ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 344

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

48 tomas
2005m. gruodžio 27d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

*

2005 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2110/2005 dėl galimybės gauti Bendrijos išorės paramą

1

 

*

2005 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2111/2005 dėl oro vežėjų, kuriems taikomas draudimas vykdyti veiklą Bendrijoje, Bendrijos sąrašo sudarymo ir oro transporto keleivių informavimo apie skrydį vykdančio oro vežėjo tapatybę bei panaikinantis Direktyvos 2004/36/EB 9 straipsnį ( 1 )

15

 

*

2005 m. lapkričio 21 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2112/2005 dėl galimybės gauti Bendrijos išorės paramą

23

 

*

2005 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 2113/2005/EB, iš dalies keičiantis Sprendimą Nr. 2256/2003/EB, siekiant pratęsti programos galiojimą 2006 m., kad būtų galima paskleisti gerą praktiką ir stebėti informacinių ir ryšių technologijų (IRT) diegimą ( 1 )

34

 

*

2005 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/82/EB, panaikinanti Tarybos direktyvą 90/544/EEB dėl paneuropinei antžeminei viešajai radijo ieškai skirtų dažnių juostų Bendrijoje suderinto įdiegimo ( 1 )

38

 

*

2005 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/84/EB, dvidešimt antrą kartą iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 76/769/EEB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su tam tikrų pavojingų medžiagų ir preparatų (ftalatai žaisluose ir vaikų priežiūros prekėse) pardavimo ir naudojimo apribojimais, suderinimo

40

 

*

2005 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/88/EB, iš dalies keičianti Direktyvą 2000/14/EB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamą triukšmą, suderinimo ( 1 )

44

 

 

II   Aktai, kurių skelbti neprivaloma

 

 

Komisija

 

*

2005 m. gruodžio 20 d. Komisijos sprendimas dėl 169,4-169,8125 MHz dažnių juostos naudojimo suderinimo Bendrijoje (pranešta dokumentu Nr. C(2005) 5503)  ( 1 )

47

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2005 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/44/EB dėl suderintų upių informacijos paslaugų (UIP) Bendrijos vidaus vandens keliuose klaidų ištaisymas (OL L 255, 2005 9 30)

52

 


 

(1)   tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, kuriuos skelbti privaloma

27.12.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 344/1


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2110/2005

2005 m. gruodžio 14 d.

dėl galimybės gauti Bendrijos išorės paramą

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 179 ir 181a straipsnius,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

pasikonsultavę su Regionų komitetu,

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos (2),

kadangi:

(1)

Tiesioginis arba netiesioginis pagalbos skyrimo susiejimas su prekių ir paslaugų pirkimu iš tokios pagalbos lėšų šalyje donorėje mažina pagalbos veiksmingumą ir yra nesuderinamas su skurdo mažinimo politika. Pats savaime pagalbos atsiejimas nėra tikslas, tačiau juo reikėtų pasinaudoti kaip kitų kovos su skurdu elementų, tokių kaip nuosavybė, regioninė integracija ir gebėjimų didinimas, kryžminio finansavimo priemone, visų pirma siekiant sustiprinti besivystančių šalių vietinių ir regioninių prekių tiekėjų ir paslaugų teikėjų pajėgumą.

(2)

2001 m. kovo mėnesį Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) Vystymosi paramos komitetas (VPK) priėmė „Rekomendaciją dėl oficialiosios vystymosi paramos mažiausiai išsivysčiusioms šalims atsiejimo“ (3). Valstybės narės priėmė tą rekomendaciją, o Komisija tos rekomendacijos dvasią pripažino Bendrijos pagalbos gairėmis.

(3)

2002 m. kovo 14 d. Bendrųjų reikalų taryba, kuri, ruošiantis tarptautinei vystymosi finansavimo konferencijai, vykusiai 2002 m. kovo 18–22 d. Monterėjuje, buvo sušaukta tuo pat metu, kaip Europos Vadovų Taryba Barselonoje, nustatė, kad Europos Sąjunga „įgyvendins VPK rekomendaciją dėl paramos mažiausiai išsivysčiusioms šalims atsiejimo ir tęs diskusijas dėl tolesnio dvišalės pagalbos atsiejimo. ES taip pat svarstys tolesnio Bendrijos pagalbos atsiejimo, palaikant esamą ES ir AKR lengvatinių kainų sistemą, priemones“.

(4)

2002 m. lapkričio 18 d. Komisija priėmė komunikatą Tarybai ir Europos Parlamentui pavadinimu „Atsiejimas: pagalbos veiksmingumo didinimas“. Jame išdėstyta Komisijos nuomonė šiuo klausimu ir galimybės įgyvendinti pirmiau minėtą Barselonoje prisiimtą įsipareigojimą, susijusį su ES pagalbos paramos sistema.

(5)

2003 m. gegužės 20 d. Išvadose dėl pagalbos atsiejimo Taryba pabrėžė būtinumą tęsti Bendrijos pagalbos atsiejimą. Ji pritarė minėtame komunikate nurodytoms priemonėms ir nusprendė dėl pasiūlytų galimybių.

(6)

2003 m. rugsėjo 4 d. Europos Parlamentas priėmė rezoliuciją dėl pirmiau minėto Komisijos komunikato (4), kuriame jis pažymėjo būtinumą tęsti Bendrijos pagalbos atsiejimą. Rezoliucijoje buvo pritarta tame komunikate nurodytoms priemonėms ir sutikta su pasiūlytomis galimybėmis. Joje pabrėžiama, kad reikia tęsti debatus dėl didesnio pagalbos atsiejimo, remiantis tolesniais tyrimais ir dokumentuose įtvirtintais pasiūlymais, ir ypač raginama, kad būtų suteikta „aiški preferencija vietiniam bei regioniniam bendradarbiavimui, eiliškumo tvarka pirmenybę teikiant prekių tiekėjams ir paslaugų teikėjams iš pagalbą gaunančių šalių, kaimyninių besivystančių šalių ir kitų besivystančių šalių“, siekiant padėti pagalbą gaunančioms šalims tobulinti jose nacionaliniu, regioniniu, vietiniu ir šeimų lygiu vykdomą gamybą bei skatinti priemones, kuriomis siekiama sukurti visuomenei palankesnes sąlygas apsirūpinti maisto produktais ir užtikrinti pagrindinių paslaugų teikimą, atsižvelgiant į vietinius papročius ir vietines gamybos bei prekybos sistemas.

(7)

Siekiant nustatyti galimybę gauti Bendrijos išorės paramą, reikia išanalizuoti keletą elementų. Galimybė gauti pagalbą asmenims nustatyta 3 straipsnyje esančiose tinkamumo gauti pagalbą taisyklėse. Ekspertų įtraukimo ir tinkamų gauti pagalbą asmenų įsigyjamų prekių bei medžiagų kilmę reglamentuojančios taisyklės išdėstytos atitinkamai 4 ir 5 straipsniuose. Abipusiškumo apibrėžimas ir jo įgyvendinimo būdai nustatyti 6 straipsnyje. 7 straipsnyje pateikiamos leidžiančios nukrypti nuostatos ir jų įgyvendinimas. Specifinės nuostatos dėl operacijų, finansuojamų per tarptautines, regionines organizacijas arba bendrai su trečiąja šalimi, yra išdėstytos 8 straipsnyje. 9 straipsnyje pateikiamos specifinės nuostatos dėl humanitarinės pagalbos.

(8)

Galimybė gauti Bendrijos išorės paramą nustatyta pagrindiniuose tokią paramą reglamentuojančiuose aktuose bei 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamente (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento (5) (toliau – finansinis reglamentas). Šiuo reglamentu padaryti pakeitimai, susiję su galimybe gauti Bendrijos pagalbą, sąlygoja pakeitimus visuose pirmiau išvardytuose dokumentuose. Visų susijusių pagrindinių aktų pakeitimai yra išvardyti šio reglamento I priede.

(9)

Atrenkant konkursų nugalėtojus pagal Bendrijos instrumentą ypač atsižvelgiama į tai, kaip laikomasi Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) nustatytų tarptautiniu mastu priimtų pagrindinių darbo standartų, pvz., konvencijų dėl asociacijų ir kolektyvinių derybų laisvės, priverstinio darbo panaikinimo, su įdarbinimu ir užimtumu susijusios diskriminacijos panaikinimo bei vaikų darbo panaikinimo.

(10)

Atrenkant konkursų nugalėtojus pagal Bendrijos instrumentą ypač atsižvelgiama į tai, kaip laikomasi šių tarptautiniu mastu priimtų aplinkosaugos konvencijų: 1992 m. Biologinės įvairovės konvencijos, 2000 m. Kartachenos biosaugos protokolo ir 1997 m. Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos Kioto protokolo,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Taikymo sritis

Šiame reglamente nustatomos taisyklės suinteresuotosioms šalims naudotis I priede išvardytais Bendrijos išorės paramos instrumentais, finansuojamais Europos Sąjungos bendrojo biudžeto lėšomis.

2 straipsnis

Apibrėžimai

Šiame reglamente vartojamos sąvokos aiškinamos pagal finansinį reglamentą ir 2002 m. gruodžio 23 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2342/2002, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento įgyvendinimo taisyklių (6).

3 straipsnis

Tinkamumo taisyklės

1.   Teisę dalyvauti konkursuose dėl pirkimų arba subsidijų sutarčių, finansuojamų pagal Bendrijos instrumentą, turi visi juridiniai asmenys, įsisteigę Europos bendrijos valstybėse narėse arba šalyje, kurią Europos bendrija pripažįsta oficialia kandidate, ar Europos ekonominės erdvės valstybėje narėje.

2.   Teisę dalyvauti konkursuose dėl pirkimų arba subsidijų sutarčių, finansuojamų pagal I priedo A dalyje nurodytą Bendrijos teminės taikymo srities instrumentą, turi visi juridiniai asmenys, įsisteigę besivystančioje šalyje, nurodytoje II priede esančiame EBPO Vystymosi paramos komiteto sąraše, taip pat tie juridiniai asmenys, kurie pagal atitinkamą instrumentą jau naudojasi tokia teise.

3.   Teisę dalyvauti konkursuose dėl pirkimų arba subsidijų sutarčių, finansuojamų pagal I priedo B dalyje nurodytą Bendrijos geografinės taikymo srities instrumentą, turi visi juridiniai asmenys, įsisteigę besivystančioje šalyje, nurodytoje II priede esančiame EBPO Vystymosi paramos komiteto sąraše, kurie yra aiškiai nurodyti kaip tinkami, taip pat tie juridiniai asmenys, kurie pagal atitinkamą instrumentą jau naudojasi tokia teise.

4.   Teisę dalyvauti konkursuose dėl pirkimų arba subsidijų sutarčių, finansuojamų pagal Bendrijos instrumentą, turi visi juridiniai asmenys, kurie yra įsisteigę bet kurioje kitoje šalyje nei šio straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse nurodyta šalis, jeigu pagal 6 straipsnį buvo nustatyta abipusė galimybė gauti jų išorės paramą.

5.   Teisę dalyvauti konkursuose dėl pirkimų arba subsidijų sutarčių, finansuojamų pagal Bendrijos instrumentą, turi tarptautinės organizacijos.

6.   Pirmiau išdėstytos nuostatos nepažeidžia organizacijų, turinčių teisę dalyvauti bet kokiame konkurse, teisės dalyvauti, taip pat išimties, numatytos finansinio reglamento 114 straipsnio 1 dalyje.

4 straipsnis

Ekspertai

Pagal 3 ir 8 straipsnius konkurso dalyvių pasamdyti ekspertai gali būti bet kokios šalies piliečiai. Šis straipsnis taikomas nepažeidžiant Bendrijos pirkimų taisyklėse išdėstytų kokybės ir finansinių reikalavimų.

5 straipsnis

Kilmės taisyklės

Visos prekės ir medžiagos, perkamos pagal sutartį, finansuojamą pagal Bendrijos instrumentą, turi būti kilusios iš Bendrijos arba tinkamos gauti pagalbą šalies, nurodytos 3 ir 7 straipsniuose. Šiame reglamente vartojama kilmės sąvoka apibrėžta Bendrijos teisės aktuose dėl kilmės nustatymo muitinės tikslais.

6 straipsnis

Abipusiškumas su trečiosiomis šalimis

1.   Abipusė galimybė gauti Bendrijos išorės paramą suteikiama šaliai, kuriai taikoma 3 straipsnio 4 dalis, kai tokia šalis minėtą galimybę vienodomis sąlygomis suteikia Europos Sąjungos valstybėms narėms ir atitinkamai pagalbą gaunančiai šaliai.

2.   Suteikiant abipusę galimybę gauti Bendrijos išorės paramą atsižvelgiama į ES ir kitų donorų palyginimo pagal sektorius, numatytus EBPO Vystymosi paramos komiteto kategorijose arba šalies lygiu, nepriklausomai nuo to, ar atitinkama šalis yra donorė, ar pagalbą gaunanti šalis, rezultatus. Priimant sprendimą suteikti abipusę galimybę šaliai donorei, atsižvelgiama į šios šalies donorės teikiamos pagalbos skaidrumą, nuoseklumą ir proporcingumą, įskaitant pagalbos kokybę ir dydį.

3.   Abipusė galimybė gauti Bendrijos išorės paramą nustatoma priimant konkretų sprendimą dėl atitinkamos šalies arba regioninės šalių grupės. Toks sprendimas priimamas pagal 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimą 1999/468/EB, nustatantį Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (7), vadovaujantis procedūromis ir pritarus atitinkamam komitetui, susijusiam su atitinkamu teisės aktu. Vadovaujantis to sprendimo 7 straipsnio 3 dalimi, visada atsižvelgiama į Europos Parlamento teisę būti nuolat informuojamam. Toks sprendimas galioja ne trumpiau kaip vienerius metus.

4.   Galimybė gauti abipusę Bendrijos išorės paramą II priede nurodytoms mažiausiai išsivysčiusioms šalims automatiškai suteikiama III priede išvardytoms šalims.

5.   1, 2 ir 3 dalyse nurodytos procedūros metu konsultuojamasi su pagalbą gaunančiomis šalimis.

7 straipsnis

Nuostatos, leidžiančios nukrypti nuo tinkamumo ir kilmės taisyklių

1.   Tinkamai pagrįstais išimtiniais atvejais teisę gauti pagalbą Komisija gali suteikti šalies, kuri nėra tinkama pagal 3 straipsnį, juridiniams asmenims.

2.   Tinkamai pagrįstais išimtiniais atvejais Komisija gali leisti pirkti prekes ir medžiagas, kilusias iš šalies, kuri nėra tinkama pagal 3 straipsnį.

3.   Šio straipsnio 1 ir 2 dalyse numatytas leidžiančias nukrypti nuostatas galima pagrįsti produktų ir paslaugų nebuvimu atitinkamų šalių rinkose, ypatingos skubos atvejais arba tuomet, kai dėl tinkamumo taisyklių neįmanoma arba darosi vis sunkiau įgyvendinti projektą, programą arba veiksmą.

8 straipsnis

Operacijos, kuriose dalyvauja tarptautinės organizacijos arba kuriose taikomas bendras finansavimas

1.   Kai Bendrijos finansavimas skiriamas operacijai, kuri vykdoma per tarptautinę organizaciją, dalyvauti atitinkamose sutartinėse procedūrose gali visi juridiniai asmenys, kurie yra tinkami pagal 3 straipsnį, taip pat visi juridiniai asmenys, kurie yra tinkami pagal tokios organizacijos taisykles, užtikrinant vienodas sąlygas visiems donorams. Tos pačios taisyklės taikomos prekėms, medžiagoms ir ekspertams.

2.   Kai Bendrijos finansavimas skiriamas operacijai, kuri finansuojama bendrai su trečiąja šalimi pagal 6 straipsnyje numatytą abipusiškumą, arba su regionine organizacija ar valstybe nare, dalyvauti atitinkamose sutartinėse procedūrose gali visi juridiniai asmenys, kurie yra tinkami pagal 3 straipsnį, taip pat visi juridiniai asmenys, kurie yra tinkami pagal tokios trečiosios šalies, regioninės organizacijos arba valstybės narės taisykles. Tos pačios taisyklės taikomos prekėms, medžiagoms ir ekspertams.

3.   Pagalbos maistu operacijų atveju šis straipsnis taikomas tik neatidėliotinoms operacijoms.

9 straipsnis

Humanitarinė pagalba ir NVO

1.   Teikiant humanitarinę pagalbą pagal 1996 m. birželio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1257/96 dėl humanitarinės pagalbos (8) ir teikiant pagalbą tiesiogiai per NVO pagal 1998 m. liepos 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1658/98 dėl bendro su Europos nevyriausybinėmis plėtos organizacijomis (NVO) besivystančių šalių naudai vykdomų operacijų finansavimo (9), 3 straipsnio nuostatos netaikomos tinkamumo kriterijams, nustatytiems subsidijų gavėjų atrankai.

2.   Šių subsidijų gavėjai laikosi šiame reglamente nustatytų taisyklių, jeigu, įgyvendinant finansuojamą humanitarinį veiksmą ir teikiant pagalbą tiesiogiai per NVO pagal Reglamentą (EB) Nr. 1658/98, turi būti skelbiami konkursai pirkimų sutartims.

10 straipsnis

Esminių principų laikymasis ir vietinių rinkų stiprinimas

1.   Siekiant greičiau sumažinti skurdą skatinant vietinius gebėjimus, rinkas ir pirkimus, reikia skirti ypatingą dėmesį vietinėms ir regioninėms pirkimų galimybėms šalyse partnerėse.

2.   Konkursų dalyviai, kurie pripažįstami nugalėtojais, turi laikytis tarptautiniu mastu priimtų pagrindinių darbo standartų, pvz., pagrindinių TDO darbo standartų, konvencijų dėl asociacijų ir kolektyvinių derybų laisvės, priverstinio darbo panaikinimo, su įdarbinimu ir užimtumu susijusios diskriminacijos panaikinimo bei vaikų darbo panaikinimo.

3.   Besivystančių šalių galimybė gauti Bendrijos išorės paramą užtikrinama teikiant bet kokio pobūdžio atitinkamą techninę paramą.

11 straipsnis

Reglamento įgyvendinimas

Šiuo reglamentu iš dalies pakeičiamos ir reguliuojamos visų šiuo metu galiojančių I priede išvardytų Bendrijos instrumentų atitinkamos dalys. Komisija, atsižvelgdama į visus EBPO tekstų pakeitimus, iš dalies keičia šio reglamento II–IV priedus.

12 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Strasbūre, 2005 m. gruodžio 14 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

J. BORRELL FONTELLES

Tarybos vardu

Pirmininkas

C. CLARKE


(1)  OL C 157, 2005 6 28, p. 99.

(2)  2005 m. birželio 23 d. Europos Parlamento nuomonė (dar nepaskelbta OL) ir 2005 m. lapkričio 21 d. Tarybos sprendimas.

(3)  EBPO/VPK 2001 m. pranešimas, 2002 m., 3 tomas, Nr. 1, p. 46.

(4)  OL C 76 E, 2004 3 25, p. 474.

(5)  OL L 248, 2002 9 16, p. 1.

(6)  OL L 357, 2002 12 31, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB, Euratomas) Nr. 1261/2005 (OL L 201, 2005 8 2, p. 3).

(7)  OL L 184, 1999 7 17, p. 23.

(8)  OL L 163, 1996 7 2, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1882/2003 (OL L 284, 2003 10 31, p. 1).

(9)  OL L 213, 1998 7 30, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1882/2003.


I PRIEDAS

Toliau išvardytuose Bendrijos instrumentuose atliekami tokie pakeitimai.

A DALIS – Bendrijos instrumentai pagal teminę taikymo sritį

1.

2003 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1568/2003 dėl pagalbos kovai su skurdo ligomis (ŽIV/AIDS, tuberkulioze ir maliarija) besivystančiose šalyse (1):

5 straipsnio 3 dalis papildoma šiuo sakiniu:

„Dalyvavimas sutartinėse procedūrose, įgyvendinamose per tarptautinę organizaciją arba finansuojamose bendrai su trečiąja šalimi, yra apibrėžtas 2005 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 2110/2005 dėl galimybės gauti Bendrijos išorės paramą (2)

8 straipsnis pakeičiamas taip:

„8 straipsnis

1.   Tinkamumas dalyvauti konkurso procedūrose pagal šį reglamentą nustatomas atsižvelgiant į nacionalinės priklausomybės ir kilmės taisykles bei leidžiančias nuo jų nukrypti nuostatas, esančias Reglamente (EB) Nr. 2110/2005.

2.   Prekių ir medžiagų, perkamų pagal šį reglamentą, kilmė nustatoma atsižvelgiant į nacionalinės priklausomybės ir kilmės taisykles bei leidžiančias nuo jų nukrypti nuostatas, esančias Reglamente (EB) Nr. 2110/2005.“

2.

2003 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1567/2003 dėl pagalbos, teikiamos reprodukcinės ir seksualinės sveikatos ir teisių politikai bei veiksmams besivystančiose šalyse (3):

5 straipsnio 3 dalis papildoma šiuo sakiniu:

„Dalyvavimas sutartinėse procedūrose, įgyvendinamose per tarptautinę organizaciją arba finansuojamose bendrai su trečiąja šalimi, yra apibrėžtas 2005 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 2110/2005 dėl galimybės gauti Bendrijos išorės paramą (4)

8 straipsnis pakeičiamas taip:

„8 straipsnis

1.   Tinkamumas dalyvauti konkurso procedūrose pagal šį reglamentą nustatomas atsižvelgiant į nacionalinės priklausomybės ir kilmės taisykles bei leidžiančias nuo jų nukrypti nuostatas, esančias Reglamente (EB) Nr. 2110/2005.

2.   Prekių ir medžiagų, perkamų pagal šį reglamentą, kilmė nustatoma atsižvelgiant į nacionalinės priklausomybės ir kilmės taisykles bei leidžiančias nuo jų nukrypti nuostatas, esančias Reglamente (EB) Nr. 2110/2005.“

3.

