ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 124

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

49 tomas
2006m. gegužės 11d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

*

2006 m. kovo 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 711/2006, dėl Europos bendrijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimo pasikeičiant laiškais pagal 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT) XXIV straipsnio 6 dalį ir XXVIII straipsnį, susijusio su nuolaidų pakeitimu Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Maltos Respublikos, Slovakijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Vengrijos Respublikos įsipareigojimų sąraše, joms stojant į Europos Sąjungą, įgyvendinimo, iš dalies keičiantis ir papildantis Reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priedą

1

 

 

2006 m. gegužės 10 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 712/2006, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

8

 

*

2006 m. gegužės 10 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 713/2006, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1695/2005 dėl kiekio, kuris skirtas nuolatiniam konkursui dėl Prancūzijos intervencinės agentūros saugomų paprastųjų kviečių eksporto

10

 

*

2006 m. gegužės 10 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 714/2006, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1164/2005 dėl nuolatinio konkurso perparduoti Bendrijos rinkoje Lenkijos intervencinės agentūros saugomus kukurūzus paskelbimo

11

 

 

2006 m. gegužės 10 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 715/2006, dėl aukštos kokybės šviežios, atšaldytos ar sušaldytos galvijų mėsos importo licencijų išdavimo

12

 

 

II   Aktai, kurių skelbti neprivaloma

 

 

Taryba

 

*

2006 m. kovo 20 d. Tarybos sprendimas, dėl Europos bendrijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimo pasikeičiant laiškais pagal 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT) XXIV straipsnio 6 dalį ir XXVIII straipsnį, susijusio su nuolaidų pakeitimu Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Maltos Respublikos, Slovakijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Vengrijos Respublikos įsipareigojimų sąraše, joms stojant į Europos Sąjungą, sudarymo

13

Europos bendrijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimas pasikeičiant laiškais pagal 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT) XXIV straipsnio 6 dalį ir XXVIII straipsnį, susijęs su nuolaidų pakeitimu Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Maltos Respublikos, Slovakijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Vengrijos Respublikos įsipareigojimų sąraše, joms stojant į Europos Sąjungą

15

 

 

Komisija

 

*

2006 m. balandžio 28 d. Komisijos sprendimas, dėl Bendrijos atsisakymo Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo (EŽŪOGF) Garantijų skyriaus lėšomis finansuoti kai kurias valstybių narių patirtas išlaidas (pranešta dokumentu Nr. C(2006) 1702)

21

 

*

2006 m. gegužės 8 d. Komisijos sprendimas, leidžiantis Lenkijos Respublikai uždrausti jos teritorijoje naudoti šešiolika genetiškai modifikuotų kukurūzų veislių, išvestų iš genetiškai modifikuoto organizmo MON 810, įrašyto bendrajame žemės ūkio augalų veislių kataloge, pagal Direktyvą 2002/53/EB (pranešta dokumentu Nr. C(2006) 1795)

26

 

*

2006 m. gegužės 10 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 2005/380/EB, įsteigiantį įmonių valdymo ir bendrovių teisės nevyriausybinių ekspertų grupę

29

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, kuriuos skelbti privaloma

11.5.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 124/1


TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 711/2006

2006 m. kovo 20 d.

dėl Europos bendrijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimo pasikeičiant laiškais pagal 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT) XXIV straipsnio 6 dalį ir XXVIII straipsnį, susijusio su nuolaidų pakeitimu Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Maltos Respublikos, Slovakijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Vengrijos Respublikos įsipareigojimų sąraše, joms stojant į Europos Sąjungą, įgyvendinimo, iš dalies keičiantis ir papildantis Reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priedą

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 133 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Reglamentu (EEB) Nr. 2658/87 (1) buvo priimta prekių nomenklatūra (toliau – Kombinuotoji nomenklatūra) ir buvo numatytos Bendrojo muitų tarifo konvencinių muitų normos.

(2)

2006 m. kovo 20 d. Sprendimu 2006/333/EB dėl Europos bendrijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimo pasikeičiant laiškais pagal 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT) XXIV straipsnio 6 dalį ir XXVIII straipsnį, susijusio su nuolaidų pakeitimu Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Maltos Respublikos, Slovakijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Vengrijos Respublikos įsipareigojimų sąraše, joms stojant į Europos Sąjungą, sudarymo Taryba Bendrijos vardu patvirtino minėtą Susitarimą, taip baigdama derybas, pradėtas pagal 1994 m. GATT susitarimo (2) XXIV straipsnio 6 dalį.

(3)

Reglamentas (EEB) Nr. 2658/87 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas ir papildytas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EEB) Nr. 2658/87 I priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

antroje dalyje – Muitų sąrašas – muitų normos iš dalies pakeičiamos taip, kaip nurodyta šio reglamento priedo a punkte;

b)

trečios dalies 7 priedo III skirsnyje – PPO tarifinės kvotos, kurias turi skirti kompetentingos Bendrijos institucijos – muitai iš dalies pakeičiami ir papildomi kiekiais pagal sąlygas, nurodytas šio reglamento priedo b punkte.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

1 straipsnio b punktas taikomas praėjus šešioms savaitėms po šio reglamento paskelbimo dienos.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. kovo 20 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

U. PLASSNIK


(1)  OL L 256, 1987 9 7, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 486/2006 (OL L 88, 2006 3 25, p. 1).

(2)  Žr. šio Oficialiojo leidinio 13 p.


PRIEDAS

Nepaisant Kombinuotosios nomenklatūros aiškinimo taisyklių, ši produktų aprašymo formuluotė yra tik nurodomojo pobūdžio, o šiame priede pateikiamos nuolaidos nustatomos pagal KN kodus, galiojančius šio reglamento priėmimo metu. Kai nurodyti ex KN kodai, nuolaidos turi būti nustatomos taikant ir KN kodą, ir atitinkamą aprašymą.

a)

Reglamento (EEB) Nr. 2658/87 I priedo antroje dalyje – Muitų sąrašas – muitų normos yra šios:

KN kodas

Aprašymas

Muito norma

Tarifo pozicija 0304 20 58

Sušaldyta jūrų lydekų filė

Nustatytas muitas – 6,1 %

Tarifo pozicija 0304 20 85

Sušaldyta mintajų (Theragra chalcogramma) filė

Nustatytas muitas – 14,2 %

Tarifo pozicija 0304 90 05

Surimiai

Nustatytas muitas – 14,2 %

Tarifo pozicija 2106 10 80

Baltymų koncentratai

Panaikinamas – % ad valorem muitas

Tarifo pozicija 3920 91 00

Polivinilbutiralis

Nustatytas muitas – 6,1 %

Tarifo pozicija 7609 00 00

Aliuminio vamzdžiai

Nustatytas muitas – 5,9 %

Tarifo pozicija 8102 96 00

Molibdeno viela

Nustatytas muitas – 6,1 %

b)

7 priedas – PPO tarifinės kvotos, kurias turi skirti kompetentingos Bendrijos institucijos – Reglamento (EEB) Nr. 2658/87 I priedo trečios dalies III skirsnis, kitos sąlygos yra šios:

KN kodas

Aprašymas

Kitos sąlygos

Tarifo pozicijos 0102 90 05, 0102 90 29, 0102 90 49, 0102 90 59, 0102 90 69, 0102 90 79

Gyvi galvijai – buliai, karvės ir telyčios (išskyrus skerstinus) – šių kalnų veislių: pilkosios, rudosios, geltonosios, dėmėtosios Simmental, Schwyz ir Fribourg

EB tarifinė kvota pakoreguojama (erga omnes) iki 711 galvų, muito norma šiai kvotai – 4 %

Tarifo pozicijos 0102 90 05, 0102 90 29, 0102 90 49, 0102 90 59, 0102 90 69

Gyvi galvijai – telyčios ir karvės (išskyrus skirtas skerdimui) – šių kalnų veislių: pilkosios, rudosios, geltonosios ir dėmėtosios Simmental ir Pinzgau

EB tarifinė kvota pakoreguojama (erga omnes) iki 710 galvų, muito norma šiai kvotai – 6 %

Tarifo pozicijos 0102 90 05, 0102 90 29, 0102 90 49

Ne didesnės kaip 300 kg masės gyvi galvijai, skirti penėjimui

EB tarifinė kvota pakoreguojama (erga omnes) iki 24 070 galvų, muito norma šiai kvotai 16 % + 582 EUR/t

Tarifo pozicijos 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 90

Gyvos avys, išskyrus grynaveisles veislines avis

EB tarifinė kvota pakoreguojama iki 5 676 tonų, muito norma šiai kvotai – 10 %

Tarifo pozicijos 0202 20 30, 0202 30, 0206 29 91

Sušaldyta galvijiena; perskirti ar neperskirti priekiniai ketvirčiai; be kaulų, ir valgomieji galvijienos subproduktai, sušaldyti, storoji ir plonoji diafragmos. Mėsa importuojama perdirbti

4 003 tonomis padidinama (erga omnes) EB tarifinė kvota

Tarifo pozicijos ex 0203 19 55 ir ex 0203 29 55

Sušaldyti kumpiai ir nugarinė be kaulų

Nustatoma šaliai (JAV) skirta 4 722 tonų tarifinė kvota, muito norma šiai kvotai – 250 EUR/t

