė yra ne mažesnė kaip 100 kg

5

100

B skiltyje nurodytas muito sumažinimas tam tikru procentu bus laipsniškas, pradedant penktaisiais ir baigiant dvyliktaisiais metais po šio Susitarimo įsigaliojimo

2009 69 90

Vynuogių sultys, kitos

40

30

Akcizas: LBP 25/l

B skiltyje nurodytas muito sumažinimas tam tikru procentu bus laipsniškas, pradedant penktaisiais ir baigiant dvyliktaisiais metais po šio Susitarimo įsigaliojimo

2009 71

Obuolių sultys, kurių Brikso vertė ne didesnė kaip 20

40

30

Akcizas: LBP 25/l

B skiltyje nurodytas muito sumažinimas tam tikru procentu bus laipsniškas, pradedant penktaisiais ir baigiant dvyliktaisiais metais po šio Susitarimo įsigaliojimo

2009 79 10

Obuolių sultys, išskyrus sultis, kurių Brikso vertė mažesnė kaip 20, koncentruotos garinant, kurių sudėtyje nėra pridėtojo cukraus, supakuotos į pakuotes, kurių neto masė yra ne mažesnė kaip 100 kg

5

100

B skiltyje nurodytas muito sumažinimas tam tikru procentu bus laipsniškas, pradedant penktaisiais ir baigiant dvyliktaisiais metais po šio Susitarimo įsigaliojimo

2009 79 90

Obuolių sultys, kitos

40

30

Akcizas: LBP 25/l

B skiltyje nurodytas muito sumažinimas tam tikru procentu bus laipsniškas, pradedant penktaisiais ir baigiant dvyliktaisiais metais po šio Susitarimo įsigaliojimo

2009 80 10

Bet kurių kitų vienos rūšies vaisių ar daržovių sultys, koncentruotos garinant, kurių sudėtyje nėra pridėtojo cukraus, supakuotos į pakuotes, kurių neto masė yra ne mažesnė kaip 100 kg

5

100

B skiltyje nurodytas muito sumažinimas tam tikru procentu bus laipsniškas, pradedant penktaisiais ir baigiant dvyliktaisiais metais po šio Susitarimo įsigaliojimo

2009 80 90

Bet kurių kitų vienos rūšies vaisių ar daržovių sultys, kitos

40

30

Akcizas: LBP 25/l

B skiltyje nurodytas muito sumažinimas tam tikru procentu bus laipsniškas, pradedant penktaisiais ir baigiant dvyliktaisiais metais po šio Susitarimo įsigaliojimo

2009 90 10

Sulčių mišiniai, koncentruoti garinant, kurių sudėtyje nėra pridėtojo cukraus, supakuoti į pakuotes, kurių neto masė yra ne mažesnė kaip 100 kg

5

100

B skiltyje nurodytas muito sumažinimas tam tikru procentu bus laipsniškas, pradedant penktaisiais ir baigiant dvyliktaisiais metais po šio Susitarimo įsigaliojimo

2009 90 90

Sulčių mišiniai, kiti

40

30

Akcizas: LBP 25/l

B skiltyje nurodytas muito sumažinimas tam tikru procentu bus laipsniškas, pradedant penktaisiais ir baigiant dvyliktaisiais metais po šio Susitarimo įsigaliojimo

2106 90 30

Čiobrelių ir kitų valgomųjų produktų mišiniai

70

20

Minimalus muitas: LBP 1 000 kg/br

2204 10

Putojantis vynas

15

25

Akcizas: LBP 200/l

ex 2204 21

Rūšinis vynas induose, kurių talpa ne didesnė kaip 2 l

70

50

Akcizas: LBP 200/l

ex 2204 21

Vynas, išskyrus rūšinį vyną, induose, kurių talpa ne didesnė kaip 2 l

70

20

Akcizas: LBP 200/l

2204 29

Vynas induose, kurių talpa didesnė kaip 2 l

70

20

Akcizas: LBP 200/l

2204 30

Kita vynuogių misa

5

100

Akcizas: LBP 200/l

2206 00

Kiti fermentuoti gėrimai (pavyzdžiui, sidras, kriaušių sidras, midus); fermentuotų gėrimų mišiniai, taip pat fermentuotų gėrimų ir nealkoholinių gėrimų mišiniai, nenurodyti kitoje vietoje

15

100

Akcizas: LBP 200/l

B skiltyje nurodytas muito sumažinimas tam tikru procentu bus laipsniškas, pradedant penktaisiais ir baigiant dvyliktaisiais metais po šio Susitarimo įsigaliojimo

2209 00 10

Vynuogių actas ir obuolių actas

70

20

Minimalus muitas: LBP 1 000/l

2209 00 90

Kitas actas

5

100

 

2301

Miltai, rupiniai ir granulės iš mėsos arba mėsos subproduktų, žuvų arba vėžiagyvių, moliuskų arba kitų vandens bestuburių, netinkami vartoti žmonių maistui; taukų likučiai

5

100

 

2302

Sėlenos, išsijos ir kitos sijojimo, malimo arba kito javų arba ankštinių augalų apdorojimo liekanos, granuliuotos arba negranuliuotos

5

100

 

