ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 312

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

48 tomas
2005m. lapkričio 29d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

*

2005 m. lapkričio 14 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1946/2005, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2007/2000 dėl išimtinių prekybos priemonių įvedimo šalims ir teritorijoms, dalyvaujančioms Europos Sąjungos stabilizacijos ir asociacijos procese ar su juo susijusioms

1

 

*

2005 m. lapkričio 23 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1947/2005, dėl bendro sėklos rinkos organizavimo ir panaikinantis Reglamentus (EEB) Nr. 2358/71 ir (EEB) Nr. 1674/72

3

 

 

2005 m. lapkričio 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1948/2005, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

8

 

*

2005 m. lapkričio 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1949/2005, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1917/2000 dėl prekybos specifinėmis prekėmis ir su remonto sandoriais susijusios prekybos duomenų neįtraukimo

10

 

*

2005 m. lapkričio 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1950/2005, suderinantis keletą reglamentų, susijusių su grūdų, ryžių ir bulvių krakmolo rinkomis, dėl Čekijos Respublikos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Lenkijos, Slovėnijos ir Slovakijos įstojimo į Europos Sąjungą

18

 

 

2005 m. lapkričio 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1951/2005, iš dalies keičiantis Reglamente (EB) Nr. 1011/2005 nustatytų kai kurių cukraus sektoriaus produktų reprezentacines kainas ir papildomus importo muitų dydžius 2005–2006 prekybos metams

45

 

*

2005 m. lapkričio 28 d. Komisijos direktyva 2005/81/EB, iš dalies keičianti Direktyvą 80/723/EEB dėl finansinių santykių tarp valstybių narių ir valstybės įmonių skaidrumo bei dėl finansinio skaidrumo tam tikrose įmonėse ( 1 )

47

 

 

II   Aktai, kurių skelbti neprivaloma

 

 

Europos Parlamentas
Taryba
Komisija

 

*

2005 m. lapkričio 4 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos sprendimas, dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) Priežiūros komiteto narių paskyrimo

49

 

 

Taryba

 

*

2005 m. lapkričio 8 d. Tarybos Sprendimas, dėl tam tikrose trečiosiose šalyse vykdomos veislės palaikymo praktikos patikrinimų lygiavertiškumo, ir iš dalies keičiantis Sprendimą 2003/17/EB

51

 

*

2005 m. lapkričio 14 d. Tarybos rekomendacija, dėl prioritetinių veiksmų siekiant Europoje didinti bendradarbiavimą archyvų srityje

55

 

*

2005 m. lapkričio 16 d. Politinio ir saugumo komiteto sprendimas EUPOL COPPS/1/2005 dėl Europos Sąjungos policijos misijos Palestinos teritorijose (EUPOL COPPS) vadovo-policijos komisaro skyrimo

57

 

*

2005 m. lapkričio 21 d. Tarybos sprendimas, dėl Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nario skyrimo

58

 

*

2005 m. lapkričio 24 d. Tarybos sprendimas, dėl Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto Prancūzijai atstovaujančio nario skyrimo

59

 

 

Komisija

 

*

2005 m. liepos 13 d. Komisijos sprendimas, skelbiančio, kad koncentracija yra suderinama su bendrąja rinka ir EEE susitarimo veikimu Byloje Nr. COMP/M.3625 – Blackstone/Acetex (pranešta dokumentu Nr. C(2005) 2672)

60

 

*

2005 m. lapkričio 25 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 2004/4/EB, leidžiantį valstybėms narėms Egipto atžvilgiu laikinai imtis neatidėliotinų priemonių, apsaugančių nuo Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith plitimo (pranešta dokumentu Nr. C(2005) 4525)

63

 

*

2005 m. lapkričio 28 d. Komisijos sprendimas, leidžiantis laikinai prekiauti tam tikra Triticum durum rūšies sėkla, neatitinkančia Tarybos direktyvos 66/402/EEB reikalavimų (pranešta dokumentu Nr. C(2005) 4527)  ( 1 )

65

 

*

2005 m. lapkričio 28 d. Komisijos sprendimas, dėl EB sutarties 86 straipsnio 2 dalies taikymo valstybės pagalbai kompensacijos už viešąją paslaugą forma skiriamai tam tikroms įmonėms, kurioms patikėta teikti bendros ekonominės svarbos paslaugas (pranešta dokumentu Nr. C(2005) 2673)

67

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, kuriuos skelbti privaloma

29.11.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 312/1


TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1946/2005

2005 m. lapkričio 14 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2007/2000 dėl išimtinių prekybos priemonių įvedimo šalims ir teritorijoms, dalyvaujančioms Europos Sąjungos stabilizacijos ir asociacijos procese ar su juo susijusioms

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 133 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 2007/2000 (1) galiojimas baigiasi 2005 m. gruodžio 31 d.

(2)

Kadangi stabilizacijos ir asociacijos susitarimai dar nėra sudaryti su visomis Vakarų Balkanų šalimis, reikia pratęsti Reglamento (EB) Nr. 2007/2000 galiojimą.

(3)

Išlaikant atvirą rinką, tikimasi prisidėti prie politinės ir ekonominės proceso stabilizacijos regione, nesukeliant neigiamo poveikio Bendrijai. Atitinkamai šie lengvatiniai tarifai turėtų būti taikomi ir toliau – nuo 2006 m. sausio 1 d. iki 2010 m. gruodžio 31 d.

(4)

2003 m. vasario 4 d. Jugoslavijos Federacinėje Respublikoje buvo priimta Konstitucinė chartija, kuria šalies pavadinimas buvo pakeistas į Serbiją ir Juodkalniją ir kuri padalino Valstybės Sąjungos ir ją sudarančių dviejų Respublikų kompetenciją.

(5)

Be to, Reglamente (EB) Nr. 2007/2000 numatytos prekybos priemonės turėtų būti taikomos atsižvelgiant į tai, kad Juodkalnijos Respublika, Serbijos Respublika ir Kosovas, kaip apibrėžta Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijoje Nr. 1244 (1999), sudaro atskiras muitų teritorijas.

(6)

Bendrija su Serbijos Respublika sudarė susitarimą dėl prekybos tekstilės gaminiais (2),

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 2007/2000 iš dalies keičiamas taip:

1)

1 straipsnio 1 ir 2 dalyse žodžiai „bei Serbija ir Juodkalnija, įskaitant Kosovą“ pakeičiami žodžiais „ir Juodkalnijos, Serbijos arba Kosovo muitų teritorijose“.

2)

3 straipsnio 1 ir 3 dalyse žodžiai „Jugoslavijos Federacinė Respublika“ pakeičiami žodžiais „Juodkalnijos arba Kosovo muitų teritorijos“.

3)

4 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

2 dalies d punkte žodžiai „Jugoslavijos Federacinė Respublika, įskaitant Kosovą“ pakeičiami žodžiais „Juodkalnijos, Serbijos arba Kosovo muitų teritorijose“;

b)

4 dalies pirmajame sakinyje ir šios dalies c punkte žodžiai „Serbija ir Juodkalnija, įskaitant Kosovą“ pakeičiami žodžiais „Juodkalnijos, Serbijos arba Kosovo muitų teritorijose“;

4)

17 straipsnyje data „2005 m. gruodžio 31 d.“ pakeičiama data „2010 m. gruodžio 31 d.“;

5)

I priedo skiltyje „Naudos gavėjai“ žodžiai „Jugoslavijos Federacinė Respublika, įskaitant Kosovą“ visur pakeičiami žodžiais „Juodkalnijos, Serbijos arba Kosovo muitų teritorijos“.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2006 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. lapkričio 14 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

T. JOWELL


(1)  OL L 240, 2000 9 23, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1282/2005 (OL L 203, 2005 8 4, p. 6).

(2)  OL L 90, 2005 4 8, p. 36.


29.11.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 312/3


TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1947/2005

2005 m. lapkričio 23 d.

dėl bendro sėklos rinkos organizavimo ir panaikinantis Reglamentus (EEB) Nr. 2358/71 ir (EEB) Nr. 1674/72

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 36 straipsnį ir 37 straipsnio 2 dalies trečią pastraipą,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (1),

atsižvelgdami į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (2),

kadangi:

(1)

Bendra žemės ūkio produktų rinka turėtų veikti ir plėtotis kartu kuriant bendrą žemės ūkio politiką, kuri visų pirma apimtų bendrą žemės ūkio rinkų, galinčių, priklausomai nuo produktų, įgauti skirtingą formą, organizavimą.

(2)

1971 m. spalio 26 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2358/71 dėl bendro sėklos rinkos organizavimo (3) buvo keletą kartų iš esmės keičiamas, ypač 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1782/2003, nustatančiu bendrąsias tiesioginės paramos schemų pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir nustatančiu tam tikras paramos schemas ūkininkams (4). Siekiant aiškumo, Reglamentas (EEB) Nr. 2358/71 turėtų būti panaikintas ir pakeistas nauju reglamentu.

(3)

1972 m. rugpjūčio 2 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1674/72, nustatančio pagalbos skyrimo ir finansavimo bendrąsias taisykles (5), nuostatos buvo pakartotos įgyvendinimo taisyklėse, nustatytose 2004 m. spalio 29 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1973/2004, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1782/2003 nuostatų dėl to reglamento IV ir IVa antraštinėse dalyse numatytų paramos schemų ir atidėtos žemės naudojimo žaliavoms auginti taikymo taisykles (6) 10 skyriuje. Todėl reikėtų panaikinti Reglamentą (EEB) Nr. 1674/72.

(4)

Tam, kad būtų galima stebėti sėklos prekybos su trečiosiomis šalimis apimtį, turėtų būti numatyta galimybė nustatyti importo licencijų sistemą, pagal kurią reikėtų pateikti užstatą, užtikrinantį, kad būtų atliekami veiksmai, kuriems reikalingos šios licencijos.

(5)

Muitų mokesčių sistema leidžia atsisakyti visų kitų apsaugos formų iš trečiųjų šalių importuojamoms prekėms.

(6)

Vidaus rinka ir muitų mokesčių mechanizmas galėtų, esant išimtinėms aplinkybėms, pasirodyti esąs nepakankamas. Tokiais atvejais, kad Bendrijos rinka neliktų neapsaugota nuo galimų trikdymų, Bendrija turėtų galėti nedelsdama imtis visų reikalingų priemonių. Tokios priemonės turėtų būti suderinamos su tarptautiniais Bendrijos įsipareigojimais.

(7)

Skiriant nacionalinę pagalbą, kiltų pavojus tinkamam sėklos vidaus rinkos veikimui. Todėl Sutarties nuostatos, reglamentuojančios valstybės pagalbą, turėtų būti taikomos produktams, kuriems taikomas šis bendras rinkos organizavimas. Tačiau Suomija nuo pat įstojimo, pritarus Komisijai, galėjo atitinkamai skirti pagalbą dėl specifinių savo klimato sąlygų tam tikram sėklos ir tam tikram javų sėklos, išaugintam tiktai Suomijoje, kiekiui.

(8)

Atsižvelgiant į tai, kad bendra sėklos rinka nuolat vystosi, valstybės narės ir Komisija turėtų viena kitai teikti su sėklos rinkos pokyčiais susijusią informaciją.

(9)

Šiam reglamentui įgyvendinti būtinas priemones reikėtų patvirtinti pagal 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimą 1999/468/EB, nustatantį Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (7),

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I SKYRIUS

ĮŽANGINĖS NUOSTATOS

1 straipsnis

Nustatomas bendras sėklos rinkos organizavimas, kuris yra taikomas šiems produktams:

KN kodas

Prekės aprašymas

0712 90 11

Saldžiųjų kukurūzų hibridai, skirti sėjai

0713 10 10

Sėjamieji žirniai (Pisum sativum), skirti sėjai

ex 0713 20 00

Avinžirniai, skirti sėjai

ex 0713 31 00

Vigna mungo (L.) Hepper arba Vigna radiata (L.) Wilczek rūšių pupelės, skirtos sėjai

ex 0713 32 00

Mažosios raudonosios pupelės (Adzuki), (Phaseolus arba Vigna angularis), skirtos sėjai

0713 33 10

Sėjai skirtos daržinės pupelės, įskaitant (Phaseolus vulgaris)

ex 0713 39 00

Kitos pupelės, skirtos sėjai

ex 0713 40 00

Lęšiai, skirti sėjai

ex 0713 50 00

Pupos (Vicia faba var. major) ir (Vicia faba var. equina ir Vicia faba var. minor)

ex 0713 90 00

Kitos džiovintos ankštinės daržovės, skirtos sėjai

1001 90 10

Spelta sėjai

ex 1005 10

Hibridinio kukurūzo sėkla

1006 10 10

Sėjai skirti ryžiai su luobelėmis (žaliaviniai arba neapdoroti)

1007 00 10

Sorgo hibridai, skirti sėjai

1201 00 10

Sėjai skirtos sojų pupelės, skaldytos arba neskaldytos

1202 10 10

Valgomasis arachisas, neskrudintas ar kitaip nekeptas, su luobele, skirtas sėjai

1204 00 10

Linų sėkla, skaldyta arba neskaldyta, skirta sėjai

1205 10 10

Rapsų sėkla, skaldyta arba neskaldyta, skirta sėjai

1206 00 10

Sėjai skirta saulėgrąžų sėkla, skaldyta arba neskaldyta

ex 1207

Sėjai skirta kitos aliejinių augalų sėkla ir vaisiai, skaldyti arba neskaldyti

1209

Sėkla, vaisiai ir sporos, tinkami sėjai

2 straipsnis

Sėklos prekybiniai metai prasideda kiekvienų metų liepos 1 d. ir baigiasi ateinančių metų birželio 30 d.

3 straipsnis

Šis reglamentas taikomas nepažeidžiant Reglamentu (EB) Nr. 1782/2003 numatytų priemonių.

II SKYRIUS

PREKYBA SU TREČIOSIOMIS ŠALIMIS

4 straipsnis

1.   1 straipsnyje išvardytų produktų importavimui į Bendriją gali būti reikalinga importo licencija. Produktai, kurių importui reikalinga importo licencija, nustatomi remiantis 10 straipsnio 2 dalyje numatyta tvarka.

2.   Licencijas išduoda valstybės narės bet kuriam pareiškėjui, neatsižvelgiant į jo įsisteigimo Bendrijoje vietą.

3.   Licencijos galioja visoje Bendrijos teritorijoje vykdomam importui. Tokia licencija išduodama pateikus užstatą, užtikrinantį, kad produktai bus importuoti licencijos galiojimo laikotarpiu. Išskyrus force majeure atvejus, jeigu importas per tą laikotarpį nėra įvykdomas, arba įvykdomas tik iš dalies, užstatas negrąžinamas, arba grąžinama tik dalis užstato.

5 straipsnis

Išskyrus tuos atvejus, kai šiame reglamente numatyta kitaip, 1 straipsnyje išvardytiems produktams taikomos Bendrajame muitų tarife nustatyti muitų mokesčiai.

6 straipsnis

1.   1 straipsnyje nustatytų produktų tarifų klasifikacijai yra taikomos Kombinuotosios nomenklatūros aiškinimo bendrosios taisyklės ir išsamios jos taikymo taisyklės. Su šio reglamento taikymu susijusi tarifų nomenklatūra įtraukiama į Bendrąjį muitų tarifą.

2.   Išskyrus atvejus, kai šiame reglamente arba juo vadovaujantis priimtose nuostatose numatyta kitaip, prekiaujant su trečiosiomis šalimis draudžiama:

a)

rinkti rinkliavas, turinčias lygiavertį poveikį muito mokesčiams;

b)

taikyti bet kokį kiekybinį apribojimą ar lygiaverčio poveikio priemonę.

7 straipsnis

1.   Jeigu dėl importo arba eksporto sutrinka vieno arba kelių 1 straipsnyje nurodytų produktų Bendrijos rinka arba jai gresia rimti sutrikimai, kurie gali trukdyti įgyvendinti Sutarties 33 straipsnyje iškeltus tikslus, prekyboje su šalimis, kurios nėra Pasaulio prekybos organizacijos narės, gali būti taikomos atitinkamos priemonės, kol bus pašalinti minėti sutrikimai arba jų grėsmė.

2.   Jeigu susidaro šio straipsnio 1 dalyje nurodyta padėtis, Komisija valstybės narės prašymu arba savo iniciatyva priima sprendimą dėl būtinų priemonių. Valstybės narės yra informuojamos apie tokias priemones, ir šios priemonės yra taikomos nedelsiant. Gavusi valstybės narės prašymą, Komisija priima sprendimą per tris darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos.

3.   Kiekviena valstybė narė gali informuoti Tarybą apie 2 dalyje numatytas taikomas priemones per tris darbo dienas nuo pranešimo apie jas gavimo dienos. Taryba susirenka iš karto. Per mėnesį nuo tos dienos, kai klausimas jai buvo perduotas, Taryba kvalifikuota balsų dauguma gali iš dalies pakeisti arba panaikinti konkrečias priemones.

4.   Pagal šį straipsnį priimtos nuostatos taikomos, atsižvelgiant į įsipareigojimus, kylančius iš pagal Sutarties 300 straipsnio 2 dalį sudarytų susitarimų.

III SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

8 straipsnis

1.   Išskyrus tuos atvejus, kai šiame reglamente numatyta kitaip, 1 straipsnyje išvardytų produktų gamybai ir prekybai taikomi Sutarties 87, 88 ir 89 straipsniai.

2.   Tačiau Suomija dėl specifinių savo klimato sąlygų gali skirti valstybės pagalbą už tam tikrus tik šioje valstybėje išaugintos sėklos ir javų sėklos kiekius, prieš tai gavusi Komisijos leidimą.

Remdamasi laiku Suomijos pateikta informacija, Komisija Tarybai perduos pagalbos, kurią buvo leista suteikti, rezultatų ataskaitą su reikiamais pasiūlymais iki 2006 m. sausio 1 d.

9 straipsnis

Valstybės narės ir Komisija perduoda viena kitai informaciją, būtiną norint įgyvendinti šį reglamentą.

10 straipsnis

1.   Komisijai padeda Sėklininkystės vadybos komitetas (toliau – Komitetas).

2.   Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 4 ir 7 straipsniai.

Sprendimo 1999/468/EB 4 straipsnio 3 dalyje nustatytas terminas yra vienas mėnuo.

3.   Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles.

11 straipsnis

Išsamios šio reglamento taikymo taisyklės ir ypač 4 straipsnyje numatytų licencijų galiojimo trukmė bei 9 straipsnyje numatytos informacijos teikimo taisyklės priimamos vadovaujantis 10 straipsnio 2 dalyje numatyta tvarka.

IV SKYRIUS

PEREINAMOJO LAIKOTARPIO IR BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

12 straipsnis

1.   Reglamentai (EEB) Nr. 2358/71 ir (EEB) Nr. 1674/72 panaikinami.

2.   Nuorodos į Reglamentą (EEB) Nr. 2358/71 suprantamos kaip nuorodos į šį reglamentą ir skaitomos pagal priede pateiktą koreliacijos lentelę.

13 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2006 m. liepos 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. lapkričio 23 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

M. BECKETT


(1)  Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.

(2)  2005 m. spalio 26 d. po neprivalomos konsultacijos pareikšta nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(3)  OL L 246, 1971 11 5, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1782/2003 (OL L 270, 2003 10 21, p. 1).

(4)  OL L 270, 2003 10 21, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 118/2005 (OL L 24, 2005 1 27, p. 15).

(5)  OL L 177, 1972 8 4, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EEB) Nr. 3795/85 (OL L 367, 1985 12 31, p. 21).

(6)  OL L 345, 2004 11 20, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pa keitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1044/2005 (OL L 172, 2005 7 5, p. 76).

(7)  OL L 184, 1999 7 17, p. 23.


PRIEDAS

Koreliacijos lentelė

Reglamentas (EEB) Nr. 2358/71

Šis reglamentas

1 straipsnis

1 straipsnis

2 straipsnis

2 straipsnis

3 straipsnis

3 straipsnis

3a straipsnis

4 straipsnio 1 dalis ir 2 dalies pirmoji pastraipa

4 straipsnis

4 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

11 straipsnis

5 straipsnio 1 dalis

5 straipsnis

5 straipsnio 2 dalis, 6 straipsnis

6 straipsnis

7 straipsnis

7 straipsnis

8 straipsnis

8 straipsnis

9 straipsnis, pirmas sakinys

9 straipsnis

9 straipsnis, antras sakinys

11 straipsnis

11 straipsnis

10 straipsnis

12 straipsnis

13 straipsnis

14 straipsnis

15 straipsnis

16 straipsnis

12 straipsnis

17 straipsnis

13 straipsnis


29.11.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 312/8


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1948/2005

2005 m. lapkričio 28 d.

nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1994 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 3223/94 dėl vaisių ir daržovių importo taisyklių (1), ypač į jo 4 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Vadovaujantis Urugvajaus raundo daugiašalių prekybos derybų rezultatais Reglamentas (EB) Nr. 3223/94 numato kriterijus, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo vertes iš trečiųjų šalių importuojamiems jo priede išvardintiems produktams ir laikotarpiams.

(2)

Laikantis aukščiau nurodytų kriterijų, standartinės importo vertės turi būti nustatytos tokios, kaip nurodyta šio reglamento priede,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 3223/94 4 straipsnyje nurodytos standartinės importo vertės nustatomos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. lapkričio 29 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. lapkričio 28 d.

Komisijos vardu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalinis direktorius žemės ūkio ir kaimo plėtros reikalams


(1)  OL L 337, 1994 12 24, p. 66. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 386/2005 (OL L 62, 2005 3 9, p. 3).


PRIEDAS

prie 2005 m. lapkričio 28 d. Komisijos reglamento, nustatančio kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

052

50,9

204

27,7

999

39,3

0707 00 05

052

136,8

204

54,6

999

95,7

0709 90 70

052

117,9

204

69,2

999

93,6

0805 20 10

204

65,3

624

83,4

999

74,4

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

72,9

624

112,5

999

92,7

0805 50 10

052

67,4

388

74,2

999

70,8

0808 10 80

388

68,5

400

92,7

404

91,6

720

91,8

999

86,2

0808 20 50

052

73,0

400

92,7

720

48,3

999

71,3


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 750/2005 (OL L 126, 2005 5 19, p. 12). Kodas „999“ žymi „kitą kilmę“.


29.11.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 312/10


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1949/2005

2005 m. lapkričio 28 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1917/2000 dėl prekybos specifinėmis prekėmis ir su remonto sandoriais susijusios prekybos duomenų neįtraukimo

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1995 m. gegužės 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1172/95 dėl statistinių duomenų apie Bendrijos ir jos valstybių narių prekybą su valstybėmis, kurios nėra narės (1), ypač į jo 4 straipsnio 1 dalį, 6 straipsnio 2 dalį, 9 straipsnio 1 dalį, 10 straipsnio 4 dalį ir 15 straipsnį,

kadangi:

(1)

2000 m. rugsėjo 7 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 1917/2000, nustatančiame tam tikras Tarybos reglamento (EB) Nr. 1172/95 dėl statistinių duomenų apie užsienio prekybą įgyvendinimo nuostatas (2), yra nurodyti rinktini užsienio prekybos statistinių duomenų elementai bei išvardytos prekės ir jų gabenimo atvejai, kurių nereikia įtraukti į statistinius duomenis arba kurioms dėl metodologinių priežasčių reikalingos atskiros nuostatos.

(2)

Ten kur įmanoma, duomenims apie prekyba prekėmis tarp valstybių narių ir prekyba prekėmis su valstybėmis, kurios nėra narės, turėtų būti taikomi bendri apibrėžimai ir sąvokos. Kadangi 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 638/2004 dėl prekybos prekėmis tarp valstybių narių Bendrijos statistinių duomenų, panaikinančiu Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3330/91 (3) buvo peržiūrėta Bendrijos prekybos prekėmis tarp valstybių narių statistikos rengimo sistema, tapo būtina atitinkamai pritaikyti Bendrijos ir jos valstybių narių prekybos prekėmis su valstybėmis, kurios nėra narės, statistinių duomenų rinkimo įgyvendinimo taisykles.

(3)

Pagal tarptautines rekomendacijas ir galiojančias Bendrijos statistikos nuostatas, dėl prekybos prekėmis tarp valstybių narių, duomenys apie remontuojamas prekes neturi būti įtraukiami į prekybos prekėmis statistinius duomenis. Todėl duomenų apie remontuojamas prekes taip pat nereikia įtraukti į Bendrijos prekybos prekėmis su valstybėmis, kurios nėra narės, statistinius duomenis.

(4)

Siekiant užtikrinti informacijos apie specifines prekes, kuriomis prekiaujama Bendrijos viduje, ir apie prekes, kuriomis prekiaujama su valstybėmis, kurios nėra narės, palyginamumą, reikia patikslinti nuostatas dėl pramonės įmonių, laivų ir orlaivių, laivų ir orlaivių atsargų ir išteklių, išskirstytų siuntų, pakrantės įrenginių, erdvėlaivių, elektros, dujų ir jūros produktų.

(5)

Laikino naudojimo prekėms, turėtų būti numatytos papildomos specifikacijos, siekiant suvienodinti duomenų apie šias prekes neįtraukimą į Bendrijos prekybos prekėmis su valstybėmis, kurios nėra narės, statistinius duomenis taisykles.

(6)

Reikėtų suderinti sandorio pobūdžiui apibūdinti naudojamą kodavimo sistemą su prekybos prekėmis tarp valstybių narių statistikos sistemoje taikomomis nuostatomis.

(7)

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 1917/2000 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas.

