ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 137

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

49 tomas
2006m. gegužės 25d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

2006 m. gegužės 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 778/2006, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

1

 

*

2006 m. gegužės 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 779/2006, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 488/2005 dėl Europos aviacijos saugos agentūros renkamų mokesčių ir rinkliavų ( 1 )

3

 

*

2006 m. gegužės 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 780/2006, iš dalies keičiantis Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2092/91 dėl ekologinės žemės ūkio produktų gamybos ir nuorodų apie tokią gamybą ant žemės ūkio ir maisto produktų VI priedą

9

 

*

2006 m. gegužės 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 781/2006, dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje

15

 

 

II   Aktai, kurių skelbti neprivaloma

 

 

EUROPOS EKONOMINĖ ERDVĖ

 

 

ELPA Priežiūros tarnyba

 

*

2005 m. balandžio 5 d. ELPA priežiūros institucijos rekomendacija Nr. 59/05/COL, dėl koordinuotos patikrinimo programos gyvūnų mitybos srityje 2005 m.

19

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, kuriuos skelbti privaloma

25.5.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 137/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 778/2006

2006 m. gegužės 24 d.

nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1994 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 3223/94 dėl vaisių ir daržovių importo taisyklių (1), ypač į jo 4 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Vadovaujantis Urugvajaus raundo daugiašalių prekybos derybų rezultatais Reglamentas (EB) Nr. 3223/94 numato kriterijus, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo vertes iš trečiųjų šalių importuojamiems jo priede išvardintiems produktams ir laikotarpiams.

(2)

Laikantis aukščiau nurodytų kriterijų, standartinės importo vertės turi būti nustatytos tokios, kaip nurodyta šio reglamento priede,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 3223/94 4 straipsnyje nurodytos standartinės importo vertės nustatomos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. gegužės 25 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. gegužės 24 d.

Komisijos vardu

J. L. DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 337, 1994 12 24, p. 66. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 386/2005 (OL L 62, 2005 3 9, p. 3).


PRIEDAS

prie 2006 m. gegužės 24 d. Komisijos reglamento, nustatančio kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

052

79,4

204

36,2

212

113,4

999

76,3

0707 00 05

052

85,5

628

151,2

999

118,4

0709 90 70

052

116,5

999

116,5

0805 10 20

052

36,5

204

39,4

220

38,6

388

77,6

624

52,2

999

48,9

0805 50 10

052

42,5

508

59,9

528

56,4

999

52,9

0808 10 80

388

88,6

400

122,8

404

110,3

508

78,9

512

82,4

524

88,5

528

86,0

720

95,6

804

104,9

999

95,3


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 750/2005 (OL L 126, 2005 5 19, p. 12). Kodas „999“ žymi „kitą kilmę“.


25.5.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 137/3


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 779/2006

2006 m. gegužės 24 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 488/2005 dėl Europos aviacijos saugos agentūros renkamų mokesčių ir rinkliavų

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2002 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1592/2002 dėl bendrųjų taisyklių civilinės aviacijos srityje ir įsteigiantį Europos aviacijos saugos agentūrą (1), ypač į jo 53 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į 2005 m. kovo 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 488/2005 dėl Europos aviacijos saugos agentūros renkamų mokesčių ir rinkliavų (2), ypač į jo 6 straipsnio 5 dalį,

pasikonsultavusi su Europos aviacijos saugos agentūros valdančiąja taryba,

kadangi:

(1)

Siekiant išlaikyti Europos aviacijos saugos agentūros sertifikavimo darbus atliekant patirtų bendrųjų išlaidų ir bendrųjų pajamų, gaunamų iš mokesčių, pusiausvyrą, turėtų būti persvarstyti šių mokesčių dydžiai remiantis Agentūros finansinėmis ataskaitomis ir prognozėmis.

(2)

Su šių mokesčių mokėjimais susiję administraciniai procesai, kuriuos įgyvendina Europos aviacijos saugos agentūra ir pareiškėjai, neturėtų sulėtinti sertifikavimo procesų.

(3)

Todėl būtina atitinkamai iš dalies pakeisti Reglamentą (EB) Nr. 488/2005.

(4)

Šiame Reglamente numatytos priemonės atitinka komiteto, įsteigto pagal Reglamento (EB) Nr. 1592/2002 54 straipsnio 1 dalį, nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 488/2005 iš dalies keičiamas taip:

1)

2 straipsnio g punktas iš dalies keičiamas taip:

„g)

„netiesioginės išlaidos“ – dalis bendrųjų su Agentūros infrastruktūra, organizavimu ir vadyba susijusių išlaidų, skirtų sertifikavimo darbų vykdymui, išskyrus tiesiogines ir specifines išlaidas, įskaitant ir tas, kurios susidaro, parengiant dalį reglamentuojančių dokumentų;“;

2)

12 straipsnis pakeičiamas taip:

„12 straipsnis

1.   Mokesčio mokėjimas pareiškėjui yra privalomas. Mokestis yra mokamas eurais.

2.   Pažymėjimai ar patvirtinimai išduodami, tvirtinami ar pakeičiami tik tada, kai iš anksto yra sumokėtas visas mokėtinas mokestis, nebent Agentūra ar pareiškėjas susitarė kitaip. Nesumokėjus Agentūra gali panaikinti pažymėjimą ar pažymėjimo galiojimą, prieš tai oficialiai įspėjusi pareiškėją.

3.   Agentūrai mokėtinų mokesčių dydžių lentelė ir mokėjimo sąlygos pareiškėjui yra pateikiamos paraiškos pateikimo metu.

4.   Jei pareiškėjas pageidauja, Agentūra gali jam pateikti sąmatą už visus tokius sertifikavimo darbus, už kuriuos imamas kintamas mokesčio dydis. Agentūra gali keisti sąmatą, jei paaiškėja, kad darbas yra paprastesnis ir greičiau įvykdomas nei buvo manyta pradžioje, arba priešingai, sudėtingesnis ir daugiau laiko reikalaujantis, nei Agentūra galėjo numatyti.

5.   Mokesčiai, susiję su galiojančių pažymėjimų ar patvirtinimų pratęsimu, mokami pagal Agentūros patvirtintą grafiką, apie kurį informuojami pažymėjimų ir patvirtinimų turėtojai. Šis grafikas parengiamas remiantis Agentūros atliktais patikrinimais dėl šių pažymėjimų ir patvirtinimų galiojimo laiko.

6.   Jei po pirmojo nagrinėjimo Agentūra nusprendžia prašymo netenkinti, visas jau sumokėtas mokestis yra grąžinamas pareiškėjui, išskyrus sumą, kuri yra skirta administracinėms paraiškos tvarkymo išlaidoms padengti. Ši suma yra lygi nekintamam mokesčiui D, nurodytam priede.

