ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 307

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

48 tomas
2005m. lapkričio 25d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

*

2005 m. lapkričio 23 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1912/2005, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 527/2003, suteikiantį leidimą tiesioginiam žmonių vartojimui pasiūlyti ir tiekti tam tikrus vynus, importuotus iš Argentinos, kuriems galėjo būti taikomi Reglamente (EB) Nr. 1493/1999 nenumatyti vynininkystės procesai

1

 

*

2005 m. lapkričio 23 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1913/2005, iš dalies keičiantis Reglamentus (EEB) Nr. 2759/75, (EEB) Nr. 2771/75, (EEB) Nr. 2777/75, (EB) Nr. 1254/1999, (EB) Nr. 1255/1999 ir (EB) Nr. 2529/2001 dėl išimtinių rinkos rėmimo priemonių

2

 

 

2005 m. lapkričio 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1914/2005, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

6

 

*

2005 m. lapkričio 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1915/2005, iš dalies keičiantis Reglamento (EB) Nr. 1982/2004 nuostatas dėl paprastesnio kiekio registravimo ir specifiniam prekių vežimui taikomų reikalavimų

8

 

*

2005 m. lapkričio 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1916/2005, iš dalies keičiantis Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2092/91 dėl ekologinės žemės ūkio produktų gamybos ir nuorodų apie tokią gamybą ant žemės ūkio ir maisto produktų II priedą

10

 

 

2005 m. lapkričio 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1917/2005, nustatantis reprezentacines kainas ir papildomus importo muitus už cukraus sektoriaus produktą melasą, taikomus nuo 2005 m. lapkričio 25 d.

12

 

 

2005 m. lapkričio 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1918/2005, nustatantis grąžinamąsias išmokas už neperdirbto baltojo cukraus ir neperdirbto žaliavinio cukraus eksportą

14

 

 

2005 m. lapkričio 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1919/2005, nustatantis eksporto grąžinamąsias išmokas už neperdirbtus sirupus ir kai kuriuos kitus cukraus sektoriaus produktus

16

 

 

2005 m. lapkričio 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1920/2005, nustatantis didžiausią grąžinamąją išmoką už baltojo cukraus eksportą į kai kurias trečiąsias šalis 13-ajame daliniame konkurse, vykdomame remiantis Reglamente (EB) Nr. 1138/2005 numatytu nuolatiniu konkursu

19

 

 

2005 m. lapkričio 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1921/2005, nustatantis eksporto grąžinamąsias išmokas pieno ir pieno produktų sektoriuje

20

 

 

2005 m. lapkričio 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1922/2005, nustatantis maksimalias eksporto grąžinamąsias išmokas už sviestą pagal Reglamente (EB) Nr. 581/2004 numatytą nuolatinį konkursą

28

 

 

2005 m. lapkričio 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1923/2005, nustatantis maksimalias eksporto grąžinamąsias išmokas už nugriebto pieno miltelius pagal Reglamente (EB) Nr. 582/2004 numatytą nuolatinį konkursą

30

 

 

2005 m. lapkričio 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1924/2005, nustatantis eksporto grąžinamąsias išmokas paukštienos sektoriui, taikomas nuo 2005 m. lapkričio 25 d.

31

 

 

2005 m. lapkričio 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1925/2005, nustatantis grąžinamųjų išmokų dydžius kai kuriems grūdų ir ryžių sektoriaus produktams, kurie eksportuojami kaip prekės, neįtrauktos į Sutarties I priedą

33

 

 

2005 m. lapkričio 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1926/2005, nustatantis grąžinamąsias išmokas už kiaušinius ir kiaušinių trynius, kurie eksportuojami kaip prekės, neįtrauktos į Sutarties I priedą

37

 

 

2005 m. lapkričio 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1927/2005, nustatantis grąžinamųjų išmokų dydžius, taikomus kai kuriems pieno produktams, kurie eksportuojami kaip prekės, neįtrauktos į Sutarties I priedą

39

 

 

2005 m. lapkričio 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1928/2005, nustatantis grąžinamųjų išmokų dydžius, taikomus kai kuriems cukraus sektoriaus produktams, kurie eksportuojami kaip prekės, neįtrauktos į Sutarties I priedą

42

 

 

2005 m. lapkričio 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1929/2005, nustatantis galutinius eksporto grąžinamųjų išmokų tarifus ir paraiškų išduoti B eksporto licencijas patenkinimo procentą vaisių ir daržovių sektoriuje (pomidorai, apelsinai, citrinos, valgomosios vynuogės ir obuoliai)

44

 

 

2005 m. lapkričio 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1930/2005, dėl eksporto licencijų išdavimo vyno sektoriui

46

 

 

2005 m. lapkričio 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1931/2005, nustatantis grąžinamąsias išmokas, taikomas eksportuojant iš grūdų pagamintus kombinuotuosius pašarus

47

 

 

2005 m. lapkričio 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1932/2005, nustatantis maksimalią kukurūzų importo muito mokesčio lengvatą konkurso, numatyto Reglamente (EB) Nr. 1809/2005, tvarka

49

 

 

2005 m. lapkričio 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1933/2005, dėl pasiūlymų, perduotų remiantis Reglamente (EB) Nr. 1058/2005 numatytu konkursu dėl miežių eksporto

50

 

 

2005 m. lapkričio 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1934/2005, dėl pasiūlymų, perduotų remiantis Reglamente (EB) Nr. 1438/2005 numatytu konkursu dėl avižų eksporto

51

 

 

2005 m. lapkričio 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1935/2005, nustatantis maksimalią paprastųjų kvieěių eksporto grąžinamąją išmoką Reglamente (EB) Nr. 1059/2005 numatyto konkurso tvarka

52

 

 

II   Aktai, kurių skelbti neprivaloma

 

 

Komisija

 

*

2005 m. lapkričio 22 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 2001/671/EB, įgyvendinantį Tarybos direktyvą 89/106/EEB dėl stogų ir stogo dangų reakcijos į išorinį gaisrą klasifikacijos (pranešta dokumentu Nr. C(2005) 4437)  ( 1 )

53

 

 

Aktai, priimti remiantis Europos Sąjungos sutarties V antraštine dalimi

 

*

2005 m. lapkričio 24 d. Tarybos bendrieji veiksmai 2005/824/BUSP, dėl Europos Sąjungos policijos misijos (ESPM) Bosnijoje ir Hercegovinoje (BiH)

55

 

*

2005 m. lapkričio 24 d. Tarybos bendrieji veiksmai 2005/825/BUSP, iš dalies keičiantys Europos Sąjungos specialiojo įgaliotinio Bosnijoje ir Hercegovinoje įgaliojimus

59

 

*

2005 m. lapkričio 24 d. Tarybos bendrieji veiksmai 2005/826/BUSP, dėl ES policijos patariamosios grupės (EUPAT) Buvusiojoje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje įsteigimo

61

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, kuriuos skelbti privaloma

25.11.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 307/1


TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1912/2005

2005 m. lapkričio 23 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 527/2003, suteikiantį leidimą tiesioginiam žmonių vartojimui pasiūlyti ir tiekti tam tikrus vynus, importuotus iš Argentinos, kuriems galėjo būti taikomi Reglamente (EB) Nr. 1493/1999 nenumatyti vynininkystės procesai

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1493/1999 dėl bendro vyno rinkos organizavimo (1), ypač į jo 45 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 45 straipsnio 1 dalies nuostatų, Reglamentu (EB) Nr. 527/2003 (2) leidžiama importuoti į Bendriją Argentinoje pagamintus vynus, kuriems buvo taikomi Bendrijos nuostatose nenumatyti vynininkystės procesai. Šio leidimo galiojimas baigėsi 2005 m. rugsėjo 30 d.

(2)

Šiuo metu tarp Bendrijos, kurią atstovauja Komisija, ir Mercosur, kuriai priklauso Argentina, tebevyksta derybos dėl susitarimo dėl prekybos vynu. Jose pirmiausia deramasi dėl abiejų šalių atitinkamų vynininkystės procesų ir geografinių nuorodų apsaugos.

(3)

Siekiant užtikrinti sklandžią šių derybų eigą, reikėtų laikinai leisti taikyti leidžiančią nukrypti nuostatą dėl obuolių rūgšties pridėjimo į vynus, pagamintus Argentinoje ir importuojamus į Bendriją, iki susitarimo, pasiekto pirmiau minimose derybose, įsigaliojimo, tačiau ne vėliau kaip 2006 m. gruodžio 31 d.

(4)

Todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Reglamentą (EB) Nr. 527/2003,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 527/2003 1 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje data „2005 m. rugsėjo 30 d.“ pakeičiama data „2006 m. gruodžio 31 d.“.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Jis taikomas nuo 2005 m. spalio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. lapkričio 23 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

M. BECKETT


(1)  OL L 179, 1999 7 14, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1795/2003 (OL L 262, 2003 10 14, p. 13).

(2)  OL L 78, 2003 3 25, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2067/2004 (OL L 358, 2004 12 3, p. 1).


25.11.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 307/2


TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1913/2005

2005 m. lapkričio 23 d.

iš dalies keičiantis Reglamentus (EEB) Nr. 2759/75, (EEB) Nr. 2771/75, (EEB) Nr. 2777/75, (EB) Nr. 1254/1999, (EB) Nr. 1255/1999 ir (EB) Nr. 2529/2001 dėl išimtinių rinkos rėmimo priemonių

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 36 ir 37 straipsnius,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (1),

atsižvelgdama į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (2),

kadangi:

(1)

Kai kurios bendros rinkos organizavimo formos apima išimtines rinkos rėmimo priemones, kad būtų atsižvelgta į laisvo judėjimo apribojimus, atsirandančius taikant kovai su gyvūnų ligų plitimu skirtas priemones. Šios priemonės pateiktos:

1975 m. spalio 29 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2759/75 dėl bendro kiaulienos rinkos organizavimo (3) 20 straipsnyje,

1975 m. spalio 29 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2771/75 dėl bendro kiaušinių rinkos organizavimo (4) 14 straipsnyje,

1975 m. spalio 29 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2777/75 dėl bendro paukštienos rinkos organizavimo (5) 14 straipsnyje,

1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1254/1999 dėl bendro galvijienos rinkos organizavimo (6) 39 straipsnyje,

1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1255/1999 dėl bendro pieno ir pieno produktų rinkos organizavimo (7) 36 straipsnyje ir

2001 m. gruodžio 19 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 2529/2001 dėl bendro avienos ir ožkienos rinkos organizavimo (8) 22 straipsnyje.

(2)

Šių išskirtinių rinkos rėmimo priemonių imasi Komisija, ir jos yra tiesiogiai susijusios su veterinarijos ir sanitarijos priemonėmis, priimtomis kovoti su ligų plitimu, arba yra jų rezultatas. Jų turi būti imtasi valstybių narių prašymu, kad būtų išvengta rimtų sutrikimų atitinkamose rinkose.

(3)

Todėl valstybėms narėms tenka pagrindinė atsakomybė už epizootinių ligų protrūkio ir plitimo prevenciją. Atsižvelgus į situaciją, epizootinių ligų mastą, trukmę ir atitinkamai į reikalingų rinkos rėmimo pastangų apimtį, Bendrija ir atitinkama valstybė narė turėtų pasidalinti gamintojams faktiškai mokamos paramos išlaidas.

(4)

Bendrija, pasidalindama finansine atsakomybe už rėmimo priemones su valstybėmis narėmis, ragina valstybes nares sustiprinti veterinarijos ir sanitarijos priemones, skirtas greitai likviduoti bet kokius epizootinių ligų protrūkius.

(5)

Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad tais atvejais, kai valstybės narės įtraukia gamintojus į dalies finansavimo suteikimą, tai neturėtų iškraipyti konkurencijos.

(6)

Valstybės pagalbos taisyklės neturėtų būti taikomos valstybių narių finansinei paramai, skirtai išskirtinėms rinkos rėmimo priemonėms,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EEB) Nr. 2759/75 20 straipsnis pakeičiamas taip:

„20 straipsnis

1.   Siekiant atsižvelgti į prekybos Bendrijoje arba su trečiosiomis valstybėmis apribojimus, kurie gali atsirasti taikant kovos su gyvūnų ligų plitimu priemones, 24 straipsnyje nustatyta tvarka galima imtis išskirtinių tų apribojimų veikiamos rinkos rėmimo priemonių. Šių priemonių turi būti imtasi atitinkamos valstybės narės arba atitinkamų valstybių narių prašymu. Jų galima imtis tik tuo atveju, jei atitinkama valstybė narė arba atitinkamos valstybės narės ėmėsi veterinarijos ir sanitarijos priemonių, skirtų greitai likviduoti epizootines ligas, ir tik tokiu mastu ir per tokį laikotarpį, kurie yra būtinai reikalingi atitinkamai rinkai remti.

2.   1 dalyje nurodytas išskirtines priemones, kurios yra tiesiogiai susijusios su veterinarijos ir sanitarijos priemonėmis, Bendrija finansuoja dalinai – 50 % valstybių narių patiriamų išlaidų, o kovojant su snukio ir nagų liga – 60 % tokių išlaidų.

3.   Valstybės narės užtikrina, kad gamintojams prisidedant prie valstybių narių išlaidų, tai neiškraipo konkurencijos tarp skirtingų valstybių narių gamintojų.

4.   Sutarties 87, 88 ir 89 straipsniai netaikomi valstybių narių finansinei paramai, skirtai 1 dalyje nurodytoms priemonėms.“.

2 straipsnis

Reglamento (EEB) Nr. 2771/75 14 straipsnis pakeičiamas taip:

„14 straipsnis

1.   Siekiant atsižvelgti į laisvo judėjimo apribojimus, kurie gali atsirasti taikant kovos su gyvūnų ligų plitimu priemones, 17 straipsnyje nustatyta tvarka galima imtis išskirtinių tų apribojimų veikiamos rinkos rėmimo priemonių. Šių priemonių turi būti imtasi atitinkamos valstybės narės arba atitinkamų valstybių narių prašymu. Jų galima imtis tik tuo atveju, jei atitinkama valstybė narė arba atitinkamos valstybės narės ėmėsi veterinarijos ir sanitarijos priemonių, skirtų greitai likviduoti epizootines ligas, ir tik tokiu mastu ir per tokį laikotarpį, kurie yra būtinai reikalingi atitinkamai rinkai remti.

2.   1 dalyje nurodytas išskirtines priemones, kurios yra tiesiogiai susijusios su veterinarijos ir sanitarijos priemonėmis, Bendrija finansuoja dalinai – 50 % valstybių narių patiriamų išlaidų.

3.   Valstybės narės užtikrina, kad gamintojams prisidedant prie valstybių narių išlaidų, tai neiškraipo konkurencijos tarp skirtingų valstybių narių gamintojų.

4.   Sutarties 87, 88 ir 89 straipsniai netaikomi valstybių narių finansinei paramai, skirtai 1 dalyje nurodytoms priemonėms.“.

3 straipsnis

Reglamento (EEB) Nr. 2777/75 14 straipsnis pakeičiamas taip:

„14 straipsnis

1.   Siekiant atsižvelgti į laisvo judėjimo apribojimus, kurie gali atsirasti taikant kovos su gyvūnų ligų plitimu priemones, 17 straipsnyje nustatyta tvarka galima imtis išskirtinių tų apribojimų veikiamos rinkos rėmimo priemonių. Šių priemonių turi būti imtasi atitinkamos valstybės narės arba atitinkamų valstybių narių prašymu. Jų galima imtis tik tuo atveju, jei atitinkama valstybė narė arba atitinkamos valstybės narės ėmėsi veterinarijos ir sanitarijos priemonių, skirtų greitai likviduoti epizootines ligas, ir tik tokiu mastu ir per tokį laikotarpį, kurie yra būtinai reikalingi atitinkamai rinkai remti.

2.   1 dalyje nurodytas išskirtines priemones, kurios yra tiesiogiai susijusios su veterinarijos ir sanitarijos priemonėmis, Bendrija finansuoja dalinai – 50 % valstybių narių patiriamų išlaidų.

3.   Valstybės narės užtikrina, kad gamintojams prisidedant prie valstybių narių išlaidų, tai neiškraipo konkurencijos tarp skirtingų valstybių narių gamintojų.

4.   Sutarties 87, 88 ir 89 straipsniai netaikomi valstybių narių finansinei paramai, skirtai 1 dalyje nurodytoms priemonėms.“.

4 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1254/1999 39 straipsnis pakeičiamas taip:

„39 straipsnis

1.   Siekiant atsižvelgti į laisvo judėjimo apribojimus, kurie gali atsirasti taikant kovos su gyvūnų ligų plitimu priemones, 43 straipsnyje nustatyta tvarka galima imtis išskirtinių tų apribojimų veikiamos rinkos rėmimo priemonių. Šių priemonių turi būti imtasi atitinkamos valstybės narės arba atitinkamų valstybių narių prašymu. Jų galima imtis tik tuo atveju, jei atitinkama valstybė narė arba atitinkamos valstybės narės ėmėsi veterinarijos ir sanitarijos priemonių, skirtų greitai likviduoti epizootines ligas, ir tik tokiu mastu ir per tokį laikotarpį, kurie yra būtinai reikalingi atitinkamai rinkai remti.

2.   1 dalyje nurodytas išskirtines priemones, kurios yra tiesiogiai susijusios su veterinarijos ir sanitarijos priemonėmis, Bendrija finansuoja dalinai – 50 % valstybių narių patiriamų išlaidų, o kovojant su snukio ir nagų liga – 60 % tokių išlaidų.

3.   Valstybės narės užtikrina, kad gamintojams prisidedant prie valstybių narių išlaidų, tai neiškraipo konkurencijos tarp skirtingų valstybių narių gamintojų.

4.   Sutarties 87, 88 ir 89 straipsniai netaikomi valstybių narių finansinei paramai, skirtai 1 dalyje nurodytoms priemonėms.“.

5 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1255/1999 36 straipsnis pakeičiamas taip:

„36 straipsnis

1.   Siekiant atsižvelgti į laisvo judėjimo apribojimus, kurie gali atsirasti taikant kovos su gyvūnų ligų plitimu priemones, 42 straipsnyje nustatyta tvarka galima imtis išskirtinių tų apribojimų veikiamos rinkos rėmimo priemonių. Šių priemonių turi būti imtasi atitinkamos valstybės narės arba atitinkamų valstybių narių prašymu. Jų galima imtis tik tuo atveju, jei atitinkama valstybė narė arba atitinkamos valstybės narės ėmėsi veterinarijos ir sanitarijos priemonių, skirtų greitai likviduoti epizootines ligas, ir tik tokiu mastu ir per tokį laikotarpį, kurie yra būtinai reikalingi atitinkamai rinkai remti.

2.   1 dalyje nurodytas išskirtines priemones, kurios yra tiesiogiai susijusios su veterinarijos ir sanitarijos priemonėmis, Bendrija finansuoja dalinai – 50 % valstybių narių patiriamų išlaidų, o kovojant su snukio ir nagų liga – 60 % tokių išlaidų.

3.   Valstybės narės užtikrina, kad gamintojams prisidedant prie valstybių narių išlaidų, tai neiškraipo konkurencijos tarp skirtingų valstybių narių gamintojų.

4.   Sutarties 87, 88 ir 89 straipsniai netaikomi valstybių narių finansinei paramai, skirtai 1 dalyje nurodytoms priemonėms.“.

6 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 2529/2001 22 straipsnis pakeičiamas taip:

„22 straipsnis

1.   Siekiant atsižvelgti į laisvo judėjimo apribojimus, kurie gali atsirasti taikant kovos su gyvūnų ligų plitimu priemones, 25 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka galima imtis išskirtinių tų apribojimų veikiamos rinkos rėmimo priemonių. Šių priemonių turi būti imtasi atitinkamos valstybės narės arba atitinkamų valstybių narių prašymu. Jų galima imtis tik tuo atveju, jei atitinkama valstybė narė arba atitinkamos valstybės narės ėmėsi veterinarijos ir sanitarijos priemonių, skirtų greitai likviduoti epizootines ligas, ir tik tokiu mastu ir per tokį laikotarpį, kurie yra būtinai reikalingi atitinkamai rinkai remti.

2.   1 dalyje nurodytas išskirtines priemones, kurios yra tiesiogiai susijusios su veterinarijos ir sanitarijos priemonėmis, Bendrija finansuoja dalinai – 50 % valstybių narių patiriamų išlaidų, o kovojant su snukio ir nagų liga – 60 % tokių išlaidų.

3.   Valstybės narės užtikrina, kad gamintojams prisidedant prie valstybių narių išlaidų, tai neiškraipo konkurencijos tarp skirtingų valstybių narių gamintojų.

4.   Sutarties 87, 88 ir 89 straipsniai netaikomi valstybių narių finansinei paramai, skirtai 1 dalyje nurodytoms priemonėms.“.

7 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. lapkričio 23 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

M. BECKETT


(1)  2005 m. spalio 13 d. pareikšta nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  OL C 221, 2005 9 8, p. 44.

(3)  OL L 282, 1975 11 1, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1365/2000 (OL L 156, 2000 6 29, p. 5).

(4)  OL L 282, 1975 11 1, p. 49. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 806/2003 (OL L 122, 2003 5 16, p. 1).

(5)  OL L 282, 1975 11 1, p. 77. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 806/2003.

(6)  OL L 160, 1999 6 26, p. 21. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1782/2003 (OL L 270, 2003 10 21, p. 1).

(7)  OL L 160, 1999 6 26, p. 48. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 186/2003 (OL L 29, 2004 2 3, p. 6).

(8)  OL L 341, 2001 12 22, p. 3. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1782/2003.


25.11.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 307/6


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1914/2005

2005 m. lapkričio 24 d.

nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1994 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 3223/94 dėl vaisių ir daržovių importo taisyklių (1), ypač į jo 4 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Vadovaujantis Urugvajaus raundo daugiašalių prekybos derybų rezultatais Reglamentas (EB) Nr. 3223/94 numato kriterijus, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo vertes iš trečiųjų šalių importuojamiems jo priede išvardintiems produktams ir laikotarpiams.

