ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 11

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

49 tomas
2006m. sausio 17d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

2006 m. sausio 16 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 63/2006, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

1

 

*

2006 m. sausio 16 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 64/2006, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1695/2005 dėl kiekio, kuris skirtas nuolatiniam konkursui dėl Prancūzijos intervencinės agentūros saugomų paprastųjų kviečių eksporto

3

 

*

2006 m. sausio 13 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 65/2006, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 622/2003, nustatantį priemones bendriesiems pagrindiniams aviacijos saugumo standartams įgyvendinti ( 1 )

4

 

*

2006 m. sausio 16 d. Komisijos reglamentas (Euratomas) Nr. 66/2006, dėl tiekimą reglamentuojančio skyriaus taisyklių netaikymo tais atvejais, kai perduodamas nedidelis rūdos, žaliavų ar specialių skiliųjų medžiagų kiekis

6

 

 

2006 m. sausio 16 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 67/2006, iš dalies keičiantis grąžinamąsias išmokas už kai kuriuos cukraus sektoriaus produktus, kurie eksportuojami kaip prekės, neįtrauktos į Sutarties I priedą

9

 

*

2006 m. sausio 16 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 68/2006, iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2488/2000, tęsiantį su p. Miloševičiumi ir jo bendrininkais susijusių lėšų įšaldymą

11

 

 

2006 m. sausio 16 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 69/2006, nustatantis gvazdikų ir rožių Bendrijos gamintojo ir importo kainas, kad būtų galima taikyti tam tikrų gėlininkystės produktų, kurių kilmės šalis yra Jordanija, importo į Bendriją tvarką

13

 

 

2006 m. sausio 16 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 70/2006, iš dalies keičiantis Reglamente (EB) Nr. 1011/2005 nustatytų kai kurių cukraus sektoriaus produktų reprezentacines kainas ir papildomus importo muitų dydžius 2005–2006 prekybos metams

15

 

 

2006 m. sausio 16 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 71/2006, iš dalies keičiantis Reglamentu (EB) Nr. 9/2006 nustatytas grąžinamąsias išmokas už neperdirbto baltojo cukraus ir neperdirbto žaliavinio cukraus eksportą

17

 

 

2006 m. sausio 16 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 72/2006, iš dalies keičiantis Reglamentu (EB) Nr. 2132/2005 nustatytas grąžinamąsias išmokas už sirupus ir kai kuriuos kitus cukraus sektoriaus produktus, eksportuojamus neperdirbtus

19

 

 

II   Aktai, kurių skelbti neprivaloma

 

 

Komisija

 

*

2006 m. sausio 5 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Tarybos direktyvos 88/407/EEB B priedą ir Sprendimo 2004/639/EB II priedą dėl naminių galvijų spermos importo sąlygų (pranešta dokumentu Nr. C(2005) 5840)  ( 1 )

21

 

*

2006 m. sausio 11 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis 2003 m. Stojimo akto V priedo A priedėlį dėl tam tikrų Čekijos Respublikos mėsos ir pieno sektoriaus įmonių (pranešta dokumentu Nr. C(2005) 6052)  ( 1 )

33

 

*

2006 m. sausio 16 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 2000/690/EB dėl Įmonių politikos grupės sudarymo, siekiant pratęsti jo galiojimo laikotarpį

36

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, kuriuos skelbti privaloma

17.1.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 11/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 63/2006

2006 m. sausio 16 d.

nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1994 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 3223/94 dėl vaisių ir daržovių importo taisyklių (1), ypač į jo 4 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Vadovaujantis Urugvajaus raundo daugiašalių prekybos derybų rezultatais Reglamentas (EB) Nr. 3223/94 numato kriterijus, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo vertes iš trečiųjų šalių importuojamiems jo priede išvardintiems produktams ir laikotarpiams.

(2)

Laikantis aukščiau nurodytų kriterijų, standartinės importo vertės turi būti nustatytos tokios, kaip nurodyta šio reglamento priede,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 3223/94 4 straipsnyje nurodytos standartinės importo vertės nustatomos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. sausio 17 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. sausio 16 d.

Komisijos vardu

J. L. DEMARTY

Generalinis direktorius žemės ūkio ir kaimo plėtros reikalams


(1)  OL L 337, 1994 12 24, p. 66. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 386/2005 (OL L 62, 2005 3 9, p. 3).


PRIEDAS

prie 2006 m. sausio 16 d. Komisijos reglamento, nustatančio kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

052

89,6

204

47,1

212

92,7

624

115,6

999

86,3

0707 00 05

052

169,1

204

83,8

999

126,5

0709 10 00

220

94,1

999

94,1

0709 90 70

052

113,0

204

128,4

999

120,7

0805 10 20

052

46,7

204

55,8

220

47,0

388

66,5

624

58,5

999

54,9

0805 20 10

052

74,2

204

71,2

999

72,7

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

71,1

204

76,7

400

84,3

464

133,0

624

74,7

662

27,9

999

78,0

0805 50 10

052

55,6

220

60,9

999

58,3

0808 10 80

400

108,1

404

93,3

512

58,4

720

60,2

999

80,0

0808 20 50

400

97,2

720

54,4

999

75,8


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 750/2005 (OL L 126, 2005 5 19, p. 12). Kodas „999“ žymi „kitą kilmę“.


17.1.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 11/3


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 64/2006

2006 m. sausio 16 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1695/2005 dėl kiekio, kuris skirtas nuolatiniam konkursui dėl Prancūzijos intervencinės agentūros saugomų paprastųjų kviečių eksporto

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1), ypač į jo 6 straipsnį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1695/2005 (2) buvo paskelbtas nuolatinis konkursas dėl Prancūzijos intervencinės agentūros saugomų 500 000 tonų paprastųjų kviečių eksporto.

(2)

Per konkursus, kurie vyko po to, kai buvo paskelbtas šis nuolatinis konkursas, buvo išnaudotas beveik visas ūkio subjektams skirtas kiekis. Atsižvelgiant į didelę paklausą per pastarąsias savaites ir į situaciją rinkoje reikėtų pasiūlyti naują kiekį ir įgalioti Prancūzijos intervencinę agentūrą 500 000 tonomis padidinti eksportui skirtą kiekį, dėl kurio vykdomas konkursas.

(3)

Todėl reikėtų iš dalies pakeisti Reglamentą (EB) Nr. 1695/2005.

(4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Javų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1695/2005 2 straipsnis yra pakeičiamas taip:

„2 straipsnis

Konkursas vyksta dėl maksimalaus 1 000 000 tonų paprastųjų kviečių, eksportuotinų į trečiąsias šalis, išskyrus Albaniją, Buvusiąją Jugoslavijos Respubliką Makedoniją, Bosniją ir Hercegoviną, Bulgariją, Kroatiją, Lichtenšteiną, Rumuniją, Serbiją ir Juodkalniją (3) bei Šveicariją, kiekio.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. sausio 16 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 78.

