ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 107

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

49 tomas
2006m. balandžio 20d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

2006 m. balandžio 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 604/2006, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

1

 

*

2006 m. balandžio 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 605/2006, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 349/2003, sustabdantį tam tikrų laukinės faunos ir floros rūšių egzempliorių įvežimą į Bendriją

3

 

*

2006 m. balandžio 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 606/2006, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2799/1999, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1255/1999 taikymo taisykles, susijusias su pagalbos už pašarams skirtą nugriebtą pieną ir nugriebto pieno miltelius suteikimu ir šių nugriebto pieno miltelių pardavimu

23

 

*

2006 m. balandžio 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 607/2006, inicijuojantis tyrimą dėl galimo antidempingo priemonių, įvestų Tarybos reglamentu (EB) Nr. 398/2004 dėl Kinijos Liaudies Respublikos kilmės silicio importo, pažeidimo įvežant silicį iš Korėjos Respublikos, nepaisant to, ar oficialiai yra nurodoma, kad jo kilmės šalis yra Korėjos Respublika, ar ne, ir nustatantis, kad toks importas turi būti registruojamas

24

 

*

2006 m. balandžio 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 608/2006, iš dalies keičiantis Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1060/2005 dėl nuolatiniu konkursu numatyto eksportui skirtų paprastųjų kviečių, saugomų Slovakijos intervencinės agentūros, kiekio

27

 

*

2006 m. balandžio 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 609/2006, iš dalies keičiantis Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1374/2005 dėl nuolatiniu konkursu numatyto eksportui skirtų miežių, saugomų Slovakijos intervencinės agentūros, kiekio

28

 

*

2006 m. balandžio 18 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 610/2006, nustatantis vieneto vertes naudojamas tam tikrų greitai gendančių prekių muitinei vertei nustatyti

29

 

 

2006 m. balandžio 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 611/2006, dėl cukranendrių cukraus importo licencijų išdavimo pagal kai kurias tarifines kvotas ir susitarimus dėl lengvatinių sąlygų

35

 

 

2006 m. balandžio 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 612/2006, nustatantis, kokia dalimi galima patenkinti paraiškas kai kurių Alpių ir kalnų veislių bulių, karvių bei telyčių, išskyrus skerstinus gyvulius, importo licencijai gauti, pateiktas 2006 m. balandžio mėnesį

37

 

 

II   Aktai, kurių skelbti neprivaloma

 

 

Komisija

 

*

2006 m. balandžio 7 d. Komisijos sprendimas, dėl pakartotinio Komisijos informacijos naudojimo

38

 

*

2006 m. balandžio 12 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 2004/639/EB dėl Kroatijos (pranešta dokumentu Nr. C(2006) 1541)  ( 1 )

42

 

*

2006 m. balandžio 12 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Komisijos sprendimą 2006/135/EB dėl A ir B teritorijų nustatymo tam tikrose valstybėse narėse kilus labai patogeninio paukščių gripo protrūkiams (pranešta dokumentu Nr. C(2006) 1583)  ( 1 )

44

 

 

Europos centrinis bankas

 

*

2006 m. balandžio 7 d. Europos centrinio banko gairės, dėl Eurosistemos atsargų valdymo paslaugų teikimo eurais euro zonoje nesantiems centriniams bankams ir šalims bei tarptautinėms organizacijoms (ECB/2006/4)

54

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, kuriuos skelbti privaloma

20.4.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 107/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 604/2006

2006 m. balandžio 19 d.

nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1994 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 3223/94 dėl vaisių ir daržovių importo taisyklių (1), ypač į jo 4 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Vadovaujantis Urugvajaus raundo daugiašalių prekybos derybų rezultatais Reglamentas (EB) Nr. 3223/94 numato kriterijus, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo vertes iš trečiųjų šalių importuojamiems jo priede išvardintiems produktams ir laikotarpiams.

(2)

Laikantis aukščiau nurodytų kriterijų, standartinės importo vertės turi būti nustatytos tokios, kaip nurodyta šio reglamento priede,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 3223/94 4 straipsnyje nurodytos standartinės importo vertės nustatomos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. balandžio 20 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. balandžio 19 d.

Komisijos vardu

J. L. DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 337, 1994 12 24, p. 66. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 386/2005 (OL L 62, 2005 3 9, p. 3).


PRIEDAS

prie 2006 m. balandžio 19 d. Komisijos reglamento, nustatančio kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

052

118,6

204

50,1

212

139,0

624

138,6

999

111,6

0707 00 05

052

129,4

204

47,4

999

88,4

0709 10 00

624

119,2

999

119,2

0709 90 70

052

127,1

204

114,1

999

120,6

0805 10 20

052

70,7

204

40,1

212

52,8

220

32,1

624

75,4

999

54,2

0805 50 10

624

54,5

999

54,5

0808 10 80

388

87,8

400

129,3

404

95,9

508

73,4

512

80,3

528

96,6

720

78,2

804

112,8

999

94,3

0808 20 50

052

75,0

388

99,4

512

78,5

528

80,3

720

76,1

999

81,9


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 750/2005 (OL L 126, 2005 5 19, p. 12). Kodas „999“ žymi „kitą kilmę“.


20.4.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 107/3


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 605/2006

2006 m. balandžio 19 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 349/2003, sustabdantį tam tikrų laukinės faunos ir floros rūšių egzempliorių įvežimą į Bendriją

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1996 m. gruodžio 9 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą (1), ypač į jo 19 straipsnio 2 dalį,

pasikonsultavusi su Mokslinio tyrimo grupe,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 338/97 4 straipsnio 6 dalyje numatyta, kad Komisija gali apriboti tam tikrų rūšių įvežimą į Bendriją pagal tos straipsnio dalies a–d punktuose nustatytas sąlygas. Be to, 2001 m. rugpjūčio 30 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 1808/2001, nustatančiame išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą įgyvendinimo taisykles (2), yra nustatytos tokių apribojimų įgyvendinimo priemonės.

(2)

Rūšių, kurių įvežimas į Bendriją yra sustabdytas, sąrašas buvo nustatytas 2003 m. vasario 25 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 349/2003, sustabdančiu tam tikrų laukinės faunos ir floros rūšių egzempliorių įvežimą į Bendriją (3).

(3)

Remdamasi naujausia informacija, Mokslinio tyrimo grupė nusprendė, kad tam tikrų Reglamento (EB) Nr. 338/97 A ir B prieduose išvardytų rūšių apsaugos būklei bus rimtai pakenkta, jei šių rūšių įvežimas į Bendriją iš tam tikrų kilmės šalių nebus sustabdytas. Todėl turėtų būti sustabdytas šių rūšių įvežimas: Ursus thibetanus iš Rusijos Federacijos; Cryptoprocta ferox, Scaphiophryne gottlebei, Euphorbia banae ir E. kondoi iš Madagaskaro; Panthera leo iš Etiopijos; Balaeniceps rex, Grus carunculatus ir Chamaeleo fuelleborni iš Tanzanijos Jungtinės Respublikos; Poicephalus gulielmi iš Kongo; Accipiter melanoleucus, A. ovampensis, Aviceda cuculoides, Hieraaetus ayresii, H. spilogaster, Macheiramphus alcinus, Spizaetus africanus, Urotriorchis macrourus, Falco chicquera, Asio capensis, Bubo lacteus, B. poensis, Glaucidium perlatum, Scotopelia peli ir Python regius iš Gvinėjos; Sagittarius serpentarius ir Varanus exanthematicus iš Togo; Agapornis pullarius iš Kongo Demokratinės Respublikos; Cuora galbinifrons iš Kinijos; Heosemys spinosa, Leucocephalon yuwonoi, Siebenrockiella crassicollis, Liasis fuscus, Euphyllia cristata, E. divisa, E. fimbriata, Hydnophora microconos ir Scolymia vitiensis iš Indonezijos; Geochelone pardalis iš Ugandos ir Zambijos; Uromastyx geyri iš Malio ir Nigerio; Cordylus mossambicus, C. vittifer, Tridacna maxima ir T. squamosa iš Mozambiko; Dendrobates pumilio iš Nikaragvos; Hippopus hippopus iš Vanuatu; Hippopus hippopus, Tridacna gigas ir T. maxima iš Tongos ir Vietnamo; Tridacna crocea, T. derasa, T. maxima ir T. squamosa iš Fidžio ir Vanuatu; Tridacna crocea iš Tongos; Tridacna maxima iš Mikronezijos Federacinių Valstybių ir Maršalo salų; Tridacna tevoroa iš Tongos ir Catalaphyllia jardinei iš Saliamono salų.

(4)

Mokslinio tyrimo grupė taip pat nusprendė, kad remiantis naujausia informacija toliau išvardytų rūšių įvežimo į Bendriją sustabdymas nebereikalingas: Galago senegalensis iš Džibučio; Galagoides demidoff iš Kenijos ir Senegalo; Callithrix argentata iš Paragvajaus; Saguinus labiatus iš Kolumbijos; Callicebus torquatus iš Ekvadoro; Cebus albifrons iš Gajanos; Cebus capucinus and Aratinga solstitialis iš Venesuelos; Cebus olivaceus iš Peru; Allenopithecus nigroviridis iš visų arealo valstybių; Colobus guereza iš Pusiaujo Gvinėjos; Lophocebus albigena iš Kenijos; Papio hamadryas ir Hippopotamus amphibius iš Liberijos; Cynogale bennettii iš Singapūro; Ara ararauna iš Trinidado ir Tobago; Neophema splendida iš Australijos; Poicephalus gulielmi iš Kongo Demokratinės Respublikos; Geochelone chilensis, Homopus areolatus, H. boulengeri, H. femoralis, H. signatus, Kinixys natalensis ir Psammobates spp. iš visų arealo valstybių; Geochelone denticulata iš visų arealo valstybių, išskyrus Boliviją ir Ekvadorą; Geochelone elegans iš visų arealo valstybių, išskyrus Pakistaną; Kinixys belliana iš visų arealo valstybių, išskyrus Mazambiką ir Beniną; Kinixys erosa iš visų arealo valstybių, išskyrus Togą; Kinixys homeana iš visų arealo valstybių, išskyrus Beniną; Manouria emys iš visų arealo valstybių, išskyrus Bangladešą, Indiją, Indoneziją, Mianmarą ir Tailandą; Testudo horsfieldii iš visų arealo valstybių, išskyrus Kiniją, Pakistaną ir Kazachstaną; Manouria impressa iš visų arealo valstybių, išskyrus Vietnamą; Phelsuma cepediana ir P. trilineata iš Madagaskaro; Phelsuma edwardnewtonii iš Mauricijaus; Varanus albigularis iš Lesoto; Varanus rudicollis iš Filipinų; Ptyas mucosus iš Indonezijos ir Dactylorhiza incarnata iš Norvegijos.

(5)

Reglamente (EB) Nr. 338/97 su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1332/2005, numatyta, inter alia, perkelti Cacatua sulphurea ir Pyxis arachnoides iš priedo B į priedą A ir išbraukti iš priedų Agapornis roseicollis, todėl šių rūšių importo sustabdymas nebereikalingas.

(6)

Buvo konsultuojamasi su visomis šalimis, kurių kilmės rūšių įvežimui į Bendriją pagal šį reglamentą yra taikomi nauji apribojimai.

(7)

Todėl Reglamento (EB) Nr. 349/2003 priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies keičiamas ir aiškumo sumetimais pakeistas nauju.

(8)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Prekybos laukine fauna ir flora komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 349/2003 priedas pakeičiamas šio reglamento priedu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. balandžio 19 d.

Komisijos vardu

Stavros DIMAS

Komisijos narys


(1)  OL L 61, 1997 3 3, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1332/2005 (OL L 215, 2005 8 19, p. 1).

(2)  OL L 250, 2001 9 19, p. 1.

(3)  OL L 51, 2003 2 26, p. 3. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 252/2005 (OL L 43, 2005 2 15, p. 3).


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 338/97 A priede nurodytų rūšių egzemplioriai, kurių įvežimas į Bendriją yra sustabdytas

Gyvūnų rūšis

Šaltinis (-iai)

Egzempliorius (-iai)

Kilmės šalys

Remiantis 4 straipsnio 6 dalies punktu:

FAUNA

CHORDATA MAMMALIA

CARNIVORA

Canidae

Canis lupus

Laukinė

Medžioklės trofėjai

Baltarusija, Kirgizija, Turkija

a

Ursidae

Ursus arctos

Laukinė

Medžioklės trofėjai

Britų Kolumbija

a

Ursus thibetanus

Laukinė

Medžioklės trofėjai

Rusijos Federacija

a

Felidae

Lynx lynx

Laukinė

Medžioklės trofėjai

Azerbaidžanas, Moldova, Ukraina

a

ARTIODACTYLA

Bovidae

Ovis ammon nigrimontana

Laukinė

Medžioklės trofėjai

Kazachstanas

a

AVES

FALCONIFORMES

Accipitridae

Leucopternis occidentalis

Laukinė

Visi

Ekvadoras, Peru

a


Reglamento (EB) Nr. 338/97 B priede nurodytų rūšių egzemplioriai, kurių įvežimas į Bendriją yra sustabdytas

Gyvūnų rūšis

Šaltinis (-iai)

Egzempliorius (-iai)

Kilmės šalys

Remiantis 4 straipsnio 6 dalies punktu:

FAUNA

CHORDATA MAMMALIA

MONOTREMATA

Tachyglossidae

Zaglossus bruijni

Laukinė

Visi

Visos

b

PRIMATES

Loridae

Arctocebus aureus

Laukinė

Visi

Centrinės Afrikos Respublika, Gabonas

b

Arctocebus calabarensis

Laukinė

Visi

Nigerija

b

Nycticebus pygmaeus

Laukinė

Visi

Kambodža, Laosas

b

Perodicticus potto

Laukinė

Visi

Togas

b

Galagonidae

Euoticus pallidus (sinoniminis pavadinimas – Galago elegantulus pallidus)

Laukinė

Visi

Nigerija

b

Galago matschiei (sinoniminis pavadinimas – G. inustus)

Laukinė

Visi

Ruanda

b

Galagoides demidoff (sinoniminis pavadinimas – Galago demidovii)

Laukinė

Visi

Burkina Faso, Centrinės Afrikos Respublika

b

Galagoides zanzibaricus (sinoniminis pavadinimas – Galago zanzibaricus)

Laukinė

Visi

Malavis

b

Callitrichidae

Callithrix geoffroyi (sinoniminis pavadinimas – C. jacchus geoffroyi)

Laukinė

Visi

Brazilija

b

Cebidae

Alouatta fusca

Laukinė

Visi

Visos

b

Alouatta seniculus

Laukinė

Visi

Trinidadas ir Tobagas

b

Ateles belzebuth

Laukinė

Visi

Visos

b

Ateles fusciceps

Laukinė

Visi

Visos

b

Ateles geoffroyi

Laukinė

Visi

Visos

b

Ateles paniscus

Laukinė

Visi

Peru

b

Cebus capucinus

Laukinė

Visi

Belizas

b

Chiropotes satanas

Laukinė

Visi

Brazilija, Gajana

b

Lagothrix lagotricha

Laukinė

Visi

Visos

b

Pithecia pithecia

Laukinė

Visi

Gajana

b

Cercopithecidae

Cercocebus torquatus

Laukinė

Visi

Gana

b

Cercopithecus ascanius

Laukinė

Visi

Burundis

b

Cercopithecus cephus

Laukinė

Visi

Centrinės Afrikos Respublika

b

Cercopithecus dryas (įskaitant C. salongo)

Laukinė

Visi

Kongo Demokratinė Respublika

b

Cercopithecus erythrogaster

Laukinė

Visi

Visos

b

Cercopithecus erythrotis

Laukinė

Visi

Visos

b

Cercopithecus hamlyni

Laukinė

Visi

Visos

b

Cercopithecus mona

Laukinė

Visi

Togas

b

Cercopithecus petaurista

Laukinė

Visi

Togas

b

Cercopithecus pogonias

Laukinė

Visi

Kamerūnas, Pusiaujo Gvinėja, Nigerija

b

Cercopithecus preussi (sinoniminis pavadinimas – C. lhoesti preussi)

Laukinė

Visi

Kamerūnas, Pusiaujo Gvinėja, Nigerija

b

Colobus polykomos

Laukinė

Visi

Dramblio Kaulo Krantas, Gana, Nigerija, Togas

b

Lophocebus albigena (sinoniminis pavadinimas – Cercocebus albigena)

Laukinė

Visi

Nigerija

b

Macaca arctoides

Laukinė

Visi

Indija, Malaizija, Tailandas

b

Macaca assamensis

Laukinė

Visi

Nepalas

b

Macaca cyclopis

Laukinė

Visi

Visos

b

Macaca fascicularis

Laukinė

Visi

Bangladešas, Indija

b

Macaca maura

Laukinė

Visi

Indonezija

b

Macaca nemestrina

Laukinė

Visi

Kinija

b

Macaca nemestrina pagensis

Laukinė

Visi

Indonezija

b

Macaca nigra

Laukinė

Visi

Indonezija

b

Macaca ochreata

Laukinė

Visi

Indonezija

b

Macaca sylvanus

Laukinė

Visi

Alžyras, Marokas

b

Papio hamadryas

Laukinė

Visi

Gvinėja Bisau, Libija

b

Procolobus badius (sinoniminis pavadinimas – Colobus badius)

Laukinė

Visi

Visos

b

Procolobus verus (sinoniminis pavadinimas – Colobus verus)

Laukinė

Visi

Beninas, Dramblio Kaulo Krantas, Gana, Siera Leonė, Togas

b

Trachypithecus phayrei (sinoniminis pavadinimas – Presbytis phayrei)

Laukinė

Visi

Kambodža, Kinija, Indija

b

Trachypithecus vetulus (sinoniminis pavadinimas – Presbytis senex)

Laukinė

Visi

Šri Lanka

b

XENARTHRA

Myrmecophagidae

Myrmecophaga tridactyla

Laukinė

Visi

Belizas, Urugvajus

b

RODENTIA

Sciuridae

Ratufa affinis

Laukinė

Visi

Singapūras

b

Ratufa bicolor

Laukinė

Visi

Kinija

b

CARNIVORA

Canidae

Chrysocyon brachyurus

Laukinė

Visi

Bolivija, Peru

b

Mustelidae

Lutra maculicollis

Laukinė

Visi

Tanzanijos Jungtinė Respublika

b

Viverridae

Cryptoprocta ferox

Laukinė

Visi

Madagaskaras

b

Cynogale bennettii

Laukinė

Visi

Brunėjus, Kinija, Indonezija, Malaizija, Tailandas

b

Eupleres goudotii

Laukinė

Visi

Madagaskaras

b

Fossa fossana

Laukinė

Visi

Madagaskaras

b

Felidae

Leptailurus serval

Laukinė

Visi

Alžyras

b

Oncifelis colocolo

Laukinė

Visi

Čilė

b

Panthera leo

Laukinė

Visi

Etiopija

b

Prionailurus bengalensis

Laukinė

Visi

Makao

b

Profelis aurata

Laukinė

Visi

Togas

b

PERISSODACTYLA

Equidae

Equus zebra hartmannae

Laukinė

Visi

Angola

b

ARTIODACTYLA

Hippopotamidae

Hexaprotodon liberiensis (sinoniminis pavadinimas – Choeropsis liberiensis)

Laukinė

Visi

Dramblio Kaulo Krantas, Gvinėja, Gvinėja Bisau, Nigerija, Siera Leonė

b

Hippopotamus amphibius

Laukinė

Visi

Kongo Demokratinė Respublika, Gambija, Malavis, Nigeris, Nigerija, Ruanda, Siera Leonė, Togas

b

Camelidae

Lama guanicoe

Laukinė

Visi, išskyrus:

egzempliorius, kurie priklauso Argentinoje registruotiems ištekliams, su sąlyga, kad Sekretoriatas patvirtina leidimus prieš tai, kol juos patvirtina importuojančioji valstybė narė,

produktus, gautus nukirpus gyvų gyvūnų vilną pagal patvirtintą vadybos programą, vilną tinkamai paženklinus ir užregistravus,

ne prekybai skirtų ribotų vilnos kiekių eksportas – iki 500 kg per metus pramoniniams tyrimams.

