ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 33

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

49 tomas
2006m. vasario 4d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

*

2006 m. sausio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 166/2006 dėl Europos išleidžiamų ir perduodamų teršalų registro sukūrimo ir iš dalies keičiantis Tarybos direktyvas 91/689/EEB ir 96/61/EB ( 1 )

1

 

*

2006 m. sausio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 167/2006/EB dėl tam tikrų trečiųjų šalių veiklos krovininės laivybos srityje (kodifikuota redakcija)

18

 

*

2006 m. sausio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/89/EB dėl priemonių siekiant užtikrinti elektros energijos tiekimo saugumą ir investicijas į infrastruktūrą ( 1 )

22

 

*

2006 m. sausio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/90/EB dvidešimt devintąjį kartą iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 76/769/EEB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su tam tikrų pavojingų medžiagų ir preparatų pardavimo ir naudojimo apribojimais, suderinimo (medžiagos, klasifikuojamos kaip kancerogeninės, mutageninės arba toksiškos reprodukcijai — c/m/r) ( 1 )

28

 

*

2006 m. sausio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/1/EB dėl transporto priemonių, išnuomotų be vairuotojų, naudojimo kroviniams vežti keliais (kodifikuota redakcija) ( 1 )

82

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2005 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 2110/2005 dėl galimybės gauti Bendrijos išorės paramą klaidų ištaisymas (OL L 344, 2005 12 27)

86

 

*

2005 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/35/EB dėl taršos iš laivų ir sankcijų už pažeidimus įvedimo klaidų ištaisymas (OL L 255, 2005 9 30)

87

 

*

2005 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/84/EB, dvidešimt antrą kartą iš dalies keičiančios Tarybos direktyvą 76/769/EEB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su tam tikrų pavojingų medžiagų ir preparatų (ftalatai žaisluose ir vaikų priežiūros prekėse) pardavimo ir naudojimo apribojimais, suderinimo, klaidų ištaisymas (OL L 344, 2005 12 27)

88

 


 

(1)   tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, kuriuos skelbti privaloma

4.2.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 33/1


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 166/2006

2006 m. sausio 18 d.

dėl Europos išleidžiamų ir perduodamų teršalų registro sukūrimo ir iš dalies keičiantis Tarybos direktyvas 91/689/EEB ir 96/61/EB

(tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 175 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

pasikonsultavę su Regionų komitetu,

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos (2),

kadangi:

(1)

Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 1600/2002/EB (3) patvirtinta šeštąja Bendrijos aplinkosaugos veiksmų programa yra reikalaujama remti prieinamos informacijos apie aplinkos raidos būklę ir tendencijas, susijusias su socialinėmis, ekonominėmis ir sveikatos apsaugos tendencijomis, teikimą piliečiams ir gerinti bendrą informuotumą aplinkos apsaugos klausimais.

(2)

JT EEK konvencijoje dėl galimybių susipažinti su informacija, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais (toliau – Orhuso konvencija), Europos bendrijos pasirašytoje 1998 m. birželio 25 d., pripažįstama, kad suteikus visuomenei daugiau galimybių susipažinti su informacija apie aplinką ir šią informaciją platinant yra prisidedama prie didesnio informuotumo aplinkosaugos klausimais, laisvo keitimosi nuomonėmis, veiksmingesnio visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus dėl aplinkosaugos ir galiausiai prie geresnės aplinkos kūrimo.

(3)

Išleidžiamų ir perduodamų teršalų registrai (toliau – IIPTR) yra kaštų prasme efektyvi priemonė, skatinanti tobulinti aplinkosaugos veiklą, suteikianti visuomenei galimybių susipažinti su aplinkosaugos informacija apie išleidžiamus ir už objekto vietos ribų perduodamus teršalus bei atliekas, naudotina stebėti tendencijas, parodyti taršos mažinimo pažangą, stebėti tam tikrų tarptautinių susitarimų laikymąsi, nustatyti prioritetus ir įvertinti pažangą įgyvendinant Bendrijos bei nacionalinę aplinkosaugos politiką bei programas.

(4)

Integruotas ir darnus IPTR visuomenei, pramonei, mokslininkams, draudimo bendrovėms, vietos valdžios institucijoms, nevyriausybinėms organizacijoms ir kitiems sprendimus priimantiems asmenims suteikia patikimą duomenų bazę, leidžiančią palyginti duomenis ir ateityje priimti sprendimus aplinkosaugos klausimais.

(5)

2003 m. gegužės 21 d. Europos bendrija pasirašė JT EEK protokolą dėl išleidžiamų ir perduodamų teršalų registrų (toliau – Protokolas). Kad Bendrija galėtų sudaryti protokolą, Bendrijos teisės nuostatos turi jį atitikti.

(6)

Europos išmetamų teršalų registras (toliau – EITR) buvo įsteigtas Komisijos sprendimu 2000/479/EB (4). Protokolas grindžiamas tais pačiais principais, kaip ir EITR, tačiau yra platesnis – į jį įtrauktos ataskaitos apie didesnį teršalų, veiklos rūšių, į žemę išleidžiamų teršalų, iš pasklidųjų taršos šaltinių išleidžiamų ir už objekto vietos ribų perduodamų teršalų skaičių.

(7)

Europos IPTR siekiami tikslai ir vykdytini uždaviniai gali būti pasiekti ir įvykdyti tik tuomet, kai duomenys yra patikimi ir palyginami. Todėl duomenų kokybiškumui ir palyginamumui užtikrinti reikia atitinkamai suderinti duomenų rinkimo ir perdavimo sistemą. Pagal Protokolą Europos IPTR turėtų būti kuriamas taip, kad visuomenė kiek įmanoma paprasčiau galėtų naudotis juo internetu. Išleidžiamus ir perduodamus teršalus turėtų būti lengva rasti įvairiomis sudėtinėmis ir nesudėtinėmis formomis, kad per protingą laikotarpį būtų galima gauti didžiausią informacijos kiekį.

(8)

Toliau siekiant remti prieinamos informacijos apie aplinkos būklę ir tendencijas teikimą piliečiams bei gerinti bendrą informuotumą aplinkos apsaugos klausimais Europos IPTR turėtų būti nuorodos į kitas panašias valstybių narių, valstybėmis narėmis nesančių valstybių ir tarptautinių organizacijų duomenų bazes.

(9)

Pagal Protokolą Europos IPTR taip pat turėtų būti informacijos apie konkrečias atliekų šalinimo operacijas, apie kurias ataskaitose turi būti pranešama kaip apie į žemę išleidžiamus teršalus; apie naudojimo operacijas, tokias kaip tręšimą dumblu ir mėšlo paskleidimą, šioje kategorijoje nepranešama.

(10)

Kad būtų pasiektas Europos IPTR tikslas teikti visuomenei patikimą informaciją ir sudaryti sąlygas priimti žiniomis pagrįstus sprendimus, būtina numatyti pakankamus, tačiau griežtus duomenų rinkimo ir ataskaitų pateikimo terminus, ypač dėl valstybių narių ataskaitų Komisijai pateikimo.

(11)

Ataskaitos apie iš pramonės objektų išleidžiamus teršalus, nors jos dar ne visuomet yra nuoseklios, išsamios ir palyginamos, daugelyje valstybių narių pateikiamos nusistovėjusia tvarka. Prireikus, ataskaitų apie iš pasklidųjų taršos šaltinių išleidžiamus teršalus pateikimas turėtų būti gerinamas, siekiant suteikti galimybes už politikos formavimą atsakingiems pareigūnams geriau suprasti tų išleidžiamų teršalų vietą bendrame kontekste ir pasirinkti veiksmingiausią sprendimą taršai mažinti.

(12)

Valstybių narių pranešami duomenys turėtų būti labai kokybiški, ypač jų pateikimo išsamumo, darnumo ir patikimumo požiūriu. Labai svarbu ateityje koordinuoti operatorių ir valstybių narių pastangas gerinti pranešamų duomenų kokybę. Todėl Komisija kartu su valstybėmis narėmis pradės kokybės užtikrinimo darbą.

(13)

Pagal Orhuso konvenciją visuomenei turėtų būti suteiktos galimybės nenurodant intereso susipažinti su Europos IPTR esančia informacija, pirmiausia užtikrinant, kad Europos IPTR numatytų galimybę su ja susipažinti tiesiogiai elektroniniu būdu internetu.

(14)

Turėtų būti neribojama galimybė susipažinti su Europos IPTR esančia informacija, o šios taisyklės išimtis turėtų būti daroma tik tuomet, kai ją aiškiai numato galiojantys Bendrijos teisės aktai.

(15)

Pagal Orhuso konvenciją turėtų būti užtikrintas visuomenės dalyvavimas toliau plėtojant Europos IPTR, iš anksto visuomenei suteikiant geras galimybes pateikti pastabas, informaciją, analizę arba sprendimų priėmimui svarbias nuomones. Pareiškėjai turėtų turėti galimybę prašyti administracine arba teismine tvarka išnagrinėti valdžios institucijos veiksmus arba neveikimą jų prašymo atžvilgiu.

(16)

Siekdamos didesnio Europos IPTR naudingumo ir poveikio, Komisija ir valstybės narės turėtų bendradarbiauti rengdamos rekomendacijas, skirtas Europos IPTR įgyvendinti, skatindamos visuomenės informuotumą bei tinkamai ir laiku teikdamos techninę pagalbą.

(17)

Šiam reglamentui įgyvendinti būtinos priemonės turėtų būti priimtos remiantis 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimu 1999/468/EB, nustatančiu Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (5).

(18)

Kadangi siūlomo veiksmo tikslo, t.y. suteikti visuomenei daugiau galimybių susipažinti su informacija apie aplinką sukuriant integruotą, suderintą ir visą Bendriją apimančią elektroninę duomenų bazę valstybės narės negali deramai pasiekti, nes būtina palyginti valstybių narių duomenis, o dėl to reikalingas aukštas suderinimo lygis, to tikslo būtų geriau siekti Bendrijos lygiu, laikydamasi Sutarties 5 straipsnyje numatyto subsidiarumo principo Bendrija gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šia direktyva neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti.

(19)

Siekiant supaprastinti ir racionalizuoti ataskaitų reikalavimus, turėtų būti iš dalies pakeista 1991 m. gruodžio 12 d. Tarybos direktyva 91/689/EEB dėl pavojingų atliekų (6) ir 1996 m. rugsėjo 24 d. Tarybos direktyva 96/61/EB dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (7).

(20)

Europos IPTR be kita ko siekiama informuoti visuomenę apie svarbias teršalų emisijas, susijusias su veikla, kurią apima Direktyva 96/61/EB. Tai reiškia, kad pagal šį reglamentą visuomenei turėtų būti pateikiama informacija, susijusi su tos direktyvos I priede apibrėžtų įrenginių išleidžiamais teršalais.

(21)

Siekiant sumažinti vienodų pranešimų skaičių išleidžiamų ir perduodamų teršalų registrų sistemos, vadovaujantis Protokolu, pagal galimybes gali būti integruojamos į esamus informacijos šaltinius, pvz., su licencijomis arba leidimais dirbti susijusius pranešimo mechanizmus. Pagal Protokolą šio reglamento nuostatos neturi įtakos valstybių narių teisei išlaikyti arba įkurti išsamesnį arba labiau visuomenei prieinamą išleidžiamų ir perduodamų teršalų registrą negu reikalaujama Protokolu,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reguliavimo dalykas

Siekiant įgyvendinti JT EEK protokolą dėl išleidžiamų ir perduodamų teršalų registrų (toliau – Protokolas) ir padėti visuomenei dalyvauti priimant sprendimus aplinkosaugos klausimais, taip pat prisidėti prie aplinkos taršos prevencijos ir mažinimo, šiuo reglamentu Bendrijos mastu įsteigiamas integruotas visuomenei prieinamos elektroninės duomenų bazės formos Išleidžiamų ir perduodamų teršalų registras (toliau – Europos IPTR) ir nustatomos jo veikimo taisyklės.

2 straipsnis

Sąvokų apibrėžimai

Šiame reglamente:

1.

„visuomenė“ – tai vienas arba keli fiziniai ar juridiniai asmenys ir, atsižvelgiant į nacionalinės teisės aktus ar praktiką, asociacijos, organizacijos arba asmenų grupės;

2.

„kompetentinga institucija“ – tai valstybių narių paskirtos nacionalinė valdžios institucija ar institucijos arba kita kompetentinga įstaiga ar įstaigos;

3.

„įrenginys“ – tai stacionarus techninis įrenginys, kuriame vykdoma viena arba kelios I priede išvardytų rūšių veiklos ir kita su jomis tiesiogiai susijusi veikla, techniniu požiūriu susijusi su toje vietoje vykdoma veikla ir galinti turėti įtakos emisijoms ir taršai;

4.

„objektas“ – vienas arba keli toje pačioje vietoje esantys įrenginiai, kuriuos eksploatuoja vienas fizinis ar juridinis asmuo;

5.

„vieta“ – tai geografinė objekto buvimo vieta;

6.

„operatorius“ – tai bet koks objektą eksploatuojantis arba valdantis fizinis ar juridinis asmuo arba, jeigu tai numatyta nacionalinės teisės aktuose, asmuo, kuriam buvo suteikti sprendžiamieji ekonominiai įgaliojimai techninės įrenginio veiklos atžvilgiu;

7.

„ataskaitiniai metai“ – tai kalendoriniai metai, kurių duomenys apie išleidžiamus ir už objekto vietos ribų perduodamus teršalus turi būti renkami;

8.

„medžiaga“ – tai bet koks cheminis elementas ir jo junginiai, išskyrus radioaktyviąsias medžiagas;

9.

„teršalas“ – tai medžiaga arba medžiagų grupė, kuri patekusi į aplinką dėl savo savybių gali būti žalinga aplinkai arba žmonių sveikatai;

10.

„išleidimas“ – tai tyčinis arba atsitiktinis, įprastinis arba neįprastinis teršalų patekimas į aplinką dėl žmogaus veiklos, įskaitant išsiliejimą, išmetimą, nuotekį, įšvirkštimą, išmetimą arba išvertimą, arba kanalizacijos sistemomis, galutinai neišvalius nuotekų;

11.

„perdavimas už objekto vietos ribų“ – tai naudoti arba šalinti skirtų atliekų ir valyti skirtose nuotekose esančių teršalų judėjimas už objekto ribų;

12.

„pasklidieji taršos šaltiniai“ – tai daug mažesni arba išsimėtę šaltiniai, iš kurių teršalai gali būti išleidžiami į žemę, orą arba vandenį, kurių bendras poveikis toms terpėms gali būti didelis ir apie kuriuos ataskaitas rinkti iš kiekvieno atskiro šaltinio yra nepraktiška;

13.

„atliekos“– tai medžiagos arba daiktai, kaip apibrėžta 1975 m. liepos 15 d. Tarybos direktyvos 75/442/EEB dėl atliekų (8) 1 straipsnio a punkte;

14.

„pavojingos atliekos“ – tai medžiagos arba daiktai, kaip apibrėžta Direktyvos 91/689/EEB 1 straipsnio 4 dalyje;

15.

„nuotekos“ – tai miesto, buitinės ir gamybinės nuotekos, kaip apibrėžta 1991 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvos 91/271/EEB dėl miesto nuotekų valymo (9) 2 straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse, ir kitas panaudotas vanduo, kuris dėl jame esančių medžiagų arba objektų yra reglamentuojamas Bendrijos teisės;

16.

„šalinimas“ – tai bet kuri iš Direktyvos 75/442/EEB IIA priede numatytų operacijų;

17.

„naudojimas“ – tai bet kuri iš Direktyvos 75/442/EEB IIB priede numatytų operacijų.

3 straipsnis

Europos IPTR turinys

Europos IPTR sudaro informacija apie:

a)

5 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytus išleidžiamus teršalus, apie kuriuos turi pranešti I priede išvardytų rūšių veiklą vykdančių objektų operatoriai;

b)

5 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytas už objekto vietos ribų perduodamas atliekas ir 5 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytus nuotekose esančius teršalus, apie kuriuos turi pranešti I priede išvardytų rūšių veiklą vykdančių objektų operatoriai;

c)

jei turima, iš pasklidųjų taršos šaltinių, nurodytų 8 straipsnio 1 dalyje, išleidžiamus teršalus.

4 straipsnis

Projektas ir struktūra

1.   Komisija skelbia Europos IPTR, kuriame apibendrinti ir neapibendrinti duomenys pateikiami taip, kad duomenų apie išleidžiamus ir perduodamus teršalus būtų galima ieškoti ir juos nustatyti pagal:

a)

objektą, įskaitant ir objektą valdančią bendrovę, jei taikoma, bei jo geografinę buvimo vietą, įskaitant upės baseiną;

b)

veiklą;

c)

paplitimą valstybėje narėje arba Bendrijos mastu;

d)

atitinkamai teršalus arba atliekas;

e)

kiekvieną aplinkos terpę (orą, vandenį, žemę), į kurią teršalas yra išleidžiamas;

f)

atitinkamai už objekto vietos ribų perduodamas atliekas ir jų paskirties vietą;

g)

už objekto vietos ribų perduodamas teršalų turinčias nuotekas;

h)

paskliduosius taršos šaltinius;

i)

objekto savininką arba operatorių.

2.   Europos IPTR suprojektuojamas taip, kad visuomenei būtų kuo lengviau juo naudotis, kad įprastomis darbo sąlygomis informaciją būtų galima nuolat ir lengvai gauti internetu bei kitomis elektroninėmis priemonėmis. Jį projektuojant atsižvelgiama į galimybę ateityje jį išplėsti ir įtraukiami visi pranešti ankstesnių ataskaitinių metų duomenys, palaipsniui iki ne mažiau kaip dešimties praėjusių ataskaitinių metų.

3.   Europos IPTR turi nuorodas į:

a)

nacionalinius valstybių narių IPTR;

b)

kitas svarbias esamas, visuomenei prieinamas su IPTR susijusių dalykų duomenų bazes, įskaitant nacionalinius kitų protokolą pasirašiusių valstybių IPTR ir, jei tai tikslinga, kitų šalių registrus;

c)

objektų interneto svetaines, jei tokios svetainės yra ir jei objektai tokias nuorodas pateikia.

5 straipsnis

Operatorių ataskaitos

1.   Kiekvieno objekto, kuriame vykdoma viena ar kelios pirmiau nurodytame I priede nurodytos veiklos viršija taikomą ten pat nurodytą pajėgumo ribą, operatorius kompetentingai institucijai kasmet praneša apie šių teršalų kiekius ir nurodo, ar informacija nustatyta matavimu, apskaičiuota ar įvertinta atsižvelgiant į:

a)

II priede nurodytus į orą, vandenį ir žemę išmetamus bet kokius teršalus, kurių taikytina II priede nurodyta ribą buvo viršyta;

b)

už objekto vietos ribų perduodamas pavojingas atliekas, viršijančias 2 tonas per metus, arba nepavojingas atliekas, viršijančias 2 000 tonų per metus, pagal visus naudojimo ir šalinimo būdus, išskyrus „apdorojimo žemėje“ arba „giluminio įpurškimo“ šalinimo būdus, kaip nurodoma 6 straipsnyje, nurodant atitinkamai „N“ arba „Š“, neatsižvelgiant į tai, ar atliekos yra skirtos naudoti ar šalinti, o pavojingų atliekų judėjimo už objekto ribų atveju – nurodant atliekų naudojimo arba šalinimo įmonės pavadinimą bei adresą ir faktinę naudojimo arba šalinimo vietą;

c)

už objekto vietos ribų perduodamus II priede nurodytus teršalus, esančius valyti skirtose nuotekose, kurių II priedo 1b skiltyje nurodyta riba buvo viršyta.

Kiekvieno objekto, kuriame vykdoma viena ar kelios pirmiau minėtame I priede nurodytos veiklos viršija taikytiną ten pat nurodytą pajėgumo ribą, operatorius savo valstybės narės kompetentingai institucijai pateikia informaciją apie objektą, vadovaujantis III priede pateiktomis nuostatomis, nebent tokią informaciją kompetentinga institucija jau turi.

Jei nurodoma, kad duomenys yra nustatyti matavimu arba apskaičiuoti, pranešamas analizės ir (arba) apskaičiavimo metodas.

Išleidžiami teršalai, nurodyti II priede, pranešami vadovaujantis šios dalies a punktu, turi apimti visus objekto teritorijoje esančius teršalus iš visų į I priedą įtrauktų šaltinių.

2.   1 dalyje nurodyta informacija apima informaciją apie išleidžiamus ir perduodamus teršalus, kuri nurodoma kaip bendras kiekis, išleistas dėl visų tyčinių, atsitiktinių, įprastinių arba neįprastinių veiksmų.

Pateikiant šią informaciją operatorius turi, kai tai įmanoma, nurodyti visus su atsitiktiniais išleidimais susijusius duomenis.

3.   Kiekvieno objekto operatorius, laikydamasis šio straipsnio 1 dalyje nurodytų ataskaitų pateikimo reikalavimų, tinkamu dažnumu renka informaciją, reikalingą objekto išleidžiamiems ir už objekto vietos ribų perduodamiems teršalams nustatyti.

4.   Rengdamas ataskaitą, atitinkamas operatorius remiasi kokybiškiausia turima informacija, kurią gali sudaryti stebėsenos duomenys, emisijų faktoriai, masės balanso formulės, netiesioginė stebėsena arba kiti skaičiavimai, inžinierių išvados bei kiti metodai, atitinkantys 9 straipsnio 1 dalį, ir, jei tokios egzistuoja, taiko tarptautiniu mastu pripažintas metodologijas.

5.   Kiekvieno atitinkamo objekto operatorius duomenų, kuriais remiantis buvo pranešta informacija, įrašus valstybių narių kompetentingoms institucijoms susipažinti saugo penkerius metus nuo atitinkamų ataskaitinių metų pabaigos. Šiuose įrašuose taip pat aprašoma duomenims rinkti taikyta metodologija.

6 straipsnis

Į žemę išleidžiami teršalai

Apie atliekas, kurioms objekto vietoje taikomi „apdorojimo žemėje“ arba „giluminio įpurškimo“ šalinimo būdai, kaip nurodyta Direktyvos 75/442/EEB IIA priede, kaip apie išleidimą į žemę praneša tik objekto, kuriame atsirado atliekos, operatorius.

7 straipsnis

Valstybių narių ataskaitos

1.   Atsižvelgdamos į šio straipsnio 2 ir 3 dalyse išdėstytus reikalavimus, valstybės narės nustato datą, iki kurios operatoriai kompetentingai institucijai pateikia visus 5 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytus duomenis ir 5 straipsnio 3, 4 ir 5 dalyse nurodytą informaciją.

2.   Valstybės narės visus 5 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytus duomenis Komisijai pateikia elektroniniu būdu, III priede nustatyta forma ir laikydamosi tokio grafiko:

a)

pirmųjų ataskaitinių metų – per 18 mėnesių nuo ataskaitinių metų pabaigos;

b)

visų kitų ataskaitinių metų – per 15 mėnesių nuo ataskaitinių metų pabaigos.

Pirmieji ataskaitiniai metai yra 2007 metai.

3.   Komisija, Europos aplinkos agentūros padedama, valstybių narių pranešamą informaciją įtraukia į Europos IPTR laikydamasi tokio grafiko:

a)

pirmųjų ataskaitinių metų – per 21 mėnesį nuo ataskaitinių metų pabaigos;

b)

visų kitų ataskaitinių metų – per 16 mėnesių nuo ataskaitinių metų pabaigos.

8 straipsnis

Iš pasklidųjų taršos šaltinių išleidžiami teršalai

1.   Komisija, Europos aplinkos agentūros padedama, informaciją apie iš pasklidųjų taršos šaltinių išleidžiamus teršalus, kai tokia informacija turima ir valstybių narių jau buvo pateikta, įtraukia į Europos IPTR.

2.   1 dalyje nurodyta informacija sisteminama taip, kad vartotojai iš pasklidųjų taršos šaltinių išleidžiamų teršalų galėtų ieškoti ir juos nustatyti pagal reikiamą erdvinį išskaidymą, ir ji apima informaciją apie informacijai gauti taikytą metodologiją.

3.   Jei Komisija nustato, kad duomenų apie iš pasklidųjų taršos šaltinių išleidžiamus teršalus nėra, ji, remdamasi 19 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka ir, kur reikia, vadovaudamasi tarptautiniu mastu pripažintomis metodologijomis, imasi priemonių inicijuoti ataskaitų apie atitinkamus iš vieno ar kelių pasklidųjų taršos šaltinių išleidžiamus teršalus pateikimą.

9 straipsnis

Kokybės užtikrinimas ir vertinimas

1.   Kiekvieno objekto, kuriam taikomi 5 straipsnyje išdėstyti ataskaitų pateikimo reikalavimai, operatorius užtikrina jų pranešamos informacijos kokybę.

2.   Kompetentingos institucijos įvertina objektų, nurodytų 1 dalyje, operatorių pateiktų duomenų kokybę, ypač jų išsamumą, darnumą ir patikimumą.

3.   Komisija, konsultuodamasi su 19 straipsnio 1 dalyje nurodytu komitetu, koordinuoja kokybės užtikrinimo ir kokybės vertinimo darbą.

4.   Komisija 19 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka gali patvirtinti stebėsenos ir ataskaitų apie teršalų išleidimus pateikimo gaires. Šios gairės, kur reikia, turi atitikti tarptautiniu mastu pripažintas metodologijas ir atitikti kitus Bendrijos teisės aktus.

10 straipsnis

Galimybė susipažinti su informacija

1.   Komisija, padedama Europos aplinkos agentūros ir 7 straipsnio 3 dalyje nustatytais terminais, padaro Europos IPTR nemokamai viešai prieinamą paskelbdama jį internete.

2.   Jei Europos IPTR esanti informacija nėra visuomenei lengvai prieinama tiesioginėmis elektroninėmis priemonėmis, atitinkama valstybė narė ir Komisija palengvina visuomenei prieinamumą Europos IPTR naudotis elektroniniu būdu viešai prieinamose vietose.

11 straipsnis

Konfidencialumas

Jei vadovaudamasi 2003 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/4/EB dėl visuomenės galimybės susipažinti su informacija apie aplinką (10) 4 straipsniu valstybė narė laiko informaciją konfidencialia, pagal šio reglamento 7 straipsnio 2 dalį valstybė narė kiekvienų ataskaitinių metų ataskaitoje atskirai nurodo, kokia kiekvieno konfidencialumo reikalaujančio objekto informacija buvo nepranešta ir priežastį, dėl kurios ji buvo nepranešta.

12 straipsnis

Visuomenės dalyvavimas

1.   Komisija visuomenei suteikia išankstines ir veiksmingas galimybes prisidėti prie tolesnio Europos IPTR plėtojimo, įskaitant gebėjimų stiprinimą ir šio reglamento pakeitimų rengimą.

2.   Visuomenei suteikiama galimybė per protingą laikotarpį pateikti atitinkamas pastabas, informaciją, tyrimus arba nuomones.

3.   Komisija tinkamai atsižvelgia į tokį indėlį ir visuomenei praneša jos dalyvavimo rezultatus.

13 straipsnis

Teisė kreiptis į teismus

Teisė kreiptis į teismus dėl galimybių visuomenei susipažinti su informacija apie aplinką suteikiama vadovaujantis Direktyvos 2003/4/EB 6 straipsniu, o Bendrijos institucijoms – vadovaujantis 2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais (11) 6, 7 ir 8 straipsniais.

14 straipsnis

Rekomendacijų dokumentas

1.   Komisija kiek įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip keturi mėnesiai prieš pirmųjų ataskaitinių metų pradžią ir konsultuodamasi su 19 straipsnio 1 dalyje nurodytu komitetu, parengia rekomendacijų dokumentą, turintį padėti įgyvendinti Europos IPTR.

2.   Europos IPTR įgyvendinimo rekomendacijų dokumente visų pirma išsamiai aptariama:

a)

ataskaitų pateikimo tvarka;

b)

pranešami duomenys;

c)

kokybės užtikrinimas ir vertinimas;

d)

konfidencialių duomenų atveju nepranešamų duomenų rūšys ir priežastys, dėl kurių jie nepranešami;

e)

nuoroda į tarptautiniu mastu pripažintus išleidžiamų teršalų nustatymo ir analizės metodus, bandinių ėmimo metodologijas;

f)

pagrindinių bendrovių nurodymas;

g)

veiklos rūšių kodavimas pagal šio reglamento ir Direktyvos 96/61/EB I priedą.

15 straipsnis

Informuotumo didinimas

Komisija ir valstybės narės skatina visuomenės informuotumą apie Europos IPTR ir užtikrina, kad būtų padedama naudotis Europos IPTR ir suprasti jame esančią informaciją bei naudotis ja.

16 straipsnis

Papildoma valstybių narių pranešama informacija

1.   Valstybės narės pagal 7 straipsnį kas trejus metus kartu su duomenimis pateikia bendrą ataskaitą, pagrįstą trejų paskutinių ataskaitinių metų informacija, informuoja Komisiją apie praktiką ir priemones, kurių buvo imtasi dėl:

a)

kokybės užtikrinimo pagal 5 straipsnį;

b)

kokybės užtikrinimo ir vertinimo pagal 9 straipsnį;

c)

galimybių susipažinti su informacija pagal 10 straipsnio 2 dalį;

d)

informuotumo gerinimo veiksmų pagal 15 straipsnį;

e)

informacijos konfidencialumo pagal 11 straipsnį;

f)

sankcijų, numatytų pagal 20 straipsnį, ir jų taikymo patirties.

2.   Komisija, siekdama palengvinti 1 dalyje nurodytą valstybių narių atsiskaitymą, siūlo parengti klausimyną, kuris priimamas pagal 19 straipsnio 2 dalyje nurodytą procedūrą.

17 straipsnis

Komisijos atliekama peržiūra

1.   Komisija peržiūri valstybių narių pagal 7 straipsnį pateiktą informaciją ir, pasikonsultavusi su valstybėmis narėmis bei remdamasi turima paskutinių trejų ataskaitinių metų informacija, praėjus šešiems mėnesiams nuo šios informacijos pateikimo internete, kas treji metai paskelbia ataskaitą.

