ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 82

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

49 tomas
2006m. kovo 21d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

*

2006 m. kovo 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 456/2006, pataisantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1786/2003 dėl bendro sausųjų pašarų rinkos organizavimo

1

 

 

2006 m. kovo 20 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 457/2006, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

3

 

 

2006 m. kovo 20 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 458/2006, dėl galvijienos sektoriaus produktų, kurių kilmės šalys yra Botsvana, Kenija, Madagaskaras, Svazilendas, Zimbabvė ir Namibija, importo licencijų

5

 

 

2006 m. kovo 20 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 459/2006, dėl nevalytos medvilnės pasaulinės rinkos kainos nustatymo

7

 

 

2006 m. kovo 20 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 460/2006, dėl česnako, importuojamo pagal Reglamentu (EB) Nr. 393/2006 atidarytą autonominę tarifų kvotą, importo licencijų išdavimo

8

 

 

2006 m. kovo 20 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 461/2006, dėl tam tikrų konservuotų pievagrybių, importuojamų pagal Reglamentu (EB) Nr. 392/2006 atidarytą autonominę tarifų kvotą, importo licencijų išdavimo

9

 

*

2006 m. kovo 20 d. Komisijos direktyva 2006/33/EB, iš dalies keičianti Direktyvą 95/45/EB dėl saulėlydžio geltonojo FCF (E 110) ir titano dioksido (E 171) ( 1 )

10

 

 

II   Aktai, kurių skelbti neprivaloma

 

 

Taryba

 

*

2005 m. liepos 18 d. Tarybos sprendimas, dėl Europos bendrijos ir Kanados Vyriausybės susitarimo dėl API/PNR duomenų apdorojimo sudarymo

14

Europos bendrijos ir Kanados Vyriausybės susitarimas dėl išankstinės informacijos apie keleivius ir keleivio duomenų įrašo duomenų apdorojimo

15

 

 

Aktai, priimti remiantis Europos Sąjungos sutarties V antraštine dalimi

 

*

2006 m. kovo 20 d. Tarybos bendroji pozicija 2006/231/BUSP, atnaujinanti Bendrąją poziciją 2001/931/BUSP dėl konkrečių priemonių taikymo kovojant su terorizmu ir panaikinanti Bendrąją poziciją 2005/936/BUSP

20

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, kuriuos skelbti privaloma

21.3.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 82/1


TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 456/2006

2006 m. kovo 20 d.

pataisantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1786/2003 dėl bendro sausųjų pašarų rinkos organizavimo

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 36 straipsnį ir 37 straipsnio 2 dalies trečią pastraipą,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (1),

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1786/2003 (2) tekste buvo padaryta keletas klaidų.

(2)

Dėl Kombinuotosios nomenklatūros pakeitimo minėto reglamento 1 straipsnyje reikėtų KN kodus ex 1214 90 91 ir ex 1214 90 99 pakeisti KN kodu ex 1214 90 90.

(3)

Minėto reglamento 5 straipsnio 1 dalyje vietoje 4 855 900 tonų didžiausio garantuoto kiekio reikėtų įrašyti 4 960 723 didžiausio garantuoto kiekio tonas, t. y. kiekį, atitinkantį nacionalinių kiekių, išvardytų to reglamento 2 straipsnyje, sumą.

(4)

Minėto reglamento 6 straipsnio pirmos pastraipos formuluotė turėtų būti performuluota, kad teisingai būtų aprašytas pagalbos sumažinimo metodas tokiu atveju, jei būtų viršijamas didžiausias garantuotas kiekis. To paties straipsnio antroje pastraipoje dokumentus visomis kalbomis reikėtų suderinti, kad būtų vartojami tokie patys terminai išdėstant principą, kad tokiu atveju, jei būtų viršijamas didžiausias garantuotas kiekis, neįmanoma padidinti biudžeto išlaidų.

(5)

Todėl reikėtų atitinkamai pataisyti Reglamentą (EB) Nr. 1786/2003.

(6)

Kadangi pataisymai neturi neigiamo poveikio ūkio subjektams, šis reglamentas turėtų būti taikomas nuo Reglamento (EB) Nr. 1786/2003 taikymo datos,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 1786/2003 pataisomas taip:

1)

1 straipsnio lentelės pirmojo stulpelio a punkto KN kodai „ex 1214 90 91 ir ex 1214 90 99“ pakeičiami KN kodu „ex 1214 90 90“.

2)

5 straipsnio 1 dalyje „4 855 900“ didžiausias garantuotas tonų kiekis pakeičiamas „4 960 723“ didžiausiu garantuotu tonų kiekiu.

3)

6 straipsnis pakeičiamas taip:

„6 straipsnis

Jeigu prekybos metais sausųjų pašarų, už kuriuos pagal 4 straipsnio 2 dalį prašoma pagalba, kiekis yra didesnis nei 5 straipsnio 1 dalyje nustatytas didžiausias garantuotas kiekis, mokėtinos pagalbos dydis kiekvienai valstybei narei, kurioje produkcijos kiekis viršija garantuotą nacionalinį kiekį, sumažinamas, sumažinant išlaidas pagal valstybės narės perviršio dalį lyginant ją su perviršių suma.

Vadovaujantis 18 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka, pagalbos dydis mažinamas tiek, kad būtų užtikrinama, kad eurais išreikštos biudžeto išlaidos neviršytų tos sumos, kuri būtų nustatyta, jeigu didžiausias garantuotas kiekis nebūtų viršytas.“.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2005 m. balandžio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. kovo 20 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. PRÖLL


(1)  Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.

(2)  OL L 270, 2003 10 21, p. 114. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 583/2004 (OL L 91, 2004 3 30, p. 1.)


21.3.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 82/3


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 457/2006

2006 m. kovo 20 d.

nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1994 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 3223/94 dėl vaisių ir daržovių importo taisyklių (1), ypač į jo 4 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Vadovaujantis Urugvajaus raundo daugiašalių prekybos derybų rezultatais Reglamentas (EB) Nr. 3223/94 numato kriterijus, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo vertes iš trečiųjų šalių importuojamiems jo priede išvardintiems produktams ir laikotarpiams.

(2)

Laikantis aukščiau nurodytų kriterijų, standartinės importo vertės turi būti nustatytos tokios, kaip nurodyta šio reglamento priede,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 3223/94 4 straipsnyje nurodytos standartinės importo vertės nustatomos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. kovo 21 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. kovo 20 d.

Komisijos vardu

J. L. DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 337, 1994 12 24, p. 66. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 386/2005 (OL L 62, 2005 3 9, p. 3).


PRIEDAS

prie 2006 m. kovo 20 d. Komisijos reglamento, nustatančio kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

052

110,3

204

54,2

212

102,0

624

101,8

999

92,1

0707 00 05

052

139,2

999

139,2

0709 90 70

052

131,7

204

50,4

999

91,1

0805 10 20

052

68,9

204

43,6

212

53,1

220

45,2

400

60,8

448

37,8

624

61,8

999

53,0

0805 50 10

052

65,0

624

67,8

999

66,4

0808 10 80

388

101,4

400

114,1

404

102,5

508

82,7

512

79,2

524

78,8

528

77,8

720

92,1

999

91,1

0808 20 50

388

81,5

512

73,2

528

73,4

720

48,1

999

69,1


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 750/2005 (OL L 126, 2005 5 19, p. 12). Kodas „999“ žymi „kitą kilmę“.