7.   Jei Agentūra turi nutraukti sertifikavimo darbą, nes pareiškėjo ištekliai yra nepakankami arba jis nesilaiko jam taikomų prievolių, reikalaujama sumokėti visą mokesčių likutį, susidariusį už Agentūros atliktus darbus iki jų nutraukimo.“;

3)

Priedo i), ii), v), vi), x), xii) ir xiii) punktai iš dalies pakeičiami atitinkamai pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priedo 3 punkte esančioje lentelėje nurodyti metiniai mokesčiai ir 4, 5, bei 7 punktuose esančiose lentelėse nurodyti priežiūros mokesčiai taikomi mokant pirmąją metinę įmoką po šio reglamento įsigaliojimo.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. gegužės 24 d.

Komisijos vardu

Jacques BARROT

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 240, 2002 9 7, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1643/2003 (OL L 245, 2003 9 29, p. 7).

(2)  OL L 81, 2005 3 30, p. 7.


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 488/2005 priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

i) punkto įvadinėje dalyje įterpiama ketvirtoji įtrauka:

„—

Bet kokia veikla, kurią tiesiogiai ar netiesiogiai atlieka Agentūra ir kuri skirta Reglamento (EB) Nr. 1592/2002 15 straipsnyje išvardytų pažymėjimų ir patvirtinimų išdavimui, tvirtinimui ir pakeitimui, yra apmokestinama remiantis šio reglamento II skyriaus nuostatomis.“;

2)

ii) punkto lentelė pakeičiama taip:

„Gaminio tipas

Pastabos

Fiksuoto dydžio mokesčio koeficientas

CS-25

Didieji orlaiviai

reikšmingas

5

nereikšmingas

4

nereikšmingas paparasto projekto

2

CS-23.A

CS-23 1.a.2 straipsnyje nurodyti orlaiviai (vietinio susisiekimo orlaiviai)

reikšmingas

5

nereikšmingas

4

CS-23.B

CS-23 1.a.1 straipsnyje nurodyti orlaiviai, turintys kilimo masę MTOW nuo 2 000 kg iki 5 670 kg

reikšmingas

3

nereikšmingas

2

CS-29

Didieji sukasparniai

reikšmingas

4

nereikšmingas

4

CS-27

Mažieji sukasparniai

0,5

CS-E.T.A

Turbininiai varikliai, turintys 25 000 N ir didesnę pakilimo trauką, arba 2 000 kW ir didesnę atiduodamąją galią

reikšmingas

1

nereikšmingas

1

CS-E.T.B

Turbininiai varikliai, turintys mažesnę nei 25 000 N pakilimo trauką arba mažesnę nei 2 000 kW atiduodamąją galią

0,5

CS-E.NT

Ne turbininiai varikliai

0,2


CS-23.C

CS-23 1.a.1 straipsnyje nurodyti orlaiviai, turintys mažesnę nei 2 000 kg kilimo masę MTOW

1

CS-22

sklandytuvai ir motorizuoti sklandytuvai

0,2

CS-VLA

labai lengvi orlaiviai

0,2

CS-VLR

labai lengvi sukasparniai

0,2

CS-APU

pagalbinė jėgainė

0,25

CS-P.A

naudoti orlaiviuose, sertifikuotuose pagal CS-25 (arba ekvivalentą)

0,25

CS-P.B

naudoti orlaiviuose, sertifikuotuose pagal CS-23, CS-VLA ir CS-22 (arba ekvivalentą)

0,15

CS-22.J

naudoti orlaiviuose, sertifikuotuose pagal CS-22

0,15

CS-22.H

ne turbininiai varikliai

0,15

CS-balionai

negalioja

0,2

CS-dirižabliai

negalioja

0,5“

3)

v) punktas iš dalies keičiamas taip:

a)

įvadinės dalies pirmoji įtrauka keičiama taip:

„—

Metiniu mokesčiu apmokestinami visi Agentūros tipo pažymėjimų, riboto galiojimo pažymėjimų ir ETSO leidimų turėtojai.“;

b)

pirmoji lentelė pakeičiama taip:

„Gaminio tipas (1)

Gaminių projektavimo ES valstybės tipo pažymėjimas

(EUR)

Gaminių projektavimo trečiosios šalies tipo pažymėjimas

(EUR)

Gaminių projektavimo ES valstybės riboto naudojimo tipo pažymėjimas

(EUR)

Gaminių projektavimo trečiosios šalies riboto naudojimo tipo pažymėjimas

(EUR)

CS-25 (didieji orlaiviai turintys didesnę nei 50 tonų kilimo masę MTOW)

480 000

160 000

30 000

10 000

CS-25 (didieji orlaiviai turintys kilimo masę MTOW nuo 22 t iki 50 t)

200 000

66 000

12 500

4 167

CS-25 (didieji orlaiviai turintys mažesnę nei 22 tonų kilimo masę MTOW)

100 000

33 000

6 250

2 083

CS-23.A

12 000

4 000

3 000

1 000

CS-23.B

2 000

667

500

167

CS-23.C

1 000

333

250

100

CS-22

450

150

112,50

100

CS-VLA

450

150

112,50

100

CS-29

75 000

25 000

6 250

2 083

CS-27

20 000

6 667

5 000

1 667

CS-VLR

1 000

333

250

100

CS-APU

800

267

200

100

CS-P.A

1 500

500

375

125

CS-P.B

400

133

100

100

CS-22.J

150

100

100

100

CS-E.T.A

90 000

30 000

7 500

2 500

CS-E.T.B

15 000

5 000

3 750

1 250

CS-E.NT

1 000

333

250

100

CS-22.H

200

100

100

100

CS-balionai

300

100

100

100

CS-dirižabliai

500

167

125

100

CS-34

0

0

0

0

CS-36

0

0

0

0

CS-AWO

0

0

0

0


Įrangos tipas

Dalių ir prietaisų projektavimo leidimas ES valstybei narei

(EUR)

Dalių ir prietaisų projektavimo leidimas trečiajai šaliai

(EUR)

CS-ETSO.A (Įrangos vertė didesnė nei 20 000 EUR)

2 000

666

CS-ETSO.B (įrangos vertė nuo 2 000 EUR iki 20 000 EUR)

1 000

333

CS-ETSO.A (Įrangos vertė didesnė nei 2 000 EUR)

500

200“

4)

vi) punkto lentelė pakeičiama taip:

„Mokesčio kategorija pagal patvirtintą veiklų vertę (EUR)

Koeficientas

mažiau nei 500 001

0,1

nuo 500 001 iki 700 000

0,2

nuo 700 001 iki 1 200 000

0,5

nuo 1 200 001 iki 2 800 000

1

nuo 2 800 001 iki 4 200 000

1,5

nuo 4 200 001 iki 5 000 000

2,5

nuo 5 000 001 iki 7 000 000

3

nuo 7 000 001 iki 9 800 000

3,5

nuo 9 800 001 iki 14 000 000

4,8

nuo 14 000 001 iki 50 000 000

7

nuo 50 000 001 iki 140 000 000

12,8

nuo 140 000 001 iki 250 000 000

18

nuo 250 000 001 iki 500 000 000

50

nuo 500 000 001 iki 750 000 000

200

daugiau nei 750 000 000

600“

5)

x) punkto lentelė pakeičiama taip:

„Mokesčio kategorija pagal patvirtintą veiklų vertę (EUR)

Koeficientas

mažiau nei 500 001

0,5

nuo 500 001 iki 700 000

0,75

nuo 700 001 iki 1 400 000

1

nuo 1 400 001 iki 2 800 000

1,75

nuo 2 800 001 iki 5 000 000

2,5

nuo 5 000 001 iki 7 000 000

4

nuo 7 000 001 iki 14 000 000

6

nuo 14 000 001 iki 21 000 000

8

nuo 21 000 001 iki 42 000 000

8,5

nuo 42 000 001 iki 70 000 000

9

nuo 70 000 001 iki 84 000 000

9,5

nuo 84 000 001 iki 105 000 000

10

daugiau nei 105 000 000

10,5“

6)

xii punkto pavadinimas iš dalies keičiamas taip:

7)

xiii) punkto lentelė pakeičiama taip:

„Mokesčio kategorija pagal patvirtintą veiklų vertę (EUR)

Koeficientas

mažiau nei 500 001

0,5

nuo 500 001 iki 700 000

0,75

nuo 700 001 iki 1 400 000

1

nuo 1 400 001 iki 2 800 000

1,75

nuo 2 800 001 iki 5 000 000

2,5

nuo 5 000 001 iki 7 000 000

4

nuo 7 000 001 iki 14 000 000

6

nuo 14 000 001 iki 21 000 000

8

nuo 21 000 001 iki 42 000 000

9,5

nuo 42 000 001 iki 84 000 000

10

daugiau nei 84 000 000

10,5“


(1)  Krovininėms orlaivių modifikacijoms taikomas ekvivalentiškas keleivinėms modifikacijoms mokesčio koeficientas 0,85.


25.5.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 137/9


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 780/2006

2006 m. gegužės 24 d.

iš dalies keičiantis Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2092/91 dėl ekologinės žemės ūkio produktų gamybos ir nuorodų apie tokią gamybą ant žemės ūkio ir maisto produktų VI priedą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1991 m. birželio 24 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2092/91 dėl ekologinės žemės ūkio produktų gamybos ir nuorodų apie tokią gamybą ant žemės ūkio ir maisto produktų (1), ypač į jo 13 straipsnio antrą įtrauką,

kadangi:

(1)

Pagal Reglamento (EEB) Nr. 2092/91 5 straipsnio 8 dalį to straipsnio 3 dalies c ir d punktuose ir 5a dalies d ir e punktuose nurodytų sudedamųjų dalių ir medžiagų sąrašai yra pateikiami to reglamento VI priedo A ir B skirsniuose. Gali būti apibrėžtos tų sudedamųjų dalių ir medžiagų naudojimo sąlygos.

(2)

Po to, kai Reglamentu (EEB) Nr. 2092/91 buvo įvestos ekologinės gyvulininkystės ir gyvūninių produktų gamybos taisyklės, būtina pakeisti tuos sąrašus, įtraukiant medžiagas, kurios naudojamos perdirbant žmonėms vartoti skirtus produktus, ir kuriose yra gyvūninės kilmės sudedamųjų dalių.

(3)

Taip pat būtina apibrėžti priedus, kurie gali būti naudojami ruošiant vaisių vynus, išskyrus tuos vynus, kurie reglamentuojami 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1493/1999 dėl bendro vyno rinkos organizavimo (2).

(4)

Reglamentas (EEB) Nr. 2092/91 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas.

(5)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Reglamento (EEB) Nr. 2092/91 14 straipsniu įkurto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EEB) Nr. 2092/91 VI priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2007 m. gruodžio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. gegužės 24 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 198, 1991 7 22, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 699/2006 (OL L 121, 2006 5 6, p. 36).

(2)  OL L 179, 1999 7 14, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2165/2005 (OL L 345, 2005 12 28, p. 1).


PRIEDAS

Reglamento (EEB) Nr. 2092/91 VI priedas keičiamas taip:

1)

Tekstas po antrašte „BENDRIEJI PRINCIPAI“ iš dalies keičiamas taip:

a)

Pirma pastraipa pakeičiama taip:

„A, B ir C skirsniuose nurodytos sudedamosios dalys ir technologiniai priedai, kurie gali būti naudojami gaminant maisto produktus, iš esmės sudarytus iš vienos arba daugiau augalinės ir (arba) gyvūninės kilmės sudedamųjų dalių, nurodytų šio reglamento 1 straipsnio 1 dalies b punkte, išskyrus vynus, reglamentuojamus Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1493/1999 (1).

Gyvūninės kilmės produktai, pažymėti ekologinio gamybos būdo nuoroda ir teisėtai pagaminti prieš Komisijos reglamento (EB) Nr. 780/2006 (2) taikymo pradžios datą, gali būti parduodami, kol baigsis jų atsargos.

b)

Antra pastraipa pakeičiama taip:

„Kai maisto produktas sudarytas iš augalinės ir gyvūninės kilmės sudedamųjų dalių, taikomos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 95/2/EB (3) 3 straipsnyje nustatytos taisyklės.

Iki 2007 m. gruodžio 31 d. iš naujo išnagrinėjamas natrio nitrito ir kalio nitrato įtraukimas į A.1 poskirsnį, siekiant apriboti ar nutraukti šių priedų naudojimą.

2)

A skirsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

A.1 poskirsnis pakeičiamas taip:

„A.1.   Maisto priedai, įskaitant nešiklius

Kodas

Pavadinimas

Augalinės kilmės maisto produktų pusgaminis

Gyvūninės kilmės maisto produktų pusgaminis

Specialios sąlygos

E 153

Augalinė anglis

 

X

Pilkšvasis ožkos sūris

Sūris Morbier

E 160b

Anatas, biksinas, norbiksinas

 

X

Raudonasis Lesterio sūris

Dvigubasis Glosterio sūris

Škotiškasis čederis Sūris

Mimolette

E 170

Kalcio karbonatas

X

X

Nenaudojamas kaip dažiklis arba kaip produktų pagerinimo kalciu medžiaga

E 220

arba

Sieros dioksidas

X

X

Vaisių vynuose (5), į kuriuos nepridėta cukraus (įskaitant obuolių sidrą ir kriaušių sidrą), arba miduje:

50 mga (4)

Obuolių sidrui ir kriaušių sidrui, paruoštiems po fermentacijos pridedant cukraus ar sulčių koncentrato:

100 mga (4)

E 224

Kalio metabisulfitas

X

X

E 250

arba

Natrio nitritas

 

X

Mėsos produktai (8)

