ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 84

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

49 tomas
2006m. kovo 23d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

2006 m. kovo 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 469/2006, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

1

 

*

2006 m. kovo 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 470/2006, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1063/2005 dėl nuolatiniu konkursu numatyto eksportui skirtų paprastųjų kviečių, saugomų Čekijos intervencinės agentūros, kiekio

3

 

*

2006 m. kovo 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 471/2006, 2006 m. nukrypstantis nuo Reglamento (EB) Nr. 1445/95 dėl eksporto licencijų galvijienos sektoriuje išdavimo datos

4

 

*

2006 m. kovo 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 472/2006, 2006 m. nukrypstantis nuo Reglamento (EB) Nr. 1518/2003 dėl eksporto licencijų kiaulienos sektoriuje išdavimo datos

6

 

*

2006 m. kovo 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 473/2006, nustatantis oro vežėjų, kuriems galioja Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 2111/2005 II skyriuje nurodytas draudimas vykdyti veiklą Bendrijoje, Bendrijos sąrašo taikymo taisykles ( 1 )

8

 

*

2006 m. kovo 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 474/2006, sudarantis oro vežėjų, kuriems taikomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 2111/2005 II skyriuje nurodytas draudimas vykdyti veiklą Bendrijoje, Bendrijos sąrašą ( 1 )

14

 

 

2006 m. kovo 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 475/2006, dėl cukranendrių cukraus importo licencijų išdavimo pagal kai kurias tarifines kvotas ir susitarimus dėl lengvatinių sąlygų

29

 

*

2006 m. kovo 21 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 476/2006, nustatantis vieneto vertes naudojamas tam tikrų greitai gendančių prekių muitinei vertei nustatyti

31

 

 

II   Aktai, kurių skelbti neprivaloma

 

 

Komisija

 

*

2005 m. birželio 22 d. Komisijos sprendimas, dėl Nyderlandų pagalbos priemonių, taikomų AVR tvarkant pavojingas atliekas (pranešta dokumentu Nr. C(2005) 1789)  ( 1 )

37

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2003 m. lapkričio 4 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 2032/2003 dėl 10 metų programos, nurodytos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/8/EB dėl biocidinių produktų pateikimo į rinką 16 straipsnio 2 dalyje, antrojo etapo, ir iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1896/2000, klaidų ištaisymas (OL L 307, 2003 11 24)

60

 

*

2005 m. birželio 13 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1048/2005, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 2032/2003 dėl 10 metų programos, nurodytos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/8/EB dėl biocidinių produktų pateikimo į rinką 16 straipsnio 2 dalyje, antrojo etapo, klaidų ištaisymas (OL L 178, 2005 7 9)

61

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, kuriuos skelbti privaloma

23.3.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 84/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 469/2006

2006 m. kovo 22 d.

nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1994 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 3223/94 dėl vaisių ir daržovių importo taisyklių (1), ypač į jo 4 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Vadovaujantis Urugvajaus raundo daugiašalių prekybos derybų rezultatais Reglamentas (EB) Nr. 3223/94 numato kriterijus, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo vertes iš trečiųjų šalių importuojamiems jo priede išvardintiems produktams ir laikotarpiams.

(2)

Laikantis aukščiau nurodytų kriterijų, standartinės importo vertės turi būti nustatytos tokios, kaip nurodyta šio reglamento priede,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 3223/94 4 straipsnyje nurodytos standartinės importo vertės nustatomos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. kovo 23 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. kovo 22 d.

Komisijos vardu

J. L. DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 337, 1994 12 24, p. 66. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 386/2005 (OL L 62, 2005 3 9, p. 3).


PRIEDAS

prie 2006 m. kovo 22 d. Komisijos reglamento, nustatančio kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

052

94,2

204

53,3

212

102,0

624

101,8

999

87,8

0707 00 05

052

134,8

999

134,8

0709 10 00

624

103,6

999

103,6

0709 90 70

052

110,8

204

48,5

999

79,7

0805 10 20

052

71,7

204

42,8

212

53,8

220

43,2

400

60,8

448

37,8

624

57,1

999

52,5

0805 50 10

052

42,2

624

73,8

999

58,0

0808 10 80

388

77,0

400

121,8

404

103,9

508

82,7

512

84,8

524

62,5

528

88,1

720

82,6

999

87,9

0808 20 50

388

80,8

512

73,3

524

58,2

528

83,8

720

122,5

999

83,7


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 750/2005 (OL L 126, 2005 5 19, p. 12). Kodas „999“ žymi „kitą kilmę“.


23.3.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 84/3


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 470/2006

2006 m. kovo 22 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1063/2005 dėl nuolatiniu konkursu numatyto eksportui skirtų paprastųjų kviečių, saugomų Čekijos intervencinės agentūros, kiekio

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1), ypač į jo 6 straipsnį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1063/2005 (2) pradedamas nuolatinis konkursas dėl 275 911 tonų Čekijos intervencinės agentūros saugomų paprastųjų kviečių eksporto.

(2)

Čekijos Respublika pranešė Komisijai apie savo intervencinės agentūros ketinimą 120 000 tonomis padidinti kiekį, dėl kurio vykdomas eksporto konkursas. Atsižvelgiant į esamus kiekius ir į situaciją rinkoje, Čekijos Respublikos prašymą reikėtų patenkinti.

(3)

Todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Reglamentą (EB) Nr. 1063/2005.

(4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Grūdų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1063/2005 2 straipsnis pakeičiamas taip:

„2 straipsnis

Konkursas vyksta dėl maksimalaus 395 911 tonų paprastųjų kviečių, eksportuotinų į visas trečiąsias šalis, išskyrus Albaniją, Buvusiąją Jugoslavijos Respubliką Makedoniją, Bosniją ir Hercegoviną, Bulgariją, Kroatiją, Lichtenšteiną, Rumuniją, Serbiją ir Juodkalniją (3) bei Šveicariją, kiekio.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. kovo 22 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 78. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1154/2005 (OL L 187, 2005 7 19, p. 11).

(2)  OL L 174, 2005 7 7, p. 36. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1535/2005 (OL L 247, 2005 9 23, p. 3).

(3)  Įskaitant Kosovą, kaip apibrėžta 1999 m. birželio 10 d. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijoje Nr. 1244.“


23.3.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 84/4


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 471/2006

2006 m. kovo 22 d.

2006 m. nukrypstantis nuo Reglamento (EB) Nr. 1445/95 dėl eksporto licencijų galvijienos sektoriuje išdavimo datos

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1254/1999 dėl bendro galvijienos rinkos organizavimo (1), ypač į jo 29 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

1995 m. birželio 26 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1445/95 dėl importo ir eksporto licencijų taikymo galvijienos sektoriuje taisyklių, panaikinančio Reglamentą (EEB) Nr. 2377/80 (2) 10 straipsnio 1 dalimi numatoma, kad eksporto licencijos turi būti išduodamos penktą darbo dieną nuo dienos, kurią buvo paduotos paraiškos dėl licencijų, jei iki tol Komisija nesiima jokių specialių veiksmų.

(2)

Atsižvelgiant į 2006 m. švenčių dienas ir dėl šių švenčių nereguliarią Europos Sąjungos oficialiojo leidinio leidybą minėtas penkių darbo dienų laikotarpis bus per trumpas tinkamam rinkos administravimui garantuoti ir todėl turėtų būti pratęstas.

(3)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Galvijienos vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 1445/95 10 straipsnio 1 dalies, 2006 m. licencijos, kurioms paraiškos yra pateiktos šio reglamento priede nurodytu laikotarpiu, yra išduodamos atitinkamomis tame priede nurodytomis dienomis.

Ši leidžianti nukrypti nuostata taikoma, jei iki šių datų nesiimama Reglamento (EB) Nr. 1445/95 10 straipsnio 2 dalyje nurodytų specialių veiksmų.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. kovo 22 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 160, 1999 6 26, p. 21. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1913/2005 (OL L 307, 2005 11 25, p. 2).

(2)  OL L 143, 1995 6 27, p. 35. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1118/2004 (OL L 217, 2004 6 17, p. 10).


PRIEDAS

Paraiškų dėl licencijų pateikimo laikotarpis

Išdavimo datos

2006 m. balandžio 10–13 d.

2006 m. balandžio 21 d.

2006 m. gegužės 22–24 d.

2006 m. birželio 1 d.

2006 m. liepos 17–18 d.

2006 m. liepos 26 d.

2006 m. spalio 30–31 d.

2006 m. lapkričio 8 d.

2006 m. gruodžio 21 d.

2006 m. gruodžio 29 d.

2006 m. gruodžio 28–29 d.

2007 m. sausio 8 d.


23.3.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 84/6


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 472/2006

2006 m. kovo 22 d.

2006 m. nukrypstantis nuo Reglamento (EB) Nr. 1518/2003 dėl eksporto licencijų kiaulienos sektoriuje išdavimo datos

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1975 m. spalio 29 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2759/75 dėl bendro kiaulienos rinkos organizavimo (1), ypač į jo 8 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

2003 m. rugpjūčio 28 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1518/2003, nustatančio išsamias eksporto licencijų sistemos įgyvendinimo kiaulienos sektoriuje taisykles (2), 3 straipsnio 3 dalimi numatoma, kad eksporto licencijos, padavus paraiškas dėl licencijos, turi būti išduodamos kitos savaitės trečiadienį, jei iki tol Komisija nesiima jokių specialių priemonių.

(2)

Atsižvelgiant į 2006 m. švenčių dienas ir dėl šių švenčių nereguliarią Europos Sąjungos oficialiojo leidinio leidybą, laikotarpis tarp paraiškų pateikimo ir licencijų išdavimo bus per trumpas tinkamam rinkos administravimui garantuoti. Dėl to šis laikotarpis turėtų būti pratęstas.

(3)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Kiaulienos vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 1518/2003 3 straipsnio 3 dalies, 2006 m. eksporto licencijos išduodamos reglamento priede pateiktoje lentelėje nurodytomis dienomis.

Ši nukrypti leidžianti nuostata taikoma, jei iki šių datų nesiimama specialių Reglamento (EB) Nr. 1518/2003 3 straipsnio 4 dalyje nurodytų priemonių.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. kovo 22 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 282, 1975 11 1, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1913/2005 (OL L 307, 2005 11 25, p. 2).

(2)  OL L 217, 2003 8 29, p. 35. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1361/2004 (OL L 253, 2004 7 29, p. 9).


PRIEDAS

Paraiškų dėl licencijos pateikimo laikotarpis

Išdavimo datos

2006 m. balandžio 10–14 d.

2006 m. balandžio 20 d.

2006 m. balandžio 24–28 d.

2006 m. gegužės 4 d.

2006 m. gegužės 1–5 d.

2006 m. gegužės 11 d.

2006 m. gegužės 29 d.–birželio 2 d.

2006 m. birželio 8 d.

2006 m. rugpjūčio 7–11 d.

2006 m. rugpjūčio 17 d.

2006 m. spalio 23–27 d.

2006 m. lapkričio 3 d.

2006 m. gruodžio 18–22 d.

2006 m. gruodžio 28 d.

2006 m. gruodžio 25–29 d.

2007 m. sausio 5 d.


23.3.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 84/8


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 473/2006

2006 m. kovo 22 d.

nustatantis oro vežėjų, kuriems galioja Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 2111/2005 II skyriuje nurodytas draudimas vykdyti veiklą Bendrijoje, Bendrijos sąrašo taikymo taisykles

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2005 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2111/2005 dėl oro vežėjų, kuriems taikomas draudimas vykdyti veiklą Bendrijoje, Bendrijos sąrašo sudarymo ir oro transporto keleivių informavimo apie skrydį vykdančio oro vežėjo tapatybę bei panaikinantis Direktyvos 2004/36/EB (1) 9 straipsnį (toliau – pagrindinis reglamentas), ypač jo 8 straipsnį,

kadangi:

(1)

Pagrindinio reglamento II skyriuje yra nustatytos oro vežėjų, kuriems galioja draudimas vykdyti veiklą Bendrijoje, Bendrijos sąrašo atnaujinimo procedūros ir tokios procedūros, kurios valstybėms narėms tam tikromis aplinkybėmis leistų imtis išskirtinių priemonių, t. y. savo teritorijoje taikyti draudimą vykdyti veiklą.

(2)

Tikslinga imtis tam tikrų įgyvendinimo priemonių siekiant parengti išsamias minėtoms procedūroms skirtas taisykles.

(3)

Pirmiausia tikslinga nurodyti informaciją, kurią valstybės narės turi pateikti, jeigu jos Komisijos pagal pagrindinio reglamento 4 straipsnio 2 dalį prašytų priimti sprendimą atnaujinti Bendrijos sąrašą ir į jį įrašyti naują draudimą vykdyti veiklą, panaikinti galiojantį draudimą vykdyti veiklą arba pakeisti susijusias sąlygas.

(4)

Reikalinga nustatyti vežėjų naudojimosi teise į gynybą sąlygas pagal sprendimus, kuriuos yra priėmusi Komisija, siekdama atnaujinti Bendrijos sąrašą.

(5)

Jeigu ketinama atnaujinti sąrašą, pagal pagrindinį reglamentą Komisija turi tinkamai atsižvelgti į poreikį, kad sprendimai būtų priimami be gaišaties ir, jeigu reikia, numatyti skubiems atvejams skirtą procedūrą.

(6)

Komisijai turėtų būti pateikiama reikiama informacija dėl kiekvieno draudimo vykdyti veiklą, kurį valstybės narės kaip išskirtinę priemonę taiko pagal pagrindinio reglamento 6 straipsnio 1 dalį ir 6 straipsnio 2 dalį.

(7)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Skrydžių saugos komiteto (2) nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas

Šiame reglamente nustatomos išsamios procedūrų, nurodytų pagrindinio reglamento II skyriuje, taisyklės.

2 straipsnis

Valstybių narių prašymai atnaujinti Bendrijos sąrašą

1.   Valstybės narė, pagal pagrindinio reglamento 4 straipsnio 2 dalį Komisijos prašanti atnaujinti Bendrijos sąrašą, pateikia Komisijai šio reglamento A priede nurodytą informaciją.

2.   Šio straipsnio 1 dalyje nurodyti raštiški prašymai įteikiami Komisijos Generaliniam Sekretoriatui. Be to, A priede nurodyta informacija elektroninio ryšio priemonėmis tuo pat metu perduodama kompetentingoms Komisijos Generalinio energijos ir transporto direktorato tarnyboms. Jeigu tinkama perdavimo elektroninio ryšio priemonėmis procedūra nėra numatyta, ta pati informacija perduodama kitomis prieinamomis priemonėmis, kuriomis tą informaciją galima perduoti sparčiausiai.

3.   Komisija kitas valstybes nares informuoja per jų atstovus Skrydžių saugos komitete pagal komiteto vidaus taisyklėse nustatytas procedūras ir Europos aviacijos saugos agentūroje.

3 straipsnis

Bendros konsultacijos su valdžios institucijomis, atsakingomis už teisės aktais numatytą atitinkamo oro vežėjo priežiūrą

1.   Valstybės narė, svarstanti galimybę pagal reglamento 4 straipsnio 2 dalį Komisijai pateikti prašymą, pakviečia Komisiją ir kitas valstybes nares dalyvauti visose konsultacijose su valdžios institucijomis, atsakingomis už teisės aktais numatytą atitinkamo oro vežėjo priežiūrą.

2.   Prieš priimant pagrindinio reglamento 4 straipsnio 2 dalyje ir 5 straipsnyje nurodytus sprendimus, jeigu reikia ir tikslinga, konsultuojamasi su valdžios institucijomis, atsakingomis už teisės aktais numatytą atitinkamo oro vežėjo priežiūrą. Jeigu įmanoma, Komisija konsultuojasi kartu su valstybėmis narėmis.

3.   Tais atvejais, jeigu reikia skubiai imtis veiksmų, bendras konsultacijas galima rengti priėmus šio straipsnio 2 dalyje nurodytus sprendimus. Minėtu atveju atitinkamai valdžios institucijai pranešama, kad netrukus turi būti priimtas sprendimas pagal 4 straipsnio 2 dalį arba 5 straipsnio 2 dalį.

4.   Galimas bendrų konsultacijų organizavimo būdas – keitimasis laiškais ir konsultavimasis lankantis vietose, kai siekiama surinkti įrodymų, jeigu reikia.

4 straipsnis

Naudojimasis vežėjų teise į gynybą

1.   Jeigu Komisija svarsto, ar pagal pagrindinio reglamento 4 straipsnio 2 dalį arba 5 straipsnį priimti sprendimą, Komisija atitinkamam oro vežėjui pateikia pagrindinius faktus ir nuostatas, kuriomis grindžiamas minėtas sprendimas. Atitinkamam oro vežėjui suteikiama galimybė Komisijai pateikti raštiškas pastabas per 10 darbo dienų nuo paskelbimo dienos.

2.   Komisija kitas valstybes nares informuoja per jų atstovus Skrydžių saugos komitete pagal komiteto vidaus taisyklėse nustatytas procedūras. Jeigu oro vežėjas pateikia prašymą, prieš priimant sprendimą oro vežėjui leidžiama žodžiu išdėstyti savo nuomonę. Jeigu reikia, Skrydžių saugos komitetui pateikiamas žodinis pranešimas. Per žodinį pranešimą oro vežėjui gali padėti valdžios institucijos, atsakingos už teisės aktais numatytą atitinkamo oro vežėjo priežiūrą, jeigu oro vežėjas paprašo pagalbos.

3.   Skubiais atvejais Komisija, prieš priimdama pagal pagrindinio reglamento 5 straipsnio 1 dalį laikinąją priemonę, neturi laikytis šio straipsnio 1 dalies.

4.   Jeigu Komisija pagal pagrindinio reglamento 4 straipsnio 2 dalį ir 5 straipsnį priima sprendimą, apie tai ji nedelsdama praneša vežėjui ir valdžios institucijoms, atsakingoms už teisės aktais numatytą atitinkamo oro vežėjo priežiūrą.

5 straipsnis

Vykdymas

Valstybės narės Komisijai praneša apie visas priemones, kurių jos ėmėsi įgyvendindamos Komisijos pagal pagrindinio reglamento 4 straipsnio 2 dalį ir 5 straipsnį priimtus sprendimus.

6 straipsnis

Išskirtinės priemonės, kurių ėmėsi valstybė narė

1.   Jeigu valstybė narė savo teritorijoje oro vežėjui pagal pagrindinio reglamento 6 straipsnio 1 dalį nedelsdama nustatė draudimą vykdyti veiklą, apie tai ji tuojau pat praneša Komisijai ir perduoda B priede nurodytą informaciją.

2.   Jeigu valstybė narė savo teritorijoje oro vežėjui pagal pagrindinio reglamento 6 straipsnio 2 dalį išlaikė draudimą vykdyti veiklą arba nustatė draudimą vykdyti veiklą, apie tai ji tuojau pat praneša Komisijai ir perduoda C priede nurodytą informaciją.

3.   Šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyta informacija raštu pateikiama Komisijos Generaliniam Sekretoriatui. Be to, B arba C prieduose nurodyta informacija elektroninio ryšio priemonėmis tuo pat metu perduodama kompetentingoms Komisijos Generalinio energijos ir transporto direktorato tarnyboms. Jeigu tinkama perdavimo elektroninio ryšio priemonėmis procedūra nėra numatyta, ta pati informacija perduodama kitomis prieinamomis priemonėmis, kuriomis tą informaciją galima perduoti sparčiausiai.

4.   Komisija kitas valstybes nares informuoja per jų atstovus Skrydžių saugos komitete pagal komiteto vidaus taisyklėse nustatytas procedūras.

7 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. kovo 22 d.

Komisijos vardu

Jacques BARROT

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 344, 2005 12 27, p. 15.

(2)  Įsteigta pagal 1991 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 3922/91 dėl techninių reikalavimų ir administracinės tvarkos suderinimo civilinės aviacijos srityje 12 straipsnį (OL L 373, 1991 12 31, p. 4).


A PRIEDAS

Informacija, kurią valstybė narė turi pateikti, pagal pagrindinio reglamento 4 straipsnio 2 dalį pateikdama prašymą

Valstybė narė, kuri pagal pagrindinio reglamento 4 straipsnio 2 dalį Komisijai pateikia prašymą atnaujinti Bendrijos sąrašą, Komisijai nurodo šią informaciją:

 

Prašymą pateikianti valstybė narė

Pareigūno ryšiams pavardė ir jo funkcijos,

pareigūno ryšiams el. paštas arba telefonas.

 

Vežėjas(-ai) ir orlaivis

Atitinkamas (-i) vežėjas (-ai), įskaitant juridinio subjekto pavadinimą (nurodytas oro vežėjo pažymėjime arba lygiaverčiame dokumente), įmonės pavadinimas (jeigu skiriasi), oro vežėjo pažymėjimo numeris (jeigu buvo suteiktas), Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (angl. ICAO) oro laivyno bendrovei suteiktas paskyrimo numeris (jeigu žinomas) ir išsamūs duomenys ryšiam palaikyti,

už teisės aktais nustatytą atitinkamo (-ų) oro vežėjo (-ų) priežiūrą atsakingų institucijų pavadinimas (-ai) ir išsamūs duomenys ryšiam palaikyti,

išsamūs duomenys apie orlaivio tipą (-us), registravimo valstybę (-es), registravimo numerį (-ius) ir, jeigu yra žinomi, atitinkamo orlaivio serijos numeriai.

 

Prašomas sprendimas

Prašomo sprendimo tipas: nustatyti draudimą vykdyti veiklą, panaikinti draudimą vykdyti veiklą arba pakeisti leidimo vykdyti veiklą sąlygas,

prašomo sprendimo taikymo sritis (tam tikras (-i) vežėjas (-ai) arba visi vežėjai, kuriuos kontroliuoja speciali priežiūros institucija, specialus orlaivis arba orlaivio tipas (-ai)).

 

Prašymas nustatyti draudimą vykdyti veiklą

Išsamus saugos klausimo (pvz., patikrinimo rezultatų), dėl kurio buvo pateiktas prašymas nustatyti visišką arba dalinį draudimą (susijusį su kiekvienu atitinkamu bendru kriterijumi, pateiktu pagrindinio reglamento priede),

išsamus rekomenduojamos (-ų) sąlygos (-ų) aprašymas, leidžiančios (-ių) siūlomą draudimą panaikinti ir (arba) jo atsisakyti, siekiant parengti taisomųjų veiksmų planą konsultuojantis su valdžios institucija arba institucijomis, atsakinga (-omis) už teisės aktais nustatytą atitinkamo (-ų) oro vežėjo (-ų) priežiūrą.

 

Prašymas panaikinti draudimą vykdyti veiklą arba modifikuoti susijusias sąlygas

Taisomųjų veiksmų plano, dėl kurios buvo susitarta, priėmimo data ir išsamus jo aprašymas, jeigu reikia,

įrodymai, kad vėliau buvo laikomasi taisomųjų veiksmų plano, dėl kurio buvo susitarta, jeigu reikia,

valdžios institucijos arba institucijų, atsakingos (-ų) už teisės aktais nustatytą atitinkamo (-ų) oro vežėjo (-ų) priežiūrą, pateikti neginčijami įrodymai, kad taisomųjų veiksmų planas buvo įgyvendintas.

 

Viešumas

Informacija apie tai, ar valstybė narė yra paskelbusi savo prašymą.


B PRIEDAS

Valstybės narės pranešimas apie išskirtines priemones, kurių ji imasi pagal pagrindinio reglamento 6 straipsnio 1 dalį, savo teritorijoje nustatydama draudimą vykdyti veiklą

Valstybė narė, iš pradžių pranešdama, kad pagal pagrindinio reglamento 6 straipsnio 1 dalį oro vežėjui savo teritorijoje nustato draudimą vykdyti veiklą, Komisijai pateikia šią informaciją:

 

Pranešimą pateikianti valstybė narė

Pareigūno ryšiams pavardė ir jo funkcijos,

pareigūno ryšiams el. paštas arba telefonas.

 

Vežėjas (-ai) ir orlaivis

Atitinkamas (-i) vežėjas (-ai), įskaitant juridinio subjekto pavadinimą (nurodytas oro vežėjo pažymėjime arba lygiaverčiame dokumente), įmonės pavadinimas (jeigu skiriasi), oro vežėjo pažymėjimo numeris (jeigu buvo suteiktas), Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (angl. ICAO) oro laivyno bendrovei suteiktas paskyrimo numeris (jeigu žinomas) ir išsamūs duomenys ryšiam palaikyti,

už teisės aktais nustatytą atitinkamo (-ų) oro vežėjo (-ų) priežiūrą atsakingų institucijų pavadinimas (-ai) ir išsamūs duomenys ryšiam palaikyti,

duomenys apie orlaivio tipą (-us), registravimo valstybę (-es), registravimo numerį (-ius) ir, jeigu yra žinomi, atitinkamo orlaivio serijos numeriai.

 

Sprendimas

Sprendimo data, laikas ir galiojimo trukmė,

sprendimo atsisakyti išduoti leidimą vykdyti veiklą arba techninį leidimą, tų leidimų galiojimo sustabdymo, leidimų galiojimo panaikinimo, nustatytų leidimų galiojimo apribojimų aprašymas,

sprendimo taikymo sritis (tam tikras (-i) vežėjas (-ai) arba visi vežėjai, kuriuos kontroliuoja speciali priežiūros institucija, specialus orlaivis arba orlaivio tipas (-ai)),

sąlygos (-ų) aprašymas, leidžiančios (-ių) atšaukti valstybės narės atsisakymą išduoti leidimą vykdyti veiklą arba techninį leidimą, sustabdyti leidimo vykdyti veiklą arba techninio leidimo galiojimą, panaikinti leidimą vykdyti veiklą arba techninį leidimą arba nustatyti leidimo vykdyti veiklą arba techninio leidimo apribojimus ir (arba) atsisakyti valstybės narės atsisakymo išduoti leidimą vykdyti veiklą arba techninį leidimą, leidimo vykdyti veiklą arba techninio leidimo galiojimo sustabdymo, leidimo vykdyti veiklą arba techninio leidimo panaikinimo ir leidimo vykdyti veiklą arba techninio leidimo apribojimų nustatymo.

 

Su sauga susijęs klausimas

Išsamus saugos klausimo (pvz., patikrinimo rezultatų), dėl kurio buvo priimtas sprendimas nustatyti visišką arba dalinį draudimą (susijusį su kiekvienu atitinkamu bendru kriterijumi, pateiktu pagrindinio reglamento priede).

 

Viešumas

Informacija apie tai, ar valstybė narė yra paskelbusi savo nustatytą draudimą.


C PRIEDAS

Valstybės narės pranešimas apie išskirtines priemones, kurių ji imasi pagal pagrindinio reglamento 6 straipsnio 2 dalį, savo teritorijoje išlaikydama draudimą vykdyti veiklą arba nustatydama tokį draudimą tuo atveju, jeigu Komisija yra nusprendusi panašių priemonių neįrašyti į Bendrijos sąrašą

Valstybė narė, pranešdama, kad pagal pagrindinio reglamento 6 straipsnio 2 dalį oro vežėjui savo teritorijoje ir toliau taiko draudimą vykdyti veiklą arba kad nustato tokį draudimą, Komisijai pateikia šią informaciją:

 

Pranešimą pateikianti valstybė narė

Pareigūno ryšiams pavardė ir jo funkcijos,

pareigūno ryšiams el. paštas arba telefonas.

 

Vežėjas (-ai) ir orlaivis

Atitinkamas (-i) vežėjas (-ai), įskaitant juridinio subjekto pavadinimą (nurodytas oro vežėjo pažymėjime arba lygiaverčiame dokumente), įmonės pavadinimas (jeigu skiriasi), oro vežėjo pažymėjimo numeris (jeigu buvo suteiktas), Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (angl. ICAO) oro laivyno bendrovei suteiktas paskyrimo numeris (jeigu žinomas).

 

Nuoroda į Komisijos sprendimą

Data ir nuoroda į visus atitinkamus Komisijos dokumentus,

Komisijos ir (arba) Skrydžių saugos komiteto sprendimas.

 

Su tam tikra valstybe nare susijęs saugos klausimas


23.3.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 84/14


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 474/2006

2006 m. kovo 22 d.

sudarantis oro vežėjų, kuriems taikomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 2111/2005 II skyriuje nurodytas draudimas vykdyti veiklą Bendrijoje, Bendrijos sąrašą

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2005 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2111/2005 dėl oro vežėjų, kuriems taikomas draudimas vykdyti veiklą Bendrijoje, Bendrijos sąrašo sudarymo ir oro transporto keleivių informavimo apie skrydį vykdančio oro vežėjo tapatybę bei panaikinantis Direktyvos 2004/36/EB 9 straipsnį (1), ypač jo 3 straipsnį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 2111/2005 (toliau – „pagrindinis reglamentas“) II skyriuje yra nustatytos oro vežėjų, kuriems taikomas draudimas vykdyti veiklą Bendrijoje, Bendrijos sąrašo sudarymo procedūros ir tokios procedūros, kurios valstybėms narėms tam tikromis aplinkybėmis leistų imtis išskirtinių priemonių, t. y. savo teritorijoje taikyti draudimą vykdyti veiklą.