(2)  OL L 272, 2005 10 18, p. 3.

(3)  Įskaitant Kosovą, kaip apibrėžta 1999 m. birželio 10 d. Jungtinių Tautų Nacionalinio saugumo tarybos rezoliucijoje Nr. 1244.“.


17.1.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 11/4


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 65/2006

2006 m. sausio 13 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 622/2003, nustatantį priemones bendriesiems pagrindiniams aviacijos saugumo standartams įgyvendinti

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2002 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2320/2002, nustatantį civilinės aviacijos saugumo bendrąsias taisykles (1), ypač į jo 4 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Pagal Reglamentą (EB) Nr. 2320/2002 Komisija turi patvirtinti bendrųjų pagrindinių aviacijos saugumo standartų įdiegimo visoje Europos bendrijoje priemones. 2003 m. balandžio 4 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 622/2003, nustatantis priemones bendriesiems pagrindiniams aviacijos saugumo standartams įgyvendinti (2), buvo pirmasis teisės aktas, kuriame nustatytos tokios priemonės.

(2)

Reikalingos bendrųjų pagrindinių standartų patikslinimo priemonės.

(3)

Visų pirma turėtų būti sudarytos sąlygos naujų technologijų ir procesų išbandymui, atliekant bandymus ir per ribotą laiko tarpą. Tokie bandymai neturėtų pažeisti bendrų aviacijos saugumo standartų.

(4)

Reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Reglamentą (EB) Nr. 622/2003.

(5)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Civilinės aviacijos saugumo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Į Reglamentą (EB) Nr. 622/2003 įterpiamas 3a straipsnis:

„3a straipsnis

Nauji techniniai metodai ir procesai

1.   Valstybės narės gali leisti taikyti saugumo kontrolės techninį metodą arba procesą, kuris skiriasi nuo priede nurodytų, jei:

a)

jie yra naudojami siekiant įvertinti naują saugumo kontrolės vykdymo būdą ir

b)

jie neigiamai nepaveiks pasiekto bendro saugumo lygio.

2.   Ne vėliau kaip prieš keturis mėnesius iki planuojamo įdiegimo, susijusi valstybė narė raštu praneša Komisijai ir kitoms valstybėms narėms apie siūlomą naują metodą arba procesą, kurį ji ruošiasi leisti taikyti, įskaitant vertinimą, nurodantį, kaip bus užtikrinama, kad naujo metodo ar proceso taikymas atitiktų 1 dalies b punkte keliamus reikalavimus. Pranešime taip pat nurodoma išsami informacija apie vietą (-as), kurioje (-iose) metodas arba procesas bus taikomas, ir numatoma vertinimo trukmė.

3.   Jei Komisija valstybei narei duos teigiamą atsakymą arba jei praėjus trims mėnesiams nuo rašytinio prašymo pateikimo datos nebus gautas joks atsakymas, valstybė narė gali leisti įdiegti naują metodą arba procesą.

Jei Komisija nėra įsitikinusi, kad pasiūlytas naujas metodas arba procesas gali užtikrinti, kad bendras aviacijos saugumo lygis Bendrijoje bus išlaikytas, Komisija informuoja valstybę narę per tris mėnesius nuo 2 dalyje nurodyto pranešimo gavimo datos, pagrįsdama savo abejones. Tokiu atveju susijusi valstybė narė nepradeda taikyti metodo ar proceso, kol nesutiks Komisija.

4.   Kiekvieno techninio metodo arba proceso vertinimas trunka ne ilgiau nei aštuoniolika mėnesių. Šį vertinimo laikotarpį Komisija gali pratęsti ne ilgiau nei papildomiems dvylikai mėnesių su sąlyga, kad valstybė narė atitinkamai pagrindžia pratęsimą.

5.   Vertinimo laikotarpiu susijusios valstybės narės atitinkama valdžios institucija kas šešis mėnesius pateikia Komisijai vertinimo pažangos ataskaitą. Komisija informuoja kitas valstybes nares apie pažangos ataskaitos turinį.

6.   Vertinimas gali trukti ne ilgiau nei 30 mėnesių.“.

2 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. sausio 13 d.

Komisijos vardu

Jacques BARROT

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 355, 2002 12 30, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 849/2004 (OL L 158, 2004 4 30, p. 1).

(2)  OL L 89, 2003 4 5, p. 9. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 857/2005 (OL L 143, 2005 6 7, p. 9).


17.1.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 11/6


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EURATOMAS) Nr. 66/2006

2006 m. sausio 16 d.

dėl tiekimą reglamentuojančio skyriaus taisyklių netaikymo tais atvejais, kai perduodamas nedidelis rūdos, žaliavų ar specialių skiliųjų medžiagų kiekis

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 2 straipsnio d punktą ir 74, 77, 124 bei 161 straipsnius,

kadangi:

(1)

1966 m. lapkričio 29 d. Komisijos reglamentas Nr. 17/66/Euratomas dėl Tiekimo skyriaus taisyklių netaikymo tais atvejais, kai perduodamas nedidelis rūdos, žaliavų ar specialiųjų skiliųjų medžiagų kiekis (1), buvo iš esmės keičiamas (2). Siekiant aiškumo ir racionalumo minėtas reglamentas turėtų būti kodifikuotas.

(2)

Bendrijos branduolinių medžiagų tiekimo sąlygos leidžia taikyti Sutarties 74 straipsnyje numatytą išimtį taip, kad visiems vartotojams rūda, pirminės medžiagos ir specialios skiliosios medžiagos būtų tiekiamos reguliariai ir tinkamai,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Sutarties II antraštinės dalies VI skyriaus nuostatos netaikomos rūdoms, urano ir torio žaliavoms toliau nurodytais atvejais:

a)

gabenant Bendrijos viduje ir importuojant į Bendriją tokį jų kiekį, kuris pagal vieną sandorį neviršija 1 tonos urano ir (arba) torio, nustačius metinį 5 tonų limitą vienam vartotojui kiekvienos šių medžiagų atžvilgiu;

b)

eksportuojant iš Bendrijos tokį jų kiekį, kuris neviršija 1 tonos urano ir (arba) torio, nustačius metinį 5 tonų limitą vienam eksportuotojui kiekvienos šių medžiagų atžvilgiu.

2 straipsnis

Gabenant Bendrijoje, įvežant į ją ir išvežant iš jos specialias skiliąsias medžiagas, Sutarties II antraštinės dalies VI skyriaus, reglamentuojančio tiekimą, nuostatos netaikomos, jeigu jų kiekis, išreikštas elementu, vienam sandoriui yra ne didesnis kaip 200 gramų urano 235, urano 233 arba plutonio ir neviršija 1 000 gramų bet kurios šių medžiagų limito vienam naudotojui per metus. Įvežant ir išvežant medžiagas, šis apribojimas taikomas atsižvelgiant į bendradarbiavimo susitarimų, kuriuos Bendrija sudaro su trečiosiomis šalimis, nuostatas.

