ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 93

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

49 tomas
2006m. kovo 31d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

*

2006 m. kovo 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 509/2006, dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų kaip garantuotų tradicinių gaminių

1

 

*

2006 m. kovo 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 510/2006, dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos

12

 

*

2006 m. kovo 27 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 511/2006, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1531/2002, įvedantį galutinį antidempingo muitą, inter alia, Kinijos Liaudies Respublikos kilmės spalvoto vaizdo televizijos signalų imtuvų importui

26

 

 

2006 m. kovo 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 512/2006, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

28

 

 

2006 m. kovo 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 513/2006, priimantis importo licencijų išdavimo laikinąsias priemones, taikomas pagal Reglamentą (EB) Nr. 565/2002, nustatantį iš trečiųjų šalių importuojamo česnako tarifinių kvotų administravimo metodiką ir įvedantis prekių kilmės pažymėjimų sistemą

30

 

*

2006 m. kovo 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 514/2006, leidžiantis nukrypti nuo Reglamento (EB) Nr. 824/2000 dėl intervencinių grūdų tiekimo terminų kai kuriose valstybėse narėse 2005–2006 prekybos metais

31

 

*

2006 m. kovo 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 515/2006, nustatantis pereinamojo laikotarpio priemonę 2005–2006 prekybos metams dėl Čekijos Respublikoje, Estijoje, Kipre, Latvijoje, Lietuvoje, Vengrijoje, Maltoje, Lenkijoje, Slovėnijoje ir Slovakijoje intervencijai siūlomų grūdų sandėliavimo finansavimo

32

 

 

2006 m. kovo 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 516/2006, nustatantis reprezentacines kainas ir papildomus importo muitus už cukraus sektoriaus produktą melasą, taikomus nuo 2006 m. kovo 31 d.

34

 

 

2006 m. kovo 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 517/2006, nustatantis grąžinamąsias išmokas už neperdirbto baltojo cukraus ir neperdirbto žaliavinio cukraus eksportą

36

 

 

2006 m. kovo 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 518/2006, nustatantis eksporto grąžinamąsias išmokas už neperdirbtus sirupus ir kai kuriuos kitus cukraus sektoriaus produktus

38

 

 

2006 m. kovo 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 519/2006, nustatantis didžiausią grąžinamąją išmoką už baltojo cukraus eksportą į kai kurias trečiąsias šalis 22-ajame daliniame konkurse, vykdomame remiantis Reglamente (EB) Nr. 1138/2005 numatytu nuolatiniu konkursu

41

 

 

2006 m. kovo 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 520/2006, nustatantis gamybos grąžinamąją išmoką už chemijos pramonėje naudojamą baltąjį cukrų nuo 2006 m. balandžio 1 d. iki 30 d.

42

 

 

2006 m. kovo 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 521/2006, nustatantis grąžinamąsias išmokas, taikomas eksportuojant iš grūdų pagamintus kombinuotuosius pašarus

43

 

 

2006 m. kovo 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 522/2006, nustatantis eksporto grąžinamąsias išmokas už pieną ir pieno produktus

45

 

 

2006 m. kovo 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 523/2006, nustatantis maksimalias eksporto grąžinamąsias išmokas už sviestą pagal Reglamente (EB) Nr. 581/2004 numatytą nuolatinį konkursą

50

 

 

2006 m. kovo 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 524/2006, nustatantis grąžinamųjų išmokų dydžius, taikomus kai kuriems pieno produktams, kurie eksportuojami kaip prekės, neįtrauktos į Sutarties I priedą

52

 

 

2006 m. kovo 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 525/2006, nustatantis grąžinamųjų išmokų dydžius, taikomus kai kuriems cukraus sektoriaus produktams, kurie eksportuojami kaip prekės, neįtrauktos į Sutarties I priedą

55

 

 

2006 m. kovo 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 526/2006, nustatantis maksimalias eksporto grąžinamąsias išmokas už nugriebto pieno miltelius pagal Reglamente (EB) Nr. 582/2004 numatytą nuolatinį konkursą

57

 

 

2006 m. kovo 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 527/2006, iš dalies keičiantis Reglamente (EB) Nr. 1011/2005 nustatytų kai kurių cukraus sektoriaus produktų reprezentacines kainas ir papildomus importo muitų dydžius 2005–2006 prekybos metams

58

 

 

2006 m. kovo 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 528/2006, nustatantis maksimalią kukurūzų importo muito mokesčio lengvatą konkurso, numatyto Reglamente (EB) Nr. 1809/2005, tvarka

60

 

 

2006 m. kovo 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 529/2006, dėl pasiūlymų, perduotų remiantis Reglamente (EB) Nr. 1058/2005 numatytu konkursu dėl miežių eksporto

61

 

 

2006 m. kovo 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 530/2006, dėl pasiūlymų, perduotų remiantis Reglamente (EB) Nr. 1059/2005 numatytu konkursu dėl paprastųjų kviečių eksporto

62

 

 

II   Aktai, kurių skelbti neprivaloma

 

 

Komisija

 

*

2006 m. kovo 6 d. Komisijos sprendimas, panaikinantis Sprendimą 2002/683/EB, pripažįstantį įsipareigojimą, pateiktą dėl antidempingo tyrimo, susijusio su, inter alia, Kinijos Liaudies Respublikos kilmės spalvoto vaizdo televizijos signalų imtuvų importu

63

 

*

2006 m. kovo 27 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Tarybos sprendimo 79/542/EEB II priedą dėl Argentinos skirstymo į regionus ir sertifikatų pavyzdžių, susijusių su šviežios galvijienos importu iš Brazilijos (pranešta dokumentu Nr. C(2006) 896)  ( 1 )

65

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2005 m. gruodžio 23 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 2152/2005, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 327/98, atidarantį tam tikras ryžių ir skaldytų ryžių importo tarifines kvotas ir numatantį jų administravimą, ir Reglamentą (EB) Nr. 1549/2004, nukrypstantį nuo Tarybos reglamento (EB) Nr. 1785/2003 dėl ryžių importo tvarkos ir nustatančio konkrečias pereinamojo laikotarpio taisykles, taikomas Basmati ryžių importui, klaidų ištaisymas (OL L 342, 2005 12 24)

79

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, kuriuos skelbti privaloma

31.3.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 93/1


TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 509/2006

2006 m. kovo 20 d.

dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų kaip garantuotų tradicinių gaminių

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 37 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (1),

kadangi:

(1)

Žemės ūkio produktų ir maisto produktų gamyba, perdirbimas ir paskirstymas vaidina svarbų vaidmenį Bendrijos ekonomikoje.

(2)

Turėtų būti skatinama įvairesnių žemės ūkio produktų gamyba. Tradicinių produktų, turinčių specifinių savybių, propagavimas galėtų būti labai naudingas kaimo ekonomikai, visų pirma mažiau palankiose ūkininkauti arba atokiose vietovėse, didinant ūkininkų pajamas ir išlaikant kaimo gyventojus tose vietovėse.

(3)

Kad maisto produktų vidaus rinka patikimai veiktų, ūkio subjektams turėtų būti suteiktos priemonės padidinti savo produkcijos rinkos vertę, apsaugant vartotojus nuo netinkamos praktikos ir užtikrinant sąžiningą prekybą.

(4)

1992 m. liepos 14 d. Tarybos reglamente (EEB) Nr. 2082/92 dėl žemės ūkio ir maisto produktų specifinių savybių sertifikatų (2) apibrėžiami specifinių savybių sertifikatai, o „garantuoto tradicinio gaminio“ terminas nustatytas Komisijos reglamente (EEB) Nr. 1848/93 (3), kuriame nustatomos išsamios Reglamento (EEB) Nr. 2082/92 taikymo taisyklės. Specifinių savybių sertifikatai, dažniau vadinami „garantuotais tradiciniais gaminiais“, tenkina vartotojų tradicinių gaminių, turinčių specifinių savybių, poreikį. Atsižvelgiant į didelę produktų įvairovę rinkoje ir informacijos apie juos gausą, vartotojams turėtų būti pateikiama aiški ir glausta informacija apie specifines maisto produktų savybes, kad jiems būtų lengviau pasirinkti geresnę prekę.

(5)

Siekiant aiškumo, reikėtų nebevartoti „specifinių savybių sertifikatų“ sąvokos, o vartoti tik suprantamesnę „garantuoto tradicinio gaminio“ sąvoką; siekiant, kad gamintojams ir vartotojams šio reglamento tikslas taptų aiškesnis, turėtų būti tiksliai apibrėžtas „specifinių savybių“ terminas ir pateiktas termino „tradicinis“ apibrėžimas.

(6)

Kai kurie gamintojai pageidautų padidinti tradicinių žemės ūkio produktų ar tradicinių maisto produktų rinkos vertę, nes tokie produktai aiškiai išsiskiria iš panašių gaminių arba maisto produktų tik jiems būdingomis savybėmis. Siekiant apsaugoti vartotojus, garantuotas tradicinis gaminys turėtų būti tikrinamas. Tokia savanoriška sistema, padedanti ūkio subjektams informaciją apie žemės ūkio produkto ar maisto produkto kokybę skleisti visoje Bendrijoje, turėtų suteikti visas garantijas, užtikrinančias, kad visos nuorodos, kurios prekiaujant gali būti daromos į kokybę, būtų pagrįstos.

(7)

Žemės ūkio produktų ir maisto produktų ženklinimui yra taikomos bendrosios taisyklės, nustatytos 2000 m. kovo 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2000/13/EB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių maisto produktų ženklinimą, pateikimą ir reklamavimą, derinimo (4). Todėl, atsižvelgiant į jų specifines savybes, garantuotiems tradiciniams gaminiams turėtų būti priimtos specialios papildomos nuostatos. Siekiant, kad Bendrijos teritorijoje pagaminti garantuoti tradiciniai gaminiai būtų lengviau ir greičiau atpažįstami, turėtų būti įvestas privalomas nuorodos „garantuotas tradicinis gaminys“ ar susijusio Bendrijos ženklo naudojimas ženklinant tuos gaminius, kartu suteikiant ūkio subjektams pakankamos trukmės laikotarpį, kad jie prisitaikytų prie šio reikalavimo.

(8)

Siekiant užtikrinti, kad garantuoti tradiciniai gaminiai atitiktų specifines savybes ir jas išlaikytų, šias savybes produkto specifikacijoje turėtų apibrėžti patys gamintojai, susivieniję į grupes. Trečiųjų šalių gamintojams turėtų būti suteikiama galimybė įregistruoti garantuotus tradicinius gaminius.

(9)

Bendrijos teritorijoje saugomiems garantuotiems tradiciniams gaminiams turėtų būti taikomos kontrolės priemonės, grindžiamos 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 882/2004 dėl oficialios kontrolės, kuri atliekama siekiant užtikrinti, kad būtų įvertinama, ar laikomasi pašarus ir maistą reglamentuojančių teisės aktų, gyvūnų sveikatos ir gerovės taisyklių (5) bei tokios kontrolės priemonės, kuriomis būtų užtikrinama, kad ūkio subjektai laikytųsi žemės ūkio produktų ir maisto produktų specifikacijų prieš jais prekiaudami.

(10)

Siekiant, kad garantuoti tradiciniai gaminiai būtų saugomi, jie turėtų būti įregistruoti Bendrijos lygiu. Įtraukus gaminį į registrą, taip pat būtų suteikiama informacijos toje verslo srityje veikiantiems subjektams ir vartotojams.

(11)

Atitinkamos valstybės narės nacionalinės institucijos turėtų išnagrinėti kiekvieną įregistravimo paraišką, laikydamosi būtiniausių bendrųjų taisyklių, įskaitant prieštaravimų pateikimo nacionaliniu lygiu procedūrą, siekiant užtikrinti, kad atitinkamas žemės ūkio produktas ar maisto produktas būtų tradicinis ir turėtų specifinių savybių. Į tolimesnį paraiškos nagrinėjimą turėtų įsitraukti Komisija, siekiant užtikrinti, kad valstybių narių ir trečiųjų šalių gamintojų pateiktos įregistravimo paraiškos būtų nagrinėjamos vienodai.

(12)

Siekiant, kad įregistravimo procedūra būtų veiksmingesnė, nepagrįsti ir neparemti prieštaravimo pareiškimai neturėtų būti svarstomi, taip pat turėtų būti apibrėžti pagrindai, kuriais remdamasi Komisija vertina prieštaravimų priimtinumą. Teisė pateikti prieštaravimą turėtų būti suteikta teisėtą interesą turintiems trečiųjų šalių piliečiams, taikant tokius pačius kriterijus, kaip ir Bendrijos gamintojams. Šie kriterijai turėtų būti įvertinti atsižvelgiant į visos Bendrijos teritoriją. Atsižvelgiant į įgytą patirtį, turėtų būti patikslinta konsultavimosi trukmė.

(13)

Siekiant aiškiau apibrėžti pagal šį reglamentą suteiktos apsaugos apimtį, turėtų būti įtrauktos nuostatos, visų pirma nurodanti, kad šis reglamentas turėtų būti taikomas nepažeidžiant esamų prekių ženklų ir geografinių nuorodų taisyklių.

(14)

Siekiant išvengti nesąžiningos konkurencijos, visiems gamintojams, įskaitant trečiųjų šalių gamintojus, turėtų būti suteikta galimybė naudoti įregistruotą pavadinimą kartu su atitinkama nuoroda ir atitinkamais atvejais su Bendrijos ženklu, susijusius su nuoroda „garantuotas tradicinis gaminys“, arba tiesiog įregistruotą pavadinimą su sąlyga, kad jo gaminamas ar perdirbamas žemės ūkio produktas ar maisto produktas tenkina atitinkamos specifikacijos reikalavimus ir gamintojas naudojasi institucijų ar įstaigų tikrinimo tarnybų paslaugomis pagal šį reglamentą.

(15)

Siekiant, kad nuorodos, susijusios su tam tikro žemės ūkio produkto arba maisto produkto specifinėmis savybėmis, būtų patrauklios gamintojams, o vartotojai tomis nuorodomis pasitikėtų, joms turėtų būti suteikta teisinė apsauga ir taikoma kontrolė.

(16)

Valstybėms narėms turėtų būti leista imti mokestį, skirtą padengti patirtas išlaidas.

(17)

Šiam reglamentui įgyvendinti būtinos priemonės turėtų būti priimtos pagal 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimą 1999/468/EB, nustatantį Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (6).

(18)

Į šį reglamentą turėtų būti įtrauktos nuostatos dėl taisyklių, taikomų prieš jo įsigaliojimą Komisijai pateiktoms įregistravimo paraiškoms. Ūkio subjektams turėtų būti suteikta pakankamai laiko, kad galėtų prisitaikyti privačios kontrolės įstaigos ir būtų pritaikytas žemės ūkio produktų ir maisto produktų, kuriais prekiaujama kaip garantuotais tradiciniais gaminiais, ženklinimas.

(19)

Siekiant aiškumo ir skaidrumo, Reglamentą (EEB) Nr. 2082/92 reikėtų panaikinti ir pakeisti šiuo reglamentu,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Taikymo sritis

1.   Šiuo reglamentu nustatomos taisyklės, pagal kurias garantuotu tradiciniu gaminiu galima pripažinti:

a)

Sutarties I priede išvardytus žmonėms vartoti skirtus žemės ūkio produktus;

b)

šio reglamento I priede išvardytus maisto produktus.

Šio reglamento I priedas gali būti iš dalies pakeistas, laikantis 18 straipsnio 2 dalyje nurodytos tvarkos.

2.   Šis reglamentas taikomas nepažeidžiant kitų konkrečių Bendrijos nuostatų.

3.   1998 m. birželio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/34/EB, nustatanti informacijos apie techninius standartus, reglamentus ir informacinės visuomenės paslaugų taisykles teikimo tvarką (7), netaikoma garantuotiems tradiciniams gaminiams, kuriems taikomas šis reglamentas.

2 straipsnis

Sąvokų apibrėžimai

1.   Šiame reglamente:

a)

„specifinės savybės“ – savybė arba savybių visuma, dėl kurios žemės ūkio produktas arba maisto produktas aiškiai skiriasi nuo kitų panašių tos pačios kategorijos žemės ūkio produktų arba maisto produktų;

b)

„tradicinis“ – toks, kurio naudojimo Bendrijos rinkoje laikotarpis perduodant iš kartos į kartą yra įrodomas; šis laikotarpis turėtų būti toks, kuriuo paprastai apibūdinama viena žmonių karta, t. y. mažiausiai 25 metai;

c)

„garantuotas tradicinis gaminys“ – tradicinis žemės ūkio produktas arba maisto produktas, kurio specifinės savybės Bendrijos pripažįstamos jį įregistruojant pagal šį reglamentą;

d)

„grupė“ – bet koks gamintojų arba perdirbėjų, dirbančių su tuo pačiu žemės ūkio produktu ar maisto produktu, susivienijimas, neatsižvelgiant į jo teisinį statusą ar sudėtį.

2.   1 dalies a punkte nurodyta savybė arba savybių visuma gali būti susijusios su produkto esminėmis, pavyzdžiui, fizinėmis, cheminėmis, mikrobiologinėmis ar organoleptinėmis savybėmis, arba su produkto gamybos būdu, arba su specifinėmis jo gamybos sąlygomis.

Žemės ūkio produkto arba maisto produkto pateikimo būdas nėra laikomas savybe, kaip ji apibrėžta 1 dalies a punkte.

Specifinės savybės, apibrėžtos 1 dalies a punkte, negali būti apribotos tiktai kokybine arba kiekybine sudėtimi arba gamybos būdais, apibrėžtais Bendrijos arba nacionaliniuose teisės aktuose, standartizacijos įstaigų nustatytuose standartuose arba savanoriškai taikomuose standartuose; tačiau ši taisyklė nėra taikoma, jeigu minėtieji teisės aktai arba standartai buvo nustatyti produkto specifiškumui apibrėžti.

Kitos suinteresuotosios šalys taip pat gali prisijungti prie 1 dalies d punkte nurodytos grupės.

3 straipsnis

Registras

Pagal šį reglamentą Komisija tvarko Bendrijos lygiu pripažintų garantuotų tradicinių gaminių registrą.

Registrą sudaro du garantuotų tradicinių gaminių sąrašai, sudaryti pagal tai, ar išimtinė teisė naudoti žemės ūkio produkto ar maisto produkto pavadinimą yra suteikta gamintojams, kurie laikosi produkto specifikacijos.

4 straipsnis

Produktams ir pavadinimams taikomi reikalavimai

1.   Į 3 straipsnyje nurodytą registrą įtrauktini žemės ūkio produktai arba maisto produktai, kurie yra pagaminti naudojant tradicines žaliavas arba kurių sudėtis yra tradicinė, arba kurių gamybos ir (arba) perdirbimo būdas atspindi tradicines gamybos ir (arba) perdirbimo rūšis.

Žemės ūkio produkto arba maisto produkto, kurio specifinės savybės siejamos su jo provenencija arba geografine kilme, registruoti neleidžiama. Geografinių terminų naudojimas pavadinime leidžiamas nepažeidžiant 5 straipsnio 1 dalies.

2.   Įregistruotinas pavadinimas turi:

a)

pats būti specifinis arba

b)

išreikšti specifines žemės ūkio produkto arba maisto produkto savybes.

3.   2 dalies a punkte nurodytas specifinis pavadinimas turi būti tradicinis ir atitikti nacionalines nuostatas arba turi būti tradiciškai nusistovėjęs.

Specifines savybes išreiškiantis pavadinimas, nurodytas 2 dalies b punkte, negali būti įregistruotas, jeigu:

a)

jis yra susijęs tik su bendro pobūdžio tvirtinimais, kuriais apibūdinama žemės ūkio produktų ar maisto produktų grupė arba kurie numatyti atitinkamuose Bendrijos teisės aktuose;

b)

jis yra klaidinantis, pavyzdžiui, nurodo akivaizdžią produkto savybę arba savybę, kuri neatitinka specifikacijos, ir todėl vartotojus gali suklaidinti dėl produkto savybių.

5 straipsnis

Pavadinimų naudojimo apribojimai

1.   Šis reglamentas taikomas nepažeidžiant Bendrijos ar valstybių narių taisyklių, reglamentuojančių intelektinę nuosavybę, visų pirma geografinių nuorodų ir prekių ženklų taisyklių.

2.   Augalo ar gyvūno veislės pavadinimus garantuoto tradicinio produkto pavadinime vartoti galima, jei dėl to nesuklaidinama dėl tikrojo produkto pobūdžio.

6 straipsnis

Produkto specifikacija

1.   Žemės ūkio produktas arba maisto produktas tam, kad būtų pripažintas garantuotu tradiciniu gaminiu (GTG), turi atitikti produkto specifikaciją.

2.   Produkto specifikacijoje pateikiama ši informacija:

a)

4 straipsnio 2 dalyje nurodytas pavadinimas viena ar keliomis kalbomis, nurodant, ar įregistravimo paraišką teikianti gamintojų grupė prašo ar neprašo išimtinės pavadinimo teisės ir ar prašo pasinaudoti 13 straipsnio 3 dalies nuostatomis;

b)

žemės ūkio produkto ar maisto produkto apibūdinimas, įskaitant jo pagrindines fizines, chemines, mikrobiologines ar organoleptines savybes;

c)

žemės ūkio produkto ar maisto produkto gamybos būdo, kurio privalo laikytis gamintojai, įskaitant tam tikrais atvejais žaliavos pobūdį ir savybes ar naudojamus ingredientus ir paruošimo būdą, aprašymas;

d)

pagrindiniai specifines savybes apibūdinantys elementai ir tam tikrais atvejais nuorodos į informacinę medžiagą, kuria remiamasi;

e)

pagrindiniai 4 straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje numatyti elementai, įrodantys produkto tradicines savybes;

f)

produkto specifinių savybių tikrinimui taikomi būtiniausi reikalavimai ir procedūros.

7 straipsnis

Įregistravimo paraiška

1.   Garantuotų tradicinių gaminių įregistravimo paraišką turi teisę pateikti tik pareiškėjų grupė.

Paraišką gali bendrai pateikti kelios įvairių valstybių narių ar trečiųjų šalių pareiškėjų grupės.

2.   Grupė gali pateikti paraišką įregistruoti tik savo gaminamus ar gaunamus žemės ūkio produktus ar maisto produktus.

3.   Įregistravimo paraiškoje bent jau nurodoma:

a)

pareiškėjų grupės pavadinimas ir adresas;

b)

6 straipsnyje nurodyta produkto specifikacija;

c)

institucijų arba įstaigų, tikrinančių, kaip laikomasi specifikacijos reikalavimų, pavadinimai, adresai ir konkrečios jų užduotys;

d)

produkto specifines ir tradicines savybes įrodantys dokumentai.

4.   Jei gamintojų grupė įsisteigusi valstybėje narėje, paraiška pateikiama tai valstybei narei.

Valstybė narė tinkamomis priemonėmis nagrinėja kiekvieną paraišką, siekdama patikrinti, ar ji pagrįsta ir ar atitinka šio reglamento sąlygas.

5.   4 dalies antroje pastraipoje nurodyto nagrinėjimo metu valstybės narės inicijuoja nacionalinę prieštaravimo procedūrą, užtikrinančią tinkamą paraiškos paskelbimą, suteikiant pakankamą laikotarpį, per kurį bet kurie fiziniai ar juridiniai asmenys, turintys teisėtą interesą ir įsisteigę ar gyvenantys jos teritorijoje, gali pareikšti prieštaravimą paraiškai.

Valstybė narė apsvarsto gautų prieštaravimų priimtinumą, atsižvelgdama į 9 straipsnio 3 dalies pirmoje pastraipoje nurodytus kriterijus.

6.   Jeigu valstybė narė mano, kad 4, 5 ir 6 straipsniuose pateikti reikalavimai įvykdyti, ji Komisijai pateikia:

a)

pareiškėjų grupės pavadinimą ir adresą;

b)

6 straipsnyje nurodytą produkto specifikaciją;

c)

institucijų arba įstaigų, tikrinančių, kaip laikomasi specifikacijos reikalavimų, pavadinimus, adresus ir konkrečias jų užduotis;

d)

valstybės narės pareiškimą, kuriame teigiama, kad, valstybės narės manymu, grupės pateikta paraiška tenkina šiame reglamente nustatytas sąlygas ir joje laikomasi nuostatų, priimtų šiam reglamentui įgyvendinti.

7.   Jeigu paraišką dėl žemės ūkio produkto ar maisto produkto pateikia grupė iš trečiosios šalies, ji siunčiama Komisijai tiesiogiai arba per tos šalies institucijas; joje pateikiama 3 dalyje nurodyta informacija.

8.   Komisijai perduodami šiame straipsnyje nurodyti dokumentai pateikiami viena iš oficialių Europos Sąjungos institucijų kalbų arba prie jų pridedamas patvirtintas vertimas į vieną iš tų kalbų.

8 straipsnis

Komisijos nagrinėjimas

1.   Komisija atitinkamomis priemonėmis nagrinėja pagal 7 straipsnį gautą paraišką, siekdama patikrinti, kad ji pagrįsta ir atitinka šiame reglamente nustatytas sąlygas. Šis nagrinėjimas neturėtų trukti ilgiau nei 12 mėnesių.

Kiekvieną mėnesį Komisija viešai skelbia pavadinimų, kuriems buvo pateiktos registracijos paraiškos, sąrašą ir jų pateikimo Komisijai datą.

2.   Jei remdamasi pagal 1 dalies pirmą pastraipą atliktu nagrinėjimu Komisija mano, kad yra įvykdytos šiame reglamente išdėstytos sąlygos, ji Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbia 7 straipsnio 3 dalies a, b ir c punktuose nurodytą informaciją.

Priešingu atveju Komisija 18 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka nusprendžia atmesti įregistravimo paraišką.

9 straipsnis

Prieštaravimai

1.   Per šešis mėnesius nuo 8 straipsnio 2 dalies pirmoje pastraipoje numatyto paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos bet kuri valstybė narė ar trečioji šalis gali pateikti prieštaravimą pasiūlymui įregistruoti, atsiųsdama Komisijai tinkamai pagrįstą pareiškimą.

2.   Bet kurie teisėtą interesą turintys fiziniai ar juridiniai asmenys, įsisteigę ar gyvenantys valstybėje narėje, išskyrus įregistravimo paraišką pateikusią valstybę narę, arba trečiojoje šalyje, gali taip pat pateikti prieštaravimą siūlymui įregistruoti, pateikdami tinkamai pagrįstą pareiškimą.

Valstybėje narėje įsisteigę ar gyvenantys fiziniai ar juridiniai asmenys tokį pareiškimą tai valstybei narei pateikia per 1 dalyje numatytą prieštaravimo pateikimo laikotarpį.

Trečiojoje šalyje įsisteigę ar gyvenantys fiziniai ar juridiniai asmenys pareiškimą tiesiogiai arba per atitinkamos trečiosios šalies valdžios institucijas pateikia Komisijai per 1 dalyje numatytą laikotarpį.

3.   Prieštaravimo pareiškimai yra priimtini tik, jei Komisija juos gauna per 1 dalyje nustatytą laikotarpį ir jei juose:

a)

įrodoma, kad nebuvo įvykdytos 2, 4 ir 5 straipsniuose nurodytos sąlygos; ar

b)

tuo atveju, kai paraiška pateikta pagal 13 straipsnio 2 dalį, toks pavadinimo naudojimas yra teisėtas, pripažintas ir ekonomiškai reikšmingas kitiems panašiems žemės ūkio produktams arba maisto produktams.

Komisija patikrina prieštaravimų priimtinumą.

Pirmoje pastraipoje nurodyti kriterijai įvertinami atsižvelgiant į Bendrijos teritoriją.

4.   Jeigu Komisija negauna priimtino prieštaravimo pagal 3 dalį, ji įregistruoja pavadinimą.

Apie įregistravimą paskelbiama Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

5.   Jeigu prieštaravimas yra priimtinas pagal 3 dalį, Komisija ragina suinteresuotąsias šalis pradėti atitinkamas konsultacijas.