Argentina

b

Moschidae

Moschus berezovskii

Laukinė

Visi

Kinija

b

Moschus chrysogaster

Laukinė

Visi

Kinija

b

Moschus fuscus

Laukinė

Visi

Kinija

b

Moschus moschiferus

Laukinė

Visi

Kinija, Rusija

b

Cervidae

Cervus elaphus bactrianus

Laukinė

Visi

Uzbekistanas

b

Bovidae

Saiga tatarica

Laukinė

Visi

Kazachstanas, Rusija

b

AVES

CICONIIFORMES

Balaenicipitidae

Balaeniceps rex

Laukinė

Visi

Tanzanijos Jungtinė Respublika, Zambija

b

ANSERIFORMES

Anatidae

Anas bernieri

Laukinė

Visi

Madagaskaras

b

Oxyura jamaicensis

Visos

Gyvi

Visos

d

FALCONIFORMES

Accipitridae

Accipiter brachyurus

Laukinė

Visi

Papua Naujoji Gvinėja

b

Accipiter gundlachi

Laukinė

Visi

Kuba

b

Accipiter imitator

Laukinė

Visi

Papua Naujoji Gvinėja, Saliamono Salos

b

Accipiter melanoleucus

Laukinė

Visi

Gvinėja

b

Accipiter ovampensis

Laukinė

Visi

Gvinėja

b

Aviceda cuculoides

Laukinė

Visi

Gvinėja

b

Buteo albonotatus

Laukinė

Visi

Peru

b

Buteo galapagoensis

Laukinė

Visi

Ekvadoras

b

Buteo platypterus

Laukinė

Visi

Peru

b

Buteo ridgwayi

Laukinė

Visi

Dominikos Respublika, Haitis

b

Erythrotriorchis radiatus

Laukinė

Visi

Australija

b

Gyps bengalensis

Laukinė

Visi

Visos

b

Gyps coprotheres

Laukinė

Visi

Mozambikas, Namibija, Svazilendas

b

Gyps indicus

Laukinė

Visi

Visos

b

Gyps rueppellii

Laukinė

Visi

Gvinėja

b

Harpyopsis novaeguineae

Laukinė

Visi

Indonezija, Papua Naujoji Gvinėja

b

Hieraaetus ayresii

Laukinė

Visi

Gvinėja

b

Hieraaetus spilogaster

Laukinė

Visi

Gvinėja

b

Leucopternis lacernulata

Laukinė

Visi

Brazilija

b

Lophoictinia isura

Laukinė

Visi

Australija

b

Macheiramphus alcinus

Laukinė

Visi

Gvinėja

b

Polemaetus bellicosus

Laukinė

Visi

Gvinėja

b

Spizaetus africanus

Laukinė

Visi

Gvinėja

b

Spizaetus bartelsi

Laukinė

Visi

Indonezija

b

Stephanoaetus coronatus

Laukinė

Visi

Gvinėja

b

Terathopius ecaudatus

Laukinė

Visi

Gvinėja

b

Trigonoceps occipitalis

Laukinė

Visi

Dramblio Kaulo Krantas, Gvinėja

b

Urotriorchis macrourus

Laukinė

Visi

Gvinėja

b

Falconidae

Falco chicquera

Laukinė

Visi

Gvinėja

b

Falco deiroleucus

Laukinė

Visi

Belizas, Gvatemala

b

Falco fasciinucha

Laukinė

Visi

Botsvana, Etiopija, Kenija, Malavis, Mozambikas, Pietų Afrika, Sudanas, Tanzanijos Jungtinė Respublika, Zambija, Zimbabvė

b

Falco hypoleucos

Laukinė

Visi

Australija, Papua Naujoji Gvinėja

b

Micrastur plumbeus

Laukinė

Visi

Kolumbija, Ekvadoras

b

Sagittariidae

Sagittarius serpentarius

Laukinė

Visi

Gvinėja, Togas

b

GALLIFORMES

Phasianidae

Polyplectron schleiermacheri

Laukinė

Visi

Indonezija, Malaizija

b

GRUIFORMES

Gruidae

Balearica pavonina

Laukinė

Visi

Gvinėja, Malis

b

Balearica regulorum

Laukinė

Visi

Angola, Botsvana, Burundis, Kongo Demokratinė Respublika, Kenija, Lesotas, Malavis, Mozambikas, Namibija, Ruanda, Pietų Afrika, Svazilendas, Uganda, Zambija, Zimbabvė

b

Grus carunculatus

Laukinė

Visi

Pietų Afrika, Tanzanijos Jungtinė Respublika

b

Grus virgo

Laukinė

Visi

Sudanas

b

COLUMBIFORMES

Columbidae

Goura cristata

Laukinė

Visi

Indonezija

b

Goura scheepmakeri

Laukinė

Visi

Indonezija

b

Goura victoria

Laukinė

Visi

Indonezija

b

PSITTACIFORMES

Psittacidae

Agapornis fischeri

Laukinė

Visi

Tanzanijos Jungtinė Respublika

b

Auginama ūkiuose

Visi

Mozambikas

b

Agapornis lilianae

Laukinė

Visi

Tanzanijos Jungtinė Respublika

b

Agapornis nigrigenis

Laukinė

Visi

Visos

b

Agapornis pullarius

Laukinė

Visi

Angola, Kongo Demokratinė Respublika, Gvinėja, Kenija, Malis, Togas

b

Alisterus chloropterus chloropterus

Laukinė

Visi

Indonezija

b

Amazona agilis

Laukinė

Visi

Jamaika

b

Amazona autumnalis

Laukinė

Visi

Ekvadoras

b

Amazona collaria

Laukinė

Visi

Jamaika

b

Amazona mercenaria

Laukinė

Visi

Venesuela

b

Amazona xanthops

Laukinė

Visi

Bolivija, Paragvajus

b

Ara chloroptera

Laukinė

Visi

Argentina, Panama

b

Ara severa

Laukinė

Visi

Gajana

b

Aratinga acuticaudata

Laukinė

Visi

Urugvajus

b

Aratinga aurea

Laukinė

Visi

Argentina

b

Aratinga auricapilla

Laukinė

Visi

Visos

b

Aratinga erythrogenys

Laukinė

Visi

Peru

b

Aratinga euops

Laukinė

Visi

Kuba

b

Bolborhynchus ferrugineifrons

Laukinė

Visi

Kolumbija

b

Cacatua sanguinea

Laukinė

Visi

Indonezija

b

Charmosyna amabilis

Laukinė

Visi

Fidžis

b

Charmosyna diadema

Laukinė

Visi

Visos

b

Cyanoliseus patagonus

Laukinė

Visi

Čilė, Urugvajus

b

Deroptyus accipitrinus

Laukinė

Visi

Peru, Surinamas

b

Eclectus roratus

Laukinė

Visi

Indonezija

b

Forpus xanthops

Laukinė

Visi

Peru

b

Hapalopsittaca amazonina

Laukinė

Visi

Visos

b

Hapalopsittaca fuertesi

Laukinė

Visi

Kolumbija

b

Hapalopsittaca pyrrhops

Laukinė

Visi

Visos

b

Leptosittaca branickii

Laukinė

Visi

Visos

b

Lorius domicella

Laukinė

Visi

Indonezija

b

Nannopsittaca panychlora

Laukinė

Visi

Brazilija

b

Pionus chalcopterus

Laukinė

Visi

Peru

b

Poicephalus cryptoxanthus

Laukinė

Visi

Tanzanijos Jungtinė Respublika

b

Poicephalus gulielmi

Laukinė

Visi

Dramblio Kaulo Krantas, Kongas

b

Poicephalus meyeri

Laukinė

Visi

Tanzanijos Jungtinė Respublika

b

Poicephalus robustus

Laukinė

Visi

Botsvana, Kongo Demokratinė Respublika, Gambija, Gvinėja, Malis, Namibija, Nigerija, Senegalas, Pietų Afrika, Svazilendas, Togas, Uganda

b

Poicephalus rufiventris

Laukinė

Visi

Tanzanijos Jungtinė Respublika

b

Polytelis alexandrae

Laukinė

Visi

Australija

b

Prioniturus luconensis

Laukinė

Visi

Filipinai

b

Psittacula alexandri

Laukinė

Visi

Indonezija

b

Psittacula finschii

Laukinė

Visi

Bangladešas, Kambodža

b

Psittacula roseata

Laukinė

Visi

Kinija

b

Psittacus erithacus

Laukinė

Visi

Beninas, Burundis, Liberija, Malis, Nigerija, Togas

b

Psittacus erithacus timneh

Laukinė

Visi

Gvinėja, Gvinėja Bisau

b

Psittrichas fulgidus

Laukinė

Visi

Visos

b

Pyrrhura albipectus

Laukinė

Visi

Ekvadoras

b

Pyrrhura calliptera

Laukinė

Visi

Kolumbija

b

Pyrrhura leucotis

Laukinė

Visi

Brazilija

b

Pyrrhura orcesi

Laukinė

Visi

Ekvadoras

b

Pyrrhura picta

Laukinė

Visi

Kolumbija

b

Pyrrhura viridicata

Laukinė

Visi

Kolumbija

b

Tanygnathus gramineus

Laukinė

Visi

Indonezija

b

Touit melanonota

Laukinė

Visi

Brazilija

b

Touit surda

Laukinė

Visi

Brazilija

b

Trichoglossus johnstoniae

Laukinė

Visi

Filipinai

b

Triclaria malachitacea

Laukinė

Visi

Argentina, Brazilija

b

CUCULIFORMES

Musophagidae

Musophaga porphyreolopha

Laukinė

Visi

Uganda

b

Tauraco corythaix

Laukinė

Visi

Mozambikas

b

Tauraco fischeri

Laukinė

Visi

Tanzanijos Jungtinė Respublika

b

Tauraco macrorhynchus

Laukinė

Visi

Gvinėja

b

STRIGIFORMES

Tytonidae

Phodilus prigoginei

Laukinė

Visi

Kongo Demokratinė Respublika

b

Tyto aurantia

Laukinė

Visi

Papua Naujoji Gvinėja

b

Tyto inexspectata

Laukinė

Visi

Indonezija

b

Tyto manusi

Laukinė

Visi

Papua Naujoji Gvinėja

b

Tyto nigrobrunnea

Laukinė

Visi

Indonezija

b

Tyto sororcula

Laukinė

Visi

Indonezija

b

Strigidae

Asio capensis

Laukinė

Visi

Gvinėja

b

Asio clamator

Laukinė

Visi

Peru

b

Bubo lacteus

Laukinė

Visi

Gvinėja

b

Bubo philippensis

Laukinė

Visi

Filipinai

b

Bubo poensis

Laukinė

Visi

Gvinėja

b

Bubo vosseleri

Laukinė

Visi

Tanzanijos Jungtinė Respublika

b

Glaucidium albertinum

Laukinė

Visi

Kongo Demokratinė Respublika, Ruanda

b

Glaucidium perlatum

Laukinė

Visi

Gvinėja

b

Ketupa blakistoni

Laukinė

Visi

Kinija, Japonija, Rusija

b

Ketupa ketupu

Laukinė

Visi

Singapūras

b

Nesasio solomonensis

Laukinė

Visi

Papua Naujoji Gvinėja, Saliamono Salos

b

Ninox affinis

Laukinė

Visi

Indija

b

Ninox rudolfi

Laukinė

Visi

Indonezija

b

Otus angelinae

Laukinė

Visi

Indonezija

b

Otus fuliginosus

Laukinė

Visi

Filipinai

b

Otus longicornis

Laukinė

Visi

Filipinai

b

Otus magicus

Laukinė

Visi

Seišelių salos

b

Otus mindorensis

Laukinė

Visi

Filipinai

b

Otus mirus

Laukinė

Visi

Filipinai

b

Otus pauliani

Laukinė

Visi

Komorų salos

b

Otus roboratus

Laukinė

Visi

Peru

b

Otus rutilus

Laukinė

Visi

Komorų salos

b

Pulsatrix melanota

Laukinė

Visi

Peru

b

Scotopelia peli

Laukinė

Visi

Gvinėja

b

Scotopelia ussheri

Laukinė

Visi

Dramblio Kaulo Krantas, Gana, Gvinėja, Liberija, Siera Leonė

b

Strix davidi

Laukinė

Visi

Kinija

b

Strix woodfordii

Laukinė

Visi

Gvinėja

b

APODIFORMES

Trochilidae

Chalcostigma olivaceum

Laukinė

Visi

Peru

b

Heliodoxa rubinoides

Laukinė

Visi

Peru

b

CORACIIFORMES

Bucerotidae

Buceros rhinoceros

Laukinė

Visi

Tailandas

b

PASSERIFORMES

Pittidae

Pitta nympha

Laukinė

Visi

Visos (išskyrus Vietnamą)

b

Pycnonotidae

Pycnonotus zeylanicus

Laukinė

Visi

Malaizija

b

REPTILIA

TESTUDINES

Emydidae

Callagur borneoensis

Laukinė

Visi

Visos

b

Chrysemys picta

Visos

Gyvi

Visos

d

Cuora amboinensis

Laukinė

Visi

Malaizija

b

Cuora galbinifrons

Laukinė

Visi

Kinija

b

Heosemys spinosa

Laukinė

Visi

Indonezija

b

Leucocephalon yuwonoi

Laukinė

Visi

Indonezija

b

Siebenrockiella crassicollis

Laukinė

Visi

Indonezija

b

Trachemys scripta elegans

Visos

Gyvi

Visos

d

Testudinidae

Geochelone denticulata

Laukinė

Visi

Bolivija, Ekvadoras

b

Geochelone elegans

Laukinė

Visi

Pakistanas

b

Geochelone gigantea

Laukinė

Visi

Seišelių salos

b

Geochelone pardalis

Laukinė

Visi

Kongo Demokratinė Respublika, Mozambikas, Uganda, Tanzanijos Jungtinė Respublika

b

Auginama ūkiuose

Visi

Mozambikas, Zambija

b

„F“ šaltinis (1)