Didžiausias kontrolinis pridedamas kiekis, išreikštas kaip NaNO2: 80 mg/kg

Didžiausias kontrolinis pridedamas kiekis, išreikštas kaip NaNO3: 80 mg/kg

Didžiausias likutinis kiekis, išreikštas kaip NaNO2: 50 mg/kg

Didžiausias likutinis kiekis, išreikštas kaip NaNO3: 50 mg/kg

E 252

Kalio nitratas

 

X

E 270

Pieno rūgštis

X

X

 

E 290

Anglies dioksidas

X

X

 

E 296

Obuolių rūgštis

X

 

 

E 300

Askorbo rūgštis

X

X

Mėsos produktai (7)

E 301

Natrio askorbatas

 

X

Mėsos produktai ryšium su nitritais ar nitratais (7)

E 306

Tokoferoliu prisotintas ekstraktas

X

X

Riebalų ir aliejų antioksidantas

E 322

Lecitinai

X

X

Pieno produktai (7)

E 325

Natrio laktatas

 

X

Pieno pagrindo ir mėsos produktai

E 330

Citrinų rūgštis

X

 

 

E 331

Natrio citratas

 

X

 

E 333

Kalcio citratai

X

 

 

E 334

Vyno rūgštis (L(+)–)

X

 

 

E 335

Natrio tartratai

X

 

 

E 336

Kalio tartratai

X

 

 

E 341 (i)

Monokalcio fosfatas

X

 

Tešlos kildymo medžiaga savaime kylančios tešlos miltams

E 400

Algino rūgštis

X

X

Pieno pagrindo produktai (7)

E 401

Natrio alginatas

X

X

Pieno pagrindo produktai (7)

E 402

Kalio alginatas

X

X

Pieno pagrindo produktai (7)

E 406

Agaras

X

X

Pieno pagrindo ir mėsos produktai (7)

E 407

Karageninas

X

X

Pieno pagrindo produktai (7)

E 410

Saldžiosios ceratonijos derva

X

X

 

E 412

Guaro derva

X

X

 

E 414

Akacijos derva

X

X

 

E 415

Ksantano derva

X

X

 

E 422

Glicerolis

X

 

Augalų ekstraktams

E 440 (i)

Pektinas

X

X

Pieno pagrindo produktai (7)

E 464

Hidroksipropilmetilo celiuliozė

X

X

Kapsulių sienelių gamybos medžiaga

E 500

Natrio karbonatai

X

X

„Dulce de leche“ (6) irgrietinės sviestas (7)

E 501

Kalio karbonatai

X

 

 

E 503

Amonio karbonatai

X

 

 

E 504

Magnio karbonatai

X

 

 

E 509

Kalcio chloridas

 

X

Pieno koaguliacija

E 516

Kalcio sulfatas

X

 

Nešiklis

E 524

Natrio hidroksidas

X

 

„Laugenbäck“ paviršiaus apdorojimas

E 551

Silicio dioksidas

X

 

Vaistažolių ir prieskonių birumą gerinanti medžiaga

E 553b

Talkas

X

X

Mėsos produktų padengimo medžiaga

E 938

Argonas

X

X

 

E 939

Helis

X

X

 

E 941

Azotas

X

X

 

E 948

Deguonis

X

X

 

b)

A.4 poskirsnis pakeičiamas taip:

„A.4.   Mikroorganizmų preparatai

Bet kokie mikroorganizmų preparatai, paprastai naudojami maisto gamybai, išskyrus genetiškai modifikuotus mikroorganizmus, gautus iš „genetiškai modifikuotų organizmų“, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2001/18/EB (9).

c)

Įterpiamas šis A.6 poskirsnis:

„A.6.   Tam tikrų dažiklių naudojimas produktams ženklinti

Tais atvejais, kai kiaušinių lukštams ženklinti naudojami dažikliai, taikoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 94/36/EB (10) 2 straipsnio 9 dalis.

3)

B skirsnis pakeičiamas taip:

„B SKIRSNIS.   TECHNOLOGINIAI PRIEDAI IR KITI PRODUKTAI, KURIE GALI BŪTI NAUDOJAMI PERDIRBANT EKOLOGIŠKAI PAGAMINTUS SUDEDAMUOSIUS ŽEMĖS ŪKIO PRODUKTUS, NURODYTUS REGLAMENTO (EEB) Nr. 2092/91 5 STRAIPSNIO 3 DALIES d PUNKTE IR 5 STRAIPSNIO 5a DALIES e PUNKTE

Pavadinimas

Augalinės kilmės maisto produktų pusgaminis

Gyvūninės kilmės maisto produktų pusgaminis

Specialios sąlygos

Vanduo

X

X

Geriamasis vanduo, kaip apibrėžta Tarybos direktyvoje 98/83/EB (12)

Kalcio chloridas

X

 

Koaguliaciją skatinanti medžiaga

Kalcio karbonatas

X

 

 

Kalcio hidroksidas

X

 

 

Kalcio sulfatas

X

 

Koaguliaciją skatinanti medžiaga

Magnio chloridas

X

 

Koaguliaciją skatinanti medžiaga

Kalio karbonatas

X

 

Vynuogių džiovinimas

Natrio karbonatas

X

 

Cukraus (cukrų) gamyba

Citrinų rūgštis

X

 

Aliejų gamyba ir krakmolo hidrolizė

Natrio hidroksidas

X

 

Cukraus (cukrų) gamyba

Aliejų gamyba iš rapso sėklų (Brassica spp)

Sieros rūgštis

X

 

Cukraus (cukrų) gamyba

Izopropanolis (propanolis-2-o1)

X

 

Cukraus gamybos kristalizacijos procese; tinkamai atsižvelgiant į Tarybos direktyvos 88/344/EEB nuostatas laikotarpiu, pasibaigiančiu 2006 m. gruodžio 31 d.

Anglies dioksidas

X

X

 

Azotas

X

X

 

Etanolis

X

X

Tirpiklis

Tanino rūgštis

X

 

Filtravimo priemonė

Kiaušinio baltymas

X

 

 

Kazeinas

X

 

 

Želatina

X

 

 

Žuvų klijai

X

 

 

Augaliniai aliejai

X

X

Tepamoji, išlaisvinančioji medžiaga ar priešputis

Silicio dioksido gelis arba koloidinis tirpalas

X

 

 

Aktyvintosios anglys

X

 

 

Talkas

X

 

 

Bentonitas

X

X

Rišiklis midui (11)

Kaolinas

X

X

Propolis (11)

Diatomitas

X

 

 

Perlitas

X

 

 

Lazdyno riešutų kevalai

X

 

 

Ryžių miltai

X

 

 

Bičių vaškas

X

 

Išlaisvinančioji medžiaga

Karnaubo vaškas

X

 

Išlaisvinančioji medžiaga


(1)  OL L 179, 1999 7 14, p. 1.