3 straipsnis

Asmuo, importuojantis arba eksportuojantis tokias medžiagas, ir tiekėjas, gabenantis jas Bendrijos viduje pagal 1 ir 2 straipsniuose numatytas išimtis, kas ketvirtį pateikia Tiekimo agentūrai ataskaitą apie tokiu būdu atliktus sandorius, nurodydamas tokią informaciją:

a)

tiekimo sutarties sudarymo datą;

b)

susitariančiųjų šalių pavardes arba pavadinimus;

c)

medžiagos pagaminimo vietą;

d)

produktų chemines ir fizines (arba chemines, arba fizines) savybes;

e)

kiekį metriniais vienetais;

f)

kaip panaudotos ar kaip ketinama naudoti šias rūdas, žaliavas ir specialias skiliąsias medžiagas.

Pirmos pastraipos e punkte minėtose ataskaitose pateikiant informaciją apie rūdas ir pirmines medžiagas turi būti nurodytas urano arba torio kiekis kilogramais, o pateikiant informaciją apie specialias skiliąsias medžiagas – urano 233, urano 235 arba plutonio kiekis gramais. Skaičiai turintys dešimtainę trupmeną suapvalinami iki kito mažesnio arba didesnio sveikojo skaičiaus priklausomai nuo to, ar dešimtainė trupmena yra didesnė ar mažesnė už 0,5. Kai dešimtainė trupmena yra 0,5, skaičius suapvalinamas iki kito didesnio arba mažesnio sveikojo skaičiaus priklausomai nuo to, ar skaitmuo esantis prieš dešimtainės trupmenos kablelį yra lyginis ar nelyginis.

Mėnesinės ataskaitos Agentūrai pateikiamos per mėnesį pasibaigus kiekvienam ketvirčiui, per kurį buvo atlikti šiame reglamente nurodyti sandoriai.

4 straipsnis

Reglamentas Nr. 17/66/Euratomas yra panaikinamas.

Nuorodos į panaikintą reglamentą laikomos nuorodomis į šį reglamentą, ir skaitomos pagal II priede pateiktą atitikmenų lentelę.

5 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. sausio 16 d.

Komisijos vardu

José Manuel BARROSO

Pirmininkas


(1)  OL 241, 1966 12 28, p. 4057/66. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (Euratomas) Nr. 3137/74 (OL L 333, 1974 12 13, p. 27).

(2)  Žr. I priedą.


I PRIEDAS

Panaikinamas reglamentas su pakeitimu

Komisijos reglamentas Nr. 17/66/Euratomas (OL 241, 1966 12 28, p. 4057/66)

Komisijos reglamentas (Euratomas) Nr. 3137/74 (OL L 333, 1974 12 13, p. 27).


II PRIEDAS

Atitikmenų lentelė

Reglamentas Nr. 17/66/Euratomas

Šis reglamentas

1 straipsnio įžanginė frazė

1 straipsnio įžanginė frazė

1 straipsnio pirma įtrauka

1 straipsnio a punktas

1 straipsnio antra įtrauka

1 straipsnio b punktas

2 straipsnis

2 straipsnis

3 straipsnio pirma pastraipa

3 straipsnio pirma pastraipa

3 straipsnio pirmos pastraipos išnaša 3 puslapyje

3 straipsnio antra pastraipa

3 straipsnio antra pastraipa

3 straipsnio trečia pastraipa

4 straipsnis

4 straipsnis

5 straipsnis

I priedas

II priedas


17.1.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 11/9


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 67/2006

2006 m. sausio 16 d.

iš dalies keičiantis grąžinamąsias išmokas už kai kuriuos cukraus sektoriaus produktus, kurie eksportuojami kaip prekės, neįtrauktos į Sutarties I priedą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2001 m. birželio 19 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1260/2001 dėl bendro cukraus sektoriaus rinkų organizavimo (1), ypač į jo 27 straipsnio 5 dalies a punktą ir į 15 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2128/2005 (2) buvo nustatytas grąžinamųjų išmokų dydis, kuris nuo 2005 m. gruodžio 23 d. taikomas priede išvardytiems produktams, eksportuojamiems kaip prekės, neįtrauktos į Sutarties I priedą.

(2)

Šiuo metu Komisijoje turimai informacijai taikomos taisyklės ir kriterijai, kurie nurodomi Reglamente (EB) Nr. 2128/2005. Tai reiškia, kad šiuo metu taikomos eksporto grąžinamosios išmokos turi būti keičiamos kaip nurodyta šio reglamento priede,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamente (EB) Nr. 2128/2005 nustatyti grąžinamųjų išmokų dydžiai keičiami kaip nurodyta šiame priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. sausio 17 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. sausio 16 d.

Komisijos vardu

Günter VERHEUGEN

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 178, 2001 6 30, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 39/2004 (OL L 6, 2004 1 10, p. 16).

(2)  OL L 340, 2005 12 23, p. 37.


PRIEDAS

Nuo 2006 m. sausio 17 d. taikomi grąžinamųjų išmokų dydžiai už kai kuriuos cukraus sektoriaus produktus, kurie eksportuojami kaip prekės, neįtrauktos į Sutarties I priedą (1)

KN kodas

Aprašymas

Grąžinamųjų išmokų dydis, išreikštas EUR/100 kg

Grąžinamąsias išmokas nustatant iš anksto

Kita

1701 99 10

Baltas cukrus

32,19

32,19


(1)  Šiame priede nustatyti dydžiai netaikomi eksportui į Bulgariją nuo 2004 m. spalio 1 d., į Rumuniją nuo 2005 m. gruodžio 1 d. ir 1972 m. liepos 22 d. Susitarimo tarp Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos 2 protokolo I ir II lentelėse išvardytoms prekėms, eksportuojamoms į Šveicarijos Konfederaciją arba į Lichtenšteino Kunigaikštystę nuo 2005 m. vasario 1 d.


17.1.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 11/11


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 68/2006

2006 m. sausio 16 d.

iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2488/2000, tęsiantį su p. Miloševičiumi ir jo bendrininkais susijusių lėšų įšaldymą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2000 m. lapkričio 10 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2488/2000, tęsiantį su p. Miloševičiumi ir jo bendrininkais susijusių lėšų įšaldymą (1), ypač į jo 4 straipsnio 2 dalies c punktą,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 2488/2000 II priede išvardytos kompetentingos institucijos, kurioms priskirtos tikslios funkcijos, susijusios su to reglamento įgyvendinimu.

(2)

Vokietija, Nyderlandai, Švedija ir Jungtinė Karalystė paprašė iš dalies pakeisti savo kompetentingų institucijų adresų duomenis,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 2488/2000 II priedas iš dalies keičiamas taip, kaip nurodyta šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. sausio 16 d.

Komisijos vardu

Eneko LANDÁBURU

Ryšių su užsieniu generalinis direktorius


(1)  OL L 287, 2000 11 14, p. 19. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1205/2001 (OL L 163, 2001 6 20, p. 14) ir 2004 m. Stojimo akto II priedo 20 skirsnio 8 punktu (OL L 236, 2003 9 23, p. 773).


