ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 116

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

49 tomas
2006m. balandžio 29d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

*

2006 m. balandžio 27 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 655/2006, išplečiantis Reglamentu (EB) Nr. 964/2003 Kinijos Liaudies Respublikos kilmės vamzdžių arba vamzdelių jungiamųjų detalių iš geležies arba plieno importui nustatyto galutinio antidempingo muito taikymą vamzdžių arba vamzdelių jungiamųjų detalių iš geležies arba plieno, įvežamų iš Filipinų, deklaruotų arba nedeklaruotų kaip Filipinų kilmės, importui

1

 

 

2006 m. balandžio 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 656/2006, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

7

 

*

2006 m. balandžio 10 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 657/2006, iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 999/2001 Jungtinės Karalystės atžvilgiu ir panaikinantis Tarybos sprendimą 98/256/EB ir sprendimus 98/351/EB ir 1999/514/EB ( 1 )

9

 

*

2006 m. balandžio 27 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 658/2006, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 795/2004, nustatantį išsamias bendrosios išmokos schemos, pateiktos Tarybos reglamente (EB) Nr. 1782/2003, įgyvendinimo taisykles

14

 

*

2006 m. balandžio 27 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 659/2006, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 796/2004, nustatantį išsamias kompleksinio paramos susiejimo, moduliavimo ir integruotos administravimo ir kontrolės sistemos, numatytų Tarybos reglamente (EB) Nr. 1782/2003, nustatančiame bendrąsias tiesioginės paramos schemų pagal bendrąją žemės ūkio politiką taisykles ir nustatančiame tam tikras paramos schemas ūkininkams, įgyvendinimo taisykles

20

 

*

2006 m. balandžio 27 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 660/2006, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1973/2004, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1782/2003 nuostatų dėl to reglamento IV ir IVa antraštinėse dalyse numatytų paramos schemų ir atidėtos žemės naudojimo žaliavoms auginti taikymo taisykles

27

 

*

2006 m. balandžio 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 661/2006, nukrypstantis nuo Reglamento (EB) Nr. 312/2001, nustatančio išsamias taisykles dėl alyvų aliejaus, kurio kilmės šalis Tunisas, dėl mėnesinių kvotų apribojimo 2006 m. gegužės 1 d. – spalio 31 d.

36

 

 

2006 m. balandžio 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 662/2006, nustatantis mažiausias sviesto pardavimo kainas 8-am atskiram konkursui, vykdomam pagal Reglamente (EB) Nr. 1898/2005 numatyto nuolatinio konkurso nuostatas

37

 

 

2006 m. balandžio 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 663/2006, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 343/2006, leidžiantį nuo 2006 m. kovo 1 d. iki rugpjūčio 31 d. pradėti supirkti sviestą kai kuriose valstybėse narėse

39

 

 

2006 m. balandžio 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 664/2006, nustatantis minimalią nugriebto pieno miltelių pardavimo kainą 39-am individualiam kvietimui dalyvauti konkurse, teikiamam pagal Reglamente (EB) Nr. 214/2001 minimą nuolatinį kvietimą dalyvauti konkurse

40

 

 

2006 m. balandžio 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 665/2006, nustatantis importo muitus grūdų sektoriuje, galiojančius nuo 2006 m. gegužės 1 d.

41

 

 

2006 m. balandžio 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 666/2006, nustatantis grąžinamajai išmokai už grūdus taikomą tikslinamąją sumą

44

 

 

2006 m. balandžio 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 667/2006, dėl salyklo eksportui taikomų grąžinamųjų išmokų nustatymo

46

 

 

2006 m. balandžio 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 668/2006, nustatantis tikslinamąją sumą, taikomą grąžinamajai išmokai už salyklą

48

 

 

2006 m. balandžio 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 669/2006, nustatantis grąžinamąsias išmokas, taikomas grūdų ir ryžių sektorių produktams, tiekiamiems Bendrijos ir nacionalinės pagalbos maistu veiksmų operacijose

50

 

 

2006 m. balandžio 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 670/2006, nustatantis gamybos grąžinamąją išmoką už chemijos pramonėje naudojamą baltąjį cukrų nuo 2006 m. gegužės 1 d. iki 31 d.

52

 

 

2006 m. balandžio 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 671/2006, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 299/2006, dėl ryžių, kilusių iš AKR valstybių bei užjūrio šalių ir teritorijų, importo licencijų išdavimo pagal paraiškas, pateiktas per 2006 m. vasario mėn. pirmąsias penkias darbo dienas pagal Reglamento (EB) Nr. 638/2003 nuostatas

53

 

 

2006 m. balandžio 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 672/2006, nustatantis didžiausią pagalbą už grietinėlę, sviestą ir koncentruotą sviestą 8-am atskiram konkursui, paskelbtam pagal Reglamente (EB) Nr. 1898/2005 numatyto nuolatinio konkurso nuostatas

55

 

 

2006 m. balandžio 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 673/2006, dėl 8-ojo konkurso turo, vykdomo Reglamente (EB) Nr. 1898/2005 numatyto konkurso tvarka

57

 

*

2006 m. balandžio 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 674/2006, 65-ąjį kartą iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 881/2002, nustatantį tam tikras specialias ribojančias priemones, taikomas tam tikriems asmenims ir organizacijoms, susijusiems su Osama bin Ladenu, Al-Quaida tinklu ir Talibanu, ir panaikinantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 467/2001

58

 

 

II   Aktai, kurių skelbti neprivaloma

 

 

Komisija

 

*

2006 m. kovo 16 d. Komisijos sprendimas, patvirtinantis valstybių narių naminių ir laukinių paukščių gripo tyrimų įgyvendinimo programas 2006 m. (pranešta dokumentu Nr. C(2006) 780)

61

 

*

2006 m. balandžio 28 d. Komisijos sprendimas, dėl išlaidų, kurias patirs tam tikros valstybės narės 2006 m. rinkdamos ir tvarkydamos bendrosios žuvininkystės politikos vykdymui būtinus duomenis, tinkamumo (pranešta dokumentu Nr. C(2006) 1704)

68

 

*

2006 m. balandžio 28 d. Komisijos sprendimas, skiriantis Didžiajai Britanijai, Danijai ir Vokietijai dienų skaičių, per kurias laivas gali būti rajone pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 51/2006 II A priedo 8.1 punkto h papunktį (pranešta dokumentu Nr. C(2006) 1714)

72

 

 

Aktai, priimti remiantis Europos Sąjungos sutarties V antraštine dalimi

 

*

2006 m. balandžio 10 d. Tarybos sprendimas 2006/317/BUSP, dėl Europos Sąjungos ir Kroatijos Respublikos susitarimo dėl keitimosi įslaptinta informacija saugumo procedūrų sudarymo

73

Kroatijos Respublikos ir Europos Sąjungos susitarimas dėl keitimosi įslaptinta informacija saugumo procedūrų

74

 

*

2006 m. balandžio 27 d. Tarybos bendroji pozicija 2006/318/BUSP, atnaujinanti ribojančias priemones Birmai/Mianmarui

77

 

*

2006 m. balandžio 27 d. Tarybos bendrieji veiksmai 2006/319/BUSP, dėl Europos Sąjungos karinės operacijos Jungtinių Tautų Organizacijos misijai Kongo Demokratinėje Respublikoje (MONUC) remti rinkimų metu

98

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, kuriuos skelbti privaloma

29.4.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 116/1


TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 655/2006

2006 m. balandžio 27 d.

išplečiantis Reglamentu (EB) Nr. 964/2003 Kinijos Liaudies Respublikos kilmės vamzdžių arba vamzdelių jungiamųjų detalių iš geležies arba plieno importui nustatyto galutinio antidempingo muito taikymą vamzdžių arba vamzdelių jungiamųjų detalių iš geležies arba plieno, įvežamų iš Filipinų, deklaruotų arba nedeklaruotų kaip Filipinų kilmės, importui

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1995 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 384/96 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių (1) (toliau – pagrindinis reglamentas), ypač į jo 13 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą, pateiktą pasitarus su Patariamuoju komitetu,

kadangi:

A.   PROCEDŪRA

1.   Galiojančios priemonės

(1)

Po priemonių galiojimo termino peržiūros Taryba Reglamentu (EB) Nr. 964/2003 (2) (toliau – pirminis reglamentas) nustatė 58,6 % galutinius antidempingo muitus vamzdžių arba vamzdelių jungiamųjų detalių (išskyrus lietines jungiamąsias detales, junges ir jungiamąsias detales su įsriegtais sriegiais) iš geležies arba plieno (neįskaitant nerūdijančio plieno), kurių didžiausias išorinis skersmuo neviršija 609,6 mm ir kurios yra naudojamos privirinimui sandūriniu būdu arba kitiems tikslams (toliau – vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės arba aptariamas produktas), kurių kilmės šalis, inter alia, yra Kinijos Liaudies Respublika (toliau – KLR), importui ir išplėtė priemonių taikymą tų pačių jungiamųjų detalių, įvežamų iš Taivano, išskyrus trijų Taivano bendrovių gaminamas detales, importui.

(2)

2004 m. gruodžio mėn. Taryba Reglamentais (EB) Nr. 2052/2004 ir (EB) Nr. 2053/2004 išplėtė minėtų galutinių antidempingo muitų taikymą tų pačių vamzdžių arba vamzdelių jungiamųjų detalių importui atitinkamai įvežamų iš Indonezijos (3) ir Šri Lankos (4).

2.   Prašymas

(3)

2005 m. birželio 23 d. pagal pagrindinio reglamento 13 straipsnio 3 dalį Komisija gavo prašymą ištirti tariamą antidempingo priemonių, nustatytų KLR kilmės vamzdžių arba vamzdelių jungiamųjų detalių importui apėjimą persiunčiant ir neteisingai deklaruojant kilmę, kai nurodomi Filipinai. Prašymą keturių Bendrijos gamintojų, kurie sudaro didžiąją tam tikrų vamzdžių arba vamzdelių jungiamųjų detalių Bendrijos gamintojų dalį, vardu pateikė Europos Sąjungos plieninių sandūriniu būdu privirinamų jungiamųjų detalių apsaugos komitetas.

(4)

Prašyme buvo tvirtinama ir pateikta pakankamai prima facie įrodymų, kad po antidempingo priemonių įvedimo KLR kilmės vamzdžių arba vamzdelių jungiamųjų detalių importui pasikeitė prekybos modelis, kaip parodė žymus to paties gaminio importo iš Filipinų padidėjimas.

(5)

Buvo tvirtinama, kad šis prekybos modelio pasikeitimas atsirado dėl KLR kilmės vamzdžių arba vamzdelių jungiamųjų detalių persiuntimo per Filipinus. Be to, buvo tvirtinama, kad nebuvo pakankamai kitų tokį pasikeitimą ekonomiškai pagrindžiančių priežasčių, išskyrus taikomus antidempingo muitus KLR kilmės vamzdžių arba vamzdelių jungiamosioms detalėms.

(6)

Galiausiai prašymo pateikėjai tvirtino ir pateikė prima facie įrodymų, kad taisomasis galiojančių antidempingo muitų poveikis KLR kilmės vamzdžių arba vamzdelių jungiamosioms detalėms sumažėjo dėl kiekio ir kainų, ir kad dempingas buvo vykdomas dėl normaliųjų verčių, kurios anksčiau buvo nustatytos KLR kilmės vamzdžių arba vamzdelių jungiamosioms detalėms.

3.   Inicijavimas

(7)

Komisija Reglamentu (EB) Nr. 1288/2005 (5) (toliau – tyrimo pradžios reglamentas) inicijavo tyrimą dėl tariamo KLR kilmės vamzdžių arba vamzdelių jungiamųjų detalių importui nustatytų antidempingo priemonių apėjimo importuojant iš Filipinų įvežamas vamzdžių arba vamzdelių jungiamąsias dalis, deklaruotas arba nedeklaruotas kaip Filipinų kilmės, ir, remdamasi pagrindinio reglamento 13 straipsnio 3 dalimi ir 14 straipsnio 5 dalimi, nurodė muitinėms nuo 2005 m. rugpjūčio 6 d. pradėti registruoti iš Filipinų įvežamų vamzdžių arba vamzdelių jungiamųjų detalių, deklaruotų arba nedeklaruotų kaip Filipinų kilmės, importą.

4.   Tyrimas

(8)

Komisija apie tyrimo inicijavimą oficialiai pranešė KLR ir Filipinų valdžios institucijoms, gamintojams ir (arba) eksportuotojams, žinomiems suinteresuotiesiems Bendrijos importuotojams bei Bendrijos pramonės įmonėms. Klausimynai buvo nusiųsti KLR ir Filipinų gamintojams ir (arba) eksportuotojams bei Bendrijos importuotojams, nurodytiems prašyme, arba Komisijai žinomiems iš tyrimo, po kurio KLR kilmės vamzdžių arba vamzdelių jungiamųjų detalių importui buvo nustatytos galiojančios priemonės (toliau – pirminis tyrimas). Suinteresuotosioms šalims buvo suteikta galimybė pateikti savo nuomonę raštu ir prašyti būti išklausytoms per tyrimo pradžios reglamente nurodytą terminą. Visos šalys buvo informuotos, kad joms nebendradarbiaujant gali būti taikomas pagrindinio reglamento 18 straipsnis ir išvados daromos remiantis turimais faktais.

(9)

Iš Filipinų eksportuotojų ir (arba) gamintojų atsakymų į klausimyną nebuvo gauta, nors Filipinų valdžios institucijos kreipėsi į kelias bendroves, kurios galėjo būti susijusios su vamzdžių arba vamzdelių jungiamųjų detalių gamyba. Be to, iš KLR eksportuotojų ir (arba) gamintojų atsakymų į klausimyną taip pat nebuvo gauta.

(10)

Du Bendrijos importuotojai bendradarbiavo ir pateikė atsakymus į klausimyną.

(11)

Patikrinimai buvo atlikti šių bendrovių patalpose:

Importuotojai

Valvorobica Industriale S.P.A., Italija,

General Commercial & Industrial S.A., Graikija.

5.   Tiriamasis laikotarpis

(12)

Tyrimas apėmė laikotarpį nuo 2004 m. liepos 1 d. iki 2005 m. birželio 30 d. (toliau – TL). Siekiant ištirti, ar pasikeitė prekybos modelis, buvo surinkti duomenys nuo 2001 m. iki tyrimo laikotarpio pabaigos.

B.   TYRIMO REZULTATAI

1.   Bendrosios pastabos ir bendradarbiavimo lygmuo

(13)

Kaip minėta 9 konstatuojamojoje dalyje, nė vienas KLR arba Filipinų gamintojas ir (arba) eksportuotojas tyrime nebendradarbiavo. Trys Filipinų bendrovės patvirtino, kad jos negamino ir neeksportavo nei vamzdžių, nei vamzdelių jungiamųjų detalių, kaip apibrėžta pirminiame reglamente, o tik nerūdijančio plieno jungiamąsias detales, t. y. produktą, kuris į šį tyrimą yra neįtrauktas. Todėl išvados dėl iš Filipinų į Bendriją įvežamų vamzdžių arba vamzdelių jungiamųjų detalių turėjo būti iš dalies pagrįstos turimais faktais, kaip apibrėžta pagrindinio reglamento 18 straipsnyje.

2.   Aptariamas produktas ir panašus produktas

(14)

Aptariamas produktas, kuriam įtariamas taikomų antidempingo priemonių apėjimas, yra, kaip apibrėžta pirminiame tyrime, KLR kilmės vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės (išskyrus lietines jungiamąsias detales, junges ir jungiamąsias detales su įsriegtais sriegiais) iš geležies arba plieno (neįskaitant nerūdijančio plieno), kurių didžiausias išorinis skersmuo neviršija 609,6 mm, kurios yra naudojamos privirinimui sandūriniu būdu arba kitiems tikslams ir kurių KN kodai šiuo metu yra ex 7307 93 11 (TARIC kodas 7307931195), ex 7307 93 19 (TARIC kodas 7307931995), ex 7307 99 30 (TARIC kodas 7307993095) ir ex 7307 99 90 (TARIC kodas 7307999095).

(15)

Remiantis turima informacija ir Filipinų valdžios institucijų pateiktais duomenimis bei atsižvelgiant į prekybos modelio pasikeitimą, apibūdinamą tolesnėje dalyje, turi būti daroma išvada, jei nėra jokių priešingų įrodymų, kad vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės, eksportuotos į Bendriją iš KLR ir įvežtos iš Filipinų, turi tokias pačias fizines ir chemines savybes ir yra naudojamos tais pačiais tikslais. Todėl šie produktai yra laikomi pagrindinio reglamento 1 straipsnio 4 dalyje apibrėžtais panašiais produktais.

3.   Prekybos modelio pasikeitimas

(16)

Kadangi jokia Filipinų bendrovė nebendradarbiavo, panašaus produkto eksporto iš Filipinų į Bendriją apimtis ir vertė turėjo būti nustatytos remiantis pagal pagrindinio reglamento 18 straipsnį turimais faktais. Todėl siekiant nustatyti eksporto iš Filipinų į Bendriją kiekį ir kainas buvo naudojami Eurostato duomenys, kurie buvo laikomi tinkamiausia turima informacija.

Importas į Bendriją

(tonomis)

 

2001

2002

2003

2004

TL

Filipinai

0

3

700

2 445

2 941

KLR

1 324

772

677

1 153

1 411

Indonezija

0

983

1 294

0

0

Šri Lanka

0

332

302

39

0

Bendras ES importas

17 422

15 111

16 085

16 050

18 900

Šaltinis: Eurostatas

(17)

Ši lentelė rodo, kad vamzdžių arba vamzdelių jungiamųjų detalių importas iš Filipinų į Bendriją padidėjo nuo 0 tonų 2001 m. iki apytikriai 3 000 tonų TL. Importuoti iš Filipinų pradėta 2002 m., pirminio tyrimo metu. Tačiau 2003 m. importas iš Filipinų padidėjo net iki 700 tonų. 2004 m. importas iš Filipinų į Bendriją padidėjo daugiau nei tris kartus – iki 2 445 tonų. Reikėtų pažymėti, kad 2004 m. gruodžio mėn. išplėtus pirmines antidempingo priemones panašiems produktams, įvežamiems iš Indonezijos ir Šri Lankos, importui, iš šių šalių buvo visiškai nustota importuoti. Šis importo iš Indonezijos ir Šri Lankos nutrūkimas 2004 m. sutapo su ypač dideliu importo iš Filipinų padidėjimu.

(18)

Tuo pačiu metu eksportas iš KLR į Filipinus liko nedidelis, bet stabilus.

Eksportas iš KLR į Filipinus

(tonomis)

 

2001

2002

2003

2004

TL

Filipinai

466

604

402

643

694

Šaltinis: Kinijos eksporto statistiniai duomenys

(19)

Tačiau reikėtų pažymėti, kad duomenys, naudoti siekiant nustatyti prekybos modelio pasikeitimą, ypač duomenys, susiję su eksportu iš KLR į Filipinus, turėtų būti vertinami atsižvelgiant į galimą suklastotą kilmės šalies deklaravimą (žr. 22 konstatuojamąją dalį) ir todėl gali neatspindėti visos padėties.

(20)

Atsižvelgiant į pirmiau pateiktus skaičius daroma išvada, kad akivaizdžiai pasikeitė prekybos modelis. Pasikeitimas įvyko baigus pirminį tyrimą ir buvo pastebėtas išplėtus priemones panašaus produkto importui iš Indonezijos ir Šri Lankos. Modelį sudarė aiškus vamzdžių arba vamzdelių jungiamųjų detalių importo iš Filipinų į Bendriją padidėjimas, ypač 2004 m. ir TL, kuris sutapo su importo iš dviejų šalių, kurioms buvo išplėstos pirminės priemonės, nutrūkimu.

(21)

Remiantis tuo, kas išdėstyta pirmiau, paaiškėjo, kad dėl laiko sutapimo per Indoneziją ir Šri Lanką persiunčiamas Kinijos eksportas buvo bent iš dalies nukreiptas per Filipinus, kai pirminės antidempingo priemonės buvo išplėstos importui iš Indonezijos ir Šri Lankos. Tokia buvo padėtis būtent 2004 m. ir TL.

4.   Nepakankamos pateisinančios priežastys arba ekonominiai sumetimai

(22)

Kaip jau minėta 9 konstatuojamojoje dalyje, nė vienas Filipinų gamintojas ir (arba) eksportuotojas tyrime nebendradarbiavo. Atliekant tyrimą netgi nebuvo rasta jokių įrodymų, kad toks gamintojas iš tiesų egzistuotų. Be to, atliekant tyrimą surinkti įrodymai rodo, kad vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės kai kuriais atvejais buvo deklaruojamos kaip pagamintos tose Filipinų bendrovėse, kurios pateikė duomenis, kad niekada nebuvo susijusios su panašaus produkto gamyba. Šiuos įrodymus patvirtino informacija, kuri buvo pateikta prašyme atlikti tyrimą dėl pažeidimų, pvz., pasiūlymai galimiems importuotojams, kuriuose siūloma suklastoti kilmės šalies dokumentus.

(23)

Remiantis 17 ir 20 konstatuojamosiose dalyse pateikta informacija galima daryti išvadą, kad KLR pagamintų vamzdžių arba vamzdelių jungiamųjų detalių eksportas, kuris 2002–2004 m. būdavo nukreipiamas į Bendriją per Indoneziją ir Šri Lanką, 2003 m. ir iki TL pabaigos buvo daugiausiai nukreipiamas per Filipinus.

(24)

Be to, nors aptariamo produkto importo iš KLR į Filipinus apimtis nepadidėjo tiek, kiek iš Filipinų į Bendriją įvežamas importas (žr. 18 konstatuojamąją dalį), staigus eksporto iš Filipinų į Bendriją padidėjimas taip pat turi būti vertinamas atsižvelgiant į suklastotas deklaracijas arba kilmės šalies sertifikatų suklastojimą (žr. 22 konstatuojamąją dalį), vamzdžių arba vamzdelių jungiamųjų detalių tikrų Filipinų gamintojų trūkumą ir eksporto iš Šri Lankos ir Indonezijos į Bendriją sumažėjimą. Šių veiksnių visuma paaiškina, kodėl nėra pastebėtą prekybos modelio pasikeitimą pateisinančių ekonominių priežasčių.

(25)

Kadangi nebendradarbiavo nė vienas Filipinų ir KLR eksportuojantis gamintojas ir nėra jokių priešingų įrodymų, nusprendžiama, kad, atsižvelgiant į laiko sutapimą su tyrimais, po kurių buvo išplėstos pirminės priemonės importui iš Indonezijos ir Šri Lankos, prekybos modelis pasikeitė dėl to, kad taikomas antidempingo muitas, o ne dėl kitos pateisinamos priežasties arba ekonominių sumetimų, kaip apibrėžta pagrindinio reglamento 13 straipsnio 1 dalies trečiajame sakinyje.

5.   Muito taisomojo poveikio pakirtimas panašaus produkto kainų ir (arba) kiekio atžvilgiu

(26)

Remiantis 17 konstatuojamojoje dalyje pateikta prekybos srautų analize, akivaizdžiai pasikeitė Bendrijos vamzdžių arba vamzdelių jungiamųjų detalių importo modelis kiekio atžvilgiu. Importo, deklaruoto kaip Filipinų kilmės, kiekis Bendrijos rinkoje iki 2003 m. birželio mėn. buvo nežymus. Po minėtos datos netikėtai atsirado importas, deklaruotas kaip Filipinų kilmės, kuris TL greitai išaugo iki 2 941 tonų. Tai sudaro 3 % Bendrijos vartojimo, apskaičiuoto remiantis gamybos duomenimis, kuriuos pateikė pareiškėjai, ir Eurostato importo duomenimis. Todėl aišku, kad akivaizdus prekybos srautų pokytis pakirto antidempingo priemonių taisomąjį poveikį importo į Bendrijos rinką kiekio atžvilgiu.

(27)

Atsižvelgiant į produktų, įvežamų iš Filipinų, kainas ir tai, kad bendrovės nebendradarbiavo bei nėra jokių priešingų įrodymų, Eurostato duomenys rodo, kad vidutinės importo iš Filipinų eksporto kainos TL metu buvo mažesnės nei vidutinės eksporto kainos, nustatytos KLR per pirminį tyrimą. Buvo nustatyta, kad importo iš Filipinų kainos yra apytikriai trečdaliu mažesnės nei KLR kilmės importo kainos 2004 m. ir TL. Be to, buvo nustatyta, kad vidutinės Filipinų eksporto į Bendriją kainos yra mažesnė nei pirminio tyrimo metu nustatytas Bendrijos kainų žalai atlyginti reikalingų priemonių dydis. Taigi, nustatyto antidempingo muito taisomasis poveikis yra pakirstas kainų atžvilgiu. Išsamesnę informaciją galima rasti žemiau pateikiamoje lentelėje:

(EUR/kg)

 

2004

TL

Filipinai

0,97

1,07

KLR

1,57

1,50

Skirtumas

– 38 %

– 29 %

(28)

Remiantis tuo, kas išdėstyta pirmiau, daroma išvada, kad prekybos srautų pokytis ir smarkiai padidėjęs importas iš Filipinų labai mažomis kainomis pakirto antidempingo priemonių taisomąjį poveikį panašaus produkto kiekiui ir kainoms.

6.   Dempingo įrodymai, susiję su normaliosiomis vertėmis, anksčiau nustatytomis panašiam produktui

(29)

Siekiant nustatyti, ar galima rasti įrodymų dėl dempingo eksportuojant aptariamą produktą iš Filipinų į Bendriją TL laikotarpiu, pagal pagrindinio reglamento 18 straipsnį buvo naudojamos eksporto kainos, nustatytos remiantis Eurostato duomenimis.

(30)

Remiantis pagrindinio reglamento 13 straipsnio 1 dalimi šios eksporto kainos buvo lyginamos su anksčiau nustatyta panašaus produkto normaliąja verte. Pirminio tyrimo metu normaliajai vertei nustatyti Tailandas buvo pasirinktas kaip tinkama rinkos ekonomikos šalis, analogiška KLR.

(31)

Siekiant teisingo normaliųjų verčių ir eksporto kainų palyginimo, atliekant pataisymus buvo deramai atsižvelgta į skirtumus, kurie turi įtakos kainoms ir kainų palyginamumui. Pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 10 dalį ir remiantis prašyme pateikta informacija buvo atlikti transporto sąnaudų pataisymai.

(32)

Pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 11 dalį, palyginus per pirminį tyrimą nustatytą normaliosios vertės svertinį vidurkį su eksporto kainų svertiniu vidurkiu per dabartinį TL, išreikštus CIF kainos prie Bendrijos sienos, nesumokėjus muito, procentu, buvo nustatytas iš Filipinų įvežamų vamzdžių arba vamzdelių jungiamųjų detalių importas dempingo kainomis. Nustatytas dempingo skirtumas, išreikštas CIF kainos prie Bendrijos sienos nesumokėjus muito procentu, viršijo 60 %.

C.   PRIEMONĖS

(33)

Atsižvelgiant į pirmiau minėtas išvadas dėl pažeidimo, kaip apibrėžta pagrindinio reglamento 13 straipsnio 1 dalyje, ir remiantis pagrindinio reglamento 13 straipsnio 1 dalies pirmuoju sakiniu, galiojančios antidempingo priemonės KLR kilmės aptariamo produkto importui turėtų būti išplėstos iš Filipinų įvežamam tokio paties produkto, deklaruoto arba nedeklaruoto kaip Filipinų kilmės, importui.

(34)

Išplėstas muitas turėtų būti toks, koks nustatytas pirminio reglamento 1 straipsnio 2 dalyje.

(35)

Pagal pagrindinio reglamento 13 straipsnio 3 dalį ir 14 straipsnio 5 dalį, kuriose numatyta, kad visos išplėstosios priemonės yra taikomos registruotam importui nuo registracijos datos, iš Filipinų įvežamų vamzdžių arba vamzdelių jungiamųjų detalių, kurios į Bendriją pateko registruojant, kaip nustatyta tyrimo pradžios reglamente, importui turi būti taikomas antidempingo muitas.

(36)

Nors per tyrimą nebuvo nustatytas arba Komisijai apie save nebuvo pranešęs tikrasis vamzdžių arba vamzdelių jungiamųjų detalių Filipinų eksportuojantis gamintojas, nauji eksportuojantys gamintojai, kurie pageidautų pateikti prašymą dėl atleidimo nuo išplėstojo antidempingo muito, pagal pagrindinio reglamento 13 straipsnio 4 dalį turės atsakyti į klausimyno klausimus, kad Komisija galėtų nuspręsti, ar galima suteikti atleidimą. Toks atleidimas gali būti suteiktas įvertinus, pavyzdžiui, aptariamo produkto padėtį rinkoje, gamybos pajėgumą ir pajėgumų panaudojimą, pirkimą ir pardavimą, tikėtiną veiklos, kuriai nepakanka pagrįstų priežasčių arba ekonominių sumetimų bei dempingo įrodymų, tęsimą. Paprastai Komisija taip pat vykdytų patikrinimus vietoje be perspėjimo. Prašymas turėtų būti pateiktas Komisijai nedelsiant, nurodant visą svarbią informaciją, ypač apie visus bendrovės veiklos pokyčius, susijusius su gamyba ir pardavimu.

(37)

Importuotojai galėtų pasinaudoti atleidimu nuo registracijos arba priemonių tiek, kiek importuota eksportuojančių gamintojų, kuriems suteiktas toks atleidimas, remiantis pagrindinio reglamento 13 straipsnio 4 dalimi.

(38)

Jei suteikiamas atleidimas, Komisija, pasitarusi su Patariamuoju komitetu, tinkamai pasiūlys iš dalies pakeisti šį reglamentą. Vėliau visi suteikti atleidimai bus stebimi, kad būtų užtikrinta, jog laikomasi nustatytų sąlygų.

D.   PROCEDŪRA

(39)

Suinteresuotosioms šalims buvo pranešta apie pagrindinius faktus ir motyvus, kurių pagrindu Taryba ketino išplėsti galutinį antidempingo muitą, ir joms buvo suteikta galimybė teikti pastabas. Nebuvo gauta pastabų, dėl kurių būtų galima keisti pirmiau pateiktas išvadas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Reglamentu (EB) Nr. 964/2003 Kinijos Liaudies Respublikos kilmės vamzdžių arba vamzdelių jungiamųjų detalių (išskyrus lietines jungiamąsias detales, junges ir jungiamąsias detales su įsriegtais sriegiais) iš geležies arba plieno (neįskaitant nerūdijančio plieno), kurių didžiausias išorinis skersmuo neviršija 609,6 mm, kurios naudojamos privirinimui sandūriniu būdu arba kitiems tikslams ir kurių KN kodai šiuo metu yra ex 7307 93 11 (TARIC kodas 7307931199), ex 7307 93 19 (TARIC kodas 7307931999), ex 7307 99 30 (TARIC kodas 7307993098) ir ex 7307 99 90 (TARIC kodas 7307999098), importui nustatytas galutinis antidempingo muitas išplečiamas iš Filipinų įvežamų, deklaruojamų arba nedeklaruojamų kaip Filipinų kilmės, vamzdžių arba vamzdelių jungiamųjų detalių (išskyrus lietines jungiamąsias detales, junges ir jungiamąsias detales su įsriegtais sriegiais) iš geležies arba plieno (neįskaitant nerūdijančio plieno), kurių didžiausias išorinis skersmuo neviršija 609,6 mm, kurios naudojamos privirinimui sandūriniu būdu arba kitiems tikslams ir kurių KN kodai yra ex 7307 93 11 (TARIC kodas 7307931195), ex 7307 93 19 (TARIC kodas 7307931995), ex 7307 99 30 (TARIC kodas 7307993095) ir ex 7307 99 90 (TARIC kodas 7307999095), importui.

2.   Pagal šio straipsnio 1 dalį išplėstas muitas taikomas importui, registruotam pagal Reglamento (EB) Nr. 1288/2005 2 straipsnį ir Reglamento (EB) Nr. 384/96 13 straipsnio 3 dalį ir 14 straipsnio 5 dalį.

3.   Taikomos muitams galiojančios nuostatos.

2 straipsnis

1.   Prašymus atleisti nuo muito, išplėsto pagal 1 straipsnį, pateikiamus raštu viena iš oficialiųjų Europos Sąjungos kalbų, turi pasirašyti asmuo, įgaliotas atstovauti pareiškėjui. Prašymas siunčiamas šiuo adresu:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate B

J-79 5/16

B-1049 Brussels

Faksas (32 2) 295 65 05

2.   Komisija, pasitarusi su Patariamuoju komitetu, savo sprendimu gali atleisti bendrovių, kurios nepažeidė Reglamentu (EB) Nr. 964/2003 nustatytų antidempingo priemonių, importą nuo muito, išplėsto pagal 1 straipsnį, ir pasiūlyti atitinkamai iš dalies pakeisti šį reglamentą.

3 straipsnis

Šiuo reglamentu muitinėms nurodoma nebetęsti importo registracijos, nustatytos pagal Reglamento (EB) Nr. 1288/2005 2 straipsnį.

