ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 19

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

49 tomas
2006m. sausio 24d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

2006 m. sausio 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 109/2006, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

1

 

*

2006 m. sausio 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 110/2006, dėl pereinamojo laikotarpio priemonių, taikomų alyvuogių aliejaus iš Bendrijos į trečiąsias šalis eksporto licencijoms

3

 

 

2006 m. sausio 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 111/2006, iš dalies keičiantis Reglamente (EB) Nr. 1011/2005 nustatytų kai kurių cukraus sektoriaus produktų reprezentacines kainas ir papildomus importo muitų dydžius 2005–2006 prekybos metams

4

 

 

2006 m. sausio 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 112/2006, iš dalies keičiantis Reglamentu (EB) Nr. 93/2006 nustatytas grąžinamąsias išmokas už neperdirbto baltojo cukraus ir neperdirbto žaliavinio cukraus eksportą

6

 

 

2006 m. sausio 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 113/2006, iš dalies keičiantis Reglamentu (EB) Nr. 94/2006 nustatytas grąžinamąsias išmokas už sirupus ir kai kuriuos kitus cukraus sektoriaus produktus, eksportuojamus neperdirbtus

8

 

 

2006 m. sausio 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 114/2006, iš dalies keičiantis grąžinamąsias išmokas už kai kuriuos cukraus sektoriaus produktus, kurie eksportuojami kaip prekės, neįtrauktos į Sutarties I priedą

10

 

*

2006 m. sausio 23 d. Komisijos direktyva 2006/8/EB, iš dalies keičianti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 1999/45/EB dėl pavojingų preparatų klasifikavimą, pakavimą ir ženklinimą reglamentuojančių valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų derinimo II, III ir V priedus, siekiant juos suderinti su technine pažanga ( 1 )

12

 

 

II   Aktai, kurių skelbti neprivaloma

 

 

Komisija

 

*

2005 m. gruodžio 23 d. Komisijos sprendimas, pakeičiantis jos vidaus darbo tvarkos taisykles

20

 

*

2006 m. sausio 18 d. Komisijos rekomendacija, dėl 2006 m. koordinuotos Bendrijos monitoringo programos, kuria siekiama užtikrinti, kad būtų neviršijamos didžiausios leistinos pesticidų likučių koncentracijos vertės grūduose ir tam tikruose kituose augalinės kilmės produktuose bei ant jų, ir dėl 2007 m. nacionalinių monitoringo programų (pranešta dokumentu Nr. C(2006) 11)  ( 1 )

23

 

*

2006 m. sausio 16 d. Komisijos sprendimas, dėl specialių reikalavimų, keliamų žmonėms vartoti skirtai arklinių šeimos gyvūnų mėsai ir jos produktams, importuojamiems iš Meksikos (pranešta dokumentu Nr. C(2006) 16)  ( 1 )

30

 

*

2006 m. sausio 18 d. Komisijos sprendimas, dėl tam tikrų galvijų ausų įsagų naudojimo ilgiausio nustatyto laikotarpio pratęsimo (pranešta dokumentu Nr. C(2006) 43)  ( 1 )

32

 

 

Aktai, priimti remiantis Europos Sąjungos sutarties V antraštine dalimi

 

*

2006 m. sausio 23 d. Tarybos bendroji pozicija 2006/29/BUSP, panaikinanti Bendrąją poziciją 96/184/BUSP dėl ginklų eksporto į buvusią Jugoslaviją

34

 

*

2006 m. sausio 23 d. Tarybos bendroji pozicija 2006/30/BUSP, atnaujinanti ir papildanti ribojančias priemones, nustatytas Dramblio Kaulo Krantui

36

 

*

2006 m. sausio 23 d. Tarybos bendroji pozicija 2006/31/BUSP, atnaujinanti ribojančias priemones, nustatytas Liberijai

38

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, kuriuos skelbti privaloma

24.1.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 19/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 109/2006

2006 m. sausio 23 d.

nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1994 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 3223/94 dėl vaisių ir daržovių importo taisyklių (1), ypač į jo 4 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Vadovaujantis Urugvajaus raundo daugiašalių prekybos derybų rezultatais Reglamentas (EB) Nr. 3223/94 numato kriterijus, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo vertes iš trečiųjų šalių importuojamiems jo priede išvardintiems produktams ir laikotarpiams.

(2)

Laikantis aukščiau nurodytų kriterijų, standartinės importo vertės turi būti nustatytos tokios, kaip nurodyta šio reglamento priede,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 3223/94 4 straipsnyje nurodytos standartinės importo vertės nustatomos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. sausio 24 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. sausio 23 d.

Komisijos vardu

J. L. DEMARTY

Generalinis direktorius žemės ūkio ir kaimo plėtros reikalams


(1)  OL L 337, 1994 12 24, p. 66. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 386/2005 (OL L 62, 2005 3 9, p. 3).


PRIEDAS

prie 2006 m. sausio 23 d. Komisijos reglamento, nustatančio kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

052

109,2

204

68,8

212

95,5

624

107,9

999

95,4

0707 00 05

052

167,4

204

101,1

999

134,3

0709 10 00

220

88,5

999

88,5

0709 90 70

052

88,5

204

141,3

999

114,9

0805 10 20

052

47,3

204

55,9

212

50,5

220

49,3

624

58,2

999

52,2

0805 20 10

204

71,8

999

71,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

66,2

204

96,5

400

83,9

464

142,9

624

77,0

662

32,0

999

83,1

0805 50 10

052

49,8

220

60,5

999

55,2

0808 10 80

400

108,1

404

102,6

512

58,4

720

71,0

999

85,0

0808 20 50

388

101,1

400

82,9

720

54,7

999

79,6


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 750/2005 (OL L 126, 2005 5 19, p. 12). Kodas „999“ žymi „kitą kilmę“.


24.1.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 19/3


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 110/2006

2006 m. sausio 23 d.

dėl pereinamojo laikotarpio priemonių, taikomų alyvuogių aliejaus iš Bendrijos į trečiąsias šalis eksporto licencijoms

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2004 m. balandžio 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 865/2004 dėl bendro alyvuogių aliejaus ir valgomųjų alyvuogių rinkos organizavimo ir iš dalies keičiantį Reglamentą (EEB) Nr. 827/68 (1), ypač į jo 24 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

2005 m. rugpjūčio 16 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1345/2005, nustatančiu išsamias importo licencijų sistemos taikymo alyvuogių aliejui taisykles (2), nuo 2005 m. lapkričio 1 d. buvo panaikintas 1995 m. spalio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2543/95, nustatantis specialias išsamias eksporto licencijų sistemos taikymo alyvų aliejui taisykles (3).

(2)

Kai kurios pagal Reglamentą (EB) Nr. 2543/95 išduotos licencijos, galiojančios ilgiau nei iki 2005 m. lapkričio dienos, buvo visai arba iš dalies nepanaudotos. Reikėtų laikytis su šiomis licencijomis susijusių įsipareigojimų, kad nebūtų prarasta jomis suteikiama garantija. Kadangi nebeliko šių įsipareigojimų objekto, reikėtų leisti jas panaikinti ir atšaukti teikiamas garantijas.

(3)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Alyvuogių aliejaus ir valgomųjų alyvuogių vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Pagal Reglamentą (EB) Nr. 2543/95 išduotose eksporto licencijose sudarytos garantijos atšaukiamos paprašius suinteresuotiems asmenims su sąlyga, kad:

jų galiojimas nesibaigė 2005 m. lapkričio 1 d.,

iki šios datos jos buvo panaudotos tik iš dalies arba visai nepanaudotos.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2005 m. lapkričio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. sausio 23 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 161, 2004 4 30, p. 97.

(2)  OL L 212, 2005 8 17, p. 13.

(3)  OL L 260, 1995 10 31, p. 33. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 406/2004 (OL L 67, 2004 3 5, p. 10).


24.1.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 19/4


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 111/2006

2006 m. sausio 23 d.

iš dalies keičiantis Reglamente (EB) Nr. 1011/2005 nustatytų kai kurių cukraus sektoriaus produktų reprezentacines kainas ir papildomus importo muitų dydžius 2005–2006 prekybos metams

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2001 m. birželio 19 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1260/2001 dėl bendro cukraus sektoriaus rinkos organizavimo (1),

atsižvelgdama į 1995 m. birželio 23 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1423/95, nustatantį išsamias cukraus sektoriaus produktų, išskyrus melasą, importo įgyvendinimo taisykles (2), ypač į jo 1 straipsnio 2 dalies antros pastraipos antrą sakinį ir jo 3 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Reprezentacinės kainos ir papildomų importo muitų dydžiai, taikytini baltajam cukrui, žaliaviniam cukrui ir kai kuriems sirupams 2005–2006 prekybos metams, buvo nustatyti Komisijos reglamente (EB) Nr. 1011/2005 (3). Šios kainos ir dydžiai paskutinį kartą buvo pakeisti Komisijos reglamente (EB) Nr. 105/2006 (4).

(2)

Šiuo metu Komisijos turimi duomenys rodo, kad reikia iš dalies pakeisti minėtus dydžius pagal Reglamente (EB) Nr. 1423/95 nustatytas taisykles ir nuostatas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1423/95 1 straipsnyje išvardytiems produktams taikomos reprezentacinės kainos ir papildomi importo muitai, nustatyti Reglamentu (EB) Nr. 1011/2005 2005–2006 prekybos metams, yra iš dalies keičiami ir nurodomi šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. sausio 24 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. sausio 23 d.

Komisijos vardu

J. L. DEMARTY

Generalinis direktorius žemės ūkio ir kaimo plėtros reikalams


(1)  OL L 178, 2001 6 30, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 39/2004 (OL L 6, 2004 1 10, p. 16).

(2)  OL L 141, 1995 6 24, p. 16. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 624/98 (OL L 85, 1998 3 20, p. 5).

(3)  OL L 170, 2005 7 1, p. 35.

(4)  OL L 17, 2006 1 21, p. 11.


PRIEDAS

Iš dalies pakeisti reprezentacinių kainų ir papildomų importo muitų dydžiai baltajam cukrui, žaliaviniam cukrui ir KN kodu 1702 90 99 klasifikuojamiems produktams taikomi nuo 2006 m. sausio 24 d.

(EUR)

KN kodas

Reprezentacinė kaina už 100 kg neto atitinkamo produkto

Papildomo muito už 100 kg neto atitinkamo produkto dydis

1701 11 10 (1)

35,94

0,50

1701 11 90 (1)

35,94

4,12

1701 12 10 (1)

35,94

0,37

1701 12 90 (1)

35,94

3,83

1701 91 00 (2)

34,05

8,21

1701 99 10 (2)

34,05

4,12

1701 99 90 (2)

34,05

4,12

1702 90 99 (3)

0,34

0,32


(1)  Nustatyta už standartinę kokybę, kaip ji yra apibrėžta Tarybos reglamento (EB) Nr. 1260/2001 I priedo II dalyje (OL L 178, 2001 6 30, p. 1).

(2)  Nustatyta už standartinę kokybę, kaip ji yra apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1260/2001 I priedo I dalyje.

(3)  Nustatyta už kiekvieną 1 % sacharozės kiekio.


