ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 79

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

49 tomas
2006m. kovo 16d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

*

2006 m. kovo 9 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 426/2006, iš dalies keičiantis Reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priedą

1

 

 

2006 m. kovo 15 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 427/2006, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

2

 

 

2006 m. kovo 15 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 428/2006, dėl A3 eksporto licencijų išdavimo vaisių ir daržovių (pomidorai, apelsinai, citrinos ir obuoliai) sektoriuje

4

 

*

2006 m. kovo 15 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 429/2006, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1383/2005 dėl nuolatiniu konkursu numatyto eksportui skirtų miežių, saugomų Lenkijos intervencinės agentūros, kiekio

6

 

*

2006 m. kovo 15 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 430/2006, patvirtinantis operacijas, kuriomis Senegale nustatoma šviežių vaisių ir daržovių atitiktis Bendrijos prekybos standartams prieš jų importą į Bendriją

7

 

*

2006 m. kovo 15 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 431/2006, patvirtinantis operacijas, kuriomis Kenijoje nustatoma šviežių vaisių ir daržovių atitiktis Bendrijos prekybos standartams prieš jų importą į Bendriją

9

 

*

2006 m. kovo 15 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 432/2006, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 382/2005, nustatantį Tarybos reglamento (EB) Nr. 1786/2003 dėl bendro sausųjų pašarų rinkos organizavimo taikymo išsamias taisykles

12

 

*

2006 m. kovo 15 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 433/2006, iš dalies keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 1538/91 dėl etaloninių laboratorijų, skirtų prižiūrėti vandens kiekį paukštienoje

16

 

*

2006 m. kovo 15 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 434/2006, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 887/2005, dėl distiliavimo krizės atveju numatytos Tarybos reglamento (EB) Nr. 1493/1999 30 straipsnyje tam tikros kategorijos vynams Graikijoje pradžios

21

 

 

2006 m. kovo 15 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 435/2006, nustatantis importo muitus grūdų sektoriuje, galiojančius nuo 2006 m. kovo 16 d.

22

 

 

II   Aktai, kurių skelbti neprivaloma

 

 

Taryba

 

*

2006 m. kovo 14 d. Tarybos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 1999/70/EB dėl nacionalinių centrinių bankų išorės auditorių Österreichische Nationalbank išorės auditorių atžvilgiu

25

 

 

Komisija

 

*

2006 m. kovo 6 d. Komisijos sprendimas, nustatantis tam tikrų statybos produktų degumo klases medinių grindų, natūraliosios medienos skydinių apkalų ir apkalų dailylentėmis atžvilgiu (pranešta dokumentu Nr. C(2006) 655)  ( 1 )

27

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2005 m. birželio 27 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1236/2005 dėl prekybos tam tikromis prekėmis, kurios galėtų būti naudojamos mirties bausmei vykdyti, kankinimui ar kitokiam žiauriam, nežmoniškam ar žeminančiam elgesiui ir baudimui, klaidų ištaisymas (OL L 200, 2005 7 30)

32

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, kuriuos skelbti privaloma

16.3.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 79/1


TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 426/2006

2006 m. kovo 9 d.

iš dalies keičiantis Reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priedą

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 26 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 (1) I priede esančioje Kombinuotojoje nomenklatūroje autonomiškai ir neribotam laikui sustabdomas muito taikymas kai kurioms 27 skirsnio prekėms, kurioms perdirbti naudojami specifiniai procesai, jeigu yra įvykdytos sąlygos, nustatytos 1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamente (EEB) Nr. 2454/93, išdėstančiame Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas (2).

(2)

Kai kurios pagal KN 2710 99 00 kodą klasifikuojamos perdirbti skirtos alyvų atliekos šiuo metu nėra atleistos nuo muito.

(3)

Jei visos teisinės ir techninės sąlygos yra įvykdytos, alyvų atliekoms ir tos pačios grupės alyvoms turėtų būti taikomas tas pats muitų tarifų režimas, ypač dėl aplinkos apsaugos motyvų, susijusių su naudotų alyvų perdirbimu. Todėl Bendrijai yra naudinga autonomiškai ir neribotam laikui sustabdyti muito taikymą šiems produktams.

(4)

Todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Reglamentą (EEB) Nr. 2658/87.

(5)

Šiuo reglamentu nustatomas pakeitimas turėtų būti taikomas nuo tos pačios datos kaip ir 2006 m. skirta Kombinuotoji nomenklatūra, nustatyta Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1719/2005 (3), todėl šis reglamentas turėtų įsigalioti nedelsiant ir būti taikomas nuo 2006 m. sausio 1 d.,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EEB) Nr. 2658/87 I priedo antrosios dalies (Muitų sąrašo) V skyriaus 27 skirsnio KN 2710 99 00 kodo trečiojo stulpelio tekstas pakeičiamas taip:

„3,5 (4)

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Jis taikomas nuo 2006 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. kovo 9 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. PRÖLL


(1)  OL L 256, 1987 9 7, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 267/2006 (OL L 47, 2006 2 17, p. 1).

(2)  OL L 253, 1993 10 11, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 215/2006 (OL L 38, 2006 2 9, p. 11).

(3)  OL L 286, 2005 10 28, p. 1.

(4)  Šio muito taikymas autonomiškai ir neribotam laikui sustabdomas produktams (TARIC kodas 2710990010), kurių perdirbimui naudojami specifiniai procesai. Muito taikymas sustabdomas laikantis sąlygų, nustatytų atitinkamose Bendrijos nuostatose (žr. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93 291–300 straipsnius (OL L 253, 1993 11 10, p. 1) ir vėlesnius pakeitimus)“.


16.3.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 79/2


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 427/2006

2006 m. kovo 15 d.

nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1994 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 3223/94 dėl vaisių ir daržovių importo taisyklių (1), ypač į jo 4 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Vadovaujantis Urugvajaus raundo daugiašalių prekybos derybų rezultatais Reglamentas (EB) Nr. 3223/94 numato kriterijus, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo vertes iš trečiųjų šalių importuojamiems jo priede išvardintiems produktams ir laikotarpiams.

(2)

Laikantis aukščiau nurodytų kriterijų, standartinės importo vertės turi būti nustatytos tokios, kaip nurodyta šio reglamento priede,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 3223/94 4 straipsnyje nurodytos standartinės importo vertės nustatomos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. kovo 16 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. kovo 15 d.

Komisijos vardu

J. L. DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 337, 1994 12 24, p. 66. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 386/2005 (OL L 62, 2005 3 9, p. 3).


PRIEDAS

prie 2006 m. kovo 15 d. Komisijos reglamento, nustatančio kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

052

117,9

204

60,7

212

102,0

624

120,2

999

100,2

0707 00 05

052

120,8

068

143,9

204

36,3

628

169,1

999

117,5

0709 90 70

052

128,2

204

55,2

999

91,7

0805 10 20

052

66,2

204

41,8

212

49,7

220

48,6

400

60,8

512

33,1

624

59,1

999

51,3

0805 50 10

052

43,6

624

69,4

999

56,5

0808 10 80

388

94,2

400

121,4

404

90,2

512

71,7

524

76,3

528

78,3

720

87,3

999

88,5

0808 20 50

388

83,4

400

74,8

512

64,9

528

56,0

720

60,4

999

67,9


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 750/2005 (OL L 126, 2005 5 19, p. 12). Kodas „999“ žymi „kitą kilmę“.


16.3.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 79/4


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 428/2006

2006 m. kovo 15 d.

dėl A3 eksporto licencijų išdavimo vaisių ir daržovių (pomidorai, apelsinai, citrinos ir obuoliai) sektoriuje

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1996 m. spalio 28 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2200/96 dėl bendro vaisių ir daržovių rinkos organizavimo (1), ypač į jo 35 straipsnio 3 dalies trečią pastraipą,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 292/2006 (2) kviečia dalyvauti konkurse, nustatant orientacinių grąžinamųjų išmokų dydžius ir galimų išduoti A3 eksporto licencijų kiekius.

(2)

Atsižvelgiant į pateiktus pasiūlymus, nustatomi maksimalūs grąžinamųjų išmokų dydžiai ir kiekių, nurodytų pasiūlymuose, kuriuose nurodyti maksimalūs grąžinamųjų išmokų dydžiai, patenkinimo procentas.

