ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 308

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

48 tomas
2005m. lapkričio 25d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

*

2005 m. lapkričio 9 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1898/2005, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1255/1999 įgyvendinimo taisykles, taikomas grietinėlės, sviesto ir koncentruoto sviesto realizavimo Bendrijos rinkoje priemonėms

1

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, kuriuos skelbti privaloma

25.11.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 308/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) NR. 1898/2005

2005 m. lapkričio 9 d.

nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1255/1999 įgyvendinimo taisykles, taikomas grietinėlės, sviesto ir koncentruoto sviesto realizavimo Bendrijos rinkoje priemonėms

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1255/1999 dėl bendro pieno ir pieno produktų rinkos organizavimo (1), ypač į jo 10, 15 ir 40 straipsnius,

kadangi:

(1)

Atsižvelgiant į per pastaruosius metus sukauptą patirtį turėtų būti papildomai pakeistas 1997 m. gruodžio 15 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2571/97 dėl sviesto pardavimo sumažintomis kainomis ir dėl pagalbos suteikimo konditerijos gaminių, ledų ir kitų maisto produktų gamyboje naudojamai grietinėlei, sviestui ir koncentruotam sviestui (2), kad būtų supaprastinta pagalbos schema.

(2)

Siekiant suderinimo į tą reglamentą taip pat turėtų būti įtrauktos ir kitos tų pačių produktų realizavimui skirtos schemos, numatytos 1981 m. liepos 31 d. Komisijos reglamente (EEB) Nr. 2191/81 dėl pelno nesiekiančioms institucijoms ir organizacijoms pagalbos sviestui pirkti skyrimo (3), 1990 m. vasario 20 d. Komisijos reglamente (EEB) Nr. 429/90 dėl pagalbos už Bendrijoje tiesiogiai vartoti skirtą koncentruotą sviestą suteikimo konkurso tvarka (4) ir 1988 m. birželio 9 d. Komisijos reglamente (EEB) Nr. 1609/88, nustatančiame vėliausią sviesto, kuris parduodamas pagal Reglamentus (EEB) Nr. 3143/85 ir (EB) Nr. 2571/97, pristatymo į saugyklą terminą (5).

(3)

Todėl siekiant aiškumo ir racionalumo Reglamentai (EEB) Nr. 2191/81, (EEB) Nr. 1609/88, (EEB) Nr. 429/90 ir (EB) Nr. 2571/97 turėtų būti panaikinti ir pakeisti nauju reglamentu.

(4)

1985 m. lapkričio 11 d. Komisijos reglamente (EEB) Nr. 3143/85 dėl intervencinio sviesto, skirto vartoti tiesiogiai koncentruoto sviesto pavidalu, pardavimo sumažintomis kainomis (6) ir 1991 m. lapkričio 20 d. Komisijos reglamente (EEB) Nr. 3378/91, nustatančiame išsamias sviesto iš intervencinių atsargų pardavimo eksportui taisykles ir iš dalies pakeičiančiame Reglamentą (EEB) Nr. 569/88 (7), nustatytos intervencinės priemonės nebuvo taikomos keletą metų, ir atsižvelgiant į dabartinę rinkos situaciją nėra pagrindo jų palikti.

(5)

Todėl Reglamentai (EEB) Nr. 3143/85 ir (EEB) Nr. 3378/91 turėtų būti panaikinti.

(6)

Bendrijos sviesto rinkoje esama pertekliaus. Reglamento (EB) Nr. 1255/1999 13 straipsnyje nustatyta, kad, kai atsiranda, arba tikėtina, kad gali atsirasti pieno produktų perteklius, Komisija gali nuspręsti, kad būtų skiriama pagalba, kuria pirkėjams suteikiama galimybė grietinėlę, sviestą ir koncentruotą sviestą įsigyti sumažintomis kainomis tam numatytais tikslais.

(7)

Bendrijos sviesto rinkoje taip pat esama didelių atsargų, susikaupusių dėl intervencinių operacijų, atliktų pagal Reglamento (EB) Nr. 1255/1999 6 straipsnio 1 ir 2 dalis. Visų šių atsargų realizuoti įprastu būdu per pieno metus yra neįmanoma. Todėl siekiant palengvinti sviesto realizavimą turėtų būti imamasi to reglamento 6 straipsnio 4 dalies antroje pastraipoje nurodytų specialių priemonių.

(8)

Po intervencinių operacijų parduotas sviestas turi būti paimtas sandėliuoti iki datos, kuri turi būti nustatyta. Ta data turėtų būti nustatyta atsižvelgiant į rinkos situaciją, sviesto atsargų pasikeitimus ir turimus kiekius.

(9)

Siekiant nustatyti, kokių rūšių sviestas ir grietinėlė atitinka reikalavimus pagalbai, skiriamai konditerijos gaminių, ledų ir kitų maisto produktų gamybai, gauti, turėtų būti nurodoma, kad siekiant atitikti reikalavimus pagalbai gauti sviestas ir grietinėlė turi atitikti Reglamento (EB) Nr. 1255/1999 6 straipsnio 3 ir 6 dalyse nustatytus reikalavimus.

(10)

Siekiant užtikrinti, kad subsidijos yra teikiamos tik už aukšto sveikatos apsaugos lygio produktus, reikalavimus pagalbai gauti atitinkantys sviestas, koncentruotas sviestas ir grietinėlė turėtų atitikti 1992 m. birželio 16 d. Tarybos direktyvos 92/46/EEB, nustatančios sveikatos taisykles žalio pieno, termiškai apdoroto pieno ir pieno pagrindo produktų gamybai ir tiekimui į rinką (8), reikalavimus. Pirmiausia, jie turėtų būti paruošti patvirtintoje įmonėje ir atitikti ženklinimo sveikumo ženklu reikalavimus, nurodytus tos direktyvos C priedo IV skyriaus A skirsnyje.

(11)

Turėtų būti nurodyta, kad produktai, žymimi KN kodais 0401–0406, išskyrus produktus, žymimus KN kodu ex 0405 10 30, ir kai kurie mišiniai negali būti laikomi tarpiniais produktais.

(12)

Aiškumo sumetimais turėtų būti patvirtinta, kad siekiant atsižvelgti į technologinius gamybos ir žaliavų panaudojimo pokyčius į daugelį metų naudotą koncentruoto sviesto gamybos būdą gali būti įtrauktas frakcionavimas. Taip pat turėtų būti pritarta, kad koncentruotas sviestas gali būti gaunamas patvirtintose įmonėse iš KN kodu ex 0405 90 10 žymimų grietinėlės, sviesto arba pieno riebalų, pagamintų per laikotarpį, ne ilgesnį nei nustatytas ilgiausias, prieš juos panaudojant koncentruoto sviesto gamybai. Tokiu atveju pieno riebalai turėtų būti paruošti, supakuoti ir pervežti pagal tam tikrus reikalavimus.

(13)

Siekiant kontroliuoti subsidijuojamų produktų panaudojimą turėtų būti nustatytos atsekamųjų medžiagų naudojimo tokiems produktams ir aptikimo juose taisyklės ir mažiausio atsekamųjų medžiagų kiekio produktuose taisyklės. Be to, kai kurios dideliais kiekiais dedamos atsekamosios medžiagos turėtų būti nebenaudojamos.

(14)

Kad būtų lengviau patikrinti, ar įdedant produktus, kuriems taikoma ši schema, į galutinius produktus yra laikomasi tam nustatytos laiko ribos, ant pakuotės turėtų būti nurodomas konkurso numeris.

(15)

Įmonės, kuriose atliekamos įvairios gamybos, perdirbimo ir įdėjimo operacijos, kurioms taikoma ši schema, įskaitant pieno riebalų gamybą, turėtų būti patvirtintos. Kad būtų patvirtintos, įmonės turėtų įvykdyti tam tikras sąlygas ir prisiimti įvairius įsipareigojimus. Jei tam tikros sąlygos arba įsipareigojimai nėra įvykdyti, patvirtinimas turėtų būti panaikintas arba paskelbtas negaliojančiu tam tikrą laikotarpį, kuris nustatomas atsižvelgiant į pažeidimo rimtumą.

(16)

Siekiant užtikrinti, kad visi pirkėjai turėtų vienodą galimybę įsigyti sviesto ir kad būtų nustatyta griežtai tokia pagalba, kokia yra būtina, taip pat siekiant veiksmingai kontroliuoti atitinkamus kiekius turėtų būti taikoma nuolatinio konkurso tvarka.

(17)

Siekiant suteikti Komisijai tokią sprendimo laisvę, kokios jai reikia, kad tinkamai administruotų realizavimo priemones, jai turėtų būti leista nuspręsti neskirti nė vieno konkurso laimėtojo.

(18)

Atsižvelgiant į kainos sumažinimo dydį arba į pagalbos sumą, kai ji yra išmokėta prieš sviestą panaudojant pagal galutinę paskirtį, reikia įdiegti užstatų sistemą, t. y. vienodo dydžio konkurso užstatus arba perdirbimo užstatus, nustatomus pagal kainą arba pagalbos sumą, kurie užtikrintų, kad konkurso laimėtojai iš tiesų įvykdys savo įsipareigojimus. Tačiau siekiant atsižvelgti į specifinį realizavimo priemonių pobūdį turėtų būti nustatytos tam tikros nuo 1985 m. liepos 22 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2220/85, nustatančio bendras išsamias taisykles dėl užstatų sistemos taikymo žemės ūkio produktams (9), nukrypti leidžiančios nuostatos.

(19)

Siekiant užtikrinti, kad realizavimo priemonės būtų taikomos vienodai ir kad kontrolės priemonės būtų veiksmingos, subsidijuojami produktai, su pridėtomis atsekamosiomis medžiagomis arba be jų, papildomai neperdirbti arba perdirbti į koncentruotą sviestą, turėtų būti įdedami į galutinius produktus iki nustatyto termino. Kai skiriama pagalba ir pateikiamas perdirbimo užstatas, turėtų būti nustatyta bauda sviesto ekvivalentu, tiems atvejams, kai subsidijuojami produktai nėra panaudojami ir sudedami į galutinius produktus iki nustatyto termino. Tačiau, jei dėl tinkamai pagrįstų komercinių priežasčių pirkėjas negali panaudoti pagrindinių produktų su pridėtomis atsekamosiomis medžiagomis, konkurso laimėtojui tam tikromis sąlygomis turėtų būti leista iš naujo pagaminti šiuos produktus.

(20)

Atsižvelgiant į dabartinę rinkos situaciją ir į pagalbos sumos sumažinimus, nustatytus konkurso tvarka pastaraisiais metais, konkursų užstatas turėtų būti sumažintas.

(21)

Parduotas sviestas iš esmės turėtų būti prižiūrimas nuo jo išvežimo iš sandėlio iki įdėjimo į nustatytus galutinius produktus. Priežiūros priemonės, skirtos užtikrinti, kad subsidijuojami produktai nebūtų naudojami kitiems tikslams, nei jų numatytas panaudojimas, turėtų būti skiriamos pagal tai, ar į sviestą yra pridėta atsekamųjų medžiagų ar ne, ir pagal naudojamus kiekius bei produktus naudojančių įmonių dydį. Adekvačios priežiūros priemonės, įskaitant patikrinimus, kurių tikslas yra užtikrinti, kad produktuose nebūtų kitokių nei sviesto riebalų, turėtų būti priimtos ir pieno riebalams, sviestui bei grietinėlei, skirtiems naudoti koncentruoto sviesto gamyboje.

(22)

Realizavimo priemonėms gali priklausyti pagalbos už tiesioginiam vartojimui skirtą koncentruotą sviestą skyrimas. Siekiant užtikrinti, kad būtų nustatyta griežtai tokia pagalba, kokia yra būtina, ir siekiant veiksmingai prižiūrėti atitinkamus kiekius turėtų būti taikoma nuolatinio konkurso tvarka, kuri taip pat užtikrintų lygias galimybes suinteresuotiems subjektams. Be to, pagalba turėtų būti skiriama tik už aukšto sveikatos apsaugos lygio sviestą.

(23)

Turėtų būti imamasi priemonių, siekiant užtikrinti, kad visais prekybos etapais būtų atskiriamas tiesioginiam vartojimui skirtas koncentruotas sviestas ir kitos sviesto rūšys. Tam tikslui turėtų būti priimtos nuostatos dėl koncentruoto sviesto sudėties ir aprašymo. Siekiant užtikrinti, kad būtų atsižvelgta į šio reglamento tikslus, turėtų būti nustatytas sviesto ir grietinėlės perdirbimo į koncentruotą sviestą ir jo supakavimo terminas.

(24)

Siekiant užtikrinti, kad tiesioginiam vartojimui skirtas koncentruotas sviestas nebūtų naudojamas kitiems tikslams, turėtų būti taikoma patikrinimų sistema ir, atsižvelgiant į specifinį operacijų, ypač tų, kurios susijusios su koncentruoto sviesto gamyba, pobūdį, suinteresuotųjų šalių turėtų būti prašoma tvarkyti atsargų apskaitą. Tačiau tokie patikrinimai turėtų būti nutraukiami prieš pat mažmeninės prekybos sektoriui perimant sviestą.

(25)

Siekiant suteikti galimybę sviestą pirkti sumažinta kaina, ypač ne pelno institucijoms ir organizacijoms, turėtų būti nustatytos išsamios pagalbos sviesto pirkimui skyrimo tokioms įstaigoms taisyklės. Tačiau pagalba turėtų būti skiriama tik už sviestą, atitinkantį tam tikrus kokybės kriterijus ir pasižymintį aukštu sveikatos apsaugos lygiu.

(26)

Kontrolės tikslais pagalba turėtų būti skiriama tik už sviestą, pirktą gavėjo valstybėje narėje iš patvirtinto tos valstybės narės tiekėjo. Siekiant palengvinti kontrolę turėtų būti nurodyta, kaip ženklinti reikalavimus pagalbai gauti atitinkančio sviesto pakuotes.

(27)

Pieno ir pieno produktų vadybos komitetas nepateikė nuomonės per komiteto pirmininko nustatytą laiką,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

RODYKLĖ

I SKYRIUS:

Bendrosios nuostatos (1–3 straipsniai)

II SKYRIUS:

Intervencinio sviesto pardavimas sumažintomis kainomis ir pagalbos skyrimas už sviestą, koncentruotą sviestą ir grietinėlę, skirtus naudoti konditerijos gaminių, ledų ir kitų maisto produktų gamyboje

1 SKIRSNIS:

Sąvokų apibrėžimai (4 straipsnis)

2 SKIRSNIS:

Reikalavimų pagalbai gauti atitikimas (5 straipsnis)

3 SKIRSNIS:

Intervencinio sviesto, sviesto, koncentruoto sviesto ir grietinėlės naudojimo ir įdėjimo į maisto produktus reikalavimai (6–11 straipsniai)

4 SKIRSNIS:

Patvirtinimas (12–15 straipsniai)

5 SKIRSNIS:

Konkursų tvarka (16–30 straipsniai)

6 SKIRSNIS:

Intervencinio sviesto pardavimas konkurso tvarka (31–32 straipsniai)

7 SKIRSNIS:

Pagalbos skyrimas konkurso tvarka (33–35 straipsniai)

8 SKIRSNIS:

Patikrinimai (36–45 straipsniai)

9 SKIRSNIS:

Ataskaitos rengimo reikalavimai (46 straipsnis)

III SKYRIUS:

Pagalbos skyrimas konkurso tvarka už koncentruotą sviestą, skirtą tiesiogiai vartoti Bendrijoje

1 SKIRSNIS:

Sąvokų apibrėžimai ir reikalavimų atitikimo sąlygos (47–48 straipsniai)

2 SKIRSNIS:

Konkurso tvarka (49–58 straipsniai)

3 SKIRSNIS:

Įdėjimo į maisto produktus reikalavimai (59–62 straipsniai)

4 SKIRSNIS:

Patvirtinimas (63–65 straipsniai)

5 SKIRSNIS:

Patikrinimai ir ataskaitos rengimo reikalavimai (66–70 straipsniai)

IV SKYRIUS:

Pagalba sviesto pirkimui, skiriama ne pelno institucijoms ir organizacijoms

1 SKIRSNIS:

Sąvokų apibrėžimai ir reikalavimų atitikimo sąlygos (71–73 straipsniai)

2 SKIRSNIS:

Pagalba, įgyvendinimas, patikrinimai ir ataskaitų rengimas (74–83 straipsniai)

V SKYRIUS:

Panaikinimas ir baigiamosios nuostatos (84–86 straipsniai)

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

Šiuo reglamentu nustatomos taisyklės:

a)

intervencinio sviesto, nupirkto pagal Reglamento (EB) Nr. 1255/1999 6 straipsnio 2 dalies nuostatas, paimto sandėliuoti iki 2003 m. sausio 1 d. ir skirto naudoti gaminant konditerijos gaminius, ledus ir kitus maisto produktus, šio reglamento 4 straipsnio 1 dalyje apibrėžtus kaip „galutiniai produktai“, pardavimui sumažintomis kainomis;

b)

pagalbos skyrimui:

i)

sviesto, koncentruoto sviesto ir grietinėlės, skirtų naudoti gaminant konditerijos gaminius, ledus ir kitus maisto produktus, 4 straipsnio 1 dalyje apibrėžtus kaip „galutiniai produktai“, panaudojimui;

ii)

už koncentruotą sviestą, skirtą tiesioginiam vartojimui Bendrijoje;

(iii)

ne pelno institucijoms ir organizacijoms sviestui pirkti.

2 straipsnis

1 straipsnio a dalyje nurodytas intervencinis sviestas yra parduodamas sumažintomis kainomis, o 1 straipsnio b dalies i ir ii punktuose nurodyta pagalba yra skiriama nuolatinio konkurso, organizuojamo kiekvienos intervencinės agentūros, tvarka.

3 straipsnis

Išlaidos, patirtos taikant 1 straipsnyje nurodytas priemones, laikomos intervencija, skirta žemės ūkio rinkai stabilizuoti, kaip apibrėžta Tarybos reglamento (EB) Nr. 1258/1999 (10) 1 straipsnio 2 dalies b punkte.

II SKYRIUS

INTERVENCINIO SVIESTO PARDAVIMAS SUMAŽINTOMIS KAINOMIS IR PAGALBOS UŽ SVIESTĄ, KONCENTRUOTĄ SVIESTĄ IR GRIETINĖLĘ, SKIRTUS NAUDOTI KONDITERIJOS GAMINIŲ, LEDŲ IR KITŲ MAISTO PRODUKTŲ GAMYBOJE, SKYRIMAS

1 SKIRSNIS

SĄVOKŲ APIBRĖŽIMAI

4 straipsnis

1.   Šiame skyriuje vartojami šie sąvokų apibrėžimai:

a)

„galutiniai produktai“ – tai produktai, žymimi vienu iš KN kodų, išvardytų I priede, ir suskirstyti į A ir B formulės produktus, kaip nurodyta tame priede;

b)

„tarpiniai produktai“ – tai:

i)

produktai, nepriklausantys KN kodais 0401–0406 žymimiems produktams ir nepriklausantys II priede nurodytiems mišiniams;

ii)

KN kodu ex 0405 10 30 žymimi produktai, kurių sudėtyje sviesto riebalų yra ne mažiau kaip 82 %, kurie yra gaminami tam tikslui pagal 13 straipsnį patvirtintoje įmonėje tik iš 5 arba 7 straipsniuose nurodyto koncentruoto sviesto pridedant arba nepridedant grietinėlės, su sąlyga, kad į juos pridedama 8 straipsnio 1 dalyje nurodytų atsekamųjų medžiagų;

c)

„gamybos partija“ – tai tarpinių arba galutinių produktų, pagamintų iš intervencinio sviesto, sviesto, koncentruoto sviesto arba grietinėlės, kiekis, susijęs su 20 straipsnyje nurodyta paraiška arba jos dalimi;

d)

„tona sviesto ekvivalento“ – tai viena tona sviesto, kurio sudėtyje yra 82 % pieno riebalų, 0,82 tonos koncentruoto sviesto arba 2,34 tonos grietinėlės.

2.   Šiame skyriuje, išskyrus 10, 13, 14 ir 15 straipsnius ir 8 skirsnį, Belgijos ir Liuksemburgo ekonominė sąjunga laikoma viena valstybe nare.

2 SKIRSNIS

REIKALAVIMŲ PAGALBAI GAUTI ATITIKIMAS

5 straipsnis

1.   Pagalba gali būti skiriama tik už:

a)

sviestą, pagamintą tiesiogiai ir tik iš pasterizuotos grietinėlės, atitinkantį Reglamento (EB) Nr. 1255/1999 6 straipsnio 3 dalyje nustatytus reikalavimus ir Komisijos reglamento (EB) Nr. 2771/1999 (11) V priede išdėstytus valstybės narės gamintojos nacionalinės kokybės klasės reikalavimus, ir kurio pakuotė yra atitinkamai paženklinama;

b)

koncentruotą sviestą, frakcionuotą arba ne, gautą vien tik iš grietinėlės, sviesto ir (arba) pieno riebalų, žymimų KN kodu ex 0405 90 10;

c)

grietinėlę, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1255/1999 6 straipsnio 6 dalyje, žymimą KN kodais ex 0401 30 39 arba ex 0401 30 99, kurios sudėtyje yra ne mažiau kaip 35 % riebalų, ir kuri yra naudojama tiesiogiai ir tik B formulės galutiniams produktams, nurodytiems šio reglamento I priede;

d)

tarpinius produktus, nurodytus 4 straipsnio 1 dalies b punkto ii papunktyje.

Pirmoje pastraipoje nurodyti sviestas, koncentruotas sviestas, grietinėlė ir tarpiniai produktai atitinka Direktyvos 92/46/EEB reikalavimus, ypač jų paruošimo patvirtintoje įmonėje reikalavimus ir tos direktyvos C priedo IV skyriaus A skirsnyje nurodytus žymėjimo sveikumo ženklu reikalavimus.

2.   Kad už 1 dalies pirmos pastraipos b punkte nurodytą koncentruotą sviestą būtų skiriama pagalba, koncentruotas sviestas ir, atitinkamais atvejais, jo gamyboje naudojami pieno riebalai turi būti pagaminti pagal 13 straipsnį patvirtintoje įmonėje ir turi atitikti III priede nustatytus reikalavimus. Pieno riebalai turi būti pagaminti ne anksčiau nei šeši mėnesiai prieš juos naudojant koncentruoto sviesto gamyboje pagal šį reglamentą.

3 SKIRSNIS

INTERVENCINIO SVIESTO, SVIESTO, KONCENTRUOTO SVIESTO IR GRIETINĖLĖS NAUDOJIMO IR ĮDĖJIMO Į MAISTO PRODUKTUS REIKALAVIMAI

6 straipsnis

1.   Intervencinis sviestas, sviestas arba koncentruotas sviestas yra įdedami tik į galutinius produktus, neatsižvelgiant į jokius 10 straipsnyje nurodytus tarpinius produktus, vienu iš šių būdų:

a)

po to, kai pridedama atsekamųjų medžiagų, nurodytų 8 straipsnio 1 dalyje:

i)

po intervencinio sviesto perdirbimo į koncentruotą sviestą pagal 7 straipsnį

arba

ii)

papildomai neperdirbus;

b)

įmonėje, kurioje yra atliekamas įdėjimas į galutinius produktus, naudojant mažiausiai 5 tonas per mėnesį arba 45 tonas per 12 mėnesių sviesto ekvivalento arba tuos pačius kiekius tarpinių produktų:

i)

po intervencinio sviesto perdirbimo į koncentruotą sviestą pagal 7 straipsnį

arba

ii)

papildomai neperdirbus.

Grietinėlė dedama tiesiogiai ir tik į I priede nurodytus B formulės galutinius produktus vienu iš būdų, nurodytų šios dalies pirmoje pastraipoje.

2.   Papildomai perdirbti galutinius produktus leidžiama, tik jei yra gaunami produktai, žymimi vienu iš I priede nurodytų KN kodų.

7 straipsnis

Jei intervencinis sviestas yra skirtas perdirbti į koncentruotą sviestą, frakcionuotą arba ne, visas konkurso laimėtojui skirtas sviestas yra perdirbamas į koncentruotą sviestą laikantis III priede nustatytų reikalavimų, ir iš panaudotų 122,5 kg intervencinio sviesto pagaminama mažiausiai 100 kg koncentruoto sviesto.

8 straipsnis

1.   Jei yra taikoma 6 straipsnio 1 dalies a punkte nustatyta įdėjimo procedūra, yra pridedama tik toliau nurodytų medžiagų ir jokių kitų produktų, jas tolygiai paskirstant ir laikantis mažiausių nustatytų kiekių:

a)

jei intervencinis sviestas, sviestas arba koncentruotas sviestas yra skirti įdėti į produktus, atitinkančius I priedo A formulės produktus (toliau – A formulė), pridedama IV priede išvardytų atsekamųjų medžiagų;

b)

jei intervencinis sviestas, sviestas arba koncentruotas sviestas yra skirti įdėti į produktus, kurie atitinka I priedo B formulės produktus (toliau – B formulė), pridedama V priede išvardytų atsekamųjų medžiagų;

c)

grietinėlės atveju pridedama IV priede išvardytų atsekamųjų medžiagų.

Koncentruoto sviesto atveju pirmos pastraipos a ir b punktuose nurodytų atsekamųjų medžiagų pridedama gamybos metu arba iš karto po jos toje pačioje įmonėje.

2.   Jeigu, pvz., dėl netolygaus paskirstymo arba nepakankamų įdėtų kiekių paaiškėja, kad kiekvienos iš IV ir V prieduose ir VI priedo 1 punkte nurodytų atsekamųjų medžiagų pridėtas kiekis yra daugiau nei 5 %, bet mažiau nei 30 % mažesnis nei nustatyti mažiausi kiekiai, tuomet iš 28 straipsnyje nurodyto perdirbimo užstato išskaičiuojama 1,5 % suma arba pagalba sumažinama 1,5 % už kiekvieną procentinį punktą žemiau nustatyto minimalaus kiekio. Jei paaiškėja, kad kiekvienos iš šių atsekamųjų medžiagų įdėtas kiekis 30 % arba daugiau viršija nustatytus mažiausius kiekius, tuomet intervencinio sviesto atveju 28 straipsnyje nurodytas užstatas prarandamas, o 5 straipsnio 1 dalyje nurodytų produktų atveju neišmokama pagalba.

Pirmos pastraipos nuostatos netaikomos organoleptinėms atsekamosioms medžiagoms, jei produktų, nurodytų IV priedo I dalies a punkte ir II dalies a punkte, V priedo I dalies a punkte ir II dalies a punkte ir VI priedo 1 dalies a punkte, yra pridedama tokiais kiekiais, kad jų skonis, spalva arba aromatas gali būti juntami iki pat įdėjimo į galutinius produktus arba, atitinkamais atvejais, į tarpinius produktus, kaip nurodyta 10 straipsnyje, etapo.

Jei atsekamosios medžiagos enanto rūgšties trigliceridų, nurodytų IV priedo I dalies b punkte ir II priedo b punkte ir VI priedo 1 dalies b punkte, pridėtas kiekis produkte viršija nurodytus kiekius daugiau nei 20 %, už bendrą šios atsekamosios medžiagos kiekį neišmokama jokia pagalba. Atsekamosios medžiagos kiekis produkte ir jos pridedamas kiekis apskaičiuojamas remiantis paimtuose mėginiuose rastų dydžių aritmetiniu vidurkiu.

3.   Valstybės narės paskirta kompetentinga institucija užtikrina, kad būtų laikomasi reikalavimų, pagal Komisijos reglamento (EB) Nr. 213/2001 (12) nuostatas keliamų produktų, išvardytų IV, V ir VI prieduose, sudėčiai ir savybėms ir ypač jų grynumo lygiui.

9 straipsnis

1.   Jei sviestas yra gaminamas vienoje įmonėje, o atsekamosios medžiagos į jį pridedamos arba sviestas su atsekamosiomis medžiagomis arba be jų yra įdedamas tarpiniame etape į kitus nei galutiniai produktus kitoje įmonėje, sviestas prieš šias operacijas yra supakuojamas pagal 5 straipsnio 1 dalies a punktą. Jei visos šios operacijos yra atliekamos toje pačioje įmonėje, iš anksto supakuoti sviestą nėra būtina.

