ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 113

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

49 tomas
2006m. balandžio 27d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

2006 m. balandžio 26 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 637/2006, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

1

 

 

2006 m. balandžio 26 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 638/2006, nustatantis, kokia dalimi galima patenkinti paraiškas gauti penimų jaunų galvijų patinų importo licencijas, pateiktas 2006 m. balandžio mėnesį, pateiktas remiantis tarifine kvota, nustatyta Reglamente (EB) Nr. 992/2005

3

 

 

2006 m. balandžio 26 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 639/2006, iš dalies keičiantis Reglamente (EB) Nr. 1011/2005 nustatytų kai kurių cukraus sektoriaus produktų reprezentacines kainas ir papildomus importo muitų dydžius 2005–2006 prekybos metams

4

 

 

II   Aktai, kurių skelbti neprivaloma

 

 

Komisija

 

*

2006 m. balandžio 26 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 2006/274/EB dėl tam tikrų apsaugos priemonių, susijusių su klasikiniu kiaulių maru Vokietijoje (pranešta dokumentu Nr. C(2006) 1716)  ( 1 )

6

 

 

EUROPOS EKONOMINĖ ERDVĖ

 

 

ELPA Priežiūros tarnyba

 

*

2004 m. liepos 14 d. ELPA priežiūros institucijos rekomendacija Nr. 193/04/KOL, dėl pranešimų, laiko limitų ir konsultacijų, numatytų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/21/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų bendrosios reguliavimo sistemos 7 straipsnyje

10

 

*

2004 m. liepos 14 d. ELPA priežiūros institucijos rekomendacija Nr. 194/04/KOL, dėl elektroninių ryšių sektoriaus atitinkamų produktų ir paslaugų rinkų, kurioms taikomas ex ante reguliavimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2002/21/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų bendrosios reguliavimo sistemos, įrašytą į Europos ekonominės erdvės susitarimą

18

 

*

2005 m. gruodžio 14 d. ELPA priežiūros institucijos sprendimas Nr. 319/05/KOL, dėl Kolegijos sprendimo Nr. 195/04/KOL dėl įgyvendinimo nuostatų, nurodytų ELPA valstybių susitarimo dėl Priežiūros institucijos ir Teisingumo Teismo įsteigimo 3 protokolo II dalies 27 straipsnyje, pakeitimų

24

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, kuriuos skelbti privaloma

27.4.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 113/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 637/2006

2006 m. balandžio 26 d.

nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1994 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 3223/94 dėl vaisių ir daržovių importo taisyklių (1), ypač į jo 4 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Vadovaujantis Urugvajaus raundo daugiašalių prekybos derybų rezultatais Reglamentas (EB) Nr. 3223/94 numato kriterijus, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo vertes iš trečiųjų šalių importuojamiems jo priede išvardintiems produktams ir laikotarpiams.

(2)

Laikantis aukščiau nurodytų kriterijų, standartinės importo vertės turi būti nustatytos tokios, kaip nurodyta šio reglamento priede,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 3223/94 4 straipsnyje nurodytos standartinės importo vertės nustatomos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. balandžio 27 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. balandžio 26 d.

Komisijos vardu

J. L. DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 337, 1994 12 24, p. 66. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 386/2005 (OL L 62, 2005 3 9, p. 3).


PRIEDAS

prie 2006 m. balandžio 26 d. Komisijos reglamento, nustatančio kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

052

130,1

204

75,3

212

139,0

999

114,8

0707 00 05

052

109,9

628

147,3

999

128,6

0709 90 70

052

97,7

204

46,1

999

71,9

0805 10 20

052

37,7

204

38,0

212

45,4

220

44,5

624

65,3

999

46,2

0805 50 10

052

43,0

508

30,4

624

59,0

999

44,1

0808 10 80

388

83,2

400

119,3

404

94,7

508

83,2

512

85,8

524

68,2

528

93,4

720

98,8

804

104,8

999

92,4

0808 20 50

388

92,5

512

82,4

524

29,4

528

77,1

720

51,8

999

66,6


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 750/2005 (OL L 126, 2005 5 19, p. 12). Kodas „999“ žymi „kitą kilmę“.


27.4.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 113/3


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 638/2006

2006 m. balandžio 26 d.

nustatantis, kokia dalimi galima patenkinti paraiškas gauti penimų jaunų galvijų patinų importo licencijas, pateiktas 2006 m. balandžio mėnesį, pateiktas remiantis tarifine kvota, nustatyta Reglamente (EB) Nr. 992/2005

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1254/1999 dėl bendro galvijienos rinkos organizavimo (1),

atsižvelgdama į 2005 m. birželio 29 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 992/2005 dėl penimų jaunų galvijų patinų importo tarifinės kvotos atidarymo ir administravimo (2005 m. liepos 1 d.–2006 m. birželio 30 d.) (2), ypač į jo 1 straipsnio 4 dalį ir į 4 straipsnį,

kadangi:

Reglamento (EB) Nr. 992/2005 1 straipsnio 3 dalies d punkte yra nustatyti penimų jaunų galvijų patinų kiekiai, kurie gali būti tam tikromis sąlygomis importuoti laikotarpiu nuo 2006 m. balandžio 1 d. iki birželio 30 d. Kiekiai, dėl kúrių buvo pateiktos paraiškos importo licencijai gauti, yra tokie, kad prašymai gali būti visiškai patenkinti.

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Kiekvienas prašymas gauti importo licenciją, pateiktas valstybėse narėse 2006 m. balandžio mėn., remiantis Reglamento (EB) Nr. 992/2005 3 straipsnio 3 dalies nuostatomis, patenkinamas visiškai.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. balandžio 27 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. balandžio 26 d.

Komisijos vardu

J. L. DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 160, 1999 6 26, p. 21. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1913/2005 (OL L 307, 2005 11 25, p. 2).

(2)  OL L 168, 2005 6 30, p. 16.


27.4.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 113/4


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 639/2006

2006 m. balandžio 26 d.

iš dalies keičiantis Reglamente (EB) Nr. 1011/2005 nustatytų kai kurių cukraus sektoriaus produktų reprezentacines kainas ir papildomus importo muitų dydžius 2005–2006 prekybos metams

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2001 m. birželio 19 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1260/2001 dėl bendro cukraus sektoriaus rinkos organizavimo (1),

atsižvelgdama į 1995 m. birželio 23 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1423/95, nustatantį išsamias cukraus sektoriaus produktų, išskyrus melasą, importo įgyvendinimo taisykles (2), ypač į jo 1 straipsnio 2 dalies antros pastraipos antrą sakinį ir jo 3 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Reprezentacinės kainos ir papildomų importo muitų dydžiai, taikytini baltajam cukrui, žaliaviniam cukrui ir kai kuriems sirupams 2005–2006 prekybos metams, buvo nustatyti Komisijos reglamente (EB) Nr. 1011/2005 (3). Šios kainos ir dydžiai paskutinį kartą buvo pakeisti Komisijos reglamente (EB) Nr. 628/2006 (4).

(2)

Šiuo metu Komisijos turimi duomenys rodo, kad reikia iš dalies pakeisti minėtus dydžius pagal Reglamente (EB) Nr. 1423/95 nustatytas taisykles ir nuostatas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1423/95 1 straipsnyje išvardytiems produktams taikomos reprezentacinės kainos ir papildomi importo muitai, nustatyti Reglamentu (EB) Nr. 1011/2005 2005–2006 prekybos metams, yra iš dalies keičiami ir nurodomi šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. balandžio 27 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. balandžio 26 d.

Komisijos vardu

J. L. DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 178, 2001 6 30, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 39/2004 (OL L 6, 2004 1 10, p. 16).

(2)  OL L 141, 1995 6 24, p. 16. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 624/98 (OL L 85, 1998 3 20, p. 5).

(3)  OL L 170, 2005 7 1, p. 35.

(4)  OL L 109, 2006 4 22, p. 7.


PRIEDAS

Iš dalies pakeisti reprezentacinių kainų ir papildomų importo muitų dydžiai baltajam cukrui, žaliaviniam cukrui ir KN kodu 1702 90 99 klasifikuojamiems produktams taikomi nuo 2006 m. balandžio 27 d.

(EUR)

KN kodas

Reprezentacinė kaina už 100 kg neto atitinkamo produkto

Papildomo muito už 100 kg neto atitinkamo produkto dydis

1701 11 10 (1)

33,94

1,10

1701 11 90 (1)

33,94

4,72

1701 12 10 (1)

33,94

0,97

1701 12 90 (1)

33,94

4,43

1701 91 00 (2)

38,15

6,16

1701 99 10 (2)

38,15

2,89

1701 99 90 (2)

38,15

2,89

1702 90 99 (3)

0,38

0,29


(1)  Nustatyta už standartinę kokybę, kaip ji yra apibrėžta Tarybos reglamento (EB) Nr. 1260/2001 I priedo II dalyje (OL L 178, 2001 6 30, p. 1).

(2)  Nustatyta už standartinę kokybę, kaip ji yra apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1260/2001 I priedo I dalyje.

(3)  Nustatyta už kiekvieną 1 % sacharozės kiekio.


II Aktai, kurių skelbti neprivaloma

Komisija

27.4.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 113/6


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2006 m. balandžio 26 d.

iš dalies keičiantis Sprendimą 2006/274/EB dėl tam tikrų apsaugos priemonių, susijusių su klasikiniu kiaulių maru Vokietijoje

(pranešta dokumentu Nr. C(2006) 1716)

(Tekstas svarbus EEE)

(2006/306/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1990 m. birželio 26 d. Tarybos direktyvą 90/425/EEB dėl Bendrijos vidaus prekyboje tam tikrais gyvūnais ir produktais taikomų veterinarinių ir zootechninių patikrinimų, siekiant užbaigti vidaus rinkos kūrimą (1), ypač jos 10 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

(1)

Vokietijoje pasireiškė klasikinio kiaulių maro protrūkių.