(2)

Pagal pagrindinio reglamento 3 straipsnio 3 dalį visos valstybės narės Komisijai pranešė apie oro vežėjų, kuriems tų valstybių teritorijoje taikomas draudimas vykdyti veiklą, tapatybę ir nurodė priežastis, dėl kurių nusprendžiama taikyti minėtą draudimą, ir bet kokią kitą susijusią informaciją.

(3)

Komisija visiems suinteresuotiems oro vežėjams pranešė tiesiogiai arba, jeigu pranešimo neįmanoma perduoti, paprašė, kad tą pranešimą jiems perduotų valdžios institucijos, atsakingos už teisės aktais nustatytą oro vežėjų priežiūrą, esminius faktus ir priežastis, kuriomis remiantis turėtų būtų nuspręsta tam tikriems oro vežėjams uždrausti vykdyti veiklą Bendrijoje.

(4)

Komisija pagal pagrindinio reglamento 7 straipsnį suteikė galimybę suinteresuotiems oro vežėjams susipažinti su valstybių narių pateiktais dokumentais, pateikti raštiškas pastabas ir per 10 darbo dienų Komisijai ir Skrydžių saugos komitetui pateikti informaciją žodžiu (2).

(5)

Bendri kriterijai, į kuriuos atsižvelgiama Bendrijos lygiu svarstant galimybę dėl su sauga susijusių priežasčių taikyti draudimą vykdyti veiklą, yra nustatyti pagrindinio reglamento priede.

(6)

Yra patikrintų įrodymų dėl didelių Air Banglades saugos trūkumų (jie buvo nustatyti patikrinus tam tikrus Air Banglades orlaivių parko orlaivius. Minėtus trūkumus nustatė Vokietija pagal UVOSĮ programą atlikdama patikrinimus perone (3).

(7)

Air Bangladesh tinkamai ir laiku nepateikė atsakymo į Vokietijos Civilinės aviacijos administracijos paklausimą dėl savo veiklos saugos aspektų ir tuo ši oro laivyno bendrovė patvirtino, kad jai trūksta skaidrumo arba kad ji nesugeba bendradarbiauti, t. y. Air Bangladesh neatsakė į minėtos valstybės narės atsiųstus raštus; Iki šiol Vokietija neturėjo galimybės patikrinti, ar saugos trūkumai buvo pašalinti.

(8)

Bangladešo valdžios institucijos, atsakingos už teisės aktais nustatytą Air Bangladesh priežiūrą, pagal Čikagos Konvencijoje nustatytus tokių institucijų įpareigojimus tinkamai neprižiūrėjo tam tikro orlaivio, kurį eksploatavo minėtas oro vežėjas;

(9)

Dėl to remiantis bendrais kriterijais buvo nustatyta, kad oro laivyno bendrovei Air Bangladesh turėtų būti taikomas griežtas veiklos apribojimas ir ji įrašyta į B priedą.

(10)

Yra patikrintų įrodymų dėl didelių Air Koryo saugos trūkumų. Minėtus trūkumus nustatė Prancūzija ir Vokietija pagal UVOSĮ programą atlikdamos patikrinimus perone (4).

(11)

Nuolatinis Air Koryo nesugebėjimas pašalinti trūkumų, apie kuriuos anksčiau buvo pranešusi Prancūzija, buvo nustatytas pagal UVOSĮ programą atlikus kitus patikrinimus perone (5),

(12)

Pagrįsta ir svarbi su incidentu susijusi informacija, kurią pateikė Prancūzija, patvirtina paslėptus ir sistemingus Air Koryo saugos trūkumus.

(13)

Paaiškėjo, kad Air Koryo nesugeba pašalinti minėtų saugos trūkumų.

(14)

Air Koryo tinkamai ir laiku nepateikė atsakymo į Prancūzijos Civilinės aviacijos administracijos paklausimą dėl savo veiklos saugos aspektų ir tuo ši oro laivyno bendrovė patvirtino, kad jai trūksta skaidrumo arba kad ji nesugeba bendradarbiauti, t. y. Air Koryo neatsakė į minėtos valstybės narės prašymą.

(15)

Taisomųjų veiksmų planas, kurį pateikė Air Koryo, atsakydama į Prancūzijos prašymą, nebuvo pakankamas ir veiksmingas, kad jį įgyvendinant būtų galima pašalinti nustatytus didelius saugos trūkumus.

(16)

Korėjos Liaudies Demokratinės Respublikos valdžios institucijos, atsakingos už teisės aktais nustatytą Air Koryo priežiūrą, pagal Čikagos Konvencijoje nustatytus tokių institucijų įpareigojimus tinkamai neprižiūrėjo minėto oro vežėjo.

(17)

Dėl to remiantis bendrais kriterijais buvo nustatyta, kad Air Koryo neatitinka reikiamų saugos standartų.

(18)

Yra patikrintų įrodymų dėl dalies oro laivyno bendrovės Ariana Afghan Airlines eksploatuojamų orlaivių didelių saugos trūkumų. Minėtus trūkumus nustatė Vokietija pagal UVOSĮ programą atlikdama patikrinimus perone (6).

(19)

Paaiškėjo, kad Ariana Afghan Airlines nesugeba pašalinti minėtų saugos trūkumų;

(20)

Ariana Afghan Airlines tinkamai ir laiku neatsakė į Vokietijos Civilinės aviacijos administracijos paklausimą dėl savo veiklos saugos aspektų, t. y. ši oro transporto bendrovė nesugeba bendradarbiauti – Ariana Afghan Airlines nepateikė atsakymų į minėtos valstybės narės paklausimus.

(21)

Afganistano kompetentingos institucijos, kurios yra įregistravusios Ariana Afghan Airlines eksploatuojamą orlaivį, nesugebėjo išsamiai ir tinkamai oro vežėjo eksploatuojamo orlaivio prižiūrėti pagal Čikagos Konvencijoje nustatytus tų institucijų įpareigojimus.

(22)

Dėl to remiantis bendrais kriterijais buvo nustatyta, kad visi Ariana Afghan Airlines eksploatuojami orlaiviai neatitinka reikiamų saugos standartų, išskyrus orlaivį A310 (registravimo numeris F-GYYY, orlaivis įregistruotas Prancūzijoje, jį prižiūri Prancūzijos valdžios institucijos).

(23)

Yra patikrintų įrodymų dėl didelių BGB Air saugos trūkumų. Minėtus trūkumus nustatė Italija pagal UVOSĮ programą atlikdama patikrinimus perone (7).

(24)

Paaiškėjo, kad BGB Air nesugeba arba nenori pašalinti saugos trūkumų – tai buvo nustatyta iš BGB Air pateikto savo veiklos atitikties TCAO standartams įvertinimo (jis buvo atliktas remiantis Italijos pristatytu Užsienio veiklos vykdytojų patikrinimo sąrašu), kurio nepatvirtino pagal UVOSĮ programą vėliau atliktų patikrinimų išvados.

(25)

BGB Air nepateikė tinkamo atsakymo į Italijos Civilinės aviacijos administracijos paklausimą dėl savo veiklos saugos aspektų ir tuo ši oro laivyno bendrovė patvirtino, kad jai trūksta skaidrumo arba kad ji nesugeba bendradarbiauti, t. y. BGB Air neatsakė į minėtos valstybės narės pateiktus tam tikrus paklausimus.

(26)

Nebuvo pateikta jokių įrodymų, kad BGB Air, atsakydama į Italijos prašymą, būtų įgyvendinusi kokį nors taisomųjų veiksmų planą dideliems saugos trūkumams pašalinti.

(27)

Kazachstano valdžios institucijos, atsakingos už teisės aktais nustatytą BGB Air priežiūrą, išsamiai nebendradarbiavo su Italijos Civilinės aviacijos administracija, kai buvo pareikštas susirūpinimas dėl BGB Air, kuriam oro vežėjo leidimą yra išdavęs Kazachstanas, veiklos saugos – netinkamą bendradarbiavimą patvirtina tai, kad Kazachstanas neatsakė į minėtos valstybės narės pateiktus paklausimus.

(28)

Dėl to remiantis bendrais kriterijais buvo nustatyta, kad BGB Air neatitinka reikiamų saugos standartų.

(29)

Yra patikrintų įrodymų dėl didelių Buraq Air saugos trūkumų šiai oro laivyno bendrovei atliekant krovinių vežimo operacijas. Minėtus trūkumus nustatė Švedija ir Nyderlandai pagal UVOSĮ programą atlikdamos patikrinimus perone (8).

(30)

Buraq Air tinkamai ir laiku neatsakė į Vokietijos Civilinės aviacijos administracijos paklausimą dėl savo veiklos saugos aspektų atliekant krovinių vežimo operacijas, t. y. šiai oro transporto bendrovei trūksta skaidrumo arba ji nesugeba bendradarbiauti – Buraq Air nepateikė atsakymų į minėtos valstybės narės paklausimus.

(31)

Libijos valdžios institucijos, atsakingos už teisės aktais nustatytą Buraq Air priežiūrą, pagal Čikagos Konvencijoje nustatytus tokių institucijų įpareigojimus tinkamai neprižiūrėjo šio oro vežėjo atliekamų krovinių vežimo operacijų.

(32)

Dėl to remiantis bendrais kriterijais buvo nustatyta, kad oro laivyno bendrovei Buraq Air turėtų būti taikomi griežti veiklos apribojimai ir ji įrašyta į B priedą.

(33)

Yra patikrintų įrodymų dėl didelių Air Service Comores saugos trūkumų. Minėtus trūkumus nustatė Prancūzija – valstybė narė – pagal UVOSĮ programą atlikdama patikrinimą perone (9).

(34)

Nebuvo pateikta jokių įrodymų, kad Air Service Comores, atsakydama į Prancūzijos prašymą, būtų įgyvendinusi tinkamą taisomųjų veiksmų planą nustatytiems dideliems saugos trūkumams pašalinti.

(35)

Paaiškėjo, kad valdžios institucijos, atsakingos už teisės aktais nustatytą Air Service Comores priežiūrą, nesugeba pašalinti saugos trūkumų.

(36)

Komorų Salų valdžios institucijos, atsakingos už teisės aktais nustatytą priežiūrą, tinkamu laiku nebendradarbiavo su Prancūzijos Civilinės aviacijos administracija, kai buvo pareikštas susirūpinimas dėl oro vežėjo, kuriam licenciją veiklai vykdyti arba oro vežėjo pažymėjimą yra išdavusios Komorų Salos, vykdomos veiklos saugos aspektų.

(37)

Dėl to remiantis bendrais kriterijais buvo nustatyta, kad Air Service Comores neatitinka reikiamų saugos standartų.

(38)

Yra patikrintų įrodymų dėl didelių GST Aero Air Company saugos trūkumų. Minėtus trūkumus nustatė Italija pagal UVOSĮ programą atlikdama patikrinimus perone (10).

(39)

Paaiškėjo, kad GST Aero Air Company nesugebėjo arba nenorėjo pašalinti saugos trūkumų.

(40)

GST Aero Air Company tinkamai ir laiku neatsakė į Italijos Civilinės aviacijos administracijos paklausimą dėl savo veiklos saugos aspektų, t. y. šiai oro transporto bendrovei trūksta skaidrumo arba ji nesugeba bendradarbiauti – GST Aero Air Company nepateikė atsakymų į minėtos valstybės narės paklausimus.

(41)

Nebuvo pateikta jokių įrodymų, kad GST Aero Air Company, atsakydama į Italijos prašymą, būtų įgyvendinusi tinkamą taisomųjų veiksmų planą dideliems saugos trūkumams pašalinti.

(42)

Kazachstano valdžios institucijos, atsakingos už teisės aktais nustatytą GST Aero Air Company priežiūrą, išsamiai nebendradarbiavo su Italijos Civilinės aviacijos administracija, kai buvo pareikštas susirūpinimas dėl vežėjo, kuriam licenciją arba oro vežėjo leidimą yra išdavęs Kazachstanas, veiklos saugos – netinkamą bendradarbiavimą patvirtina tai, kad Kazachstanas tik iš dalies atsakė į Italijos pateiktus paklausimus.

(43)

Dėl to remiantis bendrais kriterijais buvo nustatyta, kad GST Aero Air Company neatitinka reikiamų saugos standartų.

(44)

Paaiškėjo, kad Kirgizijos valdžios institucijos, atsakingos už teisės aktais nustatytą priežiūrą, oro laivyno bendrovėje Phoenix Aviation nesugebėjo tinkamai įgyvendinti ir taikyti reikiamų saugos standartų; Nors oro laivyno bendrovei Phoenix Aviation oro vežėjo pažymėjimą yra išdavusi Kirgizija, yra įrodymų, patvirtinančių, kad minėtos oro laivyno bendrovės pagrindinė verslo vieta yra Jungtiniuose Arabų Emeratuose (JAE) – tokia padėtis draudžiama Čikagos Konvencijos 6 priedo reikalavimais. JAV Nacionalinės transporto saugos organizacijos pateiktuose faktuose (11), išvardytuose tiriant oro laivyno bendrovės Kam Air orlaivio, kurio skrydžio numeris 904 ir kurį eksploatavo Phoenix Aviation, avariją, nurodoma, kad Phoenix Aviation būstinė yra JAE.

(45)

Dėl to remiantis bendrais kriterijais buvo nustatyta, kad Phoenix Aviation neatitinka reikiamų saugos standartų.

(46)

Yra patikrintų įrodymų dėl didelių Phuket Airlines saugos trūkumų. Minėtus trūkumus nustatė Jungtinė Karalystė ir Nyderlandai – valstybės narės – pagal UVOSĮ programą atlikdamos patikrinimus perone (12).

(47)

Paaiškėjo, kad Phuket Airlines laiku ir tinkamai nesugeba pašalinti minėtų saugos trūkumų.

(48)

Tailando valdžios institucijos, atsakingos už teisės aktais nustatytą priežiūrą, išsamiai nebendradarbiavo su Nyderlandų Civilinės aviacijos administracijomis, kai buvo pareikštas susirūpinimas dėl Phuket Airlines, kuriai oro vežėjo leidimą yra išdavęs Tailandas, saugos – netinkamą bendradarbiavimą patvirtina tai, kad jos tinkamai neatsakė į minėtos valstybės narės pateiktus paklausimus.

(49)

Dėl to remiantis bendrais kriterijais buvo nustatyta, kad Phuket Airlines neatitinka reikiamų saugos standartų.

(50)

Yra patikrintų įrodymų dėl didelių Reem Air saugos trūkumų. Minėtus trūkumus nustatė Nyderlandai pagal UVOSĮ programą atlikdami patikrinimus perone (13).

(51)

Nuolatinį Reem Air nesugebėjimą pašalinti trūkumus patvirtino Nyderlandai, atlikdami vėlesnį tam tikro orlaivio patikrinimą perone pagal UVOSĮ programą (14).

(52)

Paaiškėjo, kad Reem Air nesugeba arba nenori pašalinti saugos trūkumų.

(53)

Reem Air tinkamai ir laiku neatsakė į Nyderlandų Civilinės aviacijos administracijos paklausimą dėl savo veiklos saugos aspektų, t. y. šiai oro transporto bendrovei trūksta skaidrumo arba ji nesugeba bendradarbiauti – Reem Air nepateikė atsakymo į minėtos valstybės narės išsiųstus paklausimus.

(54)

Nebuvo pateikta jokių įrodymų, kad Reem Air, atsakydama į Nyderlandų prašymą, būtų įgyvendinusi tinkamą taisomųjų veiksmų planą dideliems saugos trūkumams pašalinti;

(55)

Kirgizijos valdžios institucijos, atsakingos už teisės aktais nustatytą Reem Air priežiūrą, pagal Čikagos Konvencijoje nustatytus tokių institucijų įpareigojimus tinkamai neprižiūrėjo šio oro vežėjo, t. y. nuolatiniai dideli saugos trūkumai nebuvo pašalinti. Be to, informacija, kurią Komisijai pateikė Reem Air per posėdį, kuris buvo skirtas šiai oro laivyno bendrovei, patvirtina, kad nors oro vežėjo pažymėjimą oro laivyno bendrovei Reem Air yra išdavusi Kirgizija, jos pagrindinė verslo vieta yra Jungtiniuose Arabų Emiratuose (JAE) – tokia padėtis draudžiama Čikagos Konvencijos 6 priedo reikalavimais.

(56)

Dėl to remiantis bendrais kriterijais buvo nustatyta, kad Reem Air neatitinka reikiamų saugos standartų.

(57)

Yra patikrintų įrodymų dėl didelių Silverback Cargo Freighters saugos trūkumų. Minėtus trūkumus nustatė Belgija pagal UVOSĮ programą atlikdama patikrinimus perone (15).

(58)

Silverback Cargo Freighters, kuri taip pat užtikrina savo orlaivio techninę priežiūrą (A&Bchecks) tinkamai neatsakė į minėtos valstybės narės Civilinės aviacijos administracijos paklausimą dėl savo veiklos saugos aspektų, t. y. šiai oro transporto bendrovei trūksta skaidrumo arba ji nesugeba bendradarbiauti – tai patvirtina Silverback Cargo Freighters nepateikti atsakymai į minėtos valstybės narės paklausimus.

(59)

Dėl to remiantis bendrais kriterijais buvo nustatyta, kad Silverback Cargo Freighters neatitinka reikiamų saugos standartų.

(60)

Demokratinės Kongo Respublikos (toliau – DKR) civilinės aviacijos institucijoms, nepaisant visų jų pastangų, kol kas sunkiai sekasi įgyvendinti ir taikyti reikiamus saugos standartus – tokią padėtį patvirtina pagal TCAO–USPTP pateikta Demokratinės Kongo Respublikos Civilinės aviacijos direktorato atlikto patikrinimo trumpoji ataskaita (Kinšasa, 2001 m. birželio 11–18 d.). Svarbiausia, kad kol kas nesukurta oro vežėjo pažymėjimo išdavimo oro vežėjui sistema.

(61)

Paaiškėjo, kad DKR valdžios institucijos, atsakingos už teisės aktais nustatytą priežiūrą, nesugeba tinkamai vykdyti saugos priežiūros.

(62)

Draudimas vykdyti veiklą oro laivyno bendrovei Central Air Express buvo nustatytas dėl įrodymais pagrįstų trūkumų taikant tarptautinius saugos standartus ir dėl to, kad Central Air Express nebendradarbiavo su valstybe nare.

(63)

Belgija (16) ir Hewa Bora Airways (toliau – HBA) pateikė informacijos, patvirtinančios (ši informacija taikytina HBA), kad, trūkumai, kuriuos anksčiau buvo nustačiusios Belgijos valdžios institucijos, pastaruoju metu buvo beveik ištaisyti (tas pasakytina apie tam tikrą orlaivį). Be to, Belgija Komisijai pranešė ketinanti sistemingai atlikti HBA patikrinimus perone. Atsižvelgus į minėtus dalykus buvo nuspręsta, kad minėtam oro vežėjui reikėtų leisti ir toliau vykdyti dabartines jo operacijas.

(64)

Dėl to remiantis bendrais kriterijais buvo nustatyta, kad visi oro vežėjai, kuriems oro vežėjo leidimą yra išdavusi Demokratinė Kongo Respublika (DKR), turėtų būti įrašyti į A priedą, išskyrus Hewa Bora Airways (HBA), kuri turėtų būti įrašyta į B priedą.

(65)

Pusiaujo Gvinėjos Respublikos valdžios institucijos, atsakingos už teisės aktais nustatytą priežiūrą, išsamiai nebendradarbiavo su Jungtinės Karalystės (JK) Civilinės aviacijos administracija, kai buvo pareikštas susirūpinimas dėl oro vežėjų, kuriems licenciją veiklai vykdyti arba oro vežėjo pažymėjimą yra išdavusi Pusiaujo Gvinėjos Respublika, veiklos saugos. JK 2002 m. kovo 27 d. (17) generaliniam Pusiaujo Gvinėjos Civilinės aviacijos administracijos direktoriui išsiuntė raštą, kuriame paprašė pateikti paaiškinimus dėl šių dalykų:

gerokai padidėjo Pusiaujo Gvinėjoje įregistruojamų orlaivių skaičius ir prielaidos dėl to, kad registrą galbūt tvarko Orlaivių registravimo biuras (ORB) arba panaši organizacija;

keleto veiklos vykdytojų, turinčių Pusiaujo Gvinėjos išduotą oro vežėjo pažymėjimą (OVP), pagrindinė verslo vieta nėra Pusiaujo Gvinėjoje.

Laiške Civilinės aviacijos administracijos generaliniam direktoriui taip pat buvo pranešta, kad JK Pusiaujo Gvinėjos oro laivyno bendrovėms negalės leisti ir toliau vykdyti komercinių operacijų į JK teritoriją tol, kol JK valdžios institucijos neįsitikins, jog minėtos oro laivyno bendrovės yra tinkamai prižiūrimos. Pusiaujo Gvinėja nepateikė jokio atsakymo į šį raštą.

(66)

Pusiaujo Gvinėjos valdžios institucijos, atsakingos už teisės aktais nustatytą priežiūrą, nesugebėjo pakankamai veiksmingai įgyvendinti ir taikyti reikiamų saugos standartų, visų pirma minėtas nesugebėjimas buvo įrodytas patikrinimais ir susijusiais taisomųjų veiksmų planais, parengtais pagal TCAO Universalią saugos priežiūros tikrinimo programą. Pusiaujo Gvinėja pagal USPTP buvo patikrinta 2001 m. gegužės mėn. ir parengtoje tikrinimo ataskaitoje (18) buvo nurodyta, kad Civilinės aviacijos administracija patikrinimo metu nesugebėjo reikiamai prižiūrėti jai priskirtų oro laivyno bendrovių ir užtikrinti, jog tos bendrovės savo veiklą vykdytų pagal TCAO standartus. Minėto patikrinimo išvados:

nėra organizacijos, tinkamos saugos priežiūros veiklai vykdyti, ypač trūksta apmokytų darbuotųjų, galinčių dirbti išduodant licencijas, eksploatuojant orlaivius arba užtikrinant orlaivių tinkamumą skraidyti;

nesugebama nustatyti į registrą įrašytų orlaivių skaičiaus arba išduotų galiojančių tinkamumo skraidyti pažymėjimų skaičiaus;

nesukurta oro vežėjams oro vežėjo pažymėjimus išduodanti ir oro vežėjus prižiūrinti aiškios struktūros sistema;

nepriimtos orlaivių eismo organizavimo taisyklės;

neprižiūrimi oro vežėjai, kuriems buvo išduotas leidimas;

neįgyvendinta sistema, kuria būtų užtikrintas pagrindinių agentūros, atsakingos už orlaivių tinkamumo skraidyti tikrinimą, užduočių atlikimas.

Be to, Pusiaujo Gvinėjos Generalinė civilinės aviacijos administracija Tarptautinei civilinės aviacijos organizacijai kol kas nėra pateikusi veiksmų plano, kuriuo būtų pašalinti minėto patikrinimo išvadose (19) nurodyti trūkumai ir dėl to po atlikto patikrinimo į minėtą valstybę nebuvo pasiųsti pareigūnai.

(67)

Paaiškėjo, kad Pusiaujo Gvinėjos valdžios institucijos, atsakingos už teisės aktais nustatytą priežiūrą, nesugebėjo tinkamai įgyvendinti ir taikyti reikiamų saugos standartų pagal Čikagos Konvencijoje nustatytus tokių institucijų įpareigojimus. Oro vežėjo pažymėjimo (OVP), kuriuos yra išdavusi Pusiaujo Gvinėja, keleto turėtojų pagrindinė verslo vieta nėra Pusiaujo Gvinėjoje – tokia padėtis draudžiama Čikagos Konvencijos 6 priedo reikalavimais (20).

(68)

Pusiaujo Gvinėjos valdžios institucijos, atsakingos už teisės aktais nustatytą toliau išvardytų oro vežėjų priežiūrą, nesugebėjo užtikrinti tinkamos jų saugos priežiūros: Air Consul SA, Avirex Guinée Equatoriale, COAGE – Compagnie Aeree de Guinée Equatorial, Ecuato Guineana de Aviación, Ecuatorial Cargo, GEASA – Guinea Ecuatorial Airlines SA, GETRA – Guinea Ecuatorial de Transportes Aéreos, Jetline Inc., King Transavia Cargo, Prompt Air GE SA, UTAGE – Unión de Transporte Aéreo de Guinea Ecuatorial.

(69)

Dėl to remiantis bendrais kriterijais buvo nustatyta, kad visiems oro vežėjams, kuriems oro vežėjo leidimą yra išdavusi Pusiaujo Gvinėja, turėtų būti taikomas draudimas vykdyti veiklą ir jie įrašyti į A priedą.

(70)

Yra patikrintų įrodymų dėl didelių oro laivyno bendrovės International Air Servines, kuriai oro vežėjo leidimą yra išdavusi Liberija, saugos trūkumų. Minėtus trūkumus nustatė Prancūzija pagal UVOSĮ programą atlikdama patikrinimus perone (21).

(71)

Liberijos valdžios institucijos, atsakingos už teisės aktais nustatytą priežiūrą, išsamiai nebendradarbiavo su Jungtinės Karalystės (JK) Civilinės aviacijos administracija, kai joms buvo pranešta apie Liberijoje įregistruoto orlaivio rimtus saugos trūkumus, nustatytus per Jungtinės Karalystės civilinės aviacijos administracijos 1996 m. kovo 5 d. atliktą patikrinimą perone (22). Susirūpinimas oro vežėjų, kuriems licenciją arba oro vežėjo pažymėjimą yra išdavusi Liberija, vykdomos veiklos sauga buvo pareikštas nedelsiant, kai 1996 m. kovo 12 d. JK Civilinės aviacijos administracija Liberijos Civilinės aviacijos departamentui pranešė, kad joks leidimas Liberijoje registruotiems orlaiviams teikti komercines paslaugas į JK nebus išduotas tol, kol Liberijos valdžios institucijos neįrodys, jog sukurta veiksminga priežiūros sistema, užtikrinanti į Liberijos registrą įrašytų orlaivių tinkamumą skraidyti. Iš Liberijos valdžios institucijų nebuvo sulaukta jokio atsakymo. Be to, Liberijos valdžios institucijos išsamiai nebendradarbiavo su Prancūzijos Civilinės aviacijos administracija – jos neatsakė į minėtos valstybės narės pareikštą susirūpinimą dėl oro vežėjo, kuriam licenciją arba oro vežėjo pažymėjimą yra išdavusi Liberija, vykdomos veiklos saugos.

(72)

Paaiškėjo, kad Liberijos valdžios institucijos, atsakingos už teisės aktais nustatytą priežiūrą, nesugebėjo tinkamai įgyvendinti ir taikyti reikiamų saugos standartų. 1996 m. (23) Liberijos vyriausybė prisipažino, kad ji nesugebėjo pritaikyti teisės aktais nustatytos kontrolės Liberijoje registruotam orlaiviui dėl civilinio konflikto. Nors 2003 m. buvo pasirašyta Išsami taikos sutartis, o JT ir Liberijos nacionalinė laikinoji vyriausybė lėtai diegia saugos gerinimo priemones, nepanašu, kad Vyriausybės gebėjimas tvarkyti registrą nuo 1996 m. būtų pagerėjęs. TCAO kol kas nėra atlikusi Liberijos patikrinimo pagal USPTP dėl šioje šalyje susiklosčiusios saugumo padėties.

(73)

Liberijos valdžios institucijos, atsakingos už teisės aktais nustatytą oro vežėjų priežiūrą, nesugebėjo reikiamai atlikti šių oro vežėjų saugos priežiūros: International Air Services Inc., Satgur Air Transport Corp., Weasua Air Transport Co. Ltd.

(74)

Todėl remiantis bendraisiais kriterijais buvo nustatyta, kad visi tiems oro vežėjams, kuriems oro vežėjo pažymėjimai buvo išduoti Liberijoje turėtų būti taikomas draudimas vykdyti veiklą ir jie turėtų būti įtraukti į A priedą.

(75)

Yra patikrintų įrodymų dėl didelių Air Universal Ltd. saugos trūkumų. Minėtus trūkumus nustatė Švedija – valstybė narė – pagal UVOSĮ programą atlikdama patikrinimą perone (24).

