ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 273

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

48 tomas
2005m. spalio 19d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

2005 m. spalio 18 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1699/2005, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

1

 

*

2005 m. spalio 18 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1700/2005, dėl nuolatinio konkurso perparduoti Bendrijos rinkoje Slovakijos intervencinės agentūros saugomus kukurūzus paskelbimo

3

 

*

2005 m. spalio 18 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1701/2005, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 795/2004, nustatantį išsamias bendrosios išmokos schemos, numatytos Tarybos reglamente (EB) Nr. 1782/2003, nustatančiame bendrąsias tiesioginės paramos schemų pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir nustatančiame tam tikras paramos schemas ūkininkams, įgyvendinimo taisykles

6

 

 

2005 m. spalio 18 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1702/2005, nustatantis eksporto grąžinamąsias išmokas pagal eksporto licencijų sistemas A1 ir B vaisiams ir daržovėms (pomidorams, apelsinams, citrinoms valgomosioms vynuogėms ir obuoliams)

9

 

 

2005 m. spalio 18 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1703/2005, nustatantis iš vaisių ir daržovių pagamintų produktų eksporto grąžinamąsias išmokas, išskyrus suteikiamas už įdėtą cukrų (laikinai konservuotos vyšnios, nulupti pomidorai, konservuotos vyšnios, paruošti lazdyno riešutai, tam tikros apelsinų sulčių rūšys)

12

 

 

2005 m. spalio 18 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1704/2005, nustatantis sąlygas, kuriomis galima priimti importo licencijų prašymus, pateiktus 2005 m. rugsėjo mėn. kai kuriems kiaulienos pagrindu pagamintiems produktams pagal režimą, numatytą susitarimuose tarp Bendrijos ir Bulgarijos ir Rumunijos

14

 

 

2005 m. spalio 18 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1705/2005, dėl nevalytos medvilnės pasaulinės rinkos kainos nustatymo

16

 

*

2005 m. spalio 18 d. Komisijos direktyva 2005/67/EB, iš dalies keičianti Tarybos direktyvos 86/298/EEB I ir II priedus, Tarybos direktyvos 87/402/EEB I ir II priedus ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/37/EB I, II ir III priedus, susijusius su žemės ūkio ar miškų ūkio traktorių tipo patvirtinimu, jų suderinimo tikslais ( 1 )

17

 

 

II   Aktai, kurių skelbti neprivaloma

 

 

Komisija

 

*

2005 m. spalio 17 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 2005/464/EB dėl naminių ir laukinių paukščių gripo tyrimų programų įgyvendinimo valstybėse narėse (pranešta dokumentu Nr. C(2005) 3960)

21

 

 

Aktai, priimti remiantis Europos Sąjungos sutarties VI antraštine dalimi

 

*

2005 m. spalio 12 d. Tarybos sprendimas 2005/727/TVR, nustatantis Sprendimo 2005/211/TVR dėl Šengeno informacinės sistemos kai kurių naujų funkcijų nustatymo, įskaitant kovos su terorizmu srityje, tam tikrų nuostatų taikymo datą

25

 

*

2005 m. spalio 12 d. Tarybos sprendimas 2005/728/TVR, nustatantis Reglamento (EB) Nr. 871/2004 dėl naujų Šengeno informacinės sistemos funkcijų, įskaitant kovą su terorizmu, nustatymo tam tikrų nuostatų taikymo datą

26

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, kuriuos skelbti privaloma

19.10.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 273/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1699/2005

2005 m. spalio 18 d.

nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1994 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 3223/94 dėl vaisių ir daržovių importo taisyklių (1), ypač į jo 4 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Vadovaujantis Urugvajaus raundo daugiašalių prekybos derybų rezultatais Reglamentas (EB) Nr. 3223/94 numato kriterijus, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo vertes iš trečiųjų šalių importuojamiems jo priede išvardintiems produktams ir laikotarpiams.

(2)

Laikantis aukščiau nurodytų kriterijų, standartinės importo vertės turi būti nustatytos tokios, kaip nurodyta šio reglamento priede,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 3223/94 4 straipsnyje nurodytos standartinės importo vertės nustatomos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. spalio 19 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. spalio 18 d.

Komisijos vardu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalinis direktorius žemės ūkio ir kaimo plėtros reikalams


(1)  OL L 337, 1994 12 24, p. 66. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 386/2005 (OL L 62, 2005 3 9, p. 3).


PRIEDAS

prie 2005 m. spalio 18 d. Komisijos reglamento, nustatančio kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

052

45,3

204

40,1

999

42,7

0707 00 05

052

96,4

999

96,4

0709 90 70

052

90,5

999

90,5

0805 50 10

052

76,6

388

60,9

524

55,3

528

67,6

999

65,1

0806 10 10

052

89,1

400

200,0

508

210,4

624

178,2

999

169,4

0808 10 80

388

80,2

400

118,7

404

91,3

512

43,0

528

45,5

720

48,5

800

172,7

804

82,9

999

85,4

0808 20 50

052

93,1

388

57,0

720

55,8

999

68,6


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 750/2005 (OL L 126, 2005 5 19, p. 12). Kodas „999“ žymi „kitą kilmę“.


19.10.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 273/3


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1700/2005

2005 m. spalio 18 d.

dėl nuolatinio konkurso perparduoti Bendrijos rinkoje Slovakijos intervencinės agentūros saugomus kukurūzus paskelbimo

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1), ypač į jo 6 straipsnį,

kadangi:

(1)

1993 m. liepos 28 d. Komisijos reglamente (EEB) Nr. 2131/93, nustatančiame intervencinių agentūrų turimų grūdų pardavimo tvarką ir sąlygas (2), yra numatyta, kad intervencinių agentūrų turimi grūdai turi būti parduodami konkurso tvarka, ir nustatant tokią kainą, kuria nebūtų trikdoma rinka.

(2)

Dėl nepalankių klimato sąlygų Iberijos pusiasalyje kukurūzų kainos Bendrijos rinkoje pakankamai padidėjo, todėl iškilo sunkumų gyvulininkystės ūkiams ir pašarų gamybos įmonėms įsigyti grūdų konkurencingomis kainomis.

(3)

Slovakija turi dideles kukurūzų intervencines atsargas, kurias reikėtų panaudoti.

(4)

Todėl reikėtų Slovakijos intervencinės agentūros saugomas kukurūzų atsargas pateikti į grūdų vidaus rinką.

(5)

Siekiant atsižvelgti į padėtį Bendrijos rinkoje, reikėtų numatyti, kad šį konkursą administruotų Komisija. Be to, pasiūlymams, kuriuose siūloma mažiausia pardavimo kaina, turi būti numatytas paskirstymo koeficientas.

(6)

Taip pat svarbu, kad Slovakijos intervencinės agentūros Komisijai pateikiamame pranešime būtų išsaugotas konkurso dalyvių anonimiškumas.

(7)

Siekiant šiuolaikinio administravimo Komisijai pateiktiną informaciją reikėtų siųsti elektroniniu būdu.

(8)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Javų verslo vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Slovakijos intervencinė agentūra skelbia nuolatinį konkursą parduoti Bendrijos vidaus rinkoje jos turimas 98 625 tonas kukurūzų.

2 straipsnis

1 straipsnyje numatytas pardavimas vykdomas laikantis Reglamento (EEB) Nr. 2131/93 nuostatų.

Tačiau, nukrypstant nuo to reglamento:

a)

pasiūlymai pateikiami atsižvelgiant į faktišką pasiūlyme nurodytos partijos kokybę;

b)

mažiausia pardavimo kaina nustatoma taip, kad grūdų rinka nebūtų sutrikdyta; tačiau ši kaina jokiu būdu negali būti mažesnė už atitinkamą mėnesį taikomą intervencijos kainą, įskaitant mėnesio kainų didinimus.

3 straipsnis

Nukrypstant nuo Reglamento (EEB) Nr. 2131/93 13 straipsnio 4 dalies nuostatų, nustatytas pasiūlymo užstatas yra 10 EUR už toną.

4 straipsnis

1.   Pirmojo dalinio konkurso galutinis pasiūlymų pateikimo terminas baigiasi 2005 m. spalio 26 d. 15 valandą (Briuselio laiku).

Vėlesnių dalinių konkursų galutinis pasiūlymų pateikimo terminas baigiasi kiekvienos savaitės trečiadienį 15 valandą (Briuselio laiku), išskyrus 2005 m. lapkričio 2 d., 2005 m. gruodžio 28 d., 2006 m. balandžio 12 d. ir 2006 m. gegužės 24 d., t. y. šiomis savaitėmis joks konkursas nebus vykdomas.

Paskutinio dalinio konkurso galutinis pasiūlymų pateikimo terminas baigiasi 2006 m. birželio 28 d. 15 valandą (Briuselio laiku).