(2)

Todėl siekiant ir toliau taikyti bei plėsti priemones, kurių Vokietija ėmėsi pagal 2001 m. spalio 23 d. Tarybos direktyvą 2001/89/EB dėl Bendrijos klasikinio kiaulių maro kontrolės priemonių (2), 2006 m. balandžio 6 d. buvo priimtas Komisijos sprendimas 2006/274/EB dėl tam tikrų laikinų apsaugos priemonių, susijusių su klasikiniu kiaulių maru Vokietijoje, ir panaikinantis Sprendimą 2006/254/EB (3).

(3)

Tam tikros taisyklės, taikomos kiaules išvežant iš Vokietijos teritorijų arba kiaules pervežant iš vienos teritorijos į kitą, atsižvelgiant į Vokietijos pateiktą epidemiologinę informaciją, turėtų būti iš dalies pakeistos.

(4)

Todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Sprendimą 2006/274/EB.

(5)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimas 2006/274/EB iš dalies keičiamas taip:

1)

1 straipsnio 2 dalis keičiama taip:

„2.   Nukrypstant nuo 1 dalies Vokietija gali leisti:

a)

skerstinas kiaules tiesiogiai vežti neatidėliotinai paskersti į už Vokietijos ribų esančią skerdyklą, jeigu transporto priemonės, kuriomis kiaulės bus vežamos, atitinka 6 straipsnio 2 dalies a punkto reikalavimus ir jeigu kiaulės yra kilusios iš vieno ūkio, esančio ne I priede išvardytose teritorijose;

b)

veislines ir mėsines kiaules vežti ne į Vokietijos ūkį, jeigu transporto priemonės, kuriomis kiaulės bus vežamos, atitinka 6 straipsnio 2 dalies a punkto reikalavimus ir jeigu kiaulės mažiausiai 45 dienas arba tuo atveju, jei paršeliai nėra vyresni nei 45 dienos, nuo paršelių atsivedimo dienos buvo laikomi viename ūkyje:

i)

kuris nėra I priede išvardytose teritorijose ir

ii)

į kurį per 45 dienas iki pat kiaulių išvežimo dienos nebuvo atvežta gyvų kiaulių;

iii)

kuriame pagal Sprendimo 2002/106/EB priedo IV skyriaus D dalies 2 punktą buvo atlikti klinikiniai tyrimai ir gauti neigiami rezultatai.“;

2)

2 straipsnis keičiamas taip:

„1.   Vokietija užtikrina, kad:

a)

nepažeidžiant Direktyvoje 2001/89/EB, ypač jos 9, 10 ir 11 straipsniuose nustatytų priemonių:

i)

kiaulės nebūtų išvežamos iš I priedo A dalyje išvardytose teritorijose esančių ūkių ir nebūtų įvežamos į juos;

ii)

skerstinas kiaules, kilusias iš ūkių, esančių ne I priedo A dalyje išvardytose teritorijose, į skerdyklas minėtose teritorijose ir kiaules per minėtas teritorijas leidžiama vežti tik:

pagrindiniais keliais arba geležinkeliais, ir

laikantis kompetentingos institucijos pateiktų išsamių nurodymų siekiant užtikrinti, kad vežant minėtas kiaules būtų išvengta tiesioginio arba netiesioginio jų sąlyčio su kitomis kiaulėmis.

b)

jokios kiaulės iš I priedo B dalyje išvardytų teritorijų nebūtų vežamos į kitas Vokietijos teritorijas, išskyrus tiesioginį vežimą:

i)

skerstinų kiaulių į skerdyklą neatidėliotinai paskersti, jeigu kiaulės yra kilusios iš vieno ūkio;

ii)

veislinių ir mėsinių kiaulių į ūkį, jeigu kiaulės mažiausiai 45 dienas arba tuo atveju, jei paršeliai nėra vyresni nei 45 dienos, nuo paršelių atsivedimo dienos buvo laikomi viename ūkyje:

į kurį per 45 dienas iki pat kiaulių išvežimo dienos nebuvo atvežta gyvų kiaulių ir

kuriame pagal Sprendimo 2002/106/EB priedo IV skyriaus D dalies 2 punktą buvo atlikti klinikiniai tyrimai ir gauti neigiami rezultatai.

2.   Kompetentinga institucija, nukrypdama nuo 1 dalies a punkto, gali leisti kiaules iš I priedo A dalyje išvardytose teritorijose, tačiau ne apsaugos arba priežiūros zonose esančių ūkių išvežti:

a)

tiesiogiai į skerdyklą, esančią minėtose teritorijose, arba išskirtiniais atvejais – į paskirtas skerdyklas Vokietijoje, tačiau ne minėtose teritorijose, nedelsiant skersti, jeigu kiaulės yra vežamos iš ūkio, kuriame pagal Sprendimo 2002/106/EB priedo IV skyriaus D dalies 3 punktą buvo atlikti klinikiniai tyrimai ir gauti neigiami rezultatai;

b)

į minėtose teritorijose esantį ūkį, jeigu kiaulės mažiausiai 45 dienas arba tuo atveju, jei paršeliai nėra vyresni nei 45 dienos, nuo paršelių atsivedimo dienos buvo laikomi viename ūkyje:

i)

į kurį per 45 dienas iki pat kiaulių išvežimo dienos nebuvo atvežta gyvų kiaulių;

ii)

kuriame pagal Sprendimo 2002/106/EB priedo IV skyriaus D dalies 2 punktą buvo atlikti klinikiniai tyrimai ir gauti neigiami rezultatai.

3.   Kompetentinga institucija, nukrypdama nuo 1 dalies a punkto, gali leisti kiaules tiesiogiai vežti iš priežiūros zonoje esančio ūkio į paskirtą ūkį, kuriame nėra kiaulių ir kuris įsikūręs toje pačioje priežiūros zonoje arba apsaugos zonoje, kurią ši priežiūros zona supa, jeigu:

kiaulės vežamos laikantis Direktyvos 2001/89/EB 11 straipsnio 1 dalies f punkte ir 2 dalyje nustatytų sąlygų;

ūkyje, iš kurio vežamos kiaulės, buvo atlikti Sprendimo 2002/106/EB priedo IV skyriaus D dalies 2 punkte nustatyti tyrimai ir buvo gauti neigiami tyrimų rezultatai.

Vokietijos valdžios institucijos registruoja pirmiau minėtus vežimus ir nedelsdamos apie juos informuoja Komisiją Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatiniame komitete.“;

3)

3 straipsnis keičiamas taip:

„3 straipsnis

Vokietija užtikrina, kad į kitas valstybes nares ir trečiąsias šalis nebūtų vežamos šių prekių siuntos:

a)

kuilių sperma, jeigu tai ne kuilių sperma, gauta iš kuilių, kurie laikomi Direktyvos 90/429/EEB 3 straipsnio a dalyje nurodytuose surinkimo centruose, esančiuose ne I priedo A dalyje išvardytose teritorijose;

b)

kiaulių kiaušialąstės ir embrionai, jeigu tai ne kiaulių kiaušialąstės ir embrionai, gauti iš kiaulių, laikomų ūkyje, esančiame ne I priedo A dalyje išvardytose teritorijose.“;

4)

5 straipsnio 1 ir 2 punktai keičiami taip:

„1)

kompetentingos institucijos I priedo A dalyje išvardytose teritorijose apibrėžtų bent vieną rizika pagrįstą zoną ir nustatytų, kad bent asmenų, turinčių tiesioginį sąlytį su kiaulėmis arba turinčių įeiti į kiaulėms laikyti skirtas patalpas ir transporto priemonėmis į I priedo A dalyje išvardytose teritorijose esančius kiaulių ūkius arba iš jų turinčius vežti pašarus, mėšlą arba kritusius gyvūnus, paslaugos būtų teikiamos tik toje (tose) apibrėžtoje(-ose) zonose ir jog tos paslaugos nebūtų teikiamos kitose Bendrijos dalyse išskyrus, jeigu transporto priemonės, įranga ir kitos užkratą pernešančios priemonės kruopščiai išvalomos ir dezinfekuojamos ir jos mažiausiai tris dienas laikomos be sąlyčio su kiaulėmis ar kiaulių ūkiais; laikoma, kad su pagal 2 straipsnio 2 dalies a punktą įvykusiu vežimu susijusių sąlyčių vieta yra ta apibrėžta zona arba tos apibrėžtos zonos;

2)

I priedo A dalyje išvardytose teritorijose priežiūros priemonės taikomos pagal II priede nustatytus principus.“;

5)

6 straipsnio 1 dalis ir 2 dalies a punktas keičiami taip:

„1.   Valstybės narės kiaulių neveža į skerdyklas, esančias I priedo A dalyje išvardytose teritorijose.

2.   Valstybės narės užtikrina, kad:

a)

transporto priemonės, naudotos kiaulėms Vokietijoje vežti arba įvažiavusios į Vokietijoje esantį ūkį, kuriame laikomos kiaulės, užbaigus paskutinę vežimo operaciją būtų išvalomos ir dezinfekuojamos du kartus ir tik tada jomis leidžiama vežti kiaules ne Vokietijos teritorijoje;“;

6)

I priedas pakeičiamas šio sprendimo priedo tekstu.

