ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 38

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

49 tomas
2006m. vasario 9d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

2006 m. vasario 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 212/2006, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

1

 

 

2006 m. vasario 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 213/2006, nustatantis eksporto grąžinamąsias išmokas už paukštieną

3

 

*

2006 m. vasario 7 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 214/2006, nustatantis vieneto vertes naudojamas tam tikrų greitai gendančių prekių muitinei vertei nustatyti

5

 

*

2006 m. vasario 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 215/2006, iš dalies keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 2454/93, išdėstantį Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2286/2003 ( 1 )

11

 

*

2006 m. vasario 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 216/2006, iš dalies keičiantis reglamentą (EB) Nr. 2184/97 dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje

15

 

*

2006 m. vasario 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 217/2006, nustatantis Tarybos direktyvų 66/401/EEB, 66/402/EEB, 2002/54/EB, 2002/55/EB ir 2002/57/EB dėl leidimo valstybėms narėms laikinai leisti prekiauti sėkla, neatitinkančia minimalių daigumo reikalavimų, taikymo taisykles ( 1 )

17

 

*

2006 m. vasario 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 218/2006, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1262/2001, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1260/2001 nuostatų dėl intervencinių agentūrų vykdomo cukraus supirkimo ir pardavimo įgyvendinimo taisykles

19

 

*

2006 m. vasario 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 219/2006, dėl KN 08030019 kodu žymimų AKR šalių kilmės bananų importo tarifinės kvotos atidarymo ir jos administravimo laikotarpiu nuo 2006 m. kovo 1 d. iki gruodžio 31 d.

22

 

 

2006 m. vasario 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 220/2006, nustatantis grąžinamąsias išmokas už kiaušinius ir kiaušinių trynius, kurie eksportuojami kaip prekės, neįtrauktos į Sutarties I priedą

25

 

 

2006 m. vasario 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 221/2006, nustatantis mažinimo koeficientą, taikytiną Reglamente (EB) Nr. 2375/2002 numatytai paprastųjų kviečių, išskyrus aukščiausios kokybės, III tarifinei kvotai pagal Reglamentą (EB) Nr. 169/2006

27

 

 

2006 m. vasario 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 222/2006, dėl cukranendrių cukraus importo licencijų išdavimo pagal kai kurias tarifines kvotas ir susitarimus dėl lengvatinių sąlygų

28

 

 

2006 m. vasario 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 223/2006, nustatantis eksporto grąžinamąsias išmokas kiaušinių sektoriui, taikomas nuo 2006 m. vasario 9 d.

30

 

 

2006 m. vasario 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 224/2006, nustatantis tipines kainas paukštienos ir kiaušinių sektoriams bei ovalbuminui ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1484/95

32

 

 

2006 m. vasario 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 225/2006, iš dalies keičiantis Reglamente (EB) Nr. 1011/2005 nustatytų kai kurių cukraus sektoriaus produktų reprezentacines kainas ir papildomus importo muitų dydžius 2005–2006 prekybos metams

34

 

*

2006 m. vasario 7 d. Komisijos direktyva 2006/15/EB, nustatanti antrąjį orientacinių profesinio poveikio ribinių verčių sąrašą, įgyvendinant Tarybos direktyvą 98/24/EB, ir iš dalies keičianti Direktyvas 91/322/EEB ir 2000/39/EB ( 1 )

36

 

*

2006 m. vasario 8 d. Komisijos direktyva 2006/17/EB, įgyvendinanti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/23/EB, nustatančią žmogaus audinių ir ląstelių donorystės, įsigijimo, ištyrimo, apdorojimo, konservavimo, laikymo bei paskirstymo kokybės ir saugos standartus ( 1 )

40

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, kuriuos skelbti privaloma

9.2.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 38/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 212/2006

2006 m. vasario 8 d.

nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1994 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 3223/94 dėl vaisių ir daržovių importo taisyklių (1), ypač į jo 4 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Vadovaujantis Urugvajaus raundo daugiašalių prekybos derybų rezultatais Reglamentas (EB) Nr. 3223/94 numato kriterijus, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo vertes iš trečiųjų šalių importuojamiems jo priede išvardintiems produktams ir laikotarpiams.

(2)

Laikantis aukščiau nurodytų kriterijų, standartinės importo vertės turi būti nustatytos tokios, kaip nurodyta šio reglamento priede,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 3223/94 4 straipsnyje nurodytos standartinės importo vertės nustatomos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. vasario 9 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. vasario 8 d.

Komisijos vardu

J. L. DEMARTY

Generalinis direktorius žemės ūkio ir kaimo plėtros reikalams


(1)  OL L 337, 1994 12 24, p. 66. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 386/2005 (OL L 62, 2005 3 9, p. 3).


PRIEDAS

prie 2006 m. vasario 8 d. Komisijos reglamento, nustatančio kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

052

84,2

204

47,8

212

113,2

624

111,0

999

89,1

0707 00 05

052

98,6

204

101,8

628

167,7

999

122,7

0709 10 00

220

72,5

624

101,9

999

87,2

0709 90 70

052

158,8

204

99,3

999

129,1

0805 10 20

052

53,6

204

51,8

212

46,9

220

42,6

448

47,8

624

60,7

999

50,6

0805 20 10

204

89,3

999

89,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

61,1

204

110,2

400

79,6

464

145,9

624

92,1

662

45,3

999

89,0

0805 50 10

052

52,1

999

52,1

0808 10 80

400

133,2

404

103,9

720

86,4

999

107,8

0808 20 50

388

89,3

400

82,4

528

111,0

720

45,5

999

82,1


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 750/2005 (OL L 126, 2005 5 19, p. 12). Kodas „999“ žymi „kitą kilmę“.


9.2.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 38/3


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 213/2006

2006 m. vasario 8 d.

nustatantis eksporto grąžinamąsias išmokas už paukštieną

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1975 m. spalio 29 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2777/75 dėl bendro paukštienos rinkos organizavimo (1), ypač į jo 8 straipsnio 3 dalies trečią pastraipą,

kadangi:

(1)

Reglamento (EEB) Nr. 2777/75 8 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad to reglamento 1 straipsnio 1 dalyje išvardytų produktų kainų skirtumas pasaulinėje rinkoje ir Bendrijoje gali būti padengiamas eksporto grąžinamosiomis išmokomis.

(2)

Todėl, atsižvelgiant į esamą situaciją paukštienos rinkoje, grąžinamosios išmokos turėtų būti nustatomos laikantis Reglamento (EEB) Nr. 2777/75 8 straipsnyje nurodytų taisyklių ir kriterijų.

(3)

Reglamento (EEB) Nr. 2777/75 8 straipsnio 3 dalyje numatoma, kad dėl pasaulinėje rinkoje susidariusios padėties arba dėl tam tikrų rinkų specialių reikalavimų, grąžinamosios išmokos gali skirtis priklausomai nuo paskirties vietos.

(4)

Grąžinamosios išmokos turėtų būti skiriamos tik už tuos produktus, kuriuos leidžiama laisvai vežti Bendrijoje ir kurie yra paženklinti identifikavimo ženklu, kaip nurodyta 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 853/2004, nustatančio konkrečius gyvūninės kilmės maisto produktų higienos reikalavimus (2) 5 straipsnio 1 dalies b punkte. Tie produktai taip pat turėtų atitikti 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 852/2004 dėl maisto produktų higienos (3) reikalavimus.

(5)

Paukštienos ir kiaušinių vadybos komitetas nepateikė savo nuomonės per pirmininko nustatytą laiką,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Reglamento (EEB) Nr. 2777/75 8 straipsnyje numatytos eksporto grąžinamosios išmokos, skiriamos už šio reglamento priede nurodytus produktus ir kiekius, jei laikomasi šio straipsnio 2 dalyje nustatytos sąlygos.

2.   Produktai, už kuriuos pagal šio straipsnio 1 dalį gali būti skiriamos grąžinamosios išmokos, turi atitikti Reglamentų (EB) Nr. 852/2004 ir (EB) Nr. 853/2004 atitinkamus reikalavimus, ypač paruošimo patvirtintoje įmonėje ir Reglamento (EB) 853/2004 I skyriaus II priede nustatyto ženklinimo identifikavimo ženklu reikalavimus.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. vasario 9 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. vasario 8 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 282, 1975 11 1, p. 77. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1913/2005 (OL L 307, 2005 11 25, p. 2).

(2)  OL L 139, 2004 4 30, p. 55.

(3)  OL L 139, 2004 4 30, p. 1.


PRIEDAS

Nuo 2006 m. vasario 9 d. paukštienos sektoriui skirtos eksporto grąžinamosios išmokos

Produktų kodas

Paskirties šalys

Mato vienetas

Grąžinamųjų išmokų dydis

0105 11 11 9000

A02

EUR/100 pcs

0,80

0105 11 19 9000

A02

EUR/100 pcs

0,80

0105 11 91 9000

A02

EUR/100 pcs

0,80

0105 11 99 9000

A02

EUR/100 pcs

0,80

0105 12 00 9000

A02

EUR/100 pcs

1,60

0105 19 20 9000

A02

EUR/100 pcs

1,60

0207 12 10 9900

V03

EUR/100 kg

26,00

0207 12 90 9190

V03

EUR/100 kg

26,00

0207 12 90 9990

V03

EUR/100 kg

26,00

0207 14 20 9900

V03

EUR/100 kg

10,00

0207 14 60 9900

V03

EUR/100 kg

10,00

0207 14 70 9190

V03

EUR/100 kg

10,00

0207 14 70 9290

V03

EUR/100 kg

10,00

NB: Produktų kodai ir „A“ serijos paskirčių kodai yra nustatyti Komisijos reglamente (EEB) Nr. 3846/87 (OL L 366, 1987 12 24, p. 1) su pakeitimais.

Paskirties šalių skaitmeniniai kodai yra nustatyti Komisijos reglamente (EB) Nr. 750/2005 (OL L 126, 2005 5 19, p. 12).

Kitos paskirtys apibrėžiamos taip:

V03 A24,

Angola, Saudo Arabija, Kuveitas, Bahreinas, Kataras, Omanas, Jungtiniai Arabų Emyratai, Jordanija, Jemenas, Libanas, Irakas, Iranas.


9.2.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 38/5


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 214/2006

2006 m. vasario 7 d.

nustatantis vieneto vertes naudojamas tam tikrų greitai gendančių prekių muitinei vertei nustatyti

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2913/92, nustatantį Bendrijos muitinės kodeksą (1),

atsižvelgdama į Komisijos reglamentą (EEB) Nr. 2454/93 (2) išdėstantį Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas, ypač į jo 173 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 173–177 straipsniai numato, kad Komisija šio reglamento 26 priede pateiktoje klasifikacijoje nurodytiems produktams periodiškai nustato vieneto vertes.

(2)

Pirmiau nurodytuose straipsniuose nustatytų taisyklių ir kriterijų taikymas elementams, kurie pateikiami Komisijai remiantis Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 173 straipsnio 2 dalimi, sąlygoja, kad šio Reglamento priede nurodytos vieneto vertės būtų nustatytos aptariamiems produktams,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 173 straipsnio 1 dalyje numatytos vieneto vertės nustatomos kaip nurodyta šio reglamento priede pateiktoje lentelėje.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. vasario 10 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. vasario 7 d.

Komisijos vardu

Günter VERHEUGEN

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 302, 1992 10 19, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 648/2005 (OL L 117, 2005 5 4, p. 13).

(2)  OL L 253, 1993 10 11, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 883/2005 (OL L 148, 2005 6 11, p. 5).


PRIEDAS

Pozicija

Aprašymas

Vieneto vertės kiekis/100 kg

Rūšis, veislė, KN kodas

EUR

LTL

SEK

CYP

LVL

GBP

CZK

MTL

DKK

PLN

EEK

SIT

HUF

SKK

1.10

Šviežios bulvės

0701 90 50

42,82

24,57

1 221,30

319,61

669,93

10 749,96

147,84

29,80

18,38

164,12

10 252,86

1 599,84

397,25

29,08

 

 

 

 

1.30

Svogūnai kiti (išskyrus sodinukus)

0703 10 19

23,69

13,60

675,73

176,84

370,67

5 947,85

81,80

16,49

10,17

90,80

5 672,81

885,18

219,80

16,09

 

 

 

 

1.40

Česnakai

0703 20 00

166,64

95,64

4 753,27

1 243,91

2 607,36

41 838,53

575,38

115,98

71,54

638,73

39 903,83

6 226,54

1 546,09

113,17

 

 

 

 

1.50

Porai

ex 0703 90 00

73,65

42,27

2 100,72

549,75

1 152,33

18 490,65

254,29

51,26

31,62

282,29

17 635,61

2 751,84

683,30

50,01

 

 

 

 

1.60

Žiediniai kopūstai

0704 10 00

1.80

Baltagūžiai ir raudongūžiai kopūstai

0704 90 10

48,65

27,92

1 387,69

363,15

761,21

12 214,56

167,98

33,86

20,89

186,48

11 649,73

1 817,81

451,37

33,04

 

 

 

 

1.90

Daiginti brokoliai arba kiti brokoliai (Brassica oleracea var. italica)

ex 0704 90 90

 

 

 

 

1.100

Kiniški bastučiai

ex 0704 90 90

100,54

57,70

2 867,80

750,49

1 573,11

25 242,58

347,14

69,98

43,16

385,37

24 075,31

3 756,68

932,81

68,28

 

 

 

 

1.110

Gūžinės salotos

0705 11 00

1.130

Morkos

ex 0706 10 00

38,44

22,06

1 096,46

286,94

601,46

9 651,13

132,73

26,75

16,50

147,34

9 204,84

1 436,31

356,65

26,10

 

 

 

 

1.140

Ridikai

ex 0706 90 90

69,15

39,69

1 972,51

516,20

1 082,01

17 362,19

238,77

48,13

29,69

265,06

16 559,33

2 583,89

641,60

46,96

 

 

 

 

1.160

Žirniai (Pisum sativum)

0708 10 00

426,42

244,72

12 163,24

3 183,06

6 672,04

107 061,55

1 472,35

296,79

183,06

1 634,47

102 110,80

15 933,22

3 956,33

289,58

 

 

 

 

1.170

Pupelės:

 

 

 

 

 

 

1.170.1

Pupelės (Vigna spp., Phaseolus spp.)

ex 0708 20 00

191,84

110,10

5 471,96

1 431,99

3 001,60

48 164,49

662,37

133,52

82,36

735,31

45 937,26

7 167,99

1 779,86

130,28

 

 

 

 

1.170.2

Pupelės (Phaseolus spp., vulgaris var. Compressus Savi)

ex 0708 20 00

432,00

247,92

12 322,37

3 224,71

6 759,33

108 462,24

1 491,61

300,67

185,46

1 655,86

103 446,72

16 141,68

4 008,10

293,37

 

 

 

 

1.180

Stambiasėklės pupos

ex 0708 90 00

1.190

Artišokai

0709 10 00

1.200

Šparagai:

 

 

 

 

 

 

1.200.1

Žalieji

ex 0709 20 00

263,01

150,94

7 502,03

1 963,25

4 115,18

66 033,37

908,11

183,05

112,91

1 008,11

62 979,85

9 827,29

2 440,19

178,61

 

 

 

 

1.200.2

Žalieji

ex 0709 20 00

172,09

98,76

4 908,70

1 284,58

2 692,62

43 206,64

594,19

119,77

73,88

659,62

41 208,67

6 430,14

1 596,65

116,87

 

 

 

 

1.210

Baklažanai

0709 30 00

186,94

107,28

5 332,28

1 395,43

2 924,98

46 935,03

645,47

130,11

80,25

716,54

44 764,65

6 985,01

1 734,43

126,95

 

 

 

 

1.220

Garbanotieji salierai (Apium graveolens var. Dulce (Mill.) Pers.)

ex 0709 40 00

67,46

38,71

1 924,16

503,54

1 055,48

16 936,60

232,92

46,95

28,96

258,57

16 153,42

2 520,56

625,87

45,81

 

 

 

 

1.230

Voveraitės

0709 59 10

334,34

191,88

9 536,71

2 495,71

5 231,28

83 942,74

1 154,41

232,70

143,53

1 281,53

80 061,06

12 492,61

3 102,01

227,05

 

 

 

 

1.240

Saldžiosios paprikos

0709 60 10

128,43

73,71

3 663,31

958,67

2 009,48

32 244,69

443,44

89,39

55,13

492,27

30 753,63

4 798,75

1 191,57

87,22

 

 

 

 

1.250

Pankolis

0709 90 50

1.270

Batatai (saldžiosios bulvės) sveikos, šviežios (skirtos vartoti žmonių maistui)

0714 20 10

78,30

44,94

2 233,55

584,51

1 225,19

19 659,81

270,37

54,70

33,62

300,14

18 750,70

2 925,83

726,51

53,18

 

 

 

 

2.10

Kaštainiai (Castanea spp.), švieži

ex 0802 40 00

2.30

Ananasai, švieži

ex 0804 30 00

59,70

34,26

1 702,82

445,62

934,07

14 988,35

206,12

41,55

25,63

228,82

14 295,26

2 230,61

553,88

40,54

 

 

 

 

2.40

Avokados, šviežios

ex 0804 40 00

181,73

104,29

5 183,58

1 356,52

2 843,41

45 626,20

627,47

126,48

78,02

696,56

43 516,35

6 790,23

1 686,06

123,41

 

 

 

 

2.50

Gvajavos ir mangai, švieži

ex 0804 50

2.60

Tikrieji apelsinai, švieži:

 

 

 

 

 

 

2.60.1

Raudonieji ir pusiau raudoni (sanguines, semi-sanguines)

ex 0805 10 20

 

 

 

 

2.60.2

Navel, Navelines, Navelates, Salustianas, Vernas, Valencia late, Maltese, Shamoutis, Ovalis, Trovita ir Hamlins veislių

ex 0805 10 20

 

 

 

 

2.60.3

Kiti

ex 0805 10 20

 

 

 

 

2.70

Mandarinai (įskaitant tanžerinus ir satsumas, švieži; klementinos, vilkingai ir panašūs citrusų hibridai, švieži:

 

 

 

 

 

 

2.70.1

Klementinos

ex 0805 20 10

 

 

 

 

2.70.2

Monrealiai ir satsumos

ex 0805 20 30

 

 

 

 

2.70.3

Mandarinai ir vilkingai (wilkings)

ex 0805 20 50

 

 

 

 

2.70.4

Tanžerinai (tangerines) ir kiti

ex 0805 20 70

ex 0805 20 90

 

 

 

 

2.85

Citrinos (Citrus aurantifolia), šviežios

0805 50 90

75,00

43,04

2 139,20

559,82

1 173,44

18 829,35

258,95

52,20

32,20

287,46

17 958,64

2 802,24

695,82

50,93

 

 

 

 

2.90

Greipfrutai, švieži:

 

 

 

 

 

 

2.90.1

Baltieji

ex 0805 40 00

73,83

42,37

2 105,80

551,08

1 155,12

18 535,37

254,90

51,38

31,69

282,97

17 678,25

2 758,49

684,95

50,13

 

 

 

 

2.90.2

Raudonieji

ex 0805 40 00

82,02

47,07

2 339,48

612,23

1 283,30

20 592,21

283,19

57,08

35,21

314,37

19 639,98

3 064,60

760,96

55,70

 

 

 

 

