ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 6

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

49 tomas
2006m. sausio 11d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

2006 m. sausio 10 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 24/2006, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

1

 

*

2006 m. sausio 10 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 25/2006, kuriuo skelbiamas nuolatinis konkursas dėl Belgijos intervencinės agentūros saugomų paprastųjų kviečių eksporto

3

 

*

2006 m. sausio 10 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 26/2006, pradedantis nuolatinį konkursą dėl Danijos intervencinės agentūros saugomų paprastųjų kviečių eksporto

9

 

*

2006 m. sausio 10 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 27/2006, pradedantis nuolatinį konkursą dėl Vokietijos intervencinės agentūros saugomų paprastųjų kviečių eksporto

15

 

*

2006 m. sausio 10 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 28/2006, kuriuo skelbiamas nuolatinis konkursas dėl Švedijos intervencinės agentūros saugomų paprastųjų kviečių eksporto

21

 

*

2006 m. sausio 10 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 29/2006, iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 2037/2000 nuostatas, susijusias su bromchlormetano muitinių kodais

27

 

 

2006 m. sausio 10 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 30/2006, dėl nevalytos medvilnės pasaulinės rinkos kainos nustatymo

29

 

 

2006 m. sausio 10 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 31/2006, dėl Egipto kilmės ryžių importo licencijų paraiškų pagal Komisijos reglamente (EB) Nr. 955/2005 nustatytas tarifines kvotas 2006 metams

30

 

 

2006 m. sausio 10 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 32/2006, dėl aukštos kokybės šviežios, atšaldytos ar sušaldytos galvijų mėsos importo licencijų išdavimo

31

 

 

II   Aktai, kurių skelbti neprivaloma

 

 

Komisija

 

*

2006 m. sausio 4 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 92/452/EEB dėl embrionų surinkimo ir embrionų gamybos grupių Kanadoje ir Jungtinėse Amerikos Valstijose (pranešta dokumentu Nr. C(2005) 5795)  ( 1 )

32

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, kuriuos skelbti privaloma

11.1.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 6/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 24/2006

2006 m. sausio 10 d.

nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1994 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 3223/94 dėl vaisių ir daržovių importo taisyklių (1), ypač į jo 4 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Vadovaujantis Urugvajaus raundo daugiašalių prekybos derybų rezultatais Reglamentas (EB) Nr. 3223/94 numato kriterijus, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo vertes iš trečiųjų šalių importuojamiems jo priede išvardintiems produktams ir laikotarpiams.

(2)

Laikantis aukščiau nurodytų kriterijų, standartinės importo vertės turi būti nustatytos tokios, kaip nurodyta šio reglamento priede,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 3223/94 4 straipsnyje nurodytos standartinės importo vertės nustatomos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. sausio 11 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. sausio 10 d.

Komisijos vardu

J. L. DEMARTY

Generalinis direktorius žemės ūkio ir kaimo plėtros reikalams


(1)  OL L 337, 1994 12 24, p. 66. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 386/2005 (OL L 62, 2005 3 9, p. 3).


PRIEDAS

prie 2006 m. sausio 10 d. Komisijos reglamento, nustatančio kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

052

76,9

204

39,8

212

88,1

999

68,3

0707 00 05

052

150,4

204

79,4

999

114,9

0709 90 70

052

131,0

204

62,5

999

96,8

0805 10 20

052

47,9

204

52,2

220

50,3

524

24,6

624

58,2

999

46,6

0805 20 10

052

83,4

204

81,6

999

82,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

69,8

204

60,4

400

86,4

464

129,9

624

67,2

999

82,7

0805 50 10

052

52,6

999

52,6

0808 10 80

400

109,5

404

102,5

720

84,4

999

98,8

0808 20 50

400

75,8

720

73,8

999

74,8


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 750/2005 (OL L 126, 2005 5 19, p. 12). Kodas „999“ žymi „kitą kilmę“.


11.1.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 6/3


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 25/2006

2006 m. sausio 10 d.

kuriuo skelbiamas nuolatinis konkursas dėl Belgijos intervencinės agentūros saugomų paprastųjų kviečių eksporto

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1), ypač į jo 6 straipsnį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamente (EEB) Nr. 2131/93 (2) yra nustatytos intervencinių agentūrų saugomų grūdų pardavimo tvarka ir sąlygos.

(2)

Komisijos reglamente (EEB) Nr. 3002/92 (3) nustatytos bendrosios išsamios intervencinių produktų naudojimo ir paskirties tikrinimo taisyklės.

(3)

Esant dabartinei rinkos situacijai, reikėtų atidaryti nuolatinį konkursą dėl Belgijos intervencinės agentūros saugomų 68 551 tonų paprastųjų kviečių eksporto.

(4)

Siekiant užtikrinti operacijų teisėtumą ir jų kontrolę, reikia nustatyti konkrečias taisykles. Šiam tikslui reikėtų nustatyti užstatų sistemą, kuri užtikrintų siekiamų tikslų įgyvendinimą ir kartu leistų operatoriams išvengti pernelyg didelių konkurso išlaidų. Todėl reikėtų leisti nukrypti nuo kai kurių taisyklių, visų pirma Reglamento (EEB) Nr. 2131/93 nuostatų.

(5)

Siekiant išvengti reimportavimo, pagal šiuo reglamentu atidarytą konkursą turi būti eksportuojama tik į tam tikras trečiąsias šalis.

(6)

Siekiant modernizuoti sistemos valdymą, reikėtų numatyti Komisijos prašomos informacijos perdavimą elektroniniu būdu.

(7)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Grūdų valdymo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Nepažeisdama šio reglamento nuostatų, Belgijos intervencinė agentūra pradeda jos saugomų paprastųjų kviečių nuolatinį eksporto konkursą pagal Reglamente (EEB) Nr. 2131/93 nustatytas taisykles.

2 straipsnis

Konkursas vyksta dėl maksimalaus 68 551 tonų paprastųjų kviečių, eksportuotinų į visas trečiąsias šalis, išskyrus Albaniją, Buvusiąją Jugoslavijos Respubliką Makedoniją, Bosniją ir Hercegoviną, Bulgariją, Kroatiją, Lichtenšteiną, Rumuniją, Serbiją ir Juodkalniją (4) bei Šveicariją, kiekio.

3 straipsnis

1.   Už eksportą, vykdomą remiantis šio reglamento nuostatomis, nesuteikiama jokia grąžinamoji išmoka ir netaikomas nei eksporto mokestis, nei mėnesinis padidinimas.

2.   Reglamento (EEB) Nr. 2131/93 8 straipsnio 2 dalis netaikoma.

3.   Nukrypstant nuo Reglamento (EEB) Nr. 2131/93 16 straipsnio trečios pastraipos nuostatų, pasiūlyme nurodyta kaina yra kaina, mokėtina už pirkimą eksportui, be mėnesinio padidinimo.

4 straipsnis

1.   Eksporto licencijos galioja iki ketvirto mėnesio nuo licencijos išdavimo mėnesio pabaigos, kaip apibrėžta Reglamento (EEB) Nr. 2131/93 9 straipsnyje.

2.   Prie pasiūlymų šiuo reglamentu paskelbtam konkursui neturi būti pridėtos eksporto licencijų paraiškos, pateiktos remiantis Komisijos reglamento (EB) Nr. 1291/2000 49 straipsnio nuostatomis (5).

5 straipsnis

1.   Nukrypstant nuo Reglamento (EEB) Nr. 2131/93 7 straipsnio 1 dalies nuostatų, pasiūlymų pateikimo pirmajam daliniam konkursui terminas baigiasi 2006 m. sausio 12 d. 9 val. (Briuselio laiku).

Pasiūlymų pateikimo vėlesniems daliniams konkursams terminas baigiasi kiekvieną ketvirtadienį 9 val. (Briuselio laiku), išskyrus 2006 m. balandžio 13 d. ir 2006 m. gegužės 25 d., savaitėmis, kai konkursai nevyks.

Paskutinio dalinio konkurso galutinis pasiūlymų pateikimo terminas baigiasi 2006 m. birželio 22 d. 9 val. (Briuselio laiku).

2.   Pasiūlymai turi būti pateikiami Belgijos intervencinei agentūrai adresu:

Bureau d'intervention et de restitution belge (BIRB)

Rue de Trèves, 82

B-1040 Bruxelles

Faksas: 32 (02) 287 25 24

6 straipsnis

Intervencinės agentūros, sandėlininko ir konkurso laimėtojo bendru sutarimu, kai konkurso laimėtojas reikalauja, prieš išvežant prekes iš sandėlio arba jų išvežimo metu (kaip pasirenka laimėtojas) imami skirtingi ėminiai (ne mažiau kaip po 1 ėminį iš 500 t) ir atliekamas jų tyrimas. Intervencinę agentūrą gali atstovauti įgaliotinis tuo atveju, kai jis nėra sandėlininkas.

Skirtingi ėminiai imami ir tiriami per septynias darbo dienas nuo konkurso dalyvio prašymo dienos arba per tris darbo dienas tuo atveju, kai ėminiai imami išgabenant prekes iš sandėlio.

Ginčo atveju tyrimo rezultatai elektroniniu būdu perduodami Komisijai.

7 straipsnis

1.   Konkurso laimėtojas privalo perimti partiją tokią, kokia ji yra, jei galutiniai ėminių tyrimų rezultatai rodo, kad kokybė yra:

a)

aukštesnė už tą, kuri buvo paskelbta pranešime apie konkursą;

b)

aukštesnė už minimalias intervencijai reikalaujamas charakteristikas, bet žemesnė už pranešime nurodytą kokybę, tačiau jos svyravimų ribos nėra didesnės negu:

1 kilogramas hektolitrui specifinės masės, kuri neturi būti mažesnė negu 75 kilogramai hektolitrui,

procentinis punktas drėgnumo,

pusė procentinio punkto nešvarumų, nurodytų Komisijos reglamento (EB) Nr. 824/2000 (6) priedo atitinkamai B.2 ir B.4 punktuose,

pusė procentinio punkto nešvarumų, nurodytų Reglamento (EB) Nr. 824/2000 priedo B.5 punkte, tačiau nekeičiant leistinos kenksmingų sėklų ir skalsės procentinės dalies.

2.   Jei galutiniai ėminių tyrimų rezultatai rodo, kad kokybė yra aukštesnė už minimalias intervencijai reikalaujamas charakteristikas, bet žemesnė už pranešime nurodytą kokybę, ir jos svyravimų ribos yra didesnės už tas, kurios aprašytos 1 dalies b punkte, konkurso laimėtojas gali:

a)

arba priimti partiją tokią, kokia ji yra;

b)

arba atsisakyti paimti minėtąją partiją.

1 dalies b punkte aprašytu atveju konkurso laimėtojas yra atleidžiamas nuo visų savo prievolių, susijusių su minėtąja partija, ir atgauna sumokėtą užstatą tuo atveju, kai apie tai jis nedelsdamas informuoja Komisiją ir intervencinę agentūrą II priede nurodyta forma.

3.   Jei galutiniai ėminių tyrimų rezultatai rodo, kad kokybė yra žemesnė už intervencijai reikalaujamas minimalias charakteristikas, konkurso laimėtojas negali išvežti minėtosios partijos. Jis atleidžiamas nuo visų savo prievolių, susijusių su minėtąja partija, ir atgauna sumokėtą užstatą tuo atveju, kai apie tai jis nedelsdamas informuoja Komisiją ir intervencinę agentūrą I priede nurodyta forma.

