ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 16

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

49 tomas
2006m. sausio 20d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

*

2005 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 51/2006, nustatantis 2006 m. Bendrijos vandenyse ir vandenyse, kuriuose privaloma nustatyti žvejybos apribojimus, žvejojantiems Bendrijos laivams taikomas tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių bendrąsias žvejybos galimybes ir susijusias sąlygas

1

 

*

2005 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 52/2006, nustatantis Baltijos jūroje 2006 m. taikomas tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos galimybes ir susijusias sąlygas

184

 

*

Priedas prie Tarybos reglamento (EB) Nr. 51/2006, nustatančio 2006 m. Bendrijos vandenyse ir vandenyse, kuriuose privaloma nustatyti žvejybos apribojimus, žvejojantiems Bendrijos laivams taikomas tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių bendrąsias žvejybos galimybes ir susijusias sąlygas

200

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, kuriuos skelbti privaloma

20.1.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 16/1


TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 51/2006

2005 m. gruodžio 22 d.

nustatantis 2006 m. Bendrijos vandenyse ir vandenyse, kuriuose privaloma nustatyti žvejybos apribojimus, žvejojantiems Bendrijos laivams taikomas tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių bendrąsias žvejybos galimybes ir susijusias sąlygas

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2002 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2371/2002 dėl žuvų išteklių apsaugos ir tausojančio naudojimo pagal Bendrąją žuvininkystės politiką (1), ypač jo 20 straipsnį,

atsižvelgdama į 1996 m. gegužės 6 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 847/96, nustatantį papildomas sąlygas kasmetiniam BLS ir kvotų valdymui (2), ir ypac i jo 2 straipsni,

atsižvelgdama į 2004 m. vasario 26 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 423/2004, nustatantį menkių išteklių atkūrimo priemones (3), ypač jo 6 ir 8 straipsnius,

atsižvelgdama į 2004 m. balandžio 21 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 811/2004, nustatantį priemones šiaurinių Europinės jūrų lydekos išteklių atkūrimo priemones (4), ypač jo 5 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

Kadangi:

(1)

Tarybos reglamento (EB) Nr. 2371/2002 4 straipsnyje nustatoma, kad Taryba, atsižvelgdama į turimas mokslines rekomendacijas, ypač Žuvininkystės mokslo, technikos ir ekonomikos komiteto (ŽMTEK) parengtą ataskaitą, priimtų reikalingas priemones, kad būtų galima naudotis vandenimis bei ištekliais ir vykdyti tausojamąją žvejybos veiklą.

(2)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 2371/2002 20 straipsnį Taryba privalo žvejybos rajonui arba žvejybos rajonų grupei nustatyti bendrą leistiną sugavimą (BLS). Bendrosios žvejybos galimybės valstybėms narėms ir trečiosioms šalims turėtų būti suteikiamos pagal minėto reglamento 20 straipsnyje nustatytus kriterijus.

(3)

Turėtų būti nustatytos specialios žvejybos operacijų vykdymo sąlygos, kad būtų veiksmingai valdomas bendras leistinas sugavimas ir kvotos.

(4)

Bendrijos lygiu būtina nustatyti tam tikrus žvejybos valdymo principus ir procedūras, kad valstybės narės galėtų užtikrinti su jų vėliava plaukiojančių laivų valdymą.

(5)

Reglamento (EB) Nr. 2371/2002 3 straipsnyje pateikti sąvokų apibrėžimai, kurie yra svarbūs paskirstant bendrąsias žvejybos galimybes.

(6)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 847/96 2 straipsnį turi būti nustatyti ištekliai, kuriems taikomos įvairios tame reglamente nurodytos priemonės.

(7)

Pagal susitarimuose arba protokoluose dėl žvejybos santykių numatytą tvarką Bendrija dėl žvejybos teisių konsultavosi su Norvegija (5), Farerų salomis (6)ir Grenlandija (7)

(8)

Bendrija yra kelių regioninių žvejybos organizacijų narė. Tos žvejybos organizacijos rekomendavo apriboti sužvejojamą tam tikrų rūšių žuvų kiekį ir nustatyti kitas tų žuvų apsaugos taisykles. Dėl to Bendrija turėtų įgyvendinti tas rekomendacijas.

(9)

Amerikos tropikų tuno komisija (toliau – ATTK) metiniame susirinkime 2005 m. birželio mėn. patvirtino geltonpelekių tunų, didžiaakių tunų ir dryžuotųjų tunų sužvejojamų kiekių apribojimus ir technines priemones priegaudai įvertinti. Nors Bendrija nėra ATTK narys, reikalinga šias priemones įgyvendinti, kad tos organizacijos jurisdikcijai priskirti ištekliai būtų valdomi juos tausojant.

(10)

Tarptautinė Atlanto tunų apsaugos komisija (toliau – TATAK) metiniame susirinkime 2005 m. patvirtino, nurodančias TATAK šalis, kurios neišnaudoja bendrųjų žvejybos galimybių arba jas viršija. Atsižvelgdama į šiuos dalykus, TATAK nusprendė, nurodydama, kad 2004 m. Bendrija neišnaudojo jai skirtos kelių išteklių kvotos.

(11)

Kad būtų laikomasi TATAK nustatytų Bendrijai skirtų kvotų pakeitimų, neišnaudotas kvotas privaloma skirstyti atsižvelgiant į kiekvienos valstybės narės neišnaudotus kvotos kiekius ir nekeičiant skirstymo būdo, nustatyto šiame reglamente metiniam bendram leistinam sugavimui padalinti.

(12)

Bendrosios žvejybos galimybės turėtų būti naudojamos pagal šiam klausimui skirtus Bendrijos teisės aktus, ypač 1987 m. gegužės 20 d. Komisijos reglamentą (EEB) Nr. 1381/87, nustatantį išsamias žvejybos laivų ženklinimo ir jų dokumentacijos taisykles (8), 1983 m. rugsėjo 22 d. Komisijos reglamentą (EEB) Nr. 2807/83, nustatantį išsamias informacijos apie valstybių narių žuvies sugavimus registravimo taisykles (9), 1993 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2847/93, nustatantį bendros žuvininkystės politikos kontrolės sistemą (10), 2003 m. lapkričio 4 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1954/2003 dėl su tam tikromis Bendrijos žvejybos vietomis ir ištekliais susijusios žvejybinės pastangos valdymo (11), 1994 m. birželio 27 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1626/94, nustatantį tam tikras technines priemones žuvų ištekliams išsaugoti Viduržemio jūroje (12), 1994 m. birželio 27 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1627/94, nustatantį bendrąsias nuostatas dėl specialių žvejybos leidimų (13), 2004 m. kovo 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 601/2004, nustatantį tam tikras žvejybos kontrolės priemones Konvencijos dėl Antarkties jūrų gyvųjų išteklių apsaugos (14), 1998 m. kovo 30 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 850/98 dėl žuvininkystės išteklių apsaugos, taikant technines priemones jūrų gyvūnų jaunikliams apsaugoti (15), 1991 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3880/91 dėl valstybių narių, žvejojančių šiaurės rytų Atlante, nominalių sugavimų statistinių duomenų pateikimo (16), 1998 m. birželio 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1434/98, nustatantį sąlygas, kuriomis silkę galima iškrauti pramonės, išskyrus žmonių vartojimą, poreikiams (17), 2004 m. vasario 26 d. Tarybos reglamentą Nr. 432/2004, nustatantį nustatantis menkių išteklių atkūrimo priemones (18), 2003 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 2244/2003, nustatantį išsamias nuostatas dėl palydovinio ryšio laivų stebėjimo sistemų (19), 1986 m. rugsėjo 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2930/86, nustatantį žvejybinių laivų charakteristikas (20), 2001 m. gegužės 14 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 973/2001, nustatantį tam tikras tolimos migracijos žuvų rūšių išteklių apsaugos technines priemones (21), 2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2347/2002, nustatantį konkrečius prieinamumo reikalavimus ir susijusias sąlygas, taikomas giliavandenių žuvų išteklių žvejybai (22) ir 2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2270/2004, nustatanti Bendrijos žvejybos laivams tam tikrų giliavandenių rūšių žuvų išteklių bendrąsias žvejybos galimybes 2005 ir 2006 metams (23).

(13)

Privaloma, atsižvelgiant į Tarptautines jūros tyrinejimo tarybos (TJTT) rekomendaciją, VIII parajonyje taikyti laikinąją sistemą užvejotų ančiuvių kiekiams valdyti.

(14)

Atsižvelgiant į TJTT rekomendaciją, TJTT IV parajonyje ir šiaurinėje IIIa kvadrato dalyje privaloma taikyti laikinąją smiltinukų žvejybos pastangos valdymo sistemą.

(15)

Atsižvelgiant į mokslines žinias apie šiaurinių žydrųjų merlangų biologinę būklę ir pasibaigus pakrantės valstybių deryboms dėl tų išteklių valdymo, yra būtina pakeisti valdymo zonas, atsižvelgiant į atitinkamų žuvininkystės tipų konkrečias ypatybes.

(16)

Atsižvelgiant į TJTT pateiktą naujausią mokslinę rekomendaciją turėtų būti dar labiau sumažinta tam tikrų giliavandenių rūšių žuvims taikoma žvejybos pastanga (toks sumažinimas būtų pereinamojo laikotarpio priemonė).

(17)

Siekiant, kad Reglamente (EB) Nr. 423/2004 nustatyti menkių žvejybos pastangos apribojimai būtų patikslinti, buvo pasiūlytos kitos priemonės, jog žvejybos pastanga būtų valdoma atsižvelgiant į BLS kaip nustatyta minėto reglamento 8 straipsnio 3 dalyje.

(18)

Iš pateiktos mokslinės rekomendacijos matyti, kad jūrų plekšnių išteklis Šiaurės jūroje žvejojamas nesilaikant tausojamosios žvejybos reikalavimų ir kad į jūrą išmetama labai daug neverslinio dydžio jūrų plekšnių. Iš mokslinės rekomendacijos ir Šiaurės jūros regioninės patariamosios tarybos pateiktos rekomendacijos matyti, kad reikėtų tikslinti bendrąsias žvejybos galimybes, t. y. jūrų plekšnes žvejojančių lavių žvejybos pastangą.

(19)

Jūrų liežuvių ištekliams vakarinėje Lamanšo sąsiaurio dalyje būtina taikyti laikinąją žvejybos pastangos valdymo sistemą. Menkių ištekliams Kategato sąsiauryje, Šiaurės jūroje, Skagerako sąsiauryje ir vakarinėje Lamanšo kanalo dalyje, Airijos jūroje ir į vakarus nuo Škotijos bei Europinių jūros lydekų ir norveginių omarų ištekliams TJTT VIIIc ir IXa kvadratuose taikoma žvejybos pastangos valdymo sistema turi būti patikslinta.

(20)

Reglamento (EB) Nr. 1434/98 2 straipsnis neužtikrina, kad sužvejoti Atlanto silkių kiekiai atitiktų rūšims nustatytus sužvejojamų žuvų kiekių apribojimus. Dėl to būtina nustatyti laikinąsias priemones, užtikrinančias tinkamą Atlanto silkių, kurios iškraunamos neišrūšiuotos su kitų rūšių žuvimis, kontrolę ir apskaitą.

(21)

Dabartinė žvejybos praktika, kai į vakarus nuo Škotijos ir Airijos dideliame gylyje žvejojama žiauniniais tinklaičiais, yra susijusi su ypač ilgų žiauninių tinklaičių naudojimu (žvejojant tokiais ilgais tinklais pernelyg pailgėja žvejybos įrankio naudojimo trukmė ir tenka išmesti daug neverslinio dydžio žuvų). Į pamestus arba išmestus ir neištrauktus tinklus keletą metų vis tebegali pakliūti vandens gyvūnai. Moksliniais tyrimais buvo įrodyta, kad minėta žvejybos praktika kelia didelę grėsmę giliavandenių rūšių žuvims, ir dėl to turėtų būti įgyvendintos minėtą žvejybą draudžiančios pereinamojo laikotarpio priemonės, kol bus priimtos nuolatinės priemonės.

(22)

Siekiant užtikrinti tausojamąją Europinių jūrų lydekų išteklių žvejybą ir sumažinti į jūrą išmetamus neverslinio dydžio žuvų kiekius, kaip pereinamojo laikotarpio priemonės VIII a, b, d pokvadračiuose turėtų būti taikomos selektyviosios žvejybos įrankių naujovės.

(23)

ŽŠRAK metiniame susitikime 2004 m. priėmė rekomendaciją apriboti žvejybą tam tikruose rajonuose siekiant apsaugoti pažeidžiamas giliavandenių rūšių žuvų buveines. Dėl to Bendrija turėtų įgyvendinti šią rekomendaciją.

(24)

Siekiant prisidėti prie aštuonkojų apsaugos, ypač apsaugoti jų jauniklius, 2006 m. reikalinga nustatyti mažiausią aštuonkojų dydį trečiųjų šalių suverenitetui arba jurisdikcijai priklausančiuose jūrų vandenyse, esančiuose Žvejybos rytų centriniame Atlante komiteto rajone (toliau – ŽRCAKkeiciantis Reglamenta (EB) Nr. 850/98.

(25)

2005 m. lapkričio mėn. ŽŠRAK pateikė rekomendaciją, kad laivai būtų įtraukti į laivų, dėl kurių buvo patvirtinta, jog jie vykdė neteisėtą, nereglamentuotą žvejybą arba nepranešė apie žvejybą, sąrašą. Turėtų būti užtikrinta, kad rekomendacijos taptų Bendrijos teisinės sistemos dalimi.

(26)

Metiniame susitikime, įvykusiame 2005 m., Bendroji žvejybos Viduržemio jūroje komisija (toliau – BŽVJK) priėmė rekomendaciją dėl tam tikrų žvejybos būdų, kuriais žvejojamos giliavandenių rūšių žuvys, valdymo ir rekomendaciją dėl BŽVJK sąrašo, į kurį būtų įtraukti BŽVJK rajone turintys leidimą žvejoti ilgesni nei 15 metrų laivai, sudarymo. Kadangi Bendrija yra BŽVJK susitariančioji šalis, minėtos rekomendacijos Bendrijai yra privalomos ir todėl turėtų būti įgyvendintos.

(27)

Siekiant prisidėti prie žuvų išteklių išsaugojimo 2006 m. turėtų būti įgyvendintos tam tikros papildomos žvejybai taikomos kontrolės priemonės ir techninės sąlygos.

(28)

Turėtų būti nustatytos tam tikros nuostatos dėl laivo stebėjimo sistemos duomenų naudojimo siekiant užtikrinti didesnį stebėjimo, kontrolės ir priežiūros veiksmingumą ir naudingumą valdant žvejybos pastangą.

(29)

Siekiant užtikrinti, kad trečiųjų šalių laivais Bendrijos vandenyse sužvejoti putasu kiekiai būtų teisingai apskaitomi, reikalinga griežtinti minėtų laivų kontrolei skirtas nuostatas.

(30)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 2371/2002 20 straipsnį Taryba privalo nuspręsti dėl sąlygų, susijusių sužvejotų žuvų kiekio ir (arba) žvejybos pastangos apribojimais. Mokslinėje rekomendacijoje buvo nurodyta, kad jeigu sužvejojami bendrą leistiną sugavimą, dėl kurio buvo susitarta, viršijantys dideli žuvų kiekiai, dėl to pažeidžiamas tausojamasis žvejybos operacijų pobūdis. Dėl to tikslinga nustatyti susijusias sąlygas, užtikrinančias griežtesnį bendrųjų žvejybos galimybių, dėl kurių buvo susitarta, įgyvendinimą.

(31)

TATAK metiniame susitikime 2004 m. priėmė keletą techninių priemonių, skirtų Atlanto vandenyno ir Viduržemio jūros toli migruojančių rūšių žuvų tam tikriems ištekliams, t. y. inter alia nustatė kitą mažiausią paprastųjų tunų dydį, tam tikruose rajonuose ir tam tikrais laikotarpiais, siekdama apsaugoti didžiaakius tunus, apribojo žvejybą, priėmė sportinei ir poilsinei žvejybos veiklai Viduržemio jūroje skirtas priemones ir parengė imčių ėmimo programą sužvejotų paprastųjų tunų dydžiui įvertinti. Siekiant prisidėti prie žuvų išteklių išsaugojimo, minėtas priemones reikia įgyvendinti 2006 m., kol bus priimtas reglamentas, iš dalies pakeičiantis Reglamentą (EB) Nr. 973/2001.

(32)

Metiniame susitikime 2005 m. Žvejybos pietryčių Atlante organizacija (toliau – ŽPRAO) nusprendė, kad visuose laivuose, kurie žvejoja konvencijos akvatorijoje ir žvejoja tų rūšių žuvis, kurioms nuo 2006 m. sausio 1 d. netaikomos kitų kompetentingų regioninių žvejybos organizacijų nustatytos išsaugojimo ir valdymo priemonės, turi būti moksliniai stebėtojai. Šis sprendimas yra privalomas Bendrijai ir todėl jį reikėtų įgyvendinti.

(33)

Žvejybos šiaurės vakarų Atlante organizacija (toliau – ŽŠVAO) 27-ame metiniame susirinkime, vykusiame 2005 m. rugsėjo 19–23 d., ., patvirtino nemažai techninių ir kontrolės priemonių. Šias priemones būtina įgyvendinti.

(34)

Kad būtų vykdomi tarptautiniai įsipareigojimai, kuriuos Bendrija prisiėmė kaip Konvencijos dėl Antarkties jūrų gyvųjų išteklių apsaugos (toliau – KAJGIA) šalis, įskaitant įsipareigojimą taikyti KAJGIA komisijos priimtas priemones, turėtų būti laikomasi tos komisijos 2005 m.–2006 m. sezonui nustatyto BLS ir atitinkamų sezoninių žvejybos apribojimo datų.

(35)

XXIV metiniame susirinkime 2005 m. KAJGIA patvirtino išteklių, kuriuos įsteigtuose žvejybos rajonuose gali naudoti visos KAJGIA narės, atitinkamus sužvejotų žuvų kiekio apribojimus. KAJGIA taip pat patvirtino Bendrijos laivų dalyvavimą bandomojoje Dissostichus spp. žvejyboje FAO (toliau – Jungtinių Tautų Organizacijos Maisto ir žemės ūkio organizacija, JTO MŽŪO) 88.1, 88.2 parajoniuose ir 58.4.1, 58.4.2, 58.4.3a, 58.4.3b kvadratuose bei nustatė, kad atitinkama žvejybos veikla yra vykdoma atsižvelgiant į sugavimo ir priegaudos apribojimus bei taikant tam tikras specialias technines priemones. Minėti apribojimai ir techninės priemonės taip pat turėtų būti taikomos.

(36)

Siekiant užtikrinti pragyvenimo šaltinį Bendrijos žvejams ir siekiant nesukelti pavojaus ištekliams bei išvengti galimų sunkumų dėl 2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 27/2005, nustatančio 2005 m. tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių bendrąsias žvejybos galimybes ir susijusias sąlygas, taikomas Bendrijos vandenyse ir Bendrijos laivams vandenyse, kuriuose privaloma nustatyti sugavimo apribojimus (24), galiojimo pabaigos, būtina, kad žvejybą minėtuose žvejybos rajonuose būtų galima pradėti 2006 m. sausio 1 d., bei 2006 m. sausio mėnesį palikti galiojančias kai kurias minėto reglamento taisykles. Atsižvelgiant į klausimo skubumą dėl šešių savaičių laikotarpio, kuris yra nurodytas prie Europos Sąjungos Sutarties ir Europos Bendrijų steigimo sutarčių pridėto protokolo dėl Nacionalinių parlamentų vaidmens Europos Sąjungoje I pastraipos 3 dalyje, būtina taikyti išimtį,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I SKYRIUS

TAIKYMO SRITIS IR SĄVOKŲ APIBRĖŽIMAI

1 straipsnis

Dalykas

Šis reglamentas 2005 m. nustato tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos galimybes ir specialias tų žvejybos galimybių naudojimo sąlygas.

Šis reglamentas nustato tam tikras pastangų ribas ir susijusias sąlygas 2007 m. sausio mėn. bei tam tikriems Antarkties ištekliams – žvejybos galimybes ir specialias sąlygas IE priede nurodytiems laikotarpiams.

