ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 34

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

49 tomas
2006m. vasario 7d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

2006 m. vasario 6 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 203/2006, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

1

 

*

2006 m. vasario 6 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 204/2006, suderinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 571/88 ir iš dalies keičiantis Komisijos sprendimą 2000/115/EB siekiant organizuoti Bendrijos žemės ūkio valdų struktūros tyrimus 2007 m.

3

 

*

2006 m. vasario 6 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 205/2006, iš dalies keičiantis Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2377/90, nustatančio veterinarinių vaistų likučių gyvūninės kilmės maisto produktuose didžiausių kiekių nustatymo tvarką Bendrijoje, I ir II priedus dėl toltrazurilio, dietilenglikolio monoetileterio ir polioksietileno sorbitanmonooleato ( 1 )

21

 

*

2006 m. vasario 6 d. Komisijos direktyva 2006/14/EB, iš dalies keičianti Tarybos direktyvos 2000/29/EB dėl apsaugos priemonių nuo augalams ir augaliniams produktams kenksmingų organizmų įvežimo į Bendriją ir išplitimo joje IV priedą

24

 

 

II   Aktai, kurių skelbti neprivaloma

 

 

Komisija

 

*

2006 m. sausio 13 d. Komisijos sprendimas, leidžiantis pateikti rinkai maisto produktus ir maisto komponentus, gautus iš genetiškai modifikuotos kukurūzų genetinės linijos MON 863 kaip naujus maisto produktus ar naujus maisto komponentus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 258/97 (pranešta dokumentu Nr. C(2005) 5939)

26

 

*

2006 m. sausio 13 d. Komisijos sprendimas, leidžiantis pateikti į rinką maisto produktus ir maisto produktų ingredientus, pagamintus iš genetiškai modifikuotos Roundup Ready kukurūzų genetinės linijos GA21, kaip naujus maisto produktus ar naujus maisto produktų ingredientus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 258/97 (pranešta dokumentu Nr. C(2005) 5940)

29

 

*

2006 m. sausio 31 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 2001/844/EB, EAPB, Euratomas

32

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, kuriuos skelbti privaloma

7.2.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 34/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 203/2006

2006 m. vasario 6 d.

nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1994 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 3223/94 dėl vaisių ir daržovių importo taisyklių (1), ypač į jo 4 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Vadovaujantis Urugvajaus raundo daugiašalių prekybos derybų rezultatais Reglamentas (EB) Nr. 3223/94 numato kriterijus, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo vertes iš trečiųjų šalių importuojamiems jo priede išvardintiems produktams ir laikotarpiams.

(2)

Laikantis aukščiau nurodytų kriterijų, standartinės importo vertės turi būti nustatytos tokios, kaip nurodyta šio reglamento priede,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 3223/94 4 straipsnyje nurodytos standartinės importo vertės nustatomos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. vasario 7 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. vasario 6 d.

Komisijos vardu

J. L. DEMARTY

Generalinis direktorius žemės ūkio ir kaimo plėtros reikalams


(1)  OL L 337, 1994 12 24, p. 66. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 386/2005 (OL L 62, 2005 3 9, p. 3).


PRIEDAS

prie 2006 m. vasario 6 d. Komisijos reglamento, nustatančio kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

052

91,2

204

50,2

212

139,7

624

111,0

999

98,0

0707 00 05

052

125,0

204

101,8

628

167,7

999

131,5

0709 10 00

220

63,9

999

63,9

0709 90 70

052

170,8

204

109,6

999

140,2

0805 10 20

052

50,2

204

58,2

212

43,1

220

49,8

448

47,8

624

61,3

999

51,7

0805 20 10

204

93,6

999

93,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

62,9

204

111,4

400

79,6

464

145,9

624

75,6

662

45,3

999

86,8

0805 50 10

052

46,3

999

46,3

0808 10 80

400

127,1

404

98,4

720

75,1

999

100,2

0808 20 50

388

92,3

400

78,0

528

111,0

720

58,1

999

84,9


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 750/2005 (OL L 126, 2005 5 19, p. 12). Kodas „999“ žymi „kitą kilmę“.


7.2.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 34/3


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 204/2006

2006 m. vasario 6 d.

suderinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 571/88 ir iš dalies keičiantis Komisijos sprendimą 2000/115/EB siekiant organizuoti Bendrijos žemės ūkio valdų struktūros tyrimus 2007 m.

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1988 m. vasario 29 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 571/88 dėl Bendrijos žemės ūkio valdų struktūros tyrimų organizavimo (1), ypač į jo 5 ir 8 straipsnius,

kadangi:

(1)

Atsižvelgiant į žemės ūkio sektoriaus ir Bendrosios žemės ūkio politikos pokyčius, reikia suderinti Reglamento (EEB) Nr. 571/88 I priede pateiktą rodiklių sąrašą.

(2)

Tam tikrose valstybėse narėse 2003 m. atlikto Bendrijos žemės ūkio valdų struktūros tyrimo rezultatai parodė, kad kai kurie rodikliai yra nereikšmingi, o kitų rodiklių svarba išaugo.

(3)

2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1782/2003, nustatančiu bendrąsias tiesioginės paramos schemų pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir nustatančiu tam tikras paramos schemas ūkininkams bei iš dalies pakeičiančiu Reglamentus (EEB) Nr. 2019/93, (EB) Nr. 1452/2001, (EB) Nr. 1453/2001, (EB) Nr. 1454/2001, (EB) Nr. 1868/94, (EB) Nr. 1251/1999, (EB) Nr. 1254/1999, (EB) Nr. 1673/2000, (EEB) Nr. 2358/71 ir (EB) Nr. 2529/2001 (2), nustatoma, kad žemės išlaikymas geroje agrarinėje ir aplinkosauginėje būklėje yra žemės ūkio veikla, ir dėl to būtina patikslinti įvairius apibrėžimus.

(4)

Todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti tiek patį Reglamentą (EEB) Nr. 571/88, tiek sprendimą, kuriame pateikiami su minėtu reglamentu susiję apibrėžimai ir paaiškinimai, t. y. Komisijos sprendimą 2000/115/EB (3).

(5)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Tarybos sprendimu 72/279/EEB (4) įsteigto Žemės ūkio statistikos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EEB) Nr. 571/88 I priedas pakeičiamas šio reglamento I priedo tekstu.

2 straipsnis

Sprendimo 2000/115/EB I priedas iš dalies pakeičiamas taip, kaip nurodyta šio reglamento II priede.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. vasario 6 d.

Komisijos vardu

Joaquín ALMUNIA

Komisijos narys


(1)  OL L 56, 1988 3 2, p. 1. Reglamentas, su paskutiniais pakeitimas, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2139/2004 (OL L 369, 2004 12 16, p. 26).

(2)  OL L 270, 2003 10 21, p. 1. Reglamentas, su paskutiniais pakeitimas, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2183/2005 (OL L 347, 2005 12 30, p. 56).

(3)  OL L 38, 2000 2 12, p. 1. Sprendimas su paskutiniais pakeitimas, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2139/2004.

(4)  OL L 179, 1972 8 7, p. 1.


I PRIEDAS

„I PRIEDAS

RODIKLIŲ SĄRAŠAS 2007 M. (1)

Aiškinamosios pastabos:

Laikoma, kad priede „NE“ raidėmis pažymėti rodikliai atitinkamose valstybėse narėse neegzistuoja arba yra artimi nuliui.

„NS“ raidėmis pažymėti rodikliai atitinkamose valstybėse narėse yra laikomi nereikšmingais.

 

 

BE

CZ

DK

DE

EE

EL

ES

FR

IE

IT

CY

LV

LT

LU

HU

MT

NL

AT

PL

PT

SI

SK

FI

SE

UK

A.   

Ūkio geografinė padėtis

1.

Tyrimo rajonas

kodas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

Savivaldybė arba tyrimo rajono dalis (2)

kodas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Mažiau palanki vietovė (2)

taip arba ne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

Kalnuota vietovė (2)

taip arba ne

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

NE

NE

NE

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Žemės ūkio paskirties žemė, kurioje taikomi aplinkosaugos apribojimai

taip arba ne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

NE

 

 

NE

 

 

NE

 

 

 

B.   

Ūkio juridinio asmens statusas ir ūkio valdymas (tyrimo dieną)

1.   

Ar juridinę ir ekonominę ūkio atsakomybę prisiima:

a)

fizinis asmuo, kuris yra vienasmenis turėtojas, jeigu ūkis nepriklausomas?

taip arba ne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

vienas ar keli fiziniai asmenys, kuris (kurie) yra partneriai, jeigu ūkis priklauso grupinei valdai (3)

taip arba ne

 

 

NS

 

NS

NS

NS

 

NS

NS

 

 

 

NS

NS

 

 

NS

NS

NS

 

NE

 

NS

NS

c)

juridinis asmuo?

taip arba ne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Jeigu atsakymas į B/1.a klausimą yra „taip“, ar asmuo (turėtojas) taip pat yra ir valdytojas?

taip arba ne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

Jeigu atsakymas į B/2 klausimą yra „ne“, ar valdytojas yra turėtojo šeimos narys?

taip arba ne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

Jeigu atsakymas į B/2.a klausimą yra „taip“, ar valdytojas yra turėtojo sutuoktinis?

taip arba ne

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

NS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.   