Tarifo pozicijos ex 0203 19 55, ex 0203 29 55

Sušaldyti kumpiai ir nugarinė be kaulų

1 265 tonomis padidinama (erga omnes) EB tarifinė kvota

Tarifo pozicijos 0203 11 10, 0203 21 10

Šviežios, atšaldytos ar sušaldytos naminių kiaulių skerdenos ir skerdenų pusės

67 tonomis padidinama (erga omnes) EB tarifinė kvota

Tarifo pozicijos 0203 12 11, 0203 12 19, 0203 19 11, 0203 19 13, 0203 19 15, 0203 19 55, 0203 19 59, 0203 22 11, 0203 22 19, 0203 29 11, 0203 29 13, 0203 29 15, 0203 29 55, 0203 29 59

Šviežios, atšaldytos ar sušaldytos naminių kiaulių dalys, su kaulu arba be kaulo, išskyrus nugarinę mėsą, pateikiamą atskirai

35 tonomis padidinama (erga omnes) EB tarifinė kvota

Tarifo pozicijos ir muitų normos kvotoms (žr. išnašą (1))

Naminių paukščių mėsa

Nustatoma šaliai (JAV) skirta 16 665 tonų tarifinė kvota

Tarifo pozicijos 0207 11 10, 0207 11 30, 0207 11 90, 0207 12 10, 0207 12 90

Šviežios, atšaldytos arba sušaldytos vištų skerdenos

49 tonomis padidinama (erga omnes) EB tarifinė kvota

Tarifo pozicijos 0207 13 10, 0207 13 20, 0207 13 30, 0207 13 40, 0207 13 50, 0207 13 60, 0207 13 70, 0207 14 20, 0207 14 30, 0207 14 40, 0207 14 60

Švieži, atšaldyti arba sušaldyti vištienos gabalai

4 070 tonų padidinama (erga omnes) EB tarifinė kvota

Tarifo pozicija 0207 14 10

Naminių paukščių mėsos gabalai

1 605 tonomis padidinama (erga omnes) EB tarifinė kvota, muito norma šiai kvotai – 795 EUR/t

Tarifo pozicijos 0207 24 10, 0207 24 90, 0207 25 10, 0207 25 90, 0207 26 10, 0207 26 20, 0207 26 30, 0207 26 40, 0207 26 50, 0207 26 60, 0207 26 70, 0207 26 80, 0207 27 30, 0207 27 40, 0207 27 50, 0207 27 60, 0207 27 70

Šviežia, atšaldyta arba sušaldyta kalakutų mėsa

201 tona padidinama (erga omnes) EB tarifinė kvota

Tarifo pozicijos 0207 27 10, 0207 27 20, 0207 27 80

Sušaldyti kalakutų mėsos gabalai

2 485 tonomis padidinama (erga omnes) EB tarifinė kvota

Tarifo pozicijos ex 0406 10 20, ex 0406 10 80

Picos sūris

60 tonų padidinama (erga omnes) EB tarifinė kvota

Tarifo pozicijos ex 0406 30 10, 0406 90 13

Sūris „Emmentaler“

38 tonomis padidinama (erga omnes) EB tarifinė kvota

Tarifo pozicijos ex 0406 30 10, 0406 90 15

Sūriai „Gruyere“, „Sbrinz“

213 tonų padidinama (erga omnes) EB tarifinė kvota

Tarifo pozicija 0406 90 01

Sūriai, skirti lydyti

7 tonomis padidinama (erga omnes) EB tarifinė kvota

Tarifo pozicija 0406 90 21

Sūris „Cheddar“

5 tonomis padidinama (erga omnes) EB tarifinė kvota

Tarifo pozicijos ex 0406 10 20, ex 0406 10 80, 0406 20 90, 0406 30 31, 0406 30 39, 0406 30 90, 0406 40 10, 0407 40 50, 0407 40 90, 0406 90 17, 0406 90 18, 0406 90 23, 0406 90 25, 0406 90 27, 0406 90 29, 0406 90 31, 0406 90 33, 0406 90 35, 0406 90 37, 0406 90 39, 0406 90 50, ex 0406 90 63, 0406 90 69, 0406 90 73, ex 0406 90 75, ex 0406 90 76, 0406 90 78, ex 0406 90 79, ex 0406 90 81, 0406 90 82, 0406 90 84, 0406 90 86, 0406 90 87, 0406 90 88, 0406 90 93, 0406 90 99

Švieži sūriai

25 tonomis padidinama (erga omnes) EB tarifinė kvota

Tarifo pozicija ex 0701 90 51

Šviežios arba atšaldytos bulvės

295 tonomis padidinama (erga omnes) EB tarifinė kvota

Tarifo pozicija 0702 00 00

Pomidorai

Nustatoma 472 tonų tarifinė kvota (erga omnes)

Tarifo pozicija 0706 10 00

Morkos ir ropės

44 tonomis padidinama (erga omnes) EB tarifinė kvota, 12 % kvotos norma

Tarifo pozicija ex 0707 00 05

Agurkai

34 tonomis padidinama (erga omnes) EB tarifinė kvota

Tarifo pozicija 1001 90 99

Paprastieji kviečiai

6 787 tonomis padidinama (erga omnes) EB tarifinė kvota, muito norma šiai kvotai – 12 EUR/t

Tarifo pozicija 1003 00

Miežiai

6 215 tonomis padidinama (erga omnes) EB tarifinė kvota, muito norma šiai kvotai – 16 EUR/t

Tarifo pozicijos 1005 10 90, 1005 90 00

Kukurūzai

Nustatoma 242 074 tonų tarifinė kvota (erga omnes), muito norma šiai kvotai – 0 %

Tarifo pozicija 1006 10

Žaliaviniai ryžiai

Įgyvendinama EB Reglamentu Nr. 683/2006

Tarifo pozicija 1006 20

Lukštenti ryžiai

Įgyvendinama EB Reglamentu Nr. 683/2006

Tarifo pozicija 1006 30

Iš dalies arba visiškai nulukštenti ryžiai

Įgyvendinama EB Reglamentu Nr. 683/2006

Tarifo pozicija 1006 40

Skaldyti ryžiai

Įgyvendinama EB Reglamentu Nr. 683/2006

Tarifo pozicijos 1601 00 91, 1601 00 99

Sausos arba supjaustytos, nevirtos ir nekeptos dešros

2 tonomis padidinama (erga omnes) EB tarifinė kvota

Tarifo pozicijos 1602 41 10, 1602 42 10, 1602 49 11, 1602 49 13, 1602 49 15, 1602 49 19, 1602 49 30, 1602 49 50

Konservai iš naminių kiaulių mėsos

61 tona padidinama (erga omnes) EB tarifinė kvota

Tarifo pozicija 1701 11 10

Cukranendrių cukrus

1 413 tonų padidinama (erga omnes) EB tarifinė kvota, muito norma šiai kvotai – 98 EUR/t

Tarifo pozicija 1702 50 00

Fruktozė

Nustatoma 1 253 tonų tarifinė kvota (erga omnes), muito norma šiai kvotai – 20 %,

Tarifo pozicija 1806

Šokoladas

Nustatoma 107 tonų tarifinė kvota (erga omnes), muito norma šiai kvotai – 43 %

Tarifo pozicijos 1901 90 99, 1904 30 00, 1904 90 80, 1905 90 20

Maisto produktai iš javų

Nustatoma 191 tonos tarifinė kvota (erga omnes), muito norma šiai kvotai – 33 %

Tarifo pozicija 1902 išskyrus 1902 20 10 ir 1902 20 30

Tešlos gaminiai

Nustatoma 532 tonų tarifinė kvota (erga omnes), muito norma šiai kvotai – 11 %

Tarifo pozicijos (žr. išnašą (2))

Konservuoti ananasai, citrusinių vaisiai, kriaušės, abrikosai, vyšnios, persikai ir braškės

Nustatoma 2 838 tonų tarifinė kvota (erga omnes), muito norma šiai kvotai – 20 %. Viršijant kvotą taikomos EB muitų normos

Tarifo pozicijos 2009 11 11, 2009 11 19, 2009 19 11, 2009 19 19, 2009 29 11, 2009 29 19, 2009 39 11, 2009 39 19, 2009 49 11, 2009 49 19, 2009 79 11, 2009 79 19, 2009 80 11, 2009 80 19, 2009 80 32, 2009 80 33, 2009 80 35, 2009 80 36, 2009 80 38, 2009 90 11, 2009 90 19, 2009 90 21, 2009 90 29

Vaisių sultys

Nustatoma 7 044 tonų tarifinė kvota (erga omnes), muito norma šiai kvotai – 20 %

Tarifo pozicijos 2009 61 90, 2009 69 11, 2009 69 19, 2009 69 51, 2009 69 90

Vynuogių sultys

29 tonomis padidinama (erga omnes) EB tarifinė kvota

Tarifo pozicija 2106 90 98

Maisto produktai

Nustatoma 921 tonos tarifinė kvota (erga omnes), muito norma šiai kvotai – 18 %

Tarifo pozicija 2303 10 11

Kukurūzų glitimas

Nustatoma šaliai (JAV) skirta 10 000 tonų tarifinė kvota, muito norma šiai kvotai – 16 %

Tarifo pozicijos 2309 10 13, 2309 10 15, 2309 10 19, 2309 10 33, 2309 10 39, 2309 10 51, 2309 10 53, 2309 10 59, 2309 10 70

Kačių ir šunų maistas

Nustatoma 2 058 tonų tarifinė kvota (erga omnes), muito norma šiai kvotai – 7 %.