21.3.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 82/5


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 458/2006

2006 m. kovo 20 d.

dėl galvijienos sektoriaus produktų, kurių kilmės šalys yra Botsvana, Kenija, Madagaskaras, Svazilendas, Zimbabvė ir Namibija, importo licencijų

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1254/1999 dėl bendro galvijienos rinkos organizavimo (1),

atsižvelgdama į 2002 m. gruodžio 10 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2286/2002 dėl priemonių, taikomų žemės ūkio produktams, kurių kilmės šalys yra Afrikos, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno valstybės (AKR), ir juos perdirbus gaunamoms prekėms, panaikinantį Reglamentą (EB) Nr. 1706/98 (2),

atsižvelgdama į 2003 m. gruodžio 19 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 2247/2003, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 2286/2002 dėl priemonių, taikomų žemės ūkio produktams, kurių kilmės šalys yra Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno valstybės (AKR), ir juos perdirbus gaunamoms prekėms, taikymo galvijienos sektoriuje taisykles (3), ir ypač į jo 5 straipsnį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 2247/2003 1 straipsnyje numatyta galimybė išduoti galvijienos sektoriaus produktų, kurių kilmės šalys yra Botsvana, Kenija, Madagaskaras, Svazilendas, Zimbabvė ir Namibija, importo licencijas. Tačiau importuojami kiekiai neturi būti didesni už kiekvienai iš šių trečiųjų šalių nustatytus kiekius.

(2)

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 2247/2003 nuostatomis, nuo 2006 m. kovo 1 d. iki 10 d. pateiktuose prašymuose licencijai gauti, kuriuose kiekiai apskaičiuojami mėsos be kaulų mase, nurodyti prašomų importuoti produktų, kurių kilmės šalys yra Botsvana, Kenija, Madagaskaras, Svazilendas, Zimbabvė ir Namibija, kiekiai nėra didesni už šioms valstybėms numatytus kiekius. Todėl galima suteikti prašomų kiekių importo licencijas.

(3)

Reikia nustatyti kiekius, dėl kurių nuo 2006 m. balandžio 1 d. galima pateikti paraiškas importo licencijai gauti, atsižvelgiant į tai, kad visas kiekis yra 52 100 t.

(4)

Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad šis reglamentas nepažeidžia 1972 m. gruodžio 12 d. Tarybos direktyvos 72/462/EEB dėl sveikatos ir veterinarinio patikrinimo problemų iš trečiųjų šalių importuojant galvijus, kiaules, avis, ožkas, šviežią mėsą arba produktus, kuriuose yra mėsos (4), taikymo,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

2006 m. kovo 21 d. toliau nurodomos valstybės narės išduoda galvijienos sektoriaus produktų, kurių kilmės šalys yra kai kurios Afrikos, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno valstybės, importo licencijas toliau nurodomiems kiekiams, skaičiuojamiems mėsos be kaulų mase, pagal produktų kilmės šalis:

 

Vokietija:

60 t, kurių kilmės šalis yra Botsvana,

150 t, kurių kilmės šalis yra Namibija.

 

Jungtinė Karalystė:

100 t, kurių kilmės šalis yra Botsvana,

500 t, kurių kilmės šalis yra Namibija.

2 straipsnis

Per 2006 m. balandžio pirmąsias dešimt dienų pagal Reglamento (EB) Nr. 2247/2003 4 straipsnio 2 dalies nuostatas gali būti pateikti prašymai gauti licenciją importuoti tokius galvijienos be kaulų kiekius:

iš Botsvanos –

17 936 t,

iš Kenijos –

142 t,

iš Madagaskaro –

7 579 t,

iš Svazilendo –

3 363 t,

iš Zimbabvės –

9 100 t,

iš Namibijos –

11 600 t.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. kovo 21 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. kovo 20 d.

Komisijos vardu

J. L. DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 160, 1999 6 26, p. 21. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1899/2004 (OL L 328, 2004 10 30, p. 67).

(2)  OL L 348, 2002 12 21, p. 5.

(3)  OL L 333, 2003 12 20, p. 37. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1118/2004 (OL L 217, 2004 6 17, p. 10).

(4)  OL L 302, 1972 12 31, p. 28. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 807/2003 (OL L 122, 2003 5 16, p. 36).


21.3.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 82/7


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 459/2006

2006 m. kovo 20 d.

dėl nevalytos medvilnės pasaulinės rinkos kainos nustatymo

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į Protokolą Nr. 4 dėl medvilnės, pridedamą prie Graikijos stojimo akto, su paskutiniais pakeitimais, padarytais Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1050/2001 (1),

atsižvelgdama į 2001 m. gegužės 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1051/2001 dėl pagalbos medvilnės gamybai (2), ypač į jo 4 straipsnį,

kadangi:

(1)

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 1051/2001 4 straipsniu, pasaulinės rinkos kaina už nevalytą medvilnę periodiškai nustatoma nuo valytos medvilnės kainos, konstatuojamos rinkoje, atsižvelgiant į istorinius ryšius tarp kainos už valytą medvilnę ir kainos, skaičiuojamos už nevalytą medvilnę. Šie istoriniai ryšiai buvo nustatyti 2001 m. rugpjūčio 2 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1591/2001, nustatančio išsamias pagalbos schemos medvilnės sektoriui taikymo taisykles (3), 2 straipsnio 2 dalyje. Jei pasaulinės rinkos kainos šiuo būdu nustatyti negalima, ji yra nustatoma paskutinį kartą nustatytos kainos pagrindu.

(2)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1051/2001 5 straipsnį pasaulinės rinkos kaina už nevalytą medvilnę nustatoma produkcijai, atitinkančiai tam tikras charakteristikas, ir atsižvelgiant į pačius palankiausius pasaulinės rinkos pasiūlymus bei kotiravimus iš tų, kurie laikomi atspindinčiais realią rinkos tendenciją. Siekiant nustatyti šią kainą yra atsižvelgiama į vidurkį pasiūlymų ir kotiravimų, konstatuojamų vienoje ar keliose realią rinkos tendenciją atspindinčiose biržose, pristatant produkciją CIF sąlygomis į kurį nors Bendrijoje esantį uostą iš įvairių šalių tiekėjų, laikomų tinkamiausiomis užsienio prekybai. Vis dėlto šių kriterijų taikymas valytos medvilnės pasaulinės rinkos kainai nustatyti priklauso nuo skirtumų, atsirandančių dėl tiekiamos produkcijos kokybės ar dėl pasiūlymų ir kotiravimų pobūdžio. Toks taikymas yra nustatytas Reglamento (EB) Nr. 1591/2001 3 straipsnio 2 dalyje.

(3)

Pirmiau minėtų kriterijų taikymas leidžia nustatyti nevalytos medvilnės pasaulinės rinkos kainą toliau nurodytu lygiu,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Nustatoma nevalytos medvilnės pasaulinės rinkos kaina, paminėta Reglamento (EB) Nr. 1051/2001 4 straipsnyje: 21,897 EUR/100 kg.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. kovo 21 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. kovo 20 d.

Komisijos vardu

J. L. DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 148, 2001 6 1, p. 1.

(2)  OL L 148, 2001 6 1, p. 3.

(3)  OL L 210, 2001 8 3, p. 10. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1486/2002 (OL L 223, 2002 8 20, p. 3).