2.   Jei 5 straipsnio 1 dalies b punkte nurodyto koncentruoto sviesto gamyba pridedant arba nepridedant atsekamųjų medžiagų, intervencinio sviesto perdirbimas į koncentruotą sviestą pagal 7 straipsnio nuostatas arba, atitinkamais atvejais, atsekamųjų medžiagų pridėjimas į sviestą ar grietinėlę yra atliekami kitoje įmonėje, nei ta, kurioje jie yra įdedami į galutinius produktus arba, atitinkamais atvejais, į tarpinius produktus, kaip nurodyta 10 straipsnyje, tuomet koncentruotas sviestas, intervencinis sviestas, sviestas arba grietinėlė yra supakuojami į sandarias pakuotes, iš kurių koncentruoto sviesto arba sviesto, kurie gali būti ir fasuojami, pakuočių grynasis svoris yra ne mažesnis kaip 10 kg, o grietinėlės pakuočių grynasis svoris yra ne mažesnis kaip 25 kg.

Koncentruotas sviestas ir grietinėlė taip pat gali būti pervežami cisternose arba konteineriuose. Prieš įdedant į galutinius produktus koncentruotas sviestas gali būti perpakuojamas į šiame straipsnyje nurodytas sandarias pakuotes įmonėje, tam tikslui patvirtintoje pagal 13 straipsnį.

3.   Ant 2 dalyje nurodytų pakuočių aiškiai matomomis ir įskaitomomis raidėmis nurodomas šis reglamentas ir numatomas produkto panaudojimas (A formulė ar B formulė), ant pirmosios pakuotės pateikiamas konkurso numeris (gali būti kodas), kad kompetentinga institucija galėtų patikrinti, ar laikomasi įdėjimo termino, ir:

a)

ant koncentruoto sviesto pakuočių nurodomi vienas ar daugiau VII priedo 1 dalies a punkte išvardytų įrašų ir, jei į koncentruotą sviestą yra pridėta atsekamųjų medžiagų, nurodomi dar ir žodžiai „į kurį pridėta atsekamųjų medžiagų“;

b)

ant intervencinio sviesto ir sviesto, į kurį buvo pridėta atsekamųjų medžiagų, pakuočių nurodomas vienas ar daugiau VII priedo 1 dalies b punkte išvardytų įrašų;

c)

ant grietinėlės, į kurią buvo pridėta atsekamųjų medžiagų, pakuočių nurodomas vienas ar daugiau VII priedo 1 dalies c punkte išvardytų įrašų.

4.   Pieno riebalai, iš anksto pagaminti pagal 13 straipsnį patvirtintoje įmonėje ir skirti naudoti 5 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punkte nurodyto koncentruoto sviesto gamyboje, supakuojami į sandarias pakuotes, kurių grynasis svoris ne mažesnis kaip 10 kg, ir ant kurio aiškiai matomomis ir įskaitomomis raidėmis nurodoma:

a)

nuoroda į įmonės numerį ir pagaminimo data, kad kompetentinga institucija galėtų patikrinti, ar laikomasi 5 straipsnio 2 dalyje nurodyto šešių mėnesio termino ir III priede nustatytų reikalavimų;

b)

vienas ar daugiau VII priedo 1 dalies d punkte išvardytų įrašų.

Pieno riebalai taip pat gali būti laikomi ir pervežami cisternose arba konteineriuose su sąlyga, kad būtų galima nustatyti jų kilmę.

10 straipsnis

1.   Intervencinis sviestas, sviestas ir koncentruotas sviestas, su pridėtomis atsekamosiomis medžiagomis arba be jų, gali būti įdedami tarpiniame etape į produktus, kurie nėra galutiniai produktai, įmonėje, kuri nėra galutinio perdirbimo įmonė.

Tokiais atvejais perdirbimo įmonė ir tarpiniai produktai turi būti patvirtinti pagal 13 straipsnį.

Patvirtinimas suteikiamas remiantis paraiška, kurioje pirmiausia nurodoma gaminamų produktų sudėtis ir pieno riebalų kiekis juose, ir kurioje įrodoma, kad įdėjimas į tokius tarpinius produktus yra reikalingas galutinių produktų gamybai.

2.   Kai gautus tarpinius produktus laiko perpardavimo įmonė, ji pagal šių produktų pardavimo sutarties sąlygas įsipareigoja:

a)

tvarkyti sąskaitas, kuriose kiekvienam produktų pristatymui nurodomi galutinio perdirbimo įmonės (-ių) pavadinimas (-ai) ir adresas (-ai) arba, jei tokių nėra, pirmųjų prekių gavėjų valstybėje narėje ir, atitinkamais atvejais, pirmųjų prekių gavėjų kitose valstybėse narėse pavadinimai ir adresai, kartu su atitinkamais parduotais kiekiais;

b)

užtikrinti, kad būtų laikomasi 11 ir 39 straipsnių sąlygų.

3.   Tarpiniai produktai, kurie gali būti ir fasuoti, sudedami į sandarias pakuotes, kurių grynasis svoris ne mažesnis kaip 10 kilogramų, arba pervežami cisternose ar konteineriuose. Tačiau mažo tankio, pavyzdžiui, plakti produktai, kurie gali būti ir fasuoti, gali būti dedami į sandarias pakuotes, kurių svoris ne mažesnis kaip penki kilogramai.

Ant pakuočių šalia numatomo panaudojimo (A formulė ar B formulė) ir, atitinkamais atvejais, šalia žodžių „į kuriuos buvo pridėta atsekamųjų medžiagų“ nurodomas vienas iš VII priedo 2 dalyje išvardytų įrašų, o ant 4 straipsnio 1 dalies b punkto ii papunktyje nurodytų produktų pakuočių pateikiama nuoroda į konkurso numerį (gali būti kodas), kad kompetentinga institucija galėtų patikrinti, ar laikomasi įdėjimo termino.

11 straipsnis

5 straipsnyje nurodyti produktai ir pagal 6 skirsnio nuostatas parduotas intervencinis sviestas perdirbami ir įdedami į galutinius produktus Bendrijoje per keturis mėnesius nuo paskutinės paraiškų atskiram konkursui pateikimo datos, nustatytos 16 straipsnio 3 dalyje.

4 SKIRSNIS

PATVIRTINIMAS

12 straipsnis

Pieno riebalų gamyba ir 5 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punkte nurodyto koncentruoto sviesto gamyba, intervencinio sviesto perdirbimas į koncentruotą sviestą, kaip nurodyta 7 straipsnyje, atsekamųjų medžiagų pridėjimas, kaip nurodyta 8 straipsnyje, koncentruoto sviesto perpakavimas, kaip nurodyta 9 straipsnio 2 dalies antroje pastraipoje, sviesto įdėjimas į tarpinius produktus, kaip nurodyta 10 straipsnyje ir, jei naudojama 6 straipsnio 1 dalies b punkte nustatyta įdėjimo procedūra, intervencinio sviesto, sviesto, koncentruoto sviesto ir grietinėlės įdėjimas į galutinius produktus – visa tai atliekama pagal 13 straipsnį patvirtintose įmonėse.

13 straipsnis

1.   Įmonės patvirtinamos, jeigu jos:

a)

turi tinkamus techninius įrenginius;

b)

atitinkamais atvejais yra patvirtintos pagal Direktyvos 92/46/EEB 10 straipsnį;

c)

pajėgia perdirbti arba įdėti į galutinius produktus ne mažiau kaip penkias tonas sviesto per mėnesį arba 45 tonas sviesto per 12 mėnesių, arba tokį patį kiekį koncentruoto sviesto, grietinėlės arba, atitinkamais atvejais, tarpinių produktų;

d)

raštu įsipareigoja perdirbti arba įdėti c punkte nurodytus kiekius;

e)

turi patalpas, kur gali būti laikomos ir identifikuojamos visos ne sviesto riebalų atsargos;

f)

įsipareigoja nuolat tvarkyti apskaitą ir patvirtinamuosius dokumentus, kuriuose būtų nurodomi naudojamų riebalų kiekiai, sudėtis ir tiekėjai, gautų produktų kiekiai, sudėtis ir sviesto riebalų kiekis juose, taip pat, išskyrus tuos atvejus, kai įmonė užsiima mažmenine galutinių produktų prekyba, produktų išvežimo iš įmonės data, ir produktų turėtojų vardai, pavardės (pavadinimai) ir adresai kartu su nuorodomis į pristatymo užsakymus ir sąskaitas faktūras;

g)

tais atvejais, kai įmonės gamina pieno riebalus, skirtus naudoti koncentruoto sviesto gamyboje, jos įsipareigoja tvarkyti apskaitą, kaip nurodyta kiekvienos valstybės narės kompetentingų institucijų, kurioje nurodyti naudojamo sviesto ir grietinėlės kiekiai ir jų tiekėjas, gautų pieno riebalų kiekiai ir kiekvienos partijos produkcijos bei išvežimo identifikavimo duomenis ir datas pagal jų gamybos programą, nurodytą h punkte;

h)

įsipareigoja pagal kiekvienos valstybės narės nustatytą tvarką institucijai, atsakingai už 8 skirsnyje nurodytus patikrinimus, nusiųsti savo gamybos programą, parengtą kiekvienai paraiškai, kaip nurodyta 20–23 straipsniuose, ir savo parengtą pieno riebalų, skirtų naudoti 5 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punkte nurodyto koncentruoto sviesto gamyboje, gamybos programą;

i)

įsipareigoja kompetentingai institucijai pagal išsamias taisykles, nustatytas kiekvienos valstybės narės, nusiųsti savo duomenis, kaip nurodyta pavyzdžiuose, pateiktuose VIII–XII prieduose.

Jei po 8 skirsnyje nurodytos kontrolės kompetentinga institucija nusprendžia mažiausiai kartą per mėnesį atlikti intensyvius patikrinimus, valstybės narės gali priimti pirmos pastraipos h punkte nurodytas gamybos programas, kuriose nėra nuorodos į jokią paraišką.

2.   Įmonės, perdirbančios skirtingus produktus, už kuriuos skiriama pagalba ar taikomas kainos sumažinimas pagal įvairias Bendrijos schemas, taip pat įsipareigoja:

a)

apskaitos dokumentus, nurodytus 1 dalies pirmos pastraipos f punkte, tvarkyti atskirai;

b)

skirtingus produktus perdirbti iš eilės.

Suinteresuotajai įmonei paprašius, valstybės narės gali nereikalauti laikytis pirmos pastraipos b punkte nurodyto įsipareigojimo, jeigu įmonė turi patalpas, kuriose galima tinkamai atskirti ir identifikuoti visas konkretaus sviesto atsargas.

14 straipsnis

Serijos numerį turinčius atskirus patvirtinimus išduoda valstybės narės, kurių teritorijoje atliekamos visos toliau išvardytos operacijos:

a)

gaminamas 5 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punkte nurodytas koncentruotas sviestas arba, atsižvelgiant į aplinkybes, – pieno riebalai;

b)

į intervencinį sviestą, sviestą arba grietinėlę pridedama atsekamųjų medžiagų;

c)

atliekamas įdėjimas į tarpinius produktus;

d)

jei naudojama 6 straipsnio 1 dalies b punkte nurodyta įdėjimo procedūra, atliekamas įdėjimas į galutinius produktus;

e)

intervencinis sviestas perdirbamas į koncentruotą sviestą pagal 7 straipsnio nuostatas;

f)

koncentruotas sviestas perpakuojamas pagal 9 straipsnio 2 dalies nuostatas.

15 straipsnis

1.   Jei nebesilaikoma 13 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a, b, c, ir e punktuose nurodytų sąlygų, patvirtinimas panaikinamas.

Suinteresuotosios įmonės prašymu, patvirtinimas gali būti sugrąžintas po šešių mėnesių, atlikus išsamų patikrinimą, kurio metu nustatoma, kad sąlygos yra įvykdytos.

2.   Jei nustatoma, kad įmonė neįvykdė vieno iš įsipareigojimų, nurodytų 13 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos d, f, g ir h punktuose, ar kurio nors kito įsipareigojimo, sąlygoto pagal šį reglamentą, patvirtinimas, išskyrus force majeure atvejus, panaikinamas vieno–dvylikos mėnesių laikotarpiui, atsižvelgiant į pažeidimo rimtumą. To laikotarpio pabaigoje patvirtinimas gali būti sugrąžintas, tik jei įmonė prisiima naują įsipareigojimą pagal 13 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos d, f, g ir h punktų nuostatas.

Valstybės narės gali nutarti netaikyti pirmoje pastraipoje numatyto laikino patvirtinimo panaikinimo, jeigu nustatoma, kad pažeidimas nebuvo padarytas tyčia arba dėl didelio aplaidumo, ir jeigu jo pasekmės nėra labai rimtos.

5 SKIRSNIS

KONKURSŲ TVARKA

16 straipsnis

1.   Pranešimas apie nuolatinį konkursą skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje vėliausiai prieš aštuonias dienas iki pirmojo paraiškų pateikimo termino.

2.   Nuolatinio konkurso paskelbimo laikotarpiu intervencinės agentūros paskelbia atskirus konkursus, būtinai nurodydamos adresą, kuriuo pateikiamos paraiškos, ir paskutinę jų pateikimo datą.

3.   Pasiūlymų pateikimo atskiriems konkursams terminas yra antro ir ketvirto mėnesio antradienio, išskyrus antrąjį rugpjūčio ir ketvirtąjį gruodžio antradienius, 11 val. (Briuselio laiku). Jei antradienis yra valstybinė šventė, šis terminas perkeliamas į ankstesnės darbo dienos 11 val. (Briuselio laiku).

4.   3 dalyje nurodytą paskutinę paraiškų pateikimo dieną valstybės narės nusiunčia Komisijai suvestinę lentelę, kurioje laikantis šio skirsnio nuostatų nurodomi konkurso dalyvių paraiškose pateikti kiekiai ir sumos.

Jei nebuvo pateikta nė vienos paraiškos, valstybės narės iki to paties termino praneša apie tai Komisijai. Tačiau parduodant sviestą iš intervencinių atsargų pranešti reikia, tik jei sviestą galima parduoti atitinkamoje valstybėje narėje.

17 straipsnis

Intervencinė agentūra pranešime apie atskirą konkursą, nurodytą 16 straipsnio 2 dalyje, pateikia šiuos duomenis apie jos turimas intervencines sviesto atsargas:

a)

šaldymo sandėlių, kur laikomas parduoti skirtas sviestas, vietą;

b)

parduoti skirto sviesto, kuriam taikomos intervencinės priemonės, kiekį kiekviename šaldymo sandėlyje.

18 straipsnis

1.   Intervencinės agentūros būsimiesiems konkurso dalyviams jų prašymu pateikia naujausią šaldymo sandėlių, kuriuose laikomas konkursui skirtas sviestas, sąrašą ir atitinkamus to sviesto kiekius, kaip nurodyta 17 straipsnio b punkte. Intervencinės agentūros taip pat reguliariai skelbia atnaujintus sąrašus, pateikiamus tinkama forma, nustatyta pranešimuose apie konkursą.

2.   Persiųsdamos Komisijai 16 straipsnio 4 dalyje nurodytą informaciją, intervencinės agentūros praneša turimus parduoti sviesto kiekius.

19 straipsnis

Intervencinės agentūros imasi būtinų priemonių, kad būsimieji konkurso dalyviai prieš konkursą savo sąskaita galėtų ištirti parduoti skirto sviesto mėginius.

20 straipsnis

Paraiškos intervencinei agentūrai pateikiamos raštu siunčiant registruotu paštu arba įteikiant į rankas ir gaunant patvirtinimą, kad paraiška gauta, arba raštu perduodamos bet kokia kita nuotolinio ryšio priemone.

21 straipsnis

1.   Paraiškos galioja, tik jei:

a)

jos yra pateikiamos tik vienam produktui (intervenciniam sviestui, grietinėlei, sviestui arba koncentruotam sviestui), jei tai sviestas, jame turi būti vienodas riebalų kiekis (82 % arba daugiau, arba ne mažiau kaip 80 %, bet mažiau kaip 82 %), skirtam tam pačiam panaudojimui (A formulė arba B formulė) ir kuriam taikoma vienoda įdėjimo procedūra pagal 6 straipsnio nuostatas;

b)

jos yra pateikiamos mažiausiai penkioms tonoms sviesto, dvylikai tonų grietinėlės, keturioms tonoms koncentruoto sviesto arba, jei atsargų kiekis yra mažesnis, turimam atsargų kiekiui;

c)

kartu su jomis raštu yra pateikiamas konkurso dalyvio įsipareigojimas pagal 6 straipsnio nuostatas į galutinius produktus įdėti intervencinį sviestą, sviestą, koncentruotą sviestą arba grietinėlę, arba užtikrinti, kad šie produktai būtų įdėti į galutinius produktus;

d)

nepažeidžiant 28 straipsnio 5 dalies nuostatų, konkurso dalyviai prideda pareiškimą, kad jie sutinka nereikšti pretenzijų dėl jiems paskirto sviesto kokybės ir savybių;

e)

iki nustatyto paraiškų pateikimo laikotarpio pabaigos pateikiamas įrodymas, kad konkurso dalyvis už dalyvavimą atitinkamame atskirame konkurse pateikė konkurso užstatą, nurodytą 27 straipsnio 1 dalyje.

2.   1 dalies c ir d punktuose nurodyti įsipareigojimai ir pareiškimai, kurie pradžioje yra pateikiami intervencinei agentūrai, yra be specialaus nurodymo atnaujinami vėlesnėms paraiškoms, iki kol tokią tvarką specialiai nutrauks konkurso dalyvis arba iki kol intervencinė agentūra išsiaiškins, kad įsipareigojimų nebuvo laikomasi, su sąlyga, kad:

a)

pirmojoje paraiškoje nurodoma, kad konkurso dalyvis ketina pasinaudoti šios dalies nuostatomis;

b)

vėlesnėse paraiškose pateikiama nuoroda į šią dalį ir pirmosios paraiškos data.

3.   Pasibaigus paraiškų pateikimo atitinkamam atskiram konkursui terminui, nurodytam 16 straipsnio 3 dalyje, paraiškos negali būti atsiimtos.

22 straipsnis

1.   Paraiškos dėl intervencinio sviesto pardavimo pateikiamos sviestą turinčiai intervencinei agentūrai.

2.   Paraiškose nurodoma:

a)

konkurso dalyvio vardas, pavardė (pavadinimas) ir adresas;

b)

kiekis, kuriam pateikiama paraiška;

c)

numatomas sviesto panaudojimas (A formulė arba B formulė), pagal 6 straipsnio 1 dalį pasirinkta įdėjimo procedūra ir, atitinkamais atvejais, 4 straipsnio 1 dalies b punkto ii papunktyje nurodytų tarpinių produktų gamyba;

d)

kaina eurais be vidaus mokesčių, siūloma už 100 kg sviesto iš šaldymo sandėlio;

e)

atitinkamais atvejais, valstybė narė, kurios teritorijoje sviestas bus įdedamas į galutinius produktus arba perdirbamas į koncentruotą sviestą, arba kurioje į sviestą bus pridedama atsekamųjų medžiagų, arba kurioje bus gaminami tarpiniai produktai;

f)

atitinkamais atvejais, šaldymo sandėlis, kuriame laikomas sviestas, ir, pasirinktinai, pakaitinis sandėlis;

g)

atitinkamais atvejais, sviesto, dėl kurio pateikiama paraiška, rūšis, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 2771/1999 4 straipsnio 6 dalies e punkte (grietinėlės sviestas ar kitoks).

23 straipsnis

1.   Paraiškos pagalbai gauti pateikiamos:

a)

jei naudojama 6 straipsnio 1 dalies a punkte nurodyta įdėjimo procedūra, tos valstybės narės, kurios teritorijoje bus pridėtos atsekamosios medžiagos, intervencinei agentūrai;

b)

jei naudojama 6 straipsnio 1 dalies b punkte nurodyta įdėjimo procedūra, tos valstybės narės, kurios teritorijoje bus vykdoma pirmoji iš toliau nurodytų operacijų, intervencinei agentūrai:

i)

koncentruoto sviesto gamyba;

ii)

sviesto įdėjimas į tarpinius produktus;

iii)

sviesto ar grietinėlės įdėjimas į galutinius produktus.

2.   Paraiškose nurodoma:

a)

konkurso dalyvio vardas, pavardė (pavadinimas) ir adresas;

b)

grietinėlės, sviesto arba koncentruoto sviesto, atitinkamais atvejais, įskaitant ir atsekamąsias medžiagas, kiekis, už kurį yra prašoma pagalbos, ir, jei pagalbos prašoma už sviestą, mažiausias riebalų kiekis;

c)

numatomas sviesto panaudojimas (A formulė arba B formulė), pagal 6 straipsnio 1 dalį pasirinkta įdėjimo procedūra ir, atitinkamais atvejais, 4 straipsnio 1 dalies b punkto ii papunktyje nurodytų tarpinių produktų gamyba;

d)

pasiūlyta pagalbos suma eurais už 100 kg grietinėlės, sviesto arba koncentruoto sviesto, atitinkamais atvejais atsižvelgiant į IV, V ir VI prieduose nurodytų atsekamųjų medžiagų svorį.

24 straipsnis

1.   Konkurso laimėtojai:

a)

atlieka operacijas, susijusias su koncentruoto sviesto, nurodyto 5 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punkte, gamyba, su intervencinio sviesto perdirbimu į koncentruotą sviestą pagal 7 straipsnio nuostatas ir su atsekamųjų medžiagų pridėjimu, arba užtikrina, kad jų vardu ir jų sąskaita būtų atliktos šios operacijos, taip pat laikosi įsipareigojimų, nurodytų 21 straipsnio 1 dalies c punkte;

b)

tvarko sąskaitas:

i)

kurioje pateikiami duomenys apie kiekvieną intervencinio sviesto, sviesto, koncentruoto sviesto, grietinėlės arba tarpinių produktų pristatymą, nurodant pirkėjų vardus, pavardes (pavadinimus) ir adresus, taip pat atitinkamus kiekius bei pažymint numatytą jų panaudojimą (A formulė arba B formulė);

ii)

kurioje pateikiamas 11 straipsnyje nurodytas įdėjimo terminas arba konkurso numeris, kuris gali būti kodas;

c)

jeigu už perdirbamus produktus yra skiriama pagalba arba jiems taikomas kainos sumažinimas pagal skirtingas Bendrijos schemas, kiekvienos pagalbos schemos sąskaitas tvarko atskirai;

d)

į kiekvieną intervencinio sviesto, sviesto, koncentruoto sviesto, grietinėlės arba tarpinių produktų pardavimo sutartį įtraukia punktus, pagal kuriuos reikalaujama, kad pirkėjas:

i)

gamindamas tarpinius produktus, laikytųsi 4 straipsnio 1 dalies b punkto ii papunkčio reikalavimų ir 10 straipsnyje nustatytų sąlygų;

ii)

atitinkamais atvejais laikytųsi 21 straipsnio 1 dalies c punkte nurodyto įsipareigojimo;

iii)

įdėtų produktus į galutinius produktus 11 straipsnyje nustatytu laikotarpiu, nurodydamas numatytą panaudojimą (A formulė arba B formulė);

iv)

atitinkamais atvejais tvarkytų finansinę apskaitą, kaip nurodyta b punkte;

v)

laikytųsi 13 straipsnio nuostatų;

vi)

tvarkytų apskaitą, kaip nurodyta 13 straipsnio 1 dalies f ir g punktuose, jei produktai su atsekamosiomis medžiagomis yra įdedami į galutinius produktus, arba, jeigu jie yra 42 straipsnyje nurodyti galutiniai naudotojai, tvarkytų dokumentaciją, kurioje nurodomi nupirktų sviesto riebalų kiekiai;

vii)

pagal pirkėjo valstybės narės nustatytas išsamias taisykles nusiųstų kompetentingai institucijai savo duomenis, kaip nurodyta VIII–XII prieduose pateiktuose pavyzdžiuose;

viii)

atitinkamais atvejais pateiktų kompetentingai institucijai gamybos programą.

Pirmos pastraipos d punkte nustatytas įsipareigojimas laikomas įvykdytu, jei visose pardavimo sutartyse yra nuoroda, kad to punkto nuostatos yra įvykdytos.

2.   Konkurso laimėtojai, kurie gamina galutinius produktus, tvarko apskaitą, kaip nurodyta 13 straipsnio 1 dalies f ir g punktuose, ir persiunčia savo gamybos programas pagal 13 straipsnio 1 dalies h punkto nuostatas.

25 straipsnis

1.   Atsižvelgiant į paraiškas, gautas kiekvienam atskiram konkursui, ir vadovaujantis procedūra, nustatyta Reglamento (EEB) Nr. 1255/1999 42 straipsnio 2 dalyje, nustatoma mažiausia intervencinio sviesto pardavimo kaina ir didžiausia pagalbos, skiriamos už grietinėlę, sviestą ir koncentruotą sviestą, suma. Taip nustatyta kaina ir pagalbos suma gali keistis atsižvelgiant į:

a)

numatomą panaudojimą (A formulė arba B formulė);

b)

riebalų kiekį svieste;

c)

įdėjimo procedūrą, kuri bus naudojama pagal šio reglamento 6 straipsnio 1 dalies nuostatas.

Mažiausia pardavimo kaina gali keistis atsižvelgiant į tai, kur laikomi pardavimui pasiūlyti sviesto kiekiai.

Jei yra perkamas intervencinis sviestas arba jei yra prašoma pagalbos 4 straipsnio 1 dalies b punkto ii papunktyje nurodytų tarpinių produktų gamybai, mažiausia intervencinio sviesto pardavimo kaina ir didžiausia pagalbos, skiriamos už šiuos tarpinius produktus, suma atitinka 26 straipsnyje nurodytas nustatytą mažiausią pardavimo kainą ir, atitinkamai, nustatytą didžiausią pagalbos sumą, siūlomas už sviestą, kuriame riebalai sudaro 82 % procentus arba daugiau, ir į kurį buvo pridėta atsekamųjų medžiagų.

2.   Pagal procedūrą, nurodytą Reglamento (EB) Nr. 1255/1999 42 straipsnio 2 dalyje, gali būti priimtas sprendimas neskirti konkurso laimėtojų.

26 straipsnis

1.   Paraiškos atmetamos, jei kaina, pasiūlyta už intervencinį sviestą, yra mažesnė už mažiausią kainą arba jei paraiškoje nurodyta pagalbos suma yra didesnė už didžiausią nustatytą pagalbos sumą, tinkamai atsižvelgiant į numatomą sviesto panaudojimą, atitinkamo sviesto arba koncentruoto sviesto sudėtyje esantį riebalų kiekį ir įdėjimo procedūrą.

2.   Nepažeidžiant 1 dalies nuostatų, konkurso laimėtojai yra tie, kurie pasiūlė didžiausią kainą.

Kompetentinga intervencinė agentūra parduoda intervencinį sviestą pagal jo patekimo į sandėlį datą, iš viso turimo sviesto kiekio arba iš viso turimo grietinėlės sviesto ar kitokio sviesto pradėdama nuo seniausio, ir, atitinkamais atvejais, nuo turimo kiekio operatoriaus nurodytame (-uose) šaldymo sandėlyje (-iuose).

3.   Jei konkrečiame sandėlyje turimas sviesto kiekis neišparduodamas, sutartys dėl likusio kiekio sudaromos su kitais konkurso dalyviais, atsižvelgiant į pasiūlytas kainas, pradedant didžiausia. Kai likęs kiekis sudaro toną arba mažiau, jis konkurso laimėtojams pasiūlomas tomis pačiomis sąlygomis, kaip jiems jau paskirtas kiekis.

Jei priėmus paraišką, sutartis turėtų būti pasirašoma didesniam sviesto kiekiui, nei jo yra konkrečiame šaldymo sandėlyje, sutartis su šiuo konkurso nugalėtoju sudaroma tik turimam kiekiui. Intervencinė agentūra gali paskirti kitus šaldymo sandėlius, iš kurių imamas trūkstamas kiekis, kad susidarytų paraiškoje nurodytas sviesto kiekis. Tačiau konkurso dalyvis gali to atsisakyti, jei jo paraiškoje yra nurodytas šaldymo sandėlis pagal 22 straipsnio 2 dalies f punktą.

Jei priėmus dvi ar daugiau paraiškų, kuriose siūloma vienam šaldymo sandėliui ta pati kaina, tas pats numatomas sviesto panaudojimas ir tas pats įdėjimo būdas, sutartys turėtų būti sudarytos didesniam, nei turimas, kiekiui, sviestas yra paskiriamas, padalinant turimą kiekį santykiu, proporcingu nurodytam paraiškose. Tačiau, jeigu dėl tokio padalijimo paskiriamas kiekis būtų mažesnis kaip penkios tonos, paskirstoma traukiant burtus.

4.   Su konkursu susijusios teisės ir pareigos nėra perduodamos.

27 straipsnis

1.   Konkurso dalyvis iki nustatyto paraiškų konkursui pateikimo laikotarpio pabaigos atitinkamam atskiram konkursui pateikia konkurso užstatą.

