ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 292

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

48 tomas
2005m. lapkričio 8d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

2005 m. lapkričio 7 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1813/2005, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

1

 

*

2005 m. lapkričio 7 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1814/2005, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 580/2004 ir nustatantis eksporto gražinamųjų išmokų skyrimo už atitinkamus pieno produktus konkurso tvarką

3

 

*

2005 m. lapkričio 7 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1815/2005, iš dalies keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 2742/90, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2204/90 taikymo taisykles

4

 

 

2005 m. lapkričio 7 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1816/2005, iš dalies keičiantis importo muitus grūdų sektoriuje taikomus nuo 2005 m. lapkričio 8 d.

5

 

 

2005 m. lapkričio 7 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1817/2005, nustatantis gvazdikų ir rožių Bendrijos gamintojo ir importo kainas, kad būtų galima taikyti tam tikrų gėlininkystės produktų, kurių kilmės šalis yra Jordanija, importo į Bendriją tvarką

8

 

 

II   Aktai, kurių skelbti neprivaloma

 

 

Taryba

 

*

Pranešimas apie Europos ir Viduržemio jūros regiono valstybių susitarimo, įsteigiančio Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Alžyro Liaudies Demokratinės Respublikos asociaciją, įsigaliojimą

10

 

 

Komisija

 

*

2005 m. lapkričio 4 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 2002/499/EB, leidžiantį nukrypti nuo kai kurių Tarybos direktyvos 2000/29/EB nuostatų dėl natūralių arba dirbtiniu būdu išvestų žemaūgių Chamaecyparis Spach, Juniperus L. ir Pinus L. augalų iš Korėjos Respublikos (pranešta dokumentu Nr. C(2005) 4235)

11

 

 

Aktai, priimti remiantis Europos Sąjungos sutarties V antraštine dalimi

 

*

2005 m. lapkričio 7 d. Tarybos bendrieji veiksmai 2005/776/BUSP, iš dalies keičiantys Europos Sąjungos specialiojo įgaliotinio Moldovoje įgaliojimus

13

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, kuriuos skelbti privaloma

8.11.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 292/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1813/2005

2005 m. lapkričio 7 d.

nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1994 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 3223/94 dėl vaisių ir daržovių importo taisyklių (1), ypač į jo 4 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Vadovaujantis Urugvajaus raundo daugiašalių prekybos derybų rezultatais Reglamentas (EB) Nr. 3223/94 numato kriterijus, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo vertes iš trečiųjų šalių importuojamiems jo priede išvardintiems produktams ir laikotarpiams.

(2)

Laikantis aukščiau nurodytų kriterijų, standartinės importo vertės turi būti nustatytos tokios, kaip nurodyta šio reglamento priede,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 3223/94 4 straipsnyje nurodytos standartinės importo vertės nustatomos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. lapkričio 8 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. lapkričio 7 d.

Komisijos vardu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalinis direktorius žemės ūkio ir kaimo plėtros reikalams


(1)  OL L 337, 1994 12 24, p. 66. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 386/2005 (OL L 62, 2005 3 9, p. 3).


PRIEDAS

prie 2005 m. lapkričio 7 d. Komisijos reglamento, nustatančio kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

052

48,9

096

25,4

204

58,0

999

44,1

0707 00 05

052

102,5

204

23,8

999

63,2

0709 90 70

052

113,3

204

45,2

999

79,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

624

115,2

999

115,2

0805 50 10

052

70,6

388

79,4

528

60,8

999

70,3

0806 10 10

052

114,7

400

241,1

508

272,1

624

174,7

720

95,6

999

179,6

0808 10 80

052

93,3

096

15,6

388

97,6

400

136,7

404

103,5

512

71,0

720

30,2

800

146,2

804

82,0

999

86,2

0808 20 50

052

103,3

720

48,4

999

75,9


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 750/2005 (OL L 126, 2005 5 19, p. 12). Kodas „999“ žymi „kitą kilmę“.


