ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 291

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

48 tomas
2005m. lapkričio 5d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

2005 m. lapkričio 4 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1807/2005, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

1

 

*

2005 m. lapkričio 4 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1808/2005, atidarantis konkursą dėl muito mokesčio lengvatos, taikomos iš trečiųjų šalių į Ispaniją importuojamiems kukurūzams

3

 

*

2005 m. lapkričio 4 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1809/2005, atidarantis konkursą dėl muito mokesčio lengvatos, taikomos iš trečiųjų šalių į Portugaliją importuojamiems kukurūzams

4

 

*

2005 m. lapkričio 4 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1810/2005, dėl naujo leidimo naudoti dešimt metų pašarų priedą, dėl nuolatinio leidimo naudoti tam tikrus pašarų priedus ir dėl laikino leidimo tam tikrus leidžiamus pašarų priedus naudoti pagal kitą paskirtį ( 1 )

5

 

*

2005 m. lapkričio 4 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1811/2005, dėl laikino ir nuolatinio leidimų naudoti tam tikrus pašarų priedus ir dėl laikino leidimo naudoti jau leidžiamą pašarų priedą nauja paskirtimi ( 1 )

12

 

*

2005 m. lapkričio 4 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1812/2005, iš dalies keičiantis Reglamentus (EB) Nr. 490/2004, 1288/2004, 521/2005 ir 833/2005 dėl leidimo naudoti pašaruose tam tikrus fermentų ir mikroorganizmų grupėms priklausančius priedus sąlygų ( 1 )

18

 

 

II   Aktai, kurių skelbti neprivaloma

 

 

Komisija

 

*

2005 m. spalio 27 d. Komisijos sprendimas, nustatantis taisykles dėl pagalbos maistu paslaugų viešojo pirkimo, kurį vykdo NVO, Komisijos įgaliotos įsigyti ir surinkti pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1292/96 tiekiamus produktus, ir panaikinantis 1998 m. rugsėjo 3 d. Komisijos sprendimą

24

 

*

2005 m. lapkričio 3 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimo 2003/634/EB dėl patvirtintų zonų ir patvirtintų ūkių nepatvirtintose zonose statuso suteikimo dėl žuvų virusinės hemoraginės septicemijos (VHS) ir infekcinės hematopoetinės nekrozės (IHN) patvirtinimo programų I ir II priedus (pranešta dokumentu Nr. C(2005) 4185)  ( 1 )

33

 

*

2005 m. lapkričio 3 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 93/195/EEB dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų ir veterinarinio sertifikavimo pakartotinai įvežant registruotus arklius lenktynėms, varžyboms ir kultūriniams renginiams po jų laikino eksporto (pranešta dokumentu Nr. C(2005) 4186)  ( 1 )

38

 

*

2005 m. lapkričio 3 d. Komisijos sprendimas, dėl kukurūzų produkto (Zea mays L., linija 1507), genetiškai modifikuoto siekiant padidinti jo atsparumą tam tikriems Lepidoptera būrio kenkėjams ir toleranciją herbicidui amonio glufozinatui, pateikimo į rinką pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/18/E (pranešta dokumentu Nr. C(2005) 4192)

42

 

*

2005 m. lapkričio 3 d. Komisijos sprendimas, panaikinantis Sprendimą 2003/136/EB dėl klasikinio kiaulių maro išnaikinimo ir neatidėliotinos laukinių kiaulių vakcinacijos prieš klasikinį kiaulių marą Liuksemburge planų patvirtinimo (pranešta dokumentu Nr. C(2005) 4193)

45

 

*

2005 m. lapkričio 3 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimo 92/452/EEB nuostatas dėl embrionų surinkimo grupių Jungtinėse Amerikos Valstijose (pranešta dokumentu Nr. C(2005) 4195)  ( 1 )

46

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2005 m. spalio 27 d. Komisijos sprendimo 2005/759/EB dėl tam tikrų apsaugos priemonių, susijusių su labai patogeniniu paukščių gripu kai kuriose trečiosiose šalyse ir su paukščių, vykstančių kartu su šeimininkais, vežimu iš trečiųjų šalių, klaidų ištaisymas (OL L 285, 2005 10 28)

48

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, kuriuos skelbti privaloma

5.11.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 291/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1807/2005

2005 m. lapkričio 4 d.

nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1994 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 3223/94 dėl vaisių ir daržovių importo taisyklių (1), ypač į jo 4 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Vadovaujantis Urugvajaus raundo daugiašalių prekybos derybų rezultatais Reglamentas (EB) Nr. 3223/94 numato kriterijus, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo vertes iš trečiųjų šalių importuojamiems jo priede išvardintiems produktams ir laikotarpiams.

(2)

Laikantis aukščiau nurodytų kriterijų, standartinės importo vertės turi būti nustatytos tokios, kaip nurodyta šio reglamento priede,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 3223/94 4 straipsnyje nurodytos standartinės importo vertės nustatomos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. lapkričio 5 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. lapkričio 4 d.

Komisijos vardu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalinis direktorius žemės ūkio ir kaimo plėtros reikalams


(1)  OL L 337, 1994 12 24, p. 66. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 386/2005 (OL L 62, 2005 3 9, p. 3).


PRIEDAS

prie 2005 m. lapkričio 4 d. Komisijos reglamento, nustatančio kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

052

48,9

096

41,4

204

59,0

999

49,8

0707 00 05

052

95,1

204

23,7

999

59,4

0709 90 70

052

110,1

204

49,9

999

80,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

624

88,1

999

88,1

0805 50 10

052

72,9

388

79,4

528

60,8

999

71,0

0806 10 10

052

116,8

400

238,9

508

242,7

624

181,1

720

95,2

999

174,9

0808 10 80

052

93,3

096

15,6

388

90,8

400

162,4

404

88,7

512

71,0

720

36,6

800

190,6

804

71,1

999

91,1

0808 20 50

052

88,2

720

50,7

999

69,5


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 750/2005 (OL L 126, 2005 5 19, p. 12). Kodas „999“ žymi „kitą kilmę“.


5.11.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 291/3


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1808/2005

2005 m. lapkričio 4 d.

atidarantis konkursą dėl muito mokesčio lengvatos, taikomos iš trečiųjų šalių į Ispaniją importuojamiems kukurūzams

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1), ypač į jo 12 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Laikantis Bendrijos tarptautinių įsipareigojimų, sudarytų Urugvajaus raundo daugiašalėse prekybos derybose (2), būtina sudaryti sąlygas importuoti į Ispaniją tam tikrą kiekį kukurūzų.

(2)

1995 m. liepos 26 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 1839/95 dėl tarifinių kvotų kukurūzų ir sorgo importui į Ispaniją ir kukurūzų importui į Portugaliją taikymo taisyklių (3) yra nustatytos konkursų vykdymui būtinos konkrečios taisyklės.

(3)

Atsižvelgiant į esamus Ispanijos rinkos poreikius, reikia pradėti konkursą dėl kukurūzų importo muito mokesčio lengvatos.

(4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Grūdų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Pradedamas konkursas dėl Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 10 straipsnio 2 dalyje numatytos importo muito mokesčio lengvatos, taikomos importuojamiems į Ispaniją kukurūzams.

2.   Taikomos Reglamento (EB) Nr. 1839/95 nuostatos, išskyrus tas, kurios prieštarauja šio reglamento nuostatoms.

2 straipsnis

Konkursas yra atidarytas iki 2005 m. gruodžio 22 d. Konkurso laikotarpiu vykdomi savaitiniai konkursai, kurių apimtys ir pasiūlymų pateikimo terminai sukonkretinami pranešime apie konkursą.

3 straipsnis

Šio konkurso tvarka išduotos importo licencijos galioja penkiasdešimt dienų nuo jų išdavimo datos tokia prasme, kokia vartojama Reglamento (EB) Nr. 1839/95 10 straipsnio 4 dalyje.

4 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. lapkričio 4 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 78. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1154/2005 (OL L 187, 2005 7 19, p. 11).

(2)  OL L 336, 1994 12 23, p. 22.

(3)  OL L 177, 1995 7 28, p. 4. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1558/2005 (OL L 249, 2005 9 24, p. 6).


5.11.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 291/4


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1809/2005

2005 m. lapkričio 4 d.

atidarantis konkursą dėl muito mokesčio lengvatos, taikomos iš trečiųjų šalių į Portugaliją importuojamiems kukurūzams

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1), ir ypač į jo 12 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Laikantis Bendrijos tarptautinių įsipareigojimų, sudarytų Urugvajaus raundo daugiašalėse prekybos derybose (2), būtina sudaryti sąlygas importuoti į Portugaliją tam tikrą kiekį kukurūzų.

(2)

1995 m. liepos 26 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 1839/95 dėl tarifinių kvotų kukurūzų ir sorgo importui į Ispaniją ir kukurūzų importui į Portugaliją taikymo taisyklių (3) yra nustatytos konkursų vykdymui būtinos konkrečios taisyklės.

(3)

Atsižvelgiant į esamus Portugalijos rinkos poreikius, reikia pradėti konkursą dėl kukurūzų importo muito mokesčio lengvatos.

(4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Grūdų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Pradedamas konkursas dėl Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 10 straipsnio 2 dalyje numatytos importo muito mokesčio lengvatos, taikomos importuojamiems į Portugaliją kukurūzams.

2.   Taikomos Reglamento (EB) Nr. 1839/95 nuostatos, išskyrus tas, kurios prieštarauja šio reglamento nuostatoms.

2 straipsnis

Konkursas yra atidarytas iki 2006 m. kovo 30 d. Konkurso laikotarpiu vykdomi savaitiniai konkursai, kurių apimtys ir pasiūlymų pateikimo terminai sukonkretinami pranešime apie konkursą.

3 straipsnis

Šio konkurso tvarka išduotos importo licencijos galioja penkiasdešimt dienų nuo jų išdavimo datos tokia prasme, kokia vartojama Reglamento (EB) Nr. 1839/95 10 straipsnio 4 dalyje.

4 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. lapkričio 4 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 78. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1154/2005 (OL L 187, 2005 7 19, p. 11).

(2)  OL L 336, 1994 12 23, p. 22.

(3)  OL L 177, 1995 7 28, p. 4. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1558/2005 (OL L 249, 2005 9 24, p. 6).


5.11.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 291/5


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1810/2005

2005 m. lapkričio 4 d.

dėl naujo leidimo naudoti dešimt metų pašarų priedą, dėl nuolatinio leidimo naudoti tam tikrus pašarų priedus ir dėl laikino leidimo tam tikrus leidžiamus pašarų priedus naudoti pagal kitą paskirtį

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1970 m. lapkričio 23 d. Tarybos direktyvą 70/524/EEB dėl pašarų priedų (1), ypač į jos 3 ir 9 straipsnius, 9d straipsnio 1 dalį ir 9e straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje (2), ypač į jo 25 straipsnį,

kadangi:

(1)

Reglamente (EB) Nr. 1831/2003 numatyta, kad naudoti priedus gyvūnų mityboje galima gavus leidimą.

(2)

Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 25 straipsnyje yra nustatytos pereinamojo laikotarpio priemonės, taikomos paraiškoms gauti leidimą naudoti pašarų priedus, pateiktoms pagal Direktyvos 70/524/EEB nuostatas iki Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 taikymo dienos.

(3)

Paraiškos gauti leidimą naudoti šio reglamento prieduose išvardytus priedus buvo pateiktos iki Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 taikymo dienos.

(4)

Pirminės valstybių narių pastabos dėl šių paraiškų, pateiktų pagal Direktyvos 70/524/EEB 4 straipsnio 4 dalies nuostatas, buvo perduotos Komisijai iki Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 taikymo dienos. Todėl tokios paraiškos ir toliau svarstytinos laikantis Direktyvos 70/524/EEB 4 straipsnio nuostatų.

(5)

Pirmą kartą augimą skatinantį preparatą Formi LHS (kalio diformiatas) buvo leista laikinai naudoti paršeliams ir penimoms kiaulėms Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1334/2001 (3). Už Formi LHS (kalio diformiatas) preparato paleidimą į apyvartą atsakingas asmuo pateikė paraišką 10 metų galutiniam leidimui gauti. Įvertinimo rezultatai rodo, kad Direktyvos 70/524/EEB 3a straipsnyje nustatytos sąlygos tokiam leidimui gauti yra įvykdytos. Todėl šį preparatą, kaip nurodyta I priede, turėtų būti leista naudoti dešimt metų.

(6)

Pirmą kartą nuosėdinės kilmės priedą klinoptilolitą kaip vieną iš rišiklių, sukepti neleidžiančių medžiagų ir koaguliantą buvo leista laikinai naudoti paršeliams, mėsiniams viščiukams ir kalakutams, galvijams ir lašišoms Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1887/2000 (4). Buvo pateikti nauji duomenys, pagrindžiantys paraišką gauti leidimą neribotą laiką naudoti šį priedą. Įvertinimo rezultatai rodo, kad Direktyvos 70/524/EEB 3a straipsnyje nustatytos sąlygos tokiam leidimui gauti yra įvykdytos. Todėl šį priedą, kaip nurodyta II priede, turėtų būti leista naudoti neribotą laiką.

(7)

Pirmą kartą priedą natrio ferocianidą kaip vieną iš rišiklių, sukepti neleidžiančių medžiagų ir koaguliantą buvo leista laikinai naudoti visoms gyvūnų rūšims ir grupėms Komisijos reglamentu (EB) Nr. 256/2002 (5). Buvo pateikti nauji duomenys, pagrindžiantys paraišką gauti leidimą neribotą laiką naudoti šį priedą. Įvertinimo rezultatai rodo, kad Direktyvos 70/524/EEB 3a straipsnyje nustatytos sąlygos tokiam leidimui gauti yra įvykdytos. Todėl šį priedą, kaip nurodyta II priede, turėtų būti leista naudoti neribotą laiką.

(8)

Pirmą kartą priedą kalio ferocianidą kaip vieną iš rišiklių, sukepti neleidžiančių medžiagų ir koaguliantą buvo leista laikinai naudoti visoms gyvūnų rūšims ir grupėms Reglamentu (EB) Nr. 256/2002. Buvo pateikti nauji duomenys, pagrindžiantys paraišką gauti leidimą neribotą laiką naudoti šį priedą. Įvertinimo rezultatai rodo, kad Direktyvos 70/524/EEB 3a straipsnyje nustatytos sąlygos tokiam leidimui gauti yra įvykdytos. Todėl šį priedą, kaip nurodyta II priede, turėtų būti leista naudoti neribotą laiką.

(9)

Pirmą kartą fermento endo-1,4-beta-ksilanazės, gautos iš Trichoderma longibrachiatum (CNCM MA 6–10 W), preparatą laikinai naudoti dedeklėms vištoms buvo leista Komisijos reglamentu (EB) Nr. 418/2001 (6). Buvo pateikti nauji duomenys, pagrindžiantys paraišką gauti leidimą neribotą laiką naudoti šį fermentinį preparatą. Įvertinimo rezultatai rodo, kad Direktyvos 70/524/EEB 3a straipsnyje nustatytos sąlygos tokiam leidimui gauti yra įvykdytos. Todėl šį fermentinį preparatą, kaip nurodyta III priede, turėtų būti leista naudoti neribotą laiką.

(10)

Mikroorganizmo preparatą Enterococcus faecium (NCIMB 11181) Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1333/2004 (7) buvo leista neribotą laiką naudoti veršeliams ir paršeliams. Buvo pateikti nauji duomenys, pagrindžiantys paraišką pratęsti leidimą naudoti šį mikroorganizmo preparatą mėsiniams viščiukams. Europos maisto saugumo tarnyba (EMST) 2005 m. balandžio 13 d. pateikė palankią nuomonę, kurioje teigiama, kad šis preparatas, naudojamas laikantis šio reglamento IV priede išdėstytų sąlygų, mėsiniams viščiukams grėsmės nekelia. Įvertinimo rezultatai rodo, kad Direktyvos 70/524/EEB 9e straipsnio 1 dalyje nustatytos sąlygos tokiam leidimui gauti yra įvykdytos. Todėl šį mikroorganizmo preparatą, kaip nurodyta IV priede, turėtų būti leista laikinai naudoti ketverius metus.