Visi

Zambija

b

Geochelone platynota

Laukinė

Visi

Mianmaras

b

Gopherus agassizii

Laukinė

Visi

Visos

b

Gopherus berlandieri

Laukinė

Visi

Visos

b

Gopherus polyphemus

Laukinė

Visi

Jungtinės Amerikos Valstijos

b

Indotestudo elongata

Laukinė

Visi

Bangladešas, Kinija, Indija

b

Indotestudo forstenii

Laukinė

Visi

Visos

b

Kinixys belliana

Laukinė

Visi

Mozambikas

b

Auginama ūkiuose

Visi

Beninas

b

Kinixys erosa

Laukinė

Visi

Togas

b

Kinixys homeana

Laukinė

Visi

Beninas

b

Manouria emys

Laukinė

Visi

Bangladešas, Indija, Indonezija, Mianmaras, Tailandas

b

Manouria impressa

Laukinė

Visi

Vietnamas

b

Testudo horsfieldii

Laukinė

Visi

Kinija, Kazachstanas, Pakistanas

b

Pelomedusidae

Erymnochelys madagascariensis

Laukinė

Visi

Madagaskaras

b

Podocnemis erythrocephala

Laukinė

Visi

Kolumbija, Venesuela

b

Podocnemis expansa

Laukinė

Visi

Kolumbija, Ekvadoras, Gajana, Peru, Trinidadas ir Tobagas, Venesuela

b

Podocnemis lewyana

Laukinė

Visi

Visos

b

Podocnemis sextuberculata

Laukinė

Visi

Peru

b

Podocnemis unifilis

Laukinė

Visi

Surinamas

b

CROCODYLIA

Alligatoridae

Caiman crocodilus

Laukinė

Visi

Salvadoras, Gvatemala, Meksika

b

Palaeosuchus trigonatus

Laukinė

Visi

Gajana

b

Crocodylidae

Crocodylus niloticus

Laukinė

Visi

Madagaskaras

b

SAURIA

Gekkonidae

Phelsuma abbotti

Laukinė

Visi

Madagaskaras

b

Phelsuma antanosy

Laukinė

Visi

Madagaskaras

b

Phelsuma barbouri

Laukinė

Visi

Madagaskaras

b

Phelsuma befotakensis

Laukinė

Visi

Madagaskaras

b

Phelsuma breviceps

Laukinė

Visi

Madagaskaras

b

Phelsuma chekei

Laukinė

Visi

Madagaskaras

b

Phelsuma comorensis

Laukinė

Visi

Komorų salos

b

Phelsuma dubia

Laukinė

Visi

Komorų salos, Madagaskaras

b

Phelsuma flavigularis

Laukinė

Visi

Madagaskaras

b

Phelsuma guttata

Laukinė

Visi

Madagaskaras

b

Phelsuma klemmeri

Laukinė

Visi

Madagaskaras

b

Phelsuma laticauda

Laukinė

Visi

Komorų salos

b

Phelsuma leiogaster

Laukinė

Visi

Madagaskaras

b

Phelsuma minuthi

Laukinė

Visi

Madagaskaras

b

Phelsuma modesta

Laukinė

Visi

Madagaskaras

b

Phelsuma mutabilis

Laukinė

Visi

Madagaskaras

b

Phelsuma pronki

Laukinė

Visi

Madagaskaras

b

Phelsuma pusilla

Laukinė

Visi

Madagaskaras

b

Phelsuma seippi

Laukinė

Visi

Madagaskaras

b

Phelsuma serraticauda

Laukinė

Visi

Madagaskaras

b

Phelsuma standingi

Laukinė

Visi

Madagaskaras

b

Phelsuma v-nigra

Laukinė

Visi

Komorų salos

b

Agamidae

Uromastyx aegyptia

F šaltinis (1)

Visi

Egiptas

b

Uromastyx dispar

Laukinė

Visi

Alžyras, Malis, Sudanas

b

Uromastyx geyri

Laukinė

Visi

Malis, Nigeris

b

Chamaeleonidae

Calumma boettgeri

Laukinė

Visi

Madagaskaras

b

Calumma brevicornis

Laukinė

Visi

Madagaskaras

b

Calumma capuroni

Laukinė

Visi

Madagaskaras

b

Calumma cucullata

Laukinė

Visi

Madagaskaras

b

Calumma fallax

Laukinė

Visi

Madagaskaras

b

Calumma furcifer

Laukinė

Visi

Madagaskaras

b

Calumma gallus

Laukinė

Visi

Madagaskaras

b

Calumma gastrotaenia

Laukinė

Visi

Madagaskaras

b

Calumma globifer

Laukinė

Visi

Madagaskaras

b

Calumma guibei

Laukinė

Visi

Madagaskaras

b

Calumma hilleniusi

Laukinė

Visi

Madagaskaras

b

Calumma linota

Laukinė

Visi

Madagaskaras

b

Calumma malthe

Laukinė

Visi

Madagaskaras

b

Calumma nasuta

Laukinė

Visi

Madagaskaras

b

Calumma oshaughnessyi

Laukinė

Visi

Madagaskaras

b

Calumma parsonii

Laukinė

Visi

Madagaskaras

b

Calumma peyrierasi

Laukinė

Visi

Madagaskaras

b

Calumma tsaratananensis

Laukinė

Visi

Madagaskaras

b

Chamaeleo deremensis

Laukinė

Visi

Tanzanijos Jungtinė Respublika

b

Chamaeleo eisentrauti

Laukinė

Visi

Kamerūnas

b

Chamaeleo ellioti

Laukinė

Visi

Burundis

b

Chamaeleo feae

Laukinė

Visi

Pusiaujo Gvinėja

b

Chamaeleo fuelleborni

Laukinė

Visi

Tanzanijos Jungtinė Respublika

b

Chamaeleo gracilis

Laukinė

Visi

Beninas

b

Auginama ūkiuose

Visi

Beninas, Togas

b

Chamaeleo pfefferi

Laukinė

Visi

Kamerūnas

b

Chamaeleo werneri

Laukinė

Visi

Tanzanijos Jungtinė Respublika

b

Chamaeleo wiedersheimi

Laukinė

Visi

Kamerūnas

b

Furcifer angeli

Laukinė

Visi

Madagaskaras

b

Furcifer antimena

Laukinė

Visi

Madagaskaras

b

Furcifer balteatus

Laukinė

Visi

Madagaskaras

b

Furcifer belalandaensis

Laukinė

Visi

Madagaskaras

b

Furcifer bifidus

Laukinė

Visi

Madagaskaras

b

Furcifer campani

Laukinė

Visi

Madagaskaras

b

Furcifer labordi

Laukinė

Visi

Madagaskaras

b

Furcifer minor

Laukinė

Visi

Madagaskaras

b

Furcifer monoceras

Laukinė

Visi

Madagaskaras

b

Furcifer pardalis

Auginama ūkiuose

Visi

Madagaskaras

b

Furcifer petteri

Laukinė

Visi

Madagaskaras

b

Furcifer rhinoceratus

Laukinė

Visi

Madagaskaras

b

Furcifer tuzetae

Laukinė

Visi

Madagaskaras

b

Furcifer willsii

Laukinė

Visi

Madagaskaras

b

Iguanidae

Conolophus pallidus

Laukinė

Visi

Ekvadoras

b

Conolophus subcristatus

Laukinė

Visi

Ekvadoras

b

Iguana iguana

Laukinė

Visi

Salvadoras

b

Cordylidae

Cordylus mossambicus

Laukinė

Visi

Mozambikas

b

Cordylus tropidosternum

Laukinė

Visi

Mozambikas

b

Cordylus vittifer

Laukinė

Visi

Mozambikas

b

Scincidae

Corucia zebrata

Laukinė

Visi

Saliamono salos

b

Helodermatidae

Heloderma horridum

Laukinė

Visi

Gvatemala, Meksika

b

Heloderma suspectum

Laukinė

Visi

Meksika, Jungtinės Amerikos Valstijos

b

Varanidae

Varanus bogerti

Laukinė

Visi

Papua Naujoji Gvinėja

b

Varanus dumerilii

Laukinė

Visi

Indonezija

b

Varanus exanthematicus

Laukinė

Visi

Beninas, Togas

b

Auginama ūkiuose

Visi

Beninas, Togas

b

Varanus jobiensis (sinomiminis pavadinimas – V. karlschmidti)

Laukinė

Visi

Indonezija

b

Varanus niloticus

Laukinė

Visi

Burundis, Mozambikas

b

Auginama ūkiuose

Visi

Beninas, Togas

b

Varanus prasinus beccarii

Laukinė

Visi

Indonezija

b

Varanus salvadorii

Laukinė

Visi

Indonezija

b

Varanus salvator

Laukinė

Visi

Kinija, Indija, Singapūras

b

Varanus telenesetes

Laukinė

Visi

Papua Naujoji Gvinėja

b

Varanus teriae

Laukinė

Visi

Australija

b

Varanus yemenensis

Laukinė

Visi

Visos

b

SERPENTES

Pythonidae

Liasis fuscus

Laukinė

Visi

Indonezija

b

Morelia boeleni

Laukinė

Visi

Indonezija

b

Python molurus

Laukinė

Visi

Kinija

b

Python regius

Laukinė

Visi

Gvinėja

b

Python reticulatus

Laukinė

Visi

Indija, Malaizija (pusiasalio), Singapūras

b

Python sebae

Laukinė

Visi

Mauritanija, Mozambikas

b

Auginama ūkiuose

Visi

Mozambikas

b

Boidae

Boa constrictor

Laukinė

Visi

Salvadoras, Hondūras

b

Calabaria reinhardtii

Auginama ūkiuose

Visi

Beninas, Togas

b

Eunectes deschauenseei

Laukinė

Visi

Brazilija

b

Eunectes murinus

Laukinė

Visi

Paragvajus

b

Gongylophis colubrinus

Laukinė

Visi

Tanzanijos Jungtinė Respublika

b

Elapidae

Naja atra

Laukinė

Visi

Laoso Liaudies Demokratinė Respublika

b

Naja kaouthia

Laukinė

Visi

Laoso Liaudies Demokratinė Respublika

b

Naja siamensis

Laukinė

Visi

Laoso Liaudies Demokratinė Respublika

b

AMPHIBIA

ANURA

Dendrobatidae

Dendrobates auratus

Laukinė

Visi

Nikaragva

b

Dendrobates pumilio

Laukinė

Visi

Nikaragva

b

Auginama ūkiuose

Visi

Nikaragva

b

Dendrobates tinctorius

Laukinė

Visi

Surinamas

b

Mantellidae

Mantella aurantiaca

Laukinė

Visi

Madagaskaras

b

Mantella baroni (sinoniminis pavadinimas – Phrynomantis maculatus)

Laukinė

Visi

Madagaskaras

b

Mantella aff. baroni

Laukinė

Visi

Madagaskaras

b

Mantella bernhardi

Laukinė

Visi

Madagaskaras

b

Mantella cowani

Laukinė

Visi

Madagaskaras

b

Mantella crocea

Laukinė

Visi

Madagaskaras

b

Mantella expectata

Laukinė

Visi

Madagaskaras

b

Mantella haraldmeieri (sinoniminis pavadinimas – M. madagascariensis haraldmeieri)

Laukinė

Visi

Madagaskaras

b

Mantella laevigata

Laukinė

Visi

Madagaskaras

b

Mantella madagascariensis

Laukinė

Visi

Madagaskaras

b

Mantella manery

Laukinė

Visi

Madagaskaras

b

Mantella milotympanum (sinoniminis pavadinimas – M. aurantiaca milotympanum)

Laukinė

Visi

Madagaskaras

b

Mantella nigricans (sinoniminis pavadinimas – M. cowani nigricans)

Laukinė

Visi

Madagaskaras

b

Mantella pulchra

Laukinė

Visi

Madagaskaras

b

Mantella viridis

Laukinė

Visi

Madagaskaras

b

Microhylidae

Scaphiophryne gottlebei

Laukinė

Visi

Madagaskaras

b

Ranidae

Conraua goliath

Laukinė

Visi

Kamerūnas

b

Rana catesbeiana

Visos

Gyvi

Visos

d

ARTHROPODA

ARACHNIDA

ARANEAE

Theraphosidae

Brachypelma albopilosum

Laukinė

Visi

Nikaragva

b

INSECTA

LEPIDOPTERA

Papilionidae

Ornithoptera croesus

Laukinė

Visi

Indonezija

b

Ornithoptera tithonus

Laukinė

Visi

Indonezija

b

Ornithoptera urvillianus

Laukinė

Visi

Saliamono salos

b

Ornithoptera victoriae

Laukinė

Visi

Saliamono salos

b

Troides andromache

Laukinė

Visi

Indonezija

b

Auginama ūkiuose

Visi

Indonezija

b

MOLLUSCA

BIVALVIA

VENEROIDA

Tridacnidae

Hippopus hippopus

Laukinė

Visi

Naujoji Kaledonija, Tonga, Vanuatu, Vietnamas

b

Tridacna crocea

Laukinė

Visi

Fidžis, Tonga, Vanuatu, Vietnamas

b

Tridacna derasa

Laukinė

Visi

Fidžis, Naujoji Kaledonija, Filipinai, Palau, Tonga, Vanuatu

b

Tridacna gigas

Laukinė

Visi

Fidžis, Indonezija, Maršalo salos, Mikronezijos Federacinės Valstybės, Palau, Papua Naujoji Gvinėja, Tonga, Vanuatu, Vietnamas

b

Tridacna maxima

Laukinė

Visi

Mikronezijos Federacinės Valstybės, Fidžis, Maršalo salos, Mozambikas, Naujoji Kaledonija, Tonga, Vanuatu, Vietnamas

b

Tridacna squamosa

Laukinė

Visi

Fidžis, Mozambikas, Naujoji Kaledonija, Tonga, Vanuatu, Vietnamas

b

Tridacna tevoroa

Laukinė

Visi

Tonga

b

MESOGASTROPODA

Strombidae

Strombus gigas

Laukinė

Visi

Antigva ir Barbuda, Barbadosas, Dominika, Haitis, Trinidadas ir Tobagas

b

CNIDARIA

SCLERACTINIA

Acroporidae

Montipora caliculata

Laukinė

Visi

Tonga

b

Caryophylliidae

Catalaphyllia jardinei

Laukinė

Visi, išskyrus jūros vandenyje užaugintus, prie dirbtinių substratų prisitvirtinusius egzempliorius

Indonezija

b

Catalaphyllia jardinei

Laukinė

Visi

Saliamono salos

b

Euphyllia cristata

Laukinė

Visi, išskyrus jūros vandenyje užaugintus, prie dirbtinių substratų prisitvirtinusius egzempliorius

Indonezija

b

Euphyllia divisa

Laukinė

Visi, išskyrus jūros vandenyje užaugintus, prie dirbtinių substratų prisitvirtinusius egzempliorius

Indonezija

b

Euphyllia fimbriata

Laukinė

Visi, išskyrus jūros vandenyje užaugintus, prie dirbtinių substratų prisitvirtinusius egzempliorius

Indonezija

b

Plerogyra spp.

Laukinė

Visi, išskyrus jūros vandenyje užaugintus, prie dirbtinių substratų prisitvirtinusius egzempliorius

Indonezija

b

Merulinidae

Hydnophora microconos

Laukinė

Visi, išskyrus jūros vandenyje užaugintus, prie dirbtinių substratų prisitvirtinusius egzempliorius

Indonezija

b

Mussidae

Blastomussa spp.

Laukinė

Visi, išskyrus jūros vandenyje užaugintus, prie dirbtinių substratų prisitvirtinusius egzempliorius

Indonezija

b

Cynarina lacrymalis

Laukinė

Visi, išskyrus jūros vandenyje užaugintus, prie dirbtinių substratų prisitvirtinusius egzempliorius

Indonezija

b

Scolymia vitiensis

Laukinė

Visi, išskyrus jūros vandenyje užaugintus, prie dirbtinių substratų prisitvirtinusius egzempliorius

Indonezija

b

Trachyphilliidae

Trachyphyllia geoffroyi

Laukinė

Visi, išskyrus jūros vandenyje užaugintus, prie dirbtinių substratų prisitvirtinusius egzempliorius

Indonezija

b

FLORA

Amaryllidaceae

Galanthus nivalis

Laukinė

Visi

Bosnija ir Hercegovina, Bulgarija, Šveicarija, Ukraina

b

Apocynaceae

Pachypodium inopinatum

Laukinė

Visi

Madagaskaras

b

Pachypodium rosulatum

Laukinė

Visi

Madagaskaras

b

Pachypodium rutenbergianum ssp. sofiense

Laukinė

Visi

Madagaskaras

b

Euphorbiaceae

Euphorbia banae

Laukinė

Visi

Madagaskaras

b

Euphorbia bulbispina

Laukinė

Visi

Madagaskaras

b

Euphorbia guillauminiana

Laukinė

Visi

Madagaskaras

b

Euphorbia kondoi

Laukinė

Visi

Madagaskaras

b

Euphorbia millotii

Laukinė

Visi

Madagaskaras

b

Orchidaceae

Anacamptis pyramidalis

Laukinė

Visi

Šveicarija, Turkija

b

Barlia robertiana

Laukinė

Visi

Turkija

b

Cephalanthera rubra

Laukinė

Visi

Norvegija

b

Cypripedium japonicum

Laukinė

Visi

Kinija, Korėjos Demokratinė Liaudies Respublika, Japonija, Korėjos Respublika

b

Cypripedium macranthos

Laukinė

Visi

Korėjos Respublika, Rusija

b

Cypripedium margaritaceum

Laukinė

Visi

Kinija

b

Cypripedium micranthum

Laukinė

Visi

Kinija

b

Dactylorhiza latifolia

Laukinė

Visi

Norvegija

b

Dactylorhiza romana

Laukinė

Visi

Turkija

b

Dactylorhiza russowii

Laukinė

Visi

Norvegija

b

Dactylorhiza traunsteineri

Laukinė

Visi

Lichtenšteinas

b

Himantoglossum hircinum

Laukinė

Visi

Šveicarija

b

Nigritella nigra

Laukinė

Visi

Norvegija

b

Ophrys holoserica

Laukinė

Visi

Turkija

b

Ophrys insectifera

Laukinė

Visi

Lichtenšteinas, Norvegija, Rumunija

b

Ophrys pallida

Laukinė

Visi

Alžyras

b

Ophrys sphegodes

Laukinė

Visi

Rumunija, Šveicarija

b

Ophrys tenthredinifera

Laukinė

Visi

Turkija

b

Ophrys umbilicata

Laukinė

Visi

Turkija

b

Orchis coriophora

Laukinė

Visi

Rusija, Šveicarija

b

Orchis italica

Laukinė

Visi

Turkija

b

Orchis laxiflora

Laukinė

Visi

Šveicarija

b

Orchis mascula

Laukinė ir (arba) auginama ūkiuose

Visi

Albanija

b

Orchis morio

Laukinė

Visi

Turkija

b

Orchis pallens

Laukinė

Visi

Rusija

b

Orchis papilionacea

Laukinė

Visi

Rumunija

b

Orchis provincialis

Laukinė

Visi

Šveicarija

b

Orchis punctulata

Laukinė

Visi

Turkija

b

Orchis purpurea

Laukinė

Visi

Šveicarija, Turkija

b

Orchis simia

Laukinė

Visi

Bosnija ir Hercegovina, Kroatija, Makedonija, Rumunija, Šveicarija, Turkija

b

Orchis tridentata

Laukinė

Visi

Turkija

b

Orchis ustulata

Laukinė

Visi

Rusija

b

Serapias cordigera

Laukinė

Visi

Turkija

b

Serapias parviflora

Laukinė

Visi

Turkija

b

Serapias vomeracea

Laukinė

Visi

Šveicarija, Turkija

b

Spiranthes spiralis

Laukinė

Visi

Lichtenšteinas, Šveicarija

b

Primulaceae

Cyclamen intaminatum

Laukinė

Visi

Turkija

b

Cyclamen mirabile

Laukinė

Visi

Turkija

b

Cyclamen pseudibericum

Laukinė

Visi

Turkija

b

Cyclamen trochopteranthum

Laukinė

Visi

Turkija

b


(1)  T. y. gyvūnai, gimę nelaisvėje, tačiau neatitinkantys Reglamento (EB) Nr. 1808/2001 III skyriuje nustatytų kriterijų, taip pat jų dalys ir išvestiniai produktai.


