ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 99

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

49 tomas
2006m. balandžio 7d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

2006 m. balandžio 6 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 564/2006, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

1

 

*

2006 m. balandžio 6 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 565/2006, nustatantis bandymų ir informavimo reikalavimus tam tikrų prioritetinių medžiagų importuotojams ir gamintojams pagal Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93 dėl esančių medžiagų rizikos įvertinimo ir kontrolės ( 1 )

3

 

*

2006 m. balandžio 6 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 566/2006, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2014/2005 dėl bananų, skirtų laisvai apyvartai, taikant Bendrojo muitų tarifo muito normą, importo į Bendriją licencijų, nukrypstantis nuo minėto reglamento ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 219/2006 dėl KN 08030019 kodu žymimų AKR šalių kilmės bananų importo tarifinės kvotos atidarymo ir jos administravimo laikotarpiu nuo 2006 m. kovo 1 d. iki gruodžio 31 d.

6

 

 

2006 m. balandžio 6 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 567/2006, nustatantis reprezentacines kainas ir papildomus importo muitus už cukraus sektoriaus produktą melasą, taikomus nuo 2006 m. balandžio 7 d.

11

 

 

2006 m. balandžio 6 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 568/2006, nustatantis grąžinamąsias išmokas už neperdirbto baltojo cukraus ir neperdirbto žaliavinio cukraus eksportą

13

 

 

2006 m. balandžio 6 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 569/2006, nustatantis didžiausią grąžinamąją išmoką už baltojo cukraus eksportą į kai kurias trečiąsias šalis 23-ajame daliniame konkurse, vykdomame remiantis Reglamente (EB) Nr. 1138/2005 numatytu nuolatiniu konkursu

15

 

 

2006 m. balandžio 6 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 570/2006, nustatantis grąžinamąsias išmokas, taikomas eksportuojant grūdus, kviečių arba rugių miltus, rupinius ir kruopas

16

 

 

2006 m. balandžio 6 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 571/2006, dėl pasiūlymų, perduotų remiantis Reglamente (EB) Nr. 1058/2005 numatytu konkursu dėl miežių eksporto

18

 

 

2006 m. balandžio 6 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 572/2006, nustatantis maksimalią paprastųjų kviečių eksporto grąžinamąją išmoką Reglamente (EB) Nr. 1059/2005 numatyto konkurso tvarka

19

 

 

2006 m. balandžio 6 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 573/2006, dėl pasiūlymų, perduotų remiantis Reglamente (EB) Nr. 2094/2005 numatytu konkursu dėl sorgo importo

20

 

 

II   Aktai, kurių skelbti neprivaloma

 

 

Komisija

 

*

2006 m. vasario 8 d. Komisijos sprendimas, del valstybės pagalbos C 22/2004 (ex N 648/2001), susijusios su profesionalių žvejų neapmokestinamosiomis pajamomis (Švedija) (pranešta dokumentu Nr. C(2006) 265)  ( 1 )

21

 

*

2006 m. balandžio 4 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 92/452/EEB dėl tam tikrų embrionų surinkimo ir embrionų gamybos grupių Jungtinėse Amerikos Valstijose (pranešta dokumentu Nr. C(2006) 1248)  ( 1 )

27

 

*

2006 m. balandžio 5 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 2002/613/EB dėl oficialiai patvirtintų Kanados kuilių spermos surinkimo centrų (pranešta dokumentu Nr. C(2006) 1258)  ( 1 )

29

 

*

2006 m. balandžio 5 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 2004/453/EB dėl Švedijos ir Jungtinės Karalystės (pranešta dokumentu Nr. C(2006) 1259)  ( 1 )

31

 

*

2006 m. balandžio 6 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 2005/393/EB dėl ribojimų taikymo zonų, susijusių su mėlynojo liežuvio liga Ispanijoje (pranešta dokumentu Nr. C(2006) 1262)  ( 1 )

35

 

*

2006 m. balandžio 6 d. Komisijos sprendimas, dėl tam tikrų apsaugos priemonių, susijusių su klasikiniu kiaulių maru Vokietijoje, ir panaikinantis Sprendimą 2006/254/EB (pranešta dokumentu Nr. C(2006) 1556)  ( 1 )

36

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, kuriuos skelbti privaloma

7.4.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 99/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 564/2006

2006 m. balandžio 6 d.

nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1994 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 3223/94 dėl vaisių ir daržovių importo taisyklių (1), ypač į jo 4 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Vadovaujantis Urugvajaus raundo daugiašalių prekybos derybų rezultatais Reglamentas (EB) Nr. 3223/94 numato kriterijus, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo vertes iš trečiųjų šalių importuojamiems jo priede išvardintiems produktams ir laikotarpiams.

(2)

Laikantis aukščiau nurodytų kriterijų, standartinės importo vertės turi būti nustatytos tokios, kaip nurodyta šio reglamento priede,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 3223/94 4 straipsnyje nurodytos standartinės importo vertės nustatomos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. balandžio 7 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. balandžio 6 d.

Komisijos vardu

J. L. DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 337, 1994 12 24, p. 66. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 386/2005 (OL L 62, 2005 3 9, p. 3).


PRIEDAS

prie 2006 m. balandžio 6 d. Komisijos reglamento, nustatančio kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

052

98,8

204

75,3

212

129,8

624

88,4

999

98,1

0707 00 05

052

141,0

204

66,3

999

103,7

0709 90 70

052

117,4

204

52,0

999

84,7

0805 10 20

052

39,6

204

40,4

212

47,7

220

40,7

400

62,7

624

63,8

999

49,2

0805 50 10

624

64,7

999

64,7

0808 10 80

388

73,2

400

139,6

404

96,7

508

83,7

512

82,6

524

61,0

528

82,4

720

102,7

804

113,5

999

92,8

0808 20 50

388

83,6

512

78,8

528

62,9

720

44,1

999

67,4


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 750/2005 (OL L 126, 2005 5 19, p. 12). Kodas „999“ žymi „kitą kilmę“.


7.4.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 99/3


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 565/2006

2006 m. balandžio 6 d.

nustatantis bandymų ir informavimo reikalavimus tam tikrų prioritetinių medžiagų importuotojams ir gamintojams pagal Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93 dėl esančių medžiagų rizikos įvertinimo ir kontrolės

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1993 m. kovo 23 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93 dėl esančių medžiagų rizikos įvertinimo ir kontrolės (1), ypač į jo 10 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Valstybių narių pagal Reglamento (EEB) Nr. 793/93 10 straipsnio 1 dalį paskirti pranešėjai įvertino gamintojų ir importuotojų pateiktą informaciją apie tam tikras prioritetines medžiagas. Pasitarę su tais gamintojais ir importuotojais, pranešėjai nustatė, kad siekiant įvertinti riziką būtina reikalauti tų gamintojų ir importuotojų pateikti papildomos informacijos ir atlikti papildomus bandymus.

(2)

Aptariamų medžiagų įvertinimui reikalingos informacijos neįmanoma gauti iš ankstesnių gamintojų arba importuotojų. Gamintojai ir importuotojai patikrino, kad bandymų su gyvūnais negalima pakeisti arba apriboti naudojant kitokius metodus.

(3)

Todėl reikia prioritetinių medžiagų gamintojų ir importuotojų reikalauti pateikti papildomos informacijos ir atlikti papildomus tų medžiagų bandymus. Atliekant tuos bandymus reikėtų naudotis pranešėjų Komisijai pateiktais protokolais.

(4)

Šio reglamento nuostatos atitinka pagal Reglamento (EEB) Nr. 793/93 15 straipsnį įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Priede išvardytų medžiagų gamintojai ir importuotojai, pateikę informaciją kaip reikalaujama Reglamento (EEB) Nr. 793/93 3, 4, 7 ir 9 straipsniuose, pateikia informaciją ir atlieka priede nurodytus bandymus bei pateikia jų rezultatus atitinkamiems pranešėjams.

Bandymai atliekami vadovaujantis pranešėjų nurodytais protokolais.

Rezultatai pateikiami per priede nustatytą terminą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. balandžio 6 d.

Komisijos vardu

Stavros DIMAS

Komisijos narys


(1)  OL L 84, 1993 4 5, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1882/2003 (OL L 284, 2003 10 31, p. 1).


PRIEDAS

Nr.

Einecs Nr.

CAS Nr.

Medžiagos pavadinimas

Pranešėjas

Bandymų ir (arba) informavimo reikalavimai

Terminas nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos

1

214-604-9

1163-19-5

bi(pentabromofenil) eteris (1)

UK/F

Neurotoksinio poveikio vystymuisi tyrimai su žiurkėmis ir pelėmis

24 mėnesiai

Tinkama žmogaus biologinio stebėjimo programa, įskaitant motinos pieno ir kraujo stebėseną, bei poreikis išnagrinėti atitinkamo laikotarpio tendencijas

Metinės ataskaitos per 10 metų laikotarpį

Aplinkos stebėjimo programa, įskaitant paukščių, nuotekų šlamo, nuosėdų ir oro stebėjimą, kuriuo siekiama nustatyti medžiagos kitimą laiko atžvilgiu bei jos toksiškesnius ir bioakumuliacinius skaidymosi produktus per 10 metų

Metinės ataskaitos per 10 metų laikotarpį

2

237-158-7

13674-84-5

Tri(2-chloro-1-metiletil) fosfatas (2)

UK/IRL

Duomenys apie patekimą į aplinką ir atitinkamos medžiagos naudojimą tam tikrose jos gyvavimo ciklo stadijose

3 mėnesiai

3

237-159-2

13674-87-8

Tri[2-chlor-1-(chlormetil)etil)]fosfatas (2)

UK/IRL

Duomenys apie patekimą į aplinką ir atitinkamos medžiagos naudojimą tam tikrose jos gyvavimo ciklo stadijose

3 mėnesiai

Toksiškumo bandymas su chironomidais nuosėdose ir vandenyje, naudojant praturtintas nuosėdas (OECD 218)

6 mėnesiai

Toksiškumo bandymas su Lumbriculus nuosėdose ir vandenyje, naudojant praturtintas nuosėdas

6 mėnesiai

Toksiškumo bandymas su Hyallella nuosėdose ir vandenyje, naudojant praturtintas nuosėdas

6 mėnesiai

4

253-760-2

38051-10-4

2,2-bi(chlormetil)trimetilenasbi(bi(2-chloretil) fosfatas (2)

UK/IRL

Duomenys apie patekimą į aplinką ir atitinkamos medžiagos naudojimą tam tikrose jos gyvavimo ciklo stadijose

3 mėnesiai

5

231-111-4

232-104-9

222-068-2

231-743-0

236-068-5

7440-02-0

7786-81-4

3333-67-3

7718-54-9

13138-45-9

Nikelis (3)

Nikelio sulfatas (3)

Nikelio karbonatas (2)

Nikelio dichloridas (2)

Nikelio dinitratas (2)

DK

Laboratorinių tyrimų metu gauta informacija apie nikelio biotinkamumą ir ekotoksiškumą

3 mėnesiai

Natūraliomis sąlygomis atliktų tyrimų metu gauta informaciją apie ekotoksiškumą, išlikimą ir biotinkamumą

6 mėnesiai

Informacija apie nikelio toksiškumą įvairiuose dirvožemio tipuose

6 mėnesiai

Chroniško biotinio ligando modelio, taikomo vaivorykštiniams upėtakiams kūrimas ir patvirtinimas

3 mėnesiai

Chroniško biotinio ligando modelio, taikomo dumbliams ir bestuburiams, kūrimas ir patvirtinimas

3 mėnesiai

Informacija apie kenksmingą poveikį, leidžiantį nustatyti prognozuojamą koncentraciją aplinkoje (PKA) regioniniu ir vietiniu lygiu

6 mėnesiai

Europos paviršinių vandenų stebėjimo duomenys

6 mėnesiai

232-104-9

7786-81-4

Nikelio sulfatas (3)

Dvejų metų oralinio kancerogeniškumo tyrimai su žiurkėmis, naudojant nikelio sulfatą (OECD 451 – B32)

30 mėnesių

231-111-4

7440-02-0

Nikelis (3)

Dvejų metų inhaliacinio kancerogeniškumo tyrimai su žiurkėmis, naudojant gryno nikelio metalo miltelius (OECD 451 – B32)

30 mėnesių

6

221-221-0

3033-77-0

2,3-Epoksipropiltrimetil amonio chloridas (3)

FIN

Aerobinio nuotekų tvarkymo modeliavimo bandymas, aktyvinto dumblo aeratorius (OECD 303A)

6 mėnesiai

Informacija apie kenksmingą poveikį aplinkai

3 mėnesiai

7

222-048-3

3327-22-8

(3-Chloro-2-hidroksipropil) trimetil amonio chloridas (3)

FIN

Aerobinio nuotekų tvarkymo modeliavimo bandymas, aktyvinto dumblo aeratorius (OECD 303A)

6 mėnesiai

Informacija apie kenksmingą poveikį aplinkai

3 mėnesiai

8

202-453-1

95-80-7

4-Metil-m-fenilendiaminas (1)

D

Toksiškumo bandymas su Lumbriculus nuosėdose ir vandenyje, naudojant praturtintas nuosėdas

6 mėnesiai


(1)  Medžiaga įtraukta į Komisijos reglamento (EB) Nr. 1179/94 priedo sąrašą (OL L 131, 1994 5 26, p. 3; 1 prioritetinių medžiagų sąrašas).