(8)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Statistikos komiteto dėl prekybos prekėmis su trečiosiomis šalimis nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 1917/2000 iš dalies keičiamas taip:

1)

2 straipsnis pakeičiamas taip:

„2 straipsnis

Remiantis pagrindinio reglamento 6 straipsnio 2 dalimi, į Komisijai perduodamus statistinius duomenis apie užsienio prekybą neįtraukiami duomenys apie prekes, kurios yra:

išleistos į laisvą apyvartą po laikinojo įvežimo perdirbti arba muitinės prižiūrimo perdirbimo,

įtrauktos į 1 priede pateiktą išimčių sąrašą.“.

2)

15 straipsnio 2 dalis papildoma punktu m:

„m)

elektros ir dujų.“.

3)

16 straipsnio 2 ir 3 dalys pakeičiamos taip:

„2.   Sukomplektuotos pramonės įmonės eksportui registruoti valstybės narės gali taikyti supaprastintą deklaravimo procedūrą.

3.   Supaprastinta procedūra gali būti taikoma tik tų sukomplektuotų pramonės įmonių eksportui, kurių bendra statistinė vertė yra didesnė kaip 3 mln. EUR, nebent jos būtų pakartotinam naudojimui skirtos pramonės įmonės; šiuo atveju valstybės narės turi informuoti Komisiją apie taikomus kriterijus.

Pramonės įmonės statistinė vertė skaičiuojama sudedant jos sudedamųjų dalių statistines vertes ir šio straipsnio 1 dalies antrame punkte nurodytų prekių statistines vertes.“.

4)

17 straipsnis pakeičiamas taip:

„17 straipsnis

1.   Šiame skyriuje konkrečiam Kombinuotosios nomenklatūros skirsniui priklausančios sudedamosios dalys turi būti priskiriamos šios nomenklatūros 98 skirsnio sukomplektuotos pramonės įmonės atitinkamam subpozicijos skyriui.

2.   Jei valstybės narės neleidžia taikyti supaprastintos deklaravimo procedūros 98 skirsnio subpozicijose numatytų sukomplektuotos pramonės įmonės sudedamųjų dalių registravimui, prekės turi būti priskiriamos atitinkamoms subpozicijoms, numatytoms kituose Kombinuotosios nomenklatūros skirsniuose.“.

5)

18 straipsnis pakeičiamas taip:

„18 straipsnis

Remiantis Kombinuotąja nomenklatūra, sukomplektuotų pramonės įmonių subpozicijų kodai turi būti nustatomi laikantis tokių taisyklių:

a)

kodas turi būti aštuonių skaičių;

b)

pirmieji keturi skaičiai turi būti 9880;

c)

penktasis ir šeštasis skaičius turi atitikti tą Kombinuotosios nomenklatūros skirsnį, kuriam priklauso sudedamosios dalies prekės;

d)

septintasis ir aštuntasis skaičius turi būti 0.“.

6)

19 straipsnio 3 dalis išbraukiama.

7)

20 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

c punktas pakeičiamas taip:

„c)

„laivo arba orlaivio nuosavybės teisė“ – tai fizinio arba juridinio asmens registravimo laivo arba orlaivio savininku faktas.“;

b)

d punktas išbraukiamas.

8)

21 straipsnis pakeičiamas taip:

„21 straipsnis

1.   Komisijai pateikiami statistiniai duomenys apie užsienio prekybą turi apimti šiuos sandorius:

a)

valstybėje, kuri nėra narė, įsisteigusio fizinio arba juridinio asmens laivo arba orlaivio nuosavybės teisės perleidimą ataskaitą teikiančioje valstybėje narėje įsisteigusiam ir įsiregistravusiam nacionaliniame laivų ir orlaivių registre fiziniam arba juridiniam asmeniui; šis sandoris turi būti laikomas importu;

b)

ataskaitą teikiančioje valstybėje narėje įsisteigusio ir įsiregistravusio nacionaliniame laivų ir orlaivių registre fizinio arba juridinio asmens laivo arba orlaivio nuosavybės teisės perleidimą nepriklausančioje ES šalyje įsisteigusiam fiziniam arba juridiniam asmeniui; šis sandoris turi būti laikomas eksportu;

c)

laivo arba orlaivio įvežimas į Bendrijos statistinę teritoriją arba išvežimas iš jos dėl operacijų, susijusių su perdirbimu pagal sutartį.

Taikant b punktą, jei laivas arba orlaivis yra naujas, eksportas turi būti registruojamas jį pagaminusioje valstybėje narėje.

Taikant c punktą, turi būti laikoma, kad „perdirbimas“ apima tik tas operacijas, kurios yra skirtos pagaminti naują arba iš esmės pagerintą laivą arba orlaivį.

2.   Valstybių narių Komisijai perduodamoje statistinėje informacijoje apie 1 dalyje nurodytus sandorius turi būti pateikiami šie duomenys:

a)

Kombinuotosios nomenklatūros poskyrį atitinkantis kodas;

b)

statistinė procedūra;

c)

šalis partnerė, būtent:

1 dalies a punkte nurodytų sandorių atveju, laivą arba orlaivį pagaminusi valstybė, kuri nėra narė, jei laivas arba orlaivis yra naujas; kitais atvejais, nepriklausanti ES šalis, kurioje yra įsisteigęs fizinis arba juridinis asmuo, perleidžiantis laivo arba orlaivio nuosavybę,

1 dalies b punkte nurodytų sandorių atveju, valstybė, kuri nėra narė, kurioje yra įsisteigęs fizinis arba juridinis asmuo, kuriam yra perleidžiama laivo arba orlaivio nuosavybė,

1 dalies c punkte nurodytų sandorių atveju, valstybė, kuri nėra narė, siuntėja įvežamiems į Bendrijos statistinę teritoriją laivams ir orlaiviams ir gavėja šalis išvežamiems iš Bendrijos statistinės teritorijos laivams ir orlaiviams;

d)

laivų kiekis vienetais ir bet kuriais kitais Kombinuotoje nomenklatūroje pateiktais papildomais mato vienetais, ir lėktuvų kiekis neto mase bei papildomais mato vienetais;

e)

statistinė vertė, reiškianti bendrą sumą, kuri viso laivo arba orlaivio pardavimo arba pirkimo atveju būtų nurodyta sąskaitoje, atskaičius visas transporto ir draudimo išlaidas.

3.   Ataskaitinis laikotarpis – tai tas mėnuo, per kurį įvyksta nuosavybės teisės perleidimas 1 dalies a arba b punktuose nurodytų sandorių atveju, arba per kurį vežamos prekės 1 dalies c punkte nurodytų sandorių atveju.“.

9)

22 straipsnis pakeičiamas taip:

„22 straipsnis

Be Reglamento (EB) Nr. 1172/95 7 straipsnyje nurodytų duomenų šaltinių, nacionalinės valdžios institucijos turi teisę naudotis papildomais duomenų šaltiniais, įskaitant informaciją, kuri yra nacionalinių laivų ir orlaivių registruose, kuri gali būti reikalinga tokių prekių nuosavybės teisės perleidimui nustatyti.“.

10)

24 straipsnio 2 dalies b punktas pakeičiamas taip:

„b)

šalies partnerės kodas arba supaprastintas šalies kodas QS;“.

11)

25 straipsnis pakeičiamas taip:

„25 straipsnis

Šiame skyriuje „išskirstytos siuntos“ – tai dėl komercinių arba su transportu susijusių priežasčių nesurinktų arba išmontuotų prekių sudedamųjų dalių importas arba eksportas.“

12)

29 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Į mėnesines valstybių narių Komisijai perduodamas ataskaitas apie šio straipsnio 1 dalyje nurodomus sandorius įtraukiami šie duomenys:

a)

Kombinuotosios nomenklatūros poskyrį atitinkantis kodas;

b)

šalies partnerės kodas arba supaprastintas šalies kodas QW;

c)

statistinė procedūra;

d)

kiekis neto mase;

e)

statistinė vertė.

Taikant a punktą, prekėms, skirtoms pakrantės įrenginių valdytojams arba pakrantės įrenginių variklių, mašinų ir kitos įrangos darbui, turi būti naudojami šie supaprastinti kodai:

9931 24 00: KN 1–24 skirsniuose klasifikuojamoms prekėms,

9931 27 00: KN 27 skirsniuose klasifikuojamoms prekėms,

9931 99 00: kitur klasifikuojamoms prekėms.

Kai prekės yra skirtos pakrantės įrenginiams arba iš jų jos yra išgabenamos, nepažeidžiant muitinės reglamentų, b punkte nurodyta „šalis partnerė“ turi būti suprantama kaip šalis, kurioje yra įsikūręs už minimų įrenginių komercinį panaudojimą atsakingas fizinis arba juridinis asmuo“.

13)

31 straipsnis pakeičiamas taip:

„31 straipsnis

1.   Komisijai perduodami statistiniai duomenys apie prekybą prekėmis su valstybėmis, kurios nėra narės, apima:

a)

erdvėlaivio įvežimą į Bendrijos statistinę teritoriją arba išvežimą iš jos dėl operacijų, susijusių su perdirbimu pagal sutartį;

b)

erdvėlaivio, kurio nuosavybės teisė perėjo iš valstybėje, kuri nėra narė, įsisteigusio fizinio arba juridinio asmens valstybėje narėje įsisteigusiam fiziniam arba juridiniam asmeniui, paleidimą į erdvę;

c)

erdvėlaivio, kurio nuosavybės teisė perėjo iš valstybėje narėje įsisteigusio fizinio arba juridinio asmens valstybėje, kuri nėra narė, įsisteigusiam fiziniam arba juridiniam asmeniui, paleidimą į erdvę.

b punkte nurodytos operacijos turi būti registruojamos kaip importas valstybėje narėje, kurioje yra įsisteigęs naujasis savininkas.

c punkte nurodyta operacija turi būti registruojama kaip valstybės narės, kurioje galutinai pagamintas erdvėlaivis, eksportas.

Šioje dalyje „perdirbimas“ turi apimti tik tas operacijas, kurios yra skirtos pagaminti naują arba iš esmės pagerintą laivą arba orlaivį.

2.   Valstybių narių Komisijai perduodamoje mėnesinėje informacijoje apie šio straipsnio 1 dalyje paminėtas operacijas turi būti nurodomi šie duomenys:

a)

Kombinuotosios nomenklatūros poskyrį atitinkantis kodas;

b)

šalies partnerės kodas;

c)

statistinė procedūra;

d)

kiekis neto mase ir papildomais mato vienetais;

e)

statistinė vertė, kuri pagal šio reglamento III priede nurodytas pristatymo sąlygas yra erdvėlaivio vertė „iš įmonės“.

Taikant b punktą, „šalis partnerė“ nustatoma vadovaujantis toliau išvardytais kriterijais:

1 dalies a punkte nurodytoms operacijoms „šalis partnerė“ turi reikšti kilmės šalį, kuri yra valstybė, ne narė, įvežamiems į Bendrijos statistinę teritoriją erdvėlaiviams ir šalį gavėją išvežamiems iš Bendrijos statistinės teritorijos erdvėlaiviams,

1 dalies b punkte nurodytoms operacijoms „šalis partnerė“ turi reikšti erdvėlaivį galutinai pagaminusią šalį,

1 dalies c punkte nurodytoms operacijoms „šalis partnerė“ turi reikšti šalį, kurioje yra įsisteigęs fizinis arba juridinis asmuo, kuriam yra perleidžiama erdvėlaivio nuosavybės teisė.

3.   Ataskaitinis laikotarpis – tai tas mėnuo, per kurį vežamos prekės 1 dalies a punkte nurodytų operacijų atveju arba per kurį įvyksta nuosavybės teisės perleidimas 1 dalies b ir c punktuose nurodytų operacijų atveju.“.

14)

II dalis po 31 straipsnio papildoma 9 ir 10 skyriais:

„9 SKYRIUS

Elektra ir dujos

31a straipsnis

Be Reglamento (EB) Nr. 1172/95 7 straipsnyje nurodytų duomenų šaltinių, nacionalinės valdžios institucijos gali reikalauti, kad reikalingą elektros ir dujų prekybos srautams tarp valstybės narės ir valstybės, kuri nėra narė, kontroliuoti informaciją tiesiogiai teiktų valstybėje narėje įsisteigę elektros ir dujų perdavimo tinklų operatoriai, kuriems šie tinklai priklauso arba kurie juos eksploatuoja.

10 SKYRIUS

Jūros produktai

31b straipsnis

1.   Šiame straipsnyje „jūros produktai“ – tai žuvininkystės produktai, mineralai, antrinės žaliavos ir visi kiti produktai, kurių jūrų laivai dar neiškrovė.

2.   Komisijai pateikiami statistiniai duomenys apie užsienio prekybą turi apimti šiuos sandorius:

a)

jūrų produktų iškrovimą atskaitingos valstybės narės uostuose arba kai šiuos produktus iš valstybėje, kuri nėra narė, registruotų laivų įsigyja valstybėse narėse registruoti laivai; tokie sandoriai laikomi importu;

b)

jūrų produktų iškrovimą valstybės, kuri nėra narė, uostuose iš atskaitingoje valstybėje narėje registruotų laivų arba kai šiuos produktus iš valstybėje narėje registruotų laivų įsigyja valstybėje, nepriklausančioje Europos Sąjungai, registruoti laivai; tokie sandoriai laikomi eksportu.

3.   Į valstybių narių Komisijai perduodamą mėnesinę informaciją apie šio straipsnio 2 dalyje nurodytus sandorius įtraukiami šie duomenys:

a)

Kombinuotosios nomenklatūros poskyrį atitinkantis kodas;

b)

šalies partnerės kodas, būtent:

importo atveju, valstybė, kuri nėra narė, kurioje yra registruotas jūros produktus žvejojantis laivas,

eksporto atveju, valstybė, kuri nėra narė, kurioje yra iškraunami jūros produktai arba kurioje yra registruotas jūros produktus įsigyjantis laivas;

c)

statistinė procedūra;

d)

kiekis neto mase;

e)

statistinė vertė.

4.   Be Reglamento (EB) Nr. 1172/95 7 straipsnyje nurodytų duomenų šaltinių, nacionalinės valdžios institucijos turi teisę naudotis papildomais duomenų šaltiniais, įskaitant šioje šalyje registruotų laivų deklaracijose pateikta informacija apie jūros produktus, iškrautus valstybėje, kuri nėra narė.“.

15)

I ir II priedai pakeičiami šio reglamento priedo tekstu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2006 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. lapkričio 28 d.

Komisijos vardu

Joaquín ALMUNIA

Komisijos narys


(1)  OL L 118, 1995 5 25, p. 10. Reglamentas, su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1882/2003 (OL L 284, 2003 10 31, p. 1).

(2)  OL L 229, 2000 9 9, p. 14.

(3)  OL L 102, 2004 4 7, p. 1.


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 1917/2000 I ir II priedai pakeičiami taip:

I PRIEDAS

2 straipsnyje paminėtų prekių, kurios neįtraukiamos į Komisijai (Eurostatui) teiktinus statistinius duomenis, susijusius su prekyba prekėmis su nepriklausančiomis ES šalimis, sąrašas

Duomenys neturi būti renkami apie šias prekes:

a)

mokėjimo priemones, kurios yra teisėtos mokėjimo priemonės, ir vertybiniai popieriai;

b)

piniginį auksą;

c)

nelaimės ištiktiems rajonams skirtą pagalbą;

d)

diplomatinės ar panašios paskirties prekes:

1)

prekes, kurioms taikomas diplomatinis konsulinis ar panašus neliečiamumas;

2)

dovanas valstybės vadovui arba vyriausybės ar parlamento nariams;

3)

administracinės tarpusavio pagalbos prekes;

e)

šias prekes, jei jos nėra prekybinių sandorių objektas:

1)

apdovanojimus, garbės apdovanojimus ir prizus, atminimo ženklelius ir medalius;

2)

kelionės įrangą, maisto atsargas ir kitus asmeniniam naudojimui arba vartojimui skirtus reikmenis, įskaitant sportinį inventorių, kuriuos keliautojas vežasi kartu arba kurie vežami prieš jam atvykstant arba atvykus;

3)

vestuvinius reikmenis, asmeninius daiktus arba relikvijas;

4)

karstus, laidojimo urnas, laidotuvių reikmenis, kapo priežiūros reikmenis ir antkapinius paminklus;

5)

spausdintą reklaminę medžiagą, naudojimosi instrukcijas, kainoraščius ir kitas reklamines priemones;

6)

jau nebenaudojamas prekes, kurios negali būti naudojamos pramoniniams tikslams;

7)

balastą;

8)

pašto ženklus;

9)

tarptautiniuose sporto renginiuose naudojamus farmacijos produktus;

f)

produktus, naudojamus išskirtinėse bendro pobūdžio priemonėse, skirtose asmenų ar aplinkos apsaugai;

g)

nekomerciniais tikslais tarp valstybių narių apibrėžtose pasienio zonose gyvenančių asmenų gabenamas prekes (pasienio gabenimas); žemės ūkio augintojų ne statistinėje teritorijoje, kurioje jie turi savo pagrindinę įmonę, tačiau šalia jos esančiuose ūkiuose išaugintą produkciją;

h)

tik tada, kai prekės įvežamos laikinai, importuotas ar eksportuotas prekes, skirtas transporto priemonių remontui, konteinerius ir susijusią transporto įrangą, kada nėra taikomos perdirbimo procedūros, ir remonto metu pakeistas atsargines dalis;

i)

ne statistinėje teritorijoje dislokuotoms nacionalinėms ginkluotosioms pajėgoms eksportuojamas prekes ir importuojamas prekes, kurias nacionalinės ginkluotosios pajėgos perdavė ne statistinėje teritorijoje bei statistinėje valstybės narės teritorijoje dislokuotų užsienio ginkluotųjų pajėgų įsigytas arba perleistas prekes;

j)

prekes, skirtas informacijai pernešti, tokias kaip diskeliai, kompiuterinės juostos, kino juostos, projektai, garso ir vaizdo įrašai, pastovios atminties kompaktiniai diskai, su saugoma kompiuterine programine įranga, jei jie sukurti pagal konkretaus kliento užsakymą arba jei jie nėra komercinio sandorio dalykas, taip pat ankstesnio pristatymo papildymai, pvz., atnaujintos versijos, už kurias gavėjui sąskaita neteikiama;

k)

palydovų paleidimo įrenginiai:

eksportuojant ir importuojant iki jų paleidimo į erdvę,

paleidimo į erdvę metu;

l)

prekes, skirtas remontuoti, po remonto, ir su tuo susijusias keičiamas dalis. Remontas reiškia prekių pradinių funkcijų arba būklės atkūrimą. Šios operacijos tikslas – išlaikyti prekės darbinę būklę; ji gali būti susijusi su tam tikra rekonstrukcija arba patobulinimais, tačiau jokiu būdu nekeičia prekių prigimties;

m)

prekes, iki ir po laikino naudojimo, jei tenkinamos šios sąlygos:

1)

prekių neplanuojama perdirbti arba jos nebuvo perdirbtos;

2)

numatoma laikino naudojimo trukmė neviršija 24 mėn.

II PRIEDAS

13 straipsnio 2 dalyje nurodytų sandorių sąrašas

A

B

1)

Sandoriai, susiję su faktiniu arba numatomu nuosavybės perdavimu už kompensaciją (finansinę arba kitokią) (išskyrus 2, 7, 8 punktuose išvardintus sandorius) (1)  (2)  (3)

1)

Pirkimas/pardavimas (2)

2)

Tiekimas patvirtinus arba išbandžius parduodant konsignacijos būdu arba tarpininkaujant komisionieriui

3)

Barteriniai mainai (kompensacija natūra)

4)

Asmeniniai keleivių pirkiniai

5)

Finansinis lizingas (išperkamoji nuoma) (3)

2)

Prekių grąžinimas, įregistravus pradinį sandorį, pažymėtą kodu 1 (4); nemokamas prekių pakeitimas (4)

1)

Prekių grąžinimas

2)

Grąžintų prekių pakeitimas

3)

Negrąžintų prekių pakeitimas (pvz., pagal garantiją)

3)

Sandoriai (nelaikini) susiję su nuosavybės perdavimu, bet be kompensacijos (finansinės arba kitokios)

1)

Prekės, tiekiamos pagal pagalbos programas, kurias vykdo arba pilnai arba iš dalies finansuoja Europos bendrija

2)

Kitos bendrosios valstybės pagalbos siuntos

3)

Kitos pagalbos siuntos (asmeninės, nevyriausybinių organizacijų)

4)

Kitos

4)

Operacijos, siekiant perdirbti pagal sutartį (5) (išskyrus tas, kurios įrašytos 7 punkte)

 (8)

5)

Operacijos atliekamos pasibaigus perdirbimui pagal sutartį (5) (išskyrus tas, kurios įrašytos 7 punkte)

 (8)

6)

Specifiniai sandoriai, koduojami nacionaliniais tikslais (6)

 (8)

7)

Operacijos, vykdomos pagal bendrus gynybos projektus arba kitas bendras tarpvyriausybines gamybos programas (pvz., Airbus)

 (8)

8)

Statybinių medžiagų ir įrenginių tiekimas darbams, kurie yra bendros statybos arba projektavimo darbų sutarties dalis (7)

 (8)

9)

Kiti sandoriai

 (8)


(1)  Šiame punkte nurodoma daugumą eksporto ir importo operacijų, t. y. sandorių, dėl kurių:

nuolatinis gyventojas perleidžia nuosavybės teisę nenuolatiniam gyventojui ir

yra arba bus atliktas apmokėjimas arba kompensacija natūra.

Pažymima, kad tai taip pat taikoma ir toms prekėms kurias viena kitai siunčia susijusios įmonės ar įmonių grupės arba kurios yra siunčiamos iš centrinio paskirstymo sandėlio arba į jį, jei nėra atliekamas mokėjimas arba kitaip kompensuojama (kitais atvejais jie priklauso 3 kodui).

(2)  Įskaitant atsargines dalis ir kitus pakeitimus už užmokestį.

(3)  Įskaitant išperkamąją nuomą: įmokos už nuomą apskaičiuojamos taip, kad jos visiškai arba beveik visiškai atitiktų tų prekių vertę. Nuosavybės rizika ir atlyginimas perduodami nuomininkui. Pasibaigus sutarties galiojimo laikui, nuomininkas tampa juridiniu prekių savininku.

(4)  Iš pradžių A skilties 3–9 punktuose įrašytos prekių grąžinimo arba pakeitimo siuntos turėtų būti įrašomos į atitinkamus punktus.

(5)  Perdirbimui priskiriamos operacijos (transformavimo, konstravimo, montavimo, patobulinimo, atnaujinimo …), kurių tikslas – pagaminti naują arba iš esmės pagerintą prekę. Jos nebūtinai susijusios su produkto klasifikacijos pakeitimu. Šiam punktui nepriskiriama perdirbimo veikla, kurios perdirbėjas imasi savo sąskaita; ji turi būti įrašyta A skilties 1 punkte.

Prekės, skirtos perdirbti arba po perdirbimo, turi būti įrašomos kaip importas arba eksportas.

Tačiau remontas neturėtų būti įrašomas šioje pozicijoje. Remontas reiškia prekių pradinių funkcijų arba būklės atkūrimą. Šios operacijos tikslas – išlaikyti prekių darbinę būklę; ji gali būti susijusi su tam tikra rekonstrukcija arba patobulinimu, tačiau jokiu būdu nekeičia prekės prigimties;

Duomenis apie prekes, skirtas remontui ir po remonto, neįtraukiami į užsienio prekybos statistinius duomenis (žr. I priedą, (l)).

(6)  Šioje pozicijoje galėtų būti įrašomi sandoriai, kurie, pvz., nėra susiję su nuosavybės teisės perleidimu, pvz., remontas, nuoma, skolinimas, veiklos nuoma ir kitoks laikinas naudojimas, išskyrus perdirbimą pagal sutartį (pristatymą arba grąžinimą). Su šiuo kodu registruojami sandorių duomenys Komisijai neturi būti teikiami.

(7)  A skilties 8 punkte įrašyti sandoriai apima tik tas prekes, kurioms nepateikiama atskira sąskaita, bet kurios yra įrašomos į bendrą sąskaitą-faktūrą, kurioje nurodoma bendra darbų vertė. Kitu atveju sandoriai turėtų būti įrašyti į 1 punktą.

(8)  Nacionaliniais tikslais kodai gali būti renkami B skiltyje, tačiau Komisijai pateikiami tik A skiltyje nurodyti kodai.


29.11.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 312/18


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1950/2005

2005 m. lapkričio 28 d.

suderinantis keletą reglamentų, susijusių su grūdų, ryžių ir bulvių krakmolo rinkomis, dėl Čekijos Respublikos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Lenkijos, Slovėnijos ir Slovakijos įstojimo į Europos Sąjungą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į Čekijos Respublikos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Lenkijos, Slovėnijos ir Slovakijos stojimo į Europos Sąjungą sutartį,

atsižvelgdama į Čekijos Respublikos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Lenkijos, Slovėnijos ir Slovakijos stojimo aktą, ypač į jo 57 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Reikia atlikti keletą techninių dalinių pakeitimų keletame Komisijos reglamentų, susijusių su grūdų, ryžių ir bulvių krakmolo rinkomis, siekiant juos suderinti dėl Čekijos Respublikos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Lenkijos, Slovėnijos ir Slovakijos (toliau – naujųjų valstybių narių) įstojimo į Europos Sąjungą.