2 straipsnis

Valstybės narės iš dalies pakeičia prekybai taikomas priemones, kad jos atitiktų šį sprendimą, ir nedelsdamos atitinkamai paskelbia priimtas priemones. Valstybės narės nedelsdamos Komisijai praneša apie tas priemones.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2006 m. balandžio 26 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 224, 1990 8 18, p. 29. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/33/EB (OL L 315, 2002 11 19, p. 14).

(2)  OL L 316, 2001 12 1, p. 5. Direktyva su pakeitimais, padarytais 2003 m. Stojimo aktu.

(3)  OL L 99, 2006 4 7, p. 36. Sprendimas su pakeitimais, padarytais Sprendimu 2006/297/EB (OL L 108, 2006 4 21, p. 31).


PRIEDAS

„I PRIEDAS

1, 2, 3, 5 ir 6 straipsniuose nurodytos Vokietijos teritorijos:

A.

Šiaurės Reine-Vestfalijoje: Arnsbergo, Diuseldorfo ir Miunsterio „administracinės apygardos“ teritorija.

B.

Šiaurės Reine-Vestfalijoje: Detmoldo ir Kelno „administracinės apygardos“ teritorija.“


EUROPOS EKONOMINĖ ERDVĖ

ELPA Priežiūros tarnyba

27.4.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 113/10


ELPA PRIEŽIŪROS INSTITUCIJOS REKOMENDACIJA

Nr. 193/04/KOL

2004 m. liepos 14 d.

dėl pranešimų, laiko limitų ir konsultacijų, numatytų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/21/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų bendrosios reguliavimo sistemos 7 straipsnyje

ELPA PRIEŽIŪROS INSTITUCIJA,

atsižvelgdama į Susitarimą dėl Europos ekonominės erdvės (1),

atsižvelgdama į ELPA valstybių tarpusavio susitarimą dėl Priežiūros institucijos ir Teisingumo Teismo steigimo, ypač į jo 5 straipsnio 2 dalies b punktą,

atsižvelgdama į EEE susitarimo XI priedo 5cl punkte nurodytą aktą, priderintą prie to Susitarimo 1 protokolu ir sektorių adaptacijomis, pateiktomis to Susitarimo XI priede (Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/21/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų bendrosios reguliavimo sistemos), ypač į jo 19 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Pagal naująją elektroninių tinklų ir paslaugų reguliavimo sistemą nacionalinės reguliavimo institucijos privalo prisidėti prie vidaus rinkos vystymo, inter alia, skaidriai bendradarbiaudamos tarpusavyje ir su Institucija ir siekiant užtikrinti nuoseklios reguliavimo praktikos plėtotę ir nuoseklų direktyvų, sudarančių naująją reguliavimo sistemą, taikymą.

(2)

Siekiant užtikrinti, kad nacionalinio lygio sprendimai neturėtų neigiamo poveikio EEE susitarimo veikimui arba naujosios reguliavimo sistemos tikslams, nacionalinės reguliavimo institucijos ELPA priežiūros institucijai (toliau – Institucija) ir kitoms nacionalinėms reguliavimo institucijoms Europos ekonominėje erdvėje (EEE) privalo pranešti tas planuojamas priemones, kurios yra nurodytos Direktyvos 2002/21/EB (Pagrindų direktyva) 7 straipsnio 3 dalyje.

(3)

Nustatytas papildomas atskirą procesą sudarantis reikalavimas, pagal kurį nacionalinės reguliavimo institucijos privalo gauti Institucijos leidimą įpareigojimams, kuriems taikoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/19/EB (Prieigos direktyva) 8 straipsnio 3 dalies antroji pastraipa ir kurie yra nurodyti EEE susitarimo XI priedo 5cj punkte ir priderinti prie to susitarimo 1 protokolu ir sektorių adaptacijomis to susitarimo XI priede.

(4)

Institucija suteikia nacionalinėms reguliavimo institucijoms, jei jos to prašo, galimybę aptarti bet kurią planuojamą priemonę, prieš ją pranešant pagal Direktyvos 2002/21/EB (Pagrindų direktyva) 7 straipsnį ir Direktyvos 2002/19/EB (Prieigos direktyva) 8 straipsnio 3 dalį. Jei pagal Direktyvos 2002/21/EB (Pagrindų direktyva) 7 straipsnio 4 dalį Institucija yra nurodžiusi nacionalinei reguliavimo institucijai, kad, jos nuomone, planuojama priemonė sukurs kliūtis EEE susitarimo veikimui arba jei ji turi rimtų abejonių dėl planuojamos priemonės suderinamumo su EEE teise, tai nacionalinei reguliavimo institucijai nedelsiant suteikiama galimybė pareikšti savo nuomonę Institucijos iškeltais klausimais.

(5)

Direktyva 2002/21/EC (Pagrindų direktyva) nustato tam tikrus privalomus terminus pranešimų pagal 7 straipsnį svarstymui.

(6)

Norint palengvinti bendradarbiavimo ir konsultacijų mechanizmą, nustatytą Direktyvos 2002/21/EB (Pagrindų direktyva) 7 straipsnyje, ir užtikrinti jo veiksmingumą, taip pat teisinio aiškumo sumetimais, reikalinga nustatyti aiškias pranešimų proceso, Institucijos pranešimų nagrinėjimo ir pirmiau minėtų teisiškai nustatytų terminų apskaičiavimo taisykles.

(7)

Taip pat būtų naudinga aiškiau išdėstyti procedūrinę tvarką pagal Direktyvos 2002/19/EB (Prieigos direktyva) 8 straipsnio 3 dalies antrą pastraipą.

(8)

Siekiant supaprastinti ir pagreitinti praneštos planuojamos priemonės nagrinėjimą, pageidautina, kad nacionalinės reguliavimo institucijos pranešimams naudotų standartinę formą (supaprastintą pranešimo formą).

(9)

Bendru ELPA valstybių sutarimu visoje korespondencijoje tarp ELPA valstybių ir Institucijos anglų kalba yra vartojama kaip darbo kalba. Tai nepažeidžia privačių asmenų ir įmonių teisės pateikti dokumentus bet kuria EEE kalba, kaip numatyta EEE susitarime.

(10)

Kad būtų laikomasi Direktyvos 2002/21/EB (Pagrindų direktyvos) 8 straipsnyje nustatytų tikslų ir būtų užtikrintas nuoseklios reguliavimo praktikos plėtra ir nuoseklus tos direktyvos taikymas, svarbu laikytis jos 7 straipsnyje nustatyto pranešimų mechanizmo ir siekti, kad jis būtų kuo veiksmingesnis.

(11)

Kad būtų galima nuosekliai taikyti naująjį reguliavimo režimą visoje EEE ir nacionalinių reguliavimo institucijų tarpusavio bendradarbiavimas duotų kiek galima didesnę naudą, labai svarbu, kad būtų užtikrintas informacijos srautas tarp ELPA ir EEE EB ramsčio. Šiuo tikslu EEE jungtinio komiteto sprendime Nr. 11/2004 speciali adaptacija su Direktyvos 2002/21/EB (Pagrindų direktyva) 7 straipsnio 3 dalimi numato, kad „ELPA valstybių nacionalinių reguliavimo institucijų ir EB valstybių narių nacionalinių institucijų keitimasis informacija vykdomas per ELPA priežiūros instituciją ir Komisiją“.

(12)

ELPA ryšių komitetas pareiškė palankią nuomonę pagal Direktyvos 2002/21/EB (Pagrindų direktyva) 22 straipsnio 2 dalį,

REKOMENDUOJA:

1)

Kai Direktyvoje 2002/21/EB (Pagrindų direktyva) ir specialiose direktyvose apibrėžtos sąvokos vartojamos šioje rekomendacijoje, jos turi tą pačią reikšmę. Be to:

„Rekomendacija dėl atitinkamų rinkų“ – tai Institucijos rekomendacija 194/04/COL dėl atitinkamų produktų ir paslaugų rinkų elektroninių ryšių sektoriuje, kurioms taikomas ex ante reguliavimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvą 2002/21/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų bendrosios reguliavimo sistemos,

„Pranešimas“ – tai nacionalinės reguliavimo institucijos pranešimas Institucijai apie planuojamą priemonę pagal Direktyvos 2002/21/EB (Pagrindų direktyva) 7 straipsnio 3 dalį arba prašymas pagal Direktyvos 2002/19/EB (Prieigos direktyva) 8 straipsnio 3 dalį, pateiktas kartu su supaprastinta pranešimo forma, kaip numatyta šioje rekomendacijoje (I priedas).

2)

Jei įmanoma, pranešimai turėtų būti siunčiami elektroninėmis priemonėmis.

Pranešimams gauti Institucija naudoja elektroninę sistemą. Tokiu atveju nacionalinės reguliavimo institucijos naudoja vien tik tokią sistemą.

Laikoma, kad dokumentus, siųstus elektroninėmis priemonėmis, adresatas gauna tą dieną, kurią jie yra išsiųsti arba perduoti į elektroninę sistemą.

Vadovaujantis toliau nurodytu 6 punktu, pranešimai ir patvirtinamieji dokumentai registruojami ta tvarka, kuria jie yra gauti.

3)

Pranešimai įsigalioja tą dieną, kai Institucija juos užregistruoja („įregistravimo data“). Įregistravimo data yra tos dienos data, kai Institucija gauna visą pranešimą.

