ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 214

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

48 tomas
2005m. rugpjūčio 19d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

2005 m. rugpjūčio 18 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1355/2005, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

1

 

*

2005 m. rugpjūčio 18 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1356/2005, iš dalies keičiantis Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2377/90, nustatančio veterinarinių vaistų likučių gyvūninės kilmės maisto produktuose didžiausių kiekių nustatymo tvarką Bendrijoje, I priedo nuostatas dėl oksolino rūgšties ir morantelio ( 1 )

3

 

*

2005 m. rugpjūčio 18 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1357/2005, papildantis Reglamento (EB) Nr. 2400/96 priedą dėl pavadinimo įtraukimo į Saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrąChevrotin (SKVN)

6

 

*

2005 m. rugpjūčio 18 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1358/2005, nustatantis svorinius koeficientus, kurie turi būti naudojami apskaičiuojant 2005–2006 prekybos metų kiaulių skerdenų Bendrijos rinkos kainą

9

 

*

2005 m. rugpjūčio 18 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1359/2005, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2390/1999, nustatantį apskaitos informacijos, kuri turi būti pateikta Komisijai EŽŪOGF garantijų skyriaus sąskaitoms apmokėti, prižiūrėti bei prognozuoti, formą ir turinį

11

 

*

2005 m. rugpjūčio 18 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1360/2005, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 817/2004, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1257/1999 dėl Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo (EŽŪOGF) paramos kaimo plėtrai taikymo taisykles

55

 

*

2005 m. rugpjūčio 17 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1361/2005, uždraudžiantis su Ispanijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti didžiadantes menkes ICES V, VI, VII zonose (Bendrijos ir tarptautiniuose vandenyse)

57

 

*

2005 m. rugpjūčio 18 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1362/2005, uždraudžiantis su Ispanijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti didžiaakes siūlapelekes vėgėles ICES V, VI, VII zonose (Bendrijos ir tarptautiniuose vandenyse)

59

 

*

2005 m. rugpjūčio 18 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1363/2005, uždraudžiantis melsvųjų molvių žvejybą ICES VI ir VII zonose (Bendrijos vandenys ir tarptautiniai vandenys) laivais, plaukiojančiais su Ispanijos vėliava

61

 

 

II   Aktai, kurių skelbti neprivaloma

 

 

Komisija

 

*

2005 m. rugpjūčio 17 d. Komisijos sprendimas, dėl avių ir ožkų identifikavimo ir registravimo sistemos Jungtinėje Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystėje laikino pripažinimo pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 21/2004 4 straipsnio 2 dalies d punktą (pranešta dokumentu Nr. C(2005) 3122)

63

 

*

2005 m. rugpjūčio 18 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2002/95/EB siekiant nustatyti didžiausią leistiną elektros ir elektroninėje įrangoje naudojamų tam tikrų pavojingų medžiagų koncentracijos vertę (pranešta dokumentu Nr. C(2005) 3143)

65

 

*

2005 m. rugpjūčio 18 d. Komisijos sprendimas, šeštąjį kartą iš dalies keičiantis Sprendimą 2004/122/EB dėl tam tikrų apsaugos priemonių, susijusių su paukščių gripu keliose Azijos valstybėse (pranešta dokumentu Nr. C(2005) 3183)  ( 1 )

66

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, kuriuos skelbti privaloma

19.8.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 214/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1355/2005

2005 m. rugpjūčio 18 d.

nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1994 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 3223/94 dėl vaisių ir daržovių importo taisyklių (1), ypač į jo 4 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Vadovaujantis Urugvajaus raundo daugiašalių prekybos derybų rezultatais Reglamentas (EB) Nr. 3223/94 numato kriterijus, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo vertes iš trečiųjų šalių importuojamiems jo priede išvardintiems produktams ir laikotarpiams.

(2)

Laikantis aukščiau nurodytų kriterijų, standartinės importo vertės turi būti nustatytos tokios, kaip nurodyta šio reglamento priede,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 3223/94 4 straipsnyje nurodytos standartinės importo vertės nustatomos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. rugpjūčio 19 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. rugpjūčio 18 d.