Teisinis žemės naudojimo pagrindas (susijęs su turėtoju) ir ūkininkavimo sistema

Žemės ūkio paskirties žemė naudojama:

1.

Ūkininkaujant nuosavame ūkyje

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Ūkininkaujant nuomojamajame ūkyje

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Ūkininkaujant bendrai ar kitais būdais

ha/a

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

 

NS

 

 

 

 

NS

NE

NE

NE

NS

5.   

Ūkininkavimo sistema ir veikla:

a)

Valdos žemės ūkio naudmenos, kuriose taikomi ekologinio ūkininkavimo gamybos būdai pagal Europos bendrijos taisykles

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d)

Valdos žemės ūkio naudmenos, kurios pertvarkomos pagal ekologinio ūkininkavimo gamybos būdus

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e)

Ar ūkyje taikomi ekologiniai gamybos būdai naudojami ir gyvulininkystėje?

visapusiškai, iš dalies, netaikomi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.   

Valdos produkcijos paskirtis

a)

Ar ūkio turėtojo namų ūkyje suvartojama daugiau nei 50 % galutinės valdos produkcijos vertės?

taip arba ne

NS

 

NS

NE

 

 

 

NS

NS

 

 

 

 

NS

 

 

NE

NS

 

 

 

 

NS

NS

NE

b)

Ar tiesioginis pardavimas vartotojams sudaro daugiau negu 50 % visos parduodamos produkcijos?

taip arba ne

NS

 

NS

NS

 

 

 

NS

NS

 

 

 

 

NS

 

 

NS

 

 

 

 

 

NS

NS

NS

D.   

Ariamoji žemė

Javai grūdams (įskaitant sėklas):

1.

Paprastieji ir spelta kviečiai

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Kietieji kviečiai

ha/a

NE

NS

NE

 

NE

 

 

 

NE

 

 

NE

NE

NE

 

NE

NE

 

NE

 

NS

 

NE

NE

NS

3.

Rugiai

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

NS

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Miežiai

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Avižos

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Grūdiniai kukurūzai

ha/a

 

 

NE

 

NE

 

 

 

NE

 

NS

NE

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

NE

NE

NS

7.

Ryžiai

ha/a

NE

NE

NE

NE

NE

 

 

 

NE

 

NE

NE

NE

NE

 

NE

NE

NE

NE

 

NE

NE

NE

NE

NE

8.

Kiti javai grūdams

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Baltymingi augalai grūdams (įskaitant sėklas ir javų bei ankštinių augalų mišinius)

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iš kurių:

e)

žirniai, pašarinės pupos ir saldieji lubinai

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f)

lęšiai, dvispalviai raženiai ir vikiai

ha/a

 

NS

NS

NS

NS

 

 

 

NS

 

 

 

 

NS

 

NE

NS

 

NS

 

NS

 

 

NE

NS

g)

kiti baltymingi augalai, nuimti sausi

ha/a

 

NS

 

NS

NS

 

 

 

NS

 

 

NS

 

NS

NS

NE

 

 

NS

 

NS

 

NS

NS

NE

10.

Bulvės (įskaitant ankstyvąsias ir sėklines)

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Cukriniai runkeliai (išskyrus sėklinius)

ha/a

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Pašariniai šakniavaisiai ir bastučio genties daržovės (išskyrus sėklas)

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

NS

NS

 

Pramoniniai augalai:

23.

Tabakas

ha/a

 

NE

NE

 

NE

 

 

 

NE

 

 

NE

 

NE

 

NE

NE

 

 

NS

NE

 

NE

NE

NE

24.

Apyniai

ha/a

 

 

NE

 

NE

NS

 

 

NE

 

NE

NS

 

NE

NS

NE

NE

 

NS

NS

 

 

NE

NE

 

25.

Medvilnė

ha/a

NE

NE

NE

NE

NE

 

 

NE

NE

 

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NS

NE

NE

NE

NE

NE

26.

Rapsas ir aliejiniai griežčiai

ha/a

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

NE

 

 

 

NS

 

 

 

 

 

27.

Saulėgrąžos

ha/a

NS

 

NS

 

NE

 

 

 

NE

 

NS

NE

NE

NE

 

NE

NS

 

NS

 

 

 

 

NE

NS

28.

Sojos

ha/a

NE

 

NE

NE

NE

 

 

 

NE

 

NE

NE

NE

NE

 

NE

NE

 

NS

NS

 

 

NE

NE

NS

29.

Linų sėmenys (aliejiniai linai)

ha/a

 

 

 

NS

 

NS

 

 

NS

NS

NE

 

NE

NS

 

NE

 

 

NS

NS

NS

 

 

 

 

30.

Kiti aliejiniai augalai

ha/a

 

 

 

 

NS

 

 

 

NS

 

NE

NS

NE

 

 

NE

NE

 

NS

NS

 

 

 

NS

NS

31.

Linai

ha/a

 

 

 

NS

 

 

 

 

NE

NS

NE

 

 

NS

NS

NE

 

 

NS

NS

NS

 

 

NS

 

32.

Kanapės

ha/a

NS

NS

 

NS

NE

NS

 

 

NE

 

NE

NS

NE

NS

 

NE

 

 

NS

NS

NS

 

 

NS

NS

33.

Kitos tekstilės kultūros

ha/a

 

NE

NE

NE

NE

 

 

 

NE

 

NE

NE

 

NS

NE

NE

NE

 

NE

NS

NE

NE

NS

NE

NS

34.

Aromatiniai augalai, medicinoje ir kulinarijoje naudojami augalai

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

 

 

 

NE

 

NE

 

 

 

NS

NS

 

 

NS

 

35.

Kitur nepaminėti pramoniniai augalai

ha/a

 

 

 

 

NS

 

 

 

NS

 

NS

NS

 

 

 

NE

 

 

 

 

NS

 

 

NS

NS

Šviežios daržovės, melionai, braškės:

14.

Lauke arba po žema (neprieinama) apsaugine danga

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iš kurių:

a)

atvirame lauke

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

NS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

prekinės daržininkystės

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

15.

Po stiklu arba kita (prieinama) apsaugine danga

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gėlės ir dekoratyviniai augalai (išskyrus daigynus):

16.

Lauke arba po žema (neprieinama) apsaugine danga

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

NS

 

17.

Po stiklu arba kita (prieinama) apsaugine danga

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.   

Pašariniai augalai:

a)

vienmetė žolė

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

kiti žalieji pašarai

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iš kurių:

i)

žalieji kukurūzai (kukurūzai silosui)

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

NS

NS

 

iii)

kiti pašariniai augalai

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

 

19.

Sėklos ir sėjinukai ariamajai žemei (išskyrus javus, džiovintas daržoves, bulves ir aliejinius augalus)

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

 

 

 

NE

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.

Kiti augalai ariamajai žemei

ha/a

 

 

 

NS

NS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

21.

Pūdymas be jokių subsidijų

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.

Pūdymas, už kurį teikiamos subsidijos, be ūkinio panaudojimo

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.

Daržai

ha/a

NS

 

NS

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

 

 

 

 

NS

 

 

 

 

 

NS

NS

NS

F.

Daugiametės ganyklos ir pievos

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Ganyklos ir pievos, išskyrus nesukultūrintas ganyklas

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Nesukultūrintos ganyklos

ha/a

NE

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

NE

NE

NE

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Daugiametės ganyklos ir pievos, nebenaudojamos gamybos tikslams, už kurias mokamos subsidijos.

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G.   

Daugiametės kultūros

1.

Vaisių ir uogų sodiniai

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

vidutinio klimato zonų šviežių vaisių ir uogų rūšys (4)

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

subtropinio klimato zonų vaisių ir uogų rūšys

ha/a

NE

NE

NE

NE

NE

 

 

 

NE

 

 

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

 

NE

NE

NE

NE

NE

c)

riešutai

ha/a

NS

NS

NE

NS

NE

 

 

 

NE

 

 

NE

NE

NE

 

NE

NS

NS

 

 

NS

 

NE

NE

NS

2.

Citrusinių augalų sodiniai

ha/a

NE

NE

NE

NE

NE

 

 

 

NE

 

 

NE

NE

NE

NE

 

NE

NE

NE

 

NS

NE

NE

NE

NE

3.

Alyvmedžių sodiniai

ha/a

NE

NE

NE

NE

NE

 

 

 

NE

 

 

NE

NE

NE

NE

 

NE

NE

NE

 

 

NE

NE

NE

NE

a)

paprastai vedančios valgomosios alyvuogės

ha/a

NE

NE

NE

NE

NE

 

 

NS

NE

 

 

NE

NE

NE

NE

 

NE

NE

NE

 

NS

NE

NE

NE

NE

b)

paprastai vedančios alyvuogės aliejaus gamybai

ha/a

NE

NE

NE

NE

NE

 

 

NS

NE

 

 

NE

NE

NE

NE

 

NE

NE

NE

 

 

NE

NE

NE

NE

4.