2.   Ši ataskaita kartu su Europos IPTR veiklos įvertinimu pateikiama Europos Parlamentui ir Tarybai.

18 straipsnis

Priedų pakeitimai

Bet kokie pakeitimai, reikalingi suderinti:

a)

šio reglamento II ar III priedams su mokslo ir technikos pažanga

arba

b)

šio reglamento II ir III priedams po to, kai per Protokolo šalių susirinkimą buvo priimtas bet koks Protokolo priedų pakeitimas,

priimami 19 straipsnio 2 dalyje numatyta tvarka.

19 straipsnis

Komitetas

1.   Komisijai padeda komitetas.

2.   Darant nuorodą į šią straipsnio dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į minėto sprendimo 8 straipsnį.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas laikotarpis – trys mėnesiai.

20 straipsnis

Sankcijos

1.   Valstybės narės nustato sankcijų už šio reglamento nuostatų pažeidimus taikymo taisykles ir imasi visų priemonių, būtinų jų įgyvendinimui užtikrinti. Numatytos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios.

2.   Valstybės narės apie šias nuostatas Komisijai praneša ne vėliau kaip po vienerių metų nuo šio reglamento įsigaliojimo, o apie vėlesnius joms įtakos turinčius pakeitimus – nedelsdamos.

21 straipsnis

Direktyvų 91/689/EEB ir 96/61/EB pakeitimai

1.   Direktyvos 91/689/EEB 8 straipsnio 3 dalis išbraukiama.

2.   Direktyvos 96/61/EB 15 straipsnio 3 dalis išbraukiama.

22 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Strasbūre, 2006 m. sausio 18 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

J. BORRELL FONTELLES

Tarybos vardu

Pirmininkas

H. WINKLER


(1)  2005 m. balandžio 6 d. pateikta nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  2005 m. liepos 6 d. Europos Parlamento nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2005 m. gruodžio 2 d. Tarybos sprendimas.

(3)  OL L 242, 2002 9 10, p. 1.

(4)  OL L 192, 2000 7 28, p. 36.

(5)  OL L 184, 1999 7 17, p. 23.

(6)  OL L 377, 1991 12 31, p. 20. Direktyva su pakeitimais, padarytais Direktyva 94/31/EB (OL L 168, 1994 7 2, p. 28).

(7)  OL L 257, 1996 10 10, p. 26. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1882/2003 (OL L 284, 2003 10 31, p. 1).

(8)  OL L 194, 1975 7 25, p. 39. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1882/2003.

(9)  OL L 135, 1991 5 30, p. 40. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1882/2003.

(10)  OL L 41, 2003 2 14, p. 26.

(11)  OL L 145, 2001 5 31, p. 43.


I PRIEDAS

Veiklos rūšys

Nr.

Veikla

Pajėgumo riba

1.

Energetikos sektorius

 

a)

Naftos ir dujų perdirbimo įrenginiai

* (1)

b)

Anglies dujofikavimo ir suskystinimo įrenginiai

*

c)

Šiluminės elektrinės ir kiti kurą deginantys įrenginiai

Tiekiamas 50 megavatų (MW) šilumos galingumas

d)

Kokso krosnys

*

e)

Anglies smulkinimo įrenginiai

1 tonos per valandą pajėgumas

f)

Anglių produktų ir bedūmio kietojo kuro gamybos įrenginiai

*

2.

Metalų gamyba ir apdirbimas

 

a)

Metalo rūdos (įskaitant sulfidinę rūdą) kalcinavimo arba kaitinimo įrenginiai

*

b)

Įrenginiai ketui arba plienui (pirminio arba antrinio lydymo), įskaitant nepertraukiamą liejimą, gaminti

2,5 tonos per valandą pajėgumas

c)

Juodųjų metalų apdirbimo įrenginiai:

 

i)

karšto valcavimo staklės,

20 tonų plieno žaliavos per valandą pajėgumas

ii)

kalvės, turinčios kūjus,

50 kilodžaulių energijos, kai viršijama 20 MW kaloringumo

iii)

dengimas apsauginėmis lydyto metalo dangomis.

2 tonų plieno žaliavos per valandą įkrovos

d)

Juodųjų metalų liejyklos

20 tonų per dieną gamybos pajėgumas

e)

Įrenginiai:

 

i)

neapdirbtiems spalvotiesiems metalams iš rūdos, koncentratų arba antrinių žaliavų gaminti taikant metalurginius, cheminius arba elektrolitinius procesus,

*

ii)

spalvotiesiems metalams, įskaitant regeneruotus produktus (taurinimas, liejimas ir kt.), lydyti, įskaitant legiravimą

4 tonų per valandą švino ir kadmio, o visų kitų metalų –20 tonų per valandą lydymo pajėgumo

f)

Įrenginiai metalų ir plastinių medžiagų paviršiams apdoroti elektrolizės arba cheminiais procesais

30 m3 dengimo vonių tūrio

3.

Naudingųjų iškasenų pramonė

 

a)

Šachtinė kasyba ir susiję procesai

*

b)

Atviroji kasyba ir karjerų veikla

Teritorijos, kurioje realiai vykdomi gavybos darbai, plotas sudaro 25 hektarus

c)

Įrenginiai, skirti gaminti:

 

i)

cemento klinkeriui rotacinėse krosnyse,

500 tonų per dieną gamybos pajėgumas

ii)

kalkėms rotacinėse krosnyse,

50 tonų per dieną gamybos pajėgumas

iii)

cemento klinkeriui arba kalkėms kitose aukštakrosnėse.

50 tonų per dieną gamybos pajėgumas

d)

Įrenginiai asbestui ir produktams iš asbesto gaminti

*

e)

Įrenginiai stiklui, įskaitant ir stiklo pluoštą

20 tonų per dieną lydymo pajėgumas

f)

Įrenginiai mineralinėms medžiagoms lydyti, įskaitant mineralinio pluošto gamybą

20 tonų per dieną lydymo pajėgumas

g)

Įrenginiai keraminiams gaminiams degimo būdu gaminti, visų pirma stogų čerpėms, plytoms, ugniai atsparioms plytoms, čerpėms, molio dirbiniams arba porcelianui

75 tonų per dieną gamybos pajėgumas, arba 4 m3 degimo krosnies pajėgumas ir 300 kg/m3 vienos krosnies džiovinimo talpos

4.

Chemijos pramonė

 

a)

Chemijos įrenginiai pagrindinėms organinėms cheminėms medžiagoms gaminti pramonine gamyba, būtent:

i)

angliavandeniliams (linijiniams arba cikliniams; sotiesiems arba nesotiesiems, alifatiniams arba aromatiniams,

ii)

deguonies turintiems organiniams junginiams: alkoholiui, aldehidams, ketonams, karboksirūgščiai, esteriams, acetatams, eteriams, peroksidams, epoksidinėms dervoms,

iii)

sieros turintiems organiniams junginiams,

iv)

azoto turintiems organiniams junginiams: aminams, amidams, nitrozo ir nitro junginiams, arba nitratams, nitrilams, cianatams, izocianatams,

v)

fosforo turintiems organiniams junginiams,

vi)

halogenintiems angliavandeniliams,

vii)

metalo organiniams junginiams,

viii)

bazinėms plastinėms medžiagoms (polimeriniam sintetiniam pluoštui ir pluoštui, turinčiam celiuliozės),

ix)

sintetiniam kaučiukui,

x)

dažikliams ir pigmentams,

xi)

paviršinio aktyvumo agentams ir medžiagoms.

*

b)

Chemijos įrenginiai pagrindinėms neorganinėms cheminėms medžiagoms gaminti pramonine gamyba, būtent:

i)

dujoms, tokioms kaip amoniakas, chloras arba vandenilio chloridas, fluoras arba vandenilio fluoridas, anglies oksidai, sieros turintys junginiai, azoto oksidai, vandenilis, sieros dioksidas, karbonilo chloridas,

ii)

rūgštims, tokioms kaip chromo rūgštis, fluoro vandenilio rūgštis, fosforo rūgštis, azoto rūgštis, druskos rūgštis, sieros rūgštis, oleumas, sulfitinės rūgštys,

iii)

bazėms, tokioms kaip amonio hidroksidas, kalio hidroksidas, natrio hidroksidas,

iv)

druskoms, tokioms kaip amonio chloridas, kalio chloratas, kalio karbonatas, natrio karbonatas, perboratas, sidabro nitratas,

v)

ne metalams, metalo oksidams arba kitiems neorganiniams junginiams, tokiems kaip kalcio karbidas, silicis, silicio karbidas.

*

c)

Chemijos įrenginiai fosforo, azoto arba kalio trąšoms (paprastoms ar kompleksinėms) gaminti pramonine gamyba

*

d)

Chemijos įrenginiai pagrindiniams augalų apsaugos produktams ir biocidams gaminti pramonine gamyba

*

e)

Įrenginiai, kuriuose pagrindiniams farmacijos produktams gaminti pramonine gamyba naudojami cheminiai arba biologiniai procesai

*

f)

Chemijos įrenginiai sprogmenims ir pirotechnikos produktams gaminti pramonine gamyba

*

5.

Atliekų ir nuotekų tvarkymas

 

a)

Įrenginiai pavojingoms atliekoms naudoti arba jas šalinti

Priimantys 10 tonų per dieną

b)

Įrenginiai nepavojingoms atliekoms, kurioms taikoma 2000 m. gruodžio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/76/EB dėl atliekų deginimo (2), deginti

3 tonų per valandą pajėgumas

c)

Įrenginiai nepavojingoms atliekoms šalinti

50 tonų per dieną pajėgumas

d)

Sąvartynai (išskyrus inertinių atliekų sąvartynus ir sąvartynus, kurie buvo galutinai uždaryti iki 2001 7 16 arba kurių kompetentingų institucijų pagal 1999 m. balandžio 26 d. Tarybos direktyvos 1999/31/EB dėl atliekų sąvartynų (3) 13 straipsnį reikalaujamas priežiūros po uždarymo etapas yra pasibaigęs)

Priimantys 10 tonų per dieną arba bendras 25 000 tonų pajėgumas

e)

Gyvulių skeletų ir gyvulių atliekų šalinimo arba perdirbimo įrenginiai

10 tonų per dieną apdorojimo pajėgumas

f)

Komunalinių nuotekų valymo įrenginiai

100 000 gyventojų ekvivalentų pajėgumas

g)

Nepriklausomai eksploatuojami pramonės nuotekų valymo įrenginiai, naudojami vienai ar kelioms šiame priede nurodytoms veiklos rūšims

10 000 m3 per dieną pajėgumas

6.

Popieriaus ir medienos gamyba bei perdirbimas

 

a)

Celiuliozės gamybos iš medienos masės ir panašių pluoštinių žaliavų įrenginiai

*

b)

Popieriaus, kartono ir kitų pagrindinių medžio produktų (tokių, kaip medienos drožlių plokštės, pluošto plokštės ir klijuota fanera) gamybos įrenginiai

20 tonų per dieną gamybos pajėgumas

c)

Pramonės įrenginiai medienos ir medienos produktams apdoroti cheminėmis medžiagomis

50 m3 per dieną gamybos pajėgumas

7.

Intensyvioji gyvulininkystė ir akvakultūra

 

a)

Intensyvaus naminių paukščių arba kiaulių auginimo įrenginiai

i)

Turintys 40 000 vietų naminiams paukščiams

ii)

Turintys 2 000 vietų kiaulėms (virš 30 kg) auginti

iii)

Turintys 750 vietų paršavedėms

b)

Intensyvioji akvakultūra

Gamybos pajėgumas 1 000 tonų žuvies arba kiautuotųjų vėžiagyvių per metus

8.

Gyvūniniai ir augaliniai maisto ir gėrimų sektoriaus produktai

 

a)

Skerdyklos

Gamybos pajėgumas 50 tonų skerdenų per dieną

b)

Apdorojimo ir perdirbimo įrenginiai, skirti maisto ir gėrimų produktams gaminti iš:

 

i)

gyvulių žaliavų (išskyrus pieną),

Gamybos pajėgumas 75 tonos baigtų produktų per dieną

ii)

augalų žaliavų.

Gamybos pajėgumas 300 tonų baigtų produktų per dieną (ketvirčio vidurkis)

c)

Pieno apdorojimas ir perdirbimas

Galintys priimti 200 tonų pieno per dieną (metinis vidurkis)

9.

Kitos veiklos rūšys

 

a)

Pluošto arba tekstilės pirminio apdorojimo (plovimo, balinimo, merserizavimo) arba dažymo įrenginiai

Apdorojimo pajėgumas 10 tonų per dieną

b)

Kailių ir odos rauginimo įrenginiai

Apdorojimo pajėgumas 12 tonų baigtų produktų per dieną

c)

Įrenginiai, kuriuose naudojant organinius tirpiklius atliekamas medžiagų, daiktų arba produktų paviršiaus apdorojimas, visų pirma taurinimas, šlichtinimas, dengimas, riebalų šalinimas, atsparaus vandeniui darymas, klijavimas, dažymas, valymas arba impregnavimas

Vartojimo pajėgumas 150 kg per valandą arba 200 tonų per metus

d)

Įrenginiai, kuriuose gaminama anglis (perdegta anglis) arba elektrografitas deginimo arba grafitizacijos būdu

*

e)

Įrenginiai laivams statyti ir dažyti arba dažams šalinti

Tinkantys 100 m ilgio laivams


(1)  Žvaigždutės (*) reiškia, kad pajėgumo riba netaikoma (ataskaitų pateikimo reikalavimai taikomi visiems objektams).

(2)  OL L 332, 2000 12 28, p. 91.

(3)  OL L 182, 1999 7 16, p. 1. Direktyva su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1882/2003.

(4)  Pajėgumo riba, atsižvelgiant į pirmo ataskaitinio laikotarpio rezultatus, bus peržiūrėta vėliausiai iki 2010 m.


II PRIEDAS

Teršalai (1)

Nr.

CAS numeris

Teršalas (2)

Išleidžiamų teršalų riba

(1 skiltis)

į orą

(1a skiltis)

kg per metus

į vandenį

(1b skiltis)

kg per metus

į žemę

(1c skiltis)

kg per metus

1

74-82-8

Metanas (CH4)

100 000

 (3)

2

630-08-0

Anglies monoksidas (CO)

500 000

3

124-38-9

Anglies dioksidas (CO2)

100 milijonų

4

 

Hidrofluorangliavandeniliai (HFC) (4)

100

5

10024-97-2

Azoto suboksidas (N2O)

10 000

6

7664-41-7

Amoniakas (NH3)

10 000

7

 

Nemetaniniai lakūs organiniai junginiai (NMLOJ)

100 000

8

 

Azoto oksidai (NOx/NO2)

100 000

9

 

Perfluorangliavandeniliai (PFC) (5)

100

10

2551-62-4

Sieros heksafluoridas (SF6)

50

11

 

Sieros oksidai (SOx/SO2)

150 000

12

 

Bendras azotas

50 000

50 000

13

 

Bendras fosforas

5 000

5 000

14

 

Hidrochlorfluorangliavandeniliai (HCFC) (6)

1

15

 

Chlorfluorangliavandeniliai (CFC) (7)

1

16

 

Halonai (8)

1

17

 

Arsenas ir jo junginiai (kaip As) (9)

20

5

5

18

 

Kadmis ir jo junginiai (kaip Cd) (9)

10

5

5

19

 

Chromas ir jo junginiai (kaip Cr) (9)

100

50

50

20

 

Varis ir jo junginiai (kaip Cu) (9)

100

50

50

21

 

Gyvsidabris ir jo junginiai (kaip Hg) (9)

10

1

1

22

 

Nikelis ir jo junginiai (kaip Ni) (9)

50

20

20

23

 

Švinas ir jo junginiai (kaip Pb) (9)

200

20

20

24

 

Cinkas ir jo junginiai (kaip Zn) (9)

200

100

100

25

15972-60-8

Alachloras

1

1

26

309-00-2

Aldrinas

1

1

1

27

1912-24-9

Atrazinas

1

1

28

57-74-9

Chlordanas

1

1

1

29

143-50-0

Chlordekonas

1

1

1

30

470-90-6

Chlorfenvinfosas

1

1

31

85535-84-8

Chloro-alkanai, C10-C13

1

1

32

2921-88-2

Chlorpirifosas

1

1

33

50-29-3

DDT

1

1

1

34

107-06-2

1,2-dichloretanas (EDC)

1 000

10

10

35

75-09-2

Dichlorometanas (DCM)

1 000

10

10

36

60-57-1

Dieldrinas

1

1

1

37

330-54-1

Diuronas

1

1

38

115-29-7

Endosulfanas

1

1

39

72-20-8

Endrinas

1

1

1

40

 

Halogeninti organiniai junginiai (kaip AOX) (10)

1 000

1 000

41

76-44-8

Heptachloras

1

1

1

42

118-74-1

Heksachlorbenzenas (HCB)

10

1

1

43

87-68-3

Heksachlorbutadienas (HCBD)

1

1

44

608-73-1

1,2,3,4,5,6-heksachlorcikloheksanas (HCH)

10

1

1

45

58-89-9

Lindanas

1

1

1

46

2385-85-5

Mireksas

1

1

1

47

 

PCDD +PCDF (dioksinai ir furanai) (kaip Teq) (11)

0,0001

0,0001

0,0001

48

608-93-5

Pentachlorbenzenas

1

1

1

49

87-86-5

Pentachlorfenolis (PCP)

10

1

1

50

1336-36-3

Polichlorinti bifenilai (PCB)

0,1

0,1

0,1

51

122-34-9

Simazinas

1

1

52

127-18-4

Tetrachloretilenas (PER)

2 000

10

53

56-23-5

Tetrachlormetanas (TCM)

100

1

54

12002-48-1

Trichlorbenzenai (TCB) (visi izomerai)

10

1

55

71-55-6

1,1,1-trichloretanas

100

56

79-34-5

1,1,2,2-tetrachloretanas

50

57

79-01-6

Trichloretilenas

2 000

10

58

67-66-3

Trichlormetanas

500

10

59

8001-35-2

Toksafenas

1

1

1

60

75-01-4

Vinilchloridas

1 000

10

10

61

120-12-7

Antracenas

50

1

1

62

71-43-2

Benzenas

1 000

200

(kaip BTEX) (12)

200

(kaip BTEX) (12)

63

 

Brominti difenileteriai (PBDE) (13)

1

1

64

 

Nonilfenoliai ir nonilfenolio etoksilatai (NP/NPE)

1

1

65

100-41-4

Etilbenzenas

200

(kaip BTEX) (12)

200

(kaip BTEX) (12)

66

75-21-8

Etileno oksidas

1 000

10

10

67

34123-59-6

Izoproturonas

1

1

68

91-20-3

Naftalenas

100

10

10

69

 

Alavo organiniai junginiai (kaip bendrasis Sn)

50

50

70

117-81-7

Di-(2-etilheksil) ftalatas (DEHP)

10

1

1

71

108-95-2

Fenoliai (kaip bendroji C) (14)

20

20

72

 

Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai (PAHs) (15)

50

5

5

73

108-88-3

Toluenas

200

(kaip BTEX) (12)

200

(kaip BTEX) (12)

74

 

Tributilalavas ir jo junginiai (16)

1

1

75

 

Trifenilalavas ir jo junginiai (17)

1

1

76

 

Bendroji organinė anglis (BOA) (kaip bendroji C arba ChDS/3)

50 000

77

1582-09-8

Trifluralinas

1

1

78

1330-20-7

Ksilenai (18)

200

(kaip BTEX) (12)

200

(kaip BTEX) (12)

79

 

Chloridai (kaip bendrasis Cl)

2 milijonai

2 milijonai

80

 

Chloras ir neorganiniai junginiai (kaip HCl)

10 000

81

1332-21-4

Asbestas

1

1

1

82

 

Cianidai (kaip bendrasis CN)

50

50

83

 

Fluoridai (kaip bendrasis F)

2 000

2 000

84

 

Fluoras ir jo neorganiniai junginiai (kaip HF)

5 000

85

74-90-8

Vandenilio cianidas (HCN)

200

86

 

Kietosios dalelės (PM10)

50 000

87

1806-26-4

Oktilfenoliai ir oktilfenolio etoksilatai

1

88

206-44-0

Fluorantenas

1

89

465-73-6

Izodrinas

1

90

36355-1-8

Heksabrombifenilas

0,1

0,1

0,1

91

191-24-2

Benzo(g, h, i)perilenas

 

1

 


(1)  Informacija apie išleidžiamus teršalus, priklausančius skirtingoms teršalų grupėms, turi būti pateikiama kiekvienai grupei atskirai.

(2)  Jei nenurodyta kitaip, bet kokio II priede nurodyto teršalo atveju pranešama bendroji teršalo masė, arba, jei teršalas yra medžiagų grupė – bendroji grupės masė.

(3)  Brūkšnelis (—) reiškia, kad duomenų pagal atitinkamą kriterijų ir terpę nereikalaujama pranešti.

(4)  Bendroji hidrofluorangliavandenilių masė: HFC23, HFC32, HFC41, HFC4310mee, HFC125, HFC134, HFC134a, HFC152a, HFC143, HFC143a, HFC227ea, HFC236fa, HFC245ca, HFC365mfc suma.

(5)  Bendroji perfluorangliavandeniliai masė: CF4, C2F6, C3F8, C4F10, c-C4F8, C5F12, C6F14 suma.

(6)  Bendroji 2000 m. birželio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 2037/2000 dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų (OL L 244, 2000 9 29, p. 1) I priedo VIII grupėje išvardytų medžiagų masė, įskaitant jų izomerus. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1804/2003 (OL L 265, 2003 10 16, p. 1).

(7)  Bendra Reglamento (EB) Nr. 2037/2000 I priedo I ir II grupėse išvardytų medžiagų masė, įskaitant jų izomerus.

(8)  Bendra Reglamento (EB) Nr. 2037/2000 I priedo III ir VI grupėse išvardytų medžiagų masė, įskaitant jų izomerus.

(9)  Visų metalų atveju pranešama bendroji elemento masė visomis cheminėmis formomis, esančiomis išleidžiamuose teršaluose.

(10)  Halogeninti organiniai junginiai, kurie gali būti adsorbuoti į aktyvintą anglį, išreikštą chloridu.

(11)  Išreikštas I-TEQ.

(12)  Duomenys apie atskirus teršalus turi būti pranešami, jei viršijama BTEX (suminis benzeno, tolueno, etilbenzeno, ksilenų kriterijus) riba.

(13)  Bromuoto difenileterio bendra masė: penta-BDE, octa-BDE ir deca-BDE.

(14)  Fenolio ir paprastųjų fenolių pakaitalų bendra masė, išreikšta bendrąja anglimi.

(15)  Pateikiant ataskaitas apie išmetamus į orą teršalus matavimu turi būti nustatyti šių policiklinių aromatinių angliavandenilių (PAH) duomenys: benzo(a)pireno (50-32-8), benzo(b)fluoranteno (205-99-2), benzo(k)fluoranteno (207-08-9), indeno(1,2,3-cd)pireno (193-39-5) (pagal 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (Nr.) 850/2004 dėl patvariųjų organinių teršalų (OL L 229, 2004 6 29, p. 5).

(16)  Junginio, kurio sudėtyje yra tributilalavo, bendra masė, išreikšta tributilalavo mase.

(17)  Junginio, kurio sudėtyje yra trifenilalavo, bendra masė, išreikšta trifenilalavo mase.

(18)  Ksileno bendra masė (orto-ksilenas, meta-ksilenas, para-ksilenas).


III PRIEDAS

Valstybių narių komisijai pateikiamų duomenų apie išleidžiamus ir perduodamus teršalus forma

Metai

 

Duomenys apie objektą

 

Pagrindinės bendrovės pavadinimas

Objekto pavadinimas

Objekto identifikavimo numeris

Adresas (gatvė)

Miestas (kaimas)

Pašto indeksas

Šalis

Vietos koordinatės

Upės baseino rajonas (1)

NACE kodas (4 skaitmenų)

Pagrindinė ekonominės veiklos rūšis

Gamybos apimtis (pasirinktinai)

Įrenginių skaičius (pasirinktinai)

Eksploatavimo valandų skaičius per metus (pasirinktinai)

Darbuotojų skaičius (pasirinktinai)

Teksto laukas, skirtas teksto informacijai arba pagrindinės bendrovės pateiktam svetainės adresui (pasirinktinai)

 

Visos I priedo objekto veiklos rūšys (pagal I priede pateiktą kodavimo sistemą ir IPPC kodą, jei jis yra

 

1 veikla (pagrindinė I priedo veiklos rūšis)

2 veikla

N veikla

 

Duomenys apie teršalų išmetimą iš objekto į orą pagal kiekvieną ribą viršijantį teršalą (pagal II priedą)

Teršalų išmetimas į orą

1 teršalas

2 teršalas

N teršalas

I: išmatuota; taikytas analizės metodas

A: apskaičiuota; taikytas skaičiavimo metodas

Į: įvertinta

IV: iš viso

kg per metus

A: atsitiktinai

kg per metus

Duomenys apie teršalų išleidimą iš objekto į vandenį pagal kiekvieną ribą viršijantį teršalą (pagal II priedą)

Teršalų išleidimas į vandenį

1 teršalas

2 teršalas

N teršalas

I: išmatuota; taikytas analizės metodas

A: apskaičiuota; taikytas skaičiavimo metodas

Į: įvertinta

IV: iš viso

kg per metus

A: atsitiktinai

kg per metus

Duomenys apie teršalų išleidimą iš objekto į žemę pagal kiekvieną ribą viršijantį teršalą (pagal II priedą)

Teršalų išleidimas į žemę

1 teršalas

2 teršalas

N teršalas

I: išmatuota; taikytas analizės metodas

A: apskaičiuota; taikytas skaičiavimo metodas

Į: įvertinta

IV: iš viso

kg per metus

A: atsitiktinai

kg per metus

Kiekvienas už objekto vietos ribų į nuotekų valymo įrenginį perduodamas teršalas, kurio kiekis viršija ribą (pagal II priedą)

 

1 teršalas

2 teršalas

N teršalas

I: išmatuota; taikytas analizės metodas

A: apskaičiuota; taikytas skaičiavimo metodas

Į: įvertinta

kg per metus

Už objekto, viršijančio ribą, vietos ribų perduodamos pavojingos atliekos (pagal 5 straipsnį)

Šalyje:

Skirtos naudoti (N)

I: išmatuota; taikytas analizės metodas

A: apskaičiuota; taikytas skaičiavimo metodas

Į: įvertinta

tonomis per metus

Šalyje:

Skirtos šalinti (Š)

I: išmatuota; taikytas analizės metodas

A: apskaičiuota; taikytas skaičiavimo metodas

Į: įvertinta

tonomis per metus

Į kitas šalis:

Skirtos naudoti (N)

Naudotojo pavadinimas

Naudotojo adresas

Vietos, kur naudojamos atliekos, adresas

I: išmatuota; taikytas analizės metodas

A: apskaičiuota; taikytas skaičiavimo metodas

Į: įvertinta

tonomis per metus

Į kitas šalis:

Skirtos šalinti (Š)

Šalintojo pavadinimas

Šalintojo adresas

Vietos, kur šalinamos atliekos, adresas

I: išmatuota; taikytas analizės metodas

A: apskaičiuota; taikytas skaičiavimo metodas

Į: įvertinta

tonomis per metus

Už objekto, viršijančio 5 straipsnyje nustatytą ribą, vietos ribų perduodamos nepavojingos atliekos

Skirtos naudoti (N)

I: išmatuota; taikytas analizės metodas

A: apskaičiuota; taikytas skaičiavimo metodas

Į: įvertinta

tonomis per metus

Skirtos šalinti (Š)

I: išmatuota; taikytas analizės metodas

A: apskaičiuota; taikytas skaičiavimo metodas

Į: įvertinta

tonomis per metus

Kompetentinga institucija, kuriai visuomenė gali pateikti prašymus:

Pavadinimas

Adresas (gatvė)

Miestas (kaimas)

Telefono numeris

Fakso numeris

El. pašto adresas

 


(1)  Pagal 2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/60/EB, nustatančios Bendrijos veiksmų vandens politikos srityje pagrindus, 3 straipsnio 1 dalį (OL L 327, 2000 12 22, p. 1). Direktyva su pakeitimais, padarytais Sprendimu Nr. 2455/2001/EB (OL L 331, 2001 12 15, p. 1).


4.2.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 33/18


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS Nr. 167/2006/EB

2006 m. sausio 18 d.

dėl tam tikrų trečiųjų šalių veiklos krovininės laivybos srityje

(kodifikuota redakcija)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 80 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

pasikonsultavę su Regionų komitetu,

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos (2),

kadangi:

(1)

1978 m. rugsėjo 19 d. Tarybos sprendimas 78/774/EEB dėl tam tikrų trečiųjų šalių veiklos krovininės laivybos srityje (3) buvo iš esmės keičiamas (4). Siekiant aiškumo ir racionalumo minėtas sprendimas turėtų būti kodifikuotas.

(2)

Reikėtų sukurti informacines sistemas, kurios įgalintų Bendrijos institucijas gauti informaciją apie trečiųjų šalių laivynų, kurių praktika yra žalinga valstybių narių laivybos interesams, veiklą, ypač kai tokia veikla neigiamai veikia valstybių narių laivynų konkurencingumą tarptautinėje jūrų prekyboje. Tokios informacinės sistemos turi palengvinti konsultacijas Bendrijos lygiu.

(3)

Reikėtų numatyti galimybę Bendrijos lygiu imtis reikiamų priemonių, kuriomis besiremdamos valstybės narės galėtų bendrai imtis atsakomųjų veiksmų tam tikrų trečiųjų šalių vykdomos krovininės laivybos veiklos atžvilgiu,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Kiekviena valstybė narė imasi visų būtinų priemonių, kad būtų sukurta sistema, sudaranti sąlygas rinkti informaciją apie trečiųjų šalių laivynų, kurių praktika yra žalinga valstybių narių laivybos interesams, veiklą, ypač kai tokia veikla neigiamai veikia valstybių narių laivynų konkurencingumą tarptautinėje jūrų prekyboje.