Institucijos tinklalapyje ir elektroninėmis priemonėmis visoms nacionalinėms reguliavimo institucijoms paskelbiama pranešimo įregistravimo data, pranešimo tema ir gauti patvirtinamieji dokumentai.

4)

Planuojamos nacionalinės priemonės ir jų pagrindimas bei supaprastinta pranešimo forma turi būti anglų kalba.

5)

Kartu su pranešamomis planuojamomis priemonėmis nacionalinės reguliavimo institucijos turėtų atsiųsti dokumentus, kurių reikia, kad Institucija galėtų atlikti savo užduotis. Planuojamos priemonės turėtų būti pakankamai pagrįstos.

6)

Taikytinais atvejais pranešimuose turi būti nurodyta:

a)

atitinkama produktų ir paslaugų rinka;

b)

atitinkama geografinė rinka;

c)

pagrindinė įmonė (įmonės), dalyvaujanti atitinkamoje rinkoje;

d)

atitinkamos rinkos analizės rezultatai, ypač nustatyti faktai apie veiksmingos konkurencijos buvimą ar nebuvimą joje bei to priežastys;

e)

įmonė (įmonės), pripažinta atskirai ar bendrai su kitomis įmonėmis turinčia didelę įtaką rinkoje Direktyvos 2002/21/EB (Pagrindų direktyvos) 14 straipsnio prasme, ir tokio pripažinimo motyvai, įrodymai ir (arba) kita faktinė informacija, pagrindžianti tokį pripažinimą;

f)

ankstesnių nacionalinės reguliavimo institucijos atliktų konsultacijų rezultatai;

g)

nacionalinės konkurencijos institucijos pareikšta nuomonė, jei tokia nuomonė buvo pareikšta;

h)

duomenys, rodantys, kad pranešimo Institucijai metu jau yra imtasi priemonių pranešti apie planuojamą priemonę nacionalinėms reguliavimo institucijoms visose kitose ELPA valstybėse Europos ekonominėje erdvėje tokiu mastu, kokiu Institucijos valdoma elektroninė sistema neužtikrina tokio pranešimo;

i)

kai pranešama apie planuojamas priemones, kurioms taikomi Direktyvos 2002/19/EB (Prieigos direktyva) 5 ar 8 straipsniai arba Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/22/EB (Universaliųjų paslaugų direktyva) 16 straipsnis (2), siūlomas specialus reguliavimo įpareigojimas (įpareigojimai) ištaisyti veiksmingos konkurencijos nebuvimą atitinkamoje rinkoje arba tuo atveju, kai atitinkamoje rinkoje yra veiksminga konkurencija ir tokie įpareigojimai toje rinkoje jau buvo nustatyti, siūlomos priemonės atšaukti tuos įpareigojimus.

7)

Kai rinkos analizės tikslais siūlomoje priemonėje atitinkama rinka apibrėžiama kitaip nei rinkų apibrėžimo rekomendacijoje dėl atitinkamų rinkų, nacionalinės reguliavimo institucijos turėtų pateikti pakankamus motyvus, kuriais remiantis buvo taikomi tokios rinkos apibrėžimui pasirinkti kriterijai.

8)

Pranešimuose pagal Direktyvos 2002/19/EB (Prieigos direktyva) 8 straipsnio 3 dalies antrą pastraipą taip pat turėtų būti pateiktas pagrindimas, kodėl didelę įtaką rinkoje turintiems operatoriams turėtų būti skirti kiti įpareigojimai, nei tie, kurie yra išvardyti tos direktyvos 9–13 straipsniuose.

9)

Pranešimuose, kuriems taikoma Direktyvos 2002/19/EB (Prieigos direktyva) 8 straipsnio 5 dalis, tai pat turėtų būti pakankami motyvai, kodėl reikia planuojamos priemonės tam, kad būtų laikomasi tarptautinių įsipareigojimų.

10)

Pranešimai, kuriuose yra pateikta 6 punkte nurodyta taikytina informacija, laikomi išsamiais. Kai pranešime informacija, įskaitant dokumentus, yra neišsami kokiu nors reikšmingu atžvilgiu, Institucija per penkias darbo dienas nuo jo gavimo atitinkamai nacionalinei reguliavimo institucijai apie tai praneša ir nurodo, kokiu mastu, jos nuomone, pranešimas yra neišsamus. Pranešimas neregistruojamas tol, kol nacionalinė reguliavimo institucija nepateikia reikalingos informacijos. Direktyvos 2002/21/EB (Pagrindų direktyva) 7 straipsnio tikslais pranešimas įsigalioja tą dieną, kurią Institucija gauna išsamią informaciją.

11)

Nepažeidžiant pirmiau nurodyto 6 punkto, užregistravusi pranešimą, Institucija pagal Direktyvos 2002/21/EB (Pagrindų direktyva) 5 straipsnio 2 dalį gali prašyti atitinkamos nacionalinės reguliavimo institucijos pateikti papildomos informacijos ar paaiškinimo. Nacionalinės reguliavimo institucijos turėtų pasistengti prašomą informaciją pateikti per tris darbo dienas, kai tokia informacija yra lengvai prieinama.

12)

Kai Institucija turi pastabų pagal Direktyvos 2002/21/EB (Pagrindų direktyva) 7 straipsnio 3 dalį, ji jas atitinkamai nacionalinei reguliavimo institucijai praneša elektroninėmis priemonėmis ir tokias pastabas paskelbia savo tinklalapyje.

13)

Kai nacionalinė reguliavimo institucija turi pastabų pagal Direktyvos 2002/21/EB (Pagrindų direktyva) 7 straipsnio 3 dalį, ji jas praneša elektroninėmis priemonėmis Institucijai ir kitoms nacionalinėms reguliavimo institucijoms.

14)

Kai Institucija, taikydama Direktyvos 2002/21/EB (Pagrindų direktyva) 7 straipsnio 4 dalį, mano, kad planuojama priemonė sukurs kliūtis EEE susitarimo veikimui, arba turi rimtų abejonių dėl jos suderinamumo su EEE teise, ypač su tikslais, nurodytais Direktyvos 2002/21/EB (Pagrindų direktyva) 8 straipsnyje, arba vėliau:

a)

atsiima minėtus prieštaravimus; arba

b)

priima sprendimą, reikalaujantį, kad nacionalinė reguliavimo institucija atšauktų planuojamą priemonę,

ji apie tai nacionalinei reguliavimo institucijai praneša elektroninėmis priemonėmis ir paskelbia savo tinklalapyje.

15)

Pranešimų pagal Direktyvos 2002/19/EB (Prieigos direktyva) 8 straipsnio 3 dalies antrą pastraipą atveju Institucija, veikdama pagal tos direktyvos 14 straipsnio 2 dalį, paprastai ne vėliau kaip per tris mėnesius priima sprendimą, leidžiantį arba neleidžiantį nacionalinei institucijai priimti siūlomą priemonę. Dėl tam tikrų nurodytų sunkumų Institucija gali nuspręsti pratęsti šį laikotarpį dar dviem mėnesiams.

16)

Nacionalinė reguliavimo institucija bet kuriuo metu gali nuspręsti atšaukti praneštą planuojamą priemonę, ir tokiu atveju praneštoji priemonė išbraukiama iš registro. Apie tai Institucija paskelbia savo tinklalapyje.

17)

Kai nacionalinė reguliavimo institucija, gavusi iš Institucijos ar kitų nacionalinių reguliavimo institucijų pastabas pagal Direktyvos 2002/21/EB 7 straipsnio 3 dalį, priima siūlomą priemonę, Institucijos prašymu ji pateikia Institucijai ir kitoms nacionalinėms reguliavimo institucijoms informaciją apie tai, kokiu būdu ji atsižvelgė į pateiktas pastabas.

18)

Nacionalinės reguliavimo institucijos prašymu, prieš pranešant siūlomą priemonę, Institucija aptaria siūlomą priemonę neformaliai.

19)

Bet kuris laikotarpis, minėtas Direktyvoje 2002/21/EB (Pagrindų direktyva) arba šioje rekomendacijoje, apskaičiuojamas taip:

a)

kai dienomis, savaitėmis ar mėnesiais nustatomą laikotarpį reikia apskaičiuoti nuo to momento, kai įvyksta tam tikras įvykis, įvykio diena, į tą laikotarpį neįskaičiuojama;

b)

laikotarpis, nustatytas savaitėmis ar mėnesiais, baigiasi pasibaigus tai pačiai prieš tai buvusios savaitės ar mėnesio savaitės dienai, arba tą dieną kaip ir diena, kurią įvyko įvykis, nuo kurio skaičiuojamas laikotarpis. Jei laikotarpis yra nurodytas mėnesiais, bet diena, kurią jis turi pasibaigti, nėra prieš tai ėjusiame mėnesyje, laikotarpis baigiasi to mėnesio paskutinę dieną;

c)

į laikotarpius įeina valstybinės šventės, šeštadieniai ir sekmadieniai, išskyrus atvejus, kai aiškiai nurodyta, kad tokios dienos neįeina arba kai laikotarpiai yra nurodyti darbo dienomis;

d)

valstybinės šventės – tai visos dienos, kurias kaip valstybinę šventę nurodo atitinkama ELPA valstybė arba Institucija;

e)

darbo dienos – tai visos dienos, išskyrus valstybines šventes, šeštadienius ir sekmadienius.

Kai laikotarpis turėtų baigtis šeštadienį, sekmadienį arba valstybinės šventės dieną, jis pratęsiamas iki kitos pirmos darbo dienos pabaigos.