2.100

Valgomosios vynuogės

0806 10 10

163,85

94,04

4 673,79

1 223,11

2 563,77

41 138,97

565,76

114,04

70,34

628,05

39 236,62

6 122,43

1 520,24

111,27

 

 

 

 

2.110

Arbūzai

0807 11 00

63,37

36,37

1 807,57

473,03

991,53

15 910,31

218,80

44,11

27,20

242,90

15 174,58

2 367,82

587,95

43,03

 

 

 

 

2.120

Melionai (išskyrus arbūzus):

 

 

 

 

 

 

2.120.1

Amarillo, Cuper, Honey dew (įskaitant Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (įskaitant Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro veislių

ex 0807 19 00

46,72

26,81

1 332,68

348,76

731,03

11 730,34

161,32

32,52

20,06

179,08

11 187,91

1 745,75

433,48

31,73

 

 

 

 

2.120.2

Kiti

ex 0807 19 00

92,06

52,83

2 625,91

687,19

1 440,42

23 113,40

317,86

64,07

39,52

352,86

22 044,59

3 439,81

854,13

62,52

 

 

 

 

2.140

Kriaušės:

 

 

 

 

 

 

2.140.1

Kriaušės – Nashi (Pyrus pyrifolia),

Kriaušės – Ya (Pyrus bretscheideri)

ex 0808 20 50

 

 

 

 

2.140.2

Kiti

ex 0808 20 50

 

 

 

 

2.150

Abrikosai

0809 10 00

149,08

85,56

4 252,44

1 112,84

2 332,64

37 430,22

514,75

103,76

64,00

571,43

35 699,37

5 570,48

1 383,19

101,24

 

 

 

 

2.160

Vyšnios

0809 20 05

0809 20 95

324,28

186,10

9 249,71

2 420,61

5 073,85

81 416,50

1 119,67

225,70

139,21

1 242,96

77 651,63

12 116,65

3 008,65

220,22

 

 

 

 

2.170

Persikai

0809 30 90

188,34

108,09

5 372,11

1 405,86

2 946,83

47 285,65

650,29

131,08

80,85

721,89

45 099,06

7 037,19

1 747,39

127,90

 

 

 

 

2.180

Nektarinai

ex 0809 30 10

150,11

86,15

4 281,85

1 120,54

2 348,77

37 689,10

518,31

104,48

64,44

575,39

35 946,27

5 609,01

1 392,76

101,94

 

 

 

 

2.190

Slyvos

0809 40 05

165,49

94,97

4 720,37

1 235,30

2 589,32

41 549,00

571,40

115,18

71,04

634,31

39 627,68

6 183,45

1 535,39

112,38

 

 

 

 

2.200

Braškės

0810 10 00

254,12

145,84

7 248,44

1 896,88

3 976,07

63 801,26

877,42

176,87

109,09

974,03

60 850,95

9 495,10

2 357,70

172,57

 

 

 

 

2.205

Avietės

0810 20 10

530,81

304,63

15 140,82

3 962,28

8 305,37

133 270,47

1 832,78

369,44

227,88

2 034,59

127 107,76

19 833,72

4 924,86

360,47

 

 

 

 

2.210

Mėlynės (Vaccinium myrtillus)

0810 40 30

1 068,17

613,02

30 468,48

7 973,46

16 713,23

268 185,44

3 688,18

743,45

458,57

4 094,30

255 783,99

39 912,17

9 910,48

725,39

 

 

 

 

2.220

Kiviai (Actinidia chinensis Planch.)

0810 50 00

178,63

102,52

5 095,24

1 333,40

2 794,95

44 848,63

616,77

124,33

76,69

684,69

42 774,74

6 674,51

1 657,33

121,31

 

 

 

 

2.230

Granatai

ex 0810 90 95

140,90

80,86

4 019,03

1 051,76

2 204,61

35 375,76

486,50

98,07

60,49

540,07

33 739,91

5 264,73

1 307,27

95,69

 

 

 

 

2.240

Khakis (įskaitant Sharon vaisių)

ex 0810 90 95

181,50

104,16

5 177,03

1 354,80

2 839,82

45 568,53

626,67

126,32

77,92

695,68

43 461,34

6 781,65

1 683,93

123,25

 

 

 

 

2.250

Ličiai

ex 0810 90


9.2.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 38/11


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 215/2006

2006 m. vasario 8 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 2454/93, išdėstantį Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2286/2003

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2913/92, nustatantį Bendrijos muitinės kodeksą (1), ypač į jo 247 straipsnį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93 (2), 173–177 straipsniuose numatytos konkrečios taisyklės tam tikrų greitai gendančių prekių muitinei vertei nustatyti. Paaiškėjo kad, atsižvelgiant į prekybos srautus ir bendras vertinimo taisykles, tokios struktūros sistemą sunku taikyti. Pagal Reglamento (EEB) Nr. 2913/92 19 straipsnį siekiant supaprastinti muitinės teisės aktus šią sistemą reikėtų pakeisti kita, kurioje valstybių narių praneštos ir Komisijos išplatintos vieneto kainos, gali būti tiesiogiai naudojamos, siekiant nustatyti tam tikrų pagal konsignacijos sutartis importuojamų greitai gendančių prekių muitinę vertę.

(2)

Bendrojo administracinio dokumento 24 langelyje įrašoma informacija apie sandorio rūšį identifikuoja skirtingus sandorių tipus, kurie reikalingi statistikos duomenims apie Bendrijos prekybą su ne valstybėmis narėmis ir valstybių narių tarpusavio prekybą kaupti. Šiai informacijai koduoti naudojami kodai yra nustatyti dabar galiojančiose Bendrijos statistikos taisyklėse, ir ypač 2000 m. rugsėjo 7 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 1917/2000, nustatančiame tam tikras Tarybos reglamento (EB) Nr. 1172/95 dėl užsienio prekybos statistikos įgyvendinimo nuostatas (3). Siekiant nuoseklumo ir veiksmingumo, turi būti padaryta nuoroda į šias taisykles, nustatant kad jos taikomos kodams, kurie turi būti įrašomi į bendrojo administracinio dokumento 24 langelį (sandorio rūšis).

(3)

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2286/2003 (4) nustatė naujas į Komisijos reglamente (EEB) Nr. 2454/93 išdėstytas bendrojo administracinio dokumento ir jo naudojimo taisykles. Šios priemonės turėjo būti taikomos nuo 2006 m. sausio 1 d. Komisija, vadovaudamasi Reglamento (EB) Nr. 2286/2003 2 straipsniu ir remdamasi pagal valstybių narių pateiktą informaciją parengta ataskaita, įvertino valstybių narių priemonių įgyvendinimo planus. Ši ataskaita parodė, kad kai kurios valstybės narės negalės atitinkamai pertvarkyti savo kompiuterinių sistemų iki 2006 m. sausio 1 d. Todėl, nustačius tam tikras sąlygas, šių priemonių taikymo datą būtina atidėti iki 2007 m. sausio 1 d.

(4)

Dėl to reikėtų atitinkamai pakeisti Reglamentus (EEB) Nr. 2454/93 ir (EB) Nr. 2286/2003.

(5)

Reglamente (EB) Nr. 1917/2000 pateiktas sandorių sąrašas, kuris turėtų būti naudojamas įrašant kodus bendrojo administracinio dokumento 24 langelyje, iš dalies pakeistas nuo 2006 m. sausio 1 d. Valstybėms narėms kompiuterinių sistemų pertvarkymui skirtas terminas baigiasi tą pačią dieną. Todėl atitinkamos šio reglamento nuostatos turėtų būti taikomos nuo 2006 m. sausio 1 d.

(6)

Šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Muitinės kodekso komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EEB) Nr. 2454/93 iš dalies keičiamas taip:

1)

152 straipsnio 1 dalyje įterpiamas šis a)a papunktis:

„a)a

Tam tikrų pagal konsignacijos sutartis importuojamų greitai gendančių produktų muitinė vertė gali būti tiesiogiai nustatyta remiantis Kodekso 30 straipsnio 2 dalies c punktu. Todėl valstybės narės Komisijai praneša apie vieneto kainą, kuri, remdamasi Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 (5) 6 straipsniu, paskelbia ją per TARIC.

Vieneto kainos apskaičiuojamos ir apie jas pranešama laikantis tokios tvarkos:

i)

po atskaitymų, nurodytų a punkte, valstybės narės praneša Komisijai kiekvienai prekių kategorijai nustatytą vieneto kainą 100 kg neto svoriui. Valstybės narės gali nustatyti standartines sumas a punkto ii papunktyje nurodytoms išlaidoms, apie kurias pranešama Komisija;

ii)

vieneto kaina gali būti naudojama siekiant nustatyti per 14 dienų laikotarpį importuotų prekių muitinę vertę, kiekvieną laikotarpį pradedant penktadienį;

iii)

ataskaitinis laikotarpis vieneto kainoms nustatyti yra prieš 14 dienų prasidedantis laikotarpis, kuris baigiasi savaitės, einančios prieš savaitę, per kurią reikia nustatyti naują vienetų kainą, ketvirtadienį;

iv)

apie nustatytas kainas eurais valstybės narės praneša Komisijai ne vėliau kaip iki savaitės, per kurią vieneto kainos yra Komisijos paskelbiamos pirmadienio 12.00 val. Jei tai nedarbo diena, pranešama prieš tai ėjusią darbo dieną. Vieneto kainos taikomos tik kai Komisija jas paskelbia.

Šio punkto pirmoje pastraipoje minimos prekės yra nurodytos 26 priede.

2)

173–177 straipsniai yra išbraukiami;

3)

26 priedas pakeičiamas šio reglamento I priede pateiktu tekstu;

4)

27 priedas yra išbraukiamas;

5)

38 priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento II priedą.

2 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 2286/2003 3 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:

„4.   1 straipsnio 3–9, 17 ir 18 punktai taikomi nuo 2006 m. sausio 1 d. Tačiau valstybės narės gali pradėti šias nuostatas taikyti ir anksčiau.

Be to, valstybės narės, turinčios sunkumų, susijusių su jų muitinės formalumams atlikti naudojamų kompiuterinių sistemų pertvarkymu, gali pertvarkyti šias sistemas iki 2007 m. sausio 1 d. Tokiais atvejais valstybės narės praneša Komisijai datą, nuo kurios jos ketina įgyvendinti 1 straipsnio 3–9, 17 ir 18 punktus ir nurodo jų įgyvendinimo būdą. Komisija šią informaciją paskelbia.“.

3 straipsnis

1.   Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

2.   1 straipsnio 1–4 punktai taikomi nuo 2006 m. gegužės 19 d.

3.   1 straipsnio 5 dalis ir 2 straipsnis taikomi nuo 2006 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. vasario 8 d.

Komisijos vardu

László KOVÁCS

Komisijos narys


(1)  OL L 302, 1992 10 19, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 648/2005 (OL L 117, 2005 5 4, p. 13).

(2)  OL L 253, 1993 10 11, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 883/2005 (OL L 148, 2005 6 11, p. 5).

(3)  OL L 229, 2000 9 9, p. 14. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu 1949/2005 (OL L 312, 2005 11 29, p. 10).

(4)  OL L 343, 2003 12 31, p. 1.

(5)  OL L 256, 1987 9 7, p. 1.“;


I PRIEDAS

„26 PRIEDAS

152 STRAIPSNIO 1 DALIES a)a PUNKTE NURODYTŲ PREKIŲ SĄRAŠAS

Supaprastinta tam tikrų pagal konsignacijos sutartis importuojamų greitai gendančių prekių muitinio įvertinimo procedūra remiantis Kodekso (1) 30 straipsnio 2 dalies c punktu

KN (TARIC) kodas

Prekių aprašymas

Galiojimo laikas

0701 90 50

Šviežios bulvės

1 1–6 30

0703 10 19

Svogūnai

1 1–12 31

0703 20 00

Česnakai

1 1–12 31

0708 20 00

Pupelės

1 1–12 31

0709200010

Smidrai (šparagai):

žalieji

1 1–12 31

0709200090

Smidrai (šparagai):

kiti

1 1–12 31

0709 60 10

Saldžiosios paprikos

1 1–12 31

ex 0714 20

Batatai (saldžiosios bulvės), švieži arba atšaldyti, sveiki

1 1–12 31

0804300090

Ananasai

1 1–12 31

0804400010

Avokadai

1 1–12 31

0805 10 20

Tikrieji apelsinai

6 1–11 30

0805201005

Klementinos (clementines)

3 1–10 31

0805203005

Monrealiai (monreales) ir likeriniai mandarinai (satsumas)

3 1–10 31

0805205007

0805205037

Mandarinai ir vilkingai (wilkings)

3 1–10 31

0805207005

0805209005

0805209009

Tikrieji mandarinai (tangerines) ir kiti

3 1–10 31

0805400011

Greipfrutai:

baltieji

1 1–12 31

0805400019

Greipfrutai:

raudonieji

1 1–12 31

0805509011

0805509019

Persinės citrinos (limes) (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)

1 1–12 31

0806 10 10

Valgomųjų vynuogių veislės

11 21–7 20

0807 11 00

Arbūzai

1 1–12 31

0807190010

0807190030

Amarillo, Cuper, Honey Dew (įskaitant Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo, (įskaitant Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro

1 1–12 31

0807190091

0807190099

Kiti melionai

1 1–12 31

0808205010

Kriaušės:

Nashi (Pyrus pyrifolia)

Ya (Pyrus bretscheideri)

5 1–6 30

0808205090

Kriaušės:

kitos

5 1–6 30

0809 10 00

Abrikosai

1 1–5 30 ir 8 1–12 31

0809 30 10

Nektarinai (nectarines)

1 1–6 10 ir 10 1–12 31

0809 30 90

Persikai

1 1–6 10 ir 10 1–12 31

0809 40 05

Slyvos

10 1–6 10

0810 10 00

Braškės ir žemuogės

1 1–12 31

0810 20 10

Avietės

1 1–2 31

0810 50 00

Kiviai

1 1–12 31“


(1)  Nepaisant Kombinuotosios nomenklatūros aiškinimo taisyklių, prekių aprašymo formuluotė turi būti suprantama kaip turinti tik nurodomąją vertę, o šiame priede pateikiamas prekių sąrašas nustatomas pagal KN ir TARIC kodus, galiojančius šio reglamento priėmimo metu. Kai nurodomi ex kodai, atsižvelgiama ir į kodus, ir į atitinkamus aprašymus.


II PRIEDAS

Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 38 priedo 24 langelio pildymo paaiškinimas išdėstomas taip:

„24 langelis: Sandorio rūšis

Valstybės narės, kurios reikalauja nurodyti šią informaciją, privalo naudoti vienaženklius skaitmeninius kodus, išvardytus Komisijos reglamento (EB) Nr. 1917/2000 (1) 13 straipsnio 2 dalyje pateiktos lentelės A skiltyje (nenaudodamos kodo „9“, kai įmanoma), šis skaitmuo turi būti įrašomas langelio kairėje pusėje. Jos taip pat gali numatyti, kad langelio dešinėje pusėje įrašomas antrasis skaitmuo iš minėtos lentelės sąrašo B skilties.


(1)  OL L 229, 2000 9 9, p. 14.“


9.2.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 38/15


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 216/2006

2006 m. vasario 8 d.

iš dalies keičiantis reglamentą (EB) Nr. 2184/97 dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (1), ypač į jo 9 straipsnio 1 dalies a punktą,

kadangi:

(1)

Remiantis video konferencijų sistemos, sudarytos iš įvairių sudedamųjų dalių, įskaitant du diskelius su taikomąja programine įranga, klasifikavimu, nustatyta 1997 m. lapkričio 3 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2184/97 dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje (2), video konferencijų sistema klasifikuotina nurodant KN kodą 8517 50 90, o du diskeliai su taikomąja programine įranga – KN kodą 8524 91 10. Kadangi nuo 2002 m. sausio 1 d. įsigaliojo Kombinuotosios nomenklatūros 85 skirsnio 6 pastabos pakeitimas ir atsižvelgiant į tai, kad 2004 m. spalio mėn. SS komitetas susitarė dėl šios pastabos aiškinimo, Reglamentas (EB) Nr. 2184/97 laikytinas neteisingu.

(2)

Todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Reglamentą (EB) Nr. 2184/97.

(3)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Muitinės kodekso komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 2184/97 priede pateiktos lentelės nurodytas 4 punktas keičiamas šio reglamento priede pateiktu tekstu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. vasario 8 d.

Komisijos vardu

László KOVÁCS

Komisijos narys


(1)  OL L 256, 1987 9 7, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2175/2005 (OL L 347, 2005 12 30, p. 9).

(2)  OL L 299, 1997 11 4, p. 6.


PRIEDAS

Prekės aprašymas

Klasifikacija

(KN kodas)

Pagrindas

1)

2)

3)

Mažmeninei prekybai skirtas rinkinys, sudarytas iš:

garso įtaiso su telefono rageliu,

ryšių kortelės,

vaizdo kameros, kurią galima sujungti su automatinio duomenų apdorojimo mašina,

tinklo sujungimo įtaiso ir

dviejų diskelių su videotelefonijos taikomąja programine įranga.

Naudojant šį komplektą automatinio duomenų apdorojimo mašina gali atlikti papildomą videotelefonijos funkciją.

8517 50 90

Klasifikuojama vadovaujantis Kombinuotosios nomenklatūros 1, 3 (b punktu) ir 6 bendrosiomis aiškinimo taisyklėmis bei 8517, 8517 50 ir 8517 50 90 KN kodus atitinkančiais prekių aprašymais.

Šio rinkinio esminį požymį nulemia ryšių aparatas (garso įtaisas ir ryšių kortelė).


9.2.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 38/17


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 217/2006

2006 m. vasario 8 d.

nustatantis Tarybos direktyvų 66/401/EEB, 66/402/EEB, 2002/54/EB, 2002/55/EB ir 2002/57/EB dėl leidimo valstybėms narėms laikinai leisti prekiauti sėkla, neatitinkančia minimalių daigumo reikalavimų, taikymo taisykles

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1966 m. birželio 14 d. Tarybos direktyvą 66/401/EEB dėl prekybos pašarinių augalų sėkla (1), ypač į jos 17 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į 1966 m. birželio 14 d. Tarybos direktyvą 66/402/EEB dėl prekybos javų sėkla (2), ypač į jos 17 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į 2002 m. birželio 13 d. Tarybos direktyvą 2002/54/EB dėl prekybos runkelių sėkla (3), ypač į jo 24 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į 2002 m. birželio 13 d. Tarybos direktyvą 2002/55/EB dėl prekybos daržovių sėkla (4), ypač į jo 38 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į 2002 m. birželio 13 d. Tarybos direktyvą 2002/57/EB dėl prekybos aliejinių ir pluoštinių augalų sėkla (5), ypač į jos 21 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Pagal Direktyvas 66/401/EEB, 66/402/EEB, 2002/54/EB, 2002/55/EB ir 2002/57/EB sėkla galima prekiauti tik jei ji atitinka minimalaus daigumo reikalavimus arba tais atvejais, kai turimos sėklos, atitinkančios daigumo reikalavimus, kiekis yra nepakankamas, Komisija leidžia ribotą laiką prekiauti nustatytais maksimaliais kiekiais sėklos, kuri neatitinka reikalavimų, numatytų šiose direktyvose minimalaus daigumo atžvilgiu.