24.1.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 19/6


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 112/2006

2006 m. sausio 23 d.

iš dalies keičiantis Reglamentu (EB) Nr. 93/2006 nustatytas grąžinamąsias išmokas už neperdirbto baltojo cukraus ir neperdirbto žaliavinio cukraus eksportą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2001 m. birželio 19 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1260/2001 dėl bendro cukraus sektoriaus rinkos organizavimo (1), ypač į jo 27 straipsnio 5 dalies trečią pastraipą,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamente (EB) Nr. 93/2006 (2) yra nustatytos grąžinamosios išmokos, taikytinos už baltojo cukraus ir žaliavinio cukraus eksportą.

(2)

Reikėtų iš dalies pakeisti šias grąžinamąsias išmokas, nes Komisijos šiuo metu turimi duomenys skiriasi nuo Reglamento (EB) Nr. 93/2006 priėmimo metu turėtų duomenų,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamente (EB) Nr. 1260/2001 nustatytos grąžinamosios išmokos už Reglamento (EB) Nr. 93/2006 1 straipsnio 1 dalies a punkte išvardytų neperdirbtų ir nedenatūruotų produktų eksportą iš dalies pakeičiamos ir nurodomos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. sausio 24 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. sausio 23 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 178, 2001 6 30, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 39/2004 (OL L 6, 2004 1 10, p. 16).

(2)  OL L 15, 2006 1 20, p. 37.


PRIEDAS

GRĄŽINAMOSIOS IŠMOKOS UŽ NEPERDIRBTO BALTOJO CUKRAUS IR NEPERDIRBTO ŽALIAVINIO CUKRAUS EKSPORTĄ, TAIKOMOS NUO 2006 M. SAUSIO 24 D. (1)

Produktų kodas

Paskirtis

Mato vienetas

Grąžinamųjų išmokų dydis

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

26,32 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

26,32 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

26,32 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

26,32 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % sacharozės × 100 kg produkto neto

0,2861

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

28,61

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

28,61

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

28,61

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % sacharozės × 100 kg produkto neto

0,2861

N. B.: Produktų kodai ir „A“ serijos paskirčių kodai yra nustatyti Komisijos reglamente (EEB) Nr. 3846/87 (OL L 366, 1987 12 24, p. 1) su pakeitimais.

Paskirčių skaitiniai kodai yra apibrėžti Reglamente (EB) Nr. 2081/2003 (OL L 313, 2003 11 28, p. 11).

Kitos paskirtys apibrėžiamos taip:

S00

:

visos paskirtys (trečiosios šalys, kitos teritorijos, maisto tiekimas ir paskirtys, prilygintos eksportui už Bendrijos ribų), išskyrus Albaniją, Kroatiją, Bosniją ir Hercegoviną, Serbiją ir Juodkalniją (įskaitant Kosovą, kaip jis yra apibrėžtas 1999 m. birželio 10 d. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijoje Nr. 1244) ir Buvusiąją Jugoslavijos Respubliką Makedoniją, tačiau netaikoma cukrui, pridėtam į produktus, išvardytus Tarybos reglamento Nr. 2201/96 (OL L 297, 1996 11 21, p. 29) 1 straipsnio 2 dalies b punkte.


(1)  Šiame priede nustatyti dydžiai netaikomi eksportui nuo 2005 m. vasario 1 d., pagal 2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos sprendimą 2005/45/EB dėl Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo, iš dalies keičiančio 1972 m. liepos 22 d. Europos ekonominės bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimą dėl perdirbtiems žemės ūkio produktams taikomų nuostatų, sudarymo ir laikino taikymo (OL L 23, 2005 1 26, p. 17).

(2)  Šis dydis taikomas žaliaviniam cukrui, kurio išeiga yra 92 %. Jei eksportuojamo žaliavinio cukraus išeiga nėra lygi 92 %, taikytinas grąžinamosios išmokos dydis nustatomas pagal Reglamento (EB) Nr. 1260/2001 28 straipsnio 4 dalies nuostatas.


24.1.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 19/8


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 113/2006

2006 m. sausio 23 d.

iš dalies keičiantis Reglamentu (EB) Nr. 94/2006 nustatytas grąžinamąsias išmokas už sirupus ir kai kuriuos kitus cukraus sektoriaus produktus, eksportuojamus neperdirbtus

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2001 m. birželio 19 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1260/2001 dėl bendro cukraus sektoriaus rinkos organizavimo (1), ypač į jo 27 straipsnio 5 dalies trečią pastraipą,

kadangi:

(1)

Grąžinamosios išmokos už sirupus ir kai kuriuos kitus cukraus sektoriaus produktus, eksportuojamus neperdirbtus, buvo nustatytos Komisijos reglamente (EB) Nr. 94/2006 (2).

(2)

Reikėtų iš dalies pakeisti šias grąžinamąsias išmokas, kadangi Komisijos turimi duomenys skiriasi nuo duomenų, turimų Reglamento (EB) Nr. 94/2006 priėmimo metu,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamente (EB) Nr. 94/2006 prekybos metams 2005-2006 nustatytos grąžinamosios išmokos už Reglamento (EB) Nr. 1260/2001 1 straipsnio 1 dalies d, f ir g punktuose išvardytus produktus, eksportuojamus neperdirbtus, yra iš dalies pakeičiamos ir nurodomos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. sausio 24 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. sausio 23 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 178, 2001 6 30, p. 1. Regalamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 39/2004 (OL L 6, 2004 1 10, p. 16).

(2)  OL L 15, 2006 1 20, p. 39.


PRIEDAS

IŠ DALIES PAKEISTI GRĄŽINAMŲJŲ IŠMOKŲ DYDŽIAI UŽ NEPERDIRBTŲ SIRUPŲ IR KAIP KURIŲ KITŲ CUKRAUS SEKTORIAUS NEPERDIRBTŲ PRODUKTŲ EKSPORTĄ (1)

Produkto kodas

Paskirtis

Mato vienetas

Grąžinamosios išmokos dydis

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg sausosios medžiagos masės

28,61 (2)

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg sausosios medžiagos masės

28,61 (2)

1702 60 80 9100

S00

EUR/100 kg sausosios medžiagos masės

54,36 (3)

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % sacharozės × 100 kg produkto neto

0,2861 (4)

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg sausosios medžiagos masės

28,61 (2)

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % sacharozės × 100 kg produkto neto

0,2861 (4)

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % sacharozės × 100 kg produkto neto

0,2861 (4)

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % sacharozės × 100 kg produkto neto

0,2861 (4)  (5)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg sausosios medžiagos masės

28,61 (2)

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % sacharozės × 100 kg produkto neto

0,2861 (4)

N.B.: Produktų kodai ir „A“ serijos paskirčių kodai yra nustatyti Komisijos reglamente (EEB) Nr. 3846/87 (OL L 366, 1987 12 24, p. 1) su pakeitimais.

Paskirčių skaitiniai kodai yra apibrėžti Reglamente (EB) Nr. 2081/2003 (OL L 313, 2003 11 28, p. 11).

Kitos paskirtys apibrėžiamos taip:

S00

:

visos paskirtys (trečiosios šalys, kitos teritorijos, maisto tiekimas ir paskirtys, prilygintos eksportui už Bendrijos ribų), išskyrus Albaniją, Kroatiją, Bosniją ir Hercegoviną, Serbiją ir Juodkalniją (įskaitant Kosovą, kaip jis yra apibrėžtas 1999 m. birželio 10 d. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijoje Nr. 1244) ir Buvusiąją Jugoslavijos Respubliką Makedoniją, tačiau netaikoma cukrui, pridėtam į produktus, išvardytus Tarybos reglamento (EB) Nr. 2201/96 (OL L 297, 1996 11 21, p. 29) 1 straipsnio 2 dalies b punkte.


(1)  Šiame priede nustatyti dydžiai netaikomi eksportui nuo 2005 m. vasario 1 d., pagal 2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos sprendimą 2005/45/EB dėl Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo, iš dalies keičiančio 1972 m. liepos 22 d. Europos ekonominės bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimą dėl perdirbtiems žemės ūkio produktams taikomų nuostatų, sudarymo ir laikino taikymo (OL L 23, 2005 1 26, p. 17).

(2)  Taikoma tik Reglamento (EB) Nr. 2135/95 5 straipsnyje nurodytiems produktams.

(3)  Taikoma tik Reglamento (EB) Nr. 2135/95 6 straipsnyje nurodytiems produktams.

(4)  Bazinis dydis netaikomas sirupams, kurių grynumas mažesnis kaip 85 % (Reglamentas (EB) Nr. 2135/95). Sacharozės kiekis nustatomas pagal Reglamento (EB) Nr. 2135/95 3 straipsnio nuostatas.

(5)  Dydis netaikomas Reglamento (EEB) Nr. 3513/92 (OL L 355, 1992 12 5, p. 12) priedo 2 dalyje apibrėžtam produktui.


24.1.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 19/10


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 114/2006

2006 m. sausio 23 d.

iš dalies keičiantis grąžinamąsias išmokas už kai kuriuos cukraus sektoriaus produktus, kurie eksportuojami kaip prekės, neįtrauktos į Sutarties I priedą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2001 m. birželio 19 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1260/2001 dėl bendro cukraus sektoriaus rinkų organizavimo (1), ypač į jo 27 straipsnio 5 dalies a punktą ir į 15 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 90/2006 (2) buvo nustatytas grąžinamųjų išmokų dydis, kuris nuo 2006 m. sausio 20 d. taikomas priede išvardytiems produktams, eksportuojamiems kaip prekės, neįtrauktos į Sutarties I priedą.

(2)

Šiuo metu Komisijoje turimai informacijai taikomos taisyklės ir kriterijai, kurie nurodomi Reglamente (EB) Nr. 90/2006. Tai reiškia, kad šiuo metu taikomos eksporto grąžinamosios išmokos turi būti keičiamos kaip nurodyta šio reglamento priede,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamente (EB) Nr. 90/2006 nustatyti grąžinamųjų išmokų dydžiai keičiami kaip nurodyta šiame priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. sausio 24 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. sausio 23 d.

Komisijos vardu

Günter VERHEUGEN

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 178, 2001 6 30, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 39/2004 (OL L 6, 2004 1 10, p. 16).

(2)  OL L 15, 2006 1 20, p. 32.


PRIEDAS

Nuo 2006 m. sausio 24 d. taikomi grąžinamųjų išmokų dydžiai už kai kuriuos cukraus sektoriaus produktus, kurie eksportuojami kaip prekės, neįtrauktos į Sutarties I priedą (1)

KN kodas

Aprašymas

Grąžinamųjų išmokų dydis, išreikštas EUR/100 kg

Grąžinamąsias išmokas nustatant iš anksto

Kita

1701 99 10

Baltas cukrus

28,61

28,61


(1)  Šiame priede nustatyti dydžiai netaikomi eksportui į Bulgariją nuo 2004 m. spalio 1 d., į Rumuniją nuo 2005 m. gruodžio 1 d. ir 1972 m. liepos 22 d. Susitarimo tarp Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos 2 protokolo I ir II lentelėse išvardytoms prekėms, eksportuojamoms į Šveicarijos Konfederaciją arba į Lichtenšteino Kunigaikštystę nuo 2005 m. vasario 1 d.


