ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 49

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

49 tomas
2006m. vasario 21d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

2006 m. vasario 20 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 301/2006, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

1

 

 

2006 m. vasario 20 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 302/2006, dėl galvijienos sektoriaus produktų, kurių kilmės šalys yra Botsvana, Kenija, Madagaskaras, Svazilendas, Zimbabvė ir Namibija, importo licencijų

3

 

 

2006 m. vasario 20 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 303/2006, dėl B eksporto licencijų išdavimo vaisių ir daržovių sektoriuje (citrinos ir obuoliai)

5

 

 

2006 m. vasario 20 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 304/2006, dėl nevalytos medvilnės pasaulinės rinkos kainos nustatymo

6

 

 

Aktai, priimti remiantis Europos Sąjungos sutarties V antraštine dalimi

 

*

2006 m. vasario 20 d. Tarybos bendrieji veiksmai 2006/118/BUSP, pratęsiantys Europos Sąjungos specialiojo įgaliotinio Vidurio Azijoje įgaliojimų terminą ir iš dalies keičiantys Bendruosius veiksmus 2005/588/BUSP

7

 

*

2006 m. vasario 20 d. Tarybos bendrieji veiksmai 2006/119/BUSP, pratęsiantys Europos Sąjungos specialiojo įgaliotinio Artimųjų Rytų taikos procese įgaliojimų terminą

8

 

*

2006 m. vasario 20 d. Tarybos bendrieji veiksmai 2006/120/BUSP, pratęsiantys Europos Sąjungos specialiojo įgaliotinio Moldovoje įgaliojimų terminą

11

 

*

2006 m. vasario 20 d. Tarybos bendrieji veiksmai 2006/121/BUSP, dėl Europos Sąjungos specialiojo įgaliotinio Pietų Kaukaze paskyrimo

14

 

*

2006 m. vasario 20 d. Tarybos bendrieji veiksmai 2006/122/BUSP, pratęsiantys Europos Sąjungos specialiojo įgaliotinio Afrikos didžiųjų ežerų regione įgaliojimų terminą

17

 

*

2006 m. vasario 20 d. Tarybos bendrieji veiksmai 2006/123/BUSP, iš dalies keičiantys Europos Sąjungos specialiojo įgaliotinio Buvusiojoje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje įgaliojimus ir pratęsiantys jų terminą

20

 

*

2006 m. vasario 20 d. Tarybos bendrieji veiksmai 2006/124/BUSP, pratęsiantys Europos Sąjungos specialiojo įgaliotinio Afganistane įgaliojimų terminą

21

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, kuriuos skelbti privaloma

21.2.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 49/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 301/2006

2006 m. vasario 20 d.

nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1994 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 3223/94 dėl vaisių ir daržovių importo taisyklių (1), ypač į jo 4 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Vadovaujantis Urugvajaus raundo daugiašalių prekybos derybų rezultatais Reglamentas (EB) Nr. 3223/94 numato kriterijus, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo vertes iš trečiųjų šalių importuojamiems jo priede išvardintiems produktams ir laikotarpiams.

(2)

Laikantis aukščiau nurodytų kriterijų, standartinės importo vertės turi būti nustatytos tokios, kaip nurodyta šio reglamento priede,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 3223/94 4 straipsnyje nurodytos standartinės importo vertės nustatomos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. vasario 21 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. vasario 20 d.

Komisijos vardu

J. L. DEMARTY

Generalinis direktorius žemės ūkio ir kaimo plėtros reikalams


(1)  OL L 337, 1994 12 24, p. 66. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 386/2005 (OL L 62, 2005 3 9, p. 3).


PRIEDAS

prie 2006 m. vasario 20 d. Komisijos reglamento, nustatančio kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

052

79,6

204

48,3

212

95,5

624

111,0

999

83,6

0707 00 05

052

148,8

204

89,9

628

131,0

999

123,2

0709 10 00

220

79,4

624

95,8

999

87,6

0709 90 70

052

107,7

204

53,5

999

80,6

0805 10 20

052

54,3

204

52,1

212

41,8

220

45,3

624

62,3

999

51,2

0805 20 10

204

100,5

999

100,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

63,7

204

99,4

220

80,3

464

141,8

624

77,1

662

58,9

999

86,9

0805 50 10

052

45,8

220

68,7

999

57,3

0808 10 80

400

121,9

404

104,0

528

112,1

720

84,1

999

105,5

0808 20 50

388

77,2

400

77,0

512

80,6

528

79,4

720

68,0

999

76,4


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 750/2005 (OL L 126, 2005 5 19, p. 12). Kodas „999“ žymi „kitą kilmę“.


21.2.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 49/3


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 302/2006

2006 m. vasario 20 d.

dėl galvijienos sektoriaus produktų, kurių kilmės šalys yra Botsvana, Kenija, Madagaskaras, Svazilendas, Zimbabvė ir Namibija, importo licencijų

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1254/1999 dėl bendro galvijienos rinkos organizavimo (1),

atsižvelgdama į 2002 m. gruodžio 10 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2286/2002 dėl priemonių, taikomų žemės ūkio produktams, kurių kilmės šalys yra Afrikos, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno valstybės (AKR), ir juos perdirbus gaunamoms prekėms, panaikinantį Reglamentą (EB) Nr. 1706/98 (2),

atsižvelgdama į 2003 m. gruodžio 19 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 2247/2003, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 2286/2002 dėl priemonių, taikomų žemės ūkio produktams, kurių kilmės šalys yra Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno valstybės (AKR), ir juos perdirbus gaunamoms prekėms, taikymo galvijienos sektoriuje taisykles (3), ir ypač į jo 5 straipsnį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 2247/2003 1 straipsnyje numatyta galimybė išduoti galvijienos sektoriaus produktų, kurių kilmės šalys yra Botsvana, Kenija, Madagaskaras, Svazilendas, Zimbabvė ir Namibija, importo licencijas. Tačiau importuojami kiekiai neturi būti didesni už kiekvienai iš šių trečiųjų šalių nustatytus kiekius.

(2)

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 2247/2003 nuostatomis, nuo 2006 m. vasario 1 d. iki 10 d. pateiktuose prašymuose licencijai gauti, kuriuose kiekiai apskaičiuojami mėsos be kaulų mase, nurodyti prašomų importuoti produktų, kurių kilmės šalys yra Botsvana, Kenija, Madagaskaras, Svazilendas, Zimbabvė ir Namibija, kiekiai nėra didesni už šioms valstybėms numatytus kiekius. Todėl galima suteikti prašomų kiekių importo licencijas.

(3)

Reikia nustatyti kiekius, dėl kurių nuo 2006 m. kovo 1 d. galima pateikti paraiškas importo licencijai gauti, atsižvelgiant į tai, kad visas kiekis yra 52 100 t.

(4)

Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad šis reglamentas nepažeidžia 1972 m. gruodžio 12 d. Tarybos direktyvos 72/462/EEB dėl sveikatos ir veterinarinio patikrinimo problemų iš trečiųjų šalių importuojant galvijus, kiaules, avis, ožkas, šviežią mėsą arba produktus, kuriuose yra mėsos (4), taikymo,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

2006 m. vasario 21 d. toliau nurodomos valstybės narės išduoda galvijienos sektoriaus produktų, kurių kilmės šalys yra kai kurios Afrikos, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno valstybės, importo licencijas toliau nurodomiems kiekiams, skaičiuojamiems mėsos be kaulų mase, pagal produktų kilmės šalis:

 

Vokietija:

220 t, kurių kilmės šalis yra Botsvana,

100 t, kurių kilmės šalis yra Namibija.

 

Jungtinė Karalystė:

150 t, kurių kilmės šalis yra Botsvana,

200 t, kurių kilmės šalis yra Namibija.

2 straipsnis

Per 2006 m. kovo pirmąsias dešimt dienų pagal Reglamento (EB) Nr. 2247/2003 4 straipsnio 2 dalies nuostatas gali būti pateikti prašymai gauti licenciją importuoti tokius galvijienos be kaulų kiekius:

iš Botsvanos –

18 096 t,

iš Kenijos –

142 t,

iš Madagaskaro –

7 579 t,

iš Svazilendo –

3 363 t,

iš Zimbabvės –

9 100 t,

iš Namibijos –

12 250 t.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. vasario 21 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. vasario 20 d.

Komisijos vardu

J. L. DEMARTY

Generalinis direktorius žemės ūkio ir kaimo plėtros reikalams


(1)  OL L 160, 1999 6 26, p. 21. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1899/2004 (OL L 328, 2004 10 30, p. 67).

(2)  OL L 348, 2002 12 21, p. 5.

(3)  OL L 333, 2003 12 20, p. 37. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1118/2004 (OL L 217, 2004 6 17, p. 10).

(4)  OL L 302, 1972 12 31, p. 28. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 807/2003 (OL L 122, 2003 5 16, p. 36).


21.2.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 49/5


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 303/2006

2006 m. vasario 20 d.

dėl B eksporto licencijų išdavimo vaisių ir daržovių sektoriuje (citrinos ir obuoliai)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1996 m. spalio 28 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2200/96 dėl vaisių ir daržovių rinkos bendro organizavimo (1),

atsižvelgdama į 2001 m. spalio 8 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1961/2001, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 2200/96 dėl eksporto grąžinamųjų išmokų už vaisius ir daržoves įgyvendinimo taisykles (2), ypač į jo 6 straipsnio 6 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2044/2005 (3) nustatė orientacinius kiekius, kuriems gali būti išduotos B eksporto licencijos.

(2)

Atsižvelgiant į Komisijos šiandien turimą informaciją, yra pavojus, kad dabartiniam eksporto laikotarpiui numatyti citrinų ir obuolių orientaciniai kiekiai netrukus gali būti viršyti. Galimas viršijimas sukels grėsmę eksporto grąžinamųjų išmokų sistemos vaisių ir daržovių sektoriuje tinkamam veikimui.