20.4.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 107/23


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 606/2006

2006 m. balandžio 19 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2799/1999, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1255/1999 taikymo taisykles, susijusias su pagalbos už pašarams skirtą nugriebtą pieną ir nugriebto pieno miltelius suteikimu ir šių nugriebto pieno miltelių pardavimu

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1255/1999 dėl bendro pieno ir pieno produktų rinkos organizavimo (1), ypač į jo 15 straipsnį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamento (EB) Nr. 2799/1999 (2) 7 straipsnio 1 dalyje paramos už pašarams skirtą nugriebtą pieną ir nugriebto pieno miltelius dydžiai yra nustatyti atsižvelgiant į kriterijus, išdėstytus Reglamento (EB) Nr. 1255/1999 11 straipsnio 2 dalyje. Atsižvelgiant į nugriebto pieno miltelių rinkos kainų pokyčius, konkuruojančių baltymų rinkos kainų padidėjimą ir nugriebto pieno miltelių pasiūlos sumažėjimą, turėtų būti sumažintas ir paramos dydis.

(2)

Reglamentas (EB) Nr. 2799/1999 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas.

(3)

Pieno ir pieno produktų vadybos komitetas nepateikė nuomonės per pirmininko nustatytą laiką,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 2799/1999 7 straipsnio 1 dalis keičiama taip:

„1.   Nustatoma tokia pagalba:

a)

1,62 EUR už 100 kilogramų nugriebto pieno, kuriame baltymai sudaro ne mažiau kaip 35,6 % sausosios neriebalinės medžiagos;

b)

1,42 EUR už 100 kilogramų nugriebto pieno, kuriame baltymai sudaro ne mažiau kaip 31,4 % sausosios neriebalinės medžiagos, bet mažiau kaip 35,6 % sausosios neriebalinės medžiagos;

c)

20,00 EUR už 100 kilogramų nugriebto pieno miltelių, kuriuose baltymai sudaro ne mažiau kaip 35,6 % sausosios neriebalinės medžiagos;

d)

17,64 EUR už 100 kilogramų nugriebto pieno miltelių, kuriuose baltymai sudaro ne mažiau kaip 31,4 % sausosios neriebalinės medžiagos, bet mažiau kaip 35,6 % sausosios neriebalinės medžiagos.“.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. balandžio 19 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 160, 1999 6 26, p. 48. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1913/2005 (OL L 307, 2005 11 25, p. 2).

(2)  OL L 340, 1999 12 31, p. 3. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1194/2005 (OL L 194, 2005 7 26, p. 7).


20.4.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 107/24


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 607/2006

2006 m. balandžio 19 d.

inicijuojantis tyrimą dėl galimo antidempingo priemonių, įvestų Tarybos reglamentu (EB) Nr. 398/2004 dėl Kinijos Liaudies Respublikos kilmės silicio importo, pažeidimo įvežant silicį iš Korėjos Respublikos, nepaisant to, ar oficialiai yra nurodoma, kad jo kilmės šalis yra Korėjos Respublika, ar ne, ir nustatantis, kad toks importas turi būti registruojamas

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1995 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 384/96 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių (toliau – pagrindinis reglamentas) (1), ypač į jo 13 straipsnio 3 dalį ir 14 straipsnio 5 dalį,

pasikonsultavusi su Patariamuoju komitetu,

kadangi:

A.   PRAŠYMAS

(1)

Pagal pagrindinio reglamento 13 straipsnio 3 dalį Komisija gavo prašymą ištirti galimą antidempingo priemonių, įvestų Kinijos Liaudies Respublikos kilmės silicio importui, pažeidimą.

(2)

2006 m. kovo 6 d.Euro Alliages pateikė prašymą gamintojų, kurių gamyba sudaro didžiąją dalį, t. y. 100 %, visos silicio gamybos Bendrijoje, vardu.

B.   PREKĖ

(3)

Su galimu pažeidimu susijusi svarstomoji prekė yra silicis, kurio kilmės šalis yra Kinijos Liaudies Respublika ir kurio KN kodas paprastai yra ex 2804 69 00 (toliau – svarstomoji prekė). Šis kodas pateikiamas tik informacijos tikslais.

(4)

Tiriamoji prekė yra silicis, įvežamas iš Korėjos Respublikos (toliau – tiriamoji prekė), kurio KN kodas paprastai yra toks pat, kaip ir svarstomosios prekės.

C.   GALIOJANČIOS PRIEMONĖS

(5)

Šiuo metu galiojančios ir galimai pažeidinėjamos priemonės yra antidempingo priemonės, įvestos Tarybos reglamentu (EB) Nr. 398/2004 (2).

D.   TYRIMO PAGRINDAS

(6)

Prašyme pateikta pakankamai prima facie įrodymų, kad antidempingo priemonės silicio, kurio kilmės šalis yra Kinijos Liaudies Respublika, importui yra pažeidžiamos, silicį perkraunant Korėjos Respublikoje.

(7)

Pateikti šie įrodymai:

Prašyme nurodoma, kad gerokai pasikeitė prekybos modelis, susijęs su svarstomosios prekės eksportu iš Kinijos Liaudies Respublikos ir Korėjos Respublikos į Bendriją, ir nėra jokios kitos pagrįstos priežasties arba ekonominių sumetimų, išskyrus muito taikymą, kuris lėmė tokį pokytį.

Prekybos modelis pakito perkraunant silicį, kurio kilmės šalis yra Kinijos Liaudies Respublika, Korėjos Respublikoje.

Be to, prašyme pateikta pakankamai prima facie įrodymų, kad galiojančių antidempingo priemonių taisomasis poveikis svarstomajai prekei mažėja kiekio ir kainų atžvilgiu. Didelis silicio importo kiekis iš Korėjos Respublikos pakeitė svarstomosios prekės importą. Be to, yra pakankamai įrodymų, kad taip padidėjo importo kiekis žemesnėmis kainomis už žalos nedarančias kainas, nustatytas per tyrimą, po kurio buvo pradėtos taikyti galiojančios priemonės.

Galiausiai prašyme pateikta pakankamai prima facie įrodymų, kad silicis yra parduodamas dempingo kaina, palygti su pirmiau nustatyta normaliąja svarstomosios prekės verte.

Tyrimo eigoje nustačius kitus, nei prekių perkrovimo Korėjos Respublikoje pažeidimus, kuriems taikomas pagrindinio reglamento 13 straipsnis, tyrime gali būti svarstomi ir šie pažeidimai.

E.   PROCEDŪRA

(8)

Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta pirmiau, Komisija padarė išvadą, kad yra pakankamai įrodymų inicijuoti tyrimą pagal pagrindinio reglamento 13 straipsnį ir registruoti silicio, įvežamo iš Korėjos Respublikos, nepaisant to, ar oficialiai yra nurodoma, kad jo kilmės šalis yra Korėjos Respublika, ar ne, importą pagal pagrindinio reglamento 14 straipsnio 5 dalį.

a)   Klausimynai

(9)

Siekdama gauti informacijos, kuri, jos nuomone, reikalinga šiam tyrimui, Komisija išsiųs klausimynus Korėjos Respublikos eksportuotojams, gamintojams ir eksportuotojų bei gamintojų asociacijoms, Kinijos Liaudies Respublikos eksportuotojams, gamintojams ir eksportuotojų bei gamintojų asociacijoms, Bendrijos importuotojams ir importuotojų asociacijoms, bendradarbiavusiems tyrime, po kurio buvo įvestos galiojančios priemonės bei Kinijos Liaudies Respublikos ir Korėjos Respublikos valdžios institucijoms. Prireikus informacijos taip pat bus prašoma iš Bendrijos pramonės.

(10)

Bet kokiu atveju, visos suinteresuotosios šalys turėtų nedelsdamos kreiptis į Komisiją, bet ne vėliau, nei per šio reglamento 3 straipsnyje nustatytą terminą, norėdamos sužinoti, ar jos yra minimos prašyme, ir prireikus per šio reglamento 3 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą prašyti klausimyno, kadangi šio reglamento 3 straipsnio 2 dalyje nustatytas terminas taikomas visoms suinteresuotosioms šalims.

(11)

Kinijos Liaudies Respublikos ir Korėjos Respublikos valdžios institucijos bus informuotos apie tyrimo inicijavimą.

b)   Informacijos rinkimas ir klausymai

(12)

Visos suinteresuotosios šalys raginamos pareikšti savo nuomonę raštu ir pateikti įrodymus. Be to, Komisija gali išklausyti suinteresuotąsias šalis, jei jos raštu pateikia prašymą, nurodantį, kad yra konkrečių priežasčių, dėl kurių jas reikia išklausyti.

c)   Atleidimas nuo importo registravimo arba priemonių taikymo

(13)

Pagal pagrindinio reglamento 13 straipsnio 4 dalį tiriamosios prekės importas gali būti atleistas nuo importo registravimo arba priemonių taikymo, jei importuojant pažeidimo nėra.

(14)

Kadangi galimas pažeidimas vykdomas už Bendrijos ribų, pagal pagrindinio reglamento 13 straipsnio 4 dalį galima atleisti svarstomosios prekės gamintojus, kurie gali įrodyti, kad nevykdo pažeidžiančios veiklos ir nėra susiję su kitais antidempingo priemones pažeidžiančiais gamintojais, kaip nustatyta pagrindinio reglamento 13 straipsnio 1 ir 2 dalyse. Gamintojai, norintys gauti atleidimą nuo registravimo, turi pateikti pagrįstą prašymą per šio reglamento 3 straipsnio 3 dalyje nustatytą terminą.

F.   REGISTRACIJA

(15)

Pagal pagrindinio reglamento 14 straipsnio 5 dalį tiriamosios prekės importas turėtų būti registruojamas, kad, tyrimo metu nustačius pažeidimus, būtų galima surinkti atitinkamo kiekio antidempingo muitus atgaline data, pradedant skaičiuoti nuo importo, vežamo iš Korėjos Respublikos, registravimo datos.

G.   TERMINAI

(16)

Siekiant nuoseklaus administravimo, reikėtų nustatyti terminą, per kurį:

suinteresuotosios šalys gali pranešti apie save Komisijai, raštu pateikti savo nuomonę ir atsakymus į klausimyno klausimus arba bet kokią kitą informaciją, į kurią reikėtų atsižvelgti, atliekant tyrimą,

Korėjos Respublikos gamintojai gali prašyti atleidimo nuo importo registravimo ar priemonių taikymo,

suinteresuotosios šalys gali raštu kreiptis į Komisiją, kad šioji jas išklausytų.

(17)

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad daugumos pagrindiniame reglamente nustatytų procedūrinių teisių įgyvendinimas priklauso nuo to, ar šalis apie save pranešė per šio reglamento 3 straipsnyje minėtą laikotarpį.

H.   NEBENDRADARBIAVIMAS

(18)

Tais atvejais, kai suinteresuotoji šalis atsisako leisti susipažinti su reikalinga informacija, jos nepateikia per nustatytą terminą arba akivaizdžiai trukdo tyrimui, pagal pagrindinio reglamento 18 straipsnį išvados (laikinos ar galutinės, teigiamos ar neigiamos) gali būti daromos remiantis turimais faktais.

(19)

Nustačius, kad suinteresuotoji šalis pateikė melagingą ar klaidinančią informaciją, į ją neatsižvelgiama, o remiamasi turimais faktais. Jei suinteresuotoji šalis atsisako bendradarbiauti arba bendradarbiauja tik iš dalies, ir dėl to išvados grindžiamos turimais faktais pagal pagrindinio reglamento 18 straipsnį, rezultatas gali būti mažiau palankus suinteresuotajai šaliai nei tuo atveju, jei ji būtų bendradarbiavusi,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 384/96 13 straipsnio 3 dalimi inicijuojamas tyrimas siekiant nustatyti, ar iš Korėjos Respublikos įvežamo silicio, nepaisant to, ar oficialiai yra nurodoma, kad jo kilmės šalis yra Korėjos Respublika, ar ne, kurio KN kodas yra ex 2804 69 00 (TARIC kodas 2804690010), importas į Bendriją pažeidžia Reglamentu (EB) Nr. 398/2004 įvestas priemones.

2 straipsnis

Pagal Reglamento (EB) Nr. 384/96 13 straipsnio 3 dalį ir 14 straipsnio 5 dalį muitinėms pavedama imtis reikiamų veiksmų šio reglamento 1 straipsnyje nurodytam importui į Bendriją registruoti.

Registracijos galiojimo laikotarpis baigiasi po devynių mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo datos.

Komisija reglamentu gali nurodyti muitinėms neberegistruoti į Bendriją importuojamų prekių, kurių gamintojai paprašė atleisti nuo registravimo ir kurių gamintojai nustatyti kaip nepažeidžiantys antidempingo muito sąlygų.

3 straipsnis

1.   Prašymai klausimynams gauti teikiami Komisijai per 15 dienų nuo šio reglamento paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

2.   Suinteresuotosios šalys, jei per tyrimą reikia atsižvelgti į jų pastabas, privalo pranešti apie save Komisijai, pareikšti savo nuomonę raštu ir pateikti atsakymus į klausimyno klausimus arba kitą informaciją per 40 dienų nuo šio reglamento paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos, jei nenurodyta kitaip.

3.   Korėjos Respublikos gamintojai, prašantys atleidimo nuo importo registravimo ar priemonių taikymo, turi pateikti prašymą su atitinkamais įrodymais per tą patį 40 dienų terminą.

4.   Per tą patį 40 dienų terminą visos suinteresuotosios šalys gali kreiptis į Komisiją, kad šioji jas išklausytų.

5.   Visa su šiuo klausimu susijusi informacija, visi prašymai išklausyti arba klausimynui gauti, taip pat visi prašymai atleisti nuo importo registravimo ar priemonių taikymo turi būti pateikiami raštu (ne elektronine forma, nebent nurodyta kitaip), nurodant suinteresuotosios šalies pavadinimą, adresą, elektroninio pašto adresą, telefono ir fakso, ir (arba) telekso numerius. Visa medžiaga raštu, įskaitant informaciją, kurios prašoma pagal šį reglamentą, atsakymai į klausimyno klausimus ir konfidencialus suinteresuotųjų šalių susirašinėjimas ženklinamas „ Riboto naudojimo  (3), ir, atsižvelgiant į pagrindinio reglamento 19 straipsnio 2 dalį, kartu pateikiamas ne konfidencialiam naudojimui skirtas variantas, kuris ženklinamas „ Suinteresuotosioms šalims susipažinti “.

Komisijos adresas susirašinėjimui:

Commission européenne

Direction Générale du Commerce

Directorate B

Bureau J-79 5/16

B-1049 Bruxelles

Faksas (32-2) 295 65 05

4 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. balandžio 19 d.

Komisijos vardu

Peter MANDELSON

Komisijos narys


(1)  OL L 56, 1996 3 6, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2117/2005 (OL L 340, 2005 12 23, p. 17).

(2)  OL L 66, 2004 3 4, p. 15.

(3)  Tai reiškia, kad dokumentas yra skirtas tik vidaus naudojimui. Jis apsaugotas pagal 2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais (OL L 145, 2001 5 31, p. 43) 4 straipsnį. Pagal pagrindinio reglamento 19 straipsnį ir PPO Susitarimo dėl 1994 m. GATT VI straipsnio įgyvendinimo (Susitarimo dėl antidempingo) 6 straipsnį tai yra konfidencialus dokumentas.


20.4.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 107/27


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 608/2006

2006 m. balandžio 19 d.

iš dalies keičiantis Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1060/2005 dėl nuolatiniu konkursu numatyto eksportui skirtų paprastųjų kviečių, saugomų Slovakijos intervencinės agentūros, kiekio

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1), ypač į jo 6 straipsnį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1060/2005 (2) pradedamas nuolatinis konkursas dėl 147 949 tonų Slovakijos intervencinės agentūros saugomų paprastųjų kviečių eksporto.

(2)

Slovakija pranešė Komisijai apie savo intervencinės agentūros ketinimą 81 909 tonomis padidinti kiekį, dėl kurio vykdomas eksporto konkursas. Atsižvelgiant į esamus kiekius ir į situaciją rinkoje, Slovakijos prašymą reikėtų patenkinti.

(3)

Todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Reglamentą (EB) Nr. 1060/2005.

(4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Grūdų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1060/2005 2 straipsnis pakeičiamas taip:

„2 straipsnis

Konkursas vyksta dėl maksimalaus 229 858 tonų paprastųjų kviečių, eksportuotinų į visas trečiąsias šalis, išskyrus Albaniją, Buvusiąją Jugoslavijos Respubliką Makedoniją, Bosniją ir Hercegoviną, Bulgariją, Kroatiją, Lichtenšteiną, Rumuniją, Serbiją ir Juodkalniją (3) bei Šveicariją, kiekio.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. balandžio 19 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 78. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1154/2005 (OL L 187, 2005 7 19, p. 11).

