ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 316

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

48 tomas
2005m. gruodžio 2d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

*

2005 m. lapkričio 29 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1964/2005, dėl bananų muitų tarifų normų

1

 

 

2005 m. gruodžio 1 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1965/2005, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

3

 

*

2005 m. gruodžio 1 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1966/2005, iš dalies keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 2061/89 dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje

5

 

*

2005 m. gruodžio 1 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1967/2005, dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotoje nomenklatūroje

7

 

 

2005 m. gruodžio 1 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1968/2005, nustatantis maksimalią kukurūzų importo muito mokesčio lengvatą konkurso, numatyto Reglamente (EB) Nr. 1809/2005, tvarka

10

 

 

2005 m. gruodžio 1 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1969/2005, dėl pasiūlymų, perduotų remiantis Reglamente (EB) Nr. 1058/2005 numatytu konkursu dėl miežių eksporto

11

 

 

2005 m. gruodžio 1 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1970/2005, nustatantis maksimalią avižų eksporto grąžinamąją išmoką konkurso, numatyto Reglamente (EB) Nr. 1438/2005, tvarką

12

 

 

2005 m. gruodžio 1 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1971/2005, nustatantis maksimalią paprastųjų kvieěių eksporto grąžinamąją išmoką Reglamente (EB) Nr. 1059/2005 numatyto konkurso tvarka

13

 

 

II   Aktai, kurių skelbti neprivaloma

 

 

Komisija

 

*

2005 m. lapkričio 30 d. Komisijos sprendimas, leidžiantis Prancūzijai uždrausti parduoti galutiniam vartotojui, sėti arba sodinti tam tikruose Prancūzijos regionuose skirtą Iberijos pusiasalio kilmės Pinus pinaster Ait. dauginamąją medžiagą, kurią pagal Tarybos direktyvą 1999/105/EB netinka naudoti tokiose teritorijose (pranešta dokumentu Nr. C(2005) 4534)

14

 

*

2005 m. lapkričio 30 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis 2003 m. Stojimo akto XII priedo B priedėlį dėl tam tikrų Lenkijos mėsos, pieno ir žuvies sektoriaus įmonių (pranešta dokumentu Nr. C(2005) 4595)  ( 1 )

17

 

*

2005 m. lapkričio 30 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 2005/734/EB, nustatantį biologinio saugumo priemones naminių ir kitų nelaisvėje laikomų paukščių užsikrėtimo labai patogenišku paukščių gripu, kurį sukelia gripo A viruso H5N1 potipis, nuo laukinių paukščių pavojui sumažinti ir nustatantį ankstyvo ligos aptikimo sistemą ypač pažeidžiamose teritorijose (pranešta dokumentu Nr. C(2005) 4687)  ( 1 )

21

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2005 m. rugpjūčio 26 d. Komisijos sprendimo 2005/629/EB, įsteigiančio Žuvininkystės mokslo, technikos ir ekonomikos komitetą, klaidų ištaisymas (OL L 225, 2005 8 31)

23

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, kuriuos skelbti privaloma

2.12.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 316/1


TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1964/2005

2005 m. lapkričio 29 d.

dėl bananų muitų tarifų normų

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 133 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

1993 m. vasario 13 d. Tarybos reglamente (EEB) Nr. 404/93 dėl bendro bananų rinkos organizavimo (1) numatyta ne vėliau kaip nuo 2006 m. sausio 1 d. bananų importui pradėti taikyti vien tik tarifinį režimą.

(2)

2004 m. liepos 12 d. Taryba įgaliojo Komisiją pradėti derybas pagal 1994 m. GATT XXVIII straipsnį, siekiant pakeisti tam tikras nuolaidas bananams. Atitinkamai 2004 m. liepos 15 d. Bendrija pranešė PPO apie savo ketinimą pakeisti tam tikras EB CXL priede numatytas nuolaidas produktui, klasifikuojamam 0803 00 19 subpozicijoje (bananai). Derybas vedė Komisija, konsultuodamasi su komitetu, įsteigtu pagal Sutarties 133 straipsnį, ir Žemės ūkio specialiuoju komitetu, vadovaudamasi Tarybos pateiktais derybų nurodymais.

(3)

Komisijai nepavyko pasiekti priimtino susitarimo su Ekvadoru ir Panama, turinčių pagrindinį produkto, klasifikuojamo 0803 00 19 HS subpozicijoje (bananai) tiekimo interesą, ir su Kolumbija bei Kosta Rika, turinčių pakankamai rimtą tiekimo interesą. Vadovaudamasi 2001 m. lapkričio 14 d. PPO ministrų konferencijos sprendimo dėl Europos Bendrijų ir AKR–EB partnerystės susitarimo priedu, Komisija taip pat konsultavosi su PPO nariais. Šių konsultacijų metu priimtinas susitarimas nepasiektas.

(4)

2005 m. sausio 31 d. Bendrija pranešė PPO, kad ji ketina pakeisti suteiktas nuolaidas produktui, klasifikuojamam 0803 00 19 subpozicijoje (bananai), kurio privalomo tarifo norma yra 230 EUR už toną.

(5)

To sprendimo priede nustatyta arbitražo procedūra buvo pradėta 2005 m. kovo 30 d.2005 m. rugpjūčio 1 d. paskelbtu arbitražo sprendimu padaryta išvada, kad Bendrijos pasiūlytas didžiausio palankumo statuso (DPS) tarifo norma 230 EUR už toną neatitiko pirmiau paminėto priedo, nes dėl jos nebūtų bent jau išlaikyta bendroji DPS tiekėjų rinkos prieiga. Komisija peržiūrėjo Bendrijos pasiūlymą, atsižvelgdama į arbitražo išvadas. 2005 m. spalio 27 d. paskelbtu antruoju arbitražo sprendimu padarė išvadą, kad pataisytas pasiūlymas DPS tarifo norma 187 EUR už toną situacijos neištaisė. Todėl Komisija dar pakeitė savo pasiūlymą, kad ištaisytų situaciją.

(6)

Taip pat reikėtų atidaryti tarifinę kvotą bananams iš AKR šalių laikantis Bendrijos įsipareigojimų, numatytų AKR–EB partnerystės susitarime.

(7)

Šiam reglamentui įgyvendinti būtinas priemones bei susijusias pereinamojo laikotarpio priemones, visų pirma susijusias su tarifinės kvotos bananams iš AKR šalių valdymu, reikėtų priimti pagal 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimą 1999/468/EB, nustatantį Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais, tvarką (2),

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Tarifo norma bananams (KN kodas 0803 00 19) yra 176 EUR už toną.

2.   Pradedant 2006 m. sausio 1 d., kiekvienais metais nuo sausio 1 d. iš AKR šalių importuotiems bananams (KN kodas 0803 00 19) atidaroma 775 000 tonų grynojo svorio autonominė tarifinė kvota, kuriai taikomas nulinis muito tarifas.

2 straipsnis

Šio reglamento įgyvendinimui reikalingos priemonės ir pereinamojo laikotarpio priemonės, skirtos palengvinti perėjimą nuo esamos tvarkos prie šiame reglamente nustatytos tvarkos, patvirtinamos 3 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

3 straipsnis

1.   Komisijai padeda Bananų vadybos komitetas, įkurtas pagal Reglamento (EEB) Nr. 404/93 26 straipsnį (toliau – komitetas).

2.   Darant nuorodą į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 4 ir 7 straipsniai.

Sprendimo 1999/468/EB 4 straipsnio 3 dalyje nustatytas terminas yra vienas mėnuo.

3.   Komitetas patvirtina savo darbo tvarkos taisykles.

4 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. lapkričio 29 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

A. JOHNSON


(1)  OL L 47, 1993 2 25, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2003 m. Stojimo aktu.

(2)  OL L 184, 1999 7 17, p. 23.