(3)

Kad tokios situacijos būtų išvengta, reikia atmesti B eksporto licencijų paraiškas citrinoms ir obuoliams, eksportuojamiems po 2006 m. vasario 21 d. ir iki dabartinio eksporto laikotarpio pabaigos,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Citrinų ir obuolių B eksporto licencijų paraiškos, pateiktos pagal Reglamento (EB) Nr. 2044/2005 1 straipsnį, kurių produktų eksporto deklaracijos buvo priimtos po 2006 m. vasario 21 d. ir iki 2006 m. kovo 17 d., yra atmetamos.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. vasario 21 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. vasario 20 d.

Komisijos vardu

J. L. DEMARTY

Generalinis direktorius žemės ūkio ir kaimo plėtros reikalams


(1)  OL L 297, 1996 11 21, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 47/2003 (OL L 7, 2003 1 11, p. 64).

(2)  OL L 268, 2001 10 9, p. 8. Reglamentas su paskutimais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 386/2005 (OL L 62, 2005 3 9, p. 3).

(3)  OL L 328, 2005 12 15, p. 54.


21.2.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 49/6


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 304/2006

2006 m. vasario 20 d.

dėl nevalytos medvilnės pasaulinės rinkos kainos nustatymo

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į Protokolą Nr. 4 dėl medvilnės, pridedamą prie Graikijos stojimo akto, su paskutiniais pakeitimais, padarytais Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1050/2001 (1),

atsižvelgdama į 2001 m. gegužės 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1051/2001 dėl pagalbos medvilnės gamybai (2), ypač į jo 4 straipsnį,

kadangi:

(1)

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 1051/2001 4 straipsniu, pasaulinės rinkos kaina už nevalytą medvilnę periodiškai nustatoma nuo valytos medvilnės kainos, konstatuojamos rinkoje, atsižvelgiant į istorinius ryšius tarp kainos už valytą medvilnę ir kainos, skaičiuojamos už nevalytą medvilnę. Šie istoriniai ryšiai buvo nustatyti 2001 m. rugpjūčio 2 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1591/2001, nustatančio išsamias pagalbos schemos medvilnės sektoriui taikymo taisykles (3), 2 straipsnio 2 dalyje. Jei pasaulinės rinkos kainos šiuo būdu nustatyti negalima, ji yra nustatoma paskutinį kartą nustatytos kainos pagrindu.

(2)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1051/2001 5 straipsnį pasaulinės rinkos kaina už nevalytą medvilnę nustatoma produkcijai, atitinkančiai tam tikras charakteristikas, ir atsižvelgiant į pačius palankiausius pasaulinės rinkos pasiūlymus bei kotiravimus iš tų, kurie laikomi atspindinčiais realią rinkos tendenciją. Siekiant nustatyti šią kainą yra atsižvelgiama į vidurkį pasiūlymų ir kotiravimų, konstatuojamų vienoje ar keliose realią rinkos tendenciją atspindinčiose biržose, pristatant produkciją CIF sąlygomis į kurį nors Bendrijoje esantį uostą iš įvairių šalių tiekėjų, laikomų tinkamiausiomis užsienio prekybai. Vis dėlto šių kriterijų taikymas valytos medvilnės pasaulinės rinkos kainai nustatyti priklauso nuo skirtumų, atsirandančių dėl tiekiamos produkcijos kokybės ar dėl pasiūlymų ir kotiravimų pobūdžio. Toks taikymas yra nustatytas Reglamento (EB) Nr. 1591/2001 3 straipsnio 2 dalyje.

(3)

Pirmiau minėtų kriterijų taikymas leidžia nustatyti nevalytos medvilnės pasaulinės rinkos kainą toliau nurodytu lygiu,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Nustatoma nevalytos medvilnės pasaulinės rinkos kaina, paminėta Reglamento (EB) Nr. 1051/2001 4 straipsnyje: 24,855 EUR/100 kg.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. vasario 21 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. vasario 20 d.

Komisijos vardu

J. L. DEMARTY

Generalinis direktorius žemės ūkio ir kaimo plėtros reikalams


(1)  OL L 148, 2001 6 1, p. 1.

(2)  OL L 148, 2001 6 1, p. 3.

(3)  OL L 210, 2001 8 3, p. 10. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1486/2002 (OL L 223, 2002 8 20, p. 3).


Aktai, priimti remiantis Europos Sąjungos sutarties V antraštine dalimi

21.2.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 49/7


TARYBOS BENDRIEJI VEIKSMAI 2006/118/BUSP

2006 m. vasario 20 d.

pratęsiantys Europos Sąjungos specialiojo įgaliotinio Vidurio Azijoje įgaliojimų terminą ir iš dalies keičiantys Bendruosius veiksmus 2005/588/BUSP

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 14 straipsnį, 18 straipsnio 5 dalį ir 23 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

2005 m. liepos 28 d. Taryba priėmė Bendruosius veiksmus 2005/588/BUSP dėl Europos Sąjungos specialiojo įgaliotinio Vidurio Azijoje paskyrimo (1).

(2)

Remiantis Bendrųjų veiksmų 2005/588/BUSP peržiūra, Europos Sąjungos specialiojo įgaliotinio įgaliojimų terminas turėtų būti pratęstas 12 mėnesių, o Bendrieji veiksmai 2005/588/BUSP turėtų būti iš dalies pakeisti.

(3)

Europos Sąjungos specialiajam įgaliotiniui vykdant savo įgaliojimus, padėtis gali pablogėti ir pakenkti bendros užsienio ir saugumo politikos tikslams, nustatytiems Sutarties 11 straipsnyje,

PRIĖMĖ ŠIUOS BENDRUOSIUS VEIKSMUS:

1 straipsnis

Europos Sąjungos specialiojo įgaliotinio Vidurio Azijoje Ján KUBIŠ įgaliojimų, kaip apibrėžta Bendruosiuose veiksmuose 2005/588/BUSP, terminas pratęsiamas iki 2007 m. vasario 28 d.

2 straipsnis

1.   Su Europos Sąjungos specialiojo įgaliotinio įgaliojimų vykdymu susijusioms išlaidoms nuo 2006 m. kovo 1 d. iki 2007 m. vasario 28 d. laikotarpiu padengti skirta orientacinė finansavimo suma yra 925 000 EUR.

2.   Padengiamos nuo 2006 m. kovo 1 d. patirtos išlaidos.

3 straipsnis

Bendrieji veiksmai 2005/588/BUSP iš dalies keičiami taip:

1)

9 straipsnis pakeičiamas taip:

„9 straipsnis

Šių bendrųjų veiksmų įgyvendinimas ir jų suderinamumas su kita Europos Sąjungos veikla regione yra nuolat peržiūrimas. Europos Sąjungos specialusis įgaliotinis Generaliniam sekretoriui-vyriausiajam įgaliotiniui, Tarybai ir Komisijai iki 2006 m. birželio mėn. pabaigos pateikia pažangos ataskaitą, o iki 2006 m. lapkričio mėn. vidurio – išsamią įgaliojimų vykdymo ataskaitą. Remdamiesi šiomis ataskaitomis, atitinkamos darbo grupės ir PSK įvertina šiuos bendruosius veiksmus. Atsižvelgdamas į bendrųjų veiksmų įgyvendinimo bendrus prioritetus, Generalinis sekretorius-vyriausiasis įgaliotinis teikia rekomendacijas PSK dėl Tarybos sprendimo pratęsti, iš dalies pakeisti ar nutraukti įgaliojimus.“;

2)

10 straipsnio antra pastraipa išbraukiama.

4 straipsnis

Šie bendrieji veiksmai įsigalioja jų priėmimo dieną.

5 straipsnis

Šie bendrieji veiksmai skelbiami Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje, 2006 m. vasario 20 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. PRÖLL


(1)  OL L 199, 2005 7 29, p. 100.


21.2.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 49/8


TARYBOS BENDRIEJI VEIKSMAI 2006/119/BUSP

2006 m. vasario 20 d.

pratęsiantys Europos Sąjungos specialiojo įgaliotinio Artimųjų Rytų taikos procese įgaliojimų terminą

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį ir ypač į jos 14 straipsnį, 18 straipsnio 5 dalį ir 23 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Europos Sąjungos specialiojo įgaliotinio Artimųjų Rytų taikos procese įgaliojimų, kaip apibrėžta 2003 m. gruodžio 8 d. Tarybos bendruosiuose veiksmuose 2003/873/BUSP, iš dalies keičiančiuose Europos Sąjungos specialiojo įgaliotinio Artimųjų Rytų taikos procese įgaliojimus ir pratęsiančiuose jų terminą (1), terminas turi baigtis 2006 m. vasario 28 d.

(2)

2005 m. lapkričio 14 d. Taryba priėmė Bendruosius veiksmus 2005/797/BUSP (2) dėl Europos Sąjungos policijos misijos Palestinos teritorijose (EUPOL COPPS), kuriuose nustatomas konkretus ES specialiojo įgaliotinio vaidmuo.

(3)

2005 m. gruodžio 12 d. Taryba priėmė Bendruosius veiksmus 2005/889/BUSP (3) dėl Europos Sąjungos pasienio pagalbos misijos Rafah perėjimo punktui (ES PPM Rafah) įsteigimo, kuriuose taip pat nustatomas konkretus ES specialiojo įgaliotinio vaidmuo.

(4)

Remiantis Bendrųjų veiksmų 2003/873/BUSP peržiūra, ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimai turėtų būti peržiūrėti ir jų terminas pratęstas 12 mėnesių.

(5)

ES specialiajam įgaliotiniui vykdant savo įgaliojimus, padėtis gali pablogėti ir pakenkti bendros užsienio ir saugumo politikos tikslams, nustatytiems Sutarties 11 straipsnyje,

PRIĖMĖ ŠIUOS BENDRUOSIUS VEIKSMUS:

1 straipsnis

Europos Sąjungos (ES) specialiojo įgaliotinio Artimųjų Rytų taikos procese Marc OTTE įgaliojimų terminas pratęsiamas iki 2007 m. vasario 28 d.

2 straipsnis

ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimai grindžiami Europos Sąjungos politikos tikslais Artimųjų Rytų taikos procese.

