ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 122

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

49 tomas
2006m. gegužės 9d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

*

2006 m. balandžio 25 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 700/2006, panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 3690/93, numatantį Bendrijos sistemą, nustatančią taisykles dėl žvejybos leidimuose pateiktinų minimalių duomenų

1

 

*

2006 m. balandžio 25 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 701/2006, nustatantis išsamias Reglamento (EB) Nr. 2494/95 įgyvendinimo taisykles, reglamentuojančias kainų rinkimo laiko aprėptį suderintame vartotojų kainų indekse ( 1 )

3

 

 

2006 m. gegužės 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 702/2006, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

5

 

*

2006 m. gegužės 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 703/2006, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1845/2005 dėl nuolatinio konkurso perparduoti Bendrijos rinkoje Čekijos intervencinės agentūros saugomus kukurūzus paskelbimo

7

 

*

2006 m. gegužės 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 704/2006, atidarantis KN kodu 0202 žymimai sušaldytai galvijienai bei KN kodu 02062991 žymimų produktų tarifinę kvotą ir numatantis jos administravimą (nuo 2006 m. liepos 1 d. iki 2007 m. birželio 30 d.)

8

 

*

2006 m. gegužės 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 705/2006, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 22/2006 dėl nuolatinio konkurso perparduoti Bendrijos rinkoje Belgijos, Čekijos, Ispanijos, Prancūzijos, Airijos, Italijos, Vengrijos, Lenkijos, Slovakijos, Švedijos intervencinių agentūrų saugomą cukrų paskelbimo

13

 

*

2006 m. gegužės 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 706/2006, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1702/2003 dėl laikotarpio, kuriuo valstybės narės gali išduoti ribotos galiojimo trukmės patvirtinimus ( 1 )

16

 

*

2006 m. gegužės 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 707/2006, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2042/2003 dėl nustatytos trukmės patvirtinimų ir I bei III priedų ( 1 )

17

 

*

2006 m. gegužės 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 708/2006, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1725/2003, priimantį tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002, dėl 21 tarptautinio apskaitos standarto (TAS) ir Tarptautinio finansinės atskaitomybės aiškinimo komiteto (TFAAK) 7 aiškinimo ( 1 )

19

 

 

2006 m. gegužės 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 709/2006, iš dalies keičiantis importo muitus grūdų sektoriuje taikomus nuo 2006 m. gegužės 9 d.

24

 

 

2006 m. gegužės 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 710/2006, dėl B eksporto licencijų išdavimo vaisių ir daržovių sektoriuje (pomidorai)

27

 

 

II   Aktai, kurių skelbti neprivaloma

 

 

Taryba

 

*

2006 m. balandžio 25 d. Tarybos sprendimas, dėl Regionų komiteto Čekijai atstovaujančių dviejų narių ir dviejų pakaitinių narių paskyrimo

28

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2000 m. gegužės 29 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2000/383/TVR dėl apsaugos nuo padirbinėjimo griežtinimo kriminalinėmis bausmėmis ir kitokiomis sankcijomis ryšium su euro įvedimu, klaidų ištaisymas (OL L 140, 2000 6 14; 2004 m. specialusis leidimas, 19 skyrius, 1 tomas, p. 187–190)

30

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, kuriuos skelbti privaloma

9.5.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 122/1


TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 700/2006

2006 m. balandžio 25 d.

panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 3690/93, numatantį Bendrijos sistemą, nustatančią taisykles dėl žvejybos leidimuose pateiktinų minimalių duomenų

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 37 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (1),

kadangi:

(1)

Reglamentas (EB) Nr. 3690/93 (2) yra grindžiamas 1992 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 3760/92, nustatančiu žvejybos ir akvakultūros sistemą Bendrijoje (3), kuris buvo pakeistas 2002 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2371/2002 dėl žuvų išteklių apsaugos ir tausojančio naudojimo pagal Bendrąją žuvininkystės politiką (4). Reglamente (EB) Nr. 3690/93 pateiktos nuorodos ir nuostatos yra nebesuderinamos su šiuo nauju reglamentu, nustatančiu naujas taisykles dėl žvejybos licencijose nurodytų žvejybos pajėgumų valdymo.

(2)

Reglamento (EB) Nr. 2371/2002 22 straipsnio 3 dalimi ir 13 straipsnio 3 dalimi Komisijai suteikiama teisė nustatyti žvejybos licencijų ir žvejybos pajėgumų valdymo įgyvendinimo taisykles.

(3)

2005 m. rugpjūčio 3 d. Komisija priėmė Reglamentą (EB) Nr. 1281/2005 dėl žvejybos licencijų valdymo ir būtinos minimalios informacijos jose (5), kuris turi būti taikomas nuo Reglamento (EB) Nr. 3690/93 panaikinimo dienos.

(4)

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 3690/93 turėtų būti panaikintas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Reglamentas (EB) Nr. 3690/93 yra panaikinamas.

2.   Nuorodos į panaikintą reglamentą laikomos nuorodomis į Reglamentą (EB) Nr. 1281/2005 ir aiškinamos pagal šio reglamento priede pateiktą atitikmenų lentelę.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Liuksemburge, 2006 m. balandžio 25 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. PRÖLL


(1)  Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.

(2)  OL L 341, 1993 12 31, p. 93.

(3)  OL L 389, 1992 12 31, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1181/98 (OL L 164, 1998 6 9, p. 1).

(4)  OL L 358, 2002 12 31, p. 59.

(5)  OL L 203, 2005 8 4, p. 3.


PRIEDAS

Atitikmenų lentelė

Reglamentas (EB) Nr. 3690/93

Reglamentas (EB) Nr. 1281/2005

1 straipsnis

1 ir 3 straipsniai

2 straipsnis

5 straipsnis

3 straipsnis

4 straipsnis

4 straipsnis

5 straipsnis

5 straipsnis

6 straipsnis

6 straipsnis

7 straipsnis

8 straipsnis

9 straipsnis

10 straipsnis

8 ir 9 straipsniai


9.5.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 122/3


TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 701/2006

2006 m. balandžio 25 d.

nustatantis išsamias Reglamento (EB) Nr. 2494/95 įgyvendinimo taisykles, reglamentuojančias kainų rinkimo laiko aprėptį suderintame vartotojų kainų indekse

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1995 m. spalio 23 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2494/95 dėl suderintų vartotojų kainų indeksų (1), ypač į jo 4 straipsnio trečią pastraipą ir 5 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į Europos centrinio banko nuomonę (2), kaip reikalaujama pagal Reglamento (EB) Nr. 2494/95 5 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Suderinti vartotojų kainų indeksai (SVKI) yra suderinti infliacijos dydžiai, kurie reikalingi Komisijai ir Europos centriniam bankui atliekant savo funkcijas pagal Sutarties 121 straipsnį. SVKI indeksai yra sukurti tam, kad padėtų palyginti vartotojų kainų infliaciją tarptautiniu lygmeniu. Tai yra svarbūs pinigų politikos valdymo srities rodikliai.

(2)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 2494/95 5 straipsnio 1 dalies b punktą kiekviena valstybė narė, įgyvendindama minėtą reglamentą, turi sudaryti SVKI pradedant nuo 1997 m. sausio mėnesio indekso.

(3)

Reglamento (EB) Nr. 2494/95 3 straipsnyje reikalaujama, kad SVKI būtų sudaromas remiantis tiesiogiai vartotojų poreikiams patenkinti skirtų prekių ir paslaugų, kurias galima įsigyti valstybės narės ekonominėje teritorijoje, kainomis.

(4)

1996 m. rugsėjo 9 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 1749/96 dėl pradinių Tarybos reglamento (EB) Nr. 2494/95 dėl suderintų vartotojų kainų indeksų įgyvendinimo priemonių (3) SVKI aprėptis apibūdinama kaip tos prekės ir paslaugos, kurios yra įtrauktos į namų ūkio galutines pinigines vartojimo išlaidas, patiriamas, inter alia, valstybės narės ekonominėje teritorijoje per vieną ar abu lyginamuosius laikotarpius.

(5)

Reglamento (EB) Nr. 1749/96 8 straipsnyje reikalaujama, kad SVKI būtų sudaromas iš tikslinių imčių, kurios turi pakankamai kainų kiekviename elementariame agregate, kad galėtų parodyti kainų svyravimus populiacijoje.