(11)

Pirmą kartą mikroorganizmo preparatą Enterococcus faecium (CECT 4515) buvo leista laikinai naudoti paršeliams ir veršeliams Komisijos reglamentu (EB) Nr. 654/2000 (8). Buvo pateikti nauji duomenys, pagrindžiantys paraišką leisti naudoti šį mikroorganizmo preparatą ir mėsiniams viščiukams. EMST 2005 m. balandžio 13 d. pateikė palankią nuomonę, kurioje teigiama, kad šis preparatas, naudojamas laikantis šio reglamento IV priede išdėstytų sąlygų, mėsiniams viščiukams grėsmės nekelia. Įvertinimo rezultatai rodo, kad Direktyvos 70/524/EEB 9e straipsnio 1 dalyje nustatytos sąlygos tokiam leidimui gauti yra įvykdytos. Todėl šį mikroorganizmo preparatą, kaip nurodyta IV priede, turėtų būti leista laikinai naudoti ketverius metus.

(12)

Šių paraiškų įvertinimo rezultatai rodo, kad siekiant apsaugoti darbuotojus nuo prieduose aprašomų pašarų priedų poveikio reikėtų laikytis tam tikros tvarkos. Tokia apsauga turėtų būti užtikrinta taikant 1989 m. birželio 12 d. Tarybos direktyvą 89/391/EEB dėl priemonių darbuotojų saugai ir sveikatos apsaugai darbe gerinti nustatymo (9).

(13)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

I priede nurodomą preparatą, priklausantį augimą skatinančių preparatų grupei, leidžiama dešimt metų naudoti kaip priedą gyvūnų mityboje tame priede numatytomis sąlygomis.

2 straipsnis

II priede nurodomus preparatus, priklausančius rišiklių, sulipti neleidžiančių medžiagų ir koaguliantų grupei, leidžiama neribotą laiką naudoti kaip priedus gyvūnų mityboje tame priede numatytomis sąlygomis.

3 straipsnis

III priede nurodomus preparatus, priklausančius fermentų grupei, leidžiama neribotą laiką naudoti kaip gyvūnų mitybos priedus tame priede numatytomis sąlygomis.

4 straipsnis

IV priede nurodomus preparatus, priklausančius mikroorganizmų grupei, leidžiama laikinai naudoti ketverius metus kaip priedus gyvūnų mityboje tame priede numatytomis sąlygomis.

5 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. lapkričio 4 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 270, 1970 12 14, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1800/2004 (OL L 317, 2004 10 16, p. 37).

(2)  OL L 268, 2003 10 18, p. 29. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 378/2005 (OL L 59, 2005 3 5, p. 8).

(3)  OL L 180, 2001 7 3, p. 18. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 676/2003 (OL L 97, 2003 4 15, p. 29).

(4)  OL L 227, 2000 9 7, p. 13.

(5)  OL L 41, 2002 2 13, p. 6.

(6)  OL L 62, 2001 3 2, p. 3.

(7)  OL L 247, 2004 7 21, p. 11.

(8)  OL L 79, 2000 3 30, p. 26. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2200/2001 (OL L 299, 2001 11 15, p. 1).

(9)  OL L 183, 1989 6 29, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1882/2003 (OL L 284, 2003 10 31, p. 1).


I PRIEDAS

Priedo registracijos numeris

Asmens, atsakingo už priedo išleidimą į apyvartą, vardas, pavardė (pavadinimas) ir registracijos numeris

Priedas

(prekinis pavadinimas)

Sudėtis, cheminė formulė, aprašas

Gyvūno rūšis arba grupė

Didžiausias amžius

Mažiausias kiekis

Didžiausias kiekis

Kitos nuostatos

Leidimo galiojimo terminas

Veikliosios medžiagos mg viename visaverčio pašaro kg

Augimą skatinantys preparatai

E 800

BASF Aktiengesellschaft

Kalio diformiatas (Formi LHS)

Priedo sudėtis:

 

Kalio diformiatas, kieto pavidalo mažiausiai 98 %

 

Silikatas daugiausiai 1,5 %

 

Vanduo daugiausiai 0,5 %

Veiklioji medžiaga:

 

Kalio diformiatas, kieto pavidalo

 

KH(COOH)2

 

CAS Nr. 20642-05-1

Paršeliai (atjunkyti)

6 000

18 000

Naudoti atjunkytiems paršeliams maždaug iki 35 kg

2015 11 25

Penimos kiaulės

6 000

12 000

2015 11 25


II PRIEDAS

Nr.

(arba EB Nr.)

Priedas

Cheminė formulė, aprašymas

Gyvūno rūšis arba grupė

Didžiausias amžius

Mažiausias kiekis

Didžiausias kiekis

Kitos nuostatos

Leidimo galiojimo terminas

mg/kg visaverčio pašaro

Rišikliai, sukepti neleidžiančios medžiagos, koaguliantai

E 568

Nuosėdinės kilmės klinoptilolitas

Nuosėdinės kilmės kalcio hidratuotas aliumosilikatas, kuriame yra ne mažiau kaip 80 % klinoptilolito ir ne daugiau kaip 20 % molio mineralų be skaidulių ir kvarco

Penimos kiaulės

20 000

Visi pašarai

Neribotam laikui

Mėsiniai viščiukai

20 000

Visi pašarai

Neribotam laikui

Mėsiniai kalakutai

20 000

Visi pašarai

Neribotam laikui

Galvijai

20 000

Visi pašarai

Neribotam laikui

Lašišos

20 000

Visi pašarai

Neribotam laikui

E 535

Natrio ferocianidas

Na4[Fe(CN)6]. 10H2O

Visos gyvūnų rūšys ir grupės

Didžiausias kiekis 80 mg/kg NaCl (apskaičiuojamas kaip ferocianido anijonas)

Neribotam laikui

E 536

Kalio ferocianidas

K4[Fe(CN)6]. 3H2O

Visos gyvūnų rūšys ir grupės

Didžiausias kiekis 80 mg/kg NaCl (apskaičiuojamas kaip ferocianido anijonas)

Neribotam laikui


III PRIEDAS

EB Nr.

Priedas

Cheminė formulė, aprašymas

Gyvūno rūšis arba kategorija

Didžiausias amžius

Mažiausias kiekis

Didžiausias kiekis

Kitos nuostatos

Leidimo galiojimo terminas

Aktyvumo vienetai kilograme visaverčio pašaro

Fermentai

E 1613

Endo-1,4-beta-ksilanazė EC 3.2.1.8

Endo-1,4-beta-ksilanazės, gautos iš Trichoderma longibrachiatum (CNCM MA 6–10 W), preparatas, kurio mažiausias aktyvumas:

 

miltelių pavidalo: 70 000 IFP (1)/g

 

skysčio pavidalo: 7 000 IFP/ml

Dedeklės vištos

840 IFP

1.

Priedo ir premikso naudojimo instrukcijose nurodyti laikymo temperatūrą, laiką ir stabilumą granuliuojant.

2.

Rekomenduojama norma 1 kg visaverčio kombinuotojo pašaro: 840 IFP.

3.

Naudoti kombinuotuose pašaruose, turinčiuose daug nekrakmolingų polisacharidų (ypač arabinoksilanų), pvz., kurių sudėtyje yra daugiau kaip 40 % kviečių.

Neribotam laikui


(1)  1 IFP – tai fermento kiekis, atpalaiduojantis 1 mikromolį redukuojančių cukrų (ksilozės ekvivalentai) per minutę iš avižų ksilano, esant 4,8 pH ir 50 °C temperatūrai.


IV PRIEDAS

EB Nr. arba Nr.

Priedas

Cheminė formulė, aprašymas

Gyvūno rūšis arba grupė

Didžiausias amžius

Mažiausias kiekis

Didžiausias kiekis

Kitos nuostatos

Leidimo galiojimo terminas

Kolonijas sudarančio vieneto (KSV)/kg visaverčio pašaro

Mikroorganizmai

15

Enterococcus faecium

NCIMB 11181

Enterococcus faecium preparatas, kuriame yra ne mažiau kaip:

 

miltelių pavidalo:

4 × 1011 KSV/g priedo

 

dengto pavidalo:

5 × 1010 KSV/g priedo

Mėsiniai viščiukai

2,5 × 108

15 × 109

Priedo ir premikso naudojimo instrukcijose nurodyti laikymo temperatūrą, laiką ir stabilumą granuliuojant.

2009 11 25

18

Enterococcus faecium

CECT 4515

Enterococcus faecium mišinys, kuriame yra ne mažiau kaip:

1 × 109 KSV/g priedų

Mėsiniai viščiukai

1 × 109

1 × 109

Priedo ir premikso naudojimo instrukcijose nurodyti laikymo temperatūrą, laiką ir stabilumą granuliuojant.

2009 11 25


5.11.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 291/12


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1811/2005

2005 m. lapkričio 4 d.

dėl laikino ir nuolatinio leidimų naudoti tam tikrus pašarų priedus ir dėl laikino leidimo naudoti jau leidžiamą pašarų priedą nauja paskirtimi

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1970 m. lapkričio 23 d. Tarybos direktyvą 70/524/EEB dėl pašarų priedų (1), ypač į jos 3 straipsnį, 9d straipsnio 1 dalį ir 9e straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje (2), ypač į jo 25 straipsnį,

kadangi:

(1)

Reglamente (EB) Nr. 1831/2003 numatyta, kad Europos Sąjungoje naudoti priedus gyvūnų mityboje galima gavus leidimą.

(2)

Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 25 straipsnyje nustatytos pereinamojo laikotarpio priemonės, taikomos paraiškoms gauti leidimą naudoti pašarų priedus, pateiktoms pagal Direktyvos 70/524/EEB nuostatas iki Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 taikymo dienos.

(3)

Paraiškos gauti leidimą naudoti šio reglamento prieduose išvardytus priedus buvo pateiktos iki Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 taikymo dienos.

(4)

Pirminės valstybių narių pastabos dėl šių paraiškų, pateiktų pagal Direktyvos 70/524/EEB 4 straipsnio 4 dalies nuostatas, buvo perduotos Komisijai iki Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 taikymo dienos. Todėl tokios paraiškos ir toliau svarstytinos laikantis Direktyvos 70/524/EEB 4 straipsnio nuostatų.

(5)

Fermentinį endo-1,3(4)-beta-gliukanazės, gautos iš Aspergillus aculeatus (CBS 589.94), preparatą pirmą kartą naudoti paršeliams buvo laikinai leista Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1436/98 (3). Buvo pateikti nauji duomenys, pagrindžiantys paraišką dėl leidimo neribotą laiką naudoti šį fermentinį preparatą. Įvertinimo rezultatai rodo, kad Direktyvos 70/524/EEB 3a straipsnyje nustatytos sąlygos tokiam leidimui gauti yra įvykdytos. Todėl šį fermentinį preparatą, kaip nurodyta I priede, turėtų būti leista naudoti neribotą laiką.

(6)

Fermentinį endo-1,3(4)-beta-gliukanazės, gautos iš Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106), preparatą pirmą kartą naudoti mėsiniams viščiukams buvo laikinai leista Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1411/1999 (4). Buvo pateikti nauji duomenys, pagrindžiantys paraišką dėl leidimo neribotą laiką naudoti šį fermentinį preparatą. Įvertinimo rezultatai rodo, kad Direktyvos 70/524/EEB 3a straipsnyje nustatytos sąlygos tokiam leidimui gauti yra įvykdytos. Todėl šį fermentinį preparatą, kaip nurodyta I priede, turėtų būti leista naudoti neribotą laiką.

(7)

Fermentinį endo-1,4-beta-gliukanazės, endo-1,3(4)-beta-gliukanazės ir endo-1,4-beta-ksilanazės, gautų iš Trichoderma longibrachiatum (ATCC 74 252), preparatą laikinai naudoti mėsiniams kalakutams buvo leista Komisijos reglamentu (EB) Nr. 937/2001 (5), dedeklėms vištoms – Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2188/2002 (6), neribotą laiką mėsiniams viščiukams naudoti buvo leista Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1259/2004 (7), mėsiniams kalakutams – Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1206/2005 (8). Kartu su paraiška leidimui toliau naudoti šį fermentinį preparatą antims, buvo pateikti nauji duomenys. Europos maisto saugos tarnyba (EMST) dėl šio preparato naudojimo pateikė nuomonę, kurios išvadose teigiama, kad preparatas nekelia grėsmės šiai papildomai gyvūnų kategorijai. Įvertinimo rezultatai rodo, kad Direktyvos 70/524/EEB 9e straipsnio 1 dalyje nustatytos sąlygos gauti leidimą tokiam preparatui yra įvykdytos. Todėl šį fermentinį preparatą, kaip nurodyta II priede, turėtų būti leista naudoti ketverius metus.

(8)

Buvo pateikti duomenys, pagrindžiantys paraišką dėl leidimo naudoti fermentinį endo-1,4-beta-ksilanazės, gautos iš Trichoderma reesei (CBS 529.94) ir endo-1,3(4)-beta-gliukanazės, gautos iš Trichoderma reesei (CBS 526.94) preparatą mėsiniams viščiukams ir mėsiniams kalakutams. EMST dėl šio preparato naudojimo pateikė nuomonę, kurios išvadose teigiama, kad preparatas nekelia grėsmės vartotojams, naudotojams, gyvūnų kategorijai arba aplinkai. Įvertinimo rezultatai rodo, kad Direktyvos 70/524/EEB 9e straipsnio 1 dalyje nustatytos sąlygos gauti leidimą tokiam preparatui yra įvykdytos. Todėl šį fermentinį preparatą, kaip nurodyta II priede, turėtų būti leista naudoti ketverius metus.

(9)

Mikroorganizmo preparatą Saccharomyces cerevisiae (NCYC Sc 47) pirmą kartą Reglamentu (EB) Nr. 937/2001 buvo leista laikinai naudoti pieninėms karvėms. Buvo pateikti nauji duomenys, pagrindžiantys paraišką gauti leidimą neribotą laiką naudoti šį mikroorganizmo preparatą. Įvertinimo rezultatai rodo, kad Direktyvos 70/524/EEB 3a straipsnyje nustatytos sąlygos tokiam leidimui gauti yra įvykdytos. Todėl šį mikroorganizmo preparatą, kaip nurodyta III priede, turėtų būti leista naudoti neribotą laiką.

(10)

Mikroorganizmo preparatą Saccharomyces cerevisiae (CBS 493.94) pirmą kartą Reglamentu (EB) Nr. 937/2001 buvo leista laikinai naudoti pieninėms karvėms. Buvo pateikti nauji duomenys, pagrindžiantys paraišką gauti leidimą neribotą laiką naudoti šį mikroorganizmo preparatą. Įvertinimo rezultatai rodo, kad Direktyvos 70/524/EEB 3a straipsnyje nustatytos sąlygos tokiam leidimui gauti yra įvykdytos. Todėl šį mikroorganizmo preparatą, kaip nurodyta III priede, turėtų būti leista naudoti neribotą laiką.

(11)

Šių paraiškų įvertinimo rezultatai rodo, kad darbuotojams apsaugoti nuo prieduose aprašomų priedų poveikio reikės tam tikros tvarkos. Tokia apsauga turėtų būti užtikrinama taikant 1989 m. birželio 12 d. Tarybos direktyvą 89/391/EEB dėl priemonių darbuotojų saugai ir sveikatos apsaugai darbe gerinti nustatymo (9).

(12)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

I priede nurodomus preparatus, priklausančius fermentų grupei, leidžiama neribotą laiką naudoti kaip priedus gyvūnų mityboje tame priede numatytomis sąlygomis.