(76)

Siera Leonės valdžios institucijos, atsakingos už teisės aktais nustatytą oro vežėjo priežiūrą, nepakankamai bendradarbiavo su Švedijos Civilinės aviacijos administracija dėl parodyto susirūpinimo bendrovės Air Universal Ltd skrydžių sauga, kuriai toje valstybėje buvo išduotas oro vežėjo pažymėjimas, sprendžiant pagal nepakankamą reakciją į šios valstybės narės siunčiamus paklausimus.

(77)

Visiems vežėjams, kurių priežiūrą vykdo Siera Leonė, leidimus vykdyti veiklą arba techninius leidimus išduoti anksčiau buvo atsisakiusi ar panaikinusi.

(78)

Nors Oro vežėjo pažymėjimą bendrovei Air Universal Ltd išdavė Siera Leonė, yra akivaizdžių įrodymų, kad šios oro laivyno bendrovės pagrindinė verslo vieta šiuo metu yra Jordanijoje, o tai prieštarauja Čikagos konvencijos 6 priedo reikalavimams.

(79)

Siera Leonės valdžios institucijos, atsakingos už teisės aktais nustatytą Air Universal Ltd priežiūrą, pagal jų įsipareigojimus Čikagos konvencijai, šio oro vežėjo tinkamai neprižiūrėjo.

(80)

Dėl to remiantis bendrais kriterijais buvo nustatyta, kad Air Universal Ltd neatitinka reikiamų saugos standartų.

(81)

Yra patvirtintų įrodymų, kad rimtų saugos trūkumų turi oro vežėjai, kuriems oro vežėjo pažymėjimai buvo išduoti Siera Leonėje. Šiuos trūkumus nustatė trys valstybės narės, t. y. JK, Malta ir Švedija tada, kai pagal UVOSĮ programą (25) buvo atliekamas patikrinimas perone.

(82)

Siera Leonės valdžios institucijos, atsakingos už teisės aktais nustatytą priežiūrą, nepakankamai bendradarbiavo su Švedijos Civilinės aviacijos administracija, kai buvo pareikštas susirūpinimas dėl Air Universal Ltd, kuriai oro vežėjo pažymėjimą išdavė Siera Leonė, veiklos saugos, sprendžiant pagal nepakankamą reakciją į šios valstybės narės siunčiamus paklausimus.

(83)

Siera Leonės valdžios institucijos, atsakingos už teisės aktais nustatytą oro vežėjo priežiūrą, nesugebėjo įgyvendinti ir laikytis reikiamų saugos standartų pagal jos įsipareigojimus Čikagos konvencijai. Siera Leonėje nėra įdiegta tinkama sistema, leidžianti prižiūrėti vežėjus ar jų naudojamus orlaivius, ir ji neturi techninių pajėgumų ar išteklių imtis tokios užduoties. Tam tikrų Siera Leonės išduotus oro vežėjo pažymėjimus (OVP) turinčių, veiklos vykdytojų pagrindinė verslo vieta nėra Siera Leonėje, o tai prieštarauja Čikagos konvencijos 6 priedo reikalavimams.

(84)

Siera Leonės pateiktas taisomųjų veiksmų planas laikomas netinkamu (ar nepakankamu) nustatytiems rimtiems saugos trūkumams ištaisyti. Siera Leonės Civilinės aviacijos administracija, tam tikrai priežiūros veiklai jos vardu vykdyti, sudarė sutartį su privačia bendrove International Aviation Surveyors (IAS). Tačiau dviejų susitariančiųjų šalių į Susitarimo memorandumą (26) įtrauktais susitarimais nesukuriama tinkama Siera Leonės registre įregistruotų orlaivių priežiūros sistema. Ypač:

į Susitarimo memorandumo sritį patenkančių orlaivių pagrindinė buvimo vieta nebuvo Siera Leonės teritorijoje ir (arba) oro laivyno bendrovės nebuvo įsisteigusios joje, o IAS personalas nuolat nedirbo nei Siera Leonėje, nei šalyje, kurioje buvo įsisteigusios oro laivyno bendrovės;

nepanašu, kad IAS turėtų vykdymo įgaliojimų;

IAS prisiėmė atsakomybę formaliai tikrinti tuo suinteresuotas oro laivyno bendroves, bet patikrinimų lygis nebuvo tiksliai nurodytas;

susitarimo memorandumu IAS buvo leista sudarinėti sutartis su suinteresuotomis oro laivyno bendrovėmis;

nepanašu, kad Susitarimo memorandume reikiamas dėmesys būtų skirtas skrydžių saugos.

(85)

Siera Leonės valdžios institucijos, atsakingos už teisės aktais nustatytą oro vežėjo priežiūrą, nesugebėjo reikiamai atlikti šių oro vežėjų saugos priežiūros: Aerolift Co. Ltd, Afrik Air Links, Air Leone Ltd, Air Rum Ltd, Air Salone, Ltd, Air Universal Ltd, Destiny Air Services Ltd, First Line Air (SL) Ltd, Paramount Airlines, Ltd, Star Air Ltd, Teebah Airways, West Coast Airways Ltd;

(86)

Todėl remiantis bendraisiais kriterijais buvo nustatyta, kad visi tiems oro vežėjams, kuriems oro vežėjo pažymėjimai buvo išduoti Siera Leonėje būti taikomas draudimas vykdyti veiklą ir jie turėtų būti įtraukti į A priedą.

(87)

Yra patvirtintų įrodymų, kad rimtų saugos trūkumų turi Jet Africa, oro vežėjas, kurio oro vežėjo pažymėjimas išduotas Svazilande. Šiuos trūkumus pagal UVOSĮ (27) programą vykdant patikrinimą perone nustatė Nyderlandai.

(88)

Jet Africa reakcija į Nyderlandų civilinės aviacijos administracijos tyrimą dėl jos vykdomų skrydžių saugos nebuvo tinkama ir savalaikė, bet rodanti skaidrumo ar bendravimo stoką, sprendžiant pagal nepateiktus atsakymus į šios valstybės narės siunčiamus paklausimus.

(89)

Nėra patvirtintų įrodymų, kad Jet Africa, atsakydama į Nyderlandų prašymą ir siekdama ištaisyti rimtus saugos trūkumus, būtų pateikusi taisomųjų veiksmų planą.

(90)

Svazilando valdžios institucijos, atsakingos už teisės aktais nustatytą oro vežėjo priežiūrą, nesugebėjo įgyvendinti ir taikyti reikiamų saugos standartų, ypač sprendžiant pagal 1999 m. kovo mėn. atliktą VSPPP patikrinimą. Patikrinimo ataskaitoje (28) padaryta išvada, kad jo metu Svazilandas nesugebėjo patenkinamai imtis su sauga susijusių įsipareigojimų jam priklausančių oro laivyno bendrovių ir orlaivių registro atžvilgiu. Taip pat pažymima, kad dėl netinkamai tvarkomo registro nebuvo įmanoma nustatyti šiuo metu jame įregistruotų orlaivių skaičiaus. Patikrinimą atliekančių ekspertų grupė dėl nesamų registrų, taip pat negalėjo nustatyti šiuo metu vis dar galiojančių, Svazilando išduotų, personalo licencijų skaičiaus. VSPPP patikrinimas nebuvo tęsiamas, nes Svazilandas nepateikė ICAO informacijos apie jo padarytą pažangą įgyvendinant veiksmų planą, skirtą patikrinimo išvadoms.

(91)

Svazilando valdžios institucijos, atsakingos už teisės aktais nustatytą oro vežėjų priežiūrą, nesugebėjo reikiamai atlikti šių oro vežėjų saugos priežiūros: Aero Africa (Pty) Ltd, African International Airways (Pty) Ltd, Airlink Swaziland Ltd, Northeast Airlines (Pty) Ltd, Scan Air Charter Ltd, Swazi Express Airways, Jet Africa.

(92)

Todėl remiantis bendraisiais kriterijais buvo nustatyta, kad visiems oro vežėjams, kuriems oro vežėjo pažymėjimai buvo išduoti Svazilande turėtų būti taikomas draudimas vykdyti veiklą ir jie turėtų būti įtraukti į A priedą.

(93)

Visi pirmiau išvardyti oro vežėjai gali naudotis skrydžių laisvėmis, nuomodami oro vežėjo, kuriam draudimas vykdyti veiklą netaikomas su sąlyga, kad laikomasi reikiamų saugos standartų, orlaivį ir įgulą bei antžeminę įrangą (angl. – wet-leased aircraft).

(94)

Bendrijos sąrašas turi būti nuolat atnaujinamas ir, prireikus, kiek įmanoma greičiau, siekiant atsižvelgti į saugos vystymąsi ryšium su suinteresuotaisiais oro vežėjais ir remiantis papildomais taisomųjų veiksmų įrodymais.

(95)

Atsižvelgiant į bendrovės Tuninter ir Tuniso valdžios institucijų, atsakingų už teisės aktais nustatytą priežiūrą pateiktus įrodymus bei Italijos pateiktą patvirtinimą, manoma, kad yra patvirtintų įrodymų, kad saugos trūkumus, kuriuos dviejų patikrinimų vietoje metu nustatė Italija, šis oro vežėjas ištaisė.

(96)

Remiantis Vokietijos pateikta informacija manoma, kad daugiau nėra patvirtintų įrodymų, kad Tadžikistano valdžios institucijos, atsakingos už teisės aktais nustatytą oro vežėjo priežiūrą, nepakankamai bendradarbiauja ar nenori bendradarbiauti su valstybe nare.

(97)

Remiantis Belgijai pateikta informacija, rodančia, kad trūkumai dėl kurių bendrovėms I.C.T.T.P.W. ir South Airlines buvo pritaikytas nacionalinis draudimas vykdyti veiklą, yra visiškai ištaisyti, manoma, kad patvirtintų įrodymų apie išlikusius šių oro vežėjų saugos trūkumus nėra.

(98)

Remiantis Vokietijos pateikta informacija, rodančia, kad specialių orlaivių dėl kurių buvo nustatyti naudojimosi jais apribojimai bendrovei Atlant Soyuz, jos orlaivių parke nėra, manoma, kad patvirtintų įrodymų apie išlikusius šio oro vežėjo rimtus saugos trūkumus nėra.

(99)

Remiantis šiuo metu turima informacija manoma, kad nėra patvirtintų įrodymų apie tai, kad bendrovė Air Mauritanie neištaisė rimtų saugos trūkumų. Vis dėlto, Mauritanijos valdžios institucijų, atsakingų už teisės aktais nustatytą šio oro vežėjo priežiūrą, gebėjimą reikės įvertinti ateityje. Siekiant šio tikslo, Mauritanijos valdžios institucijų, atsakingų už teisės aktais nustatytą šio oro vežėjo priežiūrą vertins ir jos atsakomybei tenkančius įsipareigojimus 2 mėnesius (-ų) turėtų tvarkyti Komisija padedama suinteresuotųjų valstybių narių valdžios institucijų.

(100)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Skrydžių saugos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas

Šiuo reglamentu sudaromas Bendrijos sąrašas tų oro vežėjų, kuriems pagal pagrindinio reglamento II skyrių Bendrijoje draudžiama vykdyti veiklą.

2 straipsnis

Draudimai vykdyti veiklą

1.   A priede išvardytiems oro vežėjams Bendrijoje vykdyti veiklą draudžiama.

2.   B priede išvardytiems oro vežėjams, vykdantiems skrydžius Bendrijoje taikomi veiklos apribojimai. Apribojimai vykdyti veiklą, draudžiant naudoti specifinius orlaivius ar jų tipus, minimus B priede.

3 straipsnis

Taikymas

Valstybės narės praneša Komisijai apie visas priemones, kurių imtasi pagal pagrindinio reglamento 3 straipsnio 1 dalį tam, kad jų teritorijoje būtų taikomi draudimai vykdyti veiklą, įskaitant į Bendrijos sąrašą įtrauktus oro vežėjus, kuriems šie draudimai taikomi.

4 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. kovo 22 d.

Komisijos vardu

Jacques BARROT

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 344, 2005 12 27, p. 15.

(2)  Įsteigtas pagal 1991 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 3922/91 dėl techninių reikalavimų ir administracinės tvarkos suderinimo civilinės aviacijos srityje 12 straipsnį (OL L 373, 1991 12 31, p. 4).

(3)  LBA-D-2005-0003

LBA-D-2005-0004

LBA-D-2005-0004.

(4)  DGAC/F 2000-210.

Jokios nuorodos į kitą UVOSĮ, kurį atliko Vokietija.

(5)  DGAC/F-2000-895.

(6)  LBA-D-2004-269

LBA-D-2004-341

LBA-D-2004-374

LBA-D-2004-597.

(7)  ENAC-IT-2005-237.

(8)  LFV-S-2004-2004-52

CAA-NL-2005-47.

(9)  DGAC/F-2005-1222.

(10)  ENAC-IT-2005-170

ENAC-IT-2005-370.

(11)  Aviacijos faktų pateikimas, JAV Nacionalinė transporto saugos organizacija, 2005 m. kovo 2 d. (NTSB ID: DCA05RA033).

(12)  CAA-UK-2005-40

CAA-UK-2005-41

CAA-UK-2005-42

CAA-UK-2005-46

CAA-UK-2005-47

CAA-UK-2005-48

CAA-NL-2005-49

CAA-NL-2005-51

CAA-NL-2005-54

CAA-NL-2005-55

CAA-NL-2005-56.

(13)  CAA-NL-2005-119

CAA-NL-2005-122

CAA-NL-2005-128

CAA-NL-2005-171

CAA-NL-2005-176

CAA-NL-2005-177

CAA-NL-2005-191

CAA-NL-2005-195

CAA-NL-2005-196.

(14)  CAA-NL-2005-230

CAA-NL-2005-234

CAA-NL-2005-235.

(15)  BCAA-2005-36.

(16)  Pagal UVOSĮ programą atliktas patikrinimas perone, kurį 2006 m. kovo 11 d. Briuselyje atliko Belgijos valdžios institucijos.

(17)  JK Transporto departamento susirašinėjimas su Pusiaujo Gvinėjos Civilinės aviacijos administracijos generaliniu direktoriumi (2002 m. kovo 27 d.)

(18)  TCAO-USPTP suvestinė ataskaita – Pusiaujo Gvinėjos Respublikos civilinės aviacijos direktorato auditas (Malabo, 2001 m. gegužės 14–18 d.).

(19)  TCAO Darbinis dokumentas C-WP/12471.

(20)  JK Transporto departamento susirašinėjimas su Europos civilinės aviacijos konferencija dėl „Orlaivio dokumentų išdavimo nepatvirtintoms oro laivyno bendrovėms“ (2003 m. rugpjūčio 6 d.).

(21)  DGAC/F-2004 nos 315, 316.

(22)  JK civilinės aviacijos administracijos reguliavimo grupė, Orlaivio patikrinimo ataskaita, 1996 m. kovo 5 d. (įstaigos kodas 223).

(23)  Liberijos transporto ministerijos ir JK Civilinės aviacijos generalinio direktorato susirašinėjimas dėl „Liberijoje kilusio konflikto nesamos galimybės atlikti teisės aktais nustatytą Liberijoje registruotų orlaivių patikrinimą“, 1996 m. rugpjūčio 28 d.

(24)  LFV-S-04-0037.

(25)  CAA-UK-2003-103

CAA-UK-2003-111

CAA-UK-2003-136

CAA-UK-2003-198

CAA-MA-2003-4

LFV-S-2004-37.

(26)  Siera Leonės Civilinės aviacijos direktorato ir FAST International Aviation Surveyors on the inspection Susitarimo memorandumas dėl teisės aktais nustatytų tikrinimo, priežiūros ir tiekimo paslaugų neregioniniams oro vežėjams (IAS/SL DCA MOA 201101).

(27)  CAA/NL-2004-98.

(28)  TCAO-USPTP Trumpoji ataskaita – Svazilendo Civilinės aviacijos direktorato patirkinimas (Mbabane, 1999 m. kovo 9–12 d.)


A PRIEDAS:

ORO VEŽĖJŲ SĄRAŠAS, KURIEMS VYKDYTI VEIKLĄ BENDRIJOJE DRAUDŽIAMA (1)

Oro vežėjo OVP nurodyto juridinio asmens pavadinimas (ir jo prekinis vardas, jei skirtingas)

Oro vežėjo pažymėjimo (OVP) numeris arba veiklos licencijos numeris

Oro laivyno bendrovės ICAO paskyrimo numeris

Valstybinė vežėjo priklausomybė

Air Koryo

Nežinomas

KOR

Korėjos Liaudies Demokratinė Respublika (KLDR)

Air Service Comores

Nežinomas

Nežinomas

Komorų Salos

Ariana Afghan Airlines (2)

009

AFG

Afganistanas

BGB Air

AK-0194-04

Nežinomas

Kazachstanas

GST Aero Air Company

AK 0203-04

BMK

Kazachstanas

Phoenix Aviation

02

PHG

Kirgizija

Phuket Airlines

07/2544

VAP

Tailandas

Reem Air

07

REK

Kirgizija

Silverback Cargo Freighters

Nežinomas

VRB

Ruanda

Ir visi kiti oro vežėjai, kuriems pažymėjimą išdavė Kongo Demokratinės Respublikos (KDR) valdžios institucijos, atsakingos už teisės aktais nustatytą oro vežėjų priežiūrą, įskaitant

Nežinomas

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika

Africa One

409/CAB/MIN/TC/017/2005

CFR

Kongo Demokratinė Respublika

AFRICAN COMPANY AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/017/2005

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika

AIGLE AVIATION

Ministerijos parašas

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika

AIR BOYOMA

Ministerijos parašas

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika

AIR KASAI

409/CAB/MIN/TC/010/2005

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika

AIR NAVETTE

409/CAB/MIN/TC/015/2005

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika

AIR TROPIQUES s.p.r.l.

409/CAB/MIN/TC/0007/2005

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika

ATO – Air Transport Office

Nežinomas

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika

BLUE AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/038/2005

BUL

Kongo Demokratinė Respublika

BUSINESS AVIATION s.p.r.l.

409/CAB/MIN/TC/012/2005

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika

BUTEMBO AIRLINES

Ministerijos parašas

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika

CAA – Compagnie Africaine d’Aviation

409/CAB/MIN/TC/016/2005

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika

CARGO BULL AVIATION

409/CAB/MIN/TC/032/2005

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika

CENTRAL AIR EXPRESS

409/CAB/MIN/TC/011/2005

CAX

Kongo Demokratinė Respublika

CETRACA AVIATION SERVICE

409/CAB/MIN/TC/037/2005

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika

CHC STELAVIA

Ministerijos parašas

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika

COMAIR

Ministerijos parašas

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika

COMPAGNIE AFRICAINE D’AVIATION

409/CAB/MIN/TC/016/2005

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika

C0-ZA AIRWAYS

Ministerijos parašas

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika

DAS AIRLINES

Nežinomas

RKC

Kongo Demokratinė Respublika

DOREN AIRCARGO

409/CAB/MIN/TC/0168/2005

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika

ENTERPRISE WORLD AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/031/2005

EWS

Kongo Demokratinė Respublika

FILAIR

409/CAB/MIN/TC/014/2005

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika

FREE AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/MNL/CM014/2005

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika

GALAXY CORPORATION

409/CAB/MIN/TC/0002/MNL/CM014/2005

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika

GR AVIATION

409/CAB/MIN/TC/0403/TW/TK/2005

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika

GLOBAL AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/029/2005

BSP

Kongo Demokratinė Respublika

GOMA EXPRESS

Ministerijos parašas

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika

GREAT LAKE BUSINESS COMPANY

Ministerijos parašas

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika

I.T.A.B. – International Trans Air Business

409/CAB/MIN/TC/0022/2005

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika

JETAIR – Jet Aero Services, s.p.r.l.

Nežinomas

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika

KINSHASA AIRWAYS, s.p.r.l

Nežinomas

KNS

Kongo Demokratinė Respublika

KIVU AIR

Ministerijos parašas

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika

LAC – Lignes Aériennes Congolaises

Nežinomas

LCG

Kongo Demokratinė Respublika

MALU AVIATION

409/CAB/MIN/TC/013/2005

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika

Malila Airlift

409/CAB/MIN/TC/008/2005

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika

MANGO MAT

Ministerijos parašas

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika

RWABIKA „BUSHI EXPRESS“

Nežinomas

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika

SAFARI LOGISTICS

409/CAB/MIN/TC/0760/KK/2005

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika

SERVICES AIR

409/CAB/MIN/TC/034/2005

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika

TEMBO AIR SERVICES

409/CAB/VC–MIN/TC/0405/2006

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika

THOM’S AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/0033/2005

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika

TMK AIR COMMUTER

409/CAB/MIN/TC/020/2005

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika

TRACEP

Nežinomas

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika

TRANS AIR CARGO SERVICES

409/CAB/MIN/TC/035/2005

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika

TRANSPORTS AERIENNES CONGOLAIS (TRACO)

409/CAB/MIN/TC/034/2005

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika

UHURU AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/039/2005

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika

VIRUNGA AIR CHARTER

409/CAB/MIN/TC/018/2005

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika

WALTAIR AVIATION

409/CAB/MIN/TC/036/2005

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika

WIMBI DIRI AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/005/2005

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika

Ir visi kiti oro vežėjai, kuriems pažymėjimą išdavė Pusiaujo Gvinėjos valdžios institucijos, atsakingos už teisės aktais nustatytą oro vežėjų priežiūrą, įskaitant

Nežinomas

Nežinomas

Pusiaujo Gvinėja

Air Consul SA

Nežinomas

RCS

Pusiaujo Gvinėja

Avirex Guinee Equatoriale

Nežinomas

AXG

Pusiaujo Gvinėja

COAGE – Compagnie Aeree de Guinee Equatorial

Nežinomas

COG

Pusiaujo Gvinėja

Ecuato Guineana de Aviacion

Nežinomas

ECV

Pusiaujo Gvinėja

Ecuatorial Cargo

Nežinomas

EQC

Pusiaujo Gvinėja

GEASA – Guinea Ecuatorial Airlines SA

Nežinomas

GEA

Pusiaujo Gvinėja

GETRA – Guinea Ecuatorial de Transportes Aereos

Nežinomas

GET

Pusiaujo Gvinėja

Jetline Inc.

Nežinomas

JLE

Pusiaujo Gvinėja

KNG Transavia Cargo

Nežinomas

VCG

Pusiaujo Gvinėja

Prompt Air GE SA

Nežinomas

POM

Pusiaujo Gvinėja

UTAGE – Union de Transport Aereo de Guinea Ecuatorial

Nežinomas

UTG

Pusiaujo Gvinėja

Ir visi kiti oro vežėjai, kuriems pažymėjimą išdavė Liberijos valdžios institucijos, atsakingos už teisės aktais nustatytą oro vežėjų priežiūrą, įskaitant

Nežinomas

Nežinomas

Liberija

International Air Services

Nežinomas

IAX

Liberija

SATGUR AIR TRANSPORT, Corp.

Nežinomas

TGR

Liberija

WEASUA AIR TRANSPORT, Co. Ltd

Nežinomas

WTC

Liberija

Ir visi kiti oro vežėjai, kuriems pažymėjimą išdavė Siera Leonės valdžios institucijos, atsakingos už teisės aktais nustatytą oro vežėjų priežiūrą, įskaitant

Nežinomas

Nežinomas

Siera Leonė

AEROLIFT, Co. Ltd

Nežinomas

LFT

Siera Leonė

AFRIK AIR LINKS

Nežinomas

AFK

Siera Leonė

AIR LEONE, Ltd

Nežinomas

RLL

Siera Leonė

AIR RUM, Ltd

Nežinomas

RUM

Siera Leonė

AIR SALONE, Ltd

Nežinomas

RNE

Siera Leonė

AIR UNIVERSAL, Ltd

00007

UVS

Siera Leonė

DESTINY AIR SERVICES, Ltd

Nežinomas

DTY

Siera Leonė

FIRST LINE AIR (SL), Ltd

Nežinomas

FIR

Siera Leonė

HEAVYLIFT CARGO

Nežinomas

Nežinomas

Siera Leonė

PARAMOUNT AIRLINES, Ltd

Nežinomas

PRR

Siera Leonė

STAR AIR, Ltd

Nežinomas

SIM

Siera Leonė

TEEBAH AIRWAYS

Nežinomas

Nežinomas

Siera Leonė

WEST COAST AIRWAYS Ltd.

Nežinomas

WCA

Siera Leonė

Visi kiti oro vežėjai, kuriems oro vežėjo pažymėjimą yra išdavusios Svazilando valdžios institucijos, atsakingos už teisės aktais nustatytą kontrolę, įskaitant

Nežinomas

Nežinomas

Svazilandas

AFRICAN INTERNATIONAL AIRWAYS, (Pty) Ltd

Nežinomas

AIA

Svazilandas

AIRLINK SWAZILAND, Ltd

Nežinomas

SZL

Svazilandas

Jet Africa

Nežinomas

OSW

Svazilandas

NORTHEAST AIRLINES, (Pty) Ltd

Nežinomas

NEY

Svazilandas

SCAN AIR CHARTER, Ltd

Nežinomas

Nežinomas

Svazilandas

SWAZI EXPRESS AIRWAYS

Nežinomas

SWX

Svazilandas


(1)  A priede išvardyti oro vežėjai gali naudotis skrydžių laisvėmis, nuomodami oro vežėjo, kuriam draudimas vykdyti veiklą netaikomas su sąlyga, kad laikomasi reikiamų saugos standartų, orlaivį ir įgulą bei antžeminę įrangą.

(2)  Draudimas vykdyti veiklą nustatytas visiems oro laivyno bendrovės „Ariana Afghan Airlines“ eksploatuojamiems orlaiviams, išskyrus orlaivį A310, registracijos Nr. F-GYYY.


B PRIEDAS

ORO VEŽĖJŲ, KURIŲ VEIKLAI BENDRIJOJE TAIKOMI APRIBOJIMAI, SĄRAŠAS (1)

Oro vežėjo OVP nurodyto juridinio asmens pavadinimas (ir jo prekinis vardas, jei skirtingas)

Oro vežėjo pažymėjimas (OVP) Numeris

Oro laivyno bendrovės ICAO paskyrimo numeris

Valstybinė vežėjo priklausomybė

Orlaivio tipas

Registracijos numeris (-iai) ir, jei žinomas, serijinis gamybos numeris (-iai)

Registravimo valstybė

Air Bangladesh

17

BGD

Bangladešas

B747-269B

S2-ADT

Bangladešas

Buraq Air

002/01

BRQ

Libija

IL-76

UN-76007 (cons. Nr. 0003426765)

5a-DNA (cons. Nr. 0023439140)

5A-DMQ (cons. Nr. 73479392)

UN-76008 (cons. Nr. 0033448404)

Libija

Buraq Air

002/01

BRQ

Libija

Let L-410

5A-DMT (cons. Nr. 871928)

Libija

HBA (2)

416/dac/tc/sec/087/2005

ALX

Kongo Demokratinė Respublika

Visas oro laivynas, išskyrus: L-101

Visas oro laivynas, išskyrus: 9Q-CHC (cons. Nr. -193H-1206)

Kongo Demokratinė Respublika


(1)  B priede išvardytiems oro vežėjams gali būti leista naudotis skrydžių laisvėmis, nuomojant oro vežėjo, kuriam draudimas vykdyti veiklą netaikomas su sąlyga, kad laikomasi reikiamų saugos standartų, orlaivį ir įgulą bei antžeminę įrangą.

(2)  Hewa Bora Airways leidžiama eksploatuoti tik konkretų orlaivį, kuris buvo nurodytas, kad jam leidžiama vykdyti dabartines operacijas Europos bendrijoje.


23.3.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 84/29


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 475/2006

2006 m. kovo 22 d.

dėl cukranendrių cukraus importo licencijų išdavimo pagal kai kurias tarifines kvotas ir susitarimus dėl lengvatinių sąlygų

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2001 m. birželio 19 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1260/2001 dėl bendro cukraus sektoriaus rinkos organizavimo (1),

atsižvelgdama į 1996 m. birželio 18 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1095/96 dėl nuolaidų, numatytų CXL sąraše, sudarytame pasibaigus deryboms dėl GATT XXIV.6 straipsnio, įgyvendinimo (2),

atsižvelgdama į 2003 m. birželio 30 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1159/2003, nustatantį išsamias tam tikrų tarifinių kvotų ir lengvatinių susitarimų, taikomų cukranendrių cukraus importui 2003–2004, 2004–2005 ir 2005–2006 prekybos metais, taikymo taisykles ir iš dalies pakeičiantį Reglamentus (EB) Nr. 1464/95 ir (EB) Nr. 779/96 (3), ypač į jo 5 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1159/2003 9 straipsnyje yra numatyta tvarka, kaip turi būti nustatomi įsipareigojimai pristatyti importuojamus, taikant nulinį muito tarifą, KN kodu 1701 klasifikuojamus AKR protokolą ir Indijos susitarimą pasirašiusių šalių kilmės produktus, kurių masė nurodoma baltojo cukraus ekvivalentu.