8 straipsnis

Konkurso laimėtojas 7 straipsnio 2 dalies b punkto 1 pastraipoje ir 3 dalyje numatytais atvejais gali reikalauti intervencinės agentūros be papildomų išlaidų jam skirti kitą paprastųjų kviečių partiją, kurios kokybė būtų tokia, kaip buvo numatyta. Tokiu atveju užstatas negrąžinamas. Partija turi būti pakeista ne vėliau kaip per tris dienas gavus konkurso laimėtojo prašymą. Konkurso laimėtojas apie tai nedelsdamas informuoja Komisiją I priede nurodyta forma.

Jei per mėnesį nuo pirmojo prašymo pakeisti partiją pateikimo dienos konkurso laimėtojas per kelis iš eilės pakeitimus negavo pakeičiamosios partijos, kurios kokybė būtų tokia, kaip buvo numatyta, jis yra atleidžiamas nuo visų savo prievolių, ir jam grąžinamas visas užstatas, kai jis apie tai nedelsdamas pranešė Komisijai ir intervencinei agentūrai I priede nurodyta forma.

9 straipsnis

1.   Tuo atveju, jei paprastieji kviečiai buvo išvežti iki 6 straipsnyje minėtų tyrimų rezultatų paskelbimo, visą riziką prisiima konkurso laimėtojas nuo to momento, kai jis išveža prekių partiją. Tačiau jei konkurso laimėtojas turi teisę apskųsti sandėlininką, jis gali ja pasinaudoti.

2.   Ėminių, minėtų 6 straipsnyje, ėmimo ir tyrimų išlaidas, išskyrus atvejį, minėtą 7 straipsnio 3 dalyje, padengia Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondas (EŽŪOGF), bet ne daugiau kaip vieno kiekvienos 500 t dalies tyrimo išlaidas, išskyrus perpylimo iš elevatoriaus į elevatorių išlaidas. Perpylimo iš elevatoriaus į elevatorių ir kitų papildomų tyrimų, kurių gali paprašyti konkurso laimėtojas, išlaidas padengia pats konkurso laimėtojas.

10 straipsnis

Nukrypstant nuo Komisijos reglamento (EEB) Nr. 3002/92 12 straipsnio nuostatų, dokumentuose, susijusiuose su laikantis šio reglamento nuostatų vykdomu paprastųjų kviečių pardavimu, ir ypač eksporto licencijoje, prekių išvežimo rašte, numatytame Reglamento (EEB) Nr. 3002/92 3 straipsnio 1 dalies b punkte, eksporto deklaracijoje ir kitais atvejais kontroliniame egzemplioriuje T5 turi būti vienas iš II priede nurodytų įrašų.

11 straipsnis

1.   Užstatas, sumokėtas taikant Reglamento (EEB) Nr. 2131/93 13 straipsnio 4 dalies nuostatas, turi būti grąžintas po to, kai konkurso laimėtojams išduodamos eksporto licencijos.

2.   Nukrypstant nuo Reglamento (EEB) Nr. 2131/93 17 straipsnio 1 dalies nuostatų, įsipareigojimas eksportuoti užtikrinamas užstatu, kurio dydis lygus skirtumui tarp konkurso dieną galiojusios intervencinės kainos ir konkurse laimėjusios kainos, bet jokiu būdu ne mažesniu negu 25 EUR už toną. Pusė užstato sumos sumokama gaunant eksporto licenciją, o likutis – prieš atsiimant grūdus.

12 straipsnis

Belgijos intervencinė agentūra elektroniniu būdu praneša Komisijai apie gautus pasiūlymus ne vėliau kaip praėjus dviems valandoms po pasiūlymų pateikimo galutinio termino. Jie turi būti perduoti naudojant III priede pateiktą formą.

13 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. sausio 10 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 78. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1154/2005 (OL L 187, 2005 7 19, p. 11).

(2)  OL L 191, 1993 7 31, p. 76. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 749/2005 (OL L 126, 2005 5 19, p. 10).

(3)  OL L 301, 1992 10 17, p. 17. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 770/96 (OL L 104, 1996 4 27, p. 13).

(4)  Įskaitant Kosovą, kaip apibrėžta 1999 m. birželio 10 d. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijoje Nr. 1244.

(5)  OL L 152, 2000 6 24, p. 1.

(6)  OL L 100, 2000 4 20, p. 31.


I PRIEDAS

Pranešimas apie atsisakymą paimti partijas ir jų pakeitimą pagal nuolatinio konkurso dėl Belgijos intervencinės agentūros saugomų paprastųjų kviečių eksportavimo nuostatas

(Reglamentas (EB) Nr. 25/2006)

Laimėtoju paskelbto konkurso dalyvio pavadinimas:

Konkurso data:

Data, kada konkurso laimėtojas atsisakė partijos:


Partijos numeris

Kiekis tonomis

Elevatoriaus adresas

Pagrindas atsisakyti paimti partiją

 

 

 

Specifinė masė (kg/hl)

Proc. sudygusių grūdų

Proc. įvairių nešvarumų (Schwarzbesatz)

Proc. grūdinių priemaišų

Kita


II PRIEDAS

10 straipsnyje minėti įrašai

:

ispanų k.

:

Trigo blando de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 25/2006

:

čekų k.

:

Intervenční pšenice obecná nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 25/2006

:

danų k.

:

Blød hvede fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 25/2006

:

vokiečių k.

:

Weichweizen aus Interventionsbeständen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 25/2006

:

estų k.

:

Pehme nisu sekkumisvarudest, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 25/2006

:

graikų k.

:

Μαλακός σίτος παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 25/2006

:

anglų k.

:

Intervention common wheat without application of refund or tax, Regulation (EC) No 25/2006

:

prancūzų k.

:

Blé tendre d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 25/2006

:

italų k.

:

Frumento tenero d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 25/2006

:

latvių k.

:

Intervences mīkstie kvieši bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 25/2006

:

lietuvių k.

:

Intervenciniai paprastieji kviečiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 25/2006

:

vengrų k.

:

Intervenciós búza, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 25/2006/EK rendelet

:

olandų k.

:

Zachte tarwe uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 25/2006

:

lenkų k.

:

Pszenica zwyczajna interwencyjna niedająca prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 25/2006

:

portugalų k.

:

Trigo mole de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 25/2006

:

slovakų k.

:

Intervenčná pšenica obyčajná nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 25/2006

:

slovėnų k.

:

Intervencija navadne pšenice brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 25/2006

:

suomių k.

:

Interventiovehnä, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 25/2006

:

švedų k.

:

Interventionsvete, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 25/2006.


III PRIEDAS

Nuolatinis konkursas dėl Belgijos intervencinės agentūros saugomų paprastųjų kviečių eksporto

Forma (1)

Reglamentas (EB) Nr. 25/2006

1

2

3

4

5

6

7

Konkurso dalyvių eilės numeriai

Partijos numeris

Kiekis tonomis

Pasiūlymo kaina

(EUR už toną) (2)

Priedai (+)

Nuolaidos (–)

(EUR už toną)

(archyvui)

Komercinės išlaidos (3)

(EUR už toną)

Paskirties šalis

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

ir t. t.

 

 

 

 

 

 


(1)  Perduoti AGRI GD (D/2).

(2)  Į šią kainą įeina padidinimas arba nuolaidos, taikomos partijai, dėl kurios yra pateiktas pasiūlymas.

(3)  Komercinės išlaidos, atitinkančios draudimo ir paslaugų teikimo išlaidas, patirtas po intervencinių partijų paėmimo iki FOB etapo išvežimo uoste, išskyrus transportavimo sąnaudas. Nurodomos išlaidos turi būti nustatytos, remiantis intervencinės agentūros užfiksuotomis vidutinėmis realiomis išlaidomis per šešis mėnesius iki konkurso laikotarpio pradžios ir pateiktos eurais už toną.


11.1.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 6/9


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 26/2006

2006 m. sausio 10 d.

pradedantis nuolatinį konkursą dėl Danijos intervencinės agentūros saugomų paprastųjų kviečių eksporto

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1), ypač į jo 6 straipsnį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamente (EEB) Nr. 2131/93 (2) yra nustatytos intervencinių agentūrų saugomų grūdų pardavimo tvarka ir sąlygos.

(2)

Komisijos reglamente (EEB) Nr. 3002/92 (3) nustatytos bendrosios išsamios intervencinių produktų naudojimo ir paskirties tikrinimo taisyklės.

(3)

Esant dabartinei rinkos situacijai, reikėtų paskelbti nuolatinį konkursą dėl Danijos intervencinės agentūros saugomų 157 000 tonų paprastųjų kviečių eksporto.

(4)

Siekiant užtikrinti operacijų teisėtumą ir jų kontrolę, reikia nustatyti konkrečias taisykles. Šiam tikslui reikėtų nustatyti užstatų sistemą, kuri užtikrintų siekiamų tikslų įgyvendinimą ir kartu leistų operatoriams išvengti pernelyg didelių konkurso išlaidų. Todėl reikėtų leisti nukrypti nuo kai kurių taisyklių, visų pirma Reglamento (EEB) Nr. 2131/93 nuostatų.

(5)

Siekiant išvengti reimportavimo, pagal šiuo reglamentu atidarytą konkursą turi būti eksportuojama tik į tam tikras trečiąsias šalis.

(6)

Siekiant modernizuoti sistemos valdymą, reikėtų numatyti Komisijos prašomos informacijos perdavimą elektroniniu būdu.

(7)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Grūdų valdymo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Nepažeisdama šio reglamento nuostatų, Danijos intervencinė agentūra pradeda jos saugomų paprastųjų kviečių nuolatinį eksporto konkursą pagal Reglamente (EEB) Nr. 2131/93 nustatytas taisykles.

2 straipsnis

Konkursas vyksta dėl maksimalaus 157 000 tonų paprastųjų kviečių, eksportuotinų į visas trečiąsias šalis, išskyrus Albaniją, Buvusiąją Jugoslavijos Respubliką Makedoniją, Bosniją ir Hercegoviną, Bulgariją, Kroatiją, Lichtenšteiną, Rumuniją, Serbiją ir Juodkalniją (4) bei Šveicariją, kiekio.

3 straipsnis

1.   Už eksportą, vykdomą remiantis šio reglamento nuostatomis, nesuteikiama jokia grąžinamoji išmoka ir netaikomas nei eksporto mokestis, nei mėnesinis padidinimas.

2.   Reglamento (EEB) Nr. 2131/93 8 straipsnio 2 dalis netaikoma.

3.   Nukrypstant nuo Reglamento (EEB) Nr. 2131/93 16 straipsnio trečios pastraipos nuostatų, pasiūlyme nurodyta kaina yra kaina, mokėtina už pirkimą eksportui, be mėnesinio padidinimo.

4 straipsnis

1.   Eksporto licencijos galioja iki ketvirto mėnesio nuo licencijos išdavimo mėnesio pabaigos kaip apibrėžta Reglamento (EEB) Nr. 2131/93 9 straipsnyje.