(1)  

 

0207 11 10 (131 EUR/t)

 

0207 11 30 (149 EUR/t)

 

0207 11 90 (162 EUR/t)

 

0207 12 10 (149 EUR/t)

 

0207 12 90 (162 EUR/t)

 

0207 13 10 (512 EUR/t)

 

0207 13 20 (179 EUR/t)

 

0207 13 30 (134 EUR/t)

 

0207 13 40 (93 EUR/t)

 

0207 13 50 (301 EUR/t)

 

0207 13 60 (231 EUR/t)

 

0207 13 70 (504 EUR/t)

 

0207 14 10 (795 EUR/t)

 

0207 14 20 (179 EUR/t)

 

0207 14 30 (134 EUR/t)

 

0207 14 40 (93 EUR/t)

 

0207 14 50 (0 %)

 

0207 14 60 (231 EUR/t)

 

0207 14 70 (0 %)

 

0207 24 10 (170 EUR/t)

 

0207 24 90 (186 EUR/t)

 

0207 25 10 (170 EUR/t)

 

0207 25 90 (186 EUR/t)

 

0207 26 10 (425 EUR/t)

 

0207 26 20 (205 EUR/t)

 

0207 26 30 (134 EUR/t)

 

0207 26 40 (93 EUR/t)

 

0207 26 50 (339 EUR/t)

 

0207 26 60 (127 EUR/t)

 

0207 26 70 (230 EUR/t)

 

0207 26 80 (415 EUR/t)

 

0207 27 10 (0 %)

 

0207 27 20 (0 %)

 

0207 27 30 (134 EUR/t)

 

0207 27 40 (93 EUR/t)

 

0207 27 50 (339 EUR/t)

 

0207 27 60 (127 EUR/t)

 

0207 27 70 (230 EUR/t)

 

0207 27 80 (0 %)

(2)  

 

2008 20 19: 25,6 + 2,5 EUR/100 kg/net

 

2008 20 11: 25,6

 

2008 20 31: 25,6 + 2,5 EUR/100 kg/net

 

2008 20 39: 25,6

 

2008 20 71: 20,8

 

2008 30 11: 25,6

 

2008 30 19: 25,6 + 4,2 EUR/100 kg/net

 

2008 30 31: 24

 

2008 30 39: 25,6

 

2008 30 79: 20,8

 

2008 40 11: 25,6

 

2008 40 19: 25,6 + 4,2 EUR/100 kg/net

 

2008 40 21: 24

 

2008 40 29: 25,6

 

2008 40 31: 25,6 + 4,2 EUR/100 kg/net

 

2008 40 39: 25,6

 

2008 50 11: 25,6

 

2008 50 19: 25,6 + 4,2 EUR/100 kg/net

 

2008 50 31: 24

 

2008 50 39: 25,6

 

2008 50 51: 25,6 + 4,2 EUR/100 kg/net

 

2008 50 59: 25,6

 

2008 50 71: 20,8

 

2008 60 11: 25,6

 

2008 60 19: 25,6 + 4,2 EUR/100 kg/net

 

2008 60 31: 24

 

2008 60 39: 25,6

 

2008 60 60: 20,8

 

2008 70 11: 25,6

 

2008 79 19: 25,6 + 4,2 EUR/100 kg/net

 

2008 70 31: 24

 

2008 70 39: 25,6

 

2008 70 51: 25,6 + 4,2 EUR/100 kg/net

 

2008 70 59: 25,6

 

2008 80 11: 25,6

 

2008 80 19: 25,6 + 4,2 EUR/100 kg/net

 

2008 80 31: 24

 

2008 80 39: 25,6

 

2008 80 70: 20,8


11.5.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 124/8


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 712/2006

2006 m. gegužės 10 d.

nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1994 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 3223/94 dėl vaisių ir daržovių importo taisyklių (1), ypač į jo 4 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Vadovaujantis Urugvajaus raundo daugiašalių prekybos derybų rezultatais Reglamentas (EB) Nr. 3223/94 numato kriterijus, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo vertes iš trečiųjų šalių importuojamiems jo priede išvardintiems produktams ir laikotarpiams.

(2)

Laikantis aukščiau nurodytų kriterijų, standartinės importo vertės turi būti nustatytos tokios, kaip nurodyta šio reglamento priede,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 3223/94 4 straipsnyje nurodytos standartinės importo vertės nustatomos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. gegužės 11 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. gegužės 10 d.

Komisijos vardu

J. L. DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 337, 1994 12 24, p. 66. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 386/2005 (OL L 62, 2005 3 9, p. 3).


PRIEDAS

prie 2006 m. gegužės 10 d. Komisijos reglamento, nustatančio kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

052

108,6

204

105,7

999

107,2

0707 00 05

052

124,1

628

155,5

999

139,8

0709 90 70

052

119,5

204

25,1

999

72,3

0805 10 20

052

46,6

204

37,6

212

64,4

220

43,2

400

40,9

448

50,4

624

56,2

999

48,5

0805 50 10

388

50,9

528

56,6

624

55,6

999

54,4

0808 10 80

388

85,6

400

135,2

404

105,5

508

80,8

512

81,9

524

94,6

528

80,5

720

86,8

804

103,9

999

95,0


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 750/2005 (OL L 126, 2005 5 19, p. 12). Kodas „999“ žymi „kitą kilmę“.


11.5.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 124/10


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 713/2006

2006 m. gegužės 10 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1695/2005 dėl kiekio, kuris skirtas nuolatiniam konkursui dėl Prancūzijos intervencinės agentūros saugomų paprastųjų kviečių eksporto

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1), ypač į jo 6 straipsnį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1695/2005 (2) buvo paskelbtas nuolatinis konkursas dėl Prancūzijos intervencinės agentūros saugomų 1 700 000 tonų paprastųjų kviečių eksporto.

(2)

Per konkursus, kurie vyko po to, kai buvo paskelbtas šis nuolatinis konkursas, buvo išnaudotas beveik visas ūkio subjektams skirtas kiekis. Atsižvelgiant į didelę paklausą per pastarąsias savaites ir į situaciją rinkoje reikėtų pasiūlyti naują kiekį ir įgalioti Prancūzijos intervencinę agentūrą 97 250 tonomis padidinti eksportui skirtą kiekį, dėl kurio vykdomas konkursas.

(3)

Todėl reikėtų iš dalies pakeisti Reglamentą (EB) Nr. 1695/2005.

(4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Javų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1695/2005 2 straipsnis yra pakeičiamas taip:

„2 straipsnis

Konkursas vyksta dėl maksimalaus 1 797 250 tonų paprastųjų kviečių, eksportuotinų į trečiąsias šalis, išskyrus Albaniją, Buvusiąją Jugoslavijos Respubliką Makedoniją, Bosniją ir Hercegoviną, Bulgariją, Kroatiją, Lichtenšteiną, Rumuniją, Serbiją ir Juodkalniją (3) bei Šveicariją, kiekio.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. gegužės 10 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 78. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1154/2005 (OL L 187, 2005 7 19, p. 11).

(2)  OL L 272, 2005 10 18, p. 3. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 504/2006 (OL L 92, 2006 3 30, p. 3).

(3)  Įskaitant Kosovą, kaip apibrėžta 1999 m. birželio 10 d. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijoje Nr. 1244.“.


11.5.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 124/11


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 714/2006

2006 m. gegužės 10 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1164/2005 dėl nuolatinio konkurso perparduoti Bendrijos rinkoje Lenkijos intervencinės agentūros saugomus kukurūzus paskelbimo

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1), ypač į jo 6 straipsnį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1164/2005 (2) buvo pradėtas nuolatinis konkursas dėl Lenkijos intervencinės agentūros saugomų 155 197 tonų kukurūzų perpardavimo vidaus rinkoje.

(2)

Atsižvelgiant į dabartinę padėtį rinkoje, reikėtų padidinti kukurūzų kiekį, kurį Lenkijos intervencinė agentūra nuolatinio konkurso tvarka parduoda vidaus rinkoje, iki 246 437 tonų.

(3)

Todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Reglamentą (EB) Nr. 1164/2005.

(4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Grūdų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 1164/2005 iš dalies keičiamas taip:

1)

1 straipsnyje žodžiai „155 197 toną“ pakeičiami žodžiais „246 437 tonas“;

2)

priedo pavadinime žodžiai „155 197 toną“ pakeičiami žodžiais „246 437 tonas“.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. gegužės 10 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 78. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1154/2005 (OL L 187, 2005 7 19, p. 11).