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 2488/2000 II priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

Dalyje, kurios antraštė „Vokietija“, adresai keičiami taip:

„Deutsche Bundesbank

Servicezentrum Finanzsanktionen

D-80281 München

Tel. (49-89) 28 89 38 00

Faksas (49-89) 35 01 63 38 00“;

2)

Dalyje, kurios antraštė „Nyderlandai“, adresas keičiamas taip:

„Minister van Financiën

Directie Financiële Markten/Afdeling Integriteit

Postbus 20201

2500 EE Den Haag

Nederland

Tel. (31-70) 342 8997

Teleksas (31-70) 342 7984“;

3)

Dalyje, kurios antraštė „Švedija“, adresai keičiami taip:

„2 straipsnio 2 dalis

Rikspolisstyrelsen

Box 12256

SE-102 26 Stockholm

Tel. (46-8) 401 90 00

Faksas (46-8) 401 99 00

3 straipsnis

Finansinspektionen

Box 6750

SE-113 85 Stockholm

Tel. (46-8) 787 80 00

Faksas (46-8) 24 13 35

4 straipsnio 3 dalis

Försäkringskassan

SE-103 51 Stockholm

Tel. (46-8) 786 90 00

Faksas (46-8) 411 27 89“;

4)

Dalyje, kurios antraštė „Jungtinė Karalystė“, adresai keičiami taip:

„Bank of England

Sanctions Emergency Unit

London EC2R 8AH

United Kingdom

Tel. (44-207) 601 46 07

Faksas (44-207) 601 43 09

HM Treasury

International Financial Services

Parliament Street

London SW1P 3AG

United Kingdom

Tel. (44-207) 207 55 50

Faksas (44-207) 207 43 65

Gibraltarui:

Ernest Montado

Chief Secretary

Government Secretariat

No. 6 Convent Place

Gibraltar

United Kingdom

Tel. (350) 75707

Faksas (350) 587 5700“.


17.1.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 11/13


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 69/2006

2006 m. sausio 16 d.

nustatantis gvazdikų ir rožių Bendrijos gamintojo ir importo kainas, kad būtų galima taikyti tam tikrų gėlininkystės produktų, kurių kilmės šalis yra Jordanija, importo į Bendriją tvarką

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1987 m. gruodžio 21 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 4088/87, nustatantį lengvatinių muitų tarifų tam tikriems gėlininkystės produktams, kurių kilmės šalys yra Kipras, Izraelis, Jordanija ir Marokas bei Vakarų Krantas ir Gazos Ruožas, taikymo tvarką (1), ypač į jo 5 straipsnio 2 dalies a punktą,

kadangi:

(1)

Reglamento (EEB) Nr. 4088/87 2 straipsnio 2 dalis ir 3 straipsnis numato, kad Bendrijos gamintojo ir importo kainos vienažiedžiams gvazdikams, daugiažiedžiams gvazdikams, stambiažiedėms ir smulkiažiedėms rožėms nustatomos kas penkiolika dienų ir galioja dvi savaites. Pagal 1988 m. kovo 17 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 700/88, nustatančio detalias tam tikrų gėlininkystės produktų, kurių kilmės šalys yra Kipras, Izraelis, Jordanija ir Marokas bei Vakarų Krantas ir Gazos Ruožas, importo tvarkos taikymo taisykles, pirmą straipsnį (2), šios kainos yra nustatomos dviejų savaičių laikotarpiui remiantis valstybių narių pateiktų kainų koeficientu.

(2)

Šios kainos turi būti nustatytos nedelsiant, kad būtų galima nustatyti taikomus muitų tarifus.

(3)

Po Kipro įstojimo į Europos Sąjungą 2004 m. gegužės 1 d., šiai šaliai nereikėtų nustatyti importo kainų.

(4)

Taip pat nereikėtų nustatyti importo kainų produktams, kurių kilmės šalis yra Izraelis, Marokas, Jordanija ir Gazos Ruožas, atsižvelgiant į susitarimus, priimtus 2003 m. gruodžio 22 d. Tarybos sprendimu 2003/917/EB dėl Europos bendrijos ir Izraelio Valstybės susitarimo pasikeičiant raštais dėl abipusių liberalizavimo priemonių sudarymo ir EB–Izraelio asociacijos susitarimo protokolų Nr. 1 ir 2 pakeitimo (3), 2003 m. gruodžio 22 d. Tarybos sprendimu 2003/914/EB dėl Europos bendrijos ir Maroko Karalystės susitarimo pasikeičiant raštais dėl abipusių liberalizavimo priemonių sudarymo ir EB–Maroko asociacijos sutarties 1 ir 3 protokolų pakeitimo (4), 2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos sprendimu 2005/4/EB dėl Europos bendrijos ir Palestinos išsivadavimo organizacijos (PIO) susitarimo pasikeičiant laiškais sudarymo Vakarų Kranto ir Gazos Ruožo Palestinos valdžios naudai dėl abipusių liberalizavimo priemonių ir EB–Palestinos valdžios laikinojo asociacijos susitarimo 1 ir 2 protokolų pakeitimo naujais protokolais (5).

(5)

Tarp Gyvų augalų ir gėlininkystės vadybos komiteto posėdžių Komisija turi imtis šių priemonių,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EEB) Nr. 4088/87 1 straipsnyje minimiems vienažiedžiams gvazdikams, daugiažiedžiams gvazdikams, stambiažiedėms ir smulkiažiedėms rožėms Bendrijos gamintojo ir importo kainos laikotarpiui nuo 2006 m. sausio 18 d. iki 31 d. yra nustatomos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. sausio 16 d.

Komisijos vardu

J. L. DEMARTY

Generalinis direktorius žemės ūkio ir kaimo plėtros reikalams


(1)  OL L 382, 1987 12 31, p. 22. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1300/97 (OL L 177, 1997 7 5, p. 1).

(2)  OL L 72, 1988 3 18, p. 16. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2062/97 (OL L 289, 1997 10 22, p. 1).

(3)  OL L 346, 2003 12 31, p. 65.

(4)  OL L 345, 2003 12 31, p. 117.

(5)  OL L 2, 2005 1 5, p. 4.


PRIEDAS

(EUR/100 vienetų)

Laikotarpis: nuo 2006 m. sausio 18 d. iki 31 d.

