ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 288

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

48 tomas
2005m. spalio 29d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

*

2005 m. spalio 17 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1777/2005, nustatantis Direktyvos 77/388/EEB dėl bendros pridėtinės vertės mokesčio sistemos įgyvendinimo priemones

1

 

 

2005 m. spalio 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1778/2005, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

10

 

*

2005 m. spalio 27 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1779/2005, uždraudžiantis su Danijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti bretlingius ICES IIIa zonose

12

 

*

2005 m. spalio 27 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1780/2005, uždraudžiantis su Prancūzijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti juodąsias kardžuves ICES VIII, IX, X zonose (Bendrijos ir tarptautiniuose vandenyse)

14

 

*

2005 m. spalio 27 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1781/2005, uždraudžiantis su Lenkijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti Atlanto silkes ICES I, II zonose

16

 

 

2005 m. spalio 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1782/2005, nustatantis mažiausias sviesto pardavimo kainas 173-iame konkurso ture, vykdomame pagal Reglamente (EB) Nr. 2571/97 numatyto nuolatinio kvietimo dalyvauti konkurse nuostatas

18

 

 

2005 m. spalio 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1783/2005, nustatantis didžiausias pagalbos už grietinėlę, sviestą ir koncentruotą sviestą sumas 173-iame konkurso ture, vykdomame pagal Reglamente (EB) Nr. 2571/97 numatyto nuolatinio kvietimo dalyvauti konkurse nuostatas

20

 

 

2005 m. spalio 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1784/2005, nustatantis didžiausią pagalbos už koncentruotą sviestą dydį 345-ame konkurso ture, vykdomame Reglamente (EEB) Nr. 429/90 numatyto konkurso tvarka

22

 

 

2005 m. spalio 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1785/2005, iš dalies keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 1609/88 dėl numatomo galutinio termino priimant į saugyklą sviestą, parduodamą pagal Reglamentų (EEB) Nr. 3143/85 ir (EB) Nr. 2571/97 nuostatas

23

 

 

2005 m. spalio 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1786/2005, dėl konkurso 92-to turo, vykdomo pagal Reglamente (EB) Nr. 2799/1999 numatyto nuolatinio konkurso nuostatas

24

 

 

2005 m. spalio 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1787/2005, nustatantis minimalią sviesto pardavimo kainą 29-am individualiam kvietimui dalyvauti konkurse, teikiamam pagal Reglamente (EB) Nr. 2771/1999 minimą nuolatinį kvietimą dalyvauti konkurse

25

 

 

2005 m. spalio 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1788/2005, nustatantis minimalią nugriebto pieno miltelių pardavimo kainą 28-am individualiam kvietimui dalyvauti konkurse, teikiamam pagal Reglamente (EB) Nr. 214/2001 minimą nuolatinį kvietimą dalyvauti konkurse

26

 

 

2005 m. spalio 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1789/2005, nustatantis gamybos grąžinamąją išmoką už chemijos pramonėje naudojamą baltąjį cukrų nuo 2005 m. lapkričio 1 iki 30 d.

27

 

 

2005 m. spalio 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1790/2005, nustatantis grąžinamajai išmokai už grūdus taikomą tikslinamąją sumą

28

 

 

2005 m. spalio 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1791/2005, dėl salyklo eksportui taikomų grąžinamųjų išmokų nustatymo

30

 

 

2005 m. spalio 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1792/2005, nustatantis tikslinamąją sumą, taikomą grąžinamajai išmokai už salyklą

32

 

 

2005 m. spalio 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1793/2005, nustatantis grąžinamąsias išmokas, taikomas grūdų ir ryžių sektorių produktams, tiekiamiems Bendrijos ir nacionalinės pagalbos maistu veiksmų operacijose

34

 

*

2005 m. spalio 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1794/2005, nustatantis valiutų kursus, taikomus tam tikrai tiesioginei pagalbai ir struktūrinėms arba aplinkos apsaugos priemonėms 2005 m.

36

 

*

2005 m. spalio 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1795/2005, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2366/98, nustatantį išsamias pagalbos sistemos alyvuogių aliejaus gamybai taikymo taisykles nuo 1998–1999 iki 2004–2005 prekybos metų

40

 

*

2005 m. spalio 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1796/2005, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1555/96 dėl intervencinių lygių papildomiems agurkų, artišokų, klementinų, mandarinų ir apelsinų muitams

42

 

*

2005 m. spalio 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1797/2005, 56-ąjį kartą iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 881/2002, nustatantį tam tikras specialias ribojančias priemones, taikomas tam tikriems asmenims ir organizacijoms, susijusiems su Osama bin Ladenu, Al-Quaida tinklu ir Talibanu, ir panaikinantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 467/2001

44

 

 

2005 m. spalio 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1798/2005, nustatantis, kokia dalimi galima patenkinti paraiškas gauti penimų jaunų galvijų patinų importo licencijas, pateiktas 2005 m. spalio mėnesį, pateiktas remiantis tarifine kvota, nustatyta Reglamente (EB) Nr. 992/2005

46

 

 

2005 m. spalio 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1799/2005, nustatantis importo muitus grūdų sektoriuje, galiojančius nuo 2005 m. lapkričio 1 d.

47

 

 

2005 m. spalio 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1800/2005, dėl nevalytos medvilnės pasaulinės rinkos kainos nustatymo

50

 

 

Teisingumo Teismas

 

*

Europos Bendrijų Teisingumo Teismo darbo reglamento pakeitimai

51

 

 

II   Aktai, kurių skelbti neprivaloma

 

 

Komisija

 

*

2005 m. spalio 28 d. Komisijos sprendimas, priimamas dėl ribojimų taikymo zonų, susijusių su mėlynojo liežuvio liga Ispanijoje, ir iš dalies keičiantis Sprendimą 2005/393/EB (pranešta dokumentu Nr. C(2005) 4162)  ( 1 )

54

 

*

2005 m. spalio 28 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 93/52/EEB paskelbiant, kad Groseto provincijoje Toskanos regione Italijoje nėra nustatyta galvijų bruceliozė (B. melitensis), ir Sprendimą 2003/467/EB paskelbiant, kad Prancūzijoje nėra nustatyta galvijų bruceliozė (pranešta dokumentu Nr. C(2005) 4187)  ( 1 )

56

 

 

Aktai, priimti remiantis Europos Sąjungos sutarties V antraštine dalimi

 

*

2005 m. spalio 3 d. Tarybos sprendimas 2005/765/BUSP, dėl Europos Sąjungos ir Indonezijos Vyriausybės susitarimo pasikeičiant laiškais dėl Europos Sąjungos stebėjimo misijos Ačehe (Indonezija) (Stebėjimo misija Ačehe – SMA) ir jos personalo užduočių, statuso, privilegijų ir imunitetų sudarymo

59

Europos Sąjungos ir Indonezijos Vyriausybės Susitarimas pasikeičiant laiškais dėl Europos Sąjungos Stebėjimo misijos Ačehe (Indonezija) (Stebėjimo misija Ačehe – SMA) ir jos personalo užduočių, statuso, privilegijų ir imunitetų sudarymo vertimas

60

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, kuriuos skelbti privaloma

29.10.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 288/1


TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1777/2005

2005 m. spalio 17 d.

nustatantis Direktyvos 77/388/EEB dėl bendros pridėtinės vertės mokesčio sistemos įgyvendinimo priemones

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1977 m. gegužės 17 d. Šeštąją Tarybos direktyvą 77/388/EEB dėl valstybių narių apyvartos mokesčių įstatymų derinimo – Bendra pridėtinės vertės mokesčio sistema: vienodas vertinimo pagrindas (1) toliau – Direktyva 77/388/EEB), ypač į jos 29a straipsnį,

kadangi:

(1)

Direktyvoje 77/388/EEB pateikiamos apmokestinimo pridėtinės vertės mokesčiu taisyklės, kurias tam tikrais atvejais valstybės narės turi teisę interpretuoti. Priėmus bendras Direktyvą 77/388/EEB įgyvendinančias nuostatas turėtų būti užtikrinta, kad tais atvejais, kai kyla arba gali kilti taikymo skirtumų, prieštaraujančių tinkamam vidaus rinkos veikimui, pridėtinės vertės mokesčio sistemos taikymas labiau atitiks minėtos rinkos tikslus. Šios įgyvendinimo priemonės yra teisiškai privalomos tik nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos ir nepažeidžia anksčiau valstybių narių priimtų teisės aktų teisėtumo bei jų aiškinimo.

(2)

Siekiant pagrindinio tikslo – užtikrinti vienodesnį dabartinės pridėtinės vertės mokesčio sistemos taikymą – būtina nustatyti taisykles, įgyvendinančias Direktyvą 77/388/EEB, ypač taisykles dėl apmokestinamųjų asmenų, prekių tiekimo ir paslaugų teikimo bei prekių tiekimo ir paslaugų teikimo vietos. Laikantis Sutarties 5 straipsnio trečiojoje pastraipoje nustatyto proporcingumo principo, šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti. Vienodą taikymą geriausiai užtikrintų reglamentas, kadangi jis yra privalomas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

(3)

Šiose įgyvendinimo priemonėse pateikiamos konkrečios taisyklės, paaiškinančios direktyvos taikymą tam tikrais atvejais, ir skirtos užtikrinti, kad tos konkrečios aplinkybės būtų vienodai traktuojamos visoje Bendrijoje. Todėl šios taisyklės nėra galutinės kitais atvejais ir, atsižvelgiant į jų formuluotę, jų taikymas yra ribotas.

(4)

Dėl tolesnės vidaus rinkos integracijos atsirado didesnė būtinybė, kad skirtingose valstybėse narėse įsisteigę ir veiklą vykdantys ūkio subjektai bendradarbiautų, o pagal Reglamentą (EEB) 2137/85 (2) įsteigtos Europos ekonominių interesų grupės (EEIG) plėtotųsi. Todėl reikėtų nustatyti, kad EEIG taip pat būtų laikomos apmokestinamaisiais asmenimis tais atvejais, kai jos tiekia prekes arba teikia paslaugas už atlygį.

(5)

Pasirinkimo sandorio, kaip finansinės priemonės, pardavimas turėtų būti laikomas paslaugų teikimu, atskiru nuo pagrindinių sandorių, su kuriais tas pasirinkimo sandoris yra susijęs.

(6)

Būtina nustatyti, kad sandoris, kuris susijęs vien tik su kliento pateiktų atskirų įrenginio dalių surinkimu, turi būti laikomas paslaugų teikimu, taip pat nustatyti tokių paslaugų teikimo vietą.

(7)

Jei įvairios paslaugos, teikiamos organizuojant laidotuves, sudaro vieną paslaugą, taip pat reikėtų apibrėžti paslaugų teikimo vietos taisyklę.

(8)

Tam tikros konkrečios paslaugos, pavyzdžiui, televizijos transliavimo teisių rodyti futbolo rungtynes perleidimas, tekstų vertimas, paslaugos, susijusios su pridėtinės vertės mokesčio grąžinimu, tam tikros tarpininko paslaugos, transporto priemonių nuoma ir tam tikros elektroninės paslaugos yra teikiamos tarp valstybių narių arba tarp ūkio subjektų, įsisteigusių trečiosiose šalyse. Siekiant didesnio teisinio aiškumo, turėtų būti aiškiai nustatyta šių paslaugų teikimo vieta. Paslaugų, įvardytų kaip elektroninės ar kitokios paslaugos, sąrašas nėra ir neturėtų būti galutinis ir išsamus.

(9)

Tam tikromis konkrečiomis aplinkybėmis mokamas kreditinės arba debetinės kortelės aptarnavimo mokestis, susijęs su sandoriu, neturėtų sumažinti sandorio apmokestinamosios vertės.

(10)

Profesinis mokymas arba perkvalifikavimas nepriklausomai nuo kurso trukmės turėtų apimti mokymą, tiesiogiai susijusį su amatu ar profesija, taip pat mokymą, skirtą profesinėms žinioms įgyti arba atnaujinti.

(11)

Platininėms monetoms neturėtų būti taikomas neapmokestinimas PVM, nustatytas valiutai, banknotams ir monetoms.

(12)

Prekėms, kurias pirkėjas gabena už Bendrijos ribų ir kurios skirtos transporto priemonėms, kurias asmenys, kiti nei fiziniai asmenys, pavyzdžiui, viešosios teisės subjektai ir asociacijos, naudoja ne komerciniais tikslais, įrengti arba aprūpinti, neturėtų būti taikomas eksporto sandoriams nustatytas neapmokestinimas PVM.

(13)

Siekiant užtikrinti vienodą administracinę praktiką, taikomą apskaičiuojant minimalią neapmokestinamų eksportuojamųjų prekių, gabenamų keleivių asmeniniame bagaže, vertę, reikėtų suderinti tokio apskaičiavimo nuostatas.

(14)

Elektronine forma pateikti importo dokumentai taip pat turėtų būti pripažįstami kaip suteikiantys teisę į atskaitą, jei jie atitinka tokius pačius reikalavimus, kaip ir popierine forma pateikti dokumentai.

(15)

Siekiant užtikrinti vienodą ūkio subjektų traktavimą, turėtų būti nustatyti investicinio aukso svoriai, kurie yra pripažįstami tauriųjų metalų rinkose, ir nustatyta bendra data, kurią bus nustatoma aukso monetų vertė.

(16)

Speciali schema Bendrijoje neįsisteigusiems apmokestinamiesiems asmenims, teikiantiems elektronines paslaugas neapmokestinamiesiems asmenims, įsisteigusiems arba turintiems nuolatinę gyvenamąją vietą Bendrijoje, taikoma esant tam tikroms sąlygoms. Kai minėtos sąlygos nebetenkinamos, turėtų būti aiškiai nurodytos dėl to kylančios pasekmės.

(17)

Įsigyjant prekes Bendrijoje, kitose valstybėse narėse sandoriui taikoma apmokestinimo pridėtinės vertės mokesčiu tvarka neturėtų įtakoti įsigijimo valstybės narės teisės apmokestinti įsigijimą.

(18)

Reikėtų nustatyti taisykles, kurios užtikrintų vienodą požiūrį į prekių tiekimą, kai tiekėjas viršija nuotolinės prekybos ribą, nustatytą prekių tiekimui į kitą valstybę narę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I SKYRIUS

DALYKAS

1 straipsnis

Šis reglamentas nustato Direktyvos 77/388/EEB 4, 6, 9, 11, 13, 15, 18, 26b, 26c, 28a ir 28b bei jos L priedo įgyvendinimo priemones.

II SKYRIUS

APMOKESTINAMIEJI ASMENYS IR APMOKESTINAMIEJI SANDORIAI

1 SKIRSNIS

(Direktyvos 77/388/EEB 4 straipsnis)

2 straipsnis

Pagal Reglamentą (EEB) Nr. 2137/85 įsteigta Europos ekonominių interesų grupė (EEIG), kuri tiekia prekes arba teikia paslaugas savo nariams arba trečiosioms šalims už atlygį, yra apmokestinamasis asmuo, kaip apibrėžta Direktyvos 77/388/EEB 4 straipsnio 1 dalyje.

2 SKIRSNIS

(Direktyvos 77/388/EEB 6 straipsnis)

3 straipsnis

1.   Pasirinkimo sandorio pardavimas, kai toks pardavimas laikomas sandoriu, kaip apibrėžta Direktyvos 77/388/EEB 13 straipsnio B dalies d punkto 5 papunktyje, laikomas paslaugų teikimu, kaip apibrėžta tos direktyvos 6 straipsnio 1 dalyje. Toks paslaugų teikimas yra atskiras nuo pagrindinių operacijų, su kuriomis tos paslaugos yra susijusios.

2.   Jei apmokestinamasis asmuo vien tik surenka skirtingas įrenginio dalis, kurias visas jam pateikia jo klientas, toks sandoris laikomas paslaugų teikimu, kaip apibrėžta Direktyvos 77/388/EEB 6 straipsnio 1 dalyje.

III SKYRIUS

APMOKESTINAMŲJŲ SANDORIŲ VIETA

1 SKIRSNIS

(Direktyvos 77/388/EEB 9 straipsnio 1 dalis)

4 straipsnis

Paslaugos, teikiamos organizuojant laidotuves, jei jos sudaro vieną paslaugą, priklauso Direktyvos 77/388/EEB 9 straipsnio 1 dalies taikymo sričiai.

2 SKIRSNIS

(Direktyvos 77/388/EEB 9 straipsnio 2 dalis)

5 straipsnis

Paslaugų teikimo, nurodyto šio reglamento 3 straipsnio 2 dalyje, vieta nustatoma pagal Direktyvos 77/388/EEB 9 straipsnio 2 dalies c punktą arba 28b straipsnio F dalį, išskyrus atvejus, kai surenkamos prekės tampa nekilnojamojo turto dalimi.

6 straipsnis

Tekstų vertimo paslaugai taikomas Direktyvos 77/388/EEB 9 straipsnio 2 dalies e punktas.

7 straipsnis

Kai trečiojoje šalyje įsisteigęs asmuo perleidžia Bendrijoje įsisteigusiems apmokestinamiesiems asmenims televizijos transliavimo teises rodyti futbolo rungtynes, tokiam sandoriui taikoma Direktyvos 77/388/EEB 9 straipsnio 2 dalies e punkto pirmoji įtrauka.

8 straipsnis

Paslaugų teikimui, susijusiam su prašymo grąžinti pridėtinės vertės mokestį pateikimu ar su pridėtinės vertės mokesčio sumų grąžinimu pagal Direktyvą 79/1072/EEB (3), taikoma Direktyvos 77/388/EEB 9 straipsnio 2 dalies e punkto trečioji įtrauka.

9 straipsnis

Tarpininkų teikiamos paslaugos, nurodytos Direktyvos 77/388/EEB 9 straipsnio 2 dalies e punkto septintojoje įtraukoje, taip pat apima tarpininkų, kurie veikia teikiamos paslaugos gavėjo vardu arba sąskaita, paslaugas ir paslaugas, kurias teikia tarpininkai, veikiantys teikiamos paslaugos teikėjo vardu arba sąskaita.

10 straipsnis

Priekabos, puspriekabės ir geležinkelio vagonai laikomi transporto rūšimis, kaip nurodyta Direktyvos 77/388/EEB 9 straipsnio 2 dalies e punkto aštuntojoje įtraukoje.

11 straipsnis

1.   Elektroninėmis priemonėmis teikiamos paslaugos, nurodytos Direktyvos 77/388/EEB 9 straipsnio 2 dalies e punkto dvyliktojoje įtraukoje ir Direktyvos 77/388/EEB L priede, apima paslaugas, kurios teikiamos internetu arba elektroniniu tinklu, dėl kurių pobūdžio jų teikimas yra iš esmės automatizuotas bei reikalauja minimalaus žmogaus įsikišimo ir kurių teikimas yra neįmanomas be informacinių technologijų panaudojimo.

2.   1 dalis taikoma visų pirma šioms paslaugoms, jei jos teikiamos internetu arba elektroniniu tinklu:

a)

skaitmeninių produktų tiekimui, įskaitant programinę įrangą ir jos dalinį keitimą arba atnaujinimą;

b)

paslaugoms, suteikiančioms ar palaikančioms vietą įmonei arba asmeniui elektroniniame tinkle, pavyzdžiui, tinklavietėje arba tinklalapyje;

c)

paslaugoms, automatiškai generuojamoms iš kompiuterio internetu arba elektroniniu tinklu, įvedus gavėjui konkrečius duomenis;

d)

teisės pateikti prekes arba paslaugas parduoti interneto svetainėje, veikiančioje kaip elektroninė prekyvietė, kurioje potencialūs pirkėjai siūlo kainas automatizuota tvarka ir kurioje suinteresuoti asmenys informuojami apie pardavimą elektroniniu paštu, automatiškai generuojamu iš kompiuterio, perleidimui už atlygį;

e)

informacijos interneto paslaugų paketams, kuriuose telekomunikacijos sudaro tik papildomą antraeilę dalį (pavyzdžiui, paketai, kurie apima ne vien tik prieigą prie interneto, bet ir kitus elementus, pavyzdžiui, turinio puslapius, suteikiančius prieigą prie žinių, orų prognozių arba pranešimų apie keliones; žaidimų aikšteles; svetainių prieglobą; prieigą prie internetinių diskusijų; ir t. t.);

f)

I priede išvardytoms paslaugoms.