(6)

Dėl skirtingų kainų rinkimo laikotarpių gali atsirasti dideli įvertintų kainų pokyčių skirtumai lyginamaisiais laikotarpiais.

(7)

Siekiant užtikrinti, kad sudarytas SVKI atitiktų Reglamento (EB) Nr. 2494/95 4 straipsnio trečioje pastraipoje ir 5 straipsnio 3 dalyje nurodytus palyginamumo, patikimumo ir tinkamumo reikalavimus, reikia suderinti SVKI laiko aprėpties traktavimą.

(8)

Pinigų sąjungos vartotojų kainų indekso (PSVKI) ir Europos vartotojų kainų indekso (EVKI) sudarymui būtina nustatyti suderintą koncepciją dėl SVKI laiko aprėpties. Tačiau tai neturėtų sukliudyti paskelbti išankstinius SVKI ar vidutinio kainų pokyčio prognozinius SVKI įverčius remiantis dalimi informacijos apie kainas, stebėtas tuo mėnesiu, kuriam skirtas einamasis indeksas.

(9)

2001 m. rugsėjo 28 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 1921/2001, nustatančiame išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 2494/95 įgyvendinimo taisykles dėl būtiniausių standartų, taikomų peržiūrint suderintą vartotojų kainų indeksą, ir iš dalies pakeičiančiame Reglamentą (EB) Nr. 2602/2000 (4), nustatyta, kad dėl suderintų taisyklių sistemos pakeitimų peržiūra nebūtina, tačiau prireikus turėtų būti atliktas poveikio SVKI metiniams pokyčiams įvertinimas.

(10)

Pagal 1989 m. birželio 19 d. Tarybos sprendimo 89/382/EEB, Euratomas, įsteigiančio Europos Bendrijų statistikos programų komitetą (5), 3 straipsnį buvo pasikonsultuota su Statistikos programų komitetu,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Tikslas

Šio reglamento tikslas – nustatyti minimalius kainų rinkimo laikotarpių standartus, siekiant pagerinti SVKI palyginamumą, patikimumą ir tinkamumą.

2 straipsnis

Reprezentavimas

SVKI yra atrankos būdu surinkti statistiniai duomenys, reprezentuojantys vidutinius kainų pokyčius tarp einamojo indekso kalendorinio mėnesio ir laikotarpio, su kuriuo jis yra lyginamas.

3 straipsnis

Minimalūs kainų rinkimo standartai

1.   Kainos renkamos ne mažiau kaip vieną kalendorinio mėnesio, kuriam priklauso indeksas, savaitę to mėnesio viduryje arba beveik viduryje.

2.   Jei produktų kainų pokyčiai per mėnesį paprastai yra staigūs ir nesistemingi, kainos renkamos ilgiau nei vieną darbo savaitę.

Ši taisyklė taikoma visų pirma šiems produktams:

a)

energijos produktams; ir

b)

šviežiems maisto produktams, tokiems kaip vaisiai ir daržovės.

4 straipsnis

Įgyvendinimas

Šio reglamento nuostatos įgyvendinamos ne vėliau kaip 2007 m. gruodžio mėn. ir įsigalioja pradedant 2008 m. sausio mėn. indeksu.

5 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Liuksemburge, 2006 m. balandžio 25 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. PRÖLL


(1)  OL L 257, 1995 10 27, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1882/2003 (OL L 284, 2003 10 31, p. 1).

(2)  2006 m. vasario 27 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(3)  OL L 229, 1996 9 10, p. 3. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1708/2005 (OL L 274, 2005 10 20, p. 9).

(4)  OL L 261, 2001 9 29, p. 49.

(5)  OL L 181, 1989 6 28, p. 47.


9.5.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 122/5


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 702/2006

2006 m. gegužės 8 d.

nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1994 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 3223/94 dėl vaisių ir daržovių importo taisyklių (1), ypač į jo 4 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Vadovaujantis Urugvajaus raundo daugiašalių prekybos derybų rezultatais Reglamentas (EB) Nr. 3223/94 numato kriterijus, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo vertes iš trečiųjų šalių importuojamiems jo priede išvardintiems produktams ir laikotarpiams.

(2)

Laikantis aukščiau nurodytų kriterijų, standartinės importo vertės turi būti nustatytos tokios, kaip nurodyta šio reglamento priede,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 3223/94 4 straipsnyje nurodytos standartinės importo vertės nustatomos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. gegužės 9 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. gegužės 8 d.

Komisijos vardu

J. L. DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 337, 1994 12 24, p. 66. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 386/2005 (OL L 62, 2005 3 9, p. 3).


PRIEDAS

prie 2006 m. gegužės 8 d. Komisijos reglamento, nustatančio kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

052

97,3

204

125,9

212

127,8

999

117,0

0707 00 05

052

114,3

628

155,5

999

134,9

0709 90 70

052

116,5

204

25,1

999

70,8

0805 10 20

052

46,6

204

39,6

212

60,2

220

41,5

400

40,9

448

49,4

624

56,8

999

47,9

0805 50 10

052

42,3

388

50,9

508

39,2

528

37,6

624

62,6

999

46,5

0808 10 80

388

85,1

400

129,5

404

101,8

508

79,6

512

78,5

524

87,6

528

80,9

720

90,0

804

107,6

999

93,4


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 750/2005 (OL L 126, 2005 5 19, p. 12). Kodas „999“ žymi „kitą kilmę“.


9.5.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 122/7


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 703/2006

2006 m. gegužės 8 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1845/2005 dėl nuolatinio konkurso perparduoti Bendrijos rinkoje Čekijos intervencinės agentūros saugomus kukurūzus paskelbimo

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1), ypač į jo 6 straipsnį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1845/2005 (2) buvo pradėtas nuolatinis konkursas dėl Čekijos intervencinės agentūros saugomų 31 185 t kukurūzų perpardavimo vidaus rinkoje.

(2)

Atsižvelgiant į dabartinę padėtį rinkoje reikėtų padidinti kukurūzų kiekį, kurį Čekijos intervencinė agentūra nuolatinio konkurso tvarka parduoda vidaus rinkoje, iki 131 185 tonų.

(3)

Todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Reglamentą (EB) Nr. 1845/2005.

(4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Grūdų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 1845/2005 iš dalies keičiamas taip:

1 straipsnyje žodžiai „31 185 toną“ pakeičiami žodžiais „131 185 tonas“.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. gegužės 8 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 78. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1154/2005 (OL L 187, 2005 7 19, p. 11).

(2)  OL L 296, 2005 11 12, p. 3.


9.5.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 122/8


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 704/2006

2006 m. gegužės 8 d.

atidarantis KN kodu 0202 žymimai sušaldytai galvijienai bei KN kodu 0206 29 91 žymimų produktų tarifinę kvotą ir numatantis jos administravimą (nuo 2006 m. liepos 1 d. iki 2007 m. birželio 30 d.)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1254/1999 dėl bendro galvijienos rinkos organizavimo (1), ypač į jo 32 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

PPO CXL sąraše reikalaujama, kad Bendrija KN kodu 0202 žymimai sušaldytai jautienai ir KN kodu 0206 29 91 žymimiems produktams nustatytų metinę 53 000 tonų importo kvotą (eilės numeris 09.4003). 2006–2007 kvotos metams turėtų būti nustatytos įgyvendinimo taisyklės, kurios pradedamos taikyti 2006 m. liepos 1 d.

(2)

2005–2006 m. kvota buvo tvarkoma pagal 2005 m. gegužės 12 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 715/2005, atidarančio KN kodu 0202 klasifikuojamai sušaldytai galvijienai bei KN kodu 0206 29 91 klasifikuojamų produktų tarifinę kvotą ir numatančio jos administravimą (nuo 2005 m. liepos 1 d. iki 2006 m. birželio 30 d.) (2), nuostatas. Šiuo reglamentu buvo įdiegtas importo veiklos kriterijumi pagrįstas administravimo metodas, kuriuo užtikrinamas kvotos skyrimas profesionaliems ūkio subjektams, pajėgiems importuoti galvijieną nederamai nespekuliuojant.