Bendrijos gamintojo kaina

Vienažiedžiai gvazdikai

Daugiažiedžiai gvazdikai

Stambiažiedės rožės

Smulkiažiedės rožės

 

16,49

12,05

35,88

13,68

Bendrijos importo kaina

Vienažiedžiai gvazdikai

Daugiažiedžiai gvazdikai

Stambiažiedės rožės

Smulkiažiedės rožės

Jordanija


17.1.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 11/15


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 70/2006

2006 m. sausio 16 d.

iš dalies keičiantis Reglamente (EB) Nr. 1011/2005 nustatytų kai kurių cukraus sektoriaus produktų reprezentacines kainas ir papildomus importo muitų dydžius 2005–2006 prekybos metams

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2001 m. birželio 19 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1260/2001 dėl bendro cukraus sektoriaus rinkos organizavimo (1),

atsižvelgdama į 1995 m. birželio 23 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1423/95, nustatantį išsamias cukraus sektoriaus produktų, išskyrus melasą, importo įgyvendinimo taisykles (2), ypač į jo 1 straipsnio 2 dalies antros pastraipos antrą sakinį ir jo 3 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Reprezentacinės kainos ir papildomų importo muitų dydžiai, taikytini baltajam cukrui, žaliaviniam cukrui ir kai kuriems sirupams 2005–2006 prekybos metams, buvo nustatyti Komisijos reglamente (EB) Nr. 1011/2005 (3). Šios kainos ir dydžiai paskutinį kartą buvo pakeisti Komisijos reglamente (EB) Nr. 2161/2005 (4).

(2)

Šiuo metu Komisijos turimi duomenys rodo, kad reikia iš dalies pakeisti minėtus dydžius pagal Reglamente (EB) Nr. 1423/95 nustatytas taisykles ir nuostatas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1423/95 1 straipsnyje išvardytiems produktams taikomos reprezentacinės kainos ir papildomi importo muitai, nustatyti Reglamentu (EB) Nr. 1011/2005 2005–2006 prekybos metams, yra iš dalies keičiami ir nurodomi šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. sausio 17 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. sausio 16 d.

Komisijos vardu

J. L. DEMARTY

Generalinis direktorius žemės ūkio ir kaimo plėtros reikalams


(1)  OL L 178, 2001 6 30, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 39/2004 (OL L 6, 2004 1 10, p. 16).

(2)  OL L 141, 1995 6 24, p. 16. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 624/98 (OL L 85, 1998 3 20, p. 5).

(3)  OL L 170, 2005 7 1, p. 35.

(4)  OL L 342, 2005 12 24, p. 67.


PRIEDAS

Iš dalies pakeisti reprezentacinių kainų ir papildomų importo muitų dydžiai baltajam cukrui, žaliaviniam cukrui ir KN kodu 1702 90 99 klasifikuojamiems produktams taikomi nuo 2006 m. sausio 17 d.

(EUR)

KN kodas

Reprezentacinė kaina už 100 kg neto atitinkamo produkto

Papildomo muito už 100 kg neto atitinkamo produkto dydis

1701 11 10 (1)

31,28

1,90

1701 11 90 (1)

31,28

5,89

1701 12 10 (1)

31,28

1,77

1701 12 90 (1)

31,28

5,46

1701 91 00 (2)

31,08

9,69

1701 99 10 (2)

31,08

5,17

1701 99 90 (2)

31,08

5,17

1702 90 99 (3)

0,31

0,34


(1)  Nustatyta už standartinę kokybę, kaip ji yra apibrėžta Tarybos reglamento (EB) Nr. 1260/2001 I priedo II dalyje (OL L 178, 2001 6 30, p. 1).

(2)  Nustatyta už standartinę kokybę, kaip ji yra apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1260/2001 I priedo I dalyje.

(3)  Nustatyta už kiekvieną 1 % sacharozės kiekio.


17.1.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 11/17


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 71/2006

2006 m. sausio 16 d.

iš dalies keičiantis Reglamentu (EB) Nr. 9/2006 nustatytas grąžinamąsias išmokas už neperdirbto baltojo cukraus ir neperdirbto žaliavinio cukraus eksportą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2001 m. birželio 19 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1260/2001 dėl bendro cukraus sektoriaus rinkos organizavimo (1), ypač į jo 27 straipsnio 5 dalies trečią pastraipą,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamente (EB) Nr. 9/2006 (2) yra nustatytos grąžinamosios išmokos, taikytinos už baltojo cukraus ir žaliavinio cukraus eksportą.

(2)

Reikėtų iš dalies pakeisti šias grąžinamąsias išmokas, nes Komisijos šiuo metu turimi duomenys skiriasi nuo Reglamento (EB) Nr. 9/2006 priėmimo metu turėtų duomenų,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamente (EB) Nr. 1260/2001 nustatytos grąžinamosios išmokos už Reglamento (EB) Nr. 9/2006 1 straipsnio 1 dalies a punkte išvardytų neperdirbtų ir nedenatūruotų produktų eksportą iš dalies pakeičiamos ir nurodomos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. sausio 17 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. sausio 16 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 178, 2001 6 30, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 39/2004 (OL L 6, 2004 1 10, p. 16).

(2)  OL L 3, 2006 1 6, p. 9.


PRIEDAS

GRĄŽINAMOSIOS IŠMOKOS UŽ NEPERDIRBTO BALTOJO CUKRAUS IR NEPERDIRBTO ŽALIAVINIO CUKRAUS EKSPORTĄ, TAIKOMOS NUO 2006 M. SAUSIO 17 D. (1)

Produktų kodas

Paskirtis

Mato vienetas

Grąžinamųjų išmokų dydis

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

29,61 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

29,61 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

29,61 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

29,61 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % sacharozės × 100 kg produkto neto

0,3219

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

32,19

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

32,19

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

32,19

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % sacharozės × 100 kg produkto neto

0,3219

N. B.: Produktų kodai ir „A“ serijos paskirčių kodai yra nustatyti Komisijos reglamente (EEB) Nr. 3846/87 (OL L 366, 1987 12 24, p. 1) su pakeitimais.

Paskirčių skaitiniai kodai yra apibrėžti Reglamente (EB) Nr. 2081/2003 (OL L 313, 2003 11 28, p. 11).

Kitos paskirtys apibrėžiamos taip:

S00

:

visos paskirtys (trečiosios šalys, kitos teritorijos, maisto tiekimas ir paskirtys, prilygintos eksportui už Bendrijos ribų), išskyrus Albaniją, Kroatiją, Bosniją ir Hercegoviną, Serbiją ir Juodkalniją (įskaitant Kosovą, kaip jis yra apibrėžtas 1999 m. birželio 10 d. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijoje Nr. 1244) ir Buvusiąją Jugoslavijos Respubliką Makedoniją, tačiau netaikoma cukrui, pridėtam į produktus, išvardytus Tarybos reglamento Nr. 2201/96 (OL L 297, 1996 11 21, p. 29) 1 straipsnio 2 dalies b punkte.


(1)  Šiame priede nustatyti dydžiai netaikomi eksportui nuo 2005 m. vasario 1 d., pagal 2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos sprendimą 2005/45/EB dėl Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo, iš dalies keičiančio 1972 m. liepos 22 d. Europos ekonominės bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimą dėl perdirbtiems žemės ūkio produktams taikomų nuostatų, sudarymo ir laikino taikymo (OL L 23, 2005 1 26, p. 17).