2.12.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 316/3


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1965/2005

2005 m. gruodžio 1 d.

nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1994 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 3223/94 dėl vaisių ir daržovių importo taisyklių (1), ypač į jo 4 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Vadovaujantis Urugvajaus raundo daugiašalių prekybos derybų rezultatais Reglamentas (EB) Nr. 3223/94 numato kriterijus, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo vertes iš trečiųjų šalių importuojamiems jo priede išvardintiems produktams ir laikotarpiams.

(2)

Laikantis aukščiau nurodytų kriterijų, standartinės importo vertės turi būti nustatytos tokios, kaip nurodyta šio reglamento priede,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 3223/94 4 straipsnyje nurodytos standartinės importo vertės nustatomos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. gruodžio 2 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. gruodžio 1 d.

Komisijos vardu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalinis direktorius žemės ūkio ir kaimo plėtros reikalams


(1)  OL L 337, 1994 12 24, p. 66. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 386/2005 (OL L 62, 2005 3 9, p. 3).


PRIEDAS

prie 2005 m. gruodžio 1 d. Komisijos reglamento, nustatančio kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

052

60,8

204

33,2

999

47,0

0707 00 05

052

103,8

204

33,6

220

147,3

999

94,9

0709 90 70

052

116,3

204

102,4

999

109,4

0805 20 10

204

67,5

624

79,3

999

73,4

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

69,1

624

107,8

999

88,5

0805 50 10

052

66,9

220

47,3

999

57,1

0808 10 80

052

78,2

388

68,7

400

93,6

404

89,9

720

60,6

999

78,2

0808 20 50

052

101,8

400

92,7

720

49,3

999

81,3


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 750/2005 (OL L 126, 2005 5 19, p. 12). Kodas „999“ žymi „kitą kilmę“.


2.12.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 316/5


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1966/2005

2005 m. gruodžio 1 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 2061/89 dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (1), ypač į jo 9 straipsnį,

kadangi:

(1)

Siekiant užtikrinti, kad Reglamento (EEB) Nr. 2658/87 priede pateikta Kombinuotoji nomenklatūra būtų taikoma vienodai, būtina patvirtinti priemones, susijusias su šio reglamento priede nurodytų prekių klasifikavimu.

(2)

Reglamente (EEB) Nr. 2658/87 nustatytos bendrosios Kombinuotosios nomenklatūros aiškinimo taisyklės. Šios taisyklės taip pat taikomos bet kuriai kitai specialiomis Bendrijos teisės aktų nuostatomis įteisintai nomenklatūrai, kuri visiškai ar iš dalies parengta pagal Kombinuotąją nomenklatūrą arba pagal kurią ji papildomai detalizuojama atsižvelgiant į tarifų ir kitų su prekyba susijusių priemonių taikymo poreikius.

(3)

1989 m. liepos 7 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2061/89 dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje (2) priede nurodytas produktas Nr. 5 buvo klasifikuotas kaip maisto papildas, neatsižvelgiant į jo specifines gydomąsias ir profilaktines savybes vitamino C trūkumui kompensuoti. Todėl būtina pakeisti šio produkto, kuris turėtų būti laikomas medikamentu, klasifikavimą.

(4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Muitinės kodekso komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EEB) Nr. 2061/1989 priede nurodyto produkto Nr. 5 klasifikavimas pakeičiamas šio reglamento priede nustatytu klasifikavimu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. gruodžio 1 d.

Komisijos vardu

László KOVÁCS

Komisijos narys


(1)  OL L 256, 1987 9 7, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1719/2005 (OL L 286, 2005 10 28, p. 1).

(2)  OL L 196, 1989 7 12, p. 5. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 936/1999 (OL L 117, 1999 5 5, p. 9).


PRIEDAS

Prekių aprašymas

Klasifikavimas

(KN kodas)

Motyvai

(1)

(2)

(3)

5.

Tablečių pavidalo produktas, skirtas vitamino C trūkumui kompensuoti, sufasuotas į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes su nurodymais dėl dozavimo ir informacija apie produkto sudėtį.

Kiekvienos tabletės, sveriančios 750 mg, sudėtis:

askorbo rūgštis: 500 mg

erškėtuogių milteliai, celiuliozė, augalinis stearinas, kieti augaliniai aliejai, magnio stearatas, silicio dioksidas ir maistinė glazūra su baltymais: 250 mg.

3004 50 10

Klasifikuojama vadovaujantis Kombinuotosios nomenklatūros 1 ir 6 bendrosiomis aiškinimo taisyklėmis, 30 skirsnio 1 papildomąja pastaba bei KN kodus 3004, 3004 50 ir 3004 50 10 atitinkančiais prekių aprašymais.

Taip pat žr. Kombinuotosios nomenklatūros paaiškinimų 30 skirsnio paaiškinimus (Bendrosios nuostatos).

Pagal rekomenduojamą vitamino C paros normą (RPN) (60 mg), kiekvienos tabletės sudėtyje yra žymiai didesnis vitamino C kiekis (500 mg).

Todėl produktas atitinka visas 30 skirsnio 1 papildomosios pastabos nuostatas ir turi būti klasifikuojamas 3004 pozicijoje kaip medikamentas.


2.12.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 316/7


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1967/2005

2005 m. gruodžio 1 d.

dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotoje nomenklatūroje

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (1), ypač į jo 9 straipsnio 1 dalies a punktą,

kadangi:

(1)

Siekiant užtikrinti, kad Reglamento (EEB) Nr. 2658/87 priede pateikta Kombinuotoji nomenklatūra būtų taikoma vienodai, būtina patvirtinti priemones, susijusias su šio reglamento priede nurodytų prekių klasifikavimu.

(2)

Reglamente (EEB) Nr. 2658/87 nustatytos bendrosios Kombinuotosios nomenklatūros aiškinimo taisyklės. Šios taisyklės taip pat taikomos bet kuriai kitai specialiomis Bendrijos teisės aktų nuostatomis įteisintai nomenklatūrai, kuri visiškai ar iš dalies parengta pagal Kombinuotąją nomenklatūrą arba pagal kurią ji papildomai detalizuojama atsižvelgiant į tarifų ir kitų su prekybą susijusių priemonių taikymo poreikius.

(3)

Laikantis minėtų bendrųjų taisyklių, šio reglamento priede pateiktos lentelės 1 skiltyje aprašytos prekės turėtų būti klasifikuojamos priskiriant KN kodus nurodytus 2 skiltyje, remiantis 3 skiltyje išdėstytais motyvais.

(4)

Reikėtų numatyti, kad, remiantis 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą (2) 12 straipsnio 6 dalies nuostatomis, valstybių narių muitinių išduota privalomąja tarifine informacija dėl prekių klasifikavimo Kombinuotoje nomenklatūroje, kuri neatitinka šio reglamento nuostatų, jos turėtojas galėtų remtis dar tris mėnesius.

(5)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Muitinės kodekso komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šio reglamento priede pateiktos lentelės 1 skiltyje aprašytos prekės Kombinuotoje nomenklatūroje klasifikuojamos priskiriant minėtos lentelės 2 skiltyje nurodytus KN kodus.

2 straipsnis

Pagal Reglamento (EEB) Nr. 2913/92 12 straipsnio 6 dalies nuostatas, valstybių narių muitinių išduota privalomąja tarifine šio reglamento nuostatų neatitinkančia informacija dar galima remtis tris mėnesius.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. gruodžio 1 d.

Komisijos vardu

László KOVÁCS

Komisijos narys


(1)  OL L 256, 1987 9 7, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1719/2005 (OL L 286, 2005 10 28, p. 1).

(2)  OL L 302, 1992 10 19, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 648/2005 (OL L 117, 2005 5 4, p. 13).


PRIEDAS

Prekių aprašymas

Klasifikavimas

(KN kodas)

Motyvai

(1)

(2)

(3)

1.

Produktas yra šviesus, lengvai putojantis skystis, nuo geltonos iki gintaro spalvos. Jo alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, yra 5,9 %.

Jis gaminamas fermentuojant 15,3 Plato laipsnių misą. Fermentuotas skystis yra skaidrinamas ir filtruojamas. Į jį pridedama 3,34 % cukraus sirupo, 0,14 % aromatinių medžiagų (iš kurių 75 % sudaro Tequila), 0,11 % citrinų rūgšties ir 0,002 % askorbo rūgšties. Produktas yra alaus kvapo ir skonio.