2.   Prie pasiūlymų šiuo reglamentu paskelbtam konkursui neturi būti pridėtos eksporto licencijų paraiškos, pateiktos remiantis Komisijos reglamento (EB) Nr. 1291/2000 49 straipsnio nuostatomis (5).

5 straipsnis

1.   Nukrypstant nuo Reglamento (EEB) Nr. 2131/93 7 straipsnio 1 dalies nuostatų, pasiūlymų pateikimo pirmajam daliniam konkursui terminas baigiasi 2006 m. sausio 12 d. 9 val. (Briuselio laiku).

Pasiūlymų pateikimo vėlesniems daliniams konkursams terminas baigiasi kiekvieną ketvirtadienį 9 val. (Briuselio laiku), išskyrus 2006 m. balandžio 13 d. ir 2006 m. gegužės 25 d., savaitėmis, kai konkursai nevyks.

Paskutinio dalinio konkurso galutinis pasiūlymų pateikimo terminas baigiasi 2006 m. birželio 22 d. 9 val. (Briuselio laiku).

2.   Pasiūlymai turi būti pateikiami Danijos intervencinei agentūrai adresu:

Direktoratet for Fødevareerhverv

Nyropsgade 30

DK-1780 Copenhague

faksas: (45) 33 95 80 34

6 straipsnis

Intervencinės agentūros, sandėlininko ir konkurso laimėtojo bendru sutarimu, kai konkurso laimėtojas reikalauja, prieš išvežant prekes iš sandėlio arba jų išvežimo metu (kaip pasirenka laimėtojas) imami skirtingi ėminiai (ne mažiau kaip po 1 ėminį iš 500 t) ir atliekamas jų tyrimas. Intervencinę agentūrą gali atstovauti įgaliotinis tuo atveju, kai jis nėra sandėlininkas.

Skirtingi ėminiai imami ir tiriami per septynias darbo dienas nuo konkurso dalyvio prašymo dienos arba per tris darbo dienas tuo atveju, kai ėminiai imami išgabenant prekes iš sandėlio.

Ginčo atveju tyrimo rezultatai elektroniniu būdu perduodami Komisijai.

7 straipsnis

1.   Konkurso laimėtojas privalo perimti partiją tokią, kokia ji yra, jei galutiniai ėminių tyrimų rezultatai rodo, kad kokybė yra:

a)

aukštesnė už tą, kuri buvo paskelbta pranešime apie konkursą;

b)

aukštesnė už minimalias intervencijai reikalaujamas charakteristikas, bet žemesnė už pranešime nurodytą kokybę, tačiau jos svyravimų ribos nėra didesnės negu:

1 kilogramas hektolitrui specifinės masės, kuri neturi būti mažesnė negu 75 kilogramai hektolitrui,

procentinis punktas drėgnumo,

pusė procentinio punkto nešvarumų, nurodytų Komisijos reglamento (EB) Nr. 824/2000 (6) priedo atitinkamai B.2 ir B.4 punktuose,

pusė procentinio punkto nešvarumų, nurodytų Reglamento (EB) Nr. 824/2000 priedo B.5 punkte, tačiau nekeičiant leistinos kenksmingų sėklų ir skalsės procentinės dalies.

2.   Jei galutiniai ėminių tyrimų rezultatai rodo, kad kokybė yra aukštesnė už minimalias intervencijai reikalaujamas charakteristikas, bet žemesnė už pranešime nurodytą kokybę, ir jos svyravimų ribos yra didesnės už tas, kurios aprašytos 1 dalies b punkte, konkurso laimėtojas gali:

a)

arba priimti partiją tokią, kokia ji yra;

b)

arba atsisakyti paimti minėtąją partiją.

1 dalies b punkte aprašytu atveju konkurso laimėtojas yra atleidžiamas nuo visų savo prievolių, susijusių su minėtąja partija, ir atgauna sumokėtą užstatą tuo atveju, kai apie tai jis nedelsdamas informuoja Komisiją ir intervencinę agentūrą II priede nurodyta forma.

3.   Jei galutiniai ėminių tyrimų rezultatai rodo, kad kokybė yra žemesnė už intervencijai reikalaujamas minimalias charakteristikas, konkurso laimėtojas negali išvežti minėtosios partijos. Jis atleidžiamas nuo visų savo prievolių, susijusių su minėtąja partija, ir atgauna sumokėtą užstatą tuo atveju, kai apie tai jis nedelsdamas informuoja Komisiją ir intervencinę agentūrą I priede nurodyta forma.

8 straipsnis

Konkurso laimėtojas 7 straipsnio 2 dalies b punkto 1 pastraipoje ir 3 dalyje numatytais atvejais gali reikalauti intervencinės agentūros be papildomų išlaidų jam skirti kitą paprastųjų kviečių partiją, kurios kokybė būtų tokia, kaip buvo numatyta. Tokiu atveju užstatas negrąžinamas. Partija turi būti pakeista ne vėliau kaip per tris dienas gavus konkurso laimėtojo prašymą. Konkurso laimėtojas apie tai nedelsdamas informuoja Komisiją I priede nurodyta forma.

Jei per mėnesį nuo pirmojo prašymo pakeisti partiją pateikimo dienos konkurso laimėtojas per kelis iš eilės pakeitimus negavo pakeičiamosios partijos, kurios kokybė būtų tokia, kaip buvo numatyta, jis yra atleidžiamas nuo visų savo prievolių, ir jam grąžinamas visas užstatas, kai jis apie tai nedelsdamas pranešė Komisijai ir intervencinei agentūrai I priede nurodyta forma.

9 straipsnis

1.   Tuo atveju, jei paprastieji kviečiai buvo išvežti iki 6 straipsnyje minėtų tyrimų rezultatų paskelbimo, visą riziką prisiima konkurso laimėtojas nuo to momento, kai jis išveža prekių partiją. Tačiau jei konkurso laimėtojas turi teisę apskųsti sandėlininką, jis gali ja pasinaudoti.

2.   Ėminių, minėtų 6 straipsnyje, ėmimo ir tyrimų išlaidas, išskyrus atvejį, minėtą 7 straipsnio 3 dalyje, padengia Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondas (EŽŪOGF), bet ne daugiau kaip vieno kiekvienos 500 t dalies tyrimo išlaidas, išskyrus perpylimo iš elevatoriaus į elevatorių išlaidas. Perpylimo iš elevatoriaus į elevatorių ir kitų papildomų tyrimų, kurių gali paprašyti konkurso laimėtojas, išlaidas padengia pats konkurso laimėtojas.

10 straipsnis

Nukrypstant nuo Komisijos reglamento (EEB) Nr. 3002/92 12 straipsnio nuostatų, dokumentuose, susijusiuose su laikantis šio reglamento nuostatų vykdomu paprastųjų kviečių pardavimu, ir ypač eksporto licencijoje, prekių išvežimo rašte, numatytame Reglamento (EEB) Nr. 3002/92 3 straipsnio 1 dalies b punkte, eksporto deklaracijoje ir kitais atvejais kontroliniame egzemplioriuje T5 turi būti vienas iš II priede nurodytų įrašų.

11 straipsnis

1.   Užstatas, sumokėtas taikant Reglamento (EEB) Nr. 2131/93 13 straipsnio 4 dalies nuostatas, turi būti grąžintas po to, kai konkurso laimėtojams išduodamos eksporto licencijos.

2.   Nukrypstant nuo Reglamento (EEB) Nr. 2131/93 17 straipsnio 1 dalies nuostatų, įsipareigojimas eksportuoti užtikrinamas užstatu, kurio dydis lygus skirtumui tarp konkurso dieną galiojusios intervencinės kainos ir konkurse laimėjusios kainos, bet jokiu būdu ne mažesniu negu 25 EUR už toną. Pusė užstato sumos sumokama gaunant eksporto licenciją, o likutis – prieš atsiimant grūdus.

12 straipsnis

Danijos intervencinė agentūra elektroniniu būdu praneša Komisijai apie gautus pasiūlymus ne vėliau kaip praėjus dviems valandoms po pasiūlymų pateikimo galutinio termino. Jie turi būti perduoti naudojant III priede pateiktą formą.

13 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. sausio 10 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 78. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1154/2005 (OL L 187, 2005 7 19, p. 11).

(2)  OL L 191, 1993 7 31, p. 76. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 749/2005 (OL L 126, 2005 5 19, p. 10).

(3)  OL L 301, 1992 10 17, p. 17. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 770/96 (OL L 104, 1996 4 27, p. 13).

(4)  Įskaitant Kosovą, kaip apibrėžta 1999 m. birželio 10 d. Jungtinių Tautų Nacionalinio saugumo tarybos rezoliucijoje Nr. 1244.

(5)  OL L 152, 2000 6 24, p. 1.

(6)  OL L 100, 2000 4 20, p. 31.


I PRIEDAS

Pranešimas apie atsisakymą paimti partijas ir jų pakeitimą pagal nuolatinio konkurso dėl Danijos intervencinės agentūros saugomų paprastųjų kviečių eksportavimo nuostatas

Reglamentas (EB) Nr. 26/2006

Laimėtoju paskelbto konkurso dalyvio pavadinimas:

Konkurso data:

Data, kada konkurso laimėtojas atsisakė partijos:


Partijos numeris

Kiekis tonomis

Elevatoriaus adresas

Pagrindas atsisakyti paimti partiją

 

 

 

Specifinė masė (kg/hl)

Proc. sudygusių grūdų

Proc. įvairių nešvarumų (Schwarzbesatz)

Proc. grūdinių priemaišų

Kita


II PRIEDAS

10 straipsnyje minėti įrašai

:

ispanų k.

:

Trigo blando de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 26/2006

:

čekų k.

:

Intervenční pšenice obecná nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 26/2006

:

danų k.

:

Blød hvede fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 26/2006

:

vokiečių k.

:

Weichweizen aus Interventionsbeständen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 26/2006

:

estų k.

:

Pehme nisu sekkumisvarudest, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 26/2006

:

graikų k.

:

Μαλακός σίτος παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 26/2006

:

anglų k.

:

Intervention common wheat without application of refund or tax, Regulation (EC) No 26/2006

:

prancūzų k.

:

Blé tendre d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 26/2006

:

italų k.

:

Frumento tenero d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 26/2006

:

latvių k.

:

Intervences mīkstie kvieši bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 26/2006

:

lietuvių k.

:

Intervenciniai paprastieji kviečiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 26/2006

:

vengrų k.

:

Intervenciós búza, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 26/2006/EK rendelet

:

olandų k.

:

Zachte tarwe uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 26/2006

:

lenkų k.

:

Pszenica zwyczajna interwencyjna niedająca prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 26/2006

:

portugalų k.

:

Trigo mole de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 26/2006

:

slovakų k.

:

Intervenčná pšenica obyčajná nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 26/2006

:

slovėnų k.

:

Intervencija navadne pšenice brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 26/2006

:

suomių k.

:

Interventiovehnä, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 26/2006

:

švedų k.

:

Interventionsvete, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 26/2006.


III PRIEDAS

Nuolatinis konkursas dėl Danijos intervencinės agentūros saugomų paprastųjų kviečių eksporto

Forma (1)

Reglamentas (EB) Nr. 26/2006

1

2

3

4

5

6

7

Konkurso dalyvių eilės numeriai

Partijos numeris

Kiekis tonomis

Pasiūlymo kaina

(EUR už toną) (2)

Priedai (+)

Nuolaidos (–)

(EUR už toną)

(archyvui)

Komercinės išlaidos (3)

(EUR už toną)

Paskirties šalis

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

ir t. t.