(2)  Medžiaga įtraukta į Komisijos reglamento (EB) Nr. 2364/2000 priedo sąrašą (OL L 273, 2000 10 23, p. 5; 4 prioritetinių medžiagų sąrašas).

(3)  Medžiaga įtraukta į Komisijos reglamento (EB) Nr. 143/97 priedo sąrašą (OL L 25, 1997 1 27, p. 13; 3 prioritetinių medžiagų sąrašas).


7.4.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 99/6


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 566/2006

2006 m. balandžio 6 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2014/2005 dėl bananų, skirtų laisvai apyvartai, taikant Bendrojo muitų tarifo muito normą, importo į Bendriją licencijų, nukrypstantis nuo minėto reglamento ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 219/2006 dėl KN 0803 00 19 kodu žymimų AKR šalių kilmės bananų importo tarifinės kvotos atidarymo ir jos administravimo laikotarpiu nuo 2006 m. kovo 1 d. iki gruodžio 31 d.

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2005 m. lapkričio 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1964/2005 dėl bananų muitų tarifų normų (1), ypač į jo 2 straipsnį,

kadangi:

(1)

Siekiant užtikrinti tinkamą bananų importo į Bendriją priežiūrą, Komisijos reglamento (EB) Nr. 2014/2005 (2) 1 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad išleidžiant į laisvą apyvartą bananus taikant Bendrojo muitų tarifo muito normą, nustatytą Reglamentu (EB) Nr. 1964/2005, reikia pateikti importo licencijas. Minėto reglamento 1 straipsnio 5 dalyje nustatytas tokių importo licencijų galiojimo laikas yra trys mėnesiai.

(2)

Siekiant greičiau turėti informaciją apie į laisvą apyvartą Bendrijoje išleistus kiekius, reikėtų sutrumpinti šių licencijų galiojimo laiką. Taip pat reikėtų sutrumpinti licencijų galiojimo laiką iki gruodžio 31 d., kad informacija būtų susijusi su kalendoriniais metais.

(3)

Dėl tų pačių priežasčių ir nukrypstant nuo 2000 m. birželio 9 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1291/2000, nustatančio bendrąsias išsamias taisykles dėl importo ir eksporto licencijų bei išankstinio nustatymo sertifikatų sistemos taikymo žemės ūkio produktams (3) 35 straipsnio 4 dalies, reikėtų sutrumpinti laikotarpį, per kurį veiklos vykdytojai turi pateikti kompetentingai institucijai licencijų panaudojimo įrodymą.

(4)

Siekiant turėti duomenis už visą tvarkos, nustatytos Reglamentu (EB) Nr. 1964/2005 įgyvendinimo laikotarpį, licencijų panaudojimo įrodymo perdavimo laikotarpio sutrumpinimas turi būti taip pat taikomas ir licencijoms, galiojančioms nuo 2006 m. sausio 1 d., t. y. nuo dienos, kai pradėtas taikyti Reglamentas (EB) Nr. 2014/2005.

(5)

Į laisvą apyvartą Bendrijoje išleistų bananų kilmės šalis yra ypač svarbi informacija importui, vykdomam pagal Reglamentu (EB) Nr. 1964/2005 nustatytą tvarką, kontroliuoti. Kad tokia informacija būtų prieinama, reikėtų numatyti, kad importo licencijos būtų išduodamos nustatytos kilmės bananams importuoti. Todėl reikėtų skirti AKR šalių kilmės bananus nuo kitų trečiųjų šalių kilmės bananų.

(6)

Siekiant tinkamos rinkos priežiūros, reikėtų taip pat apibrėžti informaciją, susijusią su kainomis ir į rinką pateiktu kiekiu, kurią valstybės narės privalo teikti Komisijai.

(7)

Siekiant aptikti arba užkirsti kelią veiklos vykdytojų piktnaudžiavimui deklaracijomis, reikėtų, kad valstybės narės perduotų Komisijai veiklos vykdytojų, veikiančių pagal Komisijos reglamentą (EB) Nr. 219/2006 (4) ir 2005 m. gruodžio 9 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 2015/2005 dėl AKR šalių kilmės bananų importo pagal tarifinę kvotą, atidarytą Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1964/2005 dėl bananams taikomų muito normų 2006 m. sausio ir vasario mėnesiais (5), sąrašą.

(8)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 219/2006 buvo panaikintas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 896/2001 (6), numatant, kad 21, 26 ir 27 straipsniai bei jo priedas toliau taikomi importui, atliktam pagal Reglamentą (EB) Nr. 219/2006. Siekiant aiškumo ir teisinio tikrumo, minėtas nuostatas reikėtų įtraukti į Reglamentą (EB) Nr. 219/2006.

(9)

Todėl Reglamentus (EB) Nr. 2014/2005 ir (EB) Nr. 219/2006 reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(10)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Bananų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 2014/2005 iš dalies keičiamas taip:

1)

1 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

3 dalis papildoma šia pastraipa:

„Licencijos paraiškos 8 langelyje turi būti nurodyta kilmės šalių grupė „AKR“ arba „ne AKR“, o įrašas „taip“ turi būti pažymėtas kryželiu.“;

b)

4 dalis papildoma šia pastraipa:

„Licencijos 8 langelyje turi būti nurodyta kilmės šalių grupė „AKR“ arba „ne AKR“, o įrašas „taip“ turi būti pažymėtas kryželiu.“;

c)

5 dalis pakeičiama taip:

„5.   Licencija galioja nuo jos išdavimo dienos, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 23 straipsnio 1 dalyje, iki mėnesio, einančio po jos išdavimo mėnesio, pabaigos. Tačiau licencija nebegalioja po tų metų, kuriais ji buvo išduota, gruodžio 31 d.

Importo licencijos galioja tik importui iš nurodytos šalių grupės.“;

d)

įterpiama tokia dalis:

„6.   Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 35 straipsnio 4 dalies a punkto pirmos įtraukos, to reglamento 33 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytas importo licencijos panaudojimo įrodymas, išskyrus force majeure atvejį, turi būti pateiktas per trisdešimt dienų nuo importo licencijos galiojimo pabaigos.“;

2)

2 straipsnis pakeičiamas taip:

„2 straipsnis

1.   Valstybės narės praneša Komisijai apie:

a)

kiekvieną trečiadienį – geltonųjų bananų praėjusios savaitės didmenines kainas reprezentacinėse rinkose, nurodytose Komisijos reglamento (EB) Nr. 3223/94 (7) 3 straipsnyje, išskirstant šias kainas pagal kilmės šalis arba kilmės šalių grupes;

b)

iki kiekvieno mėnesio 15 d. – kiekį, dėl kurio per praėjusį mėnesį buvo išduotos importo licencijos;

c)

iki kiekvieno mėnesio 15 d. – pagal kilmės šalis suskirstytą kiekį, įtrauktą į per praėjusį mėnesį panaudotas ir jas išdavusiai institucijai grąžintas licencijas;

d)

jei Komisija pateikia rašytinį prašymą – produkcijos ir prekybos prognozes.

2.   1 dalyje minėta informacija bus perduodama Komisijos nurodyta elektronine sistema.

2 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 219/2006 iš dalies keičiamas taip:

1)

4 straipsnio 3 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

„Kiekvienos valstybės narės kompetentingų institucijų sąrašas pateikiamas priede. Suinteresuotoms valstybėms narėms prašant, šį sąrašą keičia Komisija.“;

2)

6 straipsnis iš dalies pakeičiamas taip:

a)

2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Valstybės narės praneša Komisijai:

a)

2006 m. balandžio – 2007 m. sausio mėnesiais imtinai, remdamosi pagal 5 straipsnio 3 dalį išduotomis licencijomis, ne vėliau kaip iki kiekvieno mėnesio 15 d. – koks bananų kiekis buvo išleistas į laisvą apyvartą per praėjusį mėnesį;

b)

kuo greičiau ir ne vėliau kaip 2006 m. birželio 30 d., remdamosi pagal Reglamento (EB) Nr. 2015/2005 6 straipsnio 3 dalį išduotomis licencijomis – koks bananų kiekis buvo išleistas į laisvą apyvartą 2006 m. sausio ir vasario mėnesiais.

Pirmoje pastraipoje nurodyti duomenys apie kiekį bus perduodami Komisijos nurodyta elektronine sistema.“;

b)

įterpiama ši dalis:

„3.   Valstybės narės ne vėliau kaip iki 2006 m. balandžio 28 d. Komisijai perduoda pagal šį reglamentą ir pagal Reglamentą (EB) Nr. 2015/2005 veikiančių veiklos vykdytojų sąrašą.

Komisija šiuos sąrašus gali perduoti kitoms valstybėms narėms.“;

3)

po 6 straipsnio įterpiamas šis 6a straipsnis:

„6a straipsnis

Išleidimo į laisvą apyvartą formalumai

1.   Muitinės, kurioms importo deklaracijos pateikiamos norint išleisti į laisvą apyvartą bananus:

a)

pasilieka kiekvienos importo licencijos ir jos išrašo kopiją, patvirtintą priimant su išleidimu į laisvą apyvartą susijusią deklaraciją, ir

b)

kas dvi savaites priede išvardytoms savo valstybės narės institucijoms, perduoda kiekvienos licencijos ir jos išrašo antrą patvirtintą kopiją.

2.   Gautų licencijų ir licencijų išrašų kopijas 1 dalies b punkte minėtos institucijos kas dvi savaites perduoda šiuos dokumentus išdavusioms valstybių narių kompetentingoms institucijoms.

3.   Kai kyla abejonių dėl licencijų, jų išrašų ar kokios nors dokumentuose nurodytos informacijos ar juose pateiktų parašų autentiškumo, dėl veiklos vykdytojų, atliekančių arba kurių sąskaita yra atliekami išleidimo į laisvą apyvartą formalumai, tapatybės, taip pat įtariant pažeidimą, muitinės, kurioms šie dokumentai buvo pateikti, nedelsdamos apie tai informuoja savo valstybės narės 1 dalyje nurodytas kompetentingas institucijas. Šios institucijos nedelsdamos perduoda šią informaciją dokumentus išdavusioms kompetentingoms valstybių narių institucijoms ir Komisijai, kad šios ją kruopščiai patikrintų.

4.   Priede išvardytos valstybių narių kompetentingos institucijos, remdamosi pagal šio straipsnio 1, 2 ir 3 dalių nuostatas gauta informacija, atlieka papildomus patikrinimus, būtinus norint užtikrinti, kad su tarifine kvota susijusios priemonės būtų taikomos tinkamai, ypač tikrina pagal šią importo tvarką importuotą kiekį, preciziškai lygindamos išduotas licencijas bei jų išrašus su naudojamomis licencijomis ir išrašais. Todėl jos ypač tikrina naudojamų dokumentų autentiškumą ir atitikimą ir tai, kaip šiuos dokumentus naudoja veiklos vykdytojai.“;

4)

8 straipsnio antras sakinys išbraukiamas;

5)

remiantis šio reglamento priedu, pridedamas priedas.

3 straipsnis

Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 2014/2005, iš dalies pakeisto šiuo reglamentu, 2 straipsnio 1 dalies c punkto, informacija apie kiekį, įtrauktą į per 2006 m. sausio–vasario mėnesius panaudotas ir jas išdavusiai institucijai grąžintas licencijas Komisijai perduodama per 7 dienas nuo šio reglamento įsigaliojimo.

4 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

1 straipsnio 1 punkto d papunktis taikomas licencijoms, galiojančioms nuo 2006 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. balandžio 6 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 316, 2005 12 2, p. 1.

(2)  OL L 324, 2005 12 10, p. 3.

(3)  OL L 152, 2000 6 24, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 410/2006 (OL L 71, 2006 3 10, p. 7).

(4)  OL L 38, 2006 2 9, p. 22.

(5)  OL L 324, 2005 12 10, p. 5.

(6)  OL L 126, 2001 5 8, p. 6.

(7)  OL L 337, 1994 12 24, p. 66.“.


