ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 212

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

48 tomas
2005m. rugpjūčio 17d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

2005 m. rugpjūčio 16 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1340/2005, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

1

 

*

2005 m. rugpjūčio 16 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1341/2005, nustatantis pagalbos vynuogėms, skirtoms kai kurių rūšių džiovintų vynuogių gamybai, dydį ir pagalbą filokseros pažeistų vynuogynų atsodinimui 2005–2006 prekybos metams

3

 

*

2005 m. rugpjūčio 16 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1342/2005, dėl kompensacinių išmokų gamintojų organizacijoms už tunus, patiektus pramoninei gamybai 2004 m. sausio 1 d.–kovo 31 d. laikotarpiu

5

 

*

2005 m. rugpjūčio 16 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1343/2005, dėl kompensacinių išmokų gamintojų organizacijoms už tunus, patiektus perdirbamosios pramonės įmonėms 2004 m. balandžio 1 d.–birželio 30 d. laikotarpiu

8

 

*

2005 m. rugpjūčio 16 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1344/2005, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1555/96 dėl intervencinių lygių papildomiems obuolių muitams

11

 

*

2005 m. rugpjūčio 16 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1345/2005, nustatantis išsamias importo licencijų sistemos taikymo alyvuogių aliejui taisykles

13

 

*

2005 m. rugpjūčio 16 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1346/2005, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 2702/1999 dėl informacijos apie žemės ūkio produktus teikimo ir jų skatinimo trečiosiose šalyse priemonių

16

 

*

2005 m. rugpjūčio 16 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1347/2005, 51-ąjį kartą iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 881/2002, nustatantį tam tikras specialias ribojančias priemones, taikomas tam tikriems asmenims ir organizacijoms, susijusiems su Osama bin Ladenu, Al-Quaida tinklu ir Talibanu, ir panaikinantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 467/2001

26

 

 

2005 m. rugpjūčio 16 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1348/2005, nustatantis gvazdikų ir rožių Bendrijos gamintojo ir importo kainas, kad būtų galima taikyti tam tikrų gėlininkystės produktų, kurių kilmės šalis yra Jordanija, importo į Bendriją tvarką

28

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, kuriuos skelbti privaloma

17.8.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 212/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1340/2005

2005 m. rugpjūčio 16 d.

nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1994 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 3223/94 dėl vaisių ir daržovių importo taisyklių (1), ypač į jo 4 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Vadovaujantis Urugvajaus raundo daugiašalių prekybos derybų rezultatais Reglamentas (EB) Nr. 3223/94 numato kriterijus, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo vertes iš trečiųjų šalių importuojamiems jo priede išvardintiems produktams ir laikotarpiams.

(2)

Laikantis aukščiau nurodytų kriterijų, standartinės importo vertės turi būti nustatytos tokios, kaip nurodyta šio reglamento priede,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 3223/94 4 straipsnyje nurodytos standartinės importo vertės nustatomos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. rugpjūčio 17 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. rugpjūčio 16 d.

Komisijos vardu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalinis direktorius žemės ūkio ir kaimo plėtros reikalams


(1)  OL L 337, 1994 12 24, p. 66. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1947/2002 (OL L 299, 2002 11 1, p. 17).


PRIEDAS

prie 2005 m. rugpjūčio 16 d. Komisijos reglamento, nustatančio kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

052

57,6

096

18,0

999

37,8

0707 00 05

052

73,1

999

73,1

0709 90 70

052

68,5

999

68,5

0805 50 10

382

66,8

388

63,7

524

64,8

528

55,7

999

62,8

0806 10 10

052

100,6

220

103,3

400

135,2

624

162,1

999

125,3

0808 10 80

388

77,0

400

70,7

404

81,8

508

55,6

512

75,5

528

73,0

720

70,4

804

72,8

999

72,1

0808 20 50

052

104,2

388

79,4

512

28,3

528

37,8

999

62,4

0809 30 10, 0809 30 90

052

97,5

999

97,5

0809 40 05

508

43,6

624

63,9

999

53,8


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 750/2005 (OL L 126, 2005 5 19, p. 12). Kodas „999“ žymi „kitą kilmę“.


17.8.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 212/3


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1341/2005

2005 m. rugpjūčio 16 d.

nustatantis pagalbos vynuogėms, skirtoms kai kurių rūšių džiovintų vynuogių gamybai, dydį ir pagalbą filokseros pažeistų vynuogynų atsodinimui 2005–2006 prekybos metams

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1996 m. spalio 28 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2201/96 dėl bendro perdirbtų vaisių ir daržovių produktų rinkų organizavimo (1), ypač jo 7 straipsnio 5 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 2201/96 7 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje yra nurodyti kriterijai, taikomi nustatant pagalbą, skiriamą auginti vynuogėms, skirtoms Sultana ir Moscatel veislių džiovintų vynuogių bei Currants veislės razinų gamybai.

(2)

Reglamento (EB) Nr. 2201/96 7 straipsnio 1 dalies 3 pastraipoje yra numatyta galimybė diferencijuoti pagalbos dydį, atsižvelgiant į vynuogių veisles. Jame taip pat numatoma, kad pagalbos dydis gali būti diferencijuojamas, atsižvelgiant į kitus veiksnius, galinčius turėti įtakos derliui. Sultana veislės atveju reikia numatyti papildomą diferenciaciją, atskiriant plotus nukentėjusius nuo filokseros.

(3)

2004–2005 prekybos metams Reglamento (EB) Nr. 2201/96 7 straipsnio 1 dalies 1 pastraipoje nurodytoms veislėms skirtų plotų patikrinimo metu nebuvo nustatytas didžiausio garantuoto ploto, numatyto 1999 m. liepos 22 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1621/1999 nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 2201/96 taikymo taisykles dėl pagalbos vynuogių, skirtų tam tikrų veislių džiovintų vynuogių gamybai (2) auginimui 2 straipsnio 1 dalyje, viršijimas.

(4)

2005–2006 prekybos metams reikia nustatyti pagalbos minėtoms vynuogėms dydį.

(5)

Taip pat reikia nustatyti pagalbos, skiriamos pagal Reglamento (EB) Nr. 2201/96 7 straipsnio 4 dalyje numatytas sąlygas, gamintojams, kurie atsodina savo vynuogynus, kovodami su filoksera, dydį.

(6)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Iš vaisių ir daržovių pagamintų produktų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   2005–2006 prekybos metams Reglamento (EB) Nr. 2201/96 7 straipsnio 1 dalyje numatytoms kultūroms yra skiriama:

a)

2 603 eurai už hektarą auginamų Sultana veislės vynuogių, nukentėjusių nuo filokseros arba atsodintų ne seniau kaip prieš penkerius metus;

b)

3 569 eurai už hektarą kito specializuoto Sultana veislės vynuogių ploto;

c)

3 391 eurai už hektarą specializuoto Currants veislės vynuogių ploto;

d)

969 eurai už hektarą specializuoto Moscatel veislės vynuogių ploto.

2.   2005–2006 prekybos metams Reglamento (EB) Nr. 2201/96 7 straipsnio 4 dalyje numatytos pagalbos atsodinimui dydis vienam hektarui yra 3 917 eurų.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. rugpjūčio 16 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 297, 1996 11 21, p. 29. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 386/2004 (OL L 64, 2004 3 2, p. 25).

(2)  OL L 192, 1999 7 24, p. 21. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1880/2001 (OL L 258, 2001 9 27, p. 14).


17.8.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 212/5


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1342/2005

2005 m. rugpjūčio 16 d.

dėl kompensacinių išmokų gamintojų organizacijoms už tunus, patiektus pramoninei gamybai 2004 m. sausio 1 d.–kovo 31 d. laikotarpiu

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 104/2000 dėl bendro žuvininkystės ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo (1), ypač į jo 27 straipsnio 6 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 104/2000 27 straipsnyje numatyta kompensacinė išmoka gali būti tam tikromis sąlygomis suteikiama Bendrijos tunų gamintojų organizacijoms už pramoninei gamybai pateiktus tunų kiekius kalendorinių metų ketvirtyje, kurio metu yra fiksuojama kaina, kai tuo pat metu Bendrijos rinkoje vidutinė pardavimo kaina ir importo kaina, prireikus apskaičiuota su jai taikomu kompensaciniu mokesčiu, yra mažesnė už 87 % atitinkamo produkto Bendrijos gamintojo kainos.

(2)

Išanalizavus Bendrijos rinkos padėtį padaryta išvada, kad 2004 m. sausio 1 d.–kovo 31 d. laikotarpiu geltonuodegių tunų (Thunnus albacares), kurių vienetas sveria daugiau kaip 10 kg, geltonuodegių tunų (Thunnus albacares), kurių vienetas sveria ne daugiau kaip 10 kg, ir dryžuotųjų tunų (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) vidutinė ketvirčio rinkos pardavimo kaina ir Reglamento (EB) Nr. 104/2000 27 straipsnyje numatyta importo kaina buvo žemesnės negu 87 % Bendrijos gamintojo kainos, nustatytos Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2346/2002 (2).

(3)

Operacijos, į kurias reikia atsižvelgti apskaičiuojant išmokos dydį, yra pardavimai, kurių sąskaitose faktūrose yra nurodyta atitinkamo ketvirčio data ir į kurias atsižvelgiama apskaičiuojant vidutinę mėnesinę pardavimo kainą, pagal 2001 m. lapkričio 9 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 2183/2001, nustatančio Tarybos reglamento (EB) Nr. 104/2000 dėl išsamių kompensacijų teikimo už perdirbimo pramonei skirtą tuną taisyklių (3), 4 straipsnį.

(4)

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 104/2000 27 straipsnio 2 dalimi išmokos dydis jokiu būdu negali viršyti skirtumo tarp ribinio dydžio ir vidutinės atitinkamo produkto pardavimo kainos Bendrijos rinkoje ir negali viršyti 12 % to ribinio dydžio sumos.

(5)

Kiekiai, už kuriuos gali būti mokama kompensuojamoji išmoka, jokiu būdu negali viršyti per atitinkamą ketvirtį Reglamento (EB) Nr. 104/2000 27 straipsnio 3 dalyje nustatytų ribų.