12 straipsnis

Visų pirma šioms paslaugoms netaikoma Direktyvos 77/388/EEB 9 straipsnio 2 dalies e punkto dvyliktoji įtrauka:

1)

radijo ir televizijos transliavimo paslaugoms, nurodytoms Direktyvos 77/388/EEB 9 straipsnio 2 dalies e punkto vienuoliktojoje įtraukoje;

2)

telekomunikacijų paslaugoms, kaip apibrėžta Direktyvos 77/388/EEB 9 straipsnio 2 dalies e punkto dešimtojoje įtraukoje;

3)

toliau nurodytų prekių tiekimui ir paslaugų teikimui:

a)

prekių, kai užsakymas ir apdorojimas atliekamas elektroniniu būdu;

b)

pastoviosios atminties kompaktinių plokštelių, diskelių ir panašių materialių laikmenų;

c)

spausdintos medžiagos, pavyzdžiui, knygų, informacinių biuletenių, laikraščių arba žurnalų;

d)

kompaktinių plokštelių, garso kasečių;

e)

vaizdo kasečių, DVD;

f)

į pastoviosios atminties kompaktines plokšteles įrašytų žaidimų;

g)

specialistų, pavyzdžiui, teisininkų ir finansų konsultantų, konsultuojančių klientus elektroniniu paštu, paslaugų;

h)

mokymo paslaugų, kai dėstytojas kurso medžiagą persiunčia internetu arba elektroniniu tinklu, pavyzdžiui, nuotoliniu ryšiu;

i)

atjungties kompiuterinės įrangos fizinio remonto paslaugų;

j)

autonominio duomenų saugojimo paslaugų;

k)

reklamos paslaugų, pavyzdžiui, laikraščiuose, afišose arba televizijoje;

l)

informacijos telefonu paslaugų;

m)

mokymo paslaugų, kai mokymas vyksta tik susirašinėjimo būdu, pavyzdžiui, kursai paštu;

n)

įprastinių aukciono paslaugų, kurioms reikalingas tiesioginis žmogaus įsikišimas, nepriklausomai nuo to, kokiu būdu siūloma kaina;

o)

su vaizdu susijusių telefono paslaugų, kitaip vadinamų vaizdo telefono paslaugų;

p)

prieigos prie interneto ir visuotinio žiniatinklio;

q)

internetu teikiamų telefono paslaugų.

IV SKYRIUS

APMOKESTINAMOJI VERTĖ

(Direktyvos 77/388/EEB 11 straipsnis)

13 straipsnis

Kai prekių tiekėjas ar paslaugų teikėjas reikalauja, kad tuo atveju, jei atsiskaitoma kreditine arba debetine kortele, klientas dalį sumos sumokėtų jam arba kitai įmonei ir kai bendrai kliento mokėtinai kainai mokėjimo būdas įtakos neturi, ta suma taip pat sudaro prekių tiekimo arba paslaugų teikimo apmokestinamosios vertės dalį pagal Direktyvos 77/388/EEB 11 straipsnį.

V SKYRIUS

ATLEIDIMAS NUO MOKESČIO

1 SKIRSNIS

(Direktyvos 77/388/EEB 13 straipsnis)

14 straipsnis

Profesinio mokymo arba perkvalifikavimo paslaugos, teikiamos Direktyvos 77/388/EEB 13 straipsnio A dalies 1 punkto i papunktyje nustatytomis sąlygomis, apima mokymą, tiesiogiai susijusį su amatu arba profesija, taip pat mokymą, skirtą profesinėms žinioms įgyti arba atnaujinti. Profesinio mokymo arba perkvalifikavimo kurso trukmė neturi jokios įtakos šiam tikslui.

15 straipsnis

Direktyvos 77/388/EEB 13 straipsnio B dalies d punkto 4 papunktyje nurodytas neapmokestinimas PVM netaikomas platininėms monetoms.

2 SKIRSNIS

(Direktyvos 77/388/EEB 15 straipsnis)

16 straipsnis

Sąvoka „asmeniniam naudojimui skirta transporto priemonė“, minima Direktyvos 77/388/EEB 15 straipsnio 2 punkto pirmojoje pastraipoje, apima transporto priemones, kurias nekomerciniais tikslais naudoja asmenys, kiti nei fiziniai asmenys, pavyzdžiui, viešosios teisės subjektai, kaip apibrėžta tos direktyvos 4 straipsnio 5 dalyje, ir asociacijos.

17 straipsnis

Siekiant nustatyti, ar buvo viršyta riba, kurią pagal Direktyvos 77/388/EEB 15 straipsnio 2 punkto antros pastraipos trečiąją įtrauką nustatė valstybė narė, remiamasi sąskaitoje-faktūroje nurodyta verte. Kelių prekių bendrą vertę galima naudoti tik tais atvejais, jei minėtos prekės yra nurodytos toje pačioje sąskaitoje-faktūroje, kurią tas pats apmokestinamasis asmuo išrašė tam pačiam klientui.

VI SKYRIUS

ATSKAITA

(Direktyvos 77/388/EEB 18 straipsnis)

18 straipsnis

Jei importuojanti valstybė narė įdiegė elektroninę sistemą muitinės formalumams atlikti, Direktyvos 77/388/EEB 18 straipsnio 1 dalies b punkte nurodyta sąvoka „importo dokumentas“ apima tokių dokumentų elektronines versijas, jei galima patikrinti, kaip įgyvendinama teisė į atskaitą.

VII SKYRIUS

SPECIALIOS SCHEMOS

(Direktyvos 77/388/EEB 26b ir 26c straipsniai)

19 straipsnis

1.   Direktyvos 26b straipsnio A dalies pirmos pastraipos i punkte nurodyta sąvoka „svoriai, kurie pripažįstami tauriųjų metalų rinkose“, apima bent jau šio reglamento II priede išvardytus prekyboje naudojamus vienetus ir svorius.

2.   EB 26b straipsnio A dalies ii punkto trečiojoje pastraipoje nurodytą sąrašą, „kaina“ ir „atviros rinkos vertė“, nurodyta to punkto pirmos pastraipos ketvirtojoje įtraukoje, reiškia kainą ir atviros rinkos vertę kiekvienų metų balandžio 1 d. Jeigu balandžio 1 d. nėra ta diena, kurią šios vertės nustatomos, naudojamos po šitos dienos einančią dieną nustatytos vertės.

20 straipsnis

1.   Jeigu neįsisteigęs apmokestinamasis asmuo, kuris naudojasi specialia Direktyvos 77/388/EEB 26c straipsnio B dalyje nustatyta schema, per kalendorinių metų ketvirtį atitinka bent vieną iš 26c straipsnio B dalies 4 punkte nustatytų eliminavimo iš schemos kriterijų, registravimosi valstybė narė atima to neįsisteigusio apmokestinamojo asmens teisę naudotis specialia schema. Tokiais atvejais neįsisteigusiam apmokestinamajam asmeniui gali būti bet kada tą ketvirtį atimta teisė naudotis specialia schema.

Elektroninių paslaugų, suteiktų iki eliminavimo iš schemos, bet tą kalendorinį metų ketvirtį, kurį asmeniui nustojama taikyti speciali schema, atžvilgiu neįsisteigęs apmokestinamasis asmuo pagal Direktyvos 77/388/EEB 26c straipsnio B dalies 5 punktą pateikia deklaraciją už visą ketvirtį. Reikalavimas pateikti šią deklaraciją neturi jokios įtakos reikalavimui, jeigu toks yra, registruotis pagal įprastas taisykles valstybėje narėje.

2.   Registravimosi valstybė narė, kuri gauna didesnę, nei deklaracijoje, pateiktoje pagal Direktyvos 77/388/EEB 26c straipsnio B dalies 5 punktą, nurodytą sumą, permokėtą sumą tiesiogiai grąžina apmokestinamajam asmeniui.

Jeigu registravimosi valstybė narė gavo sumą pagal deklaraciją, kuri, kaip buvo nustatyta vėliau, buvo užpildyta neteisingai ir jeigu tą sumą minėta valstybė narė jau paskirstė vartojimo valstybėms narėms, tos valstybės narės tiesiogiai grąžina neįsisteigusiam apmokestinamajam asmeniui permokėtą sumą ir informuoja registravimosi valstybę narę apie būtinus patikslinimus.

3.   Deklaracijoje nurodytas mokestinis laikotarpis (ketvirtis), kaip apibrėžta Direktyvos 77/388/EEB 26c straipsnio B dalies 5 punkte, yra atskiras mokestinis laikotarpis.

Pateikus Direktyvos 77/388/EEB 26c straipsnio B dalies 5 punkte nurodytą deklaraciją, vėliau keisti joje pateiktus skaičius galima tik taisant tą deklaraciją, o ne tikslinant vėlesnę deklaraciją.

Pagal Direktyvos 77/388/EEB 26c straipsnio B dalies 7 punktą mokamos pridėtinės vertės mokesčio sumos yra konkrečios tos deklaracijos sumos. Visi vėlesni mokamų sumų pakeitimai gali būti atliekami tik darant nuorodą į tą deklaraciją ir negali būti priskirti kitai deklaracijai arba tikslinami vėliau pateikiamoje deklaracijoje.

4.   Pridėtinės vertės mokesčio deklaracijose naudojantis specialia schema, numatyta Direktyvos 77/388/EEB 26c straipsnio B dalyje, nurodytos sumos neapvalinamos iki kito artimiausio didesnės vertės arba iki artimiausio mažesnės vertės piniginio vieneto. Tiksli pridėtinės vertės mokesčio suma deklaruojama ir pervedama.

VIII SKYRIUS

PEREINAMOJO LAIKOTARPIO PRIEMONĖS

(Direktyvos 77/388/EEB 28a ir 28b straipsniai)

21 straipsnis

Įsigijus prekes Bendrijoje, kaip apibrėžta Direktyvos 77/388/EEB 28a straipsnyje, valstybė narė, į kurią buvo išsiųstos arba nugabentos prekės, naudojasi apmokestinimo teise neatsižvelgdama į apmokestinimo PVM tvarką, kuri sandoriui buvo taikoma valstybėje narėje, kurioje prasidėjo prekių išsiuntimas ar gabenimas.

Prekių tiekėjo prašymą koreguoti mokestį, kurį jis nurodė sąskaitoje-faktūroje ir apie kurį jis pranešė valstybei narei, kurioje prasidėjo prekių išsiuntimas ar gabenimas, minėta valstybė nagrinėja pagal savo nacionalines taisykles.

22 straipsnis

Jeigu kalendoriniais metais viršijama valstybės narės pagal Direktyvos 77/388/EEB 28b straipsnio B dalies 2 punktą taikoma riba, minėtos direktyvos 28b straipsnio B dalies nuostatos nekeičia prekių, kitų nei akcizais apmokestinamų produktų, tiekimų, įvykdytų tais pačiais kalendoriniais metais iki tol, kol buvo viršyta valstybės narės tais kalendoriniais metais taikoma riba, vietos, jeigu tiekėjas:

a)

nepasinaudojo pasirinkimo teise pagal minėtos direktyvos 28b straipsnio B dalies 3 punktą ir

b)

neviršijo ankstesniais kalendoriniais metais taikytos ribos.

Tačiau dėl Direktyvos 77/388/EEB 28b straipsnio B dalies pasikeičia šių tiekimų į valstybę narę, kurioje baigiasi prekių išsiuntimas ar gabenimas, vieta:

a)

tiekimo, dėl kurio einamaisiais kalendoriniais metais viršyta valstybės narės tiems kalendoriniams metams taikyta riba;

b)

visų vėlesnių tiekimų toje valstybėje narėje tais kalendoriniais metais;

c)

tiekimų toje valstybėje narėje kalendoriniais metais, einančiais po kalendorinių metų, kuriais įvyko a punkte minimas įvykis.

IX SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

23 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. liepos 1 d.

13 straipsnis taikomas nuo 2006 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Liuksemburge, 2005 m. spalio 17 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

M. BECKETT


(1)  OL L 145, 1977 6 13, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2004/66/EB (OL L 168, 2004 5 1, p. 35).

(2)  OL L 199, 1985 7 31, p. 1.

(3)  1979 m. gruodžio 6 d. Aštuntoji Tarybos direktyva Nr. 79/1072/EEB dėl valstybių narių apyvartos mokesčių įstatymų derinimo – Pridėtinės vertės mokesčio grąžinimo apmokestinamiesiems asmenims, kurie nėra įsisteigę šalies teritorijoje, tvarka (OL L 331, 1979 12 27, p. 11). Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2003 m. Stojimo aktu.


I PRIEDAS

Šio reglamento 11 straipsnis

1.

Direktyvos 77/388/EEB L priedo 1 skirsnis

a)

svetainių ir tinklalapių priegloba;

b)

automatizuota programų nuotolinė priežiūra internetu;

c)

nuotolinis sistemų administravimas;

d)

duomenų saugojimas internetiniu režimu, duomenis išsaugant ir parsisiunčiant elektroniniu būdu;

e)

reikiamos disko vietos suteikimas internetu.

2.

Direktyvos 77/388/EEB L priedo 2 skirsnis

a)

prieiga prie programinės įrangos, įskaitant pirkimų (apskaitos) programas, antivirusines programas ir jų atnaujinimo paketus, taip pat tokios programinės įrangos parsisiuntimas;

b)

programinė įranga, sauganti nuo nepageidaujamos internetinės reklamos;

c)

parsisiunčiamos valdomosios programos, tokios kaip programinė įranga, naudojama sukurti sąsają tarp kompiuterių ir periferinių įrenginių, pvz., spausdintuvų;

d)

automatizuotas interneto tinklapių filtrų diegimas internetu;

e)

automatizuotas apsauginių programų – vadinamųjų ugniasienių diegimas internetu.

3.

Direktyvos 77/388/EEB L priedo 3 skirsnis

a)

prieiga prie kompiuterio darbalaukio programų ir jų parsisiuntimas;

b)

prieiga prie nuotraukų, iliustracijų, ekrano užsklandų ir jų parsisiuntimas;

c)

knygų ir kitų elektroninių leidinių skaitmeninis turinys;

d)

internetinių laikraščių ir žurnalų prenumerata;

e)

darbo internete registracijos sistemos ir tinklapių lankomumo statistika;

f)

internetu skelbiamos žinios, eismo informacija ir orų prognozės;

g)

internetu pateikiama informacija, kurią automatiškai generuoja tam tikra programinė įranga pagal naudotojo įvedamus konkrečius duomenis, tokius kaip teisiniai ir finansiniai duomenys, taip pat nuolat atnaujinami vertybinių popierių biržos duomenys;

h)

aprūpinimas vieta reklamai, tokia kaip internetinės reklamos skydeliai ir skelbimai tinklapiuose ir interneto puslapiuose;

i)

paieškos programų ir interneto žinynų naudojimas.

4.

Direktyvos 77/388/EEB L priedo 4 skirsnis

a)

prieiga prie muzikinių kūrinių ir jų parsisiuntimas į kompiuterius ir mobiliuosius telefonus;

b)

prieiga prie muzikinių intarpų, fragmentų, mobiliųjų telefonų melodijų ar kitų garsų ir jų parsisiuntimas;

c)

prieiga prie filmų ir jų parsisiuntimas;

d)

muzikinių kūrinių parsisiuntimas į kompiuterius ir mobiliuosius telefonus;

e)

prieiga prie automatizuotų internetinių žaidimų, kurių veikimui būtinas internetas ar kitas panašus elektroninis tinklas, kuriame žaidėjai žaidžia nuotoliniu būdu.

5.

Direktyvos 77/388/EEB L priedo 5 skirsnis

a)

automatizuotas nuotolinis mokymas, kurio veikimui būtinas internetas ar panašus elektroninis tinklas ir kuriam reikia nedidelio žmogaus įsikišimo arba jo visai nereikia, įskaitant virtualias klases, išskyrus atvejus, kai internetas ar panašus elektroninis tinklas naudojami tik kaip mokytojo ir mokinio bendravimo priemonė;

b)

užduočių sąsiuviniai, kuriuos mokiniai pildo internetu, o atliktos užduotys įvertinamos automatiškai, be žmogaus įsikišimo.


II PRIEDAS

Šio reglamento 19 straipsnis

Vienetas

Prekiaujami svoriai

Kg

12,5/1

Gramas

500/250/100/50/20/10/5/2,5/2

Uncija (1 uncija = 31,1035 g)

100/10/5/1/1/2/1/4

Taelis (1 taelis = 1,193 uncijos) (1)

10/5/1

Tola (10 tolų = 3,75 uncijos) (2)

10


(1)  Taelis = tradicinis kiniškas svorio matavimo vienetas. Nominali Honkongo taelio luito praba yra 990, tačiau Taivane 5 ir 10 taelio luitai gali turėti 999,9 prabą.

(2)  Tola = tradicinis indiškas aukso svorio matavimo vienetas. Labiausiai paplitęs luito dydis yra 10 tolų, 999 praba.


29.10.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 288/10


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1778/2005

2005 m. spalio 28 d.

nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1994 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 3223/94 dėl vaisių ir daržovių importo taisyklių (1), ypač į jo 4 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Vadovaujantis Urugvajaus raundo daugiašalių prekybos derybų rezultatais Reglamentas (EB) Nr. 3223/94 numato kriterijus, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo vertes iš trečiųjų šalių importuojamiems jo priede išvardintiems produktams ir laikotarpiams.

(2)

Laikantis aukščiau nurodytų kriterijų, standartinės importo vertės turi būti nustatytos tokios, kaip nurodyta šio reglamento priede,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 3223/94 4 straipsnyje nurodytos standartinės importo vertės nustatomos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. spalio 29 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. spalio 28 d.

Komisijos vardu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalinis direktorius žemės ūkio ir kaimo plėtros reikalams


(1)  OL L 337, 1994 12 24, p. 66. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 386/2005 (OL L 62, 2005 3 9, p. 3).


PRIEDAS

prie 2005 m. spalio 28 d. Komisijos reglamento, nustatančio kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

052

60,6

096

33,2

204

39,1

999

44,3

0707 00 05

052

108,7

999

108,7

0709 90 70

052

107,0

204

43,6

999

75,3

0805 50 10

052

77,8

388

59,6

524

66,9

528

56,2

999

65,1

0806 10 10

052

97,2

400

190,1

508

241,7

512

92,7

999

155,4

0808 10 80

052

57,2

388

83,8

400

98,2

404

120,6

512

69,8

720

51,9

800

192,5

804

67,2

999

92,7

0808 20 50

052

99,8

720

84,1

999

92,0


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 750/2005 (OL L 126, 2005 5 19, p. 12). Kodas „999“ žymi „kitą kilmę“.


29.10.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 288/12


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1779/2005

2005 m. spalio 27 d.

uždraudžiantis su Danijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti bretlingius ICES IIIa zonose

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2002 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2371/2002 dėl žuvų išteklių apsaugos ir tausojančio naudojimo pagal Bendrąją žuvininkystės politiką (1), ypač į jo 26 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į 1993 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2847/93, nustatantį bendros žuvininkystės politikos kontrolės sistemą (2), ypač į jo 21 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 27/2005, nustatančiame 2005 m. tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių bendrąsias žvejybos galimybes ir susijusias sąlygas, taikomas Bendrijos vandenyse ir Bendrijos laivams vandenyse, kuriuose privaloma nustatyti sugavimo apribojimus (3), nustatomos kvotos 2005 m.

(2)

Pagal Komisijai pateiktą informaciją šio reglamento priede nurodytų išteklių kiekis, sugautas laivais, kurie plaukioja su tame priede nurodytos valstybės narės vėliava arba kurie yra joje registruoti, jau išnaudojo 2005 m. suteiktą kvotą.

(3)

Todėl yra būtina uždrausti šių išteklių žvejybą, laikymą laivuose, perkrovimą ir iškrovimą,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Kvotos išnaudojimas

Šio reglamento priede nurodytai valstybei narei skirta tame priede nurodytų išteklių žvejybos kvota 2005 m. laikoma išnaudota nuo jame nurodytos datos.

2 straipsnis

Draudimas

Nuo šio reglamento priede nurodytos datos laivams, kurie plaukioja su tame priede nurodytos valstybės narės vėliava arba kurie yra joje registruoti, yra uždraudžiama gaudyti tame priede nurodytus išteklius. Yra draudžiama nurodytuose laivuose laikyti, perkrauti arba iškrauti tokių laivų po nurodytos datos sužvejotus minėtus išteklius.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. spalio 27 d.

Komisijos vardu

Jörgen HOLMQUIST

Žuvininkystės ir jūrinių reikalų generalinis direktorius


(1)  OL L 358, 2002 12 31, p. 59.

(2)  OL L 261, 1993 10 20, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 768/2005 (OL L 128, 2005 5 21, p. 1).

(3)  OL L 12, 2005 1 14, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1300/2005 (OL L 207, 2005 8 10, p. 1).


PRIEDAS

Valstybė narė

Danija

Ištekliai

SPR/03A.

Rūšys

Bretlingis (Sprattus sprattus)

Zona

IIIa

Data

2005 m. spalio 9 d.


29.10.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 288/14


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1780/2005

2005 m. spalio 27 d.

uždraudžiantis su Prancūzijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti juodąsias kardžuves ICES VIII, IX, X zonose (Bendrijos ir tarptautiniuose vandenyse)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2002 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2371/2002 dėl žuvų išteklių apsaugos ir tausojančio naudojimo pagal Bendrąją žuvininkystės politiką (1), ypač į jo 26 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į 1993 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2847/93, nustatantį bendros žuvininkystės politikos kontrolės sistemą (2), ypač į jo 21 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 2270/2004, nustatančiame Bendrijos žvejybos laivams tam tikrų giliavandenių žuvų išteklių žvejybos galimybes 2005 ir 2006 metais vandenyse, kuriuose privaloma taikyti žvejybos apribojimus (3), nustatytos kvotos 2005 m. ir 2006 m.