Komisijos vardu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalinis direktorius žemės ūkio ir kaimo plėtros reikalams


(1)  OL L 337, 1994 12 24, p. 66. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1947/2002 (OL L 299, 2002 11 1, p. 17).


PRIEDAS

prie 2005 m. rugpjūčio 18 d. Komisijos reglamento, nustatančio kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

052

66,7

999

66,7

0707 00 05

052

70,9

999

70,9

0709 90 70

052

78,8

528

57,8

999

68,3

0805 50 10

388

66,9

524

58,9

528

60,4

999

62,1

0806 10 10

052

87,8

220

65,2

400

135,2

624

171,2

999

114,9

0808 10 80

388

64,5

400

73,1

508

55,7

512

67,3

528

78,5

720

44,6

804

78,3

999

66,0

0808 20 50

052

101,9

388

76,0

512

9,9

528

38,7

999

56,6

0809 30 10, 0809 30 90

052

75,6

999

75,6

0809 40 05

052

78,9

508

43,6

624

64,6


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 750/2005 (OL L 126, 2005 5 19, p. 12). Kodas „999“ žymi „kitą kilmę“.


19.8.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 214/3


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1356/2005

2005 m. rugpjūčio 18 d.

iš dalies keičiantis Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2377/90, nustatančio veterinarinių vaistų likučių gyvūninės kilmės maisto produktuose didžiausių kiekių nustatymo tvarką Bendrijoje, I priedo nuostatas dėl oksolino rūgšties ir morantelio

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1990 m. birželio 26 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2377/90, nustatantį veterinarinių vaistų likučių gyvūninės kilmės maisto produktuose didžiausių kiekių nustatymo tvarką Bendrijoje (1), ypač į jo 2 straipsnį,

atsižvelgdama į Veterinarinių vaistų komiteto suformuluotą Europos vaistų vertinimo agentūros nuomonę,

kadangi:

(1)

Visas farmakologiškai aktyvias medžiagas, Bendrijoje naudojamas maistui skirtiems gyvūnams skiriamuose veterinariniuose vaistuose, reikėtų įvertinti pagal Reglamentą (EEB) Nr. 2377/90.

(2)

Oksolino rūgštis įtraukta į Reglamento (EEB) Nr. 2377/90 I priedą viščiukų ir kiaulių raumenims, odai ir riebalams, kepenims ir inkstams, pelekinių žuvų raumenims ir odai natūraliomis proporcijomis, išskyrus paukščius, kurių kiaušiniai skirti žmonių maistui. Į šį įrašą reikėtų įtraukti visų maistui skirtų gyvūnų rūšis, išskyrus tuos, kurių pienas ir kiaušiniai skirti žmonių maistui; šis įrašas taikomas tik pelekinių žuvų „raumenims ir odai natūraliomis proporcijomis“, o didžiausias nustatytas likučių kiekis kiaulių ir naminių paukščių riebaluose sietinas su „oda ir riebalais natūraliomis proporcijomis“.

(3)

Morantelis įtrauktas į Reglamento (EEB) Nr. 2377/90 I priedą galvijų ir avių raumenims, riebalams, kepenims, inkstams ir pienui. Į šį įrašą turėtų būti įtraukti visi atrajotojai.

(4)

Reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Reglamentą (EEB) Nr. 2377/90.

(5)

Iki šio reglamento taikymo pradžios turėtų būti numatytas atitinkamas laikotarpis, kad valstybės narės, siekdamos atsižvelgti į šio reglamento nuostatas, galėtų padaryti visas pritaikomąsias pataisas, kurių pagal šį reglamentą gali prireikti leidimams prekiauti, išduotiems pagal 2001 m. lapkričio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/82/EB dėl Bendrijos kodekso, reglamentuojančio veterinarinius vaistus (2).

(6)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Veterinarinių vaistų nuolatinio komiteto nuomonę

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EEB) Nr. 2377/90 I priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2005 m. spalio 18 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. rugpjūčio 18 d.

Komisijos vardu

Günter VERHEUGEN

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 224, 1990 8 18, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1299/2005 (OL L 206, 2005 8 9, p. 4).

