ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 298

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

48 tomas
2005m. lapkričio 15d.


Turinys

 

Teisingumo Teismas

Puslapis

 

*

Pirmosios instancijos Teismo darbo reglamento pakeitimas

1

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


Teisingumo Teismas

15.11.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 298/1


PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMO DARBO REGLAMENTO PAKEITIMAS

EUROPOS BENDRIJŲ PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMAS,

atsižvelgdamas į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 224 straipsnio penktą pastraipą;

atsižvelgdamas į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 140 straipsnio 5 dalį;

atsižvelgdamas į Protokolo dėl Teisingumo Teismo statuto 63 straipsnį;

atsižvelgdamas į Teisingumo Teismo pritarimą;

atsižvelgdamas į 2005 m. liepos 18 d. ir 2005 m. spalio 3 d. Tarybos patvirtinimą;

kadangi:

1)

atsižvelgiant į įgytą patirtį reikia iš dalies pakeisti kai kurias Pirmosios instancijos teismo darbo reglamento nuostatas, siekiant jas padaryti aiškesnes arba pritaikyti veiksmingos proceso eigos organizavimo reikalavimams.

2)

nuostatas dėl teisinės pagalbos reikia suderinti su 2003 m. sausio 27 d. Tarybos direktyvos 2003/8/EB, numatančios teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo tarptautiniuose ginčuose pagerinimą nustatant minimalias bendras teisinės pagalbos tokiems ginčams taisykles (1), nuostatomis.

3)

reikia sureglamentuoti apeliacinius skundus dėl Europos Sąjungos tarnautojų teismo, įsteigto 2004 m. lapkričio 2 d. Tarybos sprendimu 2004/752/EB, Euratomas (2), sprendimų,

PRIĖMĖ ŠIUOS DARBO REGLAMENTO PAKEITIMUS:

1 straipsnis

1991 m. gegužės 2 d. Europos Bendrijų Pirmosios instancijos teismo Darbo reglamentas (3) su pakeitimais, padarytais 1994 m. rugsėjo 15 d. (4), 1995 m. vasario 17 d. (5), 1995 m. liepos 6 d. (6), 1997 m. kovo 12 d. (7), 1999 m. gegužės 17 d. (8), 2000 m. gruodžio 6 d. (9) ir 2003 m. gegužės 21 d. (10), 2004 m. balandžio 19 d. (11) ir 2004 m. balandžio 21 d. (12), iš dalies keičiamas taip:

1)

7 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„§ 1   Pagal EB sutarties 224 straipsnį ir EAEB sutarties 140 straipsnį iš dalies atnaujinus Pirmosios instancijos teismo sudėtį teisėjai nedelsdami iš savo tarpo trejiems metams išrenka Pirmosios instancijos teismo pirmininką.“

2)

9 straipsnio antra pastraipa pakeičiama taip:

„Jeigu vienu metu nei Teismo pirmininko, nei visų kolegijų pirmininkų nėra arba jie negali vykdyti savo pareigų, arba jeigu vienu metu jų vietos yra laisvos, pirmininko funkcijas, laikantis šio reglamento 6 straipsnyje nurodytos vyresniškumo tvarkos, vykdo vienas iš teisėjų.“

3)

24 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„§ 1   Teismo kanceliarijoje, prižiūrint Teismo sekretoriui, yra tvarkomas registras, kuriame pateikimo eilės tvarka registruojami visi procesiniai ir juos pagrindžiantys dokumentai.“

4)

32 straipsnio 3 dalis papildoma šia pastraipa:

„Jeigu prieš žodinės proceso dalies pradžią didžiojoje kolegijoje arba vienoje iš penkių teisėjų kolegijų nėra teisėjo arba jis negali vykdyti savo pareigų ir dėl to nėra 10 straipsnio 1 dalyje numatyto teisėjų skaičiaus, Pirmosios instancijos teismo pirmininkas į šią kolegiją paskiria trūkstamą teisėją, kad susidarytų numatytas teisėjų skaičius.“

5)

41 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„§ 1   Jeigu Pirmosios instancijos teismas mano, kad patarėjo arba advokato elgesys Pirmosios instancijos teismo, pirmininko, teisėjo ar Teismo sekretoriaus atžvilgiu yra nesuderinamas su pagarba Pirmosios instancijos teismui arba su gero teisingumo vykdymo reikalavimais arba kad šis patarėjas arba advokatas naudojasi teisėmis, įgytomis dėl savo pareigų, kitais tikslais nei tie, kuriems jos buvo pripažintos, jis apie tai praneša suinteresuotam asmeniui. Pirmosios instancijos teismas apie tai gali pranešti kompetentingoms institucijoms, kurioms suinteresuotas asmuo atskaitingas; jam perduodama šioms institucijoms adresuoto laiško kopija.