PRIEDAS

„PRIEDAS

Kompetentingos valstybių narių institucijos:

 

Belgija

Bureau d'intervention et de restitution belge/Belgisch Interventie- en Restitutiebureau

Rue de Trèves 82/Trierstraat 82

B-1040 Bruxelles/Brussel

 

Čekija

Státní zemědělský intervenční fond

Ve Smečkách 33

CZ-110 00 Praha 1

 

Danija

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Direktoratet for FødevareErhverv; Eksportstøttekontoret

Nyropsgade 30

DK-1780 København V

 

Vokietija

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

Referat 322

Deichmanns Aue 29

D-53179 Bonn

 

Estija

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

Toetuste osakond, kaubandustoetuste büroo

Narva mnt 3

EE-51009 Tartu

 

Graikija

OΡEΚEΡE (ex-GEDIDAGEP)

Directorate Fruits and Vegetables, Wine and Industrial Products

241, Acharnon Street

GR-104 46 Athens

ΟΠΕΚΕΠΕ Διεύθυνση Οπωροκηπευτικών, Αμπελοοινικών και Βιομηχανικών Προϊόντων

Αχαρνών 241

Τ.Κ. 104 46 Αθήνα

 

Ispanija

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Secretaría General de Comercio Exterior

Paseo de la Castellana, 162

E-28046 Madrid

 

Prancūzija

Office de développement de l'économie agricole des départements d'outre-mer (ODEADOM)

46-48, rue de Lagny

F-93104 Montreuil Cedex

 

Airija

Department of Agriculture & Food

Crops Policy & State Bodies Division

Agriculture House (3W)

Kildare Street

Dublin 2

Ireland

 

Italija

Ministero delle Attività produttive

Direzione generale per la Politica commerciale — Div. II

Viale Boston, 25

I-00144 Roma

 

Kipras

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Μονάδα Αδειών Εισαγωγών — Εξαγωγών

CY 1421 Κύπρος

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

Import & Export Licensing Unit

CY 1421 Cyprus

 

Latvija

Zemkopības ministrijas

Lauku atbalsta dienests

Tirdzniecības mehānismu departaments

Licenču daļa

Republikas laukums 2

Rīga, LV-1981

 

Lietuva

Nacionalinė mokėjimo agentūra

Užsienio prekybos departamentas

Blindžių g. 17

LT-08111 Vilnius

 

Liuksemburgas

Ministère de l'agriculture

Administration des services techniques de l'agriculture

Service de l'horticulture

16, route d'Esch

Boîte postale 1904

L-1014 Luxembourg

 

Vengrija

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Margit krt. 85.

H-1024 Budapest

 

Malta

Ministeru ghall-Affarijiet Rurali u l-Ambjent

Divizjoni tas-Servizzi Agrikoli u Zvilupp Rurali

Agenzija tal-Pagamenti

Trade Mechanisims

Centru Nazzjonali tas Servizzi Agrikoli u Zvilupp Rurali Ghammieri Marsa CMR 02 Malta

 

Nyderlandai

Productschap Tuinbouw

Louis Pasteurlaan 6

Postbus 280

2700 AG Zoetermeer

Nederland

 

Austrija

Agrarmarkt Austria

Dresdner Straße 70

A-1200 Wien

 

Lenkija

Agencja Rynku Rolnego

Biuro Administrowania Obrotem Towarowym z Zagranicą

ul. Nowy Świat 6/12

PL-00-400 Warszawa

Polska

 

Portugalija

Ministério das Finanças

Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo

Direcção de Serviços de Licenciamento

Rua do Terreiro do Trigo — Edifício da Alfândega

P-1149-060 Lisboa

 

Slovėnija

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja

Oddelek za zunanjo trgovino

Dunajska cesta 160

SI-1000 Ljubljana

 

Slovakija

Pôdohospodárska platobná agentúra

Dobrovičova 12

SK-815 26 Bratislava

 

Suomija

Maa- ja Metsätalousministeriö

PL 30

FIN-00023 Valtioneuvosto

 

Švedija

Jordbruksverket

Interventionsenheten

S-551 82 Jönköping

 

Jungtinė Karalystė

Rural Payment Agency

External Trade Division

Lancaster House

Hampshire Court

Newcastle Upon Tyne

NE4 7YH

United Kingdom“


7.4.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 99/11


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 567/2006

2006 m. balandžio 6 d.

nustatantis reprezentacines kainas ir papildomus importo muitus už cukraus sektoriaus produktą melasą, taikomus nuo 2006 m. balandžio 7 d.

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2001 m. birželio 19 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1260/2001 dėl bendro cukraus sektoriaus rinkos organizavimo (1), ypač į jo 24 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

(1)

1995 m. birželio 23 d. Reglamentas (EB) Nr. 1422/95, nustatantis išsamias cukraus sektoriaus produkto melasos importo įgyvendinimo taisykles ir iš dalies pakeičiantis Komisijos reglamentą (EEB) Nr. 785/68 (2) numato, kad melasos importo CIF kainos, nustatytos pagal Komisijos reglamentą (EEB) Nr. 785/68 (3), yra „reprezentacinės kainos“. Ši kaina laikoma nustatyta už standartinę kokybę, apibrėžtą Reglamento (EEB) Nr. 785/68 1 straipsnyje.

(2)

Reprezentacinės kainos nustatomos remiantis visa Reglamento (EEB) Nr. 785/68 3 straipsnyje numatyta informacija, išskyrus atvejus, numatytus šio reglamento 4 straipsnyje, o tam tikrais atvejais šias kainas galima nustatyti pagal Reglamento (EEB) Nr. 875/68 7 straipsnyje pateiktą metodą.

(3)

Koreguojant kainas, kurios nėra taikomos standartinei kokybei, reikia padidinti arba sumažinti kainas pagal siūlomos melasos kokybę, atsižvelgiant į Reglamento (EEB) Nr. 785/68 6 straipsnio nuostatas.

(4)

Kai skiriasi atitinkamo produkto slenkstinė kaina ir jo reprezentacinė kaina, reikia nustatyti papildomus importo muitus, Reglamento (EB) Nr. 1422/95 3 straipsnyje numatyta tvarka. Jeigu pagal Reglamento (EB) Nr. 1422/95 5 straipsnio nuostatas taikomas atleidimas nuo importo muitų, reikia nustatyti tam tikrus tų importo muitų dydžius.

(5)

Reikia nustatyti reprezentacines kainas ir papildomus importo muitus minėtiems produktams pagal Reglamento (EB) Nr. 1422/95 1 straipsnio 2 dalį ir 3 straipsnio 1 dalį.

(6)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Cukraus vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1422/95 1 straipsnyje išvardytiems produktams taikomos reprezentacinės kainos ir papildomi importo muitai yra nustatomi priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. balandžio 7 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. balandžio 6 d.

Komisijos vardu

J. L. DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 178, 2001 6 30, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 39/2004 (OL L 6, 2004 1 10, p. 16).

(2)  OL L 141, 1995 6 24, p. 12. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 79/2003 (OL L 13, 2003 1 18, p. 4).

(3)  OL L 145, 1968 6 27, p. 12. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1422/95.


PRIEDAS

Reprezentacinės kainos ir papildomi importo muitai už cukraus sektoriaus produktą melasą, taikomi nuo 2006 m. balandžio 7 d.

(EUR)

KN kodas

Reprezentacinė kaina už 100 kg neto atitinkamo produkto

Papildomas muitas už 100 kg neto atitinkamo produkto

Importo muito už 100 kg neto atitinkamo produkto dydis, kai pagal Reglamento (EB) Nr. 1422/95 5 straipsnio nuostatas taikomas atleidimas (1)

1703 10 00 (2)

11,42

0

1703 90 00 (2)

11,42

0


(1)  Remiantis Reglamento (EB) Nr. 1422/95 5 straipsnio nuostatomis, šis dydis pakeičia šiems produktams bendrajame muitų tarife nustatytą muitą.

(2)  Nustatoma standartinei kokybei, kaip ji apibrėžta Reglamento (EEB) Nr. 785/68 1 straipsnyje su pakeitimais.


7.4.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 99/13


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 568/2006

2006 m. balandžio 6 d.

nustatantis grąžinamąsias išmokas už neperdirbto baltojo cukraus ir neperdirbto žaliavinio cukraus eksportą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2001 m. birželio 19 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1260/2001 dėl bendro cukraus sektoriaus rinkos organizavimo (1), ypač į jo 27 straipsnio 5 dalies antrą pastraipą,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1260/2001 27 straipsnyje nustatyta, kad skirtumas tarp minėto reglamento 1 straipsnio 1 dalies a punkte išvardytų produktų kainų arba biržos kainų ir Bendrijos kainų gali būti dengiamas eksporto grąžinamosiomis išmokomis.

(2)

Reglamente (EB) Nr. 1260/2001 numatyta, kad grąžinamosios išmokos už nedenatūruotą baltąjį cukrų ir žaliavinį cukrų, eksportuojamus neperdirbtus, turi būti nustatytos atsižvelgiant į padėtį Bendrijos cukraus rinkoje ir pasaulinėje cukraus rinkoje, ypač į minėto reglamento 28 straipsnyje išvardintus kainų ir sąnaudų veiksnius. Tame pačiame straipsnyje numatyta, kad taip pat reikėtų atsižvelgti ir į siūlomo eksporto ekonominį aspektą.

(3)

Grąžinamoji išmoka už žaliavinį cukrų turi būti nustatyta už standartinę kokybę, kuri yra apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1260/2001 I priedo II dalyje. Ši grąžinamoji išmoka nustatoma remiantis ir šio Reglamento 28 straipsnio 4 dalies nuostatomis. Karamelinis cukrus buvo apibrėžtas 1995 m. rugsėjo 7 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 2135/95, nustatančiame išsamias eksporto grąžinamųjų išmokų suteikimo cukraus sektoriuje taikymo taisykles (2). Tokiu būdu apskaičiuojamas grąžinamosios išmokos už cukrų, į kurį nepridėta aromatinių arba dažiųjų medžiagų, dydis turi būti taikomas pagal jame esantį sacharozės kiekį ir turi būti nustatytas už kiekvieną jos kiekio procentą.

(4)

Tam tikrais atvejais grąžinamosios išmokos dydis gali būti nustatytas kitokio pobūdžio teisės aktais.

(5)

Grąžinamoji išmoka nustatoma kas dvi savaites. Tarpiniu laikotarpiu ji gali būti iš dalies pakeista.

(6)

Reglamento (EB) Nr. 1260/2001 27 straipsnio 5 dalies pirmoje pastraipoje numatyta, kad grąžinamoji išmoka už minėto reglamento 1 straipsnyje numatytus produktus gali skirtis priklausomai nuo paskirties vietos, jei tai sąlygoja padėtis pasaulinėje rinkoje arba tam tikrų rinkų specifiniai reikalavimai.

(7)

Nuo 2001 metų pradžios didelėmis apimtimis ir sparčiai didėjęs pagal preferencinį režimą vykdytas cukraus importas iš Vakarų Balkanų ir Bendrijos cukraus eksportas į šias šalis, atrodo, yra gerokai dirbtino pobūdžio.

(8)

Siekiant išvengti piktnaudžiavimo, kuris pasireikštų cukraus sektoriaus produktų, už kuriuos skirta eksporto grąžinamoji išmoka, reimportu į Bendriją, reikėtų visoms Balkanų šalims nenustatyti grąžinamosios išmokos už šiame reglamente išvardytų produktų eksportą.

(9)

Atsižvelgiant į šiuos veiksnius ir į esamą padėtį cukraus sektoriaus rinkose, ypač į cukraus kursus biržose arba kainas Bendrijoje ir pasaulinėje rinkoje, reikėtų nustatyti atitinkamų dydžių grąžinamąsias išmokas.

(10)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Cukraus vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Grąžinamosios išmokos už Reglamento (EB) Nr. 1260/2001 1 straipsnio 1 dalies a punkte išvardytus produktus, eksportuojamus neperdirbtus ir nedenatūruotus, nustatomos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. balandžio 7 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. balandžio 6 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 178, 2001 6 30, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 39/2004 (OL L 6, 2004 1 10, p. 16).

(2)  OL L 214, 1995 9 8, p. 16.


PRIEDAS

GRĄŽINAMOSIOS IŠMOKOS UŽ NEPERDIRBTO BALTOJO CUKRAUS IR NEPERDIRBTO ŽALIAVINIO CUKRAUS EKSPORTĄ NUO 2006 M. BALANDŽIO 7 D. (1)

Produktų kodas

Paskirtis

Mato vienetas

Grąžinamųjų išmokų dydis

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

21,97 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

23,48 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

21,97 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

23,48 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % sacharozės × 100 kg produkto neto

0,2389

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

23,89

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

25,52

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

25,52

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % sacharozės × 100 kg produkto neto

0,2389

N. B.: Produktų kodai ir „A“ serijos paskirčių kodai yra nustatyti Komisijos reglamente (EEB) Nr. 3846/87 (OL L 366, 1987 12 24, p. 1), su pakeitimais.

Paskirčių skaitiniai kodai yra apibrėžti Reglamente (EB) Nr. 2081/2003 (OL L 313, 2003 11 28, p. 11).

Kitos paskirtys apibrėžiamos taip:

S00

:

visos paskirtys (trečiosios šalys, kitos teritorijos, maisto tiekimas ir paskirtys, prilygintos eksportui už Bendrijos ribų), išskyrus Albaniją, Kroatiją, Bosniją ir Hercegoviną, Serbiją ir Juodkalniją (įskaitant Kosovą, kaip jis yra apibrėžtas 1999 m. birželio 10 d. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijoje Nr. 1244) ir Buvusiąją Jugoslavijos Respubliką Makedoniją, tačiau netaikoma cukrui, pridėtam į produktus, išvardytus Tarybos reglamento (EB) Nr. 2201/96 (OL L 297, 1996 11 21, p. 29) 1 straipsnio 2 dalies b punkte.