(6)

Geltonuodegių tunų (Thunnus albacares), kurių vienetas sveria daugiau kaip 10 kg, geltonuodegių tunų (Thunnus albacares), kurių vienetas sveria ne daugiau kaip 10 kg, ir dryžuotųjų tunų (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) kiekiai, parduoti ir patiekti Bendrijos muitų teritorijoje įsisteigusiai gamybinei pramonei, per atitinkamą ketvirtį buvo didesni už per tą patį trejų ankstesnių žvejybos metų ketvirtį parduotus ir patiektus kiekius. Kadangi tie kiekiai viršija Reglamento (EB) Nr. 104/2000 27 straipsnio 3 dalyje numatytą ribą, reikėtų nustatyti visų kiekių, už kuriuos gali būti mokama išmoka, bendrą ribą.

(7)

Kai, apskaičiuojant kiekvienai gamintojų organizacijai mokamos išmokos dydį, taikomos Reglamento (EB) Nr. 104/2000 27 straipsnio 4 dalyje numatytos ribos, reikėtų paskirstyti kiekius, už kuriuos gali būti skiriama išmoka, atitinkamoms gamintojų organizacijoms pagal atitinkamas jų gamybos apimtis per tą patį 2001 m., 2002 m. ir 2003 m. žvejybos metų ketvirtį.

(8)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Žvejybos produktų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 104/2000 27 straipsnyje numatyta kompensacinė išmoka yra suteikiama už 2004 m. sausio 1 d.–kovo 31 d. laikotarpį už produktus neviršijant šių didžiausių sumų:

(EUR/t)

Produktas

Didžiausias išmokos dydis pagal Reglamento (EB) Nr. 104/2000 27 straipsnio 2 dalies pirmą ir antrą įtraukas

Geltonuodegiai tunai (Thunnus albacares), kurių vienetas sveria daugiau kaip 10 kg

127

Geltonuodegiai tunai (Thunnus albacares), kurių vienetas sveria ne daugiau kaip 10 kg

92

Dryžuotieji tunai (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis)

52

2 straipsnis

1.   Bendra rūšies kiekių, už kuriuos gali būti mokama išmoka, suma yra tokia:

Geltonuodegiai tunai (Thunnus albacares), kurių vienetas sveria daugiau kaip 10 kg: 21 089,066 tonos

Geltonuodegiai tunai (Thunnus albacares), kurių vienetas sveria ne daugiau kaip 10 kg: 4 531,090 tonos

Dryžuotieji tunai (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis): 5 775,411 tonos.

2.   Bendra kiekių suma padalinama atitinkamoms gamintojų organizacijoms taip, kaip nurodyta priede.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. rugpjūčio 16 d.

Komisijos vardu

Joe BORG

Komisijos narys


(1)  OL L 17, 2000 1 21, p. 22. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2003 m. Stojimo aktu.

(2)  OL L 351, 2002 12 28, p. 3.

(3)  OL L 293, 2001 11 10, p. 11.


PRIEDAS

Tunų kiekiai, už kuriuos gali būti mokama 2004 m. sausio 1 d.–kovo 31 d. laikotarpio kompensacinė išmoka pagal Reglamento (EB) Nr. 104/2000 27 straipsnio 4 dalį, gamintojų organizacijoms paskirstomi nurodant kiekius procentinėmis dalimis:


(tonomis)

Geltonuodegiai tunai (Thunnus albacares) kurių vienetas sveria daugiau kaip 10 kg

Kiekiai, už kuriuos gali būti skiriama 100 % išmoka

(27 straipsnio 4 dalies 1 įtrauka)

Kiekiai, už kuriuos gali būti skiriama 50 % išmoka

(27 straipsnio 4 dalies 2 įtrauka)

Iš viso kiekių, už kuriuos gali būti skiriama išmoka

(27 straipsnio 4 dalies 1 ir 2 įtraukos)

Opagac

2 065,432

0

2 065,432

OPTUC

10 466,023

1 235,708

11 701,731

OP 42

0

0

0

Orthongel

6 548,707

773,196

7 321,903

APASA

0

0

0

Madeira

0

0

0

Bendrija – Iš viso

19 080,162

2 008,904

21 089,066


(tonomis)

Geltonuodegiai tunai (Thunnus albacares) kurių vienetas sveria ne daugiau kaip 10 kg

Kiekiai, už kuriuos gali būti skiriama 100 % išmoka

(27 straipsnio 4 dalies 1 įtrauka)

Kiekiai, už kuriuos gali būti skiriama 50 % išmoka

(27 straipsnio 4 dalies 2 įtrauka)

Iš viso kiekių, už kuriuos gali būti skiriama išmoka

(27 straipsnio 4 dalies 1 ir 2 įtraukos)

Opagac

1 563,646

0

1 563,646

OPTUC

2 961,921

0

2 961,921

OP 42

0

0

0

Orthongel

5,523

0

5,523

APASA

0

0

0

Madeira

0

0

0

Bendrija – Iš viso

4 531,090

0

4 531,090


(tonomis)

Dryžuotieji tunai

(Euthynnus (Katsuwonus) pelamis)

Kiekiai, už kuriuos gali būti skiriama 100 % išmoka

(27 straipsnio 4 dalies 1 įtrauka)

Kiekiai, už kuriuos gali būti skiriama 50 % išmoka

(27 straipsnio 4 dalies 2 įtrauka)

Iš viso kiekių, už kuriuos gali būti skiriama išmoka

(27 straipsnio 4 dalies 1 ir 2 įtraukos)

Opagac

3 007,476

0

3 007,476

OPTUC

2 762,099

0

2 762,099

OP 42

0

0

0

Orthongel

5,836

0

5,836

APASA

0

0

0

Madeira

0

0

0

Bendrija – Iš viso

5 775,411

0

5 775,411


17.8.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 212/8


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1343/2005

2005 m. rugpjūčio 16 d.

dėl kompensacinių išmokų gamintojų organizacijoms už tunus, patiektus perdirbamosios pramonės įmonėms 2004 m. balandžio 1 d.–birželio 30 d. laikotarpiu

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 104/2000 dėl bendro žuvininkystės ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo (1), ypač į jo 27 straipsnio 6 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 104/2000 27 straipsnyje numatyta kompensacinė išmoka gali būti tam tikromis sąlygomis suteikiama Bendrijos tunų gamintojų organizacijoms už pramoninei gamybai pateiktus tunų kiekius kalendorinių metų ketvirtyje, kurio metu yra fiksuojama kaina, kai tuo pat metu Bendrijos rinkoje vidutinė pardavimo kaina ir importo kaina, prireikus apskaičiuota su jai taikomu kompensaciniu mokesčiu, yra mažesnė už 87 % atitinkamo produkto Bendrijos gamintojo kainos.

(2)

Išanalizavus Bendrijos rinkos padėtį padaryta išvada, kad 2004 m. laikotarpiu nuo balandžio 1 d. iki birželio 30 d. geltonuodegių tunų (Thunnus albacares), kurių vienetas sveria daugiau kaip 10 kg, ir vidutinė ketvirčio rinkos pardavimo kaina, ir Reglamento (EB) Nr. 104/2000 27 straipsnyje numatyta importo kaina buvo žemesnės negu 87 % Bendrijos gamintojo kainos, nustatytos Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2346/2002 (2).

(3)

Operacijos, į kurias reikia atsižvelgti apskaičiuojant išmokos dydį, yra pardavimai, kurių sąskaitose faktūrose yra nurodyta atitinkamo ketvirčio datos ir į kurias atsižvelgiama apskaičiuojant vidutinę mėnesinę pardavimo kainą, pagal 2001 m. lapkričio 9 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 2183/2001, nustatančio Tarybos reglamento (EB) Nr. 104/2000 dėl išsamių kompensacijų teikimo už perdirbimo pramonei skirtą tuną taisyklių (3), 4 straipsnį.

(4)

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 104/2000 27 straipsnio 2 dalimi išmokos dydis jokiu būdu negali viršyti skirtumo tarp ribinio dydžio ir vidutinės atitinkamo produkto pardavimo kainos Bendrijos rinkoje ir negali viršyti 12 % to ribinio dydžio sumos.

(5)

Kiekiai, už kuriuos gali būti mokama kompensuojamoji išmoka, jokiu būdu negali viršyti per atitinkamą ketvirtį Reglamento (EB) Nr. 104/2000 27 straipsnio 3 dalyje nustatytų ribų.

(6)

Geltonuodegių tunų (Thunnus albacares), kurių vienetas sveria daugiau kaip 10 kg, kiekiai, parduoti ir patiekti perdirbamosios pramonės įmonėms, įsisteigusioms Bendrijos muitų teritorijoje, per atitinkamą ketvirtį buvo didesni už per tą patį trejų ankstesnių žvejybos metų ketvirtį parduotus ir patiektus kiekius. Kadangi tie kiekiai viršija Reglamento (EB) Nr. 104/2000 27 straipsnio 3 dalyje numatytą ribą, reikėtų nustatyti visų kiekių, už kuriuos gali būti mokama išmoka, bendrą ribą.

(7)

Kai apskaičiuojant kiekvienai gamintojų organizacijai mokamos išmokos dydį taikomos Reglamento (EB) Nr. 104/2000 27 straipsnio 4 dalyje numatytos ribos, reikėtų paskirstyti kiekius, už kuriuos gali būti skiriama išmoka, atitinkamoms gamintojų organizacijoms pagal atitinkamas jų gamybos apimtis per tą patį 2001, 2002 ir 2003 m. žvejybos metų ketvirtį.

(8)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Žvejybos produktų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 104/2000 27 straipsnyje numatyta kompensacinė išmoka yra suteikiama už 2004 m. balandžio 1 d.–birželio 30 d. laikotarpį už geltonuodegius tunus (Thunnus albacares), kurių vienetas sveria daugiau kaip 10 kg.

Didžiausias išmokos dydis pagal Reglamento (EB) Nr. 104/2000 27 straipsnio 2 dalies pirmą ir antrą įtraukas yra nustatomas 24 EUR už toną.

2 straipsnis

1.   Bendra kiekių, už kuriuos gali būti mokama išmoka, suma yra 26 353,548 tonos geltonuodegių tunų (Thunnus albacares), kurių vienetas sveria daugiau kaip 10 kg.

2.   Bendra kiekių suma padalijama atitinkamoms gamintojų organizacijoms taip, kaip nurodyta priede.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. rugpjūčio 16 d.

Komisijos vardu

Joe BORG

Komisijos narys


(1)  OL L 17, 2001 1 21, p. 22. Reglamentas su pakeitimais, padarytais 2003 m. Stojimo aktu.

(2)  OL L 351, 2002 12 28, p. 3.

(3)  OL L 293, 2001 11 10, p. 11.