 

 

 

 

 

 


(1)  Perduoti AGRI GD (D/2).

(2)  Į šią kainą įeina padidinimas arba nuolaidos, taikomos partijai, dėl kurios yra pateiktas pasiūlymas.

(3)  Komercinės išlaidos, atitinkančios draudimo ir paslaugų teikimo išlaidas, patirtas po intervencinių partijų paėmimo iki FOB etapo išvežimo uoste, išskyrus transportavimo sąnaudas. Nurodomos išlaidos turi būti nustatytos, remiantis intervencinės agentūros užfiksuotomis vidutinėmis realiomis išlaidomis per šešis mėnesius iki konkurso laikotarpio pradžios ir pateiktos eurais už toną.


11.1.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 6/15


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 27/2006

2006 m. sausio 10 d.

pradedantis nuolatinį konkursą dėl Vokietijos intervencinės agentūros saugomų paprastųjų kviečių eksporto

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1), ypač į jo 6 straipsnį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamente (EEB) Nr. 2131/93 (2) yra nustatytos intervencinių agentūrų saugomų grūdų pardavimo tvarka ir sąlygos.

(2)

Komisijos reglamente (EEB) Nr. 3002/92 (3) nustatytos intervencinių produktų naudojimo ir paskirties tikrinimo bendrosios išsamios taisyklės.

(3)

Esant dabartinei rinkos situacijai, reikėtų atidaryti nuolatinį konkursą dėl Vokietijos intervencinės agentūros saugomų 500 000 tonų paprastųjų kviečių eksporto.

(4)

Siekiant užtikrinti operacijų teisėtumą ir jų kontrolę, reikia nustatyti konkrečias taisykles. Šiam tikslui reikėtų nustatyti užstatų sistemą, kuri užtikrintų siekiamų tikslų įgyvendinimą ir kartu leistų operatoriams išvengti pernelyg didelių konkurso išlaidų. Todėl reikėtų leisti nukrypti nuo kai kurių taisyklių, visų pirma Reglamento (EEB) Nr. 2131/93 nuostatų.

(5)

Siekiant išvengti reimportavimo, pagal šiuo reglamentu atidarytą konkursą turi būti eksportuojama tik į tam tikras trečiąsias šalis.

(6)

Siekiant modernizuoti sistemos valdymą, reikėtų numatyti Komisijos prašomos informacijos perdavimą elektroniniu būdu.

(7)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Grūdų valdymo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Nepažeisdama šio reglamento nuostatų, Vokietijos intervencinė agentūra pradeda jos saugomų paprastųjų kviečių nuolatinį eksporto konkursą pagal Reglamente (EEB) Nr. 2131/93 nustatytas taisykles.

2 straipsnis

Konkursas vyksta dėl maksimalaus 500 000 tonų paprastųjų kviečių, eksportuotinų į visas trečiąsias šalis, išskyrus Albaniją, Buvusiąją Jugoslavijos Respubliką Makedoniją, Bosniją ir Hercegoviną, Bulgariją, Kroatiją, Lichtenšteiną, Rumuniją, Serbiją ir Juodkalniją (4) bei Šveicariją, kiekio.

3 straipsnis

1.   Už eksportą, vykdomą remiantis šio reglamento nuostatomis, nesuteikiama jokia grąžinamoji išmoka ir netaikomas nei eksporto mokestis, nei mėnesinis padidinimas.

2.   Reglamento (EEB) Nr. 2131/93 8 straipsnio 2 dalis netaikoma.

3.   Nukrypstant nuo Reglamento (EEB) Nr. 2131/93 16 straipsnio trečiosios pastraipos nuostatų, pasiūlyme nurodyta kaina yra kaina, mokėtina už pirkimą eksportui, išskyrus bet kokį mėnesinį padidinimą.

4 straipsnis

1.   Eksporto licencijos galioja iki ketvirto mėnesio, skaičiuojant nuo licencijos išdavimo mėnesio, pabaigos kaip apibrėžta Reglamento (EEB) Nr. 2131/93 9 straipsnyje.

2.   Prie pasiūlymų šiuo reglamentu pradėtam konkursui neturi būti pridėtos eksporto licencijų paraiškos, pateiktos remiantis Komisijos reglamento (EB) Nr. 1291/2000 49 straipsnio nuostatomis (5).

5 straipsnis

1.   Nukrypstant nuo Reglamento (EEB) Nr. 2131/93 7 straipsnio 1 dalies nuostatų, pasiūlymų pateikimo pirmajam daliniam konkursui terminas baigiasi 2006 m. sausio 12 d. 9 val. (Briuselio laiku).

Pasiūlymų pateikimo vėlesniems daliniams konkursams terminas baigiasi kiekvieną ketvirtadienį 9 val. (Briuselio laiku), išskyrus 2006 m. balandžio 13 d., gegužės 25 d. ir birželio 15 d., savaitėmis, kai konkursai nevyks.

Paskutinio dalinio konkurso galutinis pasiūlymų pateikimo terminas baigiasi 2006 m. birželio 22 d. 9 val. (Briuselio laiku).

2.   Pasiūlymai turi būti pateikti Vokietijos intervencinei agentūrai adresu:

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE),

Deichmannsaue 29

D-53179 Bonn

1 faksas: (49 228) 6845 3985

2 faksas: (49 228) 6845 3276

6 straipsnis

Intervencinės agentūros, sandėlininko ir konkurso laimėtojo bendru sutarimu, kai konkurso laimėtojas reikalauja, prieš išvežant prekes iš sandėlio arba jų išvežimo metu (kaip pasirenka laimėtojas) imami skirtingi ėminiai (ne mažiau kaip po 1 ėminį iš 500 t) ir atliekamas jų tyrimas. Intervencinę agentūrą gali atstovauti įgaliotinis, jeigu jis nėra sandėlininkas.

Skirtingi ėminiai imami ir ištiriami per septynias darbo dienas nuo konkurso dalyvio prašymo dienos arba per tris darbo dienas tuo atveju, kai ėminiai imami išgabenant prekes iš sandėlio.

Ginčo atveju tyrimo rezultatai elektroniniu būdu perduodami Komisijai.

7 straipsnis

1.   Konkurso laimėtojas privalo perimti partiją tokią, kokia ji yra, jei galutiniai ėminių tyrimų rezultatai rodo, kad kokybė yra:

a)

aukštesnė už tą, kuri buvo paskelbta pranešime apie konkursą;

b)

aukštesnė už minimalias intervencijai reikalaujamas charakteristikas, bet žemesnė už pranešime nurodytą kokybę, tačiau jos svyravimų ribos nėra didesnės negu:

1 kilogramas hektolitrui specifinės masės, kuri neturi būti mažesnė negu 75 kilogramai hektolitrui,

procentinis punktas drėgnumo,

pusė procentinio punkto nešvarumų, nurodytų Komisijos reglamento (EB) Nr. 824/2000 (6) priedo atitinkamai B.2 ir B.4 punktuose,

pusė procentinio punkto nešvarumų, nurodytų Reglamento (EB) Nr. 824/2000 priedo B.5 punkte, tačiau nekeičiant leistinos kenksmingų sėklų ir skalsės procentinės dalies.

2.   Jei galutiniai ėminių tyrimų rezultatai rodo, kad kokybė yra aukštesnė už minimalias intervencijai reikalaujamas charakteristikas, bet žemesnė už pranešime nurodytą kokybę, ir jos svyravimų ribos yra didesnės už tas, kurios aprašytos 1 dalies b punkte, konkurso laimėtojas gali:

a)

priimti partiją tokią, kokia ji yra, arba

b)

atsisakyti priimti minėtąją partiją.

1 dalies b punkte aprašytu atveju konkurso laimėtojas yra atleidžiamas nuo visų savo prievolių, susijusių su minėtąja partija, ir atgauna sumokėtą užstatą tuo atveju, kai apie tai jis nedelsdamas informuoja Komisiją ir intervencinę agentūrą II priede nurodyta forma.

3.   Jei galutiniai ėminių tyrimų rezultatai rodo, kad kokybė yra žemesnė už intervencijai reikalaujamas minimalias charakteristikas, konkurso laimėtojas negali išvežti minėtosios partijos. Jis atleidžiamas nuo visų savo prievolių, susijusių su minėtąja partija, ir atgauna sumokėtą užstatą tuo atveju, kai apie tai jis nedelsdamas informuoja Komisiją ir intervencinę agentūrą I priede nurodyta forma.

8 straipsnis

Konkurso laimėtojas 7 straipsnio 2 dalies b punkto 1 pastraipoje ir 3 dalyje numatytais atvejais gali reikalauti intervencinės agentūros be papildomų išlaidų jam skirti kitą paprastųjų kviečių partiją, kurios kokybė būtų tokia, kaip buvo numatyta. Tokiu atveju užstatas negrąžinamas. Partija turi būti pakeista ne vėliau kaip per tris dienas gavus konkurso laimėtojo prašymą. Konkurso laimėtojas apie tai nedelsdamas informuoja Komisiją I priede nurodyta forma.

Jei per mėnesį nuo pirmojo prašymo pakeisti partiją pateikimo dienos konkurso laimėtojas per kelis iš eilės pakeitimus negavo pakeičiamosios partijos, kurios kokybė būtų tokia, kaip buvo numatyta, jis yra atleidžiamas nuo visų savo prievolių, ir jam grąžinamas visas užstatas, kai jis apie tai nedelsdamas pranešė Komisijai ir intervencinei agentūrai I priede nurodyta forma.

9 straipsnis

1.   Tuo atveju, jei paprastieji kviečiai buvo išvežti iki 6 straipsnyje minėtų tyrimų rezultatų paskelbimo, visą riziką prisiima konkurso laimėtojas nuo to momento, kai jis išveža prekių partiją. Tačiau jei konkurso laimėtojas turi teisę apskųsti sandėlininką, jis gali ja pasinaudoti.

2.   Ėminių, minėtų 6 straipsnyje, ėmimo ir tyrimų išlaidas, išskyrus atvejį, minėtą 7 straipsnio 3 dalyje, padengia Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondas (EŽŪOGF), bet ne daugiau kaip vieno kiekvienos 500 t dalies tyrimo išlaidas, išskyrus perpylimo iš elevatoriaus į elevatorių išlaidas. Perpylimo iš elevatoriaus į elevatorių ir kitų papildomų tyrimų, kurių gali paprašyti konkurso laimėtojas, išlaidas padengia pats konkurso laimėtojas.

10 straipsnis

Nukrypstant nuo Komisijos reglamento (EEB) Nr. 3002/92 12 straipsnio nuostatų, dokumentuose, susijusiuose su laikantis šio reglamento nuostatų vykdomu paprastųjų kviečių pardavimu, ir ypač eksporto licencijoje, prekių išvežimo rašte, numatytame Reglamento (EEB) Nr. 3002/92 3 straipsnio 1 dalies b punkte, eksporto deklaracijoje ir kitais atvejais kontroliniame egzemplioriuje T5 turi būti vienas iš II priede nurodytų įrašų.

