ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 297

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

48 tomas
2005m. lapkričio 15d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

2005 m. lapkričio 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1853/2005, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

1

 

*

2005 m. lapkričio 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1854/2005, papildantis Reglamento (EB) Nr. 2400/96 priedą dėl pavadinimo įtraukimo į Saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą (Miel de Provence) (SGN)

3

 

*

2005 m. lapkričio 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1855/2005, papildantis Reglamento (EB) Nr. 2400/96 priedą dėl tam tikrų pavadinimų įtraukimo į Saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą (Mela Alto Adige ou Südtiroler Apfel (SGN), Asperge des Sables des Landes (SGN), Pâtes d’Alsace (SGN), Jamón de Trevélez (SGN), Oliva Ascolana del Piceno (SKVN))

5

 

*

2005 m. lapkričio 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1856/2005, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1291/2000, nustatantį bendrąsias išsamias taisykles dėl importo ir eksporto licencijų bei išankstinio nustatymo sertifikatų sistemos taikymo žemės ūkio produktams

7

 

*

2005 m. lapkričio 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1857/2005, iš dalies keičiantis Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1864/2004, atidarantį iš trečiųjų šalių importuotų konservuotų grybų tarifinę kvotą ir nustatantį jos administravimą

9

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2005 m. balandžio 28 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 692/2005, iš dalies keičiančio Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2605/2000, įvedantį galutinius antidempingo muitus tam tikrų elektroninių svarstyklių (ELS), kurių kilmės šalis, inter alia, yra Kinijos Liaudies Respublika, importui, klaidų ištaisymas (OL L 112, 2005 5 3)

11

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, kuriuos skelbti privaloma

15.11.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 297/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1853/2005

2005 m. lapkričio 14 d.

nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1994 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 3223/94 dėl vaisių ir daržovių importo taisyklių (1), ypač į jo 4 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Vadovaujantis Urugvajaus raundo daugiašalių prekybos derybų rezultatais Reglamentas (EB) Nr. 3223/94 numato kriterijus, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo vertes iš trečiųjų šalių importuojamiems jo priede išvardintiems produktams ir laikotarpiams.

(2)

Laikantis aukščiau nurodytų kriterijų, standartinės importo vertės turi būti nustatytos tokios, kaip nurodyta šio reglamento priede,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 3223/94 4 straipsnyje nurodytos standartinės importo vertės nustatomos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. lapkričio 15 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. lapkričio 14 d.

Komisijos vardu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalinis direktorius žemės ūkio ir kaimo plėtros reikalams


(1)  OL L 337, 1994 12 24, p. 66. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 386/2005 (OL L 62, 2005 3 9, p. 3).


PRIEDAS

prie 2005 m. lapkričio 14 d. Komisijos reglamento, nustatančio kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

052

64,3

096

36,8

204

47,6

999

49,6

0707 00 05

052

110,6

204

23,8

999

67,2

0709 90 70

052

109,0

204

95,7

999

102,4

0805 20 10

204

60,0

999

60,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

62,7

624

88,6

999

75,7

0805 50 10

052

64,0

388

68,2

999

66,1

0806 10 10

052

118,3

400

246,4

508

267,3

624

162,5

720

99,7

999

178,8

0808 10 80

388

107,2

400

105,4

404

142,5

512

131,2

720

26,7

800

165,3

999

113,1

0808 20 50

052

102,4

720

56,5

999

79,5


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 750/2005 (OL L 126, 2005 5 19, p. 12). Kodas „999“ žymi „kitą kilmę“.


15.11.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 297/3


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1854/2005

2005 m. lapkričio 14 d.

papildantis Reglamento (EB) Nr. 2400/96 priedą dėl pavadinimo įtraukimo į „Saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą“ (Miel de Provence) (SGN)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1992 m. liepos 14 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2081/92 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos (1), ypač į jo 7 straipsnio 5 dalies b punktą ir į 6 straipsnio 3 ir 4 dalis,

kadangi:

(1)

Remiantis Reglamento (EEB) Nr. 2081/92 6 straipsnio 2 dalimi, apie Prancūzijos prašymą įregistruoti pavadinimą „Miel de Provence“ buvo skelbta Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje  (2).