Jei suinteresuotosios šalys per šešis mėnesius susitaria, jos Komisijai nurodo visus veiksnius, leidusius pasiekti susitarimą, įskaitant pareiškėjo ir prieštaravimo pareiškėjo nuomones. Jei pagal 8 straipsnio 2 dalį paskelbta išsami informacija nebuvo keičiama arba buvo atlikti tik nereikšmingi pakeitimai, Komisija veikia pagal šio straipsnio 4 dalį. Kitais atvejais Komisija iš naujo atlieka 8 straipsnio 1 dalyje nurodytą nagrinėjimą.

Jeigu susitarimas nebuvo pasiektas, Komisija priima sprendimą 18 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka, atsižvelgdama į taikomą sąžiningą ir tradicinę vartoseną bei realią galimybę suklaidinti.

Sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

6.   Komisijai perduodami šiame straipsnyje nurodyti dokumentai pateikiami viena iš oficialių Europos Sąjungos institucijų kalbų arba prie jų pridedamas patvirtintas vertimas į vieną iš tų kalbų.

10 straipsnis

Panaikinimas

Jeigu Komisija pagal 19 straipsnio 1 dalies f punkte nurodytas išsamias taisykles mano, kad nebegali būti užtikrinta, jog garantuotu tradiciniu gaminiu esantis žemės ūkio produktas ar maisto produktas atitiks specifikacijoje nustatytas sąlygas, ji pradeda 18 straipsnio 2 dalyje nurodytą procedūrą dėl įregistravimo panaikinimo ir apie tai paskelbia Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

11 straipsnis

Produkto specifikacijos keitimas

1.   Valstybė narė gali paprašyti pakeisti produkto specifikaciją jos teritorijoje įsisteigusios grupės prašymu arba tai padaryti gali paprašyti trečiojoje šalyje įsisteigusi grupė. Pastaruoju atveju paraiška tiesiogiai arba per trečiosios šalies valdžios institucijas pateikiama Komisijai.

Paraiškose turi būti įrodytas pagrįstas ekonominis interesas ir aprašyti bei pagrįsti prašomi pakeitimai.

Pakeitimo patvirtinimo paraiška pateikiama 7, 8 ir 9 straipsniuose numatyta tvarka.

Tačiau jeigu siūlomi pakeitimai nereikšmingi, Komisija nusprendžia pakeitimą patvirtinti nesilaikant 8 straipsnio 2 dalyje ir 9 straipsnyje nustatytos tvarkos.

Atitinkamais atvejais Komisija skelbia nereikšmingus pakeitimus Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

2.   Valstybė narė užtikrina, kad bet kuris gamintojas arba perdirbėjas, taikantis produkto specifikaciją, kurią yra prašoma pakeisti, būtų informuotas apie paskelbimą. Be 9 straipsnio 3 dalyje nurodytų prieštaravimo pareiškimų, priimtinais taip pat laikomi prieštaravimo pareiškimai, kuriuose įrodomas garantuoto tradicinio gaminio ekonominis gamybos interesas.

3.   Jeigu pakeitimas susijęs su laikinu specifikacijos pakeitimu dėl valdžios institucijų nustatytų privalomų sanitarijos ar fitosanitarijos priemonių, prašymą Komisijai perduoda valstybė narė gamintojų grupės prašymu arba trečiojoje šalyje įsisteigusi grupė. Taikoma 1 dalies ketvirtoje pastraipoje nurodyta tvarka.

12 straipsnis

Pavadinimai, nuoroda ir ženklas

1.   Nuorodą į garantuotą tradicinį gaminį ženklinime, reklamoje arba kituose su žemės ūkio produktu ar maisto produktu susijusiuose dokumentuose gali naudoti tik tie gamintojai, kurie laikosi produkto specifikacijos reikalavimų.

2.   Jei daroma nuoroda į garantuotą tradicinį gaminį žemės ūkio produkto ar maisto produkto, pagaminto Bendrijos teritorijoje, ženklinime, joje turi būti nurodytas registruotas pavadinimas kartu su Bendrijos ženklu arba nuoroda „garantuotas tradicinis gaminys“.

3.   2 dalyje nurodytų nuorodų naudoti neprivaloma garantuotų tradicinių gaminių, gaminamų už Bendrijos teritorijos ribų, ženklinime.

13 straipsnis

Su registruotu pavadinimu susijusios išsamios taisyklės

1.   Nuo 9 straipsnio 4 ar 5 dalyse nustatytos paskelbimo dienos 3 straipsnyje nurodytame registre įrašytas pavadinimas gali būti naudojamas tik identifikuojant žemės ūkio produktus arba maisto produktus, kurie atitinka garantuoto tradicinio gaminio produkto specifikaciją pagal 12 straipsnyje nustatytas taisykles. Tačiau produktų, neatitinkančių įregistruotos specifikacijos, ženklinime galima toliau naudoti įregistruotus pavadinimus, tačiau naudoti nuorodą „garantuotas tradicinis gaminys“, santrumpą „GTG“ ar susijusį Bendrijos ženklą neleidžiama.

2.   Tačiau garantuotų tradicinių gaminių pavadinimai gali būti įregistruoti, nustatant išlygą dėl jų naudojimo žemės ūkio produktams ar maisto produktams, atitinkantiems paskelbtą produkto specifikaciją, jei pareiškėjų grupė to paprašo įregistravimo paraiškoje ir pagal 9 straipsnyje numatytą tvarką neįrodo, kad tas pavadinimas yra teisėtai naudojamas, pripažįstamas ir ekonomiškai reikšmingas kitiems panašiems žemės ūkio produktams arba maisto produktams. Nuo 9 straipsnio 4 ar 5 dalyse nustatytos paskelbimo dienos pavadinimo, net jeigu nepateikiama nuoroda „garantuotas tradicinis gaminys“, jos santrumpa „GTG“ ar susijęs Bendrijos ženklas, naudoti nebegalima panašių žemės ūkio produktų ar maisto produktų, neatitinkančių įregistruotos specifikacijos, ženklinime.

3.   Jei prašoma pavadinimus įregistruoti tik viena kalba, pareiškėjų grupė gali produkto specifikacijoje nurodyti, kad prekiaujant produktu ženklinime gali būti nurodytas ne tik jo pavadinimas originalo kalba, bet ir kitomis oficialiomis kalbomis gali būti nurodyta, kad produktas yra pagamintas, laikantis regiono, valstybės narės ar trečiosios šalies, iš kurios kilusi paraiška, tradicijų.

14 straipsnis

Oficiali kontrolė

1.   Valstybės narės paskiria kompetentingą instituciją ar institucijas, kurios yra atsakingos už kontrolę, susijusią su šiuo reglamentu nustatytomis prievolėmis, laikantis Reglamento (EB) Nr. 882/2004 nuostatų.

2.   Valstybės narės užtikrina, kad bet kuris šio reglamento nuostatų besilaikantis ūkio subjektas turėtų teisę į tai, kad jam būtų taikoma oficialios kontrolės sistema.

3.   Komisija viešai skelbia 1 dalyje ar 15 straipsnyje nurodytų institucijų ir įstaigų pavadinimus bei adresus ir reguliariai šią informaciją atnaujina.

15 straipsnis

Specifikacijų laikymosi tikrinimas

1.   Bendrijos žemės ūkio produktų ir maisto produktų, pagamintų Bendrijoje, atitikimą specifikacijoms, prieš tokius produktus pateikiant į rinką, tikrina:

viena ar kelios 14 straipsnyje nurodytos kompetentingos institucijos ir (arba)

viena ar kelios kontrolės institucijos, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 882/2004 2 straipsnyje, veikiančios kaip produktų sertifikavimo įstaigos.

Tikrinimo, kaip laikomasi specifikacijų, išlaidas padengia tikrinami ūkio subjektai.

2.   Bendrijos žemės ūkio produktų ir maisto produktų, pagamintų trečiojoje šalyje, atitikimą specifikacijoms, prieš tokius produktus pateikiant į rinką, tikrina:

viena ar kelios trečiosios šalies paskirtos valdžios institucijos ir (arba)

viena ar kelios produktų sertifikavimo įstaigos.

3.   1 ir 2 dalyse nurodytos produktų sertifikavimo įstaigos laikosi Europos standarto EN 45011 arba ISO/IEC 65 vadovo (produktų sertifikavimo sistemas valdančių įstaigų bendrieji reikalavimai) ir nuo 2010 m. gegužės 1 d. turi būti pagal juos akredituotos.

4.   Kai 1 ir 2 dalyje nurodytos institucijos nusprendžia patikrinti, kaip laikomasi specifikacijų, jos turi suteikti atitinkamas objektyvumo ir nešališkumo garantijas ir savo žinioje turėti kvalifikuotą personalą bei išteklius, būtinus jų funkcijoms atlikti.

16 straipsnis

Gamintojų pranešimas paskirtosioms institucijoms ar įstaigoms

1.   Valstybės narės gamintojas, nors ir priklausantis pirminę paraišką pateikusiai pareiškėjų grupei, ketinantis pradėti gaminti garantuotą tradicinį gaminį, iš anksto apie tai praneša valstybės narės, kurioje jis yra įsisteigęs, paskirtoms institucijoms ar įstaigoms, nurodytoms 14 straipsnio 3 dalyje, kaip nurodo 14 straipsnio 1 dalyje nurodytos kompetentingos institucijos.

2.   Trečiosios šalies gamintojas, nors ir priklausantis pirminę paraišką pateikusiai pareiškėjų grupei, ketinantis pradėti gaminti garantuotą tradicinį gaminį, iš anksto apie tai praneša paskirtoms institucijoms ar įstaigoms, nurodytoms 14 straipsnio 3 dalyje, prireikus nurodžius trečiosios šalies gamintojų grupei ar institucijai.

17 straipsnis

Apsauga

1.   Valstybės narės imasi būtinų priemonių užtikrinti teisinę apsaugą nuo bet kokio piktnaudžiavimo „garantuoto tradicinio gaminio“ nuoroda, santrumpa GTG ir susijusiu Bendrijos ženklu arba nuo jų klaidinančio naudojimo, taip pat nuo pavadinimų, įregistruotų ir paskirtų pagal 13 straipsnio 2 dalį, bet kokios imitacijos.

2.   Įregistruoti pavadinimai saugomi nuo bet kokios vartotojus klaidinti galinčios vartosenos, įskaitant visų pirma tuos atvejus, kai daroma užuomina, kad žemės ūkio produktas arba maisto produktas yra Bendrijos pripažįstamas garantuotas tradicinis gaminys.

3.   Valstybės narės imasi visų tinkamų priemonių užtikrinti, kad nacionaliniu lygiu naudojami prekiniai apibūdinimai nebūtų painiojami su pagal 13 straipsnio 2 dalį įregistruotais ir paskirtais pavadinimais.

18 straipsnis

Komiteto procedūra

1.   Komisijai padeda Garantuotų tradicinių gaminių nuolatinis komitetas.

2.   Darant nuorodą į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 straipsniai.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas laikotarpis yra trys mėnesiai.

3.   Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles.

19 straipsnis

Įgyvendinimo taisyklės ir pereinamojo laikotarpio nuostatos

1.   Išsamios šio reglamento įgyvendinimo taisyklės priimamos 18 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka. Jomis visų pirma nustatoma:

a)

informacija, kuri turi būti pateikta 6 straipsnio 2 dalyje nurodytoje produkto specifikacijoje;

b)

atskirose valstybėse narėse ar trečiosiose šalyse įsisteigusių pareiškėjų grupių įregistravimo paraiškų pateikimas pagal 7 straipsnio 1 dalį;

c)

7 straipsnio 3 ir 6 dalyse bei 7 straipsnio 7 dalyje nurodytų paraiškų ir 11 straipsnyje nurodytų pakeitimo paraiškų pateikimas Komisijai;

d)

3 straipsnyje nurodytas garantuotų tradicinių gaminių registras;

e)

9 straipsnyje nurodytų prieštaravimų pateikimas, įskaitant tinkamas suinteresuotųjų šalių tarpusavio konsultacijas;

f)

garantuoto tradicinio gaminio įregistravimo panaikinimas, kaip nurodyta 10 straipsnyje;

g)

12 straipsnyje nurodyta nuoroda ir ženklas;

h)

11 straipsnio 1 dalies ketvirtoje pastraipoje nurodytų nereikšmingų pakeitimų apibrėžimas;

i)

sąlygos, kuriomis tikrinama, kaip laikomasi produkto specifikacijų.

2.   Pavadinimai, kurie šio reglamento įsigaliojimo dieną jau yra įregistruoti pagal Reglamentą (EEB) Nr. 2082/92, automatiškai įtraukiami į 3 straipsnyje nurodytą registrą. Atitinkamos specifikacijos yra laikomos 6 straipsnio 1 dalyje nurodytomis specifikacijomis.

3.   Paraiškų, pareiškimų ir prašymų, kuriuos Komisija gavo prieš šio reglamento įsigaliojimo datą ir dėl kurių sprendimas dar nepriimtas, atveju:

a)

7 straipsnyje nurodyta procedūra netaikoma;

b)

jeigu specifikacijoje yra 6 straipsnyje neišvardytų elementų, Komisija gali paprašyti naujos produkto specifikacijos, atitinkančios tą straipsnį, versijos, jei to reikia norint toliau nagrinėti paraišką.

20 straipsnis

Mokesčiai

Valstybės narės gali imti mokestį, skirtą padengti išlaidas, įskaitant įregistravimo paraiškų, prieštaravimo pareiškimų, paraiškų dėl pakeitimų ir prašymų panaikinti įregistravimą nagrinėjimo, laikantis šio reglamento, išlaidas.

21 straipsnis

Panaikinimas

Reglamentas (EEB) Nr. 2082/92 panaikinamas.

Nuorodos į panaikintą reglamentą laikomos nuorodomis į šį reglamentą ir turėtų būti skaitomos pagal II priede pateiktą atitikmenų lentelę.

22 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Tačiau 12 straipsnio 2 dalis taikoma nuo 2009 m. gegužės 1 d., nedarant įtakos produktams, kurie iki tos datos jau bus pateikti į rinką.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. kovo 20 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. PRÖLL


(1)  Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.

(2)  OL L 208, 1992 7 24, p. 9. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 806/2003 (OL L 122, 2003 5 16, p. 1).

(3)  OL L 168, 1993 7 10, p. 35. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2167/2004 (OL L 371, 2004 12 18, p. 8).

(4)  OL L 109, 2000 5 6, p. 29. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2003/89/EB (OL L 308, 2003 11 25, p. 15).

(5)  OL L 165, 2004 4 30, p. 1.

(6)  OL L 184, 1999 7 17, p. 23.

(7)  OL L 204, 1998 7 21, p. 37.


I PRIEDAS

1 straipsnio 1 dalies b punkte nurodyti maisto produktai

Alus,

šokoladas ir kiti maisto produktai, kuriuose yra kakavos,

konditerijos gaminiai, duona, pyragaičiai, pyragai, sausainiai ir kiti kepiniai,

tešlos gaminiai, virti arba nevirti, įdaryti arba neįdaryti,

paruoštas maistas, vartojamas pašildytas,

paruošti pagardų padažai,

sriubos arba sultiniai,

gėrimai, pagaminti iš augalų ekstraktų,

ledai ir šerbetai.


II PRIEDAS

ATITIKMENŲ LENTELĖ

Reglamentas (EEB) Nr. 2082/92

Šis reglamentas

1 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

1 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

1 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

1 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

1 straipsnio 2 ir 3 dalys

1 straipsnio 2 ir 3 dalys

2 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

2 straipsnio 2 dalies a punktas

2 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

2 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

2 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

2 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa

2 straipsnio 2 dalies pirmas sakinys

2 straipsnio 1 dalies d punktas

2 straipsnio 2 dalies antras sakinys

2 straipsnio 2 dalies ketvirta pastraipa

2 straipsnio 3 dalis

2 straipsnio 1 dalies c punktas

2 straipsnio 1 dalies b punktas

2 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

3 straipsnis

3 straipsnis

4 straipsnio 1 dalis

4 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

4 straipsnio 2 dalis

4 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

5 straipsnio 1 dalis

4 straipsnio 2 dalis

5 straipsnio 2 dalis

4 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

5 straipsnio 3 dalis

4 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

5 straipsnio 4 dalis

4 straipsnio 1 dalies antros pastraipos antras sakinys

5 straipsnis

6 straipsnio 1 dalis

6 straipsnio 1 dalis

6 straipsnio 2 dalis

6 straipsnio 2 dalis

7 straipsnio 1 dalis

7 straipsnio 1 dalis

7 straipsnio 2 dalis

7 straipsnio 3 dalis

7 straipsnio 6 dalis

7 straipsnio 7 ir 8 dalys

7 straipsnio 2 dalis

7 straipsnio 3 dalis

7 straipsnio 4 ir 5 dalys

8 straipsnio 1 dalis

8 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

8 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

8 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

8 straipsnio 2 dalis

8 straipsnio 3 dalis

9 straipsnio 1 ir 2 dalys

9 straipsnio 3 dalis

9 straipsnio 1 dalis

9 straipsnio 4 dalis

9 straipsnio 2 dalis

9 straipsnio 5 dalis

10 straipsnis

10 straipsnis

11 straipsnio 1 dalis

11 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

11 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

11 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

11 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

11 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

11 straipsnio 2 dalis

12 straipsnis

19 straipsnio 1 dalies g punktas

13 straipsnio 1 dalis

13 straipsnio 1 dalis

13 straipsnio 2 dalis

13 straipsnio 2 dalis

13 straipsnio 3 dalis

14 straipsnis

14 ir 15 straipsniai

15 straipsnio 1 dalis

12 straipsnio 1 dalis

12 straipsnio 2 ir 3 dalys

15 straipsnio 2 dalis

16 straipsnio 1 dalis

15 straipsnio 3 dalis

16 straipsnis

17 straipsnis

17 straipsnio 1 ir 2 dalys

18 straipsnis

17 straipsnio 3 dalis

19 straipsnis

18 straipsnis

20 straipsnis

19 straipsnis

21 straipsnis

21 straipsnis

22 straipsnis

22 straipsnis

Priedas

I priedas

II priedas


31.3.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 93/12


TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 510/2006

2006 m. kovo 20 d.

dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 37 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (1),

kadangi:

(1)

Žemės ūkio produktų ir maisto produktų gamyba, perdirbimas ir paskirstymas vaidina svarbų vaidmenį Bendrijos ekonomikoje.

(2)

Reikėtų skatinti žemės ūkio produkcijos įvairinimą siekiant geresnės paklausos ir pasiūlos pusiausvyros rinkose. Tam tikras savybes turinčių produktų propagavimas galėtų duoti didelės naudos kaimo ekonomikai, visų pirma mažiau palankioms ūkininkauti ar atokioms vietovėms, didinant ūkininkų pajamas bei išlaikant kaimo gyventojus tose vietovėse.

(3)

Vis daugiau vartotojų pirmenybę teikia mitybos produktų kokybei, o ne kiekybei. Dėl konkrečių produktų paieškos atsiranda atpažįstamos geografinės kilmės žemės ūkio produktų ar maisto produktų paklausa.

(4)

Atsižvelgiant į didelę produktų, kuriais prekiaujama, įvairovę ir į apie juos teikiamos informacijos gausą, vartotojai turėtų gauti aiškią ir glaustą informaciją apie produktų kilmę, kad galėtų pasirinkti geriausią produktą.

(5)

Žemės ūkio produktų ir maisto produktų ženklinimui taikomos bendros taisyklės, nustatytos 2000 m. kovo 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2000/13/EB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių maisto produktų ženklinimą, pateikimą ir reklamavimą, derinimo (2). Atsižvelgiant į jų konkretų pobūdį, turėtų būti priimtos papildomos specialios nuostatos dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų iš apibrėžtos geografinės vietovės, pagal kurias būtų reikalaujama, kad gamintojai pakuotėse naudotų atitinkamus Bendrijos ženklus ar nuorodas. Bendrijos nuorodų atveju tokie ženklai ar nuorodos turėtų būti naudojami privaloma tvarka, kad vartotojai galėtų geriau susipažinti su šia produktų kategorija bei jų garantijomis ir, kita vertus, kad tuos produktus būtų lengviau atpažinti rinkoje ir taip palengvinti jų tikrinimą. Turėtų būti numatytas pakankamos trukmės laikotarpis, kad ūkio subjektai galėtų prisitaikyti prie šio reikalavimo.

(6)

Reikėtų numatyti Bendrijos požiūrį į kilmės vietos nuorodas ir geografines nuorodas. Bendrijos apsaugos sistemos taisyklės leidžia plėtoti geografines nuorodas ir kilmės vietos nuorodas, nes taikant vienodesnį požiūrį tokia sistema užtikrina vienodas konkurencijos sąlygas šias nuorodas turinčių produktų gamintojams ir stiprina vartotojų pasitikėjimą tokiais produktais.

(7)

Numatytos taisyklės turėtų būti taikomos nepažeidžiant su vynu ir spiritiniais gėrimais susijusių galiojančių Bendrijos teisės aktų.

(8)

Šis reglamentas turėtų būti taikomas tik tam tikriems žemės ūkio produktams ir maisto produktams, kurių savybės yra susijusios su geografine kilme. Tačiau ši taikymo sritis galėtų būti išplėsta kitiems žemės ūkio produktams ar maisto produktams.

(9)

Atsižvelgiant į esamą praktiką, reikėtų apibrėžti dvi skirtingas geografinio apibūdinimo rūšis, tai yra saugomas geografines nuorodas ir saugomas kilmės vietos nuorodas.

(10)

Tokį apibūdinimą turintis žemės ūkio produktas ar maisto produktas turėtų atitikti tam tikras specifikacijoje išdėstytas sąlygas.

(11)

Siekiant kad apsauga galiotų valstybėse narėse, geografinės nuorodos ir kilmės vietos nuorodos turėtų būti įregistruotos Bendrijos lygiu. Dėl įtraukimo į registrą taip pat turėtų būti teikiama informacija prekyba besiverčiantiems asmenims ir vartotojams. Siekiant užtikrinti, kad įregistruoti Bendrijos pavadinimai atitiktų šiame reglamente nustatytas sąlygas, paraiškas turėtų nagrinėti atitinkamos valstybės narės nacionalinės institucijos, laikydamosi būtiniausių bendrų nuostatų, įskaitant nacionalinę prieštaravimo procedūrą. Vėliau Komisija įsitrauktų į nagrinėjimą, kurio tikslas – užtikrinti, kad paraiškos atitiktų šiame reglamente nustatytas sąlygas ir valstybėse narėse būtų laikomasi vienodo požiūrio.

(12)

Susitarime dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba (1994 m. TRIPS susitarimas, išdėstytas Pasaulio prekybos organizacijos steigimo susitarimo 1C priede), pateiktos išsamios nuostatos, susijusios su intelektinės nuosavybės teisių prieinamumu, įgijimu, apimtimi, išlaikymu ir su priemonėmis, įpareigojančiomis tų teisių laikytis.

(13)

Po įregistravimo pagal šį reglamentą suteikta apsauga turėtų būti taikoma tik toms trečiųjų šalių geografinėms nuorodoms, kurios yra saugomos jų kilmės šalyje.

(14)

Įregistravimo procedūra turėtų sudaryti sąlygas visiems fiziniams ar juridiniams asmenims, turintiems teisėtą interesą valstybėje narėje ar trečiojoje šalyje, naudotis savo teisėmis, pranešant apie savo prieštaravimus.

(15)

Turėtų būti numatytos procedūros, po įregistravimo leidžiančios teisėtą interesą turinčių grupių prašymu iš dalies keisti specifikacijas, atsižvelgiant į technologijų pažangą ir žemės ūkio produkto ar maisto produkto geografinės nuorodos ar kilmės vietos nuorodos panaikinimą, ypač jeigu tas žemės ūkio produktas ar maisto produktas nebeatitinka specifikacijos, kuria remiantis produktui buvo suteikta geografinė nuoroda ar kilmės vietos nuoroda.

(16)

Bendrijos teritorijoje saugomoms geografinėms nuorodoms ir kilmės vietos nuorodoms turėtų būti taikoma oficialios kontrolės stebėsenos sistema, kuri yra grindžiama tikrinimo sistema pagal 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 882/2004 dėl oficialios kontrolės (3), kuri atliekama siekiant užtikrinti, kad būtų įvertinama, ar laikomasi pašarus ir maistą reglamentuojančių teisės aktų, gyvūnų sveikatos ir gerovės taisyklių, įskaitant tikrinimo sistemą, skirtą užtikrinti, kad būtų laikomasi atitinkamo žemės ūkio produkto ir maisto produkto specifikacijos.

(17)

Valstybėms narėms turėtų būti leista imti mokestį, skirtą padengti patirtas išlaidas.

(18)

Pagal 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimą 1999/468/EB, nustatantį Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (4), turėtų būti patvirtintos šiam reglamentui įgyvendinti reikalingos priemonės.

(19)

Šio reglamento įsigaliojimo dieną pagal 1992 m. liepos 14 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2081/92 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos (5) jau įregistruotiems pavadinimams turėtų būti toliau taikoma šiame reglamente numatyta apsauga, ir jie automatiškai įtraukiami į registrą. Be to, reikėtų numatyti pereinamojo laikotarpio priemones, taikomas įregistravimo paraiškoms, pateiktoms Komisijai iki šio reglamento įsigaliojimo dienos.

(20)

Siekiant aiškumo ir skaidrumo, Reglamentas (EEB) Nr. 2081/92 turėtų būti panaikintas ir pakeistas šiuo reglamentu,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Taikymo sritis

1.   Šiame reglamente nustatomos Sutarties I priede išvardytų žmonėms vartoti skirtų žemės ūkio produktų, šio reglamento I priede išvardytų maisto produktų ir šio reglamento II priede išvardytų žemės ūkio produktų kilmės vietos nuorodų ir geografinių nuorodų apsaugos taisyklės.

Tačiau šis reglamentas netaikomas nei vyno sektoriaus produktams, išskyrus vyno actą, nei spiritiniams gėrimams. Ši dalis neturi įtakos 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1493/1999 dėl bendro vyno rinkos organizavimo (6) nuostatų taikymui.

Šio reglamento I ir II priedus galima iš dalies keisti 15 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka.

2.   Šis reglamentas taikomas nepažeidžiant kitų konkrečių Bendrijos nuostatų.

3.   1998 m. birželio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/34/EB, nustatanti informacijos apie techninius standartus, reglamentus ir informacinės visuomenės paslaugų taisykles teikimo tvarką (7), netaikoma kilmės vietos nuorodoms ir geografinėms nuorodoms, kurioms taikomas šis reglamentas.

2 straipsnis

Kilmės vietos nuoroda ir geografinė nuoroda

1.   Šiame reglamente:

a)

kilmės vietos nuoroda – regiono, konkrečios vietovės arba, išimtiniais atvejais, šalies pavadinimas, naudojamas apibūdinti žemės ūkio produktui ar maisto produktui:

kuris yra kildinamas iš to regiono, konkrečios vietovės ar šalies,

kurio kokybė ar savybės yra iš esmės arba išimtinai sietinos su tam tikra geografine aplinka su jai būdingais gamtos ir žmogaus veiklos veiksniais, ir

kurio gamyba, perdirbimas ir paruošimas atliekamas apibrėžtoje geografinėje vietovėje;

b)

geografinė nuoroda – regiono, konkrečios vietovės ar, išimtiniais atvejais, šalies pavadinimas, naudojamas apibūdinti žemės ūkio produktui ar maisto produktui:

kuris yra kildinamas iš to regiono, konkrečios vietovės ar šalies, ir

kurio specifinė kokybė, reputacija ar kitos savybės priskiriamos tai geografinei kilmei, ir

kurio gamyba ir (arba) perdirbimas ir (arba) paruošimas atliekamas apibrėžtoje geografinėje vietovėje.

2.   Tradiciniai geografiniai ar negeografiniai pavadinimai, nurodantys žemės ūkio produktą ar maisto produktą, atitinkantį 1 dalies sąlygas, taip pat laikomi kilmės vietos nuorodomis ar geografinėmis nuorodomis.