2.   Pasiūlymai turi būti pateikti Slovakijos intervencinei agentūrai adresu:

Pôdohospodárska platobná agentúra

oddelenie obilnín a škrobu

Dobrovičova 12

SK-815 26 Bratislava

tel.: 421-2-58243271

fax: 421-2-58243362

5 straipsnis

Slovakijos intervencinė agentūra per dvi valandas nuo paraiškų pateikimo termino pabaigos praneša Komisijai apie gautus pasiūlymus. Pranešimas turi būti siunčiamas elektroniniu būdu naudojant priede pateikiamą formą.

6 straipsnis

Reglamento (EEB) Nr. 1784/2003 25 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka Komisija nustato mažiausią pardavimo kainą arba nusprendžia toliau nesvarstyti gautų pasiūlymų. Jeigu pasiūlymai yra pateikti tai pačiai partijai, ir juose nurodytas kiekis viršija bendrą turimą kiekį, kiekvienai partijai gali būti nustatyta skirtinga kaina.

Kai konkurso dalyviai siūlo mažiausią pardavimo kainą, Komisija, nustatydama mažiausią pardavimo kainą, gali nustatyti siūlomų kiekių paskirstymo koeficientą.

7 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. spalio 18 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 78. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1154/2005 (OL L 187, 2005 7 19, p. 11).

(2)  OL L 191, 1993 7 31, p. 76. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 749/2005 (OL L 126, 2005 5 19, p. 10).


PRIEDAS

Nuolatinis konkursas perparduoti Lenkijos intervencinės agentūros saugomų 98 625 tonų kukurūzų

Forma (1)

(Reglamentas (EB) Nr. 1700/2005)

1

2

3

4

Konkurso dalyvio eilės numeris

Partijos numeris

Kiekis

(t)

Pasiūlymo kaina

(EUR/t)

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

ir t. t.

 

 

 


(1)  Perduoti AGRI GD (D2).


19.10.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 273/6


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1701/2005

2005 m. spalio 18 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 795/2004, nustatantį išsamias bendrosios išmokos schemos, numatytos Tarybos reglamente (EB) Nr. 1782/2003, nustatančiame bendrąsias tiesioginės paramos schemų pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir nustatančiame tam tikras paramos schemas ūkininkams, įgyvendinimo taisykles

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1782/2003, nustatantį bendrąsias tiesioginės paramos schemų pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir nustatantį tam tikras paramos schemas ūkininkams bei iš dalies keičiantį Reglamentus (EEB) Nr. 2019/93, (EB) Nr. 1452/2001, (EB) Nr. 1453/2001, (EB) Nr. 1454/2001, (EB) Nr. 1868/94, (EB) Nr. 1251/1999, (EB) Nr. 1254/1999, (EB) Nr. 1673/2000, (EEB) Nr. 2358/71 ir (EB) Nr. 2529/2001 (1), ypač į jo 145 straipsnio c, d ir f punktus,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 795/2004 (2) yra įvedamos nuo 2005 m. taikytinos bendrosios išmokos schemos įgyvendinimo taisyklės. Šią schemą įgyvendinant administraciniu lygiu ir veiksmais valstybėse narėse paaiškėjo, kad dėl tam tikrų schemos aspektų reiktų išsamesnių taisyklių, o dėl kitų aspektų reiktų patikslinti ir pritaikyti esamas taisykles.

(2)

Ypač reikėtų patikslinti daugiamečių kultūrų ir ilgalaikių kultūrų apibrėžimus, taikomus nustatant reikalavimus išmokoms pagal bendrosios išmokos schemą gauti tais atvejais, kai atidėta žemė yra naudojama žaliavų gamybai, kaip nurodyta 2004 m. spalio 29 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1973/2004, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1782/2003 nuostatų dėl to reglamento IV ir IVa antraštinėse dalyse numatytų paramos schemų ir atidėtos žemės naudojimo žaliavoms auginti taikymo taisykles (3), 16 skyriuje, ir susijusį su Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 88 straipsnyje nurodyta pagalbos už energetinius augalus schema.

(3)

Pagal ankstesnę lauko kultūroms nustatytą tvarką, numatytą 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1251/1999 dėl tam tikrų lauko kultūrų augintojų paramos sistemos sukūrimo (4), žaliavų gamybai skirtomis daugiametėmis kultūromis apsodinta atidėta žemė arba ilgalaikėmis kultūromis apsodinta žemė buvo laikoma atitinkanti reikalavimus išmokoms už plotą gauti. Pagal Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 54 straipsnio 2 dalį atitinkančiais reikalavimus yra laikomi tik tie plotai, kurie paraiškos pateikimo 2003 m. dieną nebuvo apsėti daugiametėmis kultūromis, tačiau pagal to paties reglamento 53 straipsnį už žaliavų gamybai skirtomis daugiametėmis kultūromis apsodintus plotus teises į išmokas galima nustatyti, kadangi referenciniu laikotarpiu už šiuos plotus buvo skiriamos tiesioginės išmokos. Todėl derėtų leisti ūkininkams, kurie 2003 m. augino tokias kultūras pagal specialią tvarką, nustatytą atidėtai žemei arba ilgalaikėms kultūroms, naudoti tą žemę minėto reglamento 53 straipsnyje nurodytoms teisėms į išmokas už atidėtą žemę nustatyti ir atitinkamai šiomis nustatytomis teisėmis pasinaudoti.

(4)

Be to, kadangi pagal Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 59 straipsnyje numatytą regioninį modelį referenciniai metai teisėms į išmokas nustatyti yra pirmieji schemos taikymo metai, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 795/2004 38 straipsnio 1 dalyje, derėtų patikslinti, kad atidėta žemė, apsodinta Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 55 straipsnio b punkte nurodytiems tikslams skirtomis daugiametėmis kultūromis, ir žemė, apsodinta daugiametėmis kultūromis, už kurias taip pat skiriama to paties reglamento 88 straipsnyje numatyta pagalba už energetinius augalus, turėtų būti laikoma hektarais, atitinkančiais reikalavimus teisėms į išmokas nustatyti ir jomis pasinaudoti.

(5)

Taip pat yra būtina patikslinti, kuriomis kultūromis leidžiama apsodinti atidėtą žemę ir kuriomis energetikos produktų gamybai skirtomis kultūromis galima apsodinti žemę, kuriai taikoma bendrosios išmokos schema. Todėl derėtų numatyti galimybę pasinaudoti teisėmis į išmokas, įvykdžius sąlygas pagalbai gauti, nustatytas plotams, apsodintiems žaliavoms gaminti skirtomis daugiametėmis kultūromis, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1973/2004 16 skyriuje, ir sąlygas pagalbai gauti, nustatytas energetikos produktų gamybai skirtoms kultūroms pagal schemą, numatytą Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 88 straipsnyje.

(6)

Todėl Reglamentą (EB) Nr. 795/2004 reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(7)

Kadangi Reglamentas (EB) Nr. 795/2004 yra taikomas nuo 2005 m. sausio 1 d., derėtų numatyti, kad šis reglamentas būtų taikomas atgaline data taip pat nuo minėtos datos, ir leisti 2005 m. paraiškas pateikusiems ūkininkams pataisyti savo bendrąsias paraiškas.

(8)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Tiesioginių išmokų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 795/2004 iš dalies keičiamas taip:

1)

2 straipsnio c ir d punktai pakeičiami taip:

„c)

„daugiametės kultūros“ – tai ne sėjomainos būdu auginamos kitos negu daugiametės ganyklos kultūros, kurios užima žemę penkerius ar daugiau metų ir kurios duoda pakartotinius derlius, įskaitant Komisijos sprendimo 2000/115/EB (5) I priedo punkte G/05 apibrėžtus daigynus bei miško kirtimo atžalynus (NK kodas Ex06029041), išskyrus ilgalaikes kultūras ir tokių ilgalaikių kultūrų daigynus.

d)

„ilgalaikės kultūros“ – tai toliau išvardytų produktų kultūros ir šių ilgalaikių kultūrų daigynai:

KN kodas

 

0709 10 00

Artišokai

0709 20 00

Smidrai (šparagai)

0709 90 90

Rabarbarai

0810 20

Avietės, gervuogės, šilkuogės ir loganberijos (loganberries)

0810 30

Juodieji, baltieji arba raudonieji serbentai ir agrastai

0810 40

Spanguolės, mėlynės ir kiti šilauogių (Vaccinium) genties augalų vaisiai

2)

Įterpiamas šis 3b straipsnis:

„3b straipsnis

Reikalavimų atitikimas

1.   Taikant Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 44 straipsnio 2 dalį reikalavimus teisėms į išmokas gauti ir jomis naudotis atitinkančiais hektarais yra laikomi:

a)

plotai, apsodinti miško kirtimo atžalynu (KN kodas ex 0602 90 41), Miscanthus sinensis (KN kodas ex 0602 90 51) arba Phalaris arundicea (nendrinėmis dryžutėmis) tarp 2004 m. balandžio 30 d. ir 2005 m. kovo 10 d.

b)

plotai, apsodinti miško kirtimo atžalynu (KN kodas ex 0602 90 41), Miscanthus sinensis (KN kodas ex 0602 90 51) arba Phalaris arundicea (nendrinėmis dryžutėmis) iki 2004 m. balandžio 30 d. ir išnuomoti ar įsigyti tarp 2004 m. balandžio 30 d. ir 2005 m. kovo 10 d. ketinant pateikti paraišką pagal bendrosios išmokos schemą.