(2)

Komisijos reglamentuose (EEB) Nr. 2692/89 (1), (EEB) Nr. 862/91 (2), (EEB) Nr. 1722/93 (3), (EB) Nr. 2058/96 (4), (EB) Nr. 196/97 (5), (EB) Nr. 327/98 (6), (EB) Nr. 638/2003 (7) ir (EB) Nr. 2236/2003 (8) yra tam tikrų įrašų visomis Bendrijos kalbomis. Tuose reglamentuose taip pat turėtų būti pateikti įrašai visomis naujųjų valstybių narių kalbomis.

(3)

1992 m. liepos 29 d. Komisijos reglamente (EEB) Nr. 2145/92, iš naujo apibrėžiančiame paskirties zonas, kurioms yra numatytos grūdų ir ryžių eksporto grąžinamosios išmokos, eksporto mokesčiai ir tam tikros eksporto licencijos (9), yra tam tikrų nuorodų į naująsias valstybes nares, kurios priskiriamos paskirties zonoms, turinčioms teisę į eksporto grąžinamąsias išmokas. Šios nuorodos turėtų būti išbrauktos.

(4)

Todėl Reglamentai (EEB) Nr. 2692/89, (EEB) Nr. 862/91, (EEB) Nr. 2145/92, (EEB) Nr. 1722/93, (EEB) Nr. 2058/96, (EB) Nr. 196/97, (EB) Nr. 327/98, (EB) Nr. 638/2003 ir (EB) Nr. 2236/2003 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeisti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EEB) Nr. 2692/89 iš dalies keičiamas taip:

1)

13 straipsnio 7 dalis pakeičiama taip:

„7.   Prašyme gauti subsidijos dokumentą ir paties dokumento 20 ir 22 skiltyse raudonu šriftu arba raudonai pabrauktomis raidėmis nurodomas vienas iš atitinkamai I priedo A ir B punktuose išvardytų įrašų.

Eksporto licencijos arba sertifikato su iš anksto nustatyta subsidija pavadinimas ir 21 skiltis išbraukiami raudonu rašalu.“;

2)

14 straipsnio 2 dalies b ir c punktai pakeičiami taip:

„b)

104 skiltis atitinkamai pažymima ir į ją įtraukiamas vienas iš II priede išvardytų įrašų;

c)

106 skiltis atitinkamai pažymima ir į ją įtraukiamas vienas iš III priede išvardytų įrašų.“;

3)

15 straipsnio 1 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

„Jei, priimant deklaraciją dėl išleidimo vartoti Rejunjone, nustatoma, kad nesilaikoma pirmoje pastraipoje minėtų kokybės reikalavimų, 14 straipsnyje nurodyto kontrolinio egzemplioriaus J skiltyje prie „Pastabų“ įrašomas vienas iš IV priede išvardytų įrašų.“;

4)

šio reglamento I priedo tekstas pridedamas kaip I, II, III ir IV priedai.

2 straipsnis

Reglamentas (EEB) Nr. 862/91 iš dalies keičiamas taip:

1)

2 straipsnio 1 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

„Naudotinas kilmės sertifikatas sudaromas pagal formą, kurios pavyzdys pateikiamas I priede.“;

2)

3 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Bangladešo kompetentingos institucijos pateikia Reglamento (EEB) Nr. 3491/90 1 straipsnio 2 dalies pirmoje įtraukoje minimus įrodymus, į kilmės sertifikato skiltį „Pastabos“ įrašydamos vieną iš II priede išvardytų pastabų.“;

3)

4 straipsnio 1 dalies a punktas pakeičiamas taip:

„a)

20 ir 24 skiltyse – vienas iš III priede išvardytų įrašų;“;

4)

priedo antraštinė dalis pakeičiama „I priedas“;

5)

šio reglamento II priedo tekstas pridedamas kaip II ir III priedai.

3 straipsnis

Reglamento (EEB) Nr. 2145/92 priede išbraukiami šių valstybių pavadinimai:

1)

I zona: Malta, Kipras.

2)

II zona: Lenkija, Čekijos ir Slovakijos Federacinė Respublika, Vengrija, Estija, Latvija ir Lietuva.

3)

III zona: Slovėnija.

4 straipsnis

Reglamentas (EEB) Nr. 1722/93 iš dalies keičiamas taip:

1)

10 straipsnio 6 dalis pakeičiama taip:

„6.   Jeigu atitinkamas produktas yra parduodamas Bendrijos viduje arba jis į trečiąsias šalis yra eksportuojamas per kitos valstybės narės teritoriją, tuomet Komisijos reglamente (EEB) Nr. 2454/93 (10) nustatyta tvarka yra išduodama T5 kontrolinė kopija.

Kontrolinės kopijos 104 langelyje „Kita informacija“ reikia nurodyti vieną iš IV priede išvardytų įrašų.

2)

šio reglamento III priedo tekstas pridedamas kaip IV priedas.

5 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 2058/96 iš dalies keičiamas taip:

1)

2 straipsnio 4 dalies a ir b punktai pakeičiami taip:

„a)

20 skiltyje įrašomas vienas iš I priede išvardytų įrašų;

b)

24 skiltyje įrašomas vienas iš II priede išvardytų įrašų.“;

2)

5 straipsnio 3 dalies a ir b punktai pakeičiami taip:

„a)

104 skiltyje įrašomas vienas iš III priede išvardytų įrašų;

b)

107 skiltyje įrašomas vienas iš IV priede išvardytų įrašų.“;

3)

šio reglamento IV priedo tekstas pridedamas kaip I, II, III ir IV priedai.

6 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 196/97 iš dalies keičiamas taip:

1)

3 straipsnio 1 dalies b punktas pakeičiamas taip:

„b)

paraiškose licencijai gauti ir importo licencijų 24 skiltyje yra nurodomas vienas iš šių priede išvardytų įrašų;“,

2)

šio reglamento V priedo tekstas pridedamas kaip priedas.

7 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 327/98 iš dalies keičiamas taip:

1)

4 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:

„4.   Licencijų 24 skiltyje įrašomas vienas iš šių įrašų:

a)

kai jos išduotos pagal 1 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytą kvotą, vienas iš V priede išvardytų įrašų;

b)

kai jos išduotos pagal 1 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytą kvotą, vienas iš VI priede išvardytų įrašų;

c)

kai jos išduotos pagal 1 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytą kvotą, vienas iš VII priede išvardytų įrašų.“;

2)

šio reglamento VI priedo tekstas pridedamas kaip V, VI ir VII priedai.

8 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 638/2003 iš dalies keičiamas taip:

1)

7 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Įrodymas, kad eksporto mokestis buvo sumokėtas, pateikiamas eksportuojančiosios šalies išduotos eksporto licencijos 12 langelyje pagal I priede pateiktą pavyzdį, nurodant to mokesčio sumą nacionaline valiuta ir eksportuojančiosios šalies muitinei padarant vieną iš III priede išvardytų įrašų, taip pat muitinės įstaigai pasirašant ir uždedant antspaudą.“;

2)

16 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Licencijų 24 skiltyje įrašomas vienas iš šių įrašų:

a)

importuojant AKR valstybių kilmės produktus: vienas iš IV priede išvardytų įrašų;

b)

importuojant UŠT valstybių kilmės produktus: vienas iš V priede išvardytų įrašų.“;

3)

šio reglamento VII priedo tekstas pridedamas kaip III, IV ir V priedai.

9 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 2236/2003 iš dalies keičiamas taip:

1)

13 straipsnio 3 dalies a punktas pakeičiamas taip:

„a)

eksporto licenciją, kurią susijusiai krakmolo gamybos įmonei išdavė straipsnio 2 dalyje nurodyta valstybės narės kompetentinga institucija, su vienu iš priede išvardytų įrašų, taikant nukrypti leidžiančią nuostatą Komisijos Reglamento (EEB) Nr. 1518/95 (11) 3 straipsniui;

2)

šio reglamento VIII priedo tekstas pridedamas kaip priedas.

10 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas nedaro poveikio licencijų paraiškoms arba licencijoms, kurios buvo taikomos arba išduotos nuo 2004 m. gegužės 1 d. iki šio reglamento įsigaliojimo dienos.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. lapkričio 28 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 261, 1989 9 7, p. 8. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1275/2004 (OL L 241, 2004 7 13, p. 8).

(2)  OL L 88, 1991 4 9, p. 7. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1482/98 (OL L 195, 1998 7 11, p. 14).

(3)  OL L 159, 1993 7 1, p. 112. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1548/2004 (OL L 280, 2004 8 31, p. 11).

(4)  OL L 276, 1996 10 29, p. 7.

(5)  OL L 31, 1997 2 1, p. 53.

(6)  OL L 37, 1998 2 11, p. 5. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2458/2001 (OL L 331, 2001 12 15, p. 10).

(7)  OL L 93, 2003 4 10, p. 3.

(8)  OL L 339, 2003 12 24, p. 45.

(9)  OL L 214, 1992 7 30, p. 20. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 3304/94 (OL L 341, 1994 12 30, p. 48).

(10)  OL L 253, 1993 10 11, p. 1.“;

(11)  OL L 147, 1995 6 30, p. 55.“;


I PRIEDAS

I PRIEDAS

A.   Į 13 straipsnio 7 dalį įtraukti įrašai, skirti 20 skilčiai

:

ispanų k.

:

Documento de subvención para el arroz: Reunión — artículo 11 bis del Reglamento (CEE) no 1418/76

:

čekų k.

:

Subvenční doklad pro rýži: Réunion – článek 11a nařízení (EHS) č. 1418/76

:

danų k.

:

Tilskudsdokument ris Réunion — artikel 11a i forordning (EØF) nr. 1418/76

:

vokiečių k.

:

Subventionsdokument Reis Réunion — Artikel 11a der Verordnung (EWG) Nr. 1418/76

:

estų k.

:

Subsiidiumidokument riisi jaoks: Réunion – Määruse (EMÜ) nr 1418/76 artikkel 11a

:

graikų k.

:

Έγγραφο επιδότησης για το ρύζι που αποστέλλεται στη Réunion — Άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1418/76

:

anglų k.

:

Subsidy document for rice: Réunion — Article 11a of Regulation (EEC) No 1418/76

:

prancūzų k.

:

Document de subvention riz: Réunion — article 11 bis du règlement (CEE) no 1418/76

:

italų k.

:

Documento di sovvenzione riso: Riunione — articolo 11 bis del regolamento (CEE) n. 1418/76

:

latvių k.

:

Subsīdiju dokuments attiecībā uz rīsiem: Reinjona – Regulas Nr. 1418/76 11.a pants

:

lietuvių k.

:

Subsidijos dokumentas ryžiams: Rejunjonas – Reglamento (EEB) Nr. 1418/76 11a straipsnis

:

vengrų k.

:

A rizsre vonatkozó támogatási dokumentum: Réunion – az 1418/76/EGK rendelet 11a. cikke

:

maltiečių k.

:

Dokument ta’ sussidju tar-ross: Réunion – artikolu 11a tar-Regolament (KEE) Nru 1418/76

:

olandų k.

:

Subsidiebewijs rijst Réunion — artikel 11 bis van Verordening (EEG) nr. 1418/76

:

lenkų k.

:

Dokument subwencji dla ryżu: Réunion – artykuł 11a rozporządzenia (EWG) nr 1418/76

:

portugalų k.

:

Documento de subvenção arroz Reunião — n.o 11.oA do Regulamento (CEE) n.o 1418/76

:

slovakų k.

:

Potvrdenie o náhrade pre ryžu: Réunion – článok 11a nariadenia (EHS) č. 1418/76

:

slovėnų k.

:

Dokument o subvenciji za riž: Réunion – člen 11a Uredbe (EGS) št. 1418/76

:

suomių k.

:

Riisiä koskeva tukiasiakirja: Réunion – asetuksen (ETY) N:o 1418/76 11 a artikla

:

švedų k.

:

Subventionsdokument för ris: Réunion – artikel 11a i förordning (EEG) nr 1418/76

B.   Į 13 straipsnio 7 dalį įtraukti įrašai, skirti 22 skilčiai

:

ispanų k.

:

Subvención para el arroz de Reunión fijada por anticipado el … (fecha de presentación de la solicitud del documento)

:

čekų k.

:

Subvence pro rýži pro Réunion stanovená předem dne … (datum podání žádosti o doklad)

:

danų k.

:

Tilskud ris Réunion forudfastsat den … (dato for indgivelsen af ansøgningen om dokumentet)

:

vokiečių k.

:

Subvention Reis Réunion, im Voraus festgesetzt am … (Eingangsdatum des Antrags für das Dokument)

:

estų k.

:

Réunioni riisitoetus on eelnevalt kinnitatud … (kuupäev, mil dokumenditaotlus esitati)

:

graikų k.

:

Επιδότηση για το ρύζι που αποστέλλεται στη Réunion και έχει προκαθορισθεί στις … (ημερομηνία υποβολής της αίτησης για το έγγραφο)

:

anglų k.

:

Rice subsidy Réunion fixed in advance on … (date on which the application for the document was lodged)

:

prancūzų k.

:

Subvention riz Réunion préfixée le … (date du dépôt de la demande du document)

:

italų k.

:

Sovvenzione riso Riunione prefissata il … (giorno in cui è stato richiesto il documento)

:

latvių k

:

Rīsu subsīdija Reinjonā noteikta iepriekš … (datums, kad tika iesniegts pieteikums par dokumentu)

:

lietuvių k.

:

Rejunjono ryžių subsidija … (data, kurią buvo pateikta paraiška dokumentui)

:

vengrų k.

:

Rizsszubvenció, Réunion, előzetesen … -án/-én rögzítve (a dokumentum iránti kérelem benyújtásának időpontja)

:

maltiečių k.

:

Sussidju tar-ross Réunion iffissat minn qabel fi … (data li fiha ntbaghtet l-applikazzjoni ghad-dokument)

:

olandų k.

:

Subsidie rijst Réunion vooraf vastgesteld op … (datum waarop de aanvraag van het bewijs is ingediend)

:

lenkų k.

:

Subwencje dla ryżu Réunion ustalone z wyprzedzeniem w dniu … (data złożenia wniosku o wydanie dokumentu)

:

portugalų k.

:

Subvenção arroz Reunião fixada antecipadamente em … (data de apresentação do pedido do documento)

:

slovakų k.

:

Náhrada za ryžu pre ostrov Réunion určená predbežne dňa … (dátum, kedy bola predložená žiadosť o dokument)

:

slovėnų k.

:

Subvencija riž Réunion določena vnaprej dne … (datum vložitve zahtevka za dokument)

:

suomių k.

:

Tuki riisille – Réunion, ennakkovahvistus … (asiakirjahakemuksen jättöpäivä)

:

švedų k.

:

Subvention för ris till Réunion förutfastställd den … (datum då ansökan om dokumentet lämnades in)

II PRIEDAS

Į 14 straipsnio 2 dalies b punktą įtraukti įrašai

:

ispanų k.

:

Destinado al consumo en la Reunión — artículo 11 bis del Reglamento (CEE) no 1418/76

:

čekų k.

:

Určeno ke spotřebě na Réunionu – článek 11a nařízení (EHS) č. 1418/76

:

danų k.

:

Bestemt til at overgå til frit forbrug på Réunion — artikel 11a i forordning (EØF) nr. 1418/76

:

vokiečių k.

:

Bestimmt zur Überführung in den freien Verkehr in Réunion — Artikel 11a der Verordnung (EWG) Nr. 1418/76

:

estų k.

:

Lubatud ringlusse tarbimiseks Réunionis – Määruse (EMÜ) nr 1418/76 artikkel 11a

:

graikų k.

:

Προορίζεται για κατανάλωση στη Réunion — άρθρο 11α του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1418/76

:

anglų k.

:

To be released for consumption in Réunion — Article 11a of Regulation (EEC) No 1418/76

:

prancūzų k.

:

Destiné à être mis à la consommation à la Réunion — article 11 bis du règlement (CEE) no 1418/76

:

italų k.

:

Destinato ad essere immesso in consumo nel dipartimento francese d'oltremare della Riunione — articolo 11 bis del regolamento (CEE) n. 1418/76

:

latvių k.

:

Paredzēts patēriņam Reinjonā – Regulas (EEK) Nr. 1418/76 11.a pants

:

lietuvių k.

:

Skirti vartojimui Rejunjone – Reglamento (EEB) Nr. 1418/76 11a straipsnis

:

vengrų k.

:

Réunionban fogyasztásra bocsátandó – az 1418/76/EGK rendelet 11a. cikke

:

maltiečių k.

:

Jinħareġ għall-konsum f’Réunion – Artikolu 11a tar-Regolament (KEE) Nru 1418/76

:

olandų k.

:

Bestemd voor invoer tot verbruik in Réunion — artikel 11 bis van Verordening (EEG) nr. 1418/76

:

lenkų k.

:

Do wprowadzenia do konsumpcji w Réunion – artykuł 11a rozporządzenia (EWG) nr 1418/76

:

portugalų k.

:

Destinado a ser colocado no consumo na Reunião — artigo 11.o A do Regulamento (CEE) n.o 1418/76

:

slovakų k.

:

Určené na uvoľnenie na spotrebu na ostrove Réunion – článok 11a nariadenia (EHS) č. 1418/76

:

slovėnų k.

:

Določeno za sprostitev v potrošnjo v Réunionu – člen 11a Uredbe (EGS) št. 1418/76

:

suomių k.

:

Tarkoitettu kulutukseen Réunionilla – asetuksen (ETY) N:o 1418/76 11 a artikla

:

švedų k.

:

Avsedd att frisläppas för konsumtion på Réunion – artikel 11a i förordning (EEG) nr 1418/76

III PRIEDAS

Į 14 straipsnio 2 dalies c punktą įtraukti įrašai

:

ispanų k.

:

Subvención para el arroz de Reunión aplicable el … (fecha de aceptación de la declaración de expedición)

:

čekų k.

:

Subvence pro rýži pro Réunion použitelná dne … (datum přijetí vývozního prohlášení)

:

danų k.

:

Tilskud til ris for Réunion gældende den … (dato for antagelsen af angivelsen om forsendelse)

:

vokiečių k.

:

Subvention Reis Réunion, anwendbar am … (Tag der Annahme der Lieferungserklärung)

:

estų k.

:

Réunioni riisisubsiidiumi kohaldatakse … (ekspordideklaratsiooni aktsepteerimise kuupäev)

:

graikų k.

:

Επιδότηση για το ρύζι Réunion που εφαρμόζεται στις … (ημερομηνία αποδοχής της δήλωσης αποστολής)

:

anglų k.

:

Réunion rice subsidy applicable on … (date of acceptance of declaration of exportation)

:

prancūzų k.

:

Subvention riz Réunion applicable le … (date de l'acceptation de la déclaration d'expédition)

:

italų k.

:

Sovvenzione riso Riunione applicabile il … (giorno dell'accettazione della dichiarazione di spedizione)

:

latvių k.

:

Reinjonas rīsu subsīdija attiecināma uz … (eksporta deklarācijas pieņemšanas datums)

:

lietuvių k.

:

Rejunjono subsidijos ryžiams taikomos … (eksporto deklaracijos priėmimo data)

:

vengrų k.

:

A … -án/-én alkalmazandó réunioni rizsszubvenció (a kiviteli nyilatkozat elfogadásának időpontja)

:

maltiečių k.

:

Sussidju tar-ross Réunion applikabbli fi … (data li fiha ġiet aċċettata d-dikjarazzjoni ta' esportazzjoni)

:

olandų k.

:

Subsidie rijst Réunion van toepassing op … (datum van aanvaarding van de aangifte tot verzending)

:

lenkų k.

:

Subwencje ryżu Réunion obowiązują od dnia … (data akceptacji deklaracji eksportowej)

:

portugalų k.

:

Subvenção arroz Reunião aplicável em … (data de admissão da declaração de expedição)

:

slovakų k.

:

Náhrada za ryžu pre Réunion uplatniteľná dňa … (dátum prijatia vyhlásenia o vývoze)

:

slovėnų k.

:

Réunion: subvencija za riž, določena vnaprej dne … (datum vnaprejšnje določitve)

:

suomių k.

:

Tuki riisille – Réunion, ennakkovahvistus … (ennakkovahvistuksen myöntämispäivä)

:

švedų k.

:

Subvention för ris till Réunion giltig den … (datum då avsändningsdeklarationen mottogs)

arba

:

ispanų k.

:

Subvención para el arroz de Reunión fijada por anticipado el … (fecha de fijación anticipada)

:

čekų k.

:

Réunion: subvence pro rýži stanovená předem dne … (datum stanovení předem)

:

danų k.

:

Tilskud for ris Réunion forudfastsat den … (dato for forudfastsættelsen)

:

vokiečių k.

:

Subvention Reis Réunion, im Voraus festgesetzt am … (Tag der Vorausfestsetzung)

:

estų k.

:

Réunion: riisisubsiidium on eelnevalt kinnitatud … (eelkinnituse kuupäev)

:

graikų k.

:

Επιδότηση για το ρύζι Réunion που έχει προκαθορισθεί στις … (ημερομηνία προκαθορισμού)

:

anglų k.

:

Réunion: rice subsidy fixed in advance on … (date of advance fixing)

:

prancūzų k.

:

Subvention riz Réunion préfixée le … (date de préfixation)

:

italų k.

:

Sovvenzione riso Riunione prefissata il … (giorno della prefissazione)

:

latvių k.

:

Rerinjona: rīsu subsīdija noteikta iepriekš … (iepriekšējas noteikšanas datums)

:

lietuvių k.

:

Rejunjonas: subsidija ryžiams nustatyta iš anksto … (išankstinio nustatymo data)

:

vengrų k.

:

Réunion: rizsszubvenció előzetesen … -án/-én rögzítve (az előzetes rögzítés időpontja)

:

maltiečių k.

:

Réunion: sussidju tar-ross iffissat minn qabel fi … (data ta’ meta ġie ffissat minn qabel)

:

olandų k.

:

Subsidie rijst Réunion vooraf vastgesteld op … (datum van de vaststelling vooraf)

:

lenkų k.

:

Subwencja ryżu Réunion ustalona z góry w dniu … (data ustalenia z góry)

:

portugalų k.

:

Subvenção arroz Reunião fixada antecipadamente em … (data da fixação antecipada)

:

slovakų k.

:

Réunion: náhrada za ryžu určená predbežne dňa … (dátum predbežného určenia)

:

slovėnų k.

:

Réunion: subvencija za riž, določena vnaprej dne … (datum vnaprejšnje določitve)

:

suomių k.

:

Tuki riisille – Réunion, sovellettavissa … alkaen (lähetysilmoituksen hyväksymispäivä)

:

švedų k.

:

Subvention för ris till Réunion förutfastställd den … (datum för förutfastställelsen)

IV PRIEDAS

Į 15 straipsnio 1 dalį įtraukti įrašai

:

ispanų k.

:

Producto que no se ajusta a las condiciones requeridas en una cantidad de … (señalar la cantidad en kilogramos, expresados en cifras y en letras)

:

čekų k.

:

Produkt, který neodpovídá specifikaci, v množství … (počet kilogramů, slovy i čísly)

:

danų k.

:

Produkt, som ikke opfylder betingelserne for en mængde på … (angivelse af mængden i kilo med tal og bogstaver)

:

vokiečių k.

:

Erzeugnis nicht konform für eine Menge von … (Menge in kg in Zahlen und Buchstaben)

:

estų k.

:

Nõuetele mittevastav toote kogus … (kilogrammides, numbrite ja tähtedega)

:

graikų k.

:

Προϊόν μη σύμφωνο για ποσότητα … (σημειώνεται η ποσότητα σε χιλιόγραμμα, αριθμητικώς και ολογράφως)

:

anglų k.

:

(Number of kilograms, in letters and figures) not in accordance with specification …

:

prancūzų k.

:

Produit non conforme pour une quantité de … (indiquer la quantité en kilogrammes en chiffres et en lettres)

:

italų k.

:

Prodotto non conforme ai requisiti qualitativi per una quantità pari a … kg (indicare la quantità in cifre ed in lettere)

:

latvių k.

:

Produkts, kas neatbilst norādītajam daudzumam (kilogramu skaits vārdiem un cipariem) …

:

lietuvių k.

:

Produktas, neatitinkantis specifikacijos … (nurodyti kiekį kilogramais, raidėmis ir skaičiais)

:

vengrų k.

:

A(z) … (jelölje a mennyiséget kilogrammban, számmal és betűvel) mennyiségnek nem megfelelő összeg

:

maltiečių k.

:

(In-numru ta’ kilogrammi, f' ittri u ċifri) mhux skond l-ispeċifikazzjoni …

:

olandų k.

:

Product niet conform voor een hoeveelheid van … kg (hoeveelheid vermelden in cijfers en in letters)

:

lenkų k.

:

(Liczba kilogramów, słownie i cyframi) niezgodnie ze specyfikacją …

:

portugalų k.

:

Produto não conforme para uma quantidade de … (indicar a quantidade em quilogramas, em algarismos e por extenso)

:

slovakų k.

:

(Počet kilogramov, slovom a číslom) nie je v súlade so špecifikáciou …

:

slovėnų k.

:

(količina v kilogramih, izražena z besedami in števili) ni v skladu s specifikacijo …

:

suomių k.

:

ei ole vaatimusten mukainen … kg:n osalta (merkitään määrä kilogrammoina numeroin ja kirjaimin)

:

švedų k.

:

Produkt som inte uppfyller kvalitetskraven för en kvantitet på … (ange kvantiteten i kilo med siffror och bokstäver).


II PRIEDAS

II PRIEDAS

Į 3 straipsnio 1 dalį įtraukti įrašai

:

ispanų k.

:

Derecho especial percibido a la exportación del arroz

:

čekų k.

:

Zvláštní poplatek vybraný při vývozu rýže

:

danų k.