2.   Konkurso užstatas pateikiamas valstybėje narėje, kurioje pateikiama paraiška konkursui.

Tačiau parduodant intervencinį sviestą, jei paraiškoje pagal 22 straipsnio 2 dalies e punktą nurodoma, kad sviesto įdėjimas į galutinius produktus, atitinkamais atvejais – koncentruoto sviesto gamyba, atsekamųjų medžiagų pridėjimas į sviestą arba tarpinių produktų gamyba bus vykdomi ne toje valstybėje narėje, kurioje buvo pateikta paraiška konkursui, užstatas gali būti pateikiamas kitos valstybės narės paskirtoje kompetentingoje institucijoje, kuri konkurso dalyviui išduoda tai įrodantį dokumentą, nurodytą 21 straipsnio 1 dalies e punkte. Tokiais atvejais atitinkama intervencinė agentūra informuoja kitos valstybės narės kompetentingą instituciją apie aplinkybes, dėl kurių užstatas grąžinamas arba negrąžinamas.

3.   Konkurso užstatą sudaro 100 eurų už toną.

4.   Konkurso užstatas grąžinamas nedelsiant, jei paraiška atmetama.

5.   Pagrindiniai reikalavimai, apibrėžiami Reglamento (EEB) Nr. 2220/85 20 straipsnio 2 dalyje, kurių laikymasis užtikrinamas pateikiant konkurso užstatą, yra paraiškos įsipareigojimų laikymasis po paskutinės paraiškų konkursui pateikimo datos ir, atsižvelgiant į aplinkybes, šie reikalavimai:

a)

intervencinio sviesto atveju pateikiamas perdirbimo užstatas, kaip nurodyta šio reglamento 28 straipsnyje ir sumokama 31 straipsnio 2 dalyje nurodyta suma;

b)

šio reglamento 5 straipsnyje nurodytų produktų atveju:

i)

laikomasi tame straipsnyje nurodytų reikalavimų;

ii)

jei naudojama 6 straipsnio 1 dalies a punkte nurodyta įdėjimo prcedūra, pateikiamas perdirbimo užstatas, kaip nurodyta 28 straipsnyje, arba, jei taikoma 34 straipsnio antra pastraipa, minėti produktai įdedami į galutinius produktus;

iii)

jei naudojama 6 straipsnio 1 dalies b punkte nurodyta įdėjimo procedūra, minėti produktai įdedami į galutinius produktus.

28 straipsnis

1.   Tuo pačiu metu, kai nustatoma (-os) mažiausia (-ios) pardavimo kaina (-os) ar didžiausia (-ios) pagalbos suma (-os), laikantis Reglamento (EEB) Nr. 1255/1999 42 straipsnio 2 dalyje nustatytos tvarkos, pagal skirtumą tarp intervencinės sviesto kainos ir mažiausių nustatytų kainų arba pagal pagalbos sumas nustatoma (-os) perdirbimo užstato 100 kilogramų suma (-os).

2.   Perdirbimo užstato tikslas yra užtikrinti, kad būtų vykdomi pagrindiniai reikalavimai, kaip apibrėžta Reglamento (EEB) Nr. 2220/85 20 straipsnio 2 dalyje, pagal kuriuos:

a)

intervencinio sviesto atveju:

i)

yra laikomasi šio reglamento 7 straipsnio reikalavimų, taikomų sviesto perdirbimui į koncentruotą sviestą ir, atitinkamais atvejais, atsekamųjų medžiagų pridėjimui į jį, arba atsekamųjų medžiagų pridėjimui į sviestą;

ii)

į galutinius produktus įdedamas sviestas arba koncentruotas sviestas, į kurį buvo arba nebuvo pridėta atsekamųjų medžiagų;

b)

produktų, nurodytų šio reglamento 5 straipsnyje atveju ir, jei naudojama 6 straipsnio 1 dalies a punkte nurodyta įdėjimo procedūra, atliekamas įdėjimas į galutinius produktus.

Pagalbos atveju perdirbimo užstatas yra pateikiamas toje valstybėje narėje, kurioje pateikiama paraiška, o intervencinio sviesto atveju užstatas yra pateikiamas toje valstybėje narėje, kurioje bus pradėtas arba atliekamas perdirbimas.

3.   Įrodymas, reikalingas siekiant susigrąžinti perdirbimo užstatą, yra pateikiamas valstybės narės paskirtai kompetentingai institucijai per 12 mėnesių nuo 11 straipsnyje nustatyto laikotarpio pabaigos.

4.   Jeigu 11 straipsniu nustatytas terminas įdėjimui į galutinius produktus yra viršijamas mažiau nei 60 dienų, išskyrus force majeure atvejus, iš perdirbimo užstato kiekvieną dieną yra išskaičiuojami 6 eurai už toną sviesto ekvivalento.

Šio 59 dienų laikotarpio pabaigoje iš likusios užstato dalies yra išskaičiuojama 15 % suma ir paskui – po 2 % kiekvieną papildomą dieną.

5.   Kai pagrindiniai reikalavimai, nurodyti 2 dalies a punkte, yra neįvykdomi per laikotarpį, nustatytą 11 straipsnyje, kadangi paaiškėja, kad intervencinis sviestas vartojimui netinka, Komisijai sutinkant, visi perdirbimo užstatai yra vis tiek grąžinami, po to, kai prižiūrint suinteresuotos valstybės narės kompetentingai institucijai, buvo imtasi reikiamų veiksmų.

29 straipsnis

1.   Dėl būtinų ir tinkamai pagrįstų komercinių priežasčių intervencinė agentūra leidžia, jai prižiūrint ir laikantis šio reglamento nuostatų, keisti viso kiekio, kuriam buvo pateikta 20 straipsnyje nurodyta paraiška, numatytą panaudojimą ar įdėjimo metodą.

Jei yra naudojama 6 straipsnio 1 dalies a punkte nurodyta įdėjimo procedūra, tokį leidimą reikia gauti prieš pridedant atsekamųjų medžiagų.

Jei mažiausia pardavimo kaina ar didžiausias pagalbos dydis, nurodyti 25 straipsnio 1 dalyje, atitinkamais atvejais yra vienodi A formulės ir B formulės produktams, konkurso dalyvio prašymu kompetentinga institucija gali leisti, jai prižiūrint ir laikantis šio reglamento nuostatų, keisti viso kiekio, kuriam buvo pateikta 20 straipsnyje nurodyta paraiška, numatomo panaudojimo formulę.

2.   Jei dėl tinkamai pagrįstų komercinių priežasčių produktams, kurie turi būti įdėti į galutinius produktus, naudojant 6 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytą procedūrą, nėra pritaikomi 28 straipsnio 2 dalies a punkto ii papunktyje arba b punkte nurodyti pagrindiniai reikalavimai, kompetentinga institucija, konkurso dalyviui pateikus prašymą per 11 straipsnyje nustatytą laikotarpį, gali jam leisti jai prižiūrint ir laikantis šio reglamento nuostatų iš naujo pagaminti tuos produktus toje pačioje įmonėje, kuri yra gavusi patvirtinimą dėl atsekamųjų medžiagų pridėjimo, su sąlyga, kad nebus pakeistas paraiškoje nurodytas numatytas panaudojimas arba paraiškoje nurodyta įdėjimo procedūra.

Tokiais atvejais iš 28 straipsnyje nurodyto perdirbimo užstato yra išskaičiuojama 15 % suma, arba 15 % sumažinama skiriama pagalba.

30 straipsnis

Neįvykdžius antraeilio reikalavimo iš 28 straipsnyje nurodyto perdirbimo užstato yra išskaičiuojama 15 % suma arba 15 % sumažinama skiriama pagalba.

6 SKIRSNIS

INTERVENCINIO SVIESTO PARDAVIMAS KONKURSO TVARKA

31 straipsnis

1.   Intervencinė agentūra nedelsdama informuoja konkurso dalyvius apie jų dalyvavimo atskirame konkurse rezultatus.

2.   Prieš atsiimdami sviestą, konkurso laimėtojai per 32 straipsnio 2 dalyje nustatytą laikotarpį intervencinei agentūrai sumoka sumą, atitinkančią nurodytąją paraiškoje, už kiekį, kurį jie ketina pasiimti iš sandėlio, ir pateikia perdirbimo užstatą, kaip nurodyta 28 straipsnio 2 dalyje.

3.   Jei konkurso nugalėtojas per nustatytą laiką neįvykdo šio straipsnio 2 dalyje nurodyto reikalavimo, 27 straipsnio 1 dalyje nurodytas konkurso užstatas prarandamas, o konkrečių kiekių pardavimas atšaukiamas.

32 straipsnis

1.   Sumokėjus 31 straipsnio 2 dalyje nurodytą sumą ir pateikus 28 straipsnyje nurodytą užstatą, intervencinė agentūra išrašo išvežimo iš sandėlio kvitą, nurodantį:

a)

kiekį, kuriam buvo įvykdytos 31 straipsnio 2 dalyje nurodytos sąlygos, ir tam kiekiui pateiktos paraiškos serijos numerį;

b)

šaldymo sandėlį, kuriame laikomas sviestas;

c)

paskutinę sviesto atsiėmimo datą;

d)

paskutinė įdėjimo į galutinius produktus datą;

e)

įdėjimo procedūrą, pasirinktą pagal 6 straipsnio 1 dalį;

f)

numatomą panaudojimą (A formulė arba B formulė).

2.   Konkurso nugalėtojai pasiima jiems paskirtą sviestą per 45 dienas nuo paskutinės paraiškų pateikimo dienos. Sviestą galima atsiimti dalimis.

Jei 31 straipsnio 2 dalyje nurodytas mokestis buvo sumokėtas ir 28 straipsnyje nurodytas perdirbimo užstatas buvo pateiktas, tačiau sviestas nebuvo atsiimtas per laikotarpį, nurodytą šios straipsnio dalies pirmoje pastraipoje, konkurso laimėtojas nuo dienos, einančios po datos, nurodytos šio straipsnio 1 dalies c punkte, padengia sviesto laikymo sandėlyje išlaidas ir prisiima riziką.

3.   Intervencinė agentūra sviestą perduoda pakuotėse, ant kurių aiškiai ir įskaitomai yra nurodytas šis reglamentas, numatomas panaudojimas (A formulė arba B formulė) ir įdėjimo procedūra, pasirinkta pagal 6 straipsnio 1 dalį.

Sviestas paliekamas pirmosiose pakuotėse iki įdėjimo procedūros pradžios pagal 6 straipsnio 1 dalį.

7 SKIRSNIS

PAGALBOS SKYRIMAS KONKURSO TVARKA

33 straipsnis

1.   Intervencinė agentūra nedelsdama informuoja konkurso dalyvius apie jų dalyvavimo atskirame konkurse rezultatus.

2.   1 dalyje nurodytame pranešime konkurso laimėtojui būtinai pateikiama ši informacija:

a)

pagalbos suma, skiriama už atitinkamą sviesto, koncentruoto sviesto arba grietinėlės kiekį, ir tam kiekiui pateiktos paraiškos serijos numeris;

b)

atitinkamais atvejais, perdirbimo užstato, nurodyto 28 straipsnyje, suma;

c)

paskutinė įdėjimo į galutinius produktus data;

d)

įdėjimo procedūra, pasirinkta pagal 6 straipsnio 1 dalį, ir numatytas panaudojimas (A formulė arba B formulė).

34 straipsnis

Pagalba konkurso laimėtojams išmokama tik su sąlyga, kad per 12 mėnesių nuo paskutinės datos, nustatytos 11 straipsnyje, buvo pateiktas įrodymas:

a)

sviesto atveju:

i)

kad jis buvo pagamintas pagal 5 straipsnio 1 dalyje nurodytus reikalavimus;

ii)

kad jis buvo įdėtas į galutinius produktus 11 straipsnyje nurodytu laikotarpiu, arba, jei naudojama 6 straipsnio 1 dalies a punkte nurodyta įdėjimo procedūra, kad atsekamųjų medžiagų buvo pridėta pagal 8 straipsnio 1 dalies nuostatas, ir kad buvo pateiktas 28 straipsnyje nurodytas perdirbimo užstatas;

b)

koncentruoto sviesto atveju:

i)

kad jis buvo pagamintas pagal 5 straipsnyje nurodytus reikalavimus;

ii)

kad jis buvo įdėtas į galutinius produktus 11 straipsnyje nurodytu laikotarpiu, arba, jei naudojama 6 straipsnio 1 dalies a punkte nurodyta įdėjimo procedūra, kad atsekamųjų medžiagų buvo pridėta pagal 8 straipsnio 1 dalies nuostatas, ir kad buvo pateiktas 28 straipsnyje nurodytas perdirbimo užstatas;

c)

grietinėlės atveju:

i)

kad ji buvo pagaminta pagal 5 straipsnio 1 dalyje nurodytus reikalavimus;

ii)

kad ji buvo įdėta į galutinius produktus 11 straipsnyje nurodytu laikotarpiu, arba, jei naudojama 6 straipsnio 1 dalies a punkte nurodyta įdėjimo procedūra, kad atsekamųjų medžiagų buvo pridėta pagal 8 straipsnio 1 dalies nuostatas, ir kad buvo pateiktas 28 straipsnyje nurodytas perdirbimo užstatas.

Tačiau 28 straipsnyje nurodyto perdirbimo užstato nereikia pateikti, jei pagalbos prašoma atlikus 8 skirsnyje nurodytus patikrinimus ir, jeigu pateikiamas įrodymas, kad įdėjimas į galutinius produktus buvo atliktas per 11 straipsnyje nurodytą laikotarpį.

35 straipsnis

1.   Pagalba, išskyrus force majeure atvejus, yra išmokama per 60 dienų nuo dienos, kai intervencinei agentūrai pateikiamas 34 straipsnio pirmoje pastraipoje nurodytas įrodymas, ir jos dydis yra proporcingas kiekiui, kuriam buvo pateiktas toks įrodymas.

Tačiau valstybės narės gali apriboti pagalbos mokėjimą iki vienos paraiškos iš kiekvieno konkurso per mėnesį.

2.   Jeigu 11 straipsnyje nustatytas laikotarpis įdėjimui į galutinius produktus yra viršijamas mažiau nei 60 dienų, ir jeigu naudojama 6 straipsnio 1 dalies b punkte nustatyta įdėjimo procedūra, išskyrus force majeure atvejus, iš skiriamos pagalbos sumos kiekvieną dieną yra išskaičiuojami 6 eurai už toną sviesto ekvivalento.

Šio 59 dienų laikotarpio pabaigoje iš likusios pagalbos sumos yra išskaičiuojama 15 % suma ir paskui – po 2 % kiekvieną papildomą dieną.

3.   Jeigu siekdamas gauti pagalbos išmoką konkurso laimėtojas remiasi force majeure aplinkybėmis, arba jeigu buvo pradėtas administracinis tyrimas dėl teisės gauti pagalbą, išmoka nemokama tol, kol nebus nustatyta teisė gauti pagalbą.

8 SKIRSNIS

PATIKRINIMAI

36 straipsnis

Valstybės narės, pirmiausia, įsipareigoja savo lėšomis atlikti šiame skirsnyje nurodytus patikrinimus.

37 straipsnis

1.   Koncentruoto sviesto, nurodyto 5 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punkte, gamybos metu, pridedant arba nepridedant atsekamųjų medžiagų, taip pat pieno riebalų gamybos, nurodytos 5 straipsnio 2 dalyje, metu, intervencinio sviesto perdirbimo į koncentruotą sviestą pagal 7 straipsnį metu, atsekamųjų medžiagų pridėjimo į grietinėlę, intervencinį sviestą, ar sviestą metu arba perpakavimo, kaip nurodyta 9 straipsnio 2 dalies antrojoje pastraipoje, metu kompetentinga agentūra, remdamasi įmonės gamybos programa, nurodyta 13 straipsnio 1 dalies h punkte, iš anksto nepranešusi atlieka patikrinimus vietoje siekdama, kad bent kartą būtų patikrinta kiekviena 20 straipsnyje nurodyta paraiška, o pieno riebalų, skirtų naudoti koncentruoto sviesto gamyboje, atveju paraiškos yra tikrinamos bent kartą per mėnesį.

Kokybės kontrolės tikslais valstybės narės, Komisijai sutikus, ir joms prižiūrint, kai kurioms patvirtintoms įmonėms gali įkurti savikontrolės sistemą.

2.   Tikrinimų metu imami fiziniai gautų produktų mėginiai, taip pat tiriami naudoti sviesto riebalai, atitinkamais atvejais, imant fizinius mėginius, ir pirmiausia yra tikrinamos gamybos sąlygos, taip pat gauto produkto kiekis ir sudėtis, priklausantys nuo naudoto sviesto arba grietinėlės ir nuo to, ar gautuose produktuose arba, atitinkamais atvejais, naudotuose sviesto riebaluose nėra kitokių nei pieno riebalų.

3.   Patikrinimai retkarčiais papildomi išsamiais tyrimais, kurių dažnumas priklauso nuo perdirbamų kiekių, tačiau kurie yra atliekami ne rečiau nei kas šešis mėnesius, tiriant atsitiktine tvarka parinktus apskaitos dokumentus, nurodytus 13 straipsnio 1 dalies f ir g punktuose, ir, atitinkamais atvejais, sąskaitas, nurodytas 24 straipsnio 1 dalies b punkte, taip pat tikrinant, ar laikomasi įmonės patvirtinimo sąlygų.

38 straipsnis

1.   Koncentruoto sviesto, intervencinio sviesto arba sviesto įdėjimo į tarpinius produktus patikrinimai, apie kuriuos iš anksto nepranešama, konkrečiose įmonėse yra atliekami remiantis 13 straipsnio 1 dalies h punkte nurodyta gamybos programa, o jų dažnumas priklauso nuo naudojamų kiekių, tačiau jie atliekami ne rečiau kaip kartą per mėnesį.

Pirmiausia yra tikrinamos sąlygos, kuriomis gaminami tarpiniai produktai, ir sviesto riebalų kiekio, deklaruojamo pagal 10 straipsnio 1 dalies trečios pastraipos nuostatas, reikalavimų laikymasis atliekant:

a)

išsamią 13 straipsnio 1 dalies f punkte nurodytų apskaitos dokumentų analizę siekiant patikrinti gaminamų tarpinių produktų deklaruotą sudėtį;

b)

naudotų sviesto riebalų tyrimą, atitinkamais atvejais, imant fizinius mėginius, patikrinimą, ar naudojamuose sviesto riebaluose nėra kitokių riebalų, nei pieno riebalai, ir fizinių tarpinių produktų mėginių ėmimą siekiant patikrinti, ar jų sudėtis atitinka nurodytąją apskaitos dokumentuose;

c)

pieno riebalų sąnaudų ir pagamintų tarpinių produktų kiekio patikrinimus.

2.   1 dalyje nurodyti patikrinimai yra papildomi patikrinimais, kurių tikslas nustatyti, ar laikomasi įmonės patvirtinimo sąlygų, ir, atitinkamais atvejais, sąskaitų, nurodytų 24 straipsnio 1 dalies b punkte, patikrinimais, o taip pat išsamia tų apskaitos dokumentų kontrole, atliekama:

a)

atsitiktine tvarka imant mėginius, jei naudojama 6 straipsnio 1 dalies a punkte nurodyta įdėjimo procedūra;

b)

kiekvienai pagamintų tarpinių produktų partijai, jei naudojama 6 straipsnio 1 dalies b punkte nurodyta įdėjimo procedūra.

39 straipsnis

1.   Intervencinio sviesto, sviesto, koncentruoto sviesto, grietinėlės arba tarpinių produktų panaudojimo galutiniams produktams atitinkamose įmonėse patikrinimai vietoje, apie kuriuos iš anksto nepranešama, yra atliekami siekiant:

a)

ištirti naudojamus sviesto riebalus, atitinkamais atvejais, imant fizinius mėginius, ir patikrinti, ar nėra, kitų riebalų nei pieno riebalai, ir, jei būtina, paimti fizinius mėginius jų sudėties patikrinimui;

b)

remiantis gamybos receptais ir apskaitos dokumentais, nurodytais 13 straipsnio 1 dalies f punkte, arba finansinės apskaitos dokumentais, nurodytais 24 straipsnio 1 dalies b punkte, patikrinti, ar produktai panaudojami taip, kaip nurodyta paraiškoje:

i)

atsitiktine tvarka imant mėginius, jei naudojama 6 straipsnio 1 dalies a punkte nurodyta įdėjimo procedūra;

ii)

tikrinant kiekvieną pagamintų tarpinių produktų partiją, jei naudojama 6 straipsnio 1 dalies b punkte nurodyta įdėjimo procedūra.

Patikrinimų, nurodytų pirmos pastraipos a ir b punktuose, dažnumas priklauso nuo naudojamų kiekių, tačiau jie atliekami ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius, jei naudojama 6 straipsnio 1 dalies a punkte nurodyta įdėjimo procedūra, kai per mėnesį įmonėje yra įdedama penkios ar daugiau tonų sviesto ekvivalento, ir ne rečiau kaip kartą per mėnesį, jei naudojama 6 straipsnio 1 dalies b punkte nurodyta įdėjimo procedūra.

Įmonės, kurios pagal 6 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytą įdėjimo procedūrą naudoja penkias arba daugiau tonų sviesto ekvivalento per mėnesį, persiunčia savo gamybos programą, parengtą kiekvienai paraiškai, pagal valstybės narės nustatytą tvarką.

2.   Jeigu naudojama 6 straipsnio 1 dalies b punkte nurodyta įdėjimo procedūra, šio straipsnio 1 dalyje nurodyti patikrinimai yra periodiškai papildomi patikrinimais, kurių tikslas nustatyti, ar laikomasi:

a)

įmonės patvirtinimo sąlygų, nurodytų 13 straipsnyje;

b)

21 straipsnio 1 dalies c punkte nustatyto įsipareigojimo.

Jeigu įmonė nesilaikė 21 straipsnio 1 dalies c punkte nustatyto įsipareigojimo, 6 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytos įdėjimo procedūros taikymas gali būti nutrauktas. Jei taip nutiko, įdėjimo procedūros taikymas gali būti atnaujintas tik atitinkamai įmonei paprašius ir konkurso dalyviui raštu įsipareigojus pagal 21 straipsnio 1 dalies c punkto nuostatas.

40 straipsnis

1.   Jeigu naudojama 6 straipsnio 1 dalies b punkte nurodyta įdėjimo procedūra, patikrinimų, nurodytų 38 straipsnio 2 dalies b punkte ir 39 straipsnio 1 dalies b punkto ii papunktyje, metu tikrinama kiekviena gamybos partija.

2.   Jeigu naudojama 6 straipsnio 1 dalies a punkte nurodyta įdėjimo procedūra, 38 straipsnio 1 dalyje, 38 straipsnio 2 dalies a punkte ir 39 straipsnio 1 dalies b punkto i papunktyje nurodytų patikrinimų metu nustatoma, ar naudoti kiekiai sutampa su pateiktais paraiškoje, nurodytoje 20 straipsnyje.

41 straipsnis

1.   Kai naudojama 6 straipsnio 1 dalies a punkte nustatyta procedūra, 39 straipsnio 1 dalyje nurodyti patikrinimai laikomi atliktais, jeigu konkurso laimėtojai arba, atitinkamais atvejais, prekiautojai pateikia galutinių naudotojų arba, atitinkamais atvejais, galutinių mažmenininkų visiems pardavimams taikomą deklaraciją, kurioje galutiniai naudotojai arba galutiniai mažmenininkai:

a)

patvirtina 24 straipsnio 1 dalies d punkto iii papunktyje ir pardavimo sutartyje nurodytą įsipareigojimą dėl įdėjimo į galutinius produktus;

b)

patvirtina, kad žino apie baudas, valstybės narės nustatytas dabar arba ateityje, kurios gali būti jiems skirtos, jei kurio nors patikrinimo, kurį gali atlikti valstybės institucijos, metu bus nustatyta, kad jie neįvykdė a punkte nurodyto įsipareigojimo.

2.   Jei nesilaikoma 1 dalies a punkte nurodyto reikalavimo, o pagalba jau yra išmokėta ir užstatas grąžintas, intervencinei agentūrai už konkrečius kiekius sumokama suma, lygi 28 straipsnyje nurodytam perdirbimo užstatui.

42 straipsnis

41 straipsnis taikomas tik tuomet, jei galutiniai naudotojai arba, atitinkamais atvejais, galutiniai mažmenininkai raštu įsipareigoja per 12 mėnesių nupirkti ne daugiau kaip 12 tonų sviesto ekvivalento, įskaitant, atitinkamais atvejais, ne daugiau kaip 14 tonų grietinėlės arba tokį patį kiekį sviesto arba koncentruoto sviesto tarpiniuose produktuose.

Siekiant užtikrinti, kad laikomasi didžiausio kiekio, nustatyto 12 mėnesių, ribos, atliekami patikrinimai.

41 straipsnis nebetaikomas galutiniams naudotojams arba galutiniams mažmenininkams, kurie nesilaikė įsipareigojimo, nurodyto šio straipsnio pirmoje pastraipoje. Tačiau jei kompetentinga institucija mano, kad tai būtų teisinga, ji gali patvirtinti naują galutinio naudotojo arba galutinio mažmenininko įsipareigojimą, šiam raštu to paprašius ir pateikus priežastis, dėl kurių jis nesilaikė ankstesnio įsipareigojimo. Toks patvirtinimas gali įsigalioti tik praėjus 12 mėnesių po prašymo pateikimo. Kol įsigalios patvirtinimas, atliekami 39 straipsnio 1 dalyje nurodyti patikrinimai.

43 straipsnis

Tikrindamos atsiųstus duomenis, valstybės narės reguliariai kontroliuoja, ar laikomasi įsipareigojimų, nustatytų 13 straipsnio 1 dalies i punkte ir 24 straipsnio 1 dalies d punkto vii papunktyje.

44 straipsnis

Atlikus patikrinimus pagal šio skirsnio nuostatas, parengiama tikrinimų ataskaita, kurioje nurodoma patikrinimo data, trukmė ir atliktos operacijos.

45 straipsnis

1.   Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 3002/92 (13) mutatis mutandis taikomas šiame skyriuje nurodytiems produktams, jei nenurodyta kitaip.

Reglamento (EEB) Nr. 3002/92 2 straipsnyje nustatytos kontrolės priemonės yra taip pat taikomos produktams, nurodytiems šio reglamento 5 straipsnyje, nuo atsekamumo operacijų, nurodytų šio reglamento 8 straipsnyje, pradžios arba, koncentruoto sviesto, į kurį nebuvo pridėta atsekamųjų medžiagų, atveju – nuo gamybos datos, arba į tarpinius produktus įdėto sviesto, į kurį nebuvo pridėta atsekamųjų medžiagų, atveju – nuo įdėjimo į tarpinius produktus datos iki įdėjimo į galutinius produktus.

Kontrolinės kopijos T5 104 ir 106 skiltyse turi būti daromi specialūs įrašai, pateikti XIII priede.

2.   Kai atsekamosios medžiagos į sviestą ar grietinėlę buvo pridedamos arba sviestas ar grietinėlė buvo įdedami į galutinius produktus arba, atitinkamais atvejais, į tarpinius produktus kitoje valstybėje narėje, nei jie buvo pagaminti, prie tokio sviesto arba grietinėlės turi būti pridėtas valstybės narės kompetentingos institucijos išduotas sertifikatas, patvirtinantis, kad buvo laikomasi 5 straipsnyje nustatytų sąlygų.

9 SKIRSNIS

ATASKAITOS RENGIMO REIKALAVIMAI

46 straipsnis

Valstybės narės praneša Komisijai:

1)

iki kovo 1 d., birželio 1 d., rugsėjo 1 d. ir gruodžio 1 d. už kalendorinių metų ankstesnįjį ketvirtį:

a)

duomenis, nurodytus VIII–XI prieduose pateiktuose pavyzdžiuose;

b)

kainas, sumokėtas už subsidijuojamus produktus, išreikštas svertiniu vidurkiu, nurodant ribines vertes, kurias deklaravo galutiniai naudotojai pagal valstybės narės nustatytas taisykles, arba kurias atrankos būdu nustato valstybė narė;

c)

atvejus, kai paaiškėjo, kad buvo nesilaikoma 5 straipsnio nuostatų;

2)

iki kiekvienų metų kovo 1 d. už ankstesnius metus:

a)

duomenis, nurodytus XII priede pateiktame pavyzdyje;

b)

numatomo panaudojimo pakeitimų, leistų pagal 29 straipsnio nuostatas, skaičių ir atitinkamus kiekius ir panaudojimus;

c)

atvejus, kuriais taikomos 41 straipsnio 2 dalies nuostatos.

Valstybės narės imasi būtinų veiksmų siekdamos užtikrinti įsipareigojimų, nurodytų 13 straipsnio 1 dalies i punkte ir 24 straipsnio 1 dalies d punkto vii papunktyje, laikymąsi.