3.   Nepaisant 1 dalies a punkto, tam tikros geografinės nuorodos laikomos kilmės vietos nuorodomis, kai tų produktų žaliavos yra kilusios iš didesnės nei perdirbimo vietovė geografinės vietovės arba vietovės, kuri skiriasi nuo perdirbimo vietovės, jeigu:

a)

apibrėžtos žaliavų gamybos vietovės ribos,

b)

egzistuoja specialios žaliavų gamybos sąlygos, ir

c)

egzistuoja kontrolės sistema b punkte nurodytų sąlygų laikymuisi užtikrinti.

Tokios nuorodos kilmės šalyje turi būti pripažintos kilmės vietos nuorodomis iki 2004 m. gegužės 1 d.

3 straipsnis

Bendrinis pavadinimo pobūdis, prieštaravimas tarp to pavadinimo ir augalų, gyvūnų veislių pavadinimų, homonimų bei prekių ženklų

1.   Bendriniais tapusių pavadinimų įregistruoti negalima.

Šiame reglamente „bendriniu tapęs pavadinimas“ – žemės ūkio produkto ar maisto produkto pavadinimas, kuris, nors ir sietinas su vietove ar regionu, kuriame šis žemės ūkio produktas ar maisto produktas buvo pirmiausia pagamintas ar juo buvo prekiaujama, tapo įprastu žemės ūkio produkto ar maisto produkto pavadinimu Bendrijoje.

Siekiant nustatyti, ar pavadinimas tapo bendriniu, atsižvelgiama į visus veiksnius, visų pirma į:

a)

esamą padėtį valstybėse narėse ir produktų vartojimo vietovėse;

b)

atitinkamus nacionalinius ar Bendrijos teisės aktus.

2.   Pavadinimo negalima įregistruoti kaip kilmės vietos ar geografinės nuorodos, kai jis prieštarauja augalo veislės ar gyvūno veislės pavadinimui ir todėl gali suklaidinti vartotojus dėl tikrosios produkto kilmės.

3.   Pavadinimas, kuris yra homoniminis ar iš dalies homoniminis pavadinimui, jau įregistruotam pagal šį reglamentą, įregistruojamas tinkamai atsižvelgiant į vietinę bei tradicinę vartoseną ir realų pavojų suklaidinti. Visų pirma:

a)

vartotojus klaidinantis homoniminis pavadinimas, verčiantis tikėti, kad produktai kilę iš kitos vietovės, nėra registruojamas, net jeigu pavadinimas tiksliai atitinka realų vietovės, regiono ar vietos, iš kurios kilę tie žemės ūkio produktai ar maisto produktai, pavadinimą;

b)

įregistruotą homoniminį pavadinimą galima naudoti tik tuomet, jeigu pakankamai įmanoma atskirti vėliau įregistruotą homonimą ir registre jau esantį pavadinimą, atsižvelgiant į būtinybę suinteresuotus gamintojus traktuoti laikantis teisingumo principo ir neklaidinti vartotojų.

4.   Kilmės vietos nuoroda arba geografinė nuoroda neregistruojama, kai, atsižvelgiant į prekės ženklo reputaciją, pripažinimą ir jo naudojimo laikotarpį, registracija gali suklaidinti vartotojus dėl tikrosios produkto tapatybės.

4 straipsnis

Produkto specifikacija

1.   Tam, kad būtų galima naudoti saugomą kilmės vietos nuorodą (SKVN) arba saugomą geografinę nuorodą (SGN), žemės ūkio produktas ar maisto produktas turi atitikti produkto specifikaciją.

2.   Produkto specifikacijoje pateikiama bent ši informacija:

a)

žemės ūkio produkto ar maisto produkto pavadinimas kartu su kilmės vietos nuoroda ar geografine nuoroda;

b)

žemės ūkio produkto ar maisto produkto ir tam tikrais atvejais žaliavų apibūdinimas bei žemės ūkio produkto ar maisto produkto pagrindinės fizinės, cheminės, mikrobiologinės arba organoleptinės savybės;

c)

geografinės vietovės apibrėžimas ir tam tikrais atvejais duomenys apie 2 straipsnio 3 dalyje nustatytų reikalavimų atitikimą;

d)

priklausomai nuo atvejo įrodymai, kad žemės ūkio produktas ar maisto produktas yra kilęs iš 2 straipsnio 1 dalies a ar b punktuose nurodytos apibrėžtos geografinės vietovės;

e)

žemės ūkio produkto ar maisto produkto gavimo metodo aprašymas ir tam tikrais atvejais autentiškų ir nekintančių vietinių metodų aprašymas, su pakavimu susijusi informacija, kai pareiškėjų grupė, kaip apibrėžta 5 straipsnio 1 dalyje, nustato ir pagrindžia, kad pakavimas turi būti atliekamas apibrėžtoje geografinėje vietovėje, siekiant išsaugoti kokybę arba užtikrinti kilmę ar kontrolę;

f)

duomenys, įrodantys:

i)

žemės ūkio produkto ar maisto produkto kokybės ar savybių ir geografinės aplinkos, nurodytos 2 straipsnio 1 dalies a punkte, ryšį arba pagal aplinkybes,

ii)

žemės ūkio produkto ar maisto produkto specifinės kokybės, reputacijos ar kitos savybės ir geografinės kilmės, nurodytos 2 straipsnio 1 dalies b punkte, ryšį;

g)

institucijų arba įstaigų, tikrinančių, kaip laikomasi specifikacijos reikalavimų, pavadinimai, adresai ir konkrečios jų užduotys;

h)

specifinės to žemės ūkio produkto ar maisto produkto ženklinimo taisyklės;

i)

pagal Bendrijos arba nacionalinės teisės nuostatas numatyti reikalavimai.

5 straipsnis

Įregistravimo paraiška

1.   Įregistravimo paraišką turi teisę pateikti tik pareiškėjų grupė.

Šiame reglamente „grupė“ – bet koks gamintojų arba perdirbėjų, dirbančių su tuo pačiu žemės ūkio produktu ar maisto produktu, susivienijimas, neatsižvelgiant į jo teisinį statusą ar sudėtį. Grupės veikloje gali dalyvauti kitos suinteresuotosios šalys. Fizinis ar juridinis asmuo gali būti laikomas grupe pagal 16 straipsnio c punkte nurodytas išsamias taisykles.

Tarpvalstybines geografines vietoves nurodančių pavadinimų ar tradicinių pavadinimų, sietinų su tarpvalstybinėmis geografinėmis vietovėmis, atveju keletas grupių gali pateikti bendrą paraišką pagal 16 straipsnio d punkte nurodytas išsamias taisykles.

2.   Grupė gali pateikti paraišką įregistruoti tik savo gaminamus ar gaunamus žemės ūkio produktus ar maisto produktus.

3.   Įregistravimo paraiškoje nurodoma bent ši informacija:

a)

pareiškėjų grupės pavadinimas ir adresas;

b)

4 straipsnyje numatyta specifikacija;

c)

bendras dokumentas, kuriame pateikiama ši informacija:

i)

pagrindinė specifikacijos informacija: produkto pavadinimas, apibūdinimas, tam tikrais atvejais įskaitant konkrečias jo pakavimo ir ženklinimo taisykles, ir trumpas geografinės vietovės ribų apibrėžimas,

ii)

produkto ir geografinės aplinkos ar 2 straipsnio 1 dalies a ar b punktuose (priklausomai nuo atvejo) nurodytos geografinės kilmės ryšio apibūdinimas, tam tikrais atvejais įskaitant konkrečius produkto apibūdinimo ar jo gamybos metodo elementus, pagrindžiančius šį ryšį.

4.   Kai įregistravimo paraiška susijusi su atitinkamoje valstybėje narėje esančia geografine vietove, ji pateikiama atitinkamai valstybei narei.

Valstybė narė tinkamomis priemonėmis nagrinėja paraišką, siekdama patikrinti, ar ji pagrįsta ir ar atitinka šio reglamento sąlygas.

5.   4 dalies antroje pastraipoje nurodyto nagrinėjimo metu valstybė narė inicijuoja nacionalinę prieštaravimo procedūrą, užtikrinančią tinkamą minėtos paraiškos paskelbimą, suteikiant pakankamą laikotarpį, per kurį bet kurie fiziniai ar juridiniai asmenys, turintys teisėtą interesą ir įsisteigę ar gyvenantys jos teritorijoje, gali pareikšti prieštaravimą paraiškai.

Valstybė narė apsvarsto gautų prieštaravimų priimtinumą, atsižvelgdama į 7 straipsnio 3 dalies pirmoje pastraipoje nurodytus kriterijus.

Jeigu valstybė narė mano, kad šio reglamento reikalavimai yra įvykdyti, ji priima palankų sprendimą ir perduoda 7 dalyje nurodytus dokumentus Komisijai, kad ši priimtų galutinį sprendimą. Priešingu atveju ji nusprendžia atmesti paraišką.

Valstybė narė užtikrina, kad jos palankus sprendimas būtų paskelbtas viešai ir kad bet kurie teisėtą interesą turintys fiziniai ar juridiniai asmenys turėtų galimybę pateikti apeliacinį skundą.

Valstybė narė užtikrina, kad būtų paskelbta specifikacijos versija, kuria remiantis buvo priimtas palankus sprendimas, ir garantuoja prieigą prie specifikacijos elektroninės versijos.

6.   Valstybė narė, remdamasi šiuo reglamentu, gali tik laikinai suteikti pavadinimo apsaugą nacionaliniu lygiu ir tam tikrais atvejais nustatyti prisitaikymo laikotarpį, įsigaliosiantį nuo paraiškos pateikimo Komisijai datos.

Pirmoje pastraipoje numatytas prisitaikymo laikotarpis gali būti suteiktas tik su sąlyga, kad atitinkamos įmonės teisėtai prekiavo aptariamais produktais, nepertraukiamai naudodamos atitinkamus pavadinimus ne mažiau kaip pastaruosius penkerius metus, ir iškėlė šį klausimą pagal 5 dalies pirmoje pastraipoje nurodytą nacionalinę prieštaravimo procedūrą.

Tokia laikinoji nacionalinė apsauga baigiasi sprendimo dėl įregistravimo pagal šį reglamentą priėmimo dieną.

Už laikinosios nacionalinės apsaugos pasekmes, kai pavadinimas neįregistruojamas pagal šį reglamentą, atsakomybė tenka tik atitinkamai valstybei narei.

Priemonės, kurių imasi valstybės narės pagal pirmą pastraipą, turi poveikį tik nacionaliniu lygiu ir nedaro įtakos Bendrijos vidaus ar tarptautinei prekybai.

7.   Priimdama 5 dalies trečioje pastraipoje nurodytą bet kokį palankų sprendimą, atitinkama valstybė narė Komisijai pateikia:

a)

pareiškėjų grupės pavadinimą ir adresą;

b)

3 dalies c punkte nurodytą bendrą dokumentą;

c)

valstybės narės pareiškimą, kad, jos manymu, grupės pateikta paraiška, atitinkanti palankaus sprendimo reikalavimus, atitinka šio reglamento sąlygas ir jam įgyvendinti priimtas nuostatas;

d)

5 dalies penktoje pastraipoje nurodytos specifikacijos paskelbimo nuorodą.

8.   Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję ne vėliau kaip 2007 m. kovo 31 d., įgyvendina 4–7 dalis.

9.   Kai įregistravimo paraiška susijusi su trečiojoje šalyje esančia geografine vietove, joje pateikiama 3 dalyje nurodyta informacija ir įrodymai, kad tas pavadinimas yra saugomas jo kilmės šalyje.

Paraiška Komisijai pateikiama tiesiogiai arba per atitinkamos trečiosios šalies valdžios institucijas.

10.   Komisijai perduodami šiame straipsnyje nurodyti dokumentai pateikiami viena iš oficialių Europos Sąjungos institucijų kalbų arba prie jų pridedamas patvirtintas vertimas į vieną iš tų kalbų.

6 straipsnis

Komisijos nagrinėjimas

1.   Komisija atitinkamomis priemonėmis nagrinėja pagal 5 straipsnį gautą paraišką, siekdama patikrinti, kad ji pagrįsta ir atitinka šiame reglamente numatytas sąlygas. Šis nagrinėjimas neturėtų trukti ilgiau nei 12 mėnesių.

Kiekvieną mėnesį Komisija viešai skelbia pavadinimų, kuriems įregistruoti buvo pateiktos paraiškos, sąrašą ir jų pateikimo Komisijai datą.

2.   Jei remdamasi pagal 1 dalies pirmą pastraipą atliktu nagrinėjimu Komisija mano, kad yra įvykdytos šiame reglamente išdėstytos sąlygos, ji Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbia bendrą dokumentą ir 5 straipsnio 5 dalies penktoje pastraipoje nurodytos specifikacijos paskelbimo nuorodą.

Priešingu atveju Komisija 15 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka nusprendžia atmesti paraišką.

7 straipsnis

Prieštaravimas/sprendimas įregistruoti

1.   Per šešis mėnesius nuo 6 straipsnio 2 dalies pirmoje pastraipoje numatyto paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos, bet kuri valstybė narė ar trečioji šalis gali pateikti prieštaravimą pasiūlymui įregistruoti, pateikdama Komisijai tinkamai pagrįstą pareiškimą.

2.   Bet kurie teisėtą interesą turintys fiziniai ar juridiniai asmenys, įsisteigę ar gyvenantys valstybėje narėje, išskyrus įregistravimo paraišką pateikusią valstybę narę, arba trečiojoje šalyje, taip pat gali pateikti prieštaravimą siūlymui įregistruoti, pateikdami tinkamai pagrįstą pareiškimą.

Valstybėje narėje įsisteigę ar gyvenantys fiziniai ar juridiniai asmenys tokį pareiškimą tai valstybei narei pateikia per 1 dalyje numatytą prieštaravimo pateikimo laikotarpį.

Trečiojoje šalyje įsisteigę ar gyvenantys fiziniai ar juridiniai asmenys tokį pareiškimą tiesiogiai arba per atitinkamos trečiosios šalies valdžios institucijas pateikia Komisijai per 1 dalyje nustatytą laikotarpį.

3.   Prieštaravimo pareiškimai yra priimtini tik, jei Komisija juos gauna per 1 dalyje nustatytą laikotarpį ir jei juose:

a)

nurodoma, kad nebuvo įvykdytos 2 straipsnyje nustatytos sąlygos; ar

b)

nurodoma, kad siūlomo pavadinimo įregistravimas prieštarautų 3 straipsnio 2, 3 ir 4 dalims; ar

c)

parodoma, kad siūlomo pavadinimo įregistravimas pakenktų visiškai ar iš dalies tapačiam pavadinimui ar prekių ženklui arba produktams, kurie teisėtai rinkoje yra ne mažiau kaip penkerius metus nuo 6 straipsnio 2 dalyje numatytos paskelbimo datos; ar

d)

pateikiama informacija, kuri leidžia daryti išvadą, kad prašomas įregistruoti pavadinimas yra bendrinis, kaip apibrėžta 3 straipsnio 1 dalyje.

Komisija patikrina prieštaravimų priimtinumą.

Pirmos pastraipos b, c ir d punktuose nurodyti kriterijai įvertinami atsižvelgiant į Bendrijos teritoriją; intelektinės nuosavybės teisių atveju tai yra teritorija ar teritorijos, kuriose saugomos minėtos teisės.

4.   Jeigu Komisija negauna priimtino prieštaravimo pagal 3 dalį, ji įregistruoja pavadinimą.

Apie įregistravimą paskelbiama Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

5.   Jeigu prieštaravimas yra priimtinas pagal 3 dalį, Komisija ragina suinteresuotąsias šalis pradėti atitinkamas konsultacijas.

Jeigu suinteresuotosioms šalims pavyksta susitarti per šešis mėnesius, jos Komisijai nurodo visus veiksnius, leidusius priimti susitarimą, įskaitant pareiškėjo ir prieštaravimo pareiškimo teikėjo nuomones. Jeigu pagal 6 straipsnio 2 dalį paskelbta išsami informacija nebuvo keičiama ar buvo atlikti tik nereikšmingi pakeitimai, nustatytini pagal 16 straipsnio h punktą, Komisija veikia pagal šio straipsnio 4 dalį. Kitais atvejais Komisija iš naujo atlieka 6 straipsnio 1 dalyje nurodytą nagrinėjimą.

Jeigu susitarimas nebuvo pasiektas, Komisija priima sprendimą 15 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka, atsižvelgdama į taikomą sąžiningą ir tradicinę vartoseną bei realią galimybę suklaidinti.

Sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

6.   Komisija atnaujina saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą.

7.   Komisijai perduodami šiame straipsnyje nurodyti dokumentai pateikiami viena iš oficialių Europos Sąjungos institucijų kalbų arba prie jų pridedamas patvirtintas vertimas į vieną iš tų kalbų.

8 straipsnis

Pavadinimai, nuorodos ir ženklai

1.   Pagal šį reglamentą įregistruotą pavadinimą gali naudoti bet kuris ūkio subjektas, prekiaujantis specifikacijas atitinkančiais žemės ūkio produktais ar maisto produktais.

2.   Tuo atveju, kai žemės ūkio produktais ir maisto produktais, kilusiais iš Bendrijos, prekiaujama pagal šį reglamentą įregistruotu pavadinimu, nuorodos „saugoma kilmės vietos nuoroda“ ir „saugoma geografinė nuoroda“ arba su jomis susiję Bendrijos ženklai nurodomi jų ženklinime.

3.   Tuo atveju, kai žemės ūkio produktais ir maisto produktais, kilusiais iš trečiųjų šalių, prekiaujama pagal šį reglamentą įregistruotu pavadinimu, 2 dalyje nurodytos nuorodos ir su jomis susiję Bendrijos ženklai taip pat gali būti nurodomi jų ženklinime.

9 straipsnis

Specifikacijos pakeitimų tvirtinimas

1.   5 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytas sąlygas atitinkanti ir teisėtą interesą turinti grupė gali prašyti patvirtinti specifikacijos pakeitimą, visų pirma siekdama atsižvelgti į mokslo ir technikos žinių raidą ar siekdama iš naujo apibrėžti 4 straipsnio 2 dalies c punkte nurodytą geografinę vietovę.

Paraiškose nurodomi prašomi pakeitimai ir pateikiamas jų pagrindimas.

2.   Jeigu dėl šio pakeitimo reikia atlikti vieną ar daugiau bendro dokumento pakeitimų, pakeitimo paraiškai taikoma 5, 6 ir 7 straipsniuose nustatyta tvarka. Tačiau jeigu siūlomi pakeitimai nereikšmingi, Komisija nusprendžia, ar paraišką galima patvirtinti nesilaikant 6 straipsnio 2 dalyje ir 7 straipsnyje nustatytos tvarkos, ir patvirtinimo atveju paskelbia 6 straipsnio 2 dalyje nurodytus elementus.

3.   Jeigu dėl šio pakeitimo nereikia atlikti bendrojo dokumento pakeitimų, taikomos šios taisyklės:

i)

kai geografinė vietovė yra atitinkamoje valstybėje narėje, ta valstybė narė pareiškia savo poziciją dėl pakeitimo patvirtinimo ir, teigiamos nuomonės atveju, paskelbia pakeistą specifikaciją bei informuoja Komisiją apie patvirtintus pakeitimus ir jų priežastis;

ii)

kai geografinė vietovė yra trečiojoje šalyje, Komisija sprendžia dėl siūlomo pakeitimo patvirtinimo.

4.   Jeigu pakeitimas susijęs su laikinu specifikacijos pakeitimu dėl valdžios institucijų nustatytų privalomų sanitarijos ar fitosanitarijos priemonių, taikomos 3 dalyje nustatytos procedūros.

10 straipsnis

Oficiali kontrolė

1.   Valstybės narės paskiria kompetentingą instituciją ar institucijas, kurios yra atsakingos už kontrolę, susijusią šiuo reglamentu nustatytomis prievolėmis laikantis Reglamento (EB) Nr. 882/2004 nuostatų.

2.   Valstybės narės užtikrina, kad bet kuris šio reglamento nuostatų besilaikantis ūkio subjektas turėtų teisę į tai, kad jam būtų taikoma oficialios kontrolės sistema.

3.   Komisija viešai skelbia 1 dalyje ar 11 straipsnyje nurodytų institucijų ir įstaigų pavadinimus bei adresus ir reguliariai šią informaciją atnaujina.

11 straipsnis

Specifikacijų laikymosi tikrinimas

1.   Geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų, susijusių su Bendrijoje esančia geografine teritorija, atitikimą specifikacijoms, prieš pateikiant produktą į rinką, tikrina:

viena ar kelios 10 straipsnyje nurodytos kompetentingos institucijos ir (arba)

viena ar kelios kontrolės institucijos, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 882/2004 2 straipsnyje, veikiančios kaip produktų sertifikavimo įstaigos.

Tokio tikrinimo, kaip laikomasi specifikacijų, išlaidas padengia tikrinami ūkio subjektai.

2.   Geografinių nuorodų ir kilmės apibūdinimo, susijusių su trečioje šalyje esančia geografine teritorija, atitikimą specifikacijoms, prieš pateikiant produktą į rinką, tikrina:

viena ar kelios trečiosios šalies paskirtos valdžios institucijos ir (arba)

viena ar kelios produktų sertifikavimo įstaigos.

3.   1 ir 2 dalyse nurodytos produktų sertifikavimo įstaigos laikosi Europos standarto EN 45011 ar ISO/IEC 65 vadovo (produktų sertifikavimo sistemas valdančių įstaigų bendrieji reikalavimai) ir nuo 2010 m. gegužės 1 d. turi būti pagal juos akredituotos.

4.   Kai institucijos, nurodytos 1 ir 2 dalyje, nusprendžia patikrinti, kaip laikomasi specifikacijų, jos suteikia atitinkamas objektyvumo ir nešališkumo garantijas ir savo žinioje turi turėti kvalifikuotą personalą bei išteklius, būtinus jų funkcijoms atlikti.

12 straipsnis

Panaikinimas

1.   Jeigu Komisija pagal 16 straipsnio k dalyje nurodytas išsamias taisykles mano, kad nebegali būti užtikrinta, jog saugomą kilmės pavadinimą turintis žemės ūkio produktas ar maisto produktas atitiks specifikacijoje nustatytas sąlygas, ji pradeda 15 straipsnio 2 dalyje nurodytą procedūrą dėl įregistravimo panaikinimo ir apie tai paskelbia Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

2.   Bet kurie teisėtą interesą turintys fiziniai ar juridiniai asmenys gali prašyti panaikinti registravimą, pagrįsdami tokį prašymą.

5, 6 ir 7 straipsniuose numatyta procedūra taikoma mutatis mutandis.

13 straipsnis

Apsauga

1.   Įregistruoti pavadinimai saugomi nuo:

a)

bet kokio tiesioginio ar netiesioginio įregistruoto pavadinimo naudojimo komerciniais tikslais produktams, kuriems netaikomas įregistravimas, jeigu šie produktai panašūs į tuo pavadinimu įregistruotus produktus arba jeigu, naudojantis tuo pavadinimu, naudojamasi saugomo pavadinimo reputacija;

b)

bet kokio neleistino naudojimo, imitavimo ar įvaizdžio apie gaminį atkūrimo, net ir tuo atveju, jeigu yra nurodoma tikroji produkto kilmė arba jeigu saugomas pavadinimas yra išverstas, arba prie jo rašomi žodžiai, pavyzdžiui, „rūšis“, „tipas“, „metodas“, „pagaminta kaip“, „imitacija“ ar panašūs;

c)

bet kokios melagingos ar klaidinančios nuorodos į, pavyzdžiui, produkto provenenciją, kilmę, pobūdį ar esmines ypatybes, esančios ant produkto išorinės ar vidinės pakuotės, reklaminėje medžiagoje arba su atitinkamu produktu susijusiuose dokumentuose, ir nuo produkto įpakavimo į tokią tarą, kuri gali sukelti klaidingą įspūdį apie produkto kilmę;

d)

bet kokios kitos praktikos, galinčios suklaidinti vartotojus dėl tikrosios produkto kilmės.

Kai įregistruoto pavadinimo sudėtyje bendriniu laikytinas žemės ūkio produkto ar maisto produkto pavadinimas, to bendrinio pavadinimo vartojimas atitinkamam žemės ūkio produktui ar maisto produktui žymėti nelaikomas prieštaraujančiu pirmos pastraipos a ir b punktams.

2.   Saugomi pavadinimai negali tapti bendriniais.

3.   Pavadinimų, kuriuos prašoma įregistruoti pagal 5 straipsnį, atveju gali būti numatytas ne ilgesnis kaip penkerių metų pereinamasis laikotarpis pagal 7 straipsnio 5 dalį tik tokiu atveju, kai prieštaravimo pareiškimas buvo pripažintas priimtinu remiantis tuo, kad pavadinimo įregistravimas visiškai ar iš dalies pakenktų tapačiam pavadinimui arba produktams, kurie teisėtai rinkoje yra ne mažiau kaip penkerius metus nuo 6 straipsnio 2 dalyje numatytos paskelbimo datos.

Pereinamasis laikotarpis taip pat gali būti nustatytas įmonėms, įsisteigusioms valstybėje narėje ar trečiojoje šalyje, kurioje yra konkreti geografinė vietovė, su sąlyga, kad atitinkamos įmonės teisėtai prekiavo aptariamais produktais nuolat naudodamos atitinkamus pavadinimus ne mažiau kaip penkerius metus iki 6 straipsnio 2 dalyje nurodytos paskelbimo datos ir iškėlė šį klausimą pagal 5 straipsnio 5 dalies pirmoje ir antroje pastraipose nurodytą nacionalinę prieštaravimo procedūrą ar Bendrijos prieštaravimo procedūrą, nurodytą 7 straipsnio 2 dalyje. Šioje pastraipoje nurodyto pereinamojo laikotarpio ir 5 straipsnio 6 dalyje nurodyto prisitaikymo laikotarpio suma negali viršyti penkerių metų. Jeigu 5 straipsnio 6 dalyje nurodytas prisitaikymo laikotarpis viršija penkerius metus, pereinamasis laikotarpis nesuteikiamas.

4.   Nepažeidžiant 14 straipsnio, Komisija gali nuspręsti pagal 15 straipsnio 2 dalyje numatytą procedūrą leisti kartu naudoti ir įregistruotą pavadinimą, ir neįregistruotą pavadinimą, nurodantį vietovę valstybėje narėje ar trečiojoje šalyje, kai šis pavadinimas sutampa su įregistruotu pavadinimu, jeigu laikomasi visų šių sąlygų:

a)

tapatus neįregistruotas pavadinimas buvo teisėtai, nuosekliai ir teisingai naudojamas ne mažiau kaip 25 metus iki 1993 m. liepos 24 d.;

b)

įrodyta, kad naudojant tą pavadinimą niekada nebuvo siekiama pasinaudoti įregistruoto pavadinimo reputacija ir kad jis neklaidino ir negalėjo suklaidinti vartotojų dėl tikrosios produkto kilmės;

c)

tapataus pavadinimo problema buvo iškelta prieš pavadinimo įregistravimą.

Ir įregistruotas pavadinimas, ir neįregistruotas tapatus pavadinimas gali būti kartu naudojami ne ilgiau kaip penkiolika metų; praėjus šiam laikotarpiui neįregistruotas pavadinimas nebenaudojamas.

Atitinkamą neįregistruotą geografinį pavadinimą leidžiama naudoti tik tokiu atveju, kai produkto kilmės šalis yra aiškiai nurodyta gerai matomoje etiketės vietoje.

14 straipsnis

Prekių ženklų, kilmės vietos nuorodų ir geografinių nuorodų sąsajos

1.   Jeigu kilmės vietos nuoroda ar geografinė nuoroda įregistruojama pagal šį reglamentą, paraiška įregistruoti prekių ženklą, atitinkantį vieną iš 13 straipsnyje nurodytų situacijų ir susijusį su ta pačia produktų grupe, yra atmetama, jeigu paraiška įregistruoti prekių ženklą pateikta po įregistravimo paraiškos pateikimo Komisijai datos.