(2)  OL L 174, 2005 7 7, p. 18. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1606/2005 (OL L 256, 2005 10 1, p. 11).

(3)  Įskaitant Kosovą, kaip apibrėžta 1999 m. birželio 10 d. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijoje Nr. 1244.“


20.4.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 107/28


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 609/2006

2006 m. balandžio 19 d.

iš dalies keičiantis Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1374/2005 dėl nuolatiniu konkursu numatyto eksportui skirtų miežių, saugomų Slovakijos intervencinės agentūros, kiekio

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1), ypač į jo 6 straipsnį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamente (EEB) Nr. 2131/93 (2) yra nustatytos intervencinių agentūrų saugomų grūdų pardavimo tvarka ir sąlygos.

(2)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1374/2005 (3) pradedamas nuolatinis konkursas dėl 64 016 tonų Slovakijos intervencinės agentūros saugomų miežių eksporto.

(3)

Slovakija pranešė Komisijai apie savo intervencinės agentūros ketinimą padidinti 26 366 tonų kiekį, dėl kurio eksporto vykdomas konkursas. Atsižvelgiant į situaciją rinkoje, Slovakijos prašymą reikėtų patenkinti.

(4)

Todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Reglamentą (EB) Nr. 1374/2005.

(5)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Grūdų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1374/2005 2 straipsnis pakeičiamas šiuo tekstu:

„2 straipsnis

Konkursas vyksta dėl maksimalaus 90 382 tonų miežių, eksportuotinų į trečiąsias šalis, išskyrus Albaniją, Buvusiąją Jugoslavijos Respubliką Makedoniją, Bosniją ir Hercegoviną, Bulgariją, Kanadą, Kroatiją, Jungtines Amerikos Valstijas, Lichtenšteiną, Meksiką, Rumuniją, Serbiją ir Juodkalniją (4) bei Šveicariją, kiekio.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. balandžio 19 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 78. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1154/2005 (OL L 187, 2005 7 19, p. 11).

(2)  OL L 191, 1993 7 31, p. 76. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 749/2005 (OL L 126, 2005 5 19, p. 10).

(3)  OL L 219, 2005 8 24, p. 3.

(4)  Įskaitant Kosovą, kaip apibrėžta 1999 m. birželio 10 d. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijoje Nr. 1244.“


20.4.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 107/29


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 610/2006

2006 m. balandžio 18 d.

nustatantis vieneto vertes naudojamas tam tikrų greitai gendančių prekių muitinei vertei nustatyti

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2913/92, nustatantį Bendrijos muitinės kodeksą (1),

atsižvelgdama į Komisijos reglamentą (EEB) Nr. 2454/93 (2) išdėstantį Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas, ypač į jo 173 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 173–177 straipsniai numato, kad Komisija šio reglamento 26 priede pateiktoje klasifikacijoje nurodytiems produktams periodiškai nustato vieneto vertes.

(2)

Pirmiau nurodytuose straipsniuose nustatytų taisyklių ir kriterijų taikymas elementams, kurie pateikiami Komisijai remiantis Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 173 straipsnio 2 dalimi, sąlygoja, kad šio Reglamento priede nurodytos vieneto vertės būtų nustatytos aptariamiems produktams,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 173 straipsnio 1 dalyje numatytos vieneto vertės nustatomos kaip nurodyta šio reglamento priede pateiktoje lentelėje.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. balandžio 21 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. balandžio 18 d.

Komisijos vardu

Günter VERHEUGEN

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 302, 1992 10 19, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 648/2005 (OL L 117, 2005 5 4, p. 13).

(2)  OL L 253, 1993 10 11, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 883/2005 (OL L 148, 2005 6 11, p. 5).


PRIEDAS

Pozicija

Aprašymas

Vieneto vertės kiekis/100 kg

Rūšis, veislė, KN kodas

EUR

LTL

SEK

CYP

LVL

GBP

CZK

MTL

DKK

PLN

EEK

SIT

HUF

SKK

1.10

Šviežios bulvės

0701 90 50

40,12

23,13

1 149,25

299,39

627,75

10 741,43

138,53

27,93

17,22

158,38

9 613,25

1 504,11

374,16

27,70

 

 

 

 

1.30

Svogūnai kiti (išskyrus sodinukus)

0703 10 19

48,99

28,24

1 403,32

365,58

766,53

13 116,15

169,15

34,10

21,03

193,39

11 738,54

1 836,64

456,88

33,82

 

 

 

 

1.40

Česnakai

0703 20 00

177,29

102,19

5 078,37

1 322,98

2 773,93

47 464,89

612,13

123,41

76,11

699,86

42 479,59

6 646,47

1 653,37

122,38

 

 

 

 

1.50

Porai

ex 0703 90 00

76,88

44,31

2 202,23

573,71

1 202,91

20 583,08

265,45

53,52

33,00

303,49

18 421,22

2 882,23

716,98

53,07

 

 

 

 

1.60

Žiediniai kopūstai

0704 10 00

1.80

Baltagūžiai ir raudongūžiai kopūstai

0704 90 10

104,53

60,25

2 994,40

780,08

1 635,61

27 987,08

360,94

72,77

44,88

412,66

25 047,56

3 919,01

974,89

72,16

 

 

 

 

1.90

Daiginti brokoliai arba kiti brokoliai (Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck)

ex 0704 90 90

 

 

 

 

1.100

Kiniški bastučiai

ex 0704 90 90

97,96

56,46

2 806,06

731,02

1 532,74

26 226,83

338,24

68,19

42,05

386,71

23 472,20

3 672,52

913,57

67,62

 

 

 

 

1.110

Gūžinės salotos

0705 11 00

1.130

Morkos

ex 0706 10 00

38,52

22,20

1 103,41

287,45

602,71

10 312,96

133,00

26,81

16,54

152,06

9 229,78

1 444,11

359,24

26,59

 

 

 

 

1.140

Ridikai

ex 0706 90 90

160,57

92,55

4 599,47

1 198,22

2 512,34

42 988,90

554,41

111,77

68,93

633,86

38 473,72

6 019,70

1 497,46

110,84

 

 

 

 

1.160

Žirniai (Pisum sativum)

0708 10 00

207,80

119,77

5 952,37

1 550,67

3 251,33

55 633,70

717,48

144,65

89,21

820,30

49 790,43

7 790,34

1 937,92

143,44

 

 

 

 

1.170

Pupelės:

 

 

 

 

 

 

1.170.1

Pupelės (Vigna spp., Phaseolus spp.)

ex 0708 20 00

194,48

112,10

5 570,86

1 451,28

3 042,94

52 067,94

671,50

135,38

83,49

767,73

46 599,19

7 291,03

1 813,71

134,25

 

 

 

 

1.170.2

Pupelės (Phaseolus spp., vulgaris var. compressus Savi)

ex 0708 20 00

202,00

116,43

5 786,29

1 507,40

3 160,61

54 081,46

697,47

140,61

86,72

797,42

48 401,22

7 572,98

1 883,85

139,44

 

 

 

 

1.180

Stambiasėklės pupos

ex 0708 90 00

1.190

Artišokai

0709 10 00

1.200

Šparagai:

 

 

 

 

 

 

1.200.1

Žalieji

ex 0709 20 00

481,61

277,60

13 795,80

3 593,99

7 535,60

128 942,22

1 662,91

335,25

206,76

1 901,22

115 399,27

18 055,67

4 491,52

332,46

 

 

 

 

1.200.2

Kiti

ex 0709 20 00

497,93

287,01

14 263,20

3 715,75

7 790,91

133 310,80

1 719,25

346,61

213,76

1 965,63

119 309,01

18 667,40

4 643,70

343,72

 

 

 

 

1.210

Baklažanai

0709 30 00

141,23

81,40

4 045,53

1 053,91

2 209,77

37 811,51

487,64

98,31

60,63

557,52

33 840,12

5 294,71

1 317,11

97,49

 

 

 

 

1.220

Garbanotieji salierai (Apium graveolens L. var. dulce (Mill.) Pers.)

ex 0709 40 00

67,80

39,08

1 942,03

505,92

1 060,78

18 151,10

234,09

47,19

29,10

267,63

16 244,67

2 541,68

632,27

46,80

 

 

 

 

1.230

Voveraitės

0709 59 10

334,34

192,71

9 577,17

2 494,98

5 231,28

89 512,85

1 154,41

232,73

143,53

1 319,84

80 111,21

12 534,41

3 118,05

230,79

 

 

 

 

1.240

Saldžiosios paprikos

0709 60 10

144,94

83,54

4 151,81

1 081,60

2 267,82

38 804,81

500,45

100,89

62,22

572,17

34 729,10

5 433,80

1 351,71

100,05

 

 

 

 

1.250

Pankolis

0709 90 50

1.270

Batatai (saldžiosios bulvės), sveiki, švieži (skirti vartoti žmonių maistui)

0714 20 10

122,22

70,45

3 501,02

912,06

1 912,34

32 722,23

422,00

85,08

52,47

482,48

29 285,37

4 582,07

1 139,83

84,37

 

 

 

 

2.10

Kaštainiai (Castanea spp.), švieži

ex 0802 40 00

2.30

Ananasai, švieži

ex 0804 30 00

86,90

50,09

2 489,30

648,49

1 359,71

23 266,17

300,05

60,49

37,31

343,05

20 822,49

3 257,94

810,44

59,99

 

 

 

 

2.40

Avokados, šviežios

ex 0804 40 00

203,98

117,58

5 843,11

1 522,21

3 191,65

54 612,53

704,31

141,99

87,57

805,25

48 876,51

7 647,35

1 902,35

140,81

 

 

 

 

2.50

Gvajavos ir mangai, švieži

ex 0804 50

2.60

Tikrieji apelsinai, švieži:

 

 

 

 

 

 

2.60.1

Raudonieji ir pusiau raudoni (sanguines, semi-sanguines)

ex 0805 10 20

 

 

 

 

2.60.2

Navel, Navelines, Navelates, Salustianas, Vernas, Valencia late, Maltese, Shamoutis, Ovalis, Trovita ir Hamlins veislių

ex 0805 10 20

 

 

 

 

2.60.3

Kiti

ex 0805 10 20

 

 

 

 

2.70

Mandarinai (įskaitant tanžerinus ir satsumas, švieži; klementinos, vilkingai ir panašūs citrusų hibridai, švieži:

 

 

 

 

 

 

2.70.1

Klementinos

ex 0805 20 10

124,48

71,75

3 565,72

928,92

1 947,68

33 326,90

429,80

86,65

53,44

491,40

29 826,53

4 666,74

1 160,90

85,93

 

 

 

 

2.70.2

Monrealiai ir satsumos

ex 0805 20 30

73,90

42,59

2 116,81

551,46

1 156,25

19 784,68

255,15

51,44

31,72

291,72

17 706,68

2 770,43

689,17

51,01

 

 

 

 

2.70.3

Mandarinai ir vilkingai (wilkings)

ex 0805 20 50

85,33

49,19

2 444,37

636,79

1 335,17

22 846,23

294,64

59,40

36,63

336,86

20 446,66

3 199,14

795,82

58,91

 

 

 

 

2.70.4

Tanžerinai (tangerines) ir kiti

ex 0805 20 70

ex 0805 20 90

59,84

34,49

1 714,12

446,55

936,29

16 020,96

206,62

41,65

25,69

236,22

14 338,26

2 243,40

558,07

41,31

 

 

 

 

2.85

Citrinos (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), šviežios

0805 50 90

98,99

57,06

2 835,54

738,69

1 548,84

26 502,30

341,79

68,91

42,50

390,77

23 718,73

3 711,09

923,17

68,33

 

 

 

 

2.90

Greipfrutai, švieži:

 

 

 

 

 

 

2.90.1

Baltieji

ex 0805 40 00

70,88

40,86

2 030,35

528,93

1 109,03

18 976,68

244,73

49,34

30,43

279,81

16 983,53

2 657,29

661,03

48,93

 

 

 

 

2.90.2

Raudonieji

ex 0805 40 00

80,33

46,30

2 301,19

599,49

1 256,96

21 508,01

277,38

55,92

34,49

317,13

19 249,00

3 011,75

749,20

55,46

 

 

 

 

2.100

Valgomosios vynuogės

0806 10 10

150,07

86,50

4 298,68

1 119,86

2 348,05

40 177,57

518,15

104,46

64,42

592,41

35 957,67

5 626,03

1 399,53

103,59

 

 

 

 

2.110

Arbūzai

0807 11 00

56,20

32,39

1 609,85

419,39

879,34

15 046,43

194,05

39,12

24,13

221,86

13 466,08

2 106,94

524,12

38,79

 

 

 

 

2.120

Melionai (išskyrus arbūzus):

 

 

 

 

 

 

2.120.1

Amarillo, Cuper, Honey dew (įskaitant Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (įskaitant Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro veislių

ex 0807 19 00

63,70

36,72

1 824,72

475,36

996,71

17 054,75

219,95

44,34

27,35

251,47

15 263,47

2 388,16

594,08

43,97

 

 

 

 

2.120.2

Kiti

ex 0807 19 00

127,68

73,59

3 657,33

952,78

1 997,72

34 183,15

440,85

88,88

54,81

504,02

30 592,85

4 786,64

1 190,72

88,14

 

 

 

 

2.140

Kriaušės:

 

 

 

 

 

 

2.140.1

Kriaušės – Nashi (Pyrus pyrifolia),

Kriaušės – Ya (Pyrus bretscheideri)

ex 0808 20 50

85,10

49,05

2 437,69

635,05

1 331,53

22 783,82

293,83

59,24

36,53

335,94

20 390,81

3 190,40

793,64

58,74

 

 

 

 

2.140.2

Kiti

ex 0808 20 50

69,83

40,25

2 000,29

521,10

1 092,61

18 695,69

241,11

48,61

29,98

275,66

16 732,06

2 617,94

651,24

48,20

 

 

 

 

2.150

Abrikosai

0809 10 00

149,08

85,93

4 270,40

1 112,49

2 332,60

39 913,19

514,74

103,77

64,00

588,51

35 721,06

5 589,01

1 390,32

102,91

 

 

 

 

2.160

Vyšnios

0809 20 05

0809 20 95

137,39

79,19

3 935,54

1 025,26

2 149,69

36 783,42

474,38

95,64

58,98

542,36

32 920,02

5 150,75

1 281,30

94,84

 

 

 

 

2.170

Persikai

0809 30 90

157,14

90,57

4 501,25

1 172,63

2 458,69

42 070,85

542,57

109,38

67,46

620,32

37 652,10

5 891,14

1 465,48

108,47

 

 

 

 

2.180

Nektarinai

ex 0809 30 10

95,69

55,16

2 741,05

714,08

1 497,23

25 619,19

330,40

66,61

41,08

377,75

22 928,38

3 587,43

892,41

66,06

 

 

 

 

2.190

Slyvos

0809 40 05

140,47

80,97

4 023,87

1 048,27

2 197,94

37 609,08

485,03

97,78

60,31

554,53

33 658,95

5 266,37

1 310,06

96,97

 

 

 

 

2.200

Braškės

0810 10 00

104,32

60,13

2 988,22

778,47

1 632,24

27 929,35

360,19

72,62

44,78

411,81

24 995,90

3 910,92

972,88

72,01

 

 

 

 

2.205

Avietės

0810 20 10

828,71

477,67

23 738,40

6 184,17

12 966,49

221 870,53

2 861,37

576,87

355,77

3 271,42

198 567,20

31 068,34

7 728,55

572,06

 

 

 

 

2.210

Mėlynės (Vaccinium myrtillus)

0810 40 30

1 121,23

646,28

32 117,63

8 367,07

17 543,44

300 186,91

3 871,38

780,49

481,34

4 426,17

268 657,92

42 034,91

10 456,59

773,99

 

 

 

 

2.220

Kiviai (Actinidia chinensis Planch.)

0810 50 00

178,63

102,96

5 116,86

1 333,01

2 794,95

47 824,61

616,77

124,34

76,69

705,16

42 801,53

6 696,84

1 665,90

123,31

 

 

 

 

2.230

Granatai

ex 0810 90 95

308,24

177,67

8 829,53

2 300,21

4 822,91

82 525,10

1 064,29

214,57

132,33

1 216,81

73 857,39

11 555,92

2 874,65

212,78

 

 

 

 

2.240

Khakis (įskaitant Sharon vaisių)

ex 0810 90 95

286,50

165,14

8 206,86

2 137,99

4 482,79

76 705,26

989,24

199,43

123,00

1 131,00

68 648,82

10 740,97

2 671,92

197,77

 

 

 

 

2.250

Ličiai

ex 0810 90


20.4.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 107/35


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 611/2006

2006 m. balandžio 19 d.

dėl cukranendrių cukraus importo licencijų išdavimo pagal kai kurias tarifines kvotas ir susitarimus dėl lengvatinių sąlygų

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2001 m. birželio 19 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1260/2001 dėl bendro cukraus sektoriaus rinkos organizavimo (1),

atsižvelgdama į 1996 m. birželio 18 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1095/96 dėl nuolaidų, numatytų CXL sąraše, sudarytame pasibaigus deryboms dėl GATT XXIV.6 straipsnio, įgyvendinimo (2),

atsižvelgdama į 2003 m. birželio 30 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1159/2003, nustatantį išsamias tam tikrų tarifinių kvotų ir lengvatinių susitarimų, taikomų cukranendrių cukraus importui 2003–2004, 2004–2005 ir 2005–2006 prekybos metais, taikymo taisykles ir iš dalies pakeičiantį Reglamentus (EB) Nr. 1464/95 ir (EB) Nr. 779/96 (3), ypač į jo 5 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1159/2003 9 straipsnyje yra numatyta tvarka, kaip turi būti nustatomi įsipareigojimai pristatyti importuojamus, taikant nulinį muito tarifą, KN kodu 1701 klasifikuojamus AKR protokolą ir Indijos susitarimą pasirašiusių šalių kilmės produktus, kurių masė nurodoma baltojo cukraus ekvivalentu.