III SKYRIUS

PAGALBOS UŽ KONCENTRUOTĄ SVIESTĄ, SKIRTĄ TIESIOGIAI VARTOTI BENDRIJOJE, SKYRIMAS KONKURSO TVARKA

1 SKIRSNIS

SĄVOKŲ APIBRĖŽIMAI IR REIKALAVIMŲ ATITIKIMO SĄLYGOS

47 straipsnis

1.   Pagalba skiriama už koncentruotą sviestą, frakcionuotą arba ne, kurio sudėtyje yra mažiausiai 96 % riebalų, ir kuris yra pagamintas pagal 63 straipsnį patvirtintoje įmonėje iš grietinėlės arba sviesto, atitinkančių XIV priede pateiktas sąlygas. Koncentruotas sviestas yra skirtas tiesiogiai vartoti Bendrijoje.

Jis turi atitikti Direktyvoje 92/46/EEB nurodytus reikalavimus, pirmiausia dėl paruošimo patvirtintoje įmonėje ir dėl tos direktyvos C priedo IV skyriaus A skirsnyje nurodytų ženklinimo sveikumo ženklu reikalavimų atitikimo.

2.   Pagalbą skiria valstybė narė, kurios teritorijoje sviestas arba grietinėlė buvo perdirbti į koncentruotą sviestą pagal XIV priede pateiktą formulę.

3.   Pagalbos suma nustatoma eurais, laikantis nuolatinio konkurso tvarkos, kurią administruoja kiekviena intervencinė agentūra.

48 straipsnis

Šiame skyriuje vartojami šie sąvokų apibrėžimai:

a)

„tiesioginis vartojimas“ – tai, kai produktus vartotojai perka galutiniam vartojimui, įskaitant, kai juos perka viešbučiai, restoranai, ligoninės, senelių namai, internatinės mokyklos, kalėjimai ir kitos panašios įstaigos, perkančios produktus maisto, skirto tiesiogiai vartoti, ruošimui;

b)

„perdavimas į mažmeninę prekybą“ – tai pirkimai, kuriuos atlieka įstaigos, nurodytos a punkte, paskirstymo įmonės, iš kurių galimybę pirkti turi tik turintieji pirkėjo kortelę (cash and carry – „mokėk ir neškis“), ir mažmeninio paskirstymo įmonių pirkimo skyriai;

c)

„gamybos partija“ – tai viename gamybos padalinyje pagaminto koncentruoto sviesto kiekis, atitinkantis kiekį pagal visą 50 straipsnyje nurodytą paraišką arba pagal jos dalį.

2 SKIRSNIS

KONKURSO TVARKA

49 straipsnis

1.   Pranešimas apie nuolatinį konkursą skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje vėliausiai prieš aštuonias dienas iki pirmojo paraiškų pateikimo termino.

2.   Nuolatinio konkurso paskelbimo laikotarpiu intervencinės agentūros skelbia atskirus konkursus, būtinai nurodydamos adresą, kuriuo pateikiamos paraiškos, ir paskutinę jų pateikimo datą.

3.   Paraiškų pateikimo atskiriems konkursams terminas yra antro ir ketvirto mėnesio antradienio, išskyrus antrąjį rugpjūčio ir ketvirtąjį gruodžio antradienį, 11 val. (Briuselio laiku). Jei antradienis yra valstybinė šventė, šis terminas atkeliamas į ankstesnės darbo dienos 11 val. (Briuselio laiku).

4.   3 dalyje nurodytą paskutinę paraiškų pateikimo dieną valstybės narės nusiunčia Komisijai suvestinę lentelę, kurioje laikantis šio skirsnio nuostatų nurodomi konkurso dalyvių paraiškose nurodyti kiekiai ir sumos.

Jei nebuvo pateikta nė vieno pasiūlymo, valstybės narės iki to paties termino praneša apie tai Komisijai.

50 straipsnis

1.   Paraiškos galioja tik tuomet, jei kartu raštu yra pateikiamas įsipareigojimas pagaminti visą paraiškoje nurodytą koncentruoto sviesto kiekį.

2.   Paraiškos intervencinei agentūrai pateikiamos raštu siunčiant registruotu paštu arba įteikiant į rankas ir gaunant patvirtinimą, kad paraiška gauta, arba raštu perduodamos bet kokia kita nuotolinio ryšio priemone.

51 straipsnis

1.   Paraiškos pateikiamos tai intervencinei agentūrai, kurios teritorijoje bus gaminamas koncentruotas sviestas.

2.   Paraiškose nurodoma:

a)

konkurso dalyvio vardas, pavardė (pavadinimas) ir adresas;

b)

siūloma pagalbos suma eurais už 100 kg koncentruoto sviesto;

c)

koncentruoto sviesto kiekis, įskaitant atsekamąsias medžiagas, už kurį yra prašoma pagalbos;

d)

įmonės, kurioje turi būti gaminamas visas koncentruoto sviesto kiekis, pridedama atsekamųjų medžiagų ir supakuojama, kaip nurodyta 59, 61 ir 62 straipsniuose, pavadinimas ir adresas, o atitinkamais atvejais, ir įmonės, kurioje visas koncentruoto sviesto kiekis pakuojamas pardavimui, kaip nurodyta 62 straipsnio 1 dalyje, pavadinimas ir adresas.

52 straipsnis

Paraiškos galioja tik tuomet, jei:

a)

prie jų yra pridedamas 50 straipsnio 1 dalyje nurodytas įsipareigojimas;

b)

jos yra pateikiamos ne mažesniam kaip keturios tonos koncentruoto sviesto kiekiui;

c)

pateikiamas įrodymas, kad prieš pasibaigiant nustatytam paraiškų pateikimo laikotarpiui konkurso dalyvis pateikė 53 straipsnio 2 dalyje nurodytą konkurso užstatą.

53 straipsnis

1.   Praėjus paraiškų pateikimo atitinkamam atskiram konkursui terminui, nurodytam 49 straipsnio 3 dalyje, paraiškos negali būti atsiimtos.

2.   Paraiškos įsipareigojimų laikymasis, pasibaigus paraiškų pateikimo laikotarpiui, 47 straipsnio 1 dalyje nurodytų reikalavimų laikymasis ir šio straipsnio 4 dalyje nurodyto sunaudojimą garantuojančio užstato pateikimas sudaro pagrindinius reikalavimus, kaip apibrėžta Reglamento (EEB) Nr. 2220/85 20 straipsnio 2 dalyje, kurių laikymasis užtikrinamas pateikiant konkurso užstatą, kurį sudaro 100 eurų už toną.

3.   Konkurso užstatai pateikiami valstybėje narėje, kurioje pateikiama paraiška.

Konkurso užstatas grąžinamas nedelsiant, jei paraiška atmetama.

Konkurso užstatai grąžinami tada, kai pateikiamas 4 dalyje minimas sunaudojimą garantuojantis užstatas.

4.   Koncentruoto sviesto perdavimas į mažmeninę prekybą Bendrijoje yra pagrindinis reikalavimas, kaip apibrėžta Reglamento (EEB) Nr. 2220/85 20 straipsnio 2 dalyje, kurio laikymasis užtikrinamas pateikiant sunaudojimą garantuojantį užstatą. Sunaudojimą garantuojantis užstatas pateikiamas valstybėje narėje, kurioje pateikiama paraiška.

54 straipsnis

Didžiausia pagalbos suma nustatoma atsižvelgiant į paraiškas, pateiktas kiekvienam atskiram konkursui, ir laikantis Reglamento (EB) Nr. 1255/1999 42 straipsnio 2 dalyje nurodytos tvarkos.

Pagal tą pačią tvarką gali būti priimtas sprendimas neskirti nė vieno konkurso laimėtojo.

53 straipsnio 4 dalyje nurodyto sunaudojimą garantuojančio užstato suma nustatoma tuo pat metu kaip ir pagalbos suma pagal Reglamento (EB) Nr. 1255/1999 42 straipsnio 2 dalyje nurodytą tvarką. Ši suma nustatoma 100 kilogramų ir yra grindžiama pagalbos suma.

55 straipsnis

1.   Paraiškos atmetamos, jei siūloma pagalbos suma viršija didžiausią atitinkamam atskiram konkursui nustatytą sumą.

2.   Su konkursu susijusios teisės ir pareigos nėra perduodamos.

56 straipsnis

1.   Intervencinė agentūra nedelsdama informuoja konkurso dalyvius apie jų dalyvavimo atskirame konkurse rezultatus.

2.   Konkurso laimėtojams būtinai pranešama:

a)

pagalbos, skiriamos už atitinkamą koncentruoto sviesto kiekį, suma ir paraiškos, kuria prašoma pagalbos, serijos numeris;

b)

galutinė koncentruoto sviesto įpakavimo data;

c)

sunaudojimą garantuojančio užstato suma.

57 straipsnis

1.   Išskyrus force majeure atvejus, pagalba konkurso laimėtojui išmokama:

a)

per 60 dienų nuo tos datos, kada buvo pateiktas įrodymas, kad koncentruotas sviestas buvo pagamintas pagal 47 straipsnio 1 dalies nuostatas, į jį buvo pridėta atsekamųjų medžiagų ir jis buvo supakuotas pagal 59–62 straipsnių nuostatas, ir yra išmokama proporcingai kiekiams, kuriems buvo pateiktas toks įrodymas;

b)

po to, kai pateikiamas 53 straipsnio 4 dalyje nurodytas sunaudojimą garantuojantis užstatas.

2.   Jeigu siekdamas gauti pagalbos išmoką konkurso laimėtojas remiasi force majeure aplinkybėmis arba jeigu buvo pradėtas administracinis tyrimas dėl teisės gauti pagalbą, išmoka nemokama tol, kol nebus nustatyta teisė gauti pagalbą.

58 straipsnis

1.   Sunaudojimą garantuojantis užstatas grąžinamas už tuos kiekius, dėl kurių, praėjus ne daugiau kaip 15 mėnesių nuo mėnesio, kurį buvo nustatytas 49 straipsnio 3 dalyje nurodytas paraiškų pateikimo terminas, yra pateikiamas įrodymas apie perdavimą į mažmeninę prekybą.

Tačiau nukrypstant nuo Reglamento (EEB) Nr. 2220/85 22 straipsnio 3 dalies 85 % sunaudojimą garantuojančio užstato suma yra grąžinama, jei minėtas įrodymas pateikiamas per šešis 15 mėnesių laikotarpio, nurodyto šios dalies pirmoje pastraipoje, mėnesius.

2.   Jeigu kaip perdavimo į mažmeninę prekybą įrodymas turi būti naudojama kontrolinė kopija T 5 ir jeigu ji dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo suinteresuotosios šalies, nebuvo grąžinta užstatą turinčiai agentūrai praėjus ne daugiau nei 12 mėnesių nuo mėnesio, kurį buvo nustatytas paraiškų pateikimo terminas, nurodytas 49 straipsnio 3 dalyje, ta šalis prieš pasibaigiant šio straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje nurodytam 15 mėnesių laikotarpiui, kompetentingoms institucijoms gali pateikti pagrįstą prašymą taikyti lygiavertes sąlygas, prie kurio pridedami patvirtinamieji dokumentai, tarp kurių turi būti pervežimo dokumentas ir dokumentas, įrodantis, kad sviestas buvo perduotas į mažmeninę prekybą.

3 SKIRSNIS

ĮDĖJIMO Į MAISTO PRODUKTUS REIKALAVIMAI

59 straipsnis

1.   Gaminant arba iš karto pagaminus koncentruotą sviestą, remiantis pasirinkta formule viena iš XIV priede nurodytų atsekamųjų medžiagų pridedama į jį taip, kad pasiskirstytų tolygiai.

Kompetentinga institucija užtikrina, kad būtų laikomasi produktų įdedamų į koncentruotą sviestą, kokybės ir charakteristikų reikalavimų, ypač dėl grynumo laipsnio, nustatytų Reglamentu (EB) Nr. 213/2001.

2.   Azoto dujų į koncentruotą sviestą gali būti pridedama prieš pat pakavimą, kad susidarytų putos. Dėl tokio apdorojimo padidėjęs tūris negali daugiau kaip 10 % viršyti iki apdorojimo buvusio koncentruoto sviesto tūrio.

Tačiau koncentruoto sviesto, kuriame prieš pridedant atsekamųjų medžiagų ir priedų, sviesto riebalai sudaro ne mažiau nei 99,8 %, dėl minėto apdorojimo padidėjęs tūris negali daugiau nei 20 % viršyti iki apdorojimo buvusio koncentruoto sviesto tūrio.

60 straipsnis

Kai nustatoma, kad, pavyzdžiui, dėl nelygaus paskirstymo arba nepakankamo įdedamo kiekio XIV priedo 1 dalies c punkte išvardytų atsekamųjų medžiagų kiekis sudaro daugiau negu 5 %, bet mažiau negu 30 % mažiausio nustatyto kiekio, pagalba sumažinama 1,5 % už kiekvieną procentinę dalį, esančią žemiau mažiausio nustatyto kiekio. Pagalba neskiriama, jeigu atsekamųjų medžiagų kiekis yra 30 % arba daugiau žemiau mažiausio nurodyto kiekio.

61 straipsnis

1.   Koncentruoto sviesto, į kurį atsekamųjų medžiagų pridėta pagal XIV priede nurodytą I arba II formulę, pakuotės turi būti sandarios. Atsižvelgiant į pagal 59 straipsnio nuostatas įdėtus produktus ir į nacionalines nuostatas, reglamentuojančias maisto produktų aprašymą, ant pakuočių aiškiomis ir lengvai įskaitomomis vienodo šrifto raidėmis išspausdinami vienas arba keli XV priedo atitinkamai 1 ar 2 dalyje išdėstytų įrašų.

2.   1 dalyje minėtų pakuočių turinio grynasis svoris – ne daugiau nei trys kilogramai.

62 straipsnis

1.   Koncentruoto sviesto gamyba, atsekamųjų medžiagų pridėjimas laikantis XIV priede nurodytų specifikacijų ir pakavimas, įskaitant prekybos pakuotes, turi vykti 51 straipsnio 2 dalies d punkte nurodytoje įmonėje per tris mėnesius, skaičiuojant nuo to mėnesio, kurį baigiasi paraiškų pateikimo laikotarpis, nurodytas 49 straipsnio 3 dalyje, pabaigos.

Tačiau kompetentingai agentūrai sutikus, visas koncentruoto sviesto kiekis gali būti supakuotas prekybai kitoje įmonėje nei 51 straipsnio 2 dalies d punkte nurodyta perdirbimo įmonė su sąlyga, kad abi įmonės yra toje pačioje valstybėje narėje, o pakuojama tam tikslui patvirtintoje įmonėje.

2.   Išskyrus force majeure atvejus, kai 1 dalyje nurodytas laikotarpis viršijamas mažiau nei 60 dienų, pagalbos suma už kiekvieną dieną sumažinama 7,32 EUR už toną. Šio 59 dienų laikotarpio pabaigoje iš likusios pagalbos sumos išskaičiuojama 15 % suma, o paskui – po 2 % už kiekvieną papildomą dieną.

4 SKIRSNIS

PATVIRTINIMAS

63 straipsnis

1.   62 straipsnyje nurodytos operacijos atliekamos įmonėje, tam tikslui patvirtintoje valstybės narės, kurios teritorijoje ji yra įsikūrusi.

2.   Įmonės patvirtinamos, jeigu jos:

a)

patvirtintos pagal Direktyvos 92/46/EEB 10 straipsnį;

b)

turi tinkamus techninius įrenginius;

c)

yra pajėgios per mėnesį vidutiniškai pagaminti ne mažiau kaip dvi tonas koncentruoto sviesto;

d)

turi patalpas, kuriose gali būti atskirai sandėliuojamos bet kokios ne pieno riebalų atsargos, kurias galima identifikuoti;

e)

įsipareigoja nuolat tvarkyti apskaitą ir saugoti patvirtinamuosius dokumentus, kuriuose nurodytas sunaudoto sviesto ir grietinėlės tiekėjas, koncentruoto sviesto pagaminimo data, pagaminto koncentruoto sviesto kiekis ir sudėtis, šio produkto išvežimo data ir turėtojų vardai, pavardės (pavadinimai) bei adresai, ir kurie pagrįsti nurodant pristatymų kvitus ir sąskaitas faktūras;

f)

įsipareigoja, remdamosi atitinkamos valstybės narės nustatytomis sąlygomis, 67 straipsnyje minimai už kontrolę atsakingai institucijai perduoti kiekvienos partijos gamybos programą.

3.   Jeigu įmonė perdirba įvairius produktus, už kuriuos gali būti skiriama pagalba arba taikomas kainų mažinimas, ji taip pat įsipareigoja:

a)

atskirai saugoti apskaitos dokumentus, nurodytus 2 straipsnio e punkte;

b)

iš eilės perdirbti minėtus produktus.

Suinteresuotajai šaliai pareikalavus, valstybės narės gali nereikalauti laikytis pirmos pastraipos b punkte nurodyto įsipareigojimo, jeigu įmonė turi gamybines patalpas, kurios leidžia tinkamai atskirti ir identifikuoti bet kokias minimų produktų atsargas.

64 straipsnis

Serijos numerį turintį patvirtinimą suteikia valstybė narė, kurios teritorijoje yra gaminamas ir pakuojamas koncentruotas sviestas.

65 straipsnis

1.   Jei nebesilaikoma 63 straipsnio 2 dalies a–d punktuose nurodytų sąlygų, patvirtinimas panaikinamas.

Suinteresuotosios įmonės prašymu patvirtinimą galima sugrąžinti po šešių mėnesių, atlikus išsamų patikrinimą, kurio metu nustatoma, kad sąlygos yra įvykdytos.

2.   Jei nustatoma, kad įmonė nesilaiko vieno iš įsipareigojimų, nurodytų 63 straipsnio 2 dalies e ir f punktuose, ar kurio nors kito įsipareigojimo pagal šį reglamentą, patvirtinimas, išskyrus force majeure atvejus, laikinai panaikinamas vieno–dvylikos mėnesių laikotarpiui, atsižvelgiant į pažeidimo svarbą. Patvirtinimą galima sugrąžinti tik suinteresuotosios įmonės prašymu, pateikiamu kartu su 63 straipsnio 2 dalies e ir f punktuose nurodytais įsipareigojimais.

Valstybės narės gali nutarti netaikyti pirmoje pastraipoje numatyto laikino patvirtinimo panaikinimo, jeigu nustatoma, kad pažeidimas nebuvo padarytas tyčia ar dėl didelio aplaidumo, ir jeigu jo pasekmės nėra labai rimtos.

5 SKIRSNIS

PATIKRINIMAI IR ATASKAITOS RENGIMO REIKALAVIMAI

66 straipsnis

Valstybės narės įsipareigoja savo lėšomis atlikti šiame skirsnyje numatytus patikrinimus.

67 straipsnis

Koncentruoto sviesto gamybos metu kompetentinga institucija, remdamasi 63 straipsnio 2 dalies f punkte minima įmonės gamybos programa, neįspėjusi atlieka patikrinimus vietoje ir bent kartą patikrina kiekvieną 50 straipsnyje nurodytą paraišką.

Tikrinimai apima koncentruoto sviesto, paženklinto paraiškos serijos numeriu, mėginių ėmimą ir naudojamų pieno riebalų tyrimą prireikus imant fizinius mėginius ir visų pirma yra tikrinamos gamybos sąlygos, pagaminto produkto kiekiai ir sudėtis bei įpakavimas, ir ar pagamintuose produktuose arba, kai taikoma, naudotuose sviesto riebaluose nėra kitokių nei pieno riebalai.

Patikrinimai retkarčiais papildomi išsamiais tyrimais, kurių dažnumas priklauso nuo perdirbamų kiekių, atsitiktine tvarka atrenkant 63 straipsnio 2 dalies e punkte nurodytus apskaitos dokumentus ir patvirtinamuosius dokumentus bei patikrinant, kaip įmonė laikosi jos patvirtinimą reguliuojančių sąlygų.

Atlikus patikrinimus, parengiama patikrinimo ataskaita, kurioje nurodoma patikrinimo data, jų trukmė ir atlikti veiksmai.

68 straipsnis

1.   Iki perduodant koncentruotą sviestą į mažmeninę prekybą, kiekvienas koncentruoto sviesto turėtojas, remdamasis šio skyriaus nuostatomis, tvarko atsargų apskaitą nurodydamas kiekvienos siuntos pirkėjų vardus, pavardes bei adresus ir kiekvienąkart jų įsigytus kiekius.

Koncentruoto sviesto turėtojai, kuriems taikomos šio skyriaus nuostatos, taip pat koncentruoto sviesto turėtojai, kuriems taikomos II skyriaus nuostatos, turi vesti atskirą pagal šiuos abu skyrius turimų produktų atsargų apskaitą.

2.   Siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi 1 dalies nuostatų, patikrinimai papildomi iš anksto nepaskelbtu išsamiu visų šioje dalyje paminėtų koncentruoto sviesto turėtojų prekybos dokumentų ir atsargų apskaitos auditu.

69 straipsnis

Valstybės narės kiekvieno ketvirčio pradžioje Komisijai praneša apie ankstesnį ketvirtį užregistruotas koncentruoto sviesto mažmeninio pardavimo kainas.

70 straipsnis

Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 3002/92 taikomas mutatis mutandis produktams, nurodytiems šiame skyriuje, jeigu nenumatyta kitaip.

Reglamento (EEB) Nr. 3002/92 2 straipsnyje nurodytos kontrolės priemonės taikomos šiame skyriuje paminėtiems produktams nuo šio reglamento 59 straipsnyje nurodytų operacijų pradžios iki tol, kol užregistruojama, kad šie produktai perduoti į mažmeninę prekybą.

Kai supakuotas koncentruotas sviestas yra siunčiamas į kitą valstybę narę, kurioje jis bus perduotas į mažmeninę prekybą, kartu su Reglamente (EEB) Nr. 3002/92 numatytais patvirtinimais kontrolinės kopijos T 5 104 skiltyje įrašomas vienas iš šio reglamento XV priedo 3 dalyje nurodytų įrašų.

IV SKYRIUS

PAGALBA NE PELNO INSTITUCIJOMS IR ORGANIZACIJOMS UŽ SVIESTO PIRKIMĄ

1 SKIRSNIS

SĄVOKŲ APIBRĖŽIMAI IR REIKALAVIMŲ ATITIKIMO SĄLYGOS

71 straipsnis

Kiekviena valstybė narė gali pasirinkti, kurioms jos teritorijoje esančioms ne pelno institucijoms ir organizacijoms (toliau – gavėjoms) parduoti sviestą mažesnėmis kainomis.

72 straipsnis

Už sviestą pagalba gali būti skiriama tik tuo atveju, jeigu:

a)

jis pirktas valstybėje narėje, kurioje gavėja turi pagrindinę buveinę, iš tiekėjo arba pakuotojo (toliau – tiekėjas), kurį šiuo tikslu patvirtino kompetentinga institucija toje valstybėje narėje;

b)

jis atitinka:

i)

Reglamento (EB) Nr. 1255/1999 6 straipsnio 3 dalyje nustatytas sąlygas ir Reglamento (EB) Nr. 2771/1999 V priede išdėstytus valstybės narės gamintojos nacionalinės kokybės klasės reikalavimus, ir kurio įpakavimas yra atitinkamai ženklinamas;

ii)

Direktyvoje 92/46/EEB nurodytus reikalavimus, visų pirma taikomus paruošimui patvirtintoje įmonėje ir tos direktyvos C priedo IV skyriaus A skirsnyje nurodytų ženklinimo sveikumo ženklu reikalavimų atitikimui.

73 straipsnis

1.   Šiame skyriuje tiekėjai gali būti patvirtinti tik tuo atveju, jeigu jie įsipareigoja:

a)

tvarkyti apskaitą, kurioje pirmiausia įrašomos sviesto pardavėjų vardai, pavardės, pagalbos gavėjų vardai, pavardės bei adresai, jiems parduoto sviesto kiekiai, taip pat 75 straipsnio 1 dalyje nurodytų atitinkamų kvitų serijos numeriai;

b)

paklusti valstybės narės, kurioje tiekėjas įsisteigęs, nustatytai priežiūros tvarkai, ypač dėl apskaitos dokumentų tikrinimo ir sviesto kokybės kontrolės.

2.   Jei nustatoma, kad tiekėjas nesilaiko vieno iš 1 dalyje nurodytų įsipareigojimų ar kurio nors kito įsipareigojimo pagal šį skyrių, patvirtinimas, išskyrus force majeure aplinkybes, laikinai panaikinamas vieno–dvylikos mėnesių laikotarpiui, atsižvelgiant į pažeidimo svarbą. Patvirtinimas gali būti sugrąžinamas tik suinteresuotosios įmonės prašymu, pateikiamu kartu su 1 dalyje nurodytu įsipareigojimu.

Valstybė narė gali nutarti netaikyti pirmoje pastraipoje numatyto laikino panaikinimo, jeigu nustatoma, kad pažeidimas nebuvo padarytas tyčia ar dėl didelio aplaidumo, ir jeigu jo pasekmės nėra labai svarbios.

2 SKIRSNIS

PAGALBA, ĮGYVENDINIMAS, PATIKRINIMAI IR ATASKAITŲ RENGIMAS

74 straipsnis

1.   Nustatoma 60 EUR už 100 kilogramų sviesto pagalbos suma.

2.   Reglamento (EB) Nr. 1255/1999 6 straipsnio 3 dalies trečioje įtraukoje nurodyto sviesto atveju pagalbos suma, nustatyta šio straipsnio 1 dalyje, dauginama iš 0,9756.

3.   Jeigu pagalbos suma būtų pakeista, naujoji suma būtų taikoma visoms sviesto partijoms, pristatytoms pagal 75 straipsnio 1 dalyje nurodytą kvitą, galiojantį vieną mėnesį, einantį po mėnesio, kurį buvo nustatyta naujoji suma.

Tačiau kalbant apie ilgiau negu vieną mėnesį galiojančius kvitus, tuo atveju, kai naujoji suma nustatoma prieš paskutinį kvito galiojimo mėnesį, ši naujoji suma taikoma visoms sviesto partijoms, pristatytoms po mėnesio, einančio po mėnesio, kurį buvo nustatyta naujoji suma, pradžios.

75 straipsnis

1.   Pagalba sviesto tiekėjams jų raštišku prašymu skiriama, kai šie pateikia pagal 76, 77 bei 78 straipsnius valstybės narės kompetentingos institucijos išduotą kvitą su serijos numeriu ir vieną iš 79 straipsnyje nurodytų patvirtinamųjų dokumentų.

Išskyrus force majeure atvejus, pagalbos paraiškos ir patvirtinamieji dokumentai pateikiami per 12 mėnesių nuo pirmos kalendorinio mėnesio, kurį galioja kvitas, dienos.

2.   Valstybėms narėms leidžiama nustatyti mažiausią sviesto kiekį, už kurį galima prašyti pagalbos.

76 straipsnis

75 straipsnio 1 dalyje nurodytas kvitas išduodamas:

a)

pagalbos gavėjui pateikus kompetentingai institucijai raštišką įsipareigojimą tiekti sviestą tik tiems vartotojams, už kuriuos jis yra atsakingas, ir sugrąžinti pagalbos sumą tuomet, kai nustatoma, kad pagal šį reglamentą nupirktas sviestas nėra vartojamas pagal numatytą paskirtį;

b)

pagalbos gavėjui įsipareigojus kompetentingos institucijos prašymu pateikti jai sviesto sunaudojimą įrodančius apskaitos dokumentus;

c)

pagalbos gavėjui tinkamai įvykdžius įsipareigojimus, susijusius su visais ankstesniais kvitais, išduotais per praėjusius 12 mėnesių.

Valstybė narė gali nutarti išduoti kvitą, jeigu nenustatoma, kad 1 pastraipos c punkte nurodyti įsipareigojimai neįvykdyti tyčia ar dėl didelio aplaidumo, ir jeigu pasekmės nėra labai svarbios.

77 straipsnis

1.   Kvituose pirmiausia nurodoma:

a)

atitinkamos institucijos arba organizacijos pavadinimas ir adresas ir, jei taikoma, įgaliotojo atstovo vardas, pavardė (pavadinimas) ir adresas;

b)

didžiausias vartotojų, už kuriuos atitinkama institucija arba organizacija yra atsakinga, skaičius;

c)

didžiausias sviesto kiekis, už kurį suteikiama teisė gauti pagalbą;

d)

kvito galiojimo mėnuo ir metai.

2.   Didžiausias 1 dalies c punkte nurodyto sviesto kiekis yra 2 kilogramai per mėnesį kiekvienam įmonės gavėjos vartotojui.