(2)

Pagal Komisijai pateiktą informaciją, gaudydami šio reglamento priede nurodytos rūšies žuvis, laivai, kurie plaukioja su tame priede nurodytos valstybės narės vėliava arba yra joje registruoti, išnaudojo 2005 m. suteiktą kvotą.

(3)

Todėl yra būtina uždrausti žvejoti, laikyti laivuose, perkrauti ir iškrauti šios rūšies žuvis,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Kvotos išnaudojimas

Šio reglamento priede nurodytai valstybei narei skirta tame priede nurodytų išteklių žvejybos kvota 2005 m. laikoma išnaudota nuo tame priede nurodytos datos.

2 straipsnis

Draudimas

Nuo šio reglamento priede nurodytos datos laivams, kurie plaukioja su tame priede nurodytos valstybės narės vėliava arba yra joje registruoti, yra uždraudžiama gaudyti tame priede nurodytos rūšies žuvis. Yra draudžiama nurodytuose laivuose laikyti, perkrauti arba iškrauti tokių laivų po nurodytos datos sužvejotus nurodytus išteklius.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. spalio 27 d.

Komisijos vardu

Jörgen HOLMQUIST

Žuvininkystės ir jūrinių reikalų generalinis direktorius


(1)  OL L 358, 2002 12 31, p. 59.

(2)  OL L 261, 1993 10 20, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 768/2005 (OL L 128, 2005 5 21, p. 1).

(3)  OL L 396, 2004 12 22, p. 4. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 860/2005 (OL L 144, 2005 6 8, p. 1).


PRIEDAS

Valstybė narė

Prancūzija

Ištekliai

BSF/8910-

Rūšys

Juodoji kardžuvė (Aphanopus carbo)

Zona

VIII, IX, X (Bendrijos ir tarptautiniai vandenys)

Data

2005 m. spalio 19 d.


29.10.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 288/16


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1781/2005

2005 m. spalio 27 d.

uždraudžiantis su Lenkijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti Atlanto silkes ICES I, II zonose

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2002 m. gruodžio 20 d. Reglamentą (EB) Nr. 2371/2002 dėl žuvų išteklių apsaugos ir tausojančio naudojimo pagal Bendrąją žuvininkystės politiką (1), ypač į jo 26 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į 1993 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2847/93, nustatantį bendros žuvininkystės politikos kontrolės sistemą (2), ypač į jo 21 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 27/2005, nustatančiame 2005 m. tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių bendrąsias žvejybos galimybes ir susijusias sąlygas, taikomas Bendrijos vandenyse ir Bendrijos laivams vandenyse, kuriuose privaloma nustatyti sugavimo apribojimus (3), nustatytos kvotos 2005 m.

(2)

Pagal Komisijai pateiktą informaciją, gaudydami šio reglamento priede nurodytus išteklius, laivai, kurie plaukioja su tame priede nurodytos valstybės narės vėliava arba yra joje registruoti, išnaudojo 2005 m. suteiktą kvotą.

(3)

Todėl yra būtina uždrausti žvejoti, laikyti laivuose, perkrauti ir iškrauti šių išteklių žuvis,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Kvotos išnaudojimas

Šio reglamento priede nurodytai valstybei narei skirta tame priede nurodytų išteklių žvejybos kvota 2005 m. laikoma išnaudota nuo tame priede nurodytos datos.

2 straipsnis

Draudimas

Nuo šio reglamento priede nurodytos datos laivams, kurie plaukioja su tame priede nurodytos valstybės narės vėliava arba yra joje registruoti, yra uždraudžiama gaudyti tame priede nurodytus išteklius. Po tos datos yra draudžiama nurodytuose laivuose laikyti, perkrauti arba iškrauti šių išteklių žuvis.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. spalio 27 d.

Komisijos vardu

Jörgen HOLMQUIST

Žuvininkystės ir jūrinių reikalų generalinis direktorius


(1)  OL L 358, 2002 12 31, p. 59.

(2)  OL L 261, 1993 10 20, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 768/2005 (OL L 128, 2005 5 21, p. 1).

(3)  OL L 12, 2005 1 14, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1300/2005 (OL L 207, 2005 8 10, p. 1).


PRIEDAS

Valstybė narė

Lenkija

Ištekliai

HER/1/2.

Rūšys

Atlanto silkė (Clupea harengus)

Zona

I, II (EB ir tarptautiniai vandenys)

Data

2005 m. spalio 14 d.


29.10.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 288/18


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1782/2005

2005 m. spalio 28 d.

nustatantis mažiausias sviesto pardavimo kainas 173-iame konkurso ture, vykdomame pagal Reglamente (EB) Nr. 2571/97 numatyto nuolatinio kvietimo dalyvauti konkurse nuostatas

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1255/1999 dėl bendro pieno ir pieno produktų rinkos organizavimo (1), ypač į jo 10 straipsnį,

kadangi:

(1)

Pagal 1997 m. gruodžio 15 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 2571/97 dėl sviesto pardavimo sumažintomis kainomis ir dėl pagalbos suteikimo už konditerijos gaminių, ledų ir kitų maisto produktų gamyboje naudojamą grietinėlę, sviestą ir koncentruotą sviestą (2), nuostatas intervencinės agentūros parduoda tam tikrus savo saugomo intervencinio sviesto kiekius konkurso tvarka ir teikia pagalbą už grietinėlę, sviestą ir koncentruotą sviestą. Minėto reglamento 18 straipsnyje numatyta, kad, atsižvelgiant į paraiškas dalyvauti konkurse, gautas kiekviename konkurso ture, yra nustatoma mažiausia sviesto, kuriam taikomos intervencinės priemonės, pardavimo kaina ir didžiausia pagalba už grietinėlę, sviestą ar koncentruotą sviestą ir kad tokiu būdu nustatyta kaina bei pagalba gali keistis priklausomai nuo numatomo panaudojimo, riebalų kiekio svieste ir pridėjimo tvarkos, ir kad intervencinė agentūra gali nuspręsti neskirti konkurso laimėtojo. Todėl turėtų būti nustatyti perdirbimo užstato dydis arba dydžiai.

(2)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Pieno ir pieno produktų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

173-iame konkurso ture, vykdomame pagal Reglamente (EB) Nr. 2571/97 numatyto nuolatinio kvietimo dalyvauti konkurse nuostatas, mažiausios sviesto, kuriam taikomos intervencinės priemonės, pardavimo kainos ir perdirbimo užstatų dydžiai nustatomi tokie, kokie nurodyti priedo lentelėje.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. spalio 29 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. spalio 28 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 160, 1999 6 26, p. 48. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 186/2004 (OL L 29, 2004 2 3, p. 6).

(2)  OL L 350, 1997 12 20, p. 3. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2250/2004 (OL L 381, 2004 12 28, p. 25).


PRIEDAS

prie 2005 m. spalio 28 d. Komisijos reglamento, nustatančio mažiausias sviesto pardavimo kainas 173-iame konkurso ture, vykdomame pagal Reglamente (EB) Nr. 2571/97 numatyto nuolatinio kvietimo dalyvauti konkurse nuostatas

(EUR/100 kg)

Formulės

A

B

Pridėjimo būdai

Su atsekamosiomis medžiagomis

Be atsekamųjų medžiagų

Su atsekamosiomis medžiagomis

Be atsekamųjų medžiagų

Mažiausia pardavimo kaina

Sviestas ≥ 82 %

Be tolesnio perdirbimo

206

210

Koncentruotas

204,1

Perdirbimo užstatas

Be tolesnio perdirbimo

79

79

Koncentruotas

79


29.10.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 288/20


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1783/2005

2005 m. spalio 28 d.

nustatantis didžiausias pagalbos už grietinėlę, sviestą ir koncentruotą sviestą sumas 173-iame konkurso ture, vykdomame pagal Reglamente (EB) Nr. 2571/97 numatyto nuolatinio kvietimo dalyvauti konkurse nuostatas

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1255/1999 dėl bendro pieno ir pieno produktų rinkos organizavimo (1), ypač į jo 10 straipsnį,

kadangi:

(1)

Pagal 1997 m. gruodžio 15 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 2571/97 dėl sviesto pardavimo sumažintomis kainomis ir dėl pagalbos suteikimo už konditerijos gaminių, ledų ir kitų maisto produktų gamyboje naudojamą grietinėlę, sviestą ir koncentruotą sviestą (2), nuostatas intervencinės agentūros parduoda tam tikrus jų saugomo intervencinio sviesto kiekius konkurso tvarka ir teikia pagalbą už grietinėlę, sviestą ir koncentruotą sviestą. Minėto reglamento 18 straipsnyje numatyta, kad atsižvelgiant į kiekviename konkurso ture pateiktas konkurso paraiškas yra nustatoma mažiausia sviesto, kuriam taikomos intervencinės priemonės, pardavimo kaina ir didžiausia pagalba už grietinėlę, sviestą ar koncentruotą sviestą ir kad tokiu būdu nustatyta kaina ir pagalba gali keistis priklausomai nuo numatomo panaudojimo, riebalų kiekio svieste ir pridėjimo tvarkos, ir kad intervencinė agentūra gali nuspręsti neskirti konkurso laimėtojo. Todėl turėtų būti nustatyti perdirbimo užstato dydis arba dydžiai.

(2)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Pieno ir pieno produktų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

173-iame konkurso ture, vykdomame pagal Reglamente (EB) Nr. 2571/97 numatyto nuolatinio kvietimo dalyvauti konkurse nuostatas, didžiausios pagalbų sumos ir perdirbimo užstatų dydžiai nustatomi tokie, kokie nurodyti priedo lentelėje.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. spalio 29 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. spalio 28 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 160, 1999 6 26, p. 48. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 186/2004 (OL L 29, 2004 2 3, p. 6).

(2)  OL L 350, 1997 12 20, p. 3. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2250/2004 (OL L 381, 2004 12 28, p. 25).


PRIEDAS

prie 2005 m. spalio 28 d. Komisijos reglamento, nustatančio didžiausias pagalbos už grietinėlę, sviestą ir koncentruotą sviestą sumas 173-iame konkurso ture, vykdomame pagal Reglamente (EB) Nr. 2571/97 numatyto nuolatinio kvietimo dalyvauti konkurse nuostatas

(EUR/100 kg)

Formulės

A

B

Pridėjimo būdai

Su atsekamosiomis medžiagomis

Be atsekamųjų medžiagų

Su atsekamosiomis medžiagomis

Be atsekamųjų medžiagų

Didžiausias pagalbos dydis

Sviestas ≥ 82 %

39

35

35

Sviestas < 82 %

37

34,1

Koncentruotas sviestas

46,5

42,6

46,5

42

Grietinėlė

19

15

Perdirbimo užstatas

Sviestas

43

Koncentruotas sviestas

51

51

Grietinėlė

21


29.10.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 288/22


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1784/2005

2005 m. spalio 28 d.

nustatantis didžiausią pagalbos už koncentruotą sviestą dydį 345-ame konkurso ture, vykdomame Reglamente (EEB) Nr. 429/90 numatyto konkurso tvarka

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1255/1999 dėl bendro pieno ir pieno produktų rinkos organizavimo (1), ypač į jo 10 straipsnį,

kadangi:

(1)

Pagal 1990 m. vasario 20 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 429/90 dėl pagalbos už Bendrijoje tiesiogiai vartoti skirtą koncentruotą sviestą suteikimo konkurso tvarka (2), nuostatas intervencinės agentūros vykdo nuolatinį konkursą dėl pagalbos už koncentruotą sviestą. To reglamento 6 straipsnyje numatyta, kad atsižvelgiant į kiekvienam konkurso turui pateiktus pasiūlymus nustatoma didžiausia pagalbos už koncentruotą sviestą, turintį ne mažiau kaip 96 % riebalų, suma, arba nusprendžiama neskirti konkurso laimėtojo. Dėl to turėtų būti nustatytas sunaudojimą garantuojančio užstato dydis.

(2)

Atsižvelgiant į gautus pasiūlymus reikėtų nustatyti toliau nurodomą didžiausią pagalbos sumą ir atitinkamai nustatyti sunaudojimą garantuojančio užstato dydį.

(3)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Pieno ir pieno produktų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

345-ame konkurso ture, vykdomame pagal Reglamente (EEB) Nr. 429/90 numatyto nuolatinio konkurso nuostatas, didžiausia pagalbos suma ir sunaudojimą garantuojautis užstatas yra:

didžiausia pagalbos suma:

45,5 EUR/100 kg,

sunaudojimą garantuojautis užstatas:

50 EUR/100 kg.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. spalio 29 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. spalio 28 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 160, 1999 6 26, p. 48. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 186/2004 (OL L 29, 2004 2 3, p. 6).

(2)  OL L 45, 1990 2 21, p. 8. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2250/2004 (OL L 381, 2004 12 28, p. 25).


29.10.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 288/23


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1785/2005

2005 m. spalio 28 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 1609/88 dėl numatomo galutinio termino priimant į saugyklą sviestą, parduodamą pagal Reglamentų (EEB) Nr. 3143/85 ir (EB) Nr. 2571/97 nuostatas

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1255/1999 dėl bendro pieno ir pieno produktų rinkos organizavimo (1), ypač į jo 10 straipsnį,

kadangi:

(1)

1997 m. gruodžio 15 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 2571/97 dėl sviesto pardavimo sumažintomis kainomis ir dėl pagalbos suteikimo konditerijos gaminių, ledų ir kitų maisto produktų gamyboje naudojamai grietinėlei, sviestui ir koncentruotam sviestui (2), 1 straipsnyje numatyta, kad parduodamas sviestas yra sandėliuojamas iki nustatomos datos.

(2)

Atsižvelgiant į sviesto rinkos tendencijas ir sandėliuose saugomą jo kiekį, reikėtų pakeisti Komisijos reglamento (EEB) Nr. 1609/88 (3), 1 straipsnyje nurodytą datą, taikytiną Reglamente (EB) Nr. 2571/97 numatytam sviestui.

(3)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Pieno ir pieno produktų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EEB) Nr. 1609/88 1 straipsnio antra pastraipa keičiama taip:

„Reglamento (EB) Nr. 2571/97 1 straipsnio 1 dalies a punkte numatytas sviestas turi būti priimtas į saugyklą iki 2004 m. sausio 1 d.“.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. spalio 28 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 160, 1999 6 26, p. 48. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2003 m. Stojimo aktu.

(2)  OL L 350, 1997 12 20, p. 3. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2250/2004 (OL L 381, 2004 12 28, p. 25).

(3)  OL L 143, 1988 6 10, p. 23. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1931/2004 (OL L 333, 2004 11 9, p. 3).


29.10.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 288/24


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1786/2005

2005 m. spalio 28 d.

dėl konkurso 92-to turo, vykdomo pagal Reglamente (EB) Nr. 2799/1999 numatyto nuolatinio konkurso nuostatas

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1255/1999 dėl bendro pieno ir pieno produktų rinkos organizavimo (1), ypač į jo 10 straipsnį,

kadangi:

(1)

Pagal 1999 m. gruodžio 17 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 2799/1999, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1255/1999 taikymo taisykles, susijusias su pagalbos už pašarams skirtą nugriebtą pieną ir nugriebto pieno miltelius suteikimu ir šių nugriebto pieno miltelių pardavimu (2), 26 straipsnį intervencinės agentūros parduoda tam tikrus savo saugomų nugriebto pieno miltelių kiekius nuolatinio konkurso tvarka.

(2)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 2799/1999 30 straipsnį, remiantis kiekvieno konkretaus turo paraiškomis, yra nustatoma minimali nugriebto pieno miltelių pardavimo kaina arba nusprendžiama neskirti konkurso laimėtojo.

(3)

Išnagrinėjus gautus pasiūlymus, reikėtų neskirti konkurso laimėtojo.

(4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Pieno ir pieno produktų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Pagal Reglamento (EB) Nr. 2799/1999 nuostatas vykdomame 92-ame konkurso ture, kurio galutinis paraiškų pateikimo terminas baigėsi 2005 m. spalio 25 d., laimėtojas nėra skiriamas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. spalio 29 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. spalio 28 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 160, 1999 6 26, p. 48. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 186/2004 (OL L 29, 2004 2 3, p. 6).

(2)  OL L 340, 1999 12 31, p. 3. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2250/2004 (OL L 381, 2004 12 28, p. 25).


29.10.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 288/25


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1787/2005

2005 m. spalio 28 d.

nustatantis minimalią sviesto pardavimo kainą 29-am individualiam kvietimui dalyvauti konkurse, teikiamam pagal Reglamente (EB) Nr. 2771/1999 minimą nuolatinį kvietimą dalyvauti konkurse

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1255/1999 dėl bendro pieno ir pieno produktų rinkos organizavimo (1), ypač į jo 10 straipsnio c dalį,

kadangi:

(1)

Pagal 1999 m. gruodžio 16 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 2771/1999, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1255/1999 taikymo taisykles dėl intervencijos sviesto ir grietinėlės rinkoje (2), 21 straipsnį, intervencinės agentūros paskelbė parduodančios tam tikrus savo turimų sviesto ir grietinėlės atsargų kiekius nuolatinio kvietimo dalyvauti konkurse tvarka.

(2)

Atsižvelgiant į pasiūlymus, gautus atsakant į kiekvieną individualų kvietimą dalyvauti konkurse, nustatoma minimali pardavimo kaina arba nutariama neskirti sutarties vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 2771/1999 24a straipsnyje numatyta tvarka.

(3)

Atsižvelgiant į gautus pasiūlymus, reikia nustatyti minimalią pardavimo kainą.

(4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Pieno ir pieno produktų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Pagal Reglamentą (EB) Nr. 2771/1999, kuriame numatytas paraiškų pateikimo terminas baigėsi 2005 m. spalio 25 d., 29-am individualiam kvietimui dalyvauti konkurse nustatoma minimali 261,00 EUR/100 kg sviesto pardavimo kaina.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. spalio 29 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. spalio 28 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 160, 1999 6 26, p. 48. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 186/2004 (OL L 29, 2004 2 3, p. 6).

(2)  OL L 333, 1999 12 24, p. 11. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2250/2004 (OL L 381, 2004 12 28, p. 25).


29.10.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 288/26


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1788/2005

2005 m. spalio 28 d.

nustatantis minimalią nugriebto pieno miltelių pardavimo kainą 28-am individualiam kvietimui dalyvauti konkurse, teikiamam pagal Reglamente (EB) Nr. 214/2001 minimą nuolatinį kvietimą dalyvauti konkurse

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1255/1999 dėl bendro pieno ir pieno produktų rinkos organizavimo (1), ypač į jo 10 straipsnio c dalį,

kadangi:

(1)

Pagal 2001 m. sausio 12 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 214/2001, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1255/1999 taikymo taisykles dėl intervencijos nugriebto pieno miltelių rinkoje (2), 21 straipsnį intervencinės agentūros paskelbė parduodančios savo turimų nugriebto pieno miltelių atsargų nuolatinio kvietimo dalyvauti konkurse tvarka.

(2)

Atsižvelgiant į pasiūlymus, gautus atsakant į kiekvieną individualų kvietimą dalyvauti konkurse, nustatoma minimali pardavimo kaina arba nutariama neskirti sutarties vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 214/2001 24a straipsnyje numatyta tvarka.

(3)

Atsižvelgiant į gautus pasiūlymus, reikia nustatyti minimalią pardavimo kainą.

(4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Pieno ir pieno produktų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Pagal Reglamentą (EB) Nr. 214/2001, kuriame numatytas paraiškų pateikimo terminas baigėsi 2005 m. spalio 25 d., 28-am individualiam kvietimui dalyvauti konkurse nustatoma minimali 186,00 EUR/100 kg nugriebto pieno miltelių pardavimo kaina.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. spalio 29 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. spalio 28 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 160, 1999 6 26, p. 48. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 186/2004 (OL L 29, 2004 2 3, p. 6).

(2)  OL L 37, 2001 2 7, p. 100. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2250/2004 (OL L 381, 2004 12 28, p. 25).


29.10.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 288/27


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1789/2005

2005 m. spalio 28 d.

nustatantis gamybos grąžinamąją išmoką už chemijos pramonėje naudojamą baltąjį cukrų nuo 2005 m. lapkričio 1 iki 30 d.

