ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 66

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

49 tomas
2006m. kovo 8d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

2006 m. kovo 7 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 395/2006, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

1

 

 

2006 m. kovo 7 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 396/2006, iš dalies keičiantis Reglamente (EB) Nr. 1011/2005 nustatytų kai kurių cukraus sektoriaus produktų reprezentacines kainas ir papildomus importo muitų dydžius 2005–2006 prekybos metams

3

 

 

2006 m. kovo 7 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 397/2006, iš dalies keičiantis Reglamentu (EB) Nr. 373/2006 nustatytas grąžinamąsias išmokas už neperdirbto baltojo cukraus ir neperdirbto žaliavinio cukraus eksportą

5

 

*

2006 m. kovo 3 d. Komisijos direktyva 2006/27/EB, siekiant prisitaikyti prie techninės pažangos iš dalies keičianti Tarybos direktyvas 93/14/EEB dėl dviračių arba triračių motorinių transporto priemonių stabdymo ir 93/34/EEB dėl įstatymais numatyto dviračių ir triračių motorinių transporto priemonių ženklinimo, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas 95/1/EB dėl dviračių ar triračių motorinių transporto priemonių didžiausio konstrukcinio greičio, didžiausio sukimo momento ir variklio didžiausios naudingosios galios ir 97/24/EB dėl tam tikrų dviračių ir triračių motorinių transporto priemonių sudėtinių dalių ir charakteristikų ( 1 )

7

 

 

II   Aktai, kurių skelbti neprivaloma

 

 

Taryba

 

*

2005 m. liepos 20 d. AKR ir EB Ambasadorių komiteto sprendimas Nr. 8/2005, dėl Įmonių plėtojimo centro statuto ir darbo tvarkos taisyklių

16

 

*

2005 m. gruodžio 21 d. Tarybos sprendimas, dėl Europos bendrijos ir Bulgarijos Respublikos bei Rumunijos atitinkamų Susitarimų pasikeičiant laiškais dėl abipusių lengvatinės prekybos nuolaidų tam tikriems vynams ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 933/95

21

Susitarimas pasikeičiant laiškais tarp Europos bendrijos ir Bulgarijos Respublikos dėl abipusių lengvatinės prekybos nuolaidų tam tikriems vynams

24

Susitarimas pasikeičiant laiškais tarp Europos bendrijos ir Rumunijos dėl abipusių lengvatinės prekybos nuolaidų tam tikriems vynams

30

 

*

2006 m. vasario 21 d. Tarybos sprendimas, dėl Europos bendrijos ir Danijos Karalystės susitarimo, išplečiančio Tarybos Reglamento (EB) Nr. 343/2003, nustatančio valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio vienoje iš valstybių narių pateikto prieglobsčio prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijus ir mechanizmus, ir Reglamento (EB) Nr. 2725/2000 dėl Eurodac sistemos sukūrimo pirštų atspaudams lyginti siekiant veiksmingiau taikyti Dublino konvenciją nuostatų taikymą Danijai, sudarymo

37

Europos bendrijos ir Danijos Karalystės susitarimas dėl valstybės narės, atsakingos už Danijoje ar kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje pateikto prieglobsčio prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijų ir mechanizmų ir Eurodac sistemos, skirtos pirštų atspaudams lyginti, siekiant veiksmingai taikyti Dublino konvenciją

38

 

 

Komisija

 

*

2006 m. vasario 28 d. Komisijos sprendimas, suteikiantis Austrijai jos prašomą leidžiančią nukrypti nuostatą pagal Tarybos direktyvą 91/676/EEB dėl vandenų apsaugos nuo taršos nitratais iš žemės ūkio šaltinių (pranešta dokumentu Nr. C(2006) 590)

44

 

*

2006 m. kovo 1 d. Komisijos sprendimas, pataisantis Sprendimą 97/808/EB dėl grindų dangų, kaip statybos produktų, atitikties įvertinimo tvarkos, pagal Tarybos direktyvos 89/106/EEB 20 straipsnio 2 dalį (pranešta dokumentu Nr. C(2006) 553)  ( 1 )

47

 

*

2006 m. kovo 1 d. Komisijos sprendimas, skelbiantis Baltijos jūros regioninės patariamosios tarybos veiklos pradžią pagal bendrąją žuvininkystės politiką

50

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, kuriuos skelbti privaloma

8.3.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 66/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 395/2006

2006 m. kovo 7 d.

nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1994 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 3223/94 dėl vaisių ir daržovių importo taisyklių (1), ypač į jo 4 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Vadovaujantis Urugvajaus raundo daugiašalių prekybos derybų rezultatais Reglamentas (EB) Nr. 3223/94 numato kriterijus, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo vertes iš trečiųjų šalių importuojamiems jo priede išvardintiems produktams ir laikotarpiams.

(2)

Laikantis aukščiau nurodytų kriterijų, standartinės importo vertės turi būti nustatytos tokios, kaip nurodyta šio reglamento priede,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 3223/94 4 straipsnyje nurodytos standartinės importo vertės nustatomos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. kovo 8 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. kovo 7 d.

Komisijos vardu

J. L. DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 337, 1994 12 24, p. 66. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 386/2005 (OL L 62, 2005 3 9, p. 3).


PRIEDAS

prie 2006 m. kovo 7 d. Komisijos reglamento, nustatančio kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

052

100,4

204

46,6

212

139,7

624

92,6

999

94,8

0707 00 05

052

100,8

204

47,9

628

155,5

999

101,4

0709 10 00

220

57,6

624

102,5

999

80,1

0709 90 70

052

127,9

204

71,5

999

99,7

0805 10 20

052

56,6

204

46,1

212

44,2

220

40,4

400

61,1

448

41,1

512

33,1

624

64,3

999

48,4

0805 50 10

052

76,5

624

64,0

999

70,3

0808 10 80

400

139,0

404

106,0

512

79,5

524

62,6

528

79,4

720

78,2

999

90,8

0808 20 50

388

82,6

400

74,8

512

70,1

528

71,9

720

45,0

999

68,9


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 750/2005 (OL L 126, 2005 5 19, p. 12). Kodas „999“ žymi „kitą kilmę“.


8.3.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 66/3


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 396/2006

2006 m. kovo 7 d.

iš dalies keičiantis Reglamente (EB) Nr. 1011/2005 nustatytų kai kurių cukraus sektoriaus produktų reprezentacines kainas ir papildomus importo muitų dydžius 2005–2006 prekybos metams

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2001 m. birželio 19 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1260/2001 dėl bendro cukraus sektoriaus rinkos organizavimo (1),

atsižvelgdama į 1995 m. birželio 23 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1423/95, nustatantį išsamias cukraus sektoriaus produktų, išskyrus melasą, importo įgyvendinimo taisykles (2), ypač į jo 1 straipsnio 2 dalies antros pastraipos antrą sakinį ir jo 3 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Reprezentacinės kainos ir papildomų importo muitų dydžiai, taikytini baltajam cukrui, žaliaviniam cukrui ir kai kuriems sirupams 2005–2006 prekybos metams, buvo nustatyti Komisijos reglamente (EB) Nr. 1011/2005 (3). Šios kainos ir dydžiai paskutinį kartą buvo pakeisti Komisijos reglamente (EB) Nr. 359/2006 (4).

(2)

Šiuo metu Komisijos turimi duomenys rodo, kad reikia iš dalies pakeisti minėtus dydžius pagal Reglamente (EB) Nr. 1423/95 nustatytas taisykles ir nuostatas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1423/95 1 straipsnyje išvardytiems produktams taikomos reprezentacinės kainos ir papildomi importo muitai, nustatyti Reglamentu (EB) Nr. 1011/2005 2005–2006 prekybos metams, yra iš dalies keičiami ir nurodomi šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. kovo 8 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. kovo 7 d.

Komisijos vardu

J. L. DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 178, 2001 6 30, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 39/2004 (OL L 6, 2004 1 10, p. 16).

(2)  OL L 141, 1995 6 24, p. 16. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 624/98 (OL L 85, 1998 3 20, p. 5).

(3)  OL L 170, 2005 7 1, p. 35.

(4)  OL L 59, 2006 3 1, p. 40.


PRIEDAS

Iš dalies pakeisti reprezentacinių kainų ir papildomų importo muitų dydžiai baltajam cukrui, žaliaviniam cukrui ir KN kodu 1702 90 99 klasifikuojamiems produktams taikomi nuo 2006 m. kovo 8 d.

(EUR)

KN kodas

Reprezentacinė kaina už 100 kg neto atitinkamo produkto

Papildomo muito už 100 kg neto atitinkamo produkto dydis

1701 11 10 (1)

36,22

0,42

1701 11 90 (1)

36,22

4,04

1701 12 10 (1)

36,22

0,29

1701 12 90 (1)

36,22

3,74

1701 91 00 (2)

37,34

6,56

1701 99 10 (2)

37,34

3,14

1701 99 90 (2)

37,34

3,14

1702 90 99 (3)

0,37

0,30


(1)  Nustatyta už standartinę kokybę, kaip ji yra apibrėžta Tarybos reglamento (EB) Nr. 1260/2001 I priedo II dalyje (OL L 178, 2001 6 30, p. 1).

(2)  Nustatyta už standartinę kokybę, kaip ji yra apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1260/2001 I priedo I dalyje.

(3)  Nustatyta už kiekvieną 1 % sacharozės kiekio.


8.3.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 66/5


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 397/2006

2006 m. kovo 7 d.

iš dalies keičiantis Reglamentu (EB) Nr. 373/2006 nustatytas grąžinamąsias išmokas už neperdirbto baltojo cukraus ir neperdirbto žaliavinio cukraus eksportą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2001 m. birželio 19 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1260/2001 dėl bendro cukraus sektoriaus rinkos organizavimo (1), ypač į jo 27 straipsnio 5 dalies trečią pastraipą,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamente (EB) Nr. 373/2006 (2) yra nustatytos grąžinamosios išmokos, taikytinos už baltojo cukraus ir žaliavinio cukraus eksportą.

(2)

Reikėtų iš dalies pakeisti šias grąžinamąsias išmokas, nes Komisijos šiuo metu turimi duomenys skiriasi nuo Reglamento (EB) Nr. 373/2006 priėmimo metu turėtų duomenų,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamente (EB) Nr. 1260/2001 nustatytos grąžinamosios išmokos už Reglamento (EB) Nr. 373/2006 1 straipsnio 1 dalies a punkte išvardytų neperdirbtų ir nedenatūruotų produktų eksportą iš dalies pakeičiamos ir nurodomos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. kovo 8 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. kovo 7 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 178, 2001 6 30, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 39/2004 (OL L 6, 2004 1 10, p. 16).

(2)  OL L 62, 2006 3 3, p. 16.


PRIEDAS

GRĄŽINAMOSIOS IŠMOKOS UŽ NEPERDIRBTO BALTOJO CUKRAUS IR NEPERDIRBTO ŽALIAVINIO CUKRAUS EKSPORTĄ, TAIKOMOS NUO 2006 M. KOVO 8 D. (1)

Produktų kodas

Paskirtis

Mato vienetas

Grąžinamųjų išmokų dydis

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

24,99 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

24,06 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

24,99 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

24,06 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % sacharozės × 100 kg produkto neto

0,2717

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

27,17

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

26,16

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

26,16

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % sacharozės × 100 kg produkto neto

0,2717

N. B.: Produktų kodai ir „A“ serijos paskirčių kodai yra nustatyti Komisijos reglamente (EEB) Nr. 3846/87 (OL L 366, 1987 12 24, p. 1) su pakeitimais.

Paskirčių skaitiniai kodai yra apibrėžti Reglamente (EB) Nr. 2081/2003 (OL L 313, 2003 11 28, p. 11).

Kitos paskirtys apibrėžiamos taip:

S00

:

visos paskirtys (trečiosios šalys, kitos teritorijos, maisto tiekimas ir paskirtys, prilygintos eksportui už Bendrijos ribų), išskyrus Albaniją, Kroatiją, Bosniją ir Hercegoviną, Serbiją ir Juodkalniją (įskaitant Kosovą, kaip jis yra apibrėžtas 1999 m. birželio 10 d. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijoje Nr. 1244) ir Buvusiąją Jugoslavijos Respubliką Makedoniją, tačiau netaikoma cukrui, pridėtam į produktus, išvardytus Tarybos reglamento Nr. 2201/96 (OL L 297, 1996 11 21, p. 29) 1 straipsnio 2 dalies b punkte.


(1)  Šiame priede nustatyti dydžiai netaikomi eksportui nuo 2005 m. vasario 1 d., pagal 2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos sprendimą 2005/45/EB dėl Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo, iš dalies keičiančio 1972 m. liepos 22 d. Europos ekonominės bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimą dėl perdirbtiems žemės ūkio produktams taikomų nuostatų, sudarymo ir laikino taikymo (OL L 23, 2005 1 26, p. 17).

(2)  Šis dydis taikomas žaliaviniam cukrui, kurio išeiga yra 92 %. Jei eksportuojamo žaliavinio cukraus išeiga nėra lygi 92 %, taikytinas grąžinamosios išmokos dydis nustatomas pagal Reglamento (EB) Nr. 1260/2001 28 straipsnio 4 dalies nuostatas.


8.3.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 66/7


KOMISIJOS DIREKTYVA 2006/27/EB

2006 m. kovo 3 d.

siekiant prisitaikyti prie techninės pažangos iš dalies keičianti Tarybos direktyvas 93/14/EEB dėl dviračių arba triračių motorinių transporto priemonių stabdymo ir 93/34/EEB dėl įstatymais numatyto dviračių ir triračių motorinių transporto priemonių ženklinimo, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas 95/1/EB dėl dviračių ar triračių motorinių transporto priemonių didžiausio konstrukcinio greičio, didžiausio sukimo momento ir variklio didžiausios naudingosios galios ir 97/24/EB dėl tam tikrų dviračių ir triračių motorinių transporto priemonių sudėtinių dalių ir charakteristikų

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2002 m. kovo 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2002/24/EB dėl dviračių ir triračių motorinių transporto priemonių tipo patvirtinimo, panaikinančią Tarybos direktyvą 92/61/EEB (1), ypač į jos 17 straipsnį,

atsižvelgdama į 1993 m. balandžio 5 d. Tarybos direktyvą 93/14/EEB dėl dviračių arba triračių motorinių transporto priemonių stabdymo (2), ypač į jos 4 straipsnį,

atsižvelgdama į 1993 m. birželio 14 d. Tarybos direktyvą 93/34/EEB dėl dviračių ir triračių motorinių transporto priemonių privalomojo ženklinimos (3), ypač į jos 3 straipsnį,

atsižvelgdama į 1995 m. vasario 2 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 95/1/EB dėl dviračių ar triračių motorinių transporto priemonių didžiausio konstrukcinio greičio, didžiausio sukimo momento ir variklio didžiausios naudingosios galios (4), ypač į jos 4 straipsnį,

atsižvelgdama į 1997 m. birželio mėn. 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 97/24/EB dėl tam tikrų dviračių ir triračių motorinių transporto priemonių sudėtinių dalių ir charakteristikų (5), ypač į jos 7 straipsnį,

kadangi:

(1)

Direktyvos 93/14/EEB, 93/34/EEB, 95/1/EB ir 97/24/EB yra atskirosios direktyvos, skirtos EB tipo patvirtinimo tvarkai, nustatytai Tarybos direktyvoje 2002/24/EB.

(2)

Būtina paskutinį kartą iš dalies pakeisti JT-EEK taisykles Nr. 78 pagal Europos tipo patvirtinimo reikalavimus, siekiant išlaikyti Direktyvoje 93/14/EEB ir JT-EEK reglamente Nr. 78 nustatytų reikalavimų lygiavertiškumą.

(3)

Reikalavimai, nustatyti Direktyvose 93/34/EEB ir 95/1/EB, susiję su įstatymais numatytu dviračių ir triračių motorinių transporto priemonių ženklinimu ir didžiausiu greičiu, gali būti supaprastinti geresnio reglamentavimo tikslais.

(4)

Siekiant užtikrinti tinkamą visos tipo patvirtinimo sistemos veikimą, būtina aiškiai nustatyti, kurios nuostatos, susijusios su į išorę išsikišusiomis dalimis, saugos diržų tvirtinimo įtaisais ir saugos diržais, taikomos transporto priemonėms su kėbulu arba be jo.