(2)  OL L 137, 2006 5 25, p. 9.“,

(3)  OL L 61, 1995 3 18, p. 1.“;

(4)  Didžiausias kiekis iš visų šaltinių, išreiškiamas kaip SO2 mg/l

(5)  Šiomis aplinkybėmis „vaisių vynas“ – tai vynas, pagamintas iš vaisių, išskyrus vynuoges

(6)  „Dulce de leche“ ar „Confiture de lait“ – tai švelnus, skanus, rudas kremas, paruoštas iš saldinto sutirštinto pieno

(7)  Apribojimas taikomas tik gyvūniniams produktams.

(8)  Šį priedą galima naudoti tik tada, jei kompetentingai valdžios institucijai buvo įrodyta, kad nėra jokių kitų technologinių būtų, užtikrinančių tokias pačias higienos garantijas ir (arba) leidžiančių išlaikyti specifines produkto savybes.“.

(9)  OL L 106, 2001 4 17, p. 1.“,

(10)  OL L 237, 1994 9 10, p. 13.“;

(11)  Apribojimas taikomas tik gyvūniniams produktams.

Mikroorganizmų ir fermentų preparatai:

Bet kokie mikroorganizmų ir fermentų preparatai, paprastai naudojami kaip maisto gamybos technologiniai priedai, išskyrus genetiškai modifikuotus mikroorganizmus ir fermentus, gautus iš „genetiškai modifikuotų organizmų“, kaip apibrėžta Direktyvoje 2001/18/EB.

(12)  OL L 330, 1998 12 5, p. 32.“.


25.5.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 137/15


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 781/2006

2006 m. gegužės 24 d.

dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (1), ypač į jo 9 straipsnio 1 dalies a punktą,

kadangi:

(1)

Siekiant užtikrinti, kad Reglamento (EEB) Nr. 2658/87 priede pateikta Kombinuotoji nomenklatūra būtų taikoma vienodai, būtina patvirtinti priemones, susijusias su šio reglamento priede nurodytų prekių klasifikavimu.

(2)

Reglamente (EEB) Nr. 2658/87 nustatytos bendrosios Kombinuotosios nomenklatūros aiškinimo taisyklės. Šios taisyklės taip pat taikomos bet kuriai kitai specialiomis Bendrijos teisės aktų nuostatomis įteisintai nomenklatūrai, kuri visiškai ar iš dalies parengta pagal Kombinuotąją nomenklatūrą arba pagal kurią ji papildomai detalizuojama atsižvelgiant į tarifų ir kitų su prekyba susijusių priemonių taikymo poreikius.

(3)

Laikantis minėtų bendrųjų taisyklių, šio reglamento priede pateiktos lentelės 1 skiltyje aprašytos prekės turėtų būti klasifikuojamos priskiriant KN kodą, nurodytą 2 skiltyje, remiantis 3 skiltyje išdėstytais motyvais.

(4)

Reikėtų numatyti, kad, remiantis 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą (2), 12 straipsnio 6 dalies nuostatomis, valstybių narių muitinių išduota privalomąja tarifine informacija dėl prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje, kuri neatitinka šio reglamento nuostatų, jos turėtojas galėtų remtis dar tris mėnesius.

(5)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Muitinės kodekso komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šio reglamento priede pateiktos lentelės 1 skiltyje aprašytos prekės Kombinuotojoje nomenklatūroje klasifikuojamos priskiriant minėtos lentelės 2 skiltyje nurodytą KN kodą.

2 straipsnis

Pagal Reglamento (EEB) Nr. 2913/92 12 straipsnio 6 dalies nuostatas valstybių narių muitinių išduota privalomąja tarifine informacija, kuri neatitinka šio reglamento nuostatų, dar galima remtis tris mėnesius.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. gegužės 24 d.

Komisijos vardu

László KOVÁCS

Komisijos narys


(1)  OL L 256, 1987 9 7, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 486/2006 (OL L 88, 2006 3 25, p. 1).

(2)  OL L 302, 1992 10 19, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 648/2005 (OL L 117, 2005 5 4, p. 13).


PRIEDAS

Prekių aprašymas

Klasifikavimas KN kodas

Motyvai

(1)

(2)

(3)

Dėžutė iš kieto kartono su atskiru dangteliu (be vyrių ar sagtelių), kurios abiejų sudėtinių dalių išorinis paviršius iš popieriaus. Dėžutės matmenys: 5,5 cm (ilgis) × 4,5 cm (plotis) × 3 cm (aukštis). Ant jos dangtelio pritvirtintas dekoratyvinis tekstilinis kaspinas.

Į dėžutės vidų įdėta 1 cm storio išimama sintetinė kempinėlė. Kempinėlė sudaryta iš akytojo plastiko, kurio viršutinis paviršius padengtas tekstilinės medžiagos sluoksniu su pūką imituojančiais tekstilės plaušeliais. Viduryje, per visą jos storį padaryta pusapskritimio formos įpjova, pritaikyta papuošalui, pvz., žiedui, įdėti.

(papuošalų dėžutė)

(žr. nuotraukas Nr. 637 A + B + C) (1)

4202 99 00

Klasifikuojama vadovaujantis Kombinuotosios nomenklatūros 1 ir 6 bendrosiomis aiškinimo taisyklėmis, 48 skirsnio 2 pastabos h punktu bei KN kodus 4202 ir 4202 99 00 atitinkančiais prekių aprašymais.

Kartono kietumas rodo, kad dirbinys tinkamas ilgalaikiam naudojimui. Be to, sprendžiant pagal kempinėlės matmenis (priderinimą prie dėžutės dydžio, jos storį), jos išvaizdą (panaši į pūkinę medžiagą), o labiausiai pagal įpjovos formą dirbinys laikytinas talpykla su dangčiu, panašia į papuošalų dėžutes, pritaikytas vienam papuošalui laikyti. Žr. SS paaiškinimų 4202 pozicijos paaiškinimų septintą pastraipą.

Be to, dirbinys padengtas popieriumi ir dėl to atitinka reikalavimus, taikomus talpykloms, paminėtoms 4202 pozicijos aprašymo antrojoje dalyje.

Atsižvelgiant į faktines dirbinio savybes (kietą kartoną, kempinėlės ypatumus), jis skirtas konkrečioms prekėms – papuošalams laikyti. Todėl jis laikytinas dirbiniu, paminėtu 4202 pozicijos aprašymo antroje dalyje, ir, remiantis 48 skirsnio 2 pastabos h punktu, neklasifikuojamas 48 skirsnyje. Taip pat žr. SS paaiškinimų 4819 pozicijos paaiškinimų A dalies pirmos pastraipos pirmą frazę.

Image

Image

Image


(1)  Nuotraukos pateiktos tik informavimo tikslais.


II Aktai, kurių skelbti neprivaloma

EUROPOS EKONOMINĖ ERDVĖ

ELPA Priežiūros tarnyba

25.5.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 137/19


ELPA PRIEŽIŪROS INSTITUCIJOS REKOMENDACIJA

Nr. 59/05/COL

2005 m. balandžio 5 d.

dėl koordinuotos patikrinimo programos gyvūnų mitybos srityje 2005 m.