78 straipsnis

1.   Kvitas galioja jame nurodytą kalendorinį mėnesį. Tačiau sviestas gali būti pristatytas nuo 20 mėnesio, einančio prieš kvite nurodytą kalendorinį mėnesį, dienos iki 10 mėnesio, einančio po kvite nurodyto mėnesio, dienos.

Nukrypdama nuo pirmos pastraipos nuostatų valstybė narė gali numatyti dviejų arba trijų mėnesių kvitų galiojimo laikotarpį. Tokiais atvejais kvite nurodomi jo galiojimo mėnesiai, o sviestas gali būti perimtas nuo 20 mėnesio, einančio prieš pirmąjį kvite nurodytą kalendorinį mėnesį, dienos iki 10 mėnesio, einančio po paskutinio kvite nurodyto mėnesio, dienos.

2.   Tam pačiam gavėjui kompetentinga institucija gali neišduoti kvitų ilgesniam negu 12 mėnesių (iš viso) laikotarpiui.

79 straipsnis

Kvitai suteikia teisę gauti pagalbą, jeigu jie atitinka vieną iš šių sąlygų:

a)

juose yra gavėjo patvirtinimas, kad nurodytas sviesto kiekis buvo iš tikrųjų nupirktas ir perimtas remiantis šiuo kvitu;

b)

kartu su juo pateikiamas gavėjo gautos ir pasirašytos sąskaitos faktūros arba pristatytų prekių kvito dublikatas.

80 straipsnis

Išskyrus force majeure atvejus, kompetentinga institucija išmoka pagalbos lėšas ne vėliau kaip per 60 dienų po paraiškos ir patvirtinamųjų dokumentų pateikimo dienos.

Jeigu norėdamas gauti pagalbos išmoką tiekėjas remiasi force majeure aplinkybėmis, arba jeigu pradėtas administracinis tyrimas dėl teisės gauti pagalbą, išmoka nemokama tol, kol nebus nustatyta teisė gauti pagalbą.

82 straipsnyje nurodyti patvirtinamieji dokumentai ir patikrinimų ataskaita siunčiami už pagalbos lėšų išmokėjimą atsakingam Reglamento (EB) Nr. 1258/1999 4 straipsnyje nurodytam departamentui arba institucijai.

81 straipsnis

1.   Sviestas gavėjui pristatomas pakuotėse, ant kurių aiškiai įskaitomomis ir neištrinamomis raidėmis užrašyta nacionalinės kokybės klasė ir sveikumo ženklas pagal 72 straipsnio b punktą, bei vienas arba keli iš XVI priedo 1 dalyje išvardytų įrašų.

2.   Ant kiekvieno pakuotėse esančio pakuočių rinkinio arba atskiro paketėlio užrašoma vienas arba keli iš XVI priedo 2 dalyje išvardytų įrašų.

82 straipsnis

Valstybės narės priima visas būtinas kontrolės priemones, užtikrinančias šio skyriaus nuostatų, ypač susijusių su tiekėjo prekybos dokumentų ir atsargų apskaitos dokumentų patikrinimais, laikymąsi. Tokie patikrinimai atliekami laikantis Tarybos reglamento (EEB) Nr. 4045/89 (14) nuostatų ir juos atlikus parengiama patikrinimų ataskaita, kurioje nurodoma patikrinimo data, jų trukmė ir atlikti veiksmai.

83 straipsnis

Valstybės narės praneša Komisijai:

a)

per tris mėnesius – apie atliktinų sviesto patikrinimų įvairiuose jo prekybos etapuose tvarką;

b)

iki kiekvieno mėnesio 20 d. – apie kiekius, kuriems ankstesnį mėnesį:

buvo išduoti kvitai,

buvo išmokėtos pagalbos lėšos.

V SKYRIUS

PANAIKINIMAS IR BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

84 straipsnis

Reglamentai (EEB) Nr. 2191/81, (EEB) Nr. 3143/85, (EEB) Nr. 1609/88, (EEB) Nr. 429/90, (EEB) Nr. 3378/91 ir (EB) Nr. 2571/97 yra panaikinami atsižvelgiant į šio reglamento 85 straipsnį.

Nuorodos į panaikintus reglamentus laikomos nuorodomis į šį reglamentą ir aiškinamos pagal XVII priede pateiktas koreliacijos lenteles.

85 straipsnis

Reglamentai (EB) Nr. 2571/97 ir (EEB) Nr. 429/90 taikomi konkursams, kurių galutinė paraiškų pateikimo data nustatyta iki 2005 m. gruodžio 15 d.

Reglamento (EB) Nr. 2571/97 7 ir 8 straipsnyje, Reglamento (EEB) Nr. 429/90 10 straipsnyje ir Reglamento (EEB) Nr. 2191/81 4 straipsnyje nurodytos iš anksto atspausdintos pakuotės gali būti naudojamos iki 2006 m. rugsėjo 1 d.

Pagal Reglamento (EB) Nr. 2571/97 23 straipsnio 6 dalį prisiimti įsipareigojimai ir įmonių bei tarpinių produktų patvirtinimai pagal to reglamento 10 straipsnį lieka galioti pagal šį reglamentą su sąlyga, kad kompetentingos institucijos patikrino, jog tie patvirtinimai atitinka šio reglamento 13 straipsnio 1 dalies b punkto nuostatas. Kompetentinga institucija užtikrina, kad suinteresuotosios įmonės prisiims papildomus įsipareigojimus, nurodytus šio reglamento 13 straipsnyje, ne vėliau kaip iki 2006 m. kovo 1 d.

Įmonės patvirtinimas pagal Reglamento (EEB) Nr. 429/90 9 straipsnio 2 dalį lieka galioti pagal šį reglamentą su sąlyga, kad kompetentinga institucija patikrino, jog tas patvirtinimas atitinka šio reglamento 63 straipsnio 2 dalies a punktą.

Tiekėjų patvirtinimas pagal Reglamento (EEB) Nr. 2191/81 1 straipsnio 4 dalį lieka galioti pagal šį reglamentą.

86 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2005 m. gruodžio 15 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. lapkričio 9 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 160, 1999 6 26, p. 48. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 186/2004 (OL L 29, 2004 2 3, p. 6).

(2)  OL L 350, 1997 12 20, p. 3. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2250/2004 (OL L 381, 2004 12 28, p. 25).

(3)  OL L 213, 1981 8 1, p. 20. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1268/2005 (OL L 201, 2005 8 2, p. 36).

(4)  OL L 45, 1990 2 21, p. 8. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2250/2004.

(5)  OL L 143, 1988 6 10, p. 23. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1931/2004 (OL L 333, 2004 11 9, p. 3).

(6)  OL L 298, 1985 11 12, p. 9. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 101/1999 (OL L 11, 1999 1 16, p. 14).

(7)  OL L 319, 1991 11 21, p. 40. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 124/1999 (OL L 16, 1999 1 21, p. 19).

(8)  OL L 268, 1992 9 14, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 806/2003 (OL L 122, 2003 5 16, p. 1).

(9)  OL L 205, 1985 8 3, p. 5. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 673/2004 (OL L 105, 2004 4 14, p. 17).

(10)  OL L 160, 1999 6 26, p. 103.

(11)  OL L 333, 1999 12 24, p. 11.

(12)  OL L 37, 2001 2 7, p. 1.

(13)  OL L 301, 1992 10 17, p. 17.

(14)  OL L 388, 1989 12 30, p. 18.


I PRIEDAS

GALUTINIAI PRODUKTAI

(minimi 4 straipsnyje)

A formulė:

A1

produktai, žymimi 1905 20, 1905 31, 1905 32, 1905 90 45, 1905 90 55, 1905 90 60 ir 1905 90 90 KN kodais;

A2

į mažmeninę prekybą perduoti šie produktai:

a)

konditerijos gaminiai iš cukraus, žymimi 1704 90 51, 1704 90 55, 1704 90 61, 1704 90 65, 1704 90 71, 1704 90 75 ir 1704 90 99 KN kodais;

b)

konditerijos gaminiai iš cukraus, žymimi 1806 90 50 KN kodu;

c)

kiti kakavos turintys maisto ruošiniai, žymimi 1806 31 00, 1806 32, 1806 90 60, 1806 90 70 ir 1806 90 90 KN kodais, išskyrus šokoladą ir šokolado produktus;

A3

į šokolado produktus įdėti įdarai, perduoti mažmeninę prekybą, žymimi 1806 31 00, 1806 90 11, 1806 90 19 ir 1806 90 31 KN kodais.

A2 ir A3 išvardytuose produktų sudėtyje yra ne mažiau kaip 3 % ir ne daugiau kaip 50 % masės pieno riebalų;

A4

produktai, žymimi 1901 20 00 ir 1901 90 99 KN kodais:

a)

žalios tešlos pavidalu, išskyrus papuošimus:

i)

miltų ir (arba) krakmolo pagrindu, sudarančių ne mažiau kaip 40 % sausų komponentų masės, sumaišytų su pieno riebalais ir kitomis sudėtinėmis dalimis, kaip antai: cukrus (sacharozė), kiaušiniai arba kiaušinio trynių milteliai, pieno milteliai, druska ir t. t., pieno riebalams sudarant daugiau kaip 90 % bendrosios riebalų masės, išskyrus riebalus, kurių paprastai būna ingredientų sudėtyje;

ii)

kurių sudedamosios dalys buvo gerai sumaišytos ir riebalai emulsuoti taip, kad neatsižvelgiant į naudojamą fizinio apdorojimo būdą, pieno riebalų negalima atskirti;

iii)

paruošti kepti arba kitaip termiškai apdoroti, gaunant lygiavertį rezultatą, tiesiogiai skirti prekių, klasifikuojamų pagal 1905 KN kodą, gamybai, kaip nurodyta A1;

iv)

pateikti pagal toliau esantį c punktą.

Žalia tešla gali būti papuošta su sąlyga, kad tokiu būdu gautas produktas negalėtų būti žymimas kitu KN kodu;

b)

miltelių ruošinio pavidalu:

i)

miltų ir (arba) krakmolo pagrindu, sudarančių ne mažiau kaip 40 % sausų komponentų masės, sumaišytų su pieno riebalais ir kitais ingredientais, tokiais kaip cukrus (sacharozė), kiaušiniai arba kiaušinio trynių milteliai, pieno milteliai, druska ir t. t., pieno riebalams sudarant daugiau kaip 90 % bendrosios riebalų masės, išskyrus riebalus, kurie paprastai būna ingredientų sudėtyje;

ii)

kuriuos galima minkyti, malti, paprastai arba daug kartų rauginti, pjaustyti, norint gauti tešlą, iš kurios po kepimo ar po kito lygiaverčio terminio apdorojimo tiesiogiai gaunami produktai, žymimi 1905 KN kodu, kaip nurodyta A1;

iii)

pateikiamo pagal toliau esantį c punktą;

c)

pateikti:

i)

gaminių vienetai iš žalios tešlos supakuojami kartu į kartoninę tarą arba

ii)

miltelių ruošiniai sudedami į pakuotes, kurių grynasis svoris neviršija 25 kg;

iii)

abiem i ir ii papunkčiuose išdėstytais atvejais ant visų pakuočių privalo būti ši aiškiai matomomis, įskaitomomis raidėmis pateikta informacija:

pagaminimo data (gali būti vartojamas kodas),

pieno riebalų kiekis masės vienetais,

žodžiai „A formulė – Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 4 straipsnis“,

prireikus pateikiamas 14 straipsnyje nurodytas serijos numeris.

Tačiau i, ii ir iii papunkčiuose nustatytų sąlygų laikytis nereikalaujama, kai produktai, nurodyti a ir b punktuose, yra arba toje pačioje įmonėje perdirbami į galutinius produktus, kaip nurodyta A1, arba, turint kompetentingos institucijos sutikimą, vežami tiesiai mažmenininkui tokiam perdirbimui.

A5

a)

apdorota arba konservuota mėsa, žuvis, vėžiagyviai ir moliuskai, nurodyti Kombinuotosios nomenklatūros 16 skyriuje, ir maisto ruošiniai, žymimi KN kodais nuo 1902 20 10 iki 1902 30 90 ir 1902 40 90, ir 1904 90 10, 1904 90 80 ir 2005 80 00;

b)

padažai ir ruošiniai padažams, žymimi 2103 10 00, 2103 20 00, 2103 90 10 ir ex 2103 90 90 KN kodais ir produktai, turintys 2104 10 KN kodą.

Šių produktų pieno riebalų kiekis sausojoje medžiagoje yra ne mažesnis kaip 5 % masės.

B formulė:

B1

Ledai, žymimi 2105 00 91 ir 2105 00 99 KN kodais ir B2 nurodyti ruošiniai, tinkami vartoti be tolesnio apdorojimo, išskyrus mechaninį apdorojimą ir šaldymą, ir kuriuose pieno riebalai sudaro 4,5 % ar daugiau, bet ne daugiau kaip 30 % masės.

B2

Ruošiniai ledams gaminti, išskyrus jogurtą ir jogurto miltelius, žymimi 1806 20 80, 1806 20 95, 1806 90 90, 1901 90 99 ir 2106 90 98 KN kodais, kuriuose pieno riebalai sudaro 10 % masės arba daugiau, bet ne daugiau kaip 33 % masės, turintys vieną ar daugiau kvapiųjų medžiagų ir emulsiklių arba stabilizatorių, ir tinkami vartoti be tolesnio apdorojimo, išskyrus, jei reikia, vandens pridėjimą bei bet kokį reikalingą mechaninį apdorojimą ir šaldymą.


II PRIEDAS

(Mišiniai, nurodyti 4 straipsnio 1 dalies b punkto i papunktyje)

1.

Ruošiniai, gauti maišant sviesto riebalus su riebalais, kurie patenka į Kombinuotosios nomenklatūros 15 skyrių, išskyrus produktus, žymimus pagal 1704 90 30 ir 1806 KN kodus.

2.

Ruošiniai, gauti maišant sviesto riebalus su produktais, įtrauktais į Kombinuotosios nomenklatūros 21 skyrių, gauti iš produktų, įtrauktų į Kombinuotosios nomenklatūros 15 skyrių.


III PRIEDAS

Gryno koncentruoto sviesto (1) ir bevandenių pieno riebalų, žymimų ex 0405 90 10 KN kodu ir nurodytų 5 straipsnio 2 dalyje bei 7 straipsnyje, kokybės reikalavimai

(į kurį nepridėta atsekamųjų medžiagų)

Pieno riebalų kiekis: ne mažesnis kaip 99,8 %

Vandens ir sausųjų neriebalinių pieno dalelių kiekis: ne didesnis kaip 0,2 %

Laisvosios riebalų rūgštys: ne daugiau kaip 0,35 % (išreikštos oleino rūgštimi)

Peroksido skaičius: ne didesnis kaip 0,5 % (aktyvaus deguonies miliekvivalentai sviesto kilograme)

Skonis: šviežias

Kvapas: be pašalinių kvapų

Neutralizuojančios medžiagos, antioksidantai ir konservantai: nėra

Ne pieno riebalai: nėra (2).


(1)  Šiame priede nurodytų sąlygų tyrimus būtina atlikti prieš pridedant IV ir V prieduose nurodytus produktus į koncentruotą sviestą.

(2)  Analizė atliekama iš anksto neatsižvelgiant į pagamintus kiekius, mažiausiai kartą tikrinama kiekviena 500 tonų partija ir (arba) kartą per mėnesį, vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 213/2001 XXV priede pateiktomis išsamiomis taisyklėmis. Koncentruotą sviestą ir pieno riebalus, frakcionuotus ar nefrakcionuotus, galima priimti tik tuomet, jeigu analizės rezultatas yra neigiamas.


IV PRIEDAS

Į vieną sviesto arba koncentruoto sviesto toną įdedami produktai – A formulė

(8 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytos atsekamosios medžiagos)

8 straipsnio 1 dalies a punkte nurodyti šie produktai:

 

I. Arba:

a)

250 gramų 4-hidroksi-3-metoksibenzaldehido, gaminamo iš vanilės arba iš sintetinio vanilino,

arba kitu atveju

100 gramų 4-hidroksi-3-metoksibenzaldehido, gaminamo tik iš vanilės ankščių arba iš natūralių jos ekstraktų,

bei

b)

11 kilogramų enanto (n-heptano) rūgšties trigliceridų, mažiausia 95 % grynumo, skaičiuojant trigliceridais įdėti paruoštam produktui, kurių didžiausias rūgšties skaičius 0,3, muilinimo skaičius tarp 385 ir 395, ir ne mažiau kaip 95 % enanto rūgšties yra esterifikuotos rūgšties pavidalu,

arba kitu atveju

150 gramų stigmasterolio (C29H48O = Δ-stigmasta-5,22-dien-3-β-olis) ne mažiau kaip 95 % grynumo, skaičiuojant įdėti paruoštam produktui,

arba kitu atveju

170 gramų stigmasterolio (C29H48O = Δ-stigmasta-5,22-dien-3-β-olis), mažiausiai 85 % grynumo, skaičiuojant įdėti paruoštam produktui, turinčio ne daugiau kaip 7,5 % brasikasterolio (C28H46O = Δ-ergost-5,22-en-3-β-olis) ir ne daugiau kaip 6 % sitosterolio (C29H50O = Δ-stigmasta-5,22-dien-3-β-olis).

 

II. Arba:

a)

20 gramų 8'-apo-β-karoteno rūgšties etilesterio pieno riebaluose tirpaus junginio pavidalu,

bei

b)

11 kilogramų enanto (n-heptano) rūgšties trigliceridų, mažiausiai 95 % grynumo, skaičiuojant trigliceridais įdėti paruoštam produktui, kurių didžiausias rūgšties skaičius 0,3, muilinimo skaičius tarp 385 ir 395, ir ne mažiau kaip 95 % enanto rūgšties yra esterifikuotos rūgšties pavidalu,

arba kitu atveju

150 gramų stigmasterolio (C29H48O = Δ-stigmasta-5,22-dien-3-β-olis) ne mažiau kaip 95 % grynumo, skaičiuojant įdėti paruoštam produktui,

arba kitu atveju

170 gramų stigmasterolio (C29H48O = Δ-stigmasta-5,22-dien-3-β-olis), mažiausiai 85 % grynumo, skaičiuojant įdėti paruoštam produktui, turinčio ne daugiau kaip 7,5 % brasikasterolio (C28H46O = Δ-ergost-5,22-en-3-β-olis) ir ne daugiau kaip 6 % sitosterolio (C29H50O = Δ-stigmast-5,22-en-3-β-olis).


V PRIEDAS

Į vieną sviesto arba koncentruoto sviesto toną įdėtini produktai – B formulė

(8 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytos atsekamosios medžiagos)

8 straipsnio 1 dalies b punkte nurodyti šie produktai:

 

I. Arba:

a)

250 gramų 4-hidroksi-3-metoksibenzaldehido, gaminamo iš vanilės arba iš sintetinio vanilino,

arba kitu atveju

100 gramų 4-hidroksi-3-metoksibenzaldehido, gaminamo tik iš vanilės ankščių arba iš natūralių jos ekstraktų,

bei

b)

600 gramų mišinio, turinčio mažiausiai 90 % sitosterolio ir konkrečiai 80 % β-sitosterolio (C29H50O = Δ-stigmast-5-en-3-β-olis), taip pat ne daugiau kaip 9 % kampesterolio (C28H48O = Δ-ergost-5-en-3-β-olis) ir 1 % nedideliais kiekiais kitų sterolių, tarp jų stigmasterolio (C29H48O = Δ-stigmasta-5,22-dien-3-β-olis).

 

II. Arba:

a)

20 gramų 8′-apo-β-karoteno rūgšties etilesterio pieno riebaluose tirpaus junginio pavidalu;

bei

b)

600 gramų mišinio, turinčio mažiausiai 90 % sitosterolio ir, konkrečiai, 80 % β-sitosterolio (C29H50O = Δ-stigmast-5-en-3-β-olis), taip pat ne daugiau kaip 9 % kampesterolio (C28H48O = Δ-ergost-5-en-3-β-olis) ir 1 % nedideliais kiekiais kitų sterolių, tarp jų stigmasterolio (C29H48O = Δ-stigmasta-5,22-dien-3-β-olis).


VI PRIEDAS

Į grietinėlę įdėtini produktai – B formulė

(8 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytos atsekamosios medžiagos)

1.

Į grietinėlę, išskyrus visus produktus, įskaitant ne pieno kilmės riebalus, įdedama šių produktų:

a)

arba kvapą suteikiančių junginių, t. y. 4-hidroksi-3-metoksibenzaldehido, gaunamo iš vanilės arba iš sintetinio vanilino ne mažesniu kaip 250 milijonųjų dalių santykiu, arba

junginių, suteikiančių spalvą, t. y. 8'-apo-β-karoteno rūgšties etilesterio pieno riebaluose tirpaus junginio pavidalu, ne mažesniu kaip 20 milijonųjų dalių santykiu;

bei

b)

arba ne mažesniu kaip 1 % santykiu enanto (n-heptano, C7) rūgšties trigliceridų, mažiausiai 95 % grynumo, skaičiuojant trigliceridais įdėti paruoštam produktui, kurių didžiausias rūgšties skaičius 0,3, muilinimo skaičius tarp 385 ir 395, ir ne mažiau kaip 95 % enanto rūgšties yra esterifikuotos rūgšties pavidalu, arba

ne mažesniu kaip 1 % santykiu undekano (C11) rūgšties trigliceridų, mažiausiai 95 % grynumo, skaičiuojant trigliceridais įdėti paruoštam produktui, kurių didžiausias rūgšties skaičius 0,3, muilinimo skaičius tarp 275 iki 285, ir ne mažiau kaip 95 % undekano rūgšties yra esterifikuotos rūgšties pavidalu, arba

ne mažesniu kaip 600 milijonųjų dalių santykiu junginio, turinčio mažiausiai 90 % sitosterolio ir, konkrečiai, 80 % β-sitosterolio ir ne daugiau kaip 9 % kampesterolio ir 1 % nedideliais kiekiais esančių kitų sterolių, taip pat stigmasterolio, arba

ne mažesniu kaip 2 % santykiu tiesiogiai įdedamo junginio, turinčio vieną dalį laisvos tridekano (C13) rūgšties, dvi dalis pieno riebalų, 2,5 dalis natrio kazeinato ir 94,5 dalis iš pieno gautų mineralinių druskų.

2.

Iš anksto įdedamų vienas į kitą, 1 dalies b punkte nurodytų produktų vienalytė ir patvari dispersija grietinėlėje gaunama juos iš anksto sumaišant ir naudojant mechaninį, terminį apdorojimą, šaldymą ar kitą leistiną apdorojimą.

3.

Procentais ar milijonosiomis dalimis reiškiama 1 dalyje nurodyta koncentracija, skaičiuojama pagal grietinėlės dalį, kurią sudaro tik riebalai.


VII PRIEDAS

Pakuočių žymėjimas (9 ir 10 straipsniai)

1.

a)

Koncentruotas sviestas:

–   ispanų k: Mantequilla concentrada destinada exclusivamente a su incorporación a uno de los productos contemplados en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1898/2005

–   čekų k: Zahuštěné máslo určené k přimíchání výhradně do jednoho z konečných produktů uvedených v článku 4 nařízení (ES) č. 1898/2005

–   danų k: Koncentreret smør udelukkende til iblanding i en af de færdigvarer, som omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1898/2005

–   vokiečių k: Butterfett ausschließlich zur Verarbeitung zu einem der in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 genannten Enderzeugnisse bestimmt

–   estų k: Kontsentreeritud või, mis on ette nähtud kasutamiseks üksnes määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklis 4 osutatud lõpptoodetes

–   graikų k: Συμπυκνωμένo βoύτυρo πoυ πρooρίζεται απoκλειστικά για την ενσωμάτωση σε ένα από τα τελικά πρoϊόντα πoυ αναφέρoνται στo άρθρo 4 τoυ κανoνισμoύ (ΕΚ) αριθ. 1898/2005

–   anglų k: Concentrated butter for incorporation exclusively into one of the final products referred to in Article 4 of Regulation (EC) No 1898/2005

–   prancūzų k: Beurre concentré destiné exclusivement à l'incorporation dans l'un des produits finaux visés à l'article 4 du règlement (CE) no 1898/2005

–   italų k: Burro concentrato destinato esclusivamente all'incorporazione in uno dei prodotti di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1898/2005

–   latvių k: Koncentrēts sviests, kas paredzēts iestrādei (pievienošanai) kā sastāvdaļa tikai kādā no galaproduktiem, kuri minēti Regulas (EK) Nr. 1898/2005 4.pantā

–   lietuvių k: Koncentruotas sviestas, skirtas dėti tik į vieną iš galutinių produktų, nurodytų Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 4 straipsnyje

–   vengrų k: Vajkoncentrátum kizárólag az 1898/2005/EK rendelet 4. cikkében említett végtermékek egyikébe való bedolgozásra

–   maltiečių k: Butir ikkonċentrat għall-inkorporazzjoni esklussiva f'wieħed mill-prodotti finali imsemmija fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1898/2005

–   olandų k: Boterconcentraat uitsluitend bestemd voor bijmenging in één van de in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1898/2005 bedoelde eindproducten

–   lenkų k: Masło skoncentrowane przeznaczone wyłącznie do włączenia do jednego z produktów końcowych, o których mowa w artykule 4 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005

–   portugalų k: Manteiga concentrada destinada exclusivamente à incorporação num dos produtos finais referidos no artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005

–   slovakų k: Maslo určené výlučne na vmiešanie do jedného z konečných produktov v súlade s článkom 4 nariadenia (ES) č. 1898/2005

–   slovėnų k: Mlečna maščoba za uporabo v proizvodnji zgoščenega masla iz člena 5 Uredbe (ES) št. 1898/2005

–   suomių k: Voiöljy, joka on tarkoitettu yksinomaan käytettäväski johonkin asetuksen (EY) N:o 1898/2005 4 artiklassa tarkoitetuista lopputuotteista

–   švedų k: Koncentrerat smör uteslutande avsett för iblandning i en av de slutprodukter som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 1898/2005

b)

Sviestas, į kurį pridėta atsekamųjų medžiagų:

–   ispanų k: Mantequilla destinada exclusivamente a su incorporación en uno de los productos finales contemplados en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1898/2005

–   čekų k: Máslo určené k přimíchání výhradně do jednoho z konečných produktů uvedených v článku 4 nařízení (ES) č. 1898/2005

–   danų k: Smør udelukkende til iblanding i færdigvarer, som omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1898/2005

–   vokiečių k: Butter, ausschließlich zur Verarbeitung zu einem der in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 genannten Enderzeugnisse bestimmt

–   estų k: Või, mis on ette nähtud kasutamiseks üksnes määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklis 4 osutatud lõpptoodetes

–   graikų k: Βoύτυρo πoυ πρooρίζεται απoκλειστικά για τηνν ενσωμάτωση σε ένα από τα τελικά πρoϊόντα πoυ αναφέρoνται στo άρθρo 4 τoυ κανoνισμoύ (ΕΚ) αριθ. 1898/2005

–   anglų k: Βutter for incorporation exclusively into one of the final products referred to in Article 4 of Regulation (EC) No 1898/2005

–   prancūzų k: Beurre destiné exclusivement à l'incorporation dans les produits finaux visés à l'article 4 du règlement (CE) no 1898/2005

–   italų k: Burro destinato esclusivamente all'incorporazione in uno dei prodotti di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1898/2005

–   latvių k: Sviests, kas paredzēts iestrādei (pievienošanai) kā sastāvdaļa tikai kādā no galaproduktiem, kuri minēti Regulas (EK) Nr. 1898/2005 4.pantā

–   lietuvių k: Sviestas, skirtas dėti tik į vieną iš galutinių produktų, nurodytų Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 4 straipsnyje

–   vengrų k: Vaj kizárólag az 1898/2005/EK rendelet 4. cikkében említett végtermékek egyikébe való bedolgozásra

–   maltiečių k: Butir għall-inkorporazzjoni esklussiva f'wieħed mill-prodotti finali msemmija fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1898/2005

–   olandų k: Boter uitsluitend bestemd voor bijmenging in één van de in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1898/2005 bedoelde eindproducten

–   lenkų k: Masło przeznaczone wyłącznie do włączenia do jednego z produktów końcowych, o których mowa w artykule 4 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005

–   portugalų k: Manteiga destinada exclusivamente à incorporação num dos produtos finais referidos no artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005

–   slovakų k: Maslo určené výlučne na vmiešanie do jedného z konečných produktov v súlade s článkom 4 nariadenia (ES) č. 1898/2005

–   slovėnų k: Maslo za dodajanje v izključno enega od končnih proizvodov iz člena 4 Uredbe (ES) št. 1898/2005