Vynuogynai

ha/a

NS

 

NE

 

NE

 

 

 

NE

 

 

NE

NE

 

 

 

NS

 

NS

 

 

 

NE

NE

 

iš kurių paprastai gaminamas

a)

rūšinis vynas

ha/a

NS

 

NE

 

NE

 

 

 

NE

 

NE

NE

NE

 

 

 

NS

 

NS

 

 

 

NE

NE

NE

b)

kitas vynas

ha/a

NS

NE

NE

NS

NE

 

 

 

NE

 

 

NE

NE

NE

 

 

NS

NE

NS

 

 

 

NE

NE

 

c)

valgomosios vynuogės

ha/a

NS

 

NE

NS

NE

 

 

 

NE

 

 

NE

NE

NE

 

 

NS

NS

NS

 

NS

 

NE

NE

NE

d)

razinos

ha/a

NS

NE

NE

NE

NE

 

 

NE

NE

NS

 

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NS

NS

NE

NE

NE

NE

NE

5.

Daigynai

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Kitos daugiametės kultūros

ha/a

 

 

 

NE

NE

 

 

 

NS

 

 

NS

 

 

NS

NS

NE

NE

NS

 

NE

NS

NE

NE

NS

7.

Daugiametės kultūros po stiklu

ha/a

 

NS

 

NE

NE

 

 

NS

NS

 

 

NS

NE

NE

NS

NS

 

NE

NS

NS

NE

NE

NE

NE

NE

H.   

Kita žemė

1.

Nenaudojamos žemės ūkio naudmenos (žemės ūkio paskirties žemė, kurioje daugiau neūkininkaujama dėl ekonominių, socialinių ar kitų priežasčių, ir kurioje nenaudojama sėjomainos sistema)

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Miškingas plotas

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Kita žemė (žemė, kurią užima pastatai, sodybų kiemai, keliai, tvenkiniai, karjerai, nederlinga žemė, uolos ir t. t.)

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.   

Grybai, drėkinimas, gamybos tikslais nebenaudojami plotai, už kuriuos mokamos subsidijos, ir plotai, kuriems taikomos atidėtos žemės skatinimo sistemos

2.

Grybai

ha/a

 

 

 

NS

NS

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

NS

 

NS

 

 

 

NS

 

3.   

Drėkinamasis plotas

a)

bendras drėkinamasis plotas

ha/a

 

 

 

NS

NS

 

 

 

NS

 

 

NS

NS

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

kultivuojamas drėkinamasis plotas

ha/a

 

 

 

NS

NS

 

 

 

NS

 

 

NS

NS

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

 

8.

I. Gamybos tikslais nebenaudojami plotai, už kuriuos mokamos subsidijos, ir plotai, kuriems taikomos atidėtos žemės skatinimo sistemos, suskirstyti į:

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

Gamybos tikslais nebenaudojami plotai, kuriems taikomos subsidijos (jau registruoti D/22 ir F/33 punktuose)

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

ne maistui skirtų žemės ūkio žaliavų gamybai naudojami plotai (pvz., rapsas, medžiai, krūmai ir t.t. įskaitant lęšius, dvispalvius raženius ir vikius; jau registruoti D ir G punktuose)

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c)

plotai, pertvarkyti į daugiametes ganyklas ir pievas (jau registruoti F/1 ir F/2 punktuose) (5)

ha/a

 

 

 

NS

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

NE

NE

d)

buvusi žemės ūkio paskirties žemė, paversta miškingu plotu arba ruošiama apželdinti (jau registruota H/2 punkte) (5)

ha/a

 

 

 

NS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

e)

kiti plotai (jau registruoti H/1 ir H/3 punktuose) (5)

ha/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

 

 

 

 

NE

 

J.   

Gyvuliai (tyrimo ataskaitinę dieną)

1.

Arkliai

skaičius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galvijai:

2.

Jaunesni nei vienerių metų galvijų patinai ir patelės

skaičius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Galvijų patinai nuo vienerių iki dvejų metų

skaičius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Galvijų patelės nuo vienerių iki dvejų metų

skaičius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Dvejų metų ir vyresni galvijų patinai

skaičius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Dvejų metų ir vyresnės telyčios

skaičius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Melžiamos karvės

skaičius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Kitos karvės

skaičius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avys ir ožkos

9.

Avys (įvairaus amžiaus)

skaičius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

avys, veislinės patelės

skaičius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

kitos avys

skaičius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Ožkos (įvairaus amžiaus)

skaičius

 

 

NS

NS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

a)

ožkos, veislinės patelės

skaičius

 

 

NS

NS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

b)

kitos ožkos

skaičius

 

 

NS

NS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

Kiaulės

11.

Paršeliai, kurių gyvas svoris mažesnis nei 20 kilogramų

skaičius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Veislinės paršavedės, kurių svoris 50 kg ir daugiau

skaičius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

Kitos kiaulės

skaičius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naminiai paukščiai

14.

Broileriai

skaičius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

Vištos dedeklės

skaičius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

Kiti naminiai paukščiai

skaičius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iš jų:

a)

kalakutai

skaičius

 

 

 

 

NS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

antys

skaičius

 

 

 

 

NS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

c)

žąsys

skaičius

 

 

 

 

NS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

NS

 

 

NE

 

 

 

NS

 

d)

kiti kitur nepaminėti naminiai paukščiai

skaičius

 

 

 

NS

NS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

17.

Triušiai, veislinės patelės

skaičius

 

 

NS

NS

 

 

 

 

NS

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

 

NS

 

NE

NE

NS

18.

Bitės

avilių skaičius

 

 

NS

NS

 

 

 

 

NS

 

 

 

 

 

 

NS

NS

NS

 

 

 

 

NS

NS

NS

19.

Kitur nepaminėti gyvuliai

taip arba ne

 

 

 

NS

NS

 

 

 

 

 

 

NS

 

 

 

NS

NS

 

 

 

NS

 

 

 

 

L.   

Ūkyje naudojama darbo jėga (per 12 mėnesių iki tyrimo dienos)

Statistinė informacija apie kiekvieną ūkyje dirbantį asmenį, priklausantį tokioms ūkyje naudojamos darbo jėgos kategorijoms, renkama tokiu būdu, kuris sudarytų galimybes daugybiniam vienos kategorijos kirtimuisi su kita ir (arba) su kitais tyrimo rodikliais.

1.

Turėtojai

Šiai kategorijai priskiriami:

fiziniai asmenys

vienasmeniai nepriklausomų ūkių turėtojai (visi asmenys, kurie į klausimą B/1a atsakė „taip“)

grupinės valdos partneris, laikomas turėtoju

juridiniai asmenys

Apie kiekvieną pirmiau paminėtą fizinį asmenį registruojama tokia informacija:

lytis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

amžius pagal tokias amžiaus klases:

nuo mokyklos baigimo iki < 25 metų amžiaus, 25–34, 35–44, 45–54, 55–64, 65 ir vyresni,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ūkio darbas valdoje (išskyrus namų ruošą) pagal tokią klasifikaciją:

0 %, > 0 – < 25 %, 25 – < 50 %, 50 – < 75 %, 75 – < 100 %, 100 % (visa darbo diena) laiko per metus, kurį išdirba visą darbo dieną dirbantis ūkio darbuotojas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 a)

Valdytojai

Šiai kategorijai priskiriami:

nepriklausomų ūkių valdytojai, įskaitant sutuoktinius ir kitus turėtojų šeimos narius, kurie taip pat yra valdytojai; t. y., jeigu į B/2 a arba B/2 b klausimą atsakyta „taip“.

grupinės valdos partneriai, laikomi valdytojais.

ūkių, kurių turėtojai yra juridiniai asmenys, valdytojai.

(Valdytojai, kurie tuo pat metu yra vienasmeniai turėtojai arba partneriai, laikomi grupinės valdos turėtojais, registruojami tik kartą, tai yra kaip turėtojai pagal L/1 kategoriją).