4 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Liuksemburge, 2006 m. balandžio 27 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

L. PROKOP


(1)  OL L 56, 1996 3 6, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2117/2005 (OL L 340, 2005 12 23, p. 17).

(2)  OL L 139, 2003 6 6, p. 1.

(3)  OL L 355, 2004 12 1, p. 4.

(4)  OL L 355, 2004 12 1, p. 9.

(5)  OL L 204, 2005 8 5, p. 3.


29.4.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 116/7


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 656/2006

2006 m. balandžio 28 d.

nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1994 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 3223/94 dėl vaisių ir daržovių importo taisyklių (1), ypač į jo 4 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Vadovaujantis Urugvajaus raundo daugiašalių prekybos derybų rezultatais Reglamentas (EB) Nr. 3223/94 numato kriterijus, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo vertes iš trečiųjų šalių importuojamiems jo priede išvardintiems produktams ir laikotarpiams.

(2)

Laikantis aukščiau nurodytų kriterijų, standartinės importo vertės turi būti nustatytos tokios, kaip nurodyta šio reglamento priede,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 3223/94 4 straipsnyje nurodytos standartinės importo vertės nustatomos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. balandžio 29 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. balandžio 28 d.

Komisijos vardu

J. L. DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 337, 1994 12 24, p. 66. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 386/2005 (OL L 62, 2005 3 9, p. 3).


PRIEDAS

prie 2006 m. balandžio 28 d. Komisijos reglamento, nustatančio kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

052

87,3

204

100,2

212

139,0

999

108,8

0707 00 05

052

103,7

999

103,7

0709 90 70

052

82,4

204

43,9

999

63,2

0805 10 20

052

37,7

204

36,6

212

51,7

220

47,0

624

56,4

999

45,9

0805 50 10

508

30,4

624

50,0

999

40,2

0808 10 80

388

80,1

400

125,1

404

101,7

508

81,0

512

79,9

524

68,2

528

91,4

720

93,1

804

101,7

999

91,4

0808 20 50

388

91,2

512

78,6

524

29,4

528

75,4

720

50,1

804

134,0

999

76,5


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 750/2005 (OL L 126, 2005 5 19, p. 12). Kodas „999“ žymi „kitą kilmę“.


29.4.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 116/9


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 657/2006

2006 m. balandžio 10 d.

iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 999/2001 Jungtinės Karalystės atžvilgiu ir panaikinantis Tarybos sprendimą 98/256/EB ir sprendimus 98/351/EB ir 1999/514/EB

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2001 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 999/2001, nustatantį tam tikrų užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų prevencijos, kontrolės ir likvidavimo taisykles (1), ypač į jo 23 straipsnį,

atsižvelgdama į 1990 m. birželio 26 d. Tarybos direktyvą 90/425/EEB dėl Bendrijos vidaus prekyboje tam tikrais gyvūnais ir produktais taikomų veterinarinių ir zootechninių patikrinimų, siekiant užbaigti vidaus rinkos kūrimą (2), ypač į jos 10 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į 1989 m. gruodžio 11 d. Tarybos direktyvą 89/662/EEB dėl veterinarinių patikrinimų, taikomų Bendrijos vidaus prekyboje, siekiant sukurti vidaus rinką (3), ypač į jos 9 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į 1998 m. kovo 16 d. Tarybos sprendimą 98/256/EB dėl padarinių likvidavimo priemonių, siekiant apsisaugoti nuo galvijų spongiforminės encefalopatijos, iš dalies keičiantį Sprendimą 94/474/EB ir panaikinantį Sprendimą 96/239/EB (4), ypač į jo 6 straipsnio 5 dalį,

kadangi:

(1)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 999/2001 XI priedą Sprendimas 98/256/EB laikomas pereinamojo laikotarpio priemone.

(2)

Sprendimu 98/256/EB uždraudžiamas gyvų galvijų ir produktų, gautų iš Jungtinėje Karalystėje paskerstų galvijų, galinčių patekti į maisto arba pašarų grandinę, arba skirtų kosmetikos, medicinos arba farmacijos produktų gamybai, eksportas iš Jungtinės Karalystės. Numatomos kai kurios leidžiančios nukrypti nuostatos, visų pirma jautienos ir jautienos produktų eksportui pagal Data pagrįstą eksporto sistemą (DBES).

(3)

Prieš numatant galimą embargo Jungtinei Karalystei panaikinimą turėtų būti laikomasi dviejų sąlygų – išplitimas turi būti mažesnis nei 200 GSE atvejų vienam milijonui suaugusių galvijų bei Maisto ir veterinarijos agentūros (MVA) patikrinimo išvada dėl GSE kontrolės vykdymo Jungtinėje Karalystėje ir jos pasirengimo laikytis Bendrijos teisės aktų, ypač susijusių su galvijų identifikavimu, registravimu ir bandymais, turi būti teigiama.

(4)

2003 m. gegužės mėn. per generalinę sesiją Pasaulio gyvūnų sveikatos organizacija (OIE) pakeitė kriterijus ribai tarp vidutinės rizikos (4 kategorija) ir didelės rizikos (5 kategorija) šalių apibrėžti. Nustatyta riba – 200 GSE atvejų vienam milijonui suaugusių galvijų populiacijoje šalims, kurios vykdo aktyvią priežiūrą.

(5)

2003 m. birželio mėn., remdamasi tuo, kad GSE išplitimas Jungtinėje Karalystėje jau beveik pasiekė 200 atvejų, todėl ji nebeturėtų būti laikoma OIE didelės rizikos šalimi, Jungtinė Karalystė paprašė leidimo prekiauti pagal tokias pačias taisykles, kaip kitos valstybės narės. Pagrįsdama savo prašymą Jungtinė Karalystė pateikė dokumentus, įskaitant apytikrį absoliutaus išplitimo paskaičiavimą, atliktą remiantis Jungtinėje Karalystėje galiojančios dalinės tyrimo tvarkos rezultatais.

(6)

2004 m. balandžio 21 d. Europos maisto saugos tarnybai (EMST) atstovaujančios mokslininkų grupės biologinio pavojaus klausimais priimtoje nuomonėje dėl siūlomų pakeitimų, susijusių su Jungtinės Karalystės data pagrįsta eksporto sistema (DBES) ir „daugiau kaip 30 mėnesių“ (OTM) taisykle, mokslinio pagrindimo daroma išvada, kad Jungtinėje Karalystėje iki 1996 m. rugpjūčio 1 d. atsivesti arba išauginti galvijai neturėtų patekti į maisto ir pašarų grandines, nes šioje grupėje GSE yra labiau paplitusi. Kalbant apie po šios datos atsivestus galvijus, daroma išvada, kad vartotojams kylantis GSE pavojus yra panašus, kaip ir kitose valstybėse narėse. Nuo 1996 m. rugpjūčio 1 d. buvo uždrausta naudoti bet kokią žinduolių mėsą ir kaulų miltus pašaruose, skirtuose Jungtinėje Karalystėje auginamiems gyvūnams.

(7)

2004 m. gegužės 12 d. EMST paskelbė nuomonę dėl vidutinės rizikos būklės. Nuomonėje nurodoma, kad išplitimas Jungtinėje Karalystėje turėtų būti mažesnis nei 200 atvejų nuo 2004 m. liepos iki gruodžio mėnesio. 2005 m. kovo 9–10 d. vykusiame plenariniame posėdyje EMST padarė išvadą, kad 2004 m. antrojo pusmečio priežiūros duomenys patvirtino 2004 m. gegužės mėn. priimtą nuomonę ir kad pagal OIE klasifikaciją Jungtinė Karalystė gali būti laikoma vidutinės rizikos šalimi, atsižvelgiant į GSE atvejų skaičių visoje galvijų populiacijoje šioje šalyje.

(8)

2004 m. liepos 19 d. MVA paskelbė 2004 m. balandžio 26 d.–gegužės 7 d. įvykusio vizito į Didžiąją Britaniją ir Šiaurės Airiją dėl bendro apsaugos priemonių nuo GSE persvarstymo ataskaitą. Ataskaitoje buvo pateikta išvada, kad Šiaurės Airijos sistema didžia dalimi veikė patenkinamai, tačiau buvo pastebėta taisytinų trūkumų įvairiose srityse Didžiojoje Britanijoje.

(9)

2005 m. rugsėjo 28 d. MVA paskelbė 2005 m. birželio 6–15 d. įvykusio vizito į Didžiąją Britaniją dėl apsaugos priemonių nuo GSE ataskaitą. Po pakartotinio vizito buvo padaryta išvada, kad daugelyje sričių pasiekta patenkinamos pažangos.

(10)

2005 m. lapkričio 7 d. Jungtinė Karalystė OTM taisyklę pakeitė taisykle „iki 1996 m.“ Galvijai, atsivesti iki 1996 m. rugpjūčio 1 d., bus visam laikui pašalinti iš maisto ir pašarų grandinės. Nuo 2004 m. spalio mėn. Jungtinė Karalystė taiko tą pačią monitoringo programą kaip ir kitos valstybės narės galvijų, atsivestų po 1996 m. liepos 31 d., populiacijai. Galiojanti monitoringo programa, taikoma gyvūnams pagal ankstesnę sunaikinimo programą, numatytą 1996 m. balandžio 19 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 716/96, patvirtinančiame išskirtines Jungtinės Karalystės jautienos rinkos rėmimo priemones (5), turėtų būti iš dalies pakeista.

(11)

Atsižvelgiant į galvijų populiacijos vidutinės rizikos būklę ir palankias MVA vizitų ataskaitas, galima panaikinti su GSE susijusius prekybos galvijais ir iš jų gautais produktais, apribojimus.

(12)

2005 m. birželio 15 d., t. y. pasibaigus MVA vizitui į Didžiąją Britaniją, buvo įvykdytos visos sąlygos, kad būtų panaikintas embargo. Todėl šio reglamento, taikomo mėsai ir kitiems produktams, gautiems iš paskerstų gyvūnų, nuostatos turėtų būti taikomos tik mėsai ir produktams, gautiems iš gyvūnų, paskerstų po šios dienos.

(13)

Todėl Sprendimas 98/256/EB turėtų būti panaikintas, ir turėtų būti taikomos visos Reglamente (EB) Nr. 999/2001 nustatytos taisyklės.

(14)

Pagal Komisijos sprendimą 2005/598/EB (6) Jungtinei Karalystei draudžiama pateikti į rinką produktus, gautus iš Jungtinėje Karalystėje iki 1996 m. rugpjūčio 1 d. atsivestų ar išaugintų galvijų. Be to, Jungtinė Karalystė turėtų užtikrinti, kad Jungtinėje Karalystėje iki 1996 m. rugpjūčio 1 d. atsivesti ar išauginti galvijai nebūtų išvežami iš jos teritorijos į kitas valstybes nares arba trečiąsias šalis.

(15)

Pagal Reglamentą (EB) Nr. 999/2001 vyresnių nei 24 mėnesių galvijų nugarkaulis laikomas ypatingą pavojų keliančia medžiaga. Jungtinei Karalystei taikoma leidžianti nukrypti nuostata, pagal kurią galima naudoti jaunesnių kaip 30 mėnesių galvijų nugarkaulį. Be to, tame reglamente Jungtinei Karalystei yra sudarytas išplėstas ypatingą pavojų keliančių medžiagų sąrašas.

(16)

Panaikinus šiuo metu galiojančius apribojimus, amžiaus riba, kai privalo būti pašalintas nugarkaulis, ir kitose valstybėse narėse taikomas ypatingų pavojų keliančių medžiagų sąrašas turi būti taikomas ir Jungtinėje Karalystėje. Todėl Reglamentą (EB) Nr. 999/2001 reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(17)

Atsižvelgiant į dabartinį amžiaus ribos skirtumą Jungtinėje Karalystėje ir kitose valstybėse narėse pašalinant nugarkaulį kaip ypatingą pavojų keliančią medžiagą, šio reglamento nuostatos kontrolės tikslais neturėtų būti neatidėliotinai taikomos po 1996 m. liepos 31 d. Jungtinėje Karalystėje atsivestų arba išaugintų ir prieš šiam reglamentui įsigaliojant paskerstų galvijų nugarkauliui. Tokie nugarkauliai ir iš jų gauti produktai neturėtų būti išvežami iš Jungtinės Karalystės į kitas valstybes nares arba trečiąsias šalis.

(18)

Siekiant Bendrijos teisės aktų aiškumo ir darnos, 1998 m. gegužės 29 d. Komisijos sprendimas 98/351/EB, nustatantis datą, kada iš Šiaurės Airijos pagal Eksportui sertifikuotų bandų schemą galima pradėti siųsti galvijienos produktus, taikant Tarybos sprendimo 98/256/EB 6 straipsnio 5 dalį (7), ir 1999 m. liepos 23 d. Komisijos sprendimas 1999/514/EB, nustatantis datą, kada iš Jungtinės Karalystės pagal Data pagrįstą eksporto sistemą galima pradėti siųsti galvijienos produktus, taikant Tarybos sprendimo 98/256/EB 6 straipsnio 5 dalį (8), turėtų būti panaikinti.

(19)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 999/2001 III ir XI priedai iš dalies keičiami pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Sprendimai 98/256/EB, 98/351/EB ir 1999/514/EB panaikinami.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. balandžio 10 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 147, 2001 5 31, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 339/2006 (OL L 55, 2006 2 25, p. 5).

(2)  OL L 224, 1990 8 18, p. 29. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/33/EB (OL L 315, 2002 11 19, p. 14).

(3)  OL L 395, 1989 12 30, p. 13. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/41/EB (OL L 157, 2004 4 30, p. 33).

(4)  OL L 113, 1998 4 15, p. 32. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos sprendimu 2002/670/EB (OL L 228, 2002 8 24, p. 22).

(5)  OL L 99, 1996 4 20, p. 14. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2109/2005 (OL L 337, 2005 12 22, p. 25).

(6)  OL L 204, 2005 8 5, p. 22.

(7)  OL L 157, 1998 5 30, p. 110.

(8)  OL L 195, 1999 7 28, p. 42.


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 999/2001 III ir XI priedai iš dalies keičiami taip:

1)

III priedo A skyriaus I skirsnio 4 punktas pakeičiamas taip:

„4.   Gyvūnų, įsigytų sunaikinti, atsižvelgiant į Reglamentą (EB) Nr. 716/96, monitoringas

Visi 1995 m. rugpjūčio 1 d.–1996 m. rugpjūčio 1 d. laikotarpiu atsivesti gyvūnai, sunaikinti atsižvelgiant į Reglamentą (EB) Nr. 716/96, tiriami siekiant nustatyti GSE.“;

2)

XI priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

A dalies 1 ir 2 punktai pakeičiami taip:

„1.

Toliau nurodyti audiniai laikomi pavojingomis medžiagomis:

i)

vyresnių nei 12 mėnesių galvijų kiaušas, išskyrus apatinį žandikaulį ir įskaitant smegenis ir akis, ir nugarkaulio smegenys, vyresnių nei 24 mėnesių galvijų nugarkaulis, išskyrus uodegos slankstelius, keterines bei skersines kaklo slankstelių ataugas, krūtinės ir juosmens slankstelius bei vidurinio kryžkaulio keterą ir kryžkaulio sparnus, bet įskaitant nugarinio kamieno nervus, ir įvairaus amžiaus galvijų tonzilės, žarnynas nuo dvylikapirštės iki tiesiosios žarnos ir žarnų pasaitai;

ii)

vyresnių nei 12 mėnesių arba turinčių prasikalusius priekinius dantis avių ir ožkų kiaušas, įskaitant smegenis ir akis, tonzilės ir nugarkaulio smegenys ir įvairaus amžiaus avių ir ožkų blužnys ir klubinės žarnos.

i papunktyje nurodytą amžių galvijų nugarkauliui pašalinti galima koreguoti iš dalies keičiant šį reglamentą, atsižvelgus į GSE pasireiškimo tikimybę susijusiose Bendrijos galvijų populiacijos amžiaus grupėse, remiantis GSE stebėsenos rezultatais, kaip nustatyta III priedo A skyriaus I skirsnyje.

2.

Nukrypstant nuo 1 dalies i papunkčio, remiantis 24 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka, gali būti priimtas sprendimas leisti naudoti šių galvijų nugarkaulį ir nugarinio kamieno nervą:

a)

atsivestų, užaugintų ir paskerstų valstybėse narėse, kuriose mokslininkai nustatė, kad GSE pasireiškimas vietinių galvijų populiacijoje yra labai mažai tikėtinas arba netikėtinas, bet tokia galimybė neatmetama; arba

b)

atsivestų jau veiksmingai įgyvendinus draudimą šerti atrajotojus žinduolių baltymais valstybėse narėse, kuriose užregistruoti GSE atvejai vietinėje gyvūnų populiacijoje arba kuriose mokslininkai nustatė, kad GSE pasireiškimas vietinių galvijų populiacijoje yra tikėtinas.

Švedija gali taikyti šią leidžiančią nukrypti nuostatą, remdamasi anksčiau pateiktais ir įvertintais įrodymais. Kitos valstybės narės gali prašyti leidimo tokiai nuostatai gauti Komisijai pateikdamos įtikinamus patvirtinamuosius įrodymus dėl atitinkamai a arba b punkto.

Šią leidžiančią nukrypti nuostatą taikančios valstybės narės, be III priedo A skyriaus I skirsnyje nurodytų reikalavimų, užtikrina, kad būtų taikomas vienas iš X priedo C skyriaus 4 punkte išvardytų patvirtintų greitųjų tyrimo metodų visiems vyresniems nei 30 mėnesių galvijams, kurie:

i)

krito ūkyje arba transportuojami, bet kurie nebuvo paskersti žmonių maistui, išskyrus kritusius gyvūnus atokiose vietovėse, kuriose mažas gyvūnų tankumas, valstybėse narėse, kuriose GSE pasireiškimas yra mažai tikėtinas;

ii)

buvo paskersti įprastomis sąlygomis žmonių maistui.

Komisijos ekspertai, atsižvelgdami į 21 straipsnį, gali atlikti patikrinimus vietoje tam, kad patikrintų pateiktus įrodymus.“;

b)

D dalis iš dalies keičiama taip:

i)

išbraukiamas 1 punktas;

ii)

įrašomas 5 punktas:

„5.

a)

Nepažeisdama Komisijos sprendimo 2005/598/EB, Jungtinė Karalystė užtikrina, kad jos teritorijoje iki 1996 m. rugpjūčio 1 d. atsivesti arba išauginti galvijai nebūtų išvežami iš jos teritorijos į kitas valstybes nares arba trečiąsias šalis;

b)

Jungtinė Karalystė užtikrina, kad jokia galvijų, atsivestų arba išaugintų Jungtinėje Karalystėje po 1996 m. liepos 31 d. ir paskerstų iki 2005 m. birželio 15 d., mėsa ir iš šių galvijų gauti produktai nebūtų išvežami iš jos teritorijos į kitas valstybes nares arba trečiąsias šalis;

c)

Jungtinė Karalystė užtikrina, kad galvijų, atsivestų arba išaugintų Jungtinėje Karalystėje po 1996 m. liepos 31 d. ir paskerstų iki šio reglamento įsigaliojimo, nugarkauliai ir iš jų gauti produktai nebūtų išvežami iš jos teritorijos į kitas valstybes nares arba trečiąsias šalis.“


29.4.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 116/14


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 658/2006

2006 m. balandžio 27 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 795/2004, nustatantį išsamias bendrosios išmokos schemos, pateiktos Tarybos reglamente (EB) Nr. 1782/2003, įgyvendinimo taisykles

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1782/2003, nustatantį bendrąsias tiesioginės paramos schemų pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir nustatantį tam tikras paramos schemas ūkininkams bei iš dalies keičiantį Reglamentus (EEB) Nr. 2019/93, (EB) Nr. 1452/2001, (EB) Nr. 1453/2001, (EB) Nr. 1454/2001, (EB) Nr. 1868/94, (EB) Nr. 1251/1999, (EB) Nr. 1254/1999, (EB) Nr. 1673/2000, (EEB) Nr. 2358/71 ir (EB) Nr. 2529/2001 (1), ypač į jo 60 straipsnio 2 dalį, 145 straipsnio c, d punktus ir d punkto b papunktį ir 155 straipsnį,

kadangi:

(1)

2004 m. balandžio 21 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 795/2004, nustatančiame išsamias bendrosios išmokos schemos, pateiktos Tarybos reglamente (EB) Nr. 1782/2003, nustatančiame bendrąsias tiesioginės paramos schemų pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir nustatančiame tam tikras paramos schemas ūkininkams, įgyvendinimo taisykles (2), nustatytos bendrosios išmokos schemos įgyvendinimo taisyklės, taikomos nuo 2005 m.

(2)

Šią schemą įgyvendinant administraciniu lygiu ir veiksmais valstybėse narėse paaiškėjo, kad tam tikriems schemos aspektams reikia papildomų išsamių taisyklių, o kitiems aspektams reikia patikslinti ir pritaikyti galiojančias taisykles.

(3)

Reglamente (EB) Nr. 1782/2003, su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 319/2006, yra nustatytos nuo gamybos apimčių atsietos paramos taisyklės ir paramos už cukrinius runkelius, cukranendres ir cikorijas integravimas į bendrosios išmokos schemą. Todėl reikėtų priimti reikalingas išsamias taisykles. Tos išsamios taisyklės turėtų būti pagrįstos tais pačiais principais, kaip ir Reglamente (EB) Nr. 795/2004 alyvuogių aliejaus, tabako, medvilnės ir apynių atžvilgiu nustatytos taisyklės.

(4)

Taikant Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 42 straipsnį visiems sektoriams, kuriems taikoma bendrosios išmokos schema, po pirmųjų taikymo metų gali susidaryti padėtis, kai nacionaliniame rezerve, paskirsčius to nacionalinio rezervo referencines sumas tame straipsnyje numatytais atvejais, likusių sumų nebeprireiks skirti jokiems kitiems atvejams. Tokiu atveju valstybėms narėms reikėtų leisti proporcingai didinti visų teisių į išmokas vieneto vertę.

(5)

Reglamento (EB) Nr. 795/2004 21 straipsnyje yra numatytos išsamios taisyklės ūkininkams, kurie investavo į gamybos pajėgumus arba ilgam laikui išsinuomojo žemės sklypus. Šias nuostatas reikia suderinti, atsižvelgiant į ypatingą cukraus sektoriaus ūkininkų, kuriems prireikė tokių investicijų arba kurie sudarė tokias ilgalaikės nuomos sutartis iki 2006 m. vasario 20 d., kai įsigaliojo Tarybos reglamentas (EB) Nr. 318/2006 dėl bendro cukraus sektoriaus rinkų organizavimo (3), padėtį.

(6)

Patirtis rodo, kad būtina patikslinti, kada pagalbos pagal bendrosios išmokos schemą prašantis ūkininkas įgyja teises į išmokas.

(7)

Reikėtų patikslinti taisykles, taikomas teisių į išmokas perdavimo atveju, kad perdavimas įvyktų tą dieną, kuri numatyta kompetentingai institucijai skirtame pranešime apie tą perdavimą, nebent kompetentinga institucija prieštarautų perdavimui ir apie tai praneštų perdavėjui per valstybės narės nustatytą laikotarpį.

(8)

Reglamento (EB) Nr. 795/2004 48c straipsnį reikia pritaikyti toms valstybėms narėms, kurios bendrosios išmokos schemą pradėjo taikyti 2005 m.

(9)

Integruoti cukraus referencines sumas į bendrosios išmokos schemą buvo nuspręsta 2006 m. vasario 20 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 319/2006, iš dalies keičiančiu Reglamentą (EB) Nr. 1782/2003, nustatantį bendrąsias tiesioginės paramos schemų pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir nustatantį tam tikras paramos schemas ūkininkams. Todėl valstybės narės turi labai trumpus terminus imtis priemonių atlikti minėtą integravimą. Reikėtų imtis priemonių užtikrinant sklandų perėjimą nuo senųjų su cukrumi susijusių schemų prie bendrosios išmokos schemos. Visų pirma reikėtų užtikrinti, kad ūkininkai galėtų pasinaudoti savo teisėmis per pagrįstą laiką. Jeigu tokia galimybė yra sunkiai įmanoma, valstybės narės turėtų numatyti Reglamente (EB) Nr. 1782/2003 nustatytų terminų taikymo pratęsimą.

(10)

Siekiant, kad viršijus viršutines Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 VIII priede minimas nacionalines ribas cukraus sektoriui nebūtų pritaikytas antras referencinės sumos linijinio procentinio dydžio sumažinimas, reikėtų patikslinti to reglamento 41 straipsnio 2 dalies taikymą.

(11)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 42 straipsnio 1 dalį nacionalinis rezervas turi būti papildytas linijiniu būdu sumažinant visas referencines sumas. Reikia nustatyti taisykles, patikslinančias, kaip valstybės narės, kurios bendrąją išmokos schemą jau taikė 2005 m., turi integruoti cukrinių runkelių, cukranendrių ir cikorijų referencinę sumą į nacionalinio rezervo papildymą.

(12)

Reglamento (EB) Nr. 795/2004 48d straipsnyje nustatytas specialias taisykles reikia papildyti, atsižvelgiant į paramą už cukrinius runkelius, cukranendres ir cikorijas.

(13)

Reikėtų pratęsti Reglamento (EB) Nr. 795/2004 49a straipsnyje numatytus terminus, iki kurių valstybės narės turi pateikti Komisijai atitinkamą informaciją apie paramos už cukrinius runkelius, cukranendres ir cikorijas integravimą į schemą.

(14)

Reglamento (EB) Nr. 795/2004 I priede nustatoma data, nuo kurios regionuose, kuriuose javų derlius dėl klimato sąlygų paprastai nuimamas anksčiau nei nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 51 straipsnio b punkte, laikinai leisti auginti antrines kultūras. Graikijos prašymu tokia data turėtų būti nustatyta šiai valstybei narei.

(15)

Reglamento (EB) Nr. 795/2004 II priede remiantis atitinkamų valstybių narių Komisijai pateiktais duomenimis buvo nustatytas Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 60 straipsnio 2 dalyje minimas hektarų skaičiaus vidurkis. Suomija pateikė tuos duomenis. Todėl tikslinga šiai valstybei narei taip pat nustatyti hektarų skaičių.

(16)

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 795/2004 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas.

(17)

Kadangi teisių į išmokas perdavimas gali prasidėti nuo 2006 m. sausio 1 d., tikslinga numatyti, kad šis reglamentas būtų taikomas atgaline data nuo tos datos.

(18)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Tiesioginių išmokų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 795/2004 iš dalies keičiamas taip:

1)

4 straipsnis papildomas šia dalimi:

„3.   Tuo atveju, kai nacionaliniame rezerve esančios sumos yra didesnės, nei reikalinga Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 42 straipsnyje nurodytiems atvejams, valstybės narės gali proporcingai padidinti visų teisių į išmokas vieneto vertę. Bendra suma, naudojama šiam padidinimui, nėra didesnė už bendrą sumą, gaunamą pagal to reglamento 42 straipsnio 1 ir 7 dalis pritaikius linijinį sumažinimą.“;

2)

21 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis papildoma šia pastraipa:

„Investicijų į cukraus sektorių atveju pirmojoje pastraipoje nurodytas terminas yra 2006 m. kovo 3 d.“;

b)

2 dalis papildoma šia pastraipa:

„Investicijų į cukraus sektorių atveju pirmojoje pastraipoje nurodytas terminas yra 2006 m. kovo 3 d.“;

c)

4 dalis papildoma šia pastraipa:

„Investicijų į cukraus sektorių atveju pirmojoje pastraipoje nurodytas terminas yra 2006 m. kovo 3 d.“;

3)

24 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Teises į išmokas turintis ūkininkas gali jas deklaruoti tik kartą per metus ne vėliau kaip bendrosios paraiškos pateikimo dieną pagal Reglamento (EB) Nr. 796/2004 11 straipsnį.

Tačiau jeigu ūkininkas pasinaudoja galimybe pakeisti bendrąją paraišką pagal to reglamento 15 straipsnį, jis taip pat gali deklaruoti savo turimas teises į išmokas tą dieną, kai apie pakeitimus jis praneša kompetentingai institucijai, su sąlyga, kad tų pačių teisių į išmokas tais pačiais metais nedeklaruoja kitas ūkininkas.

Jeigu ūkininkui atitinkamas teisės į išmokas perduoda kitas ūkininkas, ir kai tas kitas ūkininkas jau yra deklaravęs tas teises į išmokas, papildomas tų teisių į išmokas deklaravimas priimama tik tada, jeigu perdavėjas apie perdavimą informuoja kompetentingą instituciją pagal šio reglamento 25 straipsnio 2 dalį ir išbraukia tas teises į išmokas iš savo bendrosios paraiškos iki Reglamento (EB) Nr. 796/2004 15 straipsnyje nurodyto termino.“;

4)

25 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Valstybė narė gali reikalauti, kad apie perdavimą perdavėjas praneštų valstybės narės, kurioje atliekamas perdavimas, kompetentingai institucijai per tos valstybės narės nustatytą laikotarpį, bet ne anksčiau kaip prieš šešias savaites iki perdavimo akto ir atsižvelgiant į paskutinį paraiškos dalyvauti bendrosios išmokos schemoje pateikimo terminą. Perdavimas įvyksta kaip numatyta pranešime, nebent kompetentinga institucija prieštarautų perdavimui ir per tą laikotarpį apie savo prieštaravimą praneštų perdavėjui. Kompetentinga institucija gali prieštarauti perdavimui tiktai tada, jei perdavimas neatitinka Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 ir šio reglamento nuostatų.“;

5)

6b skyriaus pavadinimas keičiamas taip:

6)

48c straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis papildoma šia pastraipa:

„Tačiau Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 41 straipsnio 2 dalyje nurodytas sumažinimas netaikomas referencinei sumai, apskaičiuotai paramai už cukrinius runkelius, cukranendres ir cikorijas pagal Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 VII priedo K punktą.“;

b)

2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Jeigu valstybė narė taikė bendrosios išmokos schemą 2005 m., ir nepažeidžiant Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 71 straipsnio 1 dalies trečios pastraipos, kad būtų nustatyta suma ir teisės į išmokas integruojant išmokas už tabaką, alyvuogių aliejų ir medvilnę bei paramą už cukrinius runkelius, cukranendres ir cikorijas į bendrosios išmokos schemą, to reglamento 37 ir 43 straipsniai taikomi laikantis šio reglamento 48d straipsnyje nustatytų taisyklių, o jeigu valstybė narė pasinaudojo Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 59 straipsnyje numatyta galimybe – šio reglamento 48e straipsnyje nustatytų taisyklių.“;

c)

4 dalis pakeičiama taip:

„4.   Tam tikrais atvejais Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 41 straipsnio 2 dalis yra taikoma visų teisių į išmokas, buvusių prieš integruojant išmokas už tabaką, alyvuogių aliejų, medvilnę ir (arba) pieno produktus bei paramą už cukrinius runkelius, cukranendres ir cikorijas, vertei ir išmokų už tabaką, alyvuogių aliejų, medvilnę ir (arba) pieno produktus referencinėms sumoms.“;

d)

5 dalis pakeičiama taip:

„5.   Jeigu valstybė narė taikė bendrosios išmokos schemą 2005 m., 2006 m. yra taikomas valstybių narių pagal Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 42 straipsnio 1 dalį nustatytas procentinio dydžio sumažinimas tabako, alyvuogių aliejaus, medvilnės, cukrinių runkelių, cukranendrių ir cikorijų referencinėms sumoms, integruotinoms į bendrosios išmokos schemą.“;

e)

7 dalis pakeičiama taip:

„7.   Jeigu valstybė narė taikė bendrosios išmokos schemą 2005 m., nustatant teises į išmokas, susijusias su medvilne, tabaku, alyvuogių aliejumi, apyniais, cukriniais runkeliais, cukranendrėmis ir cikorijomis, pirmieji bendrosios išmokos schemos taikymo metai, minimi 7 straipsnio 1 dalyje, 12–17 straipsniuose ir 20 straipsnyje, yra 2006 m.