(3)

Taikant šį metodą įgyta patirtis rodo, kad esama teigiamų rezultatų, ir todėl tą patį administravimo metodą tikslinga taikyti 2006 m. liepos 1 d. – 2007 m. birželio 30 d. kvotos laikotarpiui.

(4)

Atsižvelgiant į artėjantį Bulgarijos ir Rumunijos Stojimo sutarties į Europos Sąjungą įsigaliojimą, nepažeidžiant Sutarties 39 straipsnio ir siekiant, kad šių šalių ūkio subjektai galėtų pasinaudoti šia kvota nuo jų šalių įstojimo dienos, reikėtų padalinti kvotos laikotarpį į dvi dalis, o pagal šią kvotą esantį kiekį – paskirstyti šioms dalims, atsižvelgiant į Bendrijos ir šalių-tiekėjų pagal šią kvotą tradicinį prekybos būdą.

(5)

Reikalavimus atitinkančiam importui tikslinga nustatyti referencinį laikotarpį, kuris būtų pakankamai ilgas, kad būtų galima nustatyti tipinę veiklą, ir kartu pakankamas, kad atspindėtų naujausius prekybos pokyčius.

(6)

Kontrolės tikslais paraiškos importo teisėms įgyti turėtų būti pateikiamos tose valstybėse narėse, kuriose ūkio subjektas yra įregistruotas nacionaliniame PVM registre.

(7)

Siekiant užkirsti kelią spekuliacijai, kiekvienam pagal importo kvotą importuojančiam pareiškėjui reikėtų nustatyti mokėtiną užstatą.

(8)

Siekiant įpareigoti ūkio subjektus kreiptis dėl importo licencijų išdavimo pagal visas paskirtas importo teises, reikėtų nustatyti, kad šis įpareigojimas yra pagrindinis pagal 1985 m. liepos 22 d. Komisijos reglamentą (EEB) Nr. 2220/85, nustatantį bendras išsamias taisykles dėl užstatų sistemos taikymo žemės ūkio produktams (3).

(9)

2000 m. birželio 9 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1291/2000, nustatantis bendrąsias išsamias taisykles dėl importo ir eksporto licencijų bei išankstinio nustatymo sertifikatų sistemos taikymo žemės ūkio produktams (4) ir 1995 m. birželio 26 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1445/95 dėl importo ir eksporto licencijų taikymo galvijienos sektoriuje taisyklių, panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 2377/80 (5), turėtų būti taikomi importo licencijoms, išduotoms remiantis šiuo reglamentu, išskyrus atvejus, kai yra taikomos nukrypti leidžiančios nuostatos.

(10)

Galvijienos vadybos komitetas nepateikė savo nuomonės per pirmininko nustatytą terminą,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Laikotarpiui nuo 2006 m. liepos 1 d. iki 2007 m. birželio 30 d. yra nustatoma 53 000 tonų, nurodytu iškaulinėtos mėsos svoriu, tarifinė kvota KN kodu 0202 žymimai sušaldytai galvijienai ir KN kodu 0206 29 91 žymimiems produktams.

Tarifinės kvotos eilės numeris yra 09.4003.

2.   1 dalyje nustatytai kvotai taikomas Bendrojo muitų tarifo muitas yra 20 % ad valorem.

3.   1 dalyje nurodytas kiekis paskirstomas taip:

a)

37 000 tonų per laikotarpį nuo 2006 m. liepos 1 d. iki 2006 m. gruodžio 31 d.;

b)

16 000 tonų per laikotarpį nuo 2007 m. sausio 1 d. iki 2007 m. birželio 30 d.

2 straipsnis

Šioje taisyklėje:

a)

100 kg mėsos su kaulais atitinka 77 kg iškaulinėtos mėsos;

b)

„sušaldyta mėsa“ reiškia mėsą, kurios temperatūra ne aukštesnė kaip –12 °C arba žemesnė, kai ji įvežama į Bendrijos muitų teritoriją.

3 straipsnis

1.   Paraiškas importo teisėms įgyti Bendrijos ūkio subjektas gali pateikti remdamasis referenciniu kiekiu, kurį sudarys pagal atitinkamas muitinės nuostatas jo paties arba jo vardu 2005 m. gegužės 1 d. – 2006 m. balandžio 30 d. importuotas jautienos, žymimos KN kodais 0201, 0202, 0206 10 95 ar 0206 29 91, kiekis.

Su sąlyga kad nuo 2007 m. sausio 1 d. įsigalios Bulgarijos ir Rumunijos Stojimo sutartis, šių šalių ūkio subjektai gali pateikti paraiškas importo teisėms įgyti dėl šios kvotos antrojo laikotarpio kiekio, kaip numatyta 1 straipsnio 3 dalies b punkte, remiantis tuo laikotarpiu importuotu kiekiu ir šios dalies pirmoje pastraipoje nurodytais produktais.

2.   Bendrovė, įsteigta sujungus kitas bendroves, kurių kiekviena turi referencinį importą, šiuo referenciniu importu gali pasinaudoti kaip pagrindu paraiškai.

3.   1 dalyje minimo importo įrodymas siunčiamas kartu su paraiška importo teisėms įgyti ir gavėjui pateikiamas kaip tinkamai patvirtinta išleidimo į laisvą apyvartą muitinės deklaracijos kopija.

Tačiau ūkio subjektai, pateikę šį įrodymą su paraiška šios kvotos pirmosios laikotarpio dalies kiekio, nurodyto 1 straipsnio 3 dalies a punkte, importo teisėms įgyti, atleidžiami nuo prievolės pateikti tokį įrodymą, jei jie pateikia paraišką dėl šios kvotos antrosios laikotarpio dalies kiekio, nurodyto 1 straipsnio 3 dalies b punkte, importo teisėms įgyti.

4 straipsnis

1.   Paraiškos importo teisėms įgyti turi pasiekti tos valstybės narės, kurios nacionaliniame PVM mokėtojų registre pareiškėjas yra registruotas, kompetentingas institucijas:

a)

ne vėliau kaip antrą penktadienį 13.00 val. Briuselio laiku po šio reglamento paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, kai paraiškos teikiamos dėl 1 straipsnio 3 dalies a punkte nurodytos laikotarpio dalies;

b)

ne vėliau kaip iki 2007 m. sausio 12 d. 13.00 val. Briuselio laiku, kai paraiškos teikiamos dėl 1 straipsnio 3 dalies b punkte nurodytos laikotarpio dalies.

Visas kiekis, nurodytas kaip referencinis, taikant 3 straipsnį sudaro prašomas importo teises.

2.   Valstybės narės, patikrinusios pateiktus dokumentus, ne vėliau kaip trečią penktadienį pasibaigus 1 dalyje atitinkamiems nurodytiems paraiškų pateikimo laikotarpiams, Komisijai perduoda asmenų, pateikusiųjų paraiškas importo teisėms įgyti pagal 1 straipsnio 1 dalyje nurodytas kvotas sąrašą, pirmiausia nurodydamos jų pavardes (pavadinimus), adresus ir reikalavimus atitinkančios mėsos kiekius, importuotus atitinkamu referenciniu laikotarpiu.

3.   2 dalyje minimi informaciniai pranešimai, įskaitant pranešimus su nuliniais duomenimis, siunčiami faksu arba elektroniniu paštu naudojant I priede pateiktą formą.

5 straipsnis

Komisija nedelsdama nusprendžia, kokiu mastu importo teisės gali būti suteiktos pagal 1 straipsnio 1 dalyje nurodytą kvotą. Jeigu importo teisės, kurių buvo prašoma pateiktoje paraiškoje, viršija 1 straipsnio 1 dalyje nurodytus turimus kiekius, Komisija nustato atitinkamą paskirstymo koeficientą.

6 straipsnis

1.   Kad paraiška galiotų, prie paraiškos dėl importo teisių turi būti pridėtas užstatas, kurio dydis 6 eurai už 100 kg iškaulinėtos mėsos svorio.

2.   Jeigu dėl 5 straipsnyje nurodyto paskirstymo koeficiento taikymo skiriamos mažesnės importo teisės negu buvo nurodyta paraiškoje, nedelsiant grąžinama proporcinga pateikto užstato dalis.