Prekių ženklai, įregistruoti pažeidžiant pirmą pastraipą, pripažįstami negaliojančiais.

2.   Atsižvelgiant į Bendrijos teisę, prekių ženklą esant vienai iš 13 straipsnyje nurodytų situacijų, kai prekių ženklas buvo įregistruotas, arba tais atvejais, kai tai numatyta atitinkamuose teisės aktuose, buvo įgytas jį sąžiningai naudojant Bendrijos teritorijoje iki kilmės vietos nuorodos ar geografinės nuorodos apsaugos datos kilmės šalyje arba iki 1996 m. sausio 1 d., toliau galima naudoti nepaisant kilmės vietos nuorodos ar geografinės nuorodos įregistravimo, jeigu nėra pagrindo prekių ženklo pripažinti negaliojančiu ar anuliuoti, kaip nurodyta 1988 m. gruodžio 21 d. Pirmoje Tarybos direktyvoje 89/104/EEB valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (8) ar 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo (9).

15 straipsnis

Komiteto procedūra

1.   Komisijai padeda Saugomų geografinių nuorodų ir saugomų kilmės vietos nuorodų nuolatinis komitetas.

2.   Darant nuorodą į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 straipsniai.

Pagal Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalį nustatytas laikotarpis yra trys mėnesiai.

3.   Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles.

16 straipsnis

Įgyvendinimo taisyklės

Išsamios šio reglamento įgyvendinimo taisyklės priimamos 15 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka. Jomis visų pirma nustatoma:

a)

2 straipsnio 3 dalyje minimų žaliavų sąrašas;

b)

informacija, kuri turi būti pateikta 4 straipsnio 2 dalyje nurodytoje produkto specifikacijoje;

c)

sąlygos, kuriomis fizinis ar juridinis asmuo gali būti laikomas grupe;

d)

taisyklės, pagal kurias pateikiama paraiška įregistruoti pavadinimą, nurodantį tarpvalstybinę geografinę vietovę, nurodytą 5 straipsnio 1 dalies trečioje pastraipoje;

e)

5 straipsnio 7 ir 9 dalyse nurodytų dokumentų turinys ir perdavimo Komisijai būdas;

f)

7 straipsnyje nurodytas prieštaravimo pateikimas, įskaitant taisykles, kuriomis reglamentuojamos reikiamos suinteresuotų šalių konsultacijos;

g)

8 straipsnyje nurodytos nuorodos ir ženklai;

h)

7 straipsnio 5 dalies antroje pastraipoje ir 9 straipsnio 2 dalyje nurodytų nereikšmingų pakeitimų apibrėžimas, atsižvelgiant į tai, kad nereikšmingas pakeitimas negali būti susijęs su esminėmis produkto savybėmis ar ryšio keitimu;

i)

7 straipsnio 6 dalyje nurodytas saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registras;

j)

sąlygos, kuriomis tikrinama, kaip laikomasi produkto specifikacijų;

k)

įregistravimo panaikinimo sąlygos.

17 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostatos

1.   Pavadinimai, kurie šio reglamento įsigaliojimo dieną yra išvardyti Komisijos reglamento (EB) Nr. 1107/96 (10) priede ir pavadinimai, kurie yra išvardyti Komisijos reglamento (EB) Nr. 2400/96 (11) priede, automatiškai įtraukiami į šio reglamento 7 straipsnio 6 dalyje nurodytą registrą. Atitinkamos specifikacijos yra laikomos 4 straipsnio 1 dalyje nurodytomis specifikacijomis. Visos konkrečios pereinamojo laikotarpio nuostatos, susijusios su tokiais įregistravimo atvejais, tebegalioja.

2.   Paraiškų, pareiškimų ir prašymų, kuriuos Komisija gavo prieš šio reglamento įsigaliojimo datą ir dėl kurių sprendimas dar nepriimtas, atveju:

a)

nepažeidžiant 13 straipsnio 3 dalies, 5 straipsnyje nurodyta procedūra netaikoma; ir

b)

5 straipsnio 3 dalies c punkte nurodytas bendras dokumentas pakeičiamas specifikacijų santrauka, parengta pagal Komisijos reglamentą (EB) Nr. 383/2004 (12).

3.   Prireikus Komisija gali priimti kitas pereinamojo laikotarpio nuostatas 15 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka.

18 straipsnis

Mokesčiai

Valstybės narės gali imti mokestį, skirtą padengti išlaidas, įskaitant įregistravimo paraiškų, prieštaravimo pareiškimų, paraiškų dėl pakeitimų ir prašymų panaikinti įregistravimą nagrinėjimo, laikantis šio reglamento, išlaidas.

19 straipsnis

Panaikinimas

Reglamentas (EEB) Nr. 2081/92 panaikinamas.

Nuorodos į panaikintą reglamentą laikomos nuorodomis į šį reglamentą ir turėtų būti skaitomos pagal III priede pateiktą atitikmenų lentelę.

20 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Tačiau 8 straipsnio 2 dalis taikoma nuo 2009 m. gegužės 1 d., nedarant įtakos produktams, kurie iki tos datos jau bus pateikti į rinką.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. kovo 20 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. PRÖLL


(1)  Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.

(2)  OL L 109, 2000 5 6, p. 29. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2003/89/EB (OL L 308, 2003 11 25, p. 15).

(3)  OL L 165, 2004 4 30, p. 1.

(4)  OL L 184, 1999 7 17, p. 23.

(5)  OL L 208, 1992 7 24, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 806/2003 (OL L 122, 2003 5 16, p. 1).

(6)  OL L 179, 1999 7 14, p. 1.

(7)  OL L 204, 1998 7 21, p. 37.

(8)  OL L 40, 1989 2 11, p. 1.

(9)  OL L 11, 1994 1 14, p. 1.

(10)  1996 m. birželio 12 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1107/96 dėl geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų įregistravimo vadovaujantis Reglamento (EEB) Nr. 2081/92 17 straipsnyje nustatyta tvarka (OL L 148, 1996 6 21, p. 1). Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 704/2005 (OL L 118, 2005 5 5, p. 14).

(11)  1996 m. gruodžio 17 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2400/96 dėl tam tikrų pavadinimų įtraukimo į Reglamente (EEB) Nr. 2081/92 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos numatytą „Saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą“ (OL L 327, 1996 12 18, p. 11). Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 417/2006 (OL L 72, 2006 3 11, p. 8).

(12)  2004 m. kovo 1 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 383/2004, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2081/92 taikymo taisykles dėl pagrindinių produkto specifikacijų punktų santraukos (OL L 64, 2004 3 2, p. 16).


I PRIEDAS

1 straipsnio 1 dalyje nurodyti maisto produktai

alus,

gėrimai iš augalų ekstraktų,

duona, pyragaičiai, pyragai, konditerijos gaminiai ir kiti kepiniai,

natūralūs lipai ir dervos,

garstyčių tyrė,

tešlos gaminiai.


II PRIEDAS

1 straipsnio 1 dalyje nurodyti žemės ūkio produktai

šienas,

eteriniai aliejai,

kamštmedžio žievė,

košenilis (gyvūninės kilmės žaliava),

gėlės ir dekoratyviniai augalai,

vilna,

vytelės,

brukti linai.


III PRIEDAS

ATITIKMENŲ LENTELĖ

Reglamentas (EEB) Nr. 2081/92

Šis reglamentas

1 straipsnis

1 straipsnis

2 straipsnio 1 dalis

2 straipsnio 2 dalis

2 straipsnio 1 dalis

2 straipsnio 3 dalis

2 straipsnio 2 dalis

2 straipsnio 4 dalis

2 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

2 straipsnio 5 dalis

2 straipsnio 6 dalis

2 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

2 straipsnio 7 dalis

3 straipsnio 1 dalies pirma, antra ir trečia pastraipos

3 straipsnio 1 dalies pirma, antra ir trečia pastraipos

3 straipsnio 1 dalies ketvirta pastraipa

3 straipsnio 2 dalis

3 straipsnio 2 dalis

3 straipsnio 3 dalis

4 straipsnis

4 straipsnis

5 straipsnio 1, 2 ir 3 dalys

5 straipsnio 1, 2 ir 3 dalys

5 straipsnio 4 dalis

5 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

5 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa

5 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

5 straipsnio 5 dalis

5 straipsnio 5 dalies antra pastraipa

5 straipsnio 6 dalies pirma pastraipa

5 straipsnio 6 dalies antra pastraipa

5 straipsnio 5 dalies trečia pastraipa

5 straipsnio 6 dalies trečia pastraipa

5 straipsnio 5 dalies ketvirta ir penkta pastraipos

5 straipsnio 6 dalies ketvirta ir penkta pastraipos

5 straipsnio 5 dalies šešta, septinta ir aštunta pastraipos

5 straipsnio 7 dalis

5 straipsnio 6 dalis

5 straipsnio 8 dalis

5 straipsnio 9 ir 10 dalys

6 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

6 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

6 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

6 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

6 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

6 straipsnio 2 dalis

6 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

6 straipsnio 3 ir 4 dalys

7 straipsnio 4 dalis

6 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa

6 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

6 straipsnio 5 dalies antra pastraipa

6 straipsnio 6 dalies pirma pastraipa

6 straipsnio 6 dalies antra pastraipa

3 straipsnio 3 dalis

7 straipsnio 1 dalis

7 straipsnio 1 dalis

7 straipsnio 2 dalis

7 straipsnio 3 dalis

7 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

7 straipsnio 2 dalies antra ir trečia pastraipos

7 straipsnio 4 dalis

7 straipsnio 3 dalis

7 straipsnio 5 dalis

7 straipsnio 5 dalis

7 straipsnio 6 ir 7 dalys

8 straipsnio 1 dalis

8 straipsnis

8 straipsnio 2 dalis

8 straipsnio 3 dalis

9 straipsnio pirma pastraipa

9 straipsnio 1 dalis

9 straipsnio antra ir trečia pastraipos

9 straipsnio 2 dalis

9 straipsnio 3 ir 4 dalys

10 straipsnio 1 dalis

10 straipsnio 1 dalis

10 straipsnio 2 dalis

11 straipsnio 1 dalis

11 straipsnio 2 dalis

10 straipsnio 3 dalis

11 straipsnio 3 ir 4 dalys

10 straipsnio 4 dalis

10 straipsnio 5 dalis

10 straipsnio 3 dalis

10 straipsnio 6 dalis

10 straipsnio 2 dalis

10 straipsnio 7 dalis

11 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

11 straipsnio 1–3 dalys

11 straipsnio 4 dalis

12 straipsnio 1 dalis

11a straipsnio a punktas

12 straipsnio 2 dalis

11a straipsnio b punktas

12–12d straipsniai

13 straipsnio 1 dalis

13 straipsnio 1 dalis

13 straipsnio 3 dalis

13 straipsnio 2 dalis

13 straipsnio 4 dalis

13 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

13 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

13 straipsnio 5 dalis

13 straipsnio 4 dalis

14 straipsnio 1 ir 2 dalys

14 straipsnio 1 ir 2 dalys

14 straipsnio 3 dalis

3 straipsnio 4 dalis

15 straipsnis

15 straipsnis

16 straipsnis

16 straipsnis

17–19 straipsniai

18 straipsnis

20 straipsnis

I priedas

I priedas

II priedas

II priedas


31.3.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 93/26


TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 511/2006

2006 m. kovo 27 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1531/2002, įvedantį galutinį antidempingo muitą, inter alia, Kinijos Liaudies Respublikos kilmės spalvoto vaizdo televizijos signalų imtuvų importui

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1995 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 384/96 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių (1) (toliau – pagrindinis reglamentas), ypač į jo 8 ir 9 straipsnius,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą, pateiktą pasikonsultavus su Patariamuoju komitetu,

kadangi:

A.   ANKSTESNĖ PROCEDŪRA

(1)

2002 m. rugpjūčio mėn. Taryba Reglamentu (EB) Nr. 1531/2002 (2) įvedė galutinį antidempingo muitą, taikomą, inter alia, Kinijos Liaudies Respublikos (toliau – KLR) kilmės spalvoto vaizdo televizijos signalų imtuvų (toliau – aptariamas produktas) importui.

(2)

Tuo pat metu Komisija Sprendimu 2002/683/EB (3) pripažino bendrą įsipareigojimą (toliau – įsipareigojimas), kurį kartu su Kinijos mašinų ir elektronikos produktų importo ir eksporto prekybos rūmais (toliau – KMEPR) pateikė „Haier Electrical Appliances Corp., Ltd“, „Hisense Import & Export Co., Ltd“, „Konka Group Co., Ltd“, „Sichuan Changhong Electric Co., Ltd“, „Skyworth Multimedia International (Shenzen) Co., Ltd“, „TCL King Electrical Appliances (Hui Zhou) Co., Ltd“ ir „Xiamen Overseas Chinese Electronic Co., Ltd“ (toliau – bendrovės).

(3)

Dėl to KLR kilmės bendrovių pagamintų ir tokios rūšies, dėl kurios pateiktas įsipareigojimas, aptariamų produktų (toliau – produktas, dėl kurio pateiktas įsipareigojimas) importas į Bendriją buvo atleistas nuo galutinių antidempingo muitų.

B.   ĮSIPAREIGOJIMO NESILAIKYMAS

(4)

Įsipareigojusios bendrovės privalo, inter alia, eksportuoti produktą, dėl kurio pateiktas įsipareigojimas, pirmam nepriklausomam klientui Bendrijoje už tokią kainą, kuri būtų ne mažesnė arba didesnė už tam tikrą minimalių importo kainų (MIK) lygį, ir laikytis tam tikrų įsipareigojime nustatytų kiekybinių viršutinių ribų. Šie kainų lygiai ir viršutinės ribos panaikina žalingą dempingo poveikį.

(5)

Siekdamos užtikrinti įsipareigojimo laikymąsi, KMEPR ir bendrovės taip pat sutiko teikti visą informaciją, kuri, Komisijos nuomone, yra būtina, ir leisti atlikti patikrinimus savo patalpose, kad būtų patikrintas duomenų, pateiktų minėtose ketvirtinėse ataskaitose, teisingumas ir tikrumas.

(6)

Kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1531/2001 239 konstatuojamojoje dalyje, įsipareigojime konkrečiai numatyta, kad bet kuriai iš bendrovių arba KMEPR pažeidus įsipareigojimą, laikoma, kad tą įsipareigojimą pažeidė visos jį pasirašiusios šalys. Atsisakymas bendradarbiauti su Europos Komisija prižiūrint, kaip laikomasi įsipareigojimo, laikomas įsipareigojimo pažeidimu.

(7)

Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta pirmiau, Komisija paprašė, kad jai būtų leista atlikti patikrinimus KMEPR ir dviejų bendrovių, pardavusių didžiausią aptariamo produkto kiekį, tai yra „Xiamen Overseas Chinese Electronic Co., Ltd“ ir „Konka Group Co., Ltd“, patalpose. Prieš atlikdama patikrinimus, Komisija nusiuntė laiškus KMEPR, „Xiamen Overseas Chinese Electronic Co., Ltd“ ir „Konka Group Co., Ltd“ ir juose nurodė patikrinimų vietoje datas. KMEPR ir „Xiamen Overseas Chinese Electronic Co., Ltd“ patvirtino, kad neprieštarauja patikrinimui vietoje, kurį prašė leisti atlikti Komisija. Tačiau „Konka Group Co., Ltd“ atsisakė leisti atlikti patikrinimą vietoje ir taip pažeidė įsipareigojimą.

(8)

Nustatytas pažeidimas išsamiau aprašytas Komisijos sprendime 2006/258/EB (4).

(9)

Atsižvelgiant į bendrovių kartu su KMEPR pateikto įsipareigojimo pažeidimą, įsipareigojimas buvo atšauktas Sprendimu 2006/258/EB. Todėl reikėtų nedelsiant nustatyti galutinį antidempingo muitą, taikomą aptariamo produkto, kurį į Bendriją eksportuoja aptariamos bendrovės, importui.

(10)

Laikantis pagrindinio reglamento 8 straipsnio 9 dalies, antidempingo muito norma turi būti nustatyta remiantis faktais, nustatytais atliekant tyrimą, po kurio buvo pateiktas įsipareigojimas. Kadangi atlikus aptariamą tyrimą Reglamentu (EB) Nr. 1531/2002 buvo galutinai nustatytas dempingas ir jo padaryta žala, manoma, kad būtų tikslinga, jei galutinė antidempingo muito norma būtų nustatyta atsižvelgiant į tame reglamente nurodytą muito normos dydį ir formą, t. y. 44,6 % grynosios CIF prekės kainos prie Bendrijos sienos prieš sumokant muitą.

C.   REGLAMENTO (EB) Nr. 1531/2002 DALINIS PAKEITIMAS

(11)

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta pirmiau, reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Reglamentą (EB) Nr. 1531/2002,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 1531/2002 iš dalies keičiamas taip:

1)

3 straipsnis, I ir II priedai panaikinami;

2)

4 ir 5 straipsniai tampa atitinkamai 3 ir 4 straipsniais.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. kovo 27 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

H. GORBACH


(1)  OL L 56, 1996 3 6, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2117/2005 (OL L 340, 2005 12 23, p. 17).

(2)  OL L 231, 2002 8 29, p. 1.

(3)  OL L 231, 2002 8 29, p. 42.

(4)  Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 63.


31.3.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 93/28


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 512/2006

2006 m. kovo 30 d.

nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1994 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 3223/94 dėl vaisių ir daržovių importo taisyklių (1), ypač į jo 4 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Vadovaujantis Urugvajaus raundo daugiašalių prekybos derybų rezultatais Reglamentas (EB) Nr. 3223/94 numato kriterijus, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo vertes iš trečiųjų šalių importuojamiems jo priede išvardintiems produktams ir laikotarpiams.

(2)

Laikantis aukščiau nurodytų kriterijų, standartinės importo vertės turi būti nustatytos tokios, kaip nurodyta šio reglamento priede,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 3223/94 4 straipsnyje nurodytos standartinės importo vertės nustatomos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. kovo 31 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. kovo 30 d.

Komisijos vardu

J. L. DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 337, 1994 12 24, p. 66. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 386/2005 (OL L 62, 2005 3 9, p. 3).


PRIEDAS

prie 2006 m. kovo 30 d. Komisijos reglamento, nustatančio kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

052

99,1

204

46,6

212

102,0

999

82,6

0707 00 05

052

138,6

628

155,5

999

147,1

0709 90 70

052

69,4

204

49,8

999

59,6

0805 10 20

052

63,9

204

40,8

212

48,7

220

43,2

400

58,7

624

62,3

999

52,9

0805 50 10

052

41,3

624

63,4

999

52,4

0808 10 80

388

79,3

400

128,3

404

97,8

508

81,7

512

74,0

528

118,9

720

87,9

999

95,4

0808 20 50

388

79,2

512

73,5

528

73,6

720

129,3

999

88,9


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 750/2005 (OL L 126, 2005 5 19, p. 12). Kodas „999“ žymi „kitą kilmę“.


31.3.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 93/30


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 513/2006

2006 m. kovo 30 d.

priimantis importo licencijų išdavimo laikinąsias priemones, taikomas pagal Reglamentą (EB) Nr. 565/2002, nustatantį iš trečiųjų šalių importuojamo česnako tarifinių kvotų administravimo metodiką ir įvedantis prekių kilmės pažymėjimų sistemą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1996 m. spalio 28 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2200/96 dėl bendro vaisių ir daržovių rinkos organizavimo (1), ypač į jo 31 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 565/2002 (2) nustatoma, kad valstybės narės Komisijai turi pranešti apie licencijų paraiškas kiekvieną pirmadienį ir ketvirtadienį ir išduoti licencijas penktą darbo dieną nuo paraiškos pateikimo datos, jei per tą laikotarpį Komisija nesiima jokių priemonių.

(2)

2006 m. balandžio 13 d. (ketvirtadienis), balandžio 14 d. (penktadienis) ir balandžio 17 d. (pirmadienis) yra Komisijos nedarbo dienos. Todėl reikėtų atidėti licencijų, kurioms gauti paraiškos buvo pateiktos nuo 2006 m. balandžio 10 d. (pirmadienio) iki balandžio 14 d. (penktadienio), išdavimą.

(3)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Šviežių vaisių ir daržovių vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Importo licencijos, kurioms gauti paraiškos buvo pateiktos nuo 2006 m. balandžio 10 d. (pirmadienio) iki balandžio 14 d. (penktadienio), pagal Reglamentą (EB) Nr. 565/2002 yra išduodamos 2006 m. balandžio 21 d. (penktadienį), jei per tą laikotarpį Komisija nesiima jokių priemonių pagal to reglamento 8 straipsnio 2 dalį.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. kovo 30 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 297, 1996 11 21, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 47/2003 (OL L 7, 2003 1 11, p. 64).

(2)  OL L 86, 2002 4 3, p. 11. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 537/2004 (OL L 86, 2004 3 24, p. 9).


31.3.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 93/31


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 514/2006

2006 m. kovo 30 d.

leidžiantis nukrypti nuo Reglamento (EB) Nr. 824/2000 dėl intervencinių grūdų tiekimo terminų kai kuriose valstybėse narėse 2005–2006 prekybos metais

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1), ypač į jo 6 straipsnį,

kadangi:

(1)

2000 m. balandžio 19 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 824/2000, nustatančiu intervencinių agentūrų vykdomo grūdų perėmimo procedūras ir analizės metodus grūdų kokybei nustatyti (2), numatoma, kad, jei pasiūlymas priimtinas, ūkio subjektui kaip įmanoma greičiau pranešamas pristatymų tvarkaraštis. Todėl šio reglamento 4 straipsnio 3 dalyje numatoma, kad visa grūdų siunta į intervencinį centrą, kuriam buvo pateiktas pasiūlymas, turi būti pristatyta ne vėliau kaip iki ketvirtojo mėnesio, einančio po mėnesio, kurį pasiūlymas buvo gautas, pabaigos.

(2)

2005–2006 prekybos metai yra antrieji metai, kai valstybėse narėse, įstojusiose į Europos bendriją 2004 m. gegužės 1 d., taikomas grūdų intervencinis mechanizmas.

(3)

Dėl palankių orų 2005 m. derlius vėl buvo gausus. Dėl to kainos vidaus rinkoje buvo santykinai mažesnės už intervencines kainas. Taigi nuo intervencinio periodo pradžios 2005 m. lapkritį intervencijai buvo pasiūlytas santykinai didelis kiekis. Dėl didelių intervencijai pasiūlytų kiekių ir dėl jų plataus geografinio pasiskirstymo negali būti laikomasi tiekimo termino – 2006 m. kovo 31 d. Kad būtų galima tinkamai tvarkyti tiekiamą produkciją, reikėtų pratęsti tiekimo laikotarpį, taip nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 824/2000.

(4)

Padėčiai rinkoje ištaisyti reikia skubiai taikyti priemones. Nuo šiol reikėtų neatidėliojant taikyti šiame reglamente nustatytas priemones.

(5)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Grūdų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 824/2000 4 straipsnio 3 dalies trečios pastraipos, 2005–2006 prekybos metams visa grūdų, siūlomų intervencijai Čekijos Respublikoje, Estijoje, Kipre, Latvijoje, Lietuvoje, Vengrijoje, Maltoje, Lenkijoje, Slovėnijoje ir Slovakijoje, siunta turi būti pristatyta ne vėliau kaip iki septintojo mėnesio, einančio po mėnesio, kurį pasiūlymas buvo gautas, pabaigos, tačiau ne vėliau kaip iki 2006 m. liepos 31 d.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. kovo 30 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 21. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1154/2005 (OL L 187, 2005 7 19, p. 11).

(2)  OL L 100, 2000 4 20, p. 31. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1068/2005 (OL L 174, 2005 7 7, p. 65).


31.3.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 93/32


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 515/2006

2006 m. kovo 30 d.

nustatantis pereinamojo laikotarpio priemonę 2005–2006 prekybos metams dėl Čekijos Respublikoje, Estijoje, Kipre, Latvijoje, Lietuvoje, Vengrijoje, Maltoje, Lenkijoje, Slovėnijoje ir Slovakijoje intervencijai siūlomų grūdų sandėliavimo finansavimo

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į Čekijos Respublikos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Lenkijos, Slovėnijos ir Slovakijos stojimo sutartį,

atsižvelgdama į Čekijos Respublikos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Lenkijos, Slovėnijos ir Slovakijos stojimo aktą, ypač į jo 41 straipsnio pirmą pastraipą,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1),

kadangi:

(1)

Kai kurių valstybių narių prašymu Komisijos reglamentas (EB) Nr. 514/2006 (2) trim mėnesiais pratęsia 2005–2006 prekybos metų maksimalų intervencijai siūlomų grūdų pristatymo terminą 2004 m. gegužės 1 d. į Europos Sąjungą įstojusioms valstybėms, tačiau ne ilgiau kaip iki 2006 m. liepos 31 d.

(2)

Dėl šios priemonės gali susidaryti papildomų sandėliavimo išlaidų pristatytiems grūdams šiuo nauju terminu, pasibaigus iš pradžių, 2000 m. balandžio 19 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 824/2000 4 straipsnio 3 dalies trečioje pastraipoje, nustatančioje intervencinių agentūrų vykdomo grūdų priėmimo procedūras bei analizės metodus grūdų kokybei nustatyti (3), nustatytam terminui.

(3)

Remiantis 1978 m. rugpjūčio 2 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1883/78, išdėstančio bendrąsias taisykles dėl intervencijoms skirto Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo Garantijų skyriaus finansavimo (4), 6 straipsniu, EŽŪOGF Garantijų skyrius apmoka išlaidas, susijusias su sandėliavimo operacijomis. Valstybių narių išlaidas dėl galimo minėtų papildomų sandėliavimo išlaidų grąžinimo reikėtų prilyginti intervencinių agentūrų paprastai patiriamoms sandėliavimo išlaidoms ir numatyti, kad jas finansuotų EŽŪOGF Garantijų skyrius pagal tą patį standartinį dydį, atsižvelgiant į mėnesinį padidinimą, pridedamą prie intervencinės kainos, kurios dydis numatytas Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 4 straipsnio 3 dalyje.

(4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka EŽŪOGF komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Kai Čekijos Respublikoje, Estijoje, Kipre, Latvijoje, Lietuvoje, Vengrijoje, Maltoje, Lenkijoje, Slovėnijoje ir Slovakijoje intervencijai siūlomus grūdus realiai perima intervencinės agentūros, pasibaigus Reglamento (EB) Nr. 824/2000 4 straipsnio 3 dalies trečioje pastraipoje numatytam pristatymo terminui, valstybių narių patirtos sandėliavimo išlaidos nuo šio laikotarpio pabaigos iki realios pristatymo į pristatymo plane nurodytą sandėlį datos (tas pristatymas turėtų vykti iki Reglamente (EB) Nr. 514/2006 numatytos datos) yra prilyginamos Reglamento (EEB) Nr. 1883/78 6 straipsnyje numatytoms išlaidoms.

2 straipsnis

Reglamento (EEB) Nr. 1883/78 6 straipsnio 1 dalyje numatytas standartinis dydis yra skaičiuojamas pagal standartinį dydį, kurį Bendrija grąžino valstybėms narėms už 2005–2006 prekybos metais supirktus grūdus, nustatytą 2005 m. spalio 12 d. Komisijos sprendimu (5), t. y. 1,31 EUR už toną per mėnesį, iš kurio išskaičiuojama mėnesinio padidinimo suma, kurios dydis numatytas Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 4 straipsnio 3 dalyje, t. y. 0,46 EUR už toną per mėnesį, tas padidinimas buvo pridėtas prie intervencinės kainos už kiekvieną mėnesį po Reglamento (EB) Nr. 824/2000 4 straipsnio 3 dalies trečioje pastraipoje numatyto galutinio termino.

Į šias išlaidas atsižvelgiama metinių ataskaitų, numatytų Tarybos reglamente (EEB) Nr. 3492/90 (6), ir išlaidų fizinėms operacijoms, susijusioms su intervencinių agentūrų vykdomu produktų supirkimu, kontekste.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas 2005–2006 prekybos metams.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. kovo 30 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 78. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1154/2005 (OL L 187, 2005 7 19, p. 11).