Produktas skirtas tiesiogiai vartoti. Jis tiekiamas kaip alus 330 ml/0,33 l talpos atitinkamai paženklintuose buteliuose.

2203 00 01

Klasifikuojama vadovaujantis Kombinuotosios nomenklatūros 1 ir 6 bendrosiomis aiškinimo taisyklėmis bei KN kodus 2203 00 ir 2203 00 01 atitinkančiais prekių aprašymais.

Produktas yra gėrimas, laikytinas 2203 pozicijoje klasifikuojamu salykliniu alumi. Produktas klasifikuojamas 2203 pozicijoje, kadangi alkoholis, pridėtas kaip aromatinė medžiaga, jo koncentraciją, išreikštą tūrio procentais, padidina tik 0,04 %. Todėl produktas neklasifikuotinas 2208 pozicijoje.

Suderintos sistemos paaiškinimų 2203 pozicijos paaiškinimuose nurodyta, kad į alų galima pridėti cukraus, dažiųjų medžiagų, anglies dioksido ir kitų medžiagų. Todėl 2203 pozicijoje klasifikuojamas alus, inter alia, gali būti aromatizuojamas.

2.

Besiūlis, lankstus medicininio plastiko vamzdelis, pagamintas iš matinio polivinilo chlorido (PVC), kurio vidutinis sienelės storis 0,6 mm, o išorinis skersmuo – 5,7 mm. Jo minimalus pratrūkimo slėgis – 27,6 MPa. Vamzdelis importuojamas maždaug 1 200 m ilgio ritiniuose.

Jis dažniausiai naudojamas dujoms arba skysčiams transportuoti, tiekti arba paskirstyti.

Nors supjaustytas reikiamo ilgio gabalais vamzdelis taip pat gali būti naudojamas kaip medicinos įrangos, įskaitant anestezijos, kritinės priežiūros sistemas, kateterius ir arterines sistemas, dalis, tačiau specifinio panaudojimo kaip medicinos įrangos dalis jis neturi.

3917 31 90

Klasifikuojama vadovaujantis Kombinuotosios nomenklatūros 1 ir 6 bendrosiomis aiškinimo taisyklėmis, 39 skirsnio 8 pastaba bei KN kodus 3917, 3917 31 ir 3917 31 90 atitinkančiais prekių aprašymais.

Kadangi vamzdelis naudojamas ne vien tik specifiniams medicininiams tikslams su 90 skirsnyje klasifikuojamomis prekėmis, jis nelaikytinas medicinos prietaisu arba įrenginiu, klasifikuojamu 9018 pozicijoje.

Klasifikuojama pagal prekės formą ir medžiagą, iš kurios ji pagaminta. Remiantis 39 skirsnio 8 pastaba prekė klasifikuotina 3917 pozicijoje.

3.

Termotraukus apie 25 mm ilgio ir 9 mm skersmens plastikinis vamzdelis iš polivinilidenfluorido (PVDF), besiūlis, nesutvirtintas, kurio minimalus pratrūkimo slėgis – 27,6 MPa.

Kaitinamas jis traukiasi ir idealiai apgaubia bet kokį į jį įkištą objektą.

Dažniausiai prekė naudojama elektros laidams apsaugoti.

3917 32 39

Klasifikuojama vadovaujantis Kombinuotosios nomenklatūros 1 ir 6 bendrosiomis aiškinimo taisyklėmis, 39 skirsnio 8 papildomąja pastaba bei KN kodus 3917, 3917 32 ir 3917 32 39 atitinkančiais prekių aprašymais.

Klasifikuojama pagal medžiagą, iš kurios prekė pagaminta.

Šie vamzdeliai nelaikytini izoliatoriais, klasifikuojamais 8546 pozicijoje. Remiantis SS paaiškinimų 8546 pozicijos paaiškinimais izoliatoriai yra įrenginiai, naudojami įtvirtinti, palaikyti arba nuvesti elektros srovės laidininkus, kartu juos izoliuojant vieną nuo kito ir įžeminant. Šie vamzdeliai nelaikytini izoliaciniais vamzdeliais, klasifikuojamais 8547 pozicijoje.

Remiantis SS paaiškinimų 8547 pozicijos paaiškinimų B dalimi vamzdeliai, pagaminti tik iš izoliacinių medžiagų (pvz., kaučiuko, plastikų, apipintų tekstilės verpalų arba stiklo pluoštų verpalų), neturintys metalinio įkloto, šioje pozicijoje neklasifikuojami, o klasifikuojami pagal medžiagą, iš kurios jie pagaminti.

4.

Trintas žalios spalvos avokado minkštimas, kurį sudaro (% masės):

avokadas

90,5

kitos sudedamosios dalys (pavyzdžiui, druska, prieskoniai, citrinų rūgštis, antioksidantas, stabilizatorius, konservantas), mažiau kaip

1

įvairių cukrų kiekis, nustatytas pagal 20 skirsnio 2 papildomosios pastabos a punktą

9,6

Produktas supakuotas į pakuotes, kurių neto masė ne didesnė kaip 1 kg.

2008 99 67

Klasifikuojama vadovaujantis Kombinuotosios nomenklatūros 1 ir 6 bendrosiomis aiškinimo taisyklėmis, 20 skirsnio 2 papildomosios pastabos a punktu ir 3 papildomąja pastaba bei KN kodus 2008, 2008 99 ir 2008 99 67 atitinkančiais prekių aprašymais.

Gaminys nelaikytinas 2103 pozicijoje klasifikuojamu padažu arba sumaišytu uždaru (žr. SS paaiškinimų 2103 pozicijos paaiškinimus), kadangi jo sudėtyje nėra daug prieskonių.

Kadangi gaminys paruoštas kitaip nei numatyta 8 skirsnyje, jis klasifikuotinas 2008 pozicijoje.

Remiantis 20 skirsnio 3 papildomąja pastaba jis laikomas produktu, kurio sudėtyje yra pridėtojo cukraus.


2.12.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 316/10


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1968/2005

2005 m. gruodžio 1 d.

nustatantis maksimalią kukurūzų importo muito mokesčio lengvatą konkurso, numatyto Reglamente (EB) Nr. 1809/2005, tvarka

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1), ir ypač į jo 12 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1809/2005 (2) buvo atidarytas konkursas dėl maksimalios muito mokesčio lengvatos iš trečiųjų šalių į Portugaliją importuojamiems kukurūzams.

(2)

Laikydamasi Komisijos reglamento (EB) Nr. 1839/95 (3), 7 straipsnio nuostatų Komisija gali Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 25 straipsnyje nustatyta tvarka nuspręsti nustatyti maksimalią importo muito mokesčio lengvatą. Nustatant maksimalią importo muito mokesčio lengvatą, reikia visų pirma atsižvelgti į Reglamento (EB) Nr. 1839/95 6 ir 7 straipsniuose išvardytus kriterijus. Konkursą laimi visi konkurso dalyviai, kurių siūloma importo muito mokesčio lengvata yra lygi arba mažesnė už maksimalų lengvatos dydį.

(3)

Dabartinei minėtų grūdų rinkų situacijai taikant anksčiau nurodytus kriterijus, reikėtų nustatyti maksimalią importo muito mokesčio lengvatą. Lengvatos dydis nurodomas 1 straipsnyje.

(4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Grūdų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Pasiūlymams, kurie buvo perduoti nuo 2005 m. lapkričio 25 d. iki gruodžio 1 d. remiantis Reglamente (EB) Nr. 1809/2005 numatytu konkursu, nustatoma 22,95 euro už toną dydžio maksimali importo mokesčio lengvata maksimaliam bendram 47 800 t kiekiui.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. gruodžio 2 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. gruodžio 1 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 78. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1154/2005 (OL L 187, 2005 7 19, p. 11).

(2)  OL L 291, 2005 11 5, p. 4.