2 straipsnis

Taikymo sritis

1.   Jeigu nenustatyta kitaip, šis reglamentas taikomas:

a)

Bendrijos žvejybos laivams (toliau – Bendrijos laivai); ir

b)

su trečiųjų šalių vėliava plaukiojantiems ir įregistruotiems tose šalyse (toliau –trečiosios šalies žvejybos laivai) žvejybos laivams Bendrijos vandenyse (toliau –Bendrijos vandenys).

2.   Nukrypstant nuo šio straipsnio 1 dalies, šis reglamentas netaikomas žvejybos operacijoms, vykdomoms tik mokslinių tyrimų, kurie atliekami gavus leidimą ir atitinkamai valstybei narei suteikus įgaliojimus, tikslais ir apie kuriuos Komisijai bei valstybei narei, kurios vandenyse atliekami tie tyrimai, buvo pranešta iš anksto.

3 straipsnis

Sąvokų apibrėžimai

Šiame reglamente, be Reglamento (EB) Nr. 2371/2002 3 straipsnyje nustatytųjų, taikomi šie sąvokų apibrėžimai:

a)

„bendras leistinas sugavimas“ – tai kiekis, kurį kasmet galima sužvejoti iš kiekvieno išteklio.

b)

„kvota“ – tai Bendrijai, valstybėms narėms arba trečiosioms šalims paskirto BLS nustatyta dalis;

c)

„tarptautiniai vandenys“ – tai jokios valstybės suverenitetui arba jurisdikcijai nepriklausantys vandenys;

d)

„ŽŠVAO reguliuojamas rajonas“ – tai pakrantės valstybių suverenitetui arba jurisdikcijai nepriklausanti ŠŽVAO (Šiaurės Vakarų Atlanto žvejybos organizacija) konvencijos rajono dalis;

e)

„Skagerako sąsiauris“ – tai rajonas, vakaruose apribotas nuo Hanstholmo švyturio iki Lindesnes švyturio brėžiama linija, o pietuose – nuo Skageno švyturio iki Tistlarnos švyturio brėžiama linija, ir iš šio taško – iki artimiausios Švedijos pakrantės vietos;

f)

„Kategato sąsiauris“ – tai rajonas, šiaurėje apribotas linija, brėžiama nuo Skageno švyturio iki Tistlarnos švyturio, ir iš šio taško iki artimiausios Švedijos pakrantės vietos, o pietuose – nuo Hasenore iki Gnibens Spids, nuo Korshage iki Spodsbjerg ir nuo Gilbjerg Moved iki Kullen brėžiama linija;

g)

„Kadžiož įlanka“ – tai TJTT IXa pokvadratis, į rytus nuo 7o23`48`` vakarų ilgumos.

4 straipsnis

Žvejybos zonos

Šiame reglamente naudojamos toliau pateikti zonos sąvokos apibrėžimai:

a)

Reglamente (EEB) Nr. 3880/91 apibrėžtos TJTT (Tarptautinės jūros tyrinėjimo tarybos) zonos. Jeigu prie zonos sąvokos apibrėžimo pridedami žodžiai „EB vandenys“, toks apibrėžimas laikytinas nuoroda tik į tos zonos EB vandenis;

b)

1995 m. spalio 23 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 2597/95 dėl tam tikruose ne Šiaurės Atlanto rajonuose žvejojančių valstybių narių statistikos duomenų pateikimo apie nominalius sugavimus (25) apibrėžtos ŽRCAK zonos arba JTO MŽŪO pagrindinė 34 žvejybos zona;

c)

1993 m. birželio 30 d. Tarybos reglamente (EEB) Nr. 2018/93 dėl šiaurės vakarų Atlante žvejojančių valstybių narių, statistinių duomenų apie sugavimus ir žvejybą pateikimo (26)nustatytos ŽŠVAO zonos;

d)

Reglamente (EB) Nr. 601/2004 nustatytos Konvencijos dėl Antarkties jūrų gyvųjų išteklių apsaugos (KAJGIA) zonos.

II SKYRIUS

BENDRIJOS LAIVAMS TAIKOMOS BENDROSIOS ŽVEJYBOS GALIMYBĖS IR SUSIJUSIOS SĄLYGOS

5 straipsnis

Sužvejotų žuvų kiekių apribojimai ir paskirstymas

1.   Bendrijos laivams Bendrijos vandenyse arba tam tikruose ne Bendrijos vandenyse taikomi sužvejotų žuvų kiekių apribojimai ir tų apribojimų paskirstymas valstybėms narėms bei papildomos sąlygos pagal Reglamento (EB) Nr. 847/96 2 straipsnį yra pateiktos I priede.

2.   Bendrijos laivams, laikantis 10, 17 ir 18 straipsniuose nustatytų sąlygų ir neviršijant I priede nurodytos kvotos, šiuo reglamentu leidžiama žvejoti Farerų salų, Grenlandijos, Islandijos ir Norvegijos žvejybos jurisdikcijai priklausančiuose vandenyse ir žvejybos zonoje aplink Jan Mayeno salą.

3.   Komisija nedelsdama sustabdo ančiuvių žvejybos veiklą VIII parajonyje, jei ŽMTEK duomenimis neršto išteklių biomasė neršto metu 2006 m. yra mažiau nei 28 000 tonų.

4.   Komisija nustato galutinius sužvejotų smiltinių ungurių apribojimus TJTT IIa (EB vandenys), IIIa kvadratuose ir IV parajonyje (EB vandenys) pagal IID priedo 6 punkte nustatytas taisykles.

5.   Komisija nustato, kad V, XIV zonose (Grenlandijos vandenys) Bendrijai leidžiama sužvejoti 7,7 % stintenėms taikomo BLS (kai bus nustatytas stintenėms skirtas BLS).

6.   Sužvejotus jūrų velnių išteklių kiekių IIa (EB vandenys), IV (EB vandenys), Vb (EB vandenys), VI, XII ir XIV zonose apribojimus Komisija gali peržiūrėti Reglamento (EB) Nr. 2371/2002 30 straipsnio 2 dalyje numatyta tvarka, ŽMTEK pateikus duomenų apie sugavimų vienetuose pastangas, kurie buvo surinkti per 2006 m. pirmąjį ketvirtį, analizę.

7.   Sužvejotų Esmarko menkučių kiekių IIa (EB vandenys), IIIa ir IV (EB vandenys) zonose bei bretlingių išteklių kiekių IIa (EB vandenys) ir IV (EB vandenys) zonose apribojimus Komisija gali peržiūrėti Reglamento (EB) Nr. 2371/2002 30 straipsnio 2 dalyje numatyta tvarka, atsižvelgdama į 2006 m. pirmoje pusėje surinktą mokslinę informaciją.

6 straipsnis

Specialios paskirstymų nuostatos

1.   Valstybėms narėms I priede numatytos bendrosios žvejybos galimybės paskirstomos nepažeidžiant:

a)

bendrųjų žvejybos galimybių, kuriomis buvo pasikeista pagal Reglamento (EB) Nr. 2371/2002 20 straipsnio 5 dalį;

b)

paskirtų sužvejoti išteklių perskirstymo pagal Reglamento (EEB) Nr. 2847/93 21 straipsnio 4 dalį, 23 straipsnio 1 dalį ir 32 straipsnio 2 dalį;

c)

papildomai iškrautų žuvų kiekių, kuriuos leidžiama iškrauti pagal Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnį;

d)

kiekių, kurių panaudojimas atidedamas pagal Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnį;

e)

pagal Reglamento (EB) Nr. 847/96 5 straipsnį atliktų išskaitymų.

2.   Siekiant atidėti kvotų, kurios turi būti perkeltos į 2007 m., panaudojimą Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnio 2 dalis, nukrypstant nuo minėto reglamento, taikoma visiems ištekliams, kuriems buvo nustatytas mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLS.

7 straipsnis

Žvejybos pastangos apribojimai ir susijusios išteklių valdymo sąlygos

1.   Nuo 2006 m. vasario 1 d. iki 2007 m. sausio 31 d. žvejybos pastangos apribojimai ir susijusios sąlygos, nustatyti:

IIA priede, taikomi valdant tam tikrus Kategato ir Skagerako sąsiaurių, IV parajonio ir TJTT IIa (EB vandenys), IIIa, VIa, VIIa ir VIId kvadratų išteklius;

IIB priede, taikomi valdant Europinių jūrų lydekų išteklius TJTT VIIIc ir IXa kvadratuose, išskyrus Kadžio įlanką;

IIC priede, taikomi valdant jūrų liežuvių išteklius TJTT VIIe kvadrate;

IID priede, taikomi valdant smiltinių ungurių išteklius Skagerako sąsiauryje, TJTT IV parajonyje ir IIa (EB vandenys) kvadrate.

2.   Nuo 2006 m. sausio 1 d. iki 2006 m. sausio 31 d. 1 dalyje minimiems ištekliams toliau taikoma žvejybos pastanga ir susijusios sąlygos, nustatytos Reglamento (EB) Nr. 27/2005 IVa, IVb, IVc ir V prieduose.

3.   Laivai, naudojantys IIA priedo 4 punkte, IIB ir IIC priedų 3 punktuose nustatytų tipų žvejybos įrankius ir žvejojantys IIA priedo 2 punkte, IIB ir IIC priedų 1 punktuose nurodytuose rajonuose, turi turėti pagal Reglamento (EB) Nr. 1627/94 7 straipsnį išduotą specialų žvejybos leidimą, kaip numatyta šiuose prieduose.

4.   Komisija galutinę žvejybos pastangą, 2006 m. taikomą smiltinukų žvejybos rajonams TJTT IIa (EB vandenys), IIIa kvadratuose ir IV parajonyje nustato laikydamasi IID priedo 6 punkte pateiktų taisyklių.

5.   Valstybės narės užtikrina, kad žvejoti giliavandenių rūšių žuvis leidimus turinčių laivų žvejybos pastangos, išmatuotos kilovatų–dienomis, per kurias leidžiama nebūti uoste, lygiai 2006 m. neviršytų daugiau nei 80 % metinės vidutinės žvejybos pastangos lygio, kurią atitinkamos valstybės narės laivai naudojo 2003 m., išplaukdami į žvejybos reisus, kuriems turėjo leidimus žvejoti giliavandenių rūšių žuvis ir per kuriuos buvo žvejojamos Reglamento (EB) Nr. 2347/2002 I priedo ir III priedo 15 punkte išvardytos giliavandenių rūšių žuvys. Ši dalis taikoma tik tiems žvejybos reisams, kurių metu sugaunama daugiau nei 100 kg giliavandenių rūšių žuvų, išskyrus didžiąsias sidabražuves.

8 straipsnis

Sužvejotų žuvų kiekių ir priegaudos iškrovimo sąlygos

1.   Išteklių, kurių leidžiamas sužvejoti kiekis yra apribotas, žuvis galima laikyti laive arba iškrauti tik tada, jeigu:

a)

žuvis sužvejoja kvotą turinčios valstybės narės laivai ir jeigu ta kvota nėra išeikvota; arba

b)

žuvis sužvejota iš Bendrijos dalies segmento, kuris kvotomis nebuvo paskirstytas valstybėms narėms, ir ta dalis nebuvo išeikvota.

2.   Nukrypstant nuo šio straipsnio 1 dalies, toliau išvardytas žuvis galima laikyti laive ir iškrauti net tada, jeigu valstybė narė neturi kvotų arba jeigu kvotos ar Bendrijos dalis yra išeikvota:

a)

toliau išvardytų rūšių žuvis, išskyrus Atlanto silkes ir skumbres, jeigu:

i)

jos tinklais, kurių tinklinio audeklo akies kraštinės ilgis buvo mažesnis nei 32 mm pagal Reglamento (EB) Nr. 850/98 4 straipsnį, buvo sužvejotos pramaišiui su kitų rūšių žuvimis, ir

ii)

sužvejoti žuvų kiekiai nebuvo išrūšiuoti nei laive, nei iškraunant;

arba

b)

skumbres, jeigu

i)

jeigu jos sužvejotos pramaišiui su stauridėmis arba sardinėmis,

ii)

jos nesudaro daugiau nei 10 % laive laikomo bendro skumbrių, stauridžių ir sardinių svorio ir,

iii)

sužvejoti žuvų kiekiai nebuvo išrūšiuoti nei laive, nei iškraunant.

3.   Reglamento (EB) Nr. 1434/98 2 straipsnio 1 dalies netaikoma Atlanto silkėms, sužvejotoms TJTT IV parajonyje ir TJTT IIa (EB vandenys), IIIa ir VIId kvadratuose.

4.   Visi iškrauti žuvų kiekiai įskaitomi į kvotą arba, jeigu Bendrijos dalis valstybėms narėms nebuvo paskirstyta kvotomis, į Bendrijos dalį, išskyrus pagal šio straipsnio 2 dalį sužvejotus žuvų kiekius.

5.   Jeigu leidžiami sužvejoti Atlanto silkių kiekiai, valstybei narei skirti TJTT II (EB vandenys), IV parajoniuose ir IIIa bei VIId pokvadračiuose, yra išnaudoti, plaukiojantiems su tos valstybės narės vėliava, registruotiems Bendrijoje bei veiklą vykdantiems tuose žvejybos rajonuose, kuriuose taikomi atitinkami sužvejotų žuvų kiekių apribojimai, žvejybos laivams draudžiama iškrauti neišrūšiuotas žuvis, kurios yra pramaišiui su Atlanto silkėmis.

6.   Procentinė priegaudos dalis nustatoma ir priegaudos žuvys naudojamos pagal Reglamento (EB) Nr. 850/98 4 ir 11 straipsnius.

9 straipsnis

Neišrūšiuotų žuvų kiekių iškrovimas TJTT IV parajonyje ir TJTT IIa (EB vandenys), IIIa ir VIId kvadratuose

1.   Valstybės narės pasirūpina, kad būtų taikoma tinkama imčių ėmimo programa, leidžianti užtikrinti veiksmingą iškrautų neišrūšiuotų žuvų kiekių, sužvejotų TJTT IV parajonyje ir TJTT IIa (EB vandenys), IIIa ir VIId kvadratuose, pagal rūšis kontrolę.

2.   Neišrūšiuotus sužvejotų žuvų kiekius TJTT IV parajonyje ir TJTT IIa (EB vandenys), IIIa ir VIId kvadratuose galima iškrauti tik tuose uostuose ir iškrovimo vietose, kuriose taikoma šio straipsnio 1 dalyje nurodyta imčių ėmimo programa.

10 straipsnis

Naudojimosi galimybės apribojimai

Jokiems Bendrijos laivams neleidžiama žvejoti Skagerako sąsiauryje, per 12 jūrmylių nuo Norvegijos bazinės linijos. Tačiau su Danijos arba Švedijos vėliava plaukiojantiems laivams leidžiama žvejoti ne arčiau kaip per 4 jūrmyles nuo Norvegijos bazinės linijos.

11 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio techninės ir kontrolės priemonės

Bendrijos laivams taikomos III priede nustatytos pereinamojo laikotarpio techninės ir kontrolės priemonės.

III SKYRIUS

SUŽVEJOTO ŽUVŲ KIEKIO APRIBOJIMAI IR SUSIJUSIOS SĄLYGOS TREČIOSIOS ŠALIES LAIVAMS

12 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio techninės ir kontrolės priemonės

Trečiųjų šalių žvejybos laivams taikomos III priede nustatytos pereinamojo laikotarpio techninės ir kontrolės priemonės.

13 straipsnis

Leidimas

Su Barbadoso, Gajanos, Japonijos, Pietų Korėjos, Norvegijos, Surinamo, Trinidado ir Tobago bei Venesuelos vėliava plaukiojantiems laivams ir Farerų salose registruotiems laivams leidžiama žvejoti Bendrijos vandenyse laikantis I priede nustatytų sužvejojamų žuvų kiekių apribojimų ir 14, 15 ir 16 bei 19–25 straipsniuose nustatytomis sąlygomis.

14 straipsnis

Geografiniai apribojimai

1.   Žvejybos laivams, plaukiojantiems su Norvegijos vėliava arba registruotiems Farerų salose, leidžiama žvejoti tik tose 200 jūrmylių zonos dalyse, kurios į jūros pusę yra už 12 jūrmylių nuo valstybių narių bazinės linijos TJTT IV parajonyje, Kategato sąsiauryje ir Atlanto vandenyne, į šiaurę nuo 43o 00'šiaurės platumos, išskyrus Reglamento (EB) Nr. 2371/2002 18 straipsnyje nurodytą rajoną.

2.   Žvejybos laivams, plaukiojantiems su Norvegijos vėliava, Skagerako sąsiauryje leidžiama žvejoti už 4 jūrmylių nuo Danijos ir Švedijos bazinės linijos jūros link.

3.   Žvejybos laivams, plaukiojantiems su Barbadoso, Gajanos, Japonijos, Pietų Korėjos, Surinamo, Trinidado ir Tobago bei Venesuelos vėliavomis, leidžiama žvejoti tose 200 jūrmylių zonos dalyse, kurios yra 12 jūrmylių nuo Prancūzijos Gajanos departamento bazinės linijos.

15 straipsnis

Plaukimas per Bendrijos vandenis

Trečiosios šalies žvejybos laivai, plaukiantys per Bendrijos vandenis, tinklus sukrauna pagal toliau nustatytas sąlygas, kad tų tinklų nebūtų įmanoma lengvai naudoti, t. y.:

a)

tinklai, gramzdikliai ir panašūs prietaisai turi būti atkabinti nuo jų tralų kėtoklių ir velkamųjų ir ištraukimo lynų ir virvių,

b)

denyje sukrauti tinklai turi būti patikimai pritvirtinti prie kokios nors anstato dalies.

16 straipsnis

Sužvejotų žuvų kiekių ir priegaudos iškrovimo sąlygos

Išteklių, kuriems nustatyti sužvejojamų žuvų kiekių apribojimai, žuvų negalima laikyti laive arba iškrauti, jeigu tų žuvų kiekių nesužvejojo neišnaudotą kvotą turinčios trečiosios šalies žvejybos laivai.

IV SKYRIUS

LICENCIJŲ IŠDAVIMO BENDRIJOS LAIVAMS TVARKA

17 straipsnis

Licencijos ir susijusios sąlygos

1.   Nepaisant Reglamente (EB) Nr. 1627/94 nustatytų žvejybos licencijų ir specialių žvejybos leidimų bendrų taisyklių, Bendrijos laivams trečiųjų šalių vandenyse žvejoti leidžiama tik turint tos trečiosios šalies valdžios institucijų išduotą leidimą.

2.   Tačiau šio straipsnio 1 dalies nuostatos netaikomos Šiaurės jūros Norvegijos vandenyse žvejojantiems šiems Bendrijos laivams:

a)

laivams, kurių talpa yra 200 registrinių tonų arba mažesnė; arba

b)

laivams, maistui žvejojantiems žuvis, išskyrus skumbres; arba

c)

Švedijos laivams pagal nusistovėjusią praktiką.

3.   Nustatoma, kad didžiausias licencijų skaičius ir kitos susijusios sąlygos turi būti tokios, kokios nurodytos IV priedo I dalyje. Komisija šiuos prašymus perduoda atitinkamos trečiosios šalies valdžios institucijoms.

4.   Jeigu viena valstybė narė perleidžia kvotą kitai valstybei narei (apsikeitimas) IV priedo I dalyje nustatytuose žvejybos rajonuose, kartu perleidžiamos atitinkamos licencijos ir apie tai pranešama Komisijai. Tačiau neturi būti viršijamas kiekvienam žvejybos rajonui IV priedo I dalyje nustatytas bendras licencijų skaičius.

5.   Bendrijos laivai turi atitikti išsaugojimo ir kontrolės priemones bei visas kitas toje zonoje, kurioje laivai žvejoja, taikomas nuostatas.

18 straipsnis

Farerų salos

Bendrijos laivai, turintys licenciją Farerų salų vandenyse vykdyti specialiąją tik vienos rūšies žuvų žvejybą, gali vykdyti specializuotą kitų rūšių žuvų žvejybą, jeigu apie tai iš anksto praneša Farerų valdžios institucijoms.