8.   Jeigu pagal Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 VII priedo K punktą apskaičiuotų cukraus referencinių sumas įtraukus į bendrosios išmokos schemą būtų nebeįmanoma laikytis Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 34 straipsnyje ir šio reglamento 12 straipsnyje nustatytų terminų, valstybės narės pratęsia tuos terminus vienu mėnesiu.“;

7)

48d straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

„Jeigu ūkininkui nebuvo suteiktos teisės į išmokas arba jis tų teisių nenusipirko iki galutinės paraiškų nustatyti teises į išmokas 2006 m. pateikimo datos, jis gauna teises į išmokas, apskaičiuotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 37 ir 43 straipsnius, išmokoms už tabaką, alyvuogių aliejų ir medvilnę bei paramą už cukrinius runkelius, cukranendres ir cikorijas.“;

b)

2 dalies a ir b punktai pakeičiami taip:

„a)

teisių į išmokas skaičius yra lygus ūkininko turimų teisių į išmokas skaičiui, padidintam pagal Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 43 straipsnį nustatytu hektarų skaičiumi išmokoms už tabaką, alyvuogių aliejų ir medvilnę bei cukriniams runkeliams, cukranendrėms ir cikorijoms;

b)

vertė gaunama ūkininko turimų teisių į išmokas vertės sumą ir pagal Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 37 straipsnį apskaičiuotą referencinę sumą cukriniams runkeliams, cukranendrėms ir cikorijoms, kurie naudojami cukraus arba inulino sirupo gamyboje, ir tabakui, alyvuogių aliejui ir medvilnei, padalijus sumą iš skaičiaus, gauto pagal šios dalies a punktą.“;

8)

48e straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Jeigu valstybė narė pasinaudoja Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 59 straipsnio 1 dalyje numatyta galimybe, visos teisės į išmokas padidinamos papildoma suma, atitinkančia atitinkamų metų regioninės viršutinės ribos padidinimą, padalintą iš bendro tame regione ne vėliau kaip paraiškos dėl bendrosios išmokos schemos pateikimo dieną nustatyto teisių į išmokas skaičiaus.“;

b)

2 dalyje a ir b punktai pakeičiami taip:

„a)

atitinkamą regioninių viršutinių ribų padidinimo dalį, padalytą iš bendro teisių į išmokas, nustatytas tame regione ne vėliau kaip paraiškos dėl bendrosios išmokos schemos pateikimo dieną, skaičiaus,

b)

referencinę sumą, atitinkančią, kiekvienam ūkininkui, likusią regioninių viršutinių ribų padidinimo dalį, padalytą iš teisių į išmokas, kurias ūkininkai turi iki galutinės paraiškų pagal bendrąją išmokos schemą 2006 m. pateikimo dienos, skaičiaus.“;

9)

49a straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

Pavadinimas pakeičiamas taip:

„49a straipsnis

Tabako, medvilnės, alyvuogių aliejaus ir apynių, cukrinių runkelių, cukranendrių ir cikorijų integravimas“;

b)

1 dalis papildoma šia pastraipa:

„Atsižvelgiant į paramos už cukrinius runkelius, cukranendres ir cikorijas integravimą, pirmojoje pastraipoje numatytas pranešimas išsiunčiamas Komisijai ne vėliau kaip iki 2006 m. gegužės 15 d.“;

c)

2 dalis papildoma šia pastraipa:

„Nukrypstant nuo 48 straipsnio 6 dalies, atsižvelgiant į paramos už cukrinius runkelius, cukranendres ir cikorijas integravimą, pranešimas dėl sprendimo, susijusio su Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 69 straipsnyje numatyta galimybe, siunčiamas Komisijai ne vėliau kaip 2006 m. balandžio 30 d.“;

10)

I ir II priedai pakeičiami šio reglamento priedu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Jis taikomas nuo 2006 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. balandžio 27 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 319/2006 (OL L 58, 2006 2 28, p. 32).

(2)  OL L 141, 2004 4 30, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2183/2005 (OL L 347, 2005 12 30, p. 56).

(3)  OL L 58, 2006 2 28, p. 1.


PRIEDAS

I PRIEDAS

Valstybė narė

Data

Belgija

Liepos 15 d.

Danija

Liepos 15 d.

Vokietija

Liepos 15 d.

Pietų Graikija (Peloponesas, Jonijos salos, Vakarų Graikija, Atika, Pietų Egėjo salos ir Kreta)

Birželio 20 d.

Vidurio ir Šiaurės Graikija (Rytų Makedonija ir Trakija, Vidurio Makedonija, Vakarų Makedonija, Epyras, Tesalija, žemyninė (Sterea) Graikija ir Šiaurės Egėjo salos)

Liepos 10 d.

Italija

Birželio 11 d.

Austrija

Birželio 30 d.

Portugalija

Kovo 1 d.

II PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 60 straipsnio 2 dalyje nurodytas hektarų skaičius

Valstybė narė ir regionai

Hektarų skaičius

DANIJA

33 740

VOKIETIJA

301 849

Badenas-Viurtembergas

18 322

Bavarija

50 451

Brandenburgas ir Berlynas

12 910

Hesenas

12 200

Žemutinė Saksonija ir Brėmenas

76 347

Meklenburgas Pomeranija

13 895

Šiaurės Reinas-Vestfalija

50 767

Reino kraštas-Pfalcas

19 733

Saro kraštas

369

Saksonija

12 590

Saksonija-Anhaltas

14 893

Šlėzvigas-Holšteinas ir Hamburgas

14 453

Tiuringija

4 919

LIUKSEMBURGAS

705

SUOMIJA

38 006

A regionas

3 425

B–C1 regionas

23 152

C2–C4 regionas

11 429

ŠVEDIJA

1 regionas

9 193

2 regionas

8 375

3 regionas

17 448

4 regionas

4 155

5 regionas

4 051

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

Anglija (kita)

241 000

Anglija (Moorland SDA)

10

Anglija (Upland SDA)

190

Šiaurės Airija

8 304


29.4.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 116/20


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 659/2006

2006 m. balandžio 27 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 796/2004, nustatantį išsamias kompleksinio paramos susiejimo, moduliavimo ir integruotos administravimo ir kontrolės sistemos, numatytų Tarybos reglamente (EB) Nr. 1782/2003, nustatančiame bendrąsias tiesioginės paramos schemų pagal bendrąją žemės ūkio politiką taisykles ir nustatančiame tam tikras paramos schemas ūkininkams, įgyvendinimo taisykles

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1782/2003, nustatantį bendrąsias tiesioginės paramos schemas pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir nustatantį tam tikras paramos schemas ūkininkams bei iš dalies keičiantį Reglamentus (EEB) Nr. 2019/93, (EB) Nr. 1452/2001, (EB) Nr. 1453/2001, (EB) Nr. 1454/2001, (EB) Nr. 1868/94, (EB) Nr. 1251/1999, (EB) Nr. 1254/1999, (EB) Nr. 1673/2000, (EEB) Nr. 2358/71 ir (EB) Nr. 2529/2001 (1), ypač į jo 145 straipsnio c, da, k, l, m ir p punktus,

kadangi:

(1)

Paramos už cukrų schemą integravus į bendrosios išmokos schemą, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 796/2004 (2) reikia iš dalies pakeisti keletu aspektų, visų pirma atsižvelgiant į taikymo procedūrą ir kontrolės priemones, susijusias su ta pagalbos schema. Be to, reikėtų patikslinti su tam tikrais aspektais susijusias to reglamento nuostatas.

(2)

Tam tikrų Reglamente (EB) Nr. 796/2004 numatytos integruotos sistemos išsamių taisyklių nuostatų taikymas schemoms, nustatytoms Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 143b ir 143c straipsniuose, yra numatytas 2004 m. spalio 29 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1973/2004, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1782/2003 nuostatų dėl to reglamento IV ir IVa antraštinėse dalyse numatytų paramos schemų ir atidėtos žemės naudojimo žaliavoms auginti taikymo taisykles (3), atitinkamai 136 straipsnyje ir 140 straipsnio 1 dalyje. Todėl Reglamentą (EB) Nr. 796/2004 reikėtų patikslinti.

(3)

Kai kurios nuorodos į kitus reglamentus nebegalioja ir turėtų būti pakeistos tinkamomis nuorodomis.

(4)

Reikėtų, kad visa su cukraus gamyba susijusi speciali informacija būtų pateikiama kaip bendrosios paraiškos dalis.

(5)

Remdamosi Reglamento (EB) Nr. 796/2004 14 straipsnio 2 dalimi, valstybės narės gali nukrypti nuo kai kurių nuostatų, susijusių su bendrąja paraiška per pirmuosius bendrosios išmokos schemos taikymo metus arba jeigu į bendrosios išmokos schemą įvedamas naujas elementas. Ta leidžianti nukrypti nuostata taip pat turėtų numatyti galimybę keisti individualių sklypų naudojimą arba su jais susijusią pagalbos schemą.

(6)

Cukraus referencinių sumų integravimas į bendrosios išmokos schemą po reformos cukraus sektoriuje, kaip numatyta 2006 m. vasario 20 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 319/2006, iš dalies keičiančiame Reglamentą (EB) Nr. 1782/2003, nustatantį bendrąsias tiesioginės paramos schemų pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir nustatantį tam tikras paramos schemas ūkininkams (4), reikalauja lankstumo, susijusio su galimais bendrosios paraiškos papildymais ir pakeitimais, jeigu valstybė narė 2006 metais taiko 2004 m. balandžio 21 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 795/2004, nustatančio išsamias bendrosios išmokos schemos, pateiktas Tarybos reglamente (EB) Nr. 1782/2003, nustatančiame bendrąsias tiesioginės paramos schemų pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir nustatančiame tam tikras paramos schemas ūkininkams, įgyvendinimo taisykles (5), 48c straipsnio 8 dalį. Todėl tokie papildymai ir pakeitimai turėtų būti leidžiami iki 2006 m. birželio 15 d. Tačiau Reglamento (EB) Nr. 796/2004 11 straipsnyje numatytos bendrosios paraiškos pateikimo datos turėtų likti tos pačios, kad valstybės narės galėtų sudaryti savo kontrolės programas tinkamu laiku.

(7)

Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 10e skyriuje yra numatytos pereinamojo laikotarpio išmokos už cukrų tose valstybėse narėse, kurios taiko to reglamento 71 straipsnį. To reglamento 143ba straipsnyje yra numatytos atskiros išmokos už cukrų tose valstybėse narėse, kurios taiko to reglamento 143b straipsnyje nurodytą bendrosios išmokos už plotą schemą. Dėl savo pobūdžio pereinamojo laikotarpio išmokos už cukrų ir atskiros išmokos už cukrų nėra susijusios su žemės ūkio paskirties žeme, todėl nuostatos dėl bendrosios paraiškos pagal Reglamentą (EB) Nr. 796/2004 toms išmokų schemoms netaikomos. Todėl reikėtų numatyti tinkamą paraiškų pateikimo tvarką.

(8)

Kai nauji sektoriai integruojami į bendrosios išmokos schemą, reikėtų numatyti, kad Reglamento (EB) Nr. 796/2004 21a straipsnyje nustatytos taisyklės dėl pavėluoto paraiškos pateikimo pagal bendrosios išmokos schemą taip pat būtų taikomos ūkininkų iš naujų sektorių paraiškoms.

(9)

Bendrajai paraiškai taikomi kryžminiai patikrinimai turėtų būti išplėsti, t. y. reikėtų atlikti tam tikrus konkrečius patikrinimus atsižvelgiant į įvairias sąlygas, susijusias su cukraus gamintojų pateikta informacija.

(10)

Atsižvelgiant į Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 IV antraštinės dalies 10f skyriuje numatytos pagalbos už cukrų schemos ypatumus, reikėtų nustatyti specialius kontrolės reikalavimus.

(11)

Jeigu kompetetinga institucija padidina patikrinimų vietoje skaičių, reikėtų taip pat numatyti galimybę padidinti tokiems patikrinimams atsitiktinai atrenkamų ūkininkų procentą.

(12)

Jeigu ūkininkas deklaravo teises į išmokas viršijantį plotą, Reglamento (EB) Nr. 796/2004 50 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad pagalbos sumos dydis apskaičiuojamas pagal hektarų skaičių, siejamą su atitinkamomis teisėmis į išmokas. Jeigu deklaruotas plotas atitinka visus kitus reikalavimus gauti paramą, nereikalinga taikyti to reglamento 51 ir 53 straipsniuose numatytų sumažinimo ar neskyrimo. Todėl šias nuostatas reikėtų patikslinti.

(13)

Taisyklės, susijusios su sumažinimu, kai išskaičiuojama iš per kitus trejus metus skirtinų išmokų, išmokų už gyvulius atveju taikomos tik tuomet, jeigu išskaičiuojama pagal tą pačią pagalbos schemą, kurioje buvo nustatyti pažeidimai. Priešingai, su plotu susijusių pagalbos schemų atveju, gali būti išskaičiuojama iš bet kurios išmokos, kuriai taikomos Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 III ir IV antraštinės dalys. Skirtingų pagalbos schemų taisykles reikėtų suderinti.

(14)

Pereinamojo laikotarpio taisyklės, susijusios su atvejais, kai taikytinas sumažinimas išskaičiuojant iš per kitus trejus metus skirtinų išmokų taikomos tik sprendimams dėl paraiškų 2004 metams. Atsižvelgiant į tai, kad įvedus bendrosios išmokos schemą, išmokos už gyvulius yra į ją integruotos, išskaičiavimai galėtų būti atliekami iš tos pagalbos schemos.

(15)

Dėl naujų pagalbos schemų integravimo į bendrosios išmokos schemą reikia atnaujinti nuorodas į Reglamento (EB) Nr. 796/2004 71a straipsnyje nurodytą biudžeto viršutinę ribą.

(16)

Kai buvo įvesta bendrosios išmokos schema ir bendroji paraiška, buvo suvienodintos su plotu susijusių išmokų ir su gyvuliais susijusių išmokų galutinės datos. Todėl taip pat reikėtų suvienodinti valstybėms narėms nustatytą informacijos apie tas išmokas pateikimo galutinę datą.

(17)

Todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Reglamentą (EB) Nr. 796/2004.

(18)

Šiame reglamente numatyti daliniai pakeitimai susiję su pagalbos paraiškomis, susijusiomis su metais ar priemokų laikotarpiais, kurie prasideda 2006 m. sausio 1 d. Todėl šis reglamentas turėtų būti taikomas nuo 2006 m. sausio 1 d.

(19)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Tiesioginių išmokų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 796/2004 iš dalies keičiamas taip:

1)

2 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

12 punktas pakeičiamas taip:

„12)

„Su plotu susijusios pagalbos schemos“ – bendrosios išmokos schema, išmokos už apynius Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 68a straipsnio antroje pastraipoje nurodytoms pripažintoms augintojų grupėms ir visos Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 IV ir IVa antraštinėse dalyse nustatytos pagalbos schemos, išskyrus tos IV antraštinės dalies 7, 10e, 11 ir 12 skyriuose nustatytas pagalbos schemas ir to reglamento 143ba straipsnyje numatytas atskiras išmokas už cukrų;“;

b)

20 punktas pakeičiamas taip:

„20)

„Išlaikymo laikotarpis“ – laikotarpis, per kurį pagalbos paraiškoje nurodytas gyvulys turi būti laikomas ūkyje, kaip numatyta šiose nuostatose:

a)

Reglamento (EB) Nr. 1973/2004 90 ir 94 straipsniuose dėl specialių priemokų už jaučius;

b)

Reglamento (EB) Nr. 1973/2004 101 straipsnyje dėl priemokos už karves žindenes;

c)

Reglamento (EB) Nr. 1973/2004 123 straipsnyje dėl skerdimo priemokos;

d)

Reglamento (EB) Nr. 1973/2004 70 straipsnio 1 dalyje dėl priemokų už avis ir ožkas;“.

2)

13 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

6 dalis pakeičiama taip:

„6.   Pateikiant paraiškas gauti pagalbą už energetinius augalus, numatytą Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 IV antraštinės dalies 5 skyriuje, su bendrąja paraiška pateikiama paraiškos pateikėjo su supirkėju ar pirminiu perdirbėju pagal Reglamento (EB) Nr. 1973/2004 26 straipsnį sudarytos sutarties kopija.“.

b)

pridedama ši dalis:

„13.   Pateikiant paraišką gauti pagalbą cukrinių runkelių ir cukranendrių augintojams, numatytą Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 IV antraštinės dalies 10f skyriuje, su bendrąja paraiška pateikiama to reglamento 110r straipsnyje nurodytos tiekimo sutarties kopija.“.

3)

14 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalies trečia pastraipa pakeičiama taip:

„Plotų naudojimo atvejai, nepatenkantys į Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 III, IV ir IVa antraštinėse dalyse numatytas pagalbos schemas bei neįtraukti į to reglamento V priedą, deklaruojami vienoje ar keliose skiltyse su antraštiniu pavadinimu „kiti naudojimo“ atvejai.“;

b)

2 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

„Valstybės narės tomis pačiomis sąlygomis taip pat gali leisti daryti pakeitimus, susijusius su naudojimu ar pagalbos schemomis bendrojoje paraiškoje jau deklaruotų žemės ūkio paskirties sklypų atžvilgiu.

Pirmoje ir antroje pastraipose nurodytos leidžiančios nukrypti nuostatos taip pat taikomos pirmaisiais metais, kai nauji sektoriai įtraukiami į bendrosios išmokos schemą ir su šiuo įtraukimu susijusių ūkininkų teisės į išmokas dar nėra iki galo nustatytos.“.

4)

15 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalies pirma ir antra pastraipos pakeičiamos taip:

„Tomis pačiomis sąlygomis gali būti daromi pakeitimai, susiję su naudojimu ar pagalbos schemomis bendrojoje paraiškoje jau deklaruotų žemės ūkio paskirties sklypų ar teisių į išmokas atžvilgiu.

2006 metais paraiška gauti pagalbą cukrinių runkelių ir cukranendrių augintojams, numatytą Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 IV antraštinės dalies 10f skyriuje, gali būti pridedama prie bendrosios paraiškos laikantis šios dalies pirmoje pastraipoje minėtų sąlygų.

Jei pirmoje, antroje ir trečioje pastraipose nurodyti pakeitimai turi įtakos kokiems nors pateiktiniems patvirtinamiesiems dokumentams ar sutartims, susijusius pakeitimus leidžiama daryti ir tuose dokumentuose ar sutartyse.“;

b)

2 dalis papildoma šia pastraipa:

„Tačiau 2006 metų atžvilgiu apie pakeitimus, padarytus pagal šio straipsnio 1 dalį, pranešama kompetentingai institucijai ne vėliau kaip iki birželio 15 d. tose valstybėse narėse, kurios taiko Reglamento (EB) Nr. 795/2004 48c straipsnio 8 dalį.“.

5)

16 straipsnio 1 dalies f punktas pakeičiamas taip:

„f)

kai taikoma, kovo 31 d. individualus referencinis pieno kiekis ūkininkui arba konkrečiai valstybei narei nusprendus pasinaudoti Reglamento (EB) Nr. 1973/2004 130 straipsnyje numatyta leidžiančia nukrypti nuostata, susijusių kalendorinių metų balandžio 1 d.; jeigu paraiškos pateikimo dieną šis kiekis nežinomas, apie tai kompetentingai institucijai reikia pranešti iš karto atsiradus galimybei;“.

6)

Po 17 straipsnio įterpiamas šis skyrius:

„IIIA SKYRIUS

IŠMOKOS UŽ CUKRŲ IR ATSKIROS IŠMOKOS UŽ CUKRŲ

17a straipsnis

Reikalavimai paraiškoms gauti išmokas už cukrų ir atskiras išmokas už cukrų

1.   Ūkininkai, prašantys išmokų už cukrų, numatytų Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 10e skyriuje, ir ūkininkai, prašantys atskirų išmokų už cukrų, numatytų to reglamento 143ba straipsnyje, pateikia paraišką, joje nurodydami visą reikalingą informaciją, kad būtų galima nustatyti atitiktį pagalbos skyrimo reikalavimams, visų pirma:

a)

ūkininko tapatybę;

b)

ūkininko pareiškimą, kad jis yra susipažinęs su pagalbos skyrimo reikalavimais.

2.   Paraiška gauti atitinkamai išmokas už cukrų ir atskiras išmokas už cukrų pateikiama iki datos, kurią nustatys valstybės narės, bet ne vėliau kaip iki gegužės 15 d., o Estijos, Latvijos ir Lietuvos atvejais – ne vėliau kaip iki birželio 15 d.

Tačiau 2006 metais, pirmoje pastraipoje nurodyta data, taikoma paraiškų pateikimui atskiroms išmokoms už cukrų pagal Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 143ba straipsnį gauti, yra ne vėlesnė kaip 2006 m. birželio 30 d.“.

7)

21a straipsnis papildomas šia dalimi:

„3.   Pirmaisiais metais, kai nauji sektoriai įtraukiami į bendrosios išmokos schemą, 1 ir 2 dalys taip pat taikomos tuose sektoriuose veikiančių ūkininkų paraiškoms.“.

8)

24 straipsnio 1 dalis papildoma šiuo punktu:

„k)

neatitiktį tarp Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 110r straipsnyje nurodytoje tiekimo sutartyje pateiktos informacijos ir cukraus gamintojo pateiktos informacijos apie tiekimą.“.

9)

26 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis iš dalies keičiama taip:

i)

antra pastraipa papildoma šiuo punktu:

„e)

5 % ūkininkų, pateikusių paraiškas gauti cukrinių runkelių ir cukranendrių augintojams skiriamą pagalbą, kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 IV antraštinės dalies 10f skyriuje.“;

ii)

trečia pastraipa pakeičiama taip:

„Jeigu pirmoje pastraipoje nurodytą kontrolinę imtį sudaro ūkininkai, jau pateikę paraiškas antros pastraipos a–e punktuose nurodytai pagalbai gauti, tokie paraiškų pateikėjai gali būti įskaitomi į šiame straipsnyje nustatytą kontrolės normą.“;

b)

2 dalis papildoma šiuo punktu:

„h)

ne mažiau kaip 5 % visų atitinkamam gamintojui tiekiančių ūkininkų, pateikusių paraiškas gauti cukrinių runkelių ir cukranendrių augintojams skiriamą pagalbą, kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 IV antraštinės dalies 10f skyriuje, siekiant patikrinti cukraus gamintojų cukraus, pagaminto iš cukrinių runkelių ar cukranendrių, tiekiamų pagal to reglamento 110r straipsnį, turimą kvotos kiekį.“.

10)

27 straipsnio 1 dalis papildoma šia pastraipa:

„Tačiau jeigu tikrintinų vietoje ūkininkų skaičius viršija minimalų tikrintinų vietoje ūkininkų skaičių, kaip numatyta 26 straipsnio 1 ir 2 dalyse, atsitiktine tvarka atrinktų ūkininkų procentas papildomoje imtyje neturėtų viršyti 25 %.“.

11)

Po 31a straipsnio įterpiamas šis straipsnis:

„31b straipsnis

Cukraus gamintojų patikrinimai vietoje

Atliekant cukraus gamintojų patikrinimus vietoje, susijusius su paraiškomis gauti pagalbą cukrinių runkelių ir cukranendrių augintojams, numatytą Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 IV antraštinės dalies 10f skyriuje, tikrinama:

a)

tiekimo sutartyse ūkininko pateikta informacija;

b)

kompetentingai institucijai pateiktos informacijos apie tiekimą teisingumas;

c)

svarstyklių, naudojamų pristatytiems kiekiams sverti, sertifikavimas;

d)

oficialios laboratorijos atliktų tyrimų, siekiant nustatyti sacharozės kiekį procentais pristatytuose cukriniuose runkeliuose ir cukranendrėse, rezultatai.“.

12)

32 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

3 dalies a punktas pakeičiamas taip:

„a)

visas pagalbos paraiškas, kuriose nurodyta ne mažiau kaip 80 % zonos ploto, už kurį prašoma skirti pagalbą pagal Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 III, IV ir IVa antraštinėse dalyse nustatytas schemas,“;

b)

4 dalis pakeičiama taip:

„4.   Atrinkus vietoje tikrintiną ūkininką pagal 3 dalį, ne mažiau kaip 80 % ploto, už kurį jis prašo pagalbos pagal Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 III, IV ir IVa antraštinėse dalyse nustatytas pagalbos schemas, patikrinimai vietoje atliekami nuotolinio tikrinimo būdu.“.

13)

36 straipsnio 1 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

„Skerdyklose atliekamus patikrinimus vietoje a posteriori sudaro nuodugnus dokumentų tikrinimas, palyginimas su kompiuterinėje galvijų duomenų bazėje esamais duomenimis ir skerdimo sertifikatų suvestinių ar turimos informacijos tikrinimas, kuri buvo pateikta kitoms valstybėms narėms pagal Reglamento (EB) Nr. 1973/2004 121 straipsnio 3 dalį.“.

14)

45 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

„Nukrypdama nuo 2 dalies kompetentinga institucija reikalavimų ar standartų, už kuriuos ji yra atsakinga, atitikties patikrai vykdyti gali atrinkti kontrolinę imtį, kurią sudaro 1 % visų ūkininkų, pateikusių pagalbos paraiškas pagal Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 III, IV ir IVa antraštinėse dalyse nustatytas paramos schemas ir kurie privalo laikytis bent vieno reikalavimo ar standarto.“.

15)

50 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Pagalbos paraiškų pagal bendrosios išmokos schemą atveju, jei deklaruotos teisės į išmokas ir deklaruotas plotas nesutampa, teisės į išmokas apskaičiuojamos remiantis mažesniuoju dydžiu.“.

16)

51 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

2 dalies antros pastraipos antras sakinys pakeičiamas taip:

„Ta suma išskaitoma iš pagalbos išmokų, skiriamų pagal bet kurią iš Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 III, IV ir IVa antraštinėse dalyse nurodytų pagalbos schemų, į kurias ūkininkas turi teisę pagal paraiškas, kurias jis paduoda per trejus kalendorinius metus, skaičiuojant nuo kalendorinių metų, kuriais aptikta neatitiktis.“;

b)

po 2 dalies įterpiama 2a dalis:

„2a.   Jeigu ūkininkas deklaruoja didesnį už teises į išmokas plotą, o deklaruotas plotas atitinka visus kitus reikalavimus paramai gauti, 1 ir 2 dalyse numatytas sumažinimas ar neskyrimas netaikomi.

Jeigu ūkininkas deklaruoja didesnį už teises į išmokas plotą, o deklaruotas plotas neatitinka visų kitų reikalavimų paramai gauti, 1 ir 2 dalyse numatytas skirtumas yra skirtumas tarp atitinkančio visus kitus reikalavimus paramai gauti ploto ir deklaruotos teisių į išmokas sumos.“.

17)

53 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

2 dalies antras sakinys pakeičiamas taip:

„Ta suma išskaitoma iš pagalbos išmokų, skiriamų pagal bet kurią iš Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 III, IV ir IVa antraštinėse dalyse nurodytų pagalbos schemų, į kurias ūkininkas turi teisę pagal paraiškas, kurias jis paduoda per trejus kalendorinius metus, skaičiuojant nuo kalendorinių metų, kuriais aptikta neatitiktis.“;

b)

įterpiamos šios pastraipos:

„Jeigu ūkininkas deklaruoja didesnį už teises į išmokas plotą, o deklaruotas plotas atitinka visus kitus reikalavimus paramai gauti, pirmoje ir antroje pastraipose numatytas sumažinimas ar neskyrimas netaikomi.

Jeigu ūkininkas deklaruoja didesnį už teises į išmokas plotą, o deklaruotas plotas neatitinka visų kitų reikalavimų paramai gauti, pirmoje ir antroje pastraipose numatytas skirtumas yra skirtumas tarp atitinkančio visus kitus reikalavimus paramai gauti ploto ir deklaruotos teisių į išmokas sumos.“.

18)

59 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

2 dalies trečios pastraipos antras sakinys pakeičiamas taip:

„Ta suma išskaitoma iš pagalbos išmokų, skiriamų pagal bet kurią iš Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 III, IV ir IVa antraštinėse dalyse nurodytų pagalbos schemų, į kurias ūkininkas turi teisę pagal paraiškas, kurias jis paduoda per trejus kalendorinius metus, skaičiuojant nuo kalendorinių metų, kuriais aptikta neatitiktis.“;

b)

4 dalies antros pastraipos antras sakinys pakeičiamas taip:

„Ta suma išskaitoma iš pagalbos išmokų, skiriamų pagal bet kurią iš Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 III, IV ir IVa antraštinėse dalyse nurodytų pagalbos schemų, į kurias ūkininkas turi teisę pagal paraiškas, kurias jis paduoda per trejus kalendorinius metus, skaičiuojant nuo kalendorinių metų, kuriais aptikta neatitiktis.“.

19)

60 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

šio straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:

„4.   Nustačius, kad žemės ūkiui naudojamo ūkio ploto, esančio Reglamento (EB) Nr. 1973/2004 X priede išvardytose vietovėse, procentinė dalis mažesnė negu 50 %, priemoka už ožkas nemokama.“;

b)

6 dalies antros pastraipos antras sakinys pakeičiamas taip:

„Ta suma išskaitoma iš pagalbos išmokų, skiriamų pagal bet kurią iš Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 III, IV ir IVa antraštinėse dalyse nurodytų pagalbos schemų, į kurias ūkininkas turi teisę pagal paraiškas, kurias jis paduoda per trejus kalendorinius metus, skaičiuojant nuo kalendorinių metų, kuriais aptikta neatitiktis.“.

20)

62 straipsnio pirmas sakinys pakeičiamas taip:

„Paaiškėjus, kad skerdykla dėl didelio aplaidumo arba sąmoningai pateikė suklastotą deklaraciją ar pažymėjimą Reglamento (EB) Nr. 1973/2004 121 straipsnyje numatytai skerdimo priemokai gauti, susijusi valstybė narė taiko atitinkamas nacionalines sankcijas.“.

21)

64 straipsnio antros pastraipos trečias sakinys pakeičiamas taip:

„Neskirtos pagalbos sumą atitinkanti suma išskaičiuojama iš pagalbos išmokų, skiriamų pagal bet kurią iš Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 III, IV ir IVa antraštinėse dalyse nustatytų pagalbos schemų, ir į kurias asmuo turi teisę pagal paraiškas, pateiktas per kalendorinius metus, einančius po kalendorinių metų, kuriais padaromos šios išvados.“.

22)

71a straipsnio 2 dalies d punkto pirma pastraipa pakeičiama taip:

„Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 I priede išvardytų pagalbos schemų, kurioms yra nustatyta biudžeto viršutinė riba pagal to reglamento 64 straipsnio 2 dalį, 70 straipsnio 2 dalį, 71 straipsnio 2 dalį, 110p straipsnio 1 dalį, 143b straipsnio 7 dalį ir 143ba straipsnio 2 dalį, atveju, valstybė narė sudeda sumas, susidarančias taikant a, b ir c punktus.“.

23)

73 straipsnio 2 dalies pirmas sakinys pakeičiamas taip:

„Valstybės narės gali nuspręsti, kad neteisingai sumokėta suma susigrąžinama ją išskaitant iš bet kurių išankstinių mokėjimų arba išmokų pagal Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 III, IV ir IVa antraštinėse dalyse nurodytas pagalbos schemas, ūkininko gautų nuo sprendimo dėl susigrąžinimo priėmimo dienos.“.

24)

76 straipsnio 1 dalis iš dalies pakeičiama taip:

a)

pirmos pastraipos įvadiniai žodžiai pakeičiami taip:

„Ne vėliau kaip iki kiekvienų metų liepos 15 d. valstybės narės pateikia Komisijai praėjusių kalendorinių metų bendrosios išmokos ir kitų susijusių pagalbos schemų, priemokų už gyvulius ir Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 143ba straipsnyje nustatytų atskirų išmokų už cukrų ataskaitą, kurioje visų pirma nurodoma ši informacija:“;

b)

antra pastraipa pakeičiama taip:

„Siųsdamos Komisijai pirmoje pastraipoje nurodytą ataskaitą, valstybės narės taip pat nurodo bendrą pagal integruotos sistemos pagalbos schemas paramą gavusių ūkininkų skaičių ir patikrinimų, susijusių su kompleksiniu susiejimu pagal III antraštinės dalies III skyrių, rezultatus.“.

25)

80 straipsnio 1 dalis papildoma šia pastraipa:

„Jeigu valstybė narė įveda bendrosios išmokos schemą po 2005 metų, tais atvejais, kai taikytini sumažinimai išskaičiuojant sumas pagal 59 straipsnio 2 dalies trečią pastraipą ir 59 straipsnio 4 dalies antrą pastraipą, bet iki bendrosios išmokos schemos įsigaliojimo dienos negali būti išskaičiuojamos visos sumos, likusioji sumos dalis išskaičiuojama iš išmokų, skiriamų pagal bet kurią šiame reglamente numatytą pagalbos schemą tuo atveju, kai nėra pasibaigęs nustatytas išskaičiavimo taikymo laikotarpis.“.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Jis taikomas pagalbos paraiškoms, susijusioms su metais arba priemokų skyrimo laikotarpiais, prasidedančiais 2006 m. sausio 1 d.

Tačiau 1 straipsnio 16 punkto b papunktis ir 17 punkto b papunktis taikomas pagalbos paraiškoms, susijusioms su metais arba priemokų skyrimo laikotarpiais, prasidedančiais 2005 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. balandžio 27 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 319/2006 (OL L 58, 2006 2 28, p. 32).

(2)  OL L 141, 2004 4 30, p. 18. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 489/2006 (OL L 88, 2006 3 25, p. 7).

(3)  OL L 345, 2004 11 20, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 263/2006 (OL L 46, 2006 2 16, p. 24).

(4)  OL L 58, 2006 2 28, p. 32.

(5)  OL L 141, 2004 4 30, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 658/2006 (žr. šio Oficialiojo leidinio p. 14).


