ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 74

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

49 tomas
2006m. kovo 13d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

*

2006 m. vasario 27 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 394/2006, iš dalies pakeičiantis ir atnaujinantis Reglamentą (EB) Nr. 1334/2000, nustatantį Bendrijos dvejopo naudojimo objektų ir technologijų eksporto kontrolės režimą

1

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, kuriuos skelbti privaloma

13.3.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 74/1


TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 394/2006

2006 m. vasario 27 d.

iš dalies pakeičiantis ir atnaujinantis Reglamentą (EB) Nr. 1334/2000, nustatantį Bendrijos dvejopo naudojimo objektų ir technologijų eksporto kontrolės režimą

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį ir ypač į jos 133 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Reglamentu (EB) Nr. 1334/2000 (1) reikalaujama dvejopo naudojimo objektams (įskaitant programinę įrangą ir technologijas) juos eksportuojant iš Bendrijos, taikyti veiksmingą kontrolę.

(2)

Siekiant sudaryti valstybėms narėms ir Bendrijai galimybes laikytis savo tarptautinių įsipareigojimų, minėto reglamento I priede nustatomas bendras dvejopo naudojimo objektų ir technologijų sąrašas, nurodytas to reglamento 3 straipsnyje, kuris įgyvendina tarptautiniu mastu susitartą dvejopo naudojimo objektų kontrolę, atsižvelgiant į Wassenaar’o susitarimą, Raketų technologijos kontrolės režimą (MTCR), Branduolinės tiekėjų grupės (NSG) bei Australijos grupės susitarimus ir Cheminio ginklo konvenciją (CWC).

(3)

Minėto reglamento 11 straipsnyje numatoma, kad to reglamento I ir IV priedai turi būti atnaujinami vadovaujantis atitinkamomis pareigomis ir įsipareigojimais bei bet kuriais jų pakeitimais, kuriuos kiekviena valstybė narė yra prisiėmusi kaip tarptautinių neplatinimo režimų ir eksporto kontrolės susitarimų dalyvė arba ratifikuodama atitinkamas tarptautines sutartis.

(4)

Kad būtų atsižvelgta į pakeitimus, priimtus Wassenaar’o susitarimu, Australijos grupės ir Raketų technologijos kontrolės režimu ir NSG po pakeitimų, padarytų Reglamentu (EB) Nr. 1504/2004, turi būti iš dalies pakeisti minėto reglamento I ir IV priedai.

(5)

Kad eksporto kontrolės institucijoms ir operatoriams būtų lengviau naudotis informacija, turėtų būti paskelbta minėto reglamento priedų atnaujinta suvestinė redakcija.

(6)

Reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Reglamentą (EB) Nr. 1334/2000,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1334/2000 priedai pakeičiami šio reglamento priedo tekstu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trisdešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. vasario 27 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

U. PLASSNIK


(1)  OL L 159, 2000 6 30, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais padarytais, Reglamentu (EB) Nr. 1504/2004 (OL L 281, 2004 8 31, p. 1).


PRIEDAS

I PRIEDAS

DVEJOPO NAUDOJIMO PREKIŲ IR TECHNOLOGIJŲ SĄRAŠAS

(nurodytas Reglamento (EB) Nr. 1334/2000 3 straipsnyje)

Šiuo sąrašu įgyvendinama tarptautiniu mastu sutarta dvejopo naudojimo prekių kontrolė, įapimanti į Wassenaar susitarimą, Raketų technologijų kontrolės režimą (MTCR), Branduolinių tiekėjų grupę bei Australijos grupe ir Cheminio ginklo konvenciją. Sąraše nepateiktos prekės, kurias valstybės narės pageidauja įtraukti į sąrašą, kuriam kontrolė netaikoma. Neatsižvelgta į nacionalinę kontrolę (nerežiminio pobūdžio kontrolę), kuri gali būti valstybių narių taikoma.

BENDROSIOS PASTABOS, TAIKOMOS I PRIEDUI

1.

Apie prekių, kurios yra sukurtos arba pritaikytos kariniam naudojimui, kontrolę žr. atitinkamą(us) sąrašą(us), skirtą(us) karinių prekių, patvirtintų atskirų valstybių narių, kontrolei. Šio priedo nuorodos "TAIP PAT ŽR. KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖ" nukreipia į anksčiau minėtus sąrašus.

2.

Šiame priede nurodytų prekių kontrolė negali būti panaikinta eksportuojant bet kurias kitas nekontroliuojamas prekes (įskaitant agregatus), turinčias vieną ar daugiau kontroliuojamų komponentų, kai kontroliuojamas komponentas ar komponentai yra prekės pagrindinis elementas, kuris gali būti pašalintas arba panaudotas kitais tikslais.

N.B.: Nusprendžiant, ar kontroliuojamas komponentas ar komponentai gali būti laikomi pagrindiniu elementu, būtina įvertinti kiekio, vertės ir technologinės pažangos veiksnius ir kitas specialias aplinkybes, kurioms esant kontroliuojamas komponentas ar komponentai, kaip pagrindinis prekių elementas, gali būti gauti.

3.

Šiame priede nurodytos prekės apima tiek naujas, tiek ir naudotas prekes.

BRANDUOLINĖS TECHNOLOGIJOS PASTABA (NTN)

(Turi būti skaitoma kartu su 0 kategorijos E skirsniu)

"Technologija“, tiesiogiai susijusi su bet kokiomis prekėmis, kontroliuojamomis pagal 0 kategoriją, yra kontroliuojama pagal 0 kategorijos punktus.

"Technologija", skirta "kurti", "gaminti" ar "naudoti" kontroliuojamas prekes, išlieka kontroliuojama netgi tada, kai ji taikoma nekontroliuojamoms prekėms.

Prekių eksporto patvirtinimas taip pat leidžia eksportuoti tam pačiam galutiniam vartotojui būtiniausią "technologiją", reikalingą prekių įrengimui, veikimui, eksploatacijai ir taisymui.

"Technologijos" perdavimo kontrolė netaikoma "viešųjų sričių informacijai" arba "fundamentaliesiems moksliniams tyrimams".

BENDROJI TECHNOLOGIJOS PASTABA (GTN)

(Turi būti skaitoma kartu su 1–9 kategorijų E skirsniu.)

"Technologijos", kuri "reikalinga" prekėms, kontroliuojamoms pagal 1–9 kategorijas, "kurti", "gaminti" ar "naudoti", eksportas yra kontroliuojamas pagal 1–9 kategorijų nuostatas.

"Technologija", reikalinga "kurti", "gaminti" ar "naudoti" kontroliuojamas prekes, išlieka kontroliuojama netgi tada, kai ji taikoma nekontroliuojamoms prekėms.

Kontrolė netaikoma tai "technologijai", kuri yra būtina įrengimui, veikimui, eksploatavimui (tikrinimui) ir taisymui tų prekių, kurios nėra kontroliuojamos arba kurių eksportas buvo leistas.

N.B.: Tai netaikoma "technologijai", nurodytai 1E002.e., 1E002.f., 8E002.a. ir 8E002.b.

"Technologijos" perdavimo kontrolė netaikoma "viešųjų sričių informacijai", "fundamentaliesiems moksliniams tyrimams" arba būtiniausiai informacijai, skirtai patentų taikymams.

BENDROJI PROGRAMINĖS ĮRANGOS PASTABA (GSN)

(Ši pastaba yra svarbesnė nei bet kuri kontrolė 0–9 kategorijų D skirsnyje)

Šio sąrašo 0–9 kategorijos netaikomos programinei įrangai, kuri yra arba:

a.

Viešai prieinama, kadangi yra:

1.

Parduodama be apribojimų iš atsargų mažmeniniuose pardavimo punktuose vienu iš būdų:

a.

Mažmeniniais pardavimo sandoriais;

b.

Pardavimo sandoriais paštu;

c.

Pardavimo sandoriais elektroniniu paštu; arba

d.

Pardavimo sandoriais telefonu; ir

2.

Sukurta įsirengti vartotojui be tolesnės esminės tiekėjo paramos; arba

N.B.: Bendrosios programinės įrangos pastabos a punktas netaikomas "programinei įrangai", nurodytai 5 kategorijos 2–oje dalyje ("Informacijos saugumas").

b.

"Viešojo naudojamo srityse".

ŠIAME PRIEDE VARTOJAMŲ TERMINŲ APIBRĖŽIMAI

Terminų tarp ",viengubų kabučių" apibrėžimai pateikiami techninėje pastaboje atitinkamam dalykui.

Terminų tarp "dvigubų kabučių" apibrėžimai išvardyti toliau:

N.B.: Kategorijų nuorodos yra pateikiamos skliaustuose po apibrėžiamo termino.

 

"Tikslumas" (2 6) dažniausiai pateikiamas kaip netikslumas (paklaida), išreiškiamas didžiausiu teigiamu ar neigiamu rodmens nuokrypiu nuo priimtos standartinės arba tikrosios vertės.

 

"Aktyviosios skrydžio valdymo sistemos" (7) – sistemos, kurių funkcija yra išvengti nepageidaujamų "orlaivio" ar raketos judesių arba konstrukcinių apkrovų dėl autonomiškai apdorojamų daugelio jutiklių išėjimo signalų ir po to pateikiamų būtinų išankstinių apsauginių komandų automatiniam valdymui vykdyti.

 

"Aktyvusis vaizdo elementas" (6 8) – mažiausias (pavienis) kietojo kūno matricos, atliekančios fotoelektrinio keitimo funkciją, esant šviesos (elektromagnetinės) spinduliuotės poveikiui, elementas.

 

„Pritaikytas naudoti kariniam tikslui“ (1) – bet kokia atranka arba modifikacija (pvz., keičianti grynumą, laikymo ilgalaikiškumą, kenksmingumą, pasklidimo charakteristikas arba atsparumą ultravioletinei spinduliuotei), skirta padidinti žmonėms ir gyvūnams sukeliamos pažaidos efektyvumą, bloginti įrangos charakteristikas arba padaryti derliaus nuostolius ar pažeisti aplinką.

 

"Orlaivis" (1 7 9) – oro transporto priemonė su fiksuotaisiais arba su pasukamaisiais sparnais, sukasparnė (sraigtasparnis) arba su pasviruoju sraigtu arba pasviraisiais sparnais.

 

N.B.: Taip pat žr. "civilinis orlaivis".

 

"Visos pataisos leidžiamos" (2) reiškia, kad po visų galimų techninių matavimų gamintojas gali, kiek tai įmanoma, sumažinti tam tikro staklių modelio visas numatomas sistemingąsias padėties nustatymo paklaidas.

 

„Paskirstytas ITU“ (Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos) (3 5) reiškia dažnio diapazonų paskirstymą pagal ITU Radijo nuostatų dabartinę redakciją pirminėms, sankcionuotoms ir antrinėms paslaugoms.

 

N.B.: Papildomi ir alternatyvūs paskirstymai nėra įtraukti.

 

"Didžiausiasis kampinis padėties nuokrypis" (2) – didžiausias skirtumas tarp kampinės padėties ir tikrosios, labai tiksliai išmatuotos kampinės padėties po to, kai ruošinio stalo laikiklis buvo pasuktas iš pradinės padėties (žr. VDI/VDE 2617, Brėžinys: ",Koordinatinių matavimo staklių sukamieji stalai").

 

"Asimetrinis algoritmas" (5) – kriptografinis algoritmas, kai šifravimui ir iššifravimui naudojami įvairūs matematiškai susieti raktai.

N.B.: Bendrasis "asimetrinio algoritmo" panaudojimas – tai raktų paskirstymas.

 

"Automatinis taikinio sekimas" (6) – apdorojimo procedūra, kuri automatiškai nustato ir kaip išėjimo signalą tikruoju laiku pateikia labiausiai tikimos taikinio padėties ekstrapoliuotą vertę.

 

"Pagrindinio loginio elemento signalo perdavimo vėlinimo trukmė" (3) – signalo sklidimo vėlinimo trukmė, tenkanti "monolitinio integrinio grandyno" pagrindiniam loginiam elementui. "Monolitinių integrinių grandynų" šeimai šis dydis gali būti nurodomas arba kaip signalo perdavimo vėlinimo trukmė, tenkanti tipiniam nurodytosios šeimos loginiam elementui, arba kaip tipiška signalo perdavimo vėlinimo trukmė, tenkanti nurodytosios šeimos loginiam elementui.

 

N.B. 1: "Pagrindinio loginio elemento signalo perdavimo vėlinimo trukmė" neturi būti painiojama su sudėtinio "monolitinio integrinio grandyno" signalo vėlinimo tarp įėjimo ir išėjimo trukme.

N.B. 2: "Šeimą" sudaro visi integriniai grandynai, kuriems taikoma visa toliau išvardyta jų gamybos metodologija ir techninės sąlygos, išskyrus atitinkamas jų funkcijas:

a.

Vienoda techninės ir programinės įrangos architektūra;

b.

Vienodas projektavimas ir gamybos technologija; ir

c.

Vienodos pagrindinės charakteristikos.

 

"Pagrindinis mokslinis tyrimas" (GTN NTN) – eksperimentinis arba teorinis darbas, labiausiai skirtas naujoms žinioms apie fundamentinius reiškinių principus arba stebimus faktus įgyti, nebūtinai pirmiausia nukreiptus specialiems praktiniams tikslams ir uždaviniams spręsti.

 

(Akselerometro rodmenų) "poslinkis" (7) – akselerometro išėjimo rodmuo, kai nėra greitinimo.

 

"Kilnojimasis" (2) – ašinis perkėlimas vienu pagrindinio suklio sūkiu, matuojamas plokštumoje, statmenoje suklio plokštumai, prie suklio plokštumos išorinio taško (žr. ISO 230/1 1986, 5.63 punktą)

 

"Anglies pluošto ruošiniai" (1) – tvarkingas dengtų ar nedengtų plaušų išdėstymas, norint sudaryti karkasą, kol bus įpiltas rišiklis kompozitui formuoti.

 

"CE" – "skaičiavimo elementas".

 

"CEP" (lygios tikimybės skritulys) (7) – tikslumo matas; skritulio, centruoto tam tikroje objekto srityje, kurią veikia 50 % naudingosios apkrovos, spindulys.

 

"Cheminis lazeris" (6) – "lazeris", kuriame sužadintus elementus sukuria cheminės reakcijos metu išsiskirianti energija.

 

"Cheminis mišinys" (1) – kietas, skystas ar dujinis produktas, sudarytas iš dviejų ar daugiau komponentų, kurie tarpusavyje nesąveikauja esant toms sąlygoms, kuriomis saugomas jų mišinys.

 

"Oro cirkuliacija valdomo sukimosi šalinimo arba krypties valdymo sistemos" (7) – sistemos, kuriose naudojamas oro pūtimas virš aerodinaminių paviršių, norint padidinti arba valdyti jėgas, kurias sukuria paviršiai.

 

"Civilinis orlaivis" (1 7 9) – "orlaivis", civilinės aviacijos įgaliotųjų atstovų įrašytas pagal paskirtį į paskelbtus tinkamų skrydžiams orlaivių sąrašus, skirtas skraidyti komerciniais civiliniais vidaus ir tarptautiniais maršrutais arba naudoti teisėtais civiliniais, asmeniniais arba verslo tikslais.

 

N.B.: Taip pat žr. "orlaivis".

 

"Sumaišytas" (1) – termoplastinių ir sustiprintųjų plaušinių gijų sumaišymas, norint pagaminti plaušiniu sustiprintą "rišiklio" mišinį galutinei plaušinei formai.

 

"Smulkinimas" (1) – medžiagos skaidymas trinant arba malant.

 

"Signalizavimas (signalų perdavimas) bendruoju kanalu" (5) – signalinių duomenų perdavimo būdas, kai tarp stočių vienu kanalu žymėtais pranešimais perduodama signalinė informacija, susijusi su tinklo grandinių arba iškvietų sudėtingumu, ir kitokia informacija, naudojama tinklui valdyti.

 

"Ryšių kanalo valdiklis" (4) – sietuvas, valdantis sinchroninės ar asinchroninės skaitmeninės informacijos srautą. Valdiklis – tai elektroninis ryšių prieigą laiduojantis mazgas, kuris gali būti įstatytas į kompiuterį arba į ryšių įrenginį.

 

"Kompozitas" (1 2 6 8 9) – "rišiklis" ir papildomoji fazė arba papildomosios fazės, kurias sudaro dalelės, siūlai, plaušai ar specialiai suprojektuotas kitas junginys, naudojamas specialiam tikslui ar tikslams.

 

"Sudėtinių teorinių operacijų vykdymo sparta" ("CTP") (3 4) – skaičiavimo spartos matas, išreiškiamas milijonais teorinių operacijų per sekundę (Mtops), apskaičiuotas naudojant "skaičiavimo elementų" ("CE") junginius.

 

N.B.: Žr. 4 kategorijos techninę pastabą.

 

"Kryžminis sukamasis stalas" (2) – stalas, leidžiantis sukti ir palenkti ruošinį apie dvi nelygiagrečias ašis, kurios, esant "kontūriniam valdymui", gali būti derinamos vienu metu.

 

"Skaičiavimo elementas" ("CE") (4) – pats smulkiausias skaičiavimo įtaisas, atliekantis aritmetinį ar loginį veiksmą.

 

"Kontūrinis valdymas" (2) – skaitmeninis dviejų ar daugiau judesių valdymas, atliekamas pagal komandas, kurios nurodo kitą reikiamą padėtį ir reikiamus pastūmos į tą padėtį greičius. Šie pastūmos greičiai yra keičiami atsižvelgiant į tai, kad būtų sukuriamas norimas kontūras (žr. ISO/DIS 2806 – 1980).

 

"Krizinė temperatūra" (1 3 6) (kartais nurodoma kaip fazinio virsmo temperatūra) – savitoji "superlaidžiosios" medžiagos temperatūra, kuriai esant išnyksta medžiagos nuolatinės srovės varža.

 

"Kriptografija" (5) – mokslo ir technikos sritis, pateikianti principus, priemones ir metodus, kaip pakeisti duomenis, siekiant paslėpti jų informacijos turinį, sutrukdyti keisti neiššifruotus duomenis ar neleistinai jais naudotis. "Kriptografijoje" yra leidžiama keisti informaciją, tik naudojant vieną ar daugiau ‧slaptųjų parametrų‧ (pvz., kriptografinius kintamuosius) arba susietąjį raktų paskirstymą.

N.B.: ‧Slaptasis parametras‧: pastovusis dydis arba raktas, laikomas slaptai nuo kitų arba žinomas tik tam tikrai grupei.

 

"CTP" – "sudėtinių teorinių operacijų vykdymo sparta".

 

"Duomenų bazėmis pagrįstos (‧DBNR‧) (7) navigacijos sistemos" – sistemos, naudojančios įvairius iš anksto išmatuotų kartografinių duomenų integruotus šaltinius, siekiant dinaminiu būdu teikti tikslią navigacijos informaciją. Šiems duomenų šaltiniams pirmiausia priskiriami batimetriniai jūrlapiai, žvaigždėlapiai, gravimetriniai žemėlapiai, magnetometriniai žemėlapiai arba trimačiai skaitmeniniai topografiniai žemėlapiai.

 

"Deformuojamieji veidrodžiai" (6) (taip pat žinomi kaip prisitaikomieji optiniai veidrodžiai) veidrodžiai, turintys:

a.

Vieną tolydųjį optinį atspindintįjį paviršių, kuris yra dinamiškai deformuojamas sudarant atskirus sukamuosius momentus arba jėgas, kad būtų kompensuojami krentančio į veidrodį optinio signalo iškreipiai; arba

b.

Daugelį optinių atspindinčiųjų elementų, kurie gali būti atskirai ir įvairiai perstatinėjami sudarant sukamuosius momentus arba jėgas, kad būtų kompensuojami krentančio į veidrodį optinio signalo iškreipiai.

 

"Nusodrintasis uranas" (0) – uranas, kuriame izotopo 235 yra mažiau nei gamtiniame urane.

 

"Kūrimas" (GTN NTN AII) yra susijęs su visomis darbų fazėmis iki serijinės gamybos, tokiomis kaip: projektavimas, projekto tyrimas, projekto analizė, projekto koncepcijos, prototipų surinkimas ir bandymai, bandomosios gamybos schemos, projektavimo duomenys, projektavimo duomenų suteikimas gaminiui, konfigūracijos projektavimas, tarpusavio funkciškumo projektavimas, išdėstymas.

 

"Difuzinis suvirinimas" (1 2 9) – mažiausiai dviejų atskirų metalų kietosios fazės molekulinis susijungimas į vieną gabalą, susidarant ryšio stipriui, lygiaverčiam silpnesniojo ryšio medžiagos stipriui.

 

"Skaitmeninis kompiuteris" (4 5) – įrenginys, kuriuo, naudojant vieną ar kelis diskrečiuosius kintamuosius, galima atlikti visas toliau išvardytas operacijas:

a.

Priimti duomenis;

b.

Saugoti duomenis arba komandas pastoviosiose arba keičiamosiose (įrašomosiose) atmintinėse;

c.

Apdoroti duomenis pagal saugomas ir modifikuojamas komandų sekas; ir

d.

Užtikrinti duomenų išvedimą.

N.B.: Saugomų komandų sekų modifikavimas apima pastoviųjų atmintinių pakeitimą, tačiau ne fizinį montažo ar tarpusavio sujungimų keitimą.

 

"Skaitmeninio persiuntimo (perdavimo) sparta" (5) tiesioginio informacijos perdavimo į bet kokią laikmeną visumine bitų sparta.

N.B.: Taip pat žr. "visuminė skaitmeninio persiuntimo [perdavimo] sparta".

 

"Tiesioginis hidraulinis presavimas" (2) – deformacijos procesas, kai naudojamas skysčiu užpildytas lankstusis balionas, tiesiogiai liečiantis ruošinį.

 

"(Giroskopo) slinkio sparta" (7) – išėjimo nuokrypio nuo norimos vertės laikinio kitimo sparta. Ją sudaro atsitiktinis ir sistemingasis sandai, ji išreiškiama ekvivalentiniu įėjimo kampiniu poslinkiu atitinkamos inercinės sistemos atžvilgiu per laiko vienetą.

 

"Dinaminis prisitaikomasis maršruto parinkimas" (5) – automatinis pranešimų srauto maršruto pakeitimas remiantis krypties nustatymu ir esamo tikrojo tinklo sąlygų analize.

N.B.: Tai neapima maršruto parinkimo pagal išankstinę informaciją.

 

"Dinaminiai signalų analizatoriai" (3) – signalų analizatoriai, kuriuose naudojamas skaitmeninis diskretizavimas ir transformacijos technika, norint sudaryti tam tikrų signalų Furjė spektro vaizdą, įskaitant amplitudžių ir fazių informaciją.

N.B.: Taip pat žr. "signalų analizatoriai".

 

"Efektyvusis gramas" (0 1) naudojamas apibūdinti "specialųjį branduolinį kurą":

a.

Plutonio izotopų ir urano 233 atveju – tai izotopų svoris, išreikštas gramais;

b.

Urano, sodrinto 1 procentu ar daugiau urano izotopu 235, atveju – tai elemento svoris, išreikštas gramais ir padaugintas iš sodrinimo, išreikšto dešimtosiomis svorio dalimis, kvadrato;

c.

Urano, sodrinto mažiau kaip 1 procentu urano izotopu 235, atveju – tai elemento svoris, išreikštas gramais ir padaugintas iš 0,0001;

 

"Elektroninis mazgas" (2 3 4 5) – tam tikro kiekio elektroninių komponentų (pvz. ",grandinės elementų", ‧diskrečiųjų komponentų‧, integrinių grandynų ir kt.) junginys, skirtas atlikti specialias funkcijas; jis yra pakeičiamas kaip objektas ir paprastai jį galima išmontuoti.

N.B. 1: ‧Grandinės elementas‧: pavienė aktyvioji arba pasyvioji funkcinė elektroninės grandinės dalis, tokia kaip vienas diodas, vienas tranzistorius, vienas rezistorius, vienas kondensatorius ir kt.

N.B. 2: ‧Diskretusis komponentas‧: korpusinis ‧grandinės elementas‧, turintis išorinius išvadus.

 

"Elektroniniu būdu valdoma fazuotoji gardelinė antena" (5 6) – antena, kuri formuoja pluoštą, naudodama fazinį sąryšį, t.y. pluošto kryptis yra valdoma spinduliavimo elementų kompleksiniais žadinimo koeficientais; pluošto kryptis, panaudojus elektrinį signalą, gali būti keičiama pagal azimutą arba pagal aukštį, arba pagal abu tiek esant perdavimui, tiek ir priėmimui.

 

"Galiniai vykdymo įtaisai" (2) – griebtuvai, "aktyvieji įrankiniai įtaisai" ir bet kurios kitos įrankinės priemonės, kurios yra įdedamos į roboto manipuliatoriaus rankos laikiklinį antgalį.

N.B.: ‧Aktyvusis įrankinis įtaisas‧ – įtaisas, naudojamas suteikti ruošiniui judesio jėgą, apdorojimo energiją arba krypčiai nustatyti.

 

"Ekvivalentinis tankis" (6) – visuminė šviesa, tenkanti vienetiniam optiniam plotui, projektuojamam į optinį paviršių.

 

"Ekspertinės sistemos" (7) – teikiančios rezultatus sistemos, taikydamos taisykles duomenims, kurie yra nepriklausomai saugojami programoje, ir galinčios atlikti bet kurią iš šių funkcijų:

a.

Automatiškai modifikuoti pirminę vartotojo įvestą programą;

b.

Teikti žinias, skirtas kvazinatūraliosios kalbos problemų klasei; arba

c.

Rinkti žinias, reikalingas joms kurti (simbolių mokymui).

 

"FADEC" – "visiškai nepriklausomas skaitmeninis variklio režimų reguliatorius".

 

"Atsparumas gedimui" (4) – kompiuterinės sistemos geba po bet kokio jos techninės ir programinės įrangos komponento trykio tęsti darbą be žmogaus įsikišimo, esant tam tikram lygmeniui paslaugos, kuri užtikrina: veikimo nenutrūkstamumą, duomenų vientisumą ir paslaugos atnaujinimą per tam tikrą laiko tarpą.

 

"Pluoštinės arba gijinės medžiagos" (0 1 2 8) apima:

a.

Tolydžiuosius "viengijus siūlus";

b.

Tolydžiuosius "verpalus" ir "pusverpalius";

c.

"Juostas", audinius, atsitiktinai išsidėsčiusius plaušus ir kaspinus;

d.

Smulkintą pluoštą, štapelinį pluoštą ir koherentines pluoštines dangas;

e.

Monokristalinius arba polikristalinius bet kokio ilgio adatinius darinius;

f.

Aromatinę poliamidinę celiuliozę.

 

"Plonasluoksniai integriniai grandynai" (3) – ‧grandinės elementų‧ grupė ir metaliniai jų tarpusavio sujungimai, suformuoti užgarinant storus arba plonus sluoksnius ant izoliacinio "padėklo".

N.B.: ‧Grandinės elementas‧ – pavienė aktyvioji arba pasyvioji funkcinė elektroninės grandinės dalis, tokia kaip vienas diodas, vienas tranzistorius, vienas rezistorius, vienas kondensatorius ir kt.

 

"Fiksuotas (pastovus)" (5) reiškia, kad kodavimo ir spūdos algoritmas negali priimti iš išorės teikiamų parametrų (pvz., kriptografinių ir raktų kintamųjų) ir kad jo negali modifikuoti vartotojas.

 

"Skrydžio valdymo optinių jutiklių matrica" (7) – paskirstytųjų optinių jutiklių tinklas, kuriame naudojami "lazerio" spinduliuotės pluoštai, kad autonominiam apdorojimui būtų teikiami tikralaikiai skrydžio valdymo duomenys.

 

"Skrydžio trajektorijos optimizavimas" (7) – procedūra, kurią atliekant skrydžio tikslais sumažinami, kiek tai įmanoma, nuokrypiai nuo norimos keturmatės (erdvės ir laiko) trajektorijos, remiantis geriausiomis darbinėmis charakteristikomis ir didžiausiu efektyvumu.

 

"Židinio plokštumos matrica" (6) – atskirų detektorinių elementų, esančių židinio plokštumoje, linijinis arba dvimatis plokščiasis sluoksnis arba plokščiųjų sluoksnių derinys su arba be elektroninio skaitymo įtaiso.

N.B.: Tai neapima pavienių detektorinių elementų stulpelio arba dviejų, trijų ar keturių detektorinių elementų, jei tik su šiais elementais neatliekamas vėlinimas ir integravimas.

 

"Dalinis dažnių juostos plotis" (3) – "akimirkinis dažnių juostos plotis", padalytas iš centrinio dažnio, išreikštas procentais.

 

"Šuolinis dažnio perderinimas" (5) – pavienio ryšių kanalo perdavimo dažnio keitimas pagal diskrečiąsias atsitiktines arba pseudoatsitiktines sekas, siekiant sukurti plėstinio spektro pavidalą.

 

"Dažnio perjungimo trukmė" (3 5) – didžiausioji užimama signalo trukmė (t.y. vėlinimas), kai perjungiamas vienas pasirinktas išėjimo dažnis į kitą pasirinktą išėjimo dažnį, norint gauti:

a.

Dažnį 100 Hz intervale galutinio dažnio atžvilgiu; arba

b.

Išėjimo signalo lygį 1 dB intervale galutinio išėjimo signalo lygio atžvilgiu.

 

"Dažnių sintezatorius" (3) – bet kokios rūšies signalo dažnių šaltinis arba signalų generatorius (nesvarbu, kokia yra jų tikroji prigimtis), tiekiantis daugelį vienu metu ar keičiamus viename ar daugiau išėjimų signalo dažnius, valdant, išvedant arba gaunant iš mažiausio standartinių (arba pagrindinių) dažnių skaičiaus.

 

"Visiškai nepriklausomas skaitmeninis variklio režimų reguliatorius" ("FADEC") (7 9) – elektroninė dujų turbinų arba suderintinų ciklų mašinų valdymo sistema, kurioje skaitmeninis kompiuteris naudojamas valdyti kintamuosius, reikiamus, norint reguliuoti variklio (ašinę) apkrovą arba veleno perduodamą išėjimo galią visoje mašinos veikimo srityje, pradedant kuro kiekio matavimu ir baigiant kuro tiekimo išjungimu.

 

"Dujinis išpurškimas" (1) – procesas, skirtas didelio slėgio dujų srautu susmulkinti išlydyto metalinio lydinio srautą į 500 mikrometrų ir mažesnio skersmens lašelius.

 

"Išskirstyti erdvėje" (6), kai bet kuris objektas yra nutolęs nuo visų kitų bet kuria kryptimi atstumu, didesniu kaip 1,500 m. Judamieji jutikliai visada yra laikomi "išskirstytais erdvėje".

 

"Vedantysis [nutaikymo] įrenginys" (7) – sistemos, kurios galutinai apdoroja skraidymo priemonių padėties ir greičio (t.y. navigacijos) matavimo ir skaičiavimo vyksmus ir palygina su tomis skaičiavimo ir siunčiamomis komandomis į skraidymo priemonių skrydžių valdymo sistemas, kad būtų pataisyta skrydžių trajektorija.

 

"Karštasis izostatinis tankinimas" (2) – slėginis liejimo procesas uždarojoje ertmėje su įvairiomis terpėmis (dujomis, skysčiais, kietosiomis dalelėmis ir kt.), esant temperatūroms, viršijančioms 375 K (102°C), norint visomis kryptimis sukurti vienodą jėgą, kad būtų sumažintos arba pašalintos vidinės tuštumos liejinyje.

 

"Hibridinis kompiuteris" (4) – įrenginys, kuris gali atlikti visas toliau išvardytas funkcijas:

a.

Priimti duomenis;

b.

Apdoroti tiek analoginius, tiek ir skaitmeninius duomenis; ir

c.

Užtikrinti duomenų išvedimą.

 

"Hibridinis integrinis grandynas" (3) – bet koks integrinių grandynų derinys arba integrinis grandynas kartu sujungtas su "grandinės elementais" arba ‧diskrečiaisiais komponentais‧, norint atlikti specialias funkcijas, ir turintis visas toliau išvardytas charakteristikas:

a.

Turintis mažiausiai vieną bekorpusį įtaisą;

b.

Sujungtas kartu naudojant tipinius integrinių grandynų (IC) gamybos būdus;

c.

Pakeičiamas kaip objektas; ir

d.

Paprastai jo negalima išmontuoti.

N.B. 1: ‧Grandinės elementas‧: pavienė aktyvioji arba pasyvioji funkcinė elektroninės grandinės dalis, tokia kaip vienas diodas, vienas tranzistorius, vienas rezistorius, vienas kondensatorius ir kt.

N.B. 2: ‧Diskretusis komponentas‧: korpusinis ‧grandinės elementas‧, turintis išorinius išvadus.

 

"Vaizdo kokybės gerinimas" (4) – iš išorės gaunamos vaizdinės informacijos apdorojimas algoritmais, tokiais kaip atskirų sričių laikinė spūda, filtravimas, išskyrimas, atranka, koreliacija, sąsūka arba transformacijos (pvz., sparčioji Furjė transformacija arba Walsh’o transformacija). Tai neapima algoritmų, kuriuose naudojamos tiktai pavienio vaizdo linijinės ir sukamosios transformacijos, tokios kaip transliacija, požymių išskyrimas, įrašymas arba klaidingas spalvinimas.

 

"Imunotoksinas (antitoksinas)" (1) – jungtinis vienaląstis specialusis monokloninis antikūnas ir "toksinas" arba "toksino sandas", kuris selektyviai paveikia pažeistas ląsteles.

 

"Viešai naudojama" (GTN NTN GSN) (kaip taikoma šiame reglamente) apibūdina "technologiją" arba "programinę įrangą", kuri yra prieinama be apribojimų dėl jos tolesnio platinimo (autorinių teisių apribojimai neapsaugo "technologijos" ir "programinės įrangos" nuo jos "viešo naudojimo").

 

"Informacijos saugumas" (4, 5) – visos priemonės ir funkcijos, garantuojančios informacijos arba ryšių prieinamumą, slaptumą arba vientisumą, išskyrus priemones ir funkcijas, skirtas apsaugai nuo trykių. Tai apima "kriptografiją", ‧kriptoanalizę‧, apsaugą nuo kompromisinės spinduliuotės ir kompiuterinį saugumą.

N.B.: ‧Kriptoanalizė‧: kriptografinės sistemos arba jos įėjimo ir išėjimo signalų analizė, norint gauti slaptus kintamuosius arba pažeidžiamus duomenis, įskaitant atvirąjį tekstą.

 

"Akimirkinis dažnių juostos plotis" (3 5 7) dažnių juostos plotis, kurio intervale išėjimo galia išlieka 3 dB tikslumu pastovi, nederinant kitų veikimo parametrų.

 

"Prietaisinė sritis" (6) nurodytoji radaro vienareikšmio atvaizdavimo sritis.

 

"Izoliacija" (9) – medžiaga, taikoma raketų variklių komponentams, t. y. korpusui, tūtai, įvadinėms angoms, korpuso sklendėms izoliuoti, ji apima sukietėjusią arba pusiau sukietėjusią kaučiuko mišinio lakšto žaliavą, turinčią izoliacinės arba ugniai atsparios medžiagos. Ji taip pat gali būti įterpta kaip įtempį mažinantys apvalkalai arba užsklandos.

 

"Sujungtieji radaro jutikliai" (6) – du ar daugiau tarpusavyje sujungti radaro jutikliai, kai jie tikruoju laiku keičiasi duomenimis.

 

"Vidinis grunto sluoksnis" (9) – sluoksnis, taikomas skiriamojoje riboje tarp kietojo raketinio kuro ir korpuso arba izoliacinio įdėklo. Paprastai tai skystasis polimeras, kurio pagrindą sudaro dispersinė ugniai atsparios ar izoliacinės medžiagos emulsija, pvz., anglimi prisotintas hidroksilo terminuojantysis polibutadienas (HTPB) arba kitas polimeras su kietiklių priedais, kuriuo išpurkštas arba išteptas korpuso vidus.

 

"Savasis magnetinis gradientometras" (6) – pavienis magnetinio lauko gradiento jutiklis ir su juo susijęs elektroninis įtaisas, kurio išėjimas yra magnetinio lauko gradiento matas.

N.B.: Taip pat žr. "magnetinis gradientometras".

 

"Izoliuotieji veiklieji mikroorganizmai" (2) – veiklieji mikroorganizmai, esantys neveiklios būsenos ir išdžiovintų preparatų pavidalu.

 

"Izostatiniai presai" (2) – įranga, gebanti sudaryti slėgį uždarojoje ertmėje, kurioje panaudojamos įvairios terpės (dujos, skystis, kietosios dalelės ir kt.), norint visomis kryptimis sukurti vienodą slėgį ertmėje, kurioje yra ruošinys arba medžiaga.

 

"Lazeris" (0 2 3 5 6 7 8 9) – komponentų sąranka, sukurianti šviesą, kuriai būdingas erdvinis ir laikinis koherentiškumas ir kuri yra stiprinama dėl priverstinės spinduliuotės.

N.B.: Taip pat žr.:

 

"Cheminis lazeris";

 

"Impulsinis moduliuotosios kokybės lazeris";

 

"Ypač didelės galios lazeris";

"Perduodamojo sužadinimo lazeris".

 

"Už orą lengvesnės transporto priemonės" (9) – balionai ir orlaiviai, kuriuose pakilimui naudojamas karštas oras ar kitos lengvesnės už orą dujos, pavyzdžiui helis ar vandenilis.

 

"Tiesiškumas" (2) (dažniausiai pateikiamas kaip netiesiškumas) apibūdina tikrosios charakteristikos (rodmenų, didesnių ir mažesnių nei vidutinė vertė, vidurkio) didžiausiąjį teigiamą arba neigiamą nuokrypį nuo tiesios linijos, nustatytą taip, kad būtų išlyginami ir sumažinami, kiek tai įmanoma, didžiausieji nuokrypiai.

 

"Vietinis tinklas" (4) – duomenų perdavimo sistema, turinti visas toliau išvardytas charakteristikas:

a.

Leidžianti bet kokiam nepriklausomų "duomenų perdavimo įtaisų" kiekiui turėti tiesioginius tarpusavio ryšius; ir

b.

Yra apribota vidutinio didumo teritorija (pvz., įstaigos pastatas, gamykla, universiteto teritorija, didelė parduotuvė).

N.B.: ‧Duomenų perdavimo įtaisas‧ – tai įrenginys, galintis perduoti ir priimti skaitmeninės informacijos sekas.

 

"Magnetiniai gradientometrai" (6) – matuokliai, skirti aptikti išorinių matuoklio atžvilgiu šaltinių magnetinių laukų erdvinius kitimus. Matuoklį sudaro daugelis "magnetometrų" ir su jais susiję elektroniniai įtaisai, kurių išėjimas yra magnetinio lauko gradiento matas.

N.B.: Taip pat žr. "savasis magnetinis gradientometras".

 

"Magnetometrai" (6) matuokliai, skirti aptikti išorinių matuoklio atžvilgiu šaltinių magnetinius laukus. Matuoklį sudaro pavienis magnetinio lauko gradiento jutiklis ir su juo susijęs elektroninis įtaisas, kurio išėjimas yra magnetinio lauko gradiento matas.

 

"Pagrindinė atmintinė" (4) – pirminė duomenų arba komandų atmintinė, skirta centrinio procesoriaus sparčiajai prieigai. Ją sudaro "skaitmeninio kompiuterio" vidinė atmintinė ir bet kuri hierarchinė išplėtos plokštė, tokia kaip ypač sparti darbinė atmintinė arba nenuosekliosios kreipties išplėstinė atmintinė.

 

"UF6 korozijai atsparios medžiagos" (0) gali būti varis, nerūdijantis plienas, aliuminis, aliuminio oksidas, aliuminio lydiniai, nikelis arba jo lydinys, turintis 60 % ir daugiau svorio nikelio bei UF6 korozijai atsparūs fluorinuotieji angliavandenilių polimerai, kurie yra taikomi atskyrimo procesams.

 

"Rišiklis", "rišamoji medžiaga", (1 2 8 9) – visiškai tolydi medžiagos fazė, kuria užpildoma erdvė tarp dalelių, adatinių darinių ir plaušų.

 

"Matavimo neapibrėžtis" (2) – būdingasis parametras, nurodantis, kokiame intervale išėjimo vertės atžvilgiu yra tikroji matuojamojo kintamojo vertė, esant 95 % pasikliovimo lygiui. Ji apima nepataisytus sisteminguosius nuokrypius, nepataisytus slinkius ir atsitiktinius nuokrypius (žr. ISO 10360–2 arba VDI/VDE 2617).

 

"Mechaninis sulydymas" (1) – lydymo procesas, susidarantis susijungiant, skeldėjant ir persitvarkant elementinio ir pagrindinio lydinio milteliams juos mechaniškai smūgiuojant. Pridedant atitinkamų miltelių, į lydinį gali būti įterpta nemetalinių dalelių.

 

"Lydalo ištraukimas" (1) – sparčiojo kietėjimo procesas, kai į metalo lydalo vonią įstatomas besisukančio atšaldyto bloko trumpas segmentas ir ištraukiami juostų pavidalo lydiniai.

N.B.: ‧Spartusis kietėjimas‧: išlydytos medžiagos kietėjimas, esant šaldymo spartai, viršijančiai 1 000 K/s.

 

"Lydalo išsukimas" (1) – išlydyto metalo srauto, veikiamo besisukančiu atšaldytu bloku ‧sparčiojo kietėjimo‧ procesas formuojant plokštelės, juostos ar strypo pavidalo gaminius.

N.B.: ‧Spartusis kietėjimas‧: išlydytos medžiagos kietėjimas, esant šaldymo spartai, viršijančiai 1 000 K/s.

 

"Integriniai mikrokompiuterių grandynai" (3) – monolitiniai integriniai grandynai arba daugialusčiai integriniai grandynai, turintys aritmetinį – loginį įtaisą (ALU), galintį atlikti daugelį bendrosios paskirties vidinės atmintinės komandų su duomenimis, esančiais vidinėje atmintinėje.

N.B.: Vidinė atmintinė gali būti papildyta išorine atmintine.

 

"Integriniai mikroprocesorių grandynai" (3) – "monolitiniai integriniai grandynai" arba "daugialusčiai integriniai grandynai", turintys aritmetinį–loginį įtaisą (ALU), galintį atlikti daugelį bendrosios paskirties išorinės atmintinės komandų.

N.B. 1: "Integriniai mikroprocesorių grandynai" paprastai neturi visos būtinos vartotojui prieinamos atmintinės, tačiau luste esanti atmintinė gali būti panaudota loginėms funkcijoms atlikti.

N.B. 2: Jie apima lustų rinkinius, kurie yra skirti veikti kartu atliekant "integrinio mikroprocesoriaus" funkciją.

 

"Mikroorganizmai" (1 2) – bakterijos, virusai, mikoplazmos, riketsijos, chlamidijos arba grybeliai, natūralūs, pagerinti arba modifikuoti, arba izoliuotųjų natūraliųjų kultūrų pavidalu, arba kaip medžiagos, turinčios gyvųjų organizmų medžiagų, kurios buvo specialiai įterptos arba užterštos tokiomis kultūromis.

 

"Raketos" (1 3 6 7 9) – visiškai užbaigtos raketų sistemos ir automatinės oro transporto priemonių sistemos, galinčios gabenti mažiausiai 500 kg krovinį ne mažiau kaip 300 km nuotoliu.

 

"Viengijis siūlas arba gija" (1) – smulkiausia plaušo dalis, dažniausiai kelių mikrometrų skersmens.

 

"Monolitinis integrinis grandynas" (3) – pasyviųjų arba aktyviųjų ‧grandinės elementų‧ arba jų abiejų junginys, kuris:

a.

Difuzija, implantacija ar garinimu yra formuojamas viename (arba ant vieno) puslaidininkinės medžiagos gabale, vadinamu ‧lustu‧;

b.

Gali būti laikomas kaip neatskiriamai susijęs; ir

c.

Atlieka grandinės funkcijas.

N.B.: ‧Grandinės elementas‧ – pavienė aktyvioji arba pasyvioji funkcinė elektroninės grandinės dalis, tokia kaip vienas diodas, vienas tranzistorius, vienas rezistorius, vienas kondensatorius ir kt.

 

"Vienspektriai vizualizavimo jutikliai" (6) įtaisai, gebantys surinkti vizualizavimo duomenis iš vienos diskrečiosios spektro juostos.

 

"Daugialustis integrinis grandynas" (3) – du ar daugiau "monolitinių integrinių grandynų", sumontuotų ant bendro "padėklo".

 

"Daugiasrautis duomenų apdorojimas" (4) – ‧mikroprograma‧ arba įrenginio architektūros technika, kuri leidžia vienu metu apdoroti dvi ar daugiau duomenų sekų, valdant komandoms, kurios sudaro vieną ar daugiau sekų, tokių kaip:

a.

Viensrautės komandų ir daugiasraučių duomenų (SIMD) architektūros, tokios kaip vektoriniai arba matriciniai procesoriai;

b.

Daugiasrautės viensraučių komandų ir daugiasraučių duomenų (MSIMD) architektūros;

c.

Daugiasraučių komandų ir daugiasraučių duomenų (MIMD) architektūros, apimančios tas, kurios yra stipriai, vidutiniškai arba silpnai susijusios;

d.

Apdorojimo elementų struktūruotos matricos, įskaitant sistolines matricas.

N.B.: ‧Mikroprograma‧ – tai elementariųjų komandų seka, laikoma specialioje atmintinėje, kurių vykdymas yra pradedamas įvedant atskaitos komandą į komandų registrą.

 

"Daugiaspektriai vizualizavimo jutikliai" (6) įtaisai, gebantys surinkti vizualizavimo duomenis iš dviejų ir daugiau diskrečiųjų spektro juostų. Jutikliai, turintys daugiau kaip dvidešimt diskrečiųjų spektro juostų, nurodomi kaip ypač daugiaspektriai vizualizavimo jutikliai.

 

"Gamtinis (natūralusis) uranas" (0) – uranas, turintis izotopų mišinį, aptinkamą gamtoje.

 

"Tinklo prieigos valdiklis" (4) – skirstomojo perjungiamojo tinklo sietuvas. Jame naudojama bendroji informacinė terpė, kuri visur veikia ta pačia "skaitmenine perdavimo sparta", kai naudojamasi perdavimo leidimu (pvz., priėjimo teise arba nešlio kontrole). Nepriklausomai nuo visų kitų įtaisų jis atrenka duomenų paketus arba duomenų grupes (pvz., IEEE 802), adresuojamas jam. Valdiklis – tai elektroninis ryšių prieigą laiduojantis mazgas, kuris gali būti įstatytas į kompiuterį arba į ryšių įrenginį.

 

"Neuroniškasis kompiuteris" (4) – skaičiavimo įtaisas, suprojektuotas arba modifikuotas imituojant neuronų arba neuronų tinklo savybes, t. y. skaičiavimo įtaisas, kuriam būdingas jo aparatinės dalies gebėjimas keisti skaičiavimo komponentų pasikartojamų tarpusavio sujungimų apimtį ir skaičių, remiantis ankstesniais duomenimis.

 

"Triukšmo lygis" (6) – elektrinis signalas, išreikštas galios spektriniu tankiu. Sąryšis tarp "triukšmo lygio", išreikšto dvipuse amplitude, yra lygus S 2 pp = 8No(f2–f1), čia Spp – signalo dvipusės amplitudės vertė (pvz., nT), No – galios spektrinis tankis (pvz., (nT)2/Hz) ir (f2–f1) – nagrinėjamosios juostos plotis.

 

"Branduolinis reaktorius" (0) – objektas, esantis arba tiesiogiai įdedamas į reaktoriaus korpusą. Tai įrenginys, kuris valdo galios lygį aktyviojoje srityje, ir komponentai, kurie paprastai tiesiogiai liečiasi su aktyviąja branduolinio reaktoriaus sritimi arba valdo pirminį reaktoriaus aušalą.

 

"Skaitmeninis valdymas" (2) – įtaiso, kuriame naudojami skaitmeniniai duomenys, dažniausiai įvedami jau prasidėjus veikimui, atliekamo proceso automatinis valdymas (žr. ISO 2382).

 

"Galutinė programa" (9) – įrenginio vykdomo vieno ar daugiau procesų ("pirminės programos" (pirminės kalbos)), kurie yra programinės sistemos pakeisti, patogiai išreikšta darbinė forma.

 

"Optinis stiprinimas" (5) – stiprinimo būdas optinio ryšio technikoje, kurioje naudojamas optinių signalų, sukurtų atskirais šaltiniais, stiprinimas, nekeičiant jų į elektrinius signalus, t.y. naudojami puslaidininkiniai optiniai stiprintuvai, šviesolaidiniai liuminescenciniai stiprintuvai.

 

"Optinis kompiuteris" (4) – suprojektuotas arba modifikuotas kompiuteris, kuriame šviesa naudojama duomenims atvaizduoti ir kurio skaičiavimo loginių elementų pagrindą sudaro tiesiogiai susiję optiniai įtaisai.

 

"Optinis integrinis grandynas" (3) – "monolitinis integrinis grandynas" arba "hibridinis integrinis grandynas", turintis vieną ar daugiau dalių, sukurtų veikti kaip fotojutiklis ar fotospinduliuotuvas arba skirtų atlikti optines ar elektrooptines funkcijas.

 

"Optinis perjungimas" (5) – optinių signalų, jų nekeičiant į elektrinius signalus, perjungimas arba jų sklidimo trasos sudarymas.

 

"Visuminis srovės tankis" (3) – visuminis ritės ampervijų skaičius (t. y. atskirų apvijų vijų skaičiaus, padauginto iš kiekvienos apvijos vijų didžiausiosios srovės, suma), padalytas iš ritės (apimančios superlaidžiuosius siūlus, metalinius rišiklius, į kuriuos yra įdėti superlaidieji siūlai, sandarinimo medžiagas, bet kokius aušinimo kanalus ir kt.) pilnutinio skerspjūvio ploto.

 

"Dalyvaujanti valstybė" (7 9) – valstybė, esanti Wassenaar susitarimo narė. (Žr. www.wassenaar.org)

 

"Didžiausioji (impulso) galia" (6) – impulso energija [J], padalyta iš impulso trukmės [s].

 

"Asmeninė atmenioji kortelė" (5) – atmenioji kortelė, turinti integrinį grandyną, kuris yra programuojamas specialiesiems taikymams ir negali būti vartotojo perprogramuojamas bet kokiam kitam taikymui.

 

"Galios valdymas" (7) – perduodamos aukščiamačio signalo galios keitimas taip, kad priimama orlaivio aukštyje galia visada butų mažiausia, kuri reikalinga aukščiui nustatyti.

 

"Slėgio keitliai" (2) – įtaisai, kurie pakeičia slėgio matavimo duomenis elektriniu signalu.

 

"Anksčiau išskirtas" (0, 1) apibūdina bet kokio proceso taikymą, norint padidinti kontroliuojamojo izotopo koncentraciją.

 

"Pagrindinis skrydžio valdymas" (7) – "orlaivio" stabilumo arba manevringumo valdymas naudojant jėgos ir momentų generatorius, t. y. taikant aerodinaminių paviršių valdymą arba reaktyvinės jėgos nukreipimą.

 

"Pagrindinis elementas" (4) (kaip jis taikomas 4 kategorijoje) – elementas, kurio pakeitimo vertė sudaro daugiau kaip 35 % visos sistemos, kuriai priklauso šis elementas, visuminės vertės. Elemento vertė – tai jo kaina, kurią už elementą sumoka sistemos gamintojas arba sistemos surinkėjas. Visuminė vertė yra lygi įprastinei tarptautinei pardavimo kainai už nesusietąsias dalis, esant tai gamybos stadijai, arba pagal važtaraštį.

 

"Gamyba" (GTN NTN All) – visos gamybos stadijos, pvz.: konstravimas, gamybos technologija, gaminimas, sujungimas, surinkimas (montavimas), tikrinimas, bandymas, kokybės laidavimas.

 

"Gamybos įranga" (1 7 9) – įrankiai, šablonai, stendai, formos, štampai, prispaudimo priemonės, tapatinimo įtaisai, bandymo įranga, kitos mašinos ir joms skirti komponentai, apsiribojant tais, kurie specialiai suprojektuoti arba modifikuoti ir yra skirti "kūrimui" arba vienai ar daugiau "gamybos" stadijų.

 

"Gamybos priemonės" (7 9) – įrenginiai ir specialiai jiems suprojektuota programinė įranga, kurie yra įrengti įrangoje, skirtoje "kūrimui" arba vienai ar daugiau "gamybos" stadijų.

 

"Programa" (2 6) – komandų seka, skirta pateikti arba pakeisti procesą pavidalu, tinkamu elektroniniam kompiuteriui vykdyti.

 

"Impulso spūda" (6) – radaro signalo ilgo impulso apdorojimas ir kodavimas, norint jį pakeisti trumpu impulsu, išsaugant ilgo impulso didelės energijos privalumus.

 

"Impulso trukmė" (6) – "lazerio" impulso trukmė, išmatuota kaip visa trukmė tarp pusinių intensyvumo (FWHI) lygių.

 

Kvantinė kriptografija (5) – kriptografijai skirto žinomo rakto sukūrimo metodų sistema, matuojant fizikinės sistemos (įskaitant tas fizikines savybes, kurios aiškiai priklauso kvantinės optikos, kvantinės lauko teorijos ar kvantinės elektrodinamikos sritims) kvantinės mechanikos savybes.

 

"Impulsinis moduliuotosios kokybės lazeris" (6) – "lazeris", kuriame energija saugoma užpildos apgrąžos pavidalu arba optiniame rezonatoriuje, o po to išspinduliuojamas šviesos impulsas.

 

"Spartusis radaro dažnio perderinimas" (6) dažnio perderinimas, kai pseudoatsitiktiniu būdu keičiamas impulsinio radaro siųstuvo impulsų arba impulsų grupių nešlio dažnis taip, kad šis pokytis būtų lygus arba didesnis nei impulso dažnių juostos plotis.

 

"Plėstinis radaro spektras" (6) – signalo spektras esant bet kokiam moduliacijos būdui, kai naudojamas atsitiktinis arba pseudoatsitiktinis kodavimas ir kuris yra skirtas išskirstyti siaurajuosčio signalo sukuriamą energiją gerokai platesnėje dažnių juostoje.

 

"Tikralaikis dažnių juostos plotis" (2 3) "dinaminių signalų analizatorių" atveju yra lygus didžiausiajai dažnių sričiai, kurią analizatorius išėjime gali pateikti vaizduoklyje arba į didelės apimties atmintinę, nesukeldamas įėjimo duomenų analizėje jokių netolygumų. Analizatoriuose, turinčiuose daugiau nei vieną kanalą, skaičiavimui turi būti naudojamas kanalas, kurio konfigūracija turi didžiausią "tikralaikį dažnių juostos" plotį.

 

"Tikralaikis apdorojimas" (6 7) – duomenų apdorojimas kompiuterine sistema, garantuojančia reikiamą paslaugų lygį, atsižvelgiant į galimų išteklių funkciją, per visą garantinį laikotarpį, nepriklausomai nuo sistemos apkrovos, kai žadinama išoriniais poveikiais.

 

"Reikiamas" (GTN 1–9) (kaip tai taikoma technologijoje ir programinėje įrangoje) apibūdina tik tas technologijos ir programinės įrangos dalis, kurios yra ypač svarbios, norint pasiekti ir išplėsti valdomo vykdymo lygį, charakteristikas arba funkcijas. Tokia "reikiama""technologija" arba "programinė įranga" skirtingoms prekėms gali būti bendra.

 

"Skyra, skiriamoji geba" (2) – mažiausiasis matuoklio [matavimo įtaiso] rodmens prieaugis; skaitmeninių matuoklių atveju, tai mažiausiasis reikšminis bitas (žr. ANSI B – 89.1.12).

 

"Robotas" (2 8) – manipuliavimo mechanizmas, kuris gali judėti tolygia trajektorija arba šuoliais iš vienos vietos į daugybę kitų vietų ir kuriame gali būti naudojami jutikliai; jis turi visas toliau išvardytas charakteristikas:

a.

Yra daugiafunkcinis;

b.

Judėdamas trimatėje erdvėje gali išdėlioti ar orientuoti medžiagas, dalis, įrankius arba specialius įtaisus.

c.

Jungia tris ar daugiau uždarojo ar atvirojo kontūro valdomuosius įtaisus, kurie gali turėti žingsninius variklius; ir

d.

Turi "vartotojui prieinamą programuojamumą", naudojant mokymo ir atkūrimo būdą arba elektroninį kompiuterį, kuriuo gali būti programuojamasis loginis valdiklis, t.y. be mechaninio įsikišimo.

N.B.: Tai neapima toliau išvardytų įtaisų:

1.

Manipuliavimo mechanizmų, kurie yra valdomi tik rankiniu būdu ar nuotolinio operatoriaus;

2.

Fiksuotosios sekos manipuliavimo mechanizmų, kurie yra automatiniai judamieji įtaisai, veikiantys pagal mechaniškai fiksuotus programuotus judesius. Programa yra mechaniškai apribota fiksuotais, tačiau derinamais stabdymo įtaisais, tokiais kaip kaiščiai arba krumpliaračiai. Judesių seka ir trajektorijų ar kampų pasirinkimas nėra valdomi ar keičiami mechaninėmis, elektroninėmis ar elektrinėmis priemonėmis;

3.

Fiksuotosios sekos manipuliavimo mechanizmų, kurie yra automatiniai judamieji įtaisai, veikiantys pagal mechaniškai fiksuotus programuotus judesius. Programa yra mechaniškai apribota fiksuotais, tačiau derinamais stabdymo įtaisais, tokiais kaip kaiščiai arba krumpliaračiai. Judesių seka ir trajektorijų ar kampų pasirinkimas yra keičiami pagal fiksuotos programos trafaretą. Programos trafareto keitimai arba modifikacijos (pvz., kaiščių ar krumpliaračių keitimai) viena ar daugiau judesio ašių yra atliekami tik naudojant mechanines operacijas;

4.

Fiksuotosios sekos manipuliavimo mechanizmų, kurie yra automatiniai judamieji įtaisai, veikiantys pagal mechaniškai fiksuotus programuotus judesius. Programa yra keičiama, tačiau seka yra vykdoma tik dvipoliais signalais mechaniškai fiksuojant elektrinius dvipolius įtaisus arba derinamus stabdymo įtaisus;

5.

Krovimo į rietuvą kranų, apibrėžtų kaip stačiakampių koordinačių manipuliatorių sistemos, pagamintų kaip ištisinė stačioji kaiščių laikiklių įrenginio dalis ir sukurtų parinkti šių kaiščių išdėstymą, kuris yra išsaugomas arba jį galima naujai pasirinkti.

 

"Išcentrinis išpurškimas" (1) – procesas, skirtas išskaidyti išlydyto metalo srautą arba vonioje esantį metalą į 500 mikrometrų ir mažesnio skersmens lašelius, naudojant išcentrinę jėgą.

 

"Pusverpaliai" (1) – beveik lygiagrečių ‧vijų‧ (paprastai apie 12 – 120) pluoštas.

N.B.: ‧Vija‧ yra beveik lygiagrečių "viengijų siūlų" (dažniausiai apie 200) pluoštas.

 

"Pasibaigimas" (2) (pasibaigęs tinkamas veikimas) – spindulinis pagrindinio suklio perkėlimas vienu sūkiu, matuojamas plokštumoje, statmenoje suklio ašiai bandomo besisukančio išorinio ar vidinio paviršiaus taške. (Nuoroda: ISO 230/1 1986, 5.61 punktą).

 

"(Giroskopo arba akselerometro) perskaičiavimo faktorius" (7) – išėjimo ir įėjimo pokyčio, kurį norima išmatuoti, santykis. Perskaičiavimo faktorius dažniausiai yra įvertinamas kaip tiesės, kuri mažiausių kvadratų metodu gali būti sutapatinama su įėjimo ir išėjimo duomenimis, gautais cikliškai keičiant įėjimą jo kitimo srityje, polinkis.

 

"Nusistovėjimo trukmė" (3) – laiko tarpas, kurio reikia, kad išėjimo signalas pasiektų galutinę vertę vieno – pusės bito tikslumu, kai keitiklis perjungiamas tarp bet kokių dviejų lygių.

 

"SHPL" – "ypač didelės galios lazeris".

 

"Signalų analizatoriai" (3) – prietaisai, kuriais galima išmatuoti ir pavaizduoti daugiadažnio signalo pavienių dažnių sandų pagrindines savybes.

 

"Signalų apdorojimas" (3 4 5 6) – iš išorės gaunamų ir informaciją turinčių signalų apdorojimas algoritmais, tokiais kaip laikinė spūda, filtravimas, išskyrimas, atranka, koreliacija, sąsūka arba transformacijos (pvz., sparčioji Furjė transformacija arba Walsh’o transformacija).

 

"Programinė įranga" (GSN All) – vienos ar daugiau programų arba mikroprogramų rinkinys, įrašytas bet kokioje laikmenoje.

N.B.: ‧Mikroprograma‧ – tai elementariųjų komandų seka, laikoma specialioje atmintinėje, kurių vykdymas yra pradedamas įvedant atskaitos komandą į komandų registrą.

 

"Pradinė programa" (arba pirminė kalba) (4 6 7 9) – patogi vieno ar daugiau procesų išraiškos forma, kuri programavimo sistemos gali būti pakeičiama į įrenginiui vykdyti reikiamą pavidalą ("galutinę programą" (arba objektinę kalbą)).

 

"Erdvėlaivis" (7 9) – aktyvusis arba pasyvusis palydovai arba kosminis zondas.

 

"Tinkami naudoti kosmose" (3 6) produktai, sukurti, pagaminti ir išbandyti, kad atitiktų specialius elektrinius, mechaninius ir klimatinius reikalavimus, keliamus palydovų paleidimui ir jų funkcionavimui arba aukštai skraidančioms sistemoms, veikiančioms 100 km ir didesniame aukštyje.

 

"Speciali dalioji medžiaga" (0) – plutonis 239, uranas 233, "sodrintas izotopais 235 arba 233 uranas" ir bet kuri medžiaga, turinti minėtų medžiagų.

 

"Savitasis tampros modulis" (0 1 9) – Jungo (Young) modulis [Pa arba N/m2], padalytas iš savitojo svorio [N/m3], išmatuotas esant temperatūrai (296 ± 2) K ((23 ± 2) °C) ir santykinei drėgmei (50 ± 5) %.

 

"Savitasis tempiamasis įtempis" (0 1 9) – ribinis tempiamasis įtempis [Pa arba N/m2], padalytas iš savitojo svorio [N/m3], išmatuotas esant (296 ± 2 K ((23 ± 2) °C) temperatūrai ir (50 ± 5) % santykinei drėgmei.

 

"Purškiamasis aušinimas" (1) – išlydyto metalo srauto, veikiamo besisukančiu atšaldytu bloku, ‧sparčiojo kietėjimo‧, kai formuojami plokštelės pavidalo gaminiai, procesas.

N.B.: ‧Spartusis kietėjimas‧– išlydytos medžiagos kietėjimas, esant šaldymo spartai, viršijančiai 1 000 K/s.

 

"Plėstinis spektras" (5) – spektras, gaunamas išskirstant siaurajuosčio ryšio kanalo energiją gerokai platesniame energijų intervale.

 

"Plėstinio spektro" radaras (6) – žr. "Plėstinis radaro spektras".

 

"Pastovumas" (stabilumas) (7) – tam tikro parametro kitimo standartinis nuokrypis (1 sigma intervale) nuo jo kalibruotosios vertės, išmatuotos esant pastovioms temperatūrinėms sąlygoms. Jis gali būti išreikštas laiko funkcija.

 

"Valstybės, (n)esančios Cheminio ginklo uždraudimo sutarties šalimis" (1) yra tos valstybės, kurioms (ne)įsigaliojo Sutartis dėl cheminio ginklo kūrimo, gamybos, kaupimo ir panaudojimo uždraudimo. (Žr. www.opcw.org)

 

"Padėklas" (3) – pagrindinės medžiagos plokštelė su arba be vidinių sujungimų. Ant jos arba joje gali būti išdėstyti ‧diskretieji elementai‧ arba integriniai grandynai, arba abu tipai kartu.

N.B. 1: ‧Diskretusis komponentas‧: korpusinis ‧grandinės elementas‧, turintis išorinius išvadus.

N.B. 2: ‧Grandinės elementas‧: pavienė aktyvioji arba pasyvioji funkcinė elektroninės grandinės dalis, tokia kaip vienas diodas, vienas tranzistorius, vienas rezistorius, vienas kondensatorius ir kt.

 

"Padėklų ruošiniai" (6) – monolitiniai junginiai, kurių matmenys yra tinkami optinių elementų, tokių kaip veidrodžiai arba optiniai langai, gamybai.

 

"Toksino elementas" (1) – struktūriniu ir funkciniu požiūriu atskiras "toksino" sandas.

 

"Ypač atsparūs lydiniai" (2, 9) – nikelio, kobalto ar geležies lydiniai, kurių atsparumas geresnis nei bet kokių serijos AISI 300 lydinių, esant temperatūroms, viršijančioms 922 K (649 °C), ir esant nepalankioms aplinkos ir veikimo sąlygoms.

 

"Superlaidus" (1 3 6 8) – medžiagos, t.y. metalai, lydiniai arba junginiai, kurių varža gali išnykti, t.y. kurių savitasis elektrinis laidis gali tapti begalinis ir kuriuo gali tekėti labai didelės srovės, nesukurdamos Džaulio (Joule) šilumos.

N.B.: Bet kokios medžiagos "superlaidžioji" būsena apibūdinama "krizine temperatūra", kriziniu magnetiniu lauku, kuris priklauso nuo temperatūros, ir kriziniu srovės tankiu, kuris priklauso ir nuo magnetinio lauko, ir nuo temperatūros.

 

"Ypač didelės galios lazeris" ("SHPL") (6) – lazeris, galintis tiekti išėjimo energiją (visą ar bet kokią jos dalį), viršijančią 1 kJ per 50 ms, arba turintis vidutinę arba nuolatinę galią, didesnę kaip 20 kW.

 

"Superplastinis formavimas" (1 2) – metalų, paprastai turinčių mažas santykinio pailgėjimo vertes (mažesnes kaip 20 %) nutrūkimo taške, kai jos nustatomos kambario temperatūroje įprastiniais atsparumo tempimui bandymais, deformacijos procesas kaitinant, norint gauti tokio proceso metu mažiausiai 2 kartus didesnes santykinio pailgėjimo vertes nei įprastiniu būdu.

 

"Simetrinis algoritmas" (5) – kriptografinis algoritmas, kuriam naudojami vienodi raktai tiek užšifruojant, tiek ir iššifruojant.

N.B. "Simetrinis algoritmas" dažniausiai naudojamas duomenų slaptumui užtikrinti.

 

"Sisteminiai skrydžių maršrutai" (6) – apdorotas, susietas (radaro objekto duomenų sujungimas su skrydžio planuotos trajektorijos vieta) ir atnaujintas orlaivių skrydžių buvimo vietos pranešimas, prieinamas skrydžių valdymo centro dispečeriams.

 

"Sistolinis kompiuteris" (4) – kompiuteris, kuriame duomenų srautas ir jų modifikavimas yra vartotojo dinamiškai valdomas loginio elemento lygiu.

 

"Juosta" (1) medžiaga, sudaryta iš supintų ar ištisinių "viengijų siūlų", ‧vijų‧, "pusverpalių", "grįžčių" arba "verpalų" ir kt., dažniausiai impregnuotų derva.

N.B.: ‧Vija‧ yra beveik lygiagrečių "viengijų siūlų" (dažniausiai apie 200) pluoštas.

 

"Technologija" (GTN NTN All) – speciali informacija, reikalinga prekėms "kurti", "gaminti" ir "naudoti". Ši informacija gali būti pateikiama kaip ‧techniniai duomenys‧ ir kaip ‧techninė pagalba‧.

N.B.: 1: ‧Techninė pagalba‧ gali remtis instrukcijomis, sugebėjimu, apmokymu, darbo žiniomis, konsultacinėmis paslaugomis ir gali apimti ‧techninių duomenų‧ perdavimą.

N.B. 2: ‧Techniniai duomenys‧ gali turėti tokias formas: peršviečiamosios kopijos, planai, diagramos, modeliai, formulės, lentelės, techniniai projektai ir techninės sąlygos, vadovai ir instrukcijos, parašytos ar įrašytos į laikmenas ir įtaisus, tokius kaip diskai, juostos, pastoviosios atmintinės.

 

"Palenkiamasis suklys" (2) – įrankį laikantis suklys, kuris mašininio apdirbimo metu gali keisti savo centrinės linijos kampinę padėtį bet kokios kitos ašies atžvilgiu.

 

"(Vyksmo) trukmės konstanta" (6) – laiko tarpas nuo šviesos poveikio pradžios iki srovės prieaugis įgis (1–1/e) dalį galutinės vertės (t.y. 63 % galutinės vertės).

 

"Visiškasis skrydžio valdymas" (7) – automatinis "orlaivio" būsenos kintamųjų ir skrydžio trajektorijos atitikties vykdomos užduočių programos valdymas, atsižvelgiant į tikralaikius duomenų pasikeitimus užduočių, pavojų ar kito "orlaivio" atžvilgiu..

 

"Visuminė skaitmeninio persiuntimo (perdavimo) sparta" (5) – bitų skaičius, kuriame įskaitytas apybrėžos kodavimas, signaliniai ir kt. bitai, persiunčiamas tarp atitinkamų skaitmeninės perdavimo sistemos įrenginių per laiko vienetą.

N.B.: Taip pat žr. "skaitmeninio perdavimo sparta".

 

"Grįžtė" (1) – beveik lygiagrečių "viengijų siūlų" pluoštas.

 

"Toksinai" (1 2) – toksinai, esantys specialiai izoliuotų preparatų ar mikstūrų pavidalu, nepriklausomai nuo to, kaip jie yra pagaminti; kiti, išskyrus toksinus, pasireiškia kaip tam tikrų objektų, tokių kaip patologinių mėginių, derliaus, maisto produktų ar sėklos atsargų, "mikroorganizmai".

 

"Perduodamojo sužadinimo lazeris" (6) – "lazeris", kuriame lazerinės generacijos izotopai yra sužadinami perduodant energiją, susiduriant ne lazerinės generacijos atomui ar molekulei su lazerinės generacijos atomų ar molekulių atmainomis.

 

"Derinamas" (6) – "lazerio" geba nuolat generuoti išėjimo galią, esant visiems bangų ilgiams visoje kelių lazerinių šuolių srityje. Atrankinės linijos "lazeris" generuoja pastovųjį bangos ilgį vienoje lazerinio šuolio srityje ir nelaikomas "derinamuoju".

 

"Nepilotuojamas orlaivis" ("UAV") (9) – bet koks orlaivis, galintis pradėti skrydį bei tęsti kontroliuojamą skrydį ir navigaciją, orlaivyje nesant žmogui.

 

"Izotopais 235 arba 233 sodrintas uranas" (0) uranas, turintis izotopų 235 arba 233, arba jų abiejų tiek, kad šių izotopų sumos ir izotopo 238 santykinis kiekis yra didesnis nei izotopo 235 ir izotopo 238 santykinis kiekis, randamas gamtoje (izotopinis santykis lygus 0,71 procentų).

 

"Naudojimas" (GTN NTN All) – veikimas, įrengimas (įskaitant įrengimą vietoje), palaikymas (tikrinimas), taisymas, kapitalinis remontas ir atnaujinimas.

 

"Vartotojui prieinamas programuojamumas" (6) – galimybė, leidžianti vartotojui papildyti, modifikuoti arba pakeisti "programas" visomis priemonėmis, išskyrus tas, kurios išvardytos toliau:

a.

Fizinis montažo ar vidinių sujungimų keitimas; arba

b.

Funkcinių reguliatorių, įskaitant įėjimo parametrus, nustatymas.

 

"Vakcina" (1) – vaistinis produktas farmaciniame junginyje, licencijuotas šalies, kurioje jis pagamintas arba naudojamas, reguliavimo institucijos arba jam yra išduotas leidimas prekiauti ar naudoti klinikiniams tyrimams, skirtas skatinti apsauginį imunologinį žmonių ar gyvūnų pasipriešinimą ligai.

 

"Vakuuminis išpurškimas" (1) procesas, skirtas suskaidyti išlydyto metalo lydinio srautą į 500 mikrometrų ir mažesnio skersmens lašelius, naudojant labai spartų sugertų dujų išsiskyrimą vakuume.

 

"Keičiamosios geometrijos aerodinaminiai paviršiai" (7) – paviršiai, kurių padėtis skrydžio metu gali būti valdoma, keičiant užpakalinės briaunos užsparnius ar skydelius arba priekinės briaunos priešsparnius arba pasukant priekinę dalį žemyn.

 

"Verpalai" (1) – susuktųjų "vijų" pluoštas.

N.B.: ‧Vija‧ yra beveik lygiagrečių "viengijų siūlų" (dažniausiai apie 200) pluoštas.

ŠIAME PRIEDE VARTOJAMI AKRONIMAI IR SANTRUMPOS

Akronimas arba santrumpa, kai jie naudojami kaip apibrėžti terminai, pateikti „Šiame priede vartojamų terminų apibrėžimuose“.

Akronimas ar santrumpa

Reikšmė

ABEC

Žiedinių guolių inžinierių komitetas

AGMA

Amerikos prietaisų gamintojų asociacija

AHRS

erdvinės padėties ir kurso rodymo pamatinės sistemos

AISI

Amerikos geležies ir plieno institutas

ALU

aritmetinis–loginis įtaisas

ANSI

Amerikos nacionalinis standartų institutas

ASTM

Amerikos bandymų ir medžiagų tyrimo draugija

ATC

skrydžių valdymas

AVLIS

izotopų atskyrimas atomų garų lazeriu

CAD

kompiuterinis projektavimas

CAS

Chemijos santraukų parengimo tarnyba

CCITT

Tarptautinis telegrafo ir telefono konsultacijų komitetas

CDU

valdymo ir atvaizdavimo įtaisas

CEP

kampinė paklaida galima

CNTD

šiluminis nusodinimas, esant valdomam užuomazgų susidarymui

CRISLA

izotopiniu atrankiniu lazeriu aktyvinama cheminė reakcija

CVD

cheminis garinis nusodinimas

CW

cheminis karas

CW (lazeriams)

nesilpstančioji banga

DME

nuotolio matavimo įranga

DS

kryptingai kristalizuotas

EB–PVD

elektronpluoštis fizinis garinis nusodinimas

EBU

Europos transliuotojų sąjunga

ECM

elektrocheminis apdirbimas

ECR

elektronų ciklotroninis rezonansas

EDM

elektrinio išlydžio generatoriai

EEPROMS

programuojamoji pastovioji elektra trinama atmintinė

EIA

Elektronikos pramonės asociacija

EMC

elektromagnetinis suderinamumas

ETSI

Europos telekomunikacijų standartų institutas

FFT

Sparčioji Furjė transformacija

GLONASS

pasaulinės navigacijos palydovų sistema

GPS

pasaulinė vietos nustatymo sistema

HBT

įvairiatarpiai dvipoliai tranzistoriai

HDDR

didžiatankis skaitmeninis įrašymas

HEMT

didelio elektronų judrio tranzistoriai

ICAO

Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija

IEC

Tarptautinė elektrotechnikos komisija

IEEE

Elektrotechnikos ir elektronikos inžinierių institutas

IFOV

Akimirkinė žvalgos zona

ILS

prietaisinė tūpimo sistema

IRIG

tarpinės srities matuoklių grupė

ISAR

apgrąžinės sintezuotosios apertūros radaras

ISO

Tarptautinė standartizacijos organizacija

ITU

Tarptautinė telekomunikacijų sąjunga

JIS

Japonijos pramoninis standartas

JT

Džaulio ir Tomsono

LIDAR

lidaras, šviesos aptikimo ir nuotolio nustatymo įrenginys

LRU

pakeičiamasis linijos įtaisas

MAC

pranešimo atpažinimo kodas

Machas

objekto greičio ir garso greičio santykis (pagal Ernstą Machą)

MLIS

izotopų atskyrimas molekuliniu lazeriu

MLS

mikrobanginės tūpimo sistemos

MOCVD

cheminis garinis metaloorganinio junginio nusodinimas

MRI

magnetinis rezonansinis vizualizavimas

MTBF

vidutinė trukmė tarp gedimų

Mtops

milijonas teorinių operacijų per sekundę

MTTF

vidutinė trukmė iki gedimo

NBC

Branduolinės, biologinės ir cheminės

NDT

neardomasis bandymas

PAR

tiksliojo tūpimo radaras

PIN

asmeninis atpažinimo numeris

ppm

milijonoji dalis

PSD

spektrinis galios tankis

QAM

kvadratūrinė amplitudės moduliacija

RF

aukštasis dažnis

SACMA

Patobulintųjų kompozicinių medžiagų asociacijos tiekėjai

SAR

sintezuotosios apertūros radaras

SC

monokristalas

SLAR

šoninės žvalgos orlaivio radaras

SMPTE

Kino ir televizijos inžinierių draugija

SRA

dirbtuvėje pakeičiamas mazgas

SRAM

statinė laisvosios kreipties atmintinė

SRM

SACMA siūlomi metodai

SSB

viena šalinė juosta

SSR

pagalbinis žvalgos radaras

TCSEC

patikimieji kompiuterinės sistemos įvertinimo kriterijai

TIR

visuminis rodmenų skaitymas

UV

ultravioletas

UTS

ribinis atsparumas tempimui

VOR

labai aukštų dažnių įvairiakryptis (radaro) siekis

YAG

itrio – aliuminio granatas MTBF

0 KATEGORIJA

BRANDUOLINĖS MEDŽIAGOS, ĮRENGINIAI IR ĮRANGA

0A
Sistemos, įranga ir komponentai

0A001
"Branduoliniai reaktoriai" ir jiems specialiai suprojektuota arba parengta įranga ir komponentai:

a.

"Branduoliniai reaktoriai", gebantys veikti palaikydami valdomąją savaiminio dalijimosi grandininę reakciją;

b.

Metaliniai indai arba jų pagrindinės ceche pagamintos dalys, specialiai suprojektuotos arba parengtos "branduolinio reaktoriaus" aktyviajai zonai įrengti, įskaitant reaktoriaus slėginių indų viršutines plokštes;

c.

Manipuliavimo įranga, specialiai sukurta arba pritaikyta pakrauti arba iškrauti kurą iš "branduolinio reaktoriaus";

d.

Specialiai suprojektuoti arba pritaikyti valdantieji strypai dalijimosi procesui "branduoliniame reaktoriuje" valdyti, jų atraminės ar kabamosios konstrukcijos strypų įkišimo ir ištraukimo mechanizmai ir strypus kreipiantys vamzdžiai;

e.

Slėginiai vamzdžiai, specialiai sukurti arba pritaikyti kuro elementams ir pirmojo kontūro šilumnešiui laikyti "branduoliniame reaktoriuje" esant didesniam nei 5,1 MPa darbiniam slėgiui;

f.

Vamzdžiai ar jų sąrankos iš metalinio cirkonio arba cirkonio lydinių, kuriuose hafnio ir cirkonio masės dalių santykis yra mažesnis nei 1: 5000, specialiai sukurti arba pritaikyti naudoti "branduoliniuose reaktoriuose";

g.

Aušinimo siurbliai, specialiai sukurti arba pritaikyti pirmojo kontūro šilumnešio cirkuliacijai "branduoliniuose reaktoriuose" palaikyti;

h.

"Branduolinio reaktoriaus vidinės konstrukcinės dalys", specialiai suprojektuotos arba pritaikytos naudoti "branduoliniuose reaktoriuose", įskaitant atramines aktyviosios zonos kolonas, kuro kanalus, šiluminės saugos ekranus, reflektorines pertvaras, aktyviosios zonos tinklelines plokštes ir difuzoriaus plokštes;

Pastaba: 0A001.h. vartojama "vidinių branduolinio reaktoriaus konstrukcinių dalių" sąvoka nurodo bet kurį pagrindinį reaktoriaus darinį, kuris turi vieną ar daugiau iš toliau išvardytų funkcijų: palaiko aktyviosios zonos darbą, reguliuoja kuro pasiskirstymą, nukreipia pirmojo kontūro šilumnešio srautą, ekranuoja reaktoriaus korpuso (bako) spinduliavimą ir nukreipia aktyviosios zonos matavimo priemones.

i.

Šilumokaičiai (garo generatoriai), specialiai suprojektuoti arba paruošti naudoti "branduolinio reaktoriaus" pirmojo kontūro šilumnešio grandinėje;

j.

Neutronų aptikimo ir matavimo prietaisai, specialiai sukurti arba paruošti neutronų srauto lygiui nustatyti "branduolinio reaktoriaus" aktyviojoje zonoje.

0B
Bandymo, tikrinimo ir gamybos įranga

0B001
Įrenginiai, specialiai suprojektuoti arba paruošti "gamtinio (natūraliojo) urano", "nusodrintojo urano" ir "specialiųjų daliųjų medžiagų" izotopams atskirti, ir jų komponentai:

a.

Įrenginiai, specialiai suprojektuoti "gamtinio [natūraliojo] urano", "nusodrintojo urano" ir "specialiųjų daliųjų medžiagų" izotopams atskirti, išvardyti toliau:

1.

Dujų centrifuginio atskyrimo įrenginiai;

2.

Dujų difuzijos atskyrimo įrenginiai;

3.

Aerodinaminio atskyrimo įrenginiai;

4.

Cheminių mainų atskyrimo įrenginiai;

5.

Jonų mainų atskyrimo įrenginiai;

6.

Izotopų atskyrimo atominiu "lazeriu" (AVLIS) įrenginiai;

7.

Izotopų atskyrimo molekuliniu "lazeriu" (MLIS) įrenginiai;

8.

Plazminio atskyrimo įrenginiai;

9.

Elektromagnetinio atskyrimo įrenginiai;

b.

Dujų centrifugos ir sąrankos bei komponentai, specialiai suprojektuoti arba pritaikyti naudoti dujų centrifuginio atskyrimo technologijoje, išvardyti toliau:

Pastaba: 0B001.b. vartojama "didelio stiprio ir tankio santykio medžiagos" sąvoka reiškia kurią nors iš šių charakteristikų:

a.

Martensitiškai senėjantį plieną, kurio tempiamojo įtempio riba ne mažesnė kaip 2 050 MPa;

b.

Aliuminio lydinius, kurių tempiamojo įtempio riba ne mažesnė kaip 460 Mpa; arba

c.

"Pluoštines ar gijines medžiagas" , kurių "savitasis tampros modulis" ne mažesnis kaip 3,18 × 106 m, o "savitasis tempiamasis įtempis" ne mažesnis kaip 76,2 × 103 m;

1.

Dujų centrifugos;

2.

Sukomplektuotos rotorių sąrankos;

3.

Rotorių vamzdžių cilindrai, kurių sienelių storis ne didesnis kaip 12 mm, o skersmuo 75 – 400 mm, pagaminti iš "medžiagos, kuriai būdingas didelis stiprio ir tankio santykis";

4.

Žiedai arba silfonai, kurių sienelių storis ne didesnis kaip 3 mm, o skersmuo – nuo 75 mm iki 400 mm, pagaminti iš ‧medžiagos, kuriai būdingas didelis stiprio ir tankio santykis‧, ir skirti sudaryti vietinę rotorių vamzdžių atramą arba keliems vamzdžiams sujungti;

5.

Reflektorinės pertvaros, kurių skersmuo 75 – 400 mm, skirtos įstatyti centrifugos rotoriaus vamzdžio viduje, pagamintos iš "medžiagos, kuriai būdingas didelis stiprio ir tankio santykis";

6.

Viršutiniai ir apatiniai dangteliai, kurių skersmuo 75 – 400 mm, tiksliai atitinkantys rotoriaus vamzdžio galus, pagaminti iš "medžiagos, kuriai būdingas didelis stiprio ir tankio santykis";

7.

Guoliai su magnetine pakaba, sudaryti iš žiedinio magneto, pakabinto apkaboje iš "medžiagos, atsparios UF6 sukeliamai korozijai". Apkaboje yra smūgius sugerianti terpė. Magnetas sujungiamas su poliniu antgaliu arba kitu magnetu, pritvirtintu prie rotoriaus viršutinio dangtelio;

8.

Specialiai paruošti, ant slopintuvo sumontuoti guoliai su pusrutulinės ašies ir sandarinimo žiedo sąranka;

9.

Molekuliniai siurbliai, sudaryti iš cilindrų su viduje ištekintais arba išspaustais sraigtiniais grioveliais ir viduje išgręžtomis angomis;

10.

Žiedo pavidalo variklių statoriai, skirti daugiafaziams histereziniams (arba magnetinės varžos) kintamosios srovės elektros varikliams, sinchroniškai veikiantiems vakuume, kai dažnių intervalas yra nuo 600 iki 2 000 Hz, o galios – nuo 50 iki 1 000 VA;

11.

Centrifugų apgaubai (rezervuarai), skirti dujų centrifugos rotoriaus vamzdžio sąrankai laikyti. Tai standus cilindras (sienelių storis iki 30 mm) su labai tiksliai apdirbtais galais, gaminamas iš "UF6 sukeliamai korozijai atsparių medžiagų" arba padengiamas tokiomis medžiagomis;

12.

Vamzdiniai semtuvai, turintys iki 12 mm vidinį skersmenį, skirti UF6 dujoms išsiurbti iš centrifugos rotoriaus vamzdžio Pito (visuminio slėgio) vamzdelio principu. Tokie semtuvai gaminami iš "medžiagų, atsparių UF6 sukeliamai korozijai", arba padengiami tokiomis medžiagomis;

13.

Dažnio keitikliai (konverteriai ar inverteriai), specialiai suprojektuoti arba pritaikyti maitinti dujų centrifuginio sodrinimo variklių statorius, turintys visas išvardytas charakteristikas, ir jiems specialiai suprojektuoti komponentai:

a.

Daugiafazio išėjimo intervalą nuo 600 iki 2 000 Hz;

b.

Geresnį negu 0,1 % dažnio stabilumą;

c.

Mažesnius negu 2 % netiesinius iškreipius; ir

d.

Našumo koeficientą, didesnį negu 80 %.

c.

Specialiai suprojektuota arba pritaikyta dujų difuzinio sodrinimo įranga ir komponentai:

1.

Dujų difuzijos barjerai, pagaminti iš UF6 atsparių akytųjų metalinių, polimerinių, ar keraminių medžiagų, kurių akučių skersmuo nuo 10 iki 100 nm, storis ne didesnis kaip 5 mm, o vamzdelių skersmuo ne didesnis kaip 25 mm;

2.

Dujinių difuzorių korpusai, pagaminti iš "medžiagų, atsparių UF6", arba iškloti tokiomis medžiagomis;

3.

Kompresoriai (stūmokliniai, išcentriniai ir ašiniai) arba dujų pūstuvai, pagaminti iš "medžiagų, atsparių UF6", arba jomis padengti, kurių UF6 įsiurbimo našumas ne mažesnis kaip 1 m3/min, o išėjimo slėgis – ne mažesnis kaip 666,7 kPa;

4.

Sukiųjų velenų sandarikliai 0B001.c.3. nurodytiems kompresoriams ar dujų pūstuvams, skirti užtikrinti ne didesnę kaip 1 000 cm 3/min tarpinių dujų įtekėjimo spartą;

5.

Šilumokaičiai, pagaminti iš aliuminio, vario, nikelio ar lydinių, kuriuose yra daugiau kaip 60 % nikelio arba čia paminėtų metalų derinių, naudojamų vamzdžiams dengti, ir sukonstruoti darbui neigiamo slėgio sąlygomis taip, kad slėgio mažėjimo sparta dėl nuotėkio būtų ne didesnė kaip 10 Pa per valandą esant 100 kPa slėgių skirtumui;

6.

Silfonų vožtuvai, kurių skersmuo nuo 40 mm iki 1 500 mm, pagaminti iš "UF6 atsparių medžiagų" arba jomis padengti;

d.

Specialiai suprojektuota arba pritaikyta aerodinaminio atskyrimo įranga ir jos komponentai, išvardyti toliau:

1.

Atskyrimo tūtos, sudarytos iš UF6 atsparių plyšio pavidalo kreivų kanalų, kurių kreivumo spindulys mažesnis kaip 1 mm, ir viduje turinčios peilio pavidalo briauną, dalijančią dujų srautą į dvi dalis;

2.

Tangentinių įėjimo tūtų srautu valdomi cilindriniai arba kūgiški vamzdžiai (sūkuriniai vamzdžiai), kurių skersmuo 0,5 – 4 cm, o ilgio ir skersmens santykis 20:1 arba mažesnis, turintys vieną arba daugiau tangentinių įėjimo tūtų, pagaminti iš "UF6 atsparių medžiagų" arba tokiomis medžiagomis padengti;

3.

Stūmokliniai, išcentriniai arba ašiniai kompresoriai arba dujų pūstuvai, kurių tūrinė įsiurbimo sparta ne mažesnė kaip 2 m3/min, pagaminti iš "UF6 poveikiui atsparių medžiagų" arba tokiomis medžiagomis padengti, taip pat jų sukiųjų velenų sandarikliai;

4.

Šilumokaičiai, pagaminti iš "medžiagų, atsparių UF6 poveikiui", arba tokiomis medžiagomis padengti;

5.

Aerodinaminio atskyrimo elementų korpusai, pagaminti iš "medžiagų, atsparių UF6 poveikiui", arba tokiomis medžiagomis padengti. Juose montuojami sūkuriniai vamzdžiai arba atskyrimo tūtos;

6.

Silfoninio tipo 40 – 1500 mm skersmens vožtuvai, pagaminti iš "UF6 poveikiui atsparių medžiagų" arba tokiomis medžiagomis padengti;

7.

Atskyrimo sistemos UF6 nuo nešančiųjų dujų (vandenilio arba helio) atskirti, kai dujose yra ne daugiau kaip 1 milijonoji UF6 dalis, įskaitant:

a.

Kriogeninius šilumokaičius arba krioseparatorius, gebančius sukurti ne aukštesnę kaip 153 K (– 120 °C) temperatūrą;

b.

Kriogeninius šaldymo įrenginius, veikiančius ne aukštesnėje kaip 153 K (– 120 °C) temperatūroje;

c.

Atskyrimo tūtas ar sūkurinius vamzdelius UF6 nuo nešančiųjų dujų atskirti;

d.

UF6 šaldomąsias gaudykles, veikiančias ne aukštesnėje kaip 153 K (– 20 °C) temperatūroje;

e.

Įranga ir komponentai, specialiai sukonstruoti ar paruošti cheminių mainų atskyrimo technologijai, išvardyti toliau:

1.

Skysčio – skysčio sparčiųjų mainų pulsuojančiojo srauto kolonos, pasižyminčios ne didesne kaip 30 s buvimo pakopoje trukme ir atsparios koncentruotai druskos rūgščiai (pvz., pagamintos iš tinkamo plastiko medžiagų, tokių kaip fluoro polimerai ar stiklas, arba tokiomis medžiagomis padengtos);

2.

Skysčio – skysčio sparčiųjų mainų išcentriniai maišytuvai, pasižymintys ne didesne kaip 30 s buvimo pakopoje trukme ir atsparūs koncentruotai druskos rūgščiai (pvz., pagaminti iš tinkamų plastikų, tokių kaip fluoro polimerai ar stiklas, arba tokiomis medžiagomis padengti);

3.

Elektrocheminės redukcijos kameros, atsparios koncentruotos druskos rūgšties tirpalams, skirtos redukuoti uraną iš vienos valentinės būsenos į kitą;

4.

Elektrocheminės redukcijos kamerų tiekimo įranga U+4 išskirti iš organinio srauto ir su technologiniu srautu kontaktuojančios šios įrangos dalys, pagamintos iš tam tinkamų medžiagų (pvz., stiklo, fluoro polimerų, polifenilsulfatų, polieterio sulfono ir derva impregnuoto grafito) arba šiomis medžiagomis padengtos;

5.

Žaliavos ruošimo sistemos, gaminančios ypač gryną urano chlorido tirpalą, susidedančios iš tirpdymo, tirpiklio išskyrimo ir (arba) jonų mainų įrangos, skirtos gryninimui, ir elektrolitinių kamerų U+6 ar U+4 redukuoti į U+3;

6.

Urano oksidavimo sistemos U+3 oksiduoti į U+4;

f.

Įranga ir jos komponentai, specialiai sukonstruoti ar paruošti jonų mainų atskyrimo technologijai, išvardyti toliau:

1.

Sparčiųjų jonų mainų reaktingosios dervos, plėvelinės arba akytosios tinklinės dervos, kuriose aktyviosios cheminių mainų grupės yra tik ant neaktyviojo akytojo pagrindo darinio paviršiaus, ir kiti kompozitų dariniai bet kuriuo tinkamu pavidalu, įskaitant daleles ar skaidulas, kurių skersmuo ne didesnis kaip 0,2 mm ir kurios yra atsparios koncentruotai druskos rūgščiai bei yra sukurtos jonų mainams, kurių spartos pusperiodis mažesnis nei 10 s, gebančios veikti nuo 373 K (100 °C) iki 473 K (200 °C) temperatūroje;

2.

Jonų mainų cilindrinės kolonos, kurių skersmuo ne mažesnis kaip 1 000 mm, pagamintos iš arba padengtos medžiagomis, atspariomis koncentruotai druskos rūgščiai (pvz., titano ar fluoro plastiko) ir gebančios veikti nuo 373 K (100 °C) iki 473 K (200 °C) temperatūroje ir didesniame negu 0,7 MPa slėgyje;

3.

Jonų mainų drėkinamosios sistemos (cheminės arba elektrocheminės oksidacijos ar redukcijos sistemos), skirtos regeneruoti cheminės redukcijos ar oksidacijos agentus, naudojamos jonų mainų sodrinimo pakopose;

g.

Įranga ir komponentai, specialiai sukonstruoti ar paruošti izotopų atskyrimo atominiu lazeriu (AVLIS) technologijai, išvardyti toliau:

1.

Didelės galios juostiniai arba rastriniai elektronpluoščiai prožektoriai, tiekiantys galią didesnę nei 2,5 kW/cm, naudojami urano garinimo sistemose;

2.

Skystojo metalinio urano perkėlimo sistemos, skirtos išlydytam uranui ar jo lydiniams, susidedančios iš tiglių, pagamintų iš ar apsaugotų tinkamomis atspariomis karščiui ir korozijai medžiagomis (pvz., tantalu, itriu padengtu grafitu ar kitais retaisiais žemės oksidais ar jo mišiniais padegtu grafitu), taip pat tiglių aušinimo įranga;

N.B.: TAIP PAT ŽR. 2A225.

3.

Produktų ir atliekų surinkimo sistemos, pagamintos iš arba išklotos karščiui ir garų ar skystosios būsenos metalinio urano sukeliamai korozijai atspariomis medžiagomis, tokiomis kaip itriu padengtas grafitas ar tantalas;

4.

Separatorių modulių korpusai (cilindriniai ar stačiakampiai indai), viduje turintys urano metalo garų šaltinį, elektronpluoštį prožektorių ir produktų ar atliekų kolektorius;

5.

Ilgalaikio veikimo urano izotopų atskyrimo "lazeriai" ar "lazerių" sistemos su dažniniais spektro stabilizatoriais;

N.B.: TAIP PAT ŽR. 6A005 IR 6A205.

h.

Įranga ir komponentai, specialiai suprojektuoti ar paruošti molekuliniam "lazeriniam" izotopų atskyrimo (MLIS) procesui ar cheminėms reakcijoms, taikant selektyvųjį izotopų aktyvavimą lazeriu (CRISLA), išvardyti toliau:

1.

Viršgarsinės platėjančios tūtos, skirtos UF6 ir nešančiųjų dujų atšaldymui iki 150 K (– 123 °C) arba žemesnės temperatūros, kurios pagamintos iš "UF6 atsparių medžiagų";

2.

Urano pentafluorido (UF5) produktų rinktuvai, sudaryti iš filtrų, smūginių arba cikloninių gaudyklių, ar jų deriniai, pagaminti iš "UF5 ir UF6 koroziniam poveikiui atsparių medžiagų";

3.

Kompresoriai, pagaminti iš arba apsaugoti "koroziniam UF6 poveikiui atspariomis medžiagomis", taip pat jų sukiųjų velenų sandarikliai;

4.

Įranga, skirta (kietojo) UF5 fluorinimui į (dujinį) UF6;

5.

Technologinės sistemos UF6 atskirti nuo nešančiųjų dujų (pvz., azoto ar argono), įskaitant:

a.

Kriogeninius šilumokaičius arba krioseparatorius, gebančius sukurti ne aukštesnę kaip 153 K (– 120 °C) temperatūrą;

b.

Kriogeninius šaldymo įrenginius, veikiančius ne aukštesnėje kaip 153 K (– 120 °C) temperatūroje;

c.

UF6 šaldomąsias gaudykles, veikiančias ne aukštesnėje kaip 153 K (– 20 °C) temperatūroje;

6.

Ilgalaikio veikimo urano izotopų atskyrimo "lazeriai" ar "lazerių" sistemos su dažniniais spektro stabilizatoriais;

N.B.: TAIP PAT ŽR. 6A005 IR 6A205.

i.

Įranga ir komponentai, specialiai suprojektuoti ar paruošti plazmos atskyrimo procesui, išvardyti toliau:

1.

Mikrobanginiai galios šaltiniai ir mikrobanginės antenos jonams kurti arba greitinti, kurių išėjimo dažnis yra didesnis nei 30 GHz, o vidutinė išėjimo galia didesnė kaip 50 kW;

2.

Aukštadažnės jonų sužadinimo ritės, veikiančios didesniu kaip 100 kHz dažniu ir gebančios valdyti didesnę kaip 40 kW vidutinę galią;

3.

Urano plazmos generavimo sistemos;

4.

Skystojo urano metalo perkėlimo sistemos, skirtos išlydytam uranui ar jo lydiniams, susidedančios iš tiglių, kurie pagaminti iš ar apsaugoti korozijai ir karščiui atspariomis medžiagomis (pvz., tantalu, itriu padengtu grafitu ar kitais retaisiais žemės oksidais ar jų mišiniais padegtu grafitu), taip pat tiglių aušinimo įranga;

N.B.: TAIP PAT ŽR. 2A225.

5.

Produktų ir atliekų surinktuvai, pagaminti iš karščiui ir urano garams atsparių medžiagų, tokių kaip itriu padengtas grafitas ar tantalas;

6.

Separatorių modulių (cilindriniai) korpusai, skirti urano plazmos šaltiniui, aukštadažnei sužadinimo ritei, produktų ir atliekų kolektoriams laikyti, ir pagaminti iš tam tinkamų nemagnetinių medžiagų (pvz., nerūdijančiojo plieno);

j.

Įranga ir komponentai, specialiai suprojektuoti ar paruošti elektromagnetinio atskyrimo procesui, išvardyti toliau:

1.

Paprasti ar sudėtiniai jonų šaltiniai, sudaryti iš garų šaltinio, jonizatoriaus ir pluošto greitintuvo, pagaminti iš tinkamų nemagnetinių medžiagų (pvz., grafito, nerūdijančiojo plieno arba vario) ir gebantys užtikrinti ne mažesnę kaip 50 mA visuminę jonų pluošto srovę;

2.

Jonų kolektorių plokštės sodrintojo ar nusodrintojo urano jonų pluoštui surinkti, sudarytos iš dviejų arba daugiau plyšių ir kišenių ir pagamintos iš nemagnetinių medžiagų (pvz., nerūdijančiojo plieno arba grafito);

3.

Vakuuminiai urano elektromagnetinio atskyrimo įrenginių korpusai, pagaminti iš nemagnetinių medžiagų (pvz., nerūdijančiojo plieno) ir gebantys dirbti esant ne didesniam kaip 0,1 Pa slėgiui;

4.

Elektromagneto polių antgaliai, kurių skersmuo didesnis kaip 2 m;

5.

Jonų šaltinių aukštosios įtampos maitinimo šaltiniai, turintys visas išvardytas charakteristikas:

a.

Gebantys nepertraukiamai veikti;

b.

Išėjimo įtampa 20 000 V ar didesnė;

c.

Išėjimo srovė 1 A ar didesnė; ir

d.

Įtampos nestabilumas geresnis kaip 0,01 % per 8 valandas;

N.B.: TAIP PAT ŽR. 3A227.

6.

Elektromagnetų maitinimo šaltiniai (didelės galios, nuolatinės srovės), turintys visas išvardytas charakteristikas:

a.

Gebantys nepertraukiamai veikti, kai išėjimo srovė ne mažesnė kaip 500 A, o išėjimo įtampa ne mažesnė kaip 100 V; ir

b.

Srovės ar įtampos nestabilumas geresnis kaip 0,01 % per 8 valandas.

N.B.: TAIP PAT ŽR. 3A226.

0B002
Specialiai suprojektuotos arba paruoštos pagalbinės sistemos, įranga ir komponentai, skirti 0B001 nurodytiems izotopų atskyrimo įrenginiams ir pagaminti iš arba apsaugoti "UF6 poveikiui atspariomis medžiagomis":

a.

Tiekimo autoklavai, krosnys ar sistemos, naudojamos UF6 įleisti į sodrinimo įrenginius;

b.

Desublimatoriai arba šaldomosios gaudyklės, naudojamos UF6 išleisti iš sodrinimo įrenginių tam, kad po to šios dujos patektų į kaitintuvus;

c.

Produktų ir atliekų stotys UF6 perpumpuoti į rezervuarus.

d.

Skystinimo arba kietinimo stotys, naudojamos UF6 išleisti iš sodrinimo įrenginių UF6 suspaudžiant, atšaldant ar paverčiant skysčiu ar kietąja medžiaga.

e.

Vamzdynai ir surenkamosios sistemos, specialiai suprojektuotos UF6 transportuoti dujų difuzijos, centrifugų ar aerodinaminėse pakopose;

f.

1.

Vakuuminiai kolektoriai ar vakuuminiai rinktuvai, kurių siurbimo našumas ne mažesnis kaip 5 m3/min; arba

2.

Vakuuminiai siurbliai, specialiai suprojektuoti UF6 turinčiose atmosferose naudoti.

g.

UF6 masės spektrometrai arba jonų šaltiniai, specialiai suprojektuoti arba paruošti tiekiamų medžiagų, produkto arba atliekų operatyviosios kontrolės pavyzdžiams iš UF6 dujų srauto paimti ir turintys visas išvardytas charakteristikas:

1.

Skiriamąją masės gebą, didesnę negu 320 atominės masės vienetų;

2.

Jonų šaltinius, pagamintus iš arba išklotus nichromu ar monelmetalu arba nikeliuotus;

3.

Elektronais apšaudomus jonizacijos šaltinius; ir

4.

Kolektorinę sistemą, tinkamą izotopinei analizei.

0B003
Specialiai suprojektuoti arba paruošti urano transformavimo įrenginiai ir įranga:

a.

Sistemos urano rūdos koncentratams paversti urano trioksidu;

b.

Sistemos urano trioksidui paversti urano heksafluoridu;

c.

Sistemos urano trioksidui paversti urano dioksidu;

d.

Sistemos urano dioksidui paversti urano tetrafluoridu;

e.

Sistemos urano tetrafluoridui paversti urano heksafluoridu;

f.

Sistemos urano heksafluoridui paversti metaliniu uranu;

g.

Sistemos urano trioksidui paversti urano dioksidu;

h.

Sistemos urano heksafluoridui paversti urano tetrafluoridu;

i.

Sistemos urano dioksidui paversti urano tetrachloridu.

0B004
Renginiai sunkiajam vandeniui, deuteriui ir junginiams su deuteriu gaminti ar koncentruoti bei jiems specialiai suprojektuota arba parengta įranga ir komponentai:

a.

Sunkiojo vandens, deuterio ar deuterio junginių gaminimo įrenginiai:

1.

Vandens ir sieros vandenilio mainų įrenginiai;

2.

Amoniako ir vandenilio mainų įrenginiai;

b.

Įranga ir jos komponentai:

1.

Vandens ir sieros vandenilio mainų kolonos, pagamintos iš smulkiagrūdžio anglinio plieno (pvz., ASTM A516), kurių skersmuo 6–9 m, galinčios veikti esant ne mažesniam kaip 2 MPa slėgiui ir turinčios 6 mm ar didesnę korozinę užlaidą;

2.

Vienos pakopos mažaslėgiai (t. y. 0,2 MPa) išcentriniai pūstuvai arba kompresoriai vandenilio sulfido dujų (pvz. dujų, kurių sudėtyje yra daugiau kaip 70 % H2S) cirkuliacijai užtikrinti, kurių pralaidumas ne mažesnis kaip 56 m3/s dirbant 1,8 MPa ar didesniame siurbimo slėgyje ir turintys atsparius plovimui H2S tirpalu sandariklius;

3.

Amoniako ir vandenilio mainų kolonos, kurių aukštis didesnis kaip ar yra 35 m, skersmuo nuo 1,5 iki 2,5 m, gebančios dirbti esant didesniam kaip 15 MPa slėgiui;

4.

Kolonų vidinės dalys, įskaitant pakopinius kontaktorius ir pakopinius siurblius (įskaitant ir panardinamuosius), skirti sunkiojo vandens gamybai naudojant amoniako ir vandenilio mainų technologiją;

5.

Amoniako disociatoriai, eksploatuojami esant didesniam kaip ar 3 MPa slėgiui, skirti sunkiojo vandens gamybai naudojant amoniako ir vandenilio mainų technologiją;

6.

Infraraudonosios spinduliuotės sugerties analizatoriai, gebantys atlikti operatyviąją vandenilio ir deuterio santykio analizę, kai deuterio koncentracija 90 % ar didesnė;

7.

Katalizinės krosnys, skirtos sodrintosioms deuterio dujoms paversti sunkiuoju vandeniu naudojant amoniako ir vandenilio mainų technologiją;

8.

Sunkiojo vandens atnaujinimo sistemos ar šių sistemų kolonos, skirtos atnaujinti sunkųjį vandenį iki reaktoriuje naudoti tinkamos deuterio koncentracijos.

0B005
Įrenginiai, specialiai suprojektuoti gaminti "branduolinių reaktorių" kuro elementus, ir specialiai jiems suprojektuotą arba parengtą įrangą.

Pastaba:"Branduolinių reaktorių" kuro elementų gamybos įrenginiai apima įrangą, kuri:

a.

Paprastai tiesiogiai kontaktuoja su arba tiesiogiai apdoroja ar valdo gamybinį branduolinių medžiagų srautą;

b.

Hermetizuoja branduolines medžiagas apvalkale;

c.

Tikrina apvalko ar hermetizavimo vientisumą; arba

d.

Tikrina galutinį kietojo kuro apdorojimą.

0B006
"Branduolinių reaktorių" apšvitintų kuro elementų perdirbimo įrenginiai ir tam specialiai suprojektuota arba parengta įranga ir komponentai.

Pastaba: 0B006 apima:

a.

"Branduolinių reaktorių" apšvitintų kuro elementų perdirbimo įrenginius ir komponentus, kurie paprastai tiesiogiai kontaktuoja su apšvitintu kuru ir tiesiogiai valdo apšvitinto branduolinio kuro ir pagrindinių branduolinių medžiagų bei dalijimosi produktų technologinius srautus;

b.

Kuro elementų kapojimo ar smulkinimo mašinas, pvz., nuotolinio valdymo mašinas, skirtas pjaustyti, kapoti arba smulkinti apšvitinto "branduolinio kuro" sąrankas, paketus arba strypus;

c.

Tirpinimo įrenginius, kritiškai saugius rezervuarus (pvz., mažo skersmens, žiedinius arba plokščiuosius rezervuarus), atsparius karštiems, stiprią koroziją sukeliantiems skysčiams, specialiai suprojektuotus arba pritaikytus apšvitintam "branduoliniam kurui" tirpdyti, kuriuos galima pakrauti bei eksploatuoti nuotoliniu būdu;

d.

Priešsrovinius tirpiklių ekstraktorius ir jonų mainų įrangą, specialiai suprojektuotą ar paruoštą naudoti įrenginiuose, skirtuose apšvitintam "gamtiniam [natūraliajam] uranui", "nusodrintajam uranui" ar "specialiosioms daliosioms medžiagoms"perdirbti;

e.

Indus (rezervuarus) medžiagoms laikyti ar saugoti, specialiai suprojektuotus būti kritiškai saugiais ir atspariais azoto rūgšties poveikiui;

Pastaba: Indai (rezervuarai) medžiagoms laikyti ir saugoti gali turėti toliau išvardytas charakteristikas:

1.

Sienelių arba vidinių konstrukcijų boro ekvivalentą (apskaičiuotą sudėtinėms dalims, kaip apibrėžta 0C004 pastaboje) ne mažesnį kaip 2 %;

2.

Cilindrinių indų (rezervuarų) didžiausią vidinį skersmenį – 175 mm; arba

3.

Žiedinių arba plokščiųjų indų (rezervuarų) didžiausią vidinį plotį – 75 mm.

f.

Technologinių procesų valdymo įranga, specialiai suprojektuota ar paruošta apšvitinto, "gamtinio (natūraliojo) urano", "nusodrintojo urano" ar "specialiųjų daliųjų medžiagų" perdirbimo valdymui ir kontrolei.

0B007
Plutonio transformavimui skirti įrenginiai ir jiems specialiai suprojektuota ar paruošta įranga, išvardyti toliau:

a.

Sistemos, skirtos plutonio nitratui paversti plutonio oksidu;

b.

Sistemos, skirtos metaliniam plutoniui gaminti.

0C
Medžiagos

0C001
"Gamtiniam uranui" arba "nusodrintajam uranui" ar toriui, metalų, lydinių, cheminių junginių ar koncentratų pavidalu ir bet kurios kitos medžiagos, kurių sudėtyje yra viena ar kelios pirmiau minėtos medžiagos.

Pastaba: 0C001 nenurodo išvardytų toliau:

a.

Matavimo prietaisų jautriuosiuose komponentuose esančio "gamtinio [natūraliojo] urano" ar nusodrintojo urano, kai jo kiekis ne didesnis kaip keturi gramai;

b.

"Nusodrintojo urano", specialiai pagaminto toliau išvardytiems civiliniams nebranduoliniams tikslams:

1.

Ekranams:

2.

Pakuotėms:

3.

Balastams, kurių masė ne didesnė kaip 100 kg;

4.

Atsvarams, kurių masė ne didesnė kaip 100 kg;

c.

Lydinių, turinčių ne daugiau kaip 5 % torio;

d.

Nebranduoliniams tikslams pagamintų keramikos gaminių, turinčių torio.

0C002
"Specialiosios daliosios medžiagos"

Pastaba: 0C002 netaikomas matavimo prietaisų jautriuosiuose komponentuose esančioms medžiagoms, kai jų kiekis ne didesnis kaip keturi "efektyvieji gramai".

0C003
Deuteris, sunkusis vanduo (deuterio oksidas) ir kiti deuterio junginiai bei deuterio turintys mišiniai bei tirpalai, kuriuose deuterio ir vandenilio santykis didesnis nei 1:5 000.

0C004
Branduoliniams tikslams skirtas grafitas, kurio grynumas didesnis nei 5 milijonosios "boro ekvivalento" dalys ir kurio tankis didesnis nei 1,5 g/cm3.

N.B.: TAIP PAT ŽR. 1C107

1 pastaba: 0C004 netaikomas toliau išvardytiems:

a.

Gaminiams iš grafito, kurių masė ne didesnė kaip 1 kg, kitokių nei specialiai sukurtiems ar paruoštiems naudoti branduoliniame reaktoriuje;

b.

Grafito milteliams.

2 pastaba: 0C004 vartojama "boro ekvivalento" (BE) sąvoka apibrėžiama kaip priemaišų (neįskaitant BEanglis, kai anglis nelaikoma priemaiša) BEz suma, įskaitant borą, kur:

BEz (milijonosiomis dalimis) = CF (Z elemento koncentracijos x, išreikštos milijonosiomis dalimis, keitimo faktorius)

kur CF yra konversijos faktorius Formula

o σB ir σZ – atitinkamai natūraliai atsirandančio boro ir elemento Z terminės neutrono pagavos skerspjūviai (barnais); AB ir AZ – atitinkamai natūraliai atsirandančio boro ir elemento Z atominės masės.

0C005
Specialiai paruošti junginiai arba milteliai, skirti dujų difuzijos barjerams gaminti, atsparūs UF6 poveikiui (pvz., nikelis arba lydiniai, kuriuose nikelio yra ne mažiau kaip 60 % pagal masę aliuminio oksido ar visiškai fluoruotų angliavandenilinių polimerų), kurių grynumas ne mažesnis kaip 99,9 %, vidutinis dalelės matmuo, išmatuotas pagal ASTM standartą B330, yra mažesnis nei 10 mikrometrų ir dalelės yra labai vienodos.

0D
Programinė įranga

0D001
Specialiai suprojektuota ar pritaikyta "programinė įranga", skirta "kurti", "gaminti" ar "naudoti" šioje kategorijoje nurodytas prekes.

0E
Technologija

0E001
Pagal Bendrąjį technologijų sąrašą "technologija", skirta "kurti", "gaminti" ar "naudoti", nurodytą šioje kategorijoje.

1 KATEGORIJA

MEDŽIAGOS, CHEMIKALAI, "MIKROORGANIZMAI" IR "TOKSINAI"

1A
Sistemos, įranga ir komponentai

1A001
Komponentai, pagaminti iš fluorintų junginių:

a.

Riebokšliai, tarpikliai, sandarikliai ar degalų rezervuarai, specialiai suprojektuoti "aviacijos" ar kosmoso technikai, pagaminti iš daugiau kaip 50 % bet kurios medžiagos, nurodytos 1C009.b. ar 1C009.c.;

b.

Iš vinilidenfluorido pagaminti pjezoelektriniai polimerai ir kopolimerai, nurodyti 1C009.a.:

1.

Lakštų ar plėvelės pavidalo; ir

2.

Didesnio kaip 200 μm storio;

c.

Riebokšliai, tarpikliai, vožtuvų lizdai, rezervuarai ar diafragmos, pagaminti iš fluorelastomerų, į kurių sudėtį įeina bent vienas vinileterių klasės monomeras, specialiai suprojektuoti "aviacijos", kosmoso ar ‧raketinei‧ technikai.

Pastaba: 1A001.c. vartojama ‧raketos‧ sąvoka reiškia užbaigtas raketų sistemas ir nepilotuojamas orlaivių sistemas.

1A002
"Kompozitiniai" dariniai ar sluoksniuotosios medžiagos (laminatai), turintys vieną iš toliau išvardytų charakteristikų:

N.B.: TAIP PAT ŽR. 1A202, 9A010 ir 9A110

a.

Turintys organinį "rišiklį" ir pagaminti iš 1C010.c., 1C010.d. ar 1C010.e. nurodytų medžiagų; arba

b.

Turintys metalo ar anglies "rišiklį", kurio gamybai panaudotos:

1.

Anglies "pluoštinės ar gijinės medžiagos", kurių:

a.

"Savitasis tampros modulis" didesnis kaip 10,15 × 106 m; ir

b.

"Savitasis tempiamasis įtempis" didesnis kaip 17,7 × 104 m; arba

2.

Medžiagų, nurodytų 1C010.c.

1 pastaba: 1A002 netaikomas kompozitiniams dariniams ar sluoksniuotosioms medžiagoms, pagamintoms iš epoksidinėje dervoje įmirkytų "pluoštinių ar gijinių anglies medžiagų", skirtų orlaivių konstrukcijoms remontuoti, arba sluoksniuotosioms medžiagoms, jeigu jų plotas neviršija 1 m2.

2 pastaba: 1A002 netaikomas gaminiams arba pusgaminiams, specialiai suprojektuotiems tik civiliniams tikslams:

a.

Sportinėms prekėms;

b.

Automobilių pramonei;

c.

Staklių gamybai;

d.

Medicinos tikslams.

1A003
Plėvelių, lakštų, juostų ar juostelių pavidalo befluorių polimerinių medžiagų dirbiniai, nurodyti 1C008.a.3. ir turintys vieną iš toliau išvardytų charakteristikų:

a.

Jų storis didesnis kaip 0,254 mm; arba

b.

Jie padengti arba laminuoti anglimi, grafitu, metalais arba magnetinėmis medžiagomis.

Pastaba: 1A003 netaikomas padengtiems arba laminuotiems variu gaminiams, suprojektuotiems elektroninių spausdintinių plokščių gamybai.

1A004
Kita karinių prekių kontrolėje nenurodyta saugos ir aptikimo įranga bei jos komponentai, išvardyti toliau:

N.B.: TAIP PAT ŽR. 2B351 ir 2B352.

a.

Dujokaukės, filtrų kapsulės, dezaktyvacijos įranga, suprojektuoti ar modifikuoti apsisaugoti nuo biologinių agentų ar "kariniam tikslui pritaikytų" radioaktyviųjų medžiagų poveikio arba cheminio ginklo (CW) agentų, ir jiems specialiai suprojektuoti komponentai;

b.

Apsauginiai kostiumai, pirštinės ir batai, specialiai suprojektuoti ar modifikuoti apsisaugoti nuo "kariniam tikslui pritaikytų" biologinių agentų ar radioaktyviųjų medžiagų arba cheminio ginklo (CW) agentų;

c.

Branduolinės, biologinės ir cheminės (NBC) aptikimo sistemos, specialiai suprojektuotos ar modifikuotos aptikti ar atpažinti biologinius agentus ar radioaktyviąsias medžiagas, "pritaikytas kariniam tikslui", arba cheminio ginklo (CW) agentus, ir specialiai joms suprojektuoti komponentai;

Pastaba: 1A004 netaikomas:

a.

Asmeniniams radiacijos lygio stebėjimo dozimetrams;

b.

Įrangai, kurios konstrukcija ar funkcijos riboja jos panaudojimą tik apsisaugant nuo kenksmingo poveikio, būdingo civilinei pramonei, pvz.: kasybai, karjerų eksploatavimui, žemės ūkiui, farmacijai, medicinai, veterinarijai, atliekų apdorojimui, ar maisto pramonei.

1A005
Kitokios nei pagal karinius standartus ar techninių sąlygų aprašus arba juos atitinkančius ekvivalentus pagamintos neperšaunamos liemenės ir specialiai joms suprojektuoti komponentai.

N.B.: TAIP PAT ŽR. KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖ.

N.B.:"Pluoštinių ar gijinių medžiagų", naudojamų neperšaunamų liemenių gamyboje apibrėžimą žiūrėti 1C010.

1 pastaba: 1A005 netaikomas neperšaunamoms liemenėms ar apsaugos drabužiams, pateikiamiems jų vartotojui ir skirtiems vartotojų asmeninėms reikmėms.

2 pastaba: 1A005 netaikomas neperšaunamoms liemenėms, suprojektuotoms apsaugoti asmenį nuo skeveldrų ar sprogimo bangų, atsirandančių po nekariniams tikslams skirtų sprogstamųjų įtaisų sprogimo.

1A102
Pakartotinai įmirkyti pirolizuoti anglis – anglis komponentai, sukurti 9A104 nurodytoms nešančioms raketoms, arba 9A104 nurodytoms zondavimo (meteorologinėms raketoms).

1A202
Kiti 1A002 nenurodyti vamzdiniai gaminiai iš kompozitinių darinių, turintys abi toliau išvardytas charakteristikas:

N.B.: TAIP PAT ŽR. 9A010 ir 9A110.

a.

Vidinis skersmuo nuo 75 mm iki 400 mm; ir

b.

Pagaminti naudojant bet kurias 1C010.a. ar b. arba 1C210.a. nurodytas "pluoštines ar gijines medžiagas" arba anglies prepregus, nurodytus 1C210.c.

1A225
Platina padengti katalizatoriai, specialiai sukurti arba parengti vandenilio izotopo mainų reakcijai tarp vandenilio ir vandens paspartinti, išgaunant tritį iš sunkiojo vandens arba naudoti sunkiojo vandens gamybai.

1A226
Specializuotosios kolonų įkrovos sunkiajam vandeniui atskirti nuo paprastojo vandens, turinčios abi toliau išvardytas charakteristikas:

a.

Pagamintos iš fosforinės bronzos tinklelio, chemiškai apdoroto taip, kad padidėtų drėkinimas, ir

b.

Suprojektuotos naudoti vakuuminėse distiliavimo kolonose.

1A227
Didelio tankio (švino turintis stiklas ar kita) nuo jonizuojančiosios spinduliuotės apsaugantys stebėjimo langeliai ir jiems specialiai suprojektuoti rėmeliai, turintys visas išvardytas charakteristikas:

a.

Didesnę kaip 0,09 m2‧neradioaktyviąją zoną‧;

b.

Didesnį nei 3 g/cm3 tankį; ir

c.

Didesnį nei 100 mm storį.

Techninė pastaba:

1A227 vartojama ‧neradioaktyviosios zonos‧ sąvoka reiškia langelio žiūrėjimo plotą, kurį veikia projekte numatyta mažiausio lygio jonizuojančioji spinduliuotė.

1B
Bandymo, tikrinimo ir gamybos įranga

1B001
Įranga, skirta 1A002 ar 1C010 nurodytiems pluoštams, prepregams, ruošiniams ar "kompozitams" gaminti, ir specialiai jiems suprojektuoti komponentai bei pagalbiniai reikmenys, turintys visas šias charakteristikas:

N.B.: TAIP PAT ŽR. 1B101 ir 1B201.

a.

Gijų vyniojimo mašinos, kuriose pluošto pozicionavimo, pakavimo ir vyniojimo mechanizmai yra koordinuoti ir programuojami pagal tris ar daugiau ašių, specialiai suprojektuotos "kompozitiniams" dariniams ar sluoksniuotosioms medžiagoms gaminti iš "pluoštinių ar gijinių medžiagų".

b.

Juostelių ar pluošto grįžčių išdėstymo mašinos, kuriose juostelių, grįžtelių ar lakštų pozicionavimo ir išdėstymo mechanizmai yra koordinuoti ir programuojami pagal dvi ir daugiau ašių, specialiai suprojektuotos orlaivių sklandmenims arba ‧raketų‧ konstrukcijoms iš "kompozitų" gaminti.

Pastaba: 1B001.b. pateikta ‧raketos‧ sąvoka reiškia užbaigtas raketų sistemas ir nepilotuojamas orlaivių sistemas.

c.

Daugiakryptės, daugiamatės audimo ar pynimo mašinos, įskaitant adapterius ir modifikavimo įtaisus, skirtus "kompozitiniams" dariniams, vartojamiems pluoštams austi, megzti ar pinti, gaminti;

Techninė pastaba:

1B001.c. atveju pynimas apima ir mezgimą.

Pastaba: 1B001.c. netaikomas tekstilės mašinoms, nepritaikytoms anksčiau nurodytam naudojimui.

d.

Įranga, specialiai suprojektuota ar pritaikyta sustiprintiems (armuotiesiems) pluoštams gaminti, išvardyta toliau:

1.

Polimerinio pluošto (tokio kaip poliakrilnitrilas, viskozė, pikis ar polikarbosilanas) pavertimo anglies ar silicio karbido pluoštu įranga, įskaitant specialiąją įrangą pluoštui tempti kaitinimo metu.

2.

Įranga elementų ar junginių cheminiam nusodinimui iš garų fazės ant kaitinamo gijinio padėklo, skirta silicio karbido pluoštams gaminti.

3.

Įranga ugniai atspariai keramikai (tokiai kaip aliuminio oksidas) šlapiojo centrifugavimo būdu suformuoti.

4.

Įranga aliuminio turinčiam pluoštui kaitinimo būdu paversti aliuminio pluoštu;

e.

Įranga 1C010.e. nurodytiems kontroliuojamiems prepregams gaminti karštojo lydymo metodu.

f.

Neardomojo tikrinimo įranga, leidžianti nustatyti defektus pagal tris ašis, naudojant ultragarsinį ar rentgeno tomografą, specialiai suprojektuota "kompozicinėms"medžiagoms tirti.

1B002
Įranga metalų lydiniams, metalų lydinių milteliams arba iš lydinių pagamintoms medžiagoms, specialiai suprojektuota išvengti užteršimo ir skirta naudoti viename iš 1C002.c.2. nurodytų procesų.

N.B.: TAIP PAT ŽR. 1B102.

1B003
Įrankiai, štampai, liejimo formos ar tvirtikliai titano, aliuminio ar jų lydinių "superplastiniam formavimui" ar "difuziniam suvirinimui", specialiai suprojektuoti gaminti tokius gaminius kaip:

a.

Orlaivių sklandmenys ar kosminių aparatų konstrukcijos;

b.

"Orlaivių" ar kosminių aparatų varikliai; arba

c.

Komponentai, specialiai suprojektuoti tokioms konstrukcijoms ar varikliams.

1B101
Įranga, išskyrus nurodytą 1B001, skirta konstrukciniams kompozitams "gaminti"; ir specialiai jiems suprojektuoti komponentai bei pagalbiniai reikmenys:

N.B.: TAIP PAT ŽR: 1B201.

Pastaba: Komponentai ir pagalbiniai reikmenys, nurodyti 1B101, apima liejimo formas, įtvarus, štampus, tvirtiklius ir įrankius, skirtus kompozitiniams dariniams, sluoksniuotosioms medžiagoms ir gaminiams iš jų štampuoti, kietinti, lieti, sukepinti arba sujungti.

a.

Gijų vyniojimo mašinos, kuriose pluošto paskirstymas, sukimas ir vyniojimas gali būti koordinuojami ir programuojami ne mažiau kaip pagal tris ašis, suprojektuotos kompozitiniams dariniams ar sluoksniuotosioms medžiagoms gaminti iš pluoštinių ar gijinių medžiagų, taip pat koordinatinio poslinkio ir programavimo valdymo įtaisai;

b.

Juostos klojimo įrenginiai, kurių judesius – juostos ir lakštų paskirstymą ir klojimą – galima koordinuoti ir programuoti pagal dvi ar daugiau ašių, suprojektuoti gaminti kompozitinius orlaivių sklandmenis ir "raketų" konstrukcijas;

c.

Įranga, suprojektuota arba modifikuota "pluoštinėms ar gijinėms medžiagoms""gaminti", tokia kaip:

1.

Polimerinių pluoštų (tokių kaip poliakrilnitrilas, viskozė ar polikarboksilanas) konversijos įranga, kurioje numatytos specialios sąlygos kaitinimo būdu įtempti pluoštą;

2.

Įranga, skirta elementams arba jų sudedamosioms dalims nusodinti garais kaitinant gijinį padėklą;

3.

Įranga ugniai atspariai keramikai (tokiai kaip aliuminio oksidas) šlapiojo centrifugavimo būdu suformuoti.

d.

Įranga, suprojektuota arba modifikuota specialiam pluošto paviršiaus apdorojimui arba prepregų ar ruošinių gamybai, nurodyta 9C110.

Pastaba: 1B101.d. apibūdinta įranga apima vyniojimo įrangą, tempiklius, dengimo, kirpimo ir štampavimo įrangą.

1B102
Metalo miltelių "gamybos įranga", kita nei nurodyta 1B002, ir komponentai, išvardyti toliau:

N.B.: TAIP PAT ŽR. 1B115.b.

a.

Metalo miltelių "gamybos įranga", valdomoje aplinkoje naudojama "gaminti" sferines ar atomizuotas medžiagas, nurodytas 1C011.a., 1C011.b., 1C111.a.1., 1C111.a.2. arba Karinių prekių kontrolėje.

b.

"Gamybos įrangai" specialiai suprojektuoti komponentai, nurodyti 1B002 arba 1B102.a.

Pastaba: 1B102 apima:

a.

Plazmos generatorius (aukštojo dažnio lankinio išlydžio), naudojamus sferiniams ar dulkių pavidalo metalo milteliams aptikti, vykdant procesą argono ir vandens terpėje;

b.

Elektrinio impulso įrangą, naudojamą dulkių pavidalo ar sferiniams metalo milteliams aptikti, vykdant procesą argono ir vandens terpėje;

c.

Įrangą, naudojamą sferinių aliuminio miltelių "gamybai", formuojant miltelius iš lydalo inertinėje (pavyzdžiui, azoto) aplinkoje.

1B115
Kitokia 1B002 arba 1B102 neapibūdinta raketinio kuro ar jo sudėtinių dalių gamybos įranga ir jai specialiai suprojektuoti komponentai:

a.

"Gamybos įranga", skirta skystojo raketinio kuro ar jo sudėtinių dalių, nurodytų 1C011.a., 1C011.b., 1C111 ar Karinių prekių kontrolėje, "gamybai", transportavimui ar priėmimo kontrolei;

b.

"Gamybos įranga", skirta kietojo raketinio kuro ar jo sudėtinių dalių, nurodytų 1C011.a., 1C011.b., 1C111 ar Karinių prekių kontrolėje "gamybai", transportavimui, sumaišymui, kietinamajam formavimui, liejimui, presavimui, mechaniniam apdorojimui, ekstruzijai ar priėmimo kontrolei.

Pastaba: 1B115.b. netaikomas periodiniams maišytuvams, ištisinio veikimo maišytuvams ir skysčių bei dujų energija varomiems smulkintuvams. Apie periodinių maišytuvų, ištisinio veikimo maišytuvų ir skysčių bei dujų energija varomų smulkintuvų kontrolę žr. 1B117, 1B118 ir 1B119.

1 pastaba: Įrangai, specialiai suprojektuotai karinėms prekėms gaminti, žr. Karinių prekių kontrolę.

2 pastaba: 1B115 netaikomas įrangai, skirtai boro karbido "gamybai", saugojimui ar tinkamumo tikrinimui.

1B116
Specialiai suprojektuotos tūtos, skirtos pirolizės būdu išgauti medžiagas (nusodinti jas ant formų, įtvarų ar kitokių padėklų iš pirminių dujų, kurios suyra temperatūroje nuo 1 573 K (1 300 °C) iki 1 K (2 900 °C), esant 130 Pa – 20 kPa slėgiui.

1B117
Periodiniai maišytuvai, galintys maišyti vakuume, kurio slėgis nuo 0 iki 13 326 kPa, ir kontroliuoti maišymo kameros temperatūrą, turintys visas šias charakteristikas ir specialiai suprojektuotus komponentus:

a.

110 litrų arba didesnę bendrą tūrinę talpą; ir

b.

Bent vieną necentriškai įmontuotą maišymo (minkymo) veleną.

1B118
Ištisinio veikimo maišytuvai, galintys maišyti vakuume, kurio slėgis nuo 0 iki 13 326 kPa, ir kontroliuoti maišymo kameros temperatūrą, turintys visas šias charakteristikas ir specialiai suprojektuotus komponentus:

a.

Du ar daugiau maišymo (minkymo) velenų; arba

b.

Vieną sukamąjį veleną, kuris vibruoja ir turintį minkymo krumplius/kaiščius ant veleno bei maišymo kameros gaubto viduje.

1B119
Skysčių ir dujų energija varomi smulkintuvai, naudojami 1C011.a., 1C011.b., 1C111 arba Karinių prekių kontrolėje nurodytų medžiagų šlifavimui ar malimui.

1B201
Kiti 1B001 ar 1B101 nenurodyti izostatiniai presai ir su jais susijusi įranga, išvardyta toliau:

a.

Gijų vyniojimo mašinos, turinčios visas išvardytas charakteristikas:

1.

Galinčios pluoštą paskirstyti, sukti ir vynioti, judesius koordinuojant ir programuojant ne mažiau kaip pagal dvi ašis;

2.

Specialiai suprojektuotos kompozitiniams dariniams ar sluoksniuotosioms medžiagoms gaminti iš "pluoštinių ar gijinių medžiagų"; ir

3.

Gebančios vynioti ant cilindrinių ričių, kurių skersmuo 75 – 400 mm, o ilgis ne mažesnis kaip 600 mm;

b.

Koordinatinio poslinkio ir programavimo valdymo įtaisai gijų vyniojimo mašinoms, nurodytoms 1B201.a.;

c.

Preciziniai įtvarai gijų vyniojimo mašinoms, nurodytoms 1B201.a.

1B225
Fluoro gamybos elektrolitinės celės, kurių našumas didesnis negu 250 g fluoro per valandą.

1B226
Elektromagnetiniai izotopų separatoriai, suprojektuoti su ar turintys vieną ar kelis jonų šaltinius, galintys tiekti 50 mA ar didesnę suminę jonų pluošto srovę.

Pastaba: 1B226 apima separatorius:

a.

Gebančius praturtinti stabiliaisiais izotopais;

b.

Turinčius jonų šaltinių ir kolektorių, esančių magnetiniame lauke arba už jo ribų.

1B227
Amoniaką sintezuojantys konverteriai ir blokai, kuriuose sintezuojamos dujos (azotas ir vandenilis) ištraukiamos iš amoniako ir vandenilio didelio slėgio mainų kolonos, o susintetintas amoniakas grąžinamas į tą koloną.

1B228
Vandenilinės kriogeninės distiliavimo kolonos, turinčios visas išvardytas charakteristikas:

a.

Suprojektuotos veikti esant vidinei temperatūrai ne aukštesnei kaip 35 K (– 238 °C);

b.

Suprojektuotos veikti esant vidiniam slėgiui nuo 0,5 iki 5 MPa;

c.

Pagamintos iš vienos iš šių medžiagų:

1.

Nerūdijančiojo 300 serijos plieno su mažu sieros kiekiu ir su austenitinio plieno ASTM (ar ekvivalentiško standarto) nustatytais grūdeliais, kurių matmenų numeris ne mažesnis kaip 5; arba

2.

Iš kitų ekvivalenčių kriogeninių medžiagų, suderinamų su vandeniliu; ir

d.

Kurių vidinis skersmuo ne mažesnis kaip 1 m, o efektyvusis ilgis ne mažesnis kaip 5 m.

1B229
Vandens ir vandenilio sulfido mainų lėkštinės kolonos ir ‧vidiniai kontaktiniai filtrai‧, tokie kaip:

N.B.: Specialiai suprojektuotos ir paruoštos kolonos sunkiojo vandens gamybai nurodytos 0B004.

a.

Vandens ir vandenilio sulfido mainų lėkštinės kolonos, turinčios visas išvardytas charakteristikas:

1.

Veikiančios esant ne mažesniam kaip 2 MPa slėgiui;

2.

Pagamintos iš anglinio plieno, turinčio austenitinio plieno ASTM (ar ekvivalentinio standarto) grūdelius, kurių dydžio numeris ne mažesnis kaip 5; ir

3.

Kurių skersmuo ne mažesnis kaip 1,8 m;

b.

‧Vidiniai kontaktiniai filtrai‧, skirti vandens ir vandenilio sulfido mainų lėkštinėms kolonoms, nurodytoms 1B229.a.

Techninė pastaba:

"Kolonų, vidiniai kontaktiniai filtrai" yra suskirstyti į segmentuotas lėkštes, kurių sąrankos bendras efektyvusis skersmuo yra ne mažesnis kaip 1,8 m, o segmentai suprojektuoti užtikrinti priešinių srautų sąlytį ir pagaminti iš nerūdijančiojo plieno, turinčio ne daugiau kaip 0,03 % anglies priemaišų. Lėkštės gali būti sintetinės, vožtuvinės, gaubtelinės ar turbulencinio tinklelio pavidalo.

1B230
Siurbliai atskiesto arba koncentruoto kalio amido katalizatoriaus tirpalui skystame amoniake (KNH2/NH3) perpumpuoti, turintys visas išvardytas charakteristikas:

a.

Hermetiški (t.y. hermetiškai uždaryti);

b.

Našumas – didesnis kaip 8,5 m3/val.; ir

c.

Turintys vieną iš išvardytų charakteristikų:

1.

Skirtų koncentruoto kalio amido tirpalams (1 % ar stipresniems), darbinis slėgis 1,5 – 60 MPa; arba

2.

Skirtų atskiesto kalio amido tirpalams (mažiau kaip 1 %), darbinis slėgis 20 – 60 MPa.

1B231
Tričio gamybos priemonės ar įrenginiai ir jų įranga:

a.

Tričio gamybos, regeneravimo, išgavimo, koncentravimo ar transportavimo priemones arba įrenginiai.

b.

Tričio gamybos priemonių ar įrenginių įranga:

1.

Vandenilio arba helio šaldymo blokai, galintys atšaldyti iki mažesnės kaip 23 K (– 250 °C) temperatūros, kai atšaldymo geba didesnė nei 150 W;

2.

Vandenilio izotopų laikymo ar gryninimo sistemos, kuriose kaip laikymo arba gryninimo terpė naudojami metalų hidridai.

1B232
Turbininiai detanderiai arba turbininiai detanderiai – kompresoriai, turintys abi išvardytas charakteristikas:

a.

Suprojektuoti veikti esant ne aukštesnei kaip 35 K (– 238 °C) išėjimo temperatūrai; ir

b.

Suprojektuoti 1 000 kg/val. arba didesniam vandenilio dujų našumui.

1B233
Ličio izotopų atskyrimo priemonės ar įrenginiai ir jų įranga, išvardyti toliau:

a.

Ličio izotopų atskyrimo priemonės ir įrenginiai.

b.

Ličio izotopų atskyrimo įranga, išvardyta toliau:

1.

Įkrautinės skysčio – skysčio mainų kolonos specialiai suprojektuotos ličio amalgamoms gauti;

2.

Gyvsidabrio arba ličio amalgamų siurbliai;

3.

Ličio amalgamų elektrolizės kameros;

4.

Koncentruoto ličio hidroksido tirpalo garintuvai.

1C
Medžiagos

Techninė pastaba:

Metalai ir metalų lydiniai:

 

Jeigu nėra nurodyta kitaip, žodis ‧metalai‧ ir ‧lydiniai‧ nuo 1C001 iki 1C012 apima toliau išvardytas žaliavas ir pusgaminius:

Žaliavos:

 

Anodai, rutuliai, strypai (įskaitant strypus su įpjovomis ir vielos ruošinius), luiteliai, blokai, bliumai, briketai, plytelės, katodai, kristalai, kubai, plokštelės, grūdeliai, granulės, luitai, gabalai, tabletės, žvyneliai, milteliai, apskritos plokštelės, šratai, plokštės, strypeliai, kempinės, virbalai;

Pusgaminiai (dengti ar nedengti, padengti valcuojant, gręžti ar perforuoti):

a.

Kaliosios ar apdorotos medžiagos, pagamintos valcuojant, ištempiant, išspaudžiant paprastosios ar smūginės ekstruzijos būdu, kalant, presuojant, granuliuojant, atomizuojant ar smulkinant, t.y.: kampuočiai, loviniai profiliuočiai, skrituliai, diskai, dulkės, kruopelytės, folijos, lakštai, kalti pusgaminiai, plokštės, milteliai, presuoti ir štampuoti pusgaminiai, juostelės, žiedai, strypai (įskaitant neglaistytus suvirinimo elektrodus, vielos ruošinius ir valcuotąją vielą), profiliuočiai, fasoninės detalės, skarda, juostos, vamzdžiai ir vamzdeliai (įskaitant vamzdžius, kvadratinio skerspjūvio ruošinius ir tuščiavidurius ruošinius), tempta arba išspausta viela;

b.

Liejamasis metalas, gautas liejant į smėlį, ant matricų, metalo, gipso ar kitų tipų liejimo formų, įskaitant liejimą aukštu spaudimu, sukepinimą ir formas, gautas taikant miltelinę metalurgiją.

Draudimas taip pat taikytinas eksportuojant neįvardytus žaliavų grupei priklausančius pusgaminius, numatomus juos apdoroti iki gaminių pavidalo.

1C001
Medžiagos, specialiai sukurtos elektromagnetinėms bangoms sugerti, arba tūryje laidūs:

N.B.: TAIP PAT ŽR. 1C101.

a.

Medžiagos, sugeriančios bangas, kurių dažniai viršija 2 × 108 Hz, bet mažesni kaip 3 × 1012 Hz;

1 pastaba: 1C001.a. netaikomas:

a.

Plaukeliniams absorberiams, pagamintiems naudojant natūraliuosius ar sintetinius pluoštus, kuriuose sugėrimą užtikrina nemagnetinė įkrova;

b.

Absorberiai, kuriuose nėra magnetinių nuostolių ir kurių sugeriantis paviršius yra neplokščias, įskaitant piramidinius, kūginius, pleištinius ir spiralinius paviršius;

c.

Plokštieji absorberiai, turintys visas išvardytas charakteristikas:

1.

Pagaminti iš kurios nors iš išvardytų medžiagų:

a.

Putų plastikų (lanksčiųjų ar nelanksčiųjų) su anglies užpildu arba organinių medžiagų, įskaitant rišiklius, kurios, lyginant su metalais, užtikrina didesnį kaip 5 % aidą dažnių juostoje, ±15 % platesnėje už centrinį krintančiosios energijos dažnį, ir kurios neišlaiko aukštesnės kaip 450 K (177 °C) temperatūros; arba

b.

Keraminių medžiagų, užtikrinančių, lyginant su metalais, didesnį kaip 20 % aidą dažnių juostoje, ±15 % platesnėje už centrinį krintančiosios energijos dažnį, ir kurios neišlaiko aukštesnės kaip 800 K (527 °C) temperatūros;

Techninė pastaba:

Sugerties matavimo bandiniai, skirti 1C001.a. pastaboje: Pastaba: 1.c.1. numatytiems tyrimams, turėtų būti kvadratinės formos (kraštinės ilgis ne mažesnis kaip 5 centrinį dažnį atitinkantys bangos ilgiai) ir išdėstyti tolimojoje spinduliuojančiojo šaltinio lauko zonoje.

2.

Kurių tempiamasis įtempis mažesnis kaip 7 × 106 N/m2; ir

3.

Kurių gniuždomasis įtempis mažesnis kaip 14 × 106 N/m2;

d.

Plokštieji absorberiai, pagaminti iš sukepinto ferito, kurio

1.

Savitasis sunkis didesnis kaip 4,4; ir

2.

Didžiausia veikimo temperatūra 548 K (275 °C).

2 pastaba: 1 pastaboje 1C001.a. nepanaikinama sugertį užtikrinančių magnetinių medžiagų, kai jos yra sudėtinė dažų dalis, kontrolė.

b.

Nepraleidžiančios regimosios šviesos medžiagos, kurių sugerties dažniai viršija 1,5 × 1014 Hz, bet mažesni nei 3,7 × 1014 Hz;

c.

Tūryje laidžios polimerinės medžiagos, kurių ‧tūrinis savitasis elektrinis laidis‧ viršija 10 000 S/m (simensų metrui) arba "paviršinė savitoji varža" mažesnė kaip 100 omų kvadratui ir kurių pagrindinis komponentas yra kuris nors iš šių polimerų:

1.

Polianilinas;

2.

Polipirolas;

3.

Politiofenas;

4.

Polifenilenas – vinilenas; arba

5.

Politienilenas – vinilenas;

Techninė pastaba:

"Tūrinis savitasis elektrinis laidis" ir "paviršinė savitoji lakšto varža" turi būti nustatoma naudojant ASTMD–257 standartą arba jo nacionalinį ekvivalentą.

1C002
Metalų lydiniai, metalų lydinių milteliai arba iš lydinių pagamintos medžiagos, išvardytos toliau:

N.B.: TAIP PAT ŽR. 1C202.

Pastaba: 1C002 netaikomas metalų lydiniams, metalų lydinių milteliams arba iš lydinių pagamintoms medžiagoms, naudojamoms padėklams dengti.

Techninės pastabos:

1.

1C002 nurodyti metalų lydiniai yra tie, kurie turi didesnį nurodyto metalo svorio procentą negu bet kurio kito elemento.

2.

Ardomojo įtempio trukmė turi būti išmatuota remiantis ASTM E–139 standartu ar jo nacionaliniu ekvivalentu.

3.

Trumpasis ciklinis tvarumas turi būti išmatuotas remiantis ASTM E–606 standartu ‧Praktinės rekomendacijos trumpajam cikliniam tvarumui, esant pastoviai amplitudei‧‧matuoti‧ arba jo nacionaliniu ekvivalentu. Bandymas turi būti atliekamas išilgai ašies, vidutinis įtempių santykis ir įtempių koncentracijos faktorius (Kt) turi būti lygūs 1. Vidutinis įtempis yra apibrėžiamas kaip maksimalus įtempis minus minimalus įtempis padalinti iš maksimalaus įtempio.

a.

Aliuminidai, išvardyti toliau:

1.

Nikelio aliuminidai, turintys nuo 15 iki 38 masės procentų aliuminio ir bent vieną papildomą lydinio elementą;

2.

Titano aliuminidai, turintys 10 ar daugiau masės procentų aliuminio ir bent vieną papildomą lydinio elementą;

b.

Metalų lydiniai, pagaminti iš medžiagų, nurodytų 1C002.c.:

1.

Nikelio lydiniai, kurių:

a.

Ardomojo įtempio trukmė 10 000 valandų ar didesnė 923 K (650 °C) temperatūroje, o įtempis 676 MPa; arba

b.

Trumpasis ciklinis tvarumas 10 000 ciklų ar didesnis 823 K (550 °C) temperatūroje, kai didžiausias įtempis lygus 1 095 MPa;

2.

Niobio lydiniai, kurių:

a.

Ardomojo įtempio trukmė 10 000 valandų ar didesnė 1 073 K (800 °C) temperatūroje, o įtempis 400 MPa; arba

b.

Trumpasis ciklinis tvarumas 10 000 ciklų ar didesnis 973 K (700 °C) temperatūroje, kai didžiausias įtempis lygus 700 MPa;

3.

Titano lydiniai, kurių:

a.

Ardomojo įtempio trukmė 10 000 valandų ar didesnė 723 K (450 °C) temperatūroje, o įtempis 200 MPa; arba

b.

Trumpasis ciklinis tvarumas 10 000 ciklų ar didesnis 723 K (450 °C) temperatūroje, kai didžiausias įtempis lygus 400 MPa;

4.

Aliuminio lydiniai, kurių tempiamasis įtempis:

a.

240 Mpa ar didesnis, kai temperatūra 473 K (200 °C); arba

b.

415 Mpa ar didesnis, kai temperatūra 298 K (25 °C); arba;

5.

Magnio lydiniai, kurių:

a.

Tempiamasis įtempis 345 Mpa ar didesnis; ir

b.

Korozijos 3 % natrio chlorido vandeniniame tirpale sparta yra mažesnė kaip 1mm/metams, išmatuota remiantis ASTM standartu G–31 ar jo nacionaliniais ekvivalentais;

c.

Metalų lydinių milteliai ar kietųjų dalelių medžiagos, turinčios visas išvardytas charakteristikas:

1.

Sudarytos iš bet kurių toliau nurodytų sudėtinių sistemų:

Techninė pastaba:

X toliau atitinka vieną ar daugiau lydinio elementų.

a.

Nikelio lydinių (Ni–Al–X, Ni–X–Al), skirtų turbininių variklių dalims ar komponentams gaminti, t.y. su mažiau kaip 3 nemetalinėmis didesnėmis kaip 109 μm dalelėmis (patekusiomis į lydinį gamybos metu) tarp 109 lydinio dalelių;

b.

Niobio lydinių (Nb–Al–X ar Nb–X–Al, Nb–Si–X ar Nb–X–Si, Nb–Ti–X ar Nb–X–Ti);

c.

Titano lydinių (Ti–Al–X ar Ti–X–Al);

d.

Aliuminio lydinių (Al–Mg–X arba Al–X–Mg, Al–Zn–X ar Al–X–Zn, Al–Fe–X ar Al–X–Fe); arba

e.

Magnio lydinių (Mg–Al–X ar Mg–X–Al);

2.

Pagamintos valdomojoje aplinkoje, kai naudojamas kuris nors iš čia nurodytų procesų:

a.

"Vakuuminis išpurškimas";

b.

"Dujinis išpurškimas";

c.

"Išcentrinis išpurškimas";

d.

"Purškiamasis aušinimas";

e.

"Lydalo išsukimas" ir "smulkinimas";

f.

"Lydalo ištraukimas" ir "smulkinimas"; arba

g.

"Mechaninis sulydymas"; ir

3.

Formuojančios medžiagas, nurodytas 1C002.a. arba 1C002.b.

d.

Iš lydinių pagamintos medžiagos, turinčios visas toliau išvardytas charakteristikas:

1.

Sudarytos iš bet kurių 1C002.c.1 nurodytų sudėtinių sistemų;

2.

Nesusmulkintų dribsnių, juostelių ar plonų lazdelių pavidalo; ir

3.

Pagamintos valdomojoje aplinkoje, kai naudojamas kuris nors iš čia nurodytų procesų:

a.

"Purškiamasis aušinimas";

b.

"Lydalo išsukimas"; arba

c.

"Lydalo ištraukimas".

1C003
Visų tipų bet kokio pavidalo magnetiniai metalai, turintys kurią nors iš išvardytų charakteristikų:

a.

Pradinė santykinė magnetinė skvarba lygi ar didesnė už 120 000, o storis 0,05 mm ar mažesnis;

Techninė pastaba:

Pradinės magnetinės skvarbos matavimai turi būti atlikti tik su visiškai atkaitintomis medžiagomis.

b.

Magnetostrikciniai lydiniai, turintys kurią nors iš išvardytų charakteristikų:

1.

Magnetostrikcinę sotį, didesnę kaip 5 × 10–4; arba

2.

Magnetomechaninio ryšio koeficientą (k), didesnį kaip 0,8; arba

c.

Amorfinių arba "nanokristalinių" lydinių juostos, turinčios visas išvardytas charakteristikas:

1.

Sudėtyje yra ne mažiau kaip 75 masės procentai geležies, kobalto ar nikelio;

2.

Soties magnetinė indukcija (Bs) 1,6 T ar didesnė; ir

3.

Turinti bet kurią iš toliau išvardytų charakteristikų:

a.

Juostos storis 0,02 mm ar mažesnis; arba

b.

Savitoji elektrinė varža 2 × 10–4 cm ar didesnė.

Techninė pastaba:

1C003.c. nurodytos ‧nanokristalinės‧ medžiagos yra tos medžiagos, kurių kristalitų matmenys, nustatyti rentgeno spinduliuotės difrakcijos būdu, ne didesni kaip 50 nm.

1C004
Urano–titano lydiniai arba volframo lydiniai su geležies, nikelio ar vario "rišikliu", turintys visas išvardytas charakteristikas:

a.

Tankis viršija 17,5 g/cm3;

b.

Tamprumo riba viršija 880 MPa;

c.

Ribinis tempiamasis įtempis viršija 1 270 MPa; ir

d.

Santykinis pailgėjimas viršija 8 %.

1C005
"Superlaidieji""kompozitiniai" laidininkai, kurių ilgis viršija 100 m ar kurių masė didesnė kaip 100 g, išvardyti toliau:

a.

Daugiagijai "superlaidieji""kompozitiniai" laidininkai, kuriuose yra viena ar daugiau niobio – titano gijų:

1.

Įtvirtinti kitokiame negu varinis ar vario pagrindo mišrusis "rišiklis"; arba

2.

Tokie, kurių skerspjūvio plotas mažesnis kaip 0,28 × 10–4 mm2 (6 μm skersmens, jei gijos skerspjūvis apvalus);

b.

"Superlaidieji""kompozitiniai" laidininkai, susidedantys iš vienos ar daugiau "superlaidžiųjų" gijų, kitų nei niobio – titano gijos, turintys visas išvardytas charakteristikas:

1.

"Krizinė temperatūra", esant nulinei magnetinei indukcijai, didesnė kaip 9,85 K (– 263,31 °C), bet mažesnė nei 24 K (– 249,16 °C);

2.

Skerspjūvio plotas mažesnis kaip 0,28 × 10-4 mm2; ir

3.

"Superlaidžioji" būsena išlieka 4,2 K (– 268,96 °C) temperatūroje, veikiant magnetiniam laukui, kurio magnetinė indukcija lygi 12 T.

1C006
Skysčiai ir tepalinės medžiagos, išvardytos toliau:

a.

Hidrauliniai skysčiai, kurių pagrindinės sudėtinės dalys yra bet kurie iš toliau išvardytų junginių ar medžiagų:

1.

Sintetinės silangliavandenilinės alyvos, kurių:

Techninė pastaba:

1C006.a.1. poreikiams skirtos silangliavandenilinės alyvos, sudarytos tik iš silicio, vandenilio ir anglies.

a.

Pliūpsnio temperatūra didesnė kaip 477 K (204 °C);

b.

Stingimo temperatūra 239 K (– 34 °C) ar mažesnė;

c.

Klampos rodiklis 75 ar didesnis; ir

d.

Temperatūrinis (šiluminis) pastovumas 616 K (343 °C); arba

2.

Chlorfluorinti angliavandeniliai, turintys visas išvardytas charakteristikas:

Techninė pastaba:

1C006.a.2. aptariami chlorfluorinti angliavandeniliai, kurių sudėtyje yra tik anglies, fluoro ir chloro.

a.

Pliūpsnio temperatūros nėra;

b.

Savaiminio užsiliepsnojimo temperatūra didesnė kaip 977 K (704 °C);

c.

Stingimo temperatūra 219 K (–54 °C) ar mažesnė;

d.

Klampos rodiklis 80 ar didesnis; ir

e.

Virimo temperatūra 473 K (200 °C) ar didesnė;

b.

Hidrauliniai skysčiai, kurių pagrindinės sudėtinės dalys yra bet kurie iš toliau išvardytų junginių ar medžiagų:

1.

Fenilen ar alkilfenileneteriai ar tioeteriai arba jų mišiniai, turintys daugiau kaip dvi eterines ar tioeterines grupes arba jų mišinį; arba

2.

Floruotos silikoninės alyvos, kurių kinematinė klampa 298 K (25 °C) temperatūroje mažesnė kaip 5 000 mm2/s (5 000 centistoksų);

c.

Didesnio kaip 99,8 % grynumo vilgymo ar flotavimo skysčiai, kurių 100 ml tūryje 200 μm ar didesnių matmenų dalelių yra mažiau kaip 25 ir kurių sudėtyje yra ne mažiau kaip 85 % bet kurio iš toliau nurodytų junginių ar medžiagų:

1.

Dibromtetrafluoretano;

2.

Polichlortrifluoretileno (tik alyvos bei vaško tipo modifikacijų); arba

3.

Polibromtrifluoretileno;

d.

Elektroniniai anglies fluorido šaldymo skysčiai, turintys visas išvardytas charakteristikas:

1.

Masės sudėtyje yra 85 % šių medžiagų ar jų mišinių:

a.

Perfluoropolialkileterio triazino ar perfluoroalifatinių eterių monomerinių formų;

b.

Perfluoroalkilaminų;

c.

Perfluorocikloalkanų; arba

d.

Perfluoroalkanų;

2.

Tankis, esant 298 K (25 °C) temperatūrai, yra ne mažesnis kaip 1,5 g/ml;

3.

Lydymosi temperatūra 273 K (0 °C); ir

4.

Masės sudėtyje yra ne mažiau kaip 60 % fluoro.

Techninė pastaba:

1C006 nurodytoms medžiagoms:

a.

Pliūpsnio temperatūra nustatoma ASTM D–92 dokumente ar nacionaliniame jo ekvivalente aprašytu Klyvlendo atvirojo indo metodu;

b.

Stingimo temperatūra nustatoma ASTM D–97 dokumente ar nacionaliniame jo ekvivalente aprašytu metodu;

c.

Klampos rodiklis nustatomas ASTM D–2270 dokumente ar nacionaliniame jo ekvivalente aprašytu metodu;

d.

Temperatūrinis (šiluminis) pastovumas nustatomas naudojant tokią bandymo procedūrą ar jos nacionalinį ekvivalentą:

 

20 ml tiriamojo skysčio įpilama į nerūdijančio 317 markės plieno 46 ml tūrio kamerą, į kurią įdėti trys 12,5 mm (vardinio) skersmens rutuliai: vienas pagamintas iš įrankinio plieno M–10, antrasis – iš 52 100 markės plieno, trečiasis – iš laivų statybai naudojamos bronzos (60 % Cu, 39 % Zn, 0,75 % Sn).

 

Kamera prapučiama azotu, atmosferos slėgyje užsandarinama, temperatūra padidinama iki 644±6 K (371±6 °C) ir tokia išlaikoma šešias valandas;

Bandinys laikomas termiškai pastovus, jei, užbaigus nurodytą procedūrą tenkinamos tokios sąlygos:

1.

Kiekvieno rutulio masė sumažėja ne daugiau kaip 10 mg/mm2 rutulio paviršiaus;

2.

311 K (38 °C) temperatūroje nustatytas pradinės klampos pokytis yra mažesnis kaip 25 %,

3.

Bendras rūgščių arba bazių skaičius yra mažesnis kaip 0,40.

e.

Savaiminio užsidegimo temperatūra yra nustatoma naudojant metodą, aprašytą ASTM E–659 dokumente ar jo nacionaliniame ekvivalente.

1C007
Keramikos pagrindo medžiagos, nekompozicinės keraminės medžiagos, kompozicinės medžiagos ir pradinės medžiagos (pirmtakai) su keraminiu "rišikliu", tokios kaip:

N.B.: TAIP PAT ŽR. 1C107.

a.

Pagrindinės medžiagos iš paprasto ar kompleksinio titano borido, kuriose bendras metalinių priemaišų kiekis (išskyrus specialius priedus) yra mažesnis kaip 5 000 md (milijonųjų dalių). Vidutiniai priemaišų dalių matmenys lygūs ar mažesni kaip 5 μm, o didesnių kaip 10 μm dalelių gali būti ne daugiau kaip 10 %;

b.

Žaliavų ar pusgaminių pavidalo nekompozicinės keraminės medžiagos, sudarytos iš titano boridų, kurių tankis sudaro 98 % teorinio tankio ar yra didesnis;

Pastaba: 1C007.b. netaikomas abrazyvams.

c.

Keramika – keramika tipo "kompozicinės" medžiagos su stiklo ar oksidų "rišikliu", armuotuos bet kokiu pluoštu iš šių sistemų:

1.

Pagaminti iš kurios nors iš išvardytų medžiagų:

a.

Si–N;

b.

Si–C;

c.

Si–Al–O–N; arba

d.

Si–O–N; ir

2.

Kurių savitasis tempiamasis įtempis yra didesnis nei 12,7 × 103 m;

d.

Keramika – keramika tipo "kompozicinės" medžiagos su ar be ištisinės metalinės fazės, kuriose yra dalelių, siūlinių kristalų ar pluoštų ir kuriose "rišiklį" sudaro silicio, cirkonio ar boro karbidai ar nitridai;

e.

Pradinės medžiagos (t.y. specialios paskirties polimerinės ar metaloorganinės medžiagos), skirtos kurios nors fazės ar fazių gamybai iš medžiagų, nurodytų 1C007.c.:

1.

Polidiorganosilanai (silicio karbido gamybai);

2.

Polisilazanai (silicio nitrido gamybai);

3.

Polikarbosilazanai (keramikos su silicio, anglies ir azoto komponentais gamybai);

f.

Keramika–keramika tipo "kompozicinės" medžiagos su oksidų arba stiklo "rišikliu", armuotuos bet kokiu pluoštu iš šių junginių:

1.

Al2O3; arba

2.

Si–C–N.

Pastaba: 1C007.f. netaikomas "kompozitams" , turintiems pluoštų iš tų junginių, kurių tempiamasis įtempis 1 273 K (1 000 °C) temperatūroje yra ne didesnis kaip 700 MPa arba pluošto atsparumas tempiamajam valkšnumui yra didesnis kaip 1 % valkšnumo deformacijos, kai 100 MPa apkrova 1 273 K (1 000 °C) temperatūroje veikia 100 valandų.

1C008
Befluorės polimerinės medžiagos, tokios kaip:

a.

1.

Bismaleimidai;

2.

Aromatiniai poliamidimidai;

3.

Aromatiniai poliimidai;

4.

Aromatiniai polieterimidai, kurių stiklėjimo temperatūra (Tg) viršija 513 K (240 °C);

Pastaba: 1C008.a netaikomas nelydiesiems slegiamojo liejimo milteliams ar liejimo formoms.

b.

Termoplastiniai skystakristaliai kopolimerai, kurių šiluminės deformacijos temperatūra, išmatuota laikantis ekvivalentoISO 75-3 (2004) arba lygiaverčių nacionalinių standartų reikalavimų, esant 1,82 N/mm2 apkrovai viršija 523 K (250 °C) ir kurie yra sudaryti iš:

1.

Turinti bet kurią iš toliau išvardytų charakteristikų:

a.

Fenileno, bifenileno ar naftaleno; arba

b.

Fenileno, bifenileno ar naftaleno su metil–, tret–butil– ar fenil– pakaitais; ir

2.

Bet kurios žemiau nurodytų rūgščių:

a.

Tereftalio rūgšties;

b.

6 – hidroksi–2–naftoinės rūgšties arba

c.

4 – hidroksibenzoinės rūgšties;

c.

Poliarileniniai eteriniai ketonai, tokie kaip:

1.

Nenaudojami;

2.

Polieterinis diketonas (PEKK);

3.

Polieterinis ketonas (PEK);

4.

Polieterinis ketonas eterinis diketonas (PEKEKK).

d.

Poliarilenketonai;

e.

Poliarilensulfidai, kuriuose arilen- grupė yra bifenilen-, trifenilen- ar jų derinys;

f.

Polibifenileno eteriniai sulfonai, kurių stiklėjimo temperatūra (Tg) viršija 513 K (240oC).

Techninė pastaba:

Stiklėjimo temperatūra (Tg) 1C008 nurodytoms medžiagoms matuojama ISO 11357-2 (1999) arba atitinkamuose nacionaliniuose standartuose aprašytu metodu.

1C009
Neperdirbti fluorinti junginiai, išvardyti toliau:

a.

Netemptieji vinilidenfluorido kopolimerai, turintys 75 % ar didesnę beta kristalinės sandaros dalį;

b.

Fluorinti poliimidai, masės sudėtyje turintys 10 % ar daugiau sujungtojo fluoro;

c.

Fluorinti fosfazeno elastomerai, masės sudėtyje turintys 30 % ar daugiau sujungtojo fluoro.

1C010
"Pluoštinės ar gijinės medžiagos", kurios gali būti panaudotos "kompozitiniuose" dariniuose ar sluoksniuotosiose medžiagose su organiniu, metaliniu arba anglies "rišikliu":

N.B.: TAIP PAT ŽR. 1C210.

a.

Organinės "pluoštinės ar gijinės medžiagos", turinčios visas šias savybes:

1.

"Savitasis tampros modulis" didesnis kaip 12,7 × 106 m; ir

2.

"Savitasis tempiamasis įtempis" didesnis kaip 23,5 × 104 m;

Pastaba: 1C010.a. netaikomas polietilenui.

b.

Anglies "pluoštinės ar gijinės medžiagos", turinčios abi šias savybes:

1.

"Savitasis tampros modulis" didesnis kaip 12,7 × 106 m; ir

2.

"Savitasis tempiamasis įtempis" didesnis kaip 23,5 × 104 m;

Pastaba: 1C010.b. netaikomas dirbiniams, pagamintiems iš "pluoštinių ar gijinių medžiagų", skirtiems orlaivių konstrukcijoms taisyti, ar sluoksniuotosioms medžiagoms, kurių kiekvieno lapo matmenys ne didesni kaip 50 cm × 90 cm.

Techninė pastaba:

1C010.b aprašytų medžiagų savybės turi būti nustatytos, naudojant SACMA rekomenduojamus SRM metodus (nuo 12 iki 17) arba remiantis atitinkamu nacionaliniu grįžčių bandymo standartu, panašiu į japonų pramonės standartą JIS – R – 7601 (6.6.2. paragrafas).

c.

Neorganinės "pluoštinės ar gijinės medžiagos", turinčios abi šias savybes:

1.

"Savitasis tampros modulis" didesnis kaip 2,54 × 106 m; ir

2.

Lydymosi, minkštėjimo, skilimo ar sublimavimosi temperatūra inertinėje aplinkoje didesnė kaip 1 922 K (1 649 °C);

Pastaba: 1C010.c. netaikomas:

1.

Netolydiesiems, daugiafaziams, polikristaliniams aliuminio pluoštams štapeliniuose pluoštuose ar neorientuotuose dembliuose, turintiems 3 masės procentus ar daugiau kvarco ir savitąjį tampros modulį, mažesnį kaip 10 × 106 m;

2.

Molibdeno ir molibdeno lydinių pluoštams;

3.

Boro pluoštams;

4.

Netolydiesiems keraminiams pluoštams, kurių lydymosi, minkštėjimo, skilimo ar sublimavimosi temperatūra inertinėje aplinkoje mažesnė kaip 2 043 K (1 770 °C).

d.

"pluoštinės ar gijinės medžiagos":

1.

Sudarytos iš bet kurio toliau nurodyto junginio:

a.

Polieterimidų, nurodytų 1C008.a; arba

b.

Medžiagų, nurodytų 1C008.b.– 1C008.f.; arba

2.

Sudarytos iš medžiagų, nurodytų 1C010.d.1.a. arba 1C010.d.1.b. ir „sumaišytų“ su kitais pluoštais, nurodytais 1C010.a., 1C010.b. ar 1C010.c.;

e.

Derva arba pikiu impregnuoti pluoštai (prepregai), metalu ar anglimi padengti pluoštai (ruošiniai) ar "anglies pluošto ruošiniai", išvardyti toliau:

1.

Pagaminti iš "pluoštinių ar gijinių medžiagų", nurodytų 1C010.a., 1C010.b. ar 1C010.c.;

2.

Pagaminti iš organinių arba anglies "pluoštinių ar gijinių medžiagų":

a.

Kurių "savitasis tempiamasis įtempis" didesnis kaip 17,7 × 104 m;

b.

Kurių "savitasis tampros modulis" didesnis kaip 10,15 × 106 m;

c.

Nekontroliuojami pagal 1C010.a. arba 1C010.b.; ir

d.

Impregnuoti medžiagomis, kontroliuojamomis pagal 1C008 ar 1C009.b., kurių stiklėjimo temperatūra (Tg) ne mažesnė kaip 383 K (110 °C), arba impregnuoti fenolinėmis arba epoksidinėmis dervomis, kurių stiklėjimo temperatūra ne mažesnė kaip (Tg) 418 K (145 °C).

Pastabos 1C010.e. netaikomas:

a.

Epoksidinės dervos "rišikliu" impregnuotoms anglies "pluoštinėms ar gijinėms medžiagoms" (prepregams), skirtoms orlaivių konstrukcijoms taisyti, arba sluoksniuotosioms medžiagoms, kuriose atskiri prepregų lakštai ne didesni kaip 50 cm × 90 cm.

b.

Fenoline ar epoksidine derva impregnuotiems prepregams, kurių stiklėjimo temperatūra (Tg) yra mažesnė nei 433 K (160 °C) ir kurių kietėjimo temperatūra yra žemesnė nei stiklėjimo temperatūra.

Techninė pastaba:

Stiklėjimo temperatūra (Tg) 1C010.e. medžiagoms matuojama ASTM D 3418 dokumente aprašytu sausuoju miltelių metodu. Stiklėjimo temperatūra (Tg) fenolinėms ir epoksidinėms dervoms yra nustatoma naudojant sausąjį miltelių metodą, aprašytą ASTM D 4065, keičiant dažnį 1 Hz ir kaitinant 2 K (2 °C) per minutę.

1C011
Metalai ir jų junginiai, išvardyti toliau:

N.B.: TAIP PAT ŽR. KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĘ ir 1C111.

a.

Metalai, gauti iš medžiagų, turinčių ne mažiau kaip 99 % cirkonio, magnio ar jų lydinio, kurių dalelės turi sferinį, atomizuotą, rutulinį, dribsnių ar miltų pavidalą, o jų matmenys mažesni nei 60 μm;

Techninė pastaba:

Natūraliai cirkonyje esantis hafnio kiekis (tipiškai nuo 2 % iki 7 %) skaičiuojamas kaip cirkonis.

Pastaba: 1C011.a. aprašyti metalai ar jų lydiniai yra kontroliuojami neatsižvelgiant į tai, ar jie yra aplieti aliuminiu, magniu, cirkoniu ar beriliu.

b.

85 % grynumo boras ar boro karbidas, kurio dalelių matmenys yra ne didesni kaip 60 μm;

Pastaba: 1C011.b. aprašyti metalai ar jų lydiniai yra kontroliuojami neatsižvelgiant į tai, ar jie yra aplieti aliuminiu, magniu, cirkoniu ar beriliu.

c.

Guanidino nitratas.

d.

Nitroguanidinas (NQ) (CAS 556–88–7).

1C012
Medžiagos, išvardytos toliau:

Techninė pastaba:

Šios medžiagos paprastai yra naudojamos branduoliniams šilumos šaltiniams.

a.

Bet kokio pavidalo plutonis, turintis ne mažiau kaip 50 % (pagal masę) plutonio izotopo 238;

Pastaba: 1C012.a. netaikomas:

a.

Kroviniams, turintiems ne daugiau kaip 1 g plutonio;

b.

Kroviniams su plutoniu, naudojamu matavimo prietaisų jautriuosiuose elementuose, jeigu jo kiekis ne didesnis kaip 3 "efektyvieji gramai".

b.

"Pirmiau išskirtas" bet kokio pavidalo neptūnio izotopas 237.

Pastaba: 1C012.b. netaikomas kroviniams, turintiems ne daugiau kaip 1 g neptūnio izotopo 237.

1C101
Kitos 1C001 nenurodytos "raketose" ir "raketų" posistemiuose ar 9A012 nurodytuose nepilotuojamuose orlaiviuose naudojamos medžiagos ir įtaisai, skirti sunkiau aptinkamiems stebimiems parametrams, tokiems kaip taikinio atspindžio geba, ultravioletinės ar infraraudonosios spinduliuotės ir akustinės bangos spektriniai požymiai, aptikti.

1 pastaba: 1C101 apima:

a.

Konstrukcines medžiagas ir dangas, specialiai sukurtas sumažintai taikinio atspindžio gebai aptikti;

b.

Dangas, įskaitant dažus, specialiai sukurtas elektromagnetinio spektro mikrobangų, infraraudonojoje ar ultravioletinėje srityse sumažintai ar apibrėžtos vertės atspindžio ar spinduliavimo gebai gauti.

2 pastaba: 1C101 neapima dangų, specialiai skirtų šiluminiam palydovų valdymui.

Techninė pastaba:

1C101 nurodytos ‧raketos‧ reiškia užbaigtas raketų sistemas ir nepilotuojamas orlaivių sistemas, galinčias įveikti didesnį kaip 300 km nuotolį.

1C102
Pakartotinai įmirkytos pirolizuotos anglis – anglis medžiagos, sukurtos 9A004 nurodytoms nešančiosioms raketoms, arba 9A104 nurodytoms zondavimo (meteorologinėms) raketoms.

1C107
Kitos 1C007 nenurodytos grafitinės ir keraminės medžiagos, išvardytos toliau:

a.

Smulkiagrūdžiai grafitai, kurių tūrinis tankis ne mažesnis kaip 1,72 g/cm3, esant 288 K (15 °C) temperatūrai, ir kurių grūdo matmuo 100 μm arba mažesnis, naudojami raketų tūtose ir daugkartinio naudojimo skraidymo aparatų priekio antgaliuose, kurie gali būti naudojami bet kuriame iš šių gaminių:

1.

Cilindrai, kurių skersmuo 120 mm ar didesnis, o ilgis 50 mm ar didesnis;

2.

Vamzdžiai, kurių vidinis skersmuo 65 mm ar didesnis, sienelės storis 25 mm ar didesnis, o ilgis 50 mm ar didesnis; arba

3.

Luiteliai, kurių dydis 120 mm × 120 mm × 50 mm ar didesnis;

N.B.: Taip pat žr. 0C004

b.

Pirolitiniai arba pluoštiniai sustiprinti grafitai, naudojami "raketų" tūtose ir daugkartinio naudojimo aparatų priekio antgaliuose;

N.B.: Taip pat žr. 0C004

c.

Kompozicinės keraminės medžiagos (kurių dielektrinė konstanta mažesnė negu 6 esant 100 MHz – 100 GHz dažniui), naudojamos "raketų" aptakams;

d.

Nedegia keramika sustiprintas didelių gabaritų silicio karbidas, kuris naudojamas "raketų" priekio antgaliams.

1C111
Kitas 1C011 nenurodytas raketinis kuras ir kuro sudėtinės cheminės medžiagos, išvardytos toliau:

a.

Reaktyvinės medžiagos:

1.

Kiti Karinių prekių kontrolėje nenurodyti ne didesnio kaip 200 μm ir vienodo skersmens aliuminio milteliai, turintys ne mažiau kaip 97 % aliuminio (pagal masę), jeigu ne mažiau kaip 10 % šios medžiagos yra pagaminta iš dalelių, ne didesnių kaip 63 μm, remiantis ISO 2591:1988 standartu arba jį atitinkančiais nacionaliniais standartais.

Techninė pastaba:

Dalelių matmenys 63 μm (ISO R–565) atitinka 250 sieto numerį (Tyler) arba 230 sieto numerį (ASTM standartas E–11).

2.

Kitas Karinių prekių kontrolėje nenurodytas metalinis kuras iš mažesnių nei 60 μm sferinių, dulkinių, rutulinių, dribsninių, miltelių ar kitokio pavidalo dalelių, kurio sudėtyje yra 97 % ar daugiau (pagal masę):

a.

Cirkonio;

b.

Berilio;

c.

Magnio; arba

d.

pirmiau minėtuose a–c punktuose paminėtų metalų lydinių;

Techninė pastaba:

Natūraliai cirkonyje esantis hafnio kiekis (tipiškai nuo 2 % iki7 %) skaičiuojamas kaip cirkonis.

3.

Slystosios oksiduojančios medžiagos:

a.

Diazoto trioksidas;

b.

Azoto dioksidas ir (arba) diazoto tetroksidas;

c.

Diazoto pentoksidas;

d.

Sumaišyti azoto oksidai (MON);

Techninė pastaba:

Sumaišyti azoto oksidai (MON) yra azoto oksido tirpalas diazoto tetrokside/azoto diokside (Dioxide (N4O2/NO2), kuris gali būti naudojamas raketų sistemose. Pagal sudėtį mišiniai gali būti žymimi MONi arba MONij, kur i ir j yra sveikieji skaičiai, rodantys azoto oksido procentą mišinyje (pvz., MON3 yra 3 % azoto oksido, MON25 – 25 % azoto oksido. Didžiausias yra MON40, masės sudėtyje turintis 40 % azoto oksido).

e.

Apie inhibuotą rūgstančią rausvąją azoto rūgštį žr. KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖJE;

f.

Apie junginius, sudarytus iš fluoro ir vieno ar kelių kitų halogenų, deguonies ar azoto žr. KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖJE IR 1C238;

4.

Kiti Karinių prekių kontrolėje nenurodyti hidrazino dariniai, naudotini kaip raketų kuro medžiagos.

b.

Polimerinės medžiagos:

1.

Karbotermijos būdu gautas polibutadienas (CTPB);

2.

Kitoks nei Karinių prekių kontrolėje apibrėžtas hidrotermijos būdu gautas polibutadienas (HTPB);

3.

Polibutadienas – akrilo rūgštis (PBAA);

4.

Polibutadienas – akrilo rūgštis – akrilonitrilas (PBAN);

c.

Kiti raketinio kuro priedai ir agentai:

1.

Apie karboranus, dekarboranus, pentaboraną ir jų darinius žr. KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖJE;

2.

Trietilenglikolio dinitratas (TEGDN);

3.

2–Nitrodifenilaminas;

4.

Trimetiloletano trinitratas (TMETN);

5.

Dietilenglikolio dinitratas (DEGDN);

6.

Feroceno dariniai:

a.

Apie katoceną žr. Karinių prekių kontrolėje;

b.

Etilferocenas;

c.

Propilferocenas;

d.

Apie n–butilferoceną žr. Karinių prekių kontrolėje;

e.

Pentilferocenas;

f.

Diciklopentilferocenas;

g.

Dicikloheksilferocenas;

h.

Dietilferocenas;

i.

Dipropilferocenas;

j.

Dibutilferocenas;

k.

Diheksilferocenas;

l.

Acetilferocenas;

m.

Apie feroceno karboksirūgštis žr. Karinių prekių kontrolėje;

n.

Apie butaceną žr. Karinių prekių kontrolėje;

o.

Kiti Karinių prekių kontrolėje nenurodyti feroceno dariniai, naudojami kaip raketinio kuro degimo greičio modifikatoriai.

Pastaba: Apie kurą ir jo sudėtines dalis, neapibūdintas 1C111, žr. Karinių prekių kontrolėje.

1C116
Martensitiškai senėjantis plienas (plienas, turintis daug nikelio ir labai mažai anglies, kurio dispersiniam kietėjimui panaudoti pakaitiniai elementai ar nusodikliai), kurio ribinis tempiamasis įtempis ne mažesnis kaip 1 500 MPa esant 293 K (20 °C) temperatūrai. Plienas gali būti lakštų, plokščių, vamzdžių pavidalo, kurių sienelių ar lakštų storis ne didesnis kaip 5 mm.

N.B.: TAIP PAT ŽR. 1C216.

1C117
Volframas, molibdenas ir šių metalų lydiniai, turintys pavidalą sferinių ar dulkinių dalelių, kurių skersmuo ne didesnis kaip 500 μm, o grynumas 97 % ar didesnis, skirti "raketinių" variklių dalių gamybai, t.y. šiluminiams ekranams, tūtų pagrindams, kritiniams tūtų pjūviams ir traukos vektoriaus valdymo paviršiams.

1C118
Titanu stabilizuotas dvigubojo lydymo nerūdijantysis plienas (Ti–DSS):

a.

Turintis visas išvardytas charakteristikas:

1.

Turintis nuo 17,0 % iki 23,0 % chromo ir nuo 4,5 % iki 7,0 % nikelio (pagal masę);

2.

Turintis titano daugiau nei 0,10 % (pagal masę); ir

3.

Feritinę–austenitinę mikrosandarą (taip pat vadinamą dvifaze mikrosandara), kurioje yra mažiausiai 10 % pagal tūrį austenito (pagal ASTM E–1181–87 ar jį atitinkančius nacionalinius standartus); ir

b.

Turintis bet kurią iš išvardytų formų:

1.

Luitų ar strypų, kurių kiekvienas matmuo yra ne mažesnis kaip 100 mm;

2.

Plokščių, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, o storis – ne didesnis kaip 3 mm; arba

3.

Vamzdžių, kurių išorinis skersmuo ne mažesnis kaip 600 mm, o sienelės storis ne didesnis kaip 3 mm.

1C202
Kiti 1C002.b.3. arba b.4. nenurodyti lydiniai, išvardyti toliau:

a.

Aliuminio lydiniai, turintys abi išvardytas charakteristikas:

1.

Ribinis tempiamasis įtempis esant 293 K (20 °C) temperatūrai yra 460 MPa arba didesnis; ir

2.

Vamzdžių arba vientisų cilindrų pavidalo (įskaitant štampuotąsias detales), kurių išorinis skersmuo yra didesnis nei 75 mm;

b.

Titano lydiniai, turintys abi išvardytas charakteristikas:

1.

Ribinis tempiamasis įtempis esant 293 K (20 °C) temperatūrai yra 900 MPa arba didesnis; ir

2.

Vamzdžių arba vientisų cilindrų pavidalo (įskaitant štampuotąsias detales), kurių išorinis skersmuo yra didesnis nei 75 mm;

Techninė pastaba:

Čia kalbama apie lydinių tempiamąjį stiprį prieš arba po terminio apdorojimo.

1C210
1C010.a., b. ar e. nenurodytos ‧pluoštinės ar gijinės medžiagos‧ ar prepregai:

a.

Anglies ‧pluoštinės ar gijinės medžiagos‧, turinčios bet kurią iš šių savybių:

1.

Kurių "savitasis tampros modulis" ne mažesnis kaip 12,7 × 106 m; arba

2.

Kurių "savitasis tempiamasis įtempis" ne mažesnis kaip 235 × 103 m;

Pastaba: 1C210.a. netaikomas aramidinėms ‧pluoštinėms ar gijinėms medžiagoms‧, kuriose yra pluošto paviršiaus esterinio modifikatoriaus, sudarančio ne mažiau kaip 0,25 % jų masės.

b.

Stiklinės ‧pluoštinės ar gijinės medžiagos‧, turinčios abi išvardytas charakteristikas:

1.

Kurių "savitasis tampros modulis" ne mažesnis kaip 3,18 × 106 m; ir

2.

Kurių "savitasis tempiamasis įtempis" ne mažesnis kaip 76,2 × 103 m;

c.

Termoreaktingosiomis dervomis impregnuoti ištisiniai "verpalai", "pusverpaliai", "grįžtės" arba "juostos", kurių plotis ne didesnis kaip 15 mm (prepregai), pagaminti iš anglinių arba stiklinių, pluoštinių ar gijinių medžiagų‘, nurodytų 1C210.a. arba b.

Techninė pastaba:

Derva sudaro kompozito rišiklį.

Pastaba: 1C210 apibrėžtos ‧pluoštinės ar gijinės medžiagos‧ yra ribojamos tik ištisiniams "viengijams siūlams", "pusverpaliams", "grįžtėms" arba "juostoms".

1C216
Kitas nei 1C116 nurodytas martensitiškai senėjantis plienas, kurio ribinis tempiamasis įtempis ne mažesnis kaip 2 050 MPa esant 293 K (20 °C) temperatūrai.

Pastaba: 1C216 netaikomas gaminiams, kurių kiekvienas matmuo yra ne didesnis kaip 75 mm.

Techninė pastaba:

Čia kalbama apie martensitiškai senėjantį plieną prieš arba po terminio apdorojimo.

1C225
Boro 10 (10B) izotopais prisodrintas natūralaus izotopų pertekliaus (kiekio) boras: atominis boras, junginiai, mišiniai, kuriuose yra boro, gaminiai iš jų, ir bet kurių anksčiau paminėtų medžiagų atliekos ar laužas (skrapas).

Pastaba: 1C225 nurodyti mišiniai apima boru įsodrintas medžiagas.

Techninė pastaba:

Natūralus boro izotopo 10 (10B) paplitimas yra apie 18,5 % (pagal masę) (20 atomprocentų).

1C226
Volframas, volframo karbidas ir lydiniai su volframu, kurių sudėtyje yra daugiau kaip 90 % volframo (pagal masę), turintys abi išvardytas charakteristikas:

a.

Tuščiavidurės, cilindrinės simetrijos detalės (įskaitant cilindrinius segmentus), kurių vidinis skersmuo yra nuo 100 mm iki 300 mm; ir

b.

Masė yra didesnė kaip 20 kg.

Pastaba: 1C226 netaikomas gaminiams, specialiai suprojektuotiems naudoti svarsčiams arba gama spinduliuotės kolimatoriuose.

1C227
Kalcis, turintis abi išvardytas charakteristikas:

a.

Metalinių priemaišų, išskyrus magnį, yra mažiau negu 1 000 milijonųjų dalių (pagal masę); ir

b.

Boro yra mažiau kaip 10 milijonųjų dalių (pagal masę).

1C228
Magnis, turintis abi išvardytas charakteristikas:

a.

Metalinių priemaišų, išskyrus kalcį, yra mažiau negu 200 milijonųjų dalių (pagal masę); ir

b.

Boro yra mažiau kaip 10 milijonųjų dalių (pagal masę).

1C229
Bismutas, turintis abi išvardytas charakteristikas:

a.

99,99 % arba didesnio grynumo (pagal masę); ir

b.

Boro yra mažiau kaip 10 milijonųjų dalių (pagal masę).

1C230
Berilio metalas, lydiniai, kuriuose yra daugiau kaip 50 % berilio (pagal masę), junginiai, gaminiai iš jų ir bet kurių anksčiau paminėtų medžiagų atliekos ar laužas (skrapas).

Pastaba: 1C230 netaikomas:

a.

Metaliniams rentgeno aparatų langeliams arba gręžinių karotažo įtaisams;

b.

Berilio oksido profiliniams gaminiams arba pusgaminiams, specialiai suprojektuotiems elektronikos komponentų dalims arba elektroninių grandynų padėklams;

c.

Smaragdų arba akvamarinų pavidalo beriliui (berilio ir aliuminio silikatui).

1C231
Metalinis hafnis, lydiniai, kuriuose yra daugiau kaip 60 % hafnio (pagal masę), hafnio junginiai, kuriuose yra daugiau kaip 60 % hafnio (pagal masę), gaminiai iš jų ir bet kurių pirmiau paminėtų medžiagų atliekos ar laužas (skrapas).

1C232
Helis–3 (3He), mišiniai su heliu–3 ir gaminiai arba įtaisai, kuriuose yra minėtų medžiagų.

Pastaba: 1C232 netaikomas gaminiams ar įtaisams, kuriuose yra mažiau kaip 1 g helio–3.

1C233
Ličio 6 (6Li) izotopu iki didesnių negu natūraliojo izotopo paplitimas verčių sodrintas litis, sodrintojo ličio turintys produktai ar įtaisai, kaip antai: atominis litis, lydiniai, junginiai arba mišiniai, kuriuose yra ličio, gaminiai iš jų, ir bet kurių anksčiau paminėtų medžiagų atliekos ar laužas (skrapas).

Pastaba: 1C233 netaikomas termoliuminescenciniams dozimetrams.

Techninė pastaba:

Natūralus ličio izotopo 6 paplitimas yra apie 6,5 % pagal masę (7,5 atomprocentai).

1C234
Cirkonis, kuriame hafnio ir cirkonio santykis yra mažesnis nei 1:500 (pagal masę), tai: metalas, lydiniai, kuriuose yra daugiau kaip 50 % cirkonio (pagal masę), junginiai, gaminiai iš jų ir bet kurių anksčiau paminėtų medžiagų atliekos ar laužas (skrapas).

Pastaba: 1C234 netaikomas cirkonio folijai, kurios storis ne didesnis kaip 0,10 mm.

1C235
Tritis, tričio junginiai, mišiniai, turintys tričio, kuriuose tričio ir vandenilio atomų santykis yra didesnis kaip 1:1 000, ir gaminiai ar įtaisai, kuriuose yra anksčiau įvardytų medžiagų.

Pastaba: 1C235 netaikomas produktams ar įtaisams, kuriuose yra mažiau nei 1,48 × 103 GBq (40 Ci) tričio.

1C236
Alfa spinduliuotę skleidžiantys radionuklidai, kurių alfa dalelių pusėjimo trukmė yra didesnė kaip 10 dienų, bet mažesnė kaip 200 metų, turintys toliau išvardytą pavidalą:

a.

Atominį;

b.

Junginių, kurių visuminis alfa aktyvumas yra ne mažesnis kaip 37 GBq kilogramui (1 Ci/kg);

c.

Mišiniai, kurių visuminis alfa aktyvumas yra ne mažesnis kaip 37 GBq kilogramui (1 Ci/kg);

d.

Anksčiau aprašytų alfa aktyviųjų radionuklidų turintys produktai ir įtaisai.

Pastaba: 1C236 netaikomas produktams ir įtaisams, kurių alfa aktyvumas mažesnis kaip 3,7 GBq (100 milikiurio).

1C237
Radžio izotopai 226 (226Ra), radžio–226 lydiniai, radžio–226 junginiai, mišiniai, kuriuose yra radžio–226, gaminiai iš jų ir produktai ar įtaisai, turintys anksčiau paminėtų medžiagų.

Pastaba: 1C237 netaikomas:

a.

Medicininiams uždedamiesiems elektrodams (aplikatoriams);

b.

Produktams ar įtaisams, kuriuose yra ne daugiau kaip 0,37 GBq (10 milikiurio) radžio–226.

1C238
Chloro trifluoridas (ClF3).

1C239
Kitos, Karinių prekių kontrolėje nenurodytos brizantinės sprogstamosios medžiagos arba medžiagos ar mišiniai, kuriuose yra daugiau kaip 2 % (pagal masę) sprogstamosios medžiagos, kurios kristalinis tankis didesnis nei 1,8 g/cm3, o detonacijos greitis didesnis nei 8 000 m/s.

1C240
Kiti 0C005 nenurodyti nikelio milteliai ir akytasis nikelio metalas, išvardyti toliau:

a.

Nikelio milteliai, turintys abi išvardytas charakteristikas:

1.

Turintys ne mažiau kaip 99,0 % nikelio (pagal masę); ir

2.

Vidutinis dalelių matmuo mažesnis nei 10 μm (išmatuotas pagal ASTM B330 standartą);

b.

Akytasis nikelio metalas, išgautas iš 1C240.a. nurodytų medžiagų.

Pastaba: 1C240 netaikomas išvardytiems toliau:

a.

Gijinio nikelio milteliams;

b.

Pavieniams akytojo nikelio lakštams, kurių kiekvieno plotas ne didesnis kaip 1 000 cm2.

Techninė pastaba:

1C240.b. nurodo akytąjį metalą, gautą presuojant ir sukepinant 1C240.a. nurodytas medžiagas iki gaunamas darinys su tarpusavyje sujungtomis smulkiomis akutėmis (poromis).

1C350
Chemikalai, kurie gali būti naudojami kaip pirmtakai toksiniams cheminiams agentams gaminti, ir toliau išvardyti vieną jų ar kelis turintys "cheminiai mišiniai".

N.B.: TAIP PAT ŽR. KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĘ ir 1C450.

1.

Tiodiglikolis (111–48–8);

2.

Fosforo oksichloridas (10025–87–3);

3.

Dimetil–metilfosfonatas (756–79–6);

4.

Apie metilfosfinilo difluoridą (676–99–3); ŽR. KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖJE

5.

Metilfosfonilo dichloridas (676–97–1);

6.

Dimetilfosfitas (DMP) (868–85–9);

7.

Fosforo trichloridas (7719–12–2);

8.

Trimetilfosfitas (TMP) (121–45–9);

9.

Sulfinilchloridas (tionilchloridas) (7719–09–7);

10.

3–hidroksi–1–metilpiperidinas (3554–74–3);

11.

N,N–diizopropil–(beta)–aminoetilo chloridas (96–79–7);

12.

N,N–diizopropil–(beta)–aminoetantiolis (5842–07–9);

13.

3–chinuklidinolis (1619–34–7);

14.

Kalio fluoridas (7789–23–3);

15.

2–Chloretanolis (107–07–3);

16.

Dimetilaminas (124–40–3);

17.

Dietiletilfosfonatas (78–38–6);

18.

Dietil–N,N–dimetilfosforo amidatas (2404–03–7)

19.

Dietilfosfitas (762–04–9);

20.

Dimetilamino hidrochloridas (506–59–2);

21.

Etilfosfinilo dichloridas (1498–40–4);

22.

Etilfosfonilo dichloridas (1066–50–8);

23.

Apie etilfosfinilo difluoridą (753–98–0) ŽR. KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖJE;

24.

Vandenilio fluoridas (7664–39–3);

25.

Metilbenzilatas (76–89–1);

26.

Metilfosfinilo dichloridas (676–83–5);

27.

N,N–diizopropil–(beta)–aminoetanolis (96–80–0);

28.

Pinakolilo alkoholis (464–07–3);

29.

Apie O–etil–2–diizopropilaminoetilmetil–fosfonitą (QL) (57856–11–8) ŽR. KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖJE;

30.

Trietilfosfitas (122–52–1);

31.

Arseno trichloridas (7784–34–1);

32.

Benzilo rūgštis (76–93–7);

33.

Dietilmetilfosfonitas (15715–41–0);

34.

Dimetiletilfosfonatas (6163–75–3);

35.

Etilfosfinilo difluoridas (430–78–4);

36.

Metilfosfinilo difluoridas (metilfosforo difluoridas) (753–59–3);

37.

3–chinuklidonas (3731–38–2);

38.

Fosforo pentachloridas (10026–13–8);

39.

Pinakolonas (3,3–dimetil–2–butanonas) (75–97–8);

40.

Kalio cianidas (151–50–8);

41.

Kalio bifluoridas (7789–29–9);

42.

Amonio–vandenilio fluoridas arba amonio-vandenilio difluoridas (1341–49–7);

43.

Natrio fluoridas (7681–49–4);

44.

Natrio bifluoridas (1333–83–1);

45.

Natrio cianidas (143–33–9);

46.

Trietanolaminas(102–71–6);

47.

Fosforo sulfidas (fosforo pentasulfidas) (1314–80–3);

48.

Diizopropilaminas (108–18–9);

49.

Dietilaminoetanolis (100–37–8);

50.

Natrio cianidas (1313–82–2);

51.

Sieros monochloridas (sieros chloridas) (10025–67–9);

52.

Sieros dichloridas (10545–99–0);

53.

Trietanolamino hidrochloridas (637–39–8);

54.

N,N–diizopropil–(Beta)–aminoetil chlorido hidrochloridas (4261–68–1);

55.

Metilfosfono rūgštis (993–13–5);

56.

Dietilmetilfosfonatas (683–08–09);

57.

N,N-diametilaminofosforildichloridas (677–43–0);

58.

Triizopropilfosfitas (116–17–6);

59.

Etildietanolaminas (139–87–7);

60.

O, O-dietilfosforotioatas (2465–65–8);

61.

O, O-dietilfosforoditioatas (298–06–6);

62.

Natrio heksafluorosilikatas (16893–85–9);

63.

Metilfosfonotiodichloridas (676–98–2).

1 pastaba: Eksportuojant į "valstybes, nesančias Cheminio ginklo uždraudimo sutarties šalimis", 1C350 netaikomas "cheminiams mišiniams", kuriuose yra viena ar daugiau cheminių medžiagų, nurodytų 1C350.1.,.3,.5,.11,.12,.13,.17,.18,.21,.22,.26,.27,.28,.31,.32,.33,.34,.35,.36, .54, .55, .56, .57 ir .63 ir kuriuose nė viena atskirai nurodyta medžiaga nesudaro daugiau nei 10 % mišinio masės.

2 pastaba: Eksportuojant į "valstybes, kurios yra Cheminio ginklo uždraudimo sutarties šalimis", 1C350 netaikomas "cheminiams mišiniams", kuriuose yra viena ar daugiau cheminių medžiagų, nurodytų 1C350.1.,.3,.5,.11,.12,.13,.17,.18,.21,.22,.26,.27,.28,.31,.32,.33,.34,.35,.36, .54, .55, .56, 57 ir.63 ir kuriuose nė viena atskirai nurodyta medžiaga nesudaro daugiau nei 30 % mišinio masės.

3 pastaba: 1C350 netaikomas "cheminiams mišiniams", kuriuose yra viena ar daugiau cheminių medžiagų, nurodytų 1C350.2., .6, .7, .8, .9, .10, .14, .15, .16, .19, .20, .24, .25, .30, .37, .38, .39, .40, .41, .42, .43, .44, .45, .46, .47, .48, .49, .50, .51, .52, .53, .58, .59, .60, .61 ir .62 ir kuriuose nė viena atskirai nurodyta medžiaga nesudaro daugiau nei 30 % mišinio masės.

4 pastaba: 1C350 netaikomas produktams, identifikuotiems kaip plataus vartojimo prekės, supakuotiems mažmeninėje prekyboje asmeniniam naudojimui arba supakuotiems individualiam naudojimui.

1C351
Žmogaus patogenai, zoonozai ir "toksinai":

a.

Natūralūs, sustiprinti arba modifikuoti virusai "izoliuotųjų veikliųjų mikroorganizmų" ar terpių, kurios buvo tikslingai užkrėstos arba į kurias buvo įdėta šių mikroorganizmų, pavidalu:

1.

Cikungunija virusas (Togaviridae. Chikungunya virus);

2.

Kongo–Krymo hemoraginės karštligės virusas (Bunyaviridae. Nairovirus. Congo Crimean haemorrhagic fever virus);

3.

Dengės karštligės virusas (Flaviviridae. Dengue fever virus);

4.

Rytų arklinio encefalito virusas (Togaviridae. Eastern equine encephalitis virus);

5.

Ebolos karštligės virusas (Filoviridae. Ebola virus);

6.

Hanta virusas (Bunyaviridae. Hantavirus. Hantaan virus);

7.

Chunin virusas (Arenaviridae. Junin virus);

8.

Laso karštligės virusas (Arenaviridae. Lassa fever virus);

9.

Limfocitinio choriomeningito virusas (Arenaviridae. Lymphocytic choriomeningitis virus);

10.

Mačupo karštligės virusas (Arenviridae. Machupo virus);

11.

Marburgo karštligės virusas (Filoviridae. Marburg virus);

12.

Beždžionių raupų virusas (Poxviridae. Monkey pox virus);

13.

Rifto slėnio karštligės virusas (Bunyaviridae. Plebovirus. Rift Valley fever virus);

14.

Rusijos pavasario–vasaros encefalito virusas (Flaviviridae. Tick–borne encephalitis virus (Russian Spring–Summer encephalitis virus));

15.

Žmogaus raupų virusas (Poxviridae. Variola virus);

16.

Venesuelos arklinio encefalito virusas (Togaviridae. Venezuelan equine encephalitis virus);

17.

Vakarų arklinio encefalito virusas (Togaviridae. Western equine encephalitis virus);

18.

Vėjaraupių virusas (Herpesviridae. Chickenpox (Varicella. White pox virus));

19.

Geltonosios karštligės virusas (Flaviviridae. Yellow fever virus);

20.

Japoniškojo encefalito virusas (Flaviviridae. Japanese encephalitis virus);

21.

Kyasanur Forest virusas;

22.

Louping ill virusas;

23.

Australijos encefalito virusas (Murray Valley encephalitis virus);

24.

Omsko hemoraginės karštligės virusas (Omsk haemorrhagic fever virus);

25.

Oropouche virusas (Oropouche virus);

26.

Powassan virusas (Powassan virus);

27.

Rocio virusas (Rocio virus);

28.

St Louis encefalito virusas (St Louis encephalitis virus);

29.

Hendra virusas (Equine morbillivirus. Hendra virus);

30.

Pietų Amerikos hemoraginės karštligės virusas (Sabia, Flexal, Guanarito. South American haemorrhagic fever virus);

31.

Plaučių ir inkstų sindromas – hemoraginės karštligę sukeliantys virusai (Seulo, Dobravos, Puumala, Sin Nombre virusai);

32.

Nipah virusas (Nipah virus).

b.

Natūralios, sustiprintos arba modifikuotos riketsijos "izoliuotųjų veikliųjų mikroorganizmų" ar terpių, kurios buvo tikslingai užkrėstos arba į kurias buvo įdėta šių mikroorganizmų, pavidalu:

1.

Barneto koksielė (Coxiella burnetii);

2.

Penkiadienė bartonelė (Bartonella quintana (Rochalimaea quintana, Rickettsia quintana));

3.

Provazeko riketsija (Rickettsiae prowasecki);

4.

Riketso riketsija (Rickettsia rickettsii);

c.

Natūralios, sustiprintos arba modifikuotos bakterijos "izoliuotųjų veikliųjų mikroorganizmų" ar terpių, kurios buvo tikslingai užkrėstos arba į kurias buvo įdėta šių mikroorganizmų, pavidalu:

1.

Juodligės bacila (Bacillus anthracis);

2.

Galvijų brucelė (Brucella abortus);

3.

Maltos brucelė (Brucella melitensis);

4.

Kiaulių brucelė (Brucella suis);

5.

Psitakozės chlamidija (Chlamydia psittaci);

6.

Botulizmo klostridija (Clostridium botulinum);

7.

Tuliaremijos franciselė (Francisella tularensis);

8.

Įnosių pseudomona (Pseudomonas mallei);

9.

Melioidozės pseudomona (Pseudomonas pseudomallei);

10.

Vidurių šiltinės salmonelė (Salmonella typhi);

11.

Dizenterijos šigelė (Shigella dysenteriae);

12.

Choleros vibrionas (Vibrio cholerae (Vibrio El–Tor));

13.

Maro jersinija (Yersinia pestis);

14.

Lūžinės klostridijos tipai, gaminantys epsilon toksiną (Clostridium perfringens epsilon toxin);

15.

Enterohaemorrhagic Escherichia coli, serotipas O157 ir kiti verotoksinus gaminantys serotipai.

d.

Toksinai ir jų elementai:

1.

Botulino toksinai (Botulinum toxins);

2.

Lūžinės klostridijos toksinai (Clostridium perfringens toxins);

3.

Konotoksinas;

4.

Ricinas;

5.

Saksitoksinas;

6.

Šigelės toksinas (Shiga toxin);

7.

Auksinio stafilokoko toksinai (Staphylococcus aureus toxins);

8.

Tetrodotoksinas;

9.

Verotoksinas;

10.

Mikrocistinas (Cyanginosin);

11.

Aflatoksinai;

12.

Abrinas;

13.

Choleros toksinas;

14.

Diacetoksiskirpenolio toksinas;

15.

T–2 toksinas;

16.

HT–2 toksinas;

17.

Modeksinas;

18.

Volkensinas;

19.

Viscum album lectinas 1 (Viskuminas).

Pastaba: 1C351.d. netaikomas botulino toksinų ar konotoksinų produktams, kuriems būdingi visi toliau išvardyti kriterijai:

1.

Yra farmaciniai junginiai, skirti žmonėms gydyti;

2.

Yra sufasuoti ir skirti naudoti medicininėms reikmėms;

3.

Turi valstybinių institucijų leidimą juos parduoti kaip medicinos prekes.

Pastaba: 1C351 netaikomas "vakcinoms" ir "imunotoksinams" (antitoksinams).

1C352
Gyvūnų patogenai:

a.

Natūralūs, sustiprinti arba modifikuoti virusai "izoliuotųjų veikliųjų mikroorganizmų" ar terpių, kurios buvo tikslingai užkrėstos arba į kurias buvo įdėta šių mikroorganizmų, pavidalu:

1.

Afrikinio kiaulių maro virusas;

2.

Paukščių gripo virusas (Avian influenza virus), kurie:

a.

Neapibūdinti; arba

b.

Apima didelio patogeniškumo paukščių gripo virusus, kurie nurodyti EB direktyvoje 92/40/EB (OL L 1992 1 23 p.19):

1.

A tipo virusus, kurių IVPI (intraveninis patogeniškumo indeksas) 6 savaičių viščiukams didesnis nei 1,2; arba

2.

A tipo H5 ar H7 potipio virusus, kuriam nukletidų seka rodo daugelį bazinių amino rūgščių hemagliutinino skilimo vietoje;

3.

Mėlynojo liežuvio virusas (Bluetongue virus);

4.

Snukio ir nagų ligos virusas;

5.

Ožkų raupų virusas (Goat pox virus);

6.

Kiaulių pūslelinės (Aujeszky's ligos) virusas (Aujeszky's disease);

7.

Kiaulių maro virusas (Hog cholera virus (syn. Swine fever virus));

8.

Lisavirusas (Lyssa virus);

9.

Niukastlio ligos virusas (Newcastle disease virus);

10.

Mažųjų atrajotojų maro virusas (Peste des petits ruminants virus);

11.

Kiaulių vezikulinės ligos virusas 9 (Porcine enterovirus type 9 (syn. Swine vesicular disease virus));

12.

Galvijų maro virusas (Rinderpest virus);

13.

Avių raupų virusas (Sheep pox virus);

14.

Tešeno ligos virusas (Teschen disease virus);

15.

Vezikulinio stomatito virusas (Vesicular stomatitis virus);

16.

Žvynelinės ligos virusas (Lumpy skin disease virus);

17.

Afrikinės arklių ligos virusas.

b.

Natūralios, sustiprintos arba modifikuotos grybinės mikoplazmos "izoliuotųjų veikliųjų mikroorganizmų" ar terpių, kurios buvo tikslingai užkrėstos arba į kurias buvo įdėta šių mikroorganizmų, pavidalu.

Pastaba: 1C352 netaikomas "vakcinoms".

1C353
Genetiniai elementai ir genetiškai modifikuoti organizmai:

a.

Genetiškai modifikuoti "mikroorganizmai" ar genetiniai elementai, turintys nukleorūgšties sekas, susietas su 1C351.a. – c., arba 1C352, arba 1C354 nurodytų organizmų patogeniškumu;

b.

Genetiškai modifikuoti organizmai ar genetiniai elementai, turintys nukleorūgšties sekas, koduojančias bet kuruos 1C351.d. nurodytus "toksinus" ar jų elementai.

Techninės pastabos:

1.

Genetiniai elementai apima, inter alia, genetiškai modifikuotas arba nemodifikuotas chromosomas, genomus, plazmides, transpozonus ir vektorius.

2.

Nukleorūgšties sekos, susietos su 1C351.a – c., arba 1C352 ar 1C354 nurodytų mikroorganizmų patogeniškumu – tai apibrėžtiems mikroorganizmams būdinga seka, kuri:

a.

Pati arba jos transponuoti ar perkelti produktai kelia didelį pavojų žmonių, gyvūnų ar augalų sveikata; arba

b.

Žinoma, kad ji išplečia apibrėžto mikroorganizmo ar kito organizmo, į kurį ji gali būti įterpta ar kitaip integruota, galimybes sukelti didelę žalą žmonių, gyvūnų ar augalų sveikatai.

Pastaba: 1C353 netaikomas nukleorūgščių sekoms, susietoms su enterohaemorrhagic Escherichia coli, stereotipas O157, ir kitais verotoksiną gaminančiais štamais, kitokiais nei koduojančiais verotoksiną ar jo elementus.

1C354
Augalų patogenai:

a.

Natūralios, sustiprintos arba modifikuotos bakterijos "izoliuotųjų veikliųjų mikroorganizmų" ar terpių, kurios buvo tikslingai užkrėstos arba į kurias buvo įdėta šių mikroorganizmų, pavidalu:

1.

Potato Andean latent tymovirus (bulvių Andų latentinis virusas);

2.

Potato spindle tuber viroid (bulvių gumbų verpstiškumo viroidas);

b.

Natūralūs, sustiprinti arba modifikuoti grybeliai "izoliuotųjų veikliųjų mikroorganizmų" ar terpių, kurios buvo tikslingai užkrėstos arba į kurias buvo įdėta šių mikroorganizmų, pavidalu:

1.

Xanthomonas albilineans;

2.

Xanthonomas campestris pv. citri A,B,C,D,E ar kito tipo, priskiriamo Xanthomonas citri, Xanthomonas campestris pv. aurantifolia arba Xanthomonas campestris pv. Citrumelo klasėms;

3.

Xanthomonas oryzae pv. Oryzae (Pseudomonas campestris pv.Oryzae);

4.

Clavibacter michiganensis subsp. Sepedonicus (Corynebacterium michiganensis subsp. Sepedonicum arba Corynebacterium Sepedonicum);

5.

Ralstonia solanacearum 2 ir 3 rūšys (Pseudomonas solanacearum 2 ir 3 rūšys arba Burkholderia solanacearum 2 ir 3 rūšys);

c.

Natūralūs, sustiprinti arba modifikuoti grybeliai "izoliuotųjų veikliųjų mikroorganizmų" ar terpių, kurios buvo tikslingai užkrėstos arba į kurias buvo įdėta šių mikroorganizmų, pavidalu:

1.

Kavamedinis deguliagrybis (Colletotrichum coffeanum var. virulans) (Colletotrichum kahawae);

2.

Geltonoji rūdė (Cochliobolus miyabeanus) (Helminthosporium oryzae);

3.

Kaučiukmedinis juodgrybis (Microcyclus ulei) (sin. Dothidella ulei);

4.

Juodoji rūdė (Puccinia graminis) (sin. Puccinia graminis f.sp. tritici);

5.

Ryžinis dryžgrybis (Puccinia striiformis) (sin. Puccinia glumarum);

6.

Ryžinis deguliagrybis (Pyricularia grisea) (Pyricularia oryzae).

1C450
Toksiški chemikalai ir toksiškų chemikalų pirmtakai, išvardyti toliau, ir vieną jų ar daugiau turintys "cheminiai mišiniai":

N.B.: TAIP PAT ŽR. 1C350, 1C351.d. IR KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖJE.

a.

Toksiškos cheminės medžiagos:

1.

Amitonas: O,O–Dietil S–[2–(dietilamino) etilo] fosfontiolatai (78–53–5) ir atitinkamos bazinės ar protonuotos druskos;

2.

PFIB: 1,1,3,3,3–Pentafluoro–2–(trifluormetil)–1–propenas (382–21–8);

3.

BZ: Apie 3–chinuklidinilo benzilatą ŽR. KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖJE;

4.

Fosgenas: Karbonildichloridas (75–44–5);

5.

Chlorcianas (506–77–4);

6.

Cianido rūgštis (74–90–8);

7.

Chloropikrinas: Trichloronitrometanas (76–06–2);

1 pastaba: Eksportuojant į "valstybes, nesančias Cheminio ginklo uždraudimo sutarties šalimis", 1C450 netaikomas "cheminiams mišiniams", kuriuose yra viena ar daugiau cheminių medžiagų, nurodytų 1C450.a.1. ir a.2, ir kuriuose nė viena atskirai nurodyta medžiaga nesudaro daugiau nei 1 % mišinio masės.

2 pastaba: Eksportuojant į "valstybes, kurios yra Cheminio ginklo uždraudimo sutarties šalys", 1C450 netaikomas "cheminiams mišiniams", kuriuose yra viena ar daugiau cheminių medžiagų, nurodytų 1C450.a.1. ir a.2, ir kuriuose nė viena atskirai nurodyta medžiaga nesudaro daugiau nei 30 % mišinio masės.

3 pastaba: 1C450 netaikomas "cheminiams mišiniams", kuriuose yra vienas ar daugiau chemikalų, nurodytų 1C450 .a4., .a.5, a.6. ir .a.7., ir kuriuose joks atskirai nurodytas chemikalas nesudaro daugiau nei 30 % mišinio masės.

b.

Toksiškų medžiagų pirmtakai, išvardyti toliau:

1.

Kiti Karinių prekių kontrolėje arba 1C350 nenurodyti chemikalai, turintys fosforo atomų, prie kurių prijungta viena (paprastoji arba izo) metilo, etilo arba propilo grupė, bet ne papildomi anglies atomai;

Pastaba: 1C450.b. 1 netaikomas fonofosui: O– Etil S–fenil etilfosfonotiolotionatas (944–22–9);

2.

N, N–dialkil (–metil, –etil, n–propil arba izopropil) fosforamido digalidai;

3.

Dialkil (–metil, –etil, n–propil arba izopropil) N, N–dialkil (–metil, –etil, n–propil arba izopropil) fosforamidatai, kiti nei 1C350 nurodyti Dietil–N,N–dimetilfosforamidatai;

4.

Dialkil (–metil, –etil, n–propil arba izopropil) aminoetil–2–chloridai ir atitinkamai protonuotos druskos, kitos nei N,N–Diizopropil–(2)–aminoetil chloridas arba N,N– Diizopropil –(2)– aminoetil chlorido hidrochloridas, nurodyti 1C350;

5.

N,N – Dialkil (–metil, –etil, n–propil arba izopropil) aminoetanoliai–2 ir atitinkamai protonuotos druskos, kitos nei N,N–Diisopropil–(2)–aminoetanolis (96–80–0) ir N,N–Dietilaminoetanolis (100–37–8), nurodyti 1C350;

Pastaba: 1C240.b.5. netaikomas išvardytiems toliau:

a.

N,N–dimetilaminoetanoliui (108–01–0) ir atitinkamai protunotoms druskoms;

b.

N,N– dimetilaminoetanolio protonuotoms druskoms (100–37–8);

6.

N,N–Dialkyl (–metil, –etil n–propil arba izopropil) aminoetantioliai–2 ir atitinkamai protonuotos druskos, kitos nei 1C350 nurodytas N,N–Diizopropil–(2)–aminoetantiolis;

7.

Žr. 1C350 Etildietanolaminas (139–87–7);

8.

Metildietanolaminas (105–59–9).

1 pastaba: Eksportuojant į "valstybes, nesančias Cheminio ginklo uždraudimo sutarties šalimis", 1C450 netaikomas "cheminiams mišiniams", kuriuose yra viena ar daugiau cheminių medžiagų, nurodytų 1C450.b.1., .b.2, .b3., .b4., .b5. ir .b6., ir kuriuose nė viena atskirai nurodyta medžiaga nesudaro daugiau nei 10 % mišinio masės.

2 pastaba: Eksportuojant į "valstybes, kurios yra Cheminio ginklo uždraudimo sutarties šalys", 1C450 netaikomas "cheminiams mišiniams", kuriuose yra viena ar daugiau cheminių medžiagų, nurodytų 1C450.b.1., .b.2., .b.3, .b.4, .b.5 ir .b.6., ir kuriuose nė viena atskirai nurodyta medžiaga nesudaro daugiau nei 30 % mišinio masės.

3 pastaba: 1C450 netaikomas "cheminiams mišiniams", kuriuose yra vienas ar daugiau chemikalų, nurodytų 1C450.b.7. ir .b.8. ir kuriuose joks atskirai nurodytas chemikalas nesudaro daugiau nei 30 % mišinio masės.

Pastaba: 1C450 netaikomas produktams, identifikuotiems kaip plataus vartojimo prekės, supakuotos mažmeninėje prekyboje asmeniniam naudojimui arba supakuotos individualiam naudojimui.

1D
Programinė įranga

1D001
"Programinė įranga" specialiai sukurta ar modifikuota "kurti", "gaminti" ar "naudoti" 1B001 – 1B003 nurodytą įrangą.

1D002
"Programinė įranga" sluoksniuotųjų medžiagų ar "kompozitų" organiniams, metaliniams ar anglies "rišikliams"kurti.

1D101
"Programinė įranga" specialiai sukurta ar pritaikyta "naudoti" gaminiuose, nurodytuose 1B101, 1B102, 1B115, 1B117, 1B118 ar 1B119.

1D103
Specialiai sukurta "programinė įranga" sunkiau aptinkamiems stebimiems parametrams, tokiems kaip taikinio atspindžio geba, ultravioletinės ar infraraudonosios spinduliuotės ir akustinės bangos spektriniai požymiai, analizuoti.

1D201
"Programinė įranga" specialiai sukurta naudoti 1B201 nurodytoms prekėms.

1E
Technologija

1E001
"Technologija", remiantis Bendrąja technologijų pastaba, skirta įrangai arba medžiagoms, nurodytoms 1A001.b., 1A001.c., 1A002 – 1A005, 1B ar 1C, "kurti" arba "gaminti".

1E002
Kita "technologija", išvardyta toliau:

a.

"Technologija" polibenztiazoliams ar polibenzoksazoliams "kurti" ar "gaminti";

b.

Floroelastomerinių junginių, turinčių bent vieną vinileterio tipo monomerą, "kūrimo" ir "gamybos""technologija";

c.

Toliau išvardytų pagrindinių medžiagų ar nekompozicinių keraminių medžiagų kūrimo ar "gamybos""technologija":

1.

Paprasti ar kompleksiniai cirkonio oksidai ir kompleksiniai silicio ar aliuminio oksidai;

a.

Bet kuris iš šių derinių:

1.

Paprasti ar kompleksiniai cirkonio oksidai ir kompleksiniai silicio ar aliuminio oksidai;

2.

Paprasti (kubinių kristalų pavidalo) boro nitridai;

3.

Paprasti ar kompleksiniai silicio ar boro karbidai; arba

4.

Paprasti ar kompleksiniai silicio nitridai;

b.

Bendras metalinių priemaišų, išskyrus tikslinius priedus, kiekis mažesnis kaip:

1.

1 000 milijonųjų dalių paprastiems oksidams ar karbidams; arba

2.

5 000 milijonųjų dalių kompleksiniams junginiams ar paprastiems nitridams; ir

c.

Yra vienas iš toliau išvardytų:

1.

Cirkonio dioksidu, kurio vidutiniai dalelių matmenys lygūs ar mažesnis už 1 μm ir yra ne daugiau kaip 10 % didesnių negu 5 μm dalelių;

2.

Kita pagrindine medžiaga, kurios vidutiniai dalelių matmenys lygūs ar mažesni už 5 μm ir yra ne daugiau kaip 10 % didesnių negu 10 μm dalelių; arba

3.

Turintys visas toliau išvardytas charakteristikas:

a.

Plokštelių, kurių ilgio ir storio santykis didesnis kaip 5, formos;

b.

Siūlinių kristalų, kurių ilgio ir skersmens santykis didesnis kaip 10, esant mažesniam kaip 2 μm skersmeniui; ir

c.

Ištisinių ar štapelinių pluoštų, kurių skersmuo mažesnis kaip 10 μm;

2.

Nekompozicinių keraminių medžiagų, sudarytų iš 1E002.c.1 aprašytų medžiagų;

Pastaba: 1E002.c.2. netaikomas abrazyvų projektavimo ir gamybos "technologijoms".

d.

Aromatinių poliamidinių pluoštų "gamybos""technologija";

e.

1C001 nurodytų medžiagų įrengimo, priežiūros ar atkūrimo "technologija";

f.

1A002, 1C007.c. arba 1C007.d. nurodytų kompozitinių darinių, sluoksniuotųjų medžiagų ar kitokių medžiagų atkūrimo "technologija".

Pastaba: 1E002.f netaikomas "technologijai", skirtai "civilinių orlaivių" konstrukcijų remontui, naudojant pluoštines ar gijines anglies medžiagas ir epoksidines dervas, aprašytas orlaivių gamintojų eksploatavimo vadovuose.

1E101
"Technologija", remiantis Bendrąja technologijų pastaba, taikoma 1A102, 1B001, 1B101, 1B102, 1B115 – 1B119, 1C001, 1C101, 1C107, 1C111–1C117, 1D101 ar 1D103 nurodytoms prekėms "naudoti".

1E102
"Technologija", remiantis Bendrąja technologijų pastaba, naudojama 1D001, 1D101 ar 1D103 nurodytai "programinei įrangai""kurti".

1E103
"Technologija", skirta temperatūrai, slėgiui ar atmosferai autoklavuose arba hidroklavuose, gaminant "kompozitus" ar iš dalies apdorotus "kompozitus" reguliuoti.

1E104
"Technologija", susijusi su pirolizės būdu gaunamų medžiagų "gamyba", formuojant jas ant presformų, įtvarų ar kitokių padėklų iš pirminių dujų, kurios suyra temperatūroje nuo 1 573 K (1 300 °C) iki 3173 K (2 900 °C), esant 130 Pa – 20 kPa slėgiui.

Pastaba: 1E104 apima "technologiją", kuri taikoma pirminių dujų mišiniams, tėkmės spartai ir proceso valdymo tvarkaraščiams bei parametrams gauti.

1E201
"Technologija", remiantis Bendrąja technologijų pastaba, taikoma 1A002, 1A202, 1A225 – 1A227, 1B201, 1B225 – 1B233, 1C002.b.3. ar b.4. 1C010.b., 1C202, 1C210, 1C216, 1C225 – 1C240 ar 1D201 nurodytoms prekėms "naudoti".

1E202
"Technologija", remiantis Bendrąja technologijų pastaba, naudojama 1A202 arba 1A225–1A227 nurodytoms prekėms "kurti" arba "gaminti".

1E203
"Technologija", remiantis Bendrąja technologijų pastaba, naudojama 1D201 nurodytai "programinei įrangai""kurti".

2 KATEGORIJA

MEDŽIAGŲ PERDIRBIMAS

2A
Sistemos, įranga ir komponentai

N.B.: Apie tyliai dirbančius guolius žr. Karinių prekių kontrolėje.

2A001
Antifrikciniai guoliai, guolių sistemos ir jų komponentai, išvardyti toliau:

Pastaba: 2A001 netaikomas rutuliniams guoliams, kurių gamintojo nustatytos leidžiamosios nuokrypos (tolerancijos) atitinka ISO 3290 standarto 5-ąją ar žemesnę klasę.

a.

Rutuliniai ir kietieji ritininiai guoliai, kurių gamintojo nustatytos visos leidžiamosios nuokrypos (tolerancijos) atitinka ISO 492 tolerancijos standarto (ar ANSI/ABMA Std 20 tolerancijos standarto ABEC-7 arba RBEC-7, ar kitų atitinkamų nacionalinių standartų) 4-ąją ar aukštesnę klasę ir kurių žiedai, rutuliai ar ritiniai (ISO 5593) pagaminti iš monelmetalo (nikelio, vario ir aliuminio lydinių) ar berilio;

Pastaba: 2A001.a. netaikomas kūgiškiesiems ritininiams guoliams.

b.

Kiti rutuliniai ir kietieji ritininiai guoliai, kurių gamintojo nustatytos visos leidžiamosios nuokrypos (tolerancijos) atitinka ISO 492 tolerancijos standarto (ar ANSI/ABMA Std 20 tolerancijos standarto ABEC-9 arba RBEC-9, ar atitinkamų nacionalinių standartų) 2-ąją ar aukštesnę klasę;

Pastaba: 2A001.a. netaikomas kūgiškiesiems ritininiams guoliams.

c.

Aktyviosios magnetinių guolių sistemos, kuriose naudojama viena iš išvardytųjų toliau:

1.

Medžiagos, turinčios srauto tankius, ne mažesnius kaip 2,0 T, ir kurių takumo įtempis ne mažesnis kaip 414 MPa;

2.

Visiškai elektromagnetinės trimatės homeopolinės postūmio solenoidų konstrukcijos; arba

3.

Aukštos temperatūros (450 K (117 °C) ir didesnės) vietos jutikliai.

2A225
Tigliai, pagaminti iš skystų aktinidinių metalų poveikiui atsparių medžiagų, išvardyti toliau:

a.

Tigliai, turintys abi išvardytas charakteristikas:

1.

Tūris nuo 150 iki 8 000 cm3; ir

2.

Pagaminti iš arba iškloti 98 % grynumo ar grynesnėmis (pagal masę) toliau išvardytomis medžiagomis:

a.

Kalcio fluoridu (CaF2);

b.

Kalcio cirkonatu (metacirkonatu) (CaZrO3);

c.

Cerio sulfidu (Ce2S3);

d.

Erbio oksidu (erbiu) (Er2O3);

e.

Hafnio oksidu (hafniu) (HfO2);

f.

Magnio oksidu (MgO);

g.

Niobio, titano ir volframo azotiniu lydiniu (maždaug 50 % Nb, 30 % Ti, 20 % W);

h.

Itrio oksidu (itriu) (Y2O3); arba

i.

Cirkonio oksidu (cirkoniu) (ZrO2);

b.

Tigliai, turintys abi išvardytas charakteristikas:

1.

Tūris nuo 50 cm3 iki 2 000 cm3; ir

2.

Pagaminti iš tantalo arba iškloti tantalu, kurio grynumas (pagal masę) 99,9 % arba didesnis;

c.

Tigliai, turintys abi išvardytas charakteristikas:

1.

Tūris nuo 50 cm3 iki 2 000 cm3;

2.

Pagaminti iš tantalo arba iškloti tantalu, kurio grynumas (pagal masę) 98 % arba didesnis; ir

3.

Padengti tantalo karbidu, nitridu, boridu arba bet kokiu jų deriniu.

2A226
Vožtuvai, turintys visas išvardytas charakteristikas:

a.

Ne mažesnio kaip 5 mm ‧vardinio skersmens‧;

b.

Turintys silfoninių sandariklių; ir

c.

Visiškai pagaminti iš aliuminio, aliuminio lydinių, nikelio arba nikelio lydinių, kuriuose yra daugiau kaip 60 % nikelio (pagal masę), arba iškloti šiomis medžiagomis.

Techninė pastaba:

Skirtingus įėjimo ir išėjimo skersmenis turintiems vožtuvams 2A226 vartojama ‧vardinio skersmens‧ sąvoka taikoma mažesniajam skersmeniui.

2B
Bandymo, tikrinimo ir gamybos įranga

Techninės pastabos:

1.

Antrinės lygiagrečiosios kontūrų sudarymo ašys (pvz., w ašis horizontaliojo ištekinimo staklėse ar antrinė sukimo ašis, kurios centro linija lygiagreti pirminei sukimo ašiai) neįskaičiuojamos į bendrą kontūrą sudarančių ašių skaičių. Sukimo ašių negalima sukti daugiau kaip 360°. Sukimo ašis gali būti varoma linijiniu įtaisu (pvz., sraigtine ar krumpliastiebio – krumpliaračio pavara).

2.

Skaičius ašių, apie kurias kalbama 2B ir kurios, esant "kontūriniam valdymui", gali būti derinamos vienu metu, yra skaičius ašių, palei kurias arba aplink kurias ruošinio apdorojimo metu