(2)

Leidimų išdavimo procesas šiuo metu yra per lėtas.

(3)

Siekiant supaprastinti ir pagreitinti leidimų išdavimo tvarką ir užtikrinti, kad Komisija ir valstybės narės turėtų visą informaciją, būtiną įvertinti ir atsakyti į prašymą, manoma, kad Komisijos ir valstybių narių konsultavimosi tvarka būtų tinkama priemonė.

(4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Žemės ūkio, sodininkystės, daržininkystės ir miškininkystės sėklos bei dauginamosios medžiagos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Šiame reglamente nustatomos taisyklės, taikomos valstybių narių prašymams dėl leidimo laikinai leisti prekiauti sėkla, kuri neatitinka minimalių daigumo reikalavimų, nustatytų:

a)

Direktyvos 66/401/EEB 17 straipsnio 1 dalyje;

b)

Direktyvos 66/402/EEB 17 straipsnio 1 dalyje;

c)

Direktyvos 2002/54/EB 24 straipsnio 1 dalyje;

d)

Direktyvos 2002/55/EB 38 straipsnio 1 dalyje ir

e)

Direktyvos 2002/57/EB 21 straipsnio 1 dalyje.

2.   Reglamentas netaikomas prekybai „elitinėmis sėklomis“, kaip apibrėžta direktyvose, nurodytose 1 dalyje.

2 straipsnis

1.   Valstybė narė, kuriai kyla tiekimo sunkumų ir kuri norėtų laikinai leisti prekiauti sėkla, kuri neatitinka minimalių daigumo reikalavimų (toliau – prašančioji valstybė narė), pateikia Komisijai prašymą su 3 straipsnyje nurodyta informacija. Be to, prašančioji valstybė narė praneša apie tai kitoms valstybėms narėms. Kiekviena valstybė narė paskiria kontaktinius centrus.

2.   Per 15 dienų po 1 dalyje numatyto pranešimo kitos valstybės narės gali pranešti Komisijai ir prašančiajai valstybei narei apie:

a)

turimų sėklų pasiūlymą, kuris padėtų įveikti laikinus tiekimo sunkumus; arba

b)

prieštaravimus, susijusius su prekyba sėkla, kuri neatitinka direktyvų, nurodytų 1 straipsnio 1 dalyje, reikalavimų.

3.   Prašančiosios valstybės narės prašyme nurodytas kiekis sėklų, dėl kurių jis buvo pateiktas, gali būti parduodamas visoje Bendrijoje, nesilaikant 1 straipsnio 1 dalyje nurodytų direktyvų reikalavimų, jeigu per 2 dalyje nurodytą laikotarpį prašančiajai (-iosioms) valstybei (-ėms) narei (-ėms) ir Komisijai nebuvo pateikta pasiūlymų arba prieštaravimų, arba kai pasiūlymai pateikti ir prašančioji valstybė narė bei siūlančioji (-iosios) valstybė (-ės) narė (-ės) gali susitarti, kad pasiūlymai netinkami, išskyrus atvejį, kai per tą patį laikotarpį Komisija pranešė prašančiajai valstybei narei mananti, kad prašymas nepagrįstas.

Komisija palaiko ryšius su kiekvienos valstybės narės paskirtais kontaktiniais centrais ir savo tinklalapyje skelbia sąlygas, kurioms esant leidžiama prekiauti, įskaitant leidžiamą kiekį.

4.   Jeigu nevykdomos 3 dalyje nustatytos sąlygos, Komisija mano, kad prašymas nepagrįstas; Komisija informuoja kiekvienos valstybės narės paskirtus kontaktinius centrus.

Šis klausimas pateikiamas Žemės ūkio, sodininkystės, daržininkystės ir miškininkystės sėklos bei dauginamosios medžiagos nuolatiniam komitetui ir, jei reikia, sprendimas, kuriuo patvirtinamas arba atmetamas prašymas, priimamas laikantis tvarkos, numatytos 1 straipsnio 1 dalyje išdėstytose nuostatose.

3 straipsnis

Informacija, kurios reikalaujama pagal 2 straipsnio 1 dalį, yra apie:

a)

rūšis ir veisles, ypač jų duomenis, susijusius su ūkiniu vertingumu ir tinkamumu naudoti;

b)

numatomą minimalų daigumą;

c)

atitinkamus kiekius;

d)

kartu pateikiamus dokumentus, kuriuose paaiškinama prašymo priežastis;

e)

siūlomas prekybos vietas, nurodant tuos prašančiosios valstybės narės regionus, kuriuose susiduriama su sėklos tiekimo sunkumais;

f)

taikymo laikotarpis, kuriam prašoma leidimo.

4 straipsnis

Nepažeidžiant ženklinimo reikalavimų, numatytų 1 straipsnio 1 dalyje nurodytose direktyvose, oficialioje sėklos etiketėje turi būti nurodyta, kad šios sėklos kategorija atitinka ne tokius griežtus reikalavimus, nei nustatytieji šiose direktyvose, bei turi būti pateikti sėklos minimalaus daigumo duomenys.

5 straipsnis

1.   Laikydamosi šiame reglamente nustatytų sąlygų valstybės narės leidžia tiekėjams tiekti į rinką sėklą, kurios atžvilgiu pagal 3 straipsnį buvo suteiktas leidimas. Jos gali reikalauti, kad tiekėjai prašytų leidimo iš anksto; išduoti leidimą gali būti atsisakyta, jei:

a)

yra pakankamai įrodymų, verčiančių abejoti, kad tiekėjas gali pateikti į rinką tokį kiekį sėklų, kokiam pateikti jis prašė leidimo; arba

b)

bendras kiekis, kuriam tiekėjas, laikydamasis leidžiančių nukrypti nuostatų, prašo leidimo, prilygs didžiausiam pagal 2 straipsnį Bendrijai leistinam kiekiui.

2.   Prašančioji valstybė narė koordinuoja darbą su kitomis valstybėmis narėmis siekdama užtikrinti, kad nebūtų viršytas bendras leistinas kiekis.

3.   Valstybės narės teikia viena kitai administracinę pagalbą taikant šį reglamentą. Jos praneša Komisijai ir kitoms valstybėms narėms apie kontaktinius centrus, nurodytus 2 straipsnio 1 dalyje per vieną mėnesį nuo šio reglamento įsigaliojimo.

6 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. vasario 8 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL 125, 1966 7 11, p. 2298/66. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2004/117/EB (OL L 14, 2005 1 18, p. 18).

(2)  OL 125, 1966 7 11, p. 2309/66. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2004/117/EB.

(3)  OL L 193, 2002 7 20, p. 12. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2004/117/EB.

(4)  OL L 193, 2002 7 20, p. 33. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2004/117/EB.

(5)  OL L 193, 2002 7 20, p. 74. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2004/117/EB.


9.2.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 38/19


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 218/2006

2006 m. vasario 8 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1262/2001, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1260/2001 nuostatų dėl intervencinių agentūrų vykdomo cukraus supirkimo ir pardavimo įgyvendinimo taisykles

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2001 m. birželio 19 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1260/2001 dėl bendro cukraus sektoriaus rinkų organizavimo (1), ypač į jo 7 straipsnio 5 dalį ir 9 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamente (EB) Nr. 1262/2001 (2) nustatomos intervencinės sistemos taikymo cukraus sektoriuje taisyklės. Atsižvelgiant į įgytą patirtį, reikėtų atlikti koregavimus siekiant supaprastinti sistemą ir suderinti ją su kitiems produktams, pvz. grūdams ar pieno milteliams, taikoma praktika.

(2)

Reglamente (EB) Nr. 1260/2001 kainų ir pardavimo garantija numatyta tik pagal kvotą gaminamam cukrui. Todėl intervencinę sistemą reikėtų taikyti tik turintiems kvotas gamintojams, kurie už suteiktą kainos garantiją privalo mokėti minimalią kainą už runkelius ir kartu pateisinti jau turinčių privalomą patvirtinimą siūlyti cukrų intervencijai specializuotų prekiautojų teisėtus lūkesčius.

(3)

Neseniai įgyta intervencijos taikymo cukrui patirtis parodė, kad reikia sugriežtinti sandėlių ir silosinių patvirtinimo kriterijus intervencinėms agentūroms suteikiant daugiau įgaliojimų. Be to, yra pripažinta, kad įvykdžius atitinkamas sąlygas cukrų galima sandėliuoti labai ilgą laikotarpį, nerizikuojant, kad pablogės jo kokybė. Todėl reikėtų iš dalies pakeisti taisykles, susijusias su išvežimo iš sandėlio terminais, tuo tarpu cukrui, kuris buvo pasiūlytas intervencijai iki konkrečios datos, dėl teisėtų lūkesčių taikant senąsias taisykles.

(4)

Cukrui taikomos intervencijos procedūros turi būti suderintos su kitiems sektoriams, pvz. grūdų ar pieno miltelių, taikomomis galiojančiomis procedūromis, visų pirma dėl mokėjimo terminų, skaičiuojamų nuo pasiūlymų intervencijai pateikimo.

(5)

Reglamente (EB) Nr. 1262/2001 su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1498/2005, numatytos sąlygos tam tikriems pakuočių, kuriose perkamas cukrus turi būti pristatomas, tipams. Siekiant užtikrinti tinkamą šios nuostatos taikymą, reikėtų padaryti tam tikrus patikslinimus.

(6)

Siekiant palengvinti kasdienį intervencinių priemonių valdymą, ypač ruošiant vienodas siuntas, reikėtų padidinti minimalų kiekį, žemiau kurio intervencinė agentūra neprivalo priimti pasiūlymo.

(7)

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 1262/2001 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas.

(8)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Cukraus vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 1262/2001 iš dalies keičiamas taip:

1)

1 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Intervencinė agentūra superka cukrų tik tada, kai jį siūlo:

a)

gamybos kvotą turintis gamintojas;

b)

specializuotas cukraus prekiautojas, kurį iki 2006 m. kovo 1 d. patvirtino ta valstybė narė, kurios teritorijoje jis yra įsisteigęs.“;

b)

3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Gali būti perimamas tik pagal kvotą pagamintas cukrus, siūlymo metu atskirai laikomas patvirtintame sandėlyje arba silosinėje, kurie paskutiniu metu buvo naudojami tik cukrui saugoti.“;

2)

2 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis papildoma tokia pastraipa:

„Intervencinė agentūra gali reikalauti papildomų sąlygų dėl silosinių ir sandėlių patvirtinimo.“;

b)

2 dalies c punktas pakeičiamas taip:

„c)

bendram cukraus kiekiui (kai silosinės ir sandėliai yra skirti didelių cukraus kiekių saugojimui), 50 kartų neviršijančiam didmenos cukraus, kurį pareiškėjas įsipareigoja pateikti atitinkamai intervencinei agentūrai, kad jis būtų išvežtas, dienos išvežimo pajėgumo.“;

c)

3 dalies pirmos pastraipos antras sakinys išbraukiamas;

3)

3 straipsnis iš dalies pakeičiamas taip:

a)

2 dalis pakeičiama taip

„2.   Kad galėtų pateikti cukrų intervencijai, 1 dalyje nurodytas specializuotas cukraus prekiautojas turi būti patvirtintas atitinkamos valstybės narės. Valstybė narė, kurios teritorijoje iki 2006 m. kovo 1 d. yra įsisteigęs prekybininkas, patvirtina kiekvieną pareiškėją, kuris konkrečiais prekybos metais atitinka arba manoma, kad atitinka, 1 dalyje numatytas sąlygas, ir, reikalui esant, papildomas sąlygas, kurias valstybė narė gali nustatyti dėl tokio patvirtinimo suteikimo.“;

b)

3 dalies antra pastraipa ir 4 dalis išbraukiamos;

c)

5 dalis pakeičiama taip:

„5.   Patvirtinimas panaikinamas, jei nustatoma, kad suinteresuotasis asmuo nebesilaiko 1 ir 2 dalyse numatytų sąlygų. Patvirtinimas gali būti panaikintas per prekybos metus. Jis negalioja atgaline data.“;

d)

6 dalis pakeičiama taip:

„6.   6. Remiantis šio straipsnio nuostatomis, apie suteiktą arba panaikintą patvirtinimą valstybė narė raštu praneša suinteresuotam asmeniui.“;

4)

4 straipsnio 1 dalis keičiama taip:

„1.   Intervencijai pasiūlytas cukrus turi atitikti šiuos reikalavimus:

a)

jis turi būti pagamintas pagal kvotą tais prekybos metais, kuriais teikiamas pasiūlymas;

b)

būti kristalizuotas.“;

5)

6 straipsnio 2 pastraipa keičiama taip:

„Šiame reglamente „siunta“ – tai ne mažiau kaip 2 000 tonų vienodos kokybės ir įpakavimo cukraus kiekis, saugomas toje pačioje vietoje.“;

6)

9 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

2 dalis keičiama taip:

„2.   Saugojimo sutartis įsigalioja praėjus 5 savaitėms po 8 straipsnio 2 dalyje nurodytos pasiūlymo priėmimo datos ir nustoja galioti baigiantis dešimties dienų laikotarpiui, per kurį baigiama išvežti atitinkamą cukraus kiekį.“;

b)

4 dalis keičiama taip:

„4.   Intervencinė agentūra saugojimo išlaidas dengia prasidėjus dešimties dienų laikotarpiui, per kurį įsigalioja 2 dalyje numatyta sutartis iki tos sutarties galiojimo pabaigos.“;

c)

5 dalies antra pastraipa išbraukiama;

7)

10 straipsnio 1 dalis keičiama taip:

„1.   Saugojimo sutartyje numatyta cukraus nuosavybės teisė perduodama užmokėjus už cukrų.“;

8)

16 straipsnis pakeičiamas taip:

„16 straipsnis

Intervencinė agentūra sumoka ne anksčiau kaip šimtas dvidešimtąją dieną po pasiūlymo priėmimo, jei atlikta kontrolė, susijusi su pasiūlytų siuntų svorio ir kokybės tikrinimu.“;

9)

17 straipsnio 4 dalis keičiama taip:

„4.   Supirktas cukrus išvežamas:

a)

kai pasiūlymas buvo priimtas iki 2005 m. rugsėjo 30 d. – ne vėliau kaip iki septinto mėnesio pabaigos, skaičiuojant nuo to mėnesio, kurį buvo priimtas pasiūlymas, nepažeidžiant 34 straipsnio nuostatų;

b)

kai pasiūlymas buvo priimtas nuo 2005 m. spalio 1 d. iki 2006 m. vasario 9 d. – ne vėliau kaip iki 2006 m. rugsėjo 30 d., nepažeidžiant 34 straipsnio nuostatų;

c)

kai pasiūlymas buvo priimtas po 2006 m. vasario 10 d. – ne vėliau kaip iki 34 straipsnyje numatytos išvežimo datos.“;

10)

18 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

3 dalies trečia pastraipa pakeičiama taip:

„Vienkartinės išmokos už 2 dalies 2 pastraipoje nurodytas pakuotes, kurių reikalauja intervencinė agentūra arba kurios jai yra priimtinos, yra 15,70 EUR už cukraus toną.“;

b)

4 pastraipa išbraukiama;

11)

19 straipsnio 1 dalies pirmas sakinys pakeičiamas tokiu tekstu:

„1.   Išvežant cukrų, nurodytą 17 straipsnio 4 dalies a ir b punktuose, o tos dalies c punkte nurodytą cukrų – per 16 straipsnyje nurodytą laikotarpį, valstybės narės kompetentingos institucijos paskirti ekspertai arba ekspertai, dėl kurių susitarė intervencinė agentūra ir pardavėjas, paima keturis mėginius tyrimui.“;

12)

23 straipsnio 2 dalis keičiama taip:

„2.   Konkurso laimėtojas moka šią kainą:

a)

paraiškoje nurodytą kainą, kai taikomas 1 dalies a punktas;

b)

konkurso sąlygose nurodytą kainą, kai taikomi 1 dalies b ir c punktai.“.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

1 straipsnio 1 dalies b punktas ir 4–8 dalys taikomos intervencijai siūlomam cukrui nuo įsigaliojimo dienos.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. vasario 8 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 178, 2001 6 30, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 39/2004 (OL L 6, 2004 1 10, p. 16).

(2)  OL L 178, 2001 6 30, p. 48. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1498/2005 (OL L 240, 2005 9 16, p. 39).


9.2.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 38/22


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 219/2006

2006 m. vasario 8 d.

dėl KN 0803 00 19 kodu žymimų AKR šalių kilmės bananų importo tarifinės kvotos atidarymo ir jos administravimo laikotarpiu nuo 2006 m. kovo 1 d. iki gruodžio 31 d.

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2005 m. lapkričio 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1964/2005 dėl bananų muitų tarifų normų (1), ypač į jo 2 straipsnį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1964/2005 1 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad nuo 2006 m. sausio 1 d. kiekvienų metų sausio 1 d. atidaroma 775 000 tonų grynojo svorio KN kodu 0803 00 19 žymimų AKR šalių kilmės bananų importo autonominė tarifinė kvota, kuriai taikomas nulinis muito tarifas.

(2)

2005 m. gruodžio 9 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2015/2005 dėl AKR šalių kilmės bananų importo pagal tarifinę kvotą, atidarytą Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1964/2005 dėl bananams taikomų muito normų 2006 m. sausio ir vasario mėnesiais (2), buvo nustatytos laikinosios priemonės, būtinos, kad per šiuos du mėnesius būtų užtikrintas tiekimas į Bendrijos rinką, nenutrūkstama prekyba su AKR šalimis ir būtų išvengta prekybos sutrikimų. Šiam tikslui buvo pateiktas bendras 160 000 tonų kiekis, kuriam pagal minėtą tarifinę kvotą turi būti išduotos importo licencijos.

(3)

Todėl reikėtų atidaryti Reglamentu (EB) Nr. 1964/2005 numatytą 2006 m. tarifinę kvotą ir nustatyti jos administravimo tvarką laikotarpiui nuo 2006 m. kovo 1 d. iki gruodžio 31 d.

(4)

Pagal nepreferenciniam importui numatytas nuostatas reikėtų nustatyti aptariamos tarifinės kvotos administravimo būdą, kuris padėtų skatinti tarptautinės prekybos plėtrą ir gerinti prekybos srautą. Šiuo atžvilgiu tinkamiausias būdas yra numatyti kvotos naudojimą pagal išleidimo į laisvą apyvartą deklaracijų priėmimo datų chronologinę tvarką (metodas „kas atėjo pirmas, tas aptarnaujamas pirmas“). Tačiau tam, kad būtų užtikrinta nenutrūkstama prekyba su AKR šalimis ir taip garantuotas patenkinamas tiekimas į Bendrijos rinką ir būtų išvengta prekybos sutrikimų, reikėtų laikinai skirti dalį tarifinės kvotos veiklos vykdytojams, Bendrijos rinką aprūpinusiems bananais pagal prieš tai galiojusią importo tvarką.

(5)

Todėl reikėtų numatyti, kad bendras 146 850 tonų kiekis pagal tarifinę kvotą būtų skirtas veiklos vykdytojams, kurie 2005 m. realiai į Bendriją importavo AKR šalių kilmės bananus. Šios kvotos dalis turėtų būti administruojama kiekvienam veiklos vykdytojui išduodant importo licencijas proporcingai 2005 m. į laisvą apyvartą išleistiems kiekiams.