3.   Paraiška vienai ar keletui importo licencijų gauti, kurių bendra suma yra lygi priskirtoms importo teisėms, yra pagrindinis reikalavimas pagal Reglamento (EEB) Nr. 2220/85 20 straipsnio 2 dalyje nurodytą apibrėžimą.

7 straipsnis

1.   Paskirstyti kiekiai importuojami pateikus vieną ar daugiau importo licencijų.

2.   Licencijos paraiškos gali būti pateikiamos tik toje valstybėje narėje, kurioje pareiškėjas pateikė paraišką importo teisėms įgyti ir pagal 1 straipsnio 1 dalį jas įgijo.

Išdavus importo licenciją, atitinkamai sumažėja įgytų importo teisių.

3.   Licencijos paraiškose ir licencijose yra šie įrašai:

a)

16 langelyje – viena iš šių KN kodų grupių:

0202 10 00, 0202 20

0202 30, 0206 29 91;

b)

20 langelyje pateikimas vienas iš II priede nurodytų įrašų.

8 straipsnis

1.   Jei šiame reglamente nenumatyta kitaip, taikomi Reglamentai (EB) Nr. 1291/2000 ir (EB) Nr. 1445/95.

2.   Pagal Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 50 straipsnio 1 dalį, už visus kiekius, kurie buvo importuoti viršijant tuos, kurie nurodyti importo licencijoje, imamas visas Bendrojo muitų tarifo muitas, taikytinas muitinės deklaracijos dėl išleidimo į laisvą apyvartą priėmimo dieną.

3.   Importo licencijos galioja ne ilgiau kaip iki 2007 m. birželio 30 d.

9 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. gegužės 8 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 160, 1999 6 26, p. 21. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1913/2005 (OL L 307, 2005 11 25, p. 2).

(2)  OL L 121, 2005 5 13, p. 48.

(3)  OL L 205, 1985 8 3, p. 5. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 673/2004 (OL L 105, 2004 4 14, p. 17).

(4)  OL L 152, 2000 6 24, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 410/2006 (OL L 71, 2006 3 10, p. 7).

(5)  OL L 143, 1995 6 27, p. 35. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1118/2004 (OL L 217, 2004 6 17, p. 10).


I PRIEDAS

EK faksas (32-2) 292 17 34

El. paštas: AGRI-IMP-BOVINE@cec.eu.int

Reglamento (EB) Nr. 704/2006 taikymas

Image


II PRIEDAS

7 straipsnio 3 dalies b punkte minimi įrašai

:

ispanų k.

:

Carne de vacuno congelada [Reglamento (CE) no 704/2006]

:

čekų k.

:

Zmražené hovězí maso (nařízení (ES) č. 704/2006)

:

danų k.

:

Frosset oksekød (forordning (EF) nr. 704/2006)

:

vokiečių k.

:

Gefrorenes Rindfleisch (Verordnung (EG) Nr. 704/2006)

:

estų k.

:

Külmutatud veiseliha (määrus (EÜ) nr 704/2006)

:

graikų k.

:

Κατεψυγμένο βόειο κρέας [κανονισμός (EK) αριθ. 704/2006]

:

anglų k.

:

Frozen meat of bovine animals (Regulation (EC) No 704/2006)

:

prancūzų k.

:

Viande bovine congelée [règlement (CE) no 704/2006]

:

italų k.

:

Carni bovine congelate [Regolamento (CE) n. 704/2006]

:

latvių k.

:

Saldēta liellopu gaļa (Regula (EK) Nr. 704/2006)

:

lietuvių k.

:

Sušaldyta galvijiena (Reglamentas (EB) Nr. 704/2006)

:

vengrų k.

:

Fagyasztott szarvasmarhahús (704/2006/EK rendelet)

:

maltiečių k.

:

Laħam tal-friża tal-bhejjem ta’ l-ifrat (Regolament (KE) Nru 704/2006)

:

olandų k.

:

Bevroren rundvlees (Verordening (EG) nr. 704/2006)

:

lenkų k.

:

Mrożone mięso wołowe i cielęce (rozporządzenie (WE) nr 704/2006)

:

portugalų k.

:

Carne de bovino congelada [Regulamento (CE) n.o 704/2006]

:

slovakų k.

:

Zmrazené hovädzie mäso [smernica (ES) č. 704/2006]

:

slovėnų k.

:

Zamrznjeno goveje meso (Uredba (ES) št. 704/2006)

:

suomių k.

:

Jäädytettyä naudanlihaa (asetus (EY) N:o 704/2006)

:

švedų k.

:

Fryst kött av nötkreatur (förordning (EG) nr 704/2006)


9.5.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 122/13


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 705/2006

2006 m. gegužės 8 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 22/2006 dėl nuolatinio konkurso perparduoti Bendrijos rinkoje Belgijos, Čekijos, Ispanijos, Prancūzijos, Airijos, Italijos, Vengrijos, Lenkijos, Slovakijos, Švedijos intervencinių agentūrų saugomą cukrų paskelbimo

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2001 m. birželio 19 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1260/2001 dėl bendro cukraus sektoriaus rinkų organizavimo (1), ypač į jo 9 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamente (EB) Nr. 22/2006 (2) nurodytas perparduoti skirtas kiekis atspindi 2005 m. gruodžio 31 d. intervencinių atsargų situaciją. Nuo tos datos kai kurių iš tų valstybių narių bei Vokietijos ir Slovėnijos intervencinės agentūros yra priėmusios didelius cukraus kiekius.

(2)

Tie kiekiai turi būti įtraukti į nuolatinio konkurso būdu Bendrijos vidaus rinkoje parduoti pateikiamą kiekį.

(3)

Todėl Reglamentą (EB) Nr. 22/2006 reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Cukraus vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 22/2006 iš dalies keičiamas taip:

1)

antraštinė dalis pakeičiama taip:

2)

1 straipsnis pakeičiamas taip:

„1 straipsnis

Belgijos, Čekijos, Vokietijos, Ispanijos, Airijos, Italijos, Vengrijos, Lenkijos, Slovėnijos, Slovakijos, Švedijos intervencinės agentūros nuolatinio konkurso būdu pateikia parduoti Bendrijos vidaus rinkoje iš viso 1 493 136,672 tonas cukraus, priimto intervencijai ir turimo parduoti vidaus rinkoje. Susijusios valstybės narės ir konkretus cukraus kiekis yra nurodyti I priede“;

3)

I priedas pakeičiamas šio reglamento priede pateiktu tekstu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. gegužės 8 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 178, 2001 6 30, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 39/2004 (OL L 6, 2004 1 10, p. 16).

(2)  OL L 5, 2006 1 10, p. 3.


PRIEDAS

„I PRIEDAS

Intervencinį cukrų saugančios valstybės narės

Valstybė narė

Intervencinė agentūra

Intervencinės agentūros saugomas ir pardavimui vidaus rinkoje turimas kiekis

(tonomis)

Belgija

Bureau d’intervention et de restitution belge

Rue de Trèves, 82

B-1040 Bruxelles

Tel. (32-2) 287 24 11

Fax (32-2) 287 25 24

40 648,092

Čekija

Státní zemědělský intervenční fond

Oddělení pro cukr a škrob

Ve Smečkách 33

CZ-110 00 PRAHA 1

Tel.: (420) 222 871 427

Fax: (420) 222 871 563

77 937,72

Vokietija

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

Deichmanns Aue 29

D-53179 Bonn

Tel. (49-228) 68 45 35 12/38 50

Fax (49-228) 68 45 36 24

40 000

Ispanija

Fondo Español de Garantía Agraria

Beneficencia, 8

E-28004 Madrid

Tel. (34) 913 47 64 66

Fax (34) 913 47 63 97

8 300

Airija

Intervention Section on Farm Investment

Subsidies & Storage Division

Department of Agriculture & Food

Johnstown Castle Estate

Wexford

Tel. (353-5) 36 34 37

Fax (353-5) 34 28 41

12 000

Italija

AGEA — Agenzia per le erogazioni in agricoltura

Ufficio ammassi pubblici e privati e alcool

Via Torino, 45

00185 Roma

Tel. (0039-06) 49 499 558

Fax (0039-06) 49 499 761

784 974,7

Vengrija

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH)

(Agricultural and Rural Development Agency)

H-1095 Budapest

Soroksári út 22–24.

