ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 39

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

49 tomas
2006m. vasario 10d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

2006 m. vasario 9 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 226/2006, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

1

 

*

2006 m. vasario 9 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 227/2006, dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotoje nomenklatūroje

3

 

*

2006 m. vasario 9 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 228/2006, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2257/94, nustatantį bananų kokybės standartus

7

 

 

2006 m. vasario 9 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 229/2006, nustatantis, kokia dalimi galima patenkinti paraiškas gauti Šveicarijos kilmės daugiau kaip 160 kg masės gyvų galvijų kvotos, numatytos Reglamente (EB) Nr. 2172/2005, importo teises

9

 

 

2006 m. vasario 9 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 230/2006, nustatantis eksporto grąžinamąsias išmokas pagal eksporto licencijų sistemas A1 ir B vaisiams ir daržovėms (pomidorams, apelsinams, citrinoms ir obuoliams)

10

 

 

2006 m. vasario 9 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 231/2006, nustatantis iš vaisių ir daržovių pagamintų produktų eksporto grąžinamąsias išmokas, išskyrus suteikiamas už įdėtą cukrų (laikinai konservuotos vyšnios, nulupti pomidorai, konservuotos vyšnios, paruošti lazdyno riešutai, tam tikros apelsinų sulčių rūšys)

13

 

 

2006 m. vasario 9 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 232/2006, iš dalies keičiantis Reglamente (EB) Nr. 1011/2005 nustatytų kai kurių cukraus sektoriaus produktų reprezentacines kainas ir papildomus importo muitų dydžius 2005–2006 prekybos metams

15

 

 

2006 m. vasario 9 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 233/2006, dėl pasiūlymų, perduotų remiantis Reglamente (EB) Nr. 2094/2005 numatytu konkursu dėl sorgo importo

17

 

 

2006 m. vasario 9 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 234/2006, nustatantis maksimalią kukurūzų importo muito mokesčio lengvatą Reglamente (EB) Nr. 2093/2005 numatyto konkurso tvarka

18

 

 

2006 m. vasario 9 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 235/2006, dėl pasiūlymų, perduotų remiantis Reglamente (EB) Nr. 1809/2005 numatytu konkursu dėl kukurūzų importo

19

 

 

2006 m. vasario 9 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 236/2006, nustatantis grąžinamąsias išmokas, taikomas eksportuojant grūdus, kviečių arba rugių miltus, rupinius ir kruopas

20

 

 

2006 m. vasario 9 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 237/2006, nustatantis maksimalią miežių eksporto grąžinamąją išmoką Reglamente (EB) Nr. 1058/2005 numatyto konkurso tvarka

22

 

 

2006 m. vasario 9 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 238/2006, nustatantis maksimalią paprastųjų kviečių eksporto grąžinamąją išmoką Reglamente (EB) Nr. 1059/2005 numatyto konkurso tvarka

23

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, kuriuos skelbti privaloma

10.2.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 39/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 226/2006

2006 m. vasario 9 d.

nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1994 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 3223/94 dėl vaisių ir daržovių importo taisyklių (1), ypač į jo 4 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Vadovaujantis Urugvajaus raundo daugiašalių prekybos derybų rezultatais Reglamentas (EB) Nr. 3223/94 numato kriterijus, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo vertes iš trečiųjų šalių importuojamiems jo priede išvardintiems produktams ir laikotarpiams.

(2)

Laikantis aukščiau nurodytų kriterijų, standartinės importo vertės turi būti nustatytos tokios, kaip nurodyta šio reglamento priede,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 3223/94 4 straipsnyje nurodytos standartinės importo vertės nustatomos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. vasario 10 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. vasario 9 d.

Komisijos vardu

J. L. DEMARTY

Generalinis direktorius žemės ūkio ir kaimo plėtros reikalams


(1)  OL L 337, 1994 12 24, p. 66. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 386/2005 (OL L 62, 2005 3 9, p. 3).


PRIEDAS

prie 2006 m. vasario 9 d. Komisijos reglamento, nustatančio kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

052

88,1

204

45,7

212

93,4

624

106,4

999

83,4

0707 00 05

052

122,9

204

101,8

628

167,7

999

130,8

0709 10 00

220

66,1

624

101,9

999

84,0

0709 90 70

052

154,7

204

87,3

999

121,0

0805 10 20

052

53,0

204

51,9

212

40,0

220

41,6

448

47,7

624

61,7

999

49,3

0805 20 10

204

89,6

999

89,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

64,0

204

107,6

400

79,6

464

141,7

624

73,7

662

45,3

999

85,3

0805 50 10

052

49,2

999

49,2

0808 10 80

400

100,9

404

105,2

720

67,2

999

91,1

0808 20 50

388

86,0

400

84,1

528

106,0

720

66,9

999

85,8


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 750/2005 (OL L 126, 2005 5 19, p. 12). Kodas „999“ žymi „kitą kilmę“.


10.2.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 39/3


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 227/2006

2006 m. vasario 9 d.

dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotoje nomenklatūroje

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (1), ypač į jo 9 straipsnio 1 dalies a punktą,

kadangi:

(1)

Siekiant užtikrinti, kad Reglamento (EEB) Nr. 2658/87 priede pateikta Kombinuotoji nomenklatūra būtų taikoma vienodai, būtina patvirtinti priemones, susijusias su šio reglamento priede nurodytų prekių klasifikavimu.

(2)

Reglamente (EEB) Nr. 2658/87 nustatytos bendrosios Kombinuotosios nomenklatūros aiškinimo taisyklės. Šios taisyklės taip pat taikomos bet kuriai kitai specialiomis Bendrijos teisės aktų nuostatomis įteisintai nomenklatūrai, kuri visiškai ar iš dalies parengta pagal Kombinuotąją nomenklatūrą arba pagal kurią ji papildomai detalizuojama atsižvelgiant į tarifų ir kitų su prekyba susijusių priemonių taikymo poreikius.

(3)

Laikantis minėtų bendrųjų taisyklių, šio reglamento priede pateiktos lentelės 1 skiltyje aprašytos prekės turėtų būti klasifikuojamos priskiriant KN kodą, nurodytą 2 skiltyje, remiantis 3 skiltyje išdėstytais motyvais.

(4)

Reikėtų numatyti, kad, remiantis 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą (2), 12 straipsnio 6 dalies nuostatomis, valstybių narių muitinių išduota privalomąja tarifine informacija dėl prekių klasifikavimo Kombinuotoje nomenklatūroje, kuri neatitinka šio reglamento nuostatų, jos turėtojas galėtų remtis dar tris mėnesius.