2001 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1724/2001 dėl veiksmų, nukreiptų prieš priešpėstines minas besivystančiose šalyse (5):

4 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Tinkamumas dalyvauti konkurso procedūrose pagal šį reglamentą nustatomas atsižvelgiant į nacionalinės priklausomybės ir kilmės taisykles bei leidžiančias nuo jų nukrypti nuostatas, esančias 2005 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 2110/2005 dėl galimybės gauti Bendrijos išorės paramą (6).

8 straipsnio 2 dalis papildoma šiuo sakiniu:

„Dalyvavimas sutartinėse procedūrose, įgyvendinamose per tarptautinę organizaciją arba finansuojamose bendrai su trečiąja šalimi, yra apibrėžtas Reglamente (EB) Nr. 2110/2005.“

4.

2000 m. lapkričio 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 2493/2000 dėl priemonių, skatinančių visišką aplinkos apsaugos aspekto integravimą į besivystančių šalių plėtros procesą (7):

5 straipsnio 3 dalis papildoma šiuo sakiniu:

„Dalyvavimas sutartinėse procedūrose, įgyvendinamose per tarptautinę organizaciją arba finansuojamose bendrai su trečiąja šalimi, yra apibrėžtas 2005 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 2110/2005 dėl galimybės gauti Bendrijos išorės paramą (8).

8 straipsnio 8 dalis pakeičiama taip:

„8.   Tinkamumas dalyvauti konkurso procedūrose pagal šį reglamentą nustatomas atsižvelgiant į nacionalinės priklausomybės ir kilmės taisykles bei leidžiančias nuo jų nukrypti nuostatas, esančias Reglamente (EB) Nr. 2110/2005.“

8 straipsnio 9 dalis pakeičiama taip:

„9.   Prekių ir medžiagų, perkamų pagal šį reglamentą, kilmė nustatoma atsižvelgiant į nacionalinės priklausomybės ir kilmės taisykles bei leidžiančias nuo jų nukrypti nuostatas, esančias Reglamente (EB) Nr. 2110/2005.“

5.

2000 m. lapkričio 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 2494/2000 dėl priemonių, skatinančių atogrąžų ir kitų miškų išsaugojimą bei subalansuotą valdymą besivystančiose šalyse (9):

6 straipsnio 3 dalis papildoma šiuo sakiniu:

„Dalyvavimas sutartinėse procedūrose, įgyvendinamose per tarptautinę organizaciją arba finansuojamose bendrai su trečiąja šalimi, yra apibrėžtas 2005 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 2110/2005 dėl galimybės gauti Bendrijos išorės paramą (10).

9 straipsnio 8 dalis pakeičiama taip:

„8.   Tinkamumas dalyvauti konkurso procedūrose pagal šį reglamentą nustatomas atsižvelgiant į nacionalinės priklausomybės ir kilmės taisykles bei leidžiančias nuo jų nukrypti nuostatas, esančias Reglamente (EB) Nr. 2110/2005.“

9 straipsnio 9 dalis pakeičiama taip:

„9.   Prekių ir medžiagų, perkamų pagal šį reglamentą, kilmė nustatoma atsižvelgiant į nacionalinės priklausomybės ir kilmės taisykles bei leidžiančias nuo jų nukrypti nuostatas, esančias Reglamente (EB) Nr. 2110/2005.“

6.

1999 m. balandžio 29 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 975/1999, nustatančiame reikalavimus dėl vystymąsi remiančio bendradarbiavimo veiksmų programų, kurios padeda siekti bendrojo tikslo – plėtoti ir įtvirtinti demokratiją ir teisinę valstybę bei gerbti žmogaus teises ir pagrindines laisves, įgyvendinimo (11):

5 straipsnis pakeičiamas taip:

„5 straipsnis

Tinkamumas subsidijų sutartims nustatomas pagal nacionalinės priklausomybės ir kilmės taisykles bei leidžiančias nuo jų nukrypti nuostatas, esančias 2005 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 2110/2005 dėl galimybės gauti Bendrijos išorės paramą (12).

8 straipsnis pakeičiamas taip:

„8 straipsnis

1.   Tinkamumas dalyvauti konkurso procedūrose pagal šį reglamentą nustatomas atsižvelgiant į nacionalinės priklausomybės ir kilmės taisykles bei leidžiančias nuo jų nukrypti nuostatas, esančias Reglamente (EB) Nr. 2110/2005.

2.   Prekių ir medžiagų, perkamų pagal šį reglamentą, kilmė nustatoma atsižvelgiant į nacionalinės priklausomybės ir kilmės taisykles bei leidžiančias nuo jų nukrypti nuostatas, esančias Reglamente (EB) Nr. 2110/2005.“

7.

1998 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 2836/98 dėl lyčių klausimų integravimo į plėtrą remiantį bendradarbiavimą (13):

5 straipsnio 4 dalis papildoma šiuo sakiniu:

„Dalyvavimas sutartinėse procedūrose, įgyvendinamose per tarptautinę organizaciją arba finansuojamose bendrai su trečiąja šalimi, yra apibrėžtas 2005 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 2110/2005 dėl galimybės gauti Bendrijos išorės paramą (14).

7 straipsnio 6 dalis pakeičiama taip:

„6.   Tinkamumas dalyvauti konkurso procedūrose pagal šį reglamentą nustatomas atsižvelgiant į nacionalinės priklausomybės ir kilmės taisykles bei leidžiančias nuo jų nukrypti nuostatas, esančias Reglamente (EB) Nr. 2110/2005.“

7 straipsnio 7 dalis pakeičiama taip:

„7.   Prekių ir medžiagų, perkamų pagal šį reglamentą, kilmė nustatoma atsižvelgiant į nacionalinės priklausomybės ir kilmės taisykles bei leidžiančias nuo jų nukrypti nuostatas, esančias Reglamente (EB) Nr. 2110/2005.“

8.

1998 m. liepos 17 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 1658/98 dėl bendro su Europos nevyriausybinėmis plėtros organizacijomis (NVO) besivystančių šalių naudai vykdomų operacijų finansavimo (15):

3 straipsnio 1 dalies antroji įtrauka pakeičiama taip:

„–

jų būstinė privalo būti šalyje, tinkančioje gauti pagalbą, ir ši būstinė privalo būti veiksmingu sprendimų priėmimo centru visoms bendrai finansuojamoms operacijoms, kaip tai numatyta 2005 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 2110/2005 dėl galimybės gauti Bendrijos išorės paramą (16).

3 straipsnio 1 dalies trečioji įtrauka pakeičiama taip:

„—

Didžioji jų turimų lėšų dalis turi būti iš šalies, tinkančios gauti pagalbą, nurodytos Reglamente (EB) Nr. 2110/2005.“

3 straipsnis papildomas šia dalimi:

„3.   Prekių ir medžiagų, perkamų pagal šį reglamentą, kilmė nustatoma atsižvelgiant į nacionalinės priklausomybės ir kilmės taisykles bei leidžiančias nuo jų nukrypti nuostatas, esančias Reglamente (EB) Nr. 2110/2005.“

9.

1997 m. spalio 13 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 2046/97 dėl Šiaurės ir Pietų bendradarbiavimo kampanijoje prieš narkotikus ir narkomaniją (17):

5 straipsnis pakeičiamas taip:

„5 straipsnis

Pagal šį reglamentą tinkami gauti finansinę paramą bendradarbiavimo partneriai yra regioninės ir tarptautinės organizacijos, pirmiausia UNDCP, nevyriausybinės organizacijos, nacionalinės, provincijų ir vietinės valdžios padaliniai bei agentūros, bendruomeninės organizacijos, institutai ir viešieji bei privatūs veikiantys asmenys. Tinkamumas subsidijų sutartims nustatomas pagal nacionalinės priklausomybės ir kilmės taisykles bei leidžiančias nuo jų nukrypti nuostatas, esančias 2005 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 2110/2005 dėl galimybės gauti Bendrijos išorės paramą (18).

6 straipsnio 5 dalis papildoma šiuo sakiniu:

„Dalyvavimas sutartinėse procedūrose, įgyvendinamose per tarptautinę organizaciją arba finansuojamose bendrai su trečiąja šalimi, yra apibrėžtas Reglamente (EB) Nr. 2110/2005.“

9 straipsnio 7 dalis pakeičiama taip:

„7.   Tinkamumas dalyvauti konkurso procedūrose pagal šį reglamentą nustatomas atsižvelgiant į nacionalinės priklausomybės ir kilmės taisykles bei leidžiančias nuo jų nukrypti nuostatas, esančias Reglamente (EB) Nr. 2110/2005.“

9 straipsnio 8 dalis pakeičiama taip:

„8.   Prekių ir medžiagų, perkamų pagal šį reglamentą, kilmė nustatoma atsižvelgiant į nacionalinės priklausomybės ir kilmės taisykles bei leidžiančias nuo jų nukrypti nuostatas, esančias Reglamente (EB) Nr. 2110/2005.“

10.

1996 m. lapkričio 22 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 2258/96 dėl reabilitacijos ir atstatymo operacijų besivystančiose šalyse (19):

4 straipsnio 4 dalis papildoma šiuo sakiniu:

„Dalyvavimas sutartinėse procedūrose, įgyvendinamose per tarptautinę organizaciją arba finansuojamose bendrai su trečiąja šalimi, yra apibrėžtas 2005 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 2110/2005 dėl galimybės gauti Bendrijos išorės paramą (20).

6 straipsnio 7 dalis pakeičiama taip:

„7.   Tinkamumas dalyvauti konkurso procedūrose pagal šį reglamentą nustatomas atsižvelgiant į nacionalinės priklausomybės ir kilmės taisykles bei leidžiančias nuo jų nukrypti nuostatas, esančias Reglamente (EB) Nr. 2110/2005.“

6 straipsnio 8 dalis pakeičiama taip:

„8.   Prekių ir medžiagų, perkamų pagal šį reglamentą, kilmė nustatoma atsižvelgiant į nacionalinės priklausomybės ir kilmės taisykles bei leidžiančias nuo jų nukrypti nuostatas, esančias Reglamente (EB) Nr. 2110/2005.“

11.

1996 m. birželio 27 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 1292/96 dėl pagalbos maistu politikos ir pagalbos maistu valdymo bei paramos maisto saugumui specialių operacijų (21):

9 straipsnis pakeičiamas taip:

„9 straipsnis

1.   Šalys ir organizacijos, tinkamos gauti Bendrijos pagalbą operacijoms pagal šį reglamentą atlikti, išvardytos priede. Todėl prioritetas skiriamas skurdžiausiems visuomenės sluoksniams ir mažas pajamas gaunančioms šalims, patiriančioms rimtų maisto trūkumų.

Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, kvalifikuota balsų dauguma tą sąrašą gali iš dalies pakeisti.

Tinkamumas subsidijų sutartims nustatomas atsižvelgiant į nacionalinės priklausomybės ir kilmės taisykles bei leidžiančias nuo jų nukrypti nuostatas, esančias 2005 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 2110/2005 dėl galimybės gauti Bendrijos išorės paramą (22).

2.   Ne pelno siekiančios nevyriausybinės organizacijos (NVO), tinkamos gauti Bendrijos tiesioginį ar netiesioginį finansavimą operacijoms pagal šį reglamentą atlikti, privalo atitikti šiuos kriterijus:

a)

jos privalo būti nepriklausomomis organizacijomis paramai gauti tinkamoje šalyje pagal toje šalyje galiojančius teisės aktus;

b)

jų būstinė privalo būti paramai gauti tinkamoje šalyje. Būstinė turi būti efektyvus sprendimų dėl visų bendro finansavimo operacijų priėmimo centras;

c)

jos privalo įrodyti, kad sugeba sėkmingai vykdyti pagalbos maistu operacijas, ypač panaudojant:

jų administravimo ir finansų valdymo gebėjimus,

jų techninius ir logistinius gebėjimus atlikti pasiūlytą operaciją,

operacijų, atliktų atitinkamų nevyriausybinių organizacijų finansuojant Bendrijai ar valstybėms narėms, rezultatus,

patirtį pagalbos maistu ir maisto saugumo srityje,

jų buvimą šalies gavėjos teritorijoje ir jų žinias apie tą šalį arba apie besivystančias šalis;

d)

įsipareigoja laikytis Komisijos nustatytų sąlygų dėl pagalbos maistu paskirstymo.

10 straipsnio 2 dalis papildoma šiuo sakiniu:

„— Dalyvavimas sutartinėse procedūrose, įgyvendinamose per tarptautinę organizaciją arba finansuojamose bendrai su trečiąja šalimi, yra apibrėžtas Reglamente (EB) Nr. 2110/2005.“

11 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Produktai mobilizuojami pagalbą gaunančioje šalyje arba bet kurioje iš besivystančių šalių (išvardytų priede), jei įmanoma, priklausančių pačiam geografiniam regionui kaip ir pagalbą gaunanti šalis. Prekių ir medžiagų, perkamų pagal šį reglamentą, kilmė nustatoma atsižvelgiant į nacionalinės priklausomybės ir kilmės taisykles bei leidžiančias nuo jų nukrypti nuostatas, esančias Reglamente (EB) Nr. 2110/2005.“

11 straipsnio 3 dalis išbraukiama.

11 straipsnio 4 dalis tampa 11 straipsnio 3 dalimi.

17 straipsnio pirmoji pastraipa pakeičiama taip:

„Tinkamumas dalyvauti konkurso procedūrose pagal šį reglamentą nustatomas atsižvelgiant į nacionalinės priklausomybės ir kilmės taisykles bei leidžiančias nuo jų nukrypti nuostatas, esančias Reglamente (EB) Nr. 2110/2005.“

B DALIS – Bendrijos instrumentai pagal geografinę taikymo sritį

12.

2001 m. sausio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 257/2001 dėl priemonių Turkijos ekonominei ir socialinei plėtrai skatinti įgyvendinimo (23):

5 straipsnio 5 dalis papildoma šiuo sakiniu:

„Dalyvavimas sutartinėse procedūrose, įgyvendinamose per tarptautinę organizaciją arba finansuojamose bendrai su trečiąja šalimi, taip pat apibrėžtas 2005 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 2110/2005 dėl galimybės gauti Bendrijos išorės paramą (24).

6 straipsnio 7 dalis papildoma šiuo sakiniu:

„— Tinkamumas dalyvauti konkurso procedūrose pagal šį reglamentą toliau nustatomas atsižvelgiant į nacionalinės priklausomybės ir kilmės taisykles bei leidžiančias nuo jų nukrypti nuostatas, esančias Reglamente (EB) Nr. 2110/2005.“

6 straipsnio 8 dalis papildoma šiuo sakiniu:

„Prekių ir medžiagų, perkamų pagal šį reglamentą, kilmė toliau nustatoma atsižvelgiant į nacionalinės priklausomybės ir kilmės taisykles bei leidžiančias nuo jų nukrypti nuostatas, esančias Reglamente (EB) Nr. 2110/2005.“

13.

2001 m. spalio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 2130/2001 dėl pagalbos priemonių iškeldintiems Azijos ir Lotynų Amerikos besivystančių šalių žmonėms (25):

7 straipsnio 3 dalis papildoma šiuo sakiniu:

„Dalyvavimas sutartinėse procedūrose, įgyvendinamose per tarptautinę organizaciją arba finansuojamose bendrai su trečiąja šalimi, taip pat apibrėžtas 2005 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 2110/2005 dėl galimybės gauti Bendrijos išorės paramą (26).

10 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Bendrijos paramą gali gauti partneriai, kurių pagrindinė būstinė yra šalyje, tinkamoje gauti pagalbą pagal šį reglamentą ir pagal Reglamentą (EB) Nr. 2110/2005 jeigu ši būstinė yra faktinis centras, vadovaujantis operacijoms, susijusioms su jų verslu. Išimtiniais atvejais ši būstinė gali būti kitoje trečiojoje šalyje.“

13 straipsnio 1 dalis papildoma šiuo sakiniu:

„— Tinkamumas dalyvauti konkurso procedūrose pagal šį reglamentą toliau nustatomas atsižvelgiant į nacionalinės priklausomybės ir kilmės taisykles bei leidžiančias nuo jų nukrypti nuostatas, esančias Reglamente (EB) Nr. 2110/2005.“

13 straipsnio 2 dalis papildoma šiuo sakiniu:

„— Prekių ir medžiagų, perkamų pagal šį reglamentą, kilmė toliau nustatoma atsižvelgiant į nacionalinės priklausomybės ir kilmės taisykles bei leidžiančias nuo jų nukrypti nuostatas, esančias Reglamente (EB) Nr. 2110/2005.“

14.

2000 m. birželio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1726/2000 dėl vystymąsi remiančio bendradarbiavimo su Pietų Afrika (27):

7 straipsnio 6 dalis pakeičiama taip:

„6.   Tinkamumas dalyvauti konkurso procedūrose pagal šį reglamentą nustatomas atsižvelgiant į nacionalinės priklausomybės ir kilmės taisykles bei leidžiančias nuo jų nukrypti nuostatas, esančias 2005 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 2110/2005 dėl galimybės gauti Bendrijos išorės paramą (28).

7 straipsnio 7 dalis pakeičiama taip:

„7.   Prekių ir medžiagų, perkamų pagal šį reglamentą, kilmė nustatoma atsižvelgiant į nacionalinės priklausomybės ir kilmės taisykles bei leidžiančias nuo jų nukrypti nuostatas, esančias Reglamente (EB) Nr. 2110/2005.“

15.

1994 m. liepos 11 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 1734/94 dėl finansinio ir techninio bendradarbiavimo su Vakarų krantu ir Gazos ruožu (29):

2 straipsnio 4 dalis papildoma šiuo sakiniu:

„Dalyvavimas sutartinėse procedūrose, įgyvendinamose per tarptautinę organizaciją, toliau apibrėžiamas 2005 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 2110/2005 dėl galimybės gauti Bendrijos išorės paramą (30).


(1)  OL L 224, 2003 9 6, p. 7.

(2)  OL L 344, 2005 12 27, p. 1.“

(3)  OL L 224, 2003 9 6, p. 1.

(4)  OL L 344, 2005 12 27, p. 1.“

(5)  OL L 234, 2001 9 1, p. 1.

(6)  OL L 344, 2005 12 27, p. 1.“

(7)  OL L 288, 2000 11 15, p. 1.

(8)  OL L 344, 2005 12 27, p. 1.“

(9)  OL L 288, 2000 11 15, p. 6.

(10)  OL L 344, 2005 12 27, p. 1.“

(11)  OL L 120, 1999 5 8, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2240/2004 (OL L 390, 2004 12 31, p. 3).

(12)  OL L 344, 2005 12 27, p. 1.“

(13)  OL L 354, 1998 12 30, p. 5. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1882/2003.

(14)  OL L 344, 2005 12 27, p. 1.“

(15)  OL L 213, 1998 7 30, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1882/2003.

(16)  OL L 344, 2005 12 27, p. 1.“

(17)  OL L 287, 1997 10 21, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1882/2003.

(18)  OL L 344, 2005 12 27, p. 1.“

(19)  OL L 306, 1996 11 28, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1882/2003.

(20)  OL L 344, 2005 12 27, p. 1.“

(21)  OL L 166, 1996 7 5, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1882/2003.

(22)  OL L 344, 2005 12 27, p. 1.“

(23)  OL L 39, 2001 2 9, p. 1.

(24)  OL L 344, 2005 12 27, p. 1.“

(25)  OL L 287, 2001 10 31, p. 3. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 107/2005 (OL L 23, 2005 1 26, p. 1).

(26)  OL L 344, 2005 12 27, p. 1.“

(27)  OL L 198, 2000 8 4, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1934/2004 (OL L 338, 2004 11 13, p. 1).

(28)  OL L 344, 2005 12 27, p. 1.“

(29)  OL L 182, 1994 7 16, p. 4. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 669/2004 (OL L 105, 2004 4 14, p. 1).

(30)  OL L 344, 2005 12 27, p. 1.“


II PRIEDAS

Vystymosi paramos komiteto pagalbą gaunančių šalių sąrašas (2003 m. sausio 1 d.)

I dalis. Besivystančios šalys ir teritorijos

(Oficialioji vystymosi parama)

II dalis: Pereinamąjį laikotarpį išgyvenančios šalys ir teritorijos

(Oficialioji pagalba)

Mažiausiai išsivysčiusios šalys (MIS)

Kitos mažas pajamas gaunančios šalys (Kitos MPGŠ) (BNP vienam gyventojui < 745 JAV dolerių 2001 m.)

Mažesnes vidutines pajamas gaunančios šalys (MVPGŠ) (BNP vienam gyventojui 746–2 975 JAV dolerių 2001 m.)

Didesnes vidutines pajamas gaunančios šalys (DVPGŠ) (BNP vienam gyventojui 2 976–9 205 JAV dolerių 2001 m.)

Dideles pajamas gaunančios šalys (DPGŠ) (BNP vienam gyventojui > 9 206 JAV dolerių 2001 m.)