ELPA PRIEŽIŪROS INSTITUCIJA,

atsižvelgdama į Europos ekonominės erdvės susitarimą, ypač į 109 straipsnį ir 1 protokolą,

atsižvelgdama į ELPA valstybių susitarimą dėl Priežiūros institucijos ir Teisingumo Teismo įsteigimo, ypač į jo 5 straipsnio 2 dalies b punktą ir 1 protokolą,

atsižvelgdama į EEE susitarimo I priedo II skyriaus 31a punkte nurodytą Aktą (1995 m. spalio 25 d. Tarybos direktyva 95/53/EB, nustatanti principus, reglamentuojančius gyvūnų mitybos srityje atliekamų oficialių patikrinimų organizavimą (1)) su pakeitimais, padarytais 1 protokolu, ir suderintu su EEE susitarimu 1 protokolu, ypač į 22 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

2004 m. ELPA valstybės nusprendė, kad dėl tam tikrų problemų verta 2005 m. įvykdyti koordinuotą patikrinimo programą.

(2)

Nors EEE susitarimo I priedo II skyriaus 31 punkte nurodytame Akte (2002 m. gegužės 7 d. Tarybos direktyva 2002/32/EB dėl nepageidaujamų medžiagų gyvūnų pašaruose (2)) su pakeitimais nustatytas didžiausias pašaruose leidžiamas aflatoksino B1 kiekis, nėra EEE taisyklių dėl kitų mikotoksinų, pavyzdžiui, ochratoksino A, zearalenono, deoksinivalenolio ir fumonizinų. Renkant informaciją ir siekiant nustatyti ar yra mikotoksinų, kai imami atsitiktiniai mėginiai galima gauti naudingų duomenų, reikalingų siekiant įvertinti situaciją pagal teisės aktų raidą. Be to, kai kurie pašarai, kaip, pavyzdžiui, grūdai ir aliejinių augalų sėklos, dėl derliaus nuėmimo, saugojimo ir transportavimo sąlygų ypač gali būti apnuodyti mikotoksinais. Kadangi mikotoksinų koncentracija kasmet kinta, tinkamiausias būdas yra kelerius metus iš eilės rinkti duomenis apie visus minėtus mikotoksinus.

(3)

Antibiotikai, išskyrus kokcidiostatus ir histomonostatus, gali būti tiekiami į rinką ir naudojami pašarų prieduose tik iki 2005 m. gruodžio 31 d. Ankstesni patikrinimai siekiant nustatyti ar yra antibiotikų ir kokcidiostatų kai kuriuose pašaruose, kuriuose kai kurios šios medžiagos nėra leidžiamos, rodo, kad šio tipo pažeidimų vis dar pasitaiko. Kadangi tai nustatoma reguliariai ir šis reikalas yra jautrus, vykdomi tolesni patikrinimai. Svarbu užtikrinti, kad atitinkamuose EEE teisės aktuose nustatyti gyvūninės kilmės priedų naudojimo pašaruose apribojimai yra veiksmingai taikomi.

(4)

Norvegijos ir Islandijos dalyvavimas programose taikant šios rekomendacijos II priedą, susijusį su medžiagomis, kurių negalima naudoti kaip pašarų priedų, turės būti įvertinti atsižvelgiant į išimtis, numatytas EEE susitarimo I priedo II skyriuje ir ypač numatytas EEE susitarimo I priedo II skyriaus 1a punkte nurodytame Akte, 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje.

(5)

Islandijos dalyvavimas programose taikant šios rekomendacijos III priedą, susijusį su gyvūninės kilmės priedų gamyba ir naudojimu, turės būti įvertintas atsižvelgiant į išimtis, numatytas EEE susitarimo I priedo I skyriuje.

(6)

Tikslinga užtikrinti, kad mikroelementų vario ir cinko lygiai kiaulėms skirtuose kombinuotuosiuose pašaruose neviršytų didžiausio kiekio, nustatyto EEE susitarimo I priedo II skyriaus 1zq punkte nurodytame Akte (2003 m. liepos 25 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1334/2003, iš dalies pakeičiantis sąlygas dėl kelių pašarų priedų, priklausančių mikroelementų grupei, leidimo (3)) su pakeitimais. Norvegijos dalyvavimas programose taikant IV priedą, turės būti įvertintas atsižvelgiant į išimtis, numatytas EEE susitarimo I priedo II skyriuje.

(7)

Šioje rekomendacijoje numatytos priemonės atitinka ELPA augalų ir gyvūnų pašarų komiteto, padedančio ELPA priežiūros institucijai, nuomonę.

REKOMENDUOJA:

1)

Rekomenduojama, kad ELPA valstybės 2005 m. įvykdytų koordinuotą patikrinimo programą, skirtą patikrinti:

a)

mikotoksinų (aflatoksino B1, ochratoksino A, zearalenono, deoksinivalenolio ir fumonizinų) koncentraciją pašaruose, nurodant analizės metodus; turėtų būti taikomas ir atsitiktinis, ir tikslinis mėginių ėmimo metodai; tikslinės mėginių atrankos atveju mėginiai turėtų būti pašarinės žaliavos, kuriose, kaip įtariama, yra didesnė mikotoksinų koncentracija, pavyzdžiui, javų grūdai, aliejinių augalų sėklos, aliejiniai vaisiai, jų produktai ir šalutiniai produktai bei ilgai sandėliuojamos ar dideliais atstumais jūra gabenamos pašarinės žaliavos; dėl aflatoksino B1 ypatingas dėmesys turėtų būti kreipiamas į kombinuotuosius pašarus, skirtus pieniniams gyvuliams arba kitiems pieniniams galvijams; patikrinimų rezultatai turėtų būti pranešami pagal I priede nurodytą modelį;

b)

antibiotikus, kokcidiostatus ir (arba) histomonostatus, kaip pašarų priedai leistinus arba neleistinus tam tikroms gyvūnų rūšims ir kategorijoms, kurie dažnai būna nevaistiniuose premiksuose ir kombinuotuosiuose pašaruose, kuriuose šios vaistinės medžiagos yra neleistinos; turėtų būti ieškoma vaistinių medžiagų priemaišose ir kombinuotuosiuose pašaruose, jeigu kompetentinga institucija mano, kad yra didesnė tikimybė rasti neatitikimų; patikrinimų rezultatai turėtų būti pranešami pagal II priede nurodytą modelį;

c)

gyvūninės kilmės pašarinių žaliavų gamybos ir naudojimo apribojimų įgyvendinimą, kaip nurodyta III priede;

d)

vario ir cinko kiekį kiaulėms skirtuose kombinuotuosiuose pašaruose, kaip nustatyta IV priede.