11 straipsnis

1.   Užstatas, sumokėtas taikant Reglamento (EEB) Nr. 2131/93 13 straipsnio 4 dalies nuostatas, turi būti sugrąžintas po to, kai konkurso laimėtojams išduodamos eksporto licencijos.

2.   Nukrypstant nuo Reglamento (EEB) Nr. 2131/93 17 straipsnio 1 dalies nuostatų, įsipareigojimas eksportuoti užtikrinamas užstatu, kurio dydis lygus skirtumui tarp konkurso dieną galiojusios intervencinės kainos ir konkurse laimėjusios kainos, bet jokiu būdu ne mažesniu negu 25 EUR už toną. Pusė užstato sumos sumokama gaunant eksporto licenciją, o likutis – prieš atsiimant grūdus.

12 straipsnis

Vokietijos intervencinė agentūra elektroniniu būdu praneša Komisijai apie gautus pasiūlymus ne vėliau kaip praėjus dviems valandoms po pasiūlymų pateikimo galutinio termino. Jie turi būti perduoti naudojant III priede pateiktą formą.

13 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. sausio 10 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 78. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1154/2005 (OL L 187, 2005 7 19, p. 11).

(2)  OL L 191, 1993 7 31, p. 76. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 749/2005 (OL L 126, 2005 5 19, p. 10).

(3)  OL L 301, 1992 10 17, p. 17. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 770/96 (OL L 104, 1996 4 27, p. 13).

(4)  Įskaitant Kosovą, kaip apibrėžta 1999 m. birželio 10 d. Jungtinių Tautų Nacionalinio saugumo tarybos rezoliucijoje Nr. 1244.

(5)  OL L 152, 2000 6 24, p. 1.

(6)  OL L 100, 2000 4 20, p. 31.


I PRIEDAS

Pranešimas apie galimą atsisakymą paimti partijas ir jų pakeitimą pagal nuolatinio konkurso dėl Vokietijos intervencinės agentūros saugomų paprastųjų kviečių eksportavimo nuostatas

Reglamentas (EB) Nr. 27/2006

Laimėtoju paskelbto konkurso dalyvio pavadinimas:

Konkurso data:

Data, kada konkurso laimėtojas atsisakė partijos:


Partijos numeris

Kiekis tonomis

Elevatoriaus adresas

Pagrindas atsisakyti paimti partiją

 

 

 

Specifinė masė (kg/hl)

Proc. sudygusių grūdų

Proc. įvairių nešvarumų (Schwarzbesatz)

Proc. grūdinių priemaišų

Kita


II PRIEDAS

10 straipsnyje minėti įrašai

:

ispanų k.

:

Trigo blando de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 27/2006

:

čekų k.

:

Intervenční pšenice obecná nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 27/2006

:

danų k.

:

Blød hvede fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 27/2006

:

vokiečių k.

:

Weichweizen aus Interventionsbeständen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 27/2006

:

estų k.

:

Pehme nisu sekkumisvarudest, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 27/2006

:

graikų k.

:

Μαλακός σίτος παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 27/2006

:

anglų k.

:

Intervention common wheat without application of refund or tax, Regulation (EC) No 27/2006

:

prancūzų k.

:

Blé tendre d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 27/2006

:

italų k.

:

Frumento tenero d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 27/2006

:

latvių k.

:

Intervences mīkstie kvieši bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 27/2006

:

lietuvių k.

:

Intervenciniai paprastieji kviečiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 27/2006

:

vengrų k.

:

Intervenciós búza, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 27/2006/EK rendelet

:

olandų k.

:

Zachte tarwe uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 27/2006

:

lenkų k.

:

Pszenica zwyczajna interwencyjna niedająca prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 27/2006

:

portugalų k.

:

Trigo mole de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 27/2006

:

slovakų k.

:

Intervenčná pšenica obyčajná nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 27/2006

:

slovėnų k.

:

Intervencija navadne pšenice brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 27/2006

:

suomių k.

:

Interventiovehnä, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 27/2006

:

švedų k.

:

Interventionsvete, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 27/2006.


III PRIEDAS

Nuolatinis konkursas dėl Vokietijos intervencinės agentūros saugomų paprastųjų kviečių eksporto

Forma (1)

Reglamentas (EB) Nr. 27/2006

1

2

3

4

5

6

7

Konkurso dalyvių eilės numeriai

Partijos numeris

Kiekis tonomis

Pasiūlymo kaina

(EUR už toną) (2)

Priedai (+)

Nuolaidos (–)

(EUR už toną)

(archyvui)

Komercinės išlaidos (3)

(EUR už toną)

Paskirties šalys

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

t.t.

 

 

 

 

 

 


(1)  Perduoti AGRI GD (D/2).

(2)  Į šią kainą įeina padidinimas arba nuolaidos, taikomos partijai, dėl kurios yra pateiktas pasiūlymas.

(3)  Komercinės išlaidos, atitinkančios draudimo ir paslaugų teikimo išlaidas, patirtas po intervencinių partijų ėmimo iki FOB etapo išvežimo uoste, išskyrus transportavimo sąnaudas. Nurodomos išlaidos turi būti nustatytos, remiantis intervencinės agentūros užfiksuotomis vidutinėmis realiomis išlaidomis per šešis mėnesius iki konkurso laikotarpio pradžios ir pateiktos eurais už toną.


11.1.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 6/21


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 28/2006

2006 m. sausio 10 d.

kuriuo skelbiamas nuolatinis konkursas dėl Švedijos intervencinės agentūros saugomų paprastųjų kviečių eksporto

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1), ypač į jo 6 straipsnį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamente (EEB) Nr. 2131/93 (2) yra nustatytos intervencinių agentūrų saugomų grūdų pardavimo tvarka ir sąlygos.

(2)

Komisijos reglamente (EEB) Nr. 3002/92 (3) nustatytos bendrosios išsamios intervencinių produktų naudojimo ir paskirties tikrinimo taisyklės.

(3)

Esant dabartinei rinkos situacijai, reikėtų atidaryti nuolatinį konkursą dėl Švedijos intervencinės agentūros saugomų 208 956 tonų paprastųjų kviečių eksporto.

(4)

Siekiant užtikrinti operacijų teisėtumą ir jų kontrolę, reikia nustatyti konkrečias taisykles. Šiam tikslui reikėtų nustatyti užstatų sistemą, kuri užtikrintų siekiamų tikslų įgyvendinimą ir kartu leistų operatoriams išvengti pernelyg didelių konkurso išlaidų. Todėl reikėtų leisti nukrypti nuo kai kurių taisyklių, visų pirma Reglamento (EEB) Nr. 2131/93 nuostatų.

(5)

Siekiant išvengti reimportavimo, pagal šiuo reglamentu atidarytą konkursą turi būti eksportuojama tik į tam tikras trečiąsias šalis.

(6)

Siekiant modernizuoti sistemos valdymą, reikėtų numatyti Komisijos prašomos informacijos perdavimą elektroniniu būdu.

(7)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Grūdų valdymo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Nepažeisdama šio reglamento nuostatų, Švedijos intervencinė agentūra pradeda jos saugomų paprastųjų kviečių nuolatinį eksporto konkursą pagal Reglamente (EEB) Nr. 2131/93 nustatytas taisykles.

2 straipsnis

Konkursas vyksta dėl maksimalaus 208 956 tonų paprastųjų kviečių, eksportuotinų į visas trečiąsias šalis, išskyrus Albaniją, Buvusiąją Jugoslavijos Respubliką Makedoniją, Bosniją ir Hercegoviną, Bulgariją, Kroatiją, Lichtenšteiną, Rumuniją, Serbiją ir Juodkalniją (4) bei Šveicariją, kiekio.

3 straipsnis

1.   Už eksportą, vykdomą remiantis šio reglamento nuostatomis, nesuteikiama jokia grąžinamoji išmoka ir netaikomas nei eksporto mokestis, nei mėnesinis padidinimas.

2.   Reglamento (EEB) Nr. 2131/93 8 straipsnio 2 dalis netaikoma.

3.   Nukrypstant nuo Reglamento (EEB) Nr. 2131/93 16 straipsnio trečios pastraipos nuostatų, pasiūlyme nurodyta kaina yra kaina, mokėtina už pirkimą eksportui, be mėnesinio padidinimo.

4 straipsnis

1.   Eksporto licencijos galioja iki ketvirto mėnesio nuo licencijos išdavimo mėnesio pabaigos, kaip apibrėžta Reglamento (EEB) Nr. 2131/93 9 straipsnyje.

2.   Prie pasiūlymų šiuo reglamentu paskelbtam konkursui neturi būti pridėtos eksporto licencijų paraiškos, pateiktos remiantis Komisijos reglamento (EB) Nr. 1291/2000 49 straipsnio nuostatomis (5).

5 straipsnis

1.   Nukrypstant nuo Reglamento (EEB) Nr. 2131/93 7 straipsnio 1 dalies nuostatų, pasiūlymų pateikimo pirmajam daliniam konkursui terminas baigiasi 2006 m. sausio 12 d. 9 val. (Briuselio laiku).

Pasiūlymų pateikimo vėlesniems daliniams konkursams terminas baigiasi kiekvieną ketvirtadienį 9 val. (Briuselio laiku), išskyrus 2006 m. balandžio 13 d. ir 2006 m. gegužės 25 d., savaitėmis, kai konkursai nevyks.

Paskutinio dalinio konkurso galutinis pasiūlymų pateikimo terminas baigiasi 2006 m. birželio 22 d. 9 val. (Briuselio laiku).

2.   Pasiūlymai turi būti pateikiami Švedijos intervencinei agentūrai adresu:

Statens Jordbruksverk

Vallgatan 8

S-551 82 Jönköping

faksas: (46) 36 19 05 46

6 straipsnis

Intervencinės agentūros, sandėlininko ir konkurso laimėtojo bendru sutarimu, kai konkurso laimėtojas reikalauja, prieš išvežant prekes iš sandėlio arba jų išvežimo metu (kaip pasirenka laimėtojas) imami skirtingi ėminiai (ne mažiau kaip po 1 ėminį iš 500 t) ir atliekamas jų tyrimas. Intervencinę agentūrą gali atstovauti įgaliotinis tuo atveju, kai jis nėra sandėlininkas.

Skirtingi ėminiai imami ir tiriami per septynias darbo dienas nuo konkurso dalyvio prašymo dienos arba per tris darbo dienas tuo atveju, kai ėminiai imami išgabenant prekes iš sandėlio.

Ginčo atveju tyrimo rezultatai elektroniniu būdu perduodami Komisijai.

7 straipsnis

1.   Konkurso laimėtojas privalo perimti partiją tokią, kokia ji yra, jei galutiniai ėminių tyrimų rezultatai rodo, kad kokybė yra:

a)

aukštesnė už tą, kuri buvo paskelbta pranešime apie konkursą;

b)

aukštesnė už minimalias intervencijai reikalaujamas charakteristikas, bet žemesnė už pranešime nurodytą kokybę, tačiau jos svyravimų ribos nėra didesnės negu:

1 kilogramas hektolitrui specifinės masės, kuri neturi būti mažesnė negu 75 kilogramai hektolitrui,

procentinis punktas drėgnumo,

pusė procentinio punkto nešvarumų, nurodytų Komisijos reglamento (EB) Nr. 824/2000 (6) priedo atitinkamai B.2 ir B.4 punktuose,

pusė procentinio punkto nešvarumų, nurodytų Reglamento (EB) Nr. 824/2000 priedo B.5 punkte, tačiau nekeičiant leistinos kenksmingų sėklų ir skalsės procentinės dalies.