(6)

Atsižvelgiant į turimus kiekius, reikėtų apriboti licencijų paraiškų, kurias kiekvienas veiklos vykdytojas gali pateikti nuo 2006 m. kovo 1 d. iki gruodžio 31 d., skaičių.

(7)

Reikėtų leisti visiems Bendrijoje įsisteigusiems veiklos vykdytojams pasinaudoti likusia tarifinės kvotos dalimi pagal metodą „kas atėjo pirmas, tas aptarnaujamas pirmas“, vadovaujantis 1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93, išdėstančio Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas (3), 308a, 308b ir 308c straipsniais.

(8)

Dėl įsigaliojusios bendrojo muitų tarifo muito normos bananams, nustatytos Reglamentu (EB) Nr. 1964/2005, importo tarifinių kvotų tvarka, nustatyta 1993 m. vasario 13 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 404/93 dėl bendro bananų rinkos organizavimo (4) IV skyriuje, nustojo galioti 2005 m. gruodžio 31 d. pagal pastarojo reglamento 16 straipsnio 1 dalį. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 896/2001 (5) nustatytos tarifinių kvotų valdymo taisyklės, numatytos Reglamento (EEB) Nr. 404/93 IV skyriuje, nebeturi pagrindo.

(9)

Todėl siekiant aiškumo ir teisinio tikrumo Reglamentą (EB) Nr. 896/2001 reikėtų panaikinti. Tačiau reikėtų toliau taikyti tam tikras nuostatas, visų pirma susijusias su valstybių narių informacijos, kuri yra reikalinga siekiant administruoti pagal šį reglamentą vykdomą importą, perdavimu.

(10)

Tam, kad licencijų paraiškos gauti būtų pateikiamos laiku, reikėtų numatyti, kad šis reglamentas įsigaliotų nedelsiant.

(11)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Bananų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

Dalykas

Laikotarpiui nuo 2006 m. kovo 1 d. iki gruodžio 31 d. atidaroma Reglamento (EB) Nr. 1964/2005 1 straipsnio 2 dalyje numatyta nulinio muito importo tarifinė kvota KN 0803 00 19 kodu žymimiems AKR šalių kilmės bananams.

2 straipsnis

Skirtas kiekis

Turimas tarifinės kvotos kiekis yra 615 000 tonų, iš kurių:

a)

146 850 tonų kiekis, administruojamas remiantis II skyriaus nuostatomis, kurio serijos Nr. 09.4164;

b)

468 150 tonų kiekis, administruojamas remiantis III skyriaus nuostatomis, kurio serijos Nr.: 09.1638, 09.1639, 09.1640, 09.1642 ir 09.1644.

II SKYRIUS

2 STRAIPSNIO a PUNKTE NUMATYTO KIEKIO IMPORTAS

3 straipsnis

Importo licencijos

1.   Importuojant kiekį, priskiriamą 2 straipsnio a punkte numatytai kiekio kategorijai, reikia pateikti importo licenciją, išduotą remiantis šio skyriaus nuostatomis.

2.   Komisijos reglamento (EB) Nr. 1291/2000 (6) nuostatos, išskyrus 8 straipsnio 4 ir 5 dalis, taikomos nepažeidžiant šio reglamento nuostatų.

4 straipsnis

Licencijų paraiškų pateikimas

1.   Licencijos paraišką gali pateikti Bendrijoje įsisteigę ekonominės veiklos vykdytojai, kurie 2005 m. realiai importavo AKR šalių kilmės bananus į Bendriją.

2.   Kiekvieno veiklos vykdytojo prašomi kiekiai negali viršyti 40 % AKR šalių kilmės bananų kiekio, išleisto į laisvą apyvartą Bendrijoje 2005 m.

3.   Kiekvienas veiklos vykdytojas turi pateikti importo licencijų paraiškas 2006 m. vasario 15 d. ir 16 d. valstybės narės, kuri 2005 m. jam išdavė importo licencijas 2 dalyje numatytiems kiekiams, kompetentingai valdžios institucijai.

Kompetentingos institucijos – tai į Reglamento (EB) Nr. 2001/896 priedą įtrauktos kompetentingos institucijos.

4.   Kartu su licencijos paraiška pateikiama tinkamai patvirtintos (-ų) licencijos (-jų), naudotos (-ų) 2005 m. AKR šalių kilmės bananams importuoti, kopija (-os), ir dokumentai, įrodantys, kad buvo sumokėtas 100 EUR už toną užstatas pagal Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2220/85 (7) III skyriaus dalį. Šio užstato dydis yra 150 EUR už toną.

5.   Licencijų paraiškos, pateiktos nesilaikant šiame straipsnyje nustatytų reikalavimų, nepriimamos.

6.   Licencijų paraiškose ir licencijų 20 skiltyje įrašoma „licencija – Reglamentas (EB) Nr. 219/2006 – II skyrius“.

5 straipsnis

Licencijų išdavimas

1.   Ne vėliau kaip iki 2006 m. vasario 21 d. valstybės narės Komisijai praneša apie visą kiekį, dėl kurio buvo pateiktos tinkamos licencijų paraiškos.

2.   Jei prašomas kiekis viršija 2 straipsnio a punkte nurodytą kiekį, ne vėliau kaip iki 2006 m. vasario 24 d. Komisija nustato licencijų paraiškoms taikytiną mažinimo koeficientą.

3.   Kompetentingos institucijos importo licencijas išduoda nuo 2006 m. vasario 27 d., jei reikia taikydamos 2 dalyje numatytą mažinimo koeficientą.

4.   Kai, taikant mažinimo koeficientą, licencija išduodama mažesniam, nei buvo prašyta, kiekiui, 4 straipsnio 4 dalyje numatytas užstatas už nepaskirtą kiekio dalį grąžinamas nedelsiant.

6 straipsnis

Licencijų galiojimo trukmė ir valstybių narių pranešimai

1.   Pagal 5 straipsnio 3 dalį išduotos importo licencijos galioja nuo 2006 m. kovo 1 d. iki gruodžio 31 d.

2.   2006 m. balandžio–2007 m. sausio mėnesiais imtinai valstybės narės remdamosi pagal 5 straipsnio 3 dalį išduotomis importo licencijomis ne vėliau kaip iki kiekvieno mėnesio 15 d. praneša Komisijai, koks bananų kiekis buvo importuotas praėjusį mėnesį.

III SKYRIUS

2 STRAIPSNIO b PUNKTE NUMATYTO KIEKIO IMPORTAS

7 straipsnis

Administravimas

1.   2 straipsnio b punkte numatytas kiekis dalijamas į penkias dalis po 93 630 tonų taip:

Serijos Nr.

Kvotos laikotarpis

09.1638

Nuo kovo 1 d. iki balandžio 30 d.

09.1639

Nuo gegužės 1 d. iki birželio 30 d.

09.1640

Nuo liepos 1 d. iki rugpjūčio 31 d.

09.1642

Nuo rugsėjo 1 d. iki spalio 31 d.

09.1644

Nuo lapkričio 1 d. iki gruodžio 31 d.

2.   Pirmojoje dalyje numatytos dalys administruojamos remiantis Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 308a, 308b ir 308c straipsniais.

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

8 straipsnis

Panaikinimas

Reglamentas (EB) Nr. 896/2001 yra panaikinamas. Tačiau šio reglamento 21, 26 ir 27 straipsniai bei jo priedas tebetaikomi pagal šį reglamentą vykdomam importui.

9 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. vasario 8 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 316, 2005 12 2, p. 1.

(2)  OL L 324, 2005 12 10, p. 5.

(3)  OL L 253, 1993 10 11, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 883/2005 (OL L 148, 2005 6 11, p. 5).

(4)  OL L 47, 1993 2 25, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2003 m. Stojimo aktu.

(5)  OL L 126, 2001 5 8, p. 6. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 838/2004 (OL L 127, 2004 4 29, p. 52).

(6)  OL L 152, 2000 6 24, p. 1.

(7)  OL L 205, 1985 8 3, p. 5.


9.2.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 38/25


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 220/2006

2006 m. vasario 8 d.

nustatantis grąžinamąsias išmokas už kiaušinius ir kiaušinių trynius, kurie eksportuojami kaip prekės, neįtrauktos į Sutarties I priedą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1975 m. spalio 29 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2771/75 dėl bendro kiaušinių rinkos organizavimo (1), ypač į jo 8 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EEB) Nr. 2771/75 8 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad skirtumas tarp šio reglamento 1 straipsnio 1 dalyje išvardytų produktų kainų tarptautinėje prekyboje ir Bendrijos vidaus rinkos kainų gali būti padengtas eksporto grąžinamosiomis išmokomis, kai prekės yra eksportuojamos kaip prekės, išvardytos šio reglamento priede.

(2)

2005 m. birželio 30 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 1043/2005, įgyvendinančiame Tarybos reglamento (EB) Nr. 3448/93 nuostatas dėl eksporto grąžinamųjų išmokų už tam tikrus žemės ūkio produktus, eksportuojamus kaip į Sutarties I priedą neįtrauktas prekes, skyrimo sistemos ir tokių grąžinamųjų išmokų sumos nustatymo kriterijų (2), yra nurodyti produktai, kuriems turėtų būti nustatytas grąžinamosios išmokos dydis, taikomas, kai produktai eksportuojami kaip prekės, išvardytos Reglamento (EEB) Nr. 2771/75 I priede.

(3)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1043/2005 14 straipsnio antrą pastraipą grąžinamųjų išmokų dydis už 100 kilogramų kiekvieno atitinkamo pagrindinio produkto turėtų būti nustatytas tos pačios trukmės laikotarpiui, kuriam grąžinamosios išmokos yra nustatomos tiems patiems produktams, eksportuojamiems neperdirbtais.

(4)

Urugvajaus raundo metu sudaryto Susitarimo dėl žemės ūkio 11 straipsnyje nustatyta, kad eksporto grąžinamosios išmokos už produktą, kuris yra prekės sudėtyje, negali viršyti tos grąžinamosios išmokos, kuri mokama už produktą, kai eksportuojama jo vėliau neperdirbant.

(5)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Paukštienos ir kiaušinių vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Grąžinamųjų išmokų dydžiai, taikomi Reglamento (EB) Nr. 1043/2005 I priede ir Reglamento (EEB) Nr. 2771/75 1 straipsnio 1 dalyje išvardytiems pagrindiniams produktams ir eksportuojamiems kaip prekės, išvardytos Reglamento (EEB) Nr. 2771/75 I priede, yra nustatomi pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. vasario 9 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. vasario 8 d.

Komisijos vardu

Günter VERHEUGEN

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 282, 1975 11 1, p. 49. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1913/2005 (OL L 307, 2005 11 25, p. 2).

(2)  OL L 172, 2005 7 5, p. 24.


PRIEDAS

Nuo 2006 m. vasario 9 d. kiaušiniams ir kiaušinių tryniams, eksportuojamiems kaip prekės, neįtrauktos į Sutarties I priedą, taikomi grąžinamųjų išmokų dydžiai

(EUR/100 kg)

KN kodas

Aprašymas

Paskirties šalis (1)

Grąžinamosios išmokos dydis

0407 00

Paukščių kiaušiniai su lukštais, švieži, konservuoti ir virti:

 

 

– Paukštienos sektoriaus:

 

 

0407 00 30

– – Kita:

 

 

a)

eksportuojant ovalbuminą, klasifikuojamą KN kodais 3502 11 90 ir 3502 19 90

02

6,00

03

20,00

04

3,00

b)

eksportuojant kitas prekes

01

3,00

0408

Paukščių kiaušiniai, be lukštų ir trynių, švieži, džiovinti, virti garuose arba verdančiame vandenyje, lieti, šaldyti ar kitokiu būdu užkonservuoti, į kuriuos pridėta ar nepridėta cukraus ar kitokio saldiklio:

 

 

– Kiaušinių tryniai:

 

 

0408 11

– – Džiovinti:

 

 

ex 0408 11 80

– – – Tinkami maistui:

 

 

nesaldinti

01

40,00

0408 19

– – Kita:

 

 

– – – Tinkami maistui:

 

 

ex 0408 19 81

– – – – Skysti:

 

 

nesaldinti

01

20,00

ex 0408 19 89

– – – – Šaldyti:

 

 

nesaldinti

01

20,00

– Kita:

 

 

0408 91

– – Džiovinti:

 

 

ex 0408 91 80

– – – Tinkami maistui:

 

 

nesaldinti

01

73,00

0408 99

– – Kita:

 

 

ex 0408 99 80

– – – Tinkami maistui:

 

 

nesaldinti

01

18,00


(1)  Paskirties šalys yra šios:

01

trečiosios šalys, išskyrus Bulgariją nuo 2004 m. spalio 1 d. ir Rumuniją, nuo 2005 m. gruodžio 1 d. Šveicarijai ir Lichtenšteinui šie dydžiai netaikomi 1972 m. liepos 22 d. Susitarimo tarp Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos protokolo Nr. 2 I ir II lentelėse išvardytoms prekėms, eksportuojamoms nuo 2005 m. vasario 1 d.;

02

Kuveitas, Bahreinas, Omanas, Kataras, Jungtiniai Arabų Emyratai, Jemenas, Turkija, Honkongo SAR ir Rusija;

03

Pietų Korėja, Japonija, Malaizija, Tailandas, Taivanas ir Filipinai;

04

visos paskirties vietos, išskyrus Šveicariją, Bulgariją nuo 2004 m. spalio 1 d., Rumuniją nuo 2005 m. gruodžio 1 d. ir 02 ir 03 pažymėtas šalis.


9.2.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 38/27


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 221/2006

2006 m. vasario 8 d.

nustatantis mažinimo koeficientą, taikytiną Reglamente (EB) Nr. 2375/2002 numatytai paprastųjų kviečių, išskyrus aukščiausios kokybės, III tarifinei kvotai pagal Reglamentą (EB) Nr. 169/2006

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjis 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1),

atsižvelgdama į 2002 m. gruodžio 27 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 2375/2002, atidarantį trečiųjų šalių kilmės paprastųjų kviečių, išskyrus aukštos kokybės paprastuosius kviečius, Bendrijos tarifines kvotas ir numatantį jų administravimą bei nukrypstantį nuo Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1766/92 (2), ir ypač į jo 5 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamentu (EB) Nr. 2375/2002 atidaryta 2 981 600 tonų paprastųjų kviečių, išskyrus aukščiausios kokybės, metinė tarifinė kvota. Ši kvota yra suskirstyta į tris kvotos dalis.

(2)

2006 m. sausio 31 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 169/2006, nukrypstančio nuo Reglamento (EB) Nr. 2375/2002 dėl paprastųjų kviečių, išskyrus aukščiausios kokybės paprastuosius kviečius, importo licencijų išdavimo remiantis tarifinės III kvotos dalimi Nr. 1 (3) laikotarpiu nuo 2006 m. sausio 1 d. iki kovo 31 d., 1 straipsnyje nustatytas dar turimas III kvotos dalies 464 879,874 tonų kiekis.

(3)

Kiekiai, kurių buvo prašyta 2006 m. vasario 6 d. remiantis Reglamento (EB) Nr. 2375/2002 5 straipsnio 1 dalimi, viršija už turimus kiekius. Todėl reikėtų nustatyti, kokiu mastu galima išduoti licencijas, nustatant mažinimo koeficientą, taikytiną prašomiems kiekiams,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Kiekviena pagal Reglamento (EB) Nr. 2375/2002 5 straipsnio 1 ir 2 dalis 2006 m. vasario 6 d. pateikta ir Komisijai perduota paraiška gauti paprastųjų kviečių, išskyrus aukščiausios kokybės kviečius, III kvotos dalies importo licenciją yra patenkinama ne daugiau kaip 80,56049 % prašomo kiekio.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. vasario 9 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. vasario 8 d.

Komisijos vardu

J. L. DEMARTY

Generalinis direktorius žemės ūkio ir kaimo plėtros reikalams


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 78. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1154/2005 (OL L 187, 2005 7 19, p. 11).

(2)  OL L 358, 2002 12 31, p. 88. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 777/2004 (OL L 123, 2004 4 27, p. 50).

(3)  OL L 27, 2006 2 1, p. 3.


9.2.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 38/28


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 222/2006

2006 m. vasario 8 d.

dėl cukranendrių cukraus importo licencijų išdavimo pagal kai kurias tarifines kvotas ir susitarimus dėl lengvatinių sąlygų

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2001 m. birželio 19 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1260/2001 dėl bendro cukraus sektoriaus rinkos organizavimo (1),

atsižvelgdama į 1996 m. birželio 18 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1095/96 dėl nuolaidų, numatytų CXL sąraše, sudarytame pasibaigus deryboms dėl GATT XXIV.6 straipsnio, įgyvendinimo (2),

atsižvelgdama į 2003 m. birželio 30 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1159/2003, nustatantį išsamias tam tikrų tarifinių kvotų ir lengvatinių susitarimų, taikomų cukranendrių cukraus importui 2003–2004, 2004–2005 ir 2005–2006 prekybos metais, taikymo taisykles ir iš dalies pakeičiantį Reglamentus (EB) Nr. 1464/95 ir (EB) Nr. 779/96 (3), ypač į jo 5 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1159/2003 9 straipsnyje yra numatyta tvarka nulinio muito tarifo taikymui produktų, klasifikuojamų KN kodu 1701 ir išreikštų baltojo cukraus ekvivalentu, importui iš AKR protokolą ir susitarimą su Indija pasirašiusių šalių.

(2)

2006 m. vasario 1 d. Komisijos reglamentu (EB) 180/2006, nustatančiu pristatymo įsipareigojimų kiekius cukranendrių cukraus importui per 2005–2006 m. (4) pristatymo laikotarpį pagal AKR protokolą ir susitarimą su Indija, Kongo, Indijos, Mozambiko, Tanzanijos ir Zimbabvės įsipareigojami pristatyti kiekiai buvo nustatyti didesni negu kartu paėmus visose paraiškose importo licencijoms gauti, jau pateiktose už 2005–2006 tiekimo metus.

(3)

Tokiomis aplinkybėmis ir siekiant aiškumo reikėtų nurodyti, kad atitinkamos ribos nėra pasiektos,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Pagal paraiškas importo licencijoms gauti, remiantis Reglamento (EB) Nr. 1159/2003 5 straipsnio 1 dalimi pateiktas nuo 2006 m. sausio 30 d. iki vasario 3 d., licencijos išduodamos tokiam kiekiui, koks nurodytas šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. vasario 9 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. vasario 8 d.

Komisijos vardu

J. L. DEMARTY

Generalinis direktorius žemės ūkio ir kaimo plėtros reikalams


(1)  OL L 178, 2001 6 30, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 987/2005 (OL L 167, 2005 6 29, p. 12).

(2)  OL L 146, 1996 6 20, p. 1.

(3)  OL L 162, 2003 7 1, p. 25. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 568/2005 (OL L 97, 2005 4 15, p. 9).

(4)  OL L 29, 2006 2 2, p. 28.