29.4.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 116/27


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 660/2006

2006 m. balandžio 27 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1973/2004, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1782/2003 nuostatų dėl to reglamento IV ir IVa antraštinėse dalyse numatytų paramos schemų ir atidėtos žemės naudojimo žaliavoms auginti taikymo taisykles

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1782/2003, nustatantį bendrąsias tiesioginės paramos schemų pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir nustatantį tam tikras paramos schemas ūkininkams bei iš dalies pakeičiantį Reglamentus (EEB) Nr. 2019/93, (EB) Nr. 1452/2001, (EB) Nr. 1453/2001, (EB) Nr. 1454/2001, (EB) Nr. 1868/94, (EB) Nr. 1251/1999, (EB) Nr. 1254/1999, (EB) Nr. 1673/2000, (EEB) Nr. 2358/71 ir (EB) Nr. 2529/2001 (1), ypač į jo 113 straipsnio 2 dalį ir 145 straipsnio c, d, d punkto a papunktį ir f punktus ir 155 straipsnį,

kadangi:

(1)

Valstybės narės Komisijai turėtų pateikti turimus duomenis, susijusius su paraiškomis gauti Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 93 straipsnyje numatytą pagalbą už krakmolo gamybai skirtas bulves ir Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 IV antraštinės dalies 10f skyriuje numatytą pagalbą cukrinių runkelių ir cukranendrių augintojams. Todėl Komisijos Reglamento (EB) Nr. 1973/2004 (2) 3 straipsnio c punktą reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(2)

Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 319/2006, 90 straipsnyje numatyta galimybė skirti pagalbą už energetinius augalus, auginamus plotuose, nurodytuose ūkininko ir supirkėjo sudarytoje sutartyje. Reikėtų atitinkamai priimti Reglamente (EB) Nr. 1973/2004 numatytos pagalbos už energetinius augalus įgyvendinimo taisykles.

(3)

Reglamento (EB) Nr. 1973/2004 33 straipsnyje nustatyta, kad energetinius produktus daugiausia turi gaminti antrasis perdirbėjas. Tačiau plotuose, kuriems taikoma atidėtos žemės schema, auginamų nemaistinių kultūrų atžvilgiu to reglamento 156 straipsnyje numatyta, kad ne maisto produktus daugiausiai gamina trečiasis perdirbėjas. Pagalbos už energetinius augalus schemos taikymo dviejų metų patirtis rodo, kad reikėtų suderinti abi schemas, į pagalbos už energetinius augalus schemą taip pat įtraukiant trečiąjį perdirbėją. Todėl Reglamento (EB) Nr. 1973/2004 33, 37 ir 38 straipsniai turėtų būti atitinkamai pakoreguoti.

(4)

Reikėtų nustatyti išsamias taisykles, reglamentuojančias 2004 m. balandžio 21 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 796/2004, nustatančiame bendrąsias tiesioginės paramos schemų pagal bendrąją žemės ūkio politiką taisykles ir nustatančiame tam tikras paramos schemas ūkininkams, įgyvendinimo taisykles (3), numatytą integruotą administravimo ir kontrolės sistemą, taikytiną Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 143ba straipsnyje nustatytai atskirų išmokų už cukrų schemai.

(5)

Vienas iš reformos cukraus sektoriuje tikslų, kaip numatyta 2006 m. vasario 20 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 318/2006 dėl bendro cukraus sektoriaus rinkų organizavimo (4), yra tas, kad Bendrijos cukraus sektorius geriau atitiktų rinkos poreikius. Todėl siekiant išplėsti šio sektoriaus produktų realizavimo rinką, cukrinius runkelius, bulvines saulėgrąžas ir cikorijų šaknis reikėtų laikyti atitinkančiais pagalbos pagal pagalbos už energetinius augalus schemą skyrimo reikalavimus, jeigu jie auginami ne cukraus gamybai plotuose, atitinkančiuose reikalavimus gauti teises į išmokas už atidėtą žemę.

(6)

Reglamento (EB) Nr. 1973/2004 171 cm straipsnio 5 dalyje nurodyta, kad ūkininkai negali teikti paraiškų gauti išankstinius pagalbos už tabaką mokėjimus, jeigu jie pradėjo pristatymus. Dėl šios nuostatos ankstyvųjų tabako veislių augintojai negali teikti paraiškų. Todėl tikslinga panaikinti tą nuostatą.

(7)

Taikant Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 71 straipsnio 1 dalį, Slovėnija nusprendė taikyti bendrosios išmokos schemą 2007 m. To reglamento 71 straipsnio 1 dalies trečioje pastraipoje numatyta, kad apynių atžvilgiu pereinamasis laikotarpis taikomas iki 2005 m. gruodžio 31 d. Todėl Slovėnija turėtų būti įpareigota įgyvendinti bendrosios išmokos schemą tik tame sektoriuje, o visus kitus sektorius integruoti 2007 metais. Kad būtų lengviau pereiti prie bendrosios išmokos schemos, 2004 m. balandžio 21 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 795/2004, nustatančio išsamias bendrosios išmokos schemos, pateiktos Tarybos reglamente (EB) Nr. 1782/2003, nustatančiame bendrąsias tiesioginės paramos schemų pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir nustatančiame tam tikras paramos schemas ūkininkams, įgyvendinimo taisykles (5), 48a straipsnio 11 dalyje numatyta, kad ankstesnė pagalbos už apynius schema Slovėnijoje toliau taikoma iki 2006 m. gruodžio 31 d. ir kad 2007 metais reikėtų taikyti bendrosios išmokos schemą visuose aptariamuose sektoriuose. Todėl reikėtų suderinti Reglamento (EB) Nr. 1973/2004 ir Reglamento (EB) Nr. 795/2004 nuostatas ir numatyti, kad 1999 m. kovo 19 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 609/1999, nustatančiame išsamias pagalbos apynių gamintojams teikimo taisykles (6), numatytos įgyvendinimo taisyklės būtų taikomos Slovėnijoje iki 2006 m. gruodžio 31 d.

(8)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1973/2004 71 straipsnio antrą pastraipą Ispanija pasiūlė iš dalies pakeisti to reglamento X priedą, t. y. į jį įtraukti mažiau palankias ūkininkauti vietoves Korunijos ir Lugo provincijose, esančiose Galisijos autonominiame regione, ir pateikė Komisijai išsamius pasiūlymo argumentus, įrodančius atitiktį Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 113 straipsnio 2 dalyje nurodytiems kriterijams. Atsižvelgiant į tuos argumentus, Reglamento (EB) Nr. 1973/2004 X priedą reikėtų iš dalies pakeisti – į jį traukti minėtas vietoves.

(9)

2004 m. balandžio 29 d. Komisijos sprendimo C(2004) 1439/3 II priede dėl reikalavimus atitinkančio mažiausio ploto valdoje, dėl žemės ūkio paskirties plotų, kuriems taikoma bendrosios išmokos už plotą schema ir dėl 2004 m. finansinio paketo, skirto Čekijai, Estijai, Kiprui, Latvijai, Lietuvai, Vengrijai, Lenkijai ir Slovakijai, yra nustatomi žemės ūkio paskirties plotai, kuriems taikoma bendrosios išmokos už plotą schema, ir kurie nurodyti Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 143b straipsnio 4 dalyje. Su Lenkija susijęs skaičius buvo pakoreguotas 2005 m. lapkričio 25 d. Komisijos sprendimu C(2005) 4553. Reikėtų, kad tas skaičius taip pat būtų nurodytas Reglamento (EB) Nr. 1973/2004 XXI priede.

(10)

Reglamento (EB) Nr. 1973/2004 XXI priede nurodyta, kad žemės ūkio paskirties plotas, kuriam taikoma bendrosios išmokos už plotą schema, Slovakijai yra 1 976 tūkstančiai hektarų. Tačiau tikslus plotas, į kurį atsižvelgiama, yra 1 955 tūkstančiai hektarų, kaip nustatyta Sprendimo C(2004) 1439/3 II priede. Reikėtų, kad tas skaičius būtų nurodytas Reglamento (EB) Nr. 1973/2004 XXI priede.

(11)

Iš naujo įvertinus Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 143b straipsnio 4 dalyje Lietuvai nustatytą žemės ūkio paskirties plotą, kuriam taikoma bendrosios išmokos už plotą schema, 2006 m. balandžio 26 d. Komisijos sprendimu C(2006) 1691 bendras žemės ūkio paskirties plotas buvo padidintas nuo 2 288 tūkstančių hektarų iki 2 574 tūkstančių hektarų. Todėl Reglamento (EB) Nr. 1973/2004 XXI priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas.

(12)

Taip pat reikėtų į Reglamento (EB) Nr. 1973/2004 XXV priedą įrašyti naujas tabako veisles, atsiradusias Bendrijos rinkoje.

(13)

Todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Reglamentą (EB) Nr. 1973/2004.

(14)

Atsižvelgiant į tai, kad šiame reglamente numatyti daliniai pakeitimai yra susiję su prekybos metais, kurie prasideda 2006 metais, šis reglamentas turėtų būti pradedamas taikyti 2006 m. sausio 1 d. Tačiau Lenkijai nustatyto žemės ūkio paskirties ploto, kuriam taikoma bendrosios išmokos už plotą schema, patikslinimo atveju, šis reglamentas turėtų įsigalioti 2005 metais, nes dėl tokio patikslinimo paraiškų pateikėjai pagal šią schemą gautų didesnes išmokas.

(15)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Tiesioginių išmokų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 1973/2004 iš dalies keičiamas taip:

1)

3 straipsnio c punktas pakeičiamas taip:

„c)

vėliausiai iki kitų metų liepos 31 d.: atėmus plotus, kuriais sumažinama, kai taikoma, kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 796/2004 IV antraštinės dalies I skyriuje, galutinius duomenis apie:

i)

a punkte nurodytus plotus ar kiekius, už kuriuos per atitinkamus metus jau buvo suteikta pagalba;

ii)

krakmolo ekvivalentu išreikštus kiekius, pagalbos už bulvių krakmolo gamybai skirtas bulves, numatytos Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 93 straipsnyje, atveju, už kuriuos per atitinkamus metus jau buvo suteikta pagalba;

iii)

cukraus kiekius pagal kvotą, gautų iš cukrinių runkelių ar cukranendrių, pristatytų pagal sutartį Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 IV antraštinės dalies 10f skyriuje numatytos pagalbos cukrinių runkelių ir cukranendrių augintojams, atveju, už kuriuos per atitinkamus metus jau buvo suteikta pagalba.“;

2)

23 straipsnis papildomas šiuo punktu:

„c)

supirkėjas – bet kuris asmuo, su paraiškos pateikėju sudaręs 26 straipsnyje nurodytą sutartį, kuris savo lėšomis perka 24 straipsnyje išvardytas žaliavas, skirtas naudoti pagal Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 88 straipsnio antroje pastraipoje nurodytą paskirtį.“;

3)

24 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

„Plotuose, už kuriuos skiriama pagalba pagal Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 88 straipsnį, gali būti auginamos bet kurios žaliavinės kultūros, jeigu tokios kultūros pirmiausiai yra skiriamos to straipsnio antroje pastraipoje nurodytiems energetikos produktams gaminti.“;

b)

3 dalis iš dalies pakeičiama taip:

i)

pirma pastraipa pakeičiama taip:

„Paraiškų pateikėjai pristato visas išaugintas žaliavines kultūras supirkėjui ar pirmajam perdirbėjui, kurie jas priima, ir užtikrina, kad vienam ar daugiau energetikos produktų, minimų Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 88 straipsnio antroje pastraipoje, gamybai Bendrijoje būtų naudojamas lygiavertis tokių žaliavinių kultūrų kiekis.“;

ii)

trečia pastraipa pakeičiama taip:

„Antroje pastraipoje minimu atveju, arba jei supirkėjas parduoda lygiavertį nuimtos žaliavos kiekį, pirmasis perdirbėjas ar supirkėjas apie tai informuoja kompetentingą instituciją, kuriai pateikiamas užstatas. Kai toks lygiavertis kiekis sunaudojamas kitoje valstybėje narėje, nei toje, kurioje nuimama žaliava, atitinkamos valstybės narės kompetentingos institucijos viena kitą išsamiai informuoja apie tokius sandorius.“;

c)

4 dalis pakeičiama taip:

„4.   Remiantis nacionalinėmis nuostatomis, reglamentuojančiomis sutartinius santykius, pirmasis perdirbėjas gali pavesti trečiajai šaliai surinkti žaliavą iš pagalbos paraišką pateikusio ūkininko. Pirmasis perdirbėjas vienintelis atsako už šiame skyriuje nustatytų įsipareigojimų įvykdymą.“;

4)

26 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Paraiškų pateikėjai kartu su pagalbos paraiškomis kompetentingoms institucijoms pateikia su supirkėju ar pirmuoju perdirbėju sudarytas sutartis.

Tačiau valstybė narė gali nuspręsti, kad sutartis gali būti sudaryta tik tarp paraiškos pateikėjo ir pirmojo perdirbėjo.“;

b)

3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Paraiškų pateikėjai užtikrina, kad sutartys būtų sudarytos laiku, kad supirkėjas ar pirmasis perdirbėjas savo kompetentingai institucijai galėtų pateikti kopiją per 34 straipsnio 1 dalyje nustatytus terminus.“;

5)

29 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

pirma pastraipa pakeičiama taip:

„Nepažeidžiant 27 straipsnio nuostatų, supirkėjai ar pirmieji perdirbėjai gali keisti pradžioje numatytą galutinį žaliavų panaudojimą, kaip nurodyta 26 straipsnio 2 dalies f punkte, po to, kai žaliavos pagal sutartį jiems jau yra pristatytos, ir įvykdytos 31 straipsnio 1 dalyje bei 34 straipsnio 3 dalies pirmoje pastraipoje nustatytos sąlygos.“;

b)

trečia pastraipa pakeičiama taip:

„Supirkėjai ar pirmieji perdirbėjai apie tai iš anksto praneša savo kompetentingai institucijai, kad ji galėtų atlikti reikiamus patikrinimus.“;

6)

31 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

„Faktiniai paraiškos pateikėjo supirkėjui ar pirmajam perdirbėjui pristatytini kiekiai turi bent jau atitikti tipinį derlingumą.“;

7)

32 straipsnio 1 dalis iš dalies keičiama taip:

a)

įvadiniai žodžiai pakeičiami taip:

„Pagalbos lėšos gali būti mokamos paraiškų pateikėjams prieš žaliavų perdirbimą. Tačiau tokie mokėjimai gali būti atliekami tik tada, kai supirkėjui ar pirmajam perdirbėjui pristatomi reikiami žaliavos kiekiai pagal šį skyrių ir kai:“;

b)

b punktas pakeičiamas taip:

„b)

supirkėjo ar pirmojo perdirbėjo kompetentingai institucijai pateikiama sutarties kopija pagal 34 straipsnio 1 dalį ir įvykdomos 24 straipsnio 1 dalyje nurodytos sąlygos;“;

8)

8 skyriaus 6 skirsnio pavadinimas pakeičiamas taip:

9)

33 straipsnis pakeičiamas taip:

„33 straipsnis

Perdirbėjų skaičius

Energetikos produktus daugiausia turi gaminti trečiasis perdirbėjas.“;

10)

34 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Ne vėliau kaip iki galutinės pagalbos paraiškų už konkrečius metus atitinkamoje valstybėje narėje pateikimo datos, kurią nustatys valstybė narė, supirkėjas ar pirmasis perdirbėjas pateikia sutarties kopiją atitinkamai kompetentingai institucijai.

Jeigu paraiškos pateikėjas ir supirkėjas ar pirmasis perdirbėjas konkrečiais metais keičia arba nutraukia sutartį iki 27 straipsnyje nurodytos dienos, ne vėliau kaip tą dieną supirkėjas ar pirmasis perdirbėjas kompetentingoms institucijoms pateikia pakeistos ar nutrauktos sutarties kopiją“;

b)

3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Supirkėjas ar pirmasis perdirbėjas, kuris perėmė žaliavas iš paraiškos pateikėjo, per valstybės narės nustatytiną terminą, sudarantį sąlygas per Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 28 straipsnyje nustatytą laikotarpį atlikti mokėjimus, kompetentingas institucijas informuoja apie gautų žaliavų kiekius, nurodo veisles, žaliavas pristačiusios sutarties šalies pavadinimą ir adresą, pristatymo vietą ir sutarties numerį.

Jei supirkėjo ar pirmojo perdirbėjo valstybė narė nėra ta pati valstybė narė, kurioje buvo užaugintos žaliavos, per 40 darbo dienų nuo pirmoje pastraipoje minėtos informacijos gavimo datos atitinkamos kompetentingos institucijos praneša paraiškos pateikėjo kompetentingai institucijai apie bendrus pristatytų žaliavų kiekius.“;

11)

35 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

pavadinimas pakeičiamas taip:

„35 straipsnis

Supirkėjai ir pirmieji perdirbėjai“;

b)

1 ir 2 dalys pakeičiamos taip:

„1.   Supirkėjai ir pirmieji perdirbėjai kompetentingoms institucijomis pateikia visą 2 dalyje numatytą užstatą iki galutinės mokėjimo paraiškų už konkrečius metus atitinkamoje valstybėje narėje pateikimo datos.

2.   Už kiekvieną žaliavą pateiktini užstatai apskaičiuojami dauginant visų sutartyje su atitinkamu supirkėju ar pirmuoju perdirbėju nurodytų plotų, naudojamų tai žaliavai auginti, sumą iš 60 EUR už hektarą.“;

c)

4 dalis pakeičiama taip:

„4.   Užstato už kiekvieną žaliavą procentinė dalis grąžinama, jei atitinkamo supirkėjo ar pirmojo perdirbėjo kompetentinga institucija gauna įrodymą, kad konkrečios žaliavos kiekis buvo perdirbtas pagal 26 straipsnio 2 dalies f punkte nustatytus reikalavimus, atsižvelgiant į pagal 29 straipsnį padarytus pakeitimus, jeigu jų buvo.“;

d)

straipsnis papildomas šia dalimi:

„5.   Nepažeidžiant 4 dalies nuostatų, supirkėjo pateiktas užstatas grąžinamas tuomet, kai atitinkama žaliava pristatoma pirmajam perdirbėjui, jeigu supirkėjo kompetentinga institucija turi įrodymų, kad pirmasis perdirbėjas savo kompetentingai institucijai yra pateikęs lygiavertį užstatą.“;

12)

36 straipsnio 2 dalies įvadiniai žodžiai pakeičiami taip:

„Toliau išvardyti supirkėjų ar pirmųjų perdirbėjų įsipareigojimai yra antraeiliai reikalavimai, kaip apibrėžta Reglamento (EEB) Nr. 2220/85 20 straipsnyje:“;

13)

37 straipsnio pirma dalis pakeičiama taip:

„Jei pirmieji perdirbėjai parduoda ar perleidžia 26 straipsnyje numatytose sutartyse nurodytus tarpinius produktus kitos valstybės narės antriesiems ar tretiesiems perdirbėjams, prie šių produktų pridedamos T5 kontrolinės kopijos, išduotos pagal Reglamentą (EEB) Nr. 2454/93.

Jei supirkėjai parduoda ar perleidžia sutartyse nurodytus tarpinius produktus kitoje valstybėje narėje įsisteigusiems pirmiesiems perdirbėjams, taikoma pirma pastraipa.“;

14)

38 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

įvadiniai žodžiai pakeičiami taip:

„Jei dėl aplinkybių, už kurias supirkėjas ar pirmasis perdirbėjas nėra atsakingas, T5 kontrolinė kopija negrąžinama organo, atsakingo už kontrolę valstybėje narėje, kurioje yra įsisteigęs supirkėjas ar pirmasis perdirbėjas, išvykimo įstaigai per du mėnesius nuo 36 straipsnio 1 dalies a punkte numatyto žaliavų perdirbimo termino pabaigos, kaip alternatyva T5 kontrolinei kopijai gali būti priimami šie dokumentai:“;

b)

b ir c punktai pakeičiami taip:

„b)

antrųjų ir trečiųjų perdirbėjų pareiškimai, patvirtinantys galutinį žaliavų perdirbimą į energetikos produktus, minimus Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 88 straipsnyje;

c)

antrųjų ir trečiųjų perdirbėjų apskaitos dokumentų, įrodančių atliktą perdirbimo, patvirtintos fotokopijos.“;

15)

39 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis iš dalies keičiama taip:

i)

pirma pastraipa pakeičiama taip:

„Valstybės narės kompetentinga institucija nurodo, kokią apskaitą turi tvarkyti supirkėjai ar perdirbėjai ir jos pildymo periodiškumą; turi būti pildoma bent kartą per mėnesį.“;

ii)

antros pastraipos įvadinis sakinys pakeičiamas taip:

„Perdirbėjai savo apskaitos dokumentuose registruoja bent jau šiuos duomenis:“;

iii)

pridedama ši pastraipa:

„Supirkėjai savo apskaitos dokumentuose registruoja bent jau šiuos duomenis:

a)

visų perdirbimui pagal šią schemą pirktų ir parduotų žaliavų kiekius;

b)

pirmųjų perdirbėjų pavadinimą ir adresą.“;

b)

2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Supirkėjo ar pirmojo perdirbėjo kompetentinga institucija patikrina, ar pateikta sutartis atitinka 24 straipsnio 1 dalyje nustatytas sąlygas. Jei šios sąlygos netenkinamos, informuojamos paraiškų pateikėjų kompetentingos institucijos.“;

16)

40 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Valstybių narių, kuriose veikia supirkėjai, kompetentingos institucijos, remdamosi rizikos analize, vietoje patikrina ne mažiau kaip 25 % jų teritorijoje įsisteigusių supirkėjų. Tokie patikrinimai apima fizinius patikrinimus ir komercinių dokumentų patikrinimus, siekiant patikrinti, ar įsigyti žaliavų kiekiai atitinka pristatytus kiekius.

1a.   Valstybių narių, kuriose atliekamas perdirbimas, kompetentingos institucijos vietoje patikrina atitiktį 24 straipsnio 1 dalies reikalavimams ne mažiau kaip 25 % jų teritorijoje įsisteigusių perdirbėjų, pasirinktų remiantis rizikos analize. Per tokius patikrinimus bent jau:

a)

palyginama visų energetikos produktų verčių suma ir visų kitų kitai paskirčiai skirtų ir tos pačios perdirbimo operacijos metu gautų produktų verčių suma;

b)

išnagrinėjama perdirbėjo gamybos sistema, atliekant fizinius tikinimus ir komercinių dokumentų tikrinimus, siekiant patikrinti, ar perdirbėjų atveju sutampa pristatyti žaliavų kiekiai ir galutiniai produktai, gretutiniai produktai bei šalutiniai produktai.

Vykdydamos pirmos pastraipos b punkte minimus patikrinimus, kompetentingos institucijos visų pirma remiasi atitinkamų žaliavų techninio perdirbimo koeficientais. Jeigu Bendrijos teisės aktuose yra nustatyti tokie eksporto koeficientai, jie taikomi. Jeigu jų nėra, tačiau egzistuoja kiti Bendrijos teisės aktuose nustatyti koeficientai, jie taikomi. Visais kitais atvejais atliekant patikras visų pirma vadovaujamasi perdirbimo pramonėje bendrai priimtais koeficientais“;

17)

po 142 straipsnio įterpiamas šis skyrius:

„15a SKYRIUS

ATSKIROS IŠMOKOS UŽ CUKRŲ

142 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 796/2004 taikymas

Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 143ba straipsnyje nustatytų atskirų išmokų už cukrų atveju taikomi Reglamento (EB) Nr. 796/2004 5, 10, 18–22, 65, 66, 67, 70, 71a, 72 ir 73 straipsniai.“;

18)

143 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Cukriniai runkeliai, bulvinės saulėgrąžos ir cikorijų šaknys gali būti auginami atidėtoje žemėje, jeigu:

a)

cukriniai runkeliai nenaudojami nei cukraus gamybai, kaip nurodyta Reglamente (EB) Nr. 314/2002 (7), nei kaip tarpinis produktas, gretutinis produktas ar šalutinis produktas;

b)

nei natūralaus būvio cikorijos šaknims ir bulvinėms saulėgrąžoms, nei tarpiniam produktui, pvz. inulinui, ar gretutiniam produktui, pvz. oligofruktozei, ar bet kuriam šalutiniam produktui netaikomas hidrolizės procesas, kaip nurodyta Reglamente (EB) Nr. 314/2002.

19)

171cm straipsnio 5 dalies paskutinis sakinys išbraukiamas;

20)

172 straipsnio 3 dalis papildoma šiuo sakiniu:

„Jis taip pat ir toliau taikomas mokėjimo paraiškoms už 2006 m. derlių Slovėnijoje atsižvelgiant į Reglamentą (EEB) Nr. 1696/71 ir iki 2006 m. gruodžio 31 d. – atsižvelgiant į Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1098/98 (8).

21)

IX priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

su 23 eilute susijusi pastraipa išbraukiama;

b)

lentelės 23 eilutė išbraukiama;

22)

X priedo 3 punktas pakeičiamas taip:

„3.

Ispanija: autonominiai Andalūzijos, Aragono, Balearų salų, Kastilijos-La Mančos, Kastilijos ir Leono, Katalonijos, Ekstremadūros, Galisijos (išskyrus Korunijos ir Lugo provincijas, kurios nelaikomos mažiau palankiomis ūkininkauti vietovėmis pagal Reglamentą (EB) Nr. 1257/1999), Madrido, Mursijos, La Riochos bei Valensijos ir Kanarų salų (9) regionai ir visos kalnuotos vietovės, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1257/1999 18 straipsnyje, esančios už šių regionų ribų.

23)

XXI priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

Lietuvai skirtas skaičius pakeičiamas „2 574“;

b)

Lenkijai skirtas skaičius pakeičiamas „14 337“;

c)

Slovakijai skirtas skaičius pakeičiamas „1 955“;

24)

XXIII priedo paskutinė įtrauka pakeičiama taip:

„—

Visi Tarybos reglamente (EB) Nr. 318/2006 (10) nurodyti produktai, su sąlyga, kad jie nebuvo gauti iš atidėtoje žemėje užaugintų cukrinių runkelių ir kad juose nėra produktų, gautų iš atidėtoje žemėje užaugintų cukrinių runkelių.

25)

XXV priedas keičiamas šio reglamento priedu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Jis taikomas pagalbos paraiškoms, susijusioms su prekybos metais, prasidedančiais 2006 m. sausio 1 d. Tačiau 1 straipsnio 23 dalies b ir c punktai taikomi pagalbos paraiškoms, susijusioms su prekybos metais, prasidedančiais 2005 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. balandžio 27 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 319/2006 (OL L 58, 2006 2 28, p. 32).

(2)  OL L 345, 2004 11 20, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 263/2006 (OL L 46, 2006 2 16, p. 24).

(3)  OL L 141, 2004 4 30, p. 18. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 659/2006 (žr. šio Oficialiojo leidinio p. 20).

(4)  OL L 58, 2006 2 28, p. 1.

(5)  OL L 141, 2004 4 30, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 658/2006 (žr. šio Oficialiojo leidinio p. 14).

(6)  OL L 75, 1999 3 20, p. 20.

(7)  OL L 50, 2002 2 21, p. 40.“;

(8)  OL L 157, 1998 5 30, p. 7.“;

(9)  Prancūzijos užsienio departamentai, Madeira, Kanaria ir Egėjaus salos neįtraukiamos į šį priedą, jeigu taikoma pasirinktinio išskyrimo valstybių narių nuožiūra galimybė Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 70 straipsnio 1 dalies b punktą.“;

(10)  OL L 58, 2006 2 28, p. 1.“;


PRIEDAS

„XXV PRIEDAS

TABAKO VEISLIŲ KLASIFIKACIJA

kaip nurodyta 171ca straipsnyje

I.   VYTINTAS DŪMUOSE

 

Virginia

 

Virginia D ir jo hibridai

 

Bright

 

Wiślica

 

Virginia SCR IUN

 

Wiktoria

 

Wiecha

 

Wika

 

Wala

 

Wisła

 

Wilia

 

Waleria

 

Watra

 

Wanda

 

Weneda

 

Wenus

 

DH 16

 

DH 17

 

Winta

 

Weronika

II.   ŠVIESUSIS, VYTINTAS ORE

 

Burley

 

Badischer Burley ir jo hibridai

 

Maryland

 

Bursan

 

Bachus

 

Bożek

 

Boruta

 

Tennessee 90

 

Baca

 

Bocheński

 

Bonus

 

NC 3

 

Tennessee 86

 

Tennessee 97

 

Bazyl

 

Bms 3

III.   TAMSUSIS, VYTINTAS ORE

 

Badischer Geudertheimer, Pereg, Korso

 

Paraguay ir jo hibridai

 

Dragon Vert ir jo hibridai

 

Philippin

 

Petit Grammont (Flobecq)

 

Semois

 

Appelterre

 

Nijkerk

 

Misionero ir jo hibridai

 

Rio Grande ir jo hibridai

 

Forchheimer Havanna IIc

 

Nostrano del Brenta

 

Resistente 142

 

Goyano

 

Geudertheimer hibridai

 

Beneventano

 

Brasile Selvaggio ir panašios veislės

 

Fermented Burley

 

Havanna

 

Prezydent

 

Mieszko

 

Milenium

 

Małopolanin

 

Makar

 

Mega

IV.   VYTINTAS VIRŠ LIEPSNOS

 

Kentucky ir hibridai

 

Moro di Cori

 

Salento

 

Kosmos

V.   VYTINTAS SAULĖJE

 

Xanthi-Yaka

 

Perustitza

 

Samsun

 

Erzegovina ir panašios veislės

 

Myrodata Smyrnis, Trapezous ir Phi I

 

Kaba Koulak (neklasikinis)

 

Tsebelia

 

Mavra

VI.   BASMAS

VII.   KATERINI IR PANAŠIOS VEISLĖS

VIII.   KABA KOULAK (KLASIKINIS)

 

Elassona

 

Myrodata Agrinion

 

Zichnomyrodata“


29.4.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 116/36


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 661/2006

2006 m. balandžio 28 d.

nukrypstantis nuo Reglamento (EB) Nr. 312/2001, nustatančio išsamias taisykles dėl alyvų aliejaus, kurio kilmės šalis Tunisas, dėl mėnesinių kvotų apribojimo 2006 m. gegužės 1 d. – spalio 31 d.

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2000 m. gruodžio 22 d. Tarybos sprendimą 2000/822/EB dėl Europos bendrijos ir Tuniso Respublikos susitarimo pasikeičiant raštais dėl savitarpio liberalizavimo priemonių bei EB ir Tuniso asociacijos susitarimo Žemės ūkio protokolų dalinio pakeitimo (1),

atsižvelgdama į 2004 m. balandžio 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 865/2004 dėl bendro alyvuogių aliejaus ir valgomųjų alyvuogių rinkos organizavimo ir iš dalies keičiantį Reglamentą (EEB) Nr. 827/68 (2),

kadangi:

(1)

Komisijos reglamento (EB) Nr. 312/2001 (3) 1 straipsnio 2 dalyje, atsižvelgiant į to paties straipsnio 1 dalyje numatytą kvotą, nustatytas licencijų išdavimo alyvuogių aliejaus importui mėnesinės kvotos apribojimas.

(2)

2005–2006 prekybos metais Bendrijoje buvo pagaminta nedaug alyvuogių aliejaus, todėl iškilo tiekimo sunkumų. Siekiant palengvinti tiekimą Bendrijos alyvuogių aliejaus rinkoje, nuo 2006 m. gegužės 1 d., nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 312/2001, turėtų būti leidžiama leisti išduoti licencijas netaikant mėnesinių kvotų apribojimo.

(3)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Alyvuogių aliejaus ir valgomųjų alyvuogių vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 312/2001 1 straipsnio 2 dalies ketvirtos įtraukos, 2006 m. gegužės 1 d. – spalio 31 d. laikotarpiui leidžiama išduoti licencijas netaikant mėnesinių kvotų apribojimo.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra taikomas nuo 2006 m. gegužės 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. balandžio 28 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 336, 2000 12 30, p. 92.

(2)  OL L 161, 2004 4 30, p. 97.

(3)  OL L 46, 2001 2 16, p. 3. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1721/2005 (OL L 276, 2005 10 21, p. 3).


29.4.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 116/37


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 662/2006

2006 m. balandžio 28 d.

nustatantis mažiausias sviesto pardavimo kainas 8-am atskiram konkursui, vykdomam pagal Reglamente (EB) Nr. 1898/2005 numatyto nuolatinio konkurso nuostatas

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1255/1999 dėl bendro pieno ir pieno produktų rinkos organizavimo (1), ypač į jo 10 straipsnį,

kadangi:

(1)

Pagal 2005 m. lapkričio 9 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1898/2005, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1255/1999 įgyvendinimo taisykles, taikomas grietinėlės, sviesto ir koncentruoto sviesto realizavimo Bendrijos rinkoje priemonėms (2), intervencinės agentūros gali nuolatinio konkurso tvarka parduoti tam tikrus sviesto iš jų saugomų intervencinių atsargų kiekius ir teikti pagalbą už grietinėlę, sviestą ir koncentruotą sviestą. To reglamento 25 straipsnyje nustatyta, kad, atsižvelgiant į kiekvienam atskiram konkursui gautas paraiškas, yra nustatoma mažiausia sviesto pardavimo kaina ir didžiausia pagalba už grietinėlę, sviestą ir koncentruotą sviestą Be to, nustatyta, kad kaina arba pagalba gali skirtis priklausomai nuo numatomo sviesto panaudojimo, jo riebalų kiekio ir įdėjimo procedūros. Atitinkamai turi būti nustatyta perdirbimo užstato suma, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 28 straipsnyje.