Vidurio ir Rytų Europos šalys bei buvusios Sovietų Sąjungos naujos nepriklausomos valstybės (VREŠ/NNV)

Labiau pažengusios į priekį besivystančios šalys ir teritorijos

Afganistanas

Angola

Bangladešas

Beninas

Burundis

Butanas

Burkina Fasas

Kambodža

Centrinės Afrikos Respublika

Čadas

Komorai

Kongo Demokratinė Respublika

Džibutis

Gvinėja

Eritrėja

Etiopija

Gambija

Bisau Gvinėja

Haitis

Jemenas

Kiribatis

Laosas

Lesotas

Liberija

Madagaskaras

Malavis

Maldyvai

Malis

Mauritanija

Mianmaras

Mozambikas

Nepalas

Nigeris

Pusiaujo Gvinėja

Rytų Timoras

Ruanda

Saliamono salos

Samoa

San Tomė ir Prinsipė

Senegalas

Siera Leonė

Somalis

Sudanas

Tanzanija

Togas

Tuvalu

Uganda

Vanuatu

Zambija

Žaliasis Kyšulys

Armėnija (1)

Azerbaidžanas (1)

Dramblio Kaulo Krantas

Gana

Gruzija (1)

Indija

Indonezija

Kamerūnas

Kenija

Kirgizijos Respublika (1)

Kongo Respublika

Korėjos Demokratinė Respublika

Moldova (1)

Mongolija

Nigerija

Nikaragva

Pakistanas

Papua Naujoji Gvinėja

Tadžikistanas (1)

Uzbekistanas (1)

Vietnamas

Zimbabvė

Albanija (1)

Alžyras

Belizas

Bolivija

Bosnija ir Hercegovina

Dominikos Respublika

Egiptas

Ekvadoras

Fidžis

Filipinai

Gvatemala

Gajana

Hondūras

Irakas

Iranas

Jamaika

Jordanija

Kazachstanas (1)

Kinija

Kolumbija

Kuba

Makedonija (Buvusioji Jugoslavijos Respublika)

Marokas

Maršalo Salos

Mikronezijos Federacinės Valstijos

Namibija

Niue

Palestinos kontroliuojamos sritys

Paragvajus

Peru

Pietų Afrika

Salvadoras

Sent Vinsentas ir Grenadinai

Serbija ir Juodkalnija

Sirija

Surinamas

Svazilandas

Šri Lanka

Tailandas

Tokelau (2)

Tonga

Tunisas

Turkija

Turkmėnistanas (1)

Wallisas ir Futuna (2)

Botsvana

Brazilija

Čilė

Dominika

Gabonas

Grenada

Kosta Rika

Kroatija

Kuko salos

Libanas

Mayotte (2)

Malaizija

Mauricijus

Nauru

Panama

Sent Liucija

Šv. Elenos sala (2)

Venesuela

Bahreinas

Baltarusija (1)

Bulgarija (1)

Čekijos Respublika (1)

Estija (1)

Vengrija (1)

Latvija (1)

Lietuva (1)

Lenkija (1)

Rumunija (1)

Rusija (1)

Slovakijos Respublika (1)

Ukraina (1)

Aruba (2)

Bahamos

Bermuda (2)

Brunėjus

Didžiosios Britanijos Mergelių salos (2)

Falklando salos (2)

Gibraltaras (2)

Honkongas, Kinija (2)

Izraelis

Jungtiniai Arabų Emyratai

Kaimanų salos (2)

Kataras

Kinijos Taipėjus

Kipras

Korėja

Kuveitas

Libija

Macao (2)

Malta

Naujoji Kaledonija (2)

Olandijos Antilai (2)

Prancūzijos Polinezija (2)

Singapūras

Slovėnija (2)

Riba, nuo kurios įgyjama teisė gauti Pasaulio Banko paskolą (5 185 USD per 2001 metus)

Angilija (2)

Antigva ir Barbuda

Argentina

Barbadosas

Meksika

Montserratas (2)

Omanas

Palau salos

Saudo Arabija

Seišeliai

Sent Kristoferis ir Nevis

Trinidadas ir Tobagas

Turkso ir Caicoso salos (2)

Urugvajus


(1)  Vidurio ir Rytų Europos šalys bei buvusios Sovietų Sąjungos naujos nepriklausomos valstybės (VREŠ/NNV)

(2)  Teritorija


III PRIEDAS

EBPO VYSTYMOSI PARAMOS KOMITETO NARIŲ SĄRAŠAS

Australija, Austrija, Belgija, Kanada, Danija, Europos Komisija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Graikija, Airija, Italija, Japonija, Liuksemburgas, Nyderlandai, Naujoji Zelandija, Norvegija, Portugalija, Ispanija, Švedija, Šveicarija, Jungtinė Karalystė, Jungtinės Amerikos Valstijos.


IV PRIEDAS

Ištraukos iš Rekomendacijos dėl Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos Vystymosi paramos komiteto (EBPO/VPK) oficialiosios vystymosi paramos mažiausiai išsivysčiusioms šalims atsiejimo, 2001 m. kovas

II.   Įgyvendinimas

a)   Aprėptis

7.

Atsiejimo procesas yra sudėtingas. Įvairios OVP kategorijos reikalauja skirtingų požiūrių, o VPK narių taikomos šios rekomendacijos įgyvendinimo priemonės skiriasi savo aprėptimi ir terminais. Atsižvelgdami į tai, VPK nariai stengsis kiek įmanoma labiau atsieti savo OVP mažiausiai išsivysčiusioms šalims ir laikytis šioje rekomendacijoje numatytų kriterijų ir procedūrų:

i)

VPK nariai susitaria, kad iki 2002 m. sausio 1 d. OVP mažiausiai išsivysčiusioms šalims bus atsieta mokėjimų balanso ir struktūrinio sureguliavimo rėmimo, atleidimo nuo skolos, atskirų sektorių ir kelių sektorių programų rėmimo, pagalbos investiciniams projektams, importo ir pagrindinių prekių rėmimo, komercinių paslaugų sutarčių bei OVP nevyriausybinių organizacijų vykdomų pirkimų srityse.

ii)

Su investicijomis susijusio ir nepriklausomo techninio bendradarbiavimo srityse pripažįstama, kad VPK nariai, įgyvendindami savo politiką, turi stengtis užtikrinti dalyvavimą nacionaliniu lygiu šalyse donorėse ir tuo pat metu stengtis pasinaudoti šalių partnerių patirtimi bei vadovautis šioje rekomendacijoje numatytais tikslais ir principais. Nepriklausomas techninis bendradarbiavimas šio reglamento taikymo sričiai nepriskiriamas.

iii)

Pagalbos maistu srityje pripažįstama, kad VPK nariai, įgyvendindami savo politiką, turi atsižvelgti į kituose tarptautiniuose forumuose vykusias diskusijas ir priimtus susitarimus, reglamentuojančius pagalbą maistu, ir vadovautis šioje rekomendacijoje numatytais tikslais ir principais.

8.

Ši rekomendacija netaikoma veiklos rūšims, kurių vertė yra mažesnė kaip 700 000 SST (130 000 SST su investicijomis susijusio techninio bendradarbiavimo srityje).


27.12.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 344/15


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2111/2005

2005 m. gruodžio 14 d.

dėl oro vežėjų, kuriems taikomas draudimas vykdyti veiklą Bendrijoje, Bendrijos sąrašo sudarymo ir oro transporto keleivių informavimo apie skrydį vykdančio oro vežėjo tapatybę bei panaikinantis Direktyvos 2004/36/EB 9 straipsnį

(tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, o ypač į jos 80 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

pasikonsultavę su Regionų komitetu,

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos (2),

kadangi:

(1)

Bendrijos veiksmais oro transporto srityje pirmiausia turėtų būti siekiama užtikrinti aukštą keleivių apsaugos nuo rizikos saugai lygį. Be to, reikėtų visapusiškai atsižvelgti į vartotojų apsaugos reikalavimus.

(2)

Siekiant užtikrinti kuo didesnį skaidrumą, keleivius reikėtų supažindinti su oro vežėjų, kurie neatitinka atitinkamų saugos reikalavimų, Bendrijos sąrašu. Šis Bendrijos sąrašas turėtų būti sudarytas remiantis bendrais kriterijais, parengtais Bendrijos lygmeniu.

(3)

Į šį Bendrijos sąrašą įtrauktiems oro vežėjams turėtų būti taikomas draudimas vykdyti veiklą. Draudimai vykdyti veiklą, įtraukti į Bendrijos sąrašą, turėtų būti taikomi valstybių narių teritorijoje, kurioje taikoma Sutartis.

(4)

Oro vežėjai, neturintys skrydžių teisių vienoje ar daugiau valstybių narių, vis dėlto gali aptarnauti skrydžius į Bendrijos teritoriją ir iš jos, jeigu jos orlaivį, su įgula ar be įgulos, nuomojasi tokias teises turinčios bendrovės. Reikėtų numatyti, kad į Bendrijos sąrašą įtrauktų oro vežėjų draudimas vykdyti veiklą galiotų ir tokiems oro vežėjams, kad pastarieji negalėtų veikti Bendrijoje nesilaikydami saugos standartų.

(5)

Oro vežėjui, kuriam taikomas draudimas vykdyti veiklą, galėtų būti leidžiama naudotis skrydžių teisėmis, jei jis nuomojasi orlaivį su įgula iš tų oro vežėjų, kuriems netaikomas draudimas vykdyti veiklą, jei laikomasi atitinkamų saugos standartų.

(6)

Bendrijos sąrašo atnaujinimo procedūra turėtų numatyti greitą sprendimų priėmimą siekiant teikti naujausią tinkamą informaciją apie saugą oro transporto keleiviams ir užtikrinti, kad oro vežėjai, kurie pašalino saugos trūkumus, būtų kuo greičiau išbraukiami iš šio sąrašo. Tuo pačiu taikant procedūras turi būti gerbiamos oro vežėjų teisės į gynybą, nepažeidžiant tarptautinių susitarimų ir konvencijų, kurių šalys yra valstybės narės arba Bendrija, ypač 1944 m. Čikagos Tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos. Įgyvendinimo priemonės dėl procedūrų, kurias turi patvirtinti Komisija, turėtų atsižvelgti į šiuos reikalavimus.

(7)

Uždraudus oro vežėjui vykdyti veiklą turėtų būti imtasi atitinkamų veiksmų siekiant padėti oro vežėjui pašalinti tuos saugos trūkumus, dėl kurių buvo uždrausta vykdyti veiklą.

(8)

Išimtiniais atvejais valstybėms narėms turėtų būti leidžiama imtis vienašalių priemonių. Skubos atveju ir susidūrus su nenumatyta saugos problema valstybės narės turėtų galėti savo teritorijoje nedelsiant įvesti draudimą vykdyti veiklą. Be to, jei Komisija nusprendė neįtraukti oro vežėjo į Bendrijos sąrašą, valstybės narės taip pat turėtų turėti galimybę uždrausti atitinkamam oro vežėjui vykdyti veiklą arba toliau tęsti tokio draudimo galiojimą, jei toje valstybėje narėje esama saugos problemos, kurios nėra kitose valstybėse narėse. Valstybės narės turėtų taikyti šias apribojančias galimybes, atsižvelgdamos į Bendrijos interesus ir siekdamos vykdyti bendrą aviacijos saugos politiką. Tai neturėtų pažeisti 1991 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 3922/91 dėl techninių reikalavimų ir administracinės tvarkos suderinimo civilinės aviacijos srityje (3) 8 straipsnio ir 2002 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1592/2002 dėl bendrųjų taisyklių civilinės aviacijos srityje ir įsteigiančio Europos aviacijos saugos agentūrą (4) 10 straipsnio.

(9)

Informacija apie oro vežėjų saugą turėtų būti veiksmingai paskelbta, pavyzdžiui, naudojant internetą.

(10)

Siekiant, kad oro transporto konkurencinė struktūra būtų kuo naudingesnė bendrovėms ir keleiviams, svarbu, kad vartotojai gautų būtiną informaciją ir galėtų priimti žiniomis pagrįstus pasirinkimus.

(11)

Faktiškai skrydį vykdančio oro vežėjo ar vežėjų tapatybė yra esminė informacija. Tačiau vežimo sutartį, į kurią įtraukiami skrydžiai pirmyn ir atgal, sudarantys vartotojai ne visada yra informuojami apie faktiškai skrydį ar skrydžius vykdančio (-ių) oro vežėjo ar vežėjų tapatybę.

(12)

1990 m. birželio 13 d. Tarybos direktyva 90/314/EEB dėl kelionių, atostogų ir organizuotų išvykų paketų (5) reikalauja, kad tam tikra informacija turėtų būti teikiama vartotojams, tačiau į šią informaciją neįtraukiama skrydį vykdančio vežėjo tapatybė.

(13)

1989 m. liepos 24 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2299/89 dėl elgesio su kompiuterinėmis rezervavimo sistemomis (KRS) kodekso (6), kompiuterine rezervavimo sistema skrydį užsisakantiems vartotojams suteikia teisę žinoti skrydį vykdančio oro vežėjo tapatybę. Nepaisant to, net ir reguliarių oro transporto reisų vykdymo srityje taikoma tokia praktika, kaip lėktuvo drauge su įgula nuoma ar naudojimasis bendrais kodais, jeigu skrydžiai rezervuojami ne per KRS, kai oro vežėjas, pardavęs bilietą į jo vardu vykdomą skrydį, iš tiesų to skrydžio nevykdo, o šiuo metu nėra jokios nustatytos teisės keleiviui būti informuotam apie faktiškai paslaugą teikiančio oro vežėjo tapatybę.

(14)

Tokia praktika didina lankstumą ir leidžia geriau teikti paslaugas keleiviams. Be to, dalis paskutinės minutės pakeitimų, pirmiausia dėl techninių priežasčių yra neišvengiama ir prisideda prie oro transporto saugos. Tačiau šis lankstumas turėtų būti derinamas su patikra, kad šiuos skrydžius vykdančios bendrovės laikosi saugos reikalavimų, ir skaidrumu vartotojų atžvilgiu, kad būtų užtikrinta jų žiniomis pagrįsto pasirinkimo teisė. Reikėtų siekti, kad būtų užtikrinta teisinga oro vežėjų komercinės sėkmės ir keleivių galimybių gauti informaciją pusiausvyra.

(15)

Oro vežėjai turėtų vykdyti skaidrumo politiką keleivių atžvilgiu, kai tai susiję su informacija apie saugą. Skelbiant tokią informaciją, keleiviai būtų informuojami apie oro vežėjų patikimumo lygį saugos atžvilgiu.

(16)

Oro vežėjai turi pranešti nacionalinėms oro saugos tarnyboms apie saugos trūkumus ir nedelsiant juos pašalinti. Pastebėjus saugos trūkumų lėktuvo įgula ir aptarnaujantis personalas turi imtis atitinkamų veiksmų. Darbuotojai neturi būti baudžiami už tokius veiksmus, nes tai prieštarautų aviacijos saugos interesams, kaip nurodyta 2003 m. birželio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/42/EB dėl civilinės aviacijos įvykių pranešimų (7) 8 straipsnio 4 dalyje.

(17)

Be tų atvejų, kuriems taikomas 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 261/2004, nustatantis bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju (8), keleiviai turėtų turėti teisę į kompensaciją arba pervežimą kitu maršrutu tam tikrais kitais ypatingais atvejais, patenkančiais į šio reglamento taikymo sritį, jei yra pakankamai glaudus ryšys su Bendrija.

(18)

Be taisyklių, nustatytų šiuo reglamentu, skrydį vykdančio vežėjo tapatybės pasikeitimas, turintis įtakos vežimo sutarties vykdymui, turėtų būti reglamentuojamas valstybių narių įstatymais, kurie taikomi sutartims, ir susijusia Bendrijos teise, ypač Direktyva 90/314/EEB ir 1993 m. balandžio 5 d. Tarybos direktyva 93/13/EEB dėl nesąžiningų sąlygų sutartyse su vartotojais (9).

(19)

Šis reglamentas yra dalis teisėkūros proceso, kuriuo siekiama užtikrinti, kad Bendrijoje būtų laikomasi veiksmingo ir nuoseklaus požiūrio oro transporto saugos gerinimo klausimu, kur svarbų vaidmenį atlieka Europos aviacijos saugos agentūra. Dėl šios agentūros išplėstos kompetencijos srities, pvz., trečiųjų šalių orlaivių atžvilgiu, jos vaidmuo pagal šį reglamentą galėtų tapti dar svarbesnis. Reikėtų atkreipti ypatingą dėmesį į trečiųjų šalių orlaivių saugos patikrinimų kokybės ir kiekybės didinimą bei šių patikrinimų suderinimą.

(20)

Kai pavojus saugai nebuvo patenkinamai išspręstas susijusios (-ių) valstybės (-ių) narės (-ių), Komisija turi galėti laikinai priimti skubias priemones. Tokiu atveju pagal šį reglamentą Komisijai padedantis komitetas turėtų veikti pagal patariamąją procedūrą, nustatytą 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimo 1999/468/EB, nustatančio Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (10), 3 straipsnyje.

(21)

Visais kitais atvejais pagal šį reglamentą Komisijai padedantis komitetas turėtų veikti pagal reguliavimo procedūrą, numatytą Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnyje.

(22)

Kadangi santykis tarp šio reglamento ir 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/36/EB dėl trečiųjų šalių orlaivių, kurie naudojasi Bendrijos oro uostais, saugos (11) 9 straipsnio priešingu atveju būtų neaiškus, tas straipsnis turėtų būti panaikintas siekiant teisinio tikrumo.

(23)

Valstybės narės turėtų nustatyti taisykles dėl sankcijų, taikytinų pažeidus šio reglamento III skyriaus nuostatas, ir užtikrina, kad tos sankcijos būtų taikomos. Sankcijos, kurios gali būti civilinio ar administracinio pobūdžio, turėtų būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios.

(24)

Komisija turėtų išnagrinėti šio reglamento taikymą ir, praėjus pakankamam laikotarpiui, parengti jo nuostatų efektyvumo ataskaitą.

(25)

Kiekviena kompetentinga civilinės aviacijos tarnyba Bendrijoje gali priimti sprendimą, kad oro vežėjai, įskaitant tuos, kurie neaptarnauja skrydžių valstybių narių teritorijoje, kurioje taikoma Sutartis, gali pateikti šiai tarnybai prašymą, kad oro vežėjas būtų sistemingai tikrinamas siekiant užtikrinti, kad laikomasi atitinkamų saugos standartų.

(26)

Šis reglamentas neturėtų kliudyti valstybėms narėms, laikantis Bendrijos teisės, nacionaliniu lygiu įdiegti oro vežėjų kokybės ženklinimo sistemą, kurios kriterijai gali apimti ne tik būtiniausius saugos reikalavimus, bet ir kitus aspektus.

(27)

1987 m. gruodžio 2 d. Londone Ispanijos Karalystės ir Jungtinės Karalystės užsienio reikalų ministrų pasirašytoje bendroje deklaracijoje buvo susitarta dėl priemonių, skirtų glaudesniam bendradarbiavimui naudojant Gibraltaro oro uostą. Tačiau ši tvarka dar turi įsigalioti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I SKYRIUS

BENDROS NUOSTATOS

1 straipsnis

Dalykas

1.   Šis reglamentas nustato taisykles:

a)

dėl oro vežėjų, kuriems taikomas draudimas vykdyti veiklą Bendrijoje saugos sumetimais, Bendrijos sąrašo sudarymo ir skelbimo remiantis bendrais kriterijais;

ir

b)

dėl keleivių informavimo apie oro vežėjų, vykdančių skrydžius, kuriais keliauja tie keleiviai, tapatybę.

2.   Šio reglamento taikymas Gibraltaro oro uostui suprantamas kaip nepažeidžiantis Ispanijos Karalystės ir Jungtinės Karalystės atitinkamų teisinių pozicijų, kurių jos laikosi ginče dėl teritorijos, kurioje yra oro uostas, suvereniteto.

3.   Šio reglamento taikymas Gibraltaro oro uostui sustabdomas iki tol, kol įsigalios susitarimai, numatyti 1987 m. gruodžio 2 d. Ispanijos Karalystės ir Jungtinės Karalystės užsienio reikalų ministrų bendrojoje deklaracijoje. Ispanijos ir Jungtinės Karalystės Vyriausybės praneš Tarybai apie tokią įsigaliojimo datą.

2 straipsnis

Sąvokų apibrėžimai

Šiame reglamente taikomi tokie sąvokų apibrėžimai:

a)

oro vežėjas – oro transporto įmonė, turinti galiojančią licenciją oro susisiekimui vykdyti arba jos atitikmenį;

b)

vežimo sutartis – sutartis dėl oro transporto paslaugų ar įtraukianti oro transporto paslaugas, įskaitant tokią sutartį, kai pervežimą sudaro du arba daugiau skrydžių, vykdomų to paties arba skirtingų vežėjų;

c)

oro vežimo sutarties sudarytojas – oro vežėjas, su keleiviu sudarantis vežimo sutartį arba, jeigu sutartis apima paketą, turizmo kelionių organizatorius. Kiekvienas bilietų pardavėjas taip pat laikomas oro vežimo sutarties sudarytoju;

d)

bilietų pardavėjas – oro transporto bilietų pardavėjas, kuris nėra oro vežėjas ar turizmo kelionių organizatorius, tarpininkaujantis sudarant vežimo sutartį su keleiviu dėl atskiro ar į kelionės paketą įeinančio skrydžio;

e)

skrydį vykdantis oro vežėjas – oro vežėjas, vykdantis ar ketinantis vykdyti skrydį pagal vežimo sutartį su keleiviu arba kito juridinio ar fizinio asmens, turinčio vežimo sutartį su tuo keleiviu, vardu;

f)

veiklos vykdymo įgaliojimas arba techninis leidimas – bet kuris valstybės narės teisinis ar administracinis aktas, suteikiantis oro vežėjui teisę teikti oro transporto paslaugas į ir iš valstybės narės oro uostų arba teisę vykdyti veiklą jos oro erdvėje arba naudotis skrydžių teisėmis;

g)

draudimas vykdyti veiklą – atsisakymas išduoti oro vežėjo leidimą vykdyti veiklą ar techninį leidimą, jų sustabdymas, panaikinimas arba apribojimas saugos sumetimais arba bet kurios kitos lygiavertės su skrydžių teisių Bendrijoje neturinčiu oro vežėju susijusios saugos užtikrinimo priemonės, tačiau kurio orlaiviai pagal nuomos susitarimą galėtų vykdyti veiklą Bendrijoje;

h)

paketas – Direktyvos 90/314/EEB 2 straipsnio 1 punkte apibrėžtos paslaugos;

i)

rezervavimas – faktas, kad keleivis turi bilietą ar kitokį įrodymą, kuriame nurodyta, kad oro vežimo sutarties sudarytojas priėmė ir užregistravo registraciją;

j)

atitinkami saugos standartai – tarptautiniai saugos standartai, nustatyti Čikagos konvencijoje ir jos prieduose bei, jei taikytina, atitinkamuose Bendrijos teisės aktuose.