2.   Taikant Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 51 straipsnį atidėta žemė, apsodinta šio reglamento 55 straipsnio b punkte nurodytiems tikslams skirtomis daugiametėmis kultūromis, ir žemė, apsodinta daugiametėmis kultūromis, už kurias taip pat skiriama to paties reglamento 88 straipsnyje numatyta pagalba už energetinius augalus, yra laikomos hektarais, atitinkančiais reikalavimus, leidžiančius naudotis teisėmis į išmokas už atidėtą žemę ir teisėmis į pagalbos išmokas.

3.   Taikant Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 54 straipsnio 2 dalį atidėta žemė, kuri yra apsodinta Tarybos reglamento (EB) Nr. 1251/1999 (6) 6 straipsnio 3 dalyje nurodytiems tikslams skirtomis daugiametėmis kultūromis ir už kurią buvo skirta to paties reglamento 2 straipsnio 2 dalyje nurodyta išmoka už plotą, 2003 m. yra laikoma hektarais, atitinkančiais reikalavimus, leidžiančius naudotis Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 53 straipsnyje nurodytomis teisėmis į išmokas už atidėtą žemę.

4.   Nepažeidžiant Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 51 straipsnio nuostatų ir taikant to paties reglamento 54 straipsnio 2 dalį plotas, kuris buvo apsodintas ilgalaikėmis kultūromis paraiškos pagalbai už plotą gauti pateikimo dieną, yra laikomas hektarais, atitinkančiais reikalavimus, leidžiančius naudotis to paties reglamento 53 straipsnyje nurodytomis teisėmis į išmokas už atidėtą žemę.

5.   Nepažeidžiant Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 60 straipsnio nuostatų ir, kai valstybė narė pasinaudoja to paties reglamento 59 straipsnyje nurodyta galimybe:

a)

taikant Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 63 straipsnio 2 dalį atidėta žemė, kuri yra apsodinta Reglamento (EB) Nr. 1251/1999 6 straipsnio 3 dalyje nurodytiems tikslams skirtomis daugiametėmis kultūromis ir už kurią buvo skirta to paties reglamento 2 straipsnio 2 dalyje nurodyta išmoka už plotą, 2003 m. yra laikoma hektarais, atitinkančiais reikalavimus teisėms į išmokas už atidėtą žemę nustatyti,

b)

taikant Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 63 straipsnio 2 dalies nuostatas žemė, apsodinta Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 55 straipsnio b punkte nurodytiems tikslams skirtomis daugiametėmis kultūromis, yra laikoma hektarais, atitinkančiais reikalavimus teisėms į išmokas už atidėtą žemę nustatyti,

c)

taikant Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 59 straipsnio 4 dalį žemė, apsodinta daugiametėmis kultūromis, už kurias yra taip pat skiriama Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 88 straipsnyje numatyta pagalba už energetinius augalus, yra laikoma hektarais, atitinkančiais reikalavimus teisėms į pagalbos išmokas nustatyti,

d)

taikant Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 59 straipsnio 4 dalį žemė, apsodinta ilgalaikėmis kultūromis, yra laikoma hektarais, atitinkančiais reikalavimus teisėms į pagalbos išmokas nustatyti.

6.   Ūkininkai, kuriems 2005 m. taikomos šio straipsnio 2–5 dalys, gali pataisyti savo bendrąją paraišką per keturias savaites nuo 2005 m. spalio 19 d. arba nuo atitinkamų valstybių narių nustatytos datos.

3)

48a straipsnis iš dalies pakeičiamas taip:

1)

4 dalis pakeičiama šiuo tekstu:

„Visos šio reglamento 3b straipsnyje ir 6 ir 7 skyriuose pateiktos nuorodos į Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 58 ir 59 straipsnius arba 58 straipsnio 1 dalį ir 59 straipsnio 1 dalį laikomos nuorodomis į Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 71e straipsnį.“;

2)

6 dalis pakeičiama šiuo tekstu:

„Visos šio reglamento 3b straipsnyje, 8 straipsnio 2 dalyje, 9 straipsnio 1 dalies e punkte, 41 straipsnyje ir 50a straipsnyje pateiktos nuorodos į Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 60 straipsnį laikomos nuorodomis į Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 71g straipsnį.“;

3)

7 dalis pakeičiama šiuo tekstu:

„Visos šio reglamento 39, 43 ir 48b straipsniuose pateiktos nuorodos į Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 63 straipsnio 2 dalį laikomos nuorodomis į Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 71j straipsnio 2 dalį.“;

4)

8 dalis pakeičiama šiuo tekstu:

„3a straipsnis, 3b straipsnio 1, 3 ir 4 dalys, 7, 10, 12–17, 27, 28, 30, 31, 31a, 40, 42, 45–46 ir 49 straipsniai netaikomi.“;

5)

Įterpiama nauja 10 dalis:

„Visos šio reglamento 3b straipsnyje pateiktos nuorodos į Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 59 straipsnio 4 dalį laikomos nuorodomis į Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 71f straipsnio 2 dalį.“;

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Jis taikomas nuo 2005 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. spalio 18 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 118/2005 (OL L 24, 2005 1 27, p. 15).

(2)  OL L 141, 2004 4 30, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1085/2005 (OL L 177, 2005 7 9, p. 27).

(3)  OL L 345, 2004 11 20, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1044/2005 (OL L 172, 2005 7 5, p. 76).

(4)  OL L 160, 1999 6 26, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1782/2003.

(5)  OL L 38, 2000 2 12, p. 1.“;

(6)  OL L 160, 1999 6 26, p. 1.“;


19.10.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 273/9


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1702/2005

2005 m. spalio 18 d.

nustatantis eksporto grąžinamąsias išmokas pagal eksporto licencijų sistemas A1 ir B vaisiams ir daržovėms (pomidorams, apelsinams, citrinoms valgomosioms vynuogėms ir obuoliams)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1996 m. spalio 28 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2200/96 dėl vaisių ir daržovių rinkos bendro organizavimo (1), ypač į jo 35 straipsnio 3 dalies trečią pastraipą,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1961/2001 (2) nustatė eksporto grąžinamųjų išmokų vaisių ir daržovių sektoriuje tvarką.

(2)

Reglamento (EB) Nr. 2200/96 35 straipsnio 1 dalis numato, kad tokiu mastu, koks yra reikalingas sudaryti sąlygas šiame straipsnyje išvardytų produktų ekonomiškai reikšmingiems kiekiams eksportuoti, tokiems produktams gali būti taikomos eksporto grąžinamosios išmokos atsižvelgiant į pagal Sutarties 300 straipsnį sudarytuose susitarimuose numatytus apribojimus.

(3)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 2200/96 35 straipsnio 2 dalies nuostatas reikia pasirūpinti, kad nebūtų pažeisti prekybiniai ryšiai, kuriuos anksčiau skatino grąžinamųjų išmokų mokėjimo tvarka. Dėl šių priežasčių bei dėl vaisių ir daržovių eksporto sezoniškumo turi būti nustatomas kiekvieno produkto numatomas kiekis, vadovaujantis žemės ūkio produktų, kuriems skiriamos eksporto grąžinamosios išmokos, nomenklatūra, patvirtinta Komisijos reglamentu (EEB) Nr. 3846/87 (3). Šie kiekiai turi būti paskirstyti atsižvelgiant į produktų tinkamumo vartoti terminą.

(4)

Reglamento (EB) Nr. 2200/96 35 straipsnio 4 dalis numato, kad nustatant eksporto grąžinamųjų išmokų dydį turi būti atsižvelgiama, viena vertus, į tuo metu esančias vaisių ir daržovių kainas bei pasiūlą Bendrijos rinkoje ir į jų galimus pokyčius, o kita vertus, į kainas tarptautinėje prekyboje. Taip pat turi būti atsižvelgiama į prekybos bei transportavimo išlaidas ir į numatomo eksporto ekonominį aspektą.

(5)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 2200/96 35 straipsnio 5 dalį Bendrijos rinkos kainos nustatomos atsižvelgiant į eksportui palankiausias kainas.