2 straipsnis

II priede nurodomus preparatus, priklausančius fermentų grupei, leidžiama ketverius metus naudoti kaip priedus gyvūnų mityboje tame priede numatytomis sąlygomis.

3 straipsnis

III priede nurodomą preparatą, priklausantį mikroorganizmų grupei, leidžiama neribotą laiką naudoti kaip priedą gyvūnų mityboje tame priede numatytomis sąlygomis.

4 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. lapkričio 4 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 270, 1970 12 14, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1800/2004 (OL L 317, 2004 10 16, p. 37).

(2)  OL L 268, 2003 10 18, p. 29. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 378/2005 (OL L 59, 2005 3 5, p. 8).

(3)  OL L 191, 1998 7 7, p. 15.

(4)  OL L 164, 1999 6 30, p. 56.

(5)  OL L 130, 2001 5 12, p. 25.

(6)  OL L 333, 2002 12 10, p. 5.

(7)  OL L 239, 2004 7 9, p. 8.

(8)  OL L 197, 2005 7 28, p. 12.

(9)  OL L 183, 1989 6 29, p. 1. Direktyva su pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1882/2003 (OL L 284, 2003 10 31, p. 1).


I PRIEDAS

EB Nr.

Priedas

Cheminė formulė, aprašymas

Gyvūno rūšis arba kategorija

Didžiausias amžius

Mažiausias kiekis

Didžiausias kiekis

Kitos nuostatos

Leidimo galiojimo terminas

Aktyvumo vienetai kilograme visaverčio pašaro

Fermentai

E 1603

Endo-1,3(4)-beta-gliukanazė

EC 3.2.1.6

Endo-1,3(4)-beta-gliukanazės, gautos iš Aspergillus aculeatus (CBS 589.94), preparatas, kurio mažiausias aktyvumas:

 

dengto pavidalo:

endo-1,3(4)-beta-gliukanazė: 50 FBG (1)/g

 

skysto pavidalo:

endo-1,3(4)-beta-gliukanazė: 120 FBG/ml

Paršeliai

(nujunkyti)

Endo-1,3(4)-beta-gliukanazė: 10 FBG

1.

Priedo ir premikso naudojimo instrukcijose nurodyti laikymo temperatūrą, laiką ir stabilumą granuliuojant.

2.

Rekomenduojama dozė kilograme visaverčio pašaro:

endo-1,3(4)-beta-gliukanazė: 10–25 FBG.

3.

Naudoti kombinuotuosiuose pašaruose, turinčiuose daug nekrakmolingų polisacharidų (ypač beta-gliukanų), pvz., tuose, kurių sudėtyje yra daugiau kaip 60 % augalinių ingredientų (kukurūzų, lubinų, kviečių, miežių, sojų, rapsų ar žirnių).

4.

Nujunkytiems paršeliams maždaug iki 35 kg.

Neribotam laikui

E 1635

Endo-1,3(4)-beta-gliukanazė

EC 3.2.1.6

Endo-1,3(4)-beta-gliukanazės, gautos iš Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106), preparatas, kurio mažiausias aktyvumas:

 

skysto pavidalo:

endo-1,3(4)-beta-gliukanazė: 200 U (2)/ml

Mėsiniai viščiukai

Endo-1,3(4)-beta-gliukanazė: 75 U

1.

Priedo ir premikso naudojimo instrukcijose nurodyti laikymo temperatūrą, laiką ir stabilumą granuliuojant.

2.

Rekomenduojama dozė kilograme visaverčio pašaro: 75–100 U.

3.

Naudoti kombinuotuose pašaruose, turinčiuose daug nekrakmolingų polisacharidų (ypač beta-gliukanų), pvz., kurių sudėtyje yra daugiau kaip 30 % miežių.

Neribotam laikui


(1)  1 FBG – tai fermento kiekis, atpalaiduojantis 1 mikromolį redukuojančių cukrų (gliukozės ekvivalentai) per minutę iš miežių beta-gliukano, esant 5,0 pH ir 30 °C temperatūrai.

(2)  1 U – tai fermento kiekis, atpalaiduojantis 1 mikromolį redukuojančių cukrų (gliukozės ekvivalentai) per minutę iš miežių beta-gliukano, esant 5,0 pH ir 30 °C temperatūrai.


II PRIEDAS

EB Nr. ar Nr.

Priedas

Cheminė formulė, aprašymas

Gyvūno rūšis arba kategorija

Didžiausias amžius

Mažiausias kiekis

Didžiausias kiekis

Kitos nuostatos

Leidimo galiojimo terminas

Aktyvumo vienetai kilograme visaverčio pašaro

Fermentai

11

Endo-1,4-beta-gliukanazė EC 3.2.1.4

Endo-1,3(4)-beta-gliukanazė EC 3.2.1.6

Endo-1,4-beta-ksilanazė EC 3.2.1.8

Endo-1,4-beta-gliukanazės, endo-1,3(4)-beta-gliukanazės ir endo-1,4-beta-ksilanazės, gautų iš Trichoderma longibrachiatum (ATCC 74 252), preparatas, kurio mažiausias aktyvumas:

Skysto arba granuliuoto pavidalo:

 

Endo-1,4-beta-gliukanazė: 8 000 U (1)/ml arba g

 

Endo-1,3(4)-beta-gliukanazė: 18 000 U (2)/ml arba g

 

Endo-1,4-beta-ksilanazė: 26 000 U (3)/ml arba g

Antys

Endo-1,4-beta-gliukanazė: 400 U

1.

Priedo ir premikso naudojimo instrukcijose nurodyti laikymo temperatūrą, laiką ir stabilumą granuliuojant.

2.

Rekomenduojama dozė kilograme visaverčio pašaro:

 

Endo-1,4-beta-gliukanazė: 400–1 600 U

 

Endo-1,3(4)-beta-gliukanazė: 900–3 600 U

 

Endo-1,4-beta-ksilanazė: 1 300–5 200 U.

3.

Naudoti kombinuotuosiuose pašaruose, turinčiuose daug nekrakmolingų polisacharidų (ypač beta- gliukanų ir arabinoksilanų), pvz., tuose, kurių sudėtyje yra daugiau kaip 45 % miežių ir (arba) kvietrugių.

2009 11 25

Endo-1,3(4)-beta-gliukanazė: 900 U

Endo-1,4-beta-ksilanazė: 1 300 U

63

Endo-1,4-beta-ksilanazė EC 3.2.1.8

Endo-1,3(4)-beta-gliukanazė EC 3.2.1.6

Endo-1,4-beta-ksilanazės, gautos iš Trichoderma reesei (CBS 529.94) ir endo-1,3(4)-beta-gliukanazės, gautos iš Trichoderma reesei (CBS 526.94), preparatas, kurio mažiausias aktyvumas:

Kieto pavidalo:

 

Endo-1,4-beta-ksilanazė: 800 000 BXU (4)/g

 

Endo-1,3(4)-beta-gliukanazė: 200 000 BU (5)/g

Skysto pavidalo:

 

Endo-1,4-beta-ksilanazė: 120 000 BXU/ml

 

Endo-1,3(4)-beta-gliukanazė: 30 000 BU/ml

Mėsiniai viščiukai

Endo-1,4-beta-ksilanazė: 6 000 BXU

Endo-1,3(4)-beta-gliukanazė: 1 500 BU

1.

Priedo ir premikso naudojimo instrukcijose nurodyti laikymo temperatūrą, laiką ir stabilumą granuliuojant.

2.

Rekomenduojama dozė kilograme visaverčio pašaro:

 

Endo-1,4-beta-ksilanazė: 16 000–24 000 BXU

 

Endo-1,3(4)-beta-gliukanazė: 4 000–6 000 BU.

3.

Naudoti kombinuotuosiuose pašaruose, turinčiuose daug nekrakmolingų polisacharidų (ypač arabinoksilanų ir gliukanų), pvz., tuose, kurių sudėtyje yra daugiau kaip 54 % kviečių.

2009 11 25

Mėsiniai kalakutai

Endo-1,4-beta-ksilanazė: 16 000 BXU

Endo-1,3(4)-beta-gliukanazė: 4 000 BU

1.

Priedo ir premikso naudojimo instrukcijose nurodyti laikymo temperatūrą, laiką ir stabilumą granuliuojant.

2.

Rekomenduojama dozė kilograme visaverčio pašaro:

 

Endo-1,4-beta-ksilanazė: 16 000–40 000 BXU

 

Endo-1,3(4)-beta-gliukanazė: 4 000–10 000 BU.

3.

Naudoti kombinuotuosiuose pašaruose, turinčiuose daug nekrakmolingų polisacharidų (ypač arabinoksilanų ir gliukanų), pvz., tuose, kurių sudėtyje yra daugiau kaip 44 % kviečių.

2009 11 25


(1)  1 U – tai fermento kiekis, atpalaiduojantis 0,1 mikromolio gliukozės per minutę iš karboksimetilceliuliozės, esant 5,0 pH ir 40 °C temperatūrai.

(2)  1 U – tai fermento kiekis, atpalaiduojantis 0,1 mikromolio gliukozės per minutę iš karboksimetilceliuliozės, esant 5,0 pH ir 40 °C temperatūrai.

(3)  1 U – tai fermento kiekis, atpalaiduojantis 0,1 mikromolio gliukozės per minutę iš avižų speltos ksilano, esant 5,0 pH ir 40 °C temperatūrai.

(4)  1 BXU – tai fermento kiekis, atpalaiduojantis 0,06 mikromolio redukuojančių cukrų (ksilozės ekvivalentai) per minutę iš beržų ksilano, esant 5,3 pH ir 50 °C temperatūrai.

(5)  1 BU – tai fermento kiekis, atpalaiduojantis 0,06 mikromolio redukuojančių cukrų (gliukozės ekvivalentai) per minutę iš miežių beta-gliukano, esant 4,8 pH ir 50 °C temperatūrai.


III PRIEDAS

EB Nr. ar Nr.

Priedas

Cheminė formulė, aprašymas

Gyvūno rūšis arba kategorija

Didžiausias amžius

Mažiausias kiekis

Didžiausias kiekis

Kitos nuostatos

Leidimo galiojimo terminas

Kolonijas sudarančio vieneto (KSV)/kg visaverčio pašaro

Mikroorganizmai

E 1702

Saccharomyces cerevisiae

NCYC Sc 47

Saccharomyces cerevisiae preparatas, kuriame yra ne mažiau kaip:

5 × 109 CFU/g priedo

Melžiamos karvės

4 × 108

2 × 109

Priedo ir premikso naudojimo instrukcijose nurodyti laikymo temperatūrą, laiką ir stabilumą granuliuojant.

Paros racionui skirtas Saccharomyces cerevisiae kiekis neturi viršyti 5,6 × 109 KSV 100 kg kūno svorio. Pridėti 8,75 × 109 KSV kiekvienam papildomam 100 kg kūno svorio.

Neribotam laikui

E 1704

Saccharomyces cerevisiae

CBS 493.94

Saccharomyces cerevisiae preparatas, kuriame yra ne mažiau kaip:

1 × 109 KSV/g priedo

Melžiamos karvės

5 × 107

3,5 × 108

Priedo ir premikso naudojimo instrukcijose nurodyti laikymo temperatūrą, laiką ir stabilumą granuliuojant.

Paros racionui skirtas Saccharomyces cerevisiae kiekis neturi viršyti 1,2 × 109 KSV 100 kg kūno svorio. Pridėti 1,7 × 108 KSV kiekvienam papildomam 100 kg kūno svorio.

Neribotam laikui


5.11.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 291/18


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1812/2005

2005 m. lapkričio 4 d.

iš dalies keičiantis Reglamentus (EB) Nr. 490/2004, 1288/2004, 521/2005 ir 833/2005 dėl leidimo naudoti pašaruose tam tikrus fermentų ir mikroorganizmų grupėms priklausančius priedus sąlygų

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1970 m. lapkričio 23 d. Tarybos direktyvą 70/524/EEB dėl pašarų priedų (1), ypač į jos 3 straipsnį, 9d straipsnio 1 dalį ir 9e straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje (2), ypač į jo 25 straipsnį,

kadangi:

(1)

Reglamente (EB) Nr. 1831/2003 numatyta, kad Europos Sąjungoje naudoti priedus gyvūnų mityboje turi būti suteiktas leidimas.

(2)

Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 25 straipsnyje nustatytos pereinamojo laikotarpio priemonės, taikomos paraiškoms gauti leidimą naudoti pašarų priedus, pateiktoms pagal Direktyvos 70/524/EEB nuostatas iki Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 taikymo dienos.

(3)

Paraiškos gauti leidimą naudoti šio reglamento prieduose išvardytus priedus buvo pateiktos iki Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 taikymo dienos.

(4)

Pirminės valstybių narių pastabos dėl šių paraiškų, pateiktų pagal Direktyvos 70/524/EEB 4 straipsnio 4 dalies nuostatas, buvo perduotos Komisijai iki Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 taikymo dienos. Todėl tokios paraiškos ir toliau svarstytinos laikantis Direktyvos 70/524/EEB 4 straipsnio nuostatų.

(5)

Mikroorganizmo Saccharomyces cerevisiae (CBS 493.94) preparatą Nr. 5 Komisijos reglamentu (EB) Nr. 490/2004 (3) buvo leista ketverius metus naudoti arkliams. Buvo pateikti nauji duomenys, pagrindžiantys šio preparato kolonijas sudarančių vienetų mažiausio kiekio padidėjimą, kaip nurodyta stulpelyje „Cheminė formulė, aprašymas“, leidimo sąlygose nekeičiant visaverčiams pašarams numatyto didžiausio, mažiausio arba rekomenduojamo kiekio. Įvertinimo rezultatai rodo, kad Direktyvos 70/524/EEB 3a straipsnyje nustatytos sąlygos tokiam leidimui gauti yra įvykdytos. Todėl šį mikroorganizmo preparatą, kaip nurodyta I priede, turėtų būti leista naudoti iki 2008 m. kovo 20 d.

(6)

Mikroorganizmo Saccharomyces cerevisiae (CBS 493.94) preparatą Nr. E 1704 Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1288/2004 (4) buvo leista neribotą laiką naudoti veršeliams ir penimiems galvijams. Buvo pateikti nauji duomenys, pagrindžiantys šio preparato kolonijas sudarančių vienetų mažiausio kiekio padidėjimą, kaip nurodyta stulpelyje „Cheminė formulė, aprašymas“, leidimo sąlygose nekeičiant visaverčiams pašarams numatyto didžiausio, mažiausio arba rekomenduojamo kiekio. Įvertinimo rezultatai rodo, kad Direktyvos 70/524/EEB 3a straipsnyje nustatytos sąlygos tokiam leidimui gauti yra įvykdytos. Todėl šį mikroorganizmo preparatą, kaip nurodyta II priede, turėtų būti leista naudoti neribotą laiką.

(7)

Fermentinį endo-1,3(4)-beta-gliukanazės, gautos iš Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106), endo-1,4-beta-ksilanazės, gautos iš Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) ir subtilizino, gauto iš Bacillus subtilis (ATCC 2107), preparatą Nr. E 1623 Komisijos reglamentu (EB) Nr. 521/2005 (5) buvo leista naudoti neribotą laiką mėsiniams viščiukams. Buvo pateikti nauji duomenys, pagrindžiantys mažiausio fermentų aktyvumo šiame preparate pasikeitimą, kaip nurodyta stulpelyje „Cheminė formulė, aprašas“, leidimo sąlygose nekeičiant visaverčiams pašarams numatyto didžiausio, mažiausio arba rekomenduojamo kiekio. Įvertinimo rezultatai rodo, kad Direktyvos 70/524/EEB 3a straipsnyje nustatytos sąlygos tokiam leidimui gauti yra įvykdytos. Todėl šį fermentinį preparatą, kaip nurodyta III priede, turėtų būti leista naudoti neribotą laiką.