PRIEDAS

Tunų kiekiai, už kuriuos gali būti mokama 2004 m. balandžio 1 d.–birželio 30 d. laikotarpio kompensacinė išmoka pagal Reglamento (EB) Nr. 104/2000 27 straipsnio 4 dalį, gamintojų organizacijoms paskirstomi taip (nurodant kiekius ir už juos numatytas procentines išmokos dalis).


(tonomis)

Geltonuodegiai tunai (Thunnus albacares) kurių vienetas sveria daugiau kaip 10 kg

Kiekiai, už kuriuos gali būti skiriama 100 % išmoka

(27 straipsnio 4 dalies pirma įtrauka)

Kiekiai, už kuriuos gali būti skiriama 50 % išmoka

(27 straipsnio 4 dalies antra įtrauka)

Iš viso kiekių, už kuriuos gali būti skiriama išmoka

(27 straipsnio 4 dalies 1 ir 2 įtraukos)

Opagac

5 757,564

0

5 757,564

OPTUC

8 122,423

2 510,256

10 632,679

OP 42 (CAN)

0

0

0

Orthongel

9 004,949

958,356

9 963,305

APASA

0

0

0

Madeira

0

0

0

Bendrija – Iš viso

22 884,936

3 468,612

26 353,548


17.8.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 212/11


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1344/2005

2005 m. rugpjūčio 16 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1555/96 dėl intervencinių lygių papildomiems obuolių muitams

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1996 m. spalio 28 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2200/96 dėl vaisių ir daržovių rinkos bendro organizavimo (1), ypač į jo 33 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

(1)

1996 m. liepos 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1555/96 (2) dėl papildomų importo muitų taikymo vaisiams ir daržovėms taisyklių, numato jo priede nurodytų produktų importo stebėjimą. Toks stebėjimas atliekamas pagal taisykles, numatytas 1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93, išdėstančio Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas, 308d straipsnyje (3).

(2)

Taikant Urugvajaus raundo daugiašalėse derybose dėl prekybos sudaryto Susitarimo dėl žemės ūkio 5 straipsnio 4 dalį (4) ir atsižvelgiant į paskutinius turimus 2002 m., 2003 m. ir 2004 m. duomenis, reikėtų iš dalies pakeisti papildomų obuolių muitų intervencinius lygius.

(3)

Dėl to reikia iš dalies pakeisti reglamentą (EB) Nr. 1555/96.

(4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Šviežių vaisių ir daržovių vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1555/96 priedas pakeičiamas šio reglamento priedo tekstu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos Oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2005 m. rugsėjo 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. rugpjūčio 16 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 297, 1996 11 21, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pataisymais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 47/2003 (OL L 7, 2003 1 11, p. 64).

(2)  OL L 193, 1996 8 3, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pataisymais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 828/2005 (OL L 137, 2005 5 31, p. 21).

(3)  OL L 253, 1993 10 11, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pataisymais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 883/2005 (OL L 148, 2005 6 11, p. 5).

(4)  OL L 336, 1994 12 23, p. 22.


PRIEDAS

„PRIEDAS

Nepažeidžiant Kombinuotosios nomenklatūros aiškinimo taisyklių, produktų aprašymas laikomas tik orientaciniu. Papildomų muitų taikymo sritis šiame priede nustatoma atsižvelgiant į KN kodų apimtį šio reglamento priėmimo metu. Jei prieš KN kodą yra „ex“, papildomo muito taikymo sritis nustatoma pagal KN kodą ir atitinkamą intervencinį laikotarpį.

Serijos Nr.

KN kodas

Prekės aprašymas

Intervencinis laikotarpis

Intervencinis lygis

(tonomis)

78.0015

ex 0702 00 00

Pomidorai

— nuo spalio 1 d. iki gegužės 31 d.

603 687

78.0020

— nuo birželio 1 d. iki rugsėjo 30 d.

531 117

78.0065

ex 0707 00 05

Agurkai

— nuo gegužės 1 d. iki spalio 31 d.

10 626

78.0075

— nuo lapkričio 1 d. iki balandžio 30 d.

10 326

78.0085

ex 0709 10 00

Artišokai

— nuo lapkričio 1 d. iki birželio 30 d.

2 071

78.0100

0709 90 70

Cukinijos

— nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.

65 658

78.0110

ex 0805 10 20

Apelsinai

— nuo gruodžio 1 d. iki gegužės 31 d.

620 166

78.0120

ex 0805 20 10

Klementinos

— nuo lapkričio 1 d. iki vasario pabaigos

88 174

78.0130

ex 0805 20 30

ex 0805 20 50

ex 0805 20 70

ex 0805 20 90

Mandarinai (įskaitant tikruosius mandarinus ir likerinius mandarinus); vilkingai ir panašūs citrusų hibridai

— nuo lapkričio 1 d. iki vasario pabaigos

94 302

78.0155

ex 0805 50 10

Citrinos

— nuo birželio 1 d. iki gruodžio 31 d.

291 598

78.0160

— nuo sausio 1 d. iki gegužės 31 d.

50 374

78.0170

ex 0806 10 10

Valgomosios vynuogės

— nuo liepos 21 d. iki lapkričio 20 d.

222 307

78.0175

ex 0808 10 80

Obuoliai

— nuo sausio 1 d. iki rugpjūčio 31 d.

804 433

78.0180

— nuo rugsėjo 1 d. iki gruodžio 31 d.

117 107

78.0220

ex 0808 20 50

Kriaušės

— nuo sausio 1 d. iki balandžio 30 d.

239 335

78.0235

— nuo liepos 1 d. iki gruodžio 31 d.

29 158

78.0250

ex 0809 10 00

Abrikosai

— nuo birželio 1 d. iki liepos 31 d.

127 403

78.0265

ex 0809 20 95

Vyšnios, išskyrus rūgščiąsias vyšnias

— nuo gegužės 21 d. iki rugpjūčio 10 d.

54 213

78.0270

ex 0809 30

Persikai, įskaitant brunonus ir nektarinus

— nuo birželio 11 d. iki rugsėjo 30 d.

982 366

78.0280

ex 0809 40 05

Slyvos

— nuo birželio 11 d. iki rugsėjo 30 d.

54 605“


17.8.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 212/13


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1345/2005

2005 m. rugpjūčio 16 d.

nustatantis išsamias importo licencijų sistemos taikymo alyvuogių aliejui taisykles

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2004 m. balandžio 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 865/2004 dėl bendro alyvuogių aliejaus ir valgomųjų alyvuogių rinkos organizavimo ir iš dalies keičiantį Reglamentą (EEB) Nr. 827/68 (1), ypač į jo 10 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 865/2004 10 straipsnyje yra nustatytos specialios nuostatos, reglamentuojančios alyvuogių aliejaus importo licencijų išdavimą. Reikėtų numatyti su šių licencijų išdavimu susijusias tam tikras išsamias taikymo taisykles.

(2)

Šio reglamento nuostatos papildo 2000 m. birželio 9 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1291/2000, nustatančio bendrąsias išsamias taisykles dėl importo ir eksporto licencijų bei išankstinio nustatymo sertifikatų sistemos taikymo žemės ūkio produktams (2), nuostatas.

(3)

Siekiant aiškumo ir skaidrumo, nuo 2005 m. lapkričio 1 d. reikėtų panaikinti 1995 m. birželio 28 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1476/95, nustatantį specialias išsamias importo licencijų sistemos taikymo alyvuogių aliejui taisykles (3).

(4)

1995 m. spalio 30 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 2543/95, nustatančiame specialias išsamias eksporto licencijų sistemos taikymo alyvuogių aliejui taisykles (4), numatoma privaloma eksporto licencijų išdavimo sistema. Remiantis Reglamento (EB) Nr. 865/2004 10 straipsnio 3 dalimi, eksporto licencijų išdavimas tampa neprivalomu, priklausomu nuo tolimesnės rinkos raidos. Todėl nuo 2005 m. lapkričio 1 d. reikėtų panaikinti ir Reglamentą (EB) Nr. 2543/95.

(5)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Alyvuogių aliejaus ir valgomųjų alyvuogių vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Šiuo reglamentu nustatomos specialios išsamios importo licencijų sistemos, numatytos Reglamento (EB) Nr. 865/2004 10 straipsnyje, taikymo taisyklės.

2.   Importuojant produktus, klasifikuojamus KN kodais 1509, 1510 00, 0709 90 39, 0711 20 90, 2306 90 19, 1522 00 31 ir 1522 00 39, būtina pateikti importo licenciją.

Paraiškos licencijoms gauti, licencijos ir jų išrašai pildomi ant blankų, kurių pavyzdžiai pateikti Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 I priede.

2 straipsnis

1.   Kad speciali sistema, numatyta reglamentuose, priimtuose Bendrijos ir kai kurių trečiųjų šalių sutartims įgyvendinti, būtų veiksminga, paraiškose importo licencijoms gauti ir pačių licencijų 7 ir 8 langeliuose nurodomas atitinkamos trečiosios šalies pavadinimas.

2.   Importo licencija įpareigoja į nurodytą trečiąją šalį įvežti 1 dalyje nurodytuose reglamentuose numatytas sąlygas atitinkantį produktą, kuriam buvo išduota licencija.

3 straipsnis

1.   Importo licencijos galiojimo trukmė yra 60 dienų nuo jos faktinio išdavimo dienos pagal Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 23 straipsnio 2 dalies nuostatas.

2.   Importo licencijų užstato dydis yra 10 EUR už 100 kg neto masės.

4 straipsnis

1.   Valstybės narės Komisijai reguliariai praneša apie išduotas importo licencijas nurodydamos kiekius, kurioms jos buvo išduotos, o 2 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais – ir importo kilmės vietą, laikydamosi tokių terminų:

a)

Reglamento (EB) Nr. 865/2004 1 straipsnio a punkte nurodytiems produktams – ne vėliau kaip 5 kiekvieno mėnesio dieną už laikotarpį nuo praėjusio mėnesio 16 dienos iki jo pabaigos ir ne vėliau kaip kiekvieno mėnesio 20 dieną už laikotarpį nuo einamojo mėnesio 1 iki 15 dienos;

b)

Reglamento (EB) Nr. 865/2004 1 straipsnio b ir c punktuose nurodytiems produktams, kurių importui buvo išduota licencija – per pirmą mėnesį, einantį po kiekvienų prekybos metų pabaigos.