Kiekvienais metais Institucija skelbia valstybinių švenčių, kurias nurodo ELPA valstybės ir Institucija, sąrašą ES oficialiojo leidinio EEE priede. ELPA valstybės Institucijos prašymu jai perduoda valstybinių švenčių sąrašą.

20)

Institucija kartu su nacionalinėmis reguliavimo institucijomis įvertina šių taisyklių persvarstymo reikalingumą iš esmės ne anksčiau kaip 2005 m. rugsėjo 1 d.

21)

Ši rekomendacija yra skirta ELPA valstybėms.

Priimta Briuselyje, 2004 m. liepos 14 d.

ELPA priežiūros institucijos vardu

Pirmininkas

Hannes HAFSTEIN


(1)  Toliau – EEE susitarimas.

(2)  2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/22/EB dėl universaliųjų paslaugų ir paslaugų gavėjų teisių, susijusių su elektroninių ryšių tinklais ir paslaugomis (Universaliųjų paslaugų direktyva), nurodyta EEE susitarimo XI priedo 5cm punkte ir priderinta 1 protokolu ir sektorių adaptacijomis to susitarimo XI priede.


PRIEDAS

PRANEŠIMŲ APIE PLANUOJAMAS PRIEMONES PAGAL DIREKTYVOS 2002/21/EB (PAGRINDŲ DIREKTYVA) 7 STRAIPSNĮ FORMA

(„Supaprastinta pranešimo forma“)

Įvadas

Šioje formoje nurodyta supaprastinta informacija, kurią nacionalinės reguliavimo institucijos turi teikti Institucijai, pranešdamos apie planuojamas priemones pagal Direktyvos 2002/21/EB (Pagrindų direktyva) 7 straipsnį.

Institucija ketina su nacionalinėmis reguliavimo institucijomis aptarti problemas, susijusias su 7 straipsnio įgyvendinimu, visų pirma per susitikimus iki pranešimo pateikimo. Atitinkamai nacionalinės reguliavimo institucijos skatinamos konsultuotis su Institucija dėl bet kurio šios formos aspekto ir visų pirma dėl to, kokią informaciją jos privalo pateikti arba, atvirkščiai, dėl galimybės neteikti tam tikros informacijos, susijusios su nacionalinių reguliavimo institucijų atlikta rinkos analize pagal Direktyvos 2002/21/EB (Pagrindų direktyvos) 15 ir 16 straipsnius.

Teisinga ir išsami informacija

Visa nacionalinių reguliavimo institucijų teikiama informacija turi būti teisinga ir išsami ir apibendrintai pateikta toliau nurodyta forma. Ši forma nepakeičia pranešamos planuojamos priemonės, bet leidžia Institucijai ir kitų EEE valstybių nacionalinėms reguliavimo institucijoms pagal toje formoje pateiktą informaciją patikrinti, ar praneštoje planuojamoje priemonėje yra visa informacija, kurios reikia, kad Institucija galėtų atlikti savo užduotis pagal Direktyvos 2002/21/EB (Pagrindų direktyva) 7 straipsnį per jame nustatytą laiką.

Šioje formoje reikalaujama informacija turėtų būti išdėstyta pagal formos skirsnių ir pastraipų numerius su nuorodomis į tas planuojamos priemonės teksto vietas, kur galima rasti tą informaciją.

SUPAPRASTINTA PRANEŠIMO FORMA

1 SKIRSNIS

Rinkos apibrėžimas

Taikytinais atvejais nurodykite:

1.1.

tirtą atitinkamą produktų ar paslaugų rinką. Ar ši rinka yra minima rekomendacijoje dėl atitinkamų rinkų?

1.2.

tirtą atitinkamą geografinę rinką;

1.3.

nacionalinės reguliavimo institucijos nuomonės trumpą santrauką, jei tokia nuomonė yra;

1.4.

trumpą iki šiol įvykusių konsultacijų dėl siūlomo rinkos apibrėžimo rezultatų apžvalgą (pavyzdžiui, kiek pastabų gauta, kurie respondentai pritaria siūlomam rinkos apibrėžimui, kurie respondentai jam nepritaria);

1.5.

kai apibrėžta rinka skiriasi nuo Rekomendacijoje dėl atitinkamų rinkų nurodytų rinkų, pagrindinių siūlomą rinkos apibrėžimą pateisinančių priežasčių santrauką, ją siejant su Institucijos gairių dėl atitinkamos rinkos apibrėžimo ir didelės įtakos rinkoje vertinimo (1) 2 skirsniu ir rekomendacijos dėl atitinkamų rinkų konstatuojamosios dalies 12–19 punktuose nurodytus trimis pagrindiniais kriterijais.

2 SKIRSNIS

Įmonių, turinčių didelę įtaką rinkoje, nustatymas

Taikytinais atvejais nurodykite:

2.1.

įmonės (įmonių), pripažintos atskirai ar bendrai su kitomis įmonėmis turinčios didelę įtaką rinkoje, pavadinimą (pavadinimus).

Taikytinais atvejais įmonės (įmonių), kuri laikoma nebeturinčia didelės įtakos rinkoje, pavadinimą (pavadinimus);

2.2.

kriterijus, kuriais remtasi sprendžiant pripažinti ar nepripažinti, kad įmonė atskirai ar bendrai su kitomis įmonėmis turi didelę įtaką rinkoje;

2.3.

pagrindinių įmonių (konkurentų), esančių ar veikiančių atitinkamoje rinkoje, pavadinimus;

2.4.

minėtoms įmonėms priklausančias rinkos dalis ir kokiu pagrindu jos yra apskaičiuotos (pavyzdžiui, pagal apyvartą, abonentų skaičių).

Pateikite trumpą:

2.5.

nacionalinės konkurencijos institucijos nuomonės, jei tokia yra, santrauką;

2.6.

iki šiol įvykusių viešų konsultacijų dėl siūlomo įmonės (įmonių) pripažinimo turinčios didelę įtaką rinkoje, rezultatų santrauką (pavyzdžiui, kiek iš viso gauta pastabų, kiek respondentų sutinka, kiek nesutinka).

3 SKIRSNIS

Reguliavimo įpareigojimai

Taikytinais atvejais nurodykite:

3.1.

teisinį pagrindą, pagal kurį turėtų būti skirti, išlaikyti, pakeisti ar panaikinti įpareigojimai (Direktyvos 2002/19/EB (Prieigos direktyvos) 9–13 straipsniai);

3.2.

priežastis, kodėl skirti, išlaikyti ar pakeisti įpareigojimus įmonėms yra proporcinga ir pateisinama, atsižvelgiant į Direktyvos 2002/21/EB (Pagrindų direktyvos) 8 straipsnyje nustatytus tikslus, arba nurodykite planuojamos priemonės pastraipas, skirsnius ar puslapius, kur tokią informaciją galima rasti;

3.3.

jei siūlomos kitos nei Direktyvos 2002/19/EB (Prieigos direktyva) 9–13 straipsniuose nurodytos priemonės, nurodykite, kokios „išimtinės aplinkybės“ tos direktyvos 8 straipsnio 3 dalies prasme pateisina tokių priemonių taikymą, arba nurodykite planuojamos priemonės pastraipas, skirsnius ar puslapius, kur tokią informaciją galima rasti.

4 SKIRSNIS

Tarptautinių įpareigojimų laikymasis

Ryšium su Direktyvos 2002/19/EB (Prieigos direktyva) 8 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa, nurodykite taikytinais atvejais:

4.1.

ar siūloma planuojama priemone ketinama skirti, keisti ar panaikinti rinkos dalyviams įpareigojimus, numatytus Direktyvos 2002/19/EB (Prieigos direktyva) 8 straipsnio 5 dalyje;

4.2.

atitinkamos įmonės (įmonių) pavadinimą (pavadinimus);

4.3.

kurių tarptautinių ELPA valstybės prisiimtų įsipareigojimų reikia laikytis.


(1)  Institucijos gairės dėl rinkos analizės ir didelės įtakos rinkoje vertinimo pagal Bendrijos elektroninių ryšių ir paslaugų reguliavimo sistemą.


27.4.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 113/18


ELPA PRIEŽIŪROS INSTITUCIJOS REKOMENDACIJA

Nr. 194/04/KOL

2004 m. liepos 14 d.

dėl elektroninių ryšių sektoriaus atitinkamų produktų ir paslaugų rinkų, kurioms taikomas ex ante reguliavimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2002/21/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų bendrosios reguliavimo sistemos, įrašytą į Europos ekonominės erdvės susitarimą

ELPA PRIEŽIŪROS INSTITUCIJA,

atsižvelgdama į Europos ekonominės erdvės susitarimą (1),

atsižvelgdama į ELPA valstybių tarpusavio susitarimą dėl Priežiūros institucijos ir Teisingumo Teismo steigimo, ypač į jo 5 straipsnio 2 dalies b punktą,

atsižvelgdama į EEE susitarimo XI priedo 5cl punkte nurodytą aktą, priderintą prie to Susitarimo 1 protokolu ir sektorių adaptacijomis, pateiktomis to Susitarimo XI priede, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/21/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų bendrosios reguliavimo sistemos (2), ypač į jo 15 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Direktyva 2002/21/EB (toliau – Pagrindų direktyva) elektroninių ryšių sektoriui nustato naują teisinę sistemą, kuria siekiama reaguoti į konvergencijos tendencijas, įtraukiant į jos taikymo sritį visus elektroninių ryšių tinklus ir paslaugas. Tikslas – konkurencijai rinkoje vystantis, laipsniškai mažinti konkretiems sektoriams pritaikytas ex ante taisykles.