(2)  Šis dydis taikomas žaliaviniam cukrui, kurio išeiga yra 92 %. Jei eksportuojamo žaliavinio cukraus išeiga nėra lygi 92 %, taikytinas grąžinamosios išmokos dydis nustatomas pagal Reglamento (EB) Nr. 1260/2001 28 straipsnio 4 dalies nuostatas.


17.1.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 11/19


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 72/2006

2006 m. sausio 16 d.

iš dalies keičiantis Reglamentu (EB) Nr. 2132/2005 nustatytas grąžinamąsias išmokas už sirupus ir kai kuriuos kitus cukraus sektoriaus produktus, eksportuojamus neperdirbtus

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2001 m. birželio 19 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1260/2001 dėl bendro cukraus sektoriaus rinkos organizavimo (1), ypač į jo 27 straipsnio 5 dalies trečią pastraipą,

kadangi:

(1)

Grąžinamosios išmokos už sirupus ir kai kuriuos kitus cukraus sektoriaus produktus, eksportuojamus neperdirbtus, buvo nustatytos Komisijos reglamente (EB) Nr. 2132/2005 (2).

(2)

Reikėtų iš dalies pakeisti šias grąžinamąsias išmokas, kadangi Komisijos turimi duomenys skiriasi nuo duomenų, turimų Reglamento (EB) Nr. 2132/2005 priėmimo metu,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamente (EB) Nr. 2132/2005 prekybos metams 2005-2006 nustatytos grąžinamosios išmokos už Reglamento (EB) Nr. 1260/2001 1 straipsnio 1 dalies d, f ir g punktuose išvardytus produktus, eksportuojamus neperdirbtus, yra iš dalies pakeičiamos ir nurodomos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. sausio 17 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. sausio 16 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 178, 2001 6 30, p. 1. Regalamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 39/2004 (OL L 6, 2004 1 10, p. 16).

(2)  OL L 340, 2005 12 23, p. 47.


PRIEDAS

IŠ DALIES PAKEISTI GRĄŽINAMŲJŲ IŠMOKŲ DYDŽIAI UŽ NEPERDIRBTŲ SIRUPŲ IR KAIP KURIŲ KITŲ CUKRAUS SEKTORIAUS NEPERDIRBTŲ PRODUKTŲ EKSPORTĄ (1)

Produkto kodas

Paskirtis

Mato vienetas

Grąžinamosios išmokos dydis

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg sausosios medžiagos masės

32,19 (2)

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg sausosios medžiagos masės

32,19 (2)

1702 60 80 9100

S00

EUR/100 kg sausosios medžiagos masės

61,16 (3)

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % sacharozės × 100 kg produkto neto

0,3219 (4)

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg sausosios medžiagos masės

32,19 (2)

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % sacharozės × 100 kg produkto neto

0,3219 (4)

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % sacharozės × 100 kg produkto neto

0,3219 (4)

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % sacharozės × 100 kg produkto neto

0,3219 (4)  (5)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg sausosios medžiagos masės

32,19 (2)

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % sacharozės × 100 kg produkto neto

0,3219 (4)

N.B.: Produktų kodai ir „A“ serijos paskirčių kodai yra nustatyti Komisijos reglamente (EEB) Nr. 3846/87 (OL L 366, 1987 12 24, p. 1) su pakeitimais.

Paskirčių skaitiniai kodai yra apibrėžti Reglamente (EB) Nr. 2081/2003 (OL L 313, 2003 11 28, p. 11).

Kitos paskirtys apibrėžiamos taip:

S00

:

visos paskirtys (trečiosios šalys, kitos teritorijos, maisto tiekimas ir paskirtys, prilygintos eksportui už Bendrijos ribų), išskyrus Albaniją, Kroatiją, Bosniją ir Hercegoviną, Serbiją ir Juodkalniją (įskaitant Kosovą, kaip jis yra apibrėžtas 1999 m. birželio 10 d. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijoje Nr. 1244) ir Buvusiąją Jugoslavijos Respubliką Makedoniją, tačiau netaikoma cukrui, pridėtam į produktus, išvardytus Tarybos reglamento (EB) Nr. 2201/96 (OL L 297, 1996 11 21, p. 29) 1 straipsnio 2 dalies b punkte.


(1)  Šiame priede nustatyti dydžiai netaikomi eksportui nuo 2005 m. vasario 1 d., pagal 2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos sprendimą 2005/45/EB dėl Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo, iš dalies keičiančio 1972 m. liepos 22 d. Europos ekonominės bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimą dėl perdirbtiems žemės ūkio produktams taikomų nuostatų, sudarymo ir laikino taikymo (OL L 23, 2005 1 26, p. 17).

(2)  Taikoma tik Reglamento (EB) Nr. 2135/95 5 straipsnyje nurodytiems produktams.

(3)  Taikoma tik Reglamento (EB) Nr. 2135/95 6 straipsnyje nurodytiems produktams.

(4)  Bazinis dydis netaikomas sirupams, kurių grynumas mažesnis kaip 85 % (Reglamentas (EB) Nr. 2135/95). Sacharozės kiekis nustatomas pagal Reglamento (EB) Nr. 2135/95 3 straipsnio nuostatas.

(5)  Dydis netaikomas Reglamento (EEB) Nr. 3513/92 (OL L 355, 1992 12 5, p. 12) priedo 2 dalyje apibrėžtam produktui.


II Aktai, kurių skelbti neprivaloma

Komisija

17.1.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 11/21


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2006 m. sausio 5 d.

iš dalies keičiantis Tarybos direktyvos 88/407/EEB B priedą ir Sprendimo 2004/639/EB II priedą dėl naminių galvijų spermos importo sąlygų

(pranešta dokumentu Nr. C(2005) 5840)

(Tekstas svarbus EEE)

(2006/16/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1988 m. birželio 14 d. Tarybos direktyvą 88/407/EEB, nustatančią gyvūnų sveikatos reikalavimus, taikomus Bendrijos vidaus prekybai užšaldyta galvijų sperma bei jos importui (1), ypač į jos 10 straipsnio 2 dalies pirmą pastraipą, 11 straipsnio 2 dalį ir 17 straipsnio antrą pastraipą,

kadangi:

(1)

Tarybos direktyva 2003/43/EB (2) iš dalies pakeitė Direktyvą 88/407/EEB, todėl reikia nauja redakcija išdėstyti Komisijos sprendimus dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, keliamų galvijų spermos importui į Bendriją.

(2)

Todėl 2004 m. rugsėjo 6 d. Komisija priėmė Sprendimą 2004/639/EB, nustatantį galvijų spermos importo sąlygas (3). Šiame viename dokumente išdėstytos visos galvijų spermos importui taikomos taisyklės.