(6)

Dėl tarptautinėje prekyboje susiklosčiusios situacijos arba atskirose rinkose taikomų specifinių reikalavimų konkretaus produkto grąžinamąsias išmokas gali reikėti diferencijuoti priklausomai nuo šalies, į kurią jis yra eksportuojamas.

(7)

Bendrų prekybos standartų „Ekstra“ klasės, I ir II klasės pomidorai, apelsinai, citrinos, valgomosios vynuogės ir obuoliai šiuo metu gali būti eksportuojami ekonomiškai reikšmingais kiekiais.

(8)

Tam, kad turimi ištekliai būtų panaudoti kuo efektyviau, ir turint omenyje Bendrijos eksporto struktūrą, eksporto grąžinamąsias išmokas reikėtų nustatyti pagal eksporto licencijų sistemas A1 ir B.

(9)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Šviežių vaisių ir daržovių vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   A1 sistemos grąžinamųjų išmokų dydžiai, paraiškų teikimo laikotarpiai ir konkrečių produktų numatomi kiekiai yra nustatomi šio reglamento priede. B sistemos orientaciniai grąžinamųjų išmokų dydžiai, licencijų paraiškų teikimo laikotarpiai ir konkrečių produktų numatomi kiekiai yra nustatomi šio reglamento priede.

2.   Produktai, kurių eksportui išduotos pagalbos maisto produktais licencijos, kaip tai numatyta Komisijos reglamento (EB) Nr. 1291/2000 (4) 16 straipsnyje, nebus įskaitomi į šio reglamento priede numatytus kiekius.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. lapkričio 9 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. spalio 18 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 297, 1996 11 21, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 47/2003 (OL L 7, 2003 1 11, p. 64).

(2)  OL L 268, 2001 10 9, p. 8. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 386/2005 (OL L 62, 2005 3 9, p. 3).

(3)  OL L 366, 1987 12 24, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 558/2005 (OL L 94, 2005 4 13, p. 22).

(4)  OL L 152, 2000 6 24, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1741/2004 (OL L 311, 2004 10 8, p. 17).


PRIEDAS

prie 2005 m. spalio 18 d. Komisijos reglamento, nustatančio eksporto grąžinamąsias išmokas vaisiams ir daržovėms (pomidorams, apelsinams, citrinoms, valgomosioms vynuogėms ir obuoliams)

Produkto kodas (1)

Paskirties vieta (2)

Sistema A1

Paraiškos teikimo laikotarpis: 2005 11 9–2006 1 9

Sistema B

Licencijų paraiškos teikimo laikotarpis: 2005 11 16–2006 1 16

Gražinamųjų išmokų dydžiai

(EUR/neto tona)

Numatomi kiekiai

(t)

Orientaciniai grąžinamųjų išmokų dydžiai

(EUR/neto tona)

Numatomi kiekiai

(t)

0702 00 00 9100

F08

30

 

30

5 072

0805 10 20 9100

A00

38

 

38

54 862

0805 50 10 9100

A00

60

 

60

13 048

0806 10 10 9100

A00

22

 

22

5 125

0808 10 80 9100

F04, F09

35

 

35

30 091


(1)  Produktų kodai yra nustatyti Komisijos reglamente (EEB) Nr. 3846/87 (OL L 366, 1987 12 24, p. 1).

(2)  „A“ serijos paskirties vietų kodai yra nustatyti Reglamento (EEB) Nr. 3846/87 II priede.

Skaitiniai paskirties vietų kodai yra nustatyti Komisijos reglamente (EB) Nr. 2081/2003 (OL L 313, 2003 11 28, p. 11).

Kitos paskirties vietos nustatomos taip:

F03

:

Visos kitos paskirties vietos, išskyrus Šveicariją.

F04

:

Honkongas, Singapūras, Malaizija, Šri Lanka, Indonezija, Tailandas, Taivanis, Papua ir Naujoji Gvinėja, Laosas, Kambodža, Vietnamas, Japonija, Urugvajus, Paragvajus, Argentina, Meksika, Kosta Rika.

F08

:

Visos kitos paskirties vietos, išskyrus Bulgariją.

F09

:

Šios paskirties vietos:

Norvegija, Islandija, Grenlandija, Farerų salos, Rumunija, Albanija, Bosnija ir Hercegovina, Kroatija, Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija, Serbija ir Juodkalnija (iskaitant Kosovą kaip apibrėžta 1999 m. birželio 10 d. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijoje Nr. 1244), Armėnija, Azerbaidžanas, Baltarusija, Gruzija, Kazachija, Kirgizija, Moldova, Rusija, Tadžikija, Turkmėnija, Uzbekija, Ukraina, Saudo Arabija, Bahreinas, Kataras, Omanas, Jungtiniai Arabų Emyratai, (Abu Dabis, Dubajus, Šardža, Adžmanas, Um al Kaivanas, Ras al Khaima, Fudžeira), Kuveitas, Jemenas, Sirija, Iranas, Jordanija, Bolivija, Brazilija, Venesuela, Peru, Panama, Ekvadoras, Kolumbija,

Afrikos valstybės ir teritorijos, išskyrus Pietų Afrikos Respubliką,

paskirties vietos, minimos Komisijos reglamento (EB) Nr. 800/1999 36 straipsnyje (OL L 102, 1999 4 17, p. 11).


19.10.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 273/12


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1703/2005

2005 m. spalio 18 d.

nustatantis iš vaisių ir daržovių pagamintų produktų eksporto grąžinamąsias išmokas, išskyrus suteikiamas už įdėtą cukrų (laikinai konservuotos vyšnios, nulupti pomidorai, konservuotos vyšnios, paruošti lazdyno riešutai, tam tikros apelsinų sulčių rūšys)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1996 m. spalio 28 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2201/96 dėl bendro perdirbtų vaisių ir daržovių produktų rinkos organizavimo (1), ypač į jo 16 straipsnio 3 dalies trečią pastraipą,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1429/95 (2) nustato eksporto grąžinamųjų išmokų už iš vaisių ir daržovių pagamintus produktus, išskyrus suteikiamas už įdėtą cukrų, įgyvendinimo taisykles.

(2)

Reglamento (EB) Nr. 2201/96 16 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad tiek, kiek reikia, kad būtų eksportuojami to reglamento 1 straipsnio 2 dalies a punkte išvardytų produktų ekonomiškai reikšmingi kiekiai, jiems gali būti mokamos eksporto grąžinamosiomis išmokos, atsižvelgiant į apribojimus, numatytus susitarimuose sudarytuose pagal Sutarties 300 straipsnį. Šio reglamento 18 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad, kai grąžinamoji išmoka už cukrų, kuris panaudotas 1 straipsnio 2 dalies b punkte išvardytuose produktuose, yra per maža, kad produktus būtų galima eksportuoti, tiems produktams taikomos grąžinamosios išmokos, nustatytos remiantis šio reglamento 17 straipsniu.

(3)

Reglamento (EB) Nr. 2201/96 16 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad reikia pasirūpinti, kad nebūtų sutrikdyti prekybos srautai, kuriuos anksčiau sąlygojo grąžinamųjų išmokų mokėjimo tvarka. Dėl šios priežasties kiekvienam produktui turi būti nustatomi kiekiai, remiantis žemės ūkio produktų, kuriems skiriamos eksporto grąžinamosios išmokos, nomenklatūra, kuri nustatyta Komisijos reglamentu (EEB) Nr. 3846/87 (3).

(4)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 2201/96 17 straipsnio 2 dalį grąžinamosios išmokos turi būti nustatomos atsižvelgiant, viena vertus, į esamą padėtį ir ateities tendencijas, susijusias su iš vaisių ir daržovių pagamintų produktų kainomis ir jų įsigijimo Bendrijos rinkoje galimybėmis ir, kita vertus, į tarptautinėje prekyboje vyraujančias kainas. Be to, privaloma atsižvelgti į pardavimo ir transporto išlaidas ir į numatomo eksporto ekonominius aspektus.

(5)

Reglamento (EB) Nr. 2201/96 17 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad Bendrijos rinkos kainos nustatomos atsižvelgiant į pačias palankiausias eksporto požiūriu kainas.

(6)

Dėl padėties tarptautinėje prekyboje arba kai kurių rinkų ypatingų poreikių gali prireikti nustatyti diferencijuotas grąžinamąsias išmokas už kai kuriuos produktus, atsižvelgiant į jų paskirties vietas.

(7)

Šiuo metu galimas ekonomiškai reikšmingas laikinai konservuotų vyšnių, nuluptų pomidorų, konservuotų vyšnių, paruoštų lazdyno riešutų ir kai kurių rūšių apelsinų sulčių eksportas.