24.1.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 19/12


KOMISIJOS DIREKTYVA 2006/8/EB

2006 m. sausio 23 d.

iš dalies keičianti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 1999/45/EB dėl pavojingų preparatų klasifikavimą, pakavimą ir ženklinimą reglamentuojančių valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų derinimo II, III ir V priedus, siekiant juos suderinti su technine pažanga

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 1999/45/EB dėl pavojingų preparatų klasifikavimą, pakavimą ir ženklinimą reglamentuojančių valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų derinimo (1), ypač į jos 20 straipsnio 1 pastraipą,

kadangi:

(1)

Preparatai, kurių sudėtyje yra daugiau nei viena medžiaga, 1967 m. birželio 27 d. Tarybos direktyvos 67/548/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių pavojingų medžiagų klasifikavimą, pakavimą ir ženklinimą etiketėmis, suderinimo (2) I priede klasifikuojama kaip kancerogeninė, mutageninė ir (arba) toksiška reprodukcijai, šiuo metu turi būti ženklinami rizikos frazėmis (R frazėmis), kad būtų nurodyta klasifikacija į 1 arba 2 kategoriją ir 3 kategoriją. Tačiau nurodant abejas R frazes yra pateikiama prieštaringa informacija. Todėl preparatai turėtų būti klasifikuojami ir ženklinami tik aukštesne pavojingumo kategorija.

(2)

Labai toksiškų vandens aplinkai medžiagų (klasifikuojamų kaip N), kurioms priskiriamos R frazės R50 arba R50/53, atveju specifinės koncentracijos ribos šiuo metu yra taikomos medžiagoms, išvardytoms Direktyvos 67/548/EEB I priede, kad būtų deramai įvertintas pavojus. Taikant šią priemonę yra skirtingai vertinami preparatai, turintys Direktyvos 67/548/EEB I priede išvardytų medžiagų, kurioms taikomos specifinės koncentracijos ribos, ir preparatai, turintys medžiagų, kurios dar nėra įtrauktos į I priedą, tačiau yra laikinai klasifikuojamos ir ženklinamos pagal Direktyvos 67/548/EEB 6 straipsnį, ir kurioms netaikomos specifinės koncentracijos ribos. Todėl yra būtina užtikrinti, kad visiems preparatams, kurių sudėtyje yra labai toksiškų vandens aplinkai medžiagų, bus taikomos vienodos specifinės koncentracijos ribos.

(3)

2001 m. rugpjūčio 6 d. Komisija priėmė Direktyvą 2001/59/EB (3), prie techninės pažangos pritaikančią Direktyvą 67/548/EEB. Direktyvoje 2001/59/EB buvo peržiūrėti Direktyvos 67/548/EEB VI priedo ozono sluoksnį ardančių medžiagų klasifikacijos ir ženklinimo kriterijai. Peržiūrėtame III priede dabar tik nurodoma, kad kartu su R fraze R59 yra naudojamas simbolis N.

(4)

Direktyvos 1999/45/EB V priede naudojama pakuotės ir ženklinimo reikalavimus apibūdinanti terminologija yra nenuosekli. Todėl reikėtų iš dalies pakeisti Direktyvos 1999/45/EB V priede naudojamas formuluotes, siekiant jas patikslinti.

(5)

Todėl reikėtų iš dalies pakeisti Direktyvos 1999/45/EB II, III ir V priedus.

(6)

Šioje direktyvoje numatytos priemonės atitinka pagal Direktyvos 1999/45/EB 20 straipsnį įsteigto Direktyvų dėl techninių kliūčių panaikinimo pavojingų medžiagų ir preparatų prekybos srityje derinimo su technikos pažanga komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 1999/45/EB II, III ir V priedai yra iš dalies keičiami pagal šios direktyvos priedą.

2 straipsnis

1.   Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję ne vėliau kaip iki 2007 m. kovo 1 d., įgyvendina šią direktyvą. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų nuostatų tekstus bei tų nuostatų ir šios direktyvos koreliacijos lentelę.

Valstybės narės, priimdamos šias nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą, arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

3 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

4 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2006 m. sausio 23 d.

Komisijos vardu

Günter VERHEUGEN

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 200, 1999 7 30, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Tarybos direktyva 2004/66/EB (OL L 168, 2004 5 1, p. 35).

(2)  OL 196, 1967 8 16, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2004/73/EB (OL L 152, 2004 4 30, p. 1).

(3)  OL L 225, 2001 8 21, p. 1.


PRIEDAS

Direktyva 1999/45/EB iš dalies keičiama taip:

1)

II priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

VI lentelė pakeičiama taip:

„VI   lentelė

Medžiagos klasifikacija

Preparato klasifikacija

1 ir 2 kategorijos

3 kategorija

1 arba 2 kategorijos kancerogeninės medžiagos ir R45 arba R49

Koncentracija ≥ 0,1 % kancerogeninis R45, R49 privalomos atitinkamais atvejais

 

3 kategorijos kancerogeninės medžiagos ir R40

 

Koncentracija ≥ 1 % kancerogeninis R40 privaloma (išskyrus kai jau priskirta R45  (1))

1 arba 2 kategorijos mutageninės medžiagos ir R46

Koncentracija ≥ 0,1 % mutageninis R46 privaloma

 

3 kategorijos mutageninės medžiagos ir R68

 

Koncentracija ≥ 1 % mutageninis R68 privaloma (išskyrus kai jau priskirta R46)

1 arba 2 kategorijos „toksiškos reprodukcijai“ medžiagos ir R60 (vaisingumas)

Koncentracija ≥ 0,5 % toksiškos reprodukcijai R60 privaloma

 

3 kategorijos „toksiškos reprodukcijai“ medžiagos ir R62 (vaisingumas)

 

Koncentracija ≥ 5 % toksiškos reprodukcijai (vaisingumas) R62 privaloma (išskyrus kai jau priskirta R60)

1 arba 2 kategorijos „toksiškos reprodukcijai“ medžiagos ir R61 (vystymasis)

Koncentracija ≥ 0,5 % toksiškos reprodukcijai (vystymasis) R61 privaloma

 

3 kategorijos „toksiškos reprodukcijai“ medžiagos ir R63 (vystymasis)

 

Koncentracija ≥ 5 % toksiškos reprodukcijai (vystymasis) R63 privaloma (išskyrus kai jau priskirta R61)

b)

VI A lentelė pakeičiama taip:

„VI A   lentelė

Medžiagos klasifikacija

Preparato klasifikacija

1 ir 2 kategorijos

3 kategorija

1 arba 2 kategorijos kancerogeninės medžiagos ir R45 arba R49

Koncentracija ≥ 0,1 % kancerogeninis R45, R49 privalomos atitinkamais atvejais

 

3 kategorijos kancerogeninės medžiagos ir R40

 

Koncentracija ≥ 1 % kancerogeninis R40 privaloma (išskyrus kai jau priskirta R45  (2))

1 arba 2 kategorijos mutageninės medžiagos ir R46

Koncentracija ≥ 0,1 % mutageninis R46 privaloma

 

3 kategorijos mutageninės medžiagos ir R68

 

Koncentracija ≥ 1 % mutageninis R68 privaloma (išskyrus kai jau priskirta R46)

1 arba 2 kategorijos „toksiškos reprodukcijai“ medžiagos ir R60 (vaisingumas)

Koncentracija ≥ 0,2 % toksiškos reprodukcijai R60 privaloma

 

3 kategorijos „toksiškos reprodukcijai“ medžiagos ir R62 (vaisingumas)

 

Koncentracija ≥ 1 % toksiškos reprodukcijai (vaisingumas) R62 privaloma (išskyrus kai jau priskirta R60)

1 arba 2 kategorijos „toksiškos reprodukcijai“ medžiagos ir R61 (vystymasis)

Koncentracija ≥ 0,2 % toksiškos reprodukcijai (vystymasis) R61 privaloma

 

3 kategorijos „toksiškos reprodukcijai“ medžiagos ir R63 (vystymasis)

 

Koncentracija ≥ 1 % toksiškos reprodukcijai (vystymasis) R63 privaloma (išskyrus kai jau priskirta R61)

2)

III priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

A dalies b(1) skirsnio 2 punktas yra išbraukiamas;

b)

B dalies 1 lentelė pakeičiama taip:

„1a   lentelė

Ūmus vandens organizmų toksiškumas ir ilgalaikiai nepageidaujami poveikiai

Medžiagos klasifikacija

Preparato klasifikacija

N, R50–53

N, R51–53

R52–53

N, R50–53

žr. 1b lentelę

žr. 1b lentelę

žr. 1b lentelę

N, R51–53

 

Cn ≥ 25 %

2,5 % ≤ Cn < 25 %

R52–53

 

 

Cn ≥ 25 %

Preparatams, kurių sudėtyje yra medžiaga, klasifikuojama N, R50–53, taikomos 1b lentelėje nurodytos koncentracijos ribos ir pagal jas sudaryta klasifikacija.

1b   lentelė

Ūmus vandens organizmų toksiškumas ir labai toksiškų vandens aplinkai medžiagų ilgalaikiai nepageidaujami poveikiai

LC50 arba EC50 vertė („L(E)C50“) medžiagos klasifikuojamos N, R50–53 (mg/l)

Preparato klasifikacija

N, R50–53

N, R51–53

R52–53

0,1 < L(E)C50 ≤ 1

Cn ≥ 25 %

2,5 % ≤ Cn < 25 %

0,25 % ≤ Cn < 2,5 %

0,01 < L(E)C50 ≤ 0,1

Cn ≥ 2,5 %

0,25 % ≤ Cn < 2,5 %

0,025 % ≤ Cn < 0,25 %

0,001 < L(E)C50 ≤ 0,01

Cn ≥ 0,25 %

0,025 % ≤ Cn < 0,25 %

0,0025 % ≤ Cn < 0,025 %

0,0001 < L(E)C50 ≤ 0,001

Cn ≥ 0,025 %

0,0025 % ≤ Cn < 0,025 %

0,00025 % ≤ Cn < 0,0025 %

0,00001 < L(E)C50 ≤ 0,0001

Cn ≥ 0,0025 %

0,00025 % ≤ Cn < 0,0025 %

0,000025 % ≤ Cn < 0,00025 %

Preparatų, turinčių medžiagų, kurių LC50 arba EC50 vertė yra mažesnė nei 0,00001 mg/l, koncentracijos ribos yra apskaičiuojamos atitinkamai (taikant koeficientą, kurio vertė yra 10).“;

c)

B dalies 2 lentelė pakeičiama taip:

„2   lentelė

Ūmus vandens organizmų toksiškumas

LC50 arba EC50 vertė („L(E)C50“) medžiagos klasifikuojamos N, R50 arba N, R50–53 (mg/l)

Preparato klasifikacija N, R50

0,1 < L(E)C50 ≤ 1

Cn ≥ 25 %

0,01 < L(E)C50 ≤ 0,1

Cn ≥ 2,5 %

0,001 < L(E)C50 ≤ 0,01

Cn ≥ 0,25 %

0,0001 < L(E)C50 ≤ 0,001

Cn ≥ 0,025 %

0,00001 < L(E)C50 ≤ 0,0001

Cn ≥ 0,0025 %

Preparatų, turinčių medžiagų, kurių LC50 arba EC50 vertė yra mažesnė nei 0,00001 mg/l, koncentracijos ribos yra apskaičiuojamos atitinkamai (taikant koeficientą, kurio vertė yra 10).“;

d)

B dalies II punkto 5 lentelė pakeičiama taip:

5   lentelė

Pavojingos ozono sluoksniui

Medžiagos klasifikacija

Preparato klasifikacija N, R59

„N ir R59

Cn ≥ 0,1 %“;

3)

V priedas pakeičiamas taip:

„V PRIEDAS

SPECIALIOSIOS NUOSTATOS DĖL TAM TIKRŲ PREPARATŲ ŽENKLINIMO

A.   Preparatams, klasifikuojamiems kaip pavojingi pagal 5, 6 ir 7 straipsnius

1.   Plačiajai visuomenei parduodami preparatai

1.1.