II SKYRIUS

BENDRIJOS SĄRAŠAS

3 straipsnis

Bendrijos sąrašo sudarymas

1.   Siekiant stiprinti oro transporto saugą, sudaromas oro vežėjų, kuriems taikomas draudimas vykdyti veiklą Bendrijoje, sąrašas (toliau – Bendrijos sąrašas). Kiekviena valstybė narė savo teritorijoje taiko į Bendrijos sąrašą įtrauktus draudimus vykdyti veiklą tiems vežėjams, kuriems tie draudimai taikomi.

2.   Oro vežėjams taikytini bendrieji draudimo vykdyti veiklą kriterijai, grindžiami atitinkamais saugos standartais, yra išdėstyti priede (toliau – bendrieji standartai). Pagal 15 straipsnio 3 dalyje nurodytą procedūrą Komisija gali keisti priedą, ypač siekdama atsižvelgti į mokslo ir technikos raidą.

3.   Pirmą kartą siekiant sudaryti Bendrijos sąrašą kiekviena valstybė narė iki. 2006 m. vasario 16 d. pateikia Komisijai oro vežėjų, kuriems taikomas draudimas vykdyti veiklą jos teritorijoje, tapatybę, kartu nurodydama priežastis, dėl kurių įvestas toks draudimas, ir kitą svarbią informaciją. Komisija apie šiuos veiklos vykdymo draudimus informuoja kitas valstybes nares.

4.   Per vieną mėnesį nuo valstybių narių perduotos informacijos gavimo, vadovaudamasi bendraisiais kriterijais Komisija sprendžia, ar atitinkamiems oro vežėjams uždrausti vykdyti veiklą, ir pagal 15 straipsnio 3 dalyje nurodytą procedūrą sudaro oro vežėjų, kuriems ji uždraudė vykdyti veiklą, Bendrijos sąrašą.

4 straipsnis

Bendrijos sąrašo atnaujinimas

1.   Bendrijos sąrašas atnaujinamas:

a)

siekiant uždrausti oro vežėjui vykdyti veiklą ir šį oro vežėją įtraukti į Bendrijos sąrašą, vadovaujantis bendraisiais kriterijais;

b)

siekiant išbraukti oro vežėją iš Bendrijos sąrašo, jeigu saugos trūkumas arba trūkumai, kurie sąlygojo tai, kad oro vežėjas buvo įtrauktas į Bendrijos sąrašą, buvo pašalinti, ir vadovaujantis bendraisiais kriterijais daugiau nėra priežasčių, kad oro vežėjas toliau būtų Bendrijos sąraše;

c)

siekiant pakeisti į Bendrijos sąrašą įtrauktam oro vežėjui taikomo draudimo vykdyti veiklą sąlygas.

2.   Komisija, pagal 15 straipsnio 3 dalyje nurodytą procedūrą ir vadovaudamasi bendraisiais kriterijais, savo iniciatyva ar valstybių narių prašymu priima sprendimą dėl Bendrijos sąrašo atnaujinimo, kai tik to reikalaujama pagal 1 dalį. Bent kas tris mėnesius Komisija patikrina, ar reikia atnaujinti Bendrijos sąrašą.

3.   Kiekviena valstybė narė ir Europos aviacijos saugos agentūra perduoda Komisijai visą informaciją, kuri gali būti svarbi atnaujinant Bendrijos sąrašą. Komisija perduoda visą svarbią informaciją kitoms valstybėms narėms.

5 straipsnis

Laikinosios Bendrijos sąrašo atnaujinimo priemonės

1.   Kai tampa akivaizdu, kad tolesnė oro vežėjo veikla Bendrijoje gali kelti rimtą pavojų saugai ir kad tokio pavojaus klausimas susijusios (-ių) valstybės (-ių) narės (-ių) skubos priemonėmis nebuvo patenkinamai išspręstas pagal 6 straipsnio 1 dalį, Komisija, pagal 15 straipsnio 2 dalyje nurodytą procedūrą, gali laikinai priimti 4 straipsnio 1 dalies a arba c punkte numatytas priemones.

2.   Kuo greičiau, daugiausia per 10 darbo dienų, Komisija pateikia šį klausimą 15 straipsnio 1 dalyje nurodytam komitetui ir, pagal 15 straipsnio 3 dalyje nurodytą procedūrą, sprendžia, patvirtinti, pakeisti, panaikinti ar pratęsti priemonę, kurią ji priėmė pagal šio straipsnio 1 dalį.

6 straipsnis

Išimtinės priemonės

1.   Skubos atvejais šis reglamentas neužkerta kelio valstybei narei reaguoti į nenumatytą saugos problemą ir, atsižvelgiant į bendruosius kriterijus, savo teritorijoje nedelsiant įvesti draudimą vykdyti veiklą.

2.   Komisijos sprendimas neįtraukti oro vežėjo į Bendrijos sąrašą pagal 3 straipsnio 4 dalyje ar 4 straipsnio 2 dalyje numatytą procedūrą nekliudo valstybei narei įvesti arba tęsti draudimą atitinkamam oro vežėjui vykdyti veiklą dėl saugos problemų, konkrečiai turinčių įtakos tai valstybei narei.

3.   Susidarius vienai iš 1 ir 2 dalyse numatytų situacijų, atitinkama valstybė narė nedelsiant informuoja Komisiją, o ši informuoja kitas valstybes nares. Susidarius 1 dalyje numatytai situacijai, atitinkama valstybė narė pagal 4 straipsnio 2 dalį nedelsiant pateikia Komisijai prašymą atnaujinti Bendrijos sąrašą.

7 straipsnis

Teisė į gynybą

Komisija užtikrina, kad jai priimant 3 straipsnio 4 dalyje, 4 straipsnio 2 dalyje ir 5 straipsnyje numatytus sprendimus, atitinkamam oro vežėjui būtų suteikiama galimybė būti išklausytam, tam tikrais atvejais atsižvelgiant į būtinybę taikyti skubos tvarką.

8 straipsnis

Įgyvendinimo priemonės

1.   Komisija, siekdama nustatyti išsamias taisykles dėl šiame skyriuje nurodytų procedūrų, veikdama 15 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka, priima, jei reikia, įgyvendinimo priemones.

2.   Priimdama sprendimą dėl šių priemonių, Komisija deramai atsižvelgia į poreikį skubiai priimti sprendimus siekiant atnaujinti Bendrijos sąrašą ir, jei reikia, numato galimybę taikyti skubos tvarką.

9 straipsnis

Skelbimas

1.   Bendrijos sąrašas ir visi jo pakeitimai nedelsiant skelbiami Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

2.   Komisija ir valstybės narės imasi reikiamų priemonių siekdamos palengvinti visuomenės prieigą prie vėliausiai atnaujinto Bendrijos sąrašo, ypač naudojant internetą.

3.   Oro vežimo sutarties sudarytojai, nacionalinės civilinės aviacijos institucijos, Europos aviacijos saugos agentūra ir valstybių narių teritorijose esantys oro uostai keleivių dėmesiui savo interneto svetainėse ir, jei reikia, savo patalpose pateikia Bendrijos sąrašą.

III SKYRIUS

INFORMACIJA KELEIVIAMS

10 straipsnis

Taikymo sritis

1.   Šio skyriaus nuostatos taikomos keleivius vežant oro transportu, kai skrydis yra vežimo sutarties dalis ir kai šis vežimas prasidėjo Bendrijoje, ir

a)

skrydis prasideda valstybės narės teritorijoje, kurioje taikoma Sutartis, esančiame oro uoste;

arba

b)

skrydis prasideda trečiojoje šalyje esančiame oro uoste ir baigiasi valstybės narės teritorijoje, kurioje taikoma Sutartis, esančiame oro uoste;

arba

c)

skrydis prasideda trečiojoje šalyje esančiame oro uoste ir baigiasi kitame trečiosios šalies oro uoste.

2.   Šio skyriaus nuostatos taikomas neatsižvelgiant į tai, ar šis skrydis yra nuolatinis ar užsakomasis ir į tai, ar skrydis yra paketo dalis.

3.   Šio skyriaus nuostatos neturi įtakos keleivių teisėms pagal Direktyvą 90/314/EEB ir Reglamentą (EEB) Nr. 2299/89.

11 straipsnis

Informacija apie skrydį vykdančio oro vežėjo tapatybę

1.   Rezervavimo metu oro vežimo sutarties sudarytojas informuoja keleivį apie jo skrydžius vykdančio oro vežėjo arba oro vežėjų tapatybę, nepriklausomai nuo to, kokiomis priemonėmis atliekamas rezervavimas.

2.   Jei rezervavimo metu skrydį vykdančio oro vežėjo ar vežėjų tapatybė dar nėra žinoma, oro vežimo sutarties sudarytojas užtikrina, kad keleiviui būtų pranešamas oro vežėjo ar vežėjų, kuris ar kurie bus ar tikriausiai bus atitinkamą skrydį ar skrydžius vykdantis oro vežėjas ar vykdantys oro vežėjai, pavadinimas ar pavadinimai. Tokiu atveju oro vežimo sutarties sudarytojas užtikrina, kad keleivis būtų informuojamas apie skrydį vykdančio oro vežėjo ar vežėjų tapatybę iš karto, kai ji yra nustatoma.

3.   Nepriklausomai nuo priežasties, dėl kurios po rezervavimo pasikeičia skrydį vykdantis oro vežėjas arba oro vežėjai, oro vežimo sutarties sudarytojas nedelsdamas imasi visų reikalingų priemonių siekdamas užtikrinti, kad keleivis kuo greičiau būtų informuojamas apie pasikeitimą. Keleiviai visais atvejais informuojami registracijos metu arba įlaipinimo metu, kai skrendant su persėdimu registracijos nereikia.

4.   Priklausomai nuo situacijos, oro vežėjas arba turizmo kelionių organizatorius užtikrina, kad atitinkamas oro vežimo sutarties sudarytojas būtų nedelsiant informuojamas apie skrydį vykdančio oro vežėjo ar vežėjų tapatybę, kai ji tampa žinoma, ypač jei ši tapatybė keičiasi.

5.   Jei bilieto pardavėjas nebuvo informuotas apie skrydį vykdančio oro vežėjo tapatybę, jis neatsako už šiame straipsnyje nustatytų prievolių nesilaikymą.

6.   Oro vežimo sutarties sudarytojo prievolė informuoti keleivius apie skrydį vykdančio oro vežėjo ar vežėjų tapatybę nurodoma bendrosiose vežimo sutartims taikomosiose pardavimo sąlygose.

12 straipsnis

Teisė į kompensaciją arba vežimą kitu maršrutu

1.   Šis reglamentas neturi įtakos teisei į kompensaciją arba vežimą kitu maršrutu kaip numatyta Reglamente (EB) Nr. 261/2004.

2.   Tais atvejais, kai Reglamentas (EB) Nr. 261/2004 netaikomas ir

a)

skrydžius vykdantis oro vežėjas, apie kurį buvo informuotas keleivis, yra įtrauktas į Bendrijos sąrašą ir jam taikomas draudimas vykdyti veiklą ir dėl to buvo atšauktas tam tikras skrydis arba šis skrydis būtų atšauktas, jei jis būtų vykdomas Bendrijoje;

arba

b)

skrydžius vykdantis oro vežėjas, apie kurį buvo informuotas keleivis, buvo pakeistas kitu oro vežėju, kuris yra įtrauktas į Bendrijos sąrašą ir jam taikomas draudimas vykdyti veiklą, ir dėl to buvo atšauktas tam tikras skrydis arba šis skrydis būtų atšauktas, jei jis būtų vykdomas Bendrijoje,

oro vežimo sutarties sudarytojas, kuris yra vežimo sutarties šalis, pasiūlo keleiviui teisę į kompensaciją arba vežimą kitu maršrutu, kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 261/2004 8 straipsnyje, su sąlyga, kad keleivis nutarė atsisakyti šio skrydžio, kai jis nebuvo atšauktas.

3.   Šio straipsnio 2 dalis taikoma nepažeidžiant Reglamento (EB) Nr. 261/2004 13 straipsnio.

13 straipsnis

Sankcijos

Valstybės narės užtikrina šiame skyriuje nustatytų taisyklių laikymąsi ir nustato sankcijas už šių taisyklių pažeidimą. Šios sankcijos yra veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios.

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

14 straipsnis

Informacija ir pakeitimai

Iki 2009 m. sausio 16 d. Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai pranešimą apie šio reglamento taikymą. Prie šio pranešimo, jei reikalinga, pridedami pasiūlymai dėl šio reglamento pakeitimų.

15 straipsnis

Komitetas

1.   Komisijai padeda Reglamento (EEB) Nr. 3922/91 12 straipsnyje numatytas komitetas (toliau – Komitetas).

2.   Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 3 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

3.   Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje numatytas laikotarpis yra trys mėnesiai.

4.   Komisija gali konsultuotis su Komitetu visais kitais su šio reglamento taikymu susijusiais klausimais.

5.   Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles.

16 straipsnis

Panaikinimas

Direktyvos 2004/36/EB 9 straipsnis panaikinamas.

17 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

10, 11 ir 12 straipsniai taikomi nuo 2006 m. liepos 16 d., o 13 straipsnis taikomas nuo 2007 m. sausio 16 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Strasbūre, 2005 m. gruodžio 14 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

J. BORRELL FONTELLES

Tarybos vardu

Pirmininkas

C. CLARKE


(1)  2005 m. rugsėjo 28 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  2005 m. lapkričio 16 d. Europos Parlamento nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2005 m. gruodžio 5 d. Tarybos sprendimas.

(3)  OL L 373, 1991 12 31, p. 4. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2871/2000 (OL L 333, 2000 12 29, p. 47).

(4)  OL L 240, 2002 9 7, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1701/2003 (OL L 243, 2003 9 27, p. 5).

(5)  OL L 158, 1990 6 23, p. 59.

(6)  OL L 220, 1989 7 29, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 323/1999 (OL L 40, 1999 2 13, p. 1).

(7)  OL L 167, 2003 7 4, p. 23.

(8)  OL L 46, 2004 2 17, p. 1.

(9)  OL L 95, 1993 4 21, p. 29.

(10)  OL L 184, 1999 7 17, p. 23.

(11)  OL L 143, 2004 4 30, p. 76.


PRIEDAS

Bendrieji draudimo vykdyti veiklą dėl saugos priežasčių taikymo Bendrijos lygmeniu kriterijai

Sprendimai dėl veiksmų Bendrijos lygmeniu priimami atsižvelgiant į kiekvieną atskirą atvejį. Priklausomai nuo kiekvieno atvejo aplinkybių, vežėjui ar visiems toje pačioje valstybėje leidimus gavusiems vežėjams gali būti taikomi veiksmai Bendrijos lygmeniu.

Svarstant, ar oro vežėjui turėtų būti visiškai ar iš dalies uždrausta vykdyti veiklą, įvertinama, ar oro vežėjas atitinka atitinkamus saugos standartus, atsižvelgiant į:

1.

Patikrintus oro vežėjo rimtų saugos trūkumų įrodymus:

Ataskaitas, kuriose nurodomi rimti saugos trūkumai arba tai, kad vežėjas nuolat neištaiso trūkumų, kurie buvo nustatyti pagal SAFA programą atliktų patikrinimų metu ir vežėjui anksčiau buvo apie juos pranešta.

Rimtus saugos trūkumus, nustatytus renkant informaciją pagal Direktyvos 2004/36/EB dėl trečiosios šalies orlaivio saugos 3 straipsnio nuostatas.

Trečiosios šalies įvestą draudimą vežėjui vykdyti veiklą dėl esminių trūkumų, susijusių su tarptautiniais saugos standartais.

Pagrįstą su avarija susijusią informaciją arba su rimtu incidentu susijusią informaciją, atskleidžiančią nematomus sistemos saugos trūkumus.

2.

Oro vežėjo gebėjimo ir (arba) pasirengimo stoka pašalinti saugos trūkumus, o tai parodo:

Skaidrumo trūkumas arba tai, kad vežėjas tinkamai ir laiku nepateikia informacijos į valstybės narės civilinės aviacijos institucijos užklausimą dėl jo veiklos saugos.

Netinkamas arba neveiksmingas nustatytų rimtų saugos trūkumų taisomasis veiksmų planas.

3.

Už oro vežėjo priežiūrą atsakingų institucijų gebėjimo ir (arba) pasirengimo stoka pašalinti saugos trūkumus, o tai parodo:

Kitos valstybės kompetentingų institucijų bendradarbiavimo trūkumas su valstybės narės civilinės aviacijos institucija dėl pareikšto nerimo dėl toje valstybėje licenciją ar leidimą gavusio vežėjo veiklos saugos.

Kompetentingų institucijų, vykdančių vežėjo priežiūrą, gebėjimų įgyvendinti ir vykdyti atitinkamus saugos standartus trūkumas. Ypatingas dėmesys turėtų būti atkreiptas į:

a)

pagal ICAO Universaliąją saugos priežiūros audito programą arba taikytiną Bendrijos teisę sudarytus auditus ir susijusius taisomuosius veiksmų planus;

b)

tai, ar oro vežėjui, kurį prižiūri ta valstybė, kita valstybė yra anksčiau atsisakiusi išduoti veiklos vykdymo įgaliojimą arba techninį leidimą arba jį panaikino;

c)

tai, ar oro vežėjo pažymėjimas nebuvo išduotas kompetentingos institucijos toje valstybėje, kur yra pagrindinė vežėjo komercinės veiklos vykdymo vieta.

Valstybės, kurioje registruotas oro vežėjo orlaivis, kompetentingų institucijų nesugebėjimas prižiūrėti vežėjo naudojamą orlaivį laikantis įsipareigojimų pagal Čikagos konvenciją.


27.12.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 344/23


TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2112/2005

2005 m. lapkričio 21 d.

dėl galimybės gauti Bendrijos išorės paramą

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 181a straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę,

atsižvelgdama į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

kadangi:

(1)

Tiesioginis arba netiesioginis pagalbos skyrimo susiejimas su prekių ir paslaugų pirkimu iš tokios pagalbos lėšų šalyje donorėje mažina pagalbos veiksmingumą ir yra nesuderinamas su skurdo mažinimo politika. Pats savaime pagalbos atsiejimas nėra tikslas, tačiau juo reikėtų pasinaudoti kaip kitų kovos su skurdu elementų, tokių kaip nuosavybė, regioninė integracija ir gebėjimų didinimas, kryžminio finansavimo priemone, visų pirma siekiant sustiprinti besivystančių šalių vietinių ir regioninių prekių tiekėjų ir paslaugų teikėjų pajėgumą.

(2)

2001 m. kovo mėn. Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) Vystymosi paramos komitetas (VPK) priėmė „Rekomendaciją dėl oficialiosios vystymosi paramos mažiausiai išsivysčiusioms šalims atsiejimo“ (2). Valstybės narės priėmė tą rekomendaciją, o Komisija tos rekomendacijos dvasią pripažino Bendrijos pagalbos gairėmis.

(3)

2002 m. kovo 14 d. Bendrųjų reikalų taryba, kuri, ruošiantis tarptautinei plėtros finansavimo konferencijai, vykusiai 2002 m. kovo 18–22 d. Monterėjuje, buvo sušaukta tuo pat metu, kaip Europos Vadovų Taryba Barselonoje, nustatė, kad Europos Sąjunga „įgyvendins VPK rekomendaciją dėl paramos mažiausiai išsivysčiusioms šalims atsiejimo ir tęs diskusijas dėl tolesnio dvišalės pagalbos atsiejimo. ES taip pat svarstys tolesnio Bendrijos pagalbos atsiejimo, palaikant esamą ES ir AKR lengvatinių kainų sistemą, priemones“.

(4)

2002 m. lapkričio 18 d. Komisija priėmė komunikatą Tarybai ir Europos Parlamentui pavadinimu „Atsiejimas: pagalbos veiksmingumo didinimas“. Jame išdėstyta Komisijos nuomonė šiuo klausimu ir galimybės įgyvendinti pirmiau minėtą Barselonoje prisiimtą įsipareigojimą, susijusį su ES pagalbos teikimo sistema.

(5)

2003 m. gegužės 20 d. Išvadose dėl pagalbos atsiejimo Taryba pabrėžė būtinumą tęsti Bendrijos pagalbos atsiejimą. Ji pritarė minėtame komunikate nurodytoms priemonėms ir nusprendė dėl pasiūlytų galimybių.

(6)

2003 m. rugsėjo 4 d. Europos Parlamentas priėmė rezoliuciją dėl pirmiau minėto Komisijos komunikato (3), kuriame jis pažymėjo būtinumą tęsti Bendrijos pagalbos atsiejimą. Rezoliucijoje buvo pritarta tame komunikate nurodytoms priemonėms ir sutikta su pasiūlytomis galimybėms. Joje pabrėžiama, kad reikia tęsti debatus dėl didesnio pagalbos atsiejimo, remiantis tolesniais tyrimais ir dokumentuose įtvirtintais pasiūlymais, ir ypač raginama, kad būtų suteikta „aiški preferencija vietiniam bei regioniniam bendradarbiavimui, eiliškumo tvarka pirmenybę teikiant prekių pirkėjams ir paslaugų teikėjams iš pagalbą gaunančių šalių, kaimyninių besivystančių šalių ir kitų besivystančių šalių“, siekiant padėti pagalbą gaunančioms šalims tobulinti jose nacionaliniu, regioniniu, vietiniu ir šeimų lygiu vykdomą gamybą bei skatinti priemones, kuriomis siekiama sukurti visuomenei palankesnes sąlygas apsirūpinti maisto produktais ir užtikrinti pagrindinių paslaugų teikimą, atsižvelgiant į vietinius papročius ir vietines gamybos bei prekybos sistemas.