Jeigu valstybė narė mano, kad kiekių, kuriems prašoma licencijų, įvežimas galėtų sutrikdyti rinką, ji nedelsdama apie tai praneša Komisijai, kaip tai numatyta 1 dalyje, atskirai nurodydama kiekius, kurių įvežimui buvo paprašyta išduoti licencijas, bet jos dar nėra išduotos arba paraiškos nėra patenkintos, ir kiekius, kurių įvežimui licencijos buvo išduotos per 15 dienų.

2.   Visi 1 dalyje nurodyti pranešimai, taip pat pranešimai, kad paraiškų negauta, Komisijai perduodami elektroniniu būdu, naudojant priede pateiktą formą.

5 straipsnis

Reglamentai (EB) Nr. 1476/95 ir (EB) Nr. 2543/95 panaikinami.

6 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2005 m. lapkričio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. rugpjūčio 16 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 206, 2004 6 9, p. 37.

(2)  OL L 152, 2000 6 24, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1741/2004 (OL L 311, 2004 10 8, p. 17).

(3)  OL L 145, 1995 6 29, p. 35. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1081/2001 (OL L 149, 2001 6 2, p. 17).

(4)  OL L 260, 1995 10 31, p. 33. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 406/2004 (OL L 67, 2004 3 5, p. 10).


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 1345/2005 taikymas

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA ŽEMĖS ŪKIO IR KAIMO PLĖTROS GD C.2

ALYVUOGI ALIEJAUS SEKTORIUS

 

Siuntėjas:

 

Data:

 

Laikotarpis:

 

Valstybė narė:

 

Kontaktinis asmuo:

 

Telefonas:

 

El. paštas:

 

Gavėjas: DG AGRI.C.2 – agri-hort-prix-ho@cec.eu.int

 

Pranešimai už 15 dienų:

Kategorija

Kiekis

KN kodas (8 skaičiai)

Pakuotė (nėra pakuotės, maža pakuotė, 4 skaičiai)

 

 

 

 

Iš viso

 

 


Kategorija

Kiekis

KN kodas (8 skaičiai)

Pakuotė (nėra pakuotės, maža pakuotė, 4 skaičiai)

 

 

 

 

Iš viso

 

 


17.8.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 212/16


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1346/2005

2005 m. rugpjūčio 16 d.

nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 2702/1999 dėl informacijos apie žemės ūkio produktus teikimo ir jų skatinimo trečiosiose šalyse priemonių

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gruodžio 14 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2702/1999 dėl informacijos apie žemės ūkio produktus teikimo ir jų skatinimo trečiosiose šalyse priemonių (1), ypač į jo 5 straipsnio 1 dalį ir 7 bei 11 straipsnius,

kadangi:

(1)

Atsižvelgiant į pastaraisiais metais įgytą patirtį, reikėtų iš dalies pakeisti 2000 m. gruodžio 28 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 2879/2000, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 2702/1999 dėl informacijos apie žemės ūkio produktus teikimo ir jų skatinimo trečiosiose šalyse priemonių (2). Siekiant aiškumo ir racionalumo, minėtą reglamentą reikėtų panaikinti ir pakeisti jį nauju reglamentu.

(2)

Reglamente (EB) Nr. 2702/1999 numatyta galimybė siūlančiosioms organizacijoms pačioms įgyvendinti kai kurias programų dalis, vėlesniame procedūros etape atrinkti įgyvendinančias institucijas ir išlaikyti pastovų Bendrijos įnašo lygį, neviršijantį 50 % kiekvieno programos etapo realių išlaidų. Turėtų būti numatytos išsamios taisyklės, kaip taikyti šias nuostatas.

(3)

Siekiant užtikrinti patikimą valdymą, reikėtų sudaryti žemės ūkio produktams skirtų informavimo ir skatinimo veiksmų trečiosiose šalyse produktų ir rinkų sąrašą, numatyti reguliarų jo atnaujinimą, paskirti už šio reglamento taikymą atsakingas nacionalines valdžios institucijas ir numatyti programų trukmę.

(4)

Siekiant apsisaugoti nuo bet kokios konkurencijos iškraipymo rizikos, turėtų būti parengtos taisyklės, nustatančios, kaip turi būti nurodoma produktų, kuriems taikomos prekybos skatinimo ir informacinės kampanijos, konkreti kilmė.

(5)

Siekiant užtikrinti kuo platesnę konkurenciją ir laisvą paslaugų judėjimą, reikėtų nustatyti programų pristatymo ir jas įgyvendinančių institucijų pasirinkimo tvarką, ir, jei siūlančioji organizacija yra valdžios institucija, atsižvelgiant į 1992 m. birželio 18 d. Tarybos direktyvą 92/50/EEB dėl viešojo paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo (3).

(6)

Siekiant užtikrinti Bendrijos taisyklių laikymąsi ir priemonių, kurias reikia įgyvendinti, veiksmingumą, turėtų būti nustatyti kriterijai, kuriais remiantis valstybės narės pasirinktų programas, ir kriterijai, kuriais remdamasi Komisija atliktų jų tikrinimą. Patikrinusi programas, Komisija turi nuspręsti dėl patvirtintų programų ir jų biudžetų.

(7)

Siekiant suvienodinti įgyvendinančių institucijų ir programų atranką reglamentuojančias taisykles, tos pačios taisyklės turėtų būti taikomos priemonėms, kurias turi įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 2702/1999 6 straipsnyje nurodytos tarptautinės organizacijos. Siekiant užtikrinti teisinį saugumą, reikėtų patikslinti, kad programų metu platinami pranešimai būtų suderinami su atitinkamų trečiųjų šalių įstatymais.

(8)

Siekdamos užtikrinti, kad Bendrijos priemonės būtų veiksmingos, valstybės narės privalo garantuoti, kad patvirtintos programos derėtų su nacionalinėmis ir regioninėmis programomis bei jas papildytų.

(9)

Tam pačiam tikslui pasiekti turi būti nustatyti preferenciniai programų pasirinkimo kriterijai, kad jų poveikis būtų optimalus.

(10)

Programoms, kuriose dalyvauja kelios valstybės narės, reikėtų numatyti priemones, užtikrinančias atitinkamų valstybių narių bendradarbiavimą pateikiant ir tikrinant programas.

(11)

Siekiant užtikrinti patikimą finansinį valdymą, reikėtų nustatyti išsamias taisykles, reglamentuojančias valstybių narių ir siūlančiųjų organizacijų finansinį įnašą.

(12)

Sutartyse, kurias pagal Komisijos valstybėms narėms pateiktą standartinę sutarties formą laiku turi sudaryti suinteresuotos šalys ir kompetentingos nacionalinės institucijos, reikėtų nustatyti įvairias priemones, užtikrinančias prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą.

(13)

Siekiant užtikrinti tinkamą tokių sutarčių įvykdymą, sutarties vykdytojai kompetentingai institucijai turėtų pateikti užstatą, sudarantį 15 % Bendrijos ir atitinkamų valstybių narių įnašo. Tuo pačiu tikslu užstatą reikėtų pateikti kreipiantis dėl išankstinio mokėjimo už kiekvieną metinį etapą.

(14)

Turi būti nustatyti valstybių narių atliktini tikrinimai.

(15)

Reikėtų patikslinti, kad sutartyse numatytų priemonių įgyvendinimas sudarytų pagrindinį reikalavimą, kaip tai numatyta 1985 m. liepos 22 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2220/85, nustatančio bendras išsamias taisykles dėl užstatų sistemos taikymo žemės ūkio produktams (4), 20 straipsnyje.

(16)

Atsižvelgiant į biudžeto valdymo reikalavimus, reikėtų nustatyti piniginę baudą už tarpinio mokėjimo paraiškų nepateikimą arba pavėluotą pateikimą arba už pavėluotą valstybių narių atsiskaitymą.

(17)

Siekiant užtikrinti patikimą finansinį valdymą ir išvengti viso Bendrijos finansinio įnašo išnaudojimo vykdytiniems mokėjimams, nepaliekant jokio likučio, reikėtų numatyti nuostatą, pagal kurią išankstiniai ir tarpiniai mokėjimai negali viršyti 80 % Bendrijos ir valstybių narių įnašų. Tuo pačiu tikslu likučio išmokėjimo paraiškas nacionalinėms kompetentingoms institucijoms būtina pateikti per nustatytą terminą.

(18)

Reikėtų, kad valstybės narės patikrintų visą pagal programas parengtą informavimo ir skatinimo medžiagą. Turėtų būti nustatytos jos panaudojimo sąlygos pasibaigus programoms.

(19)

Atsižvelgiant į įgytą patirtį ir norint prižiūrėti, kad programos būtų tinkamai vykdomos, reikėtų patikslinti priežiūros, atliekamos tuo tikslu pagal Reglamentą (EB) Nr. 2702/1999 sudarytos grupės, taisykles.

(20)

Valstybės narės turėtų kontroliuoti šiame reglamente nustatytų priemonių įgyvendinimą ir informuoti Komisiją apie šiame reglamente numatytų tikrinimo ir kontrolės priemonių įgyvendinimo rezultatus. Siekiant užtikrinti patikimą vadovavimą finansinei veiklai, reikėtų numatyti nuostatą dėl valstybių narių bendradarbiavimo tais atvejais, kai priemonės įgyvendinamos kitoje, nei yra įsikūrusi sutartį pasirašanti kompetentinga institucija, valstybėje narėje.

(21)

Siekiant veiksmingai apsaugoti Bendrijos finansinius interesus, reikėtų priimti adekvačias priemonės kovai su sukčiavimu ir rimtu aplaidumu. Todėl reikėtų numatyti pinigų grąžinimą ir sankcijas.

(22)

Reikėtų aiškiai nustatyti, kad daugiamečių programų atveju pasibaigus kiekvienam metiniam etapui turi būti pateikta vidaus vertinimo ataskaita, net jei nebuvo jokios paraiškos išmokėjimui.

(23)

Palūkanų, kurias turi sumokėti asmuo, nepagrįstai gavęs išmoką, dydis turi būti prilygintas iki termino pabaigos negrąžintų gautinų sumų palūkanų dydžiui, nustatytam 2002 m. gruodžio 23 d. Komisijos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2342/2002, nustatančiame išsamias Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento įgyvendinimo taisykles (5), 86 straipsnyje.

(24)

Reikėtų imtis laikinųjų priemonių dėl informavimo ir skatinimo programų, dėl kurių finansavimo Komisija nusprendė prieš įsigaliojant šiam reglamentui, perėjimui nuo Reglamento (EB) Nr. 2879/2000 prie šio reglamento palengvinti.