(2)

Laikantis aukščiau nurodytų kriterijų, standartinės importo vertės turi būti nustatytos tokios, kaip nurodyta šio reglamento priede,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 3223/94 4 straipsnyje nurodytos standartinės importo vertės nustatomos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. lapkričio 25 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. lapkričio 24 d.

Komisijos vardu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalinis direktorius žemės ūkio ir kaimo plėtros reikalams


(1)  OL L 337, 1994 12 24, p. 66. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 386/2005 (OL L 62, 2005 3 9, p. 3).


PRIEDAS

prie 2005 m. lapkričio 24 d. Komisijos reglamento, nustatančio kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

052

48,9

204

33,2

999

41,1

0707 00 05

052

102,4

204

39,1

999

70,8

0709 90 70

052

117,4

204

63,3

999

90,4

0805 20 10

204

66,1

624

83,4

999

74,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

70,8

624

95,2

999

83,0

0805 50 10

052

64,8

388

74,2

999

69,5

0808 10 80

388

68,4

400

93,5

404

93,1

720

70,6

999

81,4

0808 20 50

052

73,0

400

99,0

720

56,3

999

76,1


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 750/2005 (OL L 126, 2005 5 19, p. 12). Kodas „999“ žymi „kitą kilmę“.


25.11.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 307/8


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1915/2005

2005 m. lapkričio 24 d.

iš dalies keičiantis Reglamento (EB) Nr. 1982/2004 nuostatas dėl paprastesnio kiekio registravimo ir specifiniam prekių vežimui taikomų reikalavimų

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 638/2004 dėl prekybos prekėmis tarp valstybių narių Bendrijos statistinių duomenų, panaikinantį Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3330/91 (1), ypač į jo 3 straipsnio 4 ir 5 dalis, 9, 10 ir 12 straipsnius,

kadangi:

(1)

2004 m. lapkričio 18 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 1982/2004, įgyvendinančiame Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 638/2004 dėl prekybos prekėmis tarp valstybių narių Bendrijos statistinių duomenų, panaikinantį Komisijos reglamentus (EB) Nr. 1901/2000 ir (EEB) Nr. 3590/92 (2), apibrėžiamos nuostatos dėl kai kurių duomenų elementų ir specifinių prekių. Šios nuostatos turėtų būti priimtos, kad būtų lengviau rinkti duomenis ir aiškiau apibrėžti kai kurie ypatingi prekybos sandoriai.

(2)

Siekiant sumažinti už informacijos teikimą atsakingų šalių atskaitomybės naštą, valstybėms narėms turėtų būti suteikta galimybė atleisti įmones nuo įpareigojimo teikti informaciją apie neto masę tų prekių, kurių kartu turi būti nurodyti papildomi matavimo vienetai.

(3)

Kad duomenys atitiktų nacionalinius reikalavimus, valstybėms narėms turėtų būti suteikta daugiau laisvės renkant sandorio pobūdžio kodus, jei užtikrinama, kad tai neturės įtakos Komisijai perduodamai informacijai.

(4)

Siekiant suderinti Bendrijos statistinius duomenis apie prekybą laivais ir orlaiviais tarp valstybių narių, duomenys turėtų būti perduodami tik apie nacionalinių laivų arba orlaivių registruose įregistruotus sandorius, kuriuose dalyvauja įmonės, įsteigtos ataskaitą teikiančioje valstybėje narėje.

(5)

Reikėtų patikslinti papildomas nuostatas dėl duomenų šaltinių, siekiant suteikti galimybę nacionalinėms institucijoms surinkti tikslesnę informaciją apie parduodamų ir perkamų laivų, orlaivių, jūros produktų, elektros energijos ir gamtinių dujų importą ir eksportą.

(6)

Paaiškinimo reikėtų ir dėl remontui naudojamų keičiamųjų dalių.

(7)

Atitinkamai reikėtų iš dalies pakeisti Reglamentą (EB) Nr. 1982/2004.

(8)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Prekybos prekėmis tarp valstybių narių statistikos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 1982/2004 iš dalies keičiamas taip:

1)

9 straipsnis pakeičiamas taip:

„9 straipsnis

Prekių kiekis

1.   Neto masė turi būti nurodoma kilogramais. Tačiau tais atvejais, kai pagal 2 dalį nurodomi papildomi matavimo vienetai, neprivaloma reikalauti, kad už informacijos teikimą atsakingos šalys nurodytų neto masę.

2.   Papildomi matavimo vienetai turi būti nurodyti pagal informaciją, pateiktą Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 2658/87 (3) nustatytoje Kombinuotojoje nomenklatūroje (toliau – KN), greta atitinkamų subpozicijų, kurių sąrašas yra paskelbtas minėto reglamento I dalyje „Preliminarios nuostatos“.

2)

10 straipsnis papildomas šiuo sakiniu:

„Valstybės narės B stulpelyje gali įtraukti kodų numerius nacionaliniais tikslais, jei Komisijai pateikiami tik A stulpelyje nurodyti kodų numeriai.“;

3)

17 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

2 dalies a ir b punktai pakeičiami taip:

„a)

vieno fizinio arba juridinio asmens, įsisteigusio kitoje valstybėje narėje, laivo arba orlaivio nuosavybės perdavimas kitam fiziniam arba juridiniam asmeniui, įsisteigusiam ataskaitą teikiančioje valstybėje narėje ir įregistruotam nacionaliniame laivų ar orlaivių registre. Šis sandoris turi būti laikomas įvežimu;

b)

vieno fizinio arba juridinio asmens, įsisteigusio ataskaitą teikiančioje valstybėje narėje ir įregistruoto nacionaliniame laivų ar orlaivių registre, laivo arba orlaivio nuosavybės perdavimas kitam fiziniam arba juridiniam asmeniui, įsisteigusiam kitoje valstybėje narėje. Šis sandoris turi būti laikomas išvežimu.

Jeigu laivas arba orlaivis yra naujas, išvežimas registruojamas jį sukonstravusioje valstybėje narėje.“;

b)

4 dalis pakeičiama taip:

„4.   Jeigu nepažeidžiami kiti Bendrijos teisės aktai, nacionalinės valdžios institucijos turi teisę naudotis visais galimais papildomais muitinės ar mokesčių mokėjimo tikslais renkamais duomenų šaltiniais (išskyrus Intrastato sistemą ir Bendrąjį administracinį dokumentą), pavyzdžiui, nacionalinių laivų ir orlaivių registrų informacija, kurios joms gali prireikti nustatant tokių prekių nuosavybės perdavimą“;

4)

21 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:

„4.   Jeigu nepažeidžiami kiti Bendrijos teisės aktai, nacionalinės valdžios institucijos turi teisę naudotis visais galimais papildomais muitinės ar mokesčių mokėjimo tikslais renkamais duomenų šaltiniais (išskyrus Intrastato sistemą ir Bendrąjį administracinį dokumentą), pavyzdžiui, nacionalinių registruotų laivų deklaracijose apie kitose valstybėse narėse iškrautus jūros produktus esančia informacija.“;

5)

22 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:

„4.   Jeigu nepažeidžiami kiti Bendrijos teisės aktai, nacionalinės valdžios institucijos turi teisę naudotis visais galimais papildomais muitinės ar mokesčių mokėjimo tikslais renkamais duomenų šaltiniais (išskyrus Intrastato sistemą ir Bendrąjį administracinį dokumentą), kurių joms gali prireikti šiam straipsniui taikyti.“;

6)

23 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

pavadinimas pakeičiamas taip:

„Elektros energija ir dujos“;

b)

1 ir 2 dalys pakeičiamos taip:

„1.   Į prekybos prekėmis tarp valstybių narių statistinius duomenis turi būti įtraukiami duomenys apie elektros energijos ir gamtinių dujų eksportą ir importą.

2.   Jeigu nepažeidžiami kiti Bendrijos teisės aktai, nacionalinės valdžios institucijos turi teisę naudotis visais galimais papildomais muitinės ar mokesčių mokėjimo tikslais renkamais duomenų šaltiniais (išskyrus Intrastato sistemą ir Bendrąjį administracinį dokumentą), kurių joms gali prireikti tam, kad galėtų Komisijai (Eurostatui) perduoti 1 dalyje nurodytus duomenis. Nacionalinės valdžios institucijos gali pareikalauti, kad informaciją tiesiogiai teiktų valstybėje narėje įsteigti nacionaliniai subjektai, valdantys arba eksploatuojantys nacionalinius elektros energijos ir gamtinių dujų perdavimo tinklus.“;

7)

I priedo h punktas pakeičiamas taip:

„h)

Remontui ir priežiūrai po remonto skirtos prekės bei integruotosios atsarginės dalys. Remontas – tai prekių pradinių funkcijų arba būklės atkūrimas. Remonto tikslas – tiesiog išlaikyti prekių funkcionalumą; tai gali būti tam tikras pertvarkymas ar patobulinimas, nekeičiantis prekių pobūdžio.“;

8)

II priedas panaikinamas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas taikomas nuo 2006 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. lapkričio 24 d.

Komisijos vardu

Joaquín ALMUNIA

Komisijos narys


(1)  OL L 102, 2004 4 7, p. 1.

(2)  OL L 343, 2004 11 19, p. 3.

(3)  OL L 256, 1987 9 7, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 493/2005 (OL L 82, 2005 3 31, p. 1).“;


25.11.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 307/10


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1916/2005

2005 m. lapkričio 24 d.

iš dalies keičiantis Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2092/91 dėl ekologinės žemės ūkio produktų gamybos ir nuorodų apie tokią gamybą ant žemės ūkio ir maisto produktų II priedą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1991 m. birželio 24 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2092/91 dėl ekologinės žemės ūkio produktų gamybos ir nuorodų apie tokią gamybą ant žemės ūkio ir maisto produktų (1), ypač į jo 13 straipsnio antrą įtrauką,

kadangi:

(1)

Reglamento (EEB) Nr. 2092/91 II priede nurodyta, kad pereinamuoju laikotarpiu, kuris baigiasi 2005 m. gruodžio 31 d., galima naudoti atrajotojams skirtus sintetinius A, D ir E vitaminus.

(2)

Kadangi regionuose dėl klimato sąlygų ir vyraujančio pašarų pobūdžio galimybės atrajotojams su pašarų racionu gauti būtinų natūralių A, D ir E vitaminų skiriasi, reikėtų leisti naudoti atrajotojams skirtus sintetinius vitaminus po tos datos.

(3)

Todėl Reglamentas (EEB) Nr. 2092/91 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas.

(4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Reglamento (EEB) Nr. 2092/91 14 straipsniu įsteigto Komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EEB) Nr. 2092/91 II priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. lapkričio 24 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 198, 1991 7 22, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1567/2005 (OL L 252, 2005 9 28, p. 1).


PRIEDAS

Reglamento (EEB) Nr. 2092/91 II priedo D dalies 1.2 punktas pakeičiamas taip:

„1.2.

Vitaminai, provitaminai ir panašaus poveikio gerai apibrėžtos sudėties medžiagos. Šiai kategorijai yra priskiriamos tik šios medžiagos:

Pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1831/2003 (1) patvirtinti vitaminai:

vitaminai, gauti iš pašaruose natūraliai esančių žaliavų,

monogastriniams gyvuliams skirti sintetiniai vitaminai, visiškai atitinkantys natūralius,

atrajotojams skirti sintetiniai A, D ir E vitaminai, visiškai atitinkantys natūralius, iš anksto gavus valstybės narės kompetentingos institucijos leidimą.


(1)  OL L 268, 2003 10 18, p. 29.“.


25.11.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 307/12


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1917/2005

2005 m. lapkričio 24 d.

nustatantis reprezentacines kainas ir papildomus importo muitus už cukraus sektoriaus produktą melasą, taikomus nuo 2005 m. lapkričio 25 d.

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2001 m. birželio 19 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1260/2001 dėl bendro cukraus sektoriaus rinkos organizavimo (1) ypač į jo 24 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

(1)

1995 m. birželio 23 d. Reglamentas (EB) Nr. 1422/95, nustatantis išsamias cukraus sektoriaus produkto melasos importo įgyvendinimo taisykles ir iš dalies pakeičiantis Komisijos reglamentą (EEB) Nr. 785/68 (2) numato, kad melasos importo CIF kainos, nustatytos pagal Komisijos reglamentą (EEB) Nr. 785/68 (3) yra „reprezentacinės kainos“. Ši kaina laikoma nustatyta už standartinę kokybę, apibrėžtą Reglamento (EEB) Nr. 785/68 1 straipsnyje.

(2)

Reprezentacinės kainos nustatomos remiantis visa Reglamento (EEB) Nr. 785/68 3 straipsnyje numatyta informacija, išskyrus atvejus, numatytus šio reglamento 4 straipsnyje, o tam tikrais atvejais šias kainas galima nustatyti pagal Reglamento (EEB) Nr. 875/68 7 straipsnyje pateiktą metodą.

(3)

Koreguojant kainas, kurios nėra taikomos standartinei kokybei, reikia padidinti arba sumažinti kainas pagal siūlomos melasos kokybę, atsižvelgiant į Reglamento (EEB) Nr. 785/68 6 straipsnio nuostatas.

(4)

Kai skiriasi atitinkamo produkto slenkstinė kaina ir jo reprezentacinė kaina, reikia nustatyti papildomus importo muitus, Reglamento (EB) Nr. 1422/95 3 straipsnyje numatyta tvarka. Jeigu pagal Reglamento (EB) Nr. 1422/95 5 straipsnio nuostatas taikomas atleidimas nuo importo muitų, reikia nustatyti tam tikrus tų importo muitų dydžius.

(5)

Reikia nustatyti reprezentacines kainas ir papildomus importo muitus minėtiems produktams pagal Reglamento (EB) Nr. 1422/95 1 straipsnio 2 dalį ir 3 straipsnio 1 dalį.

(6)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Cukraus vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1422/95 1 straipsnyje išvardytiems produktams taikomos reprezentacinės kainos ir papildomi importo muitai yra nustatomi priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. lapkričio 25 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. lapkričio 24 d.

Komisijos vardu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalinis direktorius žemės ūkio ir kaimo plėtros reikalams


(1)  OL L 178, 2001 6 30, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 39/2004 (OL L 6, 2004 1 10, p. 16).

(2)  OL L 141, 1995 6 24, p. 12. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 79/2003 (OL L 13, 2003 1 18, p. 4).

(3)  OL 145, 1968 6 27, p. 12. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1422/95.


PRIEDAS

Reprezentacinės kainos ir papildomi importo muitai už cukraus sektoriaus produktą melasą, taikomi nuo 2005 m. lapkričio 25 d.

(EUR)

KN kodas

Reprezentacinė kaina už 100 kg neto atitinkamo produkto

Papildomas muitas už 100 kg neto atitinkamo produkto

Importo muito už 100 kg neto atitinkamo produkto dydis, kai pagal Reglamento (EB) Nr. 1422/95 5 straipsnio nuostatas taikomas atleidimas (1)

1703 10 00 (2)

11,25

0

1703 90 00 (2)

11,87

0


(1)  Remiantis Reglamento (EB) Nr. 1422/95 5 straipsnio nuostatomis, šis dydis pakeičia šiems produktams bendrajame muitų tarife nustatytą muitą.

(2)  Nustatoma standartinei kokybei, kaip ji apibrėžta Reglamento (EEB) Nr. 785/68 1 straipsnyje su pakeitimais.


25.11.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 307/14


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1918/2005

2005 m. lapkričio 24 d.

nustatantis grąžinamąsias išmokas už neperdirbto baltojo cukraus ir neperdirbto žaliavinio cukraus eksportą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2001 m. birželio 19 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1260/2001 dėl bendro cukraus sektoriaus rinkos organizavimo (1), ypač į jo 27 straipsnio 5 dalies antrą pastraipą,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1260/2001 27 straipsnyje nustatyta, kad skirtumas tarp minėto reglamento 1 straipsnio 1 dalies a punkte išvardytų produktų kainų arba biržos kainų ir Bendrijos kainų gali būti dengiamas eksporto grąžinamosiomis išmokomis.

(2)

Reglamente (EB) Nr. 1260/2001 numatyta, kad grąžinamosios išmokos už nedenatūruotą baltąjį cukrų ir žaliavinį cukrų, eksportuojamus neperdirbtus, turi būti nustatytos atsižvelgiant į padėtį Bendrijos cukraus rinkoje ir pasaulinėje cukraus rinkoje, ypač į minėto reglamento 28 straipsnyje išvardintus kainų ir sąnaudų veiksnius. Tame pačiame straipsnyje numatyta, kad taip pat reikėtų atsižvelgti ir į siūlomo eksporto ekonominį aspektą.

(3)

Grąžinamoji išmoka už žaliavinį cukrų turi būti nustatyta už standartinę kokybę, kuri yra apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1260/2001 I priedo II dalyje. Ši grąžinamoji išmoka nustatoma remiantis ir sio Reglamento 28 straipsnio 4 dalies nuostatomis. Karamelinis cukrus buvo apibrėžtas 1995 m. rugsėjo 7 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 2135/95, nustatančiame išsamias eksporto grąžinamųjų išmokų suteikimo cukraus sektoriuje taikymo taisykles (2). Tokiu būdu apskaičiuojamas grąžinamosios išmokos už cukrų, į kurį nepridėta aromatinių arba dažiųjų medžiagų, dydis turi būti taikomas pagal jame esantį sacharozės kiekį ir turi būti nustatytas už kiekvieną jos kiekio procentą.

(4)

Tam tikrais atvejais grąžinamosios išmokos dydis gali būti nustatytas kitokio pobūdžio teisės aktais.

(5)

Grąžinamoji išmoka nustatoma kas dvi savaites. Tarpiniu laikotarpiu ji gali būti iš dalies pakeista.

(6)

Reglamento (EB) Nr. 1260/2001 27 straipsnio 5 dalies pirmoje pastraipoje numatyta, kad grąžinamoji išmoka už minėto reglamento 1 straipsnyje numatytus produktus gali skirtis priklausomai nuo paskirties vietos, jei tai sąlygoja padėtis pasaulinėje rinkoje arba tam tikrų rinkų specifiniai reikalavimai.

(7)

Nuo 2001 metų pradžios didelėmis apimtimis ir sparčiai didėjęs pagal preferencinį režimą vykdytas cukraus importas iš Vakarų Balkanų ir Bendrijos cukraus eksportas į šias šalis, atrodo, yra gerokai dirbtino pobūdžio.

(8)

Siekiant išvengti piktnaudžiavimo, kuris pasireikštų cukraus sektoriaus produktų, už kuriuos skirta eksporto grąžinamoji išmoka, reimportu į Bendriją, reikėtų visoms Balkanų šalims nenustatyti grąžinamosios išmokos už šiame reglamente išvardytų produktų eksportą.

(9)

Atsižvelgiant į šiuos veiksnius ir į esamą padėtį cukraus sektoriaus rinkose, ypač į cukraus kursus biržose arba kainas Bendrijoje ir pasaulinėje rinkoje, reikėtų nustatyti atitinkamų dydžių grąžinamąsias išmokas.

(10)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Cukraus vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Grąžinamosios išmokos už Reglamento (EB) Nr. 1260/2001 1 straipsnio 1 dalies a punkte išvardytus produktus, eksportuojamus neperdirbtus ir nedenatūruotus, nustatomos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. lapkričio 25 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. lapkričio 24 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 178, 2001 6 30, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 39/2004 (OL L 6, 2004 1 10, p. 16).

(2)  OL L 214, 1995 9 8, p. 16.


PRIEDAS

GRĄŽINAMOSIOS IŠMOKOS UŽ NEPERDIRBTO BALTOJO CUKRAUS IR NEPERDIRBTO ŽALIAVINIO CUKRAUS EKSPORTĄ 2005 M. LAPKRIČIO 25 D. (1)

Produktų kodas

Paskirtis

Mato vienetas

Grąžinamųjų išmokų dydis

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

33,48 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

33,48 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

33,48 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

33,48 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % sacharozės × 100 kg produkto neto

0,3640

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

36,40

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

36,40

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

36,40

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % sacharozės × 100 kg produkto neto

0,3640

N. B.: Produktų kodai ir „A“ serijos paskirčių kodai yra nustatyti Komisijos reglamente (EEB) Nr. 3846/87 (OL L 366, 1987 12 24, p. 1), su pakeitimais.

Paskirčių skaitiniai kodai yra apibrėžti Reglamente (EB) Nr. 2081/2003 (OL L 313, 2003 11 28, p. 11).

Kitos paskirtys apibrėžiamos taip:

S00

:

visos paskirtys (trečiosios šalys, kitos teritorijos, maisto tiekimas ir paskirtys, prilygintos eksportui už Bendrijos ribų), išskyrus Albaniją, Kroatiją, Bosniją ir Hercegoviną, Serbiją ir Juodkalniją (įskaitant Kosovą, kaip jis yra apibrėžtas 1999 m. birželio 10 d. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijoje Nr. 1244) ir Buvusiąją Jugoslavijos Respubliką Makedoniją, tačiau netaikoma cukrui, pridėtam į produktus, išvardytus Tarybos reglamento (EB) Nr. 2201/96 (OL L 297, 1996 11 21, p. 29) 1 straipsnio 2 dalies b punkte.


(1)  Šiame priede nustatyti dydžiai netaikomi eksportui nuo 2005 m. vasario 1 d., pagal 2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos sprendimą 2005/45/EB dėl Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo, iš dalies keičiančio 1972 m. liepos 22 d. Europos ekonominės bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimą dėl perdirbtiems žemės ūkio produktams taikomų nuostatų, sudarymo ir laikino taikymo (OL L 23, 2005 1 26, p. 17).

(2)  Šis dydis taikomas žaliaviniam cukrui, kurio išeiga yra 92 %. Jei eksportuojamo žaliavinio cukraus išeiga nėra lygi 92 %, taikytinas grąžinamosios išmokos dydis nustatomas pagal Reglamento (EB) Nr. 1260/2001 28 straipsnio 4 dalies nuostatas.


25.11.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 307/16


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1919/2005

2005 m. lapkričio 24 d.

nustatantis eksporto grąžinamąsias išmokas už neperdirbtus sirupus ir kai kuriuos kitus cukraus sektoriaus produktus

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2001 m. birželio 19 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1260/2001 dėl bendro cukraus sektoriaus rinkos organizavimo (1), ypač į jo 27 straipsnio 5 dalies antrą pastraipą,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1260/2001 27 straipsnyje nustatyta, kad skirtumas tarp minėto reglamento 1 straipsnio 1 dalies d punkte išvardytų produktų kainų arba biržos kursų ir Bendrijos kainų gali būti dengiamas eksporto grąžinamosiomis išmokomis.

(2)

1995 m. rugsėjo 7 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 2135/95, nustatančiame išsamias eksporto grąžinamųjų išmokų suteikimo cukraus sektoriuje taikymo taisykles (2), 3 straipsnyje numatyta, kad eksporto grąžinamoji išmoka už 100 kg Reglamento (EB) Nr. 1260/2001 1 straipsnio 1 dalies d punkte nurodytų produktų yra lygi bazinei sumai, padaugintai iš tam produktui nustatyto sacharozės kiekio, atitinkamais atvejais pridėjus kitų į sacharozės ekvivalentą perskaičiuotų cukrų kiekį. Šis atitinkamo produkto sacharozės kiekis nustatomas pagal Reglamento (EB) Nr. 2135/95 3 straipsnio nuostatas.

(3)

Reglamento (EB) Nr. 1260/2001 30 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad grąžinamosios išmokos už sorbozę bazinis dydis yra lygus baziniam grąžinamosios išmokos dydžiui, atėmus iš jo vieną šimtąją dalį galiojančios gamybos grąžinamosios išmokos, kuri pagal 2001 m. birželio 27 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1265/2001, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1260/2001 nuostatų dėl tam tikrų cukraus produktų, naudojamų chemijos pramonėje, gamybos grąžinamųjų išmokų mokėjimo taikymo (3), nuostatas taikoma pastarojo reglamento priede išvardytiems produktams.

(4)

Reglamento (EB) Nr. 1260/2001 30 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad grąžinamosios išmokos už kitus to paties reglamento 1 straipsnio 1 dalies d punkte išvardytus produktus, eksportuojamus neperdirbtus, bazinis dydis sudaro vieną šimtąją dydžio, gauto atsižvelgiant, pirma, į skirtumo tarp baltojo cukraus intervencinės kainos nedeficitinėse Bendrijos zonose tą mėnesį, kuriam nustatomas bazinis dydis, ir tarp pasaulinėje rinkoje užregistruotų baltojo cukraus kainų arba biržos kainų skirtumo ir, antra, į būtinybę nustatyti pusiausvyrą tarp Bendrijos pagrindinių produktų naudojimo perdirbtų prekių, skirtų eksportuoti į trečiąsias šalis, gamyboje ir trečiųjų šalių produktų, įvežtų perdirbti, naudojimo.

(5)

Reglamento (EB) Nr. 1260/2001 30 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad grąžinamosios išmokos bazinis dydis gali būti taikomas tik kai kuriems to reglamento 1 straipsnio 1 dalies d punkte išvardytiems produktams.

(6)

Reglamento (EB) Nr. 1260/2001 27 straipsnyje numatyta, kad gali būti numatyta eksporto grąžinamoji išmoka už to reglamento 1 straipsnio 1 dalies f, g ir h punktuose išvardytus produktus, eksportuojamus neperdirbtus. Nustatant grąžinamosios išmokos dydį už kiekvieną 100 kilogramų sausosios medžiagos, visų pirma atsižvelgiama į grąžinamąją išmoką, taikomą už KN kodu 1702 30 91 klasifikuojamų produktų eksportą, į grąžinamąją išmoką, taikomą už Reglamento (EB) Nr. 1260/2001 1 straipsnio 1 dalies d punkte minimų produktų eksportą ir į numatomo eksporto ekonominius aspektus. Kalbant apie minėtos 1 dalies f ir g punktuose išvardytus produktus, grąžinamoji išmoka skiriama tik už tuos produktus, kurie atitinka Reglamento (EB) Nr. 2135/95 5 straipsnyje nurodytas sąlygas, o kalbant apie h punkte išvardytus produktus, grąžinamoji išmoka skiriama tik už tuos produktus, kurie atitinka Reglamento (EB) Nr. 2135/95 6 straipsnyje nurodytas sąlygas.

(7)

Pirmiau minėtos numatomos grąžinamosios išmokos turi būti nustatomos kiekvieną mėnesį. Tarpiniu laikotarpiu jos gali būti pakeistos.

(8)

Reglamento (EB) Nr. 1260/2001 27 straipsnio 5 dalies pirmoje pastraipoje numatyta, kad grąžinamosios išmokos už to reglamento 1 straipsnyje išvardytus produktus gali skirtis priklausomai nuo paskirties vietos, jei tai sąlygoja padėtis pasaulinėje rinkoje arba tam tikrų rinkų specifiniai reikalavimai.

(9)

Nuo 2001 metų pradžios didelėmis apimtimis ir sparčiai didėjęs cukraus importas pagal preferencinį režimą iš Vakarų Balkanų ir Bendrijos cukraus eksportas į šias šalis, atrodo, yra gerokai dirbtino pobūdžio.

(10)

Siekiant išvengti piktnaudžiavimo, kuris pasireikštų cukraus sektoriaus produktų, už kuriuos skirta eksporto grąžinamoji išmoka, reimportu į Bendriją, reikėtų visoms Vakarų Balkanų šalims nenustatyti grąžinamosios išmokos už šiame reglamente išvardytų produktų eksportą.

(11)

Atsižvelgiant į šiuos veiksnius, reikėtų nustatyti atitinkamų dydžių grąžinamąsias išmokas už nurodomus produktus.

(12)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Cukraus vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Grąžinamosios išmokos už Reglamento (EB) Nr. 1260/2001 1 straipsnio 1 dalies d, f, g ir h punktuose išvardytus produktus, eksportuojamus neperdirbtus, yra nustatomos tokios, kaip numatyta šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. lapkričio 25 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. lapkričio 24 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 178, 2001 6 30, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 39/2004 (OL L 6, 2004 1 10, p. 6).

(2)  OL L 214, 1995 9 8, p. 16.

(3)  OL L 178, 2001 6 30, p. 63.


PRIEDAS

GRĄŽINAMOSIOS IŠMOKOS UŽ NEPERDIRBTŲ SIRUPŲ IR KAI KURIŲ KITŲ NEPERDIRBTŲ CUKRAUS SEKTORIAUS PRODUKTŲ EKSPORTĄ, TAIKOMOS NUO 2005 M. LAPKRIČIO 25 D. (1)

Produkto kodas

Paskirtis

Mato vienetas

Grąžinamosios išmokos dydis

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg sausosios medžiagos masės

36,40 (2)

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg sausosios medžiagos masės

36,40 (2)

1702 60 80 9100

S00

EUR/100 kg sausosios medžiagos masės

69,16 (3)

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % sacharozės × 100 kg produkto neto

0,3640 (4)

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg sausosios medžiagos masės

36,40 (2)

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % sacharozės × 100 kg produkto neto

0,3640 (4)

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % sacharozės × 100 kg produkto neto

0,3640 (4)

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % sacharozės × 100 kg produkto neto

0,3640 (4)  (5)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg sausosios medžiagos masės

36,40 (2)

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % sacharozės × 100 kg produkto neto

0,3640 (4)

N.B.: Produktų kodai ir „A“ serijos paskirčių kodai yra nustatyti Komisijos reglamente (EEB) Nr. 3846/87 (OL L 366, 1987 12 24, p. 1) su pakeitimais

Paskirčių skaitiniai kodai yra apibrėžti Reglamente (EB) Nr. 2081/2003 (OL L 313, 2003 11 28, p. 11).

Kitos paskirtys apibrėžiamos taip:

S00

:

visos paskirtys (trečiosios šalys, kitos teritorijos, maisto tiekimas ir paskirtys, prilygintos eksportui už Bendrijos ribų), išskyrus Albaniją, Kroatiją, Bosniją ir Hercegoviną, Serbiją ir Juodkalniją (įskaitant Kosovą, kaip jis yra apibrėžtas 1999 m. birželio 10 d. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijoje Nr. 1244) ir Buvusiąją Jugoslavijos Respubliką Makedoniją, tačiau netaikoma cukrui, pridėtam į produktus, išvardytus Tarybos reglamento (EB) Nr. 2201/96 (OL L 297, 1996 11 21, p. 29) 1 straipsnio 2 dalies b punkte.


(1)  Šiame priede nustatyti dydžiai netaikomi eksportui nuo 2005 m. vasario 1 d., pagal 2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos sprendimą 2005/45/EB dėl Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo, iš dalies keičiančio 1972 m. liepos 22 d. Europos ekonominės bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimą dėl perdirbtiems žemės ūkio produktams taikomų nuostatų, sudarymo ir laikino taikymo (OL L 23, 2005 1 26, p. 17).

(2)  Taikoma tik Reglamento (EB) Nr. 2135/95 5 straipsnyje nurodytiems produktams.

(3)  Taikoma tik Reglamento (EB) Nr. 2135/95 6 straipsnyje nurodytiems produktams.

(4)  Bazinis dydis netaikomas sirupams, kurių grynumas mažesnis kaip 85 % (Reglamentas (EB) Nr. 2135/95). Sacharozės kiekis nustatomas pagal Reglamento (EB) Nr. 2135/95 3 straipsnio nuostatas.

(5)  Dydis netaikomas Reglamento (EEB) Nr. 3513/92 (OL L 355, 1992 12 5, p. 12) priedo 2 dalyje apibrėžtam produktui.


25.11.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 307/19


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1920/2005

2005 m. lapkričio 24 d.

nustatantis didžiausią grąžinamąją išmoką už baltojo cukraus eksportą į kai kurias trečiąsias šalis 13-ajame daliniame konkurse, vykdomame remiantis Reglamente (EB) Nr. 1138/2005 numatytu nuolatiniu konkursu

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2001 m. birželio 19 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1260/2001 dėl bendro cukraus sektoriaus rinkos organizavimo (1), ypač į jo 27 straipsnio 5 dalies antrą pastraipą,

kadangi:

(1)

2005 m. liepos 15 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 1138/2005 dėl 2005–2006 prekybos metais vykdomo nuolatinio konkurso, siekiant nustatyti eksporto muitus ir (arba) grąžinamąsias išmokas už baltojo cukraus eksportą (2), numatyta vykdyti dalinius konkursus dėl tokio cukraus eksporto į trečiąsias šalis.

(2)

Reglamento (EB) Nr. 1138/2005 9 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad didžiausias grąžinamosios išmokos dydis daliniame konkurse nustatomas pagal aplinkybes, visų pirma atsižvelgiant į cukraus rinkos Bendrijoje bei pasaulinės cukraus rinkos padėtį ir numatomą raidą.

(3)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Cukraus vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 1138/2005 nuostatomis vykdomame 13-ajame daliniame konkurse yra nustatoma 39,374 EUR/100 kg didžiausia grąžinamoji išmoka už baltojo cukraus eksportą į kai kurias į trečiąsias šalis.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. lapkričio 25 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. lapkričio 24 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 178, 2001 6 30, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 39/2004 (OL L 6, 2004 1 10, p. 16).

(2)  OL L 185, 2005 7 16, p. 3.


25.11.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 307/20


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1921/2005

2005 m. lapkričio 24 d.

nustatantis eksporto grąžinamąsias išmokas pieno ir pieno produktų sektoriuje

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1255/1999 dėl bendro pieno ir pieno produktų rinkos organizavimo (1), ypač į jo 31 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1255/1999 31 straipsnio nuostatas skirtumas tarp to reglamento 1 straipsnyje išvardytų produktų kainų tarptautinėje prekyboje ir tų produktų kainų Bendrijoje gali būti padengtas eksporto grąžinamąja išmoka, kuri būtų ne didesnė, negu leidžiama susitarimais, sudarytais laikantis Sutarties 300 straipsnio nuostatų.

(2)

Reglamente (EB) Nr. 1255/1999 numatyta, kad grąžinamosios išmokos už to reglamento 1 straipsnyje nurodytus produktus, eksportuojamus esamos būklės, turėtų būti nustatytos, atsižvelgiant į:

pieno bei pieno produktų kainų ir aprūpinimo padėtį bei raidos perspektyvas Bendrijos rinkoje, ir pieno bei pieno produktų kainas tarptautinėse rinkose,

prekybos išlaidas ir palankiausias transporto išlaidas, susidarančias gabenant iš Bendrijos rinkos į uostus ar kitas vietas, iš kurių Bendrija eksportuoja, ir į išlaidas, susidariusias išleidžiant produktus į rinką paskirties šalyse,

pieno ir pieno produktų sektoriaus rinkų bendro organizavimo tikslus – užtikrinti šiose rinkose pusiausvyrą ir natūralią kainų bei prekybos raidą,

apribojimus, kuriuos lemia pagal Sutarties 300 straipsnio nuostatas sudaryti susitarimai,

būtinybę išvengti Bendrijos rinkos trikdymų,

ekonominį planuojamo eksporto aspektą.

(3)

Reglamento (EB) Nr. 1255/1999 31 straipsnio 5 dalyje numatyta, kad kainos Bendrijoje turėtų būti nustatomos atsižvelgiant į tas einamąsias kainas, kurios yra pačios palankiausios eksportui, o tarptautinių rinkų kainos turėtų būti nustatytos atsižvelgiant visų pirma į:

a)

trečiųjų šalių rinkose vyraujančias kainas;

b)

importui iš trečiųjų šalių palankiausias kainas paskirties trečiosiose šalyse;

c)

gamybos kainas, užfiksuotas trečiosiose šalyse eksportuotojose, prireikus atsižvelgiant į tų šalių skiriamas subsidijas;

d)

Bendrijos franko pasienyje siūlomas kainas.

(4)

Reglamento (EB) Nr. 1255/1999 31 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad dėl pasaulinėje rinkoje susidariusios padėties arba specifinių tam tikrų rinkų reikalavimų gali reikėti nustatyti skirtingą grąžinamąją išmoką už to reglamento 1 straipsnyje nurodytus produktus priklausomai nuo paskirties vietos.

(5)

Reglamento (EB) Nr. 1255/1999 31 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad produktų, už kuriuos skiriama eksporto grąžinamoji išmoka, sąrašas ir šios išmokos dydis nustatomi ne rečiau kaip kartą per keturias savaites. Tačiau grąžinamosios išmokos suma gali išlikti tokia pati ilgiau kaip keturias savaites.

(6)

1999 m. sausio 26 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 174/1999, nustatančio išsamias specialiąsias Tarybos reglamento (EEB) Nr. 804/68 taikymo taisykles dėl pieno ir pieno produktų eksporto licencijų ir eksporto grąžinamųjų išmokų (2), 16 straipsnyje numatyta, kad pieno produktų su cukraus priedais grąžinamoji išmoka lygi dviejų komponentų sumai. Pirmas komponentas yra tam, kad būtų atsižvelgta į produkte esantį pieno produkto kiekį, ir šis komponentas apskaičiuojamas dauginant bazinį grąžinamosios išmokos dydį iš visame produkte esančio pieno produkto kiekio. Kitas komponentas yra tam, kad būtų atsižvelgta į pridėtos sacharozės kiekį, ir šis komponentas apskaičiuojamas dauginant visame produkte esančios sacharozės kiekį iš grąžinamosios išmokos dydžio, taikytino tą dieną, kai eksportuojami 2001 m. birželio 19 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1260/2001 dėl bendro cukraus sektoriaus rinkų organizavimo (3), 1 straipsnio 1 dalies d punkte nurodyti produktai. Tačiau į pastarąjį komponentą atsižvelgiama tik tada, kai pridėtoji sacharozė buvo pagaminta iš Bendrijoje išaugintų cukrinių runkelių ir cukranendrių.

(7)

Komisijos reglamente (EEB) Nr. 896/84 (4), yra numatyta papildomų taisyklių dėl grąžinamųjų išmokų skyrimo keičiantis pieno metams. Šiose taisyklėse numatyta skirti skirtingas grąžinamąsias išmokas priklausomai nuo produktų pagaminimo datos.

(8)

Apskaičiuojant grąžinamosios išmokos dydį už lydytus sūrius, būtina numatyti, kad tuo atveju, kai yra pridėta kazeino ir (arba) kazeinatų, į jų kiekį nereikėtų atsižvelgti.

(9)

Nustatant paskirtis bei produktus, kuriems taikytinos išmokos, reiktų įvertinti, kad viena vertus, tam tikrų Bendrijos produktų konkurencinga padėtis nepateisina jų eksporto skatinimo, o kita vertus, tam tikrų teritorijų geografinis artumas gali padidinti prekybos iškraipymų riziką ir piktnaudžiavimus.

(10)

Taikant šias taisykles dabartinei pieno ir pieno produktų sektoriaus rinkų situacijai, ir ypač šių produktų kainoms Bendrijoje ir pasaulinėje rinkoje, reikėtų nustatyti tokio dydžio eksporto grąžinamąsias išmokas, kokios nurodomos priede.

(11)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Pieno ir pieno produktų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1255/1999 31 straipsnyje numatytos eksporto grąžinamosios išmokos už produktus, eksportuojamus esamos būklės, yra nustatomos tokio dydžio, koks nurodytas priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. lapkričio 25 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. lapkričio 24 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 160, 1999 6 26, p. 48. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 186/2004 (OL L 29, 2004 2 3, p. 6).

(2)  OL L 20, 1999 1 27, p. 8. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1513/2005 (OL L 241, 2005 9 17, p. 45).

(3)  OL L 178, 2001 6 30, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 39/2004 (OL L 6, 2004 1 10, p. 16).

(4)  OL L 91, 1984 4 1, p. 71. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EEB) Nr. 222/88 (OL L 28, 1988 2 1, p. 1).


PRIEDAS

prie 2005 m. lapkričio 24 d. Komisijos reglamento, nustatančio eksporto grąžinamąsias išmokas pieno ir pieno produktų sektoriuje

Produkto kodas

Paskirtis

Matavimo vienetas

Grąžinamųjų išmokų dydis

0401 30 31 9100

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

13,20

A01

EUR/100 kg

18,86

0401 30 31 9400

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

20,62

A01

EUR/100 kg

29,47

0401 30 31 9700

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

22,75

A01

EUR/100 kg

32,49

0401 30 39 9100

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

13,20

A01

EUR/100 kg

18,86

0401 30 39 9400

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

20,62

A01

EUR/100 kg

29,47

0401 30 39 9700

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

22,75

A01

EUR/100 kg

32,49

0401 30 91 9100

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

25,92

A01

EUR/100 kg

37,04

0401 30 99 9100

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

25,92

A01

EUR/100 kg

37,04

0401 30 99 9500

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

38,10

A01

EUR/100 kg

54,43

0402 10 11 9000

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

8,28

A01

EUR/100 kg

10,00

0402 10 19 9000

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

8,28

A01

EUR/100 kg

10,00

0402 10 91 9000

L01

EUR/kg

068

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,0828

A01

EUR/kg

0,1000

0402 10 99 9000

L01

EUR/kg

068

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,0828

A01

EUR/kg

0,1000

0402 21 11 9200

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

8,28

A01

EUR/100 kg

10,00

0402 21 11 9300

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

35,03

A01

EUR/100 kg

44,94

0402 21 11 9500

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

36,55

A01

EUR/100 kg

46,92

0402 21 11 9900

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

38,94

A01

EUR/100 kg

50,00

0402 21 17 9000

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

8,28

A01

EUR/100 kg

10,00

0402 21 19 9300

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

35,03

A01

EUR/100 kg

44,94

0402 21 19 9500

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

36,55

A01

EUR/100 kg

46,92

0402 21 19 9900

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

38,94

A01

EUR/100 kg

50,00

0402 21 91 9100

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

39,19

A01

EUR/100 kg

50,30

0402 21 91 9200

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

39,42

A01

EUR/100 kg

50,61

0402 21 91 9350

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

39,84

A01

EUR/100 kg

51,12

0402 21 91 9500

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

42,80

A01

EUR/100 kg

54,94

0402 21 99 9100

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

39,19

A01

EUR/100 kg

50,30

0402 21 99 9200

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

39,42

A01

EUR/100 kg

50,61

0402 21 99 9300

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

39,84

A01

EUR/100 kg

51,12

0402 21 99 9400

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

42,03

A01

EUR/100 kg

53,96

0402 21 99 9500

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

42,80

A01

EUR/100 kg

54,94

0402 21 99 9600

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

45,83

A01

EUR/100 kg

58,82

0402 21 99 9700

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

47,52

A01

EUR/100 kg

61,03

0402 21 99 9900

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

49,51

A01

EUR/100 kg

63,55

0402 29 15 9200

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,0828

A01

EUR/kg

0,1000

0402 29 15 9300

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,3503

A01

EUR/kg

0,4494

0402 29 15 9500

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,3655

A01

EUR/kg

0,4692

0402 29 15 9900

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,3894

A01

EUR/kg

0,5000

0402 29 19 9300

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,3503

A01

EUR/kg

0,4494

0402 29 19 9500

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,3655

A01

EUR/kg

0,4692

0402 29 19 9900

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,3894

A01

EUR/kg

0,5000

0402 29 91 9000

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,3919

A01

EUR/kg

0,5030

0402 29 99 9100

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,3919

A01

EUR/kg

0,5030

0402 29 99 9500

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,4203

A01

EUR/kg

0,5396

0402 91 11 9370

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

4,127

A01

EUR/100 kg

5,895

0402 91 19 9370

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

4,127

A01

EUR/100 kg

5,895

0402 91 31 9300

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

4,877

A01

EUR/100 kg

6,967

0402 91 39 9300

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

4,877

A01

EUR/100 kg

6,967

0402 91 99 9000

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

15,93

A01

EUR/100 kg

22,76

0402 99 11 9350

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,1055

A01

EUR/kg

0,1508

0402 99 19 9350

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,1055

A01

EUR/kg

0,1508

0402 99 31 9150

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,1095

A01

EUR/kg

0,1565

0402 99 31 9300

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,0953

A01

EUR/kg

0,1362

0402 99 39 9150

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,1095

A01

EUR/kg

0,1565

0403 90 11 9000

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

8,18

A01

EUR/100 kg

9,86

0403 90 13 9200

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

8,18

A01

EUR/100 kg

9,86

0403 90 13 9300

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

34,70

A01

EUR/100 kg

44,55

0403 90 13 9500

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

36,23

A01

EUR/100 kg

46,50

0403 90 13 9900

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

38,61

A01

EUR/100 kg

49,55

0403 90 19 9000

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

38,84

A01

EUR/100 kg

49,86

0403 90 33 9400

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,3470

A01

EUR/kg

0,4455

0403 90 33 9900

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,3861

A01

EUR/kg

0,4955

0403 90 59 9310

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

13,20

A01

EUR/100 kg

18,86

0403 90 59 9340

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

19,32

A01

EUR/100 kg

27,59

0403 90 59 9370

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

19,32

A01

EUR/100 kg

27,59

0403 90 59 9510

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

19,32

A01

EUR/100 kg

27,59

0404 90 21 9120

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

7,07

A01

EUR/100 kg

8,53

0404 90 21 9160

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

8,28

A01

EUR/100 kg

10,00

0404 90 23 9120

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

8,28

A01

EUR/100 kg

10,00

0404 90 23 9130

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

35,03

A01

EUR/100 kg

44,94

0404 90 23 9140

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

36,55

A01

EUR/100 kg

46,92

0404 90 23 9150

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

38,94

A01

EUR/100 kg

50,00

0404 90 29 9110

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

39,19

A01

EUR/100 kg

50,30

0404 90 29 9115

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

39,42

A01

EUR/100 kg

50,61

0404 90 29 9125

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

39,84

A01

EUR/100 kg

51,12

0404 90 29 9140

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

42,80

A01

EUR/100 kg

54,94

0404 90 81 9100

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,0828

A01

EUR/kg

0,1000

0404 90 83 9110

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,0828

A01

EUR/kg

0,1000

0404 90 83 9130

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,3503

A01

EUR/kg

0,4494

0404 90 83 9150

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,3655

A01

EUR/kg

0,4692

0404 90 83 9170

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,3894

A01

EUR/kg

0,5000

0404 90 83 9936

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,1055

A01

EUR/kg

0,1508

0405 10 11 9500

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

66,57

A01

EUR/100 kg

89,76

0405 10 11 9700

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

68,24

A01

EUR/100 kg

92,00

0405 10 19 9500

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

66,57

A01

EUR/100 kg

89,76

0405 10 19 9700

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

68,24

A01

EUR/100 kg

92,00

0405 10 30 9100

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

66,57

A01

EUR/100 kg

89,76

0405 10 30 9300

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

68,24

A01

EUR/100 kg

92,00

0405 10 30 9700

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

68,24

A01

EUR/100 kg

92,00

0405 10 50 9300

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

68,24

A01

EUR/100 kg

92,00

0405 10 50 9500

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

66,57

A01

EUR/100 kg

89,76

0405 10 50 9700

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

68,24

A01

EUR/100 kg

92,00

0405 10 90 9000

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

70,73

A01

EUR/100 kg

95,37

0405 20 90 9500

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

62,41

A01

EUR/100 kg

84,16

0405 20 90 9700

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

64,90

A01

EUR/100 kg

87,51

0405 90 10 9000

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

85,16

A01

EUR/100 kg

114,82

0405 90 90 9000

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

68,11

A01

EUR/100 kg

91,83

0406 10 20 9100

A00

EUR/100 kg

0406 10 20 9230

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

12,99

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

16,24

0406 10 20 9290

A00

EUR/100 kg

0406 10 20 9300

A00

EUR/100 kg

0406 10 20 9610

A00

EUR/100 kg

0406 10 20 9620

A00

EUR/100 kg

0406 10 20 9630

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

19,96

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

24,94

0406 10 20 9640

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

29,32

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

36,65

0406 10 20 9650

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

24,44

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

30,55

0406 10 20 9830

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

9,08

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

11,33

0406 10 20 9850

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

10,99

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

13,74

0406 20 90 9100

A00

EUR/100 kg

0406 20 90 9913

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

21,76

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

27,20

0406 20 90 9915

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

29,54

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

36,93

0406 20 90 9917

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

31,41

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

39,24

0406 20 90 9919

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,08

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

43,86

0406 30 31 9710

A00

EUR/100 kg

0406 30 31 9730

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

3,91

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

9,17

0406 30 31 9910

A00

EUR/100 kg

0406 30 31 9930

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

3,91

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

9,17

0406 30 31 9950

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

5,69

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

13,34

0406 30 39 9500

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

3,91

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

9,17

0406 30 39 9700

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

5,69

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

13,34

0406 30 39 9930

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

5,69

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

13,34

0406 30 39 9950

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

6,44

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

15,09

0406 30 90 9000

A00

EUR/100 kg

0406 40 50 9000

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

34,48

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

43,09

0406 40 90 9000

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,41

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

44,26

0406 90 13 9000

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

39,25

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

56,18

0406 90 15 9100

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

40,57

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

58,06

0406 90 17 9100

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

40,57

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

58,06

0406 90 21 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

39,43

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

56,30

0406 90 23 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,35

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

50,82

0406 90 25 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

34,67

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

49,63

0406 90 27 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

31,39

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

44,95

0406 90 31 9119

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

29,03

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

41,60

0406 90 33 9119

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

29,03

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

41,60

0406 90 33 9919

A00

EUR/100 kg

0406 90 33 9951

A00

EUR/100 kg

0406 90 35 9190

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

41,33

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

59,45

0406 90 35 9990

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

41,33

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

59,45

0406 90 37 9000

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

39,25

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

56,18

0406 90 61 9000

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

44,68

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

64,65

0406 90 63 9100

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

44,02

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

63,49

0406 90 63 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

42,31

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

61,32

0406 90 69 9100

A00

EUR/100 kg

0406 90 69 9910

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

42,93

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

62,22

0406 90 73 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

36,12

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

51,75

0406 90 75 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

36,84

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

52,98

0406 90 76 9300

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

32,71

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

46,82

0406 90 76 9400

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

36,63

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

52,44

0406 90 76 9500

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

33,92

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

48,15

0406 90 78 9100

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,88

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

52,42

0406 90 78 9300

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,54

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

50,76

0406 90 78 9500

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

34,55

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

49,04

0406 90 79 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

29,35

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

42,19

0406 90 81 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

36,63

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

52,44

0406 90 85 9930

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

40,16

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

57,80

0406 90 85 9970

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

36,84

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

52,98

0406 90 86 9100

A00

EUR/100 kg

0406 90 86 9200

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,61

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

52,80

0406 90 86 9300

A00

EUR/100 kg

0406 90 86 9400

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

38,16

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

55,80

0406 90 86 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

40,16

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

57,80

0406 90 87 9100

A00

EUR/100 kg

0406 90 87 9200

A00

EUR/100 kg

0406 90 87 9300

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

33,16

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

49,00

0406 90 87 9400

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

33,86

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

49,49

0406 90 87 9951

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,97

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

51,50

0406 90 87 9971

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,97

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

51,50

0406 90 87 9972

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

15,21

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

21,86

0406 90 87 9973

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,33

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

50,57

0406 90 87 9974

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

37,84

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

53,93

0406 90 87 9975

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

37,52

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

53,02

0406 90 87 9979

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

35,35

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

50,82

0406 90 88 9100

A00

EUR/100 kg

0406 90 88 9300

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

29,29

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

43,13

0406 90 88 9500

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

30,20

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

43,15

NB: Produktų kodai ir „A“ serijos paskirčių kodai yra nustatyti Komisijos reglamente (EEB) Nr. 3846/87 (OL L 366, 1987 12 24, p. 1) su pakeitimais.

Paskirties šalių skaitmeniniai kodai nurodyti Komisijos reglamente (EB) Nr. 750/2005 (OL L 126, 2005 5 19, p. 12).

Kitos paskirtys apibrėžiamos taip:

L01

sudaro paskirtys: Seuta, Melilija, Šventasis Sostas, Jungtinės Amerikos Valstijos ir Kipro Respublikos sritys, kuriose Kipro Respublikos vyriausybė nevykdo veiksmingos kontrolės.

L02

sudaro paskirtys: Andora ir Gibraltaras.

L03

sudaro paskirtys: Seuta, Melilija, Islandija, Norvegija, Šveicarija, Lichtenšteinas, Andora, Gibraltaras, Šventasis Sostas (įprastas pavadinimas – Vatikanas), Turkija, Rumunija, Bulgarija, Kroatija, Kanada, Australija, Naujoji Zelandija ir Kipro Respublikos sritys, kuriose Kipro Respublikos vyriausybė nevykdo veiksmingos kontrolės.

L04

sudaro paskirtys: Albanija, Bosnija, Hercegovina, Kosovas, Serbija, Juodkalnija ir Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija.


25.11.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 307/28


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1922/2005

2005 m. lapkričio 24 d.

nustatantis maksimalias eksporto grąžinamąsias išmokas už sviestą pagal Reglamente (EB) Nr. 581/2004 numatytą nuolatinį konkursą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1255/1999 dėl bendro pieno ir pieno produktų rinkos organizavimo (1), ypač į jo 31 straipsnio 3 dalies trečią pastraipą,

kadangi:

(1)

2004 m. kovo 26 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 581/2004, skelbiantis nuolatinį konkursą dėl grąžinamųjų išmokų už kai kurių rūšių sviestą (2), numato nuolatinio konkurso procedūrą.

(2)

Remiantis 2004 m. kovo 26 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 580/2004, nustatančio konkurso dėl eksporto grąžinamųjų išmokų už kai kuriuos pieno produktus (3) procedūrą, 5 straipsniu ir išnagrinėjus konkurso dalyvių pasiūlymus, reikia nustatyti maksimalų grąžinamųjų išmokų dydį konkurso laikotarpiui, kuris baigiasi 2005 m. lapkričio 22 d.

(3)

Pieno ir pieno produktų vadybos komitetas nepateikė nuomonės per pirmininko nustatytą laiką,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Remiantis nuolatiniu konkursu, paskelbtu Reglamentu (EB) Nr. 581/2004, konkurso laikotarpiu, kuris baigiasi 2005 m. lapkričio 22 d., maksimalus grąžinamųjų išmokų dydis už to reglamento 1 straipsnio 1 dalyje išvardytus produktus yra nurodytas šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. lapkričio 25 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. lapkričio 24 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 160, 1999 6 26, p. 48. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 186/2004 (OL L 29, 2004 2 3, p. 6).

(2)  OL L 90, 2004 3 27, p. 64. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1239/2005 (OL L 200, 2005 7 30, p. 32).

(3)  OL L 90, 2004 3 27, p. 58. Reglamentas su pakeitimas, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2250/2004 (OL L 381, 2004 12 28, p. 25).


PRIEDAS

(EUR/100 kg)

Produktas

Grąžinamosios išmokos nomenklatūros kodas

Maksimalus grąžinamosios išmokos dydis už eksportą į paskirties šalis, nurodytas Reglamento (EB) Nr. 581/2004 1 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje

Sviestas

ex ex 0405 10 19 9500

92,49

Sviestas

ex ex 0405 10 19 9700

98,55

Lydytas sviestas

ex ex 0405 90 10 9000

120,10


25.11.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 307/30


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1923/2005

2005 m. lapkričio 24 d.

nustatantis maksimalias eksporto grąžinamąsias išmokas už nugriebto pieno miltelius pagal Reglamente (EB) Nr. 582/2004 numatytą nuolatinį konkursą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1255/1999 dėl bendro pieno ir pieno produktų rinkos organizavimo (1), ypač į jo 31 straipsnio 3 dalies trečią pastraipą,

kadangi:

(1)

2004 m. kovo 26 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 582/2004, skelbiantis nuolatinį konkursą dėl grąžinamųjų išmokų už nugriebto pieno miltelius (2), numato nuolatinio konkurso procedūrą.

(2)

Remiantis 2004 m. kovo 26 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 580/2004, nustatančio konkurso dėl eksporto grąžinamųjų išmokų už kai kuriuos pieno produktus (3) procedūrą, 5 straipsniu ir išnagrinėjus konkurso dalyvių pasiūlymus, reikia nustatyti maksimalų grąžinamųjų išmokų dydį konkurso laikotarpiui, kuris baigiasi 2005 m. lapkričio 22 d.

(3)

Pieno ir pieno produktų vadybos komitetas nepateikė nuomonės per pirmininko nustatytą laiką,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Remiantis nuolatiniu konkursu, paskelbtu Reglamentu (EB) Nr. 582/2004, konkurso laikotarpiu, kuris baigėsi 2005 m. lapkričio 22 d., maksimalus grąžinamųjų išmokų dydis už to reglamento 1 straipsnio 1 dalyje išvardintus produktus ir paskirties šalis yra 12,25 EUR/100 kg.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. lapkričio 25 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. lapkričio 24 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 160, 1999 6 26, p. 48. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 186/2004 (OL L 29, 2004 2 3, p. 6).

(2)  OL L 90, 2004 3 27, p. 67. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1239/2005 (OL L 200, 2005 7 30, p. 32).

(3)  OL L 90, 2004 3 27, p. 58. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2250/2004 (OL L 381, 2004 12 28, p. 25).


25.11.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 307/31


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1924/2005

2005 m. lapkričio 24 d.

nustatantis eksporto grąžinamąsias išmokas paukštienos sektoriui, taikomas nuo 2005 m. lapkričio 25 d.

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1975 m. spalio 29 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2777/75 dėl bendro paukštienos rinkos organizavimo (1), ypač į jo 8 straipsnio 3 dalies trečiąją pastraipą,

kadangi:

(1)

Pagal Reglamento (EEB) Nr. 2777/75 8 straipsnio nuostatas minėto reglamento 1 straipsnio 1 dalyje išvardytų produktų kainų tarptautinėje rinkoje ir kainų Bendrijoje skirtumas gali būti padengiamas eksporto grąžinamosiomis išmokomis.

(2)

Šių taisyklių ir kriterijų taikymas dabartinei paukštienos sektoriaus rinkų situacijai leidžia nustatyti tokio dydžio eksporto grąžinamąją išmoką, kuri suteiktų galimybę Bendrijai dalyvauti tarptautinėje prekyboje, ir taip pat atsižvelgtų į šių produktų eksporto pobūdį bei į jų dabartinę svarbą.

(3)

1999 m. balandžio 15 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 800/1999, nustatančio bendrąsias išsamias eksporto grąžinamųjų išmokų sistemos taikymo žemės ūkio produktams taisykles (2) 21 straipsnyje yra numatoma, kad grąžinamoji išmoka neskiriama už produktus, kurie eksporto deklaracijos priėmimo dieną nėra geros ir tinkamos prekinės kokybės. Norint užtikrinti, kad galiojančios taisyklės būtų taikomos vienodai, reikia pabrėžti, kad tam, jog gautų grąžinamąją išmoką, Reglamento (EEB) Nr. 2777/75 1 straipsnyje išvardytas paukštienos rūšis būtina paženklinti 1971 m. vasario 15 d. Tarybos direktyvoje 71/118/EEB dėl sveikatos problemų, turinčių įtakos prekybai šviežia paukštiena, nustatytu sveikumo ženklu (3).

(4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Paukštienos ir kiaušinių vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Produktų, už kurių eksportą mokamos grąžinamosios išmokos, numatytos Reglamento (EEB) Nr. 2777/75 8 straipsnyje, kodai ir grąžinamųjų išmokų dydžiai nurodomi šio reglamento priede.

Tačiau tam, kad būtų skiriamos grąžinamosios išmokos, produktai, kuriems taikomos Direktyvos Nr. 71/118/EEB priedo XII skyriaus nuostatos, taip pat privalo tenkinti šioje direktyvoje numatytas sveikumo ženklinimo sąlygas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. lapkričio 25 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. lapkričio 24 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 282, 1975 11 1, p. 77. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 806/2003 (OL L 122, 2003 5 16, p. 1).

(2)  OL L 102, 1999 4 17, p. 11. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 671/2004 (OL L 105, 2004 4 14, p. 5).

(3)  OL L 55, 1971 3 8, p. 23. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 807/2003 (OL L 122, 2003 5 16, p. 36).


PRIEDAS

Nuo 2005 m. lapkričio 25 d. paukštienos sektoriui skirtos eksporto grąžinamosios išmokos

Produktų kodas

Paskirties šalys

Mato vienetas

Grąžinamųjų išmokų dydis

0105 11 11 9000

A02

EUR/100 pcs

1,00

0105 11 19 9000

A02

EUR/100 pcs

1,00

0105 11 91 9000

A02

EUR/100 pcs

1,00

0105 11 99 9000

A02

EUR/100 pcs

1,00

0105 12 00 9000

A02

EUR/100 pcs

2,00

0105 19 20 9000

A02

EUR/100 pcs

2,00

0207 12 10 9900

V03

EUR/100 kg

24,00

0207 12 90 9190

V03

EUR/100 kg

24,00

0207 12 90 9990

V03

EUR/100 kg

24,00

0207 14 20 9900

V03

EUR/100 kg

10,00

0207 14 60 9900

V03

EUR/100 kg

10,00

0207 14 70 9190

V03

EUR/100 kg

10,00

0207 14 70 9290

V03

EUR/100 kg

10,00

NB: Produktų kodai ir „A“ serijos paskirčių kodai yra nustatyti Komisijos reglamente (EEB) Nr. 3846/87 (OL L 366, 1987 12 24, p. 1) su pakeitimais.

Paskirties šalių skaitmeniniai kodai yra nustatyti Komisijos reglamente (EB) Nr. 750/2005 (OL L 126, 2005 5 19, p. 12).

Kitos paskirtys apibrėžiamos taip:

V03 A24,

Angola, Saudo Arabija, Kuveitas, Bahreinas, Kataras, Omanas, Jungtiniai Arabų Emyratai, Jordanija, Jemenas, Libanas, Irakas, Iranas.


25.11.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 307/33


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1925/2005

2005 m. lapkričio 24 d.

nustatantis grąžinamųjų išmokų dydžius kai kuriems grūdų ir ryžių sektoriaus produktams, kurie eksportuojami kaip prekės, neįtrauktos į Sutarties I priedą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1), ypač į jo 13 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1785/2003 dėl bendro ryžių rinkos organizavimo (2), ypač į jo 14 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 13 straipsnio 1 dalyje ir Reglamento (EB) Nr. 3072/95 13 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad skirtumas tarp šių reglamentų 1 straipsnyje išvardytų produktų kainų pasaulinėje rinkoje arba biržos kainų ir Bendrijos vidaus rinkos kainų gali būti padengtas eksporto grąžinamosiomis išmokomis.

(2)

2005 m. birželio 30 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 1043/2005, įgyvendinančiame Tarybos reglamento (EB) Nr. 3448/93 nuostatas dėl eksporto grąžinamųjų išmokų už tam tikrus žemės ūkio produktus, eksportuojamus kaip į Sutarties I priedą neįtrauktas prekes, skyrimo sistemos ir tokių grąžinamųjų išmokų sumos nustatymo kriterijų (3), yra nurodyti produktai, kuriems turėtų būti nustatytas grąžinamosios išmokos dydis, taikomas, kai produktai eksportuojami kaip prekės, išvardytos Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 III priede arba atitinkamai Reglamento (EB) Nr. 3072/95 B priede.

(3)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1043/2005 14 straipsnio pirmą pastraipą grąžinamosios išmokos dydis 100 kilogramų kiekvieno atitinkamo pagrindinio produkto turėtų būti nustatomas kiekvieną mėnesį.

(4)

Įsipareigojimai, prisiimti dėl grąžinamųjų išmokų, kurios gali būti suteiktos už eksportuojamus žemės ūkio produktus, įeinančius į prekių, neįtrauktų į Sutarties I priedą, sudėtį, gali būti rizikingi, kai iš anksto nustatomi dideli grąžinamųjų išmokų dydžiai. Todėl, tokiose situacijose, būtina imtis atsargumo priemonių, neužkertant kelio ilgalaikių sutarčių sudarymui. Konkretaus grąžinamosios išmokos dydžio nustatymas tuo atveju, kai minimos išmokos nustatomos iš anksto, yra priemonė, leidžianti įgyvendinti šiuos įvairius tikslus.

(5)

Atsižvelgiant į Europos bendrijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimą dėl tešlos gaminių eksporto iš Bendrijos į Jungtines Amerikos Valstijas, patvirtintą Tarybos sprendimu 87/482/EEB (4), KN kodais 1902 11 00 ir 1902 19 klasifikuojamas prekes reikėtų diferencijuoti pagal jų paskirties vietą.

(6)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1043/2005 15 straipsnio 2 ir 3 dalis konkrečiam pagrindiniam produktui, naudojamam per tariamą prekių gamybos laikotarpį, turi būti nustatytos sumažintas eksporto grąžinamosios išmokos dydis, atsižvelgiant į taikomų gamybos grąžinamųjų išmokų dydį pagal Komisijos reglamentą (EEB) Nr. 1722/93 (5).

(7)

Manoma, kad spiritiniai gėrimai yra mažiau jautrūs jų gamybai naudojamų grūdų kainai. Tačiau Jungtinės Karalystės, Airijos ir Danijos stojimo akto 19 protokole yra numatyta, kad turi būti nustatytos būtinos priemonės, palengvinančios Bendrijos grūdų naudojimą spiritinių gėrimų gamyboje. Todėl būtina pritaikyti grąžinamosios išmokos dydį, taikomą grūdams, eksportuojamiems spiritinių gėrimų pavidalu.

(8)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Grūdų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Grąžinamųjų išmokų dydžiai, taikomi pagrindiniams produktams, išvardytiems Reglamento (EB) Nr. 1043/2005 I priede ir Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 1 straipsnyje arba Reglamento (EB) Nr. 3072/95 1 straipsnio 1 dalyje ir eksportuojamiems kaip prekės, išvardytos Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 III priede arba atitinkamai Reglamento (EB) Nr. 3072/95 B priede, yra nustatomi pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. lapkričio 25 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. lapkričio 24 d.

Komisijos vardu

Günter VERHEUGEN

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 78.

(2)  OL L 270, 2003 10 21, p. 96.

(3)  OL L 172, 2005 7 5, p. 24.

(4)  OL L 275, 1987 9 29, p. 36.

(5)  OL L 159, 1993 7 1, p. 112. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1584/2004 (OL L 280, 2004 8 31, p. 11).


PRIEDAS

Nuo 2005 m. lapkričio 25 d. kai kuriems grūdų ir ryžių produktams, eksportuojamiems kaip prekės, neįtrauktos į Sutarties I priedą, taikomi grąžinamųjų išmokų dydžiai (1)

(EUR/100 kg)

KN kodas

Produktų aprašymas (2)

Grąžinamosios išmokos dydis už 100 kg pagrindinio produkto

Grąžinamąsias išmokas nustatant iš anksto

Kita

1001 10 00

Kietieji kviečiai:

 

 

– KN kodais 1902 11 ir 1902 19 klasifikuojamas prekes eksportuojant į Jungtines Amerikos Valstijas

– kitais atvejais

1001 90 99

Paprastieji kviečiai ir meslinas:

 

 

– KN kodais 1902 11 ir 1902 19 klasifikuojamas prekes eksportuojant į Jungtines Amerikos Valstijas

– kitais atvejais:

 

 

– – taikant Reglamento (EB) Nr. 1043/2005 15 straipsnio 3 dalį (3)

– – eksportuojant prekes, išvardytas 2208 subpozicijoje (4)

– – kitais atvejais

1002 00 00

Rugiai

1003 00 90

Miežiai

 

 

– eksportuojant prekes, išvardytas 2208 subpozicijoje (4)

– kitais atvejais

1004 00 00

Avižos

1005 90 00

Kukurūzai (grūdai), naudojami šiuo pavidalu:

 

 

– krakmolas:

 

 

– – taikant Reglamento (EB) Nr. 1043/2005 15 straipsnio 3 dalį (3)

3,567

3,973

– – eksportuojant prekes, išvardytas 2208 subpozicijoje (4)

1,866

1,866

– – kitais atvejais

3,973

3,973

– gliukozė, gliukozės sirupas, maltodekstrinas ir maltodekstrino sirupas, klasifikuojami KN kodais 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (5):

 

 

– – taikant Reglamento (EB) Nr. 1043/2005 15 straipsnio 3 dalį (3)

2,574

2,980

– – eksportuojant prekes, išvardytas 2208 subpozicijoje (4)

1,400

1,400

– – kitais atvejais

2,980

2,980

– eksportuojant prekes, išvardytas 2208 subpozicijoje (4)

1,866

1,866

– kita (įskaitant neperdirbtus produktus)

3,973

3,973

Bulvių krakmolas, klasifikuojamas KN kodu 1108 13 00 atitinkantis produktą, gautą perdirbus kukurūzus.

 

 

– taikant Reglamento (EB) Nr. 1043/2005 15 straipsnio 3 dalį (3)

3,030

3,453

– eksportuojant prekes, išvardytas 2208 subpozicijoje (4)

1,866

1,866

– kitais atvejais

3,973

3,973

ex 1006 30

Visiškai nulukštenti ryžiai:

 

 

– trumpagrūdžiai ryžiai

– vidutinių grūdų ryžiai

– ilgagrūdžiai ryžiai

1006 40 00

Skaldyti ryžiai

1007 00 90

Grūdiniai sorgai, išskyrus hibridinius, skirti sėti


(1)  Šiame priede nustatyti dydžiai netaikomi eksportui į Bulgariją nuo 2004 m. spalio 1 d., į Rumuniją nuo 2005 m. gruodžio 1 d., ir 1972 m. liepos 22 d. Susitarimo tarp Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos 2 protokolo I ir II lentelėse išvardytoms prekėms, eksportuojamoms į Šveicarijos Konfederaciją arba į Lichtenšteino Kunigaikštystę nuo 2005 m. vasario 1 d.

(2)  Žemės ūkio produktams, pagamintiems perdirbant pagrindinius produktus ir (arba) prilygstantiems produktams, turi būti taikomi Komisijos reglamento (EB) Nr. 1043/2005 V priede nustatyti koeficientai.

(3)  Atitinkamos prekės klasifikuojamos KN kodu 3505 10 50.

(4)  Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 III priede išvardytos prekės arba prekės, į kurias pateikta nuoroda Reglamento (EEB) Nr. 2825/93 2 straipsnyje (OL L 258, 1993 10 16, p. 6).

(5)  KN kodais NC 1702 30 99, 1702 40 90 ir 1702 60 90 klasifikuojamam sirupui, pagamintam maišant gliukozės ir fruktozės sirupą, eksporto grąžinamosios išmokos gali būti skiriamos tik už gliukozės sirupą.


25.11.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 307/37


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1926/2005

2005 m. lapkričio 24 d.

nustatantis grąžinamąsias išmokas už kiaušinius ir kiaušinių trynius, kurie eksportuojami kaip prekės, neįtrauktos į Sutarties I priedą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1975 m. spalio 29 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2771/75 dėl bendro kiaušinių rinkos organizavimo (1), ypač į jo 8 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EEB) Nr. 2771/75 8 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad skirtumas tarp šio reglamento 1 straipsnio 1 dalyje išvardytų produktų kainų tarptautinėje prekyboje ir Bendrijos vidaus rinkos kainų gali būti padengtas eksporto grąžinamosiomis išmokomis, kai prekės yra eksportuojamos kaip prekės, išvardytos šio reglamento priede.

(2)

2005 m. birželio 30 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 1043/2005, įgyvendinančiame Tarybos reglamento (EB) Nr. 3448/93 nuostatas dėl eksporto grąžinamųjų išmokų už tam tikrus žemės ūkio produktus, eksportuojamus kaip į Sutarties I priedą neįtrauktas prekes, skyrimo sistemos ir tokių grąžinamųjų išmokų sumos nustatymo kriterijų (2), yra nurodyti produktai, kuriems turėtų būti nustatytas grąžinamosios išmokos dydis, taikomas, kai produktai eksportuojami kaip prekės, išvardytos Reglamento (EEB) Nr. 2771/75 I priede.

(3)

Pagal Reglamento (EB) 1043/2005 14 straipsnio antrą pastraipą grąžinamųjų išmokų dydis už 100 kilogramų kiekvieno atitinkamo pagrindinio produkto turėtų būti nustatytas tos pačios trukmės laikotarpiui, kuriam grąžinamosios išmokos yra nustatomos tiems patiems produktams, eksportuojamiems neperdirbtais.

(4)

Urugvajaus raundo metu sudaryto Susitarimo dėl žemės ūkio 11 straipsnyje nustatyta, kad eksporto grąžinamosios išmokos už produktą, kuris yra prekės sudėtyje, negali viršyti tos grąžinamosios išmokos, kuri mokama už produktą, kai eksportuojama jo vėliau neperdirbant.

(5)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Paukštienos ir kiaušinių vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Grąžinamųjų išmokų dydžiai, taikomi Reglamento (EB) Nr. 1043/2005 I priede ir Reglamento (EEB) Nr. 2771/75 1 straipsnio 1 dalyje išvardytiems pagrindiniams produktams ir eksportuojamiems kaip prekės, išvardytos Reglamento (EEB) Nr. 2771/75 I priede, yra nustatomi pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. lapkričio 25 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. lapkričio 24 d.

Komisijos vardu

Günter VERHEUGEN

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 282, 1975 11 1, p. 49. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 806/2003 (OL L 122, 2003 5 16, p. 1).

(2)  OL L 172, 2005 7 5, p. 24.


PRIEDAS

Nuo 2005 m. lapkričio 25 d. kiaušiniams ir kiaušinių tryniams, eksportuojamiems kaip prekės, neįtrauktos į Sutarties I priedą, taikomi grąžinamųjų išmokų dydžiai

(EUR/100 kg)

KN kodas

Aprašymas

Paskirties šalis (1)

Grąžinamosios išmokos dydis

0407 00

Paukščių kiaušiniai su lukštais, švieži, konservuoti ir virti:

 

 

– Paukštienos sektoriaus:

 

 

0407 00 30

– – Kita:

 

 

a)

eksportuojant ovalbuminą, klasifikuojamą KN kodais 3502 11 90 ir 3502 19 90

02

6,00

03

20,00

04

3,00

b)

eksportuojant kitas prekes

01

3,00

0408

Paukščių kiaušiniai, be lukštų ir trynių, švieži, džiovinti, virti garuose arba verdančiame vandenyje, lieti, šaldyti ar kitokiu būdu užkonservuoti, į kuriuos pridėta ar nepridėta cukraus ar kitokio saldiklio:

 

 

– Kiaušinių tryniai:

 

 

0408 11

– – Džiovinti:

 

 

ex 0408 11 80

– – – Tinkami maistui:

 

 

nesaldinti

01

40,00

0408 19

– – Kita:

 

 

– – – Tinkami maistui:

 

 

ex 0408 19 81

– – – – Skysti:

 

 

nesaldinti

01

20,00

ex 0408 19 89

– – – – Šaldyti:

 

 

nesaldinti

01

20,00

– Kita:

 

 

0408 91

– – Džiovinti:

 

 

ex 0408 91 80

– – – Tinkami maistui:

 

 

nesaldinti

01

73,00

0408 99

– – Kita:

 

 

ex 0408 99 80

– – – Tinkami maistui:

 

 

nesaldinti

01

18,00


(1)  Paskirties šalys yra šios:

01

trečiosios šalys, išskyrus Bulgariją nuo 2004 m. spalio 1 d. ir Rumuniją, nuo 2005 m. gruodžio 1 d. Šveicarijai ir Lichtenšteinui šie dydžiai netaikomi 1972 m. liepos 22 d. Susitarimo tarp Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos protokolo Nr. 2 I ir II lentelėse išvardytoms prekėms, eksportuojamoms nuo 2005 m. vasario 1 d.;

02

Kuveitas, Bahreinas, Omanas, Kataras, Jungtiniai Arabų Emyratai, Jemenas, Turkija, Honkongo SAR ir Rusija;

03

Pietų Korėja, Japonija, Malaizija, Tailandas, Taivanas ir Filipinai;

04

visos paskirties vietos, išskyrus Šveicariją, Bulgariją nuo 2004 m. spalio 1 d., Rumuniją nuo 2005 m. gruodžio 1 d. ir 02 ir 03 pažymėtas šalis.


25.11.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 307/39


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1927/2005

2005 m. lapkričio 24 d.

nustatantis grąžinamųjų išmokų dydžius, taikomus kai kuriems pieno produktams, kurie eksportuojami kaip prekės, neįtrauktos į Sutarties I priedą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 15 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1255/1999 dėl bendro pieno ir pieno produktų rinkos organizavimo (1), ypač į jo 31 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1255/1999 31 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad skirtumas tarp šio reglamento 1 straipsnio a, b, c, d, e, ir g dalyse išvardytų produktų kainų tarptautinėje prekyboje ir Bendrijos vidaus rinkos kainų gali būti padengtas eksporto grąžinamosiomis išmokomis.

(2)

2005 m. birželio 30 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 1043/2005, įgyvendinančiame Tarybos reglamento (EB) Nr. 3448/93 nuostatas dėl eksporto grąžinamųjų išmokų už tam tikrus žemės ūkio produktus, eksportuojamus kaip į Sutarties I priedą neįtrauktas prekes, skyrimo sistemos ir tokių grąžinamųjų išmokų sumos nustatymo kriterijų (2), yra nurodyti produktai, kuriems turėtų būti nustatytas grąžinamosios išmokos dydis, taikomas, kai produktai eksportuojami kaip prekės, išvardytos Reglamento (EB) Nr. 1255/1999 II priede.

(3)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1043/2005 14 straipsnio pirmą pastraipą grąžinamosios išmokos dydis 100 kilogramų kiekvieno atitinkamo pagrindinio produkto turėtų būti nustatomas kiekvieną mėnesį.

(4)

Tačiau kai kurių pieno produktų, eksportuojamų kaip prekės, neįtrauktos į Sutarties I priedą, atveju kyla pavojus, kad įsipareigojimai, prisiimti dėl tų grąžinamųjų išmokų, gali būti rizikingi, kai iš anksto nustatomi dideli grąžinamųjų išmokų dydžiai. Todėl siekiant išvengti tokio pavojaus, reikia imtis atitinkamų atsargumo priemonių, neužkertant kelio ilgalaikių susitarimų sudarymui. Konkrečių grąžinamųjų išmokų dydžių nustatymas tuo atveju, kai grąžinamosios išmokos nustatomos iš anksto atsižvelgiant į produktus, turėtų sudaryti sąlygas tų dviejų tikslų įgyvendinimui.

(5)

Reglamento (EB) Nr. 1043/2005 15 straipsnio 2 dalyje numatoma, kad nustatant grąžinamųjų išmokų dydį tam tikrais atvejais reikia atsižvelgti į gamybos grąžinamąją išmoką, pagalbą ar kitokias vienodą poveikį turinčias priemones, taikomas visose valstybėse narėse vadovaujantis reglamentu dėl atitinkamo produkto bendro rinkos organizavimo pagrindiniams produktams, įtrauktiems į Reglamento (EB) Nr. 1043/2005 I priedą, ar prilygstantiems produktams.

(6)

Reglamento (EB) 1255/1999 12 straipsnio 1 dalyje yra numatyta, kad pagalbos išmoka suteikiama už Bendrijoje pagamintą nugriebtą pieną, perdirbtą į kazeiną, jei šis pienas ir iš jo pagamintas kazeinas atitinka tam tikras sąlygas.

(7)

1997 gruodžio 15 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2571/97 dėl sviesto pardavimo sumažintomis kainomis ir dėl pagalbos suteikimo konditerijos gaminių, ledų ir kitų maisto produktų gamyboje naudojamai grietinėlei, sviestui ir koncentruotam sviestui (3), nustatoma, kad sviestas ir grietinėlė turėtų būti tiekiami sumažintomis kainomis pramonės šakoms, kuriose yra gaminamos tam tikros prekės.

(8)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Pieno ir pieno produktų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Grąžinamųjų išmokų dydžiai, taikomi Reglamento (EB) Nr. 1043/2005 I priede ir Reglamento (EB) Nr. 1255/1999 1 straipsnyje išvardytiems pagrindiniams produktams, eksportuojamiems kaip prekės, išvardytos Reglamento (EB) Nr. 1255/1999 II priede, yra nustatomi pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. lapkričio 25 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. lapkričio 24 d.

Komisijos vardu

Günter VERHEUGEN

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 160, 1999 6 26, p. 48. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 186/2004 (OL L 29, 2004 2 3, p. 6).

(2)  OL L 172, 2005 7 5, p. 24.

(3)  OL L 350, 1997 12 20, p. 3. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2250/2004 (OL L 381, 2004 12 28, p. 25).


PRIEDAS

Nuo 2005 m. lapkričio 25 d. taikomi grąžinamųjų išmokų dydžiai už kai kuriuos pieno produktus, kurie eksportuojami kaip prekės, neįtrauktos į Sutarties I priedą (1)

(EUR/100 kg)

KN kodas

Aprašymas

Grąžinamųjų išmokų dydis

Grąžinamąsias išmokas nustatant iš anksto

Kita

ex 0402 10 19

Pieno milteliai, granulės ar kitokio pavidalo sausieji produktai, į kuriuos nepridėta cukraus ar kitokio saldiklio ir kurių riebumas ne didesnis kaip 1,5 % masės (PG 2):

 

 

a)

eksportuojant prekes, klasifikuojamas KN kodu 3501;

b)

eksportuojant kitas prekes.

10,00

10,00

ex 0402 21 19

Pieno milteliai, granulės ar kitokio pavidalo sausieji produktai, į kuriuos nepridėta cukraus ar kitokio saldiklio ir kurių riebumas ne didesnis kaip 26 % masės (PG 3):

 

 

a)

eksportuojant prekes, į kurių sudėtį įeina sviestas ar grietinėlė, parduodami sumažinta kaina ir kurie pagaminti pagal Reglamento (EB) Nr. 2571/97 nuostatas ir savo pavidalu prilygsta PG 3 produktams;

23,57

23,57

b)

eksportuojant kitas prekes.

50,00

50,00

ex 0405 10

Sviestas, kurio riebalų kiekis sudaro 82 % masės (PG 6):

 

 

a)

eksportuojant prekes, į kurių sudėtį įeina sviestas arba grietinėlė, parduodami sumažinta kaina, ir kurie pagaminti pagal Reglamente (EB) Nr. 2571/97 nustatytas sąlygas;

51,00

51,00

b)

KN kodu 2106 90 98 klasifikuojamų prekių, kurių pieno riebalų kiekis sudaro 40 % masės, eksportas;

99,25

99,25

c)

eksportuojant kitas prekes.

92,00

92,00


(1)  Šiame priede nustatyti dydžiai netaikomi eksportui į Bulgariją, į Rumunją nuo 2005 m. gruodžio 1d. nuo 2004 m. spalio 1 d. ir 1972 m. liepos 22 d. Susitarimo tarp Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos 2 protokolo I ir II lentelėse išvardytoms prekėms, eksportuojamoms į Šveicarijos Konfederaciją arba į Lichtenšteino Kunigaikštystę nuo 2005 m. vasario 1 d.


25.11.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 307/42


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1928/2005

2005 m. lapkričio 24 d.

nustatantis grąžinamųjų išmokų dydžius, taikomus kai kuriems cukraus sektoriaus produktams, kurie eksportuojami kaip prekės, neįtrauktos į Sutarties I priedą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2001 m. birželio 19 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1260/2001 dėl bendro cukraus sektoriaus rinkų organizavimo (1), ypač į jo 27 straipsnio 5 dalies a punktą ir 15 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1260/2001 27 straipsnio 1 ir 2 dalyse numatyta, kad skirtumas tarp šio reglamento 1 straipsnio 1 dalies a, c, d, f, g ir h punktuose išvardytų produktų kainų tarptautinėje prekyboje ir Bendrijos vidaus rinkos kainų gali būti padengtas eksporto grąžinamosiomis išmokomis, kai šie produktai yra eksportuojami kaip prekės, išvardytos šio reglamento V priede.

(2)

2005 m. birželio 30 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 1043/2005, įgyvendinančiame Tarybos reglamento (EB) Nr. 3448/93 nuostatas dėl eksporto grąžinamųjų išmokų už tam tikrus žemės ūkio produktus, eksportuojamus kaip į Sutarties I priedą neįtrauktas prekes, skyrimo sistemos ir tokių grąžinamųjų išmokų sumos nustatymo kriterijų (2), yra nurodyti produktai, kuriems turėtų būti nustatytas grąžinamosios išmokos dydis, taikomas, kai šie produktai yra eksportuojami kaip prekės, išvardytos Reglamento (EB) Nr. 1260/2001 V priede.

(3)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1043/2005 14 straipsnio pirmą pastraipą grąžinamosios išmokos dydis 100 kilogramų kiekvieno atitinkamo pagrindinio produkto turėtų būti nustatomas kiekvieną mėnesį.

(4)

Reglamento (EB) Nr. 1260/2001 27 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad eksporto grąžinamosios išmokos už produktą, kuris įeina į prekės sudėtį negali viršyti tam produktui taikomų grąžinamųjų išmokų, kai jis eksportuojamas vėliau jo neperdirbant.

(5)

Pagal šį reglamentą nustatytos grąžinamosios išmokos gali būti nustatomos iš anksto, nes šiuo metu negalima nustatyti rinkos situacijos keliems ateinantiems mėnesiams.

(6)

Įsipareigojimai, prisiimti dėl grąžinamųjų išmokų, kurios gali būti suteiktos eksportuojamiems žemės ūkio produktams, kurie įeina į prekių, neįtrauktų į Sutarties I priedą, sudėtį, gali būti rizikingi, kai iš anksto nustatomi dideli grąžinamųjų išmokų dydžiai. Todėl tokiose situacijose būtina imtis atsargumo priemonių, neužkertant kelio ilgalaikių sutarčių sudarymui. Konkretaus grąžinamosios išmokos dydžio nustatymas tuo atveju, kai minimos išmokos nustatomos iš anksto, yra priemonė, leidžianti įgyvendinti šiuos įvairius tikslus.

(7)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Cukraus vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Grąžinamųjų išmokų dydžiai, taikomi Reglamento (EB) Nr. 1043/2005 I priede ir Reglamento (EB) Nr. 1260/2001 1 straipsnio 1 ir 2 dalyse išvardytiems pagrindiniams produktams, eksportuojamiems kaip Reglamento (EB) Nr. 1260/2001 V priede išvardytos prekės, yra nustatomi pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. lapkričio 25 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. lapkričio 24 d.

Komisijos vardu

Günter VERHEUGEN

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 178, 2001 6 30, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 987/2005 (OL L 167, 2005 6 29, p. 12).

(2)  OL L 172, 2005 7 5, p. 24.


PRIEDAS

Nuo 2005 m. lapkričio 25 d. taikomi grąžinamųjų išmokų dydžiai už kai kuriuos cukraus sektoriaus produktus, kurie eksportuojami kaip prekės, neįtrauktos į Sutarties I priedą (1)

KN kodas

Aprašymas

Grąžinamųjų išmokų dydis, išreikštas EUR/100 kg

Grąžinamąsias išmokas nustatant iš anksto

Kita

1701 99 10

Baltas cukrus

36,40

36,40


(1)  Šiame priede nustatyti dydžiai netaikomi eksportui į Bulgariją nuo 2004 m. spalio 1 d., į Rumuniją nuo 2005 m. gruodžio 1 d. ir 1972 m. liepos 22 d. Susitarimo tarp Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos 2 protokolo I ir II lentelėse išvardytoms prekėms, eksportuojamoms į Šveicarijos Konfederaciją arba į Lichtenšteino Kunigaikštystę nuo 2005 m. vasario 1 d.


25.11.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 307/44


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1929/2005

2005 m. lapkričio 24 d.

nustatantis galutinius eksporto grąžinamųjų išmokų tarifus ir paraiškų išduoti B eksporto licencijas patenkinimo procentą vaisių ir daržovių sektoriuje (pomidorai, apelsinai, citrinos, valgomosios vynuogės ir obuoliai)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1996 m. spalio 28 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2200/96 dėl vaisių ir daržovių rinkos bendro organizavimo (1),

atsižvelgdama į 2001 m. spalio 8 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1961/2001, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 2200/96 dėl eksporto grąžinamųjų išmokų už vaisius ir daržoves įgyvendinimo taisykles (2), ypač į jo 6 straipsnio 7 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1172/2005 (3) nustatė orientacinius kiekius, kuriems gali būti išduotos B eksporto licencijos.

(2)

Pomidorų, apelsinų, citrinų, valgomųjų vynuogių ir obuolių B eksporto licencijoms, kurių paraiškos pateiktos nuo 2005 m. rugsėjo 16 d. iki lapkričio 15 d., galutinius grąžinamųjų išmokų tarifus reikia paskirti tokius, kokie buvo orientaciniai tarifai, ir nustatyti licencijų išdavimo procentą nuo prašomų kiekių,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Paraiškų išduoti B eksporto licencijas, pateiktų pagal Reglamento (EB) Nr. 1172/2005 1 straipsnį tarp 2005 m. rugsėjo 16 d. ir lapkričio 15 d., patenkinimo procentas ir taikomi eksporto grąžinamųjų išmokų tarifai nustatomi šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. lapkričio 26 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. lapkričio 24 d.

Komisijos vardu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalinis direktorius žemės ūkio ir kaimo plėtros reikalams


(1)  OL L 297, 1996 11 21, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 47/2003 (OL L 7, 2003 1 11, p. 64).

(2)  OL L 268, 2001 10 9, p. 8. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 386/2005 (OL L 62, 2005 3 9, p. 3).

(3)  OL L 188, 2005 7 20, p. 29.


PRIEDAS

Paraiškų išduoti B eksporto licencijas, pateiktų tarp 2005 m. rugsėjo 16 d. ir lapkričio 15 d., patenkinimo procentas ir taikomi eksporto grąžinamųjų išmokų tarifai (pomidorai, apelsinai, citrinos, valgomosios vynuogės ir obuoliai)

Produktas

Gražinamųjų išmokų dydžiai

(EUR/t neto)

Paraiškose nurodytų kiekių patenkinimo procentas

Pomidorai

35

100 %

Apelsinai

38

100 %

Citrinos

60

100 %

Valgomosios vynuogės

23

100 %

Obuoliai

36

100 %


25.11.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 307/46


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1930/2005

2005 m. lapkričio 24 d.

dėl eksporto licencijų išdavimo vyno sektoriui

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2001 m. balandžio 24 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 883/2001, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1493/1999 įgyvendinimo taisykles dėl prekybos su trečiosiomis šalimis vyno sektoriaus produktais (1), ypač į jo 7 straipsnį ir 9 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Pagal 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1493/1999 dėl bendros vyno rinkos organizavimo 63 straipsnio 7 dalį (2), eksporto grąžinamųjų išmokų skyrimas vyno sektoriaus produktams apribojamas kiekiais ir išlaidomis, nustatytais žemės ūkio susitarimu, pasirašytu pagal daugiašales derybas dėl prekybos Urugvajaus raunde.

(2)

Reglamento (EB) Nr. 883/2001 9 straipsniu buvo nustatytos sąlygos, kuriomis Komisija, siekdama išvengti pagal šį susitarimą numatyto kiekio ar turimo biudžeto viršijimo, gali imtis ypatingų priemonių.

(3)

Remiantis 2005 m. lapkričio 23 d. Komisijos turėta informacija apie eksporto licencijų paraiškas, kiekis, tebeturimas laikotarpiui iki 2006 m. sausio 15 d. Reglamento (EB) Nr. 883/2001 9 straipsnio 5 dalyje nurodytai paskirties zonoms 2) Azija ir 3) Rytų Europa gali būti viršytas, jei nebus ribojamas eksporto licencijų su išankstiniu grąžinamosios išmokos nustatymu išdavimas. Todėl pranešamiems kiekiams būtina nustatyti vienodą priėmimo koeficientą paraiškoms, pateiktoms nuo 2005 m. lapkričio 16 d. iki 22 d., ir leidimų išdavimą pateiktoms paraiškoms šitoms zonoms reikia laikinai sustabdyti iki 2006 m. sausio 16 d.,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Paskirties zonai 2) Azija prašomo kiekio iki 91,01 % ir iki 83,48 % paskirties zonai 3) Rytų Europa prašomo kiekio vyno sektoriaus eksporto licencijų su išankstiniu grąžinamosios išmokos nustatymu, kurioms gauti pagal Reglamentą (EB) Nr. 883/2001 paraiškos buvo pateiktos nuo 2005 m. lapkričio 16 d. iki 22 d.

2.   1 dalyje minimiems vyno sektoriaus produktams, kuriems eksporto licencijų prašymai pateikti nuo 2005 m. lapkričio 23 d., eksporto licencijų išdavimas ir prašymų pateikimas nuo 2005 m. lapkričio 25 d. paskirties zonoms 2) Azija ir 3) Rytų Europa yra laikinai sustabdomi iki 2006 m. sausio 16 d.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. lapkričio 25 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. lapkričio 24 d.

Komisijos vardu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalinis direktorius žemės ūkio ir kaimo plėtros reikalams


(1)  OL L 128, 2001 5 10, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 908/2004 (OL L 163, 2004 4 30, p. 56).

(2)  OL L 179, 1999 7 14, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1188/2005 (OL L 193, 2005 7 23, p. 24).


25.11.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 307/47


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1931/2005

2005 m. lapkričio 24 d.

nustatantis grąžinamąsias išmokas, taikomas eksportuojant iš grūdų pagamintus kombinuotuosius pašarus

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1), ir ypač į jo 13 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 13 straipsnio nuostatas skirtumas tarp to reglamento 1 straipsnyje išvardytų produktų biržos kainų ar kitų pasaulinės rinkos kainų ir tų produktų kainų Bendrijoje gali būti padengiamas eksporto grąžinamosiomis išmokomis;

(2)

1995 m. birželio 29 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1517/95 dėl Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 taikymo kombinuotųjų pašarų importo ir eksporto sistemoms taisyklių, iš dalies pakeičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1162/95, nustatantį importo ir eksporto licencijų sistemos grūdams bei ryžiams taikymo išsamias specialiąsias taisykles (2), 2 straipsnyje yra išvardyti konkretūs kriterijai, į kuriuos reikia atsižvelgti apskaičiuojant grąžinamosios išmokos už šiuos produktus dydį;

(3)

Apskaičiuojant grąžinamosios išmokos dydį reikia atsižvelgti ir į grūdų produktų sudėtį. Paprastinimo sumetimais grąžinamoji išmoka turi būti mokama už dvi „grūdų produktų“ kategorijas, t. y., viena vertus, už kukurūzų grūdus, kurie daugiausiai naudojami gaminant eksportuojamus kombinuotuosius pašarus ir iš kukurūzų pagamintus produktus, ir, kita vertus, už „kitus grūdus“, kurie yra grūdų produktai, už kuriuos gali būti mokama grąžinamoji išmoka, išskyrus kukurūzus ir iš kukurūzų pagamintus produktus. Grąžinamoji išmoka turi būti skiriama už kombinuotuosiuose pašaruose esantį grūdų produktų kiekį;

(4)

Be to, apskaičiuojant grąžinamosios išmokos dydį, reikia atsižvelgti į šių produktų realizavimo galimybes ir pardavimo sąlygas pasaulinėje rinkoje, į būtinybę išvengti Bendrijos rinkos trikdymų ir ekonominį jų eksporto aspektą;

(5)

Dėl dabartinės grūdų rinkos padėties, ypač dėl aprūpinimo perspektyvų, šiuo metu reikia panaikinti eksporto grąžinamąsias išmokas;

(6)

Grūdų vadybos komitetas nepateikė nuomonės per pirmininko nustatytą laiką,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Grąžinamosios išmokos, skiriamos eksportuojant Reglamente (EB) Nr. 1784/2003 nurodytus iš grūdų pagamintus kombinuotuosius pašarus, kuriems taikomos Reglamento (EB) Nr. 1517/95 nuostatos, yra nustatomos tokios, kaip nurodyta šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. lapkričio 25 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. lapkričio 24 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 78.

(2)  OL L 147, 1995 6 30, p. 51.


PRIEDAS

prie 2005 m. lapkričio 24 d. Komisijos reglamento, iš dalies keičiančio grąžinamąsias išmokas, taikomas eksportuojant iš grūdų pagamintus kombinuotuosius pašarus

Kodai produktų, kuriuos eksportuojant skiriama grąžinamoji išmoka:

 

2309 10 11 9000,

 

2309 10 13 9000,

 

2309 10 31 9000,

 

2309 10 33 9000,

 

2309 10 51 9000,

 

2309 10 53 9000,

 

2309 90 31 9000,

 

2309 90 33 9000,

 

2309 90 41 9000,

 

2309 90 43 9000,

 

2309 90 51 9000,

 

2309 90 53 9000.


Grūdų produktai

Paskirtis

Mato vienetas

Grąžinamųjų išmokų dydis

Kukurūzai ir iš kukurūzų pagaminti produktai:

KN kodai 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20, 1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23, 1904 10 10

C10

EUR/t

0,00

Grūdų produktai, išskyrus kukurūzus ir iš kukurūzų pagamintus produktus

C10

EUR/t

0,00

NB: Produktų kodai ir „A“ serijos paskirčių kodai yra nustatyti Komisijos reglamente (EEB) Nr. 3846/87 (OL L 366, 1987 12 24, p. 1) su pakeitimais.

C10

:

Visos paskirtys.


25.11.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 307/49


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1932/2005

2005 m. lapkričio 24 d.

nustatantis maksimalią kukurūzų importo muito mokesčio lengvatą konkurso, numatyto Reglamente (EB) Nr. 1809/2005, tvarka

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1), ir ypač į jo 12 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1809/2005 (2) buvo atidarytas konkursas dėl maksimalios muito mokesčio lengvatos iš trečiųjų šalių į Portugaliją importuojamiems kukurūzams.

(2)

Laikydamasi Komisijos reglamento (EB) Nr. 1839/95 (3), 7 straipsnio nuostatų Komisija gali Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 25 straipsnyje nustatyta tvarka nuspręsti nustatyti maksimalią importo muito mokesčio lengvatą. Nustatant maksimalią importo muito mokesčio lengvatą, reikia visų pirma atsižvelgti į Reglamento (EB) Nr. 1839/95 6 ir 7 straipsniuose išvardytus kriterijus. Konkursą laimi visi konkurso dalyviai, kurių siūloma importo muito mokesčio lengvata yra lygi arba mažesnė už maksimalų lengvatos dydį.

(3)

Dabartinei minėtų grūdų rinkų situacijai taikant anksčiau nurodytus kriterijus, reikėtų nustatyti maksimalią importo muito mokesčio lengvatą. Lengvatos dydis nurodomas 1 straipsnyje.

(4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Grūdų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Pasiūlymams, kurie buvo perduoti nuo 2005 m. lapkričio 18 d. iki 24 d. remiantis Reglamente (EB) Nr. 1809/2005 numatytu konkursu, nustatoma 19,47 euro už toną dydžio maksimali importo mokesčio lengvata maksimaliam bendram 57 500 t kiekiui.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. lapkričio 25 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. lapkričio 24 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 78. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1154/2005 (OL L 187, 2005 7 19, p. 11).

(2)  OL L 291, 2005 11 5, p. 4.

(3)  OL L 177, 1995 7 28, p. 4. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2235/2005 (OL L 256, 2005 10 10, p. 13).


25.11.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 307/50


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1933/2005

2005 m. lapkričio 24 d.

dėl pasiūlymų, perduotų remiantis Reglamente (EB) Nr. 1058/2005 numatytu konkursu dėl miežių eksporto

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1), ir ypač į jo 13 straipsnio 3 dalies pirmą punktą,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1058/2005 (2) pradėtas konkursas dėl grąžinamosios išmokos už miežių eksportą į kai kurias trečiąsias šalis.

(2)

Laikantis 1995 m. birželio 29 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1501/95 7 straipsnio nuostatų, nustatančių kai kurias išsamias Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1766/92 taikymo taisykles dėl eksporto grąžinamųjų išmokų už grūdus skyrimo ir priemonių, taikytinų esant trikdymams grūdų rinkoje (3), Komisija nustatyta tvarka gali nuspręsti nesiimti tolesnių veiksmų dėl konkurso.

(3)

Atsižvelgiant visų pirma į kriterijus, nurodytus Reglamento (EB) Nr. 1501/95 1 straipsnyje, nereikėtų nustatyti maksimalios grąžinamosios išmokos.

(4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Grūdų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Nesiimama tolesnių veiksmų dėl pasiūlymų, pateiktų nuo 2005 m. lapkričio 18 d. iki 24 d., remiantis Reglamente (EB) Nr. 1058/2005 numatytu konkursu dėl miežių eksporto grąžinamosios išmokos.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. lapkričio 25 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. lapkričio 24 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 78. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1154/2005 (OL L 187, 2005 7 19, p. 11).

(2)  OL L 174, 2005 7 7, p. 12.

(3)  OL L 147, 1995 6 30, p. 7. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 777/2004 (OL L 123, 2004 4 27, p. 50).


25.11.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 307/51


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1934/2005

2005 m. lapkričio 24 d.

dėl pasiūlymų, perduotų remiantis Reglamente (EB) Nr. 1438/2005 numatytu konkursu dėl avižų eksporto

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1), ir ypač į jo 7 straipsnį,

atsižvelgdama į 1995 d. birželio 29 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1501/95, nustatantį kai kurias išsamias Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1766/92 taikymo taisykles dėl eksporto grąžinamųjų išmokų už grūdus skyrimo ir priemonių, taikytinų esant trikdymams grūdų rinkoje (2), ir ypač į jo 7 straipsnį,

atsižvelgdama į 2005 m. rugsėjo 2 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1438/2005 dėl specialios intervencinės priemonės, taikomos grūdams Suomijoje ir Švedijoje 2005–2006 prekybos metais (3),

kadangi:

(1)

Reglamentu (EB) Nr. 1438/2005 yra atidarytas konkursas dėl grąžinamosios išmokos eksportuojant Suomijoje ir Švedijoje pagamintas avižas, eksportuotinas iš Suomijos ir Švedijos į visas trečiąsias šalis, išskyrus Bulgariją, Norvegiją, Rumuniją ir Šveicariją.

(2)

Atsižvelgiant visų pirma į Reglamento (EB) Nr. 1501/95 1 straipsnyje išvardytus kriterijus, maksimalios grąžinamosios išmokos nustatyti nereikėtų.

(3)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Grūdų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Nesiimama jokių tolesnių veiksmų dėl pasiūlymų, pateiktų nuo 2005 m. lapkričio 18 d. iki 24 d. remiantis Reglamente (EB) Nr. 1438/2005 numatytu konkursu dėl avižų eksporto grąžinamosios išmokos.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. lapkričio 25 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. lapkričio 24 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 78. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1154/2005 (OL L 187, 2005 7 19, p. 11).

(2)  OL L 147, 1995 6 30, p. 7. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1431/2003 (OL L 203, 2003 8 12, p. 16).

(3)  OL L 228, 2005 9 3, p. 5.


25.11.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 307/52


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1935/2005

2005 m. lapkričio 24 d.

nustatantis maksimalią paprastųjų kvieěių eksporto grąžinamąją išmoką Reglamente (EB) Nr. 1059/2005 numatyto konkurso tvarka

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1), ir ypač į jo 13 straipsnio 3 dalies pirmą punktą,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1059/2005 (2), yra pradėtas konkursas dėl grąžinamosios išmokos už paprastųjų kvieěių eksportą į kai kurias trečiąsias šalis.

(2)

Laikantis 1995 m. birželio 29 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1501/95 7 straipsnio nuostatų, nustatančių kai kurias išsamias Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1766/92 taikymo taisykles dėl eksporto grąžinamųjų išmokų už grūdus skyrimo ir priemonių, taikytinų esant trikdymams grūdų rinkoje (3), Komisija gali priimti sprendimą nustatyti maksimalią eksporto grąžinamąją išmoką, atsižvelgdama į Reglamento (EB) Nr. 1501/95 1 straipsnyje išvardytus kriterijus. Tokiu atveju konkursą laimi tas arba tie konkurso dalyviai, kurių pasiūlymas yra lygus arba mažesnis už maksimalią grąžinamąją išmoką.

(3)

Dabartinei minėtų grūdų rinkų situacijai taikant pirmiau nurodytus kriterijus, reikėtų nustatyti maksimalią eksporto grąžinamąją išmoką.

(4)

Grūdų vadybos komitetas nepateikė nuomonės per pirmininko nustatytą laiką,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Pasiūlymams, kurie buvo pateikti nuo 2005 m. lapkričio 18 d. iki 24 d. remiantis Reglamente (EB) Nr. 1059/2005 numatytu konkursu, nustatyta 5,00 EUR/t dydžio maksimali paprastųjų kvieěių eksporto grąžinamoji išmoka.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. lapkričio 25 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. lapkričio 24 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 78. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 1154/2005 (OL L 187, 2005 7 19, p. 11).

(2)  OL L 174, 2005 7 7, p. 15.

(3)  OL L 147, 1995 6 30, p. 7. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 777/2004 (OL L 123, 2004 4 27, p. 50).


II Aktai, kurių skelbti neprivaloma

Komisija

25.11.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 307/53


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2005 m. lapkričio 22 d.

iš dalies keičiantis Sprendimą 2001/671/EB, įgyvendinantį Tarybos direktyvą 89/106/EEB dėl stogų ir stogo dangų reakcijos į išorinį gaisrą klasifikacijos

(pranešta dokumentu Nr. C(2005) 4437)

(Tekstas svarbus EEE)

(2005/823/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1988 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyvą 89/106/EEB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su statybos produktais, derinimo (1), ypač jos 20 straipsnio 2 dalies a punktą,

kadangi:

(1)

2001 m. rugpjūčio 21 d. Komisijos sprendime 2001/671/EB, įgyvendinančiame Tarybos direktyvą 89/106/EEB dėl stogų ir stogų dangų (2) degumo nuo išorės gaisro klasifikacijos, buvo nustatyta stogų ir stogų dangų degumo nuo išorės gaisro charakteristikų klasifikavimo sistema.

(2)

Atliekant dokumento peržiūrėjimą turėtų būti numatytos papildomos degumo klasės, derinantis prie kontrolės reikalavimų Airijoje ir Jungtinėje Karalystėje.

(3)

Sprendimas 2001/671/EB turėtų būti iš dalies atitinkamai papildytas.

(4)

Šiam sprendimui papildyti numatytos priemonės atitinka Nuolatinio statybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2001/671/EB priedas iš dalies keičiamas pagal šio sprendimo priedą.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2005 m. lapkričio 22 d.

Komisijos vardu

Günter VERHEUGEN

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 40, 1989 2 11, p. 12. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1882/2003 (OL L 284, 2003 10 31, p. 1).

(2)  OL L 235, 2001 9 4, p. 20.


PRIEDAS

Sprendimo 2001/671/EB priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

Skirsnis PREAMBULĖ iš dalies keičiamas taip:

a)

pirma pastraipa išdėstoma taip: „ENV 1187:2002 ir turi būti taikomos vėlesnės atnaujintos versijos. Atnaujinta versija, inter alia, turi apimti ENV naujas peržiūras/pakeitimus arba šio standarto EN versiją“;

b)

antros pastraipos nuoroda „CR 1187:2001“ keičiama į „ENV 1187:2002“ ir žodis „trys“ antroje eilutėje keičiamas žodžiu „keturi“.

2)

Skirsnis SIMBOLIAI iš dalies keičiamas taip:

a)

žodis „trys“ pirmoje eilutėje keičiamas žodžiu „keturi“;

b)

visos nuorodos į „CR 1187:2001“ turi būti keičiamos į „ENV 1187:2002“;

c)

po nuorodos „CR 1187:2001 3 bandymas“ įterpiama „— ENV 1187:2002 4 bandymas: XROOF(t4); kur t4 = degumo klasė + vėjas + papildoma spinduliavimo šiluma“.

3)

Lentelė papildoma šiais duomenimis:

Bandymų metodas

Klasė

Klasifikavimo kriterijai

„ENV 1187:2002 4 bandymas

BROOF(t4)

Turi būti tenkinamos visos šios sąlygos:

jokios skverbties į stogo sistemą per 1 valandą,

atliekant pradinį bandymą, po bandymo liepsnos nutraukimo, bandiniai dega < 5 minučių,

atliekant pradinį bandymą, liepsnos plitimas degimo plote < 0,38 m

CROOF(t4)

Turi būti tenkinamos visos šios sąlygos:

jokios skverbties į stogo sistemą per 30 minučių,

atliekant pradinį bandymą, po bandymo liepsnos nutraukimo, bandiniai dega < 5 minučių,

atliekant pradinį bandymą, liepsnos plitimas degimo plote < 0,38 m

DROOF(t4)

Turi būti tenkinamos visos šios sąlygos:

skverbtis į stogo sistemą įvyksta per 30 minučių, tačiau skverbtis neįvyksta pradinio bandymo liepsna metu,

atliekant pradinį bandymą, po bandymo liepsnos nutraukimo, bandiniai dega < 5 minučių,

atliekant pradinį bandymą, liepsnos plitimas degimo plote < 0,38 m

EROOF(t4)

Turi būti tenkinamos visos šios sąlygos:

skverbtis į stogo sistemą įvyksta per 30 minučių, tačiau skverbtis neįvyksta pradinio bandymo liepsna metu,

liepsnos plitimas nekontroliuojamas

FROOF(t4)

Degumo charakteristikos nenustatytos

*

Reikėtų atkreipti dėmesį į varvėjimą iš apatinės bandinio dalies, bet kokį mechaninį defektą ar bet kokias atsiradusias kiaurymes ir pažymėti ženklu „x“ bandymą, kurio metu buvo nustatytas vienas ar keli iš pirmiau minėtų požymių. Be to, priklausomai nuo stogo nuolydžio bandymo metu, įrašomos raidės „EXT.F“, jeigu norima nurodyti „plokščias arba horizontalus“ ir raidės „EXT.S“ – jeigu „šlaitinis“.“


Aktai, priimti remiantis Europos Sąjungos sutarties V antraštine dalimi

25.11.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 307/55


TARYBOS BENDRIEJI VEIKSMAI 2005/824/BUSP

2005 m. lapkričio 24 d.

dėl Europos Sąjungos policijos misijos (ESPM) Bosnijoje ir Hercegovinoje (BiH)

EUROPOS SAJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 14 straipsnį ir 25 straipsnio trečią pastraipą,

kadangi:

(1)

2002 m. kovo 11 d. Taryba priėmė Bendruosius veiksmus 2002/210/BUSP (1) dėl Europos Sąjungos policijos misijos Bosnijoje ir Hercegovinoje (BiH). Tie bendrieji veiksmai netenka galios 2005 m. gruodžio 31 d.

(2)

2003 m. birželio 21 d. ES–Vakarų Balkanų aukščiausio lygio susitikimo metu Tesalonikuose buvo padaryta išvada, kad Balkanų ateitis yra Europos Sąjungoje.

(3)

2004 m. birželio 17 ir 18 d. Briuselio Europos Vadovų Taryba priėmė Europos saugumo strategiją – visapusišką politiką dėl Bosnijos ir Hercegovinos. Joje nurodoma, kad ilgalaikis ES tikslas yra stabili, perspektyvi, taiki ir daugiatautė BiH, taikiai bendradarbiaujanti su savo kaimynais ir negrįžtamai einanti link narystės ES, o Sąjungos vidutinės trukmės laikotarpio tikslas – pasirašyti su BiH Stabilizacijos ir asociacijos susitarimą.

(4)

2005 m. liepos 18 d. Europos Sąjungos Taryba pritarė, kad 2005 m. gruodžio 31 d. pasibaigus dabartiniams ES policijos misijos įgaliojimams reikėtų tęsti ES vykdomą viešosios tvarkos palaikymo policijos pajėgomis rėmimą BiH. ES policijos misija (ESPM) bus tęsiama, pakoregavus jos įgaliojimus ir dydį.

(5)

2005 m. spalio 26 d. kvietimo laiške BiH valdžios institucijos pakvietė ES dislokuoti BiH perorientuotą ESPM.

(6)

Vyriausiasis įgaliotinis BiH taip pat yra ES specialusis įgaliotinis BiH (ESSĮ). ESSĮ toliau skatins bendrą ES politinį koordinavimą BiH ir teiks rekomendacijas ESPM misijos vadovui–policijos komisarui.

(7)

Pagal 2000 m. gruodžio 7–9 d. Nicoje įvykusiame Europos Vadovų Tarybos susitikime nustatytas gaires, šie bendrieji veiksmai turėtų nustatyti Generalinio sekretoriaus–vyriausiojo įgaliotinio vaidmenį pagal Sutarties 18 straipsnio 3 dalį ir 26 straipsnį.

(8)

Sutarties 14 straipsnio 1 dalyje reikalaujama nurodyti finansinę orientacinę sumą visam bendrųjų veiksmų įgyvendinimo laikotarpiui. Iš Bendrijos biudžeto finansuotinų sumų nurodymas yra teisėkūros institucijos valios išraiška, ir šis finansavimas priklauso nuo turimų įsipareigotų asignavimų per atitinkamus biudžetinius metus.

(9)

ESPM įgaliojimai bus vykdomi esant padėčiai, kuri gali pablogėti ir pakenkti bendros užsienio ir saugumo politikos tikslams, nustatytiems Sutarties 11 straipsnyje,

PRIĖMĖ ŠIUOS BENDRUOSIUS VEIKSMUS:

1 straipsnis

Misija

1.   Europos Sąjungos policijos misija (ESPM) Bosnijoje ir Hercegovinoje (BiH), įsteigta Bendraisiais veiksmais 2002/210/BUSP, tęsiama nuo 2006 m. sausio 1 d. pagal toliau pateikiamas nuostatas.

2.   ESPM veikia laikydamasi tikslų ir kitų nuostatų, pateiktų 2 straipsnyje išdėstytame misijos apibūdinime.

2 straipsnis

Misijos apibūdinimas

ESPM, kurios veiklai vadovauja bei ją koordinuoja ESSĮ, ir kuri yra platesnio BiH bei regione taikomo teisinės valstybės požiūrio dalis, tikslas – patariant, stebint ir tikrinant BiH sukurti darnią, profesionalią ir daugiatautę policijos tarnybą, veikiančią laikantis geriausių Europos ir tarptautinių standartų.

Ši policijos tarnyba turėtų veikti laikydamasi įsipareigojimų, prisiimtų pagal Stabilizacijos ir asociacijos procesą su Europos Sąjunga, visų pirma dėl kovos su organizuotu nusikalstamumu ir policijos reformos.

ESPM veikia laikydamasi Deitono/Paryžiaus susitarimo 11 priede nurodytų bendrųjų tikslų ir jos tikslai remiami taikant Bendrijos priemones. Vadovaujant ESSĮ, ESPM vadovaus ESGP kovos su organizuotu nusikalstamumu viešosios tvarkos palaikymo policijos pajėgomis aspektų koordinavimui, nepažeidžiant sutartos pavaldumo tvarkos. Ji padės vietos valdžios institucijoms planuoti ir vykdyti svarbių nusikaltimų bei organizuoto nusikalstamumo tyrimus.

3 straipsnis

Peržiūra

Kas šeši mėnesiai atliekamas peržiūros procesas, kurio metu laikomasi operacijos koncepcijoje (CONOPS) ir operacijos plane (OPLAN) išdėstytų vertinimo kriterijų ir atsižvelgiama į policijos reformos raidą, sudarys sąlygas prireikus koreguoti misijos veiklą.

4 straipsnis

Struktūra

1.   ESPM struktūrą iš esmės sudaro:

a)

pagrindinė būstinė Sarajeve, kurią sudaro misijos vadovas–policijos komisaras ir OPLAN numatytas personalas. Dalį šio personalo sudaro kintamas skaičius ryšių palaikymo pareigūnų koordinavimui su kitomis vietoje atstovaujamomis tarptautinėmis organizacijomis;

b)

vyresniųjų pareigūnų lygio padaliniai įvairiuose BiH policijos tarnybose, įskaitant Valstybės tyrimų ir apsaugos agentūrą, Valstybės sienos tarnybą, Interpolą, subjektus, Viešojo saugumo centrus, kantonus ir Brcko rajoną.

2.   Šie elementai bus išplėtoti CONOPS ir OPLAN. CONOPS ir OPLAN tvirtina Taryba.

5 straipsnis

Misijos vadovas–policijos komisaras

1.   Misijos vadovas–policijos komisaras vykdo ESPM operacijų kontrolę (OPCON) ir yra atsakingas už kasdienį ESPM veiklos valdymą bei koordinavimą, įskaitant misijos personalo saugumo, išteklių ir informacijos valdymą.

2.   Misijos vadovas–policijos komisaras yra atsakingas už personalo drausmės kontrolę. Komandiruotam personalui drausmines priemones taiko atitinkama nacionalinė ar ES institucija.

3.   Misijos vadovas–policijos komisaras pasirašo sutartį su Komisija.

6 straipsnis

Personalas

1.   ESPM darbuotojų skaičius ir kompetencija atitinka 2 straipsnyje išdėstytus misijos tikslus ir 4 straipsnyje nustatytą struktūrą.

2.   Valstybės narės komandiruoja policijos pareigūnus ne trumpesniam nei 1 metų laikotarpiui. Kiekviena valstybė narė padengia savo komandiruojamų policijos pareigūnų išlaidas, įskaitant atlyginimus, išmokas ir kelionės į BiH ir iš jų išlaidas.

3.   Prireikus ESPM pagal sutartį įdarbina tarptautinius civilius darbuotojus ir vietos darbuotojus.

4.   Valstybės narės arba ES institucijos, jei reikia, taip pat gali ne ilgiau kaip vieneriems metams siųsti dirbti tarptautinius civilius darbuotojus. Kiekviena valstybė narė ar ES institucija padengia savo komandiruojamų darbuotojų išlaidas, įskaitant atlyginimus, išmokas ir kelionės į BiH ir iš jų išlaidas.

5.   Visi darbuotojai lieka pavaldūs atitinkamai komandiruojančiai valstybei ar institucijai ir vykdo savo pareigas bei veikia vadovaudamiesi misijos interesais. Darbuotojai laikosi saugumo principų ir minimalių standartų, nustatytų 2001 m. kovo 19 d. Tarybos sprendimu 2001/264/EB dėl Tarybos saugumo nuostatų patvirtinimo (2) (toliau – Tarybos saugumo nuostatai).

7 straipsnis

ESPM darbuotojų statusas

1.   Imamasi būtinų priemonių, kad 2002 m. spalio 4 d. ES ir BiH susitarimas dėl Europos Sąjungos Policijos Misijos BiH veiklos būtų pratęstas ESPM trukmės laikotarpiui.

2.   Valstybė narė ar ES institucija, komandiravusi personalo narį, yra atsakinga už su komandiruote susijusias darbuotojo pretenzijas ar pretenzijas dėl darbuotojo. Atitinkama valstybė narė ar ES institucija yra atsakinga už ieškinio pareiškimą komandiruotam darbuotojui.

3.   Pagal sutartį įdarbintų tarptautinių bei vietos darbuotojų įdarbinimo sąlygos bei teisės ir pareigos nustatomos ESPM misijos vadovo–policijos komisaro ir personalo nario sudarytose sutartyse.

8 straipsnis

Pavaldumo tvarka

1.   ESPM struktūra turi vieningą pavaldumo tvarką, būdingą krizių valdymo operacijai.

2.   Politinis ir saugumo komitetas (PSK) atlieka politinę priežiūrą ir užsiima strateginiu vadovavimu.

3.   Generalinis sekretorius–vyriausiasis įgaliotinis duoda nurodymus misijos vadovui–policijos komisarui per ESSĮ.

4.   Misijos vadovas–policijos komisaras vadovauja misijai ir administruoja jos kasdienę veiklą.

5.   Misijos vadovas–policijos komisaras atsiskaito Generaliniam sekretoriui–vyriausiajam įgaliotiniui per ESSĮ.

6.   ESSĮ per Generalinį sekretorių–vyriausiąjį įgaliotinį atsiskaito Tarybai.

9 straipsnis

Politinė kontrolė ir strateginis vadovavimas

1.   PSK, vadovaujant Tarybai, pavedama misijos politinė kontrolė ir strateginis vadovavimas jai. Šiuo dokumentu Taryba įgalioja PSK priimti atitinkamus sprendimus pagal Sutarties 25 straipsnį. Šis įgaliojimas apima įgaliojimus Generalinio sekretoriaus–vyriausiojo įgaliotinio siūlymu paskirti misijos vadovą–policijos komisarą ir iš dalies keisti OPLAN bei pavaldumo tvarką. Taryba, kuriai padeda Generalinis sekretorius–vyriausiasis įgaliotinis, priima sprendimus dėl misijos tikslų ir jos nutraukimo.

2.   PSK reguliariai atsiskaito Tarybai, atsižvelgdamas į ESSĮ pranešimus.

3.   PSK reguliariai gauna policijos misijos vadovo pranešimus apie misijos eigą. PSK prireikus gali kviesti policijos misijos vadovą į savo posėdžius.

10 straipsnis

Trečiųjų valstybių dalyvavimas

1.   Nepažeidžiant Sąjungos sprendimų priėmimo savarankiškumo ir jos bendros institucinės struktūros, stojančios valstybės, Europos NATO narės, kurios nėra ES narės, ir kitos ESBO valstybės narės, kurios nėra ES narės, šiuo metu siunčiančios darbuotojus į ESPM, yra kviečiamos, taip pat kitos valstybės gali būti kviečiamos prisidėti prie ESPM remiantis tuo, kad jos padengia jų komandiruojamų policijos pareigūnų ir (arba) tarptautinių civilių darbuotojų siuntimo išlaidas, įskaitant atlyginimus, išmokas ir kelionės į BiH ir iš jų išlaidas bei atitinkamai prisideda prie ESPM einamųjų išlaidų padengimo.

2.   Trečiosios valstybės, prisidedančios prie ESPM, turi tas pačias teises ir pareigas tvarkant kasdienę veiklą kaip ir šioje veikloje dalyvaujančios ES valstybės narės.

3.   Šiuo dokumentu Taryba įgalioja PSK priimti atitinkamus sprendimus dėl siūlomų įnašų ir sukurti Prisidedančių valstybių komitetą.

4.   Išsami trečiųjų valstybių dalyvavimo tvarka nustatoma susitarimuose, sudaromuose Sutarties 24 straipsnyje nustatyta tvarka.

11 straipsnis

Finansinės nuostatos

1.   Finansinė orientacinė suma, skirta su misija susijusioms išlaidoms padengti, yra: a) 3 milijonai EUR 2005 m., b) 9 milijonai EUR 2006 m.

2.   Galutinis 2006 ir 2007 metų biudžetas nustatomas kasmet.

3.   Išlaidos, finansuojamos iš 1 dalyje nurodytų sumų, yra tvarkomos laikantis ES bendrajam biudžetui taikomos tvarkos ir taisyklių, išskyrus tai, kad bet koks išankstinis finansavimas nelieka Bendrijos nuosavybe. Trečiųjų valstybių, finansiškai prisidedančių prie Misijos veiklos, ir priimančios šalies nacionaliniams subjektams leidžiama dalyvauti konkursuose dėl sutarčių sudarymo.

4.   Misijos vadovas–policijos komisaras visiškai atsiskaito Komisijai už pagal sutartį vykdomą veiklą ir yra jos prižiūrimas.

5.   Finansinėse priemonėse atsižvelgiama į ESPM veiklos reikalavimus.

6.   Reikalavimus atitinkančiomis laikomos išlaidos, patirtos nuo šių bendrųjų veiksmų įsigaliojimo dienos.

12 straipsnis

Saugumas

1.   Misijos vadovas–policijos komisaras atsako už ESPM saugumą ir, konsultuodamasis su Tarybos generalinio sekretoriato saugumo tarnyba, atsako už tai, kad būtų laikomasi minimalių saugumo reikalavimų pagal Tarybos saugumo nuostatus.

2.   ESPM turi misijos saugumo pareigūną, kuris atsiskaito misijos vadovui–policijos komisarui.

3.   Misijos vadovas–policijos komisaras konsultuojasi su PSK saugumo klausimais, susijusiais su misijos dislokavimu vadovaujant Generaliniam sekretoriui–vyriausiajam įgaliotiniui.

4.   Prieš dislokavimą misijos teritorijoje arba vykimą į ją ESPM personalo nariai dalyvauja privalomame mokyme saugumo klausimais, kurį organizuoja TGS saugumo tarnyba, bei yra atliekamas jų medicininis patikrinimas.

13 straipsnis

Bendrijos veiksmai

1.   Taryba ir Komisija pagal atitinkamus savo įgaliojimus užtikrina šių bendrųjų veiksmų ir kitos Bendrijos užsienio veiklos pagal Sutarties 3 straipsnio 2 dalį įgyvendinimo suderinamumą. Taryba ir Komisija šiuo tikslu bendradarbiauja.

2.   Taryba pažymi, kad misijos vietoje ir Briuselyje jau yra koordinavimo priemonės.

14 straipsnis

Įslaptintos informacijos teikimas

1.   Vadovaujantis Tarybos saugumo nuostatais, Generaliniam sekretoriui–vyriausiajam įgaliotiniui leidžiama atitinkamais atvejais ir pagal misijos veiklos poreikius teikti su šiais bendraisiais veiksmais susijusioms trečiosioms valstybėms iki „RESTREINT UE“ lygio įslaptintą ES informaciją ir dokumentus, parengtus šiai misijai.

2.   Iškilus konkrečiai ir neatidėliotinai būtinybei, Generaliniam sekretoriui–vyriausiajam įgaliotiniui, vadovaujantis Tarybos saugumo nuostatais, taip pat leidžiama teikti vietos valdžios institucijai iki „RESTREINT UE“ lygio įslaptintą ES informaciją ir dokumentus, parengtus šiai misijai. Visais kitais atvejais tokia informacija ir dokumentai vietos valdžios institucijoms teikiami tokia tvarka, kuri atitinka jų bendradarbiavimo su ES lygį.

3.   Generaliniam sekretoriui–vyriausiajam įgaliotiniui leidžiama atskleisti su šiais bendraisiais veiksmais susijusioms trečiosioms valstybėms ir vietos valdžios institucijoms neįslaptintus ES dokumentus, susijusius su Tarybos svarstymais dėl šios misijos, kuriems pagal Tarybos darbo tvarkos taisyklių (3) 6 straipsnio 1 dalį taikomas profesinio slaptumo reikalavimas.

15 straipsnis

Įsigaliojimas ir galiojimo trukmė

Šie bendrieji veiksmai įsigalioja jų priėmimo dieną.

Jie taikomi nuo 2006 m. sausio 1 d. iki 2007 m. gruodžio 31 d.

16 straipsnis

Paskelbimas

Šie bendrieji veiksmai skelbiami Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje, 2005 m. lapkričio 24 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

I. LEWIS


(1)  OL L 70, 2002 3 13, p. 1. Bendrieji veiksmai su paskutiniais pakeitimais, padarytais Bendraisiais veiksmais 2005/143/BUSP (OL L 48, 2005 2 19, p. 46).

(2)  OL L 101, 2001 4 11, p. 1. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 2005/571/EB (OL L 193, 2005 7 23, p. 31).

(3)  2004 m. kovo 22 d. Tarybos sprendimas 2004/338/EB, Euratomas, dėl Tarybos darbo tvarkos taisyklių patvirtinimo (OL L 106, 2004 4 15, p. 22). Sprendimas su pakeitimais, padarytais Sprendimu 2004/701/EB, Euratomas (OL L 319, 2004 10 20, p. 15).


25.11.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 307/59


TARYBOS BENDRIEJI VEIKSMAI 2005/825/BUSP

2005 m. lapkričio 24 d.

iš dalies keičiantys Europos Sąjungos specialiojo įgaliotinio Bosnijoje ir Hercegovinoje įgaliojimus

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 14 straipsnį, 18 straipsnio 5 dalį ir 23 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

2004 m. liepos 12 d. Taryba priėmė Bendruosius veiksmus 2004/569/BUSP (1) dėl Europos Sąjungos specialiojo įgaliotinio (toliau – ES specialusis įgaliotinis) Bosnijoje ir Hercegovinoje įgaliojimų.

(2)

2005 m. liepos 28 d. Taryba priėmė Bendruosius veiksmus 2005/583/BUSP (2), pratęsiančius ES specialiojo įgaliotinio Bosnijoje ir Hercegovinoje lordo ASHDOWN įgaliojimų terminą iki 2006 m. vasario 28 d.

(3)

2005 m. lapkričio 24 d. Taryba priėmė Bendruosius veiksmus 2005/824/BUSP dėl Europos Sąjungos policijos misijos (ESPM) Bosnijoje ir Hercegovinoje (3), numatančius ESPM tęsimą patikslinus jos įgaliojimus ir dydį.

(4)

Atsižvelgiant į konkretų ES specialiojo įgaliotinio vaidmenį ESPM pavaldumo tvarkoje, reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimus.

(5)

ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimai turėtų būti vykdomi juos koordinuojant su Komisija, kad būtų užtikrintas suderinamumas su kitomis veiklomis, kurios priklauso Komisijos kompetencijai.

(6)

ES specialusis įgaliotinis vykdys savo įgaliojimus esant situacijai, kuri gali pablogėti ir pakenkti BUSP tikslams, nustatytiems Sutarties 11 straipsnyje,

PRIĖMĖ ŠIUOS BENDRUOSIUS VEIKSMUS:

1 straipsnis

Bendrieji veiksmai 2004/569/BUSP, pratęsti Bendraisiais veiksmais 2005/583/BUSP, iš dalies keičiami taip:

1)

3 straipsnis išdėstomas taip:

„3 straipsnis

Kad būtų pasiekti ES politikos tikslai Bosnijoje ir Hercegovinoje, ES specialiajam įgaliotiniui suteikiami įgaliojimai:

a)

teikti ES rekomendacijas ir prisidėti prie politinio proceso palengvinimo;

b)

skatinti bendrą ES politinį koordinavimą Bosnijoje ir Hercegovinoje;

c)

skatinti bendrą ES koordinavimą ir teikti vietos politines gaires dėl ES pastangų kovojant su organizuotu nusikalstamumu, nepažeidžiant Europos Sąjungos policijos misijos (ESPM) vadovaujančio vaidmens koordinuojant šių pastangų viešosios tvarkos palaikymo aspektus, bei ALTHEA (EUFOR) kariniam vadui;

d)

teikti vietos politines rekomendacijas ALTHEA (EUFOR) vadui, tuo pačiu atsižvelgiant į Integruoto policijos padalinio gebėjimus, kuriais ES specialusis įgaliotinis gali naudotis susitarus su minėtu vadu, nepažeidžiant pavaldumo tvarkos;

e)

prisidėti stiprinant ES vidaus koordinavimą ir darnumą Bosnijoje ir Hercegovinoje, taip pat teikiant informaciją ES misijos vadovams, dalyvaujant arba atstovaujant jų reguliariuose susitikimuose, pirmininkaujant iš visų veiksmų vietoje esančių ES veikėjų sudarytai koordinavimo grupei, siekiančiai koordinuoti ES veiksmų įgyvendinimo aspektus, bei teikiant jiems patarimus dėl santykių su Bosnijos ir Hercegovinos valdžios institucijomis;

f)

užtikrinti ES veiksmų, skirtų plačiajai visuomenei, nuoseklumą ir darnumą. ES specialiojo įgaliotinio atstovas spaudai bus pagrindiniu ES kontaktiniu asmeniu Bosnijos ir Hercegovinos žiniasklaidai BUSP/ESGP klausimais;

g)

nuolat stebėti visų rūšių veiklą teisinės valstybės srityje ir šioje srityje prireikus teikti rekomendacijas Generaliniam sekretoriui-vyriausiajam įgaliotiniui ir Komisijai;

h)

be kitų savo atsakomybės sričių, atlikdamas savo vaidmenį pagal ESPM pavaldumo tvarką, konsultuoti ESPM misijos vadovą vietos politiniais klausimais;

i)

kaip tarptautinės bendruomenės ir Bosnijos ir Hercegovinos valdžios institucijų vykdomos bendresnės misijos įtvirtinti teisinę valstybę dalyvis, pasinaudojant ESPM teikiama technine policijos ekspertize ir parama šioje srityje, remti policijos pasiruošimą restruktūrizavimo įgyvendinimui;

j)

remti sustiprintą ir veiksmingesnį Bosnijos ir Hercegovinos baudžiamojo teisingumo sistemos ir policijos bendradarbiavimą, artimai bendradarbiaujant su ESPM;

k)

prireikus teikti rekomendacijas Generaliniam sekretoriui-vyriausiajam įgaliotiniui ir Komisijai ir atitinkamais atvejais dalyvauti vietiniame koordinavime, kai tai susiję su Sutarties VI antraštinėje dalyje numatyta veikla ir susijusia Bendrijos veikla, įskaitant Europolą;

l)

siekiant darnos ir galimos sinergijos, toliau būti konsultuojamam dėl Bendrijos pagalbos rekonstrukcijai, vystymuisi ir stabilizavimui prioritetų.“;

2)

6 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Orientacinė finansinė suma yra 160 000 EUR.“;

3)

7 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   ES atsidavęs personalas, prisidedantis kuriant ES identitetą, skiriamas padėti ES specialiajam įgaliotiniui įgyvendinti savo įgaliojimus ir prisidėti prie visų ES veiksmų Bosnijoje ir Hercegovinoje suderinamumo, matomumo ir veiksmingumo, ypač politiniais, politiniais-kariniais, teisinės valstybės, įskaitant kovą prieš organizuotą nusikalstamumą, ir saugumo klausimais bei informavimo ir santykių su žiniasklaida srityje. Neviršydamas savo įgaliojimų ir turimų atitinkamų finansinių priemonių, ES specialusis įgaliotinis, konsultuodamasis su pirmininkaujančia valstybe, padedamas Generalinio sekretoriaus-vyriausiojo įgaliotinio ir visokeriopai bendradarbiaudamas su Komisija, yra atsakingas už darbuotojų grupės sudarymą. ES specialusis įgaliotinis praneša pirmininkaujančiai valstybei ir Komisijai apie galutinę savo darbuotojų grupės sudėtį.“.

2 straipsnis

Šie bendrieji veiksmai įsigalioja jų priėmimo dieną.

3 straipsnis

Šie bendrieji veiksmai skelbiami Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje, 2005 m. lapkričio 24 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

I. LEWIS


(1)  OL L 252, 2004 7 28, p. 7.

(2)  OL L 199, 2005 7 29, p. 94.

(3)  Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 55.


25.11.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 307/61


TARYBOS BENDRIEJI VEIKSMAI 2005/826/BUSP

2005 m. lapkričio 24 d.

dėl ES policijos patariamosios grupės (EUPAT) Buvusiojoje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje įsteigimo

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 14 straipsnį, 25 straipsnio trečią pastraipą, 26 straipsnį ir 28 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Pagal Ohrido pagrindų susitarimą Sąjungos indėlis yra grindžiamas plačiu požiūriu ir veikla, skirta daugeliui teisinės valstybės aspektų, įskaitant institucijų kūrimo programas ir policijos veiklą, kurios turėtų viena kitą remti ir stiprinti. Sąjungos veikla, remiama inter alia Bendrijos institucijų kūrimo programomis pagal CARDS reglamentą, prisidės prie bendro taikos užtikrinimo Buvusiojoje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje, taip pat prie Sąjungos bendros politikos šiame regione pasiekimų, visų pirma stabilizacijos ir asociacijos proceso.

(2)

Sąjunga paskyrė Europos Sąjungos specialųjį įgaliotinį (ESSĮ), kad prisidėtų prie taikaus politinio proceso konsolidavimo ir visiško Ohrido pagrindų susitarimo įgyvendinimo, padėtų užtikrinti ES išorės veiklos darnumą ir užtikrintų tarptautinės bendrijos pastangų koordinavimą, siekiant padėti įgyvendinti minėto pagrindų susitarimo nuostatas ir užtikrinti jų tvarumą.

(3)

2001 m. rugsėjo 26 d. priimtoje JT Saugumo Tarybos Rezoliucijoje 1371 (2001) palankiai vertinamas Pagrindų susitarimas ir remiamas jo visiškas įgyvendinimas inter alia ES pastangomis.

(4)

Siekdama išsaugoti reikšmingus rezultatus, pasiektus Buvusiojoje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje didelėmis ES politinėmis pastangomis ir lėšomis, ir jais pasinaudoti, ES sustiprino savo vaidmenį palaikant viešąją tvarką policijos pajėgomis, kad toliau padėtų palaikyti stabilią ir saugią aplinką, kurioje Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos Vyriausybė galėtų įgyvendinti Ohrido pagrindų susitarimą.

(5)

Po 2001 m. įvykusio konflikto saugumo padėtis Buvusiojoje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje ir toliau gerėjo. 2005 m. buvo dar labiau sustiprintas stabilumas. Buvo imtasi veiksmų pagrindinėms Ohrido pagrindų susitarimo reformoms parengti ir įgyvendinti, ir buvo dedamos pastangos sprendžiant kitus prioritetinius reformų klausimus, įskaitant teisinės valstybės srityje. Tačiau ES politinių pastangų ir lėšų tęstinumas padės toliau įtvirtinti šalies ir regiono stabilumą.

(6)

2003 m. rugsėjo 16 d. Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos valdžios institucijos pakvietė ES prisiimti atsakomybę už sustiprintą vaidmenį palaikant viešąją tvarką policijos pajėgomis ir ES policijos misijos dislokavimą (EUPOL Proxima).

(7)

Tarybos bendraisiais veiksmais 2003/681/BUSP (1) 12 mėnesių laikotarpiui, prasidedančiam 2003 m. gruodžio 15 d. ir pasibaigiančiam 2004 m. gruodžio 14 d., buvo įkurta EUPOL Proxima. Tarybos bendraisiais veiksmais 2004/789/BUSP (2) EUPOL Proxima buvo pratęsta 12 mėnesių laikotarpiui, prasidedančiam 2004 m. gruodžio 15 d. ir pasibaigiančiam 2005 m. gruodžio 14 d.

(8)

Konsultacijų su ES metu Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos Vyriausybė nurodė, kad tam tikromis sąlygomis palankiai vertintų ES policijos patariamosios grupės įsteigimą siekiant užtikrinti sklandų perėjimą nuo EUPOL Proxima prie planuojamo CARDS finansuojamo projekto, kurio tikslas – teikti techninę pagalbą vietoje.

(9)

Vadovaujantis 2000 m. gruodžio 7–9 d. Europos Vadovų Tarybos Nicoje priimtomis gairėmis, šiais bendraisiais veiksmais pagal Sutarties 18 straipsnio 3 dalį ir 26 straipsnį turėtų būti apibrėžtas generalinio sekretoriaus-vyriausiojo įgaliotinio vaidmuo įgyvendinant politinės priežiūros ir strateginio vadovavimo priemones, kurias vykdo Politinis ir saugumo komitetas (PSK).

(10)

Sutarties 14 straipsnio 1 dalyje reikalaujama nurodyti finansinę orientacinę sumą visam bendrųjų veiksmų įgyvendinimo laikotarpiui. Sumų, finansuotinų iš Bendrijos biudžeto, nurodymas parodo teisės aktų leidybos institucijos valią ir priklauso nuo turimų įsipareigotų asignavimų per atitinkamus biudžetinius metus.

(11)

Reikėtų dar kartą, kiek tai yra įmanoma, panaudoti įrangą, likusią nuo kitų ES operacijų, ypač EUPOL Proxima, atsižvelgiant į veiklos poreikius ir patikimo finansų valdymo principus.

(12)

EUPAT įgaliojimus bus vykdomi esant padėčiai, kurioje teisinės valstybės principas nėra visiškai užtikrintas ir kuri gali pakenkti bendros užsienio ir saugumo politikos tikslams, nustatytiems Sutarties 11 straipsnyje,

PRIĖMĖ ŠIUOS BENDRUOSIUS VEIKSMUS:

1 straipsnis

Tikslas

1.   Europos Sąjunga įsteigia Europos Sąjungos policijos patariamąją grupę (EUPAT) Buvusiojoje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje nuo 2005 m. gruodžio 15 d. iki 2006 m. birželio 14 d.

2.   EUPAT tikslas – toliau remti veiksmingos ir profesionalios policijos tarnybos, pagrįstos Europos standartais dėl viešosios tvarkos palaikymo policijos pajėgomis, kūrimą.

2 straipsnis

Įgaliojimai

EUPAT, laikydamasi Ohrido pagrindų susitarimo tikslų ir bendradarbiaudama su atitinkamomis valdžios institucijomis bei atsižvelgdama į platesnę teisinės valstybės perspektyvą, toliau remia veiksmingos ir profesionalios policijos tarnybos, pagrįstos Europos standartais dėl viešosios tvarkos palaikymo policijos pajėgomis, kūrimą, glaudžiai koordinuodama veiksmus su Komisija, visų pirma siekiant įgyvendinti atitinkamas Bendrijos institucijų stiprinimo programas, bei papildydama ESBO ir dvišales programas. Vadovaujami ES specialiojo įgaliotinio ir bendradarbiaudami su priimančiosios šalies vyriausybinėmis institucijomis, ES policijos ekspertai stebi ir konsultuoja šalies policiją prioritetiniais klausimais pasienio policijos, viešosios tvarkos ir atskaitingumo, kovos su korupcija bei organizuotu nusikalstamumu srityse. Savo veikloje EUPAT daugiausia dėmesio skiria viduriniosios grandies ir aukščiausiajai vadovybei.

Šiuo tikslu, EUPAT skiria ypač daug dėmesio:

policijos reformos bendram įgyvendinimui vietoje;

policijos ir teismų bendradarbiavimui;

profesiniams standartams/vidaus kontrolei.

3 straipsnis

Planavimo etapas

1.   Rengiantis EUPAT įsteigimui, EUPOL Proxima policijos misijos vadovas, remdamasis EUPOL Proxima atliktu darbu bei Politinio ir saugumo komiteto (PSK) pateiktomis rekomendacijomis, parengia bendrąjį planą ir visus techninius dokumentus, būtinus EUPAT įsteigti.

2.   Šiuo tikslu dabartinis misijos vadovas konsultuojasi ir derina savo veiksmus su Komisija ir ESBO Skopjėje, bei su Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos Vyriausybe.

4 straipsnis

Struktūra

1.   EUPAT sudaro:

a)

būstinė Skopjėje, kurią sudaro EUPAT vadovas ir darbuotojai, kaip apibrėžta bendrajame plane;

b)

vienas centrinis bendrai įkurtas padalinys Vidaus reikalų ministerijos lygiu;

c)

mobilieji padaliniai, atitinkamais lygiais bendrai įkurti Buvusiojoje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje.

2.   Ši struktūra smulkiai išdėstoma bendrajame plane.

5 straipsnis

EUPAT vadovas ir personalas

1.   EUPAT vadovas atsako už EUPAT veiklos valdymą ir koordinavimą.

2.   EUPAT vadovas yra atsakingas už EUPAT kasdienį valdymą ir už personalo bei drausmės klausimus. Komandiruotam personalui drausmines priemones taiko atitinkama nacionalinė ar ES institucija.

3.   EUPAT vadovas pasirašo sutartį su Komisija.

4.   Policijos pareigūnus komandiruoja valstybės narės. Komandiravimo laikotarpis prasideda 2005 m. gruodžio 15 d., o jo trukmė – 6 mėnesiai. Kiekviena valstybė narė padengia išlaidas, susijusias su jos komandiruotais policijos pareigūnais, įskaitant atlyginimus, sveikatos draudimą, kelionės į Buvusiąją Jugoslavijos Respubliką Makedoniją bei grįžimo iš jos išlaidas ir priemokas, išskyrus dienpinigius.

5.   Prireikus EUPAT pagal sutartį įdarbina tarptautinius civilius darbuotojus ir vietinius darbuotojus.

6.   Prireikus valstybės narės arba Bendrijos institucijos taip pat gali nuo 2005 m. gruodžio 15 d. šešių mėnesių laikotarpiui komandiruoti tarptautinius civilius darbuotojus. Kiekviena valstybė narė ar ES institucija padengia išlaidas, susijusias su jų komandiruotais darbuotojais, įskaitant atlyginimus, sveikatos draudimą, kelionės į Buvusiąją Jugoslavijos Respubliką Makedoniją bei grįžimo iš jos išlaidas ir priemokas, išskyrus dienpinigius.

7.   Visi EUPAT ekspertai, nors lieka pavaldūs juos siuntusioms valstybėms narėms ar Bendrijos institucijoms, savo pareigas vykdo ir veikia vadovaudamiesi vien ES rėmimo veiksmų interesais. Visi darbuotojai laikosi saugumo principų ir minimalių standartų, nustatytų 2001 m. kovo 19 d. Tarybos sprendimu 2001/264/EB dėl Tarybos saugumo nuostatų patvirtinimo (3) (toliau – Tarybos saugumo nuostatai).

8.   EUPAT nariai atitinkamomis priemonėmis užtikrina informuotumą apie ES veiksmus.

6 straipsnis

Pavaldumo tvarka

1.   EUPAT struktūra, kaip platesnio ES požiūrio dėl teisinės valstybės Buvusiojoje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje dalis, turi vieningą pavaldumo tvarką.

2.   PSK vykdo politinę priežiūrą ir strateginį vadovavimą.

3.   Generalinis sekretorius-vyriausiasis įgaliotinis per ESSĮ duoda nurodymus EUPAT vadovui.

4.   EUPAT vadovas vadovauja EUPAT ir administruoja jos kasdienę veiklą.

5.   EUPAT vadovas per ESSĮ atsiskaito generaliniam sekretoriui-vyriausiajam įgaliotiniui.

6.   ESSĮ per generalinį sekretorių-vyriausiąjį įgaliotinį atsiskaito Tarybai.

7 straipsnis

Politinė priežiūra ir strateginis vadovavimas

1.   PSK Tarybos atsakomybe vykdo EUPAT politinę priežiūrą ir strateginį vadovavimą.

2.   Taryba įgalioja PSK priimti atitinkamus sprendimus pagal Sutarties 25 straipsnį. Šis įgaliojimas apima įgaliojimus generalinio sekretoriaus-vyriausiojo įgaliotinio siūlymu paskirti EUPAT vadovą ir patvirtinti bei iš dalies keisti bendrąjį planą ir pavaldumo tvarką. Taryba, kuriai padeda generalinis sekretorius-vyriausiasis įgaliotinis, priima sprendimus dėl EUPAT tikslų ir jos užbaigimo.

3.   ESSĮ teikia EUPAT vadovui vietos politines rekomendacijas. ESSĮ užtikrina veiksmų derinimą su kitais ES dalyviais ir santykius su priimančiosios šalies valdžios institucijomis bei žiniasklaida.

4.   PSK reguliariai gauna EUPAT vadovo pranešimus apie rėmimo veiksmus. PSK prireikus gali kviesti EUPAT vadovą į savo posėdžius.

5.   PSK reguliariai atsiskaito Tarybai.

8 straipsnis

Finansinės nuostatos

1.   Finansinė orientacinė suma, skirta padengti su EUPAT susijusias išlaidas, yra 1,5 milijono EUR.

2.   Išlaidos, finansuojamos iš 1 dalyje nurodytos sumos, yra tvarkomos pagal ES bendrajam biudžetui taikomas taisykles ir tvarką, išskyrus tai, kad bet koks išankstinis finansavimas nelieka Bendrijos nuosavybe.

3.   Už veiklą, vykdomą pagal sudarytą sutartį, EUPAT vadovas yra visiškai atskaitingas Komisijai ir veikia jos prižiūrimas.

4.   Finansinės priemonės turi atitikti EUPAT veiklos reikmes, įskaitant įrangos suderinamumą ir jos grupių tarpusavio sąveiką.

5.   Reikalavimus atitinkančiomis laikomos išlaidos, patirtos nuo šių bendrųjų veiksmų įsigaliojimo dienos.

9 straipsnis

Suderinamumas su Bendrijos veiksmais

Taryba ir Komisija, kiekviena pagal atitinkamus savo įgaliojimus, užtikrina šių bendrųjų veiksmų ir Bendrijos kitos išorės veiklos įgyvendinimo nuoseklumą vadovaujantis Sutarties 3 straipsnio antrąja pastraipa. Taryba ir Komisija bendradarbiauja siekdamos šio tikslo.

10 straipsnis

Įslaptintos informacijos teikimas

1.   Generaliniam sekretoriui-vyriausiajam įgaliotiniui, laikantis Tarybos saugumo nuostatų, leidžiama teikti NATO/KFOR ir su šiais bendraisiais veiksmais susijusioms trečiosioms šalims „CONFIDENTIEL UE“ lygio ES įslaptintą informaciją ir dokumentus, parengtus šiems rėmimo veiksmams.

2.   Generaliniam sekretoriui-vyriausiajam įgaliotiniui, laikantis Tarybos saugumo nuostatų, taip pat leidžiama pagal misijos veiklos reikmes teikti ESBO „RESTREINT UE“ lygio ES įslaptintą informaciją ir dokumentus, parengtus šiems rėmimo veiksmams. Šiuo tikslu parengiami vietos susitarimai.

3.   Atsiradus konkrečiam ir neatidėliotinam veiklos poreikiui, generaliniam sekretoriui-vyriausiajam įgaliotiniui taip pat leidžiama teikti priimančiajai šaliai „CONFIDENTIEL UE“ lygio ES įslaptintą informaciją ir dokumentus, parengtus šiems rėmimo veiksmams, laikantis Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos ir Europos Sąjungos susitarimo dėl keitimosi įslaptinta informacija saugumo procedūrų (4).

4.   Generaliniam sekretoriui-vyriausiajam įgaliotiniui leidžiama teikti su šiais bendraisiais veiksmais susijusioms trečiosioms šalims neįslaptintus dokumentus, susijusius su Tarybos svarstymais dėl šių rėmimo veiksmų, kuriems pagal 2004 m. kovo 22 d. Tarybos sprendimo 2004/338/EB, Euratomas, patvirtinančio Tarybos darbo tvarkos taisykles (5), 6 straipsnio 1 dalį taikomas profesinio slaptumo reikalavimas.

11 straipsnis

EUPAT darbuotojų statusas

1.   Imamasi būtinų priemonių dėl Europos Sąjungos ir Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos susitarimo dėl Europos Sąjungos policijos misijos Buvusiojoje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje (EUPOL Proxima) statuso ir veiklos (6) taikymo išplėtimo EUPAT.

2.   Valstybė narė ar Bendrijos institucija, komandiravusi personalo narį, yra atsakinga už bet kokių su komandiravimu susijusių darbuotojo pretenzijų ar pretenzijų dėl darbuotojo nagrinėjimą. Atitinkama valstybė ar Bendrijos institucija yra atsakinga už bet kokio ieškinio pareiškimą komandiruotam darbuotojui.

12 straipsnis

Įsigaliojimas ir galiojimo trukmė

Šie bendrieji veiksmai įsigalioja jų priėmimo dieną.

Jie taikomi iki 2006 m. birželio 14 d.

13 straipsnis

Paskelbimas

Šie bendrieji veiksmai skelbiami Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2005 m. lapkričio 24 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

I. LEWIS


(1)  OL L 249, 2003 10 1, p. 66. Bendrieji veiksmai su pakeitimais, padarytais Bendraisiais veiksmais 2004/87/BUSP (OL L 21, 2004 1 28, p. 31).

(2)  OL L 348, 2004 11 24, p. 40.

(3)  OL L 101, 2001 4 11, p. 1. Sprendimas su pakeitimais, padarytais Tarybos sprendimu 2005/57/EB (OL L 193, 2005 7 23, p. 31).

(4)  OL L 94, 2005 4 13, p. 39.

(5)  OL L 106, 2004 4 15, p. 22. Sprendimas su pakeitimais, padarytais Tarybos sprendimu 2004/701/EB, Euratomas (OL L 319, 2004 10 20, p. 15).

(6)  Tarybos sprendimas 2004/75/BUSP (OL L 16, 2004 1 23, p. 65).