ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 328

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

48 tomas
2005m. gruodžio 15d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

*

2005 m. gruodžio 8 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2033/2005, pagal Reglamentą (EB) Nr. 104/2000 2006 žvejybos metams nustatantis orientacines kainas ir Bendrijos gamintojo kainas tam tikriems žuvininkystės produktams

1

 

 

2005 m. gruodžio 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2034/2005, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

6

 

*

2005 m. gruodžio 12 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2035/2005, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1681/94 dėl su struktūrinės politikos finansavimu susijusių pažeidimų ir neteisėtai sumokėtų sumų susigrąžinimo bei šios srities informacinės sistemos organizavimo

8

 

*

2005 m. gruodžio 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2036/2005, dėl nuolatinių leidimų naudoti tam tikrus pašarų priedus ir dėl laikino leidimo naudoti jau leidžiamus tam tikrus pašarų priedus nauja paskirtimi ( 1 )

13

 

*

2005 m. gruodžio 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2037/2005, iš dalies pakeičiantis leidimo naudoti kokcidiostatų grupės pašarų priedą išdavimo sąlygas ( 1 )

21

 

*

2005 m. gruodžio 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2038/2005, nustatantis 2006 m. tekstilės kvotų valdymo ir paskirstymo taisykles pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 517/94

27

 

*

2005 m. gruodžio 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2039/2005, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1238/95, nustatantį Tarybos reglamento (EB) Nr. 2100/94 dėl mokesčių Bendrijos augalų veislių tarnybai taikymo įgyvendinimo taisykles

33

 

*

2005 m. gruodžio 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2040/2005, nustatantis importo tvarkos, numatytos Europos susitarimuose su Bulgarija ir Rumunija, taikymo taisykles kiaulienos sektoriuje

34

 

*

2005 m. gruodžio 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2041/2005, nustatantis nevalytos medvilnės perskaičiuotą produkciją ir nuo jos priklausantį naują laikiną orientacinės kainos sumažinimą 2005–2006 prekybos metams

44

 

*

2005 m. gruodžio 13 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2042/2005, nustatantis vieneto vertes naudojamas tam tikrų greitai gendančių prekių muitinei vertei nustatyti

46

 

 

2005 m. gruodžio 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2043/2005, dėl cukranendrių cukraus importo licencijų išdavimo pagal kai kurias tarifines kvotas ir susitarimus dėl lengvatinių sąlygų

52

 

 

2005 m. gruodžio 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2044/2005, nustatantis eksporto grąžinamąsias išmokas pagal eksporto licencijų sistemas A1 ir B vaisiams ir daržovėms (pomidorams, apelsinams, citrinoms ir obuoliams)

54

 

 

2005 m. gruodžio 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2045/2005, nustatantis eksporto grąžinamąsias išmokas riešutams (migdolams be kevalų, lazdyno riešutams su kevalais, lazdyno riešutams be kevalų, graikiniams riešutams su kevalais) pagal A1 sistemą

57

 

 

II   Aktai, kurių skelbti neprivaloma

 

 

Taryba

 

*

2005 m. gruodžio 12 d. Tarybos sprendimas, dėl Regionų komiteto Belgijai atstovaujančio nario skyrimo

59

 

*

2005 m. gruodžio 12 d. Tarybos sprendimas, nustatantis pirmininkavimo Taryboje tvarką

60

 

 

Komisija

 

*

2005 m. gruodžio 13 d. Komisijos sprendimas, iš dalies pakeičiantis Sprendimą 2005/263/EB, leidžiantį valstybėms narėms pagal Direktyvą 94/55/EB priimti tam tikras leidžiančias nukrypti nuostatas dėl pavojingų krovinių vežimo keliais (pranešta dokumentu Nr. C(2005) 3565)  ( 1 )

62

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, kuriuos skelbti privaloma

15.12.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 328/1


TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2033/2005

2005 m. gruodžio 8 d.

pagal Reglamentą (EB) Nr. 104/2000 2006 žvejybos metams nustatantis orientacines kainas ir Bendrijos gamintojo kainas tam tikriems žuvininkystės produktams

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 104/2000 dėl bendro žuvininkystės ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo (1), ypač į 18 straipsnio 3 dalį ir į 26 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 104/2000 18 straipsnio 1 dalyje ir 26 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad kiekvieniems žvejybos metams turėtų būti nustatyta orientacinė kaina ir Bendrijos gamintojo kaina, kad būtų galima nustatyti intervencines kainas tam tikriems žuvininkystės produktams.

(2)

Reglamento (EB) Nr. 104/2000 18 straipsnio 1 dalyje reikalaujama, kad orientacinės kainos būtų nustatomos visiems to reglamento I ir II prieduose išvardytiems produktams ir jų grupėms.

(3)

Remiantis šiuo metu turimais duomenimis dėl atitinkamų produktų kainomis ir Reglamento (EB) Nr. 104/2000 18 straipsnio 2 dalyje nurodytais kriterijais, 2006 žvejybos metams orientacines kainas reikėtų padidinti, palikti galiojančias arba sumažinti priklausomai nuo biologinės rūšies.

(4)

Reglamento (EB) Nr. 104/2000 26 straipsnio 1 dalyje reikalaujama, kad visiems to reglamento III priede išvardytiems produktams būtų nustatytos Bendrijos gamintojo kainos. Vienam iš tų produktų reikėtų nustatyti Bendrijos gamintojo kainą ir apskaičiuoti Bendrijos gamintojo kainą kitiems produktams, taikant 1982 m. gruodžio 23 d. Komisijos reglamente (EEB) Nr. 3510/82, nustatančiame Thunnus ir Euthynnus genties žuvims taikomus perskaičiavimo koeficientus (2), nustatytus perskaičiavimo koeficientus.

(5)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 104/2000 18 straipsnio 2 dalies pirmoje ir antroje įtraukose ir 26 straipsnio 1 dalyje išdėstytus kriterijus Bendrijos gamintojo kaina 2006 žvejybos metais turėtų būti pakoreguota.

(6)

Atsižvelgiant į klausimo skubumą, reikėtų taikyti išimtį dėl šešių savaičių termino, numatyto Protokolo dėl nacionalinių parlamentų vaidmens Europos Sąjungoje, pridėto prie Europos Sąjungos sutarties, 1 dalies 3 punkte,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Orientacinės kainos žvejybos metams nuo 2006 m. sausio 1 d. iki gruodžio 31 d., numatytos Reglamento (EB) Nr. 104/2000 18 straipsnio 1 dalyje, nustatomos taip, kaip pateikta šio reglamento I priede.

2 straipsnis

Bendrijos gamintojo kainos žvejybos metams nuo 2006 m. sausio 1 d. iki gruodžio 31 d., numatytos Reglamento (EB) Nr. 104/2000 26 straipsnio 1 dalyje, nustatomos taip, kaip pateikta šio reglamento II priede.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. gruodžio 8 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. HUTTON


(1)  OL L 17, 2000 1 21, p. 22. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2003 m. Stojimo aktu.

(2)  OL L 368, 1982 12 28, p. 27. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EEB) Nr. 3899/92 (OL L 392, 1992 12 31, p. 24).


I PRIEDAS

(EUR/t)

Priedai

Rūšys

Produktai, išvardyti Reglamento (EB) Nr. 104/2000 I ir II prieduose

Produkto aprašymas

Orientacinė kaina

I

1.

Clupea parengus rūšies silkės

Sveikos žuvys

265

2.

Sardina pilchardus rūšies sardinės

Sveikos žuvys

572

3.

Paprastieji dygliarykliai (Squalus acanthias)

Sveikos žuvys arba žuvys be žarnų su galvomis

1 079

4.

Amijos (Scyliorhinus spp.)

Sveikos žuvys arba žuvys be žarnų su galvomis

763

5.

Jūros ešeriai (Sebastes spp.)

Sveikos žuvys

1 136

6.

Gadus morhua rūšies menkės

Sveikos žuvys arba žuvys be žarnų su galvomis

1 639

7.

Ledjūrio menkės (Pollachius virens)

Sveikos žuvys arba žuvys be žarnų su galvomis

747

8.

Juodadėmės menkės (Melanogrammus aeglefinus)

Sveikos žuvys arba žuvys be žarnų su galvomis

998

9.

Merlangai (Merlangius merlangus)

Sveikos žuvys arba žuvys be žarnų su galvomis

937

10.

Molvos (Molva spp.)

Sveikos žuvys arba žuvys be žarnų su galvomis

1 196

11.

Scomber scombrus rūšies skumbrės

Sveikos žuvys

323

12.

Scomber japonicus rūšies skumbrės

Sveikos žuvys

294

13.

Ančiuviai (Engraulis spp.)

Sveikos žuvys

1 308

14.

Jūros plekšnės (Pleuronectes platessa)

Sveikos žuvys arba žuvys be žarnų su galvomis nuo 2006 1 1 iki 2006 4 30

1 074

Sveikos žuvys arba žuvys be žarnų su galvomis nuo 2006 5 1 iki 2006 12 31

1 484

15.

Merluccius merluccius rūšies lydekos

Sveikos žuvys arba žuvys be žarnų su galvomis

3 675

16.

Megrimai (Lepidorhombus spp.)

Sveikos žuvys arba žuvys be žarnų su galvomis

2 491

17.

Paprastosios limandos (Limanda limanda)

Sveikos žuvys arba žuvys be žarnų su galvomis

881

18.

Upinės plekšnės (Platichthys flesus)

Sveikos žuvys arba žuvys be žarnų su galvomis

519

19.

Ilgapelekiai tunai (Thunnus alalunga)

Sveikos žuvys

2 220

Žuvys be žarnų su galvomis

2 477

20.

Sepijos (Sepia officinalis ir Rossia macrosoma)

Sveiki

1 621

21.

Jūros velniai (Lophius spp.)

Sveikos žuvys arba žuvys be žarnų su galvomis

2 867

Be galvų

5 928

22.

Crangon crangon rūšies krevetės

Tik išvirtos vandenyje

2 427

23.

Paprastoji šiaurinė krevetė (Pandalus borealis)

Tik išvirtos vandenyje

6 378

Šviežios arba atšaldytos

1 598

24.

Cancer pagurus rūšies valgomieji krabai

Sveiki

1 731

25.

Norveginiai omarai (Nephrops norvegicus)

Sveiki

5 337

Uodegos

4 237

26.

Jūros liežuviai (Solea spp.)

Sveikos žuvys arba žuvys be žarnų su galvomis

6 679

II

1.

Juodieji otai (Reinhardtius hippoglossoides)

Sušaldytos, supakuotos į pirmines pakuotes, kuriose yra tie patys produktai

1 917

2.

Merlūzos (Merluccius spp.)

Sušaldytos, supakuotos į pirmines pakuotes, kuriose yra tie patys produktai

1 227

Sušaldytos filė, supakuotos į pirmines pakuotes, kuriose yra tie patys produktai

1 484

3.

Jūros karosai (Dentex dentex ir Pagellus spp.)

Sušaldyti, partijomis arba supakuoti į pirmines pakuotes, kuriose yra tie patys produktai

1 602

4.

Durklažuvės (Xiphias gladius)

Sušaldytos, supakuotos į pirmines pakuotes, kuriose yra tie patys produktai

4 079

5.

Sepijos (Sepia officinalis) (Rossia macrosoma) (Sepiola rondeletti)

Sušaldytos, supakuotos į pirmines pakuotes, kuriose yra tie patys produktai

1 946

6.

Aštuonkojai (Octopus spp.)

Sušaldytos, supakuotos į pirmines pakuotes, kuriose yra tie patys produktai

2 140

7.

Kalmarai (Loligo spp.)

Sušaldytos, supakuotos į pirmines pakuotes, kuriose yra tie patys produktai

1 168

8.

Kalmarai (Ommastrephes sagittatus)

Sušaldytos, supakuotos į pirmines pakuotes, kuriose yra tie patys produktai

961

9.

Argentininiai trumpačiuptuviai kalmarai (Illex argentinus)

Sušaldytos, supakuotos į pirmines pakuotes, kuriose yra tie patys produktai

870

10.

Penaeidae šeimos krevetės

Parapenaeus longirostris rūšies krevetės

Kitos Penaeidae šeimos rūšys

Sušaldytos, supakuotos į pirmines pakuotes, kuriose yra tie patys produktai

4 075

Sušaldytos, supakuotos į pirmines pakuotes, kuriose yra tie patys produktai

8 101


II PRIEDAS

(EUR/t)

Rūšys Produktai, išvardyti Reglamento (EB) Nr. 104/2000 III priede

Svoris

Prekybinė specifikacija

Bendrijos gamintojo kaina

Geltonpelekis tunas (Thunnus albacares)

kurie sveria daugiau kaip 10 kg

Sveiki

1 207

Be žiaunų ir žarnų

 

Kitos veiklos rūšys

 

kurie sveria mažiau kaip 10 kg

Sveiki

 

Be žiaunų ir žarnų

 

Kitos veiklos rūšys

 

Ilgapelekis tunas (Thunnus alalunga)

kurie sveria daugiau kaip 10 kg

Sveiki

 

Be žiaunų ir žarnų

 

Kitos veiklos rūšys

 

kurie sveria mažiau kaip 10 kg

Sveiki

 

Be žiaunų ir žarnų

 

Kitos veiklos rūšys

 

Dryžuotasis tunas (Katsuwonus pelamis)

 

Sveiki

 

 

Be žiaunų ir žarnų

 

 

Kitos veiklos rūšys

 

Melsvasis tunas (Thunnus thynnus)

 

Sveiki

 

 

Be žiaunų ir žarnų

 

 

Kitos veiklos rūšys

 

Kitos Thunnus ir Euthynnus genties rūšys

 

Sveiki

 

 

Be žiaunų ir žarnų

 

 

Kitos veiklos rūšys

 


15.12.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 328/6


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2034/2005

2005 m. gruodžio 14 d.

nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1994 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 3223/94 dėl vaisių ir daržovių importo taisyklių (1), ypač į jo 4 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Vadovaujantis Urugvajaus raundo daugiašalių prekybos derybų rezultatais Reglamentas (EB) Nr. 3223/94 numato kriterijus, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo vertes iš trečiųjų šalių importuojamiems jo priede išvardintiems produktams ir laikotarpiams.

(2)

Laikantis aukščiau nurodytų kriterijų, standartinės importo vertės turi būti nustatytos tokios, kaip nurodyta šio reglamento priede,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 3223/94 4 straipsnyje nurodytos standartinės importo vertės nustatomos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. gruodžio 15 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. gruodžio 14 d.

Komisijos vardu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalinis direktorius žemės ūkio ir kaimo plėtros reikalams


(1)  OL L 337, 1994 12 24, p. 66. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 386/2005 (OL L 62, 2005 3 9, p. 3).


PRIEDAS

prie 2005 m. gruodžio 14 d. Komisijos reglamento, nustatančio kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

052

49,1

204

50,3

212

88,1

999

62,5

0707 00 05

052

127,2

204

59,8

628

155,5

999

114,2

0709 90 70

052

138,9

204

111,4

999

125,2

0805 10 20

052

66,5

204

70,8

388

22,0

508

13,2

999

43,1

0805 20 10

052

83,4

204

59,6

999

71,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

76,1

400

82,8

464

143,4

624

94,7

999

99,3

0805 50 10

052

66,2

999

66,2

0808 10 80

400

106,5

404

93,3

720

68,6

999

89,5

0808 20 50

052

104,1

400

102,9

404

53,1

720

63,7

999

81,0


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 750/2005 (OL L 126, 2005 5 19, p. 12). Kodas „999“ žymi „kitą kilmę“.


15.12.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 328/8


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2035/2005

2005 m. gruodžio 12 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1681/94 dėl su struktūrinės politikos finansavimu susijusių pažeidimų ir neteisėtai sumokėtų sumų susigrąžinimo bei šios srities informacinės sistemos organizavimo

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. birželio 21 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1260/1999, nustatantį bendrąsias nuostatas dėl struktūrinių fondų (1), ypač į jo 53 straipsnio 2 dalį,

pasikonsultavusi su Sutarties 147 straipsniu įsteigtu komitetu, Žemės ūkio struktūrų ir kaimo plėtros komitetu bei Žuvininkystės struktūrų vadybos nuolatiniu komitetu,

kadangi:

(1)

Vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 1260/1999 54 straipsniu 1988 m. gruodžio 19 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 4253/88, nustatantis Reglamento (EEB) Nr. 2052/88 įgyvendinimo nuostatas dėl įvairių struktūrinių fondų veiklos koordinavimo tarpusavyje ir su Europos investicijų banko operacijomis ir kitais esamais finansiniais instrumentais (2), buvo panaikintas.

(2)

Reglamento (EB) Nr. 1260/1999 54 straipsnyje numatyta, kad nuorodos į panaikintą Reglamentą (EEB) Nr. 4253/88 laikomos nuorodomis į Reglamentą (EB) Nr. 1260/1999. Todėl Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1681/94 (3) taikomas intervencinėms priemonėms, patvirtintoms remiantis Reglamentu (EB) Nr. 1260/1999.

(3)

Norint užtikrinti pranešimų apie pažeidimus sistemos veiksmingumą, reikėtų iš dalies pakeisti Reglamentą (EB) Nr. 1681/94.

(4)

Teisinio apibrėžtumo sumetimais turėtų būti aiškiai numatyta, kad Reglamento (EB) Nr. 1681/94 nuostatos taip pat taikomos visoms Reglamente (EB) Nr. 1260/1999 numatytoms intervencinių priemonių formoms, nurodytoms 1999 m. liepos 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1783/1999 dėl Europos regioninės plėtros fondo (4), 1999 m. liepos 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1784/1999 dėl Europos socialinio fondo (5), 1999 m. birželio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1263/1999 dėl Žuvininkystės orientavimo finansinio instrumento (6) ir 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 1257/1999 dėl Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo (EŽŪOGF) paramos kaimo plėtrai ir iš dalies pakeičiančiame bei panaikinančiame tam tikrus reglamentus (7).

(5)

Būtina patikslinti, kaip valstybė narė, dalyvaujanti Reglamento (EB) Nr. 1260/1999 20 straipsnio 1 dalies a punkte numatytame tarpvalstybiniame, nacionaliniame ir regioniniame bendradarbiavime, vadinamame Interreg programomis, ir kitose tarptautinėse programose, turi pranešti apie pažeidimus.

(6)

Reikėtų patikslinti, kad Reglamente (EB) Nr. 1681/94 vartojama pažeidimo sąvoka atitinka sąvokos apibrėžimą, pateiktą 1995 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos (8).

(7)

Būtina patikslinti įtarimo sukčiavimu sąvokos apibrėžimą atsižvelgiant į sukčiavimo sąvokos apibrėžimą, pateiktą 1995 m. liepos 26 d. Konvencijoje dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos (9).

(8)

Reikėtų patikslinti, kad „pirminio pažeidimo nustatymo administracinio arba teisminio nagrinėjimo metu“ sąvokos apibrėžimas vartojamas toks, koks yra pateiktas Tarybos reglamento (EB) Nr. 1290/2005 dėl bendrosios žemės ūkio politikos finansavimo (10) 35 straipsnyje.

(9)

Taip pat būtina apibrėžti „bankroto“ ir „ekonominės veiklos vykdytojo“ sąvokas.

(10)

Siekiant padidinti komunikacijų sistemos pridėtinę vertę, reikėtų patikslinti, kad rizikos analizės tikslais privalu pranešti apie įtarimus sukčiavimu, ir šiuo tikslu užtikrinti perduodamos informacijos kokybę.

(11)

Reikėtų patikslinti, kad Reglamentas (EB) Nr. 1681/94 ir toliau taikomas praneštiems pažeidimų atvejams, susijusiems su mažesnėmis nei 10 000 EUR sumomis.

(12)

Būtina išsiaiškinti neišieškotų sumų, susijusių su Reglamento (EB) Nr. 1260/1999 reglamentuojamomis intervencinių priemonių formomis, padengimo klausimą ir nurodyti, kokia informacija yra laikoma reikalinga šiems atvejams nagrinėti.