(2)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Pieno ir pieno produktų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

8-ame atskirame konkurse, vykdomame pagal Reglamente (EB) Nr. 1898/2005 numatyto nuolatinio konkurso nuostatas, mažiausios sviesto pardavimo iš intervencinių atsargų kainos ir perdirbimo užstato suma, kaip nurodyta to reglamento atitinkamai 25 ir 28 straipsniuose, yra nustatomos kaip nurodyta šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. balandžio 29 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. balandžio 28 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 160, 1999 6 26, p. 48. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1913/2005 (OL L 307, 2005 11 25, p. 2).

(2)  OL L 308, 2005 11 25, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2107/2005 (OL L 337, 2005 12 22, p. 20).


PRIEDAS

Mažiausios sviesto pardavimo kainos ir perdirbimo užstatas 8-am atskiram konkursui, vykdomam pagal Reglamente (EB) Nr. 1898/2005 numatyto nuolatinio konkurso nuostatas

(EUR/100 kg)

Formulė

A

B

Įdėjimo procedūra

Su atsekamosiomis medžiagomis

Be atsekamųjų medžiagų

Su atsekamosiomis medžiagomis

Be atsekamųjų medžiagų

Mažiausia pardavimo kaina

Sviestas ≥ 82 %

Nepakeistas

210

Koncentruotas

Perdirbimo užstatas

Nepakeistas

79

Koncentruotas


29.4.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 116/39


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 663/2006

2006 m. balandžio 28 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 343/2006, leidžiantį nuo 2006 m. kovo 1 d. iki rugpjūčio 31 d. pradėti supirkti sviestą kai kuriose valstybėse narėse

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1255/1999 dėl bendro pieno ir pieno produktų rinkos organizavimo (1),

atsižvelgdama į 1999 m. gruodžio 16 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 2771/1999, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1255/1999 taikymo taisykles dėl intervencijos sviesto ir grietinėlės rinkoje (2), ypač į jo 2 straipsnį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamente (EB) Nr. 343/2006 (3) nustatomas valstybių narių sąrašas, kuriose pradedamas sviesto supirkimas, kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 1255/1999 6 straipsnio 1 dalyje.

(2)

Remdamasi naujausiais Latvijos pranešimais, laikydamasi Reglamento (EB) Nr. 2771/1999 8 straipsnio nuostatų, Komisija nustatė, kad sviesto rinkos kainos dvi savaites paeiliui yra mažesnės nei 92 % intervencinės kainos. Todėl Latvijoje turi būti pradėti intervenciniai supirkimai, kuri turėtų būti įtraukta į Reglamente (EB) Nr. 343/2006 nustatytą sąrašą.

(3)

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 343/2006 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 343/2006 1 straipsnis pakeičiamas taip:

„1 straipsnis

Sviesto supirkimas, numatytas Reglamento (EB) Nr. 1255/1999 6 straipsnio 1 dalyje, pradedamas šiose valstybėse narėse:

Čekijos Respublikoje,

Vokietijoje,

Estijoje,

Ispanijoje,

Prancūzijoje,

Italijoje,

Airijoje,

Latvijoje,

Nyderlanduose,

Lenkijoje,

Portugalijoje,

Suomijoje,

Švedijoje,

Jungtinėje Karalystėje.“.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. balandžio 29 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. balandžio 28 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 160, 1999 6 26, p. 48. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1913/2005 (OL L 307, 2005 11 25, p. 2).

(2)  OL L 333, 1999 12 24, p. 11. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2107/2005 (OL L 337, 2005 12 22, p. 20).

(3)  OL L 55, 2006 2 25, p. 17. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 541/2006 (OL L 94, 2006 4 1, p. 21).


29.4.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 116/40


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 664/2006

2006 m. balandžio 28 d.

nustatantis minimalią nugriebto pieno miltelių pardavimo kainą 39-am individualiam kvietimui dalyvauti konkurse, teikiamam pagal Reglamente (EB) Nr. 214/2001 minimą nuolatinį kvietimą dalyvauti konkurse

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1255/1999 dėl bendro pieno ir pieno produktų rinkos organizavimo (1), ypač į jo 10 straipsnio c dalį,

kadangi:

(1)

Pagal 2001 m. sausio 12 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 214/2001, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1255/1999 taikymo taisykles dėl intervencijos nugriebto pieno miltelių rinkoje (2), 21 straipsnį intervencinės agentūros paskelbė parduodančios savo turimų nugriebto pieno miltelių atsargų nuolatinio kvietimo dalyvauti konkurse tvarka.

(2)

Atsižvelgiant į pasiūlymus, gautus atsakant į kiekvieną individualų kvietimą dalyvauti konkurse, nustatoma minimali pardavimo kaina arba nutariama neskirti sutarties vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 214/2001 24a straipsnyje numatyta tvarka.

(3)

Atsižvelgiant į gautus pasiūlymus, reikia nustatyti minimalią pardavimo kainą.

(4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Pieno ir pieno produktų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Pagal Reglamentą (EB) Nr. 214/2001, kuriame numatytas paraiškų pateikimo terminas baigėsi 2006 m. balandžio 25 d., 39-am individualiam kvietimui dalyvauti konkurse nustatoma minimali 155,00 EUR/100 kg nugriebto pieno miltelių pardavimo kaina.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. balandžio 29 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. balandžio 28 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 160, 1999 6 26, p. 48. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1913/2005 (OL L 307, 2005 11 25, p. 2).

(2)  OL L 37, 2001 2 7, p. 100. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1195/2005 (OL L 194, 2005 7 26, p. 8).


29.4.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 116/41


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 665/2006

2006 m. balandžio 28 d.

nustatantis importo muitus grūdų sektoriuje, galiojančius nuo 2006 m. gegužės 1 d.

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1),

atsižvelgdama į 1996 m. birželio 28 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1249/96 dėl Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1766/92 taikymo taisyklių (grūdų sektoriaus importo muitų mokesčių srityje) (2), ir ypač į jo 2 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 10 straipsnyje numatyta, kad importuojant to reglamento 1 straipsnyje išvardytus produktus imamas Bendrajame muitų tarife nustatytas mokestis. Tačiau to straipsnio 2 dalyje nurodytų produktų muito mokestis yra lygus tiems produktams importavimo metu taikomai intervencinei kainai, padidintai 55 procentais ir sumažintai CIF importo kainos, taikomos atitinkamai siuntai, dydžiu. Tačiau šis muito mokestis negali būti didesnis už Bendrojo muitų tarifo mokestį.

(2)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 10 straipsnio 3 dalies nuostatas CIF importo kainos apskaičiuojamos pagal atitinkamo produkto reprezentatyvias kainas pasaulinėje rinkoje.

(3)

Reglamente (EB) Nr. 1249/96 išdėstytos Tarybos reglamento (EB) Nr. 1784/2003 taikymo taisyklės grūdų sektoriaus importo muitų mokesčių srityje.

(4)

Importo teisės taikomos tol, kol bus nustatytos naujos.

(5)

Kad būtų užtikrintas sklandus importo muitų sistemos veikimas, apskaičiuojant muitus reikėtų remtis reprezentatyviais rinkos kursais, nustatytais per ataskaitinį laikotarpį.

(6)

Taikant Reglamentą (EB) Nr. 1249/96 reikėtų nustatyti tokius importo muitus, kokie nurodyti šio reglamento priede,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Importo muito mokesčiai grūdų sektoriuje, numatyti Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 10 straipsnio 2 dalyje, yra nustatomi šio reglamento I priede, remiantis II priede pateikta informacija.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. gegužės 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. balandžio 28 d.

Komisijos vardu

J. L. DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 78. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 1154/2005 (OL L 187, 2005 7 19, p. 11).

(2)  OL L 161, 1996 6 29, p. 125. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1110/2003 (OL L 158, 2003 6 27, p. 12).


I PRIEDAS

Produktų, išvardytų Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 10 straipsnio 2 dalyje, importo muito mokesčiai dalyje, importo muito mokesčiai, taikomu nuo 2006 m. gegužės 1 d.

KN kodas

Prekių pavadinimas

Importo muito mokestis (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Kietieji kviečiai, aukščiausios kokybės

0,00

Vidutinės kokybės

3,15

Žemos kokybės

23,15

1001 90 91

Paprastieji kviečiai, skirti sėjai

0,00

ex 1001 90 99

Paprastieji kviečiai, aukščiausios kokybės, išskyrus skirtus sėjai

0,00

1002 00 00

Rugiai

54,48

1005 10 90

Kukurūzai, skirti sėjai, išskyrus hibridus

57,64

1005 90 00

Kukurūzai, išskyrus sėklą (2)

57,64

1007 00 90

Grūdinis sorgas, išskyrus hibridus, skirtus sėjai

54,48


(1)  Prekių, kurios į Bendriją atgabenamos per Atlanto vandenyną arba per Sueco kanalą (Reglamento (EB) Nr. 1249/96 2 straipsnio 4 dalis), importuotojui muito mokestis gali būti sumažintas:

3 EUR/t, jei iškrovimo uostas yra Viduržemio jūroje, arba

2 EUR/t, jei iškrovimo uostas yra Airijoje, Jungtinėje Karalystėje, Danijoje, Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Lenkijoje, Suomijoje, Švedijoje arba Iberijos pusiasalio Atlanto vandenyno pakrantėje.

(2)  Importuotojui muito mokestis gali būti sumažintas vienoda 24 EUR/t suma, jei laikomasi Reglamento (EB) Nr. 1249/96 2 straipsnio 5 dalyje nurodytų sąlygų.


II PRIEDAS

Muito mokesčio apskaičiavimo komponentai

laikotarpis nuo 17.4.2006–27.4.2006

1)

Vidutiniškai per laikotarpį, nurodyto Reglamento (EB) Nr. 1249/96 2 straipsnio 2 dalyje:

Prekių birža

Mineapolio birža

Čikagos birža

Mineapolio birža

Mineapolio birža

Mineapolio birža

Mineapolio birža

Produktai (baltymų procentas, esant 12 % drėgnumui)

Kietieji raudonieji pavasariniai Nr. 2

Kukurūzai Yellow corn Nr. 3

Kietieji gintariniai durum Nr. 2

Vidutinės kokybės (1)

Žemos kokybės (2)

JAV miežiai Nr. 2

Kotiruojama (EUR/t)

138,64 (3)

74,97

148,46

138,46

118,46

87,13

Meksikos įlankos priedas (EUR/t)

12,74

 

 

Didžiųjų ežerų priedas (EUR/t)

26,30

 

 

2)

Vidutiniškai per laikotarpį, nurodyto Reglamento (EB) Nr. 1249/96 2 straipsnio 2 dalyje:

Gabenimo išlaidos: Meksikos įlanka–Roterdamas 16,67 EUR/t; Didieji ežerai–Roterdamas 20,41 EUR/t.

3)

Subsidijos, numatytos Reglamento (EB) Nr. 1249/96 4 straipsnio 2 dalies trečiojoje pastraipoje:

0,00 EUR/t (Kietieji raudonieji žieminiai)

0,00 EUR/t (Paprastieji raudonieji žieminiai Nr. 2).


(1)  10 EUR/t nuolaida (Reglamento (EB) Nr. 1249/96 4 straipsnio 3 dalis).

(2)  30 EUR/t nuolaida (Reglamento (EB) Nr. 1249/96 4 straipsnio 3 dalis).

(3)  Įtraukta 14 EUR/t priemoka (Reglamento (EB) Nr. 1249/96 4 straipsnio 3 dalis).


29.4.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 116/44


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 666/2006

2006 m. balandžio 28 d.

nustatantis grąžinamajai išmokai už grūdus taikomą tikslinamąją sumą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1), ir ypač į jo 15 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 14 straipsnio 2 dalies nuostatomis, paraiškos licencijai gauti registracijos dieną taikoma grūdų eksporto grąžinamoji išmoka turi būti, pateikus prašymą, taikoma eksportui, įvykdytinam licencijos galiojimo laikotarpiu. Tokiu atveju grąžinamajai išmokai gali būti taikoma tikslinamoji suma.

(2)

1995 m. birželio 29 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 1501/95, nustatančiame kai kurias išsamias Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1766/92 taikymo taisykles dėl eksporto grąžinamųjų išmokų už grūdus skyrimo ir priemonių, taikytinų esant trikdymams grūdų rinkoje (2), leidžiama nustatyti tikslinamąją sumą už produktus, nurodytus Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 1 straipsnio a, b ir c punktuose. Ši tikslinamoji suma turi būti apskaičiuota, atsižvelgiant į Reglamento (EB) Nr. 1501/95 1 straipsnyje išvardytus kriterijus.

(3)

Dėl padėties pasaulinėje rinkoje ir konkrečių kai kurių rinkų reikalavimų gali prireikti, atsižvelgiant į paskirtį, nustatyti diferencijuotą tikslinamąją sumą.

(4)

Tikslinamoji suma turi būti nustatyta tuo pačiu metu ir ta pačia tvarka kaip ir grąžinamoji išmoka. Tarp dviejų nustatymo datų ji gali būti iš dalies pakeista.

(5)

Iš anksčiau nurodytų nuostatų daroma išvada, kad turi būti nustatyta priede nurodyto dydžio tikslinamoji suma.

(6)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Grūdų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Iš anksto nustatomoms grąžinamosioms išmokoms už produktų, nurodytų Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 1 straipsnio a, b ir c punktuose, išskyrus salyklą, eksportą taikoma tikslinamoji suma yra nustatyta priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. gegužės 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. balandžio 28 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 78. Reglamentas su pakeitimas, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1154/2005 (OL L 187, 2005 7 19, p. 11).

(2)  OL L 147, 1995 6 30, p. 7. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 777/2004 (OL L 123, 2004 4 27, p. 50).


PRIEDAS

prie 2006 m. balandžio 28 d. Komisijos reglamento, nustatančio tikslinamąją sumą, taikomą grąžinamajai išmokai už grūdus

(EUR/t)

Produktų kodas

Paskirtis

Dabartinis

5

1-as laikotarpis

6

2-as laikotarpis

7

3-as laikotarpis

8

4-as laikotarpis

9

5-as laikotarpis

10

6-as laikotarpis

11

1001 10 00 9200

1001 10 00 9400

A00

0

0

0

0

0

1001 90 91 9000

1001 90 99 9000

C01

0

0

–15,00

–15,00

–15,00

1002 00 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1003 00 10 9000

1003 00 90 9000

C02

0

0

–15,00

–15,00

–15,00

1004 00 00 9200

1004 00 00 9400

C03

0

0

–15,00

–15,00

–15,00

1005 10 90 9000

1005 90 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1007 00 90 9000

1008 20 00 9000

1101 00 11 9000

1101 00 15 9100

C01

0

0

–20,00

–20,00

–20,00

1101 00 15 9130

C01

0

0

–19,00

–19,00

–19,00

1101 00 15 9150

C01

0

0

–18,00

–18,00

–18,00

1101 00 15 9170

C01

0

0

–17,00

–17,00

–17,00

1101 00 15 9180

C01

0

0

–15,00

–15,00

–15,00

1101 00 15 9190

1101 00 90 9000

1102 10 00 9500

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9700

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9900

1103 11 10 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9400

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9900

1103 11 90 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 90 9800

NB: Produktų kodai ir „A“ serijos paskirčių kodai nustatyti Komisijos reglamente (EEB) Nr. 3846/87 (OL L 366, 1987 12 24, p. 1) su pakeitimais.

Paskirčių skaitmeniniai kodai yra nustatyti Reglamente (EB) Nr. 2081/2003 (OL L 313, 2003 11 28, p. 11).

C01

:

Visos trečiosios šalys, išskyrus Albaniją, Bulgariją, Rumuniją, Kroatiją, Bosniją ir Hercegoviną, Serbiją ir Juodkalniją, Buvusiąją Jugoslavijos Respubliką Makedoniją, Lichtenšteiną ir Šveicariją.

C02

:

Alžyras, Saudo Arabija, Bahreinas, Egiptas, Jungtiniai Arabų Emyratai, Iranas, Irakas, Izraelis, Jordanija, Kuveitas, Libanas, Libija, Marokas, Mauritanija, Omanas, Kataras, Sirija, Tunisas ir Jemenas.

C03

:

Visos trečiosios šalys, išskyrus Bulgariją, Norvegiją, Rumuniją, Šveicariją ir Lichtenšteiną.


29.4.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 116/46


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 667/2006

2006 m. balandžio 28 d.

dėl salyklo eksportui taikomų grąžinamųjų išmokų nustatymo

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1), ir ypač į jo 13 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 13 straipsnio nuostatas skirtumas tarp to reglamento 1 straipsnyje išvardytų produktų biržos kainų ar kitų pasaulinės rinkos kainų ir tų produktų kainų Bendrijoje gali būti padengiamas eksporto grąžinamosiomis išmokomis.

(2)

Grąžinamosios išmokos turi būti nustatytos, atsižvelgiant į kriterijus, išvardytus 1995 m. birželio 29 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1501/95, nustatančio kai kurias išsamias Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1766/92 taikymo taisykles dėl eksporto grąžinamųjų išmokų skyrimo už grūdus ir priemonių, kurių reikia imtis esant grūdų rinkos trikdymams (2), 1 straipsnyje.

(3)

Salyklui taikomos grąžinamosios išmokos turi būti apskaičiuotos, atsižvelgiant į grūdų kiekius, kurių reikia atitinkamiems produktams pagaminti. Šie kiekiai buvo nustatyti Reglamente (EB) Nr. 1501/95.

(4)

Dėl pasaulinės rinkos padėties arba kai kurių rinkų ypatingų poreikių būtina nustatyti diferencijuotas grąžinamąsias išmokas už kai kuriuos produktus, atsižvelgiant į jų paskirties šalis.

(5)

Grąžinamoji išmoka turi būti nustatoma vieną kartą per mėnesį. Laikotarpiu iki kito nustatymo dienos ji gali būti iš dalies pakeista.

(6)

Taikant šias taisykles dabartinei grūdų sektoriaus rinkų situacijai, ir ypač šių produktų biržų kursui arba kainoms Bendrijoje ir pasaulinėje rinkoje, reikėtų nustatyti tokio dydžio eksporto grąžinamąsias išmokas, kaip nurodoma priede.

(7)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Grūdų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Salyklo eksporto grąžinamosios išmokos, numatytos Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 1 straipsnio c punkte, nustatomos tokio dydžio, kaip nurodoma priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. gegužės 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. balandžio 28 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 78. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1154/2005 (OL L 187, 2005 7 19, p. 11).

(2)  OL L 147, 1995 6 30, p. 7. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 777/2004 (OL L 123, 2004 4 27, p. 50).


PRIEDAS

prie 2006 m. balandžio 28 d. Komisijos reglamento dėl salyklo eksportui taikomų grąžinamųjų išmokų nustatymo

Produktų kodas

Paskirtis

Mato vienetas

Grąžinamųjų išmokų dydis

1107 10 19 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 10 99 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 20 00 9000

A00

EUR/t

0,00

NB: produktų kodai ir „A“ serijos paskirčių kodai yra nustatyti Komisijos reglamente (EEB) Nr. 3846/87 (OL L 366, 1987 12 24, p. 1) su pakeitimais.

Paskirties šalių skaitmeniniai kodai nurodyti Komisijos reglamente (EB) Nr. 2081/2003 (OL L 313, 2003 11 28, p. 11).


29.4.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 116/48


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 668/2006

2006 m. balandžio 28 d.

nustatantis tikslinamąją sumą, taikomą grąžinamajai išmokai už salyklą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1), ir ypač į jo 15 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 14 straipsnio 2 dalies nuostatomis, eksportuotojo prašymu grąžinamoji išmoka, taikoma už grūdų eksportą paraiškos licencijai gauti registracijos dieną, turi būti taikoma eksportui, įvykdytinam per licencijos galiojimo laikotarpį. Tokiu atveju grąžinamajai išmokai gali būti taikoma tikslinamoji suma.

(2)

1995 m. birželio 29 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 1501/95, nustatančiame kai kurias išsamias Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1766/92 taikymo taisykles dėl eksporto grąžinamųjų išmokų už grūdus skyrimo ir priemonių, taikytinų esant trikdymams grūdų rinkoje (2), leidžiama nustatyti tikslinamąją sumą už salyklą, nurodytą Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 1 straipsnio 1 dalies c punkte. Ši tikslinamoji suma turi būti apskaičiuota, atsižvelgiant į Reglamento (EB) Nr. 1501/95 1 straipsnyje išvardytus kriterijus.

(3)

Iš anksčiau nurodytų nuostatų daroma išvada, kad turi būti nustatyta priede nurodyto dydžio tikslinamoji suma.

(4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Grūdų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Iš anksto nustatomoms grąžinamosioms išmokoms už salyklo eksportą taikoma tikslinamoji suma, numatyta Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 15 straipsnio 3 dalyje, yra nustatyta priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. gegužės 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. balandžio 28 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 78. Reglamentas su pakeitimas, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1154/2005 (OL L 187, 2005 7 19, p. 11).

(2)  OL L 147, 1995 6 30, p. 7. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 777/2004 (OL L 123, 2004 4 27, p. 50).


PRIEDAS

prie 2006 m. balandžio 28 d. Komisijos reglamento, nustatančio tikslinamąją sumą, taikomą grąžinamajai išmokai už salyklą

NB: Produktų kodai ir „A“ serijos paskirčių kodai yra nustatyti Komisijos reglamente (EEB) Nr. 3846/87 (OL L 366, 1987 12 24, p. 1) su pakeitimais.

Paskirties šalių skaitmeniniai kodai nurodyti Komisijos Reglamente (EB) Nr. 2081/2003 (OL L 313, 2003 11 28, p. 11).

(EUR/t)

Produktų kodas

Paskirtis

Dabartinis

5

1-as laikotarpis

6

2-as laikotarpis

7

3-as laikotarpis

8

4-as laikotarpis

9

5-as laikotarpis

10

1107 10 11 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 9000

A00

0

0

0

0

0

0


(EUR/t)

Produktų kodas

Paskirtis

6-as laikotarpis

11

7-as laikotarpis

12

8-as laikotarpis

1

9-as laikotarpis

2

10-as laikotarpis

3

11-as laikotarpis

4

1107 10 11 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 9000

A00

0

0

0

0

0

0


29.4.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 116/50


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 669/2006

2006 m. balandžio 28 d.

nustatantis grąžinamąsias išmokas, taikomas grūdų ir ryžių sektorių produktams, tiekiamiems Bendrijos ir nacionalinės pagalbos maistu veiksmų operacijose

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1), ypač į jo 13 straipsnio 3 dalies,

atsižvelgdama į 1995 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 3072/95 dėl bendro ryžių rinkos organizavimo (2), ir ypač į jo 13 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

1974 m. spalio 21 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2681/74 dėl išlaidų, padarytų tiekiant žemės ūkio produktus kaip pagalbą maisto produktais, Bendrijos finansavimo (3) 2 straipsnyje numatyta, kad Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo Garantijų skyrius turi padengti išlaidų dalį, lygią šioje srityje pagal Bendrijos normas nustatytų eksporto grąžinamųjų išmokų dydžiui.

(2)

Siekiant palengvinti Bendrijos pagalbos maistu veiksmų operacijų biudžeto formavimą bei administravimą ir siekiant valstybėms narėms sudaryti sąlygas susipažinti su dalimi, kuria Bendrija finansuoja nacionalinius pagalbos maistu veiksmus, reikia nustatyti šiems veiksmams skiriamų grąžinamųjų išmokų lygį.

(3)

Minėtoms operacijoms mutatis mutandis taikomos bendrosios normos ir taikymo taisyklės, kurias Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 13 straipsnyje ir Reglamento (EB) Nr. 3072/95 13 straipsnyje numatyta taikyti eksporto grąžinamosioms išmokoms.

(4)

Reglamento (EB) Nr. 3072/95 13 straipsnyje yra apibrėžti konkretūs kriterijai, į kuriuos reikia atsižvelgti apskaičiuojant grąžinamąją išmoką už ryžių eksportą.

(5)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Grūdų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Bendrijos ir nacionalinių pagalbos maistu veiksmų operacijų, numatytų tarptautiniuose susitarimuose ar kitose papildomose programose ir pagal kitus Bendrijos nemokamo maisto tiekimo veiksmus, atveju grąžinamosios išmokos, taikomos grūdų ir ryžių sektorių produktams, yra nustatytos priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. gegužės 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. balandžio 28 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 78. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1154/2005 (OL L 187, 2005 7 19, p. 11).

(2)  OL L 329, 1995 12 30, p. 18. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 411/2002 (OL L 62, 2002 3 5, p. 27).

(3)  OL L 288, 1974 10 25, p. 1.


PRIEDAS

prie 2006 m. balandžio 28 d. Komisijos reglamento, nustatančio grąžinamąsias išmokas, taikomas grūdų ir ryžių sektorių produktams, tiekiamiems Bendrijos ir nacionalinės pagalbos maistu veiksmų operacijose

(EUR/t)

Produkto kodas

Grąžinamųjų išmokų dydis

1001 10 00 9400

0,00

1001 90 99 9000

0,00

1002 00 00 9000

0,00

1003 00 90 9000

0,00

1005 90 00 9000

0,00

1006 30 92 9100

0,00

1006 30 92 9900

0,00

1006 30 94 9100

0,00

1006 30 94 9900

0,00

1006 30 96 9100

0,00

1006 30 96 9900

0,00

1006 30 98 9100

0,00

1006 30 98 9900

0,00

1006 30 65 9900

0,00

1007 00 90 9000

0,00

1101 00 15 9100

6,85

1101 00 15 9130

6,40

1102 10 00 9500

0,00

1102 20 10 9200

52,60

1102 20 10 9400

45,08

1103 11 10 9200

0,00

1103 13 10 9100

67,63

1104 12 90 9100

0,00

NB: Produktų kodai apibrėžti Komisijos reglamente (EEB) Nr. 3846/87 (OL L 366, 1987 12 24, p. 1), su pakeitimais.


29.4.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 116/52


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 670/2006

2006 m. balandžio 28 d.

nustatantis gamybos grąžinamąją išmoką už chemijos pramonėje naudojamą baltąjį cukrų nuo 2006 m. gegužės 1 d. iki 31 d.

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2001 m. birželio 19 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1260/2001 dėl bendro cukraus sektoriaus rinkų organizavimo (1), ypač į jo 7 straipsnio 5 dalies penktą įtrauką,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1260/2001 7 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad susiklosčius vienai iš Sutarties 23 straipsnio 2 dalyje numatytų aplinkybių, gali būti nuspręsta skirti gamybos grąžinamąsias išmokas už to reglamento 1 straipsnio 1 dalies a ir f punktuose nurodytus produktus, 1 straipsnio 1 dalies d punkte nurodytus sirupus bei chemiškai gryną fruktozę (levuliozę), kaip tarpinį produktą, klasifikuojamą KN kodu 1702 50 00, naudojamus gaminant tam tikrus chemijos pramonės produktus.

(2)

2001 m. birželio 27 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 1265/2001, nustatančiame išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1260/2001 nuostatų dėl tam tikrų chemijos pramonėje naudojamų cukraus produktų, gamybos grąžinamųjų išmokų mokėjimo taikymo taisykles (2), numatyta, kad šių grąžinamųjų išmokų dydis nustatomas pagal baltajam cukrui nustatytą grąžinamąją išmoką.

(3)

Reglamento (EB) Nr. 1265/2001 9 straipsnyje numatyta, kad gamybos grąžinamoji išmoka už baltąjį cukrų nustatoma kas mėnesį skaičiuojant nuo pirmos kiekvieno mėnesio dienos.

(4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Cukraus vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Nuo 2006 m. gegužės 1 d. iki 31 d. Reglamento (EB) Nr. 1265/2001 4 straipsnyje numatyta gamybos grąžinamoji išmoka už baltąjį cukrų yra nustatoma 21,902 EUR/100 kg neto dydžio.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. gegužės 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. balandžio 28 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 178, 2001 6 30, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 39/2004 (OL L 6, 2004 1 10, p. 16).

(2)  OL L 178, 2001 6 30, p. 63.


29.4.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 116/53


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 671/2006

2006 m. balandžio 28 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 299/2006, dėl ryžių, kilusių iš AKR valstybių bei užjūrio šalių ir teritorijų, importo licencijų išdavimo pagal paraiškas, pateiktas per 2006 m. vasario mėn. pirmąsias penkias darbo dienas pagal Reglamento (EB) Nr. 638/2003 nuostatas

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2002 m. gruodžio 10 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2286/2002 dėl priemonių, taikomų žemės ūkio produktams ir prekėms, pagamintoms perdirbus žemės ūkio produktus, kilusius iš Afrikos, Karibų baseino ir Ramiojo vandenyno valstybių (AKR šalių), ir panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 1706/98 (1),

atsižvelgdama į 2001 m. lapkričio 27 d. Tarybos sprendimą 2001/822/EB dėl užjūrio šalių bei teritorijų ir Europos bendrijos asociacijos (Užjūrio asociacijos sprendimas) (2),

atsižvelgdama į 2003 m. balandžio 9 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 638/2003, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 2286/2002 ir Tarybos sprendimo 2001/822/EB taikymo taisykles dėl ryžių, kilusių iš Afrikos, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno valstybių (AKR) bei užjūrio šalių ir teritorijų (UŠT) (3), importo tvarkos, ypač į jo 17 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

2006 m. vasario 17 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 299/2006 (4) buvo nustatyti perkelti kiekiai, kurių buvo prašoma dėl 2006 m. gegužės mėn. dalies, nurodant vien tik AKR kvotą.

(2)

Reglamento (EB) Nr. 638/2003 13 straipsnio pirmojoje pastraipoje numatyta, kad licencijos paraiškos importuoti AKR valstybių kilmės ryžius, klasifikuojamus nurodytose KN 1006 10 21, 1006 10 23, 1006 10 25, 1006 10 27, 1006 10 92, 1006 10 94, 1006 10 96, 1006 10 98, 1006 20 ir 1006 30 pozicijose ir UŠT kilmės ryžius, klasifikuojamus KN 1006 pozicijoje, gali būti paduotos perkeltiems kiekiams, kaip nurodyta minėto reglamento 3 straipsnio 2 dalyje.

(3)

Perkeltus kiekius priskirti vien tik AKR kvotai buvo neteisinga. Todėl, siekiant patikslinti veiklos vykdytojų naudojimosi turimais kiekiais sąlygas, reikia ištaisyti Reglamento (EB) Nr. 299/2006 priedą,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 299/2006 priedas pakeičiamas tekstu, esančiu šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. balandžio 29 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. balandžio 28 d.

Komisijos vardu

J. L. DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 348, 2002 12 21, p. 5.

(2)  OL L 314 2001 11 30, p. 1.

(3)  OL L 93, 2003 4 10, p. 3. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2120/2005 (OL L 340, 2005 12 23, p. 22).

(4)  OL L 48, 2006 2 18, p. 14.


PRIEDAS

„PRIEDAS

2006 m. vasario mėn. paprašytiems kiekiams taikytini mažinimo koeficientai ir į ateinantį laikotarpį perkelti kiekiai

Kilmė ir (arba) produktas

Mažinimo koeficientas

Į 2006 m. gegužės mėn. perkeltas kiekis

(t)

Visas 2006 m. gegužės mėn. turimas kiekis

(t)

Nyderlandų Antilai ir Aruba

Mažiau išsivysčiusios UŠT

Nyderlandų Antilai ir Aruba

Mažiau išsivysčiusios UŠT

Nyderlandų Antilai ir Aruba

Mažiau išsivysčiusios UŠT

UŠT (Reglamento (EB) Nr. 638/2003 10 straipsnio 1 dalies a ir b punktai)

KN kodas 1006

0 (1)

0 (1)

5 839,936

3 334

14 172,936

6 667


Kilmė ir (arba) produktas

Mažinimo koeficientas

Į 2006 m. gegužės dalį perkeltas kiekis

(t)

2006 m. gegužės mėnesį visas turimas kiekis

(t)

AKR (Reglamento (EB) Nr. 638/2003 3 straipsnio 1 dalis)

KN kodai nuo NC 1006 10 21 iki 1006 10 98, 1006 20 ir 1006 30

0 (1)

4 767,115

41 666

AKR (Reglamento (EB) Nr. 638/2003 5 straipsnio 1 dalis)

KN kodas 1006 40 00

0 (1)

9 164

19 164

AKR ir (arba) UŠT (Reglamento (EB) Nr. 638/2003 13 straipsnio 1 dalis)

KN kodai 1006 (UŠT)

KN kodai 1006 10 21, 1006 10 23, 1006 10 25, 1006 10 27, 1006 10 92, 1006 10 94, 1006 10 96, 1006 10 98, 1006 20 ir 1006 30

 

 

4 767,115 (2)


(1)  Išduodama paraiškoje nurodytam kiekiui.