8.11.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 292/3


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1814/2005

2005 m. lapkričio 7 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 580/2004 ir nustatantis eksporto gražinamųjų išmokų skyrimo už atitinkamus pieno produktus konkurso tvarką

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1255/1999 dėl bendro pieno ir pieno produktų rinkos organizavimo (1), ypač į jo 26 straipsnio 3 dalį ir 31 straipsnio 14 dalį,

kadangi:

(1)

1999 m. sausio 26 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 174/1999, nustatančio išsamias specialiąsias Tarybos reglamento (EEB) Nr. 804/68 taikymo taisykles dėl pieno ir pieno produktų eksporto licencijų ir eksporto grąžinamųjų išmokų (2), 6 straipsnyje nustatomos eksporto licencijų, įskaitant licencijas, išduotas pagal 2004 m. kovo 26 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 581/2004, skelbiantį nuolatinį eksporto grąžinamųjų išmokų už tam tikras sviesto rūšis konkursą (3), ir 2004 m. kovo 26 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 582/2004, skelbiantį nuolatinį eksporto gražinamųjų išmokų už nugriebto pieno miltelius konkursą (4), galiojimo sąlygos.

(2)

Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 174/1999 6 straipsnio, Komisijos reglamento (EB) Nr. 580/2004 (5) 8 straipsnyje nustatoma diena, nuo kurios pradeda galioti eksporto licencijos.

(3)

Reglamento (EB) Nr. 174/1999 6 straipsnio siejant su Reglamento (EB) Nr. 580/2004 8 straipsniu taikymo sritis kartais būdavo neteisingai aiškinama. Siekiant pašalinti visas tokio neteisingo aiškinimo priežastis, reikėtų iš dalies pakeisti pastarojo reglamento 8 straipsnį.

(4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Pieno ir pieno produktų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 580/2004 8 straipsnio 1 dalies d punktas keičiamas taip:

„d)

to reglamento 6 straipsnyje nurodytas eksporto licencijų galiojimo laikotarpis prasideda pasibaigus galutiniam paraiškų pateikimo terminui.“.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. lapkričio 7 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 160, 1999 6 26, p. 48. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 186/2004 (OL L 29, 2004 2 3, p. 6).

(2)  OL L 20, 1999 1 27, p. 8. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1513/2005 (OL L 241, 2005 9 17, p. 45).

(3)  OL L 90, 2004 3 27, p. 64. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1239/2005 (OL L 200, 2005 7 30, p. 32).

(4)  OL L 90, 2004 3 27, p. 67. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1239/2005.

(5)  OL L 90, 2004 3 27, p. 58. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2250/2004 (OL L 381, 2004 12 28, p. 25).


8.11.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 292/4


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1815/2005

2005 m. lapkričio 7 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 2742/90, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2204/90 taikymo taisykles

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1990 m. liepos 24 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2204/90, nustatantį bendro pieno ir pieno produktų rinkos organizavimo papildomas bendrąsias taisykles, taikomas sūriui (1), ypač į 3 straipsnio 3 dalies antrą pastraipą,

kadangi:

(1)

Reglamento (EEB) Nr. 2204/90 3 straipsnio 3 dalies pirmoje pastraipoje nustatyta Bendrijos bauda už kazeino ir kazeinatų naudojimą neturint leidimo sūrio gamyboje. Bauda yra lygi 110 % nugriebto pieno, kurio reikia pagaminti 100 kg kazeinų ir kazeinatų, vertės, skaičiuojant pagal nugriebto pieno miltelių rinkos kainą, ir kazeinų bei kazeinatų rinkos kainos skirtumo.

(2)

Remiantis paskutinį 2001 m. ketvirtį rinkose užregistruota kazeino ir kazeinatų kaina, Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2742/90 (2) 4 straipsnio 1 dalyje nustatyta 65,00 EUR už 100 kg suma, mokėtina už sūrio gamybai panaudoto kazeino ir kazeinatų kiekį neturint leidimo. Ta suma turėtų būti sumažinta atsižvelgiant į nugriebto pieno miltelių bei kazeinų ir kazeinatų rinkos kainą, užregistruotą antrą 2005 m. ketvirtį.