Ši sistema turi įgalinti kiekvieną valstybę narę tokiu mastu, kokio reikia pirmoje pastraipoje minimiems tikslams pasiekti, rinkti informaciją apie:

a)

siūlomų krovininės laivybos paslaugų lygį;

b)

atitinkamose valstybėse narėse į tokias paslaugas teikiančius laivus pakrautų ar iš jų iškrautų prekių pobūdį, kiekį, vertę, kilmę ir paskirties vietą;

c)

tokių paslaugų tarifų lygį.

2 straipsnis

1.   Taryba kvalifikuota balsų dauguma nusprendžia, kurių trečiųjų šalių laivynams bendrai taikoma ši informacinė sistema.

2.   1 dalyje minimame sprendime nurodomas krovininės laivybos tipas, kuriam turės būti taikoma ši informacinė sistema, jos įdiegimo data, informacijos teikimo periodiškumas ir kokios rūšies 1 straipsnio antrojoje pastraipoje nurodyta informacija bus renkama.

3.   Kiekviena valstybė narė savo informacinių sistemų surinktą informaciją periodiškai arba Komisijos prašymu pateikia Komisijai.

4.   Komisija apibendrina visą Bendrijos informacinių sistemų sukauptą informaciją. Šiai informacijai taikomas 1977 m. rugsėjo 13 d. Tarybos sprendimo 77/587/EEB, nustatančio konsultavimosi dėl valstybių narių ir trečiųjų šalių santykių sprendžiant laivybos klausimus ir su šiais klausimais susijusios veiklos tarptautinėse organizacijose tvarką (5), 4 straipsnis.

3 straipsnis

Laikydamosi Sprendimu 77/587/EEB nustatytos konsultavimosi tvarkos ir remdamosi, inter alia, 1 straipsnyje minėta informacine sistema gauta informacija, valstybės narės ir Komisija reguliariai tikrina 2 straipsnio 1 dalyje minimuose sprendimuose nurodytų trečiųjų šalių laivynų veiklą.

4 straipsnis

Taryba, veikdama vieningai gali nuspręsti valstybių narių santykiuose su trečiąja šalimi ar trečiųjų šalių grupe, kurių atžvilgiu priimtas 2 straipsnio 1 dalyje nurodytas sprendimas, bendrai taikyti atitinkamas jų nacionaliniuose teisės aktuose įtvirtintas atsakomąsias priemones.

5 straipsnis

Valstybės narės išsaugo teisę vienašališkai taikyti savo nacionalines informacines sistemas ir atsakomąsias priemones.

6 straipsnis

Sprendimas 78/774/EEB panaikinamas, nepažeidžiant valstybių narių įsipareigojimų dėl to sprendimo įgyvendinimo terminų.

Nuorodos į panaikintą sprendimą laikomos nuorodomis į šį sprendimą ir skaitomos pagal II priede pateiktą atitikmenų lentelę.

7 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Strasbūre, 2006 m. sausio 18 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

J. BORRELL FONTELLES

Tarybos vardu

Pirmininkas

H. WINKLER


(1)  OL C 110, 2004 4 30, p. 14.

(2)  2004 m. kovo 9 d. Europos Parlamento nuomonė (OL C 102 E, 2004 4 28, p. 107) ir 2005 m. gruodžio 20 d. Tarybos sprendimas.

(3)  OL L 258, 1978 9 21, p. 35. Sprendimas su pakeitimais, padarytais Sprendimu 89/242/EEB (OL L 97, 1989 4 11, p. 47).

(4)  Žr. I priedą.

(5)  OL L 239, 1977 9 17, p. 23.


I PRIEDAS

Panaikinamas sprendimas su pakeitimu

Tarybos sprendimas 78/774/EEB

(OL L 258, 1978 9 21, p. 35)

Tarybos sprendimas 89/242/EEB

(OL L 97, 1989 4 11, p. 47)


II PRIEDAS

Atitikmenų lentelė

Sprendimas 78/774/EEB

Šis sprendimas

1 straipsnio 1 dalis

1 straipsnio pirmoji pastraipa

1 straipsnio 2 dalies įžanginė frazė

1 straipsnio antrosios pastraipos įžanginė frazė

1 straipsnio 2 dalies pirma įtrauka

1 straipsnio antrosios pastraipos a punktas

1 straipsnio 2 dalies antra įtrauka

1 straipsnio antrosios pastraipos b punktas

1 straipsnio 2 dalies trečia įtrauka

1 straipsnio antrosios pastraipos c punktas

2–5 straipsniai

2–5 straipsniai

6 straipsnis

6 straipsnis

7 straipsnis

7 straipsnis

I priedas

II priedas


4.2.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 33/22


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2005/89/EB

2006 m. sausio 18 d.

dėl priemonių siekiant užtikrinti elektros energijos tiekimo saugumą ir investicijas į infrastruktūrą

(tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 95 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

pasikonsultavę su Regionų komitetu,

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos (2),

kadangi:

(1)

2003 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/54/EB dėl elektros energijos vidaus rinkos bendrųjų taisyklių (3), padarytas labai svarbus žingsnis kuriant elektros energijos vidaus rinką. Kad vidaus rinka sėkmingai veiktų, būtina užtikrinti aukštą elektros energijos tiekimo saugumo lygį, o minėtoje direktyvoje numatyta galimybė valstybėms narėms nustatyti su viešųjų paslaugų teikimu susijusius energetikos įmonių įsipareigojimus, inter alia, dėl tiekimo saugumo. Tie su viešųjų paslaugų teikimu susiję įsipareigojimai turėtų būti apibrėžiami kuo tiksliau ir griežčiau ir neturėtų lemti, kad būtų sukurti didesni elektros energijos gamybos pajėgumai nei pajėgumai, kurių reikia siekiant užkirsti kelią elektros energijos tiekimo galutiniams vartotojams pertrūkiams.

(2)

Elektros energijos paklausa paprastai prognozuojama vidutinės trukmės laikotarpiui remiantis perdavimo sistemos operatorių parengtais planais arba kitų organizacijų, galinčių juos parengti valstybės narės prašymu, parengtais planais.

(3)

Siekiant užtikrinti bendros Europos elektros energijos rinkos konkurencingumą reikia vykdyti skaidrią nediskriminacinę elektros energijos tiekimo saugumo politiką, suderinamą su tokios rinkos poreikiais. Šios politikos nebuvimas atskirose valstybėse narėse arba dideli atskirų valstybių narių elektros energijos tiekimo politikos skirtumai iškraipytų konkurenciją. Taigi siekiant užtikrinti elektros energijos tiekimo saugumą ir tinkamą vidaus rinkos veikimą tuo pat metu vengiant kurti kliūtis naujiems rinkos dalyviams, pavyzdžiui, elektros energiją valstybėje narėje gaminančioms arba tiekiančioms bendrovėms, kurios tik pradeda savo veiklą toje valstybėje narėje, ir vengiant iškraipyti elektros energijos vidaus rinką arba sudaryti žymių sunkumų rinkos dalyviams, įskaitant nedidelę rinkos dalį užimančias bendroves, pavyzdžiui, labai nedidelę tam tikros Bendrijos rinkos dalį užimančius gamintojus arba tiekėjus, būtina aiškiai apibrėžti kompetentingų institucijų ir pačių valstybių narių bei visų susijusių rinkos dalyvių vaidmenis ir atsakomybę.

(4)

Europos Parlamento ir Tarybos sprendime Nr. 1229/2003/EB (4) nustatytos Bendrijos transeuropinių energetikos tinklų politikos gairės. 2003 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1228/2003 dėl prieigos prie tarpvalstybinio elektros energijos mainų tinklo sąlygų (5) nustatyti, inter alia, perkrovos valdymo bendri principai ir konkrečios taisyklės.

(5)

Kai tai yra techniškai būtina, kad būtų išlaikytas tinklo patikimumas ir saugumas, skatinant naudoti iš atsinaujinančių energijos šaltinių gaunamą elektros energiją, būtina užtikrinti susijusių atsarginių pajėgumų prieinamumą.

(6)

Siekiant laikytis Bendrijos nustatytų aplinkosaugos įsipareigojimų ir sumažinti priklausomybę nuo importuojamos elektros energijos, svarbu atsižvelgti į ilgalaikį elektros energijos paklausos augimo poveikį.

(7)

Nacionalinių perdavimo sistemų operatorių bendradarbiavimas tinklo saugumo klausimais, įskaitant perdavimo pajėgumų nustatymą, informacijos teikimą ir tinklo modeliavimą, yra ypač svarbus tinkamai veikiančios vidaus rinkos plėtrai ir galėtų būti toliau tobulinamas. Koordinavimo stoka tinklų saugumo srityje trukdo sukurti vienodas sąlygas konkurencijai.

(8)

Pagrindinis atitinkamų techninių taisyklių ir rekomendacijų, pavyzdžiui, nurodomų Elektros energijos perdavimo koordinavimo sąjungos (UCTE) Darbo vadove, ir panašių NORDEL bei Baltijos šalių tinklo kodekso ir Jungtinei Karalystei bei Airijai sukurtų taisyklių ir rekomendacijų tikslas yra paremti techninį susijungusių tinklų veikimą ir tokiu būdu padėti užtikrinti būtiną nenutrūkstamą tinklo veikimą, sistemai nustojus veikti vienoje arba keliose tinklo vietose, ir sumažinti kaštus, susijusius su elektros tiekimo nutrūkimu.

(9)

Turėtų būti reikalaujama, kad perdavimo ir paskirstymo sistemos operatoriai teiktų aukšto lygio paslaugas galutiniams vartotojams pagal energijos tiekimo sutrikimų dažnumo ir trukmės kriterijų.

(10)

Priemonės, kurios gali būti naudojamos užtikrinti atitinkamų gamybos rezervinės galios lygių išlaikymą, turėtų būti pagrįstos rinkos principais bei nediskriminuojančios ir galėtų apimti tokias priemones, kaip sutartinės garantijos ir tvarka, pajėgumų opcijos ar įsipareigojimai dėl pajėgumų. Šias priemones taip pat galėtų papildyti kitos nediskriminuojančios priemonės, pavyzdžiui, su pajėgumais susiję atsiskaitymai.

(11)

Siekdamos užtikrinti atitinkamos išankstinės informacijos buvimą, valstybės narės faktiniams bei potencialiems investuotojams į gamybos sritį ir elektros energijos vartotojams turėtų skelbti priemones, kurių imamasi pasiūlos ir paklausos pusiausvyrai išlaikyti.

(12)

Nepažeidžiant Sutarties 86, 87 ir 88 straipsnių svarbu, kad valstybės narės sukurtų aiškią, tinkamą ir stabilią sistemą, kuri padėtų užtikrinti elektros energijos tiekimo saugumą ir skatintų daugiau investuoti į gamybos pajėgumus bei taikyti paklausos valdymo metodus. Taip pat svarbu, kad būtų imtasi tinkamų priemonių užtikrinant reguliavimo sistemą siekiant skatinti investuoti į naujų rinkos dalyvių perdavimo tinklų sujungimą, ypač tarp valstybių narių.

(13)

2002 m. kovo 15 ir 16 d. Europos Vadovų Taryba Barselonoje susitarė dėl valstybių narių tinklų sujungimo laipsnio. Mažas elektros energijos tinklų sujungimo laipsnis skaido rinką ir stabdo konkurencijos raidą. Pakankamas perdavimo tinklų sujungimo pajėgumas, tarpvalstybinis arba ne, yra labai svarbi, tačiau nepakankama sąlyga veiksmingai konkurencijai užtikrinti. Ginant galutinių vartotojų interesus, turi būti pagrįstai suderintas galimos naujų sujungimų naudos ir tokių projektų kaštų santykis.

(14)

Nors yra svarbu nustatyti didžiausius įmanomus perdavimo pajėgumus nepažeidžiant saugaus tinklo veikimo reikalavimų, taip pat svarbu šiuo požiūriu užtikrinti visišką pajėgumų apskaičiavimo ir perdavimo sistemoje procedūros skaidrumą. Tokiu būdu galima būtų geriau naudoti esamus pajėgumus, nesiunčiant jokių neteisingų trūkumo signalų į rinką, o tai paskatins sukurti visiškai konkurencingą vidaus rinką, kaip numatyta Direktyvoje 2003/54/EB.

(15)

Perdavimo ir paskirstymo sistemos operatoriams reikia tinkamos ir stabilios investicijų bei tinklų priežiūros ir atnaujinimo reguliavimo sistemos.

(16)

Pagal Direktyvos 2003/54/EB 4 straipsnį reikalaujama, kad valstybės narės stebėtų ir pateiktų ataskaitą apie elektros tiekimo saugumą. Šioje ataskaitoje turėtų būti paminėti trumpalaikiai, vidutinės trukmės ir ilgalaikiai veiksniai, susiję su elektros tiekimo saugumu, įskaitant perdavimo sistemos operatorių siekį investuoti į tinklus. Tikimasi, kad rengdamos šią ataskaitą, valstybės narės remsis informacija ir įvertinimais, kuriuos jau atliko perdavimo sistemos operatoriai individualiai ir bendrai, taip pat ir Europos lygmeniu.

(17)

Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad ši direktyva būtų veiksmingai įgyvendinama.

(18)

Kadangi siūlomo veiksmo tikslų – užtikrinti elektros tiekimą, pagrįstą sąžininga konkurencija ir visiškai veiksminga elektros vidaus rinka – valstybės narės negali deramai pasiekti ir kadangi dėl šio veiksmo masto ir poveikio tų tikslų būtų geriau siekti Bendrijos lygmeniu, laikydamasi Sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Bendrija gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą, šia direktyva neviršijama to, kas būtina tiems tikslams pasiekti,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Taikymo sritis

1.   Šioje direktyvoje nustatomos priemonės, skirtos užtikrinti elektros energijos tiekimo saugumą, kad būtų garantuotas sklandus elektros vidaus rinkos veikimas, taip pat

a)

atitinkamas gamybos pajėgumų lygis;

b)

tinkama pasiūlos ir paklausos pusiausvyra

ir

c)

vidaus rinkos vystymuisi tinkamas valstybių narių tinklų sujungimo laipsnis.

2.   Joje įtvirtinama sistema, pagal kurią valstybės narės sukuria skaidrią, stabilią ir nediskriminacinę elektros energijos tiekimo saugumo politiką, suderinamą su konkurencingos elektros vidaus rinkos poreikiais.

2 straipsnis

Sąvokos

Šioje direktyvoje vartojami Direktyvos 2003/54/EB 2 straipsnyje esantys sąvokų apibrėžimai. Papildomai vartojami šie sąvokų apibrėžimai:

a)

„reguliavimo institucija“ – tai valstybių narių reguliavimo institucija, paskirta pagal Direktyvos 2003/54/EB 23 straipsnį;

b)

„energijos tiekimo saugumas“ – tai elektros energijos sistemos gebėjimas aprūpinti galutinius vartotojus elektros energija, kaip numatyta šioje direktyvoje;

c)

„tinklo eksploatavimo saugumas“ – tai nenutrūkstamas energijos perdavimo ir tam tikrais atvejais paskirstymo tinklų veikimas numatomomis sąlygomis;

d)

„pasiūlos ir paklausos pusiausvyra“ – tai iš anksto numatomų vartotojų elektros energijos poreikių patenkinimas nesiimant priemonių vartojimui sumažinti.

3 straipsnis

Bendrosios nuostatos

1.   Valstybės narės užtikrina aukštą elektros energijos tiekimo saugumo lygį imdamosi būtinų priemonių, palengvinančių išlaikyti stabilų investicinį klimatą, ir apibrėždamos kompetentingų institucijų, įskaitant, jei tinkama, reguliavimo institucijų, ir visų susijusių rinkos dalyvių vaidmenis bei atsakomybę bei skelbdamos apie tai informaciją. Susiję rinkos dalyviai, inter alia, – tai perdavimo ir paskirstymo sistemų operatoriai, elektros energijos gamintojai, tiekėjai ir galutiniai vartotojai.

2.   Įgyvendindamos 1 dalyje nurodytas priemones, valstybės narės atsižvelgia į:

a)

elektros energijos tiekimo tęstinumo užtikrinimo svarbą;

b)

skaidrios ir stabilios reguliavimo sistemos svarbą;

c)

vidaus rinką ir tarpvalstybinio bendradarbiavimo galimybes užtikrinant elektros tiekimo saugumą;

d)

būtinybę reguliariai prižiūrėti perdavimo ir paskirstymo tinklus ir, jei būtina, juos atnaujinti, siekiant užtikrinti tinklo eksploataciją;

e)

2001 m. rugsėjo 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/77/EB dėl elektros, pagamintos iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių, skatinimo elektros energijos vidaus rinkoje (6) ir 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/8/EB dėl termofikacijos skatinimo, remiantis naudingosios šilumos paklausa vidaus energetikos rinkoje (7) nuostatų, susijusių su elektros energijos tiekimo saugumu, tinkamo įgyvendinimo užtikrinimo svarbą;

f)

poreikį užtikrinti pakankamą perdavimo ir gamybos rezervinę galią stabiliam veikimui

ir

g)

svarbą skatinti likvidžių didmeninių rinkų sukūrimą.

3.   Įgyvendindamos 1 dalyje nurodytas priemones, valstybės narės taip pat gali atsižvelgti į:

a)

elektros energijos gamybos skirtumus nacionaliniu arba atitinkamu regioniniu lygiu;

b)

svarbą mažinti ilgalaikį elektros energijos paklausos augimo poveikį;

c)

svarbą skatinti energijos efektyvumą ir naujų technologijų, visų pirma paklausos valdymo technologijų, atsinaujinančios energijos technologijų ir paskirstytos elektros gamybos technologijų priėmimą

ir

d)

administracinių kliūčių investicijoms į infrastruktūrą ir gamybos pajėgumus panaikinimo svarbą.

4.   Valstybės narės užtikrina, kad visos pagal šią direktyvą patvirtintos priemonės būtų nediskriminuojančios ir neužkrautų pernelyg didelės naštos rinkos dalyviams, įskaitant pradėjusius veikti rinkos dalyvius ir nedidelę rinkos dalį užimančias įmones. Prieš jas patvirtinant, valstybės narės taip pat atsižvelgia į šių priemonių įtaką elektros energijos kainai galutiniams vartotojams.

5.   Užtikrinant tinkamą valstybių narių tinklų sujungimo lygį, kaip nurodyta 1 straipsnio 1 dalies c punkte, ypatingas dėmesys skiriamas:

a)

kiekvienos valstybės narės konkrečiai geografinei padėčiai;

b)

tinkamos pusiausvyros tarp naujų jungiamųjų linijų tiesimo sąnaudų ir naudos galutiniams vartotojams išlaikymui

ir

c)

užtikrinimui, kad esamos jungiamosios linijos būtų naudojamos kuo efektyviau.

4 straipsnis

Tinklo eksploatacijos saugumas

1.

a)

Valstybės narės arba kompetentingos institucijos užtikrina, kad perdavimo sistemos operatoriai nustatytų būtiniausias tinklo eksploatacijos saugumo taisykles ir įsipareigojimus.

Prieš nustatydamos šias taisykles ir įsipareigojimus jos konsultuojasi su atitinkamais dalyviais šalyse, su kuriomis yra nutiestos jungiamosios linijos;

b)

nepaisydamos a punkto pirmosios pastraipos, valstybės narės gali reikalauti, kad perdavimo sistemos operatoriai šias taisykles ir įsipareigojimus pateiktų kompetentingai institucijai, kuri juos patvirtintų;

c)

valstybės narės užtikrina, kad perdavimo ir atitinkamais atvejais paskirstymo sistemų operatoriai laikytųsi būtiniausių tinklo eksploatacijos saugumo taisyklių ir įsipareigojimų;

d)

valstybės narės reikalauja, kad perdavimo sistemos operatoriai išlaikytų tinkamą tinklo eksploatacijos saugumo lygį.

Tuo tikslu perdavimo sistemos operatoriai išlaiko tinkamą veikiančio tinklo saugumo techninio perdavimo rezervinės galios lygį ir bendradarbiauja su susijusiais perdavimo sistemos operatoriais, su kuriais nutiestos jungiamosios linijos.

Iš anksto numatomų aplinkybių, kurių saugumas turi būti išlaikomas, lygis nustatomas tinklo eksploatacijos saugumo taisyklėse;

e)

valstybės narės visų pirma užtikrina, kad susijungę perdavimo ir atitinkamais atvejais paskirstymo sistemų operatoriai laiku ir efektyviai keistųsi informacija, susijusia su tinklų eksploatacija, laikydamiesi būtiniausių eksploatacijos reikalavimų. Tie patys reikalavimai atitinkamais atvejais galioja perdavimo ir paskirstymo sistemų operatoriams, kurie yra sujungti su sistemų operatoriais už Bendrijos ribų.

2.   Valstybės narės arba kompetentingos institucijos užtikrina, kad perdavimo ir atitinkamais atvejais paskirstymo sistemos operatoriai nustatytų ir laikytųsi tiekimo kokybės ir tinklo saugumo veiksmingumo tikslų. Šiuos tikslus patvirtina valstybės narės arba kompetentingos institucijos, kurios prižiūri jų vykdymą. Jie turi būti objektyvūs, skaidrūs, nediskriminacinio pobūdžio ir turi būti paskelbti.

3.   Imdamosi Direktyvos 2003/54/EB 24 straipsnyje ir Reglamento (EB) Nr. 1228/2003 6 straipsnyje nurodytų priemonių, valstybės narės vienodai vertina tarpvalstybines ir nacionalines sutartis.

4.   Valstybės narės užtikrina, kad tiekimo apribojimas avarinių situacijų metu būtų grindžiamas iš anksto nustatytais kriterijais, susijusiais su perdavimo sistemos operatorių vykdomu neatitikimų valdymu. Apsaugos priemonių imamasi glaudžiai konsultuojantis su kitais susijusiais perdavimo sistemos operatoriais, laikantis susijusių dvišalių susitarimų, įskaitant susitarimus dėl keitimosi informacija.

5 straipsnis

Pasiūlos ir paklausos pusiausvyros išlaikymas

1.   Valstybės narės imasi atitinkamų priemonių, siekdamos išlaikyti elektros paklausos ir turimų gamybos pajėgumų pusiausvyrą.

Visų pirma valstybės narės:

a)

nepažeisdamos konkrečių mažų izoliuotų sistemų reikalavimų, skatina nustatyti didmeninės rinkos sistemą, kuri duotų reikiamus gamybos ir vartojimo kainų signalus;

b)

reikalauti, kad perdavimo sistemos operatoriai užtikrintų, kad siekiant išlaikyti pusiausvyrą būtų užtikrintas tinkamas gamybos rezervinės galios lygis, ir (arba) patvirtintų lygiavertes rinkos principais grindžiamas priemones.

2.   Nepažeisdamos Sutarties 87 ir 88 straipsnių, valstybės narės taip pat gali imtis papildomų priemonių, įskaitant šias priemones, bet jomis neapsiribojant:

a)

priimti nuostatas, sudarančias geresnes sąlygas naujiems gamybos pajėgumams atsirasti ir naujoms gamybos įmonėms patekti į rinką;

b)

pašalinti kliūtis pertraukiamo tiekimo sutarčių sudarymui;

c)

pašalinti kliūtis gamintojams ir klientams sudaryti įvairios trukmės sutartis;

d)

raginti pradėti taikyti tikralaikes paklausos valdymo technologijas, pvz., pažangias matavimo sistemas;

e)

remti energijos taupymo priemones;

f)

nustatyti konkurso tvarką ar bet kokią kitą tvarką, kuri yra lygiavertė skaidrumo ir nediskriminavimo atžvilgiu pagal Direktyvos 2003/54/EB 7 straipsnio 1 dalį.

3.   Valstybės narės skelbia priemones, kurių reikia imtis pagal šį straipsnį, ir užtikrina, kad jos būtų kuo geriau išplatintos.

6 straipsnis

Investicijos į tinklą

1.   Valstybės narės nustato reguliavimo sistemą, kuri:

a)

perdavimo ir paskirstymo sistemos tinklų operatoriams teikia signalus dėl investavimo į jų tinklų plėtrą, siekiant patenkinti iš anksto numatomą rinkos paklausą,

ir

b)

sudaro palankias sąlygas prižiūrėti ir, jei būtina, atnaujinti jų tinklus.

2.   Nepažeisdamos Reglamento (EB) Nr. 1228/2003, valstybės narės gali leisti prekybines investicijas į tinklų sujungimą.

Valstybės narės užtikrina, kad sprendimai dėl investicijų į tinklų sujungimą būtų priimami glaudžiai bendradarbiaujant atitinkamiems perdavimo sistemų operatoriams.

7 straipsnis

Ataskaitos teikimas

1.   Valstybės narės užtikrina, kad Direktyvos 2003/54/EB 4 straipsnyje numatytoje ataskaitoje būtų aptariamas bendras elektros energijos sistemos atitikimas siekiant patenkinti esamą ir numatomą elektros energijos paklausą, įskaitant:

a)

tinklo eksploatavimo saugumą;

b)

numatomą pasiūlos ir paklausos pusiausvyrą per ateinančius penkerius metus;

c)

elektros energijos tiekimo saugumo perspektyvas 5–15 metų laikotarpiui nuo ataskaitos pateikimo datos

ir

d)

perdavimo sistemos operatorių ir jiems žinomus bet kurios kitos šalies investicinius ketinimus, susijusius su tarpvalstybinio tinklų sujungimo pajėgumais, per ateinančius penkerius ar daugiau kalendorinių metų.

2.   Ataskaitą rengia valstybės narės arba kompetentingos institucijos, glaudžiai bendradarbiaudamos su perdavimo sistemos operatoriais. Perdavimo sistemos operatoriai, jei tinkama, konsultuojasi su kaimyninės šalies perdavimo sistemos operatoriais.

3.   1 dalies d punkte minėtos ataskaitos skyriuje apie investicijų į tinklų sujungimą ketinimus atsižvelgiama į:

a)

perkrovos valdymo principus, išdėstytus Reglamente (EB) Nr. 1228/2003;

b)

esamas ir numatomas perdavimo linijas;

c)

numatomą elektros energijos gamybos, tiekimo, tarpvalstybinių mainų ir vartojimo struktūrą, atsižvelgiant į energijos paklausos valdymo priemones,

ir

d)

darnaus vystymosi tikslus regioniniu, nacionaliniu ir Europos lygmeniu, įskaitant Sprendimo Nr. 1229/2003/EB I priede numatytus projektus, sudarančius prioritetinių projektų pagrindo dalį.

Valstybės narės užtikrina, kad perdavimo sistemos operatoriai pateiktų informaciją apie savo arba apie jiems žinomus bet kurios kitos šalies investicinius ketinimus, susijusius su tarpvalstybinio tinklų sujungimo pajėgumais.

Valstybės narės taip pat gali reikalauti, kad perdavimo sistemos operatoriai teiktų informaciją apie investicijas, susijusias su šalies viduje tiesiamomis linijomis, kurios turi esminės įtakos tarpvalstybinių tinklų sujungimui.

4.   Valstybės narės arba kompetentingos institucijos užtikrina, kad šią užduotį atliekantys perdavimo sistemos operatoriai ir (arba) kompetentingos institucijos, jei tinkama, turėtų priemones, būtinas prieigai prie reikiamų duomenų palengvinti.

Užtikrinama, kad konfidenciali informacija nebūtų atskleista.

5.   Remdamasi iš kompetentingų institucijų gauta informacija, nurodyta 1 dalies d punkte, Komisija praneša valstybėms narėms, kompetentingoms institucijoms ir Komisijos sprendimu 2003/796/EB (8) įsteigtai Europos elektros energijos ir dujų reguliavimo grupei apie planuojamas investicijas ir jų poveikį siekiant 1 straipsnio 1 dalyje nustatytų tikslų.

Ši ataskaita gali būti derinama su Direktyvos 2003/54/EB 28 straipsnio 1 dalies c punkte numatyta ataskaita ir yra skelbiama.

8 straipsnis

Perkėlimas

1.   Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję iki 2008 m. vasario 24 d. įgyvendina šią direktyvą. Jos nedelsdamos praneša apie tai Komisijai.

Valstybės narės, tvirtindamos šias priemones, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Tokios nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2.   Valstybės narės iki 2007 m. gruodžio 1 d. praneša Komisijai apie šios direktyvos taikymo srityje priimtus nacionalinės teisės nuostatų tekstus.

9 straipsnis

Ataskaitos teikimas

Komisija stebi ir įvertina, kaip taikoma ši direktyva, ir iki 2010 m. vasario 24 d. pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą apie pasiektą pažangą.

10 straipsnis

Įsigaliojimas

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

11 straipsnis

Adresatai

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Strasbūre, 2006 m. sausio 18 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

J. BORRELL FONTELLES

Tarybos vardu

Pirmininkas

H. WINKLER


(1)  OL C 120, 2005 5 20, p. 119.

(2)  2005 m. liepos 5 d. Europos Parlamento nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2005 m. gruodžio 1 d. Tarybos sprendimas.

(3)  OL L 176, 2003 7 15, p. 37. Direktyva su pakeitimais, padarytais Tarybos direktyva 2004/85/EB (OL L 236, 2004 7 7, p. 10).

(4)  OL L 176, 2003 7 15, p. 11.

(5)  OL L 176, 2003 7 15, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1223/2004 (OL L 233, 2004 7 2, p. 3).

(6)  OL L 283, 2001 10 27, p. 33. Direktyva su pakeitimais, padarytais 2003 m. Stojimo aktu.

(7)  OL L 52, 2004 2 21, p. 50.

(8)  OL L 296, 2003 11 14, p. 34.