(2)  OL L 188, 2005 7 20, p. 4. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1989/2005 (OL L 320, 2005 12 8, p. 22).


11.5.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 124/12


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 715/2006

2006 m. gegužės 10 d.

dėl aukštos kokybės šviežios, atšaldytos ar sušaldytos galvijų mėsos importo licencijų išdavimo

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1254/1999 dėl bendro galvijienos rinkos organizavimo (1),

atsižvelgdama į 1997 m. gegužės 27 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 936/97, atidarantį aukštos kokybės šviežios, atšaldytos ir sušaldytos jautienos arba sušaldytos buivolų mėsos tarifines kvotas ir numatantį tokių kvotų administravimą (2),

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 936/97 4 ir 5 straipsnyje yra numatytos paraiškų pateikimo sąlygos ir jo 2 straipsnio f punkte nurodytos mėsos importo licencijų išdavimas.

(2)

Reglamento (EB) Nr. 936/97 2 straipsnio f punkte nurodytas 11 500 tonų aukštos kokybės šviežios, atšaldytos arba sušaldytos galvijienos, atitinkančios šiame reglamente apibrežtus reikalavimus, kiekis gali būti tam tikromis sąlygomis importuotas laikotarpiu nuo 2005 m. liepos 1 d. iki 2006 m. birželio 30 d.

(3)

Reikia priminti, kad šio Reglamento numatytos licencijos gali būti panaudotos per visą jų galiojimo laikotarpį tik tuo atveju, jei laikomasi galiojančių veterinarinių normų,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Visiškai patenkinamos visos paraiškos aukštos kokybės šviežios, atšaldytos arba sušaldytos galvijienos, nurodytos Reglamento (EB) Nr. 936/97 2 straipsnio f punkte, importo licencijai gauti, pateiktos nuo 2006 m. gegužės 1 d. iki 5 d.

2.   Laikantis Reglamento (EB) Nr. 936/97 5 straipsnio nuostatų, per 2006 m. birželio mėnesio pirmąsias penkias dienas paraiškos licencijoms gauti gali būti pateiktos 10 283,529 tonų apimčiai.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. gegužės 11 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. gegužės 10 d.

Komisijos vardu

J. L. DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 160, 1999 6 26, p. 21. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 19132005 (OL L 307, 2005 11 25, p. 2).

(2)  OL L 137, 1997 5 28, p. 10. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 408/2006 (OL L 71, 2006 3 10, p. 3).


II Aktai, kurių skelbti neprivaloma

Taryba

11.5.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 124/13


TARYBOS SPRENDIMAS

2006 m. kovo 20 d.

dėl Europos bendrijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimo pasikeičiant laiškais pagal 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT) XXIV straipsnio 6 dalį ir XXVIII straipsnį, susijusio su nuolaidų pakeitimu Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Maltos Respublikos, Slovakijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Vengrijos Respublikos įsipareigojimų sąraše, joms stojant į Europos Sąjungą, sudarymo

(2006/333/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 133 straipsnį kartu su 300 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos pirmuoju sakiniu,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2004 m. kovo 22 d. Taryba įgaliojo Komisiją pagal 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT) XXIV straipsnio 6 dalį pradėti derybas su kai kuriomis kitomis PPO narėmis, į Europos Sąjungą stojant Čekijos Respublikai, Estijos Respublikai, Kipro Respublikai, Latvijos Respublikai, Lietuvos Respublikai, Vengrijos Respublikai, Maltos Respublikai, Lenkijos Respublikai, Slovėnijos Respublikai ir Slovakijos Respublikai.

(2)

Komisija vedė derybas konsultuodamasi su komitetu, įsteigtu pagal Sutarties 133 straipsnį, ir vadovaudamasi Tarybos patvirtintais derybų nurodymais.

(3)

Komisija baigė derybas dėl Europos bendrijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimo pasikeičiant laiškais. Todėl minėtas susitarimas turėtų būti patvirtintas.

(4)

Šio sprendimo įgyvendinimui reikalingos priemonės turėtų būti patvirtintos pagal 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimą 1999/468/EB, nustatantį Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (1),

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Europos bendrijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimas pasikeičiant laiškais pagal 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT) XXIV straipsnio 6 dalį ir XXVIII straipsnį, susijęs su nuolaidų pakeitimu Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Maltos Respublikos, Slovakijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Vengrijos Respublikos įsipareigojimų sąraše, joms stojant į Europos Sąjungą, yra patvirtinamas Bendrijos vardu.

Susitarimo pasikeičiant laiškais tekstas pridedamas prie šio sprendimo priedo.

2 straipsnis

Komisija priima išsamias šio susitarimo įgyvendinimo taisykles vadovaudamasi šio sprendimo 3 straipsnio 2 dalyje numatyta tvarka.

3 straipsnis

1.   Komisijai padeda Grūdų vadybos komitetas, įsteigtas pagal 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (2) 25 straipsnį, arba atitinkamas komitetas, įsteigtas pagal reglamento dėl tam tikro produkto bendro rinkos organizavimo atitinkamą straipsnį.

2.   Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 4 ir 7 straipsniai. Sprendimo 1999/468/EB 4 straipsnio 3 dalyje nustatytas laikotarpis yra vienas mėnuo.

3.   Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles.

4 straipsnis

Tarybos pirmininkas įgaliojamas paskirti asmenį (-is), įgaliotą (-us) pasirašyti Susitarimą pasikeičiant laiškais, kad jis taptų privalomas Bendrijai (3).

Priimta Briuselyje, 2006 m. kovo 20 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

U. PLASSNIK


(1)  OL L 184, 1999 7 17, p. 23.

(2)  OL L 270, 2003 10 21, p. 78. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1154/2005 (OL L 187, 2005 7 19, p. 11).

(3)  Susitarimo įsigaliojimo diena bus paskelbta Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.


VERTIMAS

EUROPOS BENDRIJOS IR JUNGTINIŲ AMERIKOS VALSTIJŲ

susitarimas pasikeičiant laiškais pagal 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT) XXIV straipsnio 6 dalį ir XXVIII straipsnį, susijęs su nuolaidų pakeitimu Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Maltos Respublikos, Slovakijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Vengrijos Respublikos įsipareigojimų sąraše, joms stojant į Europos Sąjungą

Ženeva, 2006 m. kovo 22 d.

Pone,

Remdamosi derybomis pagal 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl muitų ir prekybos (GATT) XXIV straipsnio 6 dalį ir XXVIII straipsnį dėl nuolaidų Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos įsipareigojimų sąrašuose pakeitimo joms stojant į Europos Sąjungą, ir siekdamos baigti šias derybas, Europos bendrija ir Jungtinės Amerikos Valstijos (toliau – Jungtinės Valstijos) susitaria dėl tokių dalykų:

EB į savo įsipareigojimų sąrašą, skirtą 25 EB valstybių narių (25 šalių EB) muitų teritorijai, ne vėliau kaip 2006 m. balandžio 1 d. įtraukia CXL įsipareigojimų sąraše buvusias 15 EB valstybių narių (15 šalių EB) muitų teritorijai taikytas nuolaidas su atitinkamais pakeitimais, nurodytais šio laiško priede.

EB, kaip nurodyta priede, sumažina muitų tarifus ir pakoreguoja tarifines kvotas kiek įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip 2006 m. liepos 1 d.

Kai minimos tarifinės kvotos, reikia taikyti visų metų kvotų dydžius, nepriklausomai nuo to, kada tokios kvotos nustatomos.

Kuriai nors šaliai paprašius, konsultacijos su šiuo susitarimu susijusiais klausimais gali būti surengtos bet kuriuo metu.

Būčiau dėkingas, jeigu Jūs, išnagrinėjęs šį susitarimą Jūsų šalyje nustatyta tvarka, patvirtintumėte, kad Jūsų Vyriausybė jam pritaria, ir kad šis laiškas kartu su jį patvirtinančiu Jūsų atsakymu sudarys susitarimą, kuris įsigalios Jūsų laiško siuntimo dieną.

Reiškiu Jums savo didžią pagarbą.

Europos bendrijos vardu

PRIEDAS

0304 20 58 (sušaldyta jūrų lydekų filė): nustatytas muitas – 6,1 %.

0304 20 85 (sušaldyta mintajų filė): nustatytas muitas – 14,2 %.

0304 90 05 (surimiai): nustatytas muitas – 14,2 %.

3920 91 00 (polivinilbutiralis): nustatytas muitas – 6,1 %.

7609 00 00 (aliuminio vamzdžiai): nustatytas muitas – 5,9 %.

8102 93 00 (molibdeno viela): nustatytas muitas – 6,1 %.