(3)

Kainos, užregistruotos rinkose antrą 2005 m. ketvirtį, yra 200 EUR už 100 kg nugriebto pieno miltelių ir 580 EUR už 100 kg kazeinų ir kazeinatų.

(4)

Reglamentas (EEB) Nr. 2742/90 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas.

(5)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Pieno ir pieno produktų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EEB) Nr. 2742/90 4 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Pagal Reglamento (EEB) Nr. 2204/90 3 straipsnio 3 dalį mokėtina suma yra 22,00 EUR už 100 kg kazeinų ir (arba) kazeinatų.“.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja penktą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. lapkričio 7 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 201, 1990 7 31, p. 7. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2583/2001 (OL L 345, 2001 12 29, p. 6).

(2)  OL L 264, 1990 9 27, p. 20. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 265/2002 (OL L 43, 2002 2 14, p. 13).


8.11.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 292/5


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1816/2005

2005 m. lapkričio 7 d.

iš dalies keičiantis importo muitus grūdų sektoriuje taikomus nuo 2005 m. lapkričio 8 d.

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1),

atsižvelgdama į 1996 m. birželio 28 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1249/96 dėl Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1766/92 taikymo taisyklių (grūdų sektoriaus importo muitų mokesčių srityje) (2), ypač į jo 2 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamentu (EB) Nr. 1799/2005 (3) nustatyti grūdų sektoriaus importo muitų mokesčiai.

(2)

Reglamento (EB) Nr. 1249/96 2 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad jeigu importo muito mokesčių taikymo laikotarpiu apskaičiuotas importo muito mokesčių vidurkis ir nustatytas mokestis ima skirtis 5 EUR už toną arba daugiau, tuomet daromas atitinkamas patikslinimas. Toks skirtumas atsirado. Todėl būtina patikslinti Reglamente (EB) Nr. 1799/2005 nustatytus importo muitus,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1799/2005 I ir II priedai keičiami šio reglamento I ir II priedais.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. lapkričio 8 d.

Jis taikomas nuo 2005 m. lapkričio 8 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. lapkričio 7 d.

Komisijos vardu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalinis direktorius žemės ūkio ir kaimo plėtros reikalams


(1)  OL L 270, 2003 9 29, p. 78. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1154/2005 (OL L 187, 2005 7 19, p. 11).

(2)  OL L 161, 1996 6 29, p. 125. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1110/2003 (OL L 158, 2003 6 27, p. 12).

(3)  OL L 288, 2005 10 29, p. 47.


I PRIEDAS

Produktų, išvardytų Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 10 straipsnio 2 dalyje, importo muito mokesčiai dalyje, importo muito mokesčiai, taikomu nuo 2005 m. lapkričio 8 d.

KN kodas

Prekių pavadinimas

Importo muito mokestis (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Kietieji kviečiai, aukščiausios kokybės

0,00

Vidutinės kokybės

0,00

Žemos kokybės

0,00

1001 90 91

Paprastieji kviečiai, skirti sėjai

0,00

ex 1001 90 99

Paprastieji kviečiai, aukščiausios kokybės, išskyrus skirtus sėjai

0,00

1002 00 00

Rugiai

36,51

1005 10 90

Kukurūzai, skirti sėjai, išskyrus hibridus

54,24

1005 90 00

Kukurūzai, išskyrus sėklą (2)

54,24

1007 00 90

Grūdinis sorgas, išskyrus hibridus, skirtus sėjai

36,51


(1)  Prekių, kurios į Bendriją atgabenamos per Atlanto vandenyną arba per Sueco kanalą (Reglamento (EB) Nr. 1249/96 2 straipsnio 4 dalis), importuotojui muito mokestis gali būti sumažintas:

3 EUR/t, jei iškrovimo uostas yra Viduržemio jūroje, arba

2 EUR/t, jei iškrovimo uostas yra Airijoje, Jungtinėje Karalystėje, Danijoje, Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Lenkijoje, Suomijoje, Švedijoje arba Iberijos pusiasalio Atlanto vandenyno pakrantėje.