:

Særafgift, der opkræves ved eksport af ris

:

vokiečių k.

:

Bei der Ausfuhr von Reis erhobene Sonderabgabe

:

estų k.

:

Riisi ekspordi suhtes kohaldatav erimaks

:

graikų k.

:

Ειδικός δασμός που εισπράττεται κατά την εξαγωγή ρυζιού

:

anglų k.

:

Special charge collected on export of rice

:

prancūzų k.

:

Taxe spéciale perçue à l'exportation du riz

:

italų k.

:

Tassa speciale riscossa all'esportazione del riso

:

latvių k.

:

Īpašs maksājums, kuru iekasē par rīsu eksportu

:

lietuvių k.

:

Specialus mokestis, taikomas ryžių eksportui

:

vengrų k.

:

A rizs exportálásakor beszedett különleges díj

:

maltiečių k.

:

Taxxa speċjali miġbura ma’ l-esportazzjoni tar-ross

:

olandų k.

:

Bij uitvoer van de rijst opgelegde bijzondere heffing

:

lenkų k.

:

Specjalna opłata pobrana od eksportu ryżu

:

portugalų k.

:

Taxa especial cobrada à exportação de arroz

:

slovakų k.

:

Zvláštny poplatok inkasovaný pri vývoze ryže

:

slovėnų k.

:

Posebna dajatev, pobrana na izvoz riža

:

suomių k.

:

Riisin viennin yhteydessä perittävä erityismaksu

:

švedų k.

:

Särskild avgift som tas ut vid export av ris

(suma nacionaline valiuta)

III PRIEDAS

Į 4 straipsnio 1 dalies a punktą įtraukti įrašai

:

ispanų k.

:

Bangladesh

:

čekų k.

:

Bangladéš

:

danų k.

:

Bangladesh

:

vokiečių k.

:

Bangladesch

:

estų k.

:

Bangladesh

:

graikų k.

:

Μπαγκλαντές

:

anglų k.

:

Bangladesh

:

prancūzų k.

:

Bangladesh

:

italų k.

:

Bangladesh

:

latvių k.

:

Bangladeša

:

lietuvių k.

:

Bangladešas

:

vengrų k.

:

Banglades

:

maltiečių k.

:

Bangladesh

:

olandų k.

:

Bangladesh

:

lenkų k.

:

Bangladesz

:

portugalų k.

:

Bangladesh

:

slovakų k.

:

Bangladéš

:

slovėnų k.

:

Bangladeš

:

suomių k.

:

Bangladesh

:

švedų k.

:

Bangladesh


III PRIEDAS

„IV PRIEDAS

Į 10 straipsnio 6 dalį įtraukti įrašai

:

ispanų k.

:

Se utilizará para la transformación o la entrega, de conformidad con el artículo 10 del Reglamento (CEE) no 1722/93 o para la exportación a partir del territorio aduanero de la Comunidad.

:

čekų k.

:

Použije se pro zpracování nebo dodávku v souladu s článkem 10 nařízení Komise (EHS) č. 1722/93 nebo pro vývoz z celního území Společenství.

:

danų k.

:

Til forarbejdning eller levering i overensstemmelse med artikel 10 i forordning (EØF) nr. 1722/93 eller til udførsel fra Fællesskabets toldområde.

:

vokiečių k.

:

Zur Verarbeitung oder Lieferung gemäß Artikel 10 der Verordnung (EWG) Nr. 1722/93 oder zur Ausfuhr aus dem Zollgebiet der Gemeinschaft bestimmt.

:

estų k.

:

Kasutamiseks töötlemiseks või tarnimiseks komisjoni määruse (EMÜ) nr 1722/93 artikli 10 kohaselt või ekspordiks ühenduse tolliterritooriumilt.

:

graikų k.

:

Προς χρήση για μεταποίηση ή παράδοση σύμφωνα με το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1722/93 ή για εξαγωγή από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας.

:

anglų k.

:

To be used for processing or delivery in accordance with Article 10 of Commission Regulation (EEC) No 1722/93 or for export from the customs territory of the Community.

:

prancūzų k.

:

À utiliser pour la transformation ou la livraison, conformément à l'article 10 du règlement (CEE) no 1722/93, ou pour l'exportation à partir du territoire douanier de la Communauté.

:

italų k.

:

Da utilizzare per la trasformazione o la consegna, conformemente all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1722/93, o per l'esportazione dal territorio doganale della Comunità.

:

latvių k.

:

Izmantošanai pārstrādei vai piegādei saskaņā ar Komisijas Regulas (EEK) Nr. 1722/93 10. pantu, vai arī eksportam no Kopienu teritorijas.

:

lietuvių k.

:

Naudoti perdirbimui arba pristatymui pagal Komisijos reglamento (EEB) Nr. 1722/93 10 straipsnį, arba eksportui iš Bendrijos muitų teritorijos.

:

vengrų k.

:

Az 1722/93/EGK bizottsági rendelet 10. cikkével összhangban történő feldolgozásra vagy szállításra vagy a Közösség vámterületéről történő kivitelre irányuló felhasználásra.

:

maltiečių k.

:

Biex jintuża’ għall-ipproċessar jew ikkunsenjar b’konformità ma’ l-Artikolu 10 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 1722/93 jew għall-esportazzjoni mit-territorju doganali tal-Komunità.

:

olandų k.

:

Bestemd voor verwerking of levering overeenkomstig artikel 10 van Verordening (EEG) nr. 1722/93 of voor uitvoer uit het douanegebied van de Gemeenschap.

:

lenkų k.

:

Do przetwarzania lub dostaw, zgodnie z art. 10 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 1722/93, lub do wywozu z terytorium celnego Wspólnoty.

:

portugalų k.

:

A utilizar para transformação ou entrega, em conformidade com o disposto no artigo 10.o do Regulamento (CEE) n.o 1722/93, ou para exportação a partir do território aduaneiro da Comunidade.

:

slovakų k.

:

Na použitie pri spracovaní alebo dodávke v súlade s článkom 10 nariadenia Komisie (EHS) č. 1722/93 alebo na vývoz z colného územia Spoločenstva.

:

slovėnų k.

:

Za predelavo ali dobavo v skladu s členom 10 Uredbe Komisije (EGS) št. 1722/93 ali za izvoz iz carinskih območij Skupnosti.

:

suomių k.

:

Käytetään jalostamiseen tai toimittamiseen asetuksen (ETY) N:o 1722/93 10 artiklan mukaisesti taikka vientiin yhteisön tullialueelta.

:

švedų k.

:

Avsedd för bearbetning eller leverans i enlighet med artikel 10 i kommissionens förordning (EEG) nr 1722/93 eller för export från gemenskapens tullområde.“


IV PRIEDAS

I PRIEDAS

Į 2 straipsnio 4 dalies a punktą įtraukti įrašai

:

ispanų k.

:

Partidos de arroz, del código NC 1006 40 00, destinados a la producción de preparaciones alimenticias del código NC 1901 10

:

čekų k.

:

Zlomková rýže kódu KN 1006 40 00 pro výrobu potravinových přípravků kódu KN 1901 10

:

danų k.

:

Brudris, henhørende under KN-kode 1006 40 00, bestemt til fremstilling af tilberedte næringsmidler, henhørende under KN-kode 1901 10

:

vokiečių k.

:

Bruchreis des KN-Codes 1006 40 00, bestimmt zur Herstellung von Lebensmittelzubereitungen des KN-Codes 1901 10

:

estų k.

:

CN-koodi 1006 40 00 alla kuuluv purustatud riis CN-koodi 1901 10 alla kuuluvate toiduainete tootmiseks

:

graikų k.

:

Θραύσματα ρυζιού υπαγόμενα στον κωδικό ΣΟ 1006 40 00, που προορίζονται για την παραγωγή παρασκευασμάτων διατροφής του κωδικού ΣΟ 1901 10

:

anglų k.

:

Broken rice of CN code 1006 40 00 for production of food preparations of CN code 1901 10

:

prancūzų k.

:

Brisures de riz, relevant du code NC 1006 40 00, destinées à la production de préparations alimentaires du code NC 1901 10

:

italų k.

:

Rotture di riso, di cui al codice NC 1006 40 00, destinate alla produzione di preparazioni alimentari del codice NC 1901 10

:

latvių k.

:

Šķeltie rīsi, uz kuriem attiecas KN kods 1006 40 00, kas paredzēti to pārtikas produktu ražošanai, uz kuriem attiecas KN kods 1901 10

:

lietuvių k.

:

KN kodu 1006 40 00 klasifikuojami skaldyti ryžiai, skirti KN kodu 1901 10 klasifikuojamų maisto produktų gamybai

:

vengrų k.

:

A 1901 10 KN-kód alá tartozó élelmiszer-készítmények előállítására szánt, a 1006 40 00 KN-kód alá tartozó törmelékrizs

:

maltiečių k.

:

Ross miksur tal-kodiċi NK 1006 40 00 għall-produzzjoni ta’ preparazzjonijiet alimentari tal-kodiċi NK 1901 10

:

olandų k.

:

Breukrijst van GN-code 1006 40 00, voor de productie van voor voeding bestemde bereidingen van GN-code 1901 10

:

lenkų k.

:

Ryż łamany objęty kodem CN 1006 40 00 do produkcji przetworów spożywczych objętych kodem CN 1901 10

:

portugalų k.

:

Trincas de arroz do código NC 1006 40 00, destinadas à produção de preparações alimentares do código NC 1901 10

:

slovakų k.

:

Zlomková ryža spadajúca do kódu KN 1006 40 00 na výrobu potravinových prípravkov spadajúcich do kódu KN 1901 10

:

slovėnų k.

:

Lomljen riž z oznako KN 1006 40 00 za proizvodnjo živilskih izdelkov z oznako KN 1901 10

:

suomių k.

:

CN-koodiin 1006 40 00 kuuluvat rikkoutuneet riisinjyvät CN-koodiin 1901 10 kuuluvien elintarvikevalmisteiden valmistamiseksi

:

švedų k.

:

Brutet ris som omfattas av KN-nummer 1006 40 00, avsett för produktion av livsmedelsberedningar som omfattas av KN nummer 1901 10

II PRIEDAS

Į 2 straipsnio 4 dalies b punktą įtraukti įrašai

:

ispanų k.

:

Exención del derecho de aduana [Reglamento (CE) no 2058/96]

:

čekų k.

:

Osvobozeno od cla (nařízení (ES) č. 2058/96)

:

danų k.

:

Toldfri (Forordning (EF) nr. 2058/96)

:

vokiečių k.

:

Zollfrei (Verordnung (EG) Nr. 2058/96)

:

estų k.

:

Tollimaksuvaba (Määrus (EÜ) nr 2058/96)

:

graikų k.

:

Απαλλαγή δασμού [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2058/96]

:

anglų k.

:

Free of customs duty (Regulation (EC) No 2058/96)

:

prancūzų k.

:

Exemption du droit de douane [règlement (CE) no 2058/96]

:

italų k.

:

Esenzione dal dazio doganale [Regolamento (CE) n. 2058/96]

:

latvių k.

:

Atbrīvots no muitas nodokļa (Regula (EK) Nr. 2058/96)

:

lietuvių k.

:

Muitas netaikomas (Reglamentas (EB) Nr. 2058/96)

:

vengrų k.

:

Vámmentes (2058/96/EK rendelet)

:

maltiečių k.

:

Eżenti mid-dazju doganali (Regolament (KE) Nru 2058/96)

:

olandų k.

:

Vrijgesteld van douanerecht (Verordening (EG) nr. 2058/96)

:

lenkų k.

:

Wolne od opłat celnych (rozporządzenie (WE) nr 2058/96)

:

portugalų k.

:

Isenção de direito aduaneiro [Regulamento (CE) n.o 2058/96]

:

slovakų k.

:

Oslobodené od cla [nariadenie (ES) č. 2058/96]

:

slovėnų k.

:

Carine prosto (Uredba (ES) št. 2058/96)

:

suomių k.

:

Tullivapaa (asetus (EY) N:o 2058/96)

:

švedų k.

:

Tullfri (förordning (EG) nr 2058/96)

III PRIEDAS

Į 5 straipsnio 3 dalies a punktą įtraukti įrašai

:

ispanų k.

:

Destinadas a la producción de preparaciones alimenticias del código NC 1901 10

:

čekų k.

:

Pro výrobu potravinových přípravků kódu KN 1901 10

:

danų k.

:

Bestemt til fremstilling af tilberedte næringsmidler, henhørende under KN-kode 1901 10

:

vokiečių k.

:

Bestimmt zur Herstellung von Lebensmittelzubereitungen des KN-Codes 1901 10

:

estų k.

:

CN-koodi 1901 10 alla kuuluvate toiduainete tootmiseks

:

graikų k.

:

Προορίζονται για την παραγωγή παρασκευασμάτων διατροφής του κωδικού ΣΟ 1901 10

:

anglų k.

:

For production of food preparations of CN code 1901 10

:

prancūzų k.

:

Destinées à la production de préparations alimentaires du code NC 1901 10

:

italų k.

:

Destinate alla produzione di preparazioni alimentari del codice NC 1901 10

:

latvių k.

:

Paredzēti to pārtikas produktu ražošanai, uz kuriem attiecas KN kods 1901 10

:

lietuvių k.

:

Skirti KN kodu 1901 10 klasifikuojamų maisto produktų gamybai

:

vengrų k.

:

A 1901 10 KN-kód alá tartozó élelmiszer-készítmények előállítására szánt

:

maltiečių k.

:

Għall-produzzjoni ta’ preparazzjonijiet alimentari tal-kodiċi KN 1901 10

:

olandų k.

:

Bestemd voor de productie van voor voeding bestemde bereidingen van GN-code 1901 10

:

lenkų k.

:

Do produkcji przetworów spożywczych objętych kodem CN 1901 10

:

portugalų k.

:

Destinadas à produção de preparações alimentares do código NC 1901 10

:

slovakų k.

:

Na výrobu potravinových prípravkov spadajúcich do kódu KN 1901 10

:

slovėnų k.

:

Za proizvodnjo živilskih izdelkov z oznako KN 1901 10

:

suomių k.

:

Tarkoitettu CN-koodiin 1901 10 kuuluvien elintarvikevalmisteiden valmistukseen

:

švedų k.

:

Avsett för produktion av livsmedelsberedningar som omfattas av KN-nummer 1901 10

IV PRIEDAS

Į 5 straipsnio 3 dalies b punktą įtraukti įrašai

:

ispanų k.

:

Reglamento (CE) no 2058/96 — artículo 4

:

čekų k.

:

Článek 4 nařízení (ES) č. 2058/96

:

danų k.

:

Forordning (EF) nr. 2058/96 — artikel 4

:

vokiečių k.

:

Verordnung (EG) Nr. 2058/96 — Artikel 4

:

estų k.

:

Määruse (EÜ) nr 2058/96 artikkel 4

:

graikų k.

:

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2058/96 — άρθρο 4

:

anglų k.

:

Article 4 of Regulation (EC) No 2058/96

:

prancūzų k.

:

Article 4 du règlement (CE) no 2058/96

:

italų k.

:

Regolamento (CE) n. 2058/96 — articolo 4

:

latvių k.

:

Regulas (EK) Nr. 2058/96 4. pants

:

lietuvių k.

:

Reglamento (EB) Nr. 2058/96 4 straipsnis

:

vengrų k.

:

A 2058/96/EK rendelet – 4. cikk

:

maltiečių k.

:

Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 2058/96

:

olandų k.

:

Verordening (EG) nr. 2058/96, artikel 4

:

lenkų k.

:

Artykuł 4 rozporządzenia (WE) nr 2058/96

:

portugalų k.

:

Regulamento (CE) n.o 2058/96 — artigo 4.o

:

slovakų k.

:

Článok 4 nariadenia (ES) č. 2058/96

:

slovėnų k.

:

Člen 4 Uredbe (ES) 2058/96

:

suomių k.

:

Asetuksen (EY) N:o 2058/96 4 artikla

:

švedų k.

:

Förordning (EG) nr 2058/96 – artikel 4


V PRIEDAS

„PRIEDAS

Į 3 straipsnio 1 dalies b punktą įtraukti įrašai

:

ispanų k.

:

Derecho de aduana reducido de 25 % [Reglamento (CE) no 196/97]

:

čekų k.

:

Clo snížené o 25 % (nařízení (ES) č. 196/97)

:

danų k.

:

Told nedsat med 25 % (Forordning (EF) nr. 196/97)

:

vokiečių k.

:

Um 25 % ermäßigter Zollsatz (Verordnung (EG) Nr. 196/97)

:

estų k.

:

25 % võrra vähendatud tollimaks (Määrus (EÜ) nr 196/97)

:

graikų k.

:

Δασμός μειωμένος κατά 25 % [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 196/97]

:

anglų k.

:

Reduced duty by 25 % (Regulation (EC) No 196/97)

:

prancūzų k.

:

Droit réduit de 25 % [règlement (CE) no 196/97]

:

italų k.

:

Dazio ridotto del 25 % [Regolamento (CE) n. 196/97]

:

latvių k.

:

Nodoklis, kas samazināts par 25 % (Regula (EK) Nr. 196/97)

:

lietuvių k.

:

25 % sumažintas muitas (Reglamentas (EB) Nr. 196/97)

:

vengrų k.

:

25 %-kal csökkentett vámtétel (196/97/EK rendelet)

:

maltiečių k.

:

Dazju mnaqqas b’25% (Regolament (KE) Nru 196/97)

:

olandų k.

:

Douanerecht verminderd met 25 % (Verordening (EG) nr. 196/97)

:

lenkų k.

:

Opłata obniżona o 25 % (rozporządzenie (WE) nr 196/97)

:

portugalų k.

:

Direito reduzido em 25 % [Regulamento (CE) n.o 196/97]

:

slovakų k.

:

Znížené clo o 25 % [nariadenie (ES) č. 196/97]

:

slovėnų k.

:

Znižana dajatev za 25 % (Uredba (ES) št. 196/97)

:

suomių k.

:

Tulli, jota on alennettu 25 % (asetus (EY) N:o 196/97)

:

švedų k.

:

Tullsatsen nedsatt med 25 % (förordning (EG) nr 196/97)“


VI PRIEDAS

V PRIEDAS

Į 4 straipsnio 4 dalies a punktą įtraukti įrašai

:

ispanų k.

:

Exención del derecho de aduana hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento (CE) no 327/98]

:

čekų k.

:

Osvobozeno od cla až do množství uvedeného v kolonkách 17 a 18 této licence (nařízení (ES) č. 327/98)

:

danų k.

:

Toldfri op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (Forordning (EF) nr. 327/98)

:

vokiečių k.

:

Zollfrei bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Verordnung (EG) Nr. 327/98)

:

estų k.

:

Tollimaksuvabastus kuni käesoleva litsentsi lahtrites 17 ja 18 osutatud koguseni (Määrus (EÜ) nr 327/98)

:

graikų k.

:

Ατελώς μέχρι την ποσότητα που ορίζεται στα τετραγωνίδια 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 327/98]

:

anglų k.

:

Exemption from customs duty up to the quantity indicated in sections 17 and 18 of this licence (Regulation (EC) No 327/98)

:

prancūzų k.

:

Exemption du droit de douane jusqu'à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [règlement (CE) no 327/98]

:

italų k.

:

Esenzione dal dazio doganale limitatamente alla quantità indicata nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [Regolamento (CE) n. 327/98]

:

latvių k.

:

Atbrīvojums no muitas nodokļa līdz daudzumam, kas norādīts šīs licences 17. un 18. iedaļā (Regula (EK) Nr. 327/98)

:

lietuvių k.

:

Muitas netaikomas mažesniems kiekiams nei nurodyta šios licencijos 17 ir 18 skirsniuose

:

vengrų k.

:

Az ezen engedély 17. és 18. rovatában megjelölt mennyiségig vámmentes (327/98/EK rendelet)

:

maltiečių k.

:

Eżenzjoni mid-dwana sal-kwantità murija fit-taqsimiet 17 u 18 ta’ din il-liċenzja (Regolament (KE) Nru 327/98)

:

olandų k.

:

Vrijgesteld van douanerecht voor ten hoogste de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (Verordening (EG) nr. 327/98)

:

lenkų k.

:

Zwolnienie z opłaty celnej ilości określonej w sekcji 17 i 18 niniejszego pozwolenia (rozporządzenie (WE) nr 327/98)

:

portugalų k.

:

Isenção de direito aduaneiro até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento (CE) n.o 327/98]

:

slovakų k.

:

Oslobodenie od cla do množstva uvedeného v oddieloch 17 a 18 tejto licencie [nariadenie (ES) č. 327/98]

:

slovėnų k.

:

Oprostitev carin do količine, navedene v oddelkih 17 in 18 tega dovoljenja (Uredba (ES) št. 327/98)

:

suomių k.

:

Tullivapaa tämän todistuksen kohdissa 17 ja 18 esitettyyn määrään asti (asetus (EY) N:o 327/98)

:

švedų k.

:

Tullfri upp till den mängd som anges i fälten 17 och 18 i denna licens (förordning (EG) nr 327/98)

VI PRIEDAS

Į 4 straipsnio 4 dalies b punktą įtraukti įrašai

:

ispanų k.

:

Derecho de aduana reducido a 88 EUR/t hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento (CE) no 327/98]

:

čekų k.

:

Clo snížené na 88 EUR/t až do množství uvedeného v kolonkách 17 a 18 této licence (nařízení (ES) č. 327/98)

:

danų k.

:

Nedsat told 88 EUR/t op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (Forordning (EF) nr. 327/98)

:

vokiečių k.

:

Ermäßigter Zollsatz von 88 EUR/t bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Verordnung (EG) Nr. 327/98)

:

estų k.

:

Vähendatud tollimaksumäär 88 EUR/t kuni käesoleva litsentsi lahtrites 17 ja 18 osutatud koguseni (Määrus (EÜ) nr 327/98)

:

graikų k.

:

Μειωμένος δασμός σε 88 ευρώ ανά τόνο μέχρι την ποσότητα που ορίζεται στα τετραγωνίδια 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 327/98]

:

anglų k.

:

Reduced duty to EUR 88 per tonne up to the quantity indicated in sections 17 and 18 of this licence (Regulation (EC) No 327/98)

:

prancūzų k.

:

Droit réduit à 88 EUR par tonne jusqu'à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [règlement (CE) no 327/98]

:

italų k.

:

Dazio ridotto a 88 EUR/t limitatamente alla quantità indicata nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [Regolamento (CE) n. 327/98]

:

latvių k.

:

Nodoklis samazināts līdz 88 EUR par tonnu līdz daudzumam, kas norādīts šīs licences 17. un 18. iedaļā (Regula (EK) Nr. 327/98)

:

lietuvių k.

:

Sumažintas muitas iki 88 EUR už toną, kai kiekis neviršija licencijos 17 ir 18 skirsniuose nurodyto dydžio (Reglamentas (EB) Nr. 327/98)

:

vengrų k.

:

Az ezen engedély 17. és 18. rovatában megjelölt mennyiségig 88 EUR/tonnára csökkentett vámtétel (327/98/EK rendelet)

:

maltiečių k.

:

Dazju mnaqqas għal 88 EUR it-tunnellata (metrika) sal-kwantità murija fit-taqsimiet 17 u 18 ta’ din il-liċenzja (Regolament (KE) Nru 327/98)

:

olandų k.

:

Verminderd douanerecht van 88 EUR/t voor ten hoogste de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (Verordening (EG) nr. 327/98)

:

lenkų k.

:

Opłata obniżona o 88 EUR za tonę, dla ilości nieprzekraczającej ilości podanej w sekcji 17 i 18 niniejszego pozwolenia (rozporządzenie (WE) nr 327/98)

:

portugalų k.

:

Direito reduzido a 88 EUR/t até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento (CE) n.o 327/98]

:

slovakų k.

:

Znížené clo o 88 EUR do množstva uvedeného v oddieloch 17 a 18 tejto licencie [nariadenie (ES) č. 327/98]

:

slovėnų k.

:

Znižana carina na 88 EUR na tono do količine, navedene v oddelkih 17 in 18 tega dovoljenja (Uredba (ES) št. 327/98)

:

suomių k.

:

Tulli, joka on alennettu 88 euroon/t tämän todistuksen kohdissa 17 ja 18 esitettyyn määrään asti (asetus (EY) N:o 327/98)

:

švedų k.

:

Tullsatsen nedsatt till 88 euro/t upp till den mängd som anges i fälten 17 och 18 i denna licens (förordning (EG) nr 327/98)

VII PRIEDAS

Į 4 straipsnio 4 dalies c punktą įtraukti įrašai

:

ispanų k.

:

Derecho de aduana reducido de 28 EUR/t hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento (CE) no 327/98]

:

čekų k.

:

Clo snížené o 28 EUR/t až do množství uvedeného v kolonkách 17 a 18 této licence (nařízení (ES) č. 327/98)

:

danų k.

:

Reduceret afgift med 28 EUR/t op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (Forordning (EF) nr. 327/98)

:

vokiečių k.

:

Um 28 EUR/t ermäßigter Zollsatz bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Verordnung (EG) Nr. 327/98)

:

estų k.

:

Vähendatud tollimaksumäär 28 EUR/t kuni käesoleva litsentsi lahtrites 17 ja 18 osutatud koguseni (Määrus (EÜ) nr 327/98)

:

graikų k.

:

Μειωμένος δασμός κατά 28 ευρώ ανά τόνο μέχρι την ποσότητα που ορίζεται στα τετραγωνίδια 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 327/98]

:

anglų k.