(2)  Pagal Reglamento (EB) Nr. 638/2003 13 straipsnio pirmoje pastraipoje nustatytą tvarką į 2006 m. gegužės mėn. dalį perkelti kiekiai.“


29.4.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 116/55


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 672/2006

2006 m. balandžio 28 d.

nustatantis didžiausią pagalbą už grietinėlę, sviestą ir koncentruotą sviestą 8-am atskiram konkursui, paskelbtam pagal Reglamente (EB) Nr. 1898/2005 numatyto nuolatinio konkurso nuostatas

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1255/1999 dėl bendro pieno ir pieno produktų rinkos organizavimo (1), ypač į jo 10 straipsnį,

kadangi:

(1)

Pagal 2005 m. lapkričio 9 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1898/2005, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1255/1999 įgyvendinimo taisykles, taikomas grietinėlės, sviesto ir koncentruoto sviesto realizavimo Bendrijos rinkoje priemonėms (2), intervencinės agentūros gali nuolatinio konkurso tvarka parduoti tam tikrus sviesto iš jų saugomų intervencinių atsargų kiekius ir teikti pagalbą už grietinėlę, sviestą ir koncentruotą sviestą. To reglamento 25 straipsnyje nustatyta, kad, atsižvelgiant į paraiškas, gautas kiekvienam atskiram konkursui, yra nustatoma mažiausia sviesto pardavimo kaina ir didžiausia pagalba už grietinėlę, sviestą ir koncentruotą sviestą. Be to, nustatyta, kad kaina arba pagalba gali skirtis priklausomai nuo numatomo sviesto panaudojimo, jo riebalų kiekio ir įdėjimo procedūros. Atitinkamai turi būti nustatyta perdirbimo užstato suma, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 28 straipsnyje.

(2)

Pieno ir pieno produktų vadybos komitetas nepateikė nuomonės per pirmininko nustatytą laiką,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

8-ame atskirame konkurse, vykdomame pagal Reglamente (EB) Nr. 1898/2005 numatyto nuolatinio konkurso nuostatas, didžiausia pagalba už grietinėlę, sviestą ir koncentruotą sviestą ir perdirbimo užstato suma, kaip nurodyta to reglamento atitinkamai 25 ir 28 straipsniuose, yra nustatomos kaip nurodyta šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. balandžio 29 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. balandžio 28 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 160, 1999 6 26, p. 48. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1913/2005 (OL L 307, 2005 11 25, p. 2).

(2)  OL L 308, 2005 11 25, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2107/2005 (OL L 337, 2005 12 22, p. 20).


PRIEDAS

Didžiausia pagalba už grietinėlę, sviestą ir koncentruotą sviestą ir perdirbimo užstatas 8-am atskiram konkursui, vykdomam pagal Reglamente (EB) Nr. 1898/2005 numatyto nuolatinio konkurso nuostatas

(EUR/100 kg)

Formulė

A

B

Įdėjimo procedūra

Su atsekamosiomis medžiagomis

Be atsekamųjų medžiagų

Su atsekamosiomis medžiagomis

Be atsekamųjų medžiagų

Didžiausia pagalba

Sviestas ≥ 82 %

25

25

Sviestas < 82 %

24,4

Koncentruotas sviestas

34

34

30,5

Grietinėlė

14

10,6

Perdirbimo užstatas

Sviestas

Koncentruotas sviestas

37

37

Grietinėlė

15


29.4.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 116/57


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 673/2006

2006 m. balandžio 28 d.

dėl 8-ojo konkurso turo, vykdomo Reglamente (EB) Nr. 1898/2005 numatyto konkurso tvarka

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1255/1999 dėl bendro pieno ir pieno produktų rinkos organizavimo (1), ypač į jo 10 straipsnį,

kadangi:

(1)

Pagal 2005 m. lapkričio 9 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1898/2005, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1255/1999 įgyvendinimo taisykles, taikomas grietinėlės, sviesto ir koncentruoto sviesto realizavimo Bendrijos rinkoje priemonėms (2), 47 straipsnį intervencinės agentūros skelbia nuolatinį konkursą pagalbai už koncentruotą sviestą teikti. To reglamento 54 straipsnyje numatyta, kad, atsižvelgiant į paraiškas, gautas kiekvienam specialiam konkursui, turi būti nustatyta didžiausia pagalbos suma už koncentruotą sviestą, kurio sudėtyje yra mažiausiai 96 % riebalų.

(2)

Siekiant užtikrinti koncentruoto sviesto perdavimą į mažmeninę prekybą, turi būti pateiktas Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 53 straipsnio 4 dalyje numatytas sunaudojimą garantuojantis užstatas.

(3)

Išnagrinejus gautus pasiūlymus, eikėtų neskirti konkurso laimėtojo.

(4)

Pieno ir pieno produktų vadybos komitetas nepateikė nuomonės per pirmininko nustatytą laiką,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

8-ojo konkurso ture, vykdomame pagal Reglamente (EEB) Nr. 1898/2005 numatyto nuolatinio konkurso nuostatas, laimėtojas nėra skiriamas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. balandžio 29 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. balandžio 28 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 160, 1999 6 26, p. 48. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1913/2005 (OL L 307, 2005 11 25, p. 2).

(2)  OL L 308, 2005 11 25, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2107/2005 (OL L 337, 2005 12 22, p. 20).


29.4.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 116/58


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 674/2006

2006 m. balandžio 28 d.

65-ąjį kartą iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 881/2002, nustatantį tam tikras specialias ribojančias priemones, taikomas tam tikriems asmenims ir organizacijoms, susijusiems su Osama bin Ladenu, Al-Quaida tinklu ir Talibanu, ir panaikinantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 467/2001

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2002 m. gegužės 27 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 881/2002, nustatantį tam tikras specialias ribojančias priemones, taikomas tam tikriems asmenims ir organizacijoms, susijusiems su Osama bin Ladenu, Al-Quaida tinklu ir Talibanu, ir panaikinantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 467/2001, uždraudžiantį tam tikrų prekių ir paslaugų eksportą į Afganistaną, sustiprinantį skrydžių uždraudimą ir pratęsiantį Afganistano Talibano lėšų ir kitų finansinių išteklių įšaldymą (1), ypač į jo 7 straipsnio 1 dalies pirmą įtrauką,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 881/2002 I priede yra išvardyti asmenys, grupės ir organizacijos, kuriems pagal šį reglamentą taikomas lėšų ir ekonominių išteklių įšaldymas.

(2)

2006 m. kovo 21 d. ir 2006 m. balandžio 12 d., 19 d. ir 21 d. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos sankcijų komitetas nusprendė iš dalies pakeisti asmenų, grupių ir organizacijų, kuriems turėtų būti taikomas lėšų ir ekonominių išteklių įšaldymas, sąrašą. Todėl I priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas.

(3)

Siekiant užtikrinti šiame reglamente numatytų priemonių veiksmingumą, šis reglamentas turi įsigalioti nedelsiant,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 881/2002 I priedas iš dalies keičiamas taip, kaip nurodyta šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. balandžio 28 d.

Komisijos vardu

Eneko LANDÁBURU

Ryšių su užsieniu generalinis direktorius


(1)  OL L 139, 2002 5 29, p. 9. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 357/2006 (OL L 59, 2006 3 1, p. 35).


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 881/2002 I priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

Antraštinė dalis „Fiziniai asmenys“ papildoma šiais įrašais:

a)

Abdullah Anshori (alias a) Abu Fatih, b) Thoyib, Ibnu, c) Toyib, Ibnu, d) Abu Fathi). Gimimo data: 1958 m. Gimimo vieta: Pacitan, Rytų Java, Indonezija. Pilietybė: Indonezijos.

b)

Abu Bakar Ba’asyir (alias a) Baasyir, Abu Bakar, b) Bashir, Abu Bakar, c) Abdus Samad, d) Abdus Somad). Gimimo data: 1938 8 17. Gimimo vieta: Jombang, Rytų Java, Indonezija. Pilietybė: Indonezijos.

c)

Gun Gun Rusman Gunawan (alias a) Gunawan Rusman, b) Abd Al-Hadi, c) Abdul Hadi, d) Abdul Karim, e) Bukhori, f) Bukhory). Gimimo data: 1977 7 6. Gimimo vieta: Cianjur, Vakarų Java, Indonezija. Pilietybė: Indonezijos.

d)

Taufik Rifki (alias a) Refke Taufek, b) Rifqi Taufik, c) Rifqi Tawfiq, d) Ami Iraq, e) Ami Irza, f) Amy Erja, g) Ammy Erza, h) Ammy Izza, i) Ami Kusoman, j) Abu Obaida, k) Abu Obaidah, l) Abu Obeida, m) Abu Ubaidah, n) Obaidah, o) Abu Obayda, p) Izza Kusoman, q) Yacub, Eric). Gimimo data: a) 1974 8 29, b) 1974 8 9, c) 1974 8 19, d) 1980 8 19. Gimimo vieta: Dacusuman Surakarta, Vidurio Java, Indonezija. Pilietybė: Indonezijos.

2)

Antraštinės dalies „Juridiniai asmenys, grupės ir organizacijos“ įrašas „Islamic Jihad Group (alias a) Jama’at al-Jihad, b) Libyan Society, c) Kazakh Jama’at, d) Jamaat Mojahedin, e) Jamiyat, f) Jamiat al-Jihad al-Islami, g) Dzhamaat Modzhakhedov, h) Islamic Jihad Group of Uzbekistan, i) al-Djihad al-Islami)“ pakeičiamas taip:

„Islamic Jihad Group (alias a) Jama’at al-Jihad, b) Libyan Society, c) Kazakh Jama’at, d) Jamaat Mojahedin, e) Jamiyat, f) Jamiat al-Jihad al-Islami, g) Dzhamaat Modzhakhedov, h) Islamic Jihad Group of Uzbekistan, i) al-Djihad al-Islami, j) Zamaat Modzhakhedov Tsentralnoy Asii).“

3)

Antraštinės dalies „Fiziniai asmenys“ įrašas „Youcef Abbes (alias Giuseppe). Adresas: a) Via Padova, 82 Milanas, Italija, b) Via Manzoni, 33 Cinisello Balsamo (MI), Italija (nuolatinė gyvenamoji vieta). Gimimo data: 1965 1 5. Gimimo vieta: Bab El Aoued, Alžyras.“ pakeičiamas taip:

„Youcef Abbes (alias Giuseppe). Adresas: a) Via Padova 82, Milanas, Italija, b) Via Manzoni 33, Cinisello Balsamo (MI), Italija. Gimimo data: 1965 1 5. Gimimo vieta: Bab el Oued, Alžyras.“

4)

Antraštinės dalies „Fiziniai asmenys“ įrašas „Mohamed Amine AKLI (alias a) Mohamed Amine Akli, b) Killech Shamir, c) Kali Sami, d) Elias). Gimimo vieta: Abordj El Kiffani (Alžyras). Gimimo data: 1972 m. kovo 30 d.“, pakeičiamas taip:

„Mohamed Amine Akli (alias a) Akli Amine Mohamed, b) Killech Shamir, c) Kali Sami, d) Elias). Gimimo vieta: Bordj el Kiffane, Alžyras. Gimimo data: 1972 3 30.“

5)

Antraštinės dalies „Fiziniai asmenys“ įrašas „Hacene Allane (alias a) Hassan the Old, b) Al Sheikh Abdelhay, c) Boulahia, d) Abu al-Foutouh, e) Cheib Ahcéne). Gimimo data: 1941 m. sausio 17 d. Gimimo vieta: El Ménéa, Alžyras. Pilietybė: tikriausiai Alžyro.“ pakeičiamas taip:

„Hacene Allane (alias a) Hassan the Old, b) Al Sheikh Abdelhay, c) Boulahia, d) Abu al-Foutouh, e) Cheib Ahcéne). Gimimo data: 1941 1 17. Gimimo vieta: Médéa, Alžyras. Pilietybė: tikriausiai Alžyro.“

6)

Antraštinės dalies „Fiziniai asmenys“ įrašas „Mokhtar BELMOKHTAR. Gimimo vieta: Ghardaia. Gimimo data: 1972 m. birželio 1 d. Kita informacija: Mohamed ir Zohra Chemkha sūnus.“ pakeičiamas taip:

„Mokhtar Belmokhtar. Gimimo vieta: Ghardaia, Alžyras. Gimimo data: 1972 6 1. Kita informacija: Mohamed ir Zohra Chemkha sūnus.“

7)

Antraštinės dalies „Fiziniai asmenys“ įrašas „Dhou El-Aich (alias Abdel Hak). Gimimo data: 1964 m. rugpjūčio 5 d. Gimimo vieta: Debila, Alžyras. Pilietybė: tikriausiai Alžyro.“ pakeičiamas taip:

„Dhou El-Aich (alias Abdel Hak). Gimimo data: 1964 8 5. Gimimo vieta: Blida, Alžyras. Pilietybė: tikriausiai Alžyro.“

8)

Antraštinės dalies „Fiziniai asmenys“ įrašas „Ali El Heit (alias a) Kamel Mohamed, b) Ali Di Roma). Adresas: a) via D. Fringuello, 20 Roma, Italija, b) Milanas, Italija (nuolatinė gyvenamoji vieta). Gimimo data: a) 1970 3 20, b) 1971 1 30 (Kamel Mohamed). Gimimo vieta: Rouba, Alžyras.“ pakeičiamas taip:

„Ali El Heit (alias a) Kamel Mohamed, b) Alì Di Roma). Adresas: a) via D. Fringuello 20, Roma, Italija, b) Milanas, Italija (nuolatinė gyvenamoji vieta). Gimimo data: a) 1970 3 20, b) 1971 1 30. Gimimo vieta: Rouiba, Alžyras.“

9)

Antraštinės dalies „Fiziniai asmenys“ įrašas „Ibrahim Dawood (alias a) Ebrahim Dawood, b) Sheikh Dawood Hassan). Gimimo data: 1955 m. Gimimo vieta: Ratnagiri, Indija. Pilietybė: Indijos. Paso Nr. A-333602, išduotas 1985 m. balandžio 6 d. Bombėjuje, Indija.“ pakeičiamas taip:

„Dawood Ibrahim Kaskar (alias a) Dawood Ebrahim, b) Sheikh Dawood Hassan). Gimimo data: 1955 m. Gimimo vieta: Ratnagiri, Indija. Pilietybė: Indijos. Paso Nr. A-333602, išduotas 1985 m. balandžio 6 d. Bombėjuje, Indija.“

10)

Antraštinės dalies „Fiziniai asmenys“ įrašas „Abdelhalim Remadna, gimimo data: 1966 m. balandžio 2 d.; gimimo vieta: Bistra, Alžyras“ pakeičiamas taip:

„Abdelhalim Remadna. Gimimo data: 1966 4 2. Gimimo vieta: Biskra, Alžyras.“

11)

Antraštinės dalies „Fiziniai asmenys“ įrašas „Ahmad Zerfaoui (alias a) Abdullah, b) Abdalla, c) Smail, d) Abu Khaoula, e) Abu Cholder, f) Nuhr). Gimimo data: 1963 m. liepos 15 d. Gimimo vieta: Chrea, Alžyras. Pilietybė: tikriausiai Alžyro.“ pakeičiamas taip:

„Ahmad Zerfaoui (alias a) Abdullah, b) Abdalla, c) Smail, d) Abu Khaoula, e) Abu Cholder, f) Nuhr). Gimimo data: 1963 7 15. Gimimo vieta: Chréa, Alžyras. Pilietybė: tikriausiai Alžyro.“


II Aktai, kurių skelbti neprivaloma

Komisija

29.4.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 116/61


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2006 m. kovo 16 d.

patvirtinantis valstybių narių naminių ir laukinių paukščių gripo tyrimų įgyvendinimo programas 2006 m.

(pranešta dokumentu Nr. C(2006) 780)

(2006/314/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1990 m. birželio 26 d. Tarybos sprendimą 90/424/EEB dėl išlaidų veterinarijos srityje (1), ypač į šio sprendimo 20 straipsnį,

kadangi:

(1)

Tarybos sprendime 90/424/EEB numatyta, kad Bendrija skiria finansinę paramą techninėms ir mokslinėms priemonėms, būtinoms Bendrijos veterinarijos teisės aktų kūrimui bei veterinarinio švietimo arba mokymo plėtrai, taikyti.

(2)

Komisijos sprendime 2006/101/EB dėl naminių ir laukinių paukščių gripo tyrimų programų įgyvendinimo valstybėse narėse 2006 m. (2) numatyta nuo 2006 m. vasario iki gruodžio mėn. įgyvendinti tokius tyrimus su sąlyga, kad Komisija patvirtina jų programas. Tyrimai yra skirti paukščių infekcijoms tirti; dėl to gali reikėti persvarstyti dabartinius Bendrijos teisės aktus ir išplėsti žinias apie galimus laukinės augalijos ir gyvūnijos keliamus pavojus gyvūnams ir žmonėms.

(3)

Pagal tą sprendimą Komisija išnagrinėjo valstybių narių pateiktas tyrimų programas.

(4)

Komisija nustatė, kad valstybių narių pateiktos tyrimų programos atitinka Sprendimą 2006/101/EB. Dėl to tas tyrimų programas reikėtų patvirtinti.

(5)

Atsižvelgiant į šių tyrimų programų svarbą siekiant Bendrijos tikslų gyvūnų ir visuomenės sveikatos srityje, tikslinga nustatyti, kad Bendrijos finansinės paramos dalis padengtų 50 % atitinkamų valstybių narių patirtinų išlaidų, susijusių su šiame sprendime nurodytomis priemonėmis, neviršijant kiekvienai tyrimų programai numatytos didžiausios sumos.

(6)

Nuo 2006 m. vasario 1 d. patirtos išlaidos, susijusios su šiuo sprendimu patvirtintomis tyrimų programomis, taip pat turi būti laikomos atitinkančiomis reikalavimus Bendrijos bendram finansavimui gauti.

(7)

Be to, tikslinga nustatyti ataskaitų apie tyrimų rezultatus pateikimo taisykles ir taisykles, padedančias nustatyti, ar išlaidos, pateikiamos paraiškoje Bendrijos finansinei paramai gauti valstybių narių išlaidoms, patirtoms įgyvendinant tyrimų programas, padengti, atitinka reikalavimus.

(8)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

I priede išvardytos valstybių narių naminių ir laukinių paukščių gripo tyrimų programos (toliau – programos) patvirtinamos tame priede nustatytam laikotarpiui.

2 straipsnis

Valstybės narės vykdo naminių ir laukinių paukščių gripo tyrimus pagal šias programas.

3 straipsnis

Bendrijos finansinė parama mėginių analizės išlaidoms skiriama kiekvienai valstybei narei ir padengia 50 % patirtų išlaidų bei neviršija I priede nustatytos didžiausios bendro finansavimo sumos.

Bendrijos finansinė parama teikiama, jeigu atitinkama valstybė narė įvykdo šias sąlygas:

a)

priima programos įgyvendinimui būtinus įstatymus ir kitus teisės aktus;

b)

vėliausiai iki 2007 m. kovo 31 d. pateikia Komisijai ir Tarybos direktyvos 2005/94/EB (3) 51 straipsnio 1 dalyje nurodytai Bendrijos etaloninei paukščių gripo laboratorijai galutinę ataskaitą apie techninį programos vykdymą ir pasiektus rezultatus, laikydamasi šio sprendimo II-V prieduose nustatytų ataskaitos modelių;

c)

Komisijai pateikia atitinkamus dokumentus dėl patvirtintu programos laikotarpiu analizuojant mėginius patirtų išlaidų;

d)

veiksmingai įgyvendina programą, visų pirma kompetentinga institucija turi užtikrinti tinkamą mėginių ėmimą.

4 straipsnis

Valstybių narių išlaidų, patiriamų atliekant programose numatytus tyrimus, didžiausios kompensuotinos sumos neviršija:

a)

:

ELISA tyrimas

:

1 EUR už tyrimą;

b)

:

imunodifuzijos agaro gelyje tyrimas

:

1,2 EUR už tyrimą;

c)

:

HI tyrimas H5/H7

:

12 EUR už tyrimą;

d)

:

viruso izoliavimo tyrimas

:

30 EUR už tyrimą;

e)

:

PGR tyrimas

:

15 EUR už tyrimą.

5 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2006 m. kovo 16 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 224, 1990 8 18, p. 19. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Tarybos sprendimu 2006/53/EB (OL L 29, 2006 2 2, p. 37).

(2)  OL L 46, 2006 2 16, p. 40.

(3)  OL L 10, 2006 1 14, p. 16.


I PRIEDAS

Valstybių narių programos dėl naminių ir laukinių paukščių gripo tyrimų

Kodas

Valstybė narė

Laikotarpis

Didžiausia bendro mėginių finansavimo suma (EUR)

BE

Belgija

2006 m. vasario 1 d.–2006 m. gruodžio 31 d.

38 400,00

CZ

Čekija

2006 m. vasario 1 d.–2006 m. gruodžio 31 d.

33 400,00

DK

Danija

2006 m. vasario 1 d.–2006 m. gruodžio 31 d.

168 500,00

DE

Vokietija

2006 m. vasario 1 d.–2006 m. gruodžio 31 d.

268 000,00

EE

Estija

2006 m. vasario 1 d.–2006 m. gruodžio 31 d.

1 450,00

EL

Graikija

2006 m. vasario 1 d.–2006 m. gruodžio 31 d.

39 300,00

ES

Ispanija

2006 m. vasario 1 d.–2006 m. gruodžio 31 d.

88 100,00

FR

Prancūzija

2006 m. vasario 1 d.–2006 m. gruodžio 31 d.

204 800,00

IE

Airija

2006 m. vasario 1 d.–2006 m. gruodžio 31 d.

42 500,00

IT

Italija

2006 m. vasario 1 d.–2006 m. gruodžio 31 d.

427 300,00

CY

Kipras

2006 m. vasario 1 d.–2006 m. gruodžio 31 d.

20 700,00

LV

Latvija

2006 m. vasario 1 d.–2006 m. gruodžio 31 d.

11 600,00

LT

Lietuva

2006 m. vasario 1 d.–2006 m. gruodžio 31 d.

15 400,00

LU

Liuksemburgas

2006 m. vasario 1 d.–2006 m. gruodžio 31 d.

4 400,00

HU

Vengrija

2006 m. vasario 1 d.–2006 m. gruodžio 31 d.

109 500,00

MT

Malta

2006 m. vasario 1 d.–2006 m. gruodžio 31 d.

3 700,00

NL

Nyderlandai

2006 m. vasario 1 d.–2006 m. gruodžio 31 d.

54 500,00

AT

Austrija

2006 m. vasario 1 d.–2006 m. gruodžio 31 d.

28 550,00

PL

Lenkija

2006 m. vasario 1 d.–2006 m. gruodžio 31 d.

94 500,00

PT

Portugalija

2006 m. vasario 1 d.–2006 m. gruodžio 31 d.

71 600,00

SI

Slovėnija

2006 m. vasario 1 d.–2006 m. gruodžio 31 d.

23 500,00

SK

Slovakija

2006 m. vasario 1 d.–2006 m. gruodžio 31 d.

11 600,00

FI

Suomija

2006 m. vasario 1 d.–2006 m. gruodžio 31 d.

32 600,00

SE

Švedija

2006 m. vasario 1 d.–2006 m. gruodžio 31 d.

77 200,00

UK

Jungtinė Karalystė

2006 m. vasario 1 d.–2006 m. gruodžio 31 d.

93 700,00

Iš viso

1 964 800,00


II PRIEDAS

GALUTINĖ ATASKAITA APIE IŠTIRTUS PAUKŠČIŲ ŪKIUS (1)

(išskyrus ančių ir žąsų)

Vadovaujantis Komisijos sprendimo 2006/101/EB priedo B punkto gairėmis atliktas serologinis tyrimas broilerių (tik esant rizikai)/mėsinių kalakutų/viščiukų veisimo/kalakutų veisimo/vištų dedeklių/laisvai laikomų vištų dedeklių/Ratitae genties paukščių/ūkiuose auginamų medžiojamų paukščių (fazanų, kurapkų, putpelių ir kitų)/„nekomerciniuose ūkiuose“ (kaip apibrėžta Tarybos direktyvos 2005/94/EB 2 straipsnyje)/kituose ūkiuose (išbraukti tai, kas nereikalinga)

PRAŠOM KIEKVIENAI PAUKŠČIŲ KATEGORIJAI NAUDOTI ATSKIRĄ BLANKĄ!

 

Valstybė narė:

 

Data:

 

Ataskaitinis laikotarpis nuo

 

iki


Regionas (2)

Bendras ūkių skaičius (3)

Bendras tirtų ūkių skaičius

Bendras ūkių, kuriuose rasta infekcija, skaičius

Ūkių, kuriuose rastas H 5 potipis, skaičius

Ūkių, kuriuose rastas H 7 potipis, skaičius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

 


(1)  Ūkiais atitinkamai laikomos paukščių bandos, pulkai arba įmonės.

(2)  Patvirtintoje valstybės narės programoje nustatytas regionas.

(3)  Bendras vienos kategorijos paukščių ūkių skaičius regione.


III PRIEDAS

GALUTINĖ ANČIŲ IR ŽĄSŲ ŪKIŲ (1) DUOMENŲ ATASKAITA

vadovaujantis Komisijos sprendimo 2006/101/EB priedo C punkto gairėmis Serologinis tyrimas (2)

 

Valstybė narė:

 

Data:

 

Ataskaitinis laikotarpis nuo

 

iki


Regionas (2)

Bendras ančių ir žąsų ūkių skaičius

Bendras tirtų ančių ir žąsų ūkių skaičius

Bendras ūkių, kuriuose serologinio tyrimo rezultatas yra teigiamas, skaičius

Ūkių, kuriuose rasti serologiniai H 5 potipio požymiai, skaičius

Ūkių, kuriuose rasti serologiniai H 7 potipio požymiai, skaičius

Bendras ūkių, kuriuose virologinio tyrimo rezultatas yra teigiamas, skaičius

Ūkių, kuriuose rasti virologiniai H 5 potipio požymiai, skaičius

Ūkių, kuriuose rasti virologiniai H 7 potipio požymiai, skaičius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Ūkiais atitinkamai laikomos paukščių bandos, pulkai arba įmonės.

(2)  Patvirtintoje valstybės narės programoje nustatytas regionas.


IV PRIEDAS

GALUTINĖ LAUKINIŲ PAUKŠČIŲ DUOMENŲ ATASKAITA

Tyrimas, vadovaujantis Komisijos sprendimo 2006/101/EB priedo D punkto gairėmis

 

Valstybė narė:

 

Data:

 

Ataskaitinis laikotarpis nuo:

 

iki:


Regionas (1)

Tirtų laukinių paukščių rūšys

Bendras mėginių, paimtų tyrimui, skaičius

Bendras mėginių, kuriuose rasta infekcija, skaičius

Mėginių, kuriuose rastas H 5 potipis, skaičius

Mėginių, kuriuose rastas H 7 potipis, skaičius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

 


(1)  Patvirtintoje šalies narės programoje nustatytas regionas arba nurodoma paukščių stebėjimo stoties arba stočių vieta.


V PRIEDAS

GALUTINĖ FINANSINĖ ATASKAITA IR PARAIŠKA IŠMOKAI GAUTI

Po vieną lentelę kiekvienam naminių (laukinių) paukščių tyrimui (1)

 

Valstybė narė:

 

Data:

 

Ataskaita už laikotarpį

 

iki:


Priemonės, atitinkančios reikalavimus bendram finansavimui gauti (2)

Laboratorinės analizės metodai

Kiekvienu metodu atliktų tyrimų skaičius

Sąnaudos

Pirminis serologinis patikrinimas (3)

 

 

Hemagliutinacijos inhibicijos tyrimas (HI) potipiams H5/H7

 

 

Viruso izoliavimo tyrimas

 

 

PGR tyrimas

 

 

Kitos priemonės, kurioms prašoma finansavimo

Nurodyti veiklą

 

Mėginių ėmimas

 

 

Kitos

 

 

Iš viso

 

 

Patvirtinu, kad pirmiau pateikti duomenys yra teisingi ir kad šioms priemonėms nebuvo prašyta jokios kitos Bendrijos paramos.


(1)  Išbraukti tai, kas nereikalinga.

(2)  Duomenis pateikti nacionaline valiuta, be PVM.... (Vieta ir data)

(3)  Prašom nurodyti, koks tyrimas buvo naudotas.... (Parašas)


29.4.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 116/68


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2006 m. balandžio 28 d.

dėl išlaidų, kurias patirs tam tikros valstybės narės 2006 m. rinkdamos ir tvarkydamos bendrosios žuvininkystės politikos vykdymui būtinus duomenis, tinkamumo

(pranešta dokumentu Nr. C(2006) 1704)

(autentiški yra tik tekstai anglų, danų, estų, graikų, italų, ispanų, latvių, lenkų, lietuvių, maltiečių, olandų, portugalų, prancūzų, slovėnų, suomių, švedų ir vokiečių kalbomis)

(2006/315/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2000 m. birželio 29 d. Tarybos sprendimą 2000/439/EB dėl Bendrijos finansavimo, kuriuo padengiamos valstybių narių išlaidos, patirtos renkant duomenis ir finansuojant tyrimus ir bandomuosius projektus vykdant bendrąją žuvininkystės politiką (1), ypač į jo 4 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Sprendime 2000/439/EB nustatomos sąlygos, kuriomis valstybės narės gali gauti Bendrijos finansavimą savo nacionalinių programų išlaidoms padengti, kaip numatyta 2000 m. birželio 29 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 1543/2000, nustatančiame duomenų, būtinų Bendrijos bendrosios žuvininkystės politikos vykdymui, rinkimo ir tvarkymo sistemą (2). Vadovaudamasi šiuo sprendimu, Komisija pagal valstybių narių pateiktą informaciją kiekvienais metais nusprendžia, ar numatytos išlaidos atitinka reikalavimus, ir dėl Bendrijos finansinės paramos dydžio.

(2)

Komisija gavo metines Belgijos, Danijos, Vokietijos, Estijos, Graikijos, Ispanijos, Prancūzijos, Airijos, Italijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Maltos, Nyderlandų, Lenkijos, Portugalijos, Slovėnijos, Suomijos, Švedijos ir Jungtinės Karalystės nacionalines programas su duomenų, kuriuos jos ketina surinkti nuo 2006 m. sausio 1 d. iki 2006 m. gruodžio 31 d., aprašymu pagal Reglamentą (EB) Nr. 1543/2000. Jos taip pat pateikė paraiškas dėl išlaidų finansavimo, numatyto Sprendimo 2000/439/EB 4 straipsnyje.

(3)

Remdamasi 2001 m. liepos 25 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1639/2001, nustatančio Bendrijos minimalią ir išplėstinę duomenų rinkimo žuvininkystės sektoriuje programas bei nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1543/2000 (3) taikymo taisykles, 6 straipsniu, Komisija išnagrinėjo valstybių narių 2006 m. nacionalines programas ir pagal šias programas įvertino, ar išlaidos atitinka reikalavimus. Pagal Sprendimo 2000/439/EB 6 straipsnio 1 dalies a punkto nuostatas atitinkamoms valstybėms narėms reikėtų išmokėti pirmąją išmoką, remiantis šio vertinimo rezultatais.

(4)

Antroji išmoka turėtų būti pervesta 2007 m. po to, kai Komisijai bus įteiktos finansinė ir techninė veiklos ataskaitos, kuriose išsamiai nurodomas rengiant minimaliąją ir išplėstinę programą nustatytų tikslų įgyvendinimo lygis, kaip numatyta Sprendimo 2007/439/EB 6 straipsnio 1 dalies b punkte ir Reglamento (EB) Nr. 1639/2001 6 straipsnio 2 dalyje.

(5)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Žuvininkystės ir akvakultūros vadybos komiteto nuomonę,

PRĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Šiuo sprendimu 2006 m. nustatoma reikalavimus atitinkančių kiekvienos valstybės narės išlaidų suma ir Bendrijos finansavimo procentinis dydis už duomenų, reikalingų vykdyti bendrąją žuvininkystės politiką, rinkimą ir tvarkymą.

2 straipsnis

I priede nurodomos išlaidos, patirtos renkant ir tvarkant bendrosios žuvininkystės politikos vykdymui būtinus duomenis, atitinka reikalavimus Bendrijos finansinei paramai gauti, kuri sudaro ne daugiau nei 50 % išlaidų, atitinkančių minimaliosios Bendrijos programos reikalavimus, kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 1543/2000 5 straipsnyje.

3 straipsnis

II priede nurodomos išlaidos, patirtos renkant ir tvarkant bendrosios žuvininkystės politikos vykdymui būtinus duomenis, atitinka reikalavimus Bendrijos finansinei paramai gauti, kuri sudaro ne daugiau nei 35 % išlaidų, atitinkančių išplėstinės Bendrijos programos reikalavimus, kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 1543/2000 5 straipsnyje.

4 straipsnis

1.   Bendrija išmoka pirmąją 50 % Bendrijos finansinės paramos, nurodytos I ir II prieduose, dydžio išmoką.

2.   Antroji išmoka yra išmokama 2007 m. po to, kai bus gauta ir patvirtinta finansinė ir techninė ataskaitos, kaip numatyta Sprendimo 2007/439/EB 6 straipsnio 1 dalies b punkte.