(25)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Jungtinio žemės ūkio produktų skatinimo vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 SKYRIUS

Bendrosios nuostatos

1 straipsnis

Objektas ir sąvokų apibrėžimas

Šiuo reglamentu nustatomos išsamios Reglamento (EB) Nr. 2702/1999 taikymo taisyklės dėl minėto reglamento 7 straipsnio 1 dalyje numatytų programų parengimo, atrankos, įgyvendinimo, finansavimo ir kontrolės ir taisyklės, taikomos tarptautinių organizacijų vykdomoms programoms, numatytoms minėto reglamento 6 straipsnyje.

Programa – tai nuoseklus priemonių rinkinys, kuris yra pakankamos apimties, kad paskatintų geresnį informavimą apie atitinkamus produktus ir jų pardavimą.

2 straipsnis

Kompetentingų institucijų skyrimas

Valstybės narės paskiria kompetentingas valdžios institucijas, atsakingas už šio reglamento taikymą (toliau – kompetentingos nacionalinės institucijos).

Valstybės narės praneša Komisijai išsamius paskirtųjų valdžios institucijų pavadinimus ir adresus, taip pat ir apie bet kokį pasikeitimą šioje srityje.

Komisija šią informaciją tinkama forma paskelbia viešai.

3 straipsnis

Programų trukmė

Programos įgyvendinamos ne trumpiau kaip per vienerius ir ne ilgiau kaip per trejus metus nuo atitinkamos sutarties, numatytos 12 straipsnio 1 dalyje, įsigaliojimo datos.

4 straipsnis

Pagal programas platinami informavimo ir skatinimo ir pranešimai

1.   Visuose pagal programas platinamuose skatinimo arba informavimo pranešimuose (toliau – pranešimas) vartotojams ir kitoms tikslinėms grupėms nurodomos esminės atitinkamo produkto savybės arba charakteristikos.

Šie pranešimai turi būti suderinami su trečiųjų šalių, kuriems jie yra skirti, įstatymais.

2.   Bet kokia nuoroda į produkto kilmę privalo būti antrinė pagrindinės kampanijos informacijos atžvilgiu. Tačiau pagal Bendrijos taisykles pateikiant tipinio produkto pavadinimą arba ypatumą, reikalingą skatinimo arba informavimo kampanijai iliustruoti, galima nurodyti produkto kilmę.

5 straipsnis

Produktų ir rinkų sąrašas

Produktų ir rinkų sąrašas, nurodytas atitinkamai Reglamento (EB) Nr. 2702/1999 3 ir 4 straipsniuose, pateiktas šio reglamento priede.

Jis atnaujinamas kas dvejus metus ne vėliau kaip iki gruodžio 31 d.

6 straipsnis

Programos, vykdomos bendradarbiaujant su tarptautinėmis organizacijomis

Kai yra taikomas Reglamento (EB) Nr. 2702/1999 6 straipsnis, tame straipsnyje minimos tarptautinės organizacijos Komisijai reikalaujant pristato kitais metais planuojamų vykdyti programų pasiūlymus.

Sąlygos, kuriomis vadovaujamasi skiriant bei išmokant Reglamento (EB) Nr. 2702/1999 9 straipsnio 4 dalyje numatytą Bendrijos įnašą, nustatomos pagal Bendrijos ir konkrečios tarptautinės organizacijos sudarytą susitarimą dėl paramos.

2 SKYRIUS

Reglamento (EB) Nr. 2702/1999 7 straipsnyje numatytų programų atranka

7 straipsnis

Programų pateikimas ir išankstinė valstybių narių vykdoma programų atranka

1.   Siekiant įgyvendinti programose esančias priemones, suinteresuotoji valstybė narė kiekvienais metais skelbia kvietimą pateikti pasiūlymus.

Vėliausiai iki kovo 31 d. atitinkamus sektorius atstovaujančios Bendrijos profesinės arba tarpšakinės organizacijos, (toliau – siūlančiosios organizacijos) pateikia savo programas valstybei narei.

Programos pateikiamos laikantis Komisijos nustatytos formos, esančios Komisijos interneto puslapyje. Ši forma pridedama prie 1 dalyje nurodytų kvietimų pateikti pasiūlymus.

2.   Programos, pateiktos pagal 1 dalį, atitinka:

a)

Bendrijos teisės aktus dėl atitinkamų produktų ir jų prekybos;

b)

suinteresuotų valstybių narių tuo tikslu išplatintas specifikacijas, nustatančias išbraukimo iš programos, atrankos ir skyrimo kriterijus.

Programos turi būti pakankamai detalios, kad būtų galima įvertinti jų atitikimą galiojantiems įstatymams ir jų sąnaudų ir naudos santykį.

Tikrindamos programas, valstybės narės vadovaujasi šiais pagrindiniais kriterijais:

siūlomų strategijų ir užsibrėžtų tikslų darna,

pasiūlytų priemonių kokybė,

numatomas jų įgyvendinimo poveikis didinant atitinkamų produktų paklausą,

garantijos, kad siūlančios organizacijos yra veiksmingos ir reprezentuojančios,

garantijas, kad pasiūlyta įgyvendinanti institucija yra veiksminga ir turi būtinus techninius pajėgumus.

Valstybės narės sudaro programų, kurias jos atrenka pagal kriterijus, esančius pirmos pastraipos b punkte numatytoje specifikacijoje ir trečioje pastraipoje, laikinąjį sąrašą.

3.   Siekdama įgyvendinti šias programas, kiekviena siūlančioji organizacija konkurso, organizuojamo pagal valstybės narės nustatytas ir patvirtintas priemones, keliu pasirenka vieną ar kelias vykdomąsias institucijas. Jei įgyvendinančioji institucija buvo pasirinkta dar prieš pateikiant programą, ji gali dalyvauti programos rengimo procese.

4.   Jeigu planuojama kelias valstybes nares apimanti programa, atitinkamos valstybės narės susitaria dėl programos atrankos ir paskiria valstybę narę koordinatorę. Jos įsipareigoja finansuoti programą pagal 11 straipsnio 2 dalį ir įsteigti administracinį bendradarbiavimą, kad būtų palengvinta minėtos programos priežiūra, vykdymas ir kontrolė.

5.   Kiekviena valstybė narė pasirūpina, kad bet kurios jų taikomos nacionalinės ar regioninės priemonės derėtų su priemonėmis, iš dalies finansuojamomis pagal Reglamentą (EB) Nr. 2702/1999, ir kad pateikiamos programos papildytų nacionalines arba regionines kampanijas.

8 straipsnis

Programų atrankos prioritetai

1.   Kai Reglamento (EB) Nr. 2702/1999 7 straipsnio 1 dalyje nurodytas programas pateikia daugiau nei viena valstybė narė, pirmenybė teikiama programoms, taikomoms produktų grupėms ir ypač pabrėžiančioms Bendrijos produktų kokybę, maistinę vertę ir maisto saugumo aspektus.

2.   Tuo atveju, kai programomis suinteresuota viena valstybė narė, arba jos taikomos tik vienam produktui, pirmenybė teikiama toms programoms, kurios pabrėžia Bendrijos ypatingą dėmesį, t. y., Europos žemės ūkio ir maisto produktų kokybę, maistinę vertę, saugumą bei tipiškumą.

9 straipsnis

Programų atranka Komisijoje

1.   Ne vėliau kaip kiekvienų metų birželio 30 d. valstybės narės išsiunčia Komisijai 7 straipsnio 2 dalyje numatytą sąrašą, kuriame yra, reikalui esant, nurodytos jų pasirinktos, pagal 7 straipsnio 3 dalį atrinktos įgyvendinančios institucijos, bei programų kopiją.

Jeigu programose dalyvauja kelios valstybės narės, toks pranešimas pateikiamas bendru suinteresuotų valstybių narių susitarimu.

2.   Jei Komisija nustato, kad programa ar jos dalis neatitinka Bendrijos taisyklių arba 7 straipsnio 2 dalyje numatytų kriterijų ir dėl to negali būti visiškai arba iš dalies priimtina, ji apie tai informuoja suinteresuotas valstybes nares per 60 kalendorinių dienų skaičiuojant nuo 7 straipsnyje 2 dalyje nurodyto sąrašo gavimo dienos.

3.   Pagal Reglamento (EB) Nr. 2702/1999 7 straipsnio 3 dalies 3 pastraipą, valstybės narės perduoda pataisytas programas Komisijai per 30 kalendorinių dienų po šio straipsnio 2 dalyje nurodytos informacijos gavimo.

Patikrinusi pataisytas programas, Komisija ne vėliau kaip lapkričio 30 d. nusprendžia, kurias programas ji gali bendrai finansuoti pagal Reglamento (EB) Nr. 2702/1999 12 straipsnio 2 dalyje numatytą procedūrą.

4.   Siūlančioji (-iosios) organizacija (-os) atsako už tinkamą pasirinktų programų įgyvendinimą ir valdymą.

10 straipsnis

Vykdomųjų institucijų patvirtinimas

1.   Valstybė narė patvirtina įgyvendinančios institucijos, atrinktos pagal 7 straipsnio 3 dalyje numatytą tvarką, pasirinkimą ir, prieš pasirašant sutartį, numatytą 12 straipsnio 1 dalyje, apie tai informuoja Komisiją.

Pagal Reglamento (EB) Nr. 2702/1999 8 straipsnio 2 dalį, valstybė narė patikrina, ar įgyvendinančioji institucija turi reikiamų finansinių ir techninių išteklių, būtinų efektyviam įgyvendinimui. Apie tokį patikrinimą ji praneša Komisijai.

2.   Siūlančioji organizacija gali įgyvendinti kai kurias programos, numatytos Reglamento (EB) Nr. 2702/1999 7 straipsnio 5 dalyje, dalis tik esant tokioms sąlygoms:

a)

įgyvendinimo pasiūlymas turi atitikti Reglamento (EB) Nr. 2702/1999 8 straipsnio 2 dalies nuostatas;

b)

siūlančioji organizacija turi turėti bent 5 metų tokios veiklos vykdymo patirtį;

c)

neišnaudoti daugiau kaip 50 % bendrų programos sąnaudų, išskyrus ypatingus tinkamai motyvuotus atvejus ir gavus rašytinį Komisijos leidimą;

d)

siūlančioji organizacija turi užtikrinti, kad veiklos, kurią ji ketina vykdyti, kaina nebus didesnė už rinkos tarifus.