(1)  Šiame priede nustatyti dydžiai netaikomi eksportui nuo 2005 m. vasario 1 d., pagal 2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos sprendimą 2005/45/EB dėl Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo, iš dalies keičiančio 1972 m. liepos 22 d. Europos ekonominės bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimą dėl perdirbtiems žemės ūkio produktams taikomų nuostatų, sudarymo ir laikino taikymo (OL L 23, 2005 1 26, p. 17).

(2)  Šis dydis taikomas žaliaviniam cukrui, kurio išeiga yra 92 %. Jei eksportuojamo žaliavinio cukraus išeiga nėra lygi 92 %, taikytinas grąžinamosios išmokos dydis nustatomas pagal Reglamento (EB) Nr. 1260/2001 28 straipsnio 4 dalies nuostatas.


7.4.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 99/15


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 569/2006

2006 m. balandžio 6 d.

nustatantis didžiausią grąžinamąją išmoką už baltojo cukraus eksportą į kai kurias trečiąsias šalis 23-ajame daliniame konkurse, vykdomame remiantis Reglamente (EB) Nr. 1138/2005 numatytu nuolatiniu konkursu

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2001 m. birželio 19 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1260/2001 dėl bendro cukraus sektoriaus rinkos organizavimo (1), ypač į jo 27 straipsnio 5 dalies antrą pastraipą,

kadangi:

(1)

2005 m. liepos 15 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 1138/2005 dėl 2005–2006 prekybos metais vykdomo nuolatinio konkurso, siekiant nustatyti eksporto muitus ir (arba) grąžinamąsias išmokas už baltojo cukraus eksportą (2), numatyta vykdyti dalinius konkursus dėl tokio cukraus eksporto į trečiąsias šalis.

(2)

Reglamento (EB) Nr. 1138/2005 9 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad didžiausias grąžinamosios išmokos dydis daliniame konkurse nustatomas pagal aplinkybes, visų pirma atsižvelgiant į cukraus rinkos Bendrijoje bei pasaulinės cukraus rinkos padėtį ir numatomą raidą.

(3)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Cukraus vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 1138/2005 nuostatomis vykdomame 23-ajame daliniame konkurse yra nustatoma 28,797 EUR/100 kg didžiausia grąžinamoji išmoka už baltojo cukraus eksportą į kai kurias į trečiąsias šalis.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. balandžio 7 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. balandžio 6 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 178, 2001 6 30, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 39/2004 (OL L 6, 2004 1 10, p. 16).

(2)  OL L 185, 2005 7 16, p. 3.


7.4.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 99/16


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 570/2006

2006 m. balandžio 6 d.

nustatantis grąžinamąsias išmokas, taikomas eksportuojant grūdus, kviečių arba rugių miltus, rupinius ir kruopas

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1), ir ypač į jo 13 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 13 straipsnio nuostatas skirtumas tarp to reglamento 1 straipsnyje išvardytų produktų biržos kainų ar kitų pasaulinės rinkos kainų ir tų produktų kainų Bendrijoje gali būti padengiamas eksporto grąžinamosiomis išmokomis.

(2)

Grąžinamosios išmokos turi būti nustatytos, atsižvelgiant į kriterijus, nurodytus 1995 d. birželio 29 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1501/95, nustatančio kai kurias išsamias Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1766/92 taikymo taisykles dėl eksporto grąžinamųjų išmokų už grūdus skyrimo ir priemonių, taikytinų esant trikdymams grūdų rinkoje (2), 1 straipsnyje.

(3)

Kalbant apie grūdus, kviečių arba rugių miltus, rupinius ir kruopas, šiems produktams taikytina grąžinamoji išmoka turi būti apskaičiuota atsižvelgiant į atitinkamiems produktams pagaminti sunaudotą grūdų kiekį. Šie kiekiai buvo nustatyti Reglamente (EB) Nr. 1501/95.

(4)

Dėl pasaulinės rinkos padėties arba kai kurių rinkų ypatingų poreikių būtina nustatyti diferencijuotas grąžinamąsias išmokas už kai kuriuos produktus, atsižvelgiant į jų paskirties šalis.

(5)

Grąžinamoji išmoka turi būti nustatoma vieną kartą per mėnesį. Laikotarpiu iki kito nustatymo dienos ji gali būti iš dalies pakeista.

(6)

Taikant šias taisykles dabartinei grūdų sektoriaus rinkų situacijai, ir ypač šių produktų biržų kursui arba kainoms Bendrijoje, reikėtų nustatyti eksporto grąžinamąsias išmokas, kurių dydžiai nurodomi priede.

(7)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Grūdų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Grąžinamosios išmokos eksportuojant esamos būklės produktus, išvardytus Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 1 straipsnio a, b ir c punktuose, išskyrus salyklą, yra nustatomos tokio dydžio, kaip nurodyta priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. balandžio 7 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. balandžio 6 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 78. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1154/2005 (OL L 187, 2005 7 19, p. 11).

(2)  OL L 147, 1995 6 30, p. 7. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 777/2004 (OL L 123, 2004 4 27, p. 50).


PRIEDAS

prie 2006 m. balandžio 6 d. Komisijos reglamento, nustatančio grąžinamąsias išmokas, taikomas eksportuojant grūdus, kviečių arba rugių miltus, rupinius ir kruopas

Produkto kodas

Paskirtis

Mato vienetas

Grąžinamųjų išmokų dydis

1001 10 00 9200

EUR/t

1001 10 00 9400

A00

EUR/t

0

1001 90 91 9000

EUR/t

1001 90 99 9000

A00

EUR/t

0

1002 00 00 9000

A00

EUR/t

0

1003 00 10 9000

EUR/t

1003 00 90 9000

A00

EUR/t

0

1004 00 00 9200

EUR/t

1004 00 00 9400

A00

EUR/t

0

1005 10 90 9000

EUR/t

1005 90 00 9000

A00

EUR/t

0

1007 00 90 9000

EUR/t

1008 20 00 9000

EUR/t

1101 00 11 9000

EUR/t

1101 00 15 9100

C01

EUR/t

5,48

1101 00 15 9130

C01

EUR/t

5,12

1101 00 15 9150

C01

EUR/t

4,72

1101 00 15 9170

C01

EUR/t

4,36

1101 00 15 9180

C01

EUR/t

4,08

1101 00 15 9190

EUR/t

1101 00 90 9000

EUR/t

1102 10 00 9500

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9700

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9900

EUR/t

1103 11 10 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9400

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9900

EUR/t

1103 11 90 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 90 9800

EUR/t

NB: produktų kodai ir „A“ serijos paskirčių kodai yra nustatyti Komisijos reglamente (EEB) Nr. 3846/87 (OL L 366, 1987 12 24, p. 1) su pakeitimais.

C01

:

Visos trečiosios šalys, išskyrus Albaniją, Bulgariją, Rumuniją, Kroatiją, Bosniją ir Hercegoviną, Serbiją ir Juodkalniją, Buvusiąją Jugoslavijos Respubliką Makedoniją, Lichtenšteiną ir Šveicariją.


7.4.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 99/18


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 571/2006

2006 m. balandžio 6 d.

dėl pasiūlymų, perduotų remiantis Reglamente (EB) Nr. 1058/2005 numatytu konkursu dėl miežių eksporto

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1), ir ypač į jo 13 straipsnio 3 dalies pirmą punktą,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1058/2005 (2) pradėtas konkursas dėl grąžinamosios išmokos už miežių eksportą į kai kurias trečiąsias šalis.

(2)

Laikantis 1995 m. birželio 29 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1501/95 7 straipsnio nuostatų, nustatančių kai kurias išsamias Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1766/92 taikymo taisykles dėl eksporto grąžinamųjų išmokų už grūdus skyrimo ir priemonių, taikytinų esant trikdymams grūdų rinkoje (3), Komisija nustatyta tvarka gali nuspręsti nesiimti tolesnių veiksmų dėl konkurso.

(3)

Atsižvelgiant visų pirma į kriterijus, nurodytus Reglamento (EB) Nr. 1501/95 1 straipsnyje, nereikėtų nustatyti maksimalios grąžinamosios išmokos.

(4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Grūdų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Nesiimama tolesnių veiksmų dėl pasiūlymų, pateiktų nuo 2006 m. kovo 31 d. iki balandžio 6 d., remiantis Reglamente (EB) Nr. 1058/2005 numatytu konkursu dėl miežių eksporto grąžinamosios išmokos.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. balandžio 7 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. balandžio 6 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 78. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1154/2005 (OL L 187, 2005 7 19, p. 11).

(2)  OL L 174, 2005 7 7, p. 12.

(3)  OL L 147, 1995 6 30, p. 7. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 777/2004 (OL L 123, 2004 4 27, p. 50).


7.4.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 99/19


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 572/2006

2006 m. balandžio 6 d.

nustatantis maksimalią paprastųjų kviečių eksporto grąžinamąją išmoką Reglamente (EB) Nr. 1059/2005 numatyto konkurso tvarka

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1), ir ypač į jo 13 straipsnio 3 dalies pirmą punktą,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1059/2005 (2), yra pradėtas konkursas dėl grąžinamosios išmokos už paprastųjų kvieěių eksportą į kai kurias trečiąsias šalis.

(2)

Laikantis 1995 m. birželio 29 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1501/95 7 straipsnio nuostatų, nustatančių kai kurias išsamias Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1766/92 taikymo taisykles dėl eksporto grąžinamųjų išmokų už grūdus skyrimo ir priemonių, taikytinų esant trikdymams grūdų rinkoje (3), Komisija gali priimti sprendimą nustatyti maksimalią eksporto grąžinamąją išmoką, atsižvelgdama į Reglamento (EB) Nr. 1501/95 1 straipsnyje išvardytus kriterijus. Tokiu atveju konkursą laimi tas arba tie konkurso dalyviai, kurių pasiūlymas yra lygus arba mažesnis už maksimalią grąžinamąją išmoką.

(3)

Dabartinei minėtų grūdų rinkų situacijai taikant pirmiau nurodytus kriterijus, reikėtų nustatyti maksimalią eksporto grąžinamąją išmoką.

(4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Grūdų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Pasiūlymams, kurie buvo pateikti nuo 2006 m. kovo 31 d. iki balandžio 6 d. remiantis Reglamente (EB) Nr. 1059/2005 numatytu konkursu, nustatyta 4,00 EUR/t dydžio maksimali paprastųjų kvieěių eksporto grąžinamoji išmoka.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. balandžio 7 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. balandžio 6 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 78. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 1154/2005 (OL L 187, 2005 7 19, p. 11).

(2)  OL L 174, 2005 7 7, p. 15.

(3)  OL L 147, 1995 6 30, p. 7. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 777/2004 (OL L 123, 2004 4 27, p. 50).


7.4.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 99/20


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 573/2006

2006 m. balandžio 6 d.

dėl pasiūlymų, perduotų remiantis Reglamente (EB) Nr. 2094/2005 numatytu konkursu dėl sorgo importo

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1) ir ypač į jo 12 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2094/2005 (2) buvo atidarytas konkursas dėl maksimalios muito mokesčio lengvatos iš trečiųjų šalių į Ispaniją importuojamam sorgui.

(2)

Laikydamasi Komisijos reglamento (EB) Nr. 1839/95 (3), 7 straipsnio nuostatų Komisija, remdamasi pateiktais pasiūlymais, gali Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 25 straipsnyje nustatyta tvarka nuspręsti nesiimti jokių tolesnių veiksmų dėl konkurso.

(3)

Atsižvelgiant visų pirma į Reglamento (EB) Nr. 1839/95 6 ir 7 straipsniuose išvardytus kriterijus, maksimalios importo muito mokesčio lengvatos nustatyti nereikėtų.

(4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Grūdų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Nesiimama jokių tolesnių veiksmų dėl pasiūlymų, pateiktų nuo 2006 m. kovo 31 d. iki balandžio 6 d. remiantis Reglamente (EB) Nr. 2094/2005 numatytu konkursu dėl maksimalios sorgo importo muito mokesčio lengvatos.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. balandžio 7 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. balandžio 6 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 78. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1154/2005 (OL L 187, 2005 7 19, p. 11).

(2)  OL L 335, 2005 12 21, p. 4.

(3)  OL L 177, 1995 7 28, p. 4. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1558/2005 (OL L 249, 2005 9 24, p. 6).


II Aktai, kurių skelbti neprivaloma

Komisija

7.4.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 99/21


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2006 m. vasario 8 d.

del valstybės pagalbos C 22/2004 (ex N 648/2001), susijusios su profesionalių žvejų neapmokestinamosiomis pajamomis (Švedija)

(pranešta dokumentu Nr. C(2006) 265)

(Tik tekstas švedų kalba yra autentiškas)

(Tekstas svarbus EEE)

(2006/269/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 88 straipsnio 2 dalies pirmą pastraipą,

atsižvelgdama į 1999 m. kovo 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 659/1999, nustatantį išsamias EB sutarties 93 straipsnio taikymo taisykles (1), ypač į jo 14 straipsnį,

pakvietusi visas suinteresuotas šalis pateikti pastabas remiantis EB sutarties 88 straipsnio 2 dalies pirmu papunkčiu,

kadangi:

(1)

2001 m. rugsėjo 4 d. Švedijos valdžios institucijos pranešė Komisijai apie įstatymo projektą, kuriuo iš dalies keičiamas Pajamų mokesčio įstatymas (1999:1229). Komisija 2001 m. gruodžio 10 d., 2002 m. balandžio 25 d., 2002 m. liepos 23 d., 2002 m. spalio 4 d., 2003 m. kovo 11 d., 2003 m. liepos 24 d. ir 2004 m. vasario 3 d. laiškuose paprašė suteikti daugiau informacijos apie įstatymo projektą, į kuriuos Švedijos valdžios institucijos atsakė atitinkamai 2002 m. vasario 26 d., 2002 m. birželio 7 d., 2002 m. liepos 29 d., 2002 m. gruodžio 19 d., 2003 m. gegužės 19 d., 2003 m. gruodžio 19 d. ir 2004 m. kovo 8 d. laiškais.