(13)

Siekiant palengvinti valstybėms narėms tenkančią pranešimų naštą ir užtikrinti veiksmingumą reikėtų padidinti minimalią ribą, kuria pradedant valstybės narės turi pranešti apie pažeidimus, ir patikslinti atvejus, kai pranešimo pareigai taikomos išimtys.

(14)

Reglamentas (EB) Nr. 1681/94 turėtų būti taikomas nepažeidžiant 2001 m. kovo 2 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 438/2001, nustatančio Tarybos reglamento (EB) Nr. 1260/1999 įgyvendinimo taisykles dėl struktūrinių fondų suteiktos paramos valdymo ir kontrolės sistemų (11).

(15)

Reikėtų atsižvelgti į 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (12) ir 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (13) nustatytus įpareigojimus.

(16)

Reikėtų nustatyti perskaičiavimo kursą valstybėms narėms, nepriklausančioms euro zonai.

(17)

Todėl Reglamentą (EB) Nr. 1681/94 reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(18)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Regionų plėtros ir pertvarkos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 1681/94 iš dalies keičiamas taip:

1)

1 straipsnis pakeičiamas taip:

„1 straipsnis

1.   Nepažeidžiant įsipareigojimų, tiesiogiai kylančių taikant Reglamento (EEB) Nr. 4253/88 23 straipsnį ir Reglamento (EB) Nr. 1260/1999 38 straipsnį, šis reglamentas yra taikomas visoms Reglamentuose (EEB) Nr. 4254/88, (EEB) Nr. 4255/88, (EEB) Nr. 4256/88, (EEB) Nr. 2080/93 ir Reglamentuose (EB) Nr. 1783/1999, (EB) Nr. 1784/1999 bei (EB) Nr. 1263/1999 numatytoms finansinės intervencijos formoms. Šis reglamentas taip pat taikomas pagal Reglamento (EB) Nr. 1257/1999 (Orientavimo skyrius) 35 straipsnio 2 dalies pirmą įtrauką finansuojamoms intervencinėms priemonėms.

2.   Pranešimą apie pažeidimus, susijusius su Reglamento (EB) Nr. 1260/1999 20 straipsnio 1 dalies a punkte numatytomis Interreg programomis ir kitomis tarpvalstybinėmis programomis, teikia valstybė narė, kurioje patiriamos išlaidos. Kartu valstybė narė informuoja valdymo instituciją ir programos mokėjimo instituciją bei asmenį ar departamentą, paskirtą išduoti deklaracijas baigus teikti paramą, kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 438/2001 15 straipsnyje.“;

2)

įterpiamas toks 1a straipsnis:

„1a straipsnis

Šiame reglamente:

1)

„pažeidimas“ – tai Bendrijos teisės nuostatų pažeidimas, atsirandantis dėl ekonominės veiklos vykdytojo veiksmų ar neveikimo, dėl kurių atsirado ar galėjo atsirasti Europos Bendrijų bendrojo biudžeto nuostolių darant nepagrįstas išlaidas;

2)

„ekonominės veiklos vykdytojas“ – tai fizinis ar juridinis asmuo arba kitas subjektas, dalyvaujantis įgyvendinant fondų intervencines priemones, išskyrus valstybių narių veiklą įgyvendinant viešosios valdžios įgaliojimus;

3)

„pažeidimo nustatymas pirminiame administraciniame arba teisminiame nagrinėjime“ – pirmasis administracinės ar teisminės kompetentingos institucijos atliktas raštiškas įvertinimas, kuriame remiantis konkrečiais faktais padaroma išvada apie pažeidimo buvimą, neatmetant galimybės šią išvadą vėliau patikslinti ar panaikinti atlikus administracinę ar teisminę procedūrą;

4)

„įtarimas sukčiavimu“ – pažeidimas, dėl kurio nacionaliniu lygiu pradedama administracinė ir (arba) teisminė procedūra siekiant nustatyti tyčinę veiklą, ypač sukčiavimą, kaip nurodyta Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos 1 straipsnio 1 dalies a punkte;

5)

„bankrotas“ – iškeltos bankroto bylos, apibrėžtos Tarybos reglamento (EB) Nr. 1346/2000 (14) 2 straipsnio a punkte.

3)

2 straipsnis išbraukiamas;

4)

3 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Per du mėnesius nuo kiekvieno ketvirčio pabaigos valstybės narės praneša Komisijai apie visus pažeidimus, kurie buvo nustatyti pirminiame administraciniame ir (arba) teisminiame nagrinėjime. Šiuo tikslu bet kokiu atveju jos pateikia informaciją apie:

a)

atitinkamą (-us) struktūrinį (-ius) fondą (-us) arba finansinį instrumentą, tikslą, intervencinės priemonės formą ir susijusius veiksmus bei Arinco numerį arba CCI kodą (bendrasis identifikacinis kodas);

b)

nuostatą, kuri buvo pažeista;

c)

pirmosios informacijos, leidusios įtarti, kad yra padarytas pažeidimas, datą ir šaltinį;

d)

metodus, kuriais pažeidimas buvo padarytas;

e)

prireikus – nurodyti, ar tokie metodai kelia įtarimą sukčiavimu;

f)

būdą, kuriuo pažeidimas buvo nustatytas;

g)

prireikus – suinteresuotas valstybes nares ir trečiąsias šalis;

h)

momentą arba laikotarpį, arba kada pažeidimas buvo padarytas;

i)

nacionalines institucijas ar įstaigas, kurios parengė oficialią ataskaitą dėl pažeidimo, ir institucijas, atsakingas už vėlesnių administracinių ir (arba) teisminių priemonių įgyvendinimą;

j)

pažeidimo nustatymo pirminiame administraciniame arba teisminiame nagrinėjime datą;

k)

atitinkamų fizinių ir (arba) juridinių asmenų ar kitų susijusių subjektų tapatybę, išskyrus tuos atvejus, kai tokia informacija dėl atitinkamo pažeidimo pobūdžio negali būti naudinga kovojant su pažeidimais;

l)

bendrą veiksmui skirtą biudžetą ir jo finansavimo paskirstymą tarp Bendrijos, nacionalinių, privačių ir kitų įnašų;

m)

pažeidimo sumą ir jos paskirstymą tarp Bendrijos, nacionalinių, privačių ir kitų įnašų; k punkte nurodytiems asmenims ir (arba) kitiems subjektams negavus viešojo finansavimo mokėjimo, sumas, kurios būtų neteisingai išmokėtos, jeigu pažeidimas nebūtų buvęs nustatytas;

n)

mokėjimų sustabdymą ir išieškojimo galimybes;

o)

nepagrįstų išlaidų pobūdį.

Nukrypstant nuo pirmos pastraipos, nereikia pranešti apie:

atvejus, kai vienintelį su pažeidimu susijusį aspektą sudaro iš bendrojo Bendrijos biudžeto finansuojamo veiksmo dalinis ar visiškas neįvykdymas dėl galutinio naudos gavėjo ir (arba) galutinio paramos gavėjo bankroto. Tačiau turi būti pranešama apie pažeidimus, padarytus prieš bankrotą, ir apie įtarimus sukčiavimu;

galutinio naudos gavėjo ar galutinio paramos gavėjo administracinei institucijai savanoriškai, arba kol kompetentinga institucija dar nenustatė pažeidimo, nurodytus atvejus prieš skiriant viešąjį finansavimą ar po jo skyrimo;

atvejus, kai administracinė institucija nustato klaidą dėl finansuojamo projekto tinkamumo ir ištaiso ją iki viešojo finansavimo išmokėjimo.“;

5)

5 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

5 straipsnio 1 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

„Valstybės narės praneša Komisijai apie visus administracinius ar teismo sprendimus arba apie pagrindinius jų elementus dėl šių procedūrų nutraukimo ir visų pirma nurodo, ar nurodyti elementai kelia įtarimą sukčiavimu, ar nekelia.“;

b)

2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Jeigu valstybė narė mano, kad negali būti susigrąžinta visa suma, arba negalima tikėtis susigrąžinti visos sumos, ji specialiu pranešimu Komisijai praneša, kokia suma nebuvo susigrąžinta ir kodėl, jos manymu, Bendrija ar valstybė narė turėtų ją padengti.

Ši informacija turi būti pakankamai išsami, kad Komisija, pasitarusi su atitinkamos valstybės narės institucijomis, galėtų kuo greičiau nuspręsti, kas prisiims atsakomybę už:

finansinius padarinius, kaip nurodyta Reglamento (EEB) Nr. 4253/88 23 straipsnio 1 dalies trečioje įtraukoje,

atitinkamas sumas, susijusias su Reglamento (EB) Nr. 1260/1999 reglamentuojamomis intervencinių priemonių formomis.

Bet kokiu atveju pranešimą turi sudaryti:

a)

sprendimo dėl paramos suteikimo kopija;

b)

paskutinės išmokos galutiniam naudos gavėjui ir (arba) paskutiniam paramos gavėjui data;

c)

išieškojimo pavedimo kopija;

d)

prireikus – galutinio naudos gavėjo arba galutinio paramos gavėjo nemokumą liudijančio dokumento kopija;

e)

apibendrinantis priemonių, valstybės narės priimtų siekiant susigrąžinti atitinkamas sumas, su nurodytomis datomis aprašas.“;

6)

įterpiamas toks 6a straipsnis:

„6a straipsnis

Jei įmanoma, 3 ir 4 straipsniuose bei 5 straipsnio 1 dalyje nurodyta informacija perduodama elektroniniu būdu, naudojant saugų ryšį ir šiam tikslui Komisijos numatytą modulį.“;

7)

įterpiamas toks 8a straipsnis:

„8a straipsnis

Siekdama atlikti rizikos analizę pasitelkusi atitinkamas informacines priemones, Komisija gali panaudoti visą bendro pobūdžio ar operatyvinę informaciją, valstybių narių jai perduotą pagal šį reglamentą, ir remdamasi gauta informacija parengti ataskaitas bei sukurti perspėjimo mechanizmą siekiant išvengti nustatytos rizikos.“;

8)

9 straipsnio antras sakinys pakeičiamas taip:

„Reglamento (EB) Nr. 1260/1999 48, 49, 50 ir 51 straipsniuose nurodyti komitetai informuojami ta pačia tvarka.“;

9)

10 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Apdorodamos taikant šį reglamentą perduotus asmens duomenis, Komisija ir valstybės narės užtikrina, kad būtų laikomasi Bendrijos ir valstybių narių teisės aktuose, ypač Direktyvoje 95/46/EB ir prireikus Reglamente (EB) Nr. 45/2001, numatytų nuostatų dėl tokių duomenų apsaugos.“;

10)

12 straipsnis pakeičiamas taip:

„12 straipsnis

1.   Jeigu pažeidimai yra susiję su Bendrijos biudžeto sumomis, kurios yra mažesnės nei 10 000 EUR, valstybės narės nesiunčia Komisijai informacijos, numatytos 3 ir 5 straipsniuose, nebent ši to aiškiai paprašo.

2.   Valstybės narės, kuriose neįvestas euras iki oficialaus pranešimo apie pažeidimą datos, išlaidas atitinkama nacionaline valiuta turi perskaičiuoti į eurus. Ši suma perskaičiuojama į eurus taikant mėnesinį euro apskaitos kursą, Komisijos nustatytą mėnesiui, kurį išlaidos buvo, arba manoma, kad buvo, įtrauktos į mokėjimo institucijos, atsakingos už atitinkamą veiklos programą, apskaitą. Šį kursą Komisija elektroniniu būdu skelbia kiekvieną mėnesį.“.

2 straipsnis

Iki šio reglamento įsigaliojimo taikytas Reglamento (EB) Nr. 1681/94 5 straipsnis, toliau taikomas pažeidimams, susijusiems su mažesnėmis nei 10 000 EUR sumomis, apie kuriuos pranešta iki 2006 m. vasario 28 d.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2006 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. gruodžio 12 d.

Komisijos vardu

Siim KALLAS

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 161, 1999 6 26, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 173/2005 (OL L 29, 2005 2 2, p. 3).

(2)  OL L 374, 1988 12 31, p. 1.

(3)  OL L 178, 1994 7 12, p. 43.

(4)  OL L 213, 1999 8 13, p. 1.

(5)  OL L 213, 1999 8 13, p. 5.

(6)  OL L 161, 1999 6 26, p. 54.

(7)  OL L 160, 1999 6 26, p. 80. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2223/2004 (OL L 379, 2004 12 24, p. 1).

(8)  OL L 312, 1995 12 23, p. 1.

(9)  OL C 316, 1995 11 27, p. 49.

(10)  OL L 209, 2005 8 11, p. 1.

(11)  OL L 63, 2001 3 3, p. 21. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2355/2002 (OL L 351, 2002 12 28, p. 42).

(12)  OL L 8, 2001 1 12, p. 1.

(13)  OL L 281, 1995 11 23, p. 31. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1882/2003 (OL L 284, 2003 10 31, p. 1).

(14)  OL L 160, 2000 6 30, p. 1.“;


15.12.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 328/13


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2036/2005

2005 m. gruodžio 14 d.

dėl nuolatinių leidimų naudoti tam tikrus pašarų priedus ir dėl laikino leidimo naudoti jau leidžiamus tam tikrus pašarų priedus nauja paskirtimi

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1970 m. lapkričio 23 d. Tarybos direktyvą 70/524/EEB dėl pašarų priedų (1), ypač į jos 3 straipsnį, 9d straipsnio 1 dalį ir 9e straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje (2), ypač į jo 25 straipsnį,

kadangi:

(1)

Reglamente (EB) Nr. 1831/2003 numatyta, kad naudoti priedus gyvūnų mityboje turi būti suteiktas leidimas.

(2)

Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 25 straipsnyje nustatytos pereinamojo laikotarpio priemonės, taikomos paraiškoms gauti leidimą naudoti pašarų priedus, pateiktoms pagal Direktyvos 70/524/EEB nuostatas iki Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 taikymo dienos.

(3)

Paraiškos gauti leidimą naudoti šio reglamento prieduose išvardytus priedus buvo pateiktos iki Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 taikymo dienos.

(4)

Pirminės valstybių narių pastabos dėl šių paraiškų, pateiktų pagal Direktyvos 70/524/EEB 4 straipsnio 4 dalies nuostatas, buvo perduotos Komisijai iki Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 taikymo dienos. Todėl tokios paraiškos ir toliau svarstytinos laikantis Direktyvos 70/524/EEB 4 straipsnio nuostatų.

(5)

Mikroorganizmo preparatą Saccharomyces cerevisiae (CNCM I-1079) pirmą kartą Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1436/98 (3) buvo leista laikinai naudoti paršavedėms. Buvo pateikta naujų duomenų, pagrindžiančių paraišką gauti leidimą neribotą laiką naudoti šį mikroorganizmo preparatą. Įvertinimo rezultatai rodo, kad Direktyvos 70/524/EEB 3a straipsnyje nustatytos sąlygos tokiam leidimui gauti yra įvykdytos. Todėl šį mikroorganizmo preparatą, kaip nurodyta I priede, turėtų būti leista naudoti neribotą laiką.

(6)

Pirmą kartą mikroorganizmo preparatą Pediococcus acidilactici (CNCM MA 18/5M) buvo leista laikinai naudoti penimoms kiaulėms Komisijos reglamentu (EB) Nr. 866/1999 (4). Buvo pateikta naujų duomenų, pagrindžiančių paraišką gauti leidimą neribotą laiką naudoti šį mikroorganizmo preparatą. Įvertinimo rezultatai rodo, kad Direktyvos 70/524/EEB 3a straipsnyje nustatytos sąlygos tokiam leidimui gauti yra įvykdytos. Todėl šį mikroorganizmo preparatą, kaip nurodyta I priede, turėtų būti leista naudoti neribotą laiką.

(7)

Mikroorganizmo preparatą Enterococcus faecium (CECT 4515) pirmą kartą Komisijos reglamentu (EB) Nr. 654/2000 (5) buvo leista laikinai naudoti paršeliams. Buvo pateikta naujų duomenų, pagrindžiančių paraišką gauti leidimą neribotą laiką naudoti šį mikroorganizmo preparatą. Įvertinimo rezultatai rodo, kad Direktyvos 70/524/EEB 3a straipsnyje nustatytos sąlygos tokiam leidimui gauti yra įvykdytos. Todėl šį mikroorganizmo preparatą, kaip nurodyta I priede, turėtų būti leista naudoti neribotą laiką.

(8)

Fermentinį endo-1,3(4)-beta-gliukanazės, gautos iš Trichoderma reesei (CBS 526,94), preparatą pirmą kartą naudoti mėsiniams viščiukams buvo laikinai leista Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2374/98 (6). Buvo pateikta naujų duomenų, pagrindžiančių paraišką gauti leidimą neribotą laiką naudoti šį fermentinį preparatą. Įvertinimo rezultatai rodo, kad Direktyvos 70/524/EEB 3a straipsnyje nustatytos sąlygos tokiam leidimui gauti yra įvykdytos. Todėl šį fermentinį preparatą, kaip nurodyta II priede, turėtų būti leista naudoti neribotą laiką.

(9)

Pirmą kartą fermentinį endo-1,4-beta-ksilanazės, gautos iš Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105), endo-1,3(4)-beta-gliukanazės ir alfa-amilazės, gautų iš Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553), subtilizino, gauto iš Bacillus subtilis (ATCC 2107), ir poligalakturonazės, gautos iš Aspergillus aculeatus (CBS 589.94), preparatą buvo leista laikinai naudoti mėsiniams viščiukams Komisijos reglamentu (EB) Nr. 418/2001 (7). Buvo pateikta naujų duomenų, pagrindžiančių paraišką gauti leidimą neribotą laiką naudoti šį fermentinį preparatą. Įvertinimo rezultatai rodo, kad Direktyvos 70/524/EEB 3a straipsnyje nustatytos sąlygos tokiam leidimui gauti yra įvykdytos. Todėl šį fermentinį preparatą, kaip nurodyta II priede, turėtų būti leista naudoti neribotą laiką.

(10)

Fermentinį endo-1,4-beta-ksilanazės, gautos iš Aspergillus oryzae (DSM 10287), preparatą Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1332/2004 (8) buvo leista neribotą laiką naudoti mėsiniams viščiukams, mėsiniams kalakutams ir paršeliams. Buvo pateikta naujų duomenų, pagrindžiančių paraišką pratęsti leidimą naudoti šį fermentinį preparatą mėsinėms antims ir penimiems paršeliams. Europos maisto saugos tarnyba (EMST) dėl šio preparato naudojimo pateikė nuomonę, kurios išvadose teigiama, kad preparatas nekelia grėsmės šioms papildomoms gyvūnų kategorijoms. Įvertinimo rezultatai rodo, kad Direktyvos 70/524/EEB 9e straipsnio 1 dalyje nustatytos sąlygos gauti leidimą tokiam preparatui yra įvykdytos. Todėl šį fermentinį preparatą, kaip nurodyta III priede, turėtų būti leista naudoti ketverius metus.

(11)

Fermentinį endo-1,4-beta-ksilanazės, gautos iš Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105), ir subtilizino, gauto iš Bacillus subtilis (ATCC 2107), preparatą neribotą laiką naudoti mėsiniams viščiukams buvo leista Komisijos reglamentu (EB) Nr. 943/2005 (9). Buvo pateikta naujų duomenų, pagrindžiančių paraišką pratęsti leidimą naudoti šį fermentinį preparatą antims. EMST dėl šio preparato naudojimo pateikė nuomonę, kurios išvadose teigiama, kad preparatas nekelia grėsmės šiai papildomai gyvūnų kategorijai. Įvertinimo rezultatai rodo, kad Direktyvos 70/524/EEB 9e straipsnio 1 dalyje nustatytos sąlygos gauti leidimą tokiam preparatui yra įvykdytos. Todėl šį fermentinį preparatą, kaip nurodyta III priede, turėtų būti leista naudoti ketverius metus.