(8)

Fermentinį endo-1,3(4)-beta-gliukanazės, gautos iš Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106) ir endo-1,4-beta-ksilanazės, gautos iš Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105), preparatą Nr. E 1627 Komisijos reglamentu (EB) Nr. 833/2005 (6) buvo leista naudoti neribotą laiką penimoms kiaulėms. Buvo pateikti nauji duomenys, pagrindžiantys šio preparato formulės pasikeitimą, kaip nurodyta stulpelyje „Cheminė formulė, aprašymas“, leidimo sąlygose nekeičiant visaverčiams pašarams numatyto didžiausio, mažiausio arba rekomenduojamo kiekio. Įvertinimo rezultatai rodo, kad Direktyvos 70/524/EEB 3a straipsnyje nustatytos sąlygos tokiam leidimui gauti yra įvykdytos. Todėl šį fermentinį preparatą, kaip nurodyta IV priede, turėtų būti leista naudoti neribotą laiką.

(9)

Todėl Reglamentai (EB) Nr. 490/2004, 1288/2004, 521/2005 ir 833/2005 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeisti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 490/2004 priedas pakeičiamas šio reglamento I priedu.

2 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1288/2004 I priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento II priedą.

3 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 521/2005 I priedas pakeičiamas šio reglamento III priedu.

4 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 833/2005 priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento IV priedą.

5 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. lapkričio 4 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 270, 1970 12 14, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1800/2004 (OL L 317, 2004 10 16, p. 37).

(2)  OL L 268, 2003 10 18, p. 29. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 378/2005 (OL L 59, 2005 3 5, p. 8).

(3)  OL L 79, 2004 3 17, p. 23.

(4)  OL L 243, 2004 7 15, p. 10.

(5)  OL L 84, 2005 4 2, p. 3.

(6)  OL L 138, 2005 6 1, p. 5.


I PRIEDAS

Nr. (arba EB Nr.)

Priedas

Cheminė formulė, aprašymas

Gyvūno rūšis arba kategorija

Didžiausias amžius

Mažiausias kiekis

Didžiausias kiekis

Kitos nuostatos

Leidimo galiojimo terminas

Kolonijas sudarančio vieneto (KSV)/kg visaverčio parašo

Mikroorganizmai

5

Saccharomyces cerevisiae

CBS 493.94

Saccharomyces cerevisiae preparatas, kuriame yra ne mažiau kaip 1 × 109 KSV/g priedo.

Arkliai

4 × 109

2,5 × 1010

Priedo ir premikso naudojimo instrukcijoje nurodyti laikymo temperatūrą, laiką ir stabilumą granuliuojant.

Paros racionui skirtas Saccharomyces cerevisiae kiekis neturi viršyti 4,17 × 1010 KSV 100 kg kūno svorio.

Leidžiama naudoti praėjus 2 mėnesiams po nujunkymo ir vėliau.

2008 3 20


II PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 1288/2004 I priedo E 1704 įrašas pakeičiamas taip:

Nr. (arba EB Nr.)

Priedas

Cheminė formulė, aprašymas

Gyvūno rūšis arba kategorija

Didžiausias amžius

Mažiausias kiekis

Didžiausias kiekis

Kitos nuostatos

Leidimo galiojimo terminas

Kolonijas sudarančio vieneto (KSV)/kg visaverčio parašo

Mikroorganizmai

„E 1704

Saccharomyces cerevisiae

CBS 493.94

Saccharomyces cerevisiae preparatas, kuriame yra ne mažiau kaip 1 × 109 KSV/g priedo.

Veršeliai

6 mėnesių

2 × 108

2 × 109

Priedo ir premikso naudojimo instrukcijoje nurodyti laikymo temperatūrą, laiką ir stabilumą granuliuojant.

Neribotam laikui

Penimi galvijai

1,7 × 108

1,7 × 108

Priedo ir premikso naudojimo instrukcijoje nurodyti laikymo temperatūrą, laiką ir stabilumą granuliuojant.

Paros racionui skirtas Saccharomyces cerevisiae kiekis neturi viršyti 7,5 × 108 KSV 100 kg kūno svorio.

Pridėti 1 × 108 KSV kiekvienam papildomam 100 kg kūno svorio.

Neribotam laikui“


III PRIEDAS

EB Nr.

Priedas

Cheminė formulė, aprašymas

Gyvūno rūšis arba kategorija

Didžiausias amžius

Mažiausias kiekis

Didžiausias kiekis

Kitos nuostatos

Leidimo galiojimo terminas

Aktyvumo vienetai kilograme visaverčio pašaro

Fermentai

E 1623

Endo-1,3(4)-beta-gliukanazė EC 3.2.1.6

Endo-1,4-beta-ksilanazė EC 3.2.1.8

Subtilizinas EC 3.4.21.62

Endo-1,3(4)-beta-gliukanazės, gautos iš Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106), endo-1,4-beta-ksilanazės, gautos iš Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) ir subtilizino, gauto iš Bacillus subtilis (ATCC 2107) preparatas, kurio mažiausias aktyvumas:

 

Endo-1,3(4)-beta-gliukanazė: 200 U (1)/g

 

endo-1,4-beta-ksilanazė: 5 000 U (2)/g

 

Subtilizinas: 1 600 U (3)/g

Mėsiniai viščiukai

endo-1,3(4)-beta-gliukanazė: 25 U

1.

Priedo ir premikso naudojimo instrukcijose nurodyti laikymo temperatūrą, laiką ir stabilumą granuliuojant.

2.

Rekomenduojama dozė kilograme visaverčio pašaro:

 

endo-1,3(4)-beta-gliukanazė: 25–100 U

 

endo-1,4-beta-ksilanazė: 625–2 500 U

 

subtilizinas: 200–800 U.

3.

Skirtas naudoti kombinuotuosiuose pašaruose, pvz., tuose, kuriuose daugiau kaip 30 % kviečių ir 10 % miežių.

Neribotam laikui

endo-1,4-beta-ksilanazė: 625 U

subtilizinas: 200 U


(1)  1 U – tai fermento kiekis, atpalaiduojantis 1 mikromolį redukuojančių cukrų (gliukozės ekvivalentai) per minutę iš miežių beta-gliukano, esant 5,0 pH ir 30 °C temperatūrai.

(2)  1 U – tai fermento kiekis, atpalaiduojantis 1 mikromolį redukuojančių cukrų (ksilozės ekvivalentai) per minutę iš avižų speltos ksilano, esant 5,3 pH ir 50 °C temperatūrai.

(3)  1 U – tai fermento kiekis, atpalaiduojantis 1 mikrogramą fenolio junginio (tirozino ekvivalentai) per minutę iš kazeino substrato, esant 7,5 pH ir 40 °C temperatūrai.


IV PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 833/2005 priedo E 1627 įrašas pakeičiamas taip:

„E 1627

Endo-1,3(4)-beta-gliukanazė EC 3.2.1.6

Endo-1,4-beta-ksilanazė EC 3.2.1.8

Endo-1,3(4)-beta-gliukanazės, gautos iš Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106), ir endo-1,4-beta-ksilanazės, gautos iš Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) preparatas, kurio mažiausias aktyvumas:

Miltelių pavidalo:

 

endo-1,3(4)-beta-gliukanazė: 800 U (1)/g

 

Endo-1,4-beta-ksilanazė: 800 U (2)/g

Skysto pavidalo:

 

endo-1,3(4)-beta-gliukanazė: 800 U/ml

 

endo-1,4-beta-ksilanazė: 800 U/ml

Penimos kiaulės

endo-1,3(4)-beta-gliukanazė: 400 U

1.

Priedo ir premikso naudojimo instrukcijose nurodyti laikymo temperatūrą, laiką ir stabilumą granuliuojant.

2.

Rekomenduojama dozė kilograme visaverčio pašaro:

 

endo-1,3(4)-beta-gliukanazė: 400 U

 

endo-1,4-beta-ksilanazė: 400 U.

3.

Naudoti kombinuotuose pašaruose, turinčiuose daug nekrakmolingų polisacharidų (ypač beta-gliukanų ir arabinoksilanų), pvz., tuose, kurių sudėtyje yra daugiau kaip 65 % miežių.

Neribotam laikui

endo-1,4-beta-ksilanazė: 400 U


(1)  1 U – tai fermento kiekis, atpalaiduojantis 1 mikromolį redukuojančių cukrų (gliukozės ekvivalentai) per minutę iš miežių beta-gliukano, esant 5,0 pH ir 30 °C temperatūrai.

(2)  1 U – tai fermento kiekis, atpalaiduojantis 1 mikromolį redukuojančių cukrų (ksilozės ekvivalentai) per minutę iš avižų speltos ksilano, esant 5,3 pH ir 50 °C temperatūrai.“.


II Aktai, kurių skelbti neprivaloma

Komisija

5.11.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 291/24


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2005 m. spalio 27 d.

nustatantis taisykles dėl pagalbos maistu paslaugų viešojo pirkimo, kurį vykdo NVO, Komisijos įgaliotos įsigyti ir surinkti pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1292/96 tiekiamus produktus, ir panaikinantis 1998 m. rugsėjo 3 d. Komisijos sprendimą

(2005/769/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1996 m. birželio 27 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1292/96 dėl pagalbos maistu politikos ir pagalbos maistu valdymo bei paramos maisto saugumui specialių operacijų (1), ypač į jo 19 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

1997 m. gruodžio 16 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 2519/97, nustatančio bendras produktų, tiekiamų kaip Bendrijos pagalba maistu pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1292/96, surinkimo taisykles (2), 3 straipsnio 1 dalis leidžia Komisijai įgalioti tarptautines ir nevyriausybines organizacijas, kurios pačios yra Bendrijos pagalbos gavėjos, įsigyti ir surinkti produktus kaip pagalbą, skirtą jų pačių reikmėms. Tokiu atveju Komisija nustato taikytinas taisykles ir procedūras.

(2)

2002 m. gruodžio 23 d. Komisijos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2342/2002, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento įgyvendinimo taisykles (3) (toliau – įgyvendinimo taisyklės), 164 straipsnyje nustatoma, kad jei veiklos, už kurią gali būti teikiama Bendrijos dotacija, vykdymui būtini viešieji pirkimai, šiam tikslui sudarytoje dotacijos sutartyje turi būti pateikiamos viešųjų pirkimų taisyklės, kurių gavėjas turi laikytis.

(3)

2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento (4) (toliau – finansinis reglamentas) 120 straipsnyje nustatoma, kad dotacijos gavėjas sudaro viešųjų pirkimų sutartis pagal finansinio reglamento ir jo įgyvendinimo taisyklių principus.

(4)

Viešųjų pirkimų taisyklės, kurių turi laikytis Reglamento (EB) Nr. 1292/96 dėl pagalbos maistu politikos įgyvendinimo priedo 2 dalyje nurodytos institucijos, jau yra nustatytos susitarimuose dėl įnašo, kuriuos Komisija šiam tikslui sudarė su tomis tarptautinėmis organizacijomis; nevyriausybinėms organizacijoms (NVO) skirtos viešųjų pirkimų taisyklės ir kitos sąlygos, būtinos renkant pagalbą maistu ir laikantis finansiniame reglamente bei jo įgyvendinimo taisyklėse nustatytų finansinių principų, ypač turi remtis Reglamentu (EB) Nr. 2519/97 nustatytomis taisyklėmis ir turi būti atitinkamai pritaikytos pagal finansinio valdymo situaciją.

(5)

Viešųjų pirkimų taisyklės turi būti taikomos tada, kai Komisija įgalioja NVO įsigyti ir surinkti pagalbą maistu įgyvendinant kasmetinę pagalbos maistu darbo programą ir neribojant įgaliojimus suteikiančio Komisijos pareigūno veiksmų laisvės įtraukti į šias sutartis papildomus reikalavimus dėl patikimo finansų valdymo. Todėl 1998 m. rugsėjo 3 d. Komisijos sprendimas turėtų būti panaikintas.

(6)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1292/96 29 straipsnį, Maisto saugumo ir pagalbos maistu komitetas buvo informuotas apie šią priemonę,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Taisyklės pirkti pagalbą maistu nevyriausybinėms organizacijoms, kurias Komisija įgaliojo pirkti ir surinkti produktus, tiekiamus pagal Reglamentą (EB) Nr. 1292/96, yra nustatytos šio sprendimo priede. Šios taisyklės sudaro neatskiriamą sutarčių ir konvencijų, kurias šiuo tikslu sudaro Komisija, dalį.

2 straipsnis

1998 m. rugsėjo 3 d. Komisijos sprendimas, įgaliojantis tam tikras organizacijas, gaunančias Bendrijos pagalbą maistu, pirkti tam tikrus produktus ir tiekti juos kaip Bendrijos pagalbą maistu, yra panaikinamas.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo dieną.

Priimta Briuselyje, 2005 m. spalio 27 d.

Komisijos vardu

Louis MICHEL

Komisijos narys


(1)  OL L 166, 1996 7 5, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1882/2003 (OL L 284, 2003 10 31, p. 1).

(2)  OL L 346, 1997 12 17, p. 23.

(3)  OL L 357, 2002 12 31, p. 1.

(4)  OL L 248, 2002 9 16, p. 1.


PRIEDAS

Nevyriausybinė organizacija, gaunanti Bendrijos pagalbą (toliau – NVO), taiko šias taisykles surinkti produktams, kurie tiekiami pagal Reglamentą (EB) Nr. 1292/96 kaip Bendrijos pagalba maistu, neribojant galimybės taikyti papildomus reikalavimus dėl finansinio valdymo, įtrauktus į su gavėju sudarytą sutartį dėl pagalbos maistu įgyvendinimo strategijos.

I.   BENDRIEJI PRINCIPAI

Šis priedas taikomas prekėms, pristatomoms į paskirties vietą.

II.   PREKIŲ ĮSIGIJIMO VIETA

Pagal konkrečiam tiekimui nustatytas sąlygas tiekiamas produktas įsigyjamas Europos bendrijoje arba Reglamento (EB) Nr. 1292/96 priede nurodytoje besivystančioje šalyje, kuri, jei įmanoma, priklauso tam pačiam geografiniam regionui. Jei įmanoma, pirkti produktus reikėtų daugiausia toje valstybėje, kurioje vykdoma veikla, arba kaimyninėje valstybėje.

Išimtinėmis aplinkybėmis ir vadovaujantis tvarka, nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1292/96 11 straipsnio 2 dalyje, produktus galima įsigyti šalies, nenurodytos Reglamento (EB) Nr. 1292/96 priede, rinkoje.

NVO užtikrina, kad produktus, tiekiamus kaip pagalba maistu, galima laisvai importuoti į pagalbą gaunančią šalį ir jiems nebus taikomi importo muitai arba lygiaverčio poveikio mokesčiai.

III.   PRODUKTŲ SAVYBĖS

Produktai kiek įmanoma atitinka pagalbą gaunančių žmonių mitybos įpročius.

Produktų, surenkamų kaip pagalba maistu, savybės atitinka reikalavimus, nustatytus Komisijos komunikate dėl produktų, tiekiamų kaip Bendrijos pagalba maistu, savybių (1).

Be to, pakuotė atitinka reikalavimus, nustatytus Komisijos komunikate dėl produktų, tiekiamų kaip Bendrijos pagalba maistu, pakuotės (2).

IV.   PILIETYBĖS TAISYKLĖS

Konkurso procedūrose dėl produktų, tiekiamų kaip pagalba maistu, surinkimo vienodomis sąlygomis gali dalyvauti visi Europos bendrijos arba Reglamento (EB) Nr. 1292/96 priede išvardytų besivystančių valstybių fiziniai ir juridiniai asmenys.

Konkurso dalyvis turi būti teisiškai registruotas ir pareikalavus pateikti registracijos įrodymą.