(2)

2004 m. birželio 16 d. laišku Komisija informavo Švediją apie sprendimą pradėti su įstatymo projektu susijusią oficialią tyrimo procedūrą, numatytą EB sutarties 88 straipsnio 2 dalyje.

(3)

2004 m. spalio 20 d. Komisijos sprendimas pradėti oficialią tyrimo procedūrą buvo paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje  (2). Komisija pakvietė visas suinteresuotas šalis pateikti pastabas šiuo klausimu. Švedijos valdžios institucijos atsakė 2004 m. lapkričio 9 d. laišku. Daugiau pastabų negauta.

(4)

Įstatymo projektas, apie kurį pranešta, (pasiūlymas iš dalies keisti Pajamų mokesčio įstatymą (1999:1229)) yra skirtas visiems licenciją turintiems žvejams kompensuoti dėl žvejybos patirtas išlaidas. Juo bus truputį pakeista galiojanti mokesčių lengvatų sistema.

(5)

2002 m. Švedijos nacionalinė mokesčių valdyba pateikė naują bendrą rekomendaciją dėl profesionalių žvejų neapmokestinamųjų pajamų sistemos, kuri tebetaikoma ir kuria iš esmės žvejybos sektoriui pritaikyta bendra mokesčių sistema, kuri taip pat taikoma visiems kitiems sektoriams. Todėl nuo tų metų galiojančios mokesčių lengvatos žvejams nebuvo laikomos pagalba.

(6)

Pagal 2002 m. rekomendaciją pajamos neapmokestinamos tik žvejams, dėl žvejybos reiso praleidžiantiems naktį ne namuose, nes tokia naktis yra bendra bendros mokesčių sistemos sąlyga. Pagal šią rekomendaciją žvejai taip pat turi teisę į tokį patį dėl išaugusių pragyvenimo išlaidų skiriamą standartinį neapmokestinamųjų pajamų dydį, kaip ir kiti savisamdžiai – sumos tokios pačios. Švedijos valdžios institucijos nurodo, kad 99 % Švedijos profesionalių žvejų yra savisamdžiai, ir todėl jie atstovauja „vieno žmogaus verslui“.

(7)

Pagal galiojančias taisykles tos pačios taisyklės dėl nakvynės išlaidų taikomos žvejams ir savisamdžiams. Paprastai teisė į standartinį neapmokestinamųjų pajamų dydį suteikiama atsižvelgiant į kiekvieną nakvynę ne namuose. Tai reiškia, kad žvejai arba kiti savisamdžiai neprivalo pateikti konkrečių įrodymų apie faktines išlaidas, kad gautų standartinę 95 SEK už parą mokesčių lengvatą.

(8)

Kituose sektoriuose dirbantys savisamdžiai turi pateikti pakankamą paaiškinimą apie jų padidėjusias išlaidas, įskaitant informaciją apie datas, vykimo tikslą ir verslo kelione pirmyn ir atgal vieta ir laiką.

(9)

Panašus reikalavimas pasiaiškinti yra netaikomas žvejams, tačiau jiems gali būti taikoma neapmokestinamųjų pajamų sistema tik tuo atveju, jei išplaukę į žvejybos reisą jie praleidžia naktį ne namuose. Žvejys turi pateikti informaciją apie žvejybos reisų datas ir trukmę, kad mokesčių institucijos galėtų apskaičiuoti jam taikomą standartinį neapmokestinamųjų pajamų dydį. Švedijos valdžios institucijos pasirinko šį kriterijų siekdamos nedaryti mokesčių sistemos ir jos taikymo sudėtingesniais, nes žvejybos reisai yra neišvengiama žvejo verslo dalis.

(10)

Jei žvejai ir savisamdžiai mano, kad pragyvenimo išlaidos buvo didesnės negu vienkartinė 95 SEK išmoka, jie gali pasirinkti teikti ataskaitą už visus metus, kurioje įrodo, kad jų pragyvenimo išlaidos buvo didesnės negu standartinės mokesčių lengvatos. Pasirinkus šį būdą mokesčiams sumažinti jis bus taikomas visus metus – todėl tais pačiais mokestiniais metais neįmanoma prašyti išmokėti vienkartinę sumą už vienus žvejybos reisus ir padengti faktines išlaidas už kitus žvejybos reisus.

(11)

Pagal naują schemą, apie kurią pranešta Komisijai, nebereikės praleisti nakties ne namuose, kad dėl padidėjusių pragyvenimo išlaidų būtų neapmokestinama dalis pajamų. Todėl pagal šią schemą, kuri yra taikoma tik žvejams, namuose nakvojantys žvejai ir dėl žvejybos reisų nenakvojantys namuose sulyginami mokesčių sistemos atžvilgiu.

(12)

Šia schema, apie kurią pranešta, siekiama sukurti vienodas sąlygas Švedijos, Danijos ir Norvegijos žvejams ir naikinti skirtumus, kylančius dėl to, kad vieni žvejai turi neapmokestinamųjų pajamų, o kiti – ne.

(13)

Be to, sumažės žvejams ir mokesčių institucijoms užkrauta administracinė našta, nes manoma, kad, kai pajamos neapmokestinamos tam tikru procentu – atsižvelgiant į pajamų dydį – yra lengviau tvarkyti ir tikrinti mokesčius nei atsižvelgiant į žvejybos dienų skaičių.

(14)

Nauja schema suteiks galimybę pakrančių ir ežerų žvejams, skirtingai nei šiuo metu, gauti naudos iš neapmokestinamųjų pajamų sistemos. Todėl naujoji schema yra naudinga tokiems žvejams, nes schemoje neužsimenama apie nakvynę ne namuose (ir su ja susijusias galimas išlaidas), o yra tik viena sąlyga mokesčių išskaitymui – žvejys turi turėti profesionalaus žvejo licenciją.

(15)

Kaip ir pagal visiems sektoriams taikomą galiojančią schemą, žvejai, kurie naudosis schema, apie kurią pranešta, negalės naudotis kitais būdais neapmokestinamosioms pajamoms dėl pragyvenimo išlaidų padidėjimo gauti.

(16)

Žvejo mokestinės naštos sumažinimas nebebus 95 SEK už parą kaip taikoma pagal galiojančią schemą. Sumažinimas bus apskaičiuojamas, kaip tam tikras procentas nuo pajamų, kuris negalės būti didesnis kaip 40 000 SEK (4 444 EUR) per metus. Be to, mokesčių išskaitymas negali viršyti 20 % metinių pajamų. Pavyzdžiui, tai reiškia, kad neapmokestinamosios pajamos bus 20 000 SEK (2 222 EUR), jei metinės pajamos yra 100 000 SEK (11 111 EUR), o didžiausios neapmokestinamųjų pajamų suma yra taikytina, jei metinės pajamos yra 200 000 SEK (22 222 EUR) arba daugiau.

(17)

2002 m. spalio 4 d. laiške Komisija prašė Švedijos valdžios institucijų pateikti apskaičiavimus, kiek iš 2 000 profesionalių žvejų, kurie turi teisę pasinaudoti įstatymo projekto nuostatomis, turės teisę į didžiausias galimas neapmokestinamąsias pajamas (40 000 SEK), t. y. kiek žvejų gauna bent 200 000 SEK per metus.

(18)

2002 m. gruodžio 19 d. laišku Švedijos valdžios institucijos atsakė, kad neturi statistinių duomenų apie tik iš žvejybos veiklos gautas profesionalių žvejų pajamas ir negali pateikti atsakymo į šį konkretų klausimą.

(19)

Pagal pranešimuose pateiktus duomenis, taikant schemą, apie kurią pranešta, Švedijos valstybės iždas netektų 34 400 000 SEK (3 822 222 EUR) per metus, t. y. prarastų 18 200 000 SEK (2 022 222 EUR) nacionalinių socialinių įmokų, o kiekvieno susijusio regiono regioninės mokesčių pajamos sumažėtų 16 200 000 SEK (1 800 000 EUR).

(20)

Švedijoje yra maždaug 3 000 profesionalių licenciją turinčių žvejų, iš kurių maždaug 2 000 užsiima šia veikla šiuo metu. Pradėjus oficialų tyrimą Švedijos valdžios institucijos neturėjo statistinių duomenų apie tai, kiek iš 2 000 šia veikla užsiimančių ir licenciją turinčių žvejų išplaukė į žvejybos reisus su nakvyne ne namuose. Todėl neįmanoma nustatyti, kiek žvejų šiuo metu galėtų naudotis žvejams galiojančiomis lengvatomis.

(21)

Komisija laikėsi nuomonės, kad galiojanti neapmokestinamųjų pajamų sistema vienodai taikoma visiems ekonomikos sektoriams – todėl tai yra bendra priemonė, o ne išskirtinio pranašumo suteikimas žvejybos sektoriui. Komisija laikėsi nuomonės, kad, pritarus neapmokestinamųjų pajamų sistemai, pagal kurią iš žvejų nereikalaujama nakties ne namuose sąlygos, šia sistema žvejybos sektoriui būtų teikiamas išskirtinis pranašumas, nes kituose sektoriuose pranašumu nebūtų įmanoma pasinaudoti. Panašu, kad šis pranašumas suteikiamas nereikalaujant jokių įsipareigojimų iš gavėjų. Todėl atrodo, kad priemonėmis siekiama pagerinti įmonių padėtį, padidinti verslo likvidumą ir gavėjo pajamas, ir todėl jos, kaip pagalba veiklai, yra nesuderinamos su bendra rinka.

(22)

Švedijos valdžios institucijos teigia, kad priemonė buvo pasiūlyta siekiant suvienodinti dviejų kategorijų žvejų padėtį: žvejų, kurie gali gauti naudos iš galiojančios neapmokestinamųjų pajamų sistemos (kurie dėl žvejybos reiso naktį praleidžia ne namuose) ir tų, kurie negali gauti naudos (pakrančių arba ežerų žvejai), ir suvienodinti taikytiną mokesčių režimą su mokesčių sąlygomis kaimyninėse šalyse.

(23)

Švedijos valdžios institucijų skaičiavimais 1 500 iš 2 000 šiuo metu vykdančių veiklą ir licenciją turinčių žvejų išvyksta į žvejybos reisus praleisdami naktį ne namuose, ir todėl 500 žvejų, kurių atžvilgiu šiuo metu neapmokestinamųjų pajamų sistema netaikoma, galės gauti naudos dėl siūlomos schemos.

(24)

Pagal galiojančią sistemą žvejai gali gauti nustatytos sumos neapmokestinamąsias pajamas už išlaidas maistui, nakvynei ir smulkias išlaidas. Kaip minėta pirmiau, Švedijos valdžios institucijos teigia, kad daug Švedijos profesionalių žvejų išvyksta į ilgus žvejybos reisus, dėl kurių pagal galiojančią neapmokestinamųjų pajamų sistemą mokesčių institucijos turi labai daug atvejų, susijusių su neapmokestinamosiomis pajamomis dėl žvejybos reisų metu padidėjusiomis pragyvenimo išlaidomis.

(25)

Švedijos valdžios institucijos teigia, kad reiktų pritarti schemai, nes joje suvienodinama profesionalių žvejų, kurie žvejodami praleidžia naktį ne namuose, ir tų, kuriems tai netaikytina, mokestinė padėtis – jų išlaidos panašios, ir todėl abi grupės turėtų turėti vienodas sąlygas mokesčių atžvilgiu.

(26)

Švedijos valdžios institucijos taip pat teigia, kad ypatinga mokestinė nuostata yra pateisinama profesionalių žvejų poreikių ypatumais, ir, kadangi žvejai paprastai vykdo nedidelio masto veiklą, supaprastinus neapmokestinamųjų pajamų tvarką palengvėtų mokesčių administravimas mokesčių inspekcijai ir patiems žvejams. Todėl Švedijos valdžios institucijos teigia, kad siūlomos nuostatos yra būtinos Švedijos mokesčių sistemai veiksmingai tvarkyti ir atitinka Švedijos mokesčių sistemos pobūdį arba bendrą schemą.

(27)

Biudžeto klausimų atžvilgiu Švedijos valdžios institucijos teigia, kad Švedijos valstybės iždo netektys yra klaidingai apskaičiuotos ir kad poveikis turėtų būti nedidelis. Jos teigia, kad dėl galiojančios schemos biudžetas negauna 41 100 000 SEK (4 566 667 EUR), o jei visi profesionalūs žvejai pasinaudotų schema, apie kurią pranešta, biudžetas negauna tik 34 300 000 SEK (3 811 111 EUR). Be to, kadangi kai kuriems galiojančiomis taisyklėmis besinaudojantiems žvejams schema bus nenaudinga, manoma, kad 500 žvejų nesinaudos būsima schema ir tęs veiklą pagal galiojančias taisykles.