(2)

Reglamento (EB) Nr. 1159/2003 16 straipsnyje numatyta tvarka, kaip turi būti nustatomos nulinio muito tarifo importo kvotos KN kodu 1701 11 10 klasifikuojamiems produktams, kurių kilmės šalis yra AKR protokolą ir Indijos susitarimą pasirašiusios valstybės ir kurių masė nurodoma baltojo cukraus ekvivalentu.

(3)

Reglamento (EB) Nr. 1159/2003 22 straipsnyje atidaromos tarifinės kvotos, kurioms taikomas 98 eurų dydžio muitas už toną, Brazilijos, Kubos ir kitų trečiųjų šalių kilmės importuojamiems produktams, klasifikuojamiems KN kodu 1701 11 10.

(4)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1159/2003 5 straipsnio 1 dalies nuostatas per savaitę nuo 2006 m. kovo 13–17 d. kompetentingoms įstaigoms buvo pateiktos paraiškos gauti importo licencijas dėl AKR-Indijos lengvatinėmis sąlygomis įvežamo cukraus kiekio, kuris visas viršija kiekį, įsipareigojamą pristatyti iš konkrečios šalies, numatytos Reglamento (EB) Nr. 1159/2003 9 straipsnyje.

(5)

Tokiomis aplinkybėmis Komisija privalo nustatyti mažinimo koeficientą, kuriuo remiantis būtų galima proporcingai paskirstyti licencijas pagal turimą kiekį, ir nurodyti, kad atitinkama riba yra pasiekta,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Pagal prašymus, pateiktus nuo 2006 m. kovo 13–17 d. gauti importo licencijas remiantis Reglamento (EB) Nr. 1159/2003 5 straipsnio 1 dalies nuostatomis, licencijos išduodamos ne didesniems negu šio reglamento priede nurodytiems kiekiams.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. kovo 23 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. kovo 22 d.

Komisijos vardu

J. L. DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 178, 2001 6 30, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 987/2005 (OL L 167, 2005 6 29, p. 12).

(2)  OL L 146, 1996 6 20, p. 1.

(3)  OL L 162, 2003 7 1, p. 25. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 568/2005 (OL L 97, 2005 4 15, p. 9).


PRIEDAS

AKR–INDIJOS lengvatinėmis sąlygomis įvežamas cukrus

Reglamento (EB) Nr. 1159/2003 II antraštinė dalis

2005–2006 prekybos metai

Šalis

Licencija išduodama … % kiekio, prašomo nuo 2006 3 13–2006 3 17 savaitęi

Riba

Barbadosas

100

 

Belizas

100

 

Kongas

100

 

Fidžis

100

 

Gajana

100

 

Indija

100

 

Dramblio Kaulo Krantas

100

 

Jamaika

100

 

Kenija

100

 

Madagaskaras

100

 

Malavis

59,6537

Pasiekta

Mauricijus

100

 

Mozambikas

100

 

Sent Kitsas ir Nevis

100

 

Svazilandas

0

Pasiekta

Tanzanija

100

 

Trinidadas ir Tobagas

100

 

Zambija

100

 

Zimbabvė

100

 


Ypatingasis lengvatinėmis sąlygomis įvežamas cukrus

Reglamento (EB) Nr. 1159/2003 III antraštinė dalis

2005–2006 prekybos metai

Šalis

Licencija išduodama … % kiekio, prašomo nuo 2006 3 13–2006 3 17 savaitęi

Riba

Indija

0

Pasiekta

AKR

100

 


CXL lengvatinis cukrus

Reglamento (EB) Nr. 1159/2003 IV antraštinė dalis

2005–2006 prekybos metai

Šalis

Licencija išduodama … % kiekio, prašomo nuo 2006 3 13–2006 3 17 savaitęi

Riba

Brazilija

0

Pasiekta

Kuba

100

 

Kitos trečiosios šalys

0

Pasiekta


23.3.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 84/31


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 476/2006

2006 m. kovo 21 d.

nustatantis vieneto vertes naudojamas tam tikrų greitai gendančių prekių muitinei vertei nustatyti

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2913/92, nustatantį Bendrijos muitinės kodeksą (1),

atsižvelgdama į Komisijos reglamentą (EEB) Nr. 2454/93 (2) išdėstantį Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas, ypač į jo 173 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 173–177 straipsniai numato, kad Komisija šio reglamento 26 priede pateiktoje klasifikacijoje nurodytiems produktams periodiškai nustato vieneto vertes.

(2)

Pirmiau nurodytuose straipsniuose nustatytų taisyklių ir kriterijų taikymas elementams, kurie pateikiami Komisijai remiantis Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 173 straipsnio 2 dalimi, sąlygoja, kad šio Reglamento priede nurodytos vieneto vertės būtų nustatytos aptariamiems produktams,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 173 straipsnio 1 dalyje numatytos vieneto vertės nustatomos kaip nurodyta šio reglamento priede pateiktoje lentelėje.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. kovo 24 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. kovo 21 d.

Komisijos vardu

Günter VERHEUGEN

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 302, 1992 10 19, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 648/2005 (OL L 117, 2005 5 4, p. 13).

(2)  OL L 253, 1993 10 11, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 883/2005 (OL L 148, 2005 6 11, p. 5).


PRIEDAS

Pozicija

Aprašymas

Vieneto vertės kiekis/100 kg

Rūšis, veislė, KN kodas

EUR

LTL

SEK

CYP

LVL

GBP

CZK

MTL

DKK

PLN

EEK

SIT

HUF

SKK

1.10

Šviežios bulvės

0701 90 50

40,08

23,06

1 144,09

299,08

627,17

10 387,56

138,40

27,90

17,21

153,79

9 601,13

1 496,31

374,36

27,84

 

 

 

 

1.30

Svogūnai kiti (išskyrus sodinukus)

0703 10 19

45,11

25,95

1 287,57

336,59

705,82

11 690,26

155,76

31,40

19,37

173,07

10 805,20

1 683,96

421,31

31,33

 

 

 

 

1.40

Česnakai

0703 20 00

176,06

101,29

5 025,18

1 313,66

2 754,69

45 625,04

607,89

122,55

75,58

675,48

42 170,81

6 572,19

1 644,30

122,27

 

 

 

 

1.50

Porai

ex 0703 90 00

75,26

43,30

2 148,16

561,56

1 177,57

19 503,76

259,86

52,39

32,31

288,75

18 027,15

2 809,47

702,90

52,27

 

 

 

 

1.60

Žiediniai kopūstai

0704 10 00

1.80

Baltagūžiai ir raudongūžiai kopūstai

0704 90 10

46,72

26,88

1 333,53

348,61

731,01

12 107,49

161,31

32,52

20,06

179,25

11 190,84

1 744,06

436,35

32,45

 

 

 

 

1.90

Daiginti brokoliai arba kiti brokoliai (Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck)

ex 0704 90 90

 

 

 

 

1.100

Kiniški bastučiai

ex 0704 90 90

97,14

55,88

2 772,67

724,82

1 519,91

25 173,83

335,40

67,62

41,70

372,70

23 267,94

3 626,24

907,25

67,46

 

 

 

 

1.110

Gūžinės salotos

0705 11 00

1.130

Morkos

ex 0706 10 00

40,79

23,47

1 164,27

304,36

638,22

10 570,73

140,84

28,39

17,51

156,50

9 770,43

1 522,69

380,96

28,33

 

 

 

 

1.140

Ridikai

ex 0706 90 90

75,69

43,54

2 160,42

564,77

1 184,29

19 615,06

261,34

52,69

32,49

290,40

18 130,03

2 825,51

706,91

52,57

 

 

 

 

1.160

Žirniai (Pisum sativum)

0708 10 00

335,80

193,19

9 584,86

2 505,64

5 254,20

87 023,68

1 159,47

233,75

144,16

1 288,38

80 435,20

12 535,57

3 136,28

233,22

 

 

 

 

1.170

Pupelės:

 

 

 

 

 

 

1.170.1

Pupelės (Vigna spp., Phaseolus spp.)

ex 0708 20 00

183,01

105,29

5 223,79

1 365,58

2 863,56

47 428,31

631,91

127,40

78,57

702,17

43 837,56

6 831,95

1 709,29

127,10

 

 

 

 

1.170.2

Pupelės (Phaseolus spp., vulgaris var. compressus Savi)

ex 0708 20 00

202,00

116,21

5 765,69

1 507,24

3 160,61

52 348,30

697,47

140,61

86,72

775,01

48 385,06

7 540,66

1 886,60

140,29

 

 

 

 

1.180

Stambiasėklės pupos

ex 0708 90 00

1.190

Artišokai

0709 10 00

1.200

Šparagai:

 

 

 

 

 

 

1.200.1

Žalieji

ex 0709 20 00

283,28

162,97

8 085,57

2 113,70

4 432,32

73 411,18

978,10

197,19

121,61

1 086,85

67 853,29

10 574,72

2 645,69

196,74

 

 

 

 

1.200.2

Kiti

ex 0709 20 00

498,42

286,74

14 226,44

3 719,02

7 798,60

129 165,88

1 720,95

346,95

213,97

1 912,29

119 386,85

18 606,07

4 655,06

346,15

 

 

 

 

1.210

Baklažanai

0709 30 00

149,51

86,01

4 267,38

1 115,56

2 339,28

38 744,79

516,22

104,07

64,18

573,61

35 811,46

5 581,10

1 396,34

103,83

 

 

 

 

1.220

Garbanotieji salierai (Apium graveolens L. var. dulce (Mill.) Pers.)

ex 0709 40 00

64,31

37,00

1 835,59

479,85

1 006,23

16 665,83

222,05

44,77

27,61

246,74

15 404,08

2 400,68

600,63

44,66

 

 

 

 

1.230

Voveraitės

0709 59 10

334,34

192,35

9 543,07

2 494,71

5 231,28

86 644,21

1 154,41

232,73

143,53

1 282,76

80 084,46

12 480,91

3 122,60

232,20

 

 

 

 

1.240

Saldžiosios paprikos

0709 60 10

177,10

101,88

5 054,87

1 321,43

2 770,96

45 894,64

611,48

123,28

76,03

679,47

42 420,00

6 611,02

1 654,01

122,99

 

 

 

 

1.250

Pankolis

0709 90 50

1.270

Batatai (saldžiosios bulvės), sveiki, švieži (skirti vartoti žmonių maistui)

0714 20 10

117,16

67,40

3 344,09

874,20

1 833,15

30 361,91

404,53

81,55

50,30

449,51

28 063,24

4 373,57

1 094,22

81,37

 

 

 

 

2.10

Kaštainiai (Castanea spp.), švieži

ex 0802 40 00

2.30

Ananasai, švieži

ex 0804 30 00

61,76

35,53

1 762,93

460,86

966,40

16 006,11

213,26

42,99

26,52

236,97

14 794,31

2 305,65

576,85

42,90

 

 

 

 

2.40

Avokados, šviežios

ex 0804 40 00

165,20

95,04

4 715,40

1 232,68

2 584,87

42 812,49

570,41

115,00

70,92

633,84

39 571,19

6 167,05

1 542,93

114,73

 

 

 

 

2.50

Gvajavos ir mangai, švieži

ex 0804 50

2.60

Tikrieji apelsinai, švieži:

 

 

 

 

 

 

2.60.1

Raudonieji ir pusiau raudoni (sanguines, semi-sanguines)

ex 0805 10 20

 

 

 

 

2.60.2

Navel, Navelines, Navelates, Salustianas, Vernas, Valencia late, Maltese, Shamoutis, Ovalis, Trovita ir Hamlins veislių

ex 0805 10 20

 

 

 

 

2.60.3

Kiti

ex 0805 10 20

 

 

 

 

2.70

Mandarinai (įskaitant tanžerinus ir satsumas, švieži; klementinos, vilkingai ir panašūs citrusų hibridai, švieži:

 

 

 

 

 

 

2.70.1

Klementinos

ex 0805 20 10

141,64

81,49

4 042,87

1 056,87

2 216,21

36 706,39

489,06

98,60

60,81

543,44

33 927,39

5 287,48

1 322,87

98,37

 

 

 

 

2.70.2

Monrealiai ir satsumos

ex 0805 20 30

130,26

74,94

3 718,01

971,95

2 038,13

33 756,88

449,76

90,67

55,92

499,77

31 201,18

4 862,61

1 216,58

90,47

 

 

 

 

2.70.3

Mandarinai ir vilkingai (wilkings)

ex 0805 20 50

75,41

43,38

2 152,34

562,66

1 179,86

19 541,67

260,36

52,49

32,37

289,31

18 062,19

2 814,94

704,27

52,37

 

 

 

 

2.70.4

Tanžerinai (tangerines) ir kiti

ex 0805 20 70

ex 0805 20 90

54,22

31,19

1 547,46

404,53

848,28

14 049,87

187,19

37,74

23,27

208,01

12 986,17

2 023,85

506,35

37,65

 

 

 

 

2.85

Citrinos (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), šviežios

0805 50 90

79,86

45,95

2 279,56

595,91

1 249,60

20 696,78

275,75

55,59

34,29

306,41

19 129,85

2 981,33

745,90

55,47

 

 

 

 

2.90

Greipfrutai, švieži:

 

 

 

 

 

 

2.90.1

Baltieji

ex 0805 40 00

78,85

45,36

2 250,65

588,36

1 233,75

20 434,26

272,26

54,89

33,85

302,53

18 887,20

2 943,51

736,44

54,76

 

 

 

 

2.90.2

Raudonieji

ex 0805 40 00

80,62

46,38

2 301,26

601,59

1 261,49

20 893,76

278,38

56,12

34,61

309,33

19 311,91

3 009,70

753,00

55,99

 

 

 

 

2.100

Valgomosios vynuogės

0806 10 10

154,83

89,07

4 419,35

1 155,29

2 422,58

40 124,56

534,60

107,78

66,47

594,04

37 086,77

5 779,86

1 446,06

107,53

 

 

 

 

2.110

Arbūzai

0807 11 00

51,85

29,83

1 479,95

386,88

811,28

13 436,93

179,03

36,09

22,26

198,93

12 419,63

1 935,56

484,26

36,01

 

 

 

 

2.120

Melionai (išskyrus arbūzus):

 

 

 

 

 

 

2.120.1

Amarillo, Cuper, Honey dew (įskaitant Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (įskaitant Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro veislių

ex 0807 19 00

59,86

34,44

1 708,72

446,69

936,68

15 513,91

206,70

41,67

25,70

229,68

14 339,37

2 234,75

559,11

41,58

 

 

 

 

2.120.2

Kiti

ex 0807 19 00

60,83

35,00

1 736,32

453,90

951,81

15 764,51

210,04

42,34

26,12

233,39

14 570,99

2 270,84

568,14

42,25

 

 

 

 

2.140

Kriaušės:

 

 

 

 

 

 

2.140.1

Kriaušės – Nashi (Pyrus pyrifolia),

Kriaušės – Ya (Pyrus bretscheideri)

ex 0808 20 50

 

 

 

 

2.140.2

Kiti

ex 0808 20 50

 

 

 

 

2.150

Abrikosai

0809 10 00

149,08

85,77

4 255,19

1 112,38

2 332,60

38 634,08

514,74

103,77

64,00

571,98

35 709,13

5 565,16

1 392,35

103,54

 

 

 

 

2.160

Vyšnios

0809 20 05

0809 20 95

137,39

79,04

3 921,52

1 025,15

2 149,69

35 604,62

474,38

95,64

58,98

527,12

32 909,03

5 128,77

1 283,17

95,42

 

 

 

 

2.170

Persikai

0809 30 90

128,47

73,91

3 666,92

958,59

2 010,12

33 293,00

443,58

89,43

55,15

492,90

30 772,42

4 795,79

1 199,86

89,22

 

 

 

 

2.180

Nektarinai

ex 0809 30 10

153,26

88,17

4 374,41

1 143,54

2 397,95

39 716,47

529,16

106,68

65,79

588,00

36 709,58

5 721,07

1 431,36

106,44

 

 

 

 

2.190

Slyvos

0809 40 05

223,25

128,43

6 372,08

1 665,76

3 493,03

57 853,94

770,82

155,40

95,84

856,52

53 473,87

8 333,74

2 085,02

155,04

 

 

 

 

2.200

Braškės

0810 10 00

179,40

103,21

5 120,51

1 338,58

2 806,94

46 490,53

619,42

124,88

77,01

688,29

42 970,77

6 696,86

1 675,49

124,59

 

 

 

 

2.205

Avietės

0810 20 10

828,71

476,76

23 653,91

6 183,51

12 966,51

214 760,53

2 861,37

576,87

355,77

3 179,52

198 501,22

30 935,79

7 739,83

575,54

 

 

 

 

2.210

Mėlynės (Vaccinium myrtillus)

0810 40 30

1 053,49

606,07

30 069,64

7 860,69

16 483,47

273 010,82

3 637,48

733,33

452,26

4 041,91

252 341,43

39 326,62

9 839,14

731,65

 

 

 

 

2.220

Kiviai (Actinidia chinensis Planch.)

0810 50 00

178,63

102,77

5 098,64

1 332,87

2 794,95

46 291,96

616,77

124,34

76,69

685,35

42 787,24

6 668,26

1 668,33

124,06

 

 

 

 

2.230

Granatai

ex 0810 90 95

384,47

221,19

10 973,93

2 868,76

6 015,65

99 635,40

1 327,50

267,63

165,05

1 475,10

92 092,10

14 352,27

3 590,80

267,01

 

 

 

 

2.240

Khakis (įskaitant Sharon vaisių)

ex 0810 90 95

181,58

104,46

5 182,86

1 354,88

2 841,12

47 056,69

626,96

126,40

77,95

696,67

43 494,07

6 778,41

1 695,89

126,11

 

 

 

 

2.250

Ličiai

ex 0810 90


II Aktai, kurių skelbti neprivaloma

Komisija

23.3.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 84/37


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2005 m. birželio 22 d.

dėl Nyderlandų pagalbos priemonių, taikomų AVR tvarkant pavojingas atliekas

(pranešta dokumentu Nr. C(2005) 1789)

(Tik tekstas olandų kalba yra autentiškas)

(Tekstas svarbus EEE)

(2006/237/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 88 straipsnio 2 dalies pirmą pastraipą,

atsižvelgdama į Europos ekonominės erdvės susitarimą, ypač į jo 62 straipsnio 1 dalies a punktą,

pakvietusi suinteresuotas šalis pateikti savo pastabas pagal nurodytas nuostatas (1) ir atsižvelgdama į jų pastabas,

kadangi:

1   PROCEDŪRA

(1)

2003 m. sausio 7 d. laišku (registruotu 2003 m. sausio 10 d. Nr. A/30189) Nyderlandai pranešė apie einamąją pagalbą, teikiamą bendrovei „AVR Nutsbedrijf Gevaarlijk Afval B.V.“ (toliau – „AVR Nuts“), kad ši Nyderlanduose galėtų apdoroti pavojingas šalinimui skirtas atliekas. Pagrindinė pagalbos dalis buvo skirta tokių atliekų deginimui dviejose kūryklose su rotaciniu būgnu (toliau – KRB). Nyderlandai pritaikė Sutarties 86 straipsnio 2 dalį ir paprašė Komisiją priimti sprendimą, kad priemonė nėra valstybės pagalba remiantis Sutarties 87 straipsnio 1 dalimi, – ją būtų galima laikyti tinkama kompensacija už įsipareigojimą teikti bendrojo ekonominio intereso paslaugą (BEIP) pagal Sutarties 86 straipsnio 2 dalį. Byla buvo užregistruota Nr. N43/2003.

(2)

Komisija 2003 m. vasario 7 d. laišku D/50847 ir 2003 m. balandžio 22 d. laišku D/52566 paprašė papildomos informacijos. Nyderlandai suteikė papildomą informaciją 2003 m. kovo 24 d. laišku (registruotu 2003 m. kovo 28 d. Nr. A/32279) ir 2003 m. birželio 19 d. laišku (registruotu 2003 m. birželio 25 d. Nr. A/34394). Nyderlandų ir Komisijos atstovai 2003 m. gegužės 21 d. surengė posėdį. Du konkurentai atsiuntė bendrą skundą dėl pagalbos 2003 m. gegužės 2 d. laišku (registruotu 2003 m. gegužės 5 d. Nr. A/33155). 2003 m. gegužės 20 d. laišku (registruotu tą pačią dieną Nr. A/33548) jie pranešė Komisijai, kad prie skundo taip pat prisijungė ir vieno iš jų dukterinė įmonė.

(3)

2003 m. birželio 24 d. Sprendimu K(2003)1763 Komisija dėl priemonės, apie kurią buvo pranešta, pradėjo Sutarties 88 straipsnio 2 dalyje numatytą procedūrą. Byla buvo registruota Nr. C43/2003. Šis sprendimas 2003 m. birželio 26 d. laišku (D/230250) buvo nusiųstas į Nyderlandus. Sprendimas buvo paskelbtas 2003 m. rugpjūčio 20 d.Oficialiajame leidinyje  (2). Komisija gavo keturių trečiųjų šalių pastabas (registruotas Nr. A/36309, A/36463, A/36645, A/36679, A/36870, A/37077, A/37480 ir A/37569), įskaitant tų dviejų konkurentų, kurie buvo pateikę skundus gegužės mėn., pastabas, atsiųstas ir dar vienos įmonės, kuri kartu su vienu iš šių konkurentų priklauso tai pačiai grupei, vardu (toliau šie keturi subjektai kartu vadinami „dviem bendrais konkurentais“). Komisija persiuntė šias pastabas Nyderlandams šiais laiškais: 2003 m. spalio 1 d. (D/56129), 2003 m. spalio 29 d. (D/56898), 2003 m. lapkričio 7 d. (D/57120) ir 2003 m. lapkričio 12 d. (D/57185). Šiuose laiškuose taip pat buvo ir keletas papildomų Komisijos klausimų.

(4)

2003 m. rugpjūčio 13 d. laišku (registruotu 2003 m. rugpjūčio 14 d. Nr. A/35706) du bendri konkurentai pranešė Komisijai, kad „VR Nuts“ buvo išmokėta dalis pagalbos, ir paprašė Komisiją priimti vieną sprendimą, sustabdantį tolesnius mokėjimus, ir kitą sprendimą, pavedantį Nyderlandams laikinai susigrąžinti pagalbą, išmokėtą remiantis 1999 m. kovo 22 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 659/1999 11 straipsniu, nustatančiu išsamias EB sutarties 93 straipsnio taikymo taisykles (3). 2003 m. rugpjūčio 20 d. Komisijos prašymu (D/55321) Nyderlandai 2003 m. rugsėjo 25 d. laišku (registruotu 2003 rugsėjo 25 d Nr. A/36690) patvirtino, kad pagalba, apie kurią buvo pranešta, 2002 m. ir 2003 m. pirmam ketvirčiui buvo išmokėta „AVR Nuts“. 2003 m. spalio 20 d. laišku (D/56735) Komisija pranešė dviem bendriems konkurentams, kad ji neketina priimti prašomų sprendimų. Du bendri konkurentai 2003 m. lapkričio 14 d. laišku (registruotu 2003 m. lapkričio 17 d. Nr. A/37909) ir 2003 m. gruodžio 1 d. laišku (registruotu 2003 m. gruodžio 2 d. Nr. A/38325) pakartojo savo prašymą. Paskesnysis laiškas, tiesą sakant, apsilenkė su Komisijos 2003 m. lapkričio 24 d. atsakymu (D/57541), kuriame ji patvirtino savo poziciją.

(5)

Paprašę atidėjimo (2003 m. liepos 14 d. laišku, registruotu 2003 m. liepos 18 d. Nr. A/35109 ir 2003 m. spalio 29 d. laišku, registruotu 2003 m. lapkričio 5 d. Nr. A/37568), kuris buvo suteiktas 2003 m. liepos 23 d. laišku (D/54737), Nyderlandai 2003 m. gruodžio 18 d. laišku (registruotu 2004 m. sausio 8 d. Nr. A/30088) pateikė pastabas dėl Komisijos sprendimo. Nyderlandai 2003 m. gruodžio 23 d. laišku (registruotu 2004 m. sausio 8 d. Nr. A/30090), 2004 m. sausio 23 d. laišku (registruotu 2004 m. sausio 29 d. Nr. A/30621), 2004 m. vasario 25 d. laišku (registruotu 2004 m. vasario 27 d. Nr. A/31451) ir 2004 m. balandžio 23 d. laišku (registruotu 2004 m. balandžio 30 d. Nr. A/33118) pateikė pastabas dėl pastabų, gautų iš trečiųjų šalių. Paskesniaisiais dviem laiškais Nyderlandai pranešė Komisijai ir apie „AVR Nuts“ vykstančius procesus. Dėl didėjančio deficito, lemiančio didesnės pagalbos poreikį, iki 2004 m. liepos 1 d. buvo nuspręsta uždaryti vieną iš dviejų KRB. Dėl antrosios KRB uždarymo dar buvo svarstoma. Pasirodė, kad pradinėje pagalbos teikimo sutartyje buvo nuostatos, pagal kurias Nyderlandai turėjo suteikti tam tikrą uždarymo išlaidų kompensaciją.

(6)

Pagal naują informaciją Komisija priėmė 2004 m. liepos 14 d. sprendimą C(2004)2640 gal. taikyti Sutarties 88 straipsnio 2 dalyje numatytą tvarką (numatomo) KRB uždarymo išlaidų kompensavimui. Šis sprendimas 2004 m. liepos 16 d. buvo nusiųstas Nyderlandams, kurie paprašė pratęsti atidėjimą, kad galėtų pateikti pastabas dėl sprendimo ir kad galėtų surengti posėdį aptarti vykstančius procesus (2003 m. liepos 30 d. laišku, registruotu 2004 m. rugpjūčio 4 d. Nr. A/35996). Nyderlandų ir Komisijos atstovai 2004 m. rugpjūčio 23 d. surengė posėdį. Kitas Komisijos ir dviejų bendrų konkurentų atstovų posėdis įvyko 2004 m. rugpjūčio 26 d.. Tiesą sakant, dar vienam konkurentui atstovavo advokatų kontora. Nyderlandai 2004 m. rugsėjo 10 d. laišku (registruotu 2004 m. rugsėjo 17 d. Nr. A/36999) pateikė pastabas dėl Komisijos sprendimo. Komisija 2004 m. rugsėjo 30 d. laišku (D/56902) paprašė papildomos informacijos, kurią Nyderlandai suteikė 2004 m. spalio 22 d. laišku (registruotu 2004 m. spalio 27 d. Nr. A/38271). Šiuo laišku Nyderlandai patvirtino, kad papildoma pagalba, skirta likusiai 2003 m. daliai, pirmiesiems trims 2004 m. ketvirčiams ir vieno iš įrenginių uždarymui, buvo išmokėta pagalbos gavėjui.

(7)

Sprendimas pratęsti procedūrą buvo paskelbtas 2004 m. spalio 9 d.Oficialiajame leidinyje  (4). Komisija gavo dviejų bendrų konkurentų pastabas (2004 m. lapkričio 16 d. ir 2004 m. lapkričio 19 d. laiškais, registruotais Nr. A/38860 ir A/38978). Komisija 2004 m. lapkričio 22 d. laišku (D/58307) persiuntė šias pastabas Nyderlandams. Nyderlandai 2004 m. gruodžio 22 d. laišku (registruotu 2005 m. sausio 5 d. Nr. A/30171) ir 2005 m. sausio 12 d. laišku (registruotu 2005 m. sausio 17 d. Nr. A/30525) pateikė pastabas dėl šių pastabų ir atsakė į Komisijos klausimus. Šiais laiškais Nyderlandai taip pat pranešė Komisijai ir apie sprendimą uždaryti likusią KRB, ir apie atitinkamą uždarymo išlaidų kompensaciją.

(8)

Galiausiai du bendri konkurentai 2005 m. balandžio 25 d. laišku (registruotu tą pačią dieną Nr. A/33476) ir 2005 m. gegužės 2 d. laišku (registruotu 2005 m. gegužės 12 d. Nr. A/33884) patvirtino savo nepritarimą pagalbai. Po šių laiškų 2005 m. gegužės 26 d. įvyko dar vienas Komisijos ir dviejų bendrų konkurentų posėdis. Ir vėl advokatų kontora atstovavo tam pačiam trečiam konkurentui (toliau šis ir du kiti konkurentai kartu bus vadinami „trimis bendrais konkurentais“). Posėdyje buvo pateiktas dokumentas, kuriame buvo teigiama, kad „AVR Nuts“ buvo išmokėta tolesnė pagalba 2004 m.