2.   Jei galutiniai ėminių tyrimų rezultatai rodo, kad kokybė yra aukštesnė už minimalias intervencijai reikalaujamas charakteristikas, bet žemesnė už pranešime nurodytą kokybę, ir jos svyravimų ribos yra didesnės už tas, kurios aprašytos 1 dalies b punkte, konkurso laimėtojas gali:

a)

arba priimti partiją tokią, kokia ji yra,

b)

arba atsisakyti paimti minėtąją partiją.

1 dalies b punkte aprašytu atveju konkurso laimėtojas yra atleidžiamas nuo visų savo prievolių, susijusių su minėtąja partija, ir atgauna sumokėtą užstatą tuo atveju, kai apie tai jis nedelsdamas informuoja Komisiją ir intervencinę agentūrą II priede nurodyta forma.

3.   Jei galutiniai ėminių tyrimų rezultatai rodo, kad kokybė yra žemesnė už intervencijai reikalaujamas minimalias charakteristikas, konkurso laimėtojas negali išvežti minėtosios partijos. Jis atleidžiamas nuo visų savo prievolių, susijusių su minėtąja partija, ir atgauna sumokėtą užstatą tuo atveju, kai apie tai jis nedelsdamas informuoja Komisiją ir intervencinę agentūrą I priede nurodyta forma.

8 straipsnis

Konkurso laimėtojas 7 straipsnio 2 dalies b punkto 1 pastraipoje ir 3 dalyje numatytais atvejais gali reikalauti intervencinės agentūros be papildomų išlaidų jam skirti kitą paprastųjų kviečių partiją, kurios kokybė būtų tokia, kaip buvo numatyta. Tokiu atveju užstatas negrąžinamas. Partija turi būti pakeista ne vėliau kaip per tris dienas gavus konkurso laimėtojo prašymą. Konkurso laimėtojas apie tai nedelsdamas informuoja Komisiją I priede nurodyta forma.

Jei per mėnesį nuo pirmojo prašymo pakeisti partiją pateikimo dienos konkurso laimėtojas per kelis iš eilės pakeitimus negavo pakeičiamosios partijos, kurios kokybė būtų tokia, kaip buvo numatyta, jis yra atleidžiamas nuo visų savo prievolių, ir jam grąžinamas visas užstatas, kai jis apie tai nedelsdamas pranešė Komisijai ir intervencinei agentūrai I priede nurodyta forma.

9 straipsnis

1.   Tuo atveju, jei paprastieji kviečiai buvo išvežti iki 6 straipsnyje minėtų tyrimų rezultatų paskelbimo, visą riziką prisiima konkurso laimėtojas nuo to momento, kai jis išveža prekių partiją. Tačiau jei konkurso laimėtojas turi teisę apskųsti sandėlininką, jis gali ja pasinaudoti.

2.   Ėminių, minėtų 6 straipsnyje, ėmimo ir tyrimų išlaidas, išskyrus atvejį, minėtą 7 straipsnio 3 dalyje, padengia Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondas (EŽŪOGF), bet ne daugiau kaip vieno kiekvienos 500 t dalies tyrimo išlaidas, išskyrus perpylimo iš elevatoriaus į elevatorių išlaidas. Perpylimo iš elevatoriaus į elevatorių ir kitų papildomų tyrimų, kurių gali paprašyti konkurso laimėtojas, išlaidas padengia pats konkurso laimėtojas.

10 straipsnis

Nukrypstant nuo Reglamento (EEB) Nr. 3002/92 12 straipsnio nuostatų, dokumentuose, susijusiuose su laikantis šio reglamento nuostatų vykdomu paprastųjų kviečių pardavimu, ir ypač eksporto licencijoje, prekių išvežimo rašte, numatytame Reglamento (EEB) Nr. 3002/92 3 straipsnio 1 dalies b punkte, eksporto deklaracijoje ir kitais atvejais kontroliniame egzemplioriuje T5 turi būti vienas iš II priede nurodytų įrašų.

11 straipsnis

1.   Užstatas, sumokėtas taikant Reglamento (EEB) Nr. 2131/93 13 straipsnio 4 dalies nuostatas, turi būti grąžintas po to, kai konkurso laimėtojams išduodamos eksporto licencijos.

2.   Nukrypstant nuo Reglamento (EEB) Nr. 2131/93 17 straipsnio 1 dalies nuostatų, įsipareigojimas eksportuoti užtikrinamas užstatu, kurio dydis lygus skirtumui tarp konkurso dieną galiojusios intervencinės kainos ir konkurse laimėjusios kainos, bet jokiu būdu ne mažesniu negu 25 EUR už toną. Pusė užstato sumos sumokama gaunant eksporto licenciją, o likutis – prieš atsiimant grūdus.

12 straipsnis

Švedijos intervencinė agentūra elektroniniu būdu praneša Komisijai apie gautus pasiūlymus ne vėliau kaip praėjus dviems valandoms po pasiūlymų pateikimo galutinio termino. Jie turi būti perduoti naudojant III priede pateiktą formą.

13 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. sausio 10 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 78. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1154/2005 (OL L 187, 2005 7 19, p. 11).

(2)  OL L 191, 1993 7 31, p. 76. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 749/2005 (OL L 126, 2005 5 19, p. 10).

(3)  OL L 301, 1992 10 17, p. 17. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 770/96 (OL L 104, 1996 4 27, p. 13).

(4)  Įskaitant Kosovą, kaip apibrėžta 1999 m. birželio 10 d. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijoje Nr. 1244.

(5)  OL L 152, 2000 6 24, p. 1.

(6)  OL L 100, 2000 4 20, p. 31.


I PRIEDAS

Pranešimas apie galimą atsisakymą paimti partijas ir jų pakeitimą pagal nuolatinio konkurso dėl Švedijos intervencinės agentūros saugomų paprastųjų kviečių eksportavimo nuostatas

Reglamentas (EB) Nr. 28/2006

Laimėtoju paskelbto konkurso dalyvio pavadinimas:

Konkurso data:

Data, kada konkurso laimėtojas atsisakė partijos:


Partijos numeris

Kiekis tonomis

Elevatoriaus adresas

Pagrindas atsisakyti paimti partiją

 

 

 

Specifinė masė (kg/hl)

Proc. sudygusių grūdų

Proc. įvairių nešvarumų (Schwarzbesatz)

Proc. grūdinių priemaišų

Kita


II PRIEDAS

10 straipsnyje minėti įrašai

:

ispanų k.

:

Trigo blando de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 28/2006

:

čekų k.

:

Intervenční pšenice obecná nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 28/2006

:

danų k.

:

Blød hvede fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 28/2006

:

vokiečių k.

:

Weichweizen aus Interventionsbeständen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 28/2006

:

estų k.

:

Pehme nisu sekkumisvarudest, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 28/2006

:

graikų k.

:

Μαλακός σίτος παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 28/2006

:

anglų k.

:

Intervention common wheat without application of refund or tax, Regulation (EC) No 28/2006

:

prancūzų k.

:

Blé tendre d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 28/2006

:

italų k.

:

Frumento tenero d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 28/2006

:

latvių k.

:

Intervences mīkstie kvieši bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 28/2006

:

lietuvių k.

:

Intervenciniai paprastieji kviečiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 28/2006

:

vengrų k.

:

Intervenciós búza, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 28/2006/EK rendelet

:

olandų k.

:

Zachte tarwe uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 28/2006

:

lenkų k.

:

Pszenica zwyczajna interwencyjna niedająca prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 28/2006

:

portugalų k.

:

Trigo mole de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 28/2006

:

slovakų k.

:

Intervenčná pšenica obyčajná nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 28/2006

:

slovėnų k.

:

Intervencija navadne pšenice brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 28/2006

:

suomių k.

:

Interventiovehnä, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 28/2006

:

švedų k.

:

Interventionsvete, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 28/2006.


III PRIEDAS

Nuolatinis konkursas dėl Švedijos intervencinės agentūros saugomų paprastųjų kviečių eksporto

Forma (1)

Reglamentas (EB) Nr. 28/2006

1

2

3

4

5

6

7

Konkurso dalyvių eilės numeriai

Partijos numeris

Kiekis tonomis

Pasiūlymo kaina

(EUR už toną) (2)

Priedai (+)

Nuolaidos (–)

(EUR už toną)

(archyvui)

Komercinės išlaidos (3)

(EUR už toną)

Paskirties šalis

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

ir t. t.

 

 

 

 

 

 


(1)  Perduoti AGRI GD (D/2).

(2)  Į šią kainą įeina padidinimas arba nuolaidos, taikomos partijai, dėl kurios yra pateiktas pasiūlymas.

(3)  Komercinės išlaidos, atitinkančios draudimo ir paslaugų teikimo išlaidas, patirtas po intervencinių partijų paėmimo iki FOB etapo išvežimo uoste, išskyrus transportavimo sąnaudas. Nurodomos išlaidos turi būti nustatytos, remiantis intervencinės agentūros užfiksuotomis vidutinėmis realiomis išlaidomis per šešis mėnesius iki konkurso laikotarpio pradžios ir pateiktos eurais už toną.


11.1.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 6/27


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 29/2006

2006 m. sausio 10 d.

iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 2037/2000 nuostatas, susijusias su bromchlormetano muitinių kodais

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2000 m. birželio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2037/2000 dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų (1), ypač į jo 6 straipsnio 5 dalį,

kadangi:

(1)

Ozono sluoksnį ardanti medžiaga bromchlormetanas (BCM) yra įrašyta Reglamento (EB) Nr. 2037/2000 I priedo IX grupėje kaip kontroliuojama medžiaga.

(2)

Nustačius muitinių kodus BCM ir mišiniams, kurių sudėtyje yra BCM, šie kodai turėtų būti įtraukti į Reglamento (EB) Nr. 2037/2000 IV priedo lentelę. Aiškumo labui priedas turėtų būti pakeistas.

(3)

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 2037/2000 turėtų būti atitinkamai iš dalies keičiamas.

(4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka komiteto, įkurto Reglamento (EB) Nr. 2037/2000 18 straipsnio 1 dalimi, nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 2037/2000 IV priedas pakeičiamas šio reglamento priede pateiktu tekstu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. sausio 10 d.

Komisijos vardu

Stavros DIMAS

Komisijos narys


(1)  OL L 244, 2000 9 29, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2077/2004 (OL L 359, 2004 12 4, p. 28).