2303

Krakmolo gamybos liekanos ir panašios liekanos, cukrinių runkelių becukrė masė, cukranendrių išspaudos ir kitos cukraus gamybos atliekos, žlaugtai ir kitos alaus arba alkoholinių gėrimų gamybos atliekos, granuliuotos arba negranuliuotos

5

100

 

2304 00

Išspaudos ir kitos kietos sojos pupelių aliejaus ekstrakcijos liekanos, maltos arba nemaltos, granuliuotos arba negranuliuotos

5

100

 

2305 00

Išspaudos ir kitos kietos žemės riešutų (arachių) aliejaus ekstrakcijos liekanos, maltos arba nemaltos, granuliuotos arba negranuliuotos

5

100

 

2306

Išspaudos ir kitos kietos augalinių riebalų arba augalinio aliejaus ekstrakcijos liekanos, išskyrus klasifikuojamas 2304 arba 2305 pozicijoje, maltos arba nemaltos, granuliuotos arba negranuliuotos

5

100

 

2307 00

Vyno nuosėdos, vyno akmuo

5

100

 

2308 00

Augalinės medžiagos ir augalinės atliekos, augalinės liekanos ir šalutiniai produktai, granuliuoti arba negranuliuoti, naudojami gyvūnų pašarams, nenurodyti kitoje vietoje

5

100

 

2309

Produktai, naudojami gyvūnų pašarams

5

100

 

2401

Neperdirbtas tabakas; tabako liekanos

neapmokestinama

neapmokestinama

Akcizas: 48 % ad valorem muito


(1)  Nepaisant Libano muitų nomenklatūros įgyvendinimo taisyklių, produktų aprašymo formuluotė turi būti laikoma turinčia tik nurodomąją vertę, kadangi preferencinė schema pagal šį protokolą nustatoma pagal Libano muitinės kodeksą. Kai nurodyti ex kodai, preferencinė schema turi būti nustatoma pagal kodą ir aprašymą.

3 PROTOKOLAS

dėl Libano ir Bendrijos prekybos 14 straipsnio 3 dalyje nurodytais perdirbtais žemės ūkio produktais

1 straipsnis

Perdirbtų Libano kilmės statusą turinčių žemės ūkio produktų importui į Bendriją taikomi muitai ir lygiaverčio poveikio privalomieji mokėjimai, nurodyti šio protokolo 1 priede.

2 straipsnis

1.   Perdirbtų Bendrijos kilmės statusą turinčių žemės ūkio produktų importui į Libaną taikomi muitai ir lygiaverčio poveikio privalomieji mokėjimai, nurodyti šio protokolo 2 priede.

2.   Pagal 1 dalį taikomas tarifų panaikinimo tvarkaraštis nurodytas šio Susitarimo 9 straipsnio 1 dalyje, išskyrus atvejus, kai šio protokolo 2 priede nustatyta kitaip.

3 straipsnis

1 ir 2 prieduose nurodytų muitų sumažinimai taikomi šio Susitarimo 19 straipsnyje nurodytiems baziniams muitams.

4 straipsnis

1.   Pagal 1 ir 2 straipsnius taikomi muitai gali būti sumažinti, jei buvo sumažinti Bendrijos ir Libano prekybai pagrindiniais žemės ūkio produktais taikomi muitai, arba jei šie sumažinimai buvo padaryti dėl abipusių nuolaidų, taikomų perdirbtiems žemės ūkio produktams.

2.   Bendrijos taikomų muitų atžvilgiu 1 dalyje numatyti sumažinimai bus apskaičiuojami tai muito daliai, kuri laikoma muito žemės ūkio sudedamąja dalimi, kuri atitinka žemės ūkio produktus, faktiškai panaudotus gaminant konkrečius perdirbtus žemės ūkio produktus ir išskaičiuojama iš muitų, taikomų šiems pagrindiniams žemės ūkio produktams.

3.   1 dalyje nurodytą sumažinimą, atitinkamų produktų sąrašą ir tam tikrais atvejais tarifines kvotas, kurių laikantis bus taikomas sumažinimas, nustato Asociacijos taryba.

5 straipsnis

Bendrija ir Libanas keičiasi informacija apie administracinę tvarką, patvirtintą produktų, kuriems taikomas šis protokolas, atžvilgiu.

Ši tvarka turėtų užtikrinti vienodas sąlygas visoms suinteresuotoms šalims ir turėtų būti kuo paprastesnė bei lankstesnė.

1 PRIEDAS

Dėl Libano kilmės statusą turinčių perdirbtų žemės ūkio produktų importui į Bendriją taikomos tvarkos

Nepaisant Kombinuotosios nomenklatūros aiškinimo taisyklių, produktų aprašymo formuluotė turi būti laikoma turinčia tik nurodomąją vertę, kadangi preferencinė schema pagal šį priedą nustatoma pagal tokius KN kodus, kokie jie yra šio Susitarimo pasirašymo metu. Kai nurodyti ex KN kodai, preferencinė schema turi būti nustatoma pagal KN kodą ir aprašymą.