(2)  Importuotojui muito mokestis gali būti sumažintas vienoda 24 EUR/t suma, jei laikomasi Reglamento (EB) Nr. 1249/96 2 straipsnio 5 dalyje nurodytų sąlygų.


II PRIEDAS

Muito mokesčio apskaičiavimo komponentai

laikotarpis nuo 2005 11 2–2005 11 4

1)

Vidutiniškai per laikotarpį, nurodyto Reglamento (EB) Nr. 1249/96 2 straipsnio 2 dalyje:

Prekių birža

Mineapolio birža

Čikagos birža

Mineapolio birža

Mineapolio birža

Mineapolio birža

Mineapolio birža

Produktai (baltymų procentas, esant 12 % drėgnumui)

Kietieji raudonieji pavasariniai Nr. 2

Kukurūzai Yellow corn Nr. 3

Kietieji gintariniai durum Nr. 2

Vidutinės kokybės (1)

Žemos kokybės (2)

JAV miežiai Nr. 2

Kotiruojama (EUR/t)

128,77 (3)

64,34

168,91

158,91

138,91

90,69

Meksikos įlankos priedas (EUR/t)

18,31

 

 

Didžiųjų ežerų priedas (EUR/t)

32,74

 

 

2)

Vidutiniškai per laikotarpį, nurodyto Reglamento (EB) Nr. 1249/96 2 straipsnio 2 dalyje:

Gabenimo išlaidos: Meksikos įlanka–Roterdamas 20,85 EUR/t; Didieji ežerai–Roterdamas 29,54 EUR/t.

3)

Subsidijos, numatytos Reglamento (EB) Nr. 1249/96 4 straipsnio 2 dalies trečiojoje pastraipoje:

0,00 EUR/t (Kietieji raudonieji žieminiai)

0,00 EUR/t (Paprastieji raudonieji žieminiai Nr. 2).


(1)  10 EUR/t nuolaida (Reglamento (EB) Nr. 1249/96 4 straipsnio 3 dalis).

(2)  30 EUR/t nuolaida (Reglamento (EB) Nr. 1249/96 4 straipsnio 3 dalis).

(3)  Įtraukta 14 EUR/t priemoka (Reglamento (EB) Nr. 1249/96 4 straipsnio 3 dalis).


8.11.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 292/8


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1817/2005

2005 m. lapkričio 7 d.

nustatantis gvazdikų ir rožių Bendrijos gamintojo ir importo kainas, kad būtų galima taikyti tam tikrų gėlininkystės produktų, kurių kilmės šalis yra Jordanija, importo į Bendriją tvarką

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1987 m. gruodžio 21 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 4088/87, nustatantį lengvatinių muitų tarifų tam tikriems gėlininkystės produktams, kurių kilmės šalys yra Kipras, Izraelis, Jordanija ir Marokas bei Vakarų Krantas ir Gazos Ruožas, taikymo tvarką (1), ypač į jo 5 straipsnio 2 dalies a punktą,

kadangi:

(1)

Reglamento (EEB) Nr. 4088/87 2 straipsnio 2 dalis ir 3 straipsnis numato, kad Bendrijos gamintojo ir importo kainos vienažiedžiams gvazdikams, daugiažiedžiams gvazdikams, stambiažiedėms ir smulkiažiedėms rožėms nustatomos kas penkiolika dienų ir galioja dvi savaites. Pagal 1988 m. kovo 17 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 700/88, nustatančio detalias tam tikrų gėlininkystės produktų, kurių kilmės šalys yra Kipras, Izraelis, Jordanija ir Marokas bei Vakarų Krantas ir Gazos Ruožas, importo tvarkos taikymo taisykles, pirmą straipsnį (2), šios kainos yra nustatomos dviejų savaičių laikotarpiui remiantis valstybių narių pateiktų kainų koeficientu.

(2)

Šios kainos turi būti nustatytos nedelsiant, kad būtų galima nustatyti taikomus muitų tarifus.