(5)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Muitinės kodekso komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šio reglamento priede pateiktos lentelės 1 skiltyje aprašytos prekės Kombinuotoje nomenklatūroje klasifikuojamos priskiriant minėtos lentelės 2 skiltyje nurodytą KN kodą.

2 straipsnis

Pagal Reglamento (EEB) Nr. 2913/92 12 straipsnio 6 dalies nuostatas, valstybių narių muitinių išduota privalomąja tarifine šio reglamento nuostatų neatitinkančia informacija dar galima remtis tris mėnesius.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. vasario 9 d.

Komisijos vardu

László KOVÁCS

Komisijos narys


(1)  OL L 256, 1987 9 7, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2175/2005 (OL L 347, 2005 12 30, p. 9).

(2)  OL L 302, 1992 10 19, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 648/2005 (OL L 117, 2005 5 4, p. 13).


PRIEDAS

Prekių aprašymas

Klasifikavimas

(KN kodas)

Motyvai

(1)

(2)

(3)

1.

Produktas, sudarytas iš (masės %)

Sacharozės

99,05

Citrinų rūgšties

0,95

1701 99 90

Klasifikuojama vadovaujantis Kombinuotosios nomenklatūros 1 ir 6 bendrosiomis aiškinimo taisyklėmis bei KN kodus 1701, 1701 99 ir 1701 99 90 atitinkančiais prekių aprašymais.

Pagal KN 17 skirsnio 1 papildomąją pastabą produktas nelaikytinas žaliaviniu cukrumi.

Produktas turi būti klasifikuojamas kaip kitas cukrus KN 1701 99 90 subpozicijoje.

2.

Produktas, sudarytas iš (masės %)

Sacharozės

99,5

Citrinų rūgšties

0,5

1701 99 90

Klasifikuojama vadovaujantis Kombinuotosios nomenklatūros 1 ir 6 bendrosiomis aiškinimo taisyklėmis bei KN kodus 1701, 1701 99 ir 1701 99 90 atitinkančiais prekių aprašymais.

Pagal KN 17 skirsnio 3 papildomąją pastabą produktas nelaikytinas baltuoju cukrumi.

Produktas turi būti klasifikuojamas kaip kitas cukrus KN 1701 99 90 subpozicijoje.

3.

Produktas, sudarytas iš (masės %)

Sacharozės

99,5

Citrinų rūgšties

0,4

Askorbo rūgšties

0,1

1701 99 90

Klasifikuojama vadovaujantis Kombinuotosios nomenklatūros 1 ir 6 bendrosiomis aiškinimo taisyklėmis bei KN kodus 1701, 1701 99 ir 1701 99 90 atitinkančiais prekių aprašymais.

Pagal KN 17 skirsnio 3 papildomąją pastabą produktas nelaikytinas baltuoju cukrumi.

Produktas turi būti klasifikuojamas kaip kitas cukrus KN 1701 99 90 subpozicijoje.

4.

Produktas, sudarytas iš (masės %)

Sacharozės

99,7

Citrinų rūgšties

0,2

Askorbo rūgšties

0,1

1701 99 90

Klasifikuojama vadovaujantis Kombinuotosios nomenklatūros 1 ir 6 bendrosiomis aiškinimo taisyklėmis bei KN kodus 1701, 1701 99 ir 1701 99 90 atitinkančiais prekių aprašymais.

Pagal KN 17 skirsnio 3 papildomąją pastabą produktas nelaikytinas baltuoju cukrumi.

Produktas turi būti klasifikuojamas kaip kitas cukrus KN 1701 99 90 subpozicijoje.

5.

Preparatas, sudarytas iš (masės %)

Sacharozės

90

Kakavos sviesto

10

Preparatas gelsvos spalvos, labai saldus, rupių, kakavos sviesto skonio miltelių pavidalo.

2106 90 98

Klasifikuojama vadovaujantis Kombinuotosios nomenklatūros 1 ir 6 bendrosiomis aiškinimo taisyklėmis bei KN kodus 2106, 2106 90 ir 2106 90 98 atitinkančiais prekių aprašymais.

Šis preparatas tinka vartoti žmonių maistui ir pateikiamas lipnių miltelių pavidalu (SS paaiškinimų 2106 pozicijos paaiškinimų B dalis).

6.

Preparatas, sudarytas iš (masės %)

Sacharozės

95

Kakavos sviesto

5

Šį preparatą sudaro balti, saldūs, lipnūs vos juntamo kakavos skonio kristalai.

2106 90 98

Klasifikuojama vadovaujantis Kombinuotosios nomenklatūros 1 ir 6 bendrosiomis aiškinimo taisyklėmis bei KN kodus 2106, 2106 90 ir 2106 90 98 atitinkančiais prekių aprašymais.

Šis preparatas tinka vartoti žmonių maistui ir pateikiamas lipnių kristalų pavidalu (SS paaiškinimų 2106 pozicijos paaiškinimų B dalis).

7.

Produktas, sudarytas iš (masės %)

Sacharozės

97,5

Kakavos sviesto

2,5

Šį produktą sudaro balti, saldūs, kristaliniai milteliai, panašūs į prekybinį baltąjį cukrų.

1701 99 90

Klasifikuojama vadovaujantis Kombinuotosios nomenklatūros 1 ir 6 bendrosiomis aiškinimo taisyklėmis bei KN kodus 1701, 1701 99 ir 1701 99 90 atitinkančiais prekių aprašymais.

Pagal KN 17 skirsnio 1 papildomąją pastabą produktas nelaikytinas žaliaviniu cukrumi.

Produktas turi būti klasifikuojamas kaip kitas cukrus KN 1701 99 90 subpozicijoje, kadangi jo sudėtyje esančio kakavos sviesto kiekio nepakanka pakeisti jo kaip cukraus savybėms.

8.

Produktas, sudarytas iš (masės %)

Sacharozės

97,7

Natrio chlorido

2,3

Produktas pateikiamas baltų, kristalinių, saldaus ir sūroko skonio miltelių pavidalu.

Jį daugiausia sudaro sacharozės kristalai. Produkto sudėtyje taip pat yra pavienių kubo formos natrio chlorido kristalų.

1701 99 90

Klasifikuojama vadovaujantis Kombinuotosios nomenklatūros 1 ir 6 bendrosiomis aiškinimo taisyklėmis bei KN kodus 1701, 1701 99 ir 1701 99 90 atitinkančiais prekių aprašymais.

Produktą sudaro kristalų pavidalo sacharozės ir natrio chlorido mišinys. Pagal KN 17 skirsnio 1 papildomąją pastabą jis nelaikytinas žaliaviniu cukrumi.