Šie tikslai yra:

a)

dviejų valstybių principu pagrįstas sprendimas su Izraeliu ir demokratine, gyvybinga, taikia ir suverenia Palestinos valstybe, sugyvenančiomis viena su kita, turinčiomis saugias ir pripažintas sienas, palaikančiomis normalius santykius su savo kaimynais pagal Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijas 242, 338, 1397 ir 1402 bei Madrido konferencijos principus;

b)

sprendimas dėl Izraelio ir Sirijos bei Izraelio ir Libano santykių eigos;

c)

sąžiningas sudėtingo Jeruzalės klausimo sprendimas ir teisingas, perspektyvus bei suderintas Palestinos pabėgėlių problemos sprendimas;

d)

greitas taikos konferencijos sušaukimas, kurioje turėtų būti nagrinėjami politiniai ir ekonominiai aspektai bei su saugumu susiję klausimai, patvirtintas politinio sprendimo mastas ir nustatytas realus ir tikslus laikotarpis;

e)

Palestinai priklausančių ilgalaikių ir veiksmingų viešosios tvarkos palaikymo priemonių sukūrimas laikantis geriausių tarptautinių standartų, bendradarbiaujant su Europos bendrijos institucijų stiprinimo programomis bei kitomis tarptautinėmis pastangomis, dedamomis platesniame saugumo sektoriaus kontekste, įskaitant baudžiamojo teisingumo reformą;

f)

atstovauti trečiajai šaliai Rafah perėjimo punkte siekiant prisidėti, derinant su Bendrijos institucijų stiprinimo pastangomis, prie Rafah perėjimo punkto atidarymo ir stiprinti Izraelio Vyriausybės bei Palestinos Vadovybės tarpusavio pasitikėjimą.

Šie tikslai grindžiami Europos Sąjungos įsipareigojimu:

a)

dirbti su šalimis ir partneriais tarptautinėje bendruomenėje, visų pirma vykdant Artimųjų Rytų Ketverto veiklą, kad būtų išnaudotos visos galimybės sudaryti taiką ir užtikrinti gerą ateitį visiems regiono žmonėms;

b)

toliau padėti vykdyti Palestinos saugumo reformas, padėti rengti artimiausius rinkimus bei vykdyti politines ir administracines reformas;

c)

visapusiškai prisidėti prie taikos stiprinimo bei Palestinos ekonomikos atkūrimo, kuris yra neatskiriama regiono vystymosi dalis.

ES specialusis įgaliotinis remia Generalinio sekretoriaus-vyriausiojo įgaliotinio darbą regione, įskaitant Artimųjų Rytų Ketverto veiklą.

3 straipsnis

Kad būtų pasiekti politikos tikslai, ES specialiajam įgaliotiniui suteikiami įgaliojimai:

a)

teikti aktyvią ir veiksmingą Europos Sąjungos paramą veiksmams ir iniciatyvoms, kuriais siekiama galutinio Izraelio ir Palestinos, Izraelio ir Sirijos bei Izraelio ir Libano konfliktų sprendimo;

b)

sudaryti sąlygas glaudiems ryšiams ir juos palaikyti su visomis Artimųjų Rytų taikos proceso šalimis, kitomis regiono valstybėmis, Artimųjų Rytų Ketverto nariais ir kitomis atitinkamomis valstybėmis, taip pat su JT ir kitomis atitinkamomis tarptautinėmis organizacijomis siekiant dirbti su jais stiprinant taikos procesą;

c)

užtikrinti nuolatinį Europos Sąjungos dalyvavimą praktinėje veikloje ir atitinkamuose tarptautiniuose forumuose bei prisidėti prie krizių valdymo ir prevencijos;

d)

stebėti ir remti šalių taikos derybas bei prireikus siūlyti Europos Sąjungos konsultacijas ir paslaugas;

e)

kai prašoma, padėti įgyvendinti šalių pasiektus tarptautinius susitarimus bei diplomatiškai su jomis bendrauti, jei nesilaikoma tų susitarimų sąlygų;

f)

atkreipti ypatingą dėmesį į veiksnius, turinčius įtakos Artimųjų Rytų taikos proceso regioniniam aspektui;

g)

konstruktyviai bendrauti su susitarimus, sudarytus pagal taikos procesą, pasirašiusiomis šalimis, siekiant skatinti laikytis pagrindinių demokratijos normų, įskaitant pagarbą žmogaus teisėms ir teisinei valstybei;

h)

pranešti apie galimybes Europos Sąjungai dalyvauti taikos procese ir apie geriausią Europos Sąjungos iniciatyvų bei su vykstančiu Artimųjų Rytų taikos procesu susijusių Europos Sąjungos pastangų, pavyzdžiui, Europos Sąjungos indėlio į Palestinos reformas, įgyvendinimo būdą, įskaitant atitinkamų Europos Sąjungos vystymo projektų politinius aspektus;

i)

stebėti abiejų šalių veiksmus įgyvendinant planą ir sprendžiant klausimus, galinčius pakenkti nuolatinio statuso derybų rezultatams, kad Artimųjų Rytų Ketvertas galėtų geriau įvertinti, kaip šalys laikosi įsipareigojimų;

j)

sudaryti sąlygas bendradarbiavimui saugumo klausimais 1998 m. balandžio 9 d. įkurtame Europos Sąjungos ir Palestinos nuolatinio saugumo komitete, taip pat kitais būdais;

k)

padėti regiono įtakingiems asmenims geriau suprasti Europos Sąjungos vaidmenį;

l)

plėtoti ir vykdyti su saugumo klausimais susijusią ES programą. Šiuo tikslu ES specialiajam įgaliotiniui gali padėti ekspertas, atsakingas už su saugumo klausimais susijusių veiklos projektų praktinį įgyvendinimą;

m)

prireikus teikti rekomendacijas Europos Sąjungos koordinavimo biuro Palestinos policijai remti (EUPOL COPPS) misijos vadovui/policijos komisarui;

n)

prireikus teikti rekomendacijas Europos Sąjungos pasienio pagalbos misijos Rafah perėjimo punkto (ES PPM Rafah) misijos vadovui.

4 straipsnis

1.   ES specialusis įgaliotinis yra atsakingas už įgaliojimų vykdymą; jo veiklą prižiūri ir jam vadovauja Generalinis sekretorius-vyriausiasis įgaliotinis. Už visas išlaidas ES specialusis įgaliotinis atsiskaito Komisijai.

2.   Politinis ir saugumo komitetas (PSK) palaiko ypatingus ryšius su ES specialiuoju įgaliotiniu, o su Taryba bendraujama pirmiausia pasitelkus šį komitetą. PSK ES specialiajam įgaliotiniui teikia strategines gaires ir politinį indėlį pagal jo įgaliojimus.

5 straipsnis

1.   Su ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimų vykdymu susijusioms išlaidoms padengti skirta orientacinė finansavimo suma yra 1 200 000 EUR.

2.   Iš šio straipsnio 1 dalyje nurodytos sumos padengiamos išlaidos yra tvarkomos remiantis Europos Sąjungos bendrajam biudžetui taikomomis procedūromis ir taisyklėmis, išskyrus tai, kad visas išankstinis finansavimas nelieka Bendrijos nuosavybe.

3.   Išlaidos tvarkomos pagal ES specialiojo įgaliotinio ir Komisijos sudarytą sutartį. Padengiamos nuo 2006 m. kovo 1 d. patirtos išlaidos.

4.   Prireikus pirmininkaujanti valstybė narė, Komisija ir (arba) valstybės narės teikia logistikos pagalbą regione.

6 straipsnis

1.   Neviršydamas savo įgaliojimų ir turimų atitinkamų finansinių priemonių, ES specialusis įgaliotinis sudaro savo darbuotojų grupę, konsultuodamasis su pirmininkaujančia valstybe nare, padedamas Generalinio sekretoriaus-vyriausiojo įgaliotinio ir visapusiškai bendradarbiaudamas su Komisija. ES specialusis įgaliotinis praneša pirmininkaujančiai valstybei narei ir Komisijai apie galutinę savo darbuotojų grupės sudėtį.

2.   Valstybės narės ir Europos Sąjungos institucijos gali pasiūlyti komandiruoti darbuotojus dirbti su Europos Sąjungos specialiuoju įgaliotiniu. Atlyginimą personalui, kurį valstybė narė ar Europos Sąjungos institucija gali komandiruoti dirbti su ES specialiuoju įgaliotiniu, moka atitinkamai ta valstybė narė arba Europos Sąjungos institucija.

3.   Siekiant įdarbinti aukščiausios kvalifikacijos kandidatus, Tarybos generalinis sekretoriatas tinkamai paskelbia apie visas A kategorijos pareigybes, į kurias darbuotojai nėra komandiruojami, ir apie jas taip pat praneša valstybėms narėms bei Europos Sąjungos institucijoms.

4.   Šalys nustato ES specialiojo įgaliotinio misijos ir jo personalo narių užduočių įvykdymui ir sklandžiam darbui užtikrinti būtinas privilegijas, imunitetus ir kitas garantijas. Valstybės narės ir Komisija tam teikia visą reikalingą paramą.

7 straipsnis

Paprastai ES specialusis įgaliotinis asmeniškai atsiskaito Generaliniam sekretoriui-vyriausiajam įgaliotiniui bei PSK, taip pat gali atsiskaityti atitinkamai darbo grupei. Ataskaitos raštu reguliariai perduodamos Generaliniam sekretoriui-vyriausiajam įgaliotiniui, Tarybai ir Komisijai. Generaliniam sekretoriui-vyriausiajam įgaliotiniui bei PSK rekomendavus, ES specialusis įgaliotinis gali pateikti ataskaitą Bendrųjų reikalų ir išorės santykių tarybai.

8 straipsnis

Siekiant užtikrinti Europos Sąjungos išorės veiksmų nuoseklumą, ES specialiojo įgaliotinio veikla derinama su Generalinio sekretoriaus-vyriausiojo įgaliotinio, pirmininkaujančios valstybės narės ir Komisijos veikla. ES specialusis įgaliotinis reguliariai informuoja valstybių narių misijas ir Komisijos delegacijas. Šioje srityje glaudus ryšys palaikomas su pirmininkaujančia valstybe nare, Komisija ir misijų vadovais, kurie deda visas pastangas padėdami ES specialiajam įgaliotiniui vykdyti savo įgaliojimus. ES specialusis įgaliotinis taip pat palaiko ryšius su kitais tarptautiniais ir regioniniais veikėjais šioje srityje.