V.   PRIEŽASTYS, DĖL KURIŲ NELEIDŽIAMA DALYVAUTI VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PROCEDŪROSE IR SUDARYTI SUTARTIS

1.   Priežastys, dėl kurių neleidžiama dalyvauti viešųjų pirkimų procedūrose

Konkurso dalyviams neleidžiama dalyvauti viešųjų pirkimų procedūrose, jei:

a)

jie yra bankrutavę arba likviduojami, jų reikalus administruoja teismas, jie yra sudarę susitarimą su kreditoriais, sustabdę savo ūkinę veiklą, jiems iškelta byla dėl šios veiklos arba jie yra panašioje padėtyje, susidariusioje dėl panašios procedūros, numatytos nacionalinės teisės aktuose arba reglamentuose;

b)

jie yra pripažinti kaltais padarę nusižengimą, susijusį su jų profesine veikla, kai sprendimas turi res judicata galią;

c)

jie yra kalti padarę sunkų profesinį nusikaltimą, įrodomą priemonėmis, kurias dotacijos gavėjas gali pagrįsti;

d)

jie nėra įvykdę įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokomis arba mokesčių mokėjimu pagal šalies, kurioje yra įsisteigę, arba dotacijos gavėjo šalies, arba šalies, kurioje turi būti vykdoma sutartis, teisines nuostatas;

e)

yra priimtas res judicata galią turintis sprendimas dėl sukčiavimo, korupcijos, dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje arba bet kokios kitos neteisėtos Bendrijų finansiniams interesams žalingos veiklos;

f)

kitoje viešųjų pirkimų procedūroje arba dotacijos, finansuojamos iš Bendrijos biudžeto, skyrimo procedūroje buvo pripažinta, kad jie rimtai pažeidė sutarties sąlygas nesilaikydami savo sutartinių įsipareigojimų.

Konkurso dalyviai privalo patvirtinti, kad jiems netaikomos pirmiau nurodytos situacijos.

2.   Draudimas sudaryti sutartį

Sutartys negali būti sudaromos su konkurso dalyviais, kurie viešųjų pirkimų procedūros metu:

a)

pateko į interesų konfliktą;

b)

yra kalti dėl pateiktos neteisingos informacijos, kurios dotacijos gavėjas reikalauja kaip vienos iš dalyvavimo viešųjų pirkimų procedūroje sąlygų, arba visai nepateikė šios informacijos.

VI.   SUTARTIES LAIMĖTOJO IŠRINKIMO TVARKA

1.   Bendrosios nuostatos

NVO skelbia atvirą tarptautinį konkursą tiekimo sutartims sudaryti, kurių vertė yra 150 000 eurų ar daugiau. NVO visose tinkamose žiniasklaidos priemonėse, ypač NVO tinklalapyje, tarptautinėje spaudoje ir nacionalinėje spaudoje valstybės, kurioje atliekami veiksmai, arba periodiniuose specializuotuose leidiniuose publikuoja skelbimą apie tarptautinį atvirą konkursą.

Tiekimo sutartys, kurių vertė yra 30 000 eurų ar daugiau, bet mažiau kaip 150 000 eurų, sudaromos po atviro konkurso procedūros, informacija apie šį konkursą skelbiama vietoje. Tokiu atveju skelbimas apie konkursą publikuojamas visose tinkamose žiniasklaidos priemonėse, bet tik toje valstybėje, kurioje atliekami veiksmai. Tačiau kitiems reikalavimus atitinkantiems tiekėjams turi būti sudarytos tokios pat galimybės kaip ir vietos bendrovėms.

Tiekimo sutartys, kurių vertė yra mažesnė kaip 30 000 eurų, turi būti sudaromos po konkursinių derybų, apie kurias neskelbiama ir kuriose NVO tariasi su mažiausiai trimis pasirinktais tiekėjais bei su vienu ar dviem iš jų derasi dėl sutarties sąlygų.

Tiekimo sutartys, kurių vertė yra mažesnė kaip 5 000 eurų, gali būti sudaromos remiantis vienu pasiūlymu.

Pasiūlymams ir dalyvavimo paraiškoms gauti numatytas laikas turi būti pakankamai ilgas, kad leistų suinteresuotosioms šalims per pagrįstą ir tinkamą laiką paruošti ir pateikti pasiūlymus.

2.   Derybos

Jei konkursas vyksta remiantis vienu pasiūlymu, pagalbos gavėjas gali šiais atvejais taikyti derybų procedūrą:

a)

jei dėl pagalbos gavėjo nenumatytų ir jam nepriskirtinų ypatingos skubos atvejų neįmanoma laiku atlikti procedūrų, pirmiau nurodytų VI.1 skyriuje. Ypatingos skubos atvejus pateisinančios aplinkybės jokiu būdu negali būti priskirtinos pagalbos gavėjui.

Ypatinga skuba laikoma pateisinama, jei veiksmai atliekami situacijoje, kurią Komisija pripažįsta krizine. Komisija praneš pagalbos gavėjui, ar susidarė krizinė situacija ir kada ji baigsis;

b)

jei pradinis tiekėjas tiekia papildomas prekes, skirtas arba iš dalies pakeisti įprastas prekes arba įrangą, arba padidinti turimą prekių arba įrangos kiekį, o pakeitus tiekėją pagalbos gavėjas būtų priverstas įsigyti įrangą su skirtingomis techninėmis charakteristikomis, todėl ji būtų nesuderinama su turima įranga arba kiltų pernelyg dideli techniniai sunkumai ją eksploatuojant ir atliekant jos techninę priežiūrą;

c)

jei konkurso procedūra baigėsi be rezultatų, t. y. nė vienas pasiūlymas nebuvo tinkamas kokybės ir (arba) finansiniu požiūriu. Tokiais atvejais, atšaukus konkurso procedūrą, pagalbos gavėjas gali derėtis su vienu ar dviem pasirinktais konkurso dalyviais iš tų, kurie dalyvavo konkurso procedūroje, su sąlyga, kad pradinės konkurso procedūros sąlygos nėra iš esmės keičiamos;

d)

jei svarstoma sutartis sudaroma su institucijomis, kurios de jure arba de facto turi monopolį. Tokiu atveju Komisija turi tinkamai pagrįsti sprendimą sudaryti sutartį su jomis;

e)

galima sudaryti tiesioginio susitarimo sutartį, jei tai pateisinama ypatingomis tiekimo sąlygomis ir ypač vykdant eksperimentinį tiekimą.

3.   Pasiūlymo pateikimo sąlygos

NVO skelbime apie konkursą nurodo pasiūlymo konkursui pateikimo formą ir galutinį terminą.

Visus reikalavimus atitinkančius prašymus dalyvauti ir pasiūlymus turi įvertinti vertinimo komitetas, remdamasis iš anksto paskelbtais šalinimo, atrankos ir skyrimo kriterijais. Šį komitetą turi sudaryti nelyginis narių skaičius (mažiausia trys), kurie pasižymėtų visais techniniais ir administraciniais gebėjimais, būtinais kompetentingai išvadai dėl pasiūlymų.

Vienas pasiūlymas gali būti pateiktas vienai pirkimo daliai. Pasiūlymas galioja tik tuo atveju, jei jis susijęs su visa pirkimo dalimi. Jei pirkimo dalis yra padalyta į dalines partijas, pasiūlymas turi remtis pirkimo dalių vidurkiu. Jei skelbiamas konkursas dėl daugiau kaip vienos pirkimo dalies tiekimo, kiekvienai pirkimo daliai turi būti pateikiamas atskiras pasiūlymas. Konkurso dalyvis neprivalo pateikti pasiūlymų dėl visų pirkimo dalių.

Pasiūlymuose nurodoma:

konkurso dalyvio pavadinimas (pavardė) ir adresas,

konkurso, pirkimo dalies ir veiksmų nuorodų numeriai,

pirkimo dalies grynasis svoris arba su pasiūlymu susijusi konkreti pinigų suma,

siūloma kaina už produkto neto metrinę toną, už kurią konkurso dalyvis įsipareigoja tiekti produktą pagal nustatytas sąlygas,

arba

siūlomų produktų neto kiekis, jei skelbiamas konkursas tiekti didžiausią tam tikro produkto kiekį už tam tikrą pinigų sumą,

transporto sąnaudos nurodytame tiekimo etape,

galutinis pristatymo terminas.

Pasiūlymas galioja tik tada, jei pridedamas įrodymas, kad pateikta pasiūlymo galiojimą užtikrinanti garantija. Skelbime apie konkursą nurodoma pasiūlymo galiojimą užtikrinančios garantijos suma, išreikšta mokama valiuta, ir jos galiojimo laikotarpis. Garantija atitinka 1 % visos pasiūlymo sumos, o galiojimo laikotarpis turėtų būti bent vienas mėnuo.

Garantija teikiama NVO naudai valstybės narės pripažįstamos arba NVO priimtinos kredito įstaigos užstato pavidalu. Užstatas yra neatšaukiamas ir panaudojamas iškart jo pareikalavus.

Jei maisto produktai surenkami valstybėje, kuri gauna pagalbą maistui, NVO, atsižvelgdama į valstybės praktiką, gali skelbime apie konkursą nurodyti kitas garantijos sąlygas.

Nuo garantijos atleidžiama:

NVO laišku ar faksu, jei pasiūlymas nebuvo priimtas arba buvo atmestas, arba nebuvo sudaryta sutartis,

jei konkurso dalyvis, paskirtas tiekėju, pateikė garantiją dėl tiekimo.

Garantija konfiskuojama, jei tiekėjas po sutarties sudarymo iki pagrįsto galutinio termino nepateikia garantijos dėl tiekimo ir jei konkurso dalyvis atšaukia savo pasiūlymą, kai jis jau buvo gautas.

Pasiūlymas, kuris pateiktas ne pagal šias nuostatas arba jame yra kitokios išlygos ar sąlygos nei nurodytos konkurso skelbime, atmetamas.

Gauto pasiūlymo negalima keisti ar atšaukti.

Konkursą laimi tas dalyvis, kuris pateikė pigiausią pasiūlymą, laikydamasis visų konkurso skelbimo sąlygų, ypač dėl surenkamų produktų savybių. Jei pigiausią pasiūlymą vienu metu pateikia keli konkurso dalyviai, sutartis sudaroma ištraukus burtus.

Patvirtinus sutarties laimėtoją tiek tiekėjas, tiek konkurse nelaimėję dalyviai tinkamai informuojami laišku arba faksu.

NVO gali nuspręsti nesudaryti sutarties pasibaigus pirmajam arba antrajam galutiniam terminui, ypač jei pateiktuose pasiūlymuose nurodomos kainos neatitinka įprastų rinkos kainų. Iš NVO nereikalaujama paaiškinti jos sprendimo. Konkurso dalyviai per tris darbo dienas raštu informuojami apie sprendimą nesudaryti sutarties.

VII.   TIEKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI IR TIEKIMO SĄLYGOS

NVO skelbime apie konkursą nurodo sąlygas, susijusias su tiekėjo pareigomis pagal šias taisykles, o tiekėjas savo įsipareigojimus vykdo pagal visas sąlygas, nustatytas skelbime apie konkursą ir jo pasiūlyme pateiktas sąlygas.

Tiekėjas savo lėšomis transportuoja produktus iš jo pasiūlyme nurodyto pakrovimo uosto arba krovos krantinės iki galutinės paskirties vietos, nurodytos skelbime apie konkursą, ir tam pasirenka maršrutą, labiausiai tinkantį laikantis patvirtinto galutinio termino.

Tačiau gavusi tiekėjo raštišką prašymą NVO gali leisti keisti pakrovimo uostą arba krovos krantinę, su sąlyga, kad susidariusias išlaidas padengs tiekėjas.

Tiekėjas įsigyja jūrų laivininkystės draudimo liudijimą arba bendrąjį draudimo liudijimą. Šis draudimas dengia bent pasiūlymo sumą ir padengia visą riziką, susijusią su tiekėjo transportu ir kita su tiekimu susijusia jo veikla iki nurodyto tiekimo etapo. Jis dengia visas išlaidas už sugadintų prekių atranką, išėmimą iš apyvartos ir sunaikinimą, prekių perpakavimą ir tikrinimą, jei, nepaisant nuostolio, jas priima gavėjas.

Prekių negalima pristatyti atskiromis siuntomis daugiau nei vienu laivu, nebent tam pritaria NVO. Tokiu atveju NVO reikalauja, kad tiekėjas prisiimtų papildomas išlaidas už tikrinimą.

Atsižvelgiant į aplinkybes, skelbime apie konkursą gali būti nurodyta data, prieš kurią bet koks prekių pristatymas bus laikomas priešlaikiniu.

Tiekimas baigtas, jei visos prekės faktiškai pristatomos į paskirties vietą. Tiekėjas prisiima visas išlaidas tol, kol prekės nepristatomos į sandėlį paskirties vietoje.

Tiekėjas prisiima visą riziką, įskaitant prekių nuostolius ir gedimus, tol, kol prekės pristatomos ir šį faktą galutiniame atitikties liudijime užfiksuoja kontrolierius (žr. VIII punktą).

Tiekėjas nedelsdamas raštu informuoja gavėją ir kontrolierių apie naudojamas transporto priemones, krovos datas, numatomą atvykimo į paskirties vietą datą ir bet kokį incidentą, įvykusį pervežant prekes.

Tiekėjas atlieka formalumus, susijusius su eksporto licencija ir muitinės procedūromis, prisiimdamas susijusias išlaidas ir mokesčius.

Norėdamas užtikrinti, kad laikosi savo įsipareigojimų, tiekėjas po skelbimo apie sutarties sudarymą iki pagrįsto galutinio termino pateikia garantiją dėl tiekimo. Ši garantija, išreikšta mokėjimo valiuta, atitinka nuo 5 iki 10 % visos pasiūlymo sumos. Ji baigia galioti praėjus vienam mėnesiui po galutinio prekių pristatymo. Ji pateikiama tokiu pat būdu kaip ir pasiūlymo galiojimą užtikrinanti garantija.

Nuo garantijos dėl pristatymo visiškai atleidžiama NVO laišku arba faksu, jei tiekėjas:

pristatė prekes laikydamasis visų savo įsipareigojimų arba

buvo atleistas nuo savo įsipareigojimų,

arba

dėl NVO pripažintų force majeure sąlygų nepristatė prekių.

VIII.   KONTROLĖ

Kai tik sudaroma sutartis, NVO praneša tiekėjui apie agentūrą, kuri bus atsakinga už kiekvienos pristatomų prekių siuntos kokybės, kiekio, pakuotės ir ženklinimo tikrinimą bei sertifikavimą, atitikties liudijimo arba pristatymo liudijimo išdavimą bei už bendrą visų tiekimo operacijų etapų koordinavimą (toliau – kontrolės agentūra).

Po skelbimo apie sutarties sudarymą tiekėjas kontrolės agentūrai raštu praneša pristatomų prekių gamintojo, pakuotojo arba įstaigos, atsakingos už sandėliavimą, pavadinimą ir adresą bei apytikslę pagaminimo arba pakavimo datą ir prekių pristatymo vietoje esančio atstovo pavadinimą arba pavardę.

Kontrolės agentūra atlieka mažiausiai dvi patikras, kurios yra pagrįstos su tarptautiniais kontrolės standartais suderintomis tikrinimo sąlygomis:

a)

išankstinis tikrinimas atliekamas kraunant prekes arba gamykloje. Galutinis tikrinimas atliekamas nurodytame pristatymo etape;

b)

atlikusi išankstinį tikrinimą kontrolės agentūra tiekėjui išduoda laikiną atitikties liudijimą, jei būtina, su tam tikra išlyga. Kontrolės agentūra nustato, ar dėl šios išlygos prekės pristatymo etape gali būti nepriimamos;

c)

baigusi galutinį tikrinimą kontrolės agentūra tiekėjui išduoda galutinį atitikties liudijimą, ypač nurodydama pristatymo pabaigos datą ir pristatytą prekių neto kiekį; jei būtina, šis liudijimas išduodamas su tam tikra išlyga;

d)

jei kontrolės agentūra išduoda pagrįstą „pranešimą apie išlygą“, ji nedelsdama apie tai raštu informuoja tiekėją ir NVO. Jei tiekėjas pageidauja užginčyti kontrolės agentūros ir NVO padarytas išvadas, jis tai gali padaryti per dvi darbo dienas po pranešimo išsiuntimo.