Valstybė narė patikrina, ar šių sąlygų laikomasi.

3.   Jei siūlančioji organizacija yra viešosios teisės reglamentuojama įstaiga, kaip tai apibrėžta Direktyvos 92/50/EEB 1 straipsnio b punkto antrojoje pastraipoje, valstybės narės imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad sutartis sudarančios institucijos priverstų vykdytų tą direktyvą.

Direktyvos 92/50/EEB nuostatos taip pat taikomos Reglamento (EB) Nr. 2702/1999 6 straipsnyje nurodytoms priemonėms.

3 SKYRIUS

Programų finansavimo taisyklės

11 straipsnis

Finansiniai įnašai

1.   Bendrijos finansinis įnašas mokamas atitinkamoms valstybėms narėms.

2.   Jeigu programą finansuoja kelios valstybės narės, kiekvienos jų mokėtina dalis papildo jų teritorijose įsisteigusių siūlančiųjų organizacijų finansinį įnašą. Tokiu atveju, nepažeidžiant Reglamento (EB) Nr. 2702/1999 9 straipsnio nuostatų, Bendrijos įnašas neviršija 50 % visų programos išlaidų.

3.   Reglamento (EB) Nr. 2702/1999 9 straipsnio 2 ir 3 dalyse numatytas finansavimo indėlis turi būti pateiktas Komisijai perduodamoje programoje.

12 straipsnis

Sutarčių sudarymas ir užstato pateikimas

1.   Kai Komisija priima 9 straipsnio 3 dalyje nurodytą sprendimą, valstybės narės informuoja kiekvieną siūlančiąją organizaciją apie tai, ar jų paraiškos buvo priimtos.

Gavusios 9 straipsnio 3 dalyje numatytą Komisijos sprendimą, valstybės narės su pasirinktomis siūlančiosiomis organizacijomis sudaro sutartis per 90 kalendorinių dienų. Pasibaigus šiam terminui, sutartis galima sudaryti tik iš anksto gavus Komisijos leidimą.

2.   Valstybės narės naudoja Komisijos pateiktas standartines sutarčių formas.

Reikalui esant, valstybės narės gali iš dalies pakeisti kai kurias standartinių sutarčių sąlygas, kad būtų atsižvelgta į nacionalines taisykles, jei tokie pakeitimai neprieštarauja Bendrijos teisės aktams.

3.   Sutartys tarp dviejų šalių negali būti sudaromos tol, kol siūlančioji organizacija valstybei narei nepateikia įvykdymą užtikrinančio užstato, kaip tai numatyta Reglamento (EEB) Nr. 2220/85 III antraštinėje dalyje, kuris lygus 15 % didžiausiam metiniam Bendrijos ir suinteresuotųjų valstybių narių finansiniam įnašui.

Tačiau, jeigu sutartį vykdančioji organizacija yra viešosios teisės reglamentuojama institucija arba veikia prižiūrima tokios institucijos, kompetentinga nacionalinė institucija gali priimti raštišką priežiūros institucijos garantiją sumai, kuri lygi pirmojoje pastraipoje nustatytai sumai, jeigu minėta priežiūros institucija įsipareigoja užtikrinti, kad:

a)

prisiimti įsipareigojimai bus tinkamai įvykdyti;

b)

gautos sumos bus tinkamai naudojamos prisiimtiems įsipareigojimams įvykdyti.

Įvykdymą užtikrinančio užstato pateikimo įrodymas valstybei narei turi būti pateiktas per 1 dalyje nustatytą terminą.

4.   Reglamento (EEB) Nr. 2220/85 20 straipsnyje nustatytas pagrindinis reikalavimas yra priemonių, nurodytų sutartyje, įgyvendinimas.

5.   Valstybė narė iš karto išsiunčia Komisijai sutarties kopiją ir įrodymą, kad buvo pateiktas įvykdymą užtikrinantis užstatas.

Valstybė narė taip pat išsiunčia siūlančiosios organizacijos ir įgyvendinančios institucijos sudarytos sutarties kopiją. Pastarojoje sutartyje numatoma nuostata, įpareigojanti įgyvendinančią instituciją leisti atlikti 21 straipsnyje numatytus patikrinimus.

13 straipsnis

Išankstinių mokėjimų sistema

1.   Per 30 kalendorinių dienų nuo 12 straipsnio 1 dalyje numatytos sutarties pasirašymo, o daugiamečių programų atveju – per 30 dienų nuo kiekvieno 12 mėnesių laikotarpio pradžios, sutartį vykdančioji organizacija gali atitinkamai valstybei narei pateikti išankstinio mokėjimo paraišką kartu su 3 dalyje nurodytą užstatu. Pasibaigus šiam laikotarpiui, prašyti išankstinio mokėjimo nebegalima.

Kiekvienas išankstinis mokėjimas sudaro ne daugiau kaip 30 % metinio Bendrijos ir suinteresuotos valstybės narių įnašų, numatytų atitinkamai Reglamento (EB) Nr. 2702/1999 9 straipsnio 2 ir 3 dalyse.

2.   Valstybė narė išankstinį mokėjimą atlieka per 30 kalendorinių dienų nuo išankstinio mokėjimo paraiškos pateikimo. Išskyrus force majeure atvejus, jeigu pirmiau minėti mokėjimai vėluoja, mėnesinio avanso suma, kurią Komisija išmoka valstybei narei, sumažinama Komisijos reglamento (EB) Nr. 296/96 4 straipsnyje nustatyta tvarka (6).

3.   Išankstinis mokėjimas atliekamas tik tuo atveju, jei sutartį vykdančioji organizacija Reglamento (EEB) Nr. 2220/85 III dalyje nurodytomis sąlygomis pateikia valstybei narei užstatą, sudarantį 110 % išankstinio mokėjimo sumos. Valstybė narė iš karto išsiunčia Komisijai kiekvienos išankstinio mokėjimo paraiškos kopiją ir įrodymą, kad pateiktas atitinkamas užstatas.

Tačiau, jeigu sutartį vykdančioji organizacija yra viešosios teisės reglamentuojama institucija arba veikia tokios institucijos prižiūrima, kompetentinga institucija gali priimti iš priežiūros institucijos raštą, garantuojantį sumą, lygią pirmojoje pastraipoje nustatytam procentui, bet tokiu atveju priežiūros institucija įsipareigoja sumokėti jos garantijoje nurodytą sumą, jeigu nenustatoma teisė į sumokėtą išankstinę išmoką.

14 straipsnis

Tarpiniai mokėjimai

6.   Paraiškas dėl Bendrijos ir valstybių narių tarpinių mokėjimų valstybėms narėms pateikia siūlančiosios organizacijos iki kalendorinio mėnesio, einančio po to, kurį baigiasi kiekvienas nuo 12 straipsnio 1 dalyje numatytos sutarties pasirašymo datos skaičiuojamas trijų mėnesių laikotarpis, pabaigos.

Minėtose paraiškose nurodomi per atitinkamą ketvirtį atlikti mokėjimai, pridedama finansinės ataskaitos santrauka, atitinkamų sąskaitų kopijos ir patvirtinamieji dokumentai bei atitinkamo ketvirčio tarpinė sutarties vykdymo ataskaita (toliau – ketvirčio ataskaita). Jei per atitinkamą ketvirtį nebuvo atliktas joks mokėjimas arba jei nebuvo vykdoma jokia veikla, šie dokumentai per 1 pastraipoje nurodytą terminą perduodami nacionalinei kompetentingai institucijai.

Jeigu paraiška dėl tarpinio mokėjimo ir 2 pastraipoje nurodyti dokumentai pateikiami pavėluotai, už kiekvieną visą pavėluotą mėnesį mokėtinas mokėjimas sumažinamas 3 % ( išskyrus force majeure atvejus).

2.   Tarpiniai mokėjimai neišmokami tol, kol valstybė narė nepatikrina 1 dalies 2 pastraipoje nurodytų dokumentų.

3.   Tarpinių mokėjimų ir 13 straipsnyje nurodytų išankstinių mokėjimų bendra suma negali sudaryti daugiau kaip 80 % viso metinio finansinio Bendrijos ir atitinkamų valstybių narių įnašų, nurodytų Reglamento (EB) Nr. 2702/1999 9 straipsnio 2 ir 3 dalyse. Pasiekus šią ribą, paraiškos dėl tarpinių mokėjimų nebegali būti teikiamos.

15 straipsnis

Likučio mokėjimas

1.   Paraiškas dėl likučio išmokėjimo pateikia siūlančioji organizacija valstybei narei per keturis mėnesius nuo 12 straipsnio 1 dalyje nurodytoje sutartyje numatytų metinių priemonių įvykdymo.

Kad paraiška būtų priimta, kartu reikia pateikti ataskaitą (toliau – metinė ataskaita), kurioje nurodoma:

a)

atlikto darbo santrauka ir ataskaitos pateikimo metu esamų rezultatų įvertinimas;

b)

finansinės ataskaitos santrauka apie visas numatytas ir patirtas išlaidas.

Kartu su metine ataskaita pateikiamos atitinkamų su atliktais mokėjimais susijusių sąskaitų kopijos ir patvirtinamieji dokumentai.

Išskyrus force majeure atvejus, jeigu paraiška dėl likučio išmokėjimo pateikiama pavėluotai, už kiekvieną pavėluotą mėnesį mokėtinas likutis sumažinamas 3 %.

2.   Likutis neišmokamas tol, kol valstybė narė nepatikrina 1 dalies 3 pastraipoje nurodytų sąskaitų ir dokumentų.

Kai iki galo neįvykdomas svarbiausias reikalavimas, nurodytas 12 straipsnio 4 dalyje, išmokamas likutis proporcingai sumažinamas.

16 straipsnis

Valstybės narės mokėjimai

14 ir 15 straipsniuose nurodytus mokėjimus valstybės narės atlieka per 60 kalendorinių dienų nuo mokėjimo paraiškos gavimo.

Tačiau minėtas laikotarpis bet kuriuo metu per 60 dienų nuo pirmojo mokėjimo paraiškos užregistravimo gali būti sustabdytas, informuojant atitinkamą sutarties vykdytoją apie tai, kad jo paraiška nepriimtina dėl to, kad suma nėra mokėtina, arba dėl to, kad nepateikti patvirtinamieji dokumentai, arba dėl to, kad, valstybės narės nuomone, reikia pateikti papildomos informacijos arba atlikti patikrinimus. Mokėjimo laikotarpis vėl skaičiuojamas nuo reikalaujamos informacijos, kurią būtina išsiųsti per 30 kalendorinių dienų, gavimo datos arba nuo valstybės narės atliktų tikrinimų, kuriuos būtina atlikti per 30 kalendorinių dienų po tokio informavimo, datos.