(2)

Reglamento (EB) Nr. 1159/2003 16 straipsnyje numatyta tvarka, kaip turi būti nustatomos nulinio muito tarifo importo kvotos KN kodu 1701 11 10 klasifikuojamiems produktams, kurių kilmės šalis yra AKR protokolą ir Indijos susitarimą pasirašiusios valstybės ir kurių masė nurodoma baltojo cukraus ekvivalentu.

(3)

Reglamento (EB) Nr. 1159/2003 22 straipsnyje atidaromos tarifinės kvotos, kurioms taikomas 98 eurų dydžio muitas už toną, Brazilijos, Kubos ir kitų trečiųjų šalių kilmės importuojamiems produktams, klasifikuojamiems KN kodu 1701 11 10.

(4)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1159/2003 5 straipsnio 1 dalies nuostatas per savaitę nuo 2006 m. balandžio 10 iki 14 d. kompetentingoms įstaigoms buvo pateiktos paraiškos gauti importo licencijas dėl AKR-Indijos lengvatinėmis sąlygomis įvežamo cukraus kiekio, kuris visas viršija kiekį, įsipareigojamą pristatyti iš konkrečios šalies, numatytos Reglamento (EB) Nr. 1159/2003 9 straipsnyje.

(5)

Tokiomis aplinkybėmis Komisija privalo nustatyti mažinimo koeficientą, kuriuo remiantis būtų galima proporcingai paskirstyti licencijas pagal turimą kiekį, ir nurodyti, kad atitinkama riba yra pasiekta,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Pagal prašymus, pateiktus nuo 2006 m. balandžio 10 iki 14 d. gauti importo licencijas remiantis Reglamento (EB) Nr. 1159/2003 5 straipsnio 1 dalies nuostatomis, licencijos išduodamos ne didesniems negu šio reglamento priede nurodytiems kiekiams.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. balandžio 21 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. balandžio 19 d.

Komisijos vardu

J. L. DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 178, 2001 6 30, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 987/2005 (OL L 167, 2005 6 29, p. 12).

(2)  OL L 146, 1996 6 20, p. 1.

(3)  OL L 162, 2003 7 1, p. 25. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 568/2005 (OL L 97, 2005 4 15, p. 9).


PRIEDAS

AKR–INDIJOS lengvatinėmis sąlygomis įvežamas cukrus

Reglamento (EB) Nr. 1159/2003 II antraštinė dalis

2005–2006 prekybos metai

Šalis

Licencija išduodama … % kiekio, prašomo nuo 2006 4 10–2006 4 14 savaitęi

Riba

Barbadosas

100

 

Belizas

100

Pasiekta

Kongas

100

 

Fidžis

0

Pasiekta

Gajana

100

 

Indija

0

Pasiekta

Dramblio Kaulo Krantas

100

 

Jamaika

100

 

Kenija

100

 

Madagaskaras

100

 

Malavis

51,7349

Pasiekta

Mauricijus

100

 

Mozambikas

100

 

Sent Kitsas ir Nevis

100

 

Svazilandas

0

Pasiekta

Tanzanija

100

 

Trinidadas ir Tobagas

100

 

Zambija

100

 

Zimbabvė

100

 


Ypatingasis lengvatinėmis sąlygomis įvežamas cukrus

Reglamento (EB) Nr. 1159/2003 III antraštinė dalis

2005–2006 prekybos metai

Šalis

Licencija išduodama … % kiekio, prašomo nuo 2006 4 10–2006 4 14 savaitęi

Riba

Indija

0

Pasiekta

AKR

100

 


CXL lengvatinis cukrus

Reglamento (EB) Nr. 1159/2003 IV antraštinė dalis

2005–2006 prekybos metai

Šalis

Licencija išduodama … % kiekio, prašomo nuo 2006 4 10–2006 4 14 savaitęi

Riba

Brazilija

0

Pasiekta

Kuba

100

 

Kitos trečiosios šalys

0

Pasiekta


20.4.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 107/37


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 612/2006

2006 m. balandžio 19 d.

nustatantis, kokia dalimi galima patenkinti paraiškas kai kurių Alpių ir kalnų veislių bulių, karvių bei telyčių, išskyrus skerstinus gyvulius, importo licencijai gauti, pateiktas 2006 m. balandžio mėnesį

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1254/1999 dėl bendro galvijienos rinkos organizavimo (1),

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 26 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1081/1999, atidarantį kai kurių Alpių ir kalnų veislių bulių, karvių bei telyčių, išskyrus skerstinus gyvulius, importo tarifines kvotas, numatantį tokių kvotų administravimą ir panaikinantį Reglamentą (EB) Nr. 1012/98, ir iš dalies pakeičiantį Reglamentą (EB) Nr. 1143/98 (2), ir ypač į jo 5 straipsnį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1081/1999 9 straipsnio 1 dalyje numatyta perskirstyti kiekius, dėl kurių iki 2006 m. kovo 15 d. nebuvo pateiktos paraiškos importo licencijai gauti.

(2)

2006 m. kovo 28 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 502/2006 1 straipsnyje, numačius perskirstyti kai kurių Alpių ir kalnų veislių bulių, karvių bei telyčių, išskyrus skerstinus gyvulius, importo teises pagal Reglamento (EB) Nr. 1081/1999 (3) nuostatas, nustatomi kai kurių Alpių ir kalnų veislių bulių, karvių bei telyčių, išskyrus skerstinus gyvulius, kiekiai, kurie tam tikromis sąlygomis gali būti importuoti iki 2006 m. birželio 30 d.

(3)

Kiekiai, dėl kurių buvo pateiktos paraiškos, yra tokie, kad prašymai gali būti visiškai patenkinti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Kiekviena paraiška gauti importo teises, pateikta pagal Reglamento (EB) Nr. 1081/1999 9 straipsnio nuostatas, patenkinama visiškai serijų numeriams 09.0001 ir 09.0003.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. balandžio 20 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. balandžio 19 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 160, 1999 6 26, p. 21. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1782/2003 (OL L 270, 2003 10 21, p. 1).

(2)  OL L 131, 1999 5 27, p. 15. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1096/2001 (OL L 150, 2001 6 6, p. 33).

(3)  OL L 91, 2006 3 29, p. 10.


II Aktai, kurių skelbti neprivaloma

Komisija

20.4.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 107/38


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2006 m. balandžio 7 d.

dėl pakartotinio Komisijos informacijos naudojimo

(2006/291/EB, Euratomas)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 218 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 131 straipsnį,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 28 straipsnio 1 dalį ir 41 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Naujos informacijos ir ryšio technologijos sukūrė precedento neturinčias sąlygas kaupti ir derinti informaciją iš įvairių šaltinių.

(2)

Viešojo sektoriaus informacija – nepanaudoti ištekliai, kurie gali tapti naujų, pridėtinę vertę kuriančių informacinės visuomenės produktų ir paslaugų pagrindu. 2001 m. spalio 23 d. komunikate (1)„e. Europa 2002: viešojo sektoriaus informacijos naudojimo ES sistemos sukūrimas“ Komisija pabrėžė ekonominį viešojo sektoriaus informacijos potencialą.

(3)

Komisija ir kitos institucijos turi daug įvairių rūšių dokumentų, kuriuos galima būtų pakartotinai naudoti kuriant pridėtinės vertės informacijos produktus bei paslaugas ir kurie galėtų tapti naudingu turinio šaltiniu įmonėms ir piliečiams.

(4)

Teisę susipažinti su Komisijos dokumentais reglamentuoja 2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais (2).

(5)

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/98/EB (3) nustatomos minimalios viešojo sektoriaus informacijos pakartotinio naudojimo taisyklės visoje Europos Sąjungoje. Konstatuojamosiose dalyse valstybės narės raginamos siekti daugiau, nei reikalaujama pagal tas minimalias taisykles, ir formuoti atvirą duomenų politiką, kuri leistų naudotis viešojo sektoriaus institucijų turimais dokumentais.

(6)

Komunikate „e. Europa 2002: viešojo sektoriaus informacijos naudojimo ES sistemos sukūrimas“ Komisija paskelbė atnaujintą pakartotinio ES institucijų informacijos naudojimo politiką. Šiuo klausimu padaryta keletas teigiamų pakeitimų, pavyzdžiui, naujoji Eurostato informacijos platinimo politika ir siekis suteikti laisvą prieigą prie EURLEX portalo.

(7)

Naująja Komisijos iniciatyva „i2010 – Europos informacinė visuomenė augimui ir užimtumui skatinti“, be kitų tikslų, siekiama palengvinti Europos turinio kūrimą ir platinimą. Kartu su i2010 šis sprendimas nustato Komisijos dokumentų pakartotinio naudojimo sąlygas, siekiant suteikti galimybę daugiau naudotis šiais dokumentais.

(8)

Atvira pakartotinio informacijos naudojimo politika Komisijoje skatins naują ekonominę veiklą, sukurs galimybes plačiau skleisti ir naudoti Komisijos informaciją, pagerins institucijų atvirumo ir skaidrumo įvaizdį ir padės vartotojams ir Komisijos tarnyboms išvengti nereikalingos administracinio darbo naštos.

(9)

Šis sprendimas turėtų būti įgyvendinamas ir taikomas laikantis asmens duomenų apsaugos principų pagal 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (4).

(10)

Šis sprendimas netaikomas tais atvejais, kai Komisija neturi teisės leisti pakartotinai naudoti dokumentų, pavyzdžiui, susijusių su trečiosios šalies intelektinės nuosavybės teisėmis, arba iš kitų institucijų gautų dokumentų,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Dalykas

Šiuo sprendimu nustatomos Komisijos arba jos vardu Europos Bendrijų oficialiųjų leidinių biuro (toliau – Leidinių biuras) saugomų dokumentų pakartotinio naudojimo sąlygos, siekiant suteikti galimybę plačiau pakartotinai naudotis informacija, pagerinti Komisijos atvirumo įvaizdį ir padėti vartotojams bei Komisijos tarnyboms išvengti nereikalingos administracinio darbo naštos.

2 straipsnis

Taikymo sritis

1.   Šis sprendimas taikomas Komisijos arba jos vardu viešųjų ir privačiųjų įstaigų parengtiems viešiesiems dokumentams:

a)

kuriuos Komisija ar Leidinių biuras jos vardu paskelbė leidiniuose, tinklavietėse ar kitais būdais; arba

b)

kurie buvo paskelbti dėl ekonominių ar kitų praktinių priežasčių, pavyzdžiui, tyrimai, ataskaitos ir kita informacija.

2.   Sprendimas netaikomas:

a)

programinei įrangai ar su pramoninės nuosavybės teisėmis, pavyzdžiui, patentais, prekės ženklais, registruotu dizainu, logotipais ir pavadinimais, susijusiems dokumentams;

b)

tais atvejais, kai Komisija neturi teisės leisti pakartotinai naudoti dokumentų, susijusių su trečiosios šalies intelektinės nuosavybės teisėmis;

c)

Jungtinio tyrimų centro mokslinių tyrimų rezultatams;

d)

dokumentams, su kuriais tam tikrai šaliai leidžiama susipažinti pagal specialias privilegijuotos prieigos prie dokumentų taisykles.

3.   Sprendimas įgyvendinamas visapusiškai laikantis asmenų apsaugos taisyklių tvarkant asmens duomenis, ypač Reglamento (EB) Nr. 45/2001.

4.   Šis sprendimas neprieštarauja ir neturi jokio poveikio Reglamentui (EB) Nr. 1049/2001.

3 straipsnis

Sąvokų apibrėžimai

Šiame sprendime vartojami šie apibrėžimai:

1)

dokumentas – tai:

a)

bet koks turinys bet kokia forma (raštu popieriuje arba laikomas elektronine forma ar kaip garso, vaizdo ar garso ir vaizdo įrašas);

b)

bet kuri tokio turinio dalis;

2)

pakartotinis naudojimas – tai fizinių ar juridinių asmenų naudojimasis dokumentais komerciniams arba nekomerciniams tikslams, išskyrus pirminį tikslą, kuriuo dokumentai buvo parengti. Komisijos ir kitų viešojo sektoriaus institucijų keitimasis dokumentais vien tik atliekant savo viešąsias užduotis nėra laikomas pakartotiniu naudojimu;

3)

asmens duomenys – duomenys, apibrėžti Reglamento (EB) Nr. 45/2001 2 straipsnio a dalyje.

4 straipsnis

Bendrasis principas

Laikantis 2 straipsnio 2 ir 3 dalyse numatytų apribojimų, visi dokumentai pakartotinai naudojami komerciniais ar nekomerciniais tikslais žemiau nurodytomis sąlygomis. Kai įmanoma, dokumentai turi būti pateikiami elektronine forma.

5 straipsnis

Pakartotinio naudojimo prašymų tvarkymas

1.   Siekdamos apriboti poreikį teikti individualius pakartotinio informacijos naudojimo prašymus, Komisijos tarnybos tam tikrais atvejais nurodo, ar dokumentus galima pakartotinai naudoti (pvz., pateikia informaciją tinklavietėse).

2.   Dokumento pakartotinio naudojimo prašymas nagrinėjamas nedelsiant. Prašymo pateikėjui siunčiamas patvirtinimas apie prašymo gavimą. Per 15 dienų nuo prašymo registravimo Komisijos tarnybos arba Leidinių biuras leidžia pakartotinai naudoti prašomą dokumentą ir, kai reikia, pateikia dokumento kopiją arba raštu praneša, kad prašymas visiškai ar dalinai atmestas ir nurodo priežastis.

3.   Išskirtiniais atvejais, pavyzdžiui, kai prašoma labai ilgo dokumento, daug dokumentų ar tuomet, kai prašymą reikia išversti, 2 dalyje nurodytą terminą galima pratęsti 15 darbo dienų su sąlyga, kad prašymo teikėjas bus iš anksto apie tai informuotas ir bus išsamiai nurodytos priežastys.

4.   Kai prašymas atmetamas, Komisijos tarnyba ar Leidinių biuras praneša pareiškėjui apie jo teisę kreiptis su ieškiniu į Europos Bendrijų pirmosios instancijos teismą arba pateikti skundą Europos ombudsmenui, vadovaujantis EB sutarties atitinkamai 230 ir 195 straipsniuose numatyta tvarka arba Euratomo sutarties 146 straipsniu ir 107 straipsnio d dalimi.

5.   Tais atvejais, kai atsisakymas grindžiamas šio sprendimo 2 straipsnio 2 dalies b punktu, atsakyme pareiškėjui pateikiama nuoroda į fizinį ar juridinį asmenį, kuris yra teisių turėtojas, jei jis žinomas, arba kitais atvejais į licencijos išdavėją, iš kurio Komisija gavo atitinkamą medžiagą, jei jis žinomas.

6 straipsnis

Galimos formos

Dokumentai pateikiami bet kokia esama forma ar kalba, kai įmanoma ir tikslinga – elektroninėmis priemonėmis.

Tai nereiškia pareigos rengti, atnaujinti ar adaptuoti dokumentus taip, kad jie atitiktų prašymą, ar pareigos teikti išrašus iš dokumentų tais atvejais, kai tam reikia neproporcingai didelių pastangų, neapsiribojančių paprasta operacija.

Šis sprendimas taip pat neįpareigoja Komisijos versti prašomus dokumentus į kitas kalbas nei tos, kuriomis dokumentas parengtas tuo metu, kai gaunamas prašymas.

Remiantis šiuo sprendimu negalima reikalauti, kad Komisija ar Leidinių biuras ir toliau rengtų tam tikrų tipų dokumentus ar juos saugotų tam tikra forma, kad dokumentais galėtų pakartotinai naudotis fiziniai ar juridiniai asmenys.

7 straipsnis

Atlyginimo principai

1.   Pakartotinis dokumentų naudojimas iš esmės yra nemokamas.

2.   Tam tikrais atvejais galima atgauti dokumentų kopijavimo ir platinimo ribines išlaidas.

3.   Tais atvejais, kai Komisija nusprendžia adaptuoti dokumentą, kad jis atitiktų konkretaus prašymo sąlygas, pareiškėjo gali būti prašoma atlyginti tokio adaptavimo išlaidas. Vertinant poreikį atlyginti išlaidas, atsižvelgiama į dokumentui adaptuoti reikalingas pastangas ir potencialią pakartotinio naudojimo naudą Bendrijoms, pavyzdžiui, informacijos apie Bendrijų veiklą skleidimą arba institucijų įvaizdžio gerinimą išoriniame pasaulyje.

8 straipsnis

Skaidrumas

1.   Bet kokios keliamos sąlygos ir standartiniai mokesčiai už pakartotinį dokumentų naudojimą nustatomi iš anksto ir, jei įmanoma ir tikslinga, skelbiami elektroninėmis priemonėmis.

2.   Dokumentų paiešką palengvins praktinės priemonės, pavyzdžiui, pagrindinių dokumentų, kuriais galima pakartotinai naudotis, registro sąrašai.

9 straipsnis

Licencijos

Pakartotinai naudotis dokumentais galima leisti nekeliant jokių sąlygų arba, tam tikrais atvejais, pasitelkus licencijas ar atsakomybės ribojimą, galima nustatyti pakartotinio naudojimo sąlygas. Standartinės pakartotinio naudojimo sąlygos – naudotojo pareiga nurodyti dokumentų šaltinį, neiškraipyti originalių dokumentų prasmės ar minties ir sąlyga, kad Komisija neatsako už jokius pakartotinio naudojimo padarinius. Sąlygos neturi be reikalo riboti pakartotinio naudojimo galimybių.