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 2037/2000 IV priedas pakeičiamas taip:

„IV PRIEDAS

I ir III prieduose nurodytų medžiagų grupės, 2004 m. kombinuotosios nomenklatūros (KN 04) kodai (1) ir aprašymai

Grupė

KN 04 kodas

Aprašymas

I grupė

2903 41 00

Trichlorfluormetanas

2903 42 00

Dichlordifluormetanas

2903 43 00

Trichlortrifluoretanas

2903 44 10

Dichlortetrafluoretanas

2903 44 90

Chlorpentafluoretanas

II grupė

2903 45 10

Chlortrifluormetanas

2903 45 15

Pentachlorfluoretanas

2903 45 20

Tetrachlordifluoretanas

2903 45 25

Heptachlorfluorpropanas

2903 45 30

Heksachlordifluorpropanas

2903 45 35

Pentachlortrifluorpropanas

2903 45 40

Tetrachlortetrafluorpropanas

2903 45 45

Trichlorpentafluorpropanas

2903 45 50

Dichlorheksafluorpropanas

2903 45 55

Chlorheptafluorpropanas

III grupė

2903 46 10

Bromchlordifluormetanas

2903 46 20

Bromtrifluormetanas

2903 46 90

Dibromtetrafluoretanas

IV grupė

2903 14 00

Anglies tetrachloridas

V grupė

2903 19 10

1,1,1-trichloretanas (metilchloroformas)

VI grupė

2903 30 33

Brommetanas (metilbromidas)

VII grupė

2903 49 30

Hidrobromfluormetanas, -etanas arba -propanas

VIII grupė

2903 49 10

Hidrochlorfluormetanas, -etanas arba -propanas

IX grupė

ex 2903 49 80

Bromchlormetanas

ex 3824 71 00

Mišiniai, kurių sudėtyje yra viena ar daugiau medžiagų, klasifikuojamų kodais 2903 41 00–2903 45 55

ex 3824 79 00

Mišiniai, kurių sudėtyje yra viena ar daugiau medžiagų, klasifikuojamų kodais 2903 46 10–2903 46 90

ex 3824 90 99

Mišiniai, kurių sudėtyje yra viena ar daugiau medžiagų, klasifikuojamų kodais 2903 14 00, 2903 19 10, 2903 30 33, 2903 49 10, 2903 49 30 arba 2903 49 80 (tik bromchlormetanas).


(1)  Raidės „ex“ prieš kodą reiškia, kad kiti aprašymo stulpelyje nenurodyti produktai gali būti klasifikuojami šioje „subpozicijoje“.“


11.1.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 6/29


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 30/2006

2006 m. sausio 10 d.

dėl nevalytos medvilnės pasaulinės rinkos kainos nustatymo

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į Protokolą Nr. 4 dėl medvilnės, pridedamą prie Graikijos stojimo akto, su paskutiniais pakeitimais, padarytais Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1050/2001 (1),

atsižvelgdama į 2001 m. gegužės 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1051/2001 dėl pagalbos medvilnės gamybai (2), ypač į jo 4 straipsnį,

kadangi:

(1)

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 1051/2001 4 straipsniu, pasaulinės rinkos kaina už nevalytą medvilnę periodiškai nustatoma nuo valytos medvilnės kainos, konstatuojamos rinkoje, atsižvelgiant į istorinius ryšius tarp kainos už valytą medvilnę ir kainos, skaičiuojamos už nevalytą medvilnę. Šie istoriniai ryšiai buvo nustatyti 2001 m. rugpjūčio 2 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1591/2001, nustatančio išsamias pagalbos schemos medvilnės sektoriui taikymo taisykles (3), 2 straipsnio 2 dalyje. Jei pasaulinės rinkos kainos šiuo būdu nustatyti negalima, ji yra nustatoma paskutinį kartą nustatytos kainos pagrindu.

(2)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1051/2001 5 straipsnį pasaulinės rinkos kaina už nevalytą medvilnę nustatoma produkcijai, atitinkančiai tam tikras charakteristikas, ir atsižvelgiant į pačius palankiausius pasaulinės rinkos pasiūlymus bei kotiravimus iš tų, kurie laikomi atspindinčiais realią rinkos tendenciją. Siekiant nustatyti šią kainą yra atsižvelgiama į vidurkį pasiūlymų ir kotiravimų, konstatuojamų vienoje ar keliose realią rinkos tendenciją atspindinčiose biržose, pristatant produkciją CIF sąlygomis į kurį nors Bendrijoje esantį uostą iš įvairių šalių tiekėjų, laikomų tinkamiausiomis užsienio prekybai. Vis dėlto šių kriterijų taikymas valytos medvilnės pasaulinės rinkos kainai nustatyti priklauso nuo skirtumų, atsirandančių dėl tiekiamos produkcijos kokybės ar dėl pasiūlymų ir kotiravimų pobūdžio. Toks taikymas yra nustatytas Reglamento (EB) Nr. 1591/2001 3 straipsnio 2 dalyje.

(3)

Pirmiau minėtų kriterijų taikymas leidžia nustatyti nevalytos medvilnės pasaulinės rinkos kainą toliau nurodytu lygiu,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Nustatoma nevalytos medvilnės pasaulinės rinkos kaina, paminėta Reglamento (EB) Nr. 1051/2001 4 straipsnyje: 22,147 EUR/100 kg.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. sausio 11 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. sausio 10 d.

Komisijos vardu

J. L. DEMARTY

Generalinis direktorius žemės ūkio ir kaimo plėtros reikalams


(1)  OL L 148, 2001 6 1, p. 1.

(2)  OL L 148, 2001 6 1, p. 3.

(3)  OL L 210, 2001 8 3, p. 10. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1486/2002 (OL L 223, 2002 8 20, p. 3).


11.1.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 6/30


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 31/2006

2006 m. sausio 10 d.

dėl Egipto kilmės ryžių importo licencijų paraiškų pagal Komisijos reglamente (EB) Nr. 955/2005 nustatytas tarifines kvotas 2006 metams

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1785/2003 dėl bendro ryžių rinkos organizavimo (1),

atsižvelgdama į 2005 m. birželio 23 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 955/2005 dėl Egipto kilmės ryžių importo į Bendriją kvotos atidarymo (2), ypač į jo 4 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

KN 1006 kodu klasifikuojamų ryžių importo licencijų paraiškose, pateiktose 2006 m. sausio 2 d. iki 13 valandos, ir apie kurias pranešta Komisijai, prašomas kiekis yra 67 593 tonų, o didžiausias importuotinas kiekis yra 5 605 tonos KN 1006 kodu klasifikuojamų ryžių remiantis protokolu prie Europos–Viduržemio jūros šalių ir Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Egipto Arabų Respublikos susitarimo, kad būtų atsižvelgta į Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Vengrijos Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos (3) prisijungimo prie Tarybos sprendimo 2005/89/EB (4).

(2)

Todėl reikėtų nustatyti sumažinimo procentą 2006 m. sausio 2 d. iki 13 val. pateiktoms importo licencijų paraiškoms, kurioms 100 % sumažinamas pagal Reglamento (EB) Nr. 1785/2003 11 straipsnį apskaičiuotas muitas.

(3)

Reikėtų daugiau nebeišduoti importo licencijų, pagal kurias muitas sumažinamas 100 % 2006 metams.

(4)

Atsižvelgiant į jo tikslą, šis reglamentas turėtų įsigalioti jo paskelbimo dieną,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Pagal 2006 m. sausio 2 d. iki 13 val. pateiktas ir Komisijai praneštas KN 1006 kodu klasifikuojamų ryžių importo licencijų paraiškas pagal Reglamentu (EB) Nr. 955/2005 atidarytas tarifines kvotas yra išduodamos licencijos prašomiems kiekiams taikant 91,7077 sumažinimo koeficientą.

2 straipsnis

Pagal KN 1006 kodu klasifikuojamų ryžių importo licencijų paraiškas, pateiktas nuo 2006 m. sausio 2 d. 13 val. iki 2006 metų pabaigos, importo licencijos pagal Reglamentu (EB) Nr. 955/2005 atidarytas tarifines kvotas yra neišduodamos.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. sausio 10 d.

Komisijos vardu

J. L. DEMARTY

Generalinis direktorius žemės ūkio ir kaimo plėtros reikalams


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 96.

(2)  OL L 164, 2005 6 24, p. 5.

(3)  OL L 31, 2005 2 4, p. 31.

(4)  OL L 31, 2005 2 4, p. 30.


11.1.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 6/31


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 32/2006

2006 m. sausio 10 d.

dėl aukštos kokybės šviežios, atšaldytos ar sušaldytos galvijų mėsos importo licencijų išdavimo

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1254/1999 dėl bendro galvijienos rinkos organizavimo (1),

atsižvelgdama į 1997 m. gegužės 27 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 936/97, atidarantį aukštos kokybės šviežios, atšaldytos ir sušaldytos jautienos arba sušaldytos buivolų mėsos tarifines kvotas ir numatantį tokių kvotų administravimą (2),

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 936/97 4 ir 5 straipsnyje yra numatytos paraiškų pateikimo sąlygos ir jo 2 straipsnio f punkte nurodytos mėsos importo licencijų išdavimas.

(2)

Reglamento (EB) Nr. 936/97 2 straipsnio f punkte nurodytas 11 500 tonų aukštos kokybės šviežios, atšaldytos arba sušaldytos galvijienos, atitinkančios šiame reglamente apibrežtus reikalavimus, kiekis gali būti tam tikromis sąlygomis importuotas laikotarpiu nuo 2005 m. liepos 1 d. iki 2006 m. birželio 30 d.

(3)

Reikia priminti, kad šio Reglamento numatytos licencijos gali būti panaudotos per visą jų galiojimo laikotarpį tik tuo atveju, jei laikomasi galiojančių veterinarinių normų,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Visiškai patenkinamos visos paraiškos aukštos kokybės šviežios, atšaldytos arba sušaldytos galvijienos, nurodytos Reglamento (EB) Nr. 936/97 2 straipsnio f punkte, importo licencijai gauti, pateiktos nuo 2006 m. sausio 1 d. iki 5 d.

2.   Laikantis Reglamento (EB) Nr. 936/97 5 straipsnio nuostatų, per 2006 m. vasario mėnesio pirmąsias penkias dienas paraiškos licencijoms gauti gali būti pateiktos 6 802,347 tonų apimčiai.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. sausio 11 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. sausio 10 d.

Komisijos vardu

J. L. DEMARTY

Generalinis direktorius žemės ūkio ir kaimo plėtros reikalams


(1)  OL L 160, 1999 6 26, p. 21. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1782/2003 (OL L 270, 2003 10 21, p. 1).

(2)  OL L 137, 1997 5 28, p. 10. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1118/2004 (OL L 217, 2004 6 17, p. 10).


II Aktai, kurių skelbti neprivaloma

Komisija

11.1.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 6/32


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2006 m. sausio 4 d.

iš dalies keičiantis Sprendimą 92/452/EEB dėl embrionų surinkimo ir embrionų gamybos grupių Kanadoje ir Jungtinėse Amerikos Valstijose

(pranešta dokumentu Nr. C(2005) 5795)

(Tekstas svarbus EEE)

(2006/8/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1989 m. rugsėjo 25 d. Tarybos direktyvą 89/556/EEB dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, reglamentuojančių Bendrijos vidaus prekybą galvijų embrionais ir jų importą iš trečiųjų šalių (1), ypač į jos 8 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

1992 m. liepos 30 d. Komisijos sprendime 92/452/EEB dėl embrionų surinkimo ir embrionų gamybos grupių, patvirtintų trečiosiose šalyse eksportuoti galvijų embrionus į Bendriją, sąrašų sudarymo (2) numatyta, kad valstybės narės gali importuoti embrionus tik iš tų trečiųjų šalių, kuriose juos surinko, apdorojo ir saugojo šiame sprendime nurodytos embrionų surinkimo grupės.