4 003 tonomis padidinama (erga omnes) EB tarifinė kvota „sušaldytai galvijienai; neperskirtiems arba perskirtiems priekiniams ketvirčiams; be kaulų“ ir „sušaldytiems galvijienos valgomiesiems subproduktams; storajai ir plonajai diafragmoms. Mėsa importuojama perdirbti“ (tarifo pozicijos 0202 20 30, 0202 30, 0206 29 91),

EB tarifinė kvota (erga omnes) „gyviems galvijams – telyčioms ir karvėms (išskyrus skirtas skerdimui) – šių kalnų veislių: pilkosios, rudosios, geltonosios, dėmėtosios Simmental ir Pinzgau“ pakoreguojama iki 710 galvų (tarifo pozicijos 0102 90 05, 0102 90 29, 0102 90 49, 0102 90 59, 0102 90 69), muitas šiai kvotai – 6 %,

EB tarifinė kvota (erga omnes) „gyviems galvijams buliams, karvėms ir telyčioms (išskyrus skirtas skerdimui) šių kalnų veislių: dėmėtosios Simmental, Schwyz ir Fribourg“ pakoreguojama iki 711 galvų (tarifo pozicijos 0102 90 05, 0102 90 29, 0102 90 49, 0102 90 59, 0102 90 69, 0102 90 79), muitas šiai kvotai – 4 %,

EB tarifinė kvota (erga omnes) „ne didesnės kaip 300 kg masės gyviems galvijams, skirtiems penėjimui“ pakoreguojama iki 24 070 galvų (tarifo pozicijos 0102 90 05, 0102 90 29, 0102 90 49), muitas šiai kvotai 16 % + 582 EUR/t,

šaliai (JAV) nustatoma 16 665 t naminių paukščių mėsos tarifinė kvota. Tarifo pozicijos ir atitinkami muitai šioms kvotoms:

0207 11 10 (131 EUR/t)

0207 11 30 (149 EUR/t)

0207 11 90 (162 EUR/t)

0207 12 10 (149 EUR/t)

0207 12 90 (162 EUR/t)

0207 13 10 (512 EUR/t)

0207 13 20 (179 EUR/t)

0207 13 30 (134 EUR/t)

0207 13 40 (93 EUR/t)

0207 13 50 (301 EUR/t)

0207 13 60 (231 EUR/t)

0207 13 70 (504 EUR/t)

0207 14 10 (795 EUR/t)

0207 14 20 (179 EUR/t)

0207 14 30 (134 EUR/t)

0207 14 40 (93 EUR/t)

0207 14 50 (0 %)

0207 14 60 (231 EUR/t)

0207 14 70 (0 %)

0207 24 10 (170 EUR/t)

0207 24 90 (186 EUR/t)

0207 25 10 (170 EUR/t)

0207 25 90 (186 EUR/t)

0207 26 10 (425 EUR/t)

0207 26 20 (205 EUR/t)

0207 26 30 (134 EUR/t)

0207 26 40 (93 EUR/t)

0207 26 50 (339 EUR/t)

0207 26 60 (127 EUR/t)

0207 26 70 (230 EUR/t)

0207 26 80 (415 EUR/t)

0207 27 10 (0 %)

0207 27 20 (0 %)

0207 27 30 (134 EUR/t)

0207 27 40 (93 EUR/t)

0207 27 50 (339 EUR/t)

0207 27 60 (127 EUR/t)

0207 27 70 (230 EUR/t)

0207 27 80 (0 %),

49 tonomis padidinama (erga omnes) EB tarifinė kvota „vištų skerdenoms, šviežioms, atšaldytoms arba sušaldytoms“ (tarifo pozicijos 0207 11 10, 0207 11 30, 0207 11 90, 0207 12 10, 0207 12 90),

4 070 tonų padidinama (erga omnes) EB tarifinė kvota „vištienos gabalams, šviežiems, atšaldytiems arba sušaldytiems“ (tarifo pozicijos 0207 13 10, 0207 13 20, 0207 13 30, 0207 13 40, 0207 13 50, 0207 13 60, 0207 13 70, 0207 14 20, 0207 14 30, 0207 14 40, 0207 14 60),

1 605 tonomis padidinama (erga omnes) EB tarifinė kvota „naminių paukščių mėsos gabalams“ (tarifo pozicija 0207 14 10), muitas šiai kvotai – 795 EUR/t,

201 tona padidinama (erga omnes) EB tarifinė kvota „šviežiai, atšaldytai arba sušaldytai kalakutų mėsai“ (tarifo pozicijos 0207 24 10, 0207 24 90, 0207 25 10, 0207 25 90, 0207 26 10, 0207 26 20, 0207 26 30, 0207 26 40, 0207 26 50, 0207 26 60, 0207 26 70, 0207 26 80, 0207 27 30, 0207 27 40, 0207 27 50, 0207 27 60, 0207 27 70),

2 485 tonomis padidinama (erga omnes) EB tarifinė kvota „sušaldytiems kalakutų mėsos gabalams“ (tarifo pozicijos 0207 27 10, 0207 27 20, 0207 27 80),

šaliai (JAV) nustatoma 4 722 tonų tarifinė kvota „sušaldytiems kumpiams ir nugarinei be kaulų“ (tarifo pozicijos ex 0203 19 55 ir ex 0203 29 55), muitas šiai kvotai – 250 EUR/t,

1 265 tonomis padidinama (erga omnes) EB tarifinė kvota „sušaldytiems kumpiams ir nugarinei be kaulų“ (tarifo pozicijos ex 0203 19 55, ex 0203 29 55),

67 tonomis padidinama (erga omnes) EB tarifinė kvota „šviežioms, atšaldytoms ar sušaldytoms naminių kiaulių skerdenoms ir skerdenų pusėms“ (tarifo pozicijos 0203 11 10, 0203 21 10),

35 tonomis padidinama (erga omnes) EB tarifinė kvota „šviežioms, atšaldytoms ar sušaldytoms naminių kiaulių dalims, su kaulu arba be kaulo, išskyrus nugarinę mėsą, pateikiamą atskirai“ (tarifo pozicijos 0203 12 11, 0203 12 19, 0203 19 11, 0203 19 13, 0203 19 55, 0203 19 59, 0203 22 11, 0203 22 19, 0203 29 11, 0203 29 13, 0203 29 15, 0203 29 55, 0203 29 59),

2 tonomis padidinama (erga omnes) EB tarifinė kvota „sausoms arba supjaustytoms, nevirtoms ir nekeptoms dešroms“ (tarifo pozicijos 1601 00 91, 1601 00 99),

61 tona padidinama (erga omnes) EB tarifinė kvota „konservams iš naminių kiaulių mėsos“ (tarifo pozicijos 1602 41 10, 1602 42 10, 1602 49 11, 1602 49 13, 1602 49 15, 1602 49 19, 1602 49 30, 1602 49 50),

EB tarifinė kvota „gyvoms avims, išskyrus grynaveisles veislines avis“ pakoreguojama iki 5 676 tonų (tarifo pozicijos 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 90), muitas šiai kvotai – 10 %,

60 tonų padidinama (erga omnes) EB tarifinė kvota „picos sūriui“ (tarifo pozicijos ex 0406 10 20, ex 0406 10 80),

38 tonomis padidinama (erga omnes) EB tarifinė kvota sūriui „Emmentaler“ (tarifo pozicijos ex 0406 30 10, 0406 90 13),

213 tonų padidinama (erga omnes) EB tarifinė kvota sūriams „Gruyere“, „Sbrinz“ (tarifo pozicijos ex 0406 30 10, 0406 90 15),

7 tonomis padidinama (erga omnes) EB tarifinė kvota „sūriams, skirtiems lydyti“ (tarifo pozicija 0406 90 01),

5 tonomis padidinama (erga omnes) EB tarifinė kvota sūriui „Cheddar“ (tarifo pozicija 0406 90 21),

25 tonomis padidinama (erga omnes) EB tarifinė kvota „šviežiems sūriams“ (tarifo pozicijos ex 0406 10 20, ex 0406 10 80, 0406 20 90, 0406 30 31, 0406 30 39, 0406 30 90, 0406 40 10, 0407 40 50, 0407 40 90, 0406 90 17, 0406 90 18, 0406 90 23, 0406 90 25, 0406 90 27, 0406 90 29, 0406 90 31, 0406 90 33, 0406 90 35, 0406 90 37, 0406 90 39, 0406 90 50, ex 0406 90 63, 0406 90 69, 0406 90 73, ex 0406 90 75, ex 0406 90 76, 0406 90 78, ex 0406 90 79, ex 0406 90 81, 0406 90 82, 0406 90 84, 0406 90 86, 0406 90 87, 0406 90 88, 0406 90 93, 0406 90 99),

nustatoma 7 tonų tarifinė kvota (erga omnes) žaliaviniams ryžiams (tarifo pozicija 1006 10), muito norma šiai kvotai – 15 %,

nustatoma 1 634 tonų tarifinė kvota (erga omnes) lukštentiems ryžiams (tarifo pozicija 1006 20), muito norma šiai kvotai – 15 %,

25 516 tonų padidinama (erga omnes) EB tarifinė kvota iš dalies arba visiškai nulukštentiems ryžiams (tarifo pozicija 1006 30), muito norma šiai kvotai – 0 %,

31 788 tonomis padidinama (erga omnes) EB tarifinė kvota skaldytiems ryžiams (tarifo pozicija 1006 40), muito norma šiai kvotai – 0 %,