Išskyrus force majeure atvejus, jeigu pirmiau minėti mokėjimai vėluoja, mėnesinio avanso suma, kurią Komisija išmoka valstybei narei, sumažinama Reglamento (EB) Nr. 296/96 4 straipsnyje nustatyta tvarka.

17 straipsnis

Užstatai

1.   13 straipsnio 3 dalyje nurodytas užstatas grąžinamas tada, kai atitinkama valstybė narė galutinai patvirtina teisę į gautą išankstinę išmoką.

2.   12 straipsnio 3 dalyje numatyti įvykdymą užtikrinantys užstatai turi galioti iki likučio išmokėjimo ir grąžinami išsiunčiant kompetentingai nacionalinei institucijai įsipareigojimų įvykdymo pažymą.

Įvykdymą užtikrinantis užstatas grąžinamas laikantis šio reglamento 16 straipsnyje likučio išmokėjimui nustatyto termino ir sąlygų.

3.   Visų negrąžintų užstatų ir nustatytų baudų sumos išskaitomos iš išlaidų, kurias finansuoja Bendrija, ir deklaruotų Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo (EŽŪOGF) Garantijų skyriui.

18 straipsnis

Komisijai pateiktini dokumentai

1.   Pasibaigus kiekvienam metiniam etapui turi būti pateikta metinė ataskaita, net jei nebuvo jokios paraiškos likučio išmokėjimui.

2.   Per 30 kalendorinių dienų po 15 straipsnio 2 dalyje nurodyto likučio išmokėjimo valstybė narė išsiunčia Komisijai 15 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos a ir b punktuose nurodytas santraukas.

3.   Pagal 14 straipsnį, du kartus per metus valstybė narė perduoda Komisijai ketvirtines ataskaitas, reikalingas tarpiniams mokėjimams atlikti.

Pirmoji ir antroji ketvirtinės ataskaitos išsiunčiamos per 60 kalendorinių dienų po to, kai valstybė narė gauna antrąją ketvirtinę ataskaitą; trečioji ir ketvirtoji ketvirtinės ataskaitos pridedamos prie šio straipsnio 2 dalyje nurodytų santraukų.

Ketvirtoji ketvirtinė ataskaita gali būti įtraukta į metinę ataskaitą už praėjusius metus.

4.   Išmokėjus likutį, valstybė narė per 30 kalendorinių dienų Komisijai išsiunčia Komisijos nustatyto ir valstybėms narėms pateiktos formos finansinę sutarties išlaidų ataskaitą. Kartu su šia ataskaita pateikiama motyvuota valstybės narės nuomonė apie darbų, kuriuos buvo numatyta atlikti pasibaigusio etapo metu, atlikimą.

Atsižvelgiant į 14 straipsnio 2 dalyje ir 15 straipsnio 2 dalyje numatytas atlikti ir atliktas patikras, minėtoje ataskaitoje visos išlaidos turi atitikti sutarties sąlygas.

4 SKYRIUS

Priežiūra ir tikrinimai

19 straipsnis

Medžiagos panaudojimas

1.   Valstybės narės patikrina, ar pagal šį reglamentą finansuojamų programų metu parengta informavimo ir skatinimo medžiaga atitinka Bendrijos įstatymus.

Jos perduoda Komisijai patvirtintą medžiagą.

2.   Pagal 1 dalyje nurodytą programą finansuota ir pagaminta medžiaga, įskaitant grafinę, vaizdinę, garsinę–vaizdinę kūrybą, taip pat interneto svetaines, gali būti panaudota vėliau gavus išankstinį rašytinį Komisijos, atitinkamų siūlančiųjų organizacijų ir valstybių narių, prisidėjusių prie programos finansavimo, sutikimą ir atsižvelgiant į sutartį sudariusių organizacijų teises, kurias joms suteikia sutartį reguliuojanti nacionalinė teisė.

20 straipsnis

Programų priežiūra

1.   Reglamento (EB) Nr. 2702/1999 8 straipsnio 3 dalyje numatyta priežiūros grupė reguliariai renkasi ir prižiūri, kaip įgyvendinamos pagal šį reglamentą finansuojamos programos.

Tuo tikslu priežiūros grupei pranešamos numatomų kiekvienos programos darbų datos, pagal šio reglamento 14, 15 ir 21 straipsnius atliktų tikrinimų rezultatai bei pateikiamos ketvirtinės ir metinės ataskaitos.

Grupei vadovauja atitinkamos valstybės narės atstovas. Jei programoje dalyvauja kelios valstybės narės, grupei vadovauja atitinkamų valstybių narių paskirtas atstovas.

2.   Komisijos pareigūnai ir darbuotojai gali dalyvauti pagal šį reglamentą finansuojamų programų veikloje.

21 straipsnis

Valstybių narių atliekami tikrinimai

1.   Atitinkama valstybė narė nustato tinkamiausias priemones pagal šį reglamentą finansuojamų programų ir veiklos kontrolei užtikrinti ir apie tai praneša Komisijai.

Tikrinimai atliekami kiekvienais metais. Tikrinama ne mažiau kaip 20 % praėjusiais metais užbaigtų programų, bet ne mažiau kaip dvi programos; tikrinimams skiriama ne mažiau kaip 20 % bendro praėjusiais metais užbaigtų programų biudžeto. Programos atrenkamos remiantis rizikos analize.

Valstybė narė Komisijai pateikia kiekvienos patikrintos programos tikrinimo rezultatų bei pastebėtų trūkumų ataskaitą. Ši ataskaita perduodama iš karto ją parengus.

2.   Valstybė narė, pirmiausia atlikdama techninius ir apskaitos patikrinimus sutartį vykdančiosios organizacijos ir įgyvendinančios institucijos patalpose, imasi būtinų priemonių patikrinti ir patvirtinti, kad:

a)

pateikta informacija ir patvirtinamieji dokumentai yra tikslūs;

b)

įvykdytos visos sutarties, numatytos 12 straipsnio 1 dalyje, prievolės.

Nepažeidžiant Tarybos reglamento (EEB) Nr. 595/91 nuostatų (7), valstybės narės kuo skubiau informuoja Komisiją apie visus pažeidimus, nustatytus atliekant patikrinimus.

3.   Jeigu programose dalyvauja kelios valstybės narės, atitinkamos valstybės narės imasi būtinų priemonių, kad suderintų savo patikrinimus, ir apie tai informuoja Komisiją.

4.   Komisija gali bet kuriuo metu dalyvauti 1, 2 ir 3 dalyse numatytuose patikrinimuose. Tuo tikslu kompetentingos nacionalinės institucijos likus ne mažiau kaip 30 dienų iki tikrinimų perduoda Komisijai valstybės narės numatomų atlikti tikrinimų preliminarų planą.

Komisija taip pat gali atlikti bet kokius papildomus patikrinimus, kurie, jos nuomone, yra būtini.

22 straipsnis

Neteisėtų išmokėjimų susigrąžinimas

1.   Jeigu išmokamos nepriklausančios sumos, tokių sumų gavėjas privalo jas grąžinti, kartu sumokėdamas palūkanas už laikotarpį nuo išmokėjimo iki grąžinimo.

Taikytina palūkanų norma nustatoma remiantis Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2342/2002 86 straipsnio 2 dalies b punktu.

2.   Susigrąžintos sumos ir atitinkamos palūkanos mokamos valstybių narių mokėjimo agentūroms arba departamentams, kurie jas išskaito iš EŽŪOGF finansuojamų išlaidų proporcingai Bendrijos finansiniam įnašui.

23 straipsnis

Nuobaudos

1.   Sukčiavimo arba rimto aplaidumo atveju siūlančioji organizacija atlygina dvigubą skirtumą tarp išmokėtos ir faktiškai priklausančios sumos.

2.   Pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 2988/95 (8) 6 straipsnį, šiame reglamente numatyti pagalbos sumažinimo arba jos neskyrimo atvejai nepažeidžia nacionalinių sankcijų pagal bet kokias kitas Bendrijos arba nacionalinės teisės aktų nuostatas.

5 SKYRIUS

Panaikinimas, pereinamojo laikotarpio ir baigiamosios nuostatos

24 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 2879/2000 galiojimo panaikinimas

Reglamentas (EB) Nr. 2879/2000 yra panaikinamas. Vis dėlto, minėto reglamento nuostatos galioja informavimo ir skatinimo programoms, dėl kurių finansavimo Komisija buvo nusprendusi prieš įsigaliojant šiam reglamentui.

Nuorodos į pakartotinį reglamentą traktuojamos kaip nuorodos į šį reglamentą.

25 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostatos

1.   Be datos, numatytos 7 straipsnio 1 dalies 2 pastraipoje, 2005 metams nustatoma antroji programų pateikimo data: 2005 m. spalio 31 d.

2.   Nukrypstant nuo 9 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos, kai 2005 m. programos pateikiamos ne vėliau kaip spalio 31 d., laikinąjį atrinktų programų sąrašą Komisijai būtina pateikti iki 2005 m. gruodžio 15 d.

3.   Nukrypstant nuo 9 straipsnio 3 dalies, 2005 metams, toje dalyje minimas Komisijos sprendimas priimamas ne vėliau kaip 2006 m. vasario 28 d.

26 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. rugpjūčio 16 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 327, 1999 12 21, p. 7. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2060/2004 (OL L 357, 2004 12 2, p. 3).

(2)  OL L 333, 2000 12 29, p. 63. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 67/2005 (OL L 14, 2005 1 18, p. 5).

(3)  OL L 209, 1992 7 24, p. 1. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/18/EB (OL L 134, 2004 4 30, p. 114) panaikinta direktyva, nebegaliosianti nuo 2006 m. sausio 31 d.

(4)  OL L 205, 1985 8 3, p. 5. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 673/2004 (OL L 105, 2004 4 14, p. 17).

(5)  OL L 357, 2002 12 31, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1261/2005 (OL L 201, 2005 8 2, p. 3).

(6)  OL L 39, 1996 2 17, p. 5. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 605/2005 (OL L 100, 2005 4 20, p. 11).

(7)  OL L 67, 1991 3 14, p. 11.

(8)  OL L 312, 1995 12 23, p. 1.