:

Reduced duty by EUR 28 per tonne up to the quantity indicated in sections 17 and 18 of this licence (Regulation (EC) No 327/98)

:

prancūzų k.

:

Droit réduit de 28 EUR par tonne jusqu'à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [règlement (CE) no 327/98]

:

italų k.

:

Dazio ridotto di 28 EUR/t limitatamente alla quantità indicata nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [Regolamento (CE) n. 327/98]

:

latvių k.

:

Nodoklis samazināts par 28 EUR par tonnu līdz daudzumam, kas norādīts šīs licences 17. un 18. iedaļā (Regula (EK) Nr. 327/98)

:

lietuvių k.

:

Muitas sumažintas 28 EUR už toną, kai kiekis neviršija licencijos 17 ir 18 skirsniuose nurodyto dydžio (Reglamentas (EB) Nr. 327/98)

:

vengrų k.

:

Az ezen engedély 17. és 18. rovatában megjelölt mennyiségig 28 EUR/tonnára csökkentett vámtétel (327/98/EK rendelet)

:

maltiečių k.

:

Dazju mnaqqas b’ 28 EUR it-tunnellata (metrika) sal-kwantità murija fit-taqsimiet 17 u 18 ta’ din il-liċenzja (Regolament (KE) Nru 327/98)

:

olandų k.

:

Douanerecht verminderd met 28 EUR/t voor ten hoogste de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (Verordening (EG) nr. 327/98)

:

lenkų k.

:

Opłata obniżona o 28 EUR za tonę dla ilości nieprzekraczającej ilości wskazanej w sekcji 17 i 18 niniejszego pozwolenia (rozporządzenie (WE) nr 327/98)

:

portugalų k.

:

Direito reduzido em 28 EUR/t até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento (CE) n.o 327/98]

:

slovakų k.

:

Znížené clo o 28 EUR na tonu do množstva uvedeného v oddieloch 17 a 18 tejto licencie [nariadenie (ES) č. 327/98]

:

slovėnų k.

:

Znižana carina za 28 EUR na tono do količine, navedene v oddelkih 17 in 18 tega dovoljenja (Uredba (ES) št. 327/98)

:

suomių k.

:

Tulli, jota on alennettu 28 euroon/t tämän todistuksen kohdissa 17 ja 18 esitettyyn määrään asti (asetus (EY) N:o 327/98)

:

švedų k.

:

Tullsatsen nedsatt med 28 euro/t upp till den mängd som anges i fälten 17 och 18 i denna licens (förordning (EG) nr 327/98)


VII PRIEDAS

III PRIEDAS

Į 7 straipsnio 2 dalį įtraukti įrašai

:

ispanų k.

:

Gravamen percibido a la exportación del arroz

:

čekų k

:

Zvláštní poplatek vybraný při vývozu rýže

:

danų k.

:

Særafgift, der opkræves ved eksport af ris

:

vokiečių k.

:

Bei der Ausfuhr von Reis erhobene Sonderabgabe

:

estų k.

:

Riisi ekspordi suhtes kohaldatav erimaks

:

graikų k.

:

Ειδικός φόρος που εισπράττεται κατά την εξαγωγή του ρυζιού

:

anglų k.

:

Special charge collected on export of rice

:

prancūzų k.

:

Taxe spéciale perçue à l'exportation du riz

:

italų k.

:

Tassa speciale riscossa all'esportazione del riso

:

latvių k.

:

Īpašais maksājums, kuru iekasē par rīsu eksportu

:

lietuvių k.

:

Specialus mokestis, taikomas ryžių eksportui

:

vengrų k.

:

A rizs exportjakor beszedett különleges díj

:

maltiečių k.

:

Taxxa speċjali miġbura ma’ l-esportazzjoni tar-ross

:

olandų k.

:

Bij uitvoer van de rijst opgelegde bijzondere heffing

:

lenkų k.

:

Specjalna opłata pobrana od wywozu ryżu

:

portugalų k.

:

Direito especial cobrado na exportação do arroz

:

slovakų k.

:

Zvláštny poplatok inkasovaný pri vývoze ryže

:

slovėnų k.

:

Posebna dajatev, pobrana od izvoza riža

:

suomių k.

:

Riisin viennin yhteydessä perittävä erityismaksu

:

švedų k.

:

Särskild avgift för risexport

IV PRIEDAS

Į 16 straipsnio 3 dalies a punktą įtraukti įrašai

:

ispanų k.

:

Derecho de aduana reducido hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento (CE) no 638/2003]

:

čekų k.

:

Snížené clo až do množství uvedeného v kolonkách 17 a 18 této licence (nařízení (ES) č. 638/2003)

:

danų k.

:

Nedsat told op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (forordning (EF) nr. 638/2003)

:

vokiečių k.

:

Ermäßigter Zollsatz bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Verordnung (EG) Nr. 638/2003)

:

estų k.

:

Vähendatud tollimaksumäär kuni käesoleva litsentsi lahtrites 17 ja 18 osutatud koguseni (Määrus (EÜ) nr 638/2003)

:

graikų k.

:

Μειωμένος δασμός μέχρι την ποσότητα που ορίζεται στα τετραγωνίδια 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 638/2003]

:

anglų k.

:

Reduced duty up to the quantity indicated in Sections 17 and 18 of this licence (Regulation (EC) No 638/2003)

:

prancūzų k.

:

Droit réduit jusqu'à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [règlement (CE) no 638/2003]

:

italų k.

:

Dazio ridotto limitatamente alla quantità indicata nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [Regolamento (CE) n. 638/2003]

:

latvių k.

:

Samazināts muitas nodoklis līdz daudzumam, kas norādīts šīs licences 17. un 18. iedaļā (Regula (EK) Nr. 638/2003)

:

lietuvių k.

:

Sumažintas muitas, taikomas mažesniems kiekiams nei nurodyta šios licencijos 17 ir 18 skirsniuose

:

vengrų k.

:

Az ezen engedély 17. és 18. rovatában megjelölt mennyiségig csökkentett vámtétel (638/2003/EK rendelet)

:

maltiečių k.

:

Dazju mnaqqas sal-kwantità murija fit-Taqsimiet 17 u 18 ta’ din il-liċenzja (Regolament (KE) Nru 638/2003)

:

olandų k.

:

Verminderd douanerecht voor ten hoogste de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (Verordening (EG) nr. 638/2003)

:

lenkų k.

:

Znížené clo do množstva uvedeného v oddieloch 17 a 18 tejto licencie (nariadenie (ES) č. 638/2003)

:

portugalų k.

:

Direito reduzido até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento (CE) n.o 638/2003]

:

slovakų k.

:

Znížené clo do množstva uvedeného v oddieloch 17 a 18 tejto licencie [nariadenie (ES) č. 638/2003]

:

slovėnų k.

:

Znižana dajatev do količine, navedene v oddelkih 17 in 18 tega dovoljenja (Uredba (ES) št. 638/2003)

:

suomių k.

:

Tulli, joka on alennettu tämän todistuksen kohdissa 17 ja 18 esitettyyn määrään asti (asetus (EY) N:o 638/2003)

:

švedų k.

:

Tullsatsen nedsatt upp till den mängd som anges i fälten 17 och 18 i denna licens (förordning (EG) nr 638/2003)

V PRIEDAS

Į 16 straipsnio 3 dalies b punktą įtraukti įrašai

:

ispanų k.

:

Exención del derecho de aduana hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento (CE) no 638/2003]

:

čekų k.

:

Osvobozeno od cla až do množství uvedeného v kolonkách 17 a 18 této licence (nařízení (ES) č. 638/2003)

:

danų k.

:

Toldfri op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (Forordning (EF) nr. 638/2003)

:

vokiečių k.

:

Zollfrei bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Verordnung (EG) Nr. 638/2003)

:

estų k.

:

Tollimaksuvabastus kuni käesoleva litsentsi lahtrites 17 ja 18 osutatud koguseni (Määrus (EÜ) nr 638/2003)

:

graikų k.

:

Ατελώς μέχρι την ποσότητα που ορίζεται στα τετραγωνίδια 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 638/2003]

:

anglų k.

:

Exemption from customs duty up to the quantity indicated in Sections 17 and 18 of this licence (Regulation (EC) No 638/2003)

:

prancūzų k.

:

Exemption du droit de douane jusqu'à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [règlement (CE) no 638/2003]

:

italų k.

:

Esenzione del dazio doganale limitatamente alla quantità indicata nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [Regolamento (CE) n. 638/2003]

:

latvių k.

:

Atbrīvojums no muitas nodokļa līdz daudzumam, kas norādīts šīs licences 17. un 18. iedaļā (Regula (EK) Nr. 638/2003)

:

lietuvių k.

:

Muitas netaikomas mažesniems kiekiams nei nurodyta šios licencijos 17 ir 18 skirsniuose

:

vengrų k

:

Vámmentesség az ezen engedély 17. és 18. rovatában megjelölt mennyiségig (638/2003/EK rendelet)

:

maltiečių k.

:

Eżenzjoni mid-dwana sal-kwantità murija fit-Taqsimiet 17 u 18 ta’ din il-liċenzja (Regolament (KE) Nru 638/2003)

:

olandų k.

:

Vrijgesteld van douanerecht voor ten hoogste de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (Verordening (EG) nr. 638/2003)

:

lenkų k.

:

Zwolnienie z opłat celnych dla ilości nieprzekraczającej ilości podanej w sekcji 17 i 18 niniejszego pozwolenia (rozporządzenie (WE) nr 638/2003)

:

portugalų k.

:

Isenção de direito aduaneiro até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento (CE) n.o 638/2003]

:

slovakų k.

:

Oslobodenie od cla do množstva uvedeného v oddieloch 17 a 18 tejto licencie [nariadenie (ES) č. 638/2003]

:

slovėnų k.

:

Oprostitev carin do količine, navedene v oddelkih 17 in 18 tega dovoljenja (Uredba (ES) št. 638/2003)

:

suomių k.

:

Tullivapaa tämän todistuksen kohdissa 17 ja 18 esitettyyn määrään asti (asetus (EY) N:o 638/2003)

:

švedų k.

:

Tullfri upp till den mängd som anges i fälten 17 och 18 i denna licens (förordning (EG) nr 638/2003)


VIII PRIEDAS

„PRIEDAS

Į 13 straipsnio 3 dalies a punktą įtraukti įrašai

:

ispanų k.

:

Para exportación sin restitución, de conformidad con el artículo 6 del Reglamento (CE) no 1868/94

:

čekų k.

:

K vývozu bez náhrady podle článku 6 nařízení (ES) č. 1868/94

:

danų k.

:

Skal eksporteres uden restitution, jf. artikel 6 i forordning (EF) nr. 1868/94

:

vokiečių k.

:

Ausfuhr ohne Erstattung gemäß Artikel 6 der Verordnung (EG) Nr. 1868/94

:

estų k.

:

Eksportimiseks ilma eksporditoetuseta määruse (EÜ) nr 1868/94 artikli 6 kohaselt

:

graikų k.

:

Προς εξαγωγή χωρίς επιστροφή σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1868/94

:

anglų k.

:

For export without refund under Article 6 of Regulation (EC) No 1868/94

:

prancūzų k.

:

À exporter sans restitution conformément à l'article 6 du règlement (CE) no 1868/94

:

italų k.

:

Da esportare senza restituzione a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1868/94

:

latvių k.

:

Eksportam bez kompensācijas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1868/94 6. pantu

:

lietuvių k.

:

Eksportui be grąžinamosios išmokos pagal Reglamento (EB) Nr. 1868/94 6 straipsnį

:

vengrų k.

:

Visszatérítés nélkül exportálandó az 1868/94/EK rendelet 6. cikke szerint

:

maltiečių k.

:

Għall-esportazzjoni mingħajr rifużjoni skond l-Artikolu 6 tar-Regolament (KE) Nru 1868/94

:

olandų k.

:

Overeenkomstig artikel 6 van Verordening (EG) nr. 1868/94 zonder restitutie uit te voeren

:

lenkų k.

:

Wywóz bez refundacji zgodnie z art. 6 rozporządzenia (WE) nr 1868/94

:

portugalų k.

:

A exportar sem restituição em conformidade com o artigo 6.o do Regulamento (CE) n.o 1868/94

:

slovakų k.

:

Na vývoz bez náhrady podľa článku 6 nariadenia (ES) č. 1868/94

:

slovėnų k.

:

Za izvoz brez nadomestila v skladu s členom 6 Uredbe (ES) št. 1868/94

:

suomių k.

:

Viedään tuetta asetuksen (EY) N:o 1868/94 6 artiklan mukaisesti

:

švedų k.

:

För export utan exportbidrag enligt artikel 6 i förordning (EG) nr 1868/94“


29.11.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 312/45


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1951/2005

2005 m. lapkričio 28 d.

iš dalies keičiantis Reglamente (EB) Nr. 1011/2005 nustatytų kai kurių cukraus sektoriaus produktų reprezentacines kainas ir papildomus importo muitų dydžius 2005–2006 prekybos metams

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2001 m. birželio 19 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1260/2001 dėl bendro cukraus sektoriaus rinkos organizavimo (1),

atsižvelgdama į 1995 m. birželio 23 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1423/95, nustatantį išsamias cukraus sektoriaus produktų, išskyrus melasą, importo įgyvendinimo taisykles (2), ypač į jo 1 straipsnio 2 dalies antros pastraipos antrą sakinį ir jo 3 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Reprezentacinės kainos ir papildomų importo muitų dydžiai, taikytini baltajam cukrui, žaliaviniam cukrui ir kai kuriems sirupams 2005–2006 prekybos metams, buvo nustatyti Komisijos reglamente (EB) Nr. 1011/2005 (3). Šios kainos ir dydžiai paskutinį kartą buvo pakeisti Komisijos reglamente (EB) Nr. 1875/2005 (4).

(2)

Šiuo metu Komisijos turimi duomenys rodo, kad reikia iš dalies pakeisti minėtus dydžius pagal Reglamente (EB) Nr. 1423/95 nustatytas taisykles ir nuostatas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1423/95 1 straipsnyje išvardytiems produktams taikomos reprezentacinės kainos ir papildomi importo muitai, nustatyti Reglamentu (EB) Nr. 1011/2005 2005–2006 prekybos metams, yra iš dalies keičiami ir nurodomi šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. lapkričio 29 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. lapkričio 28 d.

Komisijos vardu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalinis direktorius žemės ūkio ir kaimo plėtros reikalams


(1)  OL L 178, 2001 6 30, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 39/2004 (OL L 6, 2004 1 10, p. 16).

(2)  OL L 141, 1995 6 24, p. 16. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 624/98 (OL L 85, 1998 3 20, p. 5).

(3)  OL L 170, 2005 7 1, p. 35.

(4)  OL L 300, 2005 11 17, p. 43.


PRIEDAS

Iš dalies pakeisti reprezentacinių kainų ir papildomų importo muitų dydžiai baltajam cukrui, žaliaviniam cukrui ir KN kodu 1702 90 99 klasifikuojamiems produktams taikomi nuo 2005 m. lapkričio 29 d.

(EUR)

KN kodas

Reprezentacinė kaina už 100 kg neto atitinkamo produkto

Papildomo muito už 100 kg neto atitinkamo produkto dydis

1701 11 10 (1)

26,90

3,22

1701 11 90 (1)

26,90

8,08

1701 12 10 (1)

26,90

3,08

1701 12 90 (1)

26,90

7,65

1701 91 00 (2)

25,67

12,44

1701 99 10 (2)

25,67

7,88

1701 99 90 (2)

25,67

7,88

1702 90 99 (3)

0,26

0,39


(1)  Nustatyta už standartinę kokybę, kaip ji yra apibrėžta Tarybos reglamento (EB) Nr. 1260/2001 I priedo II dalyje (OL L 178, 2001 6 30, p. 1).

(2)  Nustatyta už standartinę kokybę, kaip ji yra apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1260/2001 I priedo I dalyje.

(3)  Nustatyta už kiekvieną 1 % sacharozės kiekio.


29.11.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 312/47


KOMISIJOS DIREKTYVA 2005/81/EB

2005 m. lapkričio 28 d.

iš dalies keičianti Direktyvą 80/723/EEB dėl finansinių santykių tarp valstybių narių ir valstybės įmonių skaidrumo bei dėl finansinio skaidrumo tam tikrose įmonėse

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 86 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos direktyva 80/723/EEB (1) reikalauja, kad valstybės narės užtikrintų finansinių santykių tarp valstybių narių ir valstybės įmonių skaidrumą ir finansinį skaidrumą tam tikrose įmonėse. Įmonės, privalančios tvarkyti atskiras sąskaitas – tai įmonės, kurioms valstybės narės suteikė specialias arba išimtines teises pagal Sutarties 86 straipsnio 1 dalį, bei įmonės, kurioms yra patikėta teikti bendros ekonominės svarbos paslaugas pagal Sutarties 86 straipsnio 2 dalį ir kurios dėl to gauna bet kokios formos valstybės pagalbą, bei kurios taip pat vykdo ir kitą veiklą.

(2)

Valstybės narės gali teikti įmonėms, kurioms patikėta teikti bendros ekonominės svarbos paslaugas, kompensaciją su tokių paslaugų teikimu susijusioms specialiosioms išlaidoms padengti. Tačiau tokia kompensacija negali viršyti sumos, reikalingos tokių paslaugų teikimui, ir negali būti naudojama kitai, su bendros ekonominės svarbos paslaugomis nesusijusiai veiklai finansuoti.

(3)

Pagal Direktyvą 80/723/EEB įmonė, kuriai patikėta teikti bendros ekonominės svarbos paslaugas, privalo tvarkyti atskiras sąskaitas tik tuo atveju, jei ji gauna valstybės pagalbą. Savo sprendime Altmark Trans GmbH  (2) byloje Europos Bendrijų Teisingumo Teismas nusprendė, kad esant tam tikroms sąlygoms, kompensacija už viešųjų paslaugų teikimą nelaikoma valstybės pagalba, kaip apibrėžta Sutarties 87 straipsnio 1 dalyje.

(4)

Tačiau nepriklausomai nuo teisinio kompensacijos už viešąją paslaugą klasifikavimo pagal Sutarties 87 straipsnio 1 dalį, įpareigojimas tvarkyti atskiras sąskaitas turėtų būti taikomas įmonėms, gaunančioms tokias kompensacijas, kurios taip pat vykdo nepriskiriamą bendros ekonominės svarbos paslaugoms veiklą. Tik tvarkant atskiras sąskaitas gali būti nustatytos sąnaudos, susijusios su bendros ekonominės svarbos paslaugų teikimu, ir apskaičiuota teisinga kompensacijos suma.

(5)

Dėl to būtina atitinkamai pakeisti Direktyvą 80/723/EEB,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 80/723/EEB 2 straipsnio 1 dalies d punktas pakeičiamas taip:

„d)

įmonė, privalanti tvarkyti atskiras sąskaitas – tai bet kokia įmonė, turinti specialią arba išimtinę teisę, valstybės narės suteiktą pagal Sutarties 86 straipsnio 1 dalį, arba įmonė, kuriai patikėta teikti bendros ekonominės svarbos paslaugą pagal Sutarties 86 straipsnio 2 dalį, kuri dėl to gauna bet kokios formos valstybės pagalbą, ir kuri taip pat vykdo ir kitą veiklą;“.

2 straipsnis

Valstybės narės priima šią direktyvą įgyvendinančius įstatymus ir kitus teisės aktus ne vėliau kaip iki 2006 m. gruodžio 19 d. Priimtų nuostatų tekstus ir minėtų nuostatų bei šios direktyvos atitikimo lentelę jos nedelsdamos pateikia Komisijai.

Valstybės narės, priimdamos šias nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

3 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

4 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2005 m. lapkričio 28 d.

Komisijos vardu

Neelie KROES

Komisijos narė


(1)  OL L 195, 1980 7 29, p. 35. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2000/52/EB (OL L 193, 2000 7 29, p. 75).

(2)  Sprendimai byloje C-280/00 Altmark Trans GmbH ir Regierungspräsidium Magdeburg v Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, (2003) Rink. I-7747.


II Aktai, kurių skelbti neprivaloma

Europos Parlamentas Taryba Komisija

29.11.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 312/49


EUROPOS PARLAMENTO, TARYBOS IR KOMISIJOS SPRENDIMAS

2005 m. lapkričio 4 d.

dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) Priežiūros komiteto narių paskyrimo

(2005/833/EB, Euratomas)

EUROPOS PARLAMENTAS,

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdami į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdami į 1999 m. balandžio 28 d. Komisijos sprendimą 1999/352/EB, EAPB, Euratomas dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) įsteigimo (1), ypač į jo 4 straipsnį,

atsižvelgdami į 1999 m. gegužės 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1073/1999 (2) ir 1999 m. gegužės 25 d. Tarybos reglamentą (Euratomas) Nr. 1074/1999 dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų tyrimų (3), ypač į šių reglamentų 11 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamentų (EB) Nr. 1073/1999 ir (Euratomas) Nr. 1074/1999 11 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) Priežiūros komitetą sudaro penki su Tarnyba nesusiję nepriklausomi asmenys, turintys kvalifikacijas, kurių reikia, kad atitinkamose šalyse jie būtų skiriami į aukštus su Tarnybos veiklos sritimis susijusius postus.

(2)

Baigėsi Priežiūros komiteto narių, paskirtų nuo 1999 m. rugpjūčio 1 d., kadencija. Todėl būtina kaip galima greičiau paskirti naujus narius.

(3)

Minėtų reglamentų 11 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad Priežiūros komiteto nariai skiriami bendru Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos sutarimu,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

1.   Nuo 2005 m. lapkričio 30 d. Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) Priežiūros komiteto nariais skiriami šie asmenys:

Peter STRÖMBERG,

Kálmán GYÖRGYI,

Rosalind WRIGHT,

Luis LÓPEZ SANZ-ARANGUEZ,

Diemut R. THEATO.

2.   Jei bet kuris iš pirmiau minėtų asmenų atsistatydina iš Priežiūros komiteto narių pareigų, miršta ar tampa nuolat nedarbingas, jį nedelsiant pakeičia pirmas šiame sąraše nurodytas asmuo, kuris dar nėra paskirtas į Priežiūros komitetą:

Eugeniusz RUŚKOWSKI,

Albertus Hendrikus KORTHALS,

Jaroslav FENYK,

Stefano DAMBRUOSO.

2 straipsnis

Eidami savo pareigas Priežiūros komiteto nariai nesiekia gauti ir nepriima jokios vyriausybės arba bet kurios institucijos, įstaigos, tarnybos ar agentūros nurodymų.

Jie nenagrinėja jokių klausimų, kuriais yra tiesiogiai ar netiesiogiai asmeniškai suinteresuoti ir kurie gali pakenkti jų nepriklausomumui ir visų pirma šeimos ir finansiniams interesams.

Pateiktus dokumentus jie tvarko ir svarsto visiškai konfidencialiai.

3 straipsnis

Priežiūros komiteto nariams atlyginamos išlaidos, kurias jie gali patirti eidami savo pareigas, ir mokamas užmokestis už kiekvieną tų pareigų vykdymo dieną. Minėtos sumos dydį ir kompensavimo tvarką nustato Komisija.

4 straipsnis

Komisija informuoja pirmiau minėtus asmenis apie šį sprendimą ir nedelsdama informuoja bet kurį vėliau pagal 1 straipsnio 2 dalį į Priežiūros komitetą paskirtą asmenį.

Šis paskyrimas atliekamas laikantis Reglamentų (EB) Nr. 1073/1999 ir (Euratomas) Nr. 1074/1999 11 straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatytos tvarkos. Tai nepažeidžia jokių būsimų šių nuostatų pakeitimų, kuriuos gali priimti Europos Parlamentas ir Taryba.

5 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje ir Liuksemburge, 2005 m. lapkričio 4 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

J. BORRELL FONTELLES

Tarybos vardu

Pirmininkas

Ben BRADSHAW

Komisijos vardu

Pirmininko pavaduotojas

Siim KALLAS


(1)  OL L 136, 1999 5 31, p. 20.

(2)  OL L 136, 1999 5 31, p. 1.

(3)  OL L 136, 1999 5 31, p. 8.


Taryba

29.11.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 312/51


TARYBOS SPRENDIMAS

2005 m. lapkričio 8 d.

dėl tam tikrose trečiosiose šalyse vykdomos veislės palaikymo praktikos patikrinimų lygiavertiškumo, ir iš dalies keičiantis Sprendimą 2003/17/EB

(2005/834/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1966 m. birželio 14 d. Tarybos direktyvą 66/401/EEB dėl prekybos pašarinių augalų sėkla (1), ypač į jos 16 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į 1966 m. birželio 14 d. Tarybos direktyvą 66/402/EEB dėl prekybos javų sėkla (2), ypač į jos 16 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į 2002 m. birželio 13 d. Tarybos direktyvą 2002/53/EB dėl bendrojo žemės ūkio augalų veislių katalogo (3), ypač į jo 22 straipsnio 1 dalies b punktą,

atsižvelgdama į 2002 m. birželio 13 d. Tarybos direktyvą 2002/54/EB dėl prekybos runkelių sėkla (4), ypač į jos 23 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į 2002 m. birželio 13 d. Tarybos direktyvą 2002/55/EB dėl prekybos daržovių sėkla (5), ypač į jos 37 straipsnio 1 dalies b punktą,

atsižvelgdama į 2002 m. birželio 13 d. Tarybos direktyvą 2002/57/EB dėl prekybos aliejinių ir pluoštinių augalų sėkla (6), ypač į jos 20 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Sprendimu 97/788/EB (7) Taryba nustatė, kad tam tikrose trečiosiose šalyse atliekami oficialūs veislės palaikymo praktikos patikrinimai užtikrina tokias pačias garantijas, kaip ir valstybių narių atliekami patikrinimai.