Tel: (36-1) 219 62 13

Fax: (36-1) 219 89 05 vagy (36-1) 219 62 59

232 311,9

Lenkija

Agencja Rynku Rolnego

Biuro Cukru

Dział Dopłat i Interwencji

ul. Nowy Świat 6/12

PL-00-400 Warszawa

Tel. (48 22) 661 71 30

Faks (48 22) 661 72 77

208 226,26

Slovėnija

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja

Dunajska 160

1000 Ljubljana

Telefon (386 1) 580 77 92

Telefaks (386 1) 478 92 06

9 700

Slovakija

Pôdohospodárska platobná agentúra

Oddelenie cukru a ostatných komodít

Dobrovičova 12

SK-815 26 Bratislava

Tel.: (421-2) 58 24 32 55

Fax: (421-2) 534 26 65

20 000

Švedija

Statens jordbruksverk

S-551 82 Jönköping

Tfn (46-36) 15 50 00

Fax (46-36) 19 05 46

59 038“


9.5.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 122/16


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 706/2006

2006 m. gegužės 8 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1702/2003 dėl laikotarpio, kuriuo valstybės narės gali išduoti ribotos galiojimo trukmės patvirtinimus

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2002 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1592/2002 dėl bendrųjų taisyklių civilinės aviacijos srityje ir įsteigiantį Europos aviacijos saugos agentūrą (1), ypač į jo 5 straipsnio 4 dalį ir 6 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamentas (EB) Nr. 1592/2002 buvo įgyvendintas 2003 m. rugsėjo 24 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1702/2003, nustatančiu orlaivio tinkamumo skraidyti ir orlaivio bei susijusių jo gaminių, dalių ir prietaisų tinkamumo naudoti aplinkos atžvilgiu pažymėjimų išdavimą bei projektavimo ir gamybinių organizacijų sertifikavimą įgyvendinančias taisykles (2).

(2)

Reglamento (EB) Nr. 1702/2003 5 straipsnio 2 dalis numato, kad valstybės narės, nukrypdamos nuo šio reglamento priedo 21.A.159 dalies, iki 2005 m. rugsėjo 28 d. gali išduoti ribotos galiojimo trukmės patvirtinimus.

(3)

Reglamento (EB) Nr. 1702/2003 5 straipsnio 5 dalyje numatyta, kad Europos aviacijos saugos agentūra (toliau – Agentūra) turi tinkamu laiku įvertinti šio reglamento nuostatų poveikį patvirtinimo galiojimo trukmei, siekdama, kad būtų parengta Komisijai pateiktina nuomonė, įskaitant galimus nurodyto reglamento pataisymus.

(4)

Agentūra pradėjo vykdyti šį vertinimą ir nusprendė, kad turėtų būti nustatytas toks naujas galutinis terminas, kad valstybės narės galėtų priderinti savo nacionalinius teisės aktus prie neribotos galiojimo trukmės patvirtinimų sistemos.

(5)

Daugiau nereikalinga nuostata, numatanti Agentūros atliekamą vertinimą. Ši nuostata turėtų būti išbraukta.

(6)

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 1702/2003 turi būti iš dalies atitinkamai pakeistas.

(7)

Šiuo reglamentu numatytos priemonės remiasi nuomone, kurią pateikė Agentūra, atsižvelgdama į Reglamento (EB) Nr. 1592/2002 12 straipsnio 2 dalies b punktą ir 14 straipsnio 1 punktą.

(8)

Šiuo reglamentu numatytos priemonės yra suderintos su komiteto, įsteigto Reglamento (EB) Nr. 1592/2002 54 straipsniu, nuomone,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1702/2003 5 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

2 dalyje žodžiai „2005 m. rugsėjo 28 d.“ keičiami į „2007 m. rugsėjo 28 d.“;

b)

5 dalis išbraukiama.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. gegužės 8 d.

Komisijos vardu

Jacques BARROT

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 240, 2002 9 7, p. 1. Reglamentas, iš dalies pakeistas Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1701/2003 (OL L 243, 2003 9 27, p. 5).

(2)  OL L 243, 2003 9 27, p. 6. Reglamentas, iš dalies pakeistas Reglamentu (EB) Nr. 381/2005 (OL L 61, 2005 3 8, p. 3).


9.5.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 122/17


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 707/2006

2006 m. gegužės 8 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2042/2003 dėl nustatytos trukmės patvirtinimų ir I bei III priedų

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2002 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1592/2002 dėl bendrųjų taisyklių civilinės aviacijos srityje ir įsteigiantį Europos aviacijos saugos agentūrą (1), ypač į jo 5 straipsnio 4 dalį ir 6 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamentas (EB) 1592/2002 buvo įgyvendintas 2003 m. lapkričio 20 d. Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 2042/2003 dėl orlaivių nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti ir aviacijos produktų, dalių bei prietaisų tinkamumo naudoti ir šias užduotis atliekančių organizacijų bei darbuotojų patvirtinimo (2), taip pat 2003 m. rugsėjo 24 d. Reglamentu (EB) Nr. 1702/2003, nustatančiu orlaivio tinkamumo skraidyti ir orlaivio bei susijusių jo gaminių, dalių ir prietaisų tinkamumo naudoti aplinkos atžvilgiu pažymėjimų išdavimą bei projektavimo ir gamybinių organizacijų sertifikavimą įgyvendinančias taisykles (3).

(2)

Reglamento (EB) Nr. 2042/2003 7 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad valstybės narės pagal II ir IV priedus iki 2005 m. rugsėjo 28 d. gali išduoti nustatytos trukmės patvirtinimus.

(3)

Europos aviacijos saugos agentūra (toliau – Agentūra) atliko nuostatų poveikio patvirtinimų galiojimo trukmei įvertinimą ir padarė išvadą, kad turi būti nustatytas naujas terminas, leidžiantis valstybėms narėms pritaikyti savo teisės aktus pagal neribotos trukmės patvirtinimų sistemą.

(4)

Praeityje įvykusių nelaimingų atsitikimų tyrimų išvadų rezultatuose, susijusiuose su orlaivių senėjimu ir kuro bakų saugumu, pabrėžiama būtinybė atsižvelgti į naujus arba pakeistus techninės priežiūros nurodymus, kuriuos paskelbė tipo pažymėjimo turėtojas, ir reguliariai peržiūrėti techninės priežiūros programą.

(5)

Būtina patikslinti, kad įgaliotojo asmens prašymu pažymėjimus suteikiantys darbuotojai turėtų pateikti savo licenciją kaip kvalifikacijos patvirtinimą per 24 valandas.

(6)

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 2042/2003 turėtų būti iš dalies atitinkamai pakeistas.

(7)

Šiuo Reglamentu numatytos priemonės remiasi nuomonėmis, kurias Europos aviacijos saugos agentūra pateikė, atsižvelgdama į Reglamento (EB) Nr. 1592/2002 12 straipsnio 2 dalies b punktą ir 14 straipsnio 1 dalį.

(8)

Šiuo reglamentu numatytos priemonės yra suderintos su Komiteto, įsteigto Reglamento (EB) Nr. 1592/2002 54 straipsnio 3 dalimi, nuomone,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 2042/2003 iš dalies keičiamas taip:

1)

7 straipsnio 4 pastraipoje žodžiai „2005 m. rugsėjo 28 d.“ pakeičiami į „2007 m. rugsėjo 28 d.“;

2)

į I priedo M.A.302 pastraipą įtraukiami šie f) ir g) punktai:

„f)

techninės priežiūros programa privalo būti periodiškai peržiūrima ir, kai būtina, iš dalies keičiama. Peržiūromis bus užtikrinta, kad programa ir toliau liks veiksminga atsižvelgiant į veiklos patirtį bei į naujus ir (arba) pakeistus techninės priežiūros nurodymus, kuriuos paskelbė tipo pažymėjimo turėtojas;

g)

techninės priežiūros programoje privalo atsispindėti galiojantys privalomieji kontrolės reikalavimai, keliami dokumentuose, kuriuos išdavė tipo pažymėjimo turėtojas, laikantis 21A.61 dalies nuostatų“;

3)

į III priedą įtraukiama ši pastraipa:

„66.A.55   Kvalifikacijos patvirtinimas

Įgaliotojo asmens prašymu pažymėjimus suteikiantys darbuotojai turi pateikti savo licenciją kaip kvalifikacijos patvirtinimą per 24 valandas“.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis Reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. gegužės 8 d.