Apie kiekvieną pirmiau paminėtą asmenį registruojama tokia informacija:

lytis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

amžius pagal tokias amžiaus klases:

nuo mokyklos baigimo iki < 25 metų amžiaus, 25–34, 35–44, 45–54, 55–64, 65 ir vyresni,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ūkio darbas valdoje (išskyrus namų ruošą) pagal tokią klasifikaciją:

> 0 – < 25 %, 25 – < 50 %, 50 – < 75 %, 75 – < 100 %, 100 % (visa darbo diena) laiko per metus, kurį išdirba visą darbo dieną dirbantis ūkio darbuotojas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Turėtojų sutuoktiniai

Šiai kategorijai priskiriami vienasmenių turėtojų sutuoktiniai (atsakę į klausimą B/1a „taip“, kurie neįtraukti į L/1 ir į L/1a) (ne valdytojai: atsakę į klausimą B/2 b „ne“)

Apie kiekvieną pirmiau paminėtą asmenį registruojama tokia informacija:

lytis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

amžius pagal tokias amžiaus klases:

nuo mokyklos baigimo iki < 25 metų amžiaus, 25–34, 35–44, 45–54, 55–64, 65 ir vyresni,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ūkio darbas valdoje (išskyrus namų ruošą) pagal tokią klasifikaciją:

0 %, > 0 – < 25 %, 25 – < 50 %, 50 – < 75 %, 75 – < 100 %, 100 % (visa darbo diena) laiko per metus, kurį išdirba visą darbo dieną dirbantis ūkio darbuotojas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 a)

Kiti vienasmenių turėtojų šeimų nariai, atliekantys valdoje ūkio darbus: vyrai (išskyrus L/1, L/1 a ir L/2 kategorijose nurodytus)

3 b)

Kiti vienasmenių turėtojų šeimų nariai, atliekantys valdoje ūkio darbus: moterys (išskyrus L/1, L/1a ir L/2 kategorijose numatytus asmenis)

Apie kiekvieną pirmiau minėtų kategorijų asmenį pagal toliau pateiktas klases turi būti registruojama tokia informacija apie asmenų skaičių ūkyje:

ūkio darbas valdoje (išskyrus namų ruošą) pagal tokią klasifikaciją:

> 0 – < 25 %, 25 – < 50 %, 50 – < 75 %, 75 – < 100 %, 100 % (visa darbo diena) laiko per metus, kurį išdirba visą darbo dieną dirbantis ūkio darbuotojas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 a)

Šeimai nepriklausanti nuolatinė darbo jėga: vyrai (išskyrus L/1, L/1 a, L/2 ir L/3 kategorijose nurodytus asmenis)

4 b)

Šeimai nepriklausanti nuolatinė darbo jėga: moterys (išskyrus L/1, L/1 a, L/2 ir L/3 kategorijose nurodytus asmenis)

Apie kiekvieną pirmiau minėtų kategorijų asmenį pagal toliau pateiktas klases turi būti registruojama tokia informacija apie asmenų skaičių ūkyje:

ūkio darbas valdoje (išskyrus namų ruošą) pagal tokią klasifikaciją:

> 0 – < 25 %, 25 – < 50 %, 50 – < 75 %, 75 – < 100 %, 100 % (visa darbo diena) laiko per metus, kurį išdirba visą darbo dieną dirbantis ūkio darbuotojas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. + 6.

Nenuolatinė šeimai nepriklausanti darbo jėga: vyrai ir moterys

Darbo dienų skaičius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Ar turėtojas, kuris taip pat yra ir valdytojas, užsiima kokia nors kita pelninga veikla?

kuri yra jo (jos) pagrindinis užsiėmimas?

taip arba ne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kuri yra jo (jos) papildomas užsiėmimas?

taip arba ne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Ar vienasmenio turėtojo sutuoktinis užsiima bet kokia kita pelninga veikla:

kuri yra jo (jos) pagrindinis užsiėmimas?

taip arba ne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kuri yra jo (jos) papildomas užsiėmimas?

taip arba ne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Ar bet kuris kitas ūkyje dirbantis vienasmenio turėtojo šeimos narys užsiima kokia nors kita pelninga veikla? Jei „taip“, kiek asmenų užsiima kita pelninga veikla:

kuri yra jo (jos) pagrindinis užsiėmimas?

asmenų skaičius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kuri yra jo (jos) papildomas užsiėmimas?

asmenų skaičius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Bendras lygiaverčių darbo ūkyje dienų skaičius per 12 mėnesių iki apklausos dienos, neįtrauktų į L/1–L/6, kurias ūkyje dirbo tiesiogiai ūkio nepasamdyti asmenys (pvz., rangovų darbuotojai) (6)

dienų skaičius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

NS

NS

 

 

 

 

 

 

M.   

Kaimo plėtra

1.   

Kita pelninga ūkio veikla (išskyrus žemės ūkį), tiesiogiai susijusi su ūkiu

a)

turizmas, apgyvendinimas ir kita laisvalaikio veikla

taip arba ne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

rankų darbas

taip arba ne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

 

 

 

NE

NS

 

 

 

 

 

 

 

 

c)

ūkio produktų perdirbimas

taip arba ne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d)

medžio apdirbimas (pvz., pjovimas ir kt.)

taip arba ne

 

 

NS

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

NE

NS

 

 

 

 

 

 

 

 

e)

vandens ūkis

taip arba ne

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f)

atsinaujinančios energijos gamyba (vėjo energija, šiaudų deginimas ir t. t.)

taip arba ne

 

 

 

 

 

 

 

NS

 

NS

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g)

darbas pagal sutartį (naudojant ūkio įrenginius)

taip arba ne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h)

kita veikla

taip arba ne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Pastaba skaitytojui: Rodiklių numeracija yra ilgą laiką vykdytų ūkių struktūros tyrimų pasekmė, todėl ji negali būti keičiama nepadarant poveikio tyrimų palyginamumui.

(2)  Neprivaloma teikti informacijos apie mažiau ūkininkauti palankią vietovę (A2) ir kalnuotą vietovę (A2 a), jei nurodomas kiekvienos valdos savivaldybės kodas (A1 a). Jei nenurodomas valdos savivaldybės kodas (A1 a), būtina pateikti informaciją apie mažiau ūkininkauti palankią vietovę (A2) ir kalnuotą vietovę (A2 a).

(3)  Savanoriškai teikiama informacija.

(4)  Belgija, Nyderlandai ir Austrija šioje antraštėje gali įtraukti G/1 c punktą „riešutai“.

(5)  Vokietija gali sujungti 8 pozicijos c, d ir e dalis.

(6)  Neprivalo nurodyti valstybės narės, galinčios pateikti bendrą šio rodiklio apskaičiavimą regionų lygmeniu.“


II PRIEDAS

SPRENDIMO 2000/115/EB I PRIEDO DALINIAI PAKEITIMAI

1.

Žemės ūkio valdos apibrėžimas pakeičiamas taip:

„ŽEMĖS ŪKIO VALDA

I.

Techniškai ir ekonomiškai nepriklausomas, atskirai valdomas vienetas, kuris gamina žemės ūkio produktus arba išlaiko žemę, kuri nebenaudojama gamybos tikslais, geros agrarinės ir aplinkosauginės būklės, kaip numatyta Tarybos reglamente (EB) Nr. 1782/2003 (1). Ūkis gali gaminti kitus papildomus (ne žemės ūkio) produktus ir teikti paslaugas.

2.

Su žemės ūkio valda susijęs paaiškinimas papildomas šiuo 1.4 punktu:

„1.4.

Vykdant 2003 m. BŽŪP reformą nustatyta, kad „žemės išlaikymas geros agrarinės ir aplinkosauginės būklės“ yra žemės ūkio veikla (Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 2 straipsnis). Be šios veiklos, ūkininkams nereikia užsiimti bet kokia kita žemės ūkio veikla, kad jie galėtų naudotis bendrosios išmokos schema.“.

3.

C/6 a papunkčio paaiškinimas pakeičiamas taip:

„Dovanos šeimai ir giminaičiams, už kurias negaunamas atlygis, turi būti laikomos namų ūkio suvartojimu. Prie šio rodiklio nurodytos galutinės produkcijos apibrėžimas atitinka žemės ūkio sąskaitose naudojamą galutinės produkcijos apibrėžimą (t. y. žemės ūkio gaminiai, naudojami kaip žaliavos kitai gamybai, pvz. pašarai gyvulininkystei, į bendrą galutinės produkcijos kiekį neįtraukiami).

Jokiu būdu nereikėtų laikyti, kad 50 % yra tiksli riba – tai tik orientacinis dydis.“.

4.

D dalis iš dalies keičiama taip:

4.1.

D dalies paaiškinimo trečioji pastraipa pakeičiama:

„Ariamajai žemei priskiriamos pasėlių kategorijos D/1–D/20, D/23–D/35, pūdymas be subsidijų (D/21) ir pūdymas, nenaudojamas gamyboje, už kurį mokamos subsidijos (D/22).“,

4.2.

D/22 dalies antraštė pakeičiama taip:

4.3.

D/22 dalyje pateiktas apibrėžimas pakeičiamas taip:

„I.

Gamybos tikslais nebenaudojami plotai, už kuriuos ūkis turi teisę gauti finansinę paramą. Jiems priskiriami plotai, kurie laikantis Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 (arba, kai taikoma, naujausių teisės aktų) nebėra naudojami gamybos tikslais, yra išlaikomi geros agrarinės ir aplinkosauginės būklės ir atitinka bendrosios išmokos arba išmokos už atidėtą žemę reikalavimus. Jeigu yra panašios nacionalinės sistemos, tokie plotai taip pat įtraukiami pagal šį rodiklį.

Plotai, kurie nebenaudojami gamyboje ilgiau kaip penkerius metus, pagal sistemas, kai žemės nereikalaujama išlaikyti geros agrarinės ir aplinkosauginės būklės, turėtų būti registruojami H/1 ir H/3 punktuose.“.

5.

Pridedamas šis F/3 punktas:

„F/3   Daugiametės ganyklos ir pievos, nebenaudojamos gamybos tikslais, už kurias mokamos subsidijos

I.

Gamybos tikslais nebenaudojami daugiamečių ganyklų ir pievų plotai, kurie laikantis Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 (arba, kai taikoma, naujausių teisės aktų) yra išlaikomi geros agrarinės ir aplinkosauginės būklės ir atitinka bendrosios išmokos reikalavimus“.