(7)

Siekiant nustatyti galimybę gauti Bendrijos išorės paramą, reikia išanalizuoti keletą elementų. Galimybė gauti paramą asmenims nustatyta 3 straipsnyje esančiose tinkamumo gauti pagalbą taisyklėse. Ekspertų įtraukimo į tinkamų gauti pagalbą asmenų įsigyjamų prekių bei medžiagų kilmę reglamentuojančios taisyklės išdėstytos atitinkamai 4 ir 5 straipsniuose. Abipusiškumo apibrėžimas ir jo įgyvendinimo būdai nustatyti 6 straipsnyje. 7 straipsnyje pateikiamos leidžiančios nukrypti nuostatos ir jų įgyvendinimas. Specifinės nuostatos dėl operacijų, finansuojamų per tarptautines, regionines organizacijas arba bendrai su trečiąja šalimi, yra išdėstytos 8 straipsnyje. 9 straipsnyje pateikiamos specifinės nuostatos dėl humanitarinės pagalbos.

(8)

Galimybė gauti Bendrijos išorės paramą nustatyta pagrindiniuose tokią paramą reglamentuojančiuose aktuose bei 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamente (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento (4) (toliau – finansinis reglamentas). Šiuo reglamentu padaryti pakeitimai, susiję su galimybe gauti Bendrijos pagalbą, sąlygoja pakeitimus visuose pirmiau minėtuose dokumentuose. Visų susijusių pagrindinių aktų pakeitimai yra išvardyti šio reglamento I priede.

(9)

Atrenkant konkursų nugalėtojus pagal Bendrijos instrumentą ypač atsižvelgiama į tai, kaip laikomasi Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) nustatytų tarptautiniu mastu priimtų pagrindinių darbo standartų, pvz., konvencijų dėl asociacijų ir kolektyvinių derybų laisvės, priverstinio darbo panaikinimo, su įdarbinimu ir užimtumu susijusios diskriminacijos panaikinimo bei vaikų darbo panaikinimo.

(10)

Atrenkant konkursų nugalėtojus pagal Bendrijos instrumentą ypač atsižvelgiama į tai, kaip laikomasi šių tarptautiniu mastu priimtų aplinkosaugos konvencijų: 1992 m. Biologinės įvairovės konvencijos, 2000 m. Kartachenos biosaugos protokolo ir 1997 m. Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos Kioto protokolo,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Taikymo sritis

Šiame reglamente nustatomos taisyklės suinteresuotoms šalims naudotis I priede išvardytais Bendrijos išorės paramos instrumentais, finansuojamais Europos Sąjungos bendrojo biudžeto lėšomis.

2 straipsnis

Apibrėžimai

Šiame reglamente vartojamos sąvokos aiškinamos pagal finansinį reglamentą ir 2002 m. gruodžio 23 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2342/2002, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento įgyvendinimo taisykles (5).

3 straipsnis

Tinkamumo taisyklės

1.   Teisę dalyvauti konkursuose dėl pirkimų arba subsidijų sutarčių, finansuojamų pagal Bendrijos instrumentą, turi visi juridiniai asmenys, įsisteigę Europos bendrijos valstybėse narėse arba šalyje, kurią Europos bendrija pripažįsta oficialia kandidate, ar Europos ekonominės erdvės valstybėje narėje.

2.   Teisę dalyvauti konkursuose dėl pirkimų arba subsidijų sutarčių, finansuojamų pagal I priedo A dalyje nurodytą Bendrijos teminės taikymo srities instrumentą, turi visi juridiniai asmenys, įsisteigę besivystančioje šalyje, nurodytoje II priede esančiame EBPO Vystymosi paramos komiteto sąraše, taip pat tie juridiniai asmenys, kurie pagal atitinkamą instrumentą jau naudojasi tokia teise.

3.   Teisę dalyvauti konkursuose dėl pirkimų arba subsidijų sutarčių, finansuojamų pagal I priedo B dalyje nurodytą Bendrijos geografinės taikymo srities instrumentą, turi visi juridiniai asmenys, įsisteigę besivystančioje šalyje, nurodytoje II priede esančiame EBPO Vystymosi paramos komiteto sąraše, kurie yra aiškiai nurodyti kaip tinkami, taip pat tie juridiniai asmenys, kurie pagal atitinkamą instrumentą jau naudojasi tokia teise.

4.   Teisę dalyvauti konkursuose dėl pirkimų arba subsidijų sutarčių, finansuojamų pagal Bendrijos instrumentą, turi visi juridiniai asmenys, kurie yra įsisteigę bet kurioje kitoje šalyje nei šio straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse nurodyta šalis, jeigu pagal 6 straipsnį buvo nustatyta abipusė galimybė gauti jų išorės paramą.

5.   Teisę dalyvauti konkursuose dėl pirkimų arba subsidijų sutarčių, finansuojamų pagal Bendrijos instrumentą, turi tarptautinės organizacijos.

6.   Pirmiau išdėstytos nuostatos nepažeidžia organizacijų, turinčių teisę dalyvauti bet kokiame konkurse, teisės dalyvauti, taip pat išimties, numatytos finansinio reglamento 114 straipsnio 1 dalyje.

4 straipsnis

Ekspertai

Pagal 3 ir 8 straipsnius konkurso dalyvių pasamdyti ekspertai gali būti bet kokios šalies piliečiai. Šis straipsnis taikomas nepažeidžiant Bendrijos pirkimų taisyklėse išdėstytų kokybės ir finansinių reikalavimų.

5 straipsnis

Kilmės taisyklės

Visos prekės ir medžiagos, perkamos pagal sutartį, finansuojamą pagal Bendrijos instrumentą, turi būti kilusios iš Bendrijos arba tinkamos gauti pagalbą šalies, nurodytos 3 ir 7 straipsniuose. Šiame reglamente vartojama kilmės sąvoka apibrėžta Bendrijos teisės aktuose dėl kilmės nustatymo muitinės tikslais.

6 straipsnis

Abipusiškumas su trečiosiomis šalimis

1.   Abipusė galimybė gauti Bendrijos išorės paramą suteikiama šaliai, kuriai taikoma 3 straipsnio 4 dalis, kai tokia šalis minėtąją galimybę vienodomis sąlygomis suteikia Europos Sąjungos valstybėms narėms ir atitinkamai pagalbą gaunančiai šaliai.

2.   Suteikiant abipusę galimybę gauti Bendrijos išorės paramą atsižvelgiama į ES ir kitų donorų palyginimą pagal sektorius, numatytus EBPO Vystymosi paramos komiteto kategorijose arba šalies lygiu nepriklausomai nuo to, ar atitinkama šalis yra donorė, ar pagalbą gaunanti šalis, rezultatus. Priimant sprendimą suteikti abipusę galimybę šaliai donorei, atsižvelgiama į šios šalies donorės teikiamos pagalbos skaidrumą, nuoseklumą ir proporcingumą, įskaitant pagalbos kokybę ir dydį.

3.   Abipusė galimybė gauti Bendrijos išorės paramą nustatoma priimant konkretų sprendimą dėl atitinkamos šalies arba regioninės šalių grupės. Toks sprendimas priimamas pagal 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimą 1999/468/EB, nustatantį Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (6), vadovaujantis procedūromis ir pritarus atitinkamam komitetui, susijusiam su atitinkamu teisės aktu. Vadovaujantis to sprendimo 7 straipsnio 3 dalimi, visada atsižvelgiama į Europos Parlamento teisę būti nuolat informuojamam. Toks sprendimas galioja ne trumpiau kaip vienerius metus.

4.   Galimybė gauti abipusę Bendrijos išorės paramą II priede nurodytoms mažiausiai išsivysčiusioms šalims automatiškai suteikiama III priede išvardytoms šalims.

5.   1, 2 ir 3 dalyse nurodytos procedūros metu konsultuojamasi su pagalbą gaunančiomis šalimis.

7 straipsnis

Nuostatos, leidžiančios nukrypti nuo tinkamumo ir kilmės taisyklių

1.   Tinkamai pagrįstais išimtiniais atvejais teisę gauti pagalbą Komisija gali suteikti šalies, kuri nėra tinkama pagal 3 straipsnį, juridiniams asmenims.

2.   Tinkamai pagrįstais išimtiniais atvejais Komisija gali leisti pirkti prekes ir medžiagas, kilusias iš šalies, kuri nėra tinkama pagal 3 straipsnį.

3.   Šio straipsnio 1 ir 2 dalyse numatytas leidžiančias nukrypti nuostatas galima pagrįsti produktų ir paslaugų nebuvimu atitinkamų šalių rinkose, ypatingos skubos atvejais arba tuomet, kai dėl tinkamumo taisyklių neįmanoma arba darosi vis sunkiau įgyvendinti projektą, programą arba veiksmą.

8 straipsnis

Operacijos, kuriose dalyvauja tarptautinės organizacijos arba kuriose taikomas bendras finansavimas

1.   Kai Bendrijos finansavimas skiriamas operacijai, kuri vykdoma per tarptautinę organizaciją, dalyvauti atitinkamose sutartinėse procedūrose gali visi juridiniai asmenys, kurie yra tinkami pagal 3 straipsnį, taip pat visi juridiniai asmenys, kurie yra tinkami pagal tokios organizacijos taisykles, užtikrinant vienodas sąlygas visiems donorams. Tos pačios taisyklės taikomos tiekiamoms prekėms, medžiagoms ir ekspertams.

2.   Kai Bendrijos finansavimas skiriamas operacijai, kuri finansuojama bendrai su trečiąja šalimi pagal 6 straipsnyje apibrėžtą abipusiškumą, arba su regionine organizacija ar valstybe nare, dalyvauti atitinkamose sutartinėse procedūrose gali visi juridiniai asmenys, kurie yra tinkami pagal 3 straipsnį, taip pat visi juridiniai asmenys, kurie yra tinkami pagal tokios trečiosios šalies, regioninės organizacijos arba valstybės narės taisykles. Tos pačios taisyklės taikomos prekėms, medžiagoms ir ekspertams.

3.   Pagalbos maistu operacijų atveju šis straipsnis taikomas tik neatidėliotinoms operacijoms.

9 straipsnis

Humanitarinė pagalba ir NVO

1.   Teikiant humanitarinę pagalbą pagal 1996 m. birželio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1257/96 dėl humanitarinės pagalbos (7) ir teikiant pagalbą tiesiogiai per NVO pagal 1998 m. liepos 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1658/98 dėl bendro su Europos nevyriausybinėmis plėtos organizacijomis (NVO) besivystančių šalių naudai vykdomų operacijų finansavimo (8), 3 straipsnio nuostatos netaikomos tinkamumo kriterijams, nustatytiems subsidijų gavėjų atrankai.

2.   Šių subsidijų gavėjai laikosi šiame reglamente nustatytų taisyklių, jeigu, įgyvendinant finansuojamą humanitarinį veiksmą ir teikiant pagalbą tiesiogiai per NVO pagal Reglamentą (EB) Nr. 1658/98, turi būti skelbiami konkursai pirkimų sutartims.

10 straipsnis

Esminių principų laikymasis ir vietinių rinkų stiprinimas

1.   Siekiant greičiau sumažinti skurdą skatinant vietinius gebėjimus, rinkas ir pirkimus, reikia skirti ypatingą dėmesį vietinėms ir regioninėms pirkimų galimybėms šalyse partnerėse.

2.   Konkursų dalyviai, kurie pripažįstami nugalėtojais, turi laikytis tarptautiniu mastu priimtų pagrindinių darbo standartų, pvz., pagrindinių TDO darbo standartų, konvencijų dėl asociacijų ir kolektyvinių derybų laisvės, priverstinio darbo panaikinimo, su įdarbinimu ir užimtumu susijusios diskriminacijos panaikinimo bei vaikų darbo panaikinimo.

3.   Besivystančių šalių galimybė gauti Bendrijos išorės paramą užtikrinama teikiant bet kokio pobūdžio atitinkamą techninę paramą.

11 straipsnis

Reglamento įgyvendinimas

Šiuo reglamentu iš dalies keičiamos ir reglamentuojamos visų šiuo metu galiojančių I priede išvardytų Bendrijos instrumentų atitinkamos dalys. Komisija, atsižvelgdama į visus EBPO tekstų pakeitimus, iš dalies keičia šio reglamento II–IV priedus.

12 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. lapkričio 21 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. STRAW


(1)  OL C 157, 2005 6 28, p. 99.

(2)  EBPO/VPK 2001 m. pranešimas, 2002 m., 3 tomas, Nr. 1, p. 46.

(3)  OL C 76 E, 2004 3 25, p. 474.

(4)  OL L 248, 2002 9 16, p. 1.

(5)  OL L 357, 2002 12 31, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB, Euratomas) Nr. 1261/2005 (OL L 201, 2005 8 2, p. 3).

(6)  OL L 184, 1999 7 17, p. 23.

(7)  OL L 163, 1996 7 2, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1882/2003 (OL L 284, 2003 10 31, p. 1).

(8)  OL L 213, 1998 7 30, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1882/2003.


I PRIEDAS

Toliau išvardytuose Bendrijos instrumentuose atliekami tokie pakeitimai.

A DALIS – Bendrijos instrumentai pagal teminę taikymo sritį

1.

2001 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1725/2001 dėl veiksmų, nukreiptų prieš priešpėstinių minų naudojimą trečiosiose šalyse, išskyrus besivystančias šalis (1):

4 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Tinkamumas dalyvauti konkurso procedūrose pagal šį reglamentą nustatomas atsižvelgiant į tinkamumo taisykles bei leidžiančias nuo jų nukrypti nuostatas, išvardytas 2005 m. lapkričio 21 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 2112/2005 dėl galimybės gauti Bendrijos išorės paramą (2).

7 straipsnio 3 dalis papildoma šiuo sakiniu:

„Dalyvavimas sutartinėse procedūrose, įgyvendinamose per tarptautinę organizaciją arba finansuojamose bendrai su trečiąja šalimi, yra apibrėžtas Reglamente (EB) Nr. 2112/2005.“

2.

1999 m. balandžio 29 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 976/1999, nustatantis reikalavimus dėl Bendrijos veiksmų programų, kurios, išskyrus vystymąsi remiančio bendradarbiavimo veiksmų programas, pagal Bendrijos bendradarbiavimo politiką padeda siekti bendrojo tikslo – plėtoti ir įtvirtinti demokratiją ir teisinę valstybę bei gerbti žmogaus teises ir pagrindines laisves trečiosiose šalyse, įgyvendinimo (3):

5 straipsnio 1 dalis papildoma šiuo sakiniu:

„Tinkamumas subsidijų sutartis toliau nustatomas atsižvelgiant į tinkamumo taisykles bei leidžiančias nuo jų nukrypti nuostatas, išvardytas 2005 m. lapkričio 21 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 2112/2005 dėl galimybės gauti Bendrijos išorės paramą (4).

6 straipsnis pakeičiamas taip:

„6 straipsnis

Kad būti tinkamais gauti Bendrijos pagalbą, pagrindinė 5 straipsnio 1 dalyje nurodytų partnerių būstinė privalo būti šalyje, tinkančioje gauti Bendrijos pagalbą pagal šį reglamentą ir pagal Reglamentą (EB) Nr. 2112/2005. Tokia būstinė privalo būti veiksmingu sprendimų priėmimo centru visoms pagal šį reglamentą finansuojamoms operacijoms. Išimtiniais atvejais tokia būstinė gali būti kitoje trečiojoje šalyje.“

9 straipsnis pakeičiamas taip:

„9 straipsnis

1.   Tinkamumas dalyvauti konkurso procedūrose pagal šį reglamentą nustatomas atsižvelgiant į tinkamumo taisykles bei leidžiančias nuo jų nukrypti nuostatas, esančias šiame reglamente bei Reglamente (EB) Nr. 2112/2005.

2.   Prekių ir medžiagų, perkamų pagal šį reglamentą, kilmė taip pat nustatoma pagal kilmės taisykles bei leidžiančias nuo jų nukrypti nuostatas, esančias Reglamente (EB) Nr. 2112/2005.“

B DALIS – Bendrijos instrumentai pagal geografinę taikymo sritį

3.

2001 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2500/2001 dėl pasirengimo stojimui finansinės paramos Turkijai (5):

8 straipsnio 7 dalies pirmoji pastraipa papildoma šiuo sakiniu:

„Tinkamumas dalyvauti konkurso procedūrose pagal šį reglamentą toliau nustatomas atsižvelgiant į tinkamumo taisykles bei leidžiančias nuo jų nukrypti nuostatas, išvardytas 2005 m. lapkričio 21 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 2112/2005 dėl galimybės gauti Bendrijos išorės paramą (6).

8 straipsnio 7 dalies antroji pastraipa papildoma šiuo sakiniu:

„Dalyvavimas sutartinėse procedūrose, įgyvendinamose per tarptautinę organizaciją arba finansuojamose bendrai su trečiąja šalimi, toliau apibrėžiamas Reglamente (EB) Nr. 2112/2005.“

8 straipsnis papildomas šia dalimi:

„8.   Prekių ir medžiagų, perkamų pagal šį reglamentą, kilmė taip pat nustatoma atsižvelgiant į kilmės taisykles bei leidžiančias nuo jų nukrypti nuostatas, esančias Reglamente (EB) Nr. 2112/2005.“

4.

2000 m. gruodžio 5 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2666/2000 dėl pagalbos Albanijai, Bosnijai ir Hercegovinai, Kroatijai, Jugoslavijos Federacinei Respublikai ir Buvusiajai Jugoslavijos Respublikai Makedonijai (7):

7 straipsnio 3 dalis papildoma šiuo sakiniu:

„Tinkamumas dalyvauti konkurso procedūrose pagal šį reglamentą toliau nustatomas atsižvelgiant į tinkamumo taisykles bei leidžiančias nuo jų nukrypti nuostatas, išvardytas 2005 m. lapkričio 21 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 2112/2005 dėl galimybės gauti Bendrijos išorės paramą (8).

7 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:

„4.   Dalyvavimas sutartinėse procedūrose, įgyvendinamose per tarptautinę organizaciją arba finansuojamose bendrai su trečiąja šalimi, yra apibrėžtas Reglamente (EB) Nr. 2112/2005.“

5.

1999 m. gruodžio 29 d. Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 99/2000 dėl paramos teikimo valstybėms partnerėms Rytų Europoje ir Vidurinėje Azijoje (9):

11 straipsnio 3 dalis papildoma šiuo sakiniu:

„Prekių ir medžiagų, perkamų pagal šį reglamentą, kilmė taip pat nustatoma atsižvelgiant į kilmės taisykles bei leidžiančias nuo jų nukrypti nuostatas, išvardytas 2005 m. lapkričio 21 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 2112/2005 dėl galimybės gauti Bendrijos išorės paramą (10).

11 straipsnio 4 dalis papildoma šiuo sakiniu:

„Tinkamumas dalyvauti konkurso procedūrose pagal šį reglamentą toliau nustatomas atsižvelgiant į tinkamumo taisykles bei leidžiančias nuo jų nukrypti nuostatas, išvardytas Reglamente (EB) Nr. 2112/2005.“

11 straipsnio 5 dalis papildoma šiuo sakiniu:

„Dalyvavimas sutartinėse procedūrose, įgyvendinamose per tarptautinę organizaciją arba finansuojamose bendrai su trečiąja šalimi, toliau apibrėžiamas Reglamente (EB) Nr. 2112/2005.“

6.

1999 m. birželio 21 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1267/1999, nustatantis struktūrinį pasirengimo stojimui politikos instrumentą (11):

6a straipsnio 1 dalis papildoma šiuo sakiniu:

„Tinkamumas dalyvauti konkurso procedūrose pagal šį reglamentą toliau nustatomas atsižvelgiant į tinkamumo taisykles bei leidžiančias nuo jų nukrypti nuostatas, išvardytas 2005 m. lapkričio 21 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 2112/2005 dėl galimybės gauti Bendrijos išorės paramą (12).

6a straipsnio 2 dalis papildoma šia pastraipa:

„Dalyvavimas sutartinėse procedūrose, įgyvendinamose per tarptautinę organizaciją arba finansuojamose bendrai su trečiąja šalimi, toliau apibrėžiamas Reglamente (EB) Nr. 2112/2005.“

7.

1999 m. birželio 21 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1268/1999 dėl Bendrijos paramos pasirengimo stojimui priemonėms žemės ūkio ir kaimo plėtros srityse Vidurio ir Rytų Europos šalims kandidatėms pasirengimo stojimui laikotarpiu (13):

3 straipsnio 3 dalis papildoma šiuo sakiniu:

„Tinkamumas dalyvauti konkurso procedūrose pagal šį reglamentą nustatomas atsižvelgiant į tinkamumo taisykles bei leidžiančias nuo jų nukrypti nuostatas, esančias šiame reglamente ir 2005 m. lapkričio 21 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 2112/2005 dėl galimybės gauti Bendrijos išorės paramą (14).

8.

1996 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1488/96 dėl finansinių ir techninių priemonių, remiančių (MEDA) ekonominių ir socialinių struktūrų reformą pagal Europos ir Viduržemio jūros regiono valstybių partnerystę (15):

8 straipsnio 1 dalis papildoma šiuo sakiniu:

„Tinkamumas dalyvauti konkurso procedūrose pagal šį reglamentą nustatomas atsižvelgiant į tinkamumo taisykles bei leidžiančias nuo jų nukrypti nuostatas, esančias šiame reglamente ir 2005 m. lapkričio 21 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 2112/2005 dėl galimybės gauti Bendrijos išorės paramą (16).

8 straipsnio 8 dalis papildoma šiuo sakiniu:

„Dalyvavimas sutartinėse procedūrose, įgyvendinamose per tarptautinę organizaciją arba finansuojamose bendrai su trečiąja šalimi, yra apibrėžtas Reglamente (EB) Nr. 2112/2005.“

9.

1992 m. birželio 29 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1762/92 dėl Bendrijos ir Viduržemio jūros valstybių, kurios nėra narės, sudarytų protokolų dėl finansinio ir techninio bendradarbiavimo įgyvendinimo (17):

2 straipsnio 1 dalis papildoma šia pastraipa:

„Dalyvavimas sutartinėse procedūrose, įgyvendinamose per tarptautinę organizaciją arba finansuojamose bendrai su trečiąja šalimi, toliau apibrėžiamas 2005 m. lapkričio 21 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 2112/2005 dėl galimybės gauti Bendrijos išorės paramą (18).