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2001 m. birželio 19 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1260/2001 dėl bendro cukraus sektoriaus rinkų organizavimo (1), ypač į jo 7 straipsnio 5 dalies penktą įtrauką,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1260/2001 7 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad susiklosčius vienai iš Sutarties 23 straipsnio 2 dalyje numatytų aplinkybių, gali būti nuspręsta skirti gamybos grąžinamąsias išmokas už to reglamento 1 straipsnio 1 dalies a ir f punktuose nurodytus produktus, 1 straipsnio 1 dalies d punkte nurodytus sirupus bei chemiškai gryną fruktozę (levuliozę), kaip tarpinį produktą, klasifikuojamą KN kodu 1702 50 00, naudojamus gaminant tam tikrus chemijos pramonės produktus,

(2)

2001 m. birželio 27 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 1265/2001, nustatančiame išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1260/2001 nuostatų dėl tam tikrų chemijos pramonėje naudojamų cukraus produktų, gamybos grąžinamųjų išmokų mokėjimo taikymo taisykles (2), numatyta, kad šių grąžinamųjų išmokų dydis nustatomas pagal baltajam cukrui nustatytą grąžinamąją išmoką,

(3)

Reglamento (EB) Nr. 1265/2001 9 straipsnyje numatyta, kad gamybos grąžinamoji išmoka už baltąjį cukrų nustatoma kas mėnesį skaičiuojant nuo pirmos kiekvieno mėnesio dienos,

(4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Cukraus vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Nuo 2005 m. lapkričio 1 iki 30 d. Reglamento (EB) Nr. 1265/2001 4 straipsnyje numatyta gamybos grąžinamoji išmoka už baltąjį cukrų yra nustatoma 33,715 EUR/100 kg neto dydžio.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. lapkričio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. spalio 28 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 178, 2001 6 30, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 39/2004 (OL L 6, 2004 1 10, p. 16).

(2)  OL L 178, 2001 6 30, p. 63.


29.10.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 288/28


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1790/2005

2005 m. spalio 28 d.

nustatantis grąžinamajai išmokai už grūdus taikomą tikslinamąją sumą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1), ir ypač į jo 15 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 14 straipsnio 2 dalies nuostatomis, paraiškos licencijai gauti registracijos dieną taikoma grūdų eksporto grąžinamoji išmoka turi būti, pateikus prašymą, taikoma eksportui, įvykdytinam licencijos galiojimo laikotarpiu. Tokiu atveju grąžinamajai išmokai gali būti taikoma tikslinamoji suma.

(2)

1995 d. birželio 29 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 1501/95, nustatančiame kai kurias išsamias Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1766/92 taikymo taisykles dėl eksporto grąžinamųjų išmokų už grūdus skyrimo ir priemonių, taikytinų esant trikdymams grūdų rinkoje (2), leidžiama nustatyti tikslinamąją sumą už produktus, nurodytus Reglamento (EEB) Nr. 1766/92 1 straipsnio 1 dalies c punkte (3). Ši tikslinamoji suma turi būti apskaičiuota, atsižvelgiant į Reglamento (EB) Nr. 1501/95 1 straipsnyje išvardytus kriterijus.

(3)

Dėl padėties pasaulinėje rinkoje ir konkrečių kai kurių rinkų reikalavimų gali prireikti, atsižvelgiant į paskirtį, nustatyti diferencijuotą tikslinamąją sumą.

(4)

Tikslinamoji suma turi būti nustatyta tuo pačiu metu ir ta pačia tvarka kaip ir grąžinamoji išmoka. Tarp dviejų nustatymo datų ji gali būti iš dalies pakeista.

(5)

Iš anksčiau nurodytų nuostatų daroma išvada, kad turi būti nustatyta priede nurodyto dydžio tikslinamoji suma.

(6)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Grūdų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Iš anksto nustatomoms grąžinamosioms išmokoms už produktų, nurodytų Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 1 straipsnio 1 dalies a, b ir c punktuose, išskyrus salyklą, eksportą taikoma tikslinamoji suma yra nustatyta priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. lapkričio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. spalio 28 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 78. Reglamentas su pakeitimas, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1154/2005 (OL L 187, 2005 7 19, p. 11).

(2)  OL L 147, 1995 6 30, p. 7. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 777/2004 (OL L 123, 2004 4 27, p. 50).

(3)  OL L 181, 1992 7 1, p. 21. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1104/2003 (OL L 158, 2003 6 27, p. 1).


PRIEDAS

prie 2005 m. spalio 28 d. Komisijos reglamento, nustatančio tikslinamąją sumą, taikomą grąžinamajai išmokai už grūdus

(EUR/t)

Produktų kodas

Paskirtis

Dabartinis

11

1-as laikotarpis

12

2-as laikotarpis

1

3-as laikotarpis

2

4-as laikotarpis

3

5-as laikotarpis

4

6-as laikotarpis

5

1001 10 00 9200

1001 10 00 9400

A00

0

0

0

0

0

1001 90 91 9000

1001 90 99 9000

C01

0

– 0,46

– 0,92

– 1,38

– 1,84

1002 00 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1003 00 10 9000

1003 00 90 9000

C02

0

– 0,46

– 0,92

– 1,38

– 1,84

1004 00 00 9200

1004 00 00 9400

C03

0

– 0,46

– 0,92

– 1,38

– 1,84

1005 10 90 9000

1005 90 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1007 00 90 9000

1008 20 00 9000

1101 00 11 9000

1101 00 15 9100

C01

0

– 0,63

– 1,26

– 1,89

– 2,52

1101 00 15 9130

C01

0

– 0,59

– 1,18

– 1,77

– 2,36

1101 00 15 9150

C01

0

– 0,54

– 1,09

– 1,63

– 2,17

1101 00 15 9170

C01

0

– 0,50

– 1,00

– 1,50

– 2,00

1101 00 15 9180

C01

0

– 0,47

– 0,94

– 1,41

– 1,88

1101 00 15 9190

1101 00 90 9000

1102 10 00 9500

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9700

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9900

1103 11 10 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9400

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9900

1103 11 90 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 90 9800

NB: Produktų kodai ir „A“ serijos paskirčių kodai nustatyti Komisijos reglamente (EEB) Nr. 3846/87 (OL L 366, 1987 12 24, p. 1) su pakeitimais.

Paskirčių skaitmeniniai kodai yra nustatyti Reglamente (EB) Nr. 2081/2003 (OL L 313, 2003 11 28, p. 11).

C01

:

Visos trečiosios šalys, išskyrus Albaniją, Bulgariją, Rumuniją, Kroatiją, Bosniją ir Hercegoviną, Serbiją ir Juodkalniją, Buvusiąją Jugoslavijos Respubliką Makedoniją, Lichtenšteiną ir Šveicariją.

C02

:

Alžyras, Saudo Arabija, Bahreinas, Egiptas, Jungtiniai Arabų Emyratai, Iranas, Irakas, Izraelis, Jordanija, Kuveitas, Libanas, Libija, Marokas, Mauritanija, Omanas, Kataras, Sirija, Tunisas ir Jemenas.

C03

:

Visos trečiosios šalys, išskyrus Bulgariją, Norvegiją, Rumuniją, Šveicariją ir Lichtenšteiną.


29.10.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 288/30


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1791/2005

2005 m. spalio 28 d.

dėl salyklo eksportui taikomų grąžinamųjų išmokų nustatymo

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1), ir ypač į jo 13 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 13 straipsnio nuostatas skirtumas tarp to reglamento 1 straipsnyje išvardytų produktų biržos kainų ar kitų pasaulinės rinkos kainų ir tų produktų kainų Bendrijoje gali būti padengiamas eksporto grąžinamosiomis išmokomis.

(2)

Grąžinamosios išmokos turi būti nustatytos, atsižvelgiant į kriterijus, išvardytus 1995 m. birželio 29 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1501/95, nustatančio kai kurias išsamias Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1766/92 taikymo taisykles dėl eksporto grąžinamųjų išmokų skyrimo už grūdus ir priemonių, kurių reikia imtis esant grūdų rinkos trikdymams (2), 1 straipsnyje.

(3)

Salyklui taikomos grąžinamosios išmokos turi būti apskaičiuotos, atsižvelgiant į grūdų kiekius, kurių reikia atitinkamiems produktams pagaminti. Šie kiekiai buvo nustatyti Reglamente (EB) Nr. 1501/95.

(4)

Dėl pasaulinės rinkos padėties arba kai kurių rinkų ypatingų poreikių būtina nustatyti diferencijuotas grąžinamąsias išmokas už kai kuriuos produktus, atsižvelgiant į jų paskirties šalis.

(5)

Grąžinamoji išmoka turi būti nustatoma vieną kartą per mėnesį. Laikotarpiu iki kito nustatymo dienos ji gali būti iš dalies pakeista.

(6)

Taikant šias taisykles dabartinei grūdų sektoriaus rinkų situacijai, ir ypač šių produktų biržų kursui arba kainoms Bendrijoje ir pasaulinėje rinkoje, reikėtų nustatyti tokio dydžio eksporto grąžinamąsias išmokas, kaip nurodoma priede.

(7)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Grūdų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Salyklo eksporto grąžinamosios išmokos, numatytos Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 1 straipsnio 1 dalies c punkte, nustatomos tokio dydžio, kaip nurodoma priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. lapkričio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. spalio 28 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 78. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1154/2005 (OL L 187, 2005 7 19, p. 11).

(2)  OL L 147, 1995 6 30, p. 7. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 777/2004 (OL L 123, 2004 4 27, p. 50).


PRIEDAS

prie 2005 m. spalio 28 d. Komisijos reglamento dėl salyklo eksportui taikomų grąžinamųjų išmokų nustatymo

Produktų kodas

Paskirtis

Mato vienetas

Grąžinamųjų išmokų dydis

1107 10 19 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 10 99 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 20 00 9000

A00

EUR/t

0,00

NB: produktų kodai ir „A“ serijos paskirčių kodai yra nustatyti Komisijos reglamente (EEB) Nr. 3846/87 (OL L 366, 1987 12 24, p. 1) su pakeitimais.

Paskirties šalių skaitmeniniai kodai nurodyti Komisijos reglamente (EB) Nr. 2081/2003 (OL L 313, 2003 11 28, p. 11).


29.10.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 288/32


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1792/2005

2005 m. spalio 28 d.

nustatantis tikslinamąją sumą, taikomą grąžinamajai išmokai už salyklą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1), ir ypač į jo 15 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 14 straipsnio 2 dalies nuostatomis, eksportuotojo prašymu grąžinamoji išmoka, taikoma už grūdų eksportą paraiškos licencijai gauti registracijos dieną, turi būti taikoma eksportui, įvykdytinam per licencijos galiojimo laikotarpį. Tokiu atveju grąžinamajai išmokai gali būti taikoma tikslinamoji suma.

(2)

1995 m. birželio 29 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 1501/95, nustatančiame kai kurias išsamias Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1766/92 taikymo taisykles dėl eksporto grąžinamųjų išmokų už grūdus skyrimo ir priemonių, taikytinų esant trikdymams grūdų rinkoje (2), leidžiama nustatyti tikslinamąją sumą už salyklą, nurodytą Reglamento (EEB) Nr. 1766/92 1 straipsnio 1 dalies c punkte (3). Ši tikslinamoji suma turi būti apskaičiuota, atsižvelgiant į Reglamento (EB) Nr. 1501/95 1 straipsnyje išvardytus kriterijus.

(3)

Iš anksčiau nurodytų nuostatų daroma išvada, kad turi būti nustatyta priede nurodyto dydžio tikslinamoji suma.

(4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Grūdų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Iš anksto nustatomoms grąžinamosioms išmokoms už salyklo eksportą taikoma tikslinamoji suma, numatyta Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 15 straipsnio 3 dalyje, yra nustatyta priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. lapkričio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. spalio 28 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 78. Reglamentas su pakeitimas, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1154/2005 (OL L 187, 2005 7 19, p. 11).

(2)  OL L 147, 1995 6 30, p. 7. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 777/2004 (OL L 123, 2004 4 27, p. 50).

(3)  OL L 181, 1992 7 1, p. 21. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1104/2003 (OL L 158, 2003 6 27, p. 1).


PRIEDAS

prie 2005 m. spalio 28 d. Komisijos reglamento, nustatančio tikslinamąją sumą, taikomą grąžinamajai išmokai už salyklą

NB: Produktų kodai ir „A“ serijos paskirčių kodai yra nustatyti Komisijos reglamente (EEB) Nr. 3846/87 (OL L 366, 1987 12 24, p. 1) su pakeitimais.

Paskirties šalių skaitmeniniai kodai nurodyti Reglamente (EB) Nr. 2081/2003 (OL L 313, 2003 11 28, p. 11).

(EUR/t)

Produktų kodas

Paskirtis

Dabartinis

11

1-as laikotarpis

12

2-as laikotarpis

1

3-as laikotarpis

2

4-as laikotarpis

3

5-as laikotarpis

4

1107 10 11 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 9000

A00

0

0

0

0

0

0


(EUR/t)

Produktų kodas

Paskirtis

6-as laikotarpis

5

7-as laikotarpis

6

8-as laikotarpis

7

9-as laikotarpis

8

10-as laikotarpis

9

11-as laikotarpis

10

1107 10 11 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 9000

A00

0

0

0

0

0

0


29.10.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 288/34


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1793/2005

2005 m. spalio 28 d.

nustatantis grąžinamąsias išmokas, taikomas grūdų ir ryžių sektorių produktams, tiekiamiems Bendrijos ir nacionalinės pagalbos maistu veiksmų operacijose

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1), ypač į jo 13 straipsnio 3 dalies,

atsižvelgdama į 1995 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 3072/95 dėl bendro ryžių rinkos organizavimo (2), ir ypač į jo 13 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

1974 m. spalio 21 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2681/74 dėl išlaidų, padarytų tiekiant žemės ūkio produktus kaip pagalbą maisto produktais, Bendrijos finansavimo (3) 2 straipsnyje numatyta, kad Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo Garantijų skyrius turi padengti išlaidų dalį, lygią šioje srityje pagal Bendrijos normas nustatytų eksporto grąžinamųjų išmokų dydžiui.

(2)

Siekiant palengvinti Bendrijos pagalbos maistu veiksmų operacijų biudžeto formavimą bei administravimą ir siekiant valstybėms narėms sudaryti sąlygas susipažinti su dalimi, kuria Bendrija finansuoja nacionalinius pagalbos maistu veiksmus, reikia nustatyti šiems veiksmams skiriamų grąžinamųjų išmokų lygį.

(3)

Minėtoms operacijoms mutatis mutandis taikomos bendrosios normos ir taikymo taisyklės, kurias Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 13 straipsnyje ir Reglamento (EB) Nr. 3072/95 13 straipsnyje numatyta taikyti eksporto grąžinamosioms išmokoms.

(4)

Reglamento (EB) Nr. 3072/95 13 straipsnyje yra apibrėžti konkretūs kriterijai, į kuriuos reikia atsižvelgti apskaičiuojant grąžinamąją išmoką už ryžių eksportą.

(5)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Grūdų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Bendrijos ir nacionalinių pagalbos maistu veiksmų operacijų, numatytų tarptautiniuose susitarimuose ar kitose papildomose programose ir pagal kitus Bendrijos nemokamo maisto tiekimo veiksmus, atveju grąžinamosios išmokos, taikomos grūdų ir ryžių sektorių produktams, yra nustatytos priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. lapkričio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. spalio 28 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 78. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1154/2005 (OL L 187, 2005 7 19, p. 11).

(2)  OL L 329, 1995 12 30, p. 18. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 411/2002 (OL L 62, 2002 3 5, p. 27).

(3)  OL L 288, 1974 10 25, p. 1.


PRIEDAS

prie 2005 m. spalio 28 d. Komisijos reglamento, nustatančio grąžinamąsias išmokas, taikomas grūdų ir ryžių sektorių produktams, tiekiamiems Bendrijos ir nacionalinės pagalbos maistu veiksmų operacijose,

(EUR/t)

Produkto kodas

Grąžinamųjų išmokų dydis

1001 10 00 9400

0,00

1001 90 99 9000

0,00

1002 00 00 9000

0,00

1003 00 90 9000

0,00

1005 90 00 9000

0,00

1006 30 92 9100

0,00

1006 30 92 9900

0,00

1006 30 94 9100

0,00

1006 30 94 9900

0,00

1006 30 96 9100

0,00

1006 30 96 9900

0,00

1006 30 98 9100

0,00

1006 30 98 9900

0,00

1006 30 65 9900

0,00

1007 00 90 9000

0,00

1101 00 15 9100

10,26

1101 00 15 9130

9,59

1102 10 00 9500

0,00

1102 20 10 9200

46,48

1102 20 10 9400

39,84

1103 11 10 9200

0,00

1103 13 10 9100

59,76

1104 12 90 9100

0,00

NB: Produktų kodai apibrėžti Komisijos reglamente (EEB) Nr. 3846/87 (OL L 366, 1987 12 24, p. 1), su pakeitimais.


29.10.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 288/36


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1794/2005

2005 m. spalio 28 d.

nustatantis valiutų kursus, taikomus tam tikrai tiesioginei pagalbai ir struktūrinėms arba aplinkos apsaugos priemonėms 2005 m.

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1998 m. gruodžio 15 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2799/98, nustatantį žemės ūkio politikos priemones dėl euro (1),

atsižvelgdama į 1998 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 2808/98, nustatantį išsamias žemės ūkio pinigų politikos sistemos taikymo taisykles eurui žemės ūkyje (2), ypač į jo 4 straipsnio 3 dalies antrą sakinį,

atsižvelgdama į 2004 m. spalio 29 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1973/2004, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1782/2003 nuostatų dėl to reglamento IV ir IVa antraštinėse dalyse numatytų paramos schemų ir atidėtos žemės naudojimo žaliavoms auginti taikymo taisykles (3), ypač į jo 86 straipsnio antrą pastraipą ir 128 straipsnio antrą sakinį,

atsižvelgdama į 1999 m. birželio 29 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1410/1999, iš dalies pakeičiantį Reglamentą (EB) Nr. 2808/98, nustatantį išsamias žemės ūkio pinigų politikos sistemos taikymo taisykles eurui žemės ūkyje ir iš dalies pakeičiantį reglamentuose (EEB) Nr. 3889/87, (EEB) Nr. 3886/92, (EEB) Nr. 1793/93, (EEB) Nr. 2700/93 ir (EB) Nr. 293/98 numatytų tam tikrų operacinių įvykių apibrėžimus (4), ypač į jo 2 straipsnį,

kadangi:

(1)

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 2808/98 su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2304/2003 (5), 4 straipsnio 1 dalies antra pastraipa, valiutos kurso perskaičiavimo operacija energetiniams augalams, nurodytiems Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 (6) IV antraštinės dalies 5 skyriuje, atliekama sausio 1 d. tų metų, kuriais pagalba yra skiriama.

(2)

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 2808/98 4 straipsnio 2 dalimi, struktūrinio arba aplinkos apsaugos pobūdžio sumoms kurso keitimo operacija atliekama tų metų, kai priimamas sprendimas teikti pagalbą, sausio 1 d.

(3)

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 2808/98 4 straipsnio 3 dalies pirmu sakiniu, taikytinas valiutos keitimo kursas – tai valiutos keitimo kursų, taikomų prieš atliekamą operaciją einantį mėnesį, vidurkis, apskaičiuotas pro rata temporis.

(4)

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 1973/2004 86 straipsnio pirma pastraipa, konvertuojant priemokas ir papildomas išmokas, nurodytas Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 113, 114 ir 119 straipsniuose, taikomas valiutos kursas, galiojęs kalendorinių metų, kuriems yra skiriama priemoka arba papildoma išmoka, pradžioje. Remiantis Reglamento (EB) Nr. 1973/2004 86 straipsnio antros pastraipos pirmu sakiniu, taikytinas valiutos kursas – tai valiutos keitimo kursų, taikomų prieš atliekamą operaciją einantį gruodžio mėnesį, vidurkis, apskaičiuotas pro rata temporis.

(5)

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 1973/2004 127 straipsnio 1 dalimi, paraiškos dėl priemokos pateikimo data yra laikoma operacijos atlikimo data tais metais, kai nustatomi gyvūnai, už kuriuos skiriamos specialios priemokos, priemokos už karves žindenes, priemokos sezoniškumui mažinti ir priemokos už ekstensyvųjį gyvulių auginimą. Jeigu reikia apskaičiuoti priemoką už skerdimą, remiantis to reglamento 127 straipsnio 2 dalimi, priskyrimo metai yra metai, per kuriuos gyvulys buvo paskerstas arba eksportuotas. Remiantis to Reglamento 128 straipsnio pirmu sakiniu, priemokos suma, priemoka už ekstensyvųjį gyvulių auginimą ir papildomi mokėjimai konvertuojami į nacionalines valiutas pagal valiutos kursų, taikomų gruodžio mėnesį prieš priskyrimo metus vidurkį, apskaičiuotą pro rata temporis, remiantis to reglamento 127 straipsniu.