(3)

Po Kipro įstojimo į Europos Sąjungą 2004 m. gegužės 1 d., šiai šaliai nereikėtų nustatyti importo kainų.

(4)

Taip pat nereikėtų nustatyti importo kainų produktams, kurių kilmės šalis yra Izraelis, Marokas, Jordanija ir Gazos Ruožas, atsižvelgiant į susitarimus, priimtus 2003 m. gruodžio 22 d. Tarybos sprendimu 2003/917/EB dėl Europos bendrijos ir Izraelio Valstybės susitarimo pasikeičiant raštais dėl abipusių liberalizavimo priemonių sudarymo ir EB–Izraelio asociacijos susitarimo protokolų Nr. 1 ir 2 pakeitimo (3), 2003 m. gruodžio 22 d. Tarybos sprendimu 2003/914/EB dėl Europos bendrijos ir Maroko Karalystės susitarimo pasikeičiant raštais dėl abipusių liberalizavimo priemonių sudarymo ir EB–Maroko asociacijos sutarties 1 ir 3 protokolų pakeitimo (4), 2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos sprendimu 2005/4/EB dėl Europos bendrijos ir Palestinos išsivadavimo organizacijos (PIO) susitarimo pasikeičiant laiškais sudarymo Vakarų Kranto ir Gazos Ruožo Palestinos valdžios naudai dėl abipusių liberalizavimo priemonių ir EB–Palestinos valdžios laikinojo asociacijos susitarimo 1 ir 2 protokolų pakeitimo naujais protokolais (5).

(5)

Tarp Gyvų augalų ir gėlininkystės vadybos komiteto posėdžių Komisija turi imtis šių priemonių,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EEB) Nr. 4088/87 1 straipsnyje minimiems vienažiedžiams gvazdikams, daugiažiedžiams gvazdikams, stambiažiedėms ir smulkiažiedėms rožėms Bendrijos gamintojo ir importo kainos laikotarpiui nuo 2005 m. lapkričio 9 d. iki 22 d. yra nustatomos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. lapkričio 7 d.

Komisijos vardu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalinis direktorius žemės ūkio ir kaimo plėtros reikalams


(1)  OL L 382, 1987 12 31, p. 22. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1300/97 (OL L 177, 1997 7 5, p. 1).

(2)  OL L 72, 1988 3 18, p. 16. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2062/97 (OL L 289, 1997 10 22, p. 1).

(3)  OL L 346, 2003 12 31, p. 65.

(4)  OL L 345, 2003 12 31, p. 117.

(5)  OL L 2, 2005 1 5, p. 4.


PRIEDAS

(EUR/100 vienetų)

Laikotarpis: nuo 2005 m. lapkričio 9 d. iki 22

Bendrijos gamintojo kaina

Vienažiedžiai

gvazdikai

Daugiažiedžiai

gvazdikai

Stambiažiedės rožės

Smulkiažiedės rožės

 

21,57

13,95

35,59

16,79

Bendrijos importo kaina

Vienažiedžiai

gvazdikai

Daugiažiedžiai

gvazdikai

Stambiažiedės rožės

Smulkiažiedės rožės

Jordanija


II Aktai, kurių skelbti neprivaloma

Taryba

8.11.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 292/10


Pranešimas apie Europos ir Viduržemio jūros regiono valstybių susitarimo, įsteigiančio Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Alžyro Liaudies Demokratinės Respublikos asociaciją (1), įsigaliojimą

2005 m. liepos 22 d. pasikeitus pranešimais apie tai, kad užbaigtos procedūros, būtinos 2002 m. balandžio 22 d. Valensijoje pasirašyto Europos ir Viduržemio jūros regiono valstybių susitarimo, įsteigiančio Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Alžyro Liaudies Demokratinės Respublikos asociaciją, įsigaliojimui, susitarimas pagal jo 110 straipsnį įsigaliojo 2005 m. rugsėjo 1 d.


(1)  OL L 265, 2005 10 10, p. 2.