10.

1992 m. vasario 25 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 443/92 dėl finansinės ir techninės pagalbos ir ekonominio bendradarbiavimo su besivystančiomis Azijos ir Lotynų Amerikos šalimis (19):

9 straipsnis papildomas šia pastraipa:

„Dalyvavimas sutartinėse procedūrose, įgyvendinamose per tarptautinę organizaciją arba bendrai finansuojamose su trečiąja šalimi, toliau apibrėžiamas 2005 m. lapkričio 21 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 2112/2005 dėl galimybės gauti Bendrijos išorės paramą (20).

13 straipsnis papildomas šia pastraipa:

„Tinkamumas dalyvauti konkurso procedūrose pagal šį reglamentą toliau nustatomas atsižvelgiant į tinkamumo taisykles ir leidžiančias nuo jų nukrypti nuostatas, esančias Reglamente (EB) Nr. 2112/2005.“


(1)  OL L 234, 2001 9 1, p. 6.

(2)  OL L 344, 2005 12 27, p. 23.“

(3)  OL L 120, 1999 5 8, p. 8. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2242/2004 (OL L 390, 2004 12 31, p. 21).

(4)  OL L 344, 2005 12 27, p. 23.“

(5)  OL L 342, 2001 12 27, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 850/2005 (OL L 141, 2005 6 4, p. 1).

(6)  OL L 344, 2005 12 27, p. 23.“

(7)  OL L 306, 2000 12 7, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2257/2004 (OL L 389, 2004 12 30, p. 1).

(8)  OL L 344, 2005 12 27, p. 23.“

(9)  OL L 12, 2000 1 18, p. 1.

(10)  OL L 344, 2005 12 27, p. 23.“

(11)  OL L 161, 1999 6 26, p. 73. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2257/2004.

(12)  OL L 344, 2005 12 27, p. 23.“

(13)  OL L 161, 1999 6 26, p. 87. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2257/2004.

(14)  OL L 344, 2005 12 27, p. 23.“

(15)  OL L 189, 1996 7 30, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2698/2000 (OL L 311, 2000 12 12, p. 1).

(16)  OL L 344, 2005 12 27, p. 23.“

(17)  OL L 181, 1992 7 1, p. 1.

(18)  OL L 344, 2005 12 27, p. 23.“

(19)  OL L 52, 1992 2 27, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 807/2003 (OL L 122, 2003 5 16, p. 36).

(20)  OL L 344, 2005 12 27, p. 23.“


II PRIEDAS

Vystymosi paramos komiteto pagalbą gaunančių šalių sąrašas (2003 m. sausio 1 d.)

I dalis. Besivystančios šalys ir teritorijos

(Oficialioji vystymosi parama)

II dalis: Pereinamąjį laikotarpį išgyvenančios šalys ir teritorijos

(Oficialioji pagalba)

Mažiausiai išsivysčiusios šalys (MIS)

Kitos mažas pajamas gaunančios šalys (Kitos MPGŠ) (BNP vienam gyventojui < 745 JAV dolerių 2001 m.)

Mažesnes vidutines pajamas gaunančios šalys (MVPGŠ) (BNP vienam gyventojui 746–2 975 JAV dolerių 2001 m.)

Didesnes vidutines pajamas gaunančios šalys (DVPGŠ) (BNP vienam gyventojui 2 976–9 205 JAV dolerių 2001 m.)

Dideles pajamas gaunančios šalys (DPGŠ) (BNP vienam gyventojui > 9 206 JAV dolerių 2001 m.)

Vidurio ir Rytų Europos šalys bei buvusios Sovietų Sąjungos naujos nepriklausomos valstybės (VREŠ/NNV)

Labiau pažengusios į priekį besivystančios šalys ir teritorijos

Afganistanas

Angola

Bangladešas

Beninas

Burundis

Butanas

Burkina Fasas

Kambodža

Centrinės Afrikos Respublika

Čadas

Komorai

Kongo Demokratinė Respublika

Džibutis

Gvinėja

Eritrėja

Etiopija

Gambija

Bisau Gvinėja

Haitis

Jemenas

Kiribatis

Laosas

Lesotas

Liberija

Madagaskaras

Malavis

Maldyvai

Malis

Mauritanija

Mianmaras

Mozambikas

Nepalas

Nigeris

Pusiaujo Gvinėja

Rytų Timoras

Ruanda

Saliamono salos

Samoa

San Tomė ir Prinsipė

Senegalas

Siera Leonė

Somalis

Sudanas

Tanzanija

Togas

Tuvalu

Uganda

Vanuatu

Zambija

Žaliasis Kyšulys

Armėnija (1)

Azerbaidžanas (1)

Dramblio Kaulo Krantas

Gana

Gruzija (1)

Indija

Indonezija

Kamerūnas

Kenija

Kirgizijos Respublika (1)

Kongo Respublika

Korėjos Demokratinė Respublika

Moldova (1)

Mongolija

Nigerija

Nikaragva

Pakistanas

Papua Naujoji Gvinėja

Tadžikistanas (1)

Uzbekistanas (1)

Vietnamas

Zimbabvė

Albanija (1)

Alžyras

Belizas

Bolivija

Bosnija ir Hercegovina

Dominikos Respublika

Egiptas

Ekvadoras

Fidžis

Filipinai

Gvatemala

Gajana

Hondūras

Irakas

Iranas

Jamaika

Jordanija

Kazachstanas (1)

Kinija

Kolumbija

Kuba

Makedonija (Buvusioji Jugoslavijos Respublika)

Marokas

Maršalo Salos

Mikronezijos Federacinės Valstijos

Namibija

Niue

Palestinos kontroliuojamos sritys

Paragvajus

Peru

Pietų Afrika

Salvadoras

Sent Vinsentas ir Grenadinai

Serbija ir Juodkalnija

Sirija

Surinamas

Svazilandas

Šri Lanka

Tailandas

Tokelau (2)

Tonga

Tunisas

Turkija

Turkmėnistanas (1)

Wallisas ir Futuna (2)

Botsvana

Brazilija

Čilė

Dominika

Gabonas

Grenada

Kosta Rika

Kroatija

Kuko salos

Libanas

Mayotte (2)

Malaizija

Mauricijus

Nauru

Panama

Sent Liucija

Šv. Elenos sala (2)

Venesuela

Bahreinas

Baltarusija (1)

Bulgarija (1)

Čekijos Respublika (1)

Estija (1)

Vengrija (1)

Latvija (1)

Lietuva (1)

Lenkija (1)

Rumunija (1)

Rusija (1)

Slovakijos Respublika (1)

Ukraina (1)

Aruba (2)

Bahamos

Bermuda (2)

Brunėjus

Didžiosios Britanijos Mergelių salos (2)

Falklando salos (2)

Gibraltaras (2)

Honkongas, Kinija (2)

Izraelis

Jungtiniai Arabų Emyratai

Kaimanų salos (2)

Kataras

Kinijos Taipėjus

Kipras

Korėja

Kuveitas

Libija

Macao (2)

Malta

Naujoji Kaledonija (2)

Olandijos Antilai (2)

Prancūzijos Polinezija (2)

Singapūras

Slovėnija (2)

Riba, nuo kurios įgyjama teisė gauti Pasaulio Banko paskolą (5 185 USD per 2001 metus)

Angilija (2)

Antigva ir Barbuda

Argentina

Barbadosas

Meksika

Montserratas (2)

Omanas

Palau salos

Saudo Arabija

Seišeliai

Sent Kristoferis ir Nevis

Trinidadas ir Tobagas

Turkso ir Caicoso salos (2)

Urugvajus


(1)  Vidurio ir Rytų Europos šalys bei buvusios Sovietų Sąjungos naujos nepriklausomos valstybės (VREŠ/NNV)

(2)  Teritorija


III PRIEDAS

EBPO VYSTYMOSI PARAMOS KOMITETO NARIŲ SĄRAŠAS

Australija, Austrija, Belgija, Kanada, Danija, Europos Komisija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Graikija, Airija, Italija, Japonija, Liuksemburgas, Nyderlandai, Naujoji Zelandija, Norvegija, Portugalija, Ispanija, Švedija, Šveicarija, Jungtinė Karalystė, Jungtinės Amerikos Valstijos.


IV PRIEDAS

Ištraukos iš Rekomendacijos dėl Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos Vystymosi paramos komiteto (EBPO/VPK) oficialiosios vystymosi paramos mažiausiai išsivysčiusioms šalims atsiejimo, 2001 m. kovas

II.   Įgyvendinimas

a)   Aprėptis

7.

Atsiejimo procesas yra sudėtingas. Įvairios OVP kategorijos reikalauja skirtingų požiūrių, o VPK narių taikomos šios rekomendacijos įgyvendinimo priemonės skiriasi savo aprėptimi ir terminais. Atsižvelgdami į tai, VPK nariai stengsis kiek įmanoma labiau atsieti savo OVP mažiausiai išsivysčiusioms šalims ir laikytis šioje rekomendacijoje numatytų kriterijų ir procedūrų:

i)

VPK nariai susitaria, kad iki 2002 m. sausio 1 d. OVP mažiausiai išsivysčiusioms šalims bus atsieta mokėjimų balanso ir struktūrinio sureguliavimo rėmimo, atleidimo nuo skolos; atskirų sektorių ir kelių sektorių programų rėmimo, pagalbos investiciniams projektams, importo ir pagrindinių prekių rėmimo, komercinių paslaugų sutarčių bei OVP nevyriausybinių organizacijų vykdomų pirkimų srityse.

ii)

Su investicijomis susijusio ir nepriklausomo techninio bendradarbiavimo srityse pripažįstama, kad VPK nariai, įgyvendindami savo politiką, turi stengtis užtikrinti dalyvavimą nacionaliniu lygiu šalyse donorėse ir tuo pat metu stengtis pasinaudoti šalių partnerių patirtimi bei vadovautis šioje rekomendacijoje numatytais tikslais ir principais. Nepriklausomas techninis bendradarbiavimas šio reglamento taikymo sričiai nepriskiriamas.

iii)

Pagalbos maistu srityje pripažįstama, kad VPK nariai, įgyvendindami savo politiką, turi atsižvelgti į kituose tarptautiniuose forumuose vykusias diskusijas ir priimtus susitarimus, reglamentuojančius pagalbą maistu, ir vadovautis šioje rekomendacijoje numatytais tikslais ir principais.

8.

Ši rekomendacija netaikoma veiklos rūšims, kurių vertė yra mažesnė kaip 700 000 SST (130 000 SST su investicijomis susijusio techninio bendradarbiavimo srityje).


27.12.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 344/34


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS Nr. 2113/2005/EB

2005 m. gruodžio 14 d.

iš dalies keičiantis Sprendimą Nr. 2256/2003/EB, siekiant pratęsti programos galiojimą 2006 m., kad būtų galima paskleisti gerą praktiką ir stebėti informacinių ir ryšių technologijų (IRT) diegimą

(tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 157 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

pasikonsultavę su Regionų komitetu,

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos (2),

kadangi:

(1)

Sprendimu Nr. 2256/2003/EB (3) patvirtinta MODINIS programa e. Europa 2005 m. veiksmų planui stebėti, gerai praktikai skleisti ir informacijos bei tinklo saugumui gerinti, kuri veikia nuo 2003 m. sausio 1 d. iki 2005 m. gruodžio 31 d.

(2)

Siekiant patikslinti orientacines sumas atsižvelgiant į Europos Sąjungos plėtrą, Sprendimas Nr. 2256/2003/EB buvo iš dalies pakeistas Sprendimu Nr. 787/2004/EB.

(3)

Taryba 2004 m. gruodžio 9 d. Rezoliucijoje dėl informacinių ir ryšių technologijų (IRT) ateities (4) pakvietė Komisiją pradėti parengiamuosius darbus dėl e. Europa 2005 m. veiksmų plano pratęsimo, kuris būtų reikšminga naujosios Darbotvarkės informacinei visuomenei po 2005 m. dalis.

(4)

2004 m. lapkričio 19 d. Komisijos komunikate „Europos informacinės visuomenės uždaviniai po 2005 m.“ analizuojami iššūkiai, į kuriuos turi būti atsižvelgta Europos informacinės visuomenės strategijoje iki 2010 m. Jame įrodinėjama, kad reikėtų plačiau naudoti IRT ir kad politikoje turėtų būti nuolat skiriamas dėmesys su IRT susijusiems klausimams, o tam reikalinga stebėsena ir keitimasis gera praktika. Tas komunikatas buvo apmąstymo proceso išeities taškas, kurio rezultatas – nauja Informacinės visuomenės iniciatyva 2005 m., turinti prasidėti 2006 m.

(5)

Pavasarį susirinkusiai Europos Vadovų Tarybai pateiktame 2005 m. vasario 2 d. Komisijos komunikate „Dirbti kartu augimo ir darbo vietų labui. Nauja Lisabonos strategijos pradžia“ paskelbta nauja iniciatyva „i2010: Europos informacinė visuomenė“, kuria siekiama skatinti IRT diegimą.

(6)

2005 m. birželio 1 d. Komisijos komunikate „i2010 – Europos informacinė visuomenė augimui ir užimtumui skatinti“ nurodomi penkerių metų strategijos pagrindiniai politikos prioritetai siekiant skatinti atvirą ir konkurencingą skaitmeninę ekonomiką. Skatinant pasikeitimą gera praktika ir stebint dėl IRT atsiradusių paslaugų naudojimą, bus toliau remiamas dialogas su suinteresuotais subjektais ir valstybėmis narėmis, ypač dėl atviro koordinavimo metodo.

(7)

Pasiūlyme dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, įsteigiančio Konkurencingumo ir naujovių pagrindų programą (2007–2013), siūloma sukurti Konkurencingumo ir naujovių pagrindų programą Bendrijos veiksmams 2007–2013 m., kurioje sujungiamos konkrečios Bendrijos priemonės verslui, MVĮ, pramoniniam konkurencingumui, inovacijoms, informacinėms ir ryšių technologijoms, aplinkosaugos technologijoms ir pažangiajai energetikai, įskaitant Sprendime Nr. 2256/2003/EB nurodytas priemones.

(8)

2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 808/2004 dėl informacinės visuomenės Bendrijos statistikos (5) įkuriama bendra sistemiško Bendrijos statistikos apie informacinę visuomenę rengimo sistema. Tokioje statistikoje yra e. Europa palyginamajai analizei reikalinga informacija; ji yra svarbi tokiems struktūriniams rodikliams, kurie yra reikalingi stebint valstybių narių veiklą ir siekiant sudaryti vienodą pagrindą, kuriuo remiantis analizuojama informacinė visuomenė.

(9)

Per 12 mėnesių nuo e. Europa 2005 veiksmų plano pabaigos iki planuojamos Pagrindų programos pradžios 2007 m. IRT diegimas visose ekonomikos srityse turi būti stebimas ir remiamas tęsiant struktūriniais rodikliais pagrįstą palyginamąją ir statistinę analizę bei keičiantis gera praktika. 2006 m. pagal programą vykdomi ir su palyginamąja analize, gera praktika ir politikos koordinavimu susiję veiksmai padės siekti pirmiau minėtų 2005 m. vasario 2 d. ir 2005 m. birželio 1 d. Komisijos komunikatų tikslų.

(10)

Siekiant 2005 m. vasario 2 d. Komisijos komunikato tikslų, kuriais, tęsiant e. Europa darbotvarkę, siekiama skatinti IRT diegimą, ir siekiant 2005 m. birželio 1 d. Komisijos komunikato tikslų, patirties stebėjimo ir pasikeitimo ja mechanizmai, palyginamosios analizės veikla, geros praktikos skleidimas ir ekonominių bei socialinių informacinės visuomenės pasekmių analizė turėtų būti tęsiami 2006 m.

(11)

Todėl Sprendimas Nr. 2256/2003/EB turėtų būti iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimas Nr. 2256/2003/EB iš dalies keičiamas taip:

1)

įterpiamas šis straipsnis:

„1a straipsnis

1.   Programa 2006 m. toliau tęsiama informacijos ir ryšių technologijų (IRT) diegimo ir jų naudojimo stebėsena visose ekonomikos srityse ir geros praktikos skleidimas bei numatomi šie tikslai:

a)

stebėti valstybių narių veiklą ir lyginti ją su geriausia pasaulio praktika, jei įmanoma, naudojantis oficialia statistika;

b)

remti valstybių narių pastangas skatinant IRT naudojimą nacionaliniu, regioniniu ar vietiniu lygiu analizuojant gerą praktiką ir papildančių vienas kitą keitimosi patirtimi plėtros mechanizmų sąveika;

c)

analizuoti ekonomines ir socialines informacinės visuomenės pasekmes siekiant palengvinti politines diskusijas, visų pirma konkurencingumo, augimo ir užimtumo bei socialinės integracijos prasme.

2.   Programos veikla yra tarpsektorinio pobūdžio veiksmai, papildantys Bendrijos veiksmus kitose srityse. Nė vienas tokių veiksmų neturi dubliuoti darbo, atliekamo šiose srityse pagal kitas Bendrijos programas. Veiksmai pagal palyginamosios analizės, geros praktikos ir politikos koordinavimo programą skirti pavasarį susirinkusiai Europos Vadovų Tarybai pateikto 2005 m. vasario 2 d. Komisijos komunikato „Dirbti kartu augimo ir darbo vietų labui. Nauja Lisabonos strategijos pradžia“ tikslams pasiekti, kuriais, tęsiant e. Europa darbotvarkę, siekiama skatinti IRT diegimą ir ypač plačiajuostę sistemą, e. vyriausybę, e. verslą, e. sveikatą ir e. mokymąsi bei 2005 m. birželio 1 d. Komisijos komunikato „i2010 – Europos informacinė visuomenė augimui ir užimtumui skatinti“ tikslų, skatinant atvirą ir konkurencingą skaitmeninę ekonomiką.

3.   Programa taip pat turi sudaryti bendrą bazę viena kitą papildančiai sąveikai Europos lygiu tarp įvairių nacionalinių, regioninių ir vietinių lygių.;“

2)

įterpiamas šis straipsnis:

„2a straipsnis

Siekiant 1a straipsnyje nurodytų tikslų, imamasi tokių kategorijų veiksmų:

a)

1 veiksmas

Veiklos stebėsena ir palyginimas:

duomenų rinkimas ir analizė, remiantis palyginamosios analizės rodikliais, apibrėžtais 2003 m. vasario 18 d. Tarybos rezoliucijoje dėl e. Europa 2005 veiksmų plano įgyvendinimo, įskaitant regioninius rodiklius, jei tinkama, ir remiantis 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 808/2004 dėl informacinės visuomenės Bendrijos statistikos (6).

b)

2 veiksmas

Geros praktikos platinimas

studijos, skirtos gerai praktikai nustatyti nacionaliniu, regioniniu ir vietiniu lygiu, prisidedančios prie sėkmingo IRT diegimo visuose ekonomikos sektoriuose,

parama tikslinėms konferencijoms, seminarams ar darbui grupėse, platinimo, informavimo ir bendravimo veiklai, remiant Pavasario Europos Vadovų Tarybai pateikto 2005 m. vasario 2 d. Komisijos komunikato „Dirbti kartu augimo ir darbo vietų labui. Nauja Lisabonos strategijos pradžia“ tikslus, kuriais siekiama skatinti IRT diegimą ir įgyvendinant e. Europa darbotvarkę bei 2005 m. birželio 1 d. Komisijos komunikato „i2010 – Europos informacinė visuomenė augimui ir užimtumui skatinti“ tikslus, kuriais skatinama atvira ir konkurencinga skaitmeninė ekonomika, kad būtų galima skatinti bendradarbiavimą ir pasikeitimą patirtimi bei gera praktika, kaip nurodyta 1a straipsnio 1 dalies b punkte.

c)

3 veiksmas

Analizė ir strateginė diskusija:

parama socialinių reikalų ir ekonomikos ekspertų darbui, siekiant suteikti Komisijai, informaciją dėl būsimos politikos analizės.

3)

4 straipsnio pirmoji pastraipa pakeičiama taip:

„Programa apima laikotarpį nuo 2003 m. sausio 1 d. iki 2006 m. gruodžio 31 d.

Finansinė struktūra šiai programai įgyvendinti yra 30 160 000 EUR.;“

4)

priedas pakeičiamas šio sprendimo priede pateiktu tekstu.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Strasbūre, 2005 m. gruodžio 14 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

J. BORRELL FONTELLES

Tarybos vardu

Pirmininkas

C. CLARKE


(1)  2005 m. spalio 27 d. pareikšta nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  2005 m. lapkričio 15 d. Europos Parlamento nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2005 m. gruodžio 1 d. Tarybos sprendimas.

(3)  OL L 336, 2003 12 23, p. 1. Sprendimas su pakeitimais, padarytais Sprendimu Nr. 787/2004/EB (OL L 138, 2004 4 30, p. 12).

(4)  OL C 62, 2005 3 12, p. 1.

(5)  OL L 143, 2004 4 30, p. 49.

(6)  OL L 143, 2004 4 30, p. 49.“


PRIEDAS

„PRIEDAS

e. Europa veiksmų plano, geros praktikos platinimo ir tinklo bei informacijos saugumo gerinimo stebėsenos daugiametė programa (MODINIS)

Orientacinis išlaidų paskirstymas 2003–2005 m.

Viso biudžeto procentinės dalys pagal kategorijas ir metus

 

2003 m.

2004 m.

2005 m.

Iš viso 2003–2005 m.

1 veiksmas – veiklos stebėsena ir palyginimas

12 %

14 %

14 %

40 %

2 veiksmas – geros praktikos platinimas

8 %

10 %

12 %

30 %

3 veiksmas – analizė ir strateginė diskusija

2 %

3 %

3 %

8 %

4 veiksmas – tinklų ir informacijos saugumo gerinimas

17 %

5 %

0 %

22 %

Procentas nuo bendro kiekio

39 %

32 %

29 %

100 %


Orientacinis išlaidų paskirstymas 2006 m.