(12)

Fermentinį endo-1,4-beta-ksilanazės, gautos iš Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105), endo-1,3(4)-beta-gliukanazės ir alfa-amilazės, gautų iš Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553), subtilizino, gauto iš Bacillus subtilis (ATCC 2107) ir poligalakturonazės, gautos iš Aspergillus aculeatus (CBS 589.94), preparatą buvo leista laikinai naudoti mėsiniams viščiukams Komisijos reglamentu (EB) Nr. 418/2001. Buvo pateikta naujų duomenų, pagrindžiančių dvi paraiškas pratęsti leidimą naudoti šį fermentinį preparatą antims ir vištoms dedeklėms. EMST dėl šio preparato naudojimo pateikė nuomonę, kurios išvadose teigiama, kad preparatas nekelia grėsmės šioms dviems papildomoms gyvūnų kategorijoms. Įvertinimo rezultatai rodo, kad Direktyvos 70/524/EEB 9e straipsnio 1 dalyje nustatytos sąlygos gauti leidimą tokiam preparatui yra įvykdytos. Todėl šį fermentinį preparatą, kaip nurodyta III priede, turėtų būti leista naudoti antims ir vištoms dedeklėms ketverius metus.

(13)

Šių paraiškų įvertinimo rezultatai rodo, kad darbuotojams apsaugoti nuo prieduose aprašomų priedų poveikio reikės tam tikros tvarkos. Tokia apsauga turėtų būti užtikrinama taikant 1989 m. birželio 12 d. Tarybos direktyvą 89/391/EEB dėl priemonių darbuotojų saugai ir sveikatos apsaugai darbe gerinti nustatymo (10).

(14)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

I priede nurodomus preparatus, priklausančius mikroorganizmų grupei, leidžiama neribotą laiką naudoti kaip priedus gyvūnų mityboje tame priede numatytomis sąlygomis.

2 straipsnis

II priede nurodomus preparatus, priklausančius fermentų grupei, leidžiama neribotą laiką naudoti kaip priedus gyvūnų mityboje tame priede numatytomis sąlygomis.

3 straipsnis

III priede nurodomus preparatus, priklausančius fermentų grupei, leidžiama ketverius metus naudoti kaip priedus gyvūnų mityboje tame priede numatytomis sąlygomis.

4 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. gruodžio 14 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 270, 1970 12 14, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1800/2004 (OL L 317, 2004 10 16, p. 37).

(2)  OL L 268, 2003 10 18, p. 29. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 378/2005 (OL L 59, 2005 3 5, p. 8).

(3)  OL L 191, 1998 7 7, p. 15.

(4)  OL L 108, 1999 4 27, p. 21.

(5)  OL L 79, 2000 3 30, p. 26.

(6)  OL L 295, 1998 11 4, p. 3.

(7)  OL L 62, 2001 3 2, p. 3.

(8)  OL L 247, 2004 7 21, p. 8.

(9)  OL L 159, 2005 6 22, p. 6.

(10)  OL L 183, 1989 6 29, p. 1. Direktyva su pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1882/2003 (OL L 284, 2003 10 31, p. 1).


I PRIEDAS

EB Nr.

Priedas

Cheminė formulė, aprašymas

Gyvūno rūšis arba kategorija

Didžiausias amžius

Mažiausias kiekis

Didžiausias kiekis

Kitos nuostatos

Leidimo galiojimo terminas

Kolonijas sudarančio vieneto (KSV)/kg visaverčio parašo

Mikroorganizmai

E 1703

Saccharomyces cerevisiae

CNCM I-1079

Saccharomyces cerevisiae preparatas, kuriame yra ne mažiau kaip:

2 × 1010 KSV/g priedo

Paršavedės

1 × 109

6 × 109

Priedo ir premikso naudojimo instrukcijose nurodyti laikymo temperatūrą, laiką ir stabilumą granuliuojant.

Neribotam laikui

E 1712

Pediococcus acidilactici

CNCM MA 18/5M

Pediococcus acidilactici preparatas, kuriame yra ne mažiau kaip:

1 × 1010 KSV/g priedo

Penimos kiaulės

1 × 109

1 × 109

Priedo ir premikso naudojimo instrukcijose nurodyti laikymo temperatūrą, laiką ir stabilumą granuliuojant.

Neribotam laikui

E 1713

Enterococcus faecium

CECT 4515

Enterococcus faecium preparatas, kuriame yra ne mažiau kaip:

1 × 109 KSV/g priedo

Paršeliai (atjunkyti)

1 × 109

1 × 109

1)

Priedo ir premikso naudojimo instrukcijose nurodyti laikymo temperatūrą, laiką ir stabilumą granuliuojant.

2)

Naudoti atjunkytiems paršeliams maždaug iki 35 kg.

Neribotam laikui


II PRIEDAS

EB Nr.

Priedas

Cheminė formulė, aprašymas

Gyvūno rūšis arba kategorija

Didžiausias amžius

Mažiausias kiekis

Didžiausias kiekis

Kitos nuostatos

Leidimo galiojimo terminas

Aktyvumo vienetai kilograme visaverčio pašaro

Fermentai

E 1636

Endo-1,3(4)-beta-gliukanazė

EC 3.2.1.6

Endo-1,3(4)-beta-gliukanazės, gautos iš Trichoderma reesei (CBS 526.94), preparatas, kurio mažiausias aktyvumas:

 

Kieto pavidalo: 700 000 BU (1)/g

 

Skysto pavidalo: 300 000 BU/g

Mėsiniai viščiukai

17 500 BU

1.

Priedo ir premikso naudojimo instrukcijose nurodyti laikymo temperatūrą, laiką ir stabilumą granuliuojant.

2.

Rekomenduojama dozė kilograme visaverčio pašaro: 17 500–50 000 BU.

3.

Naudoti kombinuotuose pašaruose, turinčiuose daug nekrakmolingų polisacharidų (ypač gliukanų), pvz., tuose, kurių sudėtyje yra daugiau kaip 20 % miežių arba 30 % rugių.

Neribotam laikui

E 1637

 

Endo-1,4-beta-ksilanazė

EC 3.2.1.8

 

Endo-1,3(4)-beta-gliukanazė

EC 3.2.1.6

 

Subtilizinas

EC 3.4.21.62

 

Alfa-amilazė

EC 3.2.1.1

 

Poligalakturonazė

EC 3.2.1.15

Endo-1,4-beta-ksilanazės, gautos iš Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105), endo-1,3(4)-beta-gliukanazės ir alfa-amilazės, gautų iš Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553), subtilizino, gauto iš Bacillus subtilis (ATCC 2107), poligalakturonazės, gautos iš Aspergillus aculeatus (CBS 589.94), preparatas, kurio mažiausias aktyvumas:

 

endo-1,4-beta-ksilanazė: 300 U (2)/g

 

endo-1,3(4)-beta-gliukanazė: 150 U (3)/g

 

subtilizinas: 4 000 U (4)/g

 

alfa-amilazė: 400 U (5)/g

 

poligalakturonazė: 25 U (6)/g

Mėsiniai viščiukai

endo-1,4-beta-ksilanazė:

300 U

1.

Priedo ir premikso naudojimo instrukcijose nurodyti laikymo temperatūrą, laiką ir stabilumą granuliuojant.

2.

Rekomenduojama dozė kilograme visaverčio pašaro:

 

endo-1,4-beta-ksilanazė: 300 U

 

endo-1,3(4)-beta-gliukanazė: 150 U

 

subtilizinas: 4 000 U

 

alfa-amilazė: 400 U

 

poligalakturonazė: 25 U.

3.

Naudoti kombinuotuosiuoe pašaruose, turinčiuose daug krakmolo ir nekrakmolingų polisacharidų (ypač beta-gliukanų ir arabinoksilanų), pvz., tuose, kurių sudėtyje yra daugiau kaip 40 % kukurūzų ir 60 % kviečių.

Neribotam laikui

endo-1,3(4)-beta-gliukanazė:

150 U

subtilizinas:

4 000 U

alfa-amilazė:

400 U

poligalakturonazė:

25 U


(1)  1 BU – tai fermento kiekis, atpalaiduojantis 0,06 mikromolio redukuojančių cukrų (gliukozės ekvivalentai) per minutę iš miežių beta-gliukano, esant 4,8 pH ir 50 °C temperatūrai.

(2)  1 U – tai fermento kiekis, atpalaiduojantis 1 mikromolį redukuojančių cukrų (ksilozės ekvivalentai) per minutę iš avižų speltos ksilano, esant 5,3 pH ir 50 °C temperatūrai.

(3)  1 U – tai fermento kiekis, atpalaiduojantis 1 mikromolį redukuojančių cukrų (gliukozės ekvivalentai) per minutę iš miežių beta-gliukano, esant 5,0 pH ir 30 °C temperatūrai.

(4)  1 U – tai fermento kiekis, atpalaiduojantis 1 mikrogramą fenolio junginio (tirozino ekvivalentai) per minutę iš kazeino substrato, esant 7,5 pH ir 40 °C temperatūrai.

(5)  1 U – tai fermento kiekis, hidrolizuojantis 1 mikromolį gliukozidų junginių iš vandenyje netirpaus tinklinės struktūros krakmolo polimero substrato per minutę, esant 6,5 pH ir 37 °C temperatūrai.

(6)  1 U – tai fermento kiekis, atpalaiduojantis 1 mikromolį redukuojančių medžiagų (galakturono rūgšties ekvivalentai) per minutę iš poli D-galakturono substrato, esant 5,0 pH ir 40 °C temperatūrai.


III PRIEDAS

EB Nr. ar Nr.

Priedas

Cheminė formulė, aprašymas

Gyvūno rūšis arba kategorija

Didžiausias amžius

Mažiausias kiekis

Didžiausias kiekis

Kitos nuostatos

Leidimo galiojimo terminas

Aktyvumo vienetai kilograme visaverčio pašaro

Fermentai

5

Endo-1,4-beta-ksilanazė

EC 3.2.1.8

Endo-1,4-beta-ksilanazės, gautos iš Aspergillus oryzae (DSM 10287), preparatas, kurio mažiausias aktyvumas:

 

Dengto pavidalo:

1 000 FXU (1)/g

 

Skysto pavidalo:

650 FXU/ml

Penimos kiaulės

200 FXU

1.

Priedo ir premikso naudojimo instrukcijose nurodyti laikymo temperatūrą, laiką ir stabilumą granuliuojant.

2.

Rekomenduojama dozė kilograme visaverčio pašaro: 200–400 FXU.

3.

Naudoti kombinuotuose pašaruose, turinčiuose daug nekrakmolingų polisacharidų (ypač arabinoksilanų), pvz., tuose, kurių sudėtyje yra daugiau kaip 50 % javų (pvz., kviečių, miežių, rugių arba kvietrugių).

2010 1 4

Antys

100 FXU

1.

Priedo ir premikso naudojimo instrukcijose nurodyti laikymo temperatūrą, laiką ir stabilumą granuliuojant.

2.

Rekomenduojama dozė kilograme visaverčio pašaro: 100–200 FXU.

3.

Naudoti kombinuotuose pašaruose, turinčiuose daug nekrakmolingų polisacharidų (ypač arabinoksilanų), pvz., tuose, kurių sudėtyje yra daugiau kaip 50 % javų (pvz., kviečių, miežių, rugių arba kvietrugių).

2010 1 4

37

 

Endo-1,4-beta-ksilanazė

EC 3.2.1.8

 

Subtilizinas

EC 3.4.21.62

Endo-1,4-beta-ksilanazės, gautos iš Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105), ir subtilizino, gauto iš Bacillus subtilis (ATCC 2107), preparatas, kurio mažiausias aktyvumas:

 

Endo-1,4-beta-ksilanazė: 5 000 U (2)/g

 

Subtilizinas: 1 600 U (3)/g

Antys

Endo-1,4-beta-ksilanazė:

2 500 U

1.

Priedo ir premikso naudojimo instrukcijose nurodyti laikymo temperatūrą, laiką ir stabilumą granuliuojant.

2.

Rekomenduojama dozė kilograme visaverčio pašaro:

 

Endo-1,4-beta-ksilanazė: 2 500 U

 

Subtilizinas: 800 U.

3.

Naudoti kombinuotuosiuose pašaruose, pvz., tuose, kurių sudėtyje yra daugiau kaip 65 % kviečių.

2010 1 4

Subtilizinas:

800 U

59

 

Endo-1,4-beta-ksilanazė

EC 3.2.1.8

 

Endo-1,3(4)-beta-gliukanazė

EC 3.2.1.6

 

Subtilizinas

EC 3.4.21.62

 

Alfa-amilazė

EC 3.2.1.1

 

Poligalakturonazė

EC 3.2.1.15

Endo-1,4-beta-ksilanazės, gautos iš Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105), endo-1,3(4)-beta-gliukanazės ir alfa-amilazės, gautos iš Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553), subtilizino, gauto iš Bacillus subtilis (ATCC 2107), poligalakturonazės, gautos iš Aspergillus aculeatus (CBS 589.94), preparatas, kurio mažiausias aktyvumas:

 

Endo-1,4-beta-ksilanazė: 300 U (2)/g

 

Endo-1,3(4)-beta-gliukanazė: 150 U (4)/g

 

Subtilizinas: 4 000 U (3)/g

 

Alfa-amilazė: 400 U (5)/g

 

Poligalakturonazė: 25 U (6)/g

Antys

Endo-1,4-beta-ksilanazė:

300 U

1.

Priedo ir premikso naudojimo instrukcijose nurodyti laikymo temperatūrą, laiką ir stabilumą granuliuojant.

2.

Rekomenduojama dozė kilograme visaverčio pašaro:

 

Endo-1,4-beta-ksilanazė: 300 U

 

Endo-1,3(4)-beta-gliukanazė: 150 U

 

Subtilizinas: 4 000 U

 

Alfa-amilazė: 400 U

 

Poligalakturonazė: 25 U.

3.

Naudoti kombinuotuose pašaruose, turinčiuose daug krakmolo ir nekrakmolingų polisacharidų (ypač beta-gliukanų ir arabinoksilanų), pvz., tuose, kurių sudėtyje yra daugiau kaip 40 % kukurūzų.

2010 1 4

Endo-1,3(4)-beta-gliukanazė:

150 U

Subtilizinas:

4 000 U

Alfa-amilazė:

400 U

Poligalakturonazė:

25 U

Vištos dedeklės

Endo-1,4-beta-ksilanazė:

225 U

1.

Priedo ir premikso naudojimo instrukcijose nurodyti laikymo temperatūrą, laiką ir stabilumą granuliuojant.

2.

Rekomenduojama dozė kilograme visaverčio pašaro:

 

Endo-1,4-beta-ksilanazė: 225 U

 

Endo-1,3(4)-beta-gliukanazė: 112 U

 

Subtilizinas: 3 000 U

 

Alfa-amilazė: 300 U

 

Poligalakturonazė: 18 U.

3.

Naudoti kombinuotuosiuose pašaruose, turinčiuose daug krakmolo ir nekrakmolingų polisacharidų (ypač beta-gliukanų ir arabinoksilanų), pvz., tuose, kurių sudėtyje yra daugiau kaip 40 % kukurūzų.

2010 1 4

Endo-1,3(4)-beta-gliukanazė:

112 U

Subtilizinas:

3 000 U

Alfa-amilazė:

300 U

Poligalakturonazė:

18 U


(1)  1 FXU – tai fermento kiekis, atpalaiduojantis 7,8 mikromolio redukuojančių cukrų (ksilozės ekvivalentai) per minutę iš azo-kviečių arabinoksilano, esant 6,0 pH ir 50 °C temperatūrai.

(2)  1 U – tai fermento kiekis, atpalaiduojantis 1 mikromolį redukuojančių cukrų (ksilozės ekvivalentai) per minutę iš avižų speltos ksilano, esant 5,3 pH ir 50 °C temperatūrai.

(3)  1 U – tai fermento kiekis, atpalaiduojantis 1 mikrogramą fenolio junginio (tirozino ekvivalentai) per minutę iš kazeino substrato, esant 7,5 pH ir 40 °C temperatūrai.

(4)  1 U – tai fermento kiekis, atpalaiduojantis 1 mikromolį redukuojančių cukrų (gliukozės ekvivalentai) per minutę iš miežių beta-gliukano, esant 5,0 pH ir 30 °C temperatūrai.

(5)  1 U – tai fermento kiekis, hidrolizuojantis 1 mikromolį gliukozidų junginių iš vandenyje netirpaus tinklinės struktūros krakmolo polimero substrato per minutę, esant 6,5 pH ir 37 °C temperatūrai.

(6)  1 U – tai fermento kiekis, atpalaiduojantis 1 mikromolį redukuojančių medžiagų (galakturono rūgšties ekvivalentai) per minutę iš poli D-galakturono substrato, esant 5,0 pH ir 40 °C temperatūrai.


15.12.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 328/21


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2037/2005

2005 m. gruodžio 14 d.

iš dalies pakeičiantis leidimo naudoti kokcidiostatų grupės pašarų priedą išdavimo sąlygas

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje (1), ypač į jo 13 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Buvo suteiktas leidimas naudoti natrio lazalocido A (Avatec 15 %) priedą laikantis tam tikrų sąlygų pagal Tarybos direktyvą 70/524/EEB (2). Šiuo metu pagal Komisijos reglamentą (EB) Nr. 2430/1999 (3) šį kokcidiostatų grupės priedą galima naudoti kalakutų pašaruose ir pagal Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1455/2005 (4) – viščiukų, iš kurių auginamos dedeklės, ir mėsinių viščiukų pašaruose. Apie šio priedo, kaip produkto, egzistavimą buvo pranešta remiantis Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 10 straipsniu, ir jam taikomi tame straipsnyje numatyti tikrinimai bei tvarka.

(2)

Atitinkama bendrovė pateikė naują papildomą dokumentų rinkinį, prašydama pakeisti esamą nešiklį.

(3)

Reglamente (EB) Nr. 1831/2003 numatyta galimybė pakeisti leidimą naudoti priedą remiantis Europos maisto saugos tarnybos (toliau – tarnyba) nuomone apie tai, ar leidimu tebesilaikoma tame reglamente nustatytų sąlygų.

(4)

Komisija paprašė, kad tarnyba įvertintų duomenis, kurie yra pateikti kartu su prašymu pakeisti reglamentuose (EB) Nr. 2430/1999 ir 1455/2004 nurodytą leidimą, ir pakonsultuotų apie galimą žalingą poveikį saugumui ir veiksmingumui, kuris kiltų, jei natrio lazalocidą A naudotų su nauju nešikliu. Tarnyba, atsižvelgdama į šį prašymą, 2005 m. rugpjūčio 26 d. paskelbė nuomonę dėl lazalocido A natrio naudojimo pašaruose.

(5)

Tarnybos nuomonėje daroma išvada, kad naujosios sudėtinės medžiagos naudojimas neturėtų sukelti jokių papildomų pavojų ar rūpesčių žmonių, gyvūnų ir aplinkos saugai, ir kad naujoji sudėtinė medžiaga nedaro neigiamo poveikio natrio lazalocido A stabilumui.

(6)

1990 m. birželio 26 d. Tarybos reglamente (EEB) Nr. 2377/90 (5), nustatančiame veterinarinių vaistų likučių gyvūninės kilmės maisto produktuose didžiausių kiekių nustatymo tvarką Bendrijoje, buvo nustatytas aptariamos medžiagos didžiausias likučių kiekis (DLK).

(7)

Todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti reglamentus (EB) Nr. 2430/1999 ir Nr. 1455/2004.

(8)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 2430/1999 I priedo įrašas, susijęs su E 763, natrio lazalocidas A, pakeičiamas šio reglamento I priedo tekstu.

2 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1455/2004 priedas pakeičiamas šio reglamento II priedu.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. gruodžio 14 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 268, 2003 10 18, p. 29. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 378/2005 (OL L 59, 2005 3 5, p. 8).

(2)  OL L 270, 1970 12 14, p. 1. Direktyva, panaikinta Reglamentu (EB) Nr. 1831/2003.

(3)  OL L 296, 1999 11 17, p. 3.

(4)  OL L 269, 2004 8 17, p. 14.

(5)  OL L 224, 1990 8 18, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 712/2005 (OL L 120, 2005 5 12, p. 3).