(3)

Maksimalus grąžinamųjų išmokų dydis pomidorams, apelsinams, citrinoms ir obuoliams reikalingas orientacinio kiekio licencijoms išduoti, neviršijant konkurse pasiūlytų kiekių, negali būti didesnis už orientacinį grąžinamųjų išmokų dydį daugiau nei pusantro karto,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Maksimalus grąžinamųjų išmokų dydis pomidorams, apelsinams, citrinoms ir obuoliams bei Reglamentu (EB) Nr. 292/2006 paskelbtame konkurse pasiūlytų kiekių patenkinimo procentas yra nustatomas priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. kovo 16 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. kovo 15 d.

Komisijos vardu

J. L. DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 297, 1996 11 21, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 47/2003 (OL L 7, 2003 1 11, p. 64).

(2)  OL L 48, 2006 2 18, p. 3.


PRIEDAS

A3 eksporto licencijų išdavimas vaisių ir daržovių (pomidorų, apelsinų, citrinų ir obuolių) sektoriuje

Produktas

Maksimalus grąžinamųjų išmokų dydis

(EUR/t)

Pasiūlymuose nurodytų kiekių patenkinimo procentas didžiausių grąžinamųjų išmokų atžvilgiu

Pomidorai

40

100 %

Apelsinai

50

100 %

Citrinos

70

100 %

Obuoliai

43

100 %


16.3.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 79/6


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 429/2006

2006 m. kovo 15 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1383/2005 dėl nuolatiniu konkursu numatyto eksportui skirtų miežių, saugomų Lenkijos intervencinės agentūros, kiekio

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1), ypač į jo 6 straipsnį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamente (EEB) Nr. 2131/93 (2) yra nustatytos intervencinių agentūrų saugomų grūdų pardavimo tvarka ir sąlygos.

(2)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1383/2005 (3) pradedamas nuolatinis konkursas dėl 20 000 tonų Lenkijos intervencinės agentūros saugomų miežių eksporto.

(3)

Lenkija pranešė Komisijai apie savo intervencinės agentūros ketinimą 44 185 tonų padidinti kiekį, dėl kurio eksporto vykdomas konkursas. Atsižvelgiant į šį prašymą, turimus kiekius ir situaciją rinkoje Lenkijos prašymą reikėtų patenkinti.

(4)

Todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Reglamentą (EB) Nr. 1383/2005.

(5)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Grūdų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1383/2005 2 straipsnis pakeičiamas šiuo tekstu:

„2 straipsnis

Konkursas vyksta dėl maksimalaus 64 185 tonų miežių, eksportuotinų į trečiąsias šalis, išskyrus Albaniją, Buvusiąją Jugoslavijos Respubliką Makedoniją, Bosniją ir Hercegoviną, Bulgariją, Kanadą, Kroatiją, Jungtines Amerikos Valstijas, Lichtenšteiną, Meksiką, Rumuniją, Serbiją ir Juodkalniją (4) bei Šveicariją, kiekio.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. kovo 15 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 78. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1154/2005 (OL L 187, 2005 7 19, p. 11).

(2)  OL L 191, 1993 7 31, p. 76. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 749/2005 (OL L 126, 2005 5 19, p. 10).

(3)  OL L 220, 2005 8 25, p. 21.

(4)  Įskaitant Kosovą, kaip apibrėžta 1999 m. birželio 10 d. Jungtinių Tautų Nacionalinio saugumo tarybos rezoliucijoje Nr. 1244.“.


16.3.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 79/7


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 430/2006

2006 m. kovo 15 d.

patvirtinantis operacijas, kuriomis Senegale nustatoma šviežių vaisių ir daržovių atitiktis Bendrijos prekybos standartams prieš jų importą į Bendriją

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1996 m. spalio 28 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2200/96 dėl vaisių ir daržovių rinkos bendro organizavimo (1), ypač į jo 10 straipsnį,

kadangi:

(1)

2001 m. birželio 12 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1148/2001 dėl šviežių vaisių ir daržovių atitikties prekybos standartams patikrinimų (2), 7 straipsnis nustato tam tikrų trečiųjų šalių atliekamų tikrinimo operacijų, kurias tos šalys yra prašomos atlikti prieš importą į Bendriją, patvirtinimo sąlygas.

(2)

Senegalo valdžios institucijos Komisijai nusiuntė prašymą, kad būtų patvirtintos Žemės ūkio ir Hidraulikos Ministerijos augalų apsaugos skyriaus vardu atliekamos tikrinimo operacijos. Šiame prašyme pažymima, jog tas skyrius turi patikrinimams atlikti reikalingus darbuotojus, įrangą ir patalpas, kad jis naudoja Reglamento (EB) Nr. 1148/2001 9 straipsnyje nurodytiesiems lygiaverčius metodus ir kad iš Senegalo į Bendriją eksportuojami švieži vaisiai ir daržovės atitinka Bendrijos prekybos reikalavimus.

(3)

Valstybių narių Komisijai perduota informacija rodo, kad 2001–2005 m. iš Senegalo importuoti švieži vaisiai ir daržovės labai retai neatitikdavo prekybos standartų.

(4)

Dėl to atitikties patikrinimai, kuriuos atlieka Senegalas, turėtų būti patvirtinami nuo Reglamento (EB) Nr. 1148/2001 7 straipsnio 8 dalyje numatytos administracinio bendradarbiavimo procedūros įgyvendinimo dienos.

(5)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Šviežių vaisių ir daržovių vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Senegalo atliekamos šviežiems vaisiams ir daržovėms taikomų prekybos standartų prieš jų importą į Bendriją atitikties tikrinimo operacijos patvirtinamos pagal Reglamento (EB) Nr. 1148/2001 7 straipsnį.

2 straipsnis

Išsami informacija apie Reglamento (EB) Nr. 1148/2001 7 straipsnio 2 dalies antroje pastraipoje nurodytą viešąją valdžios instituciją arba tikrinimo įstaigą Senegale pateikiama šio reglamento priede.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo Reglamento (EB) Nr. 1148/2001 7 straipsnio 8 dalyje nurodyto pranešimo apie Bendrijos ir Senegalo administracinio bendradarbiavimo pradžią paskelbimo Europos Sąjungos oficialiojo leidinio C serijoje dienos.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. kovo 15 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 297, 1996 11 21, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 47/2003 (OL L 7, 2003 1 11, p. 64).

(2)  OL L 156, 2001 6 13, p. 9. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 408/2003 (OL L 62, 2003 3 6, p. 8).


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 1148/2001 7 straipsnio 2 dalyje nurodyta viešoji valdžios institucija:

Ministère de l’agriculture et de l’hydraulique

Direction de la protection des végétaux

BP 20054 Thiaroye Dakar

Sénégal

Tel. (221) 834 03 97

Faksas (221) 834 28 54/834 42 90

El. paštas: almhanne@hotmail.com

almhanne@yahoo.fr

Reglamento (EB) Nr. 1148/2001 7 straipsnio 2 dalyje nurodyta tikrinimo įstaiga:

Ministère de l’agriculture et de l’hydraulique

Direction de la protection des végétaux

Bureau qualité de la division législation et contrôle phytosanitaire

Tel. (221) 834 03 97

Faksas (221) 834 28 54

El. paštas: dpv1@sentoo.sn

almhanne@yahoo.fr


16.3.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 79/9


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 431/2006

2006 m. kovo 15 d.

patvirtinantis operacijas, kuriomis Kenijoje nustatoma šviežių vaisių ir daržovių atitiktis Bendrijos prekybos standartams prieš jų importą į Bendriją

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1996 m. spalio 28 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2200/96 dėl vaisių ir daržovių rinkos bendro organizavimo (1), ypač jo 10 straipsnį,

kadangi:

(1)

2001 m. birželio 12 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1148/2001 dėl šviežių vaisių ir daržovių atitikties prekybos standartams patikrinimų (2), 7 straipsnyje nustatytos tam tikrų trečiųjų šalių atliekamų tikrinimo operacijų, kurias tos šalys yra prašomos atlikti prieš importą į Bendriją, patvirtinimo sąlygos.

(2)

Kenijos institucijos Komisijai nusiuntė prašymą patvirtinti Kenijos Augalų sveikatos inspekcijos tarnybos (KEPHIS) vardu atliekamas tikrinimo operacijas. Šiame prašyme pažymima, kad pirmiau minėtos tikrinimo įstaigos turi patikrinimams atlikti reikalingus darbuotojus, įrangą ir patalpas, kad jos taiko Reglamento (EB) Nr. 1148/2001 9 straipsnyje nurodytiesiems lygiaverčius metodus ir kad iš Kenijos į Bendriją eksportuojami švieži vaisiai ir daržovės atitinka Bendrijos prekybos reikalavimus.

(3)

Valstybių narių Komisijai perduota informacija rodo, kad 2001–2005 m. iš Kenijos importuojami švieži vaisiai ir daržovės labai retai neatitikdavo prekybos reikalavimų.

(4)

Dėl to atitikties patikrinimai, kuriuos atlieka Kenija, turėtų būti patvirtinami nuo Reglamento (EB) Nr. 1148/2001 7 straipsnio 8 dalyje numatytos administracinio bendradarbiavimo procedūros įgyvendinimo dienos.

(5)

Šiuo reglamentu numatytos priemonės atitinka Šviežių vaisių ir daržovių vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Kenijos atliekamos šviežiems vaisiams ir daržovėms taikomų prekybos standartų prieš jų importą į Bendriją atitikties tikrinimo operacijos patvirtinamos pagal Reglamento (EB) Nr. 1148/2001 7 straipsnį.

2 straipsnis

Išsami informacija apie Reglamento (EB) Nr. 1148/2001 7 straipsnio 2 dalies antroje pastraipoje nurodytą viešąją valdžios instituciją arba tikrinimo įstaigą Kenija pateikiama šio reglamento I priede.

3 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1148/2001 7 straipsnio 3 dalies antroje pastraipoje nurodyti sertifikatai, kurie išduodami atlikus šio reglamento 1 straipsnyje nurodytus patikrinimus, turi būti rengiami naudojant formas, kurių pavyzdys pateikiamas šio reglamento II priede.

4 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo Reglamento (EB) Nr. 1148/2001 7 straipsnio 8 dalyje nurodyto pranešimo apie Bendrijos ir Kenijos administracinio bendradarbiavimo pradžią paskelbimo Europos Sąjungos oficialiojo leidinio C serijoje dienos.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. kovo 15 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 297, 1996 11 21, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 47/2003 (OL L 7, 2003 1 11, p. 64).

(2)  OL L 156, 2001 6 13, p. 9. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 408/2003 (OL L 62, 2003 3 6, p. 8).


I PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 1148/2001 7 straipsnio 2 dalyje nurodyta viešoji valdžios institucija:

Kenya Plant Health Inspectorate Service

Kephis Managing Director

PO Box 49592-00100

Nairobi

Telefonas (254-20) 88 25 84

Faksas (254-20) 88 22 65

El. paštas: kephis@nbnet.co.ke

Reglamento (EB) Nr. 1148/2001 7 straipsnio 2 dalyje nurodyta tikrinimo įstaiga:

Kenya Plant Health Inspectorate Service, Kephis

PO Box 49592-00100

Nairobi

Telefonas (254-20) 88 45 45/88 23 08/88 29 33

Faksas (254-20) 88 22 45

El. paštas: kephis@nbnet.co.ke


II PRIEDAS

Image


16.3.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 79/12


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 432/2006

2006 m. kovo 15 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 382/2005, nustatantį Tarybos reglamento (EB) Nr. 1786/2003 dėl bendro sausųjų pašarų rinkos organizavimo taikymo išsamias taisykles

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1786/2003 dėl bendro sausųjų pašarų rinkos organizavimo (1), ypač į jo 20 straipsnį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1782/2003, nustatantį bendrąsias tiesioginės pagalbos schemų pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir nustatantį pagalbos schemas ūkininkams ir iš dalies pakeičiantį Reglamentus (EEB) Nr. 2019/93, (EB) Nr. 1452/2001, (EB) Nr. 1453/2001, (EB) Nr. 1454/2001, (EB) Nr. 1868/94, (EB) Nr. 1251/1999, (EB) Nr. 1254/1999, (EB) Nr. 1673/2000, (EEB) Nr. 2358/71 ir (EB) Nr. 2529/2001 (2), ypač į jo 71 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą,

kadangi:

(1)

Patirtis, įgyta taikant Komisijos reglamentą (EB) Nr. 382/2005 (3), parodė, kad būtina patikslinti to reglamento 9 straipsnio trečią pastraipą.

(2)

Atsižvelgiant į tai, kad Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 71 straipsnio 2 dalies antroje pastraipoje nurodytas pagalbos dydis skaičiuojamas remiantis kiekiais, už kuriuos einamaisiais metais gali būti skiriama Reglamento (EB) Nr. 1786/2003 4 straipsnyje nurodyta pagalba, ir, kad pagal Reglamento (EB) Nr. 382/2005 34 straipsnį, tam tikra sausųjų pašarų, 2005–2006 prekybos metais išvežtų iš perdirbimo įmonių, dalis buvo įtraukta į 2004–2005 prekybos metų apskaitą, 2005–2006 prekybos metais teiktinos pagalbos dydis skaičiuotinas remiantis kiekiais, kurie neatspindės faktinės 2005–2006 prekybos metų produkcijos. Todėl atsargoms iki 2006 m. kovo 31 d. reikia numatyti pereinamojo laikotarpio priemones. Kad ekonominės veiklos vykdytojai nebūtų diskriminuojami, šias priemones reikia taikyti visose valstybėse narėse. Reikia numatyti būdą, kaip perduoti informaciją apie atsargas, kurioms taikomos šios priemonės.

(3)

Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 VII priedo D punkte nurodytas referencines sumas reikėtų pakeisti referencinėmis sumomis, nurodytomis 2005 m. sausio 26 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 118/2005, iš dalies keičiančio Tarybos reglamento (EB) Nr. 1782/2003 VIII priedą ir nustatančio biudžetų viršutines ribas tame reglamente numatytam daliniam ar savanoriškam bendrosios išmokos schemos įgyvendinimui ir tame reglamente numatytus metinius finansinius paketus bendrosios išmokos schemai (4), IV priede.

(4)

Reikėtų šiek tiek patobulinti I priedą siekiant gauti naudingą energijos suvartojimo suvestinę.

(5)

Reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Reglamentą (EB) Nr. 382/2005.

(6)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Jungtinio grūdų ir tiesioginių mokėjimų komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 382/2005 iš dalies keičiamas taip:

1)

9 straipsnio trečia pastraipa pakeičiama taip:

„Sausieji pašarai, išvežti iš perdirbimo įmonės, gali būti į ją sugrąžinti tik tam, kad būtų atlikta nauja įpakavimo operacija, atliekama kompetentingai institucijai kontroliuojant ir kuri vykdoma jos nustatytomis sąlygomis.“

2)

33 straipsnio 1 dalis iš dalies keičiama taip:

a)

pirmoje pastraipoje pridedamas šis sakinys:

„Į perduodamus duomenis neįtraukiami šio reglamento 34 ir 34a straipsniuose nurodyti kiekiai.“;

b)

antroje pastraipoje pridedami šie sakiniai:

„Kai kalbama apie 2005–2006 ir 2006–2007 prekybos metus, į šiuos kiekius neįskaičiuojami 34 ir 34a straipsniuose nurodyti kiekiai. Ne vėliau kaip iki 2006 m. gegužės 31 d. valstybės narės taip pat praneša Komisijai apie perdirbimo įmonėse laikomus sausųjų pašarų atsargų iki 2006 m. kovo 31 d. kiekius, už kuriuos pagal 34a straipsnio nuostatas buvo pateiktos paraiškos Reglamento (EB) Nr. 1786/2003 4 straipsnyje numatytai pagalbai gauti už 2005–2006 prekybos metus 2006–2007 prekybos metais, ir tam tikrais atvejais – Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 71 straipsnio 2 dalies antroje pastraipoje numatytai pagalbai gauti.“

3)

Įterpiamas šis 34a straipsnis:

„34a straipsnis

Atsargos iki 2006 m. kovo 31 d.

1.   Už sausuosius pašarus, pagamintus 2005–2006 prekybos metais ir neišvežtus iš perdirbimo įmonės ar kitos šio reglamento 3 straipsnio a punkte numatytos sandėliavimo vietos ne vėliau kaip iki 2006 m. kovo 31 d., Reglamento (EB) Nr. 1786/2003 4 straipsnyje numatyta pagalba gali būti suteikta už 2005–2006 prekybos metus 2006–2007 prekybos metais, ir tam tikrais atvejais – Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 71 straipsnio 2 dalies antroje pastraipoje numatyta pagalba, jeigu:

a)

laikomasi šio reglamento 3 straipsnio sąlygų;

b)

produkcijos išvežimą iš įmonės kontroliuoja kompetentinga institucija, remdamasi šio reglamento 10 ir 11 straipsniuose numatytomis sąlygomis;

c)

jie yra įskaičiuoti į 2005–2006 prekybos metais atitinkamoms valstybėms narėms suteiktus garantuotus kiekius;

d)

jie buvo deklaruoti ir patvirtinti 2005–2006 prekybos metais.

2.   Kompetentingos valstybių narių institucijos priima visas reikalingas priemones, užtikrinančias, kad būtų laikomasi 1 dalies nuostatų.“

4)

35 straipsnis pakeičiamas taip:

„35 straipsnis

Papildomas pereinamasis laikotarpis

1.   Valstybės narės, taikančios papildomą pereinamąjį laikotarpį pagal Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 71 straipsnį, perveda perdirbimo įmonėms gamintojams išmokėtinas pagalbos, numatytos Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 71 straipsnio 2 dalies antroje pastraipoje, lėšas remdamosi pagalbos skyrimo 2005–2006 prekybos metais reikalavimus atitinkančiais kiekiais.

Šios pagalbos dydis nustatomas remiantis kiekiais, už kuriuos gali būti skiriama pagalba, ir neviršijant Reglamento (EB) Nr. 118/2005 IV priede nurodytos didžiausios biudžeto ribos (5).

Kiekiai, už kuriuos gali būti skiriama pagalba, yra visi kiekiai, už kuriuos 2005–2006 prekybos metais gali būti skiriama Reglamento (EB) Nr. 1786/2003 4 straipsnyje numatyta pagalba, ir visi 2005–2006 prekybos metais pagaminti kiekiai, už kuriuos pagal 34a straipsnio nuostatas buvo pateiktos paraiškos minėtai pagalbai gauti už 2005–2006 prekybos metus 2006–2007 prekybos metais, ir tam tikrais atvejais – Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 71 straipsnio 2 dalies antroje pastraipoje numatytai pagalbai gauti. Į šiuos kiekius, už kuriuos gali būti skiriama pagalba, neįskaičiuojami 34 straipsnyje nurodyti kiekiai.

2.   Jei perdirbimo įmonė gauna pašarus iš kitos valstybės narės, gamintojui išmokėtina pagalba, numatyta Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 71 straipsnio 2 dalies antroje pastraipoje, perdirbimo įmonei bus suteikta tik tada, jei gamintojas yra valstybėje narėje, kuri taiko papildomą pereinamąjį laikotarpį.

3.   Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 71 straipsnio 2 dalies antroje pastraipoje numatytos pagalbos dydis nustatomas pagal Reglamento (EB) Nr. 1786/2003 18 straipsnio 2 dalyje nustatytą tvarką.

Pagalbos lėšos išmokamos perdirbimo įmonėms per trisdešimt darbo dienų nuo tos dienos, kurią Komisija paskelbia sumas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Pinigai už kiekius, kurie po šios paskelbimo datos patvirtinami atitinkančiais pagalbos skyrimo reikalavimus, išmokami per trisdešimt darbo dienų nuo to patvirtinimo dienos.

Gavusios pagalbos lėšas iš valstybių narių, perdirbimo įmonės perveda pinigus gamintojams per penkiolika darbo dienų.

5)

I priedas pakeičiamas šio reglamento priedu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. kovo 15 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 114. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 583/2004 (OL L 91, 2004 3 30, p. 1).

(2)  OL L 270, 2003 10 21, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 319/2006 (OL L 58, 2006 2 28, p. 32).

(3)  OL L 61, 2005 3 8, p. 4.

(4)  OL L 24, 2005 1 27, p. 15. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 570/2005 (OL L 97, 2005 4 15, p. 13).

(5)  OL L 24, 2005 1 27, p. 15.“


PRIEDAS

„I PRIEDAS

Sausųjų pašarų gamybai sunaudotos energijos suvestinė

 

Valstybė narė:

 

Prekybos metai:


 

Dalykas

Mato vienetas

Kiekis

a

Dehidratuotų pašarų gamyba

dehidratuotų pašarų tona

 

b

Vidutinė drėgmė įvežant į įmonę

%

 

c

Vidutinė drėgmė išvežant iš įmonės

%

 

d

Vidutinė į džiovyklą įeinančio oro temperatūra

Celsijaus laipsnis

 

e

Tipinės vidutinės sąnaudos

megadžauliai/dehidratuotų pašarų kg

 

Užpildyti kiekvienai naudojamo kuro rūšiai  (1):

Kuro rūšis:

f

Tipinis vidutinis šilumingumas

megadžauliai/kuro tona

 

g

Sunaudotas kiekis

kuro tona

 

h

Pagamintas energijos kiekis

megadžauliai

 


(1)  Dujos, anglys, lignitas, mazutas, biomasė ir kt.“


16.3.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 79/16


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 433/2006

2006 m. kovo 15 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 1538/91 dėl etaloninių laboratorijų, skirtų prižiūrėti vandens kiekį paukštienoje

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1990 m. birželio 26 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1906/90 dėl tam tikrų prekybos paukštiena standartų (1), ypač į jo 9 straipsnį,

kadangi:

(1)

1991 m. birželio 5 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 1538/91, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1906/90 dėl tam tikrų prekybos paukštiena standartų įgyvendinimo taisykles (2), 14a straipsnio 10, 12 dalyse ir 12 dalies a punkte numatomos išsamios gairės, susijusios su priežiūrų lygiais ir veiksmais, kurių turi imtis etaloninės laboratorijos, kad prižiūrėti vandens kiekį paukštienoje.

(2)

Reglamento (EEB) Nr. 1538/91 14a(14) straipsnyje nurodyta Bendrijos etaloninė laboratorija „Het Spelderholt“ negali toliau tęsti savo darbo.

(3)

Darbo su etaloninėmis laboratorijomis patirtis parodė, kad atskiros Bendrijos etaloninės laboratorijos jau nebereikia. Vietoj to, atrodytų pakanka įkurti nacionalinių etaloninių laboratorijų tiriamajai veiklai koordinuoti skirtą tarybą.

(4)

Koordinuojančiąją tarybą turėtų sudaryti Jungtinio tyrimų centro (JTC) generalinio direktorato – Pamatinių medžiagų ir matavimo vienetų instituto (IRMM), Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinio direktorato ir trijų nacionalinių etaloninių laboratorijų atstovai.

(5)

IRMM atstovas turėtų būti tarybos pirmininku ir turėtų paskirti nacionalines etalonines laboratorijas rotacine tvarka.

(6)

Reglamento (EEB) Nr. 1538/91 VIII priede pateikiami visų etaloniniu laboratorijų pavadinimai ir adresai. Keletas valstybių narių pranešė Komisijai apie savo nacionalinių etaloninių laboratorijų pakeitimą. Malta atsiuntė kaimyninėje valstybėje narėje esančios Maltos nacionalinės etaloninės laboratorijos pavadinimą ir adresą. Todėl būtina atnaujinti kai kurių etaloninių laboratorijų pavadinimus ir adresus bei įtraukti Maltos etaloninės laboratorijos pavadinimą ir adresą.

(7)

Reglamento (EEB) Nr. 1538/91 IX priede pateikiamos specifinės užduotys, kurias turės atlikti Bendrijos etaloninė laboratorija ir nacionalinės etaloninė laboratorijos. Etaloninių laboratorijų, skirtų prižiūrėti vandens kiekį paukštienoje, organizacinės struktūros pakeitimai turėtų būti išdėstyti IX priede.

(8)

Todėl Reglamentas (EEB) Nr. 1538/91 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas.

(9)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Paukštienos ir kiaušinių vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EEB) Nr. 1538/91 iš dalies keičiamas taip:

1)

14a straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

12 dalies a punkto antra pastraipa pakeičiama taip:

„Nacionalinės etaloninės laboratorijos šiuos duomenis perduoda 14 dalyje nurodytai ekspertų tarybai, kad jie toliau būtų vertinami ir aptariami su nacionalinėmis etaloninėmis laboratorijomis kiekvienais metais prieš liepos pirmąją. Išvados pateikiamos vadybos komitetui svarstyti pagal Reglamento (EEB) Nr. 2777/75 18 straipsnio nuostatas.“,

b)

14 dalis pakeičiama taip:

„14.   Vandens kiekio paukštienoje priežiūros ekspertų taryba veikia kaip nacionalinių etaloninių laboratorijų tiriamąją veiklą koordinuojanti įstaiga. Ją sudaro Komisijos ir nacionalinių etaloninių laboratorijų atstovai. Tarybos ir nacionalinių etaloninių laboratorijų uždaviniai bei šios tarybos organizacinė struktūra yra numatyti IX priede.“;

2)

VIII priedas pakeičiamas šio reglamento I priedo tekstu;

3)

IX priedas pakeičiamas šio reglamento II priedo tekstu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. kovo 15 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 173, 1990 7 6, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1101/98 (OL L 157, 1998 5 30, p. 12).

(2)  OL L 143, 1991 6 7, p. 11. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 81/2006 (OL L 14, 2006 1 19, p. 8).


I PRIEDAS

„VIII PRIEDAS

NACIONALINIŲ ETALONINIŲ LABORATORIJŲ SĄRAŠAS

 

Belgija

Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO)

Eenheid Technologie en Voeding

Productkwaliteit en voedselveiligheid

Brusselsesteenweg 370

BE-9090 Melle

 

Čekija

Státní veterinární ústav Jihlava

Národní referenční laboratoř pro mikrobiologické, chemické a senzorické analýzy masa a masných výrobků

Rantířovská 93

CZ-586 05 Jihlava

 

Danija

Fødevarestyrelsen

Fødevareregion Øst

Afdeling for Fødevarekemi

Søndervang 4

DK-4100 Ringsted

 

Vokietija

Bundesforschungsanstalt für Ernährung und Lebensmittel

Standort Kulmbach

EC-Baumann-Straße 20

D-95326 Kulmbach

 

Estija

Veterinaar- ja Toidulaboratoorium

Kreutzwaldi 30

EE-51006 Tartu

 

Graikija

Ministry of Rural Development & Food

Veterinary Laboratory of Larisa

7th km Larisa-Trikalon st.

EL-411 10 Larisa

 

Ispanija

Laboratorio Arbitral Agroalimentario

Carretera de La Coruña, km 10,700

ES-28023 Madrid

 

Prancūzija

Unité hygiène et qualité des produits avicoles

Laboratoire central de recherches avicoles et porcines

Centre National d'études vétérinaires et alimentaires

Beaucemaine — B.P. 53

FR-22400 Ploufragan

 

Airija

National Food Centre

Teagasc

Dunsinea

Castleknock

Dublin 15

Ireland

 

Italija

Ministero Politiche Agricole e Forestali

Ispettorato Centrale Repressione Frodi — Laboratorio di Modena

Via Jacopo Cavedone n. 29

IT-41100 Modena

 

Kipras

Agricultural Laboratory

Department of Agriculture

Loukis Akritas Ave; 14

CY-Lefcosia (Nicosia)

 

Latvija

Pārtikas un veterinārā dienesta

Nacionālais diagnostikas centrs

Lejupes iela 3,

LV-1076 Rīga

 

Lietuva

Nacionalinė veterinarijos laboratorija

J. Kairiūkščio g. 10

LT-2021 Vilnius

 

Liuksemburgas

Laboratoire National de Santé

Rue du Laboratoire, 42

LU-1911 Luxembourg

 

Vengrija

Országos Élelmiszervizsgáló Intézet

Budapest 94. Pf. 1740

Mester u. 81.

HU-1465

 

Malta

CE.FI.T S.r.l.

Sede Centrale e Laboratori

Viale Lido 108 A

IT-96012 Avola (SR)

 

Nyderlandai

RIKILT — Instituut voor Voedselveiligheid

Bornsesteeg 45, gebouw 123

NL-6708 AE Wageningen

 

Austrija

Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH

Institut für Lebensmitteluntersuchung Wien

Abteilung 6 — Fleisch und Fleischwaren

Spargelfeldstraße 191

AT-1226 Wien

 

Lenkija

Centralne Laboratorium Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

ul. Reymonta 11/13

PL-60-791 Poznań

 

Portugalija

Autoridade de Segurança Alimentar e Económica — ASAE

Laboratório Central da Qualidade Alimentar — LCQA

Av. Conde Valbom, 98

PT 1050-070 LISBOA

 

Slovėnija

Univerza v Ljubljani

Veterinarska fakulteta

Nacionalni veterinarski inštitut

Gerbičeva 60

SI-1115 Ljubljana

 

Slovakija

Štátny veterinárny a potravinový ústav

Botanická 15

SK-842 52 Bratislava

 

Suomija

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira

Mustialankatu 3

FIN-00710 Helsinki

 

Švedija

Livsmedelsverket

Box 622

SE-75126 Uppsala

 

Jungtinė Karalystė

Laboratory of the Government Chemist

Queens Road

Teddington

United Kingdom

TW11 0LY“


II PRIEDAS

„IX PRIEDAS

Vandens kiekio paukštienoje priežiūros ekspertų tarybos organizacinė struktūra ir užduotys

14a(14) straipsnyje minima ekspertų taryba yra atsakinga už šiuos uždavinius:

a)

teikti nacionalinėms etaloninėms laboratorijoms informaciją apie analitinius metodus ir lyginamuosius tyrimus, susijusius su vandens kiekio paukštienoje nustatymu;

b)

koordinuoti nacionalinių etaloninių laboratorijų naudojamų a punkte nurodytų metodų taikymą, organizuojant lyginamuosius tyrimus, ypač kvalifikacijos tikrinimą;

c)

remti nacionalinių etaloninių laboratorijų kvalifikacijos tikrinimą teikiant mokslinę paramą vertinant statistinius duomenis ir rengiant ataskaitas;

d)

koordinuoti naujų analizės metodų kūrimą ir informuoti nacionalines etalonines laboratorijas apie šioje srityje padarytą pažangą;

e)

teikti mokslinę ir techninę paramą Komisijai, ypač tais atvejais, kai valstybės narės nesutaria dėl tyrimų rezultatų.

14a(14) straipsnyje minima ekspertų taryba organizuojama tokiu būdu:

vandens kiekio paukštienoje priežiūros ekspertų tarybą sudaro Jungtinio tyrimų centro (JTC) generalinio direktorato – Pamatinių medžiagų ir matavimo vienetų instituto (IRMM), Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinio direktorato ir trejų nacionalinių etaloninių laboratorijų atstovai. IRMM atstovas veikia kaip tarybos pirmininkas ir paskiria nacionalines etalonines laboratorijas rotacine tvarka. Valstybių narių valdžios institucijos, atsakingos už atrinktą nacionalinę etaloninę laboratoriją, vėliau paskiria atskirus vandens kiekio maiste priežiūros ekspertus darbui taryboje. Metinės rotacijos principu, vieną dalyvaujančią nacionalinę etaloninę laboratoriją vienu metu pakeičia kita, kad būtų užtikrintas tarybos tęstinumą. Valstybių narių ekspertų ir (arba) pagal šią straipsnio dalį savo funkcijas atliekančių nacionalinių etaloninių laboratorijų patirtas išlaidas padengia atitinkamos valstybės narės.

Nacionalinių etaloninių laboratorijų uždaviniai

VIII priede išvardytos nacionalinės etaloninės laboratorijos yra atsakingos už šiuos uždavinius:

a)

nacionalinių laboratorijų, atsakingų už paukštienoje esančio vandens kiekio analizę, veiklos koordinavimą;

b)

pagalbą valstybių narių kompetentingoms institucijoms organizuojant vandens kiekio paukštienoje priežiūros sistemą;

c)

dalyvavimą lyginamuosiuose tyrimuose (kvalifikacijos tikrinimas) tarp įvairių a punkte nurodytų nacionalinių laboratorijų;

d)

užtikrinti, kad ekspertų tarybos pateikta informacija būtų perduodama atitinkamos valstybės narės kompetentingai institucijai ir a punkte minimoms nacionalinėms laboratorijoms;

e)

bendradarbiauti su ekspertų taryba ir, jeigu jos yra paskirtos, prisijungti prie ekspertų tarybos, paruošti būtinus tiriamuosius mėginius, įskaitant homogeniškumo tyrimus, ir organizuoti tinkamą jų gabenimą.“.


16.3.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 79/21


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 434/2006

2006 m. kovo 15 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 887/2005, dėl distiliavimo krizės atveju numatytos Tarybos reglamento (EB) Nr. 1493/1999 30 straipsnyje tam tikros kategorijos vynams Graikijoje pradžios

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1493/1999 dėl bendro vyno rinkos organizavimo (1), ypač į jo 33 straipsnio 1 dalies f punktą,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 887/2005 (2) pradedamas vynų distiliavimas krizės atveju pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1493/1999 30 straipsnį.

(2)

Kadangi tuo pačiu metu taikoma nemažai distiliavimo priemonių, Graikijos valdžios institucijos konstatavo, kad distiliavimo įmonių ir kontrolės institucijų pajėgumai nepakankami, kad būtų užtikrintas distiliavimo operacijų sklandumas. Siekiant užtikrinti Reglamente (EB) Nr. 887/2005 numatytos priemonės veiksmingumą, būtina pratęsti alkoholio pristatymo minėtame reglamente numatytai intervencinei agentūrai laikotarpį iki 2006 m. balandžio 30 d.

(3)

Todėl reikėtų iš dalies pakeisti Reglamentą (EB) Nr. 887/2005.

(4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Vynininkystės vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 887/2005 4 straipsnio 1 dalies antras sakinys pakeičiamas taip:

„Pagamintas alkoholis turi būti pristatytas į intervencinę agentūrą pagal 6 straipsnio 1 dalį ne vėliau nei 2006 m. balandžio 30 d.“.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Jis taikomas nuo 2006 m. kovo 16 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. kovo 15 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 179, 1999 7 14, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2165/2005 (OL L 345, 2005 12 28, p. 1).

(2)  OL L 148, 2005 6 11, p. 34.


16.3.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 79/22


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 435/2006

2006 m. kovo 15 d.

nustatantis importo muitus grūdų sektoriuje, galiojančius nuo 2006 m. kovo 16 d.

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1),

atsižvelgdama į 1996 m. birželio 28 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1249/96 dėl Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1766/92 taikymo taisyklių (grūdų sektoriaus importo muitų mokesčių srityje) (2), ir ypač į jo 2 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 10 straipsnyje numatyta, kad importuojant to reglamento 1 straipsnyje išvardytus produktus imamas Bendrajame muitų tarife nustatytas mokestis. Tačiau to straipsnio 2 dalyje nurodytų produktų muito mokestis yra lygus tiems produktams importavimo metu taikomai intervencinei kainai, padidintai 55 procentais ir sumažintai CIF importo kainos, taikomos atitinkamai siuntai, dydžiu. Tačiau šis muito mokestis negali būti didesnis už Bendrojo muitų tarifo mokestį.

(2)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 10 straipsnio 3 dalies nuostatas CIF importo kainos apskaičiuojamos pagal atitinkamo produkto reprezentatyvias kainas pasaulinėje rinkoje.

(3)

Reglamente (EB) Nr. 1249/96 išdėstytos Tarybos reglamento (EB) Nr. 1784/2003 taikymo taisyklės grūdų sektoriaus importo muitų mokesčių srityje.

(4)

Importo teisės taikomos tol, kol bus nustatytos naujos.

(5)

Kad būtų užtikrintas sklandus importo muitų sistemos veikimas, apskaičiuojant muitus reikėtų remtis reprezentatyviais rinkos kursais, nustatytais per ataskaitinį laikotarpį.

(6)

Taikant Reglamentą (EB) Nr. 1249/96 reikėtų nustatyti tokius importo muitus, kokie nurodyti šio reglamento priede,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Importo muito mokesčiai grūdų sektoriuje, numatyti Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 10 straipsnio 2 dalyje, yra nustatomi šio reglamento I priede, remiantis II priede pateikta informacija.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. kovo 16 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. kovo 15 d.

Komisijos vardu

J. L. DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 78. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 1154/2005 (OL L 187, 2005 7 19, p. 11).

(2)  OL L 161, 1996 6 29, p. 125. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1110/2003 (OL L 158, 2003 6 27, p. 12).


I PRIEDAS

Produktų, išvardytų Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 10 straipsnio 2 dalyje, importo muito mokesčiai dalyje, importo muito mokesčiai, taikomu nuo 2006 m. kovo 16 d.

KN kodas

Prekių pavadinimas

Importo muito mokestis (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Kietieji kviečiai, aukščiausios kokybės

0,00

Vidutinės kokybės

0,00

Žemos kokybės

0,00

1001 90 91

Paprastieji kviečiai, skirti sėjai

0,00

ex 1001 90 99

Paprastieji kviečiai, aukščiausios kokybės, išskyrus skirtus sėjai

0,00

1002 00 00

Rugiai

40,27

1005 10 90

Kukurūzai, skirti sėjai, išskyrus hibridus

56,28

1005 90 00

Kukurūzai, išskyrus sėklą (2)

56,28

1007 00 90

Grūdinis sorgas, išskyrus hibridus, skirtus sėjai

40,27


(1)  Prekių, kurios į Bendriją atgabenamos per Atlanto vandenyną arba per Sueco kanalą (Reglamento (EB) Nr. 1249/96 2 straipsnio 4 dalis), importuotojui muito mokestis gali būti sumažintas:

3 EUR/t, jei iškrovimo uostas yra Viduržemio jūroje, arba

2 EUR/t, jei iškrovimo uostas yra Airijoje, Jungtinėje Karalystėje, Danijoje, Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Lenkijoje, Suomijoje, Švedijoje arba Iberijos pusiasalio Atlanto vandenyno pakrantėje.

(2)  Importuotojui muito mokestis gali būti sumažintas vienoda 24 EUR/t suma, jei laikomasi Reglamento (EB) Nr. 1249/96 2 straipsnio 5 dalyje nurodytų sąlygų.


II PRIEDAS

Muito mokesčio apskaičiavimo komponentai

laikotarpis nuo 1.3.2006–14.3.2006

1)

Vidutiniškai per laikotarpį, nurodyto Reglamento (EB) Nr. 1249/96 2 straipsnio 2 dalyje:

Prekių birža

Mineapolio birža

Čikagos birža

Mineapolio birža

Mineapolio birža

Mineapolio birža

Mineapolio birža

Produktai (baltymų procentas, esant 12 % drėgnumui)

Kietieji raudonieji pavasariniai Nr. 2

Kukurūzai Yellow corn Nr. 3

Kietieji gintariniai durum Nr. 2

Vidutinės kokybės (1)

Žemos kokybės (2)

JAV miežiai Nr. 2

Kotiruojama (EUR/t)

144,25 (3)

74,03

180,00

170,00

150,00

103,52

Meksikos įlankos priedas (EUR/t)

42,52

13,48

 

 

Didžiųjų ežerų priedas (EUR/t)

 

 

2)

Vidutiniškai per laikotarpį, nurodyto Reglamento (EB) Nr. 1249/96 2 straipsnio 2 dalyje:

Gabenimo išlaidos: Meksikos įlanka–Roterdamas 16,81 EUR/t; Didieji ežerai–Roterdamas — EUR/t.

3)

Subsidijos, numatytos Reglamento (EB) Nr. 1249/96 4 straipsnio 2 dalies trečiojoje pastraipoje:

0,00 EUR/t (Kietieji raudonieji žieminiai)

0,00 EUR/t (Paprastieji raudonieji žieminiai Nr. 2).


(1)  10 EUR/t nuolaida (Reglamento (EB) Nr. 1249/96 4 straipsnio 3 dalis).

(2)  30 EUR/t nuolaida (Reglamento (EB) Nr. 1249/96 4 straipsnio 3 dalis).

(3)  Įtraukta 14 EUR/t priemoka (Reglamento (EB) Nr. 1249/96 4 straipsnio 3 dalis).


II Aktai, kurių skelbti neprivaloma

Taryba

16.3.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 79/25


TARYBOS SPRENDIMAS

2006 m. kovo 14 d.

iš dalies keičiantis Sprendimą 1999/70/EB dėl nacionalinių centrinių bankų išorės auditorių Österreichische Nationalbank išorės auditorių atžvilgiu

(2006/212/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Protokolą dėl Europos centrinių bankų sistemos ir Europos centrinio banko statuto, pridėtą prie Europos bendrijos steigimo sutarties, ypač į jo 27 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į 2006 m. vasario 1 d. Europos centrinio banko rekomendaciją ECB/2006/1 Europos Sąjungos Tarybai dėl Österreichische Nationalbank išorės auditorių (1),

kadangi:

(1)

Europos centrinio banko (ECB) ir Eurosistemos nacionalinių centrinių bankų sąskaitų auditą turi atlikti nepriklausomi išorės auditoriai, kuriuos rekomenduoja ECB valdančioji taryba ir tvirtina Europos Sąjungos Taryba.

(2)

Pagal Österreichische Nationalbank federalinio akto 37 straipsnio 1 dalį, Österreichische Nationalbank (ÖNB) visuotiniame susirinkime kasmet išrenkami du auditoriai ir du pakaitiniai auditoriai. Pakaitiniams auditoriams įgaliojimai bus suteikiami tik tuo atveju, jei auditoriai negali atlikti audito.

(3)

Esamų ÖNB išorės auditorių įgaliojimai po 2005 finansinių metų audito negali būti pratęsti dar vienai kadencijai. Todėl nuo 2006 finansinių metų turi būti paskirti išorės auditoriai.

(4)

Savo naujais išorės auditoriais ÖNB pasirinko KPMG Alpen-Treuhand GmbH, TPA Horwath Wirtschaftsprüfung GmbH, Moore Stephens Austria Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH ir BDO Auxilia Treuhand GmbH pagal Bendrijos ir Austrijos viešųjų pirkimų teisės aktus, o ECB mano, kad šie auditoriai atitinka būtinus skyrimo reikalavimus.

(5)

ECB valdančioji taryba rekomendavo kasmet pratęsti šių išorės auditorių įgaliojimus iš viso ne ilgiau nei penkeriems metams.

(6)

Reikėtų vadovautis ECB valdančiosios tarybos rekomendacija ir atitinkamai iš dalies pakeisti Tarybos sprendimą 1999/70/EB (2),

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Sprendimo 1999/70/EB 1 straipsnio 9 dalis pakeičiama taip:

„9.   KPMG Alpen-Treuhand GmbH ir TPA Horwath Wirtschaftsprüfung GmbH kartu patvirtinami Österreichische Nationalbank (ÖNB) išorės auditoriais 2006 finansiniams metams.

Moore Stephens Austria Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH ir BDO Auxilia Treuhand GmbH kartu patvirtinami ÖNB pakaitiniais auditoriais 2006 finansiniams metams.

Šie įgaliojimai gali kasmet būti pratęsiami iš viso ne ilgiau nei penkeriems metams, jiems pasibaigiant ne vėliau kaip 2010 finansiniais metais.“.

2 straipsnis

Apie šį sprendimą pranešama Europos centriniam bankui.

3 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje, 2006 m. kovo 14 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

K.-H. GRASSER


(1)  OL C 34, 2006 2 10, p. 30.

(2)  OL L 22, 1999 1 29, p. 69. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 2005/866/EB (OL L 318, 2005 12 6, p. 25).


Komisija

16.3.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 79/27


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2006 m. kovo 6 d.

nustatantis tam tikrų statybos produktų degumo klases medinių grindų, natūraliosios medienos skydinių apkalų ir apkalų dailylentėmis atžvilgiu

(pranešta dokumentu Nr. C(2006) 655)

(Tekstas svarbus EEE)

(2006/213/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1988 m. gruodžio 21 d. Direktyvą 89/106/EEB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su statybos produktais, derinimo (1), ypač į jo 20 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Direktyva 89/106/EEB numato, kad siekiant atsižvelgti į skirtingus nacionalinių, regioninių ar vietinių statinių apsaugos lygius gali tekti aiškinamuosiuose dokumentuose nustatyti klases, atitinkančias produktų savybes kiekvieno esminio reikalavimo atžvilgiu. Šie dokumentai buvo paskelbti Komisijos komunikatu dėl Tarybos direktyvos 89/106/EEB aiškinamųjų dokumentų (2).

(2)

Aiškinamajame dokumente Nr. 2 pateikiama keletas tarpusavyje susijusių priemonių dėl esminio saugos gaisro atveju reikalavimų, kuriomis apibrėžiama priešgaisrinės saugos strategija, kuri valstybėse narėse gali būti įgyvendinama skirtingais būdais.

(3)

Aiškinamasis dokumentas Nr. 2 nustato, kad viena iš tų priemonių – tai ugnies ir dūmų atsiradimo bei jų plitimo apribojimas tam tikrame plote mažinant statybos produktų potencialą sukelti gaisrą.

(4)

To apribojimo lygį galima išreikšti tik skirtingais produktų degumo charakteristikų lygiais jų galutinio panaudojimo etape.

(5)

Visuotinai sutarus, 2000 m. vasario 8 d. Komisijos sprendimu 2000/147/EB dėl statybos produktų reakcijos į ugnį klasifikavimo (3), įgyvendinančiu Tarybos direktyvą 89/106/EEB, buvo patvirtinta klasifikavimo sistema.

(6)

Medinių grindų ir natūraliosios medienos skydinių apkalų bei apkalų dailylentėmis atveju reikia taikyti Sprendimu 2000/147/EB nustatytą klasifikaciją.

(7)

Daugelio statybos produktų ir (arba) medžiagų degumas pagal Sprendime 2000/147/EB pateiktą klasifikaciją yra plačiai taikomas ir pakankamai gerai žinomas valstybių narių priešgaisrinės apsaugos institucijoms, todėl nebūtina atlikti bandymų šiai konkrečiai charakteristikai įvertinti.

(8)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Statybos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Statybos produktai ir (arba) medžiagos, atitinkantys degumo charakteristikų, kurioms nustatyti nereikalingi papildomi bandymai, reikalavimus, yra nurodyti priede.

2 straipsnis

Konkrečios klasės, kurios priskiriamos skirtingiems statybos produktams ir (arba) medžiagos pagal degumo klasifikaciją, priimtą Sprendimu 2000/147/EB, yra nurodytos šio sprendimo priede.

3 straipsnis

Produktai, esant poreikiui, vertinami atsižvelgiant į jų galutinį panaudojimą.

4 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2006 m. kovo 6 d.

Komisijos vardu

Günter VERHEUGEN

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 40 1989 2 11, p. 12. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1882/2003 (OL L 284, 2003 10 31, p. 1).

(2)  OL C 62 1994 2 28, p. 1.

(3)  OL L 50, 2000 2 23, p. 14. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 2003/632/EB (OL L 220, 2003 9 3, p. 5).


PRIEDAS

Statybos produktai ir (arba) medžiagos, atitinkantys degumo charakteristikas, kurioms nustatyti nereikalingi papildomi bandymai, yra nurodyti priede.

1 lentelė

MEDINIŲ GRINDŲ DANGŲ KLASĖS PAGAL JŲ DEGUMĄ

Medžiaga (1), (7)

Produkto duomenys (4)

Mažiausias vidutinis tankis (5)

(kg/m3)

Mažiausias bendras

storis (mm)

Galutinės naudojimo sąlygos

Grindų klasė (3)

Medinės grindys ir parketas

Natūralaus ąžuolo arba beržo grindys su paviršiaus danga

Beržas: 680

Ąžuolas: 650

8

Priklijuotos prie pagrindo (6)

Cfl - s1

Natūralaus ąžuolo, beržo arba eglės grindys su paviršiaus danga

Beržas: 680

Ąžuolas: 650

Eglė: 450

20

Su oro tarpu po apačia arba be jo

Natūralaus medžio grindų dangos su paviršiaus danga bei grindys nenurodytos aukščiau

390

8

Be oro tarpo po apačia

Dfl - s1

20

Su oro tarpu po apačia arba be jo

Medžio parketas

Daugiasluoksnis parketas, kurio viršutinis sluoksnis – ąžuolinis mažiausiai 5 mm storio, su paviršiaus danga

650

(viršutinis sluoksnis)

10

Priklijuotas prie pagrindo (6)

Cfl - s1

14 (2)

Su oro tarpu po apačia arba be jo

Daugiasluoksnis parketas paviršiaus danga bei grindys nenurodytas aukščiau

500

8

Priklijuotas prie pagrindo

Dfl - s1

10

Be oro tarpo po apačia

14 (2)

Su oro tarpu po apačia arba be jo

Faneruota grindų danga

Faneruota grindų danga su paviršiaus danga

800

6 (2)

Be oro tarpo po apačia

Dfl - s1


2 lentelė

NATŪRALIOSIOS MEDIENOS SKYDINIŲ APKALŲ IR APKALŲ DAILYLENTĖMIS KLASĖS PAGAL JŲ DEGUMĄ

Medžiaga (18)

Produkto duomenys (12)

Mažiausias vidutinis tankis (13)

(kg/m3)

Mažiausias storis, iš viso/mažiausio (14)

(mm)

Galutinės naudojimo salygos (11)

Klasė (10)

Skydinės apkalos ir apkalos dailylentėmis (8)

Medžio lentos su įlaidu ir išdroža arba be jų ir su profiliuotu paviršiumi arba be jo

390

9/6

Be oro tarpo arba po apačia esančiu uždaru oro tarpu

D - s2, d2

12/8

D - s2, d0

Skydinės apkalos ir apkalos dailylentėmis (9)

Medžio lentos su įlaidu ir išdroža arba be jų ir su profiliuotu paviršiumi arba be jo

390

9/6

Su atviru oro tarpu už apkalos ≤ 20 mm

D - s2, d0

18/12

Be oro tarpo arba už apkalos esančiu uždaru oro tarpu

Juostos pavidalo medinės elementai (15)

Ant atraminio rėmo tvirtinamos medinės lentos (16)

390

18

Atviros angos orui paliekamos iš visų pusių (17)

D - s2, d0

a brėžinys

Natūraliosios medienos skydinėms apkaloms ir dailylentėms

Image

b brėžinys

Didžiausias medžio juostos elementų matomas plotas 2n (t + w) + a ≤ 1,10

Image


(1)  Pritvirtintos laikantis EN ISO 9239-1 standarto, ant ne žemesnio kaip D - s2, d0 klasės pagrindo, kurio tankis – mažiausiai 400 kg/m3 arba paliekant oro tarpą po apačia.

(2)  Ne mažesnės kaip E klasės grindų tarpsluoksnis, kurio didžiausias storis – 3 m gali būti naudojamas klojant grindų dangą be oro tarpo, kai naudojami 14 mm ar storesni parketo produktai arba faneruota grindų danga.

(3)  Sprendimo 2000/147/EB priedo 2 lentelėje nurodyta klasė.

(4)  Paviršius gali būti padengtas akrilu, poliuretanu, muilu 50–100 g/m2 arba alyva 20–60 g/m2.

(5)  Kondicionavimas taikomas pagal EN 13238 (50 RH 23 oC).

(6)  Ne mažesnės kaip A2 - s1, d0 klasės medžiaga.

(7)  Taip pat taikoma laiptų pakopoms.

(8)  Mechaniniu būdu tvirtinamos ant medinėmis lentomis sutvirtinto atraminio rėmo, tarpus užsandarinus arba užpildžius ne mažesnės kaip A2 - s1, d0 klasės medžiaga, kurios mažiausias tankis yra 10 kg/m3, arba užpildžius ne mažesnės kaip E klasės medžiaga arba celiuliozės izoliacija, su už jų esančia garų užtvara arba be jos. Medinis produktas turi būti tokios formos, kad jį būtų galima tvirtinti be atvirų siūlių.

(9)  Tvirtinami mechaniniu būdu ant medinėmis lentomis sutvirtinto atraminio rėmo už jų paliekant atvirą oro tarpą arba be jo. Medinis produktas turi būti tokios formos, kad jį būtų galima tvirtinti be atvirų siūlių.

(10)  Sprendimo 2000/147/EB priedo 1 lentelėje nurodyta klasė.

(11)  Atviras oro tarpas suteikia ventiliacijos už produkto galimybę, tuo tarpu kai uždaras oro tarpas tokios galimybės nepaliktų. Už oro tarpo esanti medžiaga turi būti ne mažesnė kaip A2 - s1, d0 klasės, kurios mažiausias tankis – 10 kg/m3. Už uždaro mažiausiai 20 mm oro tarpo, esant vertikaliai sukaltoms medžio lentoms, naudojama medžiaga turi būti ne mažesnės kaip D - s2, d0 klasės.

(12)  Tai visų tipų siūlės, pvz., sudurtinės, įlaidinės.

(13)  Kondicionavimas pagal EN 13238.

(14)  Kaip pavaizduota toliau esančiame brėžinyje. Dailylentės išorinės pusės profiliuota dalis sudaro ne daugiau kaip 20 % plokštumos arba 25 %, jei matuojama abiejose (matomoje ir nematomoje) dailylentės pusėse. Sudurtinėms siūlėms prie siūlės sandūros taikomas didesnis storis.

(15)  Stačiakampės medinės lentos su apvalintais kampais arba be jų, pritvirtintos horizontaliai arba vertikaliai ant atraminio rėmo, su oro tarpais iš visų pusių, dažniausiai naudojamos šalia kitų statybos elementų, vidaus ir (arba) išorės apdailai.

(16)  Maksimalų veikiamą paviršių (visos stačiakampių lentų pusės ir medinis atraminis rėmas) sudaro ne daugiau kaip 110 % visos plokštumos, žr. toliau esantį brėžinį.

(17)  Kiti, arčiau nei 100 mm nuo juostos pavidalo medinių dalių (neįskaitant jų atraminio rėmo) esantys statybos elementai turi būti ne mažesnės kaip A2 - s1, d0 klasės, 100–300 mm atstumu – ne mažesnės kaip B - s1, d0 klasės, ir esantys daugiau kaip 300 mm atstumu – ne mažesnės kaip D - s2, d0 klasės.

(18)  Taip pat taikoma laiptams.


Klaidų ištaisymas

16.3.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 79/32


2005 m. birželio 27 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1236/2005 dėl prekybos tam tikromis prekėmis, kurios galėtų būti naudojamos mirties bausmei vykdyti, kankinimui ar kitokiam žiauriam, nežmoniškam ar žeminančiam elgesiui ir baudimui, klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 200, 2005 m. liepos 30 d. )

1.

10 puslapis, I priedas, 8 ir 11 straipsniuose nurodytų institucijų sąrašas, A punktas. Valstybių narių institucijos, įrašas „Kipras“, adresas graikų kalba:

a)

vietoje

:

„Τμήμα έκδοσηs αδειών εισαγωγών/εξαγωγών“

skaityti

:

„Μονάδα Έκδοσης Aδειών Eισαγωγών/Eξαγωγών“;

b)

vietoje

:

„E-mail: perm.sec@mcit.gov.cygr“

skaityti

:

„E-mail: perm.sec@mcit.gov.cy“.

2.

V priede, 9 straipsnio 1 dalyje nurodytoje eksporto arba importo leidimo formoje:

a)

16 puslapyje, vertikaliame langelyje tarp skaičių 1 ir 9:

Tuščiame langelyje įterpiami žodžiai „KANKINIMO ĮRANGOS IMPORTO/EKSPORTO LEIDIMAS“;

b)

18 puslapyje, formos paaiškinamosiose pastabose, 3 langelyje, trečioje skiltyje:

vietoje

:

„žr. Reglamento 2 straipsnio d ir e punktuose ir 17 straipsnyje.“

skaityti

:

„žr. Reglamento 2 straipsnio d ir e punktuose ir 18 straipsnyje.“;

c)

18 puslapyje, formos paaiškinamosiose pastabose, 6 ir 7 langeliuose, trečioje skiltyje:

vietoje

:

„Žr. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1779/2002, OL L 296, 2002 10 5, p. 6

skaityti

:

„Žr. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1779/2002, OL L 269, 2002 10 5, p. 6“.