9 straipsnis

Šių bendrųjų veiksmų įgyvendinimas ir jų suderinamumas su kita Europos Sąjungos veikla regione yra nuolat peržiūrimas. ES specialusis įgaliotinis Generaliniam sekretoriui-vyriausiajam įgaliotiniui, Tarybai ir Komisijai iki 2006 m. birželio mėn. pabaigos pateikia pažangos ataskaitą, o iki 2006 m. lapkričio mėn. vidurio – išsamią įgaliojimų vykdymo ataskaitą. Remdamiesi šiomis ataskaitomis, atitinkamos darbo grupės ir PSK įvertina šiuos bendruosius veiksmus. Atsižvelgdamas į bendrųjų veiksmų įgyvendinimo bendrus prioritetus, Generalinis sekretorius-vyriausiasis įgaliotinis teikia rekomendacijas PSK dėl Tarybos sprendimo pratęsti, iš dalies pakeisti ar nutraukti įgaliojimus.

10 straipsnis

Šie bendrieji veiksmai įsigalioja jų priėmimo dieną.

Jie taikomi nuo 2006 m. kovo 1 d.

11 straipsnis

Šie bendrieji veiksmai skelbiami Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje, 2006 m. vasario 20 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. PRÖLL


(1)  OL L 326, 2003 12 13, p. 46. Bendrieji veiksmai su paskutiniais pakeitimais, padarytais Bendraisiais veiksmais 2005/796/BUSP (OL L 300, 2005 11 17, p. 64).

(2)  OL L 300, 2005 11 17, p. 65.

(3)  OL L 327, 2005 12 14, p. 28.


21.2.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 49/11


TARYBOS BENDRIEJI VEIKSMAI 2006/120/BUSP

2006 m. vasario 20 d.

pratęsiantys Europos Sąjungos specialiojo įgaliotinio Moldovoje įgaliojimų terminą

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 14 straipsnį, 18 straipsnio 5 dalį ir 23 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Europos Sąjungos specialiojo įgaliotinio (toliau – ES specialusis įgaliotinis) Moldovoje įgaliojimų, kaip apibrėžta 2005 m. kovo 23 d. Tarybos bendruosiuose veiksmuose 2005/265/BUSP dėl Europos Sąjungos specialiojo įgaliotinio Moldovoje paskyrimo (1), terminas turi baigtis 2006 m. vasario 28 d.

(2)

2005 m. rugsėjo 20 d. Politinis ir saugumo komitetas (PSK) pritarė ES misijos Moldovos ir Ukrainos pasienyje įsteigimui, be kita ko stiprinant ES specialiojo įgaliotinio Moldovoje darbuotojų grupę.

(3)

Remiantis Bendrųjų veiksmų 2005/265/BUSP peržiūra, ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimų terminas turėtų būti pratęstas 12 mėnesių.

(4)

ES specialiajam įgaliotiniui vykdant savo įgaliojimus, situacija gali pablogėti ir pakenkti bendros užsienio ir saugumo politikos tikslams, nustatytiems Sutarties 11 straipsnyje,

PRIĖMĖ ŠIUOS BENDRUOSIUS VEIKSMUS:

1 straipsnis

Europos Sąjungos specialiojo įgaliotinio Moldovoje p. Adriaan JACOBOVITS de SZEGED įgaliojimų terminas pratęsiamas iki 2007 m. vasario 28 d.

2 straipsnis

1.   ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimai grindžiami ES politikos tikslais Moldovoje. Šie tikslai yra:

a)

prisidėti taikiai sprendžiant Padnestrės konfliktą ir įgyvendinant tokį susitarimą remiantis perspektyviu sprendimu, gerbiant Moldovos Respublikos suverenitetą ir teritorinį vientisumą atsižvelgiant į tarptautiniu mastu pripažintas jos sienas;

b)

prisidėti stiprinant demokratiją, teisinę valstybę ir pagarbą žmogaus teisėms bei pagrindinėms laisvėms visų Moldovos Respublikos piliečių atžvilgiu;

c)

skatinti gerus bei glaudžius Moldovos Respublikos ir ES santykius, pagrįstus bendromis vertybėmis ir interesais, ir kaip numatyta Europos kaimynystės politikos (EKP) veiksmų plane;

d)

padėti kovoti su prekyba žmonėmis, ginklais ir kitomis prekėmis, išvežamomis iš Moldovos bei vežamomis per Moldovą;

e)

prisidėti prie stabilumo ir bendradarbiavimo regione stiprinimo;

f)

didinti ES veiksmingumą ir matomumą Moldovos Respublikoje ir regione;

g)

didinti pasienio ir muitinės kontrolės bei pasienio stebėjimo veiklos veiksmingumą Moldovoje ir Ukrainoje prie jų bendros sienos, ypatingą dėmesį skiriant Padnestrės regionui, visų pirma pasitelkus ES misiją pasienyje.

2.   ES specialusis įgaliotinis remia Generalinio sekretoriaus-vyriausiojo įgaliotinio darbą Moldovos Respublikoje ir regione bei glaudžiai bendradarbiauja su pirmininkaujančia valstybe nare, ES misijų vadovais ir Komisija.

3 straipsnis

1.   Kad būtų pasiekti politikos tikslai, ES specialiajam įgaliotiniui suteikiami šie įgaliojimai:

a)

stiprinti ES paramą sprendžiant Padnestrės konfliktą remiantis sutartais ES politikos tikslais ir glaudžiai bendradarbiaujant su Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija (ESBO), atstovaujant ES tinkamais kanalais ir nustatytuose forumuose bei plėtojant ir palaikant glaudžius ryšius su visais atitinkamais veikėjais;

b)

prireikus padėti rengiant ES paramą, skirtą įgyvendinti galimą konflikto sprendimą;

c)

įdėmiai sekti politinius įvykius Moldovos Respublikoje, įskaitant Padnestrės regioną, plėtojant ir palaikant glaudžius ryšius su Moldovos Respublikos Vyriausybe ir kitais vietiniais veikėjais, bei siūlyti atitinkamą ES konsultavimą ir pagalbą;

d)

padėti toliau plėtojant ES politiką, susijusią su Moldovos Respublika ir regionu, visų pirma susijusią su konfliktų prevencija ir jų sprendimu;

e)

pasitelkus paramos grupę, kuriai vadovauja ES specialiojo įgaliotinio vyriausiasis patarėjas politikos klausimais:

i)

užtikrinti su Moldovos ir Ukrainos valstybių siena susijusių įvykių ir veiklos politinę apžvalgą;

ii)

analizuoti Moldovos ir Ukrainos politinį įsipareigojimą gerinti sienos valdymą;

iii)

skatinti Moldovos ir Ukrainos bendradarbiavimą pasienio klausimais, taip pat siekiant sukurti išankstines sąlygas Padnestrės konflikto sprendimui.

2.   Vykdydamas savo įgaliojimus ES specialusis įgaliotinis nuolat apžvelgia visą ES veiklą, ypač atitinkamus EKP veiksmų plano aspektus.

4 straipsnis

1.   ES specialusis įgaliotinis yra atsakingas už įgaliojimų vykdymą; jo veiklą prižiūri ir jai vadovauja Generalinis sekretorius-vyriausiasis įgaliotinis. Už visas išlaidas ES specialusis įgaliotinis atsiskaito Komisijai.

2.   PSK palaiko ypatingus ryšius su ES specialiuoju įgaliotiniu, o su Taryba bendraujama pirmiausia pasitelkus šį komitetą. PSK ES specialiajam įgaliotiniui pagal įgaliojimus teikia strategines gaires ir politinį indėlį.

5 straipsnis

1.   Su ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimų vykdymu susijusioms išlaidoms padengti skirta orientacinė finansavimo suma yra 1 030 000 EUR.

2.   Iš 1 dalyje nurodytos sumos finansuojamos išlaidos yra tvarkomos pagal Europos Sąjungos biudžetui taikomą tvarką ir taisykles, išskyrus tai, kad visas išankstinis finansavimas nelieka Bendrijos nuosavybe.

3.   Išlaidos tvarkomos pagal ES specialiojo įgaliotinio ir Komisijos sudarytą sutartį. Išlaidos padengiamos nuo 2006 m. kovo 1 d.

4.   Prireikus pirmininkaujanti valstybė narė, Komisija ir (arba) valstybės narės teikia logistikos pagalbą regione.

6 straipsnis

1.   Neviršydamas savo įgaliojimų ir turimų atitinkamų finansinių priemonių, ES specialusis įgaliotinis turi sudaryti savo darbuotojų grupę, konsultuodamasis su pirmininkaujančia valstybe nare, padedamas Generalinio sekretoriaus-vyriausiojo įgaliotinio ir visapusiškai bendradarbiaudamas su Komisija. ES specialusis įgaliotinis informuoja pirmininkaujančią valstybę narę ir Komisiją apie galutinę savo darbuotojų grupės sudėtį.

2.   Valstybės narės ir ES institucijos gali pasiūlyti komandiruoti darbuotojus dirbti su ES specialiuoju įgaliotiniu. Atlyginimą darbuotojams, kuriuos valstybė narė ar ES institucija gali komandiruoti dirbti su ES specialiuoju įgaliotiniu, moka atitinkamai ta valstybė narė arba Europos Sąjungos institucija.

3.   Siekiant įdarbinti aukščiausios kvalifikacijos kandidatus, Tarybos Generalinis sekretoriatas tinkamai paskelbia apie visas A kategorijos pareigybes, į kurias darbuotojai nėra komandiruojami, ir apie jas pranešama valstybėms narėms ir ES institucijoms.

4.   Šalys nustato ES specialiojo įgaliotinio misijos ir jo personalo narių užduočių įvykdymui ir sklandžiam darbui užtikrinti būtinas privilegijas, imunitetus ir kitas garantijas. Valstybės narės ir Komisija tam teikia visą reikalingą paramą.