I PRIEDAS

Priedo registracijos numeris

Asmens, atsakingo už priedo išleidimą į apyvartą, pavardė ir registracijos numeris

Priedas

(Prekės pavadinimas)

Sudėtis, cheminė formulė, aprašas

Gyvūno rūšis arba kategorija

Ne vyresni kaip

Mažiausias kiekis

Didžiausias kiekis

Kitos nuostatos

Leidimo galiojimo terminas

Didžiausias likučių kiekis

(DLK)

Veikliosios medžiagos mg viename visaverčių pašarų kg

Kokcidiostatai ir histomonostatai

E 763

Alpharma (Belgija) BVBA

Natrio lazalocidas A 15 g/100 g

(Avatec 15 % cc)

 

Priedo sudėtis:

 

Natrio lazalocidas A: 15 g/100 g

 

Lukštentų kukurūzų burbuolių rupiniai: 80,95 g/100 g

 

Lecitinas: 2 g/100 g

 

Sojos aliejus: 2 g/100 g

 

Geležies oksidas: 0,05 g/100 g

 

Veiklioji medžiaga:

Natrio lazalocidas A, C34H53O8Na,

CAS numeris: 25999-20-6, Natrio druska 6-[(3R, 4S, 5S, 7R)-7-[(2S, 3S, 5S)-5-etil-5-[(2R, 5R, 6S)-5-etil-5 hidroksi-6-metiltetrahidro-2H-piran2-il-tetrahidro-3-metil-2-furil]-4-hidroksi-3,5-dimetil-6-oksononil]-2,3 krezotino rūgšties, gautos iš Streptomyces lasaliensis subsp. lasaliensis (ATCC 31180)

Būdingos priemaišos:

Natrio lasalocidas B–E: ≤ 10 %

Kalakutai

12 savaičių

90

125

Draudžiama naudoti mažiausiai 5 paras prieš skerdimą. Naudojimo instrukcijose nurodyti:

 

„Pavojingas arklinių šeimos gyvūnams“,

 

„Šiame pašare yra jonoforo: naudojant su tam tikromis vaistinėmis medžiagomis galimas šalutinis poveikis“.

2009 9 30

Reglamentas (EEB) Nr. 2377/90

Natrio lazalocidas A 15 g/100 g

(Avatec 150 G)

 

Priedo sudėtis:

 

Natrio lazalocidas A: 15 g/100 g

 

Kalcio sulfato dihidratas: 80,9 g/100 g

 

Kalcio lignosulfonatas: 4 g/100 g

 

Geležies oksidas: 0,1 g/100 g

 

Veiklioji medžiaga:

Natrio lazalocidas A, C34H53O8Na,

CAS numeris: 25999-20-6, Natrio druska 6-[(3R, 4S, 5S, 7R)-7-[(2S, 3S, 5S)-5-etil-5-[(2R, 5R, 6S)-5-etil-5 hidroksi-6-metiltetrahidro-2H-piran2-il-tetrahidro-3-metil-2-furil]-4-hidroksi-3,5-dimetil-6-oksononil]-2,3 krezotino rūgšties, gautos iš Streptomyces lasaliensis subsp. lasaliensis (ATCC 31180)

Būdingos priemaišos:

Natrio lasalocidas B–E: ≤ 10 %

Kalakutai

12 savaičių

90

125

Draudžiama naudoti mažiausiai 5 paras prieš skerdimą. Naudojimo instrukcijose nurodyti:

 

„Pavojingas arklinių šeimos gyvūnams“,

 

„Šiame pašare yra jonoforo: kartu naudojant tam tikras vaistines medžiagas gali atsirasti šalutinis poveikis“.

2009 9 30

Reglamentas (EEB) Nr. 2377/90


II PRIEDAS

Priedo registracijos numeris

Asmens, atsakingo už priedo išleidimą į apyvartą, pavardė ir registracijos numeris

Priedas

(Prekės pavadinimas)

Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas

Gyvūno rūšis arba kategorija

Ne vyresni kaip

Mažiausias kiekis

Didžiausias kiekis

Kitos nuostatos

Leidimo galiojimo terminas

Didžiausias likučių kiekis

(DLK)

Veikliosios medžiagos mg viename visaverčio pašaro kg

Kokcidiostatai ir histomonostatai

E 763

Alpharma (Belgija) BVBA

Natrio lazalocidas A 15 g/100 g

(Avatec 15 % cc)

 

Priedo sudėtis:

 

Natrio lazalocidas A: 15 g/100 g

 

Lukštentų kukurūzų burbuolių rupiniai: 80,95 g/100 g

 

Lecitinas: 2 g/100 g

 

Sojos aliejus: 2 g/100 g

 

Geležies oksidas: 0,05 g/100 g

 

Veiklioji medžiaga:

Natrio lazalocidas A, C34H53O8Na,

CAS numeris: 25999-20-6, Natrio druska 6-[(3R, 4S, 5S, 7R)-7-[(2S, 3S, 5S)-5-etil-5-[(2R, 5R, 6S)-5-etil-5 hidroksi-6-metiltetrahidro-2H-piran2-il-tetrahidro-3-metil-2-furil]-4-hidroksi-3,5-dimetil-6-oksononil]-2,3 krezotino rūgšties, gautos iš Streptomyces lasaliensis subsp. lasaliensis (ATCC 31180)

Būdingos priemaišos:

Natrio lasalocidas B–E: ≤ 10 %

Mėsiniai viščiukai

75

125

Draudžiama naudoti mažiausiai 5 paras prieš skerdimą. Naudojimo instrukcijose nurodyti:

 

„Pavojingas arklinių šeimos gyvūnams“,

 

„Šiame pašare yra jonoforo: kartu naudojant tam tikras vaistines medžiagas gali atsirasti šalutinis poveikis“.

2014 8 20

Reglamentas (EEB) Nr. 2377/90

Viščiukai, iš kurių auginamos dedeklės

16 savaičių

75

125

2014 8 20

Natrio lazalocidas A 15 g/100 g

(Avatec 150 G)

 

Priedo sudėtis:

 

Natrio lazalocidas A: 15 g/100 g

 

Kalcio sulfato dihidratas: 80,9 g/100 g

 

Kalcio lignosulfonatas: 4 g/100 g

 

Geležies oksidas: 0,1 g/100 g

 

Veiklioji medžiaga:

Natrio lazalocidas A, C34H53O8Na,

CAS numeris: 25999-20-6, Natrio druska 6-[(3R, 4S, 5S, 7R)-7-[(2S, 3S, 5S)-5-etil-5-[(2R, 5R, 6S)-5-etil-5 hidroksi-6-metiltetrahidro-2H-piran2-il-tetrahidro-3-metil-2-furil]-4-hidroksi-3,5-dimetil-6-oksononil]-2,3 krezotino rūgšties, gautos iš Streptomyces lasaliensis subsp. lasaliensis (ATCC 31180)

Būdingos priemaišos:

Natrio lasalocidas B–E: ≤ 10 %

Mėsiniai viščiukai

75

125

Draudžiama naudoti mažiausiai 5 paras prieš skerdimą. Naudojimo instrukcijose nurodyti:

 

„Pavojingas arklinių šeimos gyvūnams“,

 

„Šiame pašare yra jonoforo: kartu naudojant tam tikras vaistines medžiagas gali atsirasti šalutinis poveikis“.

2014 8 20

Reglamentas (EEB) Nr. 2377/90

Viščiukai, iš kurių auginamos dedeklės

16 savaičių

75

125

2014 8 20


15.12.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 328/27


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2038/2005

2005 m. gruodžio 14 d.

nustatantis 2006 m. tekstilės kvotų valdymo ir paskirstymo taisykles pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 517/94

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1994 m. kovo 7 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 517/94 dėl tekstilės gaminių, kuriems netaikomos dvišalės sutartys, protokolai ar kiti susitarimai arba kitos konkrečios Bendrijos importo taisyklės, bendrųjų importo iš tam tikrų trečiųjų šalių taisyklių (1), ypač į jo 17 straipsnio 3 ir 6 dalis ir 21 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamente (EB) Nr. 517/94 buvo nustatyti tam tikrų trečiųjų šalių tam tikrų tekstilės gaminių importo kiekybiniai apribojimai pagal „pirmas atėjai, pirmas gavai“ principą.

(2)

Pagal tą reglamentą tam tikromis sąlygomis galima taikyti kitokius paskirstymo būdus, skaidyti kvotas į dalis arba skirti konkretaus kokybinio apribojimo dalį išimtinai paraiškoms, prie kurių pridedami dokumentai, patvirtinantys ankstesnio importo kiekius.

(3)

2006 m. kvotų valdymo taisykles reikia priimti iki kvotos metų pradžios, kad prekybos srautams nebūtų padaryta neigiama įtaka.

(4)

Ankstesniais metais priimtos priemonės, pavyzdžiui, 2004 m. gruodžio 17 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2171/2004, nustatantis 2005 m. tekstilės kvotų valdymo ir paskirstymo taisykles pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 517/94 (2), pasiteisino ir todėl būtų tikslinga priimti panašias taisykles 2006 m.

(5)

Siekiant patenkinti kuo daugiau ūkio subjektų, būtų tikslinga lanksčiau taikyti „pirmas atėjai, pirmas gavai“ principu pagrįstą skirstymo metodą nustatant aukščiausią kiekį, kurį pagal šį metodą būtų galima paskirti kiekvienam ūkio subjektui.

(6)

Siekiant užtikrinti prekybos srauto nenutrūkstamumą ir veiksmingai administruoti kvotas, ūkio subjektams turėtų būti suteikta galimybė pateikti pirminę paraišką 2006 m. importo leidimui gauti tokiam pat kiekiui, kurį jie importavo 2005 m.

(7)

Kad kvotos būtų optimaliai išnaudotos, ne mažiau kaip pusę kiekio, kuriam išduotas leidimas, išnaudojęs ūkio subjektas galėtų prašyti likusio kiekio, jeigu kvotose toks kiekis dar yra.

(8)

Siekiant užtikrinti tinkamą administravimą, importo leidimai turi galioti devynis mėnesius nuo išdavimo datos, bet ne ilgiau kaip iki metų pabaigos. Valstybės narės licencijas turėtų išduoti tik gavusios Komisijos pranešimą, kad tokių kiekių dar yra, ir tik tada, jeigu ūkio subjektas gali įrodyti, kad turi sutartį, ir patvirtinti – jeigu nėra konkrečių priešingų nuostatų, – kad pagal šį reglamentą jam nebuvo suteiktas Bendrijos importo leidimas atitinkamoms kategorijoms ir šalims. Tačiau kompetentingoms nacionalinėms institucijoms turi būti suteikta teisė importuotojo prašymu pratęsti licencijas, iš kurių ne mažiau kaip pusė jau buvo panaudota iki paraiškos dienos, dar trims mėnesiams ir iki 2007 m. kovo 31 d.

(9)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Reglamento (EB) Nr. 517/94 25 straipsniu įsteigto Tekstilės komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šio reglamento tikslas – nustatyti Reglamento (EB) Nr. 517/94 IIIB ir IV prieduose nurodytų tam tikrų tekstilės gaminių importo kiekybinių kvotų 2006 m. valdymo taisykles.

2 straipsnis

1 straipsnyje minimos kvotos skirstomos chronologine tvarka, kuria Komisija gauna valstybių narių pranešimus apie atskirų ūkio subjektų paraiškas, kiekiams, neviršijantiems I priede nurodyto didžiausio kiekio vienam ūkio subjektui.

Tačiau didžiausias kiekis netaikomas ūkio subjektams, kurie 2006 m. pateikdami pirmąją paraišką kompetentingoms institucijoms gali įrodyti, kad iš nurodytų trečiųjų šalių ir nurodytų kategorijų jie importavo daugiau nei didžiausius kiekvienai kategorijai nurodytus kiekius pagal 2005 m. išduotas licencijas.

Tokiems ūkio subjektams kompetentingos institucijos gali suteikti leidimą importuoti kiekius, neviršijančius 2005 m. importuoto konkrečios kategorijos kiekio iš konkrečios trečiosios šalies, jeigu kvotos likutis yra pakankamas.

3 straipsnis

Kiekvienas importuotojas, jau sunaudojęs 50 % arba daugiau pagal šį reglamentą jam paskirto kiekio, gali teikti kitą paraišką, prašydamas tos pačios kategorijos ir iš tos pačios trečiosios šalies kiekių, neviršijančių I priede nustatyto didžiausio kiekio.

4 straipsnis

1.   II priede išvardytos kompetentingos nacionalinės institucijos nuo 2006 m. sausio 4 d. 10 val. ryto gali pradėti teikti Komisijai informaciją apie paraiškose importo leidimams gauti nurodytus kiekius.

Pirmoje pastraipoje nustatytas laikas yra laikomas Briuselio laiku.

2.   Kompetentingos nacionalinės institucijos leidimus išduoda tik gavusios pranešimą iš Komisijos pagal Reglamento (EB) Nr. 517/94 17 straipsnio 2 dalį, kad prašomų kiekių importo kvotoje yra.

Leidimus jos išduoda tik tada, jeigu ūkio subjektas:

a)

įrodo, kad turi sutartį dėl prekių tiekimo, ir

b)

raštu patvirtina, kad atitinkamoms kategorijoms ir iš atitinkamų šalių:

i)

pagal šį reglamentą jam nebuvo suteiktas leidimas, arba

ii)

pagal šį reglamentą jam buvo paskirtas leidimas, bet jis sunaudojo ne mažiau kaip 50 % kiekio.

3.   Importo leidimai galioja devynis mėnesius nuo išdavimo datos, bet ne ilgiau kaip iki 2006 m. gruodžio 31 d.

Kompetentingos nacionalinės institucijos importuotojo prašymu leidimus gali pratęsti trims mėnesiams, jeigu paraiškos pateikimo metu sunaudota ne mažiau kaip 50 %. Bet kokiu atveju toks pratęsimas galioja ne ilgiau kaip iki 2007 m. kovo 31 d.

5 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. gruodžio 14 d.

Komisijos vardu

Peter MANDELSON

Komisijos narys


(1)  OL L 67, 1994 3 10, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 931/2005 (OL L 162, 2005 6 23, p. 37).

(2)  OL L 371, 2004 12 18, p. 20.


I PRIEDAS

2 ir 3 straipsniuose minimi didžiausi kiekiai

Atitinkama šalis

Kategorija

Vienetas

Didžiausias kiekis

Šiaurės Korėja

1

Kilogramai

10 000

2

Kilogramai

10 000

3

Kilogramai

10 000

4

Vienetai

10 000

5

Vienetai

10 000

6

Vienetai

10 000

7

Vienetai

10 000

8

Vienetai

10 000

9

Kilogramai

10 000

12

Poros

10 000

13

Vienetai

10 000

14

Vienetai

10 000

15

Vienetai

10 000

16

Vienetai

10 000

17

Vienetai

10 000

18

Kilogramai

10 000

19

Vienetai

10 000

20

Kilogramai

10 000

21

Vienetai

10 000

24

Vienetai

10 000

26

Vienetai

10 000

27

Vienetai

10 000

28

Vienetai

10 000

29

Vienetai

10 000

31

Vienetai

10 000

36

Kilogramai

10 000

37

Kilogramai

10 000

39

Kilogramai

10 000

59

Kilogramai

10 000

61

Kilogramai

10 000

68

Kilogramai

10 000

69

Vienetai

10 000

70

Vienetai

10 000

73

Vienetai

10 000

74

Vienetai

10 000

75

Vienetai

10 000

76

Kilogramai

10 000

77

Kilogramai

5 000

78

Kilogramai

5 000

83

Kilogramai

10 000

87

Kilogramai

10 000

109

Kilogramai

10 000

117

Kilogramai

10 000

118

Kilogramai

10 000

142

Kilogramai

10 000

151A

Kilogramai

10 000

151B

Kilogramai

10 000

161

Kilogramai

10 000

Juodkalnijos Respublika, Kosovas (1)

1

Kilogramai

20 000

2

Kilogramai

20 000

2a

Kilogramai

10 000

3

Kilogramai

10 000

5

Vienetai

10 000

6

Vienetai

10 000

7

Vienetai

10 000

8

Vienetai

10 000

9

Kilogramai

10 000

15

Vienetai

10 000

16

Vienetai

10 000

67

Kilogramai

10 000


(1)  Kaip apibrėžta 1999 m. birželio 10 d. Jungtinių Tautų saugumo tarybos 1244 rezoliucijoje.


II PRIEDAS

4 straipsnyje minimų licencijavimo tarnybų sąrašas

1.

Belgija

Federale Overheidsdienst Economie

Algemene Directie Economisch Potentieel

Dienst Vergunningen

Leuvenseweg 44

B-1040 Brussel

Tel. (32-2) 548 64 69

Fax (32-2) 548 65 70

Service public fédéral Économie

Direction générale du potentiel économique

Service des licences

Rue de Louvain 44

B-1000 Bruxelles

Tél. (32 2) 548 64 69

Fax (32 2) 548 65 70

2.

Kipras

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

Trade Department

6 Andrea Araouzou Str.

CY-1421 Nicosia

Tel.: (357-2) 867100

Fax: (357-2) 375120

3.

Čekijos Respublika

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

CZ-110 15 Praha 1

Tel: (420-2) 24 90 71 11

Fax: (420-2) 24 21 21 33

4.

Danija

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Økonomi- og Erhvervsministeriet

Vejlsøvej 29

DK-8600 Silkeborg

Tel.: (45) 35 46 64 30

Fax: (45) 35 46 64 01

5.

Vokietija

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Str. 29—35

D-65760 Eschborn

Tel.: (49 61 96) 9 08-0

Fax: (49 61 96) 9 42 26

6.

Graikija

Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών

Γενική Διεύθυνση Σχεδιασμού & Διαχείρισης Πολιτικής

Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Ροών

Κορνάρου 1

GR-105 63 Αθήνα

Τηλ.: (30) 210 328 60 31-5

Φαξ: (30) 210 328 60 94

7.

Ispanija

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Secretaría General de Comercio Exterior

Paseo de la Castellana no 162

E-28046 Madrid

Tel.: (34 91) 349 38 17, 349 37 48

Fax: (34 91) 563 18 23, 349 38 31

8.

Estija

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Harju 11

15072 Tallinn

Estonia

Tel.: (372) 6256 400

Fax: (372) 6313 660

9.

Prancūzija

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction générale des entreprises

Service des industries manufacturières et de la poste (SIMAP)

Bureau «Textile-Importations»

Le Bervil, 12 rue Villiot

F-75572 Paris Cedex 12

Tél. (33-1) 53 44 96 60

Fax (33-1) 53 44 91 81

10.

Vengrija

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

H-1024 Budapest

Margit krt. 85.

Postafiók: 1537 Budapest, Pf. 345.

Tel: (36-1) 336 73 00

Fax: (36-1) 336 73 02

11.

Airija

Department of Enterprise, Trade and Employment

Internal Market

Kildare Street

Dublin 2

Ireland

Tel.: (353-1) 631 21 21

Fax: (353-1) 631 28 26

12.

Italija

Ministero del Commercio con l'estero

Direzione generale per la Politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi

DIV. III

Viale America, 341

I-00144 Roma

Tel. (39 6) 59 64 75 17, 59 93 22 02/22 15

Fax (39 6) 59 93 22 35/22 63

Telex (39 6) 59 64 75 31

13.

Latvija

Ekonomikas ministrija

Brīvības iela 55

LV-1519 Rīga

tel: (371) 701 30 06

fax: (371) 728 08 82

14.

Lietuva

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

Gedimino pr. 38/2

LT-01104 Vilnius

Tel.: (370) 5 262 87 50; (370) 5 261 94 88

faksas (370) 5 262 39 74

15.

Liuksemburgas

Ministère des affaires étrangères

Office des licences

Boîte postale 113

L-2011 Luxembourg

Tél. (352) 47 82 371

Fax (352) 46 61 38

16.

Malta

Ministry of Finance and Economic Affairs

Trade Services Directorate, Commerce Division

Lascaris

Valletta CMR02 Malta

tel: 00 356 21 246 800

fax: 00 356 21 251 515

17.

Nyderlandai

Belastingdienst/Douane

Centrale dienst voor in- en uitvoer

Engelse Kamp 2

Postbus 30003

9700 RD Groningen

Nederland

Tel. (31-50) 523 91 11

Fax (31-50) 523 22 10

18.