Produktas turi būti klasifikuojamas kaip kitas cukrus KN 1701 99 90 subpozicijoje. Jo sudėtyje esantis nedidelis kiekis (2,3 masės %) natrio chlorido nepakeičia produkto, klasifikuojamo kaip cukrus KN 17 skirsnyje, savybių.

9.

Preparatas, sudarytas iš (masės %)

Baltojo cukraus

90

Kvietinių miltų

10

2106 90 98

Klasifikuojama vadovaujantis Kombinuotosios nomenklatūros 1 ir 6 bendrosiomis aiškinimo taisyklėmis bei KN kodus 2106, 2106 90 ir 2106 90 98 atitinkančiais prekių aprašymais.

Šis preparatas tinka vartoti žmonių maistui ir turi būti klasifikuojamas 2106 90 98 subpozicijoje.

10.

Produktas, sudarytas iš (masės %)

Sacharozės

95

Laktozės

5

1701 99 90

Klasifikuojama vadovaujantis Kombinuotosios nomenklatūros 1 ir 6 bendrosiomis aiškinimo taisyklėmis bei KN kodus 1701, 1701 99 ir 1701 99 90 atitinkančiais prekių aprašymais.

Produktas turi būti klasifikuojamas kaip kitas cukrus KN 1701 99 90 subpozicijoje, kadangi jo sudėtyje esančio laktozės kiekio nepakanka produkto, klasifikuojamo kaip cukrus KN 17 skirsnyje, savybėms pakeisti.

11.

Produktas, sudarytas iš (masės %)

Baltojo cukraus

97

Saldišaknės ekstrakto

3

Tai granuliuoto cukraus pavidalo produktas, paruoštas mažmeninei prekybai.

1701 91 00

Klasifikuojama vadovaujantis Kombinuotosios nomenklatūros 1 ir 6 bendrosiomis aiškinimo taisyklėmis bei KN kodus 1701, 1701 91 ir 1701 91 00 atitinkančiais prekių aprašymais.

Produktas turi būti klasifikuojamas kaip aromatizuotas cukrus KN 1701 91 90 subpozicijoje (SS paaiškinimų 17 skirsnio paaiškinimų Bendrųjų nuostatų paaiškinimų pirmosios pastraipos antrasis sakinys ir 1701 pozicijos paaiškinimų penktoji pastraipa).

Jo sudėtyje esančio nedidelio saldišaknės ekstrakto kiekio nepakanka produkto, klasifikuojamo kaip cukrus KN 17 skirsnyje, savybėms pakeisti.


10.2.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 39/7


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 228/2006

2006 m. vasario 9 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2257/94, nustatantį bananų kokybės standartus

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1993 m. vasario 13 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 404/93 dėl bendro bananų rinkos organizavimo (1), ypač į jo 4 straipsnį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamente (EB) Nr. 2257/94 (2) nustatytos išsamios Reglamento (EEB) Nr. 404/93 dėl bananų kokybės standartų taikymo taisyklės.

(2)

Naujausių bananų veislių tyrimų pasekmė – daugelio hibridų sukūrimas. Toks AAA grupei priklausantis hibridas yra veislė Flhorban 920, triploidinis Musa balbisiana X Musa acuminata hibridas. 2004 m. liepos 19 d. Bendrijos augalų veislių tarnybos sprendimu Nr. 13757 šiai veislei suteikta Bendrijos apsauga. Todėl hibridams turėtų būti taikomas Reglamentas (EB) Nr. 2257/94.

(3)

Atsižvelgiant į tų regionų specifines klimato sąlygas, Reglamentu (EB) Nr. 2257/94 leidžiama Maderoje, Azoruose, Algarvėje, Kretoje ir Lakonijoje išaugintais II klasės bananais prekiauti Bendrijoje, net ir tuo atveju, kai jie yra trumpesni kaip 14 cm ilgio. Reikėtų leisti taikyti tą pačią leidžiančią nukrypti nuostatą Kipre išaugintiems bananams, kur klimato sąlygos yra panašios.

(4)

Atsižvelgiant į paklausą Bendrijos rinkoje ir į bananams taikomą Codex Alimentarius Standard (Codex Stan 205-1997), reikėtų numatyti nuostatą, leidžiančią prekiauti pavieniais vaisiais.

(5)

Todėl reikia atitinkamai iš dalies pakeisti Reglamentą (EB) Nr. 2257/94.

(6)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Bananų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 2257/94 iš dalies keičiamas taip:

1)

I priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

i punktas pakeičiamas taip:

„I.   PRODUKTO APIBRĖŽTIS

Šie standartai taikomi II priede nurodytiems Musa (AAA) spp., Cavendish ir Gros Michel veislių (kultūrinių veislių) pogrupių bananams ir hibridams, kurie, paruošti ir supakuoti, vartotojams tiekiami švieži. Šie standartai netaikomi plantanams, pramoniniam perdirbimui skirtiems bananams bei figiniams bananams.“;

b)

III punkte ketvirta pastraipa pakeičiama taip:

„Išimties 1 daliai tvarka trumpesniais negu 14 cm bananais, išaugintais Maderoje, Azoruose, Algarvėje, Kretoje, Lakonijoje ir Kipre, gali būti prekiaujama Bendrijoje, bet jie turi priklausyti II klasei.“;

c)

V punkto C punkte pirma pastraipa pakeičiama taip:

„Bananai turi būti pateikiami kekėmis, kekių dalimis arba bent po keturis vaisius. Bananus taip pat galima pateikti pavieniais vaisiais.“;

2)

II priede, ties AAA grupe įterpiama ši eilutė (po Gros Michel pogrupio):

Grupė

Pogrupis

Pagrindinės kultūrinės veislės

(nepilnas sąrašas)

 

„Hibridai

Flhorban 920“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. vasario 9 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 47, 1993 2 25, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2003 m. Stojimo aktu.

(2)  OL L 245, 1994 9 20, p. 6. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 386/97 (OL L 60, 1997 3 1, p. 53).


10.2.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 39/9


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 229/2006

2006 m. vasario 9 d.

nustatantis, kokia dalimi galima patenkinti paraiškas gauti Šveicarijos kilmės daugiau kaip 160 kg masės gyvų galvijų kvotos, numatytos Reglamente (EB) Nr. 2172/2005, importo teises

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1254/1999 dėl bendro galvijienos rinkos organizavimo (1),

atsižvelgdama į 2005 m. gruodžio 23 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 2172/2005, nustatantį išsamias Šveicarijos kilmės daugiau kaip 160 kg masės gyvų galvijų importo tarifų kvotos, numatytos Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarime dėl prekybos žemės ūkio produktais, taikymo taisykles (2), ypač į jo 4 straipsnio 2 dalies pirmą pastraipą,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 2172/2005 1 straipsnio 1 dalyje yra nustatytas 4 600 vienetų metinės kvotos kiekis, dėl kurio Bendrijos ūkio subjektai gali pateikti paraiškas gauti importo teises, kaip nustatyta to reglamento 3 straipsnyje.