(2)  OL L 311, 2001 11 28, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2004/28/EB (OL L 136, 2004 4 30, p. 58).


PRIEDAS

A.   Į I priedą įtraukiama (-os) ši (šios) medžiaga (-os) (Farmakologiškai aktyvių medžiagų, kurioms nustatytas didžiausias likučių kiekis, sąrašas).

1.   Antiinfekcinės medžiagos

1.2.   Antibiotikai

1.2.3.   Chinolonai

Farmakologiškai aktyvi (-ios) medžiaga (-os)

Nustatomas likutis

Gyvūnų rūšys

DLK

Tiriamieji audiniai

Oksolino rūgštis

Oksolino rūgštis

Visi maistui skirti gyvūnai (1)

100 μg/kg

Raumenys (2)

50 μg/kg

Riebalai (3)

150 μg/kg

Kepenys

150 μg/kg

Inkstai

2.   Antiparazitinės medžiagos

2.1.   Medžiagos, veikiančios endoparazitus

2.1.7.   Tetrahidropirimidinai

Farmakologiškai aktyvi (-ios) medžiaga (-os)

Nustatomas likutis

Gyvūnų rūšys

DLK

Tiriamieji audiniai

Morantelis

Likučių, kurie gali būti hidrolizuoti į N-metil-1,3-propandiaminą ir išreikšti morantelio ekvivalentu, visuma

Visi atrajotojai

100 μg/kg

Raumenys

100 μg/kg

Riebalai

800 μg/kg

Kepenys

200 μg/kg

Inkstai

50 μg/kg

Pienas


(1)  Nevartotinas gyvūnams, kurių pienas arba kiaušiniai skirti žmonėms vartoti; DLK vertės riebalams, kepenims ir inkstams netaikomos pelekinėms žuvims.

(2)  Pelekinių žuvų DLK susijęs su „raumenimis ir oda natūraliomis proporcijomis“.

(3)  Šis kiaulių ir naminių paukščių DLK susijęs su „oda ir riebalais natūraliomis proporcijomis“.


19.8.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 214/6


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1357/2005

2005 m. rugpjūčio 18 d.

papildantis Reglamento (EB) Nr. 2400/96 priedą dėl pavadinimo įtraukimo į „Saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą“Chevrotin (SKVN)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1992 m. liepos 14 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2081/92 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos (1), ypač į jo 7 straipsnio 5 dalies b punktą ir į 6 straipsnio 3 dalį ir 4 dalies pirmą įtrauką,

kadangi:

(1)

Remiantis Reglamento (EEB) Nr. 2081/92 6 straipsnio 2 dalimi, Prancūzijos prašymas įregistruoti pavadinimą „Chevrotin“ buvo paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje  (2).

(2)

Vadovaudamasi Reglamento (EEB) Nr. 2081/92 7 straipsnio nuostatomis, Italija paskelbė prieštaraujanti įregistravimui ir motyvavo tuo, kad nesilaikoma Reglamento (EEB) Nr. 2081/92 2 straipsnyje nustatytų sąlygų, ir tuo, kad įregistravimu būtų padaryta žala kitiems Italijos rinkos produktams, visų pirma vadinamiesiems caprino, ir kad aptariamo pavadinimo (caprino) vertimas į italų kalbą taptų bendrinis.

(3)

2004 m. gruodžio 7 d. laišku Komisija pakvietė suinteresuotąsias valstybes nares, kad jos susitartų, laikydamosi vidaus tvarkos, nustatytos tose valstybėse.

(4)

Per tris mėnesius Prancūzijai ir Italijai nepavyko susitarti, Komisija turi priimti sprendimą Reglamento (EEB) Nr. 2081/92 15 straipsnyje numatyta tvarka.

(5)

Tačiau Prancūzija pareiškė, kad pavadinimo įregistravimu „Chevrotin“, apibūdinant iš ožkos pieno pagamintus sūrius, nebūtų uždrausta vartoti žodžių „de chèvre“ (ožkos) arba „fromage de chèvre“ (ožkos sūris) ir jų vertimų į kitas kalbas (italų caprino arba formaggio di capra).