Tokių preparatų pakuotės etiketėje be specifinės saugos informacijos turi būti atitinkamos saugos frazės S1, S2, S45 arba S46 pagal Direktyvos 67/548/EEB VI priede nustatytus kriterijus.

1.2.

Jei šie preparatai klasifikuojami kaip labai toksiški (T+), toksiški (T) arba ėsdinantys (C), ir jei ant pačios pakuotės neįmanoma užrašyti tokios informacijos, prie pakuotės su tokiais preparatais turi būti pridedamos tikslios ir lengvai suprantamos naudojimo instrukcijos, prireikus įskaitant tuščios pakuotės naikinimo instrukcijas.

2.   Purškiamieji preparatai

Tokių preparatų pakuotės etiketėje privaloma nurodyti saugos frazę S23 kartu su saugos frazėmis S38 arba S51, jiems priskirtomis pagal Direktyvos 67/548/EEB VI priede nustatytus kriterijus.

3.   Preparatai, turintys medžiagos, kuriai priskiriama frazė R33: pavojinga – kaupiasi organizme

Jei preparate yra nors viena medžiaga, kuriai priskiriama frazė R33, preparato pakuotės etiketėje turi būti šios frazės žodinė formuluotė, kaip išdėstyta Direktyvos 67/548/EEB III priede, jei šios preparate esančios medžiagos koncentracija yra lygi arba didesnė kaip 1 %, išskyrus kai Direktyvos 67/548/EEB I priede yra nustatytos kitokios vertės.

4.   Preparatai, turintys medžiagos, kuriai priskiriama frazė R64: kenkia žindomam vaikui

Jei preparate yra nors viena medžiaga, kuriai priskiriama frazė R64, preparato pakuotės etiketėje turi būti šios frazės žodinė formuluotė, kaip išdėstyta Direktyvos 67/548/EEB III priede, jei šios preparate esančios medžiagos koncentracija yra lygi arba didesnė kaip 1 %, išskyrus kai Direktyvos 67/548/EEB I priede yra nustatytos kitokios vertės.

B.   Preparatams, neatsižvelgiant į jų klasifikaciją pagal 5, 6 ir 7 straipsnius

1.   Preparatai, turintys švino

1.1.   Dažai ir lakai

Dažų ir lakų, kuriuose švino kiekis (išreikštas metalo mase), nustatytas pagal ISO standartą 6503/1984, yra didesnis kaip 0,15 % viso preparato masės, pakuotės etiketėje turi būti nurodoma:

„Sudėtyje yra švino. Neturi būti naudojamas ant paviršių, kurie gali būti vaikų kramtomi arba čiulpiami“.

Jei pakuotės turinys yra mažesnis kaip 125 mililitrai, gali būti formuluojama taip:

„Įspėjimas! Sudėtyje yra švino“.

2.   Preparatai, turintys cianakrilatų

2.1.   Klijai

Ant pačios klijų pakuotės, kurių pagrindinė medžiaga cianakrilatai, turi būti toks užrašas:

 

„Cianakrilatas

Pavojinga

Staigiai suklijuoja odą ir akis

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje“.

Atitinkama saugos informacija turi būti pateikiama kartu su pakuote.

3.   Preparatai, turintys izocianatų

Preparatų, turinčių izocianatų (pvz., monomerų, oligomerų, forpolimerų ir pan. arba jų mišinių), pakuotės etiketėje turi būti toks užrašas:

 

„Sudėtyje yra izocianatų.

Žiūrėti gamintojo pateiktą informaciją.“.

4.   Preparatai, turintys epoksidinių komponentų, kurių vidutinė molekulinė masė ≤ 700

Preparatų, turinčių epoksidinių komponentų, kurių vidutinė molekulinė masė ≤ 700, pakuotės etiketėje turi būti toks užrašas:

 

„Sudėtyje yra epoksidinių komponentų.

Žiūrėti gamintojo pateiktą informaciją.“.

5.   Plačiajai visuomenei parduodami preparatai, turintys aktyviojo chloro

Preparatų, turinčių daugiau kaip 1 % aktyviojo chloro, pakuotės etiketės turi būti šie konkretūs užrašai:

„Įspėjimas! Nenaudoti kartu su kitais produktais. Gali išskirti pavojingas dujas (chlorą).“.

6.   Preparatai, turintys kadmio (lydiniai) ir skirti kietajam arba minkštajam litavimui

Pirmiau nurodytų preparatų pakuotės etiketėje turi būti toks aiškiai įskaitomomis ir neištrinamomis raidėmis atspausdintas užrašas:

 

„Įspėjimas! Sudėtyje yra kadmio.

Naudojant susidaro pavojingi garai.

Žiūrėti gamintojo pateiktą informaciją.

Laikytis saugos instrukcijų.“.

7.   Preparatai, naudojami aerozolio pavidalu

Nepažeidžiant šios direktyvos nuostatų, aerozoliniams preparatams irgi taikomos ženklinimo nuostatos pagal Direktyvos 75/324/EEB su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 94/1/EB, priedo 2.2 ir 2.3 punktus.

8.   Preparatai, turintys iki galo neištirtų medžiagų

Jei preparate yra bent viena medžiaga, kuri pagal Direktyvos 67/548/EEB 13 straipsnio 3 dalį turi užrašą „Dėmesio. Medžiaga dar iki galo neištirta“, preparato pakuotės etiketėje turi būti užrašas „Įspėjimas – šio preparato sudėtyje yra cheminės medžiagos, kuri nėra visiškai ištirta“, jei šios medžiagos koncentracija yra ≥1 %.

9.   Preparatai, kurie neklasifikuojami kaip jautrinantys, bet turintys ne mažiau kaip vieną alergiją sukeliančią medžiagą

Preparatų, turinčių bent vieną medžiagą, kuri klasifikuojama kaip jautrinanti, ir kurios koncentracija jame yra lygi arba didesnė kaip 0,1 %, arba jos koncentracija yra lygi arba didesnė už tai medžiagai apibrėžtą Direktyvos 67/548/EEB I priedo specialioje pastaboje, pakuotės etiketėje turi būti toks užrašas:

„Sudėtyje yra (jautrinančios medžiagos pavadinimas). Gali sukelti alergiją.“.

10.   Skystieji preparatai, turintys halogenintų angliavandenilių

Skystųjų preparatų, kuriems pliūpsnio temperatūra nėra nustatyta arba yra didesnė kaip 55 °C, ir kurie turi halogenintą angliavandenilį ir daugiau kaip 5 % degių arba labai degių medžiagų, pakuotės etiketėje turi būti, atitinkamais atvejais, toks užrašas:

„Naudojami gali būti labai degūs“ arba „Naudojami gali būti degūs“.

11.   Preparatai, turintys medžiagos, kuriai priskiriama frazė R67: garai gali sukelti mieguistumą ir galvos svaigimą

Jei preparate yra nors viena medžiaga, kuriai priskiriama frazė R67, preparato pakuotės etiketėje turi būti šios frazės žodinė formuluotė, kaip išdėstyta Direktyvos 67/548/EEB III priede, jei šios preparate esančios medžiagos koncentracija yra lygi arba didesnė kaip 15 %, išskyrus kai:

preparatas jau yra klasifikuojamas frazėmis R20, R23, R26, R68/20, R39/23 arba R39/26,

arba preparato pakuotės turinys neviršija 125 ml.

12.   Cementas ir cemento preparatai

Cemento ir jo preparatų, kuriuose tirpus chromas (VI) sudaro daugiau kaip 0,0002 % cemento bendros sausos masės, pakuotės etiketėje turi būti toks užrašas:

„Sudėtyje yra chromo (VI). Gali sukelti alergiją.“.

Išskyrus, kai preparatas jau klasifikuojamas ir ženklinamas kaip alergenas fraze R43.

C.   Preparatams, kurie nėra klasifikuojami pagal 5, 6 ir 7 straipsnius, bet turi ne mažiau kaip vieną pavojingą medžiagą

1.   Preparatai, kurie nėra skirti plačiajai visuomenei

Preparatų, nurodytų 14 straipsnio 2.1 punkto b papunktyje, pakuotės etiketėje turi būti toks užrašas:

„Profesionaliems naudotojams saugos duomenų lapas pateikiamas pareikalavus“.“.


(1)  Jei preparatas yra priskirtas R49 ir R40, turi būti nurodomos abi R frazės, nes R40 atveju į perdavimo būdus neskirstoma, o R49 atveju nurodomas inhaliacinis būdas.“;

(2)  Jei preparatas yra priskirtas R49 ir R40, turi būti nurodomos abi R frazės, nes R40 atveju į perdavimo būdus neskirstoma, o R49 atveju nurodomas inhaliacinis būdas.“;


II Aktai, kurių skelbti neprivaloma

Komisija

24.1.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 19/20


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2005 m. gruodžio 23 d.

pakeičiantis jos vidaus darbo tvarkos taisykles

(2006/25/EB, Euratomas)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 218 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į Europos atominės energijos bendrijos sutartį, ypač į jos 131 straipsnį,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 28 straipsnio 1 dalį ir 41 straipsnio 1 dalį,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Komisijos nuostatų dėl bendros skubaus įspėjimo sistemos ARGUS sukūrimo tekstas pateikiamas šio sprendimo priede, kuris pridedamas prie Komisijos darbo tvarkos taisyklių (1).

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja 2006 m. sausio 1 d.

Priimta Briuselyje, 2005 m. gruodžio 23 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 308, 2000 12 8, p. 26. Darbo tvarkos taisyklės su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos sprendimu 2005/960/EB, Euratomas (OL L 347, 2005 12 30, p. 83).


PRIEDAS

KOMISIJOS NUOSTATOS DĖL BENDROS SKUBAUS ĮSPĖJIMO SISTEMOS ARGUS SUKŪRIMO

Kadangi:

(1)

Komisijai, siekiančiai savo kompetencijos srityje pagerinti galimybes greitai, veiksmingai ir koordinuotai reaguoti į kelias politikos sritis apimančias daugiasektores bet kokios kilmės krizes, kurių sprendimui būtini veiksmai Bendrijos lygmeniu, tikslinga sukurti bendrą skubaus įspėjimo sistemą ARGUS.

(2)

Iš pradžių sistemos pagrindą turėtų sudaryti vidaus ryšių tinklas, leisiantis krizių atveju generaliniams direktoratams ir Komisijos tarnyboms keistis svarbiausia informacija.

(3)

Siekiant užtikrinti esamų specializuotųjų tinklų tarpusavio sąsają ir koordinavimą, sistema bus peržiūrima, atsižvelgiant į įgytą patirtį ir technologijų pažangą.