(2)  Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 31.

(3)  OL L 100, 2000 4 20, p. 31. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1068/2005 (OL L 174, 2005 7 7, p. 65).

(4)  OL L 216, 1978 8 5, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 695/2005 (OL L 114, 2005 5 4, p. 1).

(5)  C(2005) 3752. Sprendimas neskelbtas.

(6)  OL L 337, 1990 12 4, p. 3.


31.3.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 93/34


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 516/2006

2006 m. kovo 30 d.

nustatantis reprezentacines kainas ir papildomus importo muitus už cukraus sektoriaus produktą melasą, taikomus nuo 2006 m. kovo 31 d.

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2001 m. birželio 19 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1260/2001 dėl bendro cukraus sektoriaus rinkos organizavimo (1), ypač į jo 24 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

(1)

1995 m. birželio 23 d. Reglamentas (EB) Nr. 1422/95, nustatantis išsamias cukraus sektoriaus produkto melasos importo įgyvendinimo taisykles ir iš dalies pakeičiantis Komisijos reglamentą (EEB) Nr. 785/68 (2) numato, kad melasos importo CIF kainos, nustatytos pagal Komisijos reglamentą (EEB) Nr. 785/68 (3), yra „reprezentacinės kainos“. Ši kaina laikoma nustatyta už standartinę kokybę, apibrėžtą Reglamento (EEB) Nr. 785/68 1 straipsnyje.

(2)

Reprezentacinės kainos nustatomos remiantis visa Reglamento (EEB) Nr. 785/68 3 straipsnyje numatyta informacija, išskyrus atvejus, numatytus šio reglamento 4 straipsnyje, o tam tikrais atvejais šias kainas galima nustatyti pagal Reglamento (EEB) Nr. 875/68 7 straipsnyje pateiktą metodą.

(3)

Koreguojant kainas, kurios nėra taikomos standartinei kokybei, reikia padidinti arba sumažinti kainas pagal siūlomos melasos kokybę, atsižvelgiant į Reglamento (EEB) Nr. 785/68 6 straipsnio nuostatas.

(4)

Kai skiriasi atitinkamo produkto slenkstinė kaina ir jo reprezentacinė kaina, reikia nustatyti papildomus importo muitus, Reglamento (EB) Nr. 1422/95 3 straipsnyje numatyta tvarka. Jeigu pagal Reglamento (EB) Nr. 1422/95 5 straipsnio nuostatas taikomas atleidimas nuo importo muitų, reikia nustatyti tam tikrus tų importo muitų dydžius.

(5)

Reikia nustatyti reprezentacines kainas ir papildomus importo muitus minėtiems produktams pagal Reglamento (EB) Nr. 1422/95 1 straipsnio 2 dalį ir 3 straipsnio 1 dalį.

(6)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Cukraus vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1422/95 1 straipsnyje išvardytiems produktams taikomos reprezentacinės kainos ir papildomi importo muitai yra nustatomi priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. kovo 31 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. kovo 30 d.

Komisijos vardu

J. L. DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 178, 2001 6 30, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 39/2004 (OL L 6, 2004 1 10, p. 16).

(2)  OL L 141, 1995 6 24, p. 12. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 79/2003 (OL L 13, 2003 1 18, p. 4).

(3)  OL L 145, 1968 6 27, p. 12. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1422/95.


PRIEDAS

Reprezentacinės kainos ir papildomi importo muitai už cukraus sektoriaus produktą melasą, taikomi nuo 2006 m. kovo 31 d.

(EUR)

KN kodas

Reprezentacinė kaina už 100 kg neto atitinkamo produkto

Papildomas muitas už 100 kg neto atitinkamo produkto

Importo muito už 100 kg neto atitinkamo produkto dydis, kai pagal Reglamento (EB) Nr. 1422/95 5 straipsnio nuostatas taikomas atleidimas (1)

1703 10 00 (2)

11,66

0

1703 90 00 (2)

11,66

0


(1)  Remiantis Reglamento (EB) Nr. 1422/95 5 straipsnio nuostatomis, šis dydis pakeičia šiems produktams bendrajame muitų tarife nustatytą muitą.

(2)  Nustatoma standartinei kokybei, kaip ji apibrėžta Reglamento (EEB) Nr. 785/68 1 straipsnyje su pakeitimais.


31.3.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 93/36


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 517/2006

2006 m. kovo 30 d.

nustatantis grąžinamąsias išmokas už neperdirbto baltojo cukraus ir neperdirbto žaliavinio cukraus eksportą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2001 m. birželio 19 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1260/2001 dėl bendro cukraus sektoriaus rinkos organizavimo (1), ypač į jo 27 straipsnio 5 dalies antrą pastraipą,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1260/2001 27 straipsnyje nustatyta, kad skirtumas tarp minėto reglamento 1 straipsnio 1 dalies a punkte išvardytų produktų kainų arba biržos kainų ir Bendrijos kainų gali būti dengiamas eksporto grąžinamosiomis išmokomis.

(2)

Reglamente (EB) Nr. 1260/2001 numatyta, kad grąžinamosios išmokos už nedenatūruotą baltąjį cukrų ir žaliavinį cukrų, eksportuojamus neperdirbtus, turi būti nustatytos atsižvelgiant į padėtį Bendrijos cukraus rinkoje ir pasaulinėje cukraus rinkoje, ypač į minėto reglamento 28 straipsnyje išvardintus kainų ir sąnaudų veiksnius. Tame pačiame straipsnyje numatyta, kad taip pat reikėtų atsižvelgti ir į siūlomo eksporto ekonominį aspektą.

(3)

Grąžinamoji išmoka už žaliavinį cukrų turi būti nustatyta už standartinę kokybę, kuri yra apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1260/2001 I priedo II dalyje. Ši grąžinamoji išmoka nustatoma remiantis ir šio Reglamento 28 straipsnio 4 dalies nuostatomis. Karamelinis cukrus buvo apibrėžtas 1995 m. rugsėjo 7 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 2135/95, nustatančiame išsamias eksporto grąžinamųjų išmokų suteikimo cukraus sektoriuje taikymo taisykles (2). Tokiu būdu apskaičiuojamas grąžinamosios išmokos už cukrų, į kurį nepridėta aromatinių arba dažiųjų medžiagų, dydis turi būti taikomas pagal jame esantį sacharozės kiekį ir turi būti nustatytas už kiekvieną jos kiekio procentą.

(4)

Tam tikrais atvejais grąžinamosios išmokos dydis gali būti nustatytas kitokio pobūdžio teisės aktais.

(5)

Grąžinamoji išmoka nustatoma kas dvi savaites. Tarpiniu laikotarpiu ji gali būti iš dalies pakeista.

(6)

Reglamento (EB) Nr. 1260/2001 27 straipsnio 5 dalies pirmoje pastraipoje numatyta, kad grąžinamoji išmoka už minėto reglamento 1 straipsnyje numatytus produktus gali skirtis priklausomai nuo paskirties vietos, jei tai sąlygoja padėtis pasaulinėje rinkoje arba tam tikrų rinkų specifiniai reikalavimai.

(7)

Nuo 2001 metų pradžios didelėmis apimtimis ir sparčiai didėjęs pagal preferencinį režimą vykdytas cukraus importas iš Vakarų Balkanų ir Bendrijos cukraus eksportas į šias šalis, atrodo, yra gerokai dirbtino pobūdžio.

(8)

Siekiant išvengti piktnaudžiavimo, kuris pasireikštų cukraus sektoriaus produktų, už kuriuos skirta eksporto grąžinamoji išmoka, reimportu į Bendriją, reikėtų visoms Balkanų šalims nenustatyti grąžinamosios išmokos už šiame reglamente išvardytų produktų eksportą.

(9)

Atsižvelgiant į šiuos veiksnius ir į esamą padėtį cukraus sektoriaus rinkose, ypač į cukraus kursus biržose arba kainas Bendrijoje ir pasaulinėje rinkoje, reikėtų nustatyti atitinkamų dydžių grąžinamąsias išmokas.

(10)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Cukraus vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Grąžinamosios išmokos už Reglamento (EB) Nr. 1260/2001 1 straipsnio 1 dalies a punkte išvardytus produktus, eksportuojamus neperdirbtus ir nedenatūruotus, nustatomos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. kovo 31 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. kovo 30 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 178, 2001 6 30, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 39/2004 (OL L 6, 2004 1 10, p. 16).

(2)  OL L 214, 1995 9 8, p. 16.


PRIEDAS

GRĄŽINAMOSIOS IŠMOKOS UŽ NEPERDIRBTO BALTOJO CUKRAUS IR NEPERDIRBTO ŽALIAVINIO CUKRAUS EKSPORTĄ NUO 2006 M. KOVO 31 D. (1)

Produktų kodas

Paskirtis

Mato vienetas

Grąžinamųjų išmokų dydis

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

21,97 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

21,97 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

21,97 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

21,97 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % sacharozės × 100 kg produkto neto

0,2389

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

23,89

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

23,89

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

23,89

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % sacharozės × 100 kg produkto neto

0,2389

N. B.: Produktų kodai ir „A“ serijos paskirčių kodai yra nustatyti Komisijos reglamente (EEB) Nr. 3846/87 (OL L 366, 1987 12 24, p. 1), su pakeitimais.

Paskirčių skaitiniai kodai yra apibrėžti Reglamente (EB) Nr. 2081/2003 (OL L 313, 2003 11 28, p. 11).

Kitos paskirtys apibrėžiamos taip:

S00

:

visos paskirtys (trečiosios šalys, kitos teritorijos, maisto tiekimas ir paskirtys, prilygintos eksportui už Bendrijos ribų), išskyrus Albaniją, Kroatiją, Bosniją ir Hercegoviną, Serbiją ir Juodkalniją (įskaitant Kosovą, kaip jis yra apibrėžtas 1999 m. birželio 10 d. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijoje Nr. 1244) ir Buvusiąją Jugoslavijos Respubliką Makedoniją, tačiau netaikoma cukrui, pridėtam į produktus, išvardytus Tarybos reglamento (EB) Nr. 2201/96 (OL L 297, 1996 11 21, p. 29) 1 straipsnio 2 dalies b punkte.


(1)  Šiame priede nustatyti dydžiai netaikomi eksportui nuo 2005 m. vasario 1 d., pagal 2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos sprendimą 2005/45/EB dėl Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo, iš dalies keičiančio 1972 m. liepos 22 d. Europos ekonominės bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimą dėl perdirbtiems žemės ūkio produktams taikomų nuostatų, sudarymo ir laikino taikymo (OL L 23, 2005 1 26, p. 17).

(2)  Šis dydis taikomas žaliaviniam cukrui, kurio išeiga yra 92 %. Jei eksportuojamo žaliavinio cukraus išeiga nėra lygi 92 %, taikytinas grąžinamosios išmokos dydis nustatomas pagal Reglamento (EB) Nr. 1260/2001 28 straipsnio 4 dalies nuostatas.


31.3.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 93/38


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 518/2006

2006 m. kovo 30 d.

nustatantis eksporto grąžinamąsias išmokas už neperdirbtus sirupus ir kai kuriuos kitus cukraus sektoriaus produktus

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2001 m. birželio 19 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1260/2001 dėl bendro cukraus sektoriaus rinkos organizavimo (1), ypač į jo 27 straipsnio 5 dalies antrą pastraipą,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1260/2001 27 straipsnyje nustatyta, kad skirtumas tarp minėto reglamento 1 straipsnio 1 dalies d punkte išvardytų produktų kainų arba biržos kursų ir Bendrijos kainų gali būti dengiamas eksporto grąžinamosiomis išmokomis.

(2)

1995 m. rugsėjo 7 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 2135/95, nustatančiame išsamias eksporto grąžinamųjų išmokų suteikimo cukraus sektoriuje taikymo taisykles (2), 3 straipsnyje numatyta, kad eksporto grąžinamoji išmoka už 100 kg Reglamento (EB) Nr. 1260/2001 1 straipsnio 1 dalies d punkte nurodytų produktų yra lygi bazinei sumai, padaugintai iš tam produktui nustatyto sacharozės kiekio, atitinkamais atvejais pridėjus kitų į sacharozės ekvivalentą perskaičiuotų cukrų kiekį. Šis atitinkamo produkto sacharozės kiekis nustatomas pagal Reglamento (EB) Nr. 2135/95 3 straipsnio nuostatas.

(3)

Reglamento (EB) Nr. 1260/2001 30 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad grąžinamosios išmokos už sorbozę bazinis dydis yra lygus baziniam grąžinamosios išmokos dydžiui, atėmus iš jo vieną šimtąją dalį galiojančios gamybos grąžinamosios išmokos, kuri pagal 2001 m. birželio 27 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1265/2001, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1260/2001 nuostatų dėl tam tikrų cukraus produktų, naudojamų chemijos pramonėje, gamybos grąžinamųjų išmokų mokėjimo taikymo (3), nuostatas taikoma pastarojo reglamento priede išvardytiems produktams.

(4)

Reglamento (EB) Nr. 1260/2001 30 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad grąžinamosios išmokos už kitus to paties reglamento 1 straipsnio 1 dalies d punkte išvardytus produktus, eksportuojamus neperdirbtus, bazinis dydis sudaro vieną šimtąją dydžio, gauto atsižvelgiant, pirma, į skirtumo tarp baltojo cukraus intervencinės kainos nedeficitinėse Bendrijos zonose tą mėnesį, kuriam nustatomas bazinis dydis, ir tarp pasaulinėje rinkoje užregistruotų baltojo cukraus kainų arba biržos kainų skirtumo ir, antra, į būtinybę nustatyti pusiausvyrą tarp Bendrijos pagrindinių produktų naudojimo perdirbtų prekių, skirtų eksportuoti į trečiąsias šalis, gamyboje ir trečiųjų šalių produktų, įvežtų perdirbti, naudojimo.

(5)

Reglamento (EB) Nr. 1260/2001 30 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad grąžinamosios išmokos bazinis dydis gali būti taikomas tik kai kuriems to reglamento 1 straipsnio 1 dalies d punkte išvardytiems produktams.

(6)

Reglamento (EB) Nr. 1260/2001 27 straipsnyje numatyta, kad gali būti numatyta eksporto grąžinamoji išmoka už to reglamento 1 straipsnio 1 dalies f, g ir h punktuose išvardytus produktus, eksportuojamus neperdirbtus. Nustatant grąžinamosios išmokos dydį už kiekvieną 100 kilogramų sausosios medžiagos, visų pirma atsižvelgiama į grąžinamąją išmoką, taikomą už KN kodu 1702 30 91 klasifikuojamų produktų eksportą, į grąžinamąją išmoką, taikomą už Reglamento (EB) Nr. 1260/2001 1 straipsnio 1 dalies d punkte minimų produktų eksportą ir į numatomo eksporto ekonominius aspektus. Kalbant apie minėtos 1 dalies f ir g punktuose išvardytus produktus, grąžinamoji išmoka skiriama tik už tuos produktus, kurie atitinka Reglamento (EB) Nr. 2135/95 5 straipsnyje nurodytas sąlygas, o kalbant apie h punkte išvardytus produktus, grąžinamoji išmoka skiriama tik už tuos produktus, kurie atitinka Reglamento (EB) Nr. 2135/95 6 straipsnyje nurodytas sąlygas.

(7)

Pirmiau minėtos numatomos grąžinamosios išmokos turi būti nustatomos kiekvieną mėnesį. Tarpiniu laikotarpiu jos gali būti pakeistos.

(8)

Reglamento (EB) Nr. 1260/2001 27 straipsnio 5 dalies pirmoje pastraipoje numatyta, kad grąžinamosios išmokos už to reglamento 1 straipsnyje išvardytus produktus gali skirtis priklausomai nuo paskirties vietos, jei tai sąlygoja padėtis pasaulinėje rinkoje arba tam tikrų rinkų specifiniai reikalavimai.

(9)

Nuo 2001 metų pradžios didelėmis apimtimis ir sparčiai didėjęs cukraus importas pagal preferencinį režimą iš Vakarų Balkanų ir Bendrijos cukraus eksportas į šias šalis, atrodo, yra gerokai dirbtino pobūdžio.

(10)

Siekiant išvengti piktnaudžiavimo, kuris pasireikštų cukraus sektoriaus produktų, už kuriuos skirta eksporto grąžinamoji išmoka, reimportu į Bendriją, reikėtų visoms Vakarų Balkanų šalims nenustatyti grąžinamosios išmokos už šiame reglamente išvardytų produktų eksportą.

(11)

Atsižvelgiant į šiuos veiksnius, reikėtų nustatyti atitinkamų dydžių grąžinamąsias išmokas už nurodomus produktus.

(12)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Cukraus vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Grąžinamosios išmokos už Reglamento (EB) Nr. 1260/2001 1 straipsnio 1 dalies d, f, g ir h punktuose išvardytus produktus, eksportuojamus neperdirbtus, yra nustatomos tokios, kaip numatyta šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. kovo 31 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. kovo 30 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 178, 2001 6 30, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 39/2004 (OL L 6, 2004 1 10, p. 6).

(2)  OL L 214, 1995 9 8, p. 16.

(3)  OL L 178, 2001 6 30, p. 63.


PRIEDAS

GRĄŽINAMOSIOS IŠMOKOS UŽ NEPERDIRBTŲ SIRUPŲ IR KAI KURIŲ KITŲ NEPERDIRBTŲ CUKRAUS SEKTORIAUS PRODUKTŲ EKSPORTĄ, TAIKOMOS NUO 2006 M. KOVO 31 D. (1)

Produkto kodas

Paskirtis

Mato vienetas

Grąžinamosios išmokos dydis

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg sausosios medžiagos masės

23,89 (2)

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg sausosios medžiagos masės

23,89 (2)

1702 60 80 9100

S00

EUR/100 kg sausosios medžiagos masės

45,38 (3)

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % sacharozės × 100 kg produkto neto

0,2389 (4)

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg sausosios medžiagos masės

23,89 (2)

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % sacharozės × 100 kg produkto neto

0,2389 (4)

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % sacharozės × 100 kg produkto neto

0,2389 (4)

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % sacharozės × 100 kg produkto neto

0,2389 (4)  (5)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg sausosios medžiagos masės

23,89 (2)

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % sacharozės × 100 kg produkto neto

0,2389 (4)

N.B.: Produktų kodai ir „A“ serijos paskirčių kodai yra nustatyti Komisijos reglamente (EEB) Nr. 3846/87 (OL L 366, 1987 12 24, p. 1) su pakeitimais

Paskirčių skaitiniai kodai yra apibrėžti Reglamente (EB) Nr. 2081/2003 (OL L 313, 2003 11 28, p. 11).

Kitos paskirtys apibrėžiamos taip:

S00

:

visos paskirtys (trečiosios šalys, kitos teritorijos, maisto tiekimas ir paskirtys, prilygintos eksportui už Bendrijos ribų), išskyrus Albaniją, Kroatiją, Bosniją ir Hercegoviną, Serbiją ir Juodkalniją (įskaitant Kosovą, kaip jis yra apibrėžtas 1999 m. birželio 10 d. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijoje Nr. 1244) ir Buvusiąją Jugoslavijos Respubliką Makedoniją, tačiau netaikoma cukrui, pridėtam į produktus, išvardytus Tarybos reglamento (EB) Nr. 2201/96 (OL L 297, 1996 11 21, p. 29) 1 straipsnio 2 dalies b punkte.


(1)  Šiame priede nustatyti dydžiai netaikomi eksportui nuo 2005 m. vasario 1 d., pagal 2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos sprendimą 2005/45/EB dėl Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo, iš dalies keičiančio 1972 m. liepos 22 d. Europos ekonominės bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimą dėl perdirbtiems žemės ūkio produktams taikomų nuostatų, sudarymo ir laikino taikymo (OL L 23, 2005 1 26, p. 17).

(2)  Taikoma tik Reglamento (EB) Nr. 2135/95 5 straipsnyje nurodytiems produktams.

(3)  Taikoma tik Reglamento (EB) Nr. 2135/95 6 straipsnyje nurodytiems produktams.

(4)  Bazinis dydis netaikomas sirupams, kurių grynumas mažesnis kaip 85 % (Reglamentas (EB) Nr. 2135/95). Sacharozės kiekis nustatomas pagal Reglamento (EB) Nr. 2135/95 3 straipsnio nuostatas.

(5)  Dydis netaikomas Reglamento (EEB) Nr. 3513/92 (OL L 355, 1992 12 5, p. 12) priedo 2 dalyje apibrėžtam produktui.


31.3.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 93/41


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 519/2006

2006 m. kovo 30 d.

nustatantis didžiausią grąžinamąją išmoką už baltojo cukraus eksportą į kai kurias trečiąsias šalis 22-ajame daliniame konkurse, vykdomame remiantis Reglamente (EB) Nr. 1138/2005 numatytu nuolatiniu konkursu

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2001 m. birželio 19 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1260/2001 dėl bendro cukraus sektoriaus rinkos organizavimo (1), ypač į jo 27 straipsnio 5 dalies antrą pastraipą,

kadangi:

(1)

2005 m. liepos 15 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 1138/2005 dėl 2005–2006 prekybos metais vykdomo nuolatinio konkurso, siekiant nustatyti eksporto muitus ir (arba) grąžinamąsias išmokas už baltojo cukraus eksportą (2), numatyta vykdyti dalinius konkursus dėl tokio cukraus eksporto į trečiąsias šalis.

(2)

Reglamento (EB) Nr. 1138/2005 9 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad didžiausias grąžinamosios išmokos dydis daliniame konkurse nustatomas pagal aplinkybes, visų pirma atsižvelgiant į cukraus rinkos Bendrijoje bei pasaulinės cukraus rinkos padėtį ir numatomą raidą.

(3)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Cukraus vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 1138/2005 nuostatomis vykdomame 22-ajame daliniame konkurse yra nustatoma 27,260 EUR/100 kg didžiausia grąžinamoji išmoka už baltojo cukraus eksportą į kai kurias į trečiąsias šalis.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. kovo 31 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. kovo 30 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 178, 2001 6 30, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 39/2004 (OL L 6, 2004 1 10, p. 16).

(2)  OL L 185, 2005 7 16, p. 3.


31.3.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 93/42


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 520/2006

2006 m. kovo 30 d.

nustatantis gamybos grąžinamąją išmoką už chemijos pramonėje naudojamą baltąjį cukrų nuo 2006 m. balandžio 1 d. iki 30 d.

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2001 m. birželio 19 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1260/2001 dėl bendro cukraus sektoriaus rinkų organizavimo (1), ypač į jo 7 straipsnio 5 dalies penktą įtrauką,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1260/2001 7 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad susiklosčius vienai iš Sutarties 23 straipsnio 2 dalyje numatytų aplinkybių, gali būti nuspręsta skirti gamybos grąžinamąsias išmokas už to reglamento 1 straipsnio 1 dalies a ir f punktuose nurodytus produktus, 1 straipsnio 1 dalies d punkte nurodytus sirupus bei chemiškai gryną fruktozę (levuliozę), kaip tarpinį produktą, klasifikuojamą KN kodu 1702 50 00, naudojamus gaminant tam tikrus chemijos pramonės produktus.

(2)

2001 m. birželio 27 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 1265/2001, nustatančiame išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1260/2001 nuostatų dėl tam tikrų chemijos pramonėje naudojamų cukraus produktų, gamybos grąžinamųjų išmokų mokėjimo taikymo taisykles (2), numatyta, kad šių grąžinamųjų išmokų dydis nustatomas pagal baltajam cukrui nustatytą grąžinamąją išmoką.

(3)

Reglamento (EB) Nr. 1265/2001 9 straipsnyje numatyta, kad gamybos grąžinamoji išmoka už baltąjį cukrų nustatoma kas mėnesį skaičiuojant nuo pirmos kiekvieno mėnesio dienos.

(4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Cukraus vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Nuo 2006 m. balandžio 1 d. iki 30 d. Reglamento (EB) Nr. 1265/2001 4 straipsnyje numatyta gamybos grąžinamoji išmoka už baltąjį cukrų yra nustatoma 23,731 EUR/100 kg neto dydžio.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. balandžio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. kovo 30 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 178, 2001 6 30, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 39/2004 (OL L 6, 2004 1 10, p. 16).

(2)  OL L 178, 2001 6 30, p. 63.


31.3.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 93/43


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 521/2006

2006 m. kovo 30 d.

nustatantis grąžinamąsias išmokas, taikomas eksportuojant iš grūdų pagamintus kombinuotuosius pašarus

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1), ir ypač į jo 13 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 13 straipsnio nuostatas skirtumas tarp to reglamento 1 straipsnyje išvardytų produktų biržos kainų ar kitų pasaulinės rinkos kainų ir tų produktų kainų Bendrijoje gali būti padengiamas eksporto grąžinamosiomis išmokomis;

(2)

1995 m. birželio 29 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1517/95 dėl Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 taikymo kombinuotųjų pašarų importo ir eksporto sistemoms taisyklių, iš dalies pakeičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1162/95, nustatantį importo ir eksporto licencijų sistemos grūdams bei ryžiams taikymo išsamias specialiąsias taisykles (2), 2 straipsnyje yra išvardyti konkretūs kriterijai, į kuriuos reikia atsižvelgti apskaičiuojant grąžinamosios išmokos už šiuos produktus dydį;

(3)

Apskaičiuojant grąžinamosios išmokos dydį reikia atsižvelgti ir į grūdų produktų sudėtį. Paprastinimo sumetimais grąžinamoji išmoka turi būti mokama už dvi „grūdų produktų“ kategorijas, t. y., viena vertus, už kukurūzų grūdus, kurie daugiausiai naudojami gaminant eksportuojamus kombinuotuosius pašarus ir iš kukurūzų pagamintus produktus, ir, kita vertus, už „kitus grūdus“, kurie yra grūdų produktai, už kuriuos gali būti mokama grąžinamoji išmoka, išskyrus kukurūzus ir iš kukurūzų pagamintus produktus. Grąžinamoji išmoka turi būti skiriama už kombinuotuosiuose pašaruose esantį grūdų produktų kiekį;

(4)

Be to, apskaičiuojant grąžinamosios išmokos dydį, reikia atsižvelgti į šių produktų realizavimo galimybes ir pardavimo sąlygas pasaulinėje rinkoje, į būtinybę išvengti Bendrijos rinkos trikdymų ir ekonominį jų eksporto aspektą;

(5)

Dėl dabartinės grūdų rinkos padėties, ypač dėl aprūpinimo perspektyvų, šiuo metu reikia panaikinti eksporto grąžinamąsias išmokas;

(6)

Grūdų vadybos komitetas nepateikė nuomonės per pirmininko nustatytą laiką,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Grąžinamosios išmokos, skiriamos eksportuojant Reglamente (EB) Nr. 1784/2003 nurodytus iš grūdų pagamintus kombinuotuosius pašarus, kuriems taikomos Reglamento (EB) Nr. 1517/95 nuostatos, yra nustatomos tokios, kaip nurodyta šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. kovo 31 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. kovo 30 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 78. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1154/2005 (OL L 187, 2005 7 19, p. 11).

(2)  OL L 147, 1995 6 30, p. 51.


PRIEDAS

prie 2006 m. kovo 30 d. Komisijos reglamento, iš dalies keičiančio grąžinamąsias išmokas, taikomas eksportuojant iš grūdų pagamintus kombinuotuosius pašarus

Kodai produktų, kuriuos eksportuojant skiriama grąžinamoji išmoka:

 

2309 10 11 9000,

 

2309 10 13 9000,

 

2309 10 31 9000,

 

2309 10 33 9000,

 

2309 10 51 9000,

 

2309 10 53 9000,

 

2309 90 31 9000,

 

2309 90 33 9000,

 

2309 90 41 9000,

 

2309 90 43 9000,

 

2309 90 51 9000,

 

2309 90 53 9000.