(8)

Reikia nustatyti eksporto grąžinamųjų išmokų dydžius ir kiekius, už kuriuos grąžinamosios išmokos bus mokamos.

(9)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Perdirbtų vaisių ir daržovių produktų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Eksporto grąžinamųjų išmokų už perdirbtų vaisių ir daržovių produktus dydžiai, paraiškų teikimo laikotarpiai, licencijų išdavimo laikotarpiai ir numatomi produktų kiekiai yra nustatomi priede.

2.   Komisijos reglamento (EB) Nr. 1291/2000 (4), 16 straipsnyje nurodyti kiekiai, kuriems išduodamos licencijos dėl pagalbos maisto produktais, neįskaičiuojami į priede nurodytus kiekius.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. spalio 25 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. spalio 18 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 297, 1996 11 21, p. 29. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 386/2004 (OL L 64, 2004 3 2, p. 25).

(2)  OL L 141, 1995 6 24, p. 28. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 498/2004 (OL L 80, 2004 3 18, p. 20).

(3)  OL L 366, 1987 12 24, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 558/2005 (OL L 94, 2005 4 13, p. 22).

(4)  OL L 152, 2000 6 24, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1741/2004 (OL L 311, 2004 10 8, p. 17).


PRIEDAS

prie 2005 m. spalio 18 d. Komisijos reglamento, nustatančio iš vaisių ir daržovių pagamintų produktų eksporto grąžinamąsias išmokas, išskyrus suteikiamas už įdėtą cukrų (laikinai konservuotos vyšnios, nulupti pomidorai, konservuotos vyšnios, paruošti lazdyno riešutai, tam tikros apelsinų sulčių rūšys)

Paraiškų licencijoms pateikimo laikotarpis: nuo 2005 m. spalio 25 d. iki 2006 m. vasario 23 d.

Licencijų išdavimo laikotarpis: nuo 2005 m. lapkričio mėn. iki 2006 m. vasario mėn.

Produkto kodas (1)

Paskirties vietos kodas (2)

Grąžinamosios išmokos dydis

(EUR/tona neto)

Numatomas kiekis

(tonomis)

0812 10 00 9100

F06

50

2 853

2002 10 10 9100

F10

45

42 477

2006 00 31 9000

2006 00 99 9100

F06

153

293

2008 19 19 9100

2008 19 99 9100

A00

59

344

2009 11 99 9110

2009 12 00 9111

2009 19 98 9112

A00

5

300

2009 11 99 9150

2009 19 98 9150

A00

29

301


(1)  Produktų kodai yra nustatyti Komisijos reglamente (EEB) Nr. 3846/87 (OL L 366, 1987 12 24, p. 1).

(2)  A serijos paskirties vietų kodai yra nustatyti Reglamento (EEB) Nr. 3846/87 II priede.

Skaitiniai paskirties vietų kodai nustatyti Komisijos reglamente (EB) Nr. 2081/2003 (OL L 313, 2003 11 28, p. 11).

Kitos paskirties vietos apibrėžiamos taip:

F06

visos paskirties vietos, išskyrus Šiaurės Amerikos šalis.

F10

visos paskirties vietos, išskyrus Jungtines Amerikos Valstijas ir Bulgariją.


19.10.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 273/14


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1704/2005

2005 m. spalio 18 d.

nustatantis sąlygas, kuriomis galima priimti importo licencijų prašymus, pateiktus 2005 m. rugsėjo mėn. kai kuriems kiaulienos pagrindu pagamintiems produktams pagal režimą, numatytą susitarimuose tarp Bendrijos ir Bulgarijos ir Rumunijos

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1997 m. rugsėjo 29 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1898/97, nustatantį režimo, numatyto kiaulienos sektoriuje taikymo ypatybes Europos sutartyse su Bulgarija, Čekijos Respublika, Lenkija, Rumunija, Slovakija, Vengrija (1), ypač į jo 4 straipsnio 5 dalį,

kadangi:

(1)

2005 m. ketvirtam ketvirčiui pateikti importo licencijų prašymai yra mažesniems už turimus kiekius arba jiems lygūs, todėl gali būti pilnai patenkinami.

(2)

Tikslinga nustatyti perteklių, pridedamą prie kitam laikotarpiui turimo kiekio.

(3)

Derėtų atkreipti operatorių dėmesį į tai, kad licencijos gali būti naudojamos tik tiems produktams, kurie atitinka visas šiuo metu Bendrijoje galiojančias veterinarines nuostatas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Taip, kaip nustatyta I priede, yra tenkinami importo licencijų prašymai, pateikti laikotarpiui nuo 2005 m. spalio 1 d. iki gruodžio 31 d., remiantis Reglamentu (EB) Nr. 1898/97.

2.   Laikotarpiui nuo 2006 m. sausio 1 d. iki kovo 31 d. gali būti pateikiami importo licencijų prašymai visam kiekiui, minėtam II priede, remiantis Reglamento (EB) Nr. 1898/97 nuostatomis.

3.   Licencijos gali būti naudojamos tik tiems produktams, kurie atitinka visas šiuo metu Bendrijoje galiojančias veterinarines nuostatas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. spalio 19 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. spalio 18 d.

Komisijos vardu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalinis direktorius žemės ūkio ir kaimo plétros reikalams


(1)  OL L 267, 1997 9 30, p. 58. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1467/2003 (OL L 210, 2003 8 28, p. 11).


I PRIEDAS

Grupė

Importo licencijų prašymų, pateiktų nuo 2005 m. spalio 1 d. iki gruodžio 31 d., priėmimo procentas

B1

15

16

17


II PRIEDAS

(tonos)

Grupė

Bendras kiekis, turimas laikotarpiu nuo 2006 m. sausio 1 d. iki kovo 31 d.

B1

3 000,0

15

843,8

16

1 593,8

17

11 718,8


19.10.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 273/16


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1705/2005

2005 m. spalio 18 d.

dėl nevalytos medvilnės pasaulinės rinkos kainos nustatymo

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į Protokolą Nr. 4 dėl medvilnės, pridedamą prie Graikijos stojimo akto, su paskutiniais pakeitimais, padarytais Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1050/2001 (1),

atsižvelgdama į 2001 m. gegužės 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1051/2001 dėl pagalbos medvilnės gamybai (2), ypač į jo 4 straipsnį,

kadangi:

(1)

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 1051/2001 4 straipsniu, pasaulinės rinkos kaina už nevalytą medvilnę periodiškai nustatoma nuo valytos medvilnės kainos, konstatuojamos rinkoje, atsižvelgiant į istorinius ryšius tarp kainos už valytą medvilnę ir kainos, skaičiuojamos už nevalytą medvilnę. Šie istoriniai ryšiai buvo nustatyti 2001 m. rugpjūčio 2 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1591/2001, nustatančio išsamias pagalbos schemos medvilnės sektoriui taikymo taisykles (3), 2 straipsnio 2 dalyje. Jei pasaulinės rinkos kainos šiuo būdu nustatyti negalima, ji yra nustatoma paskutinį kartą nustatytos kainos pagrindu.

(2)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1051/2001 5 straipsnį pasaulinės rinkos kaina už nevalytą medvilnę nustatoma produkcijai, atitinkančiai tam tikras charakteristikas, ir atsižvelgiant į pačius palankiausius pasaulinės rinkos pasiūlymus bei kotiravimus iš tų, kurie laikomi atspindinčiais realią rinkos tendenciją. Siekiant nustatyti šią kainą yra atsižvelgiama į vidurkį pasiūlymų ir kotiravimų, konstatuojamų vienoje ar keliose realią rinkos tendenciją atspindinčiose biržose, pristatant produkciją CIF sąlygomis į kurį nors Bendrijoje esantį uostą iš įvairių šalių tiekėjų, laikomų tinkamiausiomis užsienio prekybai. Vis dėlto šių kriterijų taikymas valytos medvilnės pasaulinės rinkos kainai nustatyti priklauso nuo skirtumų, atsirandančių dėl tiekiamos produkcijos kokybės ar dėl pasiūlymų ir kotiravimų pobūdžio. Toks taikymas yra nustatytas Reglamento (EB) Nr. 1591/2001 3 straipsnio 2 dalyje.

(3)

Pirmiau minėtų kriterijų taikymas leidžia nustatyti nevalytos medvilnės pasaulinės rinkos kainą toliau nurodytu lygiu,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Nustatoma nevalytos medvilnės pasaulinės rinkos kaina, paminėta Reglamento (EB) Nr. 1051/2001 4 straipsnyje: 22,439 EUR/100 kg.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. spalio 19 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. spalio 18 d.

Komisijos vardu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalinis direktorius žemės ūkio ir kaimo plėtros reikalams


(1)  OL L 148, 2001 6 1, p. 1.

(2)  OL L 148, 2001 6 1, p. 3.