(4)

Būtina apibrėžti tinkamą sprendimų priėmimo ir greito, koordinuoto bei nuoseklaus Komisijos reagavimo į dideles daugiasektores krizes koordinavimo procesą, tuo pat metu užtikrinant šio proceso pakankamą lankstumą, prisitaikymą prie ypatingų poreikių ir aplinkybių konkrečios krizės atveju bei esamų konkrečių krizių įveikimo politikos priemonių įvertinimą.

(5)

Sistemoje turi būti atsižvelgta į bendrą subsidiarumo principą ir visų esamų Komisijos sektorinių skubaus įspėjimo sistemų ypatinguosius bruožus, patirtį, tvarką ir kompetencijos sritis, kurios leidžia jos tarnyboms reaguoti į konkrečias krizes įvairiose Bendrijos veiklos srityse.

(6)

Kadangi ryšiai yra pagrindinis krizių valdymo elementas, ypatingas dėmesys turi būti skirtas visuomenės informavimui ir veiksmingiems ryšiams su piliečiais, pasitelkiant spaudą, įvairias ryšių priemones ir Komisijos informacijos centrus Briuselyje ir (arba) tinkamiausioje vietoje.

1 straipsnis

ARGUS sistema

1.   Bendra skubaus įspėjimo sistema ARGUS sukurta, siekiant pagerinti Komisijos galimybes greitai, veiksmingai ir nuosekliai reaguoti į kelias politikos sritis apimančias daugiasektores bet kokios kilmės krizes, kurių sprendimui būtini veiksmai Bendrijos lygmeniu.

2.   ARGUS sistemą sudaro:

a)

vidaus ryšių tinklas;

b)

specialus koordinavimo procesas, pradedamas didelės daugiasektorės krizės atveju.

3.   Šiomis nuostatomis nepažeidžiamas Komisijos sprendimas 2003/246/EB, Euratomas dėl operatyvinės krizių valdymo tvarkos.

2 straipsnis

ARGUS informacinis tinklas

1.   Vidaus ryšių tinklas yra nuolatinė platforma, suteikianti Komisijos generaliniams direktoratams ir tarnyboms galimybę realiuoju laiku keistis reikiama informacija apie atsirandančias daugiasektores krizes arba numatomas ar tiesiogines grėsmes bei koordinuoti atitinkamą reakciją Komisijos kompetencijos srities ribose.

2.   Svarbiausi tinklo nariai yra šie: Generalinis sekretoriatas, Spaudos ir ryšių generalinis direktoratas, įskaitant atstovo spaudai tarnybą, Aplinkos generalinis direktoratas, Sveikatos ir vartotojų apsaugos generalinis direktoratas, Teisingumo, laisvės ir saugumo generalinis direktoratas, Išorės ryšių generalinis direktoratas, Humanitarinės pagalbos generalinis direktoratas, Personalo ir administracijos generalinis direktoratas, Prekybos generalinis direktoratas, Informatikos generalinis direktoratas, Mokesčių ir muitų sąjungos generalinis direktoratas, Jungtinis tyrimų centras ir Teisės tarnyba.

3.   Visi kiti Komisijos generaliniai direktoratai ir tarnybos, joms paprašius, gali būti įjungtos į tinklą, jei jos įgyvendino minimalius 4 pastraipoje numatytus reikalavimus.

4.   Tinklo nariais esantys generaliniai direktoratai ir tarnybos paskiria ARGUS korespondentą ir sukuria atitinkamą budėjimo tvarką, kuri leistų krizės atveju susisiekti su tarnyba ir greitai reaguoti, užtikrinant jos intervenciją. Sistema turi būti sukurta taip, kad tai būtų galima atlikti nekeičiant esamo žmogiškųjų išteklių paskirstymo.

3 straipsnis

Koordinavimo procesas didelės krizės atveju

1.   Kilus rimtai daugiasektorei krizei arba numatomai ar tiesioginei grėsmei, pirmininkas, gavęs pranešimą arba paprašius Komisijos nariui, savo iniciatyva gali nuspręsti pradėti ypatingąjį koordinavimo procesą. Pirmininkas taip pat nuspręs, kam skirti politinę atsakomybę už Komisijos reakciją į krizę. Jis arba pasiliks atsakomybę sau, arba ją skirs Komisijos nariui.

2.   Atsakingas asmuo turės vadovauti ir koordinuoti reakciją į krizę, atstovauti Komisijai kitų institucijų atžvilgiu ir būti atsakingu už ryšius su visuomene. Tai neturės įtakos esamai kompetencijai ir įgaliojimams Kolegijoje.

3.   Generalinis sekretoriatas, vadovaujamas pirmininko, arba Komisijos narys, kuriam buvo skirta atsakomybė, pasitelks 4 straipsnyje aprašytą ypatingąją operatyvinę krizių valdymo struktūrą – Krizių koordinavimo komitetą.

4 straipsnis

Krizių koordinavimo komitetas

1.   Krizių koordinavimo komitetas yra ypatinga operatyvinė krizių valdymo struktūra, sukurta reakcijos į krizę vadovavimui ir koordinavimui, sutelkianti visų susijusių Komisijos generalinių direktoratų ir tarnybų atstovus. Paprastai 2 straipsnio 2 dalyje minimi generaliniai direktoratai ir tarnybos yra atstovaujami Krizių koordinavimo komitete bei kituose su konkrečia krize susijusiose generaliniuose direktoratuose ir tarnybose. Krizių koordinavimo komitetas naudojasi esamais tarnybų ištekliais ir priemonėmis.

2.   Krizių koordinavimo komitetui pirmininkauja Generalinio Sekretoriaus pavaduotojas, kuriam suteikta ypatinga politikos koordinavimo atsakomybė.

3.   Krizių koordinavimo komitetas ypač vertins ir stebės situacijos raidą, nustatys problemas ir sprendimų bei veiksmų galimybes, užtikrins reakcijos darną ir nuoseklumą ir sprendimų bei veiksmų įgyvendinimą.

4.   Sprendimai, dėl kurių bus sutarta Krizių koordinavimo komitete, bus priimami laikantis įprastos Komisijos sprendimų priėmimo tvarkos, o juos įgyvendins generaliniai direktoratai ir skubaus įspėjimo sistemos.

5.   Komisijos tarnybos rūpestingai užtikrins užduočių, susijusių su reakcija jų kompetencijos srityse, valdymą.

5 straipsnis

Operatyvinės tvarkos vadovas

Operatyvinės tvarkos vadove bus pateiktos išsamios šio sprendimo įgyvendinimo nuostatos.

6 straipsnis

Komisija, atsižvelgdama į įgytą patirtį ir technologijų pažangą, peržiūrės šį sprendimą praėjus ne daugiau kaip vieneriems metams po jo įsigaliojimo, ir, jei būtina, priims papildomas su ARGUS veikimu susijusias priemones.


24.1.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 19/23


KOMISIJOS REKOMENDACIJA

2006 m. sausio 18 d.

dėl 2006 m. koordinuotos Bendrijos monitoringo programos, kuria siekiama užtikrinti, kad būtų neviršijamos didžiausios leistinos pesticidų likučių koncentracijos vertės grūduose ir tam tikruose kituose augalinės kilmės produktuose bei ant jų, ir dėl 2007 m. nacionalinių monitoringo programų

(pranešta dokumentu Nr. C(2006) 11)

(Tekstas svarbus EEE)

(2006/26/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 211 straipsnį,

atsižvelgdama į 1986 m. liepos 24 d. Tarybos direktyvą 86/362/EEB dėl pesticidų likučių grūduose ir ant jų didžiausių koncentracijų nustatymo (1), ypač į jos 7 straipsnio 2 dalies b punktą,

atsižvelgdama į 1990 m. lapkričio 27 d. Tarybos direktyvą 90/642/EEB dėl didžiausių pesticidų likučių koncentracijų tam tikruose augalinės kilmės produktuose ir ant jų, įskaitant vaisius ir daržoves, nustatymo (2), ypač į jos 4 straipsnio 2 dalies b punktą,

kadangi:

(1)

Direktyvose 86/362/EEB ir 90/642/EEB numatyta, kad Komisija turėtų laipsniškai kurti sistemą, kuri sudarytų sąlygas įvertinti maisto produktuose esančių pesticidų kiekį. Siekiant atlikti patikimus įvertinimus, reikalingi duomenys apie pesticidų likučių kontrolę tam tikruose maisto produktuose, kurie sudaro europinės mitybos pagrindą. Visuotinai pripažįstama, kad europinės mitybos pagrindą sudaro apytikriai 20–30 maisto produktų. Atsižvelgiant į atskirų valstybių išteklius pesticidų likučių monitoringo srityje, pagal koordinuotą monitoringo programą valstybės narės kasmet gali atlikti tik aštuonių produktų mėginių analizę. Pesticidų naudojimo pakitimas yra pastebimas per trejus metus. Todėl kiekvieno pesticido kontrolė turėtų būti atliekama 20–30 maisto produktų per keletą trimečių laikotarpių.

(2)

2006 m. turėtų būti atliekama pesticidų, kuriems taikoma ši rekomendacija, likučių kontrolė, nes gautais duomenimis bus galima pasinaudoti apskaičiuojant pesticidų likučių dabartinius kiekius maisto produktuose.

(3)

Kiekvieno koordinuoto monitoringo metu, nustatant mėginių skaičių, būtina nuosekliai taikyti statistinės analizės metodus. Tokios teorijos taikymą nustatė Maisto kodekso komisija (3). Remiantis binominio paskirstymo tikimybe, gali būti paskaičiuota, kad 613 mėginių analizė su didesniu nei 99 % patikimumo laipsniu sudaro galimybę aptikti pesticidų likučių turintį mėginį, viršijantį nustatymo ribą (NR), jei mažiau nei 1 % augalinės kilmės produktų sudėtyje yra šią ribą viršijančių pesticidų likučių. Šių mėginių rinkimas turėtų būti proporcingai paskirstytas tarp valstybių narių atsižvelgiant į gyventojų ir vartotojų skaičių; per vienerius metus turėtų būti paimta mažiausiai 12 kiekvieno maisto produkto mėginių.

(4)

Gairės dėl pesticidų likučių tyrimui taikomos kokybės kontrolės tvarkos paskelbtos Komisijos tinklalapyje (4). Susitarta, kad šios gairės turi būti taikomos valstybių narių laboratorijose ir nuolat būti peržiūrimos atsižvelgiant į patirtį, įgytą monitoringo programose.

(5)

Komisijos direktyva 2002/63/EB nustato Bendrijos mėginių ėmimo metodus oficialiai kontroliuojant pesticidų likučius augalinės ir gyvūninės kilmės produktuose ir ant jų (5). Mėginių ėmimo metodus ir tvarką, numatytą šioje direktyvoje, sudaro ir Maisto kodekso komisijos numatyti metodai bei tvarka.

(6)

Direktyvose 86/362/EEB ir 90/642/EEB reikalaujama, kad valstybės narės nurodytų kriterijus, kuriais remdamosi jos parengė nacionalines patikrinimo programas. Tokia informacija turėtų apimti kriterijus, taikomus nustatant imtinų mėginių skaičių, atliktinus tyrimus, ribas, kurias viršijus pranešama apie likučius, kriterijus, pagal kuriuos šios ribos buvo nustatytos ir išsamius duomenis apie tyrimus atliekančių laboratorijų akreditaciją pagal 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 882/2004 dėl oficialios kontrolės, kuri atliekama siekiant užtikrinti, kad būtų įvertinama, ar laikomasi pašarus ir maistą reglamentuojančių teisės aktų, gyvūnų sveikatos ir gerovės taisyklių (6). Taip pat turėtų būti nurodytas pažeidimų skaičius ir pobūdis bei priemonės, kurių imtasi.