7 straipsnis

Paprastai ES specialusis įgaliotinis asmeniškai atsiskaito Generaliniam sekretoriui-vyriausiajam įgaliotiniui bei PSK, taip pat gali atsiskaityti atitinkamai darbo grupei. Ataskaitos raštu reguliariai perduodamos Generaliniam sekretoriui-vyriausiajam įgaliotiniui, Tarybai ir Komisijai. Generaliniam sekretoriui-vyriausiajam įgaliotiniui bei Politiniam ir saugumo komitetui rekomendavus, ES specialusis įgaliotinis gali teikti informaciją Bendrųjų reikalų ir išorės santykių tarybai.

8 straipsnis

1.   Siekiant užtikrinti ES išorės veiksmų nuoseklumą, ES specialiojo įgaliotinio veikla derinama su Generalinio sekretoriaus-vyriausiojo įgaliotinio, pirmininkaujančios valstybės narės ir Komisijos veikla. ES specialieji įgaliotiniai reguliariai informuoja valstybių narių misijas ir Komisijos delegacijas. Šioje srityje glaudus ryšys palaikomas su pirmininkaujančia valstybe nare, Komisija ir misijų vadovais, kurie deda visas pastangas padėdami ES specialiajam įgaliotiniui vykdyti savo įgaliojimus. ES specialusis įgaliotinis taip pat palaiko ryšius su kitais tarptautiniais ir regioniniais veikėjais šioje srityje.

2.   Taryba ir Komisija pagal atitinkamus savo įgaliojimus užtikrina šių bendrųjų veiksmų ir Bendrijos kitos išorės veiklos įgyvendinimo nuoseklumą vadovaujantis Sutarties 3 straipsnio antra pastraipa. Taryba ir Komisija šiuo tikslu bendradarbiauja.

9 straipsnis

Šių bendrųjų veiksmų įgyvendinimas ir jų suderinamumas su kita ES veikla regione yra nuolat peržiūrimas. ES specialusis įgaliotinis Generaliniam sekretoriui-vyriausiajam įgaliotiniui, Tarybai ir Komisijai iki 2006 m. birželio mėn. pabaigos pateikia pažangos ataskaitą, o iki 2006 m. lapkričio mėn. vidurio – išsamią įgaliojimų vykdymo ataskaitą. Remdamiesi šiomis ataskaitomis, atitinkamos darbo grupės ir PSK įvertina šiuos bendruosius veiksmus. Atsižvelgdamas į bendrųjų veiksmų įgyvendinimo bendrus prioritetus, Generalinis sekretorius-vyriausiasis įgaliotinis teikia rekomendacijas PSK dėl Tarybos sprendimo atnaujinti, iš dalies pakeisti arba nutraukti įgaliojimus.

10 straipsnis

Šie bendrieji veiksmai įsigalioja jų priėmimo dieną.

11 straipsnis

Šie bendrieji veiksmai skelbiami Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje, 2006 m. vasario 20 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. PRÖLL


(1)  OL L 81, 2005 3 30, p. 50. Bendrieji veiksmai su paskutiniais pakeitimais, padarytais Bendraisiais veiksmais 2005/776/BUSP (OL L 292, 2005 11 8, p. 13).


21.2.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 49/14


TARYBOS BENDRIEJI VEIKSMAI 2006/121/BUSP

2006 m. vasario 20 d.

dėl Europos Sąjungos specialiojo įgaliotinio Pietų Kaukaze paskyrimo

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 14 straipsnį, 18 straipsnio 5 dalį ir 23 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Europos Sąjungos (ES) specialiojo įgaliotinio Pietų Kaukaze įgaliojimų, kaip apibrėžta 2003 m. gruodžio 8 d. Tarybos bendruosiuose veiksmuose 2003/872/BUSP, iš dalies keičiančiuose Europos Sąjungos specialiojo įgaliotinio Pietų Kaukaze įgaliojimus ir pratęsiančiuose jų terminą (1), terminas turi baigtis 2006 m. vasario 28 d.

(2)

Remiantis minėtų bendrųjų veiksmų peržiūra, ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimai turėtų būti peržiūrėti ir jų terminas pratęstas 12 mėnesių.

(3)

ES specialiajam įgaliotiniui Heikki TALVITIE pasitraukus iš pareigų, Generalinis sekretorius-vyriausiasis įgaliotinis rekomendavo Peter SEMNEBY skirti nauju ES specialiuoju įgaliotiniu Pietų Kaukaze.

(4)

ES specialiajam įgaliotiniui vykdant savo įgaliojimus, padėtis gali pablogėti ir pakenkti bendros užsienio ir saugumo politikos tikslams, nustatytiems Sutarties 11 straipsnyje,

PRIĖMĖ ŠIUOS BENDRUOSIUS VEIKSMUS:

1 straipsnis

Peter SEMNEBY skiriamas Europos Sąjungos (ES) specialiuoju įgaliotiniu Pietų Kaukaze nuo 2006 m. kovo 1 d. iki 2007 m. vasario 28 d.

2 straipsnis

1.   ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimai grindžiami Europos Sąjungos politikos tikslais Pietų Kaukaze. Šie tikslai yra:

a)

padėti Armėnijai, Azerbaidžianui ir Gruzijai vykdyti politines ir ekonomines reformas, visų pirma teisinės valstybės, demokratijos stiprinimo, žmogaus teisių, gero valdymo, vystymosi ir skurdo mažinimo srityse;

b)

remiantis esamais mechanizmais užkirsti kelią konfliktams regione, padėti juos taikiai spręsti, įskaitant pabėgėlių ir šalies viduje perkeltųjų asmenų sugrįžimo skatinimą;

c)

konstruktyviai bendrauti su pagrindiniais suinteresuotais veikėjais regione;

d)

skatinti ir remti tolesnį regiono valstybių bendradarbiavimą, visų pirma Pietų Kaukazo valstybių bendradarbiavimą, įskaitant ekonominiais, energetikos ir transporto klausimais;

e)

didinti Europos Sąjungos veiksmingumą ir matomumą regione.

2.   ES specialusis įgaliotinis remia Generalinio sekretoriaus-vyriausiojo įgaliotinio darbą regione.

3 straipsnis

Kad būtų pasiekti politikos tikslai, ES specialiajam įgaliotiniui suteikiami įgaliojimai:

a)

plėtoti ryšius regione su vyriausybėmis, parlamentais, teismais ir pilietine visuomene;

b)

skatinti Armėniją, Azerbaidžaną ir Gruziją bendradarbiauti bendro intereso klausimais regione, pavyzdžiui, bendrų grėsmių saugumui, kovos su terorizmu, nelegalia prekyba ir organizuotu nusikalstamumu klausimais;

c)

prisidėti prie konfliktų prevencijos ir padėti sudarant sąlygas pažangai sprendžiant konfliktus, įskaitant su pilietine visuomene ir teritorijų atkūrimu susijusias rekomendacijas imtis veiksmų, nepažeidžiant EB sutartyje nustatytų Komisijos įgaliojimų;

d)

prisidėti sprendžiant konfliktus ir sudaryti palankesnes sąlygas tokių sprendimų įgyvendinimui glaudžiai derinant veiklą su Jungtinių Tautų Generaliniu Sekretoriumi ir jo specialiuoju atstovu Gruzijoje, Jungtinių Tautų Generalinio Sekretoriaus draugų grupe Gruzijoje, Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija (ESBO) ir jos Minsko grupe bei Pietų Osetijos konfliktų sprendimo mechanizmu;

e)

stiprinti Europos Sąjungos dialogą su pagrindiniais suinteresuotais veikėjais regione;

f)

padėti Tarybai toliau plėtoti visapusišką politiką Pietų Kaukaze;

g)

pasitelkiant į pagalbą paramos grupę:

teikti Europos Sąjungai pranešimus ir nuolat vertinti situaciją pasienyje bei prisidėti stiprinant Gruzijos ir Rusijos Federacijos tarpusavio pasitikėjimą, taip užtikrinant veiksmingą bendradarbiavimą ir ryšius su visais atitinkamais veikėjais;

padėti Gruzijos sienos apsaugos tarnybai ir kitoms atitinkamoms vyriausybinėms institucijoms Tbilisyje parengti išsamią reformos strategiją;

siekiant sustiprinti Tbilisio ir pasienio ryšius, dirbti su Gruzijos valdžios institucijomis, įskaitant mokymą. Tai bus daroma glaudžiai bendradarbiaujant su regioniniais sienos apsaugos centrais tarp Tbilisio ir pasienio (išskyrus Abchaziją ir Pietų Osetiją).

4 straipsnis

1.   ES specialusis įgaliotinis yra atsakingas už įgaliojimų vykdymą; jo veiklą prižiūri ir jam vadovauja Generalinis sekretorius-vyriausiasis įgaliotinis. Už visas išlaidas ES specialusis įgaliotinis atsiskaito Komisijai.

2.   Politinis ir saugumo komitetas (PSK) palaiko ypatingus ryšius su ES specialiuoju įgaliotiniu, o su Taryba bendraujama pirmiausia pasitelkiant šį komitetą. PSK ES specialiajam įgaliotiniui teikia strategines gaires ir politinį indėlį pagal jo įgaliojimus.

5 straipsnis

1.   Su ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimų vykdymu susijusioms išlaidoms padengti skirta orientacinė finansavimo suma yra 2 960 000 EUR.

2.   Iš šio straipsnio 1 dalyje nurodytos sumos padengiamos išlaidos yra tvarkomos remiantis Europos Sąjungos bendrajam biudžetui taikomomis procedūromis ir taisyklėmis, išskyrus tai, kad visas išankstinis finansavimas nelieka Bendrijos nuosavybe.

3.   Išlaidos tvarkomos pagal ES specialiojo įgaliotinio ir Komisijos sudarytą sutartį. Padengiamos nuo 2006 m. kovo 1 d. patirtos išlaidos.