(2)

Pagrindų direktyvos 15 straipsnis numato, kad ELPA priežiūros institucija (toliau – Institucija), po viešų konsultacijų ir konsultacijų su nacionalinėmis reguliavimo institucijomis (NRI) ELPA valstybėse priima rekomendaciją dėl atitinkamų produktų ir paslaugų rinkų.

(3)

Europos Komisija išleido Rekomendaciją 2003/311/EB dėl elektroninių ryšių sektoriaus atitinkamų produktų ir paslaugų rinkų, kurioms taikomas ex ante reguliavimas pagal Direktyvą 2002/21/EB (3).

(4)

Siekdama užtikrinti EEE teisės vienodą taikymą visoje Europos ekonominėje erdvėje, Institucija stengiasi kuo labiau suderinti šią rekomendaciją su atitinkama Komisijos rekomendacija.

(5)

Šios rekomendacijos tikslas – nurodyti tas produktų ir paslaugų rinkas, kuriose ex ante reguliavimas gali būti pagrįstas. Tačiau ši pirmoji rekomendacija turi nuosekliai derintis su perėjimu nuo 1998 m. reguliavimo sistemos prie naujosios reguliavimo sistemos. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/19/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir susijusių priemonių sujungimo ir prieigos prie jų (4), toliau – Prieigos direktyva, ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/22/EB dėl universaliųjų paslaugų ir paslaugų gavėjų teisių, susijusių su elektroninių ryšių tinklais ir paslaugomis (5), toliau – Universaliųjų paslaugų direktyva, jau nurodo konkrečias rinkos sritis, kurias turi analizuoti NRI, be tų rinkų, kurios yra išvardytos šioje rekomendacijoje. Pagrindų direktyva nustato, kad NRI turi apibrėžti atitinkamas jų teritorijoje esančias geografines rinkas.

(6)

Pagal 1998 m. reguliavimo sistemą, ex ante reguliavimas taikomas kelioms telekomunikacijų sektoriaus sritims. Tos sritys yra apibrėžtos atitinkamose taikytinose direktyvose, bet jos ne visuomet yra „rinkos“ EEE konkurencijos teisės ir praktikos prasme. Pagrindų direktyvos I priede yra pateiktas sąrašas tų rinkos sričių, kurios turi būti įrašytos į pradinį rekomendacijos variantą.

(7)

Kaip matyti iš Pagrindų direktyvos I priedo pavadinimo, visas ten išvardytas rinkos sritis reikia įrašyti į pradinį rekomendacijos variantą, kad nacionalinės reguliavimo institucijos galėtų persvarstyti esamus įpareigojimus, skirtus pagal 1998 m. reguliavimo sistemą.

(8)

Pagrindų direktyvos 15 straipsnio 1 dalis reikalauja, kad Institucija apibrėžtų rinkas, laikydamasi EEE konkurencijos teisės principų. Todėl Institucija yra apibrėžusi rinkas (atitinkančias Pagrindų direktyvos I priede išvardytas rinkos sritis) pagal EEE konkurencijos teisės principus.

(9)

Elektroninių ryšių sektoriuje yra mažiausiai du svarstytini pagrindiniai atitinkamų rinkų tipai: galutiniams naudotojams teikiamų paslaugų ir produktų rinkos (mažmeninės rinkos) ir priemonių, reikalingų operatoriams, kad jie galėtų teikti galutiniams naudotojams paslaugas ir produktus, rinkos (didmeninės rinkos). Šių dviejų tipų rinkose galima išskirti kitas rinkas pagal paklausos ir pasiūlos ypatybes.

(10)

Rinkų apibrėžimą ir nustatymą reikėtų pradėti nuo mažmeninių rinkų tam tikru laikotarpiu apibūdinimo, atsižvelgiant į paklausos ir pasiūlos pakeičiamumą. Apibūdinus ir nustačius mažmenines rinkas, t. y. rinkas, kuriose yra galutiniams naudotojams skirta pasiūla ir atitinkama paklausa, tikslinga nustatyti atitinkamas didmenines rinkas, t. y. rinkas, kuriose yra trečiosios šalies, norinčios aprūpinti galutinius naudotojus, produktų paklausa ir produktų pasiūla.

(11)

Apibrėžiant rinkas pagal EEE konkurencijos teisės principus, kai kurios rinkos sritys, nurodytos Pagrindų direktyvos I priede, apims keletą atskirų rinkų, apibrėžtų remiantis paklausos ypatybėmis. Toks atvejis – viešojo telefono tinklo prieigos fiksuotoje vietoje mažmeniniai produktai ir telefono paslaugos, teikiamos fiksuotoje vietoje. Didmeninių skirtųjų linijų rinkos sritis, nurodyta I priede, yra apibrėžiama remiantis tiek pasiūlos, tiek paklausos ypatybėmis, kaip dvi atskiros rinkos – didmeninė baigiamųjų segmentų rinka ir didmeninė jungiamųjų segmentų rinka.

(12)

Nustatant rinkas pagal EEE konkurencijos teisės principus, reikėtų remtis šiais trimis kriterijais. Pirmasis kriterijus – didelės ir pastovios patekimo į rinką kliūtys, nesvarbu, ar jos būtų struktūrinio, teisinio ar reguliuojamojo pobūdžio. Tačiau atliekant perspektyvinę analizę atitinkamoms rinkoms nustatyti, kurioms būtų taikomas ex ante reguliavimas, ir turint omeny dinamišką elektroninių ryšių rinkų pobūdį ir funkcionavimo ypatybes, reikia taip pat atsižvelgti į galimybes įveikti tas kliūtis per tam tikrą laiką. Todėl antrasis kriterijus taikomas tik toms rinkoms, kurių struktūra neleidžia atsirasti veiksmingai konkurencijai per tam tikrą pakankamai trumpą laiką. Taikant šį kriterijų, tiriama konkurencijos būklė, esant kliūtims patekti į rinką. Trečiasis kriterijus yra tai, kad vien tik EEE konkurencijos teisės normų taikymas neišspręs netinkamo rinkos veikimo atvejo (atvejų).

(13)

Šiai rekomendacijai yra svarbios dviejų tipų kliūtys patekti į ranką: struktūrinės kliūtys ir teisinės arba reguliavimo kliūtys.

(14)

Struktūrinės kliūtys patekti į rinką atsiranda dėl pradinių kainų ir paklausos, kurios sukuria nevienodas sąlygas esamiems ir naujiems dalyviams, ir tokiu būdu neleidžia naujiems dalyviams patekti į rinką. Pavyzdžiui, didelės struktūrinės kliūtys gali būti, kai rinkai yra būdinga didelė masto ekonomija ir (arba) aprėpties ekonomija bei didelės ilgalaikės sąnaudos. Šiuo metu tokios kliūtys vis dar egzistuoja vietinės prieigos tinklų fiksuotose vietose įrengimui ir (arba) teikimui. Panaši struktūrinė kliūtis taip pat gali būti tais atvejais, kai paslaugos teikimas reikalauja tinklo komponento, kurio techniškai negalima dubliuoti arba galima dubliuoti tik tokia kaina, kuri konkurentams yra nenaudinga.

(15)

Teisinės arba reguliavimo kliūtys pagrįstos ne ekonominėmis sąlygomis, o atsiranda dėl įstatyminių, administracinių ir kitų valstybės taikomų priemonių, kurios daro tiesioginį poveikį patekimo į rinką sąlygoms ir (arba) operatorių padėčiai atitinkamoje rinkoje. Kaip pavyzdį galima paminėti teisines ir reguliavimo kliūtis, neleidžiančias patekti į rinką, nes yra apribotas įmonių, turinčių prieigą prie atitinkamoms paslaugoms teikti reikalingo spektro, skaičius. Kiti teisinių ar reguliavimo kliūčių pavyzdžiai – kainų kontrolė ir kitos su kainomis susijusios įmonėms taikomos priemonės, kurios turi įtakos ne tik patekimui į rinką, bet ir įmonių padėčiai rinkoje.

(16)

Patekimo į rinką kliūtys gali būti ne tokios svarbios inovacinėse rinkose, kuriose vyksta nuolatinė technologinė pažanga. Tokiose rinkose konkurenciją dažnai varžo potencialių, rinkoje dar nedalyvaujančių, konkurentų inovacijų grėsmė. Tokiose inovacinėse rinkose tarp įmonių, kurios esamoje „statiškoje“ rinkoje nebūtinai yra konkurentės, gali egzistuoti dinamiška ir ilgesnės perspektyvos konkurencija. Šioje rekomendacijoje nenurodomos rinkos, kuriose nenumatoma, kad artimiausioje ateityje išliks patekimo į rinką kliūtys.

(17)

Net tuo atveju, jei rinkai būdingos didelės patekimo į ją kliūtys, kiti struktūriniai veiksniai toje rinkoje gali rodyti, kad per atitinkamą laikotarpį rinkoje atsiras veiksminga konkurencija. Taip, pavyzdžiui, gali būti rinkose, kuriose yra ribotas, bet pakankamas įmonių, turinčių skirtingas sąnaudų struktūras, skaičius ir kainų atžvilgiu lanksti paklausa. Rinkoje taip pat gali būti pertekliniai pajėgumai, kurie konkuruojančioms įmonėms leistų labai greitai padidinti gamybą, reaguojant į kainų padidėjimą. Laikui bėgant tokiose rinkose įmonėms priklausančios rinkos dalys gali keistis ir (arba) gali pradėti mažėti kainos.