21.3.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 82/8


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 460/2006

2006 m. kovo 20 d.

dėl česnako, importuojamo pagal Reglamentu (EB) Nr. 393/2006 atidarytą autonominę tarifų kvotą, importo licencijų išdavimo

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2006 m. kovo 6 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 393/2006, atidarantį česnako autonominę tarifų kvotą ir nustatantį jos administravimą (1), ypač į jo 6 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

Tradicinių ir naujų importuotojų paraiškos licencijai gauti, pateiktos valstybių narių kompetetingoms institucijoms pagal Reglamento (EB) Nr. 393/2006 4 straipsnio 1 dalį, viršija kiekius, kuriems yra išduodamos licencijos. Todėl turi būti nustatytas kiekis, kuriam gali būti išduotos licencijos,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Importo licencijos, kurių prašo tradiciniai importuotojai pagal Reglamento (EB) Nr. 393/2006 4 straipsnio 1 dalį, ir kurioms gauti valstybės narės 2006 m. kovo 16 d. Komisijai pateikė paraiškas, išduodamos iki 2,319 % prašomo kiekio.

2.   Importo licencijos, kurių prašo nauji importuotojai pagal Reglamento (EB) Nr. 393/2006 4 straipsnio 1 dalį, ir kurioms gauti valstybės narės 2006 m. kovo 16 d. Komisijai pateikė paraiškas, išduodamos iki 0,857 % prašomo kiekio.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. kovo 21 d.

Jis taikomas iki 2006 m. birželio 30 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. kovo 20 d.

Komisijos vardu

J. L. DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 65, 2006 3 7, p. 18.


21.3.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 82/9


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 461/2006

2006 m. kovo 20 d.

dėl tam tikrų konservuotų pievagrybių, importuojamų pagal Reglamentu (EB) Nr. 392/2006 atidarytą autonominę tarifų kvotą, importo licencijų išdavimo

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2006 m. kovo 6 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 392/2006, atidarantį konservuotų pievagrybių autonominę tarifų kvotą ir nustatantį jos administravimą (1), ypač į jo 6 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

Tradicinių ir naujų importuotojų paraiškos licencijai gauti, pateiktos valstybių narių kompetetingoms institucijoms pagal Reglamento (EB) Nr. 392/2006 4 straipsnio 1 dalį, viršija kiekius, kuriems yra išduodamos licencijos. Todėl turi būti nustatytas kiekis, kuriam gali būti išduotos licencijos,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Importo licencijos, kurių prašo tradiciniai importuotojai pagal Reglamento (EB) Nr. 392/2006 4 straipsnio 1 dalį ir kurioms gauti valstybės narės 2006 m. kovo 16 d. Komisijai pateikė paraiškas, išduodamos iki 8,587 % prašomo kiekio.

2.   Importo licencijos, kurių prašo nauji importuotojai pagal Reglamento (EB) Nr. 392/2006 4 straipsnio 1 dalį ir kurioms gauti valstybės narės 2006 m. kovo 16 d. Komisijai pateikė paraiškas, išduodamos iki 17,391 % prašomo kiekio.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. kovo 21 d.

Jis taikomas iki 2006 m. birželio 30 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. kovo 20 d.

Komisijos vardu

J. L. DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 65, 2006 3 7, p. 14.


21.3.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 82/10


KOMISIJOS DIREKTYVA 2006/33/EB

2006 m. kovo 20 d.

iš dalies keičianti Direktyvą 95/45/EB dėl saulėlydžio geltonojo FCF (E 110) ir titano dioksido (E 171)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1988 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyvą 89/107/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių maisto priedus, kuriuos leidžiama naudoti žmonėms vartoti skirtuose maisto produktuose, suderinimo (1), ypač į jos 3 straipsnio 3 dalies a punktą,

pasikonsultavusi su Europos maisto saugos tarnyba,

kadangi:

(1)

1995 m. liepos 26 d. Komisijos direktyvoje 95/45/EB, nustatančioje tam tikrus dažiklių, skirtų naudoti maisto produktuose, grynumo kriterijus (2), nustatomi 1994 m. birželio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 94/36/EB dėl maisto produktuose naudojamų dažų (3) išvardytų dažiklių grynumo kriterijai.

(2)

Pagal Direktyvą 94/36/EB saulėlydžio geltonąjį FCF (E 110) leidžiama naudoti kaip dažiklį tam tikruose maisto produktuose. Moksliškai įrodyta, kad tam tikromis aplinkybėmis gaminant saulėlydžio geltonąjį kaip priemaiša gali susidaryti Sudanas I (1-(fenilazo)-2-naftolis). Sudanas I yra neleistinas dažiklis ir nepageidaujama medžiaga maisto produktuose. Dėl šios priežasties jo kiekį saulėlydžio geltonojo FCF sudėtyje reikia apriboti, kad jis neviršytų aptikimo ribos, t. y. 0,5 mg/kg. Todėl reikia iš dalies pakeisti saulėlydžio geltonojo FCF (E 110) grynumo kriterijus.

(3)

Būtina atsižvelgti į Jungtinio PSO/MŽŪO maisto priedų ekspertų komiteto (JECFA) parengtus priedų specifikacijas ir analizės metodus, išdėstytus Codex Alimentarius. JEFCA pradėjo įgyvendinti sisteminę programą, kuria siekiama bandymus sunkiesiems metalams (pvz., švinui) aptikti visose galiojančiose maisto priedų specifikacijose pakeisti atitinkamais kiekvieno metalo leistinais kiekiais. Todėl reikia iš dalies pakeisti šiuos kiekius saulėlydžio geltonojo FCF (E 110) sudėtyje.

(4)

Pagal Direktyvą 94/36/EB titano dioksidą (E 171) leidžiama naudoti kaip dažiklį tam tikruose maisto produktuose. Titano dioksidas gali būti gaminamas siekiant gauti anatazo arba rutilo kristalus. Plokštelės formos rutilo titano dioksidas skiriasi nuo anatazo savo struktūra ir optinėmis savybėmis (perlamutro efektu). Technologiniuose procesuose reikia naudoti plokštelės formos rutilo titano dioksidą kaip dažiklį maisto produktuose ir maisto papildų tablečių apvalkaluose. 2004 m. gruodžio 7 d. Europos maisto saugos tarnyba pareiškė, kad plokštelės ar amorfinės formos rutilo titano dioksido naudojimas nekeltų jokių saugos problemų. Todėl reikia iš dalies pakeisti titano dioksido (E 171) grynumo kriterijus, siekiant įtraukti šią medžiagą tiek anatazo, tiek rutilo forma.

(5)

Todėl Direktyvą 95/45/EB reikia atitinkamai iš dalies pakeisti.

(6)

Šioje direktyvoje numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 95/45/EB priedas iš dalies keičiamas pagal šios direktyvos priedą.

2 straipsnis

1.   Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję ne vėliau kaip 2007 m. balandžio 10 d., įgyvendina šią direktyvą. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų nuostatų tekstus bei tų nuostatų ir šios direktyvos koreliacijos lentelę.

Valstybės narės, priimdamos šias nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą, arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų pagrindinių nacionalinės teisės aktų nuostatų tekstus.

3 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

4 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2006 m. kovo 20 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 40, 1989 2 11, p. 27. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1882/2003 (OL L 284, 2003 10 31, p. 1).

(2)  OL L 226, 1995 9 22, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2004/47/EB (OL L 113, 2004 4 20, p. 24).

(3)  OL L 237, 1994 9 10, p. 13. Direktyva su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1882/2003.