(3)  OL L 210, 2001 8 3, p. 10. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1486/2002 (OL L 223, 2002 8 20, p. 3).


19.10.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 273/17


KOMISIJOS DIREKTYVA 2005/67/EB

2005 m. spalio 18 d.

iš dalies keičianti Tarybos direktyvos 86/298/EEB I ir II priedus, Tarybos direktyvos 87/402/EEB I ir II priedus ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/37/EB I, II ir III priedus, susijusius su žemės ūkio ar miškų ūkio traktorių tipo patvirtinimu, jų suderinimo tikslais

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1986 m. gegužės 26 d. Tarybos direktyvą 86/298/EEB dėl konstrukcijų, apsaugančių nuo apvirtimo, pritvirtinamų prie siauros tarpvėžės ratinių žemės ūkio ir miškų ūkio traktorių galinės dalies (1), ypač į jos 12 straipsnį,

atsižvelgdama į 1987 m. birželio 25 d. Tarybos direktyvą 87/402/EEB dėl konstrukcijų, apsaugančių nuo apvirtimo, kurios montuojamos prieš siauros tarpvėžės ratinių žemės ūkio ir miškų ūkio traktorių vairuotojo sėdynę (2), ypač į jos 11 straipsnį,

atsižvelgdama į 2003 m. gegužės 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/37/EB dėl žemės ar miškų ūkio traktorių, jų priekabų ir keičiamos velkamosios įrangos, jų sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo ir panaikinančią Direktyvą 74/150/EEB (3), ypač į jos 19 straipsnio 1 dalies a ir b punktus,

kadangi:

(1)

Vadovaujantis 1975 m. gruodžio 18 d. Tarybos direktyva 76/115/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių saugos diržų tvirtinimą, suderinimo (4), Direktyvoje 2003/37/EB buvo numatytas naujas žemės ar miškų ūkio transporto priemonių tipo patvirtinimo reikalavimas montuoti saugos diržų pritvirtinimo įtaisus. Kadangi Direktyva 76/115/EEB susijusi su įvairių kategorijų ne žemės ūkio paskirties motorinių transporto priemonių tipo patvirtinimu, reikia patikslinti, kurie šios direktyvos reikalavimai taikomi tam tikriems žemės ūkio ar miškų ūkio traktoriams.

(2)

Direktyvos 76/115/EEB I priedo 1 priedėlio reikalavimai priekinėms vidurinėms N3 kategorijos transporto priemonių sėdimosioms vietoms yra taikomi traktoriams, kurių didžiausias konstrukcinis greitis yra 40 km/h arba mažesnis.

(3)

2005 m. kovo 29 d. OECD Taryba patvirtino Sprendimą C(2005) 1, kuriuo nustatomos naujos žemės ūkio ir miškų ūkio traktorių tikrinimo OECD normų versijos.

(4)

Siekiant atsižvelgti į OECD Sprendimą C(2005) 1, Direktyvose 2003/37/EB, 86/298/EEB ir 87/402/EEB reikėtų patikslinti nuorodas į OECD normas.

(5)

Todėl Direktyvas 86/298/EEB, 87/402/EEB ir 2003/37/EB reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(6)

Šioje direktyvoje numatytos priemonės atitinka Direktyvos 2003/37/EB 20 straipsnio 1 dalimi įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 2003/37/EB I, II ir III priedai iš dalies keičiami pagal šios direktyvos I priedą.

2 straipsnis

Direktyvos 86/298/EB I ir II priedai iš dalies keičiami pagal šios direktyvos II priedą.

3 straipsnis

Direktyvos 87/402/EB I ir II priedai iš dalies keičiami pagal šios direktyvos III priedą.

4 straipsnis

1.   Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie įsigalioję ne vėliau kaip iki 2005 m. gruodžio 31 d., įgyvendina šią direktyvą. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų nuostatų tekstus bei tų nuostatų ir šios direktyvos koreliacijos lentelę.

Valstybės narės, tvirtindamos tas nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

5 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

6 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2005 m. spalio 18 d.

Komisijos vardu

Günter VERHEUGEN

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 186, 1986 7 8, p. 26. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2003 m. Stojimo aktu.

(2)  OL L 220, 1987 8 8, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2003 m. Stojimo aktu.

(3)  OL L 171, 2003 7 9, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2005/13/EB (OL L 55, 2005 3 1, p. 35).

(4)  OL L 24, 1976 1 30, p. 6. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 96/38/EB (OL L 187, 1996 1 26, p. 95).


I PRIEDAS

Direktyvos 2003/37/EB I, II ir III priedai iš dalies keičiami taip:

1)

I priedo 4 dalies 3.6.1. punkte žodžiai „OECD 1 arba 2 Normą“ pakeičiami „OECD 2 normą“;

2)

II priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

B skyriaus I dalies 26.1. eilutėje žodžiai „Saugos diržų tvirtinimo įtaisai“ pakeičiami „Saugos diržų įtvirtinimai (1).“

b)

B skyriaus II.C dalis pakeičiama taip:

„II.C dalis

Atitiktis OECD standartizuotoms normoms

Vietoj bandymų ataskaitų, parengtų pagal atitinkamas atskiras direktyvas, gali būti naudojamos bandymų suvestinės (išsamios), atitinkančios toliau išvardytas OECD normas.

Numeris, nurodytas I dalyje pateikiamoje lentelėje (atskiros direktyvos)

Objektas

OECD normos (2)

10.1.

77/536/EEB

Oficialūs žemės ar miškų ūkio traktorių apsaugos konstrukcijų bandymai (dinaminiai bandymai)

3 norma

26.1.

76/115/EEB

16.1.

79/622/EEB

Oficialūs žemės ar miškų ūkio traktorių apsaugos konstrukcijų bandymai (statiniai bandymai)

4 norma

26.1.

76/115/EEB

19.1.

86/298/EEB

Oficialūs siauros tarpvėžės traktorių galinėje dalyje tvirtinamų apsaugos konstrukcijų bandymai

7 norma

26.1.

76/115/EEB

21.1.

87/402/EEB

Oficialūs siauros tarpvėžės traktorių priekinėje dalyje tvirtinamų apsaugos konstrukcijų bandymai

6 norma

26.1.

76/115/EEB

 

SD (3)

Oficialūs žemės ar miškų ūkio vikšrinių traktorių apsaugos konstrukcijų bandymai

8 norma

26.1.

76/115/EEB

3)

III priedo I.A dalies 3.6.1. punkte žodžiai „OECD 1 arba 2 Normą“ pakeičiami „OECD 2 normą“.


(1)  Remiantis Direktyvos 76/115/EEB I priedo 1 priedėlyje nustatytais reikalavimais priekinėms vidurinėms N3 kategorijos motorinių transporto priemonių sėdimosioms vietoms, T1, T2, T3, C1, C2 ir C3 kategorijų traktoriuose mažiausias tvirtinimo taškų skaičius yra 2. Šių kategorijų traktoriams taikoma tos direktyvos I priedo 5.4.3. ir 5.4.4. punktuose N3 kategorijos motorinėms transporto priemonėms nustatyta bandymų apkrova;

(2)  Šios suvestinės turi atitikti OECD Sprendimo C(2005) 1 reikalavimus. Tokių suvestinių atitikimas gali būti pripažintas saugos diržams tik tokiu atveju, jei su jais buvo atlikti bandymai.

Vienerių metų pereinamojo laikotarpio, kuris prasideda Sprendimo C(2005) 1 paskelbimo OECD interneto svetainėje dieną, metu, t. y. iki 2006 m. balandžio 21 d., taip pat priimamos bandymų ataskaitos, atitinkančios normas pagal Sprendimą C(2000) 59 su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu C(2003) 252.

(3)  SD: reglamentuotina atskira direktyva“;


II PRIEDAS

Direktyvos 86/298/EB I ir II priedai iš dalies pakeičiami taip:

1)

I priedo 1 punktas pakeičiamas taip:

„1.

Taikomi 2005 m. kovo 29 d. OECD Sprendimo C(2005) 1 7 normos 1 punkto apibrėžimai ir reikalavimai, išskyrus 1.1. punktą.“.

2)

II priedas pakeičiamas tokiu tekstu:

„II PRIEDAS

Techniniai reikalavimai

Techniniai reikalavimai dėl konstrukcijų, apsaugančių nuo apvirtimo, pritvirtinamų prie siauros tarpvėžės ratinių žemės ūkio ir miškų ūkio traktorių galinės dalies, EB tipo patvirtinimo pateikti 2005 m. kovo 29 d. OECD Sprendimo C(2005) 1 7 normos 3 punkte, išskyrus 3.1.4. („bandymų ataskaitos“), 3.4. („Nežymūs pakeitimai“), 3.5. („Ženklinimas“) ir 3.6. („Saugos diržų tvirtinimo įtaisų eksploatacinės charakteristikos“) punktus.“.