Komisijos vardu

Jacques BARROT

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 240, 2002 9 7, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1701/2003 (OL L 243, 2003 9 27, p. 5).

(2)  OL L 315, 2003 11 28, p. 1.

(3)  OL L 243, 2003 9 27, p. 6. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 381/2005 (OL L 61, 2005 3 8, p. 3).


9.5.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 122/19


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 708/2006

2006 m. gegužės 8 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1725/2003, priimantį tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002, dėl 21 tarptautinio apskaitos standarto (TAS) ir Tarptautinio finansinės atskaitomybės aiškinimo komiteto (TFAAK) 7 aiškinimo

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2002 m. liepos 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002 dėl tarptautinių apskaitos standartų taikymo (1), ypač į jo 3 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1725/2003 (2) buvo priimti tam tikri tarptautiniai standartai ir aiškinimai, galioję 2002 m. rugsėjo 14 d.

(2)

2005 m. lapkričio 24 d. Tarptautinis finansinės atskaitomybės aiškinimo komitetas (TFAAK) paskelbė 7 TFAAK aiškinimą Perskaičiavimo metodo taikymas pagal 29 TAS Finansinė atskaitomybė hiperinfliacijos sąlygomis, toliau – 7 TFAAK aiškinimas. 7 TFAAK aiškinime paaiškinami reikalavimai pagal 29 TAS Finansinė atskaitomybė hiperinfliacijos sąlygomis, susiję su ūkio subjektų problemomis dėl finansinės atskaitomybės sudarymo pagal 29 TAS pirmaisiais metais, kai jis nustato, kad jo funkcinės valiutos šalyje ekonomika yra hiperinfliacinė.

(3)

2005 m. gruodžio 15 d. Tarptautinė apskaitos standartų valdyba (TASV) paskelbė 21 TAS Užsienio valiutos kursų pasikeitimo įtaka rezultatams pakeitimą Grynosios investicijos į užsienyje veikiantį ūkio subjektą, siekdama paaiškinti reikalavimus, taikomus ūkio subjekto investicijoms į užsienyje veikiančius ūkio subjektus. Ūkio subjektai buvo išreiškę susirūpinimą dėl paskolų, kurios sudaro ūkio subjekto investicijos į užsienyje veikiantį ūkio subjektą dalį, kadangi 21 TAS buvo nuostatų, reikalaujančių, kad paskola būtų išreikšta arba ūkio subjekto, arba užsienyje veikiančio ūkio subjekto funkcine valiuta, kad atsirandančius valiutų keitimo skirtumus būtų galima pripažinti konsoliduotos finansinės atskaitomybės nuosavybės dalyje. Tačiau faktiškai paskola gali būti išreikšta kita (trečiosios šalies) valiuta. TASV paaiškino, kad ji neketino įvesti šio apribojimo, todėl paskelbė šį pakeitimą, kuriuo leidžiama išreikšti paskolą trečiosios šalies valiuta.

(4)

Konsultacijos su šios srities techniniais ekspertais patvirtina, kad 7 TFAAK aiškinimas ir 21 TAS pakeitimas atitinka Reglamento (EB) Nr. 1606/2002 3 straipsnio 2 dalyje išdėstytus techninius priėmimo kriterijus.

(5)

Todėl reikia atitinkamai iš dalies pakeisti Reglamentą (EB) Nr. 1725/2003.

(6)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Apskaitos reguliavimo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1725/2003 priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

įterpiamas Tarptautinio finansinės atskaitomybės aiškinimo komiteto (TFAAK) 7 TFAAK aiškinimas Perskaičiavimo metodo taikymas pagal 29 TAS Finansinė atskaitomybė hiperinfliacijos sąlygomis, kaip nustatyta šio reglamento priede;

2)

21 tarptautinis apskaitos standartas (TAS) iš dalies pakeičiamas atsižvelgiant į 21 TAS Užsienio valiutos kursų pasikeitimo įtaka rezultatams pakeitimą Grynosios investicijos į užsienyje veikiantį ūkio subjektą, kaip nustatyta šio reglamento priede.

2 straipsnis

1.   Ūkio subjektai 7 TFAAK aiškinimą, kaip nustatyta šio reglamento priede, taiko ne vėliau kaip nuo savo 2006 finansinių metų pradžios, išskyrus ūkio subjektus, kurių finansiniai metai prasideda sausio arba vasario mėn., kurie 7 TFAAK aiškinimą taiko ne vėliau kaip nuo savo 2007 finansinių metų pradžios.

2.   Ūkio subjektai taiko 21 TAS pakeitimus, kaip nustatyta šio reglamento priede, ne vėliau kaip nuo savo 2006 finansinių metų pradžios.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. gegužės 8 d.

Komisijos vardu

Charlie McCREEVY

Komisijos narys


(1)  OL L 243, 2002 9 11, p. 1.

(2)  OL L 261, 2003 10 13, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 108/2006 (OL L 24, 2006 1 27, p. 1).


PRIEDAS

TARPTAUTINIAI FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTAI

7 TFAAK aiškinimas

7 TFAAK aiškinimas. Perskaičiavimo metodo taikymas pagal 29 TAS Finansinė atskaitomybė hiperinfliacijos sąlygomis

21 TAS

21 TAS Užsienio valiutos kursų pasikeitimo įtaka rezultatams pakeitimas Grynosios investicijos į užsienyje veikiantį ūkio subjektą

„Galima platinti Europos ekonominėje erdvėje. Visos ne Europos ekonominėje erdvėje esančios teisės, išskyrus teises platinti asmeniniam ar kitam teisingam naudojimui, saugomos. Išsamesnės informacijos galima rasti TASV tinklalapyje www.iasb.org.uk“.

7 TFAAK aiškinimas

Perskaičiavimo metodo taikymas pagal 29 TAS

Finansinė atskaitomybė hiperinfliacijos sąlygomis

Nuorodos

12 TAS Pelno mokesčiai

29 TAS Finansinė atskaitomybė hiperinfliacijos sąlygomis

Pagrindinė informacija

1

Šiame aiškinime pateikiamos nuorodos, kaip taikyti 29 TAS reikalavimus tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kuriame ūkio subjektas nustato (1), kad jo funkcinės valiutos šalyje ekonomika yra hiperinfliacinė, nors praėjusiu laikotarpiu toje šalyje hiperinfliacijos nebuvo, ir todėl ūkio subjektas, remdamasis 29 TAS, perskaičiuoja savo finansinę atskaitomybę.

Klausimai

2

Šiame aiškinime aptariami šie klausimai:

a)

kaip turėtų būti aiškinamas 29 TAS 8 paragrafe pateiktas reikalavimas „…turi būti išreikšta balanso datos vertinimo vienetu“, kai ūkio subjektas taiko šį standartą?

b)

kaip perskaičiuotoje finansinėje atskaitomybėje ūkio subjektas turėtų parodyti laikotarpio pradžios atidėtųjų mokesčių straipsnius?

Bendra nuomonė

3

Ataskaitiniu laikotarpiu, kuriuo ūkio subjektas nustato, kad jo funkcinės valiutos šalyje ekonomika yra hiperinfliacinė, nors praėjusį laikotarpį toje šalyje hiperinfliacijos nebuvo, ūkio subjektas taiko 29 TAS reikalavimus taip, lyg ekonomika visada būtų buvusi hiperinfliacinė. Todėl, kalbant apie įsigijimo savikaina vertinamus nepiniginius straipsnius, ūkio subjektas anksčiausiojo laikotarpio, pateikiamo finansinėje atskaitomybėje, pradžioje perskaičiuoja pradinį balansą, kad atspindėtų infliacijos poveikį nuo tos dienos, kai buvo įsigytas turtas, patirti arba prisiimti įsipareigojimai, iki ataskaitinio laikotarpio balanso pabaigos dienos. Nepiniginių straipsnių, pradiniame balanse pateikiamų sumomis, galiojančiomis kitą datą, o ne tada, kada jie buvo įsigyti arba patirti, apskaitinės vertės perskaičiavimas turi atspindėti infliacijos poveikį nuo apskaitinės vertės nustatymo datos iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos balanso datos.