(28)

Tuo remdamosi Švedijos valdžios institucijos apskaičiavo, kad 2005 m. poveikis valstybės finansams turėtų siekti 49 700 000 SEK (5 522 222 EUR) sudėjus 41 100 000 SEK (4 566 667 EUR) neapmokestinamųjų pajamų pagal galiojančią schemą ir 8 600 000 SEK (955 556 EUR) neapmokestinamųjų pajamų pagal siūlomą schemą.

A.   Valstybės pagalbos buvimas

(29)

Priemonė apibūdinama kaip valstybės pagalba, jei ji suteikia pranašumą gavėjui, kuriam sumažinami įprastomis sąlygomis mokėtini mokesčiai. Pranašumas gali būti suteiktas sumažinant mokesčių naštą įvairiais būdais, įskaitant mokesčių bazę, kaip schemos, apie kurią pranešta, atveju.

(30)

Antra, pranašumą turi suteikti valstybė arba turi būti naudojamos valstybės lėšos. Mokestinių pajamų sumažėjimas atitinka valstybės naudojamas lėšas fiskalinių išlaidų forma. Tas pat tinka ir šiai schemai, apie kurią pranešta.

(31)

Trečia, priemonė turi turėti poveikį valstybių narių tarpusavio prekybai ir iškraipyti konkurenciją arba kelti konkurencijos iškraipymo pavojų. Teikiant pirmenybę tam tikram sektoriui, pagalba bet kokia forma iškraipo konkurenciją ir sukelia konkurencijos iškraipymo pavojų. Poveikis yra daromas valstybių narių tarpusavio prekybai, jei ji yra įtraukta į sektoriuje vykdomą ekonominę veiklą – tai tinka žvejybos sektoriui.

(32)

Tai, kad priemone suvienodinami mokesčiai atitinkamame sektoriuje su mokesčiais kitose valstybėse narėse nekeičia fakto, kad tai yra pagalba (3).

(33)

Pagaliau, priemonė turi būti konkreti arba atrankinė, nes taikoma tam tikroms įmonėms arba tam tikrų prekių gamybai. Vis dėlto atrankinis priemonės pobūdis gali būti pateisinamas sistemos pobūdžiu arba bendra schema. Vis dėlto valstybė narė turi pateikti tokį pateisinimą.

(34)

Visų pirma, reikia aiškiai nurodyti, kad galiojanti neapmokestinamųjų pajamų sistema vienodai taikoma visiems ekonomikos sektoriams. Kadangi ja nesuteikiamas išskirtinis pranašumas žvejybos sektoriui, ji yra laikoma ne valstybės pagalba, o tik bendra priemone.

(35)

Schemoje, apie kurią pranešta, neapmokestinamųjų pajamų sistema taikoma žvejams nereikalaujant nakvynės ne namuose – tai teiktų išskirtinį (kitiems sektoriams netaikomą) pranašumą žvejybos sektoriui, ir todėl schema yra valstybės pagalba.

B.   Suderinamumas su bendra rinka

(36)

Kadangi priemonė, apie kurią pranešta, yra valstybės pagalba, būtina nustatyti, ar tokia pagalba yra suderinama su bendra rinka atsižvelgiant į 87 straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatytas išimtis.

(37)

Nė viena išimtis pagal EB sutarties 87 straipsnio 2 dalį negali būti taikoma šiuo atveju, nes mokesčių sistemos pertvarkymu nesiekiama nuostatuose dėl išimties išvardytų tikslų.

(38)

Panašiai, ES sutarties 87 straipsnio 3 dalies a, b ir d punktuose nustatytos išimtys netaikomos, nes pagalba nėra skirta regionams, kuriuose yra nepaprastai žemas gyvenimo lygis arba didelis nedarbas. Pagalba nėra skirta skatinti vykdyti svarbų bendro Europos intereso projektą, ištaisyti rimtą Švedijos ekonomikos sutrikimą arba skatinti kultūrą ar paveldo išsaugojimą.

(39)

Taip pat būtina ištirti priemonę atsižvelgiant į valstybės pagalbos žuvininkystei ir akvakultūrai tyrimo gaires (4). Pagal šių gairių 1 punkto 2 papunktį, valstybės pagalba, kurios gavėjui netaikomi jokie įpareigojimai ir kuri yra skirta įmonių situacijai ir likvidumui gerinti ir kuria yra padidinamos gavėjo pajamos, yra pagalba veiklai, kuri yra nesuderinama su bendra rinka.

(40)

Siekdamas nustatyti suderinamumą su bendra rinka Teisingumo Teismas nustatė, kad Komisija privalo laikytis gairių ir pranešimų, kurias ji skelbia valstybės pagalbos priežiūros srityje, jei gairės ir pranešimai atitinka Sutartį ir gairėms bei pranešimams pritarė valstybės narės (5). Antra, pagal EB sutarties 253 straipsnį Komisija turi pagrįsti savo sprendimus, įskaitant sprendimus, kuriuose ji skelbia, kad pagalba yra nesuderinama su bendra rinka pagal Sutarties 92 straipsnio 3 dalies c punktą (6). Kadangi Švedija pateikė daugiau argumentų, pagal EB sutarties 10 straipsnyje nustatytus įpareigojimus Komisija tirs tuos argumentus įvertindama schemos suderinamumą.

(41)

Švedijos valdžios institucijos teigia, kad schema buvo pasiūlyta siekiant sulyginti padėtį tų žvejų, kuriems taikoma galiojanti neapmokestinamųjų pajamų tvarka (t. y. tiems, kurie žvejybos reiso metu nakvoja ne namuose), ir tų, kuriems ta tvarka netaikoma (pakrančių arba ežerų žvejai). Pagal schemą žvejai, kurie žvejybos reiso metu nakvoja ne namuose, ir tie, kuriems tai netaikytina, yra sulyginami mokesčių atžvilgiu. Kitų sektorių atžvilgiu galiojančios mokesčių taisyklės, susijusios su padidėjusiomis pragyvenimo išlaidomis, nėra keičiamos.

(42)

Švedijos valdžios institucijos laikosi nuomonės, kad žvejai, kurie neišvyksta į žvejybos reisus su nakvyne ne namuose, iš esmės, patiria ne mažesnes išlaidas, kaip ir tie profesionalūs žvejai, kurie išplaukia į ilgesnius žvejybos reisus su nakvyne ne namuose. Todėl valdžios institucijos laikosi nuomonės, kad reikėtų abiems žvejų grupėms sudaryti vienodas sąlygas mokesčių atžvilgiu.

(43)

Nors tai buvo vienas iš pagrindinių argumentų už schemą, apie kurią pranešta, Švedijos valdžios institucijos galėjo pateikti tik apytikslius apskaičiavimus, kuriais nurodoma, kiek iš 2 000 užsiimančių veikla ir turinčių licenciją žvejų išplaukia į žvejybos reisus, kurių metu jie nakvoja ne namuose. Svarbiausia – jos negali pateikti jokių duomenų apie išlaidas, kuriais remiantis būtų galima lyginti dviejų žvejų grupių išlaidas.

(44)

Nepateikus duomenų, nurodančių, kad abi profesionalių žvejų grupės iš tikrųjų patiria tokias pačias išlaidas, nepriklausomai nuo to, ar nakvojama ne namuose, siūloma sistema turi būti laikoma turinčia neigiamą poveikį prekybos sąlygoms Švedijos žvejybos sektoriuje ir todėl neatitinkančia EB sutarties 87 straipsnio 3 dalies c punkto.

(45)

Argumentas, kuriuo teigiama, kad remiantis nauja sistema Švedijos žvejams būtų sukurtos tokios pačios konkurencinės sąlygos kaip ir Danijos bei Norvegijos žvejams, nėra svarbus, nes schema turi neigiamą poveikį prekybos sąlygoms Švedijos žvejybos sektoriuje.

(46)

Švedijos valdžios institucijos argumentas, kad daug Švedijos profesionalių žvejų išplaukia į ilgalaikius žvejybos reisus iš dalies todėl, kad Švedija turi ilgą kranto liniją Šiaurės jūroje ir ypač Baltijos jūroje, negali būti laikomas argumentu, remiančiu argumentą, kad šia sistema panaikinama jūrų ir ežerų žvejų nelygybė neapmokestinamųjų pajamų atžvilgiu. Priešingai, iš šio aspekto matyti, kad dviejų žvejų grupių žvejybos veikla yra labai skirtinga – tai galėtų pateisinti skirtingo mokesčių režimo taikymą.

(47)

Pagaliau, Švedijos valdžios institucijos teigia, kad siūloma neapmokestinamųjų pajamų sistema suteiks galimybę geriau naudoti administracinius išteklius, nes nebereikės skaičiuoti neapmokestinamųjų pajamų remiantis bendru žvejybos dienų skaičiumi – bus taikoma metinė vienkartinė suma, apskaičiuota atsižvelgiant į metines pajamas iš žvejybos veiklos.

(48)

Iš tikrųjų tikėtina, kad vienkartinės metinės sumos sistema užtikrins geresnį administracinių išteklių naudojimą nei sistema, pagal kurią vienkartinė suma skaičiuojama pagal dienų skaičių. Vis dėlto nėra konkrečių galiojančių profesionaliems žvejams skirtų taisyklių dėl apskaitos ir buhalterijos, o Švedijos valdžios institucijos negalėjo pateikti statistikos duomenų apie profesionalių žvejų pajamas, gaunamas tik iš žvejybos. Atsižvelgiant į tai, kad dauguma žvejų turi pajamų iš daugiau nei vienos profesinės veiklos, reikėtų manyti, kad būtų sunku nustatyti vienkartinę metinę sumą, pagrįstą metinėmis pajamomis iš žvejybos veiklos. Komisija nesupranta, kam keisti sistemą į metinėmis pajamomis grįstą skaičiavimą, nes žvejybos dienų skaičius yra registruojamas pagal bendros žvejybos politikos nuostatas ir todėl jį lengva sužinoti.

(49)

Be to, 2004 m. lapkričio 9 d. laiške Švedijos valdžios institucijos užsimena, kad maždaug 1 500 žvejų būtų naudingiau ir toliau prašyti neapmokestinamųjų pajamų grindžiant jas faktinėmis išlaidomis, kaip nurodyta 10 punkte. Todėl nauja schema tikriausiai bus taikoma tik 500 žvejų, kurie neturi teisės į neapmokestinamąsias pajamas pagal galiojančią schemą. Todėl, net jei ši sistema būtų veiksmingesnė, dėl jos išaugtų bendra administracinė našta palyginus su padėtimi, kai tokia neapmokestinamųjų pajamų sistema tiems žvejams netaikoma.

(50)

Atsižvelgiant į pirmiau minėtus faktus, Komisija laikosi nuomonės, kad schema yra valstybės pagalba, kuri yra nesuderinama su EB sutarties 87 straipsniu.

(51)

Atsižvelgdama į IV dalyje pateiktą įvertinimą, Komisija laikosi nuomonės, kad ši pagalbos schema, nes yra nesuderinama su bendrąja rinka, pagal kurią tam tikriems profesionaliems žvejams taikoma su padidėjusiomis pragyvenimo išlaidomis susijusi neapmokestinamųjų pajamų sistema nepaisant, ar žvejybos veikloje įtrauktos nakvynės ne namuose,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Švedijos pasiūlytas įstatymo projektas, kuriuo iš dalies keičiamas Pajamų mokesčių įstatymas (1999:1229) „Profesionalių žvejų neapmokestinamosios pajamos“ yra nesuderinamas su bendrąja rinka.

Švedija negali įgyvendinti pirmoje dalyje nurodytos pagalbos schemos.

2 straipsnis

Šis sprendimas yra skirtas Švedijos Karalystei.

Priimta Briuselyje, 2006 m. vasario 8 d.

Komisijos vardu

Joe BORG

Komisijos narys


(1)  OL L 83, 1999 3 27, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais 2003 m. Stojimo aktu.

(2)  OL C 258, 2004 10 20, p. 2.

(3)  Byla 173/73 Italija prieš Komisiją [1974] Rink. 709, 17 punktas.

(4)  OL C 19, 2001 1 20, p. 7.

(5)  Byla C 313/90 Comité international de la rayonne et des fibres synthétiques v Commission [1993] Rink. I-1125.

(6)  Byla C 482/99 Prancūzija prieš Komisiją [2003] Rink. ECR I-1487.


7.4.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 99/27


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2006 m. balandžio 4 d.

iš dalies keičiantis Sprendimą 92/452/EEB dėl tam tikrų embrionų surinkimo ir embrionų gamybos grupių Jungtinėse Amerikos Valstijose

(pranešta dokumentu Nr. C(2006) 1248)

(Tekstas svarbus EEE)

(2006/270/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1989 m. rugsėjo 25 d. Tarybos direktyvą 98/556/EEB dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, reglamentuojančių Bendrijos vidaus prekybą galvijų embrionais ir jų importą iš trečiųjų šalių (1), ypač į jo 8 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

1992 m. liepos 30 d. Komisijos sprendime 92/452/EEB dėl embrionų surinkimo ir embrionų gamybos grupių, patvirtintų trečiosiose šalyse eksportuoti galvijų embrionus į Bendriją (2), sąrašų sudarymo numatyta, kad valstybės narės gali importuoti embrionus tik iš tų trečiųjų šalių, kuriose juos surinko, apdorojo ir saugojo šiame sprendime nurodytos embrionų surinkimo grupės.