Su ginču susijusias tikrinimo išlaidas prisiima NVO. Tiekėjas prisiima visas finansines išlaidas, jei prekių kokybė nepakankama arba prekės buvo per vėlai pristatytos tikrinimui.

Jei tiekėjas arba gavėjas užginčija tikrinimo išvadas, kontrolės agentūra, įgaliota NVO, atlieka pakartotinį tikrinimą, kurį sudaro, atsižvelgiant į ginčo pobūdį, pakartotinė pavyzdžių atranka, pakartotinė analizė ir (arba) pakuotės pakartotinis svėrimas arba tikrinimas. Pakartotinį tikrinimą atlieka agentūra arba laboratorija, kurią bendru susitarimu paskiria tiekėjas, galutinis gavėjas ir kontrolės agentūra.

Už šį pakartotinį tikrinimą susidariusias išlaidas atlygina pralaimėjusi šalis.

Jei patikrinus prekes arba atlikus jų pakartotinį tikrinimą neišduodamas galutinis atitikties liudijimas, tiekėjas įpareigojamas pakeisti prekes.

Išlaidas už prekių pakeitimą ir susijusias tikrinimo išlaidas prisiima tiekėjas.

Kontrolės agentūra tiekėjo ir galutinio gavėjo atstovams raštu pateikia kvietimus dalyvauti tikrinimo operacijose, ypač atrenkant analizei naudojamus pavyzdžius. Pavyzdžiai atrenkami laikantis profesinės praktikos reikalavimų. Atrinkdama pavyzdžius kontrolės agentūra atrenka du papildomus pavyzdžius, kurie užantspauduojami ir laikomi NVO dispozicijoje, kad prireikus arba gavėjui ar tiekėjui užginčijus tikrinimo išvadas, būtų galima atlikti papildomą tikrinimą.

Išlaidas už pavyzdžiams atrinktas prekes prisiima tiekėjas.

Kai prekės pristatomos į paskirties vietą ir tiekėjas pateikė gavėjui galutinio atitikties liudijimo originalą bei pro forma sąskaitą faktūrą, nustatančią prekių vertę ir jų nemokamą perdavimą gavėjui, prekių gavėjas nedelsdamas išduoda tiekėjui priėmimo–perdavimo aktą.

Jei tiekiamos nepakuotos prekės, taikomas mažesnis už prašomą kiekį 3 % leistinas nuokrypis (atmetus atrinktų pavyzdžių svorį). Supakuotų prekių leistinas nuokrypis ribojamas iki 1 %. Jei leistino nuokrypio ribos viršijamos, NVO gali reikalauti, kad tiekėjas pristatytų papildomą prekių siuntą tomis pačiomis mokėjimo sąlygomis kaip ir pristatant pradinę siuntą.

IX.   MOKĖJIMO SĄLYGOS

NVO mokėtina suma tiekėjui negali viršyti pasiūlymo sumos, pridedant susidariusias išlaidas ir atimant pagal toliau nurodytas išlygas neišmokėtą sumą.

Jei nustatoma, kad pristatymo etape prekių kokybė, pakuotė arba ženklinimas neatitinka specifikacijų, bet tai netrukdo išduoti priėmimo–perdavimo akto, NVO gali sumažinti apskaičiuojamą mokėtiną sumą.

Išskyrus force majeure atvejus, iš garantijos dėl tiekimo iš dalies konfiskuojamos šios sumos:

10 % nepristatyto prekių kiekio vertės, atsižvelgiant į VIII punkte nurodomą leistiną nuokrypį,

0,1 % prekių kiekio, pristatyto po galutinio termino, vertės už kiekvieną pavėluotą dieną,

tam tikrais atvejais ir tik jei numatyta skelbime apie konkursą, 0,1 % per dieną už per anksti pristatytas prekes.

Konfiskuojamos garantijos suma išskaičiuojama iš galutinės mokėtinos sumos. Tada visiškai atleidžiama nuo visų garantijų.

Gavusi tiekėjo prašymą raštu NVO gali atlyginti tam tikras jo papildomas išlaidas (sandėliavimo išlaidas arba tiekėjo sumokėtą draudimą, išskyrus administracines sąnaudas), kurias NVO įvertina remdamasi tinkamais patvirtinamaisiais dokumentais, kai tik išduodamas priėmimo–perdavimo aktas be išlygų, susijusių su atlygintinų išlaidų pobūdžiu, ir šiais atvejais:

jei gavėjo prašymu pratęsiamas pristatymo laikotarpis arba

jei daugiau kaip 30 dienų nuo pristatymo laiko vėluojama išduoti priėmimō–perdavimo aktą arba galutinį atitikties liudijimą.

Pripažįstamos papildomos išlaidos negali viršyti šios sumos:

jei prekės laikomos sandėlyje – 1 euras už toną nepakuotų prekių ir 2 eurai už toną supakuotų prekių per savaitę,

jei susidaro draudimo sąnaudos – 0,75 % prekių vertės per metus.

Mokėtina suma išmokama gavus tiekėjo prašymą dviem egzemplioriais. Prašymas sumokėti visą arba likutinę pasiūlymo sumą turi būti pateikiamas kartu su šiais dokumentais:

sąskaita faktūra prašomai sumai,

priėmimo–perdavimo akto originalu,

tiekėjo pasirašyta ir patvirtinta galutinio atitikties liudijimo originalo kopija.

Jei pristatyta 50 % viso skelbime apie konkursą nurodyto kiekio, tiekėjas gali pateikti prašymą dėl avanso, prie kurio pridedama sąskaita faktūra prašomai sumai ir laikino atitikties liudijimo kopija.

Visi prašymai sumokėti visą ar likutinę pasiūlymo sumą, išdavus priėmimo–perdavimo aktą, pateikiami NVO. Sumokama per 60 dienų po to, kai NVO gauna išsamų ir tikslų prašymą sumokėti. Jei dėl nepagrįstos priežasties vėluojama sumokėti, kas mėnesį skaičiuojami delspinigiai, kurių normą nustato Europos centrinis bankas.

X.   BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

NVO nusprendžia, ar nepristatęs prekių arba įsipareigojimų nesilaikantis tiekėjas gali savo veiksmus pagrįsti force majeure. Dėl force majeure padėties, kurią pripažįsta NVO, susidariusias išlaidas prisiima NVO.


(1)  OL C 312, 2000 10 31, p. 1.

(2)  OL C 267, 1996 9 13, p. 1.


5.11.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 291/33


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2005 m. lapkričio 3 d.

iš dalies keičiantis Sprendimo 2003/634/EB dėl patvirtintų zonų ir patvirtintų ūkių nepatvirtintose zonose statuso suteikimo dėl žuvų virusinės hemoraginės septicemijos (VHS) ir infekcinės hematopoetinės nekrozės (IHN) patvirtinimo programų I ir II priedus

(pranešta dokumentu Nr. C(2005) 4185)

(Tekstas svarbus EEE)

(2005/770/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1991 m. sausio 28 d. Tarybos direktyvą 91/67/EEB dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, reglamentuojančių akvakultūros gyvūnų ir jų produktų teikimą į rinką (1), ypač į jos 10 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos sprendimu 2003/634/EB (2) yra patvirtinamos ir jame išvardijamos įvairių valstybių narių pateiktos programos. Šios programos skirtos tam, kad valstybė narė vėliau galėtų pradėti procedūras, siekdama, kad nepatvirtintoje zonoje esančiai zonai ar ūkiui būtų suteiktas patvirtintos zonos ar patvirtinto ūkio statusas dėl vienos ar kelių žuvų ligų, susijusių su virusine hemoragine septicemija (VHS) ir infekcine hematopoetine nekroze (IHN).

(2)

Suomijai taikoma programa dėl IHN visoje šalies teritorijoje ir dėl VHS kontinentinėje šalies dalyje buvo užbaigta ir turėtų būti išbraukta iš Sprendimo 2003/634/EB I priedo.

(3)

Programa, taikoma Incubatoio ittico di valle – Loc. Cascina Prelle – Traversella (TO), buvo užbaigta ir turėtų būti išbraukta iš Sprendimo 2003/634/EB II priedo.

(4)

Todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Sprendimą 2003/634/EB.

(5)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimas 2003/634/EB iš dalies keičiamas taip:

1)

I priedas yra pakeičiamas šio sprendimo I priede pateiktu tekstu;

2)

II priedas yra pakeičiamas šio sprendimo II priede pateiktu tekstu.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2005 m. lapkričio 3 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 46, 1991 2 19, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 806/2003 (OL L 122, 2003 5 16, p. 1).

(2)  OL L 220, 2003 9 3, p. 8. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 2005/414/EB (OL L 141, 2005 6 4, p. 29).


I PRIEDAS

„I PRIEDAS

PROGRAMOS, PATEIKTOS DĖL PATVIRTINTOS ZONOS STATUSO SUTEIKIMO DĖL VIENOS AR KELIŲ ŽUVŲ LIGŲ, SUSIJUSIŲ SU VHS IR IHN

1.   DANIJA

1995 M. GEGUŽĖS 22 D. DANIJOS PATEIKTOS PROGRAMOS TAIKOMOS:

FISKEBÆK Å nuotėkio baseinui

visoms JUTLANDIJOS DALIMS, esančioms į pietus ir vakarus nuo Storåen, Karup å, Gudenåen ir Grejs å nuotėkio baseinų

visai DANIJOS SALŲ teritorijai

2.   VOKIETIJA

1999 M. VASARIO 25 D. VOKIETIJOS PATEIKTA PROGRAMA TAIKOMA:

„OBERN NAGOLD“ vandens nuotėkio baseino zonai

3.   ITALIJA

3.1.   2001 M. SPALIO 6 D. RAŠTU SU PAKEITIMAIS, PADARYTAIS 2003 M. KOVO 27 D. RAŠTU, ITALIJOS PATEIKTA PROGRAMA DĖL BOLZANO AUTONOMINĖS PROVINCIJOS TAIKOMA:

Bolzano provincijos zonai

Zoną sudaro visi Bolzano provincijos vandens nuotėkio baseinai.

Zonai priklauso ZONA VAL D'ADIGE zonos aukštutinė dalis, t. y. Adige upės nuotėkio baseinai nuo jos ištakų Bolzano provincijoje iki Bolzano ir Trento provincijų ribos.

Likusiajai daliai, t. y. ZONA VAL D'ADIGE zonos žemutiniai daliai, taikoma patvirtinta programa dėl Trento autonominės provincijos. Šios zonos aukštutinė ir žemutinė dalys laikomos vientisu epidemiologiniu vienetu.

3.2.   1996 M. GRUODŽIO 23 D. IR 1997 M. LIEPOS 14 D. ITALIJOS PATEIKTOS PROGRAMOS DĖL TRENTO AUTONOMINĖS PROVICIJOS TAIKOMOS:

Zona Val di Sole e Val di Non

Vandens nuotėkio baseinas nuo Noce upelio ištakų iki S. Giustina užtvankos.

Zona Val d’Adige – žemupys

Adige upės ir jos ištakų, esančių Trento autonominėje provincijoje, vandens nuotėkio baseinai nuo Trento ir Bolzano provincijų ribos iki Ala užtvankos (hidroelektrinės).

(NB: ZONA VAL D'ADIGE zonos aukštutinei daliai taikoma patvirtinta programa dėl Bolzano provincijos. Šios zonos aukštutinė ir žemutinė dalys laikomos vientisu epidemiologiniu vienetu.)

Zona del torrente Arnò

Vandens nuotėkio baseinas nuo Arnò kalnų upelio ištakų iki žemupio ribų prieš Arnò srauto įtekėjimą į Sarca upę

Zona Val Banale

Ambies upelio nuotėkio baseinas iki hidroelektrinės užtvankos

Zona Varone

Vandens nuotėkio baseinas nuo Magnone upelio ištakų iki krioklio

Zona Alto e Basso Chiese

Vandens nuotėkio baseinas nuo Chiese upės ištakų iki Condino užtvankos, išskyrus Adana ir Palvico kalnų upelių baseinus

Zona del torrente Palvico

Vandens nuotėkio baseinas nuo Palvico kalnų upelio baseino iki nelaidžios užtvaros, pastatytos iš betono ir akmenų

3.3.   2001 M. VASARIO 21 D. ITALIJOS PATEIKTA PROGRAMA DĖL VENECIJOS SRITIES TAIKOMA:

Zona del torrente Astico

Astico upės vandens nuotėkio baseinas nuo jos ištakų (Trento autonominėje provincijoje ir Vicenza provincijoje) iki užtvankos netoli Pedescala tilto Vicenza provincijoje.

Astico upės žemupio dalis tarp užtvankos netoli Pedescala tilto ir Pria Maglio užtvankos laikoma buferine zona.

3.4.   2002 M. VASARIO 20 D. ITALIJOS PATEIKTA PROGRAMA DĖL UMBRIJOS SRITIES TAIKOMA:

Zona Fosso di Monterivoso: Monterivoso upės vandens nuotėkio baseinas nuo jos ištakų iki nepratekamų užtvarų šalia Ferentillo

3.5.   2003 M. GRUODŽIO 23 D. ITALIJOS PATEIKTA PROGRAMA DĖL LOMBARDIJOS SRITIES TAIKOMA:

Zona valle del torrente Venina: Vienna upės vandens nuotėkio baseinas nuo jos ištakų iki šių ribų

Vakaruose: Livrio slėnis

Pietuose: Orobie Apls nuo Publino perėjos iki Retorta viršukalnės

Rytų Armisa ir Armisola slėniai

3.6.   2004 M. RUGSĖJO 23 D. ITALIJOS PATEIKTA PROGRAMA DĖL TOSKANOS REGIONO TAIKOMA:

Zona valle di Tosi: Vicano di S. Ellero upės vandens nuotėkio baseinas nuo jos ištakų iki Il Greto užtvankos netoli Raggioli gyvenvietės

4.   SUOMIJA

4.1.   1995 M. GEGUŽĖS 29 D. SUOMIJOS PATEIKTA VHS FREEDOM (1) PROGRAMA IR SPECIFINĖS LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS, SU PAKEITIMAIS, PADARYTAIS 2002 M. KOVO 27 D., 2002 M. BIRŽELIO 4 D., 2003 M. KOVO 12 D., 2003 M. BIRŽELIO 12 D., 2003 M. SPALIO 20 D. IR 2005 M. GEGUŽĖS 17 D. RAŠTAIS, TAIKOMA:

Visai SUOMIJOS pakrantei su specifinėmis likvidavimo priemonėmis, taikomomis:

Åland provincijoje

Pyhtää ribotos prieigos zonoje

ribotos prieigos zonoje, apimančioje Uusikaupunki, Pyhäranta ir Rauma savivaldybes

5.   KIPRAS

2004 M. BALANDŽIO 20 D. KIPRO PATEIKTOS PROGRAMOS TAIKOMOS:

visai Kipro teritorijai“.


(1)  Šiuo sprendimu užbaigiama su IHN, dėl kurios buvo suteiktas patvirtintos zonos statusas, susijusi programa.