4.   Prireikus pirmininkaujanti valstybė narė, Komisija ir (arba) valstybės narės teikia logistikos pagalbą regione.

6 straipsnis

1.   Neviršydamas savo įgaliojimų ir turimų atitinkamų finansinių priemonių, ES specialusis įgaliotinis sudaro savo darbuotojų grupę, konsultuodamasis su pirmininkaujančia valstybe nare, padedamas Generalinio sekretoriaus-vyriausiojo įgaliotinio ir visapusiškai bendradarbiaudamas su Komisija. ES specialusis įgaliotinis praneša pirmininkaujančiai valstybei narei ir Komisijai apie galutinę savo darbuotojų grupės sudėtį.

2.   Valstybės narės ir Europos Sąjungos institucijos gali pasiūlyti komandiruoti darbuotojus dirbti su ES specialiuoju įgaliotiniu. Atlyginimą personalui, kurį valstybė narė ar Europos Sąjungos institucija gali komandiruoti dirbti su ES specialiuoju įgaliotiniu, moka atitinkamai ta valstybė narė arba Europos Sąjungos institucija.

3.   Siekiant įdarbinti aukščiausios kvalifikacijos kandidatus, Tarybos generalinis sekretoriatas tinkamai paskelbia apie visas A kategorijos pareigybes, į kurias darbuotojai nėra komandiruojami, ir apie jas taip pat praneša valstybėms narėms bei institucijoms.

4.   Šalys nustato ES specialiojo įgaliotinio misijos ir jo personalo narių užduočių įvykdymui ir sklandžiam darbui užtikrinti būtinas privilegijas, imunitetus ir kitas garantijas. Valstybės narės ir Komisija tam teikia visą reikalingą paramą.

7 straipsnis

Paprastai ES specialusis įgaliotinis asmeniškai atsiskaito Generaliniam sekretoriui-vyriausiajam įgaliotiniui bei PSK, taip pat gali atsiskaityti atitinkamai darbo grupei. Ataskaitos raštu, įskaitant dėl paramos grupės veiklos, reguliariai perduodamos Generaliniam sekretoriui-vyriausiajam įgaliotiniui, Tarybai ir Komisijai. Generaliniam sekretoriui-vyriausiajam įgaliotiniui bei PSK rekomendavus, ES specialusis įgaliotinis gali pateikti ataskaitą Bendrųjų reikalų ir išorės santykių tarybai.

8 straipsnis

Siekiant užtikrinti Europos Sąjungos išorės veiksmų nuoseklumą, ES specialiojo įgaliotinio veikla derinama su Generalinio sekretoriaus-vyriausiojo įgaliotinio, pirmininkaujančios valstybės narės ir Komisijos veikla. ES specialusis įgaliotinis reguliariai informuoja valstybių narių misijas ir Komisijos delegacijas. Šioje srityje glaudus ryšys palaikomas su pirmininkaujančia valstybe nare, Komisija ir misijų vadovais, kurie deda visas pastangas padėdami ES specialiajam įgaliotiniui vykdyti savo įgaliojimus. ES specialusis įgaliotinis taip pat palaiko ryšius su kitais tarptautiniais ir regioniniais veikėjais šioje srityje.

9 straipsnis

Šių bendrųjų veiksmų įgyvendinimas ir jų suderinamumas su kita Europos Sąjungos veikla regione yra nuolat peržiūrimas. ES specialusis įgaliotinis Generaliniam sekretoriui-vyriausiajam įgaliotiniui, Tarybai ir Komisijai iki 2006 m. birželio mėn. pabaigos pateikia pažangos ataskaitą, o iki 2006 m. lapkričio mėn. vidurio – išsamią įgaliojimų vykdymo ataskaitą. Remdamiesi šiomis ataskaitomis, atitinkamos darbo grupės ir PSK įvertina šiuos bendruosius veiksmus. Atsižvelgdamas į bendrųjų veiksmų įgyvendinimo bendrus prioritetus, Generalinis sekretorius-vyriausiasis įgaliotinis teikia rekomendacijas PSK dėl Tarybos sprendimo pratęsti, iš dalies pakeisti ar nutraukti įgaliojimus.

10 straipsnis

Šie bendrieji veiksmai įsigalioja jų priėmimo dieną.

Jie taikomi nuo 2006 m. kovo 1 d.

11 straipsnis

Šie bendrieji veiksmai skelbiami Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje, 2006 m. vasario 20 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. PRÖLL


(1)  OL L 326, 2003 12 13, p. 44. Bendrieji veiksmai su paskutiniais pakeitimais, padarytais Bendraisiais veiksmais 2005/582/BUSP (OL L 199, 2005 7 29, p. 92).


21.2.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 49/17


TARYBOS BENDRIEJI VEIKSMAI 2006/122/BUSP

2006 m. vasario 20 d.

pratęsiantys Europos Sąjungos specialiojo įgaliotinio Afrikos didžiųjų ežerų regione įgaliojimų terminą

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 14 straipsnį, 18 straipsnio 5 dalį ir 23 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Europos Sąjungos specialiojo įgaliotinio Afrikos didžiųjų ežerų regione įgaliojimų, kaip apibrėžta 2003 m. gruodžio 8 d. Bendruosiuose veiksmuose 2003/869/BUSP, iš dalies keičiančiuose Europos Sąjungos specialiojo įgaliotinio Afrikos didžiųjų ežerų regione įgaliojimus ir pratęsiančiuose jų terminą (1), terminas turi baigtis 2006 m. vasario 28 d.

(2)

Remiantis Tarybos bendrųjų veiksmų 2003/869/BUSP peržiūra, Europos Sąjungos specialiojo įgaliotinio įgaliojimų terminas turėtų būti pratęstas 12 mėnesių.

(3)

Europos Sąjungos specialiajam įgaliotiniui vykdant savo įgaliojimus, padėtis gali pablogėti ir pakenkti bendros užsienio ir saugumo politikos tikslams, nustatytiems Sutarties 11 straipsnyje,

PRIĖMĖ ŠIUOS BENDRUOSIUS VEIKSMUS:

1 straipsnis

Europos Sąjungos (ES) specialiojo įgaliotinio Afrikos didžiųjų ežerų regione Aldo AJELLO įgaliojimų terminas pratęsiamas iki 2007 m. vasario 28 d.

2 straipsnis

ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimai grindžiami Europos Sąjungos politikos tikslais taikos ir pereinamajame procese Afrikos didžiųjų ežerų regione.

Šie tikslai yra:

a)

aktyvi ir veiksminga Europos Sąjungos parama pereinamojo proceso Kongo Demokratinėje Respublikoje (KDR) galutiniam užbaigimui ir politiniam bei ekonominiam vystymuisi Burundyje, Ruandoje ir Ugandoje;

b)

ypatingas dėmesys vystymosi tose šalyse regioniniam aspektui;

c)

nuolatinio Europos Sąjungos dalyvavimo praktinėje veikloje ir atitinkamuose tarptautiniuose forumuose užtikrinimas palaikant ryšius su pagrindiniais veikėjais ir prisidedant prie krizių valdymo;

d)

įnašas į nuoseklią, tvarią ir atsakingą Europos Sąjungos politiką Afrikos didžiųjų ežerų regione.

ES specialusis įgaliotinis remia Generalinio sekretoriaus-vyriausiojo įgaliotinio darbą regione.

3 straipsnis

Kad būtų pasiekti politikos tikslai, ES specialiajam įgaliotiniui suteikiami įgaliojimai:

a)

užmegzti ir palaikyti glaudžius ryšius su visomis taikos ir pereinamojo proceso šalimis Afrikos didžiųjų ežerų regione, kitomis regiono šalimis, Jungtinėmis Amerikos Valstijomis, kitomis atitinkamomis šalimis, taip pat su Jungtinėmis Tautomis (JT) ir kitomis atitinkamomis tarptautinėmis organizacijomis, Afrikos Sąjunga (AS) ir subregioninėmis organizacijomis bei jų atstovais, taip pat su kitais žinomais regiono lyderiais siekiant dirbti su jais stiprinant taikos procesus bei taikos susitarimus regione;

b)

stebėti šalių taikos ir pereinamąjį procesus bei prireikus siūlyti Europos Sąjungos konsultacijas ir paslaugas;

c)

kai prašoma, padėti įgyvendinti šalių pasiektus taikos ir paliaubų susitarimus bei diplomatiškai su jomis bendrauti, jei nesilaikoma tų susitarimų sąlygų;

d)

konstruktyviai bendrauti su susitarimus, sudarytus pagal taikos procesą, pasirašiusiomis šalimis, siekiant skatinti laikytis pagrindinių demokratijos ir gero valdymo normų, įskaitant pagarbą žmogaus teisėms ir teisinei valstybei;

e)

padėti įgyvendinti ES gaires dėl vaikų ir ginkluotų konfliktų;

f)

bendradarbiaujant su JT Generalinio sekretoriaus specialiuoju atstovu Didžiųjų ežerų regione ir AS pirmininko specialiuoju pasiuntiniu padėti surengti konferenciją taikos, saugumo, demokratijos ir vystymosi Didžiųjų ežerų regione klausimais;

g)

pranešti apie galimybes Europos Sąjungai remti taikos ir pereinamąjį procesą bei apie geriausią Europos Sąjungos iniciatyvų įgyvendinimo būdą;

h)

stebėti konfliktų šalių veiksmus, kurie galėtų nepalankiai paveikti vykstančio taikos proceso baigtį;

i)

padėti regiono įtakingiems asmenims geriau suprasti Europos Sąjungos vaidmenį;

j)

prireikus teikti patarimus ir paramą saugumo sektoriaus reformai KDR, visų pirma teikti ES policijos misijos (EUPOL Kinšasa) ir ES konsultavimo ir paramos Kongo valdžios institucijoms saugumo sektoriaus reformos srityje misijos (EUSEC RD Congo) vadovams politinius patarimus, kurie reikalingi jų pareigoms vykdyti vietiniu lygiu.

4 straipsnis

1.   ES specialusis įgaliotinis yra atsakingas už įgaliojimų vykdymą; jo veiklą prižiūri ir jam vadovauja Generalinis sekretorius-vyriausiasis įgaliotinis. Už visas išlaidas ES specialusis įgaliotinis atsiskaito Komisijai.