Viso biudžeto procentinės dalys pagal kategorijas ir metus

 

2006 m.

1 veiksmas – veiklos stebėsena ir palyginimas

55 %

2 veiksmas – geros praktikos platinimas

30 %

3 veiksmas – analizė ir strateginė diskusija

15 %

4 veiksmas – tinklų ir informacijos saugumo gerinimas

0 %

Procentas nuo bendro kiekio

100 %.“


27.12.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 344/38


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2005/82/EB

2005 m. gruodžio 14 d.

panaikinanti Tarybos direktyvą 90/544/EEB dėl paneuropinei antžeminei viešajai radijo ieškai skirtų dažnių juostų Bendrijoje suderinto įdiegimo

(tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 95 straipsnį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

atsižvelgdami į Regionų komiteto nuomonę (2),

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos (3),

kadangi:

(1)

Direktyvoje 90/544/EEB (4) buvo reikalaujama, kad valstybės narės iki 1992 m. gruodžio 31 d. 169,4 iki 169,8 MHz radijo spektro juostoje skirtų keturis kanalus paneuropinei antžeminei viešajai radijo ieškos paslaugai (toliau – ERMES) ir kuo greičiau parengtų planus, leidžiančius paneuropinei viešajai radijo ieškos paslaugai naudotis visa 169,4–169,8 MHz juosta, atsižvelgiant į komercinį poreikį.

(2)

169,4–169,8 MHz spektro juostos naudojimas Bendrijos ERMES poreikiams sumažėjo arba netgi visai nutrūko, todėl šios juostos ERMES efektyviai nenaudoja, ir ši juosta gali geriau patenkinti kitas Bendrijos politikos reikmes.

(3)

2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 676/2002/EB dėl radijo spektro politikos teisinio reguliavimo pagrindų Europos bendrijoje (Sprendimas dėl radijo spektro) (5) nustatė Bendrijos politiką ir teisinį pagrindą, kad būtų užtikrintas politikos metodų koordinavimas ir, esant reikalui, spektro juostų prieinamumo ir veiksmingo naudojimo sąlygų suderinimas, būtinas vidaus rinkos sukūrimui ir veikimui. Tas sprendimas leidžia Komisijai priimti naujas technines įgyvendinimo priemones, užtikrinančias suderintas spektro juostų prieinamumo ir veiksmingo naudojimo sąlygas.

(4)

Kadangi 169,4–169,8 MHz juosta yra tinkama programoms žmonių su sutrikimais ar negalia reikmėms tenkinti, ir tokių taikomųjų programų skatinimas kartu bendruoju tikslu – užtikrinti vidaus rinkos veikimą – yra vienas iš Bendrijos tikslų, Komisija pagal Sprendimo dėl radijo spektro 4 straipsnio 2 dalį įgaliojo Europos pašto ir telekomunikacijų administracijų konferenciją (toliau – CEPT) išnagrinėti kitas juostos taikomąsias programas, galinčias padėti žmonėms su negalia.

(5)

Pagal suteiktą įgaliojimą CEPT parengė naują dažnių naudojimo planą ir kanalų paskirstymo planą, leidžiantį šešių tipų atrinktas juostos taikomąsias programas kelioms Bendrijos politikos reikmėms tenkinti.

(6)

Dėl šių priežasčių ir pagal Sprendimą dėl radijo spektro Direktyva 90/544/EEB turėtų būti panaikinta,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyva 90/544/EEB yra panaikinama nuo 2005 m. gruodžio 27 d.

2 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

3 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Strasbūre, 2005 m. gruodžio 14 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

J. BORRELL FONTELLES

Tarybos vardu

Pirmininkas

C. CLARKE


(1)  2005 m. spalio 27 d. pareikšta nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  2005 m. lapkričio 17 d. po neprivalomos konsultacijos pareikšta nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(3)  2005 m. lapkričio 15 d. Europos Parlamento nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2005 m. gruodžio 1 d. Tarybos sprendimas.

(4)  OL L 310, 1990 11 9, p. 28.

(5)  OL L 108, 2002 4 24, p. 1.


27.12.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 344/40


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2005/84/EB

2005 m. gruodžio 14 d.

dvidešimt antrą kartą iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 76/769/EEB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su tam tikrų pavojingų medžiagų ir preparatų (ftalatai žaisluose ir vaikų priežiūros prekėse) pardavimo ir naudojimo apribojimais, suderinimo

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 95 straipsnį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą (1),

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (2),

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos (3),

kadangi:

(1)

Sutarties 14 straipsniu nustatoma vidaus sienų neturinti erdvė, kurioje garantuojamas laisvas prekių, asmenų, paslaugų ir kapitalo judėjimas.

(2)

Vidaus rinkos kūrimas turėtų pagerinti gyvenimo kokybę, sveikatos apsaugą ir vartotojų saugą. Ši direktyva atitinka reikalavimus dėl žmonių sveikatos ir vartotojų aukšto lygio apsaugos užtikrinimo nustatant ir įgyvendinant visas Bendrijos politikos ir veiklos kryptis.

(3)

Turėtų būti uždrausta naudoti kai kuriuos ftalatus žaisluose ir vaikų priežiūros prekėse, pagamintose iš plastifikuotos medžiagos ar kurių dalys yra pagamintos iš plastifikuotos medžiagos, nes kai kurių ftalatų buvimas sukelia ar potencialiai gali sukelti pavojų vaikų sveikatai. Žaislai ir vaikų priežiūros prekės, kurias galima įsidėti į burną, nors jų paskirtis ir yra kita, tam tikromis aplinkybėmis gali kelti grėsmę mažų vaikų sveikatai, jei jos arba kai kurios jų dalys pagamintos iš plastifikuotos medžiagos, kurios sudėtyje yra kai kurių ftalatų.

(4)

Komisijai pasikonsultavus, Toksiškumo, ekotoksiškumo ir aplinkos mokslinis komitetas (SCTEE) pareiškė nuomones apie šių ftalatų sukeliamus pavojus sveikatai.

(5)

1998 m. liepos 1 d. Komisijos rekomendacijoje 98/485/EB dėl vaikų priežiūros prekių ir žaislų, skirtų jaunesnio kaip trejų metų amžiaus vaikams dėti į burną, pagamintų iš minkštojo PVC, kuriame yra tam tikrų ftalatų (4), valstybės narės buvo paragintos imtis priemonių užtikrinti aukšto lygio vaikų sveikatos apsaugą šių gaminių atžvilgiu.

(6)

Nuo 1999 m., priėmus Komisijos sprendimą 1999/815/EB (5) pagal 1992 m. birželio 29 d. Tarybos direktyvą 92/59/EEB dėl bendrosios produktų saugos (6), laikinai draudžiama Europos Sąjungos lygmeniu naudoti šešis ftalatus žaisluose ir vaikų priežiūros prekėse, skirtose jaunesnio kaip trejų metų amžiaus vaikams dėti į burną. Šis sprendimas yra reguliariai atnaujinamas.

(7)

Kai kurių valstybių narių jau priimti žaislų ir vaikų priežiūros prekių, turinčių ftalatų, pateikimo į rinką apribojimai turi tiesioginį poveikį vidaus rinkos kūrimui ir veikimui. Todėl būtina suderinti valstybių narių šios srities teisės aktus ir dėl to iš dalies pakeisti Direktyvos 76/769/EEB (7) I priedą.

(8)

Kai moksliniu įvertinimu negalima pakankamai aiškiai nustatyti rizikos, siekiant užtikrinti aukšto lygio sveikatos, ypač vaikų, apsaugą, turėtų būti taikomas atsargumo principas.

(9)

Vaikų augantys organizmai ypač pažeidžiami toksiškų reprodukcijai medžiagų. Dėl to kiek tik įmanoma turėtų būti sumažintas visų praktiškai išvengiamų šias medžiagas išskiriančių šaltinių, ypač daiktų, kuriuos vaikai deda į burną, poveikis vaikams.

(10)

Atliekant rizikos įvertinimą ir (arba) pagal 1967 m. birželio 27 d. Tarybos direktyvą 67/548/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių pavojingų medžiagų klasifikavimą, pakavimą ir ženklinimą etiketėmis, suderinimo (8), buvo nustatyta, kad di(2-etilheksil)ftalatas (DEHP), dibutilftalatas (DBP) ir butilbenzilftalatas (BBP) yra toksiškos reprodukcijai medžiagos, ir todėl jos buvo priskirtos toksiškų reprodukcijai medžiagų 2 kategorijai.

(11)

Mokslinė informacija apie diizononilftalatą (DINP), diizodecilftalatą (DIDP) ir di-n-oktilftalatą (DNOP) yra prieštaringa arba jos trūksta, tačiau negali būti atmesta galimybė, kad jie yra potencialiai pavojingi, juos panaudojus žaisluose ir vaikų priežiūros prekėse, kurios iš esmės yra pagamintos vaikams.

(12)

Neaiškumai įvertinant šių ftalatų poveikį, pavyzdžiui, kiek kartų dedama į burną ir koks yra kitų šaltinių poveikis, reikalauja atsižvelgti į atsargumo sumetimus. Todėl turėtų būti įvesti šių ftalatų naudojimo žaisluose ir vaikų priežiūros prekėse bei tokių prekių pateikimo į rinką apribojimai. Tačiau vadovaujantis proporcingumo principu DINP, DIDP ir DNOP taikomi apribojimai turėtų būti ne tokie griežti kaip DEHP, DBP ir BBP taikomi apribojimai.

(13)

Komisija turėtų peržiūrėti kitas prekių, kurios visos arba kurių dalys pagamintos iš plastifikuotos medžiagos ir kurios gali kelti grėsmę žmonėms, ypač tų, kurios naudojamos medicininiuose prietaisuose, panaudojimo sritis.

(14)

Laikantis Komisijos komunikato dėl atsargumo principo, priemonės, paremtos šiuo principu, turėtų būti peržiūrimos atsižvelgiant į naują mokslinę informaciją.

(15)

Komisija, bendradarbiaudama su valstybių narių valdžios institucijomis, atsakingomis už žaislų ir vaikų priežiūros prekių rinkos priežiūrą bei vykdymą, ir konsultuodamasi su atitinkamomis gamintojų bei importuotojų organizacijomis, turėtų stebėti ftalatų ir kitų medžiagų, kaip plastifikatorių, naudojimą žaisluose ir vaikų priežiūros prekėse.

(16)

Taikant Direktyvą 76/769/EEB, reikėtų apibrėžti sąvoką „vaikų priežiūros prekė“.

(17)

Pagal Tarpinstitucinio susitarimo dėl teisės aktų leidybos tobulinimo (9) 34 punktą, valstybės narės yra skatinamos savo ir Bendrijos interesų labui parengti lenteles, kurios kiek įmanoma geriau iliustruotų šios direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę priemonių tarpusavio santykį, ir viešai jas paskelbti.

(18)

Komisija peržiūrės Direktyvos 76/769/EEB I priede išvardytų ftalatų naudojimą kituose gaminiuose, kai bus užbaigtas rizikos įvertinimas pagal 1993 m. kovo 23 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93 dėl esančių medžiagų rizikos įvertinimo ir kontrolės (10).

(19)

Ši direktyva taikoma nepažeidžiant Bendrijos teisės aktų, nustatančių darbuotojų apsaugos būtiniausius reikalavimus, kurie išdėstyti 1989 m. birželio 12 d. Tarybos direktyvoje 89/391/EEB dėl priemonių darbuotojų saugai ir sveikatos apsaugai darbe gerinti nustatymo (11) ir ja pagrįstose atskirose direktyvose, visų pirma 1990 m. birželio 28 d. Tarybos direktyvoje 90/394/EEB dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su kancerogenų poveikiu darbe (12), ir 1998 m. balandžio 7 d. Tarybos direktyvoje 98/24/EB dėl darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos nuo rizikos, susijusios su cheminiais veiksniais darbe (13),

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyva 76/769/EEB iš dalies keičiama taip:

1.

1 straipsnio 3 dalis papildoma šiuo punktu:

„c)

vaikų priežiūros prekė – tai bet kuris gaminys, skirtas vaikų miegui, poilsiui, higienai, maitinimui palengvinti arba vaikams čiulpti.“

2.

I priedas iš dalies keičiamas kaip išdėstyta šios direktyvos priede.

2 straipsnis

Ne vėliau kaip iki 2010 m. sausio 16 d. Komisija iš naujo įvertina Direktyvoje 76/769/EEB su pakeitimais, padarytais šia direktyva, numatytas priemones, atsižvelgdama į naują mokslinę informaciją apie medžiagas, aprašytas šios direktyvos priede, bei jų pakaitalus, ir šios priemonės bus atitinkamai pakeistos, jei tai bus pagrįsta.

3 straipsnis

1.   Valstybės narės priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie įsigalioję iki 2006 m. liepos 16 d., įgyvendina šią direktyvą. Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai.

Šias priemones jos taiko nuo 2007 m. sausio 16 d.

Valstybės narės, patvirtindamos šias priemones, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų pagrindinių nacionalinės teisės aktų nuostatų tekstus.

4 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

5 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Strasbūre, 2005 m. gruodžio 14 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

J. BORRELL FONTELLES

Tarybos vardu

Pirmininkas

C. CLARKE


(1)  OL C 116 E, 2000 4 26, p. 14.

(2)  OL C 117, 2000 4 26, p. 59.

(3)  2000 m. liepos 6 d. Europos Parlamento nuomonė (OL C 121, 2001 4 24, p. 410), 2005 m. balandžio 4 d. Tarybos bendroji pozicija (OL C 144 E, 2005 6 14, p. 24) ir 2005 m. liepos 5 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2005 m. lapkričio 23 d. Tarybos sprendimas.

(4)  OL L 217, 1998 8 5, p. 35.

(5)  OL L 315, 1999 12 9, p. 46. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 2004/781/EB (OL L 344, 2004 11 20, p. 35).

(6)  OL L 228, 1992 8 11, p. 24. Direktyva, panaikinta Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/95/EB (OL L 11, 2002 1 15, p. 4).

(7)  OL L 262, 1976 9 27, p. 201. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2004/98/EB (OL L 305, 2004 10 1, p. 63).

(8)  OL 196, 1967 8 16, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2004/73/EB (OL L 152, 2004 4 30, p. 1).

(9)  OL C 321, 2003 12 31, p. 1.

(10)  OL L 84, 1993 4 5, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1882/2003 (OL L 284, 2003 10 31, p. 1).

(11)  OL L 183, 1989 6 29, p. 1. Direktyva su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1882/2003.

(12)  OL L 196, 1990 7 26, p. 1. Direktyva, panaikinta Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/37/EB (OL L 158, 2004 4 30, p. 50).

(13)  OL L 131, 1998 5 5, p. 11.


PRIEDAS

Direktyvos 76/769/EEB I priedas papildomas šiais punktais:

„I (XX.) Šie ftalatai (ar kiti CAS ir EINECS numeriai, apimantys tą pačią medžiagą):

 

di(2-etilheksil)ftalatas (DEHP)

CAS Nr. 117–81–7

EINECS Nr. 204–211–0

 

dibutilftalatas (DBP)

CAS Nr. 84–74–2

EINECS Nr. 201–557–4

 

butilbenzilftalatas (BBP)

CAS Nr. 85–68–7

EINECS Nr. 201–622–7

Negali būti naudojami kaip medžiagos arba kaip preparato komponentai didesne koncentracija nei 0,1 % plastifikuotos medžiagos masės žaisluose ir vaikų priežiūros prekėse.

Žaislai ir vaikų priežiūros prekės, kurių sudėtyje šių ftalatų koncentracija yra didesnė nei pirmiau minėta riba, į rinką nepateikiami.

(XXa.) Šie ftalatai (ar kiti CAS ir EINECS numeriai, apimantys tą pačią medžiagą):

 

diizononilftalatas (DINP)

CAS Nr. 28553–12–0 ir 68515–48–0

EINECS Nr. 249–079–5 ir 271–090–9

 

diizodecilftalatas (DIDP)

CAS Nr. 26761–40–0 ir 68515–49–1

EINECS Nr. 247–977–1 ir 271–091–4

 

di-n-oktilftalatas (DNOP)

CAS Nr. 117–84–0

EINECS Nr. 204–214–7

Negali būti naudojami kaip medžiagos arba kaip preparato komponentai didesne koncentracija nei 0,1 % plastifikuotos medžiagos masės žaisluose ir vaikų priežiūros prekėse, kurias vaikai gali dėti į burną.

Žaislai ir vaikų priežiūros prekės, kurių sudėtyje šių ftalatų koncentracija yra didesnė už pirmiau minėtą ribą, į rinką nepateikiami.“


27.12.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 344/44


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2005/88/EB

2005 m. gruodžio 14 d.

iš dalies keičianti Direktyvą 2000/14/EB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamą triukšmą, suderinimo

(tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 95 straipsnį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

pasikonsultavę su Regionų komitetu,

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos (2),

kadangi:

(1)

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2000/14/EB (3) iš naujo nagrinėjo nepriklausoma Lauke naudojamų mašinų darbo grupė, kurią įsteigė Komisija.

(2)

2004 m. liepos 8 d. ši darbo grupė savo ataskaitoje padarė išvadą, kad tam tikrų II etapo apribojimų, kurie turi būti privalomai taikomi nuo 2006 m. sausio 3 d., techniniu atžvilgiu yra neįvykdomi. Tačiau niekada nebuvo ketinama apriboti įrangos pateikimo į rinką arba galimybės pradėti tą įrangą eksploatuoti remiantis vien techniniu įvykdomumu.

(3)

Todėl būtina numatyti, kad Direktyvos 2000/14/EB 12 straipsnyje išvardytą tam tikrų tipų įrangą, kuri iki 2006 m. sausio 3 d. vien dėl techninių priežasčių neatitiktų II etapo apribojimų, tebebūtų galima pateikti į rinką ir (arba) pradėti eksploatuoti nuo tos datos.

(4)

Pirmų penkerių Direktyvos 2000/14/EB taikymo metų patirtis parodė, kad jos 16 ir 20 straipsniuose numatytų nuostatų įgyvendinimui reikia skirti daugiau laiko ir pabrėžė būtinybę peržiūrėti tą direktyvą, numatant ją iš dalies keisti, ypač joje nurodytus II etapo apribojimus. Todėl būtina dvejais metais pratęsti terminą pateikti ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai apie Komisijos patirtį įgyvendinant ir vykdant Direktyvą 2000/14/EB, kaip numatyta tos direktyvos 20 straipsnio 1 dalyje.

(5)

Direktyvos 2000/14/EB 20 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia ataskaitą, kurioje nurodo, ar technikos progresas leidžia ir kiek leidžia sumažinti vejapjovės ir mašinėlės vejoms apkirpti/mašinėlės vejų pakraščiams apkirpti keliamo triukšmo ribines vertes. Atsižvelgiant į tai, kad tos direktyvos 20 straipsnio 1 dalyje pateikti įpareigojimai yra griežtesni nei nustatytieji 20 straipsnio 3 dalyje, ir siekiant, jog tas pats darbas nebūtų dirbamas du kartus, pirmiau minėtų tipų įrangą tikslinga įtraukti į tos direktyvos 20 straipsnio 1 dalyje numatytą bendrąją ataskaitą. Todėl tos direktyvos 20 straipsnio 3 dalyje numatytos atskiros ataskaitos pateikimą reikėtų panaikinti.

(6)

Kadangi šios direktyvos tikslo, t. y. užtikrinti nenutrūkstamą vidaus rinkos veikimą reikalaujant, kad lauke naudojama įranga atitiktų suderintas aplinkos triukšmo nuostatas, valstybės narės negali deramai pasiekti, ir kadangi atsižvelgiant į siūlomo veiksmo mastą ir poveikį to tikslo būtų geriau siekti Bendrijos lygmeniu, laikydamasi Sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Bendrija gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šia direktyva neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti, kadangi jos taikymo sritis apsiriboja tų tipų įranga, kuri II pakopos ribinių verčių šiuo metu negali atitikti dėl techninių priežasčių.

(7)

Pagal Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės teisės aktų leidybos (4) 34 punktą valstybės narės skatinamos savo ir Bendrijos interesų labui parengti lenteles, kurios kuo geriau iliustruotų šios direktyvos ir perkėlimo į nacionalinę teisę priemonių atitikimą, ir viešai jas paskelbti.

(8)

Todėl Direktyva 2000/14/EB turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeista,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyva 2000/14/EB iš dalies keičiama taip:

1.

12 straipsnio lentelė pakeičiama taip:

„Įrangos tipas

Instaliuotoji naudingoji galia P (kW)

Elektros galia P el (kW) (5)

Į renginio masė m kg

Pjovimo plotis L cm

Leistinasis garso galios lygis dB/1 galios W

 

 

I etapas nuo 2002 m. sausio 3 d.

II etapas nuo 2006 m. sausio 3 d.