6 215 tonų padidinama (erga omnes) EB tarifinė kvota miežiams (tarifo pozicija 1003 00), muito norma šiai kvotai – 16 EUR/t,

6 787 tonomis padidinama (erga omnes) EB tarifinė kvota paprastiesiems kviečiams (tarifo pozicija 1001 90 99), muito norma šiai kvotai – 12 EUR/t,

nustatoma 242 074 tonų tarifinė kvota (erga omnes) kukurūzams (tarifo pozicijos 1005 10 90, 1005 90 00), muito norma šiai kvotai – 0 %,

1 413 tonų padidinama (erga omnes) EB tarifinė kvota cukranendrių cukrui (tarifo pozicija 1701 11 10), muito norma šiai kvotai – 98 EUR/t,

nustatoma 1 253 tonų tarifinė kvota (erga omnes) fruktozei (tarifo pozicija 1702 50 00), muito norma šiai kvotai – 20 %,

44 tonomis padidinama (erga omnes) EB tarifinė kvota morkoms ir ropėms (tarifo pozicija 0706 10 00),

34 tonomis padidinama (erga omnes) EB tarifinė kvota agurkams (tarifo pozicija ex 0707 00 05),

nustatoma 472 tonų tarifinė kvota (erga omnes) pomidorams (tarifo pozicija 0702 00 00),

nustatoma 2 838 tonų tarifinė kvota (erga omnes) konservuotiems ananasams, citrusiniams vaisiams, kriaušėms, abrikosams, vyšnioms, persikams ir braškėms (tarifo pozicijos 2008 20 11, 2008 20 19, 2008 20 31, 2008 20 39, 2008 20 71, 2008 30 11, 2008 30 19, 2008 30 31, 2008 30 39, 2008 30 79, 2008 40 11, 2008 40 19, 2008 40 21, 2008 40 29, 2008 40 31, 2008 40 39, 2008 50 11, 2008 50 19, 2008 50 31, 2008 50 39, 2008 50 51, 2008 50 59, 2008 50 71, 2008 60 11, 2008 60 19, 2008 60 31, 2008 60 39, 2008 60 60, 2008 70 11, 2008 70 19, 2008 70 31, 2008 70 39, 2008 70 51, 2008 70 59, 2008 80 11, 2008 80 19, 2008 80 31, 2008 80 39, 2008 80 70), muito norma šiai kvotai – 20 %,

nustatoma 7 044 tonų tarifinė kvota (erga omnes) vaisių sultims (tarifo pozicijos 2009 11 11, 2009 11 19, 2009 19 11, 2009 19 19, 2009 29 11, 2009 29 19, 2009 39 11, 2009 39 19, 2009 49 11, 2009 49 19, 2009 79 11, 2009 79 19, 2009 80 11, 2009 80 19, 2009 80 32, 2009 80 33, 2009 80 35, 2009 80 36, 2009 80 38, 2009 90 11, 2009 90 19, 2009 90 21, 2009 90 29), muito norma šiai kvotai – 20 %,

29 tonomis padidinama (erga omnes) EB tarifinė kvota vynuogių sultims (tarifo pozicijos 2009 61 90, 2009 69 11, 2009 69 19, 2009 69 51, 2009 69 90),

295 tonomis padidinama (erga omnes) EB tarifinė kvota šviežioms arba atšaldytoms bulvėms (tarifo pozicija ex 0701 90 51),

panaikinamas 9 % ad valorem muitas baltymų koncentratams (tarifo pozicija 2106 10 80),

šaliai (JAV) nustatoma 10 000 tonų tarifinė kvota kukurūzų glitimui (tarifo pozicija 2303 10 11), muito norma šiai kvotai – 16 %,

nustatoma 532 tonų tarifinė kvota (erga omnes) tešloms gaminiams (tarifo pozicija 1902; išskyrus 1902 20 10 ir 1902 20 30), muito norma šiai kvotai – 11 %,

nustatoma 107 tonų tarifinė kvota (erga omnes) šokoladui (tarifo pozicija 1806), muito norma šiai kvotai – 43 %,

nustatoma 921 tonos tarifinė kvota (erga omnes) maisto produktams (tarifo pozicija 2106 90 98), muito norma šiai kvotai – 18 %,

nustatoma 191 tonos tarifinė kvota (erga omnes) maisto produktams iš javų (tarifo pozicijos 1901 90 99, 1904 30 00, 1904 90 80, 1905 90 20), muito norma šiai kvotai – 33 %,

nustatoma 2 058 tonų tarifinė kvota (erga omnes) kačių ir šunų maistui (tarifo pozicijos 2309 10 13, 2309 10 15, 2309 10 19, 2309 10 33, 2309 10 39, 2309 10 51, 2309 10 53, 2309 10 59, 2309 10 70), muito norma šiai kvotai – 7 %.

Visoms šioms tarifų eilutėms ir kvotoms taikomi tikslūs 15 EB valstybių narių tarifų aprašymai.

Ženeva, 2006 m. kovo 22 d.

Pone,

Pateikiame nuorodą į Jūsų laišką, kuriame rašoma:

„Remdamosi derybomis pagal 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl muitų ir prekybos (GATT) XXIV straipsnio 6 dalį ir XXVIII straipsnį dėl nuolaidų Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos įsipareigojimų sąrašuose pakeitimo joms stojant į Europos Sąjungą, ir siekdamos baigti šias derybas, Europos bendrija ir Jungtinės Amerikos Valstijos (toliau – Jungtinės Valstijos) susitaria dėl tokių dalykų:

EB į savo įsipareigojimų sąrašą, skirtą 25 EB valstybių narių (25 šalių EB) muitų teritorijai, ne vėliau kaip 2006 m. balandžio 1 d. įtraukia CXL įsipareigojimų sąraše buvusias 15 EB valstybių narių (15 šalių EB) muitų teritorijai taikytas nuolaidas su atitinkamais pakeitimais, nurodytais šio laiško priede.

EB, kaip nurodyta priede, sumažina muitų tarifus ir pakoreguoja tarifines kvotas kiek įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip 2006 m. liepos 1 d.

Kai minimos tarifinės kvotos, reikia taikyti visų metų kvotų dydžius, nepriklausomai nuo to, kada tokios kvotos nustatomos.

Kuriai nors šaliai paprašius, konsultacijos su šiuo susitarimu susijusiais klausimais gali būti surengtos bet kuriuo metu.

Būčiau dėkingas, jeigu Jūs, išnagrinėjęs šį susitarimą Jūsų šalyje nustatyta tvarka, patvirtintumėte, kad Jūsų Vyriausybė jam pritaria, ir kad šis laiškas kartu su jį patvirtinančiu Jūsų atsakymu sudarys susitarimą, kuris įsigalios Jūsų laiško siuntimo dieną.“.

Turiu garbės pranešti apie savo Vyriausybės sutikimą.

Reiškiu Jums savo didžią pagarbą.

Jungtinių Amerikos Valstijų vardu


Komisija

11.5.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 124/21


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2006 m. balandžio 28 d.

dėl Bendrijos atsisakymo Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo (EŽŪOGF) Garantijų skyriaus lėšomis finansuoti kai kurias valstybių narių patirtas išlaidas

(pranešta dokumentu Nr. C(2006) 1702)

(autentiški tik tekstai vokiečių, graikų, anglų, ispanų, suomių, prancūzų, italų, olandų, portugalų ir švedų kalbomis)

(2006/334/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1970 m. balandžio 21 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 729/70 dėl bendrosios žemės ūkio politikos finansavimo (1), ypač į jo 5 straipsnio 2 dalies c punktą,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1258/1999 dėl bendrosios žemės ūkio politikos finansavimo (2), ypač į jo 7 straipsnio 4 dalį,

pasikonsultavusi su Fondo komitetu,

kadangi:

(1)

Reglamento (EEB) Nr. 729/70 5 straipsnyje ir Reglamento (EB) Nr. 1258/1999 7 straipsnyje, taip pat 1995 m. liepos 7 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1663/95 nustatančio išsamias taisykles dėl Tarybos reglamento (EEB) Nr. 729/70 apibrėžtos EŽŪOGF garantijų skyriaus sąskaitų apmokėjimo tvarkos taikymo (3) 8 straipsnio 1 ir 2 dalyse sakoma, kad Komisija imasi reikiamų tikrinimų, perduoda valstybėms narėms šių patikrinimų rezultatus, susipažįsta su valstybių narių atsakymais, inicijuoja dvišales diskusijas, kurių metu stengiamasi pasiekti sutarimą su atitinkamomis valstybėmis narėmis ir, remdamasi 1994 m. liepos 1 d. Komisijos sprendimu 94/442/EB, nustatančiu taikinimo procedūrą, susijusią su Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo (EŽŪOGF) Garantijų skyriaus sąskaitų apmokėjimu (4), oficialiai informuoja valstybę narę apie savo išvadas.

(2)

Valstybės narės turėjo galimybę paprašyti pradėti taikinimo procedūrą. Šia galimybe kai kuriais atvejais buvo pasinaudota, o šiai procedūrai pasibaigus, Komisija išnagrinėjo jos ataskaitą.