4.2.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 33/28


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2005/90/EB

2006 m. sausio 18 d.

dvidešimt devintąjį kartą iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 76/769/EEB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su tam tikrų pavojingų medžiagų ir preparatų pardavimo ir naudojimo apribojimais, suderinimo (medžiagos, klasifikuojamos kaip kancerogeninės, mutageninės arba toksiškos reprodukcijai — c/m/r)

(tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 95 straipsnį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos (2),

kadangi:

(1)

Priemonės, numatytos šioje direktyvoje, atitinka veiksmų planą, priimtą 2002 m. rugsėjo 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 1786/2002/EB, patvirtinančiu Bendrijos veiksmų visuomenės sveikatos srityje programą (2003–2008 m.) (3). Pagal tą sprendimą Bendrija, siekdama sumažinti išvengiamą sergamumą, per ankstyvą mirštamumą ir veiklumą mažinantį neįgalumą, yra įsipareigojusi skatinti ir gerinti sveikatą, užkirsti kelią ligoms, veikti prieš galimas grėsmes sveikatai.

(2)

Medžiagos, įtrauktos į 1967 m. birželio 27 d. Tarybos direktyvos 67/548/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių pavojingų medžiagų klasifikavimą, pakavimą ir ženklinimą etiketėmis, suderinimo (4) I priedą ir klasifikuojamos kaip 1 ir 2 kategorijos kancerogeninės medžiagos, gali sukelti vėžį. Medžiagos, įtrauktos į Direktyvos 67/548/EEB I priedą ir klasifikuojamos kaip 1 ir 2 kategorijos mutageninės medžiagos, gali sukelti paveldimus genetinius pažeidimus. Medžiagos, įtrauktos į Direktyvos 67/548/EEB I priedą ir klasifikuojamos kaip 1 ir 2 kategorijos toksiškos reprodukcijai medžiagos, gali sukelti gimimo defektus arba pabloginti vaisingumą.

(3)

Siekiant pagerinti žmonių sveikatos apsaugą ir vartotojų saugą, medžiagų, naujai klasifikuojamų 1 arba 2 kategorijos kancerogeninėmis, mutageninėmis arba toksiškomis reprodukcijai medžiagomis, naudojimas turėtų būti reglamentuojamas, o šių medžiagų ir jų turinčių preparatų pateikimas į rinką parduoti plačiajai visuomenei turėtų būti ribojamas.

(4)

1976 m. liepos 27 d. Tarybos direktyvoje 76/769/EEB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su tam tikrų pavojingų medžiagų ir preparatų pardavimo ir naudojimo apribojimais, suderinimo (5) nustatomi apribojimai prekiauti tam tikromis pavojingomis medžiagomis ir preparatais, ir vienas iš tokių apribojimų tikslų – gerinti žmonių sveikatos apsaugą ir vartotojų saugą.

(5)

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 94/60/EB (6), keturioliktąjį kartą iš dalies keičiančioje Direktyvą 76/769/EEB, Direktyvos 76/769/EEB I priedo priedėliu įterpiamas sąrašas, į kurį įtrauktos cheminės medžiagos, klasifikuojamos kaip 1 arba 2 kategorijos kancerogeninės, mutageninės arba toksiškos reprodukcijai medžiagos. Tokioms medžiagoms ir jų turintiems preparatams turėtų būti taikomi pardavimo plačiajai visuomenei apribojimai.

(6)

Direktyvoje 94/60/EB numatyta, kad ne vėliau kaip po šešių mėnesių, kai Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbiamas dokumentas, derinantis su technikos pažanga Direktyvos 67/548/EEB I priedą, į kurį įtrauktos cheminės medžiagos, klasifikuojamos kaip 1 arba 2 kategorijos kancerogeninės, mutageninės arba toksiškos reprodukcijai medžiagos, Komisija pateiks Europos Parlamentui ir Tarybai pasiūlymą dėl direktyvos, reglamentuojančios šias naujai klasifikuojamas medžiagas, kad būtų atnaujintas Direktyvos 76/769/EEB I priedo priedėlis. Toks Komisijos pasiūlymas atsižvelgtų į naujai klasifikuojamų medžiagų grėsmes ir privalumus, be to, į Bendrijos teisines nuostatas dėl rizikos analizės.

(7)

Į 2004 m. balandžio 29 d. Komisijos direktyvos 2004/73/EB, dvidešimt devintąjį kartą derinančios su technikos pažanga Tarybos direktyvą 67/548/EEB, visų pirma į jos I priedo sąrašą įtrauktos 146 medžiagos, naujai klasifikuojamos kaip 1 kategorijos kancerogeninės medžiagos, 21 medžiaga, naujai klasifikuojama kaip 2 kategorijos kancerogeninė medžiaga, 152 medžiagos, naujai klasifikuojamos kaip 2 kategorijos mutageninės medžiagos, ir 24 medžiagos, naujai klasifikuojamos kaip 2 kategorijos toksiškos reprodukcijai medžiagos.

(8)

Be to, Direktyva 2004/73/EB iš dalies keičiamos identifikavimo, klasifikavimo ir ženklinimo pastabos keturioms medžiagoms, klasifikuojamoms kaip 1 kategorijos kancerogeninės medžiagos, trisdešimt šešiems įrašams dėl medžiagų, klasifikuojamų kaip 2 kategorijos kancerogeninės medžiagos, šešiems įrašams dėl medžiagų, klasifikuojamų kaip 2 kategorijos mutageninės medžiagos, dviems įrašams dėl medžiagų, klasifikuojamų kaip 1 kategorijos toksiškos reprodukcijai medžiagos, ir trims įrašams dėl medžiagų, klasifikuojamų kaip 2 kategorijos toksiškos reprodukcijai medžiagos. Todėl Direktyvos 76/769/EEB I priedo priedėlio sąrašai turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeisti.

(9)

Buvo atsižvelgta į medžiagų, kurios Direktyvoje 2004/73/EB naujai klasifikuojamos kaip 1 arba 2 kategorijos kancerogeninės, mutageninės ir toksiškos reprodukcijai, grėsmes ir privalumus, visų pirma į medžiagų, kurioms dar nebuvo taikomi apribojimai dėl naudojimo medžiagose ir preparatuose, pateikiamuose į rinką parduoti plačiajai visuomenei (dėl ankstesniojo klasifikavimo). Ši analizė leido padaryti išvadą, kad naujai klasifikuojamos medžiagos galėtų būti įterptos į Direktyvos 76/769/EEB I priedo priedėlį.

(10)

Ši direktyva turėtų būti taikoma nepažeidžiant Bendrijos teisės aktų, nustatančių būtiniausius darbuotojų saugos reikalavimus, išdėstytus 1989 m. birželio 12 d. Tarybos direktyvoje 89/391/EEB dėl priemonių darbuotojų saugai ir sveikatos apsaugai darbe gerinti nustatymo (7), ir atskirose ja grindžiamose direktyvose, visų pirma 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2004/37/EB dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su kancerogenų arba mutagenų poveikiu darbe (8),

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 76/769/EEB I priedo priedėlis iš dalies keičiamas, kaip nurodyta šios direktyvos priede.

2 straipsnis

1.   Valstybės narės ne vėliau kaip iki 2007 m. vasario 24 d. priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus šios direktyvos įgyvendinimui. Jos pateikia Komisijai tų nuostatų tekstus ir tų nuostatų bei šios direktyvos koreliacijos lentelę.

Jos taiko tas nuostatas nuo 2007 m. rugpjūčio 24 d.

Valstybės narės, priimdamos šias nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

3 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

4 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Strasbūre, 2006 m. sausio 18 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

J. BORRELL FONTELLES

Tarybos vardu

Pirmininkas

H. WINKLER


(1)  OL C 255, 2005 10 14, p. 33.

(2)  2005 m. birželio 23 d. Europos Parlamento nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2005 m. gruodžio 8 d. Tarybos sprendimas.

(3)  OL L 271, 2002 10 9, p. 1. Sprendimas su pakeitimais, padarytais Sprendimu Nr. 786/2004/EB (OL L 138, 2004 4 30, p. 7).

(4)  OL 196, 1967 8 16, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2004/73/EB (OL L 152, 2004 4 30, p. 1).

(5)  OL L 262, 1976 9 27, p. 201. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2004/98/EB (OL L 305, 2004 10 1, p. 63).

(6)  OL L 365, 1994 12 31, p. 1.

(7)  OL L 183, 1989 6 29, p. 1.

(8)  OL L 158, 2004 4 30, p. 50.


PRIEDAS

1.

Įžangos antraštinė dalis „Pastabos“ iš dalies keičiama taip:

a)

Įterpiamos šios pastabos:

„A pastaba:

Etiketėje medžiagos pavadinimas turi būti pateikiamas pagal vieną iš Direktyvos 67/548/EEB I priedo pavadinimų (žr. 23 straipsnio 2 dalies a punktą).

Direktyvos 67/548/EEB I priede kartais vartojamas bendrasis aprašymas, pvz.: „… junginiai“ arba „… druskos“. Šiuo atveju gamintojas arba kitas asmuo, kuris pateikia tokią medžiagą į rinką, etiketėje turi nurodyti tikslų cheminį pavadinimą, tinkamai atsižvelgdamas į pratarmės skyrių „Nomenklatūra“.

Direktyvoje 67/548/EEB taip pat reikalaujama, kad kiekvienai medžiagai būtų vartojami pavojaus simboliai, pavojaus nuorodos, R ir S frazės, nurodytos I priede (23 straipsnio 2 dalies c, d ir e punktai).

Jei medžiagos priklauso vienai Direktyvos 67/548/EEB I priedo cheminių medžiagų sąrašo grupei, kiekvienai medžiagai turi būti vartojami I priedo atitinkamo įrašo pavojaus simboliai, pavojaus nuorodos, R ir S frazės.

Jei medžiagos priklauso daugiau kaip vienai Direktyvos 67/548/EEB I priedo medžiagų grupei, kiekvienai medžiagai turi būti vartojami pavojaus simboliai, pavojaus nuorodos, R ir S frazės, pateiktos abiejuose atitinkamuose I priedo įrašuose. Jei dviejuose įrašuose tas pats pavojus klasifikuojamas dvejopai, vartojamas didesnį pavojų rodantis klasifikavimas.“

„D pastaba:

Tam tikros medžiagos, galinčios greitai polimerizuotis arba suirti, paprastai pateikiamos į rinką stabilizuotos. Būtent tokio pavidalo jos įrašytos Direktyvos 67/548/EEB I priede.

Tačiau kartais tokios medžiagos pateikiamos į rinką nestabilizuotos. Tokiu atveju gamintojas arba bet kuris kitas asmuo, kuris pateikia šią medžiagą į rinką, turi etiketėje nurodyti medžiagos pavadinimą ir žodį „nestabilizuota“.“

„E pastaba:

Šalia medžiagų, darančių ypatingą poveikį žmonių sveikatai (žr. Direktyvos 67/548/EEB VI priedo 4 skyrių) ir priskirtų 1 arba 2 kategorijai kancerogeninių, mutageninių ir (arba) toksiškų reprodukcijai medžiagų, rašoma E pastaba, jei šios medžiagos dar klasifikuojamos kaip labai toksiškos (T+), toksiškos (T) arba kenksmingos (Xn). Kai prie šių medžiagų rašomos rizikos frazės R 20, R 21, R 22, R 23, R 24, R 25, R 26, R 27, R 28, R 39, R 68 (kenksminga), R 48 ir R 65, prieš šias rizikos frazes ir visus jų derinius rašomi žodžiai „taip pat“.“

„H pastaba:

Nurodytas šios medžiagos klasifikavimas ir etiketė taikoma tik pavojingai (-oms) savybei (-ėms), apibrėžtai (-oms) pavojų apibūdinančia (-iomis) fraze (-ėmis) kartu su pavojaus kategorija (-omis). Direktyvos 67/548/EEB 6 straipsnio reikalavimai šios medžiagos gamintojams, platintojams ir importuotojams taikomi visais kitais klasifikavimo bei ženklinimo atvejais. Galutinei etiketei taikomi Direktyvos 67/548/EEB VI priedo 7 skirsnio reikalavimai.

Ši pastaba taikoma kai kurioms iš akmens anglių ir naftos gautoms medžiagoms ir kai kuriems Direktyvos 67/548/EEB I priedo medžiagų grupių įrašams.“

„S pastaba:

Šiai medžiagai gali nereikėti etiketės pagal Direktyvos 67/548/EEB 23 straipsnį (žr. VI priedo 8 skirsnį).“

b)

K pastaba keičiama šiuo tekstu:

„K pastaba:

Cheminę medžiagą nereikia klasifikuoti kaip kancerogeninę arba mutageninę, jei galima parodyti, kad medžiagoje yra mažiau kaip 0,1 % 1,3-butadieno (masės %) (Einecs Nr. 203-450-8). Jei medžiaga nepriskiriama kancerogeninių arba mutageninių medžiagų kategorijai, turi būti rašomos bent S frazės (2-)9-16. Ši pastaba taikoma tik tam tikroms Direktyvos 67/548/EEB I priedo sudėtinėms medžiagoms, gaunamoms iš naftos.“

2.

Sąrašas po antraštine dalimi „29 punktas. Kancerogeninės, 1 kategorija“ iš dalies keičiamas taip:

a)

įterpiami šie įrašai:

Medžiagos

Indekso Nr.

EB Nr.

CAS Nr.

Pastabos

„Trietilarsenatas

601-067-00-4

427-700-2

15606-95-8

 

Dujos (nafta), pirminio benzino katalizinis krekingas, depropanavimo lengvosios frakcijos, turi daug C3, neturi rūgščių; naftos dujos

(Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas vykdant frakcinį katalizinio krekingo angliavandenilių distiliavimą ir apdorojamas rūgštinėms priemaišoms pašalinti. Jį sudaro angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių nuo C2 iki C4, daugiausia C3)

649-062-00-6

270-755-0

68477-73-6

H, K

Dujos (nafta), katalizinis krekingas; naftos dujos

(Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas distiliuojant katalizinio krekingo proceso produktus. Jį iš esmės sudaro alifatiniai angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C1 iki C6.)

649-063-00-1

270-756-6

68477-74-7

H, K

Dujos (nafta), katalizinis krekingas, turi daug C1-5; naftos dujos

(Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas distiliuojant katalizinio krekingo proceso produktus. Jį sudaro alifatiniai angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių nuo C1 iki C6, daugiausia nuo C1 iki C5.)

649-064-00-7

270-757-1

68477-75-8

H, K

Dujos (nafta), pirminio benzino katalizinis polimerizavimas, stabilizatoriaus lengvosios frakcijos, turi daug C2-4; naftos dujos

(Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas vykdant katalizinio polimerizavimo pirminio benzino frakcinį distiliavimą ir stabilizavimą. Jį sudaro alifatiniai angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių nuo C2 iki C6, daugiausia nuo C2 iki C4.)

649-065-00-2

270-758-7

68477-76-9

H, K

Dujos (nafta), katalizinis riformingas, turi daug C1-4; naftos dujos

(Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas distiliuojant katalizinio riformingo proceso produktus. Jį sudaro angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių nuo C1 iki C6, daugiausia nuo C1 iki C4.)

649-066-00-8

270-760-8

68477-79-2

H, K

Dujos (nafta), C3-5 alkilinimo alkenais ir alkanais įkrova; naftos dujos

(Sudėtinis alkenų ir alkanų, turinčių anglies atomų skaičių nuo C3 iki C5, mišinys, kuris naudojamas kaip alkilinimo įkrova. Aplinkos temperatūra paprastai yra didesnė kaip šių mišinių krizinė temperatūra.)

649-067-00-3

270-765-5

68477-83-8

H, K

Dujos (nafta), turi daug C4; naftos dujos

(Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas distiliuojant katalizinio frakcionavimo proceso produktus. Jį sudaro alifatiniai angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių nuo C3 iki C5, daugiausia C4.)

649-068-00-9

270-767-6

68477-85-0

H, K

Dujos (nafta), deetanavimo lengvosios frakcijos; naftos dujos

(Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas distiliuojant katalizinio krekingo proceso benziną ir benzino frakcijas. Jį sudaro daugiausia etanas ir etilenas.)

649-069-00-4

270-768-1

68477-86-1

H, K

Dujos (nafta), deizobutanavimo lengvosios frakcijos; naftos dujos

(Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas atmosferos slėgyje distiliuojant butano ir butileno frakciją. Jį sudaro alifatiniai angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C3 iki C4.)

649-070-00-X

270-769-7

68477-87-2

H, K

Dujos (nafta), sausosios depropanavimo, turi daug propeno; naftos dujos

(Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas distiliuojant katalizinio krekingo proceso benzino ir benzino frakcijų produktus. Jį sudaro daugiausia propenas ir kažkiek etano bei propano.)

649-071-00-5

270-772-3

68477-90-7

H, K

Dujos (nafta), depropanavimo lengvosios frakcijos; naftos dujos

(Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas distiliuojant katalizinio krekingo proceso benzino ir benzino frakcijų produktus. Jį sudaro alifatiniai angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C2 iki C4.)

649-072-00-0

270-773-9

68477-91-8

H, K

Dujos (nafta), regeneravimo įrenginys, depropanavimo įrenginio lengvosios frakcijos; naftos dujos

(Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas vykdant frakcinę įvairių angliavandenilių srautų frakcinį distiliavimą. Jį iš esmės sudaro angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių nuo C1 iki C4, daugiausia propanas.)

649-073-00-6

270-777-0

68477-94-1

H, K

Dujos (nafta), Girbatol įrenginio įkrova; naftos dujos

(Sudėtinis angliavandenilių mišinys, naudojamas kaip Girbatol įrenginio vandenilio sulfidui pašalinti įkrova. Jį sudaro alifatiniai angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C2 iki C4.)

649-074-00-1

270-778-6

68477-95-2

H, K

Dujos (nafta), izomerizuoto pirminio benzino frakcionavimo įrenginys, turi daug C4, neturi vandenilio sulfido; naftos dujos

649-075-00-7

270-782-8

68477-99-6

H, K

Liekamosios dujos (nafta), katalizinio krekingo skaidrintos alyvos ir terminio krekingo vakuume likutis, flegmos rinktuvo; naftos dujos

(Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas vykdant katalizinio krekingo skaidrintos alyvos ir terminio vakuuminio krekingo likučio frakcinį distiliavimą. Jį iš esmės sudaro angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C1 iki C6.)

649-076-00-2

270-802-5

68478-21-7

H, K

Liekamosios dujos (nafta), pirminio benzino katalizinis krekingas, stabilizatoriaus absorberis; naftos dujos

(Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas stabilizuojant katalizinio krekingo pirminį benziną. Jį iš esmės sudaro angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C1 iki C6.)

649-077-00-8

270-803-0

68478-22-8

H, K

Liekamosios dujos (nafta), katalizinis krekingas, katalizinio riformingo ir hidrodesulfuravimo kombinuoto frakcinio distiliavimo kolona; naftos dujos

(Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas vykdant katalizinio krekingo, katalizinio riformingo ir hidrodesulfuravimo procesų produktų, apdorotų rūgštinėms priemaišoms pašalinti, frakcinį distiliavimą. Jį iš esmės sudaro angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C1 iki C5.)

649-078-00-3

270-804-6

68478-24-0

H, K

Liekamosios dujos (nafta), pirminio benzino katalizinis riformingas, stabilizavimo įrenginys; naftos dujos

(Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas vykdant frakcinį katalizinio riformingo pirminio benzino stabilizavimą. Jį iš esmės sudaro angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C1 iki C4.)

649-079-00-9

270-806-7

68478-26-2

H, K

Liekamosios dujos (nafta), sočiųjų dujų mišinys iš įvairių įrenginių, turi daug C4; naftos dujos

(Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas vykdant frakcinį tiesioginio distiliavimo pirminio benzino stabilizavimą, iš distiliavimo liekamųjų dujų ir katalizinio riformingo pirminio benzino stabilizavimo liekamųjų dujų. Jį sudaro angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių nuo C3 iki C6, daugiausia butanas ir izobutanas.)

649-080-00-4

270-813-5

68478-32-0

H, K

Liekamosios dujos (nafta), sočiųjų dujų regeneravimo įrenginys, turi daug C1-2; naftos dujos

(Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas frakcionuojant distiliato liekamąsias dujas, tiesioginio distiliavimo pirminio benzino, katalizinio riformingo pirminio benzino stabilizavimo liekamąsias dujas. Jį iš esmės sudaro angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių nuo C1 iki C5, daugiausia metanas ir etanas.)

649-081-00-X

270-814-0

68478-33-1

H, K

Liekamosios dujos (nafta), vakuuminio distiliavimo likučių terminis krekingas; naftos dujos

(Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas vykdant vakuuminio distiliavimo likučių terminį krekingą. Jį sudaro angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C1 iki C5.)

649-082-00-5

270-815-6

68478-34-2

H, K

Angliavandeniliai, turi daug C3-4, naftos distiliatai; naftos dujos

(Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas distiliuojant ir kondensuojant žaliąją naftą. Jį sudaro angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių nuo C3 iki C5, daugiausia nuo C3 iki C4.)

649-083-00-0

270-990-9

68512-91-4

H, K

Dujos (nafta), visos tiesiogiai distiliuoto pirminio benzino frakcijos heksano distiliavimas; naftos dujos

(Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas vykdant visos tiesiogiai distiliuoto pirminio benzino frakcijos frakcinį distiliavimą. Jį sudaro angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C2 iki C6.)

649-084-00-6

271-000-8

68513-15-5

H, K

Dujos (nafta), hidrokrekingas, depropanavimo įrenginys, turi daug angliavandenilių; naftos dujos

(Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas distiliuojant hidrokrekingo proceso produktus. Jį iš esmės sudaro angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C1 iki C4. Be to, jis gali turėti mažus kiekius vandenilio ir vandenilio sulfido.)

649-085-00-1

271-001-3

68513-16-6

H, K

Dujos (nafta), tiesioginio distiliavimo pirminio benzino lengvosios frakcijos, stabilizavimo įrenginys; naftos dujos

(Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas stabilizuojant tiesioginio distiliavimo pirminį benziną. Jį sudaro sotieji alifatiniai angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C2 iki C6.)

649-086-00-7

271-002-9

68513-17-7

H, K

Likučiai (nafta), alkilinimo dujų atskyrimo kolona, turi daug C4; naftos dujos

(Sudėtinis produktų, gautų įvairiuose naftos perdirbimo gamyklos procesuose, distiliavimo likutis. Jį sudaro angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių nuo C4 iki C5, daugiausia butanas, ir kurių virimo temperatūra maždaug nuo –11,7 °C iki 27,8 °C.)

649-087-00-2

271-010-2

68513-66-6

H, K

Angliavandeniliai, C1-4; naftos dujos

(Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas vykdant terminį krekingą, absorbavimą ir žaliosios naftos distiliavimą. Jį sudaro angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C1 iki C4, ir kurių virimo temperatūra maždaug nuo – 164 °C iki –0,5 °C.)

649-088-00-8

271-032-2

68514-31-8

H, K

Angliavandeniliai, C1-4, besieriai; naftos dujos

(Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas vykdant angliavandenilių dujų desulfuravimo procesą, kuriuo tioliai paverčiami kitais junginiais arba pašalinamos rūgštinės priemaišos. Jį sudaro angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C1 iki C4, ir kurių virimo temperatūra maždaug nuo – 164 °C iki –0,5 °C.)

649-089-00-3

271-038-5

68514-36-3

H, K

Angliavandeniliai, C1-3; naftos dujos

(Sudėtinis angliavandenilių, turinčių anglies atomų skaičių daugiausia nuo C1 iki C3 ir virimo temperatūrą maždaug nuo – 164 °C iki –42 °C, mišinys.)

649-090-00-9

271-259-7

68527-16-2

H, K

Angliavandeniliai, C1-4, debutanavimo įrenginio frakcija; naftos dujos

649-091-00-4

271-261-8

68527-19-5

H, K

Dujos (nafta), C1-5, drėgnosios; naftos dujos

(Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas distiliuojant žaliąją naftą ir/arba vykdant gazolio krekingą. Jį sudaro angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C1 iki C5.)

649-092-00-X

271-624-0

68602-83-5

H, K

Angliavandeniliai, C2-4; naftos dujos

649-093-00-5

271-734-9

68606-25-7

H, K

Angliavandeniliai, C3; naftos dujos

649-094-00-0

271-735-4

68606-26-8

H, K

Dujos (nafta), alkilinimo įkrovos; naftos dujos

(Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas vykdant gazolio katalizinį krekingą. Jį sudaro angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C3 iki C4.)

649-095-00-6

271-737-5

68606-27-9

H, K

Dujos (nafta), depropanavimo įrenginio virintuvo likučiai; naftos dujos

(Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas frakcionuojant depropanavimo įrenginio virintuvo likučius. Jį sudaro daugiausia butanas, izobutanas ir butadienas.)

649-096-00-1

271-742-2

68606-34-8

H, K

Dujos (nafta), naftos perdirbimo gamyklos dujos; naftos dujos

(Sudėtinis mišinys, gaunamas iš įvairių procesų. Jį sudaro vandenilis, vandenilio sulfidas ir angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C1 iki C5.)

649-097-00-7

272-183-7

68783-07-3

H, K

Dujos (nafta), katalizinio krekingo; naftos dujos

(Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas distiliuojant katalizinio krekingo proceso produktus. Jį iš esmės sudaro angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C3 iki C5.)

649-098-00-2

272-203-4

68783-64-2

H, K

Dujos (nafta), C2-4, besierės; naftos dujos

(Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas šalinant iš naftos distiliato sieros junginius, kai tioliai paverčiami kitais junginiais arba pašalinamos rūgštinės priemaišos. Jį iš esmės sudaro sotieji ir nesotieji angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C2 iki C4, kurių virimo temperatūra maždaug nuo –51 °C iki –34 °C.)

649-099-00-8

272-205-5

68783-65-3

H, K

Dujos (nafta), žaliosios naftos frakcionavimo; naftos dujos

(Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas frakcionuojant žaliąją naftą. Jį sudaro sotieji alifatiniai angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C1 iki C5.)

649-100-00-1

272-871-7

68918-99-0

H, K

Dujos (nafta), deheksanavimo; naftos dujos

(Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas frakcionuojant sujungtus pirminio benzino srautus. Jį sudaro sotieji alifatiniai angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C1 iki C5.)

649-101-00-7

272-872-2

68919-00-6

H, K

Dujos (nafta), tiesioginio distiliavimo benzino lengvųjų frakcijų stabilizavimo įrenginys; naftos dujos

(Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas frakcionuojant tiesioginio distiliavimo benzino lengvąsias frakcijas. Jį sudaro sotieji alifatiniai angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C1 iki C5.)

649-102-00-2

272-878-5

68919-05-1

H, K

Dujos (nafta), pirminio benzino desorberio frakcijos, „unifiner“ desulfuravimo proceso; naftos dujos

(Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas taikant pirminio benzino „unifiner“ desulfuravimo procesą ir atskiriamas nuo pirminio benzino. Jį sudaro sotieji alifatiniai angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C1 iki C4.)

649-103-00-8

272-879-0

68919-06-2

H, K

Dujos (nafta), tiesioginio distiliavimo pirminio benzino katalizinio riformingo; naftos dujos

(Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas vykdant tiesioginio distiliavimo pirminio benzino katalizinį riformingą ir frakcionuojant visą ištakį. Jį sudaro metanas, etanas ir propanas.)

649-104-00-3

272-882-7

68919-09-5

H, K

Dujos (nafta), pseudoverdančiojo sluoksnio katalizinis krekingas, distiliavimo lengvosios frakcijos; naftos dujos

(Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas frakcionuojant C3-C4 separatoriaus įkrovą. Jį sudaro daugiausia of C3 angliavandeniliai.)

649-105-00-9

272-893-7

68919-20-0

H, K

Dujos (nafta), tiesioginio distiliavimo stabilizavimo įrenginys; naftos dujos

(Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas frakcionuojant skystį iš pirmosios kolonos, naudojamos žaliajai naftai distiliuoti. Jį sudaro sotieji alifatiniai angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C1 iki C4.)

649-106-00-4

272-883-2

68919-10-8

H, K

Dujos (nafta), pirminio benzino katalizinis krekingas, debutanavimo įrenginio; naftos dujos

(Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas frakcionuojant pirminio benzino katalizinio krekingo produktus. Jį sudaro angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C1 iki C4.)

649-107-00-X

273-169-3

68952-76-1

H, K

Liekamosios dujos (nafta), katalizinio krekingo distiliato ir pirminio benzino stabilizavimo įrenginio; naftos dujos

(Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas frakcionuojant katalizinio krekingo pirminį benziną ir distiliatą. Jį iš esmės sudaro angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C1 iki C4.)

649-108-00-5

273-170-9

68952-77-2

H, K

Liekamosios dujos (nafta), terminio krekingo distiliato, gazolio ir pirminio benzino absorberis; naftos dujos

(Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas atskiriant terminio krekingo distiliatus, pirminį benziną ir gazolį. Jį iš esmės sudaro angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C1 iki C6.)

649-109-00-0

273-175-6

68952-81-8

H, K

Liekamosios dujos (nafta), terminio krekingo angliavandenilių frakcionavimas ir naftos koksavimas, stabilizavimo įrenginio; naftos dujos

(Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas frakcionuojant ir stabilizuojant naftos koksavimo proceso metu gautus terminio krekingo angliavandenilius. Jį sudaro angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C1 iki C6.)

649-110-00-6

273-176-1

68952-82-9

H, K

Dujos (nafta), krekingo vandens garais lengvoji frakcija, butadieno konc.; naftos dujos

(Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas distiliuojant terminio krekingo proceso produktus. Jį daugiausia sudaro angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių C4.)

649-111-00-1

273-265-5

68955-28-2

H, K

Dujos (nafta), tiesioginio distiliavimo pirminio benzino katalizinis riformingas, stabilizavimo įrenginio lengvosios frakcijos; naftos dujos

(Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas vykdant tiesioginio distiliavimo pirminio benzino katalizinį riformingą ir viso ištakio frakcinį distiliavimą. Jį sudaro sotieji alifatiniai angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C2 iki C4.)