(2)

Kadangi importo teisių prašoma didesniam kiekiui negu galimas kiekis, nurodytas Reglamento (EB) Nr. 2172/2005 1 straipsnio 1 dalyje, reikia nustatyti fiksuotą procentinį sumažinimo koeficientą,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Kiekviena paraiška gauti importo teises, pateikta laikantis Reglamento (EB) Nr. 2172/2005 3 straipsnio 3 dalies nuostatų, kvoter laitotarpini mo 2006 m. sausio 1 d. iki gruodžio 31 d., patenkinama 64,5161 % prašomo kiekio.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. vasario 10 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. vasario 9 d.

Komisijos vardu

J. L. DEMARTY

Generalinis direktorius žemės ūkio ir kaimo plėtros reikalams


(1)  OL L 160, 1999 6 26, p. 21. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1913/2005 (OL L 307, 2005 11 25, p. 2).

(2)  OL L 346, 2005 12 29, p. 10.


10.2.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 39/10


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 230/2006

2006 m. vasario 9 d.

nustatantis eksporto grąžinamąsias išmokas pagal eksporto licencijų sistemas A1 ir B vaisiams ir daržovėms (pomidorams, apelsinams, citrinoms ir obuoliams)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1996 m. spalio 28 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2200/96 dėl vaisių ir daržovių rinkos bendro organizavimo (1), ypač į jo 35 straipsnio 3 dalies trečią pastraipą,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1961/2001 (2) nustatė eksporto grąžinamųjų išmokų vaisių ir daržovių sektoriuje tvarką.

(2)

Reglamento (EB) Nr. 2200/96 35 straipsnio 1 dalis numato, kad tokiu mastu, koks yra reikalingas sudaryti sąlygas šiame straipsnyje išvardytų produktų ekonomiškai reikšmingiems kiekiams eksportuoti, tokiems produktams gali būti taikomos eksporto grąžinamosios išmokos atsižvelgiant į pagal Sutarties 300 straipsnį sudarytuose susitarimuose numatytus apribojimus.

(3)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 2200/96 35 straipsnio 2 dalies nuostatas reikia pasirūpinti, kad nebūtų pažeisti prekybiniai ryšiai, kuriuos anksčiau skatino grąžinamųjų išmokų mokėjimo tvarka. Dėl šių priežasčių bei dėl vaisių ir daržovių eksporto sezoniškumo turi būti nustatomas kiekvieno produkto numatomas kiekis, vadovaujantis žemės ūkio produktų, kuriems skiriamos eksporto grąžinamosios išmokos, nomenklatūra, patvirtinta Komisijos reglamentu (EEB) Nr. 3846/87 (3). Šie kiekiai turi būti paskirstyti atsižvelgiant į produktų tinkamumo vartoti terminą.

(4)

Reglamento (EB) Nr. 2200/96 35 straipsnio 4 dalis numato, kad nustatant eksporto grąžinamųjų išmokų dydį turi būti atsižvelgiama, viena vertus, į tuo metu esančias vaisių ir daržovių kainas bei pasiūlą Bendrijos rinkoje ir į jų galimus pokyčius, o kita vertus, į kainas tarptautinėje prekyboje. Taip pat turi būti atsižvelgiama į prekybos bei transportavimo išlaidas ir į numatomo eksporto ekonominį aspektą.

(5)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 2200/96 35 straipsnio 5 dalį Bendrijos rinkos kainos nustatomos atsižvelgiant į eksportui palankiausias kainas.

(6)

Dėl tarptautinėje prekyboje susiklosčiusios situacijos arba atskirose rinkose taikomų specifinių reikalavimų konkretaus produkto grąžinamąsias išmokas gali reikėti diferencijuoti priklausomai nuo šalies, į kurią jis yra eksportuojamas.

(7)

Bendrų prekybos standartų „Ekstra“ klasės, I ir II klasės pomidorai, apelsinai, citrinos ir obuoliai šiuo metu gali būti eksportuojami ekonomiškai reikšmingais kiekiais.

(8)

Tam, kad turimi ištekliai būtų panaudoti kuo efektyviau, ir turint omenyje Bendrijos eksporto struktūrą, eksporto grąžinamąsias išmokas reikėtų nustatyti pagal eksporto licencijų sistemas A1 ir B.

(9)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Šviežių vaisių ir daržovių vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   A1 sistemos grąžinamųjų išmokų dydžiai, paraiškų teikimo laikotarpiai ir konkrečių produktų numatomi kiekiai yra nustatomi šio reglamento priede. B sistemos orientaciniai grąžinamųjų išmokų dydžiai, licencijų paraiškų teikimo laikotarpiai ir konkrečių produktų numatomi kiekiai yra nustatomi šio reglamento priede.

2.   Produktai, kurių eksportui išduotos pagalbos maisto produktais licencijos, kaip tai numatyta Komisijos reglamento (EB) Nr. 1291/2000 (4) 16 straipsnyje, nebus įskaitomi į šio reglamento priede numatytus kiekius.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. kovo 10 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. vasario 9 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 297, 1996 11 21, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 47/2003 (OL L 7, 2003 1 11, p. 64).

(2)  OL L 268, 2001 10 9, p. 8. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 386/2005 (OL L 62, 2005 3 9, p. 3).

(3)  OL L 366, 1987 12 24, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2091/2005 (OL L 343, 2005 12 24, p. 1).

(4)  OL L 152, 2000 6 24, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1856/2005 (OL L 297, 2005 11 15, p. 7).


PRIEDAS

prie 2006 m. vasario 9 d. Komisijos reglamento, nustatančio eksporto grąžinamąsias išmokas vaisiams ir daržovėms (pomidorams, apelsinams, citrinoms ir obuoliams)

Produkto kodas (1)

Paskirties vieta (2)

Sistema A1

Paraiškos teikimo laikotarpis: 2006 3 10–2006 5 8

Sistema B

Licencijų paraiškos teikimo laikotarpis: 2006 3 17–2006 5 15

Gražinamųjų išmokų dydžiai

(EUR/neto tona)

Numatomi kiekiai

(t)

Orientaciniai grąžinamųjų išmokų dydžiai

(EUR/neto tona)

Numatomi kiekiai

(t)

0702 00 00 9100

F08

30

 

30

5 774

0805 10 20 9100

A00

37

 

37

40 920

0805 50 10 9100

A00

60

 

60

8 245

0808 10 80 9100

F09

33

 

33

53 622


(1)  Produktų kodai yra nustatyti Komisijos reglamente (EEB) Nr. 3846/87 (OL L 366, 1987 12 24, p. 1), su pakeitimais.