2.   Politinis ir saugumo komitetas (PSK) palaiko ypatingus ryšius su ES specialiuoju įgaliotiniu, o su Taryba bendraujama pirmiausia pasitelkiant šį komitetą. PSK ES specialiajam įgaliotiniui teikia strategines gaires ir politinį indėlį pagal jo įgaliojimus.

5 straipsnis

1.   Su ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimų vykdymu susijusioms išlaidoms padengti skirta orientacinė finansavimo suma yra 820 000 EUR.

2.   Iš šio straipsnio 1 dalyje nurodytos sumos padengiamos išlaidos yra tvarkomos remiantis Europos Sąjungos bendrajam biudžetui taikomomis procedūromis ir taisyklėmis, išskyrus tai, kad visas išankstinis finansavimas nelieka Bendrijos nuosavybe.

3.   Išlaidos tvarkomos pagal ES specialiojo įgaliotinio ir Komisijos sudarytą sutartį. Padengiamos nuo 2006 m. kovo 1 d. patirtos išlaidos.

4.   Prireikus pirmininkaujanti valstybė narė, Komisija ir (arba) valstybės narės teikia logistikos pagalbą regione.

6 straipsnis

1.   Neviršydamas savo įgaliojimų ir turimų atitinkamų finansinių priemonių, ES specialusis įgaliotinis turi sudaryti savo darbuotojų grupę, konsultuodamasis su pirmininkaujančia valstybe nare, padedamas Generalinio sekretoriaus-vyriausiojo įgaliotinio ir visapusiškai bendradarbiaudamas su Komisija. ES specialusis įgaliotinis praneša pirmininkaujančiai valstybei narei ir Komisijai apie galutinę savo darbuotojų grupės sudėtį.

2.   Valstybės narės ir Europos Sąjungos institucijos gali pasiūlyti komandiruoti darbuotojus dirbti su ES specialiuoju įgaliotiniu. Atlyginimą personalui, kurį valstybė narė ar Europos Sąjungos institucija gali komandiruoti dirbti su ES specialiuoju įgaliotiniu, moka atitinkamai ta valstybė narė arba Europos Sąjungos institucija.

3.   Siekiant įdarbinti aukščiausios kvalifikacijos kandidatus, Tarybos Generalinis sekretoriatas tinkamai paskelbia apie visas A kategorijos pareigybes, į kurias darbuotojai nėra komandiruojami, ir apie jas taip pat praneša valstybėms narėms bei institucijoms.

4.   Šalys nustato ES specialiojo įgaliotinio misijos ir jo personalo narių užduočių įvykdymui ir sklandžiam darbui užtikrinti būtinas privilegijas, imunitetus ir kitas garantijas. Valstybės narės ir Komisija tam teikia visą reikalingą paramą.

7 straipsnis

Paprastai ES specialusis įgaliotinis asmeniškai atsiskaito Generaliniam sekretoriui-vyriausiajam įgaliotiniui bei PSK, taip pat gali atsiskaityti atitinkamai darbo grupei. Ataskaitos raštu reguliariai perduodamos Generaliniam sekretoriui-vyriausiajam įgaliotiniui, Tarybai ir Komisijai. Generaliniam sekretoriui-vyriausiajam įgaliotiniui bei PSK rekomendavus, ES specialusis įgaliotinis gali pateikti ataskaitą Bendrųjų reikalų ir išorės santykių tarybai.

8 straipsnis

Siekiant užtikrinti Europos Sąjungos išorės veiksmų nuoseklumą, ES specialiojo įgaliotinio veikla derinama su Generalinio sekretoriaus-vyriausiojo įgaliotinio, pirmininkaujančios valstybės narės ir Komisijos veikla. ES specialusis įgaliotinis reguliariai informuoja valstybių narių misijas ir Komisijos delegacijas. Šioje srityje glaudus ryšys palaikomas su pirmininkaujančia valstybe nare, Komisija ir misijų vadovais, kurie deda visas pastangas padėdami ES specialiajam įgaliotiniui vykdyti savo įgaliojimus. ES specialusis įgaliotinis taip pat palaiko ryšius su kitais tarptautiniais ir regioniniais veikėjais šioje srityje.

9 straipsnis

Šių bendrųjų veiksmų įgyvendinimas ir jų suderinamumas su kita Europos Sąjungos veikla regione yra nuolat peržiūrimas. ES specialusis įgaliotinis Generaliniam sekretoriui-vyriausiajam įgaliotiniui, Tarybai ir Komisijai iki 2006 m. birželio mėn. pabaigos pateikia pažangos ataskaitą, o iki 2006 m. lapkričio mėn. vidurio – išsamią įgaliojimų vykdymo ataskaitą. Remdamiesi šiomis ataskaitomis, atitinkamos darbo grupės ir PSK įvertina šiuos bendruosius veiksmus. Atsižvelgdamas į bendrųjų veiksmų įgyvendinimo bendrus prioritetus, Generalinis sekretorius-vyriausiasis įgaliotinis teikia rekomendacijas PSK dėl Tarybos sprendimo pratęsti, iš dalies pakeisti ar nutraukti įgaliojimus.

10 straipsnis

Šie bendrieji veiksmai įsigalioja jų priėmimo dieną.

11 straipsnis

Šie bendrieji veiksmai skelbiami Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje, 2006 m. vasario 20 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. PRÖLL


(1)  OL L 326, 2003 12 13, p. 37. Bendrieji veiksmai, paskutinį kartą pratęsti ir iš dalies pakeisti Bendraisiais veiksmais 2005/586/BUSP (OL L 199, 2005 7 29, p. 97).


21.2.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 49/20


TARYBOS BENDRIEJI VEIKSMAI 2006/123/BUSP

2006 m. vasario 20 d.

iš dalies keičiantys Europos Sąjungos specialiojo įgaliotinio Buvusiojoje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje įgaliojimus ir pratęsiantys jų terminą

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 14 straipsnį, 18 straipsnio 5 dalį ir 23 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

2005 m. spalio 17 d. Taryba priėmė Bendruosius veiksmus 2005/724/BUSP (1) dėl Europos Sąjungos specialiojo įgaliotinio Buvusiojoje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje paskyrimo.

(2)

2005 m. lapkričio 24 d. Taryba priėmė Bendruosius veiksmus 2005/826/BUSP (2) dėl ES policijos patariamosios grupės (EUPAT) Buvusiojoje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje įsteigimo, kuriuose nustatomas konkretus ES specialiojo įgaliotinio vaidmuo pagal pavaldumo tvarką.

(3)

Remiantis Bendrųjų veiksmų 2005/724/BUSP peržiūra, ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimai turėtų būti iš dalies pakeisti ir jų terminas pratęstas 12 mėnesių,

PRIĖMĖ ŠIUOS BENDRUOSIUS VEIKSMUS:

1 straipsnis

Europos Sąjungos (ES) specialiojo įgaliotinio Buvusiojoje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje Erwan FOUÉRÉ įgaliojimų, kaip apibrėžta Bendruosiuose veiksmuose 2005/724/BUSP, terminas pratęsiamas iki 2007 m. vasario 28 d.

2 straipsnis

1.   Su ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimų vykdymu susijusioms išlaidoms padengti laikotarpiu nuo 2006 m. kovo 1 d. iki 2007 m. vasario 28 d. skirta orientacinė finansavimo suma yra 675 000 EUR.

2.   Padengiamos nuo 2006 m. kovo 1 d. patirtos išlaidos.

3 straipsnis

Bendrieji veiksmai 2005/724/BUSP iš dalies keičiami taip:

1)

3 straipsnio e ir f punktai pakeičiami taip:

„e)

teikti su vietos politika susijusius patarimus ES policijos patariamosios grupės (EUPAT) vadovui, užtikrinti EUPAT ir kitų ES subjektų veiklos koordinavimą ir prisiimti atsakomybę už EUPAT santykius su priimančiosios šalies valdžios institucijomis bei žiniasklaida;

f)

kartu su EUPAT vadovu bei derinant veiksmus su pirmininkaujančia valstybe nare dalyvauti nuolatiniame dialoge su Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos valdžios institucijomis apie EUPAT veiklos pažangą.“.

2)

9 straipsnis pakeičiamas taip:

„9 straipsnis

Šių bendrųjų veiksmų įgyvendinimas ir jų suderinamumas su kita Europos Sąjungos veikla regione yra nuolat peržiūrimas. ES specialusis įgaliotinis Generaliniam sekretoriui-vyriausiajam įgaliotiniui, Tarybai ir Komisijai iki 2006 m. birželio mėn. pabaigos pateikia pažangos ataskaitą, o iki 2006 m. lapkričio mėn. vidurio – išsamią įgaliojimų vykdymo ataskaitą. Remdamiesi šiomis ataskaitomis, atitinkamos darbo grupės ir PSK įvertina šiuos bendruosius veiksmus. Atsižvelgdamas į bendrųjų veiksmų įgyvendinimo bendrus prioritetus, Generalinis sekretorius-vyriausiasis įgaliotinis teikia rekomendacijas PSK dėl Tarybos sprendimo pratęsti, iš dalies pakeisti ar nutraukti įgaliojimus.“.

4 straipsnis

Šie bendrieji veiksmai įsigalioja jų priėmimo dieną.

5 straipsnis

Šie bendrieji veiksmai skelbiami Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje, 2006 m. vasario 20 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. PRÖLL


(1)  OL L 272, 2005 10 18, p. 26.

(2)  OL L 307, 2005 11 25, p. 61.


21.2.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 49/21


TARYBOS BENDRIEJI VEIKSMAI 2006/124/BUSP

2006 m. vasario 20 d.

pratęsiantys Europos Sąjungos specialiojo įgaliotinio Afganistane įgaliojimų terminą

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 14 straipsnį, 18 straipsnio 5 dalį ir 23 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Europos Sąjungos (ES) specialiojo įgaliotinio Afganistane įgaliojimų, kaip apibrėžta Tarybos bendruosiuose veiksmuose 2003/871/BUSP (1), terminas baigiasi 2006 m. vasario 28 d.