649-112-00-7

273-270-2

68955-34-0

H, K

Angliavandeniliai, C4; naftos dujos

649-113-00-2

289-339-5

87741-01-3

H, K

Alkanai, C1-4, turi daug C3; naftos dujos

649-114-00-8

292-456-4

90622-55-2

H, K

Dujos (nafta), krekingo vandens garais, turi daug C3; naftos dujos

(Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas distiliuojant krekingo vandens garais proceso produktus. Jį sudaro daugiausia propenas ir šiek tiek propano, virimo temperatūra maždaug nuo –70 °C iki 0 °C.)

649-115-00-3

295-404-9

92045-22-2

H, K

Angliavandeniliai, C4, krekingo vandens garais distiliatai; naftos dujos

(Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas distiliuojant krekingo vandens garais proceso produktus. Jį iš esmės sudaro angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių C4, daugiausia 1-butenas ir 2-butenas, be to, turi butano ir izobuteno, virimo temperatūra maždaug nuo –12 °C iki 5 °C.)

649-116-00-9

295-405-4

92045-23-3

H, K

Naftos dujos, suskystintosios, besierės, C4 frakcija; naftos dujos

(Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas vykdant sieros šalinimo iš suskystintųjų naftos dujų mišinio procesą tioliams oksiduoti arba rūgštinėms priemaišoms pašalinti. Jį sudaro daugiausia C4 sotieji ir nesotieji angliavandeniliai.)

649-117-00-4

295-463-0

92045-80-2

H, K, S

Rafinatai (nafta), krekingo vandens garais C4 frakcija, ekstrahuota vario (I) amonio acetatu, C3-5 ir C3-5 nesotieji, neturi butadieno; naftos dujos

649-119-00-5

307-769-4

97722-19-5

H, K

Dujos (nafta), valymo aminais sistemos įkrova; naftos perdirbimo gamyklos dujos

(Dujų įkrova į valymo aminais sistemą vandenilio sulfidui pašalinti. Ją sudaro iš esmės vandenilis. Be to, gali būti anglies monoksido, anglies dioksido, vandenilio sulfido ir alifatinių angliavandenilių, turinčių anglies atomų skaičių daugiausia nuo C1 iki C5.)

649-120-00-0

270-746-1

68477-65-6

H, K

Dujos (nafta), benzeno gamybos įrenginys, hidrodesulfuravimas; naftos perdirbimo gamyklos dujos

(Liekamosios dujos, gaunamos benzeno įrenginyje. Jas sudaro iš esmės vandenilis. Be to, gali būti anglies monoksido ir alifatinių angliavandenilių, turinčių anglies atomų skaičių daugiausia nuo C1 iki C6.)

649-121-00-6

270-747-7

68477-66-7

H, K

Dujos (nafta), benzeno gamybos įrenginio recirkuliavimo dujos, turi daug vandenilio; naftos perdirbimo gamyklos dujos

(Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas recirkuliuojant benzeno įrenginio dujas. Jį sudaro iš esmės vandenilis ir įvairūs maži kiekiai anglies monoksido ir angliavandenilių, turinčių anglies atomų skaičių nuo C1 iki C6.)

649-122-00-1

270-748-2

68477-67-8

H, K

Dujos (nafta), alyvų mišinio, turi daug vandenilio ir azoto; naftos perdirbimo gamyklos dujos

(Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas distiliuojant alyvų mišinį. Jį sudaro daugiausia vandenilis ir azotas, be to, įvairūs maži kiekiai anglies monoksido, anglies dioksido ir alifatinių angliavandenilių, turinčių anglies atomų skaičių daugiausia nuo C1 iki C5.)

649-123-00-7

270-749-8

68477-68-9

H, K

Dujos (nafta), pirminio benzino katalizinis riformingas, distiliavimo lengvosios frakcijos; naftos perdirbimo gamyklos dujos

(Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas stabilizuojant katalizinio riformingo pirminį benziną. Jį sudaro vandenilis ir sotieji angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C1 iki C4.)

649-124-00-2

270-759-2

68477-77-0

H, K

Dujos (nafta), C6-8 katalizinio riformingo recirkuliavimo; naftos perdirbimo gamyklos dujos

(Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas distiliuojant C6-C8 įkrovos katalizinio riformingo produktus ir recirkuliuojant vandeniliui sugauti. Jį sudaro iš esmės vandenilis. Be to, jis gali turėti įvairius mažus kiekius anglies monoksido, anglies dioksido, azoto, ir angliavandenilių, turinčių anglies atomų skaičių daugiausia nuo C1 iki C6.)

649-125-00-8

270-761-3

68477-80-5

H, K

Dujos (nafta), C6-8 katalizinio riformingo; naftos perdirbimo gamyklos dujos

(Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas distiliuojant C6-C8 įkrovos katalizinio riformingo produktus. Jį sudaro angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių nuo C1 iki C5, ir vandenilis.)

649-126-00-3

270-762-9

68477-81-6

H, K

Dujos (nafta), C6-8 katalizinio riformingo recirkuliavimo, turi daug vandenilio; naftos perdirbimo gamyklos dujos

649-127-00-9

270-763-4

68477-82-7

H, K

Dujos (nafta), C2 grįžtamasis srautas; naftos perdirbimo gamyklos dujos

(Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas ekstrahavus vandenilį iš dujų srauto, kurį iš esmės sudaro vandenilis ir maži kiekiai azoto, anglies monoksido, metano, etano ir etileno. Mišinį sudaro daugiausia angliavandeniliai, pvz., metanas, etanas ir etilenas, ir maži kiekiai vandenilio, azoto ir anglies monoksido.)

649-128-00-4

270-766-0

68477-84-9

H, K

Dujos (nafta), sausosios rūgščiosios, dujų koncentravimo įrenginys; naftos perdirbimo gamyklos dujos

(Sudėtinis sausų dujų iš dujų koncentravimo įrenginio mišinys. Jį sudaro vandenilis, vandenilio sulfidas ir angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C1 iki C3.)

649-129-00-X

270-774-4

68477-92-9

H, K

Dujos (nafta), pakartotinai absorbuotų dujų koncentravimas distiliavimu; naftos perdirbimo gamyklos dujos

(Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas distiliuojant jungtinius dujų srautus iš pakartotinio absorbavimo įrenginio. Jį sudaro daugiausia vandenilis, anglies monoksidas, anglies dioksidas, azotas, vandenilio sulfidas ir angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių nuo C1 iki C3.)

649-130-00-5

270-776-5

68477-93-0

H, K

Dujos (nafta), vandenilio absorberis; naftos perdirbimo gamyklos dujos

(Sudėtinis mišinys, gaunamas absorbuojant vandenilį iš srauto, turinčio daug vandenilio. Jį sudaro vandenilis, anglies monoksidas, azotas ir metanas bei maži kiekiai C2 angliavandenilių.)

649-131-00-0

270-779-1

68477-96-3

H, K

Dujos (nafta), turi daug vandenilio; naftos perdirbimo gamyklos dujos

(Sudėtinis mišinys, atskiriamas kaip dujos iš angliavandenilių dujų jas atšaldant. Jį sudaro iš esmės vandenilis ir įvairūs maži kiekiai anglies monoksido, azoto, metano, ir C2 angliavandenilių.)

649-132-00-6

270-780-7

68477-97-4

H, K

Dujos (nafta), alyvų mišinio hidrinimo recirkuliavimo, turi daug vandenilio ir azoto; naftos perdirbimo gamyklos dujos

(Sudėtinis mišinys, gaunamas recirkuliuojant hidrintą alyvų mišinį. Jį sudaro iš esmės vandenilis bei azotas ir įvairūs maži kiekiai anglies monoksido, anglies dioksido ir angliavandenilių, turinčių anglies atomų skaičių daugiausia nuo C1 iki C5.)

649-133-00-1

270-781-2

68477-98-5

H, K

Dujos (nafta), recirkuliavimo, turi daug vandenilio; naftos perdirbimo gamyklos dujos

(Sudėtinis mišinys, gaunamas recirkuliuojant reaktoriaus dujas. Jį sudaro iš esmės vandenilis ir įvairūs maži kiekiai anglies monoksido, anglies dioksido, azoto, vandenilio sulfido bei sočiųjų alifatinių angliavandenilių, turinčių anglies atomų skaičių nuo C1 iki C5.)

649-134-00-7

270-783-3

68478-00-2

H, K

Dujos (nafta), riformingo įrenginiui papildyti, turi daug vandenilio; naftos perdirbimo gamyklos dujos

(Sudėtinis mišinys, gaunamas iš riformingo įrenginių. Jį sudaro iš esmės vandenilis ir įvairūs maži kiekiai anglies monoksido ir alifatinių angliavandenilių, turinčių anglies atomų skaičių daugiausia nuo C1 iki C5.)

649-135-00-2

270-784-9

68478-01-3

H, K

Dujos (nafta), hidroriformingo įrenginys; naftos perdirbimo gamyklos dujos

(Sudėtinis mišinys, gaunamas vykdant hidroriformingo procesą. Jį sudaro iš esmės vandenilis, metanas ir etanas, be to, įvairūs maži kiekiai vandenilio sulfido ir alifatinių angliavandenilių, turinčių anglies atomų skaičių daugiausia nuo C3 iki C5.)

649-136-00-8

270-785-4

68478-02-4

H, K

Dujos (nafta), hidroriformingo įrenginys, turi daug vandenilio ir metano; naftos perdirbimo gamyklos dujos

(Sudėtinis mišinys, gaunamas vykdant hidroriformingo procesą. Jį sudaro iš esmės vandenilis ir metanas, be to, įvairūs maži kiekiai anglies monoksido, anglies dioksido, azoto ir sočiųjų alifatinių angliavandenilių, turinčių anglies atomų skaičių daugiausia nuo C2 iki C5.)

649-137-00-3

270-787-5

68478-03-5

H, K

Dujos (nafta), hidroriformingo įrenginiui papildyti, turi daug vandenilio; naftos perdirbimo gamyklos dujos

(Sudėtinis mišinys, gaunamas vykdant hidroriformingo procesą. Jį sudaro iš esmės vandenilis ir įvairūs maži kiekiai anglies monoksido ir alifatinių angliavandenilių, turinčių anglies atomų skaičių daugiausia nuo C1 iki C5.)

649-138-00-9

270-788-0

68478-04-6

H, K

Dujos (nafta), terminio krekingo distiliavimo kolona; naftos perdirbimo gamyklos dujos

(Sudėtinis mišinys, gaunamas distiliuojant terminio krekingo proceso produktus. Jį sudaro vandenilis, vandenilio sulfidas, anglies monoksidas, anglies dioksidas ir angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C1 iki C6.)

649-139-00-4

270-789-6

68478-05-7

H, K

Liekamosios dujos (nafta), katalizinio krekingo frakcionavimo kolonos absorberis; naftos perdirbimo gamyklos dujos

(Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas pakartotinai distiliuojant katalizinio krekingo proceso produktus. Jį sudaro vandenilis ir angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C1 iki C3.)

649-140-00-X

270-805-1

68478-25-1

H, K

Liekamosios dujos (nafta), pirminio benzino katalizinis riformingo separatorius; naftos perdirbimo gamyklos dujos

(Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas vykdant tiesioginio distiliavimo pirminio benzino katalizinį riformingą. Jį sudaro vandenilis ir angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C1 iki C6.)

649-141-00-5

270-807-2

68478-27-3

H, K

Liekamosios dujos (nafta), pirminio benzino katalizinis riformingas, stabilizavimo įrenginys; naftos perdirbimo gamyklos dujos

(Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas stabilizuojant katalizinio riformingo būdu perdirbtą pirminį benziną. Jį sudaro vandenilis ir angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C1 iki C6.)

649-142-00-0

270-808-8

68478-28-4

H, K

Liekamosios dujos (nafta), distiliato po krekingo valymas hidrinimu, separatorius; naftos perdirbimo gamyklos dujos

(Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas apdorojant krekingo distiliatus vandeniliu esant katalizatoriui. Jį sudaro vandenilis ir sotieji alifatiniai angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C1 iki C5.)

649-143-00-6

270-809-3

68478-29-5

H, K

Liekamosios dujos (nafta), tiesioginio distiliavimo pirminio benzino hidrodesulfuravimo separatorius; naftos perdirbimo gamyklos dujos

(Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas vykdant tiesioginio distiliavimo benzino hidrodesulfuravimą. Jį sudaro vandenilis ir sotieji alifatiniai angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C1 iki C6.)

649-144-00-1

270-810-9

68478-30-8

H, K

Dujos (nafta), tiesiogiai distiliuoto pirminio benzino katalizinio riformingo, stabilizavimo įrenginys, lengvosios frakcijos; naftos perdirbimo gamyklos dujos

(Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas vykdant tiesiogiai distiliuoto pirminio benzino katalizinį riformingą ir viso ištakio frakcinį distiliavimą. Jį sudaro vandenilis, metanas, etanas ir propanas.)

649-145-00-7

270-999-8

68513-14-4

H, K

Dujos (nafta), riformingo reaktoriaus ištakio apdorojimo esant dideliam slėgiui; naftos perdirbimo gamyklos dujos

(Sudėtinis mišinys, gaunamas apdorojant riformingo reaktoriaus ištakį, esant dideliam slėgiui. Jį sudaro iš esmės vandenilis ir įvairūs maži kiekiai metano, etano ir propano.)

649-146-00-2

271-003-4

68513-18-8

H, K

Dujos (nafta), riformingo reaktoriaus ištakio apdorojimo esant mažam slėgiui; naftos perdirbimo gamyklos dujos

(Sudėtinis mišinys, gaunamas apdorojant riformingo reaktoriaus ištakį, esant mažam slėgiui. Jį sudaro iš esmės vandenilis ir įvairūs maži kiekiai metano, etano ir propano.)

649-147-00-8

271-005-5

68513-19-9

H, K

Dujos (nafta), naftos perdirbimo gamyklos dujų distiliavimo; naftos perdirbimo gamyklos dujos

(Sudėtinis mišinys, atskirtas distiliuojant dujų srautą, kurį sudaro vandenilis, anglies monoksidas, anglies dioksidas ir angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių nuo C1 iki C6, arba gaunamas vykdant etano ir propano krekingą. Jį sudaro angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C1 iki C2, vandenilis, azotas ir anglies monoksidas.)

649-148-00-3

271-258-1

68527-15-1

H, K

Dujos (nafta), benzeno hidrinimo įrenginys, depentanavimo įrenginio lengvosios frakcijos; naftos perdirbimo gamyklos dujos

(Sudėtinis mišinys, gaunamas benzeno įrenginio įkrovą apdorojus vandeniliu, esant katalizatoriui, ir toliau atskiriant pentaną. Jį sudaro iš esmės vandenilis, etanas ir propanas, be to, įvairūs maži kiekiai azoto, anglies monoksido, anglies dioksido ir angliavandenilių, turinčių anglies atomų skaičių daugiausia nuo C1 iki C6. Jis gali turėti nedidelį kiekį benzeno.)

649-149-00-9

271-623-5

68602-82-4

H, K

Dujos (nafta), antrinės absorbcijos įrenginio, pseudoverdančiojo sluoksnio katalizinio krekingo stabilizavimo kolona; naftos perdirbimo gamyklos dujos

(Sudėtinis mišinys, gaunamas vykdant lengvųjų frakcijų, kurios susidaro pseudoverdančiojo sluoksnio katalizinio krekingo procese, frakcinį distiliavimą. Jį sudaro vandenilis, azotas, ir angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C1 iki C3.)

649-150-00-4

271-625-6

68602-84-6

H, K

Naftos produktai, įvairios naftos perdirbimo gamyklos dujos; naftos perdirbimo gamyklos dujos

(Sudėtinis mišinys, kurį sudaro iš esmės vandenilis ir įvairūs maži kiekiai metano, etano ir propano.)

649-151-00-X

271-750-6

68607-11-4

H, K

Dujos (nafta), mažo slėgio hidrokrekingas, separatorius; naftos perdirbimo gamyklos dujos

(Sudėtinis mišinys, gaunamas atskiriant hidrokrekingo reaktoriaus ištakio dujas ir skystį. Jį iš esmės sudaro vandenilis ir sotieji angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C1 iki C3.)

649-152-00-5

272-182-1

68783-06-2

H, K

Dujos (nafta), naftos perdirbimo gamyklos; naftos perdirbimo gamyklos dujos

(Sudėtinis mišinys, gaunamas vykdant įvairias naftos perdirbimo operacijas. Jį sudaro vandenilis ir angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C1 iki C3.)

649-153-00-0

272-338-9

68814-67-5

H, K

Dujos (nafta), platformingo produktų separatorius; naftos perdirbimo gamyklos dujos

(Sudėtinis mišinys, gaunamas vykdant cheminį naftenų riformingą aromatiniams angliavandeniliams gauti. Jį sudaro vandenilis ir sotieji alifatiniai angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C2 iki C4.)

649-154-00-6

272-343-6

68814-90-4

H, K

Dujos (nafta), hidrinimu valyto sieringojo žibalo depentanavimo įrenginio stabilizavimo įrenginys; naftos perdirbimo gamyklos dujos

(Sudėtinis mišinys, gaunamas hidrinimu valyto žibalo depentanavimo kolonos stabilizavimo įrenginyje. Jį sudaro iš esmės vandenilis, metanas, etanas ir propanas, be to, įvairūs maži kiekiai azoto, vandenilio sulfido, anglies monoksido ir angliavandenilių, turinčių anglies atomų skaičių daugiausia nuo C4 iki C5.)

649-155-00-1

272-775-5

68911-58-0

H, K

Dujos (nafta), hidrinimu valyto sieringojo žibalo distiliavimo įrenginys; naftos perdirbimo gamyklos dujos

(Sudėtinis mišinys, gaunamas sieringojo žibalo katalizinio hidrinimo įrenginio garinimo kameroje. Jį sudaro iš esmės vandenilis ir metanas, be to, įvairūs maži kiekiai azoto, anglies monoksido ir angliavandenilių, turinčių anglies atomų skaičių daugiausia nuo C2 iki C5.)

649-156-00-7

272-776-0

68911-59-1

H, K

Dujos (nafta), „unifiner“ desulfuravimo proceso distiliato; naftos perdirbimo gamyklos dujos

(Sudėtinis mišinys, atskirtas nuo „unifiner“ desulfuravimo proceso skystojo produkto. Jį sudaro vandenilio sulfidas, metanas, etanas ir propanas.)

649-157-00-2

272-873-8

68919-01-7

H, K

Dujos (nafta), pseudoverdančiojo sluoksnio katalizinio krekingo frakcionavimo; naftos perdirbimo gamyklos dujos

(Sudėtinis mišinys, gaunamas vykdant pseudoverdančiojo sluoksnio katalizinio krekingo proceso lengvųjų frakcijų frakcinį distiliavimą. Jį sudaro vandenilis, vandenilio sulfidas, azotas ir angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C1 iki C5.)

649-158-00-8

272-874-3

68919-02-8

H, K

Dujos (nafta), pseudoverdančiojo sluoksnio katalizinio krekingo dujų plovimas, antrinis absorberis; naftos perdirbimo gamyklos dujos

(Sudėtinis mišinys, gaunamas plaunant pseudoverdančiojo sluoksnio katalizinio krekingo įrenginio dujas. Jį sudaro vandenilis, azotas, metanas, etanas ir propanas.)

649-159-00-3

272-875-9

68919-03-9

H, K

Dujos (nafta), sunkiųjų distiliatų desulfuravimo hidrinimo būdu; naftos perdirbimo gamyklos dujos

(Sudėtinis mišinys, atskirtas nuo skystųjų produktų, gautų vykdant sunkiųjų distiliatų desulfuravimą hidrinimo būdu. Jį sudaro vandenilis, vandenilio sulfidas ir sotieji alifatiniai angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C1 iki C5.)

649-160-00-9

272-876-4

68919-04-0

H, K

Dujos (nafta), platformingo stabilizavimo įrenginys, lengvosios frakcijos; naftos perdirbimo gamyklos dujos

(Sudėtinis mišinys, gaunamas frakcionuojant platformingo įrenginio reaktorių su platinos katalizatoriumi lengvuosius produktus. Jį sudaro vandenilis, metanas, etanas ir propanas.)

649-161-00-4

272-880-6

68919-07-3

H, K

Dujos (nafta), žaliosios naftos distiliavimo pirminė kolona; naftos perdirbimo gamyklos dujos

(Sudėtinis mišinys, gaunamas iš žaliosios naftos distiliavimo pirmosios kolonos. Jį sudaro azotas ir sotieji alifatiniai angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C1 iki C5.)

649-162-00-X

272-881-1

68919-08-4

H, K

Dujos (nafta), gudrono atskyrimo įrenginio; naftos perdirbimo gamyklos dujos

(Sudėtinis mišinys, gaunamas vykdant frakcinį žaliosios naftos likučio distiliavimą. Jį sudaro vandenilis ir angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C1 iki C4.)

649-163-00-5

272-884-8

68919-11-9

H, K

Dujos (nafta), „unifiner“ įrenginio; naftos perdirbimo gamyklos dujos

(Vandenilio ir metano mišinys, gaunamas frakcionuojant „unifiner“ įrenginio produktus.)

649-164-00-0

272-885-3

68919-12-0

H, K

Liekamosios dujos (nafta), pirminio benzino katalizinio hidrodesulfuravimo proceso separatoriaus; naftos perdirbimo gamyklos dujos

(Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas vykdant pirminio benzino katalizinį hidrodesulfuravimą. Jį sudaro vandenilis, metanas, etanas ir propanas.)

649-165-00-6

273-173-5

68952-79-4

H, K

Liekamosios dujos (nafta), tiesioginio distiliavimo pirminio benzino hidrodesulfuravimo įrenginio; naftos perdirbimo gamyklos dujos

(Sudėtinis mišinys, gaunamas vykdant tiesioginio distiliavimo pirminio benzino hidrodesulfuravimą. Jį sudaro vandenilis ir angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C1 iki C5.)

649-166-00-1

273-174-0

68952-80-7

H, K

Dujos (nafta), akytojo absorberio, pseudoverdančiojo sluoksnio katalizinio krekingo ir gazolio desulfuravimo produktų frakcionavimas; naftos perdirbimo gamyklos dujos

(Sudėtinis mišinys, gaunamas vykdant pseudoverdančiojo sluoksnio katalizinio krekingo ir gazolio desulfuravimo įrenginio produktų frakcinį distiliavimą. Jį sudaro vandenilis ir angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C1 iki C4.)

649-167-00-7

273-269-7

68955-33-9

H, K

Dujos (nafta), žaliosios naftos distiliavimo ir katalizinio krekingo; naftos perdirbimo gamyklos dujos

(Sudėtinis mišinys, gaunamas vykdant žaliosios naftos distiliavimo katalizinio krekingo procesus. Jį sudaro vandenilis, vandenilio sulfidas, azotas, anglies monoksidas ir sotieji bei alkenų angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C1 iki C6.)

649-168-00-2

273-563-5

68989-88-8

H, K

Dujos (nafta), gazolio valymo dietanolaminu įrenginio; naftos perdirbimo gamyklos dujos

(Sudėtinis mišinys, gaunamas vykdant gazolio desulfuravimą dietanolaminu. Jį sudaro daugiausia vandenilio sulfidas, vandenilis ir alifatiniai angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių nuo C1 iki C5.)

649-169-00-8

295-397-2

92045-15-3

H, K

Dujos (nafta), gazolio hidrodesulfuravimo ištakio; naftos perdirbimo gamyklos dujos

(Sudėtinis mišinys, gaunamas atskiriant hidrinimo reakcijos ištakio skystąją fazę. Jį iš esmės sudaro vandenilis, vandenilio sulfidas ir alifatiniai angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C1 iki C3.)

649-170-00-3

295-398-8

92045-16-4

H, K

Dujos (nafta), prapūtimo, gazolio hidrodesulfuravimas; naftos perdirbimo gamyklos dujos

(Sudėtinis dujų mišinys, gaunamas riformingo įrenginyje ir vykdant hidrinimo reaktoriaus prapūtimą. Jį iš esmės sudaro vandenilis ir alifatiniai angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C1 iki C4.)

649-171-00-9

295-399-3

92045-17-5

H, K

Dujos (nafta), hidrinimo įrenginio ištakio plovimo; naftos perdirbimo gamyklos dujos

(Sudėtinis dujų mišinys, gaunamas plaunant hidrinimo reaktoriaus ištakius. Jį iš esmės sudaro vandenilis ir alifatiniai angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C1 iki C6.)

649-172-00-4

295-400-7

92045-18-6

H, K

Dujos (nafta), pirminio benzino krekingo vandens garais, esant dideliam slėgiui, likučiai; naftos perdirbimo gamyklos dujos

(Sudėtinis mišinys, gaunamas kaip nekondensuojamų pirminio benzino krekingo vandens garais frakcijų ir liekamųjų dujų, gautų ruošiant paskesnius produktus, mišinys. Jį iš esmės sudaro vandenilis ir sotieji bei alkenų angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C1 iki C5, su kuriais gali būti sumaišytos gamtinės dujos.)

649-173-00-X

295-401-2

92045-19-7

H, K

Dujos (nafta), lengvojo krekingo likučiai; naftos perdirbimo gamyklos dujos

(Sudėtinis mišinys gaunamas mažinant krosnies likučio klampą. Jį iš esmės sudaro vandenilio sulfidas ir sotieji bei alkenų angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C1 iki C5.)

649-174-00-5

295-402-8

92045-20-0

H, K

Dujos (nafta), C3-4; naftos dujos

(Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas distiliuojant žaliosios naftos krekingo produktus. Jį sudaro angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių nuo C3 iki C4, daugiausia propanas ir propenas, kurių virimo temperatūra maždaug nuo –51 °C iki –1 °C.)

649-177-00-1

268-629-5

68131-75-9

H, K

Liekamosios dujos (nafta), katalizinio krekingo distiliatų ir katalizinio krekingo pirminio benzino frakcionavimo kolonos absorberio; naftos dujos

(Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas distiliuojant katalizinio krekingo distiliatų ir pirminio benzino katalizinio krekingo produktus. Jį iš esmės sudaro angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių nuo C1 iki C4.)

649-178-00-7

269-617-2

68307-98-2

H, K

Liekamosios dujos (nafta), pirminio benzino katalizinis polimerizavimas, frakcionavimo kolonos stabilizavimo įrenginys; naftos dujos

(Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas vykdant pirminio benzino katalizinio polimerizavimo produktų frakcinį distiliavimą. Jį iš esmės sudaro angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių nuo C1 iki C4.)

649-179-00-2

269-618-8

68307-99-3

H, K

Liekamosios dujos (nafta), pirminio benzino katalizinis riformingas, frakcionavimo kolonos stabilizavimo įrenginys, neturi vandenilio sulfido; naftos dujos

(Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas vykdant pirminio benzino katalizinio riformingo produktų, iš kurių veikiant aminais pašalinamas vandenilio sulfidas, frakcinį distiliavimą. Jį iš esmės sudaro angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C1 iki C4.)

649-180-00-8

269-619-3

68308-00-9

H, K

Liekamosios dujos (nafta), krekingo distiliatai, valymo hidrokrekingo būdu desorberis; naftos dujos

(Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas terminio krekingo distiliatus apdorojant vandeniliu, esant katalizatoriui. Jį iš esmės sudaro sotieji angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C1 iki C6.)

649-181-00-3

269-620-9

68308-01-0

H, K

Liekamosios dujos (nafta), tiesioginio distiliato hidrodesulfuravimo įrenginys, neturi vandenilio sulfido; naftos dujos

(Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas vykdant tiesioginių distiliatų katalizinį desulfuravimą ir vandenilio sulfido šalinimą aminais. Jį iš esmės sudaro angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C1 iki C4.)

649-182-00-9

269-630-3

68308-10-1

H, K

Liekamosios dujos (nafta), gazolio katalizinio krekingo absorberis; naftos dujos

(Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas distiliuojant gazolio katalizinio krekingo produktus. Jį iš esmės sudaro angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C1 iki C5.)

649-183-00-4

269-623-5

68308-03-2

H, K

Liekamosios dujos (nafta), dujų regeneravimo įrenginys; naftos dujos

(Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas distiliuojant įvairių angliavandenilių srautų produktus. Jį iš esmės sudaro angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C1 iki C5.)

649-184-00-X

269-624-0

68308-04-3

H, K

Liekamosios dujos (nafta), dujų regeneravimo įrenginio deetanavimo įrenginys; naftos dujos

(Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas distiliuojant įvairių angliavandenilių srautų produktus. Jį sudaro angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C1 iki C4.)

649-185-00-5

269-625-6

68308-05-4

H, K

Liekamosios dujos (nafta), neturinčios rūgščių, hidrodesulfuruotas distiliatas ir hidrodesulfuruotas pirminis benzinas, frakcionavimo kolona; naftos dujos

(Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas vykdant hidrodesulfuruoto pirminio benzino ir angliavandenilių distiliatų srautų frakcinį distiliavimą, apdorotas rūgštinėms priemaišoms pašalinti. Jį iš esmės sudaro angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C1 iki C5.)

649-186-00-0

269-626-1

68308-06-5

H, K

Liekamosios dujos (nafta), neturi vandenilio sulfido, hidrodesulfuruoto vakuuminio gazolio desorberis; naftos dujos

(Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas vykdant kataliziniu būdu hidrodesulfuruoto gazolio stabilizavimą desorbavimu ir šalinant iš jo vandenilio sulfidą aminais. Jį iš esmės sudaro angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C1 iki C6.)

649-187-00-6

269-627-7

68308-07-6

H, K

Liekamosios dujos (nafta), neturi vandenilio sulfido, tiesioginio distiliavimo lengvojo pirminio benzino stabilizavimo įrenginys; naftos dujos

(Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas stabilizuojant tiesioginio distiliavimo benziną frakciniu distiliavimu ir šalinant iš jo vandenilio sulfidą aminais. Jį iš esmės sudaro angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C1 iki C5.)