(3)  OL L 177, 1995 7 28, p. 4. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2235/2005 (OL L 256, 2005 10 10, p. 13).


2.12.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 316/11


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1969/2005

2005 m. gruodžio 1 d.

dėl pasiūlymų, perduotų remiantis Reglamente (EB) Nr. 1058/2005 numatytu konkursu dėl miežių eksporto

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1), ir ypač į jo 13 straipsnio 3 dalies pirmą punktą,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1058/2005 (2) pradėtas konkursas dėl grąžinamosios išmokos už miežių eksportą į kai kurias trečiąsias šalis.

(2)

Laikantis 1995 m. birželio 29 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1501/95 7 straipsnio nuostatų, nustatančių kai kurias išsamias Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1766/92 taikymo taisykles dėl eksporto grąžinamųjų išmokų už grūdus skyrimo ir priemonių, taikytinų esant trikdymams grūdų rinkoje (3), Komisija nustatyta tvarka gali nuspręsti nesiimti tolesnių veiksmų dėl konkurso.

(3)

Atsižvelgiant visų pirma į kriterijus, nurodytus Reglamento (EB) Nr. 1501/95 1 straipsnyje, nereikėtų nustatyti maksimalios grąžinamosios išmokos.

(4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Grūdų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Nesiimama tolesnių veiksmų dėl pasiūlymų, pateiktų nuo 2005 m. lapkričio 25 d. iki gruodžio 1 d., remiantis Reglamente (EB) Nr. 1058/2005 numatytu konkursu dėl miežių eksporto grąžinamosios išmokos.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. gruodžio 2 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. gruodžio 1 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 78. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1154/2005 (OL L 187, 2005 7 19, p. 11).

(2)  OL L 174, 2005 7 7, p. 12.

(3)  OL L 147, 1995 6 30, p. 7. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 777/2004 (OL L 123, 2004 4 27, p. 50).


2.12.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 316/12


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1970/2005

2005 m. gruodžio 1 d.

nustatantis maksimalią avižų eksporto grąžinamąją išmoką konkurso, numatyto Reglamente (EB) Nr. 1438/2005, tvarką

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1), ir ypač į jo 7 straipsnį,

atsižvelgdama į 1995 m. birželio 29 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1501/95, nustatantį kai kurias išsamias Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1766/92 taikymo taisykles dėl eksporto grąžinamųjų išmokų už grūdus skyrimo ir priemonių, taikytinų esant trikdymams grūdų rinkoje (2), ir ypač į jo 7 straipsnį,

atsižvelgdama į 2005 m. rugsėjo 2 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1438/2005 dėl specialios intervencinės priemonės, taikomos avižoms Suomijoje ir Švedijoje (3) 2005–2006 prekybos metais,

kadangi:

(1)

Reglamentu (EB) Nr. 1438/2005 atidarytas konkursas dėl grąžinamosios išmokos, taikomos eksportuojant Suomijoje ir Švedijoje pagamintas avižas, eksportuotinas iš Suomijos ir Švedijos į visas trečiąsias šalis, išskyrus Bulgariją, Norvegija, Rumuniją ir Šveicarija.

(2)

Atsižvelgiant į Reglamento (EB) Nr. 1501/95 1 straipsnyje išvardytus kriterijus, turėtų būti nustatyta grąžinamoji išmoka.

(3)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Grūdų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Pasiūlymams, perduotiems 2005 m. lapkričio 25 d. iki gruodžio 1 d., remiantis Reglamente (EB) Nr. 1438/2005 numatytu konkursu, nustatoma 12,50 eurų už toną dydžio maksimali avižų eksporto grąžinamoji išmoka.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. gruodžio 2 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. gruodžio 1 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 78. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1154/2005 (OL L 187, 2005 7 19, p. 11).

(2)  OL L 147, 1995 6 30, p. 7. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 777/2004 (OL L 123, 2004 4 27, p. 50).

(3)  OL L 228, 2005 9 3, p. 5.


2.12.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 316/13


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1971/2005

2005 m. gruodžio 1 d.

nustatantis maksimalią paprastųjų kvieěių eksporto grąžinamąją išmoką Reglamente (EB) Nr. 1059/2005 numatyto konkurso tvarka

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1), ir ypač į jo 13 straipsnio 3 dalies pirmą punktą,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1059/2005 (2), yra pradėtas konkursas dėl grąžinamosios išmokos už paprastųjų kvieěių eksportą į kai kurias trečiąsias šalis.

(2)

Laikantis 1995 m. birželio 29 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1501/95 7 straipsnio nuostatų, nustatančių kai kurias išsamias Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1766/92 taikymo taisykles dėl eksporto grąžinamųjų išmokų už grūdus skyrimo ir priemonių, taikytinų esant trikdymams grūdų rinkoje (3), Komisija gali priimti sprendimą nustatyti maksimalią eksporto grąžinamąją išmoką, atsižvelgdama į Reglamento (EB) Nr. 1501/95 1 straipsnyje išvardytus kriterijus. Tokiu atveju konkursą laimi tas arba tie konkurso dalyviai, kurių pasiūlymas yra lygus arba mažesnis už maksimalią grąžinamąją išmoką.

(3)

Dabartinei minėtų grūdų rinkų situacijai taikant pirmiau nurodytus kriterijus, reikėtų nustatyti maksimalią eksporto grąžinamąją išmoką.

(4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Grūdų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Pasiūlymams, kurie buvo pateikti nuo 2005 m. lapkričio 25 d. iki gruodžio 1 d. remiantis Reglamente (EB) Nr. 1059/2005 numatytu konkursu, nustatyta 5,00 EUR/t dydžio maksimali paprastųjų kvieěių eksporto grąžinamoji išmoka.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. gruodžio 2 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. gruodžio 1 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 78. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 1154/2005 (OL L 187, 2005 7 19, p. 11).

(2)  OL L 174, 2005 7 7, p. 15.

(3)  OL L 147, 1995 6 30, p. 7. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 777/2004 (OL L 123, 2004 4 27, p. 50).


II Aktai, kurių skelbti neprivaloma

Komisija

2.12.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 316/14


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2005 m. lapkričio 30 d.

leidžiantis Prancūzijai uždrausti parduoti galutiniam vartotojui, sėti arba sodinti tam tikruose Prancūzijos regionuose skirtą Iberijos pusiasalio kilmės Pinus pinaster Ait. dauginamąją medžiagą, kurią pagal Tarybos direktyvą 1999/105/EB netinka naudoti tokiose teritorijose

(pranešta dokumentu Nr. C(2005) 4534)

(autentiškas tik tekstas prancūzų kalba)

(2005/853/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gruodžio 22 d. Tarybos direktyvą 1999/105/EB dėl prekybos miško dauginamąja medžiaga (1), ypač į jos 17 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Prancūzija paprašė, kad jai būtų leista uždrausti parduoti galutiniam vartotojui Iberijos pusiasalio kilmės (Ispanija ir Portugalija) Pinus pinaster Ait. dauginamąją medžiagą, skirtą sėti arba sodinti visuose Prancūzijos administraciniuose regionuose, išskyrus Provence-Alpes-Côte d’Azur, Languedoc-Roussillon ir Korsikos regionus.

(2)

Prancūzija parėmė savo prašymą, pateikdama visą minėtos direktyvos 17 straipsnio 2 dalies a ir b punktuose prašomą informaciją, kaip nurodyta 2002 m. rugsėjo 9 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 1602/2002, nustatančiame išsamias Tarybos direktyvos 1999/105/EB taikymo taisykles dėl leidimo valstybėms narėms uždrausti tam tikros miško dauginamosios medžiagos pardavimą galutiniam vartotojui (2).