(6)

Kadangi terminas „Chevrotin“ nelaikytinas termino caprino vertimu ir atvirkščiai – net jei Italijos valdžios institucijų ginamasis terminas caprino taptų bendrinis, tai nesuponuotų, kad termino „Chevrotin“ tapimo bendriniu pavadinimu. Be to, Italija nepateikė jokių įrodymų, kuriais remiantis būtų galima daryti išvadą apie paties termino „chevrotin“ bendrinį pobūdį.

(7)

Galiausiai, Italija nepateikė įrodymų, kad buvo nesilaikoma Reglamento (EEB) Nr. 2081/92 2 straipsnyje nustatytų sąlygų.

(8)

Remiantis šiais duomenimis, pavadinimą reikėtų įtraukti į „Saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą“.

(9)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų reguliavimo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Komisijos reglamento (EB) Nr. 2400/96 (3) priedas yra papildomas šio reglamento priede esančiu pavadinimu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. rugpjūčio 18 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 208, 1992 7 24, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 806/2003 (OL L 122, 2003 5 16, p. 1).

(2)  OL C 262, 2003 10 31, p. 12.

(3)  OL L 327, 1996 12 18, p. 11. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 886/2005 (OL L 148, 2005 6 11, p. 32).


PRIEDAS

EB SUTARTIES I PRIEDE IŠVARDYTI ŽMONĖMS VARTOTI SKIRTI PRODUKTAI

Sūriai

PRANCŪZIJA

Chevrotin (SKVN).


19.8.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 214/9


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1358/2005

2005 m. rugpjūčio 18 d.

nustatantis svorinius koeficientus, kurie turi būti naudojami apskaičiuojant 2005–2006 prekybos metų kiaulių skerdenų Bendrijos rinkos kainą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1975 m. spalio 29 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2759/75 dėl bendro kiaulienos rinkos organizavimo (1), ypač į jo 4 straipsnio 6 dalį,

kadangi:

(1)

Kiaulių skerdenų Bendrijos rinkos kaina, kaip nurodyta Reglamento (EEB) Nr. 2759/75 4 straipsnio 2 dalyje, turi būti nustatyta pagal kainas, užregistruotas kiekvienoje valstybėje narėje ir apskaičiuotas pagal koeficientus, atspindinčius santykinį kiekvienos valstybės narės kiaulių populiacijos dydį.

(2)

Šie koeficientai turėtų būti nustatyti remiantis kiaulių skaičiumi, kuris nustatomas kiekvienų metų gruodžio pradžioje pagal 1993 m. birželio 1 d. Tarybos direktyvą 93/23/EEB dėl statistinių kiaulininkystės tyrimų (2).

(3)

Atsižvelgiant į 2004 m. gruodžio mėn. surašymo rezultatus, reikėtų nustatyti naujus 2005–2006 prekybos metų svorinius koeficientus ir panaikinti Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1900/2004 (3).

(4)

Kadangi 2005–2006 prekybos metai prasideda 2005 m. liepos 1 d., šis reglamentas turėtų būti taikomas nuo tos datos.

(5)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Kiaulienos vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EEB) Nr. 2759/75 4 straipsnio 2 dalyje nurodyti svoriniai koeficientai pateikiami šio reglamento priede.

2 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 1900/2004 panaikinamas.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2005 m. liepos 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. rugpjūčio 18 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 282, 1975 11 1, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1365/2000 (OL L 156, 2000 6 29, p. 5).

(2)  OL L 149, 1993 6 21, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1882/2003 (OL L 284, 2003 10 31, p. 1).

(3)  OL L 328, 2004 10 30, p. 69.