PRIEDAS

AKR–INDIJOS lengvatinėmis sąlygomis įvežamas cukrus

Reglamento (EB) Nr. 1159/2003 II antraštinė dalis

2005–2006 prekybos metai

Šalis

Licencija išduodama … % kiekio, prašomo 2006 1 30–2006 2 3 savaitę

Riba

Barbadosas

100

 

Belizas

100

 

Kongas

100

 

Fidžis

100

 

Gajana

100

 

Indija

100

 

Dramblio Kaulo Krantas

100

 

Jamaika

100

 

Kenija

100

 

Madagaskaras

100

 

Malavis

100

 

Mauricijus

100

 

Mozambikas

100

 

Sent Kitsas ir Nevis

100

 

Svazilandas

0

Pasiekta

Tanzanija

100

 

Trinidadas ir Tobagas

100

 

Zambija

100

 

Zimbabvė

100

 


Ypatingasis lengvatinėmis sąlygomis įvežamas cukrus

Reglamento (EB) Nr. 1159/2003 III antraštinė dalis

2005–2006 prekybos metai

Šalis

Licencija išduodama … % kiekio, prašomo 2006 1 30–2006 2 3 savaitę

Riba

Indija

0

Pasiekta

AKR

0

Pasiekta


CXL lengvatinis cukrus

Reglamento (EB) Nr. 1159/2003 IV antraštinė dalis

2005–2006 prekybos metai

Šalis

Licencija išduodama … % kiekio, prašomo 2006 1 30–2006 2 3 savaitę

Riba

Brazilija

0

Pasiekta

Kuba

100

 

Kitos trečiosios šalys

0

Pasiekta


9.2.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 38/30


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 223/2006

2006 m. vasario 8 d.

nustatantis eksporto grąžinamąsias išmokas kiaušinių sektoriui, taikomas nuo 2006 m. vasario 9 d.

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1975 m. spalio 29 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2771/75 dėl bendro kiaušinių rinkos organizavimo (1), ypač į jo 8 straipsnio 3 dalies trečiąją pastraipą,

kadangi:

(1)

Pagal Reglamento (EEB) Nr. 2771/75 8 straipsnio nuostatas, minėto reglamento 1 straipsnio 1 dalyje išvardytų produktų kainų tarptautinėje rinkoje ir kainų Bendrijoje skirtumas gali būti padengiamas eksporto grąžinamosiomis išmokomis.

(2)

Šių taisyklių ir kriterijų taikymas dabartinei kiaušinių sektoriaus rinkų situacijai leidžia nustatyti tokio dydžio eksporto grąžinamąją išmoką, kuri suteiktų Bendrijai galimybę dalyvauti tarptautinėje prekyboje, ir taip pat atsižvelgtų į šių produktų eksporto pobūdį bei jų dabartinę svarbą.

(3)

Dabartinė rinkos ir konkurencijos situacija kai kuriose trečiosiose šalyse reikalauja nustatyti diferencijuotas eksporto grąžinamąsias išmokas pagal kai kurių kaušinių sektoriaus produktų paskirties šalį.

(4)

1999 m. balandžio 15 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 800/1999, nustatančio bendrąsias išsamias eksporto grąžinamųjų išmokų sistemos taikymo žemės ūkio produktams taisykles (2), 21 straipsnyje yra numatoma, kad grąžinamoji išmoka neskiriama už produktus, kurie eksporto deklaracijos priėmimo dieną nėra geros ir tinkamos prekinės kokybės. Norint užtikrinti, kad galiojančios taisyklės būtų taikomos vienodai, reikia pabrėžti, kad tam, kad gautų grąžinamąją išmoką, Reglamento (EEB) Nr. 2771/75 1 straipsnyje išvardytus kiaušinių produktus būtina paženklinti 1989 m. birželio 20 d. Tarybos direktyvoje Nr. 89/437/EEB dėl higienos ir sveikatos problemų, turinčių įtakos kiaušinių produktų gamybai ir tiekimui į rinką, nustatytu sveikumo ženklu (3).

(5)

Europos susitarimu kontekste vykstančiomis derybomis tarp Europos bendrijos ir Rumunijos bei Bulgarijos ypač siekiama liberalizuoti prekybą produktais, kuriems taikomas bendras atitinkamos rinkos organizavimas. Todėl šioms dviems šalims eksporto grąžinamosios išmokos turėtų būti panaikintos. Tačiau dėl sio panaikinimo neturėtų būti taikoma diferencijuota grąžinamoji išmoka už eksportą į kitas šalis.

(6)

Paukštienos ir kiaušinių vadybos komitetas nepateikė savo nuomonės per pirmininko nustatytą laiką,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Produktų, už kurių eksportą mokamos grąžinamosios išmokos, numatytos Reglamento (EEB) Nr. 2771/75 8 straipsnyje, kodai ir grąžinamųjų išmokų dydžiai nurodomi šio reglamento priede.

Tačiau tam, kad būtų skiriamos grąžinamosios išmokos, produktai, kuriems taikomos Direktyvos Nr. 89/437/EEB priedo XI skyriaus nuostatos, taip pat privalo tenkinti šioje direktyvoje numatytas sveikumo ženklinimo sąlygas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. vasario 9 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. vasario 8 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 282, 1975 11 1, p. 49. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 806/2003 (OL L 122, 2003 5 16, p. 1).

(2)  OL L 102, 1999 4 17, p. 11. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 671/2004 (OL L 105, 2004 4 14, p. 5).

(3)  OL L 212, 1989 7 22, p. 87. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 806/2003.


PRIEDAS

Nuo 2006 m. vasario 9 d. kiaušinių sektoriui skirtos eksporto grąžinamosios išmokos

Produktų kodas

Paskirties šalys

Mato vienetas

Grąžinamųjų išmokų dydis

0407 00 11 9000

E16

EUR/100 vnt.

1,35

0407 00 19 9000

E16

EUR/100 vnt.

0,70

0407 00 30 9000

E09

EUR/100 kg

6,00

E10

EUR/100 kg

20,00

E17

EUR/100 kg

3,00

0408 11 80 9100

E18

EUR/100 kg

40,00

0408 19 81 9100

E18

EUR/100 kg

20,00

0408 19 89 9100

E18

EUR/100 kg

20,00

0408 91 80 9100

E18

EUR/100 kg

73,00

0408 99 80 9100

E18

EUR/100 kg

18,00

NB: Produktų kodai ir „A“ serijos paskirties šalių kodai nurodyti Komisijos reglamente (EEB) Nr. 3846/87 (OL L 366, 1987 12 24, p. 1) su pakeitimais.

Paskirties šalių skaitiniai kodai nurodyti Reglamente (EB) Nr. 750/2005 (OL L 126, 2005 05 19, p. 12).

Kitos paskirties šalys nurodomos taip:

E09

Kuveitas, Bahreinas, Omanas, Kataras, Jungtiniai Arabų Emyratai, Jemenas, Ypatingasis administracinis Kinijos regionas Honkongas, Rusija, Turkija.

E10

Pietų Korėja, Japonija, Malaizija, Tailandas, Taivanis, Filipinai.

E16

Visos paskirties šalys, išskyrus Jungtines Amerikos Valstijas, Rumuniją ir Bulgariją.

E17

Visos paskirties šalys, išskyrus Šveicariją, Rumuniją, Bulgariją ir E09 bei E10 grupes.

E18

Visos paskirties šalys, išskyrus Šveicariją, Rumuniją ir Bulgariją.


9.2.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 38/32


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 224/2006

2006 m. vasario 8 d.

nustatantis tipines kainas paukštienos ir kiaušinių sektoriams bei ovalbuminui ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1484/95

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1975 m. spalio 29 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2771/75 dėl bendro kiaušinių rinkos organizavimo (1), ypač į jo 5 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į 1975 m. spalio 29 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2777/75 dėl bendro paukštienos rinkos organizavimo (2), ypač į jo 5 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į 1975 m. spalio 29 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2783/75 dėl bendros prekybos ovalbuminu ir laktalbuminu sistemos (3), ypač į jo 3 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1484/95 (4), buvo nustatytos išsamios papildomų importo muitų sistemos taikymo taisyklės ir papildomi importo muitai paukštienos ir kiaušinių sektoriams bei kiaušinių albuminui.

(2)

Iš reguliarios duomenų, kuriais grindžiamas tipinių kainų nustatymas paukštienos ir kiaušinių sektoriams bei ovalbuminui, kontrolės išplaukia, kad kyla būtinybė iš dalies keisti tipines kai kurių produktų kainas, atsižvelgiant į kainų svyravimą, priklausomai nuo kilmės. Tipines kainas skelbti tikslinga jau dabar.

(3)

Šį pakeitimą būtina taikyti kuo greičiau, atsižvelgiant į rinkos situaciją.

(4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Paukštienos ir kiaušinių vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1484/95 I priedas keičiamas šio reglamento priedu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. vasario 9 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. vasario 8 d.

Komisijos vardu

J. L. DEMARTY

Generalinis direktorius žemės ūkio ir kaimo plėtros reikalams


(1)  OL L 282, 1975 11 1, p. 49. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 806/2003 (OL L 122, 2003 5 16, p. 1).

(2)  OL L 282, 1975 11 1, p. 77. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 806/2003.

(3)  OL L 282, 1975 11 1, p. 104. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 2916/95 (OL L 305, 1995 12 19, p. 49).

(4)  OL L 145, 1995 6 29, p. 47. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 82/2006 (OL L 14, 2006 1 19, p. 10).


PRIEDAS

prie 2006 m. vasario 8 d. Komisijos reglamento, nustatančio tipines kainas paukštienos ir kiaušinių sektoriams bei ovalbuminui ir iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1484/95

„I PRIEDAS

KN kodas

Prekių pavadinimai

Tipinė kaina

(EUR/100 kg)

Garantija, paminėta 3 straipsnio 3 dalyje

(EUR/100 kg)

Kilmė (1)

0207 12 90

„65 % viščiukų“ skerdenėlės, užšaldytos

111,7

2

01

96,5

6

02

0207 14 10

Iškaulinėti gaidžių ar vištų gabalai, užšaldyti

195,3

32

01

229,4

21

02

279,7

6

03

0207 25 10

„80 % kalakutų“ skerdenos, užšaldytos

120,6

12

01

0207 27 10

Iškaulinėti kalakutų gabalai, užšaldyti

236,2

18

01

276,7

6

03

1602 32 11

Nevirti gaidžių ar vištų pusgaminiai

206,6

24

01

264,0

7

02

199,2

26

03


(1)  Importo kilmė:

01

Brazilija

02

Argentina

03

Čilė.“


9.2.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 38/34


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 225/2006

2006 m. vasario 8 d.

iš dalies keičiantis Reglamente (EB) Nr. 1011/2005 nustatytų kai kurių cukraus sektoriaus produktų reprezentacines kainas ir papildomus importo muitų dydžius 2005–2006 prekybos metams

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2001 m. birželio 19 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1260/2001 dėl bendro cukraus sektoriaus rinkos organizavimo (1),

atsižvelgdama į 1995 m. birželio 23 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1423/95, nustatantį išsamias cukraus sektoriaus produktų, išskyrus melasą, importo įgyvendinimo taisykles (2), ypač į jo 1 straipsnio 2 dalies antros pastraipos antrą sakinį ir jo 3 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Reprezentacinės kainos ir papildomų importo muitų dydžiai, taikytini baltajam cukrui, žaliaviniam cukrui ir kai kuriems sirupams 2005–2006 prekybos metams, buvo nustatyti Komisijos reglamente (EB) Nr. 1011/2005 (3). Šios kainos ir dydžiai paskutinį kartą buvo pakeisti Komisijos reglamente (EB) Nr. 200/2006 (4).

(2)

Šiuo metu Komisijos turimi duomenys rodo, kad reikia iš dalies pakeisti minėtus dydžius pagal Reglamente (EB) Nr. 1423/95 nustatytas taisykles ir nuostatas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1423/95 1 straipsnyje išvardytiems produktams taikomos reprezentacinės kainos ir papildomi importo muitai, nustatyti Reglamentu (EB) Nr. 1011/2005 2005–2006 prekybos metams, yra iš dalies keičiami ir nurodomi šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. vasario 9 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. vasario 8 d.

Komisijos vardu

J. L. DEMARTY

Generalinis direktorius žemės ūkio ir kaimo plėtros reikalams


(1)  OL L 178, 2001 6 30, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 39/2004 (OL L 6, 2004 1 10, p. 16).

(2)  OL L 141, 1995 6 24, p. 16. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 624/98 (OL L 85, 1998 3 20, p. 5).

(3)  OL L 170, 2005 7 1, p. 35.

(4)  OL L 32, 2006 2 4, p. 39.


PRIEDAS

Iš dalies pakeisti reprezentacinių kainų ir papildomų importo muitų dydžiai baltajam cukrui, žaliaviniam cukrui ir KN kodu 1702 90 99 klasifikuojamiems produktams taikomi nuo 2006 m. vasario 9 d.

(EUR)

KN kodas

Reprezentacinė kaina už 100 kg neto atitinkamo produkto

Papildomo muito už 100 kg neto atitinkamo produkto dydis

1701 11 10 (1)

36,67

0,28

1701 11 90 (1)

36,67

3,90

1701 12 10 (1)

36,67

0,15

1701 12 90 (1)

36,67

3,61

1701 91 00 (2)

35,79

7,34

1701 99 10 (2)

35,79

3,60

1701 99 90 (2)

35,79

3,60

1702 90 99 (3)

0,36

0,31


(1)  Nustatyta už standartinę kokybę, kaip ji yra apibrėžta Tarybos reglamento (EB) Nr. 1260/2001 I priedo II dalyje (OL L 178, 2001 6 30, p. 1).

(2)  Nustatyta už standartinę kokybę, kaip ji yra apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1260/2001 I priedo I dalyje.

(3)  Nustatyta už kiekvieną 1 % sacharozės kiekio.


9.2.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 38/36


KOMISIJOS DIREKTYVA 2006/15/EB

2006 m. vasario 7 d.

nustatanti antrąjį orientacinių profesinio poveikio ribinių verčių sąrašą, įgyvendinant Tarybos direktyvą 98/24/EB, ir iš dalies keičianti Direktyvas 91/322/EEB ir 2000/39/EB

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1998 m. balandžio 7 d. Tarybos direktyvą 98/24/EB dėl darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos nuo rizikos, susijusios su cheminiais veiksniais darbe (1), ypač į jos 3 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į Darbuotojų saugos, higienos ir sveikatos patariamojo komiteto nuomonę,

kadangi:

(1)

Pagal Direktyvą 98/24/EB, Komisija teikia pasiūlymą Bendrijos lygiu patvirtinti darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su cheminiais veiksniais, Europos uždavinius, išreikštus orientacinėmis profesinio poveikio ribinėmis vertėmis.

(2)

Vykdant šią užduotį, Komisijai padeda Komisijos sprendimu 95/320/EB (2) įsteigtas Cheminių medžiagų profesinio poveikio normų mokslinis komitetas.

(3)

Orientacinės profesinio poveikio ribinės vertės yra su sveikatos apsauga susijusios neprivalomos vertės, nustatytos remiantis naujausiais moksliniais duomenimis ir atsižvelgiant į matavimo metodų prieinamumą. Jos nurodo poveikio ribinius lygius, žemiau kurių išvardytos medžiagos nekenkia sveikatai. Jos yra būtinos darbdaviui nustatant ir įvertinant riziką pagal Direktyvos 98/24/EB 4 straipsnį.

(4)

Kiekvienam cheminiam veiksniui, kuriam Bendrijoje yra nustatytos orientacinės profesinio poveikio ribinės vertės, valstybės narės privalo nustatyti nacionalinę profesinio poveikio ribinę vertę, atsižvelgdamos į Bendrijos ribinį dydį ir nustatydamos jos pobūdį pagal nacionalinius teisės aktus bei praktiką.

(5)

Nustatyti orientacines profesinio poveikio ribines vertes yra svarbu siekiant užtikrinti darbuotojų sveikatos apsaugą nuo pavojingų cheminių medžiagų darbo vietoje.

(6)

Remiantis rizikos įvertinimo ir sumažinimo strategijų rezultatais, išdėstytais Tarybos reglamente (EEB) Nr. 793/93 dėl esančių medžiagų rizikos įvertinimo ir kontrolės (3), kuriame numatyta nustatyti ar persvarstyti profesinio poveikio ribas tam tikram šių medžiagų skaičiui.

(7)

Komisijos direktyvomis 91/322/EEB (4) ir 96/94/EB (5) buvo nustatyti pirmasis ir antrasis orientacinių profesinio poveikio ribinių verčių sąrašai pagal 1980 m. lapkričio 27 d. Tarybos direktyvą 80/1107/EEB dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su cheminių, fizinių ir biologinių veiksnių poveikiu darbe (6).

(8)

Nuo 2001 m. gegužės 5 d. Direktyva 80/1107/EEB buvo panaikinta Direktyva 98/24/EB.

(9)

Direktyva 98/24/EB buvo nustatyta, kad Direktyvos 91/322/EEB ir 96/94/EB lieka galioti.

(10)

Nuo 2001 m. gruodžio 31 d. Direktyva 96/94/EB buvo panaikinta 2000 m. birželio 8 d. Komisijos direktyva 2000/39/EB, nustatančia pirmąjį orientacinių profesinio poveikio ribinių dydžių sąrašą, įgyvendinant Tarybos direktyvą 98/24/EB dėl darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos nuo rizikos, susijusios su cheminiais veiksniais darbe (7).

(11)

Atsižvelgiant į naujausių mokslinių duomenų įvertinimą, reikėtų persvarstyti Direktyvoje 91/322/EEB nustatytas orientacines profesinio poveikio ribines vertes.

(12)

Pagal Direktyvos 98/24/EB 3 straipsnį Cheminių medžiagų profesinio poveikio normų mokslinis komitetas iš viso įvertino 33 medžiagas, išvardytas šios direktyvos priede. Iš pateiktų 33 medžiagų, 17 jau buvo išvardytos Direktyvos 91/322/EEB priede. 4 šių medžiagų Cheminių medžiagų profesinio poveikio normų mokslinis komitetas rekomenduoja nustatyti naujas orientacines ribines vertes, 13 medžiagų – palikti pirmiau nustatytas ribines vertes. Tačiau iš Direktyvos 91/322/EEB priedo reikėtų išbraukti 17 šios direktyvos priede išvardytų medžiagų, o kitas 10 medžiagų palikti Direktyvos 91/322/EEB priede.

(13)

Direktyvos 91/322/EEB priede turėtų likti 10 medžiagų. 9 jų Cheminių medžiagų profesinio poveikio normų mokslinis komitetas dar nerekomendavo orientacinių profesinio poveikio ribinių verčių, tačiau artimiausiu metu šiam komitetui bus pateikti papildomi moksliniai duomenys siekiant nustatyti ribinę vertę likusiai vienai medžiagai.

(14)

Į šios direktyvos priedo sąrašą taip pat įtraukiamos kitos 16 medžiagų, kurioms orientacines profesinio poveikio ribines vertes rekomendavo Cheminių medžiagų profesinio poveikio normų mokslinis komitetas, remdamasis naujausių mokslinių duomenų apie profesinį poveikį sveikatai įvertinimu ir atsižvelgdamas į matavimo metodų prieinamumą pagal Direktyvos 98/24/EB 3 straipsnį.

(15)

Viena iš šių 16 medžiagų, monochlorobenzenas, buvo įtraukta į Direktyvos 2000/39/EB priedą. Cheminių medžiagų profesinio poveikio normų mokslinis komitetas, remdamasis naujausiais moksliniais duomenimis, persvarstė orientacines profesinio poveikio ribines vertes ir rekomendavo nustatyti naujas orientacines profesinio poveikio ribines vertes. Kadangi ši medžiaga dabar įtraukta į šios direktyvos priede pateiktą sąrašą, ji turi būti išbraukta iš Direktyvos 2000/39/EB priedo.