(7)

Didžiausios likučių koncentracijos vertės kūdikių maiste nustatytos pagal 1991 m. gegužės 14 d. Komisijos direktyvos 91/321/EEB dėl mišinių kūdikiams iki 4–6 mėnesių ir mišinių kūdikiams, vyresniems kaip 4 mėnesių (7), 6 straipsnį bei 1996 m. vasario 16 d. Komisijos direktyvos 96/5/EB, Euratomas dėl perdirbtų grūdinių maisto produktų ir maisto kūdikiams bei mažiems vaikams (8) 6 straipsnį.

(8)

Informacija apie monitoringo programų rezultatus labiausiai tinka apdorojimui, saugojimui ir perdavimui elektroniniais (kompiuteriniais) būdais. Valstybių narių duomenų perdavimui elektroniniu paštu buvo sukurtos formos. Todėl valstybės narės savo ataskaitas Komisijai turėtų galėti nusiųsti standartine forma. Komisijos atliekamas gairių vystymas yra veiksmingiausias būdas užtikrinti tolesnį tokių standartinių formų tobulinimą.

(9)

Šioje rekomendacijoje numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

REKOMENDUOJA:

1)

Valstybės narės raginamos per 2006 m. imti mėginius ir atlikti I priede nurodytų produktų (pesticidų) likučių junginių analizę, paimant tokį kiekvieno produkto mėginių skaičių, koks jis nurodytas II priede, tinkamai atsižvelgiant nacionalinę, Bendrijos ir trečiųjų šalių dalį valstybės rinkoje.

Mėginių ėmimo procedūra, įskaitant vienetų skaičių, turėtų būti suderinta su Direktyva 2002/63/EB.

2)

Didelį pavojų keliančių pesticidų, t. y. kuriems yra nustatyta ūmaus veikimo dozė (ŪVD) (pvz., OP-esterių, endosulfano ir N-metilo karbamatų) mėginių ėmimas turėtų būti atliekamas taip, kad būtų atrinkti du laboratoriniai mėginiai. Jei pirminiame laboratoriniame mėginyje aptinkamas ieškomo pesticido likutis, antrinio mėginio vienetai turėtų būti tiriami atskirai. Tai taikoma šiems produktams:

baklažanams,

vynuogėms (9),

bananams,

paprikoms.

Tam tikrai šių produktų mėginių daliai taip pat turėtų būti atlikta atskirų vienetų individuali analizė antriniame laboratoriniame mėginyje, jei tokie pesticidai būtų nustatyti pirmajame mėginyje ir ypač tuo atveju, jei tai būtų vieno gamintojo produkcija.

3)

Iš bendro mėginių skaičiaus, kaip nurodyta I ir II priede, kiekviena valstybė narė turėtų paimti ir ištirti:

a)

mažiausiai dešimt kūdikio maisto, daugiausia sudaryto iš daržovių, vaisių ir javų, mėginių;

b)

ekologiškos produkcijos mėginius (mažiausiai vieną mėginį, jeigu jį galima paimti), kurių skaičius proporcingas ekologiškos produkcijos rinkos daliai kiekvienoje valstybėje narėje.

4)

Valstybės narės raginamos ne vėliau kaip iki 2007 m. rugpjūčio 31 d. atsiskaityti apie mėginių, kurie buvo tiriami I priede nurodytų produktų (pesticidų) likučių junginiams nustatyti, analizės rezultatus, nurodant:

a)

taikytus analitinius metodus ir pasiektas ribas, kurias viršijus pranešama apie likučius, pagal pesticidų likučių tyrimui taikomą kokybės kontrolės tvarką;

b)

pažeidimų skaičių, jų pobūdį ir priemones, kurių imtasi.

5)

Ataskaita turėtų būti pateikta forma, įskaitant elektroninę formą, pagal valstybėms narėms skirtą Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto parengtą orientacinį dokumentą dėl Komisijos rekomendacijų įgyvendinimo koordinuojamų Bendrijos monitoringo programų srityje.

Kūdikių maisto ir ekologiško maisto mėginių analizės rezultatai turėtų būti pateikti atskirame duomenų lape.

6)

Valstybės narės raginamos ne vėliau kaip iki 2006 m. rugpjūčio 31 d. atsiųsti Komisijai ir valstybėms narėms pagal Direktyvos 86/362/EEB 7 straipsnio 3 dalį ir Direktyvos 90/642/EEB 4 straipsnio 3 dalį reikalaujamą informaciją apie 2005 m. atliktą monitoringą, siekiant bent jau imant kontrolinius mėginius užtikrinti, kad būtų neviršijamos didžiausios leistinos pesticidų likučių koncentracijos vertės, įskaitant:

a)

nacionalinių programų dėl pesticidų likučių rezultatus;

b)

informaciją apie laboratorijose atliekamos kokybės kontrolės tvarką, ypač informaciją apie tuos gairių dėl pesticidų likučių tyrimui taikomos kokybės kontrolės tvarkos aspektus, kurių jos negalėjo pritaikyti arba kuriuos taikant joms iškilo sunkumų;

c)

informaciją apie tyrimus atliekančių laboratorijų akreditaciją pagal Reglamento (EB) Nr. 882/2004 12 straipsnio nuostatas (įskaitant informaciją apie akreditacijos sritį, akreditacijos įstaigą ir pateikti akreditacijos pažymėjimo kopiją);

d)

informaciją apie kvalifikacijos tikrinimo ir tarplaboratorinius testus, kuriuose tyrimų laboratorija dalyvavo.

7)

Valstybės narės raginamos ne vėliau kaip iki 2006 m. rugsėjo 30 d. atsiųsti Komisijai numatomas 2007 m. nacionalines programas didžiausioms leistinoms pesticidų likučių koncentracijoms, nustatytoms Direktyvomis 90/642/EEB ir 86/362/EEB, kontroliuoti, įskaitant informaciją apie:

a)

kriterijus, kurie buvo taikomi nustatant mėginių skaičių ir tyrimus, kuriuos būtina atlikti;

b)

pasiektas ribas, kurias viršijus pranešama apie likučius, ir kriterijus, pagal kuriuos šios ribos buvo nustatytos;

c)

išsamią informaciją apie tyrimus atliekančias laboratorijas pagal Reglamentą (EB) Nr. 882/2004.

Priimta Briuselyje, 2006 m. sausio 18 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 221, 1986 8 7, p. 37. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2005/76/EB (OL L 293, 2005 11 9, p. 14).

(2)  OL L 350, 1990 12 14, p. 71. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2005/76/EB.

(3)  Codex Alimentarius, „Pesticide Residues in Foodstuffs“, Roma 1994, ISBN 92-5-203 271-1; 2 tomas, p. 372.

(4)  Dokumentas Nr. SANCO/10476/2003, http://europa.eu.int/comm/food/plant/protection/resources/qualcontrol_en.pdf

(5)  OL L 187, 2002 7 16, p. 30.

(6)  OL L 165, 2004 4 30, p. 1.

(7)  OL L 175, 1991 7 4, p. 35. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2003/14/EB (OL L 41, 2003 2 14, p. 37).

(8)  OL L 49, 1996 2 28, p. 17. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2003/13/EB (OL L 41, 2003 2 14, p. 33).

(9)  Laikoma, kad vynuogių vienetas (t. y. standartinė kekė) sveria 500 g.


I PRIEDAS

PESTICIDŲ (PRODUKTŲ) JUNGINIAI, KURIE TURI BŪTI STEBIMI

Pesticidų likučiai, kuriuose ieškomi

 

2006

2007 (1)

2008 (1)

Acefatas

b)

c)

a)

Acetamipridas

 

c)

a)

Aldikarbas

b)

c)

a)

Metilazinfosas

b)

c)

a)

Azoksistrobinas

b)

c)

a)

Benomilų grupė

b)

c)

a)

Bifentrinas

b)

c)

a)

Bromopropilatas

b)

c)

a)

Bupirimatas

b)

c)

a)

Buprofezinas

 

c)

a)

Kaptanas + folpetas

Kaptanas

Folpetas

b)

c)

a)

Karbarilas

b)

c)

a)

Chlormekvatas (2)

b)

c)

a)

Chlorotalonilas

b)

c)

a)

Chlorprofamas

b)

c)

a)

Chlorpirifosas

b)

c)

a)

Chlorpirifosmetilas

b)

c)

a)

Cipermetrinas

b)

c)

a)

Ciprodinilas

b)

c)

a)

Deltametrinas

b)

c)

a)

Diazinonas

b)

c)

a)

Dichlofluanidas

b)

c)

a)

Dichlorvosas

 

c)

a)

Dikofolis

b)

c)

a)

Dimetoatas + ometoatas

Dimetoatas

Ometoatas

b)

c)

a)

Difenilaminas

b)

c)

a)

Endosulfanas

b)

c)

a)

Fenheksamidas

b)

c)

a)

Fenitrotionas

 

c)

a)

Fludioksonilas

b)

c)

a)

Heksitiazoksas

 

c)

a)

Imazalilas

b)

c)

a)

Imidaklopridas

b)

c)

a)

Indoksakarbas

 

c)

a)

Iprodionas

b)

c)

a)

Iprovalikarbas

 

c)

a)

Metilkrezoksimas

b)

c)

a)

Lambda-cihalotrinas

b)

c)

a)

Malationas

b)

c)

a)

Manebų grupė

b)

c)

a)

Mepanipirimas

 

c)

a)

Metalaksilas

b)

c)

a)

Metamidofosas

b)

c)

a)

Metidationas

b)

c)

a)

Metiokarbas

b)

c)

a)

Metomilas

b)

c)

a)

Miklobutanilas

b)

c)

a)

Oksidemetonmetilas

b)

c)

a)

Parationas

b)

c)

a)

Penkonazolas

 

c)

a)

Fozalonas

b)

c)

a)

Pirimikarbas

b)

c)

a)

Pirimifosmetilas

b)

c)

a)

Prochlorazas

 

c)

a)

Procimidonas

b)

c)

a)

Profenofosas

 

c)

a)

Propargitas

b)

c)

a)

Piretrinas

b)

c)

a)

Pirimetanilas

b)

c)

a)

Piriproksifenas

 

c)

a)

Kvenoksifenas

 

c)

a)

Spiroksaminas

b)

c)

a)

Tebukonazolas

 

c)

a)

Tebufenozidas

 

c)

a)

Tiabendazolas

b)

c)

a)

Tolkloflosmetilas

b)

c)

a)

Tolilfluanidas

b)

c)

a)

Triadimefonas + triadimenolis

Triadimefonas

Triadimenolis

b)

c)

a)

Vinklozolinas

b)

c)

a)

a)

Pupelės (šviežios arba sušaldytos), morkos, agurkai, apelsinai arba mandarinai, kriaušės, bulvės, ryžiai, špinatai (švieži arba sušaldyti);

b)

baklažanai, bananai, žiediniai kopūstai, vynuogės, apelsinų sultys (), pupelės (šviežios ir sušaldytos be ankščių), pipirai (saldieji), kviečiai;

c)

obuoliai, gūžiniai kopūstai, porai, salotos, pomidorai, persikai, įskaitant nektarinus ir panašius hibridus; rugiai arba avižos, braškės.