(2)

Vokietija pareiškė prieštaravimą pagal Reglamento (EEB) Nr. 2081/92 7 straipsnio 1 dalį. Pareikštame prieštaravime nurodoma, kad nesilaikoma 2 straipsnio nuostatų ir kad yra galimas pažeidimas, susijęs su teisėtu produkto buvimu rinkoje bent penkerius metus iki 6 straipsnio 2 dalyje numatytos paskelbimo datos.

(3)

2005 m. sausio 11 d. raštu Komisija pakvietė suinteresuotąsias valstybes nares, kad jos susitartų, laikydamosi vidaus tvarkos, nustatytos tose valstybėse.

(4)

Per trijų mėnesių laikotarpį tarp Prancūzijos ir Vokietijos nebuvo pasiektas joks susitarimas, Komisija turi priimti sprendimą pagal Reglamento (EEB) Nr. 2081/92 15 straipsnyje numatytą procedūrą.

(5)

Vokietijos užprotestuojančiame pareiškime pateikti trys argumentai, kuriais remiamasi prieštaraujant dėl įregistravimo. Visų pirma, Vokietija mano, kad įtraukimas nesuderinamas su Reglamento (EEB) Nr. 2081/92 4 straipsnio 2 dalies nuostatoms. Oponento manymu, gaminio, kurį prašoma įregistruoti, juslinės charakteristikos, charakteristikos, susijusios su gamybos būdu arba kokybės kriterijai negali būti laikomi būdingais Provanso (Provence) regionui.

(6)

Tačiau Komisijos nuomone, paraiška įregistruoti remiasi Provanso medaus pripažinimu ir ypatinga kokybe, atsirandančia dėl žiedų, iš kurių renkamas medus, savybių, būdingų Provanso (Provence) botaninei aplinkai.

(7)

Vokietija taip pat nurodo galimą pažeidimą, susijusį su tuo, kad rinkoje gali egzistuoti tapatus ar iš dalies tapatus pavadinimas ar prekės ženklas arba produktai, kurie teisėtai yra rinkoje jau bent penkerius metus iki Reglamento (EEB) Nr. 2081/92 6 straipsnio 2 dalyje numatytos paskelbimo dienos. Vokietija nurodo, kad gamintojai, dabar parduodantys „Miel de Provence“ medų, negalėtų naudoti šio pavadinimo po jo įregistravimo, jei jų gaminiai neatitiktų specifikacijos aprašymo dėl priežasčių, susijusių su medaus kilme iš gėlių žiedų ar su gamybos zona.

(8)

Komisijos nuomone, šis argumentas paremtas neįrodytomis prielaidomis. Remiantis Reglamento (EEB) Nr. 2081/92 7 straipsnio 4 dalies antro punkto nuostatomis, oponentas turi „įrodyti“, kad egzistuoja jo nurodomas pavojus. Vokietija tiesiog priminė, kad yra galimybė, kad įregistravimas pakenktų, neįrodydama, jog tikrai esama gamintojų, kurių interesams įregistravus pavadinimą būtų pakenkta.

(9)

Pagaliau, Vokietija pateikia argumentus, kad pagal 2001 m. gruodžio 20 d. Tarybos direktyvą 2001/110/EB dėl medaus (3), „Miel de Provence“ pavadinimą yra leista suteikti medui, gautam iš Prancūzijos Provence-Alpes-Côte-d’Azur regiono. Šis regionas skiriasi nuo geografinės zonos, kuriai taikomas specifikacijos aprašymas pagal Reglamentą (EEB) Nr. 2081/92. Be to, į paraiškos įregistruoti specifikacijos aprašymą neįtrauktas medus, surinktas iš saulėgrąžų, rapsų ir liucernos žiedų ir augalų, augančių toje geografinėje vietovėje. Todėl laikantis specifikacijos aprašymo, šiuo metu parduodantys šį produktą pavadinimu „Miel de Provence“ ūkio subjektai negalės įtraukti tų medaus rūšių, kurios surinktos iš augalų, nenumatytų specifikacijos aprašyme. Vokietijos manymu, jei pavadinimas „Miel de Provence“ būtų įregistruotas remiantis Reglamentu (EEB) Nr. 2081/92, tai prieštarautų Direktyvai 2001/110/EB dėl medaus.