PRIEDAS

Direktyvos 95/45/EB priedo B dalis iš dalies keičiama taip:

1)

Tekstas apie saulėlydžio geltonąjį FCF (E 110) pakeičiamas šiuo tekstu:

„E 110 SAULĖLYDŽIO GELTONASIS FCF

Sinonimai

Maistinis geltonasis CI Nr. 3, oranžinis geltonasis S

Apibrėžimas

Saulėlydžio geltonąjį FCF iš esmės sudaro dinatrio 2-hidroksi-1-(4-sulfonatofenilazo)naftalen-6-sulfonatas ir pagalbinės dažančiosios medžiagos, taip pat pagrindiniai nedažantieji komponentai – natrio chloridas ir (arba) natrio sulfatas.

Saulėlydžio geltonasis FCF yra aprašytas kaip natrio druska. Leidžiama naudoti kalcio ir kalio druską.

Klasė

Monoazo

Spalvos indeksas Nr.

15985

EINECS

220-491-7

Cheminis pavadinimas

Dinatrio 2-hidroksi-1-(4-sulfonatofenilazo)naftalen-6-sulfonatas

Cheminė formulė

C16H10N2Na2O7S2

Santykinė molekulinė masė

452,37

Analizės duomenys

Bendras dažančiųjų medžiagų kiekis ne mažesnis kaip 85 % skaičiuojant natrio druska.

E1 % 1 cm 555, kai bangos ilgis apytikriai lygus 485 nm, vandeninis tirpalas, kurio pH 7

Apibūdinimas

Raudonai oranžiniai milteliai arba granulės

Identifikavimas

A.

Spektrometrija

Maksimumas atitinka maždaug 485 nm, vandeninis tirpalas, kurio pH 7

B.

Oranžinės spalvos vandeninis tirpalas

 

Grynumas

Vandenyje netirpios medžiagos

Ne daugiau kaip 0,2 %

Papildomos dažančiosios medžiagos

Ne daugiau kaip 5,0 %

1-(fenilazo)-2-naftolis (Sudanas I)

Ne daugiau kaip 0,5 mg/kg.

Organiniai junginiai, išskyrus dažančiąsias medžiagas:

 

4-aminobenzen-1-sulfonrūgštis

3-hidroksinaftalen-2,7-disulfonrūgštis

6-hidroksinaftalen-2-sulfonrūgštis

7-hidroksinaftalen-1,3-disulfonrūgštis

4,4′-diazoaminodi(benzensulfonrūgštis)

6,6′-oksidi(naftalen-2-sulfonrūgštis)

Bendras kiekis ne didesnis kaip 0,5 %

Nesulfoninti pirminiai aromatiniai aminai

Ne daugiau kaip 0,01 % (skaičiuojant kaip aniliną)

Eteriu ekstrahuojama medžiaga

Ne daugiau kaip 0,2 %, kai pH 7

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 2 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Kadmis

Ne daugiau kaip 1 mg/kg“

2)

Tekstas apie titano dioksidą (E 171) pakeičiamas šiuo tekstu:

„E 171 TITANO DIOKSIDAS

Sinonimai

Baltasis pigmentas CI Nr. 6

Apibrėžimas

Titano dioksidą iš esmės sudaro grynas anatazo ir (arba) rutilo titano dioksidas, kuris produkto technologinėms savybėms pagerinti gali būti padengtas nedideliu kiekiu aliuminio oksido ir (arba) silicio dioksido.

Klasė

Neorganiniai junginiai

Spalvos indeksas Nr.

77891

EINECS

236-675-5

Cheminis pavadinimas

Titano dioksidas

Cheminė formulė

TiO2

Santykinė molekulinė masė

79,88

Analizės duomenys

Kiekis ne mažesnis kaip 99 %, neįskaitant aliuminio ir silicio oksidų

Apibūdinimas

Balti ar šiek tiek spalvoti milteliai

Identifikavimas

Tirpumas

Netirpus vandenyje ir organiniuose tirpikliuose. Lėtai tirpsta vandenilio fluorido rūgštyje ir karštoje koncentruotoje sieros rūgštyje.

Grynumas

Nuodžiūvis

Ne daugiau kaip 0,5 % (105 °C, 3 h)

Iškaitinimo nuostoliai

Ne daugiau kaip 1,0 % skaičiuojant po lakiųjų medžiagų pašalinimo (800 °C)

Aliuminio oksidas ir (arba) silicio dioksidas

Bendras kiekis ne didesnis kaip 2,0 %

Medžiaga, ištirpstanti 0,5 N HCl

Ne daugiau kaip 0,5 %, neįskaitant aliuminio ir silicio oksidų, tačiau, jei produktuose yra aliuminio oksido ir (arba) silicio dioksido, ne daugiau kaip 1,5 % parduodamo produkto masės.

Vandenyje tirpi medžiaga

Ne daugiau kaip 0,5 %

Kadmis

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Stibis

Ne daugiau kaip 50 mg/kg po visiško ištirpinimo

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg po visiško ištirpinimo

Švinas

Ne daugiau kaip 10 mg/kg po visiško ištirpinimo

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg po visiško ištirpinimo

Cinkas

Ne daugiau kaip 50 mg/kg po visiško ištirpinimo.“.


II Aktai, kurių skelbti neprivaloma

Taryba

21.3.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 82/14


TARYBOS SPRENDIMAS

2005 m. liepos 18 d.

dėl Europos bendrijos ir Kanados Vyriausybės susitarimo dėl API/PNR duomenų apdorojimo sudarymo

(2006/230/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 95 straipsnį kartu su jos 300 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos pirmuoju sakiniu ir 300 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (1),

kadangi:

(1)

2005 m. kovo 7 d. Taryba įgaliojo Komisiją Bendrijos vardu vesti derybas su Kanada dėl Susitarimo dėl oro vežėjų išankstinės informacijos apie keleivius (API) arba keleivio duomenų įrašo (PNR) duomenų apdorojimo ir perdavimo Kanados sienos paslaugų agentūrai (CBSA).

(2)

Šis Susitarimas turėtų būti patvirtintas,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Europos bendrijos ir Kanados Vyriausybės susitarimas dėl API/PNR duomenų apdorojimo patvirtinamas Bendrijos vardu.

Susitarimo tekstas pridedamas prie šio sprendimo.

2 straipsnis

Šiuo sprendimu Tarybos pirmininkas įgaliojamas paskirti asmenį (-is), įgaliotą (-us) pasirašyti Susitarimą, kad jis taptų privalomas Europos bendrijai (2).

3 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje, 2005 m. liepos 18 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. STRAW


(1)  Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.

(2)  Tarybos Generalinis sekretoriatas Susitarimo įsigaliojimo datą paskelbs Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.