649-188-00-1

269-629-8

68308-09-8

H, K

Liekamosios dujos (nafta), alkilinimo propanu ir propenu įkrovos ruošimas, deetanavimo įrenginys; naftos dujos

(Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas distiliuojant propano ir propeno reakcijos produktus. Jį sudaro angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C1 iki C4.)

649-189-00-7

269-631-9

68308-11-2

H, K

Liekamosios dujos (nafta), neturi vandenilio sulfido, vakuuminio gazolio hidrodesulfuravimo įrenginys; naftos dujos

(Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas vykdant katalizinį gazolio hidrodesulfuravimą ir šalinant iš jo vandenilio sulfidą aminais. Jį iš esmės sudaro angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C1 iki C6.)

649-190-00-2

269-632-4

68308-12-3

H, K

Dujos (nafta), katalizinio krekingo lengvosios distiliato frakcijos; naftos dujos

(Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas distiliuojant katalizinio krekingo proceso produktus. Jį sudaro angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C3 iki C5, ir kurių virimo temperatūra nuo maždaug –48 °C iki 32 °C.)

649-191-00-8

270-071-2

68409-99-4

H, K

Alkanai, C1-2; naftos dujos

649-193-00-9

270-651-5

68475-57-0

H, K

Alkanai, C2-3; naftos dujos

649-194-00-4

270-652-0

68475-58-1

H, K

Alkanai, C3-4; naftos dujos

649-195-00-X

270-653-6

68475-59-2

H, K

Alkanai, C4-5; naftos dujos

649-196-00-5

270-654-1

68475-60-5

H, K

Dujinis kuras; naftos dujos

(Lengvųjų dujų mišinys. Jį iš esmės sudaro vandenilis ir (arba) mažos molekulinės masės angliavandeniliai.)

649-197-00-0

270-667-2

68476-26-6

H, K

Dujinis kuras, žaliosios naftos distiliatai; naftos dujos

(Sudėtinis lengvųjų dujų mišinys, gaunamas distiliuojant žaliąją naftą ir vykdant pirminio benzino katalizinį riformingą. Jį sudaro vandenilis ir angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C1 iki C4, ir kurių virimo temperatūra maždaug nuo – 217 °C iki –12 °C.)

649-198-00-6

270-670-9

68476-29-9

H, K

Angliavandeniliai, C3-4; naftos dujos

649-199-00-1

270-681-9

68476-40-4

H, K

Angliavandeniliai, C4-5; naftos dujos

649-200-00-5

270-682-4

68476-42-6

H, K

Angliavandeniliai, C2-4, turi daug C3; naftos dujos

649-201-00-0

270-689-2

68476-49-3

H, K

Naftos dujos, suskystintosios; naftos dujos

(Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas distiliuojant žaliąją naftą. Jį sudaro angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C3 iki C7, ir kurių virimo temperatūra maždaug nuo –40 °C iki 80 °C.)

649-202-00-6

270-704-2

68476-85-7

H, K, S

Naftos dujos, suskystintosios, besierės; naftos dujos

(Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas vykdant suskystintųjų naftos dujų desulfuravimo procesą, kuriuo tioliai paverčiami kitais junginiais arba pašalinamos rūgštinės priemaišos. Jį sudaro angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C3 iki C7, ir kurių virimo temperatūra maždaug nuo –40 °C iki 80 °C.)

649-203-00-1

270-705-8

68476-86-8

H, K, S

Dujos (nafta), C3-4, turi daug izobutano; naftos dujos

(Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas distiliuojant sočiuosius ir nesočiuosius angliavandenilius, kurių anglies atomų skaičius paprastai nuo C3 iki C6, daugiausia butaną ir izobutaną. Jį sudaro sotieji ir nesotieji angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių nuo C3 iki C4, daugiausia izobutanas.)

649-204-00-7

270-724-1

68477-33-8

H, K

Distiliatai (nafta), C3-6, turi daug piperileno; naftos dujos

(Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas distiliuojant sočiuosius ir nesočiuosius alifatinius angliavandenilius, kurių anglies atomų skaičius paprastai nuo C3 iki C6. Jį sudaro sotieji ir nesotieji angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių nuo C3 iki C6, daugiausia piperilenai.)

649-205-00-2

270-726-2

68477-35-0

H, K

Dujos (nafta), butanų frakcionavimo lengvosios frakcijos; naftos dujos

(Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas distiliuojant butanų frakciją. Jį sudaro alifatiniai angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C3 iki C4.)

649-206-00-8

270-750-3

68477-69-0

H, K

Dujos (nafta), C2-3; naftos dujos

(Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas distiliuojant katalizinio frakcionavimo proceso produktus. Jis turi daugiausia etano, eteno, propano ir propeno.)

649-207-00-3

270-751-9

68477-70-3

H, K

Dujos (nafta), gazolio katalizinis krekingas, depropanavimo virintuvo likučiai, turi daug C4, neturi rūgščių; naftos dujos

(Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas vykdant katalizinio krekingo gazolio frakcinį distiliavimą ir apdorojant jį vandenilio sulfidui ir kitiems rūgštiniams komponentams pašalinti. Jį sudaro angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių nuo C3 iki C5, daugiausia C4.)

649-208-00-9

270-752-4

68477-71-4

H, K

Dujos (nafta), pirminio benzino katalizinis krekingas, debutanavimo virintuvo likučiai, turi daug C3-5; naftos dujos

(Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas stabilizuojant pirminio benzino katalizinio krekingo produktus. Jį sudaro alifatiniai angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C3 iki C5.)

649-209-00-4

270-754-5

68477-72-5

H, K

Liekamosios dujos (nafta), izomerizuoto pirminio benzino frakcionavimo kolonos stabilizavimo įrenginys; naftos dujos

(Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas vykdant izomerizuoto pirminio benzino produktų stabilizavimą frakcionavimu. Jį iš esmės sudaro angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C1 iki C4.)

649-210-00-X

269-628-2

68308-08-7

H, K“

b)

Įrašai, kurių indekso Nr. 024-001-00-0, 601-020-00-8, 612-022-00-3 ir 612-042-00-2, pakeičiami šiais:

Medžiagos

Indekso Nr.

EB Nr.

CAS Nr.

Pastabos

„Chromo (VI) trioksidas

024-001-00-0

215-607-8

1333-82-0

E

Benzenas

601-020-00-8

200-753-7

71-43-2

E

2-naftilaminas; β-naftilaminas

612-022-00-3

202-080-4

91-59-8

E

Benzidinas; 4,4′-diaminobifenilas; bifenil-4,4′-ilendiaminas 1,1′-bifenil-4,4′-diaminas

612-042-00-2

202-199-1

92-87-5

E“

3.

Sąrašas po antraštine dalimi „29 punktas. Kancerogeninės, 2 kategorija“ iš dalies keičiamas taip:

a)

Įterpiami šie įrašai:

Medžiagos

Indekso Nr.

EB Nr.

CAS Nr.

Pastabos

„Izobutilnitritas

007-017-00-2

208-819-7

542-56-3

E

Kadmio sulfidas

048-010-00-4

215-147-8

1306-23-6

E

Kadmis (piroforinis)

048-011-00-X

231-152-8

7440-43-9

E

Izoprenas (stabilizuotas)

2-metil-1,3-butadienas

601-014-00-5

201-143-3

78-79-5

D

Chlorprenas (stabilizuotas)

2-chlorbuta-1,3-dienas

602-036-00-8

204-818-0

126-99-8

D, E

1,2,3-trichlorpropanas

602-062-00-X

202-486-1

96-18-4

D

α, α, α, 4-tetrachlortoluenas

p-chlorbenztrichloridas

602-093-00-9

226-009-1

5216-25-1

E

4,4'-bis(dimetilamino)benzfenonas

Michlerio ketonas

606-073-00-0

202-027-5

90-94-8

 

Oksiranmetanolis, (S)-4-metilbenzensulfonatas

607-411-00-x

417-210-7

70987-78-9

 

2-nitrotoluenas

609-065-00-5

201-853-3

88-72-2

E

(Metilenbis(4,1-fenilenazo(1-(3-(dimetilamino)propil)-1,2-dihidro-6-hidroksi-4-metil-2-oksopiridin-5,3-diil)))-1,1′-dipiridinio dichlorido dihidrochloridas

611-099-00-0

401-500-5

 

Diaminotoluenas, techninis produktas - [2] ir [3] mišinys

metilfenilendiaminas [1]

4-metil-m-fenilendiaminas [2]

2-metil-m-fenilendiaminas [3]

612-151-00-5

246-910-3[1]

202-453-1 [2]

212-513-9 [3]

25376-45-8 [1]

95-80-7 [2]

823-40-5 [3]

E

4-chlor-o-toluidinas [1]

4-chlor-o-toluidino hidrochloridas [2]

612-196-00-0

202-441-6 [1]

221-627-8 [2]

95-69-2 [1]

3165-93-3 [2]

E

2,4,5-trimetilanilinas [1]

2,4,5-trimetilanilino hidrochloridas [2]

612-197-00-6

205-282-0 [1]-[2]

137-17-7 [1]

21436-97-5 [2]

E

4,4′-tiodianilinas [1] ir jo druskos

612-198-00-1

205-370-9 [1]

139-65-1 [1]

E

4,4′-oksidianilinas [1] ir jo druskos

p-aminofenileteris [1]

612-199-00-7

202-977-0 [1]

101-80-4 [1]

E

2,4-diaminoanizolas [1]

4-metoksi-m-fenilendiaminas

2,4-diaminoanizolo sulfatas [2]

612-200-00-0

210-406-1 [1]

254-323-9 [2]

615-05-4 [1]

39156-41-7 [2]

 

N,N,N′,N′-tetrametil-4,4′-metilendianilinas

612-201-00-6

202-959-2

101-61-1

 

C.I. bazinis violetinis 3, turintis ≥ 0.1 % Michlerio ketono (EB Nr. 202-027-5)

612-205-00-8

208-953-6

548-62-9

E

6-metoksi-m-toluidinas

p-krezidinas

612-209-00-X

204-419-1

120-71-8

E

Mišinys: 1,3,5-tris(3-aminometilfenil)-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-2,4,6-triono;

3,5-bis(3-aminometilfenil)-1-poli[3,5-bis(3-aminometilfenil)-2,4,6-triokso-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-1-il]-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-2,4,6-triono oligomerų mišinys

613-199-00-x

421-550-1

 

Kreozoto alyva, acenafteno frakcija

Skruberinė alyva

648-098-00-X

292-605-3

90640-84-9

H

Kreozoto alyva

648-099-00-5

263-047-8

61789-28-4

H

Kreozotas

648-101-00-4

232-287-5

8001-58-9

H“

b)

Įrašai, kurių indekso Nr. 007-008-00-3, 007-013-00-0, 016-023-00-4, 024-002-00-6, 024-003-00-1, 024-004-00-7, 024-004-01-4, 027-004-00-5, 027-005-00-0, 048-002-00-0, 048-006-00-2, 048-008-00-3, 048-009-00-9, 602-010-00-6, 602-073-00-X, 603-063-00-8, 605-020-00-9, 608-003-00-4, 609-007-00-9, 609-049-00-8, 611-001-00-6, 611-063-00-4, 612-035-00-4, 612-051-00-1, 612-077-00-3, 613-033-00-6, 648-043-00-X, 648-080-00-1, 648-100-00-9, 648-102-00-X, 648-138-00-6, 649-001-00-3, 649-002-00-9, 649-003-00-4, 649-004-00-X, 649-005-00-5 ir 649-006-00-0, pakeičiami šiais:

Medžiagos

Indekso Nr.

EB Nr.

CAS Nr.

Pastabos

„Hidrazinas

007-008-00-3

206-114-9

302-01-2

E

1,2-dimetilhidrazinas

007-013-00-0

540-73-8

E

Dimetilsulfatas

016-023-00-4

201-058-1

77-78-1

E

Kalio dichromatas

024-002-00-6

231-906-6

7778-50-9

E

Amonio dichromatas

024-003-00-1

232-143-1

7789-09-5

E

Natrio dichromatas, bevandenis

024-004-00-7

234-190-3

10588-01-9

E

Natrio dichromatas, dihidratas

024-004-01-4

234-190-3

7789-12-0

E

Kobalto (II) chloridas

027-004-00-5

231-589-4

7646-79-9

E

Kobalto sulfatas

027-005-00-0

233-334-2

10124-43-3

E

Kadmio oksidas

048-002-00-0

215-146-2

1306-19-0

E

Kadmio fluoridas

048-006-00-2

232-222-0

7790-79-6

E

Kadmio chloridas

048-008-00-3

233-296-7

10108-64-2

E

Kadmio sulfatas

048-009-00-9

233-331-6

10124-36-4

E

1,2-dibrometanas; etileno dibromidas

602-010-00-6

203-444-5

106-93-4

E

1,4-dichlorbut-2-enas

602-073-00-X

212-121-8

764-41-0

E

2,3-epoksipropan-1-olis; glicidolis oksiranmetanolis

603-063-00-8

209-128-3

556-52-5

E

5-alil-1,3-benzdioksolanas; safrolas

605-020-00-9

202-345-4

94-59-7

E

Akrilnitrilas

608-003-00-4

203-466-5

107-13-1

D, E

2,4-dinitrotoluenas; dinitrotoluenas, techninis [1] dinitrotoluenas [2];

609-007-00-9

204-450-0 [1]

246-836-1 [2]

121-14-2 [1]

25321-14-6 [2]

E

2,6-dinitrotoluenas

609-049-00-8

210-106-0

606-20-2

E

Azobenzenas

611-001-00-6

203-102-5

103-33-3

E

Trinatrio[4′-(8-acetilamino-3,6-disulfonato-2-naftilazo)-4″-(6-benzoilamino-3-sulfonato-2-naftilazo)bifenil-1,3′,3″,1‴-tetraolato-O, O′,O″,O‴]varis(II)

611-063-00-4

413-590-3

 

2-metoksianilinas; o-anizidinas,

612-035-00-4

201-963-1

90-04-0

E

4,4′-diaminodifenilmetanas; 4,4′-metilendianilinas

612-051-00-1

202-974-4

101-77-9

E

N-nitrozodimetilaminas; dimetilnitrozaminas

612-077-00-3

200-549-8

62-75-9

E

2-metilaziridinas; propileniminas

613-033-00-6

200-878-7

75-55-8

E

Kreozoto alyva, acenafteno frakcija, neturi acenafteno; skruberinės alyvos redistiliatas

(Alyva, liekanti iškristalizavus acenafteną iš akmens anglių dervos acenafteno alyvos. Sudaro iš esmės naftalenas ir alkilnaftalenai.)

648-043-00-X

292-606-9

90640-85-0

H

Likučiai (akmens anglių derva), kreozoto alyvos distiliavimas; skruberinės alyvos redistiliatas

(Skruberinės alyvos frakcinio distiliavimo likutis, verdantis maždaug nuo 270 °C iki 330 °C. Jį iš esmės sudaro bicikliniai aromatiniai angliavandeniliai ir heterocikliniai angliavandeniliai.)

648-080-00-1

295-506-3

92061-93-3

H

Kreozoto alyva, aukštatemperatūris distiliatas; skruberinė alyva

(Aukštatemperatūrė distiliavimo frakcija, gaunama aukštoje temperatūroje koksuojant bitumines akmens anglis, kuri toliau gryninama kristalinių druskų pertekliui pašalinti. Ją sudaro iš esmės kreozoto alyva, iš jos kažkiek pašalinus normaliąsias policiklinių aromatinių junginių druskas, kurios yra akmens anglių dervos distiliatų komponentai. Joje nėra kristalų esant maždaug 5 °C.)

648-100-00-9

274-565-9

70321-79-8

H

Ekstrahavimo likučiai (akmens anglys), rūgščioji kreozoto alyva; skruberinės alyvos ekstrahavimo likutis

(Sudėtinis angliavandenilių mišinys, iš akmens anglių dervos distiliavimo frakcijos pašalinus bazinius junginius, verdantis maždaug nuo 250 °C iki 280 °C. Jį iš esmės sudaro bifenilas ir difenilnaftalenų izomerai.)

648-102-00-X

310-189-4

122384-77-4

H

Kreozoto alyva, žematemperatūris distiliatas; skruberinė alyva

(Žematemperatūrė distiliavimo frakcija, gaunama aukštoje temperatūroje koksuojant bitumines akmens anglis, kuri toliau gryninama kristalinių druskų pertekliui pašalinti. Ją sudaro iš esmės kreozoto alyva, iš jos kažkiek pašalinus policiklinių aromatinių junginių druskas, kurios yra akmens anglių dervos distiliatų komponentai. Joje nėra kristalų esant maždaug 38 °C.)

648-138-00-6

274-566-4

70321-80-1

H

Ekstraktai tirpikliais (nafta), lengvųjų nafteninių distiliatų

649-001-00-3

265-102-1

64742-03-6

H

Ekstraktai tirpikliais (nafta), sunkiųjų parafininių distiliatų

649-002-00-9

265-103-7

64742-04-7

H

Ekstraktai tirpikliais (nafta), lengvųjų parafininių distiliatų

649-003-00-4

265-104-2

6472-05-8

H

Ekstraktai tirpikliais (nafta), sunkiųjų nafteninių distiliatų

649-004-00-X

265-111-0

64742-11-6

H

Ekstraktai tirpikliais (nafta), lengvojo vakuuminio gazolio

649-005-00-5

295-341-7

91995-78-7

H

Angliavandeniliai, C26-55, turi daug aromatinių angliavandenilių

649-006-00-0

307-753-7

97722-04-8

H“

c)

Įrašo, kurio indekso Nr. 611-063-00-4, skiltyje „CAS Nr.“ įterpiamas Nr. „164058-22-4“.

d)

Įrašai, kurių indekso Nr. 649-062-00-6, 649-063-00-1, 649-064-00-7, 649-065-00-2, 649-066-00-8, 649-067-00-3, 649-068-00-9, 649-069-00-4, 649-070-00-X, 649-071-00-5, 649-072-00-0, 649-073-00-6, 649-074-00-1, 649-075-00-7, 649-076-00-2, 649-077-00-8, 649-078-00-3, 649-079-00-9, 649-080-00-4, 649-081-00-X, 649-082-00-5, 649-083-00-0, 649-084-00-6, 649-085-00-1, 649-086-00-7, 649-087-00-2, 649-089-00-3, 649-090-00-9, 649-091-00-4, 649-092-00-X, 649-093-00-5, 649-094-00-0, 649-095-00-6, 649-096-00-1, 649-097-00-7, 649-098-00-2, 649-099-00-8, 649-100-00-1, 649-101-00-7, 649-102-00-2, 649-103-00-8, 649-104-00-3, 649-105-00-9, 649-106-00-4, 649-107-00-X, 649-108-00-5, 649-109-00-0, 649-110-00-6, 649-111-00-1, 649-112-00-7, 649-113-00-2, 649-114-00-8, 649-115-00-3, 649-116-00-9, 649-117-00-4, 649-199 -00-5, 649-120-00-0, 649-121-00-6, 649-122-00-1, 649-123-00-7, 649-124-00-2, 649-125-00-8, 649-126-00-3, 649-127-00-9, 649-128-00-4, 649-129-00-X, 649-130-00-5, 649-131-00-0, 649-132-00-6, 649-133-00-1, 649-134-00-7, 649-135-00-2, 649-136-00-8, 649-137-00-3, 649-138-00-9, 649-139-00-4, 649-140-00-X, 649-141-00-5, 649-142-00-0, 649-143-00-6, 649-144-00-1, 649-145-00-7, 649-146-00-2, 649-147-00-8, 649-148-00-3, 649-149-00-9, 649-150-00-4, 649-151-0-X, 649-152-00-5, 649-153-00-0, 649-154-00-6, 649-155-00-1, 649-156-00-7, 649-157-00-2, 649-158-00-8, 649-159-00-3, 649-160-00-9, 649-161-00-4, 649-162-00-X, 649-163-00-5, 649-164-00-0, 649-165-00-6, 649-166-00-1, 649-167-00-7, 649-168-00-2, 649-169-00-8, 649-170-00-3, 649-171-00-9, 649-172-00-4, 649-173-00-X, 649-174-00-5, 649-177-00-1, 649-178-00-7, 649-179-00-2, 649-180-00-8, 649-181-00-3, 649-182-00-9, 649-183-00-4, 649-184-00-X, 649-185-00-5, 649-186-00-0, 649-187-00-6, 649-188-00-1, 649-189-00-7, 649-190-00-2, 649-191-00-8, 649-193-00-9, 649-194-00-4, 649-195-00-X, 649-196-00-5, 649-197-00-0, 649-198-00-6, 649-199-00-1, 649-200-00-5, 649-201-00-0, 649-202-00-6, 649-203-00-1, 649-204-00-7, 649-205-00-2, 649-206-00-8, 649-207-00-3, 649-208-00-9, 649-209-00-4 ir 649-210-00-X, yra išbraukiami.

4.

Sąrašas po antraštine dalimi „30 punktas. Mutageninės, 2 kategorija“, iš dalies keičiamas taip:

a)

Įterpiami šie įrašai:

Medžiagos

Indekso Nr.

EB Nr.

CAS Nr.

Pastabos

„Chromo (VI) trioksidas

024-001-00-0

215-607-8

1333-82-0

E

Kadmio sulfatas

048-009-00-9

233-331-6

10124-36-4

E

Benzenas

601-020-00-8

200-753-7

71-43-2

E

2-nitrotoluenas

609-065-00-5

201-853-3

88-72-2

E

4,4′-oksidianilinas [1] ir jo druskos

p-aminofenileteris [1]

612-199-00-7

202-977-0 [1]

101-80-4 [1]

E

Karbendazimas (ISO)

metilbenzimidazol-2-ilkarbamatas

613-048-00-8

234-232-0

10605-21-7

 

Benomilas (ISO)

metil-1-(butilkarbamoil)benzimidazol-2-il karbamatas

613-049-00-3

241-775-7

17804-35-2

 

Dujos (nafta), pirminio benzino katalizinis krekingas, depropanavimo lengvosios frakcijos, turi daug C3, neturi rūgščių; naftos dujos

(Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas vykdant frakcinį katalizinio krekingo angliavandenilių distiliavimą ir apdorojamas rūgštinėms priemaišoms pašalinti. Jį sudaro angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių nuo C2 iki C4, daugiausia C3)

649-062-00-6

270-755-0

68477-73-6

H, K

Dujos (nafta), katalizinis krekingas; naftos dujos

(Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas distiliuojant katalizinio krekingo proceso produktus. Jį iš esmės sudaro alifatiniai angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C1 iki C6.)

649-063-00-1

270-756-6

68477-74-7

H, K

Dujos (nafta), katalizinis krekingas, turi daug C1-5; naftos dujos

(Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas distiliuojant katalizinio krekingo proceso produktus. Jį sudaro alifatiniai angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių nuo C1 iki C6, daugiausia nuo C1 iki C5.)

649-064-00-7

270-757-1

68477-75-8

H, K

Dujos (nafta), pirminio benzino katalizinis polimerizavimas, stabilizatoriaus lengvosios frakcijos, turi daug C2-4; naftos dujos

(Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas vykdant katalizinio polimerizavimo pirminio benzino frakcinį distiliavimą ir stabilizavimą. Jį sudaro alifatiniai angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių nuo C2 iki C6, daugiausia nuo C2 iki C4.)

649-065-00-2

270-758-7

68477-76-9

H, K

Dujos (nafta), katalizinis riformingas, turi daug C1-4; naftos dujos

(Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas distiliuojant katalizinio riformingo proceso produktus. Jį sudaro angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių nuo C1 iki C6, daugiausia nuo C1 iki C4.)

649-066-00-8

270-760-8

68477-79-2

H, K

Dujos (nafta), C3-5 alkilinimo alkenais ir alkanais įkrova; naftos dujos

(Sudėtinis alkenų ir alkanų, turinčių anglies atomų skaičių nuo C3 iki C5, mišinys, kuris naudojamas kaip alkilinimo įkrova. Aplinkos temperatūra paprastai yra didesnė kaip šių mišinių krizinė temperatūra.)

649-067-00-3

270-765-5

68477-83-8

H, K

Dujos (nafta), turi daug C4; naftos dujos

(Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas distiliuojant katalizinio frakcionavimo proceso produktus. Jį sudaro alifatiniai angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių nuo C3 iki C5, daugiausia C4.)

649-068-00-9

270-767-6

68477-85-0

H, K

Dujos (nafta), deetanavimo lengvosios frakcijos; naftos dujos

(Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas distiliuojant katalizinio krekingo proceso benziną ir benzino frakcijas. Jį sudaro daugiausia etanas ir etilenas.)

649-069-00-4

270-768-1

68477-86-1

H, K

Dujos (nafta), deizobutanavimo lengvosios frakcijos; naftos dujos

(Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas atmosferos slėgyje distiliuojant butano ir butileno frakciją. Jį sudaro alifatiniai angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C3 iki C4.)

649-070-00-X

270-769-7

68477-87-2

H, K

Dujos (nafta), sausosios depropanavimo, turi daug propeno; naftos dujos

(Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas distiliuojant katalizinio krekingo proceso benzino ir benzino frakcijų produktus. Jį sudaro daugiausia propenas ir kažkiek etano bei propano.)

649-071-00-5

270-772-3

68477-90-7

H, K

Dujos (nafta), depropanavimo lengvosios frakcijos; naftos dujos

(Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas katalizinio krekingo proceso benzino ir benzino frakcijų produktus. Jį sudaro alifatiniai angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C2 iki C4.)

649-072-00-0

270-773-9

68477-91-8

H, K

Dujos (nafta), regeneravimo įrenginys, depropanavimo įrenginio lengvosios frakcijos; naftos dujos

(Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas vykdant frakcinę įvairių angliavandenilių srautų frakcinį distiliavimą. Jį iš esmės sudaro angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių nuo C1 iki C4, daugiausia propanas.)

649-073-00-6

270-777-0

68477-94-1

H, K

Dujos (nafta), Girbatol įrenginio įkrova; naftos dujos

(Sudėtinis angliavandenilių mišinys, naudojamas kaip Girbatol įrenginio vandenilio sulfidui pašalinti įkrova. Jį sudaro alifatiniai angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C2 iki C4.)

649-074-00-1

270-778-6

68477-95-2

H, K

Dujos (nafta), izomerizuoto pirminio benzino frakcionavimo įrenginys, turi daug C4, neturi vandenilio sulfido; naftos dujos

649-075-00-7

270-782-8

68477-99-6

H, K

Liekamosios dujos (nafta), katalizinio krekingo skaidrintos alyvos ir terminio krekingo vakuume likutis, flegmos rinktuvo; naftos dujos

(Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas vykdant katalizinio krekingo skaidrintos alyvos ir terminio vakuuminio krekingo likučio frakcinį distiliavimą. Jį iš esmės sudaro angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C1 iki C6.)

649-076-00-2

270-802-5

68478-21-7

H, K

Liekamosios dujos (nafta), pirminio benzino katalizinis krekingas, stabilizatoriaus absorberis; naftos dujos

(Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas stabilizuojant katalizinio krekingo pirminį benziną. Jį iš esmės sudaro angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C1 iki C6.)

649-077-00-8

270-803-0

68478-22-8

H, K

Liekamosios dujos (nafta), katalizinis krekingas, katalizinio riformingo ir hidrodesulfuravimo kombinuoto frakcinio distiliavimo kolona; naftos dujos

(Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas vykdant katalizinio krekingo, katalizinio riformingo ir hidrodesulfuravimo procesų produktų, apdorotų rūgštinėms priemaišoms pašalinti, frakcinį distiliavimą. Jį iš esmės sudaro angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C1 iki C5.)

649-078-00-3

270-804-6

68478-24-0

H, K

Liekamosios dujos (nafta), pirminio benzino katalizinis riformingas, stabilizavimo įrenginys; naftos dujos

(Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas vykdant frakcinį katalizinio riformingo pirminio benzino stabilizavimą. Jį iš esmės sudaro angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C1 iki C4.)

649-079-00-9

270-806-7

68478-26-2

H, K

Liekamosios dujos (nafta), sočiųjų dujų mišinys iš įvairių įrenginių, turi daug C4; naftos dujos

(Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas vykdant frakcinį tiesioginio distiliavimo pirminio benzino stabilizavimą, iš distiliavimo liekamųjų dujų ir katalizinio riformingo pirminio benzino stabilizavimo liekamųjų dujų. Jį sudaro angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių nuo C3 iki C6, daugiausia butanas ir izobutanas.)

649-080-00-4

270-813-5

68478-32-0

H, K

Liekamosios dujos (nafta), sočiųjų dujų regeneravimo įrenginys, turi daug C1-2; naftos dujos

(Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas frakcionuojant distiliato liekamąsias dujas, tiesioginio distiliavimo pirminio benzino, katalizinio riformingo pirminio benzino stabilizavimo liekamąsias dujas. Jį iš esmės sudaro angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių nuo C1 iki C5, daugiausia metanas ir etanas.)

649-081-00-X

270-814-0

68478-33-1

H, K

Liekamosios dujos (nafta), vakuuminio distiliavimo likučių terminis krekingas; naftos dujos

(Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas vykdant vakuuminio distiliavimo likučių terminį krekingą. Jį sudaro angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C1 iki C5.)

649-082-00-5

270-815-6

68478-34-2

H, K

Angliavandeniliai, turi daug C3-4, naftos distiliatai; naftos dujos

(Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas distiliuojant ir kondensuojant žaliąją naftą. Jį sudaro angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių nuo C3 iki C5, daugiausia nuo C3 iki C4.)

649-083-00-0

270-990-9

68512-91-4

H, K

Dujos (nafta), visos tiesiogiai distiliuoto pirminio benzino frakcijos heksano distiliavimas; naftos dujos

(Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas vykdant visos tiesiogiai distiliuoto pirminio benzino frakcijos frakcinį distiliavimą. Jį sudaro angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C2 iki C6.)

