ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 29

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

49 tomas
2006m. vasario 2d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

2006 m. vasario 1 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 177/2006, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

1

 

*

2006 m. vasario 1 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 178/2006, iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 396/2005, siekiant sudaryti I priedą, pateikiantį maisto produktų ir pašarų, kuriems taikomos didžiausios pesticidų liekanų koncentracijos, sąrašą ( 1 )

3

 

*

2006 m. vasario 1 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 179/2006, įvedantis iš trečiųjų šalių importuojamų obuolių importo licencijų sistemą

26

 

*

2006 m. vasario 1 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 180/2006, nustatantis pristatymo įsipareigojimų kiekius cukranendrių cukraus importui per 2005–2006 m. pristatymo laikotarpį pagal AKR protokolą ir Susitarimą su Indija ir nukrypstantis nuo Reglamento (EB) Nr. 1159/2003

28

 

*

2006 m. vasario 1 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 181/2006, įgyvendinantis Reglamentą (EB) Nr. 1774/2002, susijusį su organinėmis trąšomis ir dirvožemio savybes gerinančiomis medžiagomis, išskyrus mėšlą, ir iš dalies keičiantis tą reglamentą ( 1 )

31

 

 

2006 m. vasario 1 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 182/2006, dėl cukranendrių cukraus importo licencijų išdavimo pagal kai kurias tarifines kvotas ir susitarimus dėl lengvatinių sąlygų

35

 

 

II   Aktai, kurių skelbti neprivaloma

 

 

Taryba

 

*

2006 m. sausio 23 d. Tarybos sprendimas, iš dalies keičiantis Tarybos sprendimą 90/424/EEB dėl išlaidų veterinarijos srityje

37

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, kuriuos skelbti privaloma

2.2.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 29/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 177/2006

2006 m. vasario 1 d.

nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1994 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 3223/94 dėl vaisių ir daržovių importo taisyklių (1), ypač į jo 4 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Vadovaujantis Urugvajaus raundo daugiašalių prekybos derybų rezultatais Reglamentas (EB) Nr. 3223/94 numato kriterijus, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo vertes iš trečiųjų šalių importuojamiems jo priede išvardintiems produktams ir laikotarpiams.

(2)

Laikantis aukščiau nurodytų kriterijų, standartinės importo vertės turi būti nustatytos tokios, kaip nurodyta šio reglamento priede,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 3223/94 4 straipsnyje nurodytos standartinės importo vertės nustatomos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. vasario 2 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. vasario 1 d.

Komisijos vardu

J. L. DEMARTY

Generalinis direktorius žemės ūkio ir kaimo plėtros reikalams


(1)  OL L 337, 1994 12 24, p. 66. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 386/2005 (OL L 62, 2005 3 9, p. 3).


PRIEDAS

prie 2006 m. vasario 1 d. Komisijos reglamento, nustatančio kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

052

93,4

204

43,0

212

90,9

624

115,6

999

85,7

0707 00 05

052

136,7

204

102,3

628

180,0

999

139,7

0709 10 00

220

74,5

624

91,7

999

83,1

0709 90 70

052

156,1

204

130,2

999

143,2

0805 10 20

052

43,8

204

61,8

212

53,7

220

52,0

624

60,4

999

54,3

0805 20 10

204

83,9

999

83,9

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

61,1

204

129,1

400

87,6

464

135,7

624

76,7

662

36,9

999

87,9

0805 50 10

052

53,2

220

61,7

999

57,5

0808 10 80

400

143,4

404

107,7

720

83,2

999

111,4

0808 20 50

388

83,1

400

90,1

720

64,3

999

79,2


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 750/2005 (OL L 126, 2005 5 19, p. 12). Kodas „999“ žymi „kitą kilmę“.


2.2.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 29/3


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 178/2006

2006 m. vasario 1 d.

iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 396/2005, siekiant sudaryti I priedą, pateikiantį maisto produktų ir pašarų, kuriems taikomos didžiausios pesticidų liekanų koncentracijos, sąrašą

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2005 m. vasario 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 396/2005 dėl didžiausių pesticidų likučių kiekių augalinės ir gyvūninės kilmės maiste ir pašaruose ar ant jų ir iš dalies keičiantį Tarybos direktyvą 91/414/EEB (1), ypač į jo 4 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Pagal Reglamentą (EB) Nr. 396/2005 Komisija turi sudaryti to reglamento I, II, III ir IV priedus, nes tik tokiu atveju bus galima taikyti jo II, III ir V skyrius.

(2)

Į Reglamento (EB) Nr. 396/2005 I priedą turėtų būti įtraukti visi produktai, kuriems yra nustatyti dabartiniai Bendrijos arba nacionaliniai didžiausi likučių kiekiai (DLK) ir tie produktai, kuriems reikėtų taikyti suderintus DLK.

(3)

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 396/2005 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas.

(4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę.

(5)

Laikytis individualių DLS dar nereikalaujama žuvies ir pasėlių, naudojamų tik gyvulių pašarams, atžvilgiu, ir nėra duomenų, kuriais būtų remiamasi nustatant DLS. Reikėtų skirti laiko šios informacijos pateikimui arba surinkimui. Manoma, kad šiai informacijai pateikti arba surinkti turėtų pakakti trejų metų,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šio reglamento priedo tekstas pridedamas kaip Reglamento (EB) Nr. 396/2005 I priedas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. vasario 1 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 70, 2005 3 16, p. 1.


PRIEDAS

„I PRIEDAS

2 straipsnio 1 dalyje nurodyti augaliniai ir gyvūniniai produktai

Kodinis numeris (1)

Grupės, kurioms taikomos DLK

Atskirų produktų pagal grupes, kurioms taikomos DLK, pavyzdžiai

Mokslinis pavadinimas (2)

Susijusių rūšių arba kitų produktų, kuriems taikomos DLK ir kuriems taikomas apibrėžimas, pavyzdžiai

Produktų dalys, kurioms taikomos DLK

0100000

1.

ŠVIEŽI ARBA ŠALDYTI VAISIAI; RIEŠUTAI

 

 

 

 

0110000

i)

Citrusiniai vaisiai

 

 

 

Visas produktas

0110010

 

Greipfrutai

Citrus paradisi

Greipfrutai, didieji greipfrutai, saldieji, tangelai ir kiti hibridai

 

0110020

 

Apelsinai

Citrus sinensis

Bergamotės, aitrieji apelsinai ir kiti hibridai

 

0110030

 

Citrinos

Citrus limon

Citronai, tikrosios citrinos

 

0110040

 

Žaliosios citrinos

Citrus aurantifolia

 

 

0110050

 

Mandarinai

Citrus reticulata

Klementinai, tikrieji mandarinai ir kiti hibridai

 

0110990

 

Kita (3)

 

 

 

0120000

ii)

Medžių riešutai (su kevalais arba be kevalų)

 

 

 

Visas produktas pašalinus kevalus (išskyrus kaštainius)

0120010

 

Migdolai

Prunus dulcis

 

 

0120020

 

Bertoletijos

Bertholletia excelsa

 

 

0120030

 

Anakardžiai

Anacardium occidentale

 

 

0120040

 

Kaštainiai

Castanea sativa

 

 

0120050

 

Kokosai

Cocos nucifera

 

 

0120060

 

Lazdyno riešutai

Corylus avellana

Didieji riešutai

 

0120070

 

Makadamijos

Macadamia ternifolia

 

 

0120080

 

Karijos

Carya illinoensis

 

 

0120090

 

Pinijos

Pinus pinea

 

 

0120100

 

Pistacijos

Pistachia vera

 

 

0120110

 

Graikiniai riešutai

Juglans regia

 

 

0120990

 

Kita (3)

 

 

 

0130000

iii)

Sėklavaisiai

 

 

 

Visas produktas pašalinus kotelius

0130010

 

Obuoliai

Malus domesticus

Miškinės obels obuoliai

 

0130020

 

Kriaušės

Pyrus communis

Japoninės kriaušės

 

0130030

 

Svarainiai

Cydonia oblonga

 

 

0130040

 

Šliandros (4)

Mespilus germanica

 

 

0130050

 

Lokvos (4)

Eriobotrya japonica

 

 

0130990

 

Kita (3)

 

 

 

0140000

iv)

Kaulavaisiai

 

 

 

Visas produktas pašalinus kotelius

0140010

 

Abrikosai

Prunus armeniaca

 

 

0140020

 

Vyšnios

Prunus cerasus, Prunus avium

Trešnės, vyšnios

 

0140030

 

Persikai

Prunus persica

Nektarinai ir panašūs hibridai

 

0140040

 

Slyvos

Prunus domestica

Naminės slyvos, renklodai, mirabelės

 

0140990

 

Kita (3)

 

 

 

0150000

v)

Uogos ir smulkūs vaisiai

 

 

 

Visas produktas pašalinus viršūnėles ir (arba) skroteles bei kotelius, išskyrus serbentus: vaisiai su koteliais

0151000

a)

Valgomosios vynuogės ir vynuogės vynui gaminti

 

 

 

 

0151010

 

Valgomosios vynuogės

Vitis euvitis

 

 

0151020

 

Vynuogės vynui gaminti

Vitis euvitis

 

 

0152000

b)

Braškės (žemuogės)

 

Fragaria × ananassa

 

 

0153000

c)

Uogos, augančios ant stiebų

 

 

 

 

0153010

 

Raukšlėtosios gervuogės

Rubus fruticosus

 

 

0153020

 

Paprastosios gervuogės

Rubus ceasius

Ilgavaisės gervuogės ir tekšės

 

0153030

 

Avietės

Rubus idaeus

Raudondyglės avietės

 

0153990

 

Kita (3)

 

 

 

0154000

d)

Kiti smulkūs vaisiai ir uogos

 

 

 

 

0154010

 

Amerikiniai vaivorai

Vaccinium corymbosum

Mėlynės, bruknės

 

0154020

 

Spanguolės

Vaccinium macrocarpon

 

 

0154030

 

Serbentai (raudonieji, juodieji, baltieji)

Ribes nigrum, Ribes rubrum

 

 

0154040

 

Agrastai

Ribes uva-crispa

Įskaitant kitų uogų veislių hibridus

 

0154050

 

Erškėtuogės

Rosa canina

 

 

0154060

 

Šilkmedžio uogos (4)

Morus spp.