–   suomių k: Voi, joka on tarkoitettu yksinomaan käytettäväksi asetuksen (EY) N:o 1898/2005 4 artiklassa tarkoitettuihin lopputuotteisiin

–   švedų k: Smör uteslutande avsett för iblandning i de slutprodukter som avses i artikel 4 förordning (EG) nr 1898/2005

c)

Grietinėlė, į kurią pridėta atsekamųjų medžiagų:

–   ispanų k: Nata con adición de marcadores destinada exclusivamente a su incorporación a uno de los productos finales contemplados en el artículo 4, fórmula B, del Reglamento (CE) no 1898/2005

–   čekų k: Smetana s přídavkem stopovacích látek určená k přimíchání výhradně do jednoho z konečných produktů uvedených v článku 4 kategorii B nařízení (ES) č. 1898/2005

–   danų k: Fløde tilsat røbestoffer, udelukkende til iblanding i færdigvarer, som omhandlet i artikel 4, formel B, i forordning (EF) nr. 1898/2005

–   vokiečių k: Gekennzeichneter Rahm, ausschließlich zur Verarbeitung zu einem der in Artikel 4 Formel B der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 genannten Enderzeugnisse bestimmt

–   estų k: Märgistusainetega koor, mis on ette nähtud kasutamiseks üksnes määruse (EÜ) nr 1898/2005 artikli 4 juhendis B osutatud lõpptoodetes

–   graikų k: Κρέμα γάλακτoς με ιχνoθέτες πoυ πρooρίζεται απoκλειστικά για τηνν ενσωμάτωση σε ένα από τα τελικά πρoϊόντα πoυ αναφέρoνται στo άρθρo 4, τύπoς Β, τoυ κανoνισμoύ (ΕΚ) αριθ. 1898/2005

–   anglų k: Cream to which tracers have been added for incorporation exclusively into one of the final products referred to in Article 4 formula B of Regulation (EC) No 1898/2005

–   prancūzų k: Crème tracée destinée exclusivement à l'incorporation dans les produits finaux visés à l'article 4, formule B, du règlement (CE) no 1898/2005

–   italų k: Burro destinato esclusivamente all'incorporazione in uno dei prodotti di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1898/2005

–   latvių k: Krējums ar pievienotiem marķieriem, kas paredzēts iestrādei (pievienošanai) kā sastāvdaļa tikai kādā no galaproduktiem, kuri minēti Regulas (EK) Nr. 1898/2005 4.panta B formulā

–   lietuvių k: Grietinėlė, į kurią pridėta atsekamųjų medžiagų, skirta dėti tik į vieną iš galutinių produktų, nurodytų Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 4 straipsnio B formulėje

–   vengrų k: Tejszín, amelyhez jelölőanyagokat adtak a kizárólag az 1898/2005/EK rendelet 4. cikkében említett B képlet szerinti végtermékek egyikébe való bedolgozásra

–   maltiečių k: Krema li ġiet miżjuda bi traċċanti għall-inkorporazzjoni esklussiva f'wieħed mill-prodotti finali msemmija fl-Artikolu 4 formula B tar-Regolament (KE) Nru 1898/2005

–   olandų k: Room waaraan verklikstoffen zijn toegevoegd, uitsluitend bestemd voor bijmenging in de in artikel 4, formule B, van Verordening (EG) nr. 1898/2005 bedoelde eindproducten

–   lenkų k: Śmietana, do której dodano znaczniki, przeznaczona wyłącznie do włączenia do jednego z produktów końcowych, o których mowa w artykule 4, receptura B rozporządzenia (WE) nr 1898/2005

–   portugalų k: Nata marcada destinada exclusivamente à incorporação num dos produtos finais referidos no artigo 4.o, fórmula B, do Regulamento (CE) n.o 1898/2005

–   slovakų k: Smotana, do ktorej boli pridané značkovacie látky, na výlučné vmiešanie do konečných produktov uvedených v článku 4 v skupine B nariadenia (ES) č. 1898/2005

–   slovėnų k: Smetana z dodanimi sledljivimi snovmi za dodajanje v izključno enega od končnih proizvodov iz člena 4 formula B Uredbe (ES) št. 1898/2005

–   suomių k: Merkitty kerma, joka on tarkoitettu yksinomaan käytettäväksi asetuksen (EY) N:o 1898/2005 4 artiklan B menettelyssä tarkoitettuihin lopputuotteisiin

–   švedų k: Grädde med tillsats av spårämnen uteslutande avsedd iblandning i de slutprodukter som avses i artikel 4 metod B i förordning (EG) nr 1898/2005

d)

Pieno riebalai, žymimi ex 0405 90 10 KN kodu:

–   ispanų k: Grasa láctea destinada a la fabricación de la mantequilla concentrada contemplada en el artículo 5 del Reglamento (CE) no 1898/2005

–   čekų k: Mléčný tuk určený k použití při výrobě zahuštěného másla podle článku 5 nařízení (ES) č. 1898/2005

–   danų k: Mælkefedt til brug til fremstilling af koncentreret smør, som omhandlet i artikel 5 i forordning (EF) nr. 1898/2005

–   vokiečių k: Milchfett zur Herstellung von Butterfett gemäß Artikel 5 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005

–   estų k: Kontsentreeritud või tootmiseks mõeldud piimarasv vastavalt määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklile 5

–   graikų k: Λιπαρές ύλες του γάλακτος προς χρήση στην παρασκευή συμπυκνωμένου βουτύρου, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1898/2005

–   anglų k: Milkfat intended for use in the manufacture of concentrated butter as referred to in Article 5 of Regulation (EC) No 1898/2005

–   prancūzų k: Matières grasses du lait destinées à la fabrication de beurre concentré au sens de l'article 5 du règlement (CE) no 1898/2005

–   italų k: Grasso del latte destinato alla fabbricazione del burro concentrato di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) no 1898/2005

–   latvių k: Piena tauki, ko saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1898/2005 5.pantu paredzēts izmantot iebiezināta sviesta ražošanai

–   lietuvių k: Pieno riebalai, skirti koncentruoto sviesto gamybai, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 5 straipsnyje

–   vengrų k: Az 1898/2005/EK rendelet 5. cikkében említett vajkoncentrátum előállítása során történő felhasználásra szánt tejzsír

–   maltiečių k: Xaham tal-halib intenzjonat ghall-manifattura ta' butir ikkoncentrat bhal ma hu riferut f' Artiklu 5 ta' Regolament (KE) Nru 1898/2005

–   olandų k: Melkvet, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van boterconcentraat zoals bedoeld in artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1898/2005

–   lenkų k: Tłuszcz mleczny w celu przetworzenia na koncentrat masła zgodnie z art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005

–   portugalų k: Matérias gordas lácteas destinadas ao fabrico da manteiga concentrada referida no artigo 5.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005

–   slovakų k: Mliečny tuk určený na použitie pri výrobe koncentrovaného masla podľa článku 5 nariadenia (ES) č. 1898/2005

–   slovėnų k: Mlečna maščoba za uporabo v proizvodnji zgoščenega masla iz člena 5 Uredbe (ES) št. 1898/2005

–   suomių k: Asetuksen (EY) N:o 1898/2005 5 artiklassa tarkoitetun voiöljyn valmistukseen käytettäväksi tarkoitettu maitorasva

–   švedų k: Mjölkfett avsett att användas för tillverkning av koncentrerat smör enligt artikel 5 i förordning (EG) nr 1898/2005

2.

Tarpiniai produktai

–   ispanų k: Producto intermedio contemplado en el artículo 10 del Reglamento (CE) no 1898/2005 y destinado exclusivamente a su incorporación a uno de los productos finales contemplados en el artículo 4 de dicho Reglamento

–   čekų k: Meziprodukt podle článku 10 nařízení (ES) č. 1898/2005 určený výhradně k přimíchání do jednoho z konečných produktů uvedených v článku 4 téhož nařízení

–   danų k: Mellemprodukt, som omhandlet i artikel 10 i forordning (EF) nr. 1898/2005 udelukkende til iblanding i en af de i artikel 4 i samme forordning omhandlede færdigvarer

–   vokiečių k: Zwischenerzeugnisse gemäß Artikel 10 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005, ausschließlich zur Verarbeitung zu einem der in Artikel 4 derselben Verordnung genannten Enderzeugnisse bestimmt

–   estų k: Määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklis 10 osutatud vahesaadus, mis on ette nähtud kasutamiseks üksnes nimetatud määruse artiklis 4 osutatud lõpptoodetes

–   graikų k: Ενδιάμεσo πρoϊόν πoυ αναφέρεται στo άρθρo 10 τoυ κανoνισμoύ (ΕΚ) αριθ. 1898/2005 και πρooρίζεται απoκλειστικά για ενσωμάτωση σε ένα από τα τελικά πρoϊόντα πoυ αναφέρoνται στo άρθρo 4 τoυ ιδίoυ κανoνισμoύ

–   anglų k: Intermediate product as referred to in Article 10 of Regulation (EC) No 1898/2005 solely for incorporation into one of the final products referred to in Article 4 of that Regulation

–   prancūzų k: Produit intermédiaire visé à l'article 10 du règlement (CE) no 1898/2005 et destiné exclusivement à l'incorporation dans l'un des produits finaux visés à l'article 4 dudit règlement

–   italų k: Prodotto intermedio di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1898/2005 destinato esclusivamente all'incorporazione in uno dei prodotti finali di cui all'articolo 4 dello stesso regolamento

–   latvių k: Starpprodukts (pusfabrikāts), kas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1898/2005 10.pantu paredzēts iestrādei (pievienošanai) kā sastāvdaļa tikai kādā no galaproduktiem, kas norādīti minētās regulas 4.pantā

–   lietuvių k: Tarpinis produktas, nurodytas Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 10 straipsnyje, skirtas dėti tik į vieną iš galutinių produktų, nurodytų šio reglamento 4 straipsnyje

–   vengrų k: Az 1898/2005/EK rendelet 10. cikkében említett köztes termék kizárólag az idézett rendelet 4. cikkében említett végtermékek egyikébe való bedolgozásra

–   maltiečių k: Prodott intermedju kif imsemmi biss fl-Artikolu 10 tar-Regolament (KE) Nru 1898/2005 għall-inkorporazzjoni f'wieħed mill-prodotti finali msemmija fl-Artikolu 4 ta' dak ir-Regolament

–   olandų k: Tussenproduct zoals bedoeld in artikel 10 van Verordening (EG) nr. 1898/2005, uitsluitend bestemd voor bijmenging in één van de in artikel 4 van die verordening bedoelde eindproducten

–   lenkų k: Produkt pośredni, o którym mowa w artykule 10 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005, przeznaczony wyłącznie do włączenia do jednego z produktów końcowych, o których mowa w artykule 4 niniejszego rozporządzenia

–   portugalų k: Produto intermédio referido no artigo 10.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005 e exclusivamente destinado à incorporação num dos produtos finais referidos no artigo 4.o do mesmo regulamento

–   slovakų k: Polotovar uvedený v článku 10 nariadenia (ES) č. 1898/2005 je určený len na vmiešanie do jedného z konečných produktov v súlade s článkom 4 tohto nariadenia

–   slovėnų k: Vmesni proizvod iz člena 10 Uredbe (ES) št. 1898/2005 za dodajanje v izključno enega od končnih proizvodov iz člena 4 navedene uredbe

–   suomių k: Asetuksen (EY) N:o 1898/2005 10 artiklassa tarkoitettu välituote, joka on tarkoitettu yksinomaan käytettäväksi johonkin mainitun asetuksen 4 artiklassa tarkoitetuista lopputuotteista

–   švedų k: Mellanprodukt enligt artikel 10 i förordning (EG) nr 1898/2005, uteslutande avsedd för iblandning i en av de slutprodukter som avses i artikel 4 i samma förordning

Ex 0405 10 30 KN kodu žymimi tarpiniai produktai, nurodyti 4 straipsnio 1 dalies b punkto ii papunktyje, „10 straipsnyje“ pakeičiama į „4 straipsnio 1 dalies b punkto ii papunktyje“.


VIII PRIEDAS

Reglamentas (EB) Nr. 1898/2005

Sviesto, koncentruoto sviesto ir grietinėlės gamyba

Ketvirtis:

Valstybė narė:

A ir B formulės (kiekiai tonomis)

 

Intervencinis sviestas,

į kurį nepridėta atsekamųjų medžiagų

Sviestas, į kurį pridėta atsekamųjų medžiagų

Koncentruotas sviestas (1),

į kurį nepridėta atsekamųjų medžiagų

Koncentruotas sviestas,

į kurį pridėta atsekamųjų medžiagų

4 straipsnio 1 dalies b punkto ii papunktis (2)

Grietinėlė, į kurią nepridėta atsekamųjų medžiagų

Grietinėlė, į kurią pridėta atsekamųjų medžiagų

A formulė

 (3)

 

 

 

 

xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

B formulė

 (3)

 

 

 

 

xxxxxxxxxxxxxxx

 


(1)  5 straipsnio 2 dalyje nurodytų pieno riebalų sunaudotas kiekis; ……………… tonų.

(2)  ex 0405 10 30 KN kodu žymimi tarpiniai produktai, nurodyti 4 straipsnio 1 dalies b punkto ii papunktyje.

(3)  Iš sandėlio paimtas kiekis.


IX PRIEDAS

Reglamentas (EB) Nr. 1898/2005

Sviesto ir koncentruoto sviesto (išreikštus sviesto ekvivalentu) įdėjimas į 4 straipsnio 1 dalies b punkto i papunktyje nurodytus tarpinius produktus

Ketvirtis:

Valstybė narė:

 

A formulė

B formulė

į kurį nepridėta atsekamųjų medžiagų

į kurį pridėta atsekamųjų medžiagų

į kurį nepridėta atsekamųjų medžiagų

į kurį pridėta atsekamųjų medžiagų

Sviesto ekvivalento kiekis (1) tarpiniuose produktuose, nurodytuose 4 straipsnio 1 dalies b punkto i papunktyje

 

 

 

 

iš kurio

KN 1704

KN 1806

KN 19

KN 2106

kita (nurodyti)

 

 

 

 


(1)  Sviestas ir koncentruotas sviestas, išreikšti sviesto ekvivalentu (tonos).


X PRIEDAS

Reglamentas (EB) Nr. 1898/2005

5 straipsnyje nurodytų produktų (tonomis), į kuriuos nepridėta atsekamųjų medžiagų, įdėjimas į galutinius produktus

Ketvirtis:

Valstybė narė:

Naudotojų skaičius:

Galutinis produktas (1)

Sviestas

Koncentruotas sviestas

Grietinėlė

Tarpiniuose produktuose (2)

į kurį nepridėta atsekamųjų medžiagų

į kurį pridėta atsekamųjų medžiagų

4 straipsnio 1 dalies b punkto ii papunktis (3)

į kurį nepridėta atsekamųjų medžiagų

į kurį pridėta atsekamųjų medžiagų

į kurią nepridėta atsekamųjų medžiagų

į kurią pridėta atsekamųjų medžiagų

į kuriuos nepridėta atsekamųjų medžiagų

į kuriuos pridėta atsekamųjų medžiagų

A1

 

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

A2, a, b

 

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

A2, c

 

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

A3

 

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

A4, a

 

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

A4, b

 

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

A5, a

 

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

A5, b

 

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

B1

 

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

B2

 

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx


(1)  Pagal formules, apibrėžimus ir KN kodus, nurodytus 4 straipsnyje.

(2)  ex 0405 10 30 KN kodu žymimi tarpiniai produktai, nurodyti 4 straipsnio 1 dalies b punkto ii papunktyje.

(3)  Sviesto ekvivalento kiekiai, pridėti į tarpinius produktus, nurodytus 4 straipsnio 1 dalies b punkto i papunktyje.


XI PRIEDAS

Reglamentas (EB) Nr. 1898/2005

5 straipsnyje nurodytų produktų (tonomis), į kuriuos nepridėta atsekamųjų medžiagų, įdėjimas į galutinius produktus pagal naudotojų kategorijas (1)

Ketvirtis:

Valstybė narė:

Kategorija: (1)

Naudotojų skaičius:

Galutinis produktas (2)

Sviestas

Koncentruotas sviestas

Grietinėlė

Tarpiniuose produktuose (3)

į kurį nepridėta atsekamųjų medžiagų

į kurį pridėta atsekamųjų medžiagų

4 straipsnio 1 dalies b punkto ii papunktis (4)

į kurį nepridėta atsekamųjų medžiagų

į kurį pridėta atsekamųjų medžiagų

į kurią nepridėta atsekamųjų medžiagų

į kurią pridėta atsekamųjų medžiagų

į kuriuos nepridėta atsekamųjų medžiagų

į kuriuos pridėta atsekamųjų medžiagų

A1

xxxxxxxxxxxxx

 

 

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

 

A2, a, b

xxxxxxxxxxxxx

 

 

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

 

A2, c

xxxxxxxxxxxxx

 

 

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

 

A3

xxxxxxxxxxxxx

 

 

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

 

A4, a

xxxxxxxxxxxxx

 

 

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

 

A4, b

xxxxxxxxxxxxx

 

 

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

 

A5, a

xxxxxxxxxxxxx

 

 

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

 

A5, b

xxxxxxxxxxxxx

 

 

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

 

B1

xxxxxxxxxxxxx

 

 

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

 

B2

xxxxxxxxxxxxx

 

 

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

 


(1)  Lentelė kiekvienos kategorijos įmonei, naudojančiai:

a)

daugiau nei penkias tonas sviesto ekvivalento per mėnesį (stambūs naudotojai)

b)

daugiau nei 12 tonų per metus ir mažiau kaip penkias tonas sviesto ekvivalento per mėnesį (vidutinio dydžio naudotojai).

(2)  Pagal formules, apibrėžimus ir KN kodus, nurodytus 4 straipsnyje.

(3)  ex 0405 10 30 KN kodu klasifikuojami tarpiniai produktai, nurodyti 4 straipsnio 1 dalies b punkto ii papunktyje.

(4)  Sviesto ekvivalento kiekiai, pridėti į tarpinius produktus, nurodytus 4 straipsnio 1 dalies b punkto i papunktyje.


XII PRIEDAS

Reglamentas (EB) Nr. 1898/2005

5 straipsnyje nurodytų produktų (tonomis), į kuriuos nepridėta atsekamųjų medžiagų, dėjimas į galutinius produktus (atliekamas smulkių naudotojų) (1)

Metai:

Valstybė narė:

Naudotojų skaičius:

Galutinis produktas (2)

Sviestas

Koncentruotas sviestas

Grietinėlė

Tarpiniuose produktuose (3)

į kurį nepridėta atsekamųjų medžiagų

į kurį pridėta atsekamųjų medžiagų

4 straipsnio 1 dalies b punkto ii papunktis (4)

į kurį nepridėta atsekamųjų medžiagų

į kurį pridėta atsekamųjų medžiagų

į kurią nepridėta atsekamųjų medžiagų

į kurią pridėta atsekamųjų medžiagų

į kuriuos nepridėta atsekamųjų medžiagų

į kuriuos pridėta atsekamųjų medžiagų

A formulė

xxxxxxxxxxxxx

 

 

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

 

B formulė

xxxxxxxxxxxxx

 

 

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxx

 


(1)  Mažiau nei 12 tonų sviesto ekvivalento per metus sunaudojančios įmonės („smulkūs vartotojai“ su deklaracija ar be jos).

(2)  Pagal formules, apibrėžimus ir KN kodus, nurodytus 4 straipsnyje.

(3)  ex 0405 10 30 KN kodu žymimi tarpiniai produktai, nurodyti 4 straipsnio 1 dalies b punkto ii papunktyje.

(4)  Sviesto ekvivalento kiekiai, pridėti į tarpinius produktus, nurodytus 4 straipsnio 1 dalies b punkto i papunktyje.


XIII PRIEDAS

45 straipsnio 1 dalyje nurodyti įrašai, daromi kontrolinės kopijos T5 104 ir 106 skiltyse

A.

Sviestas, koncentruotas sviestas, grietinėlė ar tarpiniai produktai, skirti dėti į galutinius produktus po to, kai į juos buvo pridėta atsekamųjų medžiagų:

a)

siunčiant intervencinį sviestą, skirtą pridėti atsekamųjų medžiagų:

kontrolinės kopijos T5 104 skiltyje:

–   ispanų k: Mantequilla para la adición de marcadores y la utilización conforme al artículo 6, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) no 1898/2005

–   čekų k: Máslo k přidání stopovacích látek pro použití v souladu s čl. 6, odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 1898/2005

–   danų k: Smør, der skal tilsættes røbestoffer og anvendes i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 1898/2005

–   vokiečių k: Butter, zur Kennzeichnung und zur Verwendung nach Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 bestimmt

–   estų k: Märgistusainetega või, mis on ette nähtud kasutamiseks vastavalt määruse (EÜ) nr 1898/2005 artikli 6 lõikes 1 punktile a

–   graikų k: Βoύτυρo πoυ πρooρίζεται να ιχνoθετηθεί και να χρησιμoπoιηθεί σύμφωνα με τo άρθρo 6 παράγραφος 1 στoιχείo α) τoυ κανoνισμoύ (ΕΚ) αριθ. 1898/2005

–   anglų k: Butter for the addition of tracers for use in accordance with Article 6(1)(a) of Regulation (EC) No 1898/2005

–   prancūzų k: Beurre destiné à être tracé et mis en œuvre conformément à l'article 6, paragraphe 1, point a) du règlement (CE) no 1898/2005

–   italų k: Burro destinato all'aggiunta di rivelatori e alla lavorazione conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1898/2005

–   latvių k: Sviests, kuram paredzēts pievienot marķierus, kas tiks izmantots saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1898/2005 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu

–   lietuvių k: Sviestas, skirtas pridėti atsekamųjų medžiagų, bei naudoti pagal Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 6 straipsnio 1 dalies a punktą

–   vengrų k: Az 1898/2005/EK rendelet 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja értelmében felhasználandó és jelölőanyagok hozzáadására szánt vaj

–   maltiečių k: Butir għaż-żieda ta' traċċi għall-użu b'mod konformi ma' l-Artikolu 6 (1) (a) tar-Regolament (KE) Nru 1898/2005

–   olandų k: Boter bestemd om na toevoeging van verklikstoffen te worden verwerkt overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van Verordening (EG) nr. 1898/2005

–   lenkų k: Masło z przeznaczeniem do dodania znaczników i do wykorzystania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1898/2005

–   portugalų k: Manteiga destinada a ser marcada e transformada em conformidade com o n.o 1, alínea a), do artigo 6.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005

–   slovakų k: Maslo, do ktorého sa majú pridať značkovacie látky a použiť v súlade s článkom 6, ods. 1, písm. (a) nariadenia (ES) č. 1898/2005

–   slovėnų k: Maslo za dodajanje sledljivih snovi za uporabo v skladu s členom 6 (1)(a) Uredbe (ES) št. 1898/2005

–   suomių k: Voi, joka on tarkoitettu merkittäväksi ja jonka käyttötapa on asetuksen (EY) N:o 1898/2005 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukainen

–   švedų k: Smör avsett för tillsättning av spårämnen och för iblandning i enlighet med artikel 6.1 a i förordning (EG) nr 1898/2005

kontrolinės kopijos T5 106 skiltyje:

1)

galutinė įdėjimo į galutinius produktus data;

2)

nuoroda, kaip numatoma panaudoti (A formulė ar B formulė);

b)

intervencinį sviestą siunčiant koncentruoti ir pridėti atsekamųjų medžiagų:

kontrolinės kopijos T5 104 skiltyje:

–   ispanų k: Mantequilla destinada a su concentración, a su utilización y a la adición de marcadores, conforme al artículo 6, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) no 1898/2005

–   čekų k: Máslo k zahuštění a k přidání stopovacích látek pro použití v souladu s čl. 6, odst.1, písm. a) nařízení (ES) č. 1898/2005

–   danų k: Smør, der skal koncentreres, tilsættes røbestoffer og anvendes i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 1898/2005

–   vokiečių k: Butter, zur Verarbeitung zu Butterfett, zur Kennzeichnung und zur Verwendung nach Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 bestimmt

–   estų k: Või, mis on ette nähtud kontsentreerimiseks ja millele lisatakse märgistusaineid ja mis on ette nähtud kasutamiseks vastavalt määruse (EÜ) nr 1898/2005 artikli 6 lõikes 1 punktile a

–   graikų k: Βoύτυρo πoυ πρooρίζεται να συμπυκνωθεί, να ιχνoθετηθεί και να χρησιμoπoιηθεί σύμφωνα με τo άρθρo 6 παράγραφος 1 στoιχείo α) τoυ κανoνισμoύ (ΕΚ) αριθ. 1898/2005

–   anglų k: Butter for concentration and the addition of tracers for use in accordance with Article 6(1)(a) of Regulation (EC) No 1898/2005

–   prancūzų k: Beurre destiné à être concentré et tracé et mis en œuvre conformément à l'article 6, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1898/2005

–   italų k: Burro destinato alla concentrazione, all'aggiunta di rivelatori e alla lavorazione conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1898/2005

–   latvių k: Sviests, kas ir paredzēts koncentrēta sviesta ražošanai un kuram paredzēts pievienot marķierus, kas tiks izmantots saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1898/2005 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu

–   lietuvių k: Sviestas, skirtas koncentruoti ir pridėti atsekamųjų medžiagų, bei naudoti pagal Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 6 straipsnio 1 dalies a punktą

–   vengrų k: Az 1898/2005/EK rendelet 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja értelmében felhasználandó, koncentrálásra és jelölőanyagok hozzáadására szánt vaj

–   maltiečių k: Butir għall-konċentrazzjoni u ż-żieda ta' traċċanti għall-użu b'mod konformi ma' l-Artikolu 6 (1) (a) tar- Regolament (KE) Nru 1898/2005

–   olandų k: Boter, bestemd voor verwerking tot boterconcentraat en toevoeging van verklikstoffen, met het oog op verdere verwerking overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van Verordening (EG) nr. 1898/2005

–   lenkų k: Masło z przeznaczeniem do przetworzenia na masło skoncentrowane i dodania znaczników, do wykorzystania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1898/2005

–   portugalų k: Manteiga destinada a ser concentrada e marcada e transformada em conformidade com o n.o 1, alínea a) do artigo 6.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005

–   slovakų k: Maslo na koncentráciu a pridávanie značkovacích látok s použitím v súlade s článkom 6. ods. 1, pism. (a) nariadenia (ES) č. 1898/2005

–   slovėnų k: Maslo za dodajanje sledljivih snovi za uporabo v skladu s členom 6 (1)(a) Uredbe (ES) št. 1898/2005

–   suomių k: Voi, joka on tarkoitettu merkittäväksi ja jonka käyttötapa on asetuksen (EY) N:o 1898/2005 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukainen

–   švedų k: Smör avsett för förädling till koncentrerat smör, för tillsättning av spårämnen och för iblandning i enlighet med artikel 6.1 a i förordning (EG) nr 1898/2005

kontrolinės kopijos T5 106 skiltyje:

1)

galutinė pridėjimo į galutinius produktus data;

2)

nuoroda, kaip numatoma panaudoti (A formulė ar B formulė);

c)

siunčiant tarpinį produktą, į kurį buvo pridėta atsekamųjų medžiagų, sviestą, intervencinį sviestą arba koncentruotą sviestą, į kuriuos buvo pridėta atsekamųjų medžiagų, skirtus dėti tiesiogiai į galutinius produktus ar į tarpinį produktą:

kontrolinės kopijos T5 104 skiltyje:

–   ispanų k: Mantequilla con adición de marcadores destinada a ser incorporada a los productos finales previstos en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1898/2005, en su caso, a través de un producto intermedio contemplado en el artículo 10

o

Mantequilla concentrada con adición de marcadores destinada a ser incorporada a los productos finales previstos en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1898/2005, en su caso, a través de un producto intermedio contemplado en el artículo 10 (1)

o

Producto intermedio con adición de marcadores contemplado en el artículo 10 (2) destinado a ser incorporado a los productos finales previstos en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1898/2005

–   čekų k: Máslo s přidanými stopovacími látkami určené k přimíchání do konečných produktů podle článku 4 nařízení (ES) č. 1898/2005 případně prostřednictvím nebo do meziproduktu podle článku 10

nebo

Zahuštěné máslo s přidanými stopovacími látkami určené k přimíchání přímo do konečného produktu podle článku 4 nařízení (ES) č. 1898/2005 případně prostřednictvím nebo do meziproduktu podle článku 10 (1)

nebo

Meziprodukt podle článku 10 (2) s přidanými stopovacími látkami určený k přimíchání do konečných produktů uvedených v článku 4 nařízení (ES) č. 1898/2005