6.

I dalis iš dalies keičiama taip:

6.1.

I dalies antraštė pakeičiama taip:

6.2.

I/8 dalies antraštė pakeičiama taip:

6.3.

I/8 dalies a ir b punktai pakeičiami taip:

„a)

gamybos tikslais nebenaudojami plotai, už kuriuos mokamos subsidijos (jau registruoti D/22 ir F/3 skirsniuose),

b)

ne maistui skirtų žemės ūkio žaliavų gamybai naudojami plotai (pvz., rapsas, medžiai, krūmai ir t. t. įskaitant lęšius, dvispalvius raženius ir vikius; jau registruoti D ir G skirsniuose)“,

6.4.

I/8 skirsnyje pateiktas apibrėžimas pakeičiamas taip:

„I.

Gamybos tikslais nebenaudojami plotai, už kuriuos ūkis turi teisę gauti finansinę paramą. Jiems priskiriami plotai, kurie laikantis Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 (arba, kai taikoma, naujausių teisės aktų) nebėra naudojami gamybos tikslais, yra išlaikomi geros agrarinės ir aplinkosauginės būklės ir atitinka bendrosios išmokos arba išmokos už atidėtą žemę reikalavimus. Jeigu yra panašios nacionalinės sistemos, tokie plotai taip pat įtraukiami pagal šį rodiklį.“.


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 1.“.


7.2.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 34/21


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 205/2006

2006 m. vasario 6 d.

iš dalies keičiantis Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2377/90, nustatančio veterinarinių vaistų likučių gyvūninės kilmės maisto produktuose didžiausių kiekių nustatymo tvarką Bendrijoje, I ir II priedus dėl toltrazurilio, dietilenglikolio monoetileterio ir polioksietileno sorbitanmonooleato

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1990 m. birželio 26 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2377/90, nustatantį veterinarinių vaistų likučių gyvūninės kilmės maisto produktuose didžiausių kiekių nustatymo tvarką Bendrijoje (1), ypač į jo 2 ir 3 straipsnius,

atsižvelgdama į Veterinarinių vaistų komiteto suformuluotas Europos vaistų agentūros nuomones,

kadangi:

(1)

Visas farmakologiškai aktyvias medžiagas, Bendrijoje naudojamas maistui skirtiems gyvūnams skiriamuose veterinariniuose vaistuose, reikėtų įvertinti pagal Reglamentą (EEB) Nr. 2377/90.

(2)

Toltrazurilis įrašytas į Reglamento (EEB) Nr. 2377/90 I priedą vištų ir kalakutų raumenims, odai ir riebalams, kepenims ir inkstams, išskyrus paukščius, kurių kiaušiniai skirti žmonėms vartoti, ir kiaulių raumenims, odai ir riebalams, kepenims ir inkstams. Laukiant mokslinių tyrimų pabaigos, toltrazurilis taip pat buvo įrašytas į to reglamento III priedą galvijų raumenims, riebalams, kepenims ir inkstams, išskyrus gyvūnus, kurių pienas skirtas žmonėms vartoti. Dabar šie tyrimai baigti, todėl reikėtų išplėsti toltrazurilio taikymo sritį Reglamento (EEB) Nr. 2377/90 I priede į šią sritį įtraukiant galvijus. Į šį įrašą taip pat reikėtų įtraukti visas maistui skirtas žinduolių rūšis raumenims, riebalams, kepenims ir inkstams, išskyrus gyvūnus, kurių pienas skirtas žmonėms vartoti, ir naminius paukščius raumenims, odai ir riebalams, kepenims ir inkstams, išskyrus tuos, kurių kiaušiniai skirti žmonėms vartoti.

(3)

Dietilenglikolio monoetileteris įrašytas į II priedą galvijams ir kiaulėms. Į dietilenglikolio monoetileterio įrašą turėtų būti įtraukti visi atrajotojai.

(4)

Polisorbatas 80 įrašytas į Reglamento (EEB) Nr. 2377/90 II priedą visoms maistui skirtų gyvūnų rūšims. Šį įrašą reikėtų pakeisti ir nurodyti bendrą pavadinimą polioksietileno sorbitanmonooleatas, kuris apima polisorbatą 80 ir 81, visoms maistui skirtų gyvūnų rūšims.

(5)

Todėl Reglamentas (EEB) Nr. 2377/90 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas.

(6)

Iki šio reglamento taikymo pradžios turėtų būti numatytas pakankamos trukmės laikotarpis, kad valstybės narės, siekdamos atsižvelgti į šio reglamento nuostatas, galėtų padaryti visus pakeitimus, kurių pagal šį reglamentą gali prireikti leidimams pateikti į rinką atitinkamus veterinarinius vaistus, išduotiems pagal 2001 m. lapkričio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/82/EB dėl Bendrijos kodekso, reglamentuojančio veterinarinius vaistus (2).

(7)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Veterinarinių vaistų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EEB) Nr. 2377/90 I ir II priedai iš dalies keičiami pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2006 m. balandžio 8 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. vasario 6 d.

Komisijos vardu

Günter VERHEUGEN

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 224, 1990 8 18, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 6/2006 (OL L 3, 2006 1 6, p. 3).

(2)  OL L 311, 2001 11 28, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2004/28/EB (OL L 136, 2004 4 30, p. 58).


PRIEDAS

A.   Į Reglamento (EEB) Nr. 2377/90 I priedą įtraukiama (-os) ši (-ios) medžiaga (-os):

2.   Antiparazitinės medžiagos

2.4.   Medžiagos, veikiančios pirmuonis

2.4.1.   Triazintriono dariniai

Farmakologiškai aktyvi (-ios) medžiaga (-os)

Nustatomasis likutis

Gyvūnų rūšys

DLK

Tiriamieji audiniai

Toltrazurilis

Toltrazurilio sulfonas

Visos maistui skirtos žinduolių rūšys (1)

100 μg/kg

Raumenys

150 μg/kg

Riebalai (2)

500 μg/kg

Kepenys

250 μg/kg

Inkstai

Naminiai paukščiai (3)

100 μg/kg

Raumenys

200 μg/kg

Oda + riebalai

600 μg/kg

Kepenys

400 μg/kg

Inkstai

B.   Į Reglamento (EEB) Nr. 2377/90 II priedą įtraukiama (-os) ši (-ios) medžiaga (-os):

2.   Organiniai junginiai

Farmakologiškai aktyvi (-ios) medžiaga (-os)

Gyvūnų rūšys

Dietilenglikolio monoetileteris

Visi atrajotojai ir kiaulės“

3.   Paprastai saugiomis pripažįstamos medžiagos

Farmakologiškai aktyvi (-ios) medžiaga (-os)

Gyvūnų rūšys

Polioksietileno sorbitanmonooleatas

Visos maistui skirtos rūšys“


(1)  Nenaudotinas gyvūnams, kurių pienas skirtas žmonėms vartoti.

(2)  Kiaulių atveju ši DLK vertė susijusi su „oda ir riebalais natūraliomis proporcijomis“.

(3)  Nenaudotinas paukščiams, kurių kiaušiniai skirti žmonėms vartoti.“


7.2.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 34/24


KOMISIJOS DIREKTYVA 2006/14/EB

2006 m. vasario 6 d.

iš dalies keičianti Tarybos direktyvos 2000/29/EB dėl apsaugos priemonių nuo augalams ir augaliniams produktams kenksmingų organizmų įvežimo į Bendriją ir išplitimo joje IV priedą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2000 m. gegužės 8 d. Tarybos direktyvą 2000/29/EB dėl apsaugos priemonių nuo augalams ir augaliniams produktams kenksmingų organizmų įvežimo į Bendriją ir išplitimo joje (1), ypač į jos 14 straipsnio antros pastraipos d punktą,

kadangi:

(1)

2002 m. kovo mėn. Ketvirtoji laikinoji fitosanitarijos priemonių komisija (ICPM) priėmė Jungtinių Tautų maisto ir žemės ūkio organizacijos (FAO) Tarptautinį fitosanitarijos priemonių standartą (ISPM) Nr. 15, pavadintą „Medinės pakavimo medžiagos reguliavimo tarptautinėje prekyboje gairės“. Atitinkamos Direktyvos 2000/29/EB nuostatos buvo priderintos prie tų gairių 2004 m. spalio 5 d. Komisijos direktyva 2004/102/EB, iš dalies pakeičiančia Tarybos direktyvos 2000/29/EB dėl apsaugos priemonių nuo augalams ir augaliniams produktams kenksmingų organizmų įvežimo į Bendriją ir išplitimo joje II, III, IV ir V priedus (2).

(2)

Be pagal ISPM Nr. 15 patvirtintų priemonių, Direktyvoje 2004/102/EB yra nustatytas reikalavimas, kad visa importuojama medinė pakavimo medžiaga turi būti paruošta iš nužievintos apvalios medienos. Pagal standartą ISPM Nr. 15 šis reikalavimas taikomas, jeigu jis pagrindžiamas techniškai. 2005 m. vasario 28 d. Tarybos direktyva 2005/15/EB, iš dalies keičiančia Direktyvos 2000/29/EB dėl apsaugos priemonių nuo augalams ir augaliniams produktams kenksmingų organizmų įvežimo į Bendriją ir išplitimo joje IV priedą (3), šio reikalavimo taikymas buvo atidėtas iki 2006 m. kovo 1 d.