III PRIEDAS

Direktyvos 87/402/EEB I ir II priedai iš dalies pakeičiami taip:

1)

I priedo 1 punktas pakeičiamas taip:

„Taikomi 2005 m. kovo 29 d. OECD Sprendimo C(2005) 1 6 normos 1 punkto apibrėžimai ir reikalavimai, išskyrus 1.1. punktą.“;

2)

II priedas pakeičiamas tokiu tekstu:

„II PRIEDAS

TECHNINIAI REIKALAVIMAI

Techniniai reikalavimai dėl konstrukcijų, apsaugančių nuo apvirtimo, kurios montuojamos prieš siauros tarpvėžės ratinių žemės ūkio ir miškų ūkio traktorių vairuotojo sėdynę, EB tipo patvirtinimo pateikti 2005 m. kovo 29 d. OECD Sprendimo C(2005) 1 6 normos 3 punkte, išskyrus 3.4. („bandymų ataskaitos“), 3.5. („Nežymūs pakeitimai“), 3.6. („Ženklinimas“) ir 3.7. („Saugos diržų tvirtinimo įtaisų eksploatacinės charakteristikos“) punktus.“.


II Aktai, kurių skelbti neprivaloma

Komisija

19.10.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 273/21


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2005 m. spalio 17 d.

iš dalies keičiantis Sprendimą 2005/464/EB dėl naminių ir laukinių paukščių gripo tyrimų programų įgyvendinimo valstybėse narėse

(pranešta dokumentu Nr. C(2005) 3960)

(2005/726/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1990 m. birželio 26 d. Tarybos sprendimą 90/424/EEB dėl išlaidų veterinarijos srityje (1), ypač į jo 20 straipsnį,

kadangi:

(1)

Sprendime 90/424/EEB numatyta, kad Bendrija skiria finansinę paramą techninėms ir mokslinėms priemonėms, būtinoms Bendrijos veterinarijos teisės aktų kūrimui bei veterinarinio švietimo ir mokymo plėtrai, taikyti.

(2)

Gyvūnų sveikatos ir gerovės mokslinis komitetas 2000 m. birželio 27 d. ataskaitoje rekomendavo atlikti naminių ir laukinių paukščių gripo tyrimus, ypač siekiant nustatyti infekcijų, kurias sukelia paukščių gripo viruso H5 ir H7 potipiai, paplitimą.

(3)

1992 m. gegužės 19 d. Tarybos direktyvoje 92/40/EEB, nustatančioje Bendrijos paukščių gripo kontrolės priemones (2), apibrėžtos Bendrijos kontrolės priemonės, taikomos kilus naminių paukščių gripo protrūkiui. Tačiau toje direktyvoje nenumatyti nuolatiniai naminių ir laukinių paukščių gripo tyrimai.

(4)

2005 m. birželio 21 d. Komisijos sprendime 2005/464/EB dėl naminių ir laukinių paukščių gripo tyrimų programų įgyvendinimo valstybėse narėse (3) numatyta 2005 m. valstybėse narėse įgyvendinti naminių ir laukinių paukščių gripo tyrimus pagal Komisijos patvirtintus tyrimų planus. Šiais tyrimais turėtų būti nagrinėjamos paukščių infekcijos, dėl ko gali reikėti persvarstyti dabartinius teisės aktus ir išplėsti žinias apie galimus laukinių gyvūnų ir augalų keliamus pavojus gyvūnams ir žmonėms. Tame sprendime numatyta, kad iki 2005 m. birželio 30 d. valstybės narės turi pateikti tų tyrimų programų įgyvendinimo planus, kaip nurodyta to sprendimo priedo gairėse, kuriuos turi patvirtinti Komisija.

(5)

Valstybės narės šias programas pateikė iki 2005 m. birželio 30 d. Tačiau dėl paukščių gripo plitimo permainų Azijoje ir, visų pirma, migruojančių paukščių stebėjimo 2005 m. rugpjūčio 25 d. ir 2005 m. rugsėjo 6 d. buvo sušaukti ekspertų grupės susitikimai, kurių metu nuspręsta, kad, atsižvelgiant į turimus duomenis apie centrinės ir vakarų Azijos kilmės paukščių rūšių migracijos kelius, reikia atidžiau stebėti laukinius paukščius bei suaktyvinti 2005–2006 m. numatytas stebėjimo programas, padidinant iš vandens paukščių, migruojančių ligos plitimo rizikos keliais, imamų bandinių skaičių.

(6)

Atsižvelgdamos į šias išvadas valstybės narės iš dalies pakeitė savo programas ir šiuos pakeitimus pateikė Komisijai patvirtinti. Siekiant, kad šios iš dalies pakeistos programos būtų patvirtintos ir būtų laiku nustatytas joms skirtos Bendrijos finansinės paramos dydis, reikėtų iš dalies pakeisti programų pateikimo terminą, finansuotinų tyrimų sąrašą ir Sprendimo 2005/464/EB priede numatytas sąlygas.

(7)

Todėl Sprendimą 2005/464/EB reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(8)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimas 2005/464/EB iš dalies keičiamas taip:

1)

1 straipsnyje „2005 m. birželio 30 d.“ pakeičiama „2005 m. rugsėjo 13 d.“;

2)

3 straipsnis papildomas šiuo e punktu:

„e)

:

PGR tyrimas

:

10 EUR už tyrimą“;

3)

priedo D dalis pakeičiama šio sprendimo priedo D dalimi;

4)

prie priedo pridedama F dalis.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2005 m. spalio 17 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 224, 1990 8 18, p. 19. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/99/EB (OL L 325, 2003 12 12, p. 31).

(2)  OL L 167, 1992 6 22, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2003 m. Stojimo aktu.

(3)  OL L 164, 2005 6 24, p. 52.


PRIEDAS

Direktyvos 2005/464/EB priedas iš dalies pakeičiamas taip:

1)

D dalis pakeičiama taip:

„D.   LAUKINIŲ PAUKŠČIŲ GRIPO TYRIMAI

Tose valstybėse narėse, kuriose ligos stebėjimas vykdomas ir laukinių paukščių populiacijoje, laikomasi šių gairių:

D.1.   Tyrimo struktūra ir įgyvendinimas

1.

Būtina palaikyti ryšius su paukščių apsaugos (stebėjimo) įstaigomis ir žiedavimo stotimis. Prireikus mėginius ima šių grupių ir (stočių) darbuotojai ir medžiotojai.

2.

Aktyvaus gyvų ir sumedžiotų paukščių stebėjimas taikomas:

a)

laukinių paukščių rūšių populiacijoms, kurios lengviau pažeidžiamos dėl:

i)

kilmės ir migracijos kelių;

ii)

laukinių paukščių skaičiaus Bendrijoje; bei

iii)

kontakto tikimybės su naminiais paukščiais;

b)

rizikos teritorijų nustatymui pagal:

i)

teritorijas, kuriose susitinka didelis skirtingų rūšių, ypač F dalyje išvardytųjų, migruojančių paukščių skaičius;

ii)

naminių paukščių fermų artumą, ir;

iii)

vietą prie migracijos kelių.

Imant mėginius būtina atsižvelgti į migracijos modelių, kurie gali skirtis įvairiose valstybėse narėse bei skirtingoms F priede išvardytoms rūšims, sezoniškumą.

3.

Rastų negyvų laukinių paukščių pasyviu stebėjimu pirmiausia siekiama nustatyti neįprastai didelio mirtingumo atvejus arba didelius ligos protrūkius:

a)

tarp F dalyje išvardytų laukinių paukščių rūšių ir kitų laukinių paukščių, kurie su jomis kontaktuoja; bei

b)

2 dalies b punkto i papunktyje nurodytose teritorijose.

Papildomas veiksnys, į kurį būtina atsižvelgti – padidėjęs kelių rūšių mirtingumas toje pačioje teritorijoje.

D.2.   Mėginių ėmimo tvarka

1.

Virusologiniam tyrimui imami kloakos tepinėliai. Tiksliausi rezultatai gali būti gaunami iš mėginių, paimtų ne tik iš pirmamečių paukščių rudenį, bet ir iš kitų infekcijoms imlių rūšių, turinčių glaudesnį ryšį su naminiais paukščiais (tokių kaip didžioji antis).

2.

Be to, kloakos tepinėliai arba iš rastų negyvų arba sumedžiotų laukinių paukščių fekalijų, audinių (t. y. smegenų, širdžių, plaučių, inkstų ir žarnų) taip pat imami mėginiai viruso išskyrimui bei molekulių aptikimui (PCR). Molekulinėmis technologijomis naudojamasi tik tose laboratorijose, kurios gali užtikrinti kokybę ir kurios naudoja Bendrijos etaloninės laboratorijos (CLR) pripažintus paukščių gripo metodus.