(6)

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 2808/98 su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1250/2004 (7), 4 straipsnio 1 dalimi, teikiant pagalbą už hektarą, valiutos kurso perskaičiavimo operacija atliekama tų prekybos metų, kuriais yra teikiama pagalba, pradžioje. Remiantis 2004 m. sausio 21 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 103/2004, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 2200/96 taikymo taisykles dėl intervencinių priemonių ir pašalinimų iš rinkos vaisių ir daržovių sektoriuje (8), 4 straipsniu prekybos metai Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 IV antraštinės dalies 4 skyriuje numatytoms išmokoms už plotus, kuriuose auginami riešutai, prasideda sausio 1 d. Remiantis 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1251/1999 dėl tam tikrų lauko kultūrų augintojų paramos sistemos sukūrimo (9) 1 straipsniu, 1996 m. liepos 30 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1577/96, nustatančio konkrečią priemonę, taikomą tam tikriems ankštiniams augalams (10) 2 straipsniu ir Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 100 straipsniu, prekybos metai išmokoms už lauko kultūros plotą pagal Reglamentą (EB) Nr. 1251/1999, Reglamente (EB) Nr. 1577/96 numatytai pagalbai už ankštinių kultūrų auginimą ir Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 IV antraštinės dalies 1 ir 2 skyriuje numatytoms priemokoms už kietuosius kviečius ir baltymingus augalus, prasideda liepos 1 d. Remiantis Reglamento (EB) Nr. 2808/98 4 straipsnio 3 dalies pirmu sakiniu, taikytinas valiutos kursas – tai valiutos kursų, taikomų prieš atliekamą operaciją einantį mėnesį, vidurkis, apskaičiuotas pro rata temporis.

(7)

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 2808/98 su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1250/2003, 4 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa, kurso perskaičiavimo operacija priemokai už pieną ir papildomiems mokėjimams, nurodytiems Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 IV antraštinės dalies 7 skyriuje, atliekama sausio 1 d. tų metų, kuriais pagalba yra skiriama. Remiantis Reglamento (EB) Nr. 2808/98 4 straipsnio 3 dalies pirmu sakiniu, valiutos kursas, taikytinas priemokoms už pieną ir papildomiems mokėjimams, nurodytiems Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 IV antraštinės dalies 7 skyriuje, – tai valiutos kursų, taikomų prieš atliekamą operaciją einantį mėnesį, vidurkis, apskaičiuotas pro rata temporis.

(8)

1993 m. birželio 30 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 1793/93 dėl atliekamos operacijos, pagal kurią nustatomi žemės ūkio perskaičiavimo kursai, taikomi apynių sektoriuje (11), 1 straipsnyje numatyta, kad valiutos kursas, taikytinas apynių auginimui skirtai pagalbai, numatytai 1971 m. liepos 26 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1696/71 dėl bendro apynių rinkos organizavimo (12), turėtų būti valiutos kursų, taikomų mėnesį prieš derliaus metų liepos 1 d., vidurkis, apskaičiuotas pro rata temporis,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

2005 m. I priede nurodyti valiutų kursai taikomi:

a)

pagalbai auginantiems energetinius augalus, nurodytus Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 IV antraštinės dalies 5 skyriuje;

b)

struktūrinės arba aplinkos apsaugos pobūdžio sumoms, numatytoms Reglamento (EB) Nr. 2808/98 4 straipsnio 2 dalyje;

c)

priemokoms ir išmokoms avienos sektoriuje, numatytoms Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 113, 114 ir 119 straipsniuose;

d)

priemokoms ir išmokoms jautienos sektoriuje, numatytoms Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 123, 124, 125, 130, 132 ir 133 straipsniuose;

e)

Tarybos reglamento (EB) Nr. 1782/2003 IV antraštinės dalies 4 skyriuje numatytai išmokai už auginamų riešutų plotus.

2 straipsnis

2005 m. II priede nurodyti valiutų kursai taikomi:

a)

Reglamente (EB) Nr. 1251/1999 numatytoms išmokoms už lauko kultūrų plotus;

b)

Reglamente (EB) Nr. 1577/1999 numatytai pagalbai ankštinių augalų auginimui;

c)

Tarybos reglamento (EB) Nr. 1782/2003 IV antraštinės dalies 1 skyriuje numatytai konkrečiai priemokai už kietųjų kviečių kokybę;

d)

Tarybos reglamento (EB) Nr. 1782/2003 IV antraštinės dalies 2 skyriuje numatytai priemokai už baltymingus augalus;

e)

Tarybos reglamento (EB) Nr. 1782/2003 IV antraštinės dalies 7 skyriuje numatytai priemokai už pieną ir papildomoms išmokoms;

f)

Reglamento (EEB) Nr. 1696/71 12 straipsnyje numatytai pagalbai už apynius.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. spalio 28 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 349, 1998 12 24, p. 1.

(2)  OL L 349, 1998 12 24, p. 36. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1044/2005 (OL L 172, 2005 7 5, p. 76).

(3)  OL L 345, 2004 11 20, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1044/2005.

(4)  OL L 164, 1999 6 30, p. 53.

(5)  OL L 342, 2003 12 30, p. 6.

(6)  OL L 270, 2003 10 21, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 118/2005 (OL L 24, 2005 1 27, p. 15).

(7)  OL L 237, 2004 7 8, p. 13.

(8)  OL L 16, 2004 1 23, p. 3.

(9)  OL L 160, 1999 6 26, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1782/2003.

(10)  OL L 206, 1996 8 16, p. 4. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2003 m. Stojimo aktu.

(11)  OL L 163, 1993 7 6, p. 22. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1410/1999.

(12)  OL L 175, 1971 8 4, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2320/2003 (OL L 345, 2003 12 31, p. 18).


I PRIEDAS

1 straipsnyje nurodyti valiutų kursai

1 EUR = (laikotarpio nuo 2004 m. gruodžio 1 d. iki 2004 m. gruodžio 31 d. vidurkis)

0,579055

Kipro svarų

30,6523

Čekijos kronų

7,43335

Danijos kronų

15,6466

Estijos kronų

245,869

Vengrijos forintų

3,4528

Lietuvos litų

0,689013

Latvijos latų

0,432332

Maltos lirų

4,14339

Lenkijos zlotų

38,8968

Slovakijos kronų

239,804

Slovėnijos tolarų

8,98330

Švedijos kronų

0,694111

Svarų sterlingų


II PRIEDAS

2 straipsnyje nurodyti valiutų kursai

1 EUR = (laikotarpio nuo 2005 m. birželio 1 d. iki 2005 m. birželio 30 d. vidurkis)

0,574123

Kipro svarų

30,0363

Čekijos kronų

7,44444

Danijos kronų

15,6466

Estijos kronų

249,219

Vengrijos forintų

3,4528

Lietuvos litų

0,696023

Latvijos latų

0,4293

Maltos lirų

4,06203

Lenkijos zlotų

38,5509

Slovakijos kronų

239,467

Slovėnijos tolarų

9,25091

Švedijos kronų

0,669118

Svarų sterlingų


29.10.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 288/40


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1795/2005

2005 m. spalio 28 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2366/98, nustatantį išsamias pagalbos sistemos alyvuogių aliejaus gamybai taikymo taisykles nuo 1998–1999 iki 2004–2005 prekybos metų

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1966 m. rugsėjo 22 d. Tarybos reglamentą 136/66/EEB dėl bendro aliejų ir riebalų rinkos organizavimo (1), ypač į jo 5 straipsnį,

atsižvelgdama į 1998 m. liepos 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1638/98, iš dalies pakeičiantį Reglamentą Nr. 136/66/EEB dėl bendro aliejų ir riebalų rinkos organizavimo (2), ypač į jo 4 straipsnį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamente (EB) Nr. 2366/98 (3), nustatytos išsamios pagalbos sistemos, numatytos Reglamento (EEB) Nr. 136/66 5 straipsnyje ir teikiamos alyvuogių aliejaus gamybai, taikymo nuo 1998–1999 iki 2004–2005 prekybos metų taisyklės.

(2)

Siekiant nustatyti, kiek produkcijos gauta iš papildomai pasodintų alyvmedžių, už kuriuos pagalba 2004-2005 prekybos metams neteikiama ir užtikrinti iš šių alyvmedžių gautos produkcijos kontrolę, reikia iš dalies pakeisti Reglamento (EB) Nr. 2366/98 12a straipsnį.

(3)

Todėl atitinkamai reikia iš dalies pakeisti Reglamentą (EB) Nr. 2366/98.

(4)

Siekiant, kad pagalbos lėšos būtų pradėtos mokėti kuo greičiau, būtina numatyti, kad šis reglamentas įsigaliotų kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

(5)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Aliejaus ir riebalų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 2366/98 12a straipsnyje įterpiamos šios penktoji ir šeštoji pastraipos:

„2004–2005 prekybos metams iš papildomai pasodintų alyvmedžių gautas gryno alyvuogių aliejaus kiekis, numatytas pirmojoje pastraipoje, nustatomas vidutinį iš suaugusio alyvmedžio gautą derlių padauginant iš:

papildomai nuo 1998 m. gegužės 1 d. iki spalio 31 d. pasodintų alyvmedžių skaičiaus, padauginto iš 1, ir

papildomai nuo 1998 m. lapkričio 1 d. iki 1999 m. spalio 31 d. pasodintų alyvmedžių skaičiaus, padauginto iš 0,90, ir

papildomai nuo 1999 m. lapkričio 1 d. iki 2000 m. spalio 31 d. pasodintų alyvmedžių skaičiaus, padauginto iš 0,70, ir

papildomai nuo 2000 m. lapkričio 1 d. iki 2001 m. spalio 31 d. pasodintų alyvmedžių skaičiaus, padauginto iš 0,35.

Vidutinis iš suaugusio alyvmedžio gautas derlius 2004–2005 prekybos metams suskaičiuojamas gryno alyvuogių aliejaus kiekį, numatytą 12 straipsnio 1 dalies b punkte, padalijant iš:

derančių alyvmedžių, pasodintų iki 1998 m. gegužės 1 d., skaičiaus, ir

derančių alyvmedžių, pasodintų nuo 1998 m. gegužės 1 d. iki spalio 31 d. ir padaugintų iš 1, skaičiaus, ir

derančių alyvmedžių, pasodintų nuo 1998 m. lapkričio 1 d. iki 1999 m. spalio 31 d. ir padaugintų iš 0,90, skaičiaus, ir

derančių alyvmedžių, pasodintų nuo 1999 m. lapkričio 1 d. iki 2000 m. spalio 31 d. ir padaugintų iš 0,70, skaičiaus, ir

derančių alyvmedžių, pasodintų nuo 2000 m. lapkričio 1 d. iki 2001 m. spalio 31 d. ir padaugintų iš 0,35, skaičiaus.“.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. spalio 28 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL 172, 1966 9 30, p. 3025/66. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 865/2004 (OL L 161, 2004 4 30, p. 97).

(2)  OL L 210, 1998 7 28, p. 32. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 865/2004.

(3)  OL L 293, 1998 10 31, p. 50. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1432/2004 (OL L 264, 2004 8 11, p. 6).


29.10.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 288/42


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1796/2005

2005 m. spalio 28 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1555/96 dėl intervencinių lygių papildomiems agurkų, artišokų, klementinų, mandarinų ir apelsinų muitams

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1996 m. spalio 28 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2200/96 dėl vaisių ir daržovių rinkos bendro organizavimo (1), ypač į jo 33 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

(1)

1996 m. liepos 30 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1555/96 dėl papildomų importo muitų taikymo vaisiams ir daržovėms taisyklių (2), numatomas jo priede nurodytų prekių importo stebėjimas. Toks stebėjimas atliekamas pagal taisykles, numatytas 1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93, išdėstančio Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas (3), 308d straipsnyje.

(2)

Taikant Urugvajaus raundo daugiašalėse derybose dėl prekybos sudaryto Susitarimo dėl žemės ūkio 5 straipsnio 4 dalį (4) ir atsižvelgiant į paskutinius turimus 2002, 2003 ir 2004 m. duomenis, reikėtų iš dalies pakeisti papildomų agurkų, artišokų, klementinų, mandarinų ir apelsinų muitų intervencinius lygius.

(3)

Dėl to reikia iš dalies pakeisti Reglamentą (EB) Nr. 1555/96.

(4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Šviežių vaisių ir daržovių vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1555/96 priedas pakeičiamas šio reglamento priedo tekstu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2005 m. lapkričio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. spalio 28 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 297, 1996 11 21, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 47/2003 (OL L 7, 2003 1 11, p. 64).

(2)  OL L 193, 1996 8 3, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1579/2005 (OL L 254, 2005 9 30, p. 5).

(3)  OL L 253, 1993 10 11, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 883/2005 (OL L 148, 2005 6 11, p. 5).

(4)  OL L 336, 1994 12 23, p. 22.


PRIEDAS

„PRIEDAS

Nepažeidžiant Kombinuotosios nomenklatūros aiškinimo taisyklių, produktų aprašymas laikomas tik orientaciniu. Papildomų muitų taikymo sritis šiame priede nustatoma atsižvelgiant į KN kodų apimtį šio reglamento priėmimo metu. Jei prieš KN kodą yra „ex“, papildomo muito taikymo sritis nustatoma pagal KN kodą ir atitinkamą intervencinį laikotarpį.

Serijos Nr.

KN kodas

Prekės aprašymas

Intervencinis laikotarpis

Intervencinis lygis

(tonomis)

78.0015

ex 0702 00 00

Pomidorai

nuo spalio 1 d. iki gegužės 31 d.

810 159

78.0020

nuo birželio 1 d. iki rugsėjo 30 d.

883 976

78.0065

ex 0707 00 05

Agurkai

nuo gegužės 1 d. iki spalio 31 d.

10 637

78.0075

nuo lapkričio 1 d. iki balandžio 30 d.

10 318

78.0085

ex 0709 10 00

Artišokai

nuo lapkričio 1 d. iki birželio 30 d.

90 600

78.0100

0709 90 70

Cukinijos

nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.

65 658

78.0110

ex 0805 10 20

Apelsinai

nuo gruodžio 1 d. iki gegužės 31 d.

271 073

78.0120

ex 0805 20 10

Klementinos

nuo lapkričio 1 d. iki vasario pabaigos

150 169

78.0130

ex 0805 20 30

ex 0805 20 50

ex 0805 20 70

ex 0805 20 90

Mandarinai (įskaitant tikruosius mandarinus ir likerinius mandarinus); vilkingai ir panašūs citrusų hibridai

nuo lapkričio 1 d. iki vasario pabaigos

94 492

78.0155

ex 0805 50 10

Citrinos

nuo birželio 1 d. iki gruodžio 31 d.

291 598

78.0160

nuo sausio 1 d. iki gegužės 31 d.

50 374

78.0170

ex 0806 10 10

Valgomosios vynuogės

nuo liepos 21 d. iki lapkričio 20 d.

222 307

78.0175

ex 0808 10 80

Obuoliai

nuo sausio 1 d. iki rugpjūčio 31 d.

804 433

78.0180

nuo rugsėjo 1 d. iki gruodžio 31 d.

117 107

78.0220

ex 0808 20 50

Kriaušės

nuo sausio 1 d. iki balandžio 30 d.

239 335

78.0235

nuo liepos 1 d. iki gruodžio 31 d.

29 158

78.0250

ex 0809 10 00

Abrikosai

nuo birželio 1 d. iki liepos 31 d.

127 403

78.0265

ex 0809 20 95

Vyšnios, išskyrus rūgščiąsias vyšnias

nuo gegužės 21 d. iki rugpjūčio 10 d.

54 213

78.0270

ex 0809 30

Persikai, įskaitant brunonus ir nektarinus

nuo birželio 11 d. iki rugsėjo 30 d.

982 366

78.0280

ex 0809 40 05

Slyvos

nuo birželio 11 d. iki rugsėjo 30 d.

54 605“


29.10.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 288/44


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1797/2005

2005 m. spalio 28 d.

56-ąjį kartą iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 881/2002, nustatantį tam tikras specialias ribojančias priemones, taikomas tam tikriems asmenims ir organizacijoms, susijusiems su Osama bin Ladenu, Al-Quaida tinklu ir Talibanu, ir panaikinantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 467/2001

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2002 m. gegužės 27 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 881/2002, nustatantį tam tikras specialias ribojančias priemones, taikomas tam tikriems asmenims ir organizacijoms, susijusiems su Osama bin Ladenu, Al-Quaida tinklu ir Talibanu, ir panaikinantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 467/2001, uždraudžiantį tam tikrų prekių ir paslaugų eksportą į Afganistaną, sustiprinantį skrydžių uždraudimą ir pratęsiantį Afganistano Talibano lėšų ir kitų finansinių išteklių įšaldymą (1), ypač į jo 7 straipsnio 1 dalies pirmą įtrauką,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 881/2002 I priede yra išvardyti asmenys, grupės ir organizacijos, kuriems pagal šį reglamentą taikomas lėšų ir ekonominių išteklių įšaldymas.

(2)

2005 m. spalio 24 d. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos Sankcijų komitetas nusprendė iš asmenų, grupių ir organizacijų, kuriems turėtų būti taikomas lėšų ir ekonominių išteklių įšaldymas, sąrašo išbraukti vieno asmens duomenis. Todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti I priedą,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 881/2002 I priedas iš dalies keičiamas taip, kaip nurodyta šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. spalio 28 d.

Komisijos vardu

Eneko LANDÁBURU

Ryšių su užsieniu generalinis direktorius


(1)  OL L 139, 2002 5 29, p. 9. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1690/2005 (OL L 271, 2005 10 15, p. 31).


PRIEDAS

Šis įrašas esantis dalyje, kurios antraštė „Fiziniai asmenys“, išbraukiamas iš Reglamento (EB) Nr. 881/2002 I priedo:

„Rahmatullah Safi. Rangas – generolas. Gimimo data: a) apie 1948 m., b) 1913 3 21. Gimimo vieta: Tagaab apskritis, Kapisa provincija, Afganistanas. Kita informacija: Talibano atstovas Europoje.“.


29.10.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 288/46


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1798/2005

2005 m. spalio 28 d.

nustatantis, kokia dalimi galima patenkinti paraiškas gauti penimų jaunų galvijų patinų importo licencijas, pateiktas 2005 m. spalio mėnesį, pateiktas remiantis tarifine kvota, nustatyta Reglamente (EB) Nr. 992/2005

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1254/1999 dėl bendro galvijienos rinkos organizavimo (1),

atsižvelgdama į 2005 m. birželio 29 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 992/2005 dėl penimų jaunų galvijų patinų importo tarifinės kvotos atidarymo ir administravimo (2005 m. liepos 1 d.–2006 m. birželio 30 d.) (2), ypač į jo 1 straipsnio 4 dalį ir į 4 straipsnį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 992/2005 1 straipsnio 3 dalies b punkte yra nustatyti penimų jaunų galvijų patinų kiekiai, kurie gali būti tam tikromis sąlygomis importuoti laikotarpiu nuo 2005 m. spalio 1 d. iki gruodžio 31 d. Kiekiai, dėl kúrių buvo pateiktos paraiškos importo licencijai gauti, yra tokie, kad prašymai gali būti visiškai patenkinti.

(2)

Reikia nustatyti kiekius, dėl kurių nuo 2006 m. sausio 1 d. galima pateikti paraiškas importo licencijai gauti, atsižvelgiant į tai, kad visas kiekis yra 169 000 vienetų, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 992/2005 1 straipsnio 4 dalyje,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Kiekvienas prašymas gauti importo licenciją, pateiktas valstybėse narėse 2005 m. spalio mėn., remiantis Reglamento (EB) Nr. 992/2005 3 straipsnio 3 dalies nuostatomis, patenkinamas visiškai.

2.   Reglamento (EB) Nr. 992/2005 1 straipnio 3 dalyje c punkte numatytam laikotarpiui galvijų kiekis yra 126 430 vienetų.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. spalio 29 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. spalio 28 d.

Komisijos vardu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalinis direktorius žemės ūkio ir kaimo plėtros reikalams


(1)  OL L 160, 1999 6 26, p. 21. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1782/2003 (OL L 270, 2003 10 21, p. 1).

(2)  OL L 168, 2005 6 30, p. 16.


29.10.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 288/47


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1799/2005

2005 m. spalio 28 d.

nustatantis importo muitus grūdų sektoriuje, galiojančius nuo 2005 m. lapkričio 1 d.

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1),

atsižvelgdama į 1996 m. birželio 28 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1249/96 dėl Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1766/92 taikymo taisyklių (grūdų sektoriaus importo muitų mokesčių srityje) (2), ir ypač į jo 2 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 10 straipsnyje numatyta, kad importuojant to reglamento 1 straipsnyje išvardytus produktus imamas Bendrajame muitų tarife nustatytas mokestis. Tačiau to straipsnio 2 dalyje nurodytų produktų muito mokestis yra lygus tiems produktams importavimo metu taikomai intervencinei kainai, padidintai 55 procentais ir sumažintai CIF importo kainos, taikomos atitinkamai siuntai, dydžiu. Tačiau šis muito mokestis negali būti didesnis už Bendrojo muitų tarifo mokestį.

(2)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 10 straipsnio 3 dalies nuostatas CIF importo kainos apskaičiuojamos pagal atitinkamo produkto reprezentatyvias kainas pasaulinėje rinkoje.