Žemuoginiai arbutai

 

0154070

 

Gudobelės vaisiai (4) (pietinė gudobelė)

Crataegus azarolus

 

 

0154080

 

Šeivamedžio uogos (4)

Sambucus nigra

Juodosios aronijos, paprastojo šermukšnio, pietinės gudobelės, dygliuotojo šaltalankio, gudobelės, šermukšnio ir kitų medžių uogos

 

0154990

 

Kita (3)

 

 

 

0160000

vi)

Kiti vaisiai

 

 

 

Visas produktas pašalinus kotus arba skroteles (ananasai)

0161000

a)

Valgoma luoba

 

 

 

 

0161010

 

Datulės

Phoenix dactylifera

 

 

0161020

 

Figos

Ficus carica

 

 

0161030

 

Valgomosios alyvuogės

Olea europaea

 

 

0161040

 

Kinkanai (4)

Fortunella species

Japoniniai kinkanai, kriaušiniai kinkanai

 

0161050

 

Karambolos (4)

Averrhoa carambola

Agurkinės karambolos

 

0161060

 

Persimonai (4)

Diospyros kaki

 

 

0161070

 

Gvazdikmedžio vaisiai (4) (Slyvinis gvazdikmedis)

Syzygium cumini

Surinaminio gvazdikmedžio, malajinio gvazdikmedžio, rausvojo gvazdikmedžio, brazilinės eugenijos, surinaminės eugenijos vaisiai

 

0161990

 

Kita (3)

 

 

 

0162000

b)

Nevalgoma luoba, smulkūs

 

 

 

 

0162010

 

Kiviai

Actinidia deliciosa syn. A. chinensis

 

 

0162020

 

Ličiai

Litchi chinensis

Trumpašeriai rambutanai, paprastieji rambutanai

 

0162030

 

Kvapiosios pasifloros

Passiflora edulis

 

 

0162040

 

Opuncijos (4)

Opuntia ficus-indica

 

 

0162050

 

Gelčiai (4)

Chrysophyllum cainito

 

 

0162060

 

Virgininiai persimonai (4)

Diospyros virginiana

Juodosios kazimierūnės, baltosios kazimierūnės, žaliosios kazimierūnės, geltonosios kazimierūnės ir gumenio vaisiai

 

0162990

 

Kita (3)

 

 

 

0163000

c)

Nevalgoma luoba, stambūs

 

 

 

 

0163010

 

Avokadai

Persea americana

 

 

0163020

 

Bananai

Musa × paradisica

Mažieji bananai, tikrieji bananai, Kubos bananai

 

0163030

 

Mangai

Mangifera indica

 

 

0163040

 

Papajos

Carica papaya

 

 

0163050

 

Granatai

Punica granatum

 

 

0163060

 

Peruvinės anonos (4)

Annona cherimola

Peruvinės anonos, žvynuotosios anonos, baltosios anonos ir kitos vidutinio dydžio Annonaceae

 

0163070

 

Gvajavos (4)

Psidium guajava

 

 

0163080

 

Ananasai

Ananas comosus

 

 

0163090

 

Duonvaisiai (4)

Artocarpus altilis

Stambusis duonvaisis

 

0163100

 

Durijai (4)

Durio zibethinus

 

 

0163110

 

Dygliuotosios anonos (4)

Annona muricata

 

 

0163990

 

Kita (3)

 

 

 

0200000

2.

ŠVIEŽIOS ARBA ŠALDYTOS DARŽOVĖS

 

 

 

 

0210000

i)

Šakniavaisiai ir gumbavaisiai

 

 

 

Visas produktas pašalinus bulvienojus (jeigu yra) ir žemes, nuplaunant arba nuvalant šepetėliu

0211000

a)

Bulvės

 

Gumbavaisinė forma Solanum spp.

 

 

0212000

b)

Tropiniai šakniavaisiai ir gumbavaisiai

 

 

 

 

0212010

 

Manijokai

Manihot esculenta

Valgomosios kolokazijos, alokazijos, strėlialapės ksantosomos

 

0212020

 

Valgomieji batatai

Ipomoea batatas

 

 

0212030

 

Diaskorėjos

Dioscorea sp.

Tikrosios gumbapupės (ropinės gumbapupės), meksikinės gumbapupės

 

0212040

 

Sparnuotosios dioskorėjos (4)

Maranta arundinacea

 

 

0212990

 

Kita (3)

 

 

 

0213000

c)

Kiti šakniavaisiai ir gumbavaisiai, išskyrus cukrinius runkelius

 

 

 

 

0213010

 

Burokėliai

Beta vulgaris subsp. vulgaris

 

 

0213020

 

Morkos

Daucus carota

 

 

0213030

 

Salierai

Apium graveolens var. rapaceum

 

 

0213040

 

Valgomieji krienai

Armoracia rusticana

 

 

0213050

 

Topinambai

Helianthus tuberosus

 

 

0213060

 

Pastarnokai

Pastinaca sativa

 

 

0213070

 

Petražolių šaknys

Petroselinum crispum

 

 

0213080

 

Ridikai

Raphanus sativus var. sativus

Juodieji ridikai, japoniniai ridikai, ridikėliai ir panašios rūšys

 

0213090

 

Gelteklės

Tragopogon porrifolius

Valgomosios gelteklės, ispaniniai auksadagiai

 

0213100

 

Griežčiai

Brassica napus var. napobrassica

 

 

0213110

 

Ropės

Brassica rapa

 

 

0213990

 

Kita (3)

 

 

 

0220000

ii)

Svogūninės daržovės

 

 

 

Visas produktas pašalinus lengvai nuimamus lukštus ir žemes (sausas) arba šaknis ir žemes (drėgnas)

0220010

 

Česnakai

Allium sativum

 

 

0220020

 

Svogūnai

Allium cepa

Sidabriniai svogūnai

 

0220030

 

Svogūnėliai

Allium ascalonicum (Allium cepa var. aggregatum)

 

 

0220040

 

Svogūnlaiškiai

Allium cepa

Tuščialaiškiai česnakai ir panašios rūšys

 

0220990

 

Kita (3)

 

 

 

0230000

iii)

Vaisinės daržovės

 

 

 

Visas produktas pašalinus stiebus (išaižytų cukrinių kukurūzų atveju)

0231000

a)

Bulvinių šeimos

 

 

 

 

0231010

 

Pomidorai

Lycopersicum esculentum

Vyšniniai pomidorai

 

0231020

 

Paprikos

Capsicum annuum, var. grossum and var. longum

Aštriosios paprikos

 

0231030

 

Baklažanai (paprastasis baklažanas)

Solanum melongena

Kiauliauogės

 

0231040

 

Valgomosios ybiškės

Hibiscus esculentus

 

 

0231990

 

Kita (3)

 

 

 

0232000

b)

Moliūginių šeimos (valgoma luoba)

 

 

 

 

0232010

 

Agurkai

Cucumis sativus

 

 

0232020

 

Kornišonai

Cucumis sativus

 

 

0232030

 

Cukinijos

Cucurbita pepo var. melopepo

Paprastojo aguročio kiaušininis porūšis, paprastieji aguročiai (patisonai)

 

0232990

 

Kita (3)

 

 

 

0233000

c)

Moliūginių šeimos (nevalgoma luoba)

 

 

 

 

0233010

 

Melionai

Cucumis melo

Raguotieji melionai

 

0233020

 

Moliūgai

Cucurbita maxima

Didieji moliūgai

 

0233030

 

Arbūzai

Citrullus lanatus

 

 

0233990

 

Kita (3)

 

 

 

0234000

d)

Cukriniai kukurūzai

 

Zea mays var. saccharata

 

Grūdai ir burbuolės be išaižų

0239000

e)

Kitos vaisinės daržovės

 

 

 

 

0240000

iv)

Kopūstinės daržovės

 

 

 

 

0241000

a)

Žiedinės

 

 

 

Tik žiedai

0241010

 

Brokoliniai kopūstai

Brassica oleracea var. italica

Brokoliniai kopūstai, špinatiniai kopūstai, gausiažiedis bastutis

 

0241020

 

Žiediniai kopūstai

Brassica oleracea var. botrytis

 

 

0241990

 

Kita (3)

 

 

 

0242000

b)

Gūžinės

 

 

 

Visas produktas pašalinus šaknis ir pažeistus lapus

0242010

 

Briuselio kopūstai

Brassica oleracea var. gemmifera

 

Tik galvos

0242020

 

Gūžiniai kopūstai

Brassica oleracea convar. capitata

Smailiagūžiai kopūstai, raudongūžiai kopūstai, savojiniai kopūstai, baltagūžiai kopūstai

 

0242990

 

Kita (3)

 

 

 

0243000

c)

Lapinės

 

 

 

Visas produktas pašalinus šaknis ir pažeistus lapus

0243010

 

Kininiai bastučiai

Brassica pekinensis

Sereptiniai bastučiai, kininiai kopūstai (tai goo choi), skroteliniai kopūstai, pekininiai kopūstai (pe-tsai), lapiniai kopūstai

 

0243020

 

Lapiniai kopūstai

Brassica oleracea convar. Acephalea

Garbiniuotieji kopūstai, lapiniai kopūstai

 

0243990

 

Kita (3)

 

 

 

0244000

d)

Kaliaropės

 

Brassica oleracea convar. acephala, var. gongylodes

 

Visas produktas pašalinus šaknis, lapus ir žemes (jei yra)

0250000

v)

Lapinės daržovės ir šviežios prieskoninės žolės

 

 

 

Visas produktas pašalinus šaknis, pažeistus išorinius lapus ir žemes (jei yra)

0251000

a)

Salotos ir kiti salotiniai augalai, įskaitant Brassicacea

 

 

 

 

0251010

 

Sultenės

Valerianella locusta

Italinės sultenės

 

0251020

 

Salotos

Lactuca sativa

Gūžinės salotos, Lollo rosso, romaninės salotos

 

0251030

 

Salotinės trūkažolės

Cichorium endiva

Paprastosios trūkažolės, raudonlapės trūkažolės, garbiniuotosios trūkažolės, cukraus galvos

 

0251040

 

Pipirnės (4)

Lepidium sativum

 

 

0251050

 

Ankstyvosios barborytės (4)

Barbarea verna

 

 

0251060

 

Sėjamosios gražgarstės (4)

Eruca sativa (Diplotaxis spec.)