2)

Rekomenduojama, kad valstybės narės, kaip numatyta 1 dalyje, įtrauktų suderintos patikrinimų programos rezultatus į atskirą kasmetinės patikrinimo veiklos ataskaitos, kuri turi būti perduota ELPA priežiūros institucijai iki 2006 m. balandžio 1 d., remiantis EEE susitarimo I priedo II skyriaus 31a punkte nurodyto Akto 22 straipsnio 2 dalimi (1995 m. spalio 25 d. Tarybos direktyva 95/53/EB, nustatanti principus, reglamentuojančius gyvūnų mitybos srityje atliekamų oficialių patikrinimų organizavimą) skyrių ir į naujausią suderinto ataskaitų patekimo modelio versiją.

Priimta Briuselyje, 2005 m. balandžio 5 d.

ELPA priežiūros institucijos vardu

Niels FENGER

Direktorius

Bernd HAMMERMANN

Kolegijos narys


(1)  OL L 265, 1995 11 8, p. 17. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/46/EB (OL L 234, 2001 9 1, p. 55).

(2)  OL L 140, 2002 5 30, p. 10. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2003/100/EB (OL L 285, 2003 11 1, p. 33).

(3)  OL L 187, 2003 7 26, p. 11.


I PRIEDAS

Tam tikrų mikotoksinų (aflatoksino B1, ochratoksino A, zearalenono, deoksinivalenolio, fumonizinų) koncentracija pašaruose

Visų ištirtų mėginių atskiri rezultatai; naudojamas 1 dalies a) punkte nurodytas ataskaitų modelis

Pašarai

Mėginių ėmimas

(atsitiktinis arba tikslinis)

Mikotoksinų tipas ir koncentracija (μg/kg pašaruose, kurių drėgnis 12 %)

Tipas

Kilmės šalis

Aflatoksinas B1

Ochratoksinas A

Zearalenonas

Deoksinivalenolis

Fumonizinai (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompetentinga institucija taip pat turėtų nurodyti:

veiksmus, kurių imamasi, kai viršijami didžiausi leistini aflatoksino B1 kiekiai,

taikytus analizės metodus,

aptikimo ribą.


(1)  Fumonizinų koncentraciją sudaro fumonizinų B1, B2 ir B3 bendra suma.


II PRIEDAS

Ar yra tam tikrų vaistinių medžiagų, kurių negalima naudoti kaip pašarų priedų

Tam tikri antibiotikai, kokcidiostatai ir kitos vaistinės medžiagos gali būti teisiškai leistini kaip priedai premiksuose ir kombinuotuosiuose pašaruose, skirtuose tam tikrų gyvūnų rūšims ir kategorijoms, kai jie atitinka EEE susitarimo I priedo II skyriaus 1a punkte nurodyto Akto 10 straipsnyje nustatytus reikalavimus (2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje (1)).

Jei pašaruose yra neleistinų vaistinių medžiagų, tai laikoma pažeidimu.

Vaistinės medžiagos, kurios turi būti patikrintos, turėtų būti pasirinktos iš šių:

1)

Vaistinės medžiagos, leistinos kaip pašarų priedai tik tam tikroms gyvūnų rūšims ir kategorijoms:

 

avilamicinas

 

dekoginatas

 

diklazurilas

 

flavofosfolipolas

 

hidrobromido halofuginonas

 

natrio lazalocidas A

 

alfa amonio maduramicinas

 

natrio monezinas

 

narazinas

 

narazinas-nikarbazinas

 

robenidino hidrochloridas

 

natrio salinomicinas

 

natrio semduramicinas

2)

Vaistinės medžiagos, jau neleistinos kaip pašarų papildai:

 

amproliumas

 

amproliumas (etopabatas)

 

arprinocidas

 

avoparacinas

 

karbadoksas

 

dimetridazolas

 

dinitolmidas

 

ipronidazolas

 

metiklorpindolas

 

metiklorpindolas (metilbenzoatas)

 

nikarbazinas

 

nifurzolas

 

olakvindoksas

 

ronidazolis

 

spiramicinas

 

tetraciklinai

 

tilozino fosfatas

 

virginiamicinas

 

cinko bacitracinas

 

kitos inhibitorinės medžiagos

3)

Vaistinės medžiagos, niekada neleistinos kaip pašarų priedai:

 

kitos medžiagos

Visų reikalavimų neatitinkančių mėginių atskiri rezultatai; naudojami ataskaitų modeliai, kaip nurodyta 1 dalies b punkte

Pašaro tipas (gyvūnų rūšis ir kategorija)

Aptikta medžiaga

Aptiktas medžiagos kiekis

Pažeidimo priežastis (2)

Veiksmai, kurių imtasi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompetentinga institucija taip pat turėtų nurodyti:

bendrą ištirtų mėginių skaičių;

ištirtų medžiagų pavadinimus;

taikytus analizės metodus;

aptikimo ribas.


(1)  OL L 268, 2003 10 18, p. 29.

(2)  Priežastis, dėl kurios pašare aptikta neleistinos medžiagos, kaip pateikiama išvadose po kompetentingos institucijos atlikto tyrimo.


III PRIEDAS

Gyvūninės kilmės pašarų gamybos ir naudojimo apribojimai

Nepažeisdamos Direktyvos 95/53/EB 3–13 ir 15 straipsnių, ELPA valstybės per 2005 metus turėtų įgyvendinti suderintą patikrinimų programą, kad nustatytų, ar buvo laikomasi gyvūninės kilmės pašarinių žaliavų gamybos ir naudojimo apribojimų.

Pirmiausia, siekiant užtikrinti, kad būtų veiksmingai taikomas draudimas šerti tam tikrus gyvūnus perdirbtais gyvūniniais baltymais, kaip numatyta EEE susitarimo I priedo I skyriaus 7.1.12 punkte nurodyto Akto IV priede (2001 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 999/2001, nustatantis tam tikrų užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų prevencijos, kontrolės ir likvidavimo taisykles (1)), ELPA valstybės turėtų įgyvendinti specialią tiksliniais patikrinimais pagrįstą kontrolės programą. Pagal Direktyvos 95/53/EB 4 straipsnį ši kontrolės programa turėtų remtis rizika pagrįsta strategija, apimančia visus gamybos etapus ir visus patalpų, kuriose gaminami, parduodami ir tvarkomi pašarai, tipus. ELPA valstybės turėtų atkreipti ypatingą dėmesį į kriterijų, kurie gali būti susiję su rizika, apibrėžimą. Kiekvieno kriterijaus įvertinimas turėtų būti proporcingas rizikai. Patikrinimų dažnis ir patalpose ištirtų mėginių skaičius turėtų sietis su toms patalpoms skirtų įvertinimų suma.