Lenkija

Ministerstwo Gospodarki

Pl. Trzech Krzyży 3/5

00-950 Warszawa

tel.: 0048/22/693 55 53

fax: 0048/22/693 40 21

19.

Portugalija

Ministério das Finanças

Direcção Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo

Rua Terreiro do Trigo

Edifício da Alfândega

PT-1149-060 LISBOA

Tel.: (351-1) 218 814 263

Fax: (351-1) 218 814 261

E-mail: dsl@dgaiec.min-financas.pt

20.

Slovakija

Ministerstvo hospodárstva SR

Odbor licencií

Mierová 19

827 15 Bratislava

Slovenská republika

Tel.: 00 421 2 48 54 20 21/00 421 2 48 54 71 19

Fax: 00 421 2 43 42 39 19

21.

Slovėnija

Ministrstvo za finance

Carinska uprava Republike Slovenije

Carinski urad Jesenice

Center za TARIC in kvote

Spodnji Plavž 6c

SI-4270 Jesenice

Tel. (386-4) 297 44 70

Faks (386-4) 297 44 72

E-pošta: taric.cuje@gov.si

22.

Jungtinė Karalystė

Department of Trade and Industry

Import Licensing Branch

Queensway House

West Precinct

Billingham TS23 2NF

United Kingdom

Tel.: (44-1642) 36 43 33/36 43 34

Fax: (44-1642) 53 35 57

23.

Austrija

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Aussenwirtschaftsadministration

Abteilung C2/2

Stubenring 1

A-1011 Wien

Tel.: (43 1) 71100-0

Fax: (43 1) 71100-8386

24.

Švedija

National Board of Trade (Kommerskollegium)

Box 6803

S-113 86 Stockholm

Tel (46 8) 690 48 00

Fax (46 8) 30 67 59

25.

Suomija

Tullihallitus

Erottajankatu 2

FIN-00101 Helsinki

Tel.: (358-9) 61 41

Fax: (358-20) 492 28 52


15.12.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 328/33


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2039/2005

2005 m. gruodžio 14 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1238/95, nustatantį Tarybos reglamento (EB) Nr. 2100/94 dėl mokesčių Bendrijos augalų veislių tarnybai taikymo įgyvendinimo taisykles

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1994 m. liepos 27 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2100/94 dėl augalų veislių teisinės apsaugos Bendrijoje (1), ypač į jo 113 straipsnį,

pasikonsultavusi su Bendrijos augalų veislių tarnybos administracine taryba,

kadangi:

(1)

1995 m. gegužės 31 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 1238/95, nustatančiame Tarybos reglamento (EB) Nr. 2100/94 dėl mokesčių Bendrijos augalų veislių tarnybai taikymo įgyvendinimo taisykles (2), yra nustatyti Bendrijos augalų veislių tarnybai (toliau – Tarnyba) mokėtini mokesčiai ir tų mokesčių dydžiai.

(2)

Tarnybos finansinis rezervas pasiekė dydį, viršijantį būtiną lygį jos veiksmų nenutrūkstamumui užtikrinti. Dėl šios priežasties pereinamuoju laikotarpiu sumažėjo metinio mokesčio ir su techninėmis ekspertizėmis susijusių mokesčių dydis.

(3)

Kalbant apie metinį mokestį, pereinamasis laikotarpis, kurio metu šio mokesčio dydis buvo sumažintas, jau buvo pratęstas iki 2007 metų pabaigos. Techninių ekspertizių mokesčių atveju pereinamasis laikotarpis, kurio metu šių mokesčių dydis buvo sumažintas, buvo pratęstas iki 2006 metų pabaigos.

(4)

Tačiau nepaisant priimtų priemonių, skirtų sumažinti Tarnybos finansinį rezervą, numatoma, kad rezervo dydis artimiausiu metu nesumažės reikiamu lygiu. Todėl reikėtų dar labiau sumažinti metinio mokesčio dydį. Todėl Reglamentą (EB) Nr. 1238/95 reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(5)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Bendrijos augalų veislių teisinės apsaugos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1238/95 9 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Tarnyba ima iš augalų veislių teisinės apsaugos Bendrijoje savininko (toliau – savininkas) mokestį už kiekvienus augalų veislių teisinės apsaugos Bendrijoje trukmės metus (toliau – metinis mokestis), kuris 2003–2005 metais yra 300 eurų, o 2006 ir vėlesniais metais – 200 eurų. Jeigu 2006 m. asmuo sumokėjo 300 EUR mokestį, Tarnyba tam asmeniui grąžina 100 EUR skirtumą.“.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2006 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. gruodžio 14 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 227, 1994 9 1, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 873/2001 (OL L 162, 2004 4 30, p. 38).

(2)  OL L 121, 1995 6 1, p. 31. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1177/2005 (OL L 189, 2005 7 21, p. 26).


15.12.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 328/34


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2040/2005

2005 m. gruodžio 14 d.

nustatantis importo tvarkos, numatytos Europos susitarimuose su Bulgarija ir Rumunija, taikymo taisykles kiaulienos sektoriuje

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1975 m. spalio 29 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2759/75 dėl bendro kiaulienos rinkos organizavimo (1), ypač į jo 8 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

2003 m. balandžio 8 d. Tarybos sprendime 2003/286/EB dėl Protokolo, patikslinančio Europos sutarties, steigiančios Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Bulgarijos Respublikos asociaciją, prekybos aspektus siekiant atsižvelgti į šalių derybų rezultatus dėl žemės ūkiui taikytinų naujų abipusių lengvatų, pasirašymo (2) ir 2002 m. gruodžio 19 d. Tarybos sprendime 2003/18/EB dėl Protokolo, patikslinančio Europos sutarties, steigiančios Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Rumunijos asociaciją, prekybos aspektus siekiant atsižvelgti į šalių derybų dėl naujų abipusių žemės ūkio lengvatų rezultatus, sudarymo (3), yra numatytos nuolaidos, susijusios su kai kurių kiaulienos produktų importu pagal šiomis sutartimis atidarytas tarifines kvotas.

(2)

2005 m. balandžio 18 d. Tarybos ir Komisijos sprendime 2005/430/EB, Euratomas dėl Papildomo protokolo prie Europos susitarimo, įsteigiančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Bulgarijos Respublikos asociaciją, siekiant atsižvelgti į Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, sudarymo (4) ir 2005 m. balandžio 25 d. Tarybos ir Komisijos sprendime 2005/431/EB, Euratomas dėl Papildomo protokolo prie Europos susitarimo, įsteigiančiu Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Rumunijos asociaciją, siekiant atsižvelgti į Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą (5), sudarymo numatytos papildomos nuolaidos, taikomos kiaulienos produktams.

(3)

Pagal 2000 m. birželio 9 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1291/2000, nustatantį bendrąsias išsamias taisykles dėl importo ir eksporto licencijų bei išankstinio nustatymo sertifikatų sistemos taikymo žemės ūkio produktams (6), priemonių administravimas turėtų remtis importo licencijomis ir turėtų būti nustatytos paraiškų pateikimo ir įrašų paraiškose bei licencijose darymo taisyklės.

(4)

Licencijos turėtų būti išduodamos pasibaigus svarstymo laikotarpiui ir, jei reikia, taikant bendrą procentinį paskirstymo dydį.

(5)

Siekiant užtikrinti tinkamą kiekių valdymą, kiekvienų kvotos metų pabaigoje būtina nustatyti galutinę licencijų galiojimo datą.

(6)

Siekiant užtikrinti deramą sistemos administravimą, turėtų būti nustatytas užstato už importo licencijas pagal minėtą sistemą dydis. Atsižvelgiant į kiaulienos sektoriaus sistemai būdingą spekuliacijos riziką, turėtų būti nustatytos tikslios sąlygos, reglamentuojančios ūkio subjektų galimybes pasinaudoti minėta sistema.

(7)

Siekiant užtikrinti deramą sistemos administravimą, Komisijai reikalinga tiksli valstybių narių pateikiama informacija apie faktiškai importuotus kiekius. Siekiant aiškumo, būtina naudoti bendrą valstybių narių ir Komisijos informavimo apie kiekius pavyzdį.

(8)

Siekiant užtikrinti sklandų perėjimą prie naujų nuostatų, o ypač pasiekti, kad 09.4752 ir 09.4756 eilės numeriais pažymėtiems produktams, kurių importo licencija galioja nuo 2005 m. liepos 1 d. atsižvelgiant į papildomus protokolus, būtų taikoma 0 % muito norma, derėtų numatyti permokėtų sumų grąžinimą 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamente (EEB) Nr. 2913/92, nustatančiame Bendrijos muitinės kodeksą (7) ir 1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamente (EEB) Nr. 2454/93, išdėstančiame Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas (8), numatytomis sąlygomis.

(9)

Čekijai, Estijai, Kiprui, Latvijai, Lietuvai, Vengrijai, Maltai, Lenkijai, Slovėnijai ir Slovakijai įstojus į Europos Sąjungą, 1997 m. rugsėjo 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1898/97, nustatantis Europos susitarimų su Bulgarija, Čekija, Slovakija, Rumunija, Lenkija ir Vengrija, taikymo kiaulienos sektoriuje taisykles (9), yra taikomas tik Bulgarijai ir Rumunijai. Todėl reikėtų panaikinti Reglamentą (EB) Nr. 1898/97 ir priimti naują reglamentą, nustatantį Europos susitarimų su šiomis dvejomis šalimis kiaulienos sektoriuje prekybos aspektų taikymo taisykles.

(10)

Metinis importo kiekis nustatomas laikotarpiui, prasidedančiam liepos 1 d.

(11)

Europos susitarimų su Bulgarija ir Rumunija papildomi protokolai įsigalioja kito mėnesio po paskutinio patvirtinimo dokumento deponavimo pirmąją dieną.

(12)

Europos susitarimo papildomo protokolo įsigaliojimo data Bulgarijai yra 2005 m. liepos 1 d. Todėl reikėtų numatyti, kad šis reglamentas būtų taikomas Bulgarijai nuo šios datos.

(13)

Europos susitarimo papildomo protokolo įsigaliojimo data Rumunijai yra 2005 m. rugpjūčio 1 d. Todėl reikėtų numatyti, kad šis reglamentas būtų taikomas Rumunijai nuo šios datos.

(14)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Kiaulienos vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Pagal sprendimuose 2003/286/EB ir 2005/430/EB bei 2003/18/EB ir 2005/431/EB nustatytą tvarką iš Bulgarijos ir Rumunijos į Bendriją įvežant 09.4671, 09.4752 ir 09.4756 eilės numeriais pažymėtus produktus, minimus šio reglamento I priede, būtina pateikti importo licenciją.

Metiniai produktų kiekiai, kuriems taikomas šios priemonės ir Bendrojo muito tarifo muito sumažinimai, yra nurodyti I priede kiekvienai tarifinei kvotai, kurios eilės numeris pateikiamas tame pačiame priede.

2 straipsnis

1 straipsnyje nurodytas metinis kiekis yra paskirstytas keturiems laikotarpiams:

a)

25 % – nuo liepos 1 d. iki rugsėjo 30 d.;

b)

25 % – nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31 d.;

c)

25 % – nuo sausio 1 d. iki kovo 31 d.;

d)

25 % – nuo balandžio 1 d. iki birželio 30 d.

3 straipsnis

1.   Paraišką importo licencijai gauti gali pateikti tik fiziniai ar juridiniai asmenys, kurie paraiškų pateikimo metu valstybės narės kompetentingai institucijai gali įrodyti, kad bent 12 mėnesių prekiauja kiaulienos produktais su trečiosiomis šalimis.

Tačiau mažmenininkams ar maitinimo įstaigų savininkams, produktus parduodantiems galutiniam vartotojui, netaikoma 1 straipsnyje nustatyta tvarka.

2.   Paraiškoje importo licencijai gauti gali būti minimas tik vienas iš I priede nurodytų eilės numerių.

Paraiškoje licencijai gauti gali būti nurodyti keli skirtingais KN kodais žymimi produktai, kurių kilmės šalis yra ta pati. Tokiu atveju visi KN kodai ir prekės aprašymai įrašomi atitinkamai 16 ir 15 paraiškos langeliuose.

Paraiškoje nurodomas ne mažesnis nei vienos tonos kiekis ir ne daugiau kaip 25 % to paties eilės numerio produktų turimo kiekio per vieną iš 2 straipsnyje nurodytų laikotarpių.

3.   Licencijos paraiškos ir licencijos 8 langelyje nurodoma kilmės šalis. Licencija galioja tik produktų, kurių kilmės šalis nurodyta, importui.

4.   Paraiškose licencijai gauti ir licencijų 20 skiltyje yra nurodomas vienas iš II priede išvardytų įrašų.

5.   24 licencijos langelyje nurodomas vienas iš III priede išvardytų įrašų.

4 straipsnis

1.   Paraiška licencijai gauti gali būti pateikta tik per pirmąsias septynias mėnesio, einančio prieš 2 straipsnyje nurodytą laikotarpį, dienas.

2.   Pateikti paraišką leidžiama tik tuo atveju, jei prašytojas raštiškai deklaruoja, kad 2 straipsnyje minimam laikotarpiui nei valstybėje narėje, kurioje pateikiama paraiška, nei kitose valstybėse narėse jis nėra pateikęs ar nepateiks kitų paraiškų to paties eilės numerio produktams. Jei pareiškėjas pateikia daugiau nei vieną paraišką dėl to paties eilės numerio produktų, negalioja nė viena paraiška.

3.   Pasibaigus paraiškų pateikimo terminui, valstybės narės per tris darbo dienas praneša Komisijai apie paraiškas, pateiktas kiekvienam minimo eilės numerio produktui importuoti. Šiame pranešime nurodomas prašymą pateikusiųjų sąrašas ir pagal kiekvieną eilės numerį prašomas kiekis.

Pranešimai siunčiami elektroniniu paštu arba faksu, naudojant IV priede nurodomą pavyzdį, jei paraiška nebuvo anksčiau pateikta, arba naudojant IV ir V prieduose nurodomus pavyzdžius, jei paraiška jau buvo pateikta.

5 straipsnis

1.   Komisija kuo greičiau nusprendžia, kokia dalis paraiškų importo licencijai gauti gali būti patenkinta.

Jeigu bendras kiekis, dėl kurio buvo kreiptasi, viršija turimus kiekius, prašomi kiekiai sumažinami taikant bendrą procentinį paskirstymo dydį.

Jei visas prašomas kiekis yra mažesnis už turimą kiekį, Komisija nustato likusį kiekį, kuris pridedamas prie kito 2 straipsnyje minimu laikotarpiu turimo kiekio.

2.   Licencijos išduodamos kiek įmanoma greičiau, Komisijai priėmus sprendimą pagal šio straipsnio 1 dalį.

3.   Išduotos licencijos galioja visoje Bendrijoje.

6 straipsnis

Valstybės narės ne vėliau kaip per keturis mėnesius nuo I priede nurodyto kiekvieno laikotarpio pabaigos praneša Komisijai pagal šį reglamentą faktiškai importuotus kiekius tuo laikotarpiu.

Šie pranešimai, įskaitant ir pranešimus apie tai, kad importuota nebuvo, siunčiami pagal VI priede pateikiamą pavyzdį.

7 straipsnis

1.   Importo licencijos galioja 150 dienų nuo jų faktinio išdavimo datos pagal Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 23 straipsnio 2 dalies nuostatas.

Jų galiojimo terminas baigiasi tų metų, kuriais jos buvo išduotos, birželio 30 d.

2.   Pagal šį reglamentą išduotos importo licencijos neperleidžiamos.

8 straipsnis

Kartu su importo licencijų paraiškomis pateikiamas užstatas, lygus 20 eurų už 100 kg.

9 straipsnis

Išskyrus tuos atvejus, kai šiame reglamente numatyta kitaip, taikomos Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 nuostatos.

Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 8 straipsnio 4 dalies, pagal šį reglamentą importuojami kiekiai negali viršyti importo licencijos 17 ir 18 langeliuose nurodytų kiekių. Šiuo tikslu licencijos 19 langelyje įrašomas skaičius „0“.

10 straipsnis

Pagal šį reglamentą vykdomam importui taikomos Europos susitarimo su Bulgarija 4 protokole bei Europos susitarimo su Rumunija 4 protokole numatytos kilmės taisyklės.

11 straipsnis

Muitai, viršijantys teisiškai privalomą sumokėti pinigų sumą, skaičiuojamą nuo 2005 m. liepos 1 d., yra grąžinami arba atsisakoma juos išieškoti.

Šiuo tikslu suinteresuoti importuotojai gali pateikti prašymus pagal Reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, 236 straipsnio nuostatas ir pagal šio reglamento įgyvendinimo nuostatas, numatytas Reglamente (EEB) Nr. 2454/93.

12 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 1898/97 panaikinamas nuo 2005 m. liepos 1 d.

Tačiau jis taikomas iki 2005 m. liepos 31 d. importui iš Rumunijos.

Pagal Reglamentą (EB) Nr. 1898/97 išduotos licencijos 2005 m. liepos 1 d.–2005 m. rugsėjo 30 d., 2005 m. spalio 1 d.– 2005 m. gruodžio 31 d., ir 2006 m. sausio 1 d.–2006 m. kovo 31 d. laikotarpiams galioja tiems patiems laikotarpiams ir pagal šį reglamentą.

Pagal šį reglamentą numatyti kiekiai 2005 m. liepos 1 d.– 2005 m. rugsėjo 30 d. laikotarpiui, 2005 m. spalio 1 d.–2005 m. gruodžio 31 d. laikotarpiui ir 2006 m. sausio 1 d.–2006 m. kovo 31 d. laikotarpiui, kurie nebuvo paskirti pagal Reglamentą (EB) Nr. 1898/97, pridedami prie 2006 m. balandžio 1 d.–2006 m. birželio 30 d. laikotarpiui skiriamo kiekio.

13 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2005 m. liepos 1 d. importui iš Bulgarijos.

Jis taikomas nuo 2005 m. rugpjūčio 1 d. importui iš Rumunijos.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. gruodžio 14 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 282, 1975 11 1, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1913/2005 (OL L 307, 2005 11 25, p. 2).

(2)  OL L 102, 2003 4 24, p. 60.

(3)  OL L 8, 2003 1 14, p. 18.

(4)  OL L 155, 2005 6 17, p. 1.

(5)  OL L 155, 2005 6 17, p. 26.

(6)  OL L 152, 2000 6 24, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1856/2005 (OL L 297, 2005 11 15, p. 7).

(7)  OL L 302, 1992 10 19, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 648/2005 (OL L 117, 2005 5 4, p. 13).

(8)  OL L 253, 1993 10 11, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 883/2005 (OL L 148, 2005 6 11, p. 5).

(9)  OL L 267, 1997 9 30, p. 58. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1467/2003 (OL L 210, 2003 8 20, p. 11).


I PRIEDAS

A.   BULGARIJOS KILMĖS PRODUKTAI

Eilės Nr.

KN kodas

Aprašymas (1)

Taikomas tarifas

(MFN %)

Metinis kiekis, taikomas 2005 7 1 – 2006 6 30

(tonomis)

Metinis padidinimas nuo 2006 7 1

(tonomis)

Specialios nuostatos

09.4671

ex 0203

Kiauliena, šviežia, atšaldyta arba sušaldyta

Netaikomas

4 400

500

 (2)  (3)

0210 11

0210 12

0210 19

Kiauliena, sūdyta, užpilta sūrymu, džiovinta arba rūkyta

1601 00

Dešros ir panašūs produktai

1602 41

1602 42

1602 49

Kiti gaminiai arba konservai iš kiaulienos: mėsos, mėsos subproduktų arba kraujo


B.   RUMUNIJOS KILMĖS PRODUKTAI

Eilės Nr.