1 SĄRAŠAS

KN kodas 2002

Aprašymas

Taikomi muitai %

0501 00 00

Neapdoroti žmonių plaukai, plauti arba neplauti, valyti arba nevalyti; žmonių plaukų atliekos

0 %

0502

Kiaulių arba šernų šeriai ir plaukai; barsukų plaukai ir kiti plaukai, naudojami šepečiams ir teptukams gaminti; šių šerių arba plaukų atliekos:

 

0502 10 00

Kiaulių arba šernų šeriai ir plaukai, taip pat šių šerių arba plaukų atliekos

0 %

0502 90 00

Kiti

0 %

0503 00 00

Ašutai ir ašutų atliekos, suformuoti arba nesuformuoti į sluoksną, su pagrindu arba be pagrindo

0 %

0505

Paukščių odos ir kitos jų kūno dalys, su plunksnomis arba pūkais, plunksnos ir plunksnų dalys (su pakirptais ar nepakirptais kraštais) ir pūkai, toliau neapdoroti, išskyrus jų išvalymą, dezinfekavimą arba paruošimą laikyti; plunksnų arba plunksnų dalių milteliai ir atliekos:

 

0505 10

Plunksnos, naudojamos kimšimui, pūkai:

 

0505 10 10

– –

Žaliava

0 %

0505 10 90

– –

Kitos

0 %

0505 90 00

Kitos

0 %

0506

Kaulai ir ragų šerdys, neapdoroti (-os), be riebalų, paprastai apdoroti (-os) (bet neišpjauti (-os) pagal formą), apdoroti (-os) rūgštimi ar deželatinizuoti (-os); šių produktų milteliai ir atliekos:

 

0506 10 00

Oseinas ir kaulai, apdoroti rūgštimi

0 %

0506 90 00

Kiti

0 %

0507

Dramblio kaulas, vėžlių šarvai, banginių ūsai ir banginių ūsų šeriai, ragai, elnių ragai, kanopos, nagai ir snapai, neapdoroti arba paprastai apdoroti, bet neišpjauti pagal formą; šių produktų milteliai ir atliekos:

 

0507 10 00

Dramblio kaulas; dramblio kaulo milteliai ir atliekos

0 %

0507 90 00

Kiti

0 %

0508 00 00

Koralai ir panašios medžiagos, neapdorotos arba paprastai apdorotos, bet neapdorotos kitu būdu; moliuskų geldelės, vėžiagyvių arba dygiaodžių kiautai, sepijų skeleto plokštelės, neapdorotos (-i) arba paprastai apdorotos (-i), bet neišpjautos (-i) pagal formą, jų milteliai ir atliekos

0 %

0509 00

Gyvūninės kilmės gamtinės pintys

 

0509 00 10

Žaliava

0 %

0509 00 90

Kitos

0 %

0510 00 00

Pilkoji ambra, bebrų muskusas, cibetas ir muskusas; ispaniniai vabalai; tulžis, džiovinta arba nedžiovinta; liaukos ir kiti gyvūninės kilmės produktai, naudojami farmacijos preparatams gaminti, švieži, atšaldyti, sušaldyti arba kitu būdu konservuoti neilgam laikymui

0 %

0903 00 00

Matė

0 %

1212 20 00

Jūriniai vandens augalai ir kiti dumbliai

0 %

1302

Augalų syvai ir ekstraktai; pektino medžiagos, pektinatai ir pektatai; agaras ir kitos augalinės gleivės bei tirštikliai, modifikuoti arba nemodifikuoti:

 

 

Augalų syvai ir ekstraktai:

 

1302 12 00

– –

Saldišaknės

0 %

1302 13 00

– –

Apynių

0 %

1302 14 00

– –

Skaistenio (piretrumo) arba augalų šaknų, kurių sudėtyje yra rotenono

0 %

 

– –

Kiti

 

1302 19 30

– – –

Augalų ekstraktų mišiniai, skirti gėrimų arba maisto produktų gamybai

0 %

1302 19 91

– – – –

Medicininės paskirties

0 %

1302 20

Pektino medžiagos, pektinatai ir pektatai

 

1302 20 10

– –

Sausi (-os)

0 %

1302 20 90

– –

Kiti

0 %

1302 31 00

– –

Agaras

0 %

1302 32

– –

Gleivės ir tirštikliai iš saldžiavaisio pupmedžio vaisių, saldžiavaisio pupmedžio vaisių sėklų arba guaro (guar) sėklų, modifikuoti arba nemodifikuoti:

 

1302 32 10

– – –

Iš saldžiavaisio pupmedžio vaisių ir saldžiavaisio pupmedžio vaisių sėklų

0 %

1401

Augalinės medžiagos, daugiausia tinkamos pynimui (pavyzdžiui, bambukai, rotangai (rattans), nendrės, meldai, gluosnių, karklų arba žilvičių vytelės, rafija, valyti, balinti arba dažyti javų šiaudai bei liepų karnos):

 

1401 10 00

Bambukai

0 %

1401 20 00

Rotangai

0 %

1401 90 00

Kitos

0 %

1402 00 00

Augalinės medžiagos, daugiausia tinkamos kimšimui arba išklojimui (pavyzdžiui, kapokas, augaliniai plaukai ir andrai), suformuotos arba nesuformuotos į sluoksną, su pagrindu iš kitos medžiagos arba be pagrindo