Sutankinimo mašinos (vibruojamieji volai, vibruojamosios plokštės, vibruojamieji muštuvai)

P ≤ 8

108

105 (6)

8 < P ≤ 70

109

106 (6)

P > 70

89 + 11 lg P

86 + 11 lg P  (6)

Vikšriniai buldozeriai, vikšriniai krautuvai, vikšriniai ekskavatoriai-krautuvai

P ≤ 55

106

103 (6)

P > 55

87 + 11 lg P

84 + 11 lg P  (6)

Ratiniai buldozeriai, ratiniai krautuvai, ratiniai ekskavatoriai-krautuvai, automobiliniai savivarčiai, greideriai, krautuvo tipo šiukšlių pylimo sutankinimo mašinos, vidaus degimo varikliu varomi autokrautuvai su atsvaru, judrieji kranai, sutankinimo mašinos, (nevibruojamieji volai), gatvių dangos klotuvai, hidrauliniai agregatai

P ≤ 55

104

101 (6)  (7)

P > 55

85 + 11 lg P

82 + 11 lg P  (6)  (7)

Ekskavatoriai, statybiniai keltuvai prekėms gabenti, statybinės gervės, varikliniai kultivatoriai

P ≤ 15

96

93

P > 15

83 + 11 lg P

80 + 11 lg P

Rankiniai betono trupintuvai ir skeliamieji kūjai

m ≤ 15

107

105

15 < m < 30

94 + 11 lg m

92 + 11 lg P (6)

m ≥ 30

96 + 11 lg m

94 + 11 lg m

Bokštiniai kranai

 

98 + lg P

96 + lg P

Suvirinimo ir elektros generatoriai

P el ≤ 2

97 + lg P el

95 + lg P el

2 < P el ≤ 10

98 + lg P el

96 + lg P el

10 > P el

97 + lg P el

95 + lg P el

Kompresoriai

P ≤ 15

99

97

P > 15

97 + 2 lg P

95 + 2 lg P

Vejapjovės, mašinėlės vejų žolei apkirpti, mašinėlės vejų pakraščių žolei apkirpti

L ≤ 50

96

94 (6)

50 < L ≤ 70

100

98

70 < L ≤ 120

100

98 (6)

L > 120

105

103 (6)

Leistinasis garso galios lygis suapvalinamas iki artimiausio sveiko skaičiaus (jeigu vertė mažesnė nei 0,5, naudojamas mažesnis skaičius; jeigu didesnė nei 0,5 arba yra lygi 0,5, naudojamas didesnis skaičius).“

2.

20 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalies pirmajame sakinyje žodžiai „Ne vėliau kaip iki 2005 m. sausio 3 d.“ pakeičiami „Ne vėliau kaip 2007 m. sausio 3 d.“;

b)

3 dalis išbraukiama.

2 straipsnis

1.   Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję vėliausiai iki 2005 m. gruodžio 31 d., įgyvendina šią direktyvą. Jos nedelsdamos apie tai informuoja Komisiją.

Jos taiko tas priemones nuo 2006 m. sausio 3 d.

Valstybės narės, patvirtindamos tas priemones, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

3 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

4 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Strasbūre, 2005 m. gruodžio 14 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

J. BORRELL FONTELLES

Tarybos vardu

Pirmininkas

C. CLARKE


(1)  2005 m. spalio 27 d. pareikšta nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2005 m. gruodžio 8 d. Tarybos sprendimas.

(3)  OL L 162, 2000 7 3, p. 1.

(4)  OL C 321, 2003 12 31, p. 1.

(5)  Suvirinimo generatorių P el: standartinės suvirinimo srovės ir apkrovos standartinės įtampos sandauga, kai gamintojo nurodyto įrangos panaudojimo faktoriaus vertė yra mažiausia.

Elektros energijos generatorių P el: pirminė elektros galia pagal ISO 8528-1:1993 13.3.2 punktą.

(6)  II etapo skaičiai yra indikaciniai tik šių tipų įrangai:

pėsčiojo valdomiems vibruojamiesiems volams,

vibruojamosioms plokštėms (>3kW),

vibruojamiesiems muštuvams,

buldozeriams (plieniniais vikšrais),

krautuvams (plieniniais vikšrais > 55 kW),

vidaus degimo varikliu varomiems autokrautuvams su atsvaru,

sutankinimo lygintuvą turintiems kelių dangos klotuvams,

vidaus degimo variklį turintiems rankiniams betono trupintuvams ir skeliamiesiems plaktukams (15<m<30),

vejapjovėms, mašinėlėms vejų žolei apkirpti, mašinėlėms vejų pakraščių žolei apkirpti.

Galutiniai skaičiai priklausys nuo triukšmo direktyvos dalinio keitimo, pateikus pagal 20 straipsnio 1 dalį reikalaujamą ataskaitą. Jeigu tokio keitimo nebūtų siūloma, I etapo skaičiai būtų toliau taikomi II etape.

(7)  Vieno variklio mobiliems kranams I pakopai numatyti dydžiai taikomi iki 2008 m. sausio 3 d. Po šios datos taikomi II pakopai numatyti dydžiai.

Leistinasis garso galios lygis suapvalinamas iki artimiausio sveiko skaičiaus (jeigu vertė mažesnė nei 0,5, naudojamas mažesnis skaičius; jeigu didesnė nei 0,5 arba yra lygi 0,5, naudojamas didesnis skaičius).“


II Aktai, kurių skelbti neprivaloma

Komisija

27.12.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 344/47


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2005 m. gruodžio 20 d.

dėl 169,4-169,8125 MHz dažnių juostos naudojimo suderinimo Bendrijoje

(pranešta dokumentu Nr. C(2005) 5503)

(tekstas svarbus EEE)

(2005/928/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 676/2002/EB dėl radijo spektro politikos teisinio reguliavimo pagrindų Europos Bendrijoje (Sprendimas dėl radijo spektro) (1), ypač į jo 4 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

1990 m. spalio 9 d. Tarybos direktyva Nr. 90/544/EEB dėl paneuropinei antžeminei viešajai radijo ieškai skirtų dažnių juostų Bendrijoje suderinto įdiegimo (ERMES direktyva) (2) buvo panaikinta 2005 m. gruodžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/82/EB (3). Šia Direktyva reikalaujama, kad valstybės narės 169,4–169,8 MHz radijo dažnių juostoje keturis kanalus skirtų paneuropinei antžeminei viešosios radijo ieškos paslaugai (toliau – ERMES) ir užtikrintų, kad ERMES paslaugoms kuo greičiau būtų paskirta visa 169,4–169,8 MHz radijo dažnių juosta, atsižvelgiant į rinkos poreikį.

(2)

169,4–169,8 MHz radijo dažnių juostos naudojimas ERMES reikmėms Bendrijoje yra smarkiai sumažėjęs ar net apskritai nutrūkęs, nes ERMES veiksmingai neišnaudoja šios radijo dažnių juostos, kurią būtų galima geriau panaudoti kitiems Bendrijos politikos poreikiams tenkinti.

(3)

Pagal Sprendimo dėl radijo spektro 4 straipsnio 2 dalį, 2003 m. liepos 7 d. Komisija Europos pašto ir telekomunikacijų administracijų konferencijai (toliau – CEPT) suteikė įgaliojimus rinkti informaciją apie dabartinius ir ateityje galimus 169,4–169,8 MHz dažnių juostos taikymo būdus, sudaryti alternatyvių radijo dažnių juostos naudojimo galimybių, ypač nesusijusių tik su tradicinėmis elektroninio ryšio priemonėmis, sąrašą. CEPT buvo paprašyta įvertinti kiekvieną galimą taikymo būdą, įvairių taikymo būdų derinimą ir galimybę naudoti alternatyvias radijo dažnių juostas atsižvelgiant į Pagrindų direktyvos principus. Radijo dažnių juosta, kurios naudojimas jau yra iš dalies suderintas, tinka tam tikriems taikymo būdams, susijusiems su vidaus rinkos kūrimu ir veikimu daugelyje Bendrijos politikos sričių, keletas kurių, tikėtina, būtų naudingi neįgaliesiems arba prisidėtų prie bendradarbiavimo teisingumo ir vidaus reikalų srityse Europos Sąjungoje.

(4)

2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų bendrosios reguliavimo sistemos (Pagrindų direktyva) (4) 8 straipsnio 4 dalyje reikalaujama, kad valstybės narės rūpintųsi Europos Sąjungos piliečių interesais, inter alia, tenkindamos specifinių socialinių grupių, ypač asmenų, turinčių klausos sutrikimų, ir asmenų, kuriems būtina skubi pagalba, poreikius.

(5)

Remdamasi techniniais tyrimais ir surinkta informacija, CEPT patvirtino, kad, nepaisant priimtos Direktyvos 90/544/EEB, šios radijo dažnių juostos naudojimas ERMES tikslams išlieka labai ribotas, ir kad Europoje pasikeitė radijo pranešimų perdavimo ar radijo ieškos sistemų poreikis, nes jų funkcijas perėmė kitos technologijos, pavyzdžiui, GSM tinklo trumpųjų pranešimų sistemos (angl. SMS).

(6)

Todėl Bendrijoje 169,4–169,8 MHz radijo dažnių juostos dalių paskyrimas ERMES turėtų būti pakeistas, kad būtų užtikrintas veiksmingesnis šios radijo dažnių juostos panaudojimas, tuo pačiu išlaikant šios juostos suderintą naudojimą.

(7)

Remdamasi savo įgaliojimais CEPT sudarė naują dažnių planą ir kanalų išdėstymo tvarką, pagal kurią radijo dažnių juosta nuo 169,4 iki 169,8125 MHz padalijama šešioms taikymo rūšims tokiu būdu, kad būtų patenkintos tam tikros Bendrijos veiklos reikmės. Šios reikmės apimtų: klausos aparatus, naudojamus klausos negalią turinčių žmonių, kuriems suderintas radijo dažnių juostos naudojimas Bendrijoje suteiktų geresnes galimybes keliauti iš vienos valstybės narės į kitą, o dėl masto ekonomijos sumažėtų įrangos kaina; socialinio kvietimo įrangą, kuri leistų pagyvenusiems ar neįgaliems žmonėms siųsti pavojaus pranešimus ir prašyti pagalbos, ir tai padidintų vidaus rinkos plėtrą, turto stebėjimo arba sekimo įrangą, kuri padėtų visoje Bendrijoje susekti ir atgauti pavogtas prekes, vandens ir elektros energijos tiekimo įmonių naudojamų skaitiklių rodmenų nuskaitymo sistemas ir esamas radijo ieškos sistemas, pavyzdžiui, ERMES ir privataus judriojo radijo ryšio sistemas (angl. PMR), skirtas laikinam naudojimui tam tikrų atskirų renginių, trunkančių nuo kelių dienų iki kelių mėnesių, metu.

(8)

CEPT įgaliojimų įvykdymo rezultatai, kuriuos Komisija laiko pakankamais, turėtų būti taikomi Bendrijoje ir įgyvendinami valstybėse narėse. Likę ERMES ir (arba) PMR leidimai, kurie nėra suderinti su naujuoju dažnių planu ir kanalų išdėstymo tvarka, turėtų likti nepakeisti iki jų galiojimo pabaigos arba tol, kol ERMES ir (arba) PMR taikymo būdus bus galima be didelių sunkumų perkelti į kitas radijo dažnių juostas.

(9)

Suteikiant prieigą prie radijo dažnių turėtų būti taikoma kuo mažiau sunkumų sudaranti leidimų sistema, atitinkanti 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2002/20/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų leidimo (Leidimų direktyva) (5), įskaitant ir naudojimo be atskiro leidimo teisę.

(10)

Nepažeidžiant fakto, kad specifinės politikos reikalavimuose dėl dažnių juostos gali būti reikalaujama išimtinių dažnio paskyrimų, iš esmės siūlytina taikyti kuo bendresnį radijo dažnių juostų paskirstymą, kad jų naudojimas būtų valdomas tik nustatant specifines naudojimo sąlygas, tokias kaip veiklos ciklo ar galios lygius, ir laiduojant suderintais standartais, pripažintais 1999 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/5/EB dėl radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių bei abipusio jų atitikties pripažinimo (6), užtikrinti, kad įrenginiui veikiant paskirtoje radijo dažnių juostoje iki minimumo sumažės radijo dažnių juostos naudojimas ir bus išvengta žalingųjų trukdžių.

(11)

169,4–169,8125 MHz dažnių juostos didelės galios dalies kanalų koordinavimas tarp kaimyninių valstybių bus užtikrintas dvišaliais ir daugiašaliais susitarimais.

(12)

Siekiant užtikrinti 169,4–169,8125 MHz dažnių juostos veiksmingą ir ilgalaikį naudojimą, administracijos turėtų tęsti tyrimus, kurie galėtų padidinti veiksmingumą, ypač panaudojant nustatytą apsauginę juostą.

(13)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Radijo spektro komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Dalykas

Šio sprendimo dalykas yra suderinti 169,4–169,8125 MHz radijo dažnių juostos suteikimo ir veiksmingo naudojimo Bendrijoje sąlygas.

2 straipsnis

Sąvokų apibrėžimai

Šiame sprendime:

a)

„klausos aparatas“ – tai radijo ryšio sistema, kurią paprastai sudaro vienas ar keli radijo siųstuvai ir vienas ar keli radijo imtuvai, leidžiantys klausos negalią turintiems žmonėms pagerinti gebėjimą girdėti;

b)

„socialinio kvietimo įranga“ – tai patikima radijo ryšio sistema ir tinklas, įskaitant nešiojamąją įrangą, kuri leistų nelaimės ištiktiems žmonėms ribotoje erdvėje nesunkiai išsikviesti pagalbą;

c)

„skaitiklio rodmenų nuskaitymo sistema“ – tai sistema, kuri leidžia radijo ryšio įrenginiais atlikti nuotolinę padėties stebėseną, vykdyti matavimo ir aptarnavimo komandas;

d)

„sekimo ir turto stebėjimo sistema“ – tai sistema, kuri leidžia sekti ir stebėti prekes bei jas atgauti. Šią sistemą paprastai sudaro radijo siųstuvas, pritvirtintas ant saugotino objekto, ir radijo imtuvas. Į sistemą gali būti įtraukta ir signalizacija;

e)

„radijo ieškos sistema“ – tai sistema, kuri leidžia palaikyti vienkryptį radijo ryšį tarp siųstuvo ir imtuvo panaudojant bazinę stotį bei judriąją stotį, naudojamą kaip imtuvą;

f)

„privatus judrusis radijo ryšys (PMR)“ – tai sausumos judriojo ryšio paslauga uždaroms vartotojų grupėms, naudojanti vienpusį, pusiau dvipusį arba dvipusį galinių įrenginių režimą.

3 straipsnis

Suderinti naudojimo būdai

1.   169,4–169,8125 MHz dažnių juosta yra padalyta į mažos galios ir didelės galios dalis. Jos dažnių planas ir kanalų išdėstymo tarka nustatyta šio sprendimo priede.

2.   169,4–169,8125 MHz radijo dažnių juostos mažos galios dalyje yra suderinti šie taikymo būdai pagal pirmenybę:

a)

išimtinis klausos aparatų naudojimas;

b)

išimtinis socialinio kvietimo įrangos naudojimas;

c)

ne išimtinis skaitiklio rodmenų nuskaitymo sistemų naudojimas;

d)

ne išimtinis mažos galios siųstuvų, skirtų sekimo ir turto stebėjimo sistemoms, naudojimas.

3.   169,4–169,8125 MHz dažnių juostos didelės galios dalyje yra suderinti pagal pirmenybę šie taikymo būdai:

a)

didelės galios siųstuvai, skirti sekimo ir turto stebėjimo sistemoms;

b)

naudojamos radijo ieškos sistemos ar radijo ieškos sistemos, perkeltos iš kitų radijo dažnių juostos kanalų.

4.   Alternatyvūs 169,4–169,8125 MHz radijo dažnių juostos taikymo būdai gali būti įgyvendinti, jei jie netrukdo suderintam pagal pirmenybę taikymo būdų įgyvendinimui. Šiems alternatyviems taikymo būdams priklauso:

a)

klausos aparatų, veikiančių ne išimtinėje mažos galios radijo dažnių juostos dalyje, naudojimas;

b)

sekimas, radijo ieška, laikinas naudojimas arba privatus judrusis radijo ryšys nacionaliniu lygiu didelės galios dažnių juostos dalyje.

5.   Didžiausia spinduliuotės galia 169,4–169,8125 MHz radijo dažnių juostos mažos galios dalyje yra ribojama iki 0,5 W efektyviosios spinduliuotės galios (angl. e.r.p.). Didžiausi skaitiklio rodmenų sistemų ir sekimo ir turto stebėjimo sistemos veiklos ciklai 169,4–169,8125 MHz radijo dažnių juostos mažos galios dalyje turi būti atitinkamai < 10 % ir < 1 %.

6.   169,4–169,8125 MHz radijo dažnių juostos naudojimas radijo ieškos sistemoms ir privačiam judriajam radijo ryšiui, kuriam suteiktas leidimas šio sprendimo paskelbimo dieną ir kuris nėra derintinas su 3 straipsnio 1–5 dalimis, gali tęstis tol, kol galios šio sprendimo paskelbimo dieną galioję leidimai.

4 straipsnis

3 straipsnio įgyvendinimas

3 straipsnis taikomas nuo 2005 m. gruodžio 27 d.

5 straipsnis

Peržiūra

Valstybės narės peržiūrės 169,4–169,8125 MHz radijo dažnių juostos naudojimą, kad įsitikintų, ar jis veiksmingai naudojamas, ir pateiks savo išvadų ataskaitą Komisijai.

6 straipsnis

Adresatai

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2005 m. gruodžio 20 d.

Komisijos vardu

Viviane REDING

Komisijos narė


(1)  OL L 108, 2002 4 24, p. 1.

(2)  OL L 310, 1990 11 9, p. 28.

(3)  OL L 344, 2005 12 27, p. 38.

(4)  OL L 108, 2002 4 24, p. 33.

(5)  OL L 108, 2002 4 24, p. 21.

(6)  OL L 91, 1999 4 7, p. 10. Direktyva su pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1882/2003 (OL L 284, 2003 10 31, p. 1).


PRIEDAS

169,4–169,8 MHz radijo dažnių juostos dažnių planas

Mažos galios taikymo būdai

„Apsauginėjuosta“

Didelės galios taikymo būdai

Specifiniai mažos galios taikymo būdai

Socialinio kvietimo įranga

Klausos aparatai

Socialinio kvietimo įranga

Stebėjimo ir sekimo sistema

Radijo ieška

Radijo ieška

Radijo ieška

Stebėjimo ir sekimo sistema

Stebėjimo ir sekimo sistema

Radijo ieškos sistema

Stebėjimo ir sekimo sistema

Klausos aparatai

Išimtinis naudojimas

Šie kanalai gali būti naudojami nacionaliniu lygiu didelės galios taikymo būdams, tokiems kaip radijo ieška, sekimas, laikinas naudojimas ar PMR

12,5

12,5

50

12,5

12,5 (1)

1a

1b

2a

2b

3a

3b

4a

4b+5+6a

6b+7+8a

8b

9a

9b

10a

10b

11a

11b

12a

12b

13a

13b

14a

14b

15a

15b

16a

16b

Aprašas:

1 eilutė: taikymo būdo kategorija, t. y. mažos ar didelės galios taikymo būdai.

2 eilutė: taikymo būdai pagal pirmenybę:

Specifiniai mažos galios taikymo būdai: žr. 3 straipsnio 2 dalies c ir d punktus.

Socialinio kvietimo įranga: žr. 3 straipsnio 2 dalies b punktą.

Klausos aparatai: žr. 3 straipsnio 2 dalies a punktą.

Stebėjimo ir sekimo sistema (didelės galios dalis): žr. 3 straipsnio 3 dalies a punktą.

Radijo ieškos sistema: žr. 3 straipsnio 3 dalies b punktą.

3 eilutė: alternatyvūs taikymo būdai: žr. 3 straipsnio 4 dalį.

4 ir 5 eilutės: kanalo rastras (kHz) ir kanalo numeris.


169,4–169,8125 MHz dažnių juostos kanalų išdėstymo tvarka

12,5 kHz pločio kanalams

25 kHz pločio kanalams

50 kHz pločio kanalams

Kanalo numeris

Centrinis dažnis

Kanalo numeris

Centrinis dažnis

Kanalo numeris

Centrinis dažnis

1a

169,406250

1

169,412500

 

 

1b

169,418750

„0“

169,437500

2a

169,431250

2

169,437500

2b

169,443750

3a

169,456250

3

169,462500

3b

169,468750

 

 

4a

169,481250

4

169,487500

4b

169,493750

„1“

169,512500

5a

169,506250

5

169,512500

5b

169,518750

6a

169,531250

6

169,537500

6b

169,543750

„2“

169,562500

7a

169,556250

7

169,562500

7b

169,568750

8a

169,581250

8

169,587500

8b

169,593750

 

 

12,5 kHz „apsauginė juosta“

9a

169,618750

9

169,62500

9b

169,631250

10a

169,643750

10

169,65000

10b

169,656250

11a

169,668750

11

169,67500

11b

169,681250

12a

169,693750

12

169,70000

12b

169,706250

13a

169,718750

13

169,72500

13b

169,731250

14a

169,743750

14

169,75000

14b

169,756250

15a

169,768750

15

169,77500

15b

169,781250

16a

169,793750

16

169,80000

16b

169,806250


(1)  Dėl galimybės naudoti bet kurį didelės galios kanalą laikino naudojimo būdu. Siekiant palengvinti tarptautinį koordinavimą, sistemose, naudojančiose 25 kHz dažnio kanalus, turi būti atsižvelgiama į kanalų rastrą, prasidedantį ties 9 dažnio kanalo apatiniu kraštu.


Klaidų ištaisymas

27.12.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 344/52


2005 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/44/EB dėl suderintų upių informacijos paslaugų (UIP) Bendrijos vidaus vandens keliuose klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 255, 2005 9 30 )

155 puslapyje, 5 straipsnio 2 dalies a ir c punktuose:

vietoje:

„2.

(…) Jas rengiant laikomasi tokio grafiko:

a)

UIP gaires – iki 2006 m. birželio mėn 20.

b)

technines specifikacijas, susijusias su vidaus ECDIS, elektroniniais pranešimais iš laivų ir pranešimais kapitonams – iki 2006 m. spalio mėn 20.

c)

technines specifikacijas, susijusias su laivų buvimo vietos nustatymu ir sekimu – iki 2006 m. gruodžio mėn 20.;“

skaityti:

„2.

(…) Jas rengiant laikomasi tokio grafiko:

a)

UIP gaires – iki 2006 m. liepos mėn 20.

b)

technines specifikacijas, susijusias su vidaus ECDIS, elektroniniais pranešimais iš laivų ir pranešimais kapitonams – iki 2006 m. spalio mėn 20.

c)

technines specifikacijas, susijusias su laivų buvimo vietos nustatymu ir sekimu – iki 2007 m. sausio mėn 20.“