(10)

Kaip buvo nurodyta 8 konstatuojamoje dalyje, argumentas dėl žalos buvimo nėra įrodytas. Be to, tariamas Direktyvos 2001/110/EB dėl medaus pažeidimas negali būti motyvu, kuris gali būti minimas užprotestuojančiame pareiškime pagal Reglamento (EEB) Nr. 2081/92 7 straipsnio 4 dalies nuostatas. Be to, Direktyva 2001/110/EB leidžia naudoti kai kuriuos pavadinimus, bet jie nebūtinai turi būti privalomi. Priešingai, Reglamentu (EEB) Nr. 2081/92 siekiama reglamentuoti įregistruotų pavadinimų naudojimą, net jei jie vėliau galėtų būti laisviau naudojami. Kadangi šiuo metu tokio apribojimo nėra, iš principo nėra priežasties neleisti įregistruoti.

(11)

Remiantis šiais duomenimis, pavadinimą reikėtų įtraukti į „Saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą“.

(12)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų reguliavimo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Komisijos reglamento (EB) Nr. 2400/96 priedas (4) yra papildomas šio reglamento priede esančiu pavadinimu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. lapkričio 14 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 208, 1992 7 24, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 806/2003 (OL L 122, 2003 5 16, p. 1).

(2)  OL C 261, 2003 10 30, p. 4.

(3)  OL L 10, 2002 1 12, p. 47.

(4)  OL L 327, 1996 12 18, p. 11.


PRIEDAS

EB sutarties I priede išvardyti žmonėms vartoti skirti produktai

Kiti gyvūninės kilmės produktai (kiaušiniai, medus, įvairūs pieno produktai, išskyrus sviestą)

PRANCŪZIJA

Miel de Provence (SGN)


15.11.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 297/5


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1855/2005

2005 m. lapkričio 14 d.

papildantis Reglamento (EB) Nr. 2400/96 priedą dėl tam tikrų pavadinimų įtraukimo į „Saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą“ (Mela Alto Adige ou Südtiroler Apfel (SGN), Asperge des Sables des Landes (SGN), Pâtes d’Alsace (SGN), Jamón de Trevélez (SGN), Oliva Ascolana del Piceno (SKVN))

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1992 m. liepos 14 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2081/92 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos (1), ypač į jo 6 straipsnio 3 ir 4 dalis,

kadangi:

(1)

Pagal Reglamento (EEB) Nr. 2081/92 6 straipsnio 2 dalį Italijos paraiška įregistruoti du pavadinimus: „Mela Alto Adige“ arba „Südtiroler Apfel“ ir „Oliva Ascolana del Piceno“; Prancūzijos įregistruoti du pavadinimus: „Asperge des Sables des Landes“ ir „Pâtes d’Alsace“. Ispanijos paraiška įregistruoti pavadinimą „Jamón de Trevélez“ buvo paskelbtos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje  (2).

(2)

Jokio užprotestuojančio pareiškimo, kaip apibrėžta Reglamento (EEB) Nr. 2081/92 7 straipsnyje, Komisijai nebuvo pateikta, todėl šie pavadinimai turi būti įrašyti į „Saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą“,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Komisijos reglamento (EB) Nr. 2400/96 priedas (3) yra papildomas šio reglamento priede nurodytais pavadinimais.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. lapkričio 14 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 208, 1992 7 24, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 806/2003 (OL L 122, 2003 5 16, p. 1).