(2)

Paaiškėjo, kad minėti patikrinimai ir toliau užtikrina tokias pačias garantijas, kaip ir valstybių narių atliekami patikrinimai. Todėl šie patikrinimai ir toliau turėtų būti laikomi lygiaverčiais.

(3)

Sprendimas 97/788/EB nustojo galioti 2005 m. birželio 30 d. Siekiant išvengti prekybos su šiomis trečiosiomis šalimis sutrikdymo, būtina, kad šis sprendimas įsigaliotų nuo 2005 m. liepos 1 d.

(4)

Šis sprendimas neturėtų užkirsti kelio Bendrijos išvadų dėl lygiavertiškumo panaikinimui arba atsisakymui pratęsti jų galiojimo laiką, kai sąlygos, kuriomis grindžiamos tos išvados, daugiau nevykdomos arba jas nustojama vykdyti.

(5)

Šio sprendimo įgyvendinimui reikalingos priemonės turėtų būti priimamos pagal 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimą 1999/468/EB, nustatantį Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (8).

(6)

Direktyva 2004/117/EB (9) Bendrijos režimo dėl sėklos lygiavertiškumo taikymas buvo išplėstas visoms sėklos kategorijoms, įskaitant sėklą, priskiriamą reprodukcijoms iki elitinės sėklos. Todėl reikėtų iš dalies pakeisti Sprendimą 2003/17/EB (10), kad suderinti to sprendimo nuostatas su pakeistomis direktyvų dėl prekybos sėkla nuostatomis,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Oficialūs veislės palaikymo praktikos patikrinimai, kuriuos priede išvardytose trečiosiose šalyse atlieka tame priede nurodytos institucijos, ir kurie taikomi kiekvienai iš tų šalių nurodytose direktyvose nustatytoms rūšims, užtikrina tokias pačias garantijas, kaip ir valstybių narių atliekami patikrinimai.

2 straipsnis

Priedo pakeitimai, išskyrus tuos, kurie susiję su lentelės pirmąja skiltimi, priimami 3 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka.

3 straipsnis

1.   Komisijai padeda Žemės ūkio, sodininkystės, daržininkystės ir miškininkystės sėklos bei dauginamosios medžiagos nuolatinis komitetas (toliau – Komitetas), įsteigtas pagal Sprendimo 66/399/EEB (11) 1 straipsnį.

2.   Darant nuorodą į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 4 ir 7 straipsniai.

Sprendimo 1999/468/EB 4 straipsnio 3 dalyje nustatytas laikotarpis yra vienas mėnuo.

3.   Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles.

4 straipsnis

Sprendimo 2003/17/EB 1 ir 2 straipsniai pakeičiami taip:

„1 straipsnis

I priede išvardytų rūšių sėklinių augalų aprobavimas tame pačiame priede nurodytose trečiosiose šalyse laikomas lygiaverčiu aprobavimui, kuris atliekamas pagal Direktyvas 66/401/EEB, 66/402/EEB, 2002/54/EB ir 2002/57/EB, jeigu:

a)

jis yra vykdomas I priede nurodytų institucijų arba esant oficialiai tokių institucijų priežiūrai;

b)

laikomasi II priedo A punkte nustatytų reikalavimų.

2 straipsnis

I priede išvardytų rūšių sėkla, kuri auginama tame pačiame priede nurodytose trečiosiose šalyse ir kurią oficialiai sertifikuoja tame priede nurodytos institucijos, laikoma lygiaverte sėklai, kuri atitinka Direktyvas 66/401/EEB, 66/402/EEB, 2002/54/EB ir 2002/57/EB, jeigu ji atitinka II priedo B punkte nustatytus reikalavimus.“.

5 straipsnis

Šis sprendimas taikomas nuo 2005 m. liepos 1 d.

Tačiau 4 straipsnis taikomas nuo 2005 m. spalio 1 d.

6 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2005 m. lapkričio 8 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

G. BROWN


(1)  OL 125, 1966 7 11, p. 2298/66. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2004/117/EB (OL L 14, 2005 1 18, p. 18).

(2)  OL 125, 1966 7 11, p. 2309/66. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2004/117/EB.

(3)  OL L 193, 2002 7 20, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1829/2003 (OL L 268, 2003 10 18, p. 1).

(4)  OL L 193, 2002 7 20, p. 12. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2004/117/EB.

(5)  OL L 193, 2002 7 20, p. 33. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2004/117/EB.

(6)  OL L 193, 2002 7 20, p. 74. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2004/117/EB.

(7)  OL L 322, 1997 11 25, p. 39. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos sprendimu 2004/120/EB (OL L 36, 2004 2 7, p. 57).

(8)  OL L 184, 1999 7 17, p. 23.

(9)  OL L 14, 2005 1 18, p. 18.

(10)  OL L 8, 2003 1 14, p. 10. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 885/2004 (OL L 168, 2004 5 1, p. 1).

(11)  OL 125, 1966 7 11, p. 2289/66.


PRIEDAS

Šalis (1)

Institucija, atsakinga už patikrinimų atlikimą

Direktyvos

AR

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Buenos Aires

66/401/EEB

66/402/EEB

2002/54/EB

2002/57/EB

AU

Australian Seeds Authority, Victoria

66/401/EEB

2002/55/EB

2002/57/EB

BG

Ministry of Agriculture and Forestry, Sofia

66/401/EEB

66/402/EEB

2002/54/EB

2002/55/EB

2002/57/EB

CA

Canadian Food Inspection Agency, Ottawa

66/401/EEB

66/402/EEB

2002/54/EB

2002/57/EB

CH

Eidgenössische Forschungsanstalt für Agrarökologie und Landbau (FAL) Zürich Station Fédérale de Recherches en Production Végétale de Changins (RAC), Nyon

2002/55/EB

CL

Servicio Agrícola y Ganadero, Santiago

66/401/EEB

66/402/EEB

2002/54/EB

2002/57/EB

CS

National Laboratory for Seed Testing, Novi Sad

66/401/EEB

66/402/EEB

2002/54/EB

2002/57/EB

HR

Institute for Seed and Seedlings, Osijek

66/401/EEB

66/402/EEB

2002/54/EB

2002/57/EB

IL

Ministry of Agriculture Bet-Dagan

66/401/EEB

66/402/EEB

2002/54/EB

2002/55/EB

2002/57/EB

JP

Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries, 1-2-1 Kumigaseki, Chiyodaku, Tokyo

2002/55/EB

KR

Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries, Vegetables Division, Seoul

2002/55/EB

MA

Ministère de l’agriculture et de la mise en valeur agricole, Rabat

66/401/EEB

66/402/EEB

2002/55/EB

2002/57/EB

NZ

Ministry of Agriculture and Fisheries, Wellington

66/401/EEB

RO

Ministry of Agriculture and Food, Bucharest

2002/57/EB

TW

Council of Agriculture, Food and Agriculture Department, Taipei

2002/55/EB

US

United States Department of Agriculture, Beltsville, Maryland

66/401/EEB

66/402/EEB

2002/54/EB

2002/55/EB

2002/57/EB

UY

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Montevideo

66/401/EEB

66/402/EEB

2002/54/EB

2002/57/EB

ZA

Department of Agriculture, Pretoria (Tshwane)

66/401/EEB

66/402/EEB

2002/57/EB


(1)  AR – Argentina, AU – Australija, BG – Bulgarija, CA – Kanada, CH – Šveicarija, CL – Čilė, CS – Serbija ir Juodkalnija, HR – Kroatija, IL – Izraelis, JP – Japonija, KR – Korėjos Respublika, MA – Marokas, NZ – Naujoji Zelandija, RO – Rumunija, TW – Taivanas, US – Jungtinės Amerikos Valstijos, UY – Urugvajus, ZA – Pietų Afrikos Respublika


29.11.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 312/55


TARYBOS REKOMENDACIJA

2005 m. lapkričio 14 d.

dėl prioritetinių veiksmų siekiant Europoje didinti bendradarbiavimą archyvų srityje

(2005/835/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 151 straipsnio 5 dalies antrą įtrauką,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Priėmus 1991 m. lapkričio 14 d. Tarybos ir Taryboje posėdžiavusių kultūros ministrų rezoliuciją dėl su archyvais susijusių taisyklių (1) ir 1994 m. birželio 17 d. Tarybos išvadas dėl didesnio bendradarbiavimo archyvų srityje (2), buvo padaryta pradinė pažanga, siekiant, kad valstybės narės labiau bendradarbiautų archyvų srityje.

(2)

2003 m. gegužės 6 d. Tarybos rezoliucijoje dėl archyvų valstybėse narėse (3) buvo pabrėžta archyvų svarba supratimui apie Europos istoriją ir kultūrą bei visuomenės demokratiniam funkcionavimui po 2004 m. gegužės 1 d. Sąjungos plėtros.

(3)

Bendrijos lygiu buvo surengti daugiadiscipliniai forumai dėl su automatiniu būdu apdorojamų duomenų tvarkymu, laikymu, saugojimu ir paieška susijusių sunkumų; šiuose forumuose dalyvavo valstybės valdymo institucijų ir valstybinių archyvų tarnybų bei pramonės ir mokslinių tyrimų atstovai.

(4)

2003 m. gegužės 6 d. Tarybos rezoliucijoje buvo pabrėžta, kad reikia toliau plėsti informacijos ir ryšio technologijų taikymą ir kurti sprendimus archyvų srityje.

(5)

Komisija pabrėžia, koks svarbus Sąjungos institucijų Europoje atliktas darbas konkrečioje filmuotos archyvinės medžiagos srityje, įskaitant 2003 m. lapkričio 24 d. (4) Tarybos rezoliuciją dėl kinematografinių darbų deponavimo Europos Sąjungoje ir Europos Parlamento ir Tarybos rekomendaciją dėl filmų paveldo ir su juo susijusios pramoninės veiklos konkurencingumo, kuri bus priimta iki 2005 m. pabaigos.

(6)

2003 m. gegužės 6 d. rezoliucijoje Taryba taip pat paragino Komisiją pateikti pranešimą apie dabartinę archyvų padėtį išsiplėtusioje Sąjungoje ir tolesnę plėtrą šioje srityje. Ekspertų grupės iš valstybių narių parengtas „Pranešimas apie archyvus išsiplėtusioje Europos Sąjungoje“, priimtas 2005 m. vasario mėn. (5), yra tvirtas pagrindas Europoje tolesnei plėtrai archyvų srityje. Tarybos prašymu pranešime pateikti pasiūlymai, kokių praktinių veiksmų reikia imtis ir kokiomis gairėmis reikia vadovautis, siekiant Europos lygiu didinti bendradarbiavimą archyvų srityje,

REKOMENDUOJA:

A.

Europos archyvų grupė, sudaryta iš valstybių narių ir Sąjungos institucijų paskirtų ekspertų, turėtų užtikrinti bendradarbiavimą dėl su archyvais susijusių bendrų klausimų ir jų koordinavimą, taip pat tolesnę veiklą dėl 2005 m. vasario mėn. „Pranešime apie archyvus išsiplėtusioje Europos Sąjungoje“ numatyto darbo ir ypač dėl šios rekomendacijos B punkte nurodytų prioritetinių priemonių. Kai tinka, Europos archyvų grupė taip pat turėtų bendradarbiauti su kitais atitinkamais Europos tinklais, pavyzdžiui, Nacionalinių atstovų grupe dėl skaitmeninimo ir Europos bibliotekų, informacijos ir dokumentacijos biuru (EBLIDA).

B.

Priemonės archyvų srityje:

1)

archyvų Europoje išsaugojimas ir žalos jiems išvengimas:

Europos archyvų grupei sudaryti veiksmų plano modelį, siekiant skatinti priemones, kaip išvengti žalos dokumentams ir archyvams dėl stichinių nelaimių ir kitų pavojingų įvykių;

Europos archyvų grupei skatinti visoje Bendrijoje imtis veiksmų, siekiant išsaugoti bei atkurti pažeistus dokumentus ir archyvus;

per valstybių narių nacionalinių archyvų tarnybas ir Sąjungos institucijų archyvų tarnybas nustatyti ir skatinti taikyti standartus ir reikalavimus naujų archyvams skirtų patalpų statybai;

2)

priemonių, skirtų sustiprinti Europos tarpdisciplininį bendradarbiavimą dėl elektroninių dokumentų ir archyvų, įskaitant priemones, numatytas Tarybos darbo plane kultūros srityje, pirmiausia siekiant koordinuoti skaitmeninimą (6), tolesnis vystymas:

didinti bendradarbiavimą, siekiant užtikrinti elektroninių dokumentų ir archyvų autentiškumą, ilgalaikį išsaugojimą ir prieinamumą, visų pirma atnaujinant ir išplečiant dabartinius reikalavimus elektroninių dokumentų ir archyvų tvarkymo sistemų, kurios pagerina viešąjį administravimą, pvz., MoReq (reikalavimų elektroninių dokumentų ir archyvų tvarkymui modelis), diegimui ir toliau organizuojant DLM (7) forumus apie elektroninius dokumentus ir archyvus;

3)

interneto portalo, skirto dokumentams ir archyvams Europoje, kuris yra prioritetas, sukūrimas ir priežiūra:

per valstybių narių nacionalines archyvų tarnybas ir Sąjungos institucijų archyvų tarnybas sukurti interneto portalą, kuris suteiktų galimybę lengviau ir tarpvalstybiniu mastu naudotis valstybių narių ir Sąjungos institucijų dokumentais ir archyvais. Šį interneto portalą priglobtų arba vienas iš Europos Sąjungos kompiuterių serverių, arba valstybės narės nacionalinė archyvų tarnyba;

4)

geriausios praktikos pagal nacionalinę ir Europos teisę, reglamentuojančią dokumentų ir archyvų valdymą ir naudojimąsi jais, skatinimas: valstybių narių nacionalinės archyvų tarnybos ir Europos Sąjungos institucijų archyvų tarnybos turėtų:

stebėti naujus teisės aktų projektus šioje srityje, kuriuos ketinama priimti bet kurioje valstybėje narėje, siekiant nustatyti geriausią praktiką, ypač reikalavimų dokumentų ir archyvų tvarkymui ir naudojimuisi jais srityse;

nacionaliniu ir Bendrijos lygiu susieti duomenis apie archyvuose esančius teisės aktus su kitais su jais susijusiais įstatymais ir palengvinti konsultacijų teikimą apie juos, sukuriant duomenų bazę, kad būtų skatinama tuos teisės aktus skleisti. Šią duomenų bazę priglobtų arba vienas iš Europos Sąjungos kompiuterių serverių, arba valstybės narės nacionalinė archyvų tarnyba. Patartina atsižvelgti į darbus, vykdomus pagal Europos teisinių duomenų projektą, kurį remia Tarptautinės archyvų tarybos Europos skyrius, EURBICA, kaip nurodyta „Pranešime apie archyvus išsiplėtusioje Europos Sąjungoje“ (4.2 prioritetinis veiksmas);

5)

patvirtinamos priemonės archyvinių dokumentų vagystėms išvengti:

valstybių narių nacionalinėms archyvų tarnyboms parengti veiksmų planą ir nustatyti bendrąsias gaires, kurios leistų keistis informacija ir geriausia praktika, siekiant kovoti su archyvinių dokumentų vagystėmis ir palengvinti pavogtų dokumentų susigrąžinimą.

C.

Valstybės narės ir Sąjungos institucijos turėtų bendrai skatinti 2005 m. vasario mėn. „Pranešime apie archyvus išsiplėtusioje Europos Sąjungoje“ nustatytų ir šios rekomendacijos B punkte nurodytų prioritetinių priemonių įgyvendinimą. Įgyvendinant šias prioritetines priemones bus atsižvelgiama į grupių, sukurtų EBNA (Europos nacionalinių archyvistų tarybos) sistemoje darbą, ypač atsižvelgiant į bendradarbiavimą archyvų saugumo ir išsaugojimo srityje bei sukuriant Europos portalą, sudarantį galimybę naudotis informacija. Šios rekomendacijos priėmimas ir šių priemonių įgyvendinimas savaime nereiškia, kad Europos Sąjunga ar valstybės narės turės įsipareigoti skirti naujus biudžeto išteklius. Esant galimybei ir pagal atitinkamas procedūras, Europos Sąjunga pagal esamas programas stengsis remti projektus, skirtus šioms priemonėms įgyvendinti.

D.

Vėliausiai po trejų metų nuo šios rekomendacijos paskelbimo dienos Europos archyvų grupė turėtų pateikti pažangos ataskaitą, kaip įgyvendintos B punkte nurodytos prioritetinės priemonės.

Priimta Briuselyje, 2005 m. lapkričio 14 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

T. JOWELL


(1)  OL C 314, 1991 12 5, p. 2.

(2)  OL C 235, 1994 8 23, p. 3.

(3)  OL C 113, 2003 5 13, p. 2.

(4)  OL C 295, 2003 12 5, p. 5.

(5)  KOM(2005) 52 galutinis.

(6)  Tarybos išvados dėl Darbo plano kultūros srityje 2005–2006 m. (dok. 13839/04).

(7)  DLM – dokumento gyvavimo ciklo valdymas.


29.11.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 312/57


POLITINIO IR SAUGUMO KOMITETO SPRENDIMAS EUPOL COPPS/1/2005

2005 m. lapkričio 16 d.

dėl Europos Sąjungos policijos misijos Palestinos teritorijose (EUPOL COPPS) vadovo-policijos komisaro skyrimo

(2005/836/BUSP)

POLITINIS IR SAUGUMO KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 25 straipsnio trečią pastraipą,

atsižvelgdamas į 2005 m. lapkričio 14 d. Tarybos bendruosius veiksmus 2005/797/BUSP dėl Europos Sąjungos policijos misijos Palestinos teritorijose (1), ypač į jų 11 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Bendrųjų veiksmų 2005/797/BUSP 11 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad Taryba įgalioja Politinį ir saugumo komitetą priimti atitinkamus sprendimus pagal Sutarties 25 straipsnį, įskaitant sprendimą Generalinio sekretoriaus-vyriausiojo įgaliotinio pasiūlymu skirti misijos vadovą-policijos komisarą.

(2)

Generalinis sekretorius-vyriausiasis įgaliotinis pasiūlė skirti Jonathan McIvor,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Jonathan McIvor skiriamas Europos Sąjungos policijos misijos Palestinos teritorijose (EUPOL COPPS) vadovu nuo misijos pradėjimo dienos. Iki tos dienos jis veikia kaip planavimo grupės vadovas.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Jis taikomas iki 2006 m. gruodžio 31 d.

Priimta Briuselyje, 2005 m. lapkričio 16 d.

Politinio ir saugumo komiteto vardu

Pirmininkas

J. KING


(1)  OL L 300, 2005 11 17, p. 65.


29.11.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 312/58


TARYBOS SPRENDIMAS

2005 m. lapkričio 21 d.

dėl Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nario skyrimo

(2005/837/EB, Euratomas)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 259 straipsnį,

atsižvelgdama į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 167 straipsnį,

atsižvelgdama į 2002 m. rugsėjo 17 d. Tarybos sprendimą 2002/758/EB, Euratomas dėl Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto narių skyrimo laikotarpiui nuo 2002 m. rugsėjo 21 d. iki 2006 m. rugsėjo 20 d. (1),

kadangi dėl Sheila RITCHIE atsistatydinimo tapo laisva Komiteto nario vieta,

atsižvelgdama į Jungtinės Karalystės Vyriausybės pasiūlytą kandidatūrą,

gavusi Europos Komisijos nuomonę,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Kenneth FRASER skiriamas Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nariu vietoj Sheila RITCHIE likusiam jos kadencijos laikui iki 2006 m. rugsėjo 20 d.

2 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje, 2005 m. lapkričio 21 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. STRAW


(1)  OL L 253, 2002 9 21, p 9.


29.11.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 312/59


TARYBOS SPRENDIMAS

2005 m. lapkričio 24 d.

dėl Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto Prancūzijai atstovaujančio nario skyrimo

(2005/838/EB, Euratomas)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 259 straipsnį,

atsižvelgdama į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 167 straipsnį,

atsižvelgdama į 2002 m. rugsėjo 17 d. Tarybos sprendimą 2002/758/EB, Euratomas dėl Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto narių skyrimo laikotarpiui nuo 2002 m. rugsėjo 21 d. iki 2006 m. rugsėjo 20 d. (1),

atsižvelgdama į Prancūzijos Vyriausybės pasiūlytą kandidatūrą,

atsižvelgdama į Komisijos nuomonę,

kadangi:

dėl Pierre SIMON atsistatydinimo Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nario vieta tapo laisva,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Jean-François PONS skiriamas Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nariu vietoj Pierre SIMON likusiam pastarojo kadencijos laikui iki 2006 m. rugsėjo 20 d.

2 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje, 2005 m. lapkričio 24 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

I. LEWIS


(1)  OL L 253, 2002 9 21, p. 9.


Komisija

29.11.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 312/60


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2005 m. liepos 13 d.

skelbiančio, kad koncentracija yra suderinama su bendrąja rinka ir EEE susitarimo veikimu Byloje Nr. COMP/M.3625 – Blackstone/Acetex

(pranešta dokumentu Nr. C(2005) 2672)

(autentiškas tik tekstas anglų kalba)

(2005/839/EB)

2005 m. liepos 13 d. Komisija, atsižvelgdama į 2004 m. sausio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 139/2004 dėl koncentracijų tarp įmonių kontrolės (1), ypač į šio reglamento 8 straipsnio 1 dalį, priėmė sprendimą susijungimo byloje. Viso sprendimo teksto neslapta versija autentiška bylos kalba bei Komisijos darbo kalbomis yra Konkurencijos generalinio direktorato tinklapyje adresu: http://europa.eu.int/comm/competition/index_en.html

(1)

2005 m. sausio 20 d. Komisija pagal Reglamento (EB) Nr. 139/2004 4 straipsnį gavo pranešimą apie siūlomą koncentraciją, kuriame nurodoma, kad bendrovė Celanese Corporation, JAV, (toliau – Celanese), kurią kontroliuoja Blackstone Crystal Holdings Capital Partners, Kaimanų salos, (toliau – Blackstone), įsigydama akcijas, įgyja visos bendrovės Acetex Corporation, Kanada, (toliau – Acetex) kontrolę, kaip apibrėžta Tarybos reglamento 3 straipsnio 1 dalies b punkte.

(2)

Blackstone yra privati JAV veikianti prekybos bankų operacijų bendrovė, kuri daugiausiai veikia finansinio konsultavimo paslaugų, privačių akcijų investavimo ir investavimo į nekilnojamąjį turtą srityse. Kaip aprašyta toliau, viena iš Blackstone kontroliuojamų bendrovių – Celanese – veikia toje pačioje produktų rinkoje, kaip ir Acetex.

(3)

Celanese yra cheminių produktų gamybos bendrovė, veikianti visame pasaulyje keturiuose pagrindiniuose sektoriuose: cheminiai produktai, acetato gaminiai, techniniai polimerai ir maisto ingredientai. Cheminių produktų sektoriuje Celanese gamina pagrindinius chemikalus, pvz., acto rūgštį, acto rūgšties anhidridą, vinilacetato monomerą (toliau – VAM); produktų charakteristikas pagerinančius chemikalus: polivinilo alkoholį (toliau – PVOH) ir emulsijas; ir specializuotus chemikalus, įskaitant karboksilines rūgštis, alkoholius, aminus ir esterius.

(4)

Acetex veikia acetilų ir plastikų verslo srityse. Pagrindiniai Acetex acetilų verslo produktai yra acto rūgštis ir VAM, kurie kartu sudarė daugiau kaip 70 % Acetex acetilų pardavimo 2003 m. Acetex acetilų gaminiai taip pat yra tokie acto rūgšties derivatai: acto rūgšties anhidridas, PVOH ir polivinilacetatas (toliau – PVAc).

(5)

2005 m. birželio 22 d. įvykusiame 132-ajame posėdyje Koncentracijų patariamasis komitetas pateikė palankią nuomonę dėl leidimą suteikiančio sprendimo projekto, kurį jam pateikė Komisija (2).

(6)

Bylas nagrinėjantis pareigūnas 2005 m. birželio 29 d. ataskaitoje atsižvelgė į tai, kad buvo gerbiama šalių teisė būti išklausytoms (2).

I.   SUSIJUSIOS RINKOS

Susijusios produktų rinkos

(7)

Komisijos tyrimas parodė, kad susijusios produktų rinkos buvo tokios: acto rūgštis, VAM, acto rūgšties anhidridas ir PVOH.

(8)

Acto rūgštis yra tarpinis cheminis produktas, naudojamas gaminant įvairius kitus chemikalus, įskaitant VAM, PVOH, acto rūgšties anhidridą, acetato esterius ir monochloracto rūgštį. Komisijos tyrimas parodė, kad acto rūgšties rinka yra atskira rinka, nes rinkoje nėra ją pakeičiančių produktų.

(9)

VAM yra plataus vartojimo chemikalas gaminamas iš acto rūgšties. VAM gali būti gaminamas keliais būdais: i) įpilant acto rūgšties į acetileną; ii) įpilant acto rūgšties į etileną; iii) acto rūgšties anhidrido ir acetaldehido reakcijos būdu. Komisijos tyrimas parodė, kad VAM rinka yra atskira produktų rinka, kurios nereikia toliau skaidyti.