V SKYRIUS

LICENCIJŲ IŠDAVIMO TREČIŲJŲ ŠALIŲ LAIVAMS TVARKA

19 straipsnis

Įpareigojimas turėti licenciją ir specialų žvejybos leidimą

1.   Nepaisant Reglamento (EEB) Nr. 2847/93 28b straipsnio, mažesnio nei 200 registrinių tonų talpos su Norvegijos vėliava plaukiojantiems žvejybos laivams dėl įpareigojimo turėti licenciją ir specialų žvejybos leidimą taikoma išlyga.

2.   Licencija ir specialus žvejybos leidimas laikomas laive. Tačiau Farerų salose arba Norvegijoje registruotiems žvejybos laivams taikoma išlyga dėl pirmiau minėto įpareigojimo.

3.   Trečiosios šalies laivai, kuriems leidimas žvejoti buvo išduotas 2005 m. gruodžio 31 d., tebegali žvejoti nuo 2006 m. sausio 1 d., kol Komisijai bus įteiktas leidimą žvejoti turinčių laivų sąrašas, kurį tvirtina Komisija.

20 straipsnis

Paraiška licencijai arba specialiam žvejybos leidimui gauti

Su paraiška licencijai ir specialiam žvejybos leidimui gauti trečiosios šalies valdžios institucija Komisijai pateikia šią informaciją:

a)

laivo pavadinimą;

b)

registravimo numerį;

c)

išorinio identifikavimo raides ir skaičius;

d)

registravimo uostą;

e)

savininko arba frachtuotojo pavadinimą ir adresą;

f)

registrinę laivo talpą ir didžiausią laivo ilgį;

g)

variklio galią;

h)

radijo šaukinį ir radijo dažnį;

i)

numatomą žvejybos būdą;

j)

numatomą žvejybos rajoną;

k)

žuvų rūšis, kurias žvejoti yra skirtas laivas;

l)

laikotarpį, kuriam prašoma išduoti licenciją.

21 straipsnis

Licencijų skaičius

Licencijų skaičius ir specialios susijusios sąlygos nustatomos tokios, kaip numatyta IV priedo II dalyje.

22 straipsnis

Paskelbimas negaliojančiu ir panaikinimas

1.   Licencijas ir specialius žvejybos leidimus galima paskelbti negaliojančiais, siekiant, kad būtų galima išduoti naujas licencijas ir specialius žvejybos leidimus. Toks paskelbimas negaliojančiu įsigalioja dieną prieš Komisijai išduodant naujas licencijas ir specialius žvejybos leidimus. Naujos licencijos ir specialūs žvejybos leidimai įsigalioja nuo jų išdavimo dienos.

2.   Licencijos arba specialūs žvejybos leidimai visiškai arba iš dalies panaikinami prieš jų galiojimo pabaigą, jeigu I priede nustatyta atitinkamo ištekliaus kvota išeikvojama.

3.   Licencijos ir specialūs žvejybos leidimai panaikinami, jeigu nesilaikoma šiame reglamente nustatytų įpareigojimų.

23 straipsnis

Atitinkamų taisyklių nesilaikymas

1.   Kiekvienam trečiosios šalies žvejybos laivui, kuris nesilaikė šiame reglamente nustatytų įpareigojimų, licencija ir specialus žvejybos leidimas neišduodamas ne ilgiau kaip 12 mėnesių.

2.   Komisija atitinkamos trečiosios šalies valdžios institucijoms perduoda laivų, kuriems neišduodamas leidimas žvejoti Bendrijos žvejybos zonoje kitą mėnesį ar mėnesius dėl tam tikrų taisyklių pažeidimų, pavadinimus ir technines charakteristikas.

24 straipsnis

Licencijos turėtojo įsipareigojimai

1.   Trečiosios šalies laivai turi atitikti išsaugojimo ir kontrolės priemones bei kitas nuostatas, reglamentuojančias Bendrijos laivų žvejybą toje zonoje, kurioje jie žvejoja, ypač Reglamentų (EEB) Nr. 1381/87, (EEB) Nr. 2847/93, (EB) Nr. 1627/94, (EB) Nr. 88/98 (27), (EB) Nr. 850/98, ir (EB) Nr. 1434/98.

2.   Šio straipsnio 1 dalyje nurodytuose trečiųjų šalių žvejybos laivuose turi būti vedamas laivo žurnalas, į kurį įrašoma V priedo I dalyje nustatyta informacija.

3.   Trečiosios šalies žvejybos laivai, išskyrus TJTT IIIa kvadrate žvejojančius su Norvegijos vėliava plaukiojančius laivus, VI priede nustatytą informaciją Komisijai siunčia pagal tame priede nustatytas taisykles.

25 straipsnis

Specialios nuostatos dėl Prancūzijos Gajanos departamento

1.   Licencijos žvejoti Prancūzijos Gajanos departamento vandenyse išduodamos atitinkamo trečiosios šalies žvejybos laivo savininkui įsipareigojus leisti į žvejybos laivą atvykti stebėtojui, jeigu tokio atvykimo paprašytų Komisija.

2.   Kiekvieno trečiosios šalies žvejybos laivo, turinčio licenciją Prancūzijos Gajanos departamento vandenyse žvejoti pelekines žuvis arba tunus, kapitonas po kiekvieno reiso iškraudamas sužvejotų žuvų kiekius Prancūzijos valdžios institucijoms pateikia deklaraciją, kurioje nurodo sužvejotų ir nuo paskutinės deklaracijos pateikimo laive laikytų krevečių kiekį. Ši deklaracija turi atitikti IV priedo III dalyje nustatytą pavyzdį. Laivo kapitonas atsakingas už deklaracijos tikslumą. Prancūzijos valdžios institucijos imasi visų tinkamų priemonių deklaracijų tikslumui nustatyti, ypač jas patikrinant pagal 24 straipsnio 2 dalyje nurodytą laivo žurnalą. Patikrintą deklaraciją pasirašo kompetentingas pareigūnas. Iki kiekvieno mėnesio pabaigos Prancūzijos valdžios institucijos nusiunčia Komisijai visas ankstesnio mėnesio deklaracijas.

3.   Prancūzijos Gajanos departamento vandenyse žvejojančiuose trečiosios šalies žvejybos laivuose turi būti vedamas V priedo II dalyje pateiktą pavyzdį atitinkantis laivo žurnalas. To laivo žurnalo kopija per 30 dienų nuo paskutinės kiekvieno žvejybos reiso dienos per Prancūzijos valdžios institucijas nusiunčiama Komisijai.

4.   Jeigu Komisija mėnesį negauna pranešimo apie licenciją žvejoti Prancūzijos Gajanos departamento vandenyse turintį trečiosios šalies žvejybos laivą, jo licencija panaikinama.

VI SKYRIUS

SPECIALIOS NUOSTATOS DĖL ŽŠVAO REGULIUOJAMAME RAJONE ŽVEJOJANČIŲ BENDRIJOS LAIVŲ

1 SKIRSNIS

Bendrijos dalyvavimas

26 straipsnis

Laivų sąrašas

1.   Tik didesnės nei 50 registrinių tonų talpos Bendrijos laivams, kuriems jų registravimo valstybė narė yra išdavusi specialius žvejybos leidimus ir kurie įrašyti į ŽŠVAO laivų registrą, tuose leidimuose nustatytomis sąlygomis ŽŠVAO reguliuojamame rajone leidžiama žvejoti, laikyti laive, perkrauti ir iškrauti žvejybos išteklius.

2.   Kiekviena valstybė narė, iki kiekvieno naujo laivo įplaukimo į ŽŠVAO reguliuojamą rajoną likus bent 15 dienų, Komisijai siunčia kompiuteriu nuskaitomos formos pranešimą apie laivų, plaukiojančių su jos vėliava ir Bendrijoje registruotų bei turinčių leidimą žvejoti ŽŠVAO reguliuojamame rajone, sąrašo visus pakeitimus. Komisija šią informaciją nedelsdama perduoda ŽŠVAO sekretoriatui.

3.   Šio straipsnio 2 dalyje nurodytame sąraše pateikiama:

a)

laivo identifikavimo numeris kaip apibrėžta 2003 m. gruodžio 30 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 26/2004 dėl Bendrijos žvejybos laivų registro I priede (28);

b)

tarptautinis radijo šaukinys;

c)

laivo frachtuotojas, jeigu būtina;

d)

laivo tipas.

4.   Apie su valstybės narės vėliava laikinai plaukiojančius laivus (laivo frachtavimo be įgulos sutartis) pateikiamoje informacijoje nurodoma:

a)

diena, nuo kurios laivui leidžiama plaukioti su valstybės narės vėliava;

b)

diena, nuo kurios valstybė narė laivui išduoda leidimą žvejoti ŽŠVAO reguliuojamame rajone;

c)

valstybės, kurioje laivas yra registruotas arba anksčiau buvo registruotas, pavadinimas ir diena, nuo kurios tas laivas nustojo plaukioti su tos valstybės narės vėliava;

d)

laivo pavadinimas;

e)

oficialus registravimo numeris, kurį laivui paskyrė kompetentingos nacionalinės institucijos;

f)

laivo registravimo uostas po perkėlimo;

g)

laivo savininko arba frachtuotojo pavadinimas;

h)

pareiškimas, kad kapitonui buvo įteikta ŽŠVAO reguliuojamame rajone galiojančių reglamentų kopija;

i)

pagrindinės žuvų rūšys, kurias laivas gali žvejoti ŽŠVAO reguliuojamame rajone;

j)

parajoniai, kuriuose laivas galėtų žvejoti.

2 SKIRSNIS

Techninės priemonės

27 straipsnis

Tinklo akies kraštinės ilgis

1.   Specialiajai VII priede nurodytų priedugnio rūšių žuvų žvejybai draudžiama naudoti tralus, kurių bet kokios dalies tinklinio audeklo akies kraštinės ilgis yra mažesnis nei 130 mm. Minėtą tinklinio audeklo akies kraštinės ilgį, jeigu vykdoma specializuota trumpačiuopiklių kalmarų (Illex illecebrosus) žvejyba, galima sumažinti iki 60 mm. Vykdant specializuotą rajų (Rajidae) žvejybą pirmiau minėtas tralo maišo tinklinio audeklo akies kraštinės ilgis didinamas bent iki 280 mm, o visose kitose tralo vietose – iki 220 mm.

2.   Krevetes (Pandalus borealis) žvejojantys laivai naudoja tinklus, kurių akies kraštinės ilgis ne mažesnis nei 40 mm.

28 straipsnis

Prie tinklų tvirtinamos priemonės

1.   Visas priemones arba įtaisus, išskyrus aprašytuosius šiame straipsnyje, kurie užstoja tinklo akis arba mažina jų dydį, naudoti draudžiama.

2.   Prie apatinės tralo maišo dalies, kad tralas būtų mažiau apgadinamas arba apsaugomas nuo sugadinimo, galima tvirtinti brezentą, tinklinį audeklą arba bet kokią kitą medžiagą.

3.   Įtaisus galima pritvirtinti prie viršutinės tralo maišo dalies, jeigu jie neužstoja tinklinio audeklo akių. Galima naudoti tik VIII priede išvardytus tralo maišo viršutinio arba šoninio tinklinio audeklo gabalo užmovus.

4.   Krevetes (Pandalus borealis) žvejojantys laivai turi naudoti rūšiuojamuosius tinklelius arba groteles, tarp kurių strypelių yra ne didesnis nei 22 mm atstumas. Laivai, krevetes žvejojantys 3L kvadrate, taip pat privalo turėti ne trumpesnes nei 72 cm jungiamąsias grandines, aprašytas IX priede.

29 straipsnis

Priegaudos

1.   Žvejybos laivai negali vykdyti specialiosios tų rūšių žuvų, kurių priegaudai nustatyti apribojimai, žvejybos. Specialioji žuvų rūšių žvejyba vykdoma tada, jeigu tų rūšių žuvų svoris kiekvienos žvejybos operacijos metu sudaro didžiausią procentinę sugautų žuvų kiekio dalį.

2.   Žuvų rūšių, kurioms Bendrija ŽŠVAO reguliuojamo rajono dalyje nenustatė kvotų ir kurios toje dalyje buvo sužvejotos specialiosios žvejybos būdais, jokios žuvų rūšies priegaudos neturi būti didesnės nei 2 500 kg arba 10 % viso laive laikomų žuvų svorio, priklausomai nuo to, kuris skaičius yra didesnis. Tačiau ŽŠVAO reguliuojamo rajono dalyje, kurioje specialioji tam tikrų žuvų rūšių žvejyba yra uždrausta arba kurių „kitos“ kvotos buvo visiškai išnaudotos, visų ID priede išvardytų žuvų rūšių priegaudos neturi būti didesnės nei 1 250 kg arba atitinkamai 5 %.

3.   Kiekvieną kartą, jeigu rūšių, kurių priegauda yra ribojama, žuvų sužvejotas kiekis bet kokios žvejybos operacijos metu viršija šio straipsnio 2 dalyje nustatytus apribojimus, atsižvelgiant į tai, kuris iš jų taikomas, laivai nuo ankstesnės žvejybos operacijos vietos nedelsdami turi nuplaukti ne mažiau nei penkias jūrmyles. Jeigu bendri rūšių, kurių priegauda yra ribojama, sužvejotų žuvų kiekiai bet kokios vėlesnės žvejybos operacijos metu viršija pirmiau minėtus apribojimus, laivai nuo ankstesnės žvejybos operacijos vietos vėl nedelsdami turi nuplaukti ne mažiau nei penkias jūrmyles ir į ją negrįžti bent 48 valandas.

4.   Krevetes (Pandalus borealis) žvejojantys laivai tuo atveju, jeigu bendra visų žuvų rūšių priegauda bet kokios žvejybos operacijos 3M kvadrate metu viršija 5 %, o 3L kvadrate – 2,5 % sužvejotų krevečių svorio, nuo ankstesnės žvejybos operacijos vietos laivai nedelsdami turi nuplaukti ne mažiau nei penkias jūrmyles.

5.   Skaičiuojant priedugnio žuvų priegaudos lygį, sužvejotas krevečių kiekis neturi būti naudojamas.

30 straipsnis

Verslinis žuvų dydis

1.   ŽŠVAO reguliuojamame rajone sužvejotų žuvų, kurios yra mažesnės už X priede nustatytąjį dydį, negalima perdirbti, laikyti laive, perkrauti, iškrauti, gabenti, saugoti, parduoti, pateikti arba siūlyti parduoti, tačiau jas nedelsiant būtina paleisti į jūrą.

2.   Jeigu sužvejotų žuvų, kurios yra mažesnės už nustatytąjį dydį, kurio reikalaujama pagal X priedą, kiekis viršija 10 % bendro sužvejoto žuvų kiekio, laivas žvejybą gali tęsti nuo ankstesnės žvejybos operacijos bet kokios vietos tik nuplaukęs bent penkias jūrmyles. Visos už X priede nustatytąjį dydį mažesnės perdirbtos žuvys, kurioms taikomi verslinio dydžio reikalavimai, laikomos gautomis iš mažesnių nei nustatytas verslinis dydis žuvų.

3 SKIRSNIS

Kontrolės priemonės

31 straipsnis

Produkto ženklinimas ir laikymas atskirose vietose

1.   Visos perdirbtos žuvys, sužvejotos ŽŠVAO reguliuojamame rajone, turi būti paženklintos taip, kad būtų galima identifikuoti 1999 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 104/2000 dėl bendro žuvininkystės ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo (29) 1 straipsnyje nurodytų visų rūšių žuvis ir produktų kategorijas. Žuvys taip pat paženklinamos, kad jos buvo sužvejotos ŽŠVAO reguliuojamame rajone.

2.   Visos krevetės, sužvejotos 3L kvadrate, ir visi juodieji otai, sužvejoti 2 parajonyje ir 3KLMNO kvadratuose, paženklinami, kad jie sužvejoti minėtose atitinkamose zonose.

3.   Atsižvelgiant į teisinę saugą ir laivo kapitono atsakomybę už laivo navigaciją, taikomos šios nuostatos:

Vienos rūšies sužvejotos žuvys turi būti laikomos aiškiai atskirtos nuo kitos rūšies sužvejotų žuvų. Visi žuvų, sužvejotų ŽŠVAO reguliuojamame rajone, kiekiai turi būti laikomi atskirai nuo žuvų, kurios buvo sužvejotos kitame rajone, kiekių;

Sužvejotus žuvų kiekius galima laikyti keliose triumo vietose, tačiau kiekvienoje triumo dalyje, kurioje sukraunamos žuvys, jos turi būti laikomos patikimai atskirtas plastiku, klijuota fanera, tinklais ir t.t. nuo kitų rūšių sužvejotų žuvų kiekių.

32 straipsnis

Žvejybos ir gamybos laivo žurnalai bei laikymo planas

1.   Laivų kapitonai turi ne tik laikytis Reglamento (EEB) Nr. 2847/93 6, 8, 11 ir 12 straipsnių nuostatų, bet ir į laivo žurnalą įrašyti XI priede nustatytą informaciją.

2.   Visos valstybės narės iki kiekvieno mėnesio 15 d. kompiuteriu nuskaitoma forma Komisijai praneša per ankstesnį mėnesį iškrautus XII priede nustatytų išteklių kiekius bei nurodo visą informaciją, kuri buvo gauta pagal Reglamento (EEB) Nr. 2847/93 11 ir 12 straipsnius.

3.   Bendrijos laivo, jeigu jame yra sužvejotų IC priede išvardytų rūšių žuvų, kapitonai turi turėti:

a)

gamybos žurnalą, kuriame pateikiami suvestiniai gamybos duomenys pagal laive laikomų rūšių žuvis (produkto svoris nurodomas kilogramais);

b)

laikymo planą, kuriame nurodoma skirtingų rūšių žuvų laikymo vieta triume.

4.   Žvejybos operacijų žurnalas ir laikymo planas, nurodytas šio straipsnio 3 dalyje, atnaujinamas kasdien, duomenis apie vakarykštę dieną įrašant nuo 00.00 valandų koordinuotojo pasaulio laiko (UTC) iki 24.00 valandų koordinuotojo pasaulio laiko (UTC), ir turi būti laikomas laive tol, kol iš laivo neiškraunamas visas krovinys.

5.   Kapitonas turi suteikti būtiną pagalbą, kad gamybos žurnale įrašytus kiekius ir laive laikomus perdirbtus produktus būtų galima patikrinti.

6.   Valstybės narės kas dvejus metus patikrina ir patvirtina visų Bendrijos laivų, kuriems leidimas žvejoti išduotas pagal 26 straipsnio 1 dalį, krovinių patalpų planų teisingumą. Kapitonas užtikrina, kad minėtą sertifikavimą patvirtinantis pažymėjimas būtų laikomas laive ir pateikiamas tikrinančiam pareigūnui, jeigu jis paprašytų.

33 straipsnis

Tinklų laikymas

1.   Laivai, vykdydami specialiąją VII priede išvardytų vienos arba daugiau rūšių žuvų žvejybą, negali turėti laive tinklų, kurių tinklinio audeklo akies kraštinės ilgis būtų mažesnis nei nustatytasis 27 straipsnyje.

2.   Tačiau Bendrijos laivuose, jeigu per tą patį žvejybos reisą jie žvejoja ne ŽŠVAO reguliuojamame, o kituose rajonuose, galima laikyti tinklus, kurių tinklinio audeklo akies kraštinės ilgis būtų mažesnis nei nustatytasis 27 straipsnyje, jeigu tie tinklai yra patikimai surišti ir sukrauti bei jų negalima nedelsiant panaudoti. Minėti tinklai turi būti:

a)

atkabinti nuo kėtoklių ir velkamųjų ir ištraukimo lynų bei virvių; ir

b)

jeigu tinklai laikomi denyje arba virš jo, jie turi būti patikimai pritvirtinti prie antstato dalies.

34 straipsnis

Perkrovimas

1.   Bendrijos laivai ŽŠVAO reguliuojamame rajone negali vykdyti perkrovimo operacijų, jeigu joms vykdyti iš anksto nėra gavę savo kompetentingų institucijų leidimo.

2.   Bendrijos laivai neturi dalyvauti perkrovimo operacijose, per kurias iš Bendrijos laivų žuvis būtų perkraunama į prie konvencijos neprisijungusios šalies laivą, pastebėtą žvejybos veiklą vykdant ŽŠVAO reguliuojamame rajone arba kurio ši veikla buvo nustatyta kaip nors kitaip, ar tokiose operacijose, per kurias į Bendrijos laivą būtų perkraunama žuvis iš pirmiau minėto prie konvencijos neprisijungusios šalies laivo.