II PRIEDAS

„II PRIEDAS

PROGRAMOS, PATEIKTOS DĖL PATVIRTINTO ŪKIO NEPATVIRTINTOJE ZONOJE STATUSO SUTEIKIMO DĖL VIENOS AR KELIŲ ŽUVŲ LIGŲ, SUSIJUSIŲ SU VHS IR IHN

1.   ITALIJA

1.1.   2000 M. GEGUŽĖS 2 D. ITALIJOS PATEIKTA PROGRAMA DĖL FRIULI VENEZIA GIULIA SRITIES UDINE PROVINCIJOS TAIKOMA:

Tagliamento upės nuotėkio baseino ūkiams:

Azienda Vidotti Giulio s.n.c., Sutrio

1.2.   2003 M. GRUODŽIO 21 D. ITALIJOS PATEIKTA PROGRAMA DĖL VENETO SRITIES TAIKOMA:

Ūkiui:

Azienda agricola Bassan Antonio.“


5.11.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 291/38


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2005 m. lapkričio 3 d.

iš dalies keičiantis Sprendimą 93/195/EEB dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų ir veterinarinio sertifikavimo pakartotinai įvežant registruotus arklius lenktynėms, varžyboms ir kultūriniams renginiams po jų laikino eksporto

(pranešta dokumentu Nr. C(2005) 4186)

(Tekstas svarbus EEE)

(2005/771/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1990 m. birželio 26 d. Tarybos direktyvą 90/426/EEB dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, reglamentuojančių arklinių šeimos gyvūnų importą iš trečiųjų šalių ir jų judėjimą (1), ypač į jos 19 straipsnio ii punktą,

kadangi:

(1)

Pagal bendrąsias Komisijos sprendimo 93/195/EEB (2) II priede nurodytas taisykles pakartotinis registruotų arklių įvežimas lenktynėms, varžyboms ir kultūriniams renginiams leidžiamas, kai tie arkliai buvo laikinai, trumpesniam kaip 30 dienų laikotarpiui, eksportuoti į trečiąsias šalis, įtrauktas į tą pačią grupę to sprendimo I priede.

(2)

Olimpinėse žaidynėse, joms skirtuose parengiamuosiuose renginiuose ir parolimpinėse žaidynėse dalyvaujantys registruoti arkliai bus veterinariškai prižiūrimi priimančiosios trečiosios šalies kompetentingų institucijų ir organizuojančiosios institucijos – Tarptautinės žirgų sporto federacijos (TŽSF).

(3)

Atsižvelgiant į veterinarinės priežiūros lygį ir tai, kad šie arkliai yra izoliuoti nuo prastesnės sveikatos būklės gyvūnų, laikino eksporto laikotarpį reikėtų pratęsti ne daugiau kaip iki 90 dienų; gyvūnų sveikatos reikalavimai bei veterinarinis sertifikavimas turėtų būti atitinkamai nustatyti pakartotinai įvežant registruotus arklius po laikino eksporto dalyvauti jojimo renginiuose olimpinėse žaidynėse, įskaitant parengiamuosius renginius, ir parolimpinėse žaidynėse.

(4)

Todėl Sprendimą 93/195/EEB reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(5)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimas 93/195/EEB iš dalies keičiamas taip:

1)

1 straipsnis papildomas tokia įtrauka:

„—

dalyvavo jojimo renginiuose olimpinėse žaidynėse, parengiamuosiuose renginiuose arba parolimpinėse žaidynėse ir atitinka šio sprendimo IX priede nurodyto pavyzdžio sveikatos sertifikato reikalavimus.“;

2)

Šio sprendimo priedo tekstas pridedamas kaip IX priedas.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2005 m. lapkričio 3 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 224, 1990 8 18, p. 42. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2004/68/EB (OL L 139, 2004 4 30, p. 320).

(2)  OL L 86, 1993 4 6, p. 1. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 2005/605/EB (OL L 206, 2005 8 9, p. 16).


PRIEDAS

„IX PRIEDAS

Image

Image

Image


5.11.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 291/42


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2005 m. lapkričio 3 d.

dėl kukurūzų produkto (Zea mays L., linija 1507), genetiškai modifikuoto siekiant padidinti jo atsparumą tam tikriems Lepidoptera būrio kenkėjams ir toleranciją herbicidui amonio glufozinatui, pateikimo į rinką pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/18/E

(pranešta dokumentu Nr. C(2005) 4192)

(autentiškas tik tekstas olandų kalba)

(2005/772/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2001 m. kovo 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/18/EB dėl genetiškai modifikuotų organizmų apgalvoto išleidimo į aplinką, panaikinančią Tarybos direktyvą 90/220/EEB (1), ypač į jos 18 straipsnio 1 dalies pirmąją pastraipą,

pasikonsultavusi su Europos maisto saugos tarnyba,

kadangi:

(1)

Remiantis Direktyva 2001/18/EB, pateikti į rinką produktą, kuriame yra arba kuris susideda iš genetiškai modifikuoto organizmo arba genetiškai modifikuotų organizmų derinio, galima tik gavus valstybės narės kompetentingos institucijos, kuriai minėtoje direktyvoje nustatyta tvarka buvo pranešta apie pateikimą į rinką, leidimą.

(2)

Pioneer Hi-Bred International, INC ir Mycogen Seeds Nyderlandų kompetentingai institucijai pateikė pranešimą apie genetiškai modifikuoto kukurūzų produkto (1507 linijos Zea mays L.) pateikimą į rinką (nuoroda C/NL/00/10).

(3)

Pranešime kalbama apie veislių, kilusių iš 1507 transformavimo, importavimą ir naudojimą (tokį, kaip ir bet kurių kitų kukurūzų grūdų, taip pat ir pašarams, išskyrus auginimą ir naudojimą maistui) Bendrijoje.

(4)

Direktyvos 2001/18/EB 14 straipsnyje nustatyta tvarka Nyderlandų kompetentinga institucija parengė vertinimo ataskaitą, kuri buvo pateikta Komisijai ir kitų valstybių narių kompetentingoms institucijoms; vertinimo ataskaitoje buvo padaryta išvada, kad nėra priežasčių nesutikti pateikti į rinką 1507 linijos Zea mays L., jei laikomasi specialių sąlygų.

(5)

Kitų valstybių narių kompetentingos institucijos nesutiko, kad šis produktas būtų pateiktas į rinką.

(6)

Europos maisto saugos tarnybos 2004 m. rugsėjo 24 d. patvirtintoje nuomonėje daroma išvada, kad nepanašu, jog 1507 linijos Zea mays L. kukurūzai galėtų daryti neigiamą poveikį žmonių ir gyvūnų sveikatai arba aplinkai, atsižvelgiant į siūlomą jų paskirtį. Be to, Europos maisto saugos tarnybos nuomone, pareiškėjo pateiktas stebėsenos planas atitiko numatytas 1507 linijos kukurūzų paskirtis.

(7)

Išnagrinėjus kiekvieną nesutikimą, atsižvelgiant į Direktyvą 2001/18/EB, pranešime pateiktą informaciją ir Europos maisto saugos tarnybos nuomonę, paaiškėja, kad nėra priežasčių manyti, jog 1507 linijos Zea mays L. kukurūzų pateikimas į rinką neigiamai paveiks žmonių ar gyvūnų sveikatą arba aplinką.

(8)

Taikant 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1830/2003 dėl genetiškai modifikuotų organizmų ir iš jų pagamintų maisto produktų ir pašarų susekamumo ir ženklinimo, iš dalies pakeičiantį Direktyvą 2001/18/EB (2), ir 2004 m. sausio 14 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 65/2004, nustatantį genetiškai modifikuotų organizmų unikalių identifikatorių sudarymo ir priskyrimo sistemą (3), 1507 linijos Zea mays L. kukurūzams turėtų būti priskirtas unikalus identifikatorius.

(9)

Atsitiktiniams arba techniškai neišvengiamiems genetiškai modifikuotų organizmų likučiams produktuose ženklinimo ir atsekamumo reikalavimai netaikomi atsižvelgiant į Direktyvoje 2001/18/EB ir 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1829/2003 dėl genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų (4) nustatytas ribas.

(10)

Atsižvelgiant į Europos maisto saugos tarnybos nuomonę, nebūtina nustatyti specialius produkto tvarkymo arba pakavimo reikalavimus ir konkrečių ekosistemų, aplinkos ir geografinių rajonų apsaugos reikalavimus.

(11)

Prieš pateikiant produktą į rinką, reikėtų taikyti būtinas priemones, užtikrinančias jo ženklinimą bei atsekamumą visuose jo pateikimo į rinką etapuose, įskaitant tikrinimą atitinkamu patvirtintu nustatymo metodu.

(12)

Šioje direktyvoje numatytos priemonės neatitinka Direktyvos 2001/18/EB 30 straipsniu įsteigto komiteto nuomonės, ir todėl Komisija Tarybai pateikė pasiūlymą dėl šių priemonių. Kadangi Taryba per laikotarpį, nustatytą Direktyvos 2001/18/EB 30 straipsnio 2 dalyje, nei priėmė siūlomas priemones, nei joms paprieštaravo pagal 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalį, kurioje nustatyta tvarka, pagal kurią Komisija naudojasi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais (5), šias priemones turėtų priimti Komisija,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sutikimas

Nepažeisdama kitų Bendrijos teisės aktų, ypač Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 258/97 (6) ir Reglamento (EB) Nr. 1829/2003, Nyderlandų kompetentinga institucija, remdamasi šiuo sprendimu, išduoda raštišką leidimą pateikti į rinką 2 straipsnyje nurodytą produktą, apie kurį pranešė Pioneer Hi-Bred International, Inc. ir Mycogen Seeds (nuoroda C/NL/00/10).

Leidime remiantis Direktyvos 2001/18/EB 19 straipsnio 3 dalimi yra aiškiai nurodomos 3 ir 4 straipsniuose nustatytos leidimo sąlygos.

2 straipsnis

Produktas

1.   Genetiškai modifikuoti organizmai, kurie turi būti pateikti į rinką kaip produktai arba produktuose (toliau – produktai), yra grūdai kukurūzų (Zea mays L.), turinčių atsparumą kukurūziniam ugniukui (Ostrinia nubilalis) ir kai kuriems kitiems Lepidoptera būrio kenkėjams, taip pat toleranciją herbicidui amonio glufozinatui, gautų iš 1507 Zea mays kukurūzų linijos, kuri naudojant dalelių greitinimo technologiją buvo transformuota linijiniu DNR fragmentu PHI8999A, turinčiu šias DNR sekas dvejose kasetėse:

a)

Kasetė Nr. 1:

Sutrumpinto Bacillus thuringiensis subsp. aizawai cry1F geno, suteikiančio atsparumą kukurūziniam ugniukui (Ostrinia nubilalis) ir kai kuriems kitiems Lepidoptera būrio kenkėjams, pavyzdžiui, pelėdgalviams (Sesamia spp.,) kukurūziniam dykrinukui (Spodoptera frugiperda), vikriajam dirvinukui (Agrotis ipsilon) ir žoliniam ugniukui (Diatraea grandiosella), sintetinė versija, reguliuojama ubikvitino promotoriaus ubiZM1(2) iš Zea mays ir ORF25PolyA terminatoriaus iš Agrobacterium tumefaciens pTi15955.

b)

Kasetė Nr. 2:

Sintetinė Streptomyces viridochromogenes Tü494 atmainos pat geno, suteikiančio toleranciją herbicidui amonio glufozinatui, versija, reguliuojama žiedinių kopūstų mozaikos viruso (CMV) 35S promotoriaus ir terminatoriaus sekų.

2.   Šis leidimas duodamas visiems palikuonims, išvestiems sukryžminus 1507 kukurūzų linijos produktą su bet kuriuo tradiciškai išvestu kukurūzu, naudoti kaip produktą arba produkte.

3 straipsnis

Pateikimo į rinką reikalavimai

Aptariamasis produktas gali būti naudojamas kaip ir bet kuris kitas kukurūzas, išskyrus auginimui ir kaip maistas arba maiste, ir gali būti pateiktas į rinką taikant šias sąlygas:

a)

leidimo galiojimo laikas – 10 metų nuo jo išdavimo;

b)

produkto unikalus identifikatorius yra DAS-Ø15Ø7-1;

c)

neprieštaraujant Direktyvos 2001/18/EB 25 straipsnio nuostatoms, leidimo turėtojas valstybių narių kompetentingų institucijų bei tikrinimo tarnybų ir Bendrijos kontrolinių laboratorijų prašymu pateikia joms produkto, jo genetinės medžiagos arba palyginamųjų medžiagų teigiamus ir neigiamus kontrolinius mėginius;

d)

nepažeidžiant Reglamente (EB) Nr. 1829/2003 numatytų konkrečių ženklinimo reikalavimų produkto etiketėje arba lydraštyje įrašomi žodžiai „Šiame produkte yra genetiškai modifikuotų organizmų“ arba „Šiame produkte yra genetiškai modifikuotų 1507 linijos kukurūzų“, išskyrus tuos atvejus, kai kituose Bendrijos teisės aktuose nustatyta riba, žemiau kurios tokios informacijos nereikalaujama;

e)

kol šio produkto neleista pateikti į rinką auginimui, produkto etiketėje arba lydraštyje įrašomi žodžiai „neskirta auginimui“.

4 straipsnis

Stebėsena

1.   Visą leidimo galiojimo laiką leidimo turėtojas užtikrina, kad būtų galutinai parengtas ir įgyvendintas pranešime nurodytas stebėsenos planas, kurį sudaro bendrosios priežiūros planas, skirtas patikrinti neigiamą poveikį žmonių ir gyvūnų sveikatai arba aplinkai, atsirandantį tvarkant arba naudojant produktą.

2.   Leidimo turėtojas tiesiogiai informuoja operatorius, naudotojus, nacionalines gyvūnų mitybos bei pašarų tyrimo agentūras ir veterinarijos tarnybas apie 1507 linijos kukurūzų įdiegimą Bendrijoje ir apie produkto saugą bei bendrą charakteristiką ir stebėsenos sąlygas.

3.   Leidimo turėtojas pateikia Komisijai ir valstybių narių kompetentingoms institucijoms metines ataskaitas apie stebėsenos rezultatus.

4.   Nepažeidžiant Direktyvos 2001/18/EB 20 straipsnio nuostatų, leidimo turėtojas ir (arba) pirmąjį pranešimą gavusi valstybės narės kompetentinga institucija prireikus ir Komisijai bei pirminį pranešimą gavusiai valstybės narės kompetentingai institucijai sutikus, persvarsto paskelbtą stebėsenos planą, atsižvelgdamos į stebėsenos veiklos rezultatus. Pasiūlymai dėl taisomo stebėsenos plano pateikiami valstybių narių kompetentingoms institucijoms.

5.   Leidimo turėtojas turi galimybę pateikti Komisijai ir valstybių narių kompetentingoms institucijoms įrodymus, kad:

a)

stebėsenos tinklai, nurodyti pranešime pateiktame stebėsenos plane, renka minimo produkto stebėsenai reikalingą informaciją, ir

b)

šių tinklų nariai sutiko pateikti tą informaciją leidimo turėtojui iki stebėsenos ataskaitų pateikimo Komisijai ir valstybių narių kompetentingoms institucijoms pagal šio straipsnio 3 dalį.

5 straipsnis

Taikymas

Šis sprendimas taikomas nuo tos dienos, nuo kurios yra taikytinas Bendrijos sprendimas, leidžiantis 1 straipsnyje nurodytus produktus pateikti į rinką kaip maistą arba maiste, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos Reglamente (EB) Nr. 178/2002 (7), įskaitant ir Bendrijos etaloninės laboratorijos patvirtintą metodą šiems produktams nustatyti.

6 straipsnis

Adresatas

Šis sprendimas skirtas Nyderlandų Karalystei.

Priimta Briuselyje, 2005 m. lapkričio 3 d.

Komisijos vardu

Stavros DIMAS

Komisijos narys


(1)  OL L 106, 2001 4 17, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1830/2003 (OL L 268, 2003 10 18, p. 24).

(2)  OL L 268, 2003 10 18, p. 24.