Grūdų produktai

Paskirtis

Mato vienetas

Grąžinamųjų išmokų dydis

Kukurūzai ir iš kukurūzų pagaminti produktai:

KN kodai 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20, 1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23, 1904 10 10

C10

EUR/t

0,00

Grūdų produktai, išskyrus kukurūzus ir iš kukurūzų pagamintus produktus

C10

EUR/t

0,00

NB: Produktų kodai ir „A“ serijos paskirčių kodai yra nustatyti Komisijos reglamente (EEB) Nr. 3846/87 (OL L 366, 1987 12 24, p. 1) su pakeitimais.

C10

:

Visos paskirtys.


31.3.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 93/45


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 522/2006

2006 m. kovo 30 d.

nustatantis eksporto grąžinamąsias išmokas už pieną ir pieno produktus

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1255/1999 dėl bendro pieno ir pieno produktų rinkos organizavimo (1), ypač į jo 31 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1255/1999 31 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad to reglamento 1 straipsnyje išvardytų produktų kainų skirtumas pasaulinėje rinkoje ir Bendrijoje gali būti padengiamas eksporto grąžinamosiomis išmokomis.

(2)

Todėl, atsižvelgiant į esamą situaciją pieno ir pieno produktų rinkoje, eksporto grąžinamosios išmokos turėtų būti nustatomos laikantis Reglamento (EB) Nr. 1255/1999 31 straipsnyje nurodytų taisyklių ir atitinkamų kriterijų.

(3)

Reglamento (EB) Nr. 1255/1999 31 straipsnio 3 dalies antroje pastraipoje numatoma, kad dėl pasaulinėje rinkoje susidariusios padėties arba dėl tam tikrų rinkų konkrečių reikalavimų, grąžinamosios išmokos gali skirtis priklausomai nuo paskirties vietos.

(4)

Pagal Europos bendrijos ir Dominikos Respublikos susitarimo memorandumą dėl pieno miltelių importo į Dominikos Respubliką (2), patvirtintą Tarybos sprendimu 98/486/EB (3), tam tikram į Dominikos Respubliką eksportuojamų Bendrijos pieno produktų kiekiui gali būti taikomi sumažinti muitai. Todėl eksportuojamiems produktams pagal šią sistemą taikomos eksporto grąžinamosios išmokos turėtų būti sumažintos tam tikra procentine dalimi.

(5)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Pieno ir pieno produktų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Eksporto grąžinamosios išmokos, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1255/1999 31 straipsnyje, suteikiamos už produktus ir sumas, nurodytas šio reglamento priede pagal Komisijos reglamento (EB) Nr. 174/1999 (4) 1 straipsnio 4 dalyje nurodytas sąlygas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. kovo 31 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. kovo 30 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 160, 1999 6 26, p. 48. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1913/2005 (OL L 307, 2005 11 25, p. 2).

(2)  OL L 218, 1998 8 6, p. 46.

(3)  OL L 218, 1998 8 6, p. 45.

(4)  OL L 20, 1999 1 27, p. 8.


PRIEDAS

Nuo 2006 m. kovo 31 d. taikomos eksporto grąžinamosios išmokos už pieną ir pieno produktus

Code produit

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

0401 30 31 9100

L02

EUR/100 kg

13,20

L20

EUR/100 kg

18,86

0401 30 31 9400

L02

EUR/100 kg

20,62

L20

EUR/100 kg

29,47

0401 30 31 9700

L02

EUR/100 kg

22,75

L20

EUR/100 kg

32,49

0401 30 39 9100

L02

EUR/100 kg

13,20

L20

EUR/100 kg

18,86

0401 30 39 9400

L02

EUR/100 kg

20,62

L20

EUR/100 kg

29,47

0401 30 39 9700

L02

EUR/100 kg

22,75

L20

EUR/100 kg

32,49

0401 30 91 9100

L02

EUR/100 kg

25,92

L20

EUR/100 kg

37,04

0401 30 99 9100

L02

EUR/100 kg

25,92

L20

EUR/100 kg

37,04

0401 30 99 9500

L02

EUR/100 kg

38,10

L20

EUR/100 kg

54,43

0402 10 11 9000

L02

EUR/100 kg

4,14

L21 (1)

EUR/100 kg

5,00

0402 10 19 9000

L02

EUR/100 kg

4,14

L21 (1)

EUR/100 kg

5,00

0402 10 91 9000

L02

EUR/100 kg

4,14

L21

EUR/100 kg

5,00

0402 10 99 9000

L02

EUR/100 kg

4,14

L21

EUR/100 kg

5,00

0402 21 11 9200

L02

EUR/100 kg

4,14

L21

EUR/100 kg

5,00

0402 21 11 9300

L02

EUR/100 kg

35,03

L21

EUR/100 kg

44,94

0402 21 11 9500

L02

EUR/100 kg

36,55

L21

EUR/100 kg

46,92

0402 21 11 9900

L02

EUR/100 kg

38,94

L21 (1)

EUR/100 kg

50,00

0402 21 17 9000

L02

EUR/100 kg

4,14

L21

EUR/100 kg

5,00

0402 21 19 9300

L02

EUR/100 kg

35,03

L21

EUR/100 kg

44,94

0402 21 19 9500

L02

EUR/100 kg

36,55

L21

EUR/100 kg

46,92

0402 21 19 9900

L02

EUR/100 kg

38,94

L21 (1)

EUR/100 kg

50,00

0402 21 91 9100

L02

EUR/100 kg

39,19

L21

EUR/100 kg

50,30

0402 21 91 9200

L02

EUR/100 kg

39,42

L21 (1)

EUR/100 kg

50,61

0402 21 91 9350

L02

EUR/100 kg

39,84

L21

EUR/100 kg

51,12

0402 21 91 9500

L02

EUR/100 kg

42,80

L21

EUR/100 kg

54,94

0402 21 99 9100

L02

EUR/100 kg

39,19

L21

EUR/100 kg

50,30

0402 21 99 9200

L02

EUR/100 kg

39,42

L21 (1)

EUR/100 kg

50,61

0402 21 99 9300

L02

EUR/100 kg

39,84

L21

EUR/100 kg

51,12

0402 21 99 9400

L02

EUR/100 kg

42,03

L21

EUR/100 kg

53,96

0402 21 99 9500

L02

EUR/100 kg

42,80

L21

EUR/100 kg

54,94

0402 21 99 9600

L02

EUR/100 kg

45,83

L21

EUR/100 kg

58,82

0402 21 99 9700

L02

EUR/100 kg

47,52

L21

EUR/100 kg

61,03

0402 21 99 9900

L02

EUR/100 kg

49,51

L21

EUR/100 kg

63,55

0402 29 15 9200

L02

EUR/100 kg

4,14

L20

EUR/100 kg

5,00

0402 29 15 9300

L02

EUR/100 kg

35,03

L20

EUR/100 kg

44,94

0402 29 15 9500

L02

EUR/100 kg

36,55

L20

EUR/100 kg

46,92

0402 29 15 9900

L02

EUR/100 kg

38,94

L20

EUR/100 kg

50,00

0402 29 19 9300

L02

EUR/100 kg

35,03

L20

EUR/100 kg

44,94

0402 29 19 9500

L02

EUR/100 kg

36,55

L20

EUR/100 kg

46,92

0402 29 19 9900

L02

EUR/100 kg

38,94

L20

EUR/100 kg

50,00

0402 29 91 9000

L02

EUR/100 kg

39,19

L20

EUR/100 kg

50,30

0402 29 99 9100

L02

EUR/100 kg

39,19

L20

EUR/100 kg

50,30

0402 29 99 9500

L02

EUR/100 kg

42,03

L20

EUR/100 kg

53,96

0402 91 11 9370

L02

EUR/100 kg

4,13

L20

EUR/100 kg

5,90

0402 91 19 9370

L02

EUR/100 kg

4,13

L20

EUR/100 kg

5,90

0402 91 31 9300

L02

EUR/100 kg

4,88

L20

EUR/100 kg

6,97

0402 91 39 9300

L02

EUR/100 kg

4,88

L20

EUR/100 kg

6,97

0402 91 99 9000

L02

EUR/100 kg

15,93

L20

EUR/100 kg

22,76

0402 99 11 9350

L02

EUR/100 kg

10,55

L20

EUR/100 kg

15,08

0402 99 19 9350

L02

EUR/100 kg

10,55

L20

EUR/100 kg

15,08

0402 99 31 9150

L02

EUR/100 kg

10,95

L20

EUR/100 kg

15,65

0402 99 31 9300

L02

EUR/100 kg

9,53

L20

EUR/100 kg

13,62

0402 99 39 9150

L02

EUR/100 kg

10,95

L20

EUR/100 kg

15,65

0403 90 11 9000

L02

EUR/100 kg

4,09

L20

EUR/100 kg

4,93

0403 90 13 9200

L02

EUR/100 kg

4,09

L20

EUR/100 kg

4,93

0403 90 13 9300

L02

EUR/100 kg

34,70

L20

EUR/100 kg

44,55

0403 90 13 9500

L02

EUR/100 kg

36,23

L20

EUR/100 kg

46,50

0403 90 13 9900

L02

EUR/100 kg

38,61

L20

EUR/100 kg

49,55

0403 90 19 9000

L02

EUR/100 kg

38,84

L20

EUR/100 kg

49,86

0403 90 33 9400

L02

EUR/100 kg

34,70

L20

EUR/100 kg

44,55

0403 90 33 9900

L02

EUR/100 kg

38,61

L20

EUR/100 kg

49,55

0403 90 59 9310

L02

EUR/100 kg

13,20

L20

EUR/100 kg

18,86

0403 90 59 9340

L02

EUR/100 kg

19,32

L20

EUR/100 kg

27,59

0403 90 59 9370

L02

EUR/100 kg

19,32

L20

EUR/100 kg

27,59

0403 90 59 9510

L02

EUR/100 kg

19,32

L20

EUR/100 kg

27,59

0404 90 21 9120

L02

EUR/100 kg

3,54

L20

EUR/100 kg

4,27

0404 90 21 9160

L02

EUR/100 kg

4,14

L20

EUR/100 kg

5,00

0404 90 23 9120

L02

EUR/100 kg

4,14

L20

EUR/100 kg

5,00

0404 90 23 9130

L02

EUR/100 kg

35,03

L20

EUR/100 kg

44,94

0404 90 23 9140

L02

EUR/100 kg

36,55

L20

EUR/100 kg

46,92

0404 90 23 9150

L02

EUR/100 kg

38,94

L20

EUR/100 kg

50,00

0404 90 29 9110

L02

EUR/100 kg

39,19

L20

EUR/100 kg

50,30

0404 90 29 9115

L02

EUR/100 kg

39,42

L20

EUR/100 kg

50,61

0404 90 29 9125

L02

EUR/100 kg

39,84

L20

EUR/100 kg

51,12

0404 90 29 9140

L02

EUR/100 kg

42,80

L20

EUR/100 kg

54,94

0404 90 81 9100

L02

EUR/100 kg

4,14

L20

EUR/100 kg

5,00

0404 90 83 9110

L02

EUR/100 kg

4,14

L20

EUR/100 kg

5,00

0404 90 83 9130

L02

EUR/100 kg

35,03

L20

EUR/100 kg

44,94

0404 90 83 9150

L02

EUR/100 kg

36,55

L20

EUR/100 kg

46,92

0404 90 83 9170

L02

EUR/100 kg

38,94

L20

EUR/100 kg

50,00

0404 90 83 9936

L02

EUR/100 kg

10,55

L20

EUR/100 kg

15,08

0405 10 11 9500

L02

EUR/100 kg

69,83

L20

EUR/100 kg

94,15

0405 10 11 9700

L02

EUR/100 kg

71,57

L20

EUR/100 kg

96,50

0405 10 19 9500

L02

EUR/100 kg

69,83

L20

EUR/100 kg

94,15

0405 10 19 9700

L02

EUR/100 kg

71,57

L20

EUR/100 kg

96,50

0405 10 30 9100

L02

EUR/100 kg

69,83

L20

EUR/100 kg

94,15

0405 10 30 9300

L02

EUR/100 kg

71,57

L20

EUR/100 kg

96,50

0405 10 30 9700

L02

EUR/100 kg

71,57

L20

EUR/100 kg

96,50

0405 10 50 9300

L02

EUR/100 kg

71,57

L20

EUR/100 kg

96,50

0405 10 50 9500

L02

EUR/100 kg

69,83

L20

EUR/100 kg

94,15

0405 10 50 9700

L02

EUR/100 kg

71,57

L20

EUR/100 kg

96,50

0405 10 90 9000

L02

EUR/100 kg

74,19

L20

EUR/100 kg

100,04

0405 20 90 9500

L02

EUR/100 kg

65,47

L20

EUR/100 kg

88,27

0405 20 90 9700

L02

EUR/100 kg

68,08

L20

EUR/100 kg

91,79

0405 90 10 9000

L02

EUR/100 kg

89,33

L20

EUR/100 kg

120,44

0405 90 90 9000

L02

EUR/100 kg

71,44

L20

EUR/100 kg

96,33

0406 10 20 9230

L04

EUR/100 kg

12,99

L40

EUR/100 kg

16,24

0406 10 20 9630

L04

EUR/100 kg

19,96

L40

EUR/100 kg

24,94

0406 10 20 9640

L04

EUR/100 kg

29,32

L40

EUR/100 kg

36,65

0406 10 20 9650

L04

EUR/100 kg

24,44

L40

EUR/100 kg

30,55

0406 10 20 9830

L04

EUR/100 kg

9,08

L40

EUR/100 kg

11,33

0406 10 20 9850

L04

EUR/100 kg

10,99

L40

EUR/100 kg

13,74

0406 20 90 9913

L04

EUR/100 kg

21,76

L40

EUR/100 kg

27,20

0406 20 90 9915

L04

EUR/100 kg

29,54

L40

EUR/100 kg

36,93

0406 20 90 9917

L04

EUR/100 kg

31,41

L40

EUR/100 kg

39,24

0406 20 90 9919

L04

EUR/100 kg

35,08

L40

EUR/100 kg

43,86

0406 30 31 9730

L04

EUR/100 kg

3,91

L40

EUR/100 kg

9,17

0406 30 31 9930

L04

EUR/100 kg

3,91

L40

EUR/100 kg

9,17

0406 30 31 9950

L04

EUR/100 kg

5,69

L40

EUR/100 kg

13,34

0406 30 39 9500

L04

EUR/100 kg

3,91

L40

EUR/100 kg

9,17

0406 30 39 9700

L04

EUR/100 kg

5,69

L40

EUR/100 kg

13,34

0406 30 39 9930

L04

EUR/100 kg

5,69

L40

EUR/100 kg

13,34

0406 30 39 9950

L04

EUR/100 kg

6,44

L40

EUR/100 kg

15,09

0406 40 50 9000

L04

EUR/100 kg

34,48

L40

EUR/100 kg

43,09

0406 40 90 9000

L04

EUR/100 kg

35,41

L40

EUR/100 kg

44,26

0406 90 13 9000

L04

EUR/100 kg

39,25

L40

EUR/100 kg

56,18

0406 90 15 9100

L04

EUR/100 kg

40,57

L40

EUR/100 kg

58,06

0406 90 17 9100

L04

EUR/100 kg

40,57

L40

EUR/100 kg

58,06

0406 90 21 9900

L04

EUR/100 kg

39,43

L40

EUR/100 kg

56,30

0406 90 23 9900

L04

EUR/100 kg

35,35

L40

EUR/100 kg

50,82

0406 90 25 9900

L04

EUR/100 kg

34,67

L40

EUR/100 kg

49,63

0406 90 27 9900

L04

EUR/100 kg

31,39

L40

EUR/100 kg

44,95

0406 90 31 9119

L04

EUR/100 kg

29,03

L40

EUR/100 kg

41,60

0406 90 33 9119

L04

EUR/100 kg

29,03

L40

EUR/100 kg

41,60

0406 90 35 9190

L04

EUR/100 kg

41,33

L40

EUR/100 kg

59,45

0406 90 35 9990

L04

EUR/100 kg

41,33

L40

EUR/100 kg

59,45

0406 90 37 9000

L04

EUR/100 kg

39,25

L40

EUR/100 kg

56,18

0406 90 61 9000

L04

EUR/100 kg

44,68

L40

EUR/100 kg

64,65

0406 90 63 9100

L04

EUR/100 kg

44,02

L40

EUR/100 kg

63,49

0406 90 63 9900

L04

EUR/100 kg

42,31

L40

EUR/100 kg

61,32

0406 90 69 9910

L04

EUR/100 kg

42,93

L40

EUR/100 kg

62,22

0406 90 73 9900

L04

EUR/100 kg

36,12

L40

EUR/100 kg

51,75

0406 90 75 9900

L04

EUR/100 kg

36,84

L40

EUR/100 kg

52,98

0406 90 76 9300

L04

EUR/100 kg

32,71

L40

EUR/100 kg

46,82

0406 90 76 9400

L04

EUR/100 kg

36,63

L40

EUR/100 kg

52,44

0406 90 76 9500

L04

EUR/100 kg

33,92

L40

EUR/100 kg

48,15

0406 90 78 9100

L04

EUR/100 kg

35,88

L40

EUR/100 kg

52,42

0406 90 78 9300

L04

EUR/100 kg

35,54

L40

EUR/100 kg

50,76

0406 90 78 9500

L04

EUR/100 kg

34,55

L40

EUR/100 kg

49,04

0406 90 79 9900

L04

EUR/100 kg

29,35

L40

EUR/100 kg

42,19

0406 90 81 9900

L04

EUR/100 kg

36,63

L40

EUR/100 kg

52,44

0406 90 85 9930

L04

EUR/100 kg

40,16

L40

EUR/100 kg

57,80

0406 90 85 9970

L04

EUR/100 kg

36,84

L40

EUR/100 kg

52,98

0406 90 86 9200

L04

EUR/100 kg

35,61

L40

EUR/100 kg

52,80

0406 90 86 9400

L04

EUR/100 kg

38,16

L40

EUR/100 kg

55,80

0406 90 86 9900

L04

EUR/100 kg

40,16

L40

EUR/100 kg

57,80

0406 90 87 9300

L04

EUR/100 kg

33,16

L40

EUR/100 kg

49,00

0406 90 87 9400

L04

EUR/100 kg

33,86

L40

EUR/100 kg

49,49

0406 90 87 9951

L04

EUR/100 kg

35,97

L40

EUR/100 kg

51,50

0406 90 87 9971

L04

EUR/100 kg

35,97

L40

EUR/100 kg

51,50

0406 90 87 9972

L04

EUR/100 kg

15,21

L40

EUR/100 kg

21,86

0406 90 87 9973

L04

EUR/100 kg

35,33

L40

EUR/100 kg

50,57

0406 90 87 9974

L04

EUR/100 kg

37,84

L40

EUR/100 kg

53,93

0406 90 87 9975

L04

EUR/100 kg

37,52

L40

EUR/100 kg

53,02

0406 90 87 9979

L04

EUR/100 kg

35,35

L40

EUR/100 kg

50,82

0406 90 88 9300

L04

EUR/100 kg

29,29

L40

EUR/100 kg

43,13

0406 90 88 9500

L04

EUR/100 kg

30,20

L40

EUR/100 kg

43,15

Paskirties vietos apibrėžiamos taip:

L02

:

Andora ir Gibraltaras.

L20

:

Visos paskirties vietos, išskyrus L02, Seutą, Meliliją, Šventąjį Sostą (Vatikano Miesto Valstybę), Jungtines Amerikos Valstijas ir Kipro Respublikos teritorijas, kuriose Kipro Respublikos Vyriausybė nevykdo veiksmingos kontrolės.

L21

:

Visos paskirties vietos, išskyrus L02, Seutą, Meliliją, Šventąjį Sostą (Vatikano Miesto Valstybę), Jungtines Amerikos Valstijas, Bulgariją ir Kipro Respublikos teritorijas, kuriose Kipro Respublikos Vyriausybė nevykdo veiksmingos kontrolės.

L04

:

Albanija, Bosnija ir Hercegovina, Kosovas, Serbija, Juodkalnija ir Buvusi Jugoslavijos Respublika Makedonija.

L40

:

Visos paskirties vietos, išskyrus L02, L04, Seutą, Meliliją, Islandiją, Lichtenšteiną, Norvegiją, Šveicariją, Šventąjį Sostą (Vatikano Miesto Valstybę), Jungtines Amerikos Valstijas, Bulgariją, Rumuniją, Kroatiją, Turkiją, Australiją, Kanadą, Naująją Zelandiją ir Kipro Respublikos teritorijas, kuriose Kipro Respublikos Vyriausybė nevykdo veiksmingos kontrolės.


(1)  Atitinkamiems produktams, skirtiems eksportui į Dominikos Respubliką, pagal Sprendime 98/486/EB nurodytą 2006–2007 m. kvotą ir atitinkantiems Reglamento (EB) Nr. 174/1999 20a straipsnio sąlygas, taikomos šios normos:

a)

produktai, kurių KN kodai yra 0402 10 11 9000 in 0402 10 19 9000

0,00 EUR/100 kg

b)

produktai, kurių KN kodai yra 0402 21 11 9900, 0402 21 19 9900, 0402 21 91 9200 in 0402 21 99 9200

28,00 EUR/100 kg

Paskirties vietos apibrėžiamos taip:

L02

:

Andora ir Gibraltaras.

L20

:

Visos paskirties vietos, išskyrus L02, Seutą, Meliliją, Šventąjį Sostą (Vatikano Miesto Valstybę), Jungtines Amerikos Valstijas ir Kipro Respublikos teritorijas, kuriose Kipro Respublikos Vyriausybė nevykdo veiksmingos kontrolės.

L21

:

Visos paskirties vietos, išskyrus L02, Seutą, Meliliją, Šventąjį Sostą (Vatikano Miesto Valstybę), Jungtines Amerikos Valstijas, Bulgariją ir Kipro Respublikos teritorijas, kuriose Kipro Respublikos Vyriausybė nevykdo veiksmingos kontrolės.

L04

:

Albanija, Bosnija ir Hercegovina, Kosovas, Serbija, Juodkalnija ir Buvusi Jugoslavijos Respublika Makedonija.

L40

:

Visos paskirties vietos, išskyrus L02, L04, Seutą, Meliliją, Islandiją, Lichtenšteiną, Norvegiją, Šveicariją, Šventąjį Sostą (Vatikano Miesto Valstybę), Jungtines Amerikos Valstijas, Bulgariją, Rumuniją, Kroatiją, Turkiją, Australiją, Kanadą, Naująją Zelandiją ir Kipro Respublikos teritorijas, kuriose Kipro Respublikos Vyriausybė nevykdo veiksmingos kontrolės.


31.3.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 93/50


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 523/2006

2006 m. kovo 30 d.

nustatantis maksimalias eksporto grąžinamąsias išmokas už sviestą pagal Reglamente (EB) Nr. 581/2004 numatytą nuolatinį konkursą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1255/1999 dėl bendro pieno ir pieno produktų rinkos organizavimo (1), ypač į jo 31 straipsnio 3 dalies trečią pastraipą,

kadangi:

(1)

2004 m. kovo 26 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 581/2004, skelbiantis nuolatinį konkursą dėl grąžinamųjų išmokų už kai kurių rūšių sviestą (2), numato nuolatinio konkurso procedūrą.

(2)

Remiantis 2004 m. kovo 26 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 580/2004, nustatančio konkurso dėl eksporto grąžinamųjų išmokų už kai kuriuos pieno produktus (3) procedūrą, 5 straipsniu ir išnagrinėjus konkurso dalyvių pasiūlymus, reikia nustatyti maksimalų grąžinamųjų išmokų dydį konkurso laikotarpiui, kuris baigiasi 2006 m. kovo 28 d.

(3)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Pieno ir pieno produktų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Remiantis nuolatiniu konkursu, paskelbtu Reglamentu (EB) Nr. 581/2004, konkurso laikotarpiu, kuris baigiasi 2006 m. kovo 28 d., maksimalus grąžinamųjų išmokų dydis už to reglamento 1 straipsnio 1 dalyje išvardytus produktus yra nurodytas šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. kovo 31 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. kovo 30 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 160, 1999 6 26, p. 48. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1913/2005 (OL L 307, 2005 11 25, p. 2).

(2)  OL L 90, 2004 3 27, p. 64. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1239/2005 (OL L 200, 2005 7 30, p. 32).

(3)  OL L 90, 2004 3 27, p. 58. Reglamentas su pakeitimas, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1814/2005 (OL L 292, 2005 11 8, p. 3).


PRIEDAS

(EUR/100 kg)

Produktas

Grąžinamosios išmokos nomenklatūros kodas

Maksimalus grąžinamosios išmokos dydis už eksportą į paskirties šalis, nurodytas Reglamento (EB) Nr. 581/2004 1 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje

Sviestas

ex ex 0405 10 19 9500

Sviestas

ex ex 0405 10 19 9700

102,40

Lydytas sviestas

ex ex 0405 90 10 9000

123,90


31.3.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 93/52


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 524/2006

2006 m. kovo 30 d.

nustatantis grąžinamųjų išmokų dydžius, taikomus kai kuriems pieno produktams, kurie eksportuojami kaip prekės, neįtrauktos į Sutarties I priedą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 15 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1255/1999 dėl bendro pieno ir pieno produktų rinkos organizavimo (1), ypač į jo 31 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1255/1999 31 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad skirtumas tarp šio reglamento 1 straipsnio a, b, c, d, e, ir g dalyse išvardytų produktų kainų tarptautinėje prekyboje ir Bendrijos vidaus rinkos kainų gali būti padengtas eksporto grąžinamosiomis išmokomis.

(2)

2005 m. birželio 30 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 1043/2005, įgyvendinančiame Tarybos reglamento (EB) Nr. 3448/93 nuostatas dėl eksporto grąžinamųjų išmokų už tam tikrus žemės ūkio produktus, eksportuojamus kaip į Sutarties I priedą neįtrauktas prekes, skyrimo sistemos ir tokių grąžinamųjų išmokų sumos nustatymo kriterijų (2), yra nurodyti produktai, kuriems turėtų būti nustatytas grąžinamosios išmokos dydis, taikomas, kai produktai eksportuojami kaip prekės, išvardytos Reglamento (EB) Nr. 1255/1999 II priede.

(3)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1043/2005 14 straipsnio pirmą pastraipą grąžinamosios išmokos dydis 100 kilogramų kiekvieno atitinkamo pagrindinio produkto turėtų būti nustatomas kiekvieną mėnesį.

(4)

Tačiau kai kurių pieno produktų, eksportuojamų kaip prekės, neįtrauktos į Sutarties I priedą, atveju kyla pavojus, kad įsipareigojimai, prisiimti dėl tų grąžinamųjų išmokų, gali būti rizikingi, kai iš anksto nustatomi dideli grąžinamųjų išmokų dydžiai. Todėl siekiant išvengti tokio pavojaus, reikia imtis atitinkamų atsargumo priemonių, neužkertant kelio ilgalaikių susitarimų sudarymui. Konkrečių grąžinamųjų išmokų dydžių nustatymas tuo atveju, kai grąžinamosios išmokos nustatomos iš anksto atsižvelgiant į produktus, turėtų sudaryti sąlygas tų dviejų tikslų įgyvendinimui.

(5)

Reglamento (EB) Nr. 1043/2005 15 straipsnio 2 dalyje numatoma, kad nustatant grąžinamųjų išmokų dydį tam tikrais atvejais reikia atsižvelgti į gamybos grąžinamąją išmoką, pagalbą ar kitokias vienodą poveikį turinčias priemones, taikomas visose valstybėse narėse vadovaujantis reglamentu dėl atitinkamo produkto bendro rinkos organizavimo pagrindiniams produktams, įtrauktiems į Reglamento (EB) Nr. 1043/2005 I priedą, ar prilygstantiems produktams.

(6)

Reglamento (EB) Nr. 1255/1999 12 straipsnio 1 dalyje yra numatyta, kad pagalbos išmoka suteikiama už Bendrijoje pagamintą nugriebtą pieną, perdirbtą į kazeiną, jei šis pienas ir iš jo pagamintas kazeinas atitinka tam tikras sąlygas.