(10)

Acto rūgšties anhidridas yra pagrindinis chemikalas naudojamas daugiausia (apie 75 %) gaminant celiuliozės acetato medžiagą, kuri savo ruožtu gali būti naudojama kaip acetatinių pakulų (naudojamų gaminant cigarečių filtrus, verpalus ir kai kurias konstrukcines plastmases) žaliava. Acto rūgšties anhidridas taip pat naudojamas gaminant medikamentus ir detergentus. Komisijos tyrimas parodė acto rūgšties anhidrido rinka turėtų būti laikoma atskira produktų rinka atsižvelgiant į tai, kad acto rūgšties anhidrido pakaitalų nėra.

(11)

PVOH yra vandenyje tirpus sintetinis polimeras, priklausantis platesnei mažo pralaidumo polimerų grupei. PVOH gaunamas iš polimerizuoto VAM. Komisijos tyrimas parodė, kad nėra jį pakeičiančių produktų. Todėl šiame sprendime PVOH rinka yra atskira susijusi produktų rinka.

Susijusios geografinės rinkos

(12)

Svarbiausias klausimas šioje byloje buvo apibrėžti tinkamą geografinę aprėptį acto rūgšties, VAM ir acto rūgšties anhidrido atžvilgiu. Šalys pateikė nuomonę, kad geografinės rinkos yra pasaulinės ir pagrindė savo nuomonę penkiais pagrindiniais argumentais:

importas patenkina daugiau kaip 20 % Vakarų Europos poreikio,

nei transporto išlaidos, nei importo muitai, nei nacionaliniai teisės aktai nesudaro kliūčių pasaulinei prekybai šiais produktais,

pagrindiniai pasaulio gamintojai tiekia produktus į Vakarų Europą vien tik importuodami juos,

atrodo, kad pakitus vietinei pasiūlai ir paklausai pasauliniai prekybos srautai gali būti lengvai nukreipiami Azijos, Rytų Europos, Vakarų Europos ir Šiaurės Amerikos kryptimis,

panašu, kad viso pasaulio geografiniuose regionuose kainos yra glaudžiai susijusios.

(13)

Atliekant rinkos tyrimą šalių argumentai buvo tikrinami ir apskritai pasitvirtino. Komisija ypač analizavo acto rūgšties, VAM ir acto rūgšties anhidrido prekybos srautus įvairiuose pasaulio regionuose, vidutinę kainą skirtinguose regionuose, kainos struktūrą, gamybos ir sandorio (transportas, saugojimas ir muitai) sąnaudas bei našumo didinimą. Be to, didžioji dalys tyrime dalyvavusių respondentų nurodė, jog, jų nuomone, kad visų trijų produktų susijusios geografinės rinkos yra pasaulinės.

(14)

Siekdamos pagrįsti savo teiginius dėl acto rūgšties ir VAM geografinių rinkų apibrėžimo šalys taip pat pateikė kelias ekonometrines studijas (kainos koreliacinę analizę ir netikėto gamyklų darbo sustabdymo poveikio prekybos srautams tyrimą), kurios, jų nuomone, parodė, kad rinkos yra pasaulinės. Komisija kruopščiai išnagrinėjo ir pakartojo šias studijas. Be to, ji atliko savo studiją, panaudojusi tikslesnius duomenis. Remiantis jos rezultatais, acto rūgšties ir VAM geografinė rinka mažiausiai apima EEB ir Šiaurės Ameriką, bet taip pat gali būti ir pasaulinė.

(15)

Remiantis pirmiau išdėstytais pagrindais sprendime daroma išvada, kad šioje byloje acto rūgšties, VAM ir acto rūgšties anhidrido susijusios geografinės rinkos yra pasaulinės.

(16)

Praeityje priimtame sprendime (3) Komisija priėjo prie išvados, kad visų mažo pralaidumo polimerų tipų, įskaitant PVOH, susijusios geografinės rinkos buvo pasaulinės. Tai buvo plačiai patvirtinta Komisijai atlikus rinkos tyrimą. Todėl sprendimu daroma išvada, kad PVOH susijusi geografinė rinka yra pasaulinė.

II.   ĮVERTINIMAS

(17)

Pasaulinėje acto rūgšties rinkoje naujojo subjekto rinkos dalis bus (20–30) – (4) % (Celanese (20–30) %; Acetex, (0–5) %) našumo atžvilgiu ir (20–30) % (Celanese, (15–25) %; Acetex, (5–10) %) didmeninės prekybos atžvilgiu. Įmonių grupė susidurs su dabar didžiausios bendrovės rinkoje – BP – (našumas (20–30) %; didmeninė prekyba (25–35) %) ir kitų stiprių įmonių, pvz., Millennium (našumas (1–10) %; didmeninė prekyba (1–10) %) ir Daicel (našumas (1–10) %; didmeninė prekyba (1–10) %) konkurencija.

(18)

Komisija išnagrinėjo, ar konkurentai turi pakankamai pajėgumų, kad suvaldytų konkurenciją varžantį kainų padidinimą, ir ar pakilus kainoms pirkėjai gali lengvai pakeisti tiekėjus. Atsižvelgiant į koncentracijos rinkoje lygį taip pat reikėjo ištirti galimybę, kad pasiūlytas veiksmas gali sukelti suderintą poveikį.

(19)

Sprendime prieinama prie išvados, kad vienašalis poveikis yra mažai tikėtinas, nes našumas padidės greičiau, nei prognozuojamas poreikis ir todėl našumas bus pakankamas, kad nugalėtų potencialų kainų augimą. Be to, atrodo, kad vartotojai galės lengvai pakeisti tiekėjus, ypač todėl, kad didžioji dalis vartotojų gauna prekes iš daugelio šaltinių. Suderinto poveikio atžvilgiu atlikus kruopštų rinkos struktūros, rinkos skaidrumo ir patikimų atsakomųjų veiksmų bei vartotojų ir dabartinių ir potencialų konkurentų reakcijos tyrimą sprendime taip pat daroma išvada, kad toks poveikis yra mažai tikėtinas.

(20)

Pasaulinėje VAM rinkoje naujojo vieneto rinkos dalis bus (25–35) % (Celanese (20–30) %; Acetex, (0–5) %) našumo atžvilgiu ir (35–45) % (Celanese, (30–40) %; Acetex, (5–10) %) didmeninės prekybos atžvilgiu. Šalys susidurs su kelių didelių bendrovių, pvz., Dow (našumas (5–15) %; urmas (5–15) %), Millennium (našumas (5–15) %; urmas (10–20) %), DuPont (našumas (10–20) %), Dairen (našumas (1–10) %; urmas (1–10) %) ir BP (našumas (1–10) %; urmas (5–15) %) konkurencija.

(21)

Dėl panašių priežasčių, kaip išvardintosios acto rūgšties rinkos atžvilgiu, bei atlikus kruopštų VAM rinkos charakteristikų tyrimą, sprendime daroma išvada, kad vienašalis poveikis yra mažai tikėtinas. Sprendime taip pat prieinama prie išvados, kad suderintas konkurenciją varžantis poveikis yra mažai tikėtinas VAM rinkoje, daugiausiai dėl to, kad yra didelis atotrūkis tarp šalių didmeninės prekybos rinkos dalių ir jų didžiausio konkurento rinkos dalių. Be to, dėl skirtingo integracijos lygio ir skirtingų technologijų naudojimo skiriasi sąnaudų struktūra ir paskatos įvairiems gamintojams, o tai dar labiau sumažina sėkmingo suderinimo tikimybę.

(22)

Pasaulinėje acto rūgšties anhidrido rinkoje naujojo subjekto rinkos dalis bus (15–25) % (Celanese (15–25) %; Acetex, (0–5) %) našumo atžvilgiu ir (30–40) % (Celanese, (25–35) %; Acetex, (5–10) %) didmeninės prekybos atžvilgiu. Šalys susidurs su BP, Eastman, Jilin ir Daicel, kurių didmeninės prekybos rinkos dalis atitinkamai yra (15–25) %, (10–20) %, (5–15) % ir (1–10) %, konkurenciją. Atsižvelgiant į didelę konkurenciją, kuria įmonių grupei sudarys šie konkurentai, kurie šiuo metu gamina konkurencingomis sąnaudomis, sprendime daroma išvada, kad veikla, apie kurią pranešta, nebus didelė kliūtis veiksmingai konkurencijai acto rūgšties anhidrido pasaulinėje rinkoje. Sprendime taip pat nagrinėta suderinto poveikio tikimybė ir daroma išvada, kad tokio poveikio galimybės nėra.

(23)

Pasaulinėje PVOH rinkoje naujojo subjekto rinkos dalis bus (5–15) % (Celanese (5–10) %; Acetex, (0–5) %) našumo atžvilgiu ir (5–15) % (Celanese, (5–10) %; Acetex, (0–5) %) didmeninės prekybos atžvilgiu. Ši sujungta rinkos dalis neleistų šalims daryti poveikio rinkai; todėl sprendime prieinama prie išvados, kad veikla nebus veiksmingos konkurencijos kliūtimi pasaulinėje PVOH rinkoje.

(24)

Galiausiai, Komisija įvertino tikėtiną sandorio poveikį vertikaliai susijusioms rinkoms. Celanese ir Acetex yra vertikaliai žemyn integruotos bendrovės, nes jos naudoja acto rūgštį tiek acto rūgšties anhidrido, tiek VAM gamybai, VAM naudoja gamindamos PVOH. Celanese veikia emulsijų ir emulsinių miltelių, celiuliozės acetato ir acetato esterių vertikaliai žemyn susijusiose rinkose. Acetex yra etileno vinilacetato dervos kopolimerų ir PVAc dervų vartotoja. Tačiau atsižvelgiant į mažą šalių užimamą rinkos dalį ir santykinai mažą augimą, kurio tikimasi iš sandorio susijusiose rinkose, sprendime daroma išvada, jog mažai tikėtina, kad sandoris paveiks vertikaliai susijusias rinkas.

III.   IŠVADA

(25)

Dėl pirmiau išvardintų priežasčių Komisija padarė išvadą, kad pasiūlyta koncentracija stipriai netrukdo veiksmingai konkuruoti bendrojoje rinkoje ar didžiojoje jos dalyje, ypač jei būtų sukurta ar sustiprėtų dominuojanti pozicija. Ši koncentracija turėtų būti paskelbta suderinama su bendrąja rinka ir EEE susitarimu, laikantis Susijungimų reglamento 8 straipsnio 1 dalies bei EEE susitarimo 57 straipsnio nuostatų.


(1)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1.

(2)  OL C 297, 2005 11 29.

(3)  1999 m. birželio 2 d. Komisijos sprendimas dėl koncentracijos suderinamumo su bendrąja rinka (Byla Nr. IV/M.1469 – Solvay/BASF), pagal Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 4069/89 (OL C 197, 1999 7 14, p. 2).

(4)  Šio teksto dalys buvo praleistos siekiat užtikrinti, kad nebus atskleista konfidenciali informacija. Šios dalys yra nurodytos laužtiniuose skliausteliuose.


29.11.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 312/63


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2005 m. lapkričio 25 d.

iš dalies keičiantis Sprendimą 2004/4/EB, leidžiantį valstybėms narėms Egipto atžvilgiu laikinai imtis neatidėliotinų priemonių, apsaugančių nuo Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith plitimo

(pranešta dokumentu Nr. C(2005) 4525)

(2005/840/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2000 m. gegužės 8 d. Tarybos direktyvą 2000/29/EB dėl apsaugos priemonių nuo augalams ir augaliniams produktams kenksmingų organizmų įvežimo į Bendriją ir išplitimo joje (1), ypač į jos 16 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Pagal Komisijos sprendimą 2004/4/EB (2) iš esmės yra draudžiama įvežti į Bendriją Egipte išaugintus Solanum tuberosum L. gumbavaisius. Tačiau 2004–2005 metų importo sezonu tokius gumbavaisius leidžiama įvežti į Bendriją iš „kenkėjais neužkrėstų plotų“ laikantis tam tikrų sąlygų.

(2)

Per 2004–2005 metų importo sezoną buvo nustatyta keletas užkrėtimo Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith atvejų, todėl buvo uždrausta eksportuoti Egipte užaugintas bulves į Bendriją nuo 2005 m. balandžio 6 d.

(3)

Egiptas pateikė ataskaitą apie šių nustatytų atvejų priežastis. Pagrindinė išvada yra ta, kad reikia imtis griežtesnių priemonių augintojų, inspektorių, eksportuotojų ir pakavimo punktų atžvilgiu, kurie nesilaiko instrukcijų, susijusių su bulvių eksportu į Bendriją. Egiptas jau ėmėsi tam tikrų priemonių.

(4)

Reikėtų Bendrijos lygiu nustatyti reikalavimus, siekiant užtikrinti, kad Egipte veiksmingiau būtų atliekami bulvių patikrinimai ir kontrolė pakavimo punktuose bei išsiuntimo uoste prieš eksportuojant į Bendriją.

(5)

Remdamasi Egipto pateikta informacija Komisija nustatė, kad į Bendriją įvežus Solanum tuberosum L. gumbavaisius iš kenkėjais neužkrėstų plotų Egipte nekyla Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith paplitimo pavojaus, jei bus laikomasi tam tikrų sąlygų.

(6)

Todėl 2005–2006 metų importo sezonu reikėtų leisti į Bendriją įvežti Egipte kenkėjais neužkrėstuose plotuose išaugintus Solanum tuberosum L. gumbavaisius.

(7)

Todėl Sprendimą 2004/4/EB reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(8)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Augalų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimas 2004/4/EB iš dalies keičiamas taip:

1)

2 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalyje „2004–2005“ pakeičiama į „2005–2006“;

b)

2 dalyje „2004–2005“ pakeičiama į „2005–2006“;

2)

3 straipsnyje „2004–2005“ pakeičiama į „2005–2006“;

3)

4 straipsnyje „2005 m. rugpjūčio 30 d.“ pakeičiama į „2006 m. rugpjūčio 30 d.“;

4)

7 straipsnyje „2005 m. rugsėjo 30 d.“ pakeičiama į „2006 m. rugsėjo 30 d.“;

5)

Priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

1 punkto b papunkčio iii papunktyje „2004–2005“ pakeičiama į „2005–2006“;

b)

1 punkto b papunkčio iii papunkčio antroje įtraukoje „2005 m. sausio 1 d.“ pakeičiama į „2006 m. sausio 1 d.“;

c)

1 punkto b papunkčio iii papunktyje įterpiama ši trečia įtrauka:

„—

oficialiai patikrinama per laiką nuo atvežimo į pakavimo punktą iki jų sukrovimo į maišus, remiantis 1 punkto b papunkčio x papunkčiu.“;

d)

1 punkto b papunkčio v papunktis pakeičiamas taip:

„v)

prieš pat eksportą į Bendriją oficialiai patikrintos išsiuntimo uoste perpjaunant 400 gumbavaisių iš kiekvieno kenkėjais neužkrėsto ploto siuntoje imant mėginius ne mažiau kaip iš dešimties maišų gumbavaisių iš kenkėjais neužkrėsto ploto“;

e)

1 punkto b papunkčio xii papunktyje „2005 m. sausio 1 d.“ pakeičiama į „2006 m. sausio 1 d.“;

f)

5 punkto antroje pastraipoje „2004–2005“ pakeičiama į „2005–2006“.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2005 m. lapkričio 25 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 169, 2000 7 10, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2005/16/EB (OL L 57, 2005 3 3, p. 19).

(2)  OL L 2, 2004 1 6, p. 50. Sprendimas su pakeitimais, padarytais Sprendimu 2004/836/EB (OL L 360, 2004 12 7, p. 30).


29.11.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 312/65


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2005 m. lapkričio 28 d.

leidžiantis laikinai prekiauti tam tikra Triticum durum rūšies sėkla, neatitinkančia Tarybos direktyvos 66/402/EEB reikalavimų

(pranešta dokumentu Nr. C(2005) 4527)

(Tekstas svarbus EEE)

(2005/841/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1966 m. birželio 14 d. Tarybos direktyvą 66/402/EEB dėl prekybos javų sėkla (1), ypač į jos 17 straipsnį,

kadangi:

(1)

Austrijoje turimos žieminių kietųjų kviečių rūšių (Triticum durum) sėklos, tinkamos šalies klimato sąlygoms ir atitinkančios Direktyva 66/402/EEB nustatytus daigumo reikalavimus, kiekio nepakanka, ir todėl jis negali patenkinti šios valstybės narės poreikių.

(2)

Valstybės narės ar trečiosios šalys negali pateikti pakankamo šios rūšies sėklos, atitinkančios visus Direktyva 66/402/EEB nustatytus reikalavimus, kiekio.

(3)

Dėl šios priežasties iki 2005 m. lapkričio 15 d. Austrijai turėtų būti suteiktas leidimas leisti prekiauti šios rūšies sėkla laikantis ne tokių griežtų reikalavimų.

(4)

Be to, kitoms valstybėms narėms, kurios gali tiekti Austrijai tos rūšies sėklą, turėtų būti leista prekiauti ta sėkla, neatsižvelgiant į tai, ar sėkla buvo išauginta valstybėje narėje, ar trečiojoje šalyje, kuriai taikomas 2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos sprendimas 2003/17/EB dėl sėklinių augalų aprobavimo, atliekamo trečiosiose šalyse, lygiavertiškumo ir dėl trečiosiose šalyse užaugintos sėklos lygiavertiškumo (2).

(5)

Tikslinga, kad Austrija veiktų kaip koordinatorė, siekdama užtikrinti, kad šiuo sprendimu leidžiamas bendras sėklos kiekis neviršytų didžiausio šiame sprendime numatyto kiekio.

(6)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Žemės ūkio, sodininkystės, daržininkystės ir miškininkystės sėklos ir dauginamosios medžiagos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Iki 2005 m. lapkričio 15 d. Bendrijoje leidžiama prekiauti žieminių kietųjų kviečių sėkla, kuri neatitinka Direktyvoje 66/402/EEB nustatytų minimalių daigumo reikalavimų, vadovaujantis šio sprendimo priede nustatytais reikalavimais ir tokiomis sąlygomis:

a)

grynų sėklų daigumas turi būti ne mažesnis nei 75 %;

b)

oficialiame ženklinime nurodomas daigumas, patvirtintas oficialiu tyrimu arba tyrimu, atliktu prižiūrint oficialiai įstaigai, pagal Direktyvos 66/402/EEB 2 straipsnio 1 dalies F punkto d papunktį ir 2 straipsnio 1 dalies G punkto d papunktį;

c)

sėkla pirmą kartą turi būti pateikta į rinką, laikantis šio sprendimo 2 straipsnio reikalavimų.

2 straipsnis

Visi tiekėjai, norintys prekiauti 1 straipsnyje nurodyta sėkla, kreipiasi į valstybę narę, kurioje jie yra įsikūrę.

Atitinkama valstybė narė tiekėjui išduoda leidimą pateikti tas sėklas į rinką, nebent:

a)

yra pakankamai įrodymų, leidžiančių abejoti, ar tiekėjas gali pateikti į rinką tokį kiekį sėklų, kokiam pateikti jis prašė leidimo, arba

b)

bendras kiekis, kuriuo būtų leista prekiauti, pagal atitinkamą leidžiančią nukrypti nuostatą, viršytų priede nurodytą didžiausią kiekį.

3 straipsnis

Valstybės narės suteikia viena kitai administracinę pagalbą taikant šį sprendimą.

Austrija veikia kaip koordinuojanti valstybė narė, kad užtikrintų, jog bendras leistinas kiekis neviršytų priede nurodyto didžiausio kiekio.

Kiekviena 2 straipsnyje nurodytą prašymą gavusi valstybė narė nedelsdama praneša koordinuojančiai valstybei narei apie paraiškoje nurodytą kiekį. Koordinuojanti valstybė narė tuoj pat informuoja pranešančiąją valstybę narę apie tai, ar suteikus leidimą nebus viršytas didžiausias kiekis.

4 straipsnis

Valstybės narės nedelsdamos praneša Komisijai ir kitoms valstybėms narėms apie kiekius, kuriais jos leidžia prekiauti pagal šį sprendimą.

5 straipsnis

Šis sprendimas yra skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2005 m. lapkričio 28 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OJ 125, 1966 7 11, p. 2309/66. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2004/117/EB (OL L 14, 2005 1 18, p. 18).

(2)  OL L 8, 2003 1 14, p. 10. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 885/2004 (OL L 168, 2004 5 1, p. 1).


PRIEDAS

Rūšis

Veislė

Didžiausias kiekis

(tonomis)

Triticum durum

Auradur, Heradur, Inverdur, Prowidur, Superdur, Windur

500


29.11.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 312/67


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2005 m. lapkričio 28 d.

dėl EB sutarties 86 straipsnio 2 dalies taikymo valstybės pagalbai kompensacijos už viešąją paslaugą forma skiriamai tam tikroms įmonėms, kurioms patikėta teikti bendros ekonominės svarbos paslaugas

(pranešta dokumentu Nr. C(2005) 2673)

(2005/842/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 86 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Sutarties 16 straipsnyje reikalaujama, kad Bendrija, nepažeisdama 73, 86 ir 87 straipsnių, pagal savo įgaliojimus rūpintųsi, kad bendros ekonominės svarbos paslaugos būtų pagrįstos principais ir sąlygomis, padedančioms įmonėms atlikti savo užduotis.

(2)

Tam, kad bendros ekonominės svarbos paslaugos būtų teikiamos laikantis principų ir sąlygų, padedančių įmonėms atlikti savo užduotis, gali prireikti valstybės teikiamos finansinės paramos, kuri būtų skirta padengti dalį arba visas sąnaudas, susidarančias vykdant viešosios paslaugos įsipareigojimus. Vadovaujantis Sutarties 295 straipsniu, kaip jis išaiškintas Europos Bendrijų Teisingumo Teismo ir pirmosios instancijos teismo praktikoje, Bendrijos teisės atžvilgiu yra nesvarbu, ar bendros ekonominės svarbos paslaugas teikia viešos, ar privačios įmonės.

(3)

Sutarties 86 straipsnio 2 dalyje teigiama, kad įmonėms, kurioms yra patikėta teikti bendros ekonominės svarbos paslaugas, arba pajamų gaunančioms monopolinėms įmonėms, taikomos Sutartyje nustatytos taisyklės, ypač konkurencijos taisyklės. Tačiau 86 straipsnio 2 dalyje numatoma Sutarties taisyklių taikymo išimtis, su sąlyga, kad tenkinami tam tikri kriterijai. Pirma, turi būti užduoties paskyrimo aktas, kuriuo valstybė įpareigoja įmonę imtis tam tikros užduoties vykdymo. Antra, užduoties paskyrimas turi būti susijęs su bendros ekonominės svarbos paslauga. Trečia, išimtis turi būti būtina paskirtų užduočių atlikimui ir proporcinga šiam tikslui (toliau – būtinybės reikalavimas). Galiausiai, prekybos plėtojimui neturi būti daroma tokio poveikio, kuris prieštarautų Bendrijos interesams.

(4)

Europos Bendrijų Teisingumo Teismas Altmark Trans GmbH ir Regierungspräsidium Magdeburg prieš Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH  (1) („Altmark“) byloje nustatė, kad remiantis Sutarties 87 straipsniu, kompensacija už viešąją paslaugą nėra laikoma valstybės pagalba, jei tenkinami keturi suvestiniai kriterijai. Pirma, įmonė pagalbos gavėja turi iš tiesų vykdyti viešosios paslaugos įsipareigojimus, o įsipareigojimai turi būti aiškiai apibrėžti. Antra, kriterijai, kurių pagrindu apskaičiuojama kompensacija, turi būti iš anksto nustatyti objektyviu ir skaidriu būdu. Trečia, kompensacija negali viršyti sumos, kurios reikia padengti dalį ar visas sąnaudas, susidariusias vykdant viešosios paslaugos įsipareigojimus, atsižvelgiant į gautas pajamas ir pagrįstą pelną. Galiausiai, kai įmonė, vykdanti viešosios paslaugos įsipareigojimus, konkrečiu atveju nėra atrenkama viešųjų pirkimų konkurso tvarka, sudarančia sąlygas atrinkti konkurso dalyvį, galintį teikti šias paslaugas bendruomenei už mažiausią kainą, reikalingos kompensacijos dydis turi būti nustatomas remiantis tipiškos gerai veikiančios ir tinkamas transporto priemones turinčios įmonės išlaidų, kurias ji būtų patyrusi vykdydama šiuos įsipareigojimus, analize.

(5)

Kai tenkinami šie keturi kriterijai, kompensacija už viešąją paslaugą nėra laikoma valstybės pagalba ir Sutarties 87 ir 88 straipsniai nėra taikomi. Jei valstybės narės šių kriterijų nepaiso, ir jei tenkinami bendrieji Sutarties 87 straipsnio 1 dalies taikymo kriterijai, kompensacija už viešąją paslaugą yra laikoma valstybės pagalba ir jai taikomi Sutarties 73, 86, 87 ir 88 straipsniai. Todėl šis sprendimas turėtų būti taikomas tik kompensacijai už viešąją paslaugą tuo atveju, jei ji laikoma valstybės pagalba.

(6)

Sutarties 86 straipsnio 3 dalyje Komisijai suteikiama teisė apibrėžti Sutarties 86 straipsnio 2 dalyje numatytos išimties aplinkybes ir apimtį bei, prireikus, nustatyti taisykles, leidžiančias veiksmingai tikrinti, ar tenkinami 86 straipsnio 2 dalyje išdėstyti kriterijai. Būtina apibrėžti sąlygas, kurioms esant tam tikros kompensavimo sistemos yra suderinamos su 86 straipsnio 2 dalimi ir kurioms netaikomas Sutarties 88 straipsnio 3 dalyje numatytas išankstinio informavimo reikalavimas.