(3)

Prancūzija pateikė įrodymų iš komercinės miškininkystės srities, kad Pinus pinaster Ait. medžiai, užaugę iš tam tikrų Iberijos pusiasalio regionų kilmės sėklų ir auginami Prancūzijos regionuose, išskyrus minėtus regionus, nebuvo pritaikyti prie šiuose regionuose pasitaikančių žemų temperatūrų. Tai patvirtina katastrofiškos stiprių šalčių pasekmės šios kilmės medžių išlikimui, ypač 1956, 1963 ir 1985 metais. Kiekvieno atskiro Iberijos pusiasalyje esančio provenencijos regiono klimatinių sąlygų palyginimas, kaip apibrėžta pagal direktyvos 1999/105/EB 2 straipsnio g punktą, parengtas, paskelbtas ir išsiųstas Komisijai ir kitoms valstybėms narėms pagal direktyvos 1999/105/EB 9 straipsnį, kartu su Prancūzijos Provence-Alpes-Côte d’Azur, Languedoc-Roussillon ir Korsikos regionų palyginimais, buvo tinkamai atliktas.

(4)

Prancūzijai turėtų būti leista uždrausti parduoti galutiniam vartotojui miško dauginamąją medžiagą.

(5)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Žemės ūkio, sodininkystės, daržininkystės ir miškininkystės sėklos ir dauginamosios medžiagos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Prancūzijai leidžiama uždrausti parduoti galutiniam vartotojui į priedą įtrauktų regionų kilmės Pinus pinaster Ait. dauginamąją medžiagą, skirtą sėti arba sodinti visuose Prancūzijos administraciniuose regionuose, išskyrus Provence-Alpes-Côte d’Azur, Languedoc-Roussillon ir Korsikos regionus.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Prancūzijos Respublikai.

Priimta Briuselyje, 2005 m. lapkričio 30 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 11, 2000 1 15, p. 17. Direktyva su pakeitimais, padarytais 2003 m. Stojimo aktu.

(2)  OL L 242, 2002 9 10, p. 18.


PRIEDAS

Pinus pinaster Ait. provenencijos regionai Iberijos pusiasalyje

a)

Ispanija:

Provenencijos regiono nuoroda pagal Direktyvos 1999/105/EB 9 straipsnį Ispanijos paskelbtame oficialiame Ispanijos patvirtintos sėklinės bazės sąraše

Provenencijos regiono pavadinimas

1a

Noroeste-litoral

1b

Noroeste-interior

5

Bajo Tietar

15

Sierra de Espadan

16

Levante

18

Moratalla

19

Sierra Almijara-Nevada

20

Sierra Bermeja

A

Benicasim

C

Litoral Catalan

D

La Safor

E

Fuencaliente

F

Sierra de Oria

G

Serrania de Ronda

b)

Portugalija:

visa teritorija.


2.12.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 316/17


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2005 m. lapkričio 30 d.

iš dalies keičiantis 2003 m. Stojimo akto XII priedo B priedėlį dėl tam tikrų Lenkijos mėsos, pieno ir žuvies sektoriaus įmonių

(pranešta dokumentu Nr. C(2005) 4595)

(Tekstas svarbus EEE)

(2005/854/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į Čekijos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Lenkijos, Slovėnijos ir Slovakijos stojimo aktą (1), ypač į jo XII priedo 6 skyriaus B skirsnio I poskirsnio 1 punkto e papunktį,

kadangi:

(1)

Tam tikroms Lenkijos įmonėms, išvardytoms 2003 m. Stojimo akto XII priedo B priedėlyje, buvo suteiktas pereinamasis laikotarpis.

(2)

2003 m. Stojimo akto XII priedo B priedėlis buvo iš dalies pakeistas Komisijos sprendimais 2004/458/EB (2), 2004/471/EB (3), 2004/474/EB (4), 2005/271/EB (5) ir 2005/591/EB (6).

(3)

Pagal oficialų Lenkijos kompetentingos institucijos pareiškimą tam tikros mėsos, pieno ir žuvies sektorius įmonės baigė modernizavimo procesą ir dabar visiškai atitinka Bendrijos teisės aktų nuostatas. Todėl tas įmones reikėtų išbraukti iš įmonių, kurioms suteiktas pereinamasis laikotarpis, sąrašo.

(4)

Dvi mėsos įmonės atsisakė modernizavimo proceso ir paprašė jas perklasifikuoti iš didelio pajėgumo į mažo pajėgumo įmones. Pagal oficialų Lenkijos kompetentingos institucijos pareiškimą tos įmonės visiškai atitinka mažo pajėgumo įmonėms taikomus Bendrijos reikalavimus. Dvi žuvies įmonės nutraukė savo veiklą. Todėl šias įmones reikėtų išbraukti iš įmonių, kurioms suteiktas pereinamasis laikotarpis, sąrašo.

(5)

Todėl 2003 m. Stojimo akto XII priedo B priedėlį reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(6)

Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatiniam komitetui buvo pranešta apie šiame sprendime numatytas priemones,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Šio sprendimo priede išvardytos įmonės išbraukiamos iš 2003 m. Stojimo akto XII priedo B priedėlio.

2 straipsnis

Šis sprendimas yra skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2005 m. lapkričio 30 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 236, 2003 9 23, p. 33.

(2)  OL L 156, 2004 4 30, p. 53; pataisyta versija OL L 202, 2004 6 7, p. 39.

(3)  OL L 160, 2004 4 30, p. 56; pataisyta versija OL L 212, 2004 6 12, p. 31.

(4)  OL L 160, 2004 4 30, p. 73; pataisyta versija OL L 212, 2004 6 12, p. 44.

(5)  OL L 86, 2005 4 5, p. 13.

(6)  OL L 200, 2005 7 30, p. 96.


PRIEDAS

Iš 2003 m. Stojimo akto XII priedo B priedėlio išbraukiamų įmonių sąrašas

MĖSOS ĮMONĖS

Pirminis sąrašas

Nr.

Veterinarinis Nr.

Įmonės pavadinimas

151

24020313

Przetwórstwo Mięsno–Wędliniarskie „Musiał Bestwinka“

227

30220202

Zakład Rzeźniczo Wędliniarski Tadeusz Szczepaniak


Papildomas sąrašas

Nr.

Veterinarinis Nr.

Įmonės pavadinimas

2

02190117

Rolmeks, Spółka z o.o. ul. Kwiatowa 19, 58-130 Żarów, Buków

6

04050204

P.P.H.U. Irex, Irena Jasinska

10

06040201

Masarnia z Ubojnią Stanisław Kurantowicz

11

06050201

Zakład Przetwórstwa Mięsa „MATTHIAS“ Sp. z o.o.

13

06180201

Zakład Przetwórstwa Mięsnego sp. j. P. Zubrzycki, J. Zieliński

16

10030202

Zakład Wędliniarski i Ubojnia Grzegorz Kępa

19

10080209

P.P.H. „Jamir“ Skup, Ubój, Przetwórstwo Mięsa

20

10090302

Sp. j. LIWA Pajęczno

21

10120204

Ubojnia Zwierząt Rzeźnych Zofia Polcyn, Hucisko

25

10180302

Zakłady Mięsne Makro Walichnowy sp. z o.o.

40

12100113

Handel Zwierzętami Rzeźnymi i Ubój „Antocel“, Antoni Słaby

45

12133807

„Lepro.Pol“ Sp. j. Ubój Zwierząt Rzeźnych, Hurtowa Sprzedaż Mięsa

58

16610301

Zakład Przetwórstwa Mięsnego Matejka Joachim

63

18110208

ZPM „Kabanos“, Sp. z o.o.

65

18160206

ZM „Smak.Eko“ sp. z o.o.

76

24150201

Zakład Rzeźniczo – Wędliniarski B. M. Janeta sp. j.