(16)

Taip pat būtina nustatyti trumpalaikes ribines vertes tam tikroms medžiagoms siekiant atsižvelgti į jų poveikį per trumpą laiką.

(17)

Siekiant užtikrinti geriausią apsaugą, reikia atsižvelgti į tam tikras medžiagas, nes jos gali prasiskverbti per odą.

(18)

Ši direktyva yra praktinis įnašas kuriant vidaus rinkos socialinę dimensiją.

(19)

Šioje direktyvoje numatytos priemonės atitinka 1989 m. birželio 12 d. Tarybos direktyvos 89/391/EEB dėl priemonių darbuotojų saugai ir sveikatos apsaugai darbe gerinti nustatymo 17 straipsniu įsteigto komiteto nuomonę (8).

(20)

Todėl atitinkamai reikėtų iš dalies pakeisti Direktyvą 91/322/EEB.

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinant Direktyvą 98/24/EB priede išvardytiems cheminiams veiksniams nustatomas antrasis Bendrijos orientacinių profesinio poveikio ribinių dydžių sąrašas.

2 straipsnis

Valstybės narės, atsižvelgdamos į Bendrijoje nustatytas vertes, priede išvardytiems cheminiams veiksniams nustato nacionalines orientacines profesinio poveikio ribines vertes.

3 straipsnis

Direktyvos 91/322/EEB priede pateiktos nuorodos į nikotiną, skruzdžių rūgštį, metanolį, acetonitrilą, nitrobenzeną, rezorcinolį, dietilaminą, anglies dioksidą, oksalo rūgštį, cianamidą, diforsforo pentoksidą, difosforo pentasulfidą, bromą, fosforo pentachloridą, piretrumą, barį (tirpiuosius junginius, pvz., Ba), sidabrą (tirpiuosius junginius, pvz., Ag), ir jų orientacines ribines vertes yra išbraukiamos.

Direktyvos 2000/39/EB priede išbraukiama nuoroda į chlorbenzeną.

4 straipsnis

1.   Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję ne vėliau kaip per 18 mėnesių nuo šios direktyvos įsigaliojimo, įgyvendina šią direktyvą.

Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų nuostatų tekstus bei tų nuostatų ir šios direktyvos koreliacijos lentelę.

Valstybės narės, priimdamos šias nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą, arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai nacionalinio įstatymo, kurį jos priėmė šios direktyvos srityje, nuostatų tekstą.

5 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

6 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2006 m. vasario 7 d.

Komisijos vardu

Vladimír ŠPIDLA

Komisijos narys


(1)  OL L 131, 1998 5 5, p. 11.

(2)  OL L 188, 1995 8 9, p. 14.

(3)  OL L 84, 1993 4 5, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1882/2003 (OL L 284, 2003 10 31, p. 1).

(4)  OL L 177, 1991 7 5, p. 22.

(5)  OL L 338, 1996 12 28, p. 86.

(6)  OL L 327, 1980 12 3, p. 8.

(7)  OL L 142, 2000 6 16, p. 47.

(8)  OL L 183, 1989 6 29, p. 1.


PRIEDAS

ORIENTACINĖS PROFESINIO POVEIKIO RIBINĖS VERTĖS

EINECS (1)

CAS (2)

Veiksnio pavadinimas

Ribinės vertės

Pastabos (3)

8 valandos (4)

Trumpalaikis (5)

mg/m3  (6)

ppm (7)

mg/m3  (6)

ppm (7)

200-193-3

54-11-5

Nikotinas

0,5

oda

200-579-1

64-18-6

Skruzdžių rūgštis

9

5

200-659-6

67-56-1

Metanolis

260

200

oda

200-830-5

75-00-3

Chloretanas

268

100

200-835-2

75-05-8

Acetonitrilas

70

40

oda

201-142-8

78-78-4

Izopentanas

3 000

1 000

202-716-0

98-95-3

Nitrobenzenas

1

0,2

oda

203-585-2

108-46-3

Rezorcinolis

45

10

oda

203-625-9

108-88-3

Toluenas

192

50

384

100

oda

203-628-5

108-90-7

Monochlorbenzenas

23

5

70

15

203-692-4

109-66-0

Pentanas

3 000

1 000

203-716-3

109-89-7

Dietilaminas

15

5

30

10

203-777-6

110-54-3

n-Heksanas

72

20

203-806-2

110-82-7

Cikloheksanas

700

200

203-815-1

110-91-8

Morfolinas

36

10

72

20

203-906-6

111-77-3

2-(2-metoksietoksi)etanolis

50,1

10

oda

203-961-6

112-34-5

2-(2-butoksietoksi)etanolis

67,5

10

101,2

15

204-696-9

124-38-9

Anglies dioksidas

9 000

5 000

205-483-3

141-43-5

2-Aminoetanolis

2,5

1

7,6

3

oda

205-634-3

144-62-7

Oksalo rūgštis

1

206-992-3

420-04-2

Cianamidas

1

0,58

oda

207-343-7

463-82-1

Neopentanas

3 000

1 000

215-236-1

1314-56-3

Difosforo pentoksidas

1

215-242-4

1314-80-3

Difosforo pentasulfidas

1

231-131-3

 

Sidabras (tirpieji junginiai, pvz., Ag)

0,01

Baris (tirpieji junginiai, pvz., Ba)

0,5

Chrominis metalas, neorganinio chromo (II) junginys ir neorganinio chromo (III) junginys (netirpus)

2

231-714-2

7697-37-2

Nitrato rūgštis

2,6

1

231-778-1

7726-95-6

Bromas

0,7

0,1

231-959-5

7782-50-5

Chloras

1,5

0,5

232-260-8

7803-51-2

Fosfinas

0,14

0,1

0,28

0,2

8003-34-7

Piretrumas (grynintas iš jautrinančių laktonų)

1

233-060-3

10026-13-8

Fosforo pentachloridas

1


(1)  EINECS: (European Inventory of Existing Chemical Substances): Europos žinomų cheminių medžiagų katalogas.

(2)  CAS: cheminių medžiagų santrumpų tarnybos medžiagai suteiktas registracijos numeris.

(3)  Prie profesinio poveikio ribinės vertės pridėtas užrašas, žymintis odą, reiškia, kad medžiaga į organizmą gali prasiskverbti pro odą.

(4)  Per 8 valandas matuotas ar apskaičiuotas dinaminis svertinis vidurkis.

(5)  Ribinė vertė, kurios nederėtų viršyti, ir kuri yra susijusi su 15 minučių trukme, jei nenurodyta kitaip.

(6)  mg/m3: miligramai kubiniame metre oro, esant 20 °C temperatūrai ir 101,3 kPa slėgiui.

(7)  ppm: promilės pagal tūrį ore (ml/m3).


9.2.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 38/40


KOMISIJOS DIREKTYVA 2006/17/EB

2006 m. vasario 8 d.

įgyvendinanti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/23/EB, nustatančią žmogaus audinių ir ląstelių donorystės, įsigijimo, ištyrimo, apdorojimo, konservavimo, laikymo bei paskirstymo kokybės ir saugos standartus

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 152 straipsnio 4 dalies a punktą,

atsižvelgdama į 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą, nustatančią žmogaus audinių ir ląstelių donorystės, įsigijimo, ištyrimo, apdorojimo, konservavimo, laikymo bei paskirstymo kokybės ir saugos standartus (1), visų pirma į jos 28 straipsnio b, d, e, f ir i punktus,

kadangi:

(1)

Direktyva 2004/23/EB nustato visų žmogaus audinių ir ląstelių, numatytų naudoti žmonėms, bei iš žmogaus gautų audinių ir ląstelių pagamintų produktų, numatytų naudoti žmonėms, donorystės, įsigijimo ir ištyrimo kokybės ir saugos standartus, siekiant užtikrinti aukštą žmonių sveikatos apsaugos lygį.

(2)

Siekiant išvengti ligų perdavimo žmogaus audiniais ir ląstelėmis, numatytais naudoti žmonėms, ir užtikrinti lygiavertį kokybės ir saugos lygį, Direktyvoje 2004/23/EB siūloma nustatyti specialius techninius reikalavimus kiekvienam žmogaus audinių ir ląstelių naudojimo proceso etapui.

(3)

Naudojant audinius ir ląsteles, numatytas naudoti žmogaus kūne, yra ligų perdavimo rizika ir kitoks galimas neigiamas poveikis recipientams. Tą riziką galima sumažinti kruopščiai atrenkant donorus, ištiriant kiekvieną paimtą audinį ir ląsteles ir taikant audinių ir ląstelių paėmimo tvarką, remiantis pagal geriausias mokslines rekomendacijas nustatytomis ir atnaujintomis taisyklėmis bei procesais. Todėl visi naudojimui Bendrijoje skirti audiniai ir ląstelės, įskaitant ir tuos, kurie naudojami kaip pradinė medžiaga gaminti medicininius preparatus, turėtų atitikti šioje direktyvoje nustatytus kokybės ir saugos reikalavimus.

(4)

Lytinės ląstelės dėl specifinio jų naudojimo pobūdžio pasižymi specifinėmis kokybės ir saugos savybėmis, į kurias atsižvelgta šioje direktyvoje.

(5)

Lytinių ląstelių donorystės tarp partnerių, turinčių intymių fizinių santykių, atveju pagrįsta reikalauti mažiau biologinių tyrimų, atsižvelgiant į tai, kad tokiu atveju rizika recipientui yra laikoma mažesne nei trečiųjų šalių donorystės atveju. Siekiant sumažinti kryžminio užteršimo riziką, biologinis donoro ištyrimas bus būtinas tik tada, kai donoro ląstelės bus apdorojamos, auginamos arba laikomos.

(6)

Ši direktyva remiasi plačiai konsultuojantis įgyta tarptautine patirtimi, Organų, audinių ir ląstelių saugos ir kokybės užtikrinimo vadovu, Europos žmogaus teisių konvencija, Konvencija dėl žmogaus teisių ir orumo apsaugos biologijos ir medicinos srityje: žmogaus teisių ir biomedicinos konvencija (Oviedo, 1997 4 4) ir jos papildomais Europos Tarybos protokolais bei Pasaulinės sveikatos organizacijos rekomendacijomis. Donorų, kurie kilę iš tam tikrų ligų didelio paplitimo vietovių arba kurių lytiniai partneriai arba tėvai kilę iš didelio paplitimo vietovių, tolesnio papildomo biologinio ištyrimo atveju valstybės narės visų pirma remsis turimais tarptautiniais moksliniais įrodymais. Direktyva atitinka pagrindinius principus, nustatytus Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje.

(7)

Šioje direktyvoje numatytos priemonės atitinka Direktyva 2004/23/EB įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Sąvokų apibrėžimai

Šioje direktyvoje taikomi tokie sąvokų apibrėžimai:

a)

lytinės ląstelės“ yra visi audiniai ir ląstelės, kurie skirti naudoti pagalbinio apvaisinimo tikslams;

b)

partnerių donorystė“ yra lytinių ląstelių donorystė tarp vyro ir moters, kurie teigia turintys intymius fizinius santykius;

c)

tiesioginis naudojimas“ yra bet kokia tvarka, kai donorų ląstelės naudojamos neperkeliant jų į banką;

d)

kokybės sistema“ yra kokybės valdymo įgyvendinimo organizacinė struktūra, nustatytos pareigos, tvarka, procesai ir ištekliai. Ją sudaro visa veikla, kuri tiesiogiai arba netiesiogiai prisideda prie kokybės;

e)

nustatyta veiklos tvarka (NVT)“ yra raštiški nurodymai, apibūdinantys konkretaus proceso etapus, įskaitant ir medžiagas bei metodiką, kurias reikia naudoti, bei numatomą galutinį produktą;

f)

patvirtinimas (arba atitikimas reikalavimams įrangos arba aplinkos atveju)“ yra procedūra, kai užtikrinant didelį patikimumą dokumentais įrodoma, kad konkretus procesas, NVT, įranga arba aplinka leis nuosekliai sukurti produktą, atitinkantį jam iš anksto nustatytus reikalavimus ir kokybinius požymius; procesas patvirtinamas įvertinant sistemos veiklos rezultatus, atsižvelgiant į jos veiksmingumą lyginant su numatomu panaudojimu;

g)

atsekamumas“ yra galimybė surasti ir nustatyti audinius (ląsteles) bet kokiame etape nuo jų paėmimo, apdorojimo, ištyrimo ir laikymo iki paskirstymo tiek recipientui, tiek pašalinimui, kada įmanoma nustatyti donorą ir audinių įstaigą arba audinius (ląsteles) gaunančią, apdorojančią arba laikančią gamybos įstaigą, o medicinos įstaigos, kurioje audinius (ląsteles) gauna recipientas, atveju – galima nustatyti recipientą (-us). Atsekamumas taip pat reiškia galimybę surasti ir nustatyti visus reikšmingus duomenis, susijusius su produktais ir medžiagomis, turėjusiais kontaktą su tais audiniais (ląstelėmis);

h)

paėmimą vykdanti organizacija“ yra sveikatos priežiūros įstaiga arba ligoninės skyrius arba kitas subjektas, vykdantis žmogaus audinių ir ląstelių paėmimo veiklą, kuri gali nebūti akredituota, paskirta, įgaliota arba licencijuota kaip audinių įstaiga.

2 straipsnis

Žmogaus audinių ir ląstelių paėmimo reikalavimai

1.   Išskyrus lytinių ląstelių partnerių donorystę tiesioginiam naudojimui, valstybės narės užtikrina, kad žmogaus audinių ir ląstelių paėmimą atlikti akredituojama, paskiriama, įgaliojama arba licencijuojama tik tada, kai įvykdomi 2–12 dalyse nustatyti reikalavimai.

2.   Žmogaus audinių ir ląstelių paėmimą vykdo asmenys, sėkmingai užbaigę mokymų programą, kurią parengė klinikinė grupė, besispecializuojanti paimamuose audiniuose (ląstelėse), arba paėmimui įgaliota audinių įstaiga.

3.   Audinių įstaiga arba paimančioji organizacija sudaro raštiškas sutartis su personalu arba klinikinėmis grupėmis, atsakingomis už donorų atranką, jeigu personalas arba klinikinės grupės nedirba toje pačioje organizacijoje arba įstaigoje. Sutartyse nustatoma tvarka, kurios reikia laikytis užtikrinant atitiktį I priede nustatytiems donorų atrankos kriterijams.

4.   Audinių įstaiga arba paimančioji organizacija sudaro raštiškas sutartis su personalu arba klinikinėmis grupėmis, atsakingomis už audinių (ląstelių) paėmimą, jeigu personalas arba klinikinės grupės nedirba toje pačioje įstaigoje arba organizacijoje. Sutartyse nustatomi audinių ir (arba) ląstelių ir (arba) mėginių ištyrimui tipai, kuriuos reikia paimti, ir procedūros, kurių reikia laikytis.

5.   Naudojama nustatyta veiklos tvarka (NVT) patikrinti:

a)

donoro tapatybę;

b)

informaciją apie donoro arba donoro šeimos sutikimą arba leidimą;

c)

3 straipsnyje apibrėžtų donorų atrankos kriterijų įvertinimą;

d)

4 straipsnyje apibrėžtų donorams reikalingų laboratorinių tyrimų įvertinimą;

Taip pat naudojama NVT, nustatanti audinių ir ląstelių paėmimo, pakavimo, ženklinimo ir transportavimo tvarką iki pat atvykimo į audinių įstaigą momento arba, audinių ir ląstelių tiesioginio paskirstymo atveju – iki pateikimo už jų naudojimą atsakingai klinikinei grupei, arba audinių (ląstelių) mėginių atveju – laboratorijai ištyrimui, ir direktyvos 5 straipsnyje nustatyta tvarka.

6.   Paėmimas vyksta tinkamomis sąlygomis, laikantis tvarkos, sumažinančios paimamų audinių ir ląstelių bakterinį arba kitokį užkrėtimą, 5 straipsnyje nustatyta tvarka.

7.   Paėmimo medžiagos ir įranga tvarkomi laikantis IV priedo 1.3 punkte nustatytų standartų ir reikalavimų ir tinkamai atsižvelgiant į atitinkamas nacionalines ir tarptautines normas, standartus ir gaires, nustatytas medikamentų ir medicininių prietaisų sterilizavimui. Audinių ir ląstelių paėmimui naudojami kokybės reikalavimus atitinkantys, sterilūs instrumentai ir paėmimo prietaisai.

8.   Audinių ir ląstelių paėmimas iš gyvų donorų vyksta jų sveikatą, saugą ir privatumą užtikrinančioje aplinkoje.

9.   Tam tikrais atvejais, pasirūpinama personalu ir įranga, būtinais mirusių donorų kūno rekonstrukcijai. Tokia rekonstrukcija užbaigiama veiksmingai.

10.   Audinių ir ląstelių paėmimo tvarka įgyvendinama laikantis 5 straipsnyje nustatytų reikalavimų.

11.   Donorui ir donoro audiniams ir ląstelėms paėmimo metu arba audinių įstaigoje skiriamas unikalus identifikacinis kodas, užtikrinant tinkamą donoro identifikavimą ir visos donoro medžiagos atsekamumą. Užkoduoti duomenys įvedami į šiam tikslui turimą registrą.

12.   Donorų dokumentai laikomi IV priedo 1.4 punkte nustatyta tvarka.

3 straipsnis

Audinių ir ląstelių donorų atrankos kriterijai

Kompetentinga institucija arba institucijos užtikrina, kad donorai laikytųsi atrankos kriterijų, nustatytų:

a)

I priede – audinių ir ląstelių donorai, išskyrus lytinių ląstelių donorus;

b)

III priede – lytinių ląstelių donorai.

4 straipsnis

Donorams skiriami laboratoriniai tyrimai

1.   Kompetentinga institucija arba institucijos užtikrina, kad:

a)

audinių ir ląstelių donorams, išskyrus lytinių ląstelių donorus, būtų atlikti II priedo 1 dalyje nustatyti biologiniai tyrimai;

b)

a punkte minimi tyrimai atliekami laikantis II priedo 2 dalyje nustatytų bendrųjų reikalavimų.

2.   Kompetentinga institucija arba institucijos užtikrina, kad:

a)

lytinių ląstelių donorams būtų atlikti III priedo 1, 2 ir 3 dalyse nustatyti biologiniai tyrimai;

b)

a punkte minimi tyrimai atliekami laikantis III priedo 4 dalyje nustatytų bendrųjų reikalavimų.

5 straipsnis

Audinių ir (arba) ląstelių donorystės ir paėmimo tvarka ir priėmimas audinių įstaigose

Kompetentinga institucija arba institucijos užtikrina, kad audinių ir (arba) ląstelių donorystės ir paėmimo tvarka ir audinių ir (arba) ląstelių priėmimas audinių įstaigoje atitiktų IV priede nustatytus reikalavimus.

6 straipsnis

Specifinių audinių ir ląstelių tiesioginio paskirstymo recipientui reikalavimai

Kompetentinga institucija arba institucijos gali leisti tiesiogiai paskirstyti specifinius audinius arba ląsteles iš tos vietos, kurioje vykdomas paėmimas, sveikatos priežiūros įstaigai nedelsiant persodinti.