Mūriniai šatreiniai

 

0251070

 

Raukšlėtieji bastučiai (4)

Brassica spp.

 

 

0251080

 

Brassica spp. lapai ir daigai (4)

Brassica spp.

Paprastosios ropės

 

0251990

 

Kita (3)

 

 

 

0252000

b)

Špinatai ir panašūs (lapai)

 

 

 

 

0252010

 

Špinatai

Spinacia oleracea

Špinokai, dirviniai bastučiai

 

0252020

 

Paprastosios portulakos (4)

Portulaca oleracea

Permautalapės kleitonijos, portulakos, rūgštynės, smiltyninės druskės

 

0252030

 

Mangoldai

Beta vulgaris

Burokėlių lapai

 

0252990

 

Kita (3)

 

 

 

0253000

c)

Vynmedžių lapai (vynuogių lapai) (4)

 

Vitis euvitis

 

 

0254000

d)

Rėžiukai

 

Nasturtium officinale

 

 

0255000

e)

Salotinės cikorijos

 

Cichorium intybus. var. foliosum

 

 

0256000

f)

Prieskoninės žolės

 

 

 

 

0256010

 

Builiai

Anthriscus cerefolium

 

 

0256020

 

Laiškiniai česnakai

Allium schoenoprasum

 

 

0256030

 

Salierų lapai

Apium graveolens var. seccalinum

Pankolių lapai, blakinės kalendos lapai, paprastojo krapo lapai, paprastojo kmyno lapai, vaistinės gelsvės, vaistinės šventagaršvės, kvapiosios garduoklės ir kitos Apiacea

 

0256040

 

Petražolės

Petroselinum crispum

 

 

0256050

 

Vaistiniai šalavijai (4)

Salvia officinalis

Kalniniai dašiai, daržiniai dašiai

 

0256060

 

Kvapieji rozmarinai (4)

Rosmarinus officinalis

 

 

0256070

 

Čiobreliai (4)

Thymus spp.

Raudonėliai, paprastieji raudonėliai

 

0256080

 

Bazilikai (4)

Ocimum basilicum

Vaistinės melisos, mėtos, pipirmėtės

 

0256090

 

Kilniojo lauro lapai (4) (lauras)

Laurus nobilis

 

 

0256100

 

Vaistiniai kiečiai (4)

Artemisia dracunculus

Vaistiniai izopai

 

0256990

 

Kita (3)

 

 

 

0260000

vi)

Ankštinės daržovės (šviežios)

 

 

 

Visas produktas

0260010

 

Pupelės (su ankštimis)

Phaseolus vulgaris

Daržinės pupelės, raudonžiedės pupelės, pupelės, pupuolės

 

0260020

 

Pupelės (be ankščių)

Phaseolus vulgaris

Pupos, pupelės, lenktosios kardapupės, lenktasėklės pupelės, kininės pupuolės

 

0260030

 

Žirniai (su ankštimis)

Pisum sativum

Cukriniai žirniai

 

0260040

 

Žirniai (be ankščių)

Pisum sativum

Žirniai, pelėžirniai

 

0260050

 

Lęšiai (4)

Lens culinaris syn. L. esculenta

 

 

0260990

 

Kita (3)

 

 

 

0270000

vii)

Stiebinės daržovės (šviežios)

 

 

 

Visas produktas pašalinus pažeistus audinius, žemes ir šaknis

0270010

 

Šparagai

Asparagus officinalis

 

 

0270020

 

Dygieji artišokai

Cynara cardunculus

 

 

0270030

 

Salierai

Apium graveolens var. dulce

 

 

0270040

 

Pankoliai

Foeniculum vulgare

 

 

0270050

 

Artišokai

Cynara scolymus

 

Visas žiedynas, įskaitant žiedsostį

0270060

 

Porai

Allium porrum

 

 

0270070

 

Rabarbarai

Rheum × hybridum

 

Kotai pašalinus šaknis ir lapus

0270080

 

Bambuko ūgliai (4)

Bambusa vulgaris

 

 

0270090

 

Palmių šerdys (4)

Euterpa oleracea, Cocos nucifera, Bactris gasipaes, daemonorops schmidtiana

 

 

0270990

 

Kita (3)

 

 

 

0280000

viii)

Grybai  (4)

 

 

 

Visas produktas pašalinus žemes arba auginimo substratą

0280010

 

Išauginti

 

Pievagrybiai, gluosninės kreivabudės, šiitake

 

0280020

 

Miško

 

Voveraitės, triufeliai, briedžiukai, baravykai

 

0280990

 

Kita (3)

 

 

 

0290000

ix)

Jūros dumbliai  (4)

 

 

 

Visas produktas pašalinus pažeistus lapus

0300000

3.

ANKŠTINIAI, DŽIOVINTI

 

 

 

Visas produktas

0300010

 

Pupos

Phaseolus vulgaris

Pupos, daržinės pupelės, pupelės, lenktosios kardapupės, lenktasėklės pupelės, kininės pupuolės

 

0300020

 

Lęšiai

Lens culinaris syn. L. esculenta

 

 

0300030

 

Žirniai

Pisum sativum

Avinžirniai, žirniai, sėjamieji pelėžirniai

 

0300040

 

Lubinai (4)

Lupinus spp.

 

 

0300990

 

Kita (3)

 

 

 

0400000

4.

ALIEJINIŲ AUGALŲ SĖKLOS IR ALIEJINIAI VAISIAI

 

 

 

Visas produktas pašalinus žievelę, kauliukus ir luobelę (jei galima)

0401000

i)

Aliejinių augalų sėklos

 

 

 

 

0401010

 

Sėmenys

Linum usitatissimum

 

 

0401020

 

Žemės riešutai

Arachis hypogaea

 

 

0401030

 

Aguonos

Papaver somniferum

 

 

0401040

 

Sezamų sėklos

Sesamum indicum syn. S. orientale

 

 

0401050

 

Saulėgrąžos

Helianthus annuus

 

 

0401060

 

Rapsų sėklos

Brassica napus

Brassica rapa, A genomas, rapsukai

 

0401070

 

Sojų pupelės

Glycine max

 

 

0401080

 

Garstyčių sėklos

Brassica nigra

 

 

0401090

 

Medvilnės sėklos

Gossypium spp.

 

 

0401100

 

Moliūgų sėklos (4)

Cucurbita pepo var. oleifera

 

 

0401110

 

Dažiniai dygminai (4)

Carthamus tinctorius

 

 

0401120

 

Agurkliai (4)

Borago officinalis

 

 

0401130

 

Sėjamosios judros (4)

Camelina sativa

 

 

0401140

 

Kanapių sėklos (4)

Cannabis sativa

 

 

0401150

 

Paprastųjų ricinmedžių sėklos

Ricinus communis

 

 

0401990

 

Kita (3)

 

 

 

0402000

ii)

Aliejiniai vaisiai

 

 

 

 

0402010

 

Aliejaus gamybai skirtos alyvuogės (4)

Olea europaea

 

 

0402020

 

Gvinėjinės alyvpalmės riešutai (4)

Elaeis guineensis

 

 

0402030

 

Gvinėjinės alyvpalmės vaisiai (4)

Elaeis guineensis

 

 

0402040

 

Tikrojo kapokmedžio vaisiai (4)

Ceiba pentandra

 

 

0402990

 

Kita (3)

 

 

 

0500000

5.

GRŪDAI

 

 

 

Visas produktas

0500010

 

Miežiai

Hordeum spp.

 

 

0500020

 

Grikiai

Fagopyrum esculentum

 

 

0500030

 

Kukurūzai

Zea mays

 

 

0500040

 

Soros (4)

Panicum spp.

Italinė šerytė, valgomoji rietmenė

 

0500050

 

Avižos

Avena fatua

 

 

0500060

 

Ryžiai

Oryza sativa

 

 

0500070

 

Rugiai

Secale cereale

 

 

0500080

 

Dvispalviai sorgai (4)

Sorghum bicolor

 

 

0500090

 

Kviečiai

Triticum aestivum

Kvietrugiai

 

0500990

 

Kita (3)

 

 

 

0600000

6.

ARBATA, KAVA, ŽOLELIŲ UŽPILAI IR KAKAVA

 

 

 

 

0610000

i)

Arbatžolės (džiovinti lapeliai ir stiebeliai, fermentuoti arba kitaip apdoroti, Camellia sinensis)

 

Camellia sinensis

 

Visas produktas

0620000

ii)

Kavos pupelės  (4)

 

 

 

Tik pupelės

0630000

iii)

Žolelių užpilai  (4) (džiovinti)

 

 

 

 

0631000

a)

Žiedai

 

 

 

Visas produktas pašalinus kotus ir pažeistus lapus

0631010

 

Ramunėlių žiedai

Matricaria recutita

 

 

0631020

 

Jamaikinės kinrožės žiedai

Hibiscus sabdariffa

 

 

0631030

 

Rožių žiedlapiai

Rosa spec.