(2)

Jungtinės Amerikos Valstijos paprašė iš dalies pakeisti tų grupių sąrašą pataisant tam tikrų embrionų surinkimo ir embrionų gamybos grupių duomenis.

(3)

Jungtinės Amerikos Valstijos pateikė garantijas dėl atitinkamų Direktyvoje 89/556/EEB nustatytų taisyklų laikymosi ir šios šalies veterinarijos tarnybos oficialiai patvirtino atitinkamas embrionų surinkimo grupes eksportui į Bendriją.

(4)

Todėl Sprendimas 92/452/EEB turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas.

(5)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 92/452/EEB priedas iš dalies keičiamas pagal šio sprendimo priedą.

2 straipsnis

Šis sprendimas taikomas nuo 2006 m. balandžio 10 d.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2006 m. balandžio 4 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 302, 1989 10 19, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 2006/60/EB (OL L 31, 2006 2 3, p. 24).

(2)  OL L 250, 1992 8 29, p. 40. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 2006/85/EB (OL L 40, 2006 2 11, p. 24).


PRIEDAS

Sprendimo 92/452/EEB priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

išbraukiama ši Jungtinių Amerikos Valstijų embrionų surinkimo grupėms skirta eilutė:

„US

 

98ID103

E1127

 

Pat Richards, DVM

1215 F 2000 S

Bliss, ID

Dr Pat Richards“

b)

įterpiama ši Jungtinėms Amerikos Valstijoms skirta eilutė:

„US

 

05IA120

E608

05IA120

IVF

Trans Ova Genetics

2938 380th St

Sioux Center, IA 51250

Dr Jon Schmidt“

c)

Jungtinių Amerikos Valstijų embrionų surinkimo grupei Nr. 91IA029 skirta eilutė pakeičiama taip:

„US

 

91IA029

E544

 

Westwood Embryo Services

1760 Dakota Ave

Waverly, IA 50677

Dr James West“

d)

Jungtinių Amerikos Valstijų embrionų surinkimo grupei Nr. 96CO084 skirta eilutė pakeičiama taip:

„US

 

96CO084

E964

 

Genetics West

17890 Weld County Road 5

Berthoud, CO 80513

Dr Thomas L. Rea“


7.4.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 99/29


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2006 m. balandžio 5 d.

iš dalies keičiantis Sprendimą 2002/613/EB dėl oficialiai patvirtintų Kanados kuilių spermos surinkimo centrų

(pranešta dokumentu Nr. C(2006) 1258)

(Tekstas svarbus EEE)

(2006/271/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1990 m. birželio 26 d. Tarybos direktyvą 90/429/EEB dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, taikomų Bendrijos vidaus prekybai naminių kuilių sperma ir jos importui (1), ypač į jos 8 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

2002 m. liepos 19 d. Komisijos sprendimu 2002/613/EB, nustatančiu naminių kuilių spermos importo reikalavimus (2), yra sudarytas trečiųjų šalių, įskaitant Kanadą, iš kurių valstybės narės gali importuoti naminių kuilių spermą, sąrašas.

(2)

Kanada pateikė prašymą iš dalies pakeisti Sprendimu 2002/613/EB patvirtintų spermos surinkimo centrų sąrašą.

(3)

Kanada pateikė garantijas dėl atitinkamų Direktyvoje 90/429/EEB nustatytų reikalavimų laikymosi, šios šalies veterinarijos tarnybos oficialiai patvirtino naują į sąrašą įtrauktą centrą, eksportui į Bendriją.

(4)

Todėl Sprendimą 2002/613/EB reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(5)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2002/613/EB V priedas iš dalies keičiamas pagal šio sprendimo priedą.

2 straipsnis

Šis sprendimas taikomas nuo 2006 m. balandžio 10 d.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2006 m. balandžio 5 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 224, 1990 8 18, p. 62. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 806/2003 (OL L 122, 2003 5 16, p. 1).

(2)  OL L 196, 2002 7 25, p. 45. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 2004/456/EB (OL L 156, 2004 4 30, p. 49).


PRIEDAS

Sprendimo 2002/613/EB V priede pateiktas Kanados sąrašas papildomas taip:

„CA

4-AI-29

CIA des Castors

317 Rang Ile aux Castors

Ile Dupas

Québec

J0K 2P0“


7.4.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 99/31


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2006 m. balandžio 5 d.

iš dalies keičiantis Sprendimą 2004/453/EB dėl Švedijos ir Jungtinės Karalystės

(pranešta dokumentu Nr. C(2006) 1259)

(Tekstas svarbus EEE)

(2006/272/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1991 m. sausio 28 d. Tarybos direktyvą 91/67/EEB dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, reglamentuojančių akvakultūros gyvūnų ir jų produktų teikimą į rinką (1), ypač į jos 12 straipsnio 3 dalį ir 13 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į 1990 m. birželio 26 d. Tarybos direktyvą 90/425/EEB dėl Bendrijos vidaus prekyboje tam tikrais gyvūnais ir produktais taikomų veterinarinių ir zootechninių patikrinimų, siekiant užbaigti vidaus rinkos kūrimą (2), ypač į jos 10 straipsnį,

kadangi:

(1)

2004 m. balandžio 29 d. Komisijos sprendimu 2004/453/EB, įgyvendinančiu Tarybos direktyvą 91/67/EEB dėl priemonių prieš tam tikras akvakultūros gyvūnų ligas (3), buvo nustatytos papildomos garantijos dėl tam tikrų žuvų ligų.

(2)

Remiantis Sprendimo 2004/453/EB I priede nustatytais reikalavimais, buvo paskelbta, kad visoje Švedijos teritorijoje neaptikta infekcinės kasos nekrozės (IPN).

(3)

Nuo tada, kai buvo priimtas Sprendimas 2004/453/EB, Švedija pranešė apie IPN protrūkius pakrantės zonose. Buvo pranešta apie vieną protrūkį natūralioje aplinkoje augančių žuvų populiacijoje. Buvo pranešta apie kitą protrūkį ūkiuose auginamų žuvų, kurios pagal epidemiologinę ataskaitą greičiausiai užsikrėtė nuo natūralioje aplinkoje augančių žuvų, populiacijoje. Todėl Švedijos pakrantės zonos jau nebeatitinka IPN nebuvimo statuso reikalavimų, nustatytų to sprendimo I priede. Tačiau teritorijos žemyninės dalys nėra apimtos ligos.

(4)

Šie du protrūkiai neturėtų trukdyti Švedijai tęsti IPN programos savo pakrantės zonose ir imtis ligos likvidavimo priemonių, jei IPN būtų diagnozuotas ūkiuose auginamų žuvų arba natūralioje aplinkoje augančių žuvų populiacijose, pagal programą, pateiktą Komisijai prieš priimant Sprendimą 2004/453/EB.

(5)

Sprendime 2004/453/EB reikalaujama, kad valstybėse narėse, kuriose tik teritorijos dalys paskelbtos neapimtomis ligos, tose teritorijose turi būti išlaikoma tikslinė priežiūra. Priimant šį reikalavimą nebuvo numatyta tokia ypatinga padėtis, kai apie Airiją ir Šiaurės Airiją paskelbiama, kad jos neapimtos tos pačios ligos arba ligų, tačiau apie tam tikras Jungtinės Karalystės dalis to paties nėra paskelbiama.

(6)

Tikslinga leisti Jungtinei Karalystei netęsti tikslinės tam tikrų ligų, apie kurias buvo paskelbta, kad Šiaurės Airijoje jų nėra, priežiūros su sąlyga, kad apie Airiją taip pat paskelbiama, kad ji neapimta tų ligų.

(7)

Todėl Sprendimą 2004/453/EB reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(8)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2004/453/EB I, II ir V priedai iš dalies pakeičiami taip:

1)

I priedo II skyrius pakeičiamas šio sprendimo I priedo tekstu.

2)

II priedo II skyrius pakeičiamas šio sprendimo II priedo tekstu.

3)

V priedo A dalies 5 punktas pakeičiamas taip:

„5)

Valstybėse narėse, kuriose tik teritorijos dalys paskelbtos neapimtomis ligos pagal I priedo II skyrių (o ne visa teritorija), tikslinė priežiūra pagal II priedo I skyriaus 4 punktą turi būti išlaikoma zonose, paskelbtose neapimtomis ligos.

Tačiau Jungtinė Karalystė gali nutraukti tikslinę priežiūrą Šiaurės Airijoje tų ligų, dėl kurių Šiaurės Airija paskelbta neapimta ligos, atžvilgiu su sąlyga, kad visa Airijos teritorija paskelbiama neapimta tų pačių ligų pagal I priedo II skyrių.“.

2 straipsnis

Šis sprendimas yra skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2006 m. balandžio 5 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 46, 1991 2 19, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Tarybos reglamentu (EB) Nr. 806/2003 (OL L 122, 2003 5 16, p. 1).

(2)  OL L 224, 1990 8 18, p. 29. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/33/EB (OL L 315, 2002 11 19, p. 14).

(3)  OL L 156, 2004 4 30, p. 5.


I PRIEDAS

„II SKYRIUS

Teritorijos, patvirtintos kaip neapimtos tam tikrų Tarybos direktyvos 91/67/EEB A priedo III sąrašo I skiltyje išvardytų ligų

Liga

Valstybė narė

Teritorija arba teritorijos dalys

Pavasarinė karpių viremija (SVC)

Danija

Visa teritorija

Suomija

Visa teritorija; Vuoksi upės baseinas turėtų būti laikomas buferine zona.

Airija

Visa teritorija

Švedija

Visa teritorija

Jungtinė Karalystė

Šiaurės Airijos, Meno, Džersio ir Gernsio salų teritorijos.

Bakterinė inkstų liga (BKD)

Airija

Visa teritorija

Jungtinė Karalystė

Šiaurės Airijos, Meno ir Džersio salų teritorijos

Infekcinė kasos nekrozė (IPN)

Suomija

Teritorijos žemyninės dalys; Vuoksi ir Kemijoki upių baseinai turėtų būti laikomi buferinėmis zonomis.

Švedija

Teritorijos žemyninės dalys

Jungtinė Karalystė

Meno salos teritorija

Gyrodactylus salaris infekcija

Suomija

Tenojoki ir Näätämönjoki baseinai; Paatsjoki, Luttojoki ir Uutuanjoki baseinai laikomi buferinėmis zonomis.

Airija

Visa teritorija

Jungtinė Karalystė

Didžiosios Britanijos, Šiaurės Airijos, Meno, Džersio ir Gernsio salų teritorijos.“


II PRIEDAS

„II SKYRIUS

Teritorijos, kuriose vykdomos patvirtintos Tarybos direktyvos 91/67/EEB A priedo III sąrašo I skiltyje išvardytų tam tikrų ligų kontrolės ir likvidavimo programos

Liga

Valstybė narė

Teritorija arba teritorijos dalys

Pavasarinė karpių viremija

Jungtinė Karalystė

Didžiosios Britanijos teritorijos

Bakterinė inkstų liga

Suomija

Teritorijos žemyninės dalys

Švedija

Teritorijos žemyninės dalys

Jungtinė Karalystė

Didžiosios Britanijos teritorijos

Infekcinė kasos nekrozė

Švedija

Teritorijos pakrantės dalys“


7.4.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 99/35


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2006 m. balandžio 6 d.

iš dalies keičiantis Sprendimą 2005/393/EB dėl ribojimų taikymo zonų, susijusių su mėlynojo liežuvio liga Ispanijoje

(pranešta dokumentu Nr. C(2006) 1262)

(Tekstas svarbus EEE)

(2006/273/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2000 m. lapkričio 20 d. Tarybos direktyvą 2000/75/EB, nustatančią mėlynojo liežuvio ligos kontrolės ir likvidavimo reikalavimus (1), ypač į jos 8 straipsnio 3 dalies c punktą ir 19 straipsnio trečią dalį,

kadangi:

(1)

Direktyvoje 2000/75/EB nustatytos kontrolės taisyklės ir priemonės, skirtos kovoti su mėlynojo liežuvio liga Bendrijoje, taip pat apsaugos ir priežiūros zonos bei draudimas išvežti gyvūnus iš šių zonų.

(2)

2005 m. gegužės 23 d. Komisijos sprendime 2005/393/EB dėl apsaugos ir priežiūros zonų, susijusių su mėlynojo liežuvio liga, ir judėjimui iš tų zonų bei per tas zonas taikomų reikalavimų (2) numatyta, kad turi būti nustatytos bendrosios geografinės sritys, kuriose valstybės narės turi nustatyti apsaugos ir priežiūros zonas (ribojimų taikymo zonas), susijusias su mėlynojo liežuvio liga.