3.

Mėginiai imami iš įvairių laisvėje gyvenančių paukščių rūšių. Daugiausia mėginiai imami iš vandens ir pakrantės paukščių.

4.

Fekalijų turintys tepinėliai arba kruopščiai renkamos šviežios fekalijos turi būti imamos iš paukščių, patekusių į spąstus, sumedžiotų arba rastų ką tik nudvėsusių.

5.

Iš vienos rūšies toje pačioje teritorijoje ir tuo pačiu metu galima imti ne daugiau kaip penkis mėginius. Itin atsargiai reikia elgtis laikant ir vežant mėginius. Jeigu neįmanoma užtikrinti skubaus mėginio nuvežimo į laboratoriją (per 48 val.) (transporto priemonėje esant vidutinei 4 °C temperatūrai), mėginiai laikomi ir po to vežami sausame lede, esant – 70 °C temperatūrai.“

2)

Pridedama tokia F dalis:

„F.   LAUKINIŲ PAUKŠČIŲ, KURIEMS KYLA DIDELĖ PAUKŠČIŲ GRIPO GRĖSMĖ (1) SĄRAŠAS

 

Lotyniškas pavadinimas

Angliškas pavadinimas

Lietuviškas pavadinimas

1.

Anser albifrons

White-fronted Goose

Baltakaktė žąsis

2.

Anser fabalis

Bean Goose

Želmeninė žąsis

3.

Anas platyrhynchos

Mallard

Didžioji antis

4.

Anas strepera

Gadwal

Pilkoji antis

5.

Anas acuta

Northern Pintail

Smailiauodegė antis

6.

Anas clypeata

Northern Shoveler

Šaukštasnapė antis

7.

Anas Penelope

Eurasian Wigeon

Cyplė

8.

Anas crecca

Common teal

Rudgalvė kryklė

9.

Anas querquedula

Garganay

Dryžgalvė kryklė

10.

Aythya ferina

Common Pochard

Rudgalvė antis

11.

Aythya fuligula

Tufted Duck

Kuoduotoji antis

12.

Vanellus vanellus

Northern Lapwing

Pempė

13.

Philomachus pugnax

Ruff

Gaidukas

14.

Larus ribibundus

Black-headed Gull

Rudagalvis kiras

15.

Larus canus

Common Gull

Paprastasis kiras


(1)  Visoms natūraliai Bendrijoje gyvenančioms laukinių paukščių rūšims, įskaitant šioje dalyje pateiktoje lentelėje išvardytas rūšis, taikomas Direktyvoje 79/409/EEB dėl laukinių paukščių apsaugos nustatytas apsaugos režimas, todėl vykdant paukščių gripo stebėjimą atsižvelgiama į šios direktyvos reikalavimus.“


Aktai, priimti remiantis Europos Sąjungos sutarties VI antraštine dalimi

19.10.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 273/25


TARYBOS SPRENDIMAS 2005/727/TVR

2005 m. spalio 12 d.

nustatantis Sprendimo 2005/211/TVR dėl Šengeno informacinės sistemos kai kurių naujų funkcijų nustatymo, įskaitant kovos su terorizmu srityje, tam tikrų nuostatų taikymo datą

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į 2005 m. vasario 24 d. Tarybos sprendimą 2005/211/TVR dėl Šengeno informacinės sistemos kai kurių naujų funkcijų nustatymo, įskaitant kovos su terorizmu srityje (1), ypač į jo 2 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

(1)

Sprendime 2005/211/TVR nurodoma, kad to sprendimo 1 straipsnio nuostatos taikomas nuo datos, kurią nustato Taryba, kai tik įvykdomos būtinos išankstinės sąlygos, ir kad Taryba gali nuspręsti nustatyti skirtingas skirtingų nuostatų taikymo datas. Tarybos sprendimo 2005/211/TVR 1 straipsnio 10 dalies atžvilgiu yra įvykdytos tokios išankstinės sąlygos.

(2)

Tikslinga, kad 2004 m. balandžio 29 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 871/2004 dėl naujų Šengeno informacinės sistemos funkcijų, įskaitant kovą su terorizmu, nustatymo (2) 1 straipsnio 6 dalis, kuri sutampa su Sprendimo 2005/211/TVR 1 straipsnio 10 dalimi, būtų taikoma nuo tos pačios datos.

(3)

Atskirame Tarybos sprendime numatyta Reglamento (EB) Nr. 871/2004 1 straipsnio 6 dalies įsigaliojimo data.

(4)

Šveicarijos atžvilgiu šiuo sprendimu plėtojamos Šengeno acquis, kaip apibrėžta Europos Sąjungos, Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos pasirašytame Susitarime dėl Šveicarijos Konfederacijos asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis  (3), nuostatos, kurios patenka į Sprendimo 1999/437/EB (4), jį siejant su 2004 m. spalio 25 d. Tarybos sprendimų 2004/849/EB (5) ir 2004/860/EB (6) dėl to Susitarimo pasirašymo Europos Sąjungos vardu, Europos bendrijos vardu ir laikino tam tikrų nuostatų taikymo 4 straipsnio 1 dalimi, 1 straipsnio G dalyje nurodytą sritį,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Sprendimo 2005/211/TVR 1 straipsnio 10 dalis taikoma nuo 2006 m. sausio 1 d.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną. Jis skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Liuksemburge, 2005 m. spalio 12 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

C. CLARKE


(1)  OL L 68, 2005 3 15, p. 44.

(2)  OL L 162, 2004 4 30, p. 29.

(3)  Tarybos dokumentas 13054/04, kurį galima rasti http://register.consilium.eu.int

(4)  OL L 176, 1999 7 10, p. 31.

(5)  OL L 368, 2004 12 15, p. 26.

(6)  OL L 370, 2004 12 17, p. 78.


19.10.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 273/26


TARYBOS SPRENDIMAS 2005/728/TVR

2005 m. spalio 12 d.

nustatantis Reglamento (EB) Nr. 871/2004 dėl naujų Šengeno informacinės sistemos funkcijų, įskaitant kovą su terorizmu, nustatymo tam tikrų nuostatų taikymo datą

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į 2004 m. balandžio 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 871/2004 dėl naujų Šengeno informacinės sistemos funkcijų, įskaitant kovą su terorizmu, nustatymo (1), ypač į jo 2 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamente (EB) Nr. 871/2004 nurodoma, kad to reglamento 1 straipsnio nuostatos taikomos nuo datos, kurią nustato Taryba, kai tik įvykdomos būtinos išankstinės sąlygos, ir kad Taryba gali nuspręsti nustatyti skirtingas skirtingų nuostatų taikymo datas. Reglamento (EB) Nr. 871/2004 1 straipsnio 6 dalies atžvilgiu yra įvykdytos tokios išankstinės sąlygos.

(2)

Tikslinga, kad 2005 m. vasario 24 d. Tarybos sprendimo 2005/211/TVR dėl Šengeno informacinės sistemos kai kurių naujų funkcijų nustatymo, įskaitant kovos su terorizmu srityje (2), 1 straipsnio 10 dalis, kuri sutampa su Reglamento (EB) Nr. 871/2004 1 straipsnio 6 dalimi, būtų taikoma nuo tos pačios datos.

(3)

Atskirame Tarybos sprendime numatyta Sprendimo 2005/211/TVR 1 straipsnio 10 dalies įsigaliojimo data.

(4)

Šveicarijos atžvilgiu šiuo sprendimu plėtojamos Šengeno acquis, kaip apibrėžta Europos Sąjungos, Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos pasirašytame Susitarime dėl Šveicarijos Konfederacijos asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis  (3), nuostatos, kurios patenka į Sprendimo 1999/437/EB (4), jį siejant su 2004 m. spalio 25 d. Tarybos sprendimų 2004/489/EB (5) ir 2004/860/EB (6) dėl to Susitarimo pasirašymo Europos Sąjungos vardu, Europos Bendrijos vardu ir laikino tam tikrų nuostatų taikymo 4 straipsnio 1 dalimi, 1 straipsnio G dalyje nurodytą sritį,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 871/2004 1 straipsnio 6 dalis taikoma nuo 2006 m. sausio 1 d.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną. Jis skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Liuksemburge, 2005 m. spalio 12 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

C. CLARKE


(1)  OL L 162, 2004 4 30, p. 29.

(2)  OL L 68, 2005 3 15, p. 44.

(3)  Tarybos dokumentas 13054/04, kurį galima rasti http://register. consilium.eu.int

(4)  OL L 176, 1999 7 10, p. 31.

(5)  OL L 368, 2004 12 15, p. 26.

(6)  OL L 370, 2004 12 17, p. 78.