Dėl tų pačių priežasčių Pirmosios instancijos teismas bet kuriuo metu gali nutartimi, išklausęs suinteresuotą asmenį, pašalinti jį iš bylos nagrinėjimo. Ši nutartis įsigalioja iš karto.“

6)

43 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

6 dalis papildoma šiuo sakiniu:

„102 straipsnio 2 dalis netaikoma šio dešimties dienų termino atžvilgiu“.

b)

straipsnis papildomas šia dalimi:

„§ 7   Nepažeisdamas 1 dalies pirmos pastraipos ir 2–5 dalių, Pirmosios instancijos teismas sprendimu gali nustatyti, kokiomis sąlygomis elektroniniu būdu Teismo kanceliarijai pateiktas procesinis dokumentas pripažįstamas šio dokumento originalu. Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

7)

46 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalies pirmoji frazė pakeičiama taip:

„Per du mėnesius nuo ieškinio įteikimo atsakovas pateikia atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodoma:“;

b)

3 dalis pakeičiama taip:

„§ 3   Atsakovui pateikus motyvuotą prašymą, pirmininkas ypatingomis aplinkybėmis gali pratęsti šio straipsnio 1 dalyje nurodytą terminą.“

8)

50 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

vienintelė pastraipa tampa 1 dalimi;

b)

straipsnis papildomas nauja dalimi:

„§ 2   Bet kurios sujungtų bylų šalies, įskaitant įstojusių į bylą šalių, atstovai, patarėjai arba advokatai Teismo kanceliarijoje gali susipažinti su kitose susijusiose bylose šalims įteiktais procesiniais dokumentais. Tačiau vienos iš šalių prašymu pirmininkas, nepažeisdamas 67 straipsnio 3 dalies, gali neleisti susipažinti su slaptais ar konfidencialiais dokumentais“.

9)

55 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„§ 1   Paisydamas sprendimų eiliškumo, Pirmosios instancijos teismas bylas nagrinėja jų parengtinio tyrimo pabaigos eilės tvarka. Jeigu parengtinis kelių bylų tyrimas baigiamas vienu metu, jų nagrinėjimo eilės tvarka priklauso nuo atitinkamų ieškinių registracijos datos.“

10)

64 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

„§ 5   Jeigu Pirmosios instancijos teismas plenariniame posėdyje arba didžiojoje kolegijoje nusprendžia imtis proceso organizavimo priemonių ir ne pats jų imasi, jis šią užduotį vykdyti paveda kolegijai, kuriai buvo paskirta byla, arba teisėjui pranešėjui.“

11)

67 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

„§ 1   Jeigu Pirmosios instancijos teismas plenariniame posėdyje arba didžiojoje kolegijoje nusprendžia atlikti parengtinį tyrimą ir ne pats šį atlieka, jis šią užduotį patiki kolegijai, kuriai buvo paskirta byla, arba teisėjui pranešėjui.“

12)

76a straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalies antra pastraipa papildoma šiuo nauju sakiniu:

„Šiame prašyme gali būti nurodyta, kad kai kurie ieškinio ar atsiliepimo į ieškinį pagrindai, argumentai arba kai kurios dalys bus pateikti tik tuo atveju, jeigu byloje nebus taikoma pagreitinta procedūra, būtent prie prašymo pridedant ieškinio santrauką bei sąrašą priedų, į kuriuos turi būti atsižvelgiama tik tuo atveju, jei byloje bus taikoma pagreitinta procedūra“.

b)

2 dalis iš dalies keičiama taip:

i)

vienintelė pastraipa tampa antra pastraipa;

ii)

įrašoma ši pastraipa:

„Nukrypstant nuo 46 straipsnio 1 dalies, jeigu ieškovas pagal 1 dalį pateikė prašymą priimti sprendimą dėl bylos taikant pagreitintą procedūrą, atsiliepimas į ieškinį pateikiamas per vieną mėnesį. Jeigu Pirmosios instancijos teismas nusprendžia šio prašymo netenkinti, atsakovui suteikiamas papildomas vieno mėnesio terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti arba prireikus jį papildyti. Šioje pastraipoje numatyti terminai gali būti pratęsti pagal 46 straipsnio 3 dalį.“

c)

straipsnis papildomas šia dalimi:

„§ 4   Pirmosios instancijos teismo sprendime taikyti byloje pagreitintą procedūrą gali būti nustatytos sąlygos dėl šalių pareiškimų apimties ir pateikimo, dėl tolesnės proceso eigos arba dėl pagrindų ir argumentų, dėl kurių Pirmosios instancijos teismas priims sprendimą.