(1)  Duomenys 2007 ir 2008 m. yra orientaciniai ir priklauso nuo programų, kurias bus rekomenduojama vykdyti nurodytaisiais metais.

(2)  Reikėtų ištirti chlormekvato kiekį grūduose, morkose, vaisinėse daržovėse ir kriaušėse.

(3)  Valstybės narės turėtų nurodyti, iš ko pagamintos apelsinų sultys (iš koncentratų ar šviežių vaisių).


II PRIEDAS

Kiekvieno produkto imtinų ir analizuotinų mėginių skaičius kiekvienoje valstybėje narėje.

Šalies kodas

Mėginiai

AT

12 (1)

15 (2)

BE

12 (1)

15 (2)

CY

12 (1)

15 (2)

CZ

12 (1)

15 (2)

DE

93

DK

12 (1)

15 (2)

ES

45

EE

12 (1)

15 (2)

EL

12 (1)

15 (2)

FR

66

FI

12 (1)

15 (2)

HU

12 (1)

15 (2)

IT

65

IE

12 (1)

15 (2)

LU

12 (1)

15 (2)

LT

12 (1)

15 (2)

LV

12 (1)

15 (2)

MT

12 (1)

15 (2)

NL

17

PT

12 (1)

15 (2)

PL

45

SE

12 (1)

15 (2)

SI

12 (1)

15 (2)

SK

12 (1)

15 (2)

UK

66

Bendras minimalus mėginių skaičius: 613


(1)  Minimalus mėginių skaičius kiekvienam atskiram taikomam pesticidų likučių analizės metodui.

(2)  Minimalus mėginių skaičius kiekvienam taikomam įvairių rūšių likučių analizės metodui.


24.1.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 19/30


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2006 m. sausio 16 d.

dėl specialių reikalavimų, keliamų žmonėms vartoti skirtai arklinių šeimos gyvūnų mėsai ir jos produktams, importuojamiems iš Meksikos

(pranešta dokumentu Nr. C(2006) 16)

(Tekstas svarbus EEE)

(2006/27/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1997 m. gruodžio 18 d. Tarybos direktyvą 97/78/EB, nustatančią principus, reglamentuojančius iš trečiųjų šalių į Bendriją įvežamų produktų veterinarinių patikrinimų organizavimą (1), ypač į jos 22 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 178/2002, nustatantį maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiantį Europos maisto saugos tarnybą ir nustatantį su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (2), ypač į jo 53 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Pagal Direktyvą 97/78/EB ir Reglamentą (EB) 178/2002 turi būti priimtos būtinos priemonės dėl produktų importo iš trečiųjų šalių, kuriose gali kilti koks nors rimtas pavojus gyvūnų ar žmonių sveikatai, arba kuriose toks pavojus plinta.

(2)

1996 m. balandžio 29 d. Tarybos direktyva 96/22/EB dėl draudimo vartoti gyvulininkystėje tam tikras medžiagas, turinčias hormoninį ar tirostatinį poveikį, bei beta antagonistus ir dėl Direktyvų 81/602/EEB, 88/146/EEB ir 88/299/EEB panaikinimo (3) draudžiama iš trečiųjų šalių importuoti gyvūnų mėsą ir mėsos produktus, pagamintus iš gyvūnų, kuriems buvo duodamos tokios medžiagos, išskyrus tuos atvejus, kai jos buvo skiriamos gydymo arba zootechninio gydymo tikslais.

(3)

1990 m. birželio 26 d. Tarybos reglamente (EEB) Nr. 2377/90, nustatančiame veterinarinių vaistų likučių gyvūninės kilmės maisto produktuose didžiausių kiekių nustatymo tvarką Bendrijoje (4), pateikiami medžiagų, kurios negali būti naudojamos mėsai gaminti, ir medžiagų, kurioms nustatytas didžiausias likučių kiekis, sąrašai. Jame taip pat pateikiamas tam tikrų veterinarinių vaistų, kuriems nustatytas laikinas didžiausias likučių kiekis, sąrašas Tų produktų gali būti arklinių šeimos gyvūnų mėsoje.

(4)

Paskutinio Bendrijos patikrinimo Meksikoje metu nustačius rimtų trūkumų paaiškėjo, kad Meksikos valdžios institucijos yra nepakankamai kompetetingos atlikti patikimus arklinių šeimos gyvūnų mėsos patikrinimus, ypač skirtus aptikti Direktyva 96/22/EB uždraustas medžiagas.

(5)

To paties patikrinimo metu taip pat paaiškėjo, kad esama rimtų veterinarinių vaistų, įskaitant neįregistruotus vaistus, rinkos kontrolės trūkumų. Dėl šių trūkumų uždraustos medžiagos gali būti lengvai naudojamos arklienos gamyboje. Todėl tų medžiagų gali būti žmonėms vartoti skirtoje arklinių šeimos gyvūnų mėsoje ir jos produktuose. Tų medžiagų buvimas maiste kelia potencialų rimtą pavojų žmonių sveikatai.

(6)

Valstybės narės turėtų atlikti atitinkamus iš Meksikos importuotos arklinių šeimos gyvūnų mėsos ir jos produktų patikrinimus, kai jie atgabenami prie Bendrijos sienos, siekiant neleisti, kad žmonėms vartoti netinkama arklinių šeimos gyvūnų mėsa ir jos produktai patektų į rinką.

(7)

Reglamente (EB) Nr. 178/2002 nustatoma skubaus įspėjimo apie pavojų sistema, kuria reikėtų naudotis įgyvendinant abipusio keitimosi informacija reikalavimus, nustatytus Direktyvos 97/78/EB 22 straipsnio 2 dalyje. Be to, valstybės narės Komisijai periodiškai teiks visų analizės rezultatų, gautų oficialiai patikrinus arklinių šeimos gyvūnų mėsos ir mėsos produktų siuntas iš Meksikos, ataskaitas.

(8)

Šį sprendimą reikėtų peržiūrėti atsižvelgiant į Meksikos kompetentingų institucijų pateiktas garantijas ir remiantis valstybių narių atliktų tyrimų rezultatais.

(9)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Dalykas

Šis sprendimas taikomas arklinių šeimos gyvūnų mėsai ir mėsos produktams, importuotiems iš Meksikos ir skirtiems vartoti žmonėms („arklinių šeimos gyvūnų mėsa ir mėsos produktai“).

2 straipsnis

Oficialūs patikrinimai

1.   Valstybės narės, naudodamos atitinkamus mėginių ėmimo planus ir aptikimo metodus, pagal Direktyvą 96/22/EB užtikrina, kad visoms arklinių šeimos gyvūnų mėsos ir jos produktų siuntoms būtų taikomi pavojaus įvertinimu pagrįsti oficialūs patikrinimai, ypač siekiant nustatyti, ar jose yra tam tikrų medžiagų, turinčių hormoninį poveikį, bei augimą skatinti naudojamų beta antagonistų.

2.   Kas tris mėnesius valstybės narės pateikia Komisijai visų analizės rezultatų, gautų oficialiai patikrinus 1 šio straipsnio dalyje nurodytų produktų siuntas, ataskaitą. Ši ataskaita pateikiama pirmą kiekvieno naujo ketvirčio mėnesį (balandį, liepą, spalį ir sausį).

3 straipsnis

Išlaidų priskaičiavimas

Visos išlaidos, padarytos taikant šį sprendimą, priskaičiuojamos siuntėjui, gavėjui arba jų įgaliotiniams.

4 straipsnis

Vykdymas

Valstybės narės nedelsdamos praneša Komisijai apie priemones, kurių imasi šiam sprendimui įvykdyti.

5 straipsnis

Persvarstymas

Šis sprendimas persvarstomas remiantis Meksikos kompetentingų institucijų pateiktomis garantijomis ir 2 straipsnyje nurodytų oficialių patikrinimų rezultatais.

6 straipsnis

Adresatai

Šis sprendimas yra skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2006 m. sausio 16 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 24, 1998 1 30, p. 9. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 882/2004 (OL L 165, 2004 4 30, p. 1).

(2)  OL L 31, 2002 2 1, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1642/2003 (OL L 245, 2003 9 29, p. 4).

(3)  OL L 125, 1996 5 23, p. 3. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/74/EB (OL L 262, 2003 10 14, p. 17).

(4)  OL L 224, 1990 8 18, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1518/2005 (OL L 244, 2005 9 20, p. 11).


24.1.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 19/32


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2006 m. sausio 18 d.

dėl tam tikrų galvijų ausų įsagų naudojimo ilgiausio nustatyto laikotarpio pratęsimo

(pranešta dokumentu Nr. C(2006) 43)

(Tekstas svarbus EEE)

(2006/28/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2000 m. liepos 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1760/2000, nustatantį galvijų identifikavimo bei registravimo sistemą, reglamentuojantį jautienos bei jos produktų ženklinimą ir panaikinantį Tarybos reglamentą (EB) Nr. 820/97 (1), ypač į jo 4 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į valstybių narių prašymus,

kadangi:

(1)

Pagal Reglamentą (EB) Nr. 1760/2000 kai kurios valstybės narės paprašė, kad galvijų ausų įsagų naudojimo ilgiausias nustatytas laikotarpis būtų pratęstas iki šešių mėnesių, jei gyvuliai laikomi ypatingomis sąlygomis ir jei dėl teritorijos išskirtinių kliūčių arba dėl labai agresyvaus gyvulių elgesio yra sudėtinga ir netgi pavojinga gyvulius paženklinti įsagais per 20 dienų nuo jų gimimo.

(2)

Ilgiausią nustatytą ausų įsagų naudojimo laikotarpį turėtų būti leista pratęsti tokiomis aplinkybėmis ir taikant atitinkamas apsaugos priemones. Visų pirma būtina užtikrinti, kad galvijų duomenų bazėje esančios informacijos kokybė nenukentėtų ir kad nebūtų perkelti galvijai, kurie nebuvo paženklinti ausų įsagais.

(3)

Šis pratęsimas turėtų būti taikomas tik tiems ūkiams, kuriems atitinkama valstybė narė suteikė individualius leidimus pagal aiškiai nustatytus kriterijus.

(4)

Kadangi šiame sprendime numatomos priemonės turėtų būti taikomos visoms valstybėms narėms, 1998 m. spalio 12 d. Komisijos sprendimas 98/589/EB dėl ausų įsagų Ispanijos galvijų bandai priklausantiems tam tikriems galvijams ilgiausio taikymo laikotarpio pratęsimo (2), kuriuo nustatomos ypatingos sąlygos Ispanijai, turėtų būti panaikintas.

(5)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Leidimas pratęsti ženklinimo laikotarpį

Valstybės narės gali suteikti leidimus pratęsti ilgiausią nustatytą laikotarpį iki šešių mėnesių, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1760/2000 4 straipsnio 2 dalyje, žindenių karvių, kurios nelaikomos pienui, veršeliams naudoti ausų įsagų, jei laikomasi šio sprendimo 2–5 straipsniuose nustatytų sąlygų.