(2)  „A“ serijos paskirties vietų kodai yra nustatyti Reglamento (EEB) Nr. 3846/87 II priede.

Skaitiniai paskirties vietų kodai yra nustatyti Komisijos reglamente (EB) Nr. 2081/2003 (OL L 313, 2003 11 28, p. 11).

Kitos paskirties vietos nustatomos taip:

F03

:

Visos kitos paskirties vietos, išskyrus Šveicariją.

F04

:

Honkongas, Singapūras, Malaizija, Šri Lanka, Indonezija, Tailandas, Taivanis, Papua ir Naujoji Gvinėja, Laosas, Kambodža, Vietnamas, Japonija, Urugvajus, Paragvajus, Argentina, Meksika, Kosta Rika.

F08

:

Visos kitos paskirties vietos, išskyrus Bulgariją.

F09

:

Šios paskirties vietos:

Norvegija, Islandija, Grenlandija, Farerų salos, Rumunija, Albanija, Bosnija ir Hercegovina, Kroatija, Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija, Serbija ir Juodkalnija (iskaitant Kosovą kaip apibrėžta 1999 m. birželio 10 d. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijoje Nr. 1244), Armėnija, Azerbaidžanas, Baltarusija, Gruzija, Kazachija, Kirgizija, Moldova, Rusija, Tadžikija, Turkmėnija, Uzbekija, Ukraina, Saudo Arabija, Bahreinas, Kataras, Omanas, Jungtiniai Arabų Emyratai, (Abu Dabis, Dubajus, Šardža, Adžmanas, Um al Kaivanas, Ras al Khaima, Fudžeira), Kuveitas, Jemenas, Sirija, Iranas, Jordanija, Bolivija, Brazilija, Venesuela, Peru, Panama, Ekvadoras, Kolumbija,

Afrikos valstybės ir teritorijos, išskyrus Pietų Afrikos Respubliką,

paskirties vietos, minimos Komisijos reglamento (EB) Nr. 800/1999 36 straipsnyje (OL L 102, 1999 4 17, p. 11).


10.2.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 39/13


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 231/2006

2006 m. vasario 9 d.

nustatantis iš vaisių ir daržovių pagamintų produktų eksporto grąžinamąsias išmokas, išskyrus suteikiamas už įdėtą cukrų (laikinai konservuotos vyšnios, nulupti pomidorai, konservuotos vyšnios, paruošti lazdyno riešutai, tam tikros apelsinų sulčių rūšys)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1996 m. spalio 28 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2201/96 dėl bendro perdirbtų vaisių ir daržovių produktų rinkos organizavimo (1), ypač į jo 16 straipsnio 3 dalies trečią pastraipą,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1429/95 (2) nustato eksporto grąžinamųjų išmokų už iš vaisių ir daržovių pagamintus produktus, išskyrus suteikiamas už įdėtą cukrų, įgyvendinimo taisykles.

(2)

Reglamento (EB) Nr. 2201/96 16 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad tiek, kiek reikia, kad būtų eksportuojami to reglamento 1 straipsnio 2 dalies a punkte išvardytų produktų ekonomiškai reikšmingi kiekiai, jiems gali būti mokamos eksporto grąžinamosiomis išmokos, atsižvelgiant į apribojimus, numatytus susitarimuose sudarytuose pagal Sutarties 300 straipsnį. Šio reglamento 18 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad, kai grąžinamoji išmoka už cukrų, kuris panaudotas 1 straipsnio 2 dalies b punkte išvardytuose produktuose, yra per maža, kad produktus būtų galima eksportuoti, tiems produktams taikomos grąžinamosios išmokos, nustatytos remiantis šio reglamento 17 straipsniu.

(3)

Reglamento (EB) Nr. 2201/96 16 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad reikia pasirūpinti, kad nebūtų sutrikdyti prekybos srautai, kuriuos anksčiau sąlygojo grąžinamųjų išmokų mokėjimo tvarka. Dėl šios priežasties kiekvienam produktui turi būti nustatomi kiekiai, remiantis žemės ūkio produktų, kuriems skiriamos eksporto grąžinamosios išmokos, nomenklatūra, kuri nustatyta Komisijos reglamentu (EEB) Nr. 3846/87 (3).

(4)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 2201/96 17 straipsnio 2 dalį grąžinamosios išmokos turi būti nustatomos atsižvelgiant, viena vertus, į esamą padėtį ir ateities tendencijas, susijusias su iš vaisių ir daržovių pagamintų produktų kainomis ir jų įsigijimo Bendrijos rinkoje galimybėmis ir, kita vertus, į tarptautinėje prekyboje vyraujančias kainas. Be to, privaloma atsižvelgti į pardavimo ir transporto išlaidas ir į numatomo eksporto ekonominius aspektus.

(5)

Reglamento (EB) Nr. 2201/96 17 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad Bendrijos rinkos kainos nustatomos atsižvelgiant į pačias palankiausias eksporto požiūriu kainas.

(6)

Dėl padėties tarptautinėje prekyboje arba kai kurių rinkų ypatingų poreikių gali prireikti nustatyti diferencijuotas grąžinamąsias išmokas už kai kuriuos produktus, atsižvelgiant į jų paskirties vietas.

(7)

Šiuo metu galimas ekonomiškai reikšmingas laikinai konservuotų vyšnių, nuluptų pomidorų, konservuotų vyšnių, paruoštų lazdyno riešutų ir kai kurių rūšių apelsinų sulčių eksportas.

(8)

Reikia nustatyti eksporto grąžinamųjų išmokų dydžius ir kiekius, už kuriuos grąžinamosios išmokos bus mokamos.

(9)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Perdirbtų vaisių ir daržovių produktų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Eksporto grąžinamųjų išmokų už perdirbtų vaisių ir daržovių produktus dydžiai, paraiškų teikimo laikotarpiai, licencijų išdavimo laikotarpiai ir numatomi produktų kiekiai yra nustatomi priede.