Europos bendrijos ir Kanados Vyriausybės

SUSITARIMAS

dėl išankstinės informacijos apie keleivius ir keleivio duomenų įrašo duomenų apdorojimo

EUROPOS BENDRIJA IR KANADOS VYRIAUSYBĖ (toliau – Šalys),

PRIPAŽINDAMOS, kad yra svarbu gerbti pagrindines teises ir laisves, visų pirma teisę į privataus gyvenimo neliečiamumą, ir kad šių vertybių būtų laikomasi užkertant kelią ir kovojant su terorizmu ir su juo susijusiais nusikaltimais bei kitais sunkiais tarptautinio pobūdžio nusikaltimais, įskaitant organizuotus nusikaltimus,

ATSIŽVELGDAMOS į Kanados Vyriausybės reikalavimą skrydžių į Kanadą paslaugas teikiantiems oro vežėjams pateikti jų kompiuterinėse rezervavimo ir išvykimo kontrolės sistemose (DCS) laikomus išankstinės informacijos apie keleivius ir keleivio duomenų įrašo (toliau – API/PNR) duomenis kompetentingoms Kanados valdžios institucijoms,

ATSIŽVELGDAMOS į 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (1), ypač į jos 7 straipsnio c punktą,

ATSIŽVELGDAMOS į atitinkamos kompetentingos institucijos prisiimtus įsipareigojimus dėl iš oro vežėjų gautų API/PNR duomenų tolesnio apdorojimo būdo (toliau – įsipareigojimai),

ATSIŽVELGDAMOS į atitinkamą Komisijos sprendimą pagal Direktyvos 95/46/EB 25 straipsnio 6 dalį (toliau – sprendimas), pagal kurį remiantis susijusio sprendimo priede išdėstytais įsipareigojimais atitinkama Kanados kompetentinga institucija laikoma užtikrinanti adekvatų Europos bendrijos (toliau – Bendrijos) perduodamų API/PNR duomenų apie keleivių skrydžius į Kanadą apsaugos lygį,

ATSIŽVELGDAMOS į Pasaulio muitinių organizacijos (WCO), Tarptautinės oro transporto asociacijos (IATA) ir Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (ICAO) priimtas pataisytas gaires dėl API,

ĮSIPAREIGODAMOS dirbti išvien siekiant padėti ICAO rengti daugiašalį standartą iš komercinių oro linijų bendrovių gautiems PNR duomenims perduoti,

ATSIŽVELGDAMOS į galimybę ateityje supaprastintomis procedūromis iš dalies keisti šio Susitarimo I priedą, ypač užtikrinant Šalių abipusiškumą,

SUSITARĖ:

1 straipsnis

Tikslas

1.   Šio Susitarimo tikslas – užtikrinti, kad API/PNR duomenys apie asmenis, vykstančius į Susitarimo taikymo sričiai priklausančias keliones, būtų perduoti visapusiškai gerbiant pagrindines teises ir laisves, visų pirma teisę į privataus gyvenimo neliečiamumą.

2.   Susitarimo taikymo sričiai priklausanti kelionė – tai oro vežėjo teikiama skrydžio paslauga iš vienos Šalies teritorijos į duomenų prašančios Šalies teritoriją.

2 straipsnis

Kompetentingos institucijos

Prašančiosios Šalies kompetentinga institucija yra Kanadoje ar Europos Sąjungoje už į Susitarimo taikymo sričiai priklausančias keliones vykstančių asmenų API/PNR duomenų apdorojimą atsakinga valdžios institucija, kaip apibrėžta šio Susitarimo I priede, kuris yra neatskiriama šio Susitarimo dalis.

3 straipsnis

API/PNR duomenų apdorojimas

1.   Šalys susitaria, kad API/PNR duomenys apie į Susitarimo taikymo sričiai priklausančias keliones vykstančius asmenis bus tvarkomi kaip nustatyta API/PNR duomenis gaunančios kompetentingos institucijos prisiimtuose įsipareigojimuose.

2.   Įsipareigojimuose nustatomos taisyklės ir procedūros, reglamentuojančios kompetentingai institucijai pateiktų API/PNR duomenų apie į Susitarimo taikymo sričiai priklausančias keliones vykstančius asmenis perdavimą ir apsaugą.

3.   Kompetentinga institucija apdoroja gautus API/PNR duomenis ir su į Susitarimo taikymo sričiai priklausančias keliones vykstančiais asmenimis, apie kuriuos pateikiami API/PNR duomenys, elgiasi remdamasi taikomais įstatymais ir konstituciniais reikalavimais be jokios diskriminacijos, ypač dėl pilietybės ir (arba) gyvenamosios vietos šalies.

4 straipsnis

Galimybė susipažinti su duomenimis, jų tikslinimas ir aiškinamoji pastaba

1.   Kompetentinga institucija jos jurisdikcijai priklausančioje teritorijoje nesančiam asmeniui, kurio API/PNR duomenys tvarkomi pagal šį Susitarimą, suteikia galimybę susipažinti su duomenimis ir pateikti prašymą juos patikslinti, jei duomenys yra neteisingi arba pridėti aiškinamąją pastabą, nurodančią, kad buvo pateiktas prašymas patikslinti duomenis.

2.   Kompetentingos institucijos suteikta galimybė susipažinti su tokiais duomenimis, juos tikslinti ir pateikti aiškinamąją pastabą teikiama tomis pačiomis aplinkybėmis kaip ir tos valdžios institucijos jurisdikcijai priklausančioje teritorijoje esantiems asmenims.

5 straipsnis

Įpareigojimas apdoroti API/PNR duomenis

1.   Atsižvelgiant į Susitarimo taikymą Bendrijoje ir į tai, kad šis Susitarimas yra susijęs su asmens duomenų apdorojimu, oro vežėjai, teikiantys Susitarimo taikymo sričiai priklausančių kelionių iš Bendrijos į Kanadą paslaugas, apdoroja jų kompiuterinėse rezervavimo sistemose ir DCS laikomus API/PNR duomenis, kaip reikalauja Kanados kompetentinga institucija vadovaudamasi Kanados teise. PNR duomenų elementų, kuriuos Susitarimo taikymo sričiai priklausančių kelionių paslaugas teikiantys oro vežėjai pagal pirmąją pastraipą perduoda Kanados kompetentingai institucijai, sąrašas pateikiamas šio Susitarimo II priede, kuris yra neatskiriama šio Susitarimo dalis.

2.   1 dalyje nustatytas įpareigojimas taikomas tik tol, kol taikomas sprendimas, ir tampa nebegaliojančiu sprendimo panaikinimo, laikino sustabdymo ar galiojimo, jo nepratęsiant, pabaigos dieną.

6 straipsnis

Jungtinis komitetas

1.   Šiuo Susitarimu įsteigiamas Jungtinis komitetas, kurį sudaro kiekvienos Šalies atstovai, apie kuriuos diplomatiniais kanalais bus pranešta kitai Šaliai. Jungtinio komiteto posėdžiai vyksta abipusiu susitarimu nustatytoje vietoje, nustatytu laiku ir pagal abipusiu susitarimu nustatytą darbotvarkę. Pirmasis posėdis sušaukiamas ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo šio Susitarimo priėmimo dienos.

2.   Jungtinis komitetas, inter alia:

a)

veikia kaip komunikacijos kanalas įgyvendinant šį Susitarimą ir su juo susijusius klausimus;

b)

kiek įmanoma sprendžia ginčus dėl Susitarimo ir su juo susijusių klausimų įgyvendinimo;

c)

rengia bendras 8 straipsnyje nurodytas peržiūras ir apibrėžia išsamius bendrų peržiūrų būdus;

d)

priima savo darbo tvarkos taisykles.

3.   Jungtiniame komitete atstovaujamos Šalys gali susitarti dėl Susitarimo I priedo pakeitimų, kurie bus taikomi nuo tokio Susitarimo dienos.

7 straipsnis

Ginčų sprendimas

Pateikus bet kuriai Šaliai prašymą jos nedelsdamos konsultuojasi iškilus bet kokiam ginčui, kurio neišsprendė Jungtinis komitetas.

8 straipsnis

Bendra peržiūra

Vadovaudamosi šio Susitarimo III priedu, kuris yra neatskiriama šio Susitarimo dalis, Šalys kasmet, jei nesusitarta kitaip, atlieka šio Susitarimo ir kitų su juo susijusių klausimų, įskaitant tokius pokyčius kaip ICAO atitinkamų gairių dėl PNR nustatymas, įgyvendinimo bendrą peržiūrą.