3.   Bendrijos laivai apie kiekvieną perkrovimą, kuris atliekamas ŽŠVAO reguliuojamame rajone, praneša savo kompetentingoms institucijoms. Laivai, iš kurių perkraunamos žuvys, minėtą pranešimą perduoda bent prieš dvidešimt keturias valandas iki perkrovimo pradžios, o laivai, į kuriuos žuvys buvo perkrautos – ne vėliau nei po valandos nuo perkrovimo.

4.   Šio straipsnio 3 dalyje nurodytoje ataskaitoje pateikiamas numatytas žuvies iškrovimo arba pakrovimo laikas, geografinė padėtis, kurioje atliekamos minėtos operacijos, suapvalintas bendras kiekvienos rūšies iškrautinų ar pakrautinų žuvų svoris (kilogramais) ir pakrovimo–iškrovimo operacijoje dalyvaujančių laivų šaukiniai.

5.   Laivas, į kurį pakraunamos žuvys, praneša ne tik apie visą laive laikomą sužvejotų žuvų kiekį ir visą žuvų, kurios turi būti iškrautos, svorį, bet taip pat ir uosto, kuriame numatoma iškrauti žuvis pavadinimą bei numatomą iškrovimo laiką, bent prieš 24 valandas iki kiekvieno iškrovimo.

6.   Valstybės narės šio straipsnio 3 ir 5 dalyse nurodytas ataskaitas nedelsdamos perduoda Komisijai, kuri jas tuojau pat perduoda ŽŠVAO sekretoriatui.

35 straipsnis

Frachtavimo susitarimų su Bendrijos laivais sudarymas

1.   Valstybės narės gali sutikti, kad su jų vėliava plaukiojančiais ir turinčiais leidimą žvejoti ŽŠVAO reguliuojamame rajone laivais būtų sudaromi frachtavimo susitarimai dėl visiško arba dalinio kitai ŽŠVAO Konvencijos susitariančiajai šaliai paskirtos kvotos ir (arba) tai šaliai suteiktų žvejybos dienų panaudojimo. Frachtavimo susitarimų neleidžiama sudaryti su laivais, kurių atžvilgiu ŽŠVAO arba bet kokia kita regioninė žvejybos organizacija yra nustačiusi, kad jie vykdė neteisėtą, nereglamentuotą arba tokią žvejybos veiklą, apie kurią nepranešė.

2.   Valstybė narė frachtavimo susitarimo sudarymo dieną toliau nurodytą informaciją perduoda Komisijai, kuri tą informaciją perduoda ŽŠVAO vykdomajam sekretoriui:

a)

savo pritarimą frachtavimo susitarimui;

b)

žuvų rūšis, kurioms taikomas frachtavimo susitarimas, ir bendrąsias žvejybos galimybes, kurios buvo paskirtos frachtavimo susitarimu;

c)

frachtavimo susitarimo galiojimo trukmę;

d)

laivo frachtuotojo vardą ir pavardę;

e)

susitariančiąją šalį, kuri dėl laivo sudarė frachtavimo susitarimą;

f)

praneša apie veiksmus, kurių ėmėsi valstybė narė, siekdama užtikrinti, kad su jos vėliava plaukiojantys laivai, dėl kurių buvo sudaryti frachtavimo susitarimai, per visą frachtavimo susitarimo galiojimo laikotarpį atitiktų ŽŠVAO rajone nustatytas išsaugojimo ir įgyvendinimo priemones.

3.   Laivo įregistravimo valstybė narė, nustojus galioti frachtavimo susitarimui, apie jo pabaigą praneša Komisijai, kuri nedelsdama apie frachtavimo susitarimo galiojimo pabaigą praneša ŽŠVAO vykdomajam sekretoriui.

4.   Laivo įregistravimo valstybė narė turi užtikrinti, kad:

a)

per frachtavimo susitarimo galiojimo laikotarpį laivui nebūtų leidžiama žvejoti žuvų kiekių, kurie laivo įregistravimo valstybei narei buvo paskirti kaip bendrosios žvejybos galimybės;

b)

laivui per tą patį laikotarpį nebūtų leidžiama žvejoti pagal daugiau nei vieną frachtavimo susitarimą;

c)

laivas per visą frachtavimo susitarimo galiojimo laikotarpį atitiktų ŽŠVAO rajone nustatytas išsaugojimo ir įgyvendinimo priemones;

d)

visi pagal susitarimus, apie kuriuos buvo pranešta, sužvejotų žuvų ir priegaudų kiekiai pagal frachtavimo susitarimą žvejojančiame laive į žvejybos žurnalą būtų įrašyti atskirai nuo kitų duomenų apie sužvejotus žuvų kiekius.

5.   Valstybės narės apie visus sužvejotų žuvų ir priegaudų kiekius, kaip nurodyta šio straipsnio 4 dalies d punkte, Komisijai praneša atskirai nuo kitų nacionalinių duomenų apie sužvejotus kiekius. Komisija minėtus duomenis nedelsdama perduoda ŽŠVAO vykdomajam sekretoriui.

36 straipsnis

Žvejybos pastangos kontrolė

1.   Kiekviena valstybė narė imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad jos laivų žvejybos pastanga atitiktų tos valstybės narės bendrąsias žvejybos galimybes, kuriomis ji gali naudotis ŽŠVAO reguliuojamame rajone.

2.   Valstybės narės savo laivų, kurie tam tikrų rūšių žuvis žvejoja ŽŠVAO reguliuojamame rajone, žvejybos planą Komisijai perduoda ne vėliau nei 2006 m. sausio 31 d. arba po to laiko – bent 30 dienų iki minėtos veiklos pradžios. Žvejybos plane inter alia nurodomas laivas arba laivai, kurie žvejos minėtuose rajonuose, ir planuojamų žvejybos dienų, kurias tie laivai išbus ŽŠVAO reguliuojamame rajone, skaičius.

3.   Rekomenduojama, kad valstybės narės Komisijai praneštų apie numatytą jų laivų veiklą kituose rajonuose.

4.   Žvejybos planas – tai bendra žvejybos pastanga, taikoma ŽŠVAO reguliuojamame rajone atsižvelgiant į bendrųjų žvejybos galimybių, kuriomis gali naudotis pranešimą teikianti valstybė, apimtį.

5.   Valstybės narės ne vėliau nei 2006 m. gruodžio 31 d. praneša Komisijai apie jų žvejybos planų įgyvendinimą. Tose ataskaitose nurodomas ŽŠVAO reguliuojamame rajone žvejybos veiklą iš tikrųjų vykdančių laivų skaičius, kiekvieno laivo sužvejotų žuvų kiekis ir visas dienų, kurias kiekvienas laivas žvejojo tame rajone, skaičius. Ataskaita apie laivų, krevetes žvejojančių 3M ir 3L kvadratuose, veiklą pateikiama atskirai apie kiekvieną kvadratą.

4 SKIRSNIS

Specialūs duomenų rinkimo reikalavimai

37 straipsnis

Duomenų rinkimas

1.   Valstybės narės, rinkdamos duomenis apie toliau nurodytuose rajonuose žvejojančius savo laivus, įgyvendina, jeigu įmanoma, specialius duomenų rinkimo reikalavimus:

Rajonas

1 koordinatė

2 koordinatė

3 koordinatė

4 koordinatė

Orphan Knoll

50.00.30

47.00.30

51.00.30

45.00.30

51.00.30

47.00.30

50.00.30

45.00.30

Corners

Seamount

35.00.00

48.00.00

36.00.00

48.00.00

36.00.00

52.00.00

35.00.00

52.00.00

Newfoundland

Seamounts

43.29.00

43.20.00

44.00.00

43.20.00

44.00.00

46.40.00

43.29.00

46.40.00

New England

Seamounts

35.00.00

57.00.00

39.00.00

57.00.00

39.00.00

64.00.00

35.00.00

64.00.00

2.   Pagal šio skirsnio 1 dalį rinktini duomenys renkami atskirai apie kiekvieną žvejybos operaciją ir, kiek įmanoma, juose turi būti nurodama:

a)

sužvejotų žuvų rūšių skaičius ir kiekvienos sužvejotos rūšies žuvų svoris;

b)

žuvų dažnumas pagal ilgį;

c)

otolitai;

d)

žvejybos įrankio naudojimo padėtis, geografinė ilguma ir platuma;

e)

žvejybos įrankis;

f)

žvejybos įrankio naudojimo gylis;

g)

dienos metas;

h)

žvejybos įrankio naudojimo trukmė;

i)

vilkimo pradžia (aktyviųjų žvejybos įrankių);

j)

kitų imčių ėmimas biologinėms ypatybėms nustatyti, pvz., subrendimas, jeigu įmanoma.

3.   Pagal šio skirsnio 1 dalį surinkti duomenys perduodami valstybių narių kompetentingoms institucijoms, kurios po kiekvieno žvejybos reiso tuos duomenis nedelsdamos perduoda ŽŠVAO sekretoriatui.

5 SKIRSNIS

Specialios nuostatos dėl šiaurinių krevečių

38 straipsnis

Šiaurinių krevečių žvejybos rajonai

Kiekviena valstybė narė Komisijai kasdien praneša apie šiaurinių krevečių (Pandalus borealis) kiekius, kuriuos ŽŠVAO reguliuojamo rajono 3L kvadrate sužvejoja su jos vėliava plaukiojantys ir Bendrijoje registruoti laivai. Bet kokia žvejybos veikla turi būti vykdoma didesniame nei 200 metrų gylyje ir bet kada vienu metu valstybė narė leidžia žvejoti tik vienam laivui.

6 SKIRSNIS

Specialios nuostatos del jūrų ešeriu

39 straipsnis

Jūrų ešerių žvejyba

1.   Bendrijos laivo, ŽŠVAO reguliuojamo rajono kvadrato 2 parajonyje ir ŽŠVAO reguliuojamo rajono IF, 3K bei 3M kvadratuose žvejojančio jūrų ešerius, kapitonas valstybės narės, su kurios vėliava laivas plaukioja arba kurioje jis registruotas, kompetentingoms institucijoms praneša pirmiau minėtose zonose per dviejų savaičių laikotarpį, pasibaigiantį ankstesnio sekmadienio vidurnaktį, sužvejotus jūrų ešerių kiekius.

Jeigu suvestinis sužvejotų žuvų kiekis sudaro 50 % BLS, pranešama kiekvienos savaitės pirmadienį.

2.   Valstybės narės Komisijai kiekvieną antrą antradienį iki vidurdienio praneša per dvi savaites, pasibaigiančias ankstesnio sekmadienio vidurnaktį, ŽŠVAO reguliuojamo rajono 2 parajonyje ir IF, 3K bei 3M kvadratuose su tų valstybių narių vėliavomis plaukiojančiais ir jų teritorijoje registruotais laivais sužvejotus jūrų ešerių kiekius.

Jeigu suvestinis sužvejotų žuvų kiekis sudaro 50 % BLS, pranešama kiekvieną savaitę.

VII SKYRIUS

SPECIALIOS NUOSTATOS KAJGIA RAJONE ŽVEJOJANTIEMS BENDRIJOS LAIVAMS

1 SKIRSNIS

Apribojimai ir su informacija apie laivą susiję reikalavimai

40 straipsnis

Draudimai ir sužvejotų žuvų kiekio apribojimai

1.   XIII priede nustatytų žuvų rūšių specialioji žvejyba draudžiama tame priede nurodytose zonose ir ten pat nustatytais laikotarpiais.

2.   Naujai ir bandomajai žvejybai, vykdomai XIV priede nustatytose parajoniuose, taikomi tame priede nustatyti sužvejotų žuvų kiekio ir priegaudos apribojimai.

41 straipsnis

Informacijos apie laivus, turinčius leidimą žvejoti KAJGIA rajone, reikalavimai

1.   Be informacijos reikalavimų, nustatytų Tarybos reglamento (EB) Nr. 601/2004 3 straipsnio 2 dalyje ir taikomų specialų žvejybos leidimą turintiems laivams, valstybės narės nuo 2006 m. rugpjūčio 1 d. Komisijai pateikia šiuos kiekvieno pirmiau minėto laivo duomenis:

a)

laivo numerį, kurį jam suteikė Tarptautinė jūrų organizacija (toliau – TJO)(jeigu jis buvo suteiktas);

b)

ankstesnę laivo registravimo valstybę narę (jeigu yra);

c)

tarptautinį laivo šaukinį;

d)

laivo(-ų) savininko(-ų) ir tikrojo(-ųjų- savininko(-ų) pavadinimą ir adresą, jeigu žinomas;

e)

laivo tipą;

f)

laivo pastatymo vietą ir datą;

g)

ilgį;

h)

spalvotą laivo fotografiją, kuri turi būti sudaryta iš:

i)

ne mažesnės nei 12 × 7 cm dydžio laivo dešiniojo borto fotografijos, kurioje būtų matyti visas borto ilgis ir konstrukcinės borto ypatybės;

ii)

ne mažesnės nei 12 × 7 cm dydžio laivo kairiojo borto fotografijos, kurioje būtų matyti visas borto ilgis ir konstrukcinės borto ypatybės;

iii)

ne mažesnės nei 12 × 7 cm dydžio laivapriekio fotografijos, padarytos tiesiogiai iš laivagalio;

i)

priemones, kurių buvo imtasi užtikrinant, kad laive įmontuotas palydovinės kontrolės prietaiso veikimas būtų apsaugotas nuo klastojimo.

2.   Valstybės narės nuo 2006 m. rugpjūčio 1 d. dienos Komisijai taip pat perduoda, kiek įmanoma tą padaryti, toliau nurodytą informaciją apie laivus, turinčius leidimą žvejoti KAJGIA rajone:

a)

operatoriaus pavadinimą ir adresą, jeigu jis skiriasi nuo laivo savininko(-ų) pavadinimo ir adreso;

b)

kapitono ir, jeigu būtina, laivo žvejybos operacijų tvarkytojo, pavardę bei pilietybę;

c)

žvejybos metodo arba metodų tipą;

d)

laivo plotį (m);

e)

registrinę laivo talpą;

f)

laivo ryšio įrangos tipai ir jų skaičius (INMARSAT A, B ir C skaičiai);

g)

įprastą laivo įgulą;

h)

pagrindinio variklio arba variklių galią (kW);

i)

krovumą (tonomis), žuvų triumų skaičių ir jų talpą (m3);

j)

bet kokią kitą informaciją (pvz., laivo atsparumo ledo apkrovai klasę), kuri laikoma tinkama.

2 SKIRSNIS

Bandomosios žvejybos rajonai

42 straipsnis

Dalyvavimas bandomojoje žvejyboje

1.   Plaukiojantys su Ispanijos vėliava ir Ispanijoje registruoti žvejybos laivai, apie kuriuos KAJGIA buvo pranešta pagal Reglamento (EB) Nr. 601/2004 7 straipsnio nuostatas, JTO MŽŪO 88.1 ir 88.2 parajoniuose ir nacionalinei jurisdikcijai nepriskirtinuose 58.4.1, 58.4.2, 58.4.3a kvadratuose ir nacionalinei jurisdikcijai nepriskirtiname 58.4.3b kvadrate gali dalyvauti bandomojoje Dissostichus spp. žvejyboje, kuri vykdoma ilgosiomis ūdomis.

2.   58.4.3a ir 58.4.3b kvadratuose vienu metu leidžiama žvejoti ne daugiau nei vienam žvejybos laivui.

3.   Bendro sužvejotų žuvų kiekio ir priegaudos apribojimai 88.1 ir 88.2 parajoniuose bei 58.4.1 bei 58.4.2 kvadratuose ir bendro sužvejotų žuvų kiekio ir priegaudos apribojimų pasiskirstymas kiekviename pagal mažus tiriamuosius plotus (toliau – MTP) nustatytas XIV priede. Žvejyba bet kokiame MTP nutraukiama, jeigu užregistruotas sužvejotų žuvų kiekis yra lygus nustatytam sužvejotų žuvų kiekio apribojimui, ir žvejyba tame MTP neatnaujinama per likusį sezono laiką.

4.   Žvejojama kiek galima didesniame plote ir įvairesniuose gyliuose, kad būtų surinkta žvejybos rajono potencialui nustatyti reikalinga informacija ir kad sužvejojamas žuvų kiekis bei žvejybos pastanga nebūtų pernelyg sutelkta vienoje vietoje. Tačiau 58.4.1 ir 58.4.2 kvadratuose draudžiama žvejoti didesniame nei 550 m gylyje.

43 straipsnis

Pranešimų teikimo tvarka

Žvejybos laivams, dalyvaujantiems 42 straipsnyje nurodytoje bandomojoje žvejyboje, taikoma toliau nustatoma pranešimo teikimo apie sužvejotą žuvų kiekį ir žvejybos pastangą tvarka:

a)

Reglamento (EB) Nr. 601/2004 12 straipsnyje nustatyta penkių dienų pranešimo apie sužvejotą žuvų kiekį ir žvejybos pastangą tvarka, išskyrus tuo atveju, jeigu valstybės narės Komisijai ataskaitas apie sužvejotą žuvų kiekį ir žvejybos pastangą turi įteikti ne vėliau nei dvi darbo dienos nuo kiekvieno ataskaitos laikotarpio pabaigos, kai reikalinga skubiai perduoti informaciją KAJGIA. Ataskaitos apie 88.1 ir 88.2 parajonius ir 58.4.1 bei 58.4.2 kvadratus pateikiamos pagal MTP.

b)

Reglamento (EB) Nr. 601/2004 13 straipsnyje nustatyta mėnesinė tikslių duomenų apie sugavimą ir žvejybos pastangą pranešimo tvarka;

c)

pranešama apie bendrą į jūrą išmetamų Dissostichus eleginoides ir Dissostichus mawsoni skaičių ir jų svorį, įskaitant žuvis, kurių raumens struktūrai būdingas defektas.

44 straipsnis

Specialūs reikalavimai

1.   42 straipsnyje nurodyta bandomoji žvejyba turi būti vykdoma pagal 2004 m. kovo 22 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 600/2004, nustatančio tam tikras technines priemones, taikytinas žvejybos veiklai Konvencijos dėl Antarkties jūrų gyvųjų išteklių apsaugos taikymo zonoje (30) 8 straipsnį, atsižvelgiant į priemones, kurių imamasi atsitiktinei jūros paukščių žūčiai, kai žvejojama ilgosiomis ūdomis, sumažinti. Be minėtų priemonių:

a)

tuose žvejybos rajonuose draudžiama išmesti žuvų atliekas;

b)

laivams, 58.4.1 ir 58.4.2 kvadratuose dalyvaujantiems bandomojoje žvejyboje, kuriai taikomi KAJGIA protokolai (A, B arba C), nustatantys pasvarų naudojimo su ilgąja ūda reikalavimus, taikoma išlyga dėl naktinio ūdos pastatymo nurodymų; tačiau laivai, į kurių žvejybos įrankius pakliūna iš viso trys jūrų paukščiai, nedelsdami ima taikyti naktinio ūdos pastatymo reikalavimus pagal Reglamento (EB) Nr. 601/2004 8 straipsnį;

c)

laivai 88.1 ir 88.2 parajoniuose bei 58.4.3a bei 58.4.3b kvadratuose dalyvaujantys bandomojoje žvejyboje, per kurią į tos žvejybos įrankius pakliūna iš viso trys jūrų paukščiai, nedelsdami nutraukia žvejybą ir tiems laivams per likusią 2005/06 metų sezono dalį neleidžiama žvejoti ne įprasto žvejybos sezono metu.