(2)

Remiantis Bendrųjų veiksmų 2003/871/BUSP peržiūra, ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimai turėtų būti peržiūrėti ir jų terminas pratęstas 12 mėnesių.

(3)

ES specialiajam įgaliotiniui vykdant savo įgaliojimus, padėtis gali pablogėti ir pakenkti bendros užsienio ir saugumo politikos tikslams, nustatytiems Sutarties 11 straipsnyje,

PRIĖMĖ ŠIUOS BENDRUOSIUS VEIKSMUS:

1 straipsnis

Europos Sąjungos (ES) specialiojo įgaliotinio Afganistane Francesc VENDRELL įgaliojimų terminas pratęsiamas iki 2007 m. vasario 28 d.

2 straipsnis

ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimai grindžiami Sąjungos politikos tikslais Afganistane. Visų pirma ES specialusis įgaliotinis:

1)

prisideda įgyvendinant ES ir Afganistano bendrą deklaraciją bei Afganistano susitarimą, taip pat atitinkamas Jungtinių Tautų (JT) Saugumo Tarybos rezoliucijas ir kitas atitinkamas JT rezoliucijas;

2)

skatina regiono veikėjus Afganistane ir kaimynines šalis konstruktyviai prisidėti prie taikos proceso Afganistane ir taip prisideda stiprinant Afganistano valstybę;

3)

remia JT, visų pirma Generalinio sekretoriaus specialųjį atstovą, jiems vaidinant pagrindinį vaidmenį, ir

4)

remia Generalinio sekretoriaus-vyriausiojo įgaliotinio darbą regione.

3 straipsnis

Kad būtų pasiekti politikos tikslai, ES specialiajam įgaliotiniui suteikiami įgaliojimai:

a)

perteikti ES požiūrį į politinį procesą remiantis Afganistano ir tarptautinės bendruomenės sutartais pagrindiniais principais, visų pirma ES ir Afganistano bendra deklaracija ir Afganistano susitarimu;

b)

užmegzti ir palaikyti glaudžius santykius su Afganistano atstovaujamosiomis institucijomis, visų pirma su Vyriausybe ir Parlamentu, bei jas remti. Reikėtų palaikyti ryšius su kitais Afganistano politikos veikėjais ir kitais atitinkamais subjektais šalyje bei už jos ribų;

c)

palaikyti glaudžius santykius su atitinkamomis tarptautinėmis ir regioninėmis organizacijomis, visų pirma su JT vietiniais atstovais;

d)

toliau palaikyti glaudžius santykius su kaimyninėmis ir kitomis suinteresuotomis šalimis regione, kad ES politikoje būtų atsižvelgta į jų požiūrį į padėtį Afganistane bei į šių šalių ir Afganistano bendradarbiavimo raidą;

e)

informuoti apie pažangą, padarytą siekiant ES ir Afganistano bendroje deklaracijoje bei Afganistano susitarime nustatytų tikslų, visų pirma šiose srityse:

geras valdymas ir teisinės valstybės institucijų sukūrimas,

saugumo sektoriaus reforma, įskaitant teismo institucijų, nacionalinės armijos ir policijos pajėgų sukūrimą,

pagarba žmogaus teisėms – visų Afganistano žmonių, nepaisant jų lyties, etninės priklausomybės ar religijos,

pagarba demokratijos principams, teisinei valstybei, mažumoms priklausančių asmenų teisėms, moterų ir vaikų teisėms bei tarptautinės teisės principams,

moterų dalyvavimo viešajame valdyme ir pilietinėje visuomenėje skatinimas,

Afganistano tarptautinių įsipareigojimų laikymasis, įskaitant bendradarbiavimą dedant tarptautines pastangas kovoje su terorizmu, neteisėta prekyba narkotikais ir prekyba žmonėmis,

sąlygų humanitarinei pagalbai teikti sudarymas ir tinkamas pabėgėlių bei šalies viduje perkeltųjų asmenų grąžinimas;

f)

konsultuojantis su valstybių narių atstovais ir Komisija, padėti užtikrinti, kad ES politinis požiūris atsispindėtų jos veiksmuose, kuriais siekiama Afganistano vystymosi;

g)

kartu su Komisija aktyviai dalyvauti Afganistano susitarime nustatytame stebėsenos mechanizme;

h)

patarti dėl ES dalyvavimo ir jos pozicijų tarptautinėse konferencijose Afganistano klausimais.

4 straipsnis

1.   ES specialusis įgaliotinis yra atsakingas už įgaliojimų vykdymą; jo veiklą prižiūri ir jam vadovauja Generalinis Sekretorius-vyriausiasis įgaliotinis. Už visas išlaidas ES specialusis įgaliotinis atsiskaito Komisijai.

2.   Politinis ir saugumo komitetas (PSK) palaiko ypatingus ryšius su ES specialiuoju įgaliotiniu, o su Taryba bendraujama pirmiausia pasitelkus šį komitetą. PSK ES specialiajam įgaliotiniui teikia strategines gaires ir politinį indėlį pagal jo įgaliojimus.

5 straipsnis

1.   Su ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimų vykdymu susijusioms išlaidoms padengti skirta orientacinė finansavimo suma yra 1 330 000 EUR.

2.   Iš šio straipsnio 1 dalyje nurodytos sumos padengiamos išlaidos yra tvarkomos remiantis Europos Sąjungos bendrajam biudžetui taikomomis procedūromis ir taisyklėmis, išskyrus tai, kad visas išankstinis finansavimas nelieka Bendrijos nuosavybe.

3.   Išlaidos tvarkomos pagal ES specialiojo įgaliotinio ir Komisijos sudarytą sutartį. Padengiamos nuo 2006 m. kovo 1 d. patirtos išlaidos.

4.   Prireikus pirmininkaujanti valstybė narė, Komisija ir (arba) valstybės narės teiks logistikos pagalbą regione.

6 straipsnis

1.   Neviršydamas savo įgaliojimų ir turimų atitinkamų finansinių išteklių, ES specialusis įgaliotinis sudaro savo darbuotojų grupę, konsultuodamasis su pirmininkaujančia valstybe nare, padedamas Generalinio sekretoriaus-vyriausiojo įgaliotinio ir visapusiškai bendradarbiaudamas su Komisija. ES specialusis įgaliotinis praneša pirmininkaujančiai valstybei narei ir Komisijai apie galutinę savo darbuotojų grupės sudėtį.

2.   Valstybės narės ir ES institucijos gali pasiūlyti komandiruoti darbuotojus dirbti su ES specialiuoju įgaliotiniu. Atlyginimą personalui, kurį valstybė narė ar ES institucija gali komandiruoti dirbti su ES specialiuoju įgaliotiniu, moka atitinkamai ta valstybė narė arba ES institucija.

3.   Siekiant įdarbinti aukščiausios kvalifikacijos kandidatus, Tarybos Generalinis sekretoriatas tinkamai paskelbia apie visas A kategorijos pareigybes, į kurias darbuotojai nėra komandiruojami, ir apie jas taip pat praneša valstybėms narėms bei ES institucijoms.

4.   Šalys nustato ES specialiojo įgaliotinio misijos ir jo personalo narių užduočių įvykdymui ir sklandžiam darbui užtikrinti būtinas privilegijas, imunitetus ir kitas garantijas. Valstybės narės ir Komisija tam teikia visą reikalingą paramą.

7 straipsnis

Paprastai ES specialusis įgaliotinis asmeniškai atsiskaito Generaliniam sekretoriui-vyriausiajam įgaliotiniui bei PSK, taip pat gali atsiskaityti atitinkamai darbo grupei. Ataskaitos raštu bus reguliariai perduodamos Generaliniam sekretoriui-vyriausiajam įgaliotiniui, Tarybai ir Komisijai. Generaliniam sekretoriui-vyriausiajam įgaliotiniui bei PSK rekomendavus, ES specialusis įgaliotinis gali pateikti ataskaitą Bendrųjų reikalų ir išorės santykių tarybai.

8 straipsnis

Siekiant užtikrinti ES išorės veiksmų nuoseklumą, ES specialiojo įgaliotinio veikla derinama su Generalinio sekretoriaus-vyriausiojo įgaliotinio, pirmininkaujančios valstybės narės ir Komisijos veikla. ES specialusis įgaliotinis reguliariai informuoja valstybių narių atstovybes ir Komisijos delegacijas. Šioje srityje glaudus ryšys palaikomas su pirmininkaujančia valstybe nare, Komisija ir misijų vadovais, kurie deda visas pastangas padėdami ES specialiajam įgaliotiniui vykdyti savo įgaliojimus. ES specialusis įgaliotinis taip pat palaiko ryšius su kitais tarptautiniais ir regioniniais veikėjais šioje srityje.

9 straipsnis

Šių bendrųjų veiksmų įgyvendinimas ir jų suderinamumas su kita ES veikla regione yra nuolat peržiūrimas. ES specialusis įgaliotinis Generaliniam sekretoriui-vyriausiajam įgaliotiniui, Tarybai ir Komisijai iki 2006 m. birželio mėn. pabaigos pateikia pažangos ataskaitą, o iki 2006 m. lapkričio mėn. vidurio – išsamią įgaliojimų vykdymo ataskaitą. Remdamiesi šiomis ataskaitomis, atitinkamos darbo grupės ir PSK įvertina šiuos bendruosius veiksmus. Atsižvelgdamas į bendrųjų veiksmų įgyvendinimo bendrus prioritetus, Generalinis sekretorius-vyriausiasis įgaliotinis teikia rekomendacijas PSK dėl Tarybos sprendimo pratęsti, iš dalies pakeisti ar nutraukti įgaliojimus.

10 straipsnis

Šie bendrieji veiksmai įsigalioja jų priėmimo dieną. Jie taikomi nuo 2006 m. kovo 1 d.

11 straipsnis

Šie bendrieji veiksmai skelbiami Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje, 2006 m. vasario 20 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. PRÖLL


(1)  OL L 326, 2003 12 13, p. 41. Bendrieji veiksmai su paskutiniais pakeitimais, padarytais Bendraisiais veiksmais 2005/585/BUSP (OL L 199, 2005 7 29, p. 96).