(7)

Tokia pagalba gali būti pripažinta suderinama su Sutartimi, tik jei ji yra skiriama siekiant užtikrinti paslaugų, kurios, kaip apibrėžta Sutarties 86 straipsnio 2 dalyje, yra laikomos bendros ekonominės svarbos paslaugomis, teikimą. Teismų praktika aiškiai rodo, kad, išskyrus sektorius, kuriuos reglamentuoja Bendrijos taisyklės, valstybės narės turi didelę veiksmų laisvę nustatyti, kurias paslaugas priskirti bendros ekonominės svarbos paslaugoms. Taigi, išskyrus sektorius, kuriuos reglamentuoja Bendrijos taisyklės, Komisijos užduotis yra užtikrinti, kad apibrėžiant bendros ekonominės svarbos paslaugas nebūtų daroma akivaizdžių klaidų.

(8)

Tam, kad būtų taikoma Sutarties 86 straipsnio 2 dalis, įmonei pagalbos gavėjai valstybė narė turi būti patikėjusi užduotį teikti tam tikrą bendros ekonominės svarbos paslaugą. Remiantis teismų praktika išaiškinant Sutarties 86 straipsnio 2 dalį, tokiame užduoties paskyrimo akte ar aktuose turi būti nurodytas bent įmonei skirtų viešosios paslaugos įsipareigojimų tikslus pobūdis, apimtis ir trukmė bei susijusios įmonės identifikavimo duomenys.

(9)

Siekiant užtikrinti, kad būtų tenkinami Sutarties 86 straipsnio 2 dalyje numatyti kriterijai, būtina nustatyti konkretesnes sąlygas, kurių turi būti laikomasi patikint užduotį teikti bendros ekonominės svarbos paslaugas. Iš tiesų kompensacijos dydį galima tinkamai apskaičiuoti ir patikrinti tik jei įmonės viešosios paslaugos įsipareigojimai ir bet kokie valstybės įsipareigojimai yra aiškiai išdėstyti valstybės narės kompetetingų valdžios institucijų oficialiame akte. To dokumento forma valstybėse narėse gali būti skirtinga, bet jame turi būti nurodytas bent įmonei skirtų viešosios paslaugos įsipareigojimų tikslus pobūdis, apimtis ir trukmė bei tokias paslaugas teikiančios įmonės identifikavimo duomenys ir jos patiriamos sąnaudos.

(10)

Valstybės narės, apibrėždamos viešųjų paslaugų įsipareigojimus ir vertindamos, ar su tuo susijusios įmonės tų įsipareigojimų laikosi, skatinamos plačiai konsultuotis, ypač atsižvelgti į vartotojus.

(11)

Be to, siekiant išvengti nepateisinamo konkurencijos iškraipymo, Sutarties 86 straipsnio 2 dalyje reikalaujama, kad kompensacija nebūtų didesnė už įmonės patiriamas sąnaudas, susidariusias vykdant viešosios paslaugos įsipareigojimus, taip pat atsižvelgiant į gautas pajamas ir pagrįstą pelną. Tai reiškia, kad kompensacija neturi būti didesnė už faktines tos įmonės patiriamas sąnaudas.

(12)

Kompensacija, viršijanti įmonės patiriamas sąnaudas, nėra būtina bendros ekonominės svarbos paslaugų teikimui ir todėl yra laikoma nesuderinama valstybės pagalba, kuri turėtų būti grąžinta valstybei. Kompensacija, skirta bendros ekonominės svarbos paslaugos teikimui, bet iš tiesų įmonės panaudota veiklai kitoje rinkoje, taip pat nėra būtina bendros ekonominės svarbos paslaugų teikimui, todėl yra laikoma nesuderinama valstybės pagalba ir turėtų būti grąžinta valstybei.

(13)

Siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi būtinybės reikalavimo, nustatyto Sutarties 86 straipsnio 2 dalyje, būtina nustatyti su skiriamos kompensacijos sumos apskaičiavimu ir tikrinimu susijusias nuostatas. Valstybės narės turėtų reguliariai tikrinti, kad skiriant kompensaciją nesusidarytų permoka. Tačiau, norint kad įmonės ir valstybės narės turėtų nors kokią veiksmų laisvę, kai kompensacijos permoka neviršija 10 % visos metinės kompensacijos sumos, tokia kompensacijos permoka gali būti perkeliama į kitą laikotarpį ir atimama iš kitu laikotarpiu mokėtinos kompensacijos sumos. Įmonių, atsakingų už bendros ekonominės svarbos paslaugų, susijusių su socialiniu būstu, teikimą, pajamos gali smarkiai skirtis, ypač dėl nuomininkų nemokumo rizikos. Todėl įmonėms, teikiančioms tik bendros ekonominės svarbos paslaugas, turėtų būti leidžiama tam tikru laikotarpiu susidariusią kompensacijos permoką, sudarančią iki 20 % metinės kompensacijos sumos, perkelti į kitą laikotarpį.

(14)

Jei kompensacija skiriama įmonėms, kurioms patikėta teikti bendros ekonominės svarbos paslaugas, o kompensacijos suma neviršija paslaugų sąnaudų ir šiame sprendime numatytų ribų, Komisija laikosi nuomonės, kad prekybos plėtojimui nedaroma tokio poveikio, kuris prieštarautų Bendrijos interesams. Esant tokioms aplinkybėms, Komisija mano, kad kompensacija yra laikoma valstybės pagalba, suderinama su Sutarties 86 straipsnio 2 dalies nuostatomis.

(15)

Nedidelės kompensacijos sumos, skiriamos bendros ekonominės svarbos paslaugas teikiančioms įmonėms, turinčioms ribotą apyvartą, nedaro tokio poveikio prekybos plėtojimui ir konkurencijai, kuris prieštarautų Bendrijos interesams. Kai tenkinamos šiame sprendime išdėstytos sąlygos, reikalavimas iš anksto informuoti Komisiją neturėtų būti taikomas. Siekiant apibrėžti atvejus, kai netaikomas išankstinio informavimo reikalavimas, reikėtų atsižvelgti į kompensaciją už viešąją paslaugą gaunančių įmonių apyvartą ir šios kompensacijos lygį.

(16)

Ligoninės ir už socialinį būstą atsakingos įmonės, kurioms patikėtos užduotys apima ir bendros ekonominės svarbos paslaugų teikimą, pasižymi tam tikromis ypatybėmis, į kurias būtina atsižvelgti. Ypač reikėtų atsižvelgti į tą faktą, kad dabartiniame vidaus rinkos kūrimo etape, šių sektorių konkurencijos iškraipymo intensyvumas nebūtinai yra proporcingas apyvartos lygiui ir kompensacijai. Ligoninėms, teikiančioms sveikatos apsaugos, taip pat pirmosios pagalbos ir pagalbines paslaugas, tiesiogiai susijusias su jų pagrindine veikla, ypač mokslinių tyrimų srityje, bei įmonėms, teikiančioms socialinį būstą socialiai remtiniems ar pažeidžiamiems asmenims, kurie dėl mokumo apribojimo negali susirasti būsto rinkos sąlygomis, turėtų būti sudaryta galimybė pasinaudoti šiame sprendime numatyta nuostata dėl išankstinio informavimo reikalavimo netaikymo, net jei jų gaunama kompensacijos suma viršija šiame sprendime numatytas ribas, jei teikiamos paslaugos yra laikomos bendros ekonominės svarbos paslaugomis.

(17)

Sutarties 73 straipsnis yra lex specialis 86 straipsnio 2 dalies atžvilgiu. Jame nustatytos taisyklės, taikomos kompensacijai už viešąją paslaugą sausumos transporto sektoriuje. Šis straipsnis paremtas 1969 m. birželio 26 d. Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 1191/69 dėl valstybių narių veiksmų, susijusių su įsipareigojimais, neatskiriamais nuo viešosios paslaugos geležinkelio, kelių ir vidaus vandenų transporto srityje sąvokos (2), kuriame išdėstomos bendrosios sąlygos viešosios paslaugos įsipareigojimams sausumos transporto sektoriuje ir numatomi kompensacijos apskaičiavimo metodai. Reglamentas (EEB) Nr. 1191/69 numato išimtį visoms kompensacijoms sausumos transporto sektoriuje, atitinkančioms Sutarties 88 straipsnio 3 dalyje numatytas išankstinio informavimo sąlygas. Valstybėms narėms taip pat leidžiama nukrypti nuo reglamento nuostatų tais atvejais, kai įmonės teikia išskirtinai miesto, priemiestinio ir regioninio transporto paslaugas. Kai nukrypstama nuo reglamento nuostatų, bet kokia kompensacija už viešosios paslaugos įsipareigojimą, kai tai yra valstybės pagalba, yra reglamentuojama 1970 m. birželio 4 d. Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 1107/70 dėl pagalbos teikimo geležinkelio, kelių ir vidaus vandenų transportui (3). Remiantis sprendimu Altmark byloje, kompensacija, kuri neatitinka 73 straipsnio nuostatų, negali būti laikoma suderinama su Sutartimi pagal 86 straipsnio 2 dalies ar kitas nuostatas. Todėl tokiai kompensacijai šis sprendimas turėtų būti netaikomas.

(18)

Priešingai nei sausumos transportui, jūrų ir oro transporto sektoriams taikoma Sutarties 86 straipsnio 2 dalis. Oro ir jūrų transporto sektoriams taikomos kompensacijos už viešąją paslaugą taisyklės yra pateiktos 1992 m. liepos 23 d. Tarybos reglamente (EEB) Nr. 2408/92 dėl Bendrijos oro vežėjų patekimo į Bendrijos vidaus oro maršrutus (4) ir 1992 m. gruodžio 7 d. Tarybos reglamente (EEB) Nr. 3577/92, taikančiame laisvės teikti paslaugas principą jūrų transportui valstybėse narėse (jūrų kabotažas) (5). Tačiau, priešingai nei Reglamente (EEB) Nr. 1191/69, šiuose reglamentuose nenumatytas nei galimos valstybės pagalbos elementų suderinamumas, nei išankstinio informavimo įsipareigojimo pagal Sutarties 88 straipsnio 2 dalį netaikymas. Todėl šį sprendimą kompensacijai už viešąją paslaugą oro ir jūrų transporto sektoriuose reikėtų taikyti su sąlyga, kad be šiame sprendime išdėstytų sąlygų būtų tenkinamos ir sektoriams taikomos taisyklės, nustatytos Reglamente (EEB) Nr. 2408/92 ir Reglamente (EEB) Nr. 3577/92.

(19)

Minimalios ribos, taikytinos viešajai kompensacijai oro ir jūrų transporto sektoriuose, paprastai turėtų būti tokios pačios, kaip bendrai taikomos ribos. Tačiau konkrečiais atvejais, kai kompensacija už viešąją paslaugą skiriama už susisiekimo oro ir jūrų transportu su salomis paslaugas, taip pat skiriama oro uostams bei uostams, teikiantiems bendros ekonominės svarbos paslaugas, apibrėžtas Sutarties 86 straipsnio 2 dalyje, derėtų taip numatyti alternatyvias minimalias ribas, paremtas vidutiniu keleivių skaičiumi per metus, nes tai tiksliau atspindi šių veiklų ekonominę padėtį.

(20)

Šiuo sprendimu iš esmės detalizuojama Sutarties 86 straipsnio 2 dalyje nustatytos išimties reikšmė ir apimtis, atsižvelgiant į tai, kaip ją anksčiau taikė Teisingumo Teismas, pirmosios instancijos teismas ir Komisija. Jei išimtis nekeičia materialinės teisės, taikomos šioje srityje, ji turėtų būti taikoma nedelsiant. Tačiau kai kurios šio sprendimo nuostatos išeina už status quo ribų, nes jose nustatomi papildomi reikalavimai siekiant sudaryti sąlygas veiksmingam 86 straipsnio 2 dalyje nustatytų kriterijų tikrinimui. Tam, kad valstybės narės šioje srityje galėtų imtis būtinų priemonių derėtų numatyti vienerių metų laikotarpį iki tų konkrečių nuostatų taikymo pradžios.

(21)

Išankstinio informavimo reikalavimo netaikymas kai kurių bendros ekonominės svarbos paslaugų atžvilgiu valstybėms narėms neužkerta kelio pranešti apie konkrečius pagalbos projektus. Informavimo reikalavimas bus įvertinamas vadovaujantis principais, išdėstytais Bendrijos programoje dėl valstybės pagalbos kompensacijos už viešąją paslaugą forma (6).

(22)

Šis sprendimas taikomas nepažeidžiant 1980 m. birželio 25 d. Komisijos direktyvos 80/723/EEB dėl finansinių santykių tarp valstybių narių ir valstybinių įmonių skaidrumo bei finansinio skaidrumo tam tikrose įmonėse (7) nuostatų.

(23)

Šis sprendimas taikomas nepažeidžiant galiojančių Bendrijos nuostatų viešųjų pirkimų ir konkurencijos srityse, ypač Sutarties 81 ir 82 straipsnių.

(24)

Šis sprendimas taikomas nepažeidžiant griežtesnių konkrečių nuostatų, susijusių su viešosios paslaugos įsipareigojimais, numatytais Bendrijos sektorių teisės aktuose,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Reguliavimo dalykas

Šiame sprendime išdėstomos sąlygos, kurioms esant valstybės pagalba kompensacijos už viešąją paslaugą forma, skirta tam tikros įmonėms, kurioms patikėta teikti bendros ekonominės svarbos paslaugas, yra laikoma suderinama su bendrąja rinka ir jai netaikomas Sutarties 88 straipsnio 3 dalyje numatytas išankstinio informavimo reikalavimas.

2 straipsnis

Taikymo sritis

1.   Šis sprendimas taikomas valstybės pagalbai kompensacijos už viešąją paslaugą forma, skiriamai įmonėms, teikiančioms bendros ekonominės svarbos paslaugas, nurodytas Sutarties 86 straipsnio 2 dalyje, kuri priklauso vienai iš šių kategorijų:

a)

kompensacijai už viešąją paslaugą skiriama įmonėms, kurių metinė apyvarta prieš atskaitant mokesčius, įskaitant visą veiklą, yra mažesnė kaip 100 mln. eurų per dvejus finansinius metus iki tų metų, kuriais buvo patikėta teikti bendros ekonominės svarbos paslaugas, o metinė kompensacijos suma už šias paslaugas yra mažesnė kaip 30 mln. eurų;

b)

kompensacijai už viešąją paslaugą, skiriamai ligoninėms ir socialinį būstą teikiančioms įmonėms, užsiimančioms veikla, kurią valstybės narės laiko bendros ekonominės svarbos paslaugomis;

c)

kompensacijai už viešąją susisiekimo paslaugą oro ir jūrų transportu su salomis, iš kurių ir į kurias per dvejus finansinius metus iki tų metų, kuriais buvo patikėta užduotis teikti bendros ekonominės svarbos paslaugas, vidutiniškai per metus keliauja ne daugiau kaip 300 000 keleivių;

d)

kompensacijai už viešąją paslaugą oro uostams ir uostams, kuriuose vidutinis keleivių skaičius per dvejus finansinius metus iki tų metų, kuomet buvo patikėta teikti bendros ekonominės svarbos paslaugas, neviršija 1 000 000 keleivių oro uostuose ir 300 000 keleivių uostuose.

30 mln. eurų riba pirmos dalies a punkte gali būti nustatoma remiantis metiniu vidurkiu, atitinkančiu suteiktos kompensacijos vertę sutarties laikotarpiu arba penkerių metų laikotarpiu. Kredito įstaigoms minimali 100 mln. eurų apyvartos riba keičiama 800 mln. eurų riba balanso sumos eilutėje.

2.   Oro ir jūrų transporto srityje šis sprendimas taikomas tik valstybės pagalbai kompensacijos už viešąją paslaugą forma, skiriamai įmonėms, teikiančioms bendros ekonominės svarbos paslaugas, nurodytas Sutarties 86 straipsnio 2 dalyje, kuri atitinka Reglamento (EEB) Nr. 2408/92 ir Reglamento (EEB) Nr. 3577/92, kai jie taikomi, nuostatas.

Šis sprendimas netaikomas valstybės pagalbai kompensacijos už viešąją paslaugą forma skiriamai įmonėms sausumos transporto srityje.

3 straipsnis

Pagalbos suderinamumas ir informavimo reikalavimo netaikymas

Valstybės pagalbai priskiriama kompensacija už viešąją paslaugą, kuri atitinka šiame sprendime išdėstytas sąlygas, neprieštarauja bendrajai rinka ir jai netaikomas išankstinio informavimo reikalavimas, numatytas Sutarties 88 straipsnio 3 dalyje, nepažeidžiant griežtesnių nuostatų, susijusių su viešosios paslaugos įsipareigojimais, numatytais Bendrijos sektorių teisės aktuose.

4 straipsnis

Užduoties paskyrimas

Tam, kad šis sprendimas būtų taikomas, tam tikra įmonė vienu ar keliais oficialiais aktais, kurių formą nustato kiekviena valstybė narė, turi būti įpareigota teikti bendros ekonominės svarbos paslaugas. Be kita ko, akte ar aktuose turi būti nurodyta:

a)

viešosios paslaugos įsipareigojimų pobūdis ir trukmė;

b)

susijusi įmonė ir teritorija;

c)

bet kokių įmonei suteiktų išskirtinių ar ypatingų teisių pobūdis;

d)

kompensacijos apskaičiavimo, kontrolės ir peržiūros kriterijai;

e)

priemonės kompensacijos permokai išvengti ir grąžinti.

5 straipsnis

Kompensacija

1.   Kompensacijos suma negali viršyti sumos, kurios reikia sąnaudoms, susidariusioms vykdant viešosios paslaugos įsipareigojimus, padengti, atsižvelgiant į gautas pajamas ir pagrįstą nuosavo kapitalo pelną, būtiną vykdant tuos įsipareigojimus. Kompensacija turi būti iš tikrųjų naudojama bendros ekonominės svarbos paslaugų teikimui, nepažeidžiant įmonės teisės gauti pagrįstą pelną.

Kompensacija apima ir visą valstybės arba iš valstybinių išteklių bet kokia forma suteiktą pagalbą. Nustatant pagrįstą pelną, atsižvelgiama ir į visą ar dalinį įmonių našumo padidėjimą per nustatytą ribotą laikotarpį, nebloginant valstybės įmonei patikėtų paslaugų kokybės.

2.   Sąnaudos, į kurias turi būti atsižvelgiama, yra visos dėl bendros ekonominės svarbos paslaugų teikimo patiriamos sąnaudos. Jos apskaičiuojamos remiantis šiais bendrai priimtais sąnaudų apskaitos principais:

a)

kai įmonė vykdo veiklą, susijusią tik su bendros ekonominės svarbos paslaugų teikimu, būtina atsižvelgti į visas įmonės sąnaudas;

b)

kai įmonė taip pat vykdo kitą veiklą, nesusijusią su bendros ekonominės svarbos paslaugomis, atsižvelgiama tik į sąnaudas, siejamas su bendros ekonominės svarbos paslaugomis;

c)

sąnaudos, siejamos su bendros ekonominės svarbos paslaugomis, gali apimti visas kintamąsias sąnaudas, patirtas teikiant bendros ekonominės svarbos paslaugas, pastoviąsias sąnaudas ir pagrįstą pelną;

d)

gali būti atsižvelgiama į su investicijomis, ypač su infrastruktūra, susijusias sąnaudas, būtinas bendros ekonominės svarbos paslaugų teikimui.

3.   Pajamos, į kurias atsižvelgiama, turi apimti bent visas pajamas, gautas teikiant bendros ekonominės svarbos paslaugas. Jeigu įmonei yra suteiktos ypatingos ar išskirtinės teisės, susijusios su kitomis bendros ekonominės svarbos paslaugomis, duodančiomis didesnį nei pagrįstą pelną, arba įmonė naudojasi kitomis valstybės suteiktomis lengvatomis, į jas būtina atsižvelgti nustatant įmonės pajamas, nepaisant jų klasifikavimo pagal Sutarties 87 straipsnį. Valstybės narės gali nuspręsti, kad pelnas, gautas vykdant kitą, su bendros ekonominės svarbos paslaugomis nesusijusią veiklą, būtų naudojamas iš dalies ar visiškai finansuoti bendros ekonominės svarbos paslaugas.

4.   Šiame sprendime „pagrįstas pelnas“ reiškia nuosavo kapitalo grąžos rodiklį, kartu atsižvelgiant į galimą riziką arba jos nebuvimą, tenkančią įmonei dėl valstybės narės įsikišimo, ypač jei valstybė suteikia išskirtines arba ypatingas teises. Šis rodiklis paprastai neturėtų viršyti tam sektoriui būdingos pastarųjų metų vidurkio normos. Tuose sektoriuose, kuriuose nėra įmonių, palyginamų su įmonėmis, kurioms patikėta teikti bendros ekonominės svarbos paslaugas, palyginimo tikslu galima remtis įmone, veikiančia kitoje valstybėje narėje, arba jei būtina, vykdančia veiklą kituose sektoriuose, su sąlyga, kad atsižvelgiama į kiekvieno sektoriaus ypatybes. Nustatydamos koks yra pagrįstas pelnas, valstybės narės gali įvesti skatinamuosius kriterijus, susijusius, pavyzdžiui, su teikiamų paslaugų kokybe ir našumo padidėjimu.

5.   Kai įmonė vykdo tiek su bendros ekonominės svarbos paslaugomis susijusią veiklą, tiek kitokią veiklą, vidaus sąskaitose turi būti atskirai pateiktos su bendros ekonominės svarbos paslaugomis susijusios sąnaudos ir pajamos bei vykdant kitą veiklą susidariusios sąnaudos ir gautos pajamos, bei nurodyti sąnaudų ir pajamų paskirstymo kriterijai.

Sąnaudos, nesusijusios su bendros ekonominės svarbos paslaugų teikimu, apima visas kintamąsias sąnaudas, reikiamą pastoviųjų sąnaudų dalį ir atitinkamą kapitalo grąžą. Šioms sąnaudoms padengti kompensacija neskiriama.

6 straipsnis

Kompensacijos permokos kontrolė

Siekdamos užtikrinti, kad įmonės negautų didesnės negu 5 straipsnyje numatyta kompensacijos sumos, valstybės narės vykdo reguliarius patikrinimus arba užtikrina tokių patikrinimų vykdymą.

Valstybės narės reikalauja, kad įmonė grąžintų kompensacijos permoką, o kompensacijos apskaičiavimo kriterijai būtų ateityje atnaujinami. Kai kompensacijos permoka neviršija 10 % metinės kompensacijos sumos, tokia kompensacijos permoka gali būti perkeliama į kitą laikotarpį ir atimama iš kompensacijos sumos, mokėtinos tą laikotarpį.

Socialinio būsto sektoriuje valstybės narės vykdo reguliarius tikrinimus arba užtikrina, kad tokie patikrinimai vykdomi kiekvienoje įmonėje, siekiant garantuoti, kad susijusi įmonė negauna didesnės nei 5 straipsnyje numatyta kompensacijos. Kompensacijos permoka, neviršijanti 20 % metinės kompensacijos sumos, gali būti perkeliama į kitą laikotarpį, su sąlyga, kad įmonė užsiima tik bendros ekonominės svarbos paslaugų teikimu.

7 straipsnis

Informacijos prieinamumas

Valstybės narės turi bent dešimt metų saugoti informaciją, kuri yra būtina nustatyti, ar skirta kompensacija yra suderinama su šiuo sprendimu.

Komisijai pateikus raštišką prašymą, valstybės narės Komisijai pateikia visą jos manymu būtiną informaciją, kuri leistų nustatyti, ar galiojančios kompensacijos sistemos yra suderinamos su šiuos sprendimu.

8 straipsnis

Pranešimai

Valstybės narės kas trejus metus Komisijai teikia periodines šio sprendimo įgyvendinimo ataskaitas, kuriose išsamiai apibūdinamos sprendimo taikymo sąlygos visuose sektoriuose, taip pat ir socialinio būsto bei ligoninių sektoriuose.

Pirmoji ataskaita pateikiama iki 2008 m. gruodžio 19 d.

9 straipsnis

Įvertinimas

Komisija, vėliausiai iki 2009 m. gruodžio 19 d., remdamasi faktine informacija ir valstybių narių pateiktų duomenų ir Komisijos atliktų konsultacijų su įvairiomis suinteresuotomis šalimis rezultatų pagrindu pagal 8 straipsnį atliks poveikio įvertinimą.

Poveikio įvertinimo rezultatai bus perduoti Europos Parlamentui, Regionų komitetui, Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui bei valstybėms narėms.

10 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis sprendimas įsigalioja 2005 m. gruodžio 19 d.

4 straipsnio c, d ir e punktai bei 6 straipsnis įsigalioja nuo 2006 m. lapkričio 29 d.

11 straipsnis

Adresatai

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2005 m. lapkričio 28 d.

Komisijos vardu

Neelie KROES

Komisijos narė


(1)  [2003] Rink. I-7747.

(2)  OL L 156, 1969 6 28, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EEB) Nr. 1893/91 (OL L 169, 1991 6 29, p. 1).

(3)  OL L 130, 1970 6 15, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 543/97 (OL L 84, 1997 3 26, p. 6).

(4)  OL L 240, 1992 8 24, p. 8. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2003 m. Stojimo aktu.

(5)  OL L 364, 1992 12 12, p. 7.

(6)  OL 297, 2005 11 29.

(7)  OL L 195, 1980 7 29, p. 35. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2000/52/EB (OL L 193, 2000 7 29, p. 75).