PRIEDAS

Svoriniai koeficientai, kurie turi būti naudojami apskaičiuojant 2005–2006 prekybos metų kiaulių skerdenų Bendrijos rinkos kainą

Reglamento (EEB) Nr. 2759/75 4 straipsnio 2 dalis

Belgija

4,2

Čekijos Respublika

1,9

Danija

8,8

Vokietija

17,3

Estija

0,2

Graikija

0,7

Ispanija

16,7

Prancūzija

10,0

Airija

1,2

Italija

5,9

Kipras

0,3

Latvija

0,3

Lietuva

0,7

Liuksemburgas

0,1

Vengrija

2,7

Malta

0,1

Nyderlandai

7,3

Austrija

2,1

Lenkija

11,4

Portugalija

1,5

Slovėnija

0,4

Slovakija

0,8

Suomija

0,9

Švedija

1,3

Jungtinė Karalystė

3,2


19.8.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 214/11


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1359/2005

2005 m. rugpjūčio 18 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2390/1999, nustatantį apskaitos informacijos, kuri turi būti pateikta Komisijai EŽŪOGF garantijų skyriaus sąskaitoms apmokėti, prižiūrėti bei prognozuoti, formą ir turinį

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1258/1999 dėl bendrosios žemės ūkio politikos finansavimo (1), ypač į jo 4 straipsnio 8 dalį,

kadangi:

(1)

1995 m. liepos 7 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1663/95, nustatančio išsamias taisykles dėl Tarybos reglamento (EEB) Nr. 729/70 apibrėžtos EŽŪOGF garantijų skyriaus (2) sąskaitų apmokėjimo tvarkos taikymo, 2 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad to reglamento 4 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytos apskaitos informacijos turinys ir forma turi būti nustatyti Reglamento (EB) Nr. 1258/1999 13 straipsnyje numatyta tvarka.

(2)

Apskaitos informacijos, kurią reikia pateikti Komisijai siekiant EŽŪOGF garantijų skyriaus sąskaitų apmokėjimo ir stebėsenos bei prognozavimo tikslais, turinys ir forma šiuo metu yra nustatyti Komisijos Reglamente (EB) Nr. 2390/1999 (3).

(3)

Dėl biudžeto nomenklatūros ir reikalavimų dėl duomenų pasikeitimų reikia atnaujinti Reglamento (EB) Nr. 2390/1999 I ir III priedus. Taip pat siekiant kuo veiksmingiau perduoti naujausią informaciją tarp valstybių narių ir Komisijos yra būtina pritaikyti šio reglamento II priede pateiktas technines specifikacijas.

(4)

Todėl reikia atitinkamai iš dalies pakeisti Reglamentą (EB) Nr. 2390/1999.

(5)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Fondo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 2390/1999 I, II ir III priedai yra pakeičiami šio reglamento I, II ir III priedų tekstais.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2005 m. spalio 16 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. rugpjūčio 18 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 160, 1999 6 26, p. 103.

(2)  OL L 158, 1995 7 8, p. 6. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 465/2005 (OL L 77, 2005 3 23, p. 6).

(3)  OL L 295, 1999 11 16, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) 1769/2004 (OL L 316, 2004 10 15, p. 1).


I PRIEDAS

X LENTELĖ – 2006 finansiniai metai

2005

A↓

2006

F100

F101

F102

F103

F103B

F105

F105A

F105B

F106

F107

F108

F109

F110

F200

F201

F202A

F202B

F202C

F207

F211

F212

F213

F214

F217

F218

F220

F221

F222B

F222C

F300

F300B

F301

F304

F305

F306

F307

F402

F500

F502

F503

F507

F508A

F508B

F509A

F510

F510A

F511

F512

F513

F515

F517

F518

F519

F519B

F519C

F520

F521

F522

F523

F530

F531

F532

F533

F600

F601

F602

F602B

F603

F604

F604B

F800

F800B

F801

F802

F802B

F804

F805

F808

F809

F812

F814

F816

F816B

05020101

1000

05020101

X

X

 

X

 

 

 

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

05020101

1001

05020101

X

X

 

X

 

 

 

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

05020101

1002

05020101

X

X

 

X

 

 

 

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

05020101

1003

05020101

X

X

 

X

 

 

 

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

05020102

1011

05020102

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020102

1012

05020102

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020102

1013

05020102

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020102

1014

05020102

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020102

1019

05020102

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020103

1021

05020103

X

X

 

X

 

 

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020103

1022

05020103

X

X

 

X

 

 

 

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020104

3000

05020300

X

X

 

X

 

 

 

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

05020104

3010

05020300

X

X

 

X

 

 

 

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

05020105

1029

05020199

X

X

 