77

24690317

„Selgros“ Sp. z o.o. Dział Produkcji Mięsa

98

30240204

Rolniczy Kombinat Spółdzielczy im. Ludowego Lotnictwa Polskiego w Wilczynie

99

32120201

Z.P.M. Eugeniusz Kowalczyk

101

06180201

Zakład Przetwórstwa Mięsnego Sp. J., Piotr Zubrzycki, Janusz Zieliński, w Kolonii Łaszczówka 49; 22-600 Tomaszów Lubelski

102

06040201

Masarnia z Ubojnią, Stanisław Kurantowicz, ul. Ceglana 25, 22-500 Hrubieszów

104

06050201

ZPM „MATTHIAS“ Sp. z o.o. Kolonia Zamek 48, 23-310 Modliborzyce

124

12090225

Zakład Uboju i Przetwórstwa Mięsnego „WĘDZONKA“ Józef Górka, 32-400 Myślenice, ul. Słowackiego 100

131

18040202

Zakład Przetwórstwa Mięsnego „SZAREK“, 37-500 Jarosław, ul. Widna Góra 74A

152

24150101

P.P.H-U Rzeźnictwo – Wędliniarstwo, Handel i Gastronomia, Tadeusz Kaczyna Zakład nr 1, 44-373 Wodzisław – Zawada, ul. Szybowa 1

154

24150103

PPH „ROMA“ Romana Leks-Krzanowska 44-361 Syrynia, ul. 3 Maja 74

167

2040306

Masarnia i Ubojnia, Bernard Uchman, 72-132 Mosty 52E

168

2040202

ZPM Grupa „Farmer“, Ignacy Zaniewski, 72-200 Nowogard

PAUKŠTIENOS ĮMONĖS

Pirminis sąrašas

Nr.

Veterinarinis Nr.

Įmonės pavadinimas

44

30050503

„IKO“ Kompania Drobiarska, Zakład Drobiarski Sp. z o.o


Papildomas sąrašas

Nr.

Veterinarinis Nr.

Įmonės pavadinimas

170

4010501

Zakład Przemysłu Mięsnego „Dróbalex“ s.c. w Rudnikach

174

6064301

Ubojnia i Handel Drobiem „Ko–Ko“ Sp. j. w Świerczowie

178

24690401

Firma Produkcyjno – Handlowa Hydro sp. z o.o. w Katowicach

190

24700401

PPH „Szendera“ S. Szendera 41-408 Mysłowice, ul. Morgowska 5b

196

30240501

Zakład Drobiarski ROWEX sp z o.o. Ostroróg

198

1661102

Chłodnia Olsztyn Sp. z o.o. Oddział Opole

PIENO SEKTORIUS

Pirminis sąrašas

Nr.

Veterinarinis Nr.

Įmonės pavadinimas

36

12081602

Oddz. Produkcyjny w Miechowie, ul. B. Prusa 5, 32-200 Miechów, OSM Miechów

71

24141602

OSM Bieruń


Papildomas sąrašas

Nr.

Veterinarinis Nr.

Įmonės pavadinimas

3

6081601

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Lubartowie

5

06641601

Zamojska Spółdzielnia Mleczarska; Zamość

8

12101602

Zakład Produkcji Mleczarskiej Z.J.J.Dominik Sp. j.

11

4031601

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Garwolinie

12

14091601

„Mleko“ spółka z o.o. w Lipsku

16

8621604

„Olmlek“ Sp. z o.o., Olsztyn

19

32091601

Spółdzielnia Mleczarska „Mlekosz“ w Koszalinie Serownia w Bobolicach

20

32611601

Spółdzielnia Mleczarska „Mlekosz“ Zakład Mleczarski w Koszalinie

21

04041602

Spółdzielnia Mleczarska w Lisewie, 86-230 Lisewo, ul. Chełmińska 48

22

04141602

Spółdzielnia Mleczarska ul. Podgórna 11, 86-140 Drzycim

23

10081603

Łódzka Spóldzielnia Mleczarska Oddział Produkcyjny Puczniew

31

32011601

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, 78-200 Białogard, ul. Chocimska 2

ŽUVIES SEKTORIUS

Pirminis sąrašas

Nr.

Veterinarinis Nr.

Įmonės pavadinimas

14

22111813

PPH „Pikling“ s.c. E. Kosecki & K. Strachanowski

21

24041802

PPHU „Hur-Pol“


Papildomas sąrašas

Nr.

Veterinarinis Nr.

Įmonės pavadinimas

5

24091801

„SONA“, Sp. z o.o.

21

32151801

„Rybpol“ Spółka Jawna, 78-422 Gwda Wielka, Strażacko

22

06621801

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „AMIKA“ Zakład Przetwórstwa Rybnego, 22-100 Chełm, ul. Rejowiecka 169

23

24141801

„ADMIRAŁ“ Sp. z o.o. 43-143 Lędziny, ul. Pokoju 20

24

24141802

BIG _ FISH’ Sp. z o.o. Zakład Produkcyjny, 43-143 Lędziny, ul. Pokoju 5


2.12.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 316/21


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2005 m. lapkričio 30 d.

iš dalies keičiantis Sprendimą 2005/734/EB, nustatantį biologinio saugumo priemones naminių ir kitų nelaisvėje laikomų paukščių užsikrėtimo labai patogenišku paukščių gripu, kurį sukelia gripo A viruso H5N1 potipis, nuo laukinių paukščių pavojui sumažinti ir nustatantį ankstyvo ligos aptikimo sistemą ypač pažeidžiamose teritorijose

(pranešta dokumentu Nr. C(2005) 4687)

(Tekstas svarbus EEE)

(2005/855/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1990 m. birželio 26 d. Tarybos direktyvą 90/425/EEB dėl Bendrijos vidaus prekyboje tam tikrais gyvūnais ir produktais taikomų veterinarinių ir zootechninių patikrinimų, siekiant užbaigti vidaus rinkos kūrimą (1), ypač į jos 10 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

(1)

Siekiant užtikrinti situacijos kontrolę valstybėse narėse, Komisija priėmė 2005 m. spalio 17 d. Sprendimą 2005/732/EB, patvirtinantį programas naminių ir laukinių paukščių sergamumo paukščių gripu tyrimų vykdymui šalyse narėse 2005 metais bei nustatantį ataskaitų pateikimo ir reikalavimų atitikimo gauti Bendrijos finansinei paramai šių programų vykdymo išlaidoms padengti taisykles (2).

(2)

Siekiant sumažinti labai patogeniško paukščių gripo, kurį sukelia A gripo viruso H5N1 potipis, užsikrėtimo nuo laukinių paukščių pavojų paukščių ūkiuose ir kitose patalpose, kur paukščiai laikomi nelaisvėje, buvo priimtas 2005 m. spalio 19 d. Komisijos sprendimas 2005/734/EB, nustatantis biologinio saugumo priemones naminių ir kitų nelaisvėje laikomų paukščių užsikrėtimo labai patogenišku paukščių gripu, kurį sukelia gripo A viruso H5N1 potipis, nuo laukinių paukščių pavojui sumažinti ir nustatantis ankstyvo ligos aptikimo sistemą ypač pažeidžiamose teritorijose (3).

(3)

Remiantis tuo sprendimu valstybės narės turi nustatyti atskirus ūkius, laikančius naminius ar kitus nelaisvėje laikomus paukščius, kurie pagal epidemiologinius ir ornitologinius duomenis turėtų būti pripažinti ypač pažeidžiami laukinių paukščių platinamo paukščių gripo, kurį sukelia A gripo viruso H5N1 potipis, atžvilgiu.

(4)

Atsižvelgiant į naujausius epidemiologinius ir ornitologinius duomenis, reikėtų reguliariai numatyti ir nuolat įvertinti tokį pavojų, siekiant nuolat nustatyti ypač pažeidžiamas teritorijas.

(5)

Reikia aiškiai nustatyti, koks yra paukščių, dalyvaujančių kultūrinių renginių metu organizuojamose varžybose skrendant nuo vieno taško iki kito, vaidmuo epidemiologiniu atžvilgiu.

(6)

Be to, atsižvelgiant į naujausius epidemiologinių ir ornitologinių duomenų pokyčius, reikėtų numatyti pratęsti Sprendime 2005/734/EB numatytų priemonių taikymo laikotarpį.

(7)

Todėl Sprendimas 2005/734/EB turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas.