(3)

Reglamento (EEB) Nr. 729/70 2 ir 3 straipsniuose ir Reglamento (EB) Nr. 1258/1999 2 straipsnyje nurodoma, kad gali būti finansuojamos tik grąžinamosios išmokos už eksportą į trečiąsias šalis ir intervencija, skirta žemės ūkio rinkoms stabilizuoti, atitinkamai skirtos arba pradėta pagal Bendrijos taisykles, taikomas bendro žemės ūkio rinkų organizavimo ribose.

(4)

Iš atliktų tikrinimų, dvišalių diskusijų rezultatų ir taikinimo procedūrų matyti, kad dalis valstybių narių deklaruotų išlaidų neatitinka šių sąlygų ir negali būti finansuojamos iš EŽŪOGF garantijų skyriaus lėšų.

(5)

Reikėtų nurodyti sumas, kurios nepripažįstamos kaip mokėtinos iš EŽŪOGF Garantijų skyriaus lėšų; tos sumos netaikomos išlaidoms, padarytoms prieš 24 mėnesius ir anksčiau skaičiuojant nuo datos, kai Komisija raštu pranešė valstybėms narėms apie tikrinimų rezultatus.

(6)

Šiame sprendime nurodytais atvejais apie nustatytas sumas, kurias atsisakoma finansuoti dėl to, kad jos padarytos nesilaikant Bendrijos taisyklių, Komisija valstybėms narėms pranešė perduodama suvestinę ataskaitą.

(7)

Šiuo sprendimu nėra atmetama finansinių pasekmių Komisijai, galinčių būti dėl 2005 m. lapkričio 25 d. Teisingumo Teismo nagrinėtų su šiuo sprendimu susijusių bylų sprendimų, galimybė,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Valstybių narių akredituotų mokėjimo agentūrų deklaruotos išlaidos, padarytos iš EŽŪOGF Garantijų skyriaus lėšų ir nurodytos priede, nėra finansuojamos iš Bendrijos lėšų dėl tų išlaidų neatitikimo Bendrijos taisyklėms.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Belgijos Karalystei, Vokietijos Federacinei Respublikai, Ispanijos Karalystei, Prancūzijos Respublikai, Graikijos Respublikai, Italijos Respublikai, Olandijos Karalystei, Portugalijos Respublikai, Suomijos Respublikai, Švedijos Karalystei ir Jungtinei Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystei.

Priimta Briuselyje, 2006 m. balandžio 28 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 94, 1970 4 28, p. 13. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1287/95 (OL L 125, 1995 6 8, p. 1).

(2)  OL L 160, 1999 6 26, p. 103.

(3)  OL L 158, 1995 7 8, p. 6. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 465/2005 (OL L 77, 2005 3 23, p. 6).

(4)  OL L 182, 1994 7 16, p. 45. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais sprendimu 2001/535/EB (OL L 193, 2001 7 17, p. 25).


PRIEDAS

Total corrections

Sektorius

Valstybė narė

Biudžeto straipsnis

Pagrindas

Nacionalinė valiuta

Iš finansavimo atimtinos išlaidos

Jau atlikti išskaičiavima

Finansinis poveikis šiam sprendimui

Finansiniai metai

Pienas ir pieno produktai

BE

2040

Kontrolės trūkumai: 5 % koregavimo koeficientas. Neteisingas fizinio patikrinimo rezultatų vertinimas: vienkartinis ištaisymas

EUR

–5 851 253,86

0,00

–5 851 253,86

2001–2003

 

Iš viso BE

 

 

 

–5 851 253,86

0,00

–5 851 253,86

 

Pienas ir pieno produktai

DE

2040

Iš anksto nepaskelbtų tikrinimų įsipareigojimų nevykdymas. 10 % koregavimo koeficientas (1 operatorius)

EUR

– 396 063,56

0,00

– 396 063,56

2002–2004

 

Iš viso DE

 

 

 

– 396 063,56

0,00

– 396 063,56

 

Vaisiai ir daržovės

GR

1515

Dalinis Komisijos sprendimo 2002/881/EB panaikinimas, Graikijai grąžintina suma

EUR

623 385,74

0,00

623 385,74

1998–2000

Viešasis saugojimas

GR

3231

Dalinis Komisijos sprendimo 2003/102/EB panaikinimas, Graikijai grąžintina suma

EUR

9 926 005,21

0,00

9 926 005,21

1999–2001

Pažeidimai

GR

Įvairūs

Dalinis Komisijos sprendimo 2003/481/EB panaikinimas, Graikijai grąžintina suma

EUR

41 884,90

0,00

41 884,90

 

 

Iš viso GR

 

 

 

10 591 275,85

0,00

10 591 275,85

 

Viešasis saugojimas

ES

2111, 2112, 2113, 2114

Kontrolės trūkumai: 5 % koregavimo koeficientas

EUR

–2 763 696,91

0,00

–2 763 696,91

2001–2003

Išmokos už gyvulius

ES

2220, 2221, 2222

Išmokos, sumokėtos ūkininkams, neturintiems minimalių teisių į kvotas. Vienkartinis ištaisymas

EUR

–78 720,15

0,00

–78 720,15

2003–2004

Kaimo plėtra

ES

4000, 4010

Įvairūs valdymo ir kontrolės sistemos trūkumai. 2 % koregavimo koeficientas

EUR

– 135 394,00

0,00

– 135 394,00

2002–2003

Finansinis auditas

ES

Įvairūs

Dalinis Komisijos sprendimo 2002/461/EB panaikinimas, Ispanijai grąžintina suma

EUR

451 482,55

0,00

451 482,55

2001

 

Iš viso ES

 

 

 

–2 526 328,51

0,00

–2 526 328,51

 

Pienas ir pieno produktai

FI

2040

Kontrolės trūkumas. 5 % koregavimo koeficientas (1 operatorius)

EUR

–65 903,93

0,00

–65 903,93

2002–2003

Didžiausių ribų viršijimas

FI

2128

Didžiausios finansavimo ribos viršijimas

EUR

–6 820,82

–6 820,82

0,00

2003

 

Iš viso FI

 

 

 

–72 724,75

–6 820,82

–65 903,93

 

Vaisiai ir daržovės

FR

1508

Neteisingai apskaičiuota pagalbos suma (apskaičiuota remiantis pakrautais kiekiais, o ne parduotais kiekiais), sankcijų netaikymas pristačius paraišką po termino: vienkartinis ištaisymas. Kai kurios svarbios kontrolės netaikymas: 10 % koregavimo koeficientas

EUR

–32 072 056,72

0,00

–32 072 056,72

2002–2004

Viešasis saugojimas

FR

2111, 2112, 2113, 2114

Kontrolės trūkumas. 5 % koregavimo koeficientas. Mokėjimų vėlavimai: vienkartinis ištaisymas

EUR

–7 135 187,50

0,00

–7 135 187,50

2001–2003

Kaimo plėtra

FR

4040

Neteisingas teisės gauti pagalbą vienos iš sąlygų vertinimo procedūros taikymas. Vienkartinis ištaisymas

EUR

– 870 374,00

0,00

– 870 374,00

2002

 

Iš viso FR

 

 

 

–40 077 618,22

0,00

–40 077 618,22

 

Vaisiai ir daržovės

IT

1501, 1502, 1515

Komposto gamybos ir biologinio skilimo kontrolės trūkumai, sankcijų netaikymas. 10 % koregavimo koeficientas

EUR

–30 021 060,00

0,00

–30 021 060,00

1999–2002

Vaisiai ir daržovės

IT

1512

Mokėjimų terminų nesilaikymas. Vienkartinis ištaisymas

EUR

–4 414 265,04

0,00

–4 414 265,04

2002

Vaisiai ir daržovės

IT

1502

Netaikoma teisės aktais reikalaujama pagrindinė kontrolė skaičiaus, dažnumo ar išsamumo požiūriu. 5 % koregavimo koeficientas

EUR

–7 708 059,40

0,00

–7 708 059,40

2000–2003

Pienas ir pieno produktai

IT

2040

Teisės aktų pažeidimas: vienkartinis ištaisymas. Kontrolės trūkumai: 5 % koregavimo koeficientas; minimalaus kontrolės dažnumo nesilaikymas: 10 % koregavimo koeficientas (1 operatorius)

EUR

– 297 002,44

0,00

– 297 002,44

2002–2004

Pasėliai

IT

1040–1062, 1310, 1858

Sankcijų netaikymas. 3 % koregavimo koeficientas

EUR

–7 975 231,00

0,00

–7 975 231,00

2002

Pasėliai

IT

1040–1060, 1310, 1858

Nepakankama įprastinių patikrinimų vietoje kontrolė. 5 % koregavimo koeficientas

EUR

– 603 692,00

–36 829,00

– 566 863,00

2001–2003

Kaimo plėtra

IT

4000, 4010, 4040

Valdymo, kontrolės ir sankcijų sistemos trūkumai. 2 % koregavimo koeficientas

EUR

–3 748 761,00

0,00

–3 748 761,00

2001–2002

Mokėjimų terminai

IT

Įvairūs

Mokėjimų terminų nesilaikymas.