7 straipsnis

Perkėlimas į nacionalinės teisės aktus

1.   Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję vėliausiai iki 2006 m. lapkričio 1 d., įgyvendina šią direktyvą. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų nuostatų tekstus bei tų nuostatų ir šios direktyvos koreliacijos lentelę.

Valstybės narės, priimdamos tas nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą, arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų pagrindinių nacionalinės teisės nuostatų tekstus.

8 straipsnis

Įsigaliojimas

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

9 straipsnis

Adresatai

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2006 m. vasario 8 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 102, 2004 4 7, p. 48.


I PRIEDAS

AUDINIŲ IR (ARBA) LĄSTELIŲ DONORŲ (IŠSKYRUS LYTINIŲ LĄSTELIŲ DONORUS) ATRANKOS KRITERIJAI, NURODYTI 3 STRAIPSNIO a PUNKTE

Donorų atrankos kriterijai remiasi rizikos, susijusios su konkrečių ląstelių (audinių) naudojimu, analize. Tokios rizikos rodikliai nustatomi atliekant medicininę apžiūrą, peržiūrint sveikatos istoriją ir informaciją apie elgseną, atliekant biologinius tyrimus, pomirtinę apžiūrą (mirusių donorų atveju) arba bet kokį kitą tinkamą tyrimą. Jeigu remiantis dokumentais pagrįstu rizikos įvertinimu, patvirtintu atsakingo asmens, apie kurį kalbama Direktyvos 2004/23/EB 17 straipsnyje, negalima pagrįsti kitokio sprendimo, donorai atmetami, kai galima pritaikyti bet kurį iš šių kriterijų:

1.   Mirę donorai

1.1.   Bendrieji atmetimo kriterijai

1.1.1.

Nežinoma mirties priežastis, nebent autopsija nustatytų mirties priežastį po paėmimo ir nebūtų taikomas nei vienas iš bendrųjų atmetimo kriterijų, nustatytų šiame punkte.

1.1.2.

Sergama nežinomos etiologijos liga.

1.1.3.

Sergama arba anksčiau sirgta piktybine liga, išskyrus pirminę bazaliomą, gimdos kaklelio karcinomą in situ ir kai kuriuos centrinės nervų sistemos pirminius navikus, kuriuos reikia įvertinti remiantis moksliniais įrodymais. Piktybinėmis ligomis sergantys donorams gali būti atliekamas įvertinimas ir apsvarstyta jų akies ragenos donorystės galimybė, išskyrus donorus su retinoblastoma, hematologiniu naviku, ir piktybiniais navikais akies priešakinėje dalyje.

1.1.4.

Prionų sukeliamų ligų perdavimo rizika. Šią riziką kelia:

a)

specialiai atmetami žmonės, kuriems diagnozuota Creutzfeldt-Jakob liga arba Creutzfeldt-Jakob ligos atmaina arba kurių šeimoje sergama ne jatrogenine Creutzfeldt-Jakob liga;

b)

žmonės, kurie sirgo sparčiai progresuojančia demencija arba degeneracine neurologine liga, įskaitant nežinomos kilmės ligas;

c)

hormonų, gautų iš žmogaus hipofizės (tokių kaip augimo hormonai), recipientai ir akies ragenos, odenos bei kietojo smegenų dangalo transplantantų recipientai ir asmenys, kuriems buvo atlikta dokumentuose neužfiksuota neurochirurginė operacija (kurios metu galėjo būti panaudotas kietasis smegenų dangalas);

d)

Creutzfeldt-Jakob ligos atmainai, gali būti rekomenduotos tolesnės atsargos priemonės.

1.1.5.

Sisteminė infekcija, kuri donorystės metu nekontroliuojama, įskaitant bakterinius susirgimus, sistemines virusines, grybelines arba parazitines infekcijas arba nemažą vietinę infekciją audiniuose ir ląstelėse, kuriuos atiduos donorai. Donorai su bakteriniu sepsiu gali būti įvertinti ir apsvarstyta jų akies donorystės galimybė, tačiau tik tada, kai ragenos bus laikomos organų kultūroje, kad būtų galima pastebėti bet kokį audinio bakterinį užkrėtimą.

1.1.6.

ŽIV, ūmaus arba chroniško hepatito B (išskyrus tuos asmenis, kurių imuninis statusas patvirtintas), hepatito C, žmogaus T ląstelių limfotropinio viruso (ŽTLV) perdavimo rizikos anamnezė, klinikiniai arba laboratoriniai įrodymai arba šių infekcijų rizikos veiksnių įrodymai.

1.1.7.

Chroniškos, sisteminės autoimuninės ligos, kuri gali turėti žalingą poveikį audinio, kuris bus paimamas, kokybei, anamnezė.

1.1.8.

Požymiai, kad donoro kraujo mėginių tyrimų rezultatai bus klaidingi dėl:

a)

hemodiliucijos, pagal reikalavimus, nustatytus II priedo 2 dalyje, kai nėra mėginio paimto iki kraujo perpylimo; arba

b)

gydymo imunosupresiniais vaistais.

1.1.9.

Rizikos įvertinimas rodo, jog yra bet kokių kitų užkrečiamų ligų rizikos veiksnių, atsižvelgiant į donoro ankstesnes keliones ir kontaktus ir užkrečiamos ligos paplitimą vietoje.

1.1.10.

Donoro kūne matyti fiziniai požymiai, kurie rodo užkrečiamos ligos (-ų) riziką, kaip nustatyta IV priedo 1.2.3 papunktyje.

1.1.11.

Buvo nuryta arba turėtas kontaktas su medžiaga (tokia kaip cianidas, švinas, gyvsidabris, auksas), kai recipientui gali būti perduotas pavojų sveikatai sukelti galintis tos medžiagos kiekis.

1.1.12.

Neseniai buvo skiepyta gyvo susilpninto viruso vakcina, kada manoma, jog yra perdavimo rizika.

1.1.13.

Ksenotransplantantų transplantacija.

1.2.   Papildomi mirusių vaikų donorų atmetimo kriterijai

1.2.1.

Visi motinoms su ŽIV infekcija gimę vaikai arba vaikai, atitinkantys 1.1 punkte aprašytus atmetimo kriterijus, turi būti atmesti kaip donorai, kol negalima visiškai paneigti infekcijos perdavimo riziką.

a)

Jaunesni nei 18 metų vaikai, gimę motinoms su ŽIV, hepatitu B, hepatitu C arba žmogaus T ląstelių limfotropinio viruso (ŽTLV) infekcija arba kurioms yra tokių infekcijų rizika, arba vaikai, kurie per pastaruosius 12 mėnesių buvo savo motinų maitinami krūtimi, negali tapti donorais, nepaisant jų analitinių tyrimų rezultatų.

b)

Motinų su ŽIV, hepatitu B, hepatito C arba žmogaus T ląstelių limfotropinio viruso (ŽTLV) infekcija arba kurioms yra tokių infekcijų rizika, vaikai arba vaikai, kurie per pastaruosius 12 mėnesių nebuvo savo motinų maitinami krūtimi, ir kuriems atlikus analitinius tyrimus, medicininę apžiūrą ir peržiūrėjus sveikatos istoriją nerandama ŽIV, hepatito B, hepatito C arba ŽTLV infekcijos įrodymų, gali tapti donorais.

2.   Gyvi donorai

2.1.   Autologinis gyvas donoras

2.1.1.

Jeigu paimtus audinius ir ląsteles ketinama laikyti arba auginti, reikia taikyti tuos pačius minimalius biologinio ištyrimo reikalavimus kaip ir alogeniniam gyvam donorui. Teigiami tyrimų rezultatai nebūtinai sutrukdys laikyti, apdoroti arba reimplantuoti audinius arba ląsteles arba bet kokį iš tų audinių arba ląstelių gautą produktą, jeigu yra izoliuotos laikymo patalpos, apsaugančios nuo kitų transplantantų kryžminio užteršimo rizikos ir (arba) užteršimo atsitiktinėmis medžiagomis ir (arba) painiavos rizikos.

2.2.   Alogeninis gyvas donoras

2.2.1.

Alogeniniai gyvi donorai atrenkami remiantis jų anamneze ir sveikatos istorija, pateikta anketoje ir pokalbio, kurį su donoru rengia kvalifikuotas ir parengtas sveikatos priežiūros specialistas, metu, laikantis 2.2.2 papunkčio. Šiame įvertinime naudojami svarbūs veiksniai, kurie gali padėti nustatyti ir patikrinti asmenis, kurių donorystė gali kelti pavojų, pavyzdžiui, ligų perdavimo galimybės pavojų, kitų asmenų arba pačių donorų sveikatai. Bet kokios donorystės atveju paėmimo procesas neturi prieštarauti arba kelti pavojų donoro sveikatai arba priežiūrai. Virkštelės kraujo arba amniono membranos donorystės atveju reikalavimas taikomas ir motinai, ir kūdikiui.

2.2.2.

Alogeninių gyvų donorų atrankos kriterijus nustato ir dokumentais reglamentuoja audinių įstaiga (ir transplantuojantis medikas tiesioginio paskirstymo recipientui atveju), priklausomai nuo konkretaus audinių arba ląstelių, kuriuos ketina atiduoti donoras, drauge įvertinant donoro fizinę būklę, sveikatos istoriją ir informaciją apie elgseną, klinikinių ir laboratorinių tyrimų rezultatus, nustatančius donoro sveikatos būklę.

2.2.3.

Laikomasi tų pačių atmetimo kriterijų, kaip ir mirusių donorų atveju, išskyrus 1.1.1 papunktį. Priklausomai nuo audinių arba ląstelių, kuriuos atiduos donoras, gali prireikti kitų specialių atmetimo kriterijų, tokių kaip:

a)

nėštumas (išskyrus virkštelės kraujo ląstelių, amniono membranos donorus ir kamieninių kraujodaros ląstelių pirmtakų donorus – tikrus brolius arba seseris);

b)

maitinimas krūtimi;

c)

kamieninių kraujodaros ląstelių pirmtakų atveju – galimybė perduoti paveldimas ligas.


II PRIEDAS

DONORAMS (IŠSKYRUS LYTINIŲ LĄSTELIŲ DONORUS) SKIRIAMI LABORATORINIAI TYRIMAI, NURODYTI 4 STRAIPSNIO 1 DALYJE

1.   Donorams skiriami biologiniai tyrimai

1.1.

Visiems donorams būtina atlikti mažiausiai šiuos biologinius tyrimus:

ŽIV I ir II

Anti-ŽIV I ir II

Hepatitas B

HBsAg

Anti-HBc

Hepatitas C

Anti-HCV-Ab

Sifilis

Žr. 1.4 (toliau)

1.2.

ŽTLV I tipo antikūnų tyrimai atliekami donorams, kurie gyvena arba kurių kilmės vieta yra didelio šios ligos paplitimo vietovė, arba kurie gyvena su lytiniais parteriais, kilusiais iš tokių vietovių, arba kai donoro tėvai kilę iš tokių vietovių.

1.3.

Kai anti-HBc tyrimo rezultatas yra teigiamas, o HBsAG yra neigiamas, atliekant rizikos analizę reikia tolesnių tyrimų nustatyti tinkamumą klinikiniam naudojimui.

1.4.

Taikomas patvirtintas tyrimų algoritmas įsitikinti, kad nėra aktyvios Treponema Pallidum infekcijos. Gavus specifinio arba nespecifinio tyrimo neigiamą rezultatą, audinius ir ląsteles galima išleisti. Kada atliekamas nespecifinis tyrimas, teigiamas rezultatas nesutrukdo paėmimo arba išleidimo, jeigu specifinis treponemą patvirtinantis tyrimas nėra teigiamas. Donorui, kurio mėginio tyrimo rezultatas buvo teigiamas atliekant specifinį treponemos tyrimą, reikės atlikti kruopštų rizikos įvertinimą nustatant tinkamumą klinikiniam naudojimui.

1.5.

Tam tikromis aplinkybėmis gali prireikti papildomų tyrimų priklausomai nuo donoro sveikatos istorijos ir donoro audinio arba ląstelių savybių (pvz., RhD, HLA, maliarijos, CMV, toksoplazmos, EBV, Trypanosoma cruzi).

1.6.

Autologiniams donorams taikomas I priedo 2.1.1 papunktis.

2.   Bendrieji reikalavimai, kurių reikia laikytis nustatant biologinius žymenis

2.1.

Tyrimus atlieka kvalifikuota laboratorija, kurią valstybėje narėje kompetentinga institucija įgalioja kaip tyrimų centrą. Tam tikrais atvejais laboratorija naudoja „CE“ atitikties ženklu pažymėtus diagnostikos rinkinius. Šiam tikslui, atsižvelgiant į naujausias mokslo žinias, yra patvirtinamas naudojamas tyrimo tipas.

2.2.

Biologiniai tyrimai bus atliekami donoro serumui arba plazmai; jie neatliekami kitiems skysčiams arba sekrecijoms, tokiems kaip vandeninis arba stiklakūnio skystis, nebent būtų konkrečiai kliniškai pagrįsta tokiam skysčiui naudoti patvirtintą tyrimą.

2.3.

Kai galimi donorai neteko kraujo ir neseniai gavo donorų kraujo, kraujo komponentų, koloidų arba kristaloidų, kraujo tyrimai gali būti klaidingi dėl mėginio hemodiliucijos. Hemodiliucijos laipsnis įvertinamas naudojant algoritmą tokiomis aplinkybėmis:

a)   priešmirtinis kraujo mėginio ėmimas: jeigu kraujas, kraujo komponentai ir (arba) koloidai buvo įpilti per 48 valandas iki kraujo mėginio paėmimo arba jeigu kristaloidai buvo įpilti per valandą iki kraujo mėginio paėmimo;

b)   pomirtinis kraujo mėginio ėmimas: jeigu kraujas, kraujo komponentai ir (arba) koloidai buvo įpilti per 48 valandas iki mirties arba jeigu kristaloidai buvo įpilti per valandą iki mirties;

Audinių įstaigos gali priimti audinius ir ląsteles iš donorų su didesniu nei 50 % plazmos atskiedimu tik tada, jeigu naudojamos tyrimo procedūras yra patvirtintos tokiai plazmai, arba jeigu yra mėginys paimtas iki kraujo perpylimo.

2.4.

Mirusio donoro atveju kraujo mėginiai paimami prieš pat mirtį arba, jeigu neįmanoma, mėginiai paimami kiek įmanoma greičiau po mirties ir bet kokiu atveju per 24 valandas po mirties.

2.5.

a)

gyvų donorų (išskyrus alogeninius kaulų čiulpų kamieninių ląstelių ir periferinių kraujo kamieninių ląstelių donorus – dėl praktinių priežasčių) atveju kraujo mėginiai paimami donorystės metu arba jeigu neįmanoma – per 7 dienas po donorystės (tai vadinama „donorystės mėginiu“);

b)

kai alogeninių gyvų donorų audinius ir ląsteles galima laikyti ilgesnį laiką, reikalaujama praėjus 180 dienų laikotarpiui atlikti pakartotinį ištyrimą. Tokiomis pakartotinio ištyrimo aplinkybėmis, donoro mėginį galima paimti per laikotarpį, siekiantį iki 30 dienų prieš ir 7 dienas po donorystės;

c)

kai alogeninių gyvų donorų audinių ir ląstelių negalima laikytį ilgą laiką ir todėl kartotinis mėginio paėmimas neįmanomas, taikoma pirmiau esančio 2.5 punkto a dalis.

2.6.

Jeigu gyvo donoro (išskyrus kaulų čiulpų kamieninių ląstelių ir periferinių kraujo kamieninių ląstelių donorus) donorystės mėginys, kaip nustatyta pirmiau esančio 2.5 punkto a dalyje, papildomai tiriamas naudojant nukleorūgšties amplifikacijos tyrimo (NAT) metodą ŽIV, HBV ir HCV nustatyti, galima atsisakyti pakartotinio kraujo mėginio ištyrimo. Pakartotinis ištyrimas taip pat nebūtinas, kai apdorojimą sudaro nukenksminimo etapas, kuris gavo patvirtinimą atitinkamiems virusams.

2.7.

Kaulų čiulpų ir periferinių kraujo kamieninių ląstelių paėmimo atveju kraujo mėginiai paimami ištyrimui per 30 dienų iki donorystės.

2.8.

Naujagimių donorų atveju donorų biologinius tyrimus galima atlikti donoro motinai, siekiant išvengti naujagimiui mediciniškai nebūtinų procedūrų.


III PRIEDAS

LYTINIŲ LĄSTELIŲ DONORAMS TAIKOMI ATRANKOS KRITERIJAI IR LABORATORINIAI TYRIMAI, NURODYTI 3b STRAIPSNYJE IR 4 STRAIPSNIO 2 DALYJE

1.   Partnerių donorystė tiesioginiam naudojimui

Donorų atrankos kriterijų ir laboratorinio ištyrimo nereikia taikyti lytinių ląstelių partnerių donorystės tiesioginiam naudojimui atveju.

2.   Partnerių donorystė (ne tiesioginiam naudojimui)

Apdorotos ir (arba) laikomos lytinės ląstelės ir lytinės ląstelės, kurių rezultatas bus embrionų kriokonservavimas, atitinka tokius kriterijus:

2.1.

Už donorą atsakingas medikas, remdamasis paciento sveikatos istorija ir terapeutiniais požymiais, turi nustatyti ir dokumentuose užfiksuoti donorystės pagrindimą ir jos saugą recipientui ir bet kokiam vaikui (-ams), kuris (-ie) gali atsirasti.

2.2.

Būtina atlikti tokius biologinius tyrimus, įvertinant kryžminio užteršimo riziką:

ŽIV I ir II

Anti-ŽIV I, II

Hepatitas B

HBsAg

Anti-HBc

Hepatitas C

Anti-HCV-Ab

Tais atvejais, kai sperma apdorojama intrauteriniam apvaisinimui ir nėra skirta saugoti, o audinių įstaiga gali įrodyti, kad, naudojant patvirtintus procesus, sprendžiama kryžminio užteršimo ir poveikio darbuotojams problema, biologinių tyrimų galima nereikalauti.

2.3.

Kai ŽIV I ir II, hepatito B arba hepatito C tyrimų rezultatai yra teigiami arba jų nėra, arba kai žinoma, jog donoras yra infekcijos rizikos šaltinis, reikia sukurti atskiro laikymo sistemą.

2.4.

ŽTLV I tipo antikūno tyrimai atliekami donorams, kurie gyvena arba kurių kilmės vieta yra didelio paplitimo vietovė, arba kurie gyvena su lytiniais parteriais, kilusiais iš tokių vietovių arba kai donoro tėvai kilę iš tokių vietovių.

2.5.

Tam tikromis aplinkybėmis gali prireikti papildomų tyrimų, priklausomai nuo donoro ankstesnių kelionių ir kontaktų ir donoro audinio arba ląstelių savybių (pvz., RhD, maliarijos, CMV, Trypanosoma cruzi).

2.6.

Teigiami rezultatai nebūtinai draudžia partnerių donorystę pagal nacionalines normas.

3.   Ne partnerių donorystė

Lytinių ląstelių naudojimas ne partnerių donorystei atitinka šiuos kriterijus:

3.1.