(8)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimas 2005/734/EB iš dalies keičiamas taip:

1)

1 straipsnis papildomas tokia 4 dalimi:

„4.   Valstybės narės reguliariai persvarsto priemones, kurių jos ėmėsi vadovaudamosi Sprendimo 2005/732/EB 1 dalimi ir jame numatytų tyrimų duomenimis, kad, atsižvelgdamos į epidemiologinę ir ornitologinę situaciją, nustatytų, kuriose jų teritorijų vietovėse yra ypač didelis pavojus užsikrėsti paukščių gripu.“;

2)

2a straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Valstybės narės užtikrina, kad būtų draudžiama naminius ir kitus paukščius gabenti į turgus, pasirodymus, parodas ir kultūros renginius, įskaitant varžybas skrendant nuo vieno taško iki kito.

Tačiau kompetentinga institucija gali leisti tokius naminių ir kitų nelaisvėje laikomų paukščių sambūrius, jei rizikos įvertinimo rezultatas yra palankus.“;

3)

4 straipsnyje data „2005 m. gruodžio 1 d.“ pakeičiama „2006 m. gegužės 31 d.“;

4)

I priedas atitinkamai iš dalies keičiamas pagal šio sprendimo priedą.

2 straipsnis

Valstybės narės nedelsdamos imasi šiam sprendimui įvykdyti reikalingų priemonių ir jas paskelbia. Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2005 m. lapkričio 30 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 224, 1990 8 18, p. 29. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/33/EB (OL L 315, 2002 11 19, p. 14).

(2)  OL L 274, 2005 10 20, p. 95.

(3)  OL L 274, 2005 10 20, p. 105. Sprendimas su pakeitimais, padarytais Sprendimu 2005/745/EB (OL L 279, 2005 10 22, p. 79).


PRIEDAS

Sprendimo 2005/734/EB I priedo I dalies pirma įtrauka pakeičiama taip:

„—

Ūkių buvimas šalia paukščių, ypač iš centrinės ir rytų Azijos, Kaspijos ir Juodosios jūrų regionų, Artimųjų Rytų ir Afrikos atskrendančių paukščių migracijos kelių;“.


Klaidų ištaisymas

2.12.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 316/23


2005 m. rugpjūčio 26 d. Komisijos sprendimo 2005/629/EB, įsteigiančio Žuvininkystės mokslo, technikos ir ekonomikos komitetą, klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 225, 2005 m. rugpjūčio 31 d. )

Sprendimą 2005/629/EB skaityti taip:

KOMISIJOS SPRENDIMAS

2005 m. rugpjūčio 26 d.

įsteigiantis Žuvininkystės mokslo, technikos ir ekonomikos komitetą

(2005/629/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2002 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2371/2002 dėl žuvų išteklių apsaugos ir tausojančio naudojimo pagal Bendrąją žuvininkystės politiką (1), ypač jo 33 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Bendrijos žuvininkystės ir akvakultūros politikai įgyvendinti yra būtina aukštos kvalifikacijos mokslinio personalo parama, ypač taikant jūrų ir žuvų biologijos, žvejybos technologijos, žuvininkystės ekonomikos ar panašias disciplinas arba vykdant tyrimus ir renkant duomenis žvejybos ir akvakultūros srityse.

(2)

Šią paramą turėtų teikti Komisijoje įsteigtas nuolatinis Žuvininkystės mokslo, technikos ir ekonomikos komitetas (ŽMTEK).

(3)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 2371/2002 33 straipsnį, Komisija turėtų reguliariai konsultuotis su ŽMTEK gyvųjų vandens išteklių apsaugos ir valdymo klausimais, įskaitant biologinius, ekonominius, aplinkos, socialinius ir techninius aspektus, o teikdama siūlymus dėl žuvininkystės valdymo pagal to reglamento nuostatas, atsižvelgti į jo patarimus.

(4)

ŽMTEK patarimai dėl su žuvininkyste susijusių klausimų turi būti grindžiami kompetencijos, nepriklausomumo, nešališkumo bei skaidrumo principais.

(5)

Būtina, kad ŽMTEK kuo efektyviau išnaudotų nepriklausomus ekspertus Bendrijoje ir už jos ribų, kai reikia atsakyti į konkrečius klausimus.

(6)

Atsižvelgiant į darytinų pakeitimų skaičių ir svarbą, 1993 m. lapkričio 19 d. Komisijos sprendimas 93/619/EB dėl Žuvininkystės mokslo, technikos ir ekonomikos komiteto įsteigimo (2) turėtų būti panaikintas,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Komiteto įsteigimas

Įsteigiamas Žuvininkystės mokslo, technikos ir ekonomikos komitetas (toliau – ŽMTEK).

2 straipsnis

ŽMTEK vaidmuo

1.   Komisija reguliariai arba, kai reikia, prašo ŽMTEK pateikti nuomones Reglamento (EB) Nr. 2371/2002 33 straipsnio 1 dalyje nurodytais klausimais. Komisija gali pareikalauti priimti tokią nuomonę per apibrėžtą laiko tarpą.

2.   ŽMTEK gali savo iniciatyva pateikti Komisijai nuomonę Reglamento (EB) Nr. 2371/2002 33 straipsnio 1 dalyje numatytais klausimais.

3.   ŽMTEK parengia metinę ataskaitą dėl:

a)

Europos bendrijai svarbių žuvų išteklių būklės;

b)

žuvų išteklių būklės ekonominių padarinių;

c)

žvejybos veiklos raidos, atsižvelgdamas į biologinius, ekologinius, techninius ir ekonominius veiksnius;

d)

kitų, turinčių įtakos žuvininkystei ekonominių veiksnių.

3 straipsnis

Struktūra

1.   ŽMTEK sudaro ne mažiau kaip 30 narių ir ne daugiau kaip 35 nariai.

2.   ŽMTEK nariai yra jūrų biologijos, jūrų ekologijos, žuvininkystės mokslo, gamtos išsaugojimo, populiacijos dinamikos, statistikos, žvejybos įrangos technologijų, akvakultūros bei žuvininkystės ir akvakultūros ekonomikos mokslų ekspertai.

4 straipsnis

ŽMTEK narių paskyrimas ir rezervo sąrašo sudarymas

1.   Komisija skiria ŽMTEK narius iš tinkamų kandidatų sąrašo. Sąrašas sudaromas paskelbus atvirą kvietimą pareikšti susidomėjimą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir Komisijos tinklalapyje.

2.   ŽMTEK nariai skiriami remiantis jų kompetencija ir geografiniu pasiskirstymu, siekiant, kad būtų atspindėta mokslo klausimų įvairovė ir požiūriai Bendrijoje.

3.   ŽMTEK narių sąrašas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, o kartu su trumpu kiekvieno nario gyvenimo aprašymu – Komisijos tinklalapyje.

4.   Nepaskirti, tačiau tinkami darbui ŽMTEK kandidatai, įtraukiami į rezervo sąrašą. Komisija gali naudotis rezervo sąrašu, pagal 6 straipsnio 3 dalį ieškodama tinkamų kandidatų vietoj palikusių ŽMTEK narių.

5.   Rezervo sąrašas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir Komisijos tinklalapyje.

5 straipsnis

Pirmininko ir pirmininko pavaduotojų rinkimai

ŽMTEK iš savo narių trejų metų laikotarpiui išsirenka pirmininką ir du pirmininko pavaduotojus. ŽMTEK pirmininkas ir pirmininko pavaduotojai negali būti renkami į tą patį postą dviems kadencijoms iš eilės.

6 straipsnis

Kadencijos trukmė

1.   ŽMTEK nario kadencija trunka trejus metus ir gali būti pratęsta kitiems trejų metų laikotarpiams.

2.   Pasibaigus trejų metų kadencijai, pirmininkas, pirmininko pavaduotojai ir ŽMTEK nariai eina pareigas tol, kol bus pakeisti arba išrinkti kitai kadencijai.

3.   Jeigu narys aktyviai nedalyvauja ŽMTEK darbe, turi interesų konfliktą arba nori atsistatydinti, Komisija gali nutraukti jo narystę.