(18)

Sprendimas įvardyti rinką, kurioje pateisinama taikyti ex ante reguliavimą, taip pat turėtų priklausyti nuo to, kaip vertinama EEE konkurencijos teisė, t. y. ar jos pakanka tokioms kliūtims sumažinti ar pašalinti arba veiksmingai konkurencijai atkurti. Be to, naujoms ir atsirandančioms rinkoms, kuriose įtaka rinkai atsiranda dėl „pradininko“ pranašumų, neturėtų, iš esmės, būti taikomas ex ante reguliavimas.

(19)

Atliekant reguliarų šioje rekomendacijoje nurodytų rinkų persvarstymą, reikėtų taikyti tris kriterijus. Šie kriterijai turėtų būti taikomi kartu taip, kad tuo atveju, jei vienas iš jų netenkinamas, rinka neturėtų būti nurodyta vėlesnėse rekomendacijose. Taigi, ar elektroninių ryšių rinka bus nurodyta vėlesniuose rekomendacijos variantuose, ir ar bus pateisinama jai taikyti ex ante reguliavimą, priklauso nuo to, ar išliks didelės patekimo į rinką kliūtys, nuo antrojo kriterijaus, kuriuo vertinama konkurencijos būklės dinamika ir, trečia, nuo to, ar pakanka EEE konkurencijos teisės (nesant ex ante reguliavimo) užsitęsusio netinkamo rinkos veikimo klausimui spręsti. Rinka taip pat gali būti išbraukta iš rekomendacijos, jei toje rinkoje, esančioje EEE, yra tvarios ir veiksmingos konkurencijos įrodymų, su sąlyga, kad esamų reguliavimo įpareigojimų panaikinimas nesumažins konkurencijos toje rinkoje.

(20)

Šios rekomendacijos priede nurodyta, koks yra kiekvienos rinkos, nurodytos rekomendacijoje, ryšys su rinkos sritimis, nurodytomis Pagrindų direktyvos I priede. Persvarstydamos esamus pagal ankstesnę reguliavimo sistemą skirtus įpareigojimus ir spręsdamos, ar juos išlaikyti, keisti ar panaikinti, NRI turėtų atlikti analizę, remdamosi šioje rekomendacijoje nurodytomis rinkomis, ir taip laikytis reikalavimo, kad rinkos apibrėžimas ex ante reguliavimo tikslais turėtų būti grindžiama EEE konkurencijos teisės principais. Iki to laiko, kai NRI atliks pirmąją rinkos analizę pagal naująją reguliavimo sistemą, galioja esami įpareigojimai.

(21)

Rinkų nurodymas šioje rekomendacijoje neturi poveikio rinkų, kurios ypatingais atvejais gali būti apibrėžtos pagal EEE konkurencijos teisę, nustatymui.

(22)

Įvairios skirtingos tinklų topologijos ir technologijos visoje Europos ekonominėje erdvėje reiškia, kad kai kuriais atvejais nacionalinės reguliavimo institucijos turi nustatyti tikslias rekomendacijoje nurodytų konkrečių rinkų ar jų elementų ribas, paisydamos EEE konkurencijos teisės principų. Nacionalinės reguliavimo institucijos gali nustatyti rinkas, kurios skiriasi nuo rekomendacijoje nustatytų rinkų, jei jos tai daro vadovaudamosi Pagrindų direktyvos 7 straipsniu. Kadangi ex ante reguliavimo taikymas rinkai gali turėti įtakos EEE susitarimo Susitariančiųjų Šalių tarpusavio prekybai, kaip nurodoma Pagrindų direktyvos konstatuojamosios dalies 38 punkte, Institucija mano, kad nustatant rinką, kuri skiriasi nuo rekomendacijoje nustatytų rinkų, turėtų būti taikoma atitinkama Pagrindų direktyvos 7 straipsnio tvarka. Dėl nepranešimo apie rinką, kuri turi įtakos EEE susitarimo Susitariančiųjų Šalių tarpusavio prekybai, gali būti pradėtas procesas dėl pažeidimo. Bet kuri rinka, kurią nurodo NRI, turėtų būti pagrįsta EEE konkurencijos principais, sukurtais ELPA priežiūros institucijos pranešime dėl atitinkamos rinkos apibrėžimo EEE konkurencijos teisėje (6), neprieštarauti Institucijos rinkos analizės gairėms ir tenkinti pirmiau nurodytus tris kriterijus. Jei kuri nors nacionalinė reguliavimo institucija manytų, kad paklausa ir pasiūla gali pateisinti alternatyvų šioje rekomendacijoje nurodytos rinkos apibrėžimą, ji turėtų laikytis atitinkamų procedūrų, nurodytų Pagrindų direktyvos 6 ir 7 straipsniuose.

(23)

Tai, kad šioje rekomendacijoje yra nurodytos tos produktų ir paslaugų rinkos, kuriose būtų pagrįsta taikyti ex ante reguliavimą, nereiškia, kad reguliavimas yra visuomet pateisinimas, arba kad toms rinkoms bus skirti reguliavimo įpareigojimai, nurodyti specialiose direktyvose. Reguliavimas nebus pateisinamas, jei šiose rinkose yra veiksminga konkurencija. Svarbiausia, reguliavimo įpareigojimai turi būti tinkami ir pagrįsti nustatytos problemos pobūdžiu, proporcingi ir pateisinami, atsižvelgiant į Pagrindų direktyvoje nustatytus tikslus. Visų pirma, jie turi didinti naudotojų naudą, užtikrinti, kad konkurencija nebūtų iškraipyta ar apribota, skatinti našias investicijas į infrastruktūrą ir inovacijas bei skatinti našų radijo dažnių ir numeracijos išteklių naudojimą ir valdymą.

(24)

Dėl šios rekomendacijos vyko viešosios konsultacijos ir buvo konsultuojamasi su NRI ir nacionalinėmis konkurencijos institucijomis.

PRIĖMĖ ŠIĄ REKOMENDACIJĄ:

1)

Apibrėžiant atitinkamas rinkas pagal akto, nurodyto EEE susitarimo XI priedo 5cl punkte ir priderintą prie to Susitarimo 1 protokolu ir sektorių adaptacijomis, pateiktomis to Susitarimo XI priede, 15 straipsnio 3 dalį, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/21/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų bendrosios reguliavimo sistemos, nacionalinėms reguliavimo institucijoms rekomenduojama analizuoti priede nurodytas produktų ir paslaugų rinkas.

2)

Ši rekomendacija yra skirta ELPA valstybėms.

Priimta Briuselyje, 2004 m. liepos 14 d.

ELPA priežiūros institucijos vardu

Pirmininkas

Hannes HAFSTEIN


(1)  Toliau – EEE susitarimas.

(2)  OL L 108, 2002 4 24, p. 33.

(3)  OL L 114, 2003 5 8, p. 45.

(4)  OL L 108, 2002 4 24, p. 7, nurodyta EEE susitarimo XI priedo 5cj punkte ir priderinta prie Susitarimo 1 protokolu ir sektorių adaptacijomis to Susitarimo XI priede.

(5)  OL L 108, 2002 4 24, p. 51, nurodyta EEE susitarimo XI priedo 5cm punkte ir priderinta prie Susitarimo 1 protokolu ir sektorių adaptacijomis to Susitarimo XI priede.

(6)  OL L 200, 1998 7 16, p. 48 ir EEE priedas prie OL Nr. 28, 1998 7 16, p. 3.


PRIEDAS

Mažmeninis lygis

1.

Prieiga gyventojams prie viešojo telefono tinklo fiksuotoje vietoje.

2.

Prieiga kitiems klientams, ne gyventojams, prie viešojo telefono tinklo fiksuotoje vietoje.

3.

Viešai prieinamos vietinės ir (arba) nacionalinės telefono paslaugos, teikiamos gyventojams fiksuotoje vietoje.

4.

Viešai prieinamos tarptautinės telefono paslaugos, teikiamos gyventojams fiksuotoje vietoje.

5.

Viešai prieinamos vietinės ir (arba) nacionalinės telefono paslaugos, teikiamos fiksuotoje vietoje kitiems klientams, ne gyventojams.

6.

Viešai prieinamos tarptautinės telefono paslaugos, teikiamos fiksuotoje vietoje kitiems klientams, ne gyventojams.

Šios šešios rinkos nustatytos analizės pagal Universaliųjų paslaugų direktyvos 17 straipsnį tikslu.

Visos šios šešios rinkos atitinka „leidimą prisijungti prie viešojo telefono tinklo ir jį naudoti fiksuotose vietose“, kaip nurodyta Pagrindų direktyvos I priedo 1 punkte. Ši jungtinė rinka taip pat minima Universaliųjų paslaugų direktyvos 19 straipsnyje (dėl galimo operatoriaus pasirinkimo atskiro skambučio atveju ar operatoriaus pasirinkimo).

7.

Minimalus skirtųjų linijų rinkinys (į kurį įeina nurodyti skirtųjų linijų tipai iki 2 Mb/sek (imtinai), nurodyti Universaliųjų paslaugų direktyvos 18 straipsnyje ir VII priede).

Ši rinka nurodyta Pagrindų direktyvos I priedo 1 punkte ir siejama su Universaliųjų paslaugų direktyvos 16 straipsniu (skirtųjų linijų teikimas galutiniams naudotojams).

Rinkos analizė turi būti atlikta taikant Universaliųjų paslaugų direktyvos 18 straipsnį, skirtą minimalaus skirtųjų linijų rinkinio teikimo reguliavimo kontrolei.

Didmeninis lygis

8.