KN kodas

Aprašymas (1)

Taikomas tarifas

(MFN %)

Metinis kiekis, taikomas 2005 7 1 – 2006 6 30

(tonomis)

Metinis padidinimas nuo 2006 7 1

(tonomis)

Specialios nuostatos

09.4752

1602 41 10

1602 42 10

1602 49 11

1602 49 13

1602 49 15

1602 49 19

1602 49 30

1602 49 50

Gaminiai arba konservai iš naminių kiaulių mėsos

Netaikomas

2 125

0

 

09.4756

ex 0203

Kiauliena, šviežia, atšaldyta arba sušaldyta

Netaikomas

15 625

0

 (3)

0210 11

0210 12

0210 19

Kiauliena, sūdyta, užpilta sūrymu, džiovinta arba rūkyta


(1)  Nukrypstant nuo kombinuotosios nomenklatūros išaiškinimo taisyklių, produktų aprašymo formuluotė turi būti laikoma tik orientacine, preferencinės sistemos taikymas pagal šį priedą priklauso nuo KN kodo. Kai yra nurodyti ex KN kodai, preferencinių susitarimų taikymas nustatomas remiantis kartu KN kodu ir atitinkamu aprašymu.

(2)  Ši nuolaida taikytina tik produktams, už kurios nemokamos jokios eksporto subsidijos.

(3)  Išskyrus nugarinę, kuri pateikiama atskirai.


II PRIEDAS

3 straipsnio 4 dalyje minimi įrašai

:

ispanų k.

:

Reglamento (CE) no 2040/2005

:

čekų k.

:

Nařízení (ES) č. 2040/2005

:

danų k.

:

Forordning (EF) nr. 2040/2005

:

vokiečių k.

:

Verordnung (EG) Nr. 2040/2005

:

estų k.

:

Määrus (EÜ) nr 2040/2005

:

graikų k.

:

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2040/2005

:

anglų k.

:

Regulation (EC) No 2040/2005

:

prancūzų k.

:

Règlement (CE) no 2040/2005

:

italų k.

:

Regolamento (CE) n. 2040/2005

:

latvių k.

:

Regula (EK) Nr. 2040/2005

:

lietuvių k.

:

Reglamentas (EB) Nr. 2040/2005

:

vengrų k.

:

2040/2005/EK rendelet

:

maltiečių k.

:

Regolament (KE) Nru 2040/2005

:

olandų k.

:

Verordening (EG) nr. 2040/2005

:

lenkų k.

:

Rozporządzenie (WE) nr 2040/2005

:

portugalų k.

:

Regulamento (CE) n.o 2040/2005

:

slovakų k.

:

Nariadenie (ES) č. 2040/2005

:

slovėnų k.

:

Uredba (ES) št. 2040/2005

:

suomių k.

:

Asetus (EY) N:o 2040/2005

:

švedų k.

:

Förordning (EG) nr 2040/2005


III PRIEDAS

3 straipsnio 5 dalyje minimi įrašai

:

ispanų k.

:

Reducción del derecho de aduana en virtud del Reglamento (CE) no 2040/2005

:

čekų k.

:

Snížení cla stanovené nařízením (ES) č. 2040/2005

:

danų k.

:

Nedsættelse af importafgiften jf. forordning (EF) nr. 2040/2005

:

vokiečių k.

:

Ermäßigung des Zollsatzes nach dem GZT gemäß Verordnung (EG) Nr. 2040/2005

:

estų k.

:

Tollimaksu vähendamine vasatavalt määrusele (EÜ) nr 2040/2005

:

graikų k.

:

Μείωση του δασμού όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2040/2005

:

anglų k.

:

Customs duty reduction as provided for in Regulation (EC) No 2040/2005

:

prancūzų k.

:

Réduction du droit de douane comme prévu au règlement (CE) no 2040/2005

:

italų k.

:

Riduzione del dazio doganale a norma del regolamento (CE) n. 2040/2005

:

latvių k.

:

Regulā (EK) Nr. 2040/2005 paredzētais muitas nodokļa pazeminājums

:

lietuvių k.

:

Reglamente (EB) Nr. 2040/2005 numatytas muito sumažinimas

:

vengrų k.

:

Csökkentett vám az 2040/2005/EK rendeletnek megfelelően

:

maltiečių k.

:

Tnaqqis tad-dazju tad-Dwana kif ipprovdut fir-Regolament (KE) Nru 2040/2005

:

olandų k.

:

Douanerecht verlaagd overeenkomstig Verordening (EG) nr. 2040/2005

:

lenkų k.

:

Obniżka cła przewidziana w rozporządzeniu (WE) nr 2040/2005

:

portugalų k.

:

Redução do direito aduaneiro conforme previsto no Regulamento (CE) n.o 2040/2005

:

slovakų k.

:

Zníženie cla v zmysle nariadenia (ES) č. 2040/2005

:

slovėnų k.

:

Znižanje carin, kakor je predvideno v Uredbi (ES) št. 2040/2005

:

suomių k.

:

Tullialennus, josta on säädetty asetuksessa (EY) N:o 2040/2005

:

švedų k.

:

Nedsättning av tullavgiften enligt förordning (EG) nr 2040/2005


IV PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 2040/2005 taikymas

EUROPOS KOMISIJA

Adresatas: DG AGRI/D/2 – el. paštas AGRI-IMP-PORK@cec.eu.int arba faksas (+32 2) 292 17 39

Importo licencijos paraiška

Data

Laikotarpis

Valstybė narė:

Siuntėjas:

Kontaktinis asmuo:

Telefonas:

Faksas:


Eilės Nr.

Prašomas kiekis

09.4671

 

09.4752

 

09.4756

 


V PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 2040/2005 taikymas

EUROPOS KOMISIJA

Adresatas: DG AGRI/D/2 – el. paštas AGRI-IMP-PORK@cec.eu.int arba faksas (+32 2) 292 17 39

Importo licencijos paraiška

Data

Laikotarpis

Valstybė narė:


(tonomis)

Eilės Nr.

KN kodas

Pareiškėjas

(pavardė (pavadinimas) ir adresas)

Kiekis

Kilmės šalis

09.4671

 

 

 

 

Iš viso

 


(tonomis)

Eilės Nr.

KN kodas

Pareiškėjas

(pavardė (pavadinimas) ir adresas)

Kiekis

Kilmės šalis

09.4752

 

 

 

 

Iš viso

 


(tonomis)

Eilės Nr.

KN kodas

Pareiškėjas

(pavardė (pavadinimas) ir adresas)

Kiekis

Kilmės šalis

09.4756

 

 

 

 

Iš viso

 


VI PRIEDAS

Pranešimas apie faktiškai importuotus kiekius

 

Valstybė narė: …

 

Reglamento (EB) Nr. 2040/2005 6 straipsnio antrosios pastraipos taikymas.

 

Faktiškai importuotas produktų kiekis: …

EUROPOS KOMISIJA

Adresatas: DG AGRI/D/2 – el. paštas AGRI-IMP-PORK@cec.eu.int arba faksas (+32 2) 292 17 39

Eilės Nr.

Faktiškai importuotas kiekis

Kilmės šalis

 

 

 


15.12.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 328/44


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2041/2005

2005 m. gruodžio 14 d.

nustatantis nevalytos medvilnės perskaičiuotą produkciją ir nuo jos priklausantį naują laikiną orientacinės kainos sumažinimą 2005–2006 prekybos metams

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į Graikijos stojimo aktą, ypač į jo 4 protokolą dėl medvilnės (1),

atsižvelgdama į 2001 m. gegužės 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1051/2001 dėl pagalbos medvilnės gamybai (2), ypač į jo 19 straipsnio 2 dalies antrą įtrauką,

kadangi:

(1)

2001 m. rugpjūčio 2 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1591/2001, nustatančio išsamias pagalbos schemos medvilnės sektoriui taikymo taisykles (3), 16 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad Reglamento (EB) Nr. 1051/2001 14 straipsnio 3 dalies antroje pastraipoje nurodytas nevalytos medvilnės produkcijos perskaičiavimas ir nuo to priklausantis naujas laikinas orientacinės kainos sumažinimas turi būti nustatomi iki atitinkamų prekybos metų gruodžio 1 d.

(2)

Reglamento (EB) Nr. 1051/2001 19 straipsnio 2 dalyje yra numatyta, kad produkcija perskaičiuojama atsižvelgiant į derliaus vystymąsi. Todėl reikėtų nustatyti minėtą perskaičiavimą remiantis 2005–2006 prekybos metams turimais duomenimis.

(3)

Reglamento (EB) Nr. 1051/2001 14 straipsnio 3 dalies antroje pastraipoje yra numatyta, kad nuo gruodžio 16 d., prasidėjus prekybos metams, avanso dydis pakeičiamas perskaičiuotu dydžiu, pagrįstu patikslintu gamybos apskaičiavimu pridėjus bent 7,5 %. Atsižvelgiant į 2005–2006 prekybos metų naujausius skaičius apie stebimam sandėliavimui priimtus kiekius, apie kuriuos valstybės narės praneša pagal Reglamento (EB) Nr. 1591/2001 15 straipsnio 4 dalies c punkto i papunktį ir į permainingą graikiškos produkcijos padėtį, kaip atsargumo dalį reikėtų išlaikyti šį procentinį padidinimą: 12,5 % Graikijai, po 7,5 % Ispanijai ir Portugalijai.

(4)

Laikinas orientacinės kainos sumažinimas turi būti apskaičiuojamas pagal Reglamento (EB) Nr. 1051/2001 7 straipsnį, tačiau faktinę gamybą pakeičiant perskaičiuota produkcija.

(5)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Natūralių pluoštų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   2005–2006 prekybos metams perskaičiuota nevalytos medvilnės produkcija yra:

1 100 000 tonos Graikijai,

335 780 tonos Ispanijai,

611 tonos Portugalijai.

2.   2005–2006 prekybos metams nustatomas šis naujas laikinas orientacinės kainos sumažinimas:

39,650 EUR/100 kg for Graikijai,

23,918 EUR/100 kg Ispanijai,

0 EUR/100 kg for Portugalijai.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. gruodžio 14 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  Protokolas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1050/2001 (OL L 148, 2001 6 1, p. 1).

(2)  OL L 148, 2001 6 1, p. 3.

(3)  OL L 210, 2001 8 3, p. 10. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1486/2002 (OL L 223, 2002 8 20, p. 3).


15.12.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 328/46


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2042/2005

2005 m. gruodžio 13 d.

nustatantis vieneto vertes naudojamas tam tikrų greitai gendančių prekių muitinei vertei nustatyti

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2913/92, nustatantį Bendrijos muitinės kodeksą (1),

atsižvelgdama į Komisijos reglamentą (EEB) Nr. 2454/93 (2) išdėstantį Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas, ypač į jo 173 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 173–177 straipsniai numato, kad Komisija šio reglamento 26 priede pateiktoje klasifikacijoje nurodytiems produktams periodiškai nustato vieneto vertes.

(2)

Pirmiau nurodytuose straipsniuose nustatytų taisyklių ir kriterijų taikymas elementams, kurie pateikiami Komisijai remiantis Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 173 straipsnio 2 dalimi, sąlygoja, kad šio Reglamento priede nurodytos vieneto vertės būtų nustatytos aptariamiems produktams,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 173 straipsnio 1 dalyje numatytos vieneto vertės nustatomos kaip nurodyta šio reglamento priede pateiktoje lentelėje.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. gruodžio 16 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. gruodžio 13 d.

Komisijos vardu

Günter VERHEUGEN

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 302, 1992 10 19, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 648/2005 (OL L 117, 2005 5 4, p. 13).

(2)  OL L 253, 1993 10 11, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 883/2005 (OL L 148, 2005 6 11, p. 5).


PRIEDAS

Pozicija

Aprašymas

Vieneto vertės kiekis/100 kg

Rūšis, veislė, KN kodas

EUR

LTL

SEK

CYP

LVL

GBP

CZK

MTL

DKK

PLN

EEK

SIT

HUF

SKK

1.10

Šviežios bulvės

0701 90 50

 

 

 

 

1.30

Svogūnai kiti (išskyrus sodinukus)

0703 10 19

23,69

13,58

687,91

176,48

370,67

6 066,30

81,80

16,53

10,17

91,37

5 673,99

900,84

223,22

15,95

 

 

 

 

1.40

Česnakai

0703 20 00

138,34

79,31

4 017,14

1 030,57

2 164,56

35 424,93

477,66

96,53

59,39

533,57

33 134,01

5 260,55

1 303,50

93,13

 

 

 

 

1.50

Porai

ex 0703 90 00

70,37

40,34

2 043,40

524,22

1 101,05

18 019,65

242,97

49,10

30,21

271,41

16 854,32

2 675,89

663,05

47,37

 

 

 

 

1.60

Žiediniai kopūstai

0704 10 00

1.80

Baltagūžiai ir raudongūžiai kopūstai

0704 90 10

52,48

30,09

1 523,91

390,95

821,13

13 438,55

181,20

36,62

22,53

202,41

12 569,48

1 995,60

494,49

35,33

 

 

 

 

1.90

Daiginti brokoliai arba kiti brokoliai (Brassica oleracea var. italica)

ex 0704 90 90

 

 

 

 

1.100

Kiniški bastučiai

ex 0704 90 90

104,01

59,63

3 020,24

774,82

1 627,40

26 633,84

359,13

72,58

44,65

401,16

24 911,44

3 955,08

980,02

70,02

 

 

 

 

1.110

Gūžinės salotos

0705 11 00

1.130

Morkos

ex 0706 10 00

30,30

17,37

879,85

225,72

474,09

7 758,92

104,62

21,14

13,01

116,86

7 257,15

1 152,19

285,50

20,40

 

 

 

 

1.140

Ridikai

ex 0706 90 90

117,45

67,33

3 410,51

874,94

1 837,69

30 075,42

405,53

81,96

50,42

452,99

28 130,45

4 466,15

1 106,66

79,07

 

 

 

 

1.160

Žirniai (Pisum sativum)

0708 10 00

450,56

258,30

13 083,29

3 356,43

7 049,69

115 374,23

1 555,68

314,40

193,42

1 737,75

107 913,00

17 132,90

4 245,33

303,32

 

 

 

 

1.170

Pupelės

 

 

 

 

 

 

1.170.1

Pupelės (Vigna spp., Phaseolus spp.)

ex 0708 20 00

103,23

59,18

2 997,65

769,03

1 615,23

26 434,62

356,44

72,04

44,32

398,16

24 725,10

3 925,50

972,69

69,50

 

 

 

 

1.170.2

Pupelės (Phaseolus spp., vulgaris var. Compressus Savi)

ex 0708 20 00

151,09

86,62

4 387,35

1 125,54

2 364,04

38 689,62

521,68

105,43

64,86

582,74

36 187,57

5 745,35

1 423,63

101,71

 

 

 

 

1.180

Stambiasėklės pupos

ex 0708 90 00

1.190

Artišokai

0709 10 00

1.200

Šparagai:

 

 

 

 

 

 

1.200.1

Žalieji

ex 0709 20 00

242,82

139,21

7 051,10

1 808,91

3 799,36

62 179,74

838,42

169,44

104,24

936,54

58 158,58

9 233,60

2 287,98

163,47

 

 

 

 

1.200.2

Žalieji

ex 0709 20 00

477,17

273,56

13 856,09

3 554,68

7 466,10

122 189,15

1 647,58

332,97

204,85

1 840,40

114 287,20

18 144,90

4 496,10

321,23

 

 

 

 

1.210

Baklažanai

0709 30 00

115,89

66,44

3 365,21

863,32

1 813,28

29 675,95

400,14

80,87

49,75

446,98

27 756,81

4 406,83

1 091,96

78,02

 

 

 

 

1.220

Garbanotieji salierai (Apium graveolens var. Dulce (Mill.) Pers.)

ex 0709 40 00

138,52

79,41

4 022,34

1 031,90

2 167,37

35 470,82

478,28

96,66

59,47

534,26

33 176,93

5 267,36

1 305,19

93,25

 

 

 

 

1.230

Voveraitės

0709 59 10

334,34

191,68

9 708,56

2 490,67

5 231,28

85 614,44

1 154,41

233,30

143,53

1 289,52

80 077,77

12 713,61

3 150,29

225,08

 

 

 

 

1.240

Saldžiosios paprikos

0709 60 10

148,73

85,26

4 318,68

1 107,93

2 327,04

38 084,06

513,52

103,78

63,85

573,62

35 621,17

5 655,42

1 401,35

100,12

 

 

 

 

1.250

Pankolis

0709 90 50

1.270

Batatai (saldžiosios bulvės) sveikos, šviežios (skirtos vartoti žmonių maistui)

0714 20 10

103,41

59,29

3 002,90

770,37

1 618,06

26 480,92

357,06

72,16

44,40

398,85

24 768,40

3 932,38

974,40

69,62

 

 

 

 

2.10

Kaštainiai (Castanea spp.), švieži

ex 0802 40 00

2.30

Ananasai, švieži

ex 0804 30 00

68,30

39,16

1 983,26

508,79

1 068,65

17 489,30

235,82

47,66

29,32

263,42

16 358,27

2 597,13

643,54

45,98

 

 

 

 

2.40

Avokados, šviežios

ex 0804 40 00

151,77

87,01

4 407,22

1 130,64

2 374,75

38 864,79

524,05

105,91

65,16

585,38

36 351,41

5 771,36

1 430,08

102,17

 

 

 

 

2.50

Gvajavos ir mangai, švieži

ex 0804 50

2.60

Tikrieji apelsinai, švieži

 

 

 

 

 

 

2.60.1

Raudonieji ir pusiau raudoni (sanguines, semi-sanguines)

ex 0805 10 20

 

 

 

 

2.60.2

Navel, Navelines, Navelates, Salustianas, Vernas, Valencia late, Maltese, Shamoutis, Ovalis, Trovita ir Hamlins veislių

ex 0805 10 20

 

 

 

 

2.60.3

Kiti

ex 0805 10 20

 

 

 

 

2.70

Mandarinai (įskaitant tanžerinus ir satsumas, švieži; klementinos, vilkingai ir panašūs citrusų hibridai, švieži:

 

 

 

 

 

 

2.70.1

Klementinos

ex 0805 20 10

 

 

 

 

2.70.2

Monrealiai ir satsumos

ex 0805 20 30

 

 

 

 

2.70.3

Mandarinai ir vilkingai (wilkings)

ex 0805 20 50

 

 

 

 

2.70.4

Tanžerinai (tangerines) ir kiti

ex 0805 20 70

ex 0805 20 90

 

 

 

 

2.85

Citrinos (Citrus aurantifolia), šviežios

0805 50 90

111,47

63,90

3 236,80

830,38

1 744,09

28 543,53

384,88

77,78

47,85

429,92

26 697,63

4 238,67

1 050,29

75,04

 

 

 

 

2.90

Greipfrutai, švieži

 

 

 

 

 

 

2.90.1

baltieji

ex 0805 40 00

88,34

50,65

2 565,36

658,13

1 382,30

22 622,48

305,04

61,65

37,93

340,74

21 159,49

3 359,40

832,42

59,47

 

 

 

 

2.90.2

raudonieji

ex 0805 40 00

92,10

52,80

2 674,29

686,07

1 440,99

23 583,07

317,99

64,26

39,54

355,21

22 057,96

3 502,05

867,77

62,00

 

 

 

 

2.100

Valgomosios vynuogės

0806 10 10

227,26

130,29

6 599,06

1 692,94

3 555,78

58 193,44

784,67

158,58

97,56

876,50

54 430,08

8 641,64

2 141,30

152,99

 

 

 

 

2.110

Arbūzai

0807 11 00

43,58

24,98

1 265,48

324,65

681,88

11 159,53

150,47

30,41

18,71

168,08

10 437,85

1 657,17

410,63

29,34

 

 

 

 

2.120

Melionai (išskyrus arbūzus)

 

 

 

 

 

 

2.120.1

Amarillo, Cuper, Honey dew (įskaitant Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (įskaitant Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro veislių

ex 0807 19 00

47,36

27,15

1 375,31

352,83

741,06

12 128,12

163,53

33,05

20,33

182,67

11 343,79

1 801,01

446,27

31,88

 

 

 

 

2.120.2

kiti

ex 0807 19 00

88,85

50,94

2 580,01

661,88

1 390,19

22 751,64

306,78

62,00

38,14

342,68

21 280,30

3 378,58

837,17

59,81

 

 

 

 

2.140

Kriaušės

 

 

 

 

 

 

2.140.1

Kriaušės – Nashi (Pyrus pyrifolia),

Kriaušės – Ya (Pyrus bretscheideri)

ex 0808 20 50

 

 

 

 

2.140.2

Kiti

ex 0808 20 50

 

 

 

 

2.150

Abrikosai

0809 10 00

383,14

219,65

11 125,49

2 854,17

5 994,77

98 109,53

1 322,89

267,35

164,48

1 477,72

91 764,81

14 569,11

3 610,06

257,93

 

 

 

 

2.160

Vyšnios

0809 20 95

0809 20 05

687,82

394,33

19 972,95

5 123,92

10 762,06

176 130,35

2 374,91

479,96

295,28

2 652,86

164 740,03

26 155,09

6 480,93

463,04

 

 

 

 

2.170

Persikai

0809 30 90

299,20

171,53

8 688,11

2 228,87

4 681,43

76 615,61

1 033,07

208,78

128,45

1 153,98

71 660,89

11 377,30

2 819,16

201,42

 

 

 

 

2.180

Nektarinai

ex 0809 30 10

299,27

171,57

8 690,26

2 229,43

4 682,59

76 634,61

1 033,33

208,83

128,48

1 154,26

71 678,66

11 380,12

2 819,86

201,47

 

 

 

 

2.190

Slyvos

0809 40 05

289,48

165,96

8 405,78

2 156,45

4 529,30

74 125,94

999,50

202,00

124,27

1 116,48

69 332,23

11 007,59

2 727,55

194,87

 

 

 

 

2.200

Braškės

0810 10 00

433,58

248,57

12 590,35

3 229,97

6 784,08

111 027,34

1 497,07

302,55

186,14

1 672,28

103 847,22

16 487,39

4 085,38

291,89

 

 

 

 

2.205

Avietės

0810 20 10

703,30

403,20

20 422,36

5 239,22

11 004,22

180 093,44

2 428,35

490,76

301,93

2 712,55

168 446,83

26 743,60

6 626,75

473,46

 

 

 

 

2.210

Mėlynės Vaccinium myrtillus

0810 40 30

1 262,99

724,07

36 674,70

9 408,64

19 761,50

323 413,85

4 360,85

881,31

542,20

4 871,23

302 498,73

48 026,46

11 900,40

850,24

 

 

 

 

2.220

Kiviai (Actinidia chinensis Planch.)