2.   Komisijos reglamento (EB) Nr. 1291/2000 (4), 16 straipsnyje nurodyti kiekiai, kuriems išduodamos licencijos dėl pagalbos maisto produktais, neįskaičiuojami į priede nurodytus kiekius.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. vasario 24 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. vasario 9 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 297, 1996 11 21, p. 29. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 386/2004 (OL L 64, 2004 3 2, p. 25).

(2)  OL L 141, 1995 6 24, p. 28. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 498/2004 (OL L 80, 2004 3 18, p. 20).

(3)  OL L 366, 1987 12 24, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2091/2005 (OL L 343, 2005 12 24, p. 1).

(4)  OL L 152, 2000 6 24, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1741/2004 (OL L 311, 2004 10 8, p. 17).


PRIEDAS

prie 2006 m. vasario 9 d. Komisijos reglamento, nustatančio iš vaisių ir daržovių pagamintų produktų eksporto grąžinamąsias išmokas, išskyrus suteikiamas už įdėtą cukrų (laikinai konservuotos vyšnios, nulupti pomidorai, konservuotos vyšnios, paruošti lazdyno riešutai, tam tikros apelsinų sulčių rūšys)

Paraiškų licencijoms pateikimo laikotarpis: nuo 2006 m. vasario 24 d. iki 2006 m. birželio 23 d.

Licencijų išdavimo laikotarpis: nuo 2006 m. vasario mėn. iki 2006 m. birželio mėn.

Produkto kodas (1)

Paskirties vietos kodas (2)

Grąžinamosios išmokos dydis

(EUR/tona neto)

Numatomas kiekis

(tonomis)

0812 10 00 9100

F06

50

2 853

2002 10 10 9100

F10

45

42 477

2006 00 31 9000

2006 00 99 9100

F06

153

287

2008 19 19 9100

2008 19 99 9100

A00

59

344

2009 11 99 9110

2009 12 00 9111

2009 19 98 9112

A00

5

300

2009 11 99 9150

2009 19 98 9150

A00

29

301


(1)  Produktų kodai yra nustatyti Komisijos reglamente (EEB) Nr. 3846/87 (OL L 366, 1987 12 24, p. 1), su pakeitimais.

(2)  A serijos paskirties vietų kodai yra nustatyti Reglamento (EEB) Nr. 3846/87 II priede.

Skaitiniai paskirties vietų kodai nustatyti Komisijos reglamente (EB) Nr. 2081/2003 (OL L 313, 2003 11 28, p. 11).

Kitos paskirties vietos apibrėžiamos taip:

F06

visos paskirties vietos, išskyrus Šiaurės Amerikos šalis.

F10

visos paskirties vietos, išskyrus Jungtines Amerikos Valstijas ir Bulgariją.


10.2.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 39/15


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 232/2006

2006 m. vasario 9 d.

iš dalies keičiantis Reglamente (EB) Nr. 1011/2005 nustatytų kai kurių cukraus sektoriaus produktų reprezentacines kainas ir papildomus importo muitų dydžius 2005–2006 prekybos metams

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2001 m. birželio 19 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1260/2001 dėl bendro cukraus sektoriaus rinkos organizavimo (1),

atsižvelgdama į 1995 m. birželio 23 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1423/95, nustatantį išsamias cukraus sektoriaus produktų, išskyrus melasą, importo įgyvendinimo taisykles (2), ypač į jo 1 straipsnio 2 dalies antros pastraipos antrą sakinį ir jo 3 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Reprezentacinės kainos ir papildomų importo muitų dydžiai, taikytini baltajam cukrui, žaliaviniam cukrui ir kai kuriems sirupams 2005–2006 prekybos metams, buvo nustatyti Komisijos reglamente (EB) Nr. 1011/2005 (3). Šios kainos ir dydžiai paskutinį kartą buvo pakeisti Komisijos reglamente (EB) Nr. 225/2006 (4).

(2)

Šiuo metu Komisijos turimi duomenys rodo, kad reikia iš dalies pakeisti minėtus dydžius pagal Reglamente (EB) Nr. 1423/95 nustatytas taisykles ir nuostatas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1423/95 1 straipsnyje išvardytiems produktams taikomos reprezentacinės kainos ir papildomi importo muitai, nustatyti Reglamentu (EB) Nr. 1011/2005 2005–2006 prekybos metams, yra iš dalies keičiami ir nurodomi šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. vasario 10 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. vasario 9 d.

Komisijos vardu

J. L. DEMARTY

Generalinis direktorius žemės ūkio ir kaimo plėtros reikalams


(1)  OL L 178, 2001 6 30, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 39/2004 (OL L 6, 2004 1 10, p. 16).

(2)  OL L 141, 1995 6 24, p. 16. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 624/98 (OL L 85, 1998 3 20, p. 5).

(3)  OL L 170, 2005 7 1, p. 35.

(4)  OL L 38, 2006 2 9, p. 34.


PRIEDAS

Iš dalies pakeisti reprezentacinių kainų ir papildomų importo muitų dydžiai baltajam cukrui, žaliaviniam cukrui ir KN kodu 1702 90 99 klasifikuojamiems produktams taikomi nuo 2006 m. vasario 10 d.

(EUR)

KN kodas

Reprezentacinė kaina už 100 kg neto atitinkamo produkto

Papildomo muito už 100 kg neto atitinkamo produkto dydis

1701 11 10 (1)

38,37

0,00

1701 11 90 (1)

38,37

3,39

1701 12 10 (1)

38,37

0,00

1701 12 90 (1)

38,37

3,10

1701 91 00 (2)

37,33

6,57

1701 99 10 (2)

37,33

3,14

1701 99 90 (2)

37,33

3,14

1702 90 99 (3)

0,37

0,30


(1)  Nustatyta už standartinę kokybę, kaip ji yra apibrėžta Tarybos reglamento (EB) Nr. 1260/2001 I priedo II dalyje (OL L 178, 2001 6 30, p. 1).

(2)  Nustatyta už standartinę kokybę, kaip ji yra apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1260/2001 I priedo I dalyje.

(3)  Nustatyta už kiekvieną 1 % sacharozės kiekio.


10.2.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 39/17


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 233/2006

2006 m. vasario 9 d.

dėl pasiūlymų, perduotų remiantis Reglamente (EB) Nr. 2094/2005 numatytu konkursu dėl sorgo importo

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1) ir ypač į jo 12 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2094/2005 (2) buvo atidarytas konkursas dėl maksimalios muito mokesčio lengvatos iš trečiųjų šalių į Ispaniją importuojamam sorgui.

(2)

Laikydamasi Komisijos reglamento (EB) Nr. 1839/95 (3), 7 straipsnio nuostatų Komisija, remdamasi pateiktais pasiūlymais, gali Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 25 straipsnyje nustatyta tvarka nuspręsti nesiimti jokių tolesnių veiksmų dėl konkurso.