(3)

Reglamente (EB) Nr. 1249/96 išdėstytos Tarybos reglamento (EB) Nr. 1784/2003 taikymo taisyklės grūdų sektoriaus importo muitų mokesčių srityje.

(4)

Importo teisės taikomos tol, kol bus nustatytos naujos.

(5)

Kad būtų užtikrintas sklandus importo muitų sistemos veikimas, apskaičiuojant muitus reikėtų remtis reprezentatyviais rinkos kursais, nustatytais per ataskaitinį laikotarpį.

(6)

Taikant Reglamentą (EB) Nr. 1249/96 reikėtų nustatyti tokius importo muitus, kokie nurodyti šio reglamento priede,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Importo muito mokesčiai grūdų sektoriuje, numatyti Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 10 straipsnio 2 dalyje, yra nustatomi šio reglamento I priede, remiantis II priede pateikta informacija.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. lapkričio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. spalio 28 d.

Komisijos vardu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalinis direktorius žemės ūkio ir kaimo plėtros reikalams


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 78. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 1154/2005 (OL L 187, 2005 7 19, p. 11).

(2)  OL L 161, 1996 6 29, p. 125. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1110/2003 (OL L 158, 2003 6 27, p. 12).


I PRIEDAS

Produktų, išvardytų Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 10 straipsnio 2 dalyje, importo muito mokesčiai dalyje, importo muito mokesčiai, taikomu nuo 2005 m. lapkričio 1 d.

KN kodas

Prekių pavadinimas

Importo muito mokestis (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Kietieji kviečiai, aukščiausios kokybės

0,00

Vidutinės kokybės

0,00

Žemos kokybės

0,00

1001 90 91

Paprastieji kviečiai, skirti sėjai

0,00

ex 1001 90 99

Paprastieji kviečiai, aukščiausios kokybės, išskyrus skirtus sėjai

0,00

1002 00 00

Rugiai

36,51

1005 10 90

Kukurūzai, skirti sėjai, išskyrus hibridus

48,93

1005 90 00

Kukurūzai, išskyrus sėklą (2)

48,93

1007 00 90

Grūdinis sorgas, išskyrus hibridus, skirtus sėjai

36,51


(1)  Prekių, kurios į Bendriją atgabenamos per Atlanto vandenyną arba per Sueco kanalą (Reglamento (EB) Nr. 1249/96 2 straipsnio 4 dalis), importuotojui muito mokestis gali būti sumažintas:

3 EUR/t, jei iškrovimo uostas yra Viduržemio jūroje, arba

2 EUR/t, jei iškrovimo uostas yra Airijoje, Jungtinėje Karalystėje, Danijoje, Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Lenkijoje, Suomijoje, Švedijoje arba Iberijos pusiasalio Atlanto vandenyno pakrantėje.

(2)  Importuotojui muito mokestis gali būti sumažintas vienoda 24 EUR/t suma, jei laikomasi Reglamento (EB) Nr. 1249/96 2 straipsnio 5 dalyje nurodytų sąlygų.


II PRIEDAS

Muito mokesčio apskaičiavimo komponentai

laikotarpis nuo 2005 10 14–2005 10 27

1)

Vidutiniškai per laikotarpį, nurodyto Reglamento (EB) Nr. 1249/96 2 straipsnio 2 dalyje:

Prekių birža

Mineapolio birža

Čikagos birža

Mineapolio birža

Mineapolio birža

Mineapolio birža

Mineapolio birža

Produktai (baltymų procentas, esant 12 % drėgnumui)

Kietieji raudonieji pavasariniai Nr. 2

Kukurūzai Yellow corn Nr. 3

Kietieji gintariniai durum Nr. 2

Vidutinės kokybės (1)

Žemos kokybės (2)

JAV miežiai Nr. 2

Kotiruojama (EUR/t)

128,77 (3)

65,94

168,91

158,91

138,91

90,96

Meksikos įlankos priedas (EUR/t)

20,95

 

 

Didžiųjų ežerų priedas (EUR/t)

32,74

 

 

2)

Vidutiniškai per laikotarpį, nurodyto Reglamento (EB) Nr. 1249/96 2 straipsnio 2 dalyje:

Gabenimo išlaidos: Meksikos įlanka–Roterdamas 21,91 EUR/t; Didieji ežerai–Roterdamas 30,54 EUR/t.

3)

Subsidijos, numatytos Reglamento (EB) Nr. 1249/96 4 straipsnio 2 dalies trečiojoje pastraipoje:

0,00 EUR/t (Kietieji raudonieji žieminiai)

0,00 EUR/t (Paprastieji raudonieji žieminiai Nr. 2).


(1)  10 EUR/t nuolaida (Reglamento (EB) Nr. 1249/96 4 straipsnio 3 dalis).

(2)  30 EUR/t nuolaida (Reglamento (EB) Nr. 1249/96 4 straipsnio 3 dalis).

(3)  Įtraukta 14 EUR/t priemoka (Reglamento (EB) Nr. 1249/96 4 straipsnio 3 dalis).


29.10.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 288/50


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1800/2005

2005 m. spalio 28 d.

dėl nevalytos medvilnės pasaulinės rinkos kainos nustatymo

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į Protokolą Nr. 4 dėl medvilnės, pridedamą prie Graikijos stojimo akto, su paskutiniais pakeitimais, padarytais Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1050/2001 (1),

atsižvelgdama į 2001 m. gegužės 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1051/2001 dėl pagalbos medvilnės gamybai (2), ypač į jo 4 straipsnį,

kadangi:

(1)

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 1051/2001 4 straipsniu, pasaulinės rinkos kaina už nevalytą medvilnę periodiškai nustatoma nuo valytos medvilnės kainos, konstatuojamos rinkoje, atsižvelgiant į istorinius ryšius tarp kainos už valytą medvilnę ir kainos, skaičiuojamos už nevalytą medvilnę. Šie istoriniai ryšiai buvo nustatyti 2001 m. rugpjūčio 2 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1591/2001, nustatančio išsamias pagalbos schemos medvilnės sektoriui taikymo taisykles (3), 2 straipsnio 2 dalyje. Jei pasaulinės rinkos kainos šiuo būdu nustatyti negalima, ji yra nustatoma paskutinį kartą nustatytos kainos pagrindu.

(2)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1051/2001 5 straipsnį pasaulinės rinkos kaina už nevalytą medvilnę nustatoma produkcijai, atitinkančiai tam tikras charakteristikas, ir atsižvelgiant į pačius palankiausius pasaulinės rinkos pasiūlymus bei kotiravimus iš tų, kurie laikomi atspindinčiais realią rinkos tendenciją. Siekiant nustatyti šią kainą yra atsižvelgiama į vidurkį pasiūlymų ir kotiravimų, konstatuojamų vienoje ar keliose realią rinkos tendenciją atspindinčiose biržose, pristatant produkciją CIF sąlygomis į kurį nors Bendrijoje esantį uostą iš įvairių šalių tiekėjų, laikomų tinkamiausiomis užsienio prekybai. Vis dėlto šių kriterijų taikymas valytos medvilnės pasaulinės rinkos kainai nustatyti priklauso nuo skirtumų, atsirandančių dėl tiekiamos produkcijos kokybės ar dėl pasiūlymų ir kotiravimų pobūdžio. Toks taikymas yra nustatytas Reglamento (EB) Nr. 1591/2001 3 straipsnio 2 dalyje.

(3)

Pirmiau minėtų kriterijų taikymas leidžia nustatyti nevalytos medvilnės pasaulinės rinkos kainą toliau nurodytu lygiu,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Nustatoma nevalytos medvilnės pasaulinės rinkos kaina, paminėta Reglamento (EB) Nr. 1051/2001 4 straipsnyje: 21,509 EUR/100 kg.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. spalio 29 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. spalio 28 d.

Komisijos vardu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalinis direktorius žemės ūkio ir kaimo plėtros reikalams


(1)  OL L 148, 2001 6 1, p. 1.

(2)  OL L 148, 2001 6 1, p. 3.

(3)  OL L 210, 2001 8 3, p. 10. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1486/2002 (OL L 223, 2002 8 20, p. 3).


Teisingumo Teismas

29.10.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 288/51


EUROPOS BENDRIJŲ TEISINGUMO TEISMO DARBO REGLAMENTO PAKEITIMAI

TEISINGUMO TEISMAS,

atsižvelgdamas į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 223 straipsnio šeštą pastraipą,

atsižvelgdamas į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 139 straipsnio šeštą pastraipą,

kadangi, atsižvelgiant į patirtį, reikia pakeisti tam tikras Darbo reglamento nuostatas, ypač susijusias su Teismo kolegijų sudėčių nustatymu, ir aiškiau išdėstyti kai kurias nuostatas,

atsižvelgdamas į 2005 m. spalio 3 d. Tarybos pritarimą,

PRIIMA ŠIUOS SAVO DARBO REGLAMENTO PAKEITIMUS:

1 straipsnis

1991 m. birželio 19 d. priimtas Europos Bendrijų Teisingumo Teismo darbo reglamentas (OL L 176, 1991 7 4, p. 7, su klaidų ištaisymu, paskelbtu OL L 383, 1992 12 29, p. 117) su pakeitimais, padarytais 1995 m. vasario 21 d. (OL L 44, 1995 2 28, p. 61), 1997 m. kovo 11 d. (OL L 103, 1997 4 19, p. 1, su klaidų ištaisymu, paskelbtu OL L 351, 1997 12 23, p. 72), 2000 m. gegužės 16 d. (OL L 122, 2000 5 24, p. 43), 2000 m. lapkričio 28 d. (OL L 322, 2000 12 19, p. 1), 2001 m. balandžio 3 d. (OL L 119, 2001 4 27, p. 1), 2002 m. rugsėjo 17 d. (OL L 272, 2002 10 10, p. 24, su klaidų ištaisymu, paskelbtu OL L 281, 2002 10 19, p. 24), 2003 m. balandžio 8 d. (OL L 147, 2003 6 14, p. 17), 2004 m. balandžio 19 d. (OL L 132, 2004 4 29, p. 2), 2004 m. balandžio 20 d. (OL L 127, 2004 4 29, p. 107) ir 2005 m. liepos 12 d. (OL L 203, 2005 8 4, p. 19), iš dalies keičiamas taip:

1)

9 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   2. Gavus ieškinį, Teismo pirmininkas paskiria teisėją pranešėją.“;

2)

11 straipsnio antroje ir trečioje pastraipose žodžiai „Jeigu vienu metu nei Teismo pirmininkas, nei visi kolegijų pirmininkai negali vykdyti savo pareigų“ pakeičiami žodžiais „Jeigu vienu metu nei Teismo pirmininko, nei visų kolegijų pirmininkų nėra arba jie negali vykdyti savo pareigų“;

3)

11b straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Kiekvienai bylai didžiąją kolegiją sudaro Teismo pirmininkas, penkių teisėjų kolegijų pirmininkai, teisėjas pranešėjas ir toks skaičius teisėjų, kurio reikia, kad būtų trylika narių. Minėtieji teisėjai paskiriami pagal 2 dalyje nurodytą sąrašą laikantis jame nustatytos eilės tvarkos. Kiekvienai didžiajai kolegijai perduotai bylai sąrašo atskaitos taškas yra teisėjas, kurio pavardė nurodyta iškart po teisėjo, kuris paskutinis pagal sąrašą buvo paskirtas nagrinėti ankstesnę šiai kolegijai perduotą bylą.“;

4)

11b straipsnis papildomas šia dalimi:

„3.   Bylose, kurios perduodamos didžiajai kolegijai nuo metų, kuriais vyksta dalies teisėjų sudėties atnaujinimas, pradžios iki tol, kol įvyksta šis atnaujinimas, posėdžiauja taip pat du pakaitiniai teisėjai. Pakaitinių teisėjų funkcijas atlieka du teisėjai, nurodyti 2 dalyje numatytame sąraše iškart po teisėjo, kuris paskutinis buvo paskirtas į didžiąją kolegiją byloje.

Pakaitiniai teisėjai laikantis 2 dalyje numatytame sąraše nustatytos tvarkos pakeičia teisėjus, kurie tam tikrais atvejais negali dalyvauti priimant sprendimą byloje.“;

5)

11c straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Kiekvienai bylai penkių ir trijų teisėjų kolegijas sudaro kolegijos pirmininkas, teisėjas pranešėjas ir toks skaičiaus teisėjų, kurio reikia, kad būtų atitinkamai penki arba trys teisėjai. Minėtieji teisėjai paskiriami pagal 2 dalyje nurodytus sąrašus laikantis juose nustatytos tvarkos. Kiekvienai vienai iš kolegijų perduotai bylai atitinkamo sąrašo atskaitos taškas yra teisėjas, kurio pavardė sąraše nurodyta iškart po teisėjo, kuris paskutinis buvo paskirtas nagrinėti ankstesnę šiai kolegijai perduotą bylą.“;

6)

11d straipsnyje vienintelė pastraipa tampa 1 dalimi ir straipsnis papildomas šia dalimi:

„2.   Kai kolegija, kuriai byla buvo paskirta, pagal 44 straipsnio 4 dalį perduoda bylą Teismui, kad šis ją iš naujo paskirtų didesnio teisėjų skaičiaus kolegijai, į pastarosios kolegijos sudėtį įeina kolegijos, kuriai byla buvo paskirta iš pradžių, nariai.“;

7)

16 straipsnio 1 dalyje žodžiai „pirmininko parafuotas“ išbraukiami;

8)

35 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Jeigu Teismas mano, kad patarėjo arba advokato elgesys Teismo arba teisėjo atžvilgiu yra nesuderinamas su pagarba Teismui arba su gero teisingumo vykdymo reikalavimais, arba patarėjas ar advokatas naudojasi savo teisėmis kitais tikslais nei tie, kuriems jos buvo pripažintos, jis apie tai praneša suinteresuotam asmeniui. Jeigu Teismas apie tai praneša kompetentingoms institucijoms, kurioms suinteresuotas asmuo yra atskaitingas, jam perduodama šioms institucijoms adresuoto laiško kopija.

Dėl tų pačių priežasčių Teismas bet kuriuo metu gali nutartimi, išklausęs suinteresuotą asmenį ir generalinį advokatą, pašalinti jį iš bylos nagrinėjimo. Ši nutartis įsigalioja iš karto.“;

9)

37 straipsnio 6 dalis papildoma šiuo sakiniu: „81 straipsnio 2 dalis netaikoma šio 10 dienų termino atžvilgiu“;

10)

44 straipsnio 5 dalies pirmoje pastraipoje žodžiai „šio reglamento 9 straipsnio 2 dalyje nurodytai kolegijai“ pakeičiami žodžiais „teisėjui pranešėjui“;

11)

45 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa išbraukiama;

12)

46 straipsnio dvi pirmos dalys išbraukiamos, o 3 dalis tampa vienintele pastraipa;

13)

60 straipsnyje žodžiai „kolegijai arba“ išbraukiami;

14)

74 straipsnio 1 dalyje žodžiai „šio reglamento 9 straipsnio 2 dalyje nurodyta kolegija, kuriai buvo paskirta byla“ pakeičiami žodžiais „kolegija, kuriai buvo perduota byla“, o žodžiai „kuri yra neskundžiama“ išbraukiami;

15)

75 straipsnis pakeičiamas taip:

„75 straipsnis

1.   Teismo kasa ir jos skolininkai moka eurais.

2.   Jeigu padengiamos išlaidos buvo patirtos kita nei euro valiuta, arba priemonių, dėl kurių išlaidos turi būti padengiamos, buvo imtasi valstybėje, kurios valiuta nėra euro, valiuta keičiama pagal Europos centrinio banko oficialų mokėjimo dienos kursą.“;

16)

76 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Pirmininkas vieną iš teisėjų paskiria pranešėju. Teismas, teisėjui pranešėjui pasiūlius ir išklausęs generalinį advokatą, perduoda prašymą kolegijai, kuri sprendžia, suteikti ar nesuteikti visą arba dalinę nemokamą teisinę pagalbą. Kolegija apsvarsto, ar ieškinys nėra akivaizdžiai nepagrįstas.

Kolegija sprendžia, priimdama nutartį. Jei visiškai ar iš dalies atsisakoma suteikti nemokamą teisinę pagalbą, nutartis turi būti motyvuota.“;

b)

4 dalyje žodis „kolegija“ pakeičiamas žodžiais „kolegijos sudėtis“;

17)

92 straipsnio 2 dalyje žodis „apsvarstyti“ pakeičiamas žodžiais „išklausęs šalis nuspręsti“, o prieš žodį „paskelbti“ esantys žodžiai „išklausęs šalis“ išbraukiami;

18)

93 straipsnio 7 dalyje žodžiai „remdamasi jai pateiktu teismo posėdžio pranešimu“ išbraukiami.

2 straipsnis

Šie Darbo reglamento pakeitimai, autentiški visomis 29 straipsnio 1 dalyje nurodytomis kalbomis, skelbiami Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir įsigalioja pirmą sekančio mėnesio po jų paskelbimo dieną.

Priimta Liuksemburge, 2005 m. spalio 18 d.


II Aktai, kurių skelbti neprivaloma

Komisija

29.10.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 288/54


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2005 m. spalio 28 d.

priimamas dėl ribojimų taikymo zonų, susijusių su mėlynojo liežuvio liga Ispanijoje, ir iš dalies keičiantis Sprendimą 2005/393/EB

(pranešta dokumentu Nr. C(2005) 4162)

(Tekstas svarbus EEE)

(2005/763/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2000 m. lapkričio 20 d. Tarybos direktyvą 2000/75/EB, nustatančią mėlynojo liežuvio ligos kontrolės ir likvidavimo reikalavimus (1), ypač į jos 8 straipsnio 2 dalies d punktą, 8 straipsnio 3 dalį ir 19 straipsnio trečią pastraipą,

kadangi:

(1)

Direktyvoje 2000/75/EB nustatytos kontrolės taisyklės ir priemonės, skirtos kovoti su mėlynojo liežuvio liga Bendrijoje, taip pat apsaugos ir priežiūros zonos bei draudimas išvežti gyvūnus iš šių zonų.

(2)

2005 m. gegužės 23 d. Komisijos sprendime 2005/393/EB dėl apsaugos ir priežiūros zonų, susijusių su mėlynojo liežuvio liga, ir judėjimui iš tų zonų ir per tas zonas taikomų reikalavimų (2) numatyta, kad turi būti nustatytos bendrosios geografinės sritys, kuriose valstybės narės turi nustatyti apsaugos ir priežiūros zonas (ribojimų taikymo zonas), susijusias su mėlynojo liežuvio liga.

(3)

Ispanija pranešė Komisijai, kad viruso paplitimas buvo pastebėtas keliose ribojimų taikymo zonų periferinėse srityse.

(4)

Todėl ribojimų taikymo zonas reikėtų išplėsti, atsižvelgiant į turimus duomenis apie užkrato pernešėjo daromą poveikį aplinkai ir sezoninio aktyvumo kaitą.

(5)

Todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Sprendimą 2005/393/EB.

(6)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendime 2005/393/EB su Ispanija susijusios zonos E dalis keičiama:

„Ispanija:

Cádiz, Málaga, Sevilla, Huelva, Córdoba, Cáceres ir Badajoz provincijos,

Jaeno provincija (Jaen ir Andujar comarcas),

Toledo provincija (Almorox, Belvis de Jara, Gálvez, Mora, Los Navalmorales, Oropesa, Talavera de la Reina, Toledo, Torrijos ir Juncos comarcas),

Avila provincija (Candelada, Arenas de San Pedro, Sotillo de la Adrada comarcas),

Ciudad Real provincija (Almadén, Almodóvar del Campo, Horcajo de los Montes, Malagón ir Piedrabuena comarcas),

Salamanca provincija (Bejar ir Sequeros comarcas),

Madrido provincija (Aranjuez, El Escorial, Grinon, Navalcarnero ir San Martin de Valdeiglesias comarcas)“.

2 straipsnis

Šis sprendimas taikomas nuo 2005 m. lapkričio 1 d.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2005 m. spalio 28 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 327, 2000 12 22, p. 74.

(2)  OL L 130, 2005 5 24, p. 22. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 2005/603/EB (OL L 206, 2005 8 9, p. 11).