2   IŠSAMUS PRIEMONĖS APRAŠYMAS

2.1   Pagrindas ir tikslas

(9)

1975 m. liepos 15 d. Tarybos direktyvos 75/442/EEB dėl atliekų 5 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad (5): „Kai reikia ar pageidautina, valstybės narės drauge su kitomis valstybėmis narėmis imasi atitinkamų priemonių sudaryti integruotą ir tolygų atliekų šalinimo tinklą naudojant geriausią prieinamą gamybos būdą, nereikalaujantį pernelyg didelių išlaidų. Tinklas turi suteikti galimybę Bendrijai kaip visumai pačiai tvarkyti atliekų šalinimą, o valstybėms narėms siekti to tikslo individualiai, atsižvelgiant į geografines sąlygas ir būtinybę tam tikroms atliekų rūšims naudoti specialius įrenginius“. Direktyvos 5 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad: „Tinklas taip pat turi suteikti galimybę atliekas šalinti bet kuriame iš artimiausių objektų tinkamais būdais ir technologijomis, kad būtų užtikrinta aukšto lygio visuomenės ir aplinkos apsauga“.

(10)

Dešimtojo dešimtmečio pradžioje siekiant šių tikslų Nyderlanduose buvo įsteigtas specialus sąvartynas (toliau – C2 kapinynas) ir keletas KRB. C2 kapinynas skirtas tinkamai šalinti tokias pavojingas atliekas, kurių negalima deginti (toliau – C2 atliekos). KRB skirtos tinkamai šalinti tokias pavojingas atliekas, kurias, nepaisant mažos deginimo vertės, vis tiek galima deginti (6) (toliau – KRB atliekos). Šiam deginimui reikalingas papildomas kuras, o paprastai ekonomiškai efektyviausias kuras išgaunamas iš pavojingų didelio šilumingumo atliekų.

(11)

Valstybės narės, remdamosi Direktyvos 75/442/EB 8 straipsnio 3 dalimi ir 1993 m. vasario 1 d. Tarybos reglamento Nr. 259/93/EEB dėl atliekų vežimo Europos bendrijos viduje, į Bendriją ir iš jos priežiūros ir kontrolės (7) 4 straipsnio 3 dalimi, gali uždrausti šalinimui skirtų atliekų eksportą. Prekiauti tokiomis atliekomis galima tik esant įvairiai kontrolei. Priešingai – valstybėms narėms paprastai neleidžiama uždrausti eksportuoti „panaudojimui skirtų atliekų“ į kitas valstybes nares (8). Šalinimui skirtų atliekų ir panaudojimui skirtų atliekų sąvokos buvo aiškinamos įvairiais Teismo sprendimais (9). Todėl palyginti su aiškinimu, kuriuo iki šiol naudojosi Nyderlandai, mažesnis pavojingų atliekų kiekis laikomas šalinimui skirtomis atliekomis, o didesnis – panaudojimui skirtomis atliekomis. Šis suskirstymas priklauso ne nuo atliekų deginimo vertės, o nuo pagrindinės įrenginio, kuriuo atliekos apdorojamos, paskirties ir nuo atliekų pobūdžio.

(12)

C2 ir KRB atliekas tiekia įvairių ekonomikos šakų įmonės. Didelis metalurgijos, verslo ir viešųjų paslaugų, (naftos) chemijos pramonės, transporto ir kasybos sektorių indėlis. Didžiąją dalį atliekų surenka specialūs tarpininkai, paprastai teikiantys įvairių atliekų tipų, t. y. C2 ir KRB atliekų, kitų pavojingų ir nepavojingų atliekų, surinkimo paslaugas. Natūralu, kad tokios paslaugos teikiamos atliekų atsiradimo vietovėse, tačiau tam tikrų tipų atliekas tenka transportuoti ir didesniais atstumais. Keletas didelių pramoninių atliekų įmonių veikia tarptautiniu mastu ir turi buveines įvairiose šalyse.

(13)

Pastaraisiais metais galimybės panaudoti pavojingas atliekas dar labiau išsiplėtė. Vis daugiau atliekų panaudojama cemento pramonėje (ypač Belgijoje) arba jomis užpildomos uždarytos kasyklos (ypač Vokietijoje). Teismo tiksliai išaiškinta šalinimui skirtų atliekų sąvoka padėjo įgyvendinti šį procesą. Kartu gamintojai ir toliau mažino atsirandančių atliekų kiekius, maišydami jas su mažiau pavojingomis atliekomis, kiek tai leidžia teisės normos, taip mažindami šalinimo arba panaudojimo kainą. Dėl šios priežasties KRB atliekų tiekimas sumažėjo nuo maždaug 80 000/100 000 tonų 1995 m. iki maždaug 34 000 tonų 2002 m. 2002 m. buvo tikimasi, kad kasmet atsiras apie 38 500 tonų. 2004 m. vidurio AVR vertinimais, jai turėjo būti tiekiama tik 16 000 tonų KRB atliekų per metus (10). C2 atliekų tiekimas sumažėjo nuo maždaug 6 000 tonų 2000 m. iki 4 000 tonų 2002 m. Nyderlanduose atsirandančių pavojingų atliekų eksportas padidėjo iki maždaug 36 000 tonų, iš kurių apie 4 000 tonų buvo KRB atliekos – dėl to atsirado šalinimo įrenginių perteklinių pajėgumų. Šis reiškinys išplito – panaši situacija susidarė, pvz., Jungtinėje Karalystėje, Vokietijoje ir Belgijoje.

2.2   Pagalbos gavėjas

(14)

C2 kapinyną ir keletą KRB iš pradžių įsteigė „AVR Chemie C.V.“ (toliau –„AVR Chemie“), kurios 30 % nuosavybės teise priklauso valstybei ir 70 % – „Holding AVR Bedrijven N.V.“ (toliau – „AVR Holding“ arba sutrumpintai – AVR). AVR yra pagrindinis veikėjas Nyderlandų atliekų rinkoje. Šiuo metu 100 % AVR priklauso Roterdamo savivaldybei, bet pastaroji neseniai paskelbė ketinimą parduoti savo turimą AVR akcijų dalį. Kadangi nuo dešimtojo dešimtmečio vidurio „AVR Chemie“ patirdavo nuostolius, 2000 m. ir 2001 m. atitinkamai siekusius 10,9 milijonų eurų ir 7,2 milijonus eurų, AVR norėjo uždaryti tris KRB, veikusias tuo metu. Tačiau Nyderlandai pasiekė susitarimą dėl struktūrizavimo. „AVR Chemie“ buvo suskaidyta. „AVR Nuts“ buvo sukurta siekiant ir toliau šalinti C2 ir KRB atliekas uždarius vieną iš trijų KRB. „AVR-Industrial Waste Services Rotterdam B.V.“ (toliau – AVR IW) buvo sukurta likusiai veiklai (pavojingų) atliekų rinkose, kurią AVR norėjo tęsti dėl savo komercinių priežasčių. Abiejų vienintelė savininkė yra AVR. Vienintelė likusi „AVR Chemie“ veiklos rūšis yra objektų nuoma įmonei „AVR Nuts“. „AVR Nuts“ ir AVR IW glaudžiai bendradarbiauja. Paslaugų sutartimi užtikrinama, kad daugumą „AVR Nuts“ valdymo ir komercinių funkcijų vykdo AVR IW.

(15)

Dviejų KRB, kurioms AVR turi leidimą, pajėgumas yra 100 000 tonų pavojingų atliekų per metus. Teorinis šalinimo pajėgumas yra 80–85 % leidžiamo pajėgumo. 2001 m., 2002 m. ir 2003 m. AVR apdorojo atitinkamai 84 880, 81 274 ir 78 297 tonų pavojingų atliekų (ir KRB, ir kitų). KRB atliekų deginimui reikia panašaus kiekio kitų atliekų kaip kuro. Vertinama, kad iš tikrųjų KRB kūryklose 2002 m. ir 2003 m. buvo apdorota atitinkamai 19 000 ir 23 000 tonų KRB atliekų. Tam tikrų tipų KRB atliekas, tiesą sakant, galima šalinti ir municipalinių atliekų krosnyse, kurių deginimo temperatūra žemesnė.

(16)

Remiantis 2000 m. liepos 26 d. Direktyva 2000/52/EB, iš dalies pakeičiančia Direktyvą 80/723/EEB dėl finansinių santykių tarp valstybių narių ir valstybinių įmonių skaidrumo (11), „AVR Nuts“ privalo turėti atskirą buhalteriją.

2.3   Pagalba

2.3.1   Einamasis deficitas

(17)

Pagalba ir veikla, kuriai ji suteikiama, apibrėžta 2002 m. liepos 3 d. Aplinkos ministro sprendime dėl lengvatų ir 2002 m. liepos 10 d. pasirašytame Nyderlandų, „AVR Holding“, „AVR Nuts“, AVR IW ir keleto kitų dukterinių įmonių susitarime dėl lengvatų. Valstybė savo sprendimu „suteikia“„AVR Nuts“ išimtinę teisę 5 metų laikotarpiu eksploatuoti C2 kapinyną ir KRB kūryklas, šiai įsipareigojant teikti šių įrenginių paslaugas kaip bendrojo ekonominio intereso paslaugas visuomenei prieinamomis, skaidriomis ir nediskriminuojančiomis sąlygomis ir socialiai priimtinais tarifais, atsižvelgiant į susitarimu dėl lengvatų išsamiai nustatytas sąlygas ir išlygas. Susitarime išsamiai nustatomos „AVR Nuts“ veiklos sąlygos. Susitarimas turėjo galioti nuo 2002 m. sausio 1 d. iki 2006 m. gruodžio 31 d.

(18)

Pagalba lygi 100 % iš anksto apskaičiuoto deficito, kuris apskaičiuojamas remiantis nepriklausomo finansininko nustatyta metodika. Iš anksto apskaičiuoto einamojo perviršio atveju 70 % jo būtų naudojama sugrąžinti ankstesniais metais suteiktą pagalbą. Iš anksto apskaičiuotas 2002 m., 2003 m. ir 2004 m. deficitas siekia 1 500 000 ir 2 800 000 eurų. Šio sprendimo I priede pateikiama metodikos santrauka ir jos taikymas 2002 m. ir 2003 m. Didžioji pagalbos dalis susijusi su KRB. Pvz., C2 kapinyno deficitas 2003 m. siekė 0,37 milijono eurų.

(19)

Remiantis paslaugų sutartimi daugumą „AVR Nuts“ administravimo ir veiklos funkcijų vykdo AVR IW. Už tai ji gauna kompensaciją, kuri įtraukiama į iš anksto apskaičiuotą deficitą. Ši kompensacija nustatoma pagal „veikla grindžiamą išlaidų apskaičiavimą“. Praktiškai 2002–2004 m. tai reiškė, kad vidutiniškai 30 % AVR pridėtinių išlaidų buvo priskirtos „AVR Nuts“.

(20)

Papildomas išlaidų elementas, įtrauktas į iš anksto apskaičiuotą biudžetą, kuriam „AVR Nuts“ gauna pagalbą ir perduoda ją AVR IW, susijęs su atliekų įsigijimu. Žinant nuolatinių išlaidų svarbą, buvo laikoma, kad reikia aktyviai įsigyti atliekas siekiant maksimaliai panaudoti pajėgumus ir taip kuo labiau sumažinti veiklos nuostolius. Iš anksto apskaičiuotos ir realios išlaidos pateiktos 1 lentelėje.

1 lentelė:

Iš anksto apskaičiuotos ir realios įsigijimo išlaidos

 

2002 m.

2003 m.

2004 m.

Iš anksto apskaičiuotos papildomos išlaidos

514 000

532 000

550 000

Iš anksto apskaičiuotos pradinės tarptautinio įsigijimo išlaidos

400 000

400 000

Bendros iš anksto apskaičiuotos išlaidos

914 000

932 000

550 000

Realiai patirtos išlaidos

875 000

900 000

930 000

(21)

Iš pradžių buvo tikimasi, kad 2006 m. deficitas padidės iki 3,8 milijonų eurų, bet rinkos ir veiklos sąlygos pasirodė esančios sudėtingesnės, nei tikėtasi, ir teikė mažai vilčių, kad pagerės. 2002–2003 m. laikotarpiu, be iš anksto apskaičiuoto deficito, „AVR Nuts“ patyrė 12 milijonų eurų nuostolių. Buvo tikėtasi, kad 2004 m. ir vėlesniems metams iš anksto apskaičiuotas deficitas bus daug didesnis, nei numatyta, ir iš tikrųjų – 2004 m. iš anksto apskaičiuotas deficitas siekė 8 898 000 eurų (12). Skaičiuojant buvo atsižvelgiama į sprendimą uždaryti KRB kūryklas.

2.3.2   Uždarymo išlaidų kompensacija

(22)

Matydami didėjantį einamąjį deficitą, kaip jau nurodyta 5 ir 7 punktuose, Nyderlandai persvarstė savo politiką. 2003 m. pabaigoje buvo nuspręsta iki 2004 07 01 uždaryti vieną iš dviejų KRB. 2004 m. vasarą buvo nuspręsta iki 2005 01 01 uždaryti ir antrąją. Likusiems metams numatytos tik nedidelės pagalbos sumos iš anksto apskaičiuotiems nuostoliams iš C2 atliekų priėmimo padengti.

(23)

Susitarime dėl lengvatų buvo numatyta, kad nepratęsimo atveju valstybė atlygins AVR likusią dar nenusidėvėjusių investicijų, kurios, valstybei leidus, buvo atliktos „AVR Nuts“ sutarties galiojimo metu, buhalterinę vertę. Taikydamos šią išlygą iš anksto Nyderlandų institucijos apskaičiavo 8 670 108 eurų kompensaciją pirmosios KRB uždarymo išlaidoms padengti. Ši suma susijusi su įvairiomis investicijomis, kurių 50 % buvo nurašytos, jei jos iš pradžių buvo susijusios su abiem KRB, arba 100 %, jei jos buvo atliktos konkrečiai KRB, kuri buvo uždaroma. Tad pagrindiniai šios sumos elementai yra 1,9 milijono eurų, susijusių su investicijomis į priešgaisrinę saugą, 3,3 milijono eurų, susijusių su homogenizavimo įranga, 1,5 milijono eurų, susijusių su kokso piltuvo keitimu, ir 0,5 milijono eurų, susijusių su būgno dugnu ir Stefferson žiedu. Antrosios KRB uždarymui apskaičiuota 11 151 000 eurų už likusią įrenginių buhalterinę vertę ir materialųjį ilgalaikį turtą. Į šią sumą įskaičiuota anksčiau minėtų investicijų, atliktų valstybei sutikus, likusios buhalterinės vertės kita 50 % dalis ir 100 % tik su antrąja KRB susijusių investicijų, atliktų valstybei sutikus, likusios buhalterinės vertės. Į pastarąjį elementą, aišku, įtraukiamos investicijos į bendrą likusios KRB remontą, atliktą 2004 m. Šio remonto išlaidos buvo 3 273 000 eurų – didesnės, nei prognozuota. Pasirodė, jog prognozė buvo neteisinga, o investicija – nesėkminga.

(24)

Be to, kadangi Nyderlandai iš esmės privalėjo laikytis susitarimo dėl lengvatų, atlyginti biudžeto deficitą iki 2006 m. imtinai, valstybė turėjo derėtis su AVR dėl papildomų išlaidų antrosios KRB uždarymui iki 2004 01 01, o ne iki pradinės datos, kurią sutartis būtų pasibaigus, kompensavimo. Tad į kompensaciją įtraukiamos šios papildomos sumos:

1 750 000 eurų, skirtų atlyginti už jau 2004 m. neigiamą poveikį dėl to, kad klientams reikės (palaipsniui) perkelti savo srautus į kitus objektus;

5 843 000 eurų už išliekančias 2005–2006 m. pastoviąsias išlaidas („doorlopende vaste kosten“). Tai išlaidos, susijusios, pvz., su IRT infrastruktūra, biurų nuoma, saugumo užtikrinimo sutartimis, bendrų patalpų, pvz., valgyklų, išlaidomis ir kt. AVR buvo apskaičiavusi didesnę bendrą sumą, o būtent 8 208 000 eurų;

7 868 000 eurų papildomoms etatų mažinimo išlaidoms dėl ankstyvo likusios KRB uždarymo. Ši suma apskaičiuojama kaip prognozuojamų etatų mažinimo išlaidų, jeigu būtų uždaroma nedelsiant, ir prognozuojamų etatų mažinimo išlaidų, jei būtų uždaroma pasibaigus pagalbos sutarčiai (tai įvyktų dvejais metais vėliau), skirtumas. Patvirtinta suma grindžiama išsamiu apskaičiavimu, susijusiu su maždaug 244 darbuotojais, ją skaičiuojant atsižvelgta, kad daugumą galima perkelti įmonės viduje;

kitos išlaidos, pvz., tam tikro kitų AVR įmonių turto, nupirkto siekiant teikti paslaugas, kaip numatyta paslaugų sutartyje, likusioji buhalterinė vertė, teritorijos valdymo išlaidos ir „padengiančių įnašų“ („dekkingsbijdrage“), kuriuos AVR IW būtų gavusi, jei sutartis ir toliau galiotų 2005 m. ir 2006 m., atsisakymo išlaidos, nenumatytos uždarymo išlaidos, daugiamečių sutarčių išpirkimo išlaidos. AVR buvo apskaičiavusi, kad šių išlaidų bendra suma sieks 29 567 000 eurų, ir į ją įtraukusi, pvz., papildomus 11 716 000 eurų nuostolius, kuriuos „AVR Nuts“ patyrė 2002 m. ir 2003 m. Derybų metu valstybė ir AVR susitarė tik dėl 1 238 000 eurų sumos.

(25)

Šiose derybose Nyderlandams talkino nepriklausomas finansininkas, su kurio ataskaita buvo leista susipažinti Komisijai. Iš viso sutarta kompensacija už antrosios KRB uždarymą siekė 27 850 000 eurų. Ši suma yra gerokai mažesnė nei AVR vertinimų suma, kuri siekia 58 544 000 eurų (arba 46 828 000 eurų, jei atmetami papildomi nuostoliai, kuriuos „AVR Nuts“ patyrė 2002 m. ir 2003 m.). Nyderlandai paaiškino, kad jeigu likusioji KRB būtų ir toliau dirbusi iki 2006 m. pabaigos, prognozuojamo 2005 m. ir 2006 m. deficito ir uždarymo iki 2006 m. išlaidų kompensacijos suma siektų 31 milijoną, tad sutartis dėl ankstyvo uždarymo sumažino valstybės išlaidas.

(26)

Dėl šios uždarymo kompensacijos bendra pagalbos suma 2002–2004 m. laikotarpiui siekia 49 718 108 eurus, kaip apibendrinta 2 lentelėje.

2 lentelė:

kompensacijos AVR apžvalga

Iš anksto apskaičiuotas 2002 m. biudžeto deficitas

1 500 000

Iš anksto apskaičiuotas 2003 m. biudžeto deficitas

2 800 000

Iš anksto apskaičiuotas 2004 m. biudžeto deficitas

8 898 000

Kompensacija už likusiąją pirmosios KRB buhalterinę vertę

8 670 108

Kompensacija už likusiąją antrosios KRB buhalterinę vertę

11 151 000

Kompensacija papildomoms uždarymo išlaidoms padengti

papildomos veiklos išlaidos 2004 m.

1 750 000

besitęsiančios pastoviosios išlaidos 2005–2006 m.

5 843 000

papildomos etatų mažinimo išlaidos

7 868 000

kitos išlaidos

1 238 000

 

16 699 000

Bendra pagalbos suma

49 718 108

(27)

Nyderlandai pripažino, kad AVR buvo išmokėta 19 543 608 eurų pagalbos suma. Kompensacija, susijusi su antrosios KRB uždarymu, buvo sumokėta į įšaldytą sąskaitą.

2.3.3   Garantija dėl šalinimo ir vėlesnės priežiūros išlaidų

(28)

Susitarime dėl lengvatų numatyta, kad valstybė garantuoja daugiausiai 30 % šalinimo ir vėlesnės priežiūros išlaidų, kurias reikės padaryti pašalinant ir nukenksminant įrenginius, jei „AVR Chemie“ bus likviduota. Ši procentinė dalis atitinka valstybės akcijų dalį „AVR Chemie“.

2.4   Einamieji aspektai

(29)

Prieš sudarant susitarimą dėl lengvatų „AVR Chemie“ imamas mokestis už įvežimą išaugo iki 700 NLG už toną (317,6 eurų už toną). Tolesnis mokesčių didinimas, anot Nyderlandų, priverstų įmaišyti pavojingas atliekas į kitus atliekų srautus ir neteisėtai jas šalinti į sąvartynus, ir todėl tai nebūtų veiksminga mažinant einamąjį deficitą. Mokesčiai yra dideli palyginti su taikomais kaimyninėse valstybėse narėse tikriausiai dėl Nyderlandų politikos drausti šalinimui skirtų atliekų eksportą. Pagalbos priemonių tikslas buvo išlaikyti mokesčius esamo lygio, o ne juos sumažinti. Šiuo tikslu susitarime dėl lengvatų yra priedas, nustatantis mokesčių struktūros sistemą, mokesčių subjektus ir apskaičiavimo metodą. Institucijos kontroliuoja mokesčių lygį, kadangi prieš tai jos turi patvirtinti iš anksto apskaičiuotą biudžeto deficitą, o mokesčiai, žinoma, yra pagrindinis apskaičiavimo elementas.

(30)

Mokestis už didelio šilumingumo pavojingų atliekų, kurios naudojamos kaip kuras, įvežimą yra daug mažesnis nei KRB atliekoms. „AVR Nuts“ pirmąsias „perka“ rinkos kainomis, t. y. tokiais mokesčiais, kurie būtų imami, pvz., apdorojant užsienio KRB kūryklose arba cemento pramonėje.

(31)

Pastoviosios išlaidos yra labai didelės palyginti su kintamomis, tad siekdama kuo labiau sumažinti nuostolius „AVR Nuts“ stengiasi kuo labiau išnaudoti savo pajėgumus. Todėl, kai metinis tiekiamas kiekis didesnis, mokestis už pavojingų atliekų įvežimą tiekėjams mažinamas. Ši „kiekio nuolaida“ nustatoma iš anksto ir taikoma, kai KRB atliekos pateikiamos kartu su bent 75 % tokio paties kiekio didelio šilumingumo atliekų.

(32)

Lengvatų laikotarpiu visi mokesčiai buvo nustatomi iš anksto (13) ir vienodai taikomi AVR konkurentams ir AVR IW. Nuo susitarimo dėl lengvatų pradžios mokesčiai už C2 ir KRB atliekas buvo viešai prieinami visiems tiekėjams. Nuo 2004 m. pradžios tai galiojo ir didelio šilumingumo pavojingoms atliekoms.

(33)

Siekdama planuoti pajėgumų panaudojimą, kiekvienais metais AVR IW prašo tiekėjų nurodyti, kiek atliekų jie planuoja patiekti, ir visus metus mokestis už įvežimą imamas pagal atitinkamą kiekio nuolaidą. Jeigu realiai patiektas kiekis metų pabaigoje yra didesnis arba mažesnis nei nurodytas, apskaičiuojama grąžintina suma arba papildoma priemoka atsižvelgiant į atitinkamą kiekio nuolaidą, grindžiamą realiu kiekiu. Susitarimuose paprastai nebūdavo įsipareigojimo patiekti sutartą kiekį.

3   PRIEŽASTYS INICIJUOTI 88 STRAIPSNIO 2 DALYJE NUMATYTĄ PROCEDŪRĄ

(34)

Savo sprendime inicijuoti Sutarties 88 straipsnio 2 dalyje numatytą procedūrą Komisija išreiškė šias abejones.

(35)

Pirmiausia Komisija suabejojo, ar „AVR Nuts“ veikla gali būti laikoma bendros ekonominės svarbos paslaugomis Sutarties 86 straipsnio 2 dalies prasme, kadangi, pvz., nebuvo aišku, ar AVR buvo vienintelė įmonė, galinti teikti tokias paslaugas tokiomis pačiomis ar panašiomis sąlygomis. Todėl Komisija taip pat suabejojo, ar Nyderlandai laikėsi tinkamos procedūros pasirinkdami „AVR Nuts“. Be to, Komisija abejojo, ar visomis aplinkybėmis buvo išvengta principo „teršėjas moka“ pažeidimo, kadangi atitinkami atliekų gamintojai turėtų mokėti tokius mokesčius už įvežimą, kurie galėtų būti laikomi įprastomis išlaidomis.

(36)

Paskui Komisija išreiškė abejones dėl galimos per didelės kompensacijos, kuri galėtų paveikti kitus atliekų rinkos segmentus. Komisija bijojo, kad per didelė kompensacija galėjo atsirasti dėl to, kad pagalba buvo grindžiama ex-ante apskaičiavimu, leidžiant „AVR Nuts“ išlaikyti dalį galimo teigiamo skirtumo tarp realaus ir iš anksto apskaičiuoto pelno ar nuostolių.

(37)

Galiausiai, vertindama priemonę pagal 87 straipsnį, Komisija suabejojo, ar Bendrijos gairės dėl valstybės pagalbos aplinkos apsaugai (14) (toliau – gairės dėl pagalbos aplinkai) suteiktų pagrindą laikyti pagalbą suderinama su bendrąja rinka.

(38)

Savo sprendime išplėsti Sutarties 88 straipsnio 2 dalyje numatytos procedūros taikymą Komisija paaiškino, kad ji panašiai abejojo ir dėl daug didesnės pagalbos 2004 m., ir dėl kompensacijų, susijusių su nesavalaikiu KRB kūryklų uždarymu.

4   TREČIŲJŲ ŠALIŲ PASTABOS

(39)

Komisijai priėmus sprendimą inicijuoti Sutarties 88 straipsnio 2 dalyje numatytą procedūrą, keturios trečiosios šalys atsiuntė savo pastabas.

(40)

Pirmoji teigė, kad priemonė iškreiptų konkurenciją Airijos rinkoje, kadangi leistų AVR nustatyti žemesnes kainas už įprastas Airijos rinkos išlaidas ir kainas, pasinaudojant savo turimais 50 % bendros įmonės, įsteigtos kartu su Airijos bendrove „Safeway Warehousing / South Coast Transport“, akcijų.

(41)

Antroji taip pat nurodo nesąžiningą bendros AVR ir „Safeway“ įmonės konkurencinį pranašumą. Iš Airijos importuojami dideli kiekiai pavojingų atliekų. Ji taip pat teigė, kad priemonė iškreiptų konkurenciją tarptautinėje polichlorinto bifenilo turinčių atliekų, pesticidų ir kitų pavojingų organinių atliekų galutinio valymo operacijų rinkoje.

(42)

Trečioji – „Edelchemie“ išskyrė savo valstybės vidaus rinką. Ši įmonė sukūrė savo technologiją, skirtą apdoroti fotografines ir galvanines (e.c.o. galimybė) atliekas ir panaudoti vertingas medžiagas, esančias šiose atliekose (brangiuosius metalus, obsidianą ir kt.). Priemonės, naudingos AVR, ne tik pakenktų jos verslui, bet ir sustabdytų technologijų vystymąsi. „Edelchemie“ pastabos yra susijusios su „AVR Nuts“, „AVR Chemie“ ir jos pirmtakėmis nuo pat 1963 m., jose išsamiai pateikiama Nyderlandų pavojingų atliekų politika visą tą laikotarpį.

(43)

Ketvirtoji ir paskutinė šalis – trys bendri konkurentai išskyrė savo valstybės vidaus KRB atliekų rinką. Pajėgumai, tapatūs AVR įmonės KRB kūrykloms, esą egzistuoja ir Nyderlanduose, ir kitose valstybėse narėse. AVR veiklos išplėtimas būtų lėmęs perteklinius pajėgumus Nyderlandų KRB atliekų rinkoje ir duomenys apie KRB atliekas nesudarytų išsamaus ir teisingo vaizdo. Dešimtojo dešimtmečio viduryje AVR uždarė vieną iš savo KRB, ir jau tuo metu buvo galima tikėtis, kad pavojingų atliekų tiekimas ir toliau mažės. Atsižvelgiant į šiuos vertinimus, derėjo uždaryti ir vieną iš likusiųjų. 2005 m. gegužės 26 d. posėdžio metu atstovas tiesiog teigė, kad teisingas sprendimas [2002 m.] būtų buvęs uždaryti vieną KRB. Be to, AVR, imdama didelius mokesčius, reikalaudama patiekti KRB kartu su didelio šilumingumo atliekomis, piktnaudžiautų dominuojančia padėtimi, o mokesčių struktūra nebūtų skaidri ir vieša. Be to, tai leistų AVR IW imti mokesčius už tam tikrų tipų KRB atliekas ir paskui apdoroti šias atliekas municipalinių atliekų deginimo įrenginių krosnyse, o tai reikštų mažesnes veiklos išlaidas, kadangi šių krosnių veikimo temperatūra gali būti žemesnė.