10 straipsnis

Nediskriminavimas ir išskirtinių susitarimų draudimas

1.   Bet kokia pakartotiniam dokumentų naudojimui keliama sąlyga turi būti nediskriminacinė lygiaverčių pakartotinio naudojimo kategorijų atžvilgiu.

2.   Teisę pakartotinai naudoti dokumentus turi visi potencialūs rinkos dalyviai. Šioje srityje nesuteikiama išskirtinių teisių.

3.   Tačiau tais atvejais, kai išskirtinė teisė yra būtina teikiant visuomeninės svarbos paslaugas, tokios išskirtinės teisės suteikimo pagrindas yra reguliariai peržiūrimas ir, bet kokiu atveju, peržiūrimas po trejų metų. Visi išskirtiniai susitarimai turi būti skaidrūs ir viešai skelbiami.

11 straipsnis

Įgyvendinimas

Pagal Komisijos darbo tvarkos taisyklių 14 straipsnį teisė Komisijos vardu priimti sprendimus dėl pakartotinio naudojimo suteikiama generaliniams direktoriams ir tarnybų vadovams. Jie imasi visų reikiamų priemonių užtikrinti, kad dokumentų, už kuriuos jie atsakingi, pakartotinio naudojimo tvarka atitiktų šio sprendimo reikalavimus. Šiuo tikslu jie paskiria pareigūną pakartotinio dokumentų naudojimo prašymams išnagrinėti ir savo generalinio direktorato arba tarnybos atsakymams koordinuoti.

12 straipsnis

Persvarstymas

Šis sprendimas persvarstomas praėjus trejiems metams po jo įsigaliojimo. Atliekant persvarstymą reikia visų pirma išnagrinėti galimybę taikyti šį sprendimą Jungtinio tyrimų centro mokslinių tyrimų rezultatams.

13 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Priimta Briuselyje, 2006 m. balandžio 7 d.

Komisijos vardu

Viviane REDING

Komisijos narė


(1)  KOM(2001) 607 galutinis.

(2)  OL L 145, 2001 5 31, p. 43.

(3)  OL L 345, 2003 12 31, p. 90.

(4)  OL L 8, 2001 1 12, p. 1.


20.4.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 107/42


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2006 m. balandžio 12 d.

iš dalies keičiantis Sprendimą 2004/639/EB dėl Kroatijos

(pranešta dokumentu Nr. C(2006) 1541)

(Tekstas svarbus EEE)

(2006/292/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1988 m. birželio 14 d. Tarybos direktyvą 88/407/EEB nustatančią gyvūnų sveikatos reikalavimus, taikomus Bendrijos vidaus prekybai užšaldyta galvijų sperma bei jos importui (1), ypač į jos 8 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

2004 m. rugsėjo 6 d. Komisijos sprendimu 2004/639/EB, nustatančiu galvijų spermos importo sąlygas (2), nustatomas, inter alia, trečiųjų šalių, iš kurių galima importuoti galvijų spermą, sąrašas.

(2)

Atsižvelgiant į Kroatijoje padarytą pažangą gyvūnų sveikatos srityje, ši šalis turėtų būti įtraukta į trečiųjų šalių, iš kurių leidžiama importuoti, sąrašą.

(3)

Todėl Sprendimą 2004/639/EB reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(4)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2004/639/EB I priedas pakeičiamas šio sprendimo priedo tekstu.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2006 m. balandžio 12 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 194, 1988 7 22, p. 10. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos sprendimu 2006/16/EB (OL L 11, 2006 1 17, p. 21).

(2)  OL L 292, 2004 9 15, p. 21. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 2006/16/EB.


PRIEDAS

„I PRIEDAS

Trečiųjų šalių, iš kurių valstybės narės leidžia importuoti galvijų spermą, sąrašas

ISO kodas

Šalis

AU

Australija

CA

Kanada

CH

Šveicarija

HR

Kroatija

NZ

Naujoji Zelandija

RO

Rumunija

US

Jungtinės Valstijos“


20.4.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 107/44


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2006 m. balandžio 12 d.

iš dalies keičiantis Komisijos sprendimą 2006/135/EB dėl A ir B teritorijų nustatymo tam tikrose valstybėse narėse kilus labai patogeninio paukščių gripo protrūkiams

(pranešta dokumentu Nr. C(2006) 1583)

(Tekstas svarbus EEE)

(2006/293/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į 1989 m. gruodžio 11 d. Tarybos direktyvą 89/662/EEB dėl veterinarinių patikrinimų, taikomų Bendrijos vidaus prekyboje, siekiant sukurti vidaus rinką (1), ypač į jos 9 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į 1990 m. birželio 26 d. Tarybos direktyvą 90/425/EEB dėl Bendrijos vidaus prekyboje tam tikrais gyvūnais ir produktais taikomų veterinarinių ir zootechninių patikrinimų, siekiant užbaigti vidaus rinkos kūrimą (2), ypač į jos 10 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į 2003 m. gegužės 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 998/2003 dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, taikomų ne komerciniam naminių gyvūnėlių judėjimui, ir iš dalies keičiantį Tarybos direktyvą 92/65/EEB (3), ypač į jo 18 straipsnį,

atsižvelgdama į 2005 m. gruodžio 20 d. Tarybos direktyvą 2005/94/EB dėl paukščių gripo kontrolės Bendrijoje priemonių ir panaikinančią Direktyvą 92/40/EEB (4), ypač į jos 66 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Vokietija pranešė Komisijai ir kitoms valstybėms narėms apie labai patogeninio paukščių gripo, sukelto A tipo gripo viruso H5N1 potipio, protrūkį naminių paukščių populiacijoje savo teritorijoje ir ėmėsi tinkamų priemonių, nurodytų 2006 m. vasario 22 d. Komisijos sprendime 2006/135/EB dėl tam tikrų apsaugos priemonių, susijusių su labai patogeniniu naminių paukščių gripu Bendrijoje (5).

(2)

Kilus protrūkiui, Vokietija pritaikė reikiamas priemones pagal Sprendimą 2006/135/EB. Po to, kai buvo pranešta apie tas priemones, Komisija, bendradarbiaudama su minėta valstybe nare, jas išnagrinėjo ir yra įsitikinusi, kad tos valstybės narės nustatytas A ir B teritorijas skiria pakankamas atstumas nuo zonų, kuriose kilo protrūkis naminių paukščių populiacijoje. Todėl Vokietijoje būtina nustatyti A ir B teritorijas bei nustatyti suskirstymo į tas teritorijas trukmę.

(3)

Taip pat vadovaujantis Sprendimo 2006/135/EB 2 straipsnio 4 dalies b ir c punktais ir galutinai įvertinus epidemiologinę padėtį dėl labai patogeninio H5N1 potipio paukščių gripo tam tikrose Prancūzijos dalyse, Prancūzijoje nutraukiamos priemonės, taikomos to sprendimo 2 straipsnio 2 dalyje numatytose teritorijose.

(4)

Todėl būtina atitinkamai iš dalies keisti Sprendimo 2006/135/EB I priedo A ir B dalis.

(5)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2006/135/EB I priedas pakeičiamas šio sprendimo priedu.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2006 m. balandžio 12 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 395, 1989 12 30, p. 13. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2004/41/EB (OL L 157, 2004 4 30, p. 33); ištaisyta versija (OL L 195, 2004 6 2, p. 12).

(2)  OL L 224, 1990 8 18, p. 29. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/33/EB (OL L 315, 2002 11 19, p. 14).

(3)  OL L 146, 2003 6 13, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 18/2006 (OL L 4, 2006 1 7, p. 3).

(4)  OL L 10, 2006 1 14, p. 16.

(5)  OL L 52, 2006 2 23, p. 41. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 2006/251/EB (OL L 91, 2006 3 29, p. 33).


PRIEDAS

Sprendimo 2006/135/EB I priedas pakeičiamas taip:

„I PRIEDAS

A DALIS

2 straipsnio 1 dalyje nurodyta A teritorija:

ISO šalies kodas

Valstybė narė

A teritorija

Taikoma iki

Kodas

Pavadinimas

DE

VOKIETIJA

Pašto kodas

Šios savivaldybės:

2006 5 8

Apsaugos zona

 

STADT MUTZSCHEN

 

WERMSDORF

Priežiūros zona

 

 

Kreis Muldental regione

 

DORNREICHENBACH

 

DÜRRWEITZSCHEN

 

KÜHREN-BURKARDSHAIN

 

NERCHAU

 

THÜMMLITZ-WALDE

 

TREBSEN

Kreis Torgau-Oschatz

 

DAHLEN

 

MÜGELN

 

SORNZIG-ABLASS

Kreis Döbeln regione

 

BOCKELWITZ

 

LEISNIG

SE

ŠVEDIJA

 

 

 

Šios Kalmar Län priklausančios vietovės

Pašto kodas

Vietovė

2006 4 24

Apsaugos zona

572 75

FIGEHOLM

572 95

FIGEHOLM

Priežiūros zona

572 75

FIGEHOLM

572 76

FÅRBO

572 92

OSKARSHAMN

572 95

FIGEHOLM

572 96

FÅRBO

Išplėsta priežiūros zona (20 km)

380 75

BYXELKROK

570 91

KRISTDALA

572 37

OSKARSHAMN

572 40

OSKARSHAMN

572 41

OSKARSHAMN

572 61

OSKARSHAMN

572 63

OSKARSHAMN

572 75

FIGEHOLM

572 76

FÅRBO

572 91

OSKARSHAMN

572 92

OSKARSHAMN

572 95

FIGEHOLM

572 96

FÅRBO

590 91

HJORTED

590 93

GUNNEBO

B DALIS

2 straipsnio 2 dalyje nurodyta B teritorija:

ISO šalies kodas

Valstybė narė

B teritorija

Taikoma iki

Kodas

Pavadinimas

DE

VOKIETIJA

Pašto kodas

Šios savivaldybės:

2006 5 8

Kreis Muldental regione

 

BAD LAUSICK

 

BELGERSHAIN

 

BENNEWITZ

 

BORSDORF

 

BRANDIS

 

COLDITZ

 

FALKENHAIN

 

GRIMMA

 

GROSSBARDAU

 

GROSSBOTHEN

 

HOHBURG

 

MACHERN

 

NAUNHOF

 

OTTERWISCH

 

PARTHENSTEIN

 

THALLWITZ

 

WURZEN

 

ZSCHADRASS

Kreis Torgau-Oschatz regione

 

ARZBERG

 

BEILRODE

 

BELGERN

 

CAVERTITZ

 

DOMMITZSCH

 

DREIHEIDE

 

ELSNIG

 

GROSSTREBEN-ZWETHAU

 

LIEBSCHÜTZBERG

 

MOCKREHNA

 

NAUNDORF

 

OSCHATZ

 

PFLÜCKUFF

 

SCHILDAU

 

TORGAU

 

TROSSIN

 

ZINNA

Kreis Döbeln regione

 

DÖBELN

 

EBERSBACH

 

GROSSWEITZSCHER

 

HARTHA

 

MOCHAU

 

NIEDERSTRIEGIS

 

OSTRAU

 

ROSSWEIN

 

WALDHEIM

 

ZIEGRA-KNOBELSDORF

 

ZSCHAITZ-OTTEWIG

SE

ŠVEDIJA

 

 

 

Visas Kalmar Län regionas, išskyrus A teritoriją, įskaitant šias vietoves

Pašto kodas

Vietovė

2006 4 24

 