2.   JTO MŽŪO 88.1 ir 88.2 parajoniuose bandomojoje žvejyboje dalyvaujantiems žvejybos laivams taikomi šie papildomi reikalavimai:

a)

laivams draudžiama išmesti:

i)

naftos arba degalų produktus, ar naftos likučius į jūrą, išskyrus MARPOL 73/78 (Tarptautinė teršimo prevencijos iš laivų konvencija) I priede numatytus atvejus;

ii)

šiukšles;

iii)

maisto atliekas, kurių nebuvo galima išmesti per ne didesnes nei 25 mm angas turintį tinklelį;

iv)

paukštieną ar jos dalis (įskaitant kiaušinių lukštus);

v)

nuotekų 12 jūrmylių atstumu nuo kranto arba šelfo ledyno, arba jeigu laivas plaukia mažesniu nei 4 mazgų greičiu; arba

vi)

deginimo pelenus.

b)

į 88.1 ir 88.2 parajonius draudžiama vežti gyvus naminius paukščius arba bet kokius kitus gyvus paukščius, o visus išdorotus naminius paukščius, kurie nebuvo suvartoti, privaloma išvežti iš 88.1 ir 88.2 parajonių;

c)

88.1 ir 88.2 parajoniuose žvejoti Dissostichus spp. draudžiama 10 jūrmylių atstumu nuo Balleny salų.

45 straipsnis

Žvejybos operacijų sąvokos apibrėžimas

1.   Šiame skirsnyje žvejybos operacija – tai vienos arba daugiau ūdų statymas vienoje vietoje. Pranešant apie sužvejotą žuvų kiekį ir žvejybos pastangą tiksli geografinė žvejybos operacijos vieta nurodoma pagal pastatytos ūdos arba ūdų vidurinį tašką.

2.   Jeigu žvejybos operacija vykdoma mokslinio tiriamojo darbo reikmėms:

a)

kiekviena mokslinio tiriamojo darbo reikmėms vykdoma žvejybos operacija nuo ankstesnės operacijos vietos turi būti nutolusi ne mažesniu nei 5 jūrmylės atstumu (atstumas turi būti matuojamas nuo kiekvienos mokslinio tiriamojo darbo reikmėms vykdomos žvejybos operacijos vietos geografinio vidurio);

b)

kiekvienai žvejybos operacijai naudojama bent 3 500 kabliukų, tačiau ne daugiau nei 10 000 kabliukų; šį skaičių gali sudaryti toje pačioje vietoje pastatytų kelių ūdų kabliukai;

c)

kiekviena žvejybos operacija, kuriai naudojama ilgoji ūda, trunka ne trumpiau nei šešias valandas (trukmė pradedama skaičiuoti pastačius ūdą, o baigiama – ėmus traukti ją iš vandens).

46 straipsnis

Mokslinio tiriamojo darbo planai

Žvejybos laivai, dalyvaujantys 42 straipsnyje nurodytoje bandomojoje žvejyboje, kiekviename ir visuose MTP, kuriais yra suskirstyti JTO ŽŪMO 88.1 ir 88.2 parajoniai bei 58.4.1 bei 58.4.2 kvadratai, įgyvendina mokslinio tiriamojo darbo planus. Mokslinio tiriamojo darbo planas įgyvendinamas taip:

a)

pirmą kartą įplaukus į MTP, pirmos 10 žvejybos operacijų – „pirma grupė“ – turi būti „žvejybos operacijos mokslinio tiriamojo darbo reikmėms“, atitinkančios 45 straipsnio 2 dalyje nustatytus kriterijus;

b)

kitos 10 žvejybos operacijų arba 10 tonų sužvejotos žuvies, naudojamas tas kritinis lygis, kuris užtikrinamas pirmiau, laikomos „antra grupe“. Antros grupės žvejybos operacijas kapitono nuožiūra galima vykdyti kaip dalį įprastos bandomosios žvejybos. Tačiau, jeigu tos antros grupės operacijos atitinka 45 straipsnio 2 dalies reikalavimus, jas taip pat galima laikyti mokslinio tiriamojo darbo reikmėms vykdomomis žvejybos operacijomis;

c)

užbaigus pirmos ir antros grupės žvejybos operacijas, jeigu kapitonas pageidauja tebežvejoti MTP, laivas vykdo „trečios grupės operacijas“, kurias užbaigus, kartu su pirmos ir antros grupės operacijomis, iš viso turi būti įvykdyta 20 mokslinio tiriamojo darbo reikmėms vykdomų žvejybos operacijų. Trečia žvejybos operacijų grupė vykdoma per tą patį įplaukimą į MTP, per kurį buvo įvykdytos pirmos ir antros grupės žvejybos operacijos;

d)

laivas, užbaigęs 20 mokslinio tiriamojo darbo reikmėms vykdomų žvejybos operacijų, gali toliau žvejoti MTP;

e)

88.1 ir 88.2 parajoniuose ir A, B, C, E bei G mažuose tiriamuose plotuose, jeigu žvejoti tinkamo jūros dugno rajonas yra mažesnis nei 15 000 km2, netaikomos šio straipsnio b, c ir d punktų nuostatos ir, užbaigęs 10 mokslinio tiriamojo darbo reikmėms vykdomų žvejybos operacijų, laivas gali toliau žvejoti MTP.

47 straipsnis

Duomenų rinkimo planai

1.   Žvejybos laivai, dalyvaujantys 42 straipsnyje nurodytoje bandomojoje žvejyboje, kiekviename ir visuose MTP, kuriais yra suskirstyti JTO ŽŪMO 88.1 ir 88.2 parajoniai bei 58.4.1 bei 58.4.2 kvadratai, įgyvendina duomenų rinkimo planus. Minėti planai apima šiuos duomenis:

a)

kiekvienos žvejybos operacijai naudojamos ūdos galo vieta ir gylis ties ūdos galu;

b)

statymo, ūdos buvimo vandenyje ir jos ištraukimo trukmė;

c)

paviršiuje prarastų žuvų skaičius ir rūšys;

d)

užmestų kabliukų skaičius;

e)

masalo tipas;

f)

užkibo žuvų ( %);

g)

kabliuko tipas; ir

h)

jūros ir debesuotumo sąlygos bei mėnulio fazė statant ūdą.

2.   Visi šio straipsnio 1 dalyje nurodyti duomenys renkami apie kiekvieną žvejybos operaciją; ypač visos žuvys, kurių per žvejybos operaciją mokslinio tiriamojo darbo reikmėms buvo sugauta ne daugiau nei 100, turi būti išmatuotos ir bent 30 žuvų paimta biologiniam tyrimui. Jeigu sugaunama daugiau nei 100 žuvų, taikomas atsitiktinės imties ėmimo metodas.

48 straipsnis

Ženklinimo įsagais programa

Kiekvienas žvejybos laivas, dalyvaujantis 42 straipsnyje nurodytoje bandomojoje žvejyboje, įgyvendina šią ženklinimo įsagais programą:

a)

Dissostichus spp. gyvūnai ženklinami įsagais ir paleidžiami pagal KAJGIA Ženklinimo įsagais protokolą: per visą sezoną iš kiekvienos sužvejotos gyvūnų svorio tonos įsagu ženklinamas ir paleidžiamas vienas gyvūnas. Laivai baigia įgyvendinti šią programą paženklinę įsagais 500 gyvūnų arba išplaukia iš žvejybos rajono įsagu paženklinę vieną gyvūną iš sužvejotos gyvūnų svorio tonos;

b)

programa turėtų būti skiriama visų dydžių gyvūnams, siekiant, kad būtų laikomasi ženklinimo įsagais reikalavimų, t.y. iš sužvejoto gyvūnų svorio tonos įsagu ženklinamas vienas gyvūnas. Visiems paleidžiamiems gyvūnams turėtų būti pritvirtinami du įsagai ir gyvūnai turi būti paleidžiami kuo didesniame plote;

c)

visuose įsaguose turi būti aiškiai įspaustas unikalusis serijos numeris ir grąžinimo adresas, kad būtų galima nustatyti įsagų kilmę, jeigu įsagais paženklinti gyvūnai vėl būtų sugauti;

d)

visi antrą kartą sugauti įsagais paženklinti gyvūnai (t. y. sugauta žuvis, turinti anksčiau įsegtą įsagą) neturi būti paleidžiami; šis reikalavimas galioja sužvejojus žuvį, kuri buvo ne per seniausiai paleista;

e)

visi antrą kartą su įsagais sužvejoti gyvūnai turėtų būti ištirti biologiškai (ilgis, svoris, lytis, gonadų būklė), jeigu įmanoma, padaroma elektroninė jų fotografija, išimami otolitai ir išsegamas įsagas;

f)

visi susiję duomenys apie įsagus ir bet kokie duomenys, surinkti apie sužvejotas žuvis su įsagais, elektroninėmis KAJGIA laikmenomis perduodami KAJGIA per tris mėnesius nuo laivo išplaukimo iš pirmiau minėtų žvejybos rajonų;

g)

visi susiję duomenys apie įsagus, bet kokie duomenys, surinkti apie sužvejotas žuvis su įsagais ir iš tų žuvų su įsagais atrinktas imties žuvis, elektroninėmis KAJGIA laikmenomis taip pat turėtų būti perduodami atitinkamoms duomenų apie įsagus saugykloms kaip išsamiai numatyta KAJGIA Ženklinimo įsagais protokole.

49 straipsnis

Moksliniai stebėtojai

Kiekvienas žvejybos laivas, dalyvaujantis 42 straipsnyje nurodytoje bandomojoje žvejyboje ir žvejybos sezono metu vykdydamas bet kokią žvejybos veiklą, turi turėti bent du mokslinius stebėtojus, iš kurių vienas yra paskirtas pagal Tarptautinę KAJGIA mokslinių stebėjimų programą.

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

50 straipsnis

Duomenų perdavimas

Valstybės narės, pagal Reglamento (EEB) Nr. 2847/93 15 straipsnio 1 dalį ir 18 straipsnio 1 dalį siųsdamos duomenis Komisijai apie sužvejotus žuvų kiekius, kurie buvo iškrauti, naudoja šio reglamento I priede nustatytus išteklių kodus.

51 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Jis taikomas nuo 2006 m. sausio 1 d.

Jeigu KAJGIA rajono plote BLS yra nustatomas laikotarpiams, prasidedantiems prieš 2006 m. sausio 1 d., 40 straipsnis taikomas nuo atitinkamo BLS laikotarpių taikymo pradžios.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. gruodžio 22 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

B. BRADSHAW


(1)  OL L 358, 2002 12 31, p. 59.

(2)  OL L 115, 1996 5 9, p. 3.

(3)  OL L 70, 2004 3 9, p. 8.

(4)  OL L 150, 2004 4 30, p. 1.

(5)  OL L 226, 1980 8 29, p. 48.

(6)  OL L 226, 1980 8 29, p. 12.

(7)  OL L 29, 1985 2 1, p. 9.

(8)  OL L 132, 1987 5 21, p. 9.

(9)  OL L 276, 1983 10 10, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1965/2001 (OL L 268, 2001 10 9, p. 23).

(10)  OL L 261, 1993 10 20, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1954/2003 (OL L 289, 2003 11 7., p. 1).

(11)  OL L 289, 2001 11 7, p. 1.

(12)  OL L 171, 1994 7 6, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 813/2004 (OL L 150, 2004 4 30, p. 32).

(13)  OL L 171, 1994 7 6, p. 7.

(14)  OL L 97, 2004 4 1, 16.

(15)  OL L 125, 1998 4 27, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 602/2004 (OL L 97, 2004 4 1, p. 30.

(16)  OL L 365, 1998 12 31, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 448/2005 (OL L 74, 2005 3 19, p. 5).

(17)  OL L 191, 1998 7 7, p. 10.

(18)  OL L 70, 2004 3 9, p. 8.

(19)  OL L 333, 2003 12 20, p. 17.

(20)  OL L 274, 1986 9 25, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 3259/94 (OL L 339, 1994 12 29, p. 11).

(21)  OL L 137, 2001 5 19, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 831/2004 (OL L 127, 2004 4 29, p. 33).

(22)  OL L 351, 2002 12 28, p. 6.

(23)  OL L 396, 2004 12 31, p. 4.

(24)  OL L 12, 2005 1 14, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Regalmentu (EB) Nr. 1936/2005 (OL L 311, 2005 11 26, p. 1).

(25)  OL L 270, 1995 11 13, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1882/2003.

(26)  OL L 186, 1993 7 28, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1882/2003.

(27)  1997 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 88/98, nustatantis tam tikras technines Baltijos jūros, Belts ir Sound vandenyse esančių žuvies išteklių išsaugojimo priemones (OL L 9, 1998 1 15, p. 1). Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 289/2005 (OL L 49, 2005 2 22, p. 1).

(28)  OL L 5, 2004 1 9, p. 25.

(29)  OJ L 17, 21.1.2000, p. 22. Reglamentas su pakeitimais, padarytais 2003 m. stojimo aktu.

(30)  OL L 97, 2004 4 1, p. 1.


I PRIEDAS

RAJONUOSE, KURIUOSE GALIOJA SUŽVEJOTU ŽUVU KIEKIU APRIBOJIMAI, BENDRIJOS LAIVAMS TAIKOMI SUŽVEJOTU ŽUVU KIEKIU APRIBOJIMAI IR TRECIUJU ŠALIU ŽVEJYBOS LAIVAMS EC VANDENYSE TAIKOMI SUŽVEJOTU ŽUVU KIEKIU APRIBOJIMAI PAGAL ŽUVU RUŠIS IR RAJONUS (GYVOJO SVORIO TONOMIS, IŠSKYRUS TUO ATVEJU, JEIGU NURODYTA KITAIP)

Visi šiame priede nustatyti sužvejotų žuvų kiekių sugavimo šio reglamento 5 straipsnio tikslams laikomi kvotomis ir dėl to jiems taikomos Reglamente (EB) Nr. 22847/93 nustatytos taisyklės, ypač jo 14 ir 15 straipsniai.

Kiekvieno rajono žuvų ištekliai nurodomi atsižvelgiant į lotyniškus abėcėles tvarka išdėstytus rūšių pavadinimus. Bendrinių ir lotyniškų pavadinimų atitikmenų lentelė šiame reglamente pateikiama toliau.

Mokslinis pavadiniams

3 raidžių kodas

Bendrinis pavadinimas

Ammodytidae

SAN

Smiltinukas

Anarhichas lupus

CAT

Atlanto vilkžuvė

Aphanopus carbo

BSF

Juodoji juostažuvė

Argentina silus

ARU

Didžioji sidabražuvė

Beryx spp.

ALF

Alfonsinos

Boreogadus saida

POC

Poliarinė menkutė

Brosme brosme

USK

Didžiadantė menkė

Centrophorus squamosus

GUQ

Pilkasis trumpadyglis ryklys

Centroscymnus coelolepis

CYO

Portugalijos baltaakis ryklys

Cetorhinus maximus

BSK

Milžinryklis

Chaenocephalus aceratus

SSI

Krokodilinė ledžuvė

Champsocephalus gunnari

ANI

Ledjūrio skumbrė

Channichthys rhinoceratus

LIC

Paprastoji raganosė ledžuvė

Chionoecetes spp.

PCR

Šiaurinis krabas voras

Clupea harengus

HER

Atlanto silkė

Coryphaenoides rupestris

RNG

Bukažiotė ilgauodegė

Dalatias licha

SCK

Šokoladinis dygliaryklis

Deania calcea

DCA

Smailiasnukis ryklys

Dissostichus eleginoides

TOP

Patagonijos dantžuvė

Engraulis encrasicolus

ANE

Ančiuvis

Etmopterus princeps

ETR

Naktinis juodasis dygliaryklis

Etmopterus pusillus

ETP

Lygiaodis juodasis ryklys

Etmopterus spinax

ETX

Naktinis juodasis dygliaryklys

Euphausia superba

KRI

Krilis

Gadus morhua

COD

Menkė

Galeorhinus galeus

GAG

Paprastasis sriubinis ryklys

Germo alalunga

ALB

Ilgapelekis tunas

Glyptocephalus cynoglossus

WIT

Raudonoji plekšnė

Gobionotothen gibberifrons

NOG

Antarktinis grundalas

Hippoglossoides platessoides

PLA

Amerikinė jūrų plekšnė

Hippoglossus hippoglossus

HAL

Atlanto otas

Hoplostethus Atlantous

ORY

Atlantinis didžiagalvis

Illex illecebrosus

SQI

Trumpačiuopiklis kalmaras

Lamna nasus

POR

Silkinis ryklys

Lampanyctus achirus

LAC

Šviečiantys ančiuviai

Lepidonotothen squamifrons

NOS

Pilkoji nototenija

Lepidorhombus spp.

LEZ

Otiniai

Limanda ferruginea

YEL

Geltonuodegė plekšnė

Limanda limanda

DAB

Paprastoji limanda

Lophiidae

ANF

Jūrų velnias

Macrourus berglax

RHG

Šiaurinė ilgauodegė

Macrourus spp.

GRV

Ilgauodegės

Makaira nigricans

BUM

Mėlynasis merlinas

Mallotus villosus

CAP

Stintenės

Martialia hyadesi

SQS

Kalmarai

Melanogrammus aeglefinus

HAD

Juodadėmė menkė

Merlangius merlangus

WHG

Merlangas

Merluccius merluccius

HKE

Europinė jūrų lydeka

Micromesistius poutassou

WHB

Putasu

Microstomus kitt

LEM

Mažažiotė plekšnė

Molva dypterigia

BLI

Dvipelekė jūrų lydeka

Molva macrophthalmus

SLI

Didžiaakė menkė

Molva molva

LIN

Jūrų lydeka

Nephrops norvegicus

NEP

Norveginis omaras

Notothenia rossii

NOR

Kergeleno nototenija

Pagellus bogaraveo

SBR

Rausvasis jūrų karosas

Pandalus borealis

PRA

Šiaurinė krevetė

Paralomis spp.

PAI

Krabas

Penaeus spp.

PEN

„Penaeus“ krevetės

Phycis spp.

FOX

Siūlauodegė menkė

Platichthys flesus

FLX

Europinė upinė plekšnė

Pleuronectes platessa

PLE

Jūrų plekšnė

Pleuronectiformes

FLX

Plekšniažuvės

Pollachius pollachius

POL

Sidabrinė saida

Pollachius virens

POK

Ledjūrio menkė

Psetta maxima

TUR

Otas

Pseudochaenichthus georgianus

SGI

Tamsioji ledžuvė

Rajidae

SRX-RAJ

Rajožuvės

Reinhardtius hippoglossoides

GHL

Juodasis otas

Salmo salar

SAL

Atlanto lašiša

Scomber scombrus

MAC

Skumbrė

Scopthalmus rhombus

BLL

Rombas

Sebastes spp.

RED

Jūrų ešerys

Solea solea

SOL

Jūrų liežuvis

Solea spp.

SOX

Jūrų liežuviai

Squalus acanthias

DGS

Spygliuotasis ryklys

Tetrapturus alba

WHM

Baltasis marlinas

Thunnus alalunga

ALB

Ilgapelekis tunas

Thunnus albacares

YFT

Geltonpelekis tunas

Thunnus obesus

BET

Didžiaakis tunas

Thunnus thynnus

BFT

Paprastasis tunas

Trachurus spp.

JAX

Stauridė

Trisopterus esmarki

NOP

Esmarko menkutė

Urophycis tenuis

HKW

Baltoji jūrų vėgėlė

Xiphias gladius

SWO

Durklažuvė

IA PRIEDAS

SKAGERAKO, KATEGATO SĄSIAURIAI, ŠIAURĖS JŪRA IR VAKARINĖ BENDRIJOS VANDENŲ DALIS TJTT Vb (EB vandenys), VI, VII, VII, IX, X rajonai, ŽRCAK (EB vandenys) ir Prancūzijos Gajana

Žuvų rūšys:

Smiltinukas

Ammodytidae

Zona:

IV (Norvegijos vandenys)

SAN/04-N.

Danija

0 (1)

 

Jungtinė Karalystė

0 (1)

 

EB

0 (1)

 

BLS

Nenustatomas

Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis netaikomas.Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis netaikomas.Taikoma Reglamento (EB) Nr. 847/96 5 straipsnio 2 dalis.


Žuvų rūšys:

Smiltinukas

Ammodytidae

Zona:

IIa (EB vandenys) (2), IIIa, IV (EB vandenys) (2)

SAN/24.

Danija

Nenustatomas

 

Jungtinė Karalystė

Nenustatomas

 

Visos valstybės narės

Nenustatomas (3)

 

EB

Nenustatomas

 

Norvegija

0 (4)  (5)

 

BLS

Nenustatomas

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLS.Taikomas Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis.Taikomas Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis.Taikoma Reglamento (EB) Nr. 847/96 5 straipsnio 2 dalis.