0 %

1403 00 00

Augalinės medžiagos, daugiausia tinkamos šluotoms arba šepečiams gaminti (pavyzdžiui, karklinis sorgas (broomcorn), piasava (piassava), varputis ir istlis), surištos arba nesurištos į sruogas arba į ryšulėlius

0 %

1404

Augaliniai produktai, nenurodyti kitoje vietoje:

 

1404 10 00

Neapdorotos augalinės medžiagos, daugiausia naudojamos dažymui arba rauginimui

0 %

1404 20 00

Medvilnės pūkai

0 %

1404 90 00

Kiti

0 %

1505

Avių prakaitiniai riebalai ir iš jų gaunamos riebalų medžiagos (įskaitant lanoliną):

 

1505 00 10

Neapdoroti avių prakaitiniai riebalai

0 %

1505 00 90

Kiti

0 %

1506 00 00

Kiti gyvūniniai riebalai ir aliejus bei jų frakcijos, nerafinuoti arba rafinuoti, bet chemiškai nemodifikuoti

0 %

1515

Kiti nelakieji augaliniai riebalai ir aliejus (įskaitant simondsijų aliejų) ir jų frakcijos, nerafinuoti arba rafinuoti, bet chemiškai nemodifikuoti:

 

1515 90 15

Simondsijų ir oiticikų aliejus; mirtų vaškas ir japoniškas vaškas; jų frakcijos

0 %

1516

Gyvūniniai arba augaliniai riebalai ir aliejus ir jų frakcijos, visiškai arba iš dalies sukietinti, peresterinti, reesterinti arba elaidinizuoti, nerafinuoti arba rafinuoti, bet toliau neapdoroti:

 

1516 20

Augaliniai riebalai bei aliejus ir jų frakcijos:

 

1516 20 10

– –

Sukietintasis ricinos aliejus, vadinamas „opaliniu vašku“

0 %

1517 90 93

– – –

Valgomieji mišiniai arba preparatai, naudojami formoms tepti

0 %

1518 00

Gyvūniniai arba augaliniai riebalai ir aliejus bei jų frakcijos, kaitinti, oksiduoti, dehidratuoti, sulfuruoti, prapūsti, polimerizuoti šiluma vakuume arba inertinėse dujose arba kitaip chemiškai modifikuoti, išskyrus klasifikuojamus 1516 pozicijoje; nevalgomieji gyvūninių arba augalinių riebalų, aliejaus arba įvairių šiame skirsnyje klasifikuojamų riebalų arba aliejų frakcijų mišiniai arba preparatai, nenurodyti kitoje vietoje:

 

1518 00 10

Linoksinas

0 %

 

Kiti:

 

1518 00 91

– –

Gyvūniniai arba augaliniai riebalai ir aliejus bei jų frakcijos, kaitinti, oksiduoti, dehidratuoti, sulfuruoti, prapūsti, polimerizuoti šiluma vakuume arba inertinėse dujose arba kitaip chemiškai modifikuoti, išskyrus klasifikuojamus 1516 pozicijoje

0 %

 

– –

Kiti:

 

1518 00 95

– – –

Nevalgomieji gyvūninių arba gyvūninių ir augalinių riebalų, aliejų ir jų frakcijų mišiniai arba preparatai

0 %

1518 00 99

– – –

Kiti

0 %

1520 00 00

Neapdorotas glicerolis; glicerolio vandenys ir glicerolio šarmai

0 %

1521

Augalinis vaškas (išskyrus trigliceridus), bičių vaškas, kitas vabzdžių vaškas ir spermacetas, rafinuoti arba nerafinuoti, dažyti arba nedažyti:

 

1521 10 00

Augalinis vaškas

0 %

1521 90

Kiti:

 

1521 90 10

– –

Spermacetas, rafinuotas arba nerafinuotas, dažytas arba nedažytas

0 %

 

– –

Bičių vaškas ir kitas vabzdžių vaškas, rafinuotas arba nerafinuotas, dažytas arba nedažytas

 

1521 90 91

– –

Žaliaviniai

0 %

1521 90 99

– – –

Kiti

0 %

1522 00

Degra; riebalų medžiagų arba gyvūninio ar augalinio vaško apdorojimo atliekos:

 

1522 00 10

Degra

0 %

1702 90

Kiti, įskaitant invertuotąjį cukrų:

 

1702 90 10

– –

Chemiškai gryna maltozė

0 %

1704

Konditerijos gaminiai iš cukraus (įskaitant baltąjį šokoladą), neturintys kakavos:

 

1704 90

Kiti:

 

1704 90 10

– –

Saldišaknės ekstraktas, kurio sudėtyje yra daugiau kaip 10 % masės sacharozės, bet nėra kitų medžiagų priedų

0 %

1803

Kakavos pasta, iš kurios pašalinti arba nepašalinti riebalai:

 

1803 10 00

Iš kurios riebalai nepašalinti

0 %

1803 20 00

Iš kurios visiškai arba iš dalies pašalinti riebalai

0 %

1804 00 00

Kakavos sviestas, riebalai ir aliejus

0 %

1805 00 00

Kakavos milteliai, į kuriuos nepridėta cukraus arba kitų saldiklių

0 %

1806

Šokoladas ir kiti maisto produktai, turintys kakavos:

 

1806 10

Kakavos milteliai, į kuriuos pridėta cukraus arba kitų saldiklių:

 

1806 10 15

– –

Kurių sudėtyje nėra sacharozės arba kurių sudėtyje esanti sacharozė (įskaitant invertuotąjį cukrų, išreikštą sacharozės kiekiu) arba izogliukozė, išreikšta sacharozės kiekiu, sudaro mažiau kaip 5 % masės

0 %

1901 90 91

– – –

Kurių sudėtyje nėra pieno riebalų, sacharozės, izogliukozės, gliukozės ar krakmolo arba yra mažiau kaip 1,5 % pieno riebalų, 5 % sacharozės (įskaitant invertuotąjį cukrų) arba izogliukozės, 5 % gliukozės arba krakmolo, išskyrus miltelių pavidalo maisto produktus, iš prekių, klasifikuojamų 0401–0404 pozicijose

0 %

2001 90 60

– –

Palmių šerdys

0 %

2008 11 10

– – –

Žemės riešutų (arachių) sviestas

0 %

 

Kiti, įskaitant mišinius, išskyrus klasifikuojamus 2008 19 subpozicijoje:

 

2008 91 00

– –

Palmių šerdys

0 %

2101

Kavos, arbatos arba matės ekstraktai, esencijos ir koncentratai, taip pat produktai, daugiausia sudaryti iš šių produktų arba iš kavos, arbatos arba matės; skrudintos trūkažolės (cikorijos) ir kiti skrudinti kavos pakaitalai, taip pat jų ekstraktai, esencijos ir koncentratai:

 

 

Kavos ekstraktai, esencijos ir koncentratai, taip pat produktai, daugiausia sudaryti iš šių ekstraktų, esencijų ir koncentratų arba iš kavos:

 

2101 11

– –

Ekstraktai; esencijos ir koncentratai:

 

2101 11 11

– – –

Kurių sudėtyje esančio sausojo produkto, daugiausia sudaryto iš kavos, kiekis yra ne mažesnis kaip 95 % masės

0 %

2101 11 19

– – –

Kiti

0 %

2101 12

– –

Produktai, daugiausia sudaryti iš šių ekstraktų, esencijų ar koncentratų arba iš kavos:

 

2101 12 92

– – –

Produktai, daugiausia sudaryti iš šių kavos ekstraktų, esencijų arba koncentratų

0 %

2101 20

Arbatos arba matės ekstraktai, esencijos ir koncentratai, taip pat produktai, daugiausia sudaryti iš šių ekstraktų, esencijų ar koncentratų arba iš arbatos ar matės:

 

2101 20 20

– –

Ekstraktai, esencijos arba koncentratai:

0 %

 

– –

Produktai:

 

2101 20 92

– – –

Daugiausia sudaryti iš arbatos arba matės ekstraktų, esencijų ar koncentratų

0 %

2101 30

Skrudintos trūkažolės (cikorijos) ir kiti skrudinti kavos pakaitalai, taip pat jų ekstraktai, esencijos ir koncentratai:

 

 

– –

Skrudintos trūkažolės (cikorijos) ir kiti skrudinti kavos pakaitalai:

 

2101 30 11

– – –

Skrudintos trūkažolės (cikorijos)

0 %

 

– –

Skrudintų trūkažolių (cikorijų) ir kitų skrudintų kavos pakaitalų ekstraktai, esencijos ir koncentratai:

 

2101 30 91

– – –

Skrudintų trūkažolių (cikorijų)

0 %

2102

Mielės (aktyviosios arba neaktyviosios); kiti negyvi vienaląsčiai mikroorganizmai (išskyrus vakcinas, klasifikuojamas 3002 pozicijoje); paruošti kepimo milteliai:

 

2102 10

Aktyviosios mielės:

 

2102 10 10

– –

Mielių kultūros

0 %

 

– –

Kepimo mielės

 

2102 10 31

– – –

Džiovintos

0 %

2102 10 39

– – –

Kitos

0 %

2102 10 90

– –

Kitos

0 %

2102 20

Neaktyviosios mielės; kiti negyvi vienaląsčiai mikroorganizmai:

 

 

– –

Neaktyviosios mielės:

 

2102 20 11

– – –

Tablečių, kubelių arba panašių pavidalų arba tiesiogiai supakuotos į pakuotes, kurių neto masė ne didesnė kaip 1 kg

0 %

2102 20 19

– – –

Kitos

0 %

2102 20 90

– –

Kitos

0 %

2102 30 00

Paruošti kepimo milteliai

0 %

2103

Padažai ir jų pusgaminiai (koncentratai); sumaišyti uždarai ir sumaišyti pagardai; garstyčių miltai ir rupiniai bei paruoštos garstyčios:

 

2103 10 00

Sojos padažas

0 %

2103 20 00

Pomidorų kečupas (ketchup) ir kiti pomidorų padažai

0 %

2103 30

Garstyčių miltai ir rupiniai bei paruoštos garstyčios:

 