(3)

Bendrija paprašė ISPM Nr. 15 persvarstyti tarptautiniu lygiu, siekdama į jį įtraukti reikalavimą, kuris išsklaidytų Bendrijos susirūpinimą, kad tarptautinėje prekyboje naudojama medinė pakavimo medžiaga būna su žieve.

(4)

Atsižvelgiant į tai, kad šiuo metu atliekamas ISPM Nr. 15 persvarstymas ir laukiant to persvarstymo rezultatų, reikėtų laikinai atidėti Bendrijos reikalavimo, kad iš trečiųjų šalių importuojama medinė pakavimo medžiaga būtų paruošta iš nužievintos apvalios medienos, taikymą.

(5)

Direktyva 2000/29/EB turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeista.

(6)

Šioje direktyvoje numatytos priemonės atitinka Augalų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyva 2000/29/EB iš dalies keičiama taip:

1)

IV priedo A dalies I skirsnio 2 punkto paskutinė pastraipa dešiniojo stulpelio pabaigoje pakeičiama taip:

„Pirmoji įtrauka, pagal kurią medinė pakavimo medžiaga turi būti pagaminta iš nužievintos apvalios medienos, yra taikoma tik nuo 2009 m. sausio 1 d. Ši pastraipa persvarstoma iki 2007 m. rugsėjo 1 d.“;

2)

IV priedo A dalies I skirsnio 8 punkto paskutinė pastraipa dešiniojo stulpelio pabaigoje pakeičiama taip:

„Pirmoji a punkto eilutė, pagal kurią medinė pakavimo medžiaga turi būti pagaminta iš nužievintos apvalios medienos, yra taikoma tik nuo 2009 m. sausio 1 d. Ši pastraipa persvarstoma iki 2007 m. rugsėjo 1 d.“.

2 straipsnis

1.   Valstybėse narėse įstatymai ir kiti teisės aktai, kurie įgyvendina šią direktyvą, turi įsigalioti ne vėliau kaip iki 2006 m. vasario 28 d.

Valstybės narės, priimdamos šias nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą, arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų pagrindinių nacionalinės teisės aktų nuostatų tekstus.

3 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja trečią dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

4 straipsnis

Ši Direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2006 m. vasario 6 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 169, 2000 7 10, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2005/77/EB (OL L 296, 2005 11 12, p. 17).

(2)  OL L 309, 2004 10 6, p. 9.

(3)  OL L 56, 2005 3 2, p. 12.


II Aktai, kurių skelbti neprivaloma

Komisija

7.2.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 34/26


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2006 m. sausio 13 d.

leidžiantis pateikti rinkai maisto produktus ir maisto komponentus, gautus iš genetiškai modifikuotos kukurūzų genetinės linijos MON 863 kaip naujus maisto produktus ar naujus maisto komponentus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 258/97

(pranešta dokumentu Nr. C(2005) 5939)

(autentiški tik tekstai prancūzų ir olandų kalbomis)

(2006/68/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1997 m. sausio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 258/97 dėl naujų maisto produktų ir naujų maisto komponentų (1), ypač į jo 7 straipsnį,

kadangi:

(1)

2002 m. liepos 15 d.„Monsanto“, remdamasi reglamento 4 straipsniu, pateikė paraišką Vokietijos kompetentingoms institucijoms dėl maisto produktų ir maisto komponentų, gautų iš genetiškai modifikuotų kukurūzų linijos MON 863 (toliau – MON 863 kukurūzai), pateikimo į rinką kaip naujų maisto produktų ar naujų maisto komponentų, remiantis Reglamentu (EB) Nr. 258/97.

(2)

2003 m. balandžio 8 d. pirminėje vertinimo ataskaitoje kompetentinga Vokietijos maisto vertinimo institucija padarė išvadą, kad reikia papildomo įvertinimo, nes tiriamame produkte yra antibiotikams atsparus genas žymuo (nptII).

(3)

2003 m. birželio 3 d. Komisija pateikė pirminę vertinimo ataskaitą visoms valstybėms narėms su papildomais valstybių narių komentarais.

(4)

2003 m. gruodžio 9 d. Komisija, remdamasi reglamento 11 straipsniu, paprašė Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) pateikti mokslinę nuomonę. 2004 m. balandžio 2 d. Europos maisto saugos tarnyba pareiškė nuomonę, kad vartotojų sveikatos požiūriu MON 863 kukurūzai ir antriniai produktai yra tokie pat saugūs kaip įprastinių kukurūzų genetinių linijų grūdai ir antriniai produktai (2). Pateikdama šią nuomonę, EFSA įvertino visus valstybių narių iškeltus konkrečius klausimus ir problemas.

(5)

2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1829/2003 dėl genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų 46 straipsnio 1 dalyje (3) numatyta, kad prašymai, iki šio reglamento taikymo dienos pateikti remiantis Reglamento (EB) Nr. 258/97 4 straipsniu, nagrinėjami pagal Reglamento (EB) Nr. 258/97 nuostatas, nepaisant Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 38 straipsnio, tais atvejais, kai papildomo vertinimo ataskaita, kurios reikalaujama remiantis Reglamento (EB) Nr. 258/97 6 straipsnio 3 dalimi arba 6 straipsnio 4 dalimi, buvo perduota Komisijai iki Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 taikymo dienos.

(6)

Europos Komisijos Jungtinis tyrimų centras (JTC), bendradarbiaudamas su Europos GMO laboratorijų tinklu (angl. ENGL), patvirtino MON 863 kukurūzų nustatymo metodą. JTC atliko visiško įteisinimo tyrimą (tarplaboratorinį tyrimą), laikydamasis tarptautiniu mastu priimto kiekybinio MON 863 linijai skirto metodo, kuriuo siekiama nustatyti ir išmatuoti MON 863 transformacijos įvykį kukurūzuose, veiksmingumo tyrimo gairių. Tyrimams atlikti reikalingą medžiagą pateikė „Monsanto“. JTC nusprendė, kad metodo veiksmingumas yra pakankamas jo tikslui pasiekti, atsižvelgiant į naudingumo kriterijus, kuriuos ENGL pasiūlė norminiam atitikimui pateiktiems metodams, ir dabartines mokslo žinias apie patenkinamą metodų naudingumą. Tiek metodas, tiek jo patvirtinimo rezultatai buvo pateikti viešai.

(7)

Informacinę medžiagą apie MON 863 kukurūzus parengė JTC.

(8)

Maisto produktai ir maisto komponentai iš MON 863 kukurūzų turi būti ženklinami pagal Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 nuostatas ir turi atitikti susekamumo reikalavimus, nustatytus 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1830/2003 dėl genetiškai modifikuotų organizmų ir iš jų pagamintų maisto produktų ir pašarų susekamumo ir ženklinimo ir iš dalies pakeičiančiame Direktyvą 2001/18/EB (4).

(9)

Remiantis Komisijos reglamentu (EB) Nr. 65/2004 (5), Reglamente (EB) Nr. 1830/2003 produktui priskiriamas unikalus identifikatorius.

(10)

Priede pateiktą informaciją apie maisto produktų ir maisto komponentų, pagamintų iš MON 863 kukurūzų, identifikavimą, įskaitant patvirtintą nustatymo metodą ir informacinę medžiagą, galima rasti Registre, nurodytame Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 28 straipsnyje.

(11)

Remiantis turima informacija nustatoma, kad MON 863 kukurūzai atitinka Reglamente (EB) Nr. 258/97 nustatytus kriterijus.

(12)

Nuolatinis maisto produktų grandinės ir gyvūnų sveikatos komitetas nepareiškė nuomonės; tačiau 2005 m. liepos 26 d. Komisija pateikė Tarybai Tarybos sprendimo pasiūlymą remdamasi Reglamento (EB) Nr. 258/97 13 straipsnio b dalimi ir Tarybos sprendimo 1999/468/EB (6) 5 straipsnio 4 dalimi, ir Taryba turėjo priimti sprendimą per 3 mėnesius.

(13)

Tačiau Taryba per nustatytą trijų mėnesių laikotarpį sprendimo nepriėmė; dabar sprendimą priimti turėtų Komisija,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Maisto produktai ir maisto produktų ingredientai, gauti iš genetiškai modifikuotos kukurūzų linijos MON 863 (toliau – produktai), kaip numatyta ir nurodyta priede, gali būti pateikti į Bendrijos rinką kaip nauji maisto produktai ar nauji maisto komponentai.

2 straipsnis

Produktai ženklinami kaip „genetiškai modifikuoti kukurūzai“ arba „pagaminti iš genetiškai modifikuotų kukurūzų“, laikantis ženklinimo reikalavimų, nustatytų Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 13 straipsnyje.

3 straipsnis

Produktai ir priede pateikiama informacija įtraukiami į Bendrijos genetiškai modifikuotų maisto produktų ir pašarų registrą.