(5)

Direktyvoje 97/24/EB turėtų būti aiškiau ir galutinai nustatyti originalių katalizinių konverterių ir originalių duslintuvų ženklinimo reikalavimai.

(6)

Todėl Direktyvos 93/14/EEB, 93/34/EEB, 95/1/EB ir 97/24/EB turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistos.

(7)

Šioje direktyvoje numatytos priemonės atitinka Derinimo su technikos pažanga komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 93/14/EEB priedas iš dalies keičiamas pagal šios direktyvos I priedą.

2 straipsnis

Direktyvos 93/34/EEB priedas iš dalies keičiamas pagal šios direktyvos II priedą.

3 straipsnis

Direktyvos 95/1/EB I priedas iš dalies keičiamas pagal šios direktyvos III priedą.

4 straipsnis

Direktyvos 97/24/EB 1 skyriaus III priedas, 3 skyriaus I ir II priedai, 4 skyriaus I priedas, 5 skyriaus I, II, VI ir VII priedai, 7 skyriaus priedas, 9 skyriaus II, III ir IV priedai, 11 skyriaus antraštinė dalis ir I priedas bei 12 skyriaus I ir II priedai iš dalies keičiami pagal šios direktyvos IV priedą.

5 straipsnis

1.   Nuo 2007 m. sausio 1 d. valstybės narės dėl priežasčių, susijusių su atitinkamos direktyvos reglamentuojamais klausimais, neatsisako dviratėms ir triratėms transporto priemonėms, kurios atitinka Direktyvose 93/14/EEB, 93/34/EEB, 95/1/EB ir 97/24/EB, atitinkamai iš dalies pakeistose šia direktyva, nustatytus reikalavimus, suteikti EB tipo patvirtinimo ar nedraudžia tokių transporto priemonių registruoti, parduoti ar naudoti.

2.   Nuo 2007 m. liepos 1 d. valstybės narės dėl priežasčių, susijusių su atitinkamos direktyvos dalyku, atsisako dviratėms ir triratėms motorinėms transporto priemonėms, kurios neatitinka Direktyvose 93/14/EEB, 93/34/EEB, 95/1/EB ir 97/24/EB, atitinkamai iš dalies pakeistose šia direktyva, nustatytų reikalavimų, suteikti EB tipo patvirtinimą.

6 straipsnis

1.   Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję ne vėliau kaip iki 2006 m. gruodžio 31 d., įgyvendina šią direktyvą. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų nuostatų tekstus bei tų nuostatų ir šios direktyvos koreliacijos lentelę.

Valstybės narės, tvirtindamos šias nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą, arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų pagrindinių nacionalinės teisės aktų nuostatų tekstus.

7 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

8 straipsnis

Ši Direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2006 m. kovo 3 d.

Komisijos vardu

Günter VERHEUGEN

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 124, 2002 5 9, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2005/30/EB (OL L 106, 2005 4 27, p. 17).

(2)  OL L 121, 1993 5 15, p. 1.

(3)  OL L 188, 1993 7 29, p. 38. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 1999/25/EB (OL L 104, 1999 4 21, p. 19).

(4)  OL L 52, 1995 3 8, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2002/41/EB (OL L 133, 2002 5 18, p. 17).

(5)  OL L 226, 1997 8 18, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2005/30/EB.


I PRIEDAS

Direktyvos 93/14/EEB priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

įrašomas toks 2.1.1.3 skirsnis:

„2.1.1.3.

Stabdžių antdėkluose neturi būti asbesto.“

2)

1 priedėlis iš dalies keičiamas taip:

a)

1.1.1 ir 1.1.2 skirsniai pakeičiami taip:

„1.1.1.

Nustatant stabdžių sistemos veikimą, remiamasi stabdymo keliu ir (arba) vidutiniu lėtėjimo pagreičiu. Stabdžių sistemos veikimas tikrinamas išmatavus stabdymo kelią, jį siejant su pradiniu transporto priemonės greičiu, ir (arba) išmatavus vidutinį lėtėjimo pagreitį bandymo metu.

1.1.2.

Stabdymo kelias tai atstumas, kurį transporto priemonė nuvažiuoja nuo to momento, kai vairuotojas įjungia stabdžių valdiklį, iki to momento, kai transporto priemonė sustoja; pradinis transporto priemonės greitis (v1) – tai greitis, kuriuo transporto priemonė važiuoja, kai vairuotojas įjungia stabdžių valdiklį; pradinis greitis sudaro ne mažiau nei 98 % atitinkamam bandymui nustatyto važiavimo greičio. Vidutinis lėtėjimo greitis (dm) apskaičiuojamas kaip vidutinis pagreitis, atsižvelgiant į intervale nuo vb iki ve nuvažiuotą atstumą, pagal šią formulę:

Formula

kai:

dm

=

vidutinis lėtėjimo pagreitis

v1

=

kaip pirmiau nurodyta

vb

=

transporto priemonės greitis 0,8 v1 km/h

ve

=

transporto priemonės greitis 0,1 v1 km/h

sb

=

tarp v1 ir vb nuvažiuotas atstumas metrais

se

=

tarp v1 ir ve nuvažiuotas atstumas metrais

Greitis ir atstumas nustatomi prietaisais, kurių rodmenų tikslumas yra ± 1 %, jeigu taikomas atitinkamam bandymui nustatytas greitis. „dm“ gali būti apskaičiuotas kitais būdais nei matuojant greitį ir atstumą; tokiu atveju „dm“ tikslumas yra ± 3 %.“;

b)

1.1.3 skirsnyje žodžiai „tipo patvirtinimą“ pakeičiami žodžiais „transporto priemonės tipo patvirtinimą“;

c)

1.2.1.1 skirsnis pakeičiamas taip:

„1.2.1.1.

Mažiausios eksploatacinių charakteristikų verčių ribos yra toliau nurodomos kiekvienai transporto priemonių kategorijai; transporto priemonė atitinka nustatyto stabdymo kelio ir nustatyto vidutinio lėtėjimo greičio reikalavimus atitinkamai transporto priemonių kategorijai, tačiau gali būti nebūtina matuoti abiejų parametrų.“;

d)

1.4.2.1 skirsnis pakeičiamas taip:

„1.4.2.1.

Bandytina transporto priemonė ir stabdžiai turi būti sausi, o stabdžiai neturi būti įkaitę. Laikoma, kad stabdžiai nėra įkaitę, jeigu disko arba būgno išorėje išmatuota temperatūra mažesnė kaip 100 °C;“.


II PRIEDAS

Direktyvos 93/34/EEB priedas iš dalies keičiamas taip:

3.1.1.2 skirsnis pakeičiamas taip:

„3.1.1.2.

Antrąją dalį sudaro šeši ženklai (raidės arba skaičiai), kuriais apibūdinamos bendros transporto priemonės charakteristikos (tipas, variantas ir, jei tai mopedas, versija); kiekvieną charakteristiką gali žymėti keli ženklai. Jei gamintojas nepanaudoja vieno arba daugiau tų ženklų, tuščiose vietose jis pasirinktinai įrašo raides arba skaičius;“.


III PRIEDAS

Direktyvos 95/1/EB I priedas iš dalies keičiamas taip:

7 skirsnis pakeičiamas taip:

„7.   DIDŽIAUSIAS GREITIS

Didžiausias transporto priemonės greitis išreiškiamas kilometrais per valandą, nurodant skaičių, atitinkantį dviejuose iš eilės bandymuose išmatuotų greičio verčių, kurios neturi skirtis daugiau kaip 3 %, aritmetinio vidurkio arčiausią sveiką skaičių. Kai šis aritmetinis vidurkis yra tiksliai tarp dviejų sveikų skaičių, jis apvalinamas iki gretimo didesnio skaičiaus. Jei transporto priemonės didžiausias greitis nėra ribojamas pagal atitinkamą Direktyvos 2002/24/EB 1 straipsnio 2 ir 3 dalyse pateiktą apibrėžtį, nebūtina atlikti tipo patvirtinimo bandymo, o didžiausiu greičiu laikomas Direktyvos 2002/24/EB II priede nurodytame informacijos dokumente gamintojo nurodytas transporto priemonės greitis.“.


IV PRIEDAS

Direktyva 97/24/EB iš dalies keičiama taip:

1)

ištrinama 1 skyriaus III priedo 2 priedėlio II.1 skirsnio penkta įtrauka;

2)

3 skyrius iš dalies keičiamas taip:

a)

I priedas iš dalies keičiamas taip:

i)

antraštinė dalis pakeičiama taip:

ii)

pridedamas toks 3.6 skirsnis:

„3.6.

Jei dviratė transporto priemonė turi tam tikrą konstrukciją ar plokštes, kurios skirtos pridengti arba iš dalies pridengti vairuotoją ar keleivius arba pridengti transporto priemonės dalis, tipo patvirtinimą suteikianti institucija arba techninė tarnyba gali savo nuožiūra ir pasitarusi su transporto priemonės gamintoju visai transporto priemonei ar jos daliai taikyti šio priedo arba II priedo reikalavimus, remdamasi blogiausio atvejo sąlyga.“;

iii)

6.2 skirsnis pakeičiamas taip:

„6.2.

Sankabos ir stabdžių svirčių galai turi būti apčiuopiamai apvalūs, jų suapvalinimo spindulys turi būti ne mažesnis nei 7 mm. Šių svirčių išorinių briaunų suapvalinimo spindulys turi būti ne mažesnis nei 2 mm. Patikrinimas atliekamas, kai svirtys neįjungtos.“;

b)

II PRIEDO antraštinė dalis ir „BENDROJI DALIS“skirsnis pakeičiami taip:

„Į IŠORĘ IŠSIKIŠUSIOMS TRIRAČIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ DALIMS, LENGVIESIEMS KETURRAČIAMS MOTOCIKLAMS ir KETURRAČIAMS MOTOCIKLAMS TAIKOMI REIKALAVIMAI

BENDROJI DALIS

Direktyvoje 74/483/EEB (1) nustatyti reikalavimai (susiję su į išorę išsikišusiomis motorinių transporto priemonių (M1 kategorija) dalimis, taikomi triratėms motorinėms transporto priemonėms, skirtoms vežti keleivius.

Tačiau atsižvelgdama į tokių transporto priemonių konstrukcijų įvairovę, tipo patvirtinimą suteikianti institucija arba techninė tarnyba gali savo nuožiūra ir pasitarusi su transporto priemonės gamintoju visai transporto priemonei ar jos daliai taikyti šio priedo arba I priedo reikalavimus, remdamasi blogiausio atvejo sąlyga.

Tai taip pat taikoma toliau nurodytiems reikalavimams, atsižvelgiant į triratėms transporto priemonėms, lengviesiems keturračiams motociklams ir keturračiams motociklams nustatytus reikalavimus.

Toliau nurodyti reikalavimai taikomi motorinėms triratėms transporto priemonėms, lengviesiems keturračiams motociklams ir keturračiams motociklams, Skirtiems vežti krovinius.

3)

4 skyriaus I priede pridedami tokie 14 ir 15 skirsniai:

„14.

„Transporto priemonė be kėbulo“ – tai transporto priemonė, kurioje keleiviui skirta vieta neturi ne mažiau kaip keturių iš šių konstrukcijos dalių: priekinio lango, grindų, stogo, šoninių ir galinių sienų arba durų.

15.

„Transporto priemonė su kėbulu“ – tai transporto priemonė, kurioje keleivio vieta turi arba gali turėti ne mažiau kaip keturias iš šių konstrukcijos dalių: priekinį langą, grindis, stogą, šonines ir galines sienas arba duris.“;

4)

5 skyrius iš dalies keičiamas taip:

a)

I priedas iš dalies keičiamas taip:

i)

2.3.2 skirsnis pakeičiamas taip:

„2.3.2.

Visi originalūs kataliziniai konverteriai turi turėti mažiausiai šiuos atpažinimo ženklus:

„e“ ženklą, po kurio nurodoma tipo patvirtinimą išdavusi šalis,

transporto priemonės gamintojo pavadinimą arba prekės ženklą,

markę ir atpažinimo numerį.

Šios nuorodos turi būti įskaitomos ir neištrinamos bei matomos katalizinį konverterį pritvirtinus jam skirtoje vietoje.“;

ii)

5.2.1 skirsnis yra pakeičiamas taip, o 5.2.1.1 ir 5.2.1.2 skirsniai ištrinami:

„5.2.1.   Ženklinimas

Originalūs pakaitiniai kataliziniai konverteriai turi turėti mažiausiai šiuos atpažinimo ženklus:

„e“ ženklą, po kurio nurodoma tipo patvirtinimą išdavusi šalis,

transporto priemonės gamintojo pavadinimą arba prekės ženklą,

markę ir atpažinimo numerį.

Šios nuorodos turi būti įskaitomos ir neištrinamos bei matomos katalizinį konverterį pritvirtinus jam skirtoje vietoje“;

b)

II priedas iš dalies keičiamas taip:

i)

2.4.2 skirsnis pakeičiamas taip:

„2.4.2.

Visi originalūs kataliziniai konverteriai turi turėti mažiausiai šiuos atpažinimo ženklus:

„e“ ženklą, po kurio nurodoma tipo patvirtinimą išdavusi šalis,

transporto priemonės gamintojo pavadinimą arba prekės ženklą,

markę ir atpažinimo numerį.

Šios nuorodos turi būti įskaitomos ir neištrinamos bei matomos katalizinį konverterį pritvirtinus jam skirtoje vietoje.“;

ii)

5.2.1 skirsnis yra pakeičiamas taip, o 5.2.1.1 ir 5.2.1.2 skirsniai ištrinami:

„5.2.1.   Ženklinimas

Originalūs pakaitiniai kataliziniai konverteriai turi turėti mažiausiai šiuos atpažinimo ženklus:

„e“ ženklą, po kurio nurodoma tipo patvirtinimą išdavusi šalis,

transporto priemonės gamintojo pavadinimą arba prekės ženklą,

markę ir atpažinimo numerį.

Šios nuorodos turi būti įskaitomos ir neištrinamos bei matomos katalizinį konverterį pritvirtinus jam skirtoje vietoje“;

c)

VI priedo 4a skirsnis pakeičiamas taip:

„4a.   Kataliziniai konverteriai.

4a.1.   Originalios įrangos katalizinis konverteris bandomas pagal visus šios direktyvos reikalavimus.

4a.1.1.   Originalios įrangos katalizinio konverterio modelis ir tipas, kaip išvardyta V priedo 3.2.12.2.1 punkte (informacijos dokumentas).

4a.2.   Originalus pakaitinis katalizinis konverteris bandomas pagal visus šios direktyvos reikalavimus.

4a.2.1.   Originalaus pakaitinio katalizinio konverterio modelis (-iai) ir tipas (-ai), kaip išvardyta V priedo 3.2.12.2.1 punkte (informacijos dokumentas).“;

5)

7 skyriaus priedo 1 paveikslas pakeičiamas taip:

1 paveikslas

Image

6)

9 skyrius pakeičiamas taip:

a)

II priedo 2.3.2.2 skirsnis pakeičiamas taip:

„2.3.2.2.

Visi originalūs duslintuvai turi turėti mažiausiai šiuos atpažinimo ženklus:

„e“ ženklą, po kurio nurodoma tipo patvirtinimą išdavusi šalis,

transporto priemonės gamintojo pavadinimą arba prekės ženklą,

markę ir atpažinimo numerį.

Šios nuorodos turi būti įskaitomos ir neištrinamos bei matomos duslintuvą pritvirtinus jam skirtoje vietoje.“;

b)

III priedo 2.3.2.2 skirsnis pakeičiamas taip:

„2.3.2.2.

Visi originalūs duslintuvai turi turėti mažiausiai šiuos atpažinimo ženklus:

„e“ ženklą, po kurio nurodoma tipo patvirtinimą išdavusi šalis,

transporto priemonės gamintojo pavadinimą arba prekės ženklą,

markę ir atpažinimo numerį.

Šios nuorodos turi būti įskaitomos ir neištrinamos bei matomos duslintuvą pritvirtinus jam skirtoje vietoje.“;

c)

IV priedo 2.4.2.2 skirsnis pakeičiamas taip:

„2.4.2.2.

Visi originalūs duslintuvai turi turėti mažiausiai šiuos atpažinimo ženklus:

„e“ ženklą, po kurio nurodoma tipo patvirtinimą išdavusi šalis,

transporto priemonės gamintojo pavadinimą arba prekės ženklą,

markę ir atpažinimo numerį.

Šios nuorodos turi būti įskaitomos ir neištrinamos bei matomos duslintuvą pritvirtinus jam skirtoje vietoje“;

7)

11 skyrius iš dalies keičiamas taip:

a)

antraštinė dalis pakeičiama taip:

b)

I priedas iš dalies keičiamas taip:

i)

1.6 skirsnis pakeičiamas taip ir įtraukiamas toks 1.6a skirsnis:

1.6.   „sėdynė“ – tai yra konstrukcija su pridėtinėmis dalimis, vientisa arba atskira transporto priemonės konstrukcijos dalis, kurioje gali sėdėti suaugęs asmuo; ši sąvoka apibūdina ir atskirą sėdynę, ir keliavietės sėdynės dalį, kurios užtenka atsisėsti. Pagal 2.1 punktą balnelis nelaikomas sėdyne.

1.6a.   „balnelis“ – tai sėdima vieta, kurią vairuotojas ar keleivis sėti apsižergęs.“;

ii)

2 skirsnis pakeičiamas taip:

„2.   BENDRIEJI REIKALAVIMAI

2.1.   Jei pritvirtinami saugos diržų tvirtinimo įtaisai, jie turi atitikti šiame skyriuje nustatytus reikalavimus.

2.1.1.   Saugos diržų tvirtinimo įtaisai turi būti pritvirtinami visose triračių mopedų, triračių, lengvųjų keturračių ir keturračių motociklų sėdynėse.

2.1.1.1.   Trijų taškų saugos diržams tinkamos įtvirtinimo vietos turi būti įrengtos visose sėdynėse, kurios atitinka abu šiuos kriterijus:

jei sėdynė turi atlošą arba jei atrama padeda nustatyti manekeno atsilenkimo kampą ir jeigu tą atlošą galima laikyti atlošu, ir

jei už taško H yra šoninis arba skersinis konstrukcijos elementas, kurio aukštis didesnis nei 450 mm matuojant nuo H taško vertikaliosios plokštumos.

2.1.1.2.   Visoms kitoms sėdynėms tinka juosmens diržų tvirtinimo įtaisai.

2.1.2.   Saugos diržų tvirtinimo įtaisai nėra privalomi triračiams mopedams arba keturračiams motociklams, kurių masė be krovinio yra ne didesnė kaip 250 kg.“;

8)

12 skyrius iš dalies keičiamas taip:

a)

po 12 skyriaus I priedo antraštinės dalies įrašomas šis sakinys:

„Šiame skyriuje „transporto priemonė be kėbulo“ – tai transporto priemonė, kurioje keleivio vieta turi arba gali turėti ne mažiau kaip keturias iš šių konstrukcijos dalių: priekinį langą, grindis, stogą, šonines ir galines sienas arba duris.“;

b)

II priedo 2.3.1 skirsnis pakeičiamas taip:

„2.3.1.

Visos transporto priemonės turi turėti priekinio stiklo ledo tirpdiklį ir aprasojimo šalintuvą, galinčius pašalinti ledą arba šerkšną nuo priekinio stiklo bei aprasojimą nuo priekinio stiklo vidinio paviršiaus.

Tačiau šis įtaisas nereikalingas kėbulą turintiems triračiams mopedams, kurių variklio galia ne didesnė nei 4 kW arba transporto priemonėms, kurių priekinis langas nėra pritvirtintas prie jokio pagrindo ar kitos konstrukcijos ar plokštės, kuri būtų atgal atsikišusi daugiau nei 100 mm. Šis įtaisas būtinas visoms transporto priemonėms, kurios turi stogą, kuris yra stacionariai pritvirtinamas, nuimamas arba sutraukiamas.“.


(1)  OL L 266, 1974 10 2, p. 4.“;


II Aktai, kurių skelbti neprivaloma

Taryba

8.3.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 66/16


AKR IR EB AMBASADORIŲ KOMITETO SPRENDIMAS Nr. 8/2005

2005 m. liepos 20 d.

dėl Įmonių plėtojimo centro statuto ir darbo tvarkos taisyklių

(2006/186/EB)

AKR IR EB AMBASADORIŲ KOMITETAS,

atsižvelgdamas į 2000 m. birželio 23 d. Kotonu pasirašytą Afrikos, Karibų jūros bei Ramiojo vandenyno grupės valstybių ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių partnerystės susitarimą (1) (toliau – Susitarimas), ypač į jo III priedo 2 straipsnio 6 dalies a punktą,

atsižvelgdamas į 2000 m. rugsėjo 12 d. Taryboje posėdžiavusių valstybių narių vyriausybių atstovų pasirašytą vidaus susitarimą dėl Bendrijos pagalbos finansavimo ir administravimo pagal prie Susitarimo pridėtą finansinį protokolą,

kadangi:

(1)

Pagal Susitarimo III priedo 2 straipsnio 6 dalį reikalaujama, kad pasirašius šį Susitarimą Ambasadorių komitetas nustatytų Įmonių plėtojimo centro (toliau – Centras), įskaitant jo priežiūros organus, statutą ir darbo tvarkos taisykles.

(2)

Pagal Susitarimo 2 protokolo dėl imunitetų ir privilegijų 1 straipsnio antrą pastraipą tokie privilegijos ir imunitetai taikomi ir Centro darbuotojams.

(3)

Pagal Susitarimo III priedo 2 straipsnio 6 dalies a punktą reikėtų įsteigti Vykdomąją valdybą – Centro priežiūros organą,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Dalykas

1.   Centras, kaip apibrėžta Susitarimo III priede, yra jungtinė AKR ir EB techninio pobūdžio institucija. Jis yra juridinis asmuo ir visose Susitarimo Šalyse naudojasi plačiausiu teisnumu, suteikiamu tokiems pat juridiniams asmenims.

2.   Centro darbuotojai naudojasi įprastomis privilegijomis, imunitetais ir priemonėmis, numatytomis 2 protokole dėl privilegijų ir imunitetų bei prie Susitarimo pridėtose VI ir VII deklaracijose.

3.   Centras yra pelno nesiekianti institucija. Jo būstinė yra Briuselyje, o decentralizuoti skyriai – kiekviename AKR regione, kaip savo nuožiūra nustato Vykdomoji valdyba.

2 straipsnis

Tikslai

1.   Centras veikia vadovaudamasis Susitarimo nuostatomis ir principais. Jis siekia Susitarimo III priedo 2 straipsnyje nurodytų tikslų.

2.   Centras išsamiau apibrėžia šiuos tikslus veiklos gairių dokumente.

3 straipsnis

Institucijų bendradarbiavimas

1.   Centro bendradarbiavimas su kitomis institucijomis grindžiamas koordinavimo, papildomumo ir pridėtinės vertės principais visų privataus sektoriaus plėtros iniciatyvų, kurių imasi viešieji ar privatūs subjektai, atžvilgiu. Atlikdamas jam pavestas užduotis, Centras taiko atranką.

2.   Šalys ar regionai gali prašyti Centro padėti parengti ir vykdyti su privačiu sektoriumi susijusias nacionalines ar regionines preliminarias programas.

3.   Centro galima prašyti vykdyti su AKR šalimis susijusias specialias programas, kurių imasi Europos Bendrijų Komisija (toliau – Komisija), bei vadovauti arba kartu su kitais bendrai vadovauti tokioms programoms.

4 straipsnis

Finansavimas

1.   Centras finansuojamas iš Europos plėtros fondo (EPF), kaip nustatyta Susitarimo I priede numatytame finansiniame protokole, bei iš savo pajamų šaltinių, kaip nustatyta Centro finansiniame reglamente.

2.   Centras į savo biudžetą iš kitų šalių gali gauti papildomas lėšas, kurios naudojamos siekiant Susitarime bei Centro parengtoje strategijoje nustatytų tikslų.

3.   Siekdamas savo tikslų Centras gali trečiųjų šalių vardu tvarkyti lėšas, skirtas Susitarime numatytai veiklai, teikiančiai naudą III priede nurodytoms šalims, vykdyti.

5 straipsnis

Ambasadorių komitetas

1.   Susitarimo III priedo 2 straipsnio 6 dalyje nustatyta:

„Ambasadorių komitetas – tai Centro priežiūros institucija. Pasirašius šį Susitarimą jis:

a)

nustato Centro, įskaitant jo priežiūros organų, statutą ir darbo tvarkos taisykles;

b)

nustato personalo darbo taisykles, finansinius ir tarnybos nuostatus;

c)

prižiūri Centro organų darbą ir

d)

nustato veiklos taisykles ir Centro biudžeto patvirtinimo tvarką.“.

2.   Vykdomosios valdybos pasiūlymu Komitetas patvirtina bendrą Centro strategiją.

6 straipsnis

Organai

Centro priežiūros organai – Vykdomoji valdyba ir administracija.

7 straipsnis

Administracija

1.   Centrui vadovauja direktorius. Direktoriui padeda direktoriaus pavaduotojas, kuris yra atskaitingas direktoriui bei vykdo operatyvines užduotis.

Direktorius ir direktoriaus pavaduotojas priimami į darbą atsižvelgiant į jų turimus vadovavimo įgūdžius bei profesinį pajėgumą vykdyti Susitarime, ypač jo III priedo 2 straipsnyje, Centrui nustatytus tikslus ir pavestas užduotis.

2.   Direktorių ir direktoriaus pavaduotoją skiria AKR ir EB Ambasadorių komitetas (toliau – Komitetas) pagal iš anksto Komiteto patvirtintą procedūrą ir pareigybių aprašymus. Direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo kadencija sutampa su EPF finansinio protokolo penkerių metų galiojimu. Jų kadencija yra ne ilgesnė kaip penkeri metai ir ji nėra atnaujinama. Direktoriaus ir direktoriaus pareigas pakaitomis eina AKR ir ES piliečiai.

3.   Komiteto pirmininkai pasirašo raštus, kuriais skiriami direktorius ir direktoriaus pavaduotojas.

4.   Direktorius 7 straipsnyje nustatyta tvarka teikia ataskaitas Centro Vykdomajai valdybai.

5.   Prireikus ir tik baigus Tarnybos nuostatuose nustatytą procedūrą, Vykdomoji valdyba tinkamai pagrįstu pasiūlymu gali siūlyti Komitetui atleisti direktorių.

6.   Prireikus ir tik baigus Tarnybos nuostatuose nustatytą procedūrą, remdamasi direktoriaus pasiūlymu Vykdomoji valdyba tinkamai pagrįstu pasiūlymu gali siūlyti Komitetui atleisti direktoriaus pavaduotoją. Vykdomoji valdyba taip pat gali inicijuoti direktoriaus pavaduotojo atleidimo procedūrą ir be išankstinio direktoriaus pasiūlymo.

8 straipsnis

Direktoriaus pareigos

1.   Direktorius atsako už Centro atstovavimą teisiniais ir instituciniais klausimais bei atsako už Centro įgaliojimų ir užduočių vykdymą, kaip apibrėžta Susitarime ir jo III priede.

2.   Direktorius atsakingas už tai, kad Vykdomajai valdybai patvirtinti būtų pateiktos:

metinės ir daugiametės veiklos programos,

Centro metinis biudžetas,

metinės ataskaitos,

organizacinė struktūra, personalo politika ir organizacinė schema.

3.   Direktorius atsakingas už metinės finansinės atskaitomybės pateikimą Vykdomajai valdybai priimti ir jų perdavimą Komitetui galutinai patvirtinti. Komitetas patvirtina, kad direktorius įvykdė metinius biudžetus.

4.   Direktorius nustato Centro vidines veiklos procedūras ir apie jas praneša Vykdomajai valdybai.

9 straipsnis

Vykdomoji valdyba

1.   Vykdomąją valdybą – pagal Susitarimo III priedo 2 straipsnio 6 dalies a punktą ir 7 dalį sukurtą priežiūros organą – sudaro šeši privataus sektoriaus nariai, iš kurių trys yra AKR piliečiai, o kiti trys – Europos Sąjungos piliečiai.

Šešis narius pagal savo nustatytas procedūras skiria Komitetas ne ilgesniam kaip penkerių metų laikotarpiui, padėtį peržiūrint šio laikotarpio viduryje.

2.   Vykdomosios valdybos posėdžiuose gali dalyvauti Komisijos, Europos Sąjungos Tarybos Generalinio sekretoriato, AKR sekretoriato, Europos investicijų banko stebėtojai ir AKR regioninės organizacijos atstovas, turintys patvirtintos patirties privačių įmonių sektoriuje.

3.   Vykdomosios valdybos nariai pagal savo darbo tvarkos taisykles ne ilgesniam kaip penkerių metų laikotarpiui renka pirmininką ir pirmininko pavaduotoją. Pirmininkauja šalis (AKR ar EB), kuri neužima Centro direktoriaus pareigų.

4.   Vykdomoji valdyba priima sprendimus pagal savo darbo tvarkos taisykles paprasta dalyvaujančių arba atstovaujamų narių balsų dauguma. Kiekvienas narys turi vieną balsą.

5.   Balsams pasiskirsčius vienodai, pirmininkas turi lemiamą balsą.

6.   Kiekvienas posėdis protokoluojamas; protokolai yra konfidencialūs.

7.   Vykdomosios valdybos nariai, net ir nutraukę tarnybą, privalo neatskleisti informacijos, kuri laikoma profesine paslaptimi. Jie nesiekia gauti trečiųjų šalių nurodymų ir jų nepriima.

Vykdomoji valdyba priima savo darbo tvarkos taisykles.

10 straipsnis

Vykdomosios valdybos nariai

1.   Vykdomosios valdybos nariais skiriami asmenys, turintys pripažintą reputaciją ir gilias žinias apie AKR ir ES vystomojo bendradarbiavimo klausimus ir tikslus bei pagal Susitarimą sukurtą mechanizmą ir priemones.

2.   Nariai turi turėti patvirtintos patirties privačių įmonių sektoriuje. Jie vykdo savo veiklą laikydamiesi savo įsipareigojimų ir Centro tikslų.

3.   Nariai turi turėti gilias anglų ar prancūzų kalbos žinias.

4.   Vykdomosios valdybos nario pareigos nesuderinamos su jokia kita veikla, už kurią moka Centras.

5.   Įmonės, kuriose Vykdomosios valdybos nariai turi akcijų, negali dalyvauti Centro finansuojamose programose ir veikloje.

11 straipsnis

Vykdomosios valdybos užduotys

1.   Vykdomoji valdyba atidžiai prižiūri Centro veiklą. Iki keturių kartų per metus ji susirenka į eilinius posėdžius. Ji taip pat gali susirinkti, kai tai būtina jos užduotims vykdyti, Komiteto ar pirmininko iniciatyva arba Centro direktoriaus prašymu.

2.   Vykdomoji valdyba:

a)

pataria ir padeda direktoriui vadovauti Centrui bei prižiūri, kad Komiteto nustatytos taisyklės ir iškelti tikslai būtų tinkamai įgyvendinami;

b)

Centro direktoriaus pasiūlymu:

1)

priima Centro bendrą strategiją, kuri teikiama tvirtinti Komitetui;

2)

patvirtina metines ir daugiametes veiklos programas;

3)

patvirtina organizacinę struktūrą, personalo politiką ir organizacinę schemą;

4)

patvirtina naujų darbuotojų priėmimą ir atnaujina, pratęsia arba nutraukia esamų darbuotojų sutartis;

5)

priima Centro metinius biudžetus, kurie teikiami tvirtinti Komitetui;

6)

priima metinę finansinę atskaitomybę, kuri teikiama tvirtinti Komitetui, ir

7)

patvirtina metines ataskaitas ir perduoda jas Komitetui, kuris tikrina, ar Centro veikla atitinka Susitarime jam nustatytus tikslus ir patvirtintą bendrą strategiją;

c)

prireikus praneša Komitetui apie kitus svarbius klausimus, kylančius vykdant jos užduotis.

3.   Vykdomoji valdyba perduoda metinę finansinę atskaitomybę Komitetui galutinai patvirtinti. Komitetas patvirtina, kad direktorius įvykdė metinius biudžetus.

4.   Centro direktorius Vykdomosios valdybos veikloje dalyvauja kaip patarėjas. Centras Vykdomajai valdybai teikia sekretoriato paslaugas.

5.   Vykdomoji valdyba gali kviesti kitus Centro administracijos narius ar darbuotojus ir (arba) išorės ekspertus pateikti nuomonę specifiniais klausimais.

6.   Vykdomoji valdyba atskaitinga Komitetui.

7.   Vykdomoji valdyba konkurso, kuriame dalyvauja ne mažiau kaip trys bendrovės, būdu parenka tarptautinę reputaciją turinčią profesionalią audito įmonę trejų finansinių metų laikotarpiui. Ta įmonė tikrina, ar finansinė atskaitomybė parengta pagal tarptautinius apskaitos standartus ir ar ji tiksliai atspindi Centro finansinę padėtį. Ji taip pat konstatuoja, ar Centro lėšos buvo patikimai valdomos.

12 straipsnis

AKR valstybės, valstybės narės ir Bendrija atitinkamai pagal savo kompetenciją turi imtis priemonių, būtinų šiam sprendimui įgyvendinti.

13 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje, 2005 m. liepos 20 d.

AKR ir EB Ambasadorių komiteto vardu

Pirmininkas

F. J. WAHNON FERREIRA


(1)  OL L 317, 2000 12 15, p. 3. Susitarimas su pakeitimais, padarytais AKR ir EB Ministrų Tarybos sprendimu Nr. 1/2003 (OL L 141, 2003 6 7, p. 25).


8.3.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 66/21


TARYBOS SPRENDIMAS

2005 m. gruodžio 21 d.

dėl Europos bendrijos ir Bulgarijos Respublikos bei Rumunijos atitinkamų Susitarimų pasikeičiant laiškais dėl abipusių lengvatinės prekybos nuolaidų tam tikriems vynams ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 933/95

(2006/187/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 133 straipsnį kartu su 300 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos pirmuoju sakiniu,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Europos bendrijos ir Bulgarijos Respublikos susitarimas pasikeičiant laiškais dėl abipusių tarifų kvotų nustatymo tam tikriems vynams (1) buvo pasirašytas 1993 m. lapkričio 29 d.

(2)

Europos bendrijos ir Rumunijos susitarimas pasikeičiant laiškais dėl abipusių tarifų kvotų nustatymo tam tikriems vynams (2) buvo pasirašytas 1993 m. lapkričio 26 d.

(3)

Pagal Tarybos priimtas direktyvas Komisija ir minėtosios dvi asocijuotos šalys baigė derybas dėl naujų nuolaidų tam tikriems vynams. Šių derybų rezultatai laikui bėgant bus įtraukti į Europos sutartis kaip papildomi protokolai, numatantys abipusės vynų ir spiritinių gėrimų pavadinimų apsaugos nuostatas.

(4)

Siekiant įgyvendinti derybų dėl naujų dvišalių prekybos nuolaidų tam tikriems vynams rezultatus, būtina pasirašyti Europos bendrijos ir minėtųjų dviejų asocijuotų šalių Susitarimus pasikeičiant laiškais dėl naujų nuolaidų tam tikriems vynams iki bus parengti ir priimti tokie papildomi protokolai. Nuolaidos, numatytos šiuose dviejuose Susitarimuose, turi būti tapačios nuolaidoms, numatytoms planuojamuose papildomuose Europos sutarties protokoluose. Po įsigaliojimo pastarieji protokolai pakeis du pirmiau minėtus Susitarimus.

(5)

1995 m. balandžio 10 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 933/95, atidarantis Bendrijos tarifų kvotas tam tikriems Bulgarijos, Vengrijos ir Rumunijos kilmės vynams ir numatantis tokių kvotų administravimą (3), turi būti iš dalies pakeistas pagal du Susitarimus.

(6)

Siekiant palengvinti tam tikrų dviejų Susitarimų nuostatų įgyvendinimą, Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti teisės aktus, reikalingus jiems įgyvendinti, 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1493/1999 dėl bendros vyno rinkos organizavimo (4) 75 straipsnyje nustatyta tvarka.

(7)

Būtina patvirtinti du Susitarimus,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Prie šio sprendimo pridėtas Europos bendrijos ir Bulgarijos Respublikos susitarimas pasikeičiant laiškais dėl abipusių lengvatinės prekybos nuolaidų tam tikriems vynams patvirtinamas Bendrijos vardu.

2 straipsnis

Prie šio sprendimo pridėtas Europos bendrijos ir Rumunijos susitarimas pasikeičiant laiškais dėl abipusių lengvatinės prekybos nuolaidų tam tikriems vynams patvirtinamas Bendrijos vardu.

3 straipsnis

Tarybos pirmininkui suteikiama teisė paskirti asmenį (-is), įgaliotą (-us) pasirašyti Bendriją įpareigojančius du Susitarimus.

4 straipsnis

Komisija įgaliojama priimti dviejų Susitarimų įgyvendinimui būtinus aktus Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 75 straipsnyje nustatyta tvarka.

5 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 933/95 iš dalies keičiamas taip:

1)

1 straipsnis pakeičiamas taip:

„1 straipsnis

1.   Nepažeidžiant 2 dalies, nuo 2005 m. sausio 1 d. toliau išvardytų Bulgarijos ir Rumunijos kilmės produktų importui taikomi muitai fiksuojami pagal tarifų kvotų, nurodytų kiekvienam produktui, lygį ir ribas:

a)

Bulgarijos kilmės vynai:

Užsakymo Nr.

KN kodas (5)

Aprašymas (6)

Kiekis per metus nuo 2005 1 1

(hl)

Padidėjimas per metus nuo 2006 1 1

(hl)

Tarifų kvotos muito mokestis

09.7001

ex 2204 10

Putojantis vynas ne didesnės nei 2 litrų talpos induose

4 000

200

nemokama

09.7003

ex 2204 21

Šviežių vynuogių vynas

510 000

25 500

nemokama

09.7005

ex 2204 29

Šviežių vynuogių vynas

195 000

0

nemokama

b)

Rumunijos kilmės vynai:

Užsakymo Nr.

KN kodas (7)

Aprašymas (8)

Kiekis per metus nuo 2005 1 1

(hl)

Tarifų kvotos muito mokestis

09.7013

ex 2204 10

ex 2204 21

ex 2204 29

Šviežių vynuogių vynas

345 000

nemokama

2.   1 dalyje nurodytas leidimas įvežti vynus pagal tarifų kvotas taikomas tik vynams, su kuriais pateikiamas užpildytas VI 1 dokumentas arba VI 2 išrašas pagal 2001 m. balandžio 24 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 883/2001, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1493/1999 įgyvendinimo taisykles dėl prekybos su trečiosiomis šalimis vyno sektoriaus produktais (9).

2)

priedas pakeičiamas šio sprendimo priede pateiktu tekstu.

Priimta Briuselyje, 2005 m. gruodžio 21 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

B. BRADSHAW


(1)  OL L 337, 1993 12 31, p. 3. Susitarimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos bendrijos ir Bulgarijos Respublikos susitarimu pasikeičiant laiškais dėl abipusių tarifų kvotų nustatymo tam tikriems vynams (OL L 49, 2000 2 22, p. 7).

(2)  OL L 337, 1993 12 31, p. 173. Susitarimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos bendrijos ir Rumunijos susitarimu pasikeičiant laiškais dėl abipusių tarifų kvotų nustatymo tam tikriems vynams (OL L 49, 2000 2 22, p. 15).

(3)  OL L 96, 1995 4 28, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 678/2001 (OL L 94, 2001 4 4, p. 1).

(4)  OL L 179, 1999 7 14, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2165/2005 (OL L 345, 2005 12 28, p. 1).

(5)  Žr. TARIC kodus III priede.

(6)  Nepaisant Kombinuotosios nomenklatūros aiškinimo taisyklių, produktų aprašymo tekstas turi tik nurodomąją reikšmę, o lengvatinė schema 1 straipsnio 1 dalies kontekste yra nustatoma pagal KN kodus. Kai nurodyti ex KN kodai, lengvatinė schema nustatoma pagal KN kodą ir atitinkamą aprašymą.

(7)  Žr. TARIC kodus III priede.

(8)  Nepaisant Kombinuotosios nomenklatūros aiškinimo taisyklių, produktų aprašymo tekstas turi tik nurodomąją reikšmę, o lengvatinė schema 1 straipsnio 1 dalies kontekste yra nustatoma pagal KN kodus. Kai nurodyti ex KN kodai, lengvatinė schema nustatoma pagal KN kodą ir atitinkamą aprašymą.

(9)  OL L 128, 2001 5 10, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2079/2005 (OL L 333, 2005 12 20, p. 6).“;


SUSITARIMAS

pasikeičiant laiškais tarp Europos bendrijos ir Bulgarijos Respublikos dėl abipusių lengvatinės prekybos nuolaidų tam tikriems vynams

Gerbiamasis Pone,

Turiu garbės priminti 2001 m. kovo 20 d. Europos bendrijos ir Bulgarijos susitarimą pasikeičiant laiškais dėl abipusio tarifų kvotų nustatymo tam tikriems vynams ir spiritiniams gėrimams, iš dalies keičiantį 1993 m. lapkričio 29 d. Susitarimą, ir 2004 m. Europos bendrijos ir Bulgarijos derybas dėl prekybos nuolaidų vynams.

Patvirtinu, kad atsižvelgdamos į minėtąsias derybas bei numatomą Europos sutarties papildomo protokolo dėl vyno ir spiritinių gėrimų priėmimą bei įsigaliojimą ir siekdamos nuo 2005 m. sausio 1 d. įgyvendinti derybų dėl naujų dvišalių prekybos nuolaidų tam tikriems vynams rezultatus, Europos bendrija ir Bulgarijos Respublika susitarė toliau nurodytu būdu pakeisti nuolaidas vynui, numatytas pasikeičiant laiškais 2001 m.:

1)

Toliau išvardytų Bendrijos kilmės produktų importui į Bulgariją taikomos tokios nuolaidos:

Bulgarijos tarifų kodai

Aprašymas

Kiekis per metus nuo 2005 1 1

(hl)

Taikomas muitas

ex ex 2204 10

ex ex 2204 21

ex ex 2204 29

Putojantis vynas ne didesnės nei 2 litrų talpos induose

Šviežių vynuogių vynas

73 100

nemokama

2)

Toliau išvardytų Bulgarijos kilmės produktų importui į Bendriją taikomos tokios nuolaidos:

KN kodas

Aprašymas

Kiekis per metus nuo 2005 1 1

(hl)

Padidėjimas per metus nuo 2006 1 1

(hl)

Taikomas muitas

ex 2204 10

Putojantis vynas ne didesnės nei 2 litrų talpos induose

4 000

200

nemokama

ex 2204 21

Šviežių vynuogių vynas

510 000

25 500

nemokama

ex 2204 29

Šviežių vynuogių vynas

195 000

0

nemokama

3)

Pagal šį Susitarimą taikomos taisyklės dėl kilmės yra tokios, kaip numatyta Europos sutartyje, įsteigiančioje Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Bulgarijos Respublikos asociaciją.

4)

Pagal šį Susitarimą vynas yra produktas, apibrėžtas Tarybos reglamento (EB) Nr. 1493/1999 dėl bendro vyno rinkos organizavimo I priedo 10 dalyje, ir yra gaminamas pagal vynininkystės metodus ir procesus reglamentuojančias taisykles, nurodytas minėto reglamento V antraštinėje dalyje ir IV bei V prieduose ir Komisijos reglamente (EB) Nr. 1622/2000, nustatančiame tam tikras išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1493/1999 dėl bendro vyno rinkos organizavimo įgyvendinimo taisykles ir nustatančiame Bendrijos vynininkystės metodų ir procesų kodeksą.

5)

Kai vynas importuojamas taikant šiame Susitarime numatytas nuolaidas, būtina pateikti abiejų šalių pripažintos oficialios institucijos, įrašytos bendrai sudarytame sąraše, išduotą pažymėjimą, kad toks vynas atitinka 4 punkto sąlygas.

6)

Susitariančiosios Šalys užtikrina, kad abipusiškai suteiktos prekybos nuolaidos nėra ginčijamos kitomis priemonėmis.

7)

Bet kurios iš Šalių prašymu gali būti rengiamos konsultacijos dėl kokios nors problemos, susijusios su šio Susitarimo taikymu.

8)

Šis Susitarimas taikomas teritorijoms, kurioms taikoma Europos bendrijos steigimo sutartis, ir pagal sąlygas, nustatytas toje Sutartyje, ir Bulgarijos Respublikos teritorijai.

9)

Kiekviena Susitariančioji Šalis šį Susitarimą patvirtina savo nustatyta tvarka.

Šis Susitarimas įsigalioja 2005 m. sausio 1 d. Jis nustoja galioti įsigaliojus Europos sutarties papildomam protokolui dėl vyno ir spiritinių gėrimų.

Būčiau dėkingas, jeigu galėtumėte patvirtinti, kad Jūsų Vyriausybė pritaria šio laiško turiniui.

Reiškiu Jums savo didžią pagarbą.

Hecho en Bruselas, el

V Bruselu dne

Udfærdiget i Bruxelles, den

Geschehen zu Brüssel am

Brüssel,

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Done at Brussels,

Fait à Bruxelles, le

Fatto a Bruxelles, addì

Briselē,

Priimta Briuselyje,

Kelt Brüsszelben,

Gedaan te Brussel,

Sporządzono w Brukseli, dnia

Feito em Bruxelas,

V Bruseli

V Bruslju,

Tehty Brysselissä

Utfärdat i Bryssel den

Съставено в Брюксел

Image

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

За Европейската общност

Image

Gerbiamasis Pone,

Turiu garbę pranešti, kad gavau Jūsų šios dienos laišką, kuriame rašoma:

„Turiu garbės priminti 2001 m. kovo 20 d. Europos bendrijos ir Bulgarijos susitarimą pasikeičiant laiškais dėl abipusio tarifų kvotų nustatymo tam tikriems vynams ir spiritiniams gėrimams, iš dalies keičiantį 1993 m. lapkričio 29 d. Susitarimą, ir 2004 m. Europos bendrijos ir Bulgarijos derybas dėl prekybos nuolaidų vynams.

Patvirtinu, kad atsižvelgdamos į minėtąsias derybas bei numatomą Europos sutarties papildomo protokolo dėl vyno ir spiritinių gėrimų priėmimą bei įsigaliojimą ir siekdamos nuo 2005 m. sausio 1 d. įgyvendinti derybų dėl naujų dvišalių prekybos nuolaidų tam tikriems vynams rezultatus, Europos bendrija ir Bulgarijos Respublika susitarė toliau nurodytu būdu pakeisti nuolaidas vynui, numatytas pasikeičiant laiškais 2001 m.:

1)

Toliau išvardytų Bendrijos kilmės produktų importui į Bulgariją taikomos tokios nuolaidos:

Bulgarijos tarifų kodai

Aprašymas

Kiekis per metus nuo 2005 1 1

(hl)

Taikomas muitas

ex ex 2204 10

ex ex 2204 21

ex ex 2204 29

Putojantis vynas ne didesnės nei 2 litrų talpos induose

Šviežių vynuogių vynas

73 100

nemokama

2)

Toliau išvardytų Bulgarijos kilmės produktų importui į Bendriją taikomos tokios nuolaidos:

KN kodas

Aprašymas

Kiekis per metus nuo 2005 1 1

(hl)

Padidėjimas per metus nuo 2006 1 1

(hl)

Taikomas muitas

ex 2204 10

Putojantis vynas ne didesnės nei 2 litrų talpos induose

4 000

200

nemokama

ex 2204 21

Šviežių vynuogių vynas

510 000

25 500

nemokama

ex 2204 29

Šviežių vynuogių vynas

195 000

0

nemokama

3)

Pagal šį Susitarimą taikomos taisyklės dėl kilmės yra tokios, kaip numatyta Europos sutartyje, įsteigiančioje Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Bulgarijos Respublikos asociaciją.

4)

Pagal šį Susitarimą vynas yra produktas, apibrėžtas Tarybos reglamento (EB) Nr. 1493/1999 dėl bendro vyno rinkos organizavimo I priedo 10 dalyje, ir yra gaminamas pagal vynininkystės metodus ir procesus reglamentuojančias taisykles, nurodytas minėto reglamento V antraštinėje dalyje ir IV bei V prieduose ir Komisijos reglamente (EB) Nr. 1622/2000, nustatančiame tam tikras išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1493/1999 dėl bendro vyno rinkos organizavimo įgyvendinimo taisykles ir nustatančiame Bendrijos vynininkystės metodų ir procesų kodeksą.

5)

Kai vynas importuojamas taikant šiame Susitarime numatytas nuolaidas, būtina pateikti abiejų šalių pripažintos oficialios institucijos, įrašytos bendrai sudarytame sąraše, išduotą pažymėjimą, kad toks vynas atitinka 4 punkto sąlygas.

6)

Susitariančiosios Šalys užtikrina, kad abipusiškai suteiktos prekybos nuolaidos nėra ginčijamos kitomis priemonėmis.

7)

Bet kurios iš Šalių prašymu gali būti rengiamos konsultacijos dėl kokios nors problemos, susijusios su šio Susitarimo taikymu.

8)

Šis Susitarimas taikomas teritorijoms, kurioms taikoma Europos bendrijos steigimo sutartis, ir pagal sąlygas, nustatytas toje Sutartyje, ir Bulgarijos Respublikos teritorijai.

9)

Kiekviena Susitariančioji Šalis šį Susitarimą patvirtina savo nustatyta tvarka.

Šis Susitarimas įsigalioja 2005 m. sausio 1 d. Jis nustoja galioti įsigaliojus Europos sutarties papildomam protokolui dėl vyno ir spiritinių gėrimų.

Būčiau dėkingas, jeigu galėtumėte patvirtinti, kad Jūsų Vyriausybė pritaria šio laiško turiniui.“.

Turiu garbę patvirtinti, kad mano Vyriausybė pritaria Jūsų laiško turiniui.

Reiškiu Jums savo didžią pagarbą.

Съставено в Брюксел

Hecho en Bruselas, el

V Bruselu dne

Udfærdiget i Bruxelles, den

Geschehen zu Brüssel am

Brüssel,

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Done at Brussels,

Fait à Bruxelles, le

Fatto a Bruxelles, addì

Briselē,

Priimta Briuselyje,

Kelt Brüsszelben,

Gedaan te Brussel,

Sporządzono w Brukseli, dnia

Feito em Bruxelas,

V Bruseli

V Bruslju,

Tehty Brysselissä

Utfärdat i Bryssel den

Image

За правителството на Република България

Por el Gobierno de la República de Bulgaria

Za vládu Bulharské republiky

For regeringen for Republikken Bulgarien

Für die Regierung der Republik Bulgarien

Bulgaaria Vabariigi Valitsuse nimel

Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας

For the Government of the Republic of Bulgaria

Pour le gouvernement de la République de Bulgarie

Per il Governo della Repubblica di Bulgaria

Bulgārijas Republikas valdības vārdā

Bulgarijos Vyriausybės vardu

a Bolgár Köztársaság kormánya részéről

Voor de regering van de Republiek Bulgarije

W imieniu Rzadu Republiki Bulgarii

Pelo Governo da República da Bulgária

Za vládu Bulharskej republiky

Za Vlado Republike Bolgarije

Bulgarian tasavallan hallituksen puolesta

På Republiken Bulgariens regerings vägnar

Image


SUSITARIMAS

pasikeičiant laiškais tarp Europos bendrijos ir Rumunijos dėl abipusių lengvatinės prekybos nuolaidų tam tikriems vynams

Gerbiamasis Pone,

Turiu garbės priminti 2001 m. kovo 22 d. Europos bendrijos ir Rumunijos susitarimą pasikeičiant laiškais dėl abipusio tarifų kvotų nustatymo tam tikriems vynams ir spiritiniams gėrimams, iš dalies keičiantį 1993 m. lapkričio 26 d. Susitarimą, ir 2004 m. Europos bendrijos ir Rumunijos derybas dėl prekybos nuolaidų vynams.

Patvirtinu, kad atsižvelgdamos į minėtąsias derybas bei numatomą Europos sutarties papildomo protokolo dėl vyno ir spiritinių gėrimų priėmimą bei įsigaliojimą ir siekdamos įgyvendinti derybų dėl naujų dvišalių prekybos nuolaidų tam tikriems vynams rezultatus, Europos bendrija ir Rumunija susitarė toliau nurodytu būdu pakeisti nuolaidas vynui, numatytas pasikeičiant laiškais 2001 m.:

1)

Toliau išvardytų Bendrijos kilmės produktų importui į Rumuniją taikomos tokios nuolaidos:

Rumunijos tarifų kodai

Aprašymas

Kiekis per metus

(hl)

Taikomas muitas

(% nuo DPV muito)

ex ex 2204 10

ex ex 2204 21

ex ex 2204 29

Šviežių vynuogių vynas

60 000

nemokama

2)

Toliau išvardytų Rumunijos kilmės produktų importui į Bendriją taikomos tokios nuolaidos:

KN kodas

Aprašymas

Kiekis per metus

(hl)

Taikomas muitas

ex 2204 10

ex 2204 21

ex 2204 29

Šviežių vynuogių vynas

345 000

nemokama

3)

Pagal šį Susitarimą taikomos taisyklės dėl kilmės yra tokios, kaip numatyta Europos sutartyje, įsteigiančioje Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Rumunijos asociaciją.

4)

Šio Susitarimo tikslams laikoma, kad vynas yra produktas, apibrėžtas Tarybos reglamento (EB) Nr. 1493/1999 dėl bendro vyno rinkos organizavimo I priedo 10 dalyje, ir yra gaminamas pagal vynininkystės metodus ir procesus reglamentuojančias taisykles, nurodytas minėto reglamento V antraštinėje dalyje ir IV bei V prieduose ir Komisijos reglamente (EB) Nr. 1622/2000, nustatančiame tam tikras išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1493/1999 dėl bendro vyno rinkos organizavimo įgyvendinimo taisykles ir nustatančiame Bendrijos vynininkystės metodų ir procesų kodeksą.

5)

Kai vynas importuojamas taikant šiame Susitarime numatytas nuolaidas, būtina pateikti abiejų šalių pripažintos oficialios institucijos, įrašytos bendrai sudarytame sąraše, išduotą pažymėjimą, kad toks vynas atitinka 4 punkto sąlygas.

6)

Susitariančiosios Šalys užtikrina, kad abipusiškai suteiktos prekybos nuolaidos nėra ginčijamos kitomis priemonėmis.

7)

Bet kurios iš Šalių prašymu gali būti rengiamos konsultacijos dėl kokios nors problemos, susijusios su šio Susitarimo taikymu.

8)

Šis Susitarimas taikomas teritorijoms, kurioms taikoma Europos bendrijos steigimo sutartis, ir pagal sąlygas, nustatytas toje Sutartyje, ir Rumunijos teritorijai.

9)

Kiekviena Susitariančioji Šalis šį Susitarimą patvirtina savo nustatyta tvarka.

Šis Susitarimas įsigalioja Bendrijai 2005 m. sausio 1 d.; Rumunijai šis Susitarimas įsigalioja pirmojo mėnesio po dienos, kurią Rumunija pranešė Bendrijai apie priėmimui reikalingų vidaus procedūrų įvykdymą, pirmąją dieną. Jis nustoja galioti įsigaliojus Europos sutarties papildomam protokolui dėl vyno ir spiritinių gėrimų.

Būčiau dėkingas, jeigu galėtumėte patvirtinti, kad Jūsų Vyriausybė pritaria šio laiško turiniui.

Reiškiu Jums savo didžią pagarbą.

Hecho en Bruselas, el

V Bruselu dne

Udfærdiget i Bruxelles, den

Geschehen zu Brüssel am

Brüssel,

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Done at Brussels,

Fait à Bruxelles, le

Fatto a Bruxelles, addì

Briselē,

Priimta Briuselyje,

Kelt Brüsszelben,

Gedaan te Brussel,

Sporządzono w Brukseli, dnia

Feito em Bruxelas,

V Bruseli

V Bruslju,

Tehty Brysselissä

Utfärdat i Bryssel den

Adoptat la Bruxelles

Image

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

pentru Comunitatea Europeană

Image

Gerbiamasis Pone,

Turiu garbę pranešti, kad gavau Jūsų šios dienos laišką, kuriame rašoma:

„Turiu garbės priminti 2001 m. kovo 22 d. Europos bendrijos ir Rumunijos susitarimą pasikeičiant laiškais dėl abipusio tarifų kvotų nustatymo tam tikriems vynams ir spiritiniams gėrimams, iš dalies keičiantį 1993 m. lapkričio 26 d. Susitarimą, ir 2004 m. Europos bendrijos ir Rumunijos derybas dėl prekybos nuolaidų vynams.

Patvirtinu, kad atsižvelgdamos į minėtąsias derybas bei numatomą Europos sutarties papildomo protokolo dėl vyno ir spiritinių gėrimų priėmimą bei įsigaliojimą ir siekdamos įgyvendinti derybų dėl naujų dvišalių prekybos nuolaidų tam tikriems vynams rezultatus, Europos bendrija ir Rumunija susitarė toliau nurodytu būdu pakeisti nuolaidas vynui, numatytas pasikeičiant laiškais 2001 m.:

1)

Toliau išvardytų Bendrijos kilmės produktų importui į Rumuniją taikomos tokios nuolaidos:

Rumunijos tarifų kodai

Aprašymas

Kiekis per metus

(hl)

Taikomas muitas

(% nuo DPV muito)

ex ex 2204 10

ex ex 2204 21

ex ex 2204 29

Šviežių vynuogių vynas

60 000

nemokama

2)

Toliau išvardytų Rumunijos kilmės produktų importui į Bendriją taikomos tokios nuolaidos:

KN kodas

Aprašymas

Kiekis per metus

(hl)

Taikomas muitas

ex 2204 10

ex 2204 21

ex 2204 29

Šviežių vynuogių vynas

345 000

nemokama

3)

Pagal šį Susitarimą taikomos taisyklės dėl kilmės yra tokios, kaip numatyta Europos sutartyje, įsteigiančioje Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Rumunijos asociaciją.

4)

Šio Susitarimo tikslams laikoma, kad vynas yra produktas, apibrėžtas Tarybos reglamento (EB) Nr. 1493/1999 dėl bendro vyno rinkos organizavimo I priedo 10 dalyje, ir yra gaminamas pagal vynininkystės metodus ir procesus reglamentuojančias taisykles, nurodytas minėto reglamento V antraštinėje dalyje ir IV bei V prieduose ir Komisijos reglamente (EB) Nr. 1622/2000, nustatančiame tam tikras išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1493/1999 dėl bendro vyno rinkos organizavimo įgyvendinimo taisykles ir nustatančiame Bendrijos vynininkystės metodų ir procesų kodeksą.

5)

Kai vynas importuojamas taikant šiame Susitarime numatytas nuolaidas, būtina pateikti abiejų šalių pripažintos oficialios institucijos, įrašytos bendrai sudarytame sąraše, išduotą pažymėjimą, kad toks vynas atitinka 4 punkto sąlygas.

6)

Susitariančiosios Šalys užtikrina, kad abipusiškai suteiktos prekybos nuolaidos nėra ginčijamos kitomis priemonėmis.

7)

Bet kurios iš Šalių prašymu gali būti rengiamos konsultacijos dėl kokios nors problemos, susijusios su šio Susitarimo taikymu.

8)

Šis Susitarimas taikomas teritorijoms, kurioms taikoma Europos bendrijos steigimo sutartis, ir pagal sąlygas, nustatytas toje Sutartyje, ir Rumunijos teritorijai.

9)

Kiekviena Susitariančioji Šalis šį Susitarimą patvirtina savo nustatyta tvarka.

Šis Susitarimas įsigalioja Bendrijai 2005 m. sausio 1 d.; Rumunijai šis Susitarimas įsigalioja pirmojo mėnesio po dienos, kurią Rumunija pranešė Bendrijai apie priėmimui reikalingų vidaus procedūrų įvykdymą, pirmąją dieną. Jis nustoja galioti įsigaliojus Europos sutarties papildomam protokolui dėl vyno ir spiritinių gėrimų.

Būčiau dėkingas, jeigu galėtumėte patvirtinti, kad Jūsų Vyriausybė pritaria šio laiško turiniui.“.

Turiu garbę patvirtinti, kad mano Vyriausybė pritaria Jūsų laiško turiniui.

Reiškiu Jums savo didžią pagarbą.

Adoptat la Bruxelles

Hecho en Bruselas, el

V Bruselu dne

Udfærdiget i Bruxelles, den

Geschehen zu Brüssel am

Brüssel,

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Done at Brussels,

Fait à Bruxelles, le

Fatto a Bruxelles, addì

Briselē,

Priimta Briuselyje,

Kelt Brüsszelben,

Gedaan te Brussel,

Sporządzono w Brukseli, dnia

Feito em Bruxelas,

V Bruseli

V Bruslju,

Tehty Brysselissä

Utfärdat i Bryssel den

Image

În numele Guvernului României

Por el Gobierno de Rumanía

Za vládu Rumunska

For regeringen for Rumænien

Für die Regierung Rumäniens

Rumeenia valitsuse nimel

Για την Κυβέρνηση της Ρουμανίας

For the Government of Romania

Pour le gouvernement de la Roumanie

Per il Governo della Romania

Rumānijas valdības vārdā

Rumunijos Vyriausybės vardu

Románia kormánya részéről

Voor de regering van Roemenië

W imieniu Rządu Rumunii

Pelo Governo da Roménia

Za vládu Rumunska

Za Vlado Romunije

Romanian hallituksen puolesta

På Rumäniens regerings vägnar

Image


PRIEDAS

„PRIEDAS

TARIC KODAI

Užsakymo numeris

KN kodas

TARIC kodas

09.7001

ex 2204 10

2204101991

2204109991

09.7003

ex 2204 21

2204217979

2204217980

2204218079

2204218080

2204218459

2204218470

2204218579

2204218580

2204219420

2204219820

2204219910

09.7005

ex 2204 29

2204296500

2204297510

2204298310

2204298380

2204298420

2204299420

2204299820

2204299910

09.7013

ex 2204 10

2204101991

2204101999

2204109991

2204109999

ex 2204 21

2204217979

2204217980

2204218079

2204218080

2204218459

2204218470

2204218579

2204218580

2204219420

2204219820

2204219910

ex 2204 29

2204296500

2204297510

2204298310

2204298380

2204298420

2204299420

2204299820

2204299910“


8.3.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 66/37


TARYBOS SPRENDIMAS

2006 m. vasario 21 d.

dėl Europos bendrijos ir Danijos Karalystės susitarimo, išplečiančio Tarybos Reglamento (EB) Nr. 343/2003, nustatančio valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio vienoje iš valstybių narių pateikto prieglobsčio prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijus ir mechanizmus, ir Reglamento (EB) Nr. 2725/2000 dėl „Eurodac“ sistemos sukūrimo pirštų atspaudams lyginti siekiant veiksmingiau taikyti Dublino konvenciją nuostatų taikymą Danijai, sudarymo

(2006/188/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 63 straipsnio 1 dalies a punktą kartu su 300 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos pirmuoju sakiniu ir 300 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (1),

kadangi:

(1)

Komisija Bendrijos vardu su Danijos Karalyste vedė derybas dėl susitarimo, išplečiančio Tarybos reglamentų (EB) Nr. 343/2003 (2) ir (EB) Nr. 2725/2000 (3) nuostatų taikymą Danijai.

(2)

Šis susitarimas Europos bendrijos vardu buvo pasirašytas 2005 m. kovo 13 d. su sąlyga, kad jis bus sudarytas vėliau pagal 2005 m. birželio 13 d. Tarybos sprendimą,

(3)

Kaip numato prie ES sutarties ir EB steigimo sutarties pridedamo Protokolo dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos 3 straipsnis, Jungtinė Karalystė ir Airija dalyvauja priimant ir taikant šį sprendimą.

(4)

Pagal Protokolo dėl Danijos pozicijos, pridedamo prie Europos Sąjungos sutarties ir Europos bendrijos steigimo sutarties, 1 ir 2 straipsnius Danija nedalyvauja priimant šį sprendimą, ir dėl to jis nėra jai privalomas ar taikomas.

(5)

Šis susitarimas turėtų būti patvirtintas,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Europos bendrijos ir Danijos Karalystės susitarimas, išplečiantis Tarybos Reglamento (EB) Nr. 343/2003, nustatančio valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio vienoje iš valstybių narių pateikto prieglobsčio prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijus ir mechanizmus, ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 2725/2000 dėl „Eurodac“ sistemos sukūrimo pirštų atspaudams lyginti siekiant veiksmingiau taikyti Dublino konvenciją nuostatų taikymą Danijai, patvirtinamas Bendrijos vardu.

2 straipsnis

Tarybos pirmininkas pateikia susitarimo 10 straipsnio 2 dalyje numatytą pranešimą (4).

3 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje, 2006 m. vasario 21 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

K. GASTINGER


(1)  2005 m. gruodžio 13 d. pareikšta nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  OL L 50, 2003 2 25, p. 1.

(3)  OL L 316, 2000 12 15, p. 1.

(4)  Susitarimas įsigalioja antro mėnesio pirmą dieną po to, kai gaunamas Susitariančiųjų Šalių pranešimas.


Europos bendrijos ir Danijos Karalystės

SUSITARIMAS

dėl valstybės narės, atsakingos už Danijoje ar kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje pateikto prieglobsčio prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijų ir mechanizmų ir „Eurodac“ sistemos, skirtos pirštų atspaudams lyginti, siekiant veiksmingai taikyti Dublino konvenciją

EUROPOS BENDRIJA, toliau – Bendrija,

ir

DANIJOS KARALYSTĖ, toliau – Danija,

ATSIŽVELGDAMOS į Danijos prisijungimą prie Konvencijos, nustatančios valstybę, atsakingą už vienoje iš Europos Bendrijų valstybių narių paduotų prieglobsčio prašymų nagrinėjimą, pasirašytos Dubline 1990 m. birželio 15 d. (toliau – Dublino konvencija);

ATSIŽVELGDAMOS į Europos bendrijos ir Islandijos Respublikos bei Norvegijos Karalystės susitarimo dėl valstybės narės, atsakingos už valstybėje narėje arba Islandijoje ar Norvegijoje pateikto prieglobsčio prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijų ir mechanizmų 12 straipsnį;

ATSIŽVELGDAMOS į tai, kad 2003 m. vasario 18 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 343/2003, nustatantis valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio vienoje iš valstybių narių pateikto prieglobsčio prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijus ir mechanizmus (toliau – II Dublino reglamentas), pakeičia Dublino konvenciją;

PAŽYMĖDAMOS, kad 2003 m. rugsėjo 2 d. buvo priimtas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1560/2003, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 343/2003, nustatančio valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio vienoje iš valstybių narių pateikto prieglobsčio prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijus ir mechanizmus, taikymo taisykles;

ATSIŽVELGDAMOS į 2000 m. gruodžio 11 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 2725/2000 dėl „Eurodac“ sistemos sukūrimo pirštų atspaudams lyginti siekiant veiksmingiau taikyti Dublino konvenciją (toliau – Eurodac reglamentas), svarbą. (Toliau Eurodac reglamentas ir II Dublino reglamentas – Reglamentai);

PAŽYMĖDAMOS, kad 2002 m. vasario 28 d. Taryba priėmė Reglamentą (EB) Nr. 407/2002 dėl tam tikrų taisyklių Eurodac reglamentui įgyvendinti;

ATSIŽVELGDAMOS į Protokolą dėl Danijos pozicijos, pridėtą prie Europos Sąjungos sutarties ir Europos bendrijos steigimo sutarties (Protokolas dėl Danijos pozicijos), kuriuo remiantis II Dublino reglamentas ir Eurodac reglamentas nėra Danijai privalomi ar jai taikomi;

NORĖDAMOS, kad reglamentų nuostatos, būsimos jų pataisos ir su jais susijusios įgyvendinimo priemonės būtų pagal tarptautinę teisę taikomos Bendrijos ir Danijos, kuri yra valstybė narė, turinti ypatingą poziciją dėl Europos bendrijos steigimo sutarties IV antraštinės dalies, santykiams;

PABRĖŽDAMOS tinkamo Bendrijos ir Danijos tarptautinių susitarimų, kurie gali turėti įtakos reglamentų taikymo sričiai arba ją pakeisti, derybų ir sudarymo veiksmų koordinavimo svarbą;

PABRĖŽDAMOS, kad Danija turėtų siekti prisijungti prie Bendrijos sudarytų tarptautinių susitarimų, kuriuose Danijos dalyvavimas yra svarbus, norint nuosekliai taikyti reglamentus ir šį Susitarimą;

KONSTATUODAMOS, kad Europos Bendrijų Teisingumo Teismas turėtų turėti jurisdikciją, siekiant užtikrinti vieningą šio Susitarimo, įskaitant reglamentų nuostatas ir įgyvendinančias Bendrijos priemones, sudarančias šio Susitarimo dalį, taikymą ir aiškinimą;

NURODYDAMOS vadovaujantis Europos bendrijos steigimo sutarties 68 straipsnio 1 dalimi Europos Bendrijų Teisingumo Teismui suteiktą jurisdikciją priimti sprendimus dėl preliminarių klausimų, susijusių su Bendrijos institucijų veiksmų galiojimu ir aiškinimu, remiantis Sutarties IV antraštine dalimi, įskaitant šio Susitarimo galiojimą ir aiškinimą, bei aplinkybę, kad remiantis Protokolu dėl Danijos pozicijos ši nuostata Danijai nėra privaloma ar taikoma;

ATSIŽVELGDAMOS į tai, kad Europos Bendrijų Teisingumo Teismas turėtų turėti jurisdikciją tokiomis pat sąlygomis priimti preliminarius sprendimus dėl šio Susitarimo galiojimo ir aiškinimo klausimų, kuriuos iškelia Danijos teismo institucija, ir kad todėl Danijos teismo institucijos turėtų prašyti priimti preliminarius sprendimus dėl reglamentų ir juos įgyvendinančių priemonių aiškinimo tokiomis pat sąlygomis kaip ir kitų valstybių narių teismo institucijos;

NURODYDAMOS nuostatą, kad vadovaujantis Europos bendrijos steigimo sutarties 68 straipsnio 3 dalimi Europos Sąjungos Taryba, Europos Komisija ir valstybės narės gali prašyti Europos Bendrijų Teisingumo Teismo priimti sprendimą dėl Bendrijos institucijų veiksmų aiškinimo, remdamosi Sutarties IV antraštine dalimi, įskaitant šio Susitarimo aiškinimą, ir bei aplinkybę, kad remiantis Protokolu dėl Danijos pozicijos ši nuostata Danijai nėra privaloma ar taikoma;

ATSIŽVELGDAMOS į tai, kad Danijai turėtų tokiomis pat sąlygomis kaip ir kitoms valstybėms narėms būti suteikta galimybė prašyti Europos Bendrijų Teisingumo Teismo priimti sprendimus dėl klausimų, susijusių su šio Susitarimo aiškinimu, atsižvelgiant į reglamentus ir juos įgyvendinančias priemones;

PABRĖŽDAMOS, kad pagal Danijos teisę, aiškindami šį Susitarimą, įskaitant reglamentų nuostatas ir įgyvendinančias Bendrijos priemones, sudarančias šio Susitarimo dalį, Danijos teismai turėtų tinkamai atsižvelgti į Europos Bendrijų Teisingumo Teismo ir Europos Bendrijų valstybių narių teismų sprendimų dėl reglamentų nuostatų ir įgyvendinančių Bendrijos priemonių precedentus;

ATSIŽVELGDAMOS į tai, kad turėtų būti galima prašyti Europos Bendrijų Teisingumo Teismo priimti sprendimus dėl klausimų, susijusių su šiuo Susitarimu numatytų įsipareigojimų vykdymo, vadovaujantis teisminį nagrinėjimą reglamentuojančiomis Europos bendrijos steigimo sutarties nuostatomis;

KADANGI, remiantis Europos bendrijos steigimo sutarties 300 straipsnio 7 dalimi, šis Susitarimas valstybėms narėms yra privalomas; todėl būtų tinkama, kad, jei valstybė narė jo nesilaiko, Danija turėtų galimybę pateikti skundą Komisijai kaip Sutarties sergėtojai;

ATSIŽVELGDAMOS į tai, kad remiantis Protokolo dėl Danijos pozicijos 3 straipsniu Danija nepatiria priemonių, kurios Danijai nėra privalomos arba taikomos, finansinių pasekmių, išskyrus administravimo išlaidas, ir kad todėl turi būti nustatytas Danijos įnašas veiklos išlaidoms, susijusioms su Centrinio padalinio steigimu ir veikla, remiantis Eurodac reglamento 3 straipsniu, finansuoti;

PABRĖŽDAMOS, kad remiantis Europos Bendrijos bei Islandijos ir Norvegijos susitarimo dėl valstybės narės, atsakingos už valstybėje narėje arba Islandijoje ar Norvegijoje pateikto prieglobsčio prašymo nagrinėjimą, nustatymo 12 straipsniu, protokolas užtikrina Islandijos ir Norvegijos bei Danijos santykius, susijusius su II Dublino reglamento ir Eurodac reglamento nuostatomis;

NORĖDAMOS, kad atsižvelgdamos į šį Susitarimą ir veikdamos pritariant Danijai, šio protokolo turinį nustatytų Europos bendrija ir Islandija bei Norvegija,

SUSITARĖ DĖL ŠIŲ NUOSTATŲ:

1 straipsnis

Tikslas

1.   Šio Susitarimo tikslas – vadovaujantis 2 straipsnio 1 dalimi ir 2 straipsnio 2 dalimi, taikyti 2003 m. vasario 18 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 343/2003 dėl valstybės narės, atsakingos už Danijoje ar kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje pateikto prieglobsčio prašymo nagrinėjimą, nustatymo (II Dublino reglamentas), 2000 m. gruodžio 11 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 2725/2000 dėl „Eurodac“ sistemos sukūrimo pirštų atspaudams lyginti siekiant veiksmingiau taikyti Dublino konvenciją (Eurodac reglamentas) nuostatas ir juos įgyvendinančias priemones Bendrijos ir Danijos santykiams.

2.   Susitariančiųjų Šalių uždavinys – pasiekti, kad reglamentų nuostatos ir juos įgyvendinančios priemonės būtų vienodai taikomos ir aiškinamos visose valstybėse narėse.

3.   Šio Susitarimo 3 straipsnio 1 dalies, 4 straipsnio 1 dalies ir 5 straipsnio 1 dalies nuostatas sąlygojo Protokolas dėl Danijos pozicijos.

2 straipsnis

II Dublino reglamentas ir Eurodac reglamentas

1.   II Dublino reglamento nuostatos, kurios pridedamos prie šio Susitarimo ir sudaro jo dalį kartu su jį įgyvendinančiomis priemonėmis, priimtomis vadovaujantis II Dublino reglamento 27 straipsnio 2 dalimi, ir taikomos įgyvendinimo priemonėms, priimtoms įsigaliojus šiam Susitarimui, Danijos įgyvendintos, kaip nurodyta šio Susitarimo 4 straipsnyje, remiantis tarptautine teise yra taikomos Bendrijos ir Danijos santykiams.

2.   Eurodac reglamento nuostatos, kurios pridedamos prie šio Susitarimo ir sudaro jo dalį kartu su jį įgyvendinančiomis priemonėmis, priimtomis vadovaujantis Eurodac reglamento 22 straipsniu arba 23 straipsnio 2 dalimi, ir taikomos įgyvendinimo priemonėms, priimtoms įsigaliojus šiam Susitarimui, įgyvendintos Danijos, kaip nurodyta šio Susitarimo 4 straipsnyje, remiantis tarptautine teise yra taikomos Bendrijos ir Danijos santykiams.

3.   Šio Susitarimo įsigaliojimo data taikoma vietoje II Dublino reglamento 29 straipsnyje ir Eurodac reglamento 27 straipsnyje nurodytos datos.

3 straipsnis

II Dublino reglamento ir Eurodac reglamento pakeitimai

1.   Danija nedalyvauja priimant II Dublino reglamento ir Eurodac reglamento pakeitimus, o tokie pakeitimai Danijai nėra privalomi arba taikomi.

2.   Priėmus reglamentų pakeitimus, Danija praneša Komisijai apie savo sprendimą dėl tokių pakeitimų turinio įgyvendinimo. Pranešimas pateikiamas priimant pakeitimus arba per 30 dienų nuo jų priėmimo.

3.   Jei Danija nusprendžia, kad ji įgyvendins pakeitimų nuostatas, pranešime nurodoma, ar jie gali būti įgyvendinti administracine tvarka, ar tam reikia parlamento pritarimo.

4.   Jei pranešime nurodoma, kad jie gali būti įgyvendinti administracine tvarka, pranešime papildomai nurodoma, kad visos būtinos administracinės priemonės įsigalioja reglamentų pakeitimų įsigaliojimo dieną arba įsigaliojo pranešimo dieną, atsižvelgiant į tai, kuri iš šių datų yra vėlesnė.

5.   Jei pranešime nurodoma, kad pakeitimams įgyvendinti reikia Danijos parlamento pritarimo, taikomos šios taisyklės:

a)

įstatyminės priemonės Danijoje įsigalioja reglamentų pakeitimų įsigaliojimo dieną arba per 6 mėnesius nuo pranešimo, atsižvelgiant į tai, kuri iš šių datų yra vėlesnė;

b)

jei įstatyminės priemonės Danijoje neįsigaliojo reglamentų pakeitimų įsigaliojimo dieną, Danija tiek, kiek tai atitinka jos nacionalinius teisės aktus, laikinai taiko pakeitimų esmę;

c)

Danija praneša Komisijai datą, kurią įgyvendinančios įstatyminės priemonės įsigalioja, ir apie visas ypatingas priemones, kurių buvo imtasi dėl laikino jų taikymo.

6.   Danijos pranešimu, kad pakeitimų turinys Danijoje buvo įgyvendintas, pagal šio straipsnio 4 arba 5 dalį sukuriamas abipusis Danijos ir Bendrijos įsipareigojimas pagal tarptautinę teisę. Tuomet reglamentų pakeitimai prilyginami šio Susitarimo pakeitimams ir laikomi jo priedais.

7.   Jei:

a)

Danija praneša apie savo sprendimą neįgyvendinti pakeitimų turinio, arba

b)

Danija nepateikia pranešimo per 30 dienų terminą, nurodytą šio straipsnio 2 dalyje; arba

c)

įstatyminės priemonės Danijoje neįsigalioja per terminus, nurodytus šio straipsnio 5 dalyje,

šis Susitarimas laikomas nutrauktu, jei šalys per 90 dienų nenusprendžia kitaip arba, susidarius c punkte nurodytai padėčiai, įstatyminės priemonės Danijoje įsigalioja per tą patį laikotarpį. Nutraukimas įsigalioja po 3 mėnesių nuo 90 dienų laikotarpio pabaigos.

8.   Prieš Susitarimo nutraukimo, kaip nurodyta šio straipsnio 7 dalyje, dieną vadovaujantis II Dublino reglamentu atsiųstiems prašymams šios nuostatos netaikomos.

4 straipsnis

Įgyvendinimo priemonės

1.   Danija nedalyvauja Komitetui priimant nuomones, kaip nurodytas II Dublino reglamento 27 straipsnio 2 dalyje ir Eurodac reglamento 23 straipsnio 2 dalyje, arba priimant įgyvendinimo priemones, priimamas vadovaujantis Eurodac reglamento 22 straipsniu. Įgyvendinimo priemonės, priimtos vadovaujantis II Dublino reglamento 27 straipsnio 2 dalimi arba Eurodac reglamento 23 straipsnio 2 dalimi, ir įgyvendinimo priemonės, priimtos vadovaujantis Eurodac reglamento 22 straipsniu, Danijai nėra privalomos ir taikomos.

2.   Priėmus įgyvendinimo priemones vadovaujantis II Dublino reglamento 27 straipsnio 2 dalimi ir vadovaujantis Eurodac reglamento 22 straipsniu 23 straipsnio 2 dalimi, Danijai pranešama apie įgyvendinimo priemones. Danija praneša Komisijai apie sprendimą dėl įgyvendinimo priemonių turinio įgyvendinimo. Pranešimas pateikiamas gavus įgyvendinimo priemones arba per 30 dienų nuo jų gavimo.

3.   Pranešime nurodoma, kad visos būtinos administracinės priemonės Danijoje įsigalioja įgyvendinimo priemonių įsigaliojimo dieną arba įsigaliojo pranešimo dieną, atsižvelgiant į tai, kuri iš šių datų yra vėlesnė.

4.   Danijos pranešimu, kad įgyvendinimo priemonių turinys Danijoje buvo įgyvendintas, sukuriami abipusiai Danijos ir Bendrijos įsipareigojimai pagal tarptautinę teisę. Jį pateikus, įgyvendinimo priemonės sudaro šio Susitarimo dalį.

5.   Jei:

a)

Danija praneša apie savo sprendimą neįgyvendinti įgyvendinimo priemonių turinio; arba

b)

jei Danija nepateikia pranešimo per 30 dienų terminą, nustatytą šio straipsnio 2 dalyje,

šis Susitarimas laikomas nutrauktu, jei šalys per 90 dienų nenusprendžia kitaip. Nutraukimas įsigalioja po 3 mėnesių nuo 90 dienų laikotarpio pabaigos.

6.   Prieš Susitarimo nutraukimo, kaip nurodyta šio straipsnio 5 dalyje, dieną vadovaujantis II Dublino reglamentu atsiųstiems prašymams šios nuostatos netaikomos.

7.   Jei išskirtiniais atvejais įgyvendinimo priemonėms įgyvendinti reikia Danijos parlamento pritarimo, vadovaujantis šio straipsnio 2 dalimi, tai nurodoma Danijos pranešime ir yra taikomos 3 straipsnio 5–8 dalių nuostatos.

5 straipsnis

Tarptautiniai susitarimai, turintys įtakos II Dublino reglamentui ir Eurodac reglamentui

1.   Remiantis II Dublino reglamento ir Eurodac reglamento taisyklėmis Bendrijos sudaryti tarptautiniai susitarimai Danijai nėra privalomi ir taikomi.

2.   Danija susilaiko nuo tarptautinių susitarimų, kurie gali turėti įtakos reglamentų, sudarančių šio Susitarimo priedus dėl atsakomybės nagrinėti trečiųjų šalių piliečių, kuriems taikomas Eurodac reglamentas, prieglobsčio prašymą nustatymo arba dėl priemonių jų pirštų atspaudams lyginti, taikymo sričiai arba ją pakeisti sudarymo, išskyrus, kai jie sudaromi Bendrijai pritarus ir jei buvo imtasi patenkinamų priemonių dėl šio Susitarimo ir atitinkamo tarptautinio susitarimo suderinimo.

3.   Derėdamasi dėl tarptautinių susitarimų, kurie gali turėti įtakos reglamentų, sudarančių šio Susitarimo priedus, taikymo sričiai arba ją pakeisti, Danija su Bendrija derina savo poziciją ir susilaiko nuo veiksmų, kurie keltų pavojų Bendrijos pozicijos tikslams, tokiose derybose priklausantiems jos kompetencijos sričiai.

6 straipsnis

Europos Bendrijų Teisingumo Teismo jurisdikcija Susitarimo aiškinimui

1.   Jei Danijos teismo institucijai nagrinėjant bylą iškeliamas klausimas dėl šio Susitarimo galiojimo ar aiškinimo, toji teismo institucija paprašo Teisingumo Teismo priimti dėl to sprendimą, jei tokiomis pat aplinkybėmis kitos Europos Sąjungos valstybės narės teismo institucija turėtų tai padaryti, atsižvelgdama į II Dublino reglamentą ir Eurodac reglamentą ir juos įgyvendinimo priemones, nurodytas 2 straipsnio 1 dalyje ir 2 straipsnio 2 dalyje.

2.   Pagal Danijos teisę, aiškindami šį Susitarimą, Danijos teismai tinkamai atsižvelgia į Teisingumo Teismo sprendimų dėl II Dublino reglamento ir Eurodac reglamento nuostatų ir įgyvendinančių Bendrijos priemonių precedentus.

3.   Danija, kaip ir Taryba, Komisija ir bet kuri valstybė narė, gali prašyti Teisingumo Teismo priimti sprendimą dėl šio Susitarimo aiškinimo klausimo. Tenkinant šį prašymą, Teisingumo Teismo priimtas sprendimas netaikomas valstybių narių teismo institucijų sprendimams, kurie jau yra res judicata.

4.   Danija turi teisę Teisingumo Teismui pateikti savo pastebėjimus, jei valstybės narės teismo institucija perdavė jam klausimą preliminariam nutarimui dėl 2 straipsnio 1 dalyje ir 2 straipsnio 2 dalyje nurodyto nuostatos aiškinimo priimti.

5.   Protokolas dėl Europos Bendrijų Teisingumo Teismo statuto ir jo darbo reglamentas yra taikomi.

6.   Jei Europos Bendrijos steigimo sutarties nuostatos dėl Teisingumo Teismo sprendimų iš dalies keičiamos ir tai turi įtakos sprendimams dėl II Dublino reglamento ir Eurodac reglamento, Danija gali pranešti Komisijai apie savo sprendimą šiam Susitarimui pakeitimų netaikyti. Pranešimas pateikiamas pakeitimams įsigaliojant arba per 60 dienų nuo jų įsigaliojimo.

Tokiu atveju šis Susitarimas laikomas nutrauktu. Nutraukimas įsigalioja po 3 mėnesių nuo pranešimo.

7.   Vadovaujantis II Dublino reglamentu prieš Susitarimo nutraukimą, kaip išdėstyta šio straipsnio 6 dalyje, atsiųstiems prašymams šios nuostatos netaikomos.

7 straipsnis

Europos Bendrijų Teisingumo Teismo jurisdikcija dėl Susitarimo laikymosi

1.   Komisija gali Teisingumo Teismui pateikti ieškinius dėl Danijos nevykdomų šiuo Susitarimu numatytų įsipareigojimų.

2.   Danija gali Komisijai pateikti skundą dėl valstybės narės nevykdomų šiuo Susitarimu numatytų įsipareigojimų.

3.   Atitinkamos Europos Bendrijos steigimo sutarties nuostatos, reglamentuojančios procesą Teisingumo Teisme, bei Protokolas dėl Europos Bendrijų Teisingumo Teismo statuto ir jo darbo reglamentas yra taikomi.

8 straipsnis

Teritorinis taikymas

Vadovaujantis Eurodac reglamento 26 straipsniu ir II Dublino reglamento 26 straipsniu, šis Susitarimas taikomas Europos bendrijos steigimo sutarties 299 straipsnyje nurodytoms teritorijoms.

9 straipsnis

Finansinis įnašas į „Eurodac“

Danija į metinį ES biudžetą įneša metinę sumą, skirtą Centrinio padalinio įrengimo ir veiklos administravimo ir einamosioms išlaidoms padengti, apskaičiuojamą pagal tam skirtus biudžeto asignavimus, remiantis Danijos bendro nacionalinio produkto dalimi procentais, palyginus su bendru visų dalyvaujančių valstybių nacionaliniu produktu.

Ši nuostata taikoma nuo tų metų, kai Danija prijungia prie Centrinio padalinio.

Danijos įnašą pradiniam Centrinio padalinio įrengimui finansuoti sudarys bendra suma, lygi į Europos Sąjungos bendrą biudžetą grąžintai Danijos įnašo sumai, kadangi ji iš pradžių nebuvo prisijungusi prie Eurodac reglamento.

10 straipsnis

Susitarimo nutraukimas

1.   Šis Susitarimas nutraukiamas, jei Danija informuoja kitas valstybes nares, kad ji nebepageidauja naudotis Protokolo dėl Danijos pozicijos I dalies nuostatomis, atsižvelgiant į to protokolo 7 straipsnį.

2.   Šį Susitarimą gali nutraukti bet kuri iš Susitariančiųjų Šalių, pateikusi pranešimą kitai Susitariančiajai Šaliai. Nutraukimas įsigalioja praėjus šešiems mėnesiams nuo tokio pranešimo dienos.

3.   Prieš Susitarimo nutraukimą, kaip išdėstyta šio straipsnio 1 arba 2 dalyje, atsiųstiems prašymams šios nuostatos netaikomos.

11 straipsnis

Įsigaliojimas

1.   Susitariančiosios Šalys priima Susitarimą pagal savo atitinkamas procedūras.

2.   Susitarimas įsigalioja pirmą antro mėnesio nuo Susitariančiųjų Šalių pranešimo apie jų atitinkamų tam reikalingų procedūrų baigimą dieną.

12 straipsnis

Tekstų autentiškumas

Šis Susitarimas yra sudarytas dviem egzemplioriais anglų, čekų, danų, estų, graikų, ispanų, italų, latvių, lenkų, lietuvių, maltiečių, olandų, portugalų, prancūzų, slovakų, slovėnų, suomių, vengrų, vokiečių ir švedų kalbomis. Visi tekstai yra autentiški.

PRIEDAS

2003 m. vasario 18 d. TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 343/2003, nustatantis valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio vienoje iš valstybių narių pateikto prieglobsčio prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijus ir mechanizmus.

2000 m. gruodžio 11 d. TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2725/2000 dėl „Eurodac“ sistemos sukūrimo pirštų atspaudams lyginti siekiant veiksmingiau taikyti Dublino konvenciją.


Komisija

8.3.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 66/44


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2006 m. vasario 28 d.

suteikiantis Austrijai jos prašomą leidžiančią nukrypti nuostatą pagal Tarybos direktyvą 91/676/EEB dėl vandenų apsaugos nuo taršos nitratais iš žemės ūkio šaltinių

(pranešta dokumentu Nr. C(2006) 590)

(autentiškas tik tekstas vokiečių kalba)

(2006/189/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1991 m. gruodžio 12 d. Tarybos direktyvą 91/676/EEB dėl vandenų apsaugos nuo taršos nitratais iš žemės ūkio šaltinių (1), ypač į jos III priedo 2 skyriaus trečią pastraipą,

kadangi:

(1)

Jei valstybė narė vienam hektarui numato kasmet skirti kitokį mėšlo kiekį nei nurodyta Direktyvos 91/676/EEB III priedo 2 skyriaus 2 pastraipos pirmame sakinyje ir a punkte, šis kiekis turi būti nustatytas toks, kad netrukdytų siekti šios Direktyvos 1 straipsnyje nurodytų tikslų ir būtų pagrįstas objektyviais kriterijais, pavyzdžiui, šiuo atveju, ilgu vegetaciniu periodu ir dideliu augalų poreikiu azotui.

(2)

Austrija pateikė Komisijai prašymą taikyti leidžiančią nukrypti nuostatą remiantis Direktyvos 91/676/EEB III priedo 2 skyriaus trečia pastraipa.

(3)

Prašoma leidžianti nukrypti nuostata yra susijusi su Austrijos ketinimu leisti naudoti 230 kg azoto turinčio gyvulių mėšlo vienam hektarui per metus galvijų ūkiuose, kuriuose mėšlui skirta žemės ūkio paskirties žemė užsėjama žole, tarpiniais augalais arba runkeliais ir kitomis kultūromis, kurių nitratų pralaidumas nedidelis. Ši leidžianti nukrypti nuostata susijusi su maždaug 2 000 ūkių ir 60 000 gyvulių vienetų, sudarančių atitinkamai 3 % ūkių ir 4 % gyvulių vienetų.

(4)

Austrijoje buvo priimti įstatymai dėl Direktyvos 91/676/EEB įgyvendinimo, kurie taip pat taikomi ir prašomai leidžiančiai nukrypti nuostatai.

(5)

Trečioji ataskaita dėl Nitratų direktyvos įgyvendinimo Austrijoje 2000–2003 m. parodė, kad žiemą vidutinė nitratų koncentracija paviršiaus ir požeminiuose vandenyse visose stebėjimo vietose nesiekė 25 mg/l. Vidutinė koncentracija visose vietose sudarė 5,8 mg/l NO3. Vidutinė koncentracija požeminiuose vandenyse siekė 19,6 mg/l. 74 % vietų vidutinė koncentracija buvo mažesnė kaip 25 mg/l. Nė vienas iš Austrijos ežerų nėra eutrofinis. Tendencijų analizė rodo, kad vandens kokybė išlieka nepakitusi daugumoje matavimo vietų.

(6)

1990–2003 m. laikotarpiu smarkiai sumažėjo gyvulių skaičius ir mineralinių trąšų naudojimas. Galvijų skaičius sumažėjo 21 %, kiaulių – 12 %, naminių paukščių – 6 %. 2000–2002 m. laikotarpiu vienam hektarui per metus buvo naudojama vidutiniškai 47,8 kg ir 35,4 kg azoto, esančio atitinkamai gyvulių mėšle ir cheminėse trąšose. Tai yra vienas mažiausių rodiklių ES ir turi tendenciją mažėti atitinkamai 7 % ir 5 %, palyginti su 1996–1999 m. laikotarpiu.

(7)

Pagal Direktyvos 91/676/EEB 3 straipsnio 5 dalį Austrija taiko veiksmų programą visoje savo teritorijoje.

(8)

Austrijos pranešime pateikti patvirtinamieji dokumentai rodo, kad siūlomas 230 kg azoto turintis gyvulių mėšlo kiekis vienam hektarui per metus yra pagrįstas objektyviais kriterijais – ilgu vegetaciniu periodu ir dideliu augalų poreikiu azotui.

(9)

Komisija, išnagrinėjusi Austrijos prašymą, mano, kad siūlomas 230 kg azoto turintis gyvulių mėšlo kiekis vienam hektarui per metus netrukdys siekti Direktyvoje 91/676/EEB numatytų tikslų, jeigu bus laikomasi tam tikrų griežtų sąlygų.

(10)

Šis sprendimas taikytinas atsižvelgiant į dabartinę veiksmų programą, galiojančią iki 2007 m. pabaigos.

(11)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Direktyvos 91/676/EEB 9 straipsniu įkurto Nitratų komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Šiame sprendime nurodytomis sąlygomis suteikiama 2005 m. lapkričio 3 d. laišku Austrijos prašoma leidžianti nukrypti nuostata dėl didesnio gyvulių mėšlo kiekio nei nurodyta Direktyvos 91/676/EEB III priedo 2 skyriaus antros pastraipos pirmame sakinyje ir a punkte.

2 straipsnis

Sąvokų apibrėžimai

Šiame sprendime naudojamos sąvokos apibrėžiamos taip:

a)

„galvijų ūkiai“ – tai ūkiai, kuriuose yra daugiau kaip trys gyvulių vienetai ir ne mažiau kaip du trečdaliai gyvulių yra galvijai;

b)

„žolė“ – tai nuolatinės arba laikinos ganyklos (laikinose žolė paprastai auga mažiau kaip ketverius metus);

c)

„su žole įsėti augalai“ – silosiniai javai, silosiniai kukurūzai, prieš nuimant derlių (kukurūzai) arba jį nuėmus įsėtini su žole kaip tarpiniai augalai, kad žiemą biologiškai sulaikytų azoto likučius;

d)

„runkeliai“– tai pašariniai runkeliai.

3 straipsnis

Taikymo sritis

Šis sprendimas taikomas individualiai atsižvelgiant į sąlygas, nustatytas 4, 5 ir 6 straipsniuose galvijų ūkiams, kuriuose sėjomaina apima daugiau kaip 70 % augalų, kurių ypač didelis poreikis azotui ir ilgas vegetacijos periodas.

4 straipsnis

Metinis leidimas ir įsipareigojimas

1.   Ūkininkai, norintys pasinaudoti leidžiančia nukrypti nuostata, kasmet pateikia prašymą kompetentingoms institucijoms.

2.   Pateikdami 1 straipsnio dalyje nurodytą metinį prašymą jie raštu įsipareigoja vykdyti 5 ir 6 straipsniuose nustatytas sąlygas.

5 straipsnis

Mėšlo ir kitų trąšų naudojimas

1.   Kasmet galvijų ūkių dirvose naudojamame gyvulių mėšle, įskaitant paliekamą pačių gyvulių, esantis azoto kiekis neviršija 230 kg vienam hektarui, laikantis 2–8 dalyse nurodytų sąlygų.

2.   Bendras į dirvą patenkančio azoto kiekis atitinka konkretaus augalo maistinių medžiagų poreikį, įvertinant iš dirvos gaunamas medžiagas. Bendras trąšose esančio azoto naudojimas neviršija 280 kg vienam hektarui per metus.

3.   Kiekvienas ūkis rengia tręšimo planą, kuriame aprašoma ūkio dirbamosios žemės sėjomaina ir planuojamas mėšlo, azoto bei fosfatinių trąšų naudojimas. Ūkis tokį planą sudaro ne vėliau kaip iki kiekvienų kalendorinių metų kovo 1 d.

Tręšimo plane pateikiama ši informacija:

a)

gyvulių skaičius, mėšlo laikymo ir saugojimo sistemos aprašymas, įskaitant saugomo mėšlo kiekį;

b)

azoto ir fosforo kiekio ūkyje pagamintame mėšle apskaičiavimas (atmetus laikymo ir saugojimo metu patirtus nuostolius);

c)

sėjomaina ir kiekvieno pasėlio plotas, įskaitant scheminį žemėlapį, kuriame nurodytas atskirų laukų išdėstymas;

d)

numatomas augalų azoto ir fosforo poreikis;

e)

kitiems ūkiams tiekiamo mėšlo kiekis ir tipas;

f)

mėšle esančio azoto ir fosforo naudojimas kiekviename lauke (kai žemės sklypai pagal pasėlius ir dirvožemio tipą yra vienarūšiai);

g)

cheminėse ir kitokiose trąšose esančio azoto ir fosforo naudojimas kiekviename lauke.

Siekiant užtikrinti planų ir realios žemės ūkio praktikos derėjimą, planai turi būti peržiūrimi ne vėliau kaip per septynias dienas nuo bet kokių pasikeitimų žemės ūkio praktikoje.

4.   Kiekvienas ūkis rengia tręšimo ataskaitas. Kiekvienais kalendoriniais metais šios ataskaitos pateikiamos kompetentingoms institucijoms.

5.   Kiekvienas ūkis, kuriam taikoma individuali leidžianti nukrypti nuostata, sutinka, kad būtų kontroliuojamas 4 straipsnio 1 dalyje nurodytas prašymas, tręšimo planas ir tręšimo ataskaitos.

6.   Periodinė dirvožemio azoto ir fosforo analizė atliekama mažiausiai kas ketverius metus kiekvieno ūkio, kuriam taikoma individuali leidžianti nukrypti nuostata, kiekviename vienarūšiame plote, atsižvelgiant į sėjomainą ir dirvožemio charakteristikas. 5 hektarų žemės plote atliekama ne mažiau kaip viena analizė.

7.   Mėšlo negalima skleisti rudenį prieš žolės sėją.

8.   Negalima naudoti trąšų žemėje 30 metrų atstumu nuo ežero.

6 straipsnis

Dirvos danga

70 % arba daugiau mėšlui skirto konkretaus galvijų ūkio ploto užsėjama žole, tarpiniais augalais arba runkeliais ir kitomis kultūromis, kurių nitratų pralaidumas nedidelis. Ūkininkai, kuriems taikoma individuali leidžianti nukrypti nuostata, imasi šių priemonių:

a)

tarpiniai augalai neapariami iki kovo 1 d., siekiant užtikrinti ilgalaikę ariamo ploto augalinę dangą, kad būtų atstatyti rudeniniai podirvio nitratų nuostoliai ir apriboti žiemos nuostoliai;

b)

laikinos ganyklos suariamos pavasarį;

c)

augalų sėjomaina netaikoma atmosferos azotą kaupiantiems ankštiniams ar kitiems augalams. Tačiau tai netaikoma dobilams pievoje, kurioje yra mažiau kaip 50 % dobilų, ir su žole įsėtiems miežiams arba žirniams.

7 straipsnis

Stebėsena

1.   Kompetentinga institucija sudaro ir kasmet atnaujina žemėlapius, kuriuose procentais nurodomi kiekvienos savivaldybės ūkiai, gyvulių skaičius ir žemės ūkio paskirties žemė, kuriems taikoma individuali leidžianti nukrypti nuostata.

Šie žemėlapiai Komisijai pateikiami kasmet.

2.   Siekiant įvertinti leidžiančios nukrypti nuostatos poveikį vandens kokybei, sukuriamas ir išlaikomas stebėsenos tinklas, skirtas paviršinio vandens ir negilaus gruntinio vandens mėginių surinkimui. Rajonuose, kuriuose individuali leidžianti nukrypti nuostata taikoma 3 % arba daugiau visų ūkių, sustiprinamas veikiantis stebėsenos tinklas.

3.   Atliekant tyrimą ir maistinių medžiagų analizę gaunami duomenys apie vietinį žemės naudojimą, augalų sėjomainas ir žemės ūkio praktiką ūkiuose, kuriems taikoma individuali leidžianti nukrypti nuostata. Šie duomenys gali būti naudojami atliekant modelinius nitratų išplovimo ir fosforo nuostolių apskaičiavimus laukuose, kuriuose per metus į vieną hektarą su gyvulių mėšlu patenka iki 230 kg azoto.

4.   Įrengiamos stebėjimo vietos, kuriose bus renkami duomenys apie azoto kiekį vandenyje, ištekančiame iš šaknų zonos ir patenkančiame į požeminio vandens sistemą, ir azoto nuostolius dėl paviršinio ir gruntinio vandens nutekėjimo, neatsižvelgiant į tai, ar taikoma leidžianti nukrypti nuostata.

8 straipsnis

Ataskaitos

1.   Kompetentinga institucija kasmet pateikia Komisijai stebėsenos rezultatus kartu su trumpa ataskaita apie vandens kokybės raidą ir vertinimo praktiką. Ataskaitoje pateikiama informacija apie leidžiančios nukrypti nuostatos reikalavimų įvykdymo vertinimą atliekant kontrolę ūkiuose ir informacija apie ūkius, kuriuose vykdant administracinius ir vietos patikrinimus nustatyta neatitikimų.

2.   Komisija į gautus rezultatus atsižvelgs vertindama galimą naują prašymą dėl leidžiančios nukrypti nuostatos taikymo.

9 straipsnis

Taikymas

Šis sprendimas taikomas pagal 2004–2007 m. Trečiąją Austrijos veiksmų programą. Jis galioja iki 2007 m. gruodžio 31 d.

10 straipsnis

Šis sprendimas yra skirtas Austrijos Respublikai.

Priimta Briuselyje, 2006 m. vasario 28 d.

Komisijos vardu

Stavros DIMAS

Komisijos narys


(1)  OL L 375, 1991 12 31, p. 1. Direktyva su pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1882/2003 (OL L 284, 2003 10 31, p. 1).


8.3.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 66/47


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2006 m. kovo 1 d.

pataisantis Sprendimą 97/808/EB dėl grindų dangų, kaip statybos produktų, atitikties įvertinimo tvarkos, pagal Tarybos direktyvos 89/106/EEB 20 straipsnio 2 dalį

(pranešta dokumentu Nr. C(2006) 553)

(Tekstas svarbus EEE)

(2006/190/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1988 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyvą 89/106/EEB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su statybos produktais, derinimo (1), ypač jos 13 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

(1)

1997 m. lapkričio 20 d. Komisijos sprendimo 97/808/EB dėl grindų dangų (klojinių), kaip statybos produktų, atitikties įvertinimo tvarkos pagal Tarybos direktyvos 89/106/EEB 20 straipsnio 2 dalį (2), III priede esančioje produktų šeimos lentelėje „GRINDŲ DANGOS (2/2)“ 3 atitikties įvertinimo schema klaidingai priskiriama FFL klasei.

(2)

Sprendimas 97/808/EB turėtų būti atitinkamai pakeistas.

(3)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Statybos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 97/808/EB III priedas pataisomas, kaip išdėstyta šio sprendimo priede.

2 straipsnis

Šis sprendimas yra skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2006 m. kovo 1 d.

Komisijos vardu

Günter VERHEUGEN

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 40, 1989 2 11, p. 12. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1882/2003 (OL L 284, 2003 10 31, p. 1).

(2)  OL L 331, 1997 12 3, p. 18. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 2001/596/EB (OL L 209, 2001 8 2, p. 33).


PRIEDAS

Sprendimo 97/808/EB III priede esanti lentelė ir su produktų šeima „GRINDŲ DANGOS (2/2)“ susijęs tekstas pakeičiamas taip:

„PRODUKTŲ ŠEIMA GRINDŲ DANGOS (2/2)

Atitikties įvertinimo schemos

CEN ir CENELEC prašomi žemiau išvardytiems produktams ir jų numatomam naudojimui atitinkamuose darniuosiuose standartuose nustatyti tokias atitikties įvertinimo schemas:

Produktai

Numatomas naudojimas

Lygiai arba klasės Degumas

Atitikties įvertinimo schemos

Kietų grindų dangų (klojinių) produktai

A)   Komponentai

Grindinio elementai, mozaikinės plytelės, parketas, tinklo ar lakštų paklotai, grindų grotelės, kietos laminuotos grindų dangos, medienos gaminiai

B)   Apkrovas laikančiosios sistemos, tiekiamos į rinką komplektais

Pakeltos priėjimų grindys, tuštymėtos grindys

Naudojimui patalpų viduje, įskaitant visuomeninio transporto patalpas

A1FL  (1) – A2FL  (1) – BFL  (1) – CFL  (1)

1 (2)

A1FL  (3) – A2FL  (3) – BFL  (3) – CFL  (3) – DFL – EFL

3 (4)

(nuo A1FL iki EFL) (5), FFL

4 (6)

Tampriosios ir tekstilinės grindų dangos (klojiniai)

Vientisos ir įvairialytės tampriosios grindų dangos, tiekiamos plytelių, lakštų ar rulonų pavidalu (tekstilinės grindų dangos įskaitant plyteles; plastiko ir gumos lakštai (kietėjančio aminoplastiko dangos); linoleumas ir kamštinės dangos; antistatiniai lakštai; laisvai klojamos grindų plytelės; tampriosios laminuotos grindys)

Naudojimui patalpų viduje

A1FL  (1) – A2FL  (1) – BFL  (1) – CFL  (1)

1 (2)

A1FL  (3) – A2FL  (3) – BFL  (3) – CFL  (3) – DFL – EFL

3 (4)

(nuo A1FL iki EFL) (5), FFL

4 (6)

Tampriosios ir tekstilinės grindų dangos (klojiniai)

Vientisos ir įvairialytės tampriosios grindų dangos, tiekiamos plytelių, lakštų ar rulonų pavidalu (tekstilinės grindų dangos įskaitant plyteles; plastiko ir gumos lakštai (kietėjančio aminoplastiko dangos); linoleumas ir kamštinės dangos; antistatiniai lakštai; laisvai klojamos grindų plytelės; tampriosios laminuotos grindys)

Naudojimui išorėje

4 (6)

Grindų išlyginimo medžiagos

Naudojimui patalpų viduje

A1FL  (1) – A2FL  (1) – BFL  (1) – CFL  (1)

1 (2)

A1FL  (3) – A2FL  (3) – BFL  (3) – CFL  (3) – DFL – EFL

3 (4)

(nuo A1FL iki EFL) (5), FFL

4 (6)

Naudojimui išorėje

4 (6)

Sistemos specifikacija turėtų būti tokia, kad ji galėtų būti įgyvendinta net tada, kai nebūtina nustatyti tam tikros charakteristikos elgsenos, kadangi bent viena valstybė narė neturi jokių teisinių reikalavimų, taikomų šioms charakteristikoms (žr. Direktyvos 89/106/EEB 2 straipsnio 1 dalį ir, kai taikoma, aiškinamųjų dokumentų 1.2.3 straipsnį). Tokiais atvejais šių charakteristikų patikra neturi būti skiriama atlikti gamintojui, jei jis nenori paskelbti apie šio produkto elgseną šiuo atžvilgiu.“.


(1)  Produktai ir (arba) medžiagos, kurių vienas iš gamybos proceso etapų yra skirtas pagerinti degumo klasifikavimą (pvz., antipirenų pridėjimas arba organinių medžiagų apribojimas).

(2)  1 sistema: žr. Direktyvos 89/106/EEB, III priedo 2 skirsnio i punktą, neatliekant pavyzdžių tikrinimo ir bandymo.

(3)  Produktai ir (arba) medžiagos, neįtrauktos į 1 išnašą.

(4)  3 sistema: žr. Direktyvos 89/106/EEB, III priedo 2 skirsnio ii punkte išdėstytą antrąją galimybę.

(5)  Produktai ir (arba) medžiagos, kurių degumo tikrinti nereikia (pvz., A1 klasės produktai ir (arba) medžiagos pagal Komisijos sprendimą 96/603/EB (OL L 267, 1996 10 19, p. 23)).

(6)  4 sistema: žr. Direktyvos 89/106/EEB, III priedo 2 skirsnio ii punkte išdėstytą trečiąją galimybę.


8.3.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 66/50


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2006 m. kovo 1 d.

skelbiantis Baltijos jūros regioninės patariamosios tarybos veiklos pradžią pagal bendrąją žuvininkystės politiką

(2006/191/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama 2004 m. liepos 19 d. Tarybos sprendimą 2004/585/EB, įsteigiantį regionines patariamąsias tarybas pagal Bendrąją žuvininkystės politiką (1), ypač į jo 3 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į 2005 m. gruodžio 13 d. Danijos pateiktą rekomendaciją Danijos, Vokietijos, Estijos, Latvijos, Lietuvos, Lenkijos, Suomijos ir Švedijos vardu,

kadangi:

(1)

2002 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 2371/2002 dėl žuvų išteklių apsaugos ir tausojančio naudojimo pagal Bendrąją žuvininkystės politiką (2) ir Sprendime 2004/585/EB yra numatyta regioninių patariamųjų tarybų steigimo ir veiklos sistema.

(2)

Sprendimo 2004/585/EB 2 straipsniu įsteigiama regioninė patariamoji taryba, kurios veikla apims Baltijos jūrą Tarptautinės jūrų tyrinėjimų tarybos (TJTT) IIIb, IIIc ir IIId srityse, kaip apibrėžta Tarybos reglamente (EEB) Nr. 3880/91 (3).

(3)

Pagal Sprendimo 2004/585/EB 3 straipsnio 1 dalį žuvininkystės sektoriaus atstovai ir kitos interesų grupės Danijai, Vokietijai, Estijai, Latvijai, Lietuvai, Lenkijai, Suomijai ir Švedijai pateikė prašymą dėl šios regioninės patariamosios tarybos veiklos.

(4)

Kaip reikalaujama pagal Sprendimo 2004/585/EB 3 straipsnio 2 dalį, atitinkamos valstybės narės nustatė, ar prašymas dėl Baltijos jūros regioninės patariamosios tarybos atitiko to sprendimo nuostatas. 2005 m. gruodžio 13 d. atitinkamos valstybės narės Komisijai perdavė rekomendaciją dėl šios regioninės patariamosios tarybos.

(5)

Atsižvelgdama į Sprendimą 2004/585/EB ir į Bendrosios žuvininkystės politikos tikslus ir principus, Komisija įvertino suinteresuotųjų šalių prašymą ir rekomendaciją ir mano, kad Baltijos jūros regioninė patariamoji taryba yra pasirengusi pradėti veiklą,

NUSPRENDĖ:

Vienintelis straipsnis

Sprendimo 2004/585/EB 2 straipsnio 1 dalies a punktu įsteigta Baltijos jūros regioninė patariamoji taryba pradeda savo veiklą nuo 2006 m. kovo 13 d.

Priimta Briuselyje, 2006 m. kovo 1 d.

Komisijos vardu

Joe BORG

Komisijos narys


(1)  OL L 256, 2004 8 3, p. 17.

(2)  OL L 358, 2002 12 31, p. 59.

(3)  OL L 365, 1991 12 31, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 448/2005 (OL L 74, 2005 3 19, p. 5).