(3)

Vis dėlto dėl Direktyvos 88/407/EEB B priede ir Sprendimo 2004/639/EB II priede nenurodytos arba dėl neteisingai nurodytos informacijos kilo problemų importuojant galvijų spermą iš trečiųjų šalių, todėl šiuos dokumentus reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(4)

Siekiant sudaryti sąlygas ūkio subjektams prisitaikyti prie naujų šiame sprendime nustatytų reikalavimų, reikėtų numatyti pereinamąjį laikotarpį, kuriuo tam tikromis sąlygomis būtų leidžiama importuoti galvijų spermą į Bendriją, jei ji atitinka pavyzdiniame veterinarijos sertifikate, kuris buvo taikomas prieš tai, kai buvo pradėtas taikyti šis sprendimas, nustatytus reikalavimus.

(5)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 88/407/EEB B priedas iš dalies keičiamas pagal šio sprendimo I priedą.

2 straipsnis

Sprendimo 2004/639/EB II priedas pakeičiamas šio sprendimo II priedu.

3 straipsnis

Pereinamuoju laikotarpiu, kuris baigsis 2006 m. kovo 31 d., valstybės narės leidžia importuoti galvijų spermą, jei ji:

a)

atitinka Sprendimo 2004/639/EB, kuris buvo taikomas prieš tai, kai buvo pradėtas taikyti šis sprendimas, II priede pateiktame pavyzdiniame veterinarijos sertifikate nustatytus reikalavimus ir

b)

kartu pateikiamas toks tinkamai užpildytas sertifikatas.

4 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja 2006 m. sausio 1 d.

5 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2006 m. sausio 5 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 194, 1988 7 22, p. 10. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos sprendimu 2004/101/EB (OL L 30, 2004 2 4, p. 15).

(2)  OL L 143, 2003 6 11, p. 23.

(3)  OL L 292, 2004 9 15, p. 21. Sprendimas su pakeitimais, padarytais Sprendimu 2005/290/EB (OL L 93, 2005 4 12, p. 34).


I PRIEDAS

Direktyvos 88/407/EEB B priedo I skyriaus 1 dalies d punkto antra pastraipa keičiama taip:

„Kompetentinga institucija gali leisti atlikti d punkte nurodytus tyrimus su mėginiais, paimtais karantino stotyje. Tokiu atveju a punkte nurodytas karantino laikotarpis negali prasidėti prieš mėginio paėmimo datą. Tačiau jei kurio nors iš d punkte nurodytų tyrimų rezultatai bus teigiami, atitinkamas gyvulys turi būti nedelsiant pašalinamas iš izoliavimo patalpos. Jei izoliuojama gyvulių grupė, visiems kitiems gyvuliams a punkte numatytas karantino laikotarpis negali prasidėti anksčiau negu pašalinamas gyvulys, kurio tyrimo rezultatas buvo teigiamas.“.


II PRIEDAS

„II PRIEDAS

Importuojamų prekių pavyzdiniai veterinarijos sertifikatai

1   DALIS

GALVIJŲ SPERMA IMPORTUI, SURINKTA ATSIŽVELGIANT Į TARYBOS DIREKTYVĄ 88/407/EEB SU PAKEITIMAIS, PADARYTAIS DIREKTYVA 2003/43/EB

Šis pavyzdinis sertifikatas yra taikomas importuojant spermą, surinktą atsižvelgiant į Tarybos direktyvą 88/407/EEB su pakeitimais, padarytais Direktyva 2003/43/EB.

Image

Image

Image

2   DALIS

GALVIJŲ SPERMA, SURINKTA, APDOROTA IR SAUGOTA IKI 2004 M. GRUODŽIO 31 d. IMPORTUI NUO 2005 M. SAUSIO 1 d., ATSIŽVELGIANT Į TARYBOS DIREKTYVOS 2003/43/EB 2 STRAIPSNIO 2 DALĮ

Šis pavyzdinis sertifikatas yra taikomas nuo 2005 m. sausio 1 d. spermos atsargoms, surinktoms, apdorotoms ir saugotoms iki 2004 m. gruodžio 31 d. pagal prieš tai Tarybos direktyvoje 88/407/EEB nustatytas sąlygas ir importuotoms po tos datos, atsižvelgiant į Direktyvos 2003/43/EB 2 straipsnio 2 dalį.

Image

Image

Image

Image


17.1.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 11/33


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2006 m. sausio 11 d.

iš dalies keičiantis 2003 m. Stojimo akto V priedo A priedėlį dėl tam tikrų Čekijos Respublikos mėsos ir pieno sektoriaus įmonių

(pranešta dokumentu Nr. C(2005) 6052)

(Tekstas svarbus EEE)

(2006/17/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į Čekijos Respublikos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Lenkijos, Slovėnijos ir Slovakijos Stojimo aktą, ypač į jo V priedo 3 skyriaus A skirsnio 1 punkto d papunktį,

kadangi:

(1)

Tam tikroms Čekijos Respublikos įmonėms, išvardytoms 2003 m. Stojimo akto V priedo A priedėlyje (1), buvo suteiktas pereinamasis laikotarpis.

(2)

Pagal oficialų kompetentingos Čekijos Respublikos institucijos pareiškimą tam tikros įmonės baigė modernizavimo procesą ir dabar visiškai atitinka Bendrijos teisės aktų nuostatas. Kai kurios įmonės, kurioms buvo suteiktas pereinamasis laikotarpis, nutraukė veiklą. Todėl tas įmones reikėtų išbraukti iš įmonių, kurioms suteiktas pereinamasis laikotarpis, sąrašo.

(3)

Dėl trijų mėsos įmonių statuso ir jų perklasifikavimo į mažo pajėgumo įmones vis dar tariamasi su kompetentinga Čekijos Respublikos institucija. Siekiant išsiaiškinti padėtį yra būtina numatyti trumpą papildomą laikotarpį.

(4)

Todėl 2003 m. Stojimo akto V priedo A priedėlį reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti. Siekiant aiškumo jį reikėtų pakeisti nauju.

(5)

Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatiniam komitetui buvo pranešta apie šiame sprendime numatytas priemones,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

2003 m. Stojimo akto V priedo A priedėlis pakeičiamas šio sprendimo priedo tekstu.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2006 m. sausio 11 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL C 227 E, 2003 9 23, p. 14.


PRIEDAS

„A priedėlis

nurodytas V priedo 3 skyriaus A skirsnio 1 punkte (1)

Įmonių sąrašas su nurodytais trūkumais ir terminais šiems trūkumams ištaisyti

SKERDYKLOS

Nr.

Vet. Nr.

Įmonės pavadinimas

Trūkumai

Visiškos atitikties terminas

1

 

JABOR, s.r.o.