4 straipsnis

Šis sprendimas skirtas „Monsanto Europe S.A“, Belgija, atstovaujančiai „Monsanto Company“, JAV. Jis galioja 10 metų.

Priimta Briuselyje, 2006 m. sausio 13 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 43, 1997 2 14, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1882/2003 (OL L 284, 2003 10 31, p. 1).

(2)  EFSA leidinys (2004) 50, 1–25; http://www.efsa.eu.int/science/gmo/gmo_opinions/383/opinion_gmo_07_en1.pdf

(3)  OL L 268, 2003 10 18, p. 1.

(4)  OL L 268, 2003 10 18, p. 24.

(5)  OL L 10, 2004 1 16, p. 5.

(6)  OL L 184, 1999 7 17, p. 23.


PRIEDAS

INFORMACIJA, KURIĄ REIKIA ĮTRAUKTI Į BENDRIJOS GENETIŠKAI MODIFIKUOTŲ MAISTO PRODUKTŲ IR PAŠARŲ REGISTRĄ

(1)   Pareiškėjas ir leidimo turėtojas:

Pavadinimas

:

„Monsanto Europe S.A.“

Adresas

:

Avenue de Tervuren 270-272, B-1150 Brussels, Belgium

„Monsanto Company“ (800 N. Lindbergh Boulevard St. Louis, Missouri 63167, USA), vardu.

(2)   Produktų paskirtis ir specifikacija: Maisto produktai ir maisto komponentai, gauti iš genetiškai modifikuotų kukurūzų (Zea maize L.) genetinės linijos MON 863 su padidinta apsauga nuo vabzdžių, ir iš visų jos sukryžminimų su tradicinių veislių kukurūzų linijomis. MON 863 kukurūzai turi dvi kasetes:

Modifikuotas cry3Bb1 genas, išvestas iš Bacillus thuringiensis porūšio kumamotoensis, suteikiančio atsparumą nuo lapgraužių Diabrotica spp., reguliuojant 4AS1 promotoriui, išvestam iš žiedinių kopūstų mozaikos viruso, wtCAB transliacijos stiprikliui iš kviečių (Triticum aestivum), transkripcijos stiprikliui ract1 intronui iš ryžių aktino 1 geno (Oryza sativa) ir terminacijos sekoms tahsp 17 3’ iš kviečių;

nptII genas iš E. coli, suteikiantis atsparumą aminoglikozidams, tarp jų kanamicinui ir neomicinui, reguliuojant 35S žiedinių kopūstų mozaikos viruso promotoriui ir NOS 3’ terminacijos sekoms iš Agrobacterium tumefaciens bei neveikiančiam, sutrumpintam ble genui iš E. coli.

(3)   Ženklinimas: „Genetiškai modifikuoti kukurūzai“ arba „pagaminti iš genetiškai modifikuotų kukurūzų“.

(4)   Nustatymo metodas:

Konkretaus įvykio realaus laiko kiekybine PGR paremtas metodas genetiškai modifikuotų kukurūzų linijai MON 863.

Patvirtintas Europos Komisijos Jungtinio tyrimų centro (JTC), bendradarbiaujant su Europos GMO laboratorijų tinklu (ENGL), skelbiamas http://gmo-crl.jrc.it/statusofdoss.htm

Informacinė medžiaga: IRMM-416, paruošta Europos Komisijos Jungtinio tyrimų centro (JTC).

(5)   Unikalus identifikatorius: MON-ØØ863-5.

(6)   Informacija, būtina pagal Kartagenos protokolo II priedo reikalavimus: Netaikoma.

(7)   Produkto pateikimo į rinką sąlygos ar apribojimai: Netaikomi.

(8)   Rinkos stebėsenos reikalavimai: Netaikomi.


7.2.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 34/29


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2006 m. sausio 13 d.

leidžiantis pateikti į rinką maisto produktus ir maisto produktų ingredientus, pagamintus iš genetiškai modifikuotos Roundup Ready kukurūzų genetinės linijos GA21, kaip naujus maisto produktus ar naujus maisto produktų ingredientus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 258/97

(pranešta dokumentu Nr. C(2005) 5940)

(autentiški tik tekstai prancūzų ir olandų kalbomis)

(2006/69/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1997 m. sausio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 258/97 dėl naujų maisto produktų ir naujų maisto komponentų (1), ypač į jo 7 straipsnį,

kadangi:

(1)

1998 m. liepos 24 d.„Monsanto“ bendrovė, remdamasi Reglamento (EB) Nr. 258/97 4 straipsniu, kompetentingoms Nyderlandų valdžios institucijoms pateikė paraišką dėl maisto produktų ir maisto produktų ingredientų, pagamintų iš genetiškai modifikuotos kukurūzų genetinės linijos GA21, pateikimo į rinką kaip naujų maisto produktų ar naujų maisto produktų ingredientų.

(2)

1999 m. gruodžio 21 d. pradinėje įvertinimo ataskaitoje kompetentinga Nyderlandų maisto vertinimo institucija padarė išvadą, kad genetiškai modifikuota kukurūzų genetinė linija GA21 ir iš jos pagaminti maisto produktai bei maisto ingredientai yra tokie pat saugūs kaip ir genetiškai nemodifikuoti kukurūzai ir kukurūzų produktai.

(3)

2000 m. vasario 18 d. Komisija persiuntė pradinę įvertinimo ataskaitą visoms valstybėms narėms. Per 60 dienų laikotarpį, numatytą Reglamento (EB) Nr. 258/97 6 straipsnio 4 dalyje, remiantis joje nurodyta sąlyga, dėl šio produkto pateikimo į rinką buvo pareikšti pagrįsti prieštaravimai.

(4)

2000 m. gegužės 18 d., remdamasi Reglamento (EB) Nr. 258/97 11 straipsniu, Komisija paprašė Maisto produktų mokslinio komiteto (MPMK) pateikti savo nuomonę. 2002 m. vasario 27 d. Maisto produktų mokslinis komitetas (MPMK) pareiškė nuomonę, kad vartotojų apsaugos požiūriu genetiškai modifikuota kukurūzų genetinė linija GA21 ir antriniai produktai yra tokie pat saugūs kaip įprastinės kukurūzų genetinės linijos grūdai ir jų antriniai produktai (2). Pateikdamas šią nuomonę, Maisto maisto produktų mokslinis komitetas (MPMK) atsižvelgė į visus konkrečius klausimus ir valstybių narių iškeltas problemas.

(5)

2002 m. balandžio 24 d.„Monsanto“ bendrovė paprašė, kad paraiška būtų skirta tik maistui ir maisto produktų ingredientams, pagamintiems iš genetiškai modifikuotų kukurūzų genetinės linijos GA21.

(6)

Pagal Tarybos direktyvos 90/220/EEB (3) C dalį 1997 m. gruodžio 12 d.„Monsanto“ bendrovė pateikė pranešimą dėl produkto naudojimo gyvulių maistui arba pašaruose. 2000 m. rugsėjo 22 d. Augalų mokslinis komitetas priėmė išvadą, kad nėra įrodymų, patvirtinančių, kad kukurūzų GA21 pateikimas į rinką tokiu tikslu galėtų sukelti neigiamas pasekmes žmonių sveikatai ir aplinkai. Vis dėlto, pareiškimas buvo atsiimtas dėl komercinių priežasčių.

(7)

2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1829/2003 dėl genetiškai modifikuotų maisto produktų ir pašarų (4) 46 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad paraiškos, pateiktos pagal Reglamento (EB) Nr. 258/97 4 straipsnį iki šio Reglamento įsigaliojimo datos, nagrinėjamos pagal Reglamento (EB) Nr. 258/97 nuostatas, nepaisant Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 38 straipsnio, tais atvejais, kai papildomo įvertinimo ataskaita, kurios reikalaujama, remiantis Reglamento (EB) Nr. 258/97 6 straipsnio 3 dalimi arba 6 straipsnio 4 dalimi, buvo perduota Komisijai iki Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 įsigaliojimo datos.

(8)

Europos Komisijos Jungtinis tyrimų centras (JTC), bendradarbiaudamas su Europos GMO laboratorijų tinklu (EGLT), patvirtino genetiškai modifikuotų kukurūzų genetinės linijos GA21 aptikimo metodą. Europos Komisijos Jungtinis tyrimų centras (JTC) atliko išsamų šio metodo pagrindimo tyrimą (žiedinį bandymą) pagal patvirtintas tarptautines taisykles, kurios leidžia patikrinti, kaip veikia kiekybinis konkrečių atvejų įvertinimo metodas, skirtas aptikti ir kiekybiškai įvertinti GA21 transformacijos atvejus kukurūzuose. Medžiagą, reikalingą tyrimams atlikti, pateikė „Monsanto“ bendrovė. Europos Komisijos Jungtinis tyrimų centro (JTC) nuomone, metodas atitiko numatytą tikslą, buvo atsižvelgta į Europos GMO laboratorijų tinklo (EGLT) pasiūlytus kontrolės metodų charakteristikų įvertinimo kriterijus, taip pat į esamą mokslinį supratimą apie patenkinamą metodo veikimą. Tiek metodas, tiek jo patvirtinimo rezultatai Europos Komisijos Jungtinio tyrimų centro (JTC) buvo viešai paskelbti.