(3)  OL L 10, 2004 1 16, p. 5.

(4)  OL L 268, 2003 10 18, p. 1.

(5)  OL L 184, 1999 7 17, p. 23.

(6)  OL L 43, 1997 2 14, p. 1.

(7)  OL L 31, 2002 2 1, p. 1.


5.11.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 291/45


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2005 m. lapkričio 3 d.

panaikinantis Sprendimą 2003/136/EB dėl klasikinio kiaulių maro išnaikinimo ir neatidėliotinos laukinių kiaulių vakcinacijos prieš klasikinį kiaulių marą Liuksemburge planų patvirtinimo

(pranešta dokumentu Nr. C(2005) 4193)

(autentiškas tik tekstas prancūzų kalba)

(2005/773/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2001 m. spalio 23 d. Tarybos direktyvą 2001/89/EB dėl Bendrijos klasikinio kiaulių maro kontrolės priemonių (1), ypač į jos 16 straipsnio 1 dalį, 25 straipsnio 3 dalį ir 29 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

2001 m. laukinių kiaulių populiacijoje Liuksemburge pasitvirtino klasikinio kiaulių maro atvejų.

(2)

Komisijos Sprendimu 2003/136/EB (2) Komisija patvirtino Liuksemburgo pateiktus klasikinio kiaulių maro išnaikinimo laukinių kiaulių populiacijoje ir neatidėliotinos laukinių kiaulių vakcinacijos planus.

(3)

Sprendimu 2005/224/EB Komisija patvirtino neatidėliotinos laukinių kiaulių vakcinacijos plano nutraukimą.

(4)

Iš Liuksemburgo pateiktos informacijos aišku, kad klasikinis kiaulių maras laukinių kiaulių populiacijoje yra sėkmingai išnaikintas, ir kad patvirtinto išnaikinimo plano toliau taikyti nereikia.

(5)

Dėl šios priežasties yra tikslinga panaikinti Sprendimą 2003/136/EB.

(6)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimas 2003/136/EB panaikinamas.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Prancūzijos Respublikai ir Liuksemburgo Didžiajai Hercogystei.

Priimta Briuselyje, 2005 m. lapkričio 3 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 316, 2001 12 1, p. 5. Direktyva su pakeitimais, padarytais 2003 m. Stojimo aktu.

(2)  OL L 53, 2003 2 28, p. 52. Direktyva su pakeitimais, padarytais 2005/224/EB (OL L 71, 2005 3 17, p. 69).


5.11.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 291/46


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2005 m. lapkričio 3 d.

iš dalies keičiantis Sprendimo 92/452/EEB nuostatas dėl embrionų surinkimo grupių Jungtinėse Amerikos Valstijose

(pranešta dokumentu Nr. C(2005) 4195)

(Tekstas svarbus EEE)

(2005/774/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1989 m. rugsėjo 25 d. Tarybos direktyvą 89/556/EEB dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, reglamentuojančių Bendrijos vidaus prekybą galvijų embrionais ir jų importą iš trečiųjų šalių (1), ypač į jos 8 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

1992 m. liepos 30 d. Komisijos sprendime dėl embrionų surinkimo ir embrionų gamybos grupių, patvirtintų trečiosiose šalyse eksportuoti galvijų embrionus į Bendriją, sąrašų sudarymo (2) numatyta, kad valstybės narės gali importuoti embrionus tik iš tų trečiųjų šalių, kuriose juos surinko, apdorojo ir saugojo šiame sprendime nurodytos embrionų surinkimo grupės.

(2)

Jungtinės Amerikos Valstijos paprašė iš dalies pakeisti šių grupių sąrašą pataisant šios šalies duomenis, t. y. įtraukiant dar vieną grupę ir išbraukiant vieną iš grupių.

(3)

Jungtinės Amerikos Valstijos suteikė garantijas dėl atitinkamų Direktyvoje 89/556/EEB nustatytų taisyklų laikymosi ir šios šalies veterinarijos tarnybos oficialiai patvirtino atitinkamas embrionų surinkimo grupes eksportui į Bendriją.

(4)

Todėl Sprendimas 92/452/EEB turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas.

(5)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 92/452/EEB priedas iš dalies keičiamas pagal šio sprendimo priedą.

2 straipsnis

Šis sprendimas taikomas nuo 2005 m. lapkričio 8 d.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2005 m. lapkričio 3 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 302, 1989 10 19, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 806/2003 (OL L 122, 2003 5 16, p. 1).

(2)  OL L 250, 1992 8 29, p. 40. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 2005/450/EB (OL L 158, 2005 6 21, p. 24).


PRIEDAS

Sprendimo 92/452/EEB priede Jungtinėms Amerikos Valstijoms skirtas sąrašas iš dalies keičiamas taip:

a)

išbraukiama eilutė, skirta embrionų surinkimo grupei Nr. 91NJ021 E503:

„JAV

 

91NJ021 E503

 

Huff-N-Puff ET

221 Newbold’s Corner Road

Southampton, NJ

Dr William H. Pettitt“

b)

įterpiama ši eilutė:

„JAV

 

05NC114 E705

 

Kingsmill Farm II

5914 Kemp Road

Durham, NC 27703

Dr Samuel P. Galphin“


Klaidų ištaisymas

5.11.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 291/48


2005 m. spalio 27 d. Komisijos sprendimo 2005/759/EB dėl tam tikrų apsaugos priemonių, susijusių su labai patogeniniu paukščių gripu kai kuriose trečiosiose šalyse ir su paukščių, vykstančių kartu su šeimininkais, vežimu iš trečiųjų šalių, klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 285, 2005 m. spalio 28 d. )

Sprendimą 2005/759/EB skaityti:

KOMISIJOS SPRENDIMAS

2005 m. spalio 27 d.

dėl tam tikrų apsaugos priemonių, susijusių su labai patogeniniu paukščių gripu kai kuriose trečiosiose šalyse ir su paukščių, vykstančių kartu su šeimininkais, vežimu iš trečiųjų šalių

(pranešta dokumentu Nr. C(2005) 4287)

(Tekstas svarbus EEE)

(2005/759/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. gegužės 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 998/2003 dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, taikomų ne komerciniam naminių gyvūnėlių judėjimui, ir iš dalies keičiantį Tarybos direktyvą 92/65/EEB (1), ypač į 18 straipsnį,

kadangi:

(1)

Paukščių gripas yra infekcinė virusinė naminių ir laukinių paukščių liga, kuri gali būti mirtina ir sukelti sutrikimus, galinčius greitai pasiekti epizootines apimtis ir taip sukelti rimtą pavojų gyvūnų ir žmonių sveikatai ir smarkiai sumažinti paukštininkystės ūkių pelningumą. Yra pavojaus, kad ligos sukėlėjas gali būti įvežtas vykstant tarptautinei prekybai gyvais paukščiais, išskyrus naminius, įskaitant paukščius, vykstančius kartu su šeimininku (kambarinius paukščius).

(2)

2000 m. spalio 16 d. Komisijos sprendime 2000/666/EB, nustatančiame gyvūnų sveikatos reikalavimus ir veterinarinį sertifikavimą importuojamiems paukščiams, išskyrus naminius, bei karantino sąlygas (2), numatoma, kad valstybės narės leidžia importuoti paukščius iš trečiųjų šalių, įtrauktų į Pasaulio gyvūnų sveikatos organizacijos (PGSO) narių sąrašą. Šio sprendimo I priede išvardytos šalys yra PGSO narės, ir todėl valstybės narės turi leisti iš šių šalių importuoti paukščius, išskyrus naminius, pagal Sprendimo 2000/666/EB nuostatas.

(3)

Jei būtina, taip pat reikėtų remtis ir 1976 m. gruodžio 21 d. Tarybos sprendimo 79/542/EEB, pateikiančio trečiųjų šalių arba jų dalių sąrašą ir nustatančio gyvūnų sveikatos ir visuomenės sveikatos bei veterinarinio sertifikavimo reikalavimus importuojant iš trečiųjų šalių tam tikrus gyvus gyvūnus ir jų šviežią mėsą (3), nuostatomis.

(4)

2003 m. gegužės 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamente (EB) Nr. 998/2003 dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, taikomų ne komerciniam naminių gyvūnėlių judėjimui, ir iš dalies keičiančiame Tarybos direktyvą 92/65/EEB, numatoma įvairi veterinarinės kontrolės tvarka atsižvelgiant į gyvūnų skaičių. Taikant šį sprendimą tikslinga atsižvelgti į šį diferencijavimą pagal gyvūnų skaičių.

(5)

1992 m. liepos 13 d. Tarybos direktyvoje 92/65/EEB nustatančioje gyvūnų sveikatos reikalavimus, reglamentuojančius prekybą Bendrijoje gyvūnais, sperma, kiaušialąstėmis bei embrionais, kuriems netaikomi gyvūnų sveikatos reikalavimai, nustatyti specialiose Bendrijos taisyklėse, nurodytose Direktyvos 90/425/EEB A priedo I dalyje, bei jų importą į Bendriją (4), reikalaujama, kad importuoti gyvūnai būtų patikrinti pagal Tarybos direktyvos 91/496/EEB nuostatas.

(6)

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 998/2003 18 straipsniu yra taikomos apsaugos priemonės, nustatytos pagal 1991 m. liepos 15 d. Tarybos direktyvos 91/496/EEB nustatančios gyvūnų, įvežamų į Bendriją iš trečiųjų šalių, veterinarinio patikrinimo organizavimo principus ir iš dalies pakeičiančios Direktyvas 89/662/EEB, 90/425/EEB ir 90/675/EEB (5), ir ypač jos 18 straipsnio 1 dalies, nuostatas.

(7)

Labai patogeninis paukščių gripas buvo aptiktas importuotuose ir karantine laikomuose paukščiuose valstybėje narėje, todėl paaiškėjo, kad yra tikslinga sustabdyti kambarinių paukščių įvežimą iš kai kurių rizika pasižyminčių regionų, ir regionus apibrėžti pagal atitinkamas PGSO regionų komisijas.

(8)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Įvežimas iš trečiųjų šalių

1.   Valstybės narės leidžia įvežti tik mažesnes nei 5 gyvų kambarinių paukščių siuntas. Įvežti leidžiama, jei šie paukščiai yra iš šalies, kuri yra PGSO narė, ir priklauso atitinkamai I priede nenurodytai regionų komisijai.

2.   Valstybės narės leidžia įvežti tik mažesnes nei 5 gyvų paukščių siuntas. Įvežti leidžiama, jei šie paukščiai yra iš šalies, kuri yra PGSO narė, ir priklauso atitinkamai I priede nurodytai regionų komisijai ir jei jie:

a)

prieš eksportuojant buvo 30 dienų izoliuoti išvykimo vietoje Sprendime 79/542/EEB išvardytoje trečiojoje šalyje, arba

b)

importavus yra 30 dienų laikomi karantine paskirties valstybėje narėje, patalpose, patvirtintose pagal Sprendimo 2000/666/EB 3 straipsnio 4 dalį, arba

c)

buvo paskiepyti ir bent kartą pakartotinai paskiepyti per paskutinius 6 mėnesius ne vėliau nei 60 dienų prieš išsiuntimą naudojant H5 vakciną, patvirtintą atitinkamoms rūšims, pagal gamintojo pateiktas apsaugos nuo paukščių gripo instrukcijas, arba

d)

prieš eksportuojant buvo izoliuoti mažiausiai 30 dienų ir, ne anksčiau kaip trečią izoliavimo dieną paėmus mėginį, buvo atlikti H5N1 antigeno arba genomo tyrimai, kaip nurodyta Sausumos gyvūnų diagnostinių testų ir vakcinų vadovo (Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals) 2.1.14 skyriuje.

3.   1 ir 2 dalyse nurodytų sąlygų laikymąsi patvirtina oficialiai paskirtas veterinarijos gydytojas; 2 dalies b punkte nurodytų sąlygų laikymasis patvirtinamas remiantis savininko trečiojoje šalyje, iš kurios įvežama, deklaracija pagal II priede pateiktą sertifikato pavyzdį.

4.   Prie veterinarijos sertifikato pridedama:

a)

savininko arba savininko atstovo deklaracija pagal III priede pateiktą pavyzdį,

b)

toliau pateiktas patvirtinimas:

„Kambariniai paukščiai, atitinkantys Sprendimo 2005/759/EB 2 straipsnio nuostatas“.

2 straipsnis

Veterinariniai patikrinimai

1.   Valstybės narės imasi būtinų priemonių siekdamos užtikrinti, kad į Bendrijos teritoriją iš trečiosios šalies įvežant kambarinius paukščius įvažiavimo į Bendrijos teritoriją vietoje kompetentingos institucijos atliktų dokumentų ir tapatumo patikrinimus.

2.   Valstybės narės paskiria 1 dalyje nurodytas institucijas, atsakingas už tokius patikrinimus, ir nedelsiant apie tai informuoja Komisiją.

3.   Kiekviena valstybė narė sudaro įvažiavimo vietų, nurodytų 1 dalyje, sąrašą ir siunčia jį kitoms valstybėms narėms ir Komisijai.

4.   Jei per šiuos patikrinimus paaiškėja, kad gyvūnai neatitinka šiame sprendime nustatytų reikalavimų, taikomos Reglamento (EB) Nr. 998/2003 14 straipsnio nuostatos.

3 straipsnis

Šis sprendimas netaikomas paukščiams, vykstantiems kartu su šeimininkais į Bendrijos teritoriją iš Andoros, Farerų salų, Grenlandijos, Islandijos, Lichtenšteino, Norvegijos, San Marino arba Šveicarijos.

4 straipsnis

Valstybės narės nedelsdamos imasi šiam sprendimui įvykdyti reikalingų priemonių ir jas paskelbia. Jos nedelsdamos apie tas priemones informuoja Komisiją.

5 straipsnis

Šis sprendimas taikomas iki 2005 m. lapkričio 30 d.

6 straipsnis

Šis sprendimas yra skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2005 m. spalio 27 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys

I PRIEDAS

Trečiosios šalys, priklausančios 1 straipsnyje nurodytoms PGSO regionų komisijoms, iš:

Afrikos,

Amerikos,

Azijos, Tolimųjų Rytų ir Okeanijos,

Europos ir

Artimųjų Rytų.

II PRIEDAS

Image

Image

III PRIEDAS

Kambarinių paukščių savininko arba savininko atstovo deklaracija

Aš, toliau pasirašęs savininkas (6)/savininko atstovas (6) pareiškiu, kad:

1)

Vežant paukščius su jais vyks už gyvūnus atsakingas asmuo.

2)

Gyvūnai nėra skirti komerciniams tikslams.

3)

Nuo veterinarinio patikrinimo, atlikto prieš išvežant paukščius, iki faktiško išvežimo paukščiai bus izoliuoti nuo bet kokio kontakto su kitais paukščiais.

4)

Gyvūnai prieš išvežant buvo izoliuoti 30 dienų, neturėdami jokio kontakto su jokiais kitais šiame sertifikate nenurodytais paukščiais (6).

5)

Aš ėmiausi priemonių, kad paukščiai po įvežimo 30 dienų liktų karantine karantino patalpose … , kaip nurodyta sertifikato I.12 punkte (6).

Data ir vieta

Parašas


(1)  OL L 146, 2003 6 13, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 529/2004 (OL L 94, 2004 3 31, p. 7).

(2)  OL L 278, 2000 10 31, p. 26. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 2002/279/EB (OL L 99, 2002 4 16, p. 17).

(3)  OL L 146, 1979 6 14, p. 15. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos sprendimu 2004/372/EB (OL L 118, 2004 4 23, p. 45).

(4)  OL L 268, 1992 9 14, p. 54. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2003 m. Stojimo aktu.

(5)  OL L 268, 1991 9 24, p. 56. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2003 m. Stojimo aktu.

(6)  Išbraukti tai, kas nereikalinga.