Jeigu viena iš šalių nesilaiko vienos iš šių sąlygų, sprendimas taikyti byloje pagreitintą procedūrą gali būti panaikintas. Tokiu atveju procesas vyksta pagal įprastą procedūrą.“

13)

93 straipsnis pakeičiamas taip:

„93 straipsnis

§ 1   Pirmosios instancijos teismo kasa ir jos skolininkai moka eurais.

§ 2   Jeigu padengiamos išlaidos buvo patirtos kita nei euro valiuta arba priemonių, dėl kurių išlaidos turi būti padengiamos, buvo imtasi valstybėje, kurios valiuta nėra euro, valiuta keičiama pagal Europos centrinio banko oficialų mokėjimo dienos kursą.“

14)

II dalies 7 skyrius pakeičiamas taip:

„7 skyrius

TEISINĖ PAGALBA

94 straipsnis

§ 1   Siekiant užtikrinti veiksmingą teisės kreiptis į teismą įgyvendinimą, teisinė pagalba yra suteikiama bylinėjantis Pirmosios instancijos teisme laikantis toliau išdėstytų nuostatų.

Teisinė pagalba visiškai ar iš dalies padengia su konsultacijomis ir atstovavimu Pirmosios instancijos teisme susijusias išlaidas. Šias išlaidas apmoka Pirmosios instancijos teismo kasa.

§ 2   Kiekvienas fizinis asmuo, kuris dėl savo ekonominės padėties iš dalies arba visiškai negali atlyginti 1 dalyje nurodytų išlaidų, turi teisę naudotis teisine pagalba.

Ekonominė padėtis įvertinama atsižvelgiant į objektyvius veiksnius, tokius kaip pajamos, turimas kapitalas ir šeimos padėtis.

§ 3   Teisinę pagalbą suteikti atsisakoma, jeigu ieškinys, dėl kurio jos buvo prašoma, yra akivaizdžiai nepriimtinas arba akivaizdžiai nepagrįstas.

95 straipsnis

§ 1   Teisinės pagalbos galima prašyti prieš ieškinio pareiškimą arba po jo.

Prašymas nebūtinai turi būti pateiktas per advokatą.

§ 2   Teisinės pagalbos prašymas pateikiamas kartu su visa informacija ir patvirtinančiais dokumentais, leidžiančiais įvertinti prašytojo ekonominę padėtį, pavyzdžiui, kompetentingos nacionalinės institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis šią ekonominę padėtį.

Jeigu toks prašymas pateikiamas prieš pareiškiant ieškinį, prašytojas turi trumpai išdėstyti ieškinio, kurį ketina pareikšti, dalyką, bylos faktines aplinkybes ir ieškinį grindžiančius argumentus. Prie prašymo turi būti pridedami tai patvirtinantys dokumentai.

§ 3   Pirmosios instancijos teismas gali pagal 150 straipsnį numatyti, kad pateikiant teisinės pagalbos prašymą būtina naudoti anketą.

96 straipsnis

§ 1   Prieš priimdamas sprendimą dėl teisinės pagalbos prašymo, Pirmosios instancijos teismas pasiūlo kitai šaliai pateikti savo rašytines pastabas, išskyrus tuos atvejus, kai atsižvelgus į pateiktus duomenis paaiškėja, kad 94 straipsnio 2 dalyje nurodytos sąlygos nėra patenkintos arba kad yra patenkintos 3 dalies sąlygos.

§ 2   Pirmininkas dėl prašymo suteikti teisinę pagalbą sprendžia nutartimi. Jis gali perduoti šį klausimą išspręsti Pirmosios instancijos teismui.

Nutartis, kuria atsisakoma suteikti teisinę pagalbą, turi būti motyvuota.

§ 3   Nutartyje, kuria suteikiama teisinė pagalba, paskiriamas advokatas atstovauti suinteresuotam asmeniui.

Jeigu pats suinteresuotas asmuo nepasiūlo advokato arba jeigu jo pasirinkto asmens negalima patvirtinti, Teismo sekretorius nutartį, kuria suteikiama teisinė pagalba, ir prašymo kopiją nusiunčia Teisingumo Teismo darbo reglamento papildomo reglamento II priede nurodytai kompetentingai atitinkamos valstybės institucijai. Susipažinus su šios institucijos pateiktais pasiūlymais, paskiriamas advokatas atstovauti prašytojui.