(44)

Priemonė esą yra nesuderinama su einamąja pagalba. Paslauga esą nėra bendrojo ekonominio intereso paslauga, ir keturios sąlygos, išplaukiančios iš „Altmark“ sprendimo, nuo kurių priklauso, ar kompensacija laikoma valstybės pagalba (15), esą nėra įvykdytos. Jeigu Komisija patvirtintų pagalbą (ar jos dalį), jai turėtų būti keliamos įvairios sąlygos siekiant užkirsti kelią kryžminėms subsidijoms, pririšimo praktikai ir diskriminavimui kaina. Be to, Nyderlandams neturį būti leidžiama pratęsti priemonę kitiems 10 m.

(45)

Komisijai priėmus sprendimą pratęsti procedūrą, du bendri konkurentai taip pat atsiuntė savo pastabas. Jie patvirtino visus pirmųjų pastabų elementus ir pateikė papildomų dokumentų, kurie esą įrodo kryžminį subsidijavimą. Papildomai buvo iškelti tokie klausimai.

(46)

Visų pirma būtų keista, kad, nepaisant vienos iš KRB uždarymo, 2004 m. iš anksto apskaičiuotas einamasis deficitas tiek daug didesnis, nei iš pradžių prognozuota. Jei ketvirtoji sąlyga, išplaukianti iš „Altmark“ sprendimo (efektyvumas), būtų buvusi įgyvendinta, einamasis deficitas esą turėjo sumažėti.

(47)

Antra, jie prieštarauja pagalbai, teikiamai kompensacijos už KRB kūryklų uždarymą forma. Esą nėra atsakomojo AVR įsipareigojimo. Ši kompensacija esą neturi būti vadinama atlyginimu ir nėra pateisinama, be kitų priežasčių, dar ir dėl to, kad investicijos buvo daromos planuojant veikti 10 m., o buvo naudojamos mažiau nei 3 m. Jie taip pat abejoja apskaičiavimo elementais, ypač nusidėvėjimo suma, etatų mažinimo išlaidomis („afvloeiingskosten“) ir „išliekančiomis pastoviosiomis išlaidomis“ („doorlopende vaste kosten“). Bendra suma esą yra labai didelė, daug didesnė nei 2 milijonai eurų, minimų susitarimo dėl lengvatų 21 straipsnio 2 dalyje. Be to, parlamento dokumente esą buvo nurodyta, kad nustatant kompensaciją AVR už KRB kūryklų uždarymą buvo pasiektas susitarimas dėl atviro VROM ministerijos skundo dėl AVR, susijusio su „Lickebaertpolder“ tarša dioksinu. Dėl to ministerija gavo 2,5 milijonų eurų sumą. Du bendri konkurentai bijo, kad šio ginčo išsprendimas galėjo turėti įtakos kompensacijos skaičiavimui. Jiems kyla įtarimas, kad kai kas yra nuslepiama.

(48)

Trečia, jie prieštarauja dėl tolesnių išmokų AVR, išplaukiančių iš susitarimo dėl lengvatų 21 straipsnio 5 dalies, ypač dėl valstybės išmokos, atitinkančios 30 % išlaidų, skirtų pašalinti ir nukenksminti įrenginius, jei AVR bus likviduota. Pagal valstybės pagalbos taisykles, valstybė esą niekada neturėjo prisiimti tokių įsipareigojimų.

(49)

Ketvirta, tai esą negali būti laikoma bendro ekonominio intereso paslaugomis, ypač kadangi tokios paslaugos nėra reikalingos žinant, kad esama įvairių alternatyvų, pvz., pirolizė, cemento pramonė, šalinimas į druskos kasyklas arba apdorojimas energetikos įmonėse bei užsienio KRB kūryklose. Atitinkama veikla esą buvo pavadinta bendro ekonominio intereso paslauga tik tada, kai tapo nuostolinga. Susitarimas dėl lengvatų esą buvo sudarytas tik siekiant finansuoti investicijas į KRB kūryklas, į kurias „AVR Nuts“ buvo gavusi išimtinę teisę. Be to, du bendri konkurentai abejoja, ar pagalba garantuoja prieinamas paslaugos kainas, kadangi AVR mokestis už įvežimą yra didesnis nei aplinkinėse šalyse. Didelius mokesčius esą galima paaiškinti AVR pririšimu ir kryžminiu subsidijavimu, turint galvoje didelio šilumingumo atliekas, naudojamas kaip kurą. Mokesčiai esą yra neskaidrūs ir nevieši. Pelnas esą įtraukiamas į AVR IW buhalteriją, nuostoliai – į „AVR Nuts“. Tai leidžia AVR IW imti didesnius mokesčius už KRB atliekų įvežimą. Be to, AVR esą atsisakė priimti KRB atliekas, jei jos pristatomos ne kartu su didelio šilumingumo atliekomis, ir taip pažeidė savo įsipareigojimus pagal susitarimą dėl lengvatų, neteikdama paslaugos bet kuriam klientui. Galiausiai esą nepalaikoma ir nedidinama paslaugos kokybė – ne kaip kitų alternatyvų atveju.

(50)

Penkta, pagalba esą pažeidė „Altmark“ kriterijus. Nebuvo skelbiamas viešas konkursas suteikti lengvatas, o pagalba esą nebuvo nustatoma remiantis vidutinės gerai valdomos įmonės išlaidomis. Ji esą nebuvo nustatoma pagal objektyviai ir skaidriai sukurtus kriterijus, buvo didesnė, nei reikia, ir paveikė kitas rinkas. KRB kūryklos užsienyje esą gali dirbti mažesniais tarifais ir be valstybės pagalbos. Taip pat esą nebuvo atsižvelgta į pigesnius alternatyvius šalinimo metodus. Be to, AVR leidžiama pasilikti dalį pelno, jei ji veikia geriau, nei prognozuota.

(51)

Pabaigoje du bendri konkurentai pažymi, kad Nyderlandai esą turi ketinimų ir toliau pažeidinėti valstybės pagalbos taisykles, kadangi neigiamo Komisijos sprendimo atveju institucijos tikriausiai aptars jį su AVR ir ieškos finansinių problemų, kurias jis galėtų sukelti AVR, sprendimo.

5   NYDERLANDŲ PASTABOS

5.1   Dėl taikomų teisės aktų

(52)

Kadangi Bendrijos teisės aktai leidžia valstybėms narėms uždrausti šalinimui skirtų atliekų eksportą, pagalba esą neiškreipia valstybių narių konkurencijos.

5.2   Bendro ekonominio intereso paslauga

(53)

Nyderlandai teigė, kad pagalba suteikta išimtinai už BEIP, kurią teikia „AVR Nuts“. Laikyta, kad skelbti viešo konkurso nereikia, kadangi „AVR Nuts“ esą buvo vienintelė įmonė Nyderlanduose, galinti ir norint dirbti su visomis C2 ir KRB atliekomis. Tačiau konkursas esą buvo paskelbtas „Staatscourant“, ir kiekviena suinteresuota šalis galėjo paduoti apeliaciją. To neįvyko. Be to, prieš priimant sprendimą uždaryti KRB, Nyderlandų institucijos esą jau buvo atlikusios reikiamus veiksmus, kad įvyktų galimas viešas konkursas dėl pratęsimo.

(54)

Priemonė esą atitinka „Altmark“ kriterijus ir todėl neturi būti laikoma valstybės pagalba. Pvz., iš anksto apskaičiuojant deficitą, valstybei talkino nepriklausoma apskaitos įmonė. Priemonė esą nepažeidžia principo „teršėjas moka“, kadangi mokesčiai yra didesni nei aplinkinėse valstybėse narėse.

(55)

Esą visiškai netiesa, kad AVR priimdavo KRB atliekas tik tada, kai jos būdavo tiekiamos kartu su didelio šilumingumo atliekomis. Buvo aiškiai nustatyta, kad mokesčiai, imami iš kitų AVR įmonių už kitų atliekų apdorojimą, turi būti tokie patys kaip trečiosioms šalims (16). Nyderlandai paprašė apskaitos įmonę pakonsultuoti dėl galimybių padidinti „AVR Nuts“ ir „AVR Industrial Waste“ susitarimų skaidrumą. Pasiūlytos rekomendacijos buvo priimtos ir įgyvendintos.

(56)

Kalbant apie „AVR Nuts“ rezultatus, Nyderlandai pažymėjo, kad skaičiuojant einamąjį deficitą, neatsižvelgiama į pelno maržą. Netikėtu iš anksto apskaičiuoto einamojo perviršio atveju pelnas būtų apribojamas tik iki 30 % perviršio, kol visa ankstesnė pagalba bus grąžinta.

5.3   Pastabos dėl trečiųjų šalių pastabų

(57)

Nyderlandai pažymėjo, kad pastabose nesuteikiama informacija, kaip pagalba galėtų paveikti AVR ir „Safeways“ bendros įmonės savikainą. Ji esą moka tokius pačius mokesčius už apdorojimą Roterdame kaip ir imamus iš atliekų tiekėjų šalies vidaus rinkoje. Be to, Roterdame esą apdorojama tik 1/3 bendros įmonės surinktų atliekų, ir tik maža dalis atliekų esą susijusi su C2 ir KRB atliekomis, kaip apibrėžta susitarime dėl lengvatų. Konkurencines kainas esą galima paaiškinti įvairiais kitais veiksniais: 1) „Safeway“ yra vienintelė įmonė Airijoje, turinti perkėlimo stotį, kur atliekos produktyviai rūšiuojamos ir skirstomos prieš jas siunčiant apdoroti tinkamiausiu būdu; 2) yra tiesioginis ryšys su transporto įmone „Southcoast“, tai teikia logistinių pranašumų ir taupo išlaidas; 3) Airijoje naudojami mokesčiai būdavo gana dideli dėl nesamos konkurencijos.

(58)

Už galutinio valymo projektų atliekų apdorojimą AVR esą ima didesnius mokesčius nei iš tiekėjų šalies vidaus rinkoje. Vidutinis mokestis už visus atliekų srautus iš kitų šalių esą yra šiek aukštesnis nei vidutinis šalies vidaus rinkoje imamas mokestis. Be to, mažesni mokesčiai nelemia didesnės pagalbos, kadangi pagalba priklauso nuo iš anksto apskaičiuoto einamojo deficito.

(59)

Pasirašant susitarimą dėl lengvatų abi KRB buvo apkrautos visu pajėgumu. Atsižvelgiant į dideles atsargas, buvo tikimasi išnaudoti visus pajėgumus. Dabartiniai pertekliniai pajėgumai esą tikriausiai atsirado ne dėl didesnės konkurentų rinkos dalies, bet dėl didesnio antrinio atliekų panaudojimo, pvz., leidžiant teisės aktams sumaišius jas su kitomis atliekomis.

(60)

Pirolizės klausimu Nyderlandai pažymėjo, kad AVR mokesčiai yra didesni, nei ima vienintelė įmonė Nyderlanduose, turinti pirolizės įrenginius.

(61)

Nyderlandai paaiškino, kad dalis pagalbos buvo išmokėta dėl finansinių „AVR Nuts“ sunkumų, atsižvelgiant į „Altmark“ sprendimą ir į laiką, reikalingą atlikti formalią tyrimo procedūrą, numatytą Sutarties 88 straipsnio 2 dalyje.

(62)

Nyderlandai pažymėjo, kad „Edelchemie“ daugiausia dirba fotografinių pavojingų atliekų srityje, su kuriomis AVR negali dirbti dėl produktyvumo priežasčių. Ji turi įvairių įrenginių, iš kurių pirolizės krosnis labiausiai susijusi su šia byla. Tačiau ta technologija esą netinka visų tipų KRB atliekoms, priešingai nei AVR įrenginiai. Aplinkos apsaugos leidime nustatyta, kad šioje krosnyje galima apdoroti tik iki 10 000 tonų, o to visiškai nepakanka Nyderlandų pavojingų atliekų srautui. Nyderlandai nesuvokia, kaip pagalba galėtų pakenkti „Edelchemie“ interesams, kadangi AVR esą nedirba su fotografinėmis atliekomis ir ima mokesčius, atitinkančius rinką. Technologijų vystymasis skatinamas, pvz., specialiomis paskatų programomis ir išduodant aplinkos apsaugos leidimus teikiamais nurodymais naudoti geriausią esamą techniką. Šie leidimai galioja daugiausia 5 metus. Galima pagalba praeityje esą nebepatenka į 10 metų terminą, numatytą Reglamento 659/1999 15 straipsnyje, ir kadangi įrenginiai nusidėvėjo per 10 metų, bet kuriuo atveju esą nedaroma įtaka AVR numatomo einamojo deficito apskaičiavimui.

(63)

Nyderlandai teigė, kad nebuvo per didelės kompensacijos nei „AVR Nuts“, nei AVR IW. AVR IW esą dirbo kaip tarpininkė, bet negalėjo pasinaudoti ir nepasinaudojo savo padėtimi gauti per didelę kompensaciją. Pvz., į atliekas, kurias konkurentai tiekė „AVR Nuts“, net jei pagal dokumentus jas gaudavo AVR IW „AVR Nuts“ vardu, nebuvo atsižvelgiama skaičiuojant kiekio nuolaidas tarifams už atliekas, kurias įsigydavo pati AVR IW. Tokios atliekos buvo tiesiogiai pristatomos į KRB, o ne į AVR IW teritoriją, nes tai nebūtų apsimokėję dėl logistikos išlaidų.

(64)

Pagalba, skirta kompensuoti atliekų įsigijimo išlaidas, esą yra tinkama. Aktyvus KRB atliekų įsigijimas esą yra reikalingas, kadangi vis labiau naudojamos galimybės sumaišyti atliekas arba priderinti pakavimą, o po to atliekos esą nebelaikomos KRB atliekomis. Be tokio įsigijimo „AVR Nuts“ rinkos dalis sumažėtų, o rinkos dalis, tenkanti alternatyvioms apdorojimo galimybėms, ypač užsienyje, padidėtų. Tai sumažintų pajėgumų panaudojimą ir todėl padidintų nuostolius. Kompensacija AVR IW už didelio šilumingumo pavojingų atliekų įsigijimą paaiškinama poreikiu turėti pakankamą tokių atliekų kiekį kurui. Įsigijimo išlaidų pasiskirstymas tarp „AVR Nuts“ ir AVR IW grindžiamas štai kuo. Dėl KRB kūryklų uždarymo bus prarandamos 7 darbo vietos, atitinkančios nustatytas išlaidas. Tai esą įrodo, kad šios septynios darbo vietos sukelia papildomas įsigijimo išlaidas, patiriamas tik dėl „AVR Nuts“ interesų.

(65)

Nyderlandų institucijos pateikė tyrimą apie atitinkamų atliekų šalinimo ir panaudojimo ateities alternatyvų plėtrą Nyderlanduose ir aplinkinėse valstybėse narėse, kuris minimas 13 punkte. Šis tyrimas rodo, kad ateityje numatoma pakankamai alternatyvų užtikrinti saugų ir tinkamą tokių atliekų šalinimą ir panaudojimą.

(66)

Nyderlandai taip pat pateikė ekonominę susitarimo dėl lengvatų ir galimos per didelės kompensacijos analizę, AVR prašymu parengtą konsultavimo įmonės. Tyrime, be kita ko, pažymima, kad, pirma, visi pagrindiniai AVR konkurentai yra turėję galimybę pasinaudoti nuolaida už didesnį kiekį, bet, matyt, yra pasirinkę dalį savo įgytų atliekų tiekti šalinti arba panaudoti į užsienį. Antra, tikroji kompensacija už KRB kūryklų uždarymą, kurią turi suteikti Nyderlandai, yra žymiai mažesnė už AVR apskaičiuotą 45 milijonų eurų išlaidų sumą ar nepriklausomo finansininko apskaičiuotą beveik 40 milijonų eurų sumą. Pagrindinis skirtumas atsiranda dėl skirtingo išlaidų, susijusių su atleidžiamu personalu, skaičiavimo.

(67)

Nyderlandai pateikė išsamius 2004 m. biudžeto deficito skaičiavimus. Biudžeto deficitas didesnis nei ankstesniais metais (nepaisant, kad viena KRB buvo uždaryta), kadangi rinkos sąlygos pablogėjo, ypač sumažėjo mokesčiai, gaunami už didelio šilumingumo pavojingas atliekas.

(68)

Dėl išmokos už išmontavimą ir vėlesnės priežiūros „AVR Chemie“ likvidavimo atveju valstybė ir AVR dar tarsis, kadangi valstybei priklauso 30 % „AVR Chemie“. Galimas neigiamas Komisijos sprendimas dėl pagalbos, apie kurią buvo pranešta, žinoma, taip pat bus aptariamas, atsižvelgiant į Europos Komisijos sprendimą bus ieškoma kitų sprendimų.

6   VERTINIMAS

6.1   Valstybės pagalbos egzistavimas

(69)

Sutarties 87 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad „valstybės narės arba iš jos valstybinių išteklių bet kokia forma suteikta pagalba, kuri, palaikydama tam tikras įmones arba tam tikrų prekių gamybą, iškraipo konkurenciją arba gali ją iškraipyti, yra nesuderinama su bendrąja rinka, kai ji daro įtaką valstybių narių tarpusavio prekybai“.

(70)

Einamoji pagalba ir KRB uždarymo išlaidų kompensacija „AVR Nuts“, aprašomos 2 skirsnyje, yra suteikiamos valstybės ir finansuojamos tiesiogiai iš valstybės išteklių. Jos jau savaime yra selektyvios, kadangi visų pirma daro poveikį „AVR Nuts“ ir AVR IW. Tai yra įmonės, teikiančios paslaugas šalinimui skirtų atliekų ir panaudojimui skirtų atliekų rinkose. Tas pat galioja bet kuriai valstybės išmokai, skirtai padengti šalinimo ir vėlesnės priežiūros išlaidas, kuriai valstybė suteikė garantiją iki 30 %.

(71)

Turi būti laikoma, kad šios priemonės daro įtaką valstybių narių tarpusavio prekybai. Šalinimui skirtų atliekų ir panaudojimui skirtų atliekų rinkos neatskiriamai tarpusavyje susijusios, ir nepaisant teisinio reguliavimo sistemos ir griežtos kontrolės, taikomos šalinimui skirtoms atliekoms, abiem rinkoms būdinga prekyba tarp valstybių narių. Pavyzdžiui, kai buvo paskelbta apie KRB uždarymą, labai padaugėjo prašymų dėl leidimų eksportuoti atliekas į kitas valstybes nares. Iš to Komisija sprendžia, kad pagalba, skirta remti tolesnę KRB eksploataciją, apribojo valstybių narių tarpusavio prekybą.

(72)

Priemonės nėra palankios pavojingų atliekų tiekėjams. Mokesčiai už didelio šilumingumo pavojingų atliekų, naudotų kaip kuras, įvežimą buvo nustatyti pagal rinkos lygį remiantis Nyderlanduose ir kaimyninėse valstybėse paprastai taikomais mokesčiais. Mokesčiai už C2 ir KRB atliekų įvežimą dėl politinių priežasčių buvo nustatyti socialiai priimtino lygio, kuris, beje, buvo aukštesnis nei kaimyninėse valstybėse. Tai tikriausiai įvyko dėl šalinimui skirtų atliekų eksporto apribojimų. Įprastomis rinkos sąlygomis padidinti mokesčius nebuvo nei įmanoma, nei realu, nes daugiau atliekų būtų buvę eksportuojama, maišoma į kitus atliekų srautus arba šalinama kitais teisėtais ir neteisėtais būdais, todėl tai nepadidintų „AVR Nuts“ pajamų. Tiesą sakant, uždarius KRB kūryklas, tiekėjams tapo lengviau pasinaudoti mažesniais mokesčiais už įvežimą, taikomais Belgijoje ir Vokietijoje. Jei nebūtų suteikta pagalba, KRB būtų buvusios uždarytos anksčiau, o galimybės eksportuoti šalinimui skirtas atliekas, atitinkančios Tarybos reglamentą 259/93/EEB, taip pat būtų buvusios išplėstos anksčiau. Tai patvirtina kainų ir kiekių tendencijos uždarius antrąją KRB. Dėl šių priežasčių Komisija mano, kad priemonės nesumažino pavojingų atliekų tiekėjams išlaidų, kurios paprastai turi būti įtrauktos į jų biudžetą.

(73)

Nepažeidžiant priemonės vertinimo remiantis Sutarties 86 straipsnio 2 dalimi, Komisija mano, kad ketvirtojo kriterijaus, išplaukiančio iš „Altmark“ sprendimo, nesilaikoma. Visų pirma „AVR Nuts“ nebuvo pasirinkta remiantis viešojo konkurso procedūra, o sprendimo dėl lengvatų paskelbimas „Staatscourant“, po ko suinteresuotos šalys per šešias savaites galėjo pareikšti prieštaravimus, negali pakeisti atviros ir skaidrios konkurso procedūros. Antra, kompensacijos dydis nebuvo nustatomas remiantis išlaidų, kurias būtų patyrusi tipiška gerai valdoma ir deramai atliekų apdorojimo pajėgumais aprūpinta įmonė, analize. Tiesą sakant, žinant unikalią C2 kapinyno ir KRB kūryklų padėtį šalyje, neatrodo, kad tokia tipiška įmonė Nyderlanduose egzistuotų. Iš anksto apskaičiuotas biudžeto deficitas kur kas labiau atspindi konkrečias sąlygas, kuriomis „AVR Nuts“ eksploatuoja šiuos įrenginius, o į užsienyje esančių panašių įrenginių išlaidas nebuvo atsižvelgta. Aišku, kad AVR nebuvo deramai aprūpinta apdorojimo pajėgumais: pertekliniai pajėgumai nulėmė nepakankamą KRB panaudojimą ir galiausiai uždarymą. Tai atspindi pagalbos priemonės, ypač 2004 m. deficitas ir uždarymo kompensacijos. Tokiomis aplinkybėmis priemonės turi būti laikomos suteikiančiomis selektyvų pranašumą „AVR Nuts“, o ne tik išlaidų kompensavimu, kurį kitos įmonės panašioje padėtyje ir panašiomis sąlygomis būtų gavusios, jei jos būtų buvusios įpareigotos teikti tam tikrą paslaugą.

(74)

Selektyvi nauda atsiranda ne tik dėl einamojo deficito ir uždarymo išlaidų kompensacijos, bet taip pat ir dėl valstybės garantijos dėl 30 % išlaidų, skirtų įrenginiams pašalinti ir vėlesnei priežiūrai. Tai, kad šios išlaidos atitinka valstybės akcijų dalį „AVR Chemie“, nepašalina valstybės pagalbos pobūdžio, kadangi kaip tylusis partneris „AVR Chemie“ grupėje valstybė būtų atsakinga tik už savo akcijų dalį, o ne už kitas pretenzijas, kurios galbūt būtų didesnės už šią sumą. Labiau atrodo, kad garantija atsirado dėl valstybės politinio tikslo išvengti padėties, kai likvidavus „AVR Nuts“ ir „AVR Chemie“ jokios kitos įmonės nebūtų galima laikyti atsakinga už deramą šalinimą ir vėlesnę priežiūrą. Garantija tikriausiai davė naudos ir visu susitarimo dėl lengvatų galiojimo laikotarpiu, kadangi be tokios pagalbos įmonė įrenginių eksploatacijos laikotarpiu suformuotų (privalėtų suformuoti) deramus rezervus, kad galėtų apmokėti šalinimo ir vėlesnės priežiūros išlaidas be pagalbos.

(75)

Todėl priemonės, apie kurias buvo pranešta, laikomos valstybės pagalba 87 straipsnio 1 dalies prasme.

(76)

Komisija apgailestauja, kad Nyderlandai neteisėtai įgyvendino žymią aptariamos pagalbos dalį pažeisdama Sutarties 88 straipsnio 3 dalį.

6.2   Vertinimas remiantis 86 straipsnio 2 dalimi

(77)

Valstybės narės gali apibrėžti, ką jos laiko bendrojo ekonominio intereso paslaugomis pagal konkrečias veiklos savybes. Šį apibrėžimą galima peržiūrėti tik siekiant nustatyti akivaizdžią klaidą (17). Savo 2003 m. Žaliojoje knygoje ir 2004 m. Baltojoje knygoje dėl bendro intereso paslaugų (18) Komisija išdėsto pagrindinius savo požiūrio principus. Pastarosios 3.4 skirsnyje nustatyta, kad „Vadovaujantis Sąjungos tvarios plėtros politika taip pat būtina atsižvelgti į bendro intereso paslaugų vaidmenį, susijusį su aplinkos apsauga, bei į specifines bendro intereso paslaugų ypatybes, tiesiogiai susijusias su aplinkosaugos, pvz. vandens ar atliekų, sektoriais“. Tai atitinka Teismo jurisprudenciją, kuris nusprendė, kad „tam tikrų atliekų tvarkymas gali būti laikomas bendrojo ekonominio intereso paslaugų objektu, ypač kai paslauga yra sukurta spręsti aplinkos problemą“. (19)

(78)

Dėl toliau nurodytų priežasčių Komisija sutinka su Nyderlandais, kad sprendime dėl lengvatų ir susitarime dėl lengvatų apibrėžta paslauga yra BEIP.

(79)

Visų pirma egzistuoja akivaizdus viešasis interesas, kad šalinamos pavojingos atliekos būtų deramai tvarkomos. Taip pat egzistuoja viešasis ir Bendrijos interesas užtikrinti pakankamus nacionalinius tokio šalinimo pajėgumus, kadangi pagal Direktyvos 75/442/EB 5 straipsnio 1 dalyje suformuluotą tikslą valstybės narės turi siekti tapti ekonomiškai savarankiškos atliekų šalinimo srityje.

(80)

Antra, siekiant apsaugoti šį viešąjį interesą, buvo reikalingas valstybės įsikišimas. Kadangi KRB eksploatacija buvo nuostolinga, be pagalbos AVR būtų turėjusi uždaryti KRB ir C2 kapinyną jau iki 2001 m. pabaigos.

(81)

Trečia, viešasis interesas buvo realus. 2002–2004 m. dideli KRB ir C2 atliekų kiekiai, atsirandantys Nyderlanduose, buvo šalinami, nors tai ir ypač neatitiko lūkesčių, be kita ko, dėl priežasčių, pateiktų Teismui priimant sprendimą, kuriuo buvo išaiškinti šalinimui skirtų atliekų ir panaudojimui skirtų atliekų apibrėžimai. Nyderlandai reagavo į rinkos tendencijas pritaikydami pajėgumus prie pastebėtų naujų poreikių ir galiausiai atsisakydami savo politikos ir uždarydami likusiąją KRB. Tačiau tai neprieštarauja viešajam interesui, kiek tai susiję su realiais KRB ir C2 atliekų kiekiais, kurie buvo šalinami. Tikriausiai šalinti skirtų atliekų kiekiai būtų buvę mažesni, jeigu Nyderlandai būtų nuo pradžių taikę teisingus apibrėžimus, bet nepanašu, kad visos KRB ir C2 atliekos būtų skirtos panaudojimui. Tai patvirtina KRB ir C2 atliekų kiekiai, pateikti „AVR Nuts“ 2004 m., ir KRB atliekų kiekiai, kurie buvo eksportuoti šalinimui užsienio KRB. Trečiosios šalys tikriausiai buvo teisios teigdamos, kad visos pavojingos atliekos, atsirandančios Nyderlanduose atitinkamu laikotarpiu, galėjo būti šalinamos ar panaudojamos šalies viduje ar užsienyje taip pat ir be AVR KRB kūryklų. Tačiau jos neįrodė, kad be AVR KRB kūryklų apskritai nebūtų prireikę eksportuoti šalinimui skirtas atliekas, kadangi trūko pajėgumų. Būtent šiuo aspektu Nyderlandai galėtų teisiškai grįsti savo politiką, kuria siekia apsaugoti viešąjį interesą, ir tai atitiktų Direktyvos 75/442/EB 5 straipsnio 1 dalį.

(82)

Ketvirta, priemonės nepažeidžia „teršėjas moka“ principo. Kaip nuspręsta 72 punkte, atliekų tiekėjai neatleidžiami nuo išlaidų, kurios paprastai turi būti įtrauktos į jų biudžetą.