 

 

0631040

 

Jazmino žiedai

Jasminum officinale

 

 

0631050

 

Liepų žiedai

Tillia cordata

 

 

0631990

 

Kita (3)

 

 

 

0632000

b)

Lapai

 

 

 

Visas produktas pašalinus šaknis ir pažeistus lapus

0632010

 

Braškių lapai

Fragaria × ananassa

 

 

0632020

 

Siauralapio raibsteglio lapai

Aspalathus spp.

 

 

0632030

 

Paragvajinio bugienio lapai

Ilex paraguariensis

 

 

0632990

 

Kita (3)

 

 

 

0633000

c)

Šaknys

 

 

 

Visas produktas pašalinus viršūnėles lapus ir žemes, nuplaunant arba nuvalant šepetėliu

0633010

 

Valerijono šaknys

Valeriana officinalis

 

 

0633020

 

Ženšenio šaknys

Panax ginseng

 

 

0633990

 

Kita (3)

 

 

 

0639000

d)

Kiti žolelių užpilai

 

 

 

 

0640000

iv)

Kakava  (4) (fermentuotos pupelės)

 

Theobroma cacao

 

Išlukštentos pupelės

0650000

v)

Saldžiavaisis pupmedis  (4) (saldžioji ceratonija)

 

Ceratonia siliqua

 

Visas produktas pašalinus kotelius arba skroteles

0700000

7.

APYNIAI (džiovinti), įskaitant apynių granules ir nekoncentruotus miltelius

 

Humulus lupulus

 

Visas produktas

0800000

8.

PRIESKONIAI (4)

 

 

 

Visas produktas

0810000

i)

Sėklos

 

 

 

 

0810010

 

Anyžiai

Pimpinella anisum

 

 

0810020

 

Persiniai gumbakmyniai

Nigella sativa

 

 

0810030

 

Salierų sėklos

Apium graveolens

 

 

0810040

 

Blakinės kalendros sėklos

Coriandrum sativum

 

 

0810050

 

Kmynų sėklos

Cuminum cyminum

 

 

0810060

 

Krapų sėklos

Anethum graveolens

 

 

0810070

 

Pankolių sėklos

Foeniculum vulgare

 

 

0810080

 

Vaistinės ožragės sėklos

Trigonella foenum- graecum

 

 

0810090

 

Muskatai

Myristica fragans

 

 

0810990

 

Kita (3)

 

 

 

0820000

ii)

Vaisiai ir uogos

 

 

 

 

0820010

 

Kvapieji pipirai

Pimenta dioica

 

 

0820020

 

Pipirinės uosrūtės

Zanthooxylum piperitum

 

 

0820030

 

Kmynai

Carum carvi

 

 

0820040

 

Kardamonai

Elettaria cardamomum

 

 

0820050

 

Kadagio uogos

Juniperus communis

 

 

0820060

 

Pipirai (juodieji ir baltieji)

Piper nigrum

Indoneziniai pipirai, švelnieji piruliai

 

0820070

 

Vanilės ankštys

Vanilla fragrans syn. Vanilla planifolia

 

 

0820080

 

Tamarindas

Tamarindus indica

 

 

0820990

 

Kita (3)

 

 

 

0830000

iii)

Žievės

 

 

 

 

0830010

 

Cinamonai

Cinnamonum verum syn. C. zeylanicum

Kininiai cinamonai

 

0830990

 

Kita (3)

 

 

 

0840000

iv)

Šaknys arba šakniastiebiai

 

 

 

 

0840010

 

Paprastasis saldymedis

Glycyrrhiza glabra

 

 

0840020

 

Imbieras

Zingiber officinale

 

 

0840030

 

Daržinės ciberžolės

Curcuma domestica syn. C. longa

 

 

0840040

 

Krienai

Armoracia rusticana

 

 

0840990

 

Kita (3)

 

 

 

0850000

v)

Pumpurai

 

 

 

 

0850010

 

Gvazdikėliai

Syzygium aromaticum

 

 

0850020

 

Kaparėliai

Capparis spinosa

 

 

0850990

 

Kita (3)

 

 

 

0860000

vi)

Žiedų purkos

 

 

 

 

0860010

 

Krokai

Crocus sativus

 

 

0860990

 

Kita (3)

 

 

 

0870000

vii)

Kevalai

 

 

 

 

0870010

 

Muskatai

Myristica fragrans

 

 

0870990

 

Kita (3)

 

 

 

0900000

9.

CUKRINIAI AUGALAI (4)

 

 

 

 

0900010

 

Cukriniai runkeliai (šaknys)

Beta vulgaris

 

Visas produktas pašalinus lapus ir žemes, nuplaunant arba nuvalant šepetėliu

0900020

 

Cukranendrės

Saccharum officinarum

 

Visas produktas pašalinus pažeistus audinius, žemes ir šaknis

0900030

 

Paprastosios trūkažolės šaknys (4)

Cichorium intybus

 

Visas produktas pašalinus lapus ir žemes, nuplaunant arba nuvalant šepetėliu

0900990

 

Kita (3)

 

 

 

1000000

10.

GYVŪNINIAI PRODUKTAI – SAUSUMOS GYVŪNAI

 

 

 

 

1010000

i)

Mėsa, mėsos gaminiai, mėsos subproduktai, kraujas, gyvūniniai riebalai, švieži, atšaldyti arba užšaldyti, sūdyti, užpilti sūrymu, džiovinti arba rūkyti ar perdirbti į miltus arba maistą; kiti perdirbti produktai, pvz., dešros ir maisto produktai, daugiausia pagaminti iš šių produktų

 

 

 

Visas produktas arba tik riebalai (5)

1011000

a)

Kiauliena

 

Sus scrofa

 

 

1011010

 

Mėsa

 

 

 

1011020

 

Riebalai be liesos mėsos

 

 

 

1011030

 

Kepenys

 

 

 

1011040

 

Inkstai

 

 

 

1011050

 

Valgomieji mėsos subproduktai

 

 

 

1011990

 

Kita (3)

 

 

 

1012000

b)

Galvijiena

 

Bos spec.

 

 

1012010

 

Mėsa

 

 

 

1012020

 

Riebalai

 

 

 

1012030

 

Kepenys

 

 

 

1012040

 

Inkstai

 

 

 

1012050

 

Valgomieji mėsos subproduktai

 

 

 

1012990

 

Kita (3)

 

 

 

1013000

c)

Aviena

 

Ovis aries

 

 

1013010

 

Mėsa

 

 

 

1013020

 

Riebalai

 

 

 

1013030

 

Kepenys

 

 

 

1013040

 

Inkstai

 

 

 

1013050

 

Valgomieji mėsos subproduktai

 

 

 

1013990

 

Kita (3)

 

 

 

1014000

d)

Ožkiena

 

Capra hircus

 

 

1014010

 

Mėsa

 

 

 

1014020

 

Riebalai

 

 

 

1014030

 

Kepenys

 

 

 

1014040

 

Inkstai

 

 

 

1014050

 

Valgomieji mėsos subproduktai

 

 

 

1014990

 

Kita (3)

 

 

 

1015000

e)

Arkliena, asilų, mulų arba arklėnų mėsa

 

Equus spec.

 

 

1015010

 

Mėsa

 

 

 

1015020

 

Riebalai

 

 

 

1015030

 

Kepenys

 

 

 

1015040

 

Inkstai

 

 

 

1015050

 

Valgomieji mėsos subproduktai

 

 

 

1015990

 

Kita (3)

 

 

 

1016000

f)

Paukštiena – vištiena, žąsiena, antiena, kalakutiena, perlinių vištų, stručių ir balandžių mėsa

 

Gallus gallus, Anser anser, Anas platyrhynchos, Meleagris gallopavo, Numida meleagris, Coturnix coturnix, Struthio camelus, Columba sp.

 

 

1016010

 

Mėsa

 

 

 

1016020

 

Riebalai

 

 

 

1016030

 

Kepenys

 

 

 

1016040

 

Inkstai

 

 

 

1016050

 

Valgomieji mėsos subproduktai

 

 

 

1016990

 

Kita (3)

 

 

 

1017000

g)

Kiti ūkinės paskirties gyvūnai

 

 

Triušiai, kengūros

 

1017010

 

Mėsa

 

 

 

1017020

 

Riebalai

 

 

 

1017030

 

Kepenys

 

 

 

1017040

 

Inkstai

 

 

 

1017050

 

Valgomieji mėsos subproduktai

 

 

 

1017990

 

Kita (3)

 

 

 

1020000

ii)

Nekoncentruotas pienas ir grietinėlė, į kuriuos nepridėta cukraus ar kitų saldiklių, sviestas ir kiti iš pieno pagaminti riebalai, sūris ir varškė

 

 

 

Visas produktas arba tik riebalai (6)

1020010

 

Galvijai

 

 

 

1020020

 

Avys

 

 

 

1020030

 

Ožkos

 

 

 

1020040

 

Arkliai

 

 

 

1020990

 

Kita (3)

 

 

 

1030000

iii)

Paukščių kiaušiniai, švieži konservuoti arba virti; kiaušiniai be lukštų ir kiaušinių tryniai, švieži, džiovinti, virti vandenyje arba garuose, formuoti, užšaldyti arba konservuoti kitu būdu, į kuriuos pridėta arba nepridėta cukraus ar saldiklių

 

 

 

Visas produktas arba tik riebalai (7)

1030010

 

Viščiukai

 

 

 

1030020

 

Antys

 

 

 

1030030

 

Žąsys

 

 

 

1030040

 

Putpelės

 

 

 

1030990

 

Kita (3)

 

 

 

1040000

iv)

Medus

 

Apis melifera, Melipona spec.