–   danų k: Smør tilsat røbestoffer, bestemt til iblanding i færdigvarer som omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1898/2005, eller i givet fald via et mellemprodukt, som omhandlet i artikel 10

eller

Koncentreret smør tilsat røbestoffer, bestemt til iblanding i færdigvarer som omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1898/2005, i givet fald via et mellemprodukt, som omhandlet i artikel 10 (1)

eller

Mellemprodukt tilsat røbestoffer, som omhandlet i artikel 10 (2), bestemt til iblanding i færdigvarer, som omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1898/2005

–   vokiečių k: Gekennzeichnete Butter, zur Beimischung zu den in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 bezeichneten Enderzeugnissen bestimmt, gegebenenfalls über ein Zwischenerzeugnis gemäß Artikel 10

oder

Gekennzeichnetes Butterfett, zur Beimischung zu den in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 bezeichneten Enderzeugnissen bestimmt, gegebenenfalls über ein Zwischenerzeugnis gemäß Artikel 10 (1)

oder

Gekennzeichnetes Zwischenerzeugnis gemäß Artikel 10 (2), zur Beimischung zu den in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 bezeichneten Enderzeugnissen bestimmt

–   estų k: Märgistusainetega või kasutamiseks määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklis 4 osutatud lõpptootes või vajadusel läbi mõne artiklis 10 osutatud vahetoote

või

Märgistusainetega kontsentreeritud või otsekasutamiseks määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklis 4 osutatud lõpptootes või vajadusel läbi mõne artiklis 10 (1) osutatud vahetoote

või

Artiklis 10 (2) osutatud märgistusainetega vahetoode kasutamiseks määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklis 4 osutatud lõpptootes

–   graikų k: Βούτυρο στο οποίο έχουν προστεθεί ιχνηθέτες προς ενσωμάτωση στα τελικά προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1898/2005 ή, κατά περίπτωση, με τη χρησιμοποίηση ενδιάμεσου προϊόντος που αναφέρεται στο άρθρο 10

ή

Συμπυκνωμένο βούτυρο στο οποίο έχουν προστεθεί ιχνηθέτες, προς ενσωμάτωση κατευθείαν στα τελικά προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1898/2005 ή, κατά περίπτωση, με τη χρησιμοποίηση ενδιάμεσου προϊόντος που αναφέρεται στο άρθρο 10 (1)

ή

Ενδιάμεσο προϊόν ιχνοθετημένο, που αναφέρεται στο άρθρο 10 (2), που προορίζεται να ενσωματωθεί στα τελικά προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1898/2005

–   anglų k: Butter to which tracers have been added for incorporation into the final products referred to in Article 4 of Regulation (EC) No 1898/2005 or, where appropriate, via an intermediate product as referred to in Article 10

or

Concentrated butter to which tracers have been added for incorporation directly into a final product as referred to in Article 4 of Regulation (EC) No 1898/2005 or, where appropriate, via an intermediate product as referred to in Article 10 (1)

or

Intermediate product as referred to in Article 10 (2) to which tracers have been added for incorporation into the final products referred to in Article 4 of Regulation (EC) No 1898/2005

–   prancūzų k: Beurre tracé destiné à être incorporé dans les produits finaux visés à l'article 4 du règlement (CE) no 1898/2005, le cas échéant via un produit intermédiaire visé à l'article 10

ou

beurre concentré tracé destiné à être incorporé dans les produits finaux visés à l'article 4 du règlement (CE) no 1898/2005, le cas échéant via un produit intermédiaire visé à l'article 10 (1)

ou

produit intermédiaire tracé visé à l'article 10 (2) du règlement (CE) no 1898/2005 destiné à être incorporé dans les produits finaux visés à l'article 4

–   italų k: Burro contenente rivelatori, destinato all'incorporazione nei prodotti finali di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1898/2005, eventualmente tramite un prodotto intermedio di cui all'articolo 10

o

Burro concentrato contenente rivelatori, destinato all'incorporazione nei prodotti finali di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1898/2005, eventualmente tramite un prodotto intermedio di cui all'articolo 10 (1)

o

Prodotto intermedio contenente rivelatori di cui all'articolo 10 (2) destinato all'incorporazione nei prodotti finali di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1898/2005

–   latvių k: Sviests ar pievienotiem marķieriem, kas paredzēts iestrādei (pievienošanai) Regulas (EK) Nr. 1898/2005 4.pantā minētajos galaproduktos vai attiecīgā gadījumā starpproduktā (pusfabrikātā) saskaņā ar 10.pantu

vai

Koncentrēts sviests ar pievienotiem marķieriem, kas paredzēts iestrādei (pievienošanai) tieši kādā Regulas (EK) Nr. 1898/2005 4.pantā minētā galaproduktā vai attiecīgā gadījumā starpproduktā (pusfabrikātā) saskaņā ar 10.pantu (1)

vai

Starpprodukts (pusfabrikāts) ar pievienotiem marķieriem saskaņā ar 10.pantu (2), kas paredzēts iestrādei (pievienošanai) Regulas (EK) Nr. 1898/2005 4.pantā minētos galaproduktos

–   lietuvių k: Sviestas, į kurį pridėta atsekamųjų medžiagų, skirtas dėti tiesiogiai į galutinį produktą, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 4 straipsnyje, arba, tam tikrais atvejais, į tarpinį produktą, kaip nurodyta 10 straipsnyje

arba

Koncentruotas sviestas, į kurį pridėta atsekamųjų medžiagų, skirtas dėti tiesiogiai į galutinį produktą, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 4 straipsnyje, arba, tam tikrais atvejais, į tarpinį produktą, kaip nurodyta 10 straipsnyje (1)

arba

Tarpinis produktas, kaip nurodyta 10 straipsnyje (2), į kurį pridėta atsekamųjų medžiagų, skirtas dėti tiesiogiai į galutinį produktą, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 4 straipsnyje

–   vengrų k: Vaj, amelyhez jelölőanyagokat adtak a közvetlenül az 1898/2005/EK rendelet 4. cikkében említett végtermékekbe való bedolgozás, vagy adott esetben egy, a 10. cikkben említett köztes terméken keresztül történő bedolgozás céljából

vagy

Vajkoncentrátum, amelyhez jelölőanyagokat adtak a közvetlenül az 1898/2005/EK rendelet 4. cikkében említett végtermékbe való bedolgozás, vagy adott esetben egy, a 10. cikkben (1) említett köztes terméken keresztül történő bedolgozás céljából

vagy

A 10. cikkben (2) említett köztes termék, amelyhez jelölőanyagokat adtak az 1898/2005/EK rendelet 4. cikkében említett végtermékekbe való bedolgozás céljából

–   maltiečių k: Butir li ġiet miżjuda bi traċċanti għall-inkorporazzjoni fil-prodotti finali msemmija fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1898/2005 jew fi prodott intermedju kif imsemmi fl-Artikolu 10

jew

Butir ikkonċentrat li ġiet miżjuda bi traċċanti għall-inkorporazzjoni diretta fi prodott finali kif imsemmi fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1898/2005 jew fi prodott intermedju kif imsemmi fl-Artikolu 10 (1)

jew

Prodott intermedjat kif imsemmi fl-Artikolu 10 (2) li ġie miżjud bi traċċanti għall-inkorporazzjoni fi prodott finali msemmi fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1898/2005

–   olandų k: Boter waaraan verklikstoffen zijn toegevoegd, bestemd voor bijmenging, in voorkomend geval via een in artikel 10 bedoeld tussenproduct, in de in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1898/2005 bedoelde eindproducten

of

Boterconcentraat waaraan verklikstoffen zijn toegevoegd, bestemd voor bijmenging, in voorkomend geval via een in artikel 10 (1) bedoeld tussenproduct, in de in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1898/2005 bedoelde eindproducten

of

In artikel 10 (2) bedoeld tussenproduct waaraan verklikstoffen zijn toegevoegd, bestemd voor bijmenging in de in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1898/2005 bedoelde eindproducten

–   lenkų k: Masło, do którego dodano wskaźniki przeznaczone do włączenia do produktów gotowych, o których mowa w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005, gdzie stosowne, poprzez produkt pośredni zgodnie z art. 10

lub

Masło skoncentrowane, do którego dodano wskaźniki przeznaczone do włączenia do produktów gotowych, o których mowa w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005, gdzie stosowne, poprzez produkt pośredni zgodnie z art. 10 (1)

lub

Produkt pośredni, do którego dodano wskaźniki, zgodnie z art. 10 (2) przeznaczony do włączenia do produktów gotowych, o których mowa w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005

–   portugalų k: Manteiga marcada destinada a ser incorporada nos produtos finais referidos no artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005, eventualmente por via de um produto intermédio referido no artigo 10.o

ou

Manteiga concentrada marcada destinada a ser incorporada nos produtos finais referidos no artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005, eventualmente por via de um produto intermédio referido no artigo 10.o  (1)

ou

Produto intermédio marcado referido no artigo 10.o  (2) destinado a ser incorporado nos produtos finais referidos no artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005

–   slovakų k: Maslo, do ktorého boli pridané značkovacie látky, na vmiešanie do konečných produktov podľa článku 4 nariadenia (ES) č. 1898/2005 alebo prípadne prostredníctvom medziproduktu podľa článku 10

alebo

Koncentrované maslo, do ktorého boli pridané značkovacie látky, na priame vmiešanie do konečných produktov podľa článku 4 nariadenia (ES) č. 1898/2005 alebo prípadne prostredníctvom medziproduktu podľa článku 10 (1)

alebo

Medziprodukt uvedený v článku 10 (2), do ktorého majú byť pridané značkovacie látky, na vmiešanie do konečných produktov podľa článku 4 nariadenia (ES) č. 1898/2005

–   slovėnų k: Maslo z dodanimi sledljivimi snovmi za dodajanje v končne proizvode iz člena 4 Uredbe (ES) št. 1898/2005 ali, kadar je to primerno, po vmesnem proizvodu iz člena 10

ali

Zgoščeno maslo z dodanimi sledljivimi snovmi za dodajanje v končni proizvod iz člena 4 Uredbe (ES) št. 1898/2005 ali, kadar je to primerno, po vmesnem proizvodu iz člena 10 (1)

ali

Vmesni proizvod iz člena 10 (2) z dodanimi sledljivimi snovmi za dodajanje v končne proizvode iz člena 4 Uredbe (ES) št. 1898/2005

–   suomių k: Merkitty voi, joka on tarkoitettu käytettäväksi asetuksen (EY) N:o 1898/2005 4 artiklassa tarkoitettuihin lopputuotteisiin, tarvittaessa 10 artiklassa tarkoitetun välituotteen kautta

tai

Merkitty voiöljy, joka on tarkoitettu käytettäväksi asetuksen (EY) N:o 1898/2005 4 artiklassa tarkoitettuihin lopputuotteisiin, tarvittaessa 10 artiklassa (1) tarkoitetun välituotteen kautta

tai

Edellä 10 artiklassa (2) tarkoitettu merkitty välituote, joka on tarkoitettu käytettäväksi asetuksen (EY) N:o 1898/2005 4 artiklassa tarkoitettuihin lopputuotteisiin

–   švedų k: Smör med tillsats av spårämnen avsett för iblandning i de slutprodukter som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 1898/2005, i förekommande fall via den mellanprodukt som avses i artikel 10

eller

Koncentrerat smör med tillsats av spårämnen avsett för iblandning i de slutprodukter som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 1898/2005, i förekommande fall via den mellanprodukt som avses i artikel 10 (1)

eller

Mellanprodukt med tillsats av spårämnen i enlighet med artikel 10 (2), avsedd att blandas i de slutprodukter som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 1898/2005

kontrolinės kopijos T5 106 skiltyje:

1)

galutinė įdėjimo į galutinius produktus data;

2)

nuoroda, kaip numatoma panaudoti (A formulė ar B formulė);

3)

kai taikoma, intervencinio sviesto, sviesto ar koncentruoto sviesto, sunaudoto tarpiniam produktui gaminti, masė;

d)

siunčiant grietinėlę, į kurią buvo pridėta atsekamųjų medžiagų, skirtą įdėti į galutinius produktus:

kontrolinės kopijos T5 104 skiltyje:

–   ispanų k: Nata con adición de marcadores destinada a su incorporación a los productos contemplados en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1898/2005

–   čekų k: Smetana s přídavkem stopovacích látek určená k přimíchání do produktů uvedených v článku 4 nařízení (ES) č. 1898/2005

–   danų k: Fløde tilsat røbestoffer, bestemt til iblanding i produkter, som omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1898/2005

–   vokiečių k: Gekennzeichneter Rahm zur Beimischung zu Erzeugnissen gemäß Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005

–   estų k: Märgistusainetega koor, mis on ette nähtud kasutamiseks määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklis 4 osutatud tootes

–   graikų k: Κρέμα γάλακτoς ιχνoθετημένη, πoυ πρooρίζεται να ενσωματωθεί στα πρoϊόντα πoυ αναφέρoνται στo άρθρo 4 τoυ κανoνισμoύ (ΕΚ) αριθ. 1898/2005

–   anglų k: Cream to which tracers have been added for incorporation into the products referred to in Article 4 of Regulation (EC) No 1898/2005

–   prancūzų k: Crème tracée destinée à être incorporée dans les produits visés à l'article 4 du règlement (CE) no 1898/2005

–   italų k: Crema contenente rivelatori destinata ad essere incorporata nei prodotti di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1898/2005

–   latvių k: Krējums ar pievienotiem marķieriem, kas paredzēts iestrādei (pievienošanai) Regulas (EK) Nr. 1898/2005 4. pantā minētos produktos

–   lietuvių k: Grietinėlė, į kurią pridėta atsekamųjų medžiagų, skirta dėti į produktus, nurodytus Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 4 straipsnyje

–   vengrų k: Tejszín, amelyhez jelölőanyagokat adtak az 1898/2005/EK rendelet 4. cikkében említett termékekbe való bedolgozásra

–   maltiečių k: Krema li ġiet miżjuda bi traċċanti għall- inkorporazzjoni fil-prodotti msemmija fl-Artikolu 4 tar- Regolament (KE) Nru 1898/2005

–   olandų k: Room waarin verklikstoffen zijn toegevoegd, bestemd voor bijmenging in de in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1898/2005 bedoelde producten

–   lenkų k: Śmietana, do której dodano znaczniki, przeznaczona do włączenia do jednego z produktów, o których mowa w artykule 4 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005

–   portugalų k: Nata marcada destinada a ser incorporada nos produtos referidos no artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005

–   slovakų k: Smotana, do ktorej boli pridané značkovacie látky, na vmiešavanie do tovarov uvedených v článku 4 nariadenia (ES) č. 1898/2005

–   slovėnų k: Smetana z dodanimi sledljivimi snovmi za dodajanje k proizvodom iz člena 4 Uredbe (ES) št. 1898/2005

–   suomių k: Merkitty kerma, joka on tarkoitettu käytettäväksi asetuksen (EY) N:o 1898/2005 4 artiklassa tarkoitettuihin tuotteisiin

–   švedų k: Grädde med tillsats av spårämnen avsedd att blandas i de produkter som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 1898/2005

kontrolinės kopijos T5 106 skiltyje:

1)

galutinė įdėjimo į galutinius produktus data;

2)

nuoroda, kaip numatoma panaudoti (B formulė).

B.

Intervencinis sviestas, koncentruotas sviestas ar tarpiniai produktai, skirti įdėti į galutinius produktus:

a)

siunčiant intervencinį sviestą koncentruoti:

kontrolinės kopijos T5 104 skiltyje:

–   ispanų k: Mantequilla para ser concentrada y utilizada conforme al artículo 6, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 1898/2005

–   čekų k: Máslo k zahuštění a k přidání stopovacích látek pro použití v souladu s čl. 6, odst.1, písm. a) nařízení (ES) č. 1898/2005

–   danų k: Smør, der skal koncentreres og anvendes i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 1898/2005

–   vokiečių k: Butter, zur Verarbeitung zu Butterfett und zur Verwendung gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 bestimmt

–   estų k: Või, mis on ette nähtud kontsentreerimiseks ja kasutamiseks vastavalt määruse (EÜ) nr 1898/2005 artikli 6 lõikes 1 punktile b

–   graikų k: Βoύτυρo πoυ πρooρίζεται να συμπυκνωθεί και να χρησιμoπoιηθεί σύμφωνα με τo άρθρo 6 παράγραφος 1 στoιχείo β) τoυ κανoνισμoύ (ΕΚ) αριθ. 1898/2005

–   anglų k: Butter for concentration and use in accordance with Article 6(1)(b) of Regulation (EC) No 1898/2005

–   prancūzų k: Beurre destiné à être concentré et mis en œuvre conformément à l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1898/2005

–   italų k: Burro destinato alla concentrazione e alla lavorazione conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 1898/2005

–   latvių k: Sviests koncentrēšanai un izmantošanai saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1898/2005 6.panta 1.punkta b) apakšpunktu

–   lietuvių k: Sviestas, skirtas koncentruoti ir naudoti pagal Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 6 straipsnio 1 dalies b punktą

–   vengrų k: Az 1898/2005/EK rendelet 6. cikke (1) bekezdése b) pontjának megfelelően koncentrálásra és felhasználásra szánt vaj

–   maltiečių k: Butir għall-konċentrazzjoni u għall-użu f' konformità ma' l-Artikolu 6 (1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 1898/2005

–   olandų k: Boter, bestemd voor verwerking tot boterconcentraat, met het oog op verdere verwerking overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 1898/2005

–   lenkų k: Masło z przeznaczeniem do przetworzenia na masło skoncentrowane i wykorzystania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia (WE) nr 1898/2005

–   portugalų k: Manteiga destinada a ser concentrada e transformada em conformidade com o n.o 1, alínea b) do artigo 6.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005

–   slovakų k: Maslo na koncentráciu a použitie v súlade s článkom 6. ods. 1, pism. (b) nariadenia (ES) č. 1898/2005

–   slovėnų k: Maslo za zgoščevanje in uporabo v skladu s členom 6 (1)(b) Uredbe (ES) št. 1898/2005

–   suomių k: Voi, joka on tarkoitettu voiöljyn valmistukseen tai merkitsemiseen tai jonka käyttötarkoitus on asetuksen (EY) N:o 1898/2005 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukainen

–   švedų k: Smör avsett för förädling till koncentrerat smör, för tillsättning av spårämnen och för iblandning i enlighet med artikel 6.1 a i förordning (EG) nr 1898/2005

kontrolinės kopijos T5 106 skiltyje:

1)

galutinė įdėjimo į galutinius produktus data;

2)

nuoroda, kaip numatoma panaudoti (A formulė ar B formulė);

b)

siunčiant tarpinį produktą, pagamintą naudojant intervencinį sviestą, sviestą arba koncentruotą sviestą, arba siunčiant intervencinį sviestą ar koncentruotą sviestą, skirtus tiesiogiai įdėti į galutinius produktus, arba, jei taikoma, į tarpinį produktą:

kontrolinės kopijos T5 104 skiltyje:

–   ispanų k: Mantequilla con adición de marcadores destinada a ser incorporada a los productos finales previstos en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1898/2005, en su caso, a través de un producto intermedio contemplado en el artículo 10

o

Mantequilla concentrada con adición de marcadores destinada a ser incorporada a los productos finales previstos en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1898/2005, en su caso, a través de un producto intermedio contemplado en el artículo 10 (1)

o

Producto intermedio con adición de marcadores contemplado en el artículo 10 destinado a ser incorporado a los productos finales previstos en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1898/2005

–   čekų k: Máslo s přidanými stopovacími látkami určené k přimíchání do konečných produktů podle článku 4 nařízení (ES) č. 1898/2005 případně prostřednictvím nebo do meziproduktu podle článku 10

nebo

Zahuštěné máslo s přidanými stopovacími látkami určené k přimíchání přímo do konečného produktu podle článku 4 nařízení (ES) č. 1898/2005 případně prostřednictvím nebo do meziproduktu podle článku 10 (1)

nebo

Meziprodukt podle článku 10 s přidanými stopovacími látkami určený k přimíchání do konečných produktů uvedených v článku 4 nařízení (ES) č. 1898/2005

–   danų k: Smør tilsat røbestoffer, bestemt til iblanding i færdigvarer, som omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1898/2005, eller i givet fald via et mellemprodukt, som omhandlet i artikel 10

eller

Koncentreret smør tilsat røbestoffer, bestemt til iblanding i færdigvarer, som omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1898/2005, i givet fald via et mellemprodukt, som omhandlet i artikel 10 (1)

eller

Mellemprodukt tilsat røbestoffer, som omhandlet i artikel 10, bestemt til iblanding i færdigvarer, som omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1898/2005

–   vokiečių k: Butter, zur Verwendung zu den in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 bezeichneten Enderzeugnissen bestimmt, gegebenenfalls über ein Zwischenerzeugnis gemäß Artikel 10

oder

Butterfett, zur Verwendung zu den in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 bezeichneten Enderzeugnissen bestimmt, gegebenenfalls über ein Zwischenerzeugnis gemäß Artikel 10 (1)

oder

Zwischenerzeugnis gemäß Artikel 10, zur Verarbeitung zu den in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 bezeichneten Enderzeugnissen bestimmt

–   estų k: Või, mis on ette nähtud vahetuks kasutamiseks määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklis 4 osutatud lõpptootes või artiklis 10 osutatud vahetootes

või

Kontsentreeritud või, mis on ette nähtud vahetuks kasutamiseks määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklis 4 osutatud lõpptootes või artiklis 10 (1) osutatud vahetootes

või

Artiklis 10 osutatud vahetoode, mis on ette nähtud kasutamiseks määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklis 4 osutatud lõpptootes

–   graikų k: Βoύτυρo πoυ πρooρίζεται να ενσωματωθεί απευθείας στα τελικά πρoϊόντα πoυ αναφέρoνται στo άρθρo 4 τoυ κανoνισμoύ (ΕΚ) αριθ. 1898/2005, ή, κατά περίπτωση, μέσω ενός ενδιάμεσoυ πρoϊόντoς πoυ αναφέρεται στo άρθρo 10

ή

Συμπυκνωμένo βoύτυρo πoυ πρooρίζεται να ενσωματωθεί απευθείας στα τελικά πρoϊόντα πoυ αναφέρoνται στo άρθρo 4 τoυ κανoνισμoύ (ΕΚ) αριθ. 1898/2005, ή, κατά περίπτωση, μέσω ενός ενδιάμεσoυ πρoϊόντoς πoυ αναφέρεται στo άρθρo 10 (1)

ή

Ενδιάμεσo πρoϊόν πoυ αναφέρεται στo άρθρo 10, πoυ πρooρίζεται να ενσωματωθεί στα τελικά πρoϊόντα πoυ αναφέρoνται στo άρθρo 4 τoυ κανoνισμoύ (ΕΚ) αριθ. 1898/2005

–   anglų k: Butter for incorporation directly into a final product as referred to in Article 4 of Regulation (EC) No 1898/2005 or, where appropriate, via an intermediate product as referred to in Article 10

or

Concentrated butter for incorporation directly into a final product as referred to in Article 4 of Regulation (EC) No 1898/2005 or, where appropriate, via an intermediate product as referred to in Article 10 (1)

or

Intermediate product as referred to in Article 10 for incorporation into a final product as referred to in Article 4 of Regulation (EC) No 1898/2005

–   prancūzų k: Beurre destiné à être incorporé dans les produits finaux visés à l'article 4 du règlement (CE) no 1898/2005, le cas échéant via un produit intermédiaire visé à l'article 10

ou

beurre concentré destiné à être incorporé dans les produits finaux visés à l'article 4 du règlement (CE) no 1898/2005, le cas échéant via un produit intermédiaire visé à l'article 10 (1)

ou

produit intermédiaire visé à l'article 10 du règlement (CE) no 1898/2005 destiné à être incorporé dans les produits finaux visés à l'article 4

–   italų k: Burro destinato all'incorporazione nei prodotti finali di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1898/2005, eventualmente tramite un prodotto intermedio di cui all'articolo 10

o

Burro concentrato destinato all'incorporazione nei prodotti finali di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1898/2005, eventualmente tramite un prodotto intermedio di cui all'articolo 10 (1)

o

Prodotto intermedio di cui all'articolo 10 destinato all'incorporazione nei prodotti finali di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1898/2005

–   latvių k: Sviests iestrādei (pievienošanai) tieši kādā galaproduktā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1898/2005 4.pantu vai starpproduktā (pusfabrikātā) saskaņā ar 10.pantu

vai

Koncentrēts sviests iestrādei (pievienošanai) tieši kādā galaproduktā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1898/2005 4.pantu vai starpproduktā (pusfabrikātā) saskaņā ar 10.pantu (1)

vai

Starpprodukts (pusfabrikāts) saskaņā ar 10.pantu iestrādei (pievienošanai) kādā galaproduktā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1898/2005 4.pantu

–   lietuvių k: Sviestas, skirtas dėti tiesiogiai į galutinį produktą, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 4 straipsnyje, arba į tarpinį produktą, kaip nurodyta 10 straipsnyje

arba

Koncentruotas sviestas, skirtas dėti tiesiogiai į galutinį produktą, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 4 straipsnyje, arba į tarpinį produktą, kaip nurodyta 10 straipsnyje (1)

arba

Tarpinis produktas, kaip nurodyta 10 straipsnyje, skirtas dėti į galutinį produktą, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 4 straipsnyje

–   vengrų k: Az 1898/2005/EK rendelet 4. cikkében említett végtermékbe vagy a rendelet 10. cikkében említett köztes termékbe való közvetlen bedolgozás céljára szánt vaj

vagy

Az 1898/2005/EK rendelet 4. cikkében említett végtermékbe vagy a rendelet 10. cikkében (1) említett köztes termékbe való közvetlen bedolgozás céljára szánt vajkoncentrátum

vagy

Az 1898/2005/EK rendelet 10. cikkében említett köztes termék a rendelet 4. cikkében említett végtermékbe való bedolgozás céljára

–   maltiečių k: Butir għall-inkorparazzjoni diretta fi prodott finali kif imsemmi fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1898/2005 jew fi prodott intermedju kif imsemmi fl-Artikolu 10

jew

Butir ikkonċentrat għall-inkorporazzjoni diretta fi prodott finali kif imsemmi fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1898/2005 jew fi prodott intermedju kif imsemmi fl-Artikolu 10 (1)

jew

Prodott intermedju kif imsemmi fl-Artikoli 10 għall-inkorporazzjoni fi prodott finali kif imsemmi fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1898/2005

–   olandų k: Boter, bestemd voor bijmenging, in voorkomend geval via een in artikel 10 bedoeld tussenproduct, in de in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1898/2005 bedoelde eindproducten

of

Boterconcentraat, bestemd voor bijmenging, in voorkomend geval via een in artikel 10 (1) bedoeld tussenproduct, in de in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1898/2005 bedoelde eindproducten

of

In artikel 10 bedoeld tussenproduct, bestemd voor bijmenging in de in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1898/2005 bedoelde eindproducten

–   lenkų k: Masło z przeznaczeniem do włączenia bezpośrednio do produktu końcowego, o którym mowa w artykule 4 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005 gdzie stosowne, poprzez produktu pośredniego, o którym mowa w artykule 10

lub

Masło skoncentrowane z przeznaczeniem do włączenia bezpośrednio do produktu końcowego, o którym mowa w artykule 4 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005 gdzie stosowne, poprzez produktu pośredniego, o którym mowa w artykule 10 (1)

lub

Produkt pośredni, o którym mowa w artykule 10, z przeznaczeniem do włączenia do produktu końcowego, o którym mowa w artykule 4 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005

–   portugalų k: Manteiga destinada a ser incorporada nos produtos finais referidos no artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005, eventualmente por via de um produto intermédio referido no artigo 10.o

ou

Manteiga concentrada destinada a ser incorporada nos produtos finais referidos no artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005, eventualmente por via de um produto intermédio referido no artigo 10.o  (1)

ou

Produto intermédio referido no artigo 10.o destinado a ser incorporado nos produtos finais referidos no artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005

–   slovakų k: Maslo na vmiešavanie priamo do konečných produktov podľa článku 4 nariadenia (ES) č. 1898/2005 alebo do polotovaru podľa článku 10

alebo

Koncentrované maslo na vmiešavanie priamo do konečných produktov podľa článku 4 nariadenia (ES) č. 1898/2005 alebo do polotovaru podľa článku 10 (1)

alebo

Polotovar, ktorý sa uvádza v článku 10 na vmiešavanie do konečných produktov podľa článku 4 nariadenia (ES) č. 1898/2005

–   slovėnų k: Maslo za neposredno dodajanje v končni proizvod iz člena 4 Uredbe (ES) št. 1898/2005 ali, kadar je to primerno, po vmesnem proizvod iz člena 10

ali

Zgoščeno maslo za neposredno dodajanje v končni proizvod iz člena 4 Uredbe (ES) št. 1898/2005 ali, kadar je to primerno, po vmesnem proizvod iz člena 10 (1)

ali

Vmesni proizvod iz člena 10 za dodajanje v končni proizvod iz člena 4 Uredbe (ES) št. 1898/2005

–   suomių k: Voi, joka on tarkoitettu käytettäväksi asetuksen (EY) N:o 1898/2005 4 artiklassa tarkoitettuihin lopputuotteisiin tarvittaessa 10 artiklassa tarkoitetun välituotteen kautta

tai

Voiöljy, joka on tarkoitettu käytettäväksi asetuksen (EY) N:o 1898/2005 4 artiklassa tarkoittuihin lopputuotteisiin tarvittaessa 10 (1) artiklassa tarkoitetun välituotteen kautta

tai

Edellä 10 artiklassa tarkoitettu välituote, joka on tarkoitettu käytettäväksi asetuksen (EY) N:o 1898/2005 4 artiklassa tarkoitettuihin lopputuotteisiin

–   švedų k: Smör avsett för iblandning i de slutprodukter som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 1898/2005, i förekommande fall via den mellanprodukt som avses i artikel 10

eller

Koncentrerat smör avsett för iblandning i de slutprodukter som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 1898/2005, i förekommande fall via den mellanprodukt som avses i artikel 10 (1)

eller

Mellanprodukt i enlighet med artikel 10 avsedd för iblandning i de slutprodukter som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 1898/2005

kontrolinės kopijos T5 106 skiltyje:

1)

galutinė įdėjimo į galutinius produktus data;

2)

nuoroda, kaip numatoma panaudoti (A formulė ar B formulė);

3)

kai taikoma, intervencinio sviesto ar koncentruoto sviesto, sunaudoto tarpiniam produktui gaminti, masė.