Žuvų rūšys:

Didžioji sidabražuvė

Argentina silus

Zona:

EB ir I bei II rajonų tarptautiniai vandenys

ARU/1/2.

Vokietija

31

 

Prancūzija

10

 

Nyderlandai

25

 

Jungtinė Karalystė

50

 

EB

116

Mokslinėmis rekomendaciomis nepagrįstas BLSTaikomas Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis.Taikomas Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis.Taikoma Reglamento (EB) Nr. 847/96 5 straipsnio 2 dalis.


Žuvų rūšys:

Didžioji sidabražuvė

Argentina silus

Zona:

EB ir III bei IV rajonų tarptautiniai vandenys

ARU/3/4.

Danija

1 180

 

Vokietija

12

 

Prancūzija

8

 

Airija

8

 

Nyderlandai

55

 

Švedija

46

 

Jungtinė Karalystė

21

 

EB

1 331

Mokslinėmis rekomendaciomis nepagrįstas BLSTaikomas Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis.Taikomas Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis.Taikoma Reglamento (EB) Nr. 847/96 5 straipsnio 2 dalis.


Žuvų rūšys:

Didžioji sidabražuvė

Argentina silus

Zona:

EB ir V, VI bei VII rajonų tarptautiniai vandenys

ARU/567.

Vokietija

405

 

Prancūzija

9

 

Airija

375

 

Nyderlandai

4 225

 

Jungtinė Karalystė

297

 

EB

5 310

Mokslinėmis rekomendaciomis nepagrįstas BLSTaikomas Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis.Taikomas Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis.Taikoma Reglamento (EB) Nr. 847/96 5 straipsnio 2 dalis.


Žuvų rūšys:

Didžiadantė menkė

Brosme brosme

Zona:

EB vandenų IIa, IV, Vb, VI, VII zonos

LIN/2A47-C

EB

Nenustatomas (6)

 

Norvegija

4 000 (7)  (8)

 

BLS

Nenustatomas

Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis netaikomas.Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis netaikomas.Taikoma Reglamento (EB) Nr. 847/96 5 straipsnio 2 dalis.


Žuvų rūšys:

Didžiadantė menkė

Brosme brosme

Zona:

IV (Norvegijos vandenys)

USK/04-N.

Belgija

1

 

Danija

191

 

Vokietija

1

 

Prancūzija

1

 

Nyderlandai

1

 

Jungtinė Karalystė

5

 

EB

200

 

BLS

Nenustatomas

Mokslinėmis rekomendacijomis nepagrįstas BLS.Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis netaikomas.Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis netaikomas.Taikoma Reglamento (EB) Nr. 847/96 5 straipsnio 2 dalis.


Žuvų rūšys:

Milžinryklis

Cetorhinus maximus

Zona:

EB vandenų IV, VI ir VII zonos

BSK/467.

EB

0

 

BLS

0

Mokslinėmis rekomendacijomis nepagrįstas BLS.Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis netaikomas.Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis netaikomas.Taikoma Reglamento (EB) Nr. 847/96 5 straipsnio 2 dalis.


Žuvų rūšys:

Atlanto silkė (9)

Clupea harengus

Zona:

IIIa

HER/.03A.

Danija

34 052

 

Vokietija

545

 

Švedija

35 620

 

EB

70 217

 

Farerų salos

500 (10)

 

BLS

81 600

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLS.Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis netaikomas.Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis netaikomas.Taikoma Reglamento (EB) Nr. 847/96 5 straipsnio 2 dalis.


Žuvų rūšys:

Atlanto silkė (11)

Clupea harengus

Zona:

IV į šiaurę nuo 53°30‘ šiaurės platumos

HER/.04A.,04B

Danija

76 348

 

Vokietija

47 836

 

Prancūzija

22 769

 

Nyderlandai

57 938

 

Švedija

4 627

 

Jungtinė Karalystė

63 333

 

EB

272 851

 

Norvegija

50 000 (12)

 

BLS

454 751

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLS.Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis netaikomas.Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis netaikomas.Taikoma Reglamento (EB) Nr. 847/96 5 straipsnio 2 dalis.

Specialios sąlygos:

Laikantis pirmiau minėtų kvotų ne didesnius nei nurodytieji toliau kiekius galima sužvejoti šiose zonose:

 

Norvegijos vandenys į pietus nuo 62° šiaurės platumos (HER/*04N-)

EB

50 000


Žuvų rūšys:

Atlanto silkė

Clupea harengus

Zona:

Norvegijos vandenys į pietus nuo 62° šiaurės platumos

HER/04-N.

Švedija

963 (13)

 

EB

963

 

BLS

Nenustatomas

 


Žuvų rūšys:

Atlanto silkė (14)

Clupea harengus

Zona:

IIIa

HER/03A-BC

Danija

17 547

 

Vokietija

156

 

Švedija

2 825

 

EB

20 528

 

BLS

20 528

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLS.Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis netaikomas.Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis netaikomas.Taikoma Reglamento (EB) Nr. 847/96 5 straipsnio 2 dalis.


Žuvų rūšys:

Atlanto silkės (15)

Clupea harengus

Zona:

IIa (EB vandenys), IV, VIId

HER/2A47DX

Belgija

211

 

Danija

40 684

 

Vokietija

211

 

Prancūzija

211

 

Nyderlandai

211

 

Švedija

199

 

Jungtinė Karalystė

773

 

EB

42 500

 

BLS

42 500

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLS.Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis netaikomas.Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis netaikomas.Taikoma Reglamento (EB) Nr. 847/96 5 straipsnio 2 dalis.


Žuvų rūšys:

Atlanto silkė (16)

Clupea harengus//

Zona:

IVc (17), VIId

HER/4CXB7D

Belgija

9 122 (18)

 

Danija

1 088 (18)

 

Vokietija

682 (18)

 

Prancūzija

12 347 (18)

 

Nyderlandai

21 998 (18)

 

Jungtinė Karalystė

4 786 (18)

 

EB

50 023

 

BLS

454 751

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLS.Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis netaikomas.Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis netaikomas.Taikoma Reglamento (EB) Nr. 847/96 5 straipsnio 2 dalis.


Žuvų rūšys:

Atlanto silkė

Clupea harengus

Zona:

Vb, VIaN (19) (EB vandenys), VIb

HER/5B6ANB

Vokietija

3 727

 

Prancūzija

705

 

Airija

5 036

 

Nyderlandai

3 727

 

Jungtinė Karalystė

20 145

 

EB

33 340

 

Farerų salos

660 (20)

 

BLS

34 000

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLS.Taikomas Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis.Taikomas Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis.Taikoma Reglamento (EB) Nr. 847/96 5 straipsnio 2 dalis.


Žuvų rūšys:

Atlanto silkė

Clupea harengus

Zona:

VIaS (21),VIIbc

HER/6AS7BC

Airija

14 000

 

Nyderlandai

1 400

 

EB

15 400

 

BLS

15 400

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLS.Taikomas Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis.Taikomas Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis.Taikoma Reglamento (EB) Nr. 847/96 5 straipsnio 2 dalis.


Žuvų rūšys:

Atlanto silkė

Clupea harengus

Zona:

VIa Clyde (22)

HER/06ACL.

Jungtinė Karalystė

800

 

EB

800

 

BLS

 

Mokslinėmis rekomendacijomis nepagrįstas BLS.Taikomas Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis.Taikomas Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis.Taikoma Reglamento (EB) Nr. 847/96 5 straipsnio 2 dalis.


Žuvų rūšys:

Atlanto silkė

Clupea harengus

Zona:

VIIa (23)

HER/07A/MM

Airija

1 250

 

Jungtinė Karalystė

3 550

 

EB

4 800

 

BLS

4 800

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLS.Taikomas Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis.Taikomas Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis.Taikoma Reglamento (EB) Nr. 847/96 5 straipsnio 2 dalis.


Žuvų rūšys:

Atlanto silkė

Clupea harengus

Zona:

VIIe,f

HER/7EF.

Prancūzija

500

 

Jungtinė Karalystė

500

 

EB

1 000

 

BLS

1 000

Mokslinėmis rekomendacijomis nepagrįstas BLS.Taikomas Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis.Taikomas Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis.Taikoma Reglamento (EB) Nr. 847/96 5 straipsnio 2 dalis.


Žuvų rūšys:

Atlanto silkė

Clupea harengus

Zona:

VIIg,h,j,k (24)

HER/7G-K.

Vokietija

123

 

Prancūzija

682

 

Airija

9 549

 

Nyderlandai

682

 

Jungtinė Karalystė

14

 

EB

11 050

 

BLS

11 050

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLS.Taikomas Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis.Taikomas Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis.Taikoma Reglamento (EB) Nr. 847/96 5 straipsnio 2 dalis.


Žuvų rūšys:

Ančiuvis

Engraulis encrasicolus

Zona:

VIII

ANE/08.

Ispanija

4 500 (25)

 

Prancūzija

500 (25)

 

EB

5 000 (25)

 

BLS

5 000 (25)

Mokslinėmis rekomendacijomis nepagrįstas BLS.Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis netaikomas.Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis netaikomas.Taikoma Reglamento (EB) Nr. 847/96 5 straipsnio 2 dalis.


Žuvų rūšys:

Ančiuvis

Engraulis encrasicolus

Zona:

IX, X, ŽRCAK 34.1.1 (EB vandenys)

ANE/9/3411

Ispanija

3 826

 

Portugalija

4 174

 

EB

8 000

 

BLS

8 000

Mokslinėmis rekomendacijomis nepagrįstas BLS.Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis netaikomas.Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis netaikomas.Taikoma Reglamento (EB) Nr. 847/96 5 straipsnio 2 dalis.


Žuvų rūšys:

Menkė

Gadus morhua

Zona:

Skagerako sąsiauris

COD/03AN.

Belgija

8

 

Danija

2 652

 

Vokietija

66

 

Nyderlandai

17

 

Švedija

464

 

EB

3 207

 

BLS

3 315

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLS.Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis netaikomas.Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis netaikomas.Taikoma Reglamento (EB) Nr. 847/96 5 straipsnio 2 dalis.


Žuvų rūšys:

Menkė

Gadus morhua

Zona:

Kategato sąsiauris

COD/03AS.

Danija

524

 

Vokietija

11

 

Švedija

315

 

EB

850

 

BLS

850

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLS.Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis netaikomas.Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis netaikomas.Taikoma Reglamento (EB) Nr. 847/96 5 straipsnio 2 dalis.


Žuvų rūšys:

Menkė

Gadus morhua

Zona:

IIa (EB vandenys), IV

COD/2AC4.

Belgija

686

 

Danija

3 940

 

Vokietija

2 498

 

Prancūzija

847

 

Nyderlandai

2 226

 

Švedija

26

 

Jungtinė Karalystė

9 037

 

EB

19 260

 

Norvegija

3 945 (26)

 

BLS

23 205

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLS.Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis netaikomas.Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis netaikomas.Taikoma Reglamento (EB) Nr. 847/96 5 straipsnio 2 dalis.

Specialios sąlygos:

Laikantis pirmiau minėtų kvotų ne didesnius nei nurodytieji toliau kiekius galima sužvejoti šiose zonose:

 

Norvegijos vandenys (COD/*04N-)

EB

16 740


Žuvų rūšys:

Menkė

Gadus morhua

Zona:

Norvegijos vandenys į pietus nuo 62° šiaurės platumos

COD/04-N.

Švedija

382

 

EB

382

 

BLS

Nenustatomas

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLS.Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis netaikomas.Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis netaikomas.Taikoma Reglamento (EB) Nr. 847/96 5 straipsnio 2 dalis.


Žuvų rūšys:

Menkė

Gadus morhua

Zona:

Vb (EB vandenys), VI, XII, XIV

COD/561214

Belgija

1

 

Vokietija

9

 

Prancūzija

97

 

Airija

138

 

Jungtinė Karalystė

368

 

EB

613

 

BLS

613

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLS.Taikomas Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis.Taikomas Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis.Taikoma Reglamento (EB) Nr. 847/96 5 straipsnio 2 dalis.

Specialios sąlygos:

Laikantis pirmiau minėtų kvotų ne didesnius nei nurodytieji toliau kiekius galima sužvejoti šiose zonose:

 

Vb (EB Zona), VIa (COD/*5BC6A)

Belgija

1

Vokietija

9

Prancūzija

93

Airija

132

Jungtinė Karalystė

353

EB

588


Žuvų rūšys:

Menkė

Gadus morhua

Zona:

VIIa

COD/07A.

Belgija

24

 

Prancūzija

67

 

Airija

1 204

 

Nyderlandai

6

 

Jungtinė Karalystė

527

 

EB

1 828

 

BLS

1 828

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLS.Taikomas Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis.Taikomas Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis.Taikoma Reglamento (EB) Nr. 847/96 5 straipsnio 2 dalis.


Žuvų rūšys:

Menkė

Gadus morhua

Zona:

VIIb-k, VIII, IX, X, ŽRCAK 34.1.1 (EB vandenys)

COD/7X7A34

Belgija

236

 

Prancūzija

4 053

 

Airija

818

 

Nyderlandai

34

 

Jungtinė Karalystė

439

 

EB

5 580

 

BLS

5 580

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLS.Taikomas Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis.Taikomas Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis.Taikoma Reglamento (EB) Nr. 847/96 5 straipsnio 2 dalis.


Žuvų rūšys:

Otinės

Lepidorhombus spp.

Zona:

IIa (EB vandenys), IV (EB vandenys)

LEZ/2AC4-C

Belgija

5

 

Danija

4

 

Vokietija

4

 

Prancūzija

28

 

Nyderlandai

22

 

Jungtinė Karalystė

1 677

 

EB

1 740

 

BLS

1 740

Mokslinėmis rekomendacijomis nepagrįstas BLS.Taikomas Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis.Taikomas Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis.Taikoma Reglamento (EB) Nr. 847/96 5 straipsnio 2 dalis.


Žuvų rūšys:

Otinės

Lepidorhombus spp.

Zona:

Vb (EB vandenys), VI, XII, XIV

LEZ/561214

Ispanija

327

 

Prancūzija

1 277

 

Airija

373

 

Jungtinė Karalystė

903

 

EB

2 880

 

BLS

2 880

Mokslinėmis rekomendacijomis nepagrįstas BLS.Taikomas Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis.Taikomas Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis.Taikoma Reglamento (EB) Nr. 847/96 5 straipsnio 2 dalis.


Žuvų rūšys:

Otinė

Lepidorhombus spp.

Zona:

VII

LEZ/07.

Belgija

494

 

Ispanija

5 490

 

Prancūzija

6 663

 

Airija

3 029

 

Jungtinė Karalystė

2 624

 

EB

18 300

 

BLS

18 300

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLS.Taikomas Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis.Taikomas Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis.Taikoma Reglamento (EB) Nr. 847/96 5 straipsnio 2 dalis.


Žuvų rūšys:

Otinė

Lepidorhombus spp.

Zona:

VIIIabde

LEZ/8ABDE.

Ispanija

1 176

 

Prancūzija

949

 

EB

2 125

 

BLS

2 125

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLS.Taikomas Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis.Taikomas Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis.Taikoma Reglamento (EB) Nr. 847/96 5 straipsnio 2 dalis.


Žuvų rūšys:

Otinė

Lepidorhombus spp.

Zona:

VIIIc, IX, X, ŽRCAK 34.1.1 (EB vandenys)

LEZ/8C3411

Ispanija

1 171

 

Prancūzija

59

 

Portugalija

39

 

EB

1 269

 

BLS

1 269

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLS.Taikomas Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis.Taikomas Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis.Taikoma Reglamento (EB) Nr. 847/96 5 straipsnio 2 dalis.


Žuvų rūšys:

Paprajtoji limanda ir Europinė upinė plekšnė

Limanda limanda ir Platichthys flesus

Zona:

IIa (EB vandenys), IV (EB vandenys)

D/F/2AC4-C

Belgija

466

 

Danija

1 752

 

Vokietija

2 627

 

Prancūzija

182

 

Nyderlandai

10 594

 

Švedija

6

 

Jungtinė Karalystė

1 473

 

EB

17 100

 

BLS

17 100

Mokslinėmis rekomendacijomis nepagrįstas BLS.Taikomas Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis.Taikomas Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis.Taikoma Reglamento (EB) Nr. 847/96 5 straipsnio 2 dalis.


Žuvų rūšys:

Jūrų velnias

Lophiidae

Zona:

IIa (EB vandenys), IV (EB vandenys)

ANF/2AC4-C

Belgija

365

 

Danija

804

 

Vokietija

393

 

Prancūzija

75

 

Nyderlandai

276

 

Švedija

9

 

Jungtinė Karalystė

8 392

 

EB

10 314 (27)

 

BLS

10 314 (27)

Mokslinėmis rekomendacijomis nepagrįstas BLS.Taikomas Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis.Taikomas Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis.Taikoma Reglamento (EB) Nr. 847/96 5 straipsnio 2 dalis.


Žuvų rūšys:

Jūrų velnias

Lophiidae

Zona:

IV (Norvegijos vandenys)

ANF/04-N.

Belgija

53

 

Danija

1 343

 

Vokietija

21

 

Nyderlandai

19

 

Jungtinė Karalystė

314

 

EB

1 750

 

BLS

Nenustatomas

Taikomas Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis.Taikomas Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis.Taikoma Reglamento (EB) Nr. 847/96 5 straipsnio 2 dalis.


Žuvų rūšys:

Jūrų velnias

Lophiidae

Zona:

Vb (EB vandenys), VI, XII, XIV

ANF/561214

Belgija

168

 

Vokietija

192

 

Ispanija

180

 

Prancūzija

2 073

 

Airija

469

 

Nyderlandai

162

 

Jungtinė Karalystė

1 442

 

EB

4 686 (28)

 

BLS

4 686 (28)

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLS.Taikomas Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis.Taikomas Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis.Taikoma Reglamento (EB) Nr. 847/96 5 straipsnio 2 dalis.


Žuvų rūšys:

Jūrų velnias

Lophiidae

Zona:

VII

ANF/07.

Belgija

2 445 (29)

 

Vokietija

273 (29)

 

Ispanija

971 (29)

 

Prancūzija

15 688 (29)

 

Airija

2 005 (29)

 

Nyderlandai

317 (29)

 

Jungtinė Karalystė

4 757 (29)

 

EB

26 456 (29)

 

BLS

26 456 (29)

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLS.Taikomas Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis.Taikomas Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis.Taikoma Reglamento (EB) Nr. 847/96 5 straipsnio 2 dalis.


Žuvų rūšys:

Jūrų velnias

Lophiidae

Zona:

VIIIa,b,d,e

ANF/8ABDE.

Ispanija

1 137

 

Prancūzija

6 325

 

EB

7 462

 

BLS

7 462

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLS.Taikomas Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis.Taikomas Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis.Taikoma Reglamento (EB) Nr. 847/96 5 straipsnio 2 dalis.


Žuvų rūšys:

Jūrų velnias

Lophiidae

Zona:

VIIIc, IX, X, ŽRCAK 34.1.1 (EB vandenys)

ANF/8C3411

Ispanija

1 629

 

Prancūzija

2

 

Portugalija

324

 

EB

1 955

 

BLS

1 955

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLS.Taikomas Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis.Taikomas Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis.Taikoma Reglamento (EB) Nr. 847/96 5 straipsnio 2 dalis.


Žuvų rūšys:

Juodadėmė menkė

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

IIIa, IIIbcd (EB vandenys)

NEP/3A/BCD

Belgija

15

 

Danija

2 468

 

Vokietija

157

 

Nyderlandai

3

 

Švedija

292

 

EB

2 935 (30)

 

BLS

3 189

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLS.Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis netaikomas.Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis netaikomas.Taikoma Reglamento (EB) Nr. 847/96 5 straipsnio 2 dalis.


Žuvų rūšys:

Juodadėmė menkė

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

IIa (EB vandenys), IV

HAD/2AC4.

Belgija

472

 

Danija

3 248

 

Vokietija

2 067

 

Prancūzija

3 602

 

Nyderlandai

354

 

Švedija

229

 

Jungtinė Karalystė

34 574

 

EB

44 546 (31)

 

Norvegija

7 016

 

BLS

51 850

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLS.Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis netaikomas.Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis netaikomas.Taikoma Reglamento (EB) Nr. 847/96 5 straipsnio 2 dalis.