5 straipsnis

1.   Euro keitimo kursas, naudojamas apskaičiuojant sumas, atitinkančias šio sprendimo reikalavimus, yra 2005 m. gegužės mėnesį galiojęs kursas.

2.   Valstybių narių, nedalyvaujančių trečiajame ekonominės ir pinigų sąjungos etape, išlaidų deklaracijų ir paraiškų dėl avansų nacionaline valiuta sumos konvertuojamos į eurus kursu, galiojančiu mėnesį, kurį Komisija gavo tas deklaracijas ir paraiškas.

6 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Belgijos Karalystei, Danijos Karalystei, Vokietijos Federacinei Respublikai, Estijos Respublikai, Graikijos Respublikai, Ispanijos Karalystei, Prancūzijos Respublikai, Airijai, Italijos Respublikai, Kipro Respublikai, Latvijos Respublikai, Lietuvos Respublikai, Maltos Respublikai, Nyderlandų Karalystei, Lenkijos Respublikai, Portugalijos Respublikai, Slovėnijos Respublikai, Suomijos Respublikai, Švedijos Karalystei ir Jungtinei Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystei.

Priimta Briuselyje, 2006 m. balandžio 28 d.

Komisijos vardu

Joe BORG

Komisijos narys


(1)  OJ L 176, 2000 7 15, p. 42. Sprendimas su pakeitimais, padarytais Sprendimu 2005/703/EB (OL L 267, 2005 10 12, p. 26).

(2)  OL L 176, 2000 7 15, p. 1.

(3)  OL L 222, 2001 8 17, p. 53. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1581/2004 (OL L 289, 2004 9 10, p. 6).


I PRIEDAS

Minimalioji programa

Valstybė narė

Reikalavimus atitinkančios išlaidos

(EUR)

Didžiausias Bendrijos įnašas

(EUR)

BELGIJA

1 014 257

507 129

DANIJA

4 299 000

2 149 500

VOKIETIJA

2 444 531

1 222 265

ESTIJA

475 988

237 994

GRAIKIJA

1 620 845

810 423

ISPANIJA

6 510 667

3 255 334

PRANCŪZIJA

6 613 877

3 306 939

AIRIJA

4 524 442

2 262 221

ITALIJA

3 954 825

1 977 413

KIPRAS

589 866

294 933

LATVIJA

317 073

158 536

LIETUVA

122 691

61 346

MALTA

551 845

275 923

NYDERLANDAI

3 026 346

1 513 173

LENKIJA

571 660

285 830

PORTUGALIJA

2 550 422

1 275 211

SLOVĖNIJA

373 060

186 530

SUOMIJA

1 247 350

623 675

ŠVEDIJA

2 709 795

1 354 898

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

6 222 481

3 111 241

Iš viso

49 741 021

24 870 511


II PRIEDAS

Išplėstinė programa

Valstybė narė

Reikalavimus atitinkančios išlaidos

(EUR)

Didžiausias Bendrijos įnašas

(EUR)

BELGIJA

 

 

DANIJA

 

 

VOKIETIJA

544 246

190 486

ESTIJA

26 208

9 173

GRAIKIJA

215 350

75 373

ISPANIJA

1 842 106

644 737

PRANCŪZIJA

339 500

118 825

AIRIJA

371 426

129 999

ITALIJA

560 554

196 194

KIPRAS

 

 

LATVIJA

5 364

1 878

LIETUVA

 

 

MALTA

 

 

NYDERLANDAI

435 762

152 517

LENKIJA

1 316

461

PORTUGALIJA

443 832

155 241

SLOVĖNIJA

 

 

SUOMIJA

257 434

90 102

ŠVEDIJA

81 518

28 531

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

2 134 804

747 181

Iš viso

7 259 420

2 540 798


29.4.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 116/72


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2006 m. balandžio 28 d.

skiriantis Didžiajai Britanijai, Danijai ir Vokietijai dienų skaičių, per kurias laivas gali būti rajone pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 51/2006 II A priedo 8.1 punkto h papunktį

(pranešta dokumentu Nr. C(2006) 1714)

(autentiški tik tekstai anglų, danų ir vokiečių kalbomis)

(2006/316/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2005 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 51/2006, nustatantį 2006 m. Bendrijos vandenyse ir vandenyse, kuriuose privaloma nustatyti žvejybos apribojimus, žvejojantiems Bendrijos laivams taikomas tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių bendrąsias žvejybos galimybes ir susijusias sąlygas (1), ypač į jo II A priedo 8.1 punkto h papunktį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 51/2006 II A priedo 8.1 punkto h papunktyje yra nustatyta speciali sąlyga, kuria valstybėms narėms siūloma parengti automatinio žvejybos licencijų sustabdymo dėl padarytų pažeidimų sistemą.

(2)

Remiantis valstybių narių prašymais, šios specialios sąlygos taikymas leidžia nuo 2006 m. vasario 1 d. Iki 2007 m. sausio 31 d. skirti konkretų dienų skaičių, per kurias Bendrijos žvejybos laivas, kuriame yra tralų, daniškų velkamųjų tinklų ar panašių žvejybos įrankių (išskyrus plačiažiočius tralus), kurių tinklinio audinio akies kraštinės ilgis lygus arba didesnis nei 120 mm, kaip nurodyta II A priedo 4 punkto a papunkčio v papunktyje, gali būti tam tikrame rajone.

(3)

Jungtinė Karalystė, Danija ir Vokietija pateikė prašymus ir informaciją apie automatinio žvejybos licencijų sustabdymo dėl laivų, turinčių tokią žvejybos įrangą, padarytų pažeidimų sistemą.

(4)

Remiantis pateikta informacija, reikėtų, atsižvelgiant į specialią sąlygą, nustatytą 8.1 punkto h papunktyje, Jungtinės Karalystės, Danijos ir Vokietijos žvejybos laivams, turintiems Reglamento (EB) Nr. 51/2006 II A priedo 4 punkto a papunkčio v papunktyje nurodytą žvejybos įrangą, paskirti dienų skaičių, kuriomis laivas gali būti rajone,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Atsižvelgiant į Reglamento (EB) Nr. 51/2006 II A priedo 4 punkto a papunkčio v papunktį ir 8.1 punkto h papunktį, su Jungtinės Karalystės, Danijos arba Vokietijos vėliavomis plaukiojantiems žvejybos laivams, kuriuose yra tralų, daniškų velkamųjų tinklų ar panašių žvejybos įrankių (išskyrus plačiažiočius tralus), kurių tinklinio audinio akies kraštinės ilgis lygus arba didesnis nei 120 mm, paskiriamos dienos, kaip numatyta 8.1 punkto h papunktyje, nurodytos II A priedo 13 punkte, I lentelėje.

2 straipsnis

Laivas, kuriam pagal 1 straipsnį yra paskirtas tam tikras dienų skaičius, negali šių dienų perduoti jokiam kitam laivui, išskyrus kai:

a)

laivas gavėjas visuomet naudoja žvejybos įrankį, kurio tinklinio audinio akies kraštinės ilgis yra daugiau nei 120 mm;

b)

laikomasi Reglamento (EB) Nr. 51/2006 II A priedo 14 ir 15 punktuose nurodytų sąlygų.

3 straipsnis

Šis sprendimas skiriamas Jungtinei Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystei, Danijos Karalystei ir Vokietijos Federacinei Respublikai.

Priimta Briuselyje, 2006 m. balandžio 28 d.

Komisijos vardu

Joe BORG

Komisijos narys


(1)  OL L 16, 2006 1 20, p. 1.


Aktai, priimti remiantis Europos Sąjungos sutarties V antraštine dalimi

29.4.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 116/73


TARYBOS SPRENDIMAS 2006/317/BUSP

2006 m. balandžio 10 d.

dėl Europos Sąjungos ir Kroatijos Respublikos susitarimo dėl keitimosi įslaptinta informacija saugumo procedūrų sudarymo

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 24 ir 38 straipsnius,

atsižvelgdama į pirmininkaujančios valstybės narės rekomendaciją,

kadangi:

(1)

2003 m. lapkričio 27–28 d. susitikime Taryba nusprendė įgalioti pirmininkaujančią valstybę narę, padedant generaliniam sekretoriui-vyriausiajam įgaliotiniui, pagal Europos Sąjungos sutarties 24 ir 38 straipsnius pradėti derybas su tam tikromis trečiosiomis šalimis, kad Europos Sąjunga su kiekviena iš jų pasirašytų Susitarimą dėl keitimosi įslaptinta informacija saugumo procedūrų.

(2)

Gavusi įgaliojimus pradėti derybas pirmininkaujanti valstybė narė, padedant generaliniam sekretoriui-vyriausiajam įgaliotiniui, susitarė su Kroatijos Respublika dėl Susitarimo dėl keitimosi įslaptinta informacija saugumo procedūrų.

(3)

Susitarimas turėtų būti patvirtintas,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Europos Sąjungos vardu patvirtinamas Europos Sąjungos ir Kroatijos Respublikos susitarimas dėl keitimosi įslaptinta informacija saugumo procedūrų.

Susitarimo tekstas pridedamas prie šio sprendimo.

2 straipsnis

Tarybos pirmininkas įgaliojamas paskirti asmenį (-is), įgaliotą (-us) pasirašyti Susitarimą, kuris įpareigotų Europos Sąjungą.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

4 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Liuksemburge, 2006 m. balandžio 10 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

U. PLASSNIK


VERTIMAS

Kroatijos Respublikos ir Europos Sąjungos

SUSITARIMAS

dėl keitimosi įslaptinta informacija saugumo procedūrų

KROATIJOS RESPUBLIKA

ir

EUROPOS SĄJUNGA, toliau – ES, atstovaujama Europos Sąjungos Tarybai pirmininkaujančios valstybės narės,

toliau – Šalys,

ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, kad Šalys turi bendrus tikslus visais būdais sustiprinti savo saugumą ir užtikrinti savo piliečiams aukštą saugos lygį saugumo srityje;

ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, kad Šalys sutaria, kad reikėtų plėtoti tarpusavio konsultacijas ir bendradarbiavimą su saugumu susijusiais bendro intereso klausimais;

ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, kad šiomis aplinkybėmis yra nuolatinis poreikis Šalims keistis įslaptinta informacija;

PRIPAŽINDAMOS, kad visapusiškoms ir veiksmingoms konsultacijoms bei bendradarbiavimui gali būti reikalinga galimybė naudotis Šalių įslaptinta informacija bei medžiaga, taip pat Šalims keistis įslaptinta informacija ir su ja susijusia medžiaga;

SUPRASDAMOS, kad tokiai galimybei ir keitimuisi įslaptinta informacija bei su ja susijusia medžiaga reikalingos atitinkamos saugumo priemonės,

SUSITARĖ:

1 straipsnis

Siekiant įgyvendinti tikslus visais būdais sustiprinti kiekvienos iš Šalių saugumą, šis Susitarimas taikomas bet kuria forma Šalių viena kitai teikiamai ar pasikeistai įslaptintai informacijai ar medžiagai.

2 straipsnis

Šiame Susitarime įslaptinta informacija – informacija (t. y. žinios, kurios gali būti perduodamos bet kokia forma) ar medžiaga, kurią, kaip nustatyta, reikia saugoti nuo neteisėto atskleidimo ir kuri yra priskirta tokiai informacijai pagal saugumo klasifikaciją (toliau – įslaptinta informacija).

3 straipsnis

Šiame Susitarime ES – Europos Sąjungos Taryba (toliau – Taryba), Tarybos generalinis sekretorius-vyriausiasis įgaliotinis ir generalinis sekretoriatas, bei Europos Bendrijų Komisija (toliau – Europos Komisija).

4 straipsnis

Kiekviena Šalis:

a)

saugo kitos Šalies suteiktą ar su kita Šalimi pasikeistą šiuo Susitarimu reglamentuojamą įslaptintą informaciją;

b)

užtikrina, kad būtų išlaikyta informaciją teikiančios Šalies nustatyta suteiktos ar pasikeistos šiuo Susitarimu reglamentuojamos įslaptintos informacijos saugumo klasifikacija. Gaunančioji Šalis saugo įslaptintą informaciją pagal jos teisės aktuose dėl lygiavertę saugumo klasifikaciją turinčios informacijos ar medžiagos apsaugos išdėstytas nuostatas, kaip nustatyta saugumo priemonėse, kurių turi būti imtasi remiantis 11 ir 12 straipsniais;

c)

nenaudoja tokios įslaptintos informacijos kitais tikslais, išskyrus nustatytus informacijos teikėjo ir tuos, kuriais informacija suteikta ar ja pasikeista;

d)

be informacijos teikėjo išankstinio sutikimo neatskleidžia tokios įslaptintos informacijos trečiosioms šalims ar bet kuriai ES institucijai ar subjektui, neišvardytiems 3 straipsnyje.

5 straipsnis

1.   Įslaptintą informaciją viena Šalis (informaciją teikiančioji Šalis) gali atskleisti arba teikti kitai Šaliai (gaunančiajai Šaliai) laikydamasi informacijos teikėjo kontrolės principo.

2.   Teikiant informaciją gavėjams, kurie nėra Šalys, sprendimą dėl įslaptintos informacijos atskleidimo ar teikimo priims gaunančioji Šalis, gavusi informaciją teikiančiosios Šalies sutikimą, laikydamasi informacijos teikėjo kontrolės principo, kaip apibrėžta jos saugumą reglamentuojančiuose teisės aktuose.

3.   Įgyvendinant šio straipsnio 1 ir 2 dalis neleidžiamas bendrasis perdavimas, išskyrus atvejus, kai Šalys nustato ir suderina jų veiklos reikalavimus atitinkančią tvarką dėl tam tikrų kategorijų informacijos.

6 straipsnis

Kroatijos Respublika ir ES bei 3 straipsnyje nurodyti subjektai turi saugumo organizaciją ir saugumo programas, grindžiamas Šalių saugumo sistemose įgyvendinamais tokiais pagrindiniais principais ir būtiniausiais saugumo standartais, kurie turi būti nustatyti remiantis 11 ir 12 straipsniais, kad būtų užtikrinta, jog šiuo Susitarimu reglamentuojamai įslaptintai informacijai būtų taikoma lygiaverčio lygio apsauga.

7 straipsnis

1.   Šalys užtikrina, kad visų asmenų, kuriems vykdant jų oficialias pareigas yra būtina naudotis pagal šį Susitarimą teikiama arba pasikeičiama įslaptinta informacija arba dėl kurių pareigų ar funkcijų ši galimybė gali būti suteikta, patikimumas būtų reikiamai patikrinamas prieš suteikiant jiems galimybę naudotis tokia informacija.

2.   Patikimumo patikrinimo tvarka turi sudaryti sąlygas nustatyti, ar asmuo, atsižvelgiant į jo lojalumą ir patikimumą, gali naudotis įslaptinta informacija.

8 straipsnis

Šalys teikia savitarpio pagalbą šiuo Susitarimu reglamentuojamos įslaptintos informacijos saugumo ir bendro saugumo intereso reikalų srityse. 11 straipsnyje nurodytos institucijos vykdo abipuses saugumo konsultacijas ir patikrinimus saugumo priemonių, kurių turi būti imtasi remiantis 11 ir 12 straipsniais, veiksmingumui įvertinti pagal savo atsakomybės sritis.

9 straipsnis

1.   Šiame Susitarime:

a)

ES atveju:

visa korespondencija siunčiama Tarybai šiuo adresu:

Council of the European Union

Chief Registry Officer

Rue de la Loi/Wetstraat, 175

B-1048 Brussels

.

Visą korespondenciją Tarybos vyriausiasis registracijos padalinio pareigūnas perduoda valstybėms narėms ir Europos Komisijai, atsižvelgiant į šio straipsnio 2 dalį.

b)

Kroatijos Respublikos atveju:

visa korespondencija adresuojama:

Republic of Croatia

Office of the National Security Council

Central Registry

Jurjevska 34

10000 Zagreb

ir perduodama per Kroatijos Respublikos misiją prie Europos Bendrijų šiuo adresu:

Mission of the Republic of Croatia to the European Communities

Sub-Registry Officer

Avenue des Arts 50

B-1000 Brussels

.

2.   Išskirtinais atvejais korespondencija iš vienos Šalies, kuria gali naudotis tik tam tikri tos Šalies kompetentingi pareigūnai, organai ar tarnybos, dėl darbinių priežasčių gali būti adresuojama ir prieinama tik tam tikriems kitos Šalies kompetentingiems pareigūnams, organams ar tarnyboms, kurie yra konkrečiai nurodyti gavėjais, atsižvelgiant į jų kompetenciją ir laikantis būtinumo žinoti principo. ES atveju tokia korespondencija perduodama per Tarybos vyriausiąjį registracijos padalinio pareigūną.

10 straipsnis

Kroatijos Respublikos užsienio reikalų ir Europos integracijos ministras bei Tarybos ir Europos Komisijos generaliniai sekretoriai prižiūri šio Susitarimo įgyvendinimą.

11 straipsnis

Šiam Susitarimui įgyvendinti:

1)

Nacionalinės saugumo tarybos biuras, kaip Kroatijos Respublikos nacionalinė saugumo tarnyba, veikianti Kroatijos Respublikos Vyriausybės vardu ir jai prižiūrint, yra atsakinga už saugumo priemonių dėl Kroatijos Respublikai pagal šį Susitarimą teikiamos įslaptintos informacijos apsaugos parengimą.

2)

Tarybos generalinio sekretoriato saugumo tarnyba, vadovaujama Tarybos generalinio sekretoriaus ir jo vardu, veikianti Tarybos vardu ir jai prižiūrint, yra atsakinga už saugumo priemonių dėl Europos Sąjungai pagal šį Susitarimą teikiamos įslaptintos informacijos apsaugos parengimą.

3)

Europos Komisijos saugumo direktoratas, veikiantis Europos Komisijos vardu ir jai prižiūrint, yra atsakingas už saugumo priemonių dėl įslaptintos informacijos, kuri teikiama arba kuria keičiamasi pagal šį Susitarimą, apsaugos Europos Komisijoje ir jos patalpose parengimą.

12 straipsnis

Saugumo priemonėse, kurios pagal 11 straipsnį turi būti priimamos susitarus trims atitinkamoms tarnyboms, nustatomi šiuo Susitarimu reglamentuojamos įslaptintos informacijos abipusio saugumo užtikrinimo standartai. ES šiuos standartus tvirtina Tarybos saugumo komitetas.

13 straipsnis

11 straipsnyje nurodytos institucijos nustato tvarką, kurios reikia laikytis įrodžius arba įtarus šiuo Susitarimu reglamentuojamos įslaptintos informacijos neteisėtą atskleidimą.

14 straipsnis

Prieš Šalims viena kitai teikiant šiuo Susitarimu reglamentuojamą įslaptintą informaciją 11 straipsnyje nurodytos atsakingos saugumo institucijos turi patvirtinti, kad gaunančioji Šalis gali apsaugoti šiuo Susitarimu reglamentuojamą informaciją tokiu būdu, kuris atitiktų priemones, kurių turi būti imtasi pagal 11 ir 12 straipsnius.

15 straipsnis

Šis Susitarimas niekaip nekliudo Šalims sudaryti kitų susitarimų, susijusių su šiuo Susitarimu reglamentuojamos įslaptintos informacijos teikimu ar keitimusi ja, jei tokie susitarimai neprieštarauja šio Susitarimo nuostatoms.

16 straipsnis

Visi Šalių nesutarimai, kylantys aiškinant ar taikant šį Susitarimą, sprendžiami Šalių derybų keliu.

17 straipsnis

1.   Šis Susitarimas įsigalioja pirmo mėnesio po to, kai Šalys viena kitai raštu praneša apie jo įsigaliojimui būtinų vidaus procedūrų užbaigimą, pirmos dienos.

2.   Bet kurios Šalies prašymu šis Susitarimas gali būti peržiūrėtas svarstant galimus pakeitimus.

3.   Visi šio Susitarimo pakeitimai daromi tik raštu ir bendru Šalių susitarimu. Jis įsigalioja įvykdžius šio straipsnio 1 dalyje nustatytą savitarpio pranešimo raštu sąlygą.

18 straipsnis

Šį Susitarimą viena Šalis gali denonsuoti pateikdama kitai Šaliai raštišką denonsavimo pranešimą. Toks denonsavimas įsigalioja praėjus šešiems mėnesiams nuo dienos, kurią kita Šalis gauna pranešimą, tačiau tai neturi poveikio įsipareigojimams, jau kilusiems pagal šio Susitarimo nuostatas. Visų pirma pagal šį Susitarimą suteikta ar pasikeista visa įslaptinta informacija toliau saugoma laikantis šiame Susitarime išdėstytų nuostatų.

TAI PATVIRTINDAMI, toliau nurodyti tinkamai įgalioti asmenys pasirašė šį Susitarimą.

Priimta du tūkstančiai šeštaisiais metais balandžio dešimtą dieną Liuksemburge dviem originalais, kurių kiekvienas sudarytas anglų kalba.


29.4.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 116/77


TARYBOS BENDROJI POZICIJA 2006/318/BUSP

2006 m. balandžio 27 d.

atnaujinanti ribojančias priemones Birmai/Mianmarui

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 15 straipsnį,

kadangi:

(1)

2004 m. balandžio 26 d. Taryba priėmė Bendrąją poziciją 2004/423/BUSP, atnaujinančią ribojančias priemones Birmai/Mianmarui (1). Šios priemonės pakeitė priemones, nustatytas Bendrojoje pozicijoje 2003/297/BUSP (2), kuri pakeitė pirmąsias 1996 m. priimtas ribojančias priemones (3).

(2)

2005 m. balandžio 25 d. Taryba priėmė Bendrąją poziciją 2005/340/BUSP, pratesiančią ribojančias priemones Birmai/Mianmarui (4). Šių priemonių galiojimo laikas baigėsi 2006 m. balandžio 25 d.

(3)

Atsižvelgiant į dabartinę politinę padėtį Birmoje/Mianmare, kurią paliudija:

karinės valdžios institucijų nesugebėjimas pradėti diskusijas su demokratiniu judėjimu esminiais klausimais dėl proceso, kuriuo siekiama nacionalinio susitaikymo, pagarbos žmogaus teisėms ir demokratijai;

nesugebėjimas surengti tikro ir atviro Nacionalinio Konvento;

tebesitęsiantis Daw Aung San Suu Kyi ir kitų Nacionalinės lygos už demokratiją narių sulaikymas ir kitų asmenų kalinimas dėl politinių priežasčių;

tęsiamas NLD ir kitų organizuotų politinių judėjimų persekiojimas;

tęsiasi rimti žmogaus teisių pažeidimai, be kita ko, ir veiksmų nesiėmimas priverstiniam darbui panaikinti pagal Tarptautinės darbo organizacijos aukšto lygio grupės 2001 m. ataskaitos rekomendacijas ir vėlesnių TDO misijų pasiūlymus; ir

pastarieji įvykiai, pavyzdžiui, apribojimų didinimas tarptautinių organizacijų ir nevyriausybinių organizacijų veiklai,

Taryba mano, kad pagrįstai galima tęsti ribojančių priemonių taikymą kariniam Birmos/Mianmaro režimui, asmenims, kurie daugiausia naudojasi netinkamu šalies valdymu ir asmenims, kurie aktyviai žlugdo nacionalinio susitaikymo, pagarbos žmogaus teisėms ir demokratijai siekimo procesą.

(4)

Atitinkamai turėtų išlikti draudimo išduoti vizas ir turto užšaldymo apimtis, kad tokios nuostatos būtų taikomos ir karinio režimo nariams, karinėms ir saugumo pajėgoms, karinio režimo ekonominiams interesams ir kitiems asmenims, grupėms, įmonėms ar subjektams, susijusiems su kariniu režimu, kuris rengia, įgyvendina ar naudojasi tokia politika, kuri trukdo Birmai/Mianmarui pereiti prie demokratijos, ir jų šeimoms bei sąjungininkams.

(5)

Į šias priemones ir toliau turėtų būti įtraukiamas draudimas teikti finansines paskolas ir kreditus Birmos valstybinėms įmonėms bei įgyti ar padidinti kapitalo dalį jose.

(6)

Taryba mano, kad nors tam tikros šia Bendrąja pozicija nustatomos priemonės yra skirtos su Birmos/Mianmaro režimu susijusiems asmenims bei jų šeimos nariams, tačiau jaunesniems nei 18 metų vaikams šios nuostatos iš esmės neturėtų būti taikomos.

(7)

Aukšto lygio vizitai politinio direktoriaus ir aukštesniu lygiu turėtų būti toliau draudžiami, išskyrus atvejus, kai Europos Sąjunga nusprendžia, kad vizitu tiesiogiai siekiama nacionalinio susitaikymo, pagarbos žmogaus teisėms ir demokratijos Birmoje/Mianmare.

(8)

Jeigu bendra politinė padėtis Birmoje/Mianmare pagerės iš esmės, Tarybai įvertinus padėties raidą, bus apsvarstytas šių ribojančių priemonių sustabdymas ir laipsniškas bendradarbiavimo su Birma/Mianmaru atnaujinimas.

(9)

Tam tikroms priemonėms įgyvendinti yra reikalingi Bendrijos veiksmai,

PRIĖMĖ ŠIĄ BENDRĄJĄ POZICIJĄ:

1 straipsnis

1.   Valstybių narių piliečiams arba iš valstybių narių teritorijų, arba naudojant jų jurisdikcijai priklausančius laivus arba lėktuvus, draudžiama parduoti, tiekti, perduoti arba išvežti į Birmą/Mianmarą visų rūšių ginklus ir susijusias medžiagas, įskaitant ginklus ir šaudmenis, karines transporto priemones ir įrangą, sukarintą įrangą bei jų atsargines dalis, nesvarbu, ar valstybių narių teritorija yra jų kilmės vieta, o taip pat įrangą, kuri galėtų būti naudojama vidaus represijoms.

2.   Draudžiama:

a)

bet kokiems fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams arba organizacijoms Birmoje/Mianmare arba naudojimui Birmoje/Mianmare tiesiogiai arba netiesiogiai teikti techninę pagalbą, tarpininkavimo ir kitas paslaugas, susijusias su karine veikla bei su visų rūšių ginklų ir susijusių medžiagų, įskaitant šaunamuosius ginklus ir šaudmenis, karines transporto priemones ir įrangą, sukarintą įrangą bei jų atsargines dalis, taip pat įrangą, kuri galėtų būti naudojama vidaus represijoms, tiekimu, gamyba, remontu ir naudojimu;

b)

bet kokiems asmenims, subjektams arba organizacijoms Birmoje/Mianmare ar naudojimui Birmoje/Mianmare tiesiogiai arba netiesiogiai finansuoti arba teikti finansinę pagalbą, susijusią su karine veikla, įskaitant pirmiausia dotacijas, paskolas ir eksporto kredito draudimą bet kokiam ginklų ir susijusių medžiagų, o taip pat įrangos, kuri galėtų būti naudojama vidaus represijoms, pardavimui, tiekimui, perdavimui arba eksportui, arba teikti susijusią techninę pagalbą, tarpininkavimo ir kitas paslaugas;

c)

sąmoningai ir apgalvotai dalyvauti veikloje, kurios tikslas arba rezultatas yra apeiti a arba b punktuose nurodytus draudimus.

2 straipsnis

1.   1 straipsnis netaikomas:

a)

parduodant, tiekiant, perduodant arba eksportuojant žudyti nepritaikytą karinę įrangą arba įrangą, kuri galėtų būti naudojama vidaus represijoms, skirtą tik humanitariniams ar apsaugos tikslams arba JT, ES ir Bendrijos institucijų kūrimo programoms, arba medžiagas, skirtas ES ir JT krizių valdymo operacijoms;

b)

parduodant, tiekiant, perduodant ar eksportuojant išminavimo įrangą ir reikmenis, naudojamus išminavimo operacijose;

c)

teikiant finansavimą ar finansinę pagalbą, susijusią su tokia įranga ar tokiomis programomis ir operacijomis;

d)

teikiant techninę pagalbą, susijusią su tokia įranga ar tokiomis programomis ir operacijomis,

su sąlyga, kad tokiam eksportui iš anksto pritarė atitinkama kompetentinga institucija.

2.   1 straipsnis netaikomas apsauginiams drabužiams, įskaitant neperšaunamas liemenes ir karinius šalmus, kuriuos savo asmeniniam naudojimui laikinai į Birmą/Mianmarą eksportavo JT personalas, ES, Bendrijos arba jos valstybių narių personalas, žiniasklaidos atstovai ir humanitarinę pagalbą bei pagalbą vystymuisi teikiantys darbuotojai bei susijęs personalas.

3 straipsnis

Nehumanitarinės pagalbos arba plėtros programos sustabdomos. Išimtys taikomos projektams ir programoms, skirtoms remti:

a)

žmogaus teises, demokratiją, gero valdymo praktiką, konfliktų prevenciją bei pilietinės visuomenės gebėjimų stiprinimą,

b)

sveikatą ir švietimą, skurdo mažinimą ir pirmiausia skurdžiausiai gyvenančių ir labiausiai pažeidžiamų gyventojų pagrindinių poreikių tenkinimą bei pragyvenimo šaltinius,

c)

aplinkos apsaugą ir pirmiausia programas, skirtas netvarios, pernelyg intensyvios medienos ruošos, dėl kurios nyksta miškai, problemai spręsti.

Projektai ir programos turėtų būti įgyvendinami per JT agentūras, nevyriausybines organizacijas ir decentralizuotai bendradarbiaujant su vietos civilinėmis administracijomis. Atsižvelgiant į tai, Europos Sąjunga ir toliau bendradarbiaus su Birmos vyriausybe dėl jos įsipareigojimo dėti didesnes pastangas, siekiant JT Tūkstantmečio plėtros tikslų.

Projektai ir programos turėtų būti, kiek tai yra įmanoma, apibrėžiami, stebimi, vykdomi ir vertinami konsultuojantis su pilietine visuomene ir visomis demokratinėmis grupėmis, įskaitant Demokratijos nacionalinę lygą.

4 straipsnis

1.   Valstybės narės imasi priemonių, būtinų užkirsti kelią įvažiuoti į jų teritorijas arba kirsti jas tranzitu šiems asmenims:

a)

valstybės taikos ir plėtros tarybos (VTPT) aukštesniesiems nariams, Birmos turizmo sektoriaus administracijai, aukštesnio rango karininkams, Vyriausybės ar saugumo pajėgoms, kurios rengia, įgyvendina politiką, kuri trukdo Birmai/Mianmariui pereiti prie demokratijos, arba naudojasi jos teikiama nauda, ir jų šeimos nariams – fiziniams asmenims, išvardytiems I priede;

b)

Birmos armijoje tarnaujantiems brigados generolo ir aukštesnį laipsnį turintiems karininkams ir jų šeimos nariams – fiziniams asmenims, išvardytiems I priede.

2.   Šio straipsnio 1 dalis neįpareigoja valstybių narių atsisakyti įleisti į savo teritoriją savo piliečių.

3.   Šio straipsnio 1 dalis neturi įtakos tiems atvejams, kai valstybė narė privalo laikytis įsipareigojimų pagal tarptautinę teisę, o būtent:

a)

kaip tarptautinės tarpvyriausybinės organizacijos priimančiosios šalies;

b)

Jungtinių Tautų rengiamos ar globojamos tarptautinės konferencijos priimančiosios šalies; arba

c)

įsipareigojimų pagal daugiašalį susitarimą dėl privilegijų ir imunitetų suteikimo; arba

d)

įsipareigojimų pagal 1929 m. Šventojo Sosto (Vatikano Miesto Valstybės) ir Italijos Taikinimo sutartį (Laterano paktą).

4.   Šio straipsnio 3 dalis taikoma ir tada, kai valstybė narė yra Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) priimančioji šalis.

5.   Taryba tinkamai informuojama apie visus atvejus, kai valstybė narė daro išimtį pagal 3 ar 4 dalis.

6.   Valstybės narės gali taikyti išimtis dėl 1 dalyje nustatytų priemonių, kai kelionė yra pateisinama skubiu humanitariniu poreikiu arba dėl dalyvavimo tarpvyriausybiniuose susitikimuose, įskaitant tuos, kuriuos remia Europos Sąjunga ar kurių priimančioji šalis yra ESBO pirmininkaujanti valstybė narė, kurių metu vedamas politinis dialogas, tiesiogiai skatinantis demokratiją, žmogaus teises ir teisinės valstybės principus Birmoje/Mianmare.

7.   Valstybė narė, ketinanti taikyti 6 dalyje nurodytą išimtį, raštu informuoja Tarybą. Laikoma, kad išimtis yra padaryta, nebent vienas ar daugiau Tarybos narių per dvi darbo dienas nuo tada, kai buvo gautas pranešimas apie siūlomą išimtį, raštu pareiškia prieštaravimą. Jeigu vienas ar keletas Tarybos narių pareiškia prieštaravimą, Taryba kvalifikuota balsų dauguma gali priimti sprendimą padaryti siūlomą išimtį.