(9)

Informacinę medžiagą apie genetiškai modifikuotų kukurūzų genetinę liniją GA21 parengė Europos Komisijos Jungtinis tyrimų centras (JTC).

(10)

Maisto produktai ir maisto produktų ingredientai iš genetiškai modifikuotų kukurūzų genetinės linijos GA21 turi būti ženklinami pagal Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 nuostatas ir turi atitikti susekamumo reikalavimus, nustatytus 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1830/2003 dėl genetiškai modifikuotų organizmų ir iš jų pagamintų maisto produktų ir pašarų susekamumo ir ženklinimo ir iš dalies pakeičiančiame Direktyvą 2001/18/EB (5).

(11)

Remiantis Komisijos reglamentu (EB) Nr. 65/2004 (6), Reglamente Nr. 1830/2003 produktui priskiriamas atskiras identifikacijos numeris.

(12)

Priede pateiktą informaciją apie maisto produktų ir maisto produktų ingredientų, pagamintų iš genetiškai modifikuotos kukurūzų genetinės linijos GA21, įskaitant patvirtintą aptikimo metodą ir informacinę medžiagą, galima rasti Registre, nurodomame Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 28 straipsnyje.

(13)

Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas nepareiškė nuomonės; tačiau 2005 m. liepos 29 d. Komisija pateikė Tarybai Tarybos sprendimo pasiūlymą remdamasi Tarybos sprendimo 1999/468/EB (7) 5 straipsnio 4 dalimi, ir Taryba turėjo priimti sprendimą per 3 mėnesius.

(14)

Tačiau Taryba per nustatytą trijų mėnesių laikotarpį sprendimo nepriėmė; dabar sprendimą priimti turėtų Komisija,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Maisto produktai ir maisto produktų ingredientai, pagaminti iš genetiškai modifikuotos kukurūzų genetinės linijos GA21 (toliau – produktai), kaip numatyta ir nurodyta priede, gali būti pateikti į Bendrijos rinką kaip nauji maisto produktai ar nauji maisto produktų ingredientai.

2 straipsnis

Produktai žymimi kaip „genetiškai modifikuoti kukurūzai“ arba „pagaminti iš genetiškai modifikuotų kukurūzų“, laikantis ženklinimo reikalavimų, nustatytų Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 13 straipsnyje.

3 straipsnis

Produktai ir informacija, įtraukti į priedą, įtraukiami į Bendrijos genetiškai modifikuotų maisto produktų ir pašarų registrą.

4 straipsnis

Šis sprendimas skirtas „Monsanto Europe S.A.“, Belgija, atstovaujančiai „Monsanto Company“, JAV. Jis galioja 10 metų.

Priimta Briuselyje, 2006 m. sausio 13 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 43, 1997 2 14, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1882/2003 (OL L 284, 2003 10 31, p. 1).

(2)  http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/scf/index_en.html

(3)  OL L 117, 1990 5 8, p. 15. Direktyva panaikinta Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/18/EB (OL L 106, 2001 4 17, p. 1).

(4)  OL L 268, 2003 10 18, p. 1.

(5)  OL L 268, 2003 10 18, p. 24.

(6)  OL L 10, 2004 1 16, p. 5.

(7)  OL L 184, 1999 7 17, p. 23.


PRIEDAS

INFORMACIJA, KURIĄ REIKIA ĮTRAUKTI Į BENDRIJOS GENETIŠKAI MODIFIKUOTO MAISTO PRODUKTŲ IR PAŠARŲ REGISTRĄ

(1)   Pareiškėjas ir leidimo turėtojas:

Pavadinimas

:

„Monsanto Europe S.A.“

Adresas

:

Avenue de Tervuren 270-272, B-1150 Briuselis, Belgija

On behalf of „Monsanto Company“ (800 N. Lindbergh Boulevard St. Louis, Missouri 63167, JAV) vardu.

(2)   Produktų paskirtis ir specifikacija: Maisto produktai ir maisto produktų ingredientai, pagaminti iš genetiškai modifikuotų kukurūzų (Zea mays L.) genetinės linijos GA21, turinčios padidintą atsparumą herbicidui glifosatui, ir iš visų jos tradicinių veislių kukurūzų genetinių linijų hibridų. Genetiškai modifikuotų kukurūzų genetinė linija GA21 yra sudaryta iš modifikuotos 5-enolpyruvylshikimate-3-phosphate syntazės (mEPSPS) kodavimo sekos, reguliuojamos ryžių aktino 1 promotoriaus (r-act), ir iš optimizuotos tranzito peptidų (OPT) sekos, pagrįstos chloroplasto tranzito peptidų seka iš Helianthus annuus, bei iš RuBisCo geno iš Zea mays L.

(3)   Ženklinimas: „Genetiškai modifikuoti kukurūzai“ arba „pagaminti iš genetiškai modifikuotų kukurūzų“.

(4)   Aptikimo metodas:

Konkretaus atvejo realaus laiko kiekybiniu PCR paremtas metodas genetiškai modifikuotų kukurūzų genetinei linijai GA21 nustatyti.

Patvirtintas Europos Komisijos Jungtinio tyrimų centro (JTC), bendradarbiaujant su Europos GMO laboratorijų tinklu (EGLT), skelbiamas http://gmo-crl.jrc.it/statusofdoss.htm

Informacinė medžiaga: IRMM-414, paruošta Europos Komisijos Jungtinio tyrimų centro (JTC).

(5)   Atskiras identifikacijos numeris: MON-ØØØ21-9.

(6)   Informacija, būtina pagal Kartagenos protokolo II priedo reikalavimus: Nėra.

(7)   Produkto pateikimo į rinką sąlygos ar apribojimai: Nėra.

(8)   Rinkos stebėsenos reikalavimai: Nėra.


7.2.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 34/32


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2006 m. sausio 31 d.

iš dalies keičiantis Sprendimą 2001/844/EB, EAPB, Euratomas

(2006/70/EB, Euratomas)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 218 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į Europos atominės energijos bendrijos sutartį, ypač į jos 131 straipsnį,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 21 straipsnio 1 dalį ir 41 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos nuostatos dėl saugumo yra išdėstytos 2001 m. lapkričio 29 d. Komisijos sprendimo 2001/844/EB, EAPB, Euratomas iš dalies keičiančio jos darbo tvarkos taisykles, priede (1).

(2)

Komisija nusprendė padaryti keletą pareigų nustatymo bei padalinių ir tarnybų paskyrimo tvarkos pakeitimų.

(3)

Sprendimo 2001/844/EC, EAPB, Euratomas priedo apibrėžimai turi atitikti atitinkamas nuostatas tekste.

(4)

Saugumo taisyklių tekstas turi būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2001/844/EB, EAPB, Euratomas priede nustatytos saugumo taisyklės iš dalies keičiamos taip:

1)

4.2 skyriaus e dalyje „Komisijos pirmininkas“ keičiamas „Komisijos Saugumo direktorato direktorius“;

2)

13 skyrius keičiamas taip:

„13.   KOMISIJOS SAUGUMO TARYBA

Įkuriama Komisijos Saugumo taryba. Ją sudaro Administracijos ir personalo generalinis direktorius (jis pirmininkauja tarybai), už saugumą atsakingo Komisijos nario kabineto narys, Pirmininko kabineto narys, Komisijos krizių valdymo grupei pirmininkaujantis generalinio sekretoriaus pavaduotojas, Teisės tarnybos, Išorės santykių, Teisingumo, laisvės ir saugumo, Jungtinio tyrimų centro, Informatikos ir Vidaus audito tarnybos generaliniai direktoriai bei Komisijos Saugumo direktorato direktorius arba minėtų asmenų atstovai. Gali būti kviečiami kiti Komisijos pareigūnai. Ji vertina Komisijos saugumo priemones ir teikia rekomendacijas šioje srityje už saugumą atsakingam Komisijos nariui.“;

3)

2 priede „Pirmininkas“ keičiamas „už saugumą atsakingas Komisijos narys“;

4)

4 priedo 10 punkto c dalyje „Pirmininkas“ keičiamas „Komisijos Saugumo direktorato direktorius“;

5)

5 priedo 7 punkte „Pirmininkas“ keičiamas „už saugumą atsakingas Komisijos narys“;

6)

visame saugumo taisyklių tekste ir jo prieduose:

a)

„Komisijos Saugumo biuras“ ir „Komisijos Saugumo tarnyba“ keičiami „Komisijos Saugumo direktoratas“,

b)

„Komisijos Saugumo biuro vadovas“ keičiamas „Komisijos Saugumo direktorato direktorius“;

7)

po priedo 7 konstatuojamosios dalies įterpiama tokia nauja konstatuojamoji dalis: „Šios nuostatos nepažeidžia Sutarties 286 straipsnio ir 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo.“.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Priimta Briuselyje, 2006 m. sausio 31 d.

Komisijos vardu

Siim KALLAS

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 317, 2001 12 3, p. 1. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 2005/94/EB, Euratomas (OL L 31, 2005 2 4, p. 66).