29.10.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 288/56


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2005 m. spalio 28 d.

iš dalies keičiantis Sprendimą 93/52/EEB paskelbiant, kad Groseto provincijoje Toskanos regione Italijoje nėra nustatyta galvijų bruceliozė (B. melitensis), ir Sprendimą 2003/467/EB paskelbiant, kad Prancūzijoje nėra nustatyta galvijų bruceliozė

(pranešta dokumentu Nr. C(2005) 4187)

(Tekstas svarbus EEE)

(2005/764/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1964 m. birželio 26 d. Tarybos direktyvą 64/432/EEB dėl gyvūnų sveikatos problemų, darančių įtaką Bendrijos vidaus prekybai galvijais ir kiaulėmis (1), ypač į jos A priedo II skyriaus 7 dalį,

atsižvelgdama į 1991 m. sausio 28 d. Tarybos direktyvą 91/68/EEB dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, reglamentuojančių Bendrijos vidaus prekybą avimis ir ožkomis (2), ypač į jos A priedo 1 skyriaus II punktą,

kadangi:

(1)

1992 m. gruodžio 21 d. Komisijos sprendime 93/52/EEB, nustatančiame, kad tam tikros valstybės narės arba regionai atitinka reikalavimus dėl bruceliozės (B. melitensis) ir toms valstybėms narėms arba regionams suteikiantis oficialiai bruceliozės neapimtos valstybės narės arba regiono statusą (3), išvardijami valstybių narių regionai, kurie pagal Direktyvą 91/68/EEB yra pripažinti kaip valstybių narių regionai, kuriuose bruceliozė (B. melitensis) oficialiai nenustatyta.

(2)

Groseto provincijoje Toskanos regione mažiausiai 99,8 % avių arba ožkų ūkių yra laikomi oficialiai bruceliozės neapimtais ūkiais. Be to, šioje provincijoje buvo imtasi priemonių, siekiant laikytis kitų sąlygų, nustatytų Direktyvoje 91/68/EEB dėl atsitiktinių patikrinimų, kurie turi būti atlikti po pripažinimo, kad minėtose provincijose bruceliozė nenustatyta.

(3)

Todėl reikėtų pripažinti, kad Groseto provincijoje Toskanos regione bruceliozė (B. melitensis) avių ir ožkų ūkiuose oficialiai nenustatyta.

(4)

Valstybių narių regionų, kuriuose nebuvo nustatytos galvijų tuberkuliozė, bruceliozė ir enzootinė galvijų leukozė, sąrašai išdėstyti 2003 m. birželio 23 d. Komisijos sprendime 2003/467/EB, nustatančiame tam tikrose valstybėse narėse ar valstybių narių regionuose, kuriuose oficialiai nenustatytos tuberkuliozė, bruceliozė ir enzootinė galvijų leukozė, galvijų bandų statusą (4).

(5)

Įvertinus Prancūzijos Komisijai pateiktus dokumentus, kuriais įrodoma, kad laikomasi visų Direktyvoje 64/432/EEB numatytų sąlygų dėl nenustatytos galvijų bruceliozės, turi būti paskelbta, jog visoje šioje valstybėje narėje galvijų bruceliozė oficialiai nenustatyta.

(6)

Todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Sprendimus 93/52/EEB ir 2003/467/EB.

(7)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 93/52/EEB II priedas iš dalies keičiamas pagal šio sprendimo I priedą.

2 straipsnis

Sprendimo 2003/467/EB II priedas iš dalies keičiamas pagal šio sprendimo II priedą.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2005 m. spalio 28 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL 121, 1964 7 29, p. 1977/64. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 21/2005 (OL L 5, 2005 1 9, p. 8).

(2)  OL L 46, 1991 2 19, p. 19. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos sprendimu 2004/554/EB (OL L 248, 2004 7 22, p. 1).

(3)  OL L 13, 1993 1 21, p. 14. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 2005/604/EB (OL L 206, 2005 8 9, p. 12).

(4)  OL L 156, 2003 6 25, p. 74. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 2005/604/EB.


I PRIEDAS

Sprendimo 93/52/EEB II priedas pakeičiamas taip:

„II PRIEDAS

Prancūzijoje:

 

Departamentai:

Ena, Enas, Aljė, Ardešas, Ardėnai, Obas, Averonas, Kantalis, Šaranta, Pajūrio Šaranta, Šeras, Korezas, Kot d’Oras, Kot d’Armoras, Krezas, Deux-Sèvres, Dordonė, Du, Esonas, Eras, Eras ir Luara, Finisteras, Žeras, Žironda, Ho de Senas, Ho Luara, Ho Vienas, Ilis ir Vilenas, Endras, Endras ir Luara, Žiura, Luaras ir Šeras, Luaras, Loire-Atlantique, Luarė, Lo ir Garona, Lo, Lozère, Menas ir Luara, Manche, Marna, Mayenne, Morbihanas, Nievras, Nord, Uaza, Ornas, Pa de Kalė, Piui de Domas, Rona, Ho Sona, Sona ir Luara, Sartas, Pajūrio Sena, Sena Sen Deni, Belforo teritorija, Marnos Slėnis, Uazos Slėnis, Vandėja, Vienas, Jonas, Yvelines, Paryžius, Vogėzai.

Italijoje:

Lacijaus regionas: Riečio, Viterbo provincijos,

Lombardijos regionas: Bergamo, Brešos, Komo, Kremonos, Leko, Lodžio, Mantujos, Milano, Pavijos, Sondrio, Varezės provincijos,

Markės regionas: Ankonos, Askoli Pičeno, Mačeratos, Pezaro, Urbino provincijos,

Pjemonte regionas: Alesandrijos, Asčio, Bielos, Kuneo, Novaros, Turino, Verbanijos, Verčelių provincijos,

Sardinijos regionas: Kaljario, Nuoro, Oristano, Sasario provincijos,

Trentino Alto Adidžės regionas: Bolcano, Trento provincijos,

Toskanos regionas: Areco, Florencijos, Groseto, Livorno, Lukos, Masa-Kararos, Pizos, Pistojos, Prato, Sienos provincijos,

Umbrijos regionas: Perudžos, Ternio provincijos.

Portugalijoje:

 

Azorų salų autonominis regionas.

Ispanijoje:

 

Kanarų salų autonominis regionas: Santa Kruz de Tenerifė ir Las Palmas provincijos.“.


II PRIEDAS

Sprendimo 2003/467/EB II priedo 1 skyrius pakeičiamas taip:

„1 SKYRIUS

VALSTYBĖS NARĖS, KURIOSE BRUCELIOZĖ OFICIALIAI NENUSTATYTA

ISO kodas

Valstybė narė

BE

Belgija

CZ

Čekija

DK

Danija

DE

Vokietija

FR

Prancūzija

LU

Liuksemburgas

NL

Nyderlandai

AT

Austrija

SK

Slovakija

FI

Suomija

SE

Švedija“


Aktai, priimti remiantis Europos Sąjungos sutarties V antraštine dalimi

29.10.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 288/59


TARYBOS SPRENDIMAS 2005/765/BUSP

2005 m. spalio 3 d.

dėl Europos Sąjungos ir Indonezijos Vyriausybės susitarimo pasikeičiant laiškais dėl Europos Sąjungos stebėjimo misijos Ačehe (Indonezija) (Stebėjimo misija Ačehe – SMA) ir jos personalo užduočių, statuso, privilegijų ir imunitetų sudarymo

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 24 straipsnį,

atsižvelgdama į pirmininkaujančios valstybės narės rekomendaciją,

kadangi:

(1)

2005 m. rugsėjo 9 d. Taryba priėmė Bendruosius veiksmus 2005/643/BUSP dėl Europos stebėjimo misijos Ačehe, Indonezijoje (Stebėjimo misija Ačehe – SMA) (1).

(2)

Bendrųjų veiksmų 7 straipsnyje numatyta, kad dėl Stebėjimo misijos Ačehe, Indonezijoje, personalo statuso, įskaitant atitinkamais atvejais privilegijas, imunitetus ir papildomas garantijas, reikalingas tai misijai įvykdyti ir sklandžiai funkcionuoti, susitariama Sutarties 24 straipsnyje nustatyta tvarka.

(3)

2005 m. liepos 18 d. Tarybai suteikus įgaliojimą pirmininkaujančiai valstybei narei, prireikus padedamai Generalinio Sekretoriaus – vyriausiojo įgaliotinio, būsimų ES civilinių krizių valdymo misijų atveju pradėti derybas su priimančiomis valstybėmis dėl Europos Sąjungos civilinių krizių valdymo misijų statuso remiantis Europos Sąjungos civilinių krizių valdymo misijos statuso priimančioje valstybėje pavyzdiniu susitarimu (SOMA), pirmininkaujanti valstybė narė, padedama Generalinio Sekretoriaus – vyriausiojo įgaliotinio, vedė derybas pasikeičiant laiškais su Indonezijos Vyriausybe dėl Europos Sąjungos stebėjimo misijos Ačehe (Indonezija) (Stebėjimo misija Ačehe – SMA) ir jos personalo užduočių, statuso, privilegijų ir imunitetų.

(4)

Susitarimas pasikeičiant laiškais turėtų būti patvirtintas Europos Sąjungos vardu,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Europos Sąjungos vardu patvirtinamas Europos Sąjungos ir Indonezijos Vyriausybės susitarimas pasikeičiant laiškais dėl Europos Sąjungos stebėjimo misijos Ačehe (Indonezija) (Stebėjimo misija Ačehe – SMA) ir jos personalo užduočių, statuso, privilegijų ir imunitetų.

Susitarimo pasikeičiant laiškais tekstas pridedamas prie šio sprendimo.

2 straipsnis

Tarybos pirmininkas įgaliojamas paskirti asmenį (-is), įgaliotą (-us) pasirašyti Europos Sąjungą įpareigojančius susitarimus.

3 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

4 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Liuksemburge, 2005 m. spalio 3 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

D. ALEXANDER


(1)  OL L 234, 2005 9 10, p. 13.


VERTIMAS

Europos Sąjungos ir Indonezijos Vyriausybės

SUSITARIMAS

pasikeičiant laiškais dėl Europos Sąjungos Stebėjimo misijos Ačehe (Indonezija) (Stebėjimo misija Ačehe – SMA) ir jos personalo užduočių, statuso, privilegijų ir imunitetų sudarymo vertimas

Jūsų Ekscelencija,

Turiu garbės pranešti, kad gavau Jūsų 2005 m. rugsėjo 14 d. laišką su priedais dėl Stebėjimo misijos Ačehe (SMA) užduočių, statuso, privilegijų ir imunitetų, kuriame rašoma:

Remdamasis Jūsų 2005 m. rugsėjo 9 d. laišku, turiu garbės patvirtinti Stebėjimo misijos Ačehe (SMA) užduotis ir įgaliojimus, nurodytus I priede pateikto Jūsų laiško 2 dalyje.

Taip pat norėčiau Jums pranešti, kad siekiant sudaryti palankesnes sąlygas SMA, įkurtos remiantis 2005 m. rugpjūčio 15 d. Helsinkyje Indonezijos Vyriausybės ir Ačeho išsilaisvinimo judėjimo (GAM) pasirašytu susitarimo memorandumu, įgaliojimų įgyvendinimui, ir tokiu būdu pateikiant taikų, visapusišką ir ilgalaikį vieningos Indonezijos Respublikos sudėtyje esančios Ačeho provincijos problemos sprendimą, SMA vykdyti savo įgaliojimus reikalingas teisinis pagrindas.

Atitinkamai turiu garbę pasiūlyti teisinį pagrindą, kuris nustatytų II priede nurodytus savo įgaliojimus vykdančios SMA ir jos personalo statusą, privilegijas ir imunitetus. Indonezijos Vyriausybėje šis teisinis pagrindas grindžiamas Indonezijos 1982 m. sausio 25 d. įstatymu Nr. 2 dėl 1969 m. Niujorke pasirašytos Konvencijos dėl specialiųjų misijų ratifikavimo.

Būčiau dėkingas, jeigu Jūs Europos Sąjungos vardu galėtumėte patvirtinti, kad sutinkate su tomis nuostatomis, ir taip pat galėtumėte patvirtinti, kad suprantate, jog šis laiškas ir jo priedai kartu su Jūsų atsakymu sudaro teisiškai privalomą Indonezijos Vyriausybės ir Europos Sąjungos dokumentą. Šis dokumentas įsigalioja tą dieną, kurią Jūs pasirašote savo atsakymą. Jeigu Jūsų atsakymas bus gautas vėliau, Indonezijos Vyriausybė šį dokumentą laikinai taikys nuo 2005 m. rugsėjo 15 d. Jį galima iš dalies keisti abipusiu susitarimu ir jo galiojimas baigsis 2006 m. kovo 15 d., nebent jis abipusiu susitarimu būtų pratęstas dar vienam laikotarpiui iki 6 mėnesių.

SMA ir jos personalo statusą, privilegijas ir imunitetus reglamentuojančios nuostatos bus taikomos tol, kol visas SMA personalas išvyks iš Indonezijos Respublikos ir laikantis II priedo 16 dalies galutinai bus priimti sprendimai dėl visų likusių ieškinių.

Reiškiu Jūsų Ekscelencijai savo didžią pagarbą.

Pagarbiai,

Yusril Ihza Mahendra

Laikinai einantis užsienio reikalų ministro pareigas

I PRIEDAS

Briuselis, 2005 m. rugsėjo 9 d.

Gerbiamas Ministre,

Remdamasis Jūsų 2005 m. liepos 12 d. laišku, kuriame Europos Sąjunga buvo kviečiama dalyvauti Stebėjimo misijoje Ačehe (SMA), bei savo 2005 m. liepos 22 d. atsakymu, kuriame buvo patvirtintas ES principinis sutikimas, turiu garbę informuoti, kad ES Taryba 2005 m. rugsėjo 9 d. posėdyje priėmė bendruosius veiksmus, nustatančius ES dalyvavimo SMA teisinį pagrindą.

Atsižvelgdamas į susitarimo memorandumą, kurį 2005 m. rugpjūčio 15 d. pasirašė Indonezijos Vyriausybė ir Ačeho išsilaisvinimo judėjimas, bei į tai, kad buvo įsteigta Stebėjimo misija Ačehe (SMA), norėčiau patvirtinti, kad SMA atliks tokias užduotis:

SMA stebi susitarimo memorandumo šalių prisiimtų įsipareigojimų vykdymą.

SMA visų pirma:

a)

stebi Ačeho išsilaisvinimo judėjimo (GAM) demobilizavimą ir jo ginkluotės demontavimą;

b)

stebi nevyriausybinių karinių pajėgų ir nevyriausybinių policijos dalinių perdislokavimą;

c)

stebi aktyvių GAM narių reintegravimą;

d)

stebi žmogaus teisių padėtį ir teikia pagalbą šioje srityje;

e)

stebi teisės aktų pokyčių procesą;

f)

priima sprendimus ginčytinais amnestijos atvejais;

g)

tiria skundus bei tariamus susitarimo memorandumo pažeidimus ir priima sprendimus dėl jų;

h)

užmezga ir palaiko ryšius bei glaudžiai bendradarbiauja su šalimis.

Siūlyčiau, kad prireikus dėl įgyvendinimo priemonių susitartų SMA misijos vadovas ir Jūsų Vyriausybės atstovai.

Pasibaigus mūsų atstovų konsultacijoms, norėčiau paprašyti Jūsų pradėti pasikeitimą laiškais dėl SMA ir jos personalo statuso, privilegijų ir imunitetų.

Tikiuosi, kad glaudus bendradarbiavimas su Jumis ir Jūsų Vyriausybe tęsis ir ateityje.

Reiškiu Jums savo didžią pagarbą.

Pagarbiai,

Javier SOLANA

II PRIEDAS

Nuostatos dėl Stebėjimo misijos Ačehe (SMA) statuso, privilegijų ir imunitetų

1.   SMA teisiniame pagrinde taikomi tokie sąvokų apibrėžimai

a)

„SMA“ arba „misija“ – Stebėjimo misija Ačehe bei Indonezijos Respublikos teritorijoje esantys SMA priskirti šios misijos padaliniai, sudedamosios dalys, būstinės, personalas ir infrastruktūra, kurią Nangro Ačeho Darusalamo provincijoje pagal 2005 m. rugpjūčio 15 d. Helsinkyje pasirašytą susitarimo memorandumą tarp Indonezijos Respublikos Vyriausybės ir Ačeho išsilaisvinimo judėjimo (GAM) įsteigė Europos Sąjunga ir ASEAN prisidedančios šalys;

b)

„Misijos vadovas“ – SMA vadovas;

c)

„SMA personalas“ – misijos vadovas ir (arba) misijos vadovo pirmasis pavaduotojas, ES valstybių narių, kitų Europos valstybių ir ASEAN prisidedančių šalių komandiruotas personalas, tarptautinis personalas, kurį SMA samdo sutarčių pagrindu, dislokuotas misijai parengti, aptarnauti ir įgyvendinti, ir personalas, atliekantis su misija susijusią siunčiančiosios valstybės ar ES institucijos misiją. Misijos personalui nepriklauso komerciniai rangovai ar vietoje įdarbintas personalas;

d)

„Būstinė“ – SMA pagrindinė būstinė Banda Ačehe;

e)

„Siunčiančioji šalis“ – ES valstybė narė, kita Europos valstybė ar ASEAN prisidedančioji šalis, komandiravusi personalą į SMA;

f)

„Infrastruktūra“ – visi pastatai, patalpos ir žemė, reikalingi SMA veiklai vykdyti bei SMA personalui apgyvendinti;

g)

„Vietoje įdarbintas personalas“ – Indonezijos Respublikos piliečiai arba nuolat joje gyvenantys personalo nariai.

2.   Bendrosios nuostatos

a)

SMA ir SMA personalas gerbia Indonezijos Respublikos savarankiškumą, teritorijos vientisumą, nacionalinį vieningumą ir politinę nepriklausomybę laikydamiesi Jungtinių Tautų Chartijos;

b)

SMA ir SMA personalas vykdydami savo įgaliojimus ir užduotis laikosi griežto nešališkumo, objektyvumo ir nepriklausomumo, gerbia Indonezijos Respublikos nacionalinius įstatymus ir kitus teisės aktus, įskaitant Nangro Ačeho Darusalamo provincijos vietos įstatymus ir kitus teisės aktus;

c)

vykdydamas savo misiją SMA personalas susilaiko nuo veiklos, nesuderinamos su misijos pobūdžiu ir paskirtimi. Šis personalas nenešioja ginklų;

d)

SMA vykdo savo funkcijas savarankiškai. Priimančioji šalis gerbia SMA vientisumą;

e)

Misijos vadovas reguliariai informuoja Užsienio reikalų departamentą apie tai, kiek personalo narių reikėtų, kad būtų garantuota nešališka, objektyvi ir patikima Indonezijos Vyriausybės ir Ačeho išsilaisvinimo judėjimo (GAM) pasirašyto susitarimo memorandumo visapusiško įgyvendinimo stebėsena, bei praneša jų pavardes.

3.   Identifikavimas

a)

SMA personalui išduodamos SMA asmens tapatybės kortelės, pagal kurias identifikuojama jų tapatybė, ir jie privalo visada jas turėti su savimi. SMA pateikia SMA asmens tapatybės kortelės pavyzdį atitinkamoms Indonezijos Vyriausybės institucijoms;

b)

SMA personalo naudojamos transporto priemonės ir kitos transportavimo priemonės žymimos SMA emblema ir apie jas pranešama vietos policijai. Visomis priemonėmis naudosis tik SMA personalas ir misijos pasamdytas vietos personalas;

c)

SMA turi teisę iškabinti ES ir ASEAN prisidedančių šalių vėliavas kartu su Indonezijos Respublikos vėliava savo pagrindinėje būstinėje, savo rajonų tarnybose bei kitose savo infrastruktūrose. Misijos vadovui nusprendus SMA emblema gali būti naudojama SMA patalpose, ant transporto priemonių ir civilinės aprangos.