(2)

Kanada ir Jungtinės Amerikos Valstijos paprašė iš dalies pakeisti šių grupių sąrašą pataisant tam tikrų embrionų surinkimo ir embrionų gamybos grupių duomenis.

(3)

Kanada ir Jungtinės Amerikos Valstijos pateikė garantijas dėl Direktyvoje 89/556/EEB nustatytų atitinkamų taisyklių laikymosi, ir šių šalių veterinarijos tarnybos oficialiai patvirtino, kad tų embrionų surinkimo grupių surinktus embrionus galima eksportuoti į Bendriją.

(4)

Todėl Sprendimas 92/452/EEB turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas.

(5)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 92/452/EEB priedas iš dalies keičiamas pagal šio sprendimo priedą.

2 straipsnis

Šis sprendimas taikomas nuo 2006 m. sausio 14 d.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2006 m. sausio 4 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 302, 1989 10 19, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 806/2003 (OL L 122, 2003 5 16, p. 1).

(2)  OL L 250, 1992 8 29, p. 40. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 2005/774/EB (OL L 291, 2005 11 5, p. 46).


PRIEDAS

Sprendimo 92/452/EEB priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

išbraukiamos šios Kanados embrionų surinkimo grupėms skirtos eilutės:

„CA

 

E72

 

Western Ontario Breeders Inc.

PO Box 457

Woodstock, Ontario N4S 7Y7

Dr B. Hill

CA

 

E542

 

Livestock Reproductive Technologies Inc.

127 Quigley Dr. Cochrane, Alberta T0L OW4

Dr Stan Bychawski

CA

 

E583

 

130, rang Charlotte

Saint-Liboire, Québec J0H 1R0

Dr Rolland Lussier

CA

 

E595

 

8451 Highway 23N

Box 66

Listowel, Ontario N4W 3H2

Dr Rod Wierenga

CA

 

E630

 

McIntosh Embryo Transfer

RR 5

Embro, Ontario

Dr Brian Hill

CA

 

E945

 

Hôpital Vet. Iberville Missisisquoi

1120 Boulevard d’Iberville

Iberville, Québec J2X 4B6

Dr Daniel Gervais

CA

 

E979

 

Bureau vétérinaire Kildare

681, rue Kildare

CP 252 Saint-Ambroise, Québec

J0K 1C0

Dr Suzanne Laurence

CA

 

E1113

 

Maritime Genetics

RR 2

Salisbury, New Brunswick

E0A 3EO

Dr Richard Whittaker

CA

 

E1364

 

Trillium Embryo Services

99 Hands Drive

Guelph, Ontario N1G 4N3

Dr Robert Stubbings

CA

 

E1439

 

RR 5

Guelph, Ontario N1H 6J2

Dr Claire Plante

CA

 

E1535

 

Optimum Genetics Ltd

4246 Albert St.

Regina, Saskatchewan S4S 3R9

Dr Duncan K. Hockley“

b)

įterpiamos šios Kanadai skirtos eilutės:

„CA

 

E1624

 

Central Veterinary Clinic

4102-64 St. Southwest Industrial Park

Ponoka, Alberta T4J 1J8

Dr Bruce Wine

CA

 

E1665

 

Bow Valley Embryo Transfer Ltd

PO Box 1239

Brooks, Alberta T1R 1C1

Dr Rob Stables“

c)

Kanados embrionų surinkimo grupei Nr. E71 skirta eilutė pakeičiama taip:

„CA

 

E71

E71

(FIV)

Gencor

RR 5

Guelph, Ontario N1H 6J2

Dr Ken Christie

Dr Everett Hall“

d)

Kanados embrionų surinkimo grupei Nr. E593 skirta eilutė pakeičiama taip:

„CA

 

E593

 

Davis-Rairdan Embryo Transplant Ltd

PO Box 590

Crossfield, Alberta T0M 0S0

Dr R. Davis“

e)

Kanados embrionų surinkimo grupei Nr. E607 skirta eilutė pakeičiama taip:

„CA

 

E607

 

Mill Bay Veterinary Clinic

840 Delaune Road

PO Box 128

Mill Bay, British Columbia

VOR 2P0

Dr Chris Urquhart“

f)

Kanados embrionų surinkimo ir gamybos grupei Nr. E661 skirta eilutė pakeičiama taip:

„CA

 

E661

E661

(FIV)

Clinique Vétérinaire — Saint-Louis

84 Principale, CP 30

Saint-Louis de Gonzague,

Québec

J0S 1TO

Dr Roger Sauvé

Dr Guy Massicotte“

g)

Kanados embrionų surinkimo grupei Nr. E728 skirta eilutė pakeičiama taip:

„CA

 

E728

 

Central Canadian Genetics Ltd

202 Dufferin Ave.

Selkirk, Manitoba R1A 1B9

Dr Jack Reeb“

h)

Kanados embrionų surinkimo ir gamybos grupei Nr. E764 skirta eilutė pakeičiama taip:

„CA

 

E764

E764

(FIV)

Alta Embryo Group Ltd

253147 Unit A, Bearspaw Road

Calgary, Alberta T3L 2P5

Dr R. J. McAllister

Dr R. E. Janzen“

i)

Kanados embrionų surinkimo ir gamybos grupei Nr. E827 skirta eilutė pakeičiama taip:

„CA

 

E827

E827

(FIV)

Landry et Houde Vétérinaires

216 rue Campagna

Victoriaville, Québec G6P 6A2

Dr Richard Landry

Dr Raymond Houde“

j)

Kanados embrionų surinkimo grupei Nr. E885 skirta eilutė pakeičiama taip:

„CA

 

E885

 

Livestock Reproductive

Technologies Inc.

315 Silverthorn Way N.W.

Calgary, Alberta T3B 4E8

Dr Martin Wenkoff“

k)

Kanados embrionų surinkimo ir gamybos grupei Nr. E933 skirta eilutė pakeičiama taip:

„CA

 

E933

E933

(FIV)

E.T.E. Inc.

3700 Boulevard de la Chaudière

Suite 100

Ste Foy, Québec G1X 2K5

Dr Louis Picard

Dr Marc Dery

Dr Pierre Clavel“

l)

Kanados embrionų surinkimo grupei Nr. E1033 skirta eilutė pakeičiama taip:

„CA

 

E1033

 

Les Transferts d’Embryons de l’Est

183 rue Ste-Anne

Rimouski, Québec G5L 4H2

Dr Barbara St-Pierre“

m)

Kanados embrionų surinkimo grupei Nr. E1142 skirta eilutė pakeičiama taip:

„CA

 

E1142

 

Trans-Bio Génétique Inc.

2145, rang Saint-Edouard

St-Liboire, Québec J0H 1R0

Dr Raynald Dupras“

n)

Kanados embrionų surinkimo grupei Nr. NSET002 skirta eilutė pakeičiama taip:

„CA

 

E1551

 

Nova Scotia Animal Breeders Co-op.

288 Hawthorne St. Antigonish, Nova Scotia,

B2T 1B8

Dr Darryl P. Ward“

o)

išbraukiamos šios Jungtinių Amerikos Valstijų embrionų surinkimo grupėms skirtos eilutės:

„US

 

94OH077 E7

 

Select Embryos, Inc.

11555 US 42

Plain City, OH

Dr Ronald F. Rohde

US

 

96OH090 E7

 

Select Embryos, Inc.

10630 US 42

Plain City, OH

Dr Anthony E. Good

US

 

92WI051 E29

94WI051 IVF

ABS Global

6908 River Rd

DeForest, WI

Dr Lori Nagel

US

 

91IA027 E509

 

Maplehurst Ova Trans

RR 1, Box 124

Keota, IA

Dr R. A. Carmichael

US

 

91PA005 E512

94PA005 IVF

Em Tran Inc.

197 Bossier Road

Elizabethtown, PA

Dr Boyd Henderson

US

 

94OH073 E568

 

Ohio Embryo Transfer Inc.

PO Box 64

120 DW County Line Road

Columbiana, OH

Dr Max M. Van Buren

US

 

95OR080 E579

Evergreen Veterinary

Reproductive Services

605 Marvin Road

Tillamook, OR

Dr Rick Steel

US

 

91ME009 E585

 

Pinetree-R ET Service

PO Box 249

North Anson, ME

Dr Paul L. Roullard

US

 

91MI017 E599

Reproductive Special

4915 Delta River Drive

Lansing, MI

Dr Craig Thompson

US

 

93WI064 E655

Sunshine Genetics

Rt 5, Box 38, W7782, Hwy 12

Whitewater, WI

Dr Chris Keim

US

 

97W1097 E707

Mayville Animal Clinic, SC

N7860 Hwy 67

Mayville, WI

Dr Patrick Philips

US

 

94WI018 E708

Royal Flush Genetics

101 North Adams

Marshfield, WI

Dr Randy A. Musack

US

 

93OH057 E720

Blauser Vet Clinic

4088 Ruby Road

Tipp City, OH 45371

Dr Chris Blauser

US

 

94ME075 E812

 

New England Genetics

RR 3, Box 630

Auburn, ME

Dr Calvin Blessing

US

 

94WI078 E845

Dairyland Veterinary Service SC

310 Main Street

Casco, WI

Dr Michael Staudinger

US

 

94WI079 E913

Heritage Animal Hospital

751 West Main St.

Hortonville, WI

Dr Dan Oberschlake

US

 

01WI098 E1063

 

Dairyland Veterinary Practice

370 Flower Court

Platterville, WI 53818

Dr Leah Penza

US

 

96WI093 E1093

Wittenburg Veterinary Clinic

N. 4692 Birnamwood Rd

Birnamwood, WI

Dr John Prososki“

p)

įterpiama ši Jungtinėms Amerikos Valstijoms skirta eilutė:

„US

 

05GA115 E835

 

Bickett Genetics

455 Brotherton Lane

Chickamauga, GA 30707

Dr Todd J. Bickett“

q)

Jungtinių Amerikos Valstijų embrionų surinkimo grupei Nr. 93WI060 skirta eilutė pakeičiama taip:

„US

 

93WI060 E857

 

Emquest Embryo Transfer Service

2400 Eastern Ave.

Plymouth, WI 53073

Dr Byron W. Williams“

r)

Jungtinių Amerikos Valstijų embrionų surinkimo grupei Nr. 96OR085 skirta eilutė pakeičiama taip:

„US

 

96OR085 E1090

 

Precision Embryonics, Inc.

11380 Little River Road

Glide, OR 97443

Dr Gregory J. K. Garcia“

s)

Jungtinių Amerikos Valstijų embrionų surinkimo grupei Nr. 99MI105 skirta eilutė pakeičiama taip:

„US

 

99MI105 E4

 

Northstar Select Sires

1081 129th Ave.

Wayland, MI 49348

Dr Jeffrey Adams“

t)

Jungtinių Amerikos Valstijų embrionų surinkimo grupei Nr. 92WI057 skirta eilutė pakeičiama taip:

„US

 

91WI057 E631

 

VRS Inc.

3559 Pioneer Rd

Verona, WI

Dr Robert Rowe“

u)

Jungtinių Amerikos Valstijų embrionų surinkimo grupei Nr. 91WI045 skirta eilutė pakeičiama taip:

„US

 

91WI045 E655

 

Sunshine Genetics

Rt 5, Box 38, W7782, Hwy 12

Whitewater, WI

Dr Chris Keim

Dr Dan Hornickel“