Komisija

8.11.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 292/11


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2005 m. lapkričio 4 d.

iš dalies keičiantis Sprendimą 2002/499/EB, leidžiantį nukrypti nuo kai kurių Tarybos direktyvos 2000/29/EB nuostatų dėl natūralių arba dirbtiniu būdu išvestų žemaūgių Chamaecyparis Spach, Juniperus L. ir Pinus L. augalų iš Korėjos Respublikos

(pranešta dokumentu Nr. C(2005) 4235)

(2005/775/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2000 m. gegužės 8 d. Tarybos direktyvą 2000/29/EB dėl apsaugos priemonių nuo augalams ir augaliniams produktams kenksmingų organizmų įvežimo į Bendriją ir išplitimo joje (1), ypač į jos 15 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Remiantis Direktyvos 2000/29/EB nuostatomis, Chamaecyparis Spach, Juniperus L. ir Pinus L. augalai, išskyrus vaisius ir sėklas, kilę ne iš Europos šalių, iš esmės neturi būti įvežami į Bendriją. Tačiau Direktyva 2000/29/EB leidžia nukrypti nuo šios taisyklės, jei nustatoma, kad nėra kenksmingųjų organizmų įvežimo pavojaus.

(2)

Komisijos sprendime 2002/499/EB (2) yra leidžianti nukrypti nuostata dėl Chamaecyparis Spach, Juniperus L. ir Pinus L. augalų, išskyrus jų vaisius ir sėklas, importo iš Korėjos Respublikos, jei laikomasi tam tikrų sąlygų.

(3)

Jungtinė Karalystė paprašė pratęsti šios leidžiančios nukrypti nuostatos galiojimą.

(4)

Šios leidžiančios nukrypti nuostatos taikymą pateisinanti situacija išlieka nepakitusi, todėl leidžianti nukrypti nuostata turėtų būti taikoma toliau.

(5)

Todėl Sprendimą 2002/499/EB reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(6)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Augalų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimas 2002/499/EB iš dalies keičiamas taip:

1)

2 straipsnis pakeičiamas taip:

„2 straipsnis

Valstybės narės kasmet 2005–2008 m. periodu iki rugpjūčio 1 d. pateikia Komisijai ir kitoms valstybėms narėms informaciją apie pagal šį sprendimą iki tos dienos importuotus kiekius ir išsamią techninę ataskaitą ir (arba) tyrimus, atliktus karantino laikotarpiu priedo 10 punkte nurodytiems augalams.

Visos valstybės narės, į kurias įvežti augalai, išskyrus importuojančią, kasmet 2005–2008 m. periodu iki rugpjūčio 1 d. taip pat pateikia Komisijai ir kitoms valstybėms narėms išsamią techninę ataskaitą apie minėtų augalų, įvežtų iki tos dienos, patikrinimą ir (arba) tyrimus, atliktus priedo 10 punkte nurodytu karantino laikotarpiu.“;

2)

4 straipsnis pakeičiamas šiuo tekstu:

„4 straipsnis

1 straipsnyje nurodytas leidžiančias nukrypti nuostatas valstybės narės gali taikyti augalams, importuotiems į Bendriją šiais laikotarpiais:

Augalai

Laikotarpis

Chamaecyparis:

2004 6 1–2007 12 31

Juniperus:

2004 11 1–2005 3 31, 2005 11 1–2006 3 31 ir 2006 11 1–2007 3 31

Pinus:

2004 6 1–2007 12 31“

3)

Priedo 3 punkto antrajame sakinyje skaičius „2004“ keičiamas žodžiu „kasmet“.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2005 m. lapkričio 4 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 169, 2000 7 10, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2005/16/EB (OL L 57, 2005 3 3, p. 19).

(2)  OL L 168, 2002 6 27, p. 53.