(3)

Atsižvelgiant visų pirma į Reglamento (EB) Nr. 1839/95 6 ir 7 straipsniuose išvardytus kriterijus, maksimalios importo muito mokesčio lengvatos nustatyti nereikėtų.

(4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Grūdų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Nesiimama jokių tolesnių veiksmų dėl pasiūlymų, pateiktų nuo 2006 m. vasario 3 d. iki 9 d., remiantis Reglamente (EB) Nr. 2094/2005 numatytu konkursu dėl maksimalios sorgo importo muito mokesčio lengvatos.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. vasario 10 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. vasario 9 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 78. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1154/2005 (OL L 187, 2005 7 19, p. 11).

(2)  OL L 335, 2005 12 21, p. 4.

(3)  OL L 177, 1995 7 28, p. 4. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1558/2005 (OL L 249, 2005 9 24, p. 6).


10.2.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 39/18


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 234/2006

2006 m. vasario 9 d.

nustatantis maksimalią kukurūzų importo muito mokesčio lengvatą Reglamente (EB) Nr. 2093/2005 numatyto konkurso tvarka

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1), ir ypač į jo 12 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2093/2005 (2) yra atidarytas konkursas dėl maksimalios muito mokesčio lengvatos iš trečiųjų šalių į Ispaniją importuojamiems kukurūzams.

(2)

Laikydamasi Komisijos reglamento (EB) Nr. 1839/95 (3) 7 straipsnio nuostatų Komisija gali Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 25 straipsnyje nustatyta tvarka nuspręsti nustatyti maksimalią importo muito mokesčio lengvatą. Nustatant maksimalią importo muito mokesčio lengvatą, reikia visų pirma atsižvelgti į Reglamento (EB) Nr. 1839/95 6 ir 7 straipsniuose išvardytus kriterijus. Konkursą laimi visi konkurso dalyviai, kurių siūloma maksimali importo muito mokesčio lengvata yra lygi arba mažesnė už maksimalų lengvatos dydį.

(3)

Dabartinei minėtų grūdų rinkos situacijai taikant anksčiau nurodytus kriterijus, reikėtų nustatyti maksimalią importo muito mokesčio lengvatą. Lengvatos dydis nurodomas 1 straipsnyje.

(4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Grūdų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Pasiūlymams, kurie buvo perduoti 2006 m. vasario 3 d. iki 9 d., remiantis Reglamente (EB) Nr. 2093/2005 numatytu konkursu, nustatoma 30,95 EUR/t dydžio maksimali importo mokesčio lengvata maksimaliam bendram 70 500 t kiekiui.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. vasario 10 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. vasario 9 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 78. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1154/2005 (OL L 187, 2005 7 19, p. 11).

(2)  OL L 335, 2005 12 20, p. 3.

(3)  OL L 177, 1995 7 28, p. 4. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Regulamentu (EB) Nr. 1558/2005 (OL L 249, 2005 9 24, p. 6).


10.2.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 39/19


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 235/2006

2006 m. vasario 9 d.

dėl pasiūlymų, perduotų remiantis Reglamente (EB) Nr. 1809/2005 numatytu konkursu dėl kukurūzų importo

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1) ir ypač į jo 12 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1809/2005 (2) yra atidarytas konkursas dėl maksimalios muito mokesčio lengvatos iš trečiųjų šalių į Portugaliją importuojamiems kukurūzams.

(2)

Laikydamasi Komisijos reglamento (EB) Nr. 1839/95 (3) 7 straipsnio nuostatų Komisija, remdamasi pateiktais pasiūlymais, gali Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 25 straipsnyje nustatyta tvarka nuspręsti nesiimti jokių tolesnių veiksmų dėl konkurso.

(3)

Atsižvelgiant visų pirma į Reglamento (EB) Nr. 1839/95 6 ir 7 straipsniuose išvardytus kriterijus, maksimalios muito mokesčio lengvatos nustatyti nereikėtų.

(4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Grūdų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Nesiimama jokių tolesnių veiksmų dėl pasiūlymų, pateiktų nuo 2006 m. vasario 3 d. iki 9 d., remiantis Reglamente (EB) Nr. 1809/2005 numatytu konkursu dėl maksimalios kukurūzų importo muito mokesčio lengvatos.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. vasario 10 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. vasario 9 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 78. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1154/2005 (OL L 187, 2005 7 19, p. 11).

(2)  OL L 291, 2005 11 5, p. 4.

(3)  OL L 177, 1995 7 28, p. 4. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1558/2005 (OL L 249, 2005 9 24, p. 6).


10.2.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 39/20


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 236/2006

2006 m. vasario 9 d.

nustatantis grąžinamąsias išmokas, taikomas eksportuojant grūdus, kviečių arba rugių miltus, rupinius ir kruopas

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1), ir ypač į jo 13 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 13 straipsnio nuostatas skirtumas tarp to reglamento 1 straipsnyje išvardytų produktų biržos kainų ar kitų pasaulinės rinkos kainų ir tų produktų kainų Bendrijoje gali būti padengiamas eksporto grąžinamosiomis išmokomis.

(2)

Grąžinamosios išmokos turi būti nustatytos, atsižvelgiant į kriterijus, nurodytus 1995 d. birželio 29 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1501/95, nustatančio kai kurias išsamias Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1766/92 taikymo taisykles dėl eksporto grąžinamųjų išmokų už grūdus skyrimo ir priemonių, taikytinų esant trikdymams grūdų rinkoje (2), 1 straipsnyje.

(3)

Kalbant apie grūdus, kviečių arba rugių miltus, rupinius ir kruopas, šiems produktams taikytina grąžinamoji išmoka turi būti apskaičiuota atsižvelgiant į atitinkamiems produktams pagaminti sunaudotą grūdų kiekį. Šie kiekiai buvo nustatyti Reglamente (EB) Nr. 1501/95.

(4)

Dėl pasaulinės rinkos padėties arba kai kurių rinkų ypatingų poreikių būtina nustatyti diferencijuotas grąžinamąsias išmokas už kai kuriuos produktus, atsižvelgiant į jų paskirties šalis.

(5)

Grąžinamoji išmoka turi būti nustatoma vieną kartą per mėnesį. Laikotarpiu iki kito nustatymo dienos ji gali būti iš dalies pakeista.

(6)

Taikant šias taisykles dabartinei grūdų sektoriaus rinkų situacijai, ir ypač šių produktų biržų kursui arba kainoms Bendrijoje, reikėtų nustatyti eksporto grąžinamąsias išmokas, kurių dydžiai nurodomi priede.