2103 30 10

– –

Garstyčių miltai

0 %

2103 30 90

– –

Paruoštos garstyčios

0 %

2103 90

Kiti:

 

2103 90 10

– –

Skystas mangų čatnis (aštrus uždaras)

0 %

2103 90 30

– –

Aromatiniai kartimai, kurių alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais yra nuo 44,2 iki 49,2 % tūrio ir kurių sudėtyje yra nuo 1,5 iki 6 % masės gencijono, prieskonių ir įvairių sudėtinių dalių, taip pat nuo 4 iki 10 % cukraus, induose, kurių talpa ne didesnė kaip 0,5 litro

0 %

2103 90 90

– –

Kiti

0 %

2104

Sriubos ir sultiniai bei jų pusgaminiai (koncentratai); homogenizuoti sudėtiniai maisto produktai:

 

2104 10

Sriubos ir sultiniai bei jų pusgaminiai (koncentratai)

 

2104 10 10

– –

Sausi

0 %

2104 10 90

– –

Kiti

0 %

2104 20 00

Homogenizuoti sudėtiniai maisto produktai

0 %

2106

Maisto produktai, nenurodyti kitoje vietoje:

 

2106 10

Baltymų koncentratai ir tekstūruotos baltyminės medžiagos:

 

2106 10 20

– –

Kurių sudėtyje nėra pieno riebalų, sacharozės, izogliukozės, gliukozės ar krakmolo arba kurių sudėtyje yra mažiau kaip 1,5 % masės pieno riebalų, 5 % masės sacharozės arba izogliukozės, 5 % masės gliukozės arba krakmolo

0 %

2106 90

Kiti:

 

 

– –

Kiti

 

2106 90 92

– – –

Kurių sudėtyje nėra pieno riebalų, sacharozės, izogliukozės, gliukozės ar krakmolo arba kurių sudėtyje yra mažiau kaip 1,5 % masės pieno riebalų, 5 % masės sacharozės arba izogliukozės, 5 % masės gliukozės arba krakmolo

0 %

2201

Vandenys, įskaitant gamtinius arba dirbtinius mineralinius vandenis, ir gazuotieji vandenys, į kuriuos nepridėta cukraus ar kitų saldiklių bei aromatinių medžiagų; ledas ir sniegas:

 

2201 10

Mineraliniai ir gazuotieji vandenys:

 

 

– –

Gamtiniai mineraliniai vandenys

 

2201 10 11

– – –

Negazuotieji

0 %

2201 10 19

– – –

Kiti

0 %

2201 10 90

– –

Kiti

0 %

2201 90 00

Kiti

0 %

2202

Vandenys, įskaitant mineralinius ir gazuotuosius vandenis, į kuriuos pridėta cukraus ar kitų saldiklių arba aromatinių medžiagų, ir kiti nealkoholiniai gėrimai, išskyrus vaisių arba daržovių sultis, klasifikuojamas 2009 pozicijoje:

 

2202 10 00

Vandenys, įskaitant mineralinius ir gazuotuosius vandenis, į kuriuos pridėta cukraus ar kitų saldiklių arba aromatinių medžiagų

0 %

2202 90

Kiti:

 

2202 90 10

– –

Kurių sudėtyje nėra produktų, klasifikuojamų 0401–0404 pozicijose, arba riebalų, gautų iš produktų, klasifikuojamų 0401–0404 pozicijose

0 %

2203 00

Salyklinis alus:

 

 

Induose, kurių talpa ne didesnė kaip 10 litrų:

 

2203 00 01

– –

Buteliuose

0 %

2203 00 09

– –

Kiti

0 %

2203 00 10

Induose, kurių talpa didesnė kaip 10 litrų

0 %

2208

Nedenatūruotas etilo alkoholis, kurio alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, mažesnė kaip 80 % tūrio; spiritai, likeriai ir kiti spiritiniai gėrimai:

 

2208 20

Spiritai, pagaminti distiliuojant vynuogių vyną arba vynuogių išspaudas:

 

 

– –

Induose, kurių talpa ne didesnė kaip 2 litrai:

 

2208 20 12

– – –

Konjakas (cognac)

0 %

2208 20 14

– – –

Armagnac

0 %

2208 20 26

– – –

Grappa

0 %

2208 20 27

– – –

Brandy de Jerez

0 %

2208 20 29

– – –

Kiti

0 %

 

– –

Induose, kurių talpa didesnė kaip 2 litrai:

 

2208 20 40

– – –

Žaliavinis distiliatas

0 %

2208 20 62

– – – –

Konjakas (cognac)

0 %

2208 20 64

– – – –

Armagnac

0 %

2208 20 86

– – – –

Grappa

0 %

2208 20 87

– – – –

Brandy de Jerez

0 %

2208 20 89

– – – –

Kiti

0 %

2208 30

Viskiai:

 

 

– –

Viskiai Bourbon, induose, kurių talpa:

 

2208 30 11

– – –

Ne didesnė kaip 2 litrai

0 %

2208 30 19

– – –

Didesnė kaip 2 litrai

0 %

 

– –

Škotiški viskiai (Scotch whisky):

 

 

– – –

Salyklo viskiai, induose, kurių talpa:

 