Specialios sąlygos:

Laikantis pirmiau minėtų kvotų ne didesnius nei nurodytieji toliau kiekius galima sužvejoti šiose zonose:

 

Norvegijos vandenys (HAD/*04N-)

EB

33 350


Žuvų rūšys:

Juodadėmė menkė

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

Norvegijos vandenys, į pietus nuo 62° šiaurės platumos

HAD/04-N.

Švedija

707

 

EB

707

 

BLS

nenustatomas

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLS.Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis netaikomas.Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis netaikomas.Taikoma Reglamento (EB) Nr. 847/96 5 straipsnio 2 dalis.


Žuvų rūšys:

Juodadėmė menkė

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

VIb, XII, XIV

HAD/6B1214

Belgija

1

 

Vokietija

2

 

Prancūzija

66

 

Airija

47

 

Jungtinė Karalystė

481

 

EB

597

 

BLS

597

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLS.Taikomas Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis.Taikomas Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis.Taikoma Reglamento (EB) Nr. 847/96 5 straipsnio 2 dalis.


Žuvų rūšys:

Juodadėmė menkė

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

Vb, VIa (EB vandenys),

HAD/5BC6A.

Belgija

18

 

Vokietija

21

 

Prancūzija

862

 

Airija

615

 

Jungtinė Karalystė

6 294

 

EB

7 810

 

BLS

7 810

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLS.Taikomas Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis.Taikomas Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis.Taikoma Reglamento (EB) Nr. 847/96 5 straipsnio 2 dalis.


Žuvų rūšys:

Juodadėmė menkė

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

VII , VIII, IX, X, ŽRCAK 34.1.1 (EB vandenys)

HAD/7/3411

Belgija

128

 

Prancūzija

7 680

 

Airija

2 560

 

Jungtinė Karalystė

1 152

 

EB

11 520

 

BLS

11 520

Mokslinėmis rekomendacijomis nepagrįstas BLS.Taikomas Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis.Taikomas Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis.Taikoma Reglamento (EB) Nr. 847/96 5 straipsnio 2 dalis.

Specialios sąlygos:

Laikantis pirmiau minėtų kvotų ne didesnius nei nurodytieji toliau kiekius galima sužvejoti kvadrate:

 

VIIa (HAD/*07A.)

Belgija

20

Prancūzija

92

Airija

552

Jungtinė Karalystė

611

EB

1 275

Valstybės narės, Komisijai pranešdamos apie savo kvotų išnaudojimą, nurodo VIIa sužvejotus kiekius. VIIa kvadrate sužvejotus juodadėmių menkių kiekius iškrauti draudžiama, jeigu iškraunama daugiau nei 1 275 tonų.


Žuvų rūšys:

Merlangas

Merlangius merlangus

Zona:

IIIa

WHG/03A.

Danija

819

 

Nyderlandai

3

 

Švedija

88

 

EB

910 (32)

 

BLS

1 500

Mokslinėmis rekomendacijomis nepagrįstas BLS.Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis netaikomas.Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis netaikomas.Taikoma Reglamento (EB) Nr. 847/96 5 straipsnio 2 dalis.


Žuvų rūšys:

Merlangas

Merlangius merlangus

Zona:

IIa (EB vandenys), IV

WHG/2AC4.

Belgija

531

 

Danija

2 297

 

Vokietija

597

 

Prancūzija

3 452

 

Nyderlandai

1 328

 

Švedija

3

 

Jungtinė Karalystė

9 162

 

EB

17 370 (33)

 

Norvegija

2 380 (34)

 

BLS

23 800

Mokslinėmis rekomendacijomis nepagrįstas BLS.Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis netaikomas.Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis netaikomas.Taikoma Reglamento (EB) Nr. 847/96 5 straipsnio 2 dalis.

Specialios sąlygos:

Laikantis pirmiau minėtų kvotų ne didesnius nei nurodytieji toliau kiekius galima sužvejoti šiose zonose:

 

Norvegijos vandenys (WHG/*04N-)

EB

14 512


Žuvų rūšys:

Merlangas

Merlangius merlangus

Zona:

Vb (EB vandenys), VI, XII, XIV

WHG/561214

Vokietija

8

 

Prancūzija

166

 

Airija

406

 

Jungtinė Karalystė

780

 

EB

1 360

 

BLS

1 360

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLS.Taikomas Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis.Taikomas Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis.Taikoma Reglamento (EB) Nr. 847/96 5 straipsnio 2 dalis.


Žuvų rūšys:

Merlangas

Merlangius merlangus

Zona:

VIIa

WHG/07A.

Belgija

1

 

Prancūzija

15

 

Airija

252

 

Nyderlandai

0

 

Jungtinė Karalystė

169

 

EB

437

 

BLS

437

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLS.Taikomas Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis.Taikomas Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis.Taikoma Reglamento (EB) Nr. 847/96 5 straipsnio 2 dalis.


Žuvų rūšys:

Merlangas

Merlangius merlangus

Zona:

VIIb-k

WHG/7X7A.

Belgija

195

 

Prancūzija

11 964

 

Airija

5 544

 

Nyderlandai

97

 

Jungtinė Karalystė

2 140

 

EB

19 940

 

BLS

19 940

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLS.Taikomas Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis.Taikomas Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis.Taikoma Reglamento (EB) Nr. 847/96 5 straipsnio 2 dalis.


Žuvų rūšys:

Merlangas

Merlangius merlangus

Zona:

VIII

WHG/08.

Ispanija

1 440

 

Prancūzija

2 160

 

EB

3 600

 

BLS

3 600

Mokslinėmis rekomendacijomis nepagrįstas BLS.Taikomas Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis.Taikomas Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis.Taikoma Reglamento (EB) Nr. 847/96 5 straipsnio 2 dalis.


Žuvų rūšys:

Merlangas

Merlangius merlangus

Zona:

IX, X, ŽRCAK 34.1.1 (EB vandenys)

WHG/9/3411

Portugalija

653

 

EB

653

 

BLS

653

Mokslinėmis rekomendacijomis nepagrįstas BLS.Taikomas Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis.Taikomas Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis.Taikoma Reglamento (EB) Nr. 847/96 5 straipsnio 2 dalis.


Žuvų rūšys:

Merlangas ir sidabrines saida

Merlangius merlangus ir Pollachius pollachius

Zona:

Norvegijos vandenys, į pietus nuo 62° šiaurės platumos

W/P/04-N.

Švedija

190

 

EB

190

 

BLS

Nenustatomas

Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis netaikomas.Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis netaikomas.Taikoma Reglamento (EB) Nr. 847/96 5 straipsnio 2 dalis.


Žuvų rūšys:

Europinė jūrų lydeka

Merluccius merluccius

Zona:

IIIa, IIIbcd (EB vandenys)

HKE/3A/BCD

Danija

1 219

 

Švedija

104

 

EB

1 323

 

BLS

1 323 (35)

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLS.Taikomas Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis.Taikomas Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis.Taikoma Reglamento (EB) Nr. 847/96 5 straipsnio 2 dalis.


Žuvų rūšys:

Europinė jūrų lydeka

Merluccius merluccius

Zona:

IIa (EB vandenys), IV (EB vandenys)

HKE/2AC4-C

Belgija

22

 

Danija

891

 

Vokietija

102

 

Prancūzija

197

 

Nyderlandai

51

 

Jungtinė Karalystė

278

 

EB

1 541

 

BLS

1 541 (36)

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLS.Taikomas Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis.Taikomas Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis.Taikoma Reglamento (EB) Nr. 847/96 5 straipsnio 2 dalis.


Žuvų rūšys:

Europinė jūrų lydeka

Merluccius merluccius

Zona:

Vb (EB vandenys), VI, VII, XII, XIV

HKE/571214

Belgija

226

 

Ispanija

7 257

 

Prancūzija

11 206

 

Airija

1 358

 

Nyderlandai

146

 

Jungtinė Karalystė

4 424

 

EB

24 617

 

BLS

24 617 (37)

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLS.Taikomas Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis.Taikomas Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis.Taikoma Reglamento (EB) Nr. 847/96 5 straipsnio 2 dalis.

Specialios sąlygos:

Laikantis pirmiau minėtų kvotų ne didesnius nei nurodytieji toliau kiekius galima sužvejoti šiose zonose:

 

VIIIabde (HKE/*8ABDE)

Belgija

29

Ispanija

1 171

Prancūzija

1 171

Airija

146

Nyderlandai

15

Jungtinė Karalystė

658

EB

3 190


Žuvų rūšys:

Europinė jūrų lydeka

Merluccius merluccius

Zona:

VIIIa,b,d,e

HKE/8ABDE.

Belgija

7

 

Ispanija

5 052

 

Prancūzija

11 345

 

Nyderlandai

15

 

EB

16 419

 

BLS

16 419 (38)

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLS.Taikomas Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis.Taikomas Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis.Taikoma Reglamento (EB) Nr. 847/96 5 straipsnio 2 dalis.

Specialios sąlygos:

Laikantis pirmiau minėtų kvotų ne didesnius nei nurodytieji toliau kiekius galima sužvejoti šiose zonose:

 

Vb (EB vandenys), VI, VII, XII, XIV (HKE/*57-14)

Belgija

1

Ispanija

1 463

Prancūzija

2 635

Nyderlandai

4

EB

4 103


Žuvų rūšys:

Europinė jūrų lydeka

Merluccius merluccius

Zona:

VIIIc, IX, X, ŽRCAK 34.1.1 (EB vandenys)

HKE/8C3411

Ispanija

4 263

 

Prancūzija

409

 

Portugalija

1 989

 

EB

6 661

 

BLS

6 661

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLS.Taikomas Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis.Taikomas Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis.Taikoma Reglamento (EB) Nr. 847/96 5 straipsnio 2 dalis.


Žuvų rūšys:

Putasu

Micromesistius poutassou

Zona:

IV (Norvegijos vandenys)

WHB/04-N.

Danija

18 050

 

Jungtinė Karalystė

950

 

EB

19 000

 

BLS

2 000 000

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLS.Taikomas Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis.Taikomas Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis.Taikoma Reglamento (EB) Nr. 847/96 5 straipsnio 2 dalis.


Žuvų rūšys:

Putasu

Micromesistius poutassou

Zona:

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIabde, XII ir XIV (EB ir tarptautiniai vandenys)

WHB/571214

Danija

52 529 (43)

 

Vokietija

20 424 (43)

 

Ispanija

44 533 (43)

 

Prancūzija

36 556 (43)

 

Airija

40 677 (43)

 

Nyderlandai

64 053 (43)

 

Portugalija

4 137 (43)

 

Švedija

12 994 (43)

 

Jungtinė Karalystė

68 161 (43)

 

EB

344 063 (43)

 

Norvegija

152 442 (39)  (40)

 

Farerų salos

45 000 (41)  (42)

 

BLS

2 000 000

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLS.Taikomas Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis.Taikomas Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis.Taikoma Reglamento (EB) Nr. 847/96 5 straipsnio 2 dalis.


Žuvų rūšys:

Micromesistius poutassou

Micromesistius poutassou

Zona:

VIIIc, IX, X, ŽRCAK 34.1.1 (EB vandenys)

WHB/8C3411

Ispanija

46 795 (44)

 

Portugalija

11 699 (44)

 

EB

58 494 (44)

 

BLS

2 000 000

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLS.Taikomas Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis.Taikomas Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis.Taikoma Reglamento (EB) Nr. 847/96 5 straipsnio 2 dalis.


Žuvų rūšys:

Putasu

Micromesistius poutassou

Zona:

II, IVa (46), V, VI (47), VII (48) EB vandenys

WHB/24A567

Norvegija

320 189 (45)

 

BLS

2 000 000

 


Žuvų rūšys:

Mažažiotė plekšnė ir raudonoji plekšnė

Microstomus kitt ir Glyptocephalus cynoglossus

Zona:

IIa (EB vandenys), IV (EB vandenys)

L/W/2AC4-C

Belgija

334

 

Danija

921

 

Vokietija

118

 

Prancūzija

252

 

Nyderlandai

767

 

Švedija

10

 

Jungtinė Karalystė

3 773

 

EB

6 175

 

BLS

6 175

Mokslinėmis rekomendacijomis nepagrįstas BLS.Taikomas Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis.Taikomas Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis.Taikoma Reglamento (EB) Nr. 847/96 5 straipsnio 2 dalis.


Žuvų rūšys:

Dvipelekė jūrų lydeka

Molva dypterigia

Zona:

IIa, IV, Vb, VI, VII (EB vandenys)

BLI/2A47-C

EB

Nenustatomas (49)

 

Norvegija

200

 

BLS

Nenustatomas

 


Žuvų rūšys:

Dvipelekė jūrų lydeka

Molva dypterigia

Zona:

VIa zonos EB vandenys (į šiaurę nuo 56° 30‘ šiaurės platumos), VIb

BLI/6AN6B.

Farerų salos

400 (50)

 

BLS

Nenustatomas

 


Žuvų rūšys:

Jūrų lydeka

Molva molva

Zona:

I bei II rajonų EB ir tarptautiniai vandenys

LIN/1/2.

Danija

10

 

Vokietija

10

 

Prancūzija

10

 

Jungtinė Karalystė

10

 

Kitos (51)

5

 

EB

45

Mokslinėmis rekomendacijomis nepagrįstas BLS.Taikomas Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis.Taikomas Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis.Taikoma Reglamento (EB) Nr. 847/96 5 straipsnio 2 dalis.


Žuvų rūšys:

Jūrų lydeka

Molva molva

Zona:

III (EB vandenys)

LIN/03.

Belgija

10

 

Danija

76

 

Vokietija

10

 

Švedija

30

 

Jungtinė Karalystė

10

 

EB

136

Mokslinėmis rekomendacijomis nepagrįstas BLS.Taikomas Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis.Taikomas Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis.Taikoma Reglamento (EB) Nr. 847/96 5 straipsnio 2 dalis.


Žuvų rūšys:

Jūrų lydeka

Molva molva

Zona:

IV (EB vandenys)

LIN/04.

Belgija

25

 

Danija

397

 

Vokietija

246

 

Prancūzija

221

 

Nyderlandai

8

 

Švedija

17

 

Jungtinė Karalystė

3 052

 

EB

3 966

Mokslinėmis rekomendacijomis nepagrįstas BLS.Taikomas Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis.Taikomas Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis.Taikoma Reglamento (EB) Nr. 847/96 5 straipsnio 2 dalis.


Žuvų rūšys:

Jūrų lydeka

Molva molva

Zona:

V (EB ir tarptautiniai vandenys)

LIN/05.

Belgija

12

 

Danija

9

 

Vokietija

9

 

Prancūzija

9

 

Jungtinė Karalystė

9

 

EB

48

Mokslinėmis rekomendacijomis nepagrįstas BLS.Taikomas Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis.Taikomas Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis.Taikoma Reglamento (EB) Nr. 847/96 5 straipsnio 2 dalis.


Žuvų rūšys:

Jūrų lydeka

Molva molva

Zona:

EB ir tarptautiniai VI, VII,VIII, IX, X, XII, XIV rajonų vandenys

LIN/6X14.

Belgija

56

 

Danija

10

 

Vokietija

204

 

Ispanija

4 124

 

Prancūzija

4 397

 

Airija

1 102

 

Portugalija

10

 

Jungtinė Karalystė

5 063

 

EB

14 966

Mokslinėmis rekomendacijomis nepagrįstas BLS.Taikomas Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis.Taikomas Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis.Taikoma Reglamento (EB) Nr. 847/96 5 straipsnio 2 dalis.


Žuvų rūšys:

Jūrų lydeka

Molva molva

Zona:

EB vandenų IIa, IV, Vb, VI, VII zonos

LIN/2A47-C

EB

Nenustatoma (52)

 

Norvegija

6 800 (53)  (54)

 

Farerų salos

300 (55)  (56)

 

BLS

Nenustatomas

Mokslinėmis rekomendacijomis nepagrįstas BLS.Taikomas Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis.Taikomas Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis.Taikoma Reglamento (EB) Nr. 847/96 5 straipsnio 2 dalis.


Žuvų rūšys:

Jūrų lydeka

Molva molva

Zona:

IV (Norvegijos vandenys)

LIN/04-N.

Belgija

7

 

Danija

878

 

Vokietija

25

 

Prancūzija

10

 

Nyderlandai

1

 

Jungtinė Karalystė

79

 

EB

1 000

 

BLS

Nenustatomas

Mokslinėmis rekomendacijomis nepagrįstas BLS.Taikomas Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis.Taikomas Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis.Taikoma Reglamento (EB) Nr. 847/96 5 straipsnio 2 dalis.


Žuvų rūšys:

Norveginis omaras

Nephrops norvegicus

Zona:

IIIa (EB vandenys), IIIbcd (EB vandenys)

NEP/3A/BCD

Danija

3 800

 

Vokietija

11

 

Švedija

1 359

 

EB

5 170

 

BLS

5 170

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLS.Taikomas Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis.Taikomas Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis.Taikoma Reglamento (EB) Nr. 847/96 5 straipsnio 2 dalis.


Žuvų rūšys:

Norveginis omaras

Nephrops norvegicus

Zona:

IIa (EB vandenys), IV (EB vandenys)

NEP/2AC4-C

Belgija

1 472

 

Danija

1 472

 

Vokietija

22

 

Prancūzija

43

 

Nyderlandai

758

 

Jungtinė Karalystė

24 380

 

EB

28 147

 

BLS

28 147

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLS.Taikomas Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis.Taikomas Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis.Taikoma Reglamento (EB) Nr. 847/96 5 straipsnio 2 dalis.


Žuvų rūšys:

Norveginis omaras

Nephrops norvegicus

Zona:

IV (Norvegijos vandenys)

NEP/04-N.

Danija

1 230

 

Vokietija

1

 

Jungtinė Karalystė

69

 

EB

1 300

 

BLS

Nenustatomas

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLS.Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis netaikomas.Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis netaikomas.Taikoma Reglamento (EB) Nr. 847/96 5 straipsnio 2 dalis.


Žuvų rūšys:

Norveginis omaras

Nephrops norvegicus

Zona:

Vb (EB vandenys), VI

NEP/5BC6.

Ispanija

36

 

Prancūzija

143

 

Airija

239

 

Jungtinė Karalystė

17 257

 

EB

17 675

 

BLS

17 675

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLS.Taikomas Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis.Taikomas Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis.Taikoma Reglamento (EB) Nr. 847/96 5 straipsnio 2 dalis.


Žuvų rūšys:

Norveginis omaras

Nephrops norvegicus

Zona:

VII

NEP/07.

Ispanija

1 290

 

Prancūzija

5 228

 

Airija

7 928

 

Jungtinė Karalystė

7 052

 

EB

21 498

 

BLS

21 498

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLS.Taikomas Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis.Taikomas Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis.Taikoma Reglamento (EB) Nr. 847/96 5 straipsnio 2 dalis.


Žuvų rūšys:

Norveginis omaras

Nephrops norvegicus

Zona:

VIIIa,b,d,e

NEP/8ABDE.

Ispanija

242

 

Prancūzija

3 788

 

EB

4 030

 

BLS

4 030

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLS.Taikomas Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis.Taikomas Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis.Taikoma Reglamento (EB) Nr. 847/96 5 straipsnio 2 dalis.


Žuvų rūšys:

Norveginis omaras

Nephrops norvegicus

Zona:

VIIIc

NEP/08C.

Ispanija

140

 

Prancūzija

6

 

EB

146

 

BLS

146

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLS.Taikomas Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis.Taikomas Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis.Taikoma Reglamento (EB) Nr. 847/96 5 straipsnio 2 dalis.


Žuvų rūšys:

Norveginis omaras

Nephrops norvegicus

Zona:

IX, X, ŽRCAK 34.1.1 (EB vandenys)

NEP/9/3411

Ispanija

122

 

Portugalija

364

 

EB

486

 

BLS

486

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLS.Taikomas Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis.Taikomas Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis.Taikoma Reglamento (EB) Nr. 847/96 5 straipsnio 2 dalis.


Žuvų rūšys:

Šiaurinė krevetė

Pandalus borealis

Zona:

IIIa

PRA/03A.

Danija

3 887

 

Švedija

2 094

 

EB

5 981

 

BLS

11 200

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLS.Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis netaikomas.Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis netaikomas.Taikoma Reglamento (EB) Nr. 847/96 5 straipsnio 2 dalis.