4.   Įvažiavimo/išvažiavimo punktai ir judėjimas priimančiosios valstybės teritorijoje

a)

SMA personalas, SMA priklausantis turtas ir transporto priemonės gali kirsti Indonezijos Respublikos sieną oficialiame įvažiavimo ir (arba) išvažiavimo per sieną punkte, jūros uostuose ir tarptautiniais oro erdvės koridoriais. Išimtiniais medicininės ir nepaprastosios padėties evakuacijos atvejais laikomasi susitarimų, sudarytų pagal 19 dalį;

b)

Indonezijos Vyriausybė sudaro palankesnes sąlygas SMA ir jos personalui įvažiuoti į Indonezijos Respublikos teritoriją ir išvažiuoti iš jos, įskaitant tai, kad suteikia būtinus leidimus būti Indonezijos Respublikos teritorijoje visą misijos laiką. Išskyrus pasų kontrolę, įvažiuojantiems į Indonezijos Respublikos teritoriją ir išvykstantiems iš jos SMA personalo nariams, turintiems 3 dalies a punkte nurodytą asmens tapatybės kortelę, netaikoma pasų ir muitinės kontrolė bei vizų ir imigracijos taisyklės bei joks kitoks imigracijos patikrinimo būdas Indonezijos Respublikos teritorijoje;

c)

SMA personalui netaikomos Indonezijos Respublikos taisyklės, reglamentuojančios užsieniečių registravimą ir kontrolę, tačiau jiems nesuteikiama teisė nuolat apsistoti ar gyventi Indonezijos Respublikos teritorijoje;

d)

SMA turtui ir transporto priemonėms, įvažiuojančioms į Indonezijos Respublikos teritoriją, kertančioms ją tranzitu ar išvažiuojančioms iš jos SMA aptarnavimo tikslais, netaikomas reikalavimas pateikti inventoriaus aprašus ar kitus muitinės dokumentus bei neatliekamas jų patikrinimas, nebent būtų rimtos priežastys manyti, kad juose esama daiktų, kurie yra draudžiami Indonezijos Respublikos įstatymais arba kuriems taikomos jos karantino taisyklės. Toks patikrinimas atliekamas tik dalyvaujant įgaliotam SMA atstovui;

e)

SMA personalo nariai gali vairuoti motorines transporto priemones, vesti laivus ir valdyti orlaivius, jeigu jie atitinkamai turi galiojančius nacionalinius ar tarptautinius vairuotojo pažymėjimus, laivo kapitono pažymėjimus ar piloto pažymėjimus. Indonezijos Vyriausybė, netaikydama mokesčio ar rinkliavos, patvirtina tokių pažymėjimų galiojimą;

f)

transporto priemonėms ir orlaiviams, naudojamiems misijos įgyvendinimo tikslais, netaikomi vietiniai licencijavimo ar registravimo reikalavimai. Misijai ir toliau taikomi atitinkami tarptautiniai ir nacionaliniai standartai bei reglamentai, susiję su skrydžiais, nutūpimu ir skrydžių valdymu. Prireikus bus sudaromi įgyvendinimo susitarimai pagal 19 dalį;

g)

SMA ir SMA personalui suteikiama galimybė su savo transporto priemonėms, orlaiviais ar bet kurios kitos rūšies transporto priemonėmis, įranga ir ištekliais laisvai ir nevaržomai judėti Nangro Ačeho Darusalamo provincijoje ir kitose Indonezijos Respublikos teritorijos dalyse, atsižvelgiant į Indonezijos įstatymus ir kitus teisės aktus, apibrėžiančius zonas, įvažiavimas į kurias nacionalinio saugumo sumetimais yra draudžiamas arba reglamentuojamas;

h)

šioje misijoje SMA personalo nariai bei SMA vietoje įdarbinto personalo nariai keliaudami, kad atliktų oficialias pareigas, gali naudotis keliais, tiltais, keltais, oro uostais ir uostais nemokėdami muitų, rinkliavų, kelio mokesčių, mokesčių ar panašaus pobūdžio privalomųjų mokėjimų, išskyrus mokėjimą už privataus sektoriaus suteiktas paslaugas. SMA neatleidžiama nuo pagrįstų privalomųjų mokėjimų už prašomas ir gaunamas paslaugas sąlygomis, kurios taikomos paslaugoms, teikiamoms Indonezijos Respublikos personalui.

5.   Privilegijos ir imunitetai, kuriuos Stebėjimo misijai Ačehe suteikia Indonezijos Vyriausybė

a)

SMA infrastruktūra turi neliečiamybę. Indonezijos Vyriausybės atstovai negali į ją įeiti be misijos vadovo sutikimo;

b)

SMA infrastruktūrai, joje esantiems baldams ir kitam turtui bei jos transporto priemonėms negali būti taikoma krata, rekvizavimas, areštas ar sunaikinimas;

c)

SMA, jos nuosavybei ir turtui, kad ir kur jie būtų ir kas juos turėtų, taikomas imunitetas nuo bet kokių teisinių procesinių veiksmų;

d)

SMA archyvai ir dokumentai, įskaitant daugialypės terpės įrangą, tiek įprastiniu, tiek skaitmeniniu pavidalu visada turi neliečiamybę, kad ir kur jie būtų;

e)

oficiali SMA korespondencija turi neliečiamybę. Oficiali korespondencija – tai visa su misija ir jos funkcijomis susijusi korespondencija;

f)

Indonezijos Vyriausybė netaikys importo ir eksporto muito bei vidaus mokesčių produktams, turtui, medžiagoms ir įrangai, kurie į priimančiąją šalį importuojami ar joje įsigyjami savo oficialias pareigas vykdančiai SMA arba jos reikmėms;

g)

Indonezijos Vyriausybė leidžia įvežti prekes misijos tikslams ir atleidžia nuo visų muitų, rinkliavų, kelių mokesčių, mokesčių ir panašaus pobūdžio privalomųjų mokėjimų, išskyrus mokesčius už sandėliavimą, pervežimą ir kitas suteiktas paslaugas.

6.   Privilegijos ir imunitetai, kuriuos SMA personalui suteikia Indonezijos Vyriausybė

a)

SMA personalo narių negalima suimti ar bet kokiu būdu sulaikyti;

b)

SMA personalo dokumentai, korespondencija ir nuosavybė turi neliečiamybę, išskyrus tuos atvejus, kai taikomos pagal 6 dalies f punktą leidžiamos vykdymo priemonės;

c)

SMA personalas bet kuriomis aplinkybėmis turi imunitetą Indonezijos Respublikos baudžiamosios jurisdikcijos atžvilgiu. SMA personalo imunitetą baudžiamosios jurisdikcijos atžvilgiu atitinkamais atvejais gali panaikinti siunčiančioji valstybė ar atitinkama ES institucija. Tokį panaikinimą visada būtina aiškiai apibrėžti;

d)

SMA personalo nariai turi imunitetą Indonezijos Respublikos civilinės ir administracinės jurisdikcijos atžvilgiu dėl visų savo oficialias funkcijas vykdant pasakytų ar parašytų žodžių ir dėl visų atliktų veiksmų. Jeigu SMA personalo nariams iškeliama civilinė byla Indonezijos Respublikos teisme, apie tai nedelsiant pranešama misijos vadovui ir siunčiančiosios valstybės kompetentingai institucijai ar ES institucijai. Misijos vadovas ir siunčiančiosios valstybės kompetentinga institucija ar ES institucija prieš teisminio bylos nagrinėjimo pradžią teismui nurodo, ar atitinkamą veiksmą SMA personalo nariai padarė vykdydami savo oficialias funkcijas. Jeigu veiksmas buvo padarytas vykdant oficialias funkcijas, teisminis procesas nepradedamas. Jeigu veiksmas buvo padarytas ne oficialių funkcijų atlikimo metu, teisminį procesą galima tęsti. Misijos vadovo ir siunčiančiosios valstybės kompetentingos institucijos ar ES institucijos patvirtinimas yra įpareigojantis Indonezijos Respublikos jurisdikcijos atžvilgiu, ir Indonezijos Respublika negali jo užginčyti. Jei SMA personalo nariai pradeda teisminį procesą, jie nebegali remtis imunitetu jurisdikcijos atžvilgiu, kai iškeliamas priešieškinys, tiesiogiai susijęs su pagrindiniu ieškiniu;

e)

SMA personalo nariai nėra įpareigoti duoti liudytojo parodymus;

f)

SMA personalo nariams negalima taikyti jokių vykdymo priemonių, išskyrus atvejus, kai jiems iškeliama su jų oficialiomis funkcijomis nesusijusi civilinė byla. SMA personalo narių nuosavybė, kuri, kaip patvirtino misijos vadovas, yra reikalinga jų oficialioms funkcijoms atlikti, negali būti konfiskuojama vykdant teismo sprendimą, nutarimą ar nutartį. Civilinėse bylose netaikomi jokie apribojimai SMA personalo narių asmens laisvei ar kitos suvaržymo priemonės;

g)

tai, kad SMA personalo nariai turi imunitetą Indonezijos Respublikos jurisdikcijos atžvilgiu, nereiškia, kad jiems netaikoma atitinkamos siunčiančiosios valstybės jurisdikcija;

h)

SMA nariams netaikomos Indonezijos Respublikoje galiojančios socialinės apsaugos nuostatos už paslaugas, kurias jie suteikė SMA;

i)

SMA personalo narių tarnybinės pajamos ir atlyginimai, kuriuos jiems moka SMA arba siunčiančiosios valstybės, bei pajamos, gaunamos ne iš Indonezijos Vyriausybės, neapmokestinamos jokiais Indonezijos Respublikos mokesčiais;

j)

Indonezijos Vyriausybė, laikydamasi tų įstatymų ir kitų teisės aktų, kuriuos ji gali priimti, leidžia įvežti SMA personalo narių asmeniniam naudojimui skirtus daiktus ir atleidžia juos nuo visų muitų, mokesčių ir susijusių privalomųjų mokėjimų, išskyrus mokesčius už sandėliavimo, pervežimo ir panašias paslaugas. Indonezijos Vyriausybė taip pat leidžia šiuos daiktus išsivežti. SMA personalas atleidžiamas nuo PVM ir mokesčių už vidaus rinkoje įsigytas prekes ar jiems suteiktas paslaugas pagal Indonezijos Respublikos įstatymus;

k)

SMA personalo narių asmeninis bagažas netikrinamas, išskyrus atvejus, kai yra rimtų priežasčių manyti, kad jame yra daiktų, kurie nėra skirti SMA personalo narių asmeniniam naudojimui, arba daiktų, kuriuos įvežti ar išvežti draudžiama įstatymu arba kuriems taikomos Indonezijos Respublikos karantino taisykles. Toks patikrinimas atliekamas tik dalyvaujant atitinkamam SMA personalo nariui arba SMA įgaliotam atstovui.

7.   Vietoje įdarbintas personalas

Vietoje įdarbinto personalo nariai, kurie turi priimančiosios šalies pilietybę arba nuolat joje gyvena, naudojasi privilegijomis ir imunitetais tik tiek, kiek tai leidžia Indonezijos Respublika. Tačiau Indonezijos Respublika naudojasi jurisdikcija tų personalo narių atžvilgiu pernelyg nekliudydama vykdyti misijos funkcijas.

8.   Baudžiamoji jurisdikcija

Siunčiančiosios valstybės kompetentingos institucijos turi teisę priimančiosios valstybės teritorijoje, laikydamosi siunčiančiosios valstybės atitinkamų teisės aktų, visam savo personalui taikyti baudžiamąją jurisdikciją ir drausminių priemonių taikymo įgaliojimus, kurie joms suteikiami pagal siunčiančiosios valstybės teisę.

9.   Saugumas

a)

Indonezijos Vyriausybė, kiek leidžia jos pačios galimybės, visiškai prisiima atsakomybę dėl SMA personalo saugumo;

b)

tuo tikslu Indonezijos Vyriausybė imasi visų reikalingų priemonių užtikrinti SMA bei SMA personalo narių apsaugą, saugą ir saugumą. Bet kokios konkrečios nuostatos, kurias pasiūlo Indonezijos Vyriausybė, prieš jas įgyvendinant suderinamos su misijos vadovu;

c)

SMA personalo medicininę evakuaciją gali atlikti privatūs rangovai iš pagrindinių aerodromų; tačiau Indonezijos Vyriausybės saugumo pajėgos yra atsakingos už medicininę evakuaciją iš paskyrimo vietų Nangro Ačeho Darusalamo provincijoje į pagrindinius aerodromus. Nepaprastosios padėties atvejais SMA rangovas gali atlikti medicininės evakuacijos užduotis iš paskyrimo vietų į pagrindinius aerodromus iš anksto pranešęs apie tai Indonezijos Vyriausybei. Indonezijos Vyriausybės medicininis personalas gali dalyvauti evakuacijos procese.

10.   Apranga

SMA personalo nariai dėvi civilinę aprangą su skiriamaisiais SMA ženklais laikydamiesi misijos vadovo nustatytų taisyklių.

11.   Bendradarbiavimas ir galimybė naudotis informacija bei žiniasklaidos priemonėmis

a)

Indonezijos Vyriausybė visapusiškai bendradarbiauja su SMA ir SMA personalu bei juos remia;

b)

prireikus, jeigu tai būtina misijos vykdymui ir atitinka SMA įgaliojimus, priimančioji šalis leidžia SMA personalui veiksmingai naudotis:

priimančiosios valstybės žinioje esančiais pastatais, įrenginiais, vietovėmis ir oficialiomis transporto priemonėmis,

jos žinioje esančiais dokumentais, medžiaga ir informacija.

Prireikus sudaromi 19 dalyje nurodyti papildomi susitarimai;

c)

Misijos vadovas ir Indonezijos Vyriausybė reguliariai konsultuojasi ir imasi reikalingų priemonių, kad kiekvienu atitinkamu lygmeniu užtikrintų glaudžius tarpusavio ryšius. Indonezijos Vyriausybė gali paskirti ryšių palaikymo su SMA pareigūną;

d)

Misijos vadovas nekliudomas palaiko ryšius su vietos, nacionalinės ir tarptautinės žiniasklaidos atstovais, kad galėtų laisvai reikšti savo požiūrį su SMA veikla ir misijos vykdymu susijusiais klausimais. Žiniasklaidai bus suteikta tokia pat galimybė nekliudomai palaikyti ryšius su misijos vadovu ar jo atstovu spaudai;

e)

Misijos vadovas turi teisę ir galimybę naudotis esamomis transliavimo sistemomis ir organizacijomis ir (arba) parengti bei išplatinti savo pranešimą savomis priemonėmis tam, kad vykdydamas savo misiją informuotų atitinkamą auditoriją Nangro Ačeho Darusalamo provincijoje, pagal susitarimus su atitinkamais transliavimo ir žiniasklaidos priemonių valdytojais;

f)

SMA turi teisnumą pagal Indonezijos įstatymus ir kitus teisės aktus tam, kad galėtų veiksmingai vykdyti savo įgaliojimus, visų pirma tam, kad SMA galėtų atidaryti banko sąskaitas ir įsigyti kilnojamąjį ar nekilnojamąjį turtą ar juo disponuoti ir būti šalimi teismo procese.

12.   Indonezijos Vyriausybės parama ir sutarčių sudarymas

a)

Indonezijos Vyriausybė sutinka padėti SMA surasti tinkamą infrastruktūrą, jei to prašoma;

b)

jei reikia ir yra galimybė, Indonezijos Vyriausybė leidžia nemokamai naudotis jai priklausančia infrastruktūra, jei to prašoma tam, kad būtų galima vykdyti SMA administracinę ir operatyvinę veiklą;

c)

atsižvelgdama į turimas priemones ir galimybes, Indonezijos Vyriausybė padeda rengiant, steigiant, vykdant ir remiant misiją, įskaitant bendrą naudojimąsi infrastruktūra ir įranga SMA ekspertų reikmėms;

d)

Indonezijos Vyriausybės pagalba ir parama misijai teikiama tokiomis pačiomis sąlygomis, kaip ir Indonezijos Vyriausybės personalui teikiama pagalba ir parama;

e)

Indonezijos Respublikoje SMA sudarytoms sutartims taikytina teisė nustatoma atitinkamomis sutartimis.

13.   Infrastruktūros keitimas

a)

SMA turi teisę, konsultuodamasi su Indonezijos kompetentingomis institucijomis, statyti, keisti infrastruktūrą arba daryti kitus jos pakeitimus, jei tai būtina pagal jos operatyvinius reikalavimus. Apie Indonezijos kompetentingų institucijų prieštaravimus nedelsiant pranešama SMA;

b)

Indonezijos Vyriausybė nereikalauja iš SMA jokios kompensacijos už tokias statybas ar keitimus.

14.   SMA personalo narių mirties atveju

a)

Misijos vadovas turi teisę pasirūpinti reikalingais formalumais dėl SMA mirusio personalo nario palaikų, taip pat dėl asmeninės velionio nuosavybės grąžinimo į tėvynę, ir tuos formalumus atlikti;

b)

SMA personalo nario mirties atveju autopsija atliekama tik gavus atitinkamos valstybės sutikimą ir dalyvaujant SMA ir (arba) atitinkamos valstybės atstovui;

c)

Indonezijos Vyriausybė ir SMA kiek įmanoma visapusiškai bendradarbiauja siekdamos kuo anksčiau pargabenti SMA personalo nario palaikus į tėvynę.

15.   Komunikacijos

a)

SMA turi teisę naudoti įrangą, kuri reikalinga jos įgaliojimų vykdymui, pavyzdžiui, atitinkamus žemėlapius ir navigacijos prietaisus, stebėjimo priemones, kameras, vaizdo magnetofonus ir kitą susijusią įrangą;

b)

SMA gali įrengti radijo dažnių siuntimo ir priėmimo stotis bei palydovines sistemas ir jomis naudotis. Siekiant išvengti konfliktų dėl atitinkamų dažnių naudojimo, ji bendradarbiauja su Indonezijos Vyriausybės kompetentingomis institucijomis. Indonezijos Vyriausybė suteikia nemokamą prieigą prie dažnių spektro;

c)

SMA turi teisę misijos tikslais, konsultuodamasi su Indonezijos valdžios institucijomis, be jokių apribojimų naudotis radijo (įskaitant palydovinį, mobilųjį ir portatyvinį radiją), telefono, telegrafo, faksimiliniu ryšiu ir kitomis priemonėmis, taip pat teisę sumontuoti įrangą, būtiną tokių ryšių palaikymui SMA infrastruktūroje arba tarp jos infrastruktūrų, įskaitant kabelių ir antžeminių linijų tiesimą;

d)

jai priklausančioje infrastruktūroje SMA gali pasirūpinti būtinomis priemonėmis dėl pašto, adresuoto SMA ir (arba) SMA personalui, ir kurį siunčia SMA ir (arba) SMA personalas, perdavimo.

16.   Ieškiniai mirties, sužalojimo, patirtos žalos ar praradimo atveju

a)

Indonezijos Vyriausybė, siunčiančiosios šalys, SMA ir SMA personalas neatsako už žalą civilių gyventojų arba valdžios turtui, arba už tokio turto praradimą, jei tai buvo neišvengiama dėl operatyvinės veiklos arba jei tai atsitiko dėl veiklos, susijusios su visuomenės neramumais ar SMA apsauga;

b)

siekiant taikiai išspręsti ginčą, ieškiniai dėl žalos civilių gyventojų arba valdžios turtui, arba dėl tokio turto praradimo, kurie nepatenka į 1 pastraipos taikymo sritį, taip pat ieškiniai asmenų mirties arba sužalojimo atveju, arba dėl žalos SMA turtui arba dėl tokio turto praradimo, persiunčiami SMA per Indonezijos Vyriausybės kompetentingas institucijas, jei žalą patyrė Indonezijos Respublikos juridiniai ar fiziniai asmenys, arba Indonezijos Respublikos kompetentingoms institucijoms, jei žalą patyrė SMA ir jos personalas. Ieškiniai gali būti keliami ir dėl su sutartine atsakomybe susijusių klausimų, ir dėl su deliktine atsakomybe susijusių klausimų;

c)

nepavykus ginčo išspręsti taikiai, ieškinys perduodamas ieškinių nagrinėjimo komisijai, kurią vienodu pagrindu sudaro SMA ir Indonezijos Vyriausybės atstovai. Ginčas išsprendžiamas bendru susitarimu.

17.   Ryšių palaikymas ir ginčai

a)

visus klausimus, kylančius dėl šių nuostatų taikymo, bendrai svarsto SMA atstovas ir Indonezijos Vyriausybės kompetentingos institucijos;

b)

nepavykus iš anksto išspręsti ginčų dėl šių nuostatų aiškinimo ar taikymo, jie sprendžiami išimtinai diplomatinėmis priemonėmis.

18.   Kitos nuostatos

a)

tais atvejais, kai šiose nuostatose nurodomos SMA ir SMA personalo privilegijos, imunitetai ir teisės, Indonezijos Vyriausybė yra atsakinga už jų įgyvendinimą ir už tai, kad jų laikytųsi atitinkamos Indonezijos Vyriausybės vietos valdžios institucijos;

b)

nė viena iš šių nuostatų nesiekiama nukrypti nuo teisių, kurios gali būti suteiktos bet kuriai siunčiančiajai valstybei, arba ji neaiškinama kaip leidžianti nukrypti nuo tų teisių.

19.   Įgyvendinimo susitarimai

Taikant šias nuostatas, operatyvinius, administracinius ir techninius klausimus galima reglamentuoti atskirais susitarimais, sudarytinais tarp misijos vadovo ir Indonezijos Vyriausybės administracinės valdžios institucijų.

Turiu garbę Europos Sąjungos vardu patvirtinti, kad Jūsų laiško ir jo priedų turinys yra priimtinas Europos Sąjungai ir kad, remiantis Jūsų pasiūlymu, Jūsų laiškas ir jo priedai kartu su šiuo atsakymu sudaro teisiškai įpareigojantį dokumentą. Kaip nurodyta Jūsų laiške, šis dokumentas įsigalioja šio laiško pasirašymo dieną. Naudodamasis proga taip pat norėčiau padėkoti Indonezijos Vyriausybei, kad ji sutiko laikinai taikyti šį dokumentą nuo 2005 m. rugsėjo 15 d.

Būčiau dėkingas, jei galėtumėte patvirtinti, kad gavote šį laišką.

Reiškiu Jums savo didžią pagarbą

Javier SOLANA

c.c: Dr. N. Hassan Wirajuda

Minister for Foreign Affairs