Bičių pienelis, žiedadulkės

 

1050000

v)

Varliagyviai ir ropliai

 

Rana spec. Crocodilia spec.

Varlių šlaunelės, krokodilai

 

1060000

vi)

Sraigės

 

Helix spec.

 

 

1070000

vii)

Kiti produktai iš sausumos gyvūnų

 

 

 

 

1100000

11.

ŽUVYS, ŽUVŲ PRODUKTAI, KIAUKUTINIAI, MOLIUSKAI IR KITI JŪRŲ BEI GĖLŲJŲ VANDENŲ GYVŪNŲ PRODUKTAI (8)

 

 

 

 

1200000

12.

PASĖLIAI, NAUDOJAMI TIK GYVŪNŲ PAŠARAMS (8)

 

 

 

 


(1)  Šiame priede yra nustatomas kodinis numeris, skirtas nustatyti klasifikaciją pagal šį ir kitus Reglamento (EB) Nr. 396/2005 susijusius priedus.

(2)  Stulpelyje „Atskirų produktų pagal grupes, kurioms taikomos DLK, pavyzdžiai“ yra nurodomas mokslinis pavadinimas, jei tai įmanoma ir naudinga. Kur galima, remiamasi Tarptautine nomenklatūros sistema.

(3)  Žodis „Kita“ taikomas bet kuriems tiesiogiai nepaminėtiems produktams, žymimiems likusiais kodais stulpelyje „Grupės, kurioms taikomi DLK“.

(4)  II ir III priede nurodytos DLK taikomos tik produktams, naudojamiems maistui. Produktų dalims, naudojamoms tik kaip pašarų komponentai, bus taikomos atskiros DLK.

(5)  Jei pesticidas ir (arba) metabolitai (įskaitant įeinančius į liekanos apibrėžimą) yra tirpus (-ūs) vandenyje (log Pow yra mažesnis nei 3), DLK yra išreiškiama mėsos (įskaitant riebalus), gaminių iš mėsos, subproduktų ir gyvūninių riebalų mg/kg. Jei pesticidas ir (arba) metabolitai (įskaitant įeinančius į likučių apibrėžimą) yra tirpus (-ūs) riebaluose (log Pow yra didesnis nei 3 arba lygus 3) DLK yra išreiškiama mėsoje, mėsos gaminiuose, subproduktuose ir gyvūniniuose riebaluose esančių riebalų mg/kg. Maisto produktų, kurių sudėtyje yra 10 % arba mažiau riebalų, atveju liekana yra susijusi su visa maisto produkto su kaulu mase. Tokiais atvejais didžiausia leidžiamoji koncentracija yra viena dešimtoji vertės, susijusios su riebalų kiekiu, tačiau neturi būti mažesnė nei 0,01 mg/kg. Tai netaikoma karvės pienui ir nenugriebtam karvės pienui. Be to, tai netaikoma kitiems produktams, jei DLK yra nustatyta pagal apatinę nustatymo ribą.

(6)  Jei pesticidas ir (arba) metabolitai (įskaitant įeinančius į liekanos apibrėžimą) yra tirpus (-ūs) vandenyje (log Pow yra mažesnis nei 3), DLK yra išreiškiama pieno ir pieno produktų mg/kg. Jei pesticidas ir (arba) metabolitai (įskaitant įeinančius į liekanos apibrėžimą) yra tirpus (-ūs) riebaluose (log Pow yra didesnis nei 3 arba lygus 3), DLK yra išreiškiama karvės pieno ir nenugriebto karvės pieno mg/kg. Nustatant liekanas žaliame ir nenugriebtame karvės piene, apskaičiuoti reikėtų pagal 4 % masės riebalų kiekį. Liekanos kitų gyvulių žaliame ir nenugriebtame piene išreiškiamos pagal riebalų kiekį. Kitiems išvardytiems maisto produktams, kurių riebalų kiekis mažesnis nei 2 % masės, didžiausia leidžiamoji koncentracija laikoma koncentracija, lygi pusei koncentracijos vertės, nustatytos žaliam ir nenugriebtam pienui; jei riebalų kiekis sudaro 2 % masės arba daugiau, didžiausia leidžiamoji koncentracija išreiškiama mg/kg riebalų. Tokiais atvejais didžiausia leidžiamoji koncentracija yra 25 kartus didesnė už nustatytąją žaliam ir nenugriebtam pienui. Tai netaikoma kitiems produktams, jei DLK yra nustatyta pagal apatinę nustatymo ribą.

(7)  Jei pesticidas ir (arba) metabolitai (įskaitant įeinančius į liekanos apibrėžimą) yra tirpus (-ūs) vandenyje (log Pow yra mažesnis nei 3), DLK yra išreiškiama kiaušinių be lukštų mg/kg, paukščių kiaušinių ir kiaušinių trynių atveju. Jei pesticidas ir (arba) metabolitai (įskaitant įeinančius į liekanos apibrėžimą) yra tirpus (-ūs) riebaluose (log Pow yra didesnis nei 3 arba lygus 3), DLK taip pat išreiškiama šviežių kiaušinių be lukštų mg/kg, paukščių kiaušinių ir kiaušinių trynių atveju. Tačiau jei kiaušiniuose ir kiaušinių produktuose riebalų kiekis didesnis nei 10 %, didžiausia leidžiamoji koncentracija išreiškiama mg/kg riebalų. Šiuo atveju didžiausia leidžiamoji koncentracija yra 10 kartų didesnė už didžiausią leidžiamąją koncentraciją šviežiuose kiaušiniuose. Tai netaikoma kitiems produktams, jei DLK yra nustatyta pagal apatinę nustatymo ribą.

(8)  Kol atskiri produktai nėra identifikuoti ir išvardyti, DLK netaikomos.“


2.2.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 29/26


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 179/2006

2006 m. vasario 1 d.

įvedantis iš trečiųjų šalių importuojamų obuolių importo licencijų sistemą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1996 m. spalio 28 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2200/96 dėl bendro vaisių ir daržovių rinkos organizavimo (1), ypač į jo 31 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Pastaruoju metu Bendrijos obuolių gamintojai atsidūrė sunkioje padėtyje, ypač dėl labai padidėjusio obuolių importo iš tam tikrų pietinio pusrutulio trečiųjų šalių.

(2)

Todėl reikėtų tobulinti obuolių importo stebėseną. Mechanizmas, pagrįstas importo licencijų išdavimu, kai pateikiamas užstatas, užtikrinantis, kad veikla, kuriai buvo pateikta importo licencijos paraiška, tikrai buvo įvykdyta, yra tinkama priemonė tokiam tikslui pasiekti.

(3)

Turėtų būti taikomas 2000 m. birželio 9 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1291/2000, nustatantis bendrąsias išsamias taisykles dėl importo ir eksporto licencijų bei išankstinio nustatymo sertifikatų sistemos taikymo žemės ūkio produktams (2), ir 1985 m. liepos 22 d. Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 2220/85 nustatantis bendras išsamias taisykles dėl užstatų sistemos taikymo žemės ūkio produktams (3).

(4)

Šviežių vaisių ir daržovių vadybos komitetas nepateikė nuomonės per šio komiteto pirmininko nustatytą laikotarpį,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   KN kodu 0808 10 80 klasifikuojamus obuolius išleidžiant į laisvą apyvartą turi būti pateikta importo licencija.

2.   Reglamentas (EB) Nr. 1291/2000 taikomas importo licencijoms, išduotoms pagal šį reglamentą.

2 straipsnis

1.   Importuotojai gali pateikti importo licencijos paraiškas bet kurios valstybės narės valdžios institucijoms.

Į 8 importo licencijos laukelį jos įrašo kilmės šalį ir pažymi žodį „taip“ kryželiu.

2.   Kartu su paraiška importuotojai pateikia užstatą pagal Reglamento (EEB) Nr. 2220/85 III antraštinę dalį, taip užtikrindami įsipareigojimą importuoti licencijos galiojimo laikotarpiu. Šio užstato dydis yra 15 EUR už toną.

Išskyrus force majeure atvejus, jeigu importo licencijos galiojimo laikotarpiu importas nėra įvykdomas arba įvykdomas tik iš dalies, užstatas negrąžinamas arba grąžinama tik dalis užstato.

3 straipsnis

1.   Importo licencijas bet kuriam pareiškėjui valstybė narė išduoda nedelsdama ir nepriklausomai nuo jo įsisteigimo vietos Bendrijoje.

Į 8 importo licencijos laukelį įrašoma kilmės šalis, o žodis „taip“ pažymimas kryželiu.

2.   Importo licencijos galioja tris mėnesius.

Importo licencijos galioja tik prekėms, importuojamoms iš nurodytos kilmės šalies.

4 straipsnis

Valstybės narės ne vėliau kaip kiekvieną trečiadienį 12 val. (Briuselio laiku), praneša Komisijai apie obuolių kiekius, suskirstytus pagal kilmės trečiąją šalį, kuriems praėjusią savaitę buvo išduotos importo licencijos.

Šie kiekiai perduodami Komisijos nurodyta elektronine sistema.

5 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2006 m. vasario 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. vasario 1 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 297, 1996 11 21, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 47/2003 (OL L 7, 2003 1 11, p. 64).

(2)  OL L 152, 2000 6 24, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1856/2005 (OL L 297, 2005 11 15, p. 7).

(3)  OL L 205, 1985 8 3, p. 5. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 673/2004 (OL L 105, 2004 4 14, p. 17).