9 straipsnis

Įsigaliojimas, pakeitimai ir Susitarimo galiojimo nutraukimas

1.   Šis Susitarimas įsigalioja Šalims pasikeitus pranešimais, kuriuose informuojama, kad buvo atliktos procedūros, reikalingos jam įsigalioti. Šis Susitarimas įsigalioja antro pranešimo dieną.

2.   Nepažeidžiant 6 straipsnio 3 dalies šis Susitarimas gali būti iš dalies pakeistas Šalių Susitarimu. Toks pakeitimas įsigalioja praėjus 90 dienų po to, kai Šalys pasikeitė pranešimais apie atitinkamų vidaus procedūrų atlikimą.

3.   Susitarimą gali nutraukti bet kuri Šalis bet kuriuo metu po rašytinės procedūros likus ne mažiau nei 90 dienų iki pasiūlytos nutraukimo dienos.

10 straipsnis

Susitarimu neketinama leisti nukrypti nuo Šalių teisės aktų ar juos iš dalies keisti.

TAI PATVIRTINDAMI, toliau nurodyti tinkamai įgalioti asmenys pasirašė šį Susitarimą.

PRIIMTA dviem egzemplioriais du tūkstančiai penktų metų spalio trečią dieną Liuksemburge anglų, čekų, danų, estų, graikų, ispanų, italų, latvių, lenkų, lietuvių, maltiečių, olandų, portugalų, prancūzų, slovakų, slovėnų, suomių, švedų, vengrų ir vokiečių kalbomis; visi tekstai yra autentiški. Esant bet kokiems neatitikimams, vadovaujamasi tekstais anglų ir prancūzų kalbomis.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Image

Por el Gobierno de Canadá

Za vládu Kanady

For Canadas regering

Für die Regierung Kanadas

Kanada valitsuse nimel

Για την Κυβέρνηση του Καναδά

For the Government of Canada

Pour le gouvernement du Canada

Per il governo del Canada

Kanādas Valdības vārdā

Kanados Vyriausybės vardu

Kanada kormánya részéről

Għall-Gvern tal-Kanada

Voor de Regering van Canada

W imieniu rządu Kanady

Pelo Governo do Canadá

Za vládu Kanady

Za Vlado Kanade

Kanadan hallituksen puolesta

På Canadas regerings vägnar

Image

Image


(1)  OL L 281, 1995 11 23, p. 31. Direktyva su pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1882/2003 (OL L 284, 2003 10 31 p. 1).

I PRIEDAS

Kompetentingos institucijos

3 straipsnyje Kanados kompetentinga institucija yra Kanados sienos paslaugų agentūra (CBSA).

II PRIEDAS

Rinktiniai PNR duomenų elementai

1.

PNR įrašo aptikimo numeris

2.

Rezervacijos data

3.

Planuojamos kelionės data (-os)

4.

Vardas ir pavardė

5.

Kiti PNR esantys vardai ir pavardės

6.

Informacija apie visas mokėjimo formas

7.

Sąskaitos pateikimo adresas

8.

Kontaktiniai telefono numeriai

9.

Konkretaus keleivio PNR kelionės tvarkaraštis

10.

Keleivio, dažnai keliaujančio lėktuvais, informacija (apsiribojama nukeliautomis myliomis ir adresu (-ais))

11.

Kelionės agentūra

12.

Kelionės agentas

13.

Išskaidyta arba padalinta PNR informacija

14.

Informacija apie bilieto išdavimą

15.

Bilieto numeris

16.

Vietos numeris

17.

Bilieto išdavimo data

18.

Informacija apie keleivio neatvykimą

19.

Bagažo registracijos numeriai

20.

Informacija apie paskutinės minutės rezervaciją

21.

Informacija apie keleivio vietą

22.

Bilietai į vieną pusę

23.

Visa surinkta APIS informacija

24.

Rezervinė informacija

25.

Registracijos tvarka

III PRIEDAS

Bendra peržiūra

Iki bendros peržiūros pradžios Šalys viena kitai praneš apie atitinkamų grupių, kurias gali sudaryti kompetentingos institucijos, susijusios su privataus gyvenimo neliečiamumu arba duomenų apsauga, muitinėmis, imigracija, teisės aktų vykdymu, žvalgybos informacijos rinkimu ir draudžiančiosiomis teisinėmis priemonėmis bei kitomis teisėsaugos formomis, sienų apsauga ir (arba) aviacijos saugumu, įskaitant Europos Sąjungos valstybių narių ekspertus, sudėtį.

Pagal taikomus teisės aktus bet kuris peržiūros dalyvis privalės gerbti svarstymų turinio konfidencialumą ir atlikti atitinkamus saugumo patikrinimus. Vis dėlto konfidencialumas nebus kliūtis kiekvienai Šaliai savo atitinkamai kompetentingai institucijai, Kanados Parlamentui ir Europos Parlamentui, parengti tinkamą ataskaitą apie bendros peržiūros rezultatus.

Šalys bendrai apibrėš išsamius bendros peržiūros būdus.


Aktai, priimti remiantis Europos Sąjungos sutarties V antraštine dalimi

21.3.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 82/20


TARYBOS BENDROJI POZICIJA 2006/231/BUSP

2006 m. kovo 20 d.

atnaujinanti Bendrąją poziciją 2001/931/BUSP dėl konkrečių priemonių taikymo kovojant su terorizmu ir panaikinanti Bendrąją poziciją 2005/936/BUSP

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 15 ir 34 straipsnius,

kadangi:

(1)

2001 m. gruodžio 27 d. Taryba priėmė Bendrąją poziciją 2001/931/BUSP dėl konkrečių priemonių taikymo kovojant su terorizmu (1).

(2)

2005 m. gruodžio 21 d. Taryba priėmė Bendrąją poziciją 2005/936/BUSP, atnaujinančią Bendrąją poziciją 2001/931/BUSP (2).

(3)

Bendrojoje pozicijoje 2001/931/BUSP numatyta reguliari peržiūra.

(4)

Buvo nuspręsta atnaujinti Bendrosios pozicijos 2001/931/BUSP priedą ir panaikinti Bendrąją poziciją 2005/936/BUSP.

(5)

Laikantis Bendrosios pozicijos 2001/931/BUSP 1 straipsnio 4 dalyje nustatytų kriterijų, buvo parengtas sąrašas,

PRIĖMĖ ŠIĄ BENDRĄJĄ POZICIJĄ:

1 straipsnis

Asmenų, grupių ir organizacijų, kuriems taikoma Bendroji pozicija 2001/931/BUSP, sąrašas pateikiamas šios bendrosios pozicijos priede.

2 straipsnis

Bendroji pozicija 2005/936/BUSP panaikinama.

3 straipsnis

Ši bendroji pozicija įsigalioja jos priėmimo dieną.

4 straipsnis

Ši bendroji pozicija skelbiama Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje, 2006 m. kovo 20 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

U. PLASSNIK


(1)  OL L 344, 2001 12 28, p. 93.

(2)  OL L 340, 2005 12 23, p. 80.


PRIEDAS

1 straipsnyje nurodytas asmenų, grupių ir organizacijų sarašas (1)

1.   ASMENYS

1.

ABOU, Rabah Naami (dar žinomas kaip Naami Hamza; dar žinomas kaip Mihoubi Faycal; dar žinomas kaip Fellah Ahmed; dar žinomas kaip Dafri Rèmi Lahdi), gimęs 1966 2 1 Alžyre (Alžyras) (al-Takfir ir al-Hijra narys)

2.