4

Pabaigos balanso dieną atidėtųjų mokesčių straipsniai pripažįstami ir vertinami pagal 12 TAS. Tačiau atidėtųjų mokesčių straipsnių vertės ataskaitinio laikotarpio pradiniame balanse nustatomos taip:

a)

ataskaitinio laikotarpio pradiniame balanse perskaičiavęs savo nepiniginių straipsnių nominaliąsias apskaitines vertes taikydamas tos datos vertinimo vienetus, ūkio subjektas perskaičiuoja atidėtųjų mokesčių straipsnius pagal 12 TAS.

b)

pagal a punktą naujai įvertinti atidėtųjų mokesčių straipsniai perskaičiuojami pagal vertinimo vienetų pokytį nuo ataskaitinio laikotarpio pradinio balanso datos iki to laikotarpio pabaigos balanso datos.

Ūkio subjektas taiko a ir b punktų principus, perskaičiuodamas bet kurių palyginamųjų laikotarpių pradiniame balanse pateikiamus atidėtųjų mokesčių straipsnius, kai tokie palyginamieji laikotarpiai pateikiami ataskaitinio laikotarpio, kuriame taikomas 29 TAS, perskaičiuotoje finansinėje atskaitomybėje.

5

Kai ūkio subjektas perskaičiuoja savo finansinę atskaitomybę, visi palyginamieji finansinės atskaitomybės duomenys, įskaitant atidėtųjų mokesčių straipsnius, vėlesniame ataskaitiniame laikotarpyje perskaičiuojami taikant to vėlesnio ataskaitinio laikotarpio vertinimo vienetų pokyčius, bet tik perskaičiuotai ankstesnio ataskaitinio laikotarpio finansinei atskaitomybei.

Įsigaliojimo data

6

Ūkio subjektai šį aiškinimą taiko metiniams finansinės atskaitomybės laikotarpiams, prasidedantiems 2006 m. kovo 1 d. ar vėliau. Rekomenduojama taikyti anksčiau. Jei ūkio subjektas šį aiškinimą taiko laikotarpiui, kuris prasideda anksčiau nei 2006 m. kovo 1 d., jis atskleidžia šį faktą.

21 tarptautinio apskaitos standarto

Užsienio valiutos kursų pasikeitimo įtaka rezultatams pakeitimas

Šiame dokumente išdėstomi 21 standarto Užsienio valiutos kursų pasikeitimo įtaka rezultatams pakeitimai. Šiais pakeitimais apibendrinami pasiūlymai, pateikti 1 techninio pataisymo projekte „Siūlomi 21 TAS pakeitimai Grynosios investicijos į užsienyje veikiantį ūkio subjektą“, paskelbti 2005 m. rugsėjo mėn.

Ūkio subjektai šiuos pakeitimus taiko metiniams finansinės atskaitomybės laikotarpiams, prasidedantiems 2006 m. sausio 1 d. ar vėliau. Rekomenduojama pakeitimus taikyti anksčiau.

Grynosios investicijos į užsienyje veikiantį ūkio subjektą

Tekstas papildomas 15A paragrafu:

„15A.

Ūkio subjektas, turintis piniginį straipsnį, gautiną iš 15 paragrafe aprašyto užsienyje veikiančio ūkio subjekto arba mokėtiną jam, gali būti bet kuri grupės dukterinė įmonė. Pavyzdžiui, ūkio subjektas turi dvi dukterines įmones: A ir B, iš kurių dukterinė įmonė B yra užsienyje veikiantis ūkio subjektas. Dukterinė įmonė A suteikia dukterinei įmonei B paskolą. Dukterinės įmonės A paskola, gautina iš dukterinės įmonės B, būtų ūkio subjekto grynosios investicijos į dukterinę įmonę B dalis, jeigu artimoje ateityje neplanuojama grąžinti paskolos arba jeigu nėra tikėtina, kad ji bus grąžinta. Tas pats būtų taikytina ir tuo atveju, jeigu dukterinė įmonė A pati būtų užsienyje veikiantis ūkio subjektas.“.

Valiutos keitimo skirtumų pripažinimas

33 paragrafas keičiamas taip:

„33.

Jeigu piniginis straipsnis yra finansinę atskaitomybę teikiančio ūkio subjekto grynosios investicijos į užsienyje veikiantį ūkio subjektą dalis, išreikšta atskaitomybę teikiančio ūkio subjekto funkcine valiuta, tada užsienyje veikiančio ūkio subjekto atskiroje finansinėje atskaitomybėje atsiranda valiutų keitimo kursų skirtumas, kaip nurodyta 28 paragrafe. Jeigu toks straipsnis yra išreikštas užsienyje veikiančio ūkio subjekto funkcine valiuta, tada valiutų keitimo kursų skirtumas pagal 28 paragrafą atsiranda atskaitomybę teikiančio ūkio subjekto atskiroje finansinėje atskaitomybėje. Jeigu toks straipsnis yra išreikštas ne finansinę atskaitomybę teikiančio ūkio subjekto arba užsienyje veikiančio ūkio subjekto funkcine, o kita valiuta, tada valiutų keitimo kursų skirtumas pagal 28 paragrafą atsiranda atskaitomybę teikiančio ūkio subjekto atskiroje ir užsienyje veikiančio ūkio subjekto individualioje finansinėse atskaitomybėse. Tokie valiutų keitimo skirtumai finansinėje atskaitomybėje, apimančioje tiek užsienyje veikiantį, tiek atskaitomybę teikiantį ūkio subjektą (t. y. finansinėje atskaitomybėje, kurioje užsienyje veikiantis ūkio subjektas pateikiamas jį konsoliduojant, proporcingai konsoliduojant arba nuosavybės metodu), perklasifikuojami kaip atskira nuosavybės sudedamoji dalis.“.

Tekstas papildomas 58A paragrafu:

„58A.

Grynosios investicijos į užsienyje veikiantį ūkio subjektą (21 TAS pakeitimas), paskelbtas 2005 m. gruodžio mėn., papildžius 15A paragrafu ir pakeitus 33 paragrafą. Ūkio subjektai šiuos pakeitimus taiko metiniams finansinės atskaitomybės laikotarpiams, prasidedantiems 2006 m. sausio 1 d. arba vėliau. Rekomenduojama šiuos pakeitimus taikyti anksčiau.“.


(1)  Ūkio subjektas nustato esant hiperinfliaciją, vadovaudamasis 29 TAS 3 paragrafe išvardytais kriterijais.


9.5.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 122/24


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 709/2006

2006 m. gegužės 8 d.

iš dalies keičiantis importo muitus grūdų sektoriuje taikomus nuo 2006 m. gegužės 9 d.

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1),

atsižvelgdama į 1996 m. birželio 28 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1249/96 dėl Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1766/92 taikymo taisyklių (grūdų sektoriaus importo muitų mokesčių srityje) (2), ypač į jo 2 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 665/2006 (3) nustatyti grūdų sektoriaus importo muitų mokesčiai.

(2)

Reglamento (EB) Nr. 1249/96 2 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad jeigu importo muito mokesčių taikymo laikotarpiu apskaičiuotas importo muito mokesčių vidurkis ir nustatytas mokestis ima skirtis 5 EUR už toną arba daugiau, tuomet daromas atitinkamas patikslinimas. Toks skirtumas atsirado. Todėl būtina patikslinti Reglamente (EB) Nr. 665/2006 nustatytus importo muitus,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 665/2006 I ir II priedai keičiami šio reglamento I ir II priedais.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. gegužės 9 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. gegužės 8 d.

Komisijos vardu

J. L. DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 270, 2003 9 29, p. 78. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1154/2005 (OL L 187, 2005 7 19, p. 11).

(2)  OL L 161, 1996 6 29, p. 125. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1110/2003 (OL L 158, 2003 6 27, p. 12).

(3)  OL L 116, 2006 4 29, p. 41. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 678/2006 (OL L 118, 2006 5 3, p. 5).