(83)

Penkta, priskiriant BEIP, neapeinamos paprastai taikomos taisyklės. Priemone siekiama apsaugoti aplinką, kadangi ja buvo užtikrintas pavojingų atliekų apdorojimas vietovėje, esančioje netoli jų šaltinio. Pagalbos aplinkai gairėse yra einamosios pagalbos, skirtos skatinti atliekų tvarkymą, taisyklės (E.3.1 skyrius). Tačiau šios taisyklės visų pirma yra sukurtos dėl einamosios pagalbos, teikiamos įmonėms, pačioms gaminančioms tam tikras atliekas.

(84)

Šešta, jau pagal patį pobūdį didžiąją KRB ir C2 atliekų dalį tiekia įmonės, bet esama ir pavojingų atliekų surinkimo iš namų ūkių sistemų, skirtų saugiai ir lengvai pašalinti visas pavojingas atliekas, kokios tik ten atsiranda, o dalį surinktų pavojingų atliekų galima pašalinti KRB kūryklose. Tad paslauga, kuriai teikiama pagalba, yra bendro pobūdžio ir nesuteikia palankesnio statuso tam tikram ribotam paslaugų naudotojų skaičiui.

(85)

Du bendri konkurentai teigia, kad rinka deramai veikia, ir todėl BEIP nepateisinama. Be to, kai kuriose valstybėse narėse apskritai nėra KRB. Tarybos direktyvos 75/442 tikslai, t. y. ekonominis savarankiškumas atliekų šalinimo srityje ir atliekų šalinimas arti jų šaltinio (artumo principas), nebūtinai turi atitikti rinkos rezultatus, bet vis tiek yra teisėti.

(86)

Viešosios paslaugos paskirtis turi būti aiškiai apibrėžta ir konkrečiai pavesta atlikti valstybės institucijos aktu. Šiuo atveju iš sprendimo dėl lengvatų ir iš susitarimo dėl lengvatų aišku, kad BEIP buvo deramai pavesta. Įsipareigojimo teikti viešąją paslaugą apibrėžimas šiuose dokumentuose buvo pakankamai tikslus. Jis griežtai susijęs su atliekomis C2 kapinynui ir mažos deginimo vertės atliekomis, skirtomis sudeginti KRB kūryklose. Pagalbos priemonės, skirtos kompensuoti BEIP teikimo išlaidas, taip pat pakankamai išsamiai aprašomos. Reikia pažymėti štai ką.

(87)

Pirma, buvo trūkumų dėl skaidrumo. Konkurentams ne visuomet galėjo būti aišku, ar AVR IW veikė savo naudai, ar „AVR Nuts“ naudai. Be to, mokesčių ir nuolaidų sistema, ypač kiek tai susiję su didelio šilumingumo atliekomis, kuriomis kūrenamos KRB, nuo pat pradžių nebuvo pakankamai skaidri. Tačiau AVR, valstybei ir nepriklausomiems revizoriams šie klausimai buvo pakankamai aiškūs iš susitarimo dėl lengvatų, kuriuo suteikiama deramos kontrolės galimybė.

(88)

Komisija mano, jog metodas, kaip jis aprašytas I priede, yra pakankamai skaidrus kontrolės tikslais, ir mano, kad papildomos priemonės, didinančios skaidrumą teikiant BEIP, priimtos remiantis gautomis trečiųjų šalių pastabomis, yra pakankamos.

(89)

Antra, iš pirmo žvilgsnio „socialiai priimtinų mokesčių“ už KRB atliekų šalinimą sąvoka yra palyginti neaiški. Tačiau praktikoje tai nesukėlė problemų. Mokesčiai liko to paties lygio, iki kokio jie buvo pakelti ankstesniais metais. Pagal „teršėjas moka“ principą jie buvo didesni nei mokesčiai už šalinimą užsienyje. Kartu nei trečiosios šalys, nei Nyderlandai nepateikė argumento, kad siekiant išvengti neteisėtos praktikos, kuri galėtų pakenkti aplinkai, reikėtų mažesnių mokesčių. Tikriausiai Nyderlandai nelaikė mokesčių per dideliais, sutikdami dėl iš anksto apskaičiuoto biudžeto deficito, grindžiamo tikslesnėmis prielaidomis dėl taikytinų mokesčių.

(90)

Per didelės kompensacijos turėtų būti vengiama visuose pagalbos sistemos elementuose. Šiuo atžvilgiu Komisija atskirai vertina šiuos elementus: 1) kompensaciją už biudžeto deficitą 2002 m. ir 2003 m., 2) kompensaciją už biudžeto deficitą 2004 m., 2005 m. ir 2006 m., 3) uždarymo išlaidų kompensaciją, susidedančią iš a) uždarymo išlaidų kompensacijos, susijusios su sutartų investicijų dar nenusidėvėjusia dalimi, b) uždarymo išlaidų, atsirandančių dėl ankstyvo KRB kūryklų uždarymo, ir 4) pagalbos, suteiktos garantijos forma.

(91)

Dėl 2002 m. ir 2003 m. biudžeto deficito: Komisija laiko prognozuojamo deficito, suteiktino kaip pagalba, apskaičiavimo metodiką tinkama ir pakankamai konservatyvia. Visi elementai, išskyrus įnašą dėl įsigijimo (žr. toliau), yra tiesiogiai susiję su įsipareigojimo teikti viešąją paslaugą įgyvendinimu. Nėra priežasties manyti, kad išlaidų elementai buvo dirbtinai padidinti, nepriklausomo konsultanto pagalba padėjo Nyderlandams apskaičiuoti valstybės pagalbą konservatyviai. Šioje metodikoje yra išsami „AVR Nuts“ pradinio balanso lentelės analizė, kuria suteikiamas solidus pagrindas įvertinti „AVR Nuts“ išlaidas ir pajamas naujoje situacijoje. Kintamos išlaidos, tiesioginės pastoviosios išlaidos ir išlaidos, imamos iš kitų AVR įmonių, vertinamos remiantis išsamia klasifikacija. Į investicijas ir nusidėvėjimą yra deramai atsižvelgta detaliame 2002–2016 m. investicijų plane ir nudėvint naujas investicijas per 7,24 metus. Tai užtikrino, kad išlaidos nebuvo dirbtinai didinamos atskiromis investicijomis arba neproporcingu nusidėvėjimu. Trečiųjų šalių pastabose buvo iškelti įvairūs klausimai, bet nebuvo pateikta per didelės kompensacijos įrodymų. Be to, 2002 ir 2003 m. nelaimingi atsitikimai ir techniniai sunkumai sukėlė nuostolių, viršijančių iš anksto prognozuotą deficitą, už bendrą 12 milijonų eurų sumą. Todėl atmetama bet kokia per didelė kompensacija AVR naudai per tuos metus.

(92)

2004–2006 m. pagalba grindžiama ta pačia metodika, todėl Komisija a priori nesitiki, kad bus suteikta per didelė kompensacija. 2004 m. iš anksto apskaičiuotas biudžeto deficitas grindžiamas visiškai ta pačia metodika, o iš anksto apskaičiuoto deficito padidėjimas, nepaisant vienos KRB uždarymo, visiškai paaiškinamas įvairiais išlaidų elementais, esančiais šioje metodikoje, žr. I priedo skaičius. Žinant didelius nuostolius, viršijančius 2002 m. ir 2003 m. iš anksto apskaičiuotą deficitą, nieko neturėtų stebinti, kad iš anksto apskaičiuotas 2004 m. deficitas buvo didesnis. Be to, pirmosios KRB uždarymas galėjo sumažinti kintamas išlaidas, o jo poveikis pastoviosioms išlaidoms, kurios sudaro didelę bendrųjų išlaidų dalį, buvo ribotas. Nepaisant to, pagal bendrą politiką per didelė kompensacija turi būti pašalinama ne tik ex-ante, bet ir ex-post. Todėl Komisija prašo Nyderlandų patikrinti realias išlaidas ir, jei reikia, priderinti pagalbos lygį siekiant išvengti kompensacijos, kuri leistų „AVR Nuts“ įgauti savo veiklos rūšims didesnę pelno maržą, negu yra įprasta šio tipo veiklai šiame sektoriuje.

(93)

Komisija sutinka, kad pagalba gali būti suteikiama kaip uždarymo išlaidų, susijusių su sutartų investicijų dar nenusidėvėjusia dalimi, kompensacija. Be pakankamų garantijų neįmanoma tikėtis, kad operatorius sudarys penkerių metų paslaugų, reikalaujančių didelių investicijų, sutartį. Investicijų nusidėvėjimas per laikotarpį, atitinkantį susitarimo trukmę, t. y. penkerius metus, taip pat būtų buvęs nepagrįstas. Jis tuo laikotarpiu būtų labai padidinęs iš anksto apskaičiuotus nuostolius, o kartu ir pagalbą. Šiuo atžvilgiu susitarimo dėl lengvatų nuostatos lemia reikalingus ir veiksmingus kompensavimo sistemos rezultatus. Šių nuostatų taikymas prieš numatomą susitarimo dėl lengvatų pabaigą nekeičia šio įvertinimo. Iš Nyderlandų pateiktos informacijos Komisija tikisi, kad šiam elementui per didelės kompensacijos nebus. Tačiau kai kurie aspektai nėra pakankamai aiškūs – ypač ar bus deramai atsižvelgta į pajamas, gautas pardavus turtą, arba naudą, gautą tą turtą naudojant kitiems tikslams. Tad Komisija prašo Nyderlandų patikrinti realias išlaidas taip pat ir šiam elementui ir, jei reikės, priderinti pagalbos lygį.

(94)

Komisija taip pat sutinka, kad kompensacija teikiama papildomoms išlaidoms, atsirandančioms dėl ankstesnio, nei numatyta, KRB uždarymo. Valstybė narė negali turėti pareigos tęsti tokią sutartį, ypač jei ji dabar moka mažiau, nei būtų turėjusi mokėti, jei sutartis būtų buvusi tęsiama. Informacija, kurią Nyderlandai pateikė apie šias papildomas išlaidas, yra gana išsami. Tačiau įvairūs elementai grindžiami vertinimais, kurie, atrodo, yra gana neapibrėžti. Be to, įskaityti galima tik išlaidas, susijusias su BEIP ir ankstyvesniu uždarymu, o iš turimos informacijos nėra pakankamai aišku, ar taip yra. Tad Komisija prašo Nyderlandų patikrinti realias išlaidas taip pat ir šiam elementui ir, jei reikės, priderinti pagalbos lygį.

(95)

Galiausiai Komisija sutinka, kad pagalba teikiama taikant garantiją padengti 30 % šalinimo ir nukenksminimo išlaidų. Jeigu nebūtų buvę garantijos, einamasis deficitas ir einamoji pagalba tikriausiai būtų buvę didesni ta suma, kuri tuomet turi būti atidėta kaip atsarga. Pačios išlaidos yra tiesiogiai susijusios su pradiniu politikos tikslu užtikrinti atitinkamą BEIP Nyderlanduose. Tačiau realios išlaidos kol kas nežinomos, tad Komisija reikalauja deramo ex-post patikrinimo.

(96)

Apibendrindama Komisija mano, kad už 2002 m. ir 2003 m. einamąjį deficitą nebuvo suteikta per didelė kompensacija, bet gali leisti įgyvendinti likusius pagalbos elementus tik su sąlyga, kad Nyderlandai užtikrins, kad ex-post nebūtų suteikta per didelė kompensacija, apskaičiuota visam laikotarpiui. Pagalba gali leisti „AVR Nuts“ gauti pagrįstą pelno maržą už atitinkamą veiklą. AVR rizika pagal sutartį buvo nedidelė, kadangi iš anksto apskaičiuotus nuostolius visiškai padengtų pagalba, bet einamoji rizika didžiąja dalimi liko AVR (20), taigi rizika nebuvo atmesta, kaip ir parodė praktika. Žinodama rinkos sąlygas ir „AVR Nuts“ rizikos profilį Komisija tikrai gali sutikti su pelno lygiu, siekiančiu Nyderlandų vyriausybės obligacijų pelningumą, padidintą 2 procentiniais punktais. Jei praktikoje pelnas pasirodytų esąs didesnis nei ši riba, Nyderlandai turi atgaline data priderinti pagalbos lygį ir pagal Sutarties 88 straipsnio 3 dalį pranešti apie bet kokią pagalbą, kuri leidžia „AVR Nuts“ peržengti šį pelno lygį. Turi būti deramai ex-post patikrinta, ar neteikiama per didelė kompensacija. Komisija reikalauja išsamių stebėjimo ataskaitų, jose turi būti aptarti bent tie aspektai, kurie nurodyti šio sprendimo II priede.

(97)

Komisija vykdo proporcingumo kontrolę, tad priemonės, naudojamos įgyvendinti bendrąjį interesą, neturi sukelti nereikalingo prekybos iškraipymo. Konkrečiai reikia užtikrinti, kad bet kokie EB sutarties normų apribojimai, ir ypač konkurencijos ir vidaus rinkos laisvių apribojimai, neviršytų to, kas yra reikalinga garantuoti, kad misija būtų veiksmingai įgyvendinta.

(98)

Komisija mano, kad priemonės, kurias priėmė Nyderlandai, didžiąja dalimi atitinka proporcingumo reikalavimą. Sunku įsivaizduoti, kokiomis kitomis priemonėmis Nyderlandai būtų galėję užtikrinti pakankamus nacionalinius pajėgumus šalinti pavojingas atliekas. Nė viena iš trečiųjų šalių nepateikė argumento, kad šiam tikslui įgyvendinti egzistuoja mažiau iškreipiančios prekybą alternatyvos. Toliau minimi priemonės aspektai taip pat laikomi proporcingais.

(99)

Mokesčių už įvežimą sistema, grindžiama kiekio nuolaidomis: kai tikslas yra išlaikyti pakankamus pajėgumus tinkamam KRB atliekų šalinimui, natūralu siekti, kad pajėgumai būtų kuo labiau panaudojami, o išlaidos atitinkamai – kuo mažesnės. Kaip įrodė Nyderlandai, visi tiekėjai būtų galėję pasinaudoti nuolaidomis – arba tiesiogiai, arba tiekdami per tarpininkus. Todėl mokesčių už įvežimą sistema, grindžiama kiekio nuolaidomis, yra pateisinama. Nediskriminacinių mokesčių ir kiekio nuolaidų kiekvienam tiekėjui, įskaitant AVR IW, sistema iki minimumo sumažino konkurencijos iškreipimą, atsiradusį dėl priemonių. Nors praktikoje galėjo būti ir sumaišties, nediskriminacinis pobūdis galėjo būti aiškus bet kuriai suinteresuotai šaliai, o, atsiradus sumaiščiai, Nyderlandai ėmėsi pakankamų papildomų priemonių didinti skaidrumą. Už didelio šilumingumo atliekas nustatytas tokio lygio, kokio yra ir konkurentų šalinimo alternatyvos, mokestis iki minimumo sumažino konkurencijos iškreipimą šių atliekų rinkoje. Reikia pažymėti, kad nė viena įmonė Nyderlanduose neturėjo pareigos tiekti KRB atliekas ar didelio šilumingumo pavojingas atliekas „AVR Nuts“ ar AVR IW. Tuo tarpu susitarimas dėl lengvatų įpareigojo „AVR Nuts“ priimti bet kurias jai tiekiamas C2 ir KRB atliekas, nesvarbu, ar jos būtų tiekiamos kartu su didelio šilumingumo pavojingomis atliekomis, ar ne. Šiuo atžvilgiu Komisija mano, kad nepakanka akivaizdžių įrodymų, kad „AVR Nuts“ piktnaudžiavo dominuojančia padėtimi, o susitarime dėl lengvatų tikrai nenumatytas pagrindas tokiam piktnaudžiavimui.

(100)

Kompensacija uždarymo atveju: sutarties nepratęsimo atveju proporcingomis turi būti laikomos ir susitarimo dėl lengvatų nuostatos, susijusios su kompensacija už likusią dar nenusidėvėjusią investicijų, kurias AVR atliko susitarimo galiojimo laikotarpiu valstybės leidimu, dalį. Be tokios garantijos negalima būtų pagrįstai tikėtis AVR sutikimo. Tas pat galioja valstybės garantijai, skirtai padengti daugiausia 30 % šalinimo ir nukenksminimo išlaidų įrenginių likvidavimo atveju. Tinkamas šalinimas ir nukenksminimas akivaizdžiai yra viešasis interesas. Žinant, kad valstybei priklauso 30 % „AVR Chemie“ akcijų, priimtina, kad valstybė prisiima atsakomybę už savo dalį, palikdama likusiąją kitam akcininkui – AVR holdingui.

(101)

Dviejų KRB pradinis išlaikymas: Komisija patikrino, ar Nyderlandai turėjo suteikti pagalbą tik vienos KRB išlaikymui. Iškyla klausimas, ar įnašas į Nyderlandų siekiamų tikslų realizavimą išlaikant antrąją KRB yra svarbesnis negu tam reikalinga pagalba ir dėl to atsirandantis galimas nepalankus poveikis konkurencijai.

(102)

Šiuo atžvilgiu Komisija pripažįsta, kad Nyderlandai galėjo teisėtai siekti apsirūpinti pakankamais nacionaliniais pajėgumais KRB atliekų apdorojimui siekdama išvengti pajėgumų trūkumo, kuris priverstų valstybę leisti tokių atliekų eksportą. Jį vertinant neįmanoma išvengti tam tikro lankstumo, nes atsirasiantis C2 ir KRB atliekų srautas negalėjo būti tiksliai numatytas, taip pat egzistavo rizika, ar įrenginiai bus prieinami. Ši rizika kaip tik ir pasitvirtino, kadangi dėl nelaimingų atsitikimų viena KRB 2002 m. buvo tam tikram laikui uždaryta. 2002 m. ir 2003 m. esamas pajėgumas buvo tik 73 % ir 75 % leidžiamo 100 000 tonų pajėgumo, ir dėl šios priežasties Nyderlandų institucijos turėjo leisti KRB atliekų eksportą, o tai prieštarauja jų politikos tikslui.

(103)

Lyginant laukiamus KRB atliekų kiekius ir abiejų KRB pajėgumus, reikia pažymėti štai ką. Kai nuo 2001 m. pabaigos iki 2002 m. vidurio buvo rengiamas susitarimas dėl lengvatų, tikėtinas KRB atliekų tiekimas buvo vertinamas maždaug 38 500 tonų per metus. Šis vertinimas rėmėsi ankstesne patirtimi. Apdorojimui reikia bent jau tokio paties kiekio didelio šilumingumo atliekų. Vienos KRB aiškiai nepakaktų tinkamai apdoroti šį atliekų kiekį. Tačiau jį galima kritikuoti trimis aspektais. Pirma, dalis tikėtino KRB atliekų tiekimo į „AVR Nuts“ galėjo būti Nyderlandų iki 2003 m. pradžios taikomo konservatyvaus panaudojimui skirtų atliekų apibrėžimo pasekmė. Antra, trečiosios šalys nurodė alternatyvius nacionalinius pajėgumus apdoroti KRB atliekas. Trečia, vertinant esą nebuvo atsižvelgta į AVR galimybę dalį atliekų apdoroti savo municipalinių atliekų deginimo krosnyse (21). Tačiau kita vertus, vertinime konkrečiai atsižvelgta į tuometines einamąsias tendencijas. Be to, KRB atliekų tiekimas eksportui per metus kinta ir priklauso nuo padėties tarptautinėje rinkoje. Taip pat kinta įvairių atliekų kategorijų situacija. Be to, iš tikrųjų 2002 m. pradžioje buvo nemažos KRB atliekų atsargos, tad tiekimas laikotarpio pradžioje buvo pakankamai užtikrintas. Be to, jeigu Nyderlandų institucijos 2002 m. būtų grindusios prognozuojamą KRB atliekų srautą prielaida, kad bus teisingai taikomas panaudojimui skirtų atliekų apibrėžimas, prognozuojamas kiekis būtų buvęs mažesnis, bet nepanašu, kad pagal tuo metu prieinamą informaciją tas kiekis būtų buvęs toks mažas, kad jos būtų su įsitikinimu nusprendusios, jog pakaks tik vienos KRB. Tai patvirtina faktas, kad 2003 m., kai Teismas jau buvo išaiškinęs tinkamą panaudojimui skirtų atliekų apibrėžimą, AVR pajėgumų problemos vis dar vertė Nyderlandus leisti faktinį KRB atliekų eksportą. Realus KRB atliekų srauto į AVR sumažėjimas didele dalimi paaiškinamas ne eksporto didėjimu, o kitais veiksniais. Kitų pajėgumų Nyderlanduose atžvilgiu Komisija pažymi, kad didelė tokių pajėgumų dalis tapo prieinama tik 2003 m. pabaigoje, kai reikiami leidimai buvo suteikti pagrindiniams konkuruojantiems pirolizės įrenginiams. Trečiosios šalys neįrodė, kad jau 2002 m. Nyderlandų institucijos turėjo atsižvelgti į pakankamus alternatyvius nacionalinius apdorojimo pajėgumus visų tipų KRB atliekoms, atsirandančioms Nyderlanduose ir tiekiamoms šalinti.

(104)

Taip pat reikia pažymėti, kad AVR ir Nyderlandai paisė rinkos tendencijų. Tai įrodo faktas, kad jie iš esmės nusprendė uždaryti trečiąją AVR KRB kūryklą jau iki 2001 m. (patikrinimui), kai ateities politika dar buvo svarstoma. 104 Sprendimas išlaikyti dvi KRB, o ne vieną, padidino pagalbą, ypač dėl investicijų, kurios pasirodė reikalingos uždarymui ir turėjo būti atlygintos. Tačiau dalis šių investicijų nebuvo numatytos pasirašant susitarimą dėl lengvatų. Iš anksto apskaičiuoto einamojo deficito poveikis buvo gana nedidelis, kadangi čia gana didelę reikšmę turėjo pastoviosios išlaidos. Komisija tikisi, kad poveikis konkurentams irgi buvo gana nedidelis. Nėra duomenų, kad dėl dviejų KRB išlaikymo buvo deginami didesni KRB ir kitų pavojingų atliekų kiekiai. Naudoti KRB pajėgumus kitų tipų atliekoms, apie kurias nebuvo pateikta įrodymų, yra gana neproduktyvu, ir todėl negali būti manoma, kad tai turėjo didelį neigiamą poveikį konkurentams.

(105)

Šiuo atžvilgiu Komisijai atrodo, kad pradinis sprendimas išlaikyti dvi KRB gali būti laikomas proporcingu, o sprendimai uždaryti KRB kūryklas nebuvo priimti nederamai vėlai.

(106)

AVR IW dalyvavimas: AVR IW vykdė didelę dalį „AVR Nuts“ administravimo, tuo pačiu metu būdama kitų pavojingų atliekų tiekėjų konkurentė. Taip AVR IW gaudavo informaciją apie ketinamus tiekti ir realiai tiekiamus atliekų kiekius. Kadangi nė vienas tiekėjas neturėjo pareigos tiekti iš anksto nurodytų kiekių „AVR Nuts“ ir kadangi realūs mokesčiai ir nuolaidos galiausiai buvo grindžiamos tik realiai patiektais atliekų kiekiais, sunku įžiūrėti, kaip AVR IW galėjo įgauti finansinį ar strateginį pranašumą dėl savo centrinės padėties. Nyderlandai paaiškino, kad AVR IW negalėjo piktnaudžiauti šia padėtimi, ir Komisija, be kita ko, remdamasi trečiųjų šalių pastabomis, taip pat negali daryti tokios išvados. Galbūt ir tiesa, kad AVR IW savo vardu siūlėsi surinkti atliekas už mažesnius mokesčius, nei ėmė „AVR Nuts“, bet tai negali būti siejama su pagalbos priemonėmis, ir tai tikriausiai laikytina įprasta konkurencine elgsena, o kiekvienas jos konkurentas galėjo elgtis panašiai. Ir net jei AVR IW būtų nukreipusi dalį KRB atliekų į savo municipalinių atliekų krosnis, o tai nebuvo įrodyta, nepanašu, kad tai būtų sukėlę neproporcingą iškreipimą, kadangi bet kuris tiekėjas, turėdamas žinių apie atliekas, būtų gavęs panašias maržas tiesiog tiekdamas šias atliekas tiesiogiai į kitus municipalinių atliekų deginimo įrenginius į AVR arba kitų įmonių. Be to, kadangi pagalba buvo nustatoma remiantis iš anksto apskaičiuotu biudžetu, Komisija mano, kad AVR rinkosi produktyvius sprendimus, o ne nusprendė nukreipti savo atliekas, jei dėl to įrenginiai būtų buvę dar mažiau panaudojami, o realus nuostolis būtų buvęs dar didesnis. Šiaip toks nukreipimas pagal Bendrijos principus gali būti laikomas produktyviu atliekų tvarkymu.

(107)

Technologijų vystymasis: Komisija nemano, kad priemonės turės didelį neigiamą poveikį alternatyvių šalinimo ir panaudojimo technologijų vystymuisi. Kaip paaiškino Nyderlandai, šiam vystymuisi skatinti yra kitos priemonės. Pvz., galima pažymėti, kad 2003 m. buvo suteiktas leidimas naujoviškiems pirolizės įrenginiams. AVR imami mokesčiai buvo žymiai didesni nei mokesčiai, kuriuos ėmė tų įrenginių operatorius, ir todėl šiuo požiūriu iškreipiantis pagalbos poveikis turi būti laikomas ribotu.

(108)

Pagalba atliekų įsigijimui: priešingai anksčiau minėtiems aspektams, negali būti laikomos proporcingomis priemonės, susijusios su atliekų įsigijimu, kurį vykdo AVR IW ir už kurį „AVR Nuts“ moka kompensaciją iš pagalbos, gaunamos iš valstybės. Komisija sutinka, kad siekiant iki minimumo sumažinti sistemos išlaidas reikia kuo labiau padidinti apdorojamų atliekų kiekį, ir ypač KRB atliekų, už kurių įvežimą imami didžiausi mokesčiai. Kaip nurodyta 99 punkte, dėl šios priežasties galima sutikti su nediskriminuojančių kiekio nuolaidų sistema. Tuo tarpu atliekų įsigijimo išlaidų kompensacija AVR IW neproporcingai iškreipia konkurenciją, kadangi vienintelė naudos gavėja yra AVR IW. Jos konkurentai negauna panašios įsigijimo išlaidų, kurias jie turi patirti, kompensacijos. Kalbant apie didelio šilumingumo pavojingas atliekas, jei būtų buvęs nuolatinis trūkumas, sprendimas būtų buvęs nediskriminuojantis būdas sumažinti mokesčius už įvežimą. Kalbant apie KRB atliekas, įsigijimo kompensacija taip pat turi būti laikoma neproporcinga. Ja suteikiamas diskriminuojantis pranašumas konkrečiai AVR IW veiklai, kuria ji tiesiogiai konkuruoja su kitomis atliekų tvarkymo įmonėmis. Toks įsigijimas tiesiogiai nelaikomas viešuoju interesu, pateisinančiu pagalbą, ypač kai tai susiję su KRB atliekomis, kurios įsigyjamos iš užsienio. Net ir KRB atliekų iš Nyderlanduose esančių šaltinių atveju šis įsigijimas gali skatinti šalinti atliekas, o ne jas panaudoti Nyderlanduose ar kitur. Tam tikromis aplinkybėmis jis gali prieštarauti apdorojimo prie šaltinio principui. Todėl 2,4 milijonų eurų suma už įsigijimą, įtraukta į pagalbą „AVR Nuts“, grindžiama iš anksto apskaičiuotu biudžetu ir pervesta AVR IW, negali būti pateisinama remiantis 86 straipsnio 2 dalimi. Šios priemonės dalies suderinamumo įvertinimas remiantis 87 straipsnio 2 ir 3 dalimis pateiktas toliau – 6.3 skirsnyje.

6.3   Tarptautinio įsigijimo kompensacijos vertinimas remiantis 87 straipsniu

(109)

Komisija įvertino, ar išimtys, išdėstytos Sutarties 87 straipsnio 2 ir 3 dalyse, taikomos įsigijimo kompensacijai, teikiamai AVR IW. Sutarties 87 straipsnio 2 dalyje išdėstytos išimtys gali būti pagrindas laikyti pagalbą suderinama su bendrąja rinka. Tačiau pagalba a) nėra socialinio pobūdžio ir neteikiama individualiems vartotojams, b) neatitaiso gaivalinių nelaimių ar kitų ypatingų įvykių padarytos žalos ir c) nėra reikalinga kompensuoti dėl Vokietijos padalijimo atsiradusį ekonominį atsilikimą.

(110)

Šiuo atveju akivaizdžiai netaikomos Sutarties 87 straipsnio 3 dalies a, b ir d punktuose numatytos išimtys, kuriose minimas regionų, kurių gyvenimo lygis neįprastai žemas ar kuriuose yra didelis nedarbas, ekonominės plėtros skatinimas, bendriems Europos interesams svarbūs projektai, kurios nors valstybės narės ekonomikos didelių sutrikimų atitaisymas, kultūros rėmimas ir paveldo išsaugojimas. Nyderlandai nebandė pateisinti pagalbos nė viena iš šių priežasčių.