X

 

 

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

X

X

 

 

 

 

 

X

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020199

1090

05020199

X

X

X

 

 

 

 

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020201

1850

05020201

X

X

 

X

 

 

 

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

05020202

1851

05020202

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020202

1852

05020202

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020202

1853

05020202

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020202

1854

05020202

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020203

1855

05020299

X

X

 

X

 

 

 

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020204

1858

05030219

X

X

 

X

 

X

X

A

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020299

1890

05020299

X

X

X

 

 

 

 

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020306

0000

05030204

X

X

 

X

 

X

X

A

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020306

1045

05030204

X

X

 

X

 

X

X

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020306

1055

05030204

X

X

 

X

 

X

X

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020306

1056

05030204

X

X

 

X

 

X

X

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020307

0000

05030203

X

X

 

X

 

X

X

A

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020307

1046

05030203

X

X

 

X

 

X

X

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020307

1057

05030203

X

X

 

X

 

X

X

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020310

0000

05030201

X

X

 

X

 

X

X

A

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020310

1040

05030201

X

X

 

X

 

X

X

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020310

1041

05030201

X

X

 

X

 

X

X

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020310

1042

05030201

X

X

 

X

 

X

X

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020310

1043

05030201

X

X

 

X

 

X

X

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020310

1044

05030201

X

X

 

X

 

X

X

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020310

1047

05030201

X

X

 

X

 

X

X

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020310

1049

05030201

X

X

 

X

 

X

X

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020310

1050

05030201

X

X

 

X

 

X

X

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020310

1051

05030201

X

X

 

X

 

X

X

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020310

1052

05030201

X

X

 

X

 

X

X

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020310

1053

05030201

X

X

 

X

 

X

X

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020310

1054

05030201

X

X

 

X

 

X

X

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020310

1058

05030201

X

X

 

X

 

X

X

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020310

1060

05030201

X

X

 

X

 

X

X

A

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020310

1062

05030201

X

X

 

X

 

X

X

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020311

0000

05030202

X

X

 

X

 

X

X

A

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020312

0000

05030225

X

X

 

X

 

X

X

A

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020313

0000

05030227

X

X

 

X

 

X

X

A

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020314

0000

05030224

X

X

 

X

 

X

X

A

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020315

0000

05030218

X

X

 

X

 

 

X

A

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

A

A

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020315

1021

05030218

X

X

 

X

 

 

X

A

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020399

0000

05030400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020399

1090

05030400

X

X

X

 

 

 

 

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020401

3100

05020401

X

X

 

X

 

 

 

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

X

X

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020402

3110

05020402

X

X

 

X

 

 

 

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

05020402

3111

05020402

X

X

 

X

 

 

 

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

05020402

3112

05020402

X

X

 

X

 

 

 

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

05020402

3113

05020402

X

X

 

X

 

 

 

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

05020402

3119

05020402

X

X

 

X

 

 

 

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

05020499

0000

05020499

X

X

X

 

 

 

 

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020501

1100

05020501

X

X

 

X

 

 

 

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

05020502

1110

05020599

X

X

 

X

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

 

X

X

 

 

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020503

1112

05020503

X

X

 

X

 

 

 

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020504

1113

05020504

X

X

 

X

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

 

X

X

 

 

 

 

X

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020505

3011

05020300

X

X

 

X

 

 

 

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

05020507

1119

05020507

X

X

 

X

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

 

X

X

 

 

 

 

X

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020599

0000

05020599

D

D

D

 

 

 

 

 

D

D

D

D

 

D

D

D

D

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020601

1200

05020601

X

X

 

X

 

 

 

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

05020602

1210

05030221

X

X

 

X

 

X

A

A

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

 

X

 

 

X

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020602

1211

05020605

X

X

 

X

 

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

X

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020602

1211

05030221

X

X

 

X

 

X

X

A

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

X

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020603

1239

05020603

X

X

 

X

 

 

 

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

X

 

 

X

 

X

X

X

 

 

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020604

1240

05020604

X

X

 

X

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020699

0000

05020699

X

X

X

 

 

 

 

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05020701

1401

05020701

X

X

 

X

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X