I PRIEDAS

Produktų, išvardytų Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 10 straipsnio 2 dalyje, importo muito mokesčiai dalyje, importo muito mokesčiai, taikomi nuo 2006 m. gegužės 9 d.

KN kodas

Prekių pavadinimas

Importo muito mokestis (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Kietieji kviečiai, aukščiausios kokybės

0,00

Vidutinės kokybės

2,31

Žemos kokybės

22,31

1001 90 91

Paprastieji kviečiai, skirti sėjai

0,00

ex 1001 90 99

Paprastieji kviečiai, aukščiausios kokybės, išskyrus skirtus sėjai

0,00

1002 00 00

Rugiai

54,48

1005 10 90

Kukurūzai, skirti sėjai, išskyrus hibridus

57,64

1005 90 00

Kukurūzai, išskyrus sėklą (2)

57,64

1007 00 90

Grūdinis sorgas, išskyrus hibridus, skirtus sėjai

54,48


(1)  Prekių, kurios į Bendriją atgabenamos per Atlanto vandenyną arba per Sueco kanalą (Reglamento (EB) Nr. 1249/96 2 straipsnio 4 dalis), importuotojui muito mokestis gali būti sumažintas:

3 EUR/t, jei iškrovimo uostas yra Viduržemio jūroje, arba

2 EUR/t, jei iškrovimo uostas yra Airijoje, Jungtinėje Karalystėje, Danijoje, Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Lenkijoje, Suomijoje, Švedijoje arba Iberijos pusiasalio Atlanto vandenyno pakrantėje.

(2)  Importuotojui muito mokestis gali būti sumažintas vienoda 24 EUR/t suma, jei laikomasi Reglamento (EB) Nr. 1249/96 2 straipsnio 5 dalyje nurodytų sąlygų.


II PRIEDAS

Muito mokesčio apskaičiavimo komponentai

(2006 5 1–2006 5 5)

1)

Vidutiniškai per laikotarpį, nurodyto Reglamento (EB) Nr. 1249/96 2 straipsnio 2 dalyje:

Prekių birža

Mineapolio birža

Čikagos birža

Mineapolio birža

Mineapolio birža

Mineapolio birža

Mineapolio birža

Produktai (baltymų procentas, esant 12 % drėgnumui)

Kietieji raudonieji pavasariniai Nr. 2

Kukurūzai Yellow corn Nr. 3

Kietieji gintariniai durum Nr. 2

Vidutinės kokybės (1)

Žemos kokybės (2)

JAV miežiai Nr. 2

Kotiruojama (EUR/t)

138,64 (3)

74,97

149,34

139,34

119,34

87,13

Meksikos įlankos priedas (EUR/t)

12,74

 

 

Didžiųjų ežerų priedas (EUR/t)

26,30

 

 

2)

Vidutiniškai per laikotarpį, nurodyto Reglamento (EB) Nr. 1249/96 2 straipsnio 2 dalyje:

Gabenimo išlaidos: Meksikos įlanka–Roterdamas 16,33 EUR/t; Didieji ežerai–Roterdamas 20,37 EUR/t.

3)

Subsidijos, numatytos Reglamento (EB) Nr. 1249/96 4 straipsnio 2 dalies trečiojoje pastraipoje:

0,00 EUR/t (Kietieji raudonieji žieminiai)

0,00 EUR/t (Paprastieji raudonieji žieminiai Nr. 2).


(1)  10 EUR/t nuolaida (Reglamento (EB) Nr. 1249/96 4 straipsnio 3 dalis).

(2)  30 EUR/t nuolaida (Reglamento (EB) Nr. 1249/96 4 straipsnio 3 dalis).

(3)  Įtraukta 14 EUR/t priemoka (Reglamento (EB) Nr. 1249/96 4 straipsnio 3 dalis).


9.5.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 122/27


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 710/2006

2006 m. gegužės 8 d.

dėl B eksporto licencijų išdavimo vaisių ir daržovių sektoriuje (pomidorai)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1996 m. spalio 28 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2200/96 dėl vaisių ir daržovių rinkos bendro organizavimo (1),

atsižvelgdama į 2001 m. spalio 8 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1961/2001, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 2200/96 dėl eksporto grąžinamųjų išmokų už vaisius ir daržoves įgyvendinimo taisykles (2), ypač į jo 6 straipsnio 6 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 230/2006 (3) nustatė orientacinius kiekius, kuriems gali būti išduotos B eksporto licencijos.

(2)

Atsižvelgiant į Komisijos šiandien turimą informaciją, yra pavojus, kad dabartiniam eksporto laikotarpiui numatyti pomidorų orientaciniai kiekiai netrukus gali būti viršyti. Galimas viršijimas sukels grėsmę eksporto grąžinamųjų išmokų sistemos vaisių ir daržovių sektoriuje tinkamam veikimui.

(3)

Kad tokios situacijos būtų išvengta, reikia atmesti B eksporto licencijų paraiškas pomidorams, eksportuojamiems po 2006 m. gegužės 8 d. ir iki dabartinio eksporto laikotarpio pabaigos,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Pomidorų B eksporto licencijų paraiškos, pateiktos pagal Reglamento (EB) Nr. 230/2006 1 straipsnį, kurių produktų eksporto deklaracijos buvo priimtos po 2006 m. gegužės 8 d. ir iki 2006 m. gegužės 16 d., yra atmetamos.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. gegužės 9 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. gegužės 8 d.

Komisijos vardu

J. L. DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 297, 1996 11 21, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 47/2003 (OL L 7, 2003 1 11, p. 64).

(2)  OL L 268, 2001 10 9, p. 8. Reglamentas su paskutimais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 386/2005 (OL L 62, 2005 3 9, p. 3).

(3)  OL L 39, 2006 2 10, p. 10.


II Aktai, kurių skelbti neprivaloma

Taryba

9.5.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 122/28


TARYBOS SPRENDIMAS

2006 m. balandžio 25 d.

dėl Regionų komiteto Čekijai atstovaujančių dviejų narių ir dviejų pakaitinių narių paskyrimo

(2006/332/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 263 straipsnį,

atsižvelgdama į Čekijos Vyriausybės pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2006 m. sausio 24 d. Taryba priėmė Sprendimą 2006/116/EB dėl Regionų komiteto narių ir pakaitinių narių skyrimo laikotarpiui nuo 2006 m. sausio 26 d. iki 2010 m. sausio 25 d. (1).

(2)

Pasibaigus Frantisek DOHNAL kadencijai tapo laisva Regionų komiteto nario vieta. Atsistatydinus Martin TESAŘÍK tapo laisva dar viena nario vieta. Stanislav JURÁNEK, kuris šiuo metu yra pakaitinis narys, paskyrus nariu taps laisva pakaitinio nario vieta. Dar viena pakaitinio nario vieta taps laisva paskyrus nariu Petr OSVALD, kuris šiuo metu yra pakaitinis narys,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Į Regionų komitetą skiriami:

a)

nariais:

Stanislav JURÁNEK, Jihomoravský kraj Regioninės tarybos pirmininkas, vietoj Frantisek DOHNAL,

Petr OSVALD, Plzeň miesto tarybos pirmininkas, Plzeňský kraj, vietoj Martin TESAŘÍK;

b)

pakaitiniais nariais:

Miloš VYSTRČIL, Vysočina kraj Regioninės tarybos pirmininkas, vietoj Stanislav JURÁNEK,

Martin TESAŘÍK, Olomouc miesto meras, Olomoucký kraj, vietoj Petr OSVALD,

likusiam kadencijos laikui iki 2010 m. sausio 25 d.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Liuksemburge, 2006 m. balandžio 25 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. PRÖLL


(1)  OL L 56, 2006 2 25, p. 75.


Klaidų ištaisymas

9.5.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 122/30


2000 m. gegužės 29 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2000/383/TVR dėl apsaugos nuo padirbinėjimo griežtinimo kriminalinėmis bausmėmis ir kitokiomis sankcijomis ryšium su euro įvedimu, klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 140, 2000 6 14 ; 2004 m. specialusis leidimas, 19 skyrius, 1 tomas, p. 187–190)

Visame tekste:

vietoje:

„euras“

skaityti:

„euro“.