(7)

2005 m. lapkričio 9 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1898/2005, nustatančiu išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1255/1999 įgyvendinimo taisykles, taikomas grietinėlės, sviesto ir koncentruoto sviesto realizavimo Bendrijos rinkoje priemonėms (3), nustatoma, kad sviestas ir grietinėlė turėtų būti tiekiami sumažintomis kainomis pramonės šakoms, kuriose yra gaminamos tam tikros prekės.

(8)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Pieno ir pieno produktų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Grąžinamųjų išmokų dydžiai, taikomi Reglamento (EB) Nr. 1043/2005 I priede ir Reglamento (EB) Nr. 1255/1999 1 straipsnyje išvardytiems pagrindiniams produktams, eksportuojamiems kaip prekės, išvardytos Reglamento (EB) Nr. 1255/1999 II priede, yra nustatomi pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. kovo 31 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. kovo 30 d.

Komisijos vardu

Günter VERHEUGEN

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 160, 1999 6 26, p. 48. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 186/2004 (OL L 29, 2004 2 3, p. 6).

(2)  OL L 172, 2005 7 5, p. 24.

(3)  OL L 308, 2005 11 25, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2107/2005 (OL L 337, 2005 12 22, p. 20).


PRIEDAS

Nuo 2006 m. kovo 31 d. taikomi grąžinamųjų išmokų dydžiai už kai kuriuos pieno produktus, kurie eksportuojami kaip prekės, neįtrauktos į Sutarties I priedą (1)

(EUR/100 kg)

KN kodas

Aprašymas

Grąžinamųjų išmokų dydis

Grąžinamąsias išmokas nustatant iš anksto

Kita

ex 0402 10 19

Pieno milteliai, granulės ar kitokio pavidalo sausieji produktai, į kuriuos nepridėta cukraus ar kitokio saldiklio ir kurių riebumas ne didesnis kaip 1,5 % masės (PG 2):

 

 

a)

eksportuojant prekes, klasifikuojamas KN kodu 3501;

b)

eksportuojant kitas prekes.

4,72

5,00

ex 0402 21 19

Pieno milteliai, granulės ar kitokio pavidalo sausieji produktai, į kuriuos nepridėta cukraus ar kitokio saldiklio ir kurių riebumas ne didesnis kaip 26 % masės (PG 3):

 

 

a)

eksportuojant prekes, į kurių sudėtį įeina sviestas ar grietinėlė, parduodami sumažinta kaina ir kurie pagaminti pagal Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 nuostatas ir savo pavidalu prilygsta PG 3 produktams;

20,25

21,93

b)

eksportuojant kitas prekes.

46,72

50,00

ex 0405 10

Sviestas, kurio riebalų kiekis sudaro 82 % masės (PG 6):

 

 

a)

eksportuojant prekes, į kurių sudėtį įeina sviestas arba grietinėlė, parduodami sumažinta kaina, ir kurie pagaminti pagal Reglamente (EB) Nr. 1898/2005 nustatytas sąlygas;

52,84

57,50

b)

KN kodu 2106 90 98 klasifikuojamų prekių, kurių pieno riebalų kiekis sudaro 40 % masės, eksportas;

95,92

103,75

c)

eksportuojant kitas prekes.

88,67

96,50


(1)  Šiame priede nustatyti dydžiai netaikomi eksportui į Bulgariją, į Rumunją nuo 2005 m. gruodžio 1d. nuo 2004 m. spalio 1 d. ir 1972 m. liepos 22 d. Susitarimo tarp Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos 2 protokolo I ir II lentelėse išvardytoms prekėms, eksportuojamoms į Šveicarijos Konfederaciją arba į Lichtenšteino Kunigaikštystę nuo 2005 m. vasario 1 d.


31.3.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 93/55


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 525/2006

2006 m. kovo 30 d.

nustatantis grąžinamųjų išmokų dydžius, taikomus kai kuriems cukraus sektoriaus produktams, kurie eksportuojami kaip prekės, neįtrauktos į Sutarties I priedą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2001 m. birželio 19 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1260/2001 dėl bendro cukraus sektoriaus rinkų organizavimo (1), ypač į jo 27 straipsnio 5 dalies a punktą ir 15 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1260/2001 27 straipsnio 1 ir 2 dalyse numatyta, kad skirtumas tarp šio reglamento 1 straipsnio 1 dalies a, c, d, f, g ir h punktuose išvardytų produktų kainų tarptautinėje prekyboje ir Bendrijos vidaus rinkos kainų gali būti padengtas eksporto grąžinamosiomis išmokomis, kai šie produktai yra eksportuojami kaip prekės, išvardytos šio reglamento V priede.

(2)

2005 m. birželio 30 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 1043/2005, įgyvendinančiame Tarybos reglamento (EB) Nr. 3448/93 nuostatas dėl eksporto grąžinamųjų išmokų už tam tikrus žemės ūkio produktus, eksportuojamus kaip į Sutarties I priedą neįtrauktas prekes, skyrimo sistemos ir tokių grąžinamųjų išmokų sumos nustatymo kriterijų (2), yra nurodyti produktai, kuriems turėtų būti nustatytas grąžinamosios išmokos dydis, taikomas, kai šie produktai yra eksportuojami kaip prekės, išvardytos Reglamento (EB) Nr. 1260/2001 V priede.

(3)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1043/2005 14 straipsnio pirmą pastraipą grąžinamosios išmokos dydis 100 kilogramų kiekvieno atitinkamo pagrindinio produkto turėtų būti nustatomas kiekvieną mėnesį.

(4)

Reglamento (EB) Nr. 1260/2001 27 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad eksporto grąžinamosios išmokos už produktą, kuris įeina į prekės sudėtį negali viršyti tam produktui taikomų grąžinamųjų išmokų, kai jis eksportuojamas vėliau jo neperdirbant.

(5)

Pagal šį reglamentą nustatytos grąžinamosios išmokos gali būti nustatomos iš anksto, nes šiuo metu negalima nustatyti rinkos situacijos keliems ateinantiems mėnesiams.

(6)

Įsipareigojimai, prisiimti dėl grąžinamųjų išmokų, kurios gali būti suteiktos eksportuojamiems žemės ūkio produktams, kurie įeina į prekių, neįtrauktų į Sutarties I priedą, sudėtį, gali būti rizikingi, kai iš anksto nustatomi dideli grąžinamųjų išmokų dydžiai. Todėl tokiose situacijose būtina imtis atsargumo priemonių, neužkertant kelio ilgalaikių sutarčių sudarymui. Konkretaus grąžinamosios išmokos dydžio nustatymas tuo atveju, kai minimos išmokos nustatomos iš anksto, yra priemonė, leidžianti įgyvendinti šiuos įvairius tikslus.

(7)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Cukraus vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Grąžinamųjų išmokų dydžiai, taikomi Reglamento (EB) Nr. 1043/2005 I priede ir Reglamento (EB) Nr. 1260/2001 1 straipsnio 1 ir 2 dalyse išvardytiems pagrindiniams produktams, eksportuojamiems kaip Reglamento (EB) Nr. 1260/2001 V priede išvardytos prekės, yra nustatomi pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. kovo 31 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. kovo 30 d.

Komisijos vardu

Günter VERHEUGEN

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 178, 2001 6 30, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 987/2005 (OL L 167, 2005 6 29, p. 12).

(2)  OL L 172, 2005 7 5, p. 24.


PRIEDAS

Nuo 2006 m. kovo 31 d. taikomi grąžinamųjų išmokų dydžiai už kai kuriuos cukraus sektoriaus produktus, kurie eksportuojami kaip prekės, neįtrauktos į Sutarties I priedą (1)

KN kodas

Aprašymas

Grąžinamųjų išmokų dydis, išreikštas EUR/100 kg

Grąžinamąsias išmokas nustatant iš anksto

Kita

1701 99 10

Baltas cukrus

23,89

23,89


(1)  Šiame priede nustatyti dydžiai netaikomi eksportui į Bulgariją nuo 2004 m. spalio 1 d., į Rumuniją nuo 2005 m. gruodžio 1 d. ir 1972 m. liepos 22 d. Susitarimo tarp Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos 2 protokolo I ir II lentelėse išvardytoms prekėms, eksportuojamoms į Šveicarijos Konfederaciją arba į Lichtenšteino Kunigaikštystę nuo 2005 m. vasario 1 d.


31.3.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 93/57


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 526/2006

2006 m. kovo 30 d.

nustatantis maksimalias eksporto grąžinamąsias išmokas už nugriebto pieno miltelius pagal Reglamente (EB) Nr. 582/2004 numatytą nuolatinį konkursą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1255/1999 dėl bendro pieno ir pieno produktų rinkos organizavimo (1), ypač į jo 31 straipsnio 3 dalies trečią pastraipą,

kadangi:

(1)

2004 m. kovo 26 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 582/2004, skelbiantis nuolatinį konkursą dėl grąžinamųjų išmokų už nugriebto pieno miltelius (2), numato nuolatinio konkurso procedūrą.

(2)

Remiantis 2004 m. kovo 26 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 580/2004, nustatančio konkurso dėl eksporto grąžinamųjų išmokų už kai kuriuos pieno produktus (3) procedūrą, 5 straipsniu ir išnagrinėjus konkurso dalyvių pasiūlymus, reikia nustatyti maksimalų grąžinamųjų išmokų dydį konkurso laikotarpiui, kuris baigiasi 2006 m. kovo 28 d.

(3)

Pieno ir pieno produktų vadybos komitetas nepateikė nuomonės per pirmininko nustatytą laiką,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Remiantis nuolatiniu konkursu, paskelbtu Reglamentu (EB) Nr. 582/2004, konkurso laikotarpiu, kuris baigėsi 2006 m. kovo 28 d., maksimalus grąžinamųjų išmokų dydis už to reglamento 1 straipsnio 1 dalyje išvardintus produktus ir paskirties šalis yra 7,00 EUR/100 kg.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. kovo 31 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. kovo 30 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 160, 1999 6 26, p. 48. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1913/2005 (OL L 307, 2005 11 25, p. 2).

(2)  OL L 90, 2004 3 27, p. 67. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1239/2005 (OL L 200, 2005 7 30, p. 32).

(3)  OL L 90, 2004 3 27, p. 58. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1814/2005 (OL L 292, 2005 11 8, p. 3).


31.3.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 93/58


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 527/2006

2006 m. kovo 30 d.

iš dalies keičiantis Reglamente (EB) Nr. 1011/2005 nustatytų kai kurių cukraus sektoriaus produktų reprezentacines kainas ir papildomus importo muitų dydžius 2005–2006 prekybos metams

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2001 m. birželio 19 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1260/2001 dėl bendro cukraus sektoriaus rinkos organizavimo (1),

atsižvelgdama į 1995 m. birželio 23 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1423/95, nustatantį išsamias cukraus sektoriaus produktų, išskyrus melasą, importo įgyvendinimo taisykles (2), ypač į jo 1 straipsnio 2 dalies antros pastraipos antrą sakinį ir jo 3 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Reprezentacinės kainos ir papildomų importo muitų dydžiai, taikytini baltajam cukrui, žaliaviniam cukrui ir kai kuriems sirupams 2005–2006 prekybos metams, buvo nustatyti Komisijos reglamente (EB) Nr. 1011/2005 (3). Šios kainos ir dydžiai paskutinį kartą buvo pakeisti Komisijos reglamente (EB) Nr. 500/2006 (4).

(2)

Šiuo metu Komisijos turimi duomenys rodo, kad reikia iš dalies pakeisti minėtus dydžius pagal Reglamente (EB) Nr. 1423/95 nustatytas taisykles ir nuostatas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1423/95 1 straipsnyje išvardytiems produktams taikomos reprezentacinės kainos ir papildomi importo muitai, nustatyti Reglamentu (EB) Nr. 1011/2005 2005–2006 prekybos metams, yra iš dalies keičiami ir nurodomi šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. kovo 31 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. kovo 30 d.

Komisijos vardu

J. L. DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 178, 2001 6 30, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 39/2004 (OL L 6, 2004 1 10, p. 16).

(2)  OL L 141, 1995 6 24, p. 16. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 624/98 (OL L 85, 1998 3 20, p. 5).

(3)  OL L 170, 2005 7 1, p. 35.

(4)  OL L 91, 2006 3 29, p. 6.


PRIEDAS

Iš dalies pakeisti reprezentacinių kainų ir papildomų importo muitų dydžiai baltajam cukrui, žaliaviniam cukrui ir KN kodu 1702 90 99 klasifikuojamiems produktams taikomi nuo 2006 m. kovo 31 d.

(EUR)

KN kodas

Reprezentacinė kaina už 100 kg neto atitinkamo produkto

Papildomo muito už 100 kg neto atitinkamo produkto dydis

1701 11 10 (1)

37,21

0,12

1701 11 90 (1)

37,21

3,74

1701 12 10 (1)

37,21

0,00

1701 12 90 (1)

37,21

3,44

1701 91 00 (2)

38,95

5,78

1701 99 10 (2)

38,95

2,65

1701 99 90 (2)

38,95

2,65

1702 90 99 (3)

0,39

0,29


(1)  Nustatyta už standartinę kokybę, kaip ji yra apibrėžta Tarybos reglamento (EB) Nr. 1260/2001 I priedo II dalyje (OL L 178, 2001 6 30, p. 1).

(2)  Nustatyta už standartinę kokybę, kaip ji yra apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1260/2001 I priedo I dalyje.

(3)  Nustatyta už kiekvieną 1 % sacharozės kiekio.


31.3.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 93/60


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 528/2006

2006 m. kovo 30 d.

nustatantis maksimalią kukurūzų importo muito mokesčio lengvatą konkurso, numatyto Reglamente (EB) Nr. 1809/2005, tvarka

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1), ir ypač į jo 12 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1809/2005 (2) buvo atidarytas konkursas dėl maksimalios muito mokesčio lengvatos iš trečiųjų šalių į Portugaliją importuojamiems kukurūzams.

(2)

Laikydamasi Komisijos reglamento (EB) Nr. 1839/95 (3), 7 straipsnio nuostatų Komisija gali Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 25 straipsnyje nustatyta tvarka nuspręsti nustatyti maksimalią importo muito mokesčio lengvatą. Nustatant maksimalią importo muito mokesčio lengvatą, reikia visų pirma atsižvelgti į Reglamento (EB) Nr. 1839/95 6 ir 7 straipsniuose išvardytus kriterijus. Konkursą laimi visi konkurso dalyviai, kurių siūloma importo muito mokesčio lengvata yra lygi arba mažesnė už maksimalų lengvatos dydį.

(3)

Dabartinei minėtų grūdų rinkų situacijai taikant anksčiau nurodytus kriterijus, reikėtų nustatyti maksimalią importo muito mokesčio lengvatą. Lengvatos dydis nurodomas 1 straipsnyje.

(4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Grūdų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Pasiūlymams, kurie buvo perduoti nuo 2006 m. kovo 24 d. iki 30 d., remiantis Reglamente (EB) Nr. 1809/2005 numatytu konkursu, nustatoma 29,90 euro už toną dydžio maksimali importo mokesčio lengvata maksimaliam bendram 2 014 t kiekiui.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. kovo 31 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. kovo 30 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 78. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1154/2005 (OL L 187, 2005 7 19, p. 11).

(2)  OL L 291, 2005 11 5, p. 4.

(3)  OL L 177, 1995 7 28, p. 4. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1558/2005 (OL L 249, 2005 9 24, p. 6).


31.3.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 93/61


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 529/2006

2006 m. kovo 30 d.

dėl pasiūlymų, perduotų remiantis Reglamente (EB) Nr. 1058/2005 numatytu konkursu dėl miežių eksporto

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1), ir ypač į jo 13 straipsnio 3 dalies pirmą punktą,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1058/2005 (2) pradėtas konkursas dėl grąžinamosios išmokos už miežių eksportą į kai kurias trečiąsias šalis.

(2)

Laikantis 1995 m. birželio 29 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1501/95 7 straipsnio nuostatų, nustatančių kai kurias išsamias Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1766/92 taikymo taisykles dėl eksporto grąžinamųjų išmokų už grūdus skyrimo ir priemonių, taikytinų esant trikdymams grūdų rinkoje (3), Komisija nustatyta tvarka gali nuspręsti nesiimti tolesnių veiksmų dėl konkurso.

(3)

Atsižvelgiant visų pirma į kriterijus, nurodytus Reglamento (EB) Nr. 1501/95 1 straipsnyje, nereikėtų nustatyti maksimalios grąžinamosios išmokos.

(4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Grūdų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Nesiimama tolesnių veiksmų dėl pasiūlymų, pateiktų nuo 2006 m. kovo 24 d. iki 30 d., remiantis Reglamente (EB) Nr. 1058/2005 numatytu konkursu dėl miežių eksporto grąžinamosios išmokos.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. kovo 31 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. kovo 30 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 78. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1154/2005 (OL L 187, 2005 7 19, p. 11).

(2)  OL L 174, 2005 7 7, p. 12.

(3)  OL L 147, 1995 6 30, p. 7. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 777/2004 (OL L 123, 2004 4 27, p. 50).


31.3.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 93/62


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 530/2006

2006 m. kovo 30 d.

dėl pasiūlymų, perduotų remiantis Reglamente (EB) Nr. 1059/2005 numatytu konkursu dėl paprastųjų kviečių eksporto

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1), ir ypač į jo 13 straipsnio 3 dalies pirmą punktą,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1059/2005 pradėtas konkursas dėl grąžinamosios išmokos už paprastųjų kviečių eksportą į kai kurias trečiąsias šalis (2).

(2)

Laikantis 1995 m. birželio 29 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1501/95 7 straipsnio nuostatų, nustatančių kai kurias išsamias Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1766/92 taikymo taisykles dėl eksporto grąžinamųjų išmokų už grūdus skyrimo ir priemonių, taikytinų esant trikdymams grūdų rinkoje (3), Komisija nustatyta tvarka gali nuspręsti nesiimti tolesnių veiksmų dėl konkurso.

(3)

Atsižvelgiant visų pirma į kriterijus, nurodytus Reglamento (EB) Nr. 1501/95 1 straipsnyje, nereikėtų nustatyti maksimalios grąžinamosios išmokos.

(4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Grūdų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Nesiimama tolesnių veiksmų dėl pasiūlymų, pateiktų 2006 m. kovo 24 d. iki 30 d., remiantis Reglamente (EB) Nr. 1059/2005 numatytu konkursu dėl paprastųjų kviečių eksporto grąžinamosios išmokos.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. kovo 31 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. kovo 30 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 78. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1154/2005 (OL L 187, 2005 7 19, p. 11).

(2)  OL L 174, 2005 7 7, p. 15.

(3)  OL L 147, 1995 6 30, p. 7. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 777/2004 (OL L 123, 2004 4 27, p. 50).


II Aktai, kurių skelbti neprivaloma

Komisija

31.3.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 93/63


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2006 m. kovo 6 d.

panaikinantis Sprendimą 2002/683/EB, pripažįstantį įsipareigojimą, pateiktą dėl antidempingo tyrimo, susijusio su, inter alia, Kinijos Liaudies Respublikos kilmės spalvoto vaizdo televizijos signalų imtuvų importu

(2006/258/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1995 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 384/96 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių (1) (toliau – pagrindinis reglamentas), ypač į jo 8 straipsnį,

pasikonsultavusi su Patariamuoju komitetu,

kadangi:

A.   ANKSTESNĖ PROCEDŪRA

(1)

2002 m. rugpjūčio mėn. Taryba Reglamentu (EB) Nr. 1531/2002 (2) įvedė galutinį antidempingo muitą, taikomą, inter alia, Kinijos Liaudies Respublikos (toliau – KLR) kilmės spalvoto vaizdo televizijos signalų imtuvų (toliau – svarstoma prekė) importui.

(2)

Tuo pat metu Komisija Sprendimu 2002/683/EB (3) pripažino bendrą „Haier Electrical Appliances Corp., Ltd“, „Hisense Import & Export Co., Ltd“, „Konka Group Co., Ltd“, „Sichuan Changhong Electric Co., Ltd“, „Skyworth Multimedia International (Shenzen) Co., Ltd“, „TCL King Electrical Appliances (Hui Zhou) Co., Ltd“ ir „Xiamen Overseas Chinese Electronic Co., Ltd“ (toliau – bendrovės) įsipareigojimą (toliau – įsipareigojimas), kurį jos pateikė kartu su Kinijos mašinų ir elektronikos produktų importo ir eksporto prekybos rūmais (toliau – KMEPR).

(3)

Dėl to KLR kilmės bendrovių pagamintos ir tokios rūšies, dėl kurios pateiktas įsipareigojimas, svarstomos prekės (toliau – prekė, dėl kurios pateiktas įsipareigojimas) importas į Bendriją buvo atleistas nuo galutinių antidempingo muitų.

B.   ĮSIPAREIGOJIMO PAŽEIDIMAS

1.   Įsipareigojusių bendrovių prievolės

(4)

Įsipareigojusios bendrovės privalo, inter alia, eksportuoti prekę, dėl kurios pateiktas įsipareigojimas, pirmam nepriklausomam klientui Bendrijoje už tokią kainą, kuri būtų ne mažesnė už tam tikrą minimalių importo kainų (MIK) lygį arba už jį didesnė, ir laikytis tam tikrų įsipareigojime nustatytų kiekybinių viršutinių ribų. Šie kainų lygiai ir viršutinės ribos panaikina žalingą dempingo poveikį.

(5)

Siekdamos užtikrinti įsipareigojimo laikymąsi, KMEPR ir bendrovės taip pat sutiko teikti visą informaciją, kuri, Komisijos nuomone, yra būtina, ir leisti atlikti patikrinimus savo patalpose, kad būtų galima patikrinti duomenų, pateiktų minėtose ketvirtinėse ataskaitose, teisingumą ir tikrumą.

(6)

Kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1531/2002 239 konstatuojamojoje dalyje, įsipareigojime konkrečiai numatyta, kad bet kuriai iš bendrovių arba KMEPR pažeidus įsipareigojimą laikoma, kad tą įsipareigojimą pažeidė visos jį pasirašiusios šalys. Atsisakymas bendradarbiauti su Europos Komisija prižiūrint, kaip laikomasi įsipareigojimo, laikomas įsipareigojimo pažeidimu.

(7)

Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta pirmiau, Komisija paprašė, kad jai būtų leista atlikti patikrinimus KMEPR ir dviejų bendrovių, pardavusių didžiausią svarstomos prekės kiekį, tai yra „Xiamen Overseas Chinese Electronic Co., Ltd“ ir „Konka Group Co., Ltd“, patalpose. Prieš atlikdama patikrinimus, Komisija nusiuntė laiškus KMEPR, „Xiamen Overseas Chinese Electronic Co., Ltd“ ir „Konka Group Co., Ltd“ ir juose nurodė patikrinimų vietoje datas.

2.   Padėtis paprašius atlikti patikrinimą

(8)

KMEPR ir „Xiamen Overseas Chinese Electronic Co., Ltd“ patvirtino, kad neprieštarauja patikrinimui, kurį prašė leisti atlikti Komisija. Tačiau „Konka Group Co., Ltd“ atsisakė leisti atlikti patikrinimą.

(9)

Bendrovė buvo paprašyta patikslinti, ar tai galutinė jos pozicija, ir jai buvo priminta, kad pagal įsipareigojimo 5.6 punktą bendrovės įsipareigojo bendradarbiauti teikdamos visą informaciją, kuri, Europos Komisijos nuomone, yra būtina siekiant užtikrinti bendro įsipareigojimo laikymąsi, ir leisti Europos Komisijos pareigūnams tikrinti visą pateiktą informaciją ir duomenis. Pagal šį įsipareigojimą minėti pareigūnai taip pat gali atlikti patikrinimus bendrovių ir (arba) KMEPR patalpose net apie tuos patikrinimus iš anksto neįspėję.

(10)

Bendrovė „Konka Group Co., Ltd“ laišku patvirtino savo atsisakymą bendradarbiauti, o šią bendrovės poziciją patvirtino ir KMEPR.

(11)

Taigi KMEPR ir bendrovėms buvo pranešta apie pagrindinius faktus ir aplinkybes, kurių pagrindu dėl „Konka Group Co., Ltd“ įsipareigojimo pažeidimo buvo ketinama atšaukti Komisijos įsipareigojimo pripažinimą ir pradėti taikyti galutinį antidempingo muitą. Buvo nustatytas laikotarpis, per kurį leista raštu ir žodžiu pateikti prieštaravimus. Jokių pastabų negauta.

C.   SPRENDIMO 2002/683/EB PANAIKINIMAS

(12)

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta pirmiau, laikoma, kad įsipareigojimo, kurį pateikė bendrovės kartu su KMEPR, pripažinimas turėtų būti atšauktas. Komisijos sprendimas 2002/683/EB, kuriuo pripažįstamas įsipareigojimas, turėtų būti panaikintas.

(13)

Kartu su šiuo sprendimu Taryba Reglamentu (EB) Nr. 511/2006 (4) iš dalies pakeitė Reglamentą (EB) Nr. 1531/2002 ir įvedė galutinį antidempingo muitą spalvoto vaizdo televizijos signalų imtuvų, kuriuos į Bendriją eksportuoja aptariamos bendrovės, importui,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Sprendimas 2002/683/EB panaikinamas.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje, 2006 m. kovo 6 d.

Komisijos vardu

Peter MANDELSON

Komisijos narys


(1)  OL L 56, 1996 3 6, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2117/2005 (OL L 340, 2005 12 23, p. 17).

(2)  OL L 231, 2002 8 29, p. 1.

(3)  OL L 231, 2002 8 29, p. 42.

(4)  Žr. šio Oficialiojo leidinio 26 p.


31.3.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 93/65


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2006 m. kovo 27 d.

iš dalies keičiantis Tarybos sprendimo 79/542/EEB II priedą dėl Argentinos skirstymo į regionus ir sertifikatų pavyzdžių, susijusių su šviežios galvijienos importu iš Brazilijos

(pranešta dokumentu Nr. C(2006) 896)

(Tekstas svarbus EEE)

(2006/259/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos direktyvą 2002/99/EB, nustatančią gyvūnų sveikatos taisykles, reglamentuojančias žmonėms skirtų gyvūninės kilmės produktų gamybą, perdirbimą, paskirstymą ir importą (1), ypač į jos 8 straipsnio 1 ir 4 dalis ir 9 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

(1)

1976 m. gruodžio 21 d. Tarybos sprendime 79/542/EEB dėl trečiųjų šalių, iš kurių valstybės narės leidžia importuoti galvijus, kiaules ir šviežią mėsą, sąrašo sudarymo (2) numatyta, kad tų gyvulių ir mėsos importas turi atitikti reikalavimus, apibrėžtus nustatyto pavyzdžio sertifikatuose, sudarytuose pagal tą sprendimą.

(2)

Argentina patvirtino snukio ir nagų ligos (O tipo) protrūkį San Luís del Palmar departmento Corrientes provincijoje ir apie tai nedelsdama pranešė Komisijai 2006 m. vasario 8 d.

(3)

Siekiant apsaugoti Bendrijos gyvūnų sveikatos būklę, būtina imtis skirstymo į regionus priemonių, laikinai sustabdančių galvijų, kilusių iš to departamento ir kaimyninių Berón de Astrada, Capital, General Paz, Empedrado, Itati, Mbucuruyá ir San Cosme departamentų, iškaulinėtos mėsos importą.

(4)

Pirmasis pranešimas apie įtariamą gyvūnų užsikrėtimą snukio ir nagų liga Argentinos veterinarijos tarnyboms buvo nusiųstas 2006 m. vasario 4 d. Todėl veterinarijos tarnybos sustabdė gyvulių, paskerstų po 2006 m. vasario 4 d., mėsos eksporto sertifikatų išdavimą. Reikėtų sustabdyti iš tų departamentų siunčiamų galvijų, paskerstų 2006 m. vasario 4 d. arba vėliau, siuntų importą. Tačiau nukrypstant nuo to sustabdymo, reikėtų leisti importuoti į Bendriją iškaulinėtos ir brandintos galvijų, paskerstų 2006 m. sausio 4 d. – vasario 4 d., mėsos siuntas, kurių sertifikatai pasirašyti 2006 m. sausio 4 d. – vasario 4 d. ir kurios jau išsiųstos į Bendriją.