649-084-00-6

271-000-8

68513-15-5

H, K

Dujos (nafta), hidrokrekingas, depropanavimo įrenginys, turi daug angliavandenilių; naftos dujos

(Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas distiliuojant hidrokrekingo proceso produktus. Jį iš esmės sudaro angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C1 iki C4. Be to, jis gali turėti mažus kiekius vandenilio ir vandenilio sulfido.)

649-085-00-1

271-001-3

68513-16-6

H, K

Dujos (nafta), tiesioginio distiliavimo pirminio benzino lengvosios frakcijos, stabilizavimo įrenginys; naftos dujos

(Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas stabilizuojant tiesioginio distiliavimo pirminį benziną. Jį sudaro sotieji alifatiniai angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C2 iki C6.)

649-086-00-7

271-002-9

68513-17-7

H, K

Likučiai (nafta), alkilinimo dujų atskyrimo kolona, turi daug C4; naftos dujos

(Sudėtinis produktų, gautų įvairiuose naftos perdirbimo gamyklos procesuose, distiliavimo likutis. Jį sudaro angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių nuo C4 iki C5, daugiausia butanas, ir kurių virimo temperatūra maždaug nuo –11,7 °C iki 27,8 °C.)

649-087-00-2

271-010-2

68513-66-6

H, K

Angliavandeniliai, C1-4; naftos dujos

(Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas vykdant terminį krekingą, absorbavimą ir žaliosios naftos distiliavimą. Jį sudaro angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C1 iki C4, ir kurių virimo temperatūra maždaug nuo – 164 °C iki –0,5 °C.)

649-088-00-8

271-032-2

68514-31-8

H, K

Angliavandeniliai, C1-4, besieriai; naftos dujos

(Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas vykdant angliavandenilių dujų desulfuravimo procesą, kuriuo tioliai paverčiami kitais junginiais arba pašalinamos rūgštinės priemaišos. Jį sudaro angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C1 iki C4, ir kurių virimo temperatūra maždaug nuo – 164 °C iki –0,5 °C.)

649-089-00-3

271-038-5

68514-36-3

H, K

Angliavandeniliai, C1-3; naftos dujos

(Sudėtinis angliavandenilių, turinčių anglies atomų skaičių daugiausia nuo C1 iki C3 ir virimo temperatūrą maždaug nuo – 164 °C iki –42 °C, mišinys.)

649-090-00-9

271-259-7

68527-16-2

H, K

Angliavandeniliai, C1-4, debutanavimo įrenginio frakcija; naftos dujos

649-091-00-4

271-261-8

68527-19-5

H, K

Dujos (nafta), C1-5, drėgnosios; naftos dujos

(Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas distiliuojant žaliąją naftą ir (arba) vykdant gazolio krekingą. Jį sudaro angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C1 iki C5.)

649-092-00-X

271-624-0

68602-83-5

H, K

Angliavandeniliai, C2-4; naftos dujos

649-093-00-5

271-734-9

68606-25-7

H, K

Angliavandeniliai, C3; naftos dujos

649-094-00-0

271-735-4

68606-26-8

H, K

Dujos (nafta), alkilinimo įkrovos; naftos dujos

(Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas vykdant gazolio katalizinį krekingą. Jį sudaro angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C3 iki C4.)

649-095-00-6

271-737-5

68606-27-9

H, K

Dujos (nafta), depropanavimo įrenginio virintuvo likučiai; naftos dujos

(Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas frakcionuojant depropanavimo įrenginio virintuvo likučius. Jį sudaro daugiausia butanas, izobutanas ir butadienas.)

649-096-00-1

271-742-2

68606-34-8

H, K

Dujos (nafta), naftos perdirbimo gamyklos dujos; naftos dujos

(Sudėtinis mišinys, gaunamas iš įvairių procesų. Jį sudaro vandenilis, vandenilio sulfidas ir angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C1 iki C5.)

649-097-00-7

272-183-7

68783-07-3

H, K

Dujos (nafta), katalizinio krekingo; naftos dujos

(Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas distiliuojant katalizinio krekingo proceso produktus. Jį iš esmės sudaro angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C3 iki C5.)

649-098-00-2

272-203-4

68783-64-2

H, K

Dujos (nafta), C2-4, besierės; naftos dujos

(Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas šalinant iš naftos distiliato sieros junginius, kai tioliai paverčiami kitais junginiais arba pašalinamos rūgštinės priemaišos. Jį iš esmės sudaro sotieji ir nesotieji angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C2 iki C4, kurių virimo temperatūra maždaug nuo –51 °C iki –34 °C.)

649-099-00-8

272-205-5

68783-65-3

H, K

Dujos (nafta), žaliosios naftos frakcionavimo; naftos dujos

(Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas frakcionuojant žaliąją naftą. Jį sudaro sotieji alifatiniai angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C1 iki C5.)

649-100-00-1

272-871-7

68918-99-0

H, K

Dujos (nafta), deheksanavimo; naftos dujos

(Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas frakcionuojant sujungtus pirminio benzino srautus. Jį sudaro sotieji alifatiniai angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C1 iki C5.)

649-101-00-7

272-872-2

68919-00-6

H, K

Dujos (nafta), tiesioginio distiliavimo benzino lengvųjų frakcijų stabilizavimo įrenginys; naftos dujos

(Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas frakcionuojant tiesioginio distiliavimo benzino lengvąsias frakcijas. Jį sudaro sotieji alifatiniai angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C1 iki C5.)

649-102-00-2

272-878-5

68919-05-1

H, K

Dujos (nafta), pirminio benzino desorberio frakcijos, „unifiner“ desulfuravimo proceso; naftos dujos

(Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas taikant pirminio benzino „unifiner“ desulfuravimo procesą ir atskiriamas nuo pirminio benzino. Jį sudaro sotieji alifatiniai angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C1 iki C4.)

649-103-00-8

272-879-0

68919-06-2

H, K

Dujos (nafta), tiesioginio distiliavimo pirminio benzino katalizinio riformingo; naftos dujos

(Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas vykdant tiesioginio distiliavimo pirminio benzino katalizinį riformingą ir frakcionuojant visą ištakį. Jį sudaro metanas, etanas ir propanas.)

649-104-00-3

272-882-7

68919-09-5

H, K

Dujos (nafta), pseudoverdančiojo sluoksnio katalizinis krekingas, distiliavimo lengvosios frakcijos; naftos dujos

(Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas frakcionuojant C3-C4 separatoriaus įkrovą. Jį sudaro daugiausia C3 angliavandeniliai.)

649-105-00-9

272-893-7

68919-20-0

H, K

Dujos (nafta), tiesioginio distiliavimo stabilizavimo įrenginys; naftos dujos

(Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas frakcionuojant skystį iš pirmosios kolonos, naudojamos žaliajai naftai distiliuoti. Jį sudaro sotieji alifatiniai angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C1 iki C4.)

649-106-00-4

272-883-2

68919-10-8

H, K

Dujos (nafta), pirminio benzino katalizinis krekingas, debutanavimo įrenginio; naftos dujos

(Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas frakcionuojant pirminio benzino katalizinio krekingo produktus. Jį sudaro angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C1 iki C4.)

649-107-00-X

273-169-3

68952-76-1

H, K

Liekamosios dujos (nafta), katalizinio krekingo distiliato ir pirminio benzino stabilizavimo įrenginio; naftos dujos

(Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas frakcionuojant katalizinio krekingo pirminį benziną ir distiliatą. Jį iš esmės sudaro angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C1 iki C4.)

649-108-00-5

273-170-9

68952-77-2

H, K

Liekamosios dujos (nafta), terminio krekingo distiliato, gazolio ir pirminio benzino absorberis; naftos dujos

(Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas atskiriant terminio krekingo distiliatus, pirminį benziną ir gazolį. Jį iš esmės sudaro angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C1 iki C6.)

649-109-00-0

273-175-6

68952-81-8

H, K

Liekamosios dujos (nafta), terminio krekingo angliavandenilių frakcionavimas ir naftos koksavimas, stabilizavimo įrenginio; naftos dujos

(Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas frakcionuojant ir stabilizuojant naftos koksavimo proceso metu gautus terminio krekingo angliavandenilius. Jį sudaro angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C1 iki C6.)

649-110-00-6

273-176-1

68952-82-9

H, K

Dujos (nafta), krekingo vandens garais lengvoji frakcija, butadieno konc.; naftos dujos

(Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas distiliuojant terminio krekingo proceso produktus. Jį daugiausia sudaro angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių C4.)

649-111-00-1

273-265-5

68955-28-2

H, K

Dujos (nafta), tiesioginio distiliavimo pirminio benzino katalizinis riformingas, stabilizavimo įrenginio lengvosios frakcijos; naftos dujos

(Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas vykdant tiesioginio distiliavimo pirminio benzino katalizinį riformingą ir viso ištakio frakcinį distiliavimą. Jį sudaro sotieji alifatiniai angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C2 iki C4.)

649-112-00-7

273-270-2

68955-34-0

H, K

Angliavandeniliai, C4; naftos dujos

649-113-00-2

289-339-5

87741-01-3

H, K

Alkanai, C1-4, turi daug C3; naftos dujos

649-114-00-8

292-456-4

90622-55-2

H, K

Dujos (nafta), krekingo vandens garais, turi daug C3; naftos dujos

(Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas distiliuojant krekingo vandens garais proceso produktus. Jį sudaro daugiausia propenas ir šiek tiek propano, virimo temperatūra maždaug nuo –70 °C iki 0 °C.)

649-115-00-3

295-404-9

92045-22-2

H, K

Angliavandeniliai, C4, krekingo vandens garais distiliatai; naftos dujos

(Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas distiliuojant krekingo vandens garais proceso produktus. Jį iš esmės sudaro angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių C4, daugiausia 1-butenas ir 2-butenas, be to, turi butano ir izobuteno, virimo temperatūra maždaug nuo –12 °C iki 5 °C.)

649-116-00-9

295-405-4

92045-23-3

H, K

Naftos dujos, suskystintosios, besierės, C4 frakcija; naftos dujos

(Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas vykdant sieros šalinimo iš suskystintųjų naftos dujų mišinio procesą tioliams oksiduoti arba rūgštinėms priemaišoms pašalinti. Jį sudaro daugiausia C4 sotieji ir nesotieji angliavandeniliai.)

649-117-00-4

295-463-0

92045-80-2

H, K, S

Rafinatai (nafta), krekingo vandens garais C4 frakcija, ekstrahuota vario (I) amonio acetatu, C3-5 ir C3-5 nesotieji, neturi butadieno; naftos dujos

649-119-00-5

307-769-4

97722-19-5

H, K

Dujos (nafta), valymo aminais sistemos įkrova; naftos perdirbimo gamyklos dujos

(Dujų įkrova į valymo aminais sistemą vandenilio sulfidui pašalinti. Ją sudaro iš esmės vandenilis. Be to, gali būti anglies monoksido, anglies dioksido, vandenilio sulfido ir alifatinių angliavandenilių, turinčių anglies atomų skaičių daugiausia nuo C1 iki C5.)

649-120-00-0

270-746-1

68477-65-6

H, K

Dujos (nafta), benzeno gamybos įrenginys, hidrodesulfuravimas; naftos perdirbimo gamyklos dujos

(Liekamosios dujos, gaunamos benzeno įrenginyje. Jas sudaro iš esmės vandenilis. Be to, gali būti anglies monoksido ir alifatinių angliavandenilių, turinčių anglies atomų skaičių daugiausia nuo C1 iki C6, įskaitant benzeną.)

649-121-00-6

270-747-7

68477-66-7

H, K

Dujos (nafta), benzeno gamybos įrenginio recirkuliavimo dujos, turi daug vandenilio; naftos perdirbimo gamyklos dujos

(Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas recirkuliuojant benzeno įrenginio dujas. Jį sudaro iš esmės vandenilis ir įvairūs maži kiekiai anglies monoksido ir angliavandenilių, turinčių anglies atomų skaičių nuo C1 iki C6.)

649-122-00-1

270-748-2

68477-67-8

H, K

Dujos (nafta), alyvų mišinio, turi daug vandenilio ir azoto; naftos perdirbimo gamyklos dujos

(Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas distiliuojant alyvų mišinį. Jį sudaro daugiausia vandenilis ir azotas, be to, įvairūs maži kiekiai anglies monoksido, anglies dioksido ir alifatinių angliavandenilių, turinčių anglies atomų skaičių daugiausia nuo C1 iki C5.)

649-123-00-7

270-749-8

68477-68-9

H, K

Dujos (nafta), pirminio benzino katalizinis riformingas, distiliavimo lengvosios frakcijos; naftos perdirbimo gamyklos dujos

(Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas stabilizuojant katalizinio riformingo pirminį benziną. Jį sudaro vandenilis ir sotieji angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C1 iki C4.)

649-124-00-2

270-759-2

68477-77-0

H, K

Dujos (nafta), C6-8 katalizinio riformingo recirkuliavimo; naftos perdirbimo gamyklos dujos

(Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas distiliuojant C6-C8 įkrovos katalizinio riformingo produktus ir recirkuliuojant vandeniliui sugauti. Jį sudaro iš esmės vandenilis. Be to, jis gali turėti įvairius mažus kiekius anglies monoksido, anglies dioksido, azoto, ir angliavandenilių, turinčių anglies atomų skaičių daugiausia nuo C1 iki C6.)

649-125-00-8

270-761-3

68477-80-5

H, K

Dujos (nafta), C6-8 katalizinio riformingo; naftos perdirbimo gamyklos dujos

(Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas distiliuojant C6-C8 įkrovos katalizinio riformingo produktus. Jį sudaro angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių nuo C1 iki C5, ir vandenilis.)

649-126-00-3

270-762-9

68477-81-6

H, K

Dujos (nafta), C6-8 katalizinio riformingo recirkuliavimo, turi daug vandenilio; naftos perdirbimo gamyklos dujos

649-127-00-9

270-763-4

68477-82-7

H, K

Dujos (nafta), C2 grįžtamasis srautas; naftos perdirbimo gamyklos dujos

(Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas ekstrahavus vandenilį iš dujų srauto, kurį iš esmės sudaro vandenilis ir maži kiekiai azoto, anglies monoksido, metano, etano ir etileno. Mišinį sudaro daugiausia angliavandeniliai, pvz., metanas, etanas ir etilenas, ir maži kiekiai vandenilio, azoto ir anglies monoksido.)

649-128-00-4

270-766-0

68477-84-9

H, K

Dujos (nafta), sausosios rūgščiosios, dujų koncentravimo įrenginys; naftos perdirbimo gamyklos dujos

(Sudėtinis sausų dujų iš dujų koncentravimo įrenginio mišinys. Jį sudaro vandenilis, vandenilio sulfidas ir angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C1 iki C3.)

649-129-00-X

270-774-4

68477-92-9

H, K

Dujos (nafta), pakartotinai absorbuotų dujų koncentravimas distiliavimu; naftos perdirbimo gamyklos dujos

(Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas distiliuojant jungtinius dujų srautus iš pakartotinio absorbavimo įrenginio. Jį sudaro daugiausia vandenilis, anglies monoksidas, anglies dioksidas, azotas, vandenilio sulfidas ir angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių nuo C1 iki C3.)

649-130-00-5

270-776-5

68477-93-0

H, K

Dujos (nafta), vandenilio absorberis; naftos perdirbimo gamyklos dujos

(Sudėtinis mišinys, gaunamas absorbuojant vandenilį iš srauto, turinčio daug vandenilio. Jį sudaro vandenilis, anglies monoksidas, azotas ir metanas bei maži kiekiai C2 angliavandenilių.)

649-131-00-0

270-779-1

68477-96-3

H, K

Dujos (nafta), turi daug vandenilio; naftos perdirbimo gamyklos dujos

(Sudėtinis mišinys, atskiriamas kaip dujos iš angliavandenilių dujų jas atšaldant. Jį sudaro iš esmės vandenilis ir įvairūs maži kiekiai anglies monoksido, azoto, metano, ir C2 angliavandenilių.)

649-132-00-6

270-780-7

68477-97-4

H, K

Dujos (nafta), alyvų mišinio hidrinimo recirkuliavimo, turi daug vandenilio ir azoto; naftos perdirbimo gamyklos dujos

(Sudėtinis mišinys, gaunamas recirkuliuojant hidrintą alyvų mišinį. Jį sudaro iš esmės vandenilis bei azotas ir įvairūs maži kiekiai anglies monoksido, anglies dioksido ir angliavandenilių, turinčių anglies atomų skaičių daugiausia nuo C1 iki C5.)

649-133-00-1

270-781-2

68477-98-5

H, K

Dujos (nafta), recirkuliavimo, turi daug vandenilio; naftos perdirbimo gamyklos dujos

(Sudėtinis mišinys, gaunamas recirkuliuojant reaktoriaus dujas. Jį sudaro iš esmės vandenilis ir įvairūs maži kiekiai anglies monoksido, anglies dioksido, azoto, vandenilio sulfido bei sočiųjų alifatinių angliavandenilių, turinčių anglies atomų skaičių nuo C1 iki C5.)

649-134-00-7

270-783-3

68478-00-2

H, K

Dujos (nafta), riformingo įrenginiui papildyti, turi daug vandenilio; naftos perdirbimo gamyklos dujos

(Sudėtinis mišinys, gaunamas iš riformingo įrenginių. Jį sudaro iš esmės vandenilis ir įvairūs maži kiekiai anglies monoksido ir alifatinių angliavandenilių, turinčių anglies atomų skaičių daugiausia nuo C1 iki C5.)

649-135-00-2

270-784-9

68478-01-3

H, K

Dujos (nafta), hidroriformingo įrenginys; naftos perdirbimo gamyklos dujos

(Sudėtinis mišinys, gaunamas vykdant hidroriformingo procesą. Jį sudaro iš esmės vandenilis, metanas ir etanas, be to, įvairūs maži kiekiai vandenilio sulfido ir alifatinių angliavandenilių, turinčių anglies atomų skaičių daugiausia nuo C3 iki C5.)

649-136-00-8

270-785-4

68478-02-4

H, K

Dujos (nafta), hidroriformingo įrenginys, turi daug vandenilio ir metano; naftos perdirbimo gamyklos dujos

(Sudėtinis mišinys, gaunamas vykdant hidroriformingo procesą. Jį sudaro iš esmės vandenilis ir metanas, be to, įvairūs maži kiekiai anglies monoksido, anglies dioksido, azoto ir sočiųjų alifatinių angliavandenilių, turinčių anglies atomų skaičių daugiausia nuo C2 iki C5.)

649-137-00-3

270-787-5

68478-03-5

H, K

Dujos (nafta), hidroriformingo įrenginiui papildyti, turi daug vandenilio; naftos perdirbimo gamyklos dujos

(Sudėtinis mišinys, gaunamas vykdant hidroriformingo procesą. Jį sudaro iš esmės vandenilis ir įvairūs maži kiekiai anglies monoksido ir alifatinių angliavandenilių, turinčių anglies atomų skaičių daugiausia nuo C1 iki C5.)

649-138-00-9

270-788-0

68478-04-6

H, K

Dujos (nafta), terminio krekingo distiliavimo kolona; naftos perdirbimo gamyklos dujos

(Sudėtinis mišinys, gaunamas distiliuojant terminio krekingo proceso produktus. Jį sudaro vandenilis, vandenilio sulfidas, anglies monoksidas, anglies dioksidas ir angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C1 iki C6.)

649-139-00-4

270-789-6

68478-05-7

H, K

Liekamosios dujos (nafta), katalizinio krekingo frakcionavimo kolonos absorberis; naftos perdirbimo gamyklos dujos

(Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas pakartotinai distiliuojant katalizinio krekingo proceso produktus. Jį sudaro vandenilis ir angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C1 iki C3.)

649-140-00-X

270-805-1

68478-25-1

H, K

Liekamosios dujos (nafta), pirminio benzino katalizinis riformingo separatorius; naftos perdirbimo gamyklos dujos

(Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas vykdant tiesioginio distiliavimo pirminio benzino katalizinį riformingą. Jį sudaro vandenilis ir angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C1 iki C6.)

649-141-00-5

270-807-2

68478-27-3

H, K

Liekamosios dujos (nafta), pirminio benzino katalizinis riformingas, stabilizavimo įrenginys; naftos perdirbimo gamyklos dujos

(Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas stabilizuojant katalizinio riformingo būdu perdirbtą pirminį benziną. Jį sudaro vandenilis ir angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C1 iki C6.)

649-142-00-0

270-808-8

68478-28-4

H, K

Liekamosios dujos (nafta), distiliato po krekingo valymas hidrinimu, separatorius; naftos perdirbimo gamyklos dujos

(Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas apdorojant krekingo distiliatus vandeniliu esant katalizatoriui. Jį sudaro vandenilis ir sotieji alifatiniai angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C1 iki C5.)

649-143-00-6

270-809-3

68478-29-5

H, K

Liekamosios dujos (nafta), tiesioginio distiliavimo pirminio benzino hidrodesulfuravimo separatorius; naftos perdirbimo gamyklos dujos

(Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas vykdant tiesioginio distiliavimo benzino hidrodesulfuravimą. Jį sudaro vandenilis ir sotieji alifatiniai angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C1 iki C6.)

649-144-00-1

270-810-9

68478-30-8

H, K

Dujos (nafta), tiesiogiai distiliuoto pirminio benzino katalizinio riformingo, stabilizavimo įrenginys, lengvosios frakcijos; naftos perdirbimo gamyklos dujos

(Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas vykdant tiesiogiai distiliuoto pirminio benzino katalizinį riformingą ir viso ištakio frakcinį distiliavimą. Jį sudaro vandenilis, metanas, etanas ir propanas.)

649-145-00-7

270-999-8

68513-14-4

H, K

Dujos (nafta), riformingo reaktoriaus ištakio apdorojimo esant dideliam slėgiui; naftos perdirbimo gamyklos dujos

(Sudėtinis mišinys, gaunamas apdorojant riformingo reaktoriaus ištakį, esant dideliam slėgiui. Jį sudaro iš esmės vandenilis ir įvairūs maži kiekiai metano, etano ir propano.)

649-146-00-2

271-003-4

68513-18-8

H, K

Dujos (nafta), riformingo reaktoriaus ištakio apdorojimo esant mažam slėgiui; naftos perdirbimo gamyklos dujos

(Sudėtinis mišinys, gaunamas apdorojant riformingo reaktoriaus ištakį, esant mažam slėgiui. Jį sudaro iš esmės vandenilis ir įvairūs maži kiekiai metano, etano ir propano.)

649-147-00-8

271-005-5

68513-19-9

H, K

Dujos (nafta), naftos perdirbimo gamyklos dujų distiliavimo; naftos perdirbimo gamyklos dujos

(Sudėtinis mišinys, atskirtas distiliuojant dujų srautą, kurį sudaro vandenilis, anglies monoksidas, anglies dioksidas ir angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių nuo C1 iki C6, arba gaunamas vykdant etano ir propano krekingą. Jį sudaro angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C1 iki C2, vandenilis, azotas ir anglies monoksidas.)

649-148-00-3

271-258-1

68527-15-1

H, K

Dujos (nafta), benzeno hidrinimo įrenginys, depentanavimo įrenginio lengvosios frakcijos; naftos perdirbimo gamyklos dujos

(Sudėtinis mišinys, gaunamas benzeno įrenginio įkrovą apdorojus vandeniliu, esant katalizatoriui, ir toliau atskiriant pentaną. Jį sudaro iš esmės vandenilis, etanas ir propanas, be to, įvairūs maži kiekiai azoto, anglies monoksido, anglies dioksido ir angliavandenilių, turinčių anglies atomų skaičių daugiausia nuo C1 iki C6. Jis gali turėti nedidelį kiekį benzeno.)

649-149-00-9

271-623-5

68602-82-4

H, K

Dujos (nafta), antrinės absorbcijos įrenginio, pseudoverdančiojo sluoksnio katalizinio krekingo stabilizavimo kolona; naftos perdirbimo gamyklos dujos

(Sudėtinis mišinys, gaunamas vykdant lengvųjų frakcijų, kurios susidaro pseudoverdančiojo sluoksnio katalizinio krekingo procese, frakcinį distiliavimą. Jį sudaro vandenilis, azotas, ir angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C1 iki C3.)

649-150-00-4

271-625-6

68602-84-6

H, K

Naftos produktai, įvairios naftos perdirbimo gamyklos dujos; naftos perdirbimo gamyklos dujos

(Sudėtinis mišinys, kurį sudaro iš esmės vandenilis ir įvairūs maži kiekiai metano, etano ir propano.)

649-151-00-X

271-750-6

68607-11-4

H, K

Dujos (nafta), mažo slėgio hidrokrekingas, separatorius; naftos perdirbimo gamyklos dujos

(Sudėtinis mišinys, gaunamas atskiriant hidrokrekingo reaktoriaus ištakio dujas ir skystį. Jį iš esmės sudaro vandenilis ir sotieji angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C1 iki C3.)

649-152-00-5

272-182-1

68783-06-2

H, K

Dujos (nafta), naftos perdirbimo gamyklos; naftos perdirbimo gamyklos dujos

(Sudėtinis mišinys, gaunamas vykdant įvairias naftos perdirbimo operacijas. Jį sudaro vandenilis ir angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C1 iki C3.)

649-153-00-0

272-338-9

68814-67-5

H, K

Dujos (nafta), platformingo produktų separatorius; naftos perdirbimo gamyklos dujos

(Sudėtinis mišinys, gaunamas vykdant cheminį naftenų riformingą aromatiniams angliavandeniliams gauti. Jį sudaro vandenilis ir sotieji alifatiniai angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C2 iki C4.)

649-154-00-6

272-343-6

68814-90-4

H, K

Dujos (nafta), hidrinimu valyto sieringojo žibalo depentanavimo įrenginio stabilizavimo įrenginys; naftos perdirbimo gamyklos dujos

(Sudėtinis mišinys, gaunamas hidrinimu valyto žibalo depentanavimo kolonos stabilizavimo įrenginyje. Jį sudaro iš esmės vandenilis, metanas, etanas ir propanas, be to, įvairūs maži kiekiai azoto, vandenilio sulfido, anglies monoksido ir angliavandenilių, turinčių anglies atomų skaičių daugiausia nuo C4 iki C5.)

649-155-00-1

272-775-5

68911-58-0

H, K

Dujos (nafta), hidrinimu valyto sieringojo žibalo distiliavimo įrenginys; naftos perdirbimo gamyklos dujos

(Sudėtinis mišinys, gaunamas sieringojo žibalo katalizinio hidrinimo įrenginio garinimo kameroje. Jį sudaro iš esmės vandenilis ir metanas, be to, įvairūs maži kiekiai azoto, anglies monoksido ir angliavandenilių, turinčių anglies atomų skaičių daugiausia nuo C2 iki C5.)

649-156-00-7

272-776-0

68911-59-1

H, K

Dujos (nafta), „unifiner“ desulfuravimo proceso distiliato; naftos perdirbimo gamyklos dujos

(Sudėtinis mišinys, atskirtas nuo „unifiner“ desulfuravimo proceso skystojo produkto. Jį sudaro vandenilio sulfidas, metanas, etanas ir propanas.)

649-157-00-2

272-873-8

68919-01-7

H, K

Dujos (nafta), pseudoverdančiojo sluoksnio katalizinio krekingo frakcionavimo; naftos perdirbimo gamyklos dujos

(Sudėtinis mišinys, gaunamas vykdant pseudoverdančiojo sluoksnio katalizinio krekingo proceso lengvųjų frakcijų frakcinį distiliavimą. Jį sudaro vandenilis, vandenilio sulfidas, azotas ir angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C1 iki C5.)

649-158-00-8

272-874-3

68919-02-8

H, K

Dujos (nafta), pseudoverdančiojo sluoksnio katalizinio krekingo dujų plovimas, antrinis absorberis; naftos perdirbimo gamyklos dujos

(Sudėtinis mišinys, gaunamas plaunant pseudoverdančiojo sluoksnio katalizinio krekingo įrenginio dujas. Jį sudaro vandenilis, azotas, metanas, etanas ir propanas.)

649-159-00-3

272-875-9

68919-03-9

H, K

Dujos (nafta), sunkiųjų distiliatų desulfuravimo hidrinimo būdu; naftos perdirbimo gamyklos dujos

(Sudėtinis mišinys, atskirtas nuo skystųjų produktų, gautų vykdant sunkiųjų distiliatų desulfuravimą hidrinimo būdu. Jį sudaro vandenilis, vandenilio sulfidas ir sotieji alifatiniai angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C1 iki C5.)

649-160-00-9

272-876-4

68919-04-0

H, K

Dujos (nafta), platformingo stabilizavimo įrenginys, lengvosios frakcijos; naftos perdirbimo gamyklos dujos

(Sudėtinis mišinys, gaunamas frakcionuojant platformingo įrenginio reaktorių su platinos katalizatoriumi lengvuosius produktus. Jį sudaro vandenilis, metanas, etanas ir propanas.)

649-161-00-4

272-880-6

68919-07-3

H, K

Dujos (nafta), žaliosios naftos distiliavimo pirminė kolona; naftos perdirbimo gamyklos dujos

(Sudėtinis mišinys, gaunamas iš žaliosios naftos distiliavimo pirmosios kolonos. Jį sudaro azotas ir sotieji alifatiniai angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C1 iki C5.)

649-162-00-X

272-881-1

68919-08-4

H, K

Dujos (nafta), gudrono atskyrimo įrenginio; naftos perdirbimo gamyklos dujos

(Sudėtinis mišinys, gaunamas vykdant frakcinį žaliosios naftos likučio distiliavimą. Jį sudaro vandenilis ir angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C1 iki C4.)

649-163-00-5

272-884-8

68919-11-9

H, K

Dujos (nafta), „unifiner“ įrenginio; naftos perdirbimo gamyklos dujos

(Vandenilio ir metano mišinys, gaunamas frakcionuojant „unifiner“ įrenginio produktus.)

649-164-00-0

272-885-3

68919-12-0

H, K

Liekamosios dujos (nafta), pirminio benzino katalizinio hidrodesulfuravimo proceso separatoriaus; naftos perdirbimo gamyklos dujos

(Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas vykdant pirminio benzino katalizinį hidrodesulfuravimą. Jį sudaro vandenilis, metanas, etanas ir propanas.)