(111)

Tiek, kiek tai susiję su pirmąja Sutarties 87 straipsnio 3 dalies c punkte nurodyta išimtimi, būtent pagalba, skirta tam tikros ekonominės veiklos rūšių plėtrai skatinti, Komisija pažymi, kad pagalba neturi mokslinių tyrimų, vystymosi, mažų ir vidutinių įmonių investicijų, AVR IW sanavimo ar restruktūrizavimo tikslų. Pagalba taip pat nepadeda siekti regionų plėtros tikslų, o AVR IW nėra įsikūrusi regione, kur pradinėms investicijoms teikiama regioninė pagalba. Todėl pagalba negali būti laikoma suderinama su bendrąja rinka remiantis tuo, kad ji esą skatina tam tikrų regionų plėtrą.

(112)

Komisija patikrino, ar pagalbai galima taikyti Sutarties 87 straipsnio 3 dalies c punkte nurodytą išimtį kokiais nors kitais pagrindais, o ypač ar šiuo atveju taikomos pagalbos aplinkai gairės. Kadangi pagalba kvalifikuojama kaip einamoji pagalba, Komisija ją įvertino pagal šių gairių E.3.1 skirsnį. Tačiau nebuvo įrodyta, nei kad pagalba yra būtinai reikalinga, nei kad ja kompensuojamos tik papildomos gamybos išlaidos, palyginti su atitinkamų produktų ar paslaugų rinkos kainomis.

(113)

Kadangi netaikoma nė viena išimtis, Komisija daro išvadą, kad ši pagalba yra nesuderinama su bendrąja rinka ir turi būti susigrąžinta iš gavėjo AVR IW pagal Reglamento 659/1999 14 straipsnį ir 2004 m. balandžio 21 d. Komisijos Reglamento (EB) Nr. 794/2004, įgyvendinančio Tarybos reglamentą (EB) Nr. 659/1999, V skyriaus nuostatas (22).

7   IŠVADA

(114)

Baigdama Komisija konstatuoja, kad toliau minimos priemonės yra valstybės pagalba „AVR Nuts“: 1) kompensacija už biudžeto deficitą 2002 m. ir 2003 m., 2) kompensacija už biudžeto deficitą 2004 m. ir likusį 2005 m. ir 2006 m. laikotarpį, 3) uždarymo išlaidų kompensacija, susidedanti iš a) uždarymo išlaidų kompensacijos, susijusios su sutartų investicijų dar nenusidėvėjusia dalimi, b) uždarymo išlaidų, atsirandančių dėl ankstyvo KRB atliekų apdorojimo nutraukimo, ir 4) pagalbos, suteiktos garantijos forma. Ši pagalba, išskyrus jos dalį, skirtą atlyginti atliekų įsigijimo išlaidas, gali būti laikoma suderinama su bendrąja rinka, kadangi ji yra BEIP, kaip numatyta 86 straipsnio 2 dalyje, išlaidų kompensacija, su sąlyga, kad pagalba neviršija realių išlaidų, patirtų per tą laikotarpį, ir nesuteikia didesnės negu pagrįstos pelno maržos. Šiuo tikslu Komisija prašo Nyderlandų pateikti metines ataskaitas apie realų pagalbos panaudojimą ir atitinkamų metų veiklos pelningumą. Nyderlandai taip pat turi patikrinti uždarymo išlaidų kompensaciją, o patikrinime turi būti aptariami šio sprendimo II priede išvardyti aspektai. Tarpinė šio patikrinimo ataskaita turi būti pateikta Komisijai iki 2006 m. pavasario, galutinė ataskaita turi būti pateikta iki 2007 m. pavasario. Nyderlandai turi pranešti apie bet kokią pagalbą „AVR Nuts“, kuri leistų įmonei pasiekti aukštesnį pelningumo lygį nei Nyderlandų vyriausybės obligacijų pelningumas, padidintas 2 procentiniais punktais. Šios pagalbos negalima išmokėti, kol Komisija jos nepatvirtino pagal Tarybos Reglamento (EB) Nr. 659/1999 4 arba 7 straipsnį.

(115)

Tačiau atliekų įsigijimo kompensacija, siekianti 2 396 000 eurų, kuri perduodama AVR IW, negali būti laikoma suderinama, kadangi ji negali būti laikoma proporcinga kompensacija, susijusia su bendrojo ekonominio intereso paslauga. Ji greičiau kompensuoja AVR IW išlaidas, kurios paprastai turėtų būti įtrauktos į atliekų apdorojimo įmonės biudžetą. Netaikoma jokia išimtis iš 87 straipsnio 1 dalies nuostatos, draudžiančios valstybės pagalbą. Todėl ši pagalbos dalis turi būti susigrąžinta tiesiogiai iš AVR IW. Šiuo tikslu Komisija prašo Nyderlandų pareikalauti AVR IW grąžinti pagalbą su palūkanomis, kaip nurodyta toliau.

(116)

Komisija prašo Nyderlandų suteikti prašomą informaciją naudojant sprendimo III priede pateiktą anketą, aiškiai nurodant planuojamas ir jau priimtas priemones, kuriomis siekiama nedelsiant veiksmingai susigrąžinti neteisėtą valstybės pagalbą. Komisija prašo Nyderlandų per du mėnesius nuo šio sprendimo priėmimo pateikti visus dokumentus, įrodančius, kad AVR IW atžvilgiu pradėtas susigrąžinimo procesas (pvz., sugrąžinimo įsakymus ir t. t.).

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Kompensacija už einamąjį deficitą, KRB kūryklų uždarymo išlaidų kompensacija ir valstybės garantija padengti 30 % šalinimo ir nukenksminimo išlaidų, išplaukiančios iš Nyderlandų ir „AVR Nuts“ sudaryto susitarimo dėl lengvatų ir Nyderlandų iš dalies įgyvendintos, yra valstybės pagalba pagal Sutarties 87 straipsnio 1 dalį.

2 straipsnis

Jei įvykdytos šio sprendimo 3 straipsnyje nurodytos sąlygos, valstybės pagalba, išskyrus 4 straipsnyje nurodytą pagalbą, kuri buvo pervesta AVR IW, yra suderinama su bendrąja rinka, kadangi ja gavėjui kompensuojamos bendrojo ekonominio intereso paslaugų Sutarties 86 straipsnio 2 dalies prasme išlaidos.

3 straipsnis

1.   Pagalba „AVR Nuts“ susitarimo dėl lengvatų galiojimo laikotarpiu neturi viršyti iš anksto apskaičiuoto deficito sumos, realių papildomų „AVR Nuts“ patirtų nuostolių ir pagrįstos pelno maržos. Jei praktikoje per laikotarpį, kuriuo teikiama pagalba, pelno lygis pasirodytų esąs didesnis nei Nyderlandų vyriausybės obligacijų pelningumas, padidintas 2 procentiniais punktais, Nyderlandai turi atgaline data priderinti pagalbos lygį.

2.   Nyderlandai pateikia ataskaitą dėl priemonių taikymo 2004 m. ir metines ataskaitas apie šalinimo ir nukenksminimo išlaidų garantijos įgyvendinimą ir apie priemonių taikymą C2 kapinynui per likusį laikotarpį. Nyderlandai iki 2006 m. pavasario pateikia tarpinę uždarymo išlaidų kompensacijos patikrinimo ataskaitą, o iki 2007 m. pavasario – galutinę ataskaitą. Šiose ataskaitose turi būti pagrindžiama kompensacija deramai atsižvelgiant į šio sprendimo II priede keliamus klausimus.

4 straipsnis

Pagalba AVR IW, susidedanti iš įsigijimo išlaidų kompensacijos, siekiančios 2 396 000 eurų, yra nesuderinama su bendrąja rinka.

5 straipsnis

1.   Nyderlandai imasi visų reikiamų priemonių susigrąžinti iš gavėjo AVR IW pagalbą, minimą 4 straipsnyje.

2.   Susigrąžinimas turi būti įvykdytas nedelsiant ir laikantis nacionalinės teisės procedūrų, jeigu jos leidžia nedelsiant ir veiksmingai įgyvendinti sprendimą.

3.   Susigrąžintinos sumos turi būti apskaičiuotos su palūkanomis už laikotarpį, prasidedantį tą dieną, kurią gavėjas įgavo galimybę tomis sumomis disponuoti, ir pasibaigiantį realiai jas susigrąžinus.

4.   Palūkanos apskaičiuojamos pagal 2004 m. balandžio 21 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 794/2004, įgyvendinančio Tarybos reglamentą (EB) Nr. 659/1999, nustatantį išsamias EB sutarties 93 straipsnio taikymo taisykles, V skyriaus nuostatas.

6 straipsnis

1   Nyderlandai per du mėnesius nuo pranešimo apie šį sprendimą praneša Komisijai apie jau priimtas ir dar tik planuojamas priemones, skirtas susigrąžinti pagalbą, nurodytą 4 straipsnyje. Jie pateikia šią informaciją užpildydami šio sprendimo III priede pateikiamą anketą.

2.   Nyderlandai per du mėnesius nuo pranešimo apie šį sprendimą pateikia dokumentus, įrodančius, kad AVR IW atžvilgiu pradėtas susigrąžinimo procesas.

7 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Nyderlandų Karalystei.

Priimta Briuselyje, 2005 m. birželio 22 d.

Komisijos vardu

Neelie KROES

Komisijos narė


(1)  OL C 196, 2003 8 20, p. 5 ir OL C 250, 2004 10 9, p. 6.

(2)  Žr. 1 išnašą.

(3)  OL L 83, 1999 3 27, p. 1.

(4)  Žr. 1 išnašą.

(5)  OL L 195, 1975 7 25, p. 39, su vėlesniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1882/2003 (OL L 284, 2003 10 31, p. 1).

(6)  Susitarime dėl lengvatų KRB atliekos apibrėžiamos taip: atliekų srauto dalis, kurių deginimas laikomas šalinimu, t. y. pavojingos atliekos, kurių deginimo vertė mažesnė nei 11,5 MJ/kg (≤1 % chloro) arba 15 MJ/kg (>1 % chloro), supakuotos pavojingos atliekos, specialios ligoninių atliekos ir polichlorinto bifenilo (PCB) turinčios atliekos.

(7)  OL L 30, 1993 2 6, p. 1, su vėlesniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2557/2001 (OL L 349, 2001 12 31, p. 1)..

(8)  Ypač žr. 1998 m. birželio 25 d. Sprendimą byloje C-203/96, Chemische Afvalstoffen Dusseldorp B.V. ir kiti v. Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, ECR [1998] I-4075.

(9)  Ypač žr. 2003 m. vasario 13 d. Sprendimą byloje C-288/00, Komisija v. Vokietija, ECR [2003] I-1439.

(10)  Šaltinis: Toekomst verbranden specifiek gevaarlijk afval, AOO-2004-12, parengė Afval Overleg Orgaan, 2004 m. liepos mėn., www.aoo.nl.

(11)  OL L 193, 2000 7 29, p. 75.

(12)  Tačiau kiekvieno mėnesio, kurį Zuid-Holland provincija leidžia „pasiekti maksimalią CO emisijų ribą“, pagalba mažinama 75 000 eurų. Kai buvo nustatytas einamasis deficitas, tai dar nebuvo žinoma. Suma reiškia prognozuojamą mėnesio išlaidų sutaupymą, jeigu jis bus leistas.

(13)  Didelio šilumingumo pavojingoms atliekoms iš pradžių buvo keletas išimčių dėl galiojusių sutarčių.

(14)  OL C 37, 2001 2 3, p. 3.

(15)  Europos Teisingumo Teismo 2003 7 24 sprendimas byloje C-280/00, Altmark Trans Gmbh, Regierungspraesidium Magdeburg/Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, dar nepaskelbtas.

(16)  Susitarimo dėl lengvatų 5 straipsnio 3 dalis ir AVR įmonių paslaugų susitarimo 5 straipsnio 2 dalis (Susitarimo dėl lengvatų 7.2.A priedas).

(17)  2001 m. Komisijos komunikato dėl bendrojo ekonominio intereso paslaugų Europoje 22 punktas, OL C 17, 2001 1 19, p. 4.

(18)  Žalioji knyga dėl bendro intereso paslaugų KOM(2003) 270 galutinis, 2003 5 21 ir Baltoji knyga dėl bendro intereso paslaugų KOM(2004) 374 galutinis, 2004 5 12.

(19)  2000 5 23 sprendimo C209/98 byloje Entreprenørforeningens Affalds/Miljøsektion (FFAD) v Københavns Kommune („Sydhavnens Sten&Co“), 75 punktas, [2000] ECR 3743. Pavyzdį, kuriame Komisija tam tikros atliekos rūšies tvarkymą laikė BEIP, galima rasti Valstybės pagalboje halonų ir CFC surinkimui, Valstybės pagalbos Nr. N638/2002 NL, OL C 82, 2003 4 5, p. 18. Šiuo aspektu t. p. žr. sprendimą byloje C240/83, Procureur de la République vs Association de défense des brûleurs d'huiles usagées, ECR [1985] p. 531.

(20)  Be to, susitarime dėl lengvatų yra nuostata, numatanti tarpinio padidinimo galimybę, jeigu pasikeistų valstybės politikos priemonės arba įvyktų nelaimės, kurioms AVR negali daryti įtakos. Panaši nuostata leidžia sumažinti pagalbą, jei deficitas būtų žymiai mažesnis, nei iš anksto apskaičiuotas.

(21)  Trys bendri konkurentai ypač argumentavo, kad skaičius 3,2 apie teorinį ir realų prieinamumą ir apie pavojingų atliekų tiekimą tyrime „Toekomst verbranden specifiek gevaarlijk afval“ (pateiktas prie jų pastabų ir prie Nyderlandų laiško) rodo, kad buvo apskaičiuotas per didelis KRB atliekų tiekimo kiekis, kadangi jį skaičiuojant esą nebuvo atsižvelgta į AVR galimybę apdoroti dalį atliekų savo municipalinių atliekų deginimo krosnyse. Tačiau AVR praktika yra konkrečiai aprašyta šio tyrimo 3.1.2 dalyje.

(22)  OL L 140, 2004 4 30, p. 1.


I PRIEDAS

METODIKA, NAUDOJAMA NUSTATANT BIUDŽETO DEFICITĄ

Metodiką, skirtą nustatyti iš anksto apskaičiuotą biudžeto deficitą, sukūrė nepriklausomas konsultantas Būsto, erdvės planavimo ir aplinkos ministerijos prašymu. Ji buvo sukurta 2002 m. balandžio 16 d.

Metodika grindžiama išsamiu 2002 m. biudžetų vertinimu, o po to daroma ekstrapoliacija 2003 m. atsižvelgiant į visus žinomus veiksnius, kurie, manoma, gali daryti poveikį realiam 2003 m. rezultatui. Vėlesniais metais atliekama tas pat, kiekvieną kartą dvejų metų laikotarpiui. Vėliau dėl netikėtų pokyčių ir galimo antrosios KRB uždarymo AVR ir Nyderlandų institucijos susitarė turėti vienų metų biudžetą tik 2004 m.

2002 m. biudžetas grindžiamas prognozuojamomis pajamomis, istorinėmis kintamųjų išlaidų normomis ir kitų išlaidų prognozėmis. Jame taip pat atsižvelgiama į 2002–2016 m. investicijų biudžetą ir konkrečias investicijas, numatytas 2002 m.

Remiantis šiuo biudžetu buvo sudarytas prognozių modelis, į kurį įtraukiamos pelno / nuostolio ataskaitos, balanso lentelės ir pinigų srautų ataskaitos. Svarbiausia prielaida, kuria grindžiamas prognozių modelis, yra ši:

pasirinktame scenarijuje daroma prielaida, kad per metus galima apdoroti apie 85 000 tonų, atsižvelgiant į tam tikrą prastovą dėl pasikartojančių išimtinių įvykių, o tai sudaro 30,5 milijonų eurų prognozuojamų pajamų;

išimtiniai įvykiai modelyje nėra atskirai apskaitomi, kadangi laikoma, jog tai yra manomų pasikartojančių išimtinių įvykių dalis;

nusidėvėjimo ir asignuotų išlaidų prognozės 2003 metams skiriasi nuo prognozių 2002 m. Nuo 2003 m. pajamos ir išlaidos auga 3,5 %. Taip pat atsižvelgiama į produktyvumo padidėjimą;

senam materialiam ilgalaikiam turtui priskiriama nulinė vertė, kadangi jis be pagalbos ekonomiškai negyvybingas. Todėl jis įtraukiamas į nuomos mokestį, kurį iš „AVR Chemie“ ima „AVR Nuts“, į nuomos mokestį taip pat įtraukiamos ir visos kitos „AVR Chemie“ išlaidos, išskyrus papildomas išlaidas C2 aprūpinimui (kadangi tai susiję su praeitimi) ir įskaitant 5 % antkainį mokesčiams;

„AVR Holding“ didele dalimi finansuos „AVR Chemie“ ir „AVR Nuts“, ir už tai bus imamos 4,891 % palūkanos (už 2002 m. ir 2003 m.);

įskaitomi „AVR Holding“ išlaidų asignavimai, už 2002 m. sudarantys 4,3 milijonus eurų. Už 2002 m. ir 2003 m. į šiuos asignavimus įtraukiama 400 000 eurų komercinių išlaidų, kurios pasibaigus 2003 m. nebebus patiriamos;

paslaugų sutartyje reglamentuojamos paslaugų teikimo sąlygos tarp įvairių AVR dukterinių įmonių. Vidinės kainos daugiausia remiasi savikaina, apskaičiuojama pagal veikla grindžiamą įkainojimą ir rinką atitinkančiomis kainomis.

Nebus numatomos nugriovimo išlaidos, kadangi šių išlaidų apmokėjimą garantuoja AVR (70 %) ir valstybė (30 %).

Nebus numatoma personalo atleidimo išlaidų, kadangi verslas tęsiasi, o finansinis poveikis, susijęs su galimais būsimais atleidimais, lieka operatoriui. Valstybė nebus atsakinga už jokias būsimas išlaidas, susijusias su personalo atleidimu, jei „AVR Nuts“ veikla būtų sustabdyta. Valstybė niekuomet neprivalės mokėti jokių išeitinių išmokų, kurios galėtų būti taikomos būsimų atleidimų dėl veiklos sustabdymo ir (arba) sutarties su AVR nutraukimo atveju.

„AVR Holding“ atsako už neigiamus rezultatus ir poveikį dėl tam tikrų kokybės, saugumo ir aplinkosaugos reikalavimų neįvykdymo, ir turi atsižvelgti į kintančius aplinkosaugos reikalavimus (buvo padaryta viena gerai apibrėžta išimtis, kuri gali tapti diskusijų su valstybe objektu).

Buvo numatyti specialūs atidėjiniai, skirti galimam pagalbos padidinimui trijose konkrečiose situacijose, susijusiose su 1) podegiminėje kameroje leidžiama temperatūra, 2) galimu sutaupymu naudojant antrinį kurą, su kuriuo turėjo būti atliktas eksperimentas, ir 3) teisiniu klausimu, ar už naftos turinčias atliekas turėjo būti mokamas akcizas.

Pelnas ir nuostoliai

Iš anksto apskaičiuoti 2002 m.

Iš anksto apskaičiuoti 2003 m.

Realūs 2003 m.

Iš anksto apskaičiuoti 2004 m.

Pajamos iš atliekų, šalinamų KRB

29,3

30,4

22,8

15,9

Pajamos iš C2 atliekų

0,5

0,5

1,2

1,2

Pajamos iš garų

0,6

0,7

0,7

0,4

Bendros pajamos

30,5

31,6

24,7

17,5

Medžiagos ir energija

3,8

3,9

3,0

2,4

Rezervinės medžiagos

2,0

2,1

1,2

1,0

Apdorojimas / laikymas

2,0

2,1

1,8

0,5

Išlaidos transportui

0,2

0,2

0,3

0,2

Bendros kintamosios išlaidos

8,0

8,2

6,4

4,1

Išlaidos personalui

3,8

4,0

4,2

3,6

Trečiųjų šalių personalas

0,3

0,3

0,7

0,4

Eksploatavimo išlaidos

7,8

8,1

7,0

6,0

Atidėjiniai atleidimui

0,7

0,2

Einamieji atidėjiniai

Bendro pobūdžio išlaidos

0,6

0,6

2,4

0,8

Bendros tiesioginės pastoviosios išlaidos

12,5

12,9

15,0

11,0

„AVR Holding“ išlaidos

4,3

4,0

2,8

3,6

Kitos netiesioginės išlaidos

5,4

5,6

3,9

3,8

Bendros netiesioginės pastoviosios išlaidos

9,8

9,6

6,7

7,4

„AVR Chemie“ imamos nuomos išlaidos

2,0

3,5

3,7

3,1

Nusidėvėjimas

0,1

0,2

0,2

0,5

Išlaidos palūkanoms

0,2

0,0

0,6

0,3

Einamasis deficitas

1,6

2,9

7,8

8,9

„AVR Holding“ išlaidos, iš dalies įtrauktos į biudžetą, apima išlaidas saugumui, valgykloms, administracijai, bendrai infrastruktūrai, valdymui, IRT. „AVR Holding“ imamos išlaidos grindžiamos išsamiais skaičiavimais.


II PRIEDAS

ASPEKTAI, ĮTRAUKIAMI Į EX-POST PATIKRINIMĄ, AR NETEIKIAMA PER DIDELĖ KOMPENSACIJA

2004 m., 2005 m. ir 2006 m. einamasis biudžetas

Realios pajamos ir realios išlaidos

Kompensacija už sutartų investicijų dar nenudėvėtą dalį

Tiesioginio kiekvienos investicijos ryšio su BEIP patikrinimas

Pajamos iš atitinkamo turto pardavimo ir nauda iš jo tolesnio naudojimo kitiems tikslams.

Išlaidų kompensacija dėl ankstyvo uždarymo

Realios ankstyvesnio atleidimo išlaidos: nuoroda apie atitinkamo darbuotojo visą ar dalį darbo laiko, susijusio su BEIP, realūs mokėjimai atitinkamiems darbuotojams, reali mokėjimų, susijusių su perkėlimu AVR viduje ar už jos ribų, suma.

Besitęsiančios pastoviosios išlaidos: KRB bendro pobūdžio išlaidos: patikrinimas, ar trūkstamas padengimas (gemiste dekkingen) yra tinkamas ir ar nebuvo padengtas kitaip, realių apskaitos, teisinių paslaugų ir bankų išlaidų patikrinimas, kitų elementų realių išlaidų patikrinimas.

Besitęsiančios pastoviosios išlaidos: saugumui, valgykloms, pirkimams, administracinei Professor Gerbrandy-weg infrastruktūrai: realios elektros energijos transportavimo išlaidos, grindžiamos realia įrenginių eksploatacijos pabaigos ar jų išpirkimo iš Eneco data; sutaupytos biurų nuomos išlaidos ir t. t. atsižvelgiant į pajamas iš realaus pakartotinio panaudojimo; patikrinimas, ar trūkstamas pirkimų (inkoopfunctie) padengimas (gemiste dekkingen) restorano sandėliui ir saugumui yra tinkamas ir ar nebuvo padengtas kitaip;

Besitęsiančios pastoviosios išlaidos: IRT infrastruktūra: patikrinimas, ar trūkstamas padengimas (gemiste dekkingen) IRT infrastruktūrai nėra padengtas kitaip;

Besitęsiančios pastoviosios išlaidos: išlaidos personalui: realios išlaidos centrinei telefonų funkcijai (telefooncentrale functie) ir linijoms, nuomojamoms išperkamąja nuoma

Besitęsiančios pastoviosios išlaidos: įrangos nuomai / išperkamajai nuomai realus sutaupytas padengimas specializuotiems sunkvežimiams ir automobiliniams krautuvams ir realios pajamos iš pardavimo ar alternatyvaus naudojimo AVR viduje;

Besitęsiančios pastoviosios išlaidos: kitos bendros išlaidos: realios išlaidos ir realus išlaidų sumažinimas, susiję su priežiūros ir valymo sutartimis;

Besitęsiančios pastoviosios išlaidos:

Garantija

Realių šalinimo ir vėlesnės priežiūros išlaidų, susijusių su tiesiogiai BEIP naudojamų įrenginių šalinimu ir nukenksminimu, patikrinimas.

Į patikrinimą turi būti įtrauktas apskaičiavimas, rodantis, kad pagalba nelemia didesnio pelningumo už Nyderlandų vyriausybės obligacijų pelningumą, padidintą 2 procentiniais punktais.


III PRIEDAS

Informacija dėl Komisijos sprendimo C43/03 NL byloje dėl einamosios pagalbos AVR darbui su pavojingomis atliekomis įgyvendinimo

1.   Susigrąžintinos sumos apskaičiavimas

1.1

Prašome pateikti toliau nurodytus duomenis apie neteisėtos valstybės pagalbos sumą, kuri buvo suteikta gavėjui disponuoti:

Mokėjimo data (-os) (1)

Pagalbos suma (2)

Valiuta

Gavėjo tapatybė

 

 

 

AVR IW

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastabos:

1.2

Prašome išsamiai paaiškinti, kaip bus apskaičiuojamos susigrąžintinos pagalbos sumos palūkanos.

2.   Planuojamos ir jau priimtos priemonės, skirtos susigrąžinti pagalbą

2.1

Prašome išsamiai apibūdinti, kokių priemonių jau buvo imtasi ir kokios priemonės planuojamos siekiant nedelsiant ir veiksmingai susigrąžinti pagalbą. Taip pat prašome paaiškinti, kokios alternatyvios susigrąžinimo priemonės yra prieinamos pagal nacionalinę teisę? Taip pat, kur tinkama, prašome nurodyti priimtų / planuojamų priemonių teisinį pagrindą.

2.2

Iki kokios datos pagalbos susigrąžinimas bus užbaigtas.

3.   Jau įvykdytas susigrąžinimas

3.1

Prašome pateikti toliau nurodytus duomenis apie pagalbos sumas, kurios buvo susigrąžintos iš gavėjo:

Data (-os) (3)

Sugrąžinta pagalbos suma

Valiuta

Gavėjo tapatybė

 

 

 

AVR IW

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2

Prašome pridėti informaciją, dokumentais pagrindžiančią, kad 3.1 punkte pateiktoje lentelėje nurodytos pagalbos sumos buvo grąžintos.


(1)  

(°)

Data (-os), kurią (-omis) pagalba (ar atskiros jos dalys) buvo suteikta (-os) gavėjui (tiek, kiek priemonė susideda iš atskirų dalių, o grąžinamoms dalims naudojamos atskiros eilutės)

(2)  Pagalbos suma, suteikta gavėjui (bruto pagalbos ekvivalentais)

(3)  

(°)

Data (-os), kurią (-omis) pagalba buvo sugrąžinta


Klaidų ištaisymas

23.3.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 84/60


2003 m. lapkričio 4 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 2032/2003 dėl 10 metų programos, nurodytos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/8/EB dėl biocidinių produktų pateikimo į rinką 16 straipsnio 2 dalyje, antrojo etapo, ir iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1896/2000, klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 307, 2003 m. lapkričio 24 d. )

32 puslapyje, I priede, 5-chlor-2-(4-chlorfenoksi)fenoliui skirtoje eilutėje, antrame stulpelyje „EB numeris“:

vietoje

„418-890-8“

skaityti

„429-290-0“.


23.3.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 84/61


2005 m. birželio 13 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1048/2005, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 2032/2003 dėl 10 metų programos, nurodytos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/8/EB dėl biocidinių produktų pateikimo į rinką 16 straipsnio 2 dalyje, antrojo etapo, klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 178, 2005 m. liepos 9 d. )

1)

6 puslapyje, II priede:

i)

5-chlor-2-(4-chlorfenoksi)fenoliui skirtoje eilutėje EB numeris pakeičiamas į „429-290-0“;

ii)

cikloheksilhidroksidiazen-1-oksido kalio druskai skirta eilutė pakeičiama taip:

Pavadinimas (EINECS ir (arba) kiti)

EB numeris

CAS numeris

PT01

PT02

PT03

PT04

PT05

PT06

PT07

PT08

PT09

PT10

PT11

PT12

PT13

PT14

PT15

PT16

PT17

PT18

PT19

PT20

PT21

PT22

PT23

„Cikloheksilhidroksidiazen-1-oksido kalio druska

 

66603-10-9

 

 

 

 

 

6

7

8

9

10

11

12

13“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)

31 puslapyje, IV priede:

Visose 5-chlor-2-(4-chlorfenoksi)fenoliui skirtose eilutėse EB numeris pakeičiamas į „429-290-0“.