2.2.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 29/28


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 180/2006

2006 m. vasario 1 d.

nustatantis pristatymo įsipareigojimų kiekius cukranendrių cukraus importui per 2005–2006 m. pristatymo laikotarpį pagal AKR protokolą ir Susitarimą su Indija ir nukrypstantis nuo Reglamento (EB) Nr. 1159/2003

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2001 m. birželio 19 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1260/2001 dėl bendro cukraus sektoriaus rinkų organizavimo (1), ypač į jo 39 straipsnio 6 dalį,

atsižvelgdama į 2003 m. birželio 30 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1159/2003, nustatantį išsamias tam tikrų tarifinių kvotų ir lengvatinių susitarimų, taikomų cukranendrių cukraus importui 2003–2004, 2004–2005 ir 2005–2006 prekybos metais, taikymo taisykles ir iš dalies keičiantį Reglamentus (EB) Nr. 1464/95 ir (EB) Nr. 779/96 (2), ypač į jo 9 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1159/2003 9 straipsnyje yra nustatyta nulinio muito taikymo tvarka produktų, kurių KN kodas 1701, išreikštų baltojo cukraus ekvivalentu, importui iš AKR protokolą ir Susitarimą su Indija pasirašiusiųjų šalių.

(2)

Dėl AKR protokolo 3 ir 7 straipsnių ir Susitarimo su Indija 3 ir 7 straipsnių, taip pat Reglamento (EB) Nr. 1159/2003 9 straipsnio 3 dalies ir 11 bei 12 straipsnių taikymo Komisija, remdamasi šiuo metu turima informacija, kiekvienai eksportuojančiai šaliai nustatė pristatymo įsipareigojimus 2005–2006 m. pristatymo laikotarpiu.

(3)

Reglamento (EB) Nr. 1159/2003 12 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad minėto straipsnio 1 dalis netaikoma, jeigu skirtumas tarp įsipareigoto pristatyti kiekio ir bendro priskaičiuoto AKR ir Indijos lengvatinėmis sąlygomis įvežamo cukraus kiekio yra ne didesnis kaip 5 % pristatymo įsipareigojimo kiekio. Dramblio Kaulo Kranto, Indijos ir Madagaskaro atveju pristatyti kiekiai yra atitinkamai 6,7 %, 7,6 % ir 6,7 % mažesni už pristatymo įsipareigojimų kiekius. Atsižvelgiant į tai, kad aptariami kiekiai yra maži ir poveikis Bendrijos cukraus rinkai ir Bendrijos rafinavimo įmonių apsirūpinimui žaliaviniu cukrumi šiuo pristatymo laikotarpiu buvo nereikšmingas, reikėtų Dramblio Kaulo Krantui, Indijai ir Madagaskarui netaikyti Reglamento (EB) Nr. 1159/2003 12 straipsnio 1 dalies nuostatų ir pridėti nepristatytus kiekius prie šių šalių pristatymo įsipareigojimų 2005–2006 m. pristatymo laikotarpiu pagal minėto reglamento 12 straipsnio 4 dalį.

(4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Cukraus vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 1159/2003 12 straipsnio 2 dalies, minėto straipsnio 1 dalis netaikoma nustatytiems nepristatytiems kiekiams Dramblio Kaulo Krantui, Indijai ir Madagaskarui 2004–2005 m. pristatymo laikotarpiu.

Šio straipsnio 1 dalyje nurodyti nepristatyti kiekiai pridedami prie 2 straipsnyje nurodytų pristatymo įsipareigojimų kiekių.

2 straipsnis

Priede yra nustatyti produktų, kurių KN kodas 1701, išreikštų baltojo cukraus ekvivalentu, pristatymo įsipareigojimų kiekiai importui iš AKR protokolą ir Susitarimą su Indija pasirašiusių šalių 2005–2006 m. pristatymo laikotarpiui ir kiekvienai eksportuojančiai šaliai.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. vasario 1 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 178, 2001 6 30, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 39/2004 (OL L 6, 2004 1 10, p. 16).

(2)  OL L 162, 2003 7 1, p. 25. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 568/2005 (OL L 97, 2005 4 15, p. 9).


PRIEDAS

Iš AKR protokolą ir Susitarimą su Indija pasirašiusių šalių importuojamo lengvatinio cukraus pristatymo įsipareigojimų 2005–2006 m. pristatymo laikotarpiu kiekiai, išreikšti baltojo cukraus ekvivalentu.

AKR protokolą ir Susitarimą su Indija pasirašiusios šalys

Pristatymo įsipareigojimai 2005–2006 m.

Barbadosas

32 638,29

Belizas

40 306,70

Kongas

10 225,97

Dramblio Kaulo Krantas

10 772,81

Fidžis

165 305,43

Gviana

159 259,91

Indija

10 781,10

Jamaika

118 851,82

Kenija

5 050,48

Madagaskaras

14 217,02

Malavis

20 993,62

Mauricijus

493 856,36

Mozambikas

6 018,62

Sent Kitsas ir Nevis

15 689,30

Surinamas

0,00

Svazilandas

116 631,85

Tanzanija

10 298,66

Trinidadas ir Tobagas

47 717,60

Uganda

0,00

Zambija

7 086,65

Zimbabvė

30 262,59

Iš viso

1 315 964,78


2.2.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 29/31


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 181/2006

2006 m. vasario 1 d.

įgyvendinantis Reglamentą (EB) Nr. 1774/2002, susijusį su organinėmis trąšomis ir dirvožemio savybes gerinančiomis medžiagomis, išskyrus mėšlą, ir iš dalies keičiantis tą reglamentą

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2002 m. spalio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1774/2002, nustatantį sveikatos taisykles gyvūninės kilmės šalutiniams produktams, neskirtiems vartoti žmonėms (1), ypač į jo 20 straipsnio 2 dalį, 22 straipsnio 2 dalį ir 32 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamentas (EB) Nr. 1774/2002 draudžia ganyklose vartoti organines trąšas ir dirvožemio savybes gerinančias medžiagas, išskyrus mėšlą. Šis draudimas atitinka dabartinį ES draudimą dėl pašarų. Juo siekiama apsisaugoti nuo ganyklų, kuriose gali būti 2 kategorijos ir 3 kategorijos medžiagų, galimos taršos pavojaus. Toks pavojus gali kilti tuo atveju, kai ganoma tiesiogiai ganyklose arba jose augantys žoliniai augalai gali būti naudojami kaip silosas ar šienas ūkyje laikomiems gyvūnams. Reglamentas nustato, kad priemonės tokiam draudimui įgyvendinti, įskaitant ir kontrolės priemones, turi būti priimamos, pasikonsultavus su tam tikru mokslo komitetu.

(2)

Įvairūs mokslo komitetai pareiškė daug mokslinių nuomonių, aktualių organinių trąšų ir dirvožemio savybes gerinančių medžiagų panaudojimui žemėje. Joms priskiriamos pirmiausia 1998 m. rugsėjo 24 d. ir 25 d. Mokslo iniciatyvinio komiteto nuomonė dėl žinduolių kilmės organinių trąšų saugos, antra, 2001 m. balandžio 24 d. Toksiškumo, ekotoksiškumo ir aplinkos mokslo komiteto nuomonė dėl apdoroto dumblo patogenų kiekiui sumažinti vertinimo, trečia, 2001 m. gegužės 10 d. ir 11 d. Mokslo iniciatyvinio komiteto nuomonė dėl atrajotojų medžiagų kilmės organinių trąšų saugos, ketvirta, 2004 m. kovo 3 d. Europos maisto saugos institucijos Biologinių pavojų mokslinės grupės nuomonė dėl saugos ir biologinio pavojaus priešpriešos, įskaitant USE pavojų, susijusį su organinių trąšų ir dirvožemio savybes gerinančių medžiagų naudojimu ganykloje.

(3)

Šiose mokslinėse nuomonėse rekomenduojama, kad tariamai USE užkrato turintys gyvūnų audiniai nebūtų dedami į organines trąšas ir dirvožemio savybes gerinančias medžiagas, naudojamas galvijams pasiekiamoje žemėje. Laikantis tam tikrų sveikatai keliamų sąlygų, įskaitant kaitinimą ir saugaus šaltinio suradimą (tai labai sumažina galimų pavojų riziką), kitos medžiagos gali būti naudojamos organinių trąšų ir dirvožemio savybes gerinančių medžiagų gamybai.

(4)

Atsižvelgiant į šias pareikštas mokslines nuomones, reikėtų nustatyti taisykles dėl organinių trąšų ir dirvožemio savybes gerinančių medžiagų bei irimo likučių ir komposto panaudojimo žemėje įgyvendinimo, taip pat jų kontrolės priemones.

(5)

Šiame reglamente numatytos įgyvendinimo priemonės neturėtų pažeisti pereinamojo laikotarpio priemonių, šiuo metu taikomų pagal Reglamentą (EB) Nr. 1774/2002.

(6)

Reikėtų sudaryti galimybę pateikti į rinką ir eksportuoti organines trąšas ir dirvožemio savybes gerinančias medžiagas, laikantis nuostatos, kad paisoma šiame reglamente nurodytų sąlygų.

(7)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

1.   Šis reglamentas nepažeidžia pereinamojo laikotarpio priemonių, priimtų pagal Reglamentą (EB) Nr. 1774/2002.

2.   Valstybės narės gali taikyti griežtesnes nacionalines taisykles, nei yra numatytos šiame reglamente, susijusias su organinių trąšų ir dirvožemio savybes gerinančių medžiagų panaudojimo jų teritorijoje būdu, kai tokios taisyklės taikomos dėl gyvūnų ir visuomenės sveikatos.