0810 50 00

132,12

75,74

3 836,40

984,20

2 067,17

33 831,05

456,17

92,19

56,72

509,56

31 643,20

5 023,86

1 244,85

88,94

 

 

 

 

2.230

Granatai

ex 0810 90 95

160,76

92,16

4 668,16

1 197,58

2 515,35

41 165,89

555,07

112,18

69,01

620,04

38 503,70

6 113,07

1 514,75

108,22

 

 

 

 

2.240

Khakis (įskaitant Sharon vaisių)

ex 0810 90 95

145,09

83,18

4 213,20

1 080,87

2 270,21

37 153,89

500,98

101,25

62,29

559,61

34 751,15

5 517,30

1 367,12

97,68

 

 

 

 

2.250

Ličiai

ex 0810 90


15.12.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 328/52


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2043/2005

2005 m. gruodžio 14 d.

dėl cukranendrių cukraus importo licencijų išdavimo pagal kai kurias tarifines kvotas ir susitarimus dėl lengvatinių sąlygų

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2001 m. birželio 19 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1260/2001 dėl bendro cukraus sektoriaus rinkos organizavimo (1),

atsižvelgdama į 1996 m. birželio 18 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1095/96 dėl nuolaidų, numatytų CXL sąraše, sudarytame pasibaigus deryboms dėl GATT XXIV.6 straipsnio, įgyvendinimo (2),

atsižvelgdama į 2003 m. birželio 30 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1159/2003, nustatantį išsamias tam tikrų tarifinių kvotų ir lengvatinių susitarimų, taikomų cukranendrių cukraus importui 2003–2004, 2004–2005 ir 2005–2006 prekybos metais, taikymo taisykles ir iš dalies pakeičiantį Reglamentus (EB) Nr. 1464/95 ir (EB) Nr. 779/96 (3), ypač į jo 5 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1159/2003 9 straipsnyje yra numatyta tvarka, kaip turi būti nustatomi įsipareigojimai pristatyti importuojamus, taikant nulinį muito tarifą, KN kodu 1701 klasifikuojamus AKR protokolą ir Indijos susitarimą pasirašiusių šalių kilmės produktus, kurių masė nurodoma baltojo cukraus ekvivalentu.

(2)

Reglamento (EB) Nr. 1159/2003 16 straipsnyje numatyta tvarka, kaip turi būti nustatomos nulinio muito tarifo importo kvotos KN kodu 1701 11 10 klasifikuojamiems produktams, kurių kilmės šalis yra AKR protokolą ir Indijos susitarimą pasirašiusios valstybės ir kurių masė nurodoma baltojo cukraus ekvivalentu.

(3)

Reglamento (EB) Nr. 1159/2003 22 straipsnyje atidaromos tarifinės kvotos, kurioms taikomas 98 eurų dydžio muitas už toną, Brazilijos, Kubos ir kitų trečiųjų šalių kilmės importuojamiems produktams, klasifikuojamiems KN kodu 1701 11 10.

(4)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1159/2003 5 straipsnio 1 dalies nuostatas per savaitę nuo 2005 m. gruodžio 5 d. iki 9 d. kompetentingoms įstaigoms buvo pateiktos paraiškos gauti importo licencijas dėl AKR-Indijos lengvatinėmis sąlygomis įvežamo cukraus kiekio, kuris visas viršija kiekį, įsipareigojamą pristatyti iš konkrečios šalies, numatytos Reglamento (EB) Nr. 1159/2003 9 straipsnyje.

(5)

Tokiomis aplinkybėmis Komisija privalo nustatyti mažinimo koeficientą, kuriuo remiantis būtų galima proporcingai paskirstyti licencijas pagal turimą kiekį, ir nurodyti, kad atitinkama riba yra pasiekta,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Pagal prašymus, pateiktus nuo 2005 m. gruodžio 5 d. iki 9 d. gauti importo licencijas remiantis Reglamento (EB) Nr. 1159/2003 5 straipsnio 1 dalies nuostatomis, licencijos išduodamos ne didesniems negu šio reglamento priede nurodytiems kiekiams.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. gruodžio 15 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. gruodžio 14 d.

Komisijos vardu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalinis direktorius žemės ūkio ir kaimo plėtros reikalams


(1)  OL L 178, 2001 6 30, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 987/2005 (OL L 167, 2005 6 29, p. 12).

(2)  OL L 146, 1996 6 20, p. 1.

(3)  OL L 162, 2003 7 1, p. 25. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 568/2005 (OL L 97, 2005 4 15, p. 9).


PRIEDAS

AKR–INDIJOS lengvatinėmis sąlygomis įvežamas cukrus

Reglamento (EB) Nr. 1159/2003 II antraštinė dalis

2005–2006 prekybos metai

Šalis

Licencija išduodama … % kiekio, prašomo 2005 12 5–2005 12 9 savaitę

Riba

Barbadosas

100

 

Belizas

100

 

Kongas

100

Pasiekta

Fidžis

100

 

Gajana

100

 

Indija

0

Pasiekta

Dramblio Kaulo Krantas

100

 

Jamaika

100

 

Kenija

100

 

Madagaskaras

100

 

Malavis

100

 

Mauricijus

100

 

Mozambikas

0

Pasiekta

Sent Kitsas ir Nevis

100

 

Svazilandas

100

 

Tanzanija

100

 

Trinidadas ir Tobagas

100

 

Zambija

100

 

Zimbabvė

0

Pasiekta


Ypatingasis lengvatinėmis sąlygomis įvežamas cukrus

Reglamento (EB) Nr. 1159/2003 III antraštinė dalis

2005–2006 prekybos metai

Šalis

Licencija išduodama … % kiekio, prašomo 2005 12 5–2005 12 9 savaitę

Riba

Indija

100

 

AKR

100

 


CXL lengvatinis cukrus

Reglamento (EB) Nr. 1159/2003 IV antraštinė dalis

2005–2006 prekybos metai

Šalis

Licencija išduodama … % kiekio, prašomo 2005 12 5–2005 12 9 savaitę

Riba

Brazilija

0

Pasiekta

Kuba

100

 

Kitos trečiosios šalys

0

Pasiekta


15.12.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 328/54


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2044/2005

2005 m. gruodžio 14 d.

nustatantis eksporto grąžinamąsias išmokas pagal eksporto licencijų sistemas A1 ir B vaisiams ir daržovėms (pomidorams, apelsinams, citrinoms ir obuoliams)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1996 m. spalio 28 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2200/96 dėl vaisių ir daržovių rinkos bendro organizavimo (1), ypač į jo 35 straipsnio 3 dalies trečią pastraipą,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1961/2001 (2) nustatė eksporto grąžinamųjų išmokų vaisių ir daržovių sektoriuje tvarką.

(2)

Reglamento (EB) Nr. 2200/96 35 straipsnio 1 dalis numato, kad tokiu mastu, koks yra reikalingas sudaryti sąlygas šiame straipsnyje išvardytų produktų ekonomiškai reikšmingiems kiekiams eksportuoti, tokiems produktams gali būti taikomos eksporto grąžinamosios išmokos atsižvelgiant į pagal Sutarties 300 straipsnį sudarytuose susitarimuose numatytus apribojimus.

(3)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 2200/96 35 straipsnio 2 dalies nuostatas reikia pasirūpinti, kad nebūtų pažeisti prekybiniai ryšiai, kuriuos anksčiau skatino grąžinamųjų išmokų mokėjimo tvarka. Dėl šių priežasčių bei dėl vaisių ir daržovių eksporto sezoniškumo turi būti nustatomas kiekvieno produkto numatomas kiekis, vadovaujantis žemės ūkio produktų, kuriems skiriamos eksporto grąžinamosios išmokos, nomenklatūra, patvirtinta Komisijos reglamentu (EEB) Nr. 3846/87 (3). Šie kiekiai turi būti paskirstyti atsižvelgiant į produktų tinkamumo vartoti terminą.

(4)

Reglamento (EB) Nr. 2200/96 35 straipsnio 4 dalis numato, kad nustatant eksporto grąžinamųjų išmokų dydį turi būti atsižvelgiama, viena vertus, į tuo metu esančias vaisių ir daržovių kainas bei pasiūlą Bendrijos rinkoje ir į jų galimus pokyčius, o kita vertus, į kainas tarptautinėje prekyboje. Taip pat turi būti atsižvelgiama į prekybos bei transportavimo išlaidas ir į numatomo eksporto ekonominį aspektą.

(5)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 2200/96 35 straipsnio 5 dalį Bendrijos rinkos kainos nustatomos atsižvelgiant į eksportui palankiausias kainas.

(6)

Dėl tarptautinėje prekyboje susiklosčiusios situacijos arba atskirose rinkose taikomų specifinių reikalavimų konkretaus produkto grąžinamąsias išmokas gali reikėti diferencijuoti priklausomai nuo šalies, į kurią jis yra eksportuojamas.

(7)

Bendrų prekybos standartų „Ekstra“ klasės, I ir II klasės pomidorai, apelsinai, citrinos ir obuoliai šiuo metu gali būti eksportuojami ekonomiškai reikšmingais kiekiais.

(8)

Tam, kad turimi ištekliai būtų panaudoti kuo efektyviau, ir turint omenyje Bendrijos eksporto struktūrą, eksporto grąžinamąsias išmokas reikėtų nustatyti pagal eksporto licencijų sistemas A1 ir B.

(9)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Šviežių vaisių ir daržovių vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   A1 sistemos grąžinamųjų išmokų dydžiai, paraiškų teikimo laikotarpiai ir konkrečių produktų numatomi kiekiai yra nustatomi šio reglamento priede. B sistemos orientaciniai grąžinamųjų išmokų dydžiai, licencijų paraiškų teikimo laikotarpiai ir konkrečių produktų numatomi kiekiai yra nustatomi šio reglamento priede.

2.   Produktai, kurių eksportui išduotos pagalbos maisto produktais licencijos, kaip tai numatyta Komisijos reglamento (EB) Nr. 1291/2000 (4) 16 straipsnyje, nebus įskaitomi į šio reglamento priede numatytus kiekius.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. sausio 10 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. gruodžio 14 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 297, 1996 11 21, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 47/2003 (OL L 7, 2003 1 11, p. 64).

(2)  OL L 268, 2001 10 9, p. 8. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 386/2005 (OL L 62, 2005 3 9, p. 3).

(3)  OL L 366, 1987 12 24, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 558/2005 (OL L 94, 2005 4 13, p. 22).

(4)  OL L 152, 2000 6 24, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1856/2005 (OL L 297, 2005 11 15, p. 7).


PRIEDAS

prie 2005 m. gruodžio 14 d. Komisijos reglamento, nustatančio eksporto grąžinamąsias išmokas vaisiams ir daržovėms (pomidorams, apelsinams, citrinoms ir obuoliams)

Produkto kodas (1)

Paskirties vieta (2)

Sistema A1

Paraiškos teikimo laikotarpis: 2006 1 10–2006 3 9

Sistema B

Licencijų paraiškos teikimo laikotarpis: 2006 1 17–2006 3 16

Gražinamųjų išmokų dydžiai

(EUR/neto tona)

Numatomi kiekiai

(t)

Orientaciniai grąžinamųjų išmokų dydžiai

(EUR/neto tona)

Numatomi kiekiai

(t)

0702 00 00 9100

F08

30

 

30

4 885

0805 10 20 9100

A00

36

 

36

71 092

0805 50 10 9100

A00

60

 

60

10 105

0808 10 80 9100

F04, F09

34

 

34

41 830


(1)  Produktų kodai yra nustatyti Komisijos reglamente (EEB) Nr. 3846/87 (OL L 366, 1987 12 24, p. 1).

(2)  „A“ serijos paskirties vietų kodai yra nustatyti Reglamento (EEB) Nr. 3846/87 II priede.

Skaitiniai paskirties vietų kodai yra nustatyti Komisijos reglamente (EB) Nr. 2081/2003 (OL L 313, 2003 11 28, p. 11).

Kitos paskirties vietos nustatomos taip:

F03

:

Visos kitos paskirties vietos, išskyrus Šveicariją.

F04

:

Honkongas, Singapūras, Malaizija, Šri Lanka, Indonezija, Tailandas, Taivanis, Papua ir Naujoji Gvinėja, Laosas, Kambodža, Vietnamas, Japonija, Urugvajus, Paragvajus, Argentina, Meksika, Kosta Rika.

F08

:

Visos kitos paskirties vietos, išskyrus Bulgariją.

F09

:

Šios paskirties vietos:

Norvegija, Islandija, Grenlandija, Farerų salos, Rumunija, Albanija, Bosnija ir Hercegovina, Kroatija, Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija, Serbija ir Juodkalnija (iskaitant Kosovą kaip apibrėžta 1999 m. birželio 10 d. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijoje Nr. 1244), Armėnija, Azerbaidžanas, Baltarusija, Gruzija, Kazachija, Kirgizija, Moldova, Rusija, Tadžikija, Turkmėnija, Uzbekija, Ukraina, Saudo Arabija, Bahreinas, Kataras, Omanas, Jungtiniai Arabų Emyratai, (Abu Dabis, Dubajus, Šardža, Adžmanas, Um al Kaivanas, Ras al Khaima, Fudžeira), Kuveitas, Jemenas, Sirija, Iranas, Jordanija, Bolivija, Brazilija, Venesuela, Peru, Panama, Ekvadoras, Kolumbija,

Afrikos valstybės ir teritorijos, išskyrus Pietų Afrikos Respubliką,

paskirties vietos, minimos Komisijos reglamento (EB) Nr. 800/1999 36 straipsnyje (OL L 102, 1999 4 17, p. 11).


15.12.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 328/57


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2045/2005

2005 m. gruodžio 14 d.

nustatantis eksporto grąžinamąsias išmokas riešutams (migdolams be kevalų, lazdyno riešutams su kevalais, lazdyno riešutams be kevalų, graikiniams riešutams su kevalais) pagal A1 sistemą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1996 m. spalio 28 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2200/96 dėl vaisių ir daržovių rinkos bendro organizavimo (1), ypač į jo 35 straipsnio 3 dalies trečią pastraipą,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1961/2001 (2), nustato eksporto grąžinamųjų išmokų vaisių ir daržovių sektoriuje tvarką

(2)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 2200/96 35 straipsnio 1 dalį, atsižvelgiant į apribojimus, numatytus susitarimuose pagal Sutarties 300 straipsnį, Bendrijos produktų eksportui gali būti skirtos grąžinamosios išmokos, kad būtų užtikrintas ekonomiškai reikšmingų kiekių eksportas.

(3)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 2200/96 35 straipsnio 2 dalį, turi būti stebima, kad pagal grąžinamųjų išmokų tvarką jau sukurtiems prekybos srautams nebūtų trukdoma. Dėl šios priežasties ir dėl sezoninio vaisių ir daržovių eksporto turi būti nustatytas kiekvieno eksportuojamo produkto kiekis, remiantis Reglamentu (EEB) Nr. 3846/87, nustatančiu žemės ūkio produktų, kuriems skiriamos grąžinamosios išmokos, nomenklatūrą (3). Šie produktų kiekiai turi būti paskirstyti atsižvelgiant į šių produktų gedimą.

(4)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 2200/96 35 straipsnio 4 dalį, eksporto grąžinamosios išmokos turi būti nustatomos, atsižvelgiant į situaciją ir numatomus vaisių ir daržovių kainų ir Bendrijos rinkoje esamų produktų kiekių pokyčius. Be to, turi būti atsižvelgta į tarptautinės prekybos kainas, pateikimo į rinką ir transporto išlaidas ir numatomo eksporto ekonominius aspektus.

(5)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 2200/96 35 straipsnio 5 dalį, Bendrijos rinkos kainos yra nustatomos, atsižvelgiant į eksportui palankias kainas.

(6)

Dėl tarptautinėje prekyboje susiklosčiusios situacijos arba atskirose rinkose taikomų konkrečių reikalavimų, konkretaus produkto grąžinamąsias išmokas gali reikėti diferencijuoti priklausomai nuo šalies, į kurią jis yra eksportuojamas.

(7)

Migdolai be kevalų, lazdyno riešutai su kevalais ir graikiniai riešutai su kevalais šiuo laikotarpiu gali būti ekonomiškai reikšminga eksporto prekė.

(8)

Kadangi riešutus galima palyginti ilgai sandėliuoti, eksporto grąžinamosios išmokos jiems gali būti nustatomos ilgesniam laikotarpiui.

(9)

Siekiant užtikrinti patį veiksmingiausią turimų išteklių panaudojimą ir atsižvelgiant į Bendrijos eksporto struktūrą, eksporto grąžinamosios išmokos riešutams turėtų būti nustatomos pagal A1 sistemą.

(10)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Šviežių vaisių ir daržovių vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Eksporto grąžinamosios išmokos riešutams, paraiškų dėl licencijų pateikimo laikas ir numatomi kiekiai yra nustatomi šio reglamento priede.

2.   Licencijos dėl pagalbos maisto produktais, išduotos pagal Komisijos reglamento (EB) Nr. 1291/2000 (4) 16 straipsnį, nebus priskaičiuojamos prie šio reglamento priede numatytų kiekių.

3.   Nepažeidžiant Reglamento (EB) Nr. 1961/2001 5 straipsnio 6 dalies nuostatų A1 tipo licencijų galiojimo trukmė yra trys mėnesiai.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. sausio 10 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. gruodžio 14 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 297, 1996 11 21, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 47/2003 (OL L 7, 2003 1 11, p. 64).

(2)  OL L 268, 2001 10 9, p. 8. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 386/2005 (OL L 62, 2005 3 9, p. 3).

(3)  OL L 366, 1987 12 24, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2180/2003 (OL L 335, 2003 12 22, p. 1).