7 straipsnis

Išorės ekspertai

Komisijai pritarus, ŽMTEK gali pakviesti ekspertus, kurie nėra ŽMTEK nariai, tačiau turi atitinkamą mokslo žinių bei kompetencijos prisidėti prie komiteto darbo.

8 straipsnis

Darbo grupės

Komisijai pritarus, ŽMTEK gali kurti atitinkamas darbo grupes aiškiai apibrėžtoms užduotims vykdyti. Darbo grupę sudaro iš išorės ekspertų ir mažiausiai dviejų ŽMTEK narių. Jie pateikia ataskaitą ŽMTEK per nurodytą laiko tarpą.

9 straipsnis

Kompensacijos ir išmokos

1.   ŽMTEK nariai ir išorės ekspertai turi teisę gauti išmoką už dalyvavimą ŽMTEK ir darbo grupių posėdžiuose bei už tai, kad atlieka pranešėjo konkrečiais klausimais pareigas kaip numatyta priede.

2.   Komisija apmoka ŽMTEK narių ir išorės ekspertų kelionės ir pragyvenimo išlaidas.

10 straipsnis

ŽMTEK ir Komisijos santykiai

1.   Komisija patvirtina ir šaukia ŽMTEK ir jo darbo grupių posėdžius.

2.   Komisija gali dalyvauti ŽMTEK ir jos darbo grupių posėdžiuose.

3.   Komisija gali kviesti ekspertus, kurie nėra ŽMTEK nariai, dalyvauti ŽMTEK posėdžiuose ir jo darbo grupėse.

11 straipsnis

Darbo tvarkos taisyklės

1.   ŽMTEK, Komisijai pritariant, priima savo darbo taisykles. Darbo taisyklės užtikrina, kad ŽMTEK vykdytų savo užduotis, laikydamasis kompetencijos, nepriklausomumo ir skaidrumo principų ir deramai atsižvelgdamas į teisėtus mokesčių slaptumo ir komercinio konfidencialumo reikalavimus.

2.   Darbo tvarkos taisyklės pirmiausia apima:

a)

ŽMTEK pirmininko ir pirmininko pavaduotojų rinkimus;

b)

šių klausimų tvarką:

i)

prašymų patarti svarstymas;

ii)

sprendimų priėmimas įprastomis sąlygomis ir, jei klausimas skubus, paspartinta susirašinėjimo procedūra;

c)

darbo grupių steigimas ir organizavimas, darbo grupių pirmininkų paskyrimas ir jų užduočių apibūdinimas;

d)

posėdžių protokolai, įskaitant nuomonių, kurios skyrėsi nuo patvirtintosios, išsami informacija;

e)

išorės ekspertų vaidmuo;

f)

pranešėjų skyrimas ir jų užduočių apibūdinimas;

g)

mokslinių nuomonių forma ir turinys ir jų nuoseklumą užtikrinanti bei gerinanti tvarka;

h)

ŽMTEK narių ir išorės ekspertų atsakomybė ir įsipareigojimai, atsižvelgiant į jų išorės kontaktus;

i)

ŽMTEK atstovavimas Žvejybos ir akvakultūros patariamajame komitete (ŽAPK).

j)

ŽMTEK narių dalyvavimas regioninėse patariamosiose tarybose (RPT).

3.   Darbo tvarkos taisyklės skelbiamos Komisijos tinklalapyje.

12 straipsnis

Sprendimai ir nuomonės

1.   ŽMTEK sprendžia posėdyje dalyvaujančių narių dauguma. Sprendimai ir nuomonės gali būti priimti tik tuomet, jei 70 % ŽMTEK narių balsavo arba susilaikė.

2.   Mažumos pagrįstos nuomonės, nurodant jas palaikančius narius, įtraukiamos į ŽMTEK nuomones.

3.   ŽMTEK nuomonės nedelsiant skelbiamos Komisijos tinklalapyje, nepažeidžiant komercinio konfidencialumo.

13 straipsnis

Nepriklausomumas

1.   ŽMTEK nariai skiriami ir išorės ekspertai kviečiami kaip individualūs asmenys. Jie negali perduoti savo įgaliojimų.

2.   ŽMTEK nariai ir išorės ekspertai veikia nepriklausomai nuo valstybių narių ir suinteresuotųjų šalių. Jie deklaruoja įsipareigojimą veikti visuomenės interesų labui ir deklaruoja interesus, patvirtindami, kad neturi interesų, kurie galėtų kelti abejonių dėl jų nepriklausomumo. Šios deklaracijos pateikiamos raštu ir turi būti skelbiamos viešai. ŽMTEK nariai deklaruoja įsipareigojimus kiekvienais metais.

3.   Kiekviename ŽMTEK ir darbo grupių posėdyje ŽMTEK nariai ir išorės ekspertai deklaruoja visus konkrečius interesus, kurie galėtų kelti abejonių dėl jų nepriklausomumo konkrečių darbotvarkės klausimų atžvilgiu.

14 straipsnis

Konfidencialumas

1.   ŽMTEK nariai ir išorės ekspertai neatskleidžia daugiau informacijos, gautos dirbant ŽMTEK arba darbo grupėse, nei atskleidžiama ŽMTEK nuomonėse.

2.   Jeigu Komisija praneša ŽMTEK, kad prašoma nuomonė priskiriama konfidencialiems klausimams, tik ŽMTEK nariai ir Komisijos atstovas dalyvauja darbo grupės veikloje.

15 straipsnis

ŽMTEK sekretoriatas

1.   Komisija suteikia sekretoriato aprūpinimą ŽMTEK ir jo darbo grupėms.

2.   Sekretoriatas atsako už techninę ir administracinę pagalbą ir koordinavimą, siekiant palengvinti ŽMTEK veiksmingą funkcionavimą ir organizuojant darbo grupių posėdžius.

3.   Jei reikia, sekretoriatas koordinuoja ŽMTEK ir jo darbo grupių veiklą su kitomis Bendrijos ir tarptautinėmis institucijomis.

16 straipsnis

Baigiamosios nuostatos

1.   Sprendimas 93/619/EB panaikinamas.

2.   Pagal Komisijos sprendimo 93/619/EB 1 straipsnį paskirti ŽMTEK nariai toliau eina savo pareigas kaip šiuo sprendimu įsteigto komiteto nariai, kol bus paskirti nauji ŽMTEK nariai, remiantis šio sprendimo 3 straipsniu.

3.   Pasibaigus šio straipsnio 2 dalyje nurodytų narių kadencijai, 5 straipsnio nuostatos taikomos mutatis mutandis.

Priimta Briuselyje, 2005 m. rugpjūčio 26 d.

Komisijos vardu

Joe BORG

Komisijos narys

PRIEDAS

IŠMOKOS

ŽMTEK nariai ir išorės ekspertai turi teisę gauti išmokas už dalyvavimą šioje ŽMTEK veikloje:

Dalyvavimas ŽMTEK posėdžiuose ir darbo grupėse

EUR už visą dieną

ŽMTEK posėdžiai

Darbo grupės

Pirmininkas

300

300

Pirmininko pavaduotojas (3)

300

0

Kiti dalyviai

250

250

Jeigu dalyvaujama tik iš ryto arba po pietų, išmoka turėtų sudaryti 50 % visos dienos išmokos.

Pranešimai

EUR

ŽMTEK nuomonės plenariniuose posėdžiuose arba susirašinėjant (4)

Pradinės ataskaitos (5) prieš ŽMTEK ir darbo grupių posėdžius

Pranešėjas

300

300 (6)


(1)  OL L 358, 2002 12 31, p. 59.

(2)  OL L 297, 1993 12 2, p. 25.

(3)  Numatyta tik ŽMTEK posėdžiams

(4)  Išmoka mokama už nuomonės pateikimą.

(5)  Santraukos, tyrimai ir aiškinamoji informacija.

(6)  Išmoka turėtų būti mokama už Komisijos nustatytą laikotarpį nurodytą prieš tai raštu sudarytoje sutartyje, kuris neviršytų 15 dienų. Vis dėlto Komisija, jei reikia, gali nuspręsti padidinti dienų skaičių.