649-165-00-6

273-173-5

68952-79-4

H, K

Liekamosios dujos (nafta), tiesioginio distiliavimo pirminio benzino hidrodesulfuravimo įrenginio; naftos perdirbimo gamyklos dujos

(Sudėtinis mišinys, gaunamas vykdant tiesioginio distiliavimo pirminio benzino hidrodesulfuravimą. Jį sudaro vandenilis ir angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C1 iki C5.)

649-166-00-1

273-174-0

68952-80-7

H, K

Dujos (nafta), akytojo absorberio, pseudoverdančiojo sluoksnio katalizinio krekingo ir gazolio desulfuravimo produktų frakcionavimas; naftos perdirbimo gamyklos dujos

(Sudėtinis mišinys, gaunamas vykdant pseudoverdančiojo sluoksnio katalizinio krekingo ir gazolio desulfuravimo įrenginio produktų frakcinį distiliavimą. Jį sudaro vandenilis ir angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C1 iki C4.)

649-167-00-7

273-269-7

68955-33-9

H, K

Dujos (nafta), žaliosios naftos distiliavimo ir katalizinio krekingo; naftos perdirbimo gamyklos dujos

(Sudėtinis mišinys, gaunamas vykdant žaliosios naftos distiliavimo katalizinio krekingo procesus. Jį sudaro vandenilis, vandenilio sulfidas, azotas, anglies monoksidas ir sotieji bei alkenų angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C1 iki C6.)

649-168-00-2

273-563-5

68989-88-8

H, K

Dujos (nafta), gazolio valymo dietanolaminu įrenginio; naftos perdirbimo gamyklos dujos

(Sudėtinis mišinys, gaunamas vykdant gazolio desulfuravimą dietanolaminu. Jį sudaro daugiausia vandenilio sulfidas, vandenilis ir alifatiniai angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių nuo C1 iki C5.)

649-169-00-8

295-397-2

92045-15-3

H, K

Dujos (nafta), gazolio hidrodesulfuravimo ištakio; naftos perdirbimo gamyklos dujos

(Sudėtinis mišinys, gaunamas atskiriant hidrinimo reakcijos ištakio skystąją fazę. Jį iš esmės sudaro vandenilis, vandenilio sulfidas ir alifatiniai angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C1 iki C3.)

649-170-00-3

295-398-8

92045-16-4

H, K

Dujos (nafta), prapūtimo, gazolio hidrodesulfuravimas; naftos perdirbimo gamyklos dujos

(Sudėtinis dujų mišinys, gaunamas riformingo įrenginyje ir vykdant hidrinimo reaktoriaus prapūtimą. Jį iš esmės sudaro vandenilis ir alifatiniai angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C1 iki C4.)

649-171-00-9

295-399-3

92045-17-5

H, K

Dujos (nafta), hidrinimo įrenginio ištakio plovimo; naftos perdirbimo gamyklos dujos

(Sudėtinis dujų mišinys, gaunamas plaunant hidrinimo reaktoriaus ištakius. Jį iš esmės sudaro vandenilis ir alifatiniai angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C1 iki C6.)

649-172-00-4

295-400-7

92045-18-6

H, K

Dujos (nafta), pirminio benzino krekingo vandens garais, esant dideliam slėgiui, likučiai; naftos perdirbimo gamyklos dujos

(Sudėtinis mišinys, gaunamas kaip nekondensuojamų pirminio benzino krekingo vandens garais frakcijų ir liekamųjų dujų, gautų ruošiant paskesnius produktus, mišinys. Jį iš esmės sudaro vandenilis ir sotieji bei alkenų angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C1 iki C5, su kuriais gali būti sumaišytos gamtinės dujos.)

649-173-00-X

295-401-2

92045-19-7

H, K

Dujos (nafta), lengvojo krekingo likučiai; naftos perdirbimo gamyklos dujos

(Sudėtinis mišinys gaunamas mažinant krosnies likučio klampą. Jį iš esmės sudaro vandenilio sulfidas ir sotieji bei alkenų angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C1 iki C5.)

649-174-00-5

295-402-8

92045-20-0

H, K

Dujos (nafta), C3-4; naftos dujos

(Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas distiliuojant žaliosios naftos krekingo produktus. Jį sudaro angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių nuo C3 iki C4, daugiausia propanas ir propenas, kurių virimo temperatūra maždaug nuo –51 °C iki –1 °C.)

649-177-00-1

268-629-5

68131-75-9

H, K

Liekamosios dujos (nafta), katalizinio krekingo distiliatų ir katalizinio krekingo pirminio benzino frakcionavimo kolonos absorberio; naftos dujos

(Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas distiliuojant katalizinio krekingo distiliatų ir pirminio benzino katalizinio krekingo produktus. Jį iš esmės sudaro angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių nuo C1 iki C4.)

649-178-00-7

269-617-2

68307-98-2

H, K

Liekamosios dujos (nafta), pirminio benzino katalizinis polimerizavimas, frakcionavimo kolonos stabilizavimo įrenginys; naftos dujos

(Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas vykdant pirminio benzino katalizinio polimerizavimo produktų frakcinį distiliavimą. Jį iš esmės sudaro angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių nuo C1 iki C4.)

649-179-00-2

269-618-8

68307-99-3

H, K

Liekamosios dujos (nafta), pirminio benzino katalizinis riformingas, frakcionavimo kolonos stabilizavimo įrenginys, neturi vandenilio sulfido; naftos dujos

(Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas vykdant pirminio benzino katalizinio riformingo produktų, iš kurių veikiant aminais pašalinamas vandenilio sulfidas, frakcinį distiliavimą. Jį iš esmės sudaro angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C1 iki C4.)

649-180-00-8

269-619-3

68308-00-9

H, K

Liekamosios dujos (nafta), krekingo distiliatai, valymo hidrokrekingo būdu desorberis; naftos dujos

(Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas terminio krekingo distiliatus apdorojant vandeniliu, esant katalizatoriui. Jį iš esmės sudaro sotieji angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C1 iki C6.)

649-181-00-3

269-620-9

68308-01-0

H, K

Liekamosios dujos (nafta), tiesioginio distiliato hidrodesulfuravimo įrenginys, neturi vandenilio sulfido; naftos dujos

(Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas vykdant tiesioginių distiliatų katalizinį desulfuravimą ir vandenilio sulfido šalinimą aminais. Jį iš esmės sudaro angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C1 iki C4.)

649-182-00-9

269-630-3

68308-10-1

H, K

Liekamosios dujos (nafta), gazolio katalizinio krekingo absorberis; naftos dujos

(Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas distiliuojant gazolio katalizinio krekingo produktus. Jį iš esmės sudaro angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C1 iki C5.)

649-183-00-4

269-623-5

68308-03-2

H, K

Liekamosios dujos (nafta), dujų regeneravimo įrenginys; naftos dujos

(Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas distiliuojant įvairių angliavandenilių srautų produktus. Jį iš esmės sudaro angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C1 iki C5.)

649-184-00-X

269-624-0

68308-04-3

H, K

Liekamosios dujos (nafta), dujų regeneravimo įrenginio deetanavimo įrenginys; naftos dujos

(Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas distiliuojant įvairių angliavandenilių srautų produktus. Jį sudaro angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C1 iki C4.)

649-185-00-5

269-625-6

68308-05-4

H, K

Liekamosios dujos (nafta), neturinčios rūgščių, hidrodesulfuruotas distiliatas ir hidrodesulfuruotas pirminis benzinas, frakcionavimo kolona; naftos dujos

(Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas vykdant hidrodesulfuruoto pirminio benzino ir angliavandenilių distiliatų srautų frakcinį distiliavimą, apdorotas rūgštinėms priemaišoms pašalinti. Jį iš esmės sudaro angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C1 iki C5.)

649-186-00-0

269-626-1

68308-06-5

H, K

Liekamosios dujos (nafta), neturi vandenilio sulfido, hidrodesulfuruoto vakuuminio gazolio desorberis; naftos dujos

(Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas vykdant kataliziniu būdu hidrodesulfuruoto gazolio stabilizavimą desorbavimu ir šalinant iš jo vandenilio sulfidą aminais. Jį iš esmės sudaro angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C1 iki C6.)

649-187-00-6

269-627-7

68308-07-6

H, K

Liekamosios dujos (nafta), neturi vandenilio sulfido, tiesioginio distiliavimo lengvojo pirminio benzino stabilizavimo įrenginys; naftos dujos

(Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas stabilizuojant tiesioginio distiliavimo benziną frakciniu distiliavimu ir šalinant iš jo vandenilio sulfidą aminais. Jį iš esmės sudaro angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C1 iki C5.)

649-188-00-1

269-629-8

68308-09-8

H, K

Liekamosios dujos (nafta), alkilinimo propanu ir propenu įkrovos ruošimas, deetanavimo įrenginys; naftos dujos

(Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas distiliuojant propano ir propeno reakcijos produktus. Jį sudaro angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C1 iki C4.)

649-189-00-7

269-631-9

68308-11-2

H, K

Liekamosios dujos (nafta), neturi vandenilio sulfido, vakuuminio gazolio hidrodesulfuravimo įrenginys; naftos dujos

(Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas vykdant katalizinį gazolio hidrodesulfuravimą ir šalinant iš jo vandenilio sulfidą aminais. Jį iš esmės sudaro angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C1 iki C6.)

649-190-00-2

269-632-4

68308-12-3

H, K

Dujos (nafta), katalizinio krekingo lengvosios distiliato frakcijos; naftos dujos

(Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas distiliuojant katalizinio krekingo proceso produktus. Jį sudaro angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C3 iki C5, ir kurių virimo temperatūra nuo maždaug –48 °C iki 32 °C.)

649-191-00-8

270-071-2

68409-99-4

H, K

Alkanai, C1-2; naftos dujos

649-193-00-9

270-651-5

68475-57-0

H, K

Alkanai, C2-3; naftos dujos

649-194-00-4

270-652-0

68475-58-1

H, K

Alkanai, C3-4; naftos dujos

649-195-00-X

270-653-6

68475-59-2

H, K

Alkanai, C4-5; naftos dujos

649-196-00-5

270-654-1

68475-60-5

H, K

Dujinis kuras; naftos dujos

(Lengvųjų dujų mišinys. Jį iš esmės sudaro vandenilis ir (arba) mažos molekulinės masės angliavandeniliai.)

649-197-00-0

270-667-2

68476-26-6

H, K

Dujinis kuras, žaliosios naftos distiliatai; naftos dujos

(Sudėtinis lengvųjų dujų mišinys, gaunamas distiliuojant žaliąją naftą ir vykdant pirminio benzino katalizinį riformingą. Jį sudaro vandenilis ir angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C1 iki C4, ir kurių virimo temperatūra maždaug nuo – 217 °C iki –12 °C.)

649-198-00-6

270-670-9

68476-29-9

H, K

Angliavandeniliai, C3-4; naftos dujos

649-199-00-1

270-681-9

68476-40-4

H, K

Angliavandeniliai, C4-5; naftos dujos

649-200-00-5

270-682-4

68476-42-6

H, K

Angliavandeniliai, C2-4, turi daug C3; naftos dujos

649-201-00-0

270-689-2

68476-49-3

H, K

Naftos dujos, suskystintosios; naftos dujos

(Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas distiliuojant žaliąją naftą. Jį sudaro angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C3 iki C7, ir kurių virimo temperatūra maždaug nuo –40 °C iki 80 °C.)

649-202-00-6

270-704-2

68476-85-7

H, K, S

Naftos dujos, suskystintosios, besierės; naftos dujos

(Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas vykdant suskystintųjų naftos dujų desulfuravimo procesą, kuriuo tioliai paverčiami kitais junginiais arba pašalinamos rūgštinės priemaišos. Jį sudaro angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C3 iki C7, ir kurių virimo temperatūra maždaug nuo –40 °C iki 80 °C.)

649-203-00-1

270-705-8

68476-86-8

H, K, S

Dujos (nafta), C3-4, turi daug izobutano; naftos dujos

(Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas distiliuojant sočiuosius ir nesočiuosius angliavandenilius, kurių anglies atomų skaičius paprastai nuo C3 iki C6, daugiausia butaną ir izobutaną. Jį sudaro sotieji ir nesotieji angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių nuo C3 iki C4, daugiausia izobutanas.)

649-204-00-7

270-724-1

68477-33-8

H, K

Distiliatai (nafta), C3-6, turi daug piperileno; naftos dujos

(Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas distiliuojant sočiuosius ir nesočiuosius alifatinius angliavandenilius, kurių anglies atomų skaičius paprastai nuo C3 iki C6. Jį sudaro sotieji ir nesotieji angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių nuo C3 iki C6, daugiausia piperilenai.)

649-205-00-2

270-726-2

68477-35-0

H, K

Dujos (nafta), butanų frakcionavimo lengvosios frakcijos; naftos dujos

(Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas distiliuojant butanų frakciją. Jį sudaro alifatiniai angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C3 iki C4.)

649-206-00-8

270-750-3

68477-69-0

H, K

Dujos (nafta), C2-3; naftos dujos

(Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas distiliuojant katalizinio frakcionavimo proceso produktus. Jis turi daugiausia etano, eteno, propano ir propeno.)

649-207-00-3

270-751-9

68477-70-3

H, K

Dujos (nafta), gazolio katalizinis krekingas, depropanavimo virintuvo likučiai, turi daug C4, neturi rūgščių; naftos dujos

(Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas vykdant katalizinio krekingo gazolio frakcinį distiliavimą ir apdorojant jį vandenilio sulfidui ir kitiems rūgštiniams komponentams pašalinti. Jį sudaro angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių nuo C3 iki C5, daugiausia C4.)

649-208-00-9

270-752-4

68477-71-4

H, K

Dujos (nafta), pirminio benzino katalizinis krekingas, debutanavimo virintuvo likučiai, turi daug C3-5; naftos dujos

(Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas stabilizuojant pirminio benzino katalizinio krekingo produktus. Jį sudaro alifatiniai angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C3 iki C5.)

649-209-00-4

270-754-5

68477-72-5

H, K

Liekamosios dujos (nafta), izomerizuoto pirminio benzino frakcionavimo kolonos stabilizavimo įrenginys; naftos dujos

(Sudėtinis angliavandenilių mišinys, gaunamas vykdant izomerizuoto pirminio benzino produktų stabilizavimą frakcionavimu. Jį iš esmės sudaro angliavandeniliai, turintys anglies atomų skaičių daugiausia nuo C1 iki C4.)

649-210-00-X

269-628-2

68308-08-7

H, K“

b)

Įrašai, kurių indekso Nr. 024-002-00-6, 024-003-00-1, 024-004-00-7, 024-004-01-4, 048-006-00-2 ir 048-008-00-3, pakeičiami taip:

Medžiagos

Indekso Nr.

EB Nr.

CAS Nr.

Pastabos

„Kalio dichromatas

024-002-00-6

231-906-6

7778-50-9

E

Amonio dichromatas

024-003-00-1

232-143-1

7789-09-5

E

Natrio dichromatas, bevandenis

024-004-00-7

234-190-3

10588-01-9

E

Natrio dichromatas, dihidratas

024-004-01-4

234-190-3

7789-12-0

E

Kadmio fluoridas

048-006-00-2

232-222-0

7790-79-6

E

Kadmio chloridas

048-008-00-3

233-296-7

10108-64-2

E“

5.

Sąraše po antraštine dalimi „31 punktas. Toksiškos reprodukcijai, 1 kategorija“, įrašai, kurių indekso Nr. 082-001-00-6 ir 082-002-00-1, pakeičiami šiais:

Medžiagos

Indekso Nr.

EB Nr.

CAS Nr.

Pastabos

„Švino junginiai, išskyrus nurodytus kitose šio priedo vietose

082-001-00-6

A, E

Švino alkilai

082-002-00-1

A, E“

6.

Sąrašas po antraštine dalimi „31 punktas. Toksiškos reprodukcijai, 2 kategorija“ iš dalies keičiamas taip:

a)

Įterpiami šie įrašai:

Medžiagos

Indekso Nr.

EB Nr.

CAS Nr.

Pastabos

„Linuronas (ISO)

3-(3,4-dichlorfenil)-1-metoksi-1-metilkarbamidas

006-021-00-1

206-356-5

330-55-2

E

Kalio dichromatas

024-002-00-6

231-906-6

7778-50-9

E

Amonio dichromatas

024-003-00-1

232-143-1

7789-09-5

E

Natrio dichromatas, bevandenis

024-004-00-7

234-190-3

10588-01-9

E

Natrio dichromatas, dihidratas

024-004-01-4

234-190-3

7789-12-0

E

Natrio chromatas

024-018-00-3

231-889-5

7775-11-3

E

Kadmio sulfatas

048-009-00-9

233-331-6

10124-36-4

E

1-brompropanas

Propilbromidas

n-propilbromidas

602-019-00-5

203-445-0

106-94-5

 

1,2,3-trichlorpropanas

602-062-00-X

202-486-1

96-18-4

D

Difenileteris; oktabromo darinys

602-094-00-4

251-087-9

32536-52-0

 

1,2-dimetoksietanas

Etilenglikolio dimetileteris

EGDME

603-031-00-3

203-794-9

110-71-4

 

1,2-bis(2-metoksietoksi)etanas

TEGDME;

Trietilenglikolio dimetileteris;

Triglyme

603-176-00-2

203-977-3

112-49-2

 

Tetrahidrotiopiran-3-karboksaldehidas

606-062-00-0

407-330-8

61571-06-0

 

1,2-benzendikarboksirūgšties dipentilesteris, šakotas ir linijinis [1]

n-pentilizopentilftalatas [2]

Di-n-pentilftalatas [3]

Diizopentilftalatas [4]

607-426-00-1

284-032-2 [1]-[2]

205-017-9 [3]-[4]

84777-06-0 [1]-[2]

131-18-0 [3]

42925-80-4 [4]

 

Benzilbutilftalatas

BBP

607-430-00-3

201-622-7

85-68-7

 

1,2-benzendikarboksirūgšties

di-C7-11-alkilesteriai, šakoti ir linijiniai

607-480-00-6

271-084-6

68515-42-4

 

Mišinys: dinatrio 4-(3-etoksikarbonil-4-(5-(3-etoksikarbonil-5-hidroksi-1-(4-sulfonatofenil)pirazol-4-il)penta-2,4-dieniliden)-4,5-dihidro-5-oksopirazol-1-il)benzensulfonato;

trinatrio 4-(3-etoksikarbonil-4-(5-(3-etoksikarbonil-5-oksido-1-(4-sulfonatofenil)pirazol-4-il)penta-2,4-dieniliden)-4,5-dihidro-5-oksopirazol-1-il)benzensulfonato

607-487-00-4

402-660-9

 

Dinokapas (ISO)

609-023-00-6

254-408-0

39300-45-3

E

2-[2-hidroksi-3-(2-chlorfenil)karbamoil-1-naftilazo]-7-[2-hidroksi-3-(3-metilfenil)karbamoil-1-naftilazo]fluoren-9-onas

611-131-00-3

420-580-2

 

Azafenidinas

611-140-00-2

68049-83-2

 

Karbendazimas (ISO)

metilbenzimidazol-2-ilkarbamatas

613-048-00-8

234-232-0

10605-21-7

 

Benomilas (ISO)

metil-1-(butilkarbamoil)benzimidazol-2-ilkarbamatas

613-049-00-3

241-775-7

17804-35-2

 

3-etil-2-metil-2-(3-metilbutil)-1,3-oksazolidinas

613-191-00-6

421-150-7

143860-04-2

 

Mišinys: 1,3,5-tris(3-aminometilfenil)-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-2,4,6-triono;

3,5-bis(3-aminometilfenil)-1-poli[3,5-bis(3-aminometilfenil)-2,4,6-triokso-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-1-il]-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-2,4,6-triono oligomerų mišinys

613-199-00-x

421-550-1

—“

 

b)

Įrašai, kurių indekso Nr. 048-006-00-2, 048-008-00-3 ir 603-063-00-8, pakeičiami šiais:

Medžiagos

Indekso Nr.

EB Nr.

CAS Nr.

Pastabos

„Kadmio fluoridas

048-006-00-2

232-222-0

7790-79-6

E

Kadmio chloridas

048-008-00-3

233-296-7

10108-64-2

E

2,3-epoksipropan-1-olis; glicidolis

oksiranmetanolis

603-063-00-8

209-128-3

556-52-5

E“


4.2.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 33/82


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2006/1/EB

2006 m. sausio 18 d.

dėl transporto priemonių, išnuomotų be vairuotojų, naudojimo kroviniams vežti keliais

(kodifikuota redakcija)

(tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 71 straipsnį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

pasikonsultavę su Regionų komitetu,

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos (2),

kadangi:

(1)

1984 m. gruodžio 19 d. Tarybos direktyva 84/647/EEB dėl transporto priemonių, išnuomotų be vairuotojų, naudojimo kroviniams vežti keliais (3) buvo iš esmės keičiama (4). Siekiant aiškumo ir racionalumo minėta direktyva turėtų būti kodifikuota.

(2)

Vertinant makroekonominiu požiūriu, kai naudojamos išnuomotos transporto priemonės, tam tikrais atvejais galima optimaliai paskirstyti resursus apribojant neekonomišką gamybos veiksnių naudojimą.

(3)

Vertinant mikroekonominiu požiūriu, ši galimybė padeda lanksčiau organizuoti transporto veiklą, taip pagerindama atitinkamų įmonių produktyvumą.

(4)

Ši direktyva neturėtų pažeisti valstybių narių įsipareigojimų, susijusių su direktyvų perkėlimo į nacionalinę teisę terminais, numatytais I priedo B dalyje,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Šioje direktyvoje:

a)

„transporto priemonė“ – tai motorinė transporto priemonė, priekaba, puspriekabė arba transporto priemonių junginys, skirtas vežti išimtinai kroviniams;

b)

„išnuomota transporto priemonė“ – tai transporto priemonė, remiantis sandoriu, sudarytu su įmone, pateikiančia transporto priemones, už atlygį ir nustatytam laikotarpiui perduota įmonei, užsiimančiai krovinių vežimu keliais samdos pagrindais ar už atlygį arba savo sąskaita.

2 straipsnis

1.   Visos valstybės narės eismui tarp valstybių narių leidžia savo teritorijoje naudoti transporto priemones, kurias išsinuomoja kitos valstybės narės teritorijoje įsisteigusios įmonės, jeigu:

a)

transporto priemonė įregistruota arba pradėta naudoti laikantis pastarosios valstybės narės teisės aktų;

b)

sandoris susijęs išimtinai su transporto priemonės nuoma be vairuotojo ir prie šio sandorio nepridedama paslaugų sutartis, sudaryta su ta pačia įmone, apimanti vairuotojus ir lydinčiuosius darbuotojus;

c)

išnuomota transporto priemone išimtinai disponuoja įmonė, ją naudojanti per nuomos sutarties laikotarpį;

d)

išnuomotą transporto priemonę vairuoja ją išsinuomavusios įmonės darbuotojai.

2.   Atitikimą 1 dalies a–d punktuose išdėstytoms sąlygoms įrodo toje transporto priemonėje laikomi šie dokumentai:

a)

nuomos sutartis arba patvirtinta tos sutarties ištrauka, kurioje būtinai nurodoma nuomotojo pavardė arba pavadinimas, nuomininko pavardė arba pavadinimas, sutarties sudarymo data ir galiojimo trukmė bei transporto priemonės identifikavimas;

b)

jeigu vairuotojas nėra transporto priemonę nuomojantis asmuo, vairuotojo darbo sutartis arba patvirtinta tokios sutarties ištrauka, kurioje visų pirma nurodyta darbdavio pavardė arba pavadinimas, samdomo darbuotojo pavardė ir sutarties sudarymo data bei galiojimo trukmė arba paskutinio atlyginimo lapelis.

Jei reikalinga, a ir b dalyse nurodytus dokumentus gali atstoti valstybės narės kompetentingų institucijų išduotas lygiavertis dokumentas.

3 straipsnis

1.   Valstybės narės imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad jų įmonės kroviniams vežti keliais galėtų naudoti išnuomotas transporto priemones, įregistruotas arba pradėtas naudoti laikantis savo šalies įstatymų, tomis pačiomis sąlygomis kaip ir joms priklausančias transporto priemones, jeigu laikomasi 2 straipsnyje išdėstytų sąlygų.

2.   Valstybės narės šio straipsnio 1 dalies nuostatų gali netaikyti transporto operacijoms savo sąskaita, kurios vykdomos transporto priemonėmis, kurių bendras leistinas pakrauto automobilio svoris didesnis nei 6 tonos.

4 straipsnis

Ši direktyva neturi įtakos valstybės narės taisyklėms, nustatančioms mažiau apribojančias sąlygas dėl išnuomotų transporto priemonių naudojimo, negu nurodytos 2 ir 3 straipsniuose.

5 straipsnis

Nepažeidžiant 2 ir 3 straipsnių, ši direktyva neturi įtakos taisyklėms dėl:

a)

krovinių vežimo keliais samdos pagrindais ar už atlygį arba savo sąskaita, ir ypač dėl teisės patekti į rinką bei dėl kvotomis nustatomų apribojimų, susijusių su kelių pralaidumu;

b)

krovinių vežimo keliais kainų ir sąlygų;

c)

nuomos kainų formavimo;

d)

transporto priemonių importo;

e)

reikalavimų, reglamentuojančių teisę užsiimti kelių transporto priemonių nuomos veikla arba profesija.

6 straipsnis

Direktyva 84/647/EEB yra panaikinama nepažeidžiant valstybių narių įsipareigojimų, susijusių su direktyvų perkėlimo į nacionalinę teisę terminais, nurodytais I priedo B dalyje.

Nuorodos į panaikintą direktyvą laikomos nuorodomis į šią direktyvą ir skaitomos pagal II priede pateiktą atitikmenų lentelę.

7 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

8 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Strasbūre, 2006 m. sausio 18 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

J. BORRELL FONTELLES

Tarybos vardu

Pirmininkas

H. WINKLER


(1)  OL C 108, 2004 4 30, p. 56.

(2)  2004 m. vasario 10 d. Europos Parlamento nuomonė (OL C 97E, 2004 4 22, p. 66) ir 2005 m. gruodžio 8 d. Tarybos sprendimas.

(3)  OL L 335, 1984 12 22, p. 72. Direktyva su pakeitimais, padarytais Direktyva 90/398/EEB (OL L 202, 1990 7 31, p. 46).

(4)  Žr. I priedo A dalį.


I PRIEDAS

A dalis

Panaikinama direktyva su pakeitimu

(nurodyta 6 straipsnyje)

Tarybos direktyva 84/647/EEB

(OL L 335, 1984 12 22, p. 72)

Tarybos direktyva 90/398/EEB

(OL L 202, 1990 7 31, p. 46)

B dalis

Perkėlimo į nacionalinę teisę terminai

(nurodyti 6 straipsnyje)

Direktyva

Perkėlimo terminas

Direktyva 84/647/EEB

1986 m. birželio 30 d.

Direktyva 90/398/EEB

1990 m. gruodžio 31 d.


II PRIEDAS

Atitikmenų lentelė

Direktyva 84/647/EEB

Ši direktyva

1 straipsnio įžanginė frazė

1 straipsnio įžanginė frazė

1 straipsnio pirma įtrauka

1 straipsnio a punktas

1 straipsnio antra įtrauka

1 straipsnio b punktas

2 straipsnio įžanginė frazė

2 straipsnio 1 dalies įžanginė frazė

2 straipsnio 1 – 4 punktai

2 straipsnio 1 dalies a – d punktai

2 straipsnio 5 punkto pirmosios pastraipos įžanginė frazė

2 straipsnio 2 dalies pirmosios pastraipos įžanginė frazė

2 straipsnio 5 punkto pirmosios pastraipos a – b papunkčiai

2 straipsnio 2 dalies pirmosios pastraipos a ir b punktai

2 straipsnio 5 punkto antroji pastraipa

2 straipsnio 2 dalies antroji pastraipa

3 straipsnis

3 straipsnis

4 straipsnio 1 dalis

4 straipsnis

5 straipsnio įžanginė frazė

5 straipsnio įžanginė frazė

5 straipsnio pirma įtrauka

5 straipsnio a punktas

5 straipsnio antra įtrauka

5 straipsnio b punktas

5 straipsnio trečia įtrauka

5 straipsnio c punktas

5 straipsnio ketvirta įtrauka

5 straipsnio d punktas

5 straipsnio penkta įtrauka

5 straipsnio e punktas

6 straipsnis

7 straipsnis

8 straipsnis

6 straipsnis

7 straipsnis

9 straipsnis

8 straipsnis

I priedas

II priedas


Klaidų ištaisymas

4.2.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 33/86


2005 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 2110/2005 dėl galimybės gauti Bendrijos išorės paramą klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 344, 2005 m. gruodžio 27 d. )

1 puslapyje, pirmoje pastraipoje:

vietoje

„atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 179 ir 181a straipsnius,“,

skaityti

„atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 179 straipsnį,“.


4.2.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 33/87


2005 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/35/EB dėl taršos iš laivų ir sankcijų už pažeidimus įvedimo klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 255, 2005 m. rugsėjo 30 d. )

15 puslapyje, 16 straipsnio pirmoje pastraipoje:

vietoje

„Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję iki 2007 m. kovo 1 d., įgyvendina šią direktyvą, ir apie tai nedelsdamos praneša Komisijai.“

skaityti

„Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję iki 2007 m. balandžio 1 d., įgyvendina šią direktyvą, ir apie tai nedelsdamos praneša Komisijai.“


4.2.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 33/88


2005 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/84/EB, dvidešimt antrą kartą iš dalies keičiančios Tarybos direktyvą 76/769/EEB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su tam tikrų pavojingų medžiagų ir preparatų (ftalatai žaisluose ir vaikų priežiūros prekėse) pardavimo ir