Donorai atrenkami pagal jų amžių, anamnezę ir sveikatos istoriją, pateikiamą anketoje, ir pokalbio su donoru, kurį rengia kvalifikuotas ir parengtas sveikatos priežiūros specialistas, metu. Šiame įvertinime naudojami svarbūs veiksniai, kurie gali padėti nustatyti ir patikrinti asmenis, kurių donorystė gali kelti pavojų kitų sveikatai, pavyzdžiui, ligų perdavimo galimybė (tokia kaip lytiškai plintančios ligos) arba pavojų pačių donorų sveikatai (pvz.: superovuliacija, sedatyvinis poveikis arba rizika, susijusi su kiaušinėlio paėmimo procedūra, arba psichologinės donorystės pasekmės).

3.2.

Donorų serumo arba plazmos mėginio ŽIV I ir II, HCV, HBV ir sifilio tyrimai turi būti neigiami, kai tyrimai atliekami pagal II priedo 1.1 punktą, neigiamas turi būti ir spermos donorų šlapimo mėginio chlamidijos tyrimas, atliekamas naudojant nukleorūgšties amplifikacijos tyrimo (NAT) metodą.

3.3.

ŽTLV I tipo antikūno tyrimai atliekami donorams, kurie gyvena arba kurių kilmės vieta yra didelio ligos paplitimo vietovė, arba kurie gyvena su lytiniais parteriais, kilusiais iš tokių vietovių arba kai donoro tėvai kilę iš tokių vietovių.

3.4.

Tam tikromis aplinkybėmis gali prireikti papildomų tyrimų, priklausomai nuo donoro istorijos ir donoro audinio arba ląstelių savybių (pvz., RhD, maliarijos, CMV, Trypanosoma cruzi).

3.5.

Autologiniams donorams taikomas I priedo 2.1.1 papunktis.

3.6.

Autosominių recesyvinių genų, kurie, kaip rodo tarptautiniai moksliniai duomenys, vyrauja donoro etninėje prigimtyje, genetinis patikrinimas ir paveldėtų ligų, kuriomis sergama šeimoje, perdavimo rizikos įvertinimas atliekami gavus sutikimą. Būtina pateikti visą informaciją, pagal valstybėse narėse taikomus reikalavimus. Visa informacija apie susijusią riziką ir priemones, kurių buvo imtasi jos sušvelninimui, pateikiama ir gerai išaiškinama recipientui.

4.   Bendrieji reikalavimai, kurių reikia laikytis nustatant biologinius žymenis

4.1.

Tyrimai atliekami II priedo 2.1 ir 2.2 punktuose nustatyta tvarka.

4.2.

Kraujo mėginiai gaunami donorystės metu.

4.3.

Ne partnerių donorų spermai taikomas karantinas mažiausiai 180 dienų, po kurių būtina atlikti pakartotinį ištyrimą. Jeigu donoro kraujo donorystės mėginys papildomai tiriamas naudojant nukleorūgšties amplifikacijos tyrimo (NAT) metodą ŽIV, HBV ir HCV nustatyti, galima atsisakyti pakartotinio kraujo mėginio ištyrimo. Pakartotinis ištyrimas taip pat nebūtinas, kai apdorojimą sudaro nukenksminimo etapas, kuris buvo patvirtintas atitinkamiems virusams.


IV PRIEDAS

LĄSTELIŲ IR (ARBA) AUDINIŲ DONORYSTĖS IR PAĖMIMO TVARKA IR PRIĖMIMAS AUDINIŲ ĮSTAIGOJE, NURODYTI 5 STRAIPSNYJE

1.   Donorystės ir paėmimo tvarka

1.1.   Sutikimas ir donoro identifikavimas

1.1.1.

Prieš paimant audinius ir ląsteles įgaliotas asmuo privalo patvirtinti ir dokumentuose užregistruoti:

a)

kad sutikimas paėmimui buvo gautas Direktyvos 2004/23/EB 13 straipsnyje nustatyta tvarka ir

b)

kaip ir kas nustatė, kad donoras yra patikimai nustatytas.

1.1.2.

Gyvų donorų atveju sveikatos priežiūros specialistas, kuris atsakingas už anamnezės surinkimą, įsitikina, kad donoras:

a)

suprato pateiktą informaciją;

b)

turėjo galimybę paklausti ir gavo patenkinamus atsakymus;

c)

patvirtino, kad kiek jam pačiam žinoma visa pateikta informacija yra teisinga.

1.2.   Donoro įvertinimas (šis punktas netaikomas lytinių ląstelių partnerių donorystei arba autologiniams donorams)

1.2.1.

Įgaliotas asmuo turi surinkti ir dokumentuose užfiksuoti atitinkamą donoro sveikatos istoriją ir informaciją apie elgseną pagal 1.4 punkte nustatytus reikalavimus.

1.2.2.

Siekiant gauti reikiamą informaciją, būtina naudoti skirtingus šaltinius, įskaitant mažiausiai pokalbį su donoru gyvų donorų atveju ir tokius dalykus, kai tikslinga:

a)

donoro sveikatos istoriją;

b)

pokalbį su asmeniu, kuris gerai pažinojo donorą, mirusių donorų atveju;

c)

pokalbį su gydančiu gydytoju, kai taikoma;

d)

pokalbį su bendrosios praktikos gydytoju;

e)

autopsijos ataskaitą.

1.2.3.

Be to, mirusio donoro atveju ir gyvo donoro atveju, kai tai pagrįsta, atliekama kūno apžiūra, siekiant nustatyti bet kokius požymius, kurių vienų pakaktų atmesti donorą arba kurie gali būti įvertinti atsižvelgiant į donoro sveikatos istoriją ir informaciją apie elgseną.

1.2.4.

Visus donoro duomenis peržiūri ir pagal juos donoro tinkamumą įvertina bei dokumentus su tais duomenimis pasirašo kvalifikuotas sveikatos priežiūros specialistas.

1.3.   Audinių ir ląstelių paėmimo tvarka

1.3.1.

Paėmimo tvarka atitinka donoro tipą ir donoro audinių (ląstelių) tipą. Turi būti gyvo donoro saugą užtikrinanti tvarka.

1.3.2.

Paėmimo tvarka turi apsaugoti tas audinių (ląstelių) savybes, kurios yra būtinos jų galutiniam klinikiniam panaudojimui, ir tuo pat metu sumažina mikrobiologinio užteršimo proceso metu riziką, ypač, kada audinių ir ląstelių vėliau negalima sterilizuoti.

1.3.3.

Mirusio donoro donorystės atveju reikėtų apriboti prieigą į vietą, kurioje laikomas kūnas. Dirbama vietinėje sterilioje aplinkoje, naudojant sterilią uždangą. Paėmimą atliekantis personalas turi būti apsirengęs tinkamai tai paėmimo rūšiai. Paprastai tai reiškia, kad personalas kruopščiai nusiprausia, apsirengia steriliais rūbais ir mūvi sterilias pirštines, užsideda antveidžius ir apsaugines kaukes.

1.3.4.

Mirusio donoro atveju audinių (ląstelių) paėmimo vieta užfiksuojama dokumentuose ir tiksliai nurodomas laikas nuo mirties iki paėmimo, užtikrinant, kad būtų išsaugotos reikiamos biologinės ir (arba) fizinės audinių (ląstelių) savybės.

1.3.5.

Kai audiniai ir ląstelės paimami iš mirusio donoro kūno, kūnas rekonstruojamas taip, kad būtų kiek įmanoma panašesnis į savo pirminę anatominę išvaizdą.

1.3.6.

Bet koks neigiamas reiškinys, įvykstantis paėmimo metu, kai reiškinys pakenkia arba gali pakenkti gyvam donorui, ir bet kokio to reiškinio priežasties ieškančio tyrimo rezultatas užfiksuojamas dokumentuose ir peržiūrimas.

1.3.7.

Turi būti veiklos principai ir tvarka, sumažinanti riziką, kad personalas, kuris gali būti užsikrėtęs užkrečiamomis ligomis, užterš audinius arba ląsteles.

1.3.8.

Audinių ir ląstelių paėmimui turi būti naudojami sterilūs instrumentai ir prietaisai. Instrumentai arba prietaisai turi būti kokybiški, patvirtinti arba specialiai tvirtinami ir reguliariai prižiūrimi audinių ir ląstelių paėmimo atveju.

1.3.9.

Kai būtina naudoti daugkartinius instrumentus, infekcinių ligų sukėlėjų pašalinimui turi būti naudojama patvirtinta valymo ir sterilizavimo tvarka.

1.3.10.

Kai įmanoma, naudojami tik „CE“ atitikties ženklu pažymėti medicininiai prietaisai, o visi atsakingi darbuotojai gauna tinkamą mokymą naudoti tokius prietaisus.

1.4.   Donorų dokumentai

1.4.1.

Kiekvienam donorui turi būti skirtas dokumentas su šiais duomenimis:

a)

donoro tapatybe (vardas, pavardė, gimimo data, o jeigu donorystė susijusiu su motina ir vaiku – motinos vardas, pavardė ir gimimo data bei vaiko vardas, jeigu žinomas, ir gimimo data);

b)

amžiumi, lytimi, sveikatos istorija ir informacija apie elgseną (surinkta informacija turi būti pakankama, kad prireikus būtų galima taikyti donoro atmetimo kriterijus);

c)

kūno apžiūros rezultatu, kai taikoma;

d)

hemodiliucijos formule, kai taikoma;

e)

sutikimo (leidimo) forma, kai taikoma;

f)

klinikiniais duomenimis, laboratorinių tyrimų rezultatais ir kitų atliktų tyrimų rezultatais;

g)

jeigu buvo atlikta autopsija, dokumente turi būti pateikti jos rezultatai (audinių ir ląstelių, kurių negalima laikyti ilgą laiką, atveju turi būti užregistruota preliminari žodinė autopsijos ataskaita);

h)

kamieninių kraujodaros ląstelių pirmtakų donorų atveju dokumentuose užfiksuojamas donoro tinkamumas pasirinktam recipientui. Giminystės ryšiais nesusijusių donorų donorystės atveju, kai už paėmimą atsakinga organizacija negali laisvai susipažinti su recipiento duomenimis, transplantavimo organizacijai pateikiami donoro duomenys, kurie reikalingi įsitikinti jo tinkamumu.

1.4.2.

Paėmimą vykdanti organizacija privalo parengti paėmimo ataskaitą, kuri perduodama audinių įstaigai. Ataskaitoje būtina nurodyti mažiausiai tokius duomenis:

a)

audinių įstaigos, kuri gaus ląsteles (audinius), identifikavimą, pavadinimą ir adresą;

b)

donoro tapatybės duomenys (taip pat nurodyti, kaip ir kas juos nustatė);

c)

paimamų audinių ir ląstelių (įskaitant mėginius ištyrimui) aprašymą ir identifikavimą;

d)

už tą paėmimą atsakingo asmens tapatybę, įskaitant jo parašą;

e)

paėmimo datą, laiką (kai tinka – pradžią ir pabaigą) paėmimo vietą ir naudojamą tvarką (NVT), įskaitant bet kokius įvykusius incidentus, jeigu tinkama – paėmimo patalpų ir įrangos aplinkos sąlygas (vietos, kurioje vyko paėmimas, aplinkos aprašymas);

f)

mirusių donorų atveju sąlygas, kuriomis laikomas mirusio donoro kūnas – užšaldytas (arba ne), užšaldymo pradžią ir pabaigą;

g)

naudojamų reagentų ir transportavimo tirpalų pavadinimus (partijos numeriai).

Kai įmanoma, ataskaitoje taip pat būtina nurodyti mirties datą ir laiką.

Kai sperma paimama namuose, tai nurodoma paėmimo ataskaitoje, kurioje taip pat pateikiami tik tokie duomenys:

a)

audinių įstaigos, kuri gaus ląsteles (audinius) pavadinimas ir adresas;

b)

donoro tapatybę.

Kai įmanoma, galima įrašyti paėmimo datą ir laiką.

1.4.3.

Visi dokumentai yra aiškūs ir įskaitomi, apsaugoti nuo neteisėtų pakeitimų ir saugomi bei operatyviai pateikiami tokios būklės per visą nustatytą sulaikymo laikotarpį, laikantis duomenų apsaugos teisės aktų.

1.4.4.

Informacija apie donorus, siekiant visiško atsekamumo, saugoma mažiausiai 30 metų po klinikinio panaudojimo arba galiojimo laiko pasibaigimo, kompetentingai institucijai priimtiname tinkamame archyve.

1.5.   Pakavimas

1.5.1.

Po paėmimo visi paimti audiniai ir ląstelės pakuojami tokiu būdu, kuris sumažina užteršimo riziką ir saugomi tokioje temperatūroje, kuri išsaugo audinių (ląstelių) būtinas savybes ir biologines funkcijas. Pakuotė taip pat turi saugoti audinius ir ląsteles, kad jų neužterštų asmenys, atsakingi už jų pakavimą ir transportavimą.

1.5.2.

Supakuotos ląstelės (audiniai) gabenami talpoje, kuri tinkama biologinių medžiagų transportavimui ir kuri palaiko joje esančių audinių arba ląstelių saugą ir kokybę.

1.5.3.

Bet kokie lydintys audinių arba kraujo mėginiai ištyrimui turi būti kruopščiai paženklinti, kad būtų galima atskirti, kuriam donorui jie priklauso. Ženklinant reikia nurodyti laiką ir vietą, kurioje buvo paimtas pavyzdys.

1.6.   Paimto audinio (ląstelių) ženklinimas

Paėmimo metu reikia paženklinti kiekvieną pakuotę su audiniais ir ląstelėmis. Ant pirminės audinių (ląstelių) talpos būtina identifikuoti donoro audinius (ląsteles) arba nurodyti kodą ir audinio (audinių) ląstelių tipą. Kai paketo dydis pakankamas, taip pat galima pateikti tokią informaciją:

a)

donorystės datą (ir laiką, jeigu galima);

b)

perspėjimus apie pavojus;

c)

bet kokių priedų pobūdį (jeigu tokie naudojami);

d)

autologinės donorystės atveju – etiketėje nurodoma, kad audiniai (ląstelės) skirti tik autologiniam naudojimui;

e)

tikslinės donorystės atveju etiketėje nurodomas numatomas recipientas.

Jeigu į pirminės pakuotės etiketę negalima įrašyti jokios a–e dalyse nurodytos informacijos, ją reikia pateikti atskirame lape, pridedamame prie pirminės pakuotės.

1.7.   Gabenimo talpos ženklinimas

Kada audinius (ląsteles) gabena tarpininkas, kiekvienas gabenimo konteineris turi būti paženklintas pateikiant mažiausiai tokią informaciją:

a)

nuorodą, kad konteineryje gabenami audiniai ir ląstelės; užrašą „Elgtis atsargiai“;

b)

įstaigos, iš kurios gabenama siunta, pavadinimą (adresą ir telefono numerį) ir kontaktinį asmenį, į kurį galima kreiptis kilus problemoms;

c)

paskirties audinių įstaigos pavadinimą (adresas ir telefono numeris) ir asmenį, į kurį reikia kreiptis, kad jis priimtų konteinerį;

d)

gabenimo pradžios datą ir laiką;

e)

transporto sąlygų techninius reikalavimus, svarbius audinių ir ląstelių kokybei ir saugai;

f)

visų ląstelių produktų atveju reikėtų pridėti tokį užrašą: „Nešvitinti“;

g)

kada žinoma, jog produktas teigiamai reaguoja į atitinkamą užkrečiamos ligos žymenį, reikia pridėti užrašą „Biologinis pavojus“;

h)

autologinių donorų atveju reikėtų pridėti užrašą „Tik autologiniam naudojimui“;

i)

laikymo sąlygų techninius reikalavimus (tokius kaip „Nešaldyti“).

2.   Audinio (ląstelių) priėmimas audinių įstaigoje

2.1.

Kada paimti audiniai (ląstelės) atvežami į audinių įstaigą, turi būti dokumentais pagrįstas patvirtinimas, kad siunta, įskaitant gabenimo sąlygas, pakuotę, ženklinimą ir susijusius dokumentus bei mėginius, atitinka šio dokumento reikalavimus ir priimančios įstaigos techninius reikalavimus.

2.2.

Kiekviena įstaiga užtikrina, kad gautiems audiniams ir ląstelėms taikomas karantinas, kol jie ir su jais susiję dokumentai neapžiūrimi arba kitaip nepatikrinama, ar jie atitinka reikalavimus. Atitinkamą informaciją apie donorą (paėmimą) peržiūrėti ir atitinkamai donoro audinius (ląsteles) priimti turi konkretūs (įgalioti) asmenys.

2.3.

Kiekviena audinių įstaiga turi savo dokumentuose nustatytą politiką ir techninius reikalavimus, pagal kuriuos patikrinama kiekviena audinių ir ląstelių siunta, įskaitant mėginius. Tokiame patikrinime naudojami tokie techniniai reikalavimai ir kiti kriterijai, kuriuos audinių įstaiga laiko būtinais užtikrinant priimtiną kokybę. Audinių įstaiga turi dokumentuose užfiksuotą reikalavimų neatitinkančių siuntų arba siuntų su nebaigtais tyrimų rezultatais tvarkymo ir atskyrimo tvarką, užtikrindama, kad nėra rizikos užkrėsti kitus apdorojamus, konservuojamus arba laikomus audinius ir ląsteles.

2.4.

Audinių įstaigoje būtina registruoti tokius duomenis (išskyrus lytinių ląstelių, skirtų partnerių donorystei, donorus):

a)

sutikimą (leidimą); įskaitant audinių ir ląstelių paskirtį (-is) (t. y. gydymui arba mokslo tyrimams arba ir gydymui, ir mokslo tyrimams) ir bet kokius konkrečius nurodymus dėl pašalinimo, jeigu audinys arba ląstelės nenaudojami tam tikslui, kuriam buvo gautas sutikimas;

b)

visą reikalingą informaciją, susijusią su paėmimu ir donoro istorijos fiksavimu, kaip aprašyta punkte, skirtame donorų dokumentų tvarkymui;

c)

medicininės apžiūros, laboratorinių tyrimų ir kitų tyrimų (tokių kaip autopsijos ataskaita, kai naudojama pagal 1.2.2 papunktį) rezultatus;

d)

tinkamai dokumentuose užfiksuotą įgalioto arba atitinkamai parengto asmens viso donoro įvertinimo pagal atrankos kriterijus peržiūrą – alogeninių donorų atveju;

e)

ląstelių kultūrų, skirtų autologiniam naudojimui, atveju būtina taip pat dokumentuose fiksuoti recipientų alergijų vaistams (tokių kaip alergija antibiotikams) galimybę.

2.5.

Partnerių donorystei skirtų lytinių ląstelių atveju duomenis, kuriuos būtina registruoti audinių įstaigoje sudaro:

a)

sutikimas; įskaitant audinių ir ląstelių paskirtį (-is) (tokią, kaip naudojimas reprodukcijai arba (ir) mokslo tyrimams) ir bet kokius konkrečius nurodymus dėl pašalinimo, jeigu audinys arba ląstelės nenaudojami tam tikslui, kuriam buvo gautas sutikimas;

b)

donoro tapatybė ir savybės: donoro tipas, amžius, lytis, rizikos veiksniai ir, mirusio donoro atveju – mirties priežastis;

c)

partnerio tapatybė;

d)

paėmimo vieta;

e)

gauti audiniai ir ląstelės ir atitinkamos jų savybės.