Tarybos direktyvos 64/433/EEB:

 

II priedo I skyriaus 9 punktas

 

II priedo II skyriaus 10 punkto b, c ir e papunkčiai

2005 12 31

2

 

Jaroslav Kouba, Řeznictví – uzenářství

Tarybos direktyvos 64/433/EEB:

 

I priedo I skyriaus 1 punkto b, c ir e papunkčiai

 

I priedo I skyriaus 2 punkto b papunktis

 

I priedo I skyriaus 4 punkto c ir d papunkčiai

 

I priedo I skyriaus 5, 11 ir 12 punktai

 

I priedo II skyriaus 14 punkto b, e, h ir i papunkčiai

 

I priedo III skyriaus 15 punkto b papunktis

2005 12 31

3

 

Karel Nozar, Jatky Janov

Tarybos direktyvos 64/433/EEB:

 

I priedo I skyriaus 1 punkto a ir b papunkčiai

 

I priedo I skyriaus 2 punkto a papunktis ir 11 punktas

2006 12 31

4

 

Pavel Hřebejk – Firma Slávie

Tarybos direktyvos 64/433/EEB:

 

I priedo I skyriaus 1 punkto a, b ir e papunkčiai

 

I priedo I skyriaus 4 punkto c papunktis

 

I priedo I skyriaus 11 ir 12 punktai

 

I priedo II skyriaus 14 punkto a, b, c ir h papunkčiai

Tarybos direktyvos 77/99/EEB:

 

A priedo I skyriaus 2 punkto a, b ir e papunkčiai

 

B priedo I skyriaus 1 punkto b, d, e ir f papunkčiai

2006 12 31

5

 

Zemědělské družstvo Čechtice – Jatka Jeníkov

Tarybos direktyvos 64/433/EEB:

 

I priedo I skyriaus 1 punkto a, b, c ir d papunkčiai

 

I priedo I skyriaus 4 punkto d papunktis

 

I priedo I skyriaus 5 ir 11 punktai

2006 12 31

6

 

ZD Rosice u Chrasti – masná výroba a jatky

Tarybos direktyvos 64/433/EEB:

 

I priedo I skyriaus 1 punkto a, b, c, e ir g papunkčiai

 

I priedo I skyriaus 2 punkto a papunktis

 

I priedo I skyriaus 4 punkto c papunktis

 

I priedo I skyriaus 5 ir 11 punktai

2006 12 31

7

 

Zemědělské obchodní družstvo, družstvo Šebkovice

Tarybos direktyvos 64/433/EEB:

 

I priedo I skyriaus 1 punkto b, c ir e papunkčiai

 

I priedo I skyriaus 7 ir 11 punktai

 

I priedo III skyriaus 15 punkto b papunktis

 

I priedo IV skyriaus 16 punkto b papunktis

2005 12 31

8

 

ZVOS Hustopeče, a.s.

Tarybos direktyvos 64/433/EEB:

 

I priedo I skyriaus 1 punkto a ir b papunkčiai

 

I priedo I skyriaus 9 punktas

 

I priedo II skyriaus 14 punkto a ir h papunkčiai

 

I priedo IV skyriaus 16 punkto a papunktis

2005 12 31

9

 

MASOEKO, s.r.o.,

Tarybos direktyvos 64/433/EEB:

 

I priedo I skyriaus 1 punkto a, b, c ir e papunkčiai

 

I priedo I skyriaus 2 punkto a ir b papunkčiai

 

I priedo I skyriaus 3 punktas

 

I priedo I skyriaus 4 punkto a, b ir c papunkčiai

 

I priedo I skyriaus 5, 10, 11 ir 12 punktai

 

I priedo II skyriaus 14 punkto a, b, c, e, f ir h papunkčiai

 

I priedo III skyriaus 15 punkto b papunktis

2006 12 31


MĖSOS PERDIRBIMAS IR MĖSOS PRODUKTŲ GAMYBA

Nr.

Vet. Nr.

Įmonės pavadinimas

Trūkumai

Visiškos atitikties terminas

1

 

Agrodružstvo vlastníků – ADV Libštát

Tarybos direktyvos 64/433/EEB:

 

I priedo I skyriaus 2 punkto b papunktis

 

I priedo I skyriaus 5 ir 9 punktai

Tarybos direktyvos 77/99/EEB:

 

A priedo I skyriaus 1 punktas

 

A priedo I skyriaus 2 punkto a, c, d ir g papunkčiai

 

A priedo I skyriaus 4 punktas

2006 12 31

2

 

Josef Kalina – JoKa Litoměřice (dabartinis pavadinimas – JOTIS s.r.o Litoměřice)

Tarybos direktyvos 77/99/EEB:

 

A priedo I skyriaus 1 punktas

 

A priedo I skyriaus 2 punkto a, b ir c papunkčiai

 

A priedo I skyriaus 11 punktas

 

B priedo I skyriaus 1 punkto d papunktis

 

B priedo II skyriaus 4 punktas

2006 12 31

3

 

Drůbež Příšovice a.s.

Tarybos direktyvos 77/99/EEB:

 

I priedo I skyriaus 7 punkto a, b ir c papunkčiai

 

I priedo I skyriaus 5 punktas

2005 12 31


PIENINĖS

Nr.

Vet. Nr.

Įmonės pavadinimas

Trūkumai

Visiškos atitikties terminas

1

 

Krkonošské sýrárny a.s.

Tarybos direktyvos 92/46/EEB:

 

B priedo I skyriaus 2 punkto a, b, c ir g papunkčiai

 

B priedo I skyriaus 8 ir 11 punktai

2006 12 31

2

 

PROM s.r.o.

Tarybos direktyvos 92/46/EEB:

 

B priedo I skyriaus 1 punktas

 

B priedo I skyriaus 2 punkto a, b, c, d, e ir g papunkčiai

 

B priedo I skyriaus 3, 9, 11, 13 ir 15 punktai

 

B priedo VI skyriaus 1 punktas

2006 12 31

3

 

Tavírna sýrů Nymburk s.r.o.

Tarybos direktyvos 92/46/EEB:

 

B priedo I skyriaus 3 ir 11 punktai

2006 12 31“


(1)  V priedo tekstą žr. OL L 236, 2003 9 23, p. 803.


17.1.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 11/36


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2006 m. sausio 16 d.

iš dalies keičiantis Sprendimą 2000/690/EB dėl Įmonių politikos grupės sudarymo, siekiant pratęsti jo galiojimo laikotarpį

(2006/18/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

kadangi:

(1)

Laikantis Komisijos sprendimo 2000/690/EB (1) 6 straipsnio, tikslinga, kad ekspertų grupė, pavadinta „Įmonių politikos grupe“, nekliudomai tęstų savo darbą 2006 m. ta pačia forma, kuri nustatyta tame sprendime.

(2)

Dėl to reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Sprendimą 2000/690/EB,

NUSPRENDĖ:

Vienintelis straipsnis

Sprendimo 2000/690/EB 6 straipsnio antras sakinys pakeičiamas taip: „Jis taikomas iki 2006 m. gruodžio 31 d.“.

Priimta Briuselyje, 2006 m. sausio 16 d.

Komisijos vardu

Günter VERHEUGEN

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 285, 2000 11 10, p. 24. Sprendimas su pakeitimais, padarytais Sprendimu 2003/247/EB (OL L 93, 2003 4 10, p. 27).