Rengiant kontrolės programą, reikėtų atsižvelgti į šias preliminarias patalpas ir kriterijus:

Patalpos

Kriterijai

Įvertinimas

Pašarų gamyklos

Dvisrautės pašarų gamyklos, gaminančios kombinuotuosius pašarus atrajotojams ir ne atrajotojams skirtus kombinuotuosius pašarus su atrajotojams šerti perdirbtais gyvūniniais baltymais

Pašarų gamyklos, anksčiau pažeidusios reikalavimus arba įtariamos nesilaikančios reikalavimų

Pašarų gamyklos, turinčios daug importuotų pašarų su dideliu kiekiu baltymų, pavyzdžiui, žuvų miltų, sojų miltų, grūdų glitimo miltų ir baltyminių koncentratų

Daug kombinuotųjų pašarų gaminančios pašarų gamyklos

Kryžminės taršos rizika, kylanti dėl vidaus veiklos procedūrų (siloso skyrimo, efektyvaus takų atskyrimo kontrolės, sudedamųjų medžiagų, vidaus laboratorijos, mėginių ėmimo procedūrų kontrolės ir t. t.)

 

Pasienio kontrolės postai ir kiti įvažiavimo į Bendriją punktai

Didelis (mažas) importuotų pašarų kiekis

Daug baltymų turintys pašarai

 

Ūkiai

Stacionarūs maišytuvai, naudojantys atrajotojams šerti perdirbtus gyvūninius baltymus

Ūkiai, laikantys atrajotojus ir kitų rūšių gyvūnus (šėrimo tais pačiais pašarais rizika)

Ūkiai, perkantys nepakuotus pašarus

 

Prekiautojai

Sandėliai ir daug baltymų turinčių pašarų tarpinis laikymas

Daug prekiaujama nepakuotais pašarais

Prekiautojai, prekiaujantys užsienyje pagamintais kombinuotaisiais pašarais

 

Mobilieji maišytuvai

Maišytuvai, gaminantys pašarus ir atrajotojams, ir ne atrajotojams

Maišytuvai, anksčiau neatitikę reikalavimų arba įtariami neatitinkantys reikalavimų

Maišytuvai, įmaišantys daug baltymų turinčių pašarų

Daug pašarų gaminantys maišytuvai

Daug aptarnaujamų ūkių, įskaitant atrajotojus laikančius ūkius

 

Transportavimo priemonės

Transporto priemonės, naudojamos perdirbtiems gyvūniniams baltymams ir pašarams gabenti

Transporto priemonės, anksčiau neatitikusios reikalavimų arba įtariamos neatitinkančios reikalavimų

 

Vietoj šių orientacinių patalpų ir kriterijų, ELPA valstybės iki 2005 m. kovo 31 d. gali nusiųsti savo pačių atliktą rizikos įvertinimą ELPA priežiūros institucijai.

Mėginiai turėtų būti imami iš siuntos arba tada, kai tarša draudžiamais perdirbtais baltymais labiausiai tikėtina (pirma siunta po pašarų, kuriuose yra šiai siuntai draudžiamų gyvūninių baltymų, transporto, techninės problemos arba gamybos linijų, laikymo aruodų arba siloso birioms medžiagoms pakeitimai).

2005 m. ELPA valstybės turėtų suteikti dėmesį į cukrinių runkelių išspaudų ir įvežamų pašarinių žaliavų analizę.

Kiekviena ELPA valstybė per metus turėtų atlikti mažiausiai dešimt kiekvienos 100 000 tonų kombinuotųjų pašarų patikrinimų. Kiekviena ELPA valstybė per metus turėtų paimti mažiausiai dvidešimt oficialių kiekvienos 100 000 tonų kombinuotųjų pašarų partijos mėginių. Kol bus patvirtinti alternatyvūs metodai, tiriant mėginius turėtų būti naudojamas mikroskopinis nustatymas ir įvertinimas, kaip aprašoma EEE susitarimo I priedo II skyriaus 31i punkte nurodytame Akte (Komisijos direktyva 2003/126/EB dėl gyvūninės kilmės sudedamųjų dalių nustatymo analizės metodo, taikomo valstybinei pašarų kontrolei (2)). Jei pašaruose yra bet kurių draudžiamų gyvūninės kilmės sudedamųjų dalių, tai turėtų būti laikoma pašarų draudimo pažeidimu.

ELPA priežiūros institucijai patikrinimo programų rezultatus reikėtų pateikti naudojant šias formas.

Patikrinimų, susijusių su šėrimo gyvūninės kilmės pašarais (šėrimo draudžiamais perdirbtais gyvūniniais baltymais) apribojimais, apžvalga

A.   Dokumentuoti patikrinimai

Etapas

Patikrinimų skaičius, siekiant nustatyti ar yra perdirbtų gyvūninių baltymų

Pažeidimų, pagrįstų dokumentų tikrinimu ir t. t., o ne laboratoriniais tyrimais, skaičius

Pašarinių žaliavų importas

 

 

Pašarinių žaliavų laikymas

 

 

Pašarų gamyklos

 

 

Stacionarūs maišytuvai (mobilieji maišytuvai)

 

 

Pašarų tarpininkai

 

 

Transporto priemonės

 

 

Ūkiai, laikantys ne atrajotojus

 

 

Atrajotojus laikantys ūkiai

 

 

Kiti: ...

 

 


B.   Pašarinių žaliavų ir kombinuotųjų pašarų mėginių ėmimas ir tyrimas, siekiant nustatyti, ar yra perdirbtų gyvūninių baltymų

Patalpos

Ištirtų oficialių mėginių perdirbtų gyvūninių baltymų buvimui nustatyti skaičius

Reikalavimų neatitinkančių mėginių skaičius

Ar yra iš sausumos gyvūnų gautų perdirbtų gyvūninių baltymų

Ar yra iš žuvų gautų perdirbtų gyvūninių baltymų

Pašarinės medžiagos

Kombinuotieji pašarai

Pašarinės medžiagos

Kombinuotieji pašarai

Pašarinės medžiagos

Kombinuotieji pašarai

atrajotojams

ne atrajotojams

atrajotojams

ne atrajotojams

atrajotojams

ne atrajotojams

Importuojant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pašarų gamyklos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarpininkai (laikymas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transporto priemonės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stacionarūs maišytuvai (mobilieji maišytuvai)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ūkyje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiti: ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C.   Draudžiamų perdirbtų gyvūninių baltymų, rastų atrajotojams skirtų pašarų mėginiuose, apžvalga

 

Mėginių ėmimo mėnuo

Užteršimo tipas, laipsnis ir kilmė

Taikytos sankcijos (arba kitos priemonės)

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  OL L 147, 2001 5 31, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1993/2004 (OL L 344, 2004 11 20, p. 12).

(2)  OL L 339, 2003 12 24, p. 78.


IV PRIEDAS

Visų mėginių (ir reikalavimų neatitinkančių, ir reikalavimus atitinkančių) atskiri rezultatai, susiję su vario ir cinko kiekiu kiaulėms skirtuose kombinuotuosiuose pašaruose

Kombinuotųjų pašarų tipas (gyvūnų kategorija)

Mikroelementas (varis arba cinkas)

Aptiktas kiekis (mg/kg visame pašare)

Didžiausio leistino kiekio viršijimo priežastis (1)

Veiksmai, kurių imtasi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Kaip pateikiama išvadose po kompetentingos institucijos atlikto tyrimo.