EUR

–30 938 245,66

–31 631 666,68

693 421,02

2003

 

Iš viso IT

 

 

 

–85 706 316,54

–31 668 495,68

–54 037 820,86

 

Pienas ir pieno produktai

NL

2040

Nepatenkinama mėginių ėmimo procedūra: 10 % koregavimo koeficientas (1 operatorius). Neteisingas fizinės kontrolės rezultatų vertinimas: vienkartinis ištaisymas

EUR

– 158 235,60

0,00

– 158 235,60

2002–2003

 

Iš viso NL

 

 

 

– 158 235,60

0,00

– 158 235,60

 

Riebalai

PT

1400, 1402

Įdiegta kontrolės sistema nebuvo tinkama veiksmingai kovoti su visų atitinkamų subjektų linų sektoriuje padarytais pažeidimais. 100 % finansinis koregavimas

EUR

–3 135 348,71

0,00

–3 135 348,71

2001

 

Iš viso PT

 

 

 

–3 135 348,71

0,00

–3 135 348,71

 

Pasėliai

SE

1040, 1062, 1310

Trūkumai taikant taisykles, susijusias su atidėta žeme, neteisingu techninės paklaidos taikymu, per daug padaryta akivaizdžių klaidų. Vienkartinis ištaisymas

SEK

–1 308 192,00

0,00

–1 308 192,00

2001–2002

 

Iš viso SE

 

 

 

–1 308 192,00

0,00

–1 308 192,00

 

Finansinis auditas

UK

Įvairūs

Neidentifikuoti ištaisymai priskiriami EŽŪOGF. Vienkartinis ištaisymas

GBP

– 497 130,69

0,00

– 497 130,69

2004

 

Iš viso UK

 

 

 

– 497 130,69

0,00

– 497 130,69

 


11.5.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 124/26


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2006 m. gegužės 8 d.

leidžiantis Lenkijos Respublikai uždrausti jos teritorijoje naudoti šešiolika genetiškai modifikuotų kukurūzų veislių, išvestų iš genetiškai modifikuoto organizmo MON 810, įrašyto bendrajame žemės ūkio augalų veislių kataloge, pagal Direktyvą 2002/53/EB

(pranešta dokumentu Nr. C(2006) 1795)

(autentiškas tik tekstas lenkų kalba)

(2006/335/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2002 m. birželio 13 d. Tarybos direktyvą 2002/53/EB dėl bendrojo žemės ūkio augalų veislių katalogo (1), ypač į jo 16 straipsnio 2 dalies b punktą,

kadangi:

(1)

Vadovaudamasi Direktyvos Nr. 2002/53/EB 17 straipsniu, Komisija 2004 m. rugsėjo 17 d.Europos Sąjungos oficialiojo leidinio C serijoje paskelbė septyniolikos genetiškai modifikuotų kukurūzų veislių, išvestų iš genetiškai modifikuoto organizmo MON 810, sąrašą, kuris yra bendrojo žemės ūkio augalų veislių katalogo (2) XXII pilno leidimo XIII priede.

(2)

Pagal minėtos direktyvos 16 straipsnio 1 dalį, valstybės narės turi užtikrinti, jog nuo 17 straipsnyje nurodyto paskelbimo, pagal tos direktyvos nuostatas arba pagal tos direktyvos principus atitinkančius principus pripažintų veislių sėklai nebūtų taikomi jokie su veisle susiję prekybos apribojimai.

(3)

Minėtos direktyvos 7 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad genetiškai modifikuotos veislės gali būti pripažįstamos tinkamomis įtraukti į nacionalinius katalogus, tik po to, kai jos yra pripažįstamos tinkamomis prekybai pagal Direktyvą 90/220/EEB (3), kuri dabar yra pakeista Direktyva 2001/18/EB (4), kurioje yra numatyta atlikti genetiškai modifikuotų organizmų keliamo pavojaus žmogaus sveikatai ir aplinkai įvertinimą.

(4)

1998 m. balandžio 22 d. Komisijos sprendimu 98/294/EB dėl genetiškai modifikuotų kukurūzų (Zea mays L. linija MON 810) pateikimo į rinką buvo nuspręsta, vadovaujantis Tarybos direktyva 90/220/EEB (5), kad reikėtų duoti sutikimą pateikti produktą į rinką. 1998 m. rugpjūčio 3 d. Prancūzijos valdžios institucijos leido šį produktą pateikti į rinką.

(5)

2005 m. kovo 31 d. Komisija gavo Lenkijos Respublikos prašymą leisti, remiantis Direktyvos 2002/53/EB 16 straipsnio 2 dalies nuostata, uždrausti naudoti ir pateikti į rinką septyniolikos genetiškai modifikuotų MON 810 linijos kukurūzų veislių sėklas. 2005 m. birželio 24 d. buvo atsiųstas pakeistas prašymas, nurodant, kad jis pagrįstas 16 straipsnio 2 dalies b punktu. 2005 m. gruodžio 9 d. Lenkija informavo Komisiją, kad prašymas netaikomas pirminiame prašyme paminėtai Novelis veislei. Lenkija taip pat nurodė, kad prašymas dėl likusių veislių yra neribotam laikui.

(6)

Remiantis turima informacija, visiškai aišku, kad šešiolika genetiškai modifikuotų veislių yra netinkamos auginti nė vienoje Lenkijos dalyje, nes pagal FAO indeksą jų subrandinimo klasės yra pernelyg aukštos – ne mažiau kai 350. Klimato ir žemės ūkio veiksniai lemia, kad Lenkijoje nuolat bus kliūtys šioms veislėms auginti.

(7)

Atsižvelgiant tokias aplinkybes, remiantis 16 straipsnio 2 dalies b punktu, reikėtų patenkinti Lenkijos Respublikos prašymą dėl šešiolikos genetiškai modifikuotų kukurūzų rūšių.

(8)

Kad Komisija galėtų informuoti kitas valstybes nares ir atnaujinti Direktyvoje 2002/53/EB nustatytą bendrąjį žemės ūkio augalų veislių katalogą, reikėtų Lenkiją įpareigoti pranešti Komisijai, kada ji pasinaudos šiuo sprendimu suteikiamu leidimu.

(9)

Lenkijos Respublika pateikė panašų prašymą dėl genetiškai nemodifikuotų kukurūzų veislių. Kadangi tokie prašymai nagrinėjami kita tvarka, dėl jo bus priimtas atskiras sprendimas.

(10)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Žemės ūkio, sodininkystės, daržininkystės ir miškininkystės sėklos bei dauginamosios medžiagos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Lenkijos Respublikai suteikiamas leidimas visoje jos teritorijoje uždrausti naudoti šešiolika genetiškai modifikuotų kukurūzų veislių, įtrauktas į bendrojo žemės ūkio augalų veislių katalogo XXII pilno leidimo XIII priedo sąrašą ir pateiktas šio sprendimo priede.

2 straipsnis

Kad Komisija galėtų informuoti kitas valstybes nares, Lenkijos Respublika praneša Komisijai, nuo kurios dienos ji naudojasi 1 straipsnyje suteiktu leidimu.

3 straipsnis

Šis sprendimas yra skirtas Lenkijos Respublikai.

Priimta Briuselyje, 2006 m. gegužės 8 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 193, 2002 7 20, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1829/2003 (OL L 268, 2003 10 18, p. 1).

(2)  OL C 232 A, 2004 9 17, p. 1.

(3)  OL L 117, 1990 5 8, p. 15.

(4)  OL L 106, 2001 4 17, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1830/2003 (OL L 268, 2003 10 18, p. 24).

(5)  OL L 131, 1998 5 5, p. 32.


PRIEDAS

1.

Aliacan BT

2.

Aristis BT

3.

Bolsa

4.

Campero BT

5.

Cuartal BT

6.

DK 513

7.

DKC6550

8.

DKC6575

9.

Elgina

10.

Gambier BT

11.

Jaral BT

12.

Lévina

13.

Olimpica

14.

PR32P76

15.

PR33P67

16.

Protect.


11.5.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 124/29


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2006 m. gegužės 10 d.

iš dalies keičiantis Sprendimą 2005/380/EB, įsteigiantį įmonių valdymo ir bendrovių teisės nevyriausybinių ekspertų grupę

(2006/336/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2005 m. balandžio 28 d. Komisijos sprendimą 2005/380/EB (1), įsteigiantį įmonių valdymo ir bendrovių teisės nevyriausybinių ekspertų grupę, ypač į jo 3 ir 4 straipsnius,

kadangi:

Grupės narys atsistatydino nesibaigus kadencijai. Todėl Komisija turėtų paskirti naują grupės narį,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Lajos Váradi skiriamas įmonių valdymo ir bendrovių teisės nevyriausybinių ekspertų grupės nariu ir pakeičia Józef Okolski.

2 straipsnis

Šis sprendimas taikomas iki 2008 m. balandžio 27 d.

Priimta Briuselyje, 2006 m. gegužės 10 d.

Komisijos vardu

Charlie McCREEVY

Komisijos narys


(1)  OL L 126, 2005 5 19, p. 40.