2 straipsnis

Pakeitimas

Reglamento (EB) Nr. 1774/2002 I priedo 39 punktas pakeičiamas taip:

„39)

„ganykla“ – tai žole arba kitomis žolėmis apaugusi žemė, kurioje ganomi ūkinės paskirties naminiai gyvūnai; išskyrus žemę, kurioje organinės trąšos ir dirvožemio savybes gerinančios medžiagos buvo panaudotos pagal Komisijos reglamentą (EB) Nr. 181/2006 (2);

3 straipsnis

Organinėms trąšoms ir dirvožemio savybes gerinančioms medžiagoms keliami reikalavimai

Organinės trąšos ir dirvožemio savybes gerinančios medžiagos gaminamos išimtinai iš 2 kategorijos ir 3 kategorijos medžiagų.

4 straipsnis

Patogenų kontrolė, pakavimas ir ženklinimas etiketėmis

Organinės trąšos ir dirvožemio savybes gerinančios medžiagos atitinka šio priedo I ir II dalyse nurodytus reikalavimus, susijusius su patogenų kontrole, pakavimu ir ženklinimu etiketėmis.

5 straipsnis

Transportavimas

Organinės trąšos ir dirvožemio savybes gerinančios medžiagos transportuojamos, laikantis šio priedo III dalyje nurodytų reikalavimų.

6 straipsnis

Panaudojimas ir ypatingi ganymo apribojimai

1.   Šio priedo IV dalyje išdėstyti ypatingi ganymo apribojimai taikomi tais atvejais, kai ganykloje naudojamos organinės trąšos ir dirvožemio ypatybes gerinančios medžiagos.

2.   Produktai, gauti perdirbus gyvūninės kilmės šalutinius produktus perdirbimo įmonėje pagal Reglamentą (EB) Nr. 1774/2002, tiesiogiai nenaudojami ūkinės paskirties naminiams gyvūnams pasiekiamoje žemėje.

7 straipsnis

Dokumentai

Už žemę, kurioje naudojamos organinės trąšos ir dirvožemio savybes gerinančios medžiagos ir kuri pasiekiama ūkinės paskirties naminiams gyvūnams, atsakingas asmuo mažiausiai dvejus metus saugo dokumentus dėl:

a)

panaudotų organinių trąšų ir dirvožemio savybes gerinančių medžiagų kiekių;

b)

organinių trąšų ir dirvožemio savybes gerinančių medžiagų panaudojimo dienos ir žemės vietų;

c)

galvijų ganymo žemėje ir žemės apsėjimo ir apsodinimo pašarinėmis kultūromis dienų.

8 straipsnis

Pateikimas į rinką, eksportas ir tranzitas

Organinės trąšos ir dirvožemio savybes gerinančios medžiagos pateikiamos į rinką, eksportuojamos ir vežamos tranzitu, laikantis šio priedo I ir II dalyse nurodytų reikalavimų.

9 straipsnis

Kontrolės priemonės

1.   Kompetentinga institucija imasi visų būtinų priemonių, kad būtų užtikrinta atitiktis šiam reglamentui.

2.   Kompetentinga institucija reguliariai kontroliuoja žemę, kurioje naudojamos organinės trąšos ir dirvožemio savybes gerinančios medžiagos ir kurią pasiekia ūkinės paskirties naminiai gyvūnai.

3.   Jei patikrinimo metu kompetentinga institucija nustato, kad nesilaikoma šio reglamento reikalavimų, tai ši institucija imasi atitinkamų veiksmų.

10 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2006 m. balandžio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. vasario 1 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 273, 2002 10 10, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 416/2005 (OL L 66, 2005 3 12, p. 10).

(2)  OL L 29, 2006 2 2, p. 31.“.


PRIEDAS

ŽEMĖJE NAUDOJAMOMS ORGANINĖMS TRĄŠOMS IR DIRVOŽEMIO SAVYBES GERINANČIOMS MEDŽIAGOMS KELIAMI REIKALAVIMAI

I.   Patogenų kontrolė

Organinių trąšų ir dirvožemio savybes gerinančių medžiagų gamintojai privalo užtikrinti, kad, prieš šias medžiagas naudojant žemėje, patogenai nukenksminami pagal:

Reglamento (EB) Nr. 1774/2002 VII priedo I skyriaus D dalies 10 punktą perdirbto gyvūninės kilmės baltymo ar iš 2 kategorijos medžiagos gautų perdirbtų produktų atveju,

Reglamento (EB) Nr. 1774/2002 VI priedo II skyrių komposto ir biologinių dujų likučių atveju.

II.   Pakavimas ir ženklinimas etiketėmis

1.

Perdirbus ir (arba) transformavus pagal Reglamento (EB) Nr. 1774/2002 5 straipsnio 2 dalį ir 6 straipsnio 2 dalį, organinės trąšos ir dirvožemio savybes gerinančios medžiagos tinkamai sandėliuojamos ir transportuojamos supakuotos.

2.

Pakuotė aiškiai ir įskaitomai paženklinama etikete, kurioje nurodomas gamybos įmonės pavadinimas bei adresas ir įrašomi žodžiai: „Jei naudojamos organinės trąšos ir dirvožemio savybes gerinančios medžiagos, ūkinės paskirties naminiams gyvūnams neleidžiama ganytis ant tos žemės, kol nepraėjo 21 diena nuo šių medžiagų panaudojimo žemėje“.

III.   Transportavimas

1.

Kompetentinga institucija, laikydamasi nuostatos, kad sprendimas nekelia pavojaus gyvūnų ir visuomenės sveikatai, gali nuspręsti netaikyti II skyriaus 1 ir 2 punktų organinėms trąšoms ir dirvožemio savybes gerinančioms medžiagoms, transportuojamoms į tą pačią valstybę narę ir (arba) naudojamoms toje pačioje valstybėje narėje arba transportuojamoms į kitą valstybę narę ir (arba) naudojamoms kitoje valstybėje narėje, su kuria pasirašytas abipusis susitarimas šiuo klausimu.

2.

Organines trąšas ir dirvožemio savybes gerinančias medžiagas lydinčiame prekybos dokumente turi būti įrašyti žodžiai: „Jei naudojamos organinės trąšos ir dirvožemio savybes gerinančios medžiagos, ūkinės paskirties naminiams gyvūnams neleidžiama ganytis ant tos žemės, kol nepraėjo 21 diena nuo šių medžiagų panaudojimo žemėje“.

3.

Prekybos dokumento nereikalaujama, jei prekiautojai tiekia organines trąšas ir dirvožemio savybes gerinančias medžiagas galutiniams naudotojams, išskyrus verslo operatorius.

IV.   Ypatingi ganymo apribojimai

1.

Kompetentinga institucija imasi visų būtinų priemonių užtikrinti, kad ūkinės paskirties naminiai gyvūnai nesiganytų ant tokios žemės, kol nepraeis 21 diena nuo paskutinio organinių trąšų ir dirvožemio savybes gerinančių medžiagų joje panaudojimo.

2.

Praėjus 21 dienai nuo paskutinio organinių trąšų ir dirvožemio savybes gerinančių medžiagų panaudojimo dienos, leidžiama ganyti arba žolė ar kiti žoliniai augalai gali būti nupjauti pašarams, laikantis nuostatos, kad, kompetentingos institucijos nuomone, tokia praktika nekelia pavojaus gyvūnų ar visuomenės sveikatai.

3.

Kompetentinga institucija gali nustatyti ilgesnį nei 2 punkte nurodytą laikotarpį, kurio metu ganyti draudžiama dėl gyvūnų ar visuomenės sveikatos.

4.

Kompetentinga institucija užtikrina, kad bus parengti geros žemės ūkio praktikos kodeksų projektai ir sudaryta galimybė su jais susipažinti tiems, kurie žemėje naudoja organines trąšas ir dirvožemio savybes gerinančias medžiagas, atsižvelgdami į vietos aplinkybes.


2.2.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 29/35


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 182/2006

2006 m. vasario 1 d.

dėl cukranendrių cukraus importo licencijų išdavimo pagal kai kurias tarifines kvotas ir susitarimus dėl lengvatinių sąlygų

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2001 m. birželio 19 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1260/2001 dėl bendro cukraus sektoriaus rinkos organizavimo (1),

atsižvelgdama į 1996 m. birželio 18 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1095/96 dėl nuolaidų, numatytų CXL sąraše, sudarytame pasibaigus deryboms dėl GATT XXIV.6 straipsnio, įgyvendinimo (2),

atsižvelgdama į 2003 m. birželio 30 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1159/2003, nustatantį išsamias tam tikrų tarifinių kvotų ir lengvatinių susitarimų, taikomų cukranendrių cukraus importui 2003–2004, 2004–2005 ir 2005–2006 prekybos metais, taikymo taisykles ir iš dalies pakeičiantį Reglamentus (EB) Nr. 1464/95 ir (EB) Nr. 779/96 (3), ypač į jo 5 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1159/2003 9 straipsnyje yra numatyta tvarka, kaip turi būti nustatomi įsipareigojimai pristatyti importuojamus, taikant nulinį muito tarifą, KN kodu 1701 klasifikuojamus AKR protokolą ir Indijos susitarimą pasirašiusių šalių kilmės produktus, kurių masė nurodoma baltojo cukraus ekvivalentu.

(2)

Reglamento (EB) Nr. 1159/2003 16 straipsnyje numatyta tvarka, kaip turi būti nustatomos nulinio muito tarifo importo kvotos KN kodu 1701 11 10 klasifikuojamiems produktams, kurių kilmės šalis yra AKR protokolą ir Indijos susitarimą pasirašiusios valstybės ir kurių masė nurodoma baltojo cukraus ekvivalentu.

(3)

Reglamento (EB) Nr. 1159/2003 22 straipsnyje atidaromos tarifinės kvotos, kurioms taikomas 98 eurų dydžio muitas už toną, Brazilijos, Kubos ir kitų trečiųjų šalių kilmės importuojamiems produktams, klasifikuojamiems KN kodu 1701 11 10.