(5)

Po neseniai įvykusio Komisijos vizito į Braziliją atrodo, kad nepaisant to, jog atsekamumo sistemos buvo iš esmės patobulintos, būtina jas toliau tobulinti siekiant išvengti gyvūnų, kurių sveikatos būklė nėra tokia pati, kontaktų. Taip pat būtina pagerinti skiepijimo nuo snukio ir nagų ligos veiksmingumą ir gebėjimą pademonstruoti ribotą snukio ir nagų ligos viruso plitimą, atsižvelgiant į tai, kad į Bendriją importuojama tik iškaulinėta ir brandinta galvijiena.

(6)

Kaip papildomą priemonę reikėtų numatyti papildomas garantijas, susijusias su gyvulių kontaktais, skiepijimu ir priežiūra.

(7)

Reikia atsižvelgti į neskiepijimo nuo snukio ir nagų ligos politiką Santa Catarina valstijoje.

(8)

Todėl reikėtų iš dalies pakeisti Sprendimo 79/542/EEB II priedą.

(9)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 79/542/EEB priedas iš dalies keičiamas pagal šio sprendimo priedą.

2 straipsnis

Šis sprendimas taikomas nuo 2006 m. kovo 31 d.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2006 m. kovo 27 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 18, 2002 1 23, p. 11.

(2)  OL L 146, 1979 6 14, p. 15. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos sprendimu 2006/9/EB (OL L 7, 2006 1 12, p. 23).


PRIEDAS

Sprendimo 79/542/EEB II priedo I dalis ir veterinarijos sertifikatų pavyzdžių sąrašas bei pavyzdis „BOV“ II dalyje pakeičiami taip:

„II PRIEDAS

(ŠVIEŽIA MĖSA)

1 dalis

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ARBA JŲ TERITORIJŲ DALIŲ SĄRAŠAS (1)

Šalis

Teritorijos kodas

Teritorijos aprašymas

Veterinarijos sertifikatas

Specialios sąlygos

Pavyzdys (-džiai)

PG

1

2

3

4

5

6

AL – Albanija

AL-0

Visa šalies teritorija

 

 

AR – Argentina

AR-0

Visa šalies teritorija

EQU

 

 

AR-1

Buenos Aires, Catamarca, Corrientes (išskyrus Berón de Astrada, Capital, Empedrado, General Paz, Itati, Mbucuruyá, San Cosme ir San Luís del Palmar departamentus), Entre Ríos, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquen, Rio Negro, San Juan, San Luis, Santa Fe ir Tucuma nprovincijos

BOV

A

1 ir 2

AR-2

La Pampa ir Santiago del Estero

BOV

A

1 ir 2

AR-3

Cordoba

BOV

A

1 ir 2

AR-4

Chubut, Santa Cruz ir Tierra del Fuego

BOV, OVI, RUW, RUF

 

1

AR-5

Formosa (tik Ramon Lista teritorija) ir Salta (tik Rivadavia departamentas)

BOV

A

1 ir 2

AR-6

Salta (tik General Jose de San Martin, Oran, Iruya, ir Santa Victoria departamentai)

BOV

A

1 ir 2

AR-7

Chaco, Formosa (išskyrus Ramon Lista teritoriją), Salta (išskyrus General Jose de San Martin, Rivadavia, Oran, Iruya, ir Santa Victoria departamentus), Jujuy

BOV

A

1 ir 2

AR-8

Chaco, Formosa, Salta, Jujuy, išskyrus 25 km pločio buferinę zoną, kuri tęsiasi pasieniu su Bolivija ir Paragvajumi nuo Santa Catalina rajono Jujuy provincijoje iki Laishi rajono Formosa provincijoje

BOV

A

1 ir 2

AR-9

25 km pločio buferinė zona, kuri tęsiasi pasienio su Bolivija ir Paragvajumi nuo Santa Catalina rajono Jujuy provincijoje iki Laishi rajono Formosa provincijoje

 

 

AR-10

Corrientes provincijos dalis: Berón de Astrada, Capital, Empedrado, General Paz, Itati, Mbucuruyá, San Cosme ir San Luís del Palmar departmentai

BOV

A

1 ir 2

AU – Australija

AU-0

Visa šalies teritorija

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW

 

 

BA – Bosnija ir Hercegovina

BA-0

Visa šalies teritorija

 

 

BG – Bulgaria a

BG-0

Visa šalies teritorija

EQU

 

 

BG-1

Varna, Dobrich, Silistra, Choumen, Targovitchte, Razgrad, Rousse, V. Tarnovo, Gabrovo, Pleven, Lovetch, Plovdic, Smolian, Pasardjik provincijos, Sofijos rajonas, Sofijos miestas, Pernik, Kustendil, Blagoevgrad, Vratza, Montana ir Vidin provincijos

BOV, OVI, RUW, RUF

BG-2

Bourgas, Jambol, Sliven, Starazagora, Hasskovo, Kardjali provincijos ir 20 km pločio koridorius pasienyje su Turkija

BH – Bahreinas

BH-0

Visa šalies teritorija

 

 

BR – Brazilija

BR-0

Visa šalies teritorija

EQU

 

 

BR-1

Minas Gerais valstijos dalis (išskyrus Oliveira, Passos, São Gonçalo de Sapucai, Setelagoas ir Bambuí regionines vietoves),

Espíritu Santo valstija,

Goias valstija ir

Mato Grosso valstijos teritorijos dalis, įskaitant Cuiaba regionines vietoves (išskyrus San Antonio de Leverger, Nossa Senhora do Livramento, Pocone ir Barão de Melgaço savivaldybes), Caceres regioninė vietovė (išskyrus Caceres savivaldybę), Lucas do Rio Verde regioninė vietovė, Rondonopolis regioninė vietovė (išskyrus Itiquiora savivaldybę), Barra do Garça ir Barra do Burges regioninės vietovės

BOV

A ir H

1 ir 2

BR-2

Rio Grande do Sul valstija

BOV

A ir H

1 ir 2

BR-3

Mato Grosso do Sul valstijos dalis su Sete Quedas savivaldybe

BOV

A ir H

1 ir 2

BR-4

Mato Grosso do Sul valstijos dalis (išskyrus šias savivaldybes: Sonora, Aquidauana, Bodoqueno, Bonito, Caracol, Coxim, Jardim, Ladario, Miranda, Pedro Gomes, Porto Murtinho, Rio Negro, Rio Verde of Mato Grosso ir Corumbá),

Paraná valstija ir

Sao Paulo valstija

BOV

A ir H

1 ir 2

BR-5

Paraná valstija,

Mato Grosso do Sul valstija ir

Sao Paulo valstija

1

BR-6

Santa Catarina valstija

BOV

A ir H

1 ir 2

BW – Botsvana

BW-0

Visa šalies teritorija

EQU, EQW

 

 

BW-1

5, 6, 7, 8, 9 ir 18 veterinarinės ligų kontrolės zonos

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1 ir 2

BW-2

10, 11, 12, 13 ir 14 veterinarinės ligų kontrolės zonos

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1 ir 2

BY – Baltarusija

BY-0

Visa šalies teritorija

 

 

BZ – Belizas

BZ-0

Visa šalies teritorija

BOV, EQU

 

 

CA – Kanada

CA-0

Visa šalies teritorija

BOV, OVI, POR, EQU, SUF, SUW, RUF, RUW,

G

 

CH – Šveicarija

CH-0

Visa šalies teritorija

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW

 

 

CL – Čilė

CL-0

Visa šalies teritorija

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF

 

 

CN – Kinijos Liaudies Respublika

CN-0

Visa šalies teritorija

 

 

CO – Kolumbija

CO-0

Visa šalies teritorija

EQU

 

 

CO-1

Regionas, kurio ribos prasideda nuo taško, kur Murri upė įteka į Atrato upę, eina Atrato upe pasroviui iki taško, kur ji įteka į Atlanto vandenyną, nuo to taško – iki sienos su Panama Atlanto vandenyno pakrante iki Cabo Tiburón; nuo to taško – iki Ramiojo vandenyno pagal Kolumbijos ir Panamos sieną; nuo to taško – Ramiojo vandenyno pakrante iki Valle upės žiočių, o nuo jų – tiesia linija iki taško, kur Murri upė įteka į Atrato upę

BOV

A

2

CO-3

Regionas, kurio ribos prasideda nuo Sinu upės žiočių Atlanto vandenyne, eina Sinu upe aukštyn iki jos ištakų Alto Paramillo, nuo šio taško iki Puerto Rey Atlanto vandenyne, palei Antiquia ir Córdoba departamentų sieną bei nuo šio taško iki Sinu upės žiočių Atlanto vandenyno pakrante

BOV

A

2

CR – Kosta Rika

CR-0

Visa šalies teritorija

BOV, EQU

 

 

CU – Kuba

CU-0

Visa šalies teritorija

BOV, EQU

 

 

DZ – Alžyras

DZ-0

Visa šalies teritorija

 

 

ET – Etiopija

ET-0

Visa šalies teritorija

 

 

FK – Folklendo salos

FK-0

Visa šalies teritorija

BOV, OVI, EQU

 

 

GL – Grenlandija

GL-0

Visa šalies teritorija

BOV, OVI, EQU, RUF, RUW

 

 

GT – Gvatemala

GT-0

Visa šalies teritorija

BOV, EQU

 

 

HK – Honkongas

HK-0

Visa šalies teritorija

 

 

HN – Hondūras

HN-0

Visa šalies teritorija

BOV, EQU

 

 

HR – Kroatija

HR-0

Visa šalies teritorija

BOV, OVI, EQU, RUF, RUW

 

 

IL – Izraelis

IL-0

Visa šalies teritorija

 

 

IN – Indija

IN-0

Visa šalies teritorija

 

 

IS – Islandija

IS-0

Visa šalies teritorija

BOV, OVI, EQU, RUF, RUW

 

 

KE – Kenija

KE-0

Visa šalies teritorija

 

 

MA – Marokas

MA-0

Visa šalies teritorija

EQU

 

 

MG – Madagaskaras

MG-0

Visa šalies teritorija

 

 

MK – Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija (3)

MK-0

Visa šalies teritorija

OVI, EQU

 

 

M – Mauriųijus

MU-0

Visa šalies teritorija

 

 

MX – Meksika

MX-0

Visa šalies teritorija

BOV, EQU

 

 

NA – Namibija

NA-0

Visa šalies teritorija

EQU, EQW

 

 

NA-1

Į pietus nuo kordono, kuris tęsiasi nuo Palgrave Point vakaruose iki Gamo rytuose

BOV, OVI, RUF, RUW

F

2

NC – Naujoji Kaledonija

NC-0

Visa šalies teritorija

BOV, RUF, RUW

 

 

NI – Nikaragva

NI-0

Visa šalies teritorija

 

 

NZ – Naujoji Zelandija

NZ-0

Visa šalies teritorija

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW

 

 

PA – Panama

PA-0

Visa šalies teritorija

BOV, EQU

 

 

PY – Paragvajus

PY-0

Visa šalies teritorija

EQU

 

 

PY-1

Chaco central ir San Pedro rajonai

BOV

A

1 ir 2

RO — Rumunija a

RO-0

Visa šalies teritorija

BOV, OVI, EQU, RUW, RUF

 

 

RU – Rusija

RU-0

Visa šalies teritorija

 

 

RU-1

Murmansko regionas, Jamalo nemcų autonominė apygarda

RUF

SV – Salvadoras

SV-0

Visa šalies teritorija

 

 

SZ – Svazilandas

SZ-0

Visa šalies teritorija

EQU, EQW

 

 

SZ-1

Teritorija į vakarus nuo „raudonosios linijos“, kuri tęsiasi į šiaurę nuo Usutu upės iki sienos su Pietų Afrika, esančios į vakarus nuo Nkalashane

BOV, RUF, RUW

F

2

SZ-2

Veterinariniai snukio ir nagų ligos stebėjimo ir skiepijimo kontrolės rajonai pagal vyriausybės biuletenyje 2001 m. teisiniu pranešimu Nr. 51 paskelbtą statutinį dokumentą

BOV, RUF, RUW

F

1 ir 2

TH – Tailandas

TH-0

Visa šalies teritorija

 

 

TN – Tunisas

TN-0

Visa šalies teritorija

 

 

TR – Turkija

TR-0

Visa šalies teritorija

 

 

TR-1

Amasya, Ankara, Aydin, Balikesir, Bursa, Cankiri, Corum, Denizli, Izmir, Kastamonu, Kutahya, Manisa, Usak, Yozgat ir Kirikkale provincijos

EQU

 

 

UA – Ukraina

UA-0

Visa šalies teritorija

 

 

US – Jungtinės Valstijos

US-0

Visa šalies teritorija

BOV, OVI, POR, EQU, SUF, SUW,RUF, RUW

G

 

XM – Juodkalnija

XM-0

Visa muitų teritorija (4)

BOV, OVI, EQU

 

 

XS – Serbija (2)

XS-0

Visa muitų teritorija (4)

BOV, OVI, EQU

 

 

UY – Urugvajus

UY-0

Visa šalies teritorija

EQU

 

 

BOV

A

1 ir 2

OVI

A

1 ir 2

ZA – Pietų Afrikos Respublika

ZA-0

Visa šalies teritorija

EQU, EQW

 

 

ZA-1

Visa šalies teritorija, išskyrus:

snukio ir nagų ligos kontrolės teritorijos dalį, esančią Mpumalanga ir šiaurės provincijų veterinariniuose regionuose, Natal veterinarinio regiono Ingwavuma rajone ir Botsvanos pasienio zonoje į rytus nuo 28° ilgumos, ir

KwaZulu-Natal provincijos Camperdown rajoną

BOV, OVI, RUF, RUW

F

2

ZW – Zimbabvė

ZW-0

Visa šalies teritorija

 

 

=

Sertifikatas nėra nustatytas, o šviežios mėsos importas yra uždraustas (išskyrus tas rūšis, kurios yra nurodytos visai šaliai skirtoje eilutėje).

a

=

Nebetaikoma, kai ši stojančioji valstybė tampa Europos Sąjungos valstybe nare.

6 stulpelyje nurodytos specialios sąlygos

„1“: Geografiniai ir laiko apribojimai:

„2“: Kategorijos apribojimai:

Neleidžiama įvežti šalutinių produktų (išskyrus galvijų diafragmą ir kramtomuosius raumenis).

2 dalis

VETERINARIJOS SERTIFIKATŲ PAVYZDŽIAI

Pavyzdys (-džiai)

„BOV“

:

šviežios naminių galvijų (Bos taurus, Bison bison, Bubalus bubalis ir jų mišrūnų) mėsos veterinarijos sertifikato pavyzdys.

„POR“

:

šviežios naminių kiaulių (Sus scrofa) mėsos veterinarijos sertifikato pavyzdys.

„OVI“

:

šviežios naminių avių (Ovis aries) ir ožkų (Capra hircus) mėsos veterinarijos sertifikato pavyzdys.

„EQU“

:

šviežios naminių arklinių šeimos gyvūnų (Equus caballus, Equus asinus ir jų mišrūnų) mėsos veterinarijos sertifikato pavyzdys.

„RUF“

:

šviežios ūkiuose auginamų laukinių gyvūnų, išskyrus kiaulinius ir neporakanopius, mėsos veterinarijos sertifikato pavyzdys.

„RUW“

:

šviežios laukinių gyvūnų, išskyrus kiaulinius ir neporakanopius, mėsos veterinarijos sertifikato pavyzdys.

„SUF“

:

šviežios ūkiuose auginamų laukinių kiaulinių šeimos gyvūnų mėsos veterinarijos sertifikato pavyzdys.

„SUW“

:

šviežios laukinių kiaulinių šeimos gyvūnų mėsos veterinarijos sertifikato pavyzdys.

„EQW“

:

šviežios laukinių neporakanopių gyvūnų mėsos veterinarijos sertifikato pavyzdys.

PG (Papildomos garantijos)

„A“

:

garantijos dėl šviežios mėsos, išskyrus šalutinius produktus, patvirtintos pagal BOV (10.6 punktas), OVI (10.6 punktas), RUF (10.7 punktas) ir RUW (10.4 punktas) sertifikatų pavyzdžius, subrandinimo, pH nustatymo ir iškaulinėjimo.

„B“

:

garantijos dėl subrandintų išpjaustytų šalutinių produktų, apibūdintų BOV sertifikato pavyzdyje (10.6 punktas).

„C“

:

garantijos dėl skerdenų, iš kurių gauta pagal SUW sertifikato pavyzdį (10.3 punkto a papunktis) patvirtinta šviežia mėsa, laboratorinio tyrimo siekiant nustatyti, ar gyvūnai nebuvo užsikrėtę klasikiniu kiaulių maru.

„D“

:

garantijos dėl ūkyje (-iuose) naudojamo jovalo šerti gyvūnus, iš kurių gauta pagal POR sertifikato pavyzdį (10.3 punkto d papunktis) patvirtinta šviežia mėsa.

„E“

:

garantijos dėl gyvūnų, iš kurių gauta pagal BOW sertifikato pavyzdį (10.4 punkto d papunktis) patvirtinta šviežia mėsa, tuberkuliozės tyrimo.

„F“

:

garantijos dėl šviežios mėsos, išskyrus šalutinius produktus, patvirtintos pagal BOV (10.6 punktas), OVI (10.6 punktas), RUF (10.7 punktas) ir RUW (10.4 punktas) sertifikatų pavyzdžius, subrandinimo ir iškaulinėjimo.

„G“

:

garantijos dėl 1) šalutinių produktų ir nugaros smegenų pašalinimo; ir 2) elninių chroniškos išsekimo ligos tyrimo ir kilmės, kaip nurodyta RUF (9.2.1 punktas) ir RUW (9.3.1 punktas) sertifikatų pavyzdžiuose.

„H“

:

papildomas būtinas garantijas, kurias turi teikti Brazilija, susijusias su gyvūnų kontaktais, skiepijimo programomis ir priežiūra. Kadangi Brazilijos Santa Catarina valstijoje neskiepijama nuo snukio ir nagų ligos, nuoroda į skiepijimo programą netaikoma toje valstijoje kilusių ir paskerstų gyvulių mėsai.

Pastabos

a)

Eksportuojanti šalis veterinarijos sertifikatus pateikia remdamasi II priedo 2 dalyje pateiktais pavyzdžiais, laikydamasi konkrečių kategorijų mėsą atitinkančio pavyzdžio išdėstymo. Pavyzdyje nurodyta eilės tvarka sertifikatuose yra išdėstomi patvirtinimai, kuriuos turi pateikti visos trečiosios šalys, ir, galimas dalykas, tos papildomos garantijos, kuriuos turi pateikti eksportuojančioji trečioji šalis arba jos dalis.

b)

Atskiras ir vienintelis sertifikatas turi būti pateiktas eksportuojant mėsą iš II priedo 1 dalies 2 ir 3 stulpeliuose nurodytos vienintelės teritorijos, kuri siunčiama į tą pačią paskirties vietą ir gabenama tame pačiame geležinkelio vagone, sunkvežimyje, orlaivyje ar laive.

c)

Kiekvieno sertifikato originalą sudaro vienas lapas su tekstu ant abiejų pusių, arba, kai yra daugiau teksto, visi puslapiai sudaro bendrą nedalijamą visumą.

d)

Jis parengiamas bent viena iš oficialių tos ES valstybės narės, kurioje atliekama pasienio kontrolė, ir tos, kuri yra paskirties valstybė narė, kalbų. Tačiau tos valstybės narės gali vartoti ir kitas kalbas, prireikus pridedant oficialų vertimą.

e)

Jei tam, kad būtų galima nustatyti siuntos prekių tapatumą (lentelė sertifikato pavyzdžio 8.3 punkte), prie sertifikato pridedama daugiau lapų, šie lapai taip pat sudaro sertifikato originalo dalį, jei sertifikuojantis valstybinis veterinarijos gydytojas kiekviename iš jų pasirašo ir uždeda antspaudą.

f)

Kai sertifikatas, įskaitant e punkte minėtas papildomas lenteles, susideda iš daugiau negu vieno lapo, visi puslapiai apačioje numeruojami (puslapio numeris ir bendras puslapių skaičius), o viršuje užrašomas kompetentingos institucijos paskirtas sertifikato kodo numeris.

g)

Sertifikato originalą privalo užpildyti ir pasirašyti valstybinis veterinarijos gydytojas. Eksportuojančios šalies kompetentingos institucijos užtikrina, kad rengiant sertifikatus būtų laikomasi sertifikavimo principų, lygiaverčių tiems, kurie nustatyti Tarybos direktyvoje 96/93/EB. Parašo spalva turi skirtis nuo spausdinto teksto spalvos. Ta pati taisyklė taikoma ir antspaudams, išskyrus iškiliuosius arba su vandens ženklais.

h)

Sertifikato originalas turi būti pridėtas prie siuntos per patikrinimą ES pasienio poste.

Image

Image

Image

Image


(1)  Nepažeidžiant Bendrijos ir trečiųjų šalių susitarimuose numatytų specialių sertifikavimo reikalavimų.

(2)  Neįskaitant Kosovo, kaip apibrėžta 1999 m. birželio 10 d. Jungtinių Tautų Saugumo tarybos rezoliucijoje 1244.

(3)  Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija; laikinasis kodas neturi įtakos pastovaus šalies kodo , dėl kurio bus susitarta pasibaigus šiuo metu Jungtinėse Tautose vykstančioms deryboms šiuo klausimu suteikimui.

(4)  Serbija ir Juodkalnija yra atskiras muitų teritorijas turinčios respublikos, sudarančios valstybių sąjungą, todėl turi būti nurodomos atskirai.

=

Sertifikatas nėra nustatytas, o šviežios mėsos importas yra uždraustas (išskyrus tas rūšis, kurios yra nurodytos visai šaliai skirtoje eilutėje).

a

=

Nebetaikoma, kai ši stojančioji valstybė tampa Europos Sąjungos valstybe nare.


Klaidų ištaisymas

31.3.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 93/79


2005 m. gruodžio 23 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 2152/2005, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 327/98, atidarantį tam tikras ryžių ir skaldytų ryžių importo tarifines kvotas ir numatantį jų administravimą, ir Reglamentą (EB) Nr. 1549/2004, nukrypstantį nuo Tarybos reglamento (EB) Nr. 1785/2003 dėl ryžių importo tvarkos ir nustatančio konkrečias pereinamojo laikotarpio taisykles, taikomas Basmati ryžių importui, klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 342, 2005 m. gruodžio 24 d. )

1.

35 puslapyje esantis III priedas pakeičiamas taip:

„VII PRIEDAS

4 straipsnio 4 dalies c punkte nurodyti įrašai

:

ispanų k.

:

Derecho reducido en un 30,77 % del derecho fijado en el artículo 1 quinquies del Reglamento (CE) no 1549/2004 de la Comisión, hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento (CE) no 327/98]

:

čekų k.

:

Clo snížené o 30,77 % cla stanoveného v článku 1d nařízení Komise (ES) č. 1549/2004 až na množství uvedené v kolonkách 17 a 18 této licence (nařízení (ES) č. 327/98)

:

danų k.

:

Nedsættelse på 30,77 % af den told, der er fastsat i artikel 1d i Kommissionens forordning (EF) nr. 1549/2004, op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (forordning (EF) nr. 327/98)

:

vokiečių k.

:

Zollsatz ermäßigt um 30,77 % des in Artikel 1d der Verordnung (EG) Nr. 1549/2004 der Kommission festgesetzten Zollsatzes bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Verordnung (EG) Nr. 327/98)

:

estų k.

:

Komisjoni määruse (EÜ) nr 1549/2004 artiklis 1d kindlaks määratud tollimaks, mida on alandatud 30,77 % võrra käesoleva sertifikaadi lahtrites 17 ja 18 märgitud kogusteni (määrus (EÜ) nr 327/98)

:

graikų k.

:

Δασμός μειωμένος κατά 30,77 % του δασμού που καθορίζεται στο άρθρο 1δ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1549/2004 της Επιτροπής, έως την ποσότητα που αναγράφεται στα τετραγωνίδια 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 327/98]

:

anglų k.

:

Reduced rate of duty of 30,77 % of the duty set in Article 1d of Commission Regulation (EC) No 1549/2004 up to the quantity indicated in boxes 17 and 18 of this licence (Regulation (EC) No 327/98)

:

prancūzų k.

:

Droit réduit de 30,77 % du droit fixé à l’article 1er quinquies du règlement (CE) no 1549/2004 de la Commission jusqu’à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [règlement (CE) no 327/98]

:

italų k.

:

Dazio ridotto in ragione del 30,77 % del dazio fissato all’articolo 1 quinquies del regolamento (CE) n. 1549/2004 della Commissione fino a concorrenza del quantitativo indicato nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [regolamento (CE) n. 327/98]

:

latvių k.

:

Ievedmuitas nodoklis samazināts par 30,77 %, salīdzinot ar nodokli, kas noteikts Komisijas Regulas (EK) Nr. 1549/2004 1.d pantā, līdz šīs atļaujas 17. un 18. ailē norādītajam daudzumam (Regula (EK) Nr. 327/98)

:

lietuvių k.

:

Komisijos reglamento (EB) Nr. 1549/2004 1d straipsnyje nustatyto muito mokesčio sumažinimas 30,77 % mažesniems kiekiams nei nurodyta šios licencijos 17 ir 18 skirsniuose (Reglamentas (EB) Nr. 327/98)

:

vengrų k.

:

Az 1549/2004/EK bizottsági rendelet 1.d. cikkében meghatározott vám 30,77 %-os csökkentett vámja az ezen bizonyítvány 17. és 18. rovatában megjelölt mennyiségig (327/98/EK rendelet)

:

maltiečių k.

:

Dazju mnaqqas ta’ 30.77 % tat-dazju fiss fl-Artikolu 1(d) tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1549/2004 sal-kwantità indikata fis-sezzjoni 17 u 18 ta’ dan iċ-ċertifikat (ir-Regolament (KE) Nru 327/98)

:

olandų k.

:

Recht verlaagd met 30,77 % van het in artikel 1 quinquies van Verordening (EG) nr. 1549/2004 van de Commissie vastgestelde recht voor hoeveelheden die niet groter zijn dan de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (Verordening (EG) nr. 327/98)

:

lenkų k.

:

Obniżona stawka celna odpowiadająca 30,77 % stawki określonej w art. 1d rozporządzenia Komisji (WE) nr 1549/2004 do ilości wskazanej w sekcjach 17 i 18 niniejszego pozwolenia (rozporządzenie (WE) nr 327/98)

:

portugalų k.

:

Direito reduzido de 30,77 % do direito fixado no artigo 1.o-D do Regulamento (CE) n.o 1549/2004 da Comissão até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento (CE) n.o 327/98]

:

slovakų k.

:

Clo znížené o 30,77 % cla stanoveného článkom 1d nariadenia Komisie (ES) č. 1549/2004 až na množstvo uvedené v kolónkach 17 a 18 tejto licencie [nariadenie (ES) č. 327/98]

:

slovėnų k.

:

Dajatev, znižana za 30,77 % od dajatve iz člena 1(d) Uredbe Komisije (ES) št. 1549/2004 do količine, navedene v rubrikah 17 in 18 tega potrdila (Uredba (ES) št. 327/98)

:

suomių k.

:

Tulli, jonka määrää on alennettu 30,77 % komission asetuksen (EY) N:o 1549/2004 1 d artiklassa vahvistetusta tullista tämän todistuksen kohdissa 17 ja 18 ilmoitettuun määrään asti (asetus (EY) N:o 327/98)

:

švedų k.

:

Tullsatsen nedsatt med 30,77 % av den tullsats som anges i artikel 1d i kommissionens förordning (EG) nr 1549/2004 upp till den mängd som anges i fält 17 och 18 i denna licens (förordning (EG) nr 327/98).“

2.

37 puslapyje, IV priede, Reglamento (EB) Nr. 327/98 naujojo IX priedo d punkto lentelės antroje skiltyje, Pakistanui skirtoje eilutėje:

vietoje:

„1 596“,

skaityti:

„1 595“.