360 23

ÄLMEBODA

360 50

LESSEBO

360 52

KOSTA

360 53

SKRUV

360 60

VISSEFJÄRDA

360 65

BODA GLASBRUK

360 70

ÅSEDA

360 77

FRÖSEKE

361 30

EMMABODA

361 31

EMMABODA

361 32

EMMABODA

361 33

EMMABODA

361 42

LINDÅS

361 53

BROAKULLA

361 91

EMMABODA

361 92

EMMABODA

361 93

BROAKULLA

361 94

ERIKSMÅLA

361 95

LÅNGASJÖ

370 17

ERINGSBODA

370 34

HOLMSJÖ

370 45

FÅGELMARA

371 93

KARLSKRONA

380 30

ROCKNEBY

380 31

LÄCKEBY

380 40

ORREFORS

380 41

GULLASKRUV

380 42

MÅLERÅS

380 44

ALSTERBRO

380 52

TIMMERNABBEN

380 53

FLISERYD

380 62

MÖRBYLÅNGA

380 65

DEGERHAMN

380 74

LÖTTORP

380 75

BYXELKROK

382 30

NYBRO

382 31

NYBRO

382 32

NYBRO

382 33

NYBRO

382 34

NYBRO

382 35

NYBRO

382 36

NYBRO

382 37

NYBRO

382 38

NYBRO

382 39

NYBRO

382 40

NYBRO

382 41

NYBRO

382 42

NYBRO

382 43

NYBRO

382 44

NYBRO

382 45

NYBRO

382 46

NYBRO

382 90

ÖRSJÖ

382 91

NYBRO

382 92

NYBRO

382 93

NYBRO

382 94

NYBRO

382 96

NYBRO

382 97

ÖRSJÖ

383 30

MÖNSTERÅS

383 31

MÖNSTERÅS

383 32

MÖNSTERÅS

383 33

MÖNSTERÅS

383 34

MÖNSTERÅS

383 35

MÖNSTERÅS

383 36

MÖNSTERÅS

383 37

MÖNSTERÅS

383 38

MÖNSTERÅS

383 39

MÖNSTERÅS

383 91

MÖNSTERÅS

383 92

MÖNSTERÅS

384 30

BLOMSTERMÅLA

384 31

BLOMSTERMÅLA

384 40

ÅLEM

384 91

BLOMSTERMÅLA

384 92

ÅLEM

384 93

ÅLEM

385 30

TORSÅS

385 31

TORSÅS

385 32

TORSÅS

385 33

TORSÅS

385 34

TORSÅS

385 40

BERGKVARA

385 41

BERGKVARA

385 50

SÖDERÅKRA

385 51

SÖDERÅKRA

385 90

SÖDERÅKRA

385 91

TORSÅS

385 92

GULLABO

385 93

TORSÅS

385 94

BERGKVARA

385 95

TORSÅS

385 96

GULLABO

385 97

SÖDERÅKRA

385 98

BERGKVARA

385 99

TORSÅS

386 30

FÄRJESTADEN

386 31

FÄRJESTADEN

386 32

FÄRJESTADEN

386 33

FÄRJESTADEN

386 34

FÄRJESTADEN

386 35

FÄRJESTADEN

386 90

FÄRJESTADEN

386 92

FÄRJESTADEN

386 93

FÄRJESTADEN

386 94

FÄRJESTADEN

386 95

FÄRJESTADEN

386 96

FÄRJESTADEN

387 30

BORGHOLM

387 31

BORGHOLM

387 32

BORGHOLM

387 33

BORGHOLM

387 34

BORGHOLM

387 35

BORGHOLM

387 36

BORGHOLM

387 37

BORGHOLM

387 38

BORGHOLM

387 50

KÖPINGSVIK

387 51

KÖPINGSVIK

387 52

KÖPINGSVIK

387 90

KÖPINGSVIK

387 91

BORGHOLM

387 92

BORGHOLM

387 93

BORGHOLM

387 94

BORGHOLM

387 95

KÖPINGSVIK

387 96

KÖPINGSVIK

388 30

LJUNGBYHOLM

388 31

LJUNGBYHOLM

388 32

LJUNGBYHOLM

388 40

TREKANTEN

388 41

TREKANTEN

388 50

PÅRYD

388 91

VASSMOLÖSA

388 92

LJUNGBYHOLM

388 93

LJUNGBYHOLM

388 94

VASSMOLÖSA

388 95

HALLTORP

388 96

LJUNGBYHOLM

388 97

HALLTORP

388 98

TREKANTEN

388 99

PÅRYD

392 30

KALMAR

392 31

KALMAR

392 32

KALMAR

392 33

KALMAR

392 34

KALMAR

392 35

KALMAR

392 36

KALMAR

392 37

KALMAR

392 38

KALMAR

392 41

KALMAR

392 43

KALMAR

392 44

KALMAR

392 45

KALMAR

392 46

KALMAR

392 47

KALMAR

393 50

KALMAR

393 51

KALMAR

393 52

KALMAR

393 53

KALMAR

393 54

KALMAR

393 55

KALMAR

393 57

KALMAR

393 58

KALMAR

393 59

KALMAR

393 63

KALMAR

393 64

KALMAR

393 65

KALMAR

394 70

KALMAR

394 71

KALMAR

394 77

KALMAR

395 90

KALMAR

570 16

KVILLSFORS

570 19

PAULISTRÖM

570 30

MARIANNELUND

570 31

INGATORP

570 72

FAGERHULT

570 75

FÅGELFORS

570 76

RUDA

570 80

VIRSERUM

570 81

JÄRNFORSEN

570 82

MÅLILLA

570 83

ROSENFORS

570 84

MÖRLUNDA

570 90

PÅSKALLAVIK

570 91

KRISTDALA

572 30

OSKARSHAMN

572 31

OSKARSHAMN

572 32

OSKARSHAMN

572 33

OSKARSHAMN

572 34

OSKARSHAMN

572 35

OSKARSHAMN

572 36

OSKARSHAMN

572 37

OSKARSHAMN

572 40

OSKARSHAMN

572 41

OSKARSHAMN

572 50

OSKARSHAMN

572 51

OSKARSHAMN

572 60

OSKARSHAMN

572 61

OSKARSHAMN

572 62

OSKARSHAMN

572 91

OSKARSHAMN

572 93

OSKARSHAMN

572 96

FÅRBO

574 96

VETLANDA

574 97

VETLANDA

577 30

HULTSFRED

577 31

HULTSFRED

577 32

HULTSFRED

577 33

HULTSFRED

577 34

HULTSFRED

577 35

HULTSFRED

577 36

HULTSFRED

577 37

HULTSFRED

577 38

HULTSFRED

577 39

HULTSFRED

577 50

SILVERDALEN

577 51

SILVERDALEN

577 90

HULTSFRED

577 91

HULTSFRED

577 92

HULTSFRED

577 93

HULTSFRED

577 94

LÖNNEBERGA

579 30

HÖGSBY

579 31

HÖGSBY

579 32

HÖGSBY

579 33

HÖGSBY

579 40

BERGA

579 90

BERGA

579 92

HÖGSBY

579 93

GRÖNSKÅRA

590 42

HORN

590 80

SÖDRA VI

590 81

GULLRINGEN

590 83

STOREBRO

590 90

ANKARSRUM

590 91

HJORTED

590 92

TOTEBO

590 93

GUNNEBO

590 94

BLACKSTAD

590 95

LOFTAHAMMAR

590 96

ÖVERUM

590 98

EDSBRUK

593 30

VÄSTERVIK

593 31

VÄSTERVIK

593 32

VÄSTERVIK

593 33

VÄSTERVIK

593 34

VÄSTERVIK

593 35

VÄSTERVIK

593 36

VÄSTERVIK

593 37

VÄSTERVIK

593 38

VÄSTERVIK

593 39

VÄSTERVIK

593 40

VÄSTERVIK

593 41

VÄSTERVIK

593 42

VÄSTERVIK

593 43

VÄSTERVIK

593 50

VÄSTERVIK

593 51

VÄSTERVIK

593 52

VÄSTERVIK

593 53

VÄSTERVIK

593 54

VÄSTERVIK

593 61

VÄSTERVIK

593 62

VÄSTERVIK

593 91

VÄSTERVIK

593 92

VÄSTERVIK

593 93

VÄSTERVIK

593 95

VÄSTERVIK

593 96

VÄSTERVIK

594 30

GAMLEBY

594 31

GAMLEBY

594 32

GAMLEBY

594 91

GAMLEBY

594 92

GAMLEBY

594 93

GAMLEBY

594 94

GAMLEBY

597 40

ÅTVIDABERG

597 91

ÅTVIDABERG

597 96

ÅTVIDABERG

597 97

ÅTVIDABERG

598 30

VIMMERBY

598 31

VIMMERBY

598 32

VIMMERBY

598 34

VIMMERBY

598 35

VIMMERBY

598 36

VIMMERBY

598 37

VIMMERBY

598 38

VIMMERBY

598 39

VIMMERBY

598 40

VIMMERBY

598 91

VIMMERBY

598 92

VIMMERBY

598 93

VIMMERBY

598 94

VIMMERBY

598 95

VIMMERBY

598 96

VIMMERBY

615 92

VALDEMARSVIK

615 94

VALDEMARSVIK

615 95

VALDEMARSVIK“


Europos centrinis bankas

20.4.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 107/54


EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS

2006 m. balandžio 7 d.

dėl Eurosistemos atsargų valdymo paslaugų teikimo eurais euro zonoje nesantiems centriniams bankams ir šalims bei tarptautinėms organizacijoms

(ECB/2006/4)

(2006/294/EB)

EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos centrinio banko statutą, ypač į jo 12.1 straipsnį, 14.3 straipsnį ir į 23 straipsnį,

kadangi:

(1)

2004 m. liepos 1 d. gaires ECB/2004/13 dėl Eurosistemos atsargų valdymo paslaugų teikimo eurais euro zonoje nesantiems centriniams bankams ir šalims bei tarptautinėms organizacijoms (1) reikia iš dalies pakeisti, siekiant atsižvelgti į apibrėžimo „atsargos“ pakeitimus ir ribos, kurios neviršijant, nesiūlomas atlygis už vienos nakties kredito likučius, laikomus kaip grynųjų pinigų/investavimo paslauga, panaikinimą. Gairės ECB/2004/13 jau buvo iš dalies pakeistos vieną kartą ir todėl, siekiant aiškumo ir skaidrumo, turėtų būti naujai išdėstytos.

(2)

Pagal Statuto 23 straipsnį siejant su 43.3 straipsniu, Europos centrinis bankas (ECB) ir eurą įsivedusių valstybių narių nacionaliniai centriniai bankai (toliau – dalyvaujantys NCB) gali užmegzti ryšius su centriniais bankais kitose šalyse ir prireikus su tarptautinėmis organizacijomis ir atlikti visų tipų banko sandorius su trečiosiomis šalimis ir tarptautinėmis organizacijomis.

(3)

Valdančioji taryba mano, jog teikdama Eurosistemos atsargų valdymo paslaugas tokiems klientams, Eurosistema turėtų veikti kaip viena sistema, nepriklausomai nuo to, per kurį Eurosistemos narį tokios paslaugos yra teikiamos. Šiuo tikslu Valdančioji taryba laiko esant reikalinga priimti šias gaires, siekiant užtikrinti, inter alia, kad Eurosistemos atsargų valdymo paslaugos būtų teikiamos standartizuotu būdu laikantis suderintos tvarkos ir sąlygų, kad ECB gautų pakankamą informaciją apie šias paslaugas, ir kad būtų nustatyti minimalūs bendri požymiai, reikalaujami sutartiniuose susitarimuose su klientais.

(4)

Valdančioji taryba laiko esant reikalinga patvirtinti, kad visa su Eurosistemos atsargų valdymo paslaugomis susijusi informacija, duomenys ir dokumentai, kuriuos parengia ir (arba) kuriais apsikeičia Eurosistemos nariai, yra konfidencialaus pobūdžio, ir jiems taikomas Statuto 38 straipsnis.

(5)

Vadovaujantis Statuto 12.1 straipsniu ir 14.3 straipsniu, ECB gairės yra sudėtinė Bendrijos teisės dalis,

PRIĖMĖ ŠIAS GAIRES:

1 straipsnis

Apibrėžimai

Šiose gairėse:

„visų tipų banko sandoriai“ apima Eurosistemos atsargų valdymo paslaugų teikimą euro zonoje nesantiems centriniams bankams ir šalims bei tarptautinėms organizacijoms, susijusį su tokių centrinių bankų, šalių ir tarptautinių organizacijų atsargų valdymu,

„įgaliotasis ECB personalas“ reiškia asmenis ECB, kuriuos Vykdomoji valdyba kartkartėmis skiria įgaliotaisiais informacijos, teiktinos Eurosistemos atsargų valdymo paslaugų srityje, siuntėjais ar gavėjais,

„centriniai bankai“ apima reguliuojančias pinigų institucijas,

„klientas“ reiškia bet kurią šalį (įskaitant bet kurią valdžios instituciją ar vyriausybinę įstaigą), bet kurį centrinį banką ar reguliuojančią pinigų instituciją, nesančius euro zonoje, arba bet kurią tarptautinę organizaciją, kuriai Eurosistemos narys teikia Eurosistemos atsargų valdymo paslaugas,

„Eurosistemos atsargų valdymo paslaugos“ reiškia 2 straipsnyje išvardytas atsargų valdymo paslaugas, kurias Eurosistemos nariai gali teikti klientams, ir kurios leidžia klientams visapusiškai valdyti savo atsargas per vieną Eurosistemos narį,

„Eurosistemos paslaugos teikėjas“ (EPT) reiškia Eurosistemos narį, kuris įsipareigoja teikti visą Eurosistemos atsargų valdymo paslaugų rinkinį,

„Individualios paslaugos teikėjas“ (IPT) reiškia Eurosistemos narį, kuris neįsipareigoja teikti viso Eurosistemos atsargų valdymo paslaugų rinkinio,

„tarptautinė organizacija“ reiškia bet kurią tarptautine sutartimi arba ja remiantis įkurtą organizaciją, išskyrus Bendrijos institucijas ir organus,

„atsargos“ reiškia kliento priimtiną turtą, išreikštą eurais, t.y. grynuosius pinigus ir visus vertybinius popierius, priimtinus kaip „pirmojo lygio turtas“ Eurosistemos priimtino turto duomenų bazėje, kaip skelbiama ir kas dieną atnaujinama ECB tinklalapyje, išskyrus: i) vertybinius popierius, priklausančius „3 emitentų grupei“, ir kitų emitentų grupių vertybinius popierius, priklausančius „IV likvidumo kategorijai“; ii) turtą, laikomą išimtinai vykdyti kliento pensijinius ir su jais susijusius įsipareigojimus jo buvusių ar esamų darbuotojų atžvilgiu; iii) specialias sąskaitas, kurias klientas yra atidaręs Eurosistemos naryje valstybės skolos grąžinimo sąlygų peržiūrėjimo tikslu pagal tarptautinius susitarimus; ir iv) kitas tokias turto, išreikšto eurais, kategorijas, dėl kurių kartkartėmis nusprendžia Valdančioji taryba.

2 straipsnis

Eurosistemos atsargų valdymo paslaugų sąrašas

Eurosistemos atsargų valdymo paslaugas sudaro:

1)

Atsargų pasaugos (saugojimo) sąskaitos;

2)

Pasaugos (saugojimo) paslaugos:

a)

mėnesio pabaigos pasaugos ataskaitos, taip pat galimybė kliento prašymu teikti ataskaitas kitomis datomis;

b)

ataskaitų perdavimas per SWIFT visiems klientams, galintiems priimti ataskaitas per SWIFT, ir kitu tinkamu būdu ne SWIFT klientams;

c)

pranešimas apie įmonių veiksmus (pvz., atkarpos mokėjimus ir išpirkimus) kliento turimų vertybinių popierių atžvilgiu;

d)

veiksmų pagal vertybinių popierių įvykius atlikimas klientų naudai;

e)

laikantis tam tikrų apribojimų, sąlygų sudarymas susitarimams tarp klientų ir trečiųjų šalių atstovų, susijusiems su automatinių vertybinių popierių skolinimo programų veikimu;

3)

Atsiskaitymų paslaugos:

a)

be apmokėjimo/pervedimo už apmokėjimą atsiskaitymų paslaugos visų eurais išreikštų vertybinių popierių, kuriems atidarytos pasaugos sąskaitos, atžvilgiu;

b)

atsiskaitymų už visas operacijas patvirtinimas SWIFT sistema (arba kitu tinkamu būdu ne SWIFT sistemos klientams);

4)

Grynųjų pinigų/investavimo paslaugos:

a)

užsienio valiutos pirkimas/pardavimas klientų sąskaita savo vardu, atliekant bent neatidėliotiną eurų pirkimą/pardavimą už ne euro zonos G 10 šalių valiutas;

b)

terminuotųjų indėlių paslaugos kliento vardu;

c)

vienos nakties kredito likučiai:

Pirmasis lygis – vienam klientui nustatytos riboto dydžio sumos automatinis investavimas savo vardu,

Antrasis lygis – galimybė investuoti lėšas su rinkos dalyviais kliento vardu;

d)

klientų investicijų vykdymas pagal jų nuolatinius nurodymus ir remiantis Eurosistemos atsargų valdymo paslaugų rinkiniu;

e)

klientų užsakymų dėl vertybinių popierių pirkimo/pardavimo antrinėje rinkoje vykdymas.

3 straipsnis

EPT ir IPT paslaugų teikimas

1.   Eurosistemos atsargų valdymo paslaugų srityje Eurosistemos nariai yra skirstomi į EPT arba IPT.

2.   Be 2 straipsnyje nurodytų paslaugų, kiekvienas EPT taip pat gali siūlyti klientams kitas atsargų valdymo paslaugas. EPT nustato tokias paslaugas konkrečiu atveju, ir tokioms paslaugoms šios gairės netaikomos.

3.   Vienos ar daugiau Eurosistemos atsargų valdymo paslaugų, arba tokios paslaugos dalies, kurią (kurias) teikia IPT, ir kuri (kurios) sudaro viso Eurosistemos atsargų valdymo paslaugų rinkinio dalį, atžvilgiu IPT taikomos šios gairės ir Eurosistemos atsargų valdymo paslaugų reikalavimai. Be to, kiekvienas IPT taip pat gali siūlyti klientams kitas atsargų valdymo paslaugas ir tokias paslaugas nustato konkrečiu atveju. Tokioms paslaugoms šios gairės netaikomos.

4 straipsnis

Informacija dėl Eurosistemos atsargų valdymo paslaugų

1.   Eurosistemos nariai teikia įgaliotajam ECB personalui visą atitinkamą informaciją apie Eurosistemos atsargų valdymo paslaugų teikimą naujiems ir esamiems klientams ir informuoja įgaliotąjį ECB personalą, kai į juos kreipiasi potencialus klientas.

2.   Prieš atskleisdami esamo, naujo ar potencialaus kliento tapatybę, Eurosistemos nariai siekia gauti kliento sutikimą tokiam atskleidimui.

3.   Jei sutikimas negaunamas, susijęs Eurosistemos narys pateikia įgaliotajam ECB personalui reikalaujamą informaciją neatskleisdamas kliento tapatybės.

5 straipsnis

Eurosistemos atsargų valdymo paslaugų uždraudimas ir sustabdymas

1.   Eurosistemos narių informacijai ECB tvarkys sąrašą, nurodantį esamus, naujus ar potencialius klientus, kurių atsargoms taikoma įšaldymo ar panaši priemonė, kurią nustato arba viena iš ES valstybių narių, remdamasi Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucija, arba Europos Sąjunga.

2.   Jei Eurosistemos narys, remdamasis priemone ar sprendimu, nenurodytu 1 dalyje, kurį dėl nacionalinės politikos ar nacionalinių interesų priėmė Eurosistemos narys ar valstybė narė, kurioje yra Eurosistemos narys, sustabdo Eurosistemos atsargų valdymo paslaugų teikimą esamam klientui arba atsisako teikti tokias paslaugas naujam ar potencialiam klientui, šis narys nedelsdamas apie tai praneša įgaliotajam ECB personalui. Įgaliotasis ECB personalas apie tai nedelsdamas informuoja kitus Eurosistemos narius. Bet kuri tokia priemonė ar sprendimas nekliudo kitiems Eurosistemos nariams teikti Eurosistemos atsargų valdymo paslaugas tokiems klientams.

3.   4 straipsnio 2 ir 3 dalys taikomos bet kokiam esamo, naujo ar potencialaus kliento tapatybės atskleidimui pagal 2 dalį.

6 straipsnis

Atsakomybė už Eurosistemos atsargų valdymo paslaugas

1.   Kiekvienas Eurosistemos narys yra atsakingas už visų sutartinių susitarimų, kuriuos jis laiko esant tinkamus teikiant Eurosistemos atsargų valdymo paslaugas, sudarymą su savo klientais.

2.   Nepažeidžiant bet kurių specialių nuostatų, kurios taikomos Eurosistemos nariui ar dėl kurių jis susitarė, kiekvienas Eurosistemos narys, teikiantis Eurosistemos atsargų valdymo paslaugas ar bet kurią jų dalį savo klientams, yra atsakingas už bet kurias tokias jo teikiamas paslaugas.

7 straipsnis

Papildomi sutartinių susitarimų su klientais minimalūs bendri požymiai

Eurosistemos nariai užtikrina, kad nuo 2005 m. sausio 1 d. jų sutartiniai susitarimai su klientais atitinka šias gaires ir toliau išvardytus papildomus minimalius bendrus požymius. Sutartiniuose susitarimuose:

a)

nustatoma, kad kita kliento sandorio šalis yra Eurosistemos narys, su kuriuo šis klientas sudarė susitarimą dėl Eurosistemos atsargų valdymo paslaugų ar bet kurios jų dalies teikimo, ir kad toks susitarimas pats savaime nesukuria klientui teisių ar pareigų bet kurio kito Eurosistemos nario atžvilgiu. Ši nuostata nekliudo klientui sudaryti susitarimą su keletu Eurosistemos narių;

b)

nurodomi ryšiai, kurie gali būti naudojami klientų sandorių šalių turimų vertybinių popierių atsiskaitymui, ir atitinkama rizika, atsirandanti naudojant pinigų politikos operacijų reikalavimų neatitinkančius ryšius;

c)

nurodoma, kad tam tikri sandoriai Eurosistemos atsargų valdymo paslaugų srityje vykdomi dedant visas įmanomas pastangas;

d)

nurodoma, kad, siekiant išvengti priešpriešos su Eurosistemos pinigų ir valiutos kurso politika, Eurosistemos narys gali pateikti klientui siūlymus dėl sandorio laiko ir jo vykdymo, ir kad toks narys nėra atsakingas už bet kokias pasekmes, kurias tokie pasiūlymai gali sukelti klientui;

e)

nurodoma, kad Eurosistema peržiūri mokestį, kurį Eurosistemos nariai ima iš savo klientų už Eurosistemos atsargų valdymo paslaugų teikimą, ir kad, remiantis taikoma teise, dėl tokių peržiūrėjimų galintis atsirasti atlyginimo pakeitimas klientams yra privalomas.

8 straipsnis

ECB vaidmuo

ECB koordinuos bendrą Eurosistemos atsargų valdymo paslaugų teikimą ir su juo susijusią informacijos sistemą. Bet kuris Eurosistemos narys, kuris tampa EPT arba užbaigia savo buvimą EPT, apie tai informuoja ECB.

9 straipsnis

Baigiamosios nuostatos

1.   Šios gairės skirtos dalyvaujantiems NCB.

2.   Gairės ECB/2004/13 panaikinamos. Nuorodos į panaikintas gaires laikomos nuorodomis į šias gaires.

3.   Šios gairės įsigalioja 2006 m. balandžio 12 d. Jos taikomos nuo 2006 m. liepos 1 d.

Pasirašyta Frankfurte prie Maino, 2006 m. balandžio 7 d.

ECB valdančiosios tarybos vardu

ECB pirmininkas

Jean-Claude TRICHET


(1)  OL L 241, 2004 7 13, p. 68. Gairės su paskutiniais pakeitimais, padarytais Gairėmis ECB/2004/20 (OL L 385, 2004 12 29, p. 85).