Iškvietos siuntimas viešojo telefono ryšio tinkle fiksuotoje vietoje. Šioje rekomendacijoje laikoma, kad į iškvietos siuntimą įeina vietinės iškvietos perdavimas tokiose ribose, kurios atitinka rinkų ribas, nustatytas iškvietų tranzitui ir iškvietų perdavimui viešojo telefono ryšio tinkle fiksuotoje vietoje.

Ši rinka atitinka rinką, nurodytą Pagrindų direktyvos I priedo 2 punkte ir siejamą su Direktyva 97/33/EB (iškvietos siuntimas fiksuoto telefono ryšio tinkle).

9.

Iškvietos gavimas atskiruose viešuosiuose telefono ryšio tinkluose fiksuotoje vietoje.

Šioje rekomendacijoje laikoma, kad į iškvietos gavimą įeina vietinės iškvietos perdavimas tokiose ribose, kurios atitinka rinkų ribas, nustatytas iškvietų tranzitui ir iškvietų perdavimui viešojo telefono ryšio tinkle fiksuotoje vietoje.

Ši rinka atitinka rinką, nurodytą Pagrindų direktyvos I priedo 2 punkte ir siejamą su Direktyva 97/33/EB (iškvietos gavimas fiksuoto telefono ryšio tinkle).

10.

Tranzito paslaugos fiksuoto viešojo telefono ryšio tinkle.

Šioje rekomendacijoje laikoma, kad tranzito paslaugos teikiamos tokiose ribose, kurios atitinka rinkų ribas, nustatytas iškvietos siuntimui ir iškvietos gavimui fiksuotoje vietoje viešajame telefono ryšio tinkle.

Ši rinka atitinka rinką, nurodytą Pagrindų direktyvos I priedo 2 punkte ir siejamą su Direktyva 97/33/EB (tranzito paslaugos fiksuotame telefono ryšio tinkle).

11.

Didmeninė atsietoji prieiga (įskaitant bendrą prieigą) prie metalinių linijų ir palinijų plačiajuosčio ir balso ryšio paslaugoms teikti.

Ši rinka atitinka rinką, nurodytą Pagrindų direktyvos I priedo 2 punkte ir siejamą su Direktyva 97/33/EB ir Direktyva 98/10/EB (prieiga prie fiksuoto viešojo telefono ryšio tinklo, įskaitant atsietąją prieigą prie vietinės linijos) ir rinką, nurodytą Pagrindų direktyvos I priedo 3 punkte ir siejamą su Reglamentu (EB) Nr. 2887/2000.

12.

Didmeninė plačiajuostė prieiga.

Ši rinka apima „duomenų srauto“ prieigą, kuri leidžia perduoti duomenis plačiajuosčiu kanalu abiem kryptim ir kitą didmeninę prieigą, teikiamą kitomis infrastruktūromis, jei jų teikiamos galimybės yra lygiavertės duomenų srauto prieigai. Į šią rinką įeina „Tinklo prieiga ir speciali tinklo prieiga“, nurodyta Pagrindų direktyvos I priedo 2 punkte, bet neįeina rinka, nurodyta čia pateiktuose 11 ir 18 punktuose.

13.

Didmeniniai skirtųjų linijų baigiamieji segmentai.

14.

Didmeniniai skirtųjų linijų jungiamųjų ryšių segmentai.

Didmeninės rinkos, nurodytos 13 ir 14 punktuose, kartu atitinka rinkas, nurodytas Pagrindų direktyvos I priedo 2 punkte, siejamas su Direktyva 97/33/EB ir Direktyva 98/10/EB (skirtųjų linijų sujungimas) bei rinkas, nurodytas Pagrindų direktyvos I priedo 2 punkte, siejamas su Direktyva 92/44/EEB (didmeninis skirtųjų linijų pajėgumų teikimas kitiems elektroninių ryšių tinklų ar paslaugų teikėjams).

15.

Prieiga ir iškvietų siuntimas viešuosiuose mobiliojo telefono ryšio tinkluose, nurodyta (atskirai) Pagrindų direktyvos I priedo 2 punkte ir siejama su Direktyvomis 97/33/EB ir 98/10/EB.

16.

Balso iškvietų gavimas atskiruose mobiliojo ryšio tinkluose.

Ši rinka atitinka rinką, nurodytą Pagrindų direktyvos I priedo 2 punkte ir siejamą su Direktyva 97/33/EB (iškvietų gavimas viešuosiuose mobiliojo telefono ryšio tinkluose).

17.

Didmeninė šalies tarptautinio tarptinklinio ryšio viešuosiuose mobiliojo ryšio tinkluose rinka.

Ši rinka atitinka rinką, nurodytą Pagrindų direktyvos I priedo 4 dalyje.

18.

Transliacijos perdavimo paslaugos, skirtos pristatyti galutiniams naudotojams transliacijos turinį.

Pastaba

Vadovaudamosi Prieigos direktyvos 6 straipsnio 3 dalimi, NRI gali savo nuožiūra analizuoti rinką dėl „Sąlyginės prieigos prie skaitmeninės televizijos ir radijo programų transliavimo paslaugų sistemos“. Prieigos direktyvos 6 straipsnio 3 dalis numato, kad ELPA valstybės gali leisti savo NRI persvarstyti ir keisti sąlyginės prieigos prie televizijos ir radijo programų transliavimo paslaugų sistemos rinką, nepriklausomai nuo perdavimo priemonės.


27.4.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 113/24


ELPA PRIEŽIŪROS INSTITUCIJOS SPRENDIMAS

Nr. 319/05/KOL

2005 m. gruodžio 14 d.

dėl Kolegijos sprendimo Nr. 195/04/KOL dėl įgyvendinimo nuostatų, nurodytų ELPA valstybių susitarimo dėl Priežiūros institucijos ir Teisingumo Teismo įsteigimo 3 protokolo II dalies 27 straipsnyje, pakeitimų

ELPA PRIEŽIŪROS INSTITUCIJA,

ATSIŽVELGDAMA į Europos ekonominės erdvės susitarimą (1), ypač į jo 61–63 straipsnius ir 26 protokolą,

ATSIŽVELGDAMA į ELPA valstybių susitarimą dėl Priežiūros institucijos ir Teisingumo Teismo įsteigimo (2), ypač į jo 5 straipsnio 2 dalies a punktą ir 24 straipsnį bei Priežiūros institucijos ir Teisingumo Teismo įsteigimo 3 protokolo II dalies 27 straipsnį,

KADANGI 2004 m. liepos 14 d. ELPA priežiūros institucija priėmė Sprendimą Nr. 195/04/KOL dėl įgyvendinimo nuostatų, nurodytų ELPA valstybių susitarimo dėl Priežiūros institucijos ir Teismo įsteigimo 3 protokolo II dalies 27 straipsnyje,

KADANGI nuo 2006 m. sausio 1 d. ELPA priežiūros institucija, remdamasi Sprendimo Nr. 195/04/KOL 3 straipsnio 1 dalimi, įgyvendins pranešimų siuntimo elektroninėmis priemonėmis sistemą,

KADANGI ELPA valstybės nurodė centrą ryšiams palaikyti, kuriam bus perduodami elektroniniai pranešimai ir susijusi korespondencija,

2005 m. lapkričio 30 d. laišku PASIKONSULTAVUSI su Valstybės pagalbos patariamuoju komitetu Susitarimo dėl Priežiūros institucijos ir Teismo 3 protokolo II dalies 29 straipsnyje nustatyta tvarka,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1a)

Sprendimo Nr. 195/04/KOL 3 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„Pranešimą Institucijai siunčia reikiamos ELPA valstybės atstovybė Europos Sąjungoje arba kitas ELPA valstybės nurodytas centras ryšiams palaikyti. Jis siunčiamas Institucijos Konkurencijos ir valstybės pagalbos direktoratui. Institucijos konkurencijos ir valstybės pagalbos direktoratas gali nurodyti ryšių palaikymo centrus pranešimams priimti“.

1b)

Sprendimo Nr. 195/04/KOL 3 straipsnio 6 dalis pakeičiama taip:

„Pasikonsultavusi su ELPA valstybėmis, Institucija Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE dalyje ir priede skelbia informaciją apie susitarimus dėl pranešimų siuntimo elektroninėmis priemonėmis, įskaitant adresus ir visus būtinus susitarimus dėl konfidencialios informacijos apsaugos“.

1c)

Sprendimo Nr. 195/04/KOL I priedo 4 dalies antras sakinys pakeičiamas taip:

„Užpildytą formą Institucijai siunčia reikiamos ELPA valstybės atstovybė Europos Sąjungoje arba kitas ELPA valstybės nurodytas centras ryšiams palaikyti“.

1d)

Sprendimo Nr. 195/04/KOL prieduose nuorodos į susijusią ELPA valstybės atstovybę Europos Sąjungoje arba susijusios ELPA valstybės EEE koordinavimo skyrių laikomos nuorodomis į susijusią ELPA valstybės atstovybę Europos Sąjungoje arba bet kurį kitą ELPA valstybės nurodytą centrą ryšiams palaikyti.

2)

Šis sprendimas skirtas Islandijos Respublikai, Lichtenšteino Kunigaikštystei ir Norvegijos Karalystei.

3)

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo priėmimo Priežiūros institucijoje.

4)

Sprendimas yra autentiškas anglų kalba.

Priimta Briuselyje, 2005 m. gruodžio 14 d.

ELPA priežiūros institucijos vardu

Einar M. BULL

Pirmininkas

Kurt JÄGER

Kolegijos narys


(1)  Toliau – EEE susitarimas.

(2)  Toliau – Institucijos ir Teismo susitarimas.