(4)  OL L 152, 2000 6 24, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1856/2005 (OL L 297, 2005 11 15, p. 7).


PRIEDAS

2005 m. gruodžio 14 d. Komisijos reglamento, nustatančio dėl eksporto grąžinamąsias išmokas grąžinamųjų išmokų riešutams (pagal A1 sistemą)

Paraiškų dėl licencijų pateikimo laikas: nuo 2006 m. sausio 10 d. iki birželio 23 d.

Produktų kodas (1)

Paskirties vieta (2)

Grąžinamosios išmokos dydis

(EUR/tona neto)

Numatomi kiekiai

(tonomis)

0802 12 90 9000

A00

45

1 752

0802 21 00 9000

A00

53

62

0802 22 00 9000

A00

103

2 764

0802 31 00 9000

A00

66

37


(1)  Produktų kodai yra nustatomi Komisijos reglamente (EEB) Nr. 3846/87 (OL L 366, 1987 12 24, p. 1).

(2)  „A“ serijos paskirties vietų kodai yra nustatomi Reglamento (EEB) Nr. 3846/87 II priede. Skaitmeniniai paskirties vietų kodai yra nustatomi Komisijos reglamente (EB) Nr. 2081/2003 (OL L 313, 2003 11 28, p. 11).


II Aktai, kurių skelbti neprivaloma

Taryba

15.12.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 328/59


TARYBOS SPRENDIMAS

2005 m. gruodžio 12 d.

dėl Regionų komiteto Belgijai atstovaujančio nario skyrimo

(2005/901/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 263 straipsnį,

atsižvelgdama į Belgijos Vyriausybės pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2002 m. sausio 22 d. Taryba priėmė Sprendimą 2002/60/EB (1) dėl Regionų komiteto narių ir pakaitinių narių skyrimo laikotarpiui nuo 2002 m. sausio 26 d. iki 2006 m. sausio 25 d.

(2)

Pasibaigus Jean-Claude VAN CAUWENBERGHE, Valonijos Vyriausybės ministro pirmininko, mandatui, tapo laisva Regionų komiteto nario vieta,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Regionų komiteto nariu likusiam kadencijos, kuri baigiasi 2006 m. sausio 25 d., laikotarpiui skiriamas:

Jean-Claude VAN CAUWENBERGHE,

Valonijos parlamento narys.

2 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje, 2005 m. gruodžio 12 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. STRAW


(1)  OL L 24, 2002 1 26, p. 38.


15.12.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 328/60


TARYBOS SPRENDIMAS

2005 m. gruodžio 12 d.

nustatantis pirmininkavimo Taryboje tvarką

(2005/902/EB, Euratomas)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 203 straipsnio antrą pastraipą,

atsižvelgdama į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 116 straipsnio antrą pastraipą,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 28 straipsnio 1 dalį ir 41 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Tarybos sprendimu 95/2/Euratomas, EAPB (1), buvo nustatyta pirmininkavimo Taryboje tvarka, taikytina 1995 m. sausio 1 d. Europos Sąjungai priklausančioms valstybėms narėms.

(2)

2004 m. gegužės 1 d. į Europos Sąjungą įstojo dešimt naujų valstybių narių.

(3)

Pirmininkavimo Taryboje tvarka turėtų būti nustatoma atsižvelgiant į naujų valstybių narių įstojimą.

(4)

Šis sprendimas neįtakoja jokių tolesnių pirmininkavimo tvarkos pakeitimų, kuriuos gali priimti Taryba į ES įstojus Bulgarijai ir Rumunijai,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

1.   Priede pateikiama valstybių narių pirmininkavimo Taryboje tvarka nuo 2006 m. sausio 1 d.

2.   Taryba atitinkamų valstybių narių pasiūlymu vieningai gali nuspręsti, kad valstybė narė gali pirmininkauti kitu laikotarpiu, nei numatyta priede pateikiamoje tvarkoje.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja 2006 m. sausio 1 d.

3 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje, 2005 m. gruodžio 12 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. STRAW


(1)  OL L 1, 1995 1 1, p. 220. Sprendimas su pakeitimais, padarytais Sprendimu 2002/105/EB, EAPB, Euratomas (OL L 39, 2002 2 9, p. 17).


PRIEDAS

Austrija

2006 m.

sausio–birželio mėn.

Suomija

2006 m.

liepos–gruodžio mėn.

Vokietija

2007 m.

sausio–birželio mėn.

Portugalija

2007 m.

liepos–gruodžio mėn.

Slovėnija

2008 m.

sausio–birželio mėn.

Prancūzija

2008 m.

liepos–gruodžio mėn.

Čekijos Respublika

2009 m.

sausio–birželio mėn.

Švedija

2009 m.

liepos–gruodžio mėn.

Ispanija

2010 m.

sausio–birželio mėn.

Belgija

2010 m.

liepos–gruodžio mėn.

Vengrija

2011 m.

sausio–birželio mėn.

Lenkija

2011 m.

liepos–gruodžio mėn.

Danija

2012 m.

sausio–birželio mėn.

Kipras

2012 m.

liepos–gruodžio mėn.

Airija

2013 m.

sausio–birželio mėn.

Lietuva

2013 m.

liepos–gruodžio mėn.

Graikija

2014 m.

sausio–birželio mėn.

Italija

2014 m.

liepos–gruodžio mėn.

Latvija

2015 m.

sausio–birželio mėn.

Liuksemburgas

2015 m.

liepos–gruodžio mėn.

Nyderlandai

2016 m.

sausio–birželio mėn.

Slovakija

2016 m.

liepos–gruodžio mėn.

Malta

2017 m.

sausio–birželio mėn.

Jungtinė Karalystė

2017 m.

liepos–gruodžio mėn.

Estija

2018 m.

sausio–birželio mėn.


Komisija

15.12.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 328/62


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2005 m. gruodžio 13 d.

iš dalies pakeičiantis Sprendimą 2005/263/EB, leidžiantį valstybėms narėms pagal Direktyvą 94/55/EB priimti tam tikras leidžiančias nukrypti nuostatas dėl pavojingų krovinių vežimo keliais

(pranešta dokumentu Nr. C(2005) 3565)

(autentiški tik tekstai anglų, lietuvių ir švedų kalbomis)

(Tekstas svarbus EEE)

(2005/903/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1994 m. lapkričio 21 d. Tarybos direktyvą 94/55/EB dėl valstybių narių teisės aktų, susijusių su pavojingų krovinių vežimu keliais, suderinimo (1), ypač į jos 6 straipsnio 9 dalį,

kadangi:

(1)

Pagal Direktyvos 94/55/EB 6 straipsnio 9 dalį valstybės narės privalo iš anksto, pirmą kartą ne vėliau kaip iki 2002 m. gruodžio 31 d. arba ne vėliau kaip per dvejus metus nuo iš dalies pakeistų šios direktyvos priedų redakcijų taikymo paskutinės datos pranešti Komisijai apie savo leidžiančias nukrypti nuostatas.

(2)

Komisijos direktyva 2003/28/EB (2) buvo iš dalies pakeisti Direktyvos 94/55/EB A ir B priedai. Pagal Direktyvą 2003/28/EB valstybės narės turėjo priimti nacionalinius įstatymus, kurie turėjo įsigalioti ne vėliau kaip 2003 m. liepos 1 d., nes paskutinė Direktyvos 94/55/EB 6 straipsnio 9 dalyje nurodyta taikymo data buvo 2003 m. birželio 30 d.

(3)

Kai kurios valstybės narės iki 2003 m. gruodžio 31 d. pranešė Komisijai apie savo pageidavimą patvirtinti nuo Direktyvos 94/55/EB leidžiančias nukrypti nuostatas. 2005 m. kovo 4 d. Sprendimu 2005/263/EB, leidžiančiu valstybėms narėms priimti tam tikras pagal Direktyvą 94/55/EB leidžiančias nukrypti nuostatas dėl pavojingų krovinių vežimo keliais (3), Komisija leido šioms valstybėms narėms priimti to sprendimo I ir II prieduose išvardytas leidžiančias nukrypti nuostatas.

(4)

Iki 2004 m. gruodžio 31 d. Švedija, Jungtinė Karalystė ir Lietuva pranešė Komisijai apie savo pageidavimą priimti naujas leidžiančias nukrypti nuostatas ir iš dalies pakeisti jų esamas leidžiančias nukrypti nuostatas Sprendimo 2005/263/EB I ir II prieduose. Komisija ištyrė, ar pranešimai atitinka Direktyvos 94/55/EB 6 straipsnio 9 dalyje nustatytas sąlygas, ir juos patvirtino. Todėl toms valstybėms narėms turėtų būti leista priimti šias leidžiančias nukrypti nuostatas.

(5)

Todėl būtina iš dalies pakeisti Sprendimo 2005/263/EB I ir II priedus.

(6)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka pagal Direktyvos 94/55/EB 9 straipsnį įkurto Pavojingų krovinių vežimo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimas 2005/263/EB iš dalies pakeičiamas taip:

1)

Priedas iš dalies pakeičiamas šio sprendimo I priede išvardytomis leidžiančiomis nukrypti nuostatomis.

2)

Priedas iš dalies pakeičiamas šio sprendimo II priede išvardytomis leidžiančiomis nukrypti nuostatomis.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Lietuvos Respublikai, Švedijos Karalystei ir Jungtinei Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystei.

Priimta Briuselyje, 2005 m. gruodžio 13 d.

Komisijos vardu

Jacques BARROT

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 319, 1994 12 12, p. 7. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2004/111/EB (OL L 365, 2004 12 10, p. 25).

(2)  OL L 90, 2003 4 8, p. 45.

(3)  OL L 85, 2005 4 2, p. 58.


I PRIEDAS

Valstybėms narėms leidžiančios nukrypti nuostatos dėl nedidelių tam tikrų pavojingų krovinių kiekių

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

RO-SQ 15.1 (iš dalies pakeista)

Dalykas: tam tikrų mažai kenksmingų radioaktyvių produktų, pavyzdžiui, laikrodžių, dūmų detektorių, kompasų, vežimas (E1).

Nuoroda į direktyvos priedą: dauguma ADR reikalavimų.

Direktyvos priedo turinys: 7 klasės medžiagų vežimo reikalavimai.

Nuoroda į nacionalinį teisės aktą:

The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002 Regulation 5(4)(d). The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(10).

Nacionalinio teisės akto turinys: leidimas visiškai nesilaikyti nacionalinių teisės aktų nuostatų, kai vežami tam tikri komercinės paskirties produktai, turintys nedidelį radioaktyvių medžiagų kiekį. (Asmeniui nešioti skirtas šviesos įtaisas; vienoje transporto priemonėje arba geležinkelio vagone ne daugiau kaip 500 buitiniam naudojimui skirtų dūmų detektorių, kurių kiekvieno aktyvumas neviršija 40 kBq; arba vienoje transporto priemonėje arba geležinkelio vagone ne daugiau kaip penki dujiniai šviesos įrenginiai su tričiu, kurių kiekvieno aktyvumas neviršija 10 GBq).

Pastabos: ši leidžianti nukrypti nuostata yra trumpalaikė priemonė, kurios nebereikės, kai į ADR bus įtraukti atitinkami Tatena nuostatų pakeitimai.

RO-SQ 15.2 (iš dalies pakeista)

Dalykas: leidimas nesilaikyti reikalavimo turėti važtos dokumentą, jeigu vežamas 1.1.3.6 apibrėžtas tam tikras pavojingų krovinių (kitų nei 7 klasės) kiekis (E2).

Nuoroda į direktyvos priedą: 1.1.3.6.2 ir 1.1.3.6.3.

Direktyvos priedo turinys: leidimai nesilaikyti tam tikrų reikalavimų, taikomų tam tikriems kiekiams vienai transporto priemonei.

Nuoroda į nacionalinį teisės aktą:

The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(7)(a).

Nacionalinio teisės akto turinys: važtos dokumento nereikia nedideliems kiekiams, išskyrus atvejus, kai tie kiekiai priskirtini didesniam kroviniui.

Pastabos: ši išimtis yra skirta nacionaliniam vežimui, kur važtos dokumentas ne visada tinka vietiniam paskirstymui.

RO-SQ 15.3 (iš dalies pakeista)

Dalykas: lengvo metalo balionų, naudojamų karšto oro balionuose, vežimas tarp pripildymo ir pakilimo (nusileidimo) vietos (E3).

Nuoroda į direktyvos priedą: 6.2.

Direktyvos priedo turinys: dujų talpyklų konstrukcijos ir bandymo reikalavimai.

Nuoroda į nacionalinį teisės aktą:

The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 5(15).

Nacionalinio teisės akto turinys: leidžia vežti ADR reikalavimų neatitinkančius balionus JT Nr. 1011, 1965 ir 1978 vežimui, jeigu laikomasi griežtų aviacijos reikalavimų.

Pastabos: karšto oro balionams skirti dujų balionai projektuojami taip, kad būtų kuo lengvesni, todėl jie negali atitikti įprastų dujų balionams nustatytų reikalavimų. Karšto oro balionams skirto vidutinio dydžio dujų baliono vandens talpa yra 70 litrų, o didžiausių balionų talpa neviršija 90 litrų. Vienu metu transporto priemonėje vežami ne daugiau kaip penki balionai.

RO-SQ 15.4 (iš dalies pakeista)

Dalykas: leidimas nesilaikyti reikalavimo turėti gaisro gesinimo įrangą (E4), taikomo transporto priemonėms, vežančioms mažai kenksmingą radioaktyvią medžiagą.

Nuoroda į direktyvos priedą: 8.1.4.

Direktyvos priedo turinys: reikalavimas transporto priemonėms turėti gaisro gesinimo priemones.

Nuoroda į nacionalinį teisės aktą:

The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002 Regulation 5 (4) (d).

Nacionalinio teisės akto turinys: panaikina reikalavimą turėti gesintuvus transporto priemonėse, kuriose vežamos tik pakuotės, kurioms taikoma išimtis (JT Nr. 2908, 2909, 2910 ir 2911).

Reikalavimas supaprastinamas tais atvejais, jeigu vežamas tik nedidelis pakuočių kiekis.

Pastabos: nėra jokio praktinio poreikio turėti gaisro gesinimo įrangą, jeigu vežama JT Nr. 2908, 2909, 2910, JT Nr. 2911, kuriuos dažnai galima vežti mažomis transporto priemonėmis.

RO-SQ 15.5 (iš dalies pakeista)

Dalykas: krovinių vidinėse pakuotėse paskirstymas mažmenininkams arba vartotojams (išskyrus 1, 4.2, 6.2 ir 7 klasių krovinius) iš vietinių paskirstymo sandėlių mažmenininkams arba vartotojams ir iš mažmenininkų galutiniams vartotojams (N1).

Nuoroda į direktyvos priedą: 6.1.

Direktyvos priedo turinys: pakuočių konstrukcijos ir bandymo reikalavimai.

Nuoroda į nacionalinį teisės aktą:

The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 7(4) and Regulation 36 Authorisation Number 13.

Nacionalinio teisės akto turinys: nereikia, kad pakuotėms būtų suteiktas RID/ADR arba JT ženklas arba kad jos būtų pažymėtos kaip nors kitaip, jeigu jose yra nedidelis krovinio kiekis, kaip nustatyta 3 sąraše.

Pastabos: ADR reikalavimai netinka galutiniam vežimo etapui iš paskirstymo sandėlio mažmenininkui arba vartotojui, arba iš mažmenininko galutiniam vartotojui. Šios leidžiančios nukrypti nuostatos tikslas – leisti mažmeninei prekybai skirtas vidines krovinių talpyklas vežti be išorinės pakuotės paskutiniame vietinio išvežiojimo etape.

RO-SQ 15.6 (iš dalies pakeista)

Dalykas: paprastai tuščių pritvirtintų cisternų, kurios nėra laikomos transporto įranga, vežimas (N2).

Nuoroda į direktyvos priedą: 5 ir 7–9 dalys.

Direktyvos priedo turinys: siuntimo procedūrų, vežimo, eksploatacijos ir transporto priemonių reikalavimai.

Nuoroda į nacionalinį teisės aktą:

The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 5(14).

Nacionalinio teisės akto turinys: šios nuostatos netaikomos paprastai tuščių rezervuarų vežimui.

Pastabos: tokių pritvirtintų cisternų vežimas nėra pavojingų medžiagų vežimas tikrąja prasme, todėl praktiškai joms negali būti taikomos ADR nuostatos. Kadangi cisternos yra „paprastai tuščios“, jose tikrai esančių pavojingų medžiagų kiekis yra ypač mažas.

LIETUVA

RO-SQ 20.1 (nauja)

Dalykas: RO-SQ 15.8 priėmimas.

Nuoroda į nacionalinį teisės aktą: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. kovo 23 d. nutarimas Nr. 337 „Dėl pavojingų krovinių vežimo kelių transportu Lietuvos Respublikoje“.


II PRIEDAS

Valstybėms narėms dėl vietinio vežimo jų teritorijoje leidžiančios nukrypti nuostatos

ŠVEDIJA

RO-LT 14.12 (nauja)

Dalykas: JT Nr. 0335 fejerverkų vežimas.

Nuoroda į direktyvos priedą: B priedas 7.2.4. skirsnis V2 (1).

Nuoroda į direktyvos priedą: EX/II ir EX/III transporto priemonių naudojimo nuostatos.

Nuoroda į nacionalinį teisės aktą:

Appendix S – Specific regulations for the domestic transport of dangerous goods by road issued in accordance with the Transport of Dangerous Goods Act.

Nacionalinio teisės akto turinys: Vežant JT Nr. 0335 fejerverkus, 7.2.4 skirsnio V2 (1) speciali nuostata taikoma tik daugiau kaip 3 000 kg (4 000 kg su priekaba) gryno sprogstamojo mišinio su sąlyga, kad fejerverkai buvo priskirti JT Nr. 0335 pagal fejerverkų bazinę klasifikacinę lentelę, nurodytą JT rekomendacijų dėl pavojingų krovinių vežimo keturiolikto peržiūrėto leidimo 2.1.3.5.5 skirsnyje.

Toks priskyrimas daromas kompetentingai institucijai sutikus. Priskyrimas tikrinamas transporto priemonėje.

Pastabos: fejerverkų vežimas apribojamas iki dviejų trumpų laikotarpių per metus: metams baigiantis ir balandžio pabaigoje bei gegužės pradžioje. Vežimas nuo siuntėjų iki terminalų gali būti atliekamas dabartinėmis apsaugos nuo sprogimo (EX) patvirtinimą turinčiomis transporto priemonėmis nesusiduriant su didesnėmis problemomis. Tačiau fejerverkų paskirstymas iš terminalų į prekybos vietas bei pertekliaus grąžinimas į terminalą yra ribotas dėl apsaugos nuo sprogimo (EX) patvirtinimą turinčių transporto priemonių trūkumo. Vežėjai nepageidauja investuoti į tokius transporto priemonių patvirtinimus, nes jie negali atgauti savo išlaidų. Tai kelia pavojų apskritai fejerverkų siuntėjų buvimui, nes jie negali pateikti savo produktų į rinką.

Naudojantis šia leidžiančia nukrypti nuostata, fejerverkų klasifikacija turi būti pagrįsta remiantis JT rekomendacijų baziniu sąrašu siekiant gauti labiausiai atnaujintą klasifikaciją.

Panašaus pobūdžio išimtis numatyta JT Nr. 0336 fejerverkams, įtrauktiems į ADR 20053.3.1 skirsnio 651 specialiąją nuostatą.

LIETUVA

RO-LT 20.1 (nauja)

Dalykas: RO-LT 4.1 priėmimas.

Nuoroda į nacionalinį teisės aktą: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. kovo 23 d. nutarimas Nr. 337 „Dėl pavojingų krovinių vežimo kelių transportu Lietuvos Respublikoje“.

RO-LT 20.2 (nauja)

Dalykas: RO-LT 4.2 priėmimas.

Nuoroda į nacionalinį teisės aktą: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. kovo 23 d. nutarimas Nr. 337 „Dėl pavojingų krovinių vežimo kelių transportu Lietuvos Respublikoje“.