PRIEDAS

1.   Trečiųjų šalių rinkų, kuriose gali būti įgyvendinamos skatinimo priemonės, sąrašas

A.   ŠALIS

 

Pietų Afrikos Respublika

 

Buvusi Jugoslavijos Respublika Makedonija

 

Australija

 

Bosnija ir Hercegovina

 

Bulgarija

 

Kinija

 

Pietų Korėja

 

Kroatija

 

Indija

 

Japonija

 

Norvegija

 

Naujoji Zelandija

 

Rumunija

 

Rusija

 

Serbija ir Juodkalnija (1)

 

Šveicarija

 

Turkija

 

Ukraina

B.   GEOGRAFINIAI REGIONAI

 

Šiaurės Afrika

 

Šiaurės Amerika

 

Pietų Amerika

 

Pietryčių Azija

 

Artimieji ir Viduriniai Rytai

2.   Produktų, kuriems gali būtis skirtos skatinimo priemonės trečiosiose šalyse, sąrašas

Šviežia, atšaldyta arba užšaldyta jautiena ar kiauliena; Maisto produktai, kurių sudėtyje yra jautienos ar kiaulienos

Rūšinė paukštiena

Pieno produktai

Alyvuogių aliejus ir valgomosios alyvuogės

Stalo vynai su geografinėmis nuorodomis. Rūšiniai vynai, pagaminti konkrečiame regione („pkr“ rūšiniai vynai)

Spiritiniai gėrimai su geografine arba tradicine nuoroda

Švieži ir perdirbti vaisiai bei daržovės

Iš javų ir ryžių pagaminti produktai

Pluoštiniai linai

Gyvi augalai ir dekoratyvinės sodininkystės produktai

Saugomos kilmės vietos nuorodos (SKVN), saugomos geografinės nuorodos (SGN) arba garantuoti tradiciniai gaminiai (GTG) pagal Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 2081/92 (2) arba (EEB) Nr. 2082/92 (3)

Ekologinės žemdirbystės produktai pagal Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2092/91 (4)


(1)  Įskaitan Jungtinių Tautų globojamą Kosovą, pagal 1999 m. birželio 10 d. Saugumo tarybos rezoliuciją Nr. 1244.

(2)  OL L 208, 1992 7 24, p. 1.

(3)  OL L 208, 1992 7 24, p. 9.

(4)  OL L 198, 1991 7 22, p. 1.


17.8.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 212/26


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1347/2005

2005 m. rugpjūčio 16 d.

51-ąjį kartą iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 881/2002, nustatantį tam tikras specialias ribojančias priemones, taikomas tam tikriems asmenims ir organizacijoms, susijusiems su Osama bin Ladenu, Al-Quaida tinklu ir Talibanu, ir panaikinantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 467/2001

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2002 m. gegužės 27 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 881/2002, nustatantį tam tikras specialias ribojančias priemones, taikomas tam tikriems asmenims ir organizacijoms, susijusiems su Osama bin Ladenu, Al-Quaida tinklu ir Talibanu, ir panaikinantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 467/2001, uždraudžiantį tam tikrų prekių ir paslaugų eksportą į Afganistaną, sustiprinantį skrydžių uždraudimą ir pratęsiantį Afganistano Talibano lėšų ir kitų finansinių išteklių įšaldymą (1), ypač į jo 7 straipsnio 1 dalies antrą įtrauką,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 881/2002 II priede yra išvardytos kompetentingos institucijos, kurioms turėtų būti siunčiama informacija ir prašymai dėl tuo reglamentu įvestų priemonių.

(2)

Vokietija, Lietuva, Nyderlandai ir Švedija pateikė prašymą iš dalies pakeisti jų kompetentingų institucijų adresus,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 881/2002 II priedas iš dalies keičiamas taip, kaip nurodyta šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. rugpjūčio 16 d.

Komisijos vardu

Eneko LANDÁBURU

Ryšių su užsieniu generalinis direktorius


(1)  OL L 139, 2002 5 29, p. 9. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1278/2005 (OL L 202, 2005 8 3, p. 34).


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 881/2002 II priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

Adresas antraštėje „Vokietija“ pakeičiamas adresais:

„—

dėl lėšų įšaldymo:

Deutsche Bundesbank

Servicezentrum Finanzsanktionen

D-80281 München

Tel. (49-89) 28 89 38 00

Faks. (49-89) 35 01 63 38 00;

dėl ūkio išteklių įšaldymo:

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Straße 29-35

D-65760 Eschborn

Tel. (49-6196) 908-0

Faks: (49-6196) 908-800“.

2)

Adresas antraštėje „Lietuva“ pakeičiamas adresu:

„Užsienio reikalų ministerija

Saugumo politikos departamentas

J. Tumo-Vaižganto 2

LT-01511 Vilnius

Tel. (370-5) 236 25 16

Faks. (370-5) 231 30 90“;

3)

Adresas antraštėje „Nyderlandai“ pakeičiamas adresu:

„Ministerie van Financiën

Directie Financiële Markten/Afdeling Integriteit

Postbus 20201

2500 EE Den Haag

The Netherlands

Tel. (31-70) 342 89 97

Faks. (31-70) 342 79 84“;

4)

Adresai antraštėje „Švedija“ pakeičiami adresais:

„2a straipsnis

Försäkringskassan

S-103 51 Stockholm

Tel. (46-8) 786 90 00

Faks. (46-8) 411 27 89

4 straipsnis

Rikspolisstyrelsen

Box 12256

S-102 26 Stockholm

Tel. (46-8) 401 90 00

Faks. (46-8) 401 99 00

5 straipsnis

Finansinspektionen

Box 6750

S-113 85 Stockholm

Tel. (46-8) 787 80 00

Faks. (46-8) 24 13 35“.


17.8.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 212/28


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1348/2005

2005 m. rugpjūčio 16 d.

nustatantis gvazdikų ir rožių Bendrijos gamintojo ir importo kainas, kad būtų galima taikyti tam tikrų gėlininkystės produktų, kurių kilmės šalis yra Jordanija, importo į Bendriją tvarką

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1987 m. gruodžio 21 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 4088/87, nustatantį lengvatinių muitų tarifų tam tikriems gėlininkystės produktams, kurių kilmės šalys yra Kipras, Izraelis, Jordanija ir Marokas bei Vakarų Krantas ir Gazos Ruožas, taikymo tvarką (1), ypač į jo 5 straipsnio 2 dalies a punktą,

kadangi:

(1)

Reglamento (EEB) Nr. 4088/87 2 straipsnio 2 dalis ir 3 straipsnis numato, kad Bendrijos gamintojo ir importo kainos vienažiedžiams gvazdikams, daugiažiedžiams gvazdikams, stambiažiedėms ir smulkiažiedėms rožėms nustatomos kas penkiolika dienų ir galioja dvi savaites. Pagal 1988 m. kovo 17 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 700/88, nustatančio detalias tam tikrų gėlininkystės produktų, kurių kilmės šalys yra Kipras, Izraelis, Jordanija ir Marokas bei Vakarų Krantas ir Gazos Ruožas, importo tvarkos taikymo taisykles, pirmą straipsnį (2), šios kainos yra nustatomos dviejų savaičių laikotarpiui remiantis valstybių narių pateiktų kainų koeficientu.

(2)

Šios kainos turi būti nustatytos nedelsiant, kad būtų galima nustatyti taikomus muitų tarifus.

(3)

Po Kipro įstojimo į Europos Sąjungą 2004 m. gegužės 1 d., šiai šaliai nereikėtų nustatyti importo kainų.

(4)

Taip pat nereikėtų nustatyti importo kainų produktams, kurių kilmės šalis yra Izraelis, Marokas, Jordanija ir Gazos Ruožas, atsižvelgiant į susitarimus, priimtus 2003 m. gruodžio 22 d. Tarybos sprendimu 2003/917/EB dėl Europos bendrijos ir Izraelio Valstybės susitarimo pasikeičiant raštais dėl abipusių liberalizavimo priemonių sudarymo ir EB–Izraelio asociacijos susitarimo protokolų Nr. 1 ir 2 pakeitimo (3), 2003 m. gruodžio 22 d. Tarybos sprendimu 2003/914/EB dėl Europos bendrijos ir Maroko Karalystės susitarimo pasikeičiant raštais dėl abipusių liberalizavimo priemonių sudarymo ir EB–Maroko asociacijos sutarties 1 ir 3 protokolų pakeitimo (4), 2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos sprendimu 2005/4/EB dėl Europos bendrijos ir Palestinos išsivadavimo organizacijos (PIO) susitarimo pasikeičiant laiškais sudarymo Vakarų Kranto ir Gazos Ruožo Palestinos valdžios naudai dėl abipusių liberalizavimo priemonių ir EB–Palestinos valdžios laikinojo asociacijos susitarimo 1 ir 2 protokolų pakeitimo naujais protokolais (5).

(5)

Tarp Gyvų augalų ir gėlininkystės vadybos komiteto posėdžių Komisija turi imtis šių priemonių,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EEB) Nr. 4088/87 1 straipsnyje minimiems vienažiedžiams gvazdikams, daugiažiedžiams gvazdikams, stambiažiedėms ir smulkiažiedėms rožėms Bendrijos gamintojo ir importo kainos laikotarpiui nuo 2005 m. rugpjūčio 18 d. iki 30 d. yra nustatomos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. rugpjūčio 16 d.

Komisijos vardu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalinis direktorius žemės ūkio ir kaimo plėtros reikalams


(1)  OL L 382, 1987 12 31, p. 22. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1300/97 (OL L 177, 1997 7 5, p. 1).

(2)  OL L 72, 1988 3 18, p. 16. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2062/97 (OL L 289, 1997 10 22, p. 1).

(3)  OL L 346, 2003 12 31, p. 65.

(4)  OL L 345, 2003 12 31, p. 117.

(5)  OL L 2, 2005 1 5, p. 4.


PRIEDAS

(EUR/100 vienetų)

Laikotarpis: nuo 2005 m. rugpjūčio 18 d. iki rugpjūčio 30 d.

Bendrijos gamintojo kaina

Vienažiedžiai

gvazdikai

Daugiažiedžiai

gvazdikai

Stambiažiedės rožės

Smulkiažiedės rožės

 

19,76

13,79

29,89

11,63

Bendrijos importo kaina

Vienažiedžiai

gvazdikai

Daugiažiedžiai

gvazdikai

Stambiažiedės rožės

Smulkiažiedės rožės

Jordanija