2 straipsnis

Leidimų suteikimo sąlygos

1.   Valstybės narės gali suteikti leidimus, kaip numatyta 1 straipsnyje, jei laikomasi toliau nurodytų sąlygų:

a)

ūkis yra ganyklinis, o žindenės karvės laikomos ekstensyviomis sąlygomis;

b)

teritorijoje, kurioje gyvuliai laikomi, yra didelių gamtinių kliūčių, kurios sąlygoja mažiau gyvulių fizinių kontaktų su žmonėmis;

c)

gyvuliai nėra pripratę prie nuolatinių kontaktų su žmonėmis ir elgiasi labai agresyviai;

d)

kai naudojamos ausų įsagai kiekvienas veršelis gali būti aiškiai priskirtas savo motinai.

2.   Valstybės narės gali nustatyti papildomų kriterijų, visų pirma apriboti leidimų išdavimą, kaip nurodyta 1 straipsnyje, atitinkamiems geografiniams regionams arba konkrečioms veislėms.

3.   Valstybės narės praneša Komisijai, ar jos taiko šį sprendimą, ir informuoja, jeigu jos nustato papildomų kriterijų, kaip nurodyta 2 dalyje.

3 straipsnis

Ženklinimas

Ūkiuose, kuriems buvo suteikti leidimai pagal 1 straipsnį, ausų įsagai įsegami ne vėliau kai:

veršeliui sueina šeši mėnesiai,

veršelis atskiriamas nuo motinos,

veršelis palieka ūkį.

4 straipsnis

Kompiuterinė duomenų bazė

1.   Kompetentinga institucija kompiuterinėje galvijų duomenų bazėje, nurodytoje Reglamento (EB) Nr. 1760/2000 5 straipsnyje, registruoja pagal šio sprendimo 1 straipsnį atitinkamiems ūkiams išduotus leidimus.

2.   Galvijų turėtojai, pagal Reglamento (EB) Nr. 1760/2000 7 straipsnio 1 dalį pranešdami apie kiekvieno gyvulio gimimą, kompetentingą instituciją informuoja apie visus gyvulius, kurie pagal šį sprendimą dar nebuvo paženklinti ausų įsagais.

3.   Kompetentinga institucija gyvulius, kurie jiems gimus nebuvo įsegti ausų įsagai, galvijų kompiuterinėje duomenų bazėje įregistruoja kaip nepaženklinti galvijai.

5 straipsnis

Kontrolės priemonės

Kompetentinga institucija ne rečiau kaip vieną kartą per metus tikrina visus ūkius, kuriems pagal 1 straipsnį buvo išduoti leidimai. Jei nebesilaikoma 2 straipsnyje nurodytų sąlygų, ji panaikina leidimą.

6 straipsnis

Panaikinimas

Sprendimas 98/589/EB yra panaikinamas.

7 straipsnis

Adresatai

Šis sprendimas yra skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2006 m. sausio 18 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 204, 2000 8 11, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais 2003 m. Stojimo aktu.

(2)  OL L 283, 1998 10 21, p. 19. Sprendimas su pakeitimais, padarytais Sprendimu 1999/520/EB (OL L 199, 1999 7 30, p. 72).


Aktai, priimti remiantis Europos Sąjungos sutarties V antraštine dalimi

24.1.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 19/34


TARYBOS BENDROJI POZICIJA 2006/29/BUSP

2006 m. sausio 23 d.

panaikinanti Bendrąją poziciją 96/184/BUSP dėl ginklų eksporto į buvusią Jugoslaviją

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

Atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 15 straipsnį,

kadangi:

(1)

1996 m. vasario 26 d. Taryba priėmė Bendrąją poziciją 96/184/BUSP (1) dėl ginklų eksporto į buvusią Jugoslaviją, kuri buvo iš dalies pakeista kelis kartus. Todėl 1996 m. įvestas ginklų embargas taikomas tik Bosnijai ir Hercegovinai.

(2)

Pasikeitimai Bosnijoje ir Hercegovinoje, įskaitant tai, kad Bosnija ir Hercegovina jau priėmė ir įgyvendina teisės aktus dėl ginklų eksporto, importo ir tranzito, kurie atitinka atitinkamus ES standartus, pateisina ribojančių priemonių, kurių imtasi prieš šią valstybę vadovaujantis Bendrąja pozicija 96/184/BUSP, taikymo nutraukimą.

(3)

Be to, 2005 m. lapkričio 21 d. Taryba įgaliojo Komisiją pradėti derybas su Bosnija ir Hercegovina dėl Stabilizavimo ir asociacijos susitarimo.

(4)

Todėl Bendroji pozicija 96/184/BUSP turėtų būti panaikinta suprantant, kad valstybės narės griežtai taikys 1998 m. birželio 8 d. priimtą ES Elgesio kodeksą dėl ginklų eksporto, o vykdydamos eksportą į buvusią Jugoslaviją atsižvelgs į ES politikos šiame regione tikslus, kuriais iš esmės siekiama taikos ir stabilizavimo šiame regione, įskaitant ginklų kontrolės ir kuo didesnio jų skaičiaus sumažinimo bei pasitikėjimą stiprinančių priemonių poreikį,

PRIĖMĖ ŠIĄ BENDRĄJĄ POZICIJĄ:

1 straipsnis

Bendroji pozicija 96/184/BUSP panaikinama.

2 straipsnis

Ši bendroji pozicija įsigalioja jos priėmimo dieną.

3 straipsnis

Ši bendroji pozicija skelbiama Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje, 2006 m. sausio 23 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. PRÖLL


(1)  OL L 58, 1996 3 7, p. 1. Bendroji pozicija su paskutiniais pakeitimais, padarytais Bendrąja pozicija 2001/719/BUSP (OL L 268, 2001 10 9, p. 49).


24.1.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 19/36


TARYBOS BENDROJI POZICIJA 2006/30/BUSP

2006 m. sausio 23 d.

atnaujinanti ir papildanti ribojančias priemones, nustatytas Dramblio Kaulo Krantui

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 15 straipsnį,

kadangi:

(1)

2004 m. gruodžio 13 d. Taryba priėmė Bendrąją poziciją 2004/852/BUSP dėl ribojančių priemonių Dramblio Kaulo Krantui (1), siekdama įgyvendinti Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucija (JTSTR) Nr. 1572 (2004) Dramblio Kaulo Krantui nustatytas priemones. Pagal tą rezoliuciją šios priemonės taikomos iki 2005 m. gruodžio 15 d.

(2)

Atsižvelgiant į pastarojo meto įvykius Dramblio Kaulo Krante, 2005 m. gruodžio 15 d. JT Saugumo Taryba priėmė Rezoliuciją Nr. 1643 (2005), kuria JTSTR 1572 (2004) nustatytos ribojančios priemonės atnaujinamos tolesniam 12 mėnesių laikotarpiui.

(3)

Todėl nuo 2005 m. gruodžio 16 d. Bendrąja pozicija 2004/852/BUSP nustatytos priemonės turėtų būti atnaujintos tolesniam 12 mėnesių laikotarpiui, kad būtų įgyvendinta JTSTR Nr. 1643 (2005).

(4)

Be šių priemonių, pagal JTSTR 1643 (2005) 6 dalį reikalaujama, kad būtų imtasi priemonių siekiant užkirsti kelią visų neapdirbtų deimantų importui iš Dramblio Kaulo Kranto, kurias Bendrija jau taiko pagal 2002 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2368/2002, įgyvendinantį Kimberley proceso sertifikavimo schemą dėl tarptautinės prekybos neapdorotais deimantais (2),

PRIĖMĖ ŠIĄ BENDRĄJĄ POZICIJĄ:

1 straipsnis

Bendrąja pozicija 2004/852/BUSP nustatytos priemonės taikomos tolesnį 12 mėnesių laikotarpį, nebent Taryba nusprendžia kitaip pagal būsimą atitinkamą JT Saugumo Tarybos rezoliuciją.

2 straipsnis

Be 1 straipsnyje nurodytų priemonių, pagal JTSTR Nr. 1643 (2005) tiesioginis ar netiesioginis visų neapdirbtų deimantų importas į Bendriją iš Dramblio Kaulo Kranto, neatsižvelgiant į tai, ar šie deimantai yra Dramblio Kaulo Kranto kilmės ar ne, draudžiamas.

3 straipsnis

Ši bendroji pozicija įsigalioja jos priėmimo dieną.

Ji taikoma nuo 2005 m. gruodžio 16 d. iki 2006 m. gruodžio 15 d.

4 straipsnis

Ši bendroji pozicija skelbiama Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje, 2006 m. sausio 23 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. PRÖLL


(1)  OL L 368, 2004 12 15, p. 50.

(2)  OL L 358, 2002 12 31, p. 28. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1574/2005 (OL L 253, 2005 9 29, p. 11).


24.1.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 19/38


TARYBOS BENDROJI POZICIJA 2006/31/BUSP

2006 m. sausio 23 d.

atnaujinanti ribojančias priemones, nustatytas Liberijai

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 15 straipsnį,

kadangi:

(1)

2004 m. vasario 10 d. Taryba priėmė Bendrąją poziciją 2004/137/BUSP dėl Liberijai taikomų ribojančių priemonių (1) siekdama įgyvendinti Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucija (JTSTR) Nr. 1521 (2003) Liberijai nustatytas priemones.

(2)

2004 m. gruodžio 22 d. pagal JTSTR Nr. 1579 (2004) Taryba priėmė Bendrąją poziciją 2004/902/BUSP (2), pratęsiančią Bendrosios pozicijos 2004/137/BUSP galiojimą 12 mėnesių laikotarpiui.

(3)

Atsižvelgdama į įvykius Liberijoje, 2005 m. gruodžio 20 d. JT Saugumo Taryba priėmė Rezoliuciją Nr. 1647 (2005), kuria JTSTR Nr. 1521 (2003) nustatytos ribojančios priemonės dėl ginklų ir kelionių atnaujinamos tolesniam 12 mėnesių laikotarpiui ir JTSTR Nr. 1521 (2003) nustatytos ribojančios priemonės dėl deimantų ir medienos atnaujinamos tolesniam šešių mėnesių laikotarpiui.

(4)

Todėl nuo 2005 m. gruodžio 23 d. Bendrąja pozicija 2004/137/BUSP nustatytos priemonės turėtų būti atnaujintos, kad būtų įgyvendinta JTSTR Nr. 1647 (2005),

PRIĖMĖ ŠIĄ BENDRĄJĄ POZICIJĄ:

1 straipsnis

1.   Bendrosios pozicijos 2004/137/BUSP 1 ir 2 straipsniuose nustatytos priemonės taikomos tolesnį 12 mėnesių laikotarpį, nebent Taryba nusprendžia kitaip pagal būsimas atitinkamas JT Saugumo Tarybos rezoliucijas.

2.   Bendrosios pozicijos 2004/137/BUSP 3 ir 4 straipsniuose nustatytos priemonės taikomos tolesnį šešių mėnesių laikotarpį, nebent Taryba nusprendžia kitaip pagal būsimas atitinkamas JT Saugumo Tarybos rezoliucijas.

2 straipsnis

Ši bendroji pozicija įsigalioja jos priėmimo dieną.

Ji taikoma nuo 2005 m. gruodžio 23 d. iki 2006 m. gruodžio 22 d.

3 straipsnis

Ši bendroji pozicija skelbiama Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyie, 2006 m. sausio 23 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. PRÖLL


(1)  OL L 40, 2004 2 12, p. 35.

(2)  OL L 379, 2004 12 24, p. 113.