Žuvų rūšys:

Šiaurinė krevetė

Pandalus borealis

Zona:

IIa (EB vandenys), IV (EB vandenys)

PRA/2AC4-C

Danija

3 700

 

Nyderlandai

35

 

Švedija

149

 

Jungtinė Karalystė

1 096

 

EB

4 980

 

BLS

4 980

Mokslinėmis rekomendacijomis nepagrįstas BLS.Taikomas Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis.Taikomas Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis.Taikoma Reglamento (EB) Nr. 847/96 5 straipsnio 2 dalis.


Žuvų rūšys:

Šiaurinė krevetė

Pandalus borealis

pm

Norvegijos vandenys, į pietus nuo 62° šiaurės platumos

PRA/04-N.

Danija

900

 

Švedija

158 (57)

 

EB

1 058

 

BLS

Nenustatomas

Mokslinėmis rekomendacijomis nepagrįstas BLS.Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis netaikomas.Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis netaikomas.Taikoma Reglamento (EB) Nr. 847/96 5 straipsnio 2 dalis.


Žuvų rūšys:

‘Penaeus’ krevetės

Penaeus spp

Zona:

Prancūzijos Gajana

PEN/FGU.

Prancūzija

4 000 (58)

 

EB

4 000 (58)

 

Barbadosas

24 (58)

 

Gajana

24 (58)

 

Surinamas

0 (58)

 

Trinidadas ir Tobago

60 (58)

 

BLS

4 108 (58)

Mokslinėmis rekomendacijomis nepagrįstas BLS.Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis netaikomas.Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis netaikomas.Taikoma Reglamento (EB) Nr. 847/96 5 straipsnio 2 dalis.


Žuvų rūšys:

Jūrų plekšnė

Pleuronectes platessa

Zona:

Skagerako sąsiauris

PLE/03AN.

Belgija

46

 

Danija

5 979

 

Vokietija

31

 

Nyderlandai

1 150

 

Švedija

320

 

EB

7 526

 

BLS

7 680

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLS.Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis netaikomas.Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis netaikomas.Taikoma Reglamento (EB) Nr. 847/96 5 straipsnio 2 dalis.


Žuvų rūšys:

Jūrų plekšnė

Pleuronectes platessa

Zona:

Kategato sąsiauris

PLE/03AS.

Danija

1 709

 

Vokietija

19

 

Švedija

192

 

EB

1 920

 

BLS

1 920

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLS.Taikomas Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis.Taikomas Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis.Taikoma Reglamento (EB) Nr. 847/96 5 straipsnio 2 dalis.


Žuvų rūšys:

Jūrų plekšnė

Pleuronectes platessa

Zona:

IIa (EB vandenys), IV

PLE/2AC4.

Belgija

3 435

 

Danija

11 164

 

Vokietija

3 220

 

Prancūzija

644

 

Nyderlandai

21 470

 

Jungtinė Karalystė

15 887

 

EB

55 820

 

Norvegija

1 621

 

BLS

57 441

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLS.Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis netaikomas.Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis netaikomas.Taikoma Reglamento (EB) Nr. 847/96 5 straipsnio 2 dalis.

Specialios sąlygos:

Laikantis pirmiau minėtų kvotų ne didesnius nei nurodytieji toliau kiekius galima sužvejoti šiose zonose:

 

Norvegijos vandenys (PLE/*04N-)

EB

22 905


Žuvų rūšys:

Jūrų plekšnė

Pleuronectes platessa

Zona:

Vb (EB vandenys), VI, XII, XIV

PLE/561214

Prancūzija

22

 

Airija

287

 

Jungtinė Karalystė

477

 

EB

786

 

BLS

786

Mokslinėmis rekomendacijomis nepagrįstas BLS.Taikomas Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis.Taikomas Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis.Taikoma Reglamento (EB) Nr. 847/96 5 straipsnio 2 dalis.


Žuvų rūšys:

Jūrų plekšnė

Pleuronectes platessa

Zona:

VIIa

PLE/07A.

Belgija

41 (59)

 

Prancūzija

18 (59)

 

Airija

1 051 (59)

 

Nyderlandai

13 (59)

 

Jungtinė Karalystė

485 (59)

 

EB

1 608 (59)

 

BLS

1 608 (59)

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLS.Taikomas Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis.Taikomas Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis.Taikoma Reglamento (EB) Nr. 847/96 5 straipsnio 2 dalis.


Žuvų rūšys:

Jūrų plekšnė

Pleuronectes platessa

Zona:

VIIb,c

PLE/7BC.

Prancūzija

29

 

Airija

115

 

EB

144

 

BLS

144

Mokslinėmis rekomendacijomis nepagrįstas BLS.Taikomas Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis.Taikomas Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis.Taikoma Reglamento (EB) Nr. 847/96 5 straipsnio 2 dalis.


Žuvų rūšys:

Jūrų plekšnė

Pleuronectes platessa

Zona:

VIId,e

PLE/7DE.

Belgija

843

 

Prancūzija

2 810

 

Jungtinė Karalystė

1 498

 

EB

5 151

 

BLS

5 151

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLS.Taikomas Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis.Taikomas Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis.Taikoma Reglamento (EB) Nr. 847/96 5 straipsnio 2 dalis.


Žuvų rūšys:

Jūrų plekšnė

Pleuronectes platessa

Zona:

VIIf,g

PLE/7FG.

Belgija

118

 

Prancūzija

213

 

Airija

33

 

Jungtinė Karalystė

112

 

EB

476

 

BLS

476

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLS.Taikomas Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis.Taikomas Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis.Taikoma Reglamento (EB) Nr. 847/96 5 straipsnio 2 dalis.


Žuvų rūšys:

Jūrų plekšnė

Pleuronectes platessa

Zona:

VIIh,j,k

PLE/7HJK.

Belgija

25

 

Prancūzija

50

 

Airija

172

 

Nyderlandai

99

 

Jungtinė Karalystė

50

 

EB

396

 

BLS

396

Mokslinėmis rekomendacijomis nepagrįstas BLS.Taikomas Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis.Taikomas Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis.Taikoma Reglamento (EB) Nr. 847/96 5 straipsnio 2 dalis.


Žuvų rūšys:

Jūrų plekšnė

Pleuronectes platessa

Zona:

VIII, IX, X, ŽRCAK 34.1.1 (EB vandenys)

PLE/8/3411

Ispanija

75

 

Prancūzija

298

 

Portugalija

75

 

EB

448

 

BLS

448

Mokslinėmis rekomendacijomis nepagrįstas BLS.Taikomas Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis.Taikomas Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis.Taikoma Reglamento (EB) Nr. 847/96 5 straipsnio 2 dalis.


Žuvų rūšys:

Sidabrinė saida

Pollachius pollachius

Zona:

Vb (EB vandenys), VI, XII, XIV

POL/561214

Ispanija

6

 

Prancūzija

216

 

Airija

63

 

Jungtinė Karalystė

165

 

EB

450

 

BLS

450

Mokslinėmis rekomendacijomis nepagrįstas BLS.Taikomas Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis.Taikomas Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis.Taikoma Reglamento (EB) Nr. 847/96 5 straipsnio 2 dalis.


Žuvų rūšys:

Sidabrinė saida

Pollachius pollachius

Zona:

VII

POL/07.

Belgija

476

 

Ispanija

29

 

Prancūzija

10 959

 

Airija

1 168

 

Jungtinė Karalystė

2 668

 

EB

15 300

 

BLS

15 300

Mokslinėmis rekomendacijomis nepagrįstas BLS.Taikomas Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis.Taikomas Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis.Taikoma Reglamento (EB) Nr. 847/96 5 straipsnio 2 dalis.


Žuvų rūšys:

Sidabrinė saida

Pollachius pollachius

Zona:

VIIIa,b,d,e

POL/8ABDE.

Ispanija

286

 

Prancūzija

1 394

 

EB

1 680

 

BLS

1 680

Mokslinėmis rekomendacijomis nepagrįstas BLS.Taikomas Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis.Taikomas Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis.Taikoma Reglamento (EB) Nr. 847/96 5 straipsnio 2 dalis.


Žuvų rūšys:

Sidabrinė saida

Pollachius pollachius

Zona:

VIIIc

POL/08C.

Ispanija

236

 

Prancūzija

26

 

EB

262

 

BLS

262

Mokslinėmis rekomendacijomis nepagrįstas BLS.Taikomas Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis.Taikomas Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis.Taikoma Reglamento (EB) Nr. 847/96 5 straipsnio 2 dalis.


Žuvų rūšys:

Sidabrinė saida

Pollachius pollachius

Zona:

IX, X, ŽRCAK 34.1.1 (EB vandenys)

POL/9/3411

Ispanija

278

 

Portugalija

10

 

EB

288

 

BLS

288

Mokslinėmis rekomendacijomis nepagrįstas BLS.Taikomas Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis.Taikomas Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis.Taikoma Reglamento (EB) Nr. 847/96 5 straipsnio 2 dalis.


Žuvų rūšys:

Ledjūrio menkė

Pollachius virens

Zona:

IIa (EB vandenys), IIIa, IIIbcd (EB vandenys), IV

POK/2A34.

Belgija

43

 

Danija

5 111

 

Vokietija

12 906

 

Prancūzija

30 374

 

Nyderlandai

129

 

Švedija

702

 

Jungtinė Karalystė

9 895

 

EB

59 160

 

Norvegija

64 090 (60)

 

BLS

123 250

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLS.Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis netaikomas.Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis netaikomas.Taikoma Reglamento (EB) Nr. 847/96 5 straipsnio 2 dalis.


Žuvų rūšys:

Ledjūrio menkė

Pollachius virens

Zona:

Vb (EB vandenys), VI, XII, XIV

POK/561214

Vokietija

798

 

Prancūzija

7 930

 

Airija

467

 

Jungtinė Karalystė

3 592

 

EB

12 787

 

BLS

12 787

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLS.Taikomas Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis.Taikomas Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis.Taikoma Reglamento (EB) Nr. 847/96 5 straipsnio 2 dalis.


Žuvų rūšys:

Ledjūrio menkė

Pollachius virens

Zona:

VII , VIII, IX, X, ŽRCAK 34.1.1 (EB vandenys)

POK/7X1034

Belgija

12

 

Prancūzija

2 666

 

Airija

1 333

 

Jungtinė Karalystė

727

 

EB

4 738

 

BLS

4 738

Mokslinėmis rekomendacijomis nepagrįstas BLS.Taikomas Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis.Taikomas Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis.Taikoma Reglamento (EB) Nr. 847/96 5 straipsnio 2 dalis.


Žuvų rūšys:

Paprastasis otas ir rombas

Psetta maxima ir Scopthalmus rhombus

Zona:

IIa (EB vandenys), IV (EB vandenys)

T/B/2AC4-C

Belgija

317

 

Danija

677

 

Vokietija

173

 

Prancūzija

82

 

Nyderlandai

2 401

 

Švedija

5

 

Jungtinė Karalystė

668

 

EB

4 323

 

BLS

4 323

Mokslinėmis rekomendacijomis nepagrįstas BLS.Taikomas Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis.Taikomas Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis.Taikoma Reglamento (EB) Nr. 847/96 5 straipsnio 2 dalis.


Žuvų rūšys:

Rajožuvė

Rajidae

Zona:

IIa (EB vandenys), IV (EB vandenys)

SRX/2AC4-C

Belgija

461

 

Danija

18

 

Vokietija

23

 

Prancūzija

72

 

Nyderlandai

393

 

Jungtinė Karalystė

1 770

 

EB

2 737

 

BLS

2 737

Mokslinėmis rekomendacijomis nepagrįstas BLS.Taikomas Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis.Taikomas Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis.Taikoma Reglamento (EB) Nr. 847/96 5 straipsnio 2 dalis.


Žuvų rūšys:

Juodasis otas

Reinhardtius hippoglossoides

Zona:

IIa (EB vandenys), IV, VI (EB ir tarptautiniai vandenys)

GHL/2A-C46

Danija

8

 

Vokietija

14

 

Estija

8

 

Ispanija

8

 

Prancūzija

130

 

Airija

8

 

Lietuva

8

 

Lenkija

8

 

Jungtinė Karalystė

510

 

EB

1 052 (61)

 

BLS

Nenustatomas

Mokslinėmis rekomendacijomis nepagrįstas BLS.Taikomas Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis.Taikomas Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis.Taikoma Reglamento (EB) Nr. 847/96 5 straipsnio 2 dalis.


Žuvų rūšys:

Mackerel

Skumbrė Scomber scombrus

Zona:

IIa (EB vandenys), IIIa, IIIb,c,d (EB vandenys), IV

MAC/2A34.

Belgija

154

 

Danija

12 287

 

Vokietija

160

 

Prancūzija

483

 

Nyderlandai

487

 

Švedija

3 599 (62)  (63)

 

Jungtinė Karalystė

451

 

EB

17 621 (62)

 

Norvegija

30 178 (64)

 

BLS

415 824 (65)

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLS.Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis netaikomas.Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis netaikomas.Taikoma Reglamento (EB) Nr. 847/96 5 straipsnio 2 dalis.

Specialios sąlygos:

Laikantis pirmiau minėtų kvotų ne didesnius nei nurodytieji toliau kiekius galima sužvejoti šiose zonose:

 

IIIa MAC/*03A.

IIIa, IVb,c MAC/*3A4BC

IVb MAC/*04B.

IVc MAC/*04C

IIa (ne EB vandenys), VI, nuo 2006 m. sausio 1 d. iki kovo 31 d. MAC/*2A6

Danija

 

4 130

 

 

4 020

Prancūzija

 

467

 

 

 

Nyderlandai

 

470

 

 

 

Švedija

 

 

390

10

 

Jungtinė Karalystė

 

435

 

 

 

Norvegija

3 000

 

 

 

 


Žuvų rūšys:

Skumbrė

Scomber scombrus

Zona:

IIa (ne EB vandenys), Vb(EB vandenys), VI, VII, VIIIa,b,d,e, XII, XIV

MAC/2CX14-

Vokietija

14 369

 

Ispanija

20

 

Estija

119

 

Prancūzija

9 580

 

Airija

47 894

 

Latvija

88

 

Lietuva

88

 

Nyderlandai

20 954

 

Lenkija

1 012

 

Jungtinė Karalystė

131 713

 

EB

225 837

 

Norvegija

9 000 (66)

 

Farerų salos

3 496 (67)

 

BLS

415 824 (68)

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLS.Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis netaikomas.Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis netaikomas.Taikoma Reglamento (EB) Nr. 847/96 5 straipsnio 2 dalis.

Specialios sąlygos:

Laikantis pirmiau minėtų kvotų ne didesnius nei nurodytieji toliau kiekius galima sužvejoti šiose zonose ir tik nuo sausio 1 d. iki vasario 15 d. ir nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31 d..

 

IVa (EB vandenys) MAC/*04A-C.

Vokietija

4 336

Prancūzija

2 891

Airija

14 453

Nyderlandai

6 323

Jungtinė Karalystė

39 748

EB

67 751

Norvegija

9 000

Farerų salos

1 055 ()

()  Į šiaurę nuo 59° šiaurės platumos (EB zona) nuo sausio 1 d. iki vasario 15 d. ir nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31 d.


Žuvų rūšys:

Skumbrė

Scomber scombrus

Zona:

VIIIc, IX, X, ŽRCAK 34.1.1 (EB vandenys)

MAC/8C3411

Ispanija

21 574 (70)

 

Prancūzija

143 (70)

 

Portugalija

4 459 (70)

 

EB

26 176

 

BLS

26 176

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLS.Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis netaikomas.Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis netaikomas.Taikoma Reglamento (EB) Nr. 847/96 5 straipsnio 2 dalis.

Specialios sąlygos:

Laikantis pirmiau minėtų kvotų ne didesnius nei nurodytieji toliau kiekius galima sužvejoti šiose zonose:

 

VIIIb (MAC/*08B.)

Ispanija

1 812

Prancūzija

12

Portugalija

374


Žuvų rūšys:

Jūrų liežuvis

Solea solea

Zona:

IIIa, IIIbcd (EB vandenys)

SOL/3A/BCD

Danija

755

 

Vokietija

44

 

Nyderlandai

73

 

Švedija

28

 

EB

900

 

BLS

900

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLS.Taikomas Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis.Taikomas Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis.Taikoma Reglamento (EB) Nr. 847/96 5 straipsnio 2 dalis.


Žuvų rūšys:

Jūrų liežuvis

Solea solea

Zona:

II, IV (EB vandenys)

SOL/24.

Belgija

1 456

 

Danija

666

 

Vokietija

1 165

 

Prancūzija

291

 

Nyderlandai

13 143

 

Jungtinė Karalystė

749

 

EB

17 470

 

Norvegija

200

 

BLS

17 670

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLS.Taikomas Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis.Taikomas Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis.Taikoma Reglamento (EB) Nr. 847/96 5 straipsnio 2 dalis.


Žuvų rūšys:

Jūrų liežuvis

Solea solea

Zona:

Vb (EB vandenys), VI, XII, XIV

SOL/561214

Airija

54

 

Jungtinė Karalystė

14

 

EB

68

 

BLS

68

Mokslinėmis rekomendacijomis nepagrįstas BLS.Taikomas Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis.Taikomas Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis.Taikoma Reglamento (EB) Nr. 847/96 5 straipsnio 2 dalis.


Žuvų rūšys:

Jūrų liežuvis

Solea solea

Zona:

VIIa

SOL/07A.

Belgija

474

 

Prancūzija

6

 

Airija

117

 

Nyderlandai

150

 

Jungtinė Karalystė

213

 

EB

960

 

BLS

960

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLS.Taikomas Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis.Taikomas Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis.Taikoma Reglamento (EB) Nr. 847/96 5 straipsnio 2 dalis.


Žuvų rūšys:

Jūrų liežuvis

Solea solea

Zona:

VIIb,c

SOL/7BC.

Prancūzija

10

 

Airija

54

 

EB

64

 

BLS

64

Mokslinėmis rekomendacijomis nepagrįstas BLS.Taikomas Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis.Taikomas Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis.Taikoma Reglamento (EB) Nr. 847/96 5 straipsnio 2 dalis.


Žuvų rūšys:

Jūrų liežuvis

Solea solea

Zona:

VIId

SOL/07D.

Belgija

1 540

 

Prancūzija

3 080

 

Jungtinė Karalystė

1 100

 

EB

5 720

 

BLS

5 720

Mokslinėmis rekomendacijomis nepagrįstas BLS.Taikomas Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis.Taikomas Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis.Taikoma Reglamento (EB) Nr. 847/96 5 straipsnio 2 dalis.


Žuvų rūšys:

Jūrų liežuvis

Solea solea

Zona:

VIIe

SOL/07E.

Belgija

33

 

Prancūzija

354

 

Jungtinė Karalystė

553

 

EB

940

 

BLS

940

Mokslinėmis rekomendacijomis nepagrįstas BLS.Taikomas Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis.Taikomas Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis.Taikoma Reglamento (EB) Nr. 847/96 5 straipsnio 2 dalis.


Žuvų rūšys:

Jūrų liežuvis

Solea solea

Zona:

VIIf,g

SOL/7FG.

Belgija

594

 

Prancūzija

59

 

Airija

30

 

Jungtinė Karalystė

267

 

EB

950

 

BLS

950

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLS.Taikomas Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis.Taikomas Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis.Taikoma Reglamento (EB) Nr. 847/96 5 straipsnio 2 dalis.


Žuvų rūšys:

Jūrų liežuvis

Solea solea

Zona:

VIIh,j,k

SOL/7HJK.

Belgija

54

 

Prancūzija

108

 

Airija

293

 

Nyderlandai

87

 

Jungtinė Karalystė

108

 

EB

650

 

BLS

650

Mokslinėmis rekomendacijomis nepagrįstas BLS.Taikomas Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis.Taikomas Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis.Taikoma Reglamento (EB) Nr. 847/96 5 straipsnio 2 dalis.


Žuvų rūšys:

Bretlingis

Sprattus sprattus

Zona:

IIIa

SPR/03A.

Danija

34 843

 

Vokietija

73

 

Švedija

13 184

 

EB

48 100

 

BLS

52 000

Mokslinėmis rekomendacijomis nepagrįstas BLS.Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis netaikomas.Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis netaikomas.Taikoma Reglamento (EB) Nr. 847/96 5 straipsnio 2 dalis.


Žuvų rūšys:

Bretlingis

Sprattus sprattus

Zona:

IIa (EB vandenys), IV (EB vandenys)

SPR/2AC4-C

Belgija

3 033

 

Danija

240 068

 

Vokietija

3 033

 

Prancūzija

3 033

 

Nyderlandai

3 033