(2)  OL C 12, 2005 1 18, p. 20 (Mela Alto Adige ou Südtiroler Apfel);

OL C 47, 2005 2 23, p. 2 (Asperge des Sables des Landes);

OL C 47, 2005 2 23, p. 6 (Pâtes d’Aslace);

OL C 51, 2005 3 1, p. 2 (Jamón de Trevélez);

OL C 59, 2005 3 9, p. 33 (Oliva Ascolana del Piceno).

(3)  OL L 327, 1996 12 18, p. 11.


PRIEDAS

EB sutarties I priede išvardyti žmonėms vartoti skirti produktai

Mėsos produktai (termiškai apdoroti, sūdyti, rūkyti ir kt.)

ISPANIJA

Jamón de Trevélez (SGN)

Vaisiai, daržovės ir neperdirbti arba perdirbti javai

ITALIJA

Mela Alto Adige ou Südtiroler Apfel (SGN)

Oliva Ascolana del Piceno (SKVN)

PRANCŪZIJA

Asperge des Sables des Landes (SGN)

Reglamento (EEB) Nr. 2081/92 I priede nurodyti maisto produktai

Tešlos gaminiai

PRANCŪZIJA

Pâtes d’Alsace (SGN)


15.11.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 297/7


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1856/2005

2005 m. lapkričio 14 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1291/2000, nustatantį bendrąsias išsamias taisykles dėl importo ir eksporto licencijų bei išankstinio nustatymo sertifikatų sistemos taikymo žemės ūkio produktams

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1971 m. spalio 26 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2358/71 dėl bendro sėklos rinkos organizavimo (1), ypač į jo 4 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į 2004 m. balandžio 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 865/2004 dėl bendro alyvuogių aliejaus ir valgomųjų alyvuogių rinkos organizavimo ir iš dalies keičiantį Reglamentą (EEB) Nr. 827/68 (2), ypač į jo 10 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamento (EB) Nr. 1291/2000 (3) 5 straipsnio 1 dalies 4 įtraukoje numatyta, kad sertifikatas nėra būtinas ir jo galima nepateikti atliekant operacijas, susijusias su kiekiais, ne didesniais nei nurodyta to paties reglamento III priede.

(2)

Sėklų sektoriuje 2004 m. gruodžio 6 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2081/2004, nustatančiu informacijos, būtinos įgyvendinant Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2358/71 dėl bendro sėklos rinkos organizavimo, perdavimo taisykles (4), panaikintas 1979 m. birželio 6 d. Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 1117/79, nurodantis sėklų sektoriaus produktus, kuriems turi būti taikoma importo licencijų sistema (5), todėl sėklai skirtiems kukurūzams ir hibridiniam sorgui nebetaikoma importo sertifikatų sistema.

(3)

Reglamento (EB) Nr. 865/2004 10 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad alyvuogių aliejaus ir valgomųjų alyvuogių sektoriuje, kai tai būtina tolimesnei rinkos raidai, gali būti nuspręsta bet kuriuos iš 1 straipsnio a punkte išvardytų produktų leisti eksportuoti tik pateikus eksporto sertifikatą. Jeigu nėra tokios būtinybės, eksportuojant šiuos produktus sertifikatų pateikti nebūtina.

(4)

Todėl reikia atitinkamai iš dalies pakeisti Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 III priedą.

(5)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Sėklos vadybos komiteto bei Alyvuogių aliejaus ir valgomųjų alyvuogių vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 III priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

iš B dalies „Aliejai ir riebalai“ išbraukiama dalis „Eksporto licencija su iš anksto nustatyta grąžinamąja išmoka arba be jos (Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2543/95)“;

2)

išbraukiama J dalis „Sėklos“.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2005 m. lapkričio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. lapkričio 14 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 246, 1971 11 5, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1782/2003 (OL L 270, 2003 10 21, p. 1).

(2)  OL L 161, 2004 4 30, p. 97.

(3)  OL L 152, 2000 6 24, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1741/2004 (OL L 311, 2004 10 8, p. 17).

(4)  OL L 360, 2004 12 7, p. 6.

(5)  OL L 139, 1979 6 7, p. 11.