8.   Tais atvejais, kai pagal 3, 4, 6 ir 7 dalis valstybė narė leidžia I priede išvardytiems asmenims įvažiuoti į jos teritoriją ar vykti per ją tranzitu, šis leidimas galioja tik tuo tikslu, dėl kurio jis buvo suteiktas, ir tik atitinkamiems asmenims.

5 straipsnis

1.   Įšaldomos visos I priede išvardytiems Birmos/Mianmaro vyriausybės nariams ir su jais susijusiems fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams ar organizacijoms priklausančios, jų valdomos, turimos ar kontroliuojamos lėšos ir ekonominiai ištekliai.

2.   I priede išvardytiems fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams ar organizacijoms arba jų naudai draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai leisti naudotis lėšomis ar ekonominiais ištekliais.

3.   Kompetentinga institucija, esant jos nuomone tinkamoms sąlygoms, gali leisti nutraukti tam tikrų lėšų ar ekonominių išteklių įšaldymą arba leisti naudotis tam tikromis lėšomis ar ekonominiais ištekliais, po to, kai nusprendžia, kad tos lėšos ar ekonominiai ištekliai yra:

a)

reikalingi siekiant patenkinti būtiniausius I priede išvardytų asmenų ir jų išlaikomų šeimos narių poreikius, įskaitant mokėjimus už maisto produktus, nuomą arba hipoteką, vaistus ir medicininį gydymą, mokesčius, draudimo įmokas ir komunalines paslaugas,

b)

skirti išskirtinai sumokėti pagrįstus profesinius mokesčius ir kompensuoti patirtas išlaidas, susijusias su teisinių paslaugų teikimu,

c)

skirti išskirtinai sumokėti mokesčius arba paslaugų mokesčius už kasdieninį įšaldytų lėšų arba ekonominių išteklių aptarnavimą ar laikymą,

d)

reikalingi ypatingoms išlaidoms, jei kompetentinga institucija kitoms kompetentingoms institucijoms ir Komisijai ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki leidimo suteikimo yra pranešusi motyvus, dėl kurių, jos nuomone, konkretus leidimas turėtų būti suteiktas.

Kompetentinga institucija informuoja kitų valstybių narių kompetentingas institucijas ir Komisiją apie pagal šį straipsnį suteiktus leidimus.

4.   2 dalis netaikoma į įšaldytas sąskaitas pervedamoms:

a)

palūkanoms ar kitoms dėl šių sąskaitų atsirandančioms pajamoms; ar

b)

mokėjimams pagal sutartis, susitarimus ar įsipareigojimus, kurie buvo sudaryti arba atsirado iki dienos, kurią toms sąskaitoms pradėtos taikyti ribojančios priemonės,

jei tokioms palūkanoms, kitoms pajamoms ir mokėjimams toliau taikoma 1 dalis.

5.   Draudžiama:

a)

suteikti bet kokią finansinę paskolą ar kreditą II priede išvardytoms Birmos valstybinėms įmonėms arba įsigyti šių įmonių išleistas obligacijas, indėlių sertifikatus, varantus ar obligacijas;

b)

įsigyti ar padidinti kapitalo dalį II priede išvardytose Birmos valstybinėse įmonėse, įskaitant visišką tokių įmonių įsigijimą ir dalyvavimo teises suteikiančių akcijų ir vertybinių popierių įsigijimą.

6.   5 dalies a punkto nuostatos netrukdo vykdyti įsipareigojimus, numatytus sutartyse ir susitarimuose, kurie buvo sudaryti iki 2004 m. spalio 25 d.

7.   5 dalies b punkte numatytas draudimas netrukdo padidinti kapitalo dalį II priede išvardytose Birmos valstybinėse įmonėse, jei toks padidinimas yra privalomas pagal susitarimą, sudarytą su atitinkama Birmos valstybine įmone iki 2004 m. spalio 25 d.

6 straipsnis

Aukšto lygio dvišaliai vyriausybiniai (ministrų ir politinio direktoriaus bei aukštesnio lygio pareigūnų) vizitai į Birmą/Mianmarą ir toliau atidedami. Taryba išimtinėmis aplinkybėmis gali nuspręsti padaryti išimtį šiai taisyklei.

7 straipsnis

Valstybės narės neleidžia į Birmos/Mianmaro diplomatines atstovybes valstybėse narėse skirti kariškius. Visiems į valstybių narių diplomatines atstovybes Birmoje/Mianmare paskirtiems kariškiams ir toliau taikomas sprendimas dėl atšaukimo.

8 straipsnis

Taryba, remdamasi valstybės narės arba Komisijos pasiūlymu, priima reikiamus I priede pateikto sąrašo pakeitimus.

9 straipsnis

Ši bendroji pozicija yra nuolat peržiūrima. Jos galiojimo laikas pratęsiamas arba ji atitinkamai iš dalies keičiama, ypač II priede išvardytų Birmos valstybinių įmonių atžvilgiu, jei Taryba mano, kad jos tikslai nebuvo pasiekti.

10 straipsnis

Ši bendroji pozicija įsigalioja jos priėmimo dieną.

Ji taikoma 12 mėnesių nuo 2006 m. balandžio 30 d.

11 straipsnis

Ši bendroji pozicija skelbiama Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Liuksemburge, 2006 m. balandžio 27 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

U. PLASSNIK


(1)  OL L 125, 2004 4 28, p. 61. Bendroji pozicija su paskutiniais pakeitimais, padarytais Bendrąja pozicija 2005/340/BUSP (OL L 108, 2005 4 29, p. 88).

(2)  OL L 106, 2003 4 29, p. 36. Bendroji pozicija su paskutiniais pakeitimais, padarytais Tarybos sprendimu 2003/907/BUSP (OL L 340, 2003 12 24, p. 81).

(3)  Bendroji pozicija 96/635/BUSP (OL L 287, 1996 11 8, p. 1). Bendroji pozicija su paskutiniais pakeitimais, padarytais Bendrąja pozicija 2002/831/BUSP (OL L 285, 2002 10 23, p. 7).

(4)  OL L 108, 2005 4 29, p. 88.


I PRIEDAS

4, 5 ir 8 straipsniuose nurodytas sąrašas

Pastabos dėl lentelės:

1.

Slapyvardžiai ar rašybos variantai žymimi „dar žinomas (-a) kaip“

A.   VALSTYBĖS TAIKOS IR PLĖTROS TARYBA (VTPT)

 

Vardas (vardas, pavardė, lytis; galimi slapyvardžiai)

Identifikuojanti informacija (pareigos/pareigybė, gimimo data ir vieta (gim. d. ir gim. v.), paso/asmens tapatybės dokumento numeris, … sutuoktinis ar sūnus/dukra)

A1a

Vyresnysis generolas Than Shwe

Pirmininkas, gim. d. 1933 2 2

A1b

Kyaing Kyaing

Vyresniojo generolo Than Shwe žmona

A1c

Thandar Shwe

Vyresniojo generolo Than Shwe dukra

A1d

Khin Pyone Shwe

Vyresniojo generolo Than Shwe dukra

A1e

Aye Aye Thit Shwe

Vyresniojo generolo Than Shwe dukra

A1f

Tun Naing Shwe, dar žinomas kaip Tun Tun Naing

Vyresniojo generolo Than Shwe sūnus

A1g

Khin Thanda

Tun Naing Shwe žmona

A1h

Kyaing San Shwe

Vyresniojo generolo Than Shwe sūnus

A1i

Dr. Khin Win Sein

Kyaing San Shwe žmona

A1j

Thant Zaw Shwe, dar žinomas kaip Maung Maung

Vyresniojo generolo Than Shwe sūnus

A1k

Dewar Shwe

Vyresniojo generolo Than Shwe dukra

A1l

Kyi Kyi Shwe

Vyresniojo generolo Than Shwe dukra

A2a

Vyresniojo generolo pavaduotojas Maung Aye

Pirmininko pavaduotojas, gim. d. 1937 12 25

A2b

Mya Mya San

Vyresniojo generolo pavaduotojo Maung Aye žmona

A2c

Nandar Aye

Vyresniojo generolo pavaduotojo Maung Aye dukra, majoro Pye Aung (D17d) sutuoktinė

A3a

Generolas Thura Shwe Mann

Štabo viršininkas, specialiųjų operacijų (armijos, laivyno ir oro) koordinatorius, gim. d. 1947 7 11

A3b

Khin Lay Thet

Generolo Thura Shwe Mann žmona, gim. d. 1947 6 19

A3c

Aung Thet Mann

Generolo Thura Shwe Mann sūnus, „Ayeya Shwe War Company“, gim. d. 1977 6 19, paso Nr. CM102233

A3d

Toe Naing Mann

Shwe Mann sūnus, gim. d. 1978 6 29

A3e

Zay Zin Latt

Toe Naing Mann žmona; Khin Shwe (J5a) dukra, gim. d. 1981 3 24

A4a

Generolas Soe Win

Ministras Pirmininkas nuo 2004 10 19, gimęs 1946 m.

A4b

Than Than Nwe

Generolo Soe Win žmona

A5a

Generolas leitenantas Thein Sein

Pirmasis sekretorius (nuo 2004 10 19) ir generolo adjutantas

A5b

Khin Khin Win

Generolo leitenanto Thein Sein žmona

A6a

Generolas leitenantas (Thiha Thura) Tin Aung Myint Oo

(Thiha Thura yra pareigybė) Generolas intendantas

A6b

Khin Saw Hnin

Generolo leitenanto Thiha Thura Tin Aung Myint Oo žmona

A7a

Generolas leitenantas Kyaw Win

Antrojo specialiųjų operacijų biuro vadas (Kayah valstija)

A7b

San San Yee, dar žinoma kaip San San Yi

Generolo leitenanto Kyaw Win žmona

A7c

Nyi Nyi Aung

Generolo leitenanto Kyaw Win sūnus

A7d

San Thida Win

Nyi Nyi Aung žmona

A7e

Min Nay Kyaw Win

Generolo leitenanto Kyaw Win sūnus

A7f

Dr. Phone Myint Htun

Generolo leitenanto Kyaw Win sūnus

A7g

San Sabai Win

Dr. Phone Myint Htun žmona

A8a

Generolas leitenantas Tin Aye

Karinės amunicijos vadas, UMEH viršininkas

A8b

Kyi Kyi Ohn

Generolo leitenanto Tin Aye žmona

A8c

Zaw Min Aye

Generolo leitenanto Tin Aye sūnus

A9a

Generolas leitenantas Ye Myint

Pirmojo specialiųjų operacijų biuro vadas (Kachin, Chin, Sagaing, Magwe, Mandalay)

A9b

Tin Lin Myint

Generolo leitenanto Ye Myint žmona, gim. d. 1947 1 25

A9c

Theingi Ye Myint

Generolo leitenanto Ye Myint dukra

A9d

Aung Zaw Ye Myint

Generolo leitenanto Ye Myint sūnus, „Yetagun Construction Co“

A9e

Kay Khaing Ye Myint

Generolo leitenanto Ye Myint dukra

A10a

Generolas leitenantas Aung Htwe

Ginkluotųjų pajėgų apmokymų vadas

A10b

Khin Hnin Wai

Generolo leitenanto Aung Htwe žmona

A11a

Generolas leitenantas Khin Maung Than

Trečiojo specialiųjų operacijų biuro vadas (Pegu, Rangoon, Irrawaddy, Arakan)

A11b

Marlar Tint

Generolo leitenanto Khin Maung Than žmona

A12a

Generolas leitenantas Maung Bo

Ketvirtojo specialiųjų operacijų biuro vadas (Karen, Mon, Tenasserim)

A12b

Khin Lay Myint

Generolo leitenanto Maung Bo žmona

A12c

Kyaw Swa Myint

Generolo leitenanto Maung Bo sūnus, verslininkas

A13a

Generolas leitenantas Myint Swe

Karinių reikalų saugumo vadas

A13b

Khin Thet Htay

Generolo leitenanto Myint Swe žmona


B.   REGIONINIAI VADAI

 

Pavadinimas

Identifikuojanti informacija (įskaitant karinę apygardą)

B1a

Brigados generolas Hla Htay Win

Rangūnas

B1b

Mar Mar Wai

Brigados generolo Hla Htay Win žmona

B2a

Generolas majoras Ye Myint

Rytų (Shan valstija (pietūs))

B2b

Myat Ngwe

Generolo majoro Ye Myint žmona

B3a

Generolas majoras Thar Aye, dar žinomas kaip Tha Aye

Šiaurės vakarų (Sagaing dalinys)

B3b

Wai Wai Khaing, dar žinoma kaip Wei Wei Khaing

Generolo majoro Thar Aye žmona

B4a

Generolas majoras Maung Maung Swe

Pakrantės (Tanintharyi dalinys)

B4b

Tin Tin Nwe

Generolo majoro Maung Maung Swe žmona

B4c

Ei Thet Thet Swe

Generolo majoro Maung Maung Swe dukra

B4d

Kaung Kyaw Swe

Generolo majoro Maung Maung Swe sūnus

B5a

Generolas majoras Myint Hlaing

Šiaurės rytų (Shan valstija (šiaurė))

B5b

Khin Thant Sin

Generolo majoro Myint Hlaing žmona

B5c

Hnin Nandar Hlaing

Generolo majoro Myint Hlaing dukra

B5d

Kariūnas Thant Sin Hlaing

Generolo majoro Myint Hlaing sūnus

B6a

Generolas majoras Khin Zaw

Centrinė (Mandalay dalinys)

B6b

Khin Pyone Win

Generolo majoro Khin Zaw žmona

B6c

Kyi Tha Khin Zaw

Generolo majoro Khin Zaw sūnus

B6d

Su Khin Zaw

Generolo majoro Khin Zaw dukra

B7a

Generolas majoras Khin Maung Myint

Vakarų (Rakhine valstija)

B7b

Win Win Nu

Generolo majoro Khin Maung Myint žmona

B8a

Generolas majoras Thura Myint Aung

Pietvakarių (Irrawaddy dalinys)

B8b

Than Than Nwe

Generolo majoro Thura Myint Aung žmona

B9a

Generolas majoras Ohn Myint

Šiaurės (Kachin valstija)

B9b

Nu Nu Swe

Generolo majoro Ohn Myint žmona

B10a

Generolas majoras Ko Ko

Pietų (Pegu dalinys)

B10b

Sao Nwan Khun Sum

Generolo majoro Ko Ko žmona

B11a

Generolas majoras Soe Naing

Pietryčių (Mon valstija)

B11b

Tin Tin Latt

Generolo majoro Soe Naing žmona

B11c

Wut Yi Oo

Generolo majoro Soe Naing dukra

B11d

Kapitonas Htun Zaw Win

Wut Yi Oo (B11c) vyras

B11e

Yin Thu Aye

Generolo majoro Soe Naing dukra

B11f

Yi Phone Zaw

Generolo majoro Soe Naing sūnus

B12a

Generolas majoras Min Aung Hlaing

Trikampio (Shan valstija (rytai))


C.   REGIONINIŲ VADŲ PAVADUOTOJAI

 

Pavadinimas

Identifikuojanti informacija (įskaitant karinę apygardą)

C1a

Brigados generolas Wai Lwin

Yangon

C1b

Swe Swe Oo

Brigados generolo Wai Lwin žmona

C1c

Wai Phyo

Brigados generolo Wai Lwin sūnus

C1d

Lwin Yamin

Brigados generolo Wai Lwin dukra

C2a

Brigados generolas Nay Win

Centrinė

C2b

Nan Aye Mya

Brigados generolo Nay Win žmona

C3a

Brigados generolas Tin Maung Ohn

Šiaurės vakarų

C4a

Brigados generolas San Tun

Šiaurės

C4b

Tin Sein

Brigados generolo San Tun žmona

C5a

Brigados generolas Hla Myint

Šiaurės rytų

C5b

Su Su Hlaing

Brigados generolo Hla Myint žmona

C6

Brigados generolas Wai Lin

Trikampio

C7a

Brigados generolas Win Myint

Rytų

C8a

Pulkininkas Zaw Min

Pietryčių

C9a

Brigados generolas Hone Ngaing/Hon Ngai

Pakrantės

C10a

Brigados generolas Thura Maung Ni

Pietų

C10b

Nan Myint Sein

Brigados generolo Thura Maung Ni žmona

C11a

Brigados generolas Tint Swe

Pietvakarių

C11b

Khin Thaung

Brigados generolo Tint Swe žmona

C11c

Ye Min, dar žinomas kaip Ye Kyaw Swar Swe

Brigados generolo Tint Swe sūnus

C11d

Su Mon Swe

Ye Min žmona

C12a

Brigados generolas Tin Hlaing

Vakarų


D.   MINISTRAI

 

Pavadinimas

Identifikuojanti informacija (įskaitant ministeriją)

D3a

Generolas majoras Htay Oo

Žemės ūkio ir drėkinimo nuo 2004 9 18 (anksčiau – Kooperatyvų nuo 2003 8 25)

D3b

Ni Ni Win

Generolo majoro Htay Oo žmona

D3c

Thein Zaw Nyo

Kadetas, generolo majoro Htay Oo sūnus

D4a

Brigados generolas Tin Naing Thein

Prekybos (nuo 2004 9 18), anksčiau – Miškininkystės ministro pavaduotojas

D4b

Aye Aye

Brigados generolo Tin Naing Thein žmona

D5a

Generolas majoras Saw Tun

Statybų, gim. d. 1935 5 8

D5b

Myint Myint Ko

Generolo majoro Saw Tun žmona, gim. d. 1945 1 11

D5c

Me Me Tun

Generolo majoro Saw Tun dukra, gim. d. 1967 10 26, paso Nr. 415194

D5d

Maung Maung Lwin

Me Me Tu vyras, gim. d. 1969 1 2

D6a

Pulkininkas Zaw Min

Kooperatyvų nuo 2004 9 18, anksčiau – „Magwe PDC“ pirmininkas

D6b

Khin Mi Mi

Pulkininko Zaw Min žmona

D7a

Generolas majoras Kyi Aung

Kultūros

D7b

Khin Khin Lay

Generolo majoro Kyi Aung žmona

D8a

Dr. Chan Nyein

Švietimo. Anksčiau – E29a Mokslo ir technologijų ministro pavaduotojas

D8b

Sandar Aung

Dr. Chan Nyein (anksčiau E29b) žmona

D9a

Generolas majoras Tin Htut

Elektros energijos

D9b

Tin Tin Nyunt

Generolo majoro Tin Htut žmona

D10a

Brigados generolas Lun Thi

Energetikos

D10b

Khin Mar Aye

Brigados generolo Lun Thi žmona

D10c

Mya Sein Aye

Brigados generolo Lun Thi dukra

D10d

Zin Maung Lun

Brigados generolo Lun Thi sūnus

D10e

Zar Chi Ko

Zin Maung Lun žmona

D11a

Generolas majoras Hla Tun

Finansų ir pajamų

D11b

Khin Than Win

Generolo majoro Hla Tun žmona

D12a

Nyan Win

Užsienio reikalų nuo 2004 9 18, anksčiau – Ginkluotųjų pajėgų apmokymų vado pavaduotojas, gim. d. 1953 1 22

D12b

Myint Myint Soe

Nyan Win žmona

D13a

Brigados generolas Thein Aung

Miškininkystės

D13b

Khin Htay Myint

Brigados generolo Thein Aung žmona

D14a

Prof. dr. Kyaw Myint

Sveikatos

D14b

Nilar Thaw

Prof. dr. Kyaw Myint žmona

D15a

Generolas majoras Maung Oo

Vidaus reikalų

D15b

Nyunt Nyunt Oo

Generolo majoro Maung Oo žmona

D16a

Generolas majoras Sein Htwa

Imigracijos ir populiacijos, taip pat Socialinės gerovės, paramos ir apgyvendinimo ministerija

D16b

Khin Aye

Generolo majoro Sein Htwa žmona

D17a

Aung Thaung

Pramonės 1

D17b

Khin Khin Yi

Aung Thaung žmona

D17c

Majoras Moe Aung

Aung Thaung sūnus

D17d

Dr. Aye Khaing Nyunt

Majoro Moe Aung žmona

D17e

Nay Aung

Aung Thaung sūnus, verslininkas, „Aung Yee Phyoe Co. Ltd“ direktorius

D17f

Khin Moe Nyunt

Nay Aung žmona

D17g

Kapitonas Pyi Aung, dar žinomas kaip Pye Aung

Aung Thaung sūnus (vedęs A2c)

D17h

Khin Ngu Yi Phyo

Aung Thaung dukra

D17i

Dr. Thu Nanda Aung

Aung Thaung dukra

D17j

Aye Myat Po Aung

Aung Thaung dukra

D18a

Generolas majoras Saw Lwin

Pramonės 2

D18b

Moe Moe Myint

Generolo majoro Saw Lwin žmona

D19a

Brigados generolas Kyaw Hsan

Informacijos

D19b

Kyi Kyi Win

Brigados generolo Kyaw Hsan žmona

D20a

Brigados generolas Maung Maung Thein

Gyvulininkystės ir žuvininkystės

D20b

Myint Myint Aye

Brigados generolo Maung Maung Thein žmona

D20c

Min Thein

Brigados generolo Maung Maung Thein sūnus

D21a

Brigados generolas Ohn Myint

Kasybos

D21b

San San

Brigados generolo Ohn Myint žmona

D21c

Thet Naing Oo

Brigados generolo Ohn Myint sūnus

D21d

Min Thet Oo

Brigados generolo Ohn Myint sūnus

D22a

Soe Tha

Nacionalinio planavimo ir ekonominės plėtros

D22b

Kyu Kyu Win

Soe Tha žmona

D22c

Kyaw Myat Soe

Soe Tha sūnus

D22d

Wei Wei Lay

Kyaw Myat Soe žmona

D23a

Pulkininkas Thein Nyunt

Pasienio sričių pažangos ir etninių grupių bei plėtros reikalų, galbūt Naypyidaw (Pyinmana) meras

D23b

Kyin Khaing

Pulkininko Thein Nyunt žmona

D24a

Generolas majoras Aung Min

Geležinkelio transporto

D24b

Wai Wai Thar, dar žinoma kaip Wai Wai Tha

Generolo majoro Aung Min žmona

D25a

Brigados generolas Thura Myint Maung

Religijos reikalų

D25b

Aung Kyaw Soe

Brigados generolo Thura Myint Maung sūnus

D25c

Su Su Sandi

Aung Kyaw Soe žmona

D25d

Zin Myint Maung

Brigados generolo Thura Myint Maung dukra

D26a

Thaung

Mokslo ir technologijų, tuo pačiu – Darbo (nuo 2004 11 5)

D26b

May Kyi Sein

Thaung žmona

D27a

Brigados generolas Thura Aye Myint

Sporto

D27b

Aye Aye

Brigados generolo Thura Aye Myint žmona

D27c

Nay Linn

Brigados generolo Thura Aye Myint sūnus

D28a

Brigados generolas Thein Zaw

Telekomunikacijų, pašto ir telegrafo ministras bei Viešbučių ir turizmo ministras

D28b

Mu Mu Win

Brigados generolo Thein Zaw žmona

D29a

Generolas majoras Thein Swe

Transporto, nuo 2004 9 18 (anksčiau – Ministro Pirmininko kabinetas nuo 2003 8 25)

D29b

Mya Theingi

Generolo majoro Thein Swe žmona


E.   MINISTRŲ PAVADUOTOJAI

 

Pavadinimas

Identifikuojanti informacija (įskaitant ministeriją)

E1a

Ohn Myint

Žemės ūkio ir drėkinimo

E1b

Thet War

Ohn Myint žmona

E2a

Brigados generolas Aung Tun

Prekybos

E3a

Brigados generolas Myint Thein

Statybos

E3b

Mya Than

Brigados generolo Myint Thein žmona

E4a

Brigados generolas Soe Win Maung

Kultūros

E4b

Myint Myint Wai, dar žinoma kaip Khin Myint Wai

Brigados generolo Soe Win Maung žmona

E5a

Brigados generolas Khin Maung Win

Gynybos

E7a

Myo Nyunt

Švietimo

E7b

Marlar Thein

Myo Nyunt žmona

E8a

Brigados generolas Aung Myo Min

Švietimo

E8b

Thazin Nwe

Brigados generolo Aung Myo Min žmona

E9a

Myo Myint

Elektros energijos

E9b

Tin Tin Myint

Myo Myint žmona

E10a

Brigados generolas Than Htay

Energetikos (nuo 2003 8 25)

E10b

Soe Wut Yi

Brigados generolo Than Htay žmona

E11a

Pulkininkas Hla Thein Swe

Finansų ir pajamų

E11b

Thida Win

Pulkininko Hla Thein Swe žmona

E12a

Kyaw Thu

Užsienio reikalų, gim. d. 1949 8 15

E12b

Lei Lei Kyi

Kyaw Thu žmona

E13a

Maung Myint

Užsienio reikalų nuo 2004 9 18

E13b

Dr. Khin Mya Win

Maung Myint žmona

E14a

Prof. dr. Mya Oo

Sveikatos, gim. d. 1940 1 25

E14b

Tin Tin Mya

Prof. dr. Mya Oo žmona

E14c

Dr. Tun Tun Oo

Prof. dr. Mya Oo sūnus, gim. d. 1965 7 26

E14d

Dr. Mya Thuzar

Prof. dr. Mya Oo dukra, gim. d. 1971 9 23

E14e

Mya Thidar

Prof. dr. Mya Oo dukra, gim. d. 1973 6 10

E14f

Mya Nandar

Prof. dr. Mya Oo dukra, gim. d. 1976 5 29

E15a

Brigados generolas Phone Swe

Vidaus reikalų (nuo 2003 8 25)

E15b

San San Wai

Brigados generolo Phone Swe žmona

E16a

Brigados generolas Aye Myint Kyu

Viešbučių ir turizmo

E16b

Khin Saw Myint

Brigados generolo Aye Myint Kyu žmona

E17a

Maung Aung

Imigracijos ir populiacijos

E17b

Hmwe Hmwe

Maung Aung žmona

E18a

Brigados generolas Thein Tun

Pramonės 1

E19a

Pulkininkas leitenantas Khin Maung Kyaw

Pramonės 2

E19b

Mi Mi Wai

Pulkininko leitenanto Khin Maung Kyaw žmona

E20a

Brigados generolas Aung Thein

Informacijos

E20b

Tin Tin Nwe

Brigados generolo Aung Thein žmona

E21a

Thein Sein

Informacijos, USDA CEC narys

E21b

Khin Khin Wai

Thein Sein žmona

E21c

Thein Aung Thaw

Thein Sein sūnus

E21d

Su Su Cho

Thein Aung Thaw žmona

E22a

Brigados generolas Win Sein

Darbo

E22b

Wai Wai Linn

Brigados generolo Win Sein žmona

E23a

Myint Thein

Kasybos

E23b

Khin May San

Myint Thein žmona

E24a

Pulkininkas Tin Ngwe

Pasienio sričių pažangos ir etninių grupių bei plėtros reikalų

E24b

Khin Mya Chit

Pulkininko Tin Ngwe žmona

E25a

Brigados generolas Than Tun

Pasienio sričių pažangos ir etninių grupių bei plėtros reikalų

E25b

May Than Tun

Brigados generolo Than Tun dukra, gim. d. 1970 6 25

E25c

Ye Htun Myat

May Than Tun žmona

E26a

Thura Thaung Lwin

(Thura yra pareigybė), Geležinkelio transporto

E26b

Dr. Yi Yi Htwe

Thura Thaung Lwin žmona

E27a

Brigados generolas Thura Aung Ko

(Thura yra pareigybė), Religijos reikalų, USDA CEC narys

E27b

Myint Myint Yee, dar žinoma kaip Yi Yi Myint

Brigados generolo Thura Aung Ko žmona

E28a

Kyaw Soe

Mokslo ir technologijų

E29a

Pulkininkas Thurein Zaw

Nacionalinio planavimo ir ekonominės plėtros

E30a

Brigados generolas Kyaw Myint

Socialinės gerovės, paramos ir apgyvendinimo

E30b

Khin Nwe Nwe

Brigados generolo Kyaw Myint žmona

E31a

Pe Than

Transporto ministerija ir Geležinkelio transporto ministerija

E31b

Cho Cho Tun

Pe Than žmona

E32a

Pulkininkas Nyan Tun Aung

Transporto


F.   KITI SU TURIZMU SUSIJĘ ATSAKINGI ASMENYS

 

Pavadinimas

Identifikuojanti informacija (įskaitant užimamas pareigas)

F1a

Atsargos kapitonas Htay Aung

Viešbučių ir turizmo direktorato generalinis direktorius (Mianmaro viešbučių ir turizmo paslaugų direktorius iki 2004 m. rugpjūčio mėn.)

F2

Tin Maung Shwe

Generalinio direktoriaus pavaduotojas, Viešbučių ir turizmo direktoratas

F3

Soe Thein

Nuo 2004 m. spalio mėn. Mianmaro viešbučių ir turizmo paslaugų direktorius, (anksčiau – generalinis direktorius)

F4

Khin Maung Soe

Generalinis direktorius

F5

Tint Swe

Generalinis direktorius

F6

Pulkininkas leitenantas Yan Naing

Generalinis direktorius, Viešbučių ir turizmo ministerija

F7

Nyunt Nyunt Than

Turizmo skatinimo skyriaus direktorius, Viešbučių ir turizmo ministerija


G.   VYRESNIEJI KARIUOMENĖS PAREIGŪNAI (brigados generolas ir aukštesnio laipsnio karininkai)

 

Pavadinimas

Identifikuojanti informacija (įskaitant pareigas)

G1a

Generolas majoras Hla Shwe

Vyriausiasis viceadjutantas

G3a

Generolas majoras Soe Maung

Vyriausiasis karo prokuroras

G4a

Brigados generolas Thein Htaik, dar žinomas kaip Hteik

Generalinis inspektorius

G5a

Generolas majoras Saw Hla

Karo policijos viršininkas

G6a

Generolas majoras Khin Maung Tun

Generolo intendanto pavaduotojas

G7a

Generolas majoras Lun Maung

Generalinis auditorius

G8a

Generolas majoras Nay Win

VTPT (Valstybės taikos ir plėtros taryba) pirmininko karinis padėjėjas

G9a

Generolas majoras Hsan Hsint

Karinių paskyrimų vadovas, gim. 1951 m.

G9b

Khin Ma Lay

Generolo majoro Hsan Hsint žmona

G9c

Okkar San Sint

Generolo majoro Hsan Hsint sūnus

G10a

Generolas majoras Hla Aung Thein

Stovyklos viršininkas, Rangūnas

G10b

Amy Khaing

Hla Aung Thein žmona

G11a

Generolas majoras Win Myint

Ginkluotųjų pajėgų apmokymų vado pavaduotojas

G12a

Generolas majoras Aung Kyi

Ginkluotųjų pajėgų apmokymų vado pavaduotojas

G12b

Thet Thet Swe

Generolo majoro Aung Kyi žmona

G13a

Generolas majoras Moe Hein

Komendantas, Krašto apsaugos mokykla

G14a

Generolas majoras Khin Aung Myint

Viešųjų ryšių ir psichologinio karo direktorius, UMEHL valdybos narys

G15a

Generolas majoras Thein Tun

Ryšių tarnybos direktorius; Nacionalinę konvenciją sušaukiančio Vadybos komiteto narys

G16a

Generolas majoras Than Htay

Tiekimo ir transporto direktorius

G17a

Generolas majoras Khin Maung Tint

Slaptųjų raštų spausdinimo direktorius

G18a

Generolas majoras Sein Lin

Direktorius, Gynybos ministerija (tikslios pareigos nežinomos. Buvęs amunicijos direktorius)

G19a

Generolas majoras Kyi Win

Artilerijos ir ginklų direktorius, UMEHL valdybos narys

G20a

Generolas majoras Tin Tun

Karo inžinierių direktorius

G21a

Generolas majoras Aung Thein

Apgyvendinimo direktorius

G22a

Generolas majoras Aye Myint

Gynybos ministerija

G23a

Brigados generolas Myo Myint

Gynybos tarnybos archyvo komendantas

G24a

Brigados generolas Than Maung

Krašto apsaugos mokyklos komendanto pavaduotojas

G25a

Brigados generolas Win Myint

DSTA rektorius

G26a

Brigados generolas Than Sein

Krašto apsaugos ligoninės komendantas, Mingaladonas, gim. d. 1946 2 1, Bago

G26b

Rosy Mya Than

Brigados generolo Than Sein žmona

G27a

Brigados generolas Win Than

Viešųjų pirkimų direktorius ir „Union of Myanmar Economic Holdings“ direktorius (anksčiau juo buvo generolas majoras Win Hlaing, K1a)

G28a

Brigados generolas Than Maung

Liaudies milicijos ir pasienio pajėgų direktorius

G29a

Brigados generolas Khin Naing Win

Gynybos pramonės direktorius

G30a

Brigados generolas Zaw Win

Bahtoo bazės (Shan valstija) komendantas bei Krašto apsaugos (kariuomenė) sustiprinto parengimo mokyklos direktorius

Laivynas

G31a

Viceadmirolas Soe Thein

Vyriausiasis vadas (laivyno)

G31b

Khin Aye Kyin