2208 30 32

– – – –

Ne didesnė kaip 2 litrai

0 %

2208 30 38

– – – –

Didesnė kaip 2 litrai

0 %

 

– – –

Sumaišyti viskiai (blended whisky), induose, kurių talpa:

 

2208 30 52

– – – –

Ne didesnė kaip 2 litrai

0 %

2208 30 58

– – – –

Didesnė kaip 2 litrai

0 %

 

– – –

Kiti, induose, kurių talpa:

 

2208 30 72

– – – –

Ne didesnė kaip 2 litrai

0 %

2208 30 78

– – – –

Didesnė kaip 2 litrai

0 %

 

– – –

Kiti, induose, kurių talpa:

 

2208 30 82

– – – –

Ne didesnė kaip 2 litrai

0 %

2208 30 88

– – – –

Didesnė kaip 2 litrai

0 %

2208 50

Džinai ir Geneva:

 

 

– –

Džinai, induose, kurių talpa:

 

2208 50 11

– – –

Ne didesnė kaip 2 litrai

0 %

2208 50 19

– – –

Didesnė kaip 2 litrai

0 %

 

– –

Geneva, induose, kurių talpa:

 

2208 50 91

– – –

Ne didesnė kaip 2 litrai

0 %

2208 50 99

– – –

Didesnė kaip 2 litrai

0 %

2208 60

Degtinės:

 

 

– –

Kurių alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, ne didesnė kaip 45,4 % tūrio, induose, kurių talpa:

 

2208 60 11

– – –

Didesnė kaip 2 litrai

0 %

2208 60 19

– – –

Ne didesnė kaip 2 litrai

0 %

 

– –

Kurių alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, didesnė kaip 45,4 % tūrio, induose, kurių talpa:

 

2208 60 91

– – –

Ne didesnė kaip 2 litrai

0 %

2208 60 99

– – –

Didesnė kaip 2 litrai

0 %

2208 70

Likeriai ir kordialai:

 

2208 70 10

– –

Induose, kurių talpa ne didesnė kaip 2 litrai

0 %

2208 70 90

– –

Induose, kurių talpa didesnė kaip 2 litrai

0 %

2208 90

Kiti:

 

 

– –

Arakai (arrack), induose, kurių talpa:

 

2208 90 11

– – –

Ne didesnė kaip 2 litrai

0 %

2208 90 19

– – –

Didesnė kaip 2 litrai

0 %

 

– –

Slyvų, kriaušių arba vyšnių spiritai (išskyrus likerius), induose, kurių talpa:

 

2208 90 33

– – –

Ne didesnė kaip 2 litrai:

0 %

2208 90 38

– – –

Didesnė kaip 2 litrai

0 %

2208 90 41

– – – –

Ouzo

0 %

2208 90 45

– – – – – – –

Kalvadosai (calvados)

0 %

2208 90 48

– – – – – – –

Kiti

0 %

2208 90 52

– – – – – – – – –

Kornai

0 %

2208 90 57

– – – – – – – – –

Kiti

0 %

2208 90 69

– – – – – –

Kiti spiritiniai gėrimai

0 %

2208 90 71

– – – – –

Distiliuoti iš vaisių

0 %

2208 90 74

– – – –

Kiti

0 %

2208 90 78

– – – –

Kiti spiritiniai gėrimai

0 %

2402

Cigarai, įskaitant cigarus su apipjaustytais galais, cigarilės ir cigaretės su tabaku arba tabako pakaitalais:

 

2402 10 00

Cigarai, įskaitant cigarus su apipjaustytais galais, ir cigarilės, kurių sudėtyje yra tabako

0 %

2402 20

Cigaretės, kurių sudėtyje yra tabako:

 

2402 20 10

– –

Su gvazdikėlių priedais

0 %

2402 20 90

– –

Kitos

0 %

2402 90 00

Kiti

0 %

2403

Kitas perdirbtas tabakas ir perdirbti tabako pakaitalai; „Homogenizuotas“ arba „regeneruotas“ tabakas; tabako ekstraktai ir esencijos:

 

2403 10

Rūkomasis tabakas, kurio sudėtyje nėra tabako pakaitalų arba yra bet koks jų kiekis:

 

2403 10 10

– –

Tiesiogiai supakuotas į pakuotes, kurių neto masė ne didesnė kaip 500 g

0 %

2403 10 90

– –

Kitas

0 %

2403 91 00

– –

„Homogenizuotas“ arba „regeneruotas“ tabakas

0 %

2403 99

– –

Kitas

 

2403 99 10

– – –

Kramtomasis arba uostomasis tabakas

0 %

2403 99 90

– – –

Kitas

0 %

2905 45 00

– –

Glicerolis

0 %

3301

Eteriniai aliejai (deterpenuoti arba nedeterpenuoti), įskaitant konkretus ir absoliutus; kvapieji dervų ekstraktai (rezinoidai); ekstrahuotosios aliejingos dervos (oleorezinai);eterinių aliejų koncentratai riebaluose, nelakiuosiuose aliejuose, vaškuose arba panašiose medžiagose, gauti anfleražo arba maceravimo būdu; šalutiniai terpeniniai eterinių aliejų deterpenacijos produktai; eterinių aliejų vandeniniai distiliatai ir vandeniniai tirpalai:

 

3301 90

Kiti:

 

3301 90 10

– –

Šalutiniai terpeniniai eterinių aliejų deterpenacijos produktai

0 %

 

– –

Ekstrahuotosios aliejingos dervos (oleorezinai):

 

3301 90 21

– – –

Saldišaknių ir apynių

0 %

3301 90 30

– – –

Kiti

0 %

3301 90 90

– –

Kiti

0 %

3302

Kvapiųjų medžiagų mišiniai ir mišiniai (įskaitant alkoholinius tirpalus), kurių pagrindiniai komponentai yra viena arba kelios tokios medžiagos, naudojami pramonėje kaip žaliavos; kiti preparatai, kurių pagrindiniai komponentai yra kvapiosios medžiagos, skirti naudoti gėrimų gamyboje:

 

3302 10

Skirti naudoti maisto arba gėrimų gamybos pramonėje

 

 

– –

Skirti naudoti gėrimų gamybos pramonėje:

 

3302 10 10

– –

Kurių faktinė etilo alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, yra didesnė kaip 0,5 % tūrio

0 %

3302 10 21

– – – – –

Kurių sudėtyje nėra pieno riebalų, sacharozės, izogliukozės, gliukozės ar krakmolo arba kurių sudėtyje yra mažiau kaip 1,5 % masės pieno riebalų, 5 % masės sacharozės ar izogliukozės, 5 % masės gliukozės ar krakmolo

0 %

3501

Kazeinas, kazeinatai ir kiti kazeino dariniai; kazeininiai klijai,

 

3501 10

Kazeinas:

 

3501 10 10 (1)

– –

Skirtas regeneruotų tekstilės pluoštų gamybai

0 %

3501 10 50 (1)

– –

Skirtas naudoti pramonėje, išskyrus maisto produktų ir pašarų gamybą

0 %

3501 10 90

Kitas

0 %

3501 90

– –

Kiti

 

3501 90 90

– – –

Kiti

0 %

3823

Pramoninės riebalų monokarboksirūgštys; rūgščiosios alyvos, gautos rafinuojant: pramoniniai riebalų alkoholiai:

 

 

Ramoninės riebalų monokarboksirūgštys; rūgščiosios alyvos, gautos rafinuojant:

 

3823 11 00

– –

Stearino rūgštis

0 %

3823 12 00

– –

Oleino rūgštis

0 %

3823 13 00

– –

Talo alyvos riebalų rūgštys

0 %

3823 19

– –

Kitos

 

3823 19 10

– – –

Distiliuotos riebalų rūgštys

0 %

3823 19 30

– – –

Riebalų rūgščių distiliatai

0 %

3823 19 90

– – –

Kitos

0 %

3823 70 00

Pramoniniai riebalų alkoholiai

0 %

2 SĄRAŠAS

KN kodas 2002

Aprašymas

Taikomi muitai %

0403

Pasukos, rūgpienis ir grietinė, jogurtas, kefyras ir kitoks fermentuotas arba raugintas pienas ir grietinėlė, koncentruoti arba nekoncentruoti, į kuriuos pridėta arba nepridėta cukraus ar kitų saldiklių arba aromatinių medžiagų, taip pat į kuriuos pridėta arba nepridėta vaisių, riešutų arba kakavos:

 

0403 10

Jogurtas:

 

 

– –

Aromatintas arba į kurį pridėta vaisių, riešutų arba kakavos:

 

 

– – –

Miltelių, granulių arba kitokio pavidalo sausieji produktai, kurių riebumas:

 

0403 10 51

– – – –

Ne didesnis kaip 1,5 %

0 %

0403 10 53

– – – –

Didesnis kaip 1,5 %, bet ne didesnis kaip 27 %

0 %

0403 10 59

– – – –

Didesnis kaip 27 %

0 %

 

– – –

Kiti, kurių riebumas:

 

0403 10 91

– – – –

Ne didesnis kaip 3 %

0 %

0403 10 93

– – – –

Didesnis kaip 3 %, bet ne didesnis kaip 6 %

0 %

0403 10 99

– – – –

Didesnis kaip 6 %

0 %

0403 90

Kiti:

 

 

– –

Aromatinti arba į kuriuos pridėta vaisių, riešutų arba kakavos:

 

 

– – –

Miltelių, granulių arba kitokio pavidalo sausieji produktai, kurių riebumas:

 

0403 90 71

– – – –

Ne didesnis kaip 1,5 %

0 %

0403 90 73

– – – –

Didesnis kaip 1,5 %, bet ne didesnis kaip 27 %

0 %

0403 90 79

– – – –

Didesnis kaip 27 %

0 %

 

– – –

Kiti, kurių riebumas:

 

0403 90 91

– – – –

Ne didesnis kaip 3 %

0 %

0403 90 93

– – – –

Didesnis kaip 3 %, bet ne didesnis kaip 6 %

0 %

0403 90 99

– – – –

Didesnis kaip 6 %

0 %

0405

Sviestas ir kiti pieno riebalai ir aliejai; pieno pastos:

 

0405 20

Pieno pastos: