ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 65

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

49 tomas
2006m. kovo 7d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

*

2006 m. vasario 23 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 388/2006, nustatantis jūrų liežuvių išteklių Biskajos įlankoje tausojančio naudojimo daugiametį planą

1

 

*

2006 m. vasario 27 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 389/2004, nustatantis finansinės paramos priemonę Kipro turkų bendruomenės ekonominei plėtrai skatinti, ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2667/2000 dėl Europos rekonstrukcijos agentūros

5

 

 

2006 m. kovo 6 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 390/2006, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

9

 

 

2006 m. kovo 6 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 391/2006, atidarantis konkursą Nr. 56/2006 EB, skirtą naujiems vyno alkoholio panaudojimo pramonėje būdams

11

 

*

2006 m. kovo 6 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 392/2006, atidarantis konservuotų pievagrybių autonominę tarifinę kvotą ir numatantis jos valdymą nuo 2006 m. balandžio 1 d.

14

 

*

2006 m. kovo 6 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 393/2006, atidarantis česnakų autonominę tarifų kvotą ir numatantis jos valdymą nuo 2006 m. balandžio 1 d.

18

 

*

2006 m. kovo 2 d. Komisijos direktyva 2006/26/EB, iš dalies keičianti Tarybos direktyvas 74/151/EEB, 77/311/EEB, 78/933/EEB ir 89/173/EEB dėl ratinių žemės ūkio ar miškų ūkio traktorių, siekiant jas suderinti su technikos pažanga ( 1 )

22

 

*

2006 m. kovo 6 d. Komisijos direktyva 2006/28/EB, iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 72/245/EEB dėl transporto priemonių radijo trukdžių (elektromagnetinio suderinamumo) ir Tarybos direktyvą 70/156/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų tipo patvirtinimą, suderinimo, siekiant jas suderinti su technikos pažanga ( 1 )

27

 

 

II   Aktai, kurių skelbti neprivaloma

 

 

Taryba

 

*

2006 m. vasario 27 d. Tarybos sprendimas, dėl Bendrijos pozicijos ES ir Čilės asociacijos taryboje dėl Susitarimo, steigiančio Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Čilės Respublikos asociaciją, I priedo pakeitimo, siekiant atsižvelgti į tarifų lengvatų, suteikiamų Čilei pagal Bendrijos bendrųjų tarifų lengvatų sistemą (BLS), konsolidavimą

30

 

*

2006 m. vasario 27 d. Tarybos sprendimas, leidžiantis Nyderlandų Karalystei taikyti priemonę, nukrypstančią nuo Šeštosios direktyvos 77/388/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su apyvartos mokesčiais, suderinimo, 11 straipsnio

45

 

 

Komisija

 

*

2006 m. vasario 16 d. Sprendimas Nr. 33/2005, priimtas Jungtinio komiteto, įsteigto pagal Europos bendrijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimą dėl abipusio pripažinimo, susijęs su atitikties įvertinimo tarnybos įtraukimu į elektromagnetinio suderinamumo (EMC) sektorių priedo sąrašą

47

 

*

2006 m. vasario 28 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 2006/7/EB dėl šalių sąrašo papildymo ir sprendimo taikymo laikotarpio pratęsimo (pranešta dokumentu Nr. C(2006) 619)  ( 1 )

49

 

 

Aktai, priimti remiantis Europos Sąjungos sutarties V antraštine dalimi

 

*

2006 m. vasario 27 d. Tarybos bendrieji veiksmai 2006/184/BUSP, dėl paramos Konvencijai dėl bakteriologinių ir toksinių ginklų, atsižvelgiant į ES kovos su masinio naikinimo ginklų platinimu strategiją

51

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, kuriuos skelbti privaloma

7.3.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 65/1


TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 388/2006

2006 m. vasario 23 d.

nustatantis jūrų liežuvių išteklių Biskajos įlankoje tausojančio naudojimo daugiametį planą

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 37 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (1),

kadangi:

(1)

Naujausiose Tarptautinės jūrų tyrinėjimo tarybos (toliau – ICES) mokslinėse rekomendacijose pažymėta, kad dėl žvejybos išaugo jūrų liežuvių išteklių ICES VIII a ir VIII b kvadratuose mirtingumo lygis ir dėl to subrendusių žuvų skaičius sumažėjo tiek, kad šie ištekliai gali nebesugebėti savaime atsikurti reprodukcijos būdu, ir dėl to jiems gresia išnykimas.

(2)

Taip pat reikia imtis priemonių, kad pagal 2002 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 2371/2002 dėl žuvų išteklių apsaugos ir tausojančio naudojimo pagal Bendrąją žuvininkystės politiką 5 straipsnį (2) būtų nustatytas jūrų liežuvių išteklių Biskajos įlankoje valdymo daugiametis planas.

(3)

Plano tikslas yra užtikrinti, kad Biskajos įlankos jūrų liežuvių ištekliai būtų naudojami, užtikrinant tausojančias ekonomines, aplinkos ir socialines sąlygas.

(4)

Pagal Reglamentą (EB) Nr. 2371/2002, inter alia, reikalaujama, kad siekdama tikslo Bendrija turi imtis atsargos principų, skirtų saugoti ir apsaugoti išteklius, numatyti tausojantį jų naudojimą ir sumažinti žvejybos poveikį jūros ekosistemoms. Bendrija turėtų siekti palaipsniui įgyvendinti ekosistema paremtą žvejybos valdymo būdą, stengtis skatinti veiksmingą žvejybą ekonomiškai gyvybingoje ir konkurencingoje žuvininkystės pramonėje, suteikiant tinkamą pragyvenimo lygį priklausantiesiems nuo jūrų liežuvių žvejybos Biskajos įlankoje ir atsižvelgiant į vartotojų interesus.

(5)

Siekiant šio tikslo, būtina kontroliuoti žuvų mirtingumo dėl žvejybos lygį taip, kad būtų sudarytos visos sąlygos tam lygiui smukti kiekvienais metais.

(6)

Tokia žuvų mirtingumo dėl žvejybos lygio kontrolė gali būti užtikrinta nustatant tinkamą atitinkamų išteklių bendrų leistinų sugavimų (toliau – BLS) dydžio nustatymo metodą, ir sistemą, pagal kurią šių išteklių žvejybos pastanga būtų apribota iki tokio lygio, kai BLS viršijimas nebūtų tikėtinas.

(7)

Žuvininkystės mokslo, technikos ir ekonomikos komitetas rekomendavo, kad jūrų liežuvių išteklių Biskajos įlankoje prevencinė biomasė turėtų būti 13 000 tonų.

(8)

Biskajos įlankos jūrų liežuvių ištekliai beveik siekia prevencinės biomasės lygį, todėl tam, kad artimiausiu laikotarpiu tas lygis būtų pasiektas, nereikia taikyti visos žvejybos pastangos valdymo sistemos. Tačiau yra palankus momentas nustatyti priemones, skirtas riboti pagrindinių laivynų, žvejojančių šiuos išteklius, bendrą pajėgumą siekiant, kad jis ilgainiui sumažėtų, ištekliai atsistatytų, o žvejybos pastanga ateityje nepadidėtų.

(9)

Be priemonių, nustatytų 1993 m. spalio 12 d. Tarybos reglamente (EEB) Nr. 2847/93, nustatančiame bendros žuvininkystės politikos kontrolės sistemą (3), būtina imtis ir kontrolės priemonių, norint užtikrinti šiame reglamente nustatytų priemonių laikymąsi,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I SKYRIUS

DALYKAS IR TIKSLAI

1 straipsnis

Dalykas

1.   Šis reglamentas nustato jūrų liežuvių, kurie gyvena Biskajos įlankoje (toliau – Biskajos įlankos jūrų liežuviai), išteklių tausojančio naudojimo daugiametį planą.

2.   Šiame reglamente „Biskajos įlanka“ yra teritorija jūroje, kurią Tarptautinė jūrų tyrinėjimo taryba (ICES) yra apibrėžusi kaip VIII a ir VIII b kvadratus.

2 straipsnis

Valdymo plano tikslas

1.   Šio plano tikslas yra pasiekti, kad Biskajos įlankos jūrų liežuvių neršiančių žuvų biomasė iki 2008 m. ar anksčiau viršytų 13 000 tonų prevencinį lygį, ir vėliau užtikrinti šių išteklių tausojantį naudojimą.

2.   Šio tikslo turi būti siekiama palaipsniui mažinant žuvų mirtingumo dėl žvejybos lygį.

3 straipsnis

Teisėkūros priemonės ir metinių BLS nustatymas

1.   Kai ICES įvertinimu jūrų liežuvių neršiančių žuvų biomasė yra lygi arba viršija 13 000 tonų prevencinį lygį, Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, kvalifikuota balsų dauguma priima sprendimą dėl:

a)

žuvų mirtingumo dėl žvejybos lygio ilgalaikio tikslo ir

b)

žuvų mirtingumo dėl žvejybos mažinimo lygio, kuris būtų taikomas, kol bus pasiektas žuvų mirtingumo dėl žvejybos lygio sumažinimo tikslas, dėl kurio buvo nuspręsta pagal a punktą.

2.   Kiekvienais metais Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, kvalifikuota balsų dauguma priima sprendimą dėl kitų metų Biskajos įlankos jūrų liežuvių išteklių BLS.

II SKYRIUS

BENDRI LEISTINI SUGAVIMAI

4 straipsnis

BLS nustatymo procedūra

1.   Kai Žuvininkystės mokslo, technikos ir ekonomikos komiteto (ŽMTEK) įvertinimu, atliktu atsižvelgiant į naujausią ICES ataskaitą, Biskajos įlankos jūrų liežuvių neršiančių žuvų biomasė yra mažesnė nei 13 000 tonų, Taryba priima sprendimą dėl BLS, kurie ŽMTEK įvertinimu neviršija sugavimų lygio, kuris sudarytų sąlygas 10 % sumažinti žuvų mirtingumo dėl žvejybos lygį jo taikymo metais, palyginti su praėjusiais metais apskaičiuotu žuvų mirtingumo dėl žvejybos lygiu.

2.   Kai ŽMTEK įvertinimu, atliktu atsižvelgiant į naujausią ICES ataskaitą, Biskajos įlankos jūrų liežuvių neršiančių žuvų biomasė yra lygi arba viršija 13 000 tonų, Taryba priima sprendimą dėl BLS, kurie nustatomi pagal tą sugavimų lygį, kuris ŽMTEK įvertinimu yra didesnis iš šių dviejų lygių:

a)

BLS, kurių taikymas atitinka žuvų mirtingumo dėl žvejybos lygio mažinimą, dėl kurio Taryba priėmė sprendimą pagal 3 straipsnio 1 dalies b punktą;

b)

BLS, kuriuos taikant būtų pasiektas žuvų mirtingumo dėl žvejybos lygio tikslas, dėl kurio Taryba priėmė sprendimą pagal 3 straipsnio 1 dalies a punktą.

3.   Jeigu taikant šio straipsnio 1 ar 2 dalis būtų nustatyti BLS, kurie daugiau nei 15 % viršija praėjusių metų BLS, Taryba patvirtina BLS, kurie yra 15 % didesni nei tų metų BLS.

4.   Jeigu taikant 1 ar 2 dalis būtų nustatyti BLS, kurie yra daugiau nei 15 % mažesni nei praėjusių metų BLS, Taryba patvirtina BLS, kurie yra 15 % mažesni nei tų metų BLS.

III SKYRIUS

ŽVEJYBOS PASTANGŲ APRIBOJIMAS

5 straipsnis

Specialus jūrų liežuvių žvejybos Biskajos įlankoje leidimas

1.   Valstybės narės užtikrina, kad visų su jų vėliavomis plaukiojančių ir jų teritorijose registruotų laivų žvejybos veiklai, dėl kurios kiekvienais kalendoriniais metais ICES VIII a ir VIII b kvadratuose sugaunama ir laikoma laivuose daugiau nei 2 000 kg jūrų liežuvių, būtų taikomas jūrų liežuvių žvejybos Biskajos įlankoje leidimas. Šis leidimas yra specialus žvejybos leidimas, išduodamas pagal 1994 m. birželio 27 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1627/94, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl specialių žvejybos leidimų (4), 7 straipsnį.

2.   ICES VIII a ir VIII b kvadratuose, neturint jūrų liežuvių žvejybos Biskajos įlankoje leidimo, draudžiama vieno reiso metu sugauti ir laikyti laive, perkrauti ar iškrauti didesnį nei 100 kg jūrų liežuvių kiekį.

3.   Kiekviena valstybė narė bruto tonažu apskaičiuoja savo laivų, kurie 2002 m., 2003 m. ar 2004 m. iškrovė daugiau nei 2 000 kg Biskajos įlankos jūrų liežuvių, bendrą talpą. Šis skaičius pranešamas Komisijai.

4.   Gavusios Komisijos rašytinį prašymą, valstybės narės per trisdešimt dienų pateikia laivų, kuriems buvo išduoti jūrų liežuvių žvejybos Biskajos įlankoje leidimai, sugavimų registravimo dokumentus.

5.   Kiekvienais metais valstybės narės bruto tonažu a pskaičiuoja laivų, turinčių jūrų liežuvių žvejybos Biskajos įlankoje leidimą, kurių žvejybos veikla nuo šio reglamento įsigaliojimo buvo nutraukta visam laikui skiriant valstybės pagalbą pagal 1999 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 2792/1999, nustatančio išsamias Bendrijos struktūrinės paramos žuvininkystės sektoriui taisykles ir tvarką (5), 7 straipsnį, bendrą talpą.

6.   Kiekviena valstybė narė išduoda savo laivams jūrų liežuvių žvejybos Biskajos įlankoje leidimus tik tuo atveju, jei šių laivų bendra talpa neviršija pagal šio straipsnio 3 dalį nustatytos bendros talpos ir laivų, kurių žvejybos veikla buvo nutraukta visam laikui, talpos, nustatytos pagal 5 dalį, skirtumo.

7.   Nukrypstant nuo 6 dalies, tais atvejais, kai Komisija, remdamasi ŽMTEK moksliniais pranešimais, yra nustačiusi, kad buvo pasiektas 3 straipsnio 1 dalyje nustatytas žuvų mirtingumo dėl žvejybos lygis, kiekviena valstybė narė išduoda savo laivams jūrų liežuvių žvejybos Biskajos įlankoje leidimus tik tuo atveju, jei šių laivų bendra talpa neviršija laivų, turėjusių jūrų liežuvių žvejybos Biskajos įlankoje leidimus praėjusiais metais, bendros talpos.

8.   Jūrų liežuvių žvejybos Biskajos įlankoje leidimai galioja vienerius kalendorinius metus; žvejybos metais nauji žvejybos leidimai neišduodami.

9.   Nukrypstant nuo šio straipsnio 8 dalies, nauji leidimai gali būti išduoti, jeigu leidimai tuo pačiu metu panaikinami vienam ar keliems laivams, kurių bendras bruto tonažas yra toks pats kaip laivo ar laivų, kuriems išduodami nauji leidimai.

6 straipsnis

Pastangos valdymo alternatyvi procedūra

1.   Nukrypstant nuo 5 straipsnio, valstybė narė, kurios Biskajos įlankos jūrų liežuvių kvota mažesnė nei BLS 10 %, gali taikyti kitokį pastangos valdymo metodą. Pagal šį metodą nustatomas 2005 m. naudotai žvejybos pastangai lygus žvejybos pastangos referencinis dydis. Atitinkamos valstybės narės užtikrina, kad 2006 m. ir vėlesniais metais žvejybos pastanga neviršytų referencinio dydžio.

2.   Komisija gali paprašyti, kad valstybė narė, kuri naudojasi šio straipsnio 1 dalyje nurodyta leidžiančia nukrypti nuostata, pateiktų kitokio pastangos valdymo metodo taikymo ataskaitą. Komisija šią ataskaitą perduos visoms kitoms valstybėms narėms.

3.   Taikant 1 dalį, žvejybos pastanga apskaičiuojama kaip bet kuriais kalendoriniais metais visuose atitinkamuose laivuose, kuriuose įmontuotų variklių galia matuojama kW, esančių produktų ir šiems laivams skirtų žvejybos konkrečiame rajone dienų skaičiaus suma.

4.   2009 m. ir vėliau kas trejus metus Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, kvalifikuota balsų dauguma priima sprendimą dėl pagal 1 dalį nustatytų referencinių dydžių patikslinimo. Tokiais patikslinimais siekiama užtikrinti tinkamą žvejybos galimybių paskirstymą.

5.   Valstybės narės prašymu Komisija, siekdama sudaryti tai valstybei narei sąlygas visiškai pasinaudoti jai nustatytomis jūrų liežuvių žvejybos Biskajos įlankoje galimybėmis, gali koreguoti pagal 1 dalį nustatytą didžiausią metinę žvejybos pastangą. Kartu su prašymu pridedama informacija apie turimas kvotas ir pastangą. Komisija sprendimus priima per šešias savaites nuo prašymo gavimo dienos laikydamasi Reglamento (EB) Nr. 2371/2002 30 straipsnio 2 dalyje nurodytos tvarkos.

IV SKYRIUS

STEBĖSENA, INSPEKTAVIMAS IR PRIEŽIŪRA

7 straipsnis

Leistinas nukrypimo dydis

Nukrypstant nuo 1983 m. rugsėjo 22 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2807/83, nustatančio išsamias informacijos apie valstybių narių žuvies sugavimus registravimo taisykles (6), 5 straipsnio 2 dalies, leistinas nukrypimo dydis vertinant Biskajos įlankos jūrų liežuvių kiekį pagal laive esantį sužvejotą žuvų kiekį gyvojo svorio kilogramais yra 8 % laivo žurnale įrašyto skaičiaus. Taikomas valstybės narės, su kurios vėliava laivas plaukioja, patvirtintas perskaičiavimo koeficientas.

8 straipsnis

Iškrautos žuvies svėrimas

Valstybės narės kompetentingos institucijos užtikrina, kad Biskajos įlankoje sužvejotas paprastųjų jūrų liežuvių kiekis, viršijantis 300 kg, prieš pardavimą būtų sveriamas naudojant aukciono salės svarstykles.

9 straipsnis

Išankstinis pranešimas

Biskajos įlankoje plaukiojusio Bendrijos žvejybos laivo kapitonas, norintis perkrauti tam tikrą laive laikomą jūrų liežuvių kiekį arba iškrauti tam tikrą jūrų liežuvių kiekį trečiosios šalies uoste arba iškrovimo vietoje, bent prieš 24 valandas iki perkrovimo ar iškrovimo trečiojoje šalyje valstybės narės, su kurios vėliava laivas plaukioja, kompetentingoms institucijoms pateikia šią informaciją:

a)

uosto arba iškrovimo vietos pavadinimą;

b)

numatytą atplaukimo į uostą arba iškrovimo vietą laiką;

c)

visų rūšių, kurių laive laikoma daugiau nei 50 kg, gyvojo svorio kiekį kilogramais.

Pranešimą pateikti gali ir žvejybos laivo kapitono atstovas.

10 straipsnis

Paprastųjų jūrų liežuvių sandėliavimas atskirai

1.   Bendrijos žvejybos laive draudžiama bet kokį paprastųjų jūrų liežuvių kiekį laikyti vienoje talpykloje kartu su kitomis jūrų gyvūnų rūšimis.

2.   Bendrijos žvejybos laivų kapitonai valstybių narių inspektoriams suteikia visą pagalbą, būtiną sutikrinti laivo žurnale užregistruotus ir laive esančius sužvejotus paprastųjų jūrų liežuvių kiekius.

11 straipsnis

Paprastųjų jūrų liežuvių transportavimas

1.   Valstybės narės kompetentingos institucijos gali reikalauti, kad kurioje nors iš 1 straipsnyje nurodytų geografinių teritorijų sužvejotas paprastųjų jūrų liežuvių kiekis, viršijantis 300 kg, ir pirmą kartą iškrautas toje valstybėje narėje, būtų pasvertas prieš išvežant jį iš pirmojo iškrovimo uosto.

2.   Nukrypstant nuo Reglamento (EEB) Nr. 2847/93 13 straipsnio, vežant didesnius kaip 300 kg paprastųjų jūrų liežuvių kiekius į kitą vietą nei iškrovimo arba importo vieta, reikia turėti vienos iš deklaracijų, numatytų to reglamento 8 straipsnio 1 dalyje, susijusios su vežamu jūrų liežuvių kiekiu, kopiją. To reglamento 13 straipsnio 4 dalies b punkte numatyta išimtis netaikoma.

V SKYRIUS

TOLESNI VEIKSMAI

12 straipsnis

Valdymo priemonių įvertinimas

Trečiaisiais šio reglamento taikymo metais ir vėliau kas trejus metus Komisija prašo Žuvininkystės mokslo, technikos ir ekonomikos komiteto (ŽMTEK) mokslinės konsultacijos dėl pažangos, siekiant valdymo plano tikslų, tempo. Prireikus Komisija gali pasiūlyti atitinkamas priemones, o Taryba kvalifikuota balsų dauguma priima sprendimą dėl alternatyvių priemonių, skirtų 2 straipsnyje nustatytam tikslui pasiekti.

13 straipsnis

Ypatingos aplinkybės

Jeigu ŽMTEK teigia, kad Biskajos įlankos jūrų liežuvių neršiančių žuvų reprodukcijos pajėgumas yra sumažėjęs, Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, kvalifikuota balsų dauguma priima sprendimą dėl mažesnių nei 4 straipsnyje numatytų BLS.

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

14 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. vasario 23 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

E. GEHRER


(1)  Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.

(2)  OL L 358, 2002 12 31, p. 59.

(3)  OL L 261, 1993 10 20, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 768/2005 (OL L 128, 2005 5 21, p. 1).

(4)  OL L 171, 1994 7 6, p. 7.

(5)  OL L 337, 1999 12 30, p. 10. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 485/2005 (OL L 81, 2005 3 30, p. 1).

(6)  OL L 276, 1983 10 10, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1804/2005 (OL L 290, 2005 11 4, p. 10).


7.3.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 65/5


TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 389/2004

2006 m. vasario 27 d.

nustatantis finansinės paramos priemonę Kipro turkų bendruomenės ekonominei plėtrai skatinti, ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2667/2000 dėl Europos rekonstrukcijos agentūros

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 308 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę,

kadangi:

(1)

Europos Vadovų Taryba ne kartą pabrėžė tvirtą prioritetą skirianti susivienijusio Kipro įstojimui. Iki šiol nėra surastas viską apimantis sprendimas.

(2)

2004 m. balandžio 26 d. Taryba, atsižvelgdama į tai, kad Kipro turkų bendruomenė išreiškė aiškų norą savo ateitį sieti su Europos Sąjunga, rekomendavo, kad, suradus sprendimą, Kipro šiaurinei daliai numatytos lėšos būtų naudojamos tos bendruomenės izoliavimui pašalinti ir Kipro susivienijimui palengvinti skatinant Kipro turkų bendruomenės ekonominę plėtrą, ypatingą dėmesį skiriant ekonominei salos integracijai ir abiejų bendruomenių tarpusavio ryšių bei ryšių su ES gerinimui.

(3)

Įstojus Kiprui, pagal 2003 m. Stojimo akto protokolo Nr. 10 1 straipsnio 1 dalį acquis taikymas sustabdytas tose Kipro Respublikos teritorijose dalyse, kuriose Kipro Respublikos Vyriausybė nevykdo veiksmingos kontrolės (toliau – teritorijos dalys).

(4)

Pagal Protokolo Nr. 10 3 straipsnio 1 dalį, nė viena protokolo nuostata netrukdo imtis priemonių šių teritorijos dalių ekonominei plėtrai skatinti.

(5)

Pagal šį reglamentą finansuotinos priemonės yra išimtinės ir pereinamojo laikotarpio priemonės, kurios visų pirma yra skirtos atitinkamai pasirengti visapusiškam acquis communautaire taikymui šiose teritorijos dalyse ir jam palengvinti išsprendus Kipro problemą.

(6)

Siekiant kuo veiksmingiau ir greičiau paskirstyti finansinę paramą, reikėtų numatyti galimybę tą paramą teikti tiesiogiai paramos gavėjams.

(7)

Tam, kad būtų galima suteikti pagalbą vadovaujantis gero finansinio valdymo principais, Komisija turi turėti teisę deleguoti Europos rekonstrukcijos agentūrai pagalbos įgyvendinimą pagal šį reglamentą. Todėl Reglamentas (EB) Nr. 2667/2000 (1) turi būti iš dalies atitinkamai pakeistas.

(8)

Tobulinant ir restruktūrizuojant infrastruktūrą, ypač energetikos ir transporto, aplinkos, telekomunikacijų ir vandens tiekimo srityse, tam tikrais atvejais reikėtų atsižvelgti į visą salą apimantį planavimą.

(9)

Įgyvendinant pagal šį reglamentą finansuojamus veiksmus, reikėtų gerbti fizinių ir juridinių asmenų teises, įskaitant teises į nuosavybę ir turtą.

(10)

Nė viena šio reglamento nuostata nesiekiama šiose teritorijos dalyse pripažinti kitą valdžios instituciją nei Kipro Respublikos Vyriausybė.

(11)

Pagal 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimo 1999/468/EB, nustatančio Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (2), 2 straipsnį šio reglamento įgyvendinimo priemonės turėtų būti tvirtinamos laikantis to sprendimo 4 straipsnyje numatytos valdymo procedūros.

(12)

Šio reglamento įgyvendinimas, kaip išdėstyta pirmiau, prisideda prie Bendrijos tikslų siekimo, tačiau šiam reglamentui priimti Sutartis nenumato kitų įgaliojimų, išskyrus nurodytus 308 straipsnyje,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Bendras tikslas ir naudos gavėjai

1.   Bendrija teikia paramą Kipro susivienijimui palengvinti skatinant Kipro turkų bendruomenės ekonominę plėtrą, ypatingą dėmesį skiriant ekonominei salos integracijai, abiejų bendruomenių tarpusavio ryšių bei ryšių su ES gerinimui ir pasirengimui acquis communautaire.

2.   Parama naudojasi, inter alia, vietos organai, kooperatyvai ir pilietinės visuomenės atstovai, pirmiausia socialinių partnerių organizacijos, verslo rėmimo organizacijos, organai, atliekantys bendro intereso funkcijas šiose teritorijos dalyse, vietos ar tradicinės bendruomenės, asociacijos, fondai, ne pelno organizacijos, nevyriausybinės organizacijos bei fiziniai ir juridiniai asmenys.

3.   Skiriant tokią paramą nesiekiama šiose teritorijos dalyse pripažinti kitą valdžios instituciją nei Kipro Respublikos Vyriausybė.

2 straipsnis

Tikslai

Parama naudojama remti, inter alia:

socialinės ir ekonominės plėtros skatinimą, įskaitant restruktūrizavimą, pirmiausia susijusį su kaimo plėtra, žmogiškųjų išteklių plėtra ir regionine plėtra,

infrastruktūros, ypač energetikos ir transporto, aplinkos, telekomunikacijų ir vandens tiekimo srityse, tobulinimą ir restruktūrizavimą,

susitaikymą, pasitikėjimą stiprinančias priemones ir pilietinei visuomenei skirtą paramą,

Kipro turkų bendruomenės priartinimą prie Sąjungos, inter alia, informuojant apie Europos Sąjungos politinę ir teisinę tvarką, skatinant žmonių tarpusavio ryšius ir teikiant Bendrijos stipendijas,

su acquis communautaire suderintų teisinių tekstų, kurie būtų nedelsiant pradėti taikyti įsigaliojus viską apimančiam Kipro problemos sprendimui, rengimą,

pasirengimą įgyvendinti acquis communautaire atsižvelgiant į jo sustabdymo pagal Stojimo akto protokolo Nr. 10 1 straipsnį panaikinimą.

3 straipsnis

Paramos tvarkymas

1.   Komisija atsako už paramos administravimą.

2.   Komisijai padeda Reglamento (EEB) Nr. 3906/89 (3) 9 straipsnio 1 dalyje numatytas komitetas, sudarytas iš valstybių narių atstovų, kuriam pirmininkauja Komisijos atstovas.

3.   Komitetas pateikia savo nuomonę dėl finansavimo sprendimų projektų tais atvejais, kai finansavimas viršija 5 milijonus EUR. Komisija, neprašydama komiteto nuomonės, gali patvirtinti finansavimo sprendimus dėl veiklos, kuriai taikoma šio reglamento 4 straipsnio 3 dalis, rūšių rėmimo ir finansavimo sprendimų, kurie atitinka programos tikslą ir neviršija 15 % tokio finansavimo sprendimo finansinio paketo, pakeitimus.

4.   Tais atvejais, kai pagal 3 dalį su komitetu nesikonsultuojama dėl finansavimo sprendimų, Komisija apie tai jį informuoja ne vėliau kaip per vieną savaitę nuo sprendimo priėmimo.

5.   Šiame reglamente taikoma Sprendimo 1999/468/EB 4 straipsnyje nustatyta valdymo procedūra pagal jo 7 straipsnio 3 dalį.

4 straipsnis

Paramos rūšys

1.   Pagal šį reglamentą skiriama parama gali būti naudojama, inter alia, viešųjų pirkimų sutartims, dotacijoms, įskaitant palūkanų subsidijas, specialias paskolas, paskolų garantijas ir finansinę paramą, finansuoti.

2.   Parama gali būti visiškai finansuojama iš biudžeto, jei tai pateisinama ir būtina šio reglamento tikslams pasiekti.

3.   Parama taip pat gali būti naudojama pirmiausia išlaidoms, skirtoms tokioms veiklos rūšims kaip pradinės ir lyginamosios studijos, mokymas, veiklos rūšims, susijusioms su paramos rengimu, jos vertės nustatymu, tvarkymu, įgyvendinimu, monitoringu, kontrole ir įvertinimu, veiklos rūšims, susijusioms su informavimo ir matomumo tikslais, remti bei personalo rėmimo, patalpų nuomos ir įrangos tiekimo išlaidoms.

5 straipsnis

Paramos įgyvendinimas

1.   Šiame reglamente numatyti veiksmai įgyvendinami pagal 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento (4) 2 dalies IV antraštinėje dalyje nustatytas taisykles. Visi atskiri teisiniai įsipareigojimai, susiję su šiame reglamente numatyta parama, prisiimami ne vėliau kaip per trejus metus nuo biudžetinio įsipareigojimo datos.

2.   Nepažeisdama jokio sprendimo priimto pagal Reglamento (EB) Nr. 2667/2000 2 straipsnio 5 dalį, Komisija, laikydamasi Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 54 straipsnyje nustatytų apribojimų, gali nuspręsti valdžios institucijos užduotis, pirmiausia įgyvendinimo užduotis, pavesti šio reglamento 54 straipsnio 2 dalyje išvardytiems organams. 54 straipsnio 2 dalies c punkte išvardytiems organams taikomi šie atrankos kriterijai:

tarptautiniu mastu pripažintas autoritetas,

tarptautiniu mastu pripažintų valdymo ir kontrolės sistemų laikymasis bei

valstybės narės valdžios institucijos ar tarptautinės organizacijos/institucijos priežiūra.

3.   Šiame reglamente numatyti veiksmai gali būti įgyvendinami taikant pasidalijamąjį valdymą pagal Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 2 dalies I ir II antraštinėse dalyse nustatytas taisykles.

6 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 2667/2000 2 straipsnis papildomas šia dalimi:

„5.   Komisija gali patikėti Agentūrai pagalbos dėl Kipro turkų bendruomenės ekonominės plėtros skatinimo įgyvendinimą pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 389/2006, nustatantį finansinės paramos priemonę Kipro turkų bendruomenės ekonominei plėtrai skatinti, ir iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 2667/2000 dėl Europos rekonstrukcijos agentūros (5).

7 straipsnis

Fizinių ir juridinių asmenų teisių apsauga

1.   Komisija užtikrina, kad įgyvendinant pagal šį reglamentą finansuojamus veiksmus, būtų gerbiamos fizinių ir juridinių asmenų teisės, įskaitant teises į nuosavybę ir turtą. Dėl šios priežasties Komisija laikosi Europos žmogaus teisių teismo teisminės praktikos.

2.   Kad valstybės narės galėtų perduoti Komisijai bet kokią informaciją apie galimus nuosavybės teisių pažeidimus, Komisija pateikia 3 straipsnio 2 dalyje nurodytam komitetui visus finansavimo sprendimų, galinčių turėti įtakos nuosavybės teisėms, projektus prieš du mėnesius iki tokių finansavimo sprendimų priėmimo.

8 straipsnis

Bendrijos finansinių interesų apsauga

1.   Komisija užtikrina, kad įgyvendinant pagal šį reglamentą finansuojamus veiksmus Bendrijos finansiniai interesai būtų apsaugoti nuo sukčiavimo, korupcijos ir kitų pažeidimų pagal 1995 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 (6) dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos ir 1996 m. lapkričio 11 d. Tarybos reglamentą (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 dėl Komisijos atliekamų patikrinimų ir inspektavimų vietoje siekiant apsaugoti Europos Bendrijų finansinius interesus nuo sukčiavimo ir kitų pažeidimų (7) bei 1999 m. gegužės 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1073/1999 dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų tyrimų (8).

2.   Pagal šį reglamentą finansuojamų Bendrijos veiksmų atžvilgiu Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 1 straipsnio 2 dalyje vartojama pažeidimo sąvoka apima bet kurį Bendrijos teisės nuostatos pažeidimą ar sutartinio įsipareigojimo nesilaikymą, susijusį su ūkio subjekto veiksmais ar neveikimu, kai dėl nepagrįstų išlaidų padaroma arba gali būti padaryta žala Bendrijų bendrajam biudžetui ar jų valdomiems biudžetams.

3.   Visuose susitarimuose su naudos gavėjais aiškiai numatoma, kad Komisija ir Audito Rūmai turi įgaliojimų atlikti visų rangovų ir subrangovų, kurie yra gavę Bendrijos lėšų, auditą, remiantis dokumentais arba patikrinimais vietoje. Šiuose susitarimuose Komisija aiškiai įgaliojama atlikti patikrinimus ir inspektavimus vietoje remiantis Reglamento (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 procedūrinėmis nuostatomis.

4.   Visose paramos įgyvendinimo sutartyse užtikrinamos 3 dalyje numatytos Komisijos ir Audito Rūmų teisės vykdant sutartis ir jas įvykdžius.

9 straipsnis

Dalyvavimas konkursuose ir sutartyse

1.   Konkursuose dėl pagal šį reglamentą finansuojamų viešųjų pirkimų ar dotacijų sutarčių gali dalyvauti:

visi Europos Sąjungos valstybių narių fiziniai ir juridiniai asmenys,

visi fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie yra kitos Europos ekonominės erdvės valstybės narės piliečiai ar teisėtai jos teritorijoje įsisteigę nacionaliniai subjektai,

visi fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie yra Europos Sąjungos šalių kandidačių piliečiai ar teisėtai jos teritorijoje įsisteigę nacionaliniai subjektai.

2.   Konkursuose dėl pagal šį reglamentą finansuojamų viešųjų pirkimų ar dotacijų sutarčių gali dalyvauti visi fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie yra kitų šalių nei nurodytos 1 dalyje piliečiai ar teisėtai jų teritorijoje įsisteigę nacionaliniai subjektai, tais atvejais, kai nustatoma abipusė prieiga prie jų išorės paramos.

3.   Konkursuose dėl pagal šį reglamentą finansuojamų viešųjų pirkimų ar dotacijų sutarčių gali dalyvauti tarptautinės organizacijos.

4.   Visos atsargos ir medžiagos, įsigytos pagal sutartį, kuri yra finansuojama pagal šį reglamentą, privalo būti kilusios iš Bendrijos muitų teritorijos, teritorijos dalių ar šalies, atitinkančios reikalavimus pagal pirmiau išdėstytas 1 ir 2 dalis.

5.   Tinkamai pagrįstais atvejais ir atsižvelgdama į kiekvieną konkretų atvejį, Komisija gali leisti dalyvauti kitų šalių fiziniams ir juridiniams asmenims ar naudoti kitos kilmės atsargas ir medžiagas.

10 straipsnis

Pranešimų pateikimas

Kasmet Komisija siunčia Europos Parlamentui ir Tarybai pranešimą apie Bendrijos paramos įgyvendinimą pagal šią priemonę. Pranešime pateikiama informacija apie konkrečiais metais finansuotus veiksmus ir monitoringo veiklos rezultatus bei įvertinami įgyvendinant paramą pasiekti rezultatai.

11 straipsnis

Sprendimo suradimas

Suradus viską apimantį Kipro problemos sprendimą, Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, vieningai sprendžia dėl reikiamų šio reglamento adaptacijų.

12 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. vasario 27 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

U. PLASSNIK


(1)  OL L 306, 2000 12 7, p. 7. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2068/2004 (OL L 358, 2004 12 3, p. 2).

(2)  OL L 184, 1999 7 17, p. 23.

(3)  1989 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3906/89 dėl ekonominės pagalbos kai kurioms Vidurio ir Rytų Europos šalims (OL L 375, 1989 12 23, p. 11). Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2257/2004 (OL L 389, 2004 12 30, p. 1).

(4)  OL L 248, 2002 9 16, p. 1.

(5)  OL L 65, 2006 3 7, p. 5.“.

(6)  OL L 312, 1995 12 23, p. 1.

(7)  OL L 292, 1996 11 15, p. 2.

(8)  OL L 136, 1999 5 31, p. 1.


7.3.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 65/9


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 390/2006

2006 m. kovo 6 d.

nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1994 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 3223/94 dėl vaisių ir daržovių importo taisyklių (1), ypač į jo 4 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Vadovaujantis Urugvajaus raundo daugiašalių prekybos derybų rezultatais Reglamentas (EB) Nr. 3223/94 numato kriterijus, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo vertes iš trečiųjų šalių importuojamiems jo priede išvardintiems produktams ir laikotarpiams.

(2)

Laikantis aukščiau nurodytų kriterijų, standartinės importo vertės turi būti nustatytos tokios, kaip nurodyta šio reglamento priede,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 3223/94 4 straipsnyje nurodytos standartinės importo vertės nustatomos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. kovo 7 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. kovo 6 d.

Komisijos vardu

J. L. DEMARTY

Žemés ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 337, 1994 12 24, p. 66. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 386/2005 (OL L 62, 2005 3 9, p. 3).


PRIEDAS

prie 2006 m. kovo 6 d. Komisijos reglamento, nustatančio kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

052

83,0

204

45,5

212

139,7

624

92,6

999

90,2

0707 00 05

052

129,2

068

138,2

204

48,2

628

155,5

999

117,8

0709 10 00

220

57,6

624

102,5

999

80,1

0709 90 70

052

132,6

204

74,1

999

103,4

0805 10 20

052

65,8

204

43,3

212

43,3

220

39,5

400

61,8

448

41,1

512

33,1

624

63,9

999

49,0

0805 50 10

052

38,8

624

67,6

999

53,2

0808 10 80

400

133,1

404

106,0

528

75,0

720

83,3

999

99,4

0808 20 50

388

80,5

400

104,9

512

65,6

528

65,5

720

45,0

999

72,3


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 750/2005 (OL L 126, 2005 5 19, p. 12). Kodas „999“ žymi „kitą kilmę“.


7.3.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 65/11


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 391/2006

2006 m. kovo 6 d.

atidarantis konkursą Nr. 56/2006 EB, skirtą naujiems vyno alkoholio panaudojimo pramonėje būdams

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1493/1999 dėl bendro vyno rinkos organizavimo (1), ypač į jo 33 straipsnį,

kadangi:

(1)

2000 m. liepos 25 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1623/2000, nustatančiu išsamias Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 dėl bendro vyno rinkos organizavimo įgyvendinimo taisykles, susijusias su rinkos mechanizmais (2), be kita ko, nustatomos pagal Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 27, 28 ir 30 straipsnius distiliavimo būdu gauto alkoholio ir intervencinėse agentūrose turimų alkoholio atsargų realizavimo taisyklės.

(2)

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 1623/2000 80 straipsnio nuostatomis, reikia rengti vyno alkoholio konkursus, skirtus naujiems vyno alkoholio panaudojimo pramonėje būdams, kad būtų sumažintos Bendrijos vyno alkoholio atsargos, o Bendrijoje galėtų būti įgyvendinami nedideli pramoniniai projektai, arba toks alkoholis perdirbamas į prekes, skirtas eksportui pramoninėms reikmėms. Valstybių narių sandėliuojamas Bendrijos vyno alkoholio atsargas sudaro kiekiai, gauti iš Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 27, 28 ir 30 straipsniuose nurodyto distiliavimo.

(3)

Nuo 1999 m. sausio 1 d., priėmus 1998 m. gruodžio 15 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2799/98, nustatantį žemės ūkio politikos priemones dėl euro (3), pardavimo kaina ir garantijos turi būti išreiškiamos eurais, ir mokėjimai turi būti vykdomi eurais.

(4)

Pasiūlymų pateikimui turi būti nustatomos minimalios kainos, diferencijuotos pagal galutinio panaudojimo kategoriją.

(5)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Vyno vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Naujiems vyno alkoholio panaudojimo pramonėje būdams skirto alkoholio pardavimui rengiamas konkursas Nr. 56/2006 EB. Alkoholis yra gautas iš Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 27 ir 28 straipsniuose nurodyto distiliavimo ir laikomas Prancūzijos intervencinės agentūros.

Parduodamas 109 970 hektolitrų 100 % tūrinės koncentracijos alkoholio kiekis. Indų numeriai, sandėliavimo vietos bei kiekviename inde esanti 100 % tūrinė alkoholio koncentracija nurodyta priede.

2 straipsnis

Pardavimas vyksta pagal Reglamento (EB) Nr. 1623/2000 79, 81, 82, 83, 84, 85, 95, 96, 97, 100 ir 101 straipsnių nuostatas ir pagal Reglamento (EB) Nr. 2799/98 2 straipsnio nuostatas.

3 straipsnis

1.   Pasiūlymai turi būti pateikiami konkrečiai intervencinei agentūrai, laikančiai tą alkoholį:

Onivins-Libourne, délégation nationale

17, avenue de la Ballastière, boîte postale 231

F-33505 Libourne Cedex

tel. (33-5) 57 55 20 00

teleksas 57 20 25

faksas (33-5) 57 55 20 59,

arba siunčiami registruotu laišku šios intervencinės agentūros adresu.

2.   Pasiūlymai yra pateikiami antspauduotame voke su nuoroda: „Pasiūlymas konkursui Nr. 56/2006 EB, skirtam naujiems panaudojimo pramonėje būdams“. Šį voką reikia įdėti į kitą voką, adresuotą konkrečiai intervencinei agentūrai.

3.   Pasiūlymai turi pasiekti konkrečią intervencinę agentūrą vėliausiai 2006 m. kovo 24 d. 12:00 val. (Briuselio laiku).

4.   Prie kiekvieno pasiūlymo turi būti pridedamas įrodymas, kad su konkrečia alkoholį laikančia intervencine agentūra buvo įforminta 4 EUR dalyvavimo garantija už kiekvieną hektolitrą 100 % tūrinės koncentracijos alkoholio.

4 straipsnis

Galimos minimalios pasiūlymo kainos yra: 11 EUR už vieną hektolitrą 100 % tūrinės koncentracijos alkoholio, skirto kepimo mielių gamybai, 31 EUR už vieną hektolitrą 100 % tūrinės koncentracijos alkoholio, skirto eksportuojamų aminų bei chloralio tipo cheminių produktų gamybai, 37 EUR už vieną hektolitrą 100 % tūrinės koncentracijos alkoholio, skirto eksportuojamo odekolono gamybai ir 11,5 EUR už vieną hektolitrą 100 % tūrinės koncentracijos alkoholio, skirto kitoms pramoninėms reikmėms.

5 straipsnis

Mėginių ėmimo formalumai buvo apibrėžti Reglamento (EB) Nr. 1623/2000 98 straipsnyje. Mėginių kaina – 10 EUR už litrą.

Intervencinė agentūra pateikia visą naudingą informaciją apie parduodamo alkoholio savybes.

6 straipsnis

Sutarties įvykdymo garantija – 30 EUR už kiekvieną hektolitrą 100 % tūrinės koncentracijos alkoholio.

7 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. kovo 6 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 179, 1999 7 14, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2165/2005 (OL L 345, 2005 12 28, p. 1).

(2)  OL L 194, 2000 7 31, p. 45. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1820/2005 (OL L 293, 2005 11 9, p. 8).

(3)  OL L 349, 1998 12 24, p. 1.


PRIEDAS

KONKURSAS Nr. 56/2006 EB, SKIRTAS NAUJIEMS VYNO ALKOHOLIO PANAUDOJIMO PRAMONĖJE BŪDAMS

Parduodamo alkoholio sandėliavimo vieta, kiekis ir savybės

Valstybė narė

Vietovė

Indų numeriai

Kiekis

(hektolitrais 100 % tūrio alkoholio)

Nuoroda į Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 straipsnį

Alkoholio tipas

Alkoholio stiprumas

(tūrinės koncentracijos procentais)

PRANCŪZIJA

Onivins-Longuefuye

F-53200 Longuefuye

6

22 535

27

briutas

+92

11

22 560

27

briutas

+92

15

22 480

28

briutas

+92

16

22 395

28

briutas

+92

Onivins-Port-La-Nouvelle

Entrepôt d’alcool

Av. Adolphe-Turrel, BP 62

F-11210 Port-La-Nouvelle

5

20 000

27

briutas

+92

Iš viso

 

109 970

 

 

 


7.3.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 65/14


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 392/2006

2006 m. kovo 6 d.

atidarantis konservuotų pievagrybių autonominę tarifinę kvotą ir numatantis jos valdymą nuo 2006 m. balandžio 1 d.

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į Čekijos Respublikos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Lenkijos, Slovėnijos ir Slovakijos stojimo sutartį,

atsižvelgdama į Čekijos Respublikos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Lenkijos, Slovėnijos ir Slovakijos stojimo aktą, ypač į jo 41 straipsnio pirmą pastraipą,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1864/2004 (1) atidarytos iš trečiųjų šalių importuojamų konservuotų pievagrybių tarifinės kvotos ir nustatytas jų valdymas.

(2)

Reglamente (EB) Nr. 1864/2004 yra numatytos pereinamojo laikotarpio priemonės, leidžiančios Čekijos Respublikos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Lenkijos, Slovėnijos ir Slovakijos (toliau – naujosios valstybės narės) importuotojams pasinaudoti tomis kvotomis. Tų priemonių tikslas – naujosiose valstybėse narėse atskirti tradicinius ir naujus importuotojus ir patikslinti kiekius, kuriems tradiciniai importuotojai iš naujųjų valstybių narių galėtų prašyti licencijų tam, kad jiems būtų sudarytos sąlygos naudotis sistema.

(3)

Siekiant užtikrinti išsiplėtusios Bendrijos rinkos aprūpinimo tęstinumą, atsižvelgiant į naujųjų valstybių narių ekonomines tiekimo sąlygas, vyravusias iki įstojimo į Europos Sąjungą, turėtų būti atidaryta autonominė ir laikina Agaricus genties konservuotų pievagrybių, kurių KN kodai yra 0711 51 00, 2003 10 20 ir 2003 10 30, importo tarifinė kvota.

(4)

Ši nauja tarifų kvota turi būti laikina ir negali nulemti dėl naujųjų valstybių narių įstojimo Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) kontekste vykstančių derybų.

(5)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Iš vaisių ir daržovių pagamintų produktų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Nuo 2006 m. balandžio 1 d. atidaryta 1 200 tonų (grynojo svorio be skysčio) Bendrijos importui skirtų KN kodais 0711 51 00, 2003 10 20 ir 2003 10 30 klasifikuojamų konservuotų Agaricus genties pievagrybių autonominė tarifinė kvota (toliau – autonominė kvota), kurios eilės numeris 09.4075.

2.   Ad valorem muitas, taikomas pagal autonominę kvotą importuojamiems produktams, yra 12 % produktams, kurių KN kodas yra 0711 51 00, ir 23 % – produktams, kurių KN kodai yra 2003 10 20 ir 2003 10 30.

2 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 1864/2004 yra taikomas autonominės kvotos valdymui pagal šio reglamento nuostatas.

Tačiau Reglamento (EB) Nr. 1864/2004 1 straipsnio, 5 straipsnio 2 ir 5 dalies, 6 straipsnio 2, 3 ir 4 dalies, 7 straipsnio, 8 straipsnio 2 dalies, 9 ir 10 straipsnių nuostatos nėra taikomos autonominės kvotos valdymui.

3 straipsnis

Pagal autonominę kvotą išduotų importo licencijų (toliau – licencijos) galiojimo laikas apribojamas iki 2006 m. birželio 30 d.

Licencijų 24 langelyje nurodomas vienas iš I priede esančių įrašų.

4 straipsnis

1.   Importuotojai gali pateikti licencijų paraiškas valstybių narių kompetetingoms institucijoms per penkias darbo dienas nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.

Licencijų paraiškos 20 langelyje turi būti įrašomas vienas iš II priede esančių įrašų.

2.   Tradicinio importuotojo pateiktoje licencijų paraiškoje prašomas kiekis negali viršyti 9 % autonominės kvotos.

3.   Naujo importuotojo pateiktoje licencijų paraiškoje prašomas kiekis negali viršyti 1 % autonominės kvotos.

5 straipsnis

Autonominė kvota paskirstoma taip:

95 % tradiciniams importuotojams,

5 % naujiems importuotojams.

Jei viena iš importuotojų kategorijų nepanaudoja viso jai skirto kiekio, likutis gali būti skiriamas kitai kategorijai.

6 straipsnis

1.   Septintą darbo dieną po šio reglamento paskelbimo valstybės narės praneša Komisijai apie kiekius, kuriems buvo prašoma licencijų.

2.   Licencijos išduodamos dvyliktą darbo dieną po šio reglamento įsigaliojimo su sąlyga, kad Komisija nesiėmė konkrečių priemonių pagal 3 dalį.

3.   Jei, remdamasi pagal 1 dalį pateiktais pranešimais, Komisija nustato, kad licencijų paraiškose prašomas kiekis viršija importuotojų kategorijai skirtus kiekius pagal 5 straipsnį, Komisija reglamentu atitinkamoms paraiškoms nustato vienodą procentinį sumažinimo dydį.

7 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. kovo 6 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 325, 2004 10 28, p. 30. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1995/2005 (OL L 320, 2005 12 8, p. 34).


I PRIEDAS

3 straipsnyje nurodyti įrašai

:

ispanų k.

:

Certificado expedido en virtud del Reglamento (CE) no 392/2006 y válido únicamente desde el 1 abril de 2006 hasta el 30 de junio de 2006.

:

čekų k.

:

Licence vydaná na základě nařízení (ES) č. 392/2006 a platná pouze od 1. dubna 2006 do 30. června 2006.

:

danų k.

:

licens udstedt i henhold til forordning (EF) nr. 392/2006 og kun gyldig fra 1. april 2006 til den 30. juni 2006.

:

vokiečių k.

:

Lizenz gemäß der Verordnung (EG) Nr. 392/2006 erteilt und nur vom 1. April 2006 bis zum 30. Juni 2006 gültig.

:

estų k.

:

määruse (EÜ) nr 392/2006 kohaselt väljastatud litsents, alates 1. aprillist 2006 mis kehtib 30. juunini 2006.

:

graikų k.

:

Το πιστοποιητικό εκδόθηκε βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 392/2006 και ισχύει μόνο από την 1η Απριλίου 2006 έως τις 30 Ιουνίου 2006.

:

anglų k.

:

licence issued under Regulation (EC) No 392/2006 and valid only from 1 April 2006 until 30 June 2006.

:

prancūzų k.

:

certificat émis au titre du règlement (CE) no 392/2006 et valable seulement du 1er avril 2006 au 30 juin 2006.

:

italų k.

:

domanda di titolo presentata ai sensi del regolamento (CE) n. 392/2006 e valida soltanto dal 1o aprile 2006 al 30 giugno 2006.

:

latvių k.

:

atļauja, kas izdota saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 392/2006 un ir derīga tikai no 2006. gada 1. aprīļa līdz 2006. gada 30. jūnijam.

:

lietuvių k.

:

Licencija, išduota pagal Reglamento (EB) Nr. 392/2006 nuostatas, galiojanti tik nuo 2006 m. balandžio 1 d. iki 2006 m. birželio 30 d.

:

vengrų k.

:

a 392/2006/EK rendelet szerint kibocsátott engedély, csak 2006. április 1-től2006. június 30-ig érvényes.

:

maltiečių k.

:

liċenzja maħruġa taħt ir-Regolament (KE) Nru 392/2006 u valida biss mill-1 ta’ April 2006 sat-30 ta' Ġunju 2006.

:

olandų k.

:

Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 392/2006 afgegeven certificaat dat slechts vanaf 1 april tot en met 30 juni 2006 geldig is.

:

lenkų k.

:

pozwolenie wydane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 392/2006 i ważne wyłącznie od dnia 1 kwietnia 2006 do dnia 30 czerwca 2006 r.

:

portugalų k.

:

certificado emitido a título do Regulamento (CE) n.o 392/2006 e eficaz somente de 1 de Abril de 2006 até 30 de Junho de 2006.

:

slovakų k.

:

Licencia vydaná na základe nariadenia (ES) č. 392/2006 a platná len od 1. apríla 2006 do 30. júna 2006.

:

slovėnų k.

:

dovoljenje, izdano v skladu z Uredbo (ES) št. 392/2006 in veljavno samo od 1. aprila 2006 do 30. junija 2006.

:

suomių k.

:

asetuksen (EY) N:o 392/2006 mukaisesti annettu todistus, joka on voimassa ainoastaan 1 päivästä huhtikuuta 200630 päivään kesäkuuta 2006.

:

švedų k.

:

Licens utfärdad i enlighet med förordning (EG) nr 392/2006, giltig endast från och med den 1 april 2006 till och med den 30 juni 2006.


II PRIEDAS

4 straipsnio 1 dalyje nurodyti įrašai

:

ispanų k.

:

Solicitud de certificado presentada al amparo del Reglamento (CE) no 392/2006

:

čekų k.

:

žádost o licenci podaná na základě nařízení (ES) č. 392/2006

:

danų k.

:

licensansøgning i henhold til forordning (EF) nr. 392/2006

:

vokiečių k.

:

Lizenzantrag gemäß der Verordnung (EG) Nr. 392/2006

:

estų k.

:

määruse (EÜ) nr 392/2006 kohaselt esitatud litsentsitaotlus

:

graikų k.

:

αίτηση χορήγησης πιστοποιητικού κατ’ εφαρμογήν του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 392/2006

:

anglų k.

:

licence application under Regulation (EC) No 392/2006

:

prancūzų k.

:

demande de certificat faite au titre du règlement (CE) no 392/2006

:

italų k.

:

domanda di titolo presentata ai sensi del regolamento (CE) n. 392/2006

:

latvių k.

:

licence pieprasīta saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 392/2006

:

lietuvių k.

:

Prašymas išduoti licenciją pagal Reglamentą (EB) Nr. 392/2006

:

vengrų k.

:

a 392/2006/EK rendelet szerinti engedélykérelem

:

maltiečių k.

:

applikazzjoni għal liċenzja taħt ir-Regolament (KE) Nru 392/2006

:

olandų k.

:

Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 392/2006 ingediende certificaataanvraag

:

lenkų k.

:

wniosek o pozwolenie przedłożony zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 392/2006

:

portugalų k.

:

pedido de certificado apresentado a título do Regulamento (CE) n.o 392/2006

:

slovakų k.

:

žiadosť o licenciu na základe nariadenia (ES) č. 392/2006

:

slovėnų k.

:

dovoljenje, izdano v skladu z Uredbo (ES) št. 392/2006

:

suomių k.

:

asetuksen (EY) N:o 392/2006 mukainen todistushakemus

:

švedų k.

:

Licensansökan enligt förordning (EG) nr 392/2006.


7.3.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 65/18


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 393/2006

2006 m. kovo 6 d.

atidarantis česnakų autonominę tarifų kvotą ir numatantis jos valdymą nuo 2006 m. balandžio 1 d.

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į Čekijos Respublikos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Lenkijos, Slovėnijos ir Slovakijos stojimo sutartį,

atsižvelgdama į Čekijos Respublikos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Lenkijos, Slovėnijos ir Slovakijos stojimo aktą, ypač į jo 41 straipsnio pirmąją pastraipą,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1870/2005 (1) atidaroma iš trečiųjų šalių importuojamų česnakų tarifų kvota ir nustatomas šios kvotos valdymas bei įvedama kilmės sertifikatų sistema.

(2)

Reglamente (EB) Nr. 1870/2005 numatomos pereinamojo laikotarpio priemonės, kuriomis leidžiama Čekijos Respublikos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Lenkijos, Slovėnijos ir Slovakijos (toliau – naujųjų valstybių narių) importuotojams pasinaudoti kvotomis. Šių priemonių tikslas – atskirti tradicinius importuotojus nuo naujų importuotojų iš naujųjų valstybių narių ir pritaikyti referencinio kiekio sąvoką, kad šie importuotojai galėtų pasinaudoti sistema.

(3)

Siekiant užtikrinti išsiplėtusios Bendrijos rinkos aprūpinimo tęstinumą, atsižvelgiant į naujųjų valstybių narių ekonomines tiekimo sąlygas, vyravusias iki įstojimo, turėtų būti atidaryta autonominė ir laikina šviežių arba šaldytų česnakų, kurių KN kodas yra 0703 20 00, importo tarifų kvota.

(4)

Ši nauja tarifų kvota turi būti laikina ir negali nulemti dėl naujųjų valstybių narių įstojimo Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) kontekste vykstančių derybų.

(5)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Šviežių vaisių ir daržovių vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Nuo 2006 m. balandžio 1 d. atidaroma 4 400 tonų Bendrijos importui skirtų KN kodu 0703 20 00 klasifikuojamų šviežių arba šaldytų česnakų autonominė tarifų kvota (toliau – autonominė kvota), kurios eilės numeris 09.4066.

2.   Ad valorem tarifo dydis, taikomas produktams, importuojamiems pagal autonominę kvotą sudaro 9,6 %.

2 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 1870/2005 naujosiose valstybėse narėse taikomas autonominei kvotai valdyti pagal to reglamento nuostatas.

Tačiau Reglamento (EB) Nr. 1870/2005 1 straipsnio, 4 straipsnio 2 dalies, 6 straipsnio, 7 straipsnio 2 dalies, 8 straipsnio 3 ir 6 dalių, 9 straipsnio pirmos pastraipos bei 10 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatos nėra taikomos autonominei kvotai valdyti.

3 straipsnis

Pagal autonominę kvotą išduotų importo licencijų (toliau – licencijos), galiojimo laikas apribojamas iki 2006 m. birželio 30 d.

Reglamente (EB) Nr. 1870/2005 licencijos laikomos „A“ licencijomis.

24 licencijos langelyje įrašomas vienas iš I priede esančių įrašų.

4 straipsnis

1.   Importuotojai gali pateikti licencijų paraiškas valstybių narių kompetentingoms institucijoms per penkias darbo dienas nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.

Licencijų paraiškos 20 langelyje turi būti vienas iš II priede esančių įrašų.

2.   Importuotojo pateiktoje licencijų paraiškoje prašomas kiekis negali viršyti 10 % autonominės kvotos.

5 straipsnis

Autonominė kvota paskirstoma taip:

70 % tradiciniams importuotojams,

30 % naujiems importuotojams.

Jei viena iš importuotojų kategorijų nepanaudoja viso jai skirto kiekio, likutis gali būti skiriamas kitai kategorijai.

6 straipsnis

1.   Septintą darbo dieną po šio reglamento įsigaliojimo valstybės narės praneša Komisijai apie kiekius, kuriems buvo prašoma licencijų.

2.   Licencijos išduodamos dvyliktą darbo dieną po šio reglamento įsigaliojimo su sąlyga, kad Komisija nesiėmė konkrečių priemonių pagal 3 dalį.

3.   Jei, remdamasi pagal 1 dalį pateiktais pranešimais, Komisija nustato, kad licencijų paraiškose prašomas kiekis viršija importuotojų kategorijai skirtus kiekius pagal 5 straipsnį, Komisija reglamentu atitinkamoms paraiškoms nustato vienodą procentinį sumažinimo dydį.

Tokiu atveju licencijas išduoda kompetentingos valdžios institucijos trečią darbo dieną po pirmoje pastraipoje nurodyto reglamento įsigaliojimo. Reglamento (EB) Nr. 1870/2005 11 straipsnis taikomas mutatis mutandis.

7 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. kovo 6 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 300, 2005 11 17, p. 19.


I PRIEDAS

3 straipsnyje nurodyti įrašai

:

ispanų k.

:

Certificado expedido en virtud del Reglamento (CE) no 393/2006 y válido únicamente desde el 1 abril de 2006 hasta el 30 de junio de 2006.

:

čekų k.

:

Licence vydaná na základě nařízení (ES) č. 393/2006 a platná pouze od 1. dubna 2006 do 30. června 2006.

:

danų k.

:

licens udstedt i henhold til forordning (EF) nr. 393/2006 og kun gyldig fra 1. april 2006 til den 30. juni 2006.

:

vokiečių k.

:

Lizenz gemäß der Verordnung (EG) Nr. 393/2006 erteilt und nur vom 1. April 2006 bis zum 30. Juni 2006 gültig.

:

estų k.

:

määruse (EÜ) nr 393/2006 kohaselt väljastatud litsents, alates 1. aprillist 2006 mis kehtib 30. juunini 2006.

:

graikų k.

:

Το πιστοποιητικό εκδόθηκε βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 393/2006 και ισχύει μόνο από την 1η Απριλίου 2006 έως τις 30 Ιουνίου 2006.

:

anglų k.

:

licence issued under Regulation (EC) No 393/2006 and valid only from 1 April 2006 until 30 June 2006.

:

prancūzų k.

:

certificat émis au titre du règlement (CE) no 393/2006 et valable seulement du 1er avril 2006 au 30 juin 2006.

:

italų k.

:

domanda di titolo presentata ai sensi del regolamento (CE) n. 393/2006 e valida soltanto dal 1o aprile 2006 al 30 giugno 2006.

:

latvių k.

:

atļauja, kas izdota saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 393/2006 un ir derīga tikai no 2006. gada 1. aprīļa līdz 2006. gada 30. jūnijam.

:

lietuvių k.

:

Licencija, išduota pagal Reglamento (EB) Nr. 393/2006 nuostatas, galiojanti tik nuo 2006 m. balandžio 1 d. iki 2006 m. birželio 30 d.

:

vengrų k.

:

a 393/2006/EK rendelet szerint kibocsátott engedély, csak 2006. április 1-től2006. június 30-ig érvényes.

:

maltiečių k.

:

liċenzja maħruġa taħt ir-Regolament (KE) Nru 393/2006 u valida biss mill-1 ta’ April 2006 sat-30 ta' Ġunju 2006.

:

olandų k.

:

Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 393/2006 afgegeven certificaat dat slechts vanaf 1 april tot en met 30 juni 2006 geldig is.

:

lenkų k.

:

pozwolenie wydane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 393/2006 i ważne wyłącznie od dnia 1 kwietnia 2006 do dnia 30 czerwca 2006 r.

:

portugalų k.

:

certificado emitido a título do Regulamento (CE) n.o 393/2006 e eficaz somente de 1 de Abril de 2006 até 30 de Junho de 2006.

:

slovakų k.

:

Licencia vydaná na základe nariadenia (ES) č. 393/2006 a platná len od 1. apríla 2006 do 30. júna 2006.

:

slovėnų k.

:

dovoljenje, izdano v skladu z Uredbo (ES) št. 393/2006 in veljavno samo od 1. aprila 2006 do 30. junija 2006.

:

suomių k.

:

asetuksen (EY) N:o 393/2006 mukaisesti annettu todistus, joka on voimassa ainoastaan 1 päivästä huhtikuuta 200630 päivään kesäkuuta 2006.

:

švedų k.

:

Licens utfärdad i enlighet med förordning (EG) nr 393/2006, giltig endast från och med den 1 april 2006 till och med den 30 juni 2006.


II PRIEDAS

Į 4 straipsnio 1 dalį įtraukti įrašai

:

ispanų k.

:

Solicitud de certificado presentada al amparo del Reglamento (CE) no 393/2006

:

čekų k.

:

žádost o licenci podaná na základě nařízení (ES) č. 393/2006

:

danų k.

:

licensansøgning i henhold til forordning (EF) nr. 393/2006

:

vokiečių k.

:

Lizenzantrag gemäß der Verordnung (EG) Nr. 393/2006

:

estų k.

:

määruse (EÜ) nr 393/2006 kohaselt esitatud litsentsitaotlus

:

graikų k.

:

αίτηση χορήγησης πιστοποιητικού κατ’ εφαρμογήν του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 393/2006

:

anglų k.

:

licence application under Regulation (EC) No 393/2006

:

prancūzų k.

:

demande de certificat faite au titre du règlement (CE) no 393/2006

:

italų k.

:

domanda di titolo presentata ai sensi del regolamento (CE) n. 393/2006

:

latvių k.

:

licence pieprasīta saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 393/2006

:

lietuvių k.

:

Prašymas išduoti licenciją pagal Reglamentą (EB) Nr. 393/2006

:

vengrų k.

:

a 393/2006/EK rendelet szerinti engedélykérelem

:

maltiečių k.

:

applikazzjoni għal liċenzja taħt ir-Regolament (KE) Nru 393/2006

:

olandų k.

:

Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 393/2006 ingediende certificaataanvraag

:

lenkų k.

:

wniosek o pozwolenie przedłożony zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 393/2006

:

portugalų k.

:

pedido de certificado apresentado a título do Regulamento (CE) n.o 393/2006

:

slovakų k.

:

žiadosť o licenciu na základe nariadenia (ES) č. 393/2006

:

slovėnų k.

:

dovoljenje, izdano v skladu z Uredbo (ES) št. 393/2006

:

suomių k.

:

asetuksen (EY) N:o 393/2006 mukainen todistushakemus

:

švedų k.

:

Licensansökan enligt förordning (EG) nr 393/2006.


7.3.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 65/22


KOMISIJOS DIREKTYVA 2006/26/EB

2006 m. kovo 2 d.

iš dalies keičianti Tarybos direktyvas 74/151/EEB, 77/311/EEB, 78/933/EEB ir 89/173/EEB dėl ratinių žemės ūkio ar miškų ūkio traktorių, siekiant jas suderinti su technikos pažanga

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. gegužės 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/37/EB dėl žemės ar miškų ūkio traktorių, jų priekabų ir keičiamos velkamosios įrangos, jų sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo ir panaikinančią Direktyvą 74/150/EEB (1), ypač į jos 19 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į 1974 m. kovo 4 d. Tarybos direktyvą 74/151/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių ratinių žemės ūkio ir miškų ūkio traktorių tam tikras dalis ir techninius rodiklius, suderinimo (2), ypač į jos 4 straipsnį,

atsižvelgdama į 1977 m. kovo 29 d. Tarybos direktyvą 77/311/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių ratinių žemės ūkio ir miškų ūkio traktorių vairuotoją veikiantį triukšmo lygį, suderinimo (3), ypač į jos 5 straipsnį,

atsižvelgdama į 1978 m. spalio 17 d. Tarybos direktyvą 78/933/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su ratinių žemės ūkio ir miškų ūkio traktorių apšvietimo ir šviesos signalų įtaisų sumontavimu, suderinimo (4), ypač į jos 5 straipsnį,

atsižvelgdama į 1988 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyvą 89/173/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių tam tikras ratinių žemės ūkio ar miškų ūkio traktorių sudėtines dalis ir technines charakteristikas, suderinimo (5), ypač į jos 9 straipsnį,

kadangi:

(1)

Direktyva 74/151/EEB nustatytus reikalavimus dėl ratinių žemės ūkio ir miškų ūkio traktorių didžiausios leistinos eksploatacinės masės ir ašies apkrovos būtina pritaikyti šiuolaikiniams traktoriams, atsižvelgiant į traktorių technologijos patobulinimus, susijusius su produktyvumo padidėjimu ir darbo saugos sustiprinimu.

(2)

Siekiant pagerinti Bendrijos pramonės veiklą pasaulio mastu Bendrijos techninius reglamentus ir standartus reikia suderinti su atitinkamais visuotiniais techniniais reglamentais ir standartais. Atsižvelgiant į Direktyva 77/311/EEB nustatytus didžiausius apribojimus ratinių žemės ūkio ir miškų ūkio traktorių vairuotoją veikiančiam triukšmo lygiui, minėtos direktyvos I ir II prieduose nustatytas bandymo greitis turėtų būti suderintas su visuotiniuose techniniuose reglamentuose ar standartuose, pavyzdžiui, OECD 5 norma ir ISO 5131:1996 (6), reikalaujamu bandymo greičiu.

(3)

Tikslinga suderinti Direktyva 78/933/EEB nustatytus reikalavimus, susijusius su ratinių žemės ūkio ir miškų ūkio traktorių apšvietimo ir šviesos signalų įtaisų sumontavimu, siekiant patenkinti dabartinius paprastesnio dizaino ir geresnio apšvietimo poreikius.

(4)

Direktyvoje 89/173/EEB nustatyti reikalavimai, susiję su ratinių žemės ūkio ar miškų ūkio traktorių įstiklinimais ir sukabinimo įtaisais, turi būti pritaikyti prie naujausių technologinių patobulinimų. Visų pirma turi būti leista naudoti polikarbonato (plastiko) įstiklinimus ne priekiniam stiklui siekiant padidinti keleivių apsaugą tuo atveju, jeigu į vairuotojo kabinos erdvę įsiskverbtų kokie nors objektai. Reikalavimai dėl mechaninių sukabinimo įtaisų turi būti suvienodinti su ISO 6489-1 standartu. Be to, siekiant sumažinti nelaimingų atsitikimų skaičių ir jų sunkumą bei sustiprinti darbo saugą reikėtų ne tik numatyti nuostatas, susijusias su karštais paviršiais, bet ir priimti priemones, susijusias su akumuliatoriaus gnybtų dangteliu, bei priemones, skirtas užkirsti kelią atsitiktiniam atsikabinimui.

(5)

Todėl Direktyvos 74/151/EEB, 77/311/EEB, 78/933/EEB ir 89/173/EEB turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistos.

(6)

Šioje direktyvoje numatytos priemonės atitinka Direktyvos 2003/37/EB 20 straipsnio 1 dalimi įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 74/151/EEB pakeitimas

Direktyva 74/151/EEB iš dalies keičiama pagal šios direktyvos I priedą.

2 straipsnis

Direktyvos 77/311/EEB pakeitimas

Direktyva 77/311/EEB iš dalies keičiama pagal šios direktyvos II priedą.

3 straipsnis

Direktyvos 78/933/EEB pakeitimas

Direktyva 78/933/EEB iš dalies keičiama pagal šios direktyvos III priedą.

4 straipsnis

Direktyvos 89/173/EEB pakeitimas

Direktyva 89/173/EEB iš dalies keičiama pagal šios direktyvos IV priedą.

5 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostatos

1.   Kai tai susiję su transporto priemonėmis, kurios atitinka reikalavimus, nustatytus Direktyvomis 74/151/EEB, 78/933/EEB, 77/311/EEB ir 89/173/EEB su pakeitimais, padarytais šia direktyva, nuo 2007 m. sausio 1 d. valstybės narės dėl su šios direktyvos reguliavimo dalyku susijusių priežasčių:

a)

neatsisako suteikti EB tipo patvirtinimą arba nacionalinį tipo patvirtinimą;

b)

nedraudžia registruoti, parduoti ar eksploatuoti tokią transporto priemonę.

2.   Kai tai susiję su transporto priemonėmis, kurios neatitinka reikalavimų, nustatytų Direktyvomis 74/151/EEB, 78/933/EEB, 77/311/EEB ir 89/173/EEB su pakeitimais, padarytais šia direktyva, nuo 2007 m. liepos 1 d. valstybės narės dėl su šios direktyvos reguliavimo dalyku susijusių priežasčių:

a)

nebesuteikia EB tipo patvirtinimo;

b)

gali atsisakyti suteikti nacionalinį tipo patvirtinimą.

3.   Kai tai susiję su transporto priemonėmis, kurios neatitinka reikalavimų, nustatytų Direktyvomis 74/151/EEB, 78/933/EEB, 77/311/EEB ir 89/173/EEB su pakeitimais, padarytais šia direktyva, nuo 2009 m. liepos 1 d. valstybės narės dėl su šios direktyvos reguliavimo dalyku susijusių priežasčių:

a)

atitikties sertifikatus, kurie pagal Direktyvos 2003/37/EB nuostatas pateikiami kartu su naujomis transporto priemonėmis, laiko nebetinkamais 7 straipsnio 1 dalies tikslams;

b)

gali atsisakyti registruoti, parduoti arba pradėti eksploatuoti naujas transporto priemones.

6 straipsnis

Perkėlimas į nacionalinę teisę

1.   Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję ne vėliau kaip iki 2006 m. gruodžio 31 d., įgyvendina šią direktyvą. Priimtų nuostatų tekstus ir minėtų nuostatų bei šios direktyvos atitikimo lentelę jos nedelsdamos pateikia Komisijai.

Valstybės narės, priimdamos šias nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą, arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų pagrindinių nacionalinės teisės aktų nuostatų tekstus.

7 straipsnis

Įsigaliojimas

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

8 straipsnis

Adresatai

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2006 m. kovo 2 d.

Komisijos vardu

Günter VERHEUGEN

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 171, 2003 7 9, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2005/67/EB (OL L 273, 2005 10 19, p. 17).

(2)  OL L 84, 1974 3 28, p. 25. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 98/38/EB (OL L 170, 1998 6 16, p. 13).

(3)  OL L 105, 1977 4 28, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/54/EB (OL L 277, 1997 10 10, p. 24).

(4)  OL L 325, 1978 11 20, p. 16. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 1999/56/EB (OL L 146, 1999 6 11, p. 31).

(5)  OL L 67, 1989 3 10, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2003 m. Stojimo aktu.

(6)  Šiuos dokumentus galite rasti šiuose tinklalapiuose: http://www.oecd.org/dataoecd/35/19/34733683.PDF ir http://www.iso.org/iso/en/CatalogueDetailPage.CatalogueDetail?CSNUMBER=20842&ICS1=17&ICS2=140&ICS3=20


I PRIEDAS

Direktyvos 74/151/EEB I priedo 1.2 punktas pakeičiamas taip:

„1.2.

Didžiausia leistina eksploatacinė masė ir didžiausia leistina ašiai tenkanti masė atsižvelgiant į transporto priemonės kategoriją neviršija 1 lentelėje nurodytų verčių.

1 lentelė

Didžiausia leistina eksploatacinė masė ir didžiausia leistina ašies apkrova atsižvelgiant į transporto priemonės kategoriją

Transporto priemonės kategorija

Ašių skaičius

Didžiausia leistina masė

(t)

Didžiausia leistina ašiai tenkanti masė

Varomoji ašis

(t)

Nevaromoji ašis

(t)

T1, T2, T4.1,

2

18 (eksploatacinė)

11,5

10

3

24 (eksploatacinė)

11,5

10

T3

2, 3

0,6 (konstrukcinė)

 (1)

 (1)

T4.3

2, 3, 4

10 (eksploatacinė)

 (1)

 (1)


(1)  Nėra būtina nustatyti ašių apkrovos apribojimą T3 ir T4.3 kategorijos transporto priemonėms, kadangi joms iš esmės ir taip taikomi apribojimai dėl didžiausios leistinos eksploatacinės ir konstrukcinės masės.“.


II PRIEDAS

Direktyva 77/311/EEB iš dalies keičiama taip:

1)

I priedas iš dalies keičiamas taip:

i)

3.2.2 punkte „7,25 km/h“ pakeičiama „7,5 km/h“;

ii)

3.3.1 punkte „7,25 km/h“ pakeičiama „7,5 km/h“;

2)

II priedo 3.2.3 punkte „7,25 km/h“ pakeičiama „7,5 km/h“.


III PRIEDAS

Direktyvos 78/933/EEB I priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

4.5.1 punktas papildomas tokiu sakiniu:

„Papildomi posūkio rodiklio žibintai nėra privalomi.“;

2)

4.5.4.2 punktas pakeičiamas taip:

„4.5.4.2.

Aukštis:

Nuo žemės paviršiaus:

5 kategorijos posūkio rodiklio žibintų aukštis nuo žemės paviršiaus yra ne mažesnis kaip 500 mm,

1 ir 2 kategorijos posūkio rodiklio žibintų aukštis nuo žemės paviršiaus yra ne mažesnis kaip 400 mm,

visų kategorijų posūkio rodiklio žibintų aukštis nuo žemės paviršiaus yra ne didesnis kaip 1 900 mm.

Jeigu traktoriaus konstrukcija neleidžia laikytis šios didžiausios vertės, 5 kategorijos, 1 ir 2 kategorijų (A komponuotė), 1 ir 2 kategorijų (B komponuotė) bei 1 ir 2 kategorijų (D komponuotė) posūkio rodiklio žibintų didžiausias šviečiamojo paviršiaus aukštis gali siekti 2 300 mm; 1 ir 2 kategorijos posūkio rodiklio žibintų pagal kito tipo išdėstymo tvarką didžiausias šviečiamojo paviršiaus aukštis gali siekti 2 100 mm,

papildomų posūkio rodiklio žibintų aukštis virš žemės – iki 4 000 mm.“;

3)

4.7.4.2 punkte vertė „2 100 mm“ pakeičiama verte „2 300 mm“;

4)

4.10.4.2 punkte vertė „2 100 mm“ pakeičiama verte „2 300 mm“;

5)

4.14.5.2.2 punkte vertė „2 100 mm“ pakeičiama verte „2 300 mm“;

6)

4.15.7 punktas pakeičiamas taip:

„4.15.7.

Šį žibintą galima „sugrupuoti“ “.


IV PRIEDAS

Direktyva 89/173/EEB iš dalies keičiama taip:

1)

II priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

2.2 punkte įterpiami tokie punktai:

„2.2.6.

„Normali eksploatacija“ reiškia traktoriaus naudojimą pagal gamintojo numatytą paskirtį, kai traktoriumi naudojasi su jo savybėmis susipažinęs vairuotojas, kuris laikosi gamintojo nustatytoje naudojimo instrukcijoje ir ant traktoriaus esančiais ženklais pateikiamų nurodymų dėl traktoriaus eksploatacijos, priežiūros ir saugaus darbo.

2.2.7.

„Atsitiktinis kontaktas“ reiškia nenumatytą kontaktą tarp asmens ir pavojingos vietos, kylantį dėl asmens veiksmų normalios traktoriaus eksploatacijos ir jo priežiūros metu.“;

b)

2.3.2 punkte įterpiami tokie punktai:

„2.3.2.16.

Karšti paviršiai

Karšti paviršiai, prie kurių vairuotojas gali prisiliesti normalios eksploatacijos metu, turi būti uždengti arba izoliuoti. Tai taikoma karštiems paviršiams, esantiems prie laiptelių, turėklų, laikiklių ir neatskiriamų traktoriaus dalių, kuriomis naudojamasi įlipant ir išlipant iš traktoriaus ir prie kurių gali būti atsitiktinai prisiliesta.

2.3.2.17.

Akumuliatoriaus gnybtų dangtelis

Neįžeminti gnybtai turi būti apsaugoti nuo atsitiktinio trumpojo jungimo.“;

2)

III A priedo 1 punkte įterpiamas toks punktas:

„1.1.3.

Ne priekiniam stiklui leidžiama naudoti Tarybos direktyva 92/22/EEB (1) arba JT–EEK reglamento Nr. 43 14 priedu patvirtintus tvirtus plastikinius įstiklinimus.

3)

IV priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

1.1 punkte antra įtrauka pakeičiama taip:

„—

vilkimo kablys (žr. 1 paveikslą – „Prikabinimo kablio matmenys“ ISO 6489-1:2001)“;

b)

2 skirsnis papildomas tokiu 2.9 punktu:

„2.9.

Siekiant neleisti nenumatytai atsikabinti nuo sukabinimo įtaiso, atstumas tarp vilkimų kablio antgalio ir kontrveržlės (suveržimo įtaiso) neturi viršyti 10 mm esant didžiausiai leistinai apkrovai.“;

c)

1 priedėlyje 3 paveikslas ir su juo susijęs tekstas išbraukiamas.


(1)  OL L 129, 1992 5 14, p. 11.“;


7.3.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 65/27


KOMISIJOS DIREKTYVA 2006/28/EB

2006 m. kovo 6 d.

iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 72/245/EEB dėl transporto priemonių radijo trukdžių (elektromagnetinio suderinamumo) ir Tarybos direktyvą 70/156/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų tipo patvirtinimą, suderinimo, siekiant jas suderinti su technikos pažanga

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1970 m. vasario 6 d. Tarybos direktyvą 70/156/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų tipo patvirtinimą, suderinimo (1), ypač į jos 13 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į 1972 m. birželio 20 d. Tarybos direktyvą 72/245/EEB dėl transporto priemonių radijo trukdžių (elektromagnetinio suderinamumo) (2), ypač jos 4 straipsnį,

kadangi:

(1)

Direktyva 72/245/EEB – tai viena iš tipo patvirtinimo procedūros, kuri buvo nustatyta Direktyva 70/156/EEB, atskirųjų direktyvų.

(2)

Siekdama sustiprinti transporto priemonių saugumą skatinant technologijų, naudojančių automobilinių mažojo nuotolio radarinius įrenginius, vystymą ir diegimą Komisija 2004 m. liepos 8 d. sprendimu 2004/545/EB dėl radijo spektro 79 GHz dažnių juostoje suderinimo automobilinių mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginių naudojimui Bendrijoje (3) ir 2005 m. sausio 17 d. Komisijos sprendimu 2005/50/EB dėl 24 GHz radijo dažnių juostos suderinimo automobilinių mažojo nuotolio radaro ryšio įrenginių terminuotam naudojimui Bendrijoje (4) suderino abiejų radijo dažnio juostų naudojimą.

(3)

Pagal Sprendimą 2005/50/EB 24 GHz mažojo nuotolio radarinių įrenginių naudojimo laikotarpis yra ribotas, o valstybės narės turi sukurti stebėsenos sistemą, kad kiekybiškai įvertintų transporto priemonių su 24 GHz mažojo nuotolio radariniais įrenginiais, įregistruotų jų teritorijoje, skaičių.

(4)

Direktyva 72/245/EB su pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2005/49/EB (5), valstybėms narėms buvo suteiktos atitinkamos priemonės šiai stebėsenai vykdyti. Direktyva 70/156/EB buvo atitinkamai iš dalies pakeista minėta Direktyva.

(5)

Per tą laiką tapo akivaizdu, kad galima supaprastinti tokių duomenų apie 24 GHz mažojo nuotolio radarinius įrenginius pateikimo tvarką ir kad nebūtina stebėsenos tikslais reikalauti atitikties pažymėjimuose be duomenų apie 24 GHz mažojo nuotolio radarinius įrenginius papildomai pateikti duomenis apie 79 GHz mažojo nuotolio radarinių įrenginių naudojimą, kadangi 79 GHz juosta nesukelia trukdžių kitiems įrenginiams, o jos naudojimas nėra ribojamas. Todėl tikslinga pakeisti Direktyvoje 72/245/EB esančius su 24 GHz mažojo nuotolio radarinių įrenginių naudojimu susijusius reikalavimus bei iš jos išbraukti su 79 GHz mažojo nuotolio radarinių įrenginių naudojimu susijusius reikalavimus. Ši direktyva nedaro įtakos transporto priemonių, kuriose nėra 24 GHz mažojo nuotolio radarinių įrenginių, esamų patvirtinimų galiojimui.

(6)

Patvirtinimus išduoda tik techninės tarnybos pagal Direktyvos 72/245/EEB III C priede pateiktą pavyzdį. Šiame procese nedalyvauja jokia kita institucija ar administracija. Todėl šiuo metu reikalaujamas papildomas patvirtinimo antspaudavimas nėra būtinas ir yra panaikinamas.

(7)

Todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Direktyvą 72/245/EEB.

(8)

Direktyvos 72/245/EEB pakeitimai turi įtakos Direktyvai 70/156/EEB. Todėl būtina atitinkamai iš dalies pakeisti Direktyvą 70/156/EEB.

(9)

Šioje direktyvoje numatytos priemonės atitinka Direktyvos 70/156/EEB 13 straipsniu įsteigto Derinimo su technikos pažanga komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 72/245/EEB pakeitimas

Direktyva 72/245/EEB iš dalies keičiama taip:

1)

I priedo 2.1.14 punktas išbraukiamas;

2)

II A priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

12.7.1 punktas keičiamas taip:

„12.7.1.

Transporto priemonė su 24 GHz mažojo nuotolio radariniais įrenginiais: Taip/Ne/Neprivaloma (išbraukti netaikomą)“;

b)

12.7.2 punktas išbraukiamas;

3)

III A priedo priedėlis iš dalies keičiamas taip:

a)

1.3.1 punktas keičiamas taip:

„1.3.1.

Transporto priemonė su 24 GHz mažojo nuotolio radariniais įrenginiais: Taip/Ne/Neprivaloma (išbraukti netaikomą)“;

b)

1.3.2 punktas išbraukiamas.

4)

III C priede esantis įrašas „Administracijos antspaudas“ ir langelis, kuriame jis įrašytas, išbraukiami.

2 straipsnis

Direktyvos 70/156/EEB pakeitimas

Direktyva 70/156/EEB iš dalies keičiama taip:

1)

I priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

12.7.1 punktas keičiamas taip:

„12.7.1.

Transporto priemonė su 24 GHz mažojo nuotolio radariniais įrenginiais: Taip/Ne/Neprivaloma (išbraukti netaikomą)“;

b)

12.7.2 punktas išbraukiamas;

2)

III priedo I dalies A skirsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

12.7.1 punktas keičiamas taip:

„12.7.1.

Transporto priemonė su 24 GHz mažojo nuotolio radariniais įrenginiais: Taip/Ne/Neprivaloma (išbraukti netaikomą)“;

b)

12.7.2 punktas išbraukiamas;

3)

IX priedo visų atitikties pažymėjimo pavyzdžių 2 pusėje esantis tekstas iš dalies keičiamas taip:

a)

50 punktas keičiamas taip ir papildomai įrašoma tokia išnaša:

„50.

Pastabos (6):

b)

50.1, 50.2 ir 50.3 punktai išbraukiami.

3 straipsnis

Perkėlimas į nacionalinės teisės aktus

1.   Valstybės narės priima ir paskelbia įstatymus bei kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję ne vėliau kaip iki 2006 m. birželio 30 d., įgyvendina šią direktyvą. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų nuostatų tekstus bei tų nuostatų ir šios direktyvos koreliacijos lentelę.

Jos taiko tas nuostatas nuo 2006 m. liepos 1 d.

Valstybės narės, priimdamos šias nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai nacionalinių teisės aktų, kuriuos jos priėmė šios direktyvos taikymo srityje, pagrindinių nuostatų tekstus.

4 straipsnis

Įsigaliojimas

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

5 straipsnis

Adresatai

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2006 m. kovo 6 d.

Komisijos vardu

Günter VERHEUGEN

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 42, 1970 2 23, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/64/EB (OL L 310, 2005 11 25, p. 10).

(2)  OL L 152, 1972 7 6, p. 15. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2005/83/EB (OL L 305, 2005 11 24, p. 32).

(3)  OL L 241, 2004 7 13, p. 66.

(4)  OL L 21, 2005 1 25, p. 15.

(5)  OL L 194, 2005 7 26, p. 12.

(6)  Jei atsižvelgiant į Sprendimą 2005/50/EB transporto priemonė yra su 24 GHz mažojo nuotolio radariniais įrenginiais, gamintojas šioje vietoje turi nurodyti: „Transporto priemonė su 24 GHz mažojo nuotolio radariniais įrenginiais“.“;


II Aktai, kurių skelbti neprivaloma

Taryba

7.3.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 65/30


TARYBOS SPRENDIMAS

2006 m. vasario 27 d.

dėl Bendrijos pozicijos ES ir Čilės asociacijos taryboje dėl Susitarimo, steigiančio Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Čilės Respublikos asociaciją, I priedo pakeitimo, siekiant atsižvelgti į tarifų lengvatų, suteikiamų Čilei pagal Bendrijos bendrųjų tarifų lengvatų sistemą (BLS), konsolidavimą

(2006/180/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 133 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Siekiant užtikrinti ūkio subjektams aiškumą, galimybę numatyti ilgalaikės perspektyvos ekonominę situaciją ir teisinį tikrumą; manoma, kad yra tikslinga dvišaliu laisvosios prekybos susitarimu konsoliduoti likusias tarifų lengvatas, suteikiamas Čilei pagal Bendrijos bendrųjų tarifų lengvatų sistemą ir dar nenumatytas Bendrijos tarifų nuolaidose, išvardytose Susitarimo, steigiančio Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Čilės Respublikos asociaciją (1), pasirašyto 2002 m. lapkričio 18 d. Briuselyje, I priede.

(2)

Čilė, kuri šiuo metu yra lengvatas pagal Bendrijos bendrųjų tarifų lengvatų sistemą gaunanti šalis, pridedamu Asociacijos tarybos sprendimu gaus naudos iš komercinio susitarimo, kuriame numatytas lengvatinis režimas apims visas lengvatas, nustatytas 2005 m. birželio 27 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 980/2005 dėl bendrųjų tarifų lengvatų sistemos taikymo (2) pateiktoje tarifų sistemoje,

NUSPRENDĖ:

Vienintelis straipsnis

Bendrijos pozicija, kuri bus priimta Asociacijos taryboje, iš dalies keičianti Susitarimo, steigiančio Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Čilės Respublikos asociaciją, I priedą, siekiant atsižvelgti į tarifų lengvatų, suteikiamų Čilei pagal Bendrijos bendrųjų tarifų lengvatų sistemą (BLS), konsolidavimą, remsis Asociacijos tarybos sprendimo projektu, pridedamu prie šio sprendimo.

Priimta Briuselyje, 2006 m. vasario 27 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

U. PLASSNIK


(1)  OL L 352, 2002 12 30, p. 3.

(2)  OL L 169, 2005 6 30, p. 1.


PRIEDAS

ES IR ČILĖS ASOCIACIJOS TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTAS Nr. …/2006

... m. ... ... d.

iš dalies keičiantis Susitarimo, steigiančio Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Čilės Respublikos asociaciją, I priedą, siekiant atsižvelgti į tarifų lengvatų, suteikiamų Čilei pagal Bendrijos bendrųjų tarifų lengvatų sistemą (BLS), konsolidavimą

ASOCIACIJOS TARYBA,

atsižvelgdama į 2002 m. lapkričio 18 d. Briuselyje pasirašytą Susitarimą, steigiantį Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Čilės Respublikos asociaciją (toliau – Asociacijos susitarimas), ypač į jo 60 straipsnio 5 dalį,

kadangi:

(1)

Siekdamos užtikrinti ūkio subjektams aiškumą, galimybę numatyti ilgalaikės perspektyvos ekonominę situaciją ir teisinį tikrumą, šalys dvišaliame laisvosios prekybos susitarime susitarė konsoliduoti likusias tarifų lengvatas, suteikiamas Čilei pagal Bendrijos bendrųjų tarifų lengvatų (BLS) sistemą ir iki šiol nenumatytas Bendrijos tarifų nuolaidose, išvardytose Asociacijos susitarimo I priede.

(2)

Pagal Asociacijos susitarimo 60 straipsnio 5 dalį Asociacijos tarybai yra suteikiama teisė priimti sprendimus, kad muitai būtų sumažinti greičiau nei numatyta 65, 68 ir 71 straipsniuose arba kad kitaip būtų pagerintos šiuose straipsniuose numatytos patekimo į rinką sąlygos.

(3)

Tokie sprendimai anuliuoja 65, 68 ir 71 straipsniuose nustatytas sąlygas, taikomas susijusiems produktams.

(4)

Pageidautina užtikrinti sklandų perėjimą nuo BLS prie lengvatinio dvišalės prekybos režimo, nustatyto Asociacijos susitarime, leidžiant tam tikrą laiką pateikti BLS prekių kilmę įrodančius dokumentus (A formos kilmės sertifikatą arba sąskaitos-faktūros deklaraciją),

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Asociacijos susitarimo I priedas iš dalies keičiamas pagal šio sprendimo priede nustatytas nuostatas.

2 straipsnis

Šis sprendimas anuliuoja Asociacijos susitarimo 65, 68 ir 71 straipsniuose nustatytas sąlygas, taikomas susijusių produktų importui į Bendriją.

3 straipsnis

Tinkamai Čilėje pagal Bendrijos bendrųjų tarifų lengvatų sistemą (BLS) išduoti prekių kilmę įrodantys dokumentai Europos bendrijoje priimami kaip galiojantys prekių kilmę įrodantys dokumentai, taikant Asociacijos susitarime nustatytą lengvatinį dvišalės prekybos režimą, jeigu:

i)

prekių kilmę įrodantis dokumentas pateikiamas per keturis mėnesius nuo šio sprendimo įsigaliojimo dienos;

ii)

prekių kilmę įrodantis dokumentas ir važtos dokumentai buvo išduoti ne vėliau kaip likus dienai iki šio sprendimo įsigaliojimo dienos;

iii)

prekių kilmę įrodantis dokumentas pateikiamas importuojant į Europos bendriją, norint pasinaudoti tarifų lengvatomis, kurios anksčiau būdavo suteikiamos pagal BLS ir yra konsoliduojamos šiuo sprendimu.

4 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja 2006 m. sausio 1 d. arba jo priėmimo dieną, jeigu jis priimamas po 2006 m. sausio 1 d.

Priimta

Asociacijos tarybos vardu

Pirmininkas

PRIEDAS

BENDRIJOS MUITŲ TARIFO PANAIKINIMO PLANAS

(nurodytas Asociacijos susitarimo 60, 65 ir 71 straipsniuose)

I.

Čilės kilmės į Bendriją importuojamiems produktams taikomi muitai. Šie muitai nustatyti konsoliduojant BLS Asociacijos susitarimo muitus, taikomus Čilei.

II.

Šie muitai taikomi tik ex quota produktams.


HS heading

Description

Base

Category

0302

Fish, fresh or chilled, excluding fish fillets and other fish meat of heading 0304

 

 

 

– Salmonidae, excluding livers and roes

 

 

0302 69

– – Other

 

 

 

– – – Saltwater fish

 

 

 

– – – – Hake (Merluccius spp., Urophycis spp.)

 

 

 

– – – – – Hake of the genus Merluccius

 

 

0302 69 66

– – – – – – Cape hake (shallow-water hake) (Merluccius capensis) and deepwater hake (deepwater Cape hake) (Merluccius paradoxus)

11,50 % (I) (II)

TQ (4a)

0302 69 67

– – – – – – Southern hake (Merluccius australis)

11,50 % (I) (II)

TQ (4a)

0302 69 68

– – – – – – Other

11,50 % (I) (II)

TQ (4a)

0302 69 69

– – – – – Hake of the genus Urophycis

11,50 % (I) (II)

TQ (4a)

0305

Fish, dried, salted or in brine; smoked fish, whether or not cooked before or during the smoking process; flours, meals and pellets of fish, fit for human consumption

 

 

0305 30

– Fish fillets, dried, salted or in brine, but not smoked

 

 

0305 30 30

– – Of Pacific salmon (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus), Atlantic salmon (Salmo salar), and Danube salmon (Hucho hucho), salted or in brine

11,50 % (I) (II)

TQ (4b)

 

– Smoked fish, including fillets

 

 

0305 41 00

– – Pacific salmon (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus), Atlantic salmon (Salmo salar) and Danube salmon (Hucho hucho)

9,50 % (I) (II)

TQ (4b)

0704

Cabbages, cauliflowers, kohlrabi, kale and similar edible brassicas, fresh or chilled

 

 

ex ex 0704 10 00

– Cauliflowers and headed broccoli (1/12 to 14/4)

6,1 % (I)

 

ex ex 0704 10 00

– Cauliflowers and headed broccoli (15/4 to 30/11)

10,1 % (I)

 

0704 90

– Other

 

 

0704 90 10

– – White cabbages and red cabbages

8,5 % (I)

 

0705

Lettuce (Lactuca sativa) and chicory (Cichorium spp.), fresh or chilled

 

 

 

– Lettuce

 

 

ex ex 0705 11 00

– – Cabbage lettuce (head lettuce) (01/12 to 31/03)

6,9 % (I)

 

ex ex 0705 11 00

– – Cabbage lettuce (head lettuce) (01/04 to 30/11)

8,5 % (I)

 

0708

Leguminous vegetables, shelled or unshelled, fresh or chilled

 

 

ex ex 0708 20 00

– Beans (Vigna spp., Phaseolus spp.) (1/10 to 30/06)

6,9 % (I)

 

ex ex 0708 20 00

– Beans (Vigna spp., Phaseolus spp.) (1/07 to 30/09)

10,1 % (I)

 

0710

Vegetables (uncooked or cooked by steaming or boiling in water), frozen

 

 

0710 40 00

– Sweetcorn

1,6 % + 9,4 EUR/100 kg/net eda (I)

 

0711

Vegetables provisionally preserved (for example, by sulphur dioxide gas, in brine, in sulphur water or in other preservative solutions), but unsuitable in that state for immediate consumption

 

 

 

– Mushrooms and truffles

 

 

0711 51 00

– – Mushrooms of the genus Agaricus

6,1 % + 191 EUR/100 kg/net eda (I)

 

0711 90

– Other vegetables; mixtures of vegetables

 

 

 

– – Vegetables

 

 

0711 90 30

– – – Sweetcorn

1,6 % + 9,4 EUR/100 kg/net eda (I)

 

0714

Manioc, arrowroot, salep, Jerusalem artichokes, sweet potatoes and similar roots and tubers with high starch or inulin content, fresh, chilled, frozen or dried, whether or not sliced or in the form of pellets; sago pith

 

 

0714 20

– Sweet potatoes

 

 

0714 20 90

– – Other

4,4 EUR/100 kg/net (I)

 

0811

– Fruit and nuts, uncooked or cooked by steaming or boiling in water, frozen, whether or not containing added sugar or other sweetening matter

 

 

0811 20

– Raspberries, blackberries, mulberries, loganberries, black-, white- or redcurrants and gooseberries

 

 

 

– – Containing added sugar or other sweetening matter

 

 

0811 20 11

– – – With a sugar content exceeding 13 % by weight

17,3 % + 8,4 EUR/100 kg (I)

 

0811 90

– Other

 

 

 

– – Containing added sugar or other sweetening matter

 

 

 

– – – With a sugar content exceeding 13 % by weight

 

 

0811 90 11

– – – – Tropical fruit and tropical nuts

9,5 % + 5,3 EUR/100 kg

 

0811 90 19

– – – – Other

17,3 % + 8,4 EUR/100 kg (I) (II)

 

1008

Buckwheat, millet and canary seed; other cereals

 

 

1008 90

– Other cereals

 

 

ex ex 1008 90 90

– – Quinoa

25,9 EUR/1 000 kg (I)

 

1604

Prepared or preserved fish; caviar and caviar substitutes prepared from fish eggs

 

 

 

– Fish, whole or in pieces, but not minced

 

 

1604 14

– – Tunas, skipjack and bonito (Sarda spp.)

 

 

 

– – – Tunas and skipjack

 

 

1604 14 11

– – – – In vegetable oil

20,5 % (I) (II)

TQ(5)

 

– – – – Other

 

 

1604 14 16

– – – – – Fillets known as „loins“

20,5 % (I)

 

1604 14 18

– – – – – Other

20,5 % (I) (II)

TQ(5)

1604 19

– – Other:

 

 

 

– – – Fish of the genus Euthynnus, other than skipjack (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis)

 

 

1604 19 31

– – – – Fillets known as „loins“

20,5 % (I)

1604 19 39

– – – – Other

20,5 % (I) (II)

TQ(5)

1604 20

– Other prepared or preserved fish

 

 

 

– – Other

 

 

1604 20 70

– – – Of tunas, skipjack or other fish of the genus Euthynnus

20,5 % (I) (II)

TQ(5)

1702

Other sugars, including chemically pure lactose, maltose, glucose and fructose, in solid form; sugar syrups not containing added flavouring or colouring matter; artificial honey, whether or not mixed with natural honey; caramel

 

 

1702 50 00

– Chemically pure fructose

12,5 % + 50,7 EUR/100 kg/net mas (I)

 

1702 90

– Other, including invert sugar and other sugar and sugar syrup blends containing in the dry state 50 % by weight of fructose

 

 

1702 90 10

– – Chemically pure maltose

8,9 % (I)

 

1902

Pasta, whether or not cooked or stuffed (with meat or other substances) or otherwise prepared, such as spaghetti, macaroni, noodles, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, whether or not prepared

 

 

1902 20

– Stuffed pasta, whether or not cooked or otherwise prepared

 

 

1902 20 30

– – Containing more than 20 % by weight of sausages and the like, of meat and meat offal of any kind, including fats of any kind or origin

38 EUR/100 kg (I)

 

2001

Vegetables, fruit, nuts and other edible parts of plants, prepared or preserved by vinegar or acetic acid

 

 

2001 90

– Other

 

 

2001 90 30

– – Sweetcorn (Zea mays var. saccharata)

1,6 % + 9,4 EUR/100 kg/net eda (I)

 

2003

Mushrooms and truffles, prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid

 

 

2003 10

– Mushrooms of the genus Agaricus

 

 

2003 10 20

– – Provisionally preserved, completely cooked

14,9 % + 191 EUR/100 kg/net eda (I) (II)

TQ (2d)

2003 10 30

– – Other

14,9 % + 222 EUR/100 kg/net eda (I) (II)

TQ (2d)

2004

Other vegetables prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid, frozen, other than products of heading 2006

 

 

2004 90

– Other vegetables and mixtures of vegetables

 

 

2004 90 10

– – Sweetcorn (Zea mays var. saccharata)

1,6 % + 9,4 EUR/100 kg/net eda (I)

 

2006 00

Vegetables, fruit, nuts, fruit-peel and other parts of plants, preserved by sugar (drained, glacé or crystallised)

 

 

 

– Other

 

 

 

– – With a sugar content exceeding 13 % by weight

 

 

2006 00 31

– – – Cherries

16,5 % + 23,9 EUR/100 kg (I)

 

2006 00 35

– – – Tropical fruit and tropical nuts

9 % + 15 EUR/100 kg (I)

 

2006 00 38

– – – Other

16,5 % + 23,9 EUR/100 kg (I)

 

2007

Jams, fruit jellies, marmalades, fruit or nut purée and fruit or nut pastes, obtained by cooking, whether or not containing added sugar or other sweetening matter

 

 

2007 10

– Homogenised preparations

 

 

2007 10 10

– – With a sugar content exceeding 13 % by weight

20,4 % + 4,2 EUR/100 kg (I)

 

 

– Other

 

 

2007 91

– – Citrus fruit

 

 

2007 91 10

– – – With a sugar content exceeding 30 % by weight

16,5 % + 23 EUR/100 kg (I)

 

2007 91 30

– – – With a sugar content exceeding 13 % but not exceeding 30 % by weight

16,5 % + 4,2 EUR/100 kg (I)

 

2007 99

– – Other

 

 

 

– – – With a sugar content exceeding 30 % by weight

 

 

2007 99 20

– – – – Chestnut purée and paste

20,5 % + 19,7 EUR/100 kg (I)

 

 

– – – – Other

 

 

2007 99 31

– – – – – Of cherries

20,5 % + 23 EUR/100 kg (I)

 

2007 99 33

– – – – – Of strawberries

20,5 % + 23 EUR/100 kg (I)

 

2007 99 35

– – – – – Of raspberries

20,5 % + 23 EUR/100 kg (I)

 

2007 99 39

– – – – – Other

20,5 % + 23 EUR/100 kg (I)

 

 

– – – With a sugar content exceeding 13 % but not exceeding 30 % by weight

 

 

2007 99 55

– – – – Apple purée, including compotes

20,5 % + 4,2 EUR/100 kg (I)

 

2007 99 57

– – – – Other

20,5 % + 4,2 EUR/100 kg (I)

 

2008

Fruit, nuts and other edible parts of plants, otherwise prepared or preserved, whether or not containing added sugar or other sweetening matter or spirit, not elsewhere specified or included

 

 

2008 20

– Pineapples

 

 

 

– – Containing added spirit

 

 

 

– – – In immediate packings of a net content exceeding 1 kg

 

 

2008 20 11

– – – – With a sugar content exceeding 17 % by weight

22,1 % + 2,5 EUR/100 kg (I)

 

 

– – – In immediate packings of a net content not exceeding 1 kg

 

 

2008 20 31

– – – – With a sugar content exceeding 19 % by weight

22,1 % + 2,5 EUR/100 kg (I)

 

2008 30

– Citrus fruit

 

 

 

– – Containing added spirit

 

 

 

– – – With a sugar content exceeding 9 % by weight

 

 

2008 30 19

– – – – Other

22,1 % + 4,2 EUR/100 kg (I)

 

2008 50

– Apricots

 

 

 

– – Containing added spirit

 

 

 

– – – In immediate packings of a net content exceeding 1 kg

 

 

 

– – – – With a sugar content exceeding 13 % by weight

 

 

2008 50 19

– – – – – Other

22,1 % + 4,2 EUR/100 kg (I)

 

 

– – – In immediate packings of a net content not exceeding 1 kg

 

 

2008 50 51

– – – – With a sugar content exceeding 15 % by weight

22,1 % + 4,2 EUR/100 kg (I)

 

2008 60

– Cherries

 

 

 

– – Containing added spirit

 

 

 

– – – With a sugar content exceeding 9 % by weight

 

 

2008 60 19

– – – – Other

22,1 % + 4,2 EUR/100 kg (I) (II)

TQ (2e)

2008 80

– Strawberries

 

 

 

– – Containing added spirit

 

 

 

– – – With a sugar content exceeding 9 % by weight

 

 

2008 80 19

– – – – Other

22,1 % + 4,2 EUR/100 kg (I)

 

2008 92

– Other, including mixtures other than those of subheading 2008 19

 

 

 

– – Mixtures

 

 

 

– – – Containing added spirit

 

 

 

– – – – With a sugar content exceeding 9 % by weight

 

 

 

– – – – – Other

 

 

2008 92 16

– – – – – – Of tropical fruit (including mixtures containing 50 % or more by weight of tropical nuts and tropical fruit)

12,5 % + 2,6 EUR/100 kg (I)

 

2008 92 18

– – – – – – Other

22,1 % + 4,2 EUR/100 kg (I)

 

2008 99

– – Other

 

 

 

– – – Containing added spirit

 

 

 

– – – – Grapes

 

 

2008 99 21

– – – – – With a sugar content exceeding 13 % by weight

22,1 % + 3,8 EUR/100 kg (I)

 

 

– – – – Other:

 

 

 

– – – – – With a sugar content exceeding 9 % by weight:

 

 

 

– – – – – – Other:

 

 

2008 99 32

– – – – – – – Passion fruit and guavas

12,5 % + 2,6 EUR/100 kg (I)

 

2008 99 33

– – – – – – – Mangoes, mangosteens, papaws (papayas), tamarinds, cashew apples, lychees, jackfruit, sapodillo plums, carambola and pitahaya

12,5 % + 2,6 EUR/100 kg (I)

 

2008 99 34

– – – – – – – Other

22,1 % + 4,2 EUR/100 kg (I)

 

2009

Fruit juices (including grape must) and vegetable juices, unfermented and not containing added spirit, whether or not containing added sugar or other sweetening matter

 

 

 

– Orange juice

 

 

2009 11

– – Frozen

 

 

 

– – – Of a Brix value exceeding 67

 

 

2009 11 11

– – – – Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight

30,1 % + 20,6 EUR/100 kg (I)

 

 

– – – Of a Brix value not exceeding 67

 

 

2009 11 91

– – – – Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight and with an added sugar content exceeding 30 % by weight

11,7 % + 20,6 EUR/100 kg (I)

 

2009 19

– – Other

 

 

 

– – – Of a Brix value exceeding 67

 

 

2009 19 11

– – – – Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight

30,1 % + 20,6 EUR/100 kg (I)

 

 

– – – Of a Brix value exceeding 20 but not exceeding 67

 

 

2009 19 91

– – – – Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight and with an added sugar content exceeding 30 % by weight

11,7 % + 20,6 EUR/100 kg (I)

 

2009 29

– – Other:

 

 

 

– – – Of a Brix value exceeding 67

 

 

2009 29 11

– – – – Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight

30,1 % + 20,6 EUR/100 kg (I)

 

 

– – – Of a Brix value exceeding 20 but not exceeding 67

 

 

2009 29 91

– – – – Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight and with an added sugar content exceeding 30 % by weight

8,5 % + 20,6 EUR/100 kg (I)

 

2009 39

– – Other:

 

 

 

– – – Of a Brix value exceeding 67

 

 

2009 39 11

– – – – Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight

30,1 % + 20,6 EUR/100 kg (I)

 

 

– – – Of a Brix value exceeding 20 but not exceeding 67

 

 

 

– – – – Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight

 

 

 

– – – – – Lemon juice

 

 

2009 39 51

– – – – – – With an added sugar content exceeding 30 % by weight

10,9 % + 20,6 EUR/100 kg (I)

 

 

– – – – – Other citrus fruit juices

 

 

2009 39 91

– – – – – – With an added sugar content exceeding 30 % by weight

10,9 % + 20,6 EUR/100 kg (I)

 

 

– Pineapple juice

 

 

2009 49

– – Other

 

 

 

– – – Of a Brix value exceeding 67

 

 

2009 49 11

– – – – Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight

30,1 % + 20,6 EUR/100 kg (I)

 

 

– – – Of a Brix value exceeding 20 but not exceeding 67

 

 

 

– – – – Other:

 

 

2009 49 91

– – – – – With an added sugar content exceeding 30 % by weight

11,7 % + 20,6 EUR/100 kg (I)

 

 

– Grape juice (including grape must)

 

 

2009 61

– – Of a Brix value not exceeding 30

 

 

2009 61 90

– – – Of a value not exceeding EUR 18 per 100 kg net weight

18,9 % + 27 EUR/hl (I)

 

2009 69

– – Other:

 

 

 

– – – Of a Brix value exceeding 67:

 

 

2009 69 11

– – – – Of a value not exceeding EUR 22 per 100 kg net weight

36,5 % + 121 EUR/hl + 20,6 EUR/100 kg (I)

 

 

– – – Of a Brix value exceeding 30 but not exceeding 67

 

 

 

– – – – Of a value not exceeding EUR 18 per 100 kg net weight

 

 

 

– – – – – With an added sugar content exceeding 30 % by weight

 

 

2009 69 71

– – – – – – Concentrated

18,9 % + 131 EUR/hl + 20,6 EUR/100 kg (I)

 

2009 69 79

– – – – – – Other

18,9 % + 27 EUR/hl + 20,6 EUR/100 kg (I)

 

2009 69 90

– – – – – Other

18,9 % + 27 EUR/hl (I)

 

2009 79

– – Other

 

 

 

– – – Of a Brix value exceeding 67

 

 

2009 79 11

– – – – Of a value not exceeding EUR 22 per 100 kg net weight

26,5 % + 18,4 EUR/100 kg (I)

 

 

– – Of a Brix value exceeding 20 but not exceeding 67

 

 

 

– – – – Other

 

 

2009 79 91

– – – – – With an added sugar content exceeding 30 % by weight

14,5 % + 19,3 EUR/100 kg (I)

 

2009 80

– Juice of any other single fruit or vegetable

 

 

 

– – Of a Brix value exceeding 67

 

 

 

– – – Pear juice

 

 

2009 80 11

– – – – Of a value not exceeding EUR 22 per 100 kg net weight

30,1 % + 20,6 EUR/100 kg (I)

 

 

– – – Other

 

 

 

– – – – Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight

 

 

2009 80 32

– – – – – Juices of passion fruit and guavas

17,5 % + 12,9 EUR/100 kg (I)

 

2009 80 33

– – – – – Juices of mangoes, mangosteens, papaws (papayas), tamarinds, cashew apples, lychees, jackfruit, sapodillo plums, carambola and pitahaya

17,5 % + 12,9 EUR/100 kg (I)

 

2009 80 35

– – – – – Other

30,1 % + 20,6 EUR/100 kg (I)

 

 

– – Of a Brix value not exceeding 67:

 

 

 

– – – Pear juice:

 

 

 

– – – – Other

 

 

2009 80 61

– – – – – With an added sugar content exceeding 30 % by weight

15,7 % + 20,6 EUR/100 kg (I)

 

 

– – – Other

 

 

 

– – – – Other

 

 

 

– – – – – With an added sugar content exceeding 30 % by weight

 

 

2009 80 83

– – – – – – Juices of passion fruit and guavas

7 % + 12,9 EUR/100 kg (I)

 

2009 80 84

– – – – – – Juices of mangoes, mangosteens, papaws (papayas), tamarinds, cashew apples, lychees, jackfruit, sapodillo plums, carambola and pitahaya

7 % + 12,9 EUR/100 kg (I)

 

2009 80 86

– – – – – – Other

13,3 % + 20,6 EUR/100 kg

 

2009 90

– Mixtures of juices

 

 

 

– – Of a Brix value exceeding 67

 

 

 

– – – Mixtures of apple and pear juice

 

 

2009 90 11

– – – – Of a value not exceeding EUR 22 per 100 kg net weight

30,1 % + 20,6 EUR/100 kg (I)

 

 

– – – Other

 

 

2009 90 21

– – – – Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight

30,1 % + 20,6 EUR/100 kg (I)

 

 

– – Of a Brix value not exceeding 67

 

 

 

– – – Mixtures of apple and pear juice

 

 

2009 90 31

– – – – Of a value not exceeding EUR 18 per 100 kg net weight and with an added sugar content exceeding 30 % by weight

16,5 % + 20,6 EUR/100 kg (I)

 

 

– – – Other

 

 

 

– – – – Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight

 

 

 

– – – – – Mixtures of citrus fruit juices and pineapple juice

 

 

2009 90 71

– – – – – – With an added sugar content exceeding 30 % by weight

11,7 % + 20,6 EUR/100 kg (I)

 

 

– – – – – Other

 

 

 

– – – – – – With an added sugar content exceeding 30 % by weight:

 

 

2009 90 92

– – – – – – – Mixtures of juices of tropical fruit

7 % + 12,9 EUR/100 kg (I)

 

2009 90 94

– – – – – – – Other

13,3 % + 20,6 EUR/100 kg (I)

 

2102

Yeasts (active or inactive); other single-cell micro-organisms, dead (but not including vaccines of heading 3002); prepared baking powders

 

 

2102 10

– Active yeasts

 

 

2102 10 10

– – Culture yeast

7,4 % (I)

 

 

– – Bakers' yeast

 

 

2102 10 31

– – – Dried

8,5 % (I)

 

2106

Food preparations not elsewhere specified or included

 

 

2106 90

– Other

 

 

2106 90 10

– – Cheese fondues

24,5 EUR/100 kg (I)

 

2106 90 20

– – Compound alcoholic preparations, other than those based on odoriferous substances, of a kind used for the manufacture of beverages

12,1 % (I)

 

 

– – Other

 

 

2106 90 92

– – – Containing no milkfats, sucrose, isoglucose, glucose or starch or containing, by weight, less than 1,5 % milkfat, 5 % sucrose or isoglucose, 5 % glucose or starch

8,9 % (I)

 

2106 90 98

– – – Other

5,5 % + EA (I)

 

2205

Vermouth and other wine of fresh grapes flavoured with plants or aromatic substances

 

 

2205 10

– In containers holding 2 litres or less:

 

 

2205 10 10

– – Of an actual alcoholic strength by volume of 18 % vol or less

7,6 EUR/hl (I)

 

2205 10 90

– – Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 18 % vol

0 EUR/% vol/hl + 4,4 EUR/hl (I)

 

2205 90

– Other

 

 

2205 90 10

– – Of an actual alcoholic strength by volume of 18 % vol or less

6,3 EUR/hl (I)

 

2205 90 90

– – Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 18 % vol

0 EUR/% vol/hl (I)

 

2206 00

Other fermented beverages (for example, cider, perry, mead); mixtures of fermented beverages and mixtures of fermented beverages and non-alcoholic beverages, not elsewhere specified or included

 

 

2206 00 10

– Piquette

0 % (I)

 

 

– Other

 

 

 

– – Sparkling

 

 

2206 00 31

– – – Cider and perry

13,4 EUR/hl (I)

 

2206 00 39

– – – Other

13,4 EUR/hl (I)

 

 

– – Still, in containers holding

 

 

 

– – – 2 litres or less

 

 

2206 00 51

– – – – Cider and perry

5,3 EUR/hl (I)

 

2206 00 59

– – – – Other

5,3 EUR/hl (I)

 

 

– – – More than 2 litres

 

 

2206 00 81

– – – – Cider and perry

4 EUR/hl (I)

 

2206 00 89

– – – – Other

4 EUR/hl (I)

 

2208

Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of less than 80% vol; spirits, liqueurs and other spirituous beverages

 

 

2208 90

– Other

 

 

 

– – Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of less than 80 % vol, in containers holding

 

 

2208 90 91

– – – 2 litres or less

0,7 EUR/% vol/hl + 4,4 EUR/hl (I)

 

2208 90 99

– – – More than 2 litres

0,7 EUR/% vol/hl (I)

 

2209 00

Vinegar and substitutes for vinegar obtained from acetic acid

 

 

 

– Wine vinegar, in containers holding

 

 

2209 00 11

– – 2 litres or less

4,4 EUR/hl (I)

 

2209 00 19

– – More than 2 litres

3,3 EUR/hl (I)

 

 

– Other, in containers holding

 

 

2209 00 91

– – 2 litres or less

3,5 EUR/hl (I)

 

2209 00 99

– – More than 2 litres

2,6 EUR/hl (I)

 

2307 00

Wine lees; argol

 

 

 

– Wine lees

 

 

2307 00 19

– – Other

0,0 % (I)

 

2308 00

Vegetable materials and vegetable waste, vegetable residues and by-products, whether or not in the form of pellets, of a kind used in animal feeding, not elsewhere specified or included

 

 

 

– Grape marc

 

 

2308 00 19

– – Other

0,0 % (I)

 

2401

Unmanufactured tobacco; tobacco refuse

 

 

2401 10

– Tobacco, not stemmed/stripped

 

 

 

– – Flue-cured Virginia type and light air-cured Burley type tobacco (including Burley hybrids); light air-cured Maryland type and fire-cured tobacco

 

 

2401 10 10

– – – Flue-cured Virginia type

14,9 % MAX 24 EUR/100 kg (I)

 

2401 10 20

– – – Light air-cured Burley type (including Burley hybrids)

14,9 % MAX 24 EUR/100 kg (I)

 

2401 10 30

– – – Light air-cured Maryland type

6,4 % MAX 24 EUR/100 kg (I)

 

 

– – – Fire-cured tobacco

 

 

2401 10 41

– – – – Kentucky type

14,9 % MAX 24 EUR/100 kg (I)

 

2401 10 49

– – – – Other

6,4 % MAX 24 EUR/100 kg (I)

 

 

– – Other

 

 

2401 10 50

– – – Light air-cured tobacco

3,9 % MAX 56 EUR/100 kg (I)

 

2401 10 60

– – – Sun-cured Oriental type tobacco

7,7 % MAX 56 EUR/100 kg (I)

 

2401 10 70

– – – Dark air-cured tobacco

7,7 % MAX 56 EUR/100 kg (I)

 

2401 10 80

– – – Flue-cured tobacco

3,9 % MAX 56 EUR/100 kg (I)

 

2401 10 90

– – – Other tobacco

3,9 % MAX 56 EUR/100 kg (I)

 

2401 20

– Tobacco, partly or wholly stemmed/stripped

 

 

 

– – Flue-cured Virginia type and light air-cured Burley type tobacco (including Burley hybrids); light air-cured Maryland type and fire-cured tobacco

 

 

2401 20 10

– – – Flue-cured Virginia type

14,9 % MAX 24 EUR/100 kg (I)

 

2401 20 20

– – – Light air-cured Burley type (including Burley hybrids)

14,9 % MAX 24 EUR/100 kg (I)

 

2401 20 30

– – – Light air-cured Maryland type

6,4 % MAX 24 EUR/100 kg (I)

 

 

– – – Fire-cured tobacco

 

 

2401 20 41

– – – – Kentucky type

14,9 % MAX 24 EUR/100 kg (I)

 

2401 20 49

– – – – Other

6,4 % MAX 24 EUR/100 kg (I)

 

 

– – Other

 

 

2401 20 50

– – – Light air-cured tobacco

3,9 % MAX 56 EUR/100 kg (I)

 

2401 20 60

– – – Sun-cured Oriental type tobacco

7,7 % MAX 56 EUR/100 kg (I)

 

2401 20 70

– – – Dark air-cured tobacco

7,7 % MAX 56 EUR/100 kg (I)

 

2401 20 80

– – – Flue-cured tobacco

3,9 % MAX 56 EUR/100 kg (I)

 

2401 20 90

– – – Other tobacco

3,9 % MAX 56 EUR/100 kg (I)

 

2401 30 00

– Tobacco refuse

3,9 % MAX 56 EUR/100 kg (I)

 

3823

Industrial monocarboxylic fatty acids; acid oils from refining; industrial fatty alcohols

 

 

3823 70 00

– Industrial fatty alcohols

0 % (I)

 


7.3.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 65/45


TARYBOS SPRENDIMAS

2006 m. vasario 27 d.

leidžiantis Nyderlandų Karalystei taikyti priemonę, nukrypstančią nuo Šeštosios direktyvos 77/388/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su apyvartos mokesčiais, suderinimo, 11 straipsnio

(autentiškas tik tekstas olandų kalba)

(2006/181/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1977 m. gegužės 17 d. Šeštąją Tarybos direktyvą 77/388/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su apyvartos mokesčiais, suderinimo – bendra pridėtinės vertės mokesčio sistema: vienodas apskaičiavimo pagrindas (1), ypač į jos 27 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Laiške, pateiktame Komisijai, kurį Komisijos generalinis sekretoriatas užregistravo 2004 m. spalio 4 d., Nyderlandų Karalystė prašė leisti imtis specialios priemonės, nukrypstančios nuo Direktyvos 77/388/EEB 11 straipsnio A dalies 1 pastraipos a punkto.

(2)

Vadovaudamasi Direktyvos 77/388/EEB 27 straipsnio 2 dalimi, Komisija 2004 m. gruodžio 1 d. laišku informavo kitas valstybes nares apie Nyderlandų Karalystės prašymą. 2004 m. gruodžio 2 d. laišku Komisija pranešė Nyderlandų Karalystei, kad turi visą informaciją, kuri, Komisijos nuomone, yra būtina prašymui įvertinti.

(3)

Šios leidžiančios nukrypti nuostatos tikslas – užkirsti kelią pridėtinės vertės mokesčio (PVM) mokėjimo vengimui tiekiant prekes arba teikiant paslaugas nepagrįstai mažomis kainomis tarp susijusių asmenų, kai gavėjas negali arba gali tik iš dalies atskaityti PVM. Ji skirta tam, kad nebūtų piktnaudžiaujama ilgalaikio turto tiekimu ar paslaugų, susijusių su ilgalaikiu turtu, tokių kaip nuoma arba lizingas, arba kitoks susitarimas, kai prekės perduodamos gavėjui, teikimu. Dėl santykių tarp šalių atlygis dažnai nustatomas neatsižvelgiant į rinkos kainą, o tai labai sumažina PVM įplaukas.

(4)

Ši speciali priemonė turėtų būti taikoma tik tais atvejais, kai administracija gali nustatyti, kad apmokestinamajai vertei, kokia nurodyta Direktyvos 77/388/EEB 11 straipsnio A dalies 1 pastraipos a punkte, turėjo įtakos santykiai tarp šalių. Toji išvada visais atvejais privalo būti pagrįsta akivaizdžiais faktais, o ne prielaidomis.

(5)

Todėl yra tinkama ir proporcinga leisti Nyderlandų Karalystei tų tiekiamų prekių ir teikiamų paslaugų apmokestinamąja verte laikyti atviros rinkos kainą.

(6)

Leidžiančios nukrypti nuostatos pagal Direktyvos 77/388/EEB 27 straipsnį, skirtos užkirsti kelią PVM mokėjimo vengimui dėl apmokestinamosios tiekiamų prekių ir teikiamų paslaugų vertės tarp susijusių šalių, yra įtrauktos į direktyvos, kuria būtų racionalizuojamos kai kurios leidžiančios nukrypti nuostatos, taikomos pagal tą straipsnį, pasiūlymą. Todėl yra būtina apriboti šios leidžiančios nukrypti nuostatos taikymo laikotarpį, kol įsigalios ši direktyva.

(7)

Leidžianti nukrypti nuostata neturi neigiamo poveikio Bendrijos nuosaviems ištekliams. gaunamiems iš PVM,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Nukrypstant nuo Direktyvos 77/388/EEB 11 straipsnio A dalies 1 pastraipos a punkto, Nyderlandų Karalystei suteikiamas leidimas apmokestinamąja tiekiamo ilgalaikio turto arba bet kokių kitų teikiamų paslaugų, pagal kurią ilgalaikis turtas perduodamas gavėjui, verte laikyti atviros rinkos kainą, kaip numatyta Direktyvos 77/388/EEB 11 straipsnio A dalies 1 pastraipos d punkte, kai tenkinamos tokios sąlygos:

1)

gavėjas neturi teisės atskaityti arba turi teisę tik iš dalies atskaityti;

2)

tiekėjas ir gavėjas pagal nacionalinius teisės aktus yra tiesiogiai ar netiesiogiai susiję asmenys;

3)

remiantis faktais ir nagrinėto atvejo aplinkybėmis galima daryti išvadą, kad santykiai tarp šių susijusių asmenų turėjo įtakos apmokestinamajai vertei, kuri yra apibrėžta Direktyvos 77/388/EEB 11 straipsnio A dalies 1 pastraipos a punkte.

Šiame straipsnyje ilgalaikis turtas reiškia ilgalaikį turtą, kaip pagal Direktyvos 77/388/EEB 20 straipsnio 4 dalį apibrėžė Nyderlandų Karalystė ir, kadangi šis apibrėžimas neapima, didelės vertės paslaugas, kurių vertė gali būti amortizuota.

2 straipsnis

Pagal 1 straipsnį suteikto leidimo galiojimo terminas baigiasi direktyvos, kuria racionalizuojamos nukrypti leidžiančios nuostatos pagal Direktyvos 77/388/EEB 27 straipsnį, skirtos kovoti su PVM mokėjimo vengimu, susijusiu su apmokestinamąja verte, įsigaliojimo dieną arba 2009 m. gruodžio 31 d., pasirenkant ankstesnę datą.

3 straipsnis

Šis sprendimas yra skirtas Nyderlandų Karalystei.

Priimta Briuselyje, 2006 m. vasario 27 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

U. PLASSNIK


(1)  OL L 145, 1977 6 13, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2005/92/EB (OL L 345, 2005 12 28, p. 19).


Komisija

7.3.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 65/47


SPRENDIMAS Nr. 33/2005, PRIIMTAS JUNGTINIO KOMITETO, ĮSTEIGTO PAGAL EUROPOS BENDRIJOS IR JUNGTINIŲ AMERIKOS VALSTIJŲ SUSITARIMĄ DĖL ABIPUSIO PRIPAŽINIMO

2006 m. vasario 16 d.

susijęs su atitikties įvertinimo tarnybos įtraukimu į elektromagnetinio suderinamumo (EMC) sektorių priedo sąrašą

(2006/182/EB)

JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos bendrijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimą dėl abipusio pripažinimo, ypač į jo 7 ir 14 straipsnius,

kadangi Jungtinis komitetas turi priimti sprendimą dėl atitikties įvertinimo tarnybos arba tarnybų įtraukimo į sektorių priedo sąrašą,

NUSPRENDĖ:

1.

Priede nurodyta atitikties įvertinimo tarnyba įtraukiama į elektromagnetinio suderinamumo sektorių priedo V skirsnyje pateiktą atitikties įvertinimo tarnybų sąrašą.

2.

Šalys susitarė dėl konkrečios priede nurodytos atitikties įvertinimo tarnybos įtraukimo į sąrašą aprėpties prekių bei atitikties įvertinimo procedūrų atžvilgiu ir jos laikysis.

Šį dviem egzemplioriais sudarytą sprendimą pasirašo Jungtinio komiteto atstovai, kuriems suteikti įgaliojimai veikti šalių vardu iš dalies keičiant susitarimą. Šis sprendimas įsigalioja nuo tos dienos, kai jį pasirašo paskutinė iš susitarimo šalių.

Pasirašyta Vašingtone, 2006 m. vasario 6 d.

James C. SANFORD

Jungtinių Amerikos Valstijų vardu

Pasirašyta Briuselyje, 2006 m. vasario 16 d.

Andra KOKE

Europos bendrijos vardu


A priedas

EB atitikties įvertinimo tarnyba, įtraukiama į elektromagnetinio suderinamumo sektorių priedo V skirsnyje pateiktą atitikties įvertinimo tarnybų sąrašą

IMQ – Istituto Italiano del Marchio di Qualità

Via Quintiliano, 43

I-20138 MILANO

Tel. (39) 02 507 33 92

Faksas (39) 02 50 99 15 09


7.3.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 65/49


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2006 m. vasario 28 d.

iš dalies keičiantis Sprendimą 2006/7/EB dėl šalių sąrašo papildymo ir sprendimo taikymo laikotarpio pratęsimo

(pranešta dokumentu Nr. C(2006) 619)

(Tekstas svarbus EEE)

(2006/183/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1997 m. gruodžio 18 d. Tarybos direktyvą 97/78/EB, nustatančią principus, reglamentuojančius iš trečiųjų šalių į Bendriją įvežamų produktų veterinarinių patikrinimų organizavimą (1), ypač į jos 22 straipsnio 6 dalį,

kadangi:

(1)

Paukščių gripas yra užkrečiama virusinė naminių ir kitų paukščių liga, sukelianti mirtį ir sutrikimus, kurie greitai gali pasiekti epizootinį mastą ir taip sukelti rimtą grėsmę gyvūnų ir visuomenės sveikatai bei smarkiai sumažinti paukštininkystės pelningumą. Kyla pavojus, kad ligos sukėlėjas gali būti įvežtas vykdant tarptautinę prekybą gyvais naminiais paukščiais ir paukštienos produktais, įskaitant neapdorotas plunksnas.

(2)

Po labai pavojingos paukščių gripo epidemijos protrūkio, kurį nuo 2003 m. gruodžio mėn. didelio patogeniškumo gripo viruso štamas H5N1 sukėlė daugelyje pietryčių Azijos šalyse, Komisija, atsižvelgdama į tai, kad ši liga taip pat kelia didelį pavojų visuomenės sveikatai, priėmė kelias su paukščių gripu susijusias apsaugos priemones.

(3)

Pagal 2006 m. sausio 9 d. Komisijos sprendimą dėl tam tikrų apsaugos priemonių, susijusių su plunksnų importu iš trečiųjų šalių (2), buvo sustabdytas neapdorotų plunksnų ir jų dalių importas iš kai kurių trečiųjų šalių. Tos trečiosios šalys išvardytos Sprendimo 2006/7/EB priede. Šis sprendimas turi būti taikomas iki 2006 m. balandžio 30 d.

(4)

Pastaruoju metu išaugo trečiųjų šalių, kuriose kilo arba buvo įtariami paukščių gripo protrūkiai, skaičius. Atrodo, kad į tas šalis liga išplito dėl migruojančių paukščių.

(5)

2005 m. rugsėjo 13–14 d. priimtoje Mokslinėje nuomonėje dėl paukščių gripo poveikio gyvūnų sveikatai ir gerovei aspektų Europos maisto saugos tarnyba (EFSA) pateikė išvadą, kad siekiant sumažinti galimą ir nedidelio, ir didelio patogeniškumo paukščių gripo plitimo per plunksnas pavojų, plunksnos turėtų būti tinkamai apdorojamos prieš jomis prekiaujant. Ši nuomonė buvo paskelbta prieš pasireiškiant didelio patogeniškumo paukščių gripo viruso H5N1 plitimo pasauliniu mastu tendencijoms.

(6)

Atsižvelgdama į EFSA nuomonę ir šiuo metu esančią ypatingą padėtį, Komisija ketina iš naujo peržiūrėti galiojančias nuolatines Bendrijos priemones, susijusias su plunksnų importu, ypač atitinkamas 2002 m. spalio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1774/2002, nustatančio sveikatos taisykles gyvūninės kilmės šalutiniams produktams, neskirtiems vartoti žmonėms (3), nuostatas, nustatančias reikalavimus, pagal kuriuos gyvūninės kilmės šalutinius produktus importuoti galima tik tokiu būdu, kurį taikant nekiltų pavojus visuomenės ar gyvūnų sveikatai Bendrijoje. Šio reglamento VIII priedo VIII skyriuje išvardyti plunksnų ir plunksnų dalių pateikimo į rinką reikalavimai. Tačiau tam, kad Bendrijos lygiu šioje srityje būtų pasiektas visiškas suderinimas, reikėtų paskelbti nuostatą dėl sveikatos pažymėjimų plunksnoms ir plunksnų dalims importuoti ir trečiųjų šalių, iš kurių valstybės narės leidžia importuoti šiuos gyvūninės kilmės šalutinius produktus, sąrašą.

(7)

Dėl spartaus didelio patogeniškumo paukščių gripo viruso H5N1 plitimo pastaraisiais mėnesiais, atsižvelgiant į pavojų, kad paukščių gripas į Bendriją gali patekti per neapdorotas plunksnas, siekiant geriau apsaugoti asmenų, dirbančių su importuojamomis neapdorotų plunksnų siuntomis, sveikatą ir laukiant, kol bus pataisytas Reglamento (EB) Nr. 1774/2002 VIII priedo VIII skyrius, Sprendimas 2006/7/EB turėtų būti taikomas iki 2006 m. liepos 31 d. Dėl didelio patogeniškumo paukščių gripo, taip pat tikslinga laikinai sustabdyti neapdorotų plunksnų ir jų dalių importą iš visų trečiųjų šalių, nepažeidžiant jokių kitų šiuo metu jau galiojančių Bendrijos importo apribojimų.

(8)

Todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Sprendimą 2006/7/EB.

(9)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimas 2006/7/EB iš dalies keičiamas taip:

1)

4 straipsnyje data „2006 m. balandžio 30 d.“ pakeičiama „2006 m. liepos 31 d.“;

2)

priedas iš dalies keičiamas pagal šio sprendimo priedą.

2 straipsnis

Valstybės narės nedelsdamos imasi šiam sprendimui įvykdyti reikalingų priemonių ir jas paskelbia. Apie tai valstybės narės nedelsdamos praneša Komisijai.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2006 m. vasario 28 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 24, 1998 1 30, p. 9. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 882/2004 (OL L 165, 2004 4 30, p. 1).

(2)  OL L 5, 2006 1 10, p. 17.

(3)  OL L 273, 2002 10 10, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 208/2006 (OL L 36, 2006 2 8, p. 25).


PRIEDAS

Sprendimo 2006/7/EB priedas pakeičiamas taip:

„PRIEDAS

Šio sprendimo 1 ir 2 straipsniuose nurodytos valstybės:

 

Visos trečiosios šalys.“.


Aktai, priimti remiantis Europos Sąjungos sutarties V antraštine dalimi

7.3.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 65/51


TARYBOS BENDRIEJI VEIKSMAI 2006/184/BUSP

2006 m. vasario 27 d.

dėl paramos Konvencijai dėl bakteriologinių ir toksinių ginklų, atsižvelgiant į ES kovos su masinio naikinimo ginklų platinimu strategiją

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 14 straipsnį,

kadangi:

(1)

2003 m. gruodžio 12 d. Europos Vadovų Taryba priėmė ES kovos su masinio naikinimo ginklų platinimu strategiją, kurios III skyriuje pateiktas kovos su tokiu platinimu priemonių sąrašas.

(2)

Europos Sąjunga aktyviai įgyvendina nurodytą ES strategiją ir vykdo jos III skyriuje nurodytas priemones, ypač tas, kurios susijusios su Konvencijos dėl bakteriologinių ir toksinių ginklų (BTWC) stiprinimu, įskaitant paramą BTWC įgyvendinimui nacionaliniu lygiu, ir su tolesniu tikrinimo mechanizmo svarstymu.

(3)

Pasitikėjimo didinimo priemonių pateikimas yra svarbus didinant BTWC įgyvendinimo skaidrumą; buvo susitarta dėl ES veiksmų plano siekiant didinti valstybių narių pateikiamų pasitikėjimo didinimo priemonių skaičių ir skatinti visas valstybes nares Jungtinių Tautų Generaliniam Sekretoriui pateikti atitinkamų ekspertų ir laboratorijų, kurių darbo rezultatai galėtų padėti apibrėžti kitų bendrųjų veiksmų šioje srityje turinį, sąrašus.

(4)

2006 m. BTWC peržiūros konferencija bus gera galimybė susitarti dėl konkrečių, praktinių ir realių priemonių, kad būtų sustiprinta BTWC ir jos laikymasis. Šiuo klausimu Europos Sąjunga lieka įsipareigojusi kurti priemones, skirtas tikrinti, kaip laikomasi BTWC. Tačiau nevykstant deryboms dėl tokio tikrinimo mechanizmo, daug naudingo darbo turi būti atlikta ne sesijų metu įgyvendinant BTWC darbo programą.

(5)

Komisijai patikima ES finansinio įnašo tinkamo įgyvendinimo priežiūra,

PRIĖMĖ ŠIUOS BENDRUOSIUS VEIKSMUS:

1 straipsnis

1.   Siekdama nedelsiant ir praktiškai taikyti kai kurias ES kovos su masinio naikinimo ginklų platinimu strategijos dalis, Europos Sąjunga remia BTWC, laikydamasi šių tikslų:

skatinti BTWC universalumą,

remti valstybes, šios Konvencijos Šalis, įgyvendinančias BTWC.

2.   ES strategijos priemones atitinka tie projektai, kuriais siekiama:

skatinti BTWC universalumą vykdant veiklą, įskaitant regioninius ir subregioninius praktinius pasitarimus ir seminarus, skirtą didinti BTWC narių skaičių,

padėti valstybėms, šios Konvencijos Šalims, įgyvendinti BTWC nacionaliniu lygiu siekiant užtikrinti, kad valstybės, šios Konvencijos Šalys, perkeltų BTWC tarptautinius įsipareigojimus į savo nacionalinius įstatymus ir kitus teisės aktus.

Pirmiau nurodytų projektų išsamus aprašymas pateikiamas priede.

2 straipsnis

1.   Pirmininkaujanti valstybė narė kartu su Komisija yra atsakinga už šių bendrųjų veiksmų įgyvendinimą. Komisija prižiūri 3 straipsnyje nurodyto ES finansinio įnašo tinkamą įgyvendinimą.

2.   Siekiant, kad būtų įgyvendinti 1 straipsnio 1 dalyje nurodyti tikslai, pirmininkaujančiai valstybei narei padeda Generalinis sekretorius-vyriausiasis įgaliotinis BUSP, kuris bus atsakingas už politinį projektų, numatytų 1 straipsnio 2 dalyje, įgyvendinimo koordinavimą.

3.   1 straipsnio 2 dalyje nurodytas techninis projektų įgyvendinimas pavedamas Tarptautinių universitetinių studijų institutui (Ženeva), kuris atlieka savo uždavinius, už kuriuos atsako pirmininkaujanti valstybė narė, kontroliuojant Generaliniam sekretoriui-vyriausiajam įgaliotiniui.

3 straipsnis

1.   1 straipsnio 2 dalyje nurodytiems dviems projektams skiriama orientacinė finansinė suma yra 867 000 EUR.

2.   Iš 1 dalyje nurodytos sumos finansuojamos išlaidos tvarkomos pagal bendrajam Europos Sąjungos biudžetui taikomą Bendrijos tvarką ir taisykles, išskyrus tai, kad bet koks išankstinis finansavimas nelieka Bendrijos nuosavybe.

3.   Siekiant įgyvendinti 1 straipsnio 2 dalyje nurodytus projektus Komisija sudaro finansavimo susitarimą su 2 straipsnio 3 dalyje nurodytu Tarptautinių universitetinių studijų institutu (Ženeva).

4 straipsnis

Pirmininkaujanti valstybė narė, padedant Generaliniam sekretoriui-vyriausiajam įgaliotiniui, atsiskaito Tarybai už šių bendrųjų veiksmų įgyvendinimą remdamasi Tarptautinių universitetinių studijų instituto (Ženeva) rengiamomis reguliariomis ataskaitomis. Komisija visokeriopai dalyvaus šioje veikloje ir suteiks informaciją apie 1 straipsnio 2 dalyje nurodytų projektų finansinį įgyvendinimą.

5 straipsnis

Šie bendrieji veiksmai įsigalioja jų priėmimo dieną.

Jie netenka galios praėjus 18 mėnesių nuo jų priėmimo.

6 straipsnis

Šie bendrieji veiksmai skelbiami Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje, 2006 m. vasario 27 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

U. PLASSNIK


PRIEDAS

1.   Tikslas

Bendras tikslas: remti BTWC universalų taikymą ir visų pirma skatinti valstybes, nesančias šios Konvencijos Šalimis (Konvenciją pasirašiusias valstybes bei jos nepasirašiusias valstybes), prisijungti prie BTWC ir remti valstybes, šios Konvencijos Šalis, įgyvendinančias BTWC.

Aprašymas: ES, teikdama pagalbą BTCW, pagrindinį dėmesį skirs šioms sritims, kurias Europos valstybės, BTWC Šalys, nurodė kaip sritis, kuriose reikia imtis skubių veiksmų:

i)

skatinti BTWC universalumą;

ii)

remti valstybes, šios Konvencijos Šalis, įgyvendinančias BTWC.

Toliau aprašomiems projektams bus teikiama tik ES parama.

2.   Projekto aprašymas

2.1.   1 projektas: BTWC universalumo skatinimas

 

Projekto tikslas:

BTWC dalyvaujančių valstybių skaičiaus didinimas rengiant regioninius ir subregioninius seminarus. Seminarų tikslas – didinti narių skaičių ir taip stiprinti BTWC įgyvendinimą tuose regionuose bei paaiškinti įsipareigojimo laikytis BTWC naudą ir pasekmes, suprasti valstybių, kurios nėra BTWC Šalys, poreikius padedant joms priimti įsipareigojimus laikytis BTWC bei teikti ES techninę pagalbą ir pagalbą rengiant dokumentus toms valstybėms, kurioms jos reikia.

 

Projekto rezultatai:

i)

BTWC dalyvaujančių valstybių skaičiaus padidinimas įvairiuose geografiniuose regionuose (Vakarų ir Centrinėje Afrikoje, Rytų ir Pietų Afrikoje, Artimuosiuose Rytuose, Centrinėje Azijoje ir Kaukaze, Azijoje ir Ramiojo vandenyno salose, Lotynų Amerikoje ir Karibų jūros regione);

ii)

sustiprinti regioniniai tinklai, įskaitant subregionines organizacijas ir įvairių sričių, kurios svarbios BTWC, tinklus.

 

Projekto aprašymas:

Projekte apžvelgiamas penkių regioninių seminarų organizavimas 2006–2007 m. trimis nuosekliais etapais. Pirmajame parengiamajame etape užmezgami ryšiai su atitinkamais veikėjais (iš diplomatų ir ekspertų bendruomenės), organizuojami parengiamieji susitikimai ir rengiami informacijos paketai, toliau tęsiami tyrimai ir atitinkamų šalių įgyvendinimo padėties peržiūros ir kuriama internetu paremta informacijos ir bendradarbiavimo valdymo sistema. Antrojo etapo tikslas – suteikti diplomatų bendruomenei ir apskritai pasirinktų šalių nacionalinėms administracijoms žinių apie BTWC svarbą ir padėti pagrindą veiksmingam susijusių šalių dalyvavimui trečiajame projekto etape. Galiausiai bus surengta keletas susitikimų su pasirinktų šalių diplomatais Briuselyje, Ženevoje, Hagoje ir Niujorke, kur paprastai vykdoma su BTWC susijusi diplomatinė veikla. Trečiajame projekto etape numatyti penki regioniniai seminarai:

a)

seminaras apie BTWC, skirtas Vakarų ir Centrinėje Afrikoje esančioms Konvenciją pasirašiusioms valstybėms bei valstybėms, nesančioms šios Konvencijos Šalimis, siekiant skatinti sprendimus priimančių asmenų ir regioninių organizacijų, pavyzdžiui, Afrikos Sąjungos, dalyvavimą. Bus kviečiami Kamerūno, Centrinės Afrikos Respublikos, Čado Respublikos, Dramblio Kaulo Kranto, Gabono, Gvinėjos, Liberijos ir Mauritanijos atstovai. Keletas pranešėjų iš ES informuos dalyvius apie prisijungimo prie BTWC svarbą ir naudą bei apie ES iniciatyvas ginklų neplatinimo ir nusiginklavimo srityse. Šio regiono valstybės, BTWC Šalys, taip pat bus pakviestos dalyvauti seminare;

b)

seminaras apie BTWC, skirtas Rytų ir Pietų Afrikoje esančioms Konvenciją pasirašiusioms valstybėms bei valstybėms, nesančioms šios Konvencijos Šalimis, siekiant skatinti sprendimus priimančių asmenų ir regioninių organizacijų, pavyzdžiui, Afrikos Sąjungos, dalyvavimą. Bus kviečiami Angolos, Burundžio, Komorų, Džibučio, Eritrėjos, Madagaskaro, Malavio, Mozambiko, Namibijos, Somalio, Tanzanijos Jungtinės Respublikos ir Zambijos atstovai. Keletas pranešėjų iš ES informuos dalyvius apie prisijungimo prie BTWC svarbą ir naudą bei apie ES iniciatyvas ginklų neplatinimo ir nusiginklavimo srityse. Šio regiono valstybės, BTWC Šalys, taip pat bus pakviestos dalyvauti seminare;

c)

seminaras apie BTWC, skirtas Artimuosiuose Rytuose esančioms Konvenciją pasirašiusioms valstybėms bei valstybėms, nesančioms šios Konvencijos Šalimis. Bus kviečiami Egipto, Izraelio, Sirijos Arabų Respublikos ir Jungtinių Arabų Emyratų atstovai. Keletas pranešėjų iš ES informuos dalyvius apie prisijungimo prie BTWC svarbą ir naudą bei apie ES iniciatyvas ginklų neplatinimo ir nusiginklavimo srityse. Šio regiono valstybės, BTWC Šalys, taip pat bus pakviestos dalyvauti seminare;

d)

seminaras apie BTWC, skirtas Azijoje ir Ramiojo vandenyno salose esančioms Konvenciją pasirašiusioms valstybėms bei valstybėms, nesančioms šios Konvencijos Šalimis. Bus kviečiami Kuko salų, Kiribačio, Maršalo Salų, Mikronezijos, Mianmaro, Nauru, Nepalo, Niue, Samoa ir Tuvalu atstovai. Keletas pranešėjų iš ES informuos dalyvius apie prisijungimo prie BTWC svarbą ir naudą bei apie ES iniciatyvas ginklų neplatinimo ir nusiginklavimo srityse. Šio regiono valstybės, BTWC Šalys, taip pat bus pakviestos dalyvauti seminare;

e)

seminaras apie BTWC, skirtas Lotynų Amerikoje ir Karibų jūros regione esančioms Konvenciją pasirašiusioms valstybėms bei valstybėms, nesančioms šios Konvencijos Šalimis. Bus kviečiami Haičio, Gajanos bei Trinidado ir Tobago atstovai. Keletas pranešėjų iš ES informuos dalyvius apie prisijungimo prie BTWC svarbą ir naudą bei apie ES iniciatyvas ginklų neplatinimo ir nusiginklavimo srityse. Šio regiono valstybės, BTWC Šalys, taip pat bus pakviestos dalyvauti seminare.

 

Numatytos išlaidos: 509 661 EUR.

2.2.   2 projektas: BTWC įgyvendinimui nacionaliniu lygiu skirta pagalba valstybėms, šios Konvencijos Šalims

 

Projekto tikslas:

Užtikrinti, kad valstybės, šios Konvencijos Šalys, perkeltų BTWC tarptautinius įsipareigojimus į savo nacionalinius įstatymus ir kitus teisės aktus.

 

Projekto rezultatai:

Laikantis valstybių, šios Konvencijos Šalių, „BTWC procese ne sesijų metu“ nurodytų išvadų, įgyvendinant BTWC nacionaliniu lygiu turi būti užtikrinti šie trys bendri elementai:

i)

nacionalinės teisės aktų, įskaitant baudžiamosios teisės aktus, kurie apimtų visą Konvencijoje numatytų draudimų taikymo sritį, priėmimas;

ii)

veiksmingi teisės aktai arba įstatymai siekiant kontroliuoti ir stebėti atitinkamų dvejopo naudojimo technologijų perdavimą;

iii)

veiksmingas įgyvendinimas ir vykdymo užtikrinimas siekiant išvengti pažeidimų ir taikyti sankcijas už pažeidimus.

 

Projekto aprašymas:

Projektu siekiama užpildyti BTWC įgyvendinimo spragą, pavyzdžiui: nesama teisinių konsultacijų tinklo ar įgyvendinimo veiksmų plano, nėra BTWC įgyvendinimo nacionalinių centrų ir trūksta saugumo dėl BTWC įgyvendinimo minimalių nacionalinių standartų. Siekiant ištaisyti šiuos trūkumus, projekte numatomas parengiamasis etapas, kurio metu numatoma įkurti ES teisės ekspertų grupę, taip pat vykdyti tyrimų ir konsultavimo veiklą. Kitame įgyvendinimo etape bus imtasi šių pagalbos įgyvendinimui veiksmų:

a)

rengiantis 2006 m. BTWC peržiūros konferencijai bus surengta konferencija, kad būtų nustatyti prašančiųjų valstybių, šios Konvencijos Šalių, kurios dar privalo vykdyti savo BTWC įsipareigojimus, konkretūs poreikiai;

b)

tenkinant prašančiųjų valstybių, šios Konvencijos Šalių, konkrečius poreikius, bus surengti pagalbos teisiniais ir techniniais klausimais vizitai. Šie vizitai bus skirti nacionalinės teisės aktų rengimui, siekiant užtikrinti, kad iš BTWC kylantys įsipareigojimai būtų veiksmingai perkelti į nacionalinės teisės aktus ir priemones, įskaitant atitinkamas baudžiamąsias nuostatas. ES taip pat padės valstybėms nustatyti priemones, siekiant užtikrinti tinkamą biologinių medžiagų ir toksinų, taip pat susijusių medžiagų ir įrangos fizinę apsaugą. Kiekvienas vizitas truks apie 5 dienas. Į kiekvieną vizitą vyks ne daugiau kaip 3 ekspertai. Ekspertai iš ES valstybių narių bus kviečiami prisijungti;

c)

be to, prireikus projektuose bus pateikiami BTWC vertimai į kitas kalbas, kurie vėliau bus skelbiami internete.

 

Numatytos išlaidos: 277 431 EUR.

3.   Trukmė

Numatoma visa šių bendrųjų veiksmų įgyvendinimo trukmė yra 18 mėnesių.

4.   Naudos gavėjai

Su universalumu susijusios veiklos naudos gavėjai yra valstybės, nesančios BTWC Šalimis (tiek Konvenciją pasirašiusios valstybės, tiek jos nepasirašiusiosios valstybės). Su įgyvendinimu susijusios veiklos naudos gavėjai yra valstybės, BTWC Šalys.

5.   Organizacija, kuriai patikimas projekto įgyvendinimas

Tarptautinių universitetinių studijų institutui (Ženeva) (Biologinių ginklų prevencijos projekto (BWPP) vadovas Dr. Zanders) pavedamas techninis dviejų projektų įgyvendinimas, politiką koordinuojant Generalinio sekretoriaus-vyriausiojo įgaliotinio asmeniniam atstovui masinio naikinimo ginklų neplatinimo klausimais. Vykdydamas savo veiklą BWPP prireikus bendradarbiaus su valstybių narių vietos misijomis ir Komisija.

6.   Numatytos reikalingos lėšos

ES įnašas 100 % padengs šiame priede aprašytų projektų įgyvendinimą. Numatytos išlaidos yra šios:

1 projektas

509 661 EUR

2 projektas

277 431 EUR

Administracinės išlaidos (7 % tiesioginių išlaidų)

55 096 EUR

VISOS IŠLAIDOS (išskyrus išlaidas nenumatytiems atvejams)

842 188 EUR.

Be to, įtraukiamas apie 3 % leistinų išlaidų dydžio (24 812 EUR) specialusis fondas.

VISOS IŠLAIDOS (įskaitant išlaidas nenumatytiems atvejams)

867 000 EUR.

7.   Orientacinė finansinė suma projektų išlaidoms padengti

Visos projektų išlaidos yra 867 000 EUR.