(4)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1159/2003 5 straipsnio 1 dalies nuostatas per savaitę nuo 2006 m. sausio 23 d. iki 27 d. kompetentingoms įstaigoms buvo pateiktos paraiškos gauti importo licencijas dėl AKR-Indijos lengvatinėmis sąlygomis įvežamo cukraus kiekio, kuris visas viršija kiekį, įsipareigojamą pristatyti iš konkrečios šalies, numatytos Reglamento (EB) Nr. 1159/2003 9 straipsnyje.

(5)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1159/2003 5 straipsnio 1 dalies nuostatas savaitę nuo 2006 m. sausio 23 d. iki 27 d. kompetentingoms įstaigoms buvo pateiktos paraiškos importo licencijoms gauti dėl bendro lengvatinėmis sąlygomis įvežamo cukraus kiekio, numatyto Reglamento (EB) Nr. 1159/2003 16 straipsnyje.

(6)

Tokiomis aplinkybėmis Komisija privalo nustatyti mažinimo koeficientą, kuriuo remiantis būtų galima proporcingai paskirstyti licencijas pagal turimą kiekį, ir nurodyti, kad atitinkama riba yra pasiekta,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Pagal prašymus, pateiktus nuo 2006 m. sausio 23 d. iki 27 d. gauti importo licencijas remiantis Reglamento (EB) Nr. 1159/2003 5 straipsnio 1 dalies nuostatomis, licencijos išduodamos ne didesniems negu šio reglamento priede nurodytiems kiekiams.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. vasario 2 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. vasario 1 d.

Komisijos vardu

J. L. DEMARTY

Generalinis direktorius žemės ūkio ir kaimo plėtros reikalams


(1)  OL L 178, 2001 6 30, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 987/2005 (OL L 167, 2005 6 29, p. 12).

(2)  OL L 146, 1996 6 20, p. 1.

(3)  OL L 162, 2003 7 1, p. 25. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 568/2005 (OL L 97, 2005 4 15, p. 9).


PRIEDAS

AKR–INDIJOS lengvatinėmis sąlygomis įvežamas cukrus

Reglamento (EB) Nr. 1159/2003 II antraštinė dalis

2005–2006 prekybos metai

Šalis

Licencija išduodama … % kiekio, prašomo 2006 1 23–2006 1 27 savaitę

Riba

Barbadosas

100

 

Belizas

100

 

Kongas

0

Pasiekta

Fidžis

100

 

Gajana

100

 

Indija

92,9965

Pasiekta

Dramblio Kaulo Krantas

100

 

Jamaika

100

 

Kenija

100

 

Madagaskaras

100

 

Malavis

100

 

Mauricijus

100

 

Mozambikas

0

Pasiekta

Sent Kitsas ir Nevis

100

 

Svazilandas

100

 

Tanzanija

0

Pasiekta

Trinidadas ir Tobagas

100

 

Zambija

100

 

Zimbabvė

0

Pasiekta


Ypatingasis lengvatinėmis sąlygomis įvežamas cukrus

Reglamento (EB) Nr. 1159/2003 III antraštinė dalis

2005–2006 prekybos metai

Šalis

Licencija išduodama … % kiekio, prašomo 2006 1 23–2006 1 27 savaitę

Riba

Indija

100

Pasiekta

AKR

0

Pasiekta


CXL lengvatinis cukrus

Reglamento (EB) Nr. 1159/2003 IV antraštinė dalis

2005–2006 prekybos metai

Šalis

Licencija išduodama … % kiekio, prašomo 2006 1 23–2006 1 27 savaitę

Riba

Brazilija

0

Pasiekta

Kuba

100

 

Kitos trečiosios šalys

0

Pasiekta


II Aktai, kurių skelbti neprivaloma

Taryba

2.2.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 29/37


TARYBOS SPRENDIMAS

2006 m. sausio 23 d.

iš dalies keičiantis Tarybos sprendimą 90/424/EEB dėl išlaidų veterinarijos srityje

(2006/53/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 37 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (1),

atsižvelgdama į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (2),

kadangi:

(1)

Paukščių gripas, anksčiau vadintas „paukščių maru“, yra labai sunki paukščių infekcija, kelianti didelę grėsmę gyvūnų sveikatai. Esant tam tikroms sąlygoms, paukščių gripo kilmės virusas gali kelti grėsmę ir žmonių sveikatai.

(2)

1990 m. birželio 26 d. Tarybos sprendime 90/424/EEB dėl išlaidų veterinarijos srityje (3) numatoma galimybė, kad Bendrija teikia finansinę paramą valstybėms narėms, siekiančioms išnaikinti tam tikras gyvūnų ligas. Šiame sprendime numatoma galimybė teikti tokią paramą siekiant išnaikinti paukščių gripą, kurį sukelia vadinamieji „didelio patogeniškumo“ viruso kamienai.

(3)

Per paskutiniąsias paukščių gripo epidemijas ligos protrūkius sukėlė mažo patogeniškumo paukščių gripo virusai, kurie vėliau mutavo į didelio patogeniškumo virusus ir turėjo niokojančių padarinių bei sukėlė pavojų žmonių sveikatai. Mutavusį virusą kontroliuoti ypač sunku. 2005 m. gruodžio 20 d. Tarybos direktyvoje 2005/94/EB dėl paukščių gripo kontrolės Bendrijoje priemonių (4) nustatytos privalomos priežiūros ir kontrolės priemonės, taikytinos taip pat ir mažo patogeniškumo virusams, kad galima būtų užkirsti kelią didelio patogeniškumo paukščių gripo protrūkiams.

(4)

Atsižvelgiant į Direktyvos 2005/94/EB priėmimą, tikslinga iš dalies pakeisti Sprendimą 90/424/EEB siekiant, kad Bendrijos finansinė pagalba taip pat būtų teikiama toms ligos išnaikinimo priemonėms, kurias vykdo valstybės narės kovodamos su mažo patogeniškumo paukščių gripo viruso kamienais, kurie gali mutuoti į didelio patogeniškumo kamienus,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimas 90/424/EEB iš dalies keičiamas taip:

1)

3 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalies šešta įtrauka išbraukiama;

b)

2 dalies pirma įtrauka pakeičiama taip:

„—

ligai imlių rūšių gyvūnai, jeigu jie yra paveikti ligos, užsikrėtę ja arba yra įtariama, kad jie gali būti paveikti arba užsikrėtę, išskerdžiami ir sunaikinami,“;

c)

4 dalis pakeičiama taip:

„4.   Jeigu, atsižvelgiant į padėties Bendrijoje pokyčius, laikoma būtina ir toliau taikyti 2 dalyje ir 3a straipsnyje numatytas priemones, 41 straipsnyje nustatyta tvarka gali būti priimtas naujas sprendimas dėl Bendrijos finansinės paramos, kuri gali viršyti 50 % dydį, nustatytą 5 dalies pirmoje įtraukoje. Priėmus tokį sprendimą, gali būti nustatytos visos priemonės, visų pirma tos, kurios nėra paminėtos 2 dalyje, kurių atitinkama valstybė narė turi imtis siekdama užtikrinti, kad sprendimai būtų sėkmingai įgyvendinti.“;

2)

įterpiamas šis straipsnis:

„3a straipsnis

1.   Šis straipsnis ir 3 straipsnio 3 bei 4 dalys taikomos tuo atveju, jeigu valstybės narės teritorijoje atsiranda paukščių gripo atvejų.

2.   Atitinkama valstybė narė gauna Bendrijos finansinę paramą, skirtą paukščių gripui išnaikinti, jeigu ji visiškai ir veiksmingai įgyvendino 2005 m. gruodžio 20 d. Tarybos direktyvoje 2005/94/EB dėl paukščių gripo kontrolės Bendrijoje priemonių (5) numatytas minimalias kontrolės priemones pagal atitinkamus Bendrijos teisės aktus ir jeigu, sunaikinus ligai imlių rūšių gyvūnus, kurie buvo paveikti ligos, užsikrėtę ja arba buvo įtariama, kad jie gali būti paveikti arba užsikrėtę, gyvūnų savininkams buvo greitai išmokėtos atitinkamos kompensacijos.

3.   Bendrijos finansinė parama, kuri prireikus dalinama į keletą dalių, yra:

50 % išlaidų, kurias valstybė narė patiria kompensuodama gyvūnų savininkams už naminių ir kitų nelaisvėje esančių paukščių sunaikinimą,

50 % valstybės narės patirtų išlaidų už gyvūnų, gyvūninės kilmės produktų sunaikinimą, ūkių ir įrangos valymą ir dezinfekciją, užkrėstų pašarų sunaikinimą ir užkrėstos įrangos sunaikinimą, kai jos nebeįmanoma dezinfekuoti;

100 % išlaidų už vakcinos pateikimą ir 50 % vakcinacijos išlaidų, kai nusprendžiama atlikti neatidėliotiną vakcinaciją pagal Direktyvos 2005/94/EB 54 straipsnį.

3)

6 straipsnio 1 dalyje, 7 straipsnio 1 dalyje ir 8 straipsnio 1 dalyje po nuorodos „3 straipsnio 1 dalyje“ įterpiama nuoroda „3a straipsnio 1 dalyje“;

4)

priedo 1 grupė papildoma šia įtrauka:

„—

paukščių gripas“.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2006 m. sausio 23 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. PRÖLL


(1)  2005 m. gruodžio 1 d. pareikšta nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  2005 m. rugsėjo 28 d. pareikšta nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(3)  OL L 224, 1990 8 18, p. 19. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/99/EB (OL L 325, 2003 12 12, p. 31).

(4)  OJ L 10, 2006 1 14, p. 16.

(5)  OL L 10, 2006 1 14, p. 16“;