ABOUD, Maisi (dar žinomas kaip Šveicarų Abderrahmane), gimęs 1964 10 17 Alžyre (Alžyras) (al-Takfir ir al-Hijra narys)

3.

*ALBERDI URANGA, Itziar (E.T.A. aktyvistas), gimęs 1963 10 7 Durango (Biscay), asmens tapatybės kortelės Nr. 78.865.693

4.

*ALBISU IRIARTE, Miguel (E.T.A. aktyvistas; Gestoras Pro-amnistía narys), gimęs 1961 6 7 San Sebastián (Guipúzcoa), asmens tapatybės kortelės Nr. 15.954.596

5.

AL-MUGHASSIL, Ahmad Ibrahim (dar žinomas kaip ABU OMRAN; dar žinomas kaip AL-MUGHASSIL, Ahmed Ibrahim), gimęs 1967 6 26 Qatif-Bab al Shamal, Saudo Arabija; Saudo Arabijos pilietis

6.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, gimęs Al Ihsa, Saudo Arabija; Saudo Arabijos pilietis

7.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, gimęs 1966 10 16 Tarut, Saudo Arabija; Saudo Arabijos pilietis

8.

*APAOLAZA SANCHO, Iván (E.T.A. aktyvistas; K. Madrid narys), gimęs 1971 11 10 Beasain (Guipúzcoa), asmens tapatybės kortelės Nr. 44.129.178

9.

ARIOUA, Azzedine, gimęs 1960 11 20 Costantine (Alžyras) (Al-Takfir ir al-Hijra narys)

10.

ARIOUA, Kamel (dar žinomas kaip Lamine Kamel), gimęs 1969 8 18 Costantine (Alžyras) (Al-Takfir ir al-Hijra narys)

11.

ASLI, Mohamed (dar žinomas kaip Dahmane Mohamed), gimęs 1975 5 13 Ain Taya (Alžyras) (al-Takfir ir al-Hijra narys)

12.

ASLI, Rabah, gimęs 1975 5 13 Ain Taya (Alžyras) (al-Takfir ir al-Hijra narys)

13.

*ARZALLUS TAPIA, Eusebio (E.T.A. aktyvistas), gimęs 1957 11 8 Regil (Guipúzcoa), asmens tapatybės kortelės Nr. 15.927.207

14.

ATWA, Ali (dar žinomas kaip BOUSLIM, Ammar Mansour; dar žinomas kaip SALIM, Hassan Rostom), Libanas, gimęs 1960 m. Libane; Libano pilietis

15.

DARIB, Noureddine (dar žinomas kaip Carreto; dar žinomas kaip Zitoun Mourad), gimęs 1972 2 1 Alžyre (al-Takfir ir al-Hijra narys)

16.

DJABALI, Abderrahmane (dar žinomas kaip Touil), gimęs 1970 6 1 Alžyre (al-Takfir ir al-Hijra narys)

17.

*ECHEBERRIA SIMARRO, Leire (E.T.A. aktyvistas), gimęs 1977 12 20 Basauri (Bizcay), asmens tapatybės kortelės Nr. 45.625.646

18.

*ECHEGARAY ACHIRICA, Alfonso (E.T.A. aktyvistas), gimęs 1958 1 10 Plencia (Bizcay), asmens tapatybės kortelės Nr. 16.027.051

19.

EL-HOORIE, Ali Saed Bin Ali (dar žinomas kaip AL-HOURI, Ali Saed Bin Ali; dar žinomas kaip EL-HOURI, Ali Saed Bin Ali), gimęs 1965 7 10 arba 1965 7 11 El Dibabiya, Saudo Arabija; Saudo Arabijos pilietis

20.

FAHAS, Sofiane Yacine, gimęs 1971 9 10 Alžyre (Alžyras) (al-Takfir ir al-Hijra narys)

21.

*GOGEASCOECHEA ARRONATEGUI, Eneko (E.T.A. aktyvistas), gimęs 1967 4 29 Guernica (Biscay), asmens tapatybės kortelės Nr. 44.556.097

22.

*IPARRAGUIRRE GUENECHEA, Ma Soledad (E.T.A. aktyvistas), gimęs 1961 4 25 Escoriaza (Navarra), asmens tapatybės kortelės Nr. 16.255.819

23.

*IZTUETA BARANDICA, Enrique (E.T.A. aktyvistas), gimęs 1955 7 30 Santurce (Biscay), asmens tapatybės kortelės Nr. 14.929.950

24.

IZZ-AL-DIN, Hasan (dar žinomas kaip GARBAYA, AHMED; dar žinomas kaip SA-ID; dar žinomas kaip SALWWAN, Samir), Libanas, gimęs 1963 m. Libane, Libano pilietis

25.

LASSASSI, Saber (dar žinomas kaip Mimiche), gimęs 1970 11 30 Constantine (Alžyras) (al-Takfir ir al-Hijra narys)

26.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (dar žinomas kaip ALI, Salem; dar žinomas kaip BIN KHALID, Fahd Bin Adballah; dar žinomas kaip HENIN, Ashraf Refaat Nabith; dar žinomas kaip WADOOD, Khalid Adbul), gimęs 1965 4 14 arba 1964 3 1 Pakistane, paso Nr. 488555

27.

MOKTARI, Fateh (dar žinomas kaip Ferdi Omar), gimęs 1974 12 26 Hussein Dey (Alžyras) (al-Takfir ir al-Hijra narys)

28.

*MORCILLO TORRES, Gracia (E.T.A. aktyvistas; Kas/Ekin narys), gimęs 1967 3 15 San Sebastián (Guipúzcoa), asmens tapatybės kortelės Nr. 72.439.052

29.

MUGHNIYAH, Imad Fa'iz (dar žinomas kaip MUGHNIYAH, Imad Fayiz), HIZBALLAH vyresnysis žvalgybos karininkas, gimęs 1962 12 7 Tayr Dibba, Libanas, paso Nr. 432298 (Libanas)

30.

NARVÁEZ GOÑI, Juan Jesús (E.T.A. aktyvistas), gimęs 1961 2 23 Pamplona (Navarra), asmens tapatybės kortelės Nr. 15.841.101

31.

NOUARA, Farid, gimęs 1973 11 25 Alžyre (Alžyras) (al-Takfir ir al-Hijra narys)

32.

*ORBE SEVILLANO, Zigor (E.T.A. aktyvistas; Jarrai/Haika/Segi narys), gimęs 1975 9 22 Basauri (Biscay), asmens tapatybės kortelės Nr. 45.622.851

33.

*PALACIOS ALDAY, Gorka (E.T.A. aktyvistas; K. Madrid narys), gimęs 1974 10 17 Baracaldo (Biscay), asmens tapatybės kortelės Nr. 30.654.356

34.

*PEREZ ARAMBURU, Jon Iñaki (E.T.A. aktyvistas; Jarrai/Haika/Segi narys), gimęs 1964 9 18 San Sebastián (Guipúzcoa), asmens tapatybės kortelės Nr. 15.976.521

35.

*QUINTANA ZORROZUA, Asier (E.T.A. aktyvistas; K. Madrid narys), gimęs 1968 2 27 Bilbao (Biscay), asmens tapatybės kortelės Nr. 30.609.430

36.

RESSOUS, Hoari (dar žinomas kaip Hallasa Farid), gimęs 1968 9 11 Alžyre (Alžyras) (al-Takfir ir al-Hijra narys)

37.