C.

Pieno riebalai, žymimi ex 0405 90 10 KN kodu.

Siunčiant pieno riebalus, skirtus naudoti koncentruotam sviestui:

kontrolinės kopijos T5 104 skiltyje:

–   ispanų k: Grasa láctea destinada a la fabricación de la mantequilla concentrada contemplada en el artículo 5 del Reglamento (CE) no 1898/2005

–   čekų k: Mléčný tuk určený k použití při výrobě zahuštěného másla podle článku 5 nařízení (ES) č. 1898/2005

–   danų k: Mælkefedt til brug til fremstilling af koncentreret smør, som omhandlet i artikel 5 i forordning (EF) nr. 1898/2005

–   vokiečių k: Milchfett zur Herstellung von Butterfett gemäß Artikel 5 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005

–   estų k: Kontsentreeritud või tootmiseks mõeldud piimarasv vastavalt määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklile 5

–   graikų k: Λιπαρές ύλες του γάλακτος προς χρήση στην παρασκευή συμπυκνωμένου βουτύρου, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1898/2005

–   anglų k: Milkfat intended for use in the manufacture of concentrated butter as referred to in Article 5 of Regulation (EC) No 1898/2005

–   prancūzų k: Matières grasses du lait destinées à la fabrication de beurre concentré au sens de l'article 5 du règlement (CE) no 1898/2005

–   italų k: Grasso del latte destinato alla fabbricazione del burro concentrato di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1898/2005

–   latvių k: Piena tauki, ko saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1898/2005 5. pantu paredzēts izmantot iebiezināta sviesta ražošanai

–   lietuvių k: Pieno riebalai, skirti koncentruoto sviesto gamybai, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 5 straipsnyje

–   vengrų k: Az 1898/2005/EK rendelet 5. cikkében említett vajkoncentrátum előállítása során történő felhasználásra szánt tejzsír

–   maltiečių k: Xaham tal-halib intenzjonat ghall-manifattura ta' butir ikkoncentrat bhal ma hu riferut f' Artiklu 5 ta' Regolament (KE) Nru 1898/2005

–   olandų k: Melkvet, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van het in artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1898/2005 bedoelde boterconcentraat

–   lenkų k: Tłuszcz mleczny w celu przetworzenia na koncentrat masła zgodnie z art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005

–   portugalų k: Matérias gordas lácteas destinadas ao fabrico da manteiga concentrada referida no artigo 5.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005

–   slovakų k: Mliečny tuk určený na použitie pri výrobe koncentrovaného masla podľa článku 5 nariadenia (ES) č. 1898/2005

–   slovėnų k: Mlečna maščoba za uporabo v proizvodnji zgoščenega masla iz člena 5 Uredbe (ES) št. 1898/2005

–   suomių k: Asetuksen (EY) N:o 1898/2005 5 artiklassa tarkoitetun voiöljyn valmistukseen käytettäväksi tarkoitettu maitorasva

–   švedų k: Mjölkfett avsett att användas för tillverkning av koncentrerat smör enligt artikel 5 i förordning (EG) nr 1898/2005

kontrolinės kopijos T5 106 skiltyje:

1)

galutinė sunaudojimo koncentruotam sviestui data;

2)

nuoroda, kaip numatoma panaudoti (A formulė ar B formulė).


(1)  4 straipsnio 1 dalies b punkto ii papunktyje nurodytų tarpinių produktų atveju „į tarpinį produktą, kaip nurodyta 10 straipsnyje“, pakeičiama „arba, kai taikoma, į tarpinį produktą, nurodytą 4 straipsnio 1 dalies b punkto ii papunktyje“.

(2)  Tarpiniai produktai, nurodyti 4 straipsnio 1 dalies b punkto ii papunktyje, „10 straipsnyje“ pakeičiama į „4 straipsnio 1 dalies b punkto ii papunktyje“.


XIV PRIEDAS

TIESIOGIAI VARTOTI SKIRTO KONCENTRUOTO SVIESTO SPECIFIKACIJOS

(nurodytos 47 straipsnio 1 dalyje)

1.   SUDĖTIES REIKALAVIMAI

(100 kilogramų tiesiogiai vartoti skirto koncentruoto sviesto):

a)

Pieno riebalų: ne mažiau kaip 96 kilogramai;

b)

Ne riebaliniai pieno komponentai: ne daugiau kaip 2 kilogramai;

c)

Atsekamosios medžiagos, atsižvelgiant į pasirinktą formulę:

 

I formulė:

arba 15 gramų stigmasterolio (C29H48O = Δ-stigmasta-5,22-dien-3-β-olis) ne mažiau kaip 95 % grynumo, skaičiuojant įdėti paruoštam produktui,

arba 17 gramų stigmasterolio (C29H48O = Δ-stigmasta-5,22-dien-3-β-olis), mažiausiai 85 % grynumo, skaičiuojant įdėti paruoštam produktui, turinčio ne daugiau kaip 7,5 % brasikasterolio (C28H46O = Δ-ergost-5,22-en-3-β-olis) ir ne daugiau kaip 6 % sitosterolio (C29H50O = Δ-stigmasta-5-dien-3-β-olis).

1,1 kilogramo enanto (n-heptano) rūgšties trigliceridų, mažiausia 95 % grynumo, skaičiuojant trigliceridais pridėti paruoštam produktui, kurių didžiausias rūgšties skaičius 0,3 %, muilinimo skaičius tarp 385 iki 395, ir ne mažiau kaip 95 % enanto rūgšties yra esterifikuotos rūgšties pavidalu.

 

II formulė:

arba 10 gramų sviesto rūgšties etilesterio ir 15 gramų stigmasterolio (C29H48O = Δ-stigmasta-5,22-dien-3-β-olis) ne mažiau kaip 95 % grynumo, skaičiuojant įdėti paruoštam produktui,

arba 10 gramų sviesto rūgšties etilesterio ir 17 gramų stigmasterolio (C29H48O = Δ-stigmasta-5,22-dien-3-β-olis), mažiausiai 85 % grynumo, skaičiuojant įdėti paruoštam produktui, turinčio ne daugiau kaip 7,5 % brasikasterolio (C28H46O = Δ-ergost-5,22-en-3-β-olis) ir ne daugiau kaip 6 % sitosterolio (C29H50O = Δ-stigmasta-5-dien-3-β-olis),

10 gramų sviesto rūgšties etilesterio ir 1,1 kilogramo enanto (n-heptano) rūgšties trigliceridų, mažiausia 95 % grynumo, skaičiuojant trigliceridais įdėti paruoštam produktui, kurių didžiausias rūgšties skaičius 0,3 %, muilinimo skaičius tarp 385 ir 395, ir ne mažiau kaip 95 % enanto rūgšties yra esterifikuotos rūgšties pavidalu.

d)

Išskyrus kitus priedus, gali būti pridėta šių medžiagų:

neriebalinių pieno komponentų (ne daugiau kaip 2 kilogramai), nurodytų b punkte,

ir (arba)

natrio chlorido: ne daugiau kaip 0,750 kilogramo,

ir (arba)

lecitino (E 322): ne daugiau kaip 0,500 kilogramo.

2.   KOKYBĖS REIKALAVIMAI

Laisvosios riebalų rūgštys: daugiausia 0,35 % (išreikštos oleino rūgštimi).

Peroksido skaičius: daugiausia 0,5 (aktyvaus deguonies miliekvivalentai sviesto kilograme).

Skonis: šviežias.

Kvapas: be pašalinių kvapų.

Neutralizuojančios medžiagos, antioksidantai ir konservantai: nėra.

Ne pieno riebalai: nėra (1).


(1)  Analizė atliekama iš anksto neatsižvelgiant į pagamintus kiekius, mažiausiai kartą tikrinama kiekviena 500 tonų partija ir (arba) kartą per mėnesį, vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 213/2001 XXV priede pateiktomis išsamiomis taisyklėmis. Koncentruotą sviestą, frakcionuotą ar nefrakcionuotą, galima priimti tik tuomet, jeigu analizės rezultatas yra neigiamas.


XV PRIEDAS

Pakuočių žymėjimas (61 straipsnis) ir įrašai kontrolinėje kopijoje T5 (70 straipsnis)

1.

Koncentruotas sviestas, į kurį pridėta atsekamųjų medžiagų pagal XIV priedo I formulę

–   ispanų k: Mantequilla concentrada — Reglamento (CE) no 1898/2005, capítulo III

–   čekų k: Zahuštěné máslo — nařízení (ES) č. 1898/2005 kapitola III

–   danų k: Koncentreret smør — forordning (EF) nr. 1898/2005, kapitel III

–   vokiečių k: Butterschmalz — Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 Kapitel III

–   estų k: Kontsentreeritud või — määrus (EÜ) nr 1898/2005 III peatükk

–   graikų k: Συμπυκνωμένο βούτυρο — Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1898/2005 κεφάλαιο ΙΙΙ

–   anglų k: Concentrated butter — Regulation (EC) No 1898/2005 Chapter III

–   prancūzų k: Beurre concentré — règlement (CE) no 1898/2005, chapitre III

–   italų k: Burro concentrato — Regolamento (CE) n. 1898/2005 Capo III

–   latvių k: Iebiezināts sviests — Regulas (EK) Nr. 1898/2005 III nodaļa

–   lietuvių k: Koncentruotas sviestas — Reglamentas (EB) Nr. 1898/2005 III skyrius

–   vengrų k: Vajkoncentrátum — 1898/2005/EK rendelet, III. fejezet

–   maltiečių k: Butir ikkoncentrat – Regolament (KE) Nru 1898/2005 Kapitlu III

–   olandų k: Boterconcentraat — Verordening (EG) nr. 1898/2005 — Hoofdstuk III

–   lenkų k: Koncentrat masła — rozporządzenie (WE) nr 1898/2005 Rozdział III

–   portugalų k: Manteiga concentrada — Regulamento (CE) n.o 1898/2005, capítulo III

–   slovakų k: Koncentrované maslo — nariadenie (ES) č. 1898/2005 Kapitola III

–   slovėnų k: Zgoščeno maslo — Uredba (ES) št. 1898/2005 Poglavje III

–   suomių k: Voiöljy — asetuksen (EY) N:o 1898/2005 III luku

–   švedų k: Koncentrerat smör — förordning (EG) nr 1898/2005 kapitel III

2.

Ghee sviestas, į kurį pridėta atsekamųjų medžiagų pagal XIV priedo II formulę

–   ispanų k: Ghee obtenido de mantequilla — Reglamento (CE) no 1898/2005, capítulo III

–   čekų k: Ghee z másla — nařízení (ES) č. 1898/2005 kapitola III

–   danų k: Ghee — forordning (EF) nr. 1898/2005, kapitel III

–   vokiečių k: Aus Butter gewonnenes Ghee — Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 Kapitel III

–   estų k: Pühvlivõi — määrus (EÜ) nr 1898/2005 III peatükk

–   graikų k: Βoύτυρo ghee — Κανoνισμός (ΕΚ) αριθ. 1898/2005 κεφάλαιο ΙΙΙ

–   anglų k: Butter ghee — Regulation (EC) No 1898/2005 Chapter III

–   prancūzų k: Ghee obtenu du beurre — règlement (CE) no 1898/2005, chapitre III

–   italų k: Ghee ottenuto da burro — Regolamento (CE) n. 1898/2005 Capo III

–   latvių k: Kausēts sviests (iegūts no bifeļmātes piena) — Regulas (EK) Nr. 1898/2005 III nodaļa

–   lietuvių k: Ghee sviestas — Reglamentas (EB) Nr. 1898/2005 III skyrius

–   vengrų k: Tisztított vaj (ghee) — 1898/2005/EK rendelet, III. fejezet

–   maltiečių k: Butter Ghee — Regolament (KE) Nru 1898/2005 Kapitlu III

–   olandų k: Ghee — Verordening (EG) nr. 1898/2005 — Hoofdstuk III

–   lenkų k: Masło Ghee — rozporządzenie (WE) nr 1898/2005 Rozdział III

–   portugalų k: Ghee — Regulamento (CE) n.o 1898/2005, capítulo III

–   slovakų k: Maslo čistené polotekuté — nariadenie (ES) č. 1898/2005 Kapitola III

–   slovėnų k: Maslo ghee — Uredba (ES) št. 1898/2005 Poglavje III

–   suomių k: Ghee — asetuksen (EY) N:o 1898/2005 III luku

–   švedų k: Smörolja — förordning (EG) nr 1898/2005 kapitel III

3.

Specifikacijos, kurias reikia įrašyti į kontrolinės kopijos T5 104 skiltį

–   ispanų k: Mantequilla concentrada y envasada destinada al consumo inmediato en la Comunidad (para su aceptación por el comercio minorista)

–   čekų k: Balené zahuštěné máslo určené k přímé spotřebě ve Společenství (k převzetí do maloobchodního prodeje)

–   danų k: Emballeret koncentreret smør bestemt til direkte forbrug i Fællesskabet (til detailhandelen)

–   vokiečių k: Verpacktes Butterschmalz zum unmittelbaren Verbrauch in der Gemeinschaft (vom Einzelhandel zu übernehmen)

–   estų k: Pakendatud kontsentreeritud või otsetarbimiseks ühenduses (ülevõtmiseks jaekaubandusse)

–   graikų k: Συμπυκνωμένo και συσκευασμένo βoύτυρo πoυ πρooρίζεται για άμεση κατανάλωση στην Κoινότητα (αναλαμβάνεται από τo λιανικό εμπόριo)

–   anglų k: Packed concentrated butter for direct consumption in the Community (to be taken over by the retail trade)

–   prancūzų k: Beurre concentré et emballé destiné à la consommation directe dans la Communauté (à prendre en charge par le commerce de détail)

–   italų k: Burro concentrato ed imballato destinato al consumo diretto nella Comunità (da consegnare ai commercianti al minuto)

–   latvių k: Iepakots koncentrēts sviests tiešam patēriņam Kopienā (nodošanai mazumtirdzniecībā)

–   lietuvių k: Supakuotas koncentruotas sviestas, skirtas tiesiogiai vartoti bendrijoje (perduotinas į mažmeninę prekybą)

–   vengrų k: A Közösségben közvetlen fogyasztásra szánt csomagolt vajkoncentrátum (a kiskereskedelem általi átvételre)

–   maltiečių k: Butir ikkonċentrat u ppakjat għall-konsum dirett fil-Komunità (li għandu jsir bil-kummerċ bl-imnut)

–   olandų k: Verpakt boterconcentraat, bestemd voor rechtstreekse consumptie in de Gemeenschap (over te nemen door de detailhandel)

–   lenkų k: Zapakowane masło skoncentrowane przeznaczone do bezpośredniej konsumpcji we Wspólnocie (do przejęcia przez handel detaliczny)

–   portugalų k: Manteiga concentrada e embalada destinada ao consumo directo na Comunidade (com vista à sua tomada a cargo pelo comércio retalhista)

–   slovakų k: Balené koncentrované maslo určené na priamu spotrebu v spoločenstve (na uvedenie do maloobchodného predaja)

–   slovėnų k: Zapakirano zgoščeno maslo za neposredno porabo v Skupnosti (v prihodnje v okviru trgovine na drobno)

–   suomių k: Pakattu ja yhteisössä välittömästi kulutukseen tarkoitettu voiöljy (vähittäiskaupan haltuun otettavia)

–   švedų k: Förpackat koncentrerat smör för direkt förbrukning inom gemenskapen (avsett för detaljhandeln)


XVI PRIEDAS

Pakuočių žymėjimas (81 straipsnis)

1.

81 straipsnio 1 dalyje nurodyti įrašai

–   ispanų k: Mantequilla a precio reducido con arreglo al Reglamento (CE) no 1898/2005, capítulo IV

–   čekų k: Máslo za sníženou cenu podle nařízení (ES) č. 1898/2005 kapitola IV

–   danų k: Smør til nedsat pris i henhold til forordning (EF) nr. 1898/2005 kapitel IV

–   vokiečių k: Verbilligte Butter gemäß Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 Kapitel IV

–   estų k: Alandatud hinnaga või vastavalt määrusele (EÜ) nr 1898/2005 IV peatükk

–   graikų k: Βούτυρο σε μειωμένη τιμή που πωλείται δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1898/2005 κεφάλαιο ΙV

–   anglų k: Butter at reduced price under Regulation (EC) No 1898/2005 Chapter IV

–   prancūzų k: Beurre à prix réduit vendu au titre du règlement (CE) no 1898/2005, chapitre IV

–   italų k: Burro a prezzo ridotto venduto in conformità al regolamento (CE) n. 1898/2005 Capo IV

–   latvių k: Sviests par pazeminātu cenu saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1898/2005 IV nodaļa

–   lietuvių k: Sviestas sumažinta kaina pagal Reglamentą (EB) Nr. 1898/2005 IV skyrius

–   vengrų k: Az 1898/2005/EK rendelet értelmében csökkentett árú vaj, IV. fejezet

–   maltiečių k: Butir bi prezz mnaqqas taħt Regolament (KE) Nru 1898/2005 Kapitlu IV

–   olandų k: Boter tegen verlaagde prijs overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1898/2005 — Hoofdstuk IV

–   lenkų k: Masło po obniżonej cenie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1898/2005 Rozdział IV

–   portugalų k: Manteiga a preço diminuído em conformidade com o Regulamento (CE) n.o 1898/2005, capítulo IV

–   slovakų k: Maslo za zníženú cenu podľa nariadenia (ES) č. 1898/2005 Kapitola IV

–   slovėnų k: Maslo po znižani ceni v skladu z Uredbo (ES) št. 1898/2005 Poglavje IV

–   suomių k: Asetuksen (EY) N:o 1898/2005 IV luvun mukaisesti alennettuun hintaan myyty voi

–   švedų k: Smör till nedsatt pris i enlighet med förordning (EG) nr 1898/2005 kapitel IV

2.

81 straipsnio 2 dalyje nurodyti įrašai

–   ispanų k: Reventa prohibida

–   čekų k: Opětný prodej zakázán

–   danų k: Videresalg forbudt

–   vokiečių k: Weiterverkauf verboten

–   estų k: Edasimüük keelatud

–   graikų k: Απαγορεύεται η μεταπώληση

–   anglų k: Resale prohibited

–   prancūzų k: Revente interdite

–   italų k: Vietata la rivendita

–   latvių k: Atkalpārdošana aizliegta

–   lietuvių k: Perparduoti draudžiama

–   vengrų k: Viszonteladása tilos

–   maltiečių k: Bejgħ mill-ġdid ipprojbit

–   olandų k: Doorverkoop verboden

–   lenkų k: Odsprzedaż zabroniona

–   portugalų k: Proibida a revenda

–   slovakų k: Opätovný predaj zakázaný

–   slovėnų k: Nadaljnja prodaja prepovedana

–   suomių k: Jälleenmyynti kielletty

–   švedų k: Återförsäljning förbjuden


XVII PRIEDAS

Koreliacijos lentelė

Reglamentas (EB) Nr. 2571/97

Šis reglamentas

1 straipsnio 1 dalies a punktas

1 straipsnio a dalis

1 straipsnio 1 dalies b punktas

1 straipsnio b punkto i papunktis

1 straipsnio 2 dalies a punkto pirmas sakinys, b ir c punktai

5 straipsnio 1 dalis

1 straipsnio 2 dalies a punkto antras sakinys

9 straipsnio 1 dalis

2 straipsnis

2 straipsnis

3 straipsnis

6 straipsnio 1 dalis

4 straipsnio 1 dalis

4 straipsnio 1 dalies a punktas ir I priedas

4 straipsnio 2 dalis

6 straipsnio 2 dalis

5 straipsnis

7 straipsnis

6 straipsnis

8 straipsnis

7 straipsnio 1 dalis

9 straipsnio 2 dalis

7 straipsnio 2 dalis

9 straipsnio 3 dalis

8 straipsnio 1 dalis ir 2 dalies pirma pastraipa

10 straipsnio 1 dalis

8 straipsnio 3 dalis

10 straipsnio 2 dalis

8 straipsnio 5 dalis

10 straipsnio 3 dalis

9 straipsnio a punkto pirmas sakinys ir b punktas

4 straipsnio 1 dalies b punktas

9 straipsnio a punkto antras sakinys

25 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

10 straipsnio 1 dalis

12 straipsnis

10 straipsnio 2 dalis

13 straipsnio 1 dalis

10 straipsnio 3 dalis

13 straipsnio 2 dalis

10 straipsnio 4 dalis

14 straipsnis

10 straipsnio 5 dalis

15 straipsnis

11 straipsnis

11 straipsnis

12 straipsnis

24 straipsnis

13 straipsnio 1 dalis

16 straipsnio 1 dalis

13 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

16 straipsnio 2 dalis

13 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

17 straipsnis

14 straipsnio 1 dalis

16 straipsnio 2 dalis

14 straipsnio 2 dalis

16 straipsnio 3 dalis

15 straipsnio 1 dalis

18 straipsnis

15 straipsnio 2 dalis

19 straipsnis

16 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

20 straipsnis

16 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

22 straipsnio 1 dalis

16 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

23 straipsnio 1 dalis

16 straipsnio 2 dalis

22 straipsnio 2 dalis

16 straipsnio 3 dalis

23 straipsnio 2 dalis

16 straipsnio 4 dalis

21 straipsnio 1 ir 2 dalys

16 straipsnio 5 dalis

21 straipsnio 3 dalis

17 straipsnio 1 dalis

27 straipsnio 3 ir 5 dalys

17 straipsnio 2 dalis

27 straipsnio 2 dalis

18 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

25 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

18 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

25 straipsnio 2 dalis

18 straipsnio 2 dalis

28 straipsnio 1 ir 2 dalys

18 straipsnio 3 dalis

28 straipsnio 3 ir 4 dalys

18 straipsnio 4 dalis

28 straipsnio 5 dalis

19 straipsnis

26 straipsnis

20 straipsnis

31 straipsnis

21 straipsnio 1, 2 ir 3 dalys

32 straipsnis

21 straipsnio 4 dalis

29 straipsnio 1 dalis

22 straipsnio 1 ir 2 dalys

33 straipsnis

22 straipsnio 3 dalis

34 straipsnis

22 straipsnio 4 dalies pirma, antra, trečia ir penkta pastraipa

35 straipsnis

22 straipsnio 4 dalies ketvirta pastraipa

30 straipsnis

23 straipsnio 1 dalis

36 straipsnis

23 straipsnio 2 dalis

37 straipsnis

23 straipsnio 3 dalis

38 straipsnis

23 straipsnio 4 dalis

39 straipsnis

23 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa

4 straipsnio 1 dalies c punktas

23 straipsnio 5 dalies antra pastraipa

40 straipsnio 2 dalis

23 straipsnio 6 dalis

41 ir 42 straipsniai

23 straipsnio 7 dalis

43 straipsnis

23 straipsnio 8 dalis

44 straipsnis

24 straipsnis

45 straipsnis

25 straipsnis

46 straipsnis

26 straipsnis

4 straipsnio 2 dalis

I priedas

III priedas

II priedas

IV priedas

III priedas

V priedas

IV priedas

VI priedas

V priedas

VII priedas

VI priedas

II priedas

VII priedas

XIII priedas

VIII priedas

IX priedas

VIII priedas

X priedas

IX priedas

XI priedas

X priedas

XII priedas

XI priedas

XIII priedas

XII priedas


Reglamentas (EEB) Nr. 429/90

Šis reglamentas

1 straipsnio 1 dalis

47 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

1 straipsnio 2 dalis

48 straipsnio a punktas

1 straipsnio 3 ir 4 dalys

47 straipsnio 2 ir 3 dalys

2 straipsnio 1 dalis

49 straipsnio 1 dalis

2 straipsnio 2 dalis

49 straipsnio 2 dalis

3 straipsnio 1 dalis

49 straipsnio 2 dalis

3 straipsnio 2 dalis

49 straipsnio 3 dalis

4 straipsnio 1 ir 2 dalys

50 straipsnis

4 straipsnio 3 dalis

51 straipsnio 1 dalis

4 straipsnio 4 dalies a punkto pirmas sakinys, b ir c punktai ir d punkto pirmas sakinys

51 straipsnio 2 dalis

4 straipsnio 4 dalies d punkto antras sakinys

62 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

4 straipsnio 5 dalis

52 straipsnis

4 straipsnio 6 dalis

53 straipsnio 1 dalis

5 straipsnis

53 straipsnio 2, 3 ir 4 dalys

6 straipsnis

54 straipsnis

7 straipsnis

55 straipsnis

8 straipsnio 1 ir 2 dalys

56 straipsnis

8 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

57 straipsnio 1 dalis

8 straipsnio 3 dalies antra, trečia ir ketvirta pastraipa

58 straipsnis

8 straipsnio 4 dalis

60 straipsnis

8 straipsnio 5 dalis

62 straipsnio 2 dalis

8 straipsnio 6 dalis

57 straipsnio 2 dalis

9 straipsnio 1 dalis

62 straipsnio 1 dalis ir 63 straipsnio 1 dalis

9 straipsnio 2 dalis

63 straipsnio 2 dalis

9 straipsnio 3 dalis

63 straipsnio 3 dalis

9 straipsnio 4 dalis

64 straipsnis

9 straipsnio 5 dalis

65 straipsnio 1 dalis

10 straipsnio 1 ir 2 dalys

59 straipsnis

10 straipsnio 3 ir 4 dalys

61 straipsnis ir XV priedo 1 ir 2 punktai

10 straipsnio 5 dalis

62 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

11 straipsnio 1 dalies pirma, antra ir trečia pastraipa

67 straipsnis

11 straipsnio 1 dalies ketvirta pastraipa

11 straipsnio 2 dalis

48 straipsnio c punktas

12 straipsnio 1 dalis

48 straipsnio b punktas

12 straipsnio 2 ir 3 dalys

68 straipsnis

13 straipsnis

69 straipsnis

14 straipsnis

70 straipsnis ir XV.3 priedas

16 straipsnis

17 straipsnis

3 straipsnis

18 straipsnis

Priedas

XIV priedas


Reglamentas (EEB) Nr. 2191/81

Šis reglamentas

1 straipsnio 1 dalis

1 straipsnio b punkto iii papunktis

1 straipsnio 2 dalis

71 straipsnis

1 straipsnio 3 dalis

72 straipsnis

1 straipsnio 4 dalis

73 straipsnis

2 straipsnio 1 dalis

74 straipsnis

2 straipsnio 3 dalis

3 straipsnio 1 dalis

75 straipsnio 1 dalis

3 straipsnio 2 dalis

76 straipsnis

3 straipsnio 3 ir 4 dalys

77 straipsnis

3 straipsnio 5 ir 6 dalys

78 straipsnis

3 straipsnio 7 dalis

79 straipsnis

3 straipsnio 8 dalis

80 straipsnio pirma pastraipa

3 straipsnio 9 dalis

80 straipsnio trečia pastraipa

4 straipsnis

81 straipsnis ir XVI priedas

5 straipsnis

75 straipsnio 2 dalis

6 straipsnio pirma pastraipa

82 straipsnis

6 straipsnio antra pastraipa

83 straipsnis

7 straipsnis