Aktai, priimti remiantis Europos Sąjungos sutarties V antraštine dalimi

8.11.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 292/13


TARYBOS BENDRIEJI VEIKSMAI 2005/776/BUSP

2005 m. lapkričio 7 d.

iš dalies keičiantys Europos Sąjungos specialiojo įgaliotinio Moldovoje įgaliojimus

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 14 straipsnį, 18 straipsnio 5 dalį ir 23 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

2005 m. kovo 23 d. Taryba priėmė Bendruosius veiksmus 2005/265/BUSP (1), kuriais Europos Sąjungos specialiuoju įgaliotiniu (ES specialusis įgaliotinis) Moldovoje paskyrė p. Adriaan JACOBOVITS de SZEGED.

(2)

2005 m. liepos 28 d. Taryba priėmė Bendruosius veiksmus 2005/584/BUSP (2), kuriais ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimai pratęsiami iki 2006 m. vasario 28 d.

(3)

2005 m. birželio 2 d. Moldovos Prezidentas V. Voroninas ir Ukrainos Prezidentas V. Juščenka išsiuntė bendrą laišką, kuriame, inter alia, prašoma Europos Sąjungą išnagrinėti galimybes suteikti pagalbą įdiegiant tarptautinę muitinę kontrolę Moldovos ir Ukrainos pasienio Padnestrės regione bei šiame pasienio ruože sukurti veiksmingą tarptautinės stebėsenos mechanizmą.

(4)

2005 m. rugsėjo 20 d. Politinis ir saugumo komitetas pritarė ES misijos Moldovos ir Ukrainos pasienyje įsteigimui, be kita ko stiprinant ES specialiojo įgaliotinio Moldovoje darbuotojų grupę.

(5)

Atsižvelgiant į ES specialiojo įgaliotinio Moldovoje naujus uždavinius, susijusius su ES misija Moldovos ir Ukrainos pasienyje, atitinkamai turėtų būti pakeisti jo įgaliojimai,

PRIĖMĖ ŠIUOS BENDRUOSIUS VEIKSMUS:

1 straipsnis

Bendrieji veiksmai 2005/265/BUSP iš dalies keičiami taip:

a)

2 straipsnio 1 dalis papildoma šiuo punktu:

„g)

didinti pasienio ir muitinės kontrolės bei pasienio stebėjimo veiklos veiksmingumą Moldovoje ir Ukrainoje prie jų bendros sienos, ypatingą dėmesį skiriant Padnestrės regionui, visų pirma pasitelkus ES misiją pasienyje.“;

b)

3 straipsnio 1 dalis papildoma šiuo punktu:

„e)

pasitelkus paramos grupę, kuriai vadovauja ES specialiojo įgaliotinio vyriausiasis patarėjas politikos klausimais:

i)

užtikrinti su Moldovos ir Ukrainos valstybių siena susijusių įvykių ir veiklos politinę apžvalgą;

ii)

analizuoti Moldovos ir Ukrainos politinį įsipareigojimą gerinti sienos valdymą;

iii)

skatinti Moldovos ir Ukrainos bendradarbiavimą pasienio klausimais, taip pat siekiant sukurti išankstines sąlygas Padnestrės konflikto sprendimui.“;

c)

5 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Su ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimų vykdymu susijusioms išlaidoms padengti skirta orientacinė finansavimo suma yra 430 000.“;

d)

8 straipsnio vienintelė pastraipa tampa 1 dalimi ir yra įrašoma nauja dalis:

„2.   Taryba ir Komisija pagal atitinkamus savo įgaliojimus užtikrina šių bendrųjų veiksmų ir Bendrijos kitos išorės veiklos įgyvendinimo nuoseklumą vadovaujantis Sutarties 3 straipsnio antra pastraipa. Taryba ir Komisija šiuo tikslu bendradarbiauja.“;

e)

10 straipsnyje antroji pastraipa pakeičiama taip:

„Jie taikomi iki 2006 m. vasario 28 d.“.

2 straipsnis

Šie bendrieji veiksmai įsigalioja 2005 m. gruodžio 1 d.

3 straipsnis

Šie bendrieji veiksmai skelbiami Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje, 2005 m. lapkričio 7 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. STRAW


(1)  OL L 81, 2005 3 30, p. 50.

(2)  OL L 199, 2005 7 29, p. 95.