(3)

Ispanija pranešė Komisijai, kad Balearų salose virusas nebuvo išplitęs ilgiau nei dvejus metus.

(4)

Todėl laikoma, kad toje geografinėje srityje mėlynojo liežuvio liga nėra išplitusi, ir remiantis Ispanijos pateiktu pagrįstu prašymu ši sritis turėtų būti išbraukta iš ribojimų taikymo zonų sąrašo.

(5)

Todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Sprendimą 2005/393/EB.

(6)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2005/393/EB I priede, C zonai skirtoje dalyje tekstas

„Ispanija:

Balearų salos (16 serotipas nėra paplitęs)“

išbraukiamas.

2 straipsnis

Šis sprendimas taikomas nuo kitos dienos po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2006 m. balandžio 6 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 327, 2000 12 22, p. 74.

(2)  OL L 130, 2005 5 24, p. 22. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 2005/828/EB (OL L 311, 2005 11 26, p. 37).


7.4.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 99/36


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2006 m. balandžio 6 d.

dėl tam tikrų apsaugos priemonių, susijusių su klasikiniu kiaulių maru Vokietijoje, ir panaikinantis Sprendimą 2006/254/EB

(pranešta dokumentu Nr. C(2006) 1556)

(Tekstas svarbus EEE)

(2006/274/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1990 m. birželio 26 d. Tarybos direktyvą 90/425/EEB dėl Bendrijos vidaus prekyboje tam tikrais gyvūnais ir produktais taikomų veterinarinių ir zootechninių patikrinimų, siekiant užbaigti vidaus rinkos kūrimą (1), ypač į jos 10 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

(1)

Vokietijoje pasireiškė klasikinio kiaulių maro protrūkių.

(2)

Prekiaujant gyvomis kiaulėmis ir tam tikrais kiaulienos produktais tokie protrūkiai gali kelti pavojų kitų valstybių narių bandoms.

(3)

Todėl, siekiant sustiprinti priemones, kurių Vokietija ėmėsi pagal 2001 m. spalio 23 d. Tarybos direktyvą 2001/89/EB dėl Bendrijos klasikinio kiaulių maro kontrolės priemonių (2), buvo priimtas 2006 m. kovo 28 d. Komisijos sprendimas 2006/254/EB dėl tam tikrų laikinų apsaugos priemonių, susijusių su klasikiniu kiaulių maru Vokietijoje (3).

(4)

Gyvūnų sveikatos sąlygos ir prekybos gyvomis kiaulėmis sertifikavimo reikalavimai yra nustatyti 1964 m. birželio 26 d. Tarybos direktyvoje 64/432/EEB dėl gyvūnų sveikatos problemų, turinčių įtakos Bendrijos vidaus prekybai galvijais ir kiaulėmis (4).

(5)

Gyvūnų sveikatos sąlygos ir prekybos kuilių sperma sertifikavimo reikalavimai nustatyti 1990 m. birželio 26 d. Tarybos direktyvoje 90/429/EEB dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, taikomų Bendrijos vidaus prekybai naminių kuilių sperma ir jos importui (5).

(6)

Gyvūnų sveikatos sąlygos ir prekybos kiaulių kiaušialąstėmis ir embrionais sertifikavimo reikalavimai nustatyti 1995 m. lapkričio 9 d. Komisijos sprendime 95/483/EB, nustatančiame Bendrijos vidaus prekybos kiaulių kiaušialąstėmis ir embrionais sertifikato pavyzdį (6).

(7)

2002 m. vasario 1 d. Komisijos sprendime 2002/106/EB, patvirtinančiame Diagnostinį vadovą, nustatantį klasikinio kiaulių maro patvirtinimo diagnostines procedūras, mėginių ėmimo metodus ir laboratorinių tyrimų vertinimo kriterijus (7) numatyti pagal pavojų taikomi priežiūros protokolai.

(8)

Remiantis Vokietijos pateikta informacija, laikotarpiu, kol bus atlikti būtini tyrimai, reikėtų laikytis apsaugos priemonių, susijusių su klasikiniu kiaulių maru Vokietijoje.

(9)

Taip pat būtina išplėsti priemones, kad būtų sumažinti kontaktai su tam tikrose Vokietijos teritorijose esančiais kiaulių ūkiais ir tarp jų, bei reikalauti taikyti regioninius apribojimus tam tikroms su kiaulėmis susijusioms paslaugoms, kad būtų išvengta ligos plitimo.

(10)

Sprendimas 2006/254/EB turėtų būti panaikintas.

(11)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

1.   Vokietija užtikrina, kad kiaulės nebūtų vežamos iš jos teritorijos į kitas valstybes nares ir trečiąsias šalis.

2.   Nukrypstant nuo 1 dalies, Vokietija gali leisti tiesiogiai gabenti kiaules į skerdyklą už Vokietijos teritorijos ribų nedelsiant skersti, jeigu kiaulės iki pakrovimo buvo laikomos ne trumpiau kaip 60 dienų arba nuo atsivedimo, jei jų amžius yra mažiau kaip 60 dienų, viename ūkyje, kuris:

a)

yra ne I priede išvardytose teritorijose ir

b)

60 dienų iki pat šių kiaulių pakrovimo nebuvo papildytas gyvomis kiaulėmis,

c)

kuriame pagal Sprendimo 2002/106/EB priedo IV skyriaus D dalies 3 punktą buvo atlikti tyrimai ir gauti neigiami rezultatai.

3.   Vokietijos kompetentinga veterinarijos tarnyba užtikrina, kad apie kiaulių vežimą į kitas valstybes nares būtų pranešta paskirties valstybės narės centrinei ir vietos veterinarijos tarnybai ir kitoms tranzito valstybėms narėms likus mažiausiai trims dienoms iki išvežimo dienos.

2 straipsnis

1.   Vokietija, nepažeisdama Direktyvoje 2001/89/EB numatytų priemonių ir ypač jos 9, 10 ir 11 straipsnių, užtikrina, kad:

a)

kiaulės nebūtų transportuojamos iš I priede išvardytų teritorijų ūkių ir į juos;

b)

gabenti kiaules skersti iš kitų, I priede nenurodytų teritorijų ūkių, į minėtų teritorijų skerdyklas ir vežti kiaules per minėtas teritorijas leidžiama tik:

i)

pagrindiniais keliais arba geležinkeliais; ir

ii)

vadovaujantis kompetentingos institucijos pateiktomis išsamiomis instrukcijomis, siekiant išvengti tiesioginio arba netiesioginio tokių kiaulių kontakto su kitomis kiaulėmis gabenimo metu.

2.   Nukrypstant nuo 1 dalies a punkto ir ne anksčiau kaip praėjus 10 dienų nuo šio sprendimo įsigaliojimo, kompetentinga institucija gali leisti vežti kiaules iš I priede išvardytų teritorijų ūkių:

a)

tiesiogiai į skerdyklas minėtose teritorijose; arba

b)

išskirtiniais atvejais į paskirtas skerdyklas Vokietijoje už minėtų teritorijų ribų nedelsiant skersti, jei kiaulės yra vežamos iš ūkio, kuriame pagal Sprendimo 2002/106/EB priedo IV skyriaus D dalies 3 punktą buvo atlikti tyrimai ir gauti neigiami rezultatai.

3 straipsnis

Vokietija užtikrina, kad šių prekių siuntos nebūtų vežamos į kitas valstybes nares ir trečiąsias šalis:

a)

kuilių sperma, nebent tai būtų šernų sperma, laikoma Tarybos direktyvos 90/429/EEB 3 straipsnio a dalyje minimuose surinkimo centruose, esančiuose už I priede išvardytų teritorijų ribų;

b)

kiaulių kiaušialąstės ir embrionai, nebent tai būtų kiaulių, laikomų už I priede išvardytų teritorijų ribų esančiuose ūkiuose, kiaušialąstės bei embrionai.

4 straipsnis

Vokietija užtikrina, kad sveikatos sertifikatas, numatytas:

a)

Tarybos direktyvoje 64/432/EEB, vežamas kartu su kiaulėmis, siunčiamomis iš Vokietijos, turėtų būti pildomas taip:

„Gyvuliai, atitinkantys 2006 m. balandžio 6 d. Komisijos sprendimo 2006/274/EB dėl tam tikrų apsaugos priemonių, susijusių su klasikiniu kiaulių maru Vokietijoje, reikalavimus“;

b)

Tarybos direktyvoje 90/429/EEB, vežamas kartu su šernų sperma, siunčiama iš Vokietijos, turėtų būti pildomas taip:

„Sperma, atitinkanti 2006 m. balandžio 6 d. Komisijos sprendimo 2006/274/EB dėl tam tikrų apsaugos priemonių, susijusių su klasikiniu kiaulių maru Vokietijoje, reikalavimus“;

c)

Sprendime 95/483/EB, vežamas kartu su kiaulių kiaušialąstėmis ir embrionais, siunčiamais iš Vokietijos, turėtų būti pildomas taip:

„Kiaušialąstės ir (arba) embrionai (nereikalingą išbraukti), atitinkančios (-tys) 2006 m. balandžio 6 d. Komisijos sprendimo 2006/274/EB dėl tam tikrų priemonių, susijusių su klasikiniu kiaulių maru Vokietijoje, reikalavimus“.

5 straipsnis

Vokietija užtikrina, kad:

1)

kompetentingos institucijos I priede išvardytose teritorijos dalyse nustatytų pavojaus zonas ir kad bent asmenų, turinčių tiesioginį kontaktą su kiaulėmis arba turinčių įeiti į kiaulėms laikyti skirtas patalpas ir naudotis transporto priemonėmis vežti pašarus, mėšlą arba kritusius gyvūnus į kiaulių ūkius, esančius I priede išvardytose teritorijose, arba iš jų, paslaugos būtų teikiamos tik tose vietose, o ne kitose Bendrijos teritorijos dalyse, nebent transporto priemonės, įranga ir kitos priemonės būtų kruopščiai išvalytos ir dezinfekuotos ir ne mažiau kaip 3 dienas nebūtų kontakto su kiaulėmis ar kiaulių fermomis;

2)

I priede išvardytose teritorijose taikomos priežiūros priemonės pagal II priede išdėstytus principus;

3)

prireikus, pagal Tarybos direktyvos 2001/89/EB 4 straipsnio 3 dalies a punktą taikomos prevencinės ligos kontrolės priemonės;

4)

kiaulių augintojams parengiama atitinkama informacinė kampanija.

6 straipsnis

1.   Valstybės narės nesiunčia kiaulių į skerdyklas, esančias I priede išvardytose teritorijose.

2.   Valstybės narės užtikrina, kad:

a)

transporto priemonės, kuriomis buvo vežamos kiaulės Vokietijoje arba kurios buvo ūkiuose, kuriuose Vokietijoje laikomos kiaulės, po kiekvienos operacijos būtų du kartus išvalomos ir dezinfekuojamos; tokiomis transporto priemonėmis kiaulės nebūtų vežamos ne mažiau kaip 3 dienas;

b)

vežėjai kompetentingai institucijai pristatytų tokios dezinfekcijos įrodymą.

7 straipsnis

Valstybės narės iš dalies pakeičia prekybai taikomas priemones, kad jos atitiktų šį sprendimą, ir nedelsdamos atitinkamai paskelbia patvirtintas priemones. Jos nedelsdamos apie tas priemones praneša Komisijai.

8 straipsnis

Šis sprendimas taikomas iki 2006 m. gegužės 15 d.

9 straipsnis

Sprendimas 2006/254/EB panaikinamas.

10 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2006 m. balandžio 6 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 224, 1990 8 18, p. 29. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/33/EB (OL L 315, 2002 11 19, p. 14).

(2)  OL L 91, 2006 3 29, p. 61.

(3)  OL L 316, 2001 12 1, p. 5. Direktyva su pakeitimais, padarytais 2003 m. Stojimo aktu.

(4)  OL 121, 1964 7 29, p. 1977/64. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1/2005 (OL L 3, 2005 1 5, p. 1).

(5)  OL L 224, 1990 8 18, p. 62. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Tarybos reglamentu (EB) Nr. 806/2003 (OL L 122, 2003 5 16, p. 1).

(6)  OL L 275, 1995 11 18, p. 30.

(7)  OL L 39, 2002 2 9, p. 71.


I PRIEDAS

1, 2, 3, 5 ir 6 straipsniuose minimos Vokietijos teritorijos:

visa Šiaurės Reino-Vestfalijos teritorija.


II PRIEDAS

Pagal 5 straipsnio 2 dalį Vokietija užtikrina, kad I priede išvardytose teritorijose būtų įgyvendintos šios priežiūros priemonės:

a)

kompetentingai veterinarijos tarybai nedelsiant ir prieš pradedant gydymą pranešama apie bet kokį užkrečiamos ligos kiaulių ūkiuose atvejį, kai paskiriamas gydymas antibiotikais arba kitais antibakteriniais vaistais;

b)

a punkte nurodytuose kiaulių ūkiuose veterinarijos gydytojas nedelsiant atlieka klinikinių tyrimų ir mėginių ėmimo procedūras, nurodytas Komisijos sprendimo 2002/106/EB priedo IV skyriaus A dalyje.