(7)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Grūdų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Grąžinamosios išmokos eksportuojant esamos būklės produktus, išvardytus Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 1 straipsnio a, b ir c punktuose, išskyrus salyklą, yra nustatomos tokio dydžio, kaip nurodyta priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. vasario 10 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. vasario 9 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 78. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1154/2005 (OL L 187, 2005 7 19, p. 11).

(2)  OL L 147, 1995 6 30, p. 7. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 777/2004 (OL L 123, 2004 4 27, p. 50).


PRIEDAS

prie 2006 m. vasario 9 d. Komisijos reglamento, nustatančio grąžinamąsias išmokas, taikomas eksportuojant grūdus, kviečių arba rugių miltus, rupinius ir kruopas

Produkto kodas

Paskirtis

Mato vienetas

Grąžinamųjų išmokų dydis

1001 10 00 9200

EUR/t

1001 10 00 9400

A00

EUR/t

0

1001 90 91 9000

EUR/t

1001 90 99 9000

A00

EUR/t

0

1002 00 00 9000

A00

EUR/t

0

1003 00 10 9000

EUR/t

1003 00 90 9000

A00

EUR/t

0

1004 00 00 9200

EUR/t

1004 00 00 9400

A00

EUR/t

0

1005 10 90 9000

EUR/t

1005 90 00 9000

A00

EUR/t

0

1007 00 90 9000

EUR/t

1008 20 00 9000

EUR/t

1101 00 11 9000

EUR/t

1101 00 15 9100

C01

EUR/t

4,11

1101 00 15 9130

C01

EUR/t

3,84

1101 00 15 9150

C01

EUR/t

3,54

1101 00 15 9170

C01

EUR/t

3,27

1101 00 15 9180

C01

EUR/t

3,06

1101 00 15 9190

EUR/t

1101 00 90 9000

EUR/t

1102 10 00 9500

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9700

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9900

EUR/t

1103 11 10 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9400

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9900

EUR/t

1103 11 90 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 90 9800

EUR/t

NB: produktų kodai ir „A“ serijos paskirčių kodai yra nustatyti Komisijos reglamente (EEB) Nr. 3846/87 (OL L 366, 1987 12 24, p. 1) su pakeitimais.

C01

:

Visos trečiosios šalys, išskyrus Albaniją, Bulgariją, Rumuniją, Kroatiją, Bosniją ir Hercegoviną, Serbiją ir Juodkalniją, Buvusiąją Jugoslavijos Respubliką Makedoniją, Lichtenšteiną ir Šveicariją.


10.2.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 39/22


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 237/2006

2006 m. vasario 9 d.

nustatantis maksimalią miežių eksporto grąžinamąją išmoką Reglamente (EB) Nr. 1058/2005 numatyto konkurso tvarka

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1), ir ypač į jo 13 straipsnio 3 dalies pirmą punktą,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1058/2005, yra pradėtas konkursas dėl grąžinamosios išmokos už miežių eksportą į kai kurias trečiąsias šalis (2).

(2)

Laikantis 1995 m. birželio 29 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1501/95 7 straipsnio nuostatų, nustatančių kai kurias išsamias Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1766/92 taikymo taisykles dėl eksporto grąžinamųjų išmokų už grūdus skyrimo ir priemonių, taikytinų esant trikdymams grūdų rinkoje (3), Komisija gali priimti sprendimą nustatyti maksimalią eksporto grąžinamąją išmoką, atsižvelgdama į Reglamento (EB) Nr. 1501/95 1 straipsnyje išvardytus kriterijus. Tokiu atveju konkursą laimi tas arba tie konkurso dalyviai, kurių pasiūlymas yra lygus arba mažesnis už maksimalią grąžinamąją išmoką.

(3)

Dabartinei minėtų grūdų rinkų situacijai taikant pirmiau nurodytus kriterijus, reikėtų nustatyti maksimalią eksporto grąžinamąją išmoką.

(4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Grūdų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Pasiūlymams, kurie buvo pateikti nuo 2006 m. vasario 3 d. iki 9 d., remiantis Reglamente (EB) Nr. 1058/2005 numatytu konkursu, nustatyta 2,95 EUR/t dydžio maksimali miežių eksporto grąžinamoji išmoka.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. vasario 10 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. vasario 9 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 78. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1154/2005 (OL L 187, 2005 7 19, p. 11).

(2)  OL L 174, 2005 7 7, p. 12.

(3)  OL L 147, 1995 6 30, p. 7. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 777/2004 (OL L 123, 2004 4 27, p. 50).


10.2.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 39/23


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 238/2006

2006 m. vasario 9 d.

nustatantis maksimalią paprastųjų kviečių eksporto grąžinamąją išmoką Reglamente (EB) Nr. 1059/2005 numatyto konkurso tvarka

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1), ir ypač į jo 13 straipsnio 3 dalies pirmą punktą,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1059/2005 (2), yra pradėtas konkursas dėl grąžinamosios išmokos už paprastųjų kvieěių eksportą į kai kurias trečiąsias šalis.

(2)

Laikantis 1995 m. birželio 29 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1501/95 7 straipsnio nuostatų, nustatančių kai kurias išsamias Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1766/92 taikymo taisykles dėl eksporto grąžinamųjų išmokų už grūdus skyrimo ir priemonių, taikytinų esant trikdymams grūdų rinkoje (3), Komisija gali priimti sprendimą nustatyti maksimalią eksporto grąžinamąją išmoką, atsižvelgdama į Reglamento (EB) Nr. 1501/95 1 straipsnyje išvardytus kriterijus. Tokiu atveju konkursą laimi tas arba tie konkurso dalyviai, kurių pasiūlymas yra lygus arba mažesnis už maksimalią grąžinamąją išmoką.

(3)

Dabartinei minėtų grūdų rinkų situacijai taikant pirmiau nurodytus kriterijus, reikėtų nustatyti maksimalią eksporto grąžinamąją išmoką.

(4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Grūdų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Pasiūlymams, kurie buvo pateikti nuo 2006 m. vasario 3 d. iki 9 d. remiantis Reglamente (EB) Nr. 1059/2005 numatytu konkursu, nustatyta 3,00 EUR/t dydžio maksimali paprastųjų kvieěių eksporto grąžinamoji išmoka.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. vasario 10 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. vasario 9 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 78. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 1154/2005 (OL L 187, 2005 7 19, p. 11).

(2)  OL L 174, 2005 7 7, p. 15.

(3)  OL L 147, 1995 6 30, p. 7. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 777/2004 (OL L 123, 2004 4 27, p. 50).