*RUBENACH ROIG, Juan Luis (E.T.A. aktyvistas; K. Madrid narys), gimęs 1963 9 18 Bilbao (Biscay), asmens tapatybės kortelės Nr. 18.197.545

38.

SEDKAOUI, Noureddine (dar žinomas kaip Nounou), gimęs 1963 6 23 Alžyre (Alžyras) (al-Takfir ir al-Hijra narys)

39.

SELMANI, Abdelghani (dar žinomas kaip Gano), gimęs 1974 6 14 Alžyre (Alžyras) (al-Takfir ir al-Hijra narys)

40.

SENOUCI, Sofiane, gimęs 1971 4 15 Hussein Dey (Alžyras) (al-Takfir ir al-Hijra narys)

41.

SISON, Jose Maria (dar žinomas kaip Armando Liwanag, dar žinomas kaip Joma, vadovaujantis Filipinų komunistų partijai, įskaitant NTA), gimęs 1939 2 8 Cabugao, Filipinai

42.

TINGUALI, Mohammed (dar žinomas kaip Mouh di Kouba), gimęs 1964 4 21 Blida (Alžyras) (al-Takfir ir al-Hijra narys)

43.

*URANGA ARTOLA, Kemen (E.T.A. aktyvistas; Herri Batasuna/E.H/Batasuna narys), gimęs 1969 5 25 Ondarroa (Biscay), asmens tapatybės kortelės Nr. 30.627.290

44.

*VALLEJO FRANCO, Iñigo (E.T.A. aktyvistas), gimęs 1976 5 21 Bilbao (Biscay), asmens tapatybės kortelės Nr. 29.036.694

45.

*VILA MICHELENA, Fermín (E.T.A. aktyvistas; Kas/Ekin narys), gimęs 1970 3 12 Irún (Guipúzcoa), asmens tapatybės kortelės Nr. 15.254.214

2.   GRUPĖS IR ORGANIZACIJOS

1.

Abu Nidal organizacija (ANO), (dar žinoma kaip Fatah Revoliucinė Taryba, Arabų revoliucinės brigados, „Juodasis rugsėjis“ Musulmonų socialistų revoliucinė organizacija)

2.

Al-Aqsa kankinių brigada

3.

Al-Aqsa e.V.

4.

Al-Takfir ir Al-Hijra

5.

*Antiimperalistinės teritorinės grupės (Nuclei Territoriali Antimperialisti)

6.

*Cooperativa Artigiana Fuoco ed Affini – Occasionalmente Spettacolare

7.

*Ginkluotos grupės už komunizmą (Nuclei Armati per il Comunismo)

8.

Aum Shinrikyo (dar žinoma kaip AUM, dar žinoma kaip Aum Aukščiausioji Tiesa, dar žinoma kaip Aleph)

9.

Babbar Khalsa

10.

*Kovos prieš kapitalą, kalėjimus, kalėjimų prižiūrėtojus ir kalėjimų kameras skyrius (CCCCC – Cellula Contro Capitale, Carcere i suoi Carcerieri e le sue Celle)

11.

Filipinų komunistų partija, įskaitant Naują tautų armiją (NTA), Filipinuose, susijusią su Sison Jose Maria C. (dar žinomas kaip Armando Liwanag, dar žinomas kaip Joma, vadovaujantis Filipinų komunistų partijai, įskaitant NTA)

12.

*Nuolatinė Airijos respublikonų armija (NARA)

13.

*Euskadi Ta Askatasuna/Tierra Vasca y Libertad/Baskų tėvynė ir laisvė (E.T.A.) (Šios organizacijos yra E.T.A.teroristinės grupės dalys: K.a.s., Xaki, Ekin, Jarrai-Haika-Segi, Gestoras pro-amnistía, Askatasuna, Batasuna (dar žinoma kaip Herri Batasuna, dar žinoma kaip Euskal Herritarrok)

14.

Gama'a al-Islamiyya (Islamo grupė), (dar žinoma kaip Al-Gama'a al-Islamiyya, IG)

15.

Didysis islamo rytų karių frontas (IBDA-C)

16.

*Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre/Antifašistinės pasipriešinimo grupės „Rugsėjo pirmoji“ (G.R.A.P.O.)

17.

Hamas (įskaitant Hamas-Izz al-Din al-Qassem)

18.

Organizacija „Hizbul Mujahideen“ (HM)

19.

Šventosios Žemės paramos ir plėtros fondas

20.

Tarptautinė sikų jaunimo federacija (TSJF)

21.

*Tarptautinis solidarumas (Solidarietà Internazionale)

22.

Kahane Chai (Kach)

23.

Khalistano Zindabad pajėgos (KZF)

24.

Kurdistano darbininkų partija (PKK), (dar žinoma kaip KADEK; dar žinoma kaip KONGRA-GEL)

25.

*Lojalistų savanorių pajėgos (LSP)

26.

Mujahedin-e Khalq organizacija (MEK arba MKO) (neįskaitant „Nacionalinės Irano pasipriešinimo tarybos“ (NIPT) (dar žinoma kaip Nacionalinė Irano išlaisvinimo armija (NLA, MEK karinis sparnas), Irano liaudies Mujahidin (ILM), Musulmonų iraniečių studentų bendruomenė)

27.

Nacionalinė išlaisvinimo armija (Ejército de Liberación Nacional)

28.

*Orange savanoriai (OS)

29.

Palestinos išlaisvinimo frontas (PIF)

30.

Palestinos islamo Jihad (PIJ)

31.

Palestinos išlaisvinimo liaudies frontas (PILF)

32.

Palestinos išlaisvinimo žmonių fronto Aukščiausioji vadovybė, (dar žinoma kaip PILF Aukščiausioji vadovybė, dar žinoma kaip PILF-AV)

33.

*Tikroji IRA

34.

*Kovojančios komunistų partijos kūrimo raudonosios brigados (Brigate Rosse per la Costruzione del Partito Comunista Combattente)

35.

*Raudonosios rankos gynėjai (RRG)

36.

Kolumbijos revoliucinės ginkluotosios pajėgos (KRGP)

37.

*Revoliucinis branduolys/Epanastatiki Pirines

38.

*Revoliucinė organizacija „Lapkričio 17-oji“/Dekati Evdomi Noemvri

39.

Revoliucinė liaudies išlaisvinimo armija/frontas/partija (DHKP/C) (dar žinoma kaip Devrimci Sol (Revoliucinė kairė), Dev Sol)

40.

Šviečiantis kelias (SL) (Sendero Luminoso)

41.

Stichting Al Aqsa (dar žinoma kaip Stichting Al Aqsa Nederland, dar žinoma kaip Al Aqsa Nederland)

42.

*Liepos dvidešimt pirmosios brigada (Brigata XX Luglio)

43.

*Olsterio gynybos asociacija/Olsterio laisvės kovotojai (OGA/OLK)

44.

Kolumbijos jungtinės savigynos pajėgos/grupė (AUC) (Autodefensas Unidas de Colombia)

45.

*Revoliucinės proletariškosios iniciatyvos padalinys (Nucleo di Iniziativa Proletaria Rivoluzionaria)

46.

*Proletariškosios iniciatyvos padalinys (Nuclei di Iniziativa Proletaria)

47.

*Neoficiali anarchistų federacija (F.A.I. – Federazione Anarchica Informale)


(1)  Asmenims, grupėms ir organizacijoms, pažymėtoms *, taikomas tik Bendrosios pozicijos 2001/931/BUSP 4 straipsnis.