15.11.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 297/9


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1857/2005

2005 m. lapkričio 14 d.

iš dalies keičiantis Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1864/2004, atidarantį iš trečiųjų šalių importuotų konservuotų grybų tarifinę kvotą ir nustatantį jos administravimą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1996 m. spalio 28 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2201/96 dėl bendro perdirbtų vaisių ir daržovių produktų rinkų organizavimo (1), ypač į jo 15 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1864/2004 (2) atidaroma į Bendriją importuojamų Agaricus genties konservuotų grybų tarifinė kvota.

(2)

Sudarius Europos sutarties su Bulgarija ir Rumunija papildomus protokolus, kuriuos Taryba ir Komisija patvirtino sprendimais 2005/430/EB Euratomas (3) ir 2005/431/EB Euratomas (4), Reglamente (EB) Nr. 1864/2004 nustatytos muitų normos, taikomos produktams, kurių kilmės šalis yra Rumunija, ir tarifinės kvotos, taikomos produktams, kurių kilmės šalis yra Bulgarija, turėtų būti pakeistos.

(3)

Europos susitarimų su Bulgarija ir Rumunija papildomi protokolai, patvirtinti Tarybos ir Komisijos sprendimais 2005/430/EB, Euratomas ir 2005/431/EB, Euratomas, taikomi nuo 2005 m. rugpjūčio 1 d. Todėl šis reglamentas turėtų būti taikomas nuo tos datos.

(4)

Todėl reikėtų atitinkamai iš dalies keisti Reglamentą (EB) Nr. 1864/2004.

(5)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Iš vaisių ir daržovių pagamintų produktų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 1864/2004 iš dalies keičiamas taip:

1)

1 straipsnio 2 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

„Vis dėlto produktams, kurių kilmės šalis yra Rumunija (Įsakymas Nr. 09.4726) ir Bulgarija (Įsakymas Nr. 09.4725), jokie muitai netaikomi.“

2)

I priedas pakeičiamas taip:

„I PRIEDAS

1 straipsnio 1 dalyje nurodytų tarifinių kvotų dydis tonomis (sausa neto masė) ir taikymo trukmė

Kilmės šalis

Kiekvienų metų sausio 1 d.– gruodžio 31 d.

Bulgarija

2 887,5 (5)

Rumunija

500

Kinija

23 750

Kitos šalys

3 290

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis yra taikomas nuo 2005 m. rugpjūčio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. lapkričio 14 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 297, 1996 11 21, p. 29. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 386/2004 (OL L 64, 2004 3 2, p. 25).

(2)  OL L 325, 2004 10 28, p. 30.

(3)  OL L 155, 2005 6 17, p. 1.

(4)  OL L 155, 2005 6 17, p. 26.

(5)  Nuo 2006 m. sausio 1 d. Bulgarijai skiriamos kvotos kasmet bus didinamos 275 tonomis.“


Klaidų ištaisymas

15.11.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 297/11


2005 m. balandžio 28 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 692/2005, iš dalies keičiančio Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2605/2000, įvedantį galutinius antidempingo muitus tam tikrų elektroninių svarstyklių (ELS), kurių kilmės šalis, inter alia, yra Kinijos Liaudies Respublika, importui, klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 112, 2005 m. gegužės 3 d. )

7 straipsnio 1 dalies 1 punkto skiltyje „Bendrovė“:

a)

vietoje

:

„Shanghai Adeptech Precision Co., Ltd

No 3217 Hong Mei Road, Shanghai 201103,

People’s Republic of China“,

skaityti

:

„Shanghai Adeptech Precision Co. Ltd

No 1688 Huateng Road, Huaxin Town,

Qingpu District, Shanghai,

People’s Republic of China“;

b)

vietoje

:

„Shanghai Excell M & E Enterprise Co., Ltd

No 1688 Huateng Road, Huaxin Town,

Qingpu District, Shanghai,

People’s Republic of China“,

skaityti

:

„Shanghai Excell M & E Enterprise Co. Ltd

No 3217 Hong Mei Road, Shanghai 201103,

People’s Republic of China“.