Nutartyje, kuria suteikiama nemokama teisinė pagalba, gali būti nurodoma suma, kuri turi būti išmokėta advokatui, paskirtam atstovauti suinteresuotam asmeniui, arba nustatomas limitas, kurio išmokos advokatui bei jo honoraras paprastai negali viršyti. Joje gali būti numatyta suinteresuoto asmens mokėtina įmoka atlyginant 94 straipsnio 1 dalyje numatytas išlaidas, atsižvelgiant į jo ekonominę padėtį.

§ 4   Teisinės pagalbos prašymo pateikimas sustabdo ieškinio pareiškimo terminą iki pranešimo apie nutartį, kurioje priimamas sprendimas dėl šio prašymo, dienos arba 3 dalies antroje pastraipoje numatytais atvejais – pranešimo apie nutartį, kuria paskiriamas advokatas atstovauti suinteresuotam asmeniui, dienos.

§ 5   Jeigu proceso metu pasikeičia aplinkybės, dėl kurių teisinė pagalba buvo suteikta, pirmininkas savo iniciatyva arba kieno nors prašymu, išklausęs suinteresuotą asmenį, gali nutraukti teisinės pagalbos teikimą. Jis gali perduoti šį klausimą išspręsti Pirmosios instancijos teismui.

Nutartis, kuria nutraukiama teisinė pagalba, yra motyvuota.

§ 6   Pagal šį straipsnį priimamos nutartys yra neskundžiamos.

97 straipsnis

§ 1   Jeigu yra suteikiama teisinė pagalba, pirmininkas suinteresuoto asmens advokato prašymu gali nuspręsti išmokėti advokatui avansą.

§ 2   Jeigu pagal galutinį sprendimą byloje teisinės pagalbos gavėjas turi padengti savo bylinėjimosi išlaidas, pirmininkas motyvuota nutartimi, kuri neskundžiama, nustato advokato išmokas bei jo honorarą, kuriuos padengia Pirmosios instancijos teismo kasa. Jis gali perduoti šį klausimą išspręsti Pirmosios instancijos teismui.

§ 3   Jeigu galutiniame sprendime byloje Pirmosios instancijos teismas kitai šaliai nurodė padengti teisinės pagalbos gavėjo išlaidas, ši kita šalis turi atlyginti Pirmosios instancijos teismo kasai sumas, išmokėtas avansu pagalbai suteikti.

Kilus ginčui arba jeigu šalis netenkina Teismo sekretoriaus prašymo atlyginti šias sumas, pirmininkas sprendžia motyvuota nutartimi, kuri neskundžiama. Jis gali perduoti šį klausimą Pirmosios instancijos teismui.

§ 4   Jeigu teisinės pagalbos gavėjas pralaimi, Pirmosios instancijos teismas, jeigu to reikalauja teisingumas, galutiniame sprendime spręsdamas dėl bylinėjimosi išlaidų gali nurodyti, kad viena ar kelios kitos šalys padengia savo išlaidas arba kad jas visiškai arba iš dalies padengia Pirmosios instancijos teismo kasa teisinės pagalbos suteikimui.“

15)

113 straipsnis pakeičiamas taip:

„113 straipsnis

Pirmosios instancijos teismas savo iniciatyva bet kuriuo metu gali, išklausęs šalis, nuspręsti, ar viešosios tvarkos požiūriu nėra draudimo tęsti bylos nagrinėjimą, arba paskelbti, kad nebėra ieškinio dalyko ir kad nėra reikalo priimti sprendimą; sprendimas priimamas laikantis 114 straipsnio 3 ir 4 dalių nuostatų.“

16)

114 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„§ 2   Pateikus prašymą, pirmininkas iš karto nustato terminą, per kurį kita šalis gali pateikti dokumentą, kuriame nurodomi jos reikalavimai ir išdėstomi faktiniai ir teisiniai argumentai.“

17)

Įrašoma nauja dalis:

„V DALIS

APELIACINIAI SKUNDAI DĖL EUROPOS SĄJUNGOS TARNAUTOJŲ TEISMO SPRENDIMŲ

137 straipsnis

§ 1   Apeliacinis skundas paduodamas Pirmosios instancijos teismo arba Tarnautojų teismo kanceliarijai.

§ 2   Tarnautojų teismo kanceliarija nedelsdama perduoda Pirmosios instancijos teismo kanceliarijai pirmos instancijos bylos medžiagą ir prireikus apeliacinį skundą.

138 straipsnis

§ 1   Apeliaciniame skunde nurodoma:

a)

apelianto pavardė arba pavadinimas ir adresas;

b)

kitų Tarnautojų teismo bylos šalių pavardės arba pavadinimai;

c)

apeliacinio skundo pagrindai ir teisiniai argumentai, kuriais remiamasi;

d)

apelianto reikalavimai.

Apeliaciniams skundams taikomos 43 straipsnio ir 44 straipsnio 2 bei 3 dalių nuostatos.

§ 2   Prie apeliacinio skundo pridedamas Tarnautojų teismo sprendimas, dėl kurio paduodamas apeliacinis skundas. Apeliaciniame skunde nurodoma data, kada apeliantui buvo pranešta apie sprendimą, dėl kurio paduodamas apeliacinis skundas.

§ 3   Jeigu apeliacinis skundas neatitinka 44 straipsnio 3 dalies arba šio straipsnio 2 dalies reikalavimų, taikoma 44 straipsnio 6 dalis.

139 straipsnis

§ 1   Apeliaciniu skundu gali būti prašoma:

a)

visiškai arba iš dalies panaikinti Tarnautojų teismo sprendimą;

b)

patenkinti, visiškai arba iš dalies, reikalavimus, kurie buvo pareikšti pirmojoje instancijoje, ir negali būti pareikšti nauji reikalavimai.

§ 2   Apeliacinis skundas negali keisti ginčo Tarnautojų teisme dalyko.

140 straipsnis

Apeliacinis skundas įteikiamas visoms proceso Tarnautojų teisme šalims. Taikomas 45 straipsnis.

141 straipsnis

§ 1   Bet kuri iš Tarnautojų teismo nagrinėtos bylos šalių gali per du mėnesius nuo apeliacinio skundo įteikimo pateikti atsiliepimą į skundą. Atsiliepimo į skundą pateikimo terminas nepratęsiamas.

§ 2   Atsiliepime į skundą nurodoma:

a)

atsiliepimą į skundą pateikiančios šalies pavardė arba pavadinimas ir adresas;

b)

data, kada šaliai buvo įteiktas apeliacinis skundas;

c)

pagrindai ir teisiniai argumentai, kuriais remiamasi;

d)

reikalavimai.

Taikomi šio reglamento 43 straipsnis ir 44 straipsnio 2 ir 3 dalys.

142 straipsnis

§ 1   Atsiliepimu į skundą gali būti prašoma:

a)

visiškai arba iš dalies atmesti apeliacinį skundą arba visiškai arba iš dalies panaikinti Tarnautojų teismo sprendimą;

b)

patenkinti, visiškai arba iš dalies, reikalavimus, kurie buvo pareikšti pirmojoje instancijoje, ir negali būti pareikšti nauji reikalavimai.

§ 2   Atsiliepimas į skundą negali keisti ginčo Tarnautojų teisme dalyko.

143 straipsnis

§ 1   Apeliacinį skundą ir atsiliepimą į skundą galima papildyti apelianto dubliku ir atsiliepimą į skundą pateikusios šalies tripliku, jeigu pirmininkas, per septynias dienas nuo atsiliepimo į skundą įteikimo gavęs apelianto pateiktą prašymą, nusprendžia, kad tai yra būtina ir aiškiai leidžia apeliantui pateikti dubliką, kad jis galėtų apginti savo požiūrį arba kad būtų galima parengti sprendimą dėl apeliacinio skundo. Pirmininkas nustato datą, iki kurios turi būti pateiktas dublikas ir, įteikus tą dubliką, datą, iki kurios turi būti pateiktas atsiliepimą į skundą pateikusios šalies triplikas.

§ 2   Jeigu atsiliepime į skundą reikalaujama visiškai arba iš dalies panaikinti Tarnautojų teismo sprendimą, remiantis pagrindu, kuris nebuvo pateiktas apeliaciniame skunde, apeliantas arba kuri kita šalis gali per du mėnesius nuo atsiliepimo į skundą įteikimo pateikti dubliką dėl to teisinio pagrindo. Kiekvienam kitam po tokio dubliko pateikiamam pareiškimui taikomos šio straipsnio 1 dalies nuostatos.

144 straipsnis

Atsižvelgiant į tolesnes nuostatas, Pirmosios instancijos teismo apeliacinėse bylose dėl Tarnautojų teismo sprendimo taikoma 48 straipsnio 2 dalis, 49, 50 straipsniai ir 51 straipsnio 1 dalis, 52, 55–64, 76a–110 straipsniai, 115 straipsnio 2 ir 3 dalys, 116, 123–127 ir 129 straipsniai.

145 straipsnis

Jeigu apeliacinis skundas arba jo dalis yra akivaizdžiai nepriimtinas arba akivaizdžiai nepagrįstas, Pirmosios instancijos teismas gali bet kuriuo metu, remdamasis teisėjo pranešėjo pranešimu ir išklausęs generalinį advokatą, motyvuota nutartimi visiškai arba iš dalies atmesti apeliacinį skundą.

146 straipsnis

Pateikus pareiškimus, nurodytus 141 straipsnio 1 dalyje ir, jeigu reikia, pagal 143 straipsnio 1 ir 2 dalis, Pirmosios instancijos teismas, vadovaudamasis teisėjo pranešėjo pranešimu ir išklausęs generalinį advokatą bei šalis, gali nuspręsti priimti sprendimą dėl apeliacinio skundo be žodinės proceso dalies, išskyrus atvejus, kai viena iš šalių pateikia prašymą, kuriame išdėstomi motyvai, dėl kurių ji pageidauja būti išklausyta. Šis prašymas pateikiamas per mėnesį po to, kai šaliai buvo pranešta apie rašytinės proceso dalies pabaigą. Pirmininkas gali pratęsti šį terminą.

147 straipsnis

52 straipsnyje nurodytas preliminarus pranešimas pateikiamas Pirmosios instancijos teismui po to, kai pateikiami 141 straipsnio 1 dalyje ir tam tikrais atvejais 143 straipsnio 1 bei 2 dalyse nurodyti pareiškimai. Jeigu tokie pareiškimai nepateikiami, ta pati tvarka taikoma pasibaigus jų pateikimui nustatytam terminui.

148 straipsnis

Jeigu apeliacinis skundas yra nepagrįstas arba jeigu jis yra pagrįstas ir pats Pirmosios instancijos teismas priima sprendimą byloje, jis priima sprendimą dėl išlaidų.

88 straipsnis taikomas tik institucijų paduotiems apeliaciniams skundams.

Nukrypstant nuo 87 straipsnio 2 dalies nuostatų, pareigūnų arba kitų institucijos tarnautojų pateiktuose apeliaciniuose skunduose Pirmosios instancijos teismas gali paskirstyti išlaidas šalims, jeigu to reikalauja teisingumas.

Jeigu apeliacinis skundas yra atsiimamas, taikoma 87 straipsnio 5 dalis.

149 straipsnis

Prašymas įstoti į apeliacinį procesą gali būti paduotas Pirmosios instancijos teismui per vieną mėnesį, skaičiuojant nuo paskelbimo, kaip nurodyta 24 straipsnio 6 dalyje.“

18)

136a straipsnis tampa 150 straipsniu, o 137 straipsnis tampa 151 straipsniu.

2 straipsnis

Šie Darbo reglamento pakeitimai, autentiški šio reglamento 35 straipsnio 1 dalyje numatytomis kalbomis, skelbiami Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Jie įsigalioja pirmą antro mėnesio nuo jų paskelbimo dieną, išskyrus 1 straipsnio 17 ir 18 punktus.

1 straipsnio 17 ir 18 punktai įsigalioja Teisingumo Teismo statuto I priedo 1 straipsnio įsigaliojimo dieną pagal Sprendimo 2004/752/EB, Euratomas 4 straipsnio antrą pastraipą.

Priimta Liuksemburge, 2005 m. spalio 12 d.

Sekretorius

E. COULON

Pirmininkas

B. VESTERDORF


(1)  OL L 26, 2003 1 31, p. 41.

(2)  OL L 333, 2004 11 9, p. 7.

(3)  OL L 136, 1991 5 30, p. 1.

(4)  OL L 249, 1994 9 24, p. 17.

(5)  OL L 44, 1995 2 28, p. 64.

(6)  OL L 172, 1995 7 22, p. 3.

(7)  OL L 103, 1997 4 19, p. 6.

(8)  OL L 135, 1999 5 29, p. 92.

(9)  OL L 322, 2000 12 19, p. 4.

(10)  OL L 147, 2003 6 14, p. 22.

(11)  OL L 132, 